Page 1


Gruodis / December / декабрь I II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

sausis / january / январь I II III IV V VI VII

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

Savaitė / Week / неделя 53/1

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

LT

GB

RU

Naujųjų metų diena

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


O kai pusnys kalbasi, b没

tinai pradeda snigti.


sausis / january / январь I II III IV V VI VII

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

Savaitė / Week / неделя 3

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


o malkelës, Baigsis man  – sva jojo Eþiukas, – ir að pradësiu visai ðalti... Apie tai zoologijos sode suþinos Dramblys . Jis apsimes miegàs, o kai sargai uþsnûs, atbëg s á miðkà, siras su e l á , m á k a n i ð o á n k aminà straublá ir papûs ma


Vasaris / February / февраль I II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Savaitė / Week / неделя 7

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

LT

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


Rytais Eþiukas iðeidavo á priebutá ir laukdavo .


I

Kovas / March / март II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Savaitė / Week / неделя 11

Pirmadienis / Monday / понедельник

LT

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


– Klausyk, Meðkiuk, jeigu

sako:

„Ateik pas mane gerti arbatos“, vadinasi,

sëdi ir laukia.


Balandis / April / апрель I II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Savaitė / Week / неделя 15

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


I

Gegužė / May / Maй II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Savaitė / Week / неделя 20

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


Tai nutiko Eþiukas ásimylëjo.

.


I

Birželis / June / июнь II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Savaitė / Week / неделя 24

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

RU

Rusijos diena

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


I

Liepa / July / июль II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Savaitė / Week / неделя 30

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


Ðtai jau visas mënuo Eþiukas kasnakt lipa á puðá ir blizgina .


Rugpjūtis / August / август I II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Savaitė / Week / неделя 34

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


Viskas aplinkui buvo kaþkaip medþiai þali, geltonø lapø – tik kur ne kur, ir vis tiek – uþ kiekvieno kamieno .


Rugsėjis / September / сентябрь

I

II

III

IV

V

VI

VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Savaitė / Week / неделя 39

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


Iðlindo saulutë, vëjelis iðvaikë debesis, grynu auksu uþsiliepsnojo didþiuliai klevo vis gulëjo ant nukritusiø lapai, o lapø krûvos, dairësi á ðalis ir galvojo.


Spalis / October / октябрь

I

II

III

IV

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

V

VI

VII

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

Savaitė / Week / неделя 42

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


þiemà bûtø , kad e dþi m ug o j u o r truputá p a d a u s to ied . os

rti arb at

nieko nes la, mes u g alv G ai .– ar daug ru­denø. ia d J uk

næ, o

kà ge

a

þiu

jo vë

labai gera. – I buvo r m an an as. – M û s –M øl ðkiuk a Me rë nuëjo pas E da ta

ðito rudens. – Kà mirðk a p e tu! n u e l N i û t – d ë . k, – , su vie ð ta ir psikabi


Lapkritis / November / ноябрь

I

II

III

IV

V

VI

VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Savaitė / Week / неделя 48

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


Kvatodami ir klykaudami jie

r didþiulæ laukymæ, pasileido lenkèiø pe

ir jiems ið paskos nusidriekë pëdos.


Gruodis / December / декабрь I II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Savaitė / Week / неделя 51

Pirmadienis / Monday / понедельник

Antradienis / Tuesday / вторник

Trečiadienis / Wednesday / среда

Ketvirtadienis / Thursday / четверг

Penktadienis / Friday / пятница

Šeštadienis / Saturday / суббота

Sekmadienis / Sunday / воскресенье


4 779019 431278

2014 metų kasdienių ir šventinių įrašų knyga  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you