Page 1

i u ne a i g Dau džių s o ž 200 omi

1

ip nskr a r t su

cij

Iliustruotasis anglų–lietuvių

Mumių žodynėlis


Iliustruotasis anglų–lietuvių

Mumių žodynėlis Iliustracijos ir citatos Tove Jansson Iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė Citatas iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė Iliustracijas iš švedų kalbos vertė Raimonda Jonkutė

This book belongs to Ši knyga priklauso

Vilnius 2013


Table of Contents Turinys

To the Reader Characters

p. 6–7 p. 8–11

Skaitytojui Veikėjai

Morning Rytas Waking up Starting the Day Morning Chores in the Kitchen At the Breakfast Table Pets and Other Animals

p. 12–13 p. 14–15 p. 16–17 p. 18–19 p. 20–21

Pabudimas Dienos pradžia Ryto ruoša virtuvėje Prie pusryčių stalo Naminiai gyvūnėliai ir kiti gyvūnai

Midday Vidurdienis On an Outing in the Forest In a Forest Clearing In the Forest Round the Campfire By the Seaside A Sea Voyage Sheltering from the Storm Fishing On an Outing

p. 22–23 p. 24–25 p. 26–27 p. 28–29 p. 30–33 p. 34–35 p. 36–37 p. 38–39 p. 40–41

Išvyka į mišką Miško proskynoje Girioje Aplink laužą Prie jūros Kelionė jūra Prieglobstis nuo audros Žvejyba Iškyla


Afternoon Popietė In the Moomin House

In the Garden Games Hobbies The Search for the Handbag The Handbag is Found Time to Get Cleaning

p. 42–45 p. 46–47 p. 48–51 p. 52–57 p. 58–59 p. 60–61 p. 62–63

Trolių Mumių namuose Sode Žaidimai Pomėgiai Rankinės paieškos Rankinė surasta Laikas tvarkytis

Evening Vakaras Getting Ready for the Party The Big Party The Dance The Party is Over

p. 64–65 p. 66–69 p. 70–71 p. 72–73

Pasiruošimai vakarėliui Didysis vakarėlis Šokiai Vakarėlis baigėsi

Night Naktis Starry Sky Evening Chores Going to Sleep

p. 74–75 p. 76–77 p. 78–79

Žvaigždėtas dangus Vakaro ruoša Laikas miegoti

Useful to Know Pravartu žinoti Useful to Know Colours Shapes Opposites Numbers Time The Seasons Weather and Natural Phenomena From Head to Toe The Senses More Words Professions

p. 80–81 p. 82–83 p. 84 p. 85–87 p. 88–89 p. 90–91 p. 92–95 p. 96–97 p. 98–99 p. 100–101 p. 102–103 p. 104–107

Pravartu žinoti Spalvos Formos Priešingybės Skaičiai Laikas Metų laikai Orai ir gamtos reiškiniai Nuo galvos iki kojų Pojūčiai Daugiau žodžių Profesijos

Vocabulary Žodynai Lithuanian–English English–Lithuanian

p. 108–117 p. 118–127

Lietuvių–anglų Anglų–lietuvių


To the Reader Moomin’s Picture Dictionary is perhaps your first contact with the English language. You will learn English gradually at a leisurely pace. As we know from the Moomin books, fussing gets you nowhere. The quotations chosen from the wonderful books by Tove Jansson tell how the Moomins spend their day. Along the way, the Moomins may even lose something which you can help them find.

6


Skaitytojui Iliustruotasis trolių Mumių žodynas tikriausiai yra pirmoji tavo pažintis su anglų kalba. Jos mokysiesi palengva, ramiai. Kaip žinome iš knygų apie trolius Mumius, iš skubos maža naudos. Citatos, parinktos iš nuostabių Tuvės Janson knygų, atskleis, kaip Mumiai leidžia dienas. Galbūt jie netgi kai ką pames, o tu galėsi jiems padėti surasti.

7


Characters

Hi to all friends! We live in Moomin Valley.

Sveiki, bičiuliai! Mes gyvename trolių Mumių slėnyje.

Moominmamma I’m Moominmamma, Moomintroll’s mum. Both friends and visitors feel at home in my house.

Muminuko mama Aš esu Muminuko mama, trolio Mumio mama. Ir draugai, ir užklydėliai pas mane jaučiasi kaip namie.

Moominpappa

Muminuko tėtis

I’m Moominpappa, but of course you all know me. I’m writing my memoirs about my adventures.

Aš esu Muminuko tėtis, bet, žinoma, jūs visi mane pažįstate. Rašau atsiminimus apie savo nuotykius.

2•4=

What instrument does Snufkin play?


Veikėjai Moomintroll

Muminukas

My name is Moomintroll. I, too, love big adventures and Moominmamma, of course. Snufkin and Sniff are my friends.

Mano vardas Muminukas. Aš irgi mėgstu šaunius nuotykius ir, žinoma, myliu Muminuko mamą. Snusmumrikas ir Snifas yra mano draugai.

Sniff

Snifas

I’m Sniff, a good friend of Moomintroll. Some people say I’m a coward and a bit clumsy. The Muddler is my dad.

Aš Snifas, geras Muminuko draugas. Kai kurie sako, kad esu bailys ir mažumėlę nerangus. Mano tėtis yra Rodjuras.

Snufkin

Snusmumrikas

My name is Snufkin. I like to wander the world on my own, telling stories and making up songs. I visit Moomin Valley every spring. My friend Moomintroll lives there. My dad’s name is Joxter.

Mano vardas Snusmumrikas. Mėgstu pats vienas klajoti po pasaulį, pasakoti istorijas ir kurti dainas. Kiekvieną pavasarį aplankau trolių Mumių slėnį. Čia gyvena mano draugas Muminukas. Mano tėčio vardas – Juksaras.

The Snork Maiden

Freken Snork

I’m the Snork Maiden. I like Moomintroll very much. My brother’s called Snork.

Aš esu freken Snork. Man labai patinka Muminukas. Mano brolio vardas Snorkas.

Kokiu instrumentu groja Snusmumrikas?

9


Characters

10

The Groke

Mora

I’m the Groke, the loneliest being on earth. I spread fog and frost wherever I go. I’m attracted to lamplight.

Aš esu Mora, vienišiausia būtybė žemėje. Kur tik einu, visur skleidžiu rūką ir speigą. Mane vilioja lempos šviesa.

The Muskrat

Ondatra

This is our old friend the Muskrat. He likes going off on his own to ponder in peace and quiet. He’s a real philosopher.

Tai sena mūsų bičiulė Ondatra. Jai patinka vienai kur nors nuklysti ir tyloje bei ramybėje mąstyti. Ji tikra filosofė.

Fillyjonk

Filifjonka

I’m Fillyjonk. I just have to keep cleaning all the time. If I don’t, bacteria will invade every corner, and that’s really scary.

Aš Filifjonka. Tiesiog privalau visą laiką švarintis. Antraip bakterijų priplūstų į visus kampus, o tai būtų išties siaubinga.

The Hemulen

Hemulis

I’m the Hemulen. Being orderly and punctual is of the utmost importance to me. I’m sure you’d like to see my insect collection. It’s perfect.

Aš esu Hemulis. Man visų svarbiausia – būti tvarkingam ir punktualiam. Neabejoju, norėtumėte apžiūrėti mano vabzdžių kolekciją. Ji nuostabi.

Who’s sitting on the pancake?


Veikėjai Hattifatteners

Hatifnatai

The Hattifatteners can’t hear a thing. They have colourless little eyes that stare. When they get angry, they get horribly sparky and scratchy. The Hattifatteners are strange creatures. They meet once a year to bow before the barometer.

Hatifnatai visiškai negirdi. Jie spokso mažomis bespalvėmis akutėmis. Kai supyksta, ima siaubingai kibirkščiuoti ir dilginti. Hatifnatai – keistos būtybės. Jie susirenka kartą per metus nusilenkti barometrui.

Hemulen the skier

Hemulis slidininkas

I’m Hemulen the skier. I like the winter and snow best, because there’s nothing to beat whizzing down a hill or taking a dip in a hole in the ice. Every now and then I play a booming tune on my horn.

Aš esu Hemulis slidininkas. Man labiausiai patinka žiema ir sniegas, nes nėra nieko smagesnio, kaip nuzvimbti nuo kalvos arba murktelėti į eketę. Kartais išpučiu griausmingą melodiją savo ragu.

Little My

Mažoji Miu

I’m little My. People say I’m a fearless, mischievous snooper. My brother is Snufkin.

Aš – mažoji Miu. Žmonės sako, kad esu bebaimė, išdykusi landūnė. Mano brolis yra Snusmumrikas.

Too-Ticky

Totikė

I’m Too-ticky. I often think up songs and wonder at life. I gaze at the Northern Lights, which is maybe why some people think I’m a poet.

Aš esu Totikė. Dažnai kuriu dainas ir stebiuosi gyvenimu. Spoksau į Šiaurės pašvaistę, ir galbūt todėl kai kurie mano, kad esu poetė.

Kas sėdi ant blyno?

10 + 1 =


Morning

”I’m awake!” called the Snork Maiden expectantly. Moomintroll gave her a friendly rub on the snout and said, ”Have a nice spring!” Moominland Midwinter, p. 155–156.

– Aš atsibudau! – viltingai sušuko freken Snork. Muminukas maloniai pasitrynė su ja nosimis ir pasakė: „Linksmo pavasario!“ Troliai Mumiai: Baisus vidurvasaris. Stebuklinga žiema, p. 281.

oversleep

[ˌəʊvəˈsliːp]

a lamp

pramiegoti

[ə læmp]

lempa

snore

[snɔː]

knarkti a bed

a clock

[ə ˈklɒk]

sieninis laikrodis

[ə bed]

sleep

lova

[sliːp]

miegoti

a pillow

[ə ˈpɪləʊ]

a blanket

[ə ˈblæŋkɪt]

antklodė

pagalvė

slippers

[ˈslɪpəz]

šlepetės

9+3=

Can you find Little My in her hiding place?


Rytas

Waking up Pabudimas

stretch

The sun is peeping in through a chink in the curtains. The alarm clock rings. It’s time to open my eyes and stretch a bit. It’ll soon be time to get up.

[stretʃ]

[ə maʊθ]

burna

an alarm clock

ring

rodyklė

žadintuvas

skambėti

[ən əˈlɑːm klɒk]

[ə tʃeə]

kėdė

clothes

[kləʊðz]

drabužiai

Ar gali surasti pasislėpusią mažąją Miu?

žiovauti

a mouth

a hand

a chair

[jɔːn]

rąžytis

Saulė dirsčioja pro užuolaidų plyšį. Skamba žadintuvas. Laikas atsimerkti ir mažumėlę pasirąžyti. Tuoj reikės keltis.

[ə hænd]

yawn

Make the Bed Kloti lovą

[rɪŋ]

a sofa

[ə ˈsəʊfə]

sofa

a sheet

straighten

paklodė

lyginti

[ə ʃiːt]

[ˈstreɪtn̩]

13


Morning

Starting the Day Dienos pradžia There’s nothing like washing your face and brushing your teeth to wake you up properly. Then it’s time to get dressed and comb your hair. It’s nice to have breakfast in clean clothes. I can already catch a whiff of coffee.

Morning Wash Rytinis prausimasis

a queue [ə kjuː]

eilė

water

[ˈwɔːtə]

vanduo

a child

[ə tʃaɪld]

vaikas

Niekas kitas taip gerai nepažadina, kaip veido prausimasis ir dantų valymasis. Paskui laikas rengtis ir šukuotis. Malonu pusryčiauti švariais drabužiais. Jau užuodžiu kavos dvelksmą.

a foot

[ə fʊt]

pėda

Brushing Your Teeth Dantų valymasis

a toe

[ə təʊ]

kojos pirštas

teeth

a droplet [ə ˈdrɒplət]

[tiːθ]

lašelis

dantys a toothbrushing cup [ə tuːθˈbrʌʃɪŋ kʌp]

vonios stiklinė

a nightshirt

[ə ˈnaɪtʃɜːt]

naktiniai marškiniai

a jug

[ə dʒʌɡ]

ąsotėlis

How many children are standing in the queue? Kiek vaikų stovi eilėje?

a toothbrush [ə ˈtuːθbrʌʃ]

dantų šepetėlis

14

Can you find these shoes?


Rytas Brushing Your Hair Plaukų šukavimasis

a shower [ə ˈʃaʊə]

[heə]

sit

dušas

hair

plaukai

[sɪt]

sėdėti stand

[stænd]

stovėti

socks

[sɒks]

a stool

[ə stuːl]

kojinės

taburetė

Getting Dressed Rengimasis

wash yourself [wɒʃ jɔːˈself]

a puddle [ə ˈpʌdl̩ ]

bala

praustis a hat

[ə hæt]

skrybėlė

drabužių spinta a dress

[ə dres]

suknelė

plunksna

marškiniai

Ar surasi šiuos batus?

drabužių pakaba

[ə ˈwɔːdrəʊb]

[ə ˈfeðə]

[ə ʃɜːt]

[ə kləʊðzˈ hæŋə]

a wardrobe

a feather

a shirt

a clothes hanger

trousers

[ˈtraʊzəz]

kelnės

16 – 1 =


Morning a hook [ə hʊk]

kablys Morning Chores brush in the Kitchen a washing-up [ə ˌwɒʃɪŋˈʌp brʌʃ] indų plovimo šepetėlis Ryto ruoša virtuvėje

a saucepan

[ə ˈsɔːspən]

prikaistuvis

What’s in the bag hanging on the wall? Kas yra ant sienos kabančiame krepšyje?

Moominmamma is cooking a lovely breakfast that everyone will enjoy. It’s wonderful to start the day with a full tummy. Muminuko mama taiso gardžius pusryčius, jais visi džiaugsis. Puiku pradėti dieną pilnu pilveliu.

a bottle [ə ˈbɒtl̩ ]

butelis a brush [ə brʌʃ]

šepetys

an apron

[ən ˈeɪprən]

prijuostė

4• 4 =

Can you find the ladle?


Rytas Making Breakfast Pusryčių ruošimas

bread butter cheese milk sausage

a frying pan

[ə ˈfraɪɪŋ pæn]

keptuvė

[bred] [ˈbʌtə] [tʃiːz] [mɪlk] [ˈsɒsɪdʒ]

duona sviestas sūris pienas dešra

breakfast cereal

[ˈbrekfəst ˈsɪərɪəl]

sausi pusryčiai

steam

[stiːm]

garai a bow

[ə baʊ]

spice [spaɪs] prieskoniai

raištelis

a teapot

[ə ˈtiːpɒt]

arbatinukas a fork

[ə fɔːk]

šakutė a knife [ə naɪf]

peilis dishes

[ˈdɪʃɪz]

a plate

[ə pleɪt]

indai

do the dishes plauti indus [duː ðə ˈdɪʃɪz]

lėkštė a handbag

[ə mʌɡ]

a cooker

[ə ˈkʊkə]

a cup

taurelė

viryklė

puodukas

[ə ˈhændbæɡ]

a lemon

[ə ˈlemən]

a mug

rankinė

citrina

Ar surasi samtį?

[ə kʌp]

17


Vocabulary Lithuanian–English šluota šluoti grindis šnibždėti šokėjas šokinėti iš džiaugsmo šokių bateliai šokti šukos šukuotis plaukus šuns būda šuo šūsnis švarintis švelnus šventinės dekoracijos šventiniai drabužiai šventojo Valentino diena šviesa šviesus švyturio sargas švyturio žiburys švyturys

broom sweep the floor whisper dancer jump for joy dancing shoes dance comb brush your hair kennel dog pile cleaning up smooth festive decoration festive attire Valentine’s Day light light lighthouse keeper lighthouse light lighthouse

taburetė taisyti tamsu tamsus tankmė tapymas tarpeklis Tarzanas taurelė teatras teisėjas teisėjo plaktukas teleskopas teptukas tešla tiltas, tiltelis tinginiauti tinklas tinklelis tylus tyrinėtojas tortas torto puošmenos Totikė trapus traukti traukti tinklą trečiadienis trečias trikampis

stool 15 repair, mend 52, 87 dark 45 dark 85 thicket 26 paint 53 gorge 59 Tarzan 48 mug 17 theatre 56 judge 49, 104 gavel 49 telescope 75 paintbrush 53 mix 29 bridge 31, 35, 58 laze about, laze around 41, 61 net 39, 84 net 59 quiet 85 explorer 59 cake 64, 91 cake decoration 64 Too-Ticky 11 fragile 87 pull 87 pull up the net 39 Wednesday 90 third 89 triangle 84

37 + 79 =

18, 62 63 85 55, 106 60 71 55, 71 65 15, 65 42 21 47 95 101 66 64 91 35 85 37 37 30, 36

trinktis galvą trisdešimt triukšmingas trylika tryliktas Trys karaliai trys trumpas tualetinis staliukas tūkstantis tūkstantmetis tuoktis turėklai tvarkyti tvirtas tvora

wash your hair thirty noisy thirteen thirteenth Epiphany three short dressing table thousand millennium get married railing tidy up sturdy fence

65 88 85 88 89 91 88 85 65 88 90 71 31, 43 18 87 25

ugnikalnio išsiveržimas volcanic eruption undinė uodega uogienė uola uoslė uostas uosti upė upelis uraganas už uždanga uždaryta užkulisiai užmigti užpakalis užuolaidos užvakar

97 mermaid 35 tail 20, 21, 27, 38 jam 28 rock, cliff 30, 37 sense of smell 100 port 38 smell 100 river 31, 39 stream 25 hurricane 97 behind 87 curtain 56 closed 86 wings 56 fall asleep 78 backside 99 curtains 62 day before yesterday 90

ūkvedys

housekeeper

vabzdžiai

insects litter play ghost yesterday child sleepwalk garland steer fruit party dinner, supper eat supper evening wash

vada vaidinti vaiduoklis vakar vaikas vaikščioti per miegus vainikas vairuoti vaisiai vakarėlis vakarienė vakarieniauti vakarinis prausimasis

105 20 25 71 36, 67 90 14, 67, 78, 87 77 33, 70 38 46 64 69, 76 76 77


Lietuvių–anglų kalbų žodynėlis valanda valyti, plauti valytojas valties vairas valtis vandens augalas vandens dviratis vandens lelija vandens žaidimai vanduo vardo diena vargai varnas vasara vasaris vasaros atostogos vasaros išvyka vasaros saulėgrįža vasarvidžio rožė važiuoti dviračiu veidas veidrodis vėjo gūsis Velykos veranda vėrinys verkti viduje vienas vienas, vienišas vienuolika vienuoliktas viesulas vijoklis vikšras vikšriai (augalai) vinis violetinė virbalai viryklė viršuje (laiptų) viršūnė virtuvė virvė virvinės kopėčios virvutė vynuogė vyšnia vytis vonios kambarys vonios stiklinė voras voverė

hour wash cleaner rudder boat water plant pedal boat water lily water games water name day distress raven summer February summer holiday summer excursion Midsummer Midsummer rose cycle face mirror gust of wind Easter veranda necklace cry inside one alone eleven eleventh tornado creeper caterpillar rushes nail violet knitting needles cooker upstairs summit kitchen rope rope ladder string grape cherry chase bathroom toothbrushing cup spider squirrel

90 62, 63 105 38 52 33 33 28 94 14, 36 91 36 24 94 92 94 94 91 94 41 98 44, 64 97 91 44 66 103 86 88 86 88 89 97 25, 70 21 32 53 83 54 17 86 40, 74 44 22, 37, 41 41 24 70 83 71 44–45 14 21, 27 21, 27

žadintuvas

žaibas žaisti žalia žemė žemėlapis žemės drebėjimas žiaunos žibintas žibintuvėlis žibuoklė žiema žiemos maudynės žinduoliai žiogas žiogelis žiovauti žirgas, arklys žirklės žiūrėti į save veidrodyje žiūrėti į žvaigždes žiūrėti vidun žiūrovai žiūrovų salė žnybti žolė žurnalistas žuvis, žuvytė žuvų guotas žūklės sėkmė žvaigždė žvaigždėtas dangus žvakė žvejyba žvejys žvejo tinklas žvejoti žvynai

alarm clock 13 lightning 97 play 48 green 82 soil 25 map 22, 24 earthquake 96 gills 38 lantern 29, 51 torch 45 penny wort 24 winter 92, 95 winter swimming 41 mammals 21 grasshopper 20 safety pin 32 yawn 13 horse 21, 49, 51, 82 scissors 32, 53 look at yourself in the mirror 64 gaze at the stars 75 peer inside 34 audience 56 auditorium 56 pinch 85 grass 82 journalist 107 fish 20, 35, 39 shoal of fish 35 fishing luck 39 star 66, 75, 84 starry sky 74 candle 77 fishing 38 fisherman 39, 107 fishing net 39 go fishing 28 scales 38

117


Tau pasisekė, nes rankose laikai kai ką išties šaunaus! Knygą, kuri padės rasti draugų visame pasaulyje. „Iliustruotasis Mumių žodynėlis“ – pats linksmiausias būdas mokytis anglų kalbos! Kartu su Mumiais keliaudamas į mišką ar prie jūros, ruošdamasis vakarėliui ar šokdamas, galėsi įsisukti į dienos sūkurį... Nuobodžiauti tikrai nebus kada! Troliai Mumiai mielai išmokys, kaip angliškai vadinti spalvas, formas, priešingybes, skaičius, profesijas, pomėgius, gyvūnus, keisčiausius daiktus... Vienu įkvėpimu sunku net viską išvardyti! O įsiminti naujus žodžius padės daugybė spalvotų Tuvės Janson paveikslėlių. Žodynėlis tinka įvairaus amžiaus vaikams. Mažesnieji galės susipažinti su kalba, o kiek vyresni – papildyti ją dar neatrastais žodžiais.

El. knygynėlyje – geresnės kainos!

Iliustruotasis anglų-lietuvių Mumių žodynėlis  

Tau pasisekė, nes rankose laikai kai ką išties šaunaus! Knygą, kuri padės rasti draugų visame pasaulyje. „Iliustruotasis Mumių žodynėlis“ –...

Iliustruotasis anglų-lietuvių Mumių žodynėlis  

Tau pasisekė, nes rankose laikai kai ką išties šaunaus! Knygą, kuri padės rasti draugų visame pasaulyje. „Iliustruotasis Mumių žodynėlis“ –...

Advertisement