Page 1

Adam Schumaker

J is for Genius for Nick Phillips' #45miniatures


2


3

J is for Genius for Nick Phillips' #45miniatures Adam Schumaker

Confidently w/ pursed lips & a side-to-head bob q = 100ish (sing/speech) mp

&

Voice

¿ thumbs on keyboard lid, like you're on a smart phone, tongue sticking slightly out of the side of your mouth.

Piano

? + ‹ ? ‹

#¿

#¿

¿

¿

¿

Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump [as if mumbling to ones self with pride]

Πf

{

¿

¿

+

Ó

œ >. Œ

Œ

Ó

# œ. >

œ >.

œ >. Œ # œ. > f

ffff

œ >.

œ >.

œ >.

4

Voice

& ¿

#¿

¿

¿ ¿

#¿

¿

¿

#¿

¿

¿

¿

Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump

Pno.

? ‹ ? ‹

{

Œ

Ó

Œ

œ >. Œ

Ó

œ >. Œ # œ. >

œ >.

Œ

Ó

# œ. >

œ >.

œ >. Œ # œ. >

glis >” s.

œ >.

œ >

>”

7

Voice

& ¿

‰ #¿

¿

¿ ¿

#¿

¿

¿ ¿

Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump Trump

Pno.

? ‹ ? ‹

{

>œœ Œ

˙™

# œ. >

œ˙ Œ œ >.

˙™

# œ. > >”

œ >.

#¿

Trump Trump Trump Trump

>œœ Œ

˙™

# œ. > >”

Copyright © Adam Schumaker (ASCAP) 2019

j ¿

¿

œ >.

>”


4 mp 10

f 3

Voice

& j¿ ¿

#¿

3

3

Œ

‰ ‰ j j‰ j j‰ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ > > [confidently amiss]

¿.

Trump Trump Trump

Trump Trump 5

acc.

Pno.

? ‹ œœ ? Œ ‹

6

˙™

>œ#œ bnœœbnœœ bnœœ bbnœœ œ bnœœ œ mp

>œ œ

>œ #œ

a tempo

{

b >œ œ

œ œ. # œ > ” > > mf

# œ. >

#>œ œ

>œ # œ

œ

œ

6

fff

mf

ffff 13 3

Voice

& Œ

Œ

3

3

‰ ‰ j j‰ j ¿ ¿ ¿ > > Trump

3

j‰ ‰ Œ ¿

Œ

‰ j 42 ¿ >.

Trump

Trump

5

5

? bnœœ bnœœbnœœbbnœœ œ bnœœ œ ‹

2 4

bnœœ bnœœ bnœœ bbnœœ œ bnœœ œ

acc.

b >œ œ

Pno. 6

{

? ‹ œ #œ

2 4 œ

œ

œ

œ> #œ

#>œ n œ mp

œ œ

16

mp

f Voice

j & >¿

™ >¿

4 4 ¿

FAKE NEWS f

? ‹ Pno.

{

? ‹

#¿

¿

¿

Trump Trump Trump Trump [again]

4 4

œœ ˙™ Œ # œ. œ.

Œ Ó

œ >. 4 aŒ tempo 4 # œ. œ. >”

œ˙ Œ

˙™

# œ. > >”

œ >.

>”


5 20

, ‰ j j j 44 ¿ >¿ ¿ f

Voice

2 4

& ¿

#¿

¿

¿

Trump Trump Trump Trump

? ‹ Pno.

>œœ -

˙™

Be -lieve me

2 4

œœ ˙™ -

4 4 b >œ œ

acc.

ff 6

{

? Œ ‹

2 4

Œ # œ. >

œ >.

# œ. œ. > > ” >

>”

4 4

œ>#œ

#>œn œ mp

24

Voice

4 &4 œ œ #œ œ œ #œœ nœœ œœ #œœ #œœ nœœ œœ #œœ œ #œœ nbœœ bœœ

? 4 œ #œ œ œ ‹ 4 Pno. a tempo

{

?4 ‹ 4 bn œœ n# œœ œ bn œœ n# œœ œ œ œœ œ œœ ww w

ww w

w w

29

Voice

U ∑

&

3

2 4

‰™

Œ

w w

2 4

œ#œ œœœ

œ#œ

b >œ œ

Π
Tre -men - dous!

(spoken:) The good news is that your favorite President did nothing wrong!

? œœ bœœ bœœ œ U nœ w w ‹

r j ¿ ¿

œœœ œœœ

6 3

Pno.

U

{

? ‹ w w

w w

6

w w

2acc. 4 #>œ œ mp

a tempo

œ> #œ ff

#œ œ

œ œ >.

#œ # œ. >


6 35

á la Kahane q = 116 Voice

& b >œ œ œ b œ œ œ

> >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ

? œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ & ‹ 3

3

3 3 3

3

3

3

Pno. acc. mp 3 3

{

? ‹ #œ # œ. >

3

3

3

bœ œ œ œ œ >.

œ œ >.

#œ #œ œ # œ. # œ. œ > > >.

bœ œ œ œ bœ œ œ

nœ œ œ œ œ œ [like Gabriel Kahane]

43 3

Voice

& ¿ ¿ ¿ To -tal - ly

4q = 100ishj ‰ Ó ¿ 4 ¿ ¿ un - hinged

3

>œ œ &

nœ œœœbbbœœœœ 44 œœ n#œœœ #n#œœœ #œœœ

œ nœœ

f a tempo

Pno.

3 4 ? ‹ œ #n œœ n œœ 4 >œ #œ œ œ f

{

##œœœ

œ #œœ

> > > > œ œ bœ œ œ œ œ#nœœ #œ bœ ‰ ‰ #œ #œ ‰ >3 3 3

>œ #>œ

#œœ œ

3

46

Voice

& >œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ bbœœ œœ œœ œœ nnœœ œœ nœœ œœ œœ œœ œœ œœ & nœœœ œœœœœœœœœœœœ ‰œœœœœœœœœœœœ ## œœœœnœœ œœœœ ‰ œœ œœ œœ œœ nœœ œœ ‰nn œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ 5

ff

5

5

5 5 5

Pno.

>-œ ? œj ‹

{

fff

nœ j

nœ

œ nœ j j

œ

nœ

œ j

œ

#œ j

#œ

#œ j

#œ

œj

b >œ bœ

j #œ

>-œ œ

j #œ

œ j nœ j nœ œ #œ nœ #œ nœ


7 49

Voice

& ffff

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœbœœœœ œœœ œœœœœœœœ #n#œ>-œœœ > . > > . & œœ œ œ œœ œ nœ bœ -œ nœ bœ -œ nœ. bœ -œ nœ. bœ 5 5

Pno.

{

? œjnœ #œ #œ ‹ nœ #œ #œ

#œ #œ

5

5

5

5

# œ. n œ.

# œ. n œ.

# œ. n œ.

# œ. n œ.

[slowly let pedal go over the next couple measures]

51

Voice

& > & -œ œ

> bœ -œœ

nœ.

> bœ -œ œ

nœ.

> œ -œ œ

nœ.

nœ.

œ

Pno. 5 5

{

? ‹

# œ.

5

5

œ.

# œ.

œ.

# œ.

# œ.

nœ.

œ.

52

mp Voice

& Ó

j ¿

¿

North

Ko

¿ re

-

-

dryly

> & -œ b œœ

> bœ -œœ œ

nœ.

> bœ b-œœ bœ

nœ.

>œ œœœ

nœ.

œ.

œ

Pno. 5 5

{

? ‹

# œ.

bœ.

# œ.

5

œ.

# œ.

5

bœ.

# œ.

bœ.


8 53

ff Voice

& ¿

¿

a

¿

¿

has great

¿

¿

po - ten - tial

> > > & n b-œœ œ. œ -œœ œ. œ -œœ bœ œ œ 5

¿

¿

for

the

> œœœ. œœœ -œœœ

5

5

>Y

>¿ ¿

>¿ >¿ fu- ture!

An -gry Dems!

œœœ. œœœ œœœ fp + 5

ffff

Pno.

# œ. bœ .

{

? ‹

# œ. bœ .

# œ. bœ .

# œ. + ¿ > [foot stomp]

ffff

56

Voice

5 4

&

[obliviously, with free use of the pedal] #œœ œœ œœ œœ #œœ œœ #œœ œœ #œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ #œœ #œœ œœ œœ #œœ œœ œœ œœ 3œœ œœ 5 œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ 4 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

3

3

3

3

3 3

p Pno.

{

? œ #œ œ œ ‹

œ #œ œ œ

5 œ œ #œ œ 4

œ œ #œ œ

mp

60

Voice

5 &4

4 4 3

5

5 & 4 #œ#œœœ œœœœ œœœœ nœœœ ™™™ œœœ ™™™

œœ ™™™ 44 #œœ œ œ

œœ ™™™ œœ ™™™ œ œ

3

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

3

Pno.

{

?5 œ ‹ 4

œ

œ

œ

4 4œ œ

# œœ

œ œ

œœ


9 62 turns to face audience:

mf Voice

Œ

&

¿ ¿ Gen- ius. off stage: "What's the "J" stand for?" 3

Pno.

3

& #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ #˙˙˙˙˙ ? ‹ œ # œœ œ œœ ˙ œ œ ˙-

{

### w w w# wmp

Profile for Nicholas Phillips

"J is for Genius" by Adam Schumaker  

Part of the #45miniatures Project, and commissioned by pianist Nicholas Phillips. Available from the composer. Click on the score to contact...

"J is for Genius" by Adam Schumaker  

Part of the #45miniatures Project, and commissioned by pianist Nicholas Phillips. Available from the composer. Click on the score to contact...

Advertisement