Issuu on Google+

N O RGES STØ RST E K ATA L O G F OR HOTELL & R E STAUR A NT

K ANT INE I N T ERIØ R M AS KINER S M ÅUTST YR UT E M Ø BLER KO NF ERANSE V I ND S K J E RMING


K O M P L E T T, S K I K K E L I G O G E N K E LT

Endelig kan vi med stolthet presentere tilnærmet hele vårt sortiment sammenfattet i en katalog med over 300 sider. Vårt mål er å videreføre vårt motto «komplett, skikkelig og enkelt», og sørge for at hele vårt langstrakte land skal kunne handle kvalitetsprodukter til markedsledende priser!

Optimismen er tilbake i folket, og de fleste tror 2017 er året hvor mye vil endres! Er du en optimist? Det burde du være, for optimisme og glød smitter til dine kollegaer som igjen gjør en langt bedre jobb, og når man gjør en bedre jobb, så blir resultatene også enda bedre! Media har en evne til å fokusere på det negative, og ofte kommer det positive i skyggen… NICHE ble stiftet når Norge var i utforbakke, og optimismen blant folk, banker og forretnings partnere var borte… det var vanskelig og overbevise samt skape entusiasme blant partnere! Men vi klarte det, og vi er her i dag, mer rakrygget og sterke en noen gang og med masse entusiasme og glød!

Det er med stor entusiasme og glede vi ønsker velkommen til SMAK 2017 på Lillestrøm, 7-10 februar finner du NICHE på stand D04-28. Her vil vi presentere et stort antall produkter over 220 m2. Vi har også gleden av å by våre kunder på smaksprøver fra Stange og litt godt å drikke i glasset! Trenger du invitasjon? Kontakt oss på post@niche.no så hjelper vi deg!

Beste ønsker for 2017 Lars-Erik Østbye og NICHE Family

2


INNHOLD PR O S J E KT St or kj økken , i n t er i ør og p r osj ekt u t v i kl i n g 4

HVEM ER VI? Pr esen t a sj on a v v å r e m eda r bei der e 5

S H OW R O O M S e v å r t sp en n en de u t v a l g i v å r t sh ow r oom 6

INTERIØR M øbl er og i n t er i ør i n n en dør s 12

OUTDOOR M øbl er, ba r er, l y s, v i n dskj er m i n g og v a r me ut endør s 104

T E KN I S K U TST YR M a ski n er og u t st y r t i l st or kj økken 158

LE V E R I N G S B E T I N G E LS E R V i l kå r v ed kj øp 306

3


STORKJØKKEN, INTERIØR OG PROSJEKT UTVIKLING S KAL DU PUSSE OPP, BYG G E N YT T, BYT T E UT E L L E R T R E N G E R D U R E T T O G S LE T T T I P S O G VE I LE D N I N G I Å BYG GE OM DITT KJØ K K E N E L L E R SE RV E RIN G SSTE D?

H os N ICHE har vi samlet m e d arb e i d e re m e d b e t y d e l i g ko m p eta n s e p å o m r å det, o g s a m m en s ka p e r v i u n i ke p rosj ek t er tilrettelagt ett e r d i n e øn ske r o g b e ho v. V i u tv i kl er tekn i s ke p l a n te g n i n g e r s l i k a t du l e tt f å r e n g od oversikt over areale t , og n år p rosj e k t e t e r i g an g s ø r g er v i f o r a t r ø r l eg g er, e l e ktr i ker etc . h a r de n inf orma sjon som tr engs . In t e ri øre t k an v i v i su al i se re s l i k a t du v i r ke l i g f å r i n n tr y kk a v h e l e r es ta u r a n ten .

I vå re prosjekter benytte r v i k u n an e rk j e n t e p ro d u se n te r f r a E u r o p a , s o m e r kj en t f o r s i n kv a l i tet o g d r i f t ssi k kerhet. Og om u he l l e t sk u l l e v æ re u t e, har v i eg e n s er v i c e ko o r di n a to r s o m i v a r eta r o g koordi nerer teknis k s up p ort o g d e l e r!

- 3D visualisering skreddersøm - Plantegning/møbleringsplan - 3D visualisering NICHE COLLECTION - 3D visualisering skreddersøm

4


VÅR KOMPETANSE SKAL VÆRE DIN TRYGGHET! I alle våre prosjekter har vi en prosjektleder som ivaretar at fremdrift og leveranse er i tråd med det avtalte, og vi er lidenskapelig opptatt av at du som kunde skal føle en tilhørighet i NICHE. Et godt prosjekt skapes av god kommunikasjon og en gjeng kreative hoder.

En gang i uken samles hele gjengen for å dele erfaringer samt gi tips og ideer til hverandre! Kontakt en av våre dyktige medarbeidere, så får du hjelpen du trenger!

LARS ERIK ØSTBYE

KJELL ARNE OSVOLL

SILJE NORDNES

Daglig leder/

Key account manager

Key account

teknisk utstyr.

teknisk utstyr.

manager Interiør.

Tlf: dir: 33 06 10 12

Tlf: dir: 33 06 10 19

Tlf: dir: 33 06 10 16

epost: lars@niche.no

epost: kjell@niche.no

epost: silje@niche.no

THALE BINDER KALVIK

ESPEN MALNES

ROLF BERG

Key account manager

Distrikssjef

Servicekoordinator/

Utemøbler & kontor.

Oslo/Akershus.

logistikkansvarlig

Tlf: dir: 33 06 10 15

Tlf. dir: 918 12 143

Tlf: dir: 33 06 10 18

epost: thale@niche.no

epost: espen@niche.no

epost: rolf@niche.no

INA LUND

VEGARD HVALE

ARILL NIBE

Økonimi/ Småutstyr

Design &

Lager- og logistikkansvarlig

markedskoordinator Tlf: 33 06 10 10 epost: ina@niche.no

Tlf: 33 06 10 13 Tlf: 33 06 10 17

epost: arill@niche.no

epost: vegard@niche.no

5


E R D U K L A R O V E R AT N I C H E K A N S K J E H A R N O R G E S STØRSTE OG MEST INNHOLDSRIKE SHOWROOM F O R M Ø B L E R T I L H OT E L L O G R E S TAU R A N T ! ? E LLER T RENGER DU OG FØ L E OG TA PÅ N OE N AV VÅ R E T E KN I S KE P R O D U KT E R ?

H os oss er du velkommen t i l å p røv e si t t e v åre st o l e r, s o f a e r, s e n g e r el l er kj en n e p å t ekst i ler, bor dplater, b ord u n d e rst e l l e t c .H o s oss ha r du m u l i g h eten ! M en s ett a v god t i d… vi har ca. 40 0 f orsk j e l l i g e st ol e r i v år u t sti l l i n g …

V i h ol d er til meget sentr al t p å Øst l an d e t og l i g g e r k u n 15 m i n f r a To r p f l y p l a s s o g 5 mi nutter fr a Tønsberg se n t ru m . V i he n t e r o g b ri n g er o m be h o v et er ti l s tede.

Ønsker du å besøke vårt showroo m , v e n n l i g st av t al t i d i f o r ka n t s l i k a t e n s el ger k an hjelpe deg!

Velko mm en!

6


7.-10. februar 2017 Norges Varemesse

SMAK 2017 viser frem det neste Oppdag det nyeste fra lokalprodusert til verdenskjente merkevareleverandører. La deg inspirere av tidsaktuelle foredrag og opplev nasjonale og nordiske kokkekamper. Les mer og registrer deg som besøkende på smak2017.no

Mat & drikke

Maskiner & utstyr

IT & teknologi

Interiør & design

SMAK 2017 går parallelt med Mat & Emballasje

Øl, vin & brennevin

7


LEASING -det rette valget!

Har du mulighet, benytt deg av den! Leasing frigjør driftskapitalen og sørger for at dine oppsparte midler kan benyttes til andre tiltak som kan øke omsetningen eller bedre likviditeten. Leasing gir deg full bruksrett og mulighet for å overta utstyret etter endt leieperiode. Hele investeringen kan normalt utgiftsføres og trekkes fra i regnskapet. Ta kontakt med oss i dag for ytterligere informasjon om leasing fra Ikano Bank SE. Søk om leasing i dag på www.NICHE.no eller ring oss på 33 06 10 10

8


®

ALT TIL SERVERINGSSTEDET, HOTELLET OG KONTORET

BESØK OSS PÅ SMAK2017 STAND D04-28 FOR GODE TILBUD!

MASKINER INTERIØR SKJERMING UTEMØBLER KONFERANSE KANTINE

Under Smakmessen byr vi på deilige smaksprøver utviklet av Svein Aasen i samarbeid med Stange Gådsprodukter. Vi byr også på litt å slukke tørsten med.

®

9


NORSK KYLLING I VERDENSKLASSE!! Stange har i nærmere 20 år vært et av få kvalitetsmerker blant norske råvarer.

I begynnelsen var det kun utvalgte restauranter i Oslo som kjøpte Arnt-Harald Stanges saftige og frittgående kyllinger. Kvaliteten har ikke bare med fôr og oppvekst å gjøre, det har også med selve nedskjæringen å gjøre. Hos oss renskjæres alt for hånd. Det betyr ikke bare finere stykker – det betyr også at kvaliteten er sjekket av flere par øyne før de sendes til kundene.

en ess m K . MAarene S r ndeke råv u ge tis tanfantas S r frad de e ? v k a prøer me s k m a n s ige smige rett e å eil ydel ge! p d t r Lys serverelageranv Stan HE asen aken C I N in A r sm Sve tte e De

10

nd

201

ta 7, s

28.

D04


LA NICHE LEVERE HELE DITT PROSJEKT

FRA IDE - TIL SKISSE T I L E N F LOT T R E S TAU R A N T ! V I G JØR D RØMME N D IN T IL VIRK E LIGH E T TIL EN FORNU FT IG P RIS .

KJENTE M ERK E VARE R, E N GAS JE RT E M EDA RBEID ERE , K VALIT E TS H ÅN DVE RK OG SM ID IG LEVE RAN S E .

100% FORNØYDE KUNDER ER IKKE ET MÅL - D E T E R VÅ R S TA N DA R D ! KO N TA K T O S S I DAG ! 11


INTERIØR

12


K J E N T E M E R K E VA R E R F R A E U R O P E I S K E P R O D U S E N T E R T I L L AV E P R I S E R ! LA DEG INSPIRERE – GI OSS MULIGHETEN TIL Å GI DEG ET GODT TILBUD

I DAG!

N I C H E C O L L E C T I O N - P E D R A L I - M E TA L M O B I L - C I Z E TA - TO N SPOINQ - JOHANSON - MENU - GLOBEN - BELID - HKLIVING

13


NICHE COLLECTION I K K E E T T I L F E L D I G VA LG

Historien er ikke unik, men den skaper grunnlag for å ivareta og skape trygghet rundt din investering. NICHE Collection er skikkelig håndverk produsert hos vår solide partner i Europa, med tremøbler som lidenskap.

Et solid produkt baseres på riktig arbeidsgrunnlag. Derfor ivaretar fabrikken hele foredlingen av NICHE Collection. Tømmeret blir nøye utvalgt, før kapping og måling av materialene står for tur. Under hele foredlingsprosessen blir tømmeret nøye målt, for å ivareta og sikre at materialet har tørket riktig og ikke innehar for høy fuktighet.

Topp moderne utstyr og dedikerte medarbeidere, med høy faglig kompetanse, sørger for at materialet blir best mulig ivaretatt og foredlet til en av NICHE COLLECTION’s mange modeller.

Alle våre stoler blir manuelt montert, slik at sammenføyningene er i tråd med de krav som settes til proffesjonelle møbler. Moderne lakkerings roboter sørger for at stolen får den fargen du har bestilt.

14


TR EET BLIR MÅLT S LIK AT MAN FOR S IKR ER AT TR E E T I NNE HA R KOR R EKT FU KTIGH ETS NIVÅ ETTER TØR KING.

TO P P M O DER N E UTSTYR O G HØYT K VA L IF ISERTE O G DED IKERTE H ÅNDVER KER E S Ø R G E R F O R AT T R EET F RA SKO G EN B L IR B EST MUL IG IVAR ETATT OG FOR ED LET TIL EN AV N I C H E C OL L ECTIO N SIN E MA N G E MO DEL L ER.

15


M O D E RN E L A K K ER I N G SR OB OTER SØ RG ER F O R AT STO L E N FÅ R DE N FA R G EN DU HA R B ESTILT.

M E D NØYS O M H Å N D BL I R STO L EN PO L STRET I DET HØY KVAL I T ETS STO F F DU V ELG ER F RA VÅ RT STO RE SO RTIM ENT.

ALT OVER S KU D D S M AT E R I E LL ETTER P R OD U S K JONE N BLI R TIL P ELLETS S OM BR U K E S TIL FYR ING.

STOLEN FÅR SÅ ET S P OR INGS MER KE S OM D OKU MENTER H VERT STEG I P R OS ES S EN S LIK AT VED FEIL OG MANGLER KAN D ETTE LETT S P OR ES OP P OG KVALITETS S IKR ES .

16


Vi i NICHE er stolte over vår egen «NICHE Collection», stolt av fabrikken, stolt av at vi kan tilby ekte håndtverk med høy kvalitet til gode priser som vi håper du kan ha glede av i mange år! 2016 var et suksess år for NICHE Collection! Over hele landet har vi sendt ut møblene våre til fornøyde kunder!

2017 skal bli enda bedre! Vi utvider sortimentet med over 30 nye modeller som både skal pirre den designinteresserte ved at vi har brukt nye metoder og materialer – større bredde i stoffkolleksjonen men også ivareta den tradisjonelle moderne klassiske stilen som mange serveringssteder , hoteller og cafeer setter pris på. Vi viser et stort utvalg på SMAK messen 7-10 februar.

17


SPISESTOLER ER EN STOLSERIE SOM EGNER SEG TIL ALLE TYPE SERVERINGSSTEDER, MEN SOM APPELERER TIL KUNDER S O M L I K E R Å S I T T E G O D T. S T O L E N E E R I K K E D O M I N E R E N D E , M E N G I R E T E K S K L U S I V T U T T R Y K K O G S K A P E R E N U N I K A T M O S F Æ R E . S T O L S E R I E N E R V Å R B E S T S E L G E R O G E N K E LT E M O D E L L E R LAGERFØRES. LEVERES I MANGE STOFF OG BEIS FINISH, ETTER ØNSKE.

899,-

699,-

B E L LA KO MFORT

B E L L A A RM STOL

NCF100 H 83

SH 49

NÅ 699,-

B 43

D 46

Veil. 1399,-

PÅ LAGER Polstret stol med heltre bøk ramme. Dette er en av våre mest komfortable stoler til en uslåelig pris! Lagerføres i sort og brunt kunstskinn. Andre stoff og farger er bestillingsvare.

S OF I A

NCF712.01.01 H 94

H 83

SH 49

NÅ 999,-

SH 49

B 44

D 52

Veil. 1979,-

NYHET Stol med finèr bakrygg og polstret sete stolen har en behagelig sitt og passer i de fleste miljøer.

H O LLY

NCF107

SB 51

D 46

Veil. 1499,-

H 84

NCF104 SH 49

NÅ 899,-

SB 43

D 53

Veil. 1429,-

Bella armstol. Velg finish på treverk og polstring til samme pris i standard kategori.

Stabelbar stol med polstret felt i rygg for komfort Velg finish på treverk og polstring til samme pris i standard kategori.

A N K E R STO L

B E LLA S MAL

NCF141.01.01

NÅ 1299,-

18

STACKY

NCF102

H 88

SH 50

NÅ 999,-

SD 45,5

Veil. 1449,-

NYHET

H 83

SH 49

NÅ 699,-

SH 48

NÅ 899,-

B 43

D 55

Veil. 1499,-

PÅ LAGER Polstret sete med praktisk og dekorativ åpning i ryggen . Lagerføres i vist stol, mørk brun kunstskinn og mørk eik beis. Lagerføres også som barstol.

B E LLA WO O D

NCF115

B 51

H 88

NCF116

B 43

D 46

Veil. 1399,-

H 83

SH 49

NÅ 899,-

B 43

D 46

Veil. 1499,-


B ELLA A RMSTOL BRED

B E L L A STAC KY

NCF135 H 88

SH 49

NÅ 999,-

SB 43

B E LLA S Q UAR E

NCF124

D 54

Veil. 1499,-

H 84

SH 49

NÅ 899,-

LO R RY

NCF126

SB 43

D 53

Veil. 1429,-

H 83

SH 49

NÅ 1169,-

Med forbehold om skrivefeil både hva gjelder str og pris.

NCF128 SB 43

D 51

Veil. 1879,-

H 86

SH 49

NÅ 1299,-

SB 46

D 42

Veil. 1999,-

19


799,-

INA

CA FÉ

NCF108 H 83

SH 45,5

NÅ 699,-

B 43,5

D 46

Veil. 1199,-

En av våre bestselgere av cafestoler!

20

N AU E N

NCF105 H 79

ST U D I O

NCF109

SH 46

NÅ 699,-

B 38

D 43,5

Veil. 999,-

Vår smaleste stol i NICHE Collection serien. Velg denne om du har liten plass men ikke vil gå ned på komfort.

H 78

NCF106 SH 46

NÅ 799,-

B 44

D 49

Veil. 1299,-

En moderne og kul stol med plass til å sitte godt! Velg gjerne forskjellig finish på sete og rygg som i bildet.

H 84

SH 46

NÅ 799,-

B 41

D 47

Veil. 999,-

Heltre stol med liten rygg med god komfort. Se også som barstol.


ÅRETS NYHETER SJEKK PRISEN!

ÅRH US

G IB RA LTA R

NCF710.01.01 H 87

N E W YO R K

NCF810.01.01 SH 47

NÅ 1899,-

SB 50

SD 47

Veil. 2899,-

H 85

SH 47

NÅ 1499,-

NYHET

H E LS I N KI

NCF700.01.01 B 43

D 54

Veil. 2299,-

H 74,5

SH 47

NÅ 1999,-

NYHET

NCF802.01.01 B 54,5

D 53

Veil. 3229,-

H 76

SH 47

NÅ 1199,-

B 48

D 54,5

Veil. 1749,-

NYHET

NYHET

Kul stol med finer rygg. Her er det flere finertyper å velge mellom. Polstret i sete og rygg. pris indikerer standard finer og kat.1 polstring.

Moderne stol med armlene . Finèr skall og heltre bein. Polstret rygg og sete. pris indikerer kat 1 stoff.

Tøff annerledes stol med finert rygg. Denne er tilgjengelig i en rekke utvalgte finervarianter. Setet er polstret. Pris indikerer kat 1 stoff og standard finèr.

En nett komfortabel spisestol med semiarmlene. Denne stolen er lett å like og passer i mange settinger. Polstringsalternativene er mange. Pris indikerer kat 1 stoff.

NO1 STOL

STO C K H OL M

LI S B OA

ST R I N G

NCF132.01.01 H 89

NCF800.01.01

SH 50

NÅ 2599,-

B 57

D 60

Veil. 3999,-

NYHET Super kul stol med dekorative trespiler i rygg. Polstret sete og med lø pute i rygg. denne stolen kan lakkeres eller beises i ulike farger.

H 76

SH 45

NÅ 2599,-

NCF801.01.01 B 46,5

D 59

Veil. 3999,-

NYHET Litt annerledes trestol med armlene og polstret avtagbar pute . Denne kan beises i mange ulike farger.

H 80

NCF123.02.00 SH 44

NÅ 1899,-

B 49

D 52

Veil. 2899,-

NYHET Armstol i solid heltre utførelse med polstret sete i kat.1 stoff. Flere beis og stoff kvaliteter tilgjengelig.

H 99,5

SH 46,5

NÅ 1399,-

B 47

D 54

Veil. 2279,-

NYHET Moderne cafe stol i solid heltre bøk utførelse. Denne kan beises og lakkes i mange varianter og prisen indikerer RAL lakk.

21


1499,-

M AR S I E LLE POLSTRET

M A RSIE L L E H E LT RE S E T E

NCF711.01.01 H 78

SH 46

NÅ 1399,-

B 52,5

NCF711.02.00 D 52

Veil. 2139,-

H 85

SH 47

NÅ 1549,-

NYHET

B 52,5

D 52

Veil. 2349,-

MAR S I E LLE F I N É R S E T E

NCF711.03.00 H 85

NÅ 1499,-

NYHET

Moderne skolestoler i 3 forskjellige utgaver. Alle har stål som binder sete og rygg sammen og stål detaljer som holder benene til setet.

SH 44

SB 44

D 52

Veil. 2299,-

MO S KVA

NCF704.01.00 H 77,5

NÅ 1299,-

NYHET

Moderne skolestoler i 3 forskjellige utgaver. Alle har stål som binder sete og rygg sammen og stål detaljer som holder benene til setet.

SH 45

B 48

D 53

Veil. 1979,-

NYHET

Moderne skolestoler i 3 forskjellige utgaver. Alle har stål som binder sete og rygg sammen og stål detaljer som holder benene til setet.

Moderne stol i finer med stål detaljer i rygg. Kryssfiner bein som gir en kul effekt til stolen. Flere beisfarger å velge mellom.

949,-

TA L L IN

COP E NH AGEN H 89

SH 50

NÅ 1599,-

B 54

D 54

Veil. 2469,-

NYHET Kul moderne stol med detaljer i stål, finer og heltre. Pris indikerer kat 1 stoff.

22

FIRENZE

NCF701.01.01

NCF702.01.01

H 80

FUN

NCF706.01.01 SH 45

NÅ 1899,-

B 50

D 59

Veil. 2899,-

H 81

NCF133 SH 48

NÅ 949,-

B 43,5

D 54,5

Veil. 1379,-

NYHET

NYHET

Moderne stol med polstring i både sete og rygg med knapper som detaljer. Her har vi stål som binder rygg og sete sammen for en ekstra tøff effekt. Benene er i kryssfiner. Beis og polstringsmuligeter er mange. Pris indikerer kat 1 stoff.

Nett spisestol polstret i sete og rygg. pris indikerer kat 1 stoff.

H 83,5

SH 45

NÅ 1139,-

SD 44

SB 44

Veil. 1819,-


LA KUNDENE FÅ DET LILLE EKSTRA!

M ONAC O M/ARM

M ON AC O

NCF807.01.01 H 83

SH 50

NÅ 1699,-

O R LAN D O

NCF707.01.01

B 44

D 63

Veil. 2569,-

H 83

Fantastisk spisestol med armlene som er både plassbesparende og dekorativ . Dette blir nok en favoritt blandt mange!

SH 50

NÅ 1299,-

NYHET

LO N D O N

NCF709.01.01 B 52

D 63

Veil. 1979,-

H 88

NCF713.01.01

SH 50

NÅ 1699,-

B 53

D 70

Veil. 2569,-

NYHET

NYHET

Fantastisk spisestol som er både plassbesparende og dekorativ . Dette blir nok en favoritt blandt mange! tilgjengelig også som barstol.

Litt annerledes og kul stol med en fantastisk komfort. Mange polstringsalternativer. pris indikerer kat 1 stoff.

H 92

SH 47

NÅ 1499,-

B 49

D 58

Veil. 2099,-

NYHET Nett spisestol med god komfort i rygg. Denne stolen er lett å like og har mange polstringsmuligheter.

1699,-

WIEN

N IKO L A M / A RM

NCF803.01.01 H 95

I B E N STO L

NCF140.01.01 SH 47

NÅ 1999,-

B 47

D 64

Veil. 3129,-

NYHET Nydelig spisestol med armlene som har flotte detaljer som gjør det lille ekstra. pris indikeret kat1 stoff.

H 87

SH 50

NÅ 1299,-

H ARVE Y

NCF139.01.01 SB 49

D 62

Veil. 1979,-

NYHET

H 86

SH 49

NÅ 1699,-

NCF405 SB 54

D 64

Veil. 2569,-

H 91

SH 48

NÅ 1999,-

B 61

D 57

Veil. 3199,-

NYHET Fantastsik stol til fine dining. Flotte detaljer med nagler bak og knapper i rygg. Mulig med to ulike stoffer på rygg og stolsete/rygg.

23


V ICTORI A

FE L IX

NCF125 H 107

SH 49

NÅ 999,-

SB 46

D 63

Veil. 1599,-

TAVE RNA

SH 50

NÅ 1299,-

B 54

D 56

Veil. 2599,-

SH 48

SB 43

D 52

Veil. 1499,-

H 85

SH 49

NÅ 899,-

H 81

NCF118 SH 49

NÅ 1299,-

B 52

D 51

Veil. 2599,-

O LA

NCF119

NÅ 899,-

24

H 91

LE O

NCF114

C ORTA D O

NCF134 H 85

KE N

NCF112

NCF117 B 44

D 55

Veil. 1299,-

H 77

SH 48

NÅ 1169,-

B 45

D 50,5

Veil. 1899,-

H 83

SH 47

NÅ 1169,-

B 48

D 54

Veil. 1899,-


25


26


SAM ANTHA

JUL IE

NCF121 H 101

SH 51

NÅ 2699,-

GAME

NCF130

B 62

D 59

Veil. 3999,-

H 80

F I LI P PA

NCF113

SH 45

NÅ 1349,-

B 60

D 53

Veil. 2499,-

H 87

NCF122

SH 48

NÅ 1149,-

B 56

D 57

Veil. 2499,-

H 84

SH 48

NÅ 1399,-

B 59

Veil. 2599,-

Nydelig og komfortabel stol med knappedekor. Mange bruksområder i tillegg til i restauranten!

En god stol med armlener som selges like mye til fine dining og loungebaren som stol på hotellrom, venterom etc.

En god stol med armlener som selges like mye til fine dining og loungebaren som stol på hotellrom, venterom etc.

En bred stol som selges like mye til fine dining som stol på hotellrom, venterom etc. Nagler som dekor på siden og bakside.

NI COL A

OT TO

OT TO M/AR M

C H I CAG O

NCF103 H 88

NCF120

SH 50

NÅ 899,-

B 49

D 62

Veil. 1499,-

Helpolstret stol med heltre bøk ramme. Meget komfortabel stol av NICHE Collection kvalitet!

H 89

NCF220

SH 49

NÅ 899,-

B

D 58

Veil. 1499,-

Helpolstret stol med heltre bøk ramme. Denne er rett i ryggen og plassbesparende uten at det går utover sittekomforten.

H 89

SH 49

NÅ 1439,-

D 50

NCF806.01.01 B 57

D 58

Veil. 2399,-

Helpolstret stol med heltre bøk ramme. Rett stol med armlener som er god som bespisningsstol.

H 85

SH 47

NÅ 1599,-

B 46

D 60

Veil. 2469,-

Fin spisestol som passer like fint på en restaurant som i et hotellrom. God sittekomfort. Pris indikerer kat 1 stoff.

27


SITT HØYT D E T E R P O P U L Æ R T M E D H I G H S E AT I N G . L AG E N S P E N N E N D E I N N R E D N I N G M E D Å L A D E L E R AV LO K A L E T H A E T S I T T E O M R Å D E M E D B A R S TO L E R O G HØYE BORD. HAR DU PLASS VED BARDISKEN? GI DINE GJESTER MULIGHETEN T I L Å S E T T E S E G N E D Å S L Å A V E N P R AT.

N AUE N B A RSTO L

TA B OR BARKRA KK H 80

SH 80

NÅ 1169,-

B 40

D 40

Veil. 1899,-

H 103

SH 74

NÅ 1169,-

B AKE R I B AR STO L

NCF208

B 44

D 54

Veil. 1899,-

H 112

SH 78

NÅ 1169,-

NCF208 B 41

D 41

Veil. 1899,-

Taburettvarianten av Nauen. Finnes også i ordinær bespisningsstol. Velg finish på treverk.

Nauen barstol. Finnes også i ordinær bespisningsstol. Velg finish på treverk.

Ina barstol. Finnes også i ordinær bespisningsstol. Velg finish på treverk.

H OL LY B A RSTOL

B E L L A B A RSTOL

MO N AC O

NCF204 H 107

SH 77

NÅ 1349,-

NCF201 B 42

D 51

Veil. 2199,-

Barstolen i vår populære Holly. Lagerføres i vist variant med mørk brunt kunstskinn og mørk eik finish beis.

28

I N A B AR STO L

NCF207

NCF111

H 110

SH 78

NÅ 1259,-

NCF241.01.01 B 42

D 51

Veil. 2199,-

Bella. Vår aller mest solgte barstol. Høy komfort og best pris! Lagerføres i sort og brun.

H 115

SH 82

NÅ 1999,-

B 52

D 60

Veil. 2999,-

Detaljrik og eksklusiv barstol med knapper i rygg og elegant snitt. Pris indikerer kat 1 stoff.

H 108

SH 78

NÅ 1079,-

B 44

D 47

Veil. 1899,-

Bakeri barstol. Finnes også i ordinær bespisningsstol. Velg finish på treverk.


SOFA ISTEDET FOR TO STOLER KAN MAN OGSÅ BENYTTE SEG AV E N 2 S E T E R S O FA .

RETRO

LAUAN

NCF301 H 84

NCF302

SH 45

NÅ 3599,-

B 160

D 88

Veil. 5299,-

2 seter sofa med knapper i ryggen. Dypt sete for loungefølelse. Velg finish på treverk og polstring til samme pris i standard kategori.

CHEST ROYA L SH 50

NÅ 4899,-

SH 45

B 114

NÅ 2499,-

D 53

Veil. 5299,-

2 seter sofa til gi bort pris! Velg finish på treverk og polstring til samme pris i standard kategori.

ST R I N G 2 S E T E R

NCF333.120.01 H 109

H 80

NCF307 B 120

D 70

Veil. 6599,-

Spisesofa med knapper i rugg og treben i heltre bøk. Stort utvalg i polstring. Pris indikerer kat.1 stoff.

H 87

SH 47

NÅ 2999,-

B 108

D 52

Veil. 5299,-

Passer perfekt i den trendy caféen eller restauranten! String 2 seter leveres i mange farger som resten av våre trestoler. 29


LENESTOLER LA GJESTE HVILE UT I NOEN FLOTTE LENESTOLER. P E R F E K T E PÅ E T H O T E L L R O M , I E N L O B B Y , P E I S S T U E , ELLER I EN LOUNGEBAR MED NOE GODT I HÅNDEN.

V E NE ZI A

M E X IC O

NCF805.01.01 H 76

SH 43

NÅ 2899,-

B 54

D 74

Veil. 4799,-

H 86

SH 47

NÅ 3299,-

B 66

D 78

Veil. 5299,-

Loungestol med tøffe detaljer. Pris indikerer kat 1 stoff.

BER GAMO

VO SS

H 93

SH 43

NÅ 2999,-

NCF811.01.01

B 60

D 93

Veil. 4799,-

Denne er perfekt i et hotellrom eller i en lobby. Her får du mye stol til god pris! Prisen indikerer kat.1 stoff.

H 87

SAN MAR I N O

NCF809.01.01

Tung solid stol med treverk som detalj på armlenet. Pute medfølger. Pris indikerer Kat 1 stoff.

NCF804.01.01

30

H O U STO N

NCF708.01.01

SH 49

NÅ 1699,-

B 55

D 65

Veil. 2369,-

Solid stol med armlene i tre. pris indikerer Polstring i kat 1.

H 78

SH 42

NÅ 2899,-

NCF808.01.01 B 52

D 65

Veil. 4479,-

H 97

SH 46

NÅ 2999,-

B 57

D 81

Veil. 4799,-

Dette er en fasjonabel stol i sold utførsel.


MAN H AT T E N NCF812.01.01 H 123

SH 48

B 62

NÅ 5899,-

D 92

Veil. 9899,-

Flott lenestol med veldig høy komfort og kvalitet. Stolen har et stort utvalg polstring. Pris indikerer kat.1 stoff.

AL B E RT

M IL A N O LO UN G E

NCF404 H 80

W R AP

NCF407 SH 45

NÅ 1899,-

B 55

D 60

Veil. 3099,-

H 85

SH 45

NÅ 2999,-

B E LLA LO U N G E

NCF406

B 67

D 85

Veil. 4999,-

H 81

NCF409 SH 42

NÅ 2999,-

SB 69

SD 54

Veil. 4999,-

H 77

SH 47

NÅ 1659,-

SB 58

D 66

Veil. 2699,-

31


STYLU S LOUNGE

RO M A

NCF411.01.01 H 83

SH 42,5

NÅ 1169,-

SB 48

D 54

Veil. 1899,-

H 80

SH 46

NÅ 1599,-

B 51

D 55

Veil. 2299,-

Nett og fin Loungstol som enkelt passer inn de fleste steder. Denne kan polstres med to ulike stoff for en fin effekt. Pris er polstring i kat. 1.

LOL A

ST E L L A

H 81,5

NCF402 SH 44

NÅ 1799,-

B 55

D 47

Veil. 2999,-

En stol litt utenom det vanlige med rundt sete. God å sitte i og.

H 97

R O C KAB I LLY

NCF503.01.01

Loungestol med komfortabel sitt. Pris indikerer kat 1 stoff.

NCF401

32

B I LLU N D

NCF705.01.01

SH 45

NÅ 4999,-

B 71

D 55

Veil. 6999,-

Møt Stella. NICHE collection´s smykke av en loungestol. Fantastisk komfort!

H 45

NCF408.01.01

SH 45

NÅ 899,Puff i standard stoff.

B 45

D 47

Veil. 1299,-

H 82

SH 44

NÅ 1599,-

B 64

SD 52

Veil. 2469,-

En kul retro loungestol med striper i sete og rygg. Denne har flere polstringsalternativer. pris indikerer kat 1 polstring.


33


MODULSOFA SKREDDERSY DIN EGEN SOFA MED NICHE COLLECTION MODULSOFA. V E LG M E L LO M E T S TO R T S P E K T E R AV S TO F F O G B E I S , D E KO R E R M E D SØMELLER KNAPPER.

PÅ LAGER

34

Med forbehold om lagerbeholdning.


CH I CAGO

C H ICAG O H JØ RN E

NCF304.80 H 109

NCF305 SH 47

B 80

NÅ 3149,-

D 67

H 109

NÅ 3199,-

Veil. 6199,-

Velg finish på benas treverk. Moduler priset i 80cm lengder. Dette kan skreddersyes etter dine mål.

B 67

D 67

Veil. 5999,-

Velg finish på benas treverk.

OSLO

O S LO B AR MO D U LSOFA

O S LO M/ N AKKE P U T E

NCF340.120 H 110

SH 47

NCF332.80

NCF306.120 SH 46

B 120

NÅ 3499,-

D 60

H 110

SH 46

B 120

NÅ 3699,-

Veil. 6799,-

H 141

D 70

SH 79

B 80

NÅ 3449,-

Veil. 6999,-

D 65

Veil. 5999,-

Moduler er priset i 120 cm moduler. Disse kan tilpasses ditt sted.

STRIPE MO D UL SO FA

C H E ST MO D U LS O FA

NCF303.120 H 110

C H E ST H J Ø R N E

NCF330 SH 47

NÅ 3599,-

B 120

D 60

Veil. 6899,-

H 110

SH 48

NÅ 4499,-

B 120

NCF331 D 60

Veil. 6999,-

H 110

SH 48

NÅ 3999,-

B 60

D 60

Veil. 6799,-

PÅ LAGER

PÅ LAGER

PÅ LAGER

Velg finish på sokkel: sort, wenge eller hvit. Leveres med kunstskinn eller stoff i ønsket farge. Velg gjerne forskjellig i sete og rygg. Lagerføres i sort og brun.

Velg finish på sokkel: sort, wenge eller hvit. Leveres med kunstskinn eller stoff i ønsket farge. Velg gjerne forskjellig i sete og rygg. Lagerføres i sort og brun.

Velg finish på sokkel: sort, wenge eller hvit. Leveres med kunstskinn eller stoff i ønsket farge. Velg gjerne forskjellig i sete og rygg. Lagerføres i sort og brun. 35


ACCESSOARER N E S T E N A L L E R E S T A U R A N T E R T R E N G E R E N H O V M E S T E R P U LT . V I L A G E R F Ø R E R D I S S E I S O R T L A M I N AT.

H OVME ST E R P U LT 2

HOVMEST E RPULT 1

NCF008

NCF007

H 106

B 68

NÅ 4149,-

D 40 Veil. 4999,-

H 106

NÅ 4449,-

Veil. 5299,-

PÅ LAGER

PÅ LAGER Våre populære hovmesterpuler i smal bred modell lagerføres i sort finish.

D 40

B 100

Våre populære hovmesterpuler i smal bred modell lagerføres i sort finish.

VE G G 1 R O MD E LE R

NCF009

H 110

NÅ 3999,-

B 120

D 30 Veil. 6999,-

Praktisk romdeler til spisestedet eller baren.Velg finish: sort, wenge eller hvit. Del opp rommet med små vegg for å lage intime soner.

36


I Å R H A R V I U TA R B E I D E T E N N Y T E K S T I L KO L L E K S J O N S O M V I V I S E R PÅ S M A K M E S S E N !

FØLG TRENDEN I 2017 OG VELG NICHE COLLECTION MØBLENE I TRENDY VELOUR , TIDSRIKTIG TWEED ELLER STORE GRAFISKE MØNSTER. VI HJELPER DEG Å FINNE A K K U R AT D E T S O M PA S S E R D I T T M I L J Ø . B E S Ø K VÅ R T S H OW R O O M - KO N TA K T O S S I DAG !

37


2799,-

NEM EA

NEMEA

PED2826 H 76,5

N E ME A

PED2825 SH 47

NÅ 2799,-

B 52

D 50

Veil. 3999,-

Stol med armlener og polstret sete. Produsert i ask. Armlenene tillater at du kan henge stolen på bordet.

H 77

SH 46

B 52

NÅ 2249,-

Fantastisk stol med ask sete, rygg og ben. Alu ramme under sete m/ armelene til å henge på bord.

PEDRALI SIDEN 1963 HAR DET FAMILIE EIDE I TA L I E N S K E S E L S K A P E T L AG E T M Ø B L E R FOR OFFENTLIGE ROM. DE HAR UTMERKET SEG MED ULIKE DESIGN PRISER OG E R V E R D E N S L E D E N D E I P R O D U K S J O N AV M Ø B L E R I P L A S T, M E TA L L , T R E O G P O L S T R E D E M Ø B L E R , S A M T B O R D P L AT E R OG UNDERSTELL.

N I C H E E R S T O LT L E V E R A N D Ø R O G MENER VI VI HAR DE BESTE PRISENE!

D 50

Veil. 3199,-

PRAKTISK

38

N E ME A

PED2820 H 76,5

PED2821 SH 46

NÅ 2099,-

B 52

D 50

Veil. 2999,-

Stol i ask med høy sittekomfort og flott design! 4 ulike beisfarger tilgjengelig.

OG

H 76,5

SH 47

NÅ 2799,-

B 52

D 50

Veil. 3879,-

stol i ask med polstret sete pris indikerer kat A stoff. Flere stoff tilgjenglig.

LEKKERT


TI VOLI

T IVO L I

PED2805 H 78

T I VO LI

PED2806 SH 46

NÅ 3479,-

B 58

D 54

Veil. 4969,-

Stol i ask med armlene. Kryssfinér sete. Tilgjengelig også som polstret variant.

H 78

T I VO LI

PED2801 SH 46

NÅ 4489,-

B 58

D 54

Veil. 5609,-

Stol i ask med armlener og polstret sete og rygg. Pris indikrerer kat A stoff.

H 78

PED2800 SH 46

NÅ 3898,-

B 58

D 54

Veil. 4869,-

Stol i ask med polstret sete og rygg pris indikerer kat A stoff. Stort stoff utvalg.

H 78

SH 46

NÅ 2939,-

B 48

D 54

Veil. 4199,-

Stol i ask. Kryssfinér sete. Tilgjengelig også som polstret variant.

39


B R E RA

B RE RA

PED380 H 80,5

SH 46

NÅ 1949,-

B 35

D 42,5

Veil. 2779,-

Liten komfortabel stol med unikt design. Produsert i heltre eik. Beiset. FSC serifisert.

B AB I L A

SH 74

B 35

NÅ 3999,-

D 45,5

Veil. 5789,-

Liten plassbesparende barstol i solid eik. Metall fotstøtte. FSC serifisert.

SH 47

B 56

D 53

Veil. 5299,-

Nyhet! Stol med armlene og polstret sete. Ben i Ask.

H 75

NÅ 1549,-

H 79

PED2750

SH 46,5

B 44

NÅ 1999,-

D 52,5

Veil. 2839,-

Stol i ask, med komfortabelt sitt og luftig og enkel design.

B AB I LA

PED2706

NÅ 4240,-

40

H 104,5

B AB I LA

PED2700

B A B IL A

PED2756 H 81

B AB I LA

PED386

D 32 Veil. 1939,-

Barstol i ask beiset eller naturfarget. u/polstret sete.

H 75

NÅ 1799,-

SH 46,5

B 44

NÅ 1249,-

D 52,5

Veil. 1559,-

PP sete med ask ben. Praktisk stol både i kantinen og på cafeen/restauranten. Flere farger å velge mellom.

B AB I LA

PED2706/A B 36

H 79

PED2703 B 36

D 32 Veil. 2579,-

Barstol i ask beiset eller natur farget med polstret sete. Pris er i kat A stoff. Stort utvalg.

H 46

NÅ 1599,-

B 32

D 32 Veil. 1999,-

Krakk i ask. tilgjengelig beiset eller naturfarget. Tilgjengelig også med polstring på sete.


1639,-

OSAK A

O SA K A

PED5714 H 77

O SAKA

PED5715

SH 46

NÅ 1639,-

B 54

D 52

Veil. 2339,-

Stol i ask finèr med pulverlakkert eller krom stålunderstell, stabelbare, praktiske og moderne!

H 77

O SAKA

PED2815

SH 46

NÅ 2278,-

B 51,5

D 59,5

Veil. 3259,-

Stol med armlene i ask finèr med pulverlakkert eller krom stålunderstell, stabelbare, praktiske og moderne!

H 77

PED2811

SH 46

NÅ 2409,-

B 57

D 52

Veil. 3449,-

Stol i beiset ask med armlener. Moderne og nydelig stol med høy kvalitet. FSC serifisert.

H 78

SH 48

NÅ 2949,-

B 47,5

D 53

Veil. 4199,-

Polstret utgave av den populære Osaka stolen. Flere beis finish. Moderne og nydelig stol med høy kvalitet. FSC serifisert.

41


EKSKLUSIVE STOLER 1 0 0 % I TA L I E N S K

LEI L A

V IC

PED681 H 74

PED645 SH 45

NĂ… 5079,-

B 54

D 58

Veil. 6359,-

En eksklusiv stol med polstring og treben. Mange kategorier i stoff, pris indikerer kat A.

42

H 78

SH 46

NĂ… 6999,-

B 64

D 53,5

Veil. 8749,-

Nyhet! Flott stol med eksklusive detaljer. God sittekomfort! Pris indikerer Kat A stoff.


SI GN

E ST E R A RM C H A I R

PED455 H 76,5

PED690 SH 47

NÅ 3299,-

B 60

D 63

Veil. 4129,-

Moderne stol i eik eller valnøtt. Flere tilgjengelige sbeis farger. Stolen er polstret i sete og har et stort utvalg kvaliteter. Pris indikerer kat A og beiset eik.

H 82

SH 46,5

NÅ 8598,-

B 58,5

D 59

Veil. 12283,-

Meget eksklusiv stol med polstrede ben. metallbeskyttelse på føtter stort utvalg i stoff. pris indikerer kat A. I denne serien inngår det også krakk og en stol uten armlene.

43


NYHET! V E L G P O L S T R E T F R O N T PÃ… D I N RESEPSJON ELLER BAR

44


O B L IQ U E S O F T F R O N T B AR PED.OBX/A

RETT MODUL OBL/A

L 1400

H 1100

NÅ 16999,-

D 900

VEKT 57KG

Veil. 21249,-

HJØRNE MODUL OBA/A

L 1000

NÅ 16999,-

H 1100

B 1000

VEKT 50KG

Veil. 21249,-

NYHET !Bar med plast kjærne med polstret panel på utsiden. Glatt front eller sømmer som avbildet. Stort utvalg i stoff. Pris er i kat A. Tilleggsutstur som topplater i stål, og hyller under baren er også tilgjeneglig. Spør oss for et god tilbud!

45


TON H Å N D V E R K G J O R T PÅ G A M L E M ÅT E N M I X E T M E D D E N N Y E S T E T E K N O LO G I E N O G D E S I G N AV D E V E L R E N O M E R T E D E S I G N E R E G J Ø R TO N T I L E N AV D E B E S T E O G M E S T I N N O VAT I V E L E V E R A N D Ø R E N E . N I C H E E R S T O LT E A V Å V Æ R E N O R G E S E N E S T E AUTORISERTE FORHANDLER. 5 ÅRS GARANTI. I S O S E R T I F I S E R T - F E F C S E R T I F I S E R T.

46


L EA F

B A R STO L P O LST R E T LE AF

TON311437 H 80

TON373438 SH 45,7

NÅ 1939,-

SB 43,5

SD 40

Veil. 2419,-

Stol produsert i formpresset kryssfinér. Tilgjengelig i bøk, eik, amerikansk valnøtt. Tilgjengelig i polstret variant.

P O LSTRET STOL L E A F TON313437 H 78,5

SH 47

NÅ 2379,-

SB 43,5

SH 78,5/63,5

SB 41

NÅ 2469,-

SD 37 Veil. 3089,-

Veil. 2979,-

TON371438 H 76

SH 76/61

NÅ 2019,-

SB 41

SD 37

Veil. 2519,-

Barstol produsert i formpresset kryssfinér. Tilgjengelig i bøk, eik, amerikansk valnøtt. Tilgjengelig også med finér sete.

Barstol priset i bøk. Tilgjengelig i bøk, eik, amerikansk valnøtt.

PUN TO N

P U N TO N B AR KR AKK

TON313690 SD 40

B AR STO L LE AF

H 75,5

TON371693 SH 48

NÅ 1269,-

SB 40

SD 40

Veil. 1589,-

H 82

SH 82

NÅ 1619,-

SB 40

SD 40

Veil. 2029,-

Polstret stol i bøk. Tilgjengelig også i eik og am.valnøtt. Pris indikerer standard kategori stoff.

47


FRU K T & GRØ N T I D RA MME N ME D L E V E RIN G AV N IC H E 2 0 1 6 M ER AN O STO L 3 14 4 01 O G BA RSTO L 31 1 4 0 3, P E D R A L I Y P SILO N U N D ER ST EL L O G K RYSSF I NE R TO P P L AT ER SP E SIA L L AGE T.

48


M ER ANO H 79

ME ME R AN O P O LST R E T M/ AR MLE N E R

M E RA N O POL ST RE T

TON311401

TON314401 SH 45

NÅ 1759,-

SB 43,6

SD 42

Veil. 2199,-

H 78

SH 47

NÅ 2179,-

B 47,5

D 39

Veil. 2719,-

Design: ALEX GUFLER. Denne stolen er laget med en blanding av heltre og kryssfiner. Takket være teknologien har de klart å lage stolen uten skruer eller metallbiter. Tilgjengelig i eik, amerikansk valnøtt og bøk i ulike beisfarger. Pris er i bøk, standard beis.

Design: ALEX GUFLER. Denne stolen er laget med en blanding av heltre og kryssfiner. Tilgjengelig i eik , amerikansk valnøtt og bøk i ulike beisfarger. Pris er i bøk, standard beis og standard polstring.

M E RAN O BA RSTOL

M E RA N O B A RSTOL

TON311403 H 99

SH 78

NÅ 2139,-

SB 44

ME R AN O

TON321400

TON324400 H 78

SH 47

NÅ 2569,-

SB 47,5

SD 39

Veil. 3209,-

Design: ALEX GUFLER. Denne stolen er laget med en blanding av heltre og kryssfiner. Takket være teknologien har de klart å lage stolen uten skruer eller metallbiter. Tilgjengelig i eik, amerikansk valnøtt og bøk i ulike beisfarger. Pris er i bøk, standard beis.

H 78

SH 45

NÅ 2169,-

B 47,5

D 39

Veil. 2719,-

Design: ALEX GUFLER. Denne stolen er laget med en blanding av heltre og kryssfiner. Takket være teknologien har de klart å lage stolen uten skruer eller metallbiter. Tilgjengelig i eik, amerikansk valnøtt og bøk i ulike beisfarger. Pris er i bøk, standard beis.

TON314403

SD 36

Veil. 2669,-

Design: ALEX GUFLER. Barstol i bøk. Beiset Kan også leveres i eik og amerikansk valnøtt. Pris er i bøk, standard beis.

H 99

SH 78

NÅ 2529,-

SB 44

SD 36

Veil. 3159,-

Design: ALEX GUFLER. Barstol i bøk. Beiset med polstret sete. Kan også leveres i eik og amerikansk valnøtt. Pris er i bøk, standard beis.

49


GJØR SOM KVERNERIET I OSLO OG TØNSBERG L A K VA L I T E T S TÅ I F O K U S V E D VA LG AV S TO L E R S L I K A T K U N D E N E K A N F Å E N H E LT S P E S I E L L O P P L E V E L S E B Å D E A V K O M F O R T O G M AT.

M ORITZ

M O RIT Z

TON313623 H 82,5

SH 45,5

NÅ 3999,-

SB 46

SD 42

Veil. 5089,-

Ekslusive materialer, pocket fjærer i setet, ergonomisk testet over lang tid. Dette er en av de mest ekslusive stolene TON tilbyr! 50

MO R I T Z LO U N G E

TON323623 H 82,5

TON363624

SH 45,5

NÅ 4699,-

SB 46

SD 42

Veil. 5869,-

Ekslusive materialer, pocket fjærer i setet, ergonomisk testet over lang tid. Dette er en av de mest ekslusive stolene TON tilbyr!

H 77

SH 40

NÅ 6498,-

SB 56

SD 47

Veil. 8119,-

Moritz serien leveres også i en lounge version pris indikerer standard stoff i bøk materiale.


719,-

I RONICA

T RA M

TON311035 H 84,5

T R AM M/ AR M

TON311627

SH 45

SB 41

SD 40

Veil. 719,Tøff cafestol. Kan leveres i ulike beisfarger og RAL farger. RAL/ PANTONE farger med tillegg på 269,- pr. stol. Husk å oppgi hva slags gulv du har.

H 84

TON321627

SH 46

NÅ 2319,-

SB 48,5

SD 39

Veil. 2899,-

Alt som er typisk for TONs design har denne stolen. Det bøyde treverket og det formede setet. Kul og annerledes stol.

H 84

SH 46

NÅ 2999,-

SB 48,5

SD 39

Veil. 3779,-

Alt som er typisk for TONs design har denne stolen. Det bøyde treverket og det formede setet. Kul og annerledes stol med armlener.

51


N O 18

NO 16

NO 811 H 80

SH 46

NÅ 1599,-

SB 45

SD 41

Veil. 1999,-

En stol basert på designet til Josef Hoffman i 1930. Bøk og polstret sete og rygg.

H 84

N O 04

TON311018

TON311016

TON313811

SH 46

NÅ 999,-

B 40,5

H 84

D 40,5

TON311004 SH 46

NÅ 939,-

Veil. 1259,-

Beiset stol i klassisk design. Tilgjengelig med polstret sete i forskjellige utgaver.

B 40,5

D 40,5

Veil. 1179,-

Beiset stol i klassisk design. Tilgjengelig med polstret sete i forskjellige utgaver.

H 84

SH 46

NÅ 1589,-

B 40,5

D 40,5

Veil. 1989,-

Beiset stol i klassisk design. Pris indikerer upolstret stol i bøk, beiset i standard farger.

GJØR STOLEN ENDA MER UNIK OG VELG T R Y K K PÅ S E T E T U T E N E K S T R A KO S T N A D .

NO 20

TON313020 H 84

SH 46

NÅ 1479,-

SB 39,5

SD 40,5

Veil. 1849,-

Manuelt bøyd treverk på gammeldags tradisjonelt vis. Polstret sete og rygg. Elegant og nostalgisk stol.

“Since 1859, when chair No. 14 was first introduced, more than 80 million units have been sold all over the world. Its iconic shapes are created by six manually bent beech rods, two bolts and ten screws. Thanks to its low weight, attractive price and legendary strength, this chair quickly found its place in the cafes of Vienna, earning t h e n i c k n a m e t h e “ c a f é c h a i r ” .”

N O 14

TON311014 H 84

SH 46

NÅ 929,-

B 40,5

D 40,5

Veil. 1159,-

Beiset stol i klassisk design. Tilgjengelig med polstret sete i forskjellige utgaver. Siden 1859 har det blitt solgt over 80mill. enheter. Den ultimate Caféstolen. Også tilgjengelig i barnestr.

52


53


NYHET! DANSK DESIGN GODE PRISER! RASK LEVERING!

V INTAG E H 80

LUCY LOUN G E B 51

D 57

FRA 1879,-

SH 47

Veil. 2689,-

KORT LEVERINGSTID Stol i kunstskinn sort eller brun med sort stål understell. Umontert.

2099,EKTE SKINN

W I NG STOL H 83

B 55

FRA 2099,-

D 50

SH 47

Veil. 2989,-

KORT LEVERINGSTID Stol i lysebrunt og sort lær med valnøtt finer ben eller eik ben eller ben i aluminium krom og sort stål.

54

H 86

B 82

FRA 6699,-

TREND STOL

LU CY D 81

SH 35

Veil. 9589,-

H 87

B 54

FRA 2519,-

D 47

SH 35

Veil. 3589,-

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID

Stol i sort eller brunt lær med eik ben. Pris inkl. sort skinn. Tillegg for brunt skinn. Loungestol tilgjengelig i grå filtstoff, lysebrunt skinn og sort kunstskinn med ulike ben. Pris er grått filtstoff med sorte ben. Umontert.

Stol i sort eller brunt lær med eik ben. Pris inkl. sort skinn. Tillegg for brunt skinn. Loungestol tilgjengelig i grå filtstoff, lysebrunt skinn og sort kunstskinn med ulike ben. Pris er grått filtstoff med sorte ben. Umontert.

H 79

B 64

FRA 2199,-

D 44

SH 46

Veil. 3159,-

KORT LEVERINGSTID Stol i kunstskinn og stoff kombinert. Fargene Vintage bordeaux kunstskinn, sort kunstskinn og sort stoff og grått kunstskinn og grått stoff. Sorte ben i stål. Umontert.


MOJ O STO L H 80

B 51

FRA 1669,-

D 57

SH 47

Veil. 2389,-

KORT LEVERINGSTID Stol i kunstskinn med sorte ben i tre eller stål ben, eller stoff med grå ben. God sittekomfort med trendy look. Umontert.

O GSÅ I

2089,-

BARSTOL

Veil. 2989,-

55


B UB B L E STOL

B UB B LE STOL H 80

B 50

FRA 2099,-

D 61

SH 48

Veil. 2989,-

B 50

FRA 2099,-

B U B B LE STO L D 61

SH 48

Veil. 2989,-

H 80

B 50

FRA 2099,-

C O MF Y STO L D 61

SH 48

Veil. 2989,-

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID

Tøff polstret stol med eik eller valnøttbeiset ben. Polstring i sort, lysebrun eller creme farger.

Tøff polstret stol med eik eller valnøttbeiset ben. Polstring i sort, lysebrun eller creme farger.

Tøff polstret stol med eik eller valnøttbeiset ben. Polstring i sort, lysebrun eller creme farger.

COM F Y STOL

WORK E RS B A RK RA K K

H 75

B 56

FRA 2049,-

D 60

SH 47

Veil. 2929,-

KORT LEVERINGSTID Komfortabel stol med armlene tilgjengelig i sort eller lysebrunt kunstskinn med sorte stålben. Umontert.

56

H 80

H 75

B 31

FRA 1099,-

D/L 71/71

SH 75

Veil. 1579,-

KORT LEVERINGSTID Kul industriell barstol med brunt kunstskinn og sorte metallben.

H 75

B 56

FRA 2049,-

D 60

SH 47

Veil. 2929,-

KORT LEVERINGSTID Komfortabel stol med armlene tilgjengelig i sort eller lysebrunt kunstskinn med sorte stålben. Umontert.


TOBY BARSTOL H 96

B 41

FRA 1659,-

D 41

TO BY STO L

SH 74

H 85

Veil. 2369,-

B 49

FRA 1619,-

PÅ LAGER

D 53

SH 45

Veil. 2309,-

PÅ LAGER

Toby stol leveres i mange ulike versjoner. Plastsete, velour sete, stoff sete, kunstskinn eller skinn sete. Med eik naturell eller sortbeiset ben, med eller uten metalldekor. Pris indikerer plastikk eller velour sete, med valgfrie ben. Umontert.

Toby stol leveres i mange ulike versjoner. Plastsete, velour sete, stoff sete, kunstskinn eller skinn sete. Med eik naturell eller sortbeiset ben, med eller uten metalldekor. Pris indikerer plastikk eller velour sete, med valgfrie ben. Umontert.

M A N T L E STOL H 105

B 74

FRA 4189,-

D 74

SH 43

Veil. 5989,-

PÅ LAGER Stol i sort og petroleumsfarget velour med eik ben. God sittekomfort!

MAN T LE S O FA H 105

B 160

FRA 6289,-

D 74

SH 43

Veil. 8989,-

PÅ LAGER Sofa i sort og petroleumsfarget velour med eik ben. God sittekomfort!

57


1 0 0 % I TA L I E N S K D E S I G N O G P R O D U K S J O N “ C I Z E TA E R E N R O B U S T P R O D U S E N T, M E D T R E T T I Å R S E R F A R I N G OG MED

V E R D I E R S O M E R E N DA M E R DY P T F O R A N K R E T:

H Å N D T V E R K S K U LT U R E N , H Å N D V E R K E R N E S O P P M E R K S O M H E T PÅ D E TA L J E R O G P R O S E S S E R , S Ø K E N E T T E R S K J Ø N N H E T O G F U N K S J O N A L I T E T O G D E T B E S T E AV I TA L I E N S K D E S I G N O G I N D U S T R I E L L T R A D I S J O N . M E N C I Z E TA B E T Y R O G S Å T E K N O LO G I S K FORSKNING, FLEKSIBEL PRODUKTIVITET OG STIL, RASK T I LG J E N G E L I G H E T AV P R O D U K T E R , G A R A N T E R T H O L D B A R H E T O G S E R V I C E V E N N L I G H E T, E R G O N O M I O G M I L J Ø V E N N L I G E E T I K K . A LT D E T T E , P L U S S V Å R S T A D I G U T V I K L E N D E M Ø B E L S A M L I N G , E G N E T F O R D E T O F F E N T L I G E R O M .”

P LU G

CIZ_2001SE H 77

SH 49

NÅ 2929,-

SB 52

SD 50

Veil. 3659,-

Stol i ask med polstret sete. Nett, moderne og produsert med synlige skjøter som utgjør en karakteristisk flott stol. * ved kjøp av min. 10 stoler.

58


GI NGER

CIZ_2126SE H 80

SH 47

NÅ 2319,-

SB 53

SD 52

Veil. 2899,-

Stabelbar stol - tøff caféstol. Tilgjengelig i ulike beis farger og stoff kvaliteter. Strå sete. Ved større kvantum = ytterligere rabatter.

59


ASTON

CIZ_2131SE H 80

SH 47

NĂ… 3249,-

SB 58

SD 55

Veil. 4649,-

Kul annerledes stol som vekker oppsikt. Tilgjengelig i ulike beis farger og stoff kavliteter. Ved større kvantum = ytterligere rabatter.

60


YARD

CIZ_2002SE H 84

SH 49

NĂ… 2899,-

SB 51

SD 53

Veil. 4149,-

Praktisk og elegant stol med store polstrede flater. En meget komfortabel og moderne stol. * ved kjøp av min. 10 stoler.

61


LI N E A

CIZ_LINEA H 83

SH 47

NÅ 1699,-

B 48

D 54

Veil. 2419,-

Stilren, moderne stol av 100% italiensk kvalitet. Stolen er tilgjengelig i bøk, eik og amerikansk valnøtt. Pris polstring kat. 5.

62


PA D

CIZ.2102SE H 80

SH 47

NÅ 2029,-

B 52

D 58

Veil. 2899,-

Stol i ask (også tilgjengelig i Bøk) polstret sete og rygg. Skandinavisk stil- moderne og stilren ! Stort utvalg stoff ! pris er i kat 1.

63


SH I MA Ø65

DA N DY

JOH.SHIMA.65 H 69,5

B STOL 65

B BORD 44

SH 47

Pris fra: 3980,Puff med bord . Pris indikerer pr gr 0 og hvitt laminat bord med sort stativ.

64

F R AN KI E E C

JOH.DANDY H 82

JOH.FRANKIE.EC

B 54

D 53

Pris fra: 2050,Heltrukket stol med stål stativ. Pris indigerer pr gr 0 og sort stativ.

SH 46

H 75,5

B 54

D 65

SH 42

Pris fra: 4800,Loungstol i stål med sete og rygg i kaldskum og tre. Pris indikerer pr gr 0 stoff.


KIDS CORNER

ANDREW

B A RN E STOL

NCF601.01.01 H 65

B 28

D 35

SH 32

629,-

B AR NESTOL PETIT 114

NÅ 1939,-

B 49

D

D 46

SH 53

Veil. 2779,-

B 42

B 85

D 49

TON331014 SH 34

BORD Ø150

5999,-

H 63

B Ø 31

NÅ 799,-

D Ø 31

SH 34

Veil. 999,-

Rundt sofa sett med bord. Bordet har finert og lakkert overflate og sofaene er polstret i valgfritt stoff/kunstskinn. Stort utvalg!

Barnestol i heltre bøk, beiset.

H 62,5

H 62

Veil. 1399,-

S N OW B O R D

PED303.JR SH 59

N O 14 P E T I T

NCF603.01.01

SN OW JR.

TON331114

B 34

H 67

NÅ 999,-

Stol i bøk med tresete – beiset i valgfri farge.

H 93

4 KLØVE R S E T T

NCF600.01.01

PED301.JR D 45

SH 35

Veil. 609,Solid stol i PPL med et utvalg farger.

H 60

NÅ 1399,-

B 80

D 80 Veil. 1799,-

Stabelbart bord i PPL og alu. Stabelbart.

65


NYHET!

M YRA

M YRA

MET.657 H 76

MY R A

MET.659

B 61

NÅ 4019,-

66

E T T E R 6 0 Å R E R M E TA L M O B I L F O R T S AT T L E D E N D E I E U R O PA PÅ I N N O VAT I V M Ø B E L P R O D U K S J O N T I L K O N T R A K T S M A R K E D E T. 1 0 0 % I TA L I E N S K .

D 57

SH 48

Veil. 5019,-

H 89

MET.658

B 81

NÅ 5479,-

D 74

SH 42

Veil. 6849,-

H 99

B 58

NÅ 3309,-

D 41

SH 77

Veil. 4129,-


JET BORD

MY RA

MET522.T

MET.656 H 76

B 50

NÅ 3049,-

D 56

SH 48

Veil. 3809,-

H 35

NÅ 2369,-

B 44

D 46 Veil. 3379,-

Komplett Kaffebord med 3 ben i treverk. Kompaktlaminat topp Ø60 cm.

67


799,-

UNI

UN I

MB_577M H 81

SH 47

NÅ 2609,-

B 45

D 54

Veil. 3729,-

Uni stolen i polstret utgave med runde ben.

U NI - K A

SH 47

NÅ 1439,-

B 48

D 52

Veil. 2049,-

Stilig og moderne stol med polypropylen sete. Leveres i MANGE farger! Heltre ben i valnøtt/ eik.

SH 47

B 59

D 53

Veil. 2349,-

Den populære stolen med runde ben i bøk.

H 81

H 79

MB_552 SH 46

NÅ 799,-

B 47

D 53

Veil. 939,-

Stol med polypropylen sete! Leveres i MANGE farger! Pulverlakkerte ben. Barkrakk i samme. Også til utebruk.

U N I - KA

MB_601M

NÅ 1879,-

68

H 80

UNI

MB_550

UN I

MB_601 H 80

UNI

MB_562

NÅ 3589,-

B 59

D 54

Veil. 4489,-

Den populære stolen med runde ben i bøk og polstret sete/ rygg.

H 81

SH 76

NÅ 989,-

B 51

D 55

Veil. 4149,-

Stol med meier og polypropylene sitt. Stabelbar 4stk. Minimum 4 stk.

U N I - KA

MB_599 SH 48

H 109

MB_594 SH 47

NÅ 1789,-

B 59

D 54

Veil. 2229,-

Komfortabel moderne stol med polypropylen sete. Leveres i MANGE farger! Heltre ben i valnøtt/ eik.

H 80

SH 47

NÅ 979,-

B 59

D 55

Veil. 1219,-

Meget komfortabel stol med polypropylen sete. Leveres i MANGE farger! Pulverlakkerte ben valgfrie farger.


69


KO M P L E T T E B A R B O R D M E D D E T L I L L E E K ST R A !

ARKI BORD

AR KI B O R D

PED.ARK107_200x80 L 200

NÅ 10829,-

B 80

H 107 Veil. 15479,-

Bord med kompaktlaminat topplate med ben i heltre og aluminium. Lakkert eller natur farget.

70

AR KI B O R D

PED.ARKD139

PED.ARKD159

L+B Ø 139

H 74,5

L+B Ø 159

H 74,5

NÅ 11429,-

Veil. 16329,-

NÅ 10929,-

Veil. 15619,-

Bord med kompaktlaminat topplate med ben i heltre og aluminium. Lakkert eller natur farget.

Bord med kompaktlaminat topplate med ben i heltre og aluminium. Lakkert eller natur farget.


LI NK

MET.LINKXXX 505

L 220

NÅ 12722,506

L 320

NÅ 15339,507

L 420

NÅ 17549,LOW508

L 220

NÅ 10469,LOW509

L 320

NÅ 13499,-

B 60

H 115

Veil. 15899,B 60

H 115

Veil. 19169,B 60

H 115

Veil. 21939,B 60

H 78

Veil. 13079,B 60

H 78

Veil. 16869,-

Bordet er laget i bøk kryssfinèr med laminert overflate. Topplaten er i kompaktlaminat 10mm med trestruktur. Inkludert i bordet er det el. Uttak og veskeknagger (kun link høy modell)

DECK 50XX

501B

L 250

NÅ 13259,501C

L 300

NÅ 13599,501A

L 200

NÅ 11779,502A

L 200

NÅ 8829,502B

L 200

NÅ 9689,502C

L 200

NÅ 10199,-

B 60

H 110

Veil. 16569,B 60

H 110

Veil. 17005,B 60

H 110

Veil. 14719,B 40

H 110

Veil. 11029,B 40

H 110

Veil. 12109,B 40

H 110

Veil. 12759,-

Stabilt selvbærende Barbord i laminat. Valgfri farge etter vårt utvalg.

71


VI LAR DEG VELGE EN STOL – MANGE MULIGHETER. M I X O G M AT C H M E D S T O F F E R O G U N D E R S T E L L . H ØY K VA L I T E T O G I N N O VAT I V T D E S I G N .

NYHET HO S NI CH E ! M ØT D E N TYS K E P R O DUS E N TE N S P O I N Q . ALT D ES IG NE S O G P R O D U S E R E R S I N E DE R L A N D. DEN N E PRO D U S E NT E N STÅ R F O R K VA L ITE T O G L E K E N T DE S IG N ! S E E T LITE U TVA LG PÅ MESSE N !

72


SP OI NQ SQUARE

SPOIN Q PIRA M ID E

SPQSS

H 85,5

B 44

FRA 2576,-

D 42

SH 48

Veil. 3219,-

Stolen som her er priset er u/armlene, finert sete og stål understell.

SP OI NQ BUTTON U/ARM SPO.SPQHBPS1 H 85,5

B 44

FRA 3909,-

S P O I N Q AR MR E STS

SPQ PS

D 42

SH 48

Veil. 4339,-

Stol med stål understell i pyramideform – med polstret sete .Stort stoff utvalg ! Pris indikerer kat 1 . Button serien har ulike understell både i treverk og stål. Spør oss derfor for flere alternativer!

H 85,5

B 64

D 42

FRA 2959,-

SH 48

Veil. 3689,-

Stolen som her er priset er u/armlene, finert sete el. Vintage polstring og stål understell.

SPO IN Q SPRA N Q B 42

FRA 2109,-

H 85,5

B 64

FRA 3439,-

D 42

SPQSK SH 48

Veil. 4299,-

Stolen som her er priset er m/armlene, finert sete el. Vintage polstring og stål understell.

SPOINQ BARSTOL HØY RYGG

SPO.SPQRZH1 H 83

S P O I N Q STAC KIN G C HAIR

SPQSHA

SPO.BSSH4001

D 42

SH 46

Veil. 2349,-

Skolestol med polstret sete. Rygg kan fåes i eik natural eller eik wenge farget. Stort utvalg i stoff. Pris indikerer kat 1. Stålbenene kan fåes i sort eller naturell stål.

H 105

B 43,5

FRA 3299,-

D 40

SH 75

Veil. 4129,-

Barstol med stål pyramide fot og polstret sete . Pris indikrerer kat. vintage – men har strt utvalg i ulike stofftyper . Tilgjengelig også med sete høyde 65 cm.

H 85,5

B 51,5

FRA 3879,-

D 42

SH 48

Veil. 4299,-

Stabelbar stol med stål understell, polstret sete. Robust, moderne og kul stol som kan fungere til kafeer, kantiner, restauranter etc. Pris indikerer kat 1 stoff. Stort utvalg!

S P O I N Q JAN E BARSTOL

SPO.JBHH0401 H 104

B 45

FRA 2959,-

D 37

SH 78

Veil. 3699,-

Barstol med sort stål understell og polstring. Pris indikrerer kat. vintage – men har strt utvalg i ulike stofftyper.

73


B O R D B LAKE LY 002

B E N K B LAKE LY 00 2

SPO.BBH2001/2002/2003

SPO.BTH2010/2020/2030 2010

L 200

B 100

H 76

2001

24429,2020

L 225

B 100

L 250

B 100

B 45

H 76

2002

L 225

B 45

H 76

2003

L 250

B 45

18099,-

Fantastiske bord og krakker i utrolig unikt design. Dette er massive produkter som virkelig er i en klasse for seg. Bordene er tilgjengelig i ask og valnøtt også. Materiale: Eik og stål PRISET MATERIALE ER EIK OG STÅL(SORT STÅL).

W E SSE L B ORD/ B A R B O R D SPO.FUH0(XX)(XX) Ø 70

B/L 70X70

H 76-107

7549,(02)(20)

Ø 80

B/L 80X80

H 76-107

8399,(03)(30)

Ø 90

B/L 90X90

H 76-107

9959,Materiale: Eik og stål

JAN E B O R D

SPO.JTHXXXX 1001

L 180

B 100

H 75

14999,1002

L 200

B 100

H 75

15889,1003

L 225

B 100

H 75

16809,1004

L 250

B 100

18179,Materiale: Eik og stål 74

SH 48

17599,-

26859,-

(01)(10)

SH 48

17129,-

25719,2030

L 200

H 75

SH 48


CAKE S O FA SPO.BANK1001

B 100/150/200/250/300 CM

NÅ 11719,PR. METER

SH 47

Veil. 14649,PR. METER

Benk med ryggstøtte. Sofaen er også tilgjengelig uten ryggstøtte. Tre eller stål ben. Ryggstøtten monteres på vegg og ikke i selve sofaen- så høyden kan man selv velge. Pris indikerer kat 1 stoff.

75


B O R D P L AT E R - KO M PA K T L A M I N AT S T I L R E N T, S O L I D O G M O D E R N E

76


-35% FULLFARGET 10 MM

STØRRELSE

NÅ: 769,STØRRELSE

NÅ: 1079,STØRRELSE

NÅ: 1399,STØRRELSE

NÅ: 1699,STØRRELSE

NÅ: 2179,STØRRELSE

NÅ: 2889,STØRRELSE

NÅ: 4279,STØRRELSE

NÅ: 4599,STØRRELSE

NÅ: 1079,STØRRELSE

NÅ: 1399,STØRRELSE

NÅ: 1699,STØRRELSE

NÅ: 2179,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 3109,STØRRELSE

NÅ: 3449,STØRRELSE

STØRRELSE

STØRRELSE

-

Ø 49 Veil. 1189,Ø 59 Veil. 1669,Ø 69 Veil. 2159,Ø 79 Veil. 2629,Ø 89 Veil. 3359,Ø 99 Veil. 4449,Ø 109 Veil. 6579,Ø 119 Veil. 7079,59X59 Veil. 1669,69X69 Veil. 2159,79X79 Veil. 2629,89X89 Veil. 3359,109X69 119X79 Veil. 4789,129X79 Veil. 5299,139X79 149X79 159X79 -

SORT KJERNE 12 MM

STØRRELSE

NÅ: 529,STØRRELSE

NÅ: 639,STØRRELSE

NÅ: 869,STØRRELSE

NÅ: 1079,STØRRELSE

NÅ: 1479,STØRRELSE

NÅ: 1699,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 2819,STØRRELSE

NÅ: 639,STØRRELSE

NÅ: 869,STØRRELSE

NÅ: 1079,STØRRELSE

NÅ: 1479,STØRRELSE

NÅ: 1999,STØRRELSE

NÅ: 2259,STØRRELSE

NÅ: 2439,STØRRELSE

STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 2799,-

Kompaktlaminat plater skal rengjøres med en fuktig klut som ikke har skrubbeeffekt. Det skal heller ikke brukes såpe som har skrubbende effekt eller inneholder høyt syrenivå.

Ø 49 Veil. 819,Ø 59 Veil. 979,Ø 69 Veil. 1329,Ø 79 Veil. 1669,Ø 89 Veil. 2289,Ø 99 Veil. 2619,Ø 109 Ø 119 Veil. 4329,59X59 Veil. 979,69X69 Veil. 1329,79X79 Veil. 1669,89X89 Veil. 2289,109X69 Veil. 3089,119X79 Veil. 3479,129X79 Veil. 3759,139X79 149X79 159X79 Veil. 4319,-

SORT KJERNE 10 MM

STØRRELSE

NÅ: 579,STØRRELSE

NÅ: 669,STØRRELSE

NÅ: 899,STØRRELSE

NÅ: 1179,STØRRELSE

NÅ: 1579,STØRRELSE

NÅ: 1829,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 3089,STØRRELSE

NÅ:: 669,STØRRELSE

NÅ: 899,STØRRELSE

NÅ: 1179,STØRRELSE

NÅ: 1579,STØRRELSE

NÅ: 2199,STØRRELSE

NÅ: 2389,STØRRELSE

NÅ: 2589,STØRRELSE

STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 3089,-

Ø 49 Veil. 879,Ø 59 Veil. 1029,Ø 69 Veil. 1399,Ø 79 Veil. 1799,Ø 89 Veil. 2439,Ø 99 Veil. 2819,Ø 109 Ø 119 Veil. 4759,59X59 Veil. 1029,69X69 Veil. 1399,79X79 Veil. 1799,89X89 Veil. 2439,109X69 Veil. 3379,119X79 Veil. 3679,129X79 Veil. 3990,139X79 149X79 159X79 Veil. 4749,-

Hvis understellet og topplate kjøpes fra PEDRALI , er det skruer og forborrede hull til platene. Hvis de kjøpes fra ulike produsenter medfølger ikke skruer - platene kommer da også uten forborrede hull.

BRUN KJERNE 10 MM

STØRRELSE

NÅ: 579,STØRRELSE

NÅ: 669,STØRRELSE

NÅ: 899,STØRRELSE

NÅ: 1179,STØRRELSE

NÅ: 1579,STØRRELSE

NÅ: 1829,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 3089,STØRRELSE

NÅ: 669,STØRRELSE

NÅ: 899,STØRRELSE

NÅ: 1179,STØRRELSE

NÅ: 1579,STØRRELSE

NÅ: 2199,STØRRELSE

NÅ: 2389,STØRRELSE

NÅ: 2589,STØRRELSE

STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 3089,-

Ø 49 Veil. 879,Ø 59 Veil. 1029,Ø 69 Veil. 1399,Ø 79 Veil. 1799,Ø 89 Veil. 2439,Ø 99 Veil. 2819,Ø 109 Ø 119 Veil. 4759,59X59 Veil. 1029,69X69 Veil. 1399,79X79 Veil. 1799,89X89 Veil. 2439,109X69 Veil. 3379,119X79 Veil. 3679,129X79 Veil. 3990,139X79 149X79 159X79 Veil. 4749,-

77


B O R D P L AT E R - L A M I N AT 50MM - 30MM - 20MM SPON KJERNE - ABS KANTLIST

78


-35% PEDLAM 20 S PON KJERNE

STØRRELSE

NÅ: 489,STØRRELSE

NÅ: 649,STØRRELSE

NÅ: 819,STØRRELSE

NÅ: 1029,STØRRELSE

NÅ: 1179,STØRRELSE

NÅ: 1599,STØRRELSE

NÅ: 1890,STØRRELSE

NÅ: 339,STØRRELSE

NÅ: 459,STØRRELSE

NÅ: 589,STØRRELSE

NÅ: 759,STØRRELSE

NÅ: 569,STØRRELSE

NÅ: 729,STØRRELSE

NÅ: 889,STØRRELSE

NÅ: 1659,-

Ø 59 Veil. 759,Ø 69 Veil. 999,Ø 79 Veil. 1259,Ø 89 Veil. 1579,Ø 99 Veil. 1809,Ø 109 Veil. 2469,Ø 119 Veil. 2909,59X59 Veil. 519,69X69 Veil. 699,79X79 Veil. 909,89X89 Veil. 1169,99x59 Veil. 869,109X69 Veil. 1119,119X79 Veil. 1369,129X79 Veil. 2549,-

PEDLAM 30 SPON KJERNE

STØRRELSE

NÅ: 679,STØRRELSE

NÅ: 919,STØRRELSE

NÅ: 1999,STØRRELSE

NÅ: 1499,STØRRELSE

NÅ: 1869,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 2599,STØRRELSE

NÅ: 409,STØRRELSE

NÅ: 549,STØRRELSE

NÅ: 719,STØRRELSE

NÅ: 899,STØRRELSE

NÅ: 679,STØRRELSE

NÅ: 1029,STØRRELSE

NÅ: 1069,STØRRELSE

NÅ: 1239,-

Ø 59 Veil. 1049,Ø 69 Veil. 1409,Ø 79 Veil. 1859,Ø 89 Veil. 2309,Ø 99 Veil. 2869,Ø 109 Ø 119 Veil. 3999,59X59 Veil. 629,69X69 Veil. 849,79X79 Veil. 1099,89X89 Veil. 1389,99x59 Veil. 1039,109X69 Veil. 1579,119X79 Veil. 1649,129X79 Veil. 1899,-

Laminat plater skal rengjøres med en fuktig klut som ikke har skrubbeeffekt. Det skal heller ikke brukes såpe som har skrubbende effekt eller inneholder høyt syrenivå. Bruk ikke rengjøringsmidler som er ment for stålflater. Bruk absorberende papir til å tørke av bordplatene etter vask da disse platene er ømtålige for vann over lengre tid.

PEDLAM 50

STØRRELSE

NÅ: 499,STØRRELSE

NÅ: 699,STØRRELSE

NÅ: 899,STØRRELSE

NÅ: 1149,STØRRELSE

NÅ: 1429,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 2119,STØRRELSE

NÅ: 459,STØRRELSE

NÅ: 639,STØRRELSE

NÅ: 829,STØRRELSE

NÅ: 1049,STØRRELSE

STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 1199,STØRRELSE

-

Ø 59 Veil. 769,Ø 69 Veil. 1069,Ø 79 Veil. 1389,Ø 89 Veil. 1769,Ø 99 Veil. 2189,Ø 109 Ø 119 Veil. 3259,59X59 Veil. 699,69X69 Veil. 979,79X79 Veil. 1279,89X89 Veil. 1619,99x59 109X69 119X79 Veil. 1859,129X79 -

Hvis understellet og topplate kjøpes fra PEDRALI , er det skruer og forborrede hull til platene. Hvis de kjøpes fra ulike produsenter medfølger ikke skruer - platene kommer da også uten forborrede hull. 79


L A M I N AT FA R G E R

80

3297

1017

998

997

527

879

421

1813_244

837

831

893

416

406_0020

861

460

1818

263

4543

4519

4573

4511

4575

4529

4512

4517

4150

4177

1286

1877

1890

386

312


411

810

418

478

409

413

414

869

410

854

475

1809

1819

477

871

870

487

853

801

849

857

499

859

1804

836

898

1801

446

454

445

450

486

846

441

466

412

862

860

834

431

813

81


B O R D P L AT E R - F E N I X E K S T R A R O B U S T O V E R F L AT E SPON KJERNE - ABS KANTLIST

-35% FENIX 20 SPON KJERNE

STØRRELSE

NÅ: 679,STØRRELSE

NÅ: 829,STØRRELSE

NÅ: 989,STØRRELSE

NÅ: 1299,STØRRELSE

NÅ: 1679,STØRRELSE

NÅ: 2449,STØRRELSE

NÅ: 1699,STØRRELSE

NÅ: 329,STØRRELSE

NÅ: 649,STØRRELSE

NÅ: 798,STØRRELSE

NÅ: 1039,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 1249,STØRRELSE

NÅ: 1169,STØRRELSE

NÅ: 1949,-

Ø 59 Veil. 1039,Ø 69 Veil. 1279,Ø 79 Veil. 1529,Ø 89 Veil. 1999,Ø 99 Veil. 2579,Ø 119 Veil. 3769,Ø 129 Veil. 2629,59X59 Veil. 499,69X69 Veil. 999,79X79 Veil. 1229,89X89 Veil. 1500,99x59 Veil. 1359,109X69 Veil. 1919,119X79 Veil. 1799,129X79 Veil. 2999,-

FENIX 30 SPON KJERNE

STØRRELSE

NÅ: 849,STØRRELSE

NÅ: 1069,STØRRELSE

NÅ: 1339,STØRRELSE

NÅ: 1739,STØRRELSE

NÅ: 2279,STØRRELSE

NÅ: 3379,STØRRELSE

NÅ: 3649,STØRRELSE

NÅ: 589,STØRRELSE

NÅ: 749,STØRRELSE

NÅ: 929,STØRRELSE

NÅ: 1199,STØRRELSE

NÅ: 989,STØRRELSE

NÅ: 1289,STØRRELSE

NÅ: 1439,STØRRELSE

NÅ: 1679,-

Ø 59 Veil. 1299,Ø 69 Veil. 1649,Ø 79 Veil. 2059,Ø 89 Veil. 2679,Ø 99 Veil. 3499,Ø 119 Veil. 5199,Ø 129 Veil. 5619,59X59 Veil. 899,69X69 Veil. 1149,79X79 Veil. 1429,89X89 Veil. 1859,99x59 Veil. 1529,109X69 Veil. 1989,119X79 Veil. 2219,129X79 Veil. 2579,-

Hvis understellet og topplate kjøpes fra PEDRALI , er det skruer og forborrede hull til platene. Hvis de kjøpes fra ulike produsenter medfølger ikke skruer - platene kommer da også uten forborrede hull. 82

FENIX 50

STØRRELSE

NÅ: 739,STØRRELSE

NÅ: 919,STØRRELSE

NÅ: 1119,STØRRELSE

NÅ: 1459,STØRRELSE

NÅ: 1949,STØRRELSE

NÅ: 2959,STØRRELSE

NÅ: 3249,STØRRELSE

NÅ: 679,STØRRELSE

NÅ: 859,STØRRELSE

NÅ: 1069,STØRRELSE

NÅ: 1369,STØRRELSE

STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 1559,STØRRELSE

-

Ø 59

FARGE

Veil. 1139,Ø 69 Veil. 1419,Ø 79 Veil. 1719,Ø 89 Veil. 2249,Ø 99 Veil. 2999,Ø 119 Veil. 4549,Ø 129 Veil. 4999,59X59 Veil. 1049,69X69 Veil. 1319,79X79 Veil. 1639,89X89 Veil. 2109,99x59 109X69 119X79 Veil. 2399,129X79 -

Rengjøring av Fenix overflaten gjøres med en mikrofiberklut med lunket vann. Milde rengjøringsmidler kan også brukes på disse flatene men unngå skrubbende vaskemidler eller kluter som stålull etc.


B O R D P L AT E R - K R Y S S F I N E R TØFF EFFEKT MED SYNLIG KRYSSFINER KANT

-35%

* STØRRELSE

NÅ: 1029,STØRRELSE

NÅ: 1029,STØRRELSE

NÅ: 1369,STØRRELSE

NÅ: 1769,STØRRELSE

NÅ: 2259,STØRRELSE

NÅ: 2789,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 3869,STØRRELSE

NÅ: 979,STØRRELSE

NÅ: 1039,STØRRELSE

NÅ: 1069,STØRRELSE

NÅ: 1399,STØRRELSE

NÅ: 1429,STØRRELSE

NÅ: 1479,STØRRELSE

NÅ: 1609,STØRRELSE

NÅ: 1719,STØRRELSE

NÅ: 1879,STØRRELSE

STØRRELSE

NÅ: 1499,-

Ø 49 Veil. 1579,-* Ø 59 Veil. 1579,-* Ø 69 Veil. 2109,-* Ø 79 Veil. 2729,-* Ø 89 Veil. 3469,-* Ø 99 Veil. 4289,-* Ø 109 Ø 119 Veil. 5959,-* 59X59 Veil. 1509,69X69 Veil. 1599,79X79 Veil. 1649,89X89 Veil. 2149,99X59 Veil. 2199,109X69 Veil. 2269,119X79 Veil. 2479,129X79 Veil. 2649,139X79 Veil. 2889,149X79 159X79 Veil. 2299,83


B O R D P L A T E R - H E LT R E 2 8 M M E I K & F U R U SOLIDE TOPPER MED BEISET ELLER OLJET FINNISH. F O R E N R Ø F F E R E LO O K , V E LG VÅ R N Y H E T SA N D B L ÅST F I N N I S H . .

OLJET EIK

STØRRELSE

NÅ: 769,STØRRELSE

NÅ: 1100,STØRRELSE

NÅ: 1999,-

BEISET MØRK WENGE EIK Ø 60

Veil. 1089,70X70 Veil. 1369,120X70 Veil. 2329,-

STØRRELSE

NÅ: 769,STØRRELSE

NÅ: 1100,STØRRELSE

NÅ: 1999,-

Ø 60 Veil. 1089,70X70 Veil. 1369,120X70 Veil. 2329,-

NEW

NEW

VINTAGE TOPP BRUN BEISET HELTRE EIK 28MM

VINTAGE FURU TOPP BEISET LYS BRUN

STØRRELSE

NÅ: 1359,STØRRELSE

NÅ: 1359,STØRRELSE

NÅ: 2199,-

Ø 60 Veil. 1699,70X70 Veil. 1699,120X70 Veil. 2759,-

STØRRELSE

NÅ: 1029,STØRRELSE

NÅ: 1269,STØRRELSE

NÅ: 1269,-

Ø 60 Veil. 1289,70X70 Veil. 1589,120X70 Veil. 2429,-

-35%

84


B O R D P L AT E R - M A R M O R FÅ E N T R E N DY O G S T I L R E N LO O K- I N N E O G U T E

STØRRELSE

NÅ 2399,STØRRELSE

NÅ 3279,STØRRELSE

NÅ 4099,STØRRELSE

NÅ 5199,STØRRELSE

NÅ 2399,STØRRELSE

NÅ 3279,STØRRELSE

NÅ 4099,STØRRELSE

NÅ 5199,STØRRELSE

NÅ 6179,-

Ø 60

MBA

MGC

MED

MVG

BIANCO

GRIGIO

EMPERADOR

VERDE

Veil. 2989,Ø 70 Veil. 4099,Ø 80 Veil. 5129,Ø 90 Veil. 6509,-

Marmor må fraktes med ekstra emballasje og derfor kommer det et tillegg på 900,- ved kjøp av mindre enn 20 stk bordplater.

60X60 Veil. 2989,70X70 Veil. 4099,80X80

Support i trepanel for større plater: Større enn 70x70cm/ Ø80cm bordplater: 199,- runde og kvadratiske. 399,- for rektangulære plater.

Veil. 5129,90X90 Veil. 6509,-

Marmor må limes med silikon i tillegg v/ montering.

120X80 Veil. 7719,-

85


BORDUNDERSTELL - LAJA DESIGN: ALESSANDRO BUSANA

PED.542 0

P E D.5 4 20.H 4 0 0

5 4 20.SORT HØYDE 73

NÅ 1099,-

VEKT KG 6,5

Veil. 1569,-

5 4 20.ALUMINIUM HØYDE 73

MAX TOP 70X70/Ø80

NÅ 1259,-

Veil. 1799,-

MAX TOP 70X70/Ø80

NÅ 1259,-

MAX TOP 90x90/Ø90

NÅ 1149,-

VEKT KG 6

Veil. 1639,-

VEKT KG 6,5

Veil. 1799,-

HØYDE 40

MAX TOP 90x90/Ø90

NÅ 1309,-

VEKT KG 6

Veil. 1869,-

54 2 0. 4 0 L A K K E RT FO R U T E HØYDE 40

MAX TOP 90x90/Ø90

NÅ 1309,-

VÆR V ÅGAL!

HØYDE 110

MAX TOP 70X70/Ø70

NÅ 1229,-

VEKT KG 7,5

Veil. 1759,-

5 4 2 0.ALU MI N I U M

54 2 0. 4 0 A LUM IN IUM VEKT KG 6,5

5 4 20.LAKKERT FOR UTE HØYDE 73

HØYDE 40

PED. 54 2 4

5 4 2 4 S O RT

54 2 0. 4 0 SO RT

MAX TOP 70X70/Ø80

STORT UTVAL G I FARG ER!

VEKT KG 6

Veil. 1869,-

HØYDE 110

MAX TOP 70X70/Ø70

NÅ 1389,-

VEKT KG 7,5

Veil. 1989,-

5 4 2 0. LAKKE RT F O R U T E HØYDE 110

MAX TOP 70X70/Ø70

NÅ 1389,-

VEKT KG 7,5

Veil. 1989,-

Moderne understell med justerbare skruer . Lett i vekt men med høy kvalitet. Tilgjengelig i lounge, normal spisehøyde og barhøyde.

86


BORDUNDERSTELL - BOLD DESIGN: PEDRALI R&D

PED.4750

P E D.4 75 3

4 7 50 SORT HØYDE 73

VEKT KG 10,5

Veil. 839,-

4 7 50 LA KKERT HØYDE 73

VEKT KG 10,5

Veil. 910,-

4 7 50 UTENDØRS LAKK HØYDE 73

MAX TOP 70X70/Ø85

NÅ 739,-

MAX TOP 70x70/Ø70

NÅ 629,-

VEKT KG 9

Veil. 899,-

VEKT KG 10,5

Veil. 1059,-

HØYDE 50

MAX TOP 70x70/Ø70

NÅ 689,-

VEKT KG 9

Veil. 979,-

4 7 53 UT E N D Ø RS L A KK HØYDE 50

MAX TOP 70x70/Ø70

NÅ 799,-

4 75 9 S O RT

HØYDE 110

MAX TOP 60X60/Ø60

NÅ 709,-

VEKT KG 11

Veil. 1019,-

VEKT KG 9

Veil. 1139,-

HØYDE 110

MAX TOP 60X60/Ø60

NÅ 769,-

VEKT KG 11

Veil. 1099,-

4 75 4 U T E N D Ø R S LAKK HØYDE 110

MAX TOP 60X60/Ø60

NÅ 879,-

HØYDE 73

MAX TOP 140X90

NÅ 1189,-

VEKT KG 18 Veil. 1699,-

4 75 9 LAKKE RT

4 75 4 LAKKE RT

4 7 53 L A K K E RT

MAX TOP 70X70/Ø85

NÅ 639,-

HØYDE 50

PED. 4759

4 75 4 S O RT

4 7 53 SORT

MAX TOP 70X70/Ø85

NÅ 589,-

PED. 4 7 54

VEKT KG 11

Veil. 1259,-

HØYDE 73

MAX TOP 140X90

NÅ 1249,-

VEKT KG 18 Veil. 1779,-

4 75 9 U T E N D Ø RS L AK K HØYDE 73

MAX TOP 140X90

NÅ 1299,-

VEKT KG 18 Veil. 1859,-

Bestselgende understell med enkelt design . Understellet har justerbare skruer under .

87


BORDUNDERSTELL - INOX RUND DESIGN: PEDRALI R&D

PED.4401

P E D.4 4 0 1 H 5 0

44 0 1 SORT HØYDE 73

4 4 0 1 H 50 SORT VEKT KG 13,5

MAX TOP Ø70

NÅ 619,-

Veil. 879,-

44 0 1 LAKKERT HØYDE 73

Veil. 959,-

44 0 1 B ØRSTET STÅ L

Veil. 1219,-

44 0 1 P OLERT STÅL HØYDE 73

MAX TOP Ø70

NÅ 989,-

MAX TOP Ø70

NÅ 979,-

VEKT KG 13,5 Veil. 1409,-

MAX TOP Ø70

NÅ 1509,-

88

Veil. 879,-

HØYDE 50

NÅ 669,-

HØYDE 50

Veil. 959,-

VEKT KG 12

MAX TOP Ø60

NÅ 859,-

HØYDE 50

Veil. 1219,-

VEKT KG 12

MAX TOP Ø60

NÅ 989,-

Veil. 1399,-

VEKT KG 13,5 Veil. 2159,-

HØYDE 50

MAX TOP Ø60

NÅ 979,-

Veil. 1409,-

MAX TOP Ø60

NÅ 1509,-

VEKT KG 16,5

MAX TOP Ø70

NÅ 749,-

Veil. 1069,-

HØYDE 110

VEKT KG 16,5

MAX TOP Ø70

NÅ 799,-

Veil. 1149,-

4 4 04 B Ø R ST E T STÅL HØYDE 110

VEKT KG 16,5

MAX TOP Ø70

NÅ 1098,-

Veil. 1569,-

4 4 04 P O LE RT STÅL HØYDE 110

MAX TOP Ø70

NÅ 1229,-

VEKT KG 16,5 Veil. 1759,-

4 4 04 R U ST E T VEKT KG 12

Veil. 1399,-

4401 H50 KOBBER, MESSING HØYDE 50

HØYDE 110

4 4 04 LAKKE RT VEKT KG 12

MAX TOP Ø60

4 4 0 1 H 50 RUST E T VEKT KG 13,5

44 0 1 KOBBER, MESSING HØYDE 73

NÅ 619,-

4 4 0 1 H 50 PO L E RT STÅL

44 0 1 RU STET HØYDE 73

4 4 04 S O RT VEKT KG 12

MAX TOP Ø60

4 4 0 1 H 50 B Ø RST E T STÅL VEKT KG 13,5

MAX TOP Ø70

NÅ 859,-

HØYDE 50

4 4 0 1 H 50 L A K K E RT VEKT KG 13,5

MAX TOP Ø70

NÅ 669,-

HØYDE 73

PED. 4 4 0 4

VEKT KG 12 Veil. 2159,-

HØYDE 110

MAX TOP Ø70

NÅ 1329,-

VEKT KG 16,5 Veil. 1898,-

4 4 04 KO B B E R , ME S S I N G HØYDE 110

MAX TOP Ø70

NÅ 1859,-

VEKT KG 16,5 Veil. 2649,-


BORDUNDERSTELL - INOX DESIGN: PEDRALI R&D

PED.4402

P E D.4 4 0 2 H 5 0

4 4 0 2 SORT HØYDE 73

4 4 0 2 H 50 SO RT VEKT KG 17,5

MAX TOP 90X90

NÅ 739,-

Veil. 1059,-

4 4 0 2 LAKKERT HØYDE 73

VEKT KG 17,5 Veil. 1139,-

4 4 0 2 BØRSTET STÅL HØYDE 73

Veil. 1509,-

4 4 0 2 POLERT STÅ L HØYDE 73

MAX TOP 90X90

NÅ 1229,-

MAX TOP 90X90

NÅ 1219,-

VEKT KG 17,5 Veil. 1749,-

MAX TOP 90X90

NÅ 1719,-

Veil. 1059,-

HØYDE 50

VEKT KG 15,9

MAX TOP 90X90

NÅ 799,-

HØYDE 50

Veil. 1139,-

VEKT KG 15,9

MAX TOP 90X90

NÅ 1059,-

HØYDE 50

Veil. 1509,-

VEKT KG 15,9

MAX TOP 90X90

NÅ 1229,-

VEKT KG 17,5 Veil. 1739,-

VEKT KG 17,5 Veil. 2449,-

HØYDE 50

MAX TOP 90X90

NÅ 1219,-

MAX TOP 90X90

NÅ 1719,-

VEKT KG 18,5

MAX TOP 70X70

NÅ 899,-

HØYDE 110

Veil. 1279,-

VEKT KG 18,5 Veil. 1359,-

4 4 06 B Ø R ST E T STÅL HØYDE 110

Veil. 2029,-

4 4 06 P O LE RT STÅL HØYDE 110

VEKT KG 18,5

Veil. 1739,-

VEKT KG 15,9 Veil. 2449,-

HØYDE 110

MAX TOP 70X70

NÅ 1649,-

MAX TOP 70X70

NÅ 2179,-

Veil. 1999,-

VEKT KG 31

MAX TOP 160X90

NÅ 1449,-

Veil. 2069,-

HØYDE 73

VEKT KG 31

MAX TOP 160X90

NÅ 1969,-

Veil. 2819,-

HØYDE 73

VEKT KG 31

MAX TOP 160X90

Veil. 3019,-

4 4 6 7 R U ST E T VEKT KG 18,5

HØYDE 73

VEKT KG 18,5 Veil. 3099,-

VEKT KG 31

MAX TOP 160X90

-

Veil. 2349,-

4 4 06 KO B B E R , ME S S I N G HØYDE 110

HØYDE 73

NÅ 2109,-

-

4 4 06 R U ST E T VEKT KG 15,9

NÅ 1399,-

4 4 6 7 P O LE RT STÅL

MAX TOP 70X70

-

VEKT KG 31

MAX TOP 160X90

4 4 6 7 B Ø R ST E T STÅL VEKT KG 18,5

MAX TOP 70X70

NÅ 1419,-

HØYDE 73

4 4 6 7 LAKKE RT

MAX TOP 70X70

NÅ 949,-

Veil. 1749,-

4402 H50 KOBBER, MESSING HØYDE 50

HØYDE 110

4 4 6 7 S O RT

4 4 06 LAKKE RT

4 4 0 2 H 50 RUST E T

4 4 0 2 KOBBER, MESSI N G HØYDE 73

NÅ 739,-

4 4 0 2 H 50 POL E RT STÅL

4 4 0 2 RUSTET HØYDE 73

VEKT KG 15,9

MAX TOP 90X90

4 4 0 2 H 50 B ØRST E T STÅL VEKT KG 17,5

MAX TOP 90X90

NÅ 1059,-

HØYDE 50

PED. 446 7

4 4 06 S O RT

4 4 0 2 H 50 L A K K E RT

MAX TOP 90X90

NÅ 799,-

PED. 4 4 0 6

-

4 4 6 7 KO B B E R , M ES S IN G HØYDE 73

VEKT KG 31

MAX TOP 160X90

-

-

TRENGER DU ET STORT RUNDT BORD? BRUK DETTE UNDERSTELLET!

4 7 37 HØYDE 73

MAX TOP Ø180

NÅ 5039,-

VEKT KG 61 Veil. 7199,89


BORDUNDERSTELL - INOX PERMANENT DESIGN: PEDRALI R&D

PED.4731

P E D.4 73 4

4 731 B ØRSTET HØYDE 73

4 7 3 4 B Ø RST E T

MAX TOP 80X80/Ø110

NÅ 899,-

VEKT KG 10,5

VEKT KG 10,5

HØYDE 110

MAX TOP 70X70/Ø90

VEKT KG 11,5

Veil. 1639,-

Hvis du er lei av at gjestene flytter på bordene og trenger et permanent understell skal du kjøpe dette understellet!

HØYDE 73

4 72 4 B Ø R ST E T

MAX TOP 70X70/Ø90

NÅ 899,-

VEKT KG 8,5

Veil. 1269,-

Hvis du er lei av at gjestene flytter på bordene og trenger et permanent understell skal du kjøpe dette understellet!

MAX TOP 70X70/Ø90

NÅ 1299,-

Veil. 1499,-

PED. 4 7 24

4 73 8 B Ø R ST E T

4 7 34 POL E RT

MAX TOP 80X80/Ø110

NÅ 1059,-

HØYDE 110

NÅ 1149,-

Veil. 1289,-

4 7 31 P OLERT HØYDE 73

PED. 4 7 3 8

VEKT KG 11,5

Veil. 1859,-

Hvis du er lei av at gjestene flytter på bordene og trenger et permanent understell skal du kjøpe dette understellet!

HØYDE 110

MAX TOP 80X80/Ø70

NÅ 1269,-

VEKT KG 10,5

Veil. 1799,-

4 72 4 LAKKE RT HØYDE 110

MAX TOP 80X80/Ø70

NÅ 799,-

VEKT KG 10,5

Veil. 1149,-

4 72 4 KR O M HØYDE 110

MAX TOP 80X80/Ø70

NÅ 1119,-

VEKT KG 10,5

Veil. 1599,-

4 72 4 S O RT HØYDE 110

MAX TOP 80X80/Ø70

NÅ 749,-

VEKT KG 10,5

Veil. 1069,-

Hvis du er lei av at gjestene flytter på bordene og trenger et permanent understell skal du kjøpe dette understellet!

SA M M EN M E D P ERMAN EN T BARSTOL PE D. 4726 O G L A MI NAT TOP P L AT E MED STÅ L KA NTLIST K A N D U S KAPE EN “ R EAL AMER ICAN D IN ER” LOOK V E I L F R A: 1 4 7 9,-

FR A K R 4 4 9,- ( Ø50 C M)

90


BORDUNDERSTELL - EASY DESIGN: PEDRALI R&D

PED.476 1

P E D.4 762

4 7 61 S ORT HØYDE 73

VEKT KG 15

Veil. 1089,-

4 7 61 L AKKERT HØYDE 73

VEKT KG 15

Veil. 1169,-

4 7 61 UTENDØRS LAKK HØYDE 73

MAX TOP 90X90/Ø100

NÅ 919,-

MAX TOP 120X80

NÅ 829,-

VEKT KG 16,5 Veil. 1179,-

VEKT KG 15

Veil. 1309,-

HØYDE 73

MAX TOP 120X80

NÅ 879,-

VEKT KG 16,5 Veil. 1249,-

4 7 62 UT E N DØ RS L A KK HØYDE 73

MAX TOP 120X80

NÅ 979,-

HØYDE 110

4 781 S O RT

MAX TOP 70X70/Ø80

NÅ 899,-

VEKT KG 16,5

Veil. 1279,-

VEKT KG 16,5 Veil. 1399,-

HØYDE 110

MAX TOP 70X70/Ø80

NÅ 949,-

VEKT KG 16,5

Veil. 1359,-

4 76 4 U T E N D Ø R S LAKK HØYDE 110

MAX TOP 70X70/Ø80

NÅ 1059,-

HØYDE 73

MAX TOP 140X90

NÅ 999,-

VEKT KG 20 Veil. 1425,-

4 781 LAKKE RT

4 76 4 LAKKE RT

4 7 62 L A K K E RT

MAX TOP 90X90/Ø100

NÅ 819,-

HØYDE 73

PED. 4781

4 76 4 S O RT

4 7 62 SO RT

MAX TOP 90X90/Ø100

NÅ 759,-

PED. 4 7 6 4

VEKT KG 16,5

Veil. 1509,-

HØYDE 73

MAX TOP 140X90

NÅ 1049,-

VEKT KG 20 Veil. 1499,-

4 781 U T E N D Ø R S L AK K HØYDE 73

MAX TOP 140X90

NÅ 1159,-

VEKT KG 20 Veil. 1659,-

91


BORDUNDERSTELL - LUNAR DESIGN: PIO E TITO TOSO

NYHET 5 4 4 0 P ULV ERLAKKERT HØYDE 73

MAX TOP 80x80/Ø80

NÅ 1199,-

VEKT KG 8,4

Veil. 1709,-

54 4 3 PULV E RL A K K E RT HØYDE 50

MAX TOP 80x80/Ø80

NÅ 1149,-

VEKT KG 7

Veil. 1639,-

5 4 4 4 P U LVE R LAKKE RT HØYDE 105

MAX TOP 70X70/Ø70

NÅ 1299,-

VEKT KG 10,8

Veil. 1849,-

TIPS! KOMBINER DISSE MED MARMOR TOPP

92


BORDUNDERSTELL - ARKI BASE DESIGN: PEDRALI R&D

NYHET AR K 3 PULVERLA KKERT HØYDE 71

MAX TOP 70X70Ø70

NÅ 749,-

VEKT KG 6

Veil. 1069,-

AR K 3 UTENDØRS LA K K HØYDE 71

MAX TOP 70X70/Ø70

NÅ 869,-

VEKT KG 6

Veil. 1239,-

AR K 3 UTENDØRS LA K K HØYDE 71

MAX TOP 70X70/Ø70

NÅ 1349,-

VEKT KG 6

Veil. 1919,-

A RK 4 PULV E RL A K KE RT HØYDE 71

MAX TOP 80x80/Ø80

NÅ 909,-

VEKT KG 8,7

Veil. 1309,-

A RK 4 UT E N DØ RS LAKK HØYDE 71

MAX TOP 80x80/Ø80

NÅ 1059,-

VEKT KG 8,7

Veil. 1509,-

A RK 4 UT E N DØ RS LAKK HØYDE 71

MAX TOP 80x80/Ø80

NÅ 1669,-

VEKT KG 8,7

Veil. 2379,-

93


U N D E R S T E L L T I L VA N V I T T I G E R P R I S E R ! E N D E R L I G K A N V I L E V E R E D E B E ST S E LG E N D E U N D E R ST E L L E N E I VÅ R EGEN NICHE COLLECTION MED EKSTREMT BRA PRISER!

STEEL SQUARE 1

ST E E L SQUA RE 2

IRON CROSS 1

NCA005.02

NCA006.02

NCA007.01

NCA006.02

HØYDE 72

MAX TOP 90X90

HØYDE 72

MAX TOP 140X90

HØYDE 72

MAX TOP 90X90

HØYDE 72

MAX TOP 120x80

NÅ 999,-

Veil. 1399,-

NÅ 1389,-

Veil. 2299,-

NÅ 699,-

Veil. 999,-

NÅ 899,-

Veil. 1199,-

PÅ LAGER

PÅ LAGER

PÅ LAGER

PÅ LAGER

En nyhet i NICHE Collection denne våren. Bårstet stål i solid utførelse. Understellet har regulerbare skruer under ved ujevnt underlag.

En nyhet i NICHE Collection denne våren. Bårstet stål i solid utførelse. Understellet har regulerbare skruer under ved ujevnt underlag.

En nyhet i NICHE Collection denne våren. Sort støpejern i solid utførelse. Understellet har regulerbare skruer under ved ujevnt underlag.

En nyhet i NICHE Collection denne våren. Sort støpejern i solid utførelse. Understellet har regulerbare skruer under ved ujevnt underlag.

IRON SQUA RE 1

IRON SQUA RE 2

I R O N S Q UAR E B AR

I R O N S QAR E 3

NCA003.01

NCA002.01

NCA103.01

NCA004.01

HØYDE 72

MAX TOP 80X80

HØYDE 72

MAX TOP 140X80

HØYDE 108

MAX TOP Ø70/70x70

HØYDE 72

MAX TOP 120X80

NÅ 999,-

Veil. 599,-

NÅ 1089,-

Veil. 1819,-

NÅ 509,-

Veil. 769,-

NÅ 1049,-

Veil. 1699,-

PÅ LAGER

PÅ LAGER

Vår absolutte bestselger er fylt opp på lsager igjen til uslålig pris! Støpejern lakkert sort . Tunge solide understell med justerbare skruer under.

Vår absolutte bestselger er fylt opp på lsager igjen til uslålig pris! Støpejern lakkert sort . Tunge solide understell med justerbare skruer under.

IRON ROUN D 1 NCA001 HØYDE 72

MAX TOP Ø80

NÅ 589,-

Veil. 929,-

PÅ LAGER Bar understell i Støpejern lakkert sort . Tunge solide understell med justerbare skruer under. 94

IRON CROSS 2

PÅ LAGER Bar understell i Støpejern lakkert sort . Tunge solide understell med justerbare skruer under.

PÅ LAGER Støpejern lakkert sort . Tunge solide understell med justerbare skruer under.


95


PENDLER S K A P AT M O S F Æ R E

COP ENH AGEN

PUSH

GLO.159527 H 34

GLO.150111 L/B/Ø Ø36

LYSKILDE E27/60W

H 48

GLO.451611 L/B/Ø Ø30

LYSKILDE E27/60W

H 40-120

L/B/Ø Ø38

LYSKILDE E27/60W

2619,-

1969,-

2619,-

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID

P LU M B E R XL glo.496153 H 50

96

GLO.142455

GLO.153711 L/B/Ø ø70

LYSKILDE 9XE27/60W

H 38

L/B/Ø Ø45

LYSKILDE E27/60W

H 30

L/B/Ø Ø20

LYSKILDE E27/50W

5250,-

2089,-

1049,-

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID


GLO.530403 H 15

GLO.446153 L/B/Ø Ø60

LYSKILDE E27/60W

H 45

GLO.530403 L/B/Ø Ø6

LYSKILDE E27/60W

H 20

L/B/Ø Ø11

LYSKILDE E27/60W

789,-

1969,-

499,-

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID

KORT LEVERINGSTID

Anbefaler lyskilde : G47 veil 130,-

Anbefaler lyskilde : G47 veil 130,-

97


H AR RI S ON CHA NDELIER H 85

L/B/Ø Ø50

LYSKILDE 5XE27

4400,Lyskrone er tilgjengelig i sølvgrå, sort og hvit farge.

98

WA RRE N L A M P H 56

L/B/Ø L62

LE O N AR D C H AN D E LI E R LYSKILDE E27

1759,Tilgjengelig i messing ,sort, hvit og og stå pris er i sort/hvit.

H 15

L/B/Ø Ø46

LYSKILDE 5x E27

3039,Tilgjengelig i sort, hvit og messing . Pris er i sort og hvit

D UAN E P E N D E L SORT D 8

L/B/Ø Ø16,5

1520,-

LYSKILDE E27


GLORIA PE N D E L BEL.T1070 H 14,5

L/B/Ø Ø16

LYSKILDE E27 MAX 60W

1539,BEL.T1071 H 17,5

L/B/Ø Ø19

LYSKILDE E27 MAX 60W

1595,BEL.T1072 H 23,5

L/B/Ø Ø26

LYSKILDE E27 MAX 60W

1895,BEL.T1073 H 29

L/B/Ø Ø32

LYSKILDE E27 MAX 60W

2329,BEL.T1074 H 35,5

L/B/Ø Ø38

LYSKILDE E27 MAX 60W

2669,-

99


PO P P E N D E L BEL.1249 H 22

L/B/Ø Ø40

LYSKILDE E27 MAX 75W

1169,BEL.1251 H 30

L/B/Ø Ø57

LYSKILDE E27 MAX 75W

1695,-

100


WOODEN PENDEL LA M P

BLACK CONCRETE PENDEL

5 WIRE PENDEL LAB LAMP

HKL.VAA1090

HKL.VAA5004

HKL.VAA5024

H 6

L/B/Ø 24X24

LYSKILDE E27/60W

H 28

L/B/Ø 18X18

LYSKILDE E27/60W

H 113

L/B/Ø

649,-

849,-

HKL.VAA4045 LYSKILDE E27/60W

H 45

L/B/Ø

2999,-

1150,-

LAB LA MP XL

LAB LAMP XL

LAB LAMP X L

LAB LAMP X L

HKL.VAA4039

HKL.VAA4040

HKL.VAA4041

HKL.VAA4042

H 32

L/B/Ø 36X36

1900,-

LYSKILDE E27/60W

H 32

L/B/Ø 36X36

1900,-

LYSKILDE E27/60W

H 32

L/B/Ø 36X36

1900,-

LYSKILDE E27/60W

LYSKILDE E27/60W

H 32

L/B/Ø 36X36

LYSKILDE E27/60W

1900,-

101


WORKSHOP PENDEL M I X & M AT C H

WORKSHOP PENDEL MEDIUM

STØRRELSE Ø29,5 X H24

VEIL. 1100,-

WOR K SHOP PENDEL MEDIUM

STØRRELSE Ø29,5 X H24

VEIL. 1100,-

WORKSHOP PENDEL LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,102

WORK SH O P PE N D E L MEDIUM

STØRRELSE Ø29,5 X H24

VEIL. 1100,-

WORK SH O P PE N D E L MEDIUM

STØRRELSE Ø29,5 X H24

VEIL. 1100,-

WORK SH O P PE N D E L LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,-

WO R KS H O P P E N D E L MEDIUM

STØRRELSE Ø29,5 X H24

VEIL. 2000,-

WO R KS H O P P E N D E L LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,-

WO R KS H O P P E N D E L LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,-

WO R KS H O P P E N DEL MEDIUM

STØRRELSE Ø29,5 X H24

VEIL. 1750,-

WO R KS H O P P E N D EL LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,-

WO R KS H O P P E N DEL LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,-


WOR K SHOP PENDEL LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,-

WO RK SH OP PE N DE L LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 2990,-

WO R KS H O P P E N D E L LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 2400,-

WO R KS H O P P EN DEL LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,-

WOR K SHOP PENDEL LARGE

STØRRELSE Ø45 X H40

VEIL. 1690,-

WOR K SHOP PENDEL X LARGE

STØRRELSE Ø74 X H72

VEIL. 4750,-

WORK SH O P PE N D E L X LARGE

STØRRELSE Ø74 X H72

VEIL. 4750,103


Denne sesongen lanserer vi masse nyheter, og vi er spesielt stolte og forventningsfulle til vĂĽre ferske modeller fra vĂĽr egen NICHE Collection! Her kan du bestille dine favoritter den ene dagen og fĂĽ de tilsendt dagen etter. Komplett, skikkelig og enkelt! - Og i tillegg til MEGET konkurransedyktige priser!

104


Utemøbler

VĂĽre kjente produsenter i Europa har ogsĂĽ spennende nyheter, og i tillegg til besteselgerne har vi satt sammen et bredt spekter av stoler, bord, blomsterpotter, vindskjerming, parasoller og annet til din uteservering! Enjoy!

105


NICHE COLLECTION STOLER

LUNG O WOOD ARM

LUN G O WOOD

LU N G O AR M

LU N G O AR M

NCA210.9

NCA110.9

NCA210.1

NCA210.3

H 86

SH 46

NÅ 649,-

B 55

D 56

Veil. 749,-

SH 46

NÅ 549,-

B 44,5

D 56

Veil. 649,-

H 86

SH 46

NÅ 549,-

B 55

D 56

Veil. 699,-

H 86

SH 46

NÅ 549,-

B 55

D 56

Veil. 699,-

PARTIKJØP

PARTIKJØP

PARTIKJØP

PARTIKJØP

PÅ LAGER 1. MARS

PÅ LAGER 1. MARS

PÅ LAGER 1. MARS

PÅ LAGER 1. MARS

Årets hit med heltre ask,- lakkert. En moderne klassiker til uslåelig pris! Pulverlakkert stål. Sort/ ask. Stabelbar.

Årets hit! En moderne klassiker til uslåelig pris!. Pulverlakkert stål. Sort. Stabelbar.

Årets hit! En moderne klassiker til uslåelig pris!. Pulverlakkert stål. Antrazit grå. Stabelbar.

LUNG O

LUN G O

LU N G O

NCA110.1

NCA110.3

NCA110.6

Årets hit med armlener og heltre ask,lakkert. En moderne klassiker til uslåelig pris!. Pulverlakkert stål. Sort/ ask. Stabelbar.

H 86

SH 46

NÅ 469,-

B 44,5

D 56

Veil. 599,-

H 86

SH 46

NÅ 469,-

B 44,5

D 56

Veil. 599,-

H 86

PAS CAL NCA101.1 SH 46

NÅ 469,-

B 44,5

D 56

Veil. 599,-

PARTIKJØP

PARTIKJØP

PARTIKJØP

PÅ LAGER 1. MARS

PÅ LAGER 1. MARS

PÅ LAGER 1. MARS

Årets hit! En moderne klassiker til uslåelig pris!. Pulverlakkert stål. Sort. Stabelbar.

106

H 86

Årets hit med armlener! En moderne klassiker til uslåelig pris! Pulverlakkert stål. Grå antrazit. Stabelbar.

Årets hit med armlener! En moderne klassiker til uslåelig pris! Pulverlakkert stål. Brun. Stabelbar.

H 89,5

SH 45

NÅ 599,-

B 45,5

D 58

Veil. 899,-

PÅ LAGER 1. MARS En av fjorårets bestselgere! Bambuslook ramme i lakkert aluminium og sort kunstrotting. Stabelbar.


PASCAL

PASCA L C RE M E

PAS CAL C R E ME

PAS CAL C R E ME

NCA101.4

NCA101.12

NCA101.11

NCA101.10

H 89,5

SH 45

NÅ 599,-

B 45,5

D 58

Veil. 899,-

PÅ LAGER

H 89,5

SH 45

NÅ 599,-

B 45,5

D 58

Veil. 899,-

PÅ LAGER 1. MARS

H 89,5

SH 45

NÅ 599,-

B 45,5

D 58

Veil. 899,-

H 89,5

SH 45

NÅ 599,-

B 45,5

D 58

Veil. 899,-

PÅ LAGER 1. MARS

PÅ LAGER

En av fjorårets bestselgere! Bambuslook ramme i lakkert aluminium og krem/bourdeaux kunstrotting. Stabelbar.

En av fjorårets bestselgere! Bambuslook ramme i lakkert aluminium og krem/grønn kunstrotting. Stabelbar.

En av fjorårets bestselgere! Bambuslook ramme i lakkert aluminium og brun/creme kunstrotting. Stabelbar.

PASCA L NERO

M A RSE IL L E

MAR S E I LLE

MAR S E I LLE

NCA101.01

NCA211.1

NCA211.4

NCA211.11

En av fjorårets bestselgere! Bambuslook ramme i lakkert aluminium og brunmix kunstrotting. Stabelbar.

H 89,5

SH 45

NÅ 599,-

B 45,5

D 58

Veil. 899,-

PÅ LAGER 1. MARS En av fjorårets bestselgere! Bambuslook ramme i sortlakkert aluminium og sort kunstrotting. Stabelbar.

H 82

SH 43

NÅ 699,-

B 57

D 57

Veil. 999,-

PÅ LAGER 1. MARS Vår nyhet til de populære klassikerne med armlener. Bambuslook ramme i lakkert aluminium og sort kunstrotting. Stabelbar.

H 82

SH 43

NÅ 699,-

B 57

D 57

Veil. 999,-

H 82

SH 43

NÅ 699,-

B 57

D 57

Veil. 999,-

PÅ LAGER 1. MARS

PÅ LAGER 1. MARS

Vår nyhet til de populære klassikerne med armlener. Bambuslook ramme i lakkert aluminium og brunmix kunstrotting. Stabelbar.

Vår nyhet til de populære klassikerne med armlener. Bambuslook ramme i lakkert aluminium og brun/creme kunstrotting. Stabelbar.

107


ALU CAFÉ H 76

SH 45

NÅ 399,-

B 55

D 61

Veil. 669,-

H 76

Veil. 669,-

B 55

D 61

Veil. 669,-

H

SH

NÅ 529,-

NCA105.1

NÅ 569,-

D 61

Veil. 859,-

PÅ LAGER Kunstrotting stol. Sort kunstrotting. Partikjøp! Stabelbar.

B 55

D 61

Veil. 669,-

Aluminium ramme og sort kunstrotting. Stabelbar.

LO U N G E

NCA.301.1 B

D

Veil. 799,-

H 84

SH 40

NÅ 1119,-

B 65

D 66

Veil. 1759,-

PÅ LAGER

Kunstrotting stol med arm. Sort kunstrotting. Stabelbar.

Leveres med beige pute i setet. Sort kunstrotting.

KAHVI

T I N TO AR M

NCA105.4 B 56

SH 45

NÅ 399,-

PÅ LAGER

K AHVI SH 45

H 76

PÅ LAGER

NCA209.1

Aluminium ramme og grå kunstrotting. Stabelbar.

108

D 61

Aluminium ramme og sjokoladefarget kunstrotting. Stabelbar.

PÅ LAGER

H 88

B 55

B A RISTA AR M

ALU CAFÉ

NCA100.3

NÅ399,-

NCA100.1

PÅ LAGER

Aluminium ramme og honningfarget kunstrotting. Stabelbar.

SH 45

SH 45

NÅ 399,-

PÅ LAGER

H 76

ALU CAF É

A LU CAF É

NCA100.6

NCA100.2

H 88

NCA204.4

SH 45

NÅ 569,-

B 47

D 61

Veil. 859,-

PÅ LAGER Kunstrotting stol. Brunmix kunstrotting. Partikjøp! Stabelbar.

H 90

SH 43

NÅ 699,-

B 57

D 57

Veil. 1199,-

PÅ LAGER Kunstrotting stol med arm. Brunmix kunstrotting. En populær modell! Stabelbar.


KO N F E R A N S E STO L E R

ROYAL SORT/SORT

R OYAL S O RT / S Ø LV

NCA.601.01.01 H 94

NCA601.00.01

SH 47

B 44

NÅ 439,-

D 55

H 94

Veil. 689,-

SH 47

NÅ 439,-

Stabelbar konferansestol med sort aluminiumsstativ og sort stoff i sete og rygg. Kommer inn igjen til lager i slutten av oktober.

D 55

B 44

Veil. 689,-

PÅ LAGER Stabelbar konferansestol med aluminiumfarget aluminiumstativ og sort stoff i sete og rygg.

ALLE PÅ LA GER

ROYA L RØD / GO LD

R OYAL BLÅ /SØLV

NCA.601.06.06

NCA.601.00.07 H 94

SH 47

NÅ 439,-

B 44

D 55

Veil. 689,-

Stabelbar konferansestol med aluminiumfarget aluminiumsstativ og blått stoff i sete og rygg.

H 94

SH 47

NÅ 439,-

B 44

D 55

Veil. 689,-

PÅ LAGER Stabelbar konferansestol med gullfarget aluminiumsstativ og rødt stoff i sete og rygg.

T R O LLE Y I H 123

NÅ 1179,-

D 65

B 58

Veil. 1799,-

Stål rammeverk, passer til ca. 10 konferansestoler.

109


KO N F E R A N S E B O R D

KON F E R AN S E B O R D NCA_901.L

L 120

B 60

NÅ 1169,-

Veil. 1949,-

Sammenleggbart konferansebord med rustfritt blank finish stativ. Hvit topplate. L ben. Fint både til konferanse og bespisning.

KO N F E R AN S E B O R D NCA_901.T

L 120

B 70

NÅ 1259,-

Veil. 2099,-

Sammenleggbart konferansebord med rustfritt blank finish stativ. Hvit topplate. T ben. Fint både til konferanse og bespisning.

110


BORDUNDERSTELL VÅ R E B E ST S E LG E N D E B O R D U N D E R ST E L L T I L M A R K E D S L E D E N D E P R I S E R !

MAX TOPP 120X80CM

NÅ 719,-

NCA801.0

NCA503.1

NCA603.1

H 72

ALU T I P P

FRE N C H S I N G LE

F R E NC H DOUBLE VEKT 7,6 Veil. 1199,-

H 72

MAX TOPP 80X80CM

NÅ 559,-

PÅ LAGER

VEKT 5,7 Veil. 919,-

H 72

MAX TOPP 80X80CM

NÅ 899,-

PÅ LAGER

VEKT Veil. 1289,-

PÅ LAGER

Understell.

Aluminium understell i sort pulverlakkert finish. Med justerbare knotter.

Aluminium understell med flip top. Stables lett inntill hverandre når man legger ned bordplaten. Easy-flip!

ALU DOBBEL

A LU SIN G LE

ALU B AR

H 72

NCA701.0

NCA501.0

NCA601.0

MAX TOPP 120X80CM

NÅ 699,-

VEKT 6 Veil. 1169,-

H 72

MAX TOPP 80X80CM

NÅ 499,-

PÅ LAGER

VEKT 3,5 Veil. 849,-

H 72

MAX TOPP 80X70CM

NÅ 549,-

PÅ LAGER

VEKT Veil. 949,-

PÅ LAGER

Aluminium understell i blank finish. Med justerbare knotter.

Aluminium understell i blank finish. Med justerbare knotter.

Aluminium understell i blank finish. Med justerbare knotter. Barunderstell.

ALU B LACK DOUBLE

A LU B L AC K S I N G LE

ALU B LAC K B AR

NCA502.1

NCA702.1

NCA602.1

H 72

MAX TOPP 120X80CM

NÅ 699,-

VEKT 6 Veil. 1169,-

PÅ LAGER Aluminium understell i sort pulverlakkert finish. Med justerbare knotter.

H 72

MAX TOPP 80X80CM

NÅ 499,-

VEKT 3,5 Veil. 849,-

PÅ LAGER Aluminium understell i sort pulverlakkert finish. Med justerbare knotter.

H 110

MAX TOPP 70X70CM

NÅ 549,-

VEKT Veil. 949,-

PÅ LAGER Aluminium barunderstell i sort pulverlakkert finish. Med justerbare knotter.

111


B O R D P L AT E R N I C H E L AG E R F Ø R E R I Å R D E P O P U L Æ R E B O R D P L AT E N E F R A W E R Z A L I T . D E T T E E R D E N O R I G I N A L E B O R D P L AT E N S O M A L L E I B R A N S J E N K J E N N E R O G S O M E R K J E N T F O R S O L I D K VA L I T E T O G B R E D T S P E K T E R AV D E S I G N . V I H A R VA LGT U T B E ST S E LG E R N E S O M V I L AG E R F Ø R E R F O R U M I D D E L B A R L E V E R I N G I 2 STØRRELSER. 60X70CM OG 110 X 70CM.

KO M PA K T L A M I N AT E R E N A N N E N P O P U L Æ R B O R D P L AT E S O M V I L AG E R F Ø R E R I S O R T O G C O N C R E T E . FINISH. STØRRELSEN VI LAGERFØRER I 2017 ER 60X70CM .

V E D A N D R E S TØ R R E L S E R O G F I N I S H / D E KO R E R L E V E R I N G S T I D 3 - 4 U K E R .

VI GIR NÅ -40% PÅ VÅRE LAGERFØRTE BORDPLATER! KAMPANJEN GJELDER VED KJØP INNEN UTGANGEN AV 1 APRIL 2017.

112


BLA NCHAS BROW N

PON D E R O SA G R E Y

P O N D E R O SA W H I T E

WER268_70x60_L

WER179_70x60_L

WER178_70x60_L

DIMENSJON 70X60

NÅ 399,-

Veil. 659,-

WER268_110x70_L

NÅ 399,-

Veil. 659,-

WER179_110x70_L

DIMENSJON 110X70

NÅ 659,-

DIMENSJON 70X60

Veil. 1099,-

NÅ 399,-

Veil. 659,-

WER178_110x70_L

DIMENSJON 110X70

NÅ 659,-

DIMENSJON 70X60

Veil. 1099,-

DIMENSJON 110X70

NÅ 659,-

Veil. 1099,-

PÅ LAGER

PÅ LAGER

En nykommer i 2016 som ble veldig populær! Vintage/ drivvedlook i bruntoner.

Et tidløs design som henter fram de varme fargene i det grå.

En lys og delikat bordplate med varm undertone!

CARRARA

PUN T I N E LLA

CONCRETE

WER112_70x60_L

WER241_70x60_L

WER311_70x60_L DIMENSJON 70X60

NÅ 399,-

Veil. 659,-

WER311_110x70_L

DIMENSJON 70X60

NÅ 399,-

Veil. 659,-

WER112_110x70_L

DIMENSJON 110X70

NÅ 659,-

PÅ LAGER

Veil. 1099,-

Veil. 1099,-

Marmorlook. Denne er både trendy, klassisk og tidløs.

Veil. 659,-

DIMENSJON 110X70

NÅ 659,-

Veil. 1099,-

PÅ LAGER

PÅ LAGER

PÅ LAGER

NÅ 399,WER241_110x70_L

DIMENSJON 110X70

NÅ 659,-

DIMENSJON 70X60

En av bestselgerne til Werzalit. Passer til enhver uteservering!

Betonglook er i tiden og passer den moderne og stramme uteserveringen.

EDGE SHAPES

CONCRETE KOMPAKTLAMINAT

SORT KO MPAKT LAMI N AT

WERHPL311_70x60_L

WERHPL311_70x60_L

DIMENSJON 70X60

NÅ 769,-

Veil. 1099,-

R OUNDED EDGE (STANDAR D)

DIMENSJON 70X60

NÅ 769,-

Veil. 1099,-

PÅ LAGER

PÅ LAGER

Betonglook er i tiden og passer den moderne og stramme uteserveringen. Kompaktlaminat. Tykkelse kun 12mm med sort kjerne. Forborret til understell 501, 601 og 701/ 502, 602 og 702 fra NICHE Collection. Kan også tilpasses andre understell på forespørsel.

Sort kompaktlaminat plate. Tykkelse kun 12mm med sort kjerne. Forborret til understell 501, 601 og 701/ 502, 602 og 702 fra NICHE Collection. Kan også tilpasses andre understell på forespørsel.

113


PG 1 001

PG 1 019

PG 1 021

PG 1 034

PG 1 038

PG 1 046

PG 1 047

PG 1 052

PG 1 067

PG 1 070

PG 1 074

PG 1 075

PG 1 076

PG 1 077

PG 1 095

PG 1 103

PG 1 112

PG 1 113

PG 1 120

PG 1 122

PG 1 126

PG 1 140

PG 1 147

PG 1 170

PG 1 178

PG 1 179

PG 1 201

PG 1 202

PG 1 213

PG 1 214

PG 1 223

PG 1 224

PG 1 241

PG 1 266

PG 1 267

PG 1 268

PG 1 306

PG 1 311

PG 1 313

PG 1 316

PG 1 318

PG 1 321

LEV ER I NGSTI D 3 - 4 U KE R. MIN AN TALL 6 ST K AV HVE R ST R . PG 1 342

PRG1 STØRRELSE Ø60

NÅ 329,-

Veil. 459,-

STØRRELSE 60X60

NÅ 439,-

STØRRELSE Ø70

KAMPA NJEPR ISER

-30%

NÅ 389,-

Veil. 559,-

Veil. 589,STØRRELSE Ø90

NÅ 549,-

Veil. 789,STØRRELSE Ø100

NÅ 649,114

Veil. 919,-

NÅ 459,-

STØRRELSE 70X70

NÅ 569,-

STØRRELSE Ø80

NÅ 419,-

Veil. 629,-

STØRRELSE 60x70

Veil. 809,-

STØRRELSE 110X70

NÅ 769,-

STØRRELSE 80X80

NÅ 669,-

Veil. 959,-

Veil. 659,-

Veil. 1099,STØRRELSE 120X80

NÅ 959,-

Veil. 1359,-


115


PG 1 035

PG 1 058

PG 1 061

PG 1 102

PG 1 127

PG 1 129

PG 1 130

PG 1 137

PG 1 176

PG 1 220

PG 1 221

PG 1 222

PG 1 227

PG 1 228

PG 1 231

PG 1 236

PG 1 237

PG 1 239

PG 1 242

PG 1 269

ART DEKOR PRG2 STØRRELSE Ø60

NÅ 589,-

Veil. 839,-

STØRRELSE 60X60

NÅ 719,-

STØRRELSE Ø70

NÅ 659,-

Veil. 949,-

Veil. 989,-

NÅ 839,-

NÅ 939,-

Veil. 1319,STØRRELSE Ø100

NÅ 999,-

Veil. 1449,-

-30% 116

Veil. 1199,STØRRELSE 80X80

STØRRELSE Ø90

NÅ 919,-

NÅ 1099,-

STØRRELSE 70X70

STØRRELSE Ø80

NÅ 689,-

Veil. 1029,-

STØRRELSE 110X70

Veil. 1339,-

Veil. 1589,STØRRELSE 120X80

NÅ 1329,-

Veil. 1909,-


PG 1 055

PG 1 089

PG 1 167

PG 1 333

PG 1 338

PG 1 420

PG 1 326

PG 1 328

PG 1 331

PG 1 330

ENSFARGEDE PLATER VIVO STØRRELSE Ø60

NÅ 339,-

Veil. 479,-

STØRRELSE 60X60

NÅ 449,-

STØRRELSE Ø70

NÅ 399,-

Veil. 579,-

Veil. 609,-

NÅ 479,-

STØRRELSE 70X70

NÅ 579,-

STØRRELSE Ø80

NÅ 419,-

Veil. 649,-

STØRRELSE 60X70

Veil. 839,-

STØRRELSE 110X70

NÅ 789,-

STØRRELSE 80X80

NÅ 689,-

Veil. 989,-

Veil. 689,-

Veil. 1129,-

-30%

STØRRELSE 120X80

NÅ 989,-

Veil. 1419,-

STØRRELSE Ø90

NÅ 569,-

Veil. 819,STØRRELSE Ø100

NÅ 659,-

Veil. 949,-

117


S TA B L E TA B L E E R E T AV NORGES MEST POPULÆRE UNDERSTELL S E LVJ U S T E R E N D E F O T K R Y S S , G J Ø R AT B O R D E T A L D R V I P P E R PÅ UJEVNT UNDERLAG. GJØR DIN BESTE INVESTERING NOENSINNE!

E N AV FJ O R Å R E T S M E S T P O P U L Æ R E K A M PA N J E PA K K E R !

V E IL . 22 9 0, -

N Å 1 8 79, -

S TA B L E TA B L E C - 0 7 0 - 6 1 - 1 S O R T M E D V I N TAG E W O O D 6 0 X 7 0 C M K O M PA K T L A M I N AT. F O R B O R R E T OG INKLUDERER SKRUER FOR ENKEL MONTERING.

118


CLAS SIC DINNER U NDERSTELL H: 70CM

C L ASSIC LOUN G E UN D E RST E L L H : 50C M

E X T R E ME U N D E R ST E LL H : 70C M

E X T R E ME B AR U N D E R ST EL L H:10 8 C M

C-070-54

C-050_54

E-070-54-9

E-108-64-9

TIL TOPPLATE STR: Ø55-70CM, 50X50CM SORT 1170,-

TIL TOPPLATE STR: Ø55-90CM, 50X50-70X70CM

TIL TOPPLATE STR: Ø55-70CM, 50X50CM

TIL TOPPLATE STR: Ø60-90CM, 50X50-70X70CM

SORT 1180,-

RUSTFRITT STÅL 1890,-

RUSTFRITT STÅL 1420,-

* ANDRE FARGER 1230,-

C-070-64

E-070-64-9 TIL TOPPLATE STR: Ø70-80CM, 60X60CM

TIL TOPPLATE STR: Ø70-80CM, 60X60/60X70CM SORT 1230,-

* ANDRE FARGER 1290,-

C-070-74

C L ASSIC B A RUN D E RST E L L H: 108 C M C-108-64

TIL TOPPLATE STR: Ø80-90CM, 70X70CM SORT 1290,-

SORT 1420,-

C-070-84-1

TIL TOPPLATE STR: Ø80-90CM, 70X70CM, 110X70 RUSTFRITT STÅL 2030,-

* ANDRE FARGER 1480,E-070-84-9

TIL TOPPLATE STR: Ø90-110CM, 80X80CM SORT 1350,-

E-070-74-9

TIL TOPPLATE STR: Ø60-90CM, 50X50-70X70CM

* ANDRE FARGER 1350,-

RUSTFRITT STÅL 1960,-

* ANDRE FARGER 1410,-

TIL TOPPLATE STR: Ø90-110CM, 70X70-90X90CM RUSTFRITT STÅL 2100,-

C-070-94 TIL TOPPLATE STR: Ø100-120CM, 70X110CM SORT 1410,-

* ANDRE FARGER 1470,-

*Andre farger: 2 =sølv, 3=Hvit, 4=Gun metal, 5=Anodic brown

S TA B L E TA B L E H A R H Ø S T E T U T TA L L I G E P R E S T I S J E T U N G E INTERNASJONALE PRISER!

119


FLIP TO P CLASSIC FLIPTOP UNDERSTELL(NEDFELLBART) H:70CM CF-070-64-1 TIL TOPPLATE STR: Ø60-80CM, 50X50 – 70X70CM SORT 1390,-

* ANDRE FARGER 1430,-

CF-070-84-1 TIL TOPPLATE STR: Ø90-100CM, 80X80CM SORT 1700,-

* ANDRE FARGER -

CLASSIC FLIPTOP BA RUNDERST E L L H : 1 0 8 C M CF-108-64-1 TIL TOPPLATE STR: Ø60-80CM, 50X50-70X70CM SORT 1620,-

120


O N T O P KO M PA K T L A M I N AT F R A S TA B L E TA B L E ! V O K S E N D E T R E N D ! S T I L R E N E , R O B U S T E O G F LO T T E T O P P L AT E R S O M E R L E T T E Å R E N G J Ø R E . D I S S E TÅ L E R B Å D E I N N E N D Ø R S O G U T E N D Ø R S B R U K . D E KO R M E R K E T M E D N AT U R A L F E E L E R M E G E T N AT U R T R O B O R D P L AT E R S O M K J E N N E S U T S O M E K T E T R E V E R K . D E S S U T E N E R D I S S E B O R D P L AT E N E F O R B O R R E T T I L D I T T S T A B LT A B L E U N D E R S T E L L . P L AT E N E H A R S A M M E D E K O R PÅ B E G G E S I D E R O G E R 1 2 M M T Y K K E . A N B E F A L E S PÅ D E T S T E R K E S T E T I L A L L E S E R V E R I N G S S T E D E R !

HV I T - PR I SGR . 1 S MOOTH

SORT - P RISGR. 1 SMOOTH

M Ø RK GRÅ - P RISGR. 1 SM O OT H

LYS GRÅ - P R I S G R . 1 SM O OT H

TEA K - PR I SGR . 2 S MOOTH

VIN TAGE WOOD - PRISGR. 3 NATURA L F EEL

C O N C RE TE - P RISGR. 3 N AT URAL FE E L

SL ATE - P R I S G R . 3 N AT URAL F E E L

WENGE - PR I SGR . 2 S MOOTH

GRE Y T IMBE R - P RISGR. 3 NATURA L F EEL

TRAV E RTIN E - P RISGR. 3 N AT URAL FE E L

C O RTE N E - P R I S G R . 3 N AT URAL F E E L

STØRRELSE Ø60

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 50X50

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE Ø70

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 60X60

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE Ø80

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 70X70

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE Ø90

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 80X80

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE Ø100

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 90X90

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE Ø120

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 100X100

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 120X120

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 60X70

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,-

STØRRELSE 110X70

PRISGRUPPE 1 673,-

PRISGRUPPE 2 729,-

PRISGRUPPE 3 768,121


K VA L I T E T S M Ø B L E N E F R A K A S O N E R L AG E R F Ø R T O G S Å I Å R ! BESTILL NÅ FOR Å SIKRE DEG EN KLASSISK UTESERVERING M E D T I D LØ S E M Ø B L E R S O M VA R E R !

B RYGGERISTOL

B O RD 12 0X 70

B O R D 70X 70

KA_S5033

KA_T5112

KA_T5190

H 83

SH 46

NÅ 799,-

B 40

SD 35

Veil. 1139,-

PÅ LAGER 1. MARS Sammenleggbar stol med sete og rygg i mørkbeiset heltre ask. Galvanisert stålramme/ben. Dette er originalen!

122

H 76

NÅ 1699,-

L 120

D 70 Veil. 2429,-

PÅ LAGER 1. MARS Sammenleggbart bord i mørkbeiset heltre ask. Galvanisert stålramme/ ben. Dette er originalen!

H 76

NÅ 1559,-

L 70

D 70 Veil. 2229,-

PÅ LAGER 1. MARS Sammenleggbart bord i mørkbeiset heltre ask. Galvanisert stålramme/ ben. Dette er originalen!


B E S T I L L I N G S VA R E R , L E V E R I N G S T I D 4 - 6 U K E R . BESTILL ORIGINALEN I DINE FARGER OG SKREDDERSY DITT UTESTED!

B RYGGERISTOL

B RYG G E R I STO L

B RYG G E R I STO L

KA_S5033GR

KA_S5033B

KA_S5033W

H 83

SH 46

NÅ 1149,-

B 40

SD 35

Veil. 1599,-

H 83

SH 46

NÅ 929,-

B 40

SD 35

Veil. 1299,-

H 83

SH 46

NÅ 1039,-

B 40

SD 35

Veil. 1459,-

Grønn, blå, rød eller grå beiset ask med Rustlook stålramme. 3 spiler i ryggen. Sammenleggbar stol med heltre sete og rygg.

Grønn, blå, rød eller grå beiset ask med galvanisert stålramme. 3 spiler i ryggen. Sammenleggbar stol med heltre sete og rygg.

Grønn, blå, rød eller grå beiset ask med Lakkert stålramme i grønn, blå, sort eller hvit.. 2 spiler i ryggen. Sammenleggbar stol med heltre sete og rygg.

B RYGGERISTOL

B RYG G E R I STO L

B RYG G E R I STO L

KA_S5032WR

KA_S5032R

KA_S5032

H 83

SH 46

NÅ 1049,-

B 40

SD 35

Veil. 1479,-

Grønn, blå, rød eller grå beiset ask med Rustlook stålramme. 2 spiler i ryggen. Sammenleggbar stol med heltre sete og rygg.

H 83

SH 46

NÅ 839,-

B 40

SD 35

Veil. 1179,-

Grønn, blå, rød eller grå beiset ask med galvanisert stålramme. 2 spiler i ryggen. Sammenleggbar stol med heltre sete og rygg.

H 83

SH 46

NÅ 839,-

B 40

SD 35

Veil. 1179,-

Mørk/ lys beiset ask med lakkert stålramme i grønn, blå, sort eller hvit. 2 spiler i ryggen. Sammenleggbar stol med heltre sete og rygg.

123


PEDRALI UTEMØBLER!

DOME

DOME

PED260/261 H 81

SH 46

B 51

NÅ 649,-

D 53

Veil. 929,-

H 85

SH 46,5

NÅ 759,-

VOLT

PED_673 B 59

D 53

Veil. 1079,-

H 83,5

PED_673 SH 46

B 51

NÅ 669,-

D 55

Veil. 959,-

H 83,5

SH 46

NÅ 779,-

B 60

D 55

Veil. 1109,-

Stabelbar stol med armlener i stål. Tillegg for pute i setet. Velg mellom helt eller perforert rygg. Leveres i: Sort ikke perfortert modell), antrasitt, lys grå, hvit, rød, mørk gul og grønn.

Stabelbar stol med armlener i stål. Tillegg for pute i setet. Velg mellom helt eller perforert rygg. Leveres i: Sort (ikke perfortert modell), antrasitt, lys grå, hvit, rød, mørk gul og grønn.

Stabelbar stol (13 stk) i polypropylene. Leveres i Hvit, sort, alntrasitt, lys grå, blå, lys gul, rød og orange.

Stabelbar stol MED ARMLENER.(10 stk) i polypropylene.. Leveres i Hvit, sort, antrasitt, lys grå, blå, lys gul, rød og orange.

NOLITA M/ARM HØY RYGG

NOLITA HØY RYGG

NOLITA M/ARM LAV RYGG

NOLITA LAV RYGG

PED_3656 H 84,5

SH 46,5

NÅ 1369,-

PED_3651

B 58,5

D 58

Veil. 1959,-

Stabelbar 10stk. Leveres i: Hvit, gul, lys rød, mørk rød, brent orange, antrasitt, turkis og grønn. 124

VOLT

ped_265/266

H 84

SH 46,5

NÅ 1099,-

PED_3655 B 55

D 60

Veil. 1569,-

Stabelbar 12stk. Rød, mørk rød, brent orange, antrasitt, turkis og grønn.

H 77

SH 46,5

NÅ 1289,-

PED_3650

B 58,5

D 53

Veil. 1839,-

Stabelbar 10stk. Leveres i: Hvit, gul, lys rød, mørk rød, brent orange, antrasitt, turkis og grønn.

H 77

SH 46,5

NÅ 1039,-

B 55,5

D 53

Veil. 1479,-

Stabelbar 12stk. Leveres i: Hvit, gul, lys rød, mørk rød, brent orange, antrasitt, turkis og grønn.


INTRIGO

ICE M/ARM

PED_3715 H 80,5

SH 46

NÅ 2199,-

B 58

D 53

Veil. 3139,-

Stabelbar 10stk. Leveres i: Hvit, lys grå, lys rød, mørk rød, mørk brun, antrasitt, sort, grønn og mørk grønn.

TATAMI M/ ARM SH 44

NÅ 669,-

B 58

D 61,5

Veil. 959,-

ARA M/ARM

NÅ 799,-

NÅ 779,-

B 58

D 55,5

Veil. 1119,-

Stabelbar stol med armlener i polypropylen. Finnes i hvit, rød, oransje, blå,grønn, brun og mørk grå.

H 82

D 56

SH 44

NÅ 539,-

B 47

D 54

Veil. 769,-

Stabelbar 10stk. Leveres i: Hvit, lantrasitt, mørk rød, mørk bru, sand og mørk grønn.

Veil. 1139,-

Stabelbar 8tk. Komfortabel og elegant stol m/ armlener i polypropylene med praktisk håndtak/ detalj i rygg. Leveres i hvit, rød, sort, antrazit, lys grå, sand, mokka, blå.

H 83

SH 45

NÅ 539,-

B 47

D 49

Veil. 759,-

Stabelbar stol i polypropylen. Finnes i hvit, rød, sort, oransje, blå,grønn, brun og mørk grå.

ENJOY H 77,5

NÅ 619,-

B 49,5

D 56

SH 45

NÅ 679,-

B 78

D 50

Veil. 969,-

Komfortabel og stilig klappstol i polypropylene. Finnes i hvit, rød, sort.

Veil. 879,-

Stabelbar 8stk. Komfortabel og elegant stol i polypropylene med praktisk håndtak/detailj i rygg. Leveres i hvit, rød, sort, antrazit, lys grå, sand, mokka, blå.

H 80,5

SH 46

NÅ 1039,-

B 58

D 58

Veil. 1479,-

Stabelbar stol 6st. Transparent/ helfarget stol med arm. Leveres i hvit og sort helfarget. Transp: grå, orange og blank.

KOI-BOOKI H 80

SH 46

NÅ 989,-

B 53,5

D 52

Veil. 1419,-

Stabelbar 20stk. Stilig stol med huller i rygg og sete.Polypropylene sete og rygg og pulverlakkert aluminium ramme/ben. Leveres i hvit, orange, sort, blå og sand.

BABILA

PED300 SH 46

H 82

PED460

SNOW

PED310 B 49,5

H 84

PED_620

PED460

ARA

PED315

SH 46

SH 45

PED305

Stabelbar 10stk. Leveres i: Hvit, lantrasitt, mørk rød, mørk bru, sand og mørk grønn.

H 83

H 82

GOSSIP

PED_800

TATAMI

PED306 H 78

ICE

PED_850

PED_2735 SH 45,5

NÅ 539,-

B 47

D 55

Veil. 769,-

Stabelbar tøff stoll i polypropylene. Finnes i hvit, rød, sort, lys grå, sand, orange, grønn og blå.

H 79

SH 46

NÅ 899,-

B 55

D 52

Veil. 1289,-

Stilig skallstol,- Nyhet hos pedrali i 2016. Leveres i hvit, sort, antrasitt, sand, orange og gul. 125


HIGH S EAT I N G DETTE ER ABSOLUT T I T I DE N . LAG EN SP ENNE N DE UT E SERVERING MED B AR STOLE R OG BARBORD SAMME N ME D VANLIG MØBL ERI N G I

NOLITA LAV SITTEHØYDE

N OL ITA PED_3658

PED_3657 H 86

SH 65

B 48,5

NÅ 1249,-

D 48,5

Veil. 1789,-

H 96

BESP ISNINGSH ØY DE .

PED_678

SH 75

NÅ 1259,-

B 50,5

D 48,5

Veil. 1799,-

H 96

SH 76,5

NÅ 799,-

B 50,5

D 46

Veil. 1149,-

Stabelbar barstol med ramme og sete/ rygg i pulverlakkert stål. Tillegg for pute i setet. Stabelbar 10stk.

Stabelbar barstol med rammeog sete/ rygg i pulverlakkert stål. Tillegg for pute i setet.

Helstøpt i Polypropylene. Stabelbar 10 stk, moderne og lettanvennelig barstol som leveres i mange farger.

S E RI F

RUB IK

ICE

PED_580

PED_860 H 75

SH 75

NÅ 1099,-

SB 34

SD 28,5

Veil. 1569,-

H 75

H AP PY

PED_806

SH 75

NÅ 839,-

SB 31

SD 31

Veil. 1199,-

H 115

PED_490

SH 75

NÅ 839,-

B 49

D 51,5

Veil. 1199,-

H 80,5

SH 75

NÅ 649,-

B 48

D 41

Veil. 879,-

Vi digger denne barstolen,- moderne stol som fort blir en designklassiker! Lett å flytte på,- like fin inne som ute.

Stabelbar barkrakk i transparent Polycarbonat plast. Stabelbar 5st.

Stabelbar barstol i transparent Polycarbonat plast. Stabelbar 5st.

Stabelbar barkrakk i helstøpt polypropylene. Stabelbar 6st. En rimelig, men stilfull barstol!

SERIF KOMPLETT BORD

IKO N

CONCRETE

B O LD

PED861 H 106

TOPPLATE 69x69

NÅ 3079,-

PED868

VEKT 17

Veil. 4399,-

Moderne barunderstell med tilhørende kompaktlaminat topplate i 69x69cm. Velg mellom hvit eller lys grå borplate og understell. 126

VO LT

H 106

855H1100

MAX TOPPLATE 60x60/Ø70

NÅ 1579,-

VEKT 10

Veil. 2259,-

Moderne barunderstell med lys. Ledning følger med (grønn). Hvit polypropylene. Bordunderstellet passer med kompaktlaminat topplate.

H 110

PED4754

MAX TOPPLATE 70x70/Ø80

NÅ 1409,-

VEKT 26

Veil. 2019,-

Meget stødig barunderstell med betong base og galvanisert stålstamme. Stilig og røft, helt i tiden.

H 110

MAX TOPPLATE 60x60/Ø60

NÅ 919,-

VEKT 11

Veil. 1319,-

Et enkelt og rimelig bordunderstell. Passer inn overalt. Priset i utendørs valgfri farge.


KO M PA K T L A M I N AT E R S O L I D E B O R D P L AT E R S O M E R T R E N D Y, S T I L R E N E O G T I L B Y R M A K S I M A L H O L D B A R H E T. D I S S E P L AT E N E E R F O R B O R R E T T I L DITT PEDRALI UNDERSTELL OG GIR ET LUKSURIØST U T S E E N D E PÅ D I N U T E S E R V E R I G . M A N G E V E L G E R

ARKI

A RK I

PED_ARK3 H 71

KO M PA K T L A M I N AT O G S Å T I L S I N I N N E N D Ø R S

PED_ARK4

MAX TOPPLATE 70X70/Ø70

NÅ 879,-

VEKT 6

Veil. 1259,-

Nyhet! Trendy understell. Lakkert i mange farger.

H 71

MAX TOPPLATE 80X80/Ø80

NÅ 1069,-

VEKT 8,7

SERVERING GRUNNET DENS UTSEENDE.

Veil. 1529,-

Nyhet! Trendy understell. Lakkert i mange farger.

SORT/BRUN KJERNE 10 MM STØRRELSE

NÅ: 769,-

YP S I LON 4

YPSILO N

PED_4795 H 73

MAX TOPPLATE 120X90/Ø130

NÅ 1539,-

STØRRELSE

PED_4790 VEKT 8,2

Veil. 2199,-

H 73

NÅ: 1079,MAX TOPPLATE 60X60/Ø70

NÅ 1199,-

VEKT 4,5

Veil. 1729,-

STØRRELSE

NÅ: 1399,STØRRELSE

NÅ: 1699,STØRRELSE

NÅ: 2179,STØRRELSE

NÅ: 2889,STØRRELSE

NÅ: 4599,STØRRELSE

NÅ: 1079,STØRRELSE

NÅ: 1399,STØRRELSE

NÅ: 1699,STØRRELSE

NÅ: 2179,-

I KON

STØRRELSE

PED_865 H 71

MAX TOPPLATE 70x70/ Ø80

NÅ 989,-

VEKT 8KG

Veil. 1419,-

Stilige Ikon understell,- like fint inne som ute! Passer fint med kompaktlaminat topplater under.

NÅ: 2159,STØRRELSE

NÅ: 3109,STØRRELSE

NÅ: 3449,STØRRELSE

NÅ: 2699,-

Ø 49 Veil. 1189,Ø 59 Veil. 1669,Ø 69 Veil. 2159,Ø 79 Veil. 2629,Ø 89 Veil. 3359,Ø 99 Veil. 4449,Ø 119 Veil. 7079,59X59 Veil. 1669,69X69 Veil. 2159,79X79 Veil. 2629,89X89 Veil. 3359,109X69 Veil. 3089,119X79 Veil. 4789,129X79 Veil. 5299,135X79 Veil. 3889,-

SORT/BRUN KJERNE 12 MM STØRRELSE

NÅ: 769,STØRRELSE

NÅ: 1079,STØRRELSE

NÅ: 1399,STØRRELSE

NÅ: 1699,STØRRELSE

NÅ: 2179,STØRRELSE

NÅ: 2889,STØRRELSE

NÅ: 4599,STØRRELSE

NÅ: 1079,STØRRELSE

NÅ: 1399,STØRRELSE

NÅ: 1699,STØRRELSE

NÅ: 2179,STØRRELSE

NÅ: 2189,STØRRELSE

NÅ: 3109,STØRRELSE

NÅ: 3449,STØRRELSE

NÅ: 2849,-

Ø 49 Veil. 1189,Ø 59 Veil. 1669,Ø 69 Veil. 2159,Ø 79 Veil. 2629,Ø 89 Veil. 3359,Ø 99 Veil. 4449,Ø 119 Veil. 7079,59X59 Veil. 1669,69X69 Veil. 2159,79X79 Veil. 2629,89X89 Veil. 3359,109X69 Veil. 3139,119X79 Veil. 4789,129X79 Veil. 5299,135X79 Veil. 4089,127


T O P P L AT E R I P U LV E R L A K K E R T S TÅ L . B O R D P L AT E N E E R 1 2 M M , KO M M E R I M A N G E F A R G E R O G F O R B O R R E S T I L D I T T P E D R A L I U N D E R S T E L L . M I N B E S T. 2 S T K . AV H V E R F A R G E .

Veil. 1759,58X58

STØRRELSE

NÅ: 1229,-

Veil. 1759,70X70

STØRRELSE

NÅ: 1899,-

Veil. 1329,80X80

STØRRELSE

NÅ: 1639,-

Veil. 2329,-

C ONCR E TE

N O L ITA

PED_855 H 71

VEKT 27KG

Veil. 1769,-

Røft understell,- like fint inne som ute! Passer fint med stål topplater.

128

N O LI TA

PED_5453T

MAX TOPPLATE 70x70/ Ø80

NÅ 1239,-

30%

Ø 58,5

STØRRELSE

NÅ: 1229,-

H 72

N O LI TA

PED_5454

MAX TOPPLATE 70x70/ Ø70

NÅ 849,-

VEKT 3,5KG

Veil. 1219,-

Nedfellbart understell som leveres i mange stilige farger,- pulverlakkert stål. Passer fint med stål topplater. Se også stoler i denne serien!

H 72

PED_5453

MAX TOPPLATE 70x70/ Ø70

NÅ 669,-

VEKT 3,5KG

Veil. 959,-

Understell som leveres i mange stilige farger,- pulverlakkert stål. Passer fint med stål topplater. Se også stoler i denne serien!

H 72

MAX TOPPLATE 70x70/ Ø70

NÅ 659,-

VEKT 2,7KG

Veil. 939,-

Understell som leveres i mange stilige farger,- pulverlakkert stål. Passer fint med stål topplater. Se også stoler i denne serien!


T EAK RUND

T E A K KVAD R AT I S K Ø65

NÅ 1119,-

60X60

NÅ 1139,-

Veil. 1599,-

120X80

NÅ 2299,-

Veil. 1629,-

Ø80

NÅ 1399,-

T E AK R E KTAN G U LÆR

Ekte teak bordplate i 24mm tykkelse. Forborret til Pedrali understell på samme side.

70X70

NÅ 1359,-

Veil. 1999,-

Ekte teak bordplate i 24mm tykkelse. Forborret til Pedrali understell på samme side.

Veil. 3279,-

Veil. 1949,-

80X80

NÅ 1529,-

TEAK P L ATENE ER OL JET OG K L AR TI L B R U K . Veil. 2189,-

EK TE NATURMATERI AL E SOM HO L DER S EG ÅR ETTER ÅR. HOL DES METTET M ED O L J E F O R Å

Ekte teak bordplate i 24mm tykkelse. Forborret til Pedrali understell på samme side.

BEVARE G LØDEN I TREVERK ET.

U T E N D Ø R S FAR G E R U N D ERSTEL L

PED4421/AC316 REG H 73

PED4423/AC316 REG

MAX TOPPLATE Ø90/90x90

NÅ 1759,-

VEKT 17,5

H 50

NÅ 1759,-

Veil. 2499,-

Understell i børstet stål til utendørs (og innendørs bruk). Passer perfekt til Teakplate Ø65/ Ø80, 60x60 og 80x80 over. Justerbare skruer på fot.

QUADRA H 73

NÅ 929,-

Veil. 1319,-

Understell i lakkert støpejern til utendørs (og innendørs bruk). Passer perfekt til Teakplate Ø65 Ø80, 60x60 cm.

H 110

Q UAD R A

PED4163

MAX TOPPLATE VEKT 70x70 24

NÅ 1069,-

Veil. 2499,-

Q UAD R A

PED4164-U

MAX TOPPLATE VEKT 90x90 22

VEKT 15,5

Lounge understell i børstet stål til utendørs (og innendørs bruk). Passer perfekt til Teakplate 60x60 og 80x80 over. Justerbare skruer på fot.

QUA DRA

PED4160-U

MAX TOPPLATE Ø90/90x90

Veil. 1529,-

Barunderstell i lakkert støpejern til utendørs (og innendørs bruk). Passer perfekt til Teakplate Ø65 Ø80, 60x60 cm.

H 50

MAX TOPPLATE VEKT 90x90 21

NÅ 1019,-

Q UAD R A

PED4570

Veil. 1459,-

LoungeUnderstell i lakkert støpejern til utendørs (og innendørs bruk). Passer perfekt til Teakplate Ø65 Ø80, 60x60 og 80x80 cm.

H 73

PED4560

MAX TOPPLATE VEKT 140x90 24

NÅ 1239,-

Veil. 1769,-

Understell i lakkert støpejern til utendørs (og innendørs bruk). Passer perfekt til Teakplate 120x80cm.

H 73

MAX TOPPLATE VEKT 160x90 34

NÅ 1699,-

Veil. 2429,-

Understell i lakkert støpejern til utendørs (og innendørs bruk). Passer perfekt til Teakplate 120x80cm. 129


HOST LOUNGE 790 H 68

SH 38

HOST LOUNGE 792

B 74

NÅ 2779,-

D 74

Veil. 3959,-

H 38

SH 38

B 74

NÅ 2469,-

D 74

Veil. 3519,-

Loungesofa, levert i moduler, minstebestilling 2 stk. (koblinger inkl.) Ingen outer,- kan stå ute hele året!

Loungesofa, levert i moduler, minstebestilling 2 stk. (koblinger inkl.) Ingen puter,kan stå ute hele året!

WOW 470

WOW 480

H 29

NÅ 1199,-

SH 29

Ø 83,5 Veil. 1729,-

Rund stor puff, minstebestilling 2 stk. Ingen puter,- kan stå ute hele året!

130

30%

H 45

NÅ 649,-

WOW 485E SH 45

Ø 40 Veil. 929,-

Rund puff, minstebestilling 2 stk. Ingen puter, kan stå ute hele året!

H 46,5

NÅ 1369,-

SH 46,5

Ø 40 Veil. 1949,-

Rund puff med belysning! Ingen puter, kan stå ute hele året!


H A PPY A PPL E

H AP PY AP P LE

PED_330E

Ø500

NÅ 1169,-

H AP PY AP P LE

PED_331E

PED_331E

Ø800

NÅ 1929,-

Veil. 1679,-

Utelampe for bakken/ gulv eller til montering for å henge. Grønn ledning/ feste. E27 IP65 220/240V

Ø1200 Veil. 2749,-

Utelampe for bakken/ gulv eller til montering for å henge. Grønn ledning/ feste. E27 IP65 220/240V

NÅ 3299,-

Veil. 4729,-

Utelampe for bakken/gulv eller til montering for å henge. Grønn ledning/ feste. E27 IP65 220/240V

T I ME O U T

T_OUT

NÅ 6859,-

Veil. 9799,-

Time out lampe til utendørs/ innendørs bruk. Bli en snakkis og gjør ditt serveringssted bemerket med denne lampen - deilig lys og stilig detalj! Leveres kun i hvit!

ICEBERG

PED_IBE_BI H 1010

B 1800

NÅ 7290,-

D 800 Veil. 10170,-

Bar med design som kan ta pusten fra de fleste. Flott alene, imponerende når flere står sammen! Pris Lyskit: veil. 2019,Nå 1419,Hyller 749,- pr stk Ekstra Topplate 3890,131


132


KADO BLOMSTERPOTTE ER POPULÆR BÅDE SOM ROMDELER, B LO M S T E R P OT T E O G S O M S I T T E B E N K V E D K J Ø P AV P U T E ! F L E R E F A R G E R ! H V I T K A N L E V E R E S M E D LY S K I T .

KA DO

KAD O

PED_KADO_LIGHT H 60

PED_KADO

L 90

D 34

NÅ 2399,-

Veil. 3419,-

H 60

L 90

NÅ 1990,-

D 34 Veil. 2439,-

Blomsterkasse/romdeler/benk. Med lys, kun til hvit enhet.

Blomsterkasse / romdeler/ benk Antrazit, brun, hvit, lys grå. uten lys.

KA DO

KAD O

PED_KADO2 H 100

NÅ 2599,-

PED_KADO_TROLLEY

L 90

D 34 Veil. 3709,-

Blomsterkasse / romdeler/ benk Antrazit, brun, hvit, lys grå. Uten lys. På lager i lys grå.

H 12

NÅ 949,-

L 85

D 29 Veil. 1359,-

Hjul til blomsterkasse. Med brems.

Pute veil fra: 1419,(ikke utebruk)

133


BREAK LINE

B RE A K B A R

SLI_BRD110 H 110

G I O TO N D O LI G H T

SLI_BRB110

L 120

D 75

NÅ 9100,-

VEKT 25

Veil. 12280,-

H 110

X- P OT LI G H T LP XPT08

D 75

L 175

NÅ 7900,-

VEKT 28

Veil. 9860,-

En del av et modulsystem. Kan brukes som frittstående enhet eller som en del av en bar serie. Break line kan også brukes som resepsjonsdisk etc. lys er integrert. IP55. Materiale: Polyetylene. Farge: hvit.

En del av et modulsystem. Kan brukes som frittstående enhet eller som en del av en bar serie. Break Bar kan også brukes som resepsjonsdisk etc. lys er integrert. IP55. Materiale: Polyetylene. Farge: Hvit.

TILLEGGSUTSYR:

TILLEGGSUTSYR:

Glasshyller 4 stk: 2350,-

Arbeidstopp glass: 1300,-

Glass arbeidstopp: 690,NYHET! Innebygd coctail station 84 x 56 h 37: 5800,-

Utleveringstopp glass: 1300,max 1 stk.

H 92

Ø 110

NÅ 5230,-

Veil. 6530,-

H 83

Lyspotte med doble vegger i polyethylene. Leveres i hvit med lys, IP55, 1x65W (medfølger ikke) Leveres med støpsel. Potten kan leveres i farger uten lys : veil. 5340,- NÅ 4280,-

Ø 49

NÅ 1899,-

VEKT 7,5KG Veil. 2379,-

LP XPT100 H 98

Ø 62

NÅ 2669,-

VEKT 13,5KG Veil. 3329,-

LP XPT110 H 107

Ø 72

NÅ 3520,-

NYHET! Speedrack (koblet til coctailstsjonen): 890,-

VEKT 17KG Veil. 4399,-

LP XPT125 H 120

Ø 85

NÅ 4960,-

VEKT 25KG Veil. 6199,-

LP XPT140 H 135

NÅ 6100,-

Ø 98

VEKT 32KG Veil. 7600,-

Lysende potte med doble solide vegger. Dens form og mange størrelser gjør at den passer inn i alle typer settinger! Like stilig inne som ute. Laget av polyethylene som tåler det meste. Farge: hvit. Leveres i hvit med lys,- IP55,- 1x25W (medfølger ikke) Lveres med støpsel. Potten kan leveres i farger uten lys til redusert pris.

J U M B O BA R H 110

I C E B AR

JUM B O C O RN E R

SLI_BAR110

SLI_ICB085

SLI_BAR111

D 80

L 90

NÅ 7590,-

Veil. 9500,-

H 110

D 90

L 90

NÅ 7590,-

Veil. 9500,-

Modul eller frittstående bar med lys. IP55. Materiale: Polyetylene. Farge: Hvit

Modulbar m/ lys. IP55. Materiale: Polyetylene. Farge: Hvit

TILLEGGSUTSYR:

TILLEGGSUTSYR:

Glassplate for topp: 450,-

Glassplate for topp: 950,-

Glassplate for arbeidsbenk: 540,-

Glassplate for arbeidsbenk: 530,NYHET! VASK MED KRAN i rustfritt stål. 45x45x20 cm: 2993,-

134

H 86

L 94

NÅ 3790,-

D 48

VEKT 18

Veil. 4750,-

En del av et modulsystem. Kan brukes som frittstående enhet eller som en del av en bar serie. Ice bar brukes til oppbevaring av flasker etc. Lys er integrert. IP55. Materiale: Polyetylene. Farge: Hvit.


CU B O LYS

B AS E O U T

LI G H T D R I N K I S KJ Ø LE R

SLI_LA CUBO25

STØRRELSE 25x25x25

NÅ 1250,-

Veil. 1550,-

SLI_LB CUBO30

STØRRELSE 30x30x30

NÅ 1250,-

Veil. 1560,-

SLI_LB CUBO40

STØRRELSE 43x43x43

NÅ 1350,-

Veil. 1690,-

SLI_LB CUBO50

STØRRELSE 50x50x60

NÅ 1750,-

Veil. 2160,-

SLI_LA DRL075

SLI_LP BAE040 H 40

H 75

Ø 45

NÅ 2769,-

Veil. 3460,-

B 30

D 20

NÅ 890,-

Vinkjøler med oppladbar LED rgb.og fjernkontroll. Flott stemningskaper både stående på gulv ved bordene til gjestene eller på bordet ved oppdekking av langbord. Blir garantert en snakkis!

Veil. 1090,-

SLI_LP BAE060 H 60

B 44

D 20

NÅ 1119,-

Veil. 1399,-

SLI_LP BAE070 B 42

H 73

D 30

NÅ 1519,-

Veil. 1899,-

Lyspotter med hvitt lys, materiale i polyethylene. KOmmer med støpsel og leveres kun i hvit.

Oppladbar kube til dekor. Denne har RGB led og fjernkontroll.

B O R D ART H U R

STO L ZO E

SLI_SD ART130 H 72

NÅ 4719,-

Ø 120

SLI_LA ZOE080 VEKT 43 Veil. 5899,-

Komplett bord med lysende base. Leveres i hvit farge i polyethylene med klar glass bordplate.

H 84

B 50

NÅ 2319,-

D 57

SH 44

Veil. 2899,-

Lysende stol som leveres i hvit farge i polyethylene med RGB lys inni. Leveres som oppladbar enhet.

135


H I G H / LO W S E AT I N G - M E TA L M O B I L M E TA L M O B I L S I N E B A R S TO L E R T I L U T E S E R V E R I N G E N H A R B Å D E KO M F O R T O G D E S I G N S O M S I T T K VA L I T E T S ST E M P E L . L E V E R E S I F O R S K J E L L I G E FA R G E KO B I N AS J O N E R ! S K A P E N F L E K S I B E L O G S P E N N E N D E U T E S E R V E R I N G MED BARSTOLER OG PUFFER I TILLEGG TIL ORDINÆR BESPISNING.

E C H O 332 H 113

SH 76

NÅ 1159,-

IB IS 30 2 B 50

D 56

Veil. 1659,-

Barstol imed polypropylene sete. Polypropylene sete i flere farger og pulverlakkert stativ.

A P P LE

NÅ 1179,-

B 55

D 57

Veil. 1679,-

FRIE N D S

SH 42

B 48

D 41

Veil. 1199,-

Flerfunksjonelt møbel i 100% resirkulerbar polyethylene. Brukes både som puff og lounge bord.

H 45

H 109

UNI 391 SH 76

NÅ 979,-

B 51

D 55

Veil. 1399,-

Kul barstol i UNI serien. Polypropylene sete i mange farger og pulverlakkert stativ.

MB_P0008 SH 45

NÅ 1449,-

B 110,5

D 51

Veil. 2079,-

Kul puff for 2 personer. Stillig og funksjonell design til kafeen, restauranten, på hotellet eller arbeidsplassen. 100% resirkulerbar. Flere farger.

H 45

H 109

SH 76

NÅ 1739,-

B 51

SH 45

NÅ 899,-

B 41

D 42

Veil. 1279,-

Stilig puff/ loungebord i spennende design! 100% resirkulerbar. Kan fylles med ballast. (4kg u/ ballast). Flere farger.

D 55

Veil. 2479,-

Kul barstol i UNI serien. Polypropylene sete i mange farger og pulverlakkert stativ.

30%

BOOM

MB_201

NÅ 849,-

136

SH 75

Barstol imed polypropylene sete. Polypropylene sete i mange farger og pulverlakkert stativ.

MB_P0009 H 42

H 108

U N I 3 78


SYT

ST RIPE S

MB_200 H

SH

NÅ 2319,-

B

D

Veil. 3319,-

Tøff stol i polypropylene med arm. Leveres i flere farger. Med denne på serveringen vil du synes i mengden.

U NI - KA

H 82

SH 46

NÅ 1799,-

B 54

D 54

Veil. 2589,-

Armstol med stålramme og støpt stål sete og rygg. Mange farger! Pulverlakkerte ben i valgfri farge. Stabelbar 4stk.

NÅ 869,-

B 59

D 55

Veil. 1249,-

H 79

SH 46

NÅ 699,-

B 47

D 53

Veil. 999,-

Stol med polypropylen sete! Leveres i MANGE farger både i sitt og lakkerte ben. Stabelbar 8stk. UNI BARSTOL veil. 1119,- NÅ 789,-

DAFNE

ECHO

H 86

NÅ 859,-

B 57

D 55

Veil. 1229,-

Stol med polypropylen sete, Stabelbar. Leveres i MANGE farger! Pulverlakkerte ben. Stabelbar 4 stk.

H 83

NÅ 1599,-

B 48

D 54

Veil. 2339,-

Denne er med stålramme og støpt stål sete og rygg. mange farger. Pulverlakkerte ben i valgfri farge. Stabelbar 4stk.

H 79

NÅ 969,-

B 50

D 55

SH 46

NÅ 899,-

B 47

D 53

Veil. 1279,-

Stol med polypropylen sete! Leveres i MANGE farger både i sitt og lakkerte ben. Stabelbar 4stk.

Veil. 1379,-

Stol med polypropylen sete, Stabelbar. Leveres i MANGE farger! Pulverlakkerte ben. Barstol i samme til utendørs. Stabelbar 4 stk.

H 74

SH 47

NÅ 769,-

B 51

D 55

Veil. 1099,-

Trendy og komfortabel stabelbar stol med polypropylen sete. Leveres i hvit, grå, grønn, sort, beige og okergul. Pulverlakkerte ben, valgfri farge. Stabelbar 4stk.

NASSAU H

SH

NÅ 659,-

B

D

Veil. 939,-

NYHET! Stilig og tidløs stol i polypropylene.Mange fargevalg! Stabelbar 5stk. minstebestilling 5stk.

IBIS

MB_535A SH 46

H 81

MB_533

F LI N T

MB_150

SH 46

SH 46

MB_552

Meget komfortabel stol med polypropylen sete. Leveres i MANGE farger! Pulverlakkerte ben valgfrie farger. Stabelbar 4stk.

MB_154

H 82

MB_530

UNI

MB_550 SH 47

B I KI N I

MB_547

UN I

MB_594 H 80

ST R I P E S

MB_547

MB_002 SH 46

NÅ 1969,-

B 55

D 50

Veil. 2819,-

Armstol med stålramme og polypropylene sete. Stabelbar. Sete i hvit, rød, mokka, grå, grønn og antrasittgrå.Setet kan byttes og du velger selv farge på ben og rygg. Stabelbar 4 stk.

H 77

SH 46

NÅ 869,-

B 55

D 55

Veil. 1239,-

Stol med polypropylen sete, Stabelbar. Leveres i MANGE farger! Pulverlakkerte ben. Barkrakk i samme til utendørs. Stabelbar 4 stk. 137


N A R D I E R E N AV

VÅ R E I TA L I E N S K E P R O D U S E N T E R S O M FA N G E T I N T E R E S S E

H O S VÅ R E K U N D E R I FJ O R . S O R T I M E N T E T B E S TÅ R AV T I D LØ S E M Ø B L E R I G O D K VA L I T E T O G

M E G E T P R I S G U N S T I G ! D E F L E S T E P R O D U K T E N E E R S TA B E L B A R E

O G K O M M E R I M A N G E F A R G E R S O M G J Ø R D E T E N K E LT Å F I N N E P R O D U K T E R S O M PA S S E R T I L E T H V E R T S E R V E R I N G S S T E D .

NYHET

NYHET

NE T RELA X H 86,5

SH 41,5

NÅ 839,-

NET B 67

D 71

Veil. 1199,-

Stablebar stol i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.

RELAX PUTE I LYS GRÅ

NÅ 159,-

138

Veil. 239,-

H 80

BIT SH 46,5

NÅ 699,-

B 46,5

D 58,5

Veil. 999,-

Stablebar stol i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.

H 84

SH 47

NÅ 599,-

B 52

D 55

Veil. 859,-

Stablebar stol i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.


B ORA H 86

B O RA B IST ROT SH 46,5

NÅ 529,-

B 58,5

D 59

Veil. 759,-

Stablebar stol med armlener i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.

H 83

SH 46,5

NÅ 939,-

R I VA B 49

D 54

Veil. 1339,-

Stablebar stol i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.

H 86

R I VA B I ST R OT SH 46,5

NÅ 569,-

B 58,5

D 59

Veil. 809,-

Stablebar stol med armlener i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.

H 83

SH 46,5

NÅ 509,-

B 49

D 54

Veil. 729,-

Stablebar stol i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.

30% COSTA H 86

B O RA SH 46,5

NÅ 549,-

B 58,5

D 59

Veil. 769,-

H 83

SH 46,5

NÅ 489,-

B 49

D 54

Veil. 679,-

Stablebar stol med armlener i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.

Stablebar stol i polypropylene. Matt finish. LEVERES I MANGE FARGER.

LI DO

L IDO M IN I

H 97,4

SH 76

NÅ 639,-

B 48,8

D 51,3

Veil. 889,-

Stablebar helstøpt barstol i farget polypropylene. LEVERES I MANGE FARGER.

H 86,5

SH 65

NÅ 639,-

FAR O MI N I

FAR O B 47,5

D 49,5

Veil. 889,-

Stablebar helstøpt barstol i farget polypropylene. LEVERES I MANGE FARGER.

H 97,4

SH 76

NÅ 639,-

B 48,8

D 51,3

Veil. 889,-

Stablebar helstøpt barstol i farget polypropylene. LEVERES I MANGE FARGER.

H 86,5

SH 65

NÅ 639,-

B 47,5

D 49,5

Veil. 889,-

Stablebar helstøpt barstol i farget polypropylene. LEVERES I MANGE FARGER.

139


30% EDEN H 85

PO P B 71

SH 30

NÅ 1199,-

D 170/194,5

Veil. 1719,-

H 38,5

B 44

NÅ 419,-

D 39,5 Veil. 599,-

Stabelbar solseng med justerbar rygg og arm. Polypropylene og antiskli føtter. Ryggen har 4 posisjoner. Leveres i mange farger. Hvit, antrazit, brun og beige.

Stabelbart sidebord, laget i farget glassfiber/ polypropylene. Matt finish. Leveres i flere farger. Hvit, antrazit, brun og beige.

TAVOLINO A RIA 100

TAVO LI N O AR I A 6 0

H 40

NÅ 799,-

B 100

D 60 Veil. 1019,-

Bord i polypropylene. 6 farger.

H 40

NÅ 559,-

B 60

AR I A P O LT R O N A D 60

Veil. 799,-

Bord i polypropylene. leveres i 6 farger.

H 84

SH 43

NÅ 1399,-

B 70,5

D 71

Veil. 1999,-

Fantastisk stol med armlener og puter i sete og rygg. Polypropylene ramme/ben. Mange fargekombinasjoner.

N I N F E A R E LAX H 74

SH 41,5

NÅ XXX,-

B 82

D 69

Veil. XXX,-

Stabelbar loungestol, sitt i polypropylene med anodisert eller pulverlakkerte ben i aluminium. Antiskli føtter. Leveres i flere farger. 140


NEDFELLBARE BORDUNDERSTELL

B ASE BREA K H 72

B AS E F LU T E

MAX TOPP Ø50-Ø70

NÅ 919,-

VEKT 4,3KG

Veil. 1309,-

Bordunderstell i polyesterlakkert aluminium. Dette leveres i mange farger og fotkryss i stilig design. Ikke nedfellbart. Hvit, antrazit, brun og beige.

H 73

MAX TOPP Ø50-Ø70

NÅ 1189,-

VEKT 4,8KG

Veil. 1699,-

Nedfellbart bordunderstell med stablebart fotkryss. Polyester pulverlakkert aluminium som leveres i mange farger. Hvit, antrazit, brun og beige.

KO M P L E T T E B O R D

STEP/ STEP MIN I H 76,5 /40

SPR I T Z / S P R I T Z MI N I

Ø 60,5

NÅ 599,-

VEKT 4,1 Veil. 859,-

H 76,5 /40

NÅ 599,-

Ø 60,5

VEKT 4,1 Veil. 859,-

Bord i glassfiberfylt polypropylene. Perforet topplate. Bordet leveres med 2 høydevalg. Mange farger.

Bord i glassfiberfylt polypropylene. Perforet topplate. Bordet leveres med 2 høydevalg. Mange farger.

CLIP

C UB O

H 75

NÅ 1399,-

B 60

D 80 Veil. 1999,-

Bord i glassfiber og polypropylene. 12,5kg. Komplett.

MAE ST R ALE 9 0 H 75

Ø 80

NÅ 1459,-

Veil. 2369,-

Stablebart bord i farget polypropylene og pulverlakkerte ben i aluminium. Komplett.

H 75

NÅ 1459,-

B 90

D 90 Veil. 2079,-

Stablebart bord i farget polypropylene og pulverlakkerte ben i aluminium. Komplett. 141


S PR I TZ CHAIR VON_56016 H 81

SH 46

NÅ 699,-

B 51

D 53

Veil. 979,-

A FR I CA C HAIR

NÅ 919,-

NÅ 759,-

B 59

D 50

Veil. 1049,-

Stablebar armstol i glassfiber ramme og polypropylene. Stable, miks og nyt denne komfortable stolen som leveres i 7 farger. Forutsetter kjøp på min. 4stk.

B 58

D 53

Veil. 1299,-

H 74

SH 44

NÅ 2519,-

H 80

SH 44

NÅ 2079,-

VON_45012

B 57

D 50

Veil. 2959,-

Armstol i fantastisk design som vekker oppsikt! Helstøpt sitti polypropylene. Lakkert rustfritt stål stativ som matcher sitt i fargen. Minstebestilling 4 stk. Flytt denne ved siden av den utan arm.

WALL ST R E E T C H AI R

B 50

D 56

Veil. 3599,-

H 80

SH 45

NÅ 1199,-

B 57

H 80

SH 46

NÅ 849,-

B 61

D 56

Veil. 1179,-

Polypropylene armstol med glassfiber kjerne. Stabelbar - leveres i mange farger. Minstebestilling 4 stk.

VOX E L C H AI R

VON_65006

VON_53034

VON_51031 D 53

Veil. 1699,-

H 80

SH 44

NÅ 839,-

B 63

D 60

Veil. 1179,-

Stablebar armstol i glassfiber og polypropylene. Stable, miks og nyt denne komfortable stolen som leveres i 7 farger. Forutsetter kjøp på min. 4stk

Stilig stol i Polyethylene! Helstøpt og 100% resirkulerbar! Minstebestilling 2 stk.

Moderne og tidløs armstol i polypropylene og glassfiber.

Stabelbar armstol i polypropylene og glassfiber. Fine detaljer i produktet. Minstebestilling 4stk.

S O L I D CHA IR

SOL ID A RM C H A IR

VAS E S STAC KAB LE C H AI R

FAZ C H AI R ST E E L B AS E

VON_55024 H 80

SH 45

NÅ 489,-

VON_47070

VON_55027

B 60

D 53

Veil. 699,-

Stablebar stol i polypropylene. Stable & miks! Forutsetter kjøp på min. 4stk. 142

SH 46

W IN G C H A IR

VON_65005

SH 45

H 80

SAB I N AS C H AI R

VON_54045

VON_66026

Kul stol i polypropylene med glassfiber kjerne. Stabelbar. Leveres i mange farger. Prisen forutsetter kjøp på min. 4stk.

H 75

FAZ AR MC H AI R ST E E L B AS E

DE LTA C H A IR

H 80

SH 43

NÅ 739,-

B 65

D 60

Veil. 1049,-

Stablebar armstol i polypropylene. Stable & miks! Forutsetter kjøp på min. 4stk.

H 80

SH 44

NÅ XXX,-

B 68

VON_54044

D 51

Veil. XXX,-

Armstol i polypropylene med glassfiber. Rustfritt stål ben som er pulverlakkert i samme farge som sitt. Stabelbar. Minstebestilling 4 stk.

H 80

SH 44

NÅ 1999,-

B 47

D 50

Veil. 2879,-

Stol i fantastisk design som vekker oppsikt! Helstøpt sitti polypropylene. Lakkert rustfritt stål stativ som matcher sitt i fargen. Minstebestilling 4 stk.


V I E R S T O LT E A V V Å R T G O D E S A M A R B E I D M E D D E N S PA N S K E P R O D U S E N T E N V O N D O M . P R O D U S E N T M E D L A N G F A R T S T I D PÅ M A R K E D E T O G M E D S A M A R B E I D M E D F L E R E AV V E R D E N S MEST ANNERKJENTE DESIGNERE. I ÅR UTVIDER VI SORTIMENTET OG HAR FINNER DU MANGE AV D E R E S M E S T K J E N T E P R O D U K T E R T I L SPESIALPRISER.

DELTA

MARI-SOL 62 CM

VON_6606T

VON_65009T H 50

NÅ 1649,-

H 50 Veil. 2349,-

VON_6607T

VON_55025

MAX TOPPLATE Ø50/ 50x50

NÅ 1649,-

VEKT 50

Veil. 2349,-

VON_65010T H 73

H 73

NÅ 1719,-

Veil. 2449,-

VON_6608T

MAX TOPPLATE Ø50/ 50x50

NÅ 1719,-

VEKT 50

H 75

NÅ 1509,-

B 85

D 85 Veil. 2159,-

Stablebart bord i polypropylene. Prisen Forutsetter kjøp på min. 4stk.

Veil. 2449,-

VON_65011T H 105

NÅ 1819,-

S O LI D TAB LE

H 105 Veil. 2589,-

Komplett nedfellbart bord med stilig understell med flip top. Leveres i flere farger. Bordplate i 10mm HPL , Aluminium understell. (kompaktlaminat med sort kant). Min 4stk. Leveres også uten flip top.

MAX TOPPLATE Ø50/ 50x50

NÅ 1819,-

VEKT 50

Veil. 2599,-

Nedfellbart bordunderstell i lakkert aluminium. Leveres i flere farger. Stativet har en kvalitet som gjør at det egner seg fint ved sjøen! Mange farger. Eks. topplate.Leveres også uten flip top.

143


SPAR

468,-

S P R I TZ BA R STOOL VON_56019 H 97

SH 76

B 50

NÅ 919,-

VON_56018

D 45

Veil. 1299,-

H 100

B 50

NÅ 1379,-

FAZ

VON_56022

D 50 Veil. 1959,-

VON_54162 H 111

SE ENHETER TIL VENSTRE

NÅ 2749,-

Veil. 3919,-

SH 75

NÅ 2199,-

B 50

D 51

Veil. 3149,-

Stabelbar barstol i polypropylene pg glassfiber. Minstebestilling 4 stk.

Stabelbart barbord i polypropylene og glassfiber. Minstebestilling 4 stk.

Stabelbart barbord og 2 barstoler i polypropylene og glassfiber. Minstebestilling 2 stk. NB! Settpris!

Barstol i fantastisk design som vekker oppsikt! Helstøpt sitti polypropylene. Lakkert rustfritt stål stativ som matcher sitt i fargen. Minstebestilling 4 stk.

MOM A B AR TA BLE

M O M A B A R STO O L

B R O O KLY N STO O L

AF R I CA B AR STO OL

VON_45075A H 110

NÅ 5049,-

B 75

VON_45038A

D 60 Veil. 7189,-

Kult barbord for 2 med hull til is/ flaskekjøler/beplantning. Valgfrie farger!

144

S P R I T Z S E T O F 1 B AR TAB LE + 2 B AR STO O L

SPRIT Z B A R TA B L E

H 74

SH 74

NÅ 2019,-

B 38

VON_65027

D 40

Veil. 2879,-

Helstøpt moderne barstol i matte valgfrie farger! Art. 45038W - Med lys: (Hvit) Veil. 5169,- NÅ: 2899,-

H 76

SH 76

NÅ 829,-

B 95

D 40

Veil. 1179,-

Stabelbar barstol i kjent klassisk stil. Istedet for bøyd treverk er denne laget i polypropylene og glassfiber. Stablebar. Minstebestilling 4 stk.

H

SH

NÅ XXX,-

B 47

D 48

Veil. XXX,-

Stablebar barstol i glassfiber og polypropylene. Stable, miks og nyt denne komfortable stolen som leveres i 7 farger. Forutsetter kjøp på min. 4stk.


FAZ DOUBLE BA R

FA Z SIDE B A R

VON_54113 H 115

B 189

NÅ 11190,-

D 66 Veil. 15799,-

Bar med stilige detaljer som i Faz stol. Denne fungerer som en enkel enhet eller sammen med sidemodul. Leveres også med hjørne. Spør om tilbud på gitt størrelse/ oppsett. Laget i polyethylene som er 100% resirkulerbart. Tilleggsutstyr som hyller bak, ekstra topplate og hjul.

VELA D OUBLE BAR

NÅ 12199,-

B 200

H 115

B 185

NÅ 11190,-

D 71 Veil. 15799,-

Bar med stilige detaljer som i Faz stol. Settes sammen med dobbel bar 54113. Leveres også med hjørne. Spør om tilbud på gitt størrelse/ oppsett. Laget i polyethylene som er 100% resirkulerbart. Tilleggsutstyr som hyller bak, ekstra topplate og hjul.

Veil. 17249,-

Stilren og enkel bar Laget i polyethylene som er 100% resirkulerbart. Tilleggsutstyr som hyller bak, ekstra topplate og hjul. Rett enhet.

H 115

NÅ 7750,-

B 100

H 115

VON_56002 B 180

NÅ 11190,-

D 60 Veil. 15799,-

Stilren og enkel bar Laget i polyethylene som er 100% resirkulerbart. Tilleggsutstyr som hyller bak, ekstra topplate og hjul. Rett enhet.

H 115

NÅ 13299,-

B 160

D 60 Veil. 18699,-

Stilren og enkel bar Laget i polyethylene som er 100% resirkulerbart. Tilleggsutstyr som hyller bak, ekstra topplate og hjul. Buet enhet.

VE LA C O R N E R B AR

VON_54081 D 55

F I E STA C U RVE D BAR

VON_56001

V E L A SIN G L E B A R

VON_54082 H 115

F I E STA B AR

VON_54111

VON_54083 D 55

Veil. 10790,-

Stilren og enkel bar Laget i polyethylene som er 100% resirkulerbart. Tilleggsutstyr som hyller bak, ekstra topplate og hjul. enkel rett enhet.

H 115

NÅ 10180,-

B 55

D 55 Veil. 14390,-

Stilren og enkel bar Laget i polyethylene som er 100% resirkulerbart. Tilleggsutstyr som hyller bak, ekstra topplate og hjul. hjørneenhet.

145


FRA M E LOUN G E C H AI R

F R AME SOFA VON_54095 H 80

SH 40

NÅ 8499,-

VON_54088 B 180

D 82

Veil. 11499,-

H 80

SH 40

NÅ 4539,-

VON_54089 B 82

D 80

Veil. 6469,-

H 35

B 120

NÅ 4039,-

D 80 Veil. 5749,-

Sofa i polyethylene,- 100% resirkulerbar. Leveres i flere finish, priset i standard matt u/ pute. Pris pute: veil. 4749,- NÅ 3349,-

Lenestol i polyethylene,- 100% resirkulerbar. Leveres i flere finish, priset i standard matt u/ pute. Pris pute: veil. 2879,- NÅ 1990,-

Bord i polyethylene,- 100% resirkulerbar. Leveres i flere finish, priset i standard matt.

SOLID SOFA

SOL ID LOUN G E C H AI R

S O LI D C O F F E E TAB LE

VON_55022 H 80

SH 40

NÅ 3199,-

VON_55023 B 180

D 80

Veil. 4199,-

Sofa med stålramme og støpt stål sete og rygg. Prisen forutsetter kjøp på min. 4 stk.

146

F R AME C O F F E E TAB LE

H 80

SH 40

NÅ 1199,-

VON_55026 B 84

D 80

Veil. 1569,-

Stablebar loungestol i glassfiber ramme og polypropylene. Prisen forutsetter kjøp på min. 4stk.

H 35

NÅ 929,-

B 100

D 70 Veil. 1319,-

Stablebart bord i glassfiber ramme og polypropylene. Forutsetter kjøp på min. 4stk.


VLEK 51015A VEKT 0,5

H 28

Ø 14

Veil. 269,51016A H 36

Ø 18

VEKT 0,95

Veil. 349,51013A H 70

Ø 46

NÅ 1699,-

VEKT 4,5 Veil. 2159,-

51014A H 100

Ø 55

NÅ 2699,-

VEKT 8,5 Veil. 3769,-

Vaser/ blomsterpotter designet av Karim Rashid. Leveres i mange farger,- sett flere str sammen for et stilig miljø ute eller inne eller bruk de store som portal i inngangspartiet! Mange muligheter. Priset i matte farger. Polythelynene,- 100% resirkulerbar!

VASI JA 42202 L 45

B 45

NÅ 990,-

H 40

VEKT 3KG

Veil. 1229,-

42203 L 57

B 57

NÅ 1499,-

H 50

VEKT 8KG

Veil. 1869,-

42204 L 68

B 68

NÅ 2579,-

H 60

VEKT 8,8KG

Veil. 3249,-

Vaser/ blomsterpotter designet av Maceteros. Leveres i mange farger,- sett flere str sammen for et stilig miljø ute eller inne eller bruk som portal i inngangspartiet! Mange muligheter. Priset i matte farger.

STONE 55008A L 80

B 65

NÅ 2219,-

H 40

VEKT 8

Veil. 3169,-

55009A L 60

B 46

NÅ XXX,-

H 70

VEKT 8

Veil. XXX,-

55010A L 86

B 64

NÅ 4029,-

H 100

VEKT 16

Veil. 5749,-

Vaser/ blomsterpotter designet av Stefano Giovannoni & Elisa Gargan. Leveres i mange farger,- sett flere str sammen for et stilig miljø ute eller inne eller bruk som portal i inngangspartiet! Mange muligheter. Priset i matte farger. Polythelynene,- 100% resirkulerbar! 147


VINDSKJERMING N Å R K V A L I T E T, D E S I G N O G E R F A R I N G S P I L L E R PÅ L A G H A R D U D E T B E S T E U T G A N G S P U N K T E T ! DA E R E L E G A N C E S E R I E N E T S I K K E RT VA LG ! V I L AG E R F Ø R E R R O M A M O D E L L E N , O G T I L B E ST P R I S ! *

FOR KOMPLETT SYSTEM TRENGER DU FØTTER, KOBLINGER OG EVT. VINDPROFILER. VI PROSJEKTERER MED 3D TEGNING,- SPØR OSS OM DITT PROSJEKT! FRI FRAKT VED BESTILLING INNEN PÅSKEN 2017!

STA N DA R D C O LO U R S W HI T E RA L 901 0 GRE E N RA L 6005 MICACE O U S I RO N B LU E RA L 5 02 B O RDE AU X RA L 3 009

N E DRE PA N E L MATCHE R FA RGE N PÅ P RO FIL E N E .

30% C P S U P P O RT:

PVEV1J/PVEV1

PVEV2

35CM/69CM NÅ 2239,-

Veil. 3199,-

133CM NÅ 3389,-

PÅ LAGER

ve i l . 4 9 9, -

PVEV3

Veil. 4849,-

197CM NÅ 4149,-

PÅ LAGER

Veil. 5919,-

NÅ: 349,PÅ LAGER

PÅ LAGER

CA S U P P O RT: ve i l . 4 9 9, -

NÅ: 349,PÅ LAGER PVER1J/PVER1

PVER2

35CM/69CM NÅ 2239,-

Veil. 3199,-

PVER3 102,5CM

NÅ 3399,-

PÅ LAGER

Veil. 2849,-

200CM NÅ 4149,-

PÅ LAGER

Veil. 5919,-

PÅ LAGER

A S U P P O RT: ve i l . 28 9, -

NÅ: 199,PÅ LAGER

PVEF1J/PVEF1

PVEF2

35CM/69CM NÅ 2239,-

Veil. 3199,-

PÅ LAGER 148

PVEF3 133CM

NÅ 3389,-

Veil. 4849,-

PÅ LAGER

197CM NÅ 4149,-

Veil. 5919,-

PÅ LAGER

F IN N E R D U D E T T E P RO D U K T E T T I L LAV E R E P RIS E T A N N E T ST E D, MATC H ER V I P R I SE N.


VI NDP ROFIL NÅ 199,-

AF R E T T KO B LI N G

DØ RB E SL AG NÅ 389,-

Veil. 289,-

Veil. 549,-

Profil mot vind. PÅ LAGER!

H JU L NÅ 199,-

DØ RL ÅS Veil. 249,-

NÅ 389,-

Veil. 549,-

NÅ 199,-

Veil. 319,-

AC F LE KS I B E L KOBL IN G NÅ 249,-

Veil. 349,-

Mellom hver modell treng det 2 sett. Rett kobling for rett eller 90 graders vinkel.

Mellom hver modell treng det 2 sett. Fleksibel kobling for skrå vinkel eller dør.

PÅ LAGER!

PÅ LAGER!

LYS LAN T E R N E

LYS KO LB E

NÅ 849,-

Veil. 1209,-

PÅ LAGER!

NÅ 739,-

Veil. 1049,-

PÅ LAGER!

PÅ LAGER P R O F I L F O R VAR ME R NÅ 335,-

Veil. 479,-

LAMP E H E LI O SA 5 5 NÅ 2190,HE L IOSA 55

E KST R A VI N D STØTTE NÅ 879,-

Veil. 1259,-

PÅ LAGER!

Veil. 2719,-

Heliosa 55. IP55 1500W, inkl. veggfeste 46,5x14x22cm, Dekker ca 15/20m2 Festebrakett for vindskjerming. Hvite eller antrazhit. Veil.: 479,NÅ: 335,- PÅ LAGER!

149


UP&DOWN SYST E M E T S O M E R J U ST E R B A RT I H ØY D E N ! L E V E R E S M E D M A X H ØY D E 1 9 5 E L L E R 2 2 0 C M . F A R G E G R Å S O R T M E D G L A S S I Ø V R E O G N E D R E D E L . M E G E T S O L I D O G T I D L Ø S T. F O R L E N G U T E S E S O N G E N M E D FSL TAR E R E MUP&D Å N E D E OWN R M E D D E T T E U N I K E S Y S T E M E T.

117 CM

195 CM

180 CM

158 CM

JUST E RB A RE VE G G E R M E D H ØYD E 2 2 0 C M

J USTER BA RE VEGGER M E D H ØYDE 19 5 CM B 200

H 195

B 200

H 220

NÅ 8639,-

Veil. 14399,-

NÅ 9569,-

Veil. 15940,-

B 150

H 195

B 150

H 220

NÅ 7729,-

Veil. 12879,-

NÅ 8639,-

Veil. 14390,-

B 75

H 195

B 75

H 220

NÅ 6089,-

Veil. 10139,-

NÅ 6649,-

Veil. 11069,-

B 50

H 195

B 50

H 220

NÅ 5549,-

Veil. 9239,-

NÅ 6069,-

Veil. 10119,-

Skjøtestykker, hjørneprofiler og føtter kommer som tillegg.

Skjøtestykker, hjørneprofiler og føtter kommer som tillegg.

U P & D O W N S Y S T E M F O R U T S E T T E R H E LT RETT UNDERLAG OG FASTMONTERING I BAKKEN.

F OR KOM P L E T T SYST E M T R E N G E R D U FØT T E R , KO B L IN GER O G EVT. HJØ R N EP R O FIL . P RISENE VI SE R KU N PR O FI L E N E . V I PR O S J E K TER ER M ED 3D TEGN IN G O M D U VIL IN VESTER E I D ETTE FAN TAST I SKE SYST E M E T. S PØ R O S S O M D ITT P R O S JEK T!

150


VÅ R T E G E T I N N G J E R D I N G S S YS T E M : E N K E LT , P R A K T I S K O G F L E K S I B E L T

Q- B AR 1

Q-RO PE

NCA_Q1

XXX

H 91

Ø FOT 35

NÅ 599,-

Veil. 899,-

LENGDE 150 CM

NÅ 199,-

Køstolpe i rustfritt stål. Stolpene tunge og solide og har en base i støpejern som er beskyttet med rustfritt stål. Plastfot i bunnen. Køstolpene er flotte i finishen!

Flettet tau med kroker i rustfritt stål. Farge: sort.

VEGGFELT 1200X700 MM

VE GG F ELT 12 00X700 NC.12070FE

1319,-

Veil. 399,-

VEGGFELT 630X700 MM

V E G G FE LT 63 0 X 7 0 0 NC.63070FE

939,-

MIDTSTOLPE

MI DTSTO LP E 2 - S I D I G NC.H950MI

580,-

ENDESTOLPE

E N D E STO LP E NC.H950EN

420,-

HJØRNESTOLPE

H J Ø R N E STOL PE NC.H950HJ

580,-

151


PA R A S O L L EN INVESTERING SOM GIR MANGE FORDELER. BESKYTTER FOR SOL OG REGN, G I R E N E K S L U S I V O G I N T I M U T E S E R V E R I N G ! VÅ R E PA R A S O L L E R E R L AG E T F O R S K I K K E L I G VÆ R - A L L E PA R A S O L L E N E E R T E S T E T I V I N D T U N N E L L ! V I HAR FLERE STØRRELSER, TIL ALLE BEHOV OG ET STORT SPEKTER I FARGER, HER PRESENTERER VI DE MEST SOLGTE MODELLER/STØRRELSER.

MED SIN FORSTERKEDE MAST BLIR

BIG B E N 2

BIG BEN 2

MED VOLANGER

STØRRELSE 3x3

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 3x3

NÅ 22300,-

Veil. 31850,-

NÅ 21370,-

Veil. 30520,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 4x4

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 4x4

NÅ 25270,-

Veil. 36100,-

NÅ 24020,-

Veil. 34320,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 5x5

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 5x5

NÅ 28990,-

Veil. 41400,-

NÅ 27450,-

Veil. 39200,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 6x6

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 6x6

NÅ 45270,-

Veil. 64670,-

NÅ 43400,-

Veil. 61990,-

BIG B E N 2

PA R A S O L L E R I S I N K L A S S E .

M U L I G H E T F O R LY S / V A R M E L A M P E R . PRIS UTEN VINDHETTE.

ALLE MASTENE KAN BESTILLES I ET STO RT U T VA LG R A L FA R G E R !

FA R G E R PA R A S O L L : S T O R T U T VA L G , SE NESTE SIDE!

BIG BEN 2

MED VOLANGER

STØRRELSE 3x4

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 3x4

NÅ 24430,-

Veil. 34900,-

NÅ 23340,-

Veil. 33350,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 4x5

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 4x5

NÅ 28330,-

Veil. 40470,-

NÅ 26940,-

Veil. 38480,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 4x6

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 4x6

NÅ 35940,-

Veil. 51340,-

NÅ 34390,-

Veil. 49140,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 5x6

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 5x6

NÅ 39500,-

Veil. 56450,-

NÅ 37800,-

Veil. 53990,-

BIG B E N 2

152

B I G B E N E N AV D E K R A F T I G ST E

XL PARASOLLFOT TIL BIG BEN Dublin 16Z (30kg) til 16 betongheller på 40x40x5cm. (medfølger ikke)

veil. 9249,-

NÅ: 6450,-

BIG BEN 2

MED VOLANGER

STØRRELSE Ø3

UTEN VOLANGER

STØRRELSE Ø3

NÅ 21350,-

Veil. 30490,-

NÅ 20640,-

Veil. 29470,-

MED VOLANGER

STØRRELSE Ø4

UTEN VOLANGER

STØRRELSE Ø4

NÅ 23700,-

Veil. 33850,-

NÅ 22700,-

Veil. 32450,-

MED VOLANGER

STØRRELSE Ø5

UTEN VOLANGER

STØRRELSE Ø5

NÅ 26600,-

Veil. 37990,-

NÅ 25400,-

Veil. 36280,-

MED VOLANGER

STØRRELSE Ø6

UTEN VOLANGER

STØRRELSE Ø6

NÅ 30140,-

Veil. 43050,-

NÅ 28670,-

Veil. 40950,-

MED VOLANGER

STØRRELSE Ø7

UTEN VOLANGER

STØRRELSE Ø7

NÅ 46520,-

Veil. 66450,-

NÅ 44820,-

Veil. 64030,-

BBL PARASOLLFOT

BBL Parasollfot for bakkemontering.

veil. 4200,-

NÅ: 2940,-

BIG BEN KAN LEVERES M E D LY S O G V A R M E L A M P E R ! S P Ø R O S S O M D I T T B E H O V.


P R E M I U M A K R Y L ! V E L G M E L L O M A L L E F A R G E N E F O R Å T I L PA S S E D I N U T E S E R V E R I N G B E S T. V E D K J Ø P AV B I G B E N PA R A S O L L , - V E L G M E L L O M 2 0 0 R A L F A R G E R PÅ M A S T E N U T E N T I L L E G G I P R I S ! V I K A N O G S Å L E V E R E M E D LY S O G V A R M E L A M P E R M O N T E R T P Å P A R A S O L L . S P Ø R O S S O M P R I S O G K R AV I F O R H O L D T I L S T R Ø M K A PA S I T E T PÅ D I T T S E R V E R I N G S S T E D .

DUK MED DRÅPE KAN OPPGRADERES TIL VANNTETT UTGAVE.

153


SU P R E MO

SUPRE M O MED VOLANGER

STØRRELSE 3x3

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 3x3

NÅ 14350,-

Veil. 20500,-

NÅ 13370,-

Veil. 19100,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 4x4

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 4x4

NÅ 18690,-

Veil. 26700,-

NÅ 17960,-

Veil. 25650,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 5x5

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 5x5

NÅ 22650,-

Veil. 32350,-

NÅ 21460,-

Veil. 30650,-

PARASOLLFØTTER SUPERMO

OSLO Z PARASOLLFOT

42 kg. 70x70cm h:10cm

SU P R E MO

SUPRE M O MED VOLANGER

STØRRELSE 2x4

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 2x4

NÅ 14350,-

Veil. 20500,-

NÅ 13560,-

Veil. 19370,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 3x4

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 3x4

NÅ 17400,-

Veil. 24850,-

NÅ 16430,-

Veil. 23470,-

MED VOLANGER

STØRRELSE 3x5

UTEN VOLANGER

STØRRELSE 3x5

NÅ 19300,-

Veil. 27560,-

NÅ 18080,-

Veil. 25820,-

veil. 4780,-

NÅ: 3350,-

GENEVA Z PARASOLLFOT

85 kg. 100x100cm h:10cm

veil. 8050,SU P R E MO

SUPRE M O MED VOLANGER

STØRRELSE Ø4

UTEN VOLANGER

STØRRELSE Ø4

NÅ 15670,-

Veil. 22380,-

NÅ 14450,-

Veil. 20640,-

MED VOLANGER

STØRRELSE Ø5

UTEN VOLANGER

STØRRELSE Ø5

NÅ 19100,-

Veil. 27280,-

NÅ 18160,-

Veil. 25950,-

MED VOLANGER

STØRRELSE Ø6

UTEN VOLANGER

STØRRELSE Ø6

NÅ 22480,-

Veil. 32100,-

NÅ 21160,-

Veil. 30230,-

MED SKYVEMEKANISME ÅPNES OG LUKKES DEN ENKLERE ENN A N D R E PA R A S O L L E R .

PA R A S O L L E N L Ø F T E R S E G N Å R DU LUKKER OG SENKER SEG NÅR DU ÅPNER.

FA R G E R PA R A S O L L : S E F O R R I G E SIDE.

M A S T I H V I T, M Ø R K G R Å E L L E R A N O D I S E R T S Ø LV. 154

NÅ: 5640,-


VA R M E L A M P E R

H ANGING 1 500 W H ALOGEN COPPE R

CU11K

Ø 42,5

NÅ 1299,-

EFFEKT 1500W Veil. 1869,-

Varmelampe til takmontering. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen.

H A N G I N G 2 100 W H A LO G E N B LAC K

CE09B

Ø 58,5

NÅ 1799,-

EFFEKT 900/1200/2100W Veil. 2699,-

Industriell varmelampe til takmontering. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Leveres med fjernkontroll.

H AN G I N G 2 000 W H ALO G E N B LAC K

CUF17B H 10

Ø 45,3

NÅ 1599,-

EFFEKT 500/1500/2000W Veil. 2399,-

Varmelampe til takmontering. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Med LED lys. Leveres med fjernkontroll.

NYHET

155


H AN GING 15 00 W H ALOGEN RED

CE11R

Ø 42,5

EFFEKT 1500W

NÅ 1199,-

Veil. 1759,-

Varmelampe til takmontering. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Farge: Rød.

H AN GING 1800 W H ALOGEN WITH LI G H T

ARTIX HW H 32

Ø 74

NÅ 2790,-

EFFEKT 800/1000/1800W Veil. 3990,-

Stor flott varmelampe til takmontering. Denne ser ut som en lampe og gir samtidig lgodt lys. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Levers med fjernkontroll og LED lys. Farge: Hvit.

H AN GING 1800 W H ALOGEN WITH LI G H T

ARTIX HB H 32

Ø 74

NÅ 2790,-

EFFEKT 800/1000/1800W Veil. 3990,-

Stor flott varmelampe til takmontering. Denne ser ut som en lampe og gir samtidig lgodt lys. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Levers med fjernkontroll og LED lys. Farge: Sort.

156

H A N GI N G 15 00 W H A LO G E N LI ME

CE11L

Ø 42,5

NÅ 1199,-

EFFEKT 1500W Veil. 1759,-

Varmelampe til takmontering. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Farge: Lime.

H AN G I N G 15 00 W H ALO G E N AQ UA

CE11A

Ø 42,5

NÅ 1199,-

EFFEKT 1500W Veil. 1759,-

Varmelampe til takmontering. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Farge: Blå/turkis.


STANDING 2 100 W H A LOGEN

ARTIX SW BASIC H 224

Ø 74

NÅ 3769,-

EFFEKT 900/1200/2100W Veil. 5390,-

STA N D I N G 2 100 W H A LO G E N

H E LI O S 2 9 5 0 W CF

ARTIX SB BASIC H 224

Ø 74

NÅ 3769,-

HEL12

EFFEKT 900/1200/2100W Veil. 5390,-

Stor flott varmelampe. Denne ser ut som en lampe og gir god varme. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Farge Hvit.

Stor flott varmelampe. Denne ser ut som en lampe og gir god varme. 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen. Farge sort.

DIA NA 2 9 50W C F

TA B LE 15 00 W G O LD E N T UB E

HDI12

H 169

Ø 50

NÅ 5229,-

EFFEKT 1475/2950W Veil. 7469,-

Stilig varmer med ekstra kvaliteter! 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 8000t. Varmeelement: Karbon Fiber. MED BEVEGELSESSENSOR og Fjernkontroll. Farge sort.

H 169

Ø 50

EFFEKT 1475/2950W

NÅ 5229,-

Veil. 7469,-

Stilig varmer med ekstra kvaliteter! 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 8000t. Varmeelement: Karbon Fiber. MED BEVEGELSESSENSOR og Fjernkontroll. Farge sort.

THR12B B 60

D 60

NÅ 2790,-

H 110

VEKT 18KG

Veil. 3990,-

Stilig barbord med varmesøyle 1,9 meter kabel medfølger. Forventet levertid: 5000t. Varmeelement: Halogen.

PY R AMI D E VAR ME R ME D I U M LU X

TER30860 H 190

NÅ 3149,-

B/L 52

KW 9,3 Veil. 4449,-

En eksklusiv terrassevarmer, som brenner med levende ild. Aluminium reflektor og ramme. r/f lokk, krommet gitter. Tilt funksjon. Elektronisk tenning. Varmebestandig, sotefritt glassrør. Leveres komplet med slange og regulator. Trekk kr. 435,Vekt: 31kg.

157


TEKNISK UTSTYR V I V E T AT D E T F O R E KO M M E R S T O R VA R I A S J O N H O S P R O D U S E N T E R AV T E K N I S K U T S T Y R , D E R F O R H A R V I VA LGT Å SA M A R B E I D E M E D V E L K J E N T E P R O D U S E N T E R F R A E U R O PA . N E D E N F O R Ø N S K E R V I P R E S E N T E R E VÅ R E H OV E D P R O D U S E N T E R AV T E K N I S K U T S T Y R .

158

ATA

CORECO

PIRON

Vår pr o d u sen t av Oppv a s k ,

V å r h o v e d l ev er a n dør av a l l e

V å r l ev er an dør a v Kom bi dam p er e

kok- o g st eke produk te r.

ty pe r k jø l e og f r y se l øsn i n g er.

og B ake O f f m a ski n er. It a l i ensk

H ol der t il i It alia o g e r e n

H o ld e r ti l p å Sp an i as sol ky st

f am i l i ebedr i f t m ed san sen

l i den skapelig f amil ie b e d rif t

o g e r e n av l a n det s

f or t ekn i sk u t v i kl i n g .

me d ca. 2 00 an satte.

s tø rs te p r odu sen t er.

FIMAR

MORETTI FORNI

MECFRI

Vår lever an d ø r av a lle ty p e r

En v irke li g et abl er t og st or

V å r l ev er an dør a v f r y se og

bear b eidin gsmaski ne r, f ritt-

pro d us e n t av p i z z aov n er og

kj øl er om p r odu ser t i Por t u g al

s tåen d eko ke o g st e ke uts ty r.

b e lte o v n er f r a It a l i a. E n av

og er kj en t f or si n dr i f t ssi kke r het .

En en o rmt stor prod us e nt

d e e ld s te i br an sj en m ed

fra It alia med lan g f a rts tid .

e no rm kom p et a n se.


KJØPSVEILEDER Skal du kjøpe en ny maskin til ditt kjøkken, har vi laget en enkel veileder som skal sørge for at kjøpet er riktig. Her er en oversikt.

STRØM

I Norge benyttes 2 spenninger ved bruk av 3-fas maskiner. Hvilken spenning har ditt sted? 1. 230 V Blå kontakter 2. 400 V Rød kontakter Pass på at kursen maskinen skal kobles til er stor nok for maskinen du ønsker å kjøpe! Vi anbefaler å kontakte din elektriker. På alle maskiner med 3-fas utførelse følger ikke kabel med! OBS: Alle tekniske installasjoner skal utføres av autoriserte entreprenører.

OPPVASK OG ISBITMASKINER

Noen maskiner leveres med tømmepumpe, dvs. maskinen pumper vannet til avløp. Større oppvaskmaskiner og Isbitmaskiner har ikke tømmepumpe, og da må man ha fall til sluk. Oppvaskmaskiner skal ha ca. 55 grader på vannet inn, pass på at det blir montert blandeventil. OBS: Alle tekniske installasjoner skal utføres av autoriserte entreprenører.

GASSUTSTYR

Skal du investere i gass utstyr, er det viktig at undersøker nøye hvilke regler som gjelder i ditt lokale. I Norge må lokalet godkjennes før det kan installeres gassflaske innvendig eller gass anlegg generelt. OBS: Installasjonen av gass må utføres av godkjent installatør av gassopplegg.

KJØLE OG FRYSEDISKER, SKAP OG ROM

Kjøledisker og skap kan være tilpasset forskjellige brett typer, noen disker er tilpasset standard GN (gastronorm) eller bakebrett (60 x40). Pass på at disken du bestiller er tilpasset dine brett. Når du bestiller et kjøleskap eller disk, pass på at temperaturen i rommet ikke er for høy, da jobber maskinen mer og avgir mer varme og støy. Husk rens filter slik at det er god sirkulasjon for luften. Disker hvor det er brønn, pass på at brønnen alltid er fylt opp, slik at ikke varmluft kommer inn i disken. Det vil da bli kondens på fordamperen som igjen blir til is.

ORD OG UTTRYKK

Gastronorm (GN) se inndeling på bildet: LxDxH (Lengde x Dybde x Høyde) E 3-FAS 1-FAS Betjent Ubetjent Spenning

(Effekt) (Stor kontakt) (Liten kontakt) (tett front) (Åpen front) (type strøm på bygget)

159


BEST SELGE R

K JØLT AREIDSBENK MED 2 DØ RE R

KJ Ø LT AR B E I S B E N K ME D 4 S KU F F E R

CO.TGR-135-S

CO.TGR-135-SK2

L 1345

D 700

H 850+

VOLUM 265 L

NÅ 12327,-

EFFEKT 205 W

GN

L 1345

D 700

H 850+

VOLUM 265 L

NÅ 17010,-

Veil. 17610,-

EFFEKT 205 W

GN

Veil. 24300,-

Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Skuff tilpasset standard 1/1x150 GN. Temp: -2 - +8 C.

LAGERVARE Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Dør tilpasset standard 1/1GN. 1 hylle pr dør. Temp: -2 - +8 C.

BEST SELGE R

14700, -

LEASING

471,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd. K JØLT ARBEIDSBENK M E D 3 DØ RE R

KJ Ø LT AR B E I S B E N K ME D 6 S KU F F E R

CO.TGR-180-S

CO.TGR-180-SK4

L 1795

D 700

H 850+

VOLUM 450 L

NÅ 14700,-

EFFEKT 300 W

GN

L 1795

D 700

H 850+

VOLUM 450 L

NÅ 21700,-

Veil. 21000,-

EFFEKT 300 W

GN

Veil. 31000,-

Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Skuff tilpasset standard 1/1x150 GN. Temp: -2 - +8 C.

LAGERVARE Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Dør tilpasset standard 1/1GN. 1 hylle pr dør. Temp: -2 - +8 C.

BEST SELGE R

K JØLT AREIDSBENK MED 4 DØ RE R

KJ Ø LT AR B E I S B E N K ME D 8 S KU F F E R

CO.TGR-225-S

CO.TGR-225-SK6

L 2245

D 700

H 850+

VOLUM 635 L

NÅ 17290,-

EFFEKT 370 W

GN

Veil. 24700,-

LAGERVARE Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Dør tilpasset standard 1/1GN. 1 hylle pr dør. Temp: -2 - +8 C.

160

L 2245

D 700

NÅ 26600,-

H 850+

VOLUM 635 L

EFFEKT 370 W

GN

Veil. 38000,-

Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Skuff tilpasset standard 1/1x150 GN. Temp: -2 - +8 C.


13370, -

KJØLT A REIDSBENK M E D 2 G L ASS D Ø RE R CO.TGRV-135-S D 700

L 1345

H 850+

VOLUM 265 L

NÅ 13370,-

EFFEKT 205 W

GN

KJØLEDISKER

Veil. 19100,-

Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Dør tilpasset standard 1/1GN. 1 hylle pr dør. Temp: -2 - +8 C.

I H ØY E S T E K VA L I T E T T I L PA S S E T D E T PROFFESJONELLE KJØKKEN

KJØLT A REIDSBENK M E D 3 G L ASS DØ RE R CO.TGR-135-S D 700

L 1795

H 850+

VOLUM 450 L

NÅ 16240,-

EFFEKT 300 W

GN

Veil. 23200,-

Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Dør tilpasset standard 1/1GN. 1 hylle pr dør. Temp: -2 - +8 C.

K JØLT AREIDSBENK ME D 4 G L ASS D Ø RE R CO.TGRV-225-S L 2245

D 700

NÅ 19320,-

H 850+

VOLUM 635 L

EFFEKT 370 W

GN

Veil. 27600,-

Kjølt arbeidsbenk produsert komplett i rustfritt stål. Dør tilpasset standard 1/1GN. 1 hylle pr dør. Temp: -2 - +8 C.

161


GJENNOMGÅENDE KJØLEBENKER Ø K E R E F F E K T I V I T E T E N P Å E T T R A V E LT K J Ø K K E N

K J ØLT ARBEIDSBENK G JE N N O M GÅ E N D E

KJ Ø LT AR B E I D S B E N K G J E N N O MGÅE N D E

CO.MFCG-150

CO.MFCG-200

L 1345

D 780

H 850

VOLUM 265 L

NÅ 17955,-

EFFEKT 300 W

GN

D 780

H 850

VOLUM 450 L

NÅ 20965,-

Veil. 25650,-

EFFEKT 350 W

GN

Veil. 29950,-

Kjølt arbeidsbenk gjennomgående med 4 dører. Slett topp, tilpasset standard 1/1 GN. 1 hylle pr. dør. Temp: -2 - +8 C.

Kjølt arbeidsbenk gjennomgående med 6 dører. Slett topp, tilpasset standard 1/1 GN. 1 hylle pr. dør. Temp: -2 - +8 C.

K J ØLT ARBEIDSBENK G JE N N O M GÅ E N D E

KJ Ø LT AR B E I D S B E N K G J E N N O MGÅE N D E

CO.MFCG-250

CO.MFCG-300

L 2245

D 780

NÅ 25410,-

H 850

VOLUM 635 L

EFFEKT 500 W

GN

Veil. 36300,-

Kjølt arbeidsbenk gjennomgående med 8 dører. Slett topp, tilpasset standard 1/1 GN. 1 hylle pr. dør. Temp: -2 - +8 C.

162

L 1795

L 2695

D 780

NÅ 29680,-

H 850

VOLUM 820 L

EFFEKT 590 W

GN

Veil. 42400,-

Kjølt arbeidsbenk gjennomgående med 4 dører. Slett topp, tilpasset standard 1/1 GN. 1 hylle pr. dør. Temp: -2 - +8 C.


K J Ø LT E G R I L L B E N K E R GIR GOD ARBEIDSHØYDE

HØYDE 600 MM

PÅ M A S K I N E R O G E N P R A K T I S K A R B E I D S S TA S J O N

K JØLT GRILLBENK CO.MFB-135-CC L 1345

D 700

H 600

EFFEKT 330 W

VOLUM 170 L

NÅ 19880,-

GN

Veil. 28400,-

LAGERVARE Kjølt grillbenk med skuffer tilpaset standard 1/1x100 GN. Produsert komplett i rustfritt stål. Temp: -2 -+8 C.

LEASING

778,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

BEST SELGE R

HØYDE 600 MM

K JØLT GRILLBENK CO.MFB-180-CC L 1795

D 700

H 600

VOLUM 350 L

NÅ 24290,-

EFFEKT 350 W

GN

Veil. 34700,-

LAGERVARE Kjølt grillbenk med skuffer tilpaset standard 1/1x100 GN. Produsert komplett i rustfritt stål. Temp: -2 -+8 C.

29400 ,HØYDE 600 MM

K JØLT GRILLBENK CO.MFB-220-CC L 2200

D 700

H 600

VOLUM 405 L

NÅ 29400,-

EFFEKT 480 W

GN

Veil. 42000,-

LAGERVARE Kjølt grillbenk med skuffer tilpaset standard 1/1x100 GN. Produsert komplett i rustfritt stål. Temp: -2 -+8 C. 163


K J Ø LT E K O L D T B E N K E R ER PERFEKT FOR ET HEKTISK A LA CARTE KJØKKEN

LEASING

18830, -

716,-

PR. MND

K JØLT GA RNITY RBENK 2 D Ø RE R

KJ Ø LT GAR N I T Y R B E N K 3 D Ø R E R

CO.MFE170-135

CO.MFE170-180

L 1345

D 700

H 850+

VOLUM 265 L

NÅ 18830,-

EFFEKT 350 W

GN

L 1795

D 700

H 850+

VOLUM 450 L

NÅ 22365,-

Veil. 26900,-

LAGERVARE

EFFEKT 615 W

GN

Veil. 31950,-

LAGERVARE

Kjølt garnityrbenk tilpasset standard GN. Kapasitet i brønn, 8 x 1/4 GN. Lokk. Temp: -2 - +8 C. 1 hylle pr. dør.

Kjølt garnityrbenk tilpasset standard GN. Kapasitet i brønn, 10 x 1/4 GN. Lokk. Temp: -2 - +8 C. 1 hylle pr. dør

K JØLT GARNITY RBENK 4 D Ø RE R

KJ Ø LT GAR N I T Y R B E N K 5 D Ø R E R

CO.MFE170-225

CO.MFE170-270

L 2245

D 700

NÅ 25690,-

H 850+

VOLUM 635 L

EFFEKT 790 W

GN

Veil. 36700,-

Kjølt garnityrbenk tilpasset standard GN. Kapasitet i brønn, 13 x 1/4 GN. Lokk. Temp: -2 - +8 C. 1 hylle pr. dør

164

BEST SELGE R

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

L 2695

D 700

NÅ 32060,-

H 850+

VOLUM 1050 L

EFFEKT 925 W

GN

Veil. 45800,-

Kjølt garnityrbenk tilpasset standard GN. Kapasitet i brønn, 16 x 1/4 GN. Lokk. Temp: -2 - +8 C. 1 hylle pr. dør.


KAN LEVER E UTEN G S LASS TOPP

KJØLT KOLDTBENK 2 D Ø RE R

KJ Ø LT KO LDT B E N K 3 D Ø R E R

CO.MFG70-135-1/6

CO.MFG70-180-1/6

L 1345

D 700

NÅ 20650,-

H 850+

VOLUM 265 L

EFFEKT 350 W

GN

Veil. 29500,-

Kjølt koldtbenk med granittopp og brønn tilpasset standard 5 x 1/6 GN. Dør tilpasset standard 1/1 GN. 1 hylle pr. dør. Temp: -2 -+ 8 C.

L 1795

D 700

NÅ 24500,-

H 850+

VOLUM 450 L

EFFEKT 615 W

GN

Veil. 35000,-

Kjølt koldtbenk med granittopp og brønn tilpasset standard 7 x 1/6 GN. Dør tilpasset standard 1/1 GN. 1 hylle pr. dør. Temp: -2 -+ 8 C.

165


BEST SELGE R

LEASING KJØL

564,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

K JØL E OG FRYSESKA P 1 DØR

K JØ L E OG FRYSE SK AP 2 D Ø RE R

KJ Ø LE S KAP S LI MLI N E 1 DØR

KJ Ø LE O G F RYS ES K AP 2 DØRER

CO.CGX-XXX S

CO.CGX-XXX S

CO.CGX-XXX S

CO.GSX-XXX S

KJØLESKAP

KJØLESKAP

KJØLESKAP

KJØLESKAP

CGR-751 S

L 695

NÅ 12060,-

D 840

H 2130

VOL. 610L

Veil. 20100,-

FRYSESKAP CGN-751-S

CGR-1002-S

L 1390

NÅ 17620,-

D 840

H 2130

Veil. 29356,-

FRYSESKAP L 695

NÅ 16120,-

D 840

H 2130

VOL. 610L

Veil. 26866,-

PÅ LAGER Kjøle og fryseskap produsert komplett i rustfritt stål. Selvlukkende dør, digital styring, 3 hyller tilpasset 2/1 GN. Temp kjøl: -2 - +8 C, Frys: -20 - -15 C.

CGN-1002-S

CGR-50-S

L 460

NÅ 11611,-

D 665

H 2075

Veil. 16587,-

FRYSESKAP L 1390

NÅ 22410,-

D 840

H 2130

Veil. 37346,-

Kjøle og fryseskap produsert komplett i rustfritt stål. Selvlukkende dør, digital styring, 3 hyller tilpasset 2/1 GN. Temp kjøl: -2 - +8 C, Frys: -20 - -15 C.

CGN-50-S

L 1250

NÅ 16519,-

D 665

H 2075

Veil. 23598,-

FRYSESKAP L 460

NÅ 15043,-

D 665

H 2075

Veil. 21489,-

Kjøle og fryseskap produsert komplett i rustfritt stål. Selvlukkende dør, digital styring, 3 hyller tilpasset 1/1 GN. Temp kjøl: -2 - +8 C, Frys: -20 - -15 C.

17620, -

T ILPASSE T 2/1 GN 166

GSR-125-S

GSN-125-S

L 1250

NÅ 22025,-

D 665

H 2075

Veil. 31464,-

Kjøle og fryseskap produsert komplett i rustfritt stål. Selvlukkende dør, digital styring, 3 hyller pr. dør. 1 dør tilpasset 1/1 GN og en dør tilpasset 2/1 GN Temp kjøl: -2 - +8 C, Frys: -20 - -15 C.


K JØL ESKA P MED 1 G LASSDØR

K JØ L E SK A P M E D 2 G L ASSD Ø RE R

CO.CGRE-751-S L 695

D 840

NÅ 15561,-

H 2130

KJ Ø LE S KAP S LI MLI N E ME D G LAS S D Ø R

CO.CGRE-1002-S VOL. 610L

Veil. 22230,-

Kjøle produsert komplett i rustfritt stål. Selvlukkende dør, digital styring, 3 hyller tilpasset 2/1 GN. Temp kjøl: -2 - +8 C.

L 1390

NÅ 22704,-

D 840

CO.CGRE-50-S H 2130

Veil. 32433,-

Kjøle produsert komplett i rustfritt stål. Selvlukkende dør, digital styring, 3 hyller tilpasset 2/1 GN. Temp kjøl: -2 - +8 C.

L 460

NÅ 13088,-

D 665

H 2075 Veil. 18696,-

Kjøle produsert komplett i rustfritt stål. Selvlukkende dør, digital styring, 3 hyller tilpasset 1/1 GN. Temp kjøl: -2 - +8 C.

KJ Ø LE S KAP MED 2 G LAS S D Ø R E R

CO.GSRE-125-S L 1250

NÅ 19073,-

D 665

H 2075 Veil. 27246,-

Kjøle produsert komplett i rustfritt stål. Selvlukkende dør, digital styring, 3 hyller pr. dør. 1 dør tilpasset 1/1 GN og en dør tilpasset 2/1 GN Temp kjøl: -2 - +8 C.

TILPASSET 1 /1 GN

167


KO N D I TO R B E N K E R A L L L E B E N K E R T I L PA S S E T 4 0 X 6 0 B R E T T

K JØLT KO NDITORDISK 2 D Ø RE R

KJ Ø LT KO N D I TO R D I S K 2 G LAS S D Ø R E R

CO.MRP-150

CO.MRPV-150

L 1495

D 800

H 850+

VOLUM 375 L

NÅ 16660,-

EFFEKT 300 W

60X40

D 800

H 850+

VOLUM 375 L

NÅ 18550,-

Veil. 23800,-

EFFEKT 300 W

60X40

Veil. 26500,-

Kjølt konditordisk tilpasset 60x40 brett. Produsert komplett i rustfritt stål. 5 skinner pr. dør. Temp: -2 - +8 C.

Kjølt konditordisk tilpasset 60x40 brett. Produsert komplett i rustfritt stål. 5 skinner pr. dør. Temp: -2 - +8 C.

K JØLT KONDITORDISK 3 DØ RE R

KJ Ø LT KO N D I TO R D I S K 3 G LAS S D Ø R E R

CO.MRP-200

CO.MRPV-200

L 2020

D 800

H 850+

VOLUM 595 L

NÅ 19880,-

EFFEKT 590 W

60X40

L 2020

D 800

H 850+

VOLUM 595 L

NÅ 22750,-

Veil. 28400,-

EFFEKT 590 W

60X40

Veil. 32500,-

Kjølt konditordisk tilpasset 60x40 brett. Produsert komplett i rustfritt stål. 5 skinner pr. dør. Temp: -2 - +8 C.

Kjølt konditordisk tilpasset 60x40 brett. Produsert komplett i rustfritt stål. 5 skinner pr. dør. Temp: -2 - +8 C.

K JØLT KONDITORDISK 4 D Ø RE R

KJ Ø LT KO N D I TO R D I S K 4 G LAS S D Ø R E R

CO.MRP-250

CO.MRPV-250

L 2545

D 800

NÅ 24000,-

H 850+

VOLUM 815 L

EFFEKT 620 W

60X40

Veil. 34300,-

Kjølt konditordisk tilpasset 60x40 brett. Produsert komplett i rustfritt stål. 5 skinner pr. dør. Temp: -2 - +8 C. 168

L 1495

L 2545

D 800

NÅ 27440,-

H 850+

VOLUM 815 L

EFFEKT 620 W

60X40

Veil. 39200,-

Kjølt konditordisk tilpasset 60x40 brett. Produsert komplett i rustfritt stål. 5 skinner pr. dør. Temp: -2 - +8 C.


LEASING

729,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

B EH OV F O R TEKNISK S ERV I CE/S UPPORT? RING ROLF BERG TL F: 3 3 06 10 18 EP O ST: R OL F@ N I C HE .NO

169


KO N D I TO R S K A P T I L PA S S E T 4 0 X 6 0 B R E T T

LEASING KJØL

549,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

K JØL OG FRYS KONDI TO RSKAP 1 DØR

K JØ L OG FRYS KO N D ITORSK A P 2 DØ R E R

CO.APR-750/APRV/APC

CO.APR-1002/APRV/APC

KJØLESKAP

KJØLESKAP

L 695

D 840

NÅ 17150,-

H 2130

VOLUM 610 L

D 840

NÅ 17150,-

H 2130

VOLUM 1330 L

Veil. 40700,-

L 1395

D 840

NÅ 28490,-

Veil. 24500,-

H 2130

VOLUM 1330 L

Veil. 40700,-

FRYSESKAP D 840

NÅ 22470,-

H 2130

VOLUM 610 L

L 1395

D 840

NÅ 34090,-

Veil. 32100,-

Kjølt konditorskap tilpasset 60x40 brett. Komplett i rustfritt stål, selvlukkende dør, 20 skinner pr. dør. Temp kjøl: -2 +8 C, Temp frys: -20 - -15 C.

H 2130

VOLUM 1330 L

Veil. 48700,-

Kjølt konditorskap tilpasset 60x40 brett. Komplett i rustfritt stål, selvlukkende dør, 20 skinner pr. dør. Temp kjøl: -2 +8 C, Temp frys: -20 - -15 C.

E NK E L DE M O N T ER BA R PA K N IN G

170

H 2130

KJØLESKAP M/ GLASSDØR VOLUM 610 L

FRYSESKAP L 695

D 840

NÅ 28490,-

Veil. 24500,-

KJØLESKAP M/ GLASSDØR L 695

L 1395

SE LVLU KKEND E D ØR

D IGITAL STYR ING


KONDI TORSKAP M / K ASSER

KO N D ITORSK A P M/ TETT DØR

CO.AP-55 L 540

D 730

NÅ 16940,-

H 2075

KO N D I TO R S KAP M/ G LAS S D Ø R

CO.APR-55 VOLUM 340 L

Veil. 24200,-

Konditorskap med tett dør og inkludert 7 stk. 60x40 bakker. Selvlukkende dør, belysning. Temp: 0 - +4 C.

L 540

D 730

NÅ 14980,-

H 2075

CO.APRV-55 VOLUM 340 L

Veil. 21400,-

Konditorskap med 17 skinnesett. Inkludert 3 stk. 40x60 hyller. Selvlukkende dør, belysning. Temp: 0 - +8 C

L 540

D 730

NÅ 16100,-

H 2075

VOLUM 340 L

Veil. 23000,-

Konditorskap m/ glassdør. 17 skinnesett. Inkludert 3 hyller 40x60mm. Selvlukkende dør, belysning. Temp: 0 - +8 C.

171


PIZZABENKER T I L PA S S E T 4 0 X 6 0 B R E T T

21420, LEASING

794,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd. P IZZAB E N K MED 2 DØRE R

P I Z Z AB E N K ME D 3 D Ø R E R

CO.MFE180-150

CO.MFE180-200

L 1495

D 800

H 918

NÅ 21420,-

VOLUM 375 L

L 2020

D 800

H 918

NÅ 24780,-

Veil. 30600,-

Kjølt pizzabenk for 60x40 brett. Brønn tilpasset 8 x 1/3 GN. Lokk over brønn. Arbeidsdybde i front av brønn 427mm. Temp: 0 - +8 C.

VOLUM 595 L Veil. 35400,-

Kjølt pizzabenk for 60x40 brett. Brønn tilpasset 10 x 1/3 GN. Lokk over brønn. Arbeidsdybde i front av brønn 427mm. Temp: 0 - +8 C.

RIST KAN LEVERES SOM TILLEGG

P IZZAB E N K MED 4 DØR E R CO.MFE180-250 L 2545

D 800

NÅ 28700,-

H 918

VOLUM 815 L Veil. 41000,-

Kjølt pizzabenk for 60x40 brett. Brønn tilpasset 12 x 1/3 GN. Lokk over brønn. Arbeidsdybde i front av brønn 427mm. Temp: 0 - +8 C.

172


P I ZZABENK KOMPAKT L AV M O DE L L

P I Z Z AB E N K KO MPAKT H ØY MO D E LL

CO.MFPP-140

CO.MFCP-140

L 1365

D 700

NÅ 22050,-

H 1408

VOLUM 320 L Veil. 31500,-

Pizzabenk kompakt med garnityrrenne og granitt arbeidsflate. Skap tilpasset 1/1 GN. Garnityr tilpasset 5 x 1/4 GN. Temp: -2 - +8 C. Tilpsset 1/1 GN.

L 1365

D 700

NÅ 26110,-

H 1563

VOLUM 450 L Veil. 37300,-

Pizzabenk kompakt med garnityrrenne og granitt arbeidsflate. Skap tilpasset 1/1 GN. Garnityr tilpasset 5 x 1/4 GN. Temp: -2 - +8 C. Tilpsset 1/1 GN.

173


LEASING

1058,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd. PI ZZAB E N K KOMPLETT

P I Z Z AB E N K KO MP LE T T

CO.MR80-150

CO.MR80-250

L 1495

D 800

NÅ 25620,-

H 1338

VOLUM 375 L

GN TILPASSET

Veil. 36600,-

Komplett pizzabenk tilpasset 60x40 brett, granitt arbeidsflate og garnityrrenne tilpasset 6 x 1/4 GN. Temp: -2 - +8 C.

174

L 2545

D 800

NÅ 33040,-

H 1338

VOLUM 815 L

GN TILPASSET

Veil. 47200,-

Komplett pizzabenk tilpasset 60x40 brett, granitt arbeidsflate og garnityrrenne tilpasset 12 x 1/4 GN. Temp: -2 - +8 C.


PRIS F R

7616,A-

KJØLT GA RNITY RREN N E M E D G L ASSTO PP

KJ Ø LT GAR N I T Y R R E N N E ME D LO KK

CO.EI-1/4-XXX

CO.EI-1/4-XXX-T

135

TYPE 5X1/4

NÅ 8656,150

TYPE 6X1/4

NÅ 8771,180

TYPE 8X1/4

NÅ 9394,200

TYPE 9X1/4

NÅ 9741,225

TYPE 10X1/4

NÅ 10200,250

TYPE 12X1/4

NÅ 10899,-

CO.EI-1/3-XXX D 336

H 436

Veil. 12365,D 336

H 436

Veil. 12530,D 336

H 436

Veil. 13420,D 336

H 436

Veil. 13915,D 336

H 436

Veil. 14573,D 336

H 436

Veil. 15570,-

135

TYPE 5X1/3

NÅ 8967,150

TYPE 5X1/3

NÅ 9121,180

TYPE 7X1/3

NÅ 9737,200

TYPE 8X1/3

NÅ 10087,225

TYPE 10X1/3

NÅ 10356,250

TYPE 11X1/3

NÅ 10820,-

D 396

H 605

Veil. 12810,D 396

H 605

Veil. 13030,D 396

H 605

Veil. 13910,D 396

H 605

Veil. 14410,D 396

H 605

Veil. 14794,D 396

H 605

Veil. 15456,-

Kjølte garnityr renner produsert i rustfritt stål. Leveres med glass topp. Pris er eksklusiv kantiner. Temp: +2 - +8 C. Leveres i 1/4 GN og 1/3 GN.

135

TYPE 5X1/4

NÅ 7616,150

TYPE 6X1/4

NÅ 7889,180

TYPE 8X1/4

NÅ 8579,200

TYPE 9X1/4

NÅ 8772,225

TYPE 10X1/4

NÅ 9506,250

TYPE 12X1/4

NÅ 10000,-

CO.EI-1/3-XXX-T D 336

H 436

Veil. 10880,D 336

H 436

Veil. 11270,D 336

H 436

Veil. 12255,D 336

H 436

Veil. 12531,D 336

H 436

Veil. 13580,D 336

H 436

Veil. 14300,-

135

TYPE 5X1/3

NÅ 7999,150

TYPE 5X1/3

NÅ 8270,180

TYPE 7X1/3

NÅ 8967,200

TYPE 8X1/3

NÅ 9197,225

TYPE 10X1/3

NÅ 9970,250

TYPE 11X1/3

NÅ 10433,-

D 336

H 605

Veil. 11427,D 336

H 605

Veil. 11813,D 336

H 605

Veil. 12810,D 336

H 605

Veil. 13138,D 336

H 605

Veil. 14242,D 336

H 605

Veil. 14904,-

Kjølte garnityr renner produsert i rustfritt stål. Leveres med lokk. Pris er eksklusiv kantiner. Temp: +2 - +8 C. Leveres i 1/4 GN og 1/3 GN.

175


K J Ø LT E E K S P O N E R I N G S D I S K E R BETJEN T

B E TJE NT EKSPONERINGSD I S K M ED BUET FRONT CO.VSS-XXX-C VSS-6-6-C

L 600

NÅ 19514,VSS-6-9-C

L 950

NÅ 31647,-

D 730

H 1379

Veil. 34390,L 1300

NÅ 27319,VSS-6-13-C

H 1379

Veil. 27876,-

NÅ 24073,VSS-6-13-C

D 730

D 730

H 1379

Veil. 39027,L 1650

D 730

H 1379

Veil. 45210,-

VALGFRI FARGE Kjølt eksponeringsdisk med buet front, betjent utførelse, 3 hyller + bunn, skyvedører i bakkant. Valgfri farge NCS og RAL. Temp: +2 - +8 C.

GRA & GOB!

GRA & GOB!

SELVBETJENT EKSPONERINGSD I S K ME D R E T T F R O N T

SELVBETJENT EKSPONERINGSDISK MED BUET FRONT

BETJEN T

B E TJE N T E K SPO N E RI N G S DISK M E D RE T T FRON T

CO.VSS-XXX-R VSS-6-6-R

L 600

NÅ 20016,VSS-6-9-R

L 950

NÅ 31955,-

D 730

H 1379

Veil. 34670,L 1300

NÅ 27590,VSS-6-16-R

H 1379

Veil. 28594,-

NÅ 24269,VSS-6-9-R

D 730

D 730

H 1379

Veil. 39413,L 1650

D 730

H 1379

Veil. 45650,-

VALGFRI FARGE Kjølt eksponeringsdisk med rett front, betjent utførelse, 3 hyller + bunn, skyvedører i bakkant. Valgfri farge NCS og RAL. Temp: +2 - +8 C.

CO.VSSA-XXX-R VSSA-6-6-R

L 600

NÅ 20636,VSSA-6-9-R

L 950

NÅ 35627,-

D 730

H 1379

Veil. 35770,L 1300

NÅ 28440,VSS-6-16-R

H 1379

Veil. 29480,-

NÅ 25039,VSS-6-13-R

D 730

D 730

H 1379

Veil. 40628,L 1650

D 730

H 1379

Veil. 50895,-

VALGFRI FARGE Kjølt eksponeringsdisk med rett front. Selvbetjent med dører i bakkant. 3 hyller + bunn. Belysning. Temp: +2 - +8 C.

CO.VSSA-XXX-C VSSA-6-6-C

L 600

NÅ 20636,VSSA-6-9-C

L 950

D 730

L 1300

D 730

H 1379

Veil. 40628,L 1650

NÅ 35627,-

D 730

H 1379

Veil. 50895,-

VALGFRI FARGE Kjølt eksponeringsdisk med buet front. Selvbetjent med dører i bakkant. 3 hyller + bunn. Belysning. Temp: +2 - +8 C.

RULLE GARDIN PÅ S E LV B E TJ E N T E MODELLER 176

H 1379

Veil. 35770,-

NÅ 28440,VSSA-6-16-C

H 1379

Veil. 29480,-

NÅ 25039,VSSA-6-13-C

D 730


SPØR OSS OM LEASING

VARME EKSPONERINGSDISKER

FINANSIERING!

GRA & GOB!

GRA & GOB!

SELVBETJENT EKSPONERINGSDISK MED BUET FRONT

SELVBETJENT EKSPONERINGSDISK MED RETT FRONT

CO.VSSAM-XXX-C VSSAM-6-6-C

L 600

NÅ 19358,VSSAM-6-9-C

L 950

NÅ 35627,-

D 730

H 1379

Veil. 34060,L 1300

NÅ 27048,VSSAM-6-16-C

H 1379

Veil. 27655,-

NÅ 23842,VSSAM-6-13-C

D 730

D 730

H 1379

Veil. 38640,L 1650

D 730

H 1379

Veil. 50895,-

VALGFRI FARGE Kjølt eksponeringsdisk med buet front for plassering mot vegg. Selvbetjent, 3 hyller + bunn. Belysning. Temp: +2 - +8 C.

CO.VSSAM-XXX-R VSSAM-6-6-R

L 600

NÅ 19360,VSSAM-6-9-R

L 950

NÅ 31955,-

D 730

H 1379

Veil. 34060,L 1300

NÅ 27048,VSSAM-6-16-R

H 1379

Veil. 27655,-

NÅ 23842,VSSAM-6-13-R

D 730

D 730

H 1379

Veil. 38640,L 1650

D 730

H 1379

Veil. 45650,-

VALGFRI FARGE Kjølt eksponeringsdisk med rett front. Selvbetjent med dører i bakkant. 3 hyller + bunn. Belysning. Temp: +2 - +8 C.

VARM

VARM EKSPONERINGSDISK MED BUET FRONT

CO.VSS-6HE.XC VSS-6HE.6C

L 600

NÅ 18873,VSS-6HE.9C

L 950

NÅ 23980,VSS-6HE.13C

L 1300

NÅ 27172,VSS-6HE.16C

L 1650

NÅ 31122,-

D 730

H EFF. 1379 1057

Veil. 26961,D 730

H EFF. 1379 1696

Veil. 34257,D 730

H EFF. 1379 2541

Veil. 38817,D 730

H EFF. 1379 3380

Veil. 44460,-

VARM

VARM EKSPONERINGSDISK MED RETT FRONT

CO.VSS-6HE.XC VSS-6HE.6R

L 600

NÅ 19352,VSS-6HE.9R

L 950

NÅ 24180,VSS-6HE.13R

L 1300

NÅ 27412,VSS-6HE.16R

L 1650

NÅ 31442,-

D 730

H EFF. 1379 1057

Veil. 27645,D 730

H EFF. 1379 1696

Veil. 34542,D 730

H EFF. 1379 2541

Veil. 39159,D 730

H EFF. 1379 3380

Veil. 44916,-

VALGFRI FARGE

VALGFRI FARGE

Varmedisker produsert i valgfri lakkert farge, panorama front, justerbar høyde på hyller, fuktighets skuff. Termostat.

Varmedisker produsert i valgfri lakkert farge, panorama front, justerbar høyde på hyller, fuktighets skuff. Termostat.

177


F E R S K VA R E D I S K E R DELIKA T

E KS P ONERINGSDISK F ER S KVA RE

E K SPO N E RIN G SD ISK FE RSK VA RE

CO.CVEP-XXX-RC CVEP-9-10-RC

L 1055

NÅ 16450,CVEP-9-13-RC

L 1305

H 1310

D 960

H 1310

Veil. 26200,L 1525

NÅ 20055,CVEP-9-20-RC

CO.CVE-XXX-RC

Veil. 23500,-

NÅ 18340,CVEP-9-15-RC

D 960

D 960

H 1310

Veil. 28650,L 2025

NÅ 24200,-

D 960

E KS P O N E R I N G S D I S K F E R S KVAR E

H 1310

Veil. 34600,-

VALGFRI FARGE Eksponeringsdisk ferskvare. Kjølt bunnhylle og 2 nøytrale hyller.Rett front og Belysning. Temp: -1 - +5 C i bunnhylle.

CVE-9-10-RC

L 1055

NÅ 15575,CVE-9-13-RC

L 1305

NÅ 22960,-

D 960

H 1232

Veil. 24900,L 1525

NÅ 19040,CVE-9-20-RC

H 1232

Veil. 22250,-

NÅ 17430,CVE-9-15-RC

D 960

D 960

H 1232

Veil. 27200,L 2025

D 960

E KS P O N E R I N G S D IS K

CO.CVE-XXX-RCB

H 1232

Veil. 32800,-

Eksponeringsdisk ferskvare. Kjølt bunnhylle og 2 nøytrale hyller.Rett front og Belysning. Temp: -1 - +5 C i bunnhylle.

CVE-9-10-RCB

L 1055

NÅ 14770,CVE-9-13-RCB

L 1305

NÅ 22190,-

D 960

H 1102

Veil. 24100,L 1525

NÅ 18410,CVE-9-20-RCB

H 1102

Veil. 21100,-

NÅ 16870,CVE-9-15-RCB

D 960

CO.CVEG-XXX.TF

D 960

H 1102

Veil. 26300,L 2025

D 960

H 1102

Veil. 31700,-

Eksponeringsdisk ferskvare. Kjølt bunnhylle og 2 nøytrale hyller.Rett front og Belysning. Temp: -1 - +5 C i bunnhylle.

CVEG-10-10-TF

L 1035

NÅ 19950,CVEG-9-13-TF

L 1285

L 1505

L 2005

NÅ 30590,-

E KSP ONERINGSDISK CVEP-10-10-TF

NÅ 21700,CVEP-10-13-TF

L 1285

NÅ 33320,-

H 1288

D 1285

H 1288

Veil. 35000,L 1505

NÅ 25900,CVEP-10-20-TF

D 1285

Veil. 31000,-

NÅ 24500,CVEP-10-15-TF

D 1285

H 1288

Veil. 37000,L 2005

D 1285

H 1288

Veil. 47600,-

Eksponeringsdisk med panorama glass topp med rett front. Led belysning. Kjølt bunnplan.Kjølte skap under. Temp: -1 - +5 C. 178

711,- * PR. MND

L 1035

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

D 1000

H 1088

D 1000

H 1088

Veil. 43700,-

Eksponeringsdisk med panorama glass topp med rett front. Led belysning. Kjølt bunnplan.Kjølte skap under. Temp: -1 - +5 C.

VA LG F RI FA RG E PÅ F RO N T F RA STA NDA RD RA L FA RG ER

CO.CVEP-XXX-TF

H 1088

Veil. 34700,-

STØRRE MODELLER PÅ FORESPØRSEL.

L EASING

D 1000

Veil. 31700,-

NÅ 24290,CVEG-9-20-TF

H 1088

Veil. 28490,-

NÅ 22190,-* CVEG-9-15-TF

D 1000


DROP IN LINE

KJØL EPLATE

K JØL E B R Ø N N STAT I S K

CO.PFXX-GI PF2G-GI

L 790

D 646

H 430

2 GN

CF3G-6-GI

L 1120

D 625

Veil. 15100,-

PF3G-GI

L 1120

D 646

L 1445

D 646

H 430

3 GN

CF4G-6-GI

L 1770

D 646

H 430

4 GN

L 2130

D 646

3 GN

CFV3G

L 1129

L 1445

D 625

CF5G-6-GI

L 1770

D 625

H 430

5 GN

CF6G-6-GI

L 2130

D 625

D 715

H 770

3 GN

H 770

4 GN

H 770

5 GN

Veil. 22100,H 490

4 GN

CFV4G

L 1454

D 715

Veil. 25100,H 490

5 GN

Veil. 21600,-

Veil. 18500,-

PF6G-GI

H 490

Veil. 19100,-

Veil. 16500,-

PF5G-GI

CO.CFVXG

Veil. 17100,-

Veil. 15700,-

PF4G-GI

KJ Ø LE B R Ø N N VE N T I LE RT

CO.CFXXX-GI

CFV5G

L 1779

D 715

Veil. 28000,H 490

6 GN

Kjølebrønn produsert i rustfritt stål. Ventilert kjøling. Temp: 0 - +5 C.

Veil. 25000,H 430

6 GN

Kjølt brønn tilpasset GN. Statisk kjøling. Produsert komplett i rustfritt stål. Temp: -4 - +10 C.

Veil. 22300,Helsveiset kjøleplate tilpasset GN. Digital styring med 1 m kabel medfølger. Temp: -4 - +4 C.

179


SELVB ETJENT

K JØLT M ONTER Å P ENT F OR VEGG

K JØ LT M O N T E R M E D LUK E R FOR V E GG

CO.VMPXX VMP3G

L 1129

D 715

SELVB ETJENT

3 GN

VMB3G

Veil. 46900,-

VMP4G

L 1454

D 715

S E RVE R I N G S D I S K F R I T TSTÅE N D E ÅP E N

CO.VMBXX

H 830

L 1129

D 715

H 830

3 GN

H 830

4 GN

VMB4G

L 1454

D 715

H 830

4 GN

CO.VCCXX

D 715

H 830

3 GN

Eksponeringsmonter for veggplassering. Luker. 3 hyller + brønn, belysning. Temp: 0 - +5 C.

E K SPO N E RIN G SM O N TE R M E D LUK E R CO.VCFXX VCF4G

Veil. 47500,-

VCC4G

L 1454

D 715

L 1600

D 700

H 1610

3 GN

H 1610

5 GN

H 1610

6 GN

Veil. 58900,H 830

4 GN

VCF5G

Veil. 53800,Eksponeringsmonter frittstående. Tett front. betjent, 3 hyller + brønn, belysning. Temp: 0 - +5 C.

L 2000

D 700

Veil. 74600,-

VCF6G

L 2250

D 700

Veil. 91000,Eksponeringsmonter med rett front, vippeluker, 3 hyller + brønn. Selvbetjent. Temp: +4 - +12 C.

180

D 715

H 830

3 GN

VCB3G

VCP4G

L 1454

D 715

L 1129

D 715

H 830

3 GN

H 830

4 GN

Veil. 55100,H 830

4 GN

Veil. 52400,-

BETJEN T

S E RVER I NGSDISK FRISTÅENDE MED TETT FRO N T

L 1129

CO.VCBXX

Veil. 47200,-

Veil. 59800,-

Eksponeringsmonter for veggplassering. Rulle gardin. 3 hyller + brønn, belysning. Temp: 0 - +5 C.

L 1129

VCP3G

SELVB ETJENT

S E RVE R I N G S D I S K F R I T TSTÅE N D E MED LUK ER

CO.VCPXX

Veil. 55000,-

Veil. 51000,-

VCC3G

SELVB ETJENT

Eksponeringsmonter for veggplassering. Luker. 3 hyller + brønn, belysning. Temp: 0 - +5 C.

VCB4G

L 1454

D 715

Veil. 61500,Eksponeringsmonter for veggplassering. Luker. 3 hyller + brønn, belysning. Temp: 0 - +5 C.


EKSP ONERINGSMONT E R M E D LUK E R CO.SVSM-XXX 160

L 1520

D 660

H 1280

K E RA M IS K VAR ME P LAT E PCV2G

L 790

D 646

Veil. 44700,-

200

L 1920

L 2170

CO.CCHXX

H 135

2 GN

CCH2G

L 790

Veil. 14900,D 660

H 1280

PCV3G

L 1120

D 646

Veil. 53500,-

225

VAN N B AD

CO.PCVXX

H 1280

PCV4G

L 1445

Veil. 61000,-

D 646

H 135

3 GN

CCH3G

L 1120

PCV5G

L 1770

D 646

H 135

4 GN

CCH4G

L 1420

L 2130

D 646

EFFEKT 1000W

D 646

H 315

3 GN

EFFEKT 2000W

D 646

H 315

4 GN

EFFEKT 3000W

5 GN

EFFEKT 3000W

6 GN

EFFEKT 4000W

Veil. 17500,H 135

5 GN

CCH5G

L 1770

Veil. 23000,-

PCV6G

2 GN

Veil. 15600,-

Veil. 21000,-

Eksponeringsmonter med rett front og motor på topp. vippeluker, 3 hyller + brønn. Selvbetjent. Temp: +4 - +12 C. Kan plasseres rett på benk.

H 315

Veil. 13100,-

Veil. 17700,D 660

D 646

D 646

H 315

Veil. 21000,H 135

6 GN

Veil. 26500,-

CCH6G

L 2100

D 646

H 315

Veil. 25000,-

Keramisk varmeplate med termostat. 6 mm herdet glass.

Vannbad produsert komplett i rustfritt stål. Påfyllingskran og avtappningskran. Temp: +30 - +90 C.

BEHOV FOR TEKNISK SERVICE/SUPPORT? RING ROLF BERG TLF: 33 06 1 0 1 8 EP OST: ROLF@NICH E .NO

DR OP IN DISPENSERE N ØYT RA L E CO.DPN-XX

DPN-45

Ø 368

H 643

KAP. TALL. 45

D ROP IN D I S P E N S E R VAR M CO.DPC-XX DPS-45

Veil. 4400,-

DPN-60

Ø 368

Ø 368

H 656

KAP. TALL. 45

EFFEKT 500 W

KAP. TALL. 60

EFFEKT 500 W

Veil. 9280,H 748

KAP. TALL. 60

Veil. 5300,Tallerken dispensere nøytrale. Produsert i rustfritt stål.

DPS-60

Ø 368

H 761

Veil. 9900,Tallerken dispensere med varme. Produsert i rustfritt stål. 181


V I T I L PA S S E R O G L E V E R E R H O S T E S K J E R M E R , M E D LY S O G V A R M E , T I L P A S S E T Ø N S K E T P R O D U K T E L L E R F R I T T S TÅ E N D E . SPØR OSS OM PRIS!

182


BEHOV FOR TEKNISK SERVICE/SUPPORT? RING ROLF BERG TLF: 33 06 1 0 1 8 EP OST: ROLF@NICH E .NO

183


FLOTTE EKSPONERINGSDISKER I K A N S K J E M A R K E D E T S H ØY E ST E K VA L I T E T !

E K SP ONERINGSMONTER 1 H YL LE TFSE.CC.XXXX1S .1200

L 1200

D 810

H 1200

E K SPO N E RIN G SM O N TE R 2 H YL L E R TFSE.CC.XXXX2S .1400

Veil. 57470,-

.1600

L 1600

D 810

L 1800

D 810

H 1200

.1600

L 2400

D 810

H 1200

.800

L 1600

D 810

H 1200

.1800

L 1800

D 810

H 1200

.1000

.2400

Veil. 89950,Eksponeringsdisk frittstående i kanskje markedets høyeste kvalitet. Produsert i rustfritt stål, rett front, meget høy statisk kjøleteknisk utførelse. Led belysning. 1 hylle + bunn.

L 2400

D 810

D 810

H 605

H 1200

.1200

L 1000

D 810

L 1200

D 810

H 1200

.1600

Eksponeringsdisk frittstående i kanskje markedets høyeste kvalitet. Produsert i rustfritt stål, rett front, meget høy statisk kjøleteknisk utførelse. Led belysning. 2 hylle + bunn.

L 1600

D 810

H 1200

L 1800

D 810

L 2000

D 810

H 1200

Skyvedører i bakkant.

Pris på forespørsel

Steinplate på arbeidstopp.

Pris på forespørsel

Disken kan leveres i varm utførelse med vannbad og varmelampe eller i keramisk utførelse med varmelamper.

Pris på forespørsel. 184

H 605

L 1000

D 810

H 1200

.1200

L 1200

D 810

H 1200

Veil. 49900,H 1200

.1600

L 1600

D 810

H 1200

Veil. 55000,H 1200

.1800

L 1800

D 810

H 1200

Veil. 57500,H 1200

Veil. 62500,-

Pris på forespørsel

D 810

Veil. 42100,-

Veil. 52100,-

.2000

Kjøleskap under disk.

.1000

Veil. 48800,-

.1800

L 805

Veil. 34900,-

Veil. 42800,-

Veil. 95700,-

T IL L E GG:

.805

Veil. 36700,-

Veil. 77800,H 1200

L 800

TFSE.CCD.XXXX2S

Veil. 32400,-

Veil. 70000,-

Veil. 75000,-

.2400

D 810

E KS P O N E R I I N G S DIS K “ D R O P I N ” 2 H Y LL ER

TFSE.CCD.XXXX1S

Veil. 62500,-

Veil. 65000,-

.1800

L 1200

E KS P O N E R I I N G S D I S K “D R O P I N ” 1 H Y LLE

Eksponeringsdisk “DROP IN” i kanskje markedets høyeste kvalitet. Produsert i rustfritt stål, rett front, meget høy statisk kjøleteknisk utførelse. Led belysning. 1 hylle + bunn.

.2000

L 2000

D 810

H 1200

Veil. 70000,Eksponeringsdisk “DROP IN” i kanskje markedets høyeste kvalitet. Produsert i rustfritt stål, rett front, meget høy statisk kjøleteknisk utførelse. Led belysning. 1 hylle + bunn.


E KS P O N E R I N G SDIS K D E LI KAT E S S E TFSE.DC.XXXX .1200

L 1200

D 900

H 1200

Veil. 71000,-

.1600

L 1600

D 900

H 1200

Veil. 78300,-*

.1800

L 1800

D 900

H 1200

Veil. 93300,-

.2400

LEASING

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

E KS P O N E R I N G S KAB I N E T T F R I T TSTÅE N D E

TFSE.PAT.XXXX2S

D 675

H 1400

E KS P O N E R I N G SK ABIN ETT F R I T TSTÅE N D E 3 HYL L ER TFSE.PAT.XXXX2S .800

L 900

D 675

H 1400

.900

L 1200

D 675

H 1400

.1200

L 1600

D 675

H 1400

.1600

L 1800

D 675

L 900

D 675

H 1400

L 1200

D 675

H 1400

L 1600

D 675

H 1400

Veil. 108600,-

Veil. 105100,-

.1800

H 1400

Veil. 96500,-

Veil. 92600,-

.1600

D 675

Veil. 91000,-

Veil. 85000,-

.1200

L 800

Veil. 82500,-

Veil. 80000,-

.900

H 1200

Eksponeringsdisk delikatesse frittstående i kanskje markedets høyeste kvalitet. Produsert i rustfritt stål, rett front, meget høy statisk kjøleteknisk utførelse. Led belysning. 1 hylle + bunn. Kan leveres i varm utførelse.

PR. MND

L 800

D 900

Veil. 118900,-

2507,- * .800

L 2400

H 1400

.1800

L 1800

D 675

H 1400

Veil. 115100,-

Veil. 121000,-

Eksponeringsmonter frittstående på hjul med 2 eller 3 hylleplan. Stor eksponeringsflate, skyvedører.

Eksponeringsmonter frittstående på hjul med 2 eller 3 hylleplan. Stor eksponeringsflate, skyvedører.

D I S K E N K A N L E V E R E S I VA R M ELLER NØYTRAL UTFØRELSE. P R I S PÅ F O R E S P Ø R S E L .

185


E KS P O N E R I N G S D I S K “D R O P I N ” 2 H Y LLE R

E KS P O N E R I N G S D IS K “ D R O P I N ” 3 H Y L L ER

TFSE.PAT.XXXX2S .800DIN

L 800

D 675

TFSE.PAT.XXXX3S H 602

.800DIN

Veil. 70000,-

.900DIN

L 900

D 675

L 1200

D 675

H 602

.900DIN

L 1600

D 675

H 602

.1200DIN

L 1800

D 675

L 900

D 675

H 772

L 1200

D 675

H 772

Veil. 91000,H 602

.1600DIN

Veil. 83000,-

.1800DIN

H 772

Veil. 59000,-

Veil. 82500,-

.1600DIN

D 675

Veil. 75000,-

Veil. 80000,-

.1200DIN

L 800

L 1600

D 675

H 772

Veil. 101000,H 602

Veil. 107600,Eksponeringsmonter “Drop In” med 2 eller 3 hylleplan. stor eksponeringsflate, skyvedører.

.1800DIN

L 1800

D 675

H 772

Veil. 112600,Eksponeringsmonter “Drop In” med 2 eller 3 hylleplan. stor eksponeringsflate, skyvedører.

D I S K E N K A N L E V E R E S I VA R M E L L E R N ØY T R A L U T F Ø R E L S E . P R I S PÅ F O R E S P Ø R S E L .

186


E KS P O N E R I N G S D I S K “G R AB AN D G O” TFSE.MM.XXXX .800

L 800

D 675

H 1400

Veil. 75000,-

.1200

L 1200

D 675

H 1400

B E J E N T S I D E PÅ

Veil. 95200,-

.1600

L 1600

D 675

KAN LEVERES M E D D Ø R E R PÅ

H 1400

FORESPØRSEL

Veil. 99700,Panorama veggplassert eksponeringsdisk for “self service” funksjon. Glasshyller, ventilert kjøling, roller blind, hjul og belysning. 2 hylleplan + bunn

E KS P O N E R I N G S D I S K “G R AB AN D G O” D R O P I N

TFSE.MMD.XXXX .800

L 800

D 675

H 772

Veil. 69700,-

.1200

L 1200

D 675

SPØR OSS OM H 772

FINANSIERING!

Veil. 91000,-

.1600

L 1600

D 675

LEASING

H 772

Veil. 95000,Panorama veggplassert eksponeringsdisk for “self service” funksjon. Glasshyller, ventilert kjøling, roller blind, hjul og belysning. 2 hylleplan + bunn.

E KS P O N E R I N G S D I S K G R AB AN D G O TFSE.MS.XXXX .800

L 800

D 675

H 1800

Veil. 82500,-

.1200

L 1200

D 675

H 1800

Veil. 95100,-

.1600

L 1600

D 675

H 1800

Veil. 105200,Eksponeringsdisk “ Grab and Go” i rustfritt stål, lakkeres i valgfri farge, led belysning på alle plan, hjul, glasshyller. Nøytralt skap under. 3 hylleplan + bunn.

187


AFINOX ER KJENT FOR SITT FLOTTE HÅNDVERK! P R O D U K T E N E I N N E H A R M E G E T H ØY K VA L I T E T O G INNFRIR DINE FORVENTNINGER!

V INSKAP

V IN SK A P

VI N S KAP

VI N S KAP

AF.T590SL XXX

AF.T830 C/W

AF.T1185 XXX

AF.T590 XXX

C/W

B 59

D 52,8

NÅ 14 700,RAL

B 59

NÅ 17 150,-

H 113,5

FLASKER 36

Veil. 24 680,D 52,8

H 113,5

FLASKER 36

Veil. 27 660,-

Vinskap produsert i høyeste kvalitet fra den anerkjente italienske produsenten AFINOX. Skapene er lager for alle typer vin og leveres i 3 utførelser. Wenge, Cherry og egen RAL farge mot tillegg. Vertikal belysning, isolerte dører, og kompressor med demper. Innredning i crome utførelse.

188

C/W

B 83

D 52,8

NÅ 20 900,RAL

B 83

D 52,8

NÅ 23 450,-

H 192,5

FLASKER 108/105

Veil. 33 750,H 192,5

FLASKER 108/105

Veil. 37 800,-

Vinskap produsert i høyeste kvalitet fra den anerkjente italienske produsenten AFINOX. Skapene er lager for alle typer vin og leveres i 3 utførelser. Wenge, Cherry og egen RAL farge mot tillegg. Vertikal belysning, isolerte dører, og kompressor med demper. Innredning i crome utførelse.

C/W

B 118,5

D 52,8

NÅ 31 100,RAL

B 118,5

D 52,8

NÅ 34 800,-

H 192,5

FLASKER 108/105

Veil. 50 100,H 192,5

FLASKER 108/105

Veil. 56 100,-

Vinskap produsert i høyeste kvalitet fra den anerkjente italienske produsenten AFINOX. Skapene er lager for alle typer vin og leveres i 3 utførelser. Wenge, Cherry og egen RAL farge mot tillegg. Vertikal belysning, isolerte dører, og kompressor med demper. Innredning i crome utførelse.

C/W

B 59

D 52,8

NÅ 17 700,RAL

B 59

D 52,8

NÅ 19 800,-

H 1925

FLASKER 72

Veil. 28 550,H 1925

FLASKER 72

Veil. 21 980,-

Vinskap produsert i høyeste kvalitet fra den anerkjente italienske produsenten AFINOX. Skapene er lager for alle typer vin og leveres i 3 utførelser. Wenge, Cherry og egen RAL farge mot tillegg. Vertikal belysning, isolerte dører, og kompressor med demper. Innredning i crome utførelse.


18600, -

E S S E N C E KJ Ø LT B U F F E T VO G N G R E E N KALD +4 - +8 3 GN 1/1

B 1169

D 650

NÅ 18600,KALD +4 - +8 4 GN 1/1

EFFEKT 272W,230V

Veil. 18600,-

B 1494

D 650

NÅ 19800,KALD +4 - +8 6 GN 1/1

H 1314

H 1314

EFFEKT 272W,230V

Veil. 31950,-

B 1800

D 700

NÅ 24800,-

H 850

EFFEKT 241W,230V

Veil. 40100,-

VAR M B U F F E T VO G N R E D KALD +4 - +8 3 GN 1/1

B 1169

D 650

NÅ 22130,KALD +4 - +8 4 GN 1/1

LEASING

634,-

B 1494

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

KALD +4 - +8 6 GN 1/1

B 1800

EFFEKT 1950W,230V

Veil. 35700,D 650

NÅ 24000,PR. MND

H 1314

H 1314

EFFEKT 2600W,230V

Veil. 38800,D 700

NÅ 30600,-

H 850

EFFEKT 3900W,230V

Veil. 49500,-

Buffetvogn kald eller varm for 3,4 eller 6 1/1. Statisk kjøling eller vannbad med overvarme. Hev og senkbar topp på den kjølte enheten. Hosteskjerm og belysning. Brettbaner kommer som tillegg.

KJ Ø LT B U F F E T VO G N G R E E N KALD +4 - +8 3 GN 1/1

B 1169

D 650

NÅ 26700,KALD +4 - +8 4 GN 1/1

EFFEKT 272W,230V

Veil. 43150,-

B 1494

D 650

NÅ 28400,KALD +4 - +8 6 GN 1/1

H 1314

H 1314

EFFEKT 272W,230V

Veil. 45800,-

B 2144

D 650

NÅ 29000,-

H 1314

EFFEKT 341W,230V

Veil. 52200,-

VAR M B U F F E T VO G N R E D VARM +30 - +75 3 GN 1/1

B 1169

D 650

NÅ 27700,VARM +30 - +75 4 GN 1/1

EFFEKT 1950W,230V

Veil. 44800,-

B 1494

D 650

NÅ 31000,VARM +30 - +75 6 GN 1/1

H 1314

H 1314

EFFEKT 2600W,230V

Veil. 50100,-

B 2144

D 650

NÅ 38600,-

H 1314

EFFEKT 3900W,230V

Veil. 62400,-

Buffetvogn kald eller varm for 3,4 eller 6 1/1. Statisk kjøling eller vannbad med overvarme. Hev og senkbar topp på den kjølte enheten. Hosteskjerm og belysning. Brettbaner kommer som tillegg.

KJ Ø LT B U F F E T VO G N G R E E N KALD +4 - +8 4 GN 1/1

B 844

D 1212

NÅ 37000,KALD +4 - +8 8 GN 1/1*

B 1494

H 1477

EFFEKT 272W,230V

Veil. 59800,D 1212

NÅ 41000,-

H 1477

EFFEKT 341W,230V

Veil. 66200,-

VAR M B U F F E T VO G N R E D VARM +30 - +75 8 GN 1/1*

B 1494

NÅ 45300,-

D 1212

H 1477

EFFEKT 4832W,400V

Veil. 73100,-

Buffetvogn kald eller varm for 4 eller 8 GN 1/1. Statisk kjøling eller vannbad med overvarme. Hev og senkbar topp på den kjølte enheten. Hosteskjerm og belysning. Brettbaner kommer som tillegg.

189


K J Ø LT E B E N K E R F R A F O R C A R GJENNOMTENKTE LØSNINGER TIL MARKEDSLEDENDE PRISER!

17800, KJ Ø LT P I Z Z AB E N K PZ 2600TN L 1510

D 800

H 990

VOLUM 390L

NÅ 17800,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 350W

Veil. 29600,-

Kjølt Pizzabenk utført i rustfritt med Garnytyrrenne. Temperatur område +2-+8 C. Skap tilpasset 60 x 40 brett.

KJ Ø LT P I Z Z AB E N K PZ 3600TN L 2020

D 800

H 990

VOLUM 580L

NÅ 19960,-

EFFEKT 350W

Veil. 32700,-

Kjølt Pizzabenk utført i rustfritt med Garnytyrrenne. Temperatur område +2-+8 C.

LEASING

639,-

KJØLEMEDIUM R134A

Skap tilpasset 60 x 40 brett.

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

KJ Ø LT P I Z Z AB E N K PZ 2610TN L 2025

D 800

H 990

NÅ 16200,-

VOLUM 386L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 350W

Veil. 26900,-

Kjølt Pizzabenk utført i rustfritt med Garnytyrrenne. Temperatur område -2-+8 C. Skap tilpasset 60 x 40 brett.

190


KJ ØLT PIZZA B E N K

KJ Ø LT P I Z Z AB E N K

S903 PZ

S903PZCAS

L 1400

D 700

H 1030

VOLUM 368L

NÅ 15450,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 230W

L 1420

D 700

H 1030

NÅ 17550,-

Veil. 24900,-

VOLUM 257L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 230W

Veil. 28500,-

Kjølt Pizzabenk utført i rustfritt med Garnytyrrenne. Temperatur område -2-+8 C.

Kjølt Pizzabenk utført i rustfritt med Garnytyrrenne. Temperatur område -2-+8 C.

Skap tilpasset 1/1 GN.

Skap tilpasset 1/1 GN.

KJ ØLT PIZZA B E N K PS 900 L 900

D 700

H 1010

VOLUM 288L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 6500,-

EFFEKT 230W

Veil. 10800,-

LAGERVARE Kjølt Pizzabenk utført i rustfritt med Garnytyrrenne. Temperatur område -2-+8 C. Skap tilpasset 1/1 GN.

191


SA LADETTE

SALAD E T T E

S 900

S 902

L 905

D 700

H 880

VOLUM 240L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 5900,-

EFFEKT 230W

L 905

D 700

H 880

VOLUM 240L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 7300,-

Veil. 8500,-

EFFEKT 230W

Veil. 11760,-

Saladette utført i rustfritt. GN tilpasset kjølebrønn og skjærefjøl i plast. Kapasitet Kjølebrønn: 3 x 1/1 GN.

LAGERVARE Saladette utført i rustfritt. GN tilpasset kjølebrønn og skjærefjøl i plast. Kapasitet kjølebrønn: 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN.

SA LADETTE

SALAD E T T E

S903

PS200

L 1370

D 700

H 880

VOLUM 368L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 8500,-

EFFEKT 230W

L 905

D 700

H 880

VOLUM 240L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 7500,-

Veil. 13400,-

Saladette utført i rustfritt. GN tilpasset kjølebrønn og skjærefjøl i plast. Kapasitet Kjølebrønn: 4 x 1/1 GN.

EFFEKT 230W

Veil. 12500,-

LAGERVARE Saladette utført i rustfritt. GN tilpasset kjølebrønn. Kapasitet kjølebrønn: 5 x 1/6 GN.

10500, -

SA LADETTE PS300 L 1370

D 700

H 880

VOLUM 368L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 10500,-

EFFEKT 230W

Veil. 17000,-

LAGERVARE Saladette utført i rustfritt. GN tilpasset kjølebrønn. Kapasitet kjølebrønn: 8 x 1/6 GN 192

BEHOV FOR TEKNISK SERVICE/SUPPORT? RING ROLF BERG TLF: 33 06 1 0 1 8 EP OST: ROLF@NICHE.NO


BEST PRIS!

KJ ØLT ARBEIDSB E N K

KJ Ø LT AR B E I D S B E N K

S 901

S901-2D

L 900

D 700

H 880

VOLUM 240L

NÅ 6500,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 230W

L 900

D 700

H 880

VOLUM 240L

NÅ 8945,-

Veil. 10470,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 230W

Veil. 14400,-

Kjølt arbeidsbenk med dører utført i rustfritt og motor i sokkel.

Kjølt arbeidsbenk med dører utført i rustfritt og motor i sokkel.

KJ ØLT ARBEIDSB E N K

KJ Ø LT AR B E I D S B E N K

S901-4D

S 903 TOP

L 900

D 700

H 880

NÅ 11700,-

VOLUM 240L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 230W

Veil. 18900,-

Kjølt arbeidsbenk med dører utført i rustfritt og motor i sokkel.

L 1370

D 700

H 880

NÅ 8880,-

VOLUM 368L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 230W

Veil. 14300,-

Kjølt arbeidsbenk med dører utført i rustfritt og motor i sokkel.

193


KJ Ø LE B E N K ME D G R AN I T T TO P P PA1500TNGR7 L 1505

D 800

H 850

VOLUM 390L

NÅ 15240,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 360W

Veil. 24590,-

Kjølebenk med granitt topp og dører. Utført i rustfritt stål.

KJ Ø LE B E N K ME D G R AN I T T TO P P PA2000TNGR7 L 2005

D 800

H 850

NÅ 17095,-

VOLUM 350L

KJØLEMEDIUM R134A Veil. 27580,-

Kjølebenk med granitt topp og dører. Utført i rustfritt stål.

194

EFFEKT 360W


3480,-

K JØL ESKA P/FRYSESKA P

K JØL E SK AP ME D G LAS S D Ø R

F RYS E S KAP ME D G LAS S DØR

ER200SS / EF200SS

ER200GSS

EF200GSS

KJØLESKAP L 600

D 585

H 855

VOLUM 130L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 3480,-

EFFEKT 150W

Veil. 5800,-

L 600

D 585

H 855

VOLUM 130L

NÅ 4300,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

L 600

D 585

H 855

VOLUM 130L

NÅ 6890,-

Veil. 6950,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 11120,-

Kjøleskap i rustfritt stål med glass dør.

Fryseskap i rustfritt stål med glass dør.

KJØL ESKAP/FRYSESK A P

K JØL E SK AP ME D G LAS S D Ø R

F RYS E S KAP ME D G LAS S DØR

ER400SS / EF400SS

ER400SSG

ER400SSG

FRYSESKAP L 600

D 585

H 855

VOLUM 130L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 3780,-

EFFEKT 150W

Veil. 6300,-

LAGERVARE Kjøleskap/fryseskap i rustfritt.

5400,-

KJØLESKAP L 600

D 585

H 1855

VOLUM KJØLEMEDIUM EFFEKT 340L R134A 210W

NÅ 5400,-

Veil. 9000,-

L 600

D 585

H 1855

NÅ 6300,-

VOLUM 340L

KJØLEMEDIUM R134A Veil. 10150,-

Kjøleskap i rustfritt stål med glass dør.

EFFEKT 210W

L 600

D 585

H 1855

NÅ 9400,-

VOLUM 340L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

Veil. 15200,-

Fryseskap i rustfritt stål med glass dør.

FRYSESKAP L 600

D 585

H 1855

VOLUM KJØLEMEDIUM EFFEKT 340L R134A 210W

NÅ 6300,-

Veil. 10500,-

LAGERVARE Kjøleskap/fryseskap i rustfritt. 195


E KSP ONERINGSKJØL

E K SPO N E R I N G S KJ Ø L

E KS P O N E R I N G S KJ Ø L

VGP200R

VGP400R

LSC280

D 706

L 706

H 1300

VOLUM 200L

NÅ 8610,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

H 1800

VOLUM 408L

NÅ 14570,-

Veil. 13900,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

D 485

L 515

H 1650

VOLUM 235L

NÅ 8160,-

Veil. 23500,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

Veil. 13600,-

Exponeringskjøleskap på 200L og 2 hyller for display og utstilling med 4 store glass som viser produkterna på beste måte med ledbelysning. vifteventilert kjøleaggregat, automatisk avfrostning med oppsamlingskar, elektronisk termostat, dobbelglass i alle 4 sidorna, rostfritt stål.

Exponeringskjøleskap på 400L og 4 hyller for display og utstilling med 4 store glass som viser produkterna på beste måte med ledbelysning. vifteventilert kjøleaggregat, automatisk avfrostning med oppsamlingskar, elektronisk termostat, dobbelglass i alle 4 sidorna, rostfritt stål.

Exponeringskjøl för display og utstillning med 4 store glassflater som viser produkterna på beste måte med ledbelysning. vifteventilert kjøleaggregat, automatisk avfrostning med uppsamlingskar, elektronisk termostat, dubbelglass i alle 4 sidene, lakerteplater med plast detaljer.

E KSP ONERINGSKJØL

E K SPON E R I N G S KJ Ø L

E KS P O N E R I N G S KJ Ø L

LSC235

TCBD68

TCBD98

L 515

D 485

H 1850

VOLUM 280L

NÅ 8940,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

L 428

D 386

H 930

VOLUM 58L

NÅ 3100,-

Veil. 14900,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

L 428

D 386

H 1150

VOLUM 98L

NÅ 3600,-

Veil. 5100,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

Veil. 5900,-

Exponeringskjøl för display og utstillning med 4 store glassflater som viser produkterna på beste måte med ledbelysning. vifteventilert kjøleaggregat, automatisk avfrostning med uppsamlingskar, elektronisk termostat, dubbelglass i alle 4 sidene, lakerteplater med plast detaljer.

Exponeringskjøl benkmodell for display og utstilling med 4 store glassflater som viser produktene på besta måte med ledbelysning. vifteventileliert kjøleaggregat, automatisk avfrostning med oppsamlingskar, elektronisk termostat, dubbelglass i alle 4 sider, lakert plate og plastdetaljer.

Exponeringskjøl benkmodell for display og utstilling med 4 store glassflater som viser produktene på besta måte med ledbelysning. vifteventileliert kjøleaggregat, automatisk avfrostning med oppsamlingskar, elektronisk termostat, dubbelglass i alle 4 sider, lakert plate og plastdetaljer.

K JØL EM ONTER BENK

K JØL E M ON T E R B E N K

KJ Ø LE MO N T E R B E N K

HAV91

HAV111

HAV131

L 910

D 515

H 555

NÅ 6720,-

VOLUM 110L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

Veil. 11200,-

Kjølemonter benkmodell med åpning fra to sider i rustfritt stål Avfrostning med timer - Selvtømmende kondensbeholder - Ledbelysning - Lettglidende skyvendedører - dobbelt glass for beste effektive temperaturhollning - +2°-+8°. 196

D 706

L 706

L XXX

D XXX

H XXX

NÅ 7320,-

VOLUM 150L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

Veil. 12200,-

Kjølemonter benkmodell med åpning fra to sider i rustfritt stål Avfrostning med timer - Selvtømmende kondensbeholder - Ledbelysning - Lettglidende skyvendedører - dobbelt glass for beste effektive temperaturhollning - +2°-+8°.

L XXX

D XXX

H XXX

NÅ 7920,-

VOLUM 190L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 210W

Veil. 13200,-

Kjølemonter benkmodell med åpning fra to sider i rustfritt stål Avfrostning med timer - Selvtømmende kondensbeholder - Ledbelysning - Lettglidende skyvendedører - dobbelt glass for beste effektive temperaturhollning - +2°-+8°.


K J Ø LT / V A R M E B O R D M O N T E R TIL MARKEDSLEDENDE PRIS!

KJØLT

BORDM ONTER

4678,-

KJ Ø LE MO N T E R VPRXXX VPR100

L 705

D 460

H 670

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 4678,VPR120

L 705

Veil. 6237,D 580

H 670

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 6039,VPR160

L 883

EFFEKT 210W

EFFEKT 210W

Veil. 8052,D 580

H 670

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 7145,-

EFFEKT 210W

Veil. 9526,-

LAGERVARE Kjølemonter benkmodell 100-160L i rUstfritt stål - Avfrostning med timer - Selvtømmende kondensbeholder - Ledbelysning - Lettglidende skyvedøerer - dobbelglass for effektiv temperaturholdning + 2°-+8°.

VARMT

BORDM ONTER

VAR ME MO N T E R VPHXXX VPH100

L 710

D 460

H 670

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 4678,VPH120

L 710

Veil. 6237,D 580

H 670

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 6039,VPH160

L 880

EFFEKT 210W

EFFEKT 210W

Veil. 8052,D 580

H 670

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 7145,-

EFFEKT 210W

Veil. 9526,-

LAGERVARE Produsert i rustfritt stål. LED belysning. Skyvedører på betjeningsside. Temperatur: +30 - +90C.

197


VINSKAP TIL MARKEDSLEDENDE PRISER!

V IN SK AP KL2793 L 640

D 610

H 870

VOLUM 130L

KJØLEMEDIUM R134A

NÅ 7750,-

EFFEKT 150W

Veil. 12500,-

Vinskap av god kvalitet. Elegant og i forskjellige farger. volum pa 130liter.to hylleplan, isolert glass, takbelysning med av/pa knapp. Viftestyrt kjoleaggregat for optimal temperatur. Elektronisk termostat og automatisk avfrostning med oppsamlingskar for spillvann.

VINSKA P

VI N S KAP

KL2791

KL2792

L 700

D 660

H 1870

NÅ 10500,-

198

VOLUM 310L

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 285W

Veil. 16890,-

Vinskap av god kvalitet. Elegant og i forskjellige farger. volum på 310 liter. fem hylleplan, isolert glass, takbelysning med av/på knapp. Viftestyrt kjøleaggregat for optimal temperatur. Elektronisk termostat og automatisk avfrostning med oppsamlingskar for spillvann.

L 1325

D 660

H 1870

NÅ 20680,-

VOLUM 310LX2

KJØLEMEDIUM EFFEKT R134A 285WX2 Veil. 33345,-

Vinskap av god kvalitet. Elegant og i forskjellige farger. volum på 310+310 liter. fem +fem hylleplan, isolert glass, takbelysning med av/på knapp. Viftestyrt kjøleaggregat for optimal temperatur. Elektronisk termostat og automatisk avfrostning med oppsamlingskar for spillvann.


GLASSHENGERE VÅ R E G L AS S H E N G E R E E R D E S I G N E T O G P R O D U S E RT I S V E R I G E O G F I N N E S B Å D E F O R V E G G O G TA K M O N TA S J E . F A R G E A LT E R N A T I V E N E E R S O R T , K R O M , G U L L O G N Y H E T E N K O B B E R .

LEVERES I FØLGENDE FINISH:

KOB B ER

GULL

KROM

LGR - 300 - VEGG L 300

D 500

H 40

SORT

LG R-30 0 - TA K VEKT 2100 G

L 300

Veil. 950,-

D 500

H 70

LG R - 4 00 - VE G G VEKT 2400 G

L 400

Veil. 990,-

D 500

H 40

LG R - 4 00 - TAK VEKT 2500 G

L 400

Veil. 980,-

D 500

H 70

VEKT 2700 G

Veil. 990,-

Glasshenger i lakkert stål til 15 stnd. vinglass.

Glasshenger i lakkert stål til 15 stnd. vinglass.

Glasshenger i lakkert stål til 20 stnd. vinglass.

Glasshenger i lakkert stål til 20 stnd. vinglass.

LGS- 300 - V EGG

LG S-4 0 0 - V E G G

LG S - 3 00 - TAK

LG S - 3 00 - TA K

L 300

D 100

H 40

Veil. 263,Glasshenger til 3 stnd. vinglass.

VEKT 420 G

L 400

D 100

H 40

Veil. 263,Glasshenger til 4 stnd. vinglass.

VEKT 500 G

L 300

D 100

H 70

Veil. 289,Glasshenger til 3 stnd. vinglass.

VEKT 480 G

L 400

D 100

H 70

VEKT 540 G

Veil. 289,Glasshenger til 4 stnd. vinglass.

199


FLOTTE KLASSISKE BUFFETER I F L E R E U T F Ø R E L S E R . F O R V E G G E L L E R F R I T T S TÅ E N D E !

B UF F ETVOGN

B UFFE T VO G N

B U F F E T VO G N

CLR2788W

ELR2827

CLR2787

D KAPASITET H 680 1250 3 GN

L 1110

NÅ 19560,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

NÅ 20520,-

Veil. 32600,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

L 1110

D KAPASITET H 680 1250 3 GN

NÅ 19560,-

Veil. 34200,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 32600,-

Kjølt buffevogn med brønn og overbygg temperatur området: +2-+10 C.

Kjølt buffevogn med brønn og overbygg temperatur området: +2-+10 C.

Kjølt buffevogn med brønn og overbygg temperatur området: +2-+10 C.

B UF F ETVOGN

B UFFE T VO G N

B U F F E T VO G N

ELR2826W

CLR2786W

ELR2825

D KAPASITET H L 4 GN 1480 680 1250

NÅ 20520,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 34200,-

Kjølt buffevogn med brønn og overbygg temperatur området: +2-+10 C.

L 1110

D KAPASITET H 680 1250 3 GN

NÅ 18300,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

D KAPASITET H L 4 GN 1480 680 1250

NÅ 21300,-

Veil. 32500,-

Kjølt buffevogn med brønn og overbygg temperatur området: +2-+10 C.

B UFFE T VO G N

B U F F E T VO G N

CL2774

ELC2828W

CL2777W

D KAPASITET H 680 1250 3 GN

NÅ 13000,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 22500,-

Elegant buffevong med overbygg, underhylle og vannbad.

D KAPASITET H L 4 GN 1480 680 1250

NÅ 14400,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 24000,-

Elegant buffevong med overbygg, underhylle og vannbad.

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 35500,-

Kjølt buffevogn med brønn og overbygg temperatur området: +2-+10 C.

B UF F ETVOGN L 1110

200

D KAPASITET H L 4 GN 1480 680 1250

L 1110

D KAPASITET H 680 1250 3 GN

NÅ 12600,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 21000,-

Elegant buffevogn med overbygg, underhylle og vannbad.


12600, -

B U F F ETVOGN

B UFFE T VO G N

B U F F E T VO G N

CL2777W

ELC2834

ELC2834W

L D H KAPASITET 1480 680 1250 4 GN

NÅ 13200,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 22000,-

Elegant buffevong med overbygg, underhylle og vannbad.

L 1110

D H KAPASITET 680 1250 3 GN

NÅ 12600,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 21000,-

Elegant buffevong med overbygg, underhylle og vannbad

L D H KAPASITET 1480 680 1250 4 GN

NÅ 13200,-

KJØLEMEDIUM R134A

EFFEKT 150W

Veil. 22000,-

Elegant buffevong med overbygg, underhylle og vannbad

201


MODULBASERTE KJØLE & FRYSEROM B E S T I L L I DAG ! KO R T L E V E R I N G S T I D !

ALT I N K LU DE RT!

Kjøl: -2°C / +10°C Frys: -18°C/ -22°C

D RI FTS S I K K R E K J Ø L E O G FRYS ER O M VÅ R E G E N S E R I E AV H ØY K VA L I T E TS K J Ø L E O G FRYSEROM TIL MARKEDSLEDENDE PRISER Vår nye serie kjøle og fryserom leveres med elementer i CFC fri polyurethan og et cam lock låssystem mellom elementene. Kjølerommene leveres med en tykkelse på 75mm og fryserommene leveres med en tykkelse på 100mm. Elementene er i lakkert galvanisert stål og overflate gulv i sklisikkert rustfritt stål. Alle rommene har dør med nødåpner. De komplette rommene leveres med integrert luftkjølt aggregat, hyller og lys. Standard leveres rommet i H=2000 eller H=2300mm. Fryserommet har varmekabel i dør og trykkutjevner. Aggregatet leveres med digital styring, 5 meter kabel og i 230V/-fas utførelse. Max omgivende temperatur: + 35°C. Rommene leveres i to temperatur soner 202


SPØR OSS OM LEASING FINANSIERING!

31815,120 9

1212

12 15

12 18

Tillegg for 2300 mm høyde: 2170 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2170 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2170 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2310 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

D 900

B 1200

NÅ 28842,-

H 2000 Veil. 48069,-

FRYSEROM

D 1200

B 1200

NÅ 30114,-

H 2000 Veil. 50190,-

NÅ 32094,-

H 2000 Veil. 53490,-

B 1200

NÅ 31815,-

H 2000 Veil. 53025,-

FRYSEROM

FRYSEROM D 900

B 1200

D 1500

B 1200

D 1200

NÅ 33351,-

H 2000 Veil. 55585,-

B 1200

B 1200

D 1800

NÅ 33158,-

H 2000 Veil. 55263,-

FRYSEROM D 1500

NÅ 35054,-

H 2000 Veil. 58422,-

B 1200

D 1800

NÅ 36408,-

H 2000 Veil. 60680,-

1221

1224

12 3 0

15 12

Tillegg for 2300 mm høyde: 2310 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2310 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2310 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2520 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

B 1200

D 2100

NÅ 35226,-

H 2000 Veil. 58710,-

D 2400

NÅ 36903,-

H 2000 Veil. 61505,-

FRYSEROM

FRYSEROM B 1200

B 1200

D 2100

NÅ 38462,-

H 2000 Veil. 64103,-

B 1200

B 1200

D 3000

NÅ 41000,-

H 2000 Veil. 66820,-

NÅ 40140,-

H 2000 Veil. 66900,-

B 1200

D 1200

NÅ 31850,-

H 2000 Veil. 53080,-

FRYSEROM

FRYSEROM D 2400

B 1500

D 3000

NÅ 43344,-

H 2000 Veil. 72240,-

B 1500

D 1200

NÅ 35088,-

H 2000 Veil. 58480,-

1515

1 51 8

15 2 1

15 2 4

Tillegg for 2300 mm høyde: 2520 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2520 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2800 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2800 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

B 1500

D 1500

NÅ 34178,-

H 2000 Veil. 56963,-

D 1800

NÅ 35532,-

H 2000 Veil. 59220,-

FRYSEROM

FRYSEROM B 1500

B 1500

D 1500

NÅ 37432,-

H 2000 Veil. 62386,-

B 1500

B 1500

D 2100

NÅ 37631,-

H 2000 Veil. 62717,-

NÅ 38790,-

H 2000 Veil. 64644,-

B 1500

D 2400

NÅ 39480,-

H 2000 Veil. 65800,-

FRYSEROM

FRYSEROM D 1800

B 1500

D 2100

NÅ 40869,-

H 2000 Veil. 68114,-

B 1500

D 2400

NÅ 42751,-

H 2000 Veil. 71251,-

203


1 5 30

1812

18 15

18 18

Tillegg for 2300 mm høyde: 2800 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2800 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2800 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 2800 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

B 1500

D 3000

NÅ 42520,-

H 2000 Veil. 70866,-

D 1200

NÅ 34335,-

H 2000 Veil. 57225,-

FRYSEROM

FRYSEROM B 1500

B 1800

D 3000

NÅ 47313,-

H 2000 Veil. 78855,-

B 1800

B 1800

D 1500

NÅ 36855,-

H 2000 Veil. 61425,-

NÅ 37548,-

H 2000 Veil. 62580,-

B 1800

D 1800

NÅ 38493,-

H 2000 Veil. 64155,-

FRYSEROM

FRYSEROM D 1200

B 1800

D 1500

NÅ 40100,-

H 2000 Veil. 66822,-

B 1800

D 1800

NÅ 41769,-

H 2000 Veil. 69615,-

1 8 21

1824

18 3 0

2 112

Tillegg for 2300 mm høyde: 3080 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 3080 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 3080 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 3640 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

B 1800

D 2100

NÅ 41517,-

H 2000 Veil. 69195,-

D 2400

NÅ 43578,-

H 2000 Veil. 72630,-

FRYSEROM

FRYSEROM B 1800

B 1800

D 2100

NÅ 44720,-

H 2000 Veil. 74529,-

B 1800

B 1800

D 3000

NÅ 48813,-

H 2000 Veil. 81354,-

NÅ 48306,-

H 2000 Veil. 80510,-

B 1800

D 1200

NÅ 35600,-

H 2000 Veil. 59336,-

FRYSEROM

FRYSEROM D 2400

B 2100

D 3000

NÅ 51870,-

H 2000 Veil. 86450,-

B 2100

D 1200

NÅ 38840,-

H 2000 Veil. 64733,-

LEASING KJØL

1386,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

2115

2118

2 12 1

2 12 4

Tillegg for 2300 mm høyde: 3640 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 3640 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 3640 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 3640 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

B 2100

D 1500

NÅ 38241,-

H 2000 Veil. 63735,-

D 1500

NÅ 41480,-

204

D 1800

NÅ 40026,-

H 2000 Veil. 66710,-

FRYSEROM

FRYSEROM B 2100

B 2100

H 2000 Veil. 69132,-

B 2100

B 2100

D 2100

NÅ 43296,-

H 2000 Veil. 72160,-

FRYSEROM D 1800

NÅ 43281,-

H 2000 Veil. 72135,-

B 2100

B 2100

D 2100

NÅ 45460,-

H 2000 Veil. 75766,-

FRYSEROM D 2100

NÅ 48000,-

H 2000 Veil. 80000,-

B 2100

D 2100

NÅ 50220,-

H 2000 Veil. 83969,-


2130

2412

2 4 15

2 4 18

Tillegg for 2300 mm høyde: 3640 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 4200 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 4200 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 4200 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

B 2100

D 3000

NÅ 51060,-

H 2000 Veil. 85099,-

D 1200

NÅ 37878,-

H 2000 Veil. 63130,-

FRYSEROM

FRYSEROM B 2100

B 2400

D 3000

NÅ 54120,-

H 2000 Veil. 90192,-

B 2400

D 1500

NÅ 40587,-

H 2000 Veil. 67645,-

D 1200

NÅ 41132,-

H 2000 Veil. 68553,-

B 2400

H 2000

D 1800

NÅ 42520,-

Veil. 70866,-

FRYSEROM

FRYSEROM

B 2400

B 2400

D 1500

NÅ 43800,-

H 2000 Veil. 73000,-

B 2400

H 2000

D 1800

NÅ 47260,-

Veil. 78767,-

24 21

2424

2430

3 012

Tillegg for 2300 mm høyde: 4760 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 4760 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 4760 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 4760 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

B 2400

D 2100

NÅ 44336,-

H 2000 Veil. 73894,-

D 2400

NÅ 49850,-

H 2000 Veil. 83062,-

FRYSEROM

FRYSEROM B 2400

B 2400

D 2100

NÅ 49100,-

H 2000 Veil. 81823,-

B 2400

B 2400

D 3000

NÅ 53952,-

H 2000 Veil. 89920,-

NÅ 52900,-

H 2000 Veil. 88155,-

B 2400

H 2000

D 1200

NÅ 41100,-

Veil. 68415,-

FRYSEROM

FRYSEROM D 2400

B 3000

D 3000

NÅ 57100,-

H 2000 Veil. 95038,-

B 3000

H 2000

D 1200

NÅ 45790,-

Veil. 76317,-

LEASING KJØL

1717,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

30 15

30 1 8

3 02 1

3 02 4

Tillegg for 2300 mm høyde: 4760 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 5320 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 5320 ,-

Tillegg for 2300 mm høyde: 5320 ,-

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

KJØLEROM

B 3000

D 1500

NÅ 43593,-

H 2000 Veil. 72655,-

D 1800

NÅ 47400,-

H 2000 Veil. 79000,-

FRYSEROM

FRYSEROM B 3000

B 3000

D 1500

NÅ 48368,-

H 2000 Veil. 80612,-

B 3000

B 3000

D 2100

NÅ 49660,-

H 2000 Veil. 82761,-

FRYSEROM D 1800

NÅ 50500,-

H 2000 Veil. 84136,-

B 3000

B 3000

D 2400

NÅ 53620,-

H 2000 Veil. 89366,-

FRYSEROM D 2100

NÅ 52720,-

H 2000 Veil. 87854,-

B 3000

D 2400

NÅ 56680,-

H 2000 Veil. 94460,-

205


ISBITMASKINER I H ØY E ST E K VA L I T E T O G I E N B R E D D E S O M D E K K E R D E F L E ST E B E H OV !

9750,-

ISB I TM ASKIN

ISB IT M ASK I N

I S B I T MAS KI N

C180

C280

C250R / C-250 R404A

L 400

D 400

H 650

NÅ 5700,-

EFFEKT 180W

L 400

H 670

NÅ 6450,-

Veil. 7600,-

The C-180 passer for mindre steder som kontor, kaffebar osv. Denne maskinen har den største bingen i markedet på denne strørrelsen. Produkjon pr. døgn: 18kgrs. Lager kapasitet i binge: 10~11kgrs. Kjøleveske: R134A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 28kgrs.

D 460

EFFEKT 210W

C250R

D 580

NÅ 9750,-

Veil. 8600,-

Produkjon pr. døgn: 28kgrs. Lager kapasitet i binge: 12~13kgrs. Kjøleveske: R134A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm

L 335

C-250 R404A

L 400

H 580

EFFEKT 385W

Veil. 1300,D 460

NÅ 10125,-

H 670

EFFEKT 385W

Veil. 13500,-

C-250 Veldig plass besparende dimensjon. Produkjon pr. døgn: 25kgrs. Lager kapasitet i binge: 4~5kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 32kgrs.

NYHET!

The C-250 FA Perfekt for trange plasser med luftinntak i front. Produkjon pr. døgn: 28kgrs. Lager kapasitet i binge: 12~13kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 31kgrs.

KANSKJE MARKEDETS BESTE P R I S E R PÅ I S B I T M A S K I N E R !

IS B I TM ASKIN

ISB IT M ASKI N

I S B I T MAS KI N

C300

C400

C600

L 480

D 625

NÅ 11850,-

H 600

EFFEKT 475W Veil. 15800,-

C-300 Denne maskinen kobinerer storlagringspass med som passer bra til små barer, café og konto. Produkjon pr. døgn: 30kgrs. Lager kapasitet i binge: 10~12kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 41kgrs.

206

L 480

D 580

NÅ 12525,-

H 750

EFFEKT 575W Veil. 16700,-

C-400 Meget effektiv maskin. Denne kan brukes i barer, restauranter, kantiner og større kontor. Produkjon pr. døgn: 40kgrs. Lager kapasitet i binge: 16~18kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 44kgrs.

L 480

D 580

NÅ 15375,-

H 840

EFFEKT 640W Veil. 20500,-

The C-600 Liten effektiv maskin med god lagringsplass. Perfekt til bar, restaurant, café og kantine. Produkjon pr. døgn: 60kgrs. Lager kapasitet i binge: 25~30kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 51.6kgrs.


I SB I TMASKIN

ISB IT M AS KI N

I S B I T MAS KI N

C660

C800

C1200

L 600

D 580

H 820

NÅ 17625,-

EFFEKT 720W Veil. 23500,-

C-660 med stor binge passer til Cafe’s, reatauranter, kantiner og bar. Produkjon pr. døgn: 66kgrs. Lager kapasitet i binge: 30~35kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 54kgrs.

L 710

D 580

H 880

NÅ 20625,-

EFFEKT 987W Veil. 27500,-

C-800 har en fantastisk produskjonskapasitet og stor binge. Passer til større restauranter, store kantiner. Produkjon pr. døgn: 80kgrs. Lager kapasitet i binge: 35~40kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 59kgrs.

L 815

D 580

NÅ 25125,-

H 940

EFFEKT 1390W Veil. 33500,-

The C-1200 Veldig effektiv ismasin med god binge kapasitet. Produkjon pr. døgn: 120kgrs.Lager kapasitet i binge: 45~50kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS.Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 83kgrs.

BEHOV FOR TEKNISK SERVICE/SUPPORT? RING ROLF BERG TLF: 33 06 1 0 1 8 EP OST: ROLF@NICH E .NO

I SB I TMASKIN

ISB IT M AS KI N

C1600

C2800

L 1130

D 580

NÅ 28500,-

H 940

EFFEKT 2002W Veil. 38000,-

The C-1600 Stor og effektiv isbitmaskin om passer til bar, restaurant og diskotek. Produkjon pr. døgn: 160kgrs. Lager kapasitet i binge: 75~80kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 97kgrs.

L 800

D 880

NÅ 48750,-

H 1390

EFFEKT 2840W Veil. 65000,-

The C-2800 denne maskinen har en veldig god kapasiet og stor lageringspalss i bingen. Passer til store barer, diskotek. Produkjon pr. døgn: 280kgrs. Lager kapasitet i binge: 120~140kgrs. Kjøleveske: R404A. Vann inntak: Φ 3/4 GAS. Avløp: Φ 24mm. Netto vekt: 107kgrs.

207


SUSHI KJØLERE H OZ I Z A K I S U S H I K J Ø L E R E E R K J E N T F O R S I N H ØY E K VA L I T E T O G D R I F T S S I K K E R H E T ! A N E R K J E N T E S U S H I KO K K E R V E LG E R H OZ I S A K I

SUSHI MO N T E R 1 2 0 0

S U S H I MO N T E R 15 00

GR.HNC120BE-R-S

GR.HNC150BE-R-S

L 1200

D 345

H 280

L 1500

D 345

H 280

Veil. 18300,-

Veil. 19900,-

Sushi kjøler med avrundet frontglass og overflate i rustfritt stål. Avtagbare innleggsplater og skyvedører i glass på betjent side. kjølesystemet sikrer et stabil luftfuktighet og temperaturnivå. Kompressoren er plassert på høyre side.

Sushi kjøler med avrundet frontglass og overflate i rustfritt stål. Avtagbare innleggsplater og skyvedører i glass på betjent side. kjølesystemet sikrer et stabil luftfuktighet og temperaturnivå. Kompressoren er plassert på høyre side.

LEASING

772,-

PR. MND

Leasing pr. mnd, 36 mnd.

SUSHIK JØL E R 1 8 0 0

S U S H I KJ Ø LE R 2 100

GR.HNC180BE-R-S

GR.HNC210BE-R-S

L 1800

208

D 345

H 280

L 2100

D 345

H 280

Veil. 21700,-

Veil. 24100,-

Sushi kjøler med avrundet frontglass og overflate i rustfritt stål. Avtagbare innleggsplater og skyvedører i glass på betjent side. kjølesystemet sikrer et stabil luftfuktighet og temperaturnivå. Kompressoren er plassert på høyre side.

Sushi kjøler med avrundet frontglass og overflate i rustfritt stål. Avtagbare innleggsplater og skyvedører i glass på betjent side. kjølesystemet sikrer et stabil luftfuktighet og temperaturnivå. Kompressoren er plassert på høyre side.


F I M A R , VÅ R I TA L I E N S K E H O V E D L E V E R A N D Ø R AV K VA L I T E T S M A S K I N E R I ET BREDT SPEKTER. FIMAR HAR GJENNOM FLERE GENERASJONER E TA B L E R T S E G S O M E N M A R K E D S L E D E R I E T B R E D T S P E K T E R , O G A R B E I D E R KO N T I N U E R L I G I N N E N P R O D U K T U T V I K L I N G O G N YS K A P N I N G . NÅR DU INVESTERER I EN ET PRODUKT FRA FIMAR, INVESTERER DU I K VA L I T E T O G L A N G S I K T I G S A M A R B E I D.

KJØTTKVERNER TIL DET PROFFESJONELLE KJØKKEN

K JØT T KVERN FAST KVERNHUS

K JØT T K V E RN M E D AV TAG B A RT K V E RH U S

FIM.32RS L 490

D 340

H 530

FIM.32/TN

EFFEKT 2200W

VEKT 53KG

1 FAS

L 520

D 320

H 550

EFFEKT 2200W

VEKT 53

1 FAS

NÅ 14630,-

Veil. 20900,-

3 FAS

NÅ 14350,-

Veil. 20500,-

3 FAS

NÅ 12950,-

Veil. 18500,-

NÅ 13230,-

Veil. 18000,-

Produsert i rustfritt stål, Ø75 mm innmating, reverserende, selvslipende kniv. Kapasitet: 500 Kg/ time.

Produsert i rustfritt stål, Ø75 mm innmating, reverserende, selvslipende kniv. Kapasitet: 500 Kg/ time.

K JØT T KV ERN MED AVTAG BA RT KV ERNH US

K JØT T K V E RN M E D AV TAG B A RT K V E RN H U S

FIM.22/C L 470

D 270

H 450

EFFEKT 1100W

VEKT 26KG

1 FAS NÅ 8785,-

L 440

D 270

H 450

EFFEKT 750W

VEKT 22KG

1 FAS Veil. 12550,-

3 FAS NÅ 8400,-

FIM.12/C

NÅ 7700,-

Veil. 11000,-

3 FAS Veil. 12000,-

Produsert komplett i rustfritt stål, med avtagbart kverneverk. Ø52 mm innmating. Selvslipende. Kapasitet: 300 Kg/t.

NÅ 7490,-

Veil. 10700,-

Produsert komplett i rustfritt stål, med avtagbart kverneverk. Ø52 mm innmating. Selvslipende. Kapasitet: 160 Kg/t. 209


KJ ØT TSAG FIM.SE 1550

L 530

D 400

H 850

NÅ 11830,1830

L 630

D 450

L 750

D 500

NÅ 14700,-

BLAD L 1550

VEKT 37KG

Veil. 16900,H 970

NÅ 12250,2020

EFFEKT 750W

EFFEKT 750W

BLAD L 1830

VEKT 39KG

Veil. 17500,H 1070

EFFEKT 900W

BLAD L 2020

VEKT 52KG

Veil. 21000,-

3 fas. Kraftig kjøttsag produsert i anodisert aluminium, sikkerhetsbryter, motorbrems, justering av tykkelse og høyde. Kniv holder og kjøtt mater.

ALLE MOD E LLE R K AN LE VE RE S I 1-FAS U T FØRE LS E MOT T ILLE GG I P RIS E N .

STAT I V T I L KJ ØT TSAG I LAKKE RT U T F Ø R E LS E FIM. SE BASE

Veil. 1700,210


E LT E M A S K I N E R FOR PIZZA OG MINDRE BAKERIER. DRIFTSSIKKER OG MEGET ENKEL BRUK!

E LTEM ASKIN MED FAST B OL L E

ELTEMASKIN MED TILT OG FAST BOLLE

ELTEMASKIN MED AVTAGBAR BOLLE OG TILT

FIM.SN

FIM.FN

FIM.CNS

L 550

7/SN

D 280

H 570

NÅ 8400,L 650

12/SN

D 350

L 670

D 390

H 600

L 780

D 430

H 600

L 800

D 480

KAPASITET 12KG

EFFEKT 750W

KAPASITET 18KG

Veil. 13950,H 710

NÅ 11690,38/SN

EFFEKT 750W

Veil. 13100,-

NÅ 9765,25/SN

KAPASITET 7KG

EFFEKT 1500W

KAPASITET 25KG

Veil. 16700,H 710

NÅ 12950,-

EFFEKT 1500W

Veil. 18500,-

L 920

D 530

NÅ 19740,-

H 920

EFFEKT 2200W

D 350

L 670

18/FN

D 390

25/FN

L 780

D 430

H 600

L 800

D 480

KAPASITET 12KG

EFFEKT 750W

KAPASITET 18KG

Veil. 16950,H 710

NÅ 13930,38/FN

EFFEKT 750W

Veil. 15800,-

NÅ 11865,-

EFFEKT 1500W

KAPASITET 25KG

Veil. 19900,H 710

NÅ 15050,-

EFFEKT 1500W

KAPASITET 38KG

Veil. 21500,-

LAGERVARE 50/FN

L 920

D 530

NÅ 22330,KAPASITET 50KG

H 600

NÅ 11060,-

KAPASITET 38KG

LAGERVARE 50/SN

L 650

12/FN

Veil. 12000,-

NÅ 9200,18/SN

EFFEKT 370W

H 920

EFFEKT 2200W

12/CNS

Veil. 31900,-

Eltemaskin for brød og pizza deig. Krok i rustfritt stål. Farget plexi over bolle. Tilt, Tillegg for 2 hastigheter 12,18,25, 38 og 50 Kg.

D 350

H 600

NÅ 11340,18/CNS

L 670

D 390

25/CNS

L 780

D 430

H 600

L 800

D 480

H 710

D 530

NÅ 24500,-

EFFEKT 750W

KAPASITET 18KG

EFFEKT 1500W

KAPASITET 25KG

Veil. 21600,H 710

NÅ 16240,L 920

KAPASITET 12KG

Veil. 18100,-

NÅ 15120,38/CNS

EFFEKT 750W

Veil. 16200,-

NÅ 12670,-

50/CNS KAPASITET 50KG

L 650

EFFEKT 1500W

KAPASITET 38KG

Veil. 23200,H 920

EFFEKT 2200W

KAPASITET 50KG

Veil. 35000,-

Eltemaskin for brød og pizza deig. Krok i rustfritt stål. Farget plexi over bolle. Tilt og avtagbar bolle. Tillegg for 2 hastigheter 12,18,25, 38 og 50 Kg.

Veil. 28200,-

Eltemaskin for brød og pizza deig. Krok i rustfritt stål. Farget plexi over bolle. Tillegg for 2 hastigheter 12,18,25, 38 og 50 Kg.

ALLE M AS K IN ER K A N L EV E R E S I 3 -FAS U TFØ R E L S E T IL L EGG: H j ul s e tt

K r. 1 .70 0,-

3- fas U tfø relse

K r. 0,-

2 H as t i gheter

K r. 1 .990,-

L øft e hå nd ta k b o lle CN S K r. 1 .1 0 0,211


KJEVLEMASKINER FOR DEN BEVISSTE PIZZABAKER!

9625,-

K JEVL EMASKIN 40 CM

K JE V L E M AS KI N 3 2 C M

KJEVLEMASKIN MED PARALELLE RULLER

FIM.FI 42/N

FIM.FI/32N

FIM.FIP/42N

FI/42N

L 490

NÅ 8778,-

D 510

H 775

EFFEKT 370W

FI/32N

NÅ 8008,-

Veil. 12540,-

Kjevlemaskin produsert i rustfritt stål. Rulle bredde 420mm, skråstilt topp. 0,3-5,5mm.

L 490

D 510

H 655

EFFEKT 370W

Veil. 11440,-

Kjevlemaskin produsert i rustfritt stål. Rulle bredde 320mm, skråstilt topp. 0,3-5,5mm.

FIP/42N

L 590

D 510

NÅ 9625,-

H 715

EFFEKT 370W

Veil. 13750,-

LAGERVARE Kjevlemaskin produsert i rustfritt stål. Rulle bredde 420mm, Paralelle ruller. 0,3-5,5mm.

SPØR OSS OM LEASING FINANSIERING!

212

FI . 4 2 /N


MIXERE TIL DET PROFFESJONELLE KJØKKEN!

M I XER 1 0 LTR

M IX E R 2 0 O G 3 0 LT R

FIM.IP/10F IP/10F

L 480

D 400

MI X E R 4 0 O G 6 0 LT R

FIM.IP/XXX H 650

NÅ 13650,-

EFFEKT 370W

KAPASITET 37KG

Veil. 19500,-

Kraftig mixer på 10 ltr. 3 hastigheter. Avtagbar rustfri bolle. Sikkerhetsbryter. Leveres med visp, krok og blander.

IP/20F

L 560

D 550

H 900

NÅ 18830,IP/30F

L 650

D 580

FIM.IP/XXX EFFEKT 550W

KAPASITET 98KG

Veil. 26900,H 1050

NÅ 35700,-

EFFEKT 750W

KAPASITET 195KG

Veil. 51000,-

Kraftig mixer på 20 og 30 ltr. 3 hastigheter. Avtagbar rustfri bolle. Sikkerhetsbryter. Leveres med visp, krok og blander.

IP/40F

L 685

D 620

H 1050

NÅ 37800,IP/60F

L 930

D 800

NÅ 108500,-

EFFEKT 1100W

KAPASITET 200KG

Veil. 54000,H 1500

EFFEKT 3000W

KAPASITET 450KG

Veil. 155000,-

Kraftig mixer på 40 og 60 ltr. 3 hastigheter. Avtagbar rustfri bolle. Sikkerhetsbryter. Leveres med visp, krok og blander. LEVERES KUN I 400 V.

M IX E R 8 0 LT R FIM.IP/80F IP/80F

TR ALLE FOR 6 0 OG 80 LT R B O L L E Veil. 7800,-

L 950

D 840

NÅ 104400,-

H 1500

EFFEKT 3700W

KAPASITET 520KG

Veil. 174000,-

Kraftig mixer på 80 ltr. 3 hastigheter. Avtagbar rustfri bolle. Sikkerhetsbryter. Leveres med visp, krok og blander. 213


K I TCH ENA ID MIXER 4,8 3 LT R

K ITC H E N A I D MI X E R 6 , 9 LT R

FIM.K5 K5

L 390

D 290

NÅ 7070,-

H 420

EFFEKT 315W

FIM.K7P

KAPASITET 12,5KG

Veil. 10100,-

Kraftig mixer på 4,83 ltr. Flere hastigheter. Avtagbar rustfri bolle. Sikkerhetsbryter. Leveres med visp, krok og blander.

L 340

K7P

NÅ 10290,-

H 420

EFFEKT 325W

KAPASITET 13KG

Veil. 14700,-

Kraftig mixer på 6,9 ltr. Flere hastigheter. Avtagbar rustfri bolle. Sikkerhetsbryter. Leveres med visp, krok og blander.