Page 1

Eidvilė Viktorija Buožytė


Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

© Tekstas ir iliustracijos, Eidvilė Viktorija Buožytė, 2018 © Leidykla „Nieko rimto“, 2018 ISBN 978-609-441-501-2


Eidvilė Viktorija Buožytė

Vilnius 2018


Vandenyno pakrantėje, ant uolos kraštelio, stovėjo aukštas švyturys. Viršuje turėjo didžiulį žibintą, apačioje – dvejas duris. Vienos buvo didelės ir tvirtos, kitos – mažos, kreivokos ir vėjo sūpuojamos tyliai girgždėjo. Už šių durelių buvo sandėliukas. Ant grindų pūpsojo pora maišų obuolių, prie sienos atremta stypsojo pasišiaušusi šluota. Palubėje bruzdėjo triukšminga kregždžių šeimyna, tinklus rezgė du uolūs broliai vorai, kamputyje glaudėsi maža pelytė. O lauke, oloje po pamatais, gyveno senas barsukas.


Vakarop švyturio šeimininkas pravėrė sandėliuko duris ir kampe pastatė skardinį kibirą, kupiną pupų – rytoj ketino jas pasėti. Slegiamas nešulio kibiras greitai paniro į saldų miegą. Tačiau neilgam. Krepšt krepšt, pasigirdo vidury nakties.


Krebždėjimas sklido tiesiai iš skardinio kibiro. Garsas vis stiprėjo. Prabudintas kibiras pusiau sapnuodamas girgžtelėjo: – Ar čia kas yra? Krebždėjimas nutilo. Iš kibiro pasigirdo tylus balselis: – Aha, esu – aš. Kibirui visi miegai išlakstė – pupos atgijo, ir dar prašneko! – Kas tu? Kalbanti pupa?! – Aš pelė, maža pelytė, – pratarė balselis ir rausva nosytė persisvėrė per kibiro kraštą. – A, dabar matau, pūkuota Pupelė, – vis dar sutrikęs leptelėjo kibiras. Pelytė sukikeno, jai patiko toks vardas. – O kaip tave vadina? – Aš Čarlis! – išdidžiai prisistatė kibiras.


Kitą dieną pasėjęs pupas Čarlis vėl įsitaisė sandėliuke. Ten jo jau laukė Pupelė, šalia prisėdo broliai vorai, iš palubės nusileido kregždutės. Atslinko net juodas šeimininko katinas. Visi norėjo susipažinti su kibiru. Čarlis papasakojo kilęs iš Amerikos. Kadaise keliaudavęs laivu su trimis šimtais jūreivių ir kartu dainuodavę supami bangų. Jų laivas turėjo aibę burių ir pagavęs vėją skriedavo bangomis lyg paukštis. – Mačiau visą pasaulį, aplankiau šimtus uostų! – kalbėjo Čarlis. – Kartą, kai išmetėme inkarą mažoje prieplaukoje, įsidarbinau žuvies kibiru. Mane prikrovė iki pat viršaus ir pardavė vyrui su raudona skrybėle – mūsų švyturio šeimininkui. Taip čia ir atsidūriau.


– Papasakok apie pasaulį! – nekantravo Pupelė. Ir Čarlis pasakojo ir pasakojo. Apie keliones jūromis ir vandenynais, apie negyvenamas salas, apaugusias džiunglėmis, milžinus banginius ir baltuosius lokius. Pasakojo apie grakščius burlaivius, nuožmius piratus ir nesiliaujantį bangų liūliavimą, o galiausiai užtraukė seną jūreivišką dainą: Vėjas geras, vėjas stiprus, Baltos burės neša lengvai. Vėjas geras, vėjas stiprus, Keliausiu per jūrą skersai! Jo ho, je hei,

linksmai skardeno sandėliuko kampe.


Staiga tolumoje smarkiai sudundėjo. Nešamas sunkių debesų, nuo vandenyno artinosi griaustinis. Pradėjo krapnoti, o netrukus jau pliaupė kaip iš kibiro. Gera buvo kiūtoti sausame sandėliuke, klausytis lietaus ir stebėti pro durų plyšelius švysčiojant žaibą. – Audra įsisiūbuoja, žeme tuoj pasrus lietaus upės, – girgžtelėjo Čarlis užsisvajojęs. – Kas tos lietaus upės? – sukluso pelytė. – Tai lietaus vandens upeliai ir ežerai. Jie atsiranda per audras kaip ši. Pupelė panūdo būtiniausiai pamatyti lietaus upę!


Sandėliuko gyventojai pravėrė duris ir sužiuro laukan. Juodi kaip naktis debesys užtraukė dangų, o iš jų

Čarlis teisus! Pro pat švyturį ūžia putojanti lietaus upė! Bangos verčiasi viena per kitą, skalbia žolių kupstus, skalauja akmenukus. Purslai tyška net į sandėliuką! Pupelė suskubo užverti duris, bet juodasis katinas ją sulaikė. Skvarbios geltonos akys pastebėjo kažin ką boluojant. Nagi tikrai, kitoje upės pusėje kažkas kruta.


Kažkas nemažas, susikūprinęs piktai žygiuoja pirmyn atgal upės pakraščiu. Atrodė, kad gali girdėti, kaip jis barasi ant audros. – Ak, tai senasis barsukas! – sušuko Pupelė. – Puikus orrrras passsivaikščioti, – niurgztelėjo katinas.


Pupelė išsmuko laukan ir ėmė šokinėti, mojuoti ir šaukti barsukui. Bet lietus nustelbė ploną balselį. Nieko nepešusi ir kiaurai permirkusi ji parbėgo vidun. – Negalime kaimyno palikti bėdoj! Vorai pritarė linksėdami, Čarlis mąsliai susiraukė. O katinas šyptelėjo: – Tau mrrrreikia laivo. Pupelė suklapsėjo šlapiomis blakstienomis – iš kur audros siautuly pievoje gausi laivą?


Bet juodis įsispoksojo žibančiom akim į Čarlį ir pelytė pagaliau suprato, ką jis sugalvojo! – Čarli, gal norėtum tapti gelbėjimo laivu? – iškilmingai paklausė ji kibiro. Čarlis buvo taip išsiilgęs jūreivystės, kad dukart klausti nereikėjo! Jis net braškėjo iš nekantrumo – visada svajojo tapti didvyriu! Broliai vorai kibo skaičiuoti rūdžių bei skylių. Po kruopščios patikros paskelbė: – Rūdžių šimtas! – Skylių nulis! – Čarlis plaukti tinkamas! – Gelbėti barsuką pasiruošęs! Pupelė pačiupo ilgą šluotos vytelę vietoj irklo ir iškurnėjo lauk, o Čarlis išriedėjo paskui ją. Lietus merkė Pupelei kailiuką, dideli lašai skardžiai kaukšėjo Čarliui į šonus. Plati lietaus upė šniokštė vis stipriau. – Į denį! – sukomandavo Čarlis. Pupelė įsitaisė ant kibiro krašto ir šis drąsiai įbrido upėn.


Eidvilė Viktorija Buožytė – rašanti iliustruotoja, Lietuvos vaikų literatūros pasaulyje debiutuojanti su knyga „Kibiras Čarlis ir pelė Pupelė“. Knygoje pasakojama apie parūdijusio kibiro ir mažos pelytės nuotykius. Lydimi bičiulių, Čarlis ir Pupelė imasi drąsių žygių ir sužino, kad didelė draugystė įveikia visus išbandymus, atneša šiek tiek ilgesio ir daug laimės, o kartais pakelia virš debesų!

Redaktorė Giedrė Kmitienė Korektorė Eglė Devižytė Maketavo Eidvilė Viktorija Buožytė Tiražas 3000 egz. Išleido leidykla „Nieko rimto“ Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius www.niekorimto.lt Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


Vandenyno pakraštyje, aukštame švyturyje, įsikuria naujas gyventojas Čarlis. Čia jis sutinka mažą smalsią pelytę ir užsimezga

Lydimi bičiulių, Čarlis ir Pupelė puola į nuotykius, įveikia rūsčią audrą ir net išmoksta skraidyti! Tačiau vieną dieną kibiras dingsta. Pupelė nusprendžia leistis į žygį ir išsiaiškinti –

ISBN 978-609-441-501-2

9 786094 415012

Kibiras Čarlis ir pelė Pupelė  

Vandenyno pakraštyje, aukštame švyturyje, įsikuria naujas gyventojas Čarlis. Čia jis sutinka mažą smalsią pelytę ir užsimezga DIDELĖ DRAUGYS...

Kibiras Čarlis ir pelė Pupelė  

Vandenyno pakraštyje, aukštame švyturyje, įsikuria naujas gyventojas Čarlis. Čia jis sutinka mažą smalsią pelytę ir užsimezga DIDELĖ DRAUGYS...

Advertisement