__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DUMBO

DERBYVINDER 2019

SOLGT PÅ DTC’S DERBYAUKTION 2016 FOR KR. 60.000

!

Dansk Travsports Centralforbund


TRÆNERFORENINGEN AF 1909 Mere end 90% af alle travheste har startet deres karriere hos en professionel træner Professionalitet, erfaring, ansvarlighed, rådgivning – altid en travtræner i nærheden af dig!

Vi lægger os i selen for dig!


VELKOMMEN TIL

DERBYAUKTION 2020 ”Same procedure as last year. Same procedure as every Year” – men med ændringer…. Det er med stor glæde, at Dansk Travsports Centralforbund atter kan byde velkommen til auktion. Årets auktion har – i lighed med de sidste 11 års auktioner – Stutteri York som ramme, men alt er IKKE som det plejer! Covid19 betyder også ændringer for Derbyauktionens setup, hvilket vil kræve, at både sælgere og potentielle købere møder op med et åbent sind. Ingen har prøvet auktion i ”Covid19 mode” før, og der vil med sikkerhed kunne opstå uforudsete situationer. Alle skal være opmærksom på, at eftersyn bliver afholdt under retningslinjerne for forsamlingsforbud, hvilket pt. betyder max. 100 personer, mens selve auktionen og den tilhørende spisning, afholdes under retningslinjerne for restaurationer. Sker der ændringer, vil disse blive kommunikeret via auktionens facebookside ”DTC’s Derbyauktion 2020” og hjemmesiden www.dtc-auktion.dk. Disse medier vil løbende blive opdateret med informationer, fotos, filmklip m.m. Derbyauktionen LIVE på Fast Tracks tv-kanal Som en MEGET stor – og forhåbentlig værdsat – nyhed, vil Derbyauktionen blive sendt LIVE på Fast Track-kanalen. I samarbejde med Derby25.dk, der arrangerer fælles visning af Derbyweekendens løb på storskærm på banerne Billund, Odense, Skive og Aalborg, vil Derbyauktionen kunne ses live på de samme lokaliteter – OG der vil være mulighed for afgivelse af bud på auktionens heste! 59 åringer er at finde i kataloget Alle åringer er automatisk tilmeldt til de traditionsrige danske årgangsløb, såsom Dansk Trav Derby, Dansk Trav Kriterium, de Jydske Grand Prixer for 2-, 3- og 4-åringer samt Grand Circle, mens andre også har startmulighed i Dansk Avlsløb og Svensk Breeders’ Crown, samt kan anmeldes til Breeders Course, E3 og Euro Classic Trot. Alle åringer er ligeledes startberettiget, lige som de åringer, der er anmeldte til Opdrætterforeningens auktion i Aalborg, i Auktionsløb 2021, der vil blive afviklet på Aalborg Væddeløbsbane. Første indskud er betalt af anmelderne på auktionen, mens andet indskud betales af køberne. Se informationerne på side 10 i dette katalog. Præmiechancen – 50% ekstra…. Køberne af åringerne på Derbyauktionen har mulighed for at anmelde den købte åring til Præmiechancen, og derved få muligheden for at øge en præmie i f.eks. Dansk Trav Derby og Dansk Trav Kriterium med 50%. Se informationer om Præmiechancen for H-årgangen på side 12 i dette katalog. Budgivning i faste rammer Overbud sker efter følgende retningslinjer: Overbud i prisinterval 10.000-49.000 kr. – minimum 2.000 kr. Overbud i prisinterval 50.000-99.000 kr. – minimum 5.000 kr. Overbud i prisintervallet over 100.000 kr. – minimum 10.000 kr. På alle bud tillægges salgssalær og moms iht. auktionsbetingelserne (se side 4-5). DTC ønsker alle fremmødte en god auktion og rigtig god fornøjelse. Dansk Travsports Centralforbund Peter Stenå Auktionskataloget er udgivet af Dansk Travsports Centralforbund, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund. Tlf: 888 11 200 - www.trav.dk Katalog: Peter Stenå, DTC og Jesper Elbæk, Dansk Hestevæddeløb. Korrektur: C.C. Junge. Ansvarshavende redaktør: Klaus Storm, Tryk: Jørn Thomsen Elbo, Forsidefoto: Burt Seeger DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

3


AUKTIONSBETINGELSER

GÆLDENDE FOR COPENHAGEN SALE (DTC’S DERBYAUKTION) York Stutteri, Stumpedyssevej 3, 2970 Hørsholm – Lørdag den 29. august 2020 §1 Copenhagen Sale, der afholdes af Dansk Travsports Centralforbund (DTC), omfatter heste uanset nationalitet (kun lande der er optaget i UET), som er født 2019 (for danskfødte hestes vedkommende H-årgangen). Danskfødte heste vil have fortrin. §2 DTC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte. De anmeldte heste sælges for ejers regning. Kun heste uden betydende veterinære anmærkninger vil kunne sælges på Copenhagen Sale. DTC kan desuden mod et senere fastsat anmeldelsesgebyr medtage op til 5 danskfødte heste (født 2015 eller senere), der anmeldes efter anmeldelsesfristens udløb. Taler særlige forhold herfor, kan en hest nægtes medtaget på auktionen. DTC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse eller flytte auktionen. §3 Anmeldelsesgebyr udgør: Copenhagen Sale 2020 – kr. 1.200 + moms, i alt kr. 1.500 Desuden opkræves anmelder indskud til Auktionsløb 2021 på kr. 500. Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsesgebyr opkræves via central afregning fra DTC. Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelsesgebyret er indbetalt. Dersom ejeren af en hest har forfalden gæld til DTC, kan hesten slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke i et sådant tilfælde. Røntgenfotografering af de anmeldte heste er obligatorisk. Optagelsen skal være digital og maksimalt to måneder gammel ved anmeldelsesfristens udløb. Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero-medial projektion af alle fire tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial) projektion af begge haser, (caudolateral – craniomedial oblique) projektion af begge bagknæ. Elektronisk fil eller CD med røntgenoptagelserne skal være DTC i hænde senest mandag den 8. juni, ledsaget af udtalelse fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen. Udtalelsen fra dyrlæge skal ske på blanketten fra SEGES HEST, som er benævnt ”Supplerende handelsundersøgelse”. Hvis de foreskrevne røntgenbilleder, samt udtalelse fra dyrlæge, ikke er modtaget i DTC senest den 8. juni, kan hesten slettes fra auktionen. Dyrlægeattest/sundhedsattest, der på auktionsdagen højst må være tre dage gammel, skal udvise, at den pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer. Hestene skal være basisvaccineret, hvilket vil sige, at de er vaccineret to gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. Vaccinationer skal være indskrevet i hestepas. Hestepas og dyrlægeattest/sundhedsattest skal medbringes på auktionsdagen og afleveres i auktionssekretariatet. Heste uden hestepas/sundhedsattest/basisvaccination vil blive bortvist og slettet fra auktionen. §4 Anmeldelsesfrist: Mandag den 11. maj 2019. Anmeldelse skal ske til DTC via e-mail: info@trav.dk eller via brev med anmeldelsesblanket til: DTC, Hestesportens Hus, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund. §5 De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Stutteri York. Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere. §6 Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom). Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, dvs. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere kr. 15.000 + moms til DTC. Såfremt en hest udgår efter katalogets trykning pga. sygdom, forbeholder DTC sig retten til at indhente en supplerende dyrlægeattest fra en anden dyrlæge, end den, der har undersøgt hesten i forbindelse med sletningen. Omkostninger i forbindelse med denne besigtigelse betales af anmelder. §7 På Copenhagen Sale 2020 er mindstepris på kr. 20.000 (+ moms). Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge. §8 Hestene sælges som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende. Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger. 4

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020


§9 DTC påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour. Anmelderne holder DTC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget. § 10 DTC påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste. Betalingen for det købte + 6% auktionssalær + moms + indskud til Auktionsløb (kr. 500) betales af køber, når faktura modtages fra DTC. Erlægges betalingen ikke i henhold til gældende betalingsbetingelser, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6% fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens § 5. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes mod auktionarius eller DTC. Hesten livsforsikres i kreditperioden (maksimalt 14 dage efter hammerslag) for købers regning for den samlede købspris (dog maksimalt kr. 125.000), det vil sige budsum + salær + moms. Forsikringen tegnes til højst 0,8% af forsikringssummen pr. påbegyndt måned. Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt til DTC. Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning. For heste, der er anmeldt til auktionen af personer, som ønsker heste solgt uden moms på budsummen, gælder særlige krav for dokumentation. § 11 Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud. § 12 Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk. Senest onsdag den 2. september 2019 skal købers navn være opgivet til DTC. § 13 Anmelder/Sælger betaler til DTC følgende salærer ved hammerslag på bud på kr. 25.000 og derover: Ved salg: 6% + moms. Ved tilbagekøb: Ved bud på kr. 25.000 og derover: 5% + moms af den samlede budsum dog maksimalt kr. 10.000 + moms. § 14 Indskud til Auktionsløb 2021 (afvikling på Aalborg Væddeløbsbane i forbindelse med Aalborg Store Pris) for heste, der har været optaget i auktionskatalog til enten Opdrætterforeningens auktion i Aalborg eller Copenhagen Sale 2020, er obligatorisk for såvel anmelder/ sælger og køber og udgør: Ved optagelse i auktionskatalog: Anmelder/sælger betaler kr. 500. Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside: Anmelder/sælger betaler kr. 500. Ved tilbagekøb: Anmelder/sælger betaler kr. 500. Ved salg: Køber betaler kr. 500 . Yderligere indskud til Auktionsløb 2021: Indskud 1.februar 2021: Ejer betaler kr. 500 - Indskud ved startmelding: Ejer betaler kr. 1.500. § 15 Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte over for sælger, og er således såvel auktionarius som DTC uvedkommende. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting. § 16 Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar. DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUND Lindhardt Jensen (formand)

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

5


DERBYAUKTIONENS HESTE NR 49 6 10 17 21 18 42 3 45 14 55 16 7 13 43 44 34 12 46 8 41 20 31 22 52 26 2 39 36 1 32 47 51 50 38 19 25 9 15 5 35 30 59 56 54 57 6

NAVN Haley Hamilton Hancock Black Hannah Simoni Hannibal Hannibal Ice Hans Reerstrup Hansi Thorup Hardcore Harper Harpy Harrison Ford Harry Reerstrup Havanna K Havannah Line Having Fun Heavenly Stone Heide Helga Helge Cook Henrik Will Herbie Hancock Hereiam D C Hey Jude Heylo Vacation High Class Photo Highlight Highway Shadow Hilfiger Hillbilly Hillsborough Hilltop Himalaya Sisa Hitchhiker Hit’n Run Hnokki Speed Hokita Hold Me Hollywood Shadow Hollywood Stone Holyfield Homeparty Hometown Honey Honey Babe Honey Shadow

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

KØN hp hi hp hp hi hi hi hi hi hp hi hi hi hp hp hp hi hp hp hi hi hi hp hp hp hi hi hp hi hi hi hp hp hi hp hi hp hi hp hi hi hp hp hp hp hp

FAR Noras Bean (s) Muscle Massive (us) Bird Parker (f) Timoko (f) Orecchietti (s) Great Challenger (us) Michael’s Turn (us) Dominion Beach (us) Propulsion (us) Broadway Hall (us) Bar Hopping (us) Broad Bahn (us) ENS Snapshot (us) Great Challenger (us) S J’s Caviar (us) Muscle Massive (us) Wishing Stone (us) Dominion Beach (us) S J’s Caviar (us) Broad Bahn (us) Great Challenger (us) Centurion ATM (us) Atlas de Jourdes (f) Village Mystic (f) Coktail Jet (f) Support S J’s Photo (us) Great Challenger (us) Dominion Beach (us) Varenne (i) ENS Snapshot (us) Credit Winner (us) ENS Snapshot (us) Broad Bahn (us) Creatine (us) S J’s Caviar (us) Wishing Stone (us) ENS Snapshot (us) Quid Pro Quo (s) Dominion Beach (us) Wishing Stone (us) Quid Pro Quo (s) Axis di Jesolo (i) Brillantissime (f) ENS Snapshot (us) Love You (f) Cash And Go (f)

MOR Highlight F H Smaragd Graceful Glide (us) Anna Simoni Diamond Daisy Call Me Flying (us) Novita Reerstrup Touch of Babe Believe it or Not Elma Gold (s) Rhea Elegant Lady Pippi Reerstrup Pyret Eme (s) Whisper Line Da Do Run Run Dancing Sund (s) Red Rose Face (s) Tiny Pearl (s) Komner (s) Wild Jessie (s) Majlis Palema (s) Mangala Dream (us) Epeichette (f) Vacation (n) Global Lady (s) My Starlight (us) Moonwalk Shadow Victory Please (us) Krystal Vang Nancy Lavec (s) Annie Buddyhome (n) Tiffany Sisa Deni Cheval (s) Flash Brodda (s) Perfect One Optimal Sensei Remind La Marc Sopran Sund (s) Alicante Ås (s) Hawaii Broline (s) Grande Armee (i) To You Supreme d’Invern (s) Betty Boop Salina


NR 40 37 53 33 23 24 48 27 29 4 58 28 11

NAVN Honeymoon Hope Hope K Hope Line Hornbeam Hot Shot Hotel California Hotliner Houdini Hovita Howard Huila Hyrdehøj Easter

KØN hp hp hp hp hi hi hp hi hi hp hi hp hp

FAR Wishing Stone (us) Quite Easy U S (us) Zola Boko (s) Great Challenger (us) Magic Tonight (us) Djali Boko (s) Infinitif (i) Infinitif (i) ENS Snapshot (us) Infinitif (i) Tobin Kronos (i) Wishing Stone (us) From Above U S (us)

MOR Serina Rold Park’s Winner Farina K Opera Line Swinging Single (s) Gianina (s) Impaccable IT (i) O’Lady Flax (s) Alanya Sisa Ovita Bork Ruby Bianca Pila Lane N S Hyrdehøj

OPLEV SUSET SOM HESTEEJER I VINDERCIRKLEN!

SAMTLIGE DANSKE HESTE ER TILMELDT

Dansk Opdrætningsløb, Dansk Trav Kriterium, Dansk Trav Derby, Jydsk 2-, 3- & 4-årings Grand Prix - Grand Circle 3- & 4-års Championat - samt Aalborgs Auktionsløb

AUKTIONSBUFFET fra kl. 17.30 – kr. 225 ,Kaffe & kage kan tilkøbes Bordbestilling på tlf. 888 11 251 E-mail: susanne@trav.dk DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

7


Dansk Travsports Centralforbund

Gloria K

Tidligere vindere af Dansk Travsports Centralforbunds ærespræmie for

”ÅRETS FLOTTESTE ÅRING” ÅR HEST

8

AFSTAMNING

OPDRÆTTER

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Gloria K Fossa Schweppes (S) Daniella Shadow Caroline K Blue Line Aslan Vanity Tara Sandra Trøjborg Ramu Parma Dilli

Wishing Stone - Pyret Eme Wishing Stone - Moa Muscle Hill – Swept To Victory Pine Chip – Call Me Shadow Dream Vacation – Farina K Pearsall Hanover – Opera Line Torvald Palema – Helle Stensbæk Olimede – Femme Fatale Varenne – Walking Saltum Great Challenger – Veronica Trøjborg Chipmate – Special GT Royal Prestige – Euro Dilli

Hans Kurt Jensen, Pandrup Bent Lindhardt, Morud Panamera Racing, Tappernøje Niels Jørgen Jensen, Vrå Hans Kurt Jensen, Pandrup Jørn Borch, Harndrup Ole Haubro, Aars Ole Berg Thomsen, St. Heddinge Dorthe Christensen ApS, Saltum Bettina & Viggo Jensen, Tranbjerg Bent Lindhardt, Morud Hans Chr. Sørensen, Biersted

2007

Opera Line

Super Arnie – På’en Igen Frøkjær

Jørn Borch, Harndrup

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020


DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

9


AUKTIONSLØB 2021 Alle heste som bliver solgt på Copenhagen Sale 2020 er automatisk tilmeldt Auktionsløb 2021 på Racing Arena Aalborg. I 2020 ligner det 120.000 kr. i præmiesum pr. løb – ét for hopper og ét for hingste/vallakker. Også heste solgt på Opdrætterforeningens auktion i Aalborg 19. september 2020 er automatisk tilmeldt.

Faststone

Fossa

DANSK AVLSLØB 2022 Forbeholdt danskregistrerede heste, som er tilmeldt løbet via deres fædre. I 2020 afvikles løbene – et for hopper og et for hingste/vallakker på Fyens Væddeløbsbane, mens de åringer, der er på auktion i år (H-årgangen) kan deltage i Dansk Avlsløb 2022 – hvis ellers den fædrene hingst er tilmeldt.

Elliot

Evita

Tilmeldte avlshingste til Dansk Avlsløb 2022: Broad Bahn, Classic Grand Cru, Dominion Beach, Dontpaytheferryman, Double Player, Ens Snapshot, From Above, From Above U S, Gigant Neo, Great Challenger, Laughing Stock, Maharajah, Michael’s Turn, Noras Bean, Nuncio, O’grady, Panne de Moteur, Quid Pro Quo, S J’s Caviar, Standout, Trophy Catch, Wicker Hanover, Wishing Stone og Zola Boko. 10

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020


– TRAVTRÆNER –

OLE G. NIELSEN SKAL DER INVESTERES I NY HEST PÅ DERBYAUKTIONEN? Så er jeg klar til at hjælpe dig. Jeg er til stede på Derbyauktionen, og er klar til at besigtige den åring du har udvalgt. Jeg tager også gerne ud til opdrætteren før Derbyauktionen, enten sammen med dig eller på egen hånd.

Jeg holder til på Skive Trav, hvor der er fantastiske faciliteter året rundt. Der er sulkyruter i Skive Plantage vest for travbanen, en lang træningsbane rundt om banen, selve opvisningsbanen på 950m, lang bred intervalbane, galopsandbane, walker og store folde. Træningsbanerne bliver klargjort og vedligeholdt hver dag.

TRAVTRÆNER OLE G. NIELSEN Mobil 6022 6318 - Mail: olegjerlev@gmail.com - facebook.com/nielsenstable DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

11


INFORMATION OM PRÆMIECHANCEN FOR H-ÅRGANGEN Tilmeld din hest fra H-årgangen (2019) Præmiechancen, og forøg præmierne i Opdrætningsløbs-, Kriteriums- og Derbysammenhæng med min. 50%. Ordningen gælder for heste, der er født i 2019 og som er optaget i Dansk Travsports Centralforbunds fødselsregister for H-årgangen eller supplement til denne. Ved tilmelding bortfalder retten til udbetaling af 10.000 kr. i henhold til regelsæt for Unghestesatsning. Dette gælder dog kun, hvis Præmiechancen gennemføres. Ved mindst 75 tilmeldte heste gennemføres konceptet ”Præmiechancen for H-årgangen”, hvilket vil indebære en garanti for en forøgelse på mindst 50% af præmierne (til de præmietagere, der er tilmeldt Præmiechancen) i Dansk Opdrætningsløb 2021, Dansk Trav Kriterium 2022, Dansk Hoppe Kriterium 2022, Dansk Trav Derby 2023 og Dansk Hoppe Derby 2023. Hvis antallet af tilmeldte heste bliver af en størrelse, så de sparede penge til Unghestesatsningen overstiger 50% af den samlede præmiesum i de fire løb, der er omfattet af ”Præmiechancen for H-årgangen”, vil overskuddet blive ligeligt fordelt i de nævnte fire løb. DEADLINE FOR TILMELDING: 30/11-2020 til DTC eller Sport & Udvikling på e-mail: storm@trav.dk (Klaus Storm) eller rj@danskhv.dk (René Jensen).

12

COPENHAGEN SALE 2019


US // Fr Fr US 98 // 22 98

Lysbrun hingst hingst født født 7. 7. juni juni 2019 2019 Lysbrun v. ENS v. ENS

4,09,6ak, 4,09,6ak, $434.248 $434.248 -- 52 52 st. st. 13 13 -- 6 6 -- 8 8

af af

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us) Go Go Get Get Lost Lost (us) (us)

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

Snapshot Snapshot (us) (us)

ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS

Krystal Krystal Vang Vang

Carmody Lobell Lobell (us) (us) Carmody

22,2m, 22,2m, 900 900 kr. kr. -- 2 2 st. st. 0 0 -- 0 0 -- 0 0

Maywedream (d) (d) Maywedream

Regression Regression (us) (us) Speedy Crown Crown (us) (us) Speedy Cora T T (us) (us) Cora Diamond Diamond Way Way (d) (d) Mack’s Mack’s Sister Sister (us) (us)

v. ENS SNAPSHOT SNAPSHOT (US) (US) 4,09,6ak, 4,09,6ak, $434.248 $434.248 -- 52 52 st. st. 13 13 -- 66 -- 88 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 66 afkom afkom (Hi. (Hi. 3/ 3/ Hp. Hp. 3) 3) v. ENS På Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. 6-åring. Som Som 3-åring 3-åring indløb indløb ENS ENS Snapshot Snapshot over over $300.000 $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde Finland. Championhingst Championhingst ii Danmark Danmark tre tre gange gange -- 2015, 2015, 2016, 2016, 2019. 2019. II Danmark Danmark far far til til 89 89 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken Finland. 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) & & Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Commit Commit Boom Boom Bay Bay 10,2ak, 11,6am, 1,2 1,2 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Jydsk Jydsk 33- & & 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Please Please Perfect Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., 11,6am, Apapmand 11,6ak*, 11,6ak*, 923.515 923.515 kr., kr., Victory Victory Kåsgård Kåsgård 10,9ak, 10,9ak, 916.000 916.000 kr. kr. Apapmand Moderlinie: Moderlinie: KRYSTAL VANG VANG 22,2m, 22,2m, 900 900 kr. kr. 22 st. st. 00 -- 00 -- 0. 0. Mor Mor til til 55 afkom afkom (11-19). (11-19). KRYSTAL 11 Vaks Exp Ty Ty Sherbrooke Hanover Hanover 11 Vaks Mølgård Mølgård Exp Sherbrooke 12 Asger Asger Mølgård Mølgård Exp Mt Mt Sherbrooke Hanover Hanover 12 Exp Sherbrooke 16 Excellent Excellent Torkdahl Torkdahl hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 16 hp. 17 Falula Falula hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 17 hp. 19 Hillbilly Hillbilly ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” ENS Snapshot Snapshot 19 ENS MAYWEDREAM (D) (D) 21,6am, 21,6am, 307 307 €. €. Mor Mor til til 66 afkom afkom (97-03), (97-03), bl.a. bl.a. MAYWEDREAM 97 Maestro Crown’s Best Best 97 Maestro Knight Knight (d) (d) Crown’s 98 Four Four Socks Socks hp. Glass Glass Hanover Hanover 98 hp. Pauver Pauver Tabloid Tabloid 99 Good Good Looking Looking Exp Sv Sv hp. Lindy’s Lindy’s Crown Crown 99 Exp hp. Moneyspinner (s) (s) Moneyspinner Raz Mackenzie Mackenzie (s) (s) Raz Werdelin (s) (s) Werdelin Pecorino (s) (s) Pecorino 02 Krystal Krystal Vang Vang ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Carmody Carmody Lobell Lobell 02 hp. 03 Lasso Lasso Vang Vang Silver Pine Pine 03 Silver MACK’S SISTER SISTER (US) (US) Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (90-03), (90-03), bl.a. bl.a. MACK’S 91 hp. 91 Maywedream Maywedream (d) (d) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Diamond Diamond Way Way 96 Joop Diamond 96 Joop November November (d) (d) Diamond Way Way 98 Lutin November (d) Ideal du Gazeau 98 Lutin November (d) Ideal du Gazeau 99 Mack Sugarcane Hanover Hanover 99 Mack November November (d) (d) Sugarcane 02 Prestige Exp hp. 02 Prestige November November (d) (d) Exp DK DK hp. General General November November Blade Runner Runner Exp Sf Sf Blade Exp Date Night Night Date

18,0m 18,0m 17,0m 17,0m 3,20,9k* 3,20,9k* 3,17,6m 3,17,6m

14,3ak 14,3ak 13,9ak 13,9ak 3,13,7am 3,13,7am 3,15,9am 3,15,9am

10.830 €€ 10.830 15.411 €€ 15.411 54.500 kr kr 54.500 19.489 kr kr 19.489

20,1m 20,1m 17,2k 17,2k 16,5m 16,5m

16,7ak 16,7ak 17,8ak 17,8ak 14,6ak* 14,6ak* 15,8ak 15,8ak

17.258 €€ 17.258 13.250 kr kr 13.250 60.677 kr 60.677 kr 68.900 kr 68.900 kr

13,3ak 13,3ak 12,3ak* 12,3ak* 14,3ak 14,3ak 12,4ak 12,4ak 14,5ak 14,5ak

402.410 skr skr 402.410 1.602.102 skr skr 1.602.102 364.725 skr skr 364.725 471.900 skr skr 471.900 900 kr kr 900 96.770 kr kr 96.770

21,6am 21,6am 15,6am* 15,6am* 15,1ak 15,1ak 12,3ak* 12,3ak* 3,18,1ak 3,18,1ak 14,6ak 14,6ak 15,0am* 15,0am*

307 307 €€ 634.194 634.194 skr skr 64.698 64.698 €€ 1.302.379 skr skr 1.302.379 610 610 €€ 8.628 €€ 8.628 127.409 kr kr 127.409

16,3m* 16,3m* 14,2m* 14,2m* 14,8m 14,8m 15,0m 15,0m 22,2m 22,2m 16,9m 16,9m

14,1k* 14,1k* 15,4L* 15,4L* 16,7m 16,7m

33 st. st. 22 -- 66 -- 77 33 57 st. st. 4-10-12 4-10-12 57 14 st. st. 33 -- 11 -- 22 14 st. 00 -- 00 -- 22 55 st.

25 25 sejre sejre

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrlægerne (Dyrlægerne Nørhald) Nørhald) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Gunner Gunner Christiansen, Christiansen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 38 38 52 52 26 26

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

13


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Mørkbrun hingst hingst født født 19. 19. april april 2019 2019 Mørkbrun v. Great Great v.

af af

Challenger (us) (us) Challenger

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Hall Hall (us) (us) Conway

3,11,5ak, $182.471 $182.471 -- 13 3,11,5ak, 13 st. st. 4 4 -- 3 3 -- 1 1

Ali’s Ali’s Cat Cat (us) (us)

My My Starlight Starlight (us) (us)

Donerail (us) (us) Donerail

Meadow Meadow Road Road (s) (s) Witsend’s Witsend’s Nimble Nimble (us) (us) Valley Victory Victory (us) (us) Valley Bedell (us) (us) Bedell

Joie de de Vie Vie (us) (us) Joie Streisand Lobell Lobell (us) (us) Streisand

Yentl (us) (us) Yentl

v. GREAT CHALLENGER CHALLENGER (US) (US) 3,11,5ak, 3,11,5ak, $182.471 $182.471 -- 13 13 st. st. 44 -- 33 -- 1. 1. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 55 afkom afkom (Hi. (Hi. 33 // Hp. Hp. 2) 2) v. GREAT På Great Challenger Challenger viste viste tidligt tidligt stort stort talent talent som som 2-åring 2-åring ii USA, USA, hvor hvor han han dette dette år år sejrede sejrede fire fire gange. gange. 3-års 3-års sæsonen sæsonen blev blev ødelagt ødelagt af af skader, skader, hvor hvor Great efter hingsten hingsten gik gik til til avl avl ii Danmark. Danmark. Avlschampion Avlschampion ii Danmark Danmark 2011, 2011, 2012, 2012, 2014, 2014, 2017 2017 & & 2018. 2018. Far Far til til den den Danske Danske rekord-holder rekord-holder Valokaja Valokaja Hindø Hindø efter 11,9L* -- 09,3ak, 09,3ak, 6,3 6,3 mill.nkr., mill.nkr., Copenhagen Copenhagen Cup-vinderen Cup-vinderen Orali Orali 11,4ak, 11,4ak, 22 mill. mill. kr., kr., vinderen vinderen af af Europæisk Europæisk 3-års 3-års Championat Championat Tano Tano Bork Bork 10,7ak, 10,7ak, 22 11,9L* mill. kr., kr., Kriteriums-vinderen Kriteriums-vinderen og og avlshingsten avlshingsten Rusty Rusty Dust Dust 12,6ak, 12,6ak, 1,5 1,5 mill. mill. skr. skr. samt samt sejrshoppen sejrshoppen Patricia Patricia Hastrup Hastrup 10,2ak, 10,2ak, 2,5 2,5 mill. mill. nkr., nkr., 35 35 sejre. sejre. mill. Moderlinie: Moderlinie: MY STARLIGHT STARLIGHT (US) (US) Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (06-19). (06-19). MY 06 Exp Rus Rus hp. 06 Starry Starry Ridge Ridge (us) (us) Exp hp. Tom Tom Ridge Ridge 07 hp. 07 Starlight Starlight Photo Photo (us) (us) hp. S S J’s J’s Photo Photo 08 Hairspray (us) Exp Sv/DK hp. Broadway Hall 08 Hairspray (us) Exp Sv/DK hp. Broadway Hall 09 Gans Gans (us) (us) Broadway Hall Hall 09 Broadway 10 Kossu Kossu Sisu Sisu (s) (s) Classic Photo Photo 10 Classic 11 Linda Linda K K Sisu Sisu (s) (s) Exp Sf Sf hp. Guybo Guybo 11 Exp hp. 12 Cassiopeja Cassiopeja Sisu Sisu (s) (s) Exp Sf Sf hp. Make Make ItIt Happen Happen 12 Exp hp. 13 Belphegor Belphegor Exp Ty Ty Make ItIt Happen Happen 13 Exp Make 15 Da Da Do Do Run Run Run Run hp. Great Great Challenger Challenger 15 hp. Having Fun Fun ”Katalog ”Katalog nr. nr. 44” 44” Having 17 Fiore Fiore hp. Great Great Challenger Challenger 17 hp. 19 Highlight Highlight ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” Great Challenger Challenger 19 Great

14,1m 14,1m 14,0k 14,0k 17,4m 17,4m 17,8k 17,8k 3,18,3m 3,18,3m

11,0ak 11,0ak 2,21,8ak 2,21,8ak 12,6ak 12,6ak 16,6ak 16,6ak 18,4am 18,4am 16,2am* 16,2am*

542.131 kr kr 542.131 $448 $448 618.125 skr skr 618.125 10.899 €€ 10.899 1.647 €€ 1.647 4.202 €€ 4.202

57 st.13st.13- 99 -- 33 57 st. 00 -- 00 -- 00 33 st. 120 st. st. 10-10-14 10-10-14 120 47 st. st. 22 -- 22 -- 33 47 35 st. st. 11 -- 11 -- 11 35 22 st. st. 22 -- 00 -- 11 22

3,17,6m* 3,17,6m*

3,14,9am 3,14,9am

80.466 kr kr 80.466

st. 33 -- 00 -- 22 55 st.

YENTL (US) (US) 2,17,8ak*, 2,17,8ak*, $665 $665 Mor Mor til til 10 10 afkom afkom (91-09), (91-09), bl.a. bl.a. YENTL 91 Yentls Balanced Image Image 4,12,0ak* $234.909 14 sejre sejre 91 Yentls Image Image (us) (us) Balanced 4,12,0ak* $234.909 14 Som 3-åring 2’er i Ontario Sire Stakes Gold Final. 3’er i division af af Ontario Ontario Sire Sire Stakes. Stakes. Som 3-åring 2’er i Ontario Sire Stakes Gold Final. 3’er i division 92 Yentls Iceman (us) Balanced Image 4,10,6ak $443.925 28 sejre 92 Yentls Iceman (us) Balanced Image 4,10,6ak $443.925 28 sejre Som ældre ældre 1’er 1’er ii Su Su Mac Mac Lad Lad Series. Series. 2’er 2’er ii Nat Nat Ray Ray Trot Trot Elimination. Elimination. 3’er 3’er ii Maple Maple Leaf Leaf Trot Trot Final. Final. Som 95 Excuse Excuse My My Face Face (us) (us) Balanced Image Image 3,16,1ak* $7.000 95 Balanced 3,16,1ak* $7.000 Excusez Moi Moi (us) (us) 3,12,2ak* $95.341 Excusez 3,12,2ak* $95.341 Lucerne de de Vie Vie (us) (us) 11,5ak* $113.605 Lucerne 11,5ak* $113.605 Face Value Value (us) (us) Exp DK DK 16,7m 3,12,6ak 127.038 kr kr Face Exp 16,7m 3,12,6ak 127.038 97 Shes Shes Got Got ItIt All All (us) (us) hp. Balanced Balanced Image Image 97 hp. Ferrari Kievitshof Kievitshof (d) (d) Exp Exp Sv Sv 15,5m 12,7ak* 1.239.432 skr skr Ferrari 15,5m 12,7ak* 1.239.432 98 Makinyen Makinyen (us) (us) hp. Balanced Balanced Image Image 2,15,3ak* $21.772 98 hp. 2,15,3ak* $21.772 Som 2-åring 2-åring 2’er 2’er ii Hanover Hanover Filly Filly Stakes, Stakes, division division af af Ontario Ontario Sire Sire Stakes. Stakes. Som Income de de Vie Vie (us) (us) 12,7ak $208.077 27 sejre sejre Income 12,7ak $208.077 27 Makinphotos (us) (us) 4,12,2ak* $119.063 20 sejre sejre Makinphotos 4,12,2ak* $119.063 20 01 Amesbury Amesbury (us) (us) S J’s J’s Photo Photo 4,12,1ak* $366.240 34 sejre sejre 01 S 4,12,1ak* $366.240 34 Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Reynolds Reynolds Memorial. Memorial. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii division division af af Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes. Stakes. 2’er 2’er ii division division af af Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii Som Zweig Memorial, Memorial, Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes Stakes Final, Final, Keystone Keystone Classic. Classic. Zweig 02 My My Starlight Starlight (us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Donerail Donerail 02 hp. 09 Classic Classic Filly Filly (us) (us) hp. Classic Classic Photo Photo 4,11,5ak* $97.988 09 hp. 4,11,5ak* $97.988

Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrlægegaarden, (Dyrlægegaarden, Rønne, Rønne, Dyrl. Dyrl. Flemming Flemming Kofoed) Kofoed) Røntgenundersøgt For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For Opdrætter & & anmelder: anmelder: Mikkel Mikkel Stub Stub & & Vibe Vibe Haastrup, Haastrup, Østermarie Østermarie -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 10 10 31 31 63 63

14

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020


VIBE HAASTRUP & MIKKEL STUB

BETALT EKSTRAANNONCERING ER TILBUDT ALLE ANMELDERE/OPDRÆTTERE

OPDRÆT FRA

ÅRGANG 2019 Derbyauktionen: Nr. 02 Highlight, hingst e. Great Challenger u. My Starlight ue. Donerail Nr. 14 Harper, hoppe e. Broadway Hall u. Elma Gold ue. Good As Gold Nr. 38 Hit’n Run, hoppe e. S J’s Caviar u. Flash Brodda ue. Muscles Yankee Nr. 44 Having Fun, hoppe e. Muscle Massive u. Da Do Run Run ue. Great Challenger Aalborgauktionen: Hope Of Glory (SE), hoppe e. Great Challenger u. Glory Best ue. Muscles Yankee Hector, hingst e. Great Challenger u. Pomerol ue. Juliano Star

ÅRGANG 2020

Ice Creame, hoppe e. Muscle Massive u. Sasha ue. Great Challenger Il Capitano, hingst e. S J’s Caviar u. Trinity Brodda ue. Windsong’s Legacy Imagine, hoppe e. Helpisontheway u. Da Do Run Run ue. Great Challenger In Cash, hoppe e. Coin Perdu u. Roppongi ue. Ready Cash Influencer, hoppe e. Great Challenger u. Västerbo Niagara ue. Credit Winner Italia, hoppe e. Great Challenger u. Arabia ue. Varenne I.Q. (SE), hingst e. Great Challenger u. Nightmare Face ue. Olimede Jesper (SE), hingst e. S J’s Caviar u. Sabrina Journey ue. Explosive Matter Joyride, hingst e. Great Challenger u. Twist’n Shout ue. Earthquake

FORVENTET ÅRGANG 2021 e. Great Challenger u. Abba de Lou ue. Going Kronos e. Great Challenger u. Elma Gold ue. Good As Gold e. Great Challenger u. Glory Best ue. Muscles Yankee e. Great Challenger u. My Starlight ue. Donerail e. Helpisontheway u. Roppongi ue. Ready Cash e. Helpisontheway u. Sabrina Journey ue. Explosive Matter e. Muscle Massive u. Sasha ue. Great Challenger e. Southwind Frank u. Da Do Run Run ue. Great Challenger

Vi lægger vægt på, at vort opdræt ”får lov at være heste”, og vokser op i flok udendørs med fri adgang til det bedste foder.

COPENHAGEN SALE 2020

Kontakt Mikkel Stub Jørgensen på tlf. (+45) 4010 3163 eller e-mail: mikkelstub@msn.com

15


US // Fr Fr US 100 / 100 / 00

Brun Brun hingst hingst født født 14. 14. maj maj 2019 2019 v. Dominion v. Dominion

af af

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles Yankee Blondie Blondie (us) (us) Yankee

Muscle Hill Hill (us) (us) Muscle

Beach Beach (us) (us)

3,10,1ak, 1.344.095 kr - 40 st. 8 - 6 - 2 3,10,1ak, 1.344.095 kr - 40 st. 8 - 6 - 2

Windylane Hanover Hanover (us) (us) Windylane

Touch Touch of of Babe Babe

The Liquidator Liquidator (us) (us) The

14,1ak, 205.926 kr. - 63 st. 5 - 10 - 1 14,1ak, 205.926 kr. - 63 st. 5 - 10 - 1

Lindy Lane Lane (us) (us) Lindy Willow Run Run Gracie Gracie (us) (us) Willow Andover Hall Hall (us) (us) Andover Dream Valley Valley OM OM (us) (us) Dream Starchip Entrprise Entrprise (us) (us) Starchip

JLO Monsterbabe Monsterbabe JLO

Olaika Olaika

v. DOMINION BEACH BEACH (US) (US) 3,10,1ak, 3,10,1ak, 1.344.095 1.344.095 kr. kr. -- 40 40 st. st. 88 -- 66 -- 22 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 44 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 3) 3) v. DOMINION På Dominion Beach Beach er er resultatet resultatet af af mødet mødet mellem mellem to to Hambletonian-vindere Hambletonian-vindere -- Muscle Muscle Hill Hill xx Windylane Windylane Hanover. Hanover. Dominion Dominion Beach Beach løb løb som som 22- & & 33Dominion åring ii USA, USA, primært primært ii Stakes, Stakes, hvilket hvilket indbragte indbragte 66 sejre, sejre, bl.a. bl.a. ii Champlain Champlain Stakes, Stakes, som som 2-åring 2-åring og og Charles Charles Smith Smith Memorial, Memorial, som som 3-åring. 3-åring. AvlsAvlsåring hingt ii Danmark, Danmark, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2019. 2019. Første Første årgang årgang tæller tæller 24 24 afkom, afkom, hvoraf hvoraf 44 stk. stk. udbydes udbydes på på Derbyauktionen. Derbyauktionen. hingt Moderlinie: Moderlinie: TOUCH OF OF BABE BABE TOUCH 19 19 Hansi Hansi Thorup Thorup

16,3m -- 14,1ak, 14,1ak, 205.926 205.926 kr. kr. 63 63 st. st. 55 -- 10 10 -- 11 Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). 16,3m “Ovennævnte” Dominion Beach Beach “Ovennævnte” Dominion

JJ L 15,9m -- 13,1ak, 13,1ak, 269.954 269.954 kr. kr. 35 35 st. st. 14 14 -- 33 -- 33 Mor Mor til til 44 afkom afkom (10-14), (10-14), bl.a. bl.a. LO O MONSTERBABE MONSTERBABE 15,9m 10 “Ovennævnte” hp. The The Liquidator Liquidator 16,3m 14,1ak 205.926 kr kr 10 Touch Touch of of Babe Babe “Ovennævnte” hp. 16,3m 14,1ak 205.926 11 hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 13,6m 12,8ak 177.204 kr kr 14 11 What What aa Babe Babe hp. 13,6m 12,8ak 177.204 14 sejre sejre 13 Blackman The Liquidator Liquidator 3,16,5m 3,13,5am 445.850 kr kr 13 Blackman The 3,16,5m 3,13,5am 445.850 Som 3-åring 1’er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II), Åben Kriteriumsprøve. 2’er i Dansk Trav Kriterium (Gr. II). Placeret i Grand Circle 3-års 3-års Som 3-åring 1’er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II), Åben Kriteriumsprøve. 2’er i Dansk Trav Kriterium (Gr. II). Placeret i Grand Circle Championat (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Åben Åben Derbyprøve, Derbyprøve, Åben Åben Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Placeret Placeret ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II). II). Derbyfinalist. Derbyfinalist. Championat OLAIKA 19,6m 19,6m -- 17,6ak, 17,6ak, 80.600 80.600 kr. kr. 43 43 st. st. 55 -- 33 -- 55 Mor Mor til til 66 afkom afkom (98-05), (98-05), bl.a. bl.a. OLAIKA 98 Fee hp. Linus Linus T T 18,7m 98 Fee Bee Bee Djess Djess hp. 18,7m 01 JJ LL O O Monsterbabe Monsterbabe “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Starchip Starchip Entrprise Entrprise 15,9m 01 hp. 15,9m 05 Najka Najka Djess Djess hp. Mastery Mastery 17,2m 05 hp. 17,2m

17,0ak 17,0ak 13,1ak 13,1ak 15,9ak 15,9ak

53.350 kr kr 53.350 269.954 kr kr 269.954 55.000 kr kr 55.000

14 sejre sejre 14

TENNA HOUEN HOUEN 21,5k 21,5k -- 20,3ak, 20,3ak, 28.510 28.510 kr. kr. TENNA 82 82 Jill Jill Axwill Axwill 87 Olaika Olaika “Ovennævnte” “Ovennævnte” 87

15,8ak 15,8ak 12,1ak 12,1ak 17,6ak 17,6ak

243.930 kr kr 243.930 2.555.583 kr kr 2.555.583 80.600 kr kr 80.600

31 sejre sejre 31

Mor til til 44 afkom afkom (81-87), (81-87), bl.a. bl.a. Mor hp. hp. Linus Linus T T hp. Speed Speed Merchant Merchant hp.

18,6k 18,6k 14,9m 14,9m 19,4m 19,4m

Arthroskopiopereret Arthroskopiopereret for for basalmus basalmus ii højre højre bagkode. bagkode. God God prognose prognose for for fuld fuld atletiskfunktion atletiskfunktion (Ansager (Ansager Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter: Opdrætter: Steve Steve Thomsen, Thomsen, Hjallerup Hjallerup -- Anmelder: Anmelder: Stutteri Stutteri Shadow Shadow v. v. N.J. N.J. Jensen, Jensen, Vrå Vrå -- Tlf: Tlf: 20 20 87 87 02 02 15 15 -- www.stutteri-shadow.dk www.stutteri-shadow.dk

16

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US US // Fr Fr US Fr 85 /// 15 85 15 85 / 15

Sort Sort hoppe hoppe født født 2. 2. maj maj 2019 2019 Sort hoppe født 2. maj 2019 v. Infinitif v. Infinitif (i) (i) v. Infinitif (i) € - 25 st. 10 - 5 - 4 4,Q10,4ak*, 620.839

4,Q10,4ak*, 620.839 € - 25 st. 10 - 5 - 4 4,Q10,4ak*, 620.839 € - 25 st. 10 - 5 - 4

af Ovita af Ovita Bork Bork af 12,3ak, Ovita Bork kr. -- 42 12,3ak, 293.748 293.748 kr. 42 st. st. 7 7 -- 8 8 -- 3 3 12,3ak, 293.748 kr. - 42 st. 7 - 8 - 3

Pine Chip Chip (us) (us) Pine Pine Chip (us) Island Dream Dream (f) (f) Island Island Dream (f) Adams Hall Hall (us) (us) Adams

Adams Hall (us) Frederikke Frederikke Bork Bork Frederikke Bork

Arndon (us) (us) Arndon Pine Speed (us) Arndon (us)(us) Pine Speed Coktail Jet (f) (f) Pine Speed (us) Coktail Jet Bambina (f)(f) Coktail Jet Bambina (f)

Garland (us) Bambina (f) Garland Lobell Lobell (us) Amour Garland Lobell(us) (us) Amour Angus Angus (us) New Quick Amour Angus (us) New Quick Sanita Lunde New Quick Sanita Lunde Sanita Lunde

v. INFINITIF (I) (I) 4,Q10,4ak*, 4,Q10,4ak*, 620.839 620.839 € 25 st. st. 10 10 -- 55 -- 44 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 33 afkom afkom (Hi. (Hi. 1/ 1/ Hp. Hp. 2) 2) v. INFINITIF € -- 25 På Pine Chip-sønnen var ubesejret ubesejret starter som 3-åring, bl.a. vinder vinder af af Italiensk Italiensk Travderby Travderby kvalifikation kvalifikation & final final (Gr. (Gr. I). I).- 3Avlshingst Avlshingst Italien, USA & & v. INFINITIF (I) 4,Q10,4ak*, 620.839 € - 25 st. 10 3-åring, - 5 - 4 bl.a. På Derbyauktionen afkom (Hi. ii1/Italien, Hp. 2) USA Pine Chip-sønnen var ii 88 starter som & Sverige. Infinitif er er var USA far til til 10 10i 8afkom, afkom, der har3-åring, indløbet mere endaf $100.000 de mest vindende vindende er Don’t Don’t Rush 09,7ak*, $659.740i Italien, og True TrueUSA Day& Pine Chip-sønnen ubesejret starterder som bl.a. vinder Italiensk-- de Travderby kvalifikation & final (Gr. I). Avlshingst Sverige. Infinitif II USA far har indløbet mere end $100.000 mest er Rush 09,7ak*, $659.740 og Day Dream (hp) (hp) 10,1ak, 2.889.999 skr. Italien der far til til Tango Negro 10,2ak, 3.959.607- skr., skr., mens mest vindende vindende svenske afkom$659.740 er Lucifer LuciferogLane Lane 10,2ak, Sverige. Infinitif er I2.889.999 USA far tilskr. 10 IIafkom, harTango indløbet mere end $100.000 de mest vindende er Don’tsvenske Rush 09,7ak*, True10,2ak, Day Dream 10,1ak, Italien far Negro 10,2ak, 3.959.607 mens mest afkom er 3.213.840 kr.10,1ak, Danmark far til til skr. Ecurie D 3,12,2k* 3,12,2k* 4,09,2ak*, 2.295.625 skr. -- 11 11 starter starter 11 sejre, sejre, samt dansk-svenske & verdensrekordholder verdensrekordholder med 3,12,2k*. Dream (hp)kr. 2.889.999 I Italien far til Tango Negro 10,2ak, 3.959.607 skr., mens mestsamt vindende afkom er Lucifermed Lane3,12,2k*. 10,2ak, 3.213.840 II Danmark far Ecurie D -- 4,09,2ak*, 2.295.625 skr. 11 dansk& 3.213.840 kr. I Danmark far til Ecurie D 3,12,2k* - 4,09,2ak*, 2.295.625 skr. - 11 starter 11 sejre, samt dansk- & verdensrekordholder med 3,12,2k*. Moderlinie: Moderlinie: OVITA BORK BORK 7,15,m 7,15,m -- 5,12,3ak, 5,12,3ak, 293.748 293.748 kr. kr. 42 42 st. st. 77 -- 88 -- 33 Mor Mor til til 33 afkom afkom (15-19). (15-19). Moderlinie: OVITA Som 3-åring 3-åring 1’er Hoppe Kriteriumsprøve. 2’er Hoppe Grand Prix-prøve. Placeret Dansk Hoppe Hoppe Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), II), Jydsk Jydsk 3-årings 3-årings Hoppe Hoppe OVITA BORK1’er 7,15,m - 5,12,3ak, 293.748 kr.2’er 42ii st. 7 - 8Grand - 3 Mor til 3 afkom (15-19).ii Dansk Som ii Hoppe Kriteriumsprøve. Hoppe Prix-prøve. Placeret Grand3-åring Prix (Gr. (Gr. II),i Hoppe Grand Kriteriumsprøve. Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat (Gr. II). II). Som 1’erII), 2’er i Hoppe Grand Prix-prøve. Placeret i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II), Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix Grand Circle Championat (Gr. 15 Dallas Dallas Bourbon †17 hp. Racer Bourbon Bourbon Grand Prix Bourbon (Gr. II), Grand Circle †17 3-års Hoppehp. Championat (Gr. II). 15 Racer 18 Dallas Green Bourbon Card Texas Charm 15 †17 hp. Racer Bourbon 18 Green Card Texas Charm 19 Hovita Hovita Card “Ovennævnte” hp. Infinitif Infinitif 18 Green Texas Charm 19 “Ovennævnte” hp. 19 Hovita “Ovennævnte” hp. Infinitif FREDERIKKE BORK BORK 19,3m 19,3m -- 15,9ak, 15,9ak, 90.650 90.650 kr. kr. 42 42 st. st. 55 -- 33 -- 11 Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (04-18), (04-18), bl.a. bl.a. FREDERIKKE 04 Morgan Little Devil 17,2m*(04-18), bl.a. 14,9ak 60.500 kr kr FREDERIKKE BORK 19,3m - 15,9ak, 90.650Little kr. Devil 42 st. 5 - 3 - 1 Mor til 13 afkom 04 Morgan Bork Bork 17,2m* 14,9ak 60.500 05 Morgan Natalie Bork hp. Beaumont Beaumont Hanover 16,3m 13,6ak* 222.204 16 sejre sejre 04 Bork Little Devil 17,2m* 14,9ak 60.500 kr 05 Natalie hp. Hanover 16,3m 13,6ak* 222.204 16 06 Natalie Ovita Bork Bork “Ovennævnte” Adams Hall HallHanover 15,7m 12,3ak 293.748 kr 05 Bork “Ovennævnte” hp. Beaumont 16,3m 13,6ak* 222.204 kr kr 16 sejre 06 Ovita Adams 15,7m 12,3ak 293.748 07 Pondus Pondus Bork“Ovennævnte” Exp Exp No No Great Challenger 14,9k* 14,1ak 481.914 nkr 06 Ovita Bork hp. Adams Hall 15,7m 12,3ak 293.748nkr kr 07 Bork Great Challenger 14,9k* 14,1ak 481.914 SomPondus 3-åring 2’er 2’er Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Placeret Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), Grand Grand Circle Circle 3-års Championat Championat (Gr.nkr II). Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii 07 Borkii Åben Exp No Placeret Great Challenger 14,9k* 14,1ak 481.914 Som 3-åring ii Dansk II), 3-års (Gr. II). Grand Prix-prøve. Placeret i Aalborgs Store Pris, Derby Consolationsløb. Som 3-åring 2’er i Åben Kriteriumsprøve. Placeret i Dansk Trav Kriterium (Gr. II), Grand Circle 3-års Championat (Gr. II). Som 4-åring 2’er i Grand Prix-prøve. Placeret i Aalborgs Store Pris, Derby Consolationsløb. € 09 Santana Santana Bork Placeret i Aalborgs Exp Sf SfStoreBeaumont Beaumont Hanover 15,8m 13,4ak 48.892 € Grand Prix-prøve. Pris, Derby Consolationsløb. 15,8m 09 Bork Exp Hanover 13,4ak 48.892 SomSantana 2-åring 1’er 1’er Jydsk 2-årings 2-åringsExp Grand Prix. 09 Borkii Jydsk Sf Prix. Beaumont Hanover 15,8m 13,4ak 48.892 € Som 2-åring Grand 10 Tano Tano Bork Great Challenger Challenger 12,6k* 10,7ak 2.089.497 kr kr 19 sejre sejre Som 2-åring 1’er i Jydsk 2-årings Grand Prix. 10 Bork Great 12,6k* 10,7ak 2.089.497 19 SomTano 2-åring 2’er ii Dansk Dansk Opdrætningsløb, Opdrætningsløb, Jydsk Jydsk 2-årings Grand Grand Prix. Prix. Som Som 3-åring 3-åring 1’er ii EM EM for 3-Åringer 3-Åringer (Gr. (Gr. I), Åben ÅbenkrKriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Placeret 10 Bork Great Challenger 12,6k* 1’er 10,7ak 2.089.497 19 sejre Som 2-åring 2’er 2-årings for I), Placeret i Dansk Dansk Trav 2’er Kriterium (Gr. II), Jydsk Jydsk 3-årings 3-årings Grand Prix (Gr. (Gr. II). Som Som 4-åring 1’er ii 4-års 4-årsi EM Eliten. 2’er Dansk Trav DerbyKriteriumsprøve. (Gr. I). I). 3’er 3’er ii Grand Grand 2-åring i Dansk Opdrætningsløb, Jydsk 2-årings Grand Prix. 4-åring Som 3-åring 1’er for 2’er 3-Åringer (Gr. I), Åben Placeret iSom Trav Kriterium (Gr. II), Grand Prix II). 1’er Eliten. ii Dansk Trav Derby (Gr. 4-års Championat (Gr.II),II), II),Jydsk Åben3-årings Derbyprøve. Placeret Aalborgs Store Pris. Pris. iCircle Dansk4-års TravChampionat Kriterium (Gr. GrandPlaceret Prix (Gr.ii Aalborgs II). Som 4-åring 1’er i 4-års Eliten. 2’er i Dansk Trav Derby (Gr. I). 3’er i Grand Circle (Gr. Åben Derbyprøve. Store 12 Anne Anne Bork Exp NoDerbyprøve. hp. Great GreatPlaceret Challenger 3,16,5m 13,9ak 177.192 nkr nkr Circle 4-årsBork Championat (Gr. II), Exp Åben i Aalborgs Store Pris. 12 No hp. Challenger 3,16,5m 13,9ak 177.192 SomAnne 3-åring 2’er ii Kvalifikation Kvalifikation til til Dansk Avlsløb. 3’erChallenger Dansk Avlsløb Avlsløb for for 3-årige 3-årige Hopper. 13,9ak 12 Bork Exp No Avlsløb. hp. Great 3,16,5mHopper. 177.192 nkr Som 3-åring 2’er Dansk 3’er ii Dansk Som 3-åring 2’er i Kvalifikation til Dansk Avlsløb. 3’er i Dansk Avlsløb for 3-årige Hopper. SANITA LUNDE LUNDE 19,9m 19,9m -- 17,4ak, 17,4ak, 36.300 36.300 kr. kr. Mor Mor til til 22 afkom afkom (97-98), (97-98), bl.a. bl.a. SANITA 98 “Ovennævnte” New 19,3m 15,9ak 90.650 SANITA LUNDEBork 19,9m - 17,4ak, 36.300 kr. hp. Mor til 2Quick afkom (97-98), bl.a. 98 Frederikke Frederikke Bork “Ovennævnte” hp. New Quick 19,3m 15,9ak 90.650 kr kr 98 Frederikke Bork “Ovennævnte” hp. New Quick 19,3m 15,9ak 90.650 kr

Opereret for for løst løst knoglefragment knoglefragment bagtil bagtil ii kodeled kodeled venstre venstre bag bag -- God God prognose prognose for for fuld fuld atletiskfunktion atletiskfunktion (Højgård (Højgård Hestehospital) Hestehospital) Opereret For yderligere yderligere oplysninger se opslag opslag på boksdør ellerfor påfuld www.dtc-auktion.dk Opereret for løst knoglefragment bagtil oplysninger i kodeled venstre bag -på God prognose atletiskfunktion (Højgård Hestehospital) -- For se boksdør eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Frank Frank & & Preben Preben Sørensen, Sørensen, Vodskov Vodskov -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 98 98 62 62 44 44 Opdrætter & anmelder: Frank & Preben Sørensen, Vodskov - Tlf: 40 98 62 44

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

17


US US // Fr Fr 95 // 55 95

Sortbrun hingst født 22. maj 2019 v. v. Wishing

Stone (us)

09,0ak, $2.359.150 $2.359.150 -- 63 63 st. st. 24 24 -- 15 15 -- 10 10 09,0ak,

af af

Garland Lobell Lobell (us) (us) Garland Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Conway Hall Hall (us) (us)

Valley Victory Victory (us) (us) Valley Making Miracles Miracles (us) (us) Making

Meadowbranch Magic Magic (us) (us) Meadowbranch

Alicante Ås (s)

Euro Euro (us) (us)

13,8ak, 155.238 155.238 kr. kr. -- 48 48 st. st. 2 2 -- 7 7 -- 6 6 13,8ak,

Delicate Ås Ås (s) (s) Delicate

Coktail Coktail Jet Jet (f) (f) Dream Dream on on Victory Victory (us) (us) Mack Lobell Lobell (us) (us) Mack Tornad Emilie Emilie (us) (us) Tornad

v. På v. WISHING WISHING STONE STONE (US) (US) 6,09,0ak, 6,09,0ak, $2.359.150 $2.359.150 -- 63 63 st. st. 24 24 -- 15 15 -- 10 10 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 55 afkom afkom (Hi. (Hi. 22 // Hp. Hp. 3) 3) Unghestestjerne Unghestestjerne ii USA USA som som 22 & & 3-åring. 3-åring. Gruppe Gruppe II løbs løbs vinder vinder ii Europa, Europa, som som 44 og og 5-åring. 5-åring. Væddeløbskarrieren Væddeløbskarrieren indbragte indbragte ii alt alt 24 24 sejre, sejre, de de mest mest meriterende blev vundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Cup. Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Stakes. meriterende blev vundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Cup. Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Stakes. Hingstens ældste afkom er født i 2015. Mest vindende afkom i USA er Lane of Stone 3,10,6ak*, $440.172, U Need Stones 4,10,2ak*, $241.075 Hingstens ældste afkom er født i 2015. Mest vindende afkom i USA er Lane of Stone 3,10,6ak*, $440.172, U Need Stones 4,10,2ak*, $241.075 og og Shoshie Shoshie Deo Deo 3,10,7ak*, 3,10,7ak*, $211.551. $211.551. II DK DK er er Wishing Wishing Stone Stone bl.a. bl.a. far far til til vinderen vinderen af af Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I)I) Dumbo Dumbo 4,13,2ak, 4,13,2ak, 1.242.070 1.242.070 kr., kr., vinderen vinderen af Dansk Trav Kriterium (Gr. II) Diamondwind 12,5ak, 655.633 kr., samt Derby-2’eren Donatello Garbo 4,12,7am, 933.344 kr. af Dansk Trav Kriterium (Gr. II) Diamondwind 12,5ak, 655.633 kr., samt Derby-2’eren Donatello Garbo 4,12,7am, 933.344 kr. Moderlinie: Moderlinie: ALICANTE ÅS ÅS (S) (S) 16,1m 16,1m -- 13,8ak, 13,8ak, 155.238 155.238 kr. kr. 48 48 st. st. 22 -- 77 -- 6. 6. Mor Mor til til 44 afkom afkom (14-19). (14-19). ALICANTE 14 (s) Exp DK DK MagicCarpetRide US US 14 Magiccowboy Magiccowboy (s) Exp MagicCarpetRide 16 Eurostone Eurostone Wishing Stone Stone 3,15,5m 4,14,8ak* 16 Wishing 3,15,5m 4,14,8ak* 18 Global Global Beauty Beauty hp. Farifant Farifant 18 hp. 19 Hollywood Hollywood Stone Stone ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” Wishing Stone Stone 19 Wishing

62.888 kr kr 62.888

DELICATE ÅS ÅS (S) (S) 16,5k 16,5k -- 15,5ak, 15,5ak, 108.515 108.515 skr. skr. 24 24 st. st. 22 -- 55 -- 3. 3. Mor Mor til til 44 afkom afkom (00-05), (00-05), bl.a. bl.a. DELICATE 01 Veronica Veronica Ås Ås (s) (s) hp. Mr Mr Vic Vic 16,6m 17,4am 01 hp. 16,6m 17,4am Steep Turn Turn (s) (s) 17,9k 16,3ak Steep 17,9k 16,3ak Digital Circle Circle (s) (s) 14,3m 13,1aL Digital 14,3m 13,1aL Carlito Brigante Brigante (s) (s) 14,4m 13,4am 14,4m 13,4am Carlito 03 Notice Notice Ås Ås (s) (s) Striking Sahbra Sahbra 16,3m 14,7ak 03 Striking 16,3m 14,7ak 05 Alicante Alicante Ås Ås (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Euro Euro 16,1m 13,8ak 05 hp. 16,1m 13,8ak

50.500 skr skr 50.500 68.000 skr skr 68.000 783.900 skr skr 783.900 346.700 skr skr 346.700 177.312 skr skr 177.312 155.238 kr kr 155.238

TORNAD EMILIE EMILIE (US) (US) n.c., n.c., $0 $0 Mor Mor til til 88 afkom afkom (89-01), (89-01), bl.a. bl.a. TORNAD 92 Delicate Delicate Ås Ås (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Mack Mack Lobell Lobell 92 hp. 94 Simb Tornado (s) Probe 94 Simb Tornado (s) Probe

15,5ak 15,5ak 14,5ak 14,5ak

108.515 skr skr 108.515 344.400 skr skr 344.400

4,15,6ak* 4,15,6ak* 4,TT12,8ak* 4,TT12,8ak* n.c. n.c.

$99.049 $99.049 $115.714 $115.714 $0 $0

3,12,6ak 3,12,6ak

$110.018 $110.018

DESERT’S DELIGHT DELIGHT (US) (US) 3,16,6ak*, 3,16,6ak*, $24.047 $24.047 Mor Mor til til 99 afkom afkom (78-87), (78-87), bl.a. bl.a. DESERT’S 78 Coal Coal Mine Mine (us) (us) BF F Coaltown Coaltown B 78 79 Super Super Fast Fast (us) (us) Super Bowl Bowl 79 Super 84 Tornad Tornad Emilie Emilie (us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Jurgy Jurgy Hanover Hanover 84 hp. 86 Castanets Castanets (us) (us) hp. Joie Joie de de Vie Vie 86 hp. Cast-A-Star (us) (us) Cast-A-Star

16,5k 16,5k 15,7m 15,7m

14 st. st. 33 -- 22 -- 11 14

12 sejre sejre 12 10 sejre sejre 10

12 sejre sejre 12 14 sejre sejre 14

Arthroskopiopereret for for basalmus basalmus ii højre højre bagkode. bagkode. God God prognose prognose for for fuld fuld atletiskfunktion atletiskfunktion (Ansager (Ansager Hestehospital) Hestehospital) Arthroskopiopereret For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stald Stald Cowboyland Cowboyland & & Rivers Rivers ApS, ApS, Aalborg Aalborg -- Tlf: Tlf: 40 40 18 18 78 78 58 58 Opdrætter

18

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


Hyp hyp

hurra!

BOOK EN SESSION med Bemer horse sættet, før din næste træning, og du vil opleve, at din hest er mere afslappet og fokuseret på jobbet.

Vi er så stolte af alle de flotte resultater, vores Bemer heste viser. SKAL DIN HEST PRØVE BEMER? Marc Bæk Nielsen, travtræner:

Mine heste gør deres bedste hver dag, og derfor fortjener de det bedste. Her sikrer Bemer horse sættet dem en forbedret ydelse og en hurtig restitution, så de altid er klar til det næste job.

Marc Bæk Nielsen

Jens Jungersen, Bemer Partner: Bemer er vaskulært terapi, med dokumenteret virkning på flere områder. Bemer forbygger skader, giver hurtigere restitution og egeneration ved skader/ overbelastninger, forbedrer blodcirkulationen og forsyningen af ilt og nærringstoffer til kroppen. Bemer stimulerer nervesystemet, hvilket gør din hest mere afslappet. Bemer styrker hestens præstation. Der er intet andet som Bemer.

Jens Jungersen

KONTAKT Jens Jungersen | Telefon 51 88 51 05 | www.handstand.bemergroup.com DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

19


US / Fr 96 / 4 US / Fr 96 / 4

Brun hingst født 26. april 2019 v. Muscle

Massive (us)

3,09,0ak*, $1.239.138 - 19 st. 7 - 4 - 3

v. Muscle

Muscles Yankee (us)

Brun hingst født 26. april 2019

Massive (us)

Graceful Touch (us) Muscles Yankee (us)

$1.239.138 - 19 st. 7 - 4 - 3 af 3,09,0ak*, Smaragd

Great Challenger (us) Graceful Touch (us)

12,7ak*, 225.417 kr. - 41 st. 11 - 3 - 5

D’Cherie Great Challenger (us)

af

Smaragd

Valley Victory (us) Maiden Yankee (us) Pine Chip (us) Valley Victory(us) (us) Act of Grace Maiden (us) ConwayYankee Hall (us) Pine (us) Ali’s Chip Cat (us) Act of Grace (us) New Quick Conway Hall (us) Cherie Rose Ali’s Cat (us)

New Quick v. MUSCLE MASSIVE På Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 1 / Hp. 1) 12,7ak*, 225.417 kr. - (US) 41 st.3,09,0ak*, 11 - 3 - 5 $1.239.138 - 19 st. 7 - 4 - 3 D’Cherie Muscle Massive løb i USA som 2- & 3-åring. Væddeløbskarrieren blev kronet af specielt to meriterende sejre indenRose for 14 dage i hhv. HambletoCherie nian Stakes og Stanley Dancer Trot. Muscle Massive sejrede endvidere i New Jersey Sire Stakes Final, mens han sluttede 2’er i Hambletonian Stakes Elimination og (US) heat 3,09,0ak*, af Kentucky Futurity. -Avlshingst hvor han er far til 56 afkom har $100.000 mere, v. MUSCLE MASSIVE $1.239.138 19 st. 7 - 4 i-USA, 3 På indløbet Derbyauktionen - 2eller afkom (Hi. 1bl.a. / Hp.Copenha1) gen Cup-vinderen vinderen Trot Cruzado Noche 12,9L -to08,7ak, 11.686.224 Snowstorm 11,7k* Muscle Massive løbogi USA som af 2- Yonkers & 3-åring.International Væddeløbskarrieren blevdella kronet af specielt meriterende sejreskr., inden for 14 dageHanover i hhv. Hambleto10,4ak, 6.433.720 skr., Two AM 3,09,9ak*, $458.785 samt hopperne Speak To Me 2,10,7ak*, $466.416 og Sonnet Grace 2,Q11,1ak*, $460.736. nian Stakes og Stanley Dancer Trot. Muscle Massive sejrede endvidere i New Jersey Sire Stakes Final, mens han sluttede 2’er i Hambletonian Stakes Elimination og heat af Kentucky Futurity. Avlshingst i USA, hvor han er far til 56 afkom har indløbet $100.000 eller mere, bl.a. CopenhaModerlinie: gen Cup-vinderen og vinderen af Yonkers International Trot Cruzado della Noche 12,9L - 08,7ak, 11.686.224 skr., Snowstorm Hanover 11,7k* SMARAGD 13,9kskr., - 12,7ak*, 225.417 kr. 41 st. 11 - samt 3 - 5 hopperne Mor til 3 afkom 10,4ak, 6.433.720 Two AM 3,09,9ak*, $458.785 Speak(17-19). To Me 2,10,7ak*, $466.416 og Sonnet Grace 2,Q11,1ak*, $460.736. 17 Footloose † From Above Moderlinie: 18 Ghost Muscle Massive SMARAGD - 12,7ak*, 225.417 kr. 41 Muscle st. 11 - Massive 3 - 5 Mor til 3 afkom (17-19). 19 Hamilton13,9k “Ovennævnte” 17 Footloose † From Above 18 Ghost 16,8m - 14,1ak, 264.034 kr. 29 st. Muscle D’CHERIE 6 - 7 Massive - 3. Mor til 8 afkom (06-16), bl.a. 19 “Ovennævnte” Massive SomHamilton 4-åring 1’er i Grand Circle Hoppeprøve.Muscle Placeret i Grand Circle 4-års Hoppe Championat, Hoppe Grand Prix-prøve. Finalist i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). Som ældre 2’er i Grand Circle 5-års Hoppe Championat. Udnævnt til “Diplomhoppe”. 05 Noir de16,8m Cherie- (s) hp.6Ganymede 13,7k 12,2ak 1.309.400 skr 14 sejre D’CHERIE 14,1ak, 264.034 kr. 29 st. - 7 - 3. Mor til 8 afkom (06-16), bl.a. Som 4-åring 1’er i Grand Diamantstoet forsök (x2). 2’er i Diamantstoet Final,4-års ItakaHoppe SundsChampionat, Lopp. 3’er i Mälardalscupen Final. Circle Hoppeprøve. Placeret i Grand Circle Hoppe Grand Prix-prøve. Finalist i Dansk Hoppe 06 Osbourne 14,8m 12,3ak 584.919 kr 25 sejre Derby (Gr. I). Som ældre 2’er i Grand Circle Great 5-års Challenger Hoppe Championat. Udnævnt til “Diplomhoppe”. ÅretsNoir HestdepåCherie Charlottenlund Travbane 2012. 05 (s) hp. Ganymede 13,7k 12,2ak 1.309.400 skr 14 sejre 08 Raleigh 14,7m Lopp. 3’er 12,9am 323.913 18 sejre Som 4-åring 1’er i Diamantstoet forsök (x2).Great 2’er iChallenger Diamantstoet Final, Itaka Sunds i Mälardalscupen Final. kr 06 Great Challenger 14,8m 12,3ak 584.919 25 09 Osbourne Smaragd “Ovennævnte” hp. Great Challenger 13,9k 12,7ak* 225.417 kr kr 11sejre sejre Årets Hest på Charlottenlund Travbane 2012. 10 Takethem From Above 13,3L 09,2ak 2.841.248 kr 19 sejre 08 Challenger 14,7m 12,9am 323.913 kr 18(Gr. sejre SomRaleigh 3-åring 1’er i Dansk Trav Kriterium (Gr.Great II), Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation. 2’er i Grand Circle 3-års Championat II),, Åben Kriteriumsprøve. Som ældre 1’er i Meadow hp. Prophet (V75 Gulddivisionen försök), Hallands Silverdivisionen försök & final. 09 Smaragd “Ovennævnte” GreatMinne Challenger 13,9k 12,7ak* Mästaren, V75 225.417 kr 11 sejre Placeret i Oslo Grand Prix (Gr. I), Solvalla Elitlopp 2018 Heat & Final (Gr. I). Uofficiel rekord (09,2ak). 2.841.248 Avlshingstkri Danmark. 10 Takethem From Above 13,3L dansk09,2ak 19 sejre Som 3-åring 1’er i Dansk Trav Kriterium (Gr. II), Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation. 2’er i Grand Circle 3-års Championat (Gr. II),, Åben CHERIE ROSE 20,6m - 17,8ak, kr. Prophet Mor til 12 afkom (84-96), bl.a. Kriteriumsprøve. Som ældre 1’er137.800 i Meadow Minne (V75 Gulddivisionen försök), Hallands Mästaren, V75 Silverdivisionen försök & final. Placeret i Oslo Grand Prix (Gr. I),Exp Solvalla Heat & Final (Gr. I). Uofficiel rekord (09,2ak). Avlshingst 86 Noblesse Sv/MTElitlopp Smokin2018 Yankee 14,8k dansk14,0ak 926.860 kri Danmark. Som 3-åring 1’er Dansk Trav Kriterium (Gr. II), Svensk Breeder’s Crown for 3-åriga h/v. Som 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). 3’er i Dansk Trav Derby (Gr.- I). CHERIE ROSE 20,6m 17,8ak, 137.800 kr. Mor til 12 afkom (84-96), bl.a. 89 Noblesse Rebillion Exp Sv/MT A hp. Another Miracle 4,16,4k 4,16,7am 256.270 kr kr 86 Exp Smokin Yankee 14,8k 14,0ak 926.860 Som 3-åring 4-åring 1’er 1’er Dansk i DanskTrav Hoppe Derby (Gr. Danskfor Rekord Som Kriterium (Gr. II), II), Hoppe SvenskDerbyprøve. Breeder’s Crown 3-årigaover h/v.lang Somdistance. 4-åring 1’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). 3’er Queen (s) (Gr. I). hp. Buckfinder ust i92Dansk TravRose Derby Fantasy 18,5m 16,2ak 53.570 kr kr 89 Rebillion Exp A hp. Another Miracle 4,16,4k 4,16,7am 256.270 Starlet BeatHoppe Derby (Gr. II), Hoppe Derbyprøve. Dansk Rekord over lang13,0ak 745.750 kr Som 4-åring 1’er i Dansk distance. 92 Queen Rose (s) hp. Buckfinder ust Honneur Exp Sv 16,1m 13,8ak 256.021 skr Fantasy 18,5m 16,2ak 53.570skr kr 93 Adonis (s) Buckfinder 15,3m 13,3ak 653.588 19 sejre Starlet 13,0ak 745.750skr kr 94 Belle Rose (s) Beat hp. Quick Pay 15,8m* 15,5am 525.281 10 sejre Honneur 16,1m 13,8ak 256.021 96 D’Cherie “Ovennævnte” Exp Sv hp. New Quick 16,8m 14,1ak 264.034skr kr 93 Adonis (s) Buckfinder 15,3m 13,3ak 653.588 skr 19 sejre Røntgenundersøgt uden anmærkninger Camitz) 94 Belle Rose (s) hp. Quick Pay 15,8m* (Linus 15,5am 525.281 skr 10 sejre - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør www.dtc-auktion.dk 96 D’Cherie “Ovennævnte” hp. New Quick 16,8m eller på 14,1ak 264.034 kr

NB! Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jf. momslovens kapitel 17, §69. Røntgenundersøgt Der opkræves ikke moms på budsummen,uden men anmærkninger kun på salæret.(Linus KøberCamitz) kan ikke fradrage købsmoms. - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk NB! Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jf. momslovens kapitel 17, §69. Opdrætter & anmelder: Maria P. Andersen, Valby - Tlf: 53 31 09 85 / Nicolaj Andersen Tlf: 60 47 40 68 Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Køber kan ikke fradrage købsmoms. Opdrætter & anmelder: Maria P. Andersen, Valby - Tlf: 53 31 09 85 / Nicolaj Andersen Tlf: 60 47 40 68 20

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hingst født 7. maj 2019 v. ENS v.

4,09,6ak, 4,09,6ak, $434.248 $434.248 -- 52 52 st. st. 13 13 -- 6 6 -- 8 8

af af

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us)

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

Snapshot (us)

Go Go Get Get Lost Lost (us) (us) Regression Regression (us) (us)

ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS

Pippi Reerstrup

Carmody Lobell Lobell (us) (us) Carmody

12,7ak, kr. -- 88 12,7ak, 376.337 376.337 kr. 88 st. st. 10 10 -- 18 18 -- 6 6

Sofie Reerstrup Reerstrup Sofie

Speedy Crown Crown (us) (us) Speedy Cora T T (us) (us) Cora Speedy Herve Herve (us) (us) Speedy Jubile Reerstrup Reerstrup Jubile

v. ENS SNAPSHOT SNAPSHOT (US) (US) 4,09,6ak, 4,09,6ak, $434.248 $434.248 -- 52 52 st. st. 13 13 -- 66 -- 88 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 66 afkom afkom (Hi. (Hi. 3/ 3/ Hp. Hp. 3) 3) v. ENS På Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. 6-åring. Som Som 3-åring 3-åring indløb indløb ENS ENS Snapshot Snapshot over over $300.000 $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde Finland. Championhingst Championhingst ii Danmark Danmark tre tre gange gange -- 2015, 2015, 2016, 2016, 2019. 2019. II Danmark Danmark far far til til 89 89 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken Finland. 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) & & Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Commit Commit Boom Boom Bay Bay 10,2ak, 11,6am, 1,2 1,2 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Jydsk Jydsk 33- & & 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Please Please Perfect Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., 11,6am, Apapmand 11,6ak*, 11,6ak*, 923.515 923.515 kr., kr., Victory Victory Kåsgård Kåsgård 10,9ak, 10,9ak, 916.000 916.000 kr. kr. Apapmand Moderlinie: Moderlinie: PIPPI REERSTRUP REERSTRUP 14,1k 14,1k -- 12,7ak, 12,7ak, 376.337 376.337 kr. kr. 88 88 st. st. 10 10 -- 18 18 -- 66 Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). PIPPI 19 Harry ENS 19 Harry Reerstrup Reerstrup ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” ENS Snapshot Snapshot SOFIE SOFIE REERSTRUP REERSTRUP 15,3k 15,3k -- 13,5ak, 13,5ak, 703.780 703.780 kr. kr. 93 93 st. st. 30 30 -- 16 16 -- 88 Mor Mor til til 66 afkom afkom (03-13), (03-13), bl.a. bl.a. 03 Luka Mr Flirt Flirt 16,8m 12,2ak 03 Luka Reerstrup Reerstrup Mr 16,8m 12,2ak 05 N NS S Hyrdehøj Hyrdehøj hp. S S J’s J’s Photo Photo 15,9m 13,9ak 05 hp. 15,9m 13,9ak Entre Hyrdehøj Hyrdehøj 17,2m 14,8am Entre 17,2m 14,8am Hyrdehøj Easter Easter “Katalog “Katalog nr. nr. 11” 11” Hyrdehøj 06 Ofelia Ofelia Reerstrup Reerstrup Exp No No hp. Great Great Challenger Challenger 17,8m 14,9am 06 Exp hp. 17,8m 14,9am 07 hp. 14,1k 12,7ak 07 Pippi Pippi Reerstrup Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Carmody Carmody Lobell Lobell 14,1k 12,7ak 09 Soffi Soffi Reerstrup Reerstrup Exp Sv/No Sv/No hp. hp. Great Great Challenger Challenger 17,1m 13,6ak 09 Exp 17,1m 13,6ak JUBILE REERSTRUP REERSTRUP Mor Mor til til 77 afkom afkom (85-93), (85-93), bl.a. bl.a. JUBILE 87 Olga Exp Ty Ty hp. Linus Linus T T 87 Olga Reerstrup Reerstrup Exp hp. 88 Percy Percy Reerstrup Reerstrup Fine Shot Shot 88 Fine 89 Renoir Renoir Reerstrup Reerstrup Buckfinder 89 Buckfinder 90 Sofie Sofie Reerstrup Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Speedy Speedy Herve Herve 90 hp. 92 Von Get Reerstrup Buckfinder 92 Von Get Reerstrup Buckfinder

19,1k 19,1k 16,9m 16,9m 17,4m 17,4m 15,3k 15,3k 17,5m 17,5m

AZETTE REERSTRUP REERSTRUP 21,0k 21,0k -- 19,5ak, 19,5ak, 48.400 48.400 kr. kr. Mor Mor til til 99 afkom afkom (82-97), (82-97), bl.a. bl.a. AZETTE 82 hp. 82 Jubile Jubile Reerstrup Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Richthofen Richthofen 85 hp. 18,4k 85 Mizette Mizette Reerstrup Reerstrup hp. Fine Fine Shot Shot 18,4k 87 Fine Shot Shot 17,8m 87 Obelix Obelix Reerstrup Reerstrup Fine 17,8m 92 Valeur Reerstrup hp. Copperfield 92 Valeur Reerstrup hp. Copperfield Ronja Røverdatter Røverdatter Exp Sf Sf 14,6m Ronja Exp 14,6m 97 Esmil Esmil Reerstrup Reerstrup Speedy Herve Herve 16,3k 97 Speedy 16,3k

443.666 kr kr 443.666 219.741 kr kr 219.741 62.150 kr kr 62.150 158.498 158.498 nkr nkr 376.337 kr kr 376.337 312.693 nkr nkr 312.693

16,1ak 16,1ak 15,3ak 15,3ak 17,1ak 17,1ak 13,5ak 13,5ak 16,9ak 16,9ak

23.564 €€ 23.564 162.490 kr kr 162.490 159.160 kr kr 159.160 703.780 kr 703.780 kr 43.500 kr 43.500 kr

16,6ak 16,6ak 16,7ak 16,7ak

133.800 kr kr 133.800 125.300 kr kr 125.300

13,5ak 13,5ak 16,0ak 16,0ak

34.188 €€ 34.188 120.503 kr kr 120.503

15 sejre sejre 15

10 sejre sejre 10

16 sejre sejre 16 30 sejre sejre 30 99 st. st. 55 -- 33 -- 00

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Thomas Thomas & & Halldora Halldora Gettermann, Gettermann, Skals Skals -- Tlf: Opdrætter Tlf: 21 21 45 45 73 73 89 89

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

21


US / Fr US / Fr 100 / 0 100 / 0

Mørkbrun 13. april april 2019 2019 Mørkbrun hingst hingst født født 13. v. Broad v. Broad

3,10,2ak*, $1.547.988 - 28 st. 9 - 10 - 3 3,10,2ak*, $1.547.988 - 28 st. 9 - 10 - 3

af af

Conway Hall (us) Conway Hall (us) B Cor Tamgo (us) B Cor Tamgo (us) Donerail (us) Donerail (us) Worldly Woman (us) Worldly Woman (us) American Winner (us) American Winner (us) Lawn Tennis (us) Lawn Tennis (us) Super Bowl (us) Super Bowl (us) Classical Way (us) Classical Way (us)

Broadway Hall (us) Broadway Hall (us)

Bahn Bahn (us) (us)

Madonarail (us) Madonarail (us) Credit Winner (us) Credit Winner (us)

Komner Komner (s) (s)

13,2ak, 167.311 kr. - 35 st. 2 - 8 - 3 13,2ak, 167.311 kr. - 35 st. 2 - 8 - 3

Wayup (s) Wayup (s)

v. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 44 afkom afkom (Hi. (Hi. 33 // Hp. Hp. 11 )) v. BROAD BROAD BAHN BAHN (US) (US) 3,10,2ak*, 3,10,2ak*, 8.829.600 8.829.600 kr. kr. -- 28 28 st. st. 99 -- 10 10 -- 33 På Broad USA, som som 22- og og 3-åring. 3-åring. 2-års 2-års sæsonen sæsonen indeholdt indeholdt bl.a. bl.a. sejre sejre ii forsøg forsøg til til Broad Bahn Bahn løb løb ii hele hele sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere på på højeste højeste årgangsniveau årgangsniveau ii USA, Breeder’s finale. Som Som 3-års 3-års blev blev Broad Broad Bahn Bahn valgt valgt til til ”3 ”3 Year Year Old Old Trotter Trotter Breeder’s Crown Crown og og William William Wellwood Wellwood Memorial, Memorial, samt samt andenplads andenplads ii sidstnævnte sidstnævnte finale. of Stakes elim. elim. & & final. final. Avlshingst Avlshingst ii USA, USA, Sv. Sv. & & nu nu DK DK -- Ældste Ældste afkom afkom of the the Year” Year” efter efter sejr sejr ii amerikansk amerikansk travsports travsports vigtigste vigtigste løb, løb, Hambletonian Hambletonian Stakes født 3,11,1ak*, $63.253 $63.253 er er de de mest mest vindende vindende US-afkom, US-afkom, mens mens Flo Flo Jo Jo Keeper Keeper født ii 2013. 2013. Hopperne Hopperne Dizzy Dizzy Broad Broad 11,0ak, 11,0ak, 1.740.884 1.740.884 skr. skr. og og Annie Annie OK OK 3,11,1ak*, (hp) til Emoji Emoji 4,12,7am*, 4,12,7am*, 337.675 337.675 kr. kr. (hp) 11,8ak, 11,8ak, 966.500 966.500 skr. skr. er er mest mest vindende vindende svensk svensk fødte fødte afkom. afkom. II DK DK far far til Moderlinie: Moderlinie: KOMNER (10-19). KOMNER (S) (S) 15,2k 15,2k -- 13,2ak, 13,2ak, 167.311 167.311 kr. kr. 35 35 st. st. 22 -- 88 -- 33 Mor Mor til til 88 afkom afkom (10-19). 10 Varenne 10 Trold Trold AA PP Varenne 11 S 20,0m* 22,9am 7.500 kr kr st. 11 -- 00 -- 00 11 Victory Victory AA PP S J’s J’s Photo Photo 20,0m* 22,9am 7.500 22 st. 12 Carmody 4,14,4m 11,9ak 412.576 kr kr 64 st. st. 88 -- 44 -- 44 12 Armani Armani VV PP Carmody Lobell Lobell 4,14,4m 11,9ak 412.576 64 Som Prix-prøve. 3’er 3’er ii Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve. Placeret Placeret ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Grand Grand Prix Prix Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat Championat (Gr. (Gr. II), II), Åben Åben Grand Grand Prix-prøve. (Gr. (Gr. II). II). Finalist Finalist ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). 14 Great 14,6k* 13,1ak 214.233 kr kr 51 st. st. 16 16 -- 33 -- 66 14 Chap Chap A A PP Great Challenger Challenger 14,6k* 13,1ak 214.233 51 15 Exp 4,18,2m 4,16,6ak 3.021 €€ 15 st. st. 00 -- 33 -- 33 15 Danina Danina AA PP Exp Tyskl. Tyskl. hp. hp. Great Great Challenger Challenger 4,18,2m 4,16,6ak 3.021 15 16 S 3,18,0k* 3,14,8aL 120.900 kr kr 14 st. st. 44 -- 22 -- 22 16 Express Express A A PP S J’s J’s Caviar Caviar 3,18,0k* 3,14,8aL 120.900 14 Som Kriterium (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring Placeret Placeret II Åben Åben Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Som 3-åring 3-åring 3’er 3’er ii Åben Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Placeret Placeret ii Dansk Dansk Trav Trav Kriterium 17 hp. 3,19,3m 5.000 kr kr st. 00 -- 00 -- 00 17 Frøken Frøken AA PP hp. Maharajah Maharajah 3,19,3m 5.000 22 st. 19 Broad 19 Helge Helge Cook Cook “Ovennævnte” “Ovennævnte” Broad Bahn Bahn WAYUP WAYUP (S) (S) 19,2m* 19,2m* -- 16,2ak*, 16,2ak*, 233.000 233.000 skr. skr. 96 96 I’m I’m Ready Ready (s) (s) Ready Steady Go (s) Ready Steady Go (s) Ready Ready To To Flex Flex (s) (s) 03 Komner 03 Komner (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” 04 Ladder (s) 04 Ladder (s) Laddy Laddy Laday Laday (s) (s) 07 07 Oppoppopp Oppoppopp (s) (s)

16 (96-07), bl.a. bl.a. 16 st. st. 88 -- 22 -- 00 Mor Mor til til 55 afkom afkom (96-07), hp. 15,2k hp. Spotlite Spotlite Lobell Lobell 15,2k 14,3m 14,3m 14,0m 14,0m hp. 15,2k hp. Credit Credit Winner Winner 15,2k hp. 17,2m hp. Muscles Muscles Yankee Yankee 17,2m 14,5m 14,5m Credit 14,5m Credit Winner Winner 14,5m

14,0ak 14,0ak 11,2ak 11,2ak 12,6ak 12,6ak 13,2ak 13,2ak 14,6ak* 14,6ak* 12,7ak* 12,7ak*

626.500 skr skr 626.500 690.400 skr skr 690.400 209.651 skr skr 209.651 167.311 kr kr 167.311 16.500 skr skr 16.500 363.107 skr skr 363.107 659.750 skr skr 659.750

15 sejre sejre 15

CLASSICAL 13 afkom afkom (83-99), (83-99), bl.a. bl.a. CLASSICAL WAY WAY (US) (US) 4,TT11,7ak*, 4,TT11,7ak*, $715.499 $715.499 53 53 st. st. 32 32 -- 44 -- 33 Mor Mor til til 13 Som Futurity, Dunroven Dunroven Stud Stud Trot. Trot. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii International International Trot. Trot. Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii International International Stallion Stallion Stakes. Stakes. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Kentucky Kentucky Futurity, Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Prix Prix de de France France (Gr. (Gr. I). I). 3’er 3’er ii Prix Prix d’Amerique d’Amerique (Gr. (Gr. I). I). 85 hp. 2,16,8ak* $331 85 Queen Queen of of Gainesway Gainesway (us) (us) hp. Bonefish Bonefish 2,16,8ak* $331 Working Exp Working Mom Mom (us) (us) Exp ItIt Express 11,6ak 350.870 €€ Express Road Road (i) (i) 11,6ak 350.870 Graziella 15,4m* 13,5am 642.914 skr skr Graziella (i) (i) 15,4m* 13,5am 642.914 Traders 10,6m* 4,10,1am* 4,10,1am* 1.384.400 €€ 16 sejre sejre Traders (i) (i) 10,6m* 1.384.400 16 87 hp. 19,2m* 16,2ak* 223.000 skr skr 87 Wayup Wayup (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Super Super Bowl Bowl 19,2m* 16,2ak* 223.000 92 hp. 14,7k* 14,1ak 583.000 skr skr 92 Enlightenment Enlightenment (s) (s) hp. Mack Mack Lobell Lobell 14,7k* 14,1ak 583.000 Exclusive 15,3m 12,0ak* 1.074.300 skr skr Exclusive Dust Dust (s) (s) 15,3m 12,0ak* 1.074.300 93 hp. 93 Feel Feel So So Fine Fine (s) (s) hp. Mack Mack Lobell Lobell Salma 13,6k* 12,0ak 1.718.000 skr skr 18 sejre sejre Salma Boko Boko (s) (s) 13,6k* 12,0ak 1.718.000 18 Claes 15,3m 11,8am 2.393.000 skr skr 14 sejre sejre Claes Boko Boko (s) (s) 15,3m 11,8am 2.393.000 14 99 Exp American 14,8L 12,3ak 205.349 €€ 14 sejre sejre 99 Gloves Gloves (s) (s) Exp NL NL American Winner Winner 14,8L 12,3ak 205.349 14 Arthroskopiopereret for fuld fuld atletiskfunktion atletiskfunktion (Højgård (Højgård Hestehospital) Hestehospital) Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii venstre venstre has. has. God God prognose prognose for -- For boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør Opdrætter Bent Koch, Koch, Tinglev Tinglev -- Tlf: Tlf: 61 61 43 43 60 60 20 20 Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stald Stald Korfu, Korfu, v. v. Bent

22

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 99 // 11 99

Sortbrun Sortbrun hingst hingst født født 25. 25. maj maj 2019 2019 v. Quid v. Quid

10,2ak, 10,2ak, 7.068.290 7.068.290 skr. skr. -- 71 71 st. st. 17 17 -- 19 19 -- 13 13

af af

Valley Victory Victory (us) (us) Valley Gratis Yankee Yankee (us) (us) Gratis

Yankee Glide Glide (us) (us) Yankee

Pro Pro Quo Quo (s) (s)

Express Express Ride Ride (us) (us) Trapped Trapped (us) (us) Pine Chip Chip (us) (us) Pine

Hostage (s) (s) Hostage

Remind Remind La La Marc Marc

Dream Vacation Vacation (us) (us) Dream

13,8ak, 13,8ak, 90.677 90.677 kr. kr. -- 55 55 st. st. 5 5 -- 8 8 -- 4 4

Folketidende Folketidende

Dream on on Victory Victory (us) (us) Dream Lindy’s Crown Crown (us) (us) Lindy’s Ligne Ligne

v. QUID PRO PRO QUO QUO (S) (S) 13,4k* 13,4k* -- 10,2ak, 10,2ak, 7.068.290 7.068.290 skr. skr. -- 71 71 st. st. 17 17 -- 19 19 -- 13 13 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 22 afkom afkom (Hi. (Hi. 22 // Hp. Hp. 0) 0) v. QUID På Quid Pro Pro Quo Quo debuterede debuterede som som 2-åring, 2-åring, hvor hvor det det dette dette år år blev blev til til 33 sejre sejre ii 55 starter, starter, samt samt en en tredieplads tredieplads ii Svenskt Svenskt Uppfödningslöpning Uppfödningslöpning (Gr. (Gr. I). I). Quid Som 3-åring 3-åring sejrede sejrede Quid Quid Pro Pro Quo Quo ii det det klassiske klassiske italienske italienske storløb storløb Gran Gran Premio Premio della della Orsi Orsi Mangelli Mangelli (Gr.I). (Gr.I). Som Som 4-åring 4-åring blev blev det det til til sejr sejr ii Som SprinterMästeran Final Final (Gr. (Gr. I), I), mens mens han han sluttede sluttede anden anden ii Kongepokalen Kongepokalen (Gr.I). (Gr.I). Som Som ældre ældre har har Quid Quid Pro Pro Quo Quo sejret sejret Sundsvall Sundsvall Open Open Trot Trot (Gr. (Gr. I). I). SprinterMästeran Avlshingst ii Sverige Sverige // Danmark. Danmark. Ældste Ældste afkom afkom er er født født ii 2019. 2019. Avlshingst Moderlinie: Moderlinie: REMIND LA LA MARC MARC 15,6k 15,6k -- 13,8ak, 13,8ak, 90.677 90.677 kr. kr. 55 55 st. st. 55 -- 88 -- 4. 4. Mor Mor til til 44 afkom afkom (16-19). (16-19). REMIND 16 hp. Zola Zola Boko Boko 3,16,8m 3,13,5ak* 16 Excuse Excuse Me Me hp. 3,16,8m 3,13,5ak* 17 Forgive Forgive Me Me †19 hp. Calvin Calvin Capar Capar 17 †19 hp. 18 Give Give Me Me Love Love hp. Russell Russell Hill Hill 18 hp. 19 Hold Hold Me Me “Ovennævnte” “Ovennævnte” Quid Pro Pro Quo Quo 19 Quid

115.463 kr kr 115.463

17 st. st. 66 -- 11 -- 22 17

FOLKETIDENDE 16,1m 16,1m -- 14,2ak, 14,2ak, 121.430 121.430 kr. kr. 31 31 st. st. 66 -- 66 -- 3. 3. Mor Mor til til 99 afkom afkom (05-15), (05-15), bl.a. bl.a. FOLKETIDENDE 05 hp. 05 Nebula Nebula of of Music Music hp. Coktail Coktail Jet Jet Souris de de Vie Vie 14,7m 12,5ak 501.660 kr kr Souris 14,7m 12,5ak 501.660 Aqua de de Vie Vie 14,3m 12,2ak 403.776 kr kr Aqua 14,3m 12,2ak 403.776 Cheri de de Vie Vie 13,8m 12,3ak 441.519 kr kr 14 sejre sejre Cheri 13,8m 12,3ak 441.519 14 06 Onycha Onycha of of Music Music hp. Super Super Arnie Arnie 17,2m 4,14,3am 559.127 kr kr 06 hp. 17,2m 4,14,3am 559.127 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II). II). 2’er 2’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat, Championat, Hoppe Hoppe Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Jydsk Jydsk Som 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Hoppe Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Placeret Placeret ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Hoppe Hoppe Championat Championat (Gr. (Gr. II), II), 4-årings Aalborgs Store Store Hoppe Hoppe Pris. Pris. Aalborgs Barack La La Marc Marc Exp Sv Sv 14,3m 13,7am* 762.561 skr skr 16 sejre sejre Barack Exp 14,3m 13,7am* 762.561 16 09 Shadow Shadow Tinghøj Tinghøj Dream Vacation Vacation 14,4m 13,8ak 223.229 kr kr 09 Dream 14,4m 13,8ak 223.229 LIGNE 4,17,2k 4,17,2k -- 4,17,1an, 4,17,1an, 155.900 155.900 kr. kr. Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (90-07), (90-07), bl.a. bl.a. LIGNE 90 Sound hp. Texas Texas 15,8m 14,1ak 240.550 kr kr 90 Sound of of Music Music hp. 15,8m 14,1ak 240.550 Joy of of Music Music 17,1m 13,8ak 248.195 kr kr Joy 17,1m 13,8ak 248.195 Rosie La La Marc Marc Exp Sv Sv 15,6m 12,8ak 476.196 skr skr Rosie Exp 15,6m 12,8ak 476.196 Spot On On La La Marc Marc 17,0m 12,8ak 235.457 kr kr Spot 17,0m 12,8ak 235.457 Music La La Marc Marc (s) (s) 14,8m 13,2ak 420.000 skr skr Music 14,8m 13,2ak 420.000 Teetime (s) (s) 13,4k* 11,4ak 543.633 skr skr Teetime 13,4k* 11,4ak 543.633 Mulligan (s) (s) 13,0m 10,9ak 2.502.687 skr skr Mulligan 13,0m 10,9ak 2.502.687 95 Columbus Columbus Sherwood Lobell Lobell 16,3m 13,4ak 369.398 kr kr 95 Sherwood 16,3m 13,4ak 369.398 97 Esterel Esterel Sunset Sunset Victor Victor Victor 2,19,7k 3,12,5ak 2.563.047 kr kr 97 Victor 2,19,7k 3,12,5ak 2.563.047 Som 2-åring 2-åring 2’er 2’er ii Dansk Dansk Opdrætningsløb. Opdrætningsløb. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er E3-kort E3-kort indl. indl. afd. afd. & & finale finale (Gr. (Gr. I), I), Ulf Ulf Thoresens Thoresens Mindeløb Mindeløb indl. indl. afd. afd. 3’er 3’er ii Gran Gran Premio Premio Som Orsi Mangelli finale (Gr. I). Som 4-åring 1’er i Dansk Trav Derby (Gr. I). 2’er i Gran Premio d’Europa (Gr. I). Avlshingst Danmark. Orsi Mangelli finale (Gr. I). Som 4-åring 1’er i Dansk Trav Derby (Gr. I). 2’er i Gran Premio d’Europa (Gr. I). Avlshingst ii Danmark. 98 Folketidende ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Crown 16,1m 14,2ak 121.430 kr 98 Folketidende ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Crown 16,1m 14,2ak 121.430 kr 05 Nigne Nigne Vang Vang hp. King King Conch Conch 18,9m 13,3ak 211.395 kr kr 05 hp. 18,9m 13,3ak 211.395 Som 4-åring 3’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). Placeret i Grand Circle 4-års Hoppe Championat, Aalborgs Store Hoppe Pris. Pris. Som 4-åring 3’er i Dansk Hoppe Derby (Gr. I). Placeret i Grand Circle 4-års Hoppe Championat, Aalborgs Store Hoppe Blowmywhistle Exp Sf Sf 17,4m 13,1am 63.962 €€ Blowmywhistle Exp 17,4m 13,1am 63.962 Captain Morgan Morgan Exp No/Fr No/Fr 15,5L* 12,8am 97.915 €€ Captain Exp 15,5L* 12,8am 97.915

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrlægegården (Dyrlægegården I/S, I/S, Dyrl. Dyrl. Flemming Flemming Koefoed) Koefoed) For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk For Opdrætter Opdrætter & & anmelder: anmelder: Kurt Kurt M. M. Hansen, Hansen, Allinge Allinge -- Tlf: Tlf: 21 21 46 46 84 84 40 40

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

23


US US // Fr Fr 65 // 35 65 35

Sort Sort hoppe hoppe født født 27. 27. maj maj 2019 2019 v. Bird v. Bird

af af

Parker Parker (f) (f)

Indy de de Vive Vive (f) (f) Indy Kidea (f) (f) Kidea

Ready Cash Cash (f) (f) Ready

09,5ak, 09,5ak, 2.079.705 2.079.705 € € -- 65 65 st. st. 19 19 -- 11 11 -- 7 7

Belisha (f) (f) Belisha

Graceful Graceful Glide Glide (us) (us)

Yankee Glide Glide (us) (us) Yankee

11,5ak, kr. -- 39 11,5ak, 572.066 572.066 kr. 39 st. st. 8 8 -- 7 7 -- 6 6

Cindy Q Q (us) (us) Cindy

Fakir du du Vivier Vivier (f) (f) Fakir Benares (f) (f) Benares

Valley Victory Victory (us) (us) Valley Gratis Yankee Yankee (us) (us) Gratis

American American Winner Winner (us) (us) Yankee Yankee Mommy Mommy (us) (us)

v. BIRD PARKER PARKER (F) (F) 11,2L* 11,2L* -- 09,5ak, 09,5ak, 2.079.705 2.079.705 € 65 st. st. 19 19 -- 11 11 -- 77 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 1) 1) v. BIRD € -- 65 På Ready Cash-sønnen Cash-sønnen debuterede debuterede som som 2-åring, 2-åring, hvor hvor den den sejrede sejrede ii Prix Prix des des Jacinthes Jacinthes og og var var 2’er 2’er ii Gr. Gr. II-løbet II-løbet Prix Prix Emmanuel Emmanuel Margouthy. Margouthy. Som Som 33Ready åring var var Bird Bird Parker Parker 1’er 1’er ii monte monte Gr. Gr. I-løbene I-løbene Saint-Leger Saint-Leger des des Trotteurs Trotteurs og og Prix Prix du du Vincennes, Vincennes, mens mens han han som som 4-åring 4-åring var var 1’er 1’er ii Criterium Criterium des des 44 åring ans (Gr. (Gr. I). I). Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Harper Harper Hanover’s Hanover’s lopp, lopp, samt samt placeret placeret ii såvel såvel monte monte Gr. Gr. I-løbet I-løbet Prix Prix de de Cornulier Cornulier som som sulky sulky Gr. Gr. I-løbet I-løbet Prix Prix d’Amed’Ameans rique. Bird Bird Parker Parker er er avlshingst avlshingst ii Frankrig, Frankrig, hvor hvor ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2016 2016 -- II Frankrig Frankrig far far til til bl.a. bl.a. fire fire afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet mere mere end end 100.000 100.000 rique. € -- Gainsborough Gainsborough M13,3, M13,3, Gatsby Gatsby Perrine Perrine 11,7a, 11,7a, Heart Heart of of Gold Gold M14,3 M14,3 og og Get Get Happy Happy 13,2a. 13,2a. € Moderlinie: Moderlinie: GRACEFUL GLIDE GLIDE (US) (US) 16,9m 16,9m -- 11,5ak, 11,5ak, 572.066 572.066 kr. kr. 39 39 st. st. 88 -- 77 -- 6. 6. Mor Mor til til 88 afkom afkom (09-19). (09-19). GRACEFUL 09 Mellby Offshore Dream Dream 09 Mellby Atlas Atlas (s) (s) †† Offshore 12 Mellby Mellby Doll Doll (s) (s) hp. Kyril Kyril Hanover Hanover 12 †† hp. 13 Mellby Mellby Éclair Éclair (s) (s) Exp HU HU hp. From From Above Above 3,17,2m 3,15,3am 13 Exp hp. 3,17,2m 3,15,3am 15 Mellby Galigo (s) Exp Sf Maharajah 3,17,3m 4,15,8ak 15 Mellby Galigo (s) Exp Sf Maharajah 3,17,3m 4,15,8ak 16 Mellby Healing (s) Exp DK hp. Donato Hanover 16 Mellby Healing (s) Exp DK hp. Donato Hanover 17 Basic Basic Brew Brew (s) (s) Zola Boko Boko 3,15,8m* 3,16,4am 17 Zola 3,15,8m* 3,16,4am 18 Ivy Ivy D D (s) (s) hp. Walk Walk The The Walk Walk 18 hp. 19 Hancock Hancock Black Black “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Bird Bird Parker Parker 19 hp.

51.094 skr skr 51.094 7.810 €€ 7.810

18 st. st. 00 -- 22 -- 22 18 11 st. st. 22 -- 11 -- 00 11

70.500 skr skr 70.500

st. 11 -- 11 -- 11 44 st.

CINDY Q Q (US) (US) Mor Mor til til 88 afkom afkom (00-14), (00-14), bl.a. bl.a. CINDY 01 Mr Vic Vic 09,2ak $2.117.382 23 01 Sand Sand Vic Vic (us) (us) Mr 09,2ak $2.117.382 23 sejre sejre Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Walnut Walnut Hall Hall Cup. Cup. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Currier Currier & & Ives Ives Trot. Trot. Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Arthur Arthur J. J. Cutler Cutler Memorial, Memorial, Breeders' Breeders' Crown, Crown, Nat Nat Som Ray Trot. 3’er i Titan Cup. Som ældre 1’er i American-National Open Trot, Arthur J. Cutler Memorial, Breeders' Crown, Nat Ray Trot, Titan Titan Cup, Cup, Ray Trot. 3’er i Titan Cup. Som ældre 1’er i American-National Open Trot, Arthur J. Cutler Memorial, Breeders' Crown, Nat Ray Trot, Arthur J. J. Cutler Cutler Memorial. Memorial. Avlshingst Avlshingst ii USA. USA. Arthur 02 Graceful Graceful Glide Glide (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Yankee Yankee Glide Glide 16,9m 11,5ak 572.066 kr kr 02 hp. 16,9m 11,5ak 572.066 08 CQ CQ Yankee Yankee (us) (us) hp. Muscles Muscles Yankee Yankee 14,2ak $10.900 08 hp. 14,2ak $10.900 Sand Swan Swan (us) (us) 11,6ak $103.096 16 sejre sejre Sand 11,6ak $103.096 16 River Otter Otter (us) (us) 3,10,5ak* $257.901 River 3,10,5ak* $257.901 YANKEE MOMMY MOMMY (US) (US) 3,15,6ak*, 3,15,6ak*, $169.459 $169.459 Mor Mor til til 99 afkom afkom (89-03), (89-03), bl.a. bl.a. YANKEE 93 Yankee hp. Valley Valley Victory Victory 93 Yankee Seabreeze Seabreeze (us) (us) hp. Yankee Survivor Survivor (us) (us) Yankee 94 Yankee Yankee Mischief Mischief (us) (us) hp. Valley Valley Victory Victory 94 hp. Electroral College College (us) (us) Electroral Hawaiian Clipper Clipper (us) (us) Hawaiian 96 Cindy Cindy Q Q (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. American American Winner Winner 96 hp. 01 Yankee Yankee M M JJ (us) (us) S J’s J’s Photo Photo 01 S MODERN YANKEE YANKEE (US) (US) 4,17,2ak*, 4,17,2ak*, $86.818 $86.818 Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (75-88), (75-88), bl.a. bl.a. MODERN 75 Speedy 75 Rowdy Rowdy Yankee Yankee (us) (us) Speedy Crown Crown 77 Yankee Mama (us) hp. Speedy Crown 77 Yankee Mama (us) hp. Speedy Crown Yankee Mercury Mercury (us) (us) Yankee 78 Smokin Yankee (us) Speedy Crown Crown 78 Smokin Yankee (us) Speedy 79 Yankee Yankee Predator Predator (us) (us) Super Bowl Bowl 79 Super 84 Yankee Yankee Mommy Mommy (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. hp. Speedy Speedy Crown Crown 84

2,15,5ak* 2,15,5ak* 11,6ak 11,6ak Q14,8ak Q14,8ak 12,1ak 12,1ak 3,12,3ak* 3,12,3ak*

$73.956 $73.956 $47.909 $47.909 $0 $0 $98.215 $98.215 $160.779 $160.779

4,10,0ak* 4,10,0ak*

$140.845 $140.845

17 sejre sejre 17

11,4ak* 11,4ak* 3,15,3ak* 3,15,3ak* 10,7ak 10,7ak 3,13,3ak* 3,13,3ak* 12,3ak* 12,3ak* 3,15,6ak* 3,15,6ak*

$470.852 $470.852 $231.896 $231.896 $301.167 $301.167 $445.953 $445.953 $637.058 $637.058 $169.459 $169.459

36 36 sejre sejre 18 sejre sejre 18 13 sejre 13 sejre 23 sejre sejre 23 39 sejre sejre 39

15 sejre sejre 15

Røntgenundersøgt hvor hvor der der er er fundet fundet forandringer forandringer der der ikke ikke anses anses at at få få betydning betydning for for den den fremtidige fremtidige brug brug (Højgård (Højgård Hesteklinik) Hesteklinik) Røntgenundersøgt -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stutteri Stutteri Hancock, Hancock, Højslev Højslev -- @-mail: @-mail: jesper@stutterihancock.dk jesper@stutterihancock.dk -- Tlf: Tlf: 28 28 74 74 20 20 79 79

24

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


BETALT EKSTRAANNONCERING ER TILBUDT ALLE ANMELDERE/OPDRÆTTERE

STUTTERI HANCOCK præsenterer... NR

10 HANCOCK BLACK Hoppe efter Bird Parker - Graceful Glide (Yankee Glide)

Eneste mulighed for at få en Bird Parker på en dansk auktion i 2020. Hancock Black er ud af en fantastisk god moderstamme med mange millionærer, bedst af disse Sand Vic 15 mio. kr. og rekord 1.09,2. Godkendt på røntgen, har fået kvalitetsfoder (Krafft, sort havre, lucerne, majsflager, mineraler m.m.) hele livet, i hænder flere gange om dagen, står perfekt på benene, vant til smed - og gør generelt bare ALT man beder hende om. Godt temperament og her får køber en hest, som er lige til at arbejde videre med direkte. Går på fold med tre voksne følhopper uden problemer overhovedet.

NR

20 HERBIE HANCOCK Hingst efter Centurion A T M - Majlis Palema (Alf Palema)

Det eneste Centurion A T M-afkom i Danmark overhovedet. Centurion A T M vandt USA’s største 2-årsløb Peter Haughton Memorial og satte verdensrekord for Åke Svanstedt. Kanon moderstamme med Elitehoppen Frosts Dime som mormor og sejrsmaskinen Sunbeam R som oldemor. Godkendt på røntgen, har fået kvalitetsfoder (Krafft, sort havre, lucerne, majsflager, mineraler m.m.) hele livet, i hænder flere gange om dagen, står perfekt på benene, vant til smed - og vil gerne gøre alt det rigtige hele tiden.

STUTTERI HANCOCK – vi sælger heste og drømme... Stutteri Hancock v/ Jesper Elbæk & Maria Støttrup Nielsen DTC’S M: 2874 2079 | jesper@stutterihancock.dk | facebook.com/stutterihancock

DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

25


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hoppe hoppe født født 1. 1. april april 2019 2019 Brun v. From v. From

3,09,9ak, 1.366.026 1.366.026 kr. kr. -- 44 3,09,9ak, 44 st. st. 12 12 -- 10 10 -- 2 2

af af

Andover Andover Hall Hall (us) (us) D D Train Train (us) (us) Valley Valley Victory Victory (us) (us)

Donato Hanover Hanover (us) (us) Donato

Above Above U US S (us) (us)

Marita’s Victory Marita’s Victory (us) (us)

N NS S Hyrdehøj Hyrdehøj

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

13,9ak, kr. -- 114 13,9ak, 219.741 219.741 kr. 114 st. st. 7 7 -- 6 6 -- 23 23

Sofie Sofie Reerstrup Reerstrup

Miss Miss Marita Marita (us) (us) Photo Photo Maker Maker (us) (us)

Sassy Sassy Jane Jane (us) (us) Speedy Speedy Herve Herve (us) (us) Jubile Jubile Reerstrup Reerstrup

v. FROM ABOVER ABOVER U US S (US) (US) 3,09,9ak, 3,09,9ak, 1.366.026 1.366.026 kr. kr. 44 44 st. st. 12 12 -- 10 10 -- 22 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 0/ 0/ Hp. Hp. 1) 1) v. FROM På From Above Above US US løb løb som som 2-åring 2-åring imod imod nogle nogle af af årgangens årgangens bedre bedre heste, heste, tæt tæt på på den den absolutte absolutte årgangstop. årgangstop. Hingsten Hingsten sejrede sejrede ii debut debut sæsonen sæsonen ii From både BluegrassBluegrass- & & International International Stallion Stallion Stakes. Stakes. From From Above Above US US er er bror bror til til den den svenske svenske avlshingst avlshingst Quite Quite Easy Easy U U S. S. Deres Deres fælles fælles mor mor Marita’s Marita’s både Victory sejrede sejrede som som 3-åring 3-åring ii Hambletonian Hambletonian Oaks. Oaks. From From Above Above US US er er avlshingst avlshingst ii Danmark, Danmark, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2015 2015 -- II debut debut årganårganVictory gen finder finder man man bl.a. bl.a. vinderen vinderen af af Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I)I) Dream Dream Girl Girl 11,8ak, 11,8ak, 89.031 89.031 € € og og vinderen vinderen af af Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Hoppe Hoppe Championat Championat gen (Gr. II) II) Daniella Daniella D DD D 13,8am, 13,8am, 438.850 438.850 kr., kr., samt samt yderligere yderligere 22 over over 100.000 100.000 kr kr -- Dan Dan Mølgård Mølgård 13,9ak, 13,9ak, 311.606 311.606 nkr., nkr., Donato Donato Hyrdehøj Hyrdehøj 12,8ak, 12,8ak, 26.300 26.300 €. €. (Gr. Moderlinie: Moderlinie: NS S HYRDEHØJ HYRDEHØJ 15,9m 15,9m -- 13,9ak, 13,9ak, 219.741 219.741 kr. kr. 114 114 st. st. 77 -- 66 -- 23 23 Mor Mor til til 33 afkom afkom (16-19). (16-19). N 16 Entre hp. 4,17,2m 3,14,8am 106.150 kr kr 21 16 Entre Hyrdehøj Hyrdehøj hp. From From Above Above U US S 4,17,2m 3,14,8am 106.150 21 st. st. 11 -- 55 -- 44 Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Hoppe Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Placeret Placeret ii Dansk Dansk Avlsløb. Avlsløb. Som Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II). II). Placeret Placeret ii Som Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Hoppe 18 Gizmo Gizmo Hyrdehøj Hyrdehøj From Above Above U US S 18 From 19 Hyrdehøj Hyrdehøj Easter Easter ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. From From Above Above U US S 19 hp. SOFIE REERSTRUP REERSTRUP 15,3k 15,3k -- 13,5ak, 13,5ak, 703.780 703.780 kr. kr. 93 93 st. st. 30 30 -- 16 16 -- 88 Mor Mor til til 66 afkom afkom (03-13), (03-13), bl.a. bl.a. SOFIE 03 Luka Mr Flirt Flirt 16,8m 12,2ak 03 Luka Reerstrup Reerstrup Mr 16,8m 12,2ak 05 N NS S Hyrdehøj Hyrdehøj “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. S S J’s J’s Photo Photo 15,9m 13,9ak 05 hp. 15,9m 13,9ak 06 Ofelia Ofelia Reerstrup Reerstrup Exp No No hp. Great Great Challenger Challenger 17,8m 14,9am 06 Exp hp. 17,8m 14,9am 07 Pippi hp. Carmody Carmody Lobell Lobell 14,1k 12,7ak 07 Pippi Reerstrup Reerstrup hp. 14,1k 12,7ak Harry Reerstrup Reerstrup “Katalog “Katalog nr. nr. 7” 7” Harry 09 Soffi Reerstrup Exp Sv/No hp. Great Challenger 17,1m 13,6ak 09 Soffi Reerstrup Exp Sv/No hp. Great Challenger 17,1m 13,6ak JUBILE REERSTRUP REERSTRUP Mor Mor til til 77 afkom afkom (85-93), (85-93), bl.a. bl.a. JUBILE 87 Exp Ty Ty hp. Linus Linus T T 87 Olga Olga Reerstrup Reerstrup Exp hp. 88 Percy Percy Reerstrup Reerstrup Fine Shot Shot 88 Fine 89 Renoir Renoir Reerstrup Reerstrup Buckfinder 89 Buckfinder 90 Sofie Sofie Reerstrup Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Speedy Speedy Herve Herve 90 hp. 92 Von Von Get Get Reerstrup Reerstrup Buckfinder 92 Buckfinder

19,1k 19,1k 16,9m 16,9m 17,4m 17,4m 15,3k 15,3k 17,5m 17,5m

AZETTE REERSTRUP REERSTRUP 21,0k 21,0k -- 19,5ak, 19,5ak, 48.400 48.400 kr. kr. Mor Mor til til 99 afkom afkom (82-97), (82-97), bl.a. bl.a. AZETTE 82 hp. 82 Jubile Jubile Reerstrup Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Richthofen Richthofen 85 hp. 18,4k 85 Mizette Mizette Reerstrup Reerstrup hp. Fine Fine Shot Shot 18,4k 87 Fine Shot Shot 17,8m 87 Obelix Obelix Reerstrup Reerstrup Fine 17,8m 92 Valeur Valeur Reerstrup Reerstrup hp. Copperfield Copperfield 92 hp. Ronja Røverdatter Røverdatter Exp Sf Sf 14,6m Ronja Exp 14,6m 97 Esmil Esmil Reerstrup Reerstrup Speedy Herve Herve 16,3k 97 Speedy 16,3k

443.666 kr kr 443.666 219.741 kr kr 219.741 158.498 158.498 nkr nkr 376.337 kr kr 376.337

23.564 €€ 23.564 162.490 kr kr 162.490 159.160 kr kr 159.160 703.780 kr kr 703.780 43.500 kr kr 43.500

16,6ak 16,6ak 16,7ak 16,7ak

133.800 kr kr 133.800 125.300 kr kr 125.300

13,5ak 13,5ak 16,0ak 16,0ak

34.188 €€ 34.188 120.503 kr kr 120.503

Røntgenundersøgt anmærkninger (Højgård Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger (Højgård Hesteklinik) Hesteklinik) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk

26

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

10 sejre sejre 10

312.693 nkr nkr 312.693

16,1ak 16,1ak 15,3ak 15,3ak 17,1ak 17,1ak 13,5ak 13,5ak 16,9ak 16,9ak

Opdrætter & & anmelder: anmelder: Lindhardt Lindhardt Jensen, Jensen, Mariager Mariager -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 15 15 45 45 10 10

15 sejre sejre 15

16 sejre sejre 16 30 sejre sejre 30 st. 55 -- 33 -- 00 99 st.


US US // Fr Fr 89 // 11 89 11

Brun hoppe født 23. maj 2019 v. Dominion v.

Beach (us)

3,10,1ak, 1.344.095 kr kr -- 40 3,10,1ak, 1.344.095 40 st. st. 8 8 -- 6 6 -- 2 2

af af

Red Rose Face (s)

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles Yankee Blondie Blondie (us) (us) Yankee

Muscle Hill Hill (us) (us) Muscle

Lindy Lane Lane (us) (us) Lindy Willow Run Run Gracie Gracie (us) (us) Willow

Windylane Hanover Hanover (us) (us) Windylane

Viking Kronos Kronos (i) (i) Viking Kalmie Melody Melody (f) (f) Kalmie

Joke Face Face (s) (s) Joke

Armbro Goal Goal (us) (us) Armbro Jade Sund Sund (s) (s) Jade

Rakel Sund Sund (s) (s) Rakel

v. DOMINION BEACH BEACH (US) (US) 3,10,1ak, 3,10,1ak, 1.344.095 1.344.095 kr. kr. -- 40 40 st. st. 88 -- 66 -- 22 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 44 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 3) 3) v. DOMINION På Dominion Beach Beach er er resultatet resultatet af af mødet mødet mellem mellem to to Hambletonian-vindere Hambletonian-vindere -- Muscle Muscle Hill Hill xx Windylane Windylane Hanover. Hanover. Dominion Dominion Beach Beach løb løb som som 22- & & 33Dominion åring ii USA, USA, primært primært ii Stakes, Stakes, hvilket hvilket indbragte indbragte 66 sejre, sejre, bl.a. bl.a. ii Champlain Champlain Stakes, Stakes, som som 2-åring 2-åring og og Charles Charles Smith Smith Memorial, Memorial, som som 3-åring. 3-åring. Avlshing Avlshing åring Danmark, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2019. 2019. Første Første årgang årgang tæller tæller 24 24 afkom, afkom, hvoraf hvoraf 44 stk. stk. udbydes udbydes på på Derbyauktionen. Derbyauktionen. ii Danmark, Moderlinie: Moderlinie: RED ROSE ROSE FACE FACE (S) (S) Mor Mor til til 22 afkom afkom (18-19). (18-19). RED 18 Gunnar Djali Boko Boko 18 Gunnar Djali 19 Heide Heide “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Dominion Dominion Beach Beach 19 hp. RAKEL SUND SUND (S) (S) 16,0k*, 16,0k*, 132.000 132.000 skr. skr. 11 11 st. st. 22 -- 11 -- 22 Mor Mor til til 77 afkom afkom (06-16), (06-16), bl.a. bl.a. RAKEL 06 Juggle Viking Kronos Kronos 13,3L 12,4ak 5.751.468 skr skr 25 sejre sejre 06 Juggle Face Face (s) (s) Viking 13,3L 12,4ak 5.751.468 25 Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown 2-åriga, 2-åriga, KRAFFT KRAFFT Superbonuslopp. Superbonuslopp. Svensk Svensk rekord rekord (2,14,1ak*). (2,14,1ak*). Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Kriterierevanchen, Kriterierevanchen, BreedBreedSom er’s Crown Crown Semifinal. Semifinal. 2’er 2’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown Final Final (Gr. (Gr. I), I), Uttagningslopp Uttagningslopp til til Svenskt Svenskt Travkriterium, Travkriterium, E3-Revanchen E3-Revanchen Final Final (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er er’s Solvalla Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), S:t S:t Leger, Leger, Uttagningslopp Uttagningslopp Svenskt Svenskt Travderby, Travderby, Eskilstuna Eskilstuna Fyraåringstest, Fyraåringstest, Johan Johan Jacobssons Jacobssons Minneslöpning. Minneslöpning. ii Solvalla Svensk rekord rekord (4,14,5aL*). (4,14,5aL*). Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Prix Prix Jean Jean Dumouch, Dumouch, Prix Prix de de la la Manche, Manche, Prix Prix Ovidius. Ovidius. 2’er 2’er ii Malmö Malmö Stads Stads Pris Pris (Gr. (Gr. II). II). Svensk 07 Knowledge Knowledge Face Face (s) (s) hp. Viking Viking Kronos Kronos 14,2m 11,9am 1.467.281 skr skr 07 hp. 14,2m 11,9am 1.467.281 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii StoSprintern StoSprintern Final. Final. 2’er 2’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp Derbystoet. Derbystoet. 3’er 3’er ii StoSprintern StoSprintern Försök. Försök. Placeret Placeret ii DerbyStoet DerbyStoet (Gr. (Gr. II). II). Som Marciano (s) (s) 13,1m* 11,3ak* 831.225 skr skr Marciano 13,1m* 11,3ak* 831.225 Smokin Joe Joe (s) (s) 14,1L 12,2am 1.019.792 skr skr Smokin 14,1L 12,2am 1.019.792 11 Orakel Orakel Face Face (s) (s) Going Kronos Kronos 12,4k* 11,2ak 1.184.248 skr skr 11 Going 12,4k* 11,2ak 1.184.248 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii STL STL Klass Klass II Final. Final. 2’er 2’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp Svenskt Svenskt Travderby. Travderby. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii STL STL Bronsdivisionen Bronsdivisionen försök. försök. Som 13 Red Red Rose Rose Face Face (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Joke Joke Face Face 13 hp. JADE SUND SUND (S) (S) 16,8m 16,8m -- 15,7am, 15,7am, 241.500 241.500 skr. skr. 31 31 st. st. 44 -- 22 -- 44 Mor Mor til til 14 14 afkom afkom (99-15), (99-15), bl.a. bl.a. JADE 99 “Ovennævnte” hp. Armbro Armbro Goal Goal 16,0k* 18,1am 132.000 skr skr 99 Rakel Rakel Sund Sund (s) (s) “Ovennævnte” hp. 16,0k* 18,1am 132.000 01 Viking 13,2L 09,9ak 15.351.275 skr skr 34 sejre sejre 01 Triton Triton Sund Sund (s) (s) Viking Kronos Kronos 13,2L 09,9ak 15.351.275 34 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp Svenskt Svenskt Travkriterium, Travkriterium, Sommarfavoriten. Sommarfavoriten. 2’er 2’er ii Svenskt Svenskt Travkriterium Travkriterium (Gr. (Gr. I), I), Gay Gay Noons Noons Lopp. Lopp. 3’er 3’er ii Ulf Ulf Som Thoresens Minneslopp. Minneslopp. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown Final Final (Gr. (Gr. I), I), Uttagningslopp Uttagningslopp Svenskt Svenskt Travderby. Travderby. 2’er 2’er ii Criterium Criterium Continental Continental (Gr. (Gr. I). I). Thoresens Som ældre ældre 1’er 1’er ii Copenhagen Copenhagen Cup Cup (Gr. (Gr. I), I), Sundsvall Sundsvall Open Open Trot Trot (Gr. (Gr. I), I), Silverhästen, Silverhästen, Svenskt Svenskt Mästerskap, Mästerskap, Olympiatravet Olympiatravet (Gr. (Gr. I), I), 2’er 2’er ii Prix Prix de de Som Belgique Avlshingst. Belgique (Gr. (Gr. II), II), Oslo Oslo Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. I), I), Solvallas Solvallas Jubileumspokal. Jubileumspokal. 3’er 3’er ii C.L. C.L. Müllers Müllers Memorial Memorial (Gr. (Gr. II), II), Svenskt Svenskt Mästerskap. Mästerskap. Avlshingst. 04 Exp Coktail 13,7m 11,5ak 323.177 €€ 04 Amiral Amiral Sund Sund (s) (s) Exp Fr Fr Coktail Jet Jet 13,7m 11,5ak 323.177 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown Semifinal. Semifinal. 3’er 3’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown Final Final (Gr. (Gr. I), I), E3-Lång E3-Lång Final Final (Gr. (Gr. I). I). Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Prix Prix de de Sille Sille le le GuilGuilSom laume, Prix Prix de de Plaisance. Plaisance. laume, 07 Delila Delila Sund Sund (s) (s) Exp DK DK hp. Credit Credit Winner Winner 18,3m 1.424 kr kr 07 Exp hp. 18,3m 1.424 Cinderella 4,15,9m 3,14,0am 257.000 kr kr Cinderella 4,15,9m 3,14,0am 257.000 Flora 2,15,1am 229.250 kr kr Flora 2,15,1am 229.250

Arthroskopiopereret Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii højre højre has. has. Dette Dette anses anses ikke ikke at at få få betydning betydning for for den den fremtidige fremtidige brug brug af af hesten hesten (KVL) (KVL) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Heide Heide Racing Racing ApS, ApS, Dragør Dragør -- Tlf: Opdrætter Tlf: 29 29 92 92 86 86 44 44

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

27


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun Brun hoppe hoppe født født 10. 10. maj maj 2019 2019 v. Great v. Great

3,11,5ak, $182.471 -- 13 3,11,5ak, $182.471 13 st. st. 4 4 -- 3 3 -- 1 1

af af

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Hall Hall (us) (us) Conway

Challenger Challenger (us) (us)

Meadow Meadow Road Road (s) (s) Witsend’s Witsend’s Nimble Nimble (us) (us)

Ali’s Ali’s Cat Cat (us) (us)

Pyret Pyret Eme Eme (s) (s)

Alf Palema Palema (us) (us) Alf

14,5ak, 134.978 134.978 kr. kr. -- 50 14,5ak, 50 st. st. 3 3 -- 4 4 -- 5 5

Personia (s) (s) Personia

Speedy Somolli Somolli (us) (us) Speedy Highland Bridget Bridget (us) (us) Highland

Pershing Pershing (us) (us) Mahonia Mahonia (s) (s)

v. GREAT CHALLENGER CHALLENGER (US) (US) 3,11,5ak, 3,11,5ak, $182.471 $182.471 -- 13 13 st. st. 44 -- 33 -- 1. 1. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 55 afkom afkom (Hi. (Hi. 33 // Hp. Hp. 2) 2) v. GREAT På Great Challenger Challenger viste viste tidligt tidligt stort stort talent talent som som 2-åring 2-åring ii USA, USA, hvor hvor han han dette dette år år sejrede sejrede fire fire gange. gange. 3-års 3-års sæsonen sæsonen blev blev ødelagt ødelagt af af skader, skader, hvor hvor Great efter hingsten hingsten gik gik til til avl avl ii Danmark. Danmark. Avlschampion Avlschampion ii Danmark Danmark 2011, 2011, 2012, 2012, 2014, 2014, 2017 2017 & & 2018. 2018. Far Far til til den den Danske Danske rekord-holder rekord-holder Valokaja Valokaja Hindø Hindø efter 11,9L* -- 09,3ak, 09,3ak, 6,3 6,3 mill.nkr., mill.nkr., Copenhagen Copenhagen Cup-vinderen Cup-vinderen Orali Orali 11,4ak, 11,4ak, 22 mill. mill. kr., kr., vinderen vinderen af af Europæisk Europæisk 3-års 3-års Championat Championat Tano Tano Bork Bork 10,7ak, 10,7ak, 22 11,9L* mill. kr., kr., Kriteriums-vinderen Kriteriums-vinderen og og avlshingsten avlshingsten Rusty Rusty Dust Dust 12,6ak, 12,6ak, 1,5 1,5 mill. mill. skr. skr. samt samt sejrshoppen sejrshoppen Patricia Patricia Hastrup Hastrup 10,2ak, 10,2ak, 2,5 2,5 mill. mill. nkr., nkr., 35 35 sejre. sejre. mill. Moderlinie: Moderlinie: PYRET EME EME (S) (S) 17,3k 17,3k -- 14,5ak, 14,5ak, 134.978 134.978 kr. kr. 50 50 st. st. 33 -- 44 -- 5. 5. Mor Mor til til 77 afkom afkom (09-19). (09-19). PYRET 09 Rauno Buvetier d’Aunou d’Aunou 09 Rauno (n) (n) †† Buvetier 10 Baron Baron Bayding Bayding (n) (n) †10 Love You You 10 †10 Love 12 Pyrechept Pyrechept (n) (n) Quaker Jet Jet 4,18,6m 12 Quaker 4,18,6m Som ældre ældre 2’er 2’er ii V75 V75 Winter Winter Burst. Burst. Som 14 Cortez Cortez Bounce Bounce Beardmore 4,16,6m 14 Beardmore 4,16,6m 16 Eleanor Eleanor Bounce Bounce hp. Wishing Wishing Stone Stone 3,18,2m 16 hp. 3,18,2m 18 Gloria Gloria K K hp. Wishing Wishing Stone Stone 18 hp. 19 Havanna Havanna K K ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Great Great Challenger Challenger 19 hp.

15,5am* 15,5am*

283.500 nkr nkr 283.500

57 st. st. 44 -- 99 -- 66 57

14,4ak 14,4ak 2,18,2am 2,18,2am

60.228 kr kr 60.228 32.250 kr kr 32.250

48 st. st. 22 -- 33 -- 44 48 11 st. st. 11 -- 22 -- 22 11

PERSONIA (S) (S) 15,9k 15,9k -- 14,4ak*, 14,4ak*, 1.359.600 1.359.600 skr. skr. 92 92 st. st. 14 14 -- 13 13 -- 16. 16. Mor Mor til til 15 15 afkom afkom (89-06), (89-06), bl.a. bl.a. PERSONIA Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Svenskt Svenskt Travkriterium Travkriterium (Gr. (Gr. I). I). 3’er 3’er ii Coccinelles Coccinelles Lopp. Lopp. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Axel Axel Jensens Jensens Minneløp. Minneløp. Som 90 Sekinazana Sekinazana M M (n) (n) hp. Lord Lord of of All All 16,3k 15,3ak 239.400 nkr nkr 90 hp. 16,3k 15,3ak 239.400 Sekina M (n) 17,0k 14,9ak 194.450 nkr nkr Sekina M (n) 17,0k 14,9ak 194.450 Shesad M (n) 16,9L 4,14,3ak 487.000 nkr Shesad M (n) 16,9L 4,14,3ak 487.000 nkr 95 Alphons Alphons M M (n) (n) Alf Palema Palema 16,9k 14,0ak 428.527 nkr nkr 95 Alf 16,9k 14,0ak 428.527 96 Per Per Plomb Plomb (s) (s) Alf Palema Palema 14,6k* 13,7ak 826.000 skr skr 96 Alf 14,6k* 13,7ak 826.000 98 Mini Mini Eme Eme (s) (s) hp. Lindy’s Lindy’s Crown Crown 98 hp. Samuel Eme Eme (s) (s) 15,1m 15,1am 340.436 skr skr Samuel 15,1m 15,1am 340.436 Andreas Eme Eme (s) (s) Exp No No 16,9m 14,8ak 194.367 nkr nkr Andreas Exp 16,9m 14,8ak 194.367 99 Puh Puh Eme Eme (s) (s) Lindy’s Crown Crown 15,1L 12,9ak 1.160.734 skr skr 99 Lindy’s 15,1L 12,9ak 1.160.734 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii V75 V75 Klass Klass IIII försök försök & & final, final, V75 V75 Klass Klass III III försök. försök. 3’er 3’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp til til Svenskt Svenskt Travderby. Travderby. Placeret Placeret ii Solvalla Solvalla Grand Grand Prix Prix Som Final (Gr. (Gr. II). II). Som Som ældre ældre 3’er 3’er ii Prix Prix de de Bergerac, Bergerac, Prix Prix de de Maurepas, Maurepas, Prix Prix du du Poitou. Poitou. Final 00 Pyret Pyret Eme Eme (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Alf Alf Palema Palema 17,3k 14,5ak 134.978 kr kr 00 hp. 17,3k 14,5ak 134.978 01 Pysen Pysen Eme Eme (s) (s) Alf Palema Palema 14,6L 13,4ak 723.078 skr skr 01 Alf 14,6L 13,4ak 723.078 06 Marina Marina Eme Eme (s) (s) hp. Adams Adams Hall Hall 06 hp. Castor U UM M (s) (s) Exp Sf Sf 15,0k 14,0am 27.480 €€ Castor Exp 15,0k 14,0am 27.480 King’s Call Call (s) (s) 16,0m 13,9ak 167.709 skr skr King’s 16,0m 13,9ak 167.709 MAHONIA (S) (S) 18,5k 18,5k -- 19,1ak*, 19,1ak*, 100.150 100.150 skr. skr. 74 74 st. st. 99 -- 77 -- 7. 7. Mor Mor til til 99 afkom afkom (78-91), (78-91), bl.a. bl.a. MAHONIA 82 Personia ”Ovennævnte” hp. Pershing Pershing 15,9k 14,4ak* 82 Personia (s) (s) ”Ovennævnte” hp. 15,9k 14,4ak* 89 Super Mr Drew Drew 16,3k 15,9ak* 89 Super Duchess Duchess (s) (s) Mr 16,3k 15,9ak* 91 Mashing Pershing 16,1k 16,4ak 91 Mashing (s) (s) Pershing 16,1k 16,4ak

1.359.600 skr skr 1.359.600 231.850 skr skr 231.850 185.700 skr skr 185.700

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk NB! Hesten Hesten sælges sælges efter efter særlige særlige regler regler for for brugte brugte varer, varer, jf. jf. momslovens momslovens kapitel kapitel 17, 17, §69. §69. NB! Der opkræves opkræves ikke ikke moms moms på på budsummen, budsummen, men men kun kun på på salæret. salæret. Køber Køber kan kan ikke ikke fradrage fradrage købsmoms. købsmoms. Der Opdrætter & & anmelder: anmelder: Hans Hans K. K. Jensen, Jensen, Pandrup Pandrup -- Tlf: Opdrætter Tlf: 98 98 24 24 76 76 87 87

28

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 100 / 100 / 00

Brun Brun hoppe hoppe født født 3. 3. maj maj 2019 2019 v. Broadway v. Broadway

Hall Hall (us) (us)

2,12,6ak* $436.790 - 9 st. 9 - 0 - 0 2,12,6ak* $436.790 - 9 st. 9 - 0 - 0

af af

Elma Elma Gold Gold (s) (s)

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Hall Hall (us) (us) Conway

A A Go Go Go Go Lauxmont Lauxmont (us) (us) B B Cor Cor Tamara Tamara (us) (us) Sugarcane Hanover Hanover (us) (us) Sugarcane

B B Cor Cor Tamgo Tamgo (ca) (ca) Good As As Gold Gold (s) (s) Good

4,12,7ak, 668.153 kr. - 36 st. 10 - 7 - 4 4,12,7ak, 668.153 kr. - 36 st. 10 - 7 - 4

Theiza (us) (us) Theiza Quick Pay Pay (us) (us) Quick

Silky Pay Pay (s) (s) Silky

Millstone (s) (s) Millstone

v. BROADWAY HALL HALL (US) (US) 2,12,6ak*, 2,12,6ak*, $436.790 $436.790 -- 99 st. st. 99 -- 00 -- 0. 0. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 1) 1) v. BROADWAY På Broadway Hall Hall var var ubesejret ubesejret ii sin sin væddeløbskarrieres væddeløbskarrieres ni ni starter, starter, vinder vinder af af Breeder’s Breeder’s Crown. Crown. Valgt Valgt til til ”2 ”2 Year Year Old Old Trotter Trotter of of The The Year”. Year”. AvlsAvlsBroadway hingst ii USA, USA, hvor hvor 114 114 afkom afkom har har indløbet indløbet $100.000 $100.000 eller eller mere, mere, mens mens 10 10 afkom afkom har har indløbet indløbet $1/2-million $1/2-million eller eller mere, mere, bl.a. bl.a. $-millionæren $-millionæren Broad Broad hingst Bahn 10,2ak*, 10,2ak*, avlshingst avlshingst ii DK DK // Sv Sv -- vinder vinder af af bl.a. bl.a. Hambletonian Hambletonian Stakes, Stakes, hopperne hopperne Action Action Broadway Broadway 10,0ak*, 10,0ak*, Frau Frau Blucher Blucher 09,2ak*, 09,2ak*, Broadway Broadway Bahn Schooner 10,6ak*, 10,6ak*, samt samt avlshingsten avlshingsten Pilgrims Pilgrims Taj Taj 10,6ak*. 10,6ak*. II Sverige Sverige far far til til E3-Kort-vinderen E3-Kort-vinderen Mermaid Mermaid Ås Ås 10,5ak, 10,5ak, 3,9 3,9 mill.skr. mill.skr. Schooner Moderlinie: Moderlinie: ELMA GOLD GOLD (S) (S) 3,18,0m 3,18,0m -- 4,12,7ak, 4,12,7ak, 668.153 668.153 kr. kr. 36 36 st. st. 10 10 -- 77 -- 44 Mor Mor til til 99 afkom afkom (05-19). (05-19). ELMA Som 1’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown försök. försök. 2’er 2’er ii Derbytrial, Derbytrial, Uttagningslopp Uttagningslopp til til DerbyStoet. DerbyStoet. Placeret Placeret ii DerbyStoet DerbyStoet (Gr. (Gr. II). II). Som 4-åring 4-åring 1’er 05 The The Power Power of of Gold Gold (s) (s) hp. Power Power To To Charm Charm 05 †† hp. 06 Bella Bella Gold Gold (s) (s) hp. Spotlite Spotlite Lobell Lobell 18,7m 16,1am 45.700 skr skr 06 †† hp. 18,7m 16,1am 45.700 08 Evita Evita Brodda Brodda (s) (s) Exp Sf Sf hp. Conway Conway Hall Hall 13,7k* 11,6ak 63.448 € € 08 Exp hp. 13,7k* 11,6ak 63.448 Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii ASVT ASVT Trottex Trottex Auktionslopp. Auktionslopp. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii DiamantStoet DiamantStoet försök. försök. Som 11 Empress Empress Brodda Brodda (s) (s) hp. Viking Viking Kronos Kronos 3,17,9m 4,10,9ak* 307.700 skr skr 11 hp. 3,17,9m 4,10,9ak* 307.700 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp til til StoSprintern, StoSprintern, Uttagningslopp Uttagningslopp til til DerbyStoet. DerbyStoet. Som 13 Emir Emir Brodde Brodde (s) (s) Maharajah 13 †† Maharajah 14 Eloge Eloge Brodda Brodda (s) (s) hp. S S J’s J’s Caviar Caviar 16,4m 23.000 skr skr 14 hp. 16,4m 23.000 15 Estelle Estelle Brodda Brodda (s) (s) hp. Raja Raja Mirchi Mirchi 4,14,5m 4,13,0ak 423.050 skr skr 15 hp. 4,14,5m 4,13,0ak 423.050 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii DiamantStoet DiamantStoet försök. försök. 3’er 3’er ii DiamantStoet DiamantStoet Final. Final. Som 18 Gladiator Gladiator Great Challenger Challenger 18 Great 19 Harper Harper ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Broadway Broadway Hall Hall 19 hp. SILKY PAY PAY (S) (S) 17,6k 17,6k -- 17,9ak, 17,9ak, 70.430 70.430 skr. skr. 42 42 st. st. 22 -- 33 -- 11 Mor Mor til til 99 afkom afkom (84-00), (84-00), bl.a. bl.a. SILKY 93 Elma hp. 16,8k* 15,5ak 93 Elma Pride Pride (s) (s) hp. Express Express Pride Pride 16,8k* 15,5ak 96 Elma hp. 16,5k 14,0ak 96 Elma Mystic Mystic (s) (s) hp. Prince Prince Mystic Mystic 16,5k 14,0ak 98 Elma ”Ovennævnte” hp. 3,18,0m 4,12,7ak 98 Elma Gold Gold (s) (s) ”Ovennævnte” hp. Good Good As As Gold Gold 3,18,0m 4,12,7ak 00 A A Nice Nice Surprise Surprise (s) (s) hp. Good Good As As Gold Gold 15,5k 13,5ak 00 hp. 15,5k 13,5ak Nice’n Smooth Smooth (s) (s) 13,5k 12,5ak Nice’n 13,5k 12,5ak Inceptional (s) (s) 15,5m 13,4ak Inceptional 15,5m 13,4ak Clean Cash Cash (s) (s) 15,0m 13,4ak Clean 15,0m 13,4ak MILLSTONE (S) (S) Mor Mor til til 99 afkom afkom (84-94), (84-94), bl.a. bl.a. MILLSTONE 85 hp. 85 Silky Silky Pay Pay (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Quick Quick Pay Pay 86 Exp Mt Mt Pershing 86 Tomorrows Tomorrows Pride Pride (s) (s) Exp Pershing 87 Unique Pride (s) hp. Count’s 87 Unique Pride (s) hp. Count’s Pride Pride Rick Hamlet Hamlet (s) (s) Rick 88 Very Best (s) Exp Ty Snack Bar 88 Very Best (s) Exp Ty Snack Bar 89 With With Compliments Compliments (s) (s) hp. Pershing Pershing 89 hp. Big Compliments (s) Big Compliments (s)

st. 00 -- 22 -- 22 99 st. 60 st. st. 44 -- 66 -- 99 60 18 st. st. 55 -- 11 -- 22 18 st. 00 -- 00 -- 11 33 st. 30 st. st. 22 -- 66 -- 22 30

173.794 skr skr 173.794 236.768 skr skr 236.768 668.153 kr kr 668.153 340.000 skr skr 340.000 313.750 skr skr 313.750 109.750 skr skr 109.750 204.300 skr skr 204.300

17,6k 17,6k 15,3k* 15,3k*

17,9ak 17,9ak 14,1ak* 14,1ak*

70.430 70.430 skr skr 354.911 354.911 skr skr

18 18 sejre sejre

15,9k 15,9k 15,9m* 15,9m*

14,0ak 14,0ak 15,1ak 15,1ak

339.300 skr skr 339.300 381.043 skr skr 381.043

30 sejre sejre 30

15,8m 15,8m

14,5ak 14,5ak

354.550 skr skr 354.550

Opereret Opereret for for OCD OCD ii begge begge haser haser -- dette dette anset anset ikke ikke at at få få betydning betydning for for hestens hestens fremtidige fremtidige brug brug (Dyrlægegården, (Dyrlægegården, Dyrl.Flem.Kofoed, Dyrl.Flem.Kofoed, Rønne) Rønne) For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter Opdrætter & & anmelder: anmelder: Mikkel Mikkel Stub Stub & & Vibe Vibe Haastrup, Haastrup, Østermarie Østermarie -- Tlf: Tlf: 40 40 10 10 31 31 63 63

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

29


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hoppe født 10. maj 2019 v. Dominion v.

Beach (us)

3,10,1ak, 3,10,1ak, 1.344.095 1.344.095 kr kr -- 40 40 st. st. 8 8 -- 6 6 -- 2 2

af af

Sopran Sund

Muscle Hill Hill (us) (us) Muscle Windylane Hanover Hanover (us) (us) Windylane Viking Kronos Kronos (i) (i) Viking Songlark Lobell Lobell (us) (us) Songlark

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles Yankee Blondie Blondie (us) (us) Yankee

Lindy Lane Lane (us) (us) Lindy Willow Run Run Gracie Gracie (us) (us) Willow American Winner Winner (us) (us) American Conch (us) (us) Conch Speedy Crown Crown (us) (us) Speedy Special Hill Hill (us) (us) Special

v. DOMINION BEACH BEACH (US) (US) 3,10,1ak, 3,10,1ak, 1.344.095 1.344.095 kr. kr. -- 40 40 st. st. 88 -- 66 -- 22 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 44 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 3) 3) v. DOMINION På Dominion Beach Beach er er resultatet resultatet af af mødet mødet mellem mellem to to Hambletonian-vindere Hambletonian-vindere -- Muscle Muscle Hill Hill xx Windylane Windylane Hanover. Hanover. Dominion Dominion Beach Beach løb løb som som 22- & & 33Dominion åring ii USA, USA, primært primært ii Stakes, Stakes, hvilket hvilket indbragte indbragte 66 sejre, sejre, bl.a. bl.a. ii Champlain Champlain Stakes, Stakes, som som 2-åring 2-åring og og Charles Charles Smith Smith Memorial, Memorial, som som 3-åring. 3-åring. AvlsAvlsåring hingt ii Danmark, Danmark, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2019. 2019. Første Første årgang årgang tæller tæller 24 24 afkom, afkom, hvoraf hvoraf 44 stk. stk. udbydes udbydes på på Derbyauktionen. Derbyauktionen. hingt Moderlinie: Moderlinie: SOPRAN SUND SUND (S) (S) Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (04-19). (04-19). SOPRAN 04 Hardboiled Egon Lavec Lavec 17,0m* 16,4am 167.901 skr skr 99 04 Hardboiled Face Face (s) (s) Egon 17,0m* 16,4am 167.901 99 st. st. 77 -- 10 10 -- 55 05 Enjoy Lavec Lavec 05 Intact Intact Face Face (s) (s) Enjoy 06 Red Red Hot Hot Dynamite Dynamite (s) (s) Enjoy Lavec Lavec 15,4m 12,4am 5.671.672 skr skr 30 06 Enjoy 15,4m 12,4am 5.671.672 30 st. st. 16 16 -- 22 -- 44 Som 3-åring 3-åring 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Svenskt Svenskt Travkriterium Travkriterium (Gr. (Gr. I), I), E3-kort E3-kort Final Final (Gr. (Gr. I), I), E3-lång E3-lång Final Final (Gr. (Gr. I), I), Breeder’s Breeder’s Crown Crown Final Final (Gr. (Gr. I), I), Uttagningslopp Uttagningslopp Som Svenskt Travkriterium, Travkriterium, Breeder’s Breeder’s Crown Crown Semifinal. Semifinal. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp Grand Grand Prix Prix de de l’UET. l’UET. Placeret Placeret ii Grand Grand Prix Prix de de l’UET l’UET Final Final Svenskt (Gr. I). I). Som Som ældre ældre 1’er 1’er II Prix Prix d’Etain d’Etain Royal Royal (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst. Avlshingst. (Gr. 07 M M TT Felicia Felicia (s) (s) hp. Revenue Revenue 14,6m 13,0ak 531.300 skr skr 42 st. st. 33 -- 55 -- 77 07 hp. 14,6m 13,0ak 531.300 42 Zolicia (s) (s) Exp Sf Sf 14,4m 12,5ak 32.565 €€ Zolicia Exp 14,4m 12,5ak 32.565 08 M M TT Giselle Giselle (s) (s) hp. Pine Pine Chip Chip 17,8m 17,1am 48.501 skr skr 15 st. st. 00 -- 00 -- 22 08 hp. 17,8m 17,1am 48.501 15 M TT Nordic Nordic Spirit Spirit (s) (s) 14,2m 13,2ak 416.858 skr skr M 14,2m 13,2ak 416.858 10 M M TT Iniesta Iniesta (s) (s) Pine Chip Chip 10 Pine 11 M M TT Julia Julia Roberts Roberts (s) (s) hp. Enjoy Enjoy Lavec Lavec 11 hp. M TT Oliwer Oliwer Twist Twist (s) (s) 15,5m* 12,7ak 220.800 skr skr M 15,5m* 12,7ak 220.800 12 M M TT Keegan Keegan (s) (s) Pine Chip Chip 12 Pine 13 M M TT Likeable Likeable (s) (s) hp. Ken Ken Warkentin Warkentin 14,2m 13,0ak* 232.013 skr skr 33 st. st. 55 -- 22 -- 22 13 hp. 14,2m 13,0ak* 232.013 33 15 Donttakeiteasy Donttakeiteasy hp. Quite Quite Easy Easy 19,6k 14,9am 87.689 kr kr 18 st. st. 22 -- 33 -- 44 15 hp. 19,6k 14,9am 87.689 18 16 Elite Shadow hp. Enjoy Lavec 18,9m 18,7am 10.250 kr 7 st. 16 Elite Shadow hp. Enjoy Lavec 18,9m 18,7am 10.250 kr 7 st. 00 -- 11 -- 00 19 Hollywood Hollywood Shadow Shadow “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Dominion Dominion Beach Beach 19 hp. SONGLARK LOBELL LOBELL (US) (US) 3,15,5ak*, 3,15,5ak*, $1.349 $1.349 Mor Mor til til 12 12 afkom afkom (91-04), (91-04), bl.a. bl.a. SONGLARK 92 Sugarcane Hanover Hanover 17,4m 16,0ak* 345.063 skr skr 92 Jargong Jargong Sund Sund (s) (s) Sugarcane 17,4m 16,0ak* 345.063 93 Pine Pine Pacific Pacific (s) (s) hp. Sugarcane Sugarcane Hanover Hanover 16,1k* 15,2ak 187.790 skr skr 93 hp. 16,1k* 15,2ak 187.790 97 Orkan Orkan Sund Sund (s) (s) Sugarcane Hanover Hanover 14,9k 14,3ak 338.584 skr skr 97 Sugarcane 14,9k 14,3ak 338.584 99 Regina Regina Sund Sund (s) (s) hp. Supergill Supergill 16,9k 14,9ak* 115.500 skr skr 99 hp. 16,9k 14,9ak* 115.500 Matrix Revolution Revolution (s) (s) 13,6m 11,5ak 695.470 skr skr Matrix 13,6m 11,5ak 695.470 Wallbase (s) (s) 15,1k 13,3ak 425.750 skr skr Wallbase 15,1k 13,3ak 425.750 00 Sopran Sopran Sund Sund (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Viking Viking Kronos Kronos 00 hp. 01 Taurus Taurus Sund Sund (s) (s) Viking Kronos Kronos 14,5k 14,1ak 751.700 skr skr 01 Viking 14,5k 14,1ak 751.700 03 Verdi Verdi Sund Sund (s) (s) Super Photo Photo Kosmos Kosmos 15,0L 12,0ak 1.705.550 skr skr 03 Super 15,0L 12,0ak 1.705.550 Som ældre ældre 1’er 1’er ii STL STL Silverdivisionen Silverdivisionen Försök. Försök. 2’er 2’er ii STL STL Silverdivisionen Silverdivisionen Final Final (x2), (x2), STL STL Silverdivisionen Silverdivisionen Försök. Försök. Som

Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii højre højre has, has, basal basal mus mus højre højre bagkode, bagkode, dorsalmus dorsalmus venstre venstre bagkode. bagkode. Arthroskopiopereret God God prognose prognose for for fuld fuld atlestiskfunktion atlestiskfunktion (Ansager (Ansager Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stutteri Stutteri Shadow Shadow v. v. N.J. N.J. Jensen, Jensen, Vrå Vrå -- Tlf: Opdrætter Tlf: 20 20 87 87 02 02 15 15 -- www.stutteri-shadow.dk www.stutteri-shadow.dk

30

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

17 sejre sejre 17


US // Fr Fr US 97 // 33 97

Mørkbrun hingst født 17. maj 2019 v. Broad v.

Bahn (us)

3,10,2ak*, $1.547.988 -- 28 3,10,2ak*, $1.547.988 28 st. st. 9 9 -- 10 10 -- 3 3

af af

Conway Hall Hall (us) (us) Conway B Cor Cor Tamgo Tamgo (us) (us) B

Broadway Hall Hall (us) (us) Broadway

Donerail (us) (us) Donerail Worldly Woman Woman (us) (us) Worldly

Madonarail (us) (us) Madonarail

Elegant Lady

Sugarcane Hanover Hanover (us) (us) Sugarcane

13,1ak, kr. -- 67 13,1ak, 500.220 500.220 kr. 67 st. st. 16 16 -- 7 7 -- 8 8

Lady Svenstrup Svenstrup Lady

Florida Pro Pro (us) (us) Florida Sugar Hanover Hanover (us) (us) Sugar

Francis Francis Senator Senator Candy Candy H H

v. BROAD BAHN BAHN (US) (US) 3,10,2ak*, 3,10,2ak*, 8.829.600 8.829.600 kr. kr. -- 28 28 st. st. 99 -- 10 10 -- 33 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 44 afkom afkom (Hi. (Hi. 33 // Hp. Hp. 11 )) v. BROAD På Broad Bahn Bahn løb løb ii hele hele sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere på på højeste højeste årgangsniveau årgangsniveau ii USA, USA, som som 22- og og 3-åring. 3-åring. 2-års 2-års sæsonen sæsonen indeholdt indeholdt bl.a. bl.a. sejre sejre ii forsøg forsøg til til Broad Breeder’s Crown Crown og og William William Wellwood Wellwood Memorial, Memorial, samt samt andenplads andenplads ii sidstnævnte sidstnævnte finale. finale. Som Som 3-års 3-års blev blev Broad Broad Bahn Bahn valgt valgt til til ”3 ”3 Year Year Old Old Trotter Trotter Breeder’s of the the Year” Year” efter efter sejr sejr ii amerikansk amerikansk travsports travsports vigtigste vigtigste løb, løb, Hambletonian Hambletonian Stakes Stakes elim. elim. & & final. final. Avlshingst Avlshingst ii USA, USA, Sv. Sv. & & nu nu DK DK -- Ældste Ældste afkom afkom of født ii 2013. 2013. Hopperne Hopperne Dizzy Dizzy Broad Broad 11,0ak, 11,0ak, 1.740.884 1.740.884 skr. skr. og og Annie Annie OK OK 3,11,1ak*, 3,11,1ak*, $63.253 $63.253 er er de de mest mest vindende vindende US-afkom, US-afkom, mens mens Flo Flo Jo Jo Keeper Keeper født (hp) 11,8ak, 11,8ak, 966.500 966.500 skr. skr. er er mest mest vindende vindende svensk svensk fødte fødte afkom. afkom. II DK DK far far til til Emoji Emoji 4,12,7am*, 4,12,7am*, 337.675 337.675 kr. kr. (hp) Moderlinie: Moderlinie: ELEGANT LADY LADY 16,6m 16,6m -- 13,1ak, 13,1ak, 500.220 500.220 kr. kr. 67 67 st. st. 1616- 77- 8. 8. Mor Mor til til 10 10 afkom afkom (06-19). (06-19). ELEGANT 06 One Coktail 17,8k 15,6am 67.783 31 06 One Fine Fine Coktail Coktail Coktail Jet Jet 17,8k 15,6am 67.783 kr kr 31 st. st. 22 -- 55 -- 44 07 Peak Peak Exp Sv Sv Ganymede 14,2L 12,5ak 1.401.638 skr skr 45 st. st. 88 -- 55 -- 55 07 Exp Ganymede 14,2L 12,5ak 1.401.638 45 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Åben Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Finalist Finalist ii Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). 2’er 2’er ii Åben Åben DerbyDerbySom prøve. 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). Avlshingst Avlshingst New New Zealand. Zealand. prøve. 08 Real Real Lady Lady Exp S S †11 †11 hp. hp. Credit Credit Winner Winner 3,16,9m 49.500 skr skr st. 00 -- 22 -- 00 08 Exp 3,16,9m 49.500 66 st. 09 Shikana Shikana Daguet Rapide Rapide 2,23,8m 1.250 kr kr st. 00 -- 00 -- 11 09 Daguet 2,23,8m 1.250 11 st. 10 Thengill Thengill Exp Sv Sv From Above Above 14,0m* 13,0am* 857.893 skr skr 91 st.17 st.17 -- 55 -- 11 11 10 Exp From 14,0m* 13,0am* 857.893 91 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Kriterium Kriterium Consolation. Consolation. Som 11 Wannabe Wannabe hp. Up Up Front Front Larry Larry 20,1m 14,3am 158.250 skr skr 13 st. st. 55 -- 11 -- 22 11 hp. 20,1m 14,3am 158.250 13 Finest Aveve Aveve 3,17,6am* 15.000 kr kr Finest 3,17,6am* 15.000 12 Amazing Amazing Spring Spring Exp Sf Sf hp. S S J’s J’s Photo Photo 17,5m 15,6am 5.931 €€ 36 st. st. 22 -- 11 -- 22 12 Exp hp. 17,5m 15,6am 5.931 36 15 Dream Dream Lady Lady Dream Dream hp. Broad Broad Bahn Bahn 16,8m 14,4ak 86.755 kr kr 24 st. st. 00 -- 55 -- 33 15 hp. 16,8m 14,4ak 86.755 24 16 Erik Erik Clausen Clausen Broad Bahn Bahn 3,16,2m 3,14,0am 58.014 kr kr st. 44 -- 22 -- 11 16 Broad 3,16,2m 3,14,0am 58.014 99 st. 19 Harrison Harrison Ford Ford “Ovennævnte” “Ovennævnte” Broad Bahn Bahn 19 Broad LADY SVENSTRUP SVENSTRUP 6,18,3m 6,18,3m -- 6,16,6ak, 6,16,6ak, 138.600 138.600 kr. kr. 86 86 st. st. 1919- 1414- 13. 13. Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (92-07), (92-07), bl.a. bl.a. LADY 92 hp. Crown Crown Sweep Sweep 23,1m 22,0am 92 Unique Unique Svenstrup Svenstrup hp. 23,1m 22,0am Gregory Svenstrup Svenstrup 18,1m 16,2ak Gregory 18,1m 16,2ak 93 Annabell Annabell Svenstrup Svenstrup hp. Spotlite Spotlite Lobell Lobell 17,5m 16,2ak 93 hp. 17,5m 16,2ak 94 Bouque Bouque Svenstrup Svenstrup Smokin Yankee Yankee 22,3m 19,4ak 94 Smokin 22,3m 19,4ak 97 Elegant Elegant Lady Lady ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Sugarcane Hanover Hanover 16,6m 13,1ak 97 hp. 16,6m 13,1ak 98 Ferrari Ferrari Svenstrup Svenstrup Kosar 15,2m 15,2am 98 Kosar 15,2m 15,2am Årets Hest Hest på på Charlottenlund Charlottenlund Travbane Travbane 2006. 2006. Årets CANDY H H 21,4 21,4 -- 19,9a, 19,9a, 51.000 51.000 kr. kr. Mor Mor til til 22 afkom afkom (84-87), (84-87), bl.a. bl.a. CANDY 84 Lady ”Ovennævnte” hp. Francis Francis Senator Senator 84 Lady Svenstrup Svenstrup ”Ovennævnte” hp.

18,3m 18,3m

16,6ak 16,6ak

7.300 kr kr 7.300 55.475 kr kr 55.475 117.100 kr kr 117.100 67.400 kr kr 67.400 500.220 kr kr 500.220 356.154 kr kr 356.154

17 sejre sejre 17 16 sejre sejre 16 28 sejre sejre 28

138.600 kr kr 138.600

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt -- for for yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Peter Peter Fog, Fog, Ansager Ansager -- Tlf: Opdrætter Tlf: 20 20 61 61 83 83 55 55

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

31


US US // Fr Fr 56 // 44 56 44

Brun Brun hoppe hoppe født født 4. 4. april april 2019 2019 v. Timoko v. Timoko

09,0ak*, 5.006.731 € - 98 st. 34 - 14 - 13 09,0ak*, 5.006.731 € - 98 st. 34 - 14 - 13

af af

Viking’s Way Way (f) (f) Viking’s Sepia (f) (f) Sepia

Imoko (f) (f) Imoko

(f) (f)

Anna Anna Simoni Simoni

4,13,8m*, 65.421 kr. - 25 st. 8 - 2 –1 4,13,8m*, 65.421 kr. - 25 st. 8 - 2 –1

And Arifant Arifant (f) (f) And Allez Coulonces Coulonces (f) (f) Allez

Kiss Me Me Coulonces Coulonces (f) (f) Kiss

Viking Kronos Kronos (i) (i) Viking Bell Power Power (i) (i) Bell

Going Kronos Kronos (i) (i) Going

Tenor Tenor de de Baune Baune (f) (f) India India Crown Crown (d) (d)

Taxe de de Baune Baune (d) (d) Taxe

v. TIMOKO (F) (F) 11,4m 11,4m -- 09,0ak*, 09,0ak*, 5.006.731 5.006.731 € 98 st. st. 34 34 -- 14 14 -- 13 13 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 1) 1) v. TIMOKO € -- 98 På Timoko afsluttede afsluttede sin sin enestående enestående væddeløbskarriere væddeløbskarriere som som den den mest mest vindende vindende fransk fransk født født travhest travhest gennem gennem tiderne, tiderne, med med en en præmiesum præmiesum på på over over Timoko €.. Vinder Vinder af af 15 15 Gruppe Gruppe I-løb, I-løb, bl.a. millioner € 55 millioner bl.a. dobbelt dobbelt sejr sejr ii Solvalla’s Solvalla’s Elitlopp Elitlopp (2014 (2014 & & 2017), 2017), Prix Prix des des Selection, Selection, Criterium Criterium des des 33 ans, ans, Criterium Criterium des eller mere, mere, des 44 ans. ans. Avlshingst Avlshingst II Frankrig, Frankrig, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2013. 2013. Timoko Timoko er er ii Frankrig Frankrig far far til til 27 27 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet 100.000 100.000 € € eller bl.a. og Folelli Folelli 12,2m, 12,2m, 325.260 325.260 € bl.a. Dreammoko Dreammoko 09,4ak, 09,4ak, 554.290 554.290 € €,, Etonnant Etonnant M10,0m, M10,0m, 439.450 439.450 € €,, Elite Elite du du Ruel Ruel 10,3ak, 10,3ak, 407.894 407.894 € € og €.. Moderlinie: Moderlinie: ANNA SIMONI SIMONI 4,13,8m* 4,13,8m* -- 4,15,1ak, 4,15,1ak, 65.421 65.421 kr. kr. 25 25 st. st. 88 -- 22 -- 11 Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). ANNA Som Dansk- & & Verdensrekord Verdensrekord for for hopper hopper på på mellem mellem distance distance med med voltestart voltestart (4,13,8m*). (4,13,8m*). Som 4-åring 4-åring Dansk19 Hannah Hannah Simoni Simoni “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Timoko Timoko 19 hp. TAXE DE DE BAUNE BAUNE (D) (D) 16,4m 16,4m -- 4,14,9ak, 4,14,9ak, 266.654 266.654 kr. kr. 26 26 st. st. 55 -- 44 -- 22 Mor Mor til til 33 afkom afkom (09-14), (09-14), bl.a. bl.a. TAXE 12 “Ovennævnte” hp. Going Going Kronos Kronos 4,13,8m* 4,15,1ak 12 Anna Anna Simoni Simoni “Ovennævnte” hp. 4,13,8m* 4,15,1ak INDIA 2,17,6ak, 24.542 24.542 €€ Mor Mor til til 88 afkom afkom (93-03), (93-03), bl.a. bl.a. INDIA CROWN CROWN (D) (D) 2,17,6ak, 94 Holley Antony Antony 94 Red Red River River Rock Rock (d) (d) Holley 95 Indian Indian November November (d) (d) Callit 95 Callit 96 Internet Internet (d) (d) Call Upon Upon 96 Call 02 Taxe Taxe de de Baune Baune (d) (d) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Tenor Tenor de de Baune Baune 02 hp.

16,4m 16,4m

2,18,4ak 2,18,4ak 4,14,8ak 4,14,8ak 16,1ak 16,1ak 4,14,9ak 4,14,9ak

65.421 65.421 kr kr 11.990 €€ 11.990 79.071 €€ 79.071 16.605 €€ 16.605 266.654 kr kr 266.654

INDIRA PIT PIT (D) (D) 3,16,7ak*, 3,16,7ak*, 220.091 220.091 €€ 13 13 starter starter -- 10 10 sejre sejre Mor Mor til til 88 afkom afkom (86-99), (86-99), bl.a. bl.a. INDIRA Som 1’er ii Preis Preis des des Wiinterfavoriten, Wiinterfavoriten, Jugendpreis Jugendpreis Rennen, Rennen, Buddenbrock Buddenbrock Rennen. Rennen. Som Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Deutsches Deutsches Traber-Derby Traber-Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 2-åring 2-åring 1’er 86 India India Crown Crown (d) (d) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Smokey Smokey Lobell Lobell 2,17,6ak 24.542 86 hp. 2,17,6ak 24.542 €€ 89 hp. Florida Florida Pro Pro 3,17,7ak 15.288 89 Indira Indira Pro Pro (d) (d) hp. 3,17,7ak 15.288 €€ 93 Speedy Somolli Somolli 14,7ak 19.404 €€ 93 Pit Pit Somo Somo (d) (d) Speedy 14,7ak 19.404

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrlæge (Dyrlæge Lech Lech Januszewski Januszewski // efterset efterset Dyrlæge Dyrlæge Berner Berner Olsen) Olsen) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter: Opdrætter: Peter Peter Simoni Simoni -- Anmelder: Anmelder: Katarzyna Katarzyna Christensen Christensen -- Tlf: Tlf: 0048 0048 502 502 54 54 36 36 76 76 -- www.stutterisimoni.dk www.stutterisimoni.dk -- @-mail: @-mail: intertex@data.pl intertex@data.pl

32

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US//Fr Fr US 100//00 100

Mørkbrun hingst hingst født født 21. 21. juni juni 2019 2019 Mørkbrun v. Great Great Challenger Challenger (us) (us) v.

af af

Garland Lobell Lobell (us) (us) Garland Amour Angus Angus (us) (us) Amour

ConwayHall Hall (us) (us) Conway

3,11,5ak,$182.471 $182.471--13 13st. st.44--33--11 3,11,5ak,

Ali’s Cat Cat (us) (us) Ali’s

Call Me Me Flying Flying (us) (us) Call

Malabar Man Man (us) (us) Malabar

15,6am,119.809 119.809kr. kr.--55 55st. st.77--22--66 15,6am,

Keystone Sunset Sunset (us) (us) Keystone

Meadow Road Road (s) (s) Meadow Witsend’s Nimble Nimble (us) (us) Witsend’s Supergill (us) (us) Supergill LadyLove Love McBur McBur (us) (us) Lady SpeedyCrown Crown (us) (us) Speedy Keystone Sequel Sequel (us) (us) Keystone

GREATCHALLENGER CHALLENGER(US) (US)3,11,5ak, 3,11,5ak,$182.471 $182.471 --13 13st. st.44--33--1.1. PåDerbyauktionen Derbyauktionen--55afkom afkom(Hi. (Hi.33//Hp. Hp.2) 2) v.v. GREAT På GreatChallenger Challengerviste vistetidligt tidligtstort storttalent talentsom som2-åring 2-åringiiUSA, USA,hvor hvorhan handette detteår årsejrede sejredefire firegange. gange.3-års 3-årssæsonen sæsonenblev blevødelagt ødelagtaf afskader, skader,hvor hvor Great efterhingsten hingstengik giktil tilavl avliiDanmark. Danmark.Avlschampion AvlschampioniiDanmark Danmark2011, 2011,2012, 2012,2014, 2014,2017 2017&&2018. 2018.Far Fartil tilden denDanske Danskerekord-holder rekord-holderValokaja ValokajaHindø Hindø efter 11,9L*--09,3ak, 09,3ak,6,3 6,3mill.nkr., mill.nkr.,Copenhagen CopenhagenCup-vinderen Cup-vinderenOrali Orali11,4ak, 11,4ak,22mill. mill.kr., kr.,vinderen vinderenaf afEuropæisk Europæisk3-års 3-årsChampionat ChampionatTano TanoBork Bork10,7ak, 10,7ak,22 11,9L* mill.kr., kr.,Kriteriums-vinderen Kriteriums-vinderenog ogavlshingsten avlshingstenRusty RustyDust Dust12,6ak, 12,6ak,1,5 1,5mill. mill.skr. skr.samt samtsejrshoppen sejrshoppenPatricia PatriciaHastrup Hastrup10,2ak, 10,2ak,2,5 2,5mill. mill.nkr., nkr.,35 35sejre. sejre. mill. Moderlinie: Moderlinie: CALLME MEFLYING FLYING(US) (US) 16,4m* 16,4m*--15,6am, 15,6am,119.809 119.809kr kr 55 55st. st.77--22--66 Mor Mortil til44afkom afkom(13-19). (13-19). CALL 13 Be BeNice NiceIce Ice ExpSv Sv hp.Conway ConwayHall Hall 17,3m 15,7ak 13 Exp hp. 17,3m 15,7ak 15 Daiquiri DaiquiriIce Ice(s) (s) hp.Farifant Farifant 3,22,5m 3,20,8ak 15 hp. 3,22,5m 3,20,8ak 17 Flying FlyingIce Ice hp.Habitat Habitat 3,18,8m 17 hp. 3,18,8m 19 Hannibal HannibalIce Ice ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” GreatChallenger Challenger 19 Great

40.700skr skr 40.700 17.651krkr 17.651 4.250krkr 4.250

22st. st.00--00--22 22 24st. st.33--00--11 24 st.00--11--00 11st.

KEYSTONESUNSET SUNSET(US) (US) 3,12,5ak, 3,12,5ak,$47.174 $47.174 Mor Mortil til66afkom afkom(00-07), (00-07),bl.a. bl.a. KEYSTONE Som2-åring 2-åring3’er 3’eriidivision divisionaf afNew NewYork YorkSire SireStakes. Stakes.Som Som3-åring 3-åring1’er 1’eriidivision divisionaf afNew NewYork YorkSire SireStakes. Stakes.3’er 3’eriiZweig ZweigMemorial Memorial Filly. Filly. Som 01 Keystone KeystoneStratus Stratus(us) (us) Donerail 4,13,7ak* $138.510 13sejre sejre 01 Donerail 4,13,7ak* $138.510 13 02 Call CallMe MeFlying Flying(us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp.Malabar MalabarMan Man 16,4m* 15,6am 119.809krkr 02 hp. 16,4m* 15,6am 119.809 03 Keystone KeystoneStately Stately(us) (us) Donerail 4,12,2ak $186.727 26sejre sejre 03 Donerail 4,12,2ak $186.727 26 KEYSTONESEQUEL SEQUEL(US) (US) Mor Mortil til10 10afkom afkom(81-95), (81-95),bl.a. bl.a. KEYSTONE 81 Gallant GallantPro Pro(us) (us) FloridaPro Pro 3,13,0ak* $182.704 81 Florida 3,13,0ak* $182.704 Som2-åring 2-åring2’er 2’eriiHarriman HarrimanCup, Cup,Hayes HayesMemorial MemorialElimination. Elimination.3’er 3’eriiPeter PeterHaughton HaughtonMemorial MemorialElimination, Elimination,Arden ArdenDowns DownsStakes, Stakes,22divisioner divisioneraf af Som PennsylvaniaSire SireStakes, Stakes,Bluegrass BluegrassStakes. Stakes.Som Som3-åring 3-åring1’er 1’eriiArden ArdenDown DownStakes. Stakes.2’er 2’eriiCurrier Currier&&Ives IvesTrot. Trot.3’er 3’eriiBreeder’s Breeder’sCrown CrownEliminatiEliminatiPennsylvania on,division divisionaf afPennsylvania PennsylvaniaSire SireStakes, Stakes,Bluegrass BluegrassStakes. Stakes. on, 87 Keystone KeystoneScent Scent(us) (us) hp.Defiant DefiantYankee Yankee 87 hp. DefiantVictoria Victoria(us) (us) 3,12,8ak $158.196 Defiant 3,12,8ak $158.196 Uncommon Scents (us) 3,10,1ak* $137.400 11sejre sejre Uncommon Scents (us) 3,10,1ak* $137.400 11 Uncommon Night (us) 14,5m 3,10,6ak* 1.550.888 skr Uncommon Night (us) 14,5m 3,10,6ak* 1.550.888 skr ChocolateXplosion Xplosion(us) (us) 11,1ak $147.500 17sejre sejre Chocolate 11,1ak $147.500 17 88 Keystone KeystoneStreak Streak(us) (us) FloridaPro Pro 14,0ak* $233.160 47sejre sejre 88 Florida 14,0ak* $233.160 47 Som3-åring 3-åring1’er 1’eriidivision divisionaf afPennsylvania PennsylvaniaSire SireStakes. Stakes.2’er 2’eriiCurrier Currier&&Ives IvesTrot. Trot.3’er 3’eriidivision divisionaf afPennsylvania PennsylvaniaSire SireStakes. Stakes. Som 90 Charlotte’s Charlotte’sCrown Crown(us) (us) hp.Speedy SpeedyCrown Crown 14,0ak $63.276 90 hp. 14,0ak $63.276 Som3-åring 3-åring1’er 1’eriiLady LadySuffolk SuffolkTrot, Trot,division divisionaf afNew NewYork YorkSire SireStakes. Stakes. Som SullivanBlue BlueChip Chip(us) (us) 11,1ak $231.658 27sejre sejre Sullivan 11,1ak $231.658 27 ReeceLightning Lightning(us) (us) 13,3ak $129.253 21sejre sejre Reece 13,3ak $129.253 21 91 Marjules MarjulesDream Dream(us) (us) hp.Speedy SpeedyCrown Crown 2,15,7ak* $6.025 91 hp. 2,15,7ak* $6.025 Corundum(us) (us) 11,4ak $156.356 31sejre sejre Corundum 11,4ak $156.356 31 93 Keystone KeystoneSequence Sequence(us) (us) Exp ExpSv/It Sv/It Speedy SpeedyCrown Crown 11,7ak 1.108.428skr skr 93 11,7ak 1.108.428 Som3-åring 3-åring3’er 3’eriiZweig ZweigMemorial. Memorial.Som Som4-åring 4-åring1’er 1’eriiFyraåringsstjärnan. Fyraåringsstjärnan. Som 95 Keystone KeystoneSunset Sunset(us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. hp.Speedy SpeedyCrown Crown 3,12,5ak $47.174 95 3,12,5ak $47.174

NB!Klausul Klausulmod modnavneændring navneændring!! NB! Røntgenundersøgtuden udenanmærkninger anmærkninger(Dyrlægegården, (Dyrlægegården,Dyrl. Dyrl.Flemming FlemmingKofoed) Kofoed) Røntgenundersøgt Foryderligere yderligereoplysninger oplysningerse seopslag opslagpå påboksdør boksdøreller ellerpå påwww.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk For Opdrætter&&anmelder: anmelder:Stutteri StutteriIce, Ice,Rønne Rønne --Tlf: Tlf:20 2014 1481 8186 86 --www.stutteriice.dk www.stutteriice.dk Opdrætter

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

33


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Lysbrun hingst født 12. maj 2019 v. Wishing v.

09,0ak, $2.359.150 $2.359.150 -- 63 09,0ak, 63 st. st. 24 24 -- 15 15 -- 10 10

af af

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Hall Hall (us) (us) Conway

Stone (us)

Valley Valley Victory Victory (us) (us) Making Making Miracles Miracles (us) (us) S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

Meadowbranch Meadowbranch Magic Magic (us) (us)

Perfect One

ENS Snapshot Snapshot (us) (us) ENS

12,4ak, kr. -- 84 12,4ak, 221.150 221.150 kr. 84 st. st. 9 9 -- 12 12 -- 9 9

Give Me Me Sun Sun Give

ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS Ride the the Wave Wave (us) (us) Ride Rap Sun Sun Rap

v. WISHING STONE STONE (US) (US) 6,09,0ak, 6,09,0ak, $2.359.150 $2.359.150 -- 63 63 st. st. 24 24 -- 15 15 -- 10 10 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 55 afkom afkom (Hi. (Hi. 22 // Hp. Hp. 3) 3) v. WISHING På Unghestestjerne ii USA USA som som 22 & & 3-åring. 3-åring. Gruppe Gruppe I-løbs I-løbs vinder vinder ii Europa, Europa, som som 44 og og 5-åring. 5-åring. Væddeløbskarrieren Væddeløbskarrieren indbragte indbragte ii alt alt 24 24 sejre, sejre, de de mest mest Unghestestjerne meriterende blev blev vundet vundet ii Kentucky Kentucky Futurity, Futurity, Kungapokalen Kungapokalen og og Copenhagen Copenhagen Cup. Cup. Wishing Wishing Stone Stone var var endvidere endvidere 2’er 2’er ii Hambletonian Hambletonian Stakes. Stakes. meriterende Hingstens ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2015. 2015. Mest Mest vindende vindende afkom afkom ii USA USA er er Lane Lane of of Stone Stone 3,10,6ak*, 3,10,6ak*, $440.172, $440.172, U U Need Need Stones Stones 4,10,2ak*, 4,10,2ak*, $241.075 $241.075 og og Hingstens Shoshie Deo Deo 3,10,7ak*, 3,10,7ak*, $211.551. $211.551. II DK DK er er Wishing Wishing Stone Stone bl.a. bl.a. far far til til vinderen vinderen af af Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I)I) Dumbo Dumbo 4,13,2ak, 4,13,2ak, 1.242.070 1.242.070 kr., kr., vinderen vinderen Shoshie af Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) Diamondwind Diamondwind 12,5ak, 12,5ak, 655.633 655.633 kr., kr., samt samt Derby-2’eren Derby-2’eren Donatello Donatello Garbo Garbo 4,12,7am, 4,12,7am, 933.344 933.344 kr. kr. af Moderlinie: Moderlinie: PERFECT ONE ONE 14,7m 14,7m -- 12,4ak, 12,4ak, 221.150 221.150 kr. kr. 84 84 st. st. 99 -- 12 12 -- 9. 9. Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). PERFECT 19 Hnokki ”Ovennævnte” Wishing Speed Speed 19 Hnokki Speed Speed ”Ovennævnte” Wishing GIVE ME ME SUN SUN 17,4ak, 17,4ak, 9.550 9.550 kr. kr. 77 st. st. 00 -- 33 -- 0. 0. Mor Mor til til 44 afkom afkom (06-09), (06-09), bl.a. bl.a. GIVE 07 Perfect ”Ovennævnte” hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 14,7m 07 Perfect One One ”Ovennævnte” hp. 14,7m 09 Special hp. Double Double Eagle Eagle 16,m 09 Special One One hp. 16,m RAP SUN SUN Mor Mor til til 44 afkom afkom (95-99), (95-99), bl.a. bl.a. RAP 98 Festlig 98 Festlig Festmusik Festmusik Extra TT Aage Aage Extra 99 Give Give Me Me Sun Sun ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” 99

hp. Speedy Speedy Tomali Tomali hp. hp. Ride Ride The The Wave Wave hp.

17,8m 17,8m

12,4ak 12,4ak 12,7ak 12,7ak

221.150 kr kr 221.150 109.550 kr kr 109.550

15,5ak 15,5ak 4,14,3am 4,14,3am 17,4ak 17,4ak

44.650 kr kr 44.650 33.350 kr kr 33.350 9.550 kr kr 9.550

Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii begge begge haser haser -- God God prognose prognose for for fuld fuld atletiskfunktion, atletiskfunktion, men men galle galle må må forventes forventes (Ansager (Ansager Hestehospital) Hestehospital) Arthroskopiopereret -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stutteri Stutteri Florida, Florida, Langeskov Langeskov -- Tlf: Opdrætter Tlf: 27 27 13 13 17 17 00 00

34

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US US // Fr Fr 90 // 10 90 10

Mørkbrun Mørkbrun hingst hingst født født 24. 24. juni juni 2019 2019 v. Centurion v. Centurion

af af

A AT TM M (us) (us)

S S J’s J’s Photo Photo (us) (us) Spawning (us) (us) Spawning

S J’s J’s Caviar Caviar (us) (us) S

3,09,0ak, 3,09,0ak, $728.894 $728.894 -- 56 56 st. st. 9 9 -- 13 13 -- 4 4

ENS Tag Tag Session Session (us) (us) ENS

Majlis Majlis Palema Palema (s) (s)

Alf Palema Palema (us) (us) Alf

13,6ak, 64.754 kr. kr. -- 11 13,6ak, 64.754 11 st. st. 4 4 -- 1 1 -- 0 0

Frosts Dime Dime (s) (s) Frosts

Tagliabue (us) (us) Tagliabue Regression (us) (us) Regression

Speedy Somolli Somolli (us) (us) Speedy Highland Bridget Bridget (us) (us) Highland

Tibur Tibur (f) (f) Sunbeam Sunbeam R R

v. CENTURION A AT TM M (US) (US) 3,09,0ak, 3,09,0ak, $728.894 $728.894 -- 56 56 st. st. 99 -- 13 13 -- 44 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) v. CENTURION På Hingsten konkurrerede konkurrerede som som 22- & & 3-åring 3-åring ii hårdest hårdest tænkelig tænkelig konkurrence konkurrence ii de de amerikanske amerikanske unghesteløb. unghesteløb. Centurion Centurion ATM ATM debuterede debuterede som som 22Hingsten åring, hvor hvor det det ii debutåret debutåret bl.a. bl.a. blev blev til til sejr sejr ii de de 2-årige 2-årige amerikanske amerikanske traveres traveres mest mest betydende betydende løb, løb, Peter Peter Haughton Haughton Memorial. Memorial. Samme Samme år år tantanåring, gerede hingsten hingsten verdensrekorden verdensrekorden for for 2-årige 2-årige travere travere med med tiden tiden 1:10,5ak*. 1:10,5ak*. Som Som 3-åring 3-åring sejrede sejrede Centurion Centurion ATM ATM ii Colonial Colonial Trot, Trot, mens mens den den var var 2’er 2’er gerede Stanley Dancer Dancer Memorial, Memorial, hvor hvor den den løb løb sin sin rekord rekord 1:09,0ak, 1:09,0ak, mens mens den den var var 3’er 3’er ii Earl Earl Beal Beal Jr. Jr. Memorial Memorial elimination elimination og og 4’er 4’er ii finalen. finalen. ii Stanley Avlshingst ii Sverige, Sverige, hvor hvor ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2019. 2019. Avlshingst Moderlinie: Moderlinie: MAJLIS PALEMA PALEMA (S) (S) 16,5k* 16,5k* -- 13,6ak, 13,6ak, 64.754 64.754 kr. kr. 11 11 st. st. 44 -- 11 -- 00 Mor Mor til til 77 afkom afkom (11-19). (11-19). MAJLIS 11 Christian Adams 14,9k 14,5ak* 11 Christian Palema Palema (s) (s) Adams Hall Hall 14,9k 14,5ak* 12 †† Symphonic 12 Casper Casper Palema Palema (s) (s) Symphonic Hanover Hanover 14 †† hp. 14 Joline Joline Palema Palema (s) (s) hp. Adams Adams Hall Hall 15 Symphonic 15 Christoffer Christoffer Palema Palema (s) (s) Symphonic Hanover Hanover 17 Symphonic 3,16,5m 3,17,1am 17 Zeroguning Zeroguning (s) (s) Symphonic Hanover Hanover 3,16,5m 3,17,1am Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii ST’s ST’s Unghästserie. Unghästserie. Som 18 Smajlis Smajlis (s) (s) Classic Photo Photo 18 Classic 19 Herbie Herbie Hancock Hancock “Ovennævnte” “Ovennævnte” Centurion ATM ATM 19 Centurion

231.750 231.750 skr skr

59 59 st. st. 77 -- 22 -- 33

86.000 skr skr 86.000

st. 11 -- 22 -- 00 88 st.

FROSTS DIME DIME (S) (S) 17,4m 17,4m -- 16,4am*, 16,4am*, 143.250 143.250 skr. skr. 44 44 st. st. 55 -- 22 -- 88 Mor Mor til til 17 17 afkom afkom (95-11), (95-11), bl.a. bl.a. FROSTS Udnævnt til til “Elitsto” “Elitsto” ii Sverige Sverige på på baggrund baggrund af af sine sine afkomspræstationer afkomspræstationer Udnævnt 96 Sandra hp. 14,5k 13,5ak 1.062.300 16 96 Sandra Dime Dime (s) (s) hp. Alf Alf Palema Palema 14,5k 13,5ak 1.062.300 skr skr 16 sejre sejre Västerboonthenews 13,1m 10,4ak 5.909.901 34 Västerboonthenews (s) (s) 13,1m 10,4ak 5.909.901 skr skr 34 sejre sejre 97 Carl Dime (s) Alf Palema 14,8k 13,2ak* 1.208.479 skr 21 sejre 97 Carl Dime (s) Alf Palema 14,8k 13,2ak* 1.208.479 skr 21 sejre 98 Claes Palema (s) Alf Palema 14,5m 12,0ak 1.436.700 skr 14 sejre 98 Claes Palema (s) Alf Palema 14,5m 12,0ak 1.436.700 skr 14 sejre 99 Ingrid hp. Alf Alf Palema Palema 13,7k 12,0ak 2.308.648 21 99 Ingrid Palema Palema (s) (s) hp. 13,7k 12,0ak 2.308.648 skr skr 21 sejre sejre Som ældre 1’er i STL Stoeliten / Lady Snärts Lopp, STL Klass III försök, STL Bronsdivisionen försök & final, STL Silverdivisionen Som ældre 1’er i STL Stoeliten / Lady Snärts Lopp, STL Klass III försök, STL Bronsdivisionen försök & final, STL Silverdivisionen försök försök & & final, final, STL Stolopp, V75 Mästaren. STL Stolopp, V75 Mästaren. 00 Sixten Palema (s) Alf Palema 15,1m 13,2ak 1.052.800 skr 13 sejre 00 Sixten Palema (s) Alf Palema 15,1m 13,2ak 1.052.800 skr 13 sejre 02 Fantasi hp. 02 Fantasi Palema Palema (s) (s) hp. Alf Alf Palema Palema Gigant Nico (s) 13,1k 12,3ak* 1.078.186 skr 20 Gigant Nico (s) 13,1k 12,3ak* 1.078.186 skr 20 sejre sejre Lynn Palema Palema (s) (s) 14,1m 11,3ak 609.750 skr skr 10 sejre sejre Lynn 14,1m 11,3ak 609.750 10 Jetta Palema (s) 13,2m 10,6ak 883.950 skr Jetta Palema (s) 13,2m 10,6ak 883.950 skr 03 Lanxess Lanxess Palema Palema (s) (s) Alf Palema Palema 14,7m* 12,9ak 902.300 skr skr 14 sejre sejre 03 Alf 14,7m* 12,9ak 902.300 14 04 Majlis Majlis Palema Palema (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Alf Alf Palema Palema 16,5k* 13,6ak 64.754 kr kr 04 hp. 16,5k* 13,6ak 64.754 06 Kalle Kalle Palema Palema (s) (s) Alf Palema Palema 15,1m 11,7ak 490.000 skr skr 06 Alf 15,1m 11,7ak 490.000 11 Helga Helga Palema Palema (s) (s) hp. Symphonic Symphonic Hanover Hanover 13,3m 11,5ak 702.550 skr skr 11 hp. 13,3m 11,5ak 702.550 SUNBEAM R R 16,1k 16,1k -- 15,8ak, 15,8ak, 449.315 449.315 skr. skr. SUNBEAM 83 Sandy 83 Sandy Pride Pride (s) (s) 88 Frosts Frosts Dime Dime (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” 88 89 Frosts Frosts Evergreen Evergreen (s) (s) 89 Vikens Chicane Chicane (s) (s) Vikens Tast of of Victory Victory (s) (s) Tast

124 st. st. 24 24 -- 19 19 -- 12. 12. Mor Mor til til 10 10 afkom afkom (82-94), (82-94), bl.a. bl.a. 124 hp. Count’s Count’s Pride Pride 15,4k* 15,4ak* hp. 15,4k* 15,4ak* hp. Tibur Tibur 17,4m 16,4am* hp. 17,4m 16,4am* hp. Pershing Pershing 20,4m hp. 20,4m 14,7k 13,9ak 14,7k 13,9ak 16,3m 13,2ak 16,3m 13,2ak

293.500 skr skr 293.500 143.250 skr skr 143.250 10.250 skr skr 10.250 576.755 skr skr 576.755 428.400 skr skr 428.400

16 sejre sejre 16 18 sejre sejre 18

Røntgenundersøgt hvor hvor der der er er fundet fundet forandringer, forandringer, som som ikke ikke anses anses at at få få betydning betydning for for den den fremtidige fremtidige brug brug (Højgård (Højgård Hesteklinik) Hesteklinik) Røntgenundersøgt -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stutteri Stutteri Hancock, Hancock, Højslev Højslev -- @-mail: Opdrætter @-mail: jesper@stutterihancock.dk jesper@stutterihancock.dk -- Tlf: Tlf: 28 28 74 74 20 20 79 79

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

35


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hingst født 3. juni 2019 v. Orecchietti v.

af af

From Above Above (us) (us) From

(s)

09,5ak, 4.362.860 4.362.860 skr. skr. -- 43 09,5ak, 43 st. st. 19 19 -- 2 2 -- 4 4

Canneloni (s) (s) Canneloni

Diamond Daisy

S J’s J’s Caviar Caviar (us) (us) S Natasha Hall Hall (us) (us) Natasha

Zoot Suit Suit (us) (us) Zoot A Gift Gift From From Heaven Heaven (us) (us) A Mack Lobell Lobell (us) (us) Mack Shesellseashells (us) (us) Shesellseashells

S S J’s J’s Photo Photo (us) (us) Spawning (us) (us) Spawning

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Nicegirlsdont Nicegirlsdont (us) (us)

v. ORECCHIETTI (S) (S) 09,5ak, 09,5ak, 4.362.860 4.362.860 skr. skr. -- 43 43 st. st. 19 19 -- 22 -- 44 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) v. ORECCHIETTI På Svensk årgangsstjerne, årgangsstjerne, der der sejrede sejrede otte otte gange gange som som 3-åring, 3-åring, bl.a. bl.a. ii E3-Revanchen. E3-Revanchen. Som Som 4-åring 4-åring sejrede sejrede Orecchietti Orecchietti ii tre tre ud ud af af fem fem starter, starter, bl.a. bl.a. Svensk SprinterMästaren final final (Gr. (Gr. I)I) og og Solvallas Solvallas Fyraåringseliten Fyraåringseliten Club Club Grand Grand Prix. Prix. Som Som ældre ældre vinder vinder af af fem fem STL STL Gulddivisions Gulddivisions försök, försök, bl.a. bl.a. Årjängs Årjängs SprinterMästaren Stora Sprinterlopp Sprinterlopp (Gr. (Gr. II). II). Avlshingst Avlshingst ii Sverige, Sverige, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2018, 2018, og og således således 22 år år ii år. år. Stora Moderlinie: Moderlinie: DIAMOND DAISY DAISY Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). DIAMOND 19 Hannibal 19 Hannibal “Ovennævnte” “Ovennævnte”

Orecchietti Orecchietti

NATASHA HALL HALL (US) (US) 2,14,0ak, 2,14,0ak, $78.593 $78.593 11 11 st. st. 11 -- 33 -- 22 Mor Mor til til 99 afkom afkom (03-15), (03-15), bl.a. bl.a. NATASHA Som 2-åring 2-åring 2’er 2’er ii Acorn Acorn Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii Merrie Merrie Annabelle Annabelle Trot Trot Elimination, Elimination, division division af af Kentucky Kentucky Sire Sire Stakes. Stakes. Som 06 No No Hazmats Hazmats (us) (us) Muscles Yankee Yankee 15,5m* 13,7ak 06 Muscles 15,5m* 13,7ak 07 Notorius Notorius Bluestone Bluestone (us) (us) S J’s J’s Caviar Caviar 11,5ak 07 S 11,5ak 10 Boy Boy Hornline Hornline (s) (s) San Pellegrino Pellegrino 13,7k 12,9ak 10 San 13,7k 12,9ak 11 Challenge Challenge Hornline Hornline (s) (s) Zerberus 15,3m 14,6am 11 Zerberus 15,3m 14,6am 12 Beachmountain Beachmountain G G hp. Ready Ready Cash Cash 17,1m* 12,2ak 12 hp. 17,1m* 12,2ak 15 Diamond Diamond Daisy Daisy “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. S S J’s J’s Caviar Caviar 15 hp.

236.421 kr kr 236.421 $81.334 $81.334 424.914 skr skr 424.914 94.000 skr skr 94.000 213.050 skr skr 213.050

11 sejre sejre 11

NICEGIRLSDONT (US) (US) 2,19,3ak*, 2,19,3ak*, $58 $58 Mor Mor til til 10 10 afkom afkom (96-08), (96-08), bl.a. bl.a. NICEGIRLSDONT 96 Wewering Victory Dream Dream 10,9ak $89.619 96 Wewering (us) (us) Victory 10,9ak $89.619 97 Naughty Naughty Hall Hall (us) (us) hp. Victory Victory Dream Dream 11,4ak $100.336 97 hp. 11,4ak $100.336 Som 2-åring 2-åring 2’er 2’er ii Acorn Acorn Stakes, Stakes, Bluegrass Bluegrass Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii Kentucky Kentucky Stdb Stdb Sales Sales Co Co Stakes. Stakes. Som Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Delvin Delvin Miller Miller Memorial Memorial Elimination, Elimination, Som Coaching Club Club Trotting Trotting Oaks, Oaks, American-National American-National Stakes Stakes Elimination. Elimination. 3’er 3’er ii Hambletonian Hambletonian Oaks Oaks Elimination. Elimination. Coaching Miss Panthers Panthers (us) (us) 10,0ak $196.837 15 sejre sejre Miss 10,0ak $196.837 15 98 Affinity Affinity (us) (us) Exp DK/Sv DK/Sv hp. hp. Victory Victory Dream Dream 15,4ak $2.200 98 Exp 15,4ak $2.200 Photo Maxx (us) 09,4ak $633.550 31 sejre Photo Maxx (us) 09,4ak $633.550 31 sejre Spirit of of the the Day Day (us) (us) Exp Exp Sv Sv 13,8k* 11,7ak 1.470.929 skr skr 13 sejre sejre Spirit 13,8k* 11,7ak 1.470.929 13 Hard Livin Livin (us) (us) Exp Sv Sv 13,1m 10,0ak 5.468.170 skr skr 11 sejre sejre Hard Exp 13,1m 10,0ak 5.468.170 11 Tumble Dust Dust Exp Sv Sv 18,8m* 10,5ak* 4.788.456 skr skr 10 sejre sejre Tumble Exp 18,8m* 10,5ak* 4.788.456 10 99 Natasha Natasha Hall Hall (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Garland Garland Lobell Lobell 2,14,0ak $78.593 99 hp. 2,14,0ak $78.593 03 Nicole Nicole Hall Hall (us) (us) hp. Garland Garland Lobell Lobell n.c. $10.285 03 hp. n.c. $10.285 Guard Your Your Hearts Hearts (us) (us) 11,2ak $201.152 15 sejre sejre Guard 11,2ak $201.152 15 DORMITORY (US) (US) 3,15,7ak*, 3,15,7ak*, $5.167 $5.167 Mor Mor til til 55 afkom afkom (89-98), (89-98), bl.a. bl.a. DORMITORY 89 Super Exp Sv Sv hp. Super Super Bowl Bowl 3,Q13,3ak* $333.158 11 89 Super Nice Nice (us) (us) Exp hp. 3,Q13,3ak* $333.158 11 sejre sejre Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Merrie Merrie Annabelle Annabelle Trot Trot Elimination Elimination & & Final, Final, Fancy Fancy Crown Crown Stakes, Stakes, Acorn Acorn Stakes, Stakes, Tompkins-Geers Tompkins-Geers Stakes, Stakes, Hanover-Hempt Hanover-Hempt Som Stakes, to to divisioner divisioner af af Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes. Stakes. Stakes, A Gift Gift From From Heaven Heaven (us) (us) A From Above Above (s) (s) 3,16,7m* 10,1ak* 8.344.320 skr skr 23 sejre sejre From 3,16,7m* 10,1ak* 8.344.320 23 92 Nicegirlsdont Nicegirlsdont (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Super Super Bowl Bowl 2,19,3ak* $58 92 hp. 2,19,3ak* $58

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Kasernens (Kasernens Hestklinik) Hestklinik) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Nordtoft Nordtoft I/S, I/S, Køge Køge -- Tlf: Opdrætter Tlf: 20 20 30 30 46 46 60 60

36

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 52 48 52 // 48

Rød hoppe født 1. juni 2019 v. v. Village

Mystic (i)

11,1m, 44 st. st. 12 12 -- 6 6 -- 7 7 11,1m, 844.420 844.420 € € -- 44

af af

Epeichette (i)

Coktail Coktail Jet Jet (f) (f) Guilty Guilty of of Love Love (f) (f)

Love Love You You (f) (f)

Full Full Account Account (f) (f) Falamine Falamine (f) (f)

Netchka Netchka d’Orgeres d’Orgeres (f) (f)

Armbro Armbro Goal Goal (us) (us) Nesmile Nesmile (f) (f) Workaholic Workaholic (us) (us)

Defi Defi d’Aunou d’Aunou (f) (f) Hangone Hangone (f) (f)

Rangone Rangone (f) (f)

v. På v. VILLAGE VILLAGE MYSTIC MYSTIC (F) (F) 11,1m 11,1m -- 11,3am, 11,3am, 844.420 844.420 € € -- 44 44 st. st. 12 12 -- 66 -- 77 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 0/ 0/ Hp. Hp. 1) 1) Love Love You-sønnen You-sønnen er er vinder vinder af af Classique-løbet Classique-løbet Prix Prix de de Selection Selection (Gr. (Gr. I), I), samt samt fire fire Gruppe Gruppe II-løb, II-løb, Prix Prix Jules Jules Thibault, Thibault, Prix Prix de de Tonnac-Villeneuve, Tonnac-Villeneuve, Prix Octave Douesnel og Prix de la Haye. Village Mystic var endvidere 2’er i Criterium Continental (Gr. I), 3’er i Championat Europeen des Prix Octave Douesnel og Prix de la Haye. Village Mystic var endvidere 2’er i Criterium Continental (Gr. I), 3’er i Championat Europeen des 55 ans ans (Gr. (Gr. I), I), samt samt Placeret Placeret ii Prix Prix de de Selection Selection (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Frankrig, Frankrig, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2014. 2014. Village Village Mystic Mystic er er far far til til 19 19 afkom, afkom, der der har indløbet 100.000 € eller mere Eye of the Storm M13,0, 371.220 € , Egao Jenilou M11,0, 292.460 € , Extra Light (hp) 11,8a, 255.410 € . har indløbet 100.000 € eller mere - Eye of the Storm M13,0, 371.220 €, Egao Jenilou M11,0, 292.460 €, Extra Light (hp) 11,8a, 255.410 €. Moderlinie: Moderlinie: EPEICHETTE EPEICHETTE (I) (I) 20,5ak, 20,5ak, 1.302 1.302 kr. kr. 22 st. st. 00 -- 00 -- 00 Mor Mor til til 77 afkom afkom (10-19). (10-19). 10 Time To To Say Say hp. Love Love You You 10 Time hp. 11 Valencia hp. Racer Bourbon 11 Valencia hp. Racer Bourbon 12 Avenue Avenue hp. Sam Sam Bourbon Bourbon 12 hp. 13 Normandy Flax (s) Exp No Sam Bourbon Bourbon 13 Normandy Flax (s) Exp No Sam 14 Othello Othello Flax Flax (s) (s) Sam Bourbon Bourbon 14 Sam 15 Farifant 15 Perhaps Perhaps Flax Flax (s) (s) Farifant 19 hp. 19 Hey Hey Jude Jude ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Village Village Mystic Mystic

16,6m 16,6m

14,3am 14,3am

48.701 kr kr 48.701

30 st. st. 11 -- 66 -- 33 30

15,2m 15,2m 20,5m 20,5m 16,9k 16,9k

14,1ak 14,1ak 16,8ak 16,8ak 14,8ak* 14,8ak*

103.836 nkr nkr 103.836 8.954 8.954 skr skr 40.072 40.072 skr skr

25 st. st. 33 -- 33 -- 44 25 55 st. st. 00 -- 11 -- 11 16 16 st. st. 22 -- 00 -- 22

HANGONE HANGONE (F) (F) Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (00-13), (00-13), bl.a. bl.a. 00 Daguet Rapide Rapide (i) (i) Pine Chip Chip 14,3L 11,4am 1.396.694 €€ 00 Daguet Pine 14,3L 11,4am 1.396.694 Som 3-åring 3-åring 1'er 1'er ii Italiensk Italiensk Trav Trav Derby Derby indl. indl. afd. afd. & & finale finale (Gr. (Gr. I), I), Gran Gran Premio Premio Tito Tito Giovanardi, Giovanardi, Gran Gran Premio Premio Nazionale Nazionale (Gr. (Gr. I), I), Carlo Carlo Marangoni Marangoni Som Memorial. Triossi (Gr. (Gr. I), I), Gran Gran Memorial. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Grand Grand Prix Prix de de l’UET l’UET forsøg forsøg og og finale finale (Gr. (Gr. I), I), Gran Gran Premio Premio d’Europe d’Europe (Gr. (Gr. I), I), Gran Gran Premio Premio Tino Tino Triossi Premio Premio Continentale Continentale (Gr. (Gr. I). I). 3’er 3’er ii Prix Prix René René Ballière Ballière (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Italien. Italien. 01 Epeichette (i) (i) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Defi Defi d’Aunou d’Aunou 20,5ak 1.302 01 Epeichette hp. 20,5ak 1.302 kr kr 03 Kaisy Dream Dream M14,0m 4,17,4aL 264.450 03 Poker Poker Dream Dream (f) (f) Kaisy M14,0m 4,17,4aL 264.450 €€ Som Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Prix Prix Emile Emile Riotteau Riotteau (Gr. (Gr. II). II). Som Som ældre ældre Placeret Placeret ii Prix Prix de de Normandie Normandie (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix Xavier Xavier de de Saint Saint Palais Palais (Gr. (Gr. II), II), Prix Prix Paul Paul BaBastard stard (Gr. (Gr. II). II). Avlshingst Avlshingst hos hos les les Haras Haras Nationaux. Nationaux. 04 Love 4,13,0m 286.180 04 Quatre Quatre Julliet Julliet (f) (f) Love You You 4,13,0m 286.180 €€ Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Prix Prix Pierre Pierre Plazen Plazen (Gr. (Gr. II), II), Prix Prix de de Chateau Chateau Chinon. Chinon. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Prix Prix Charles Charles Tiercelin Tiercelin (Gr. (Gr. II). II). 2’er 2’er ii Prix Prix Phaeton Phaeton (Gr. (Gr. II). II). 3’er 3’er ii Prix Prix Gaston Gaston Brunet Brunet (Gr. (Gr. II). II). Avlshingst Avlshingst ii Frankrig. Frankrig. 13 hp. M14,6m 104.074 13 Unica Unica Donna Donna (i) (i) hp. Donato Donato Hanover Hanover M14,6m 104.074 €€ RANGONE RANGONE (F) (F) 6,14,6am, 6,14,6am, 412.100 412.100 €€ Mor Mor til til 88 afkom afkom (91-99), (91-99), bl.a. bl.a. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Grand Grand Prix Prix de de l’UET l’UET (Gr. (Gr. I), I), Grand Grand Criterium Criterium Continental Continental (Gr. (Gr. I). I). 91 Dream Dream With With Me Me (f) (f) Tarass Boulba Boulba M14,8m 1.327.831 91 Tarass M14,8m 1.327.831 €€ Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Prix Prix des des Centaures Centaures (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix de de Cornulier Cornulier (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix de de Paris Paris (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Frankrig. Frankrig. 95 hp. 95 Hangone Hangone (f) (f) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Workaholic Workaholic 99 hp. 99 Langone Langone (f) (f) hp. Defi Defi d’Aunou d’Aunou Reve 14,5m 12,3ak 222.231 Reve Avec Avec Moi Moi (f) (f) 14,5m 12,3ak 222.231 €€ See See You You Soon Soon (f) (f) To 15,5m 12,4ak 147.578 To Soon Soon 15,5m 12,4ak 147.578 kr kr Ecurie 3,12,2k* 4,09,2ak* 2.295.625 Ecurie D D 3,12,2k* 4,09,2ak* 2.295.625 skr skr

14 14 sejre sejre 11 11 st.11 st.11 sejre sejre

Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Hans Hans Schougaard) Schougaard) Røntgenundersøgt For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For Opdrætter Tlf: 29 29 20 20 72 72 61 61 // 40 40 98 98 62 62 44 44 Opdrætter & & anmelder: anmelder: Frank Frank & & Preben Preben Sørensen, Sørensen, Vodskov Vodskov -- Tlf:

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

37


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hingst født 22. maj 2019 v. Magic v.

Andover Hall Hall (us) (us) Andover

Tonight (us)

3,09,3ak*, 9.929.407 skr. skr. -- 81 3,09,3ak*, 9.929.407 81 st. st. 20 20 -- 14 14 -- 4 4

af af

Miss Miss Possessed Possessed (us) (us)

Swinging Single (s)

Going Kronos Kronos (i) (i) Going

14,8ak, 29.379 29.379 kr. kr. -- 13 14,8ak, 13 st. st. 0 0 -- 0 0 -- 2 2

Patricia du du Ling Ling (s) (s) Patricia

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Self Self Possessed Possessed (us) (us) Ms Ms Vic Vic (us) (us) Viking Kronos Kronos (i) (i) Viking Bell Power Power (us) (us) Bell Super Arnie Arnie (us) (us) Super

Precious du du Ling Ling (s) (s) Precious

v. MAGIC TONIGHT TONIGHT (US) (US) 3,09,3ak*, 3,09,3ak*, 9.929.407 9.929.407 skr. skr. -- 81 81 st. st. 20 20 -- 14 14 -- 44 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) v. MAGIC På Magic Tonight Tonight indledte indledte sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA USA som som 2-åring. 2-åring. II debutåret debutåret sejrede sejrede hingsten hingsten ii tre tre ud ud af af syv syv starter. starter. Som Som 3-åring 3-åring sejrede sejrede den den Magic tre gange, gange, bl.a. bl.a. ii Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes Stakes Championship, Championship, samt samt sluttede sluttede 2’er 2’er ii Zweig Zweig Memorial. Memorial. Efter Efter export export til til Sverige, Sverige, som som 4-åring, 4-åring, har har Magic Magic tre Tonight sejret sejret yderligere yderligere 14 14 gang, gang, bl.a. bl.a. ii Solvalla Solvalla Elitlopp Elitlopp Försök Försök & & Final Final (Gr. (Gr. I)I) og og Årjängs Årjängs Stora Stora Sprinterlopp Sprinterlopp (Gr. (Gr. II), II), samt samt været været 2’er 2’er ii CopenhaCopenhaTonight gen Cup Cup (Gr. (Gr. I). I). Magic Magic Tonight Tonight er er avlshingst avlshingst ii Sverige, Sverige, hvor hvor dens dens to to ældste ældste årgange årgange indeholder indeholder ialt ialt fem fem afkom, afkom, der der er er hhv. hhv. 33- & & 4-års 4-års ii 2020. 2020. To To gen har startet startet -- Cracker Cracker Jack Jack 3,15,8am, 3,15,8am, 98.600 98.600 skr. skr. og og Rare Rare Magic Magic 3,16,9am, 3,16,9am, 39.400 39.400 skr. skr. har Moderlinie: Moderlinie: SWINGING SINGLE SINGLE (S) (S) 16,5m 16,5m -- 14,8ak, 14,8ak, 29.379 29.379 kr. kr. 13 13 st. st. 00 -- 00 -- 22 Mor Mor til til 44 afkom afkom (16-19). (16-19). SWINGING 16 Knight Scarlet 4,15,3k 4,15,0am 53.300 11 16 Knight Single Single (s) (s) Scarlet Knight Knight 4,15,3k 4,15,0am 53.300 skr skr 11 st. st. 00 -- 00 -- 11 17 Chiffchaff Chiffchaff (s) (s) hp. From From Above Above 3,18,3m* 3,14,3am 278.000 skr skr st. 22 -- 33 -- 11 17 hp. 3,18,3m* 3,14,3am 278.000 99 st. Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii ASVT ASVT Trottex Trottex Auktionslopp, Auktionslopp, Euro Euro Classic Classic Trot Trot Next Next Year Year -- Stolopp. Stolopp. Placeret Placeret ii Margaretas Margaretas Tidiga Tidiga Unghästserie. Unghästserie. Som 18 Go Go Aveve Aveve hp. E E LL Rocket Rocket 18 hp. 19 Hornbeam Hornbeam “Ovennævnte” “Ovennævnte” Magic Tonight Tonight 19 Magic PATRICIA DU DU LING LING (S) (S) 14,2k 14,2k -- 12,9ak, 12,9ak, 1.840.875 1.840.875 skr. skr. 39 39 st. st. 77 -- 88 -- 88 Mor Mor til til 77 afkom afkom (08-16), (08-16), bl.a. bl.a. PATRICIA Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Coccinelles Coccinelles Lopp. Lopp. 3’er 3’er ii E3 E3 Revanschen Revanschen Långa, Långa, Oaksrevanschen. Oaksrevanschen. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii DerbyStoet DerbyStoet (Gr. (Gr. II), II), Petit Petit Prix. Prix. 2’er 2’er ii StoStoSom Sprintern, Uttagningslopp Uttagningslopp DerbyStoet. DerbyStoet. 3’er 3’er ii Drottning Drottning Silvias Silvias Pokal Pokal Uttagningslopp Uttagningslopp & & Final Final (Gr. (Gr. I), I), Big Big Noon-Pokalen. Noon-Pokalen. Sprintern, 08 Patina hp. Viking Viking Kronos Kronos 16,5m 15,0ak 41.500 skr skr 08 Patina (s) (s) hp. 16,5m 15,0ak 41.500 Ultra Bright Bright (s) (s) 12,8m 10,0ak 4.477.390 skr skr 16 sejre sejre Ultra 12,8m 10,0ak 4.477.390 16 09 Quadroon Quadroon (s) (s) Exp Fr Fr Varenne 13,1m 12,7ak 80.031 €€ 10 sejre sejre 09 Exp Varenne 13,1m 12,7ak 80.031 10 11 Swinging Single (s) “Ovennævnte” hp. Going Kronos 16,5m 14,8ak 29.379 kr 11 Swinging Single (s) “Ovennævnte” hp. Going Kronos 16,5m 14,8ak 29.379 kr 12 Tricia (s) hp. Zola Boko 13,8m 12,1ak* 435.900 skr 12 Tricia (s) hp. Zola Boko 13,8m 12,1ak* 435.900 skr 15 A A Gogo Gogo Girl Girl (s) (s) hp. Zola Zola Boko Boko 16,4m* 15,2ak 140.200 skr skr 15 hp. 16,4m* 15,2ak 140.200 PRECIOUS DU DU LING LING (S) (S) 17,8m 17,8m -- 15,1ak*, 15,1ak*, 155.376 155.376 skr. skr. 10 10 st. st. 11 -- 11 -- 11 Mor Mor til til 77 afkom afkom (01-08), (01-08), bl.a. bl.a. PRECIOUS Som 1’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp E3 E3 Stoklass Stoklass Lång. Lång. Placeret Placeret ii E3 E3 Stoklass Stoklass Lång Lång Final Final (Gr. (Gr. II). II). Som 3-åring 3-åring 1’er 02 Patricia Patricia du du Ling Ling (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Super Super Arnie Arnie 14,2k 12,9ak 02 hp. 14,2k 12,9ak 04 Prick Prick du du Ling Ling (s) (s) Exp Sf Sf Wall Street Street Banker Banker 13,9m 12,6ak 04 Exp Wall 13,9m 12,6ak 07 Precisely Precisely (s) (s) Exp Sf Sf hp. Super Super Arnie Arnie 15,7k 14,3ak 07 Exp hp. 15,7k 14,3ak

1.840.875 skr skr 1.840.875 93.640 €€ 93.640 28.944 €€ 28.944

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Kasernens (Kasernens Hesteklinik) Hesteklinik) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Bo Bo Jondahl, Jondahl, Herfølge Herfølge -- Tlf: Opdrætter Tlf: 22 22 14 14 47 47 43 43

38

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

19 sejre sejre 19


US US // Fr Fr 77 // 33 77 33

Brun Brun hingst hingst født født 13. 13. april april 2019 2019 v. Djali v. Djali

af af

Indy du du Vive Vive (f) (f) Indy Kidea (f) (f) Kidea

Ready Cash Cash (f) (f) Ready

Boko Boko (s) (s)

4,10,7ak, 1.868.487 1.868.487 skr skr -- 62 4,10,7ak, 62 st. st. 15 15 -- 9 9 -- 2 2

Lucky Lavec Lavec (s) (s) Lucky

Gianina Gianina (s) (s)

Raja Mirchi Mirchi (s) (s) Raja

14,3ak, 29.884 29.884 kr. kr. -- 17 14,3ak, 17 st. st. 0 0 -- 1 1 -- 3 3

Casa Marina Marina (us) (us) Casa

Pine Pine Chip Chip (us) (us) Frances Frances Lavec Lavec (s) (s) Viking Kronos Kronos (i) (i) Viking Dame Lavec Lavec (s) (s) Dame

Tagliabue Tagliabue (us) (us) M MS S Chelsea Chelsea T T (us) (us)

v. DJALI BOKO BOKO (S) (S) 12,9L 12,9L -- 4,10,7ak*, 4,10,7ak*, 1.868.487 1.868.487 skr. skr. 62 62 st. st. 15 15 -- 99 -- 22 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) v. DJALI På Ready Cash-søn, Cash-søn, der der er er avlshingst avlshingst ii Sverige. Sverige. Som Som 3-åring 3-åring vinder vinder af af Count’s Count’s Pride Pride Pokalen, Pokalen, uttagningslopp uttagningslopp til til E3 E3 og og Breeder’s Breeder’s Crown Crown försök. försök. Ready Djali Boko Boko har har kombineret kombineret avlsavls- & & løbskarrieren løbskarrieren -- Ældste Ældste årgang årgang på på 44 afkom afkom er er således således født født ii 2015. 2015. Denne Denne årgang årgang tæller tæller bl.a. bl.a. Ferrari Ferrari Sisu Sisu Djali 11,5am, 3.267.000 3.267.000 skr., skr., 1’er 1’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp til til Svenskt Svenskt Travderby, Travderby, 2’er 2’er ii Svenskt Svenskt Travderby Travderby (Gr (Gr I), I), 3’er 3’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown Final Final (Gr. (Gr. I), I), samt samt 11,5am, hoppen Maggie Maggie Cash Cash 11,7ak, 11,7ak, 796.542 796.542 skr., skr., 1’er 1’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp til til StoSprintern, StoSprintern, 3’er 3’er ii StoSprintern StoSprintern Final Final (Gr. (Gr. II). II). hoppen Moderlinie: Moderlinie: GIANINA (S) (S) 16,1m 16,1m -- 14,3ak, 14,3ak, 29.884 29.884 kr. kr. 17 17 st. st. 00 -- 11 -- 33 Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). GIANINA 19 Hot Djali 19 Hot Shot Shot “Ovennævnte” “Ovennævnte” Djali Boko Boko CASA MARINA MARINA (US) (US) 3,11,5ak*, 3,11,5ak*, $290.414 $290.414 62 62 st. st. 23 23 -- 66 -- 77 Mor Mor til til 88 afkom afkom (04-15), (04-15), bl.a. bl.a. CASA Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Vernon Vernon Dancer Dancer Memorial, Memorial, division division af af Ohio Ohio Standardbred Standardbred Stakes. Stakes. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes Stakes Final, Final, Horseman Horseman Som Futurity, Elegantimage Elegantimage Stakes Stakes Elimination, Elimination, Open Open Trot. Trot. 2’er 2’er ii Hambletonian Hambletonian Oaks Oaks Elimination, Elimination, Colonial Colonial Lady Lady Trot. Trot. 3’er 3’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown EliminaEliminaFuturity, tion, Buckette Buckette Trot, Trot, heat heat af af Kentucky Kentucky Filly Filly Futurity. Futurity. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Open Open Trot. Trot. 2’er 2’er ii Open Open Trot. Trot. tion, 04 Cast Cast aa Beam Beam (us) (us) Yankee Glide Glide 11,8ak* $146.216 14 sejre sejre 04 Yankee 11,8ak* $146.216 14 05 Strong Strong Hall Hall (us) (us) Angus Hall Hall 4,11,8ak* $293.644 22 sejre sejre 05 Angus 4,11,8ak* $293.644 22 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii fem fem divisioner divisioner af af Ontario Ontario Sire Sire Stakes. Stakes. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Open Open Trot Trot Som 08 Broadway Broadway Girl Girl (s) (s) hp. Broadway Broadway Hall Hall 18,6m 21,5am 23.200 skr skr 08 hp. 18,6m 21,5am 23.200 Cosy Lazy Lazy Louse Louse (s) (s) 15,9m 13,6ak 224.400 skr skr Cosy 15,9m 13,6ak 224.400 09 Commission Commission (s) (s) Andover Hall Hall 16,4m 13,2ak 327.171 skr skr 09 Andover 16,4m 13,2ak 327.171 13 Gianina (s) “Ovennævnte” hp. Raja Mirchi 16,1m 14,3ak 29.884 kr 13 Gianina (s) “Ovennævnte” hp. Raja Mirchi 16,1m 14,3ak 29.884 kr MS CHELSEA CHELSEA TT (US) (US) 3,13,5ak*, 3,13,5ak*, $118.979 $118.979 36 36 st. st. 88 -- 44 -- 11 Mor Mor til til 99 afkom afkom (98-11), (98-11), bl.a. bl.a. MS Som 1’er ii Northfield Northfield Grand Grand Circuit Circuit Stakes. Stakes. 2’er 2’er ii Hanover Hanover Filly Filly Stakes, Stakes, Ohio Ohio Breeder’s Breeder’s Championship Championship elimination elimination & & final. final. Som Som 3-åring 3-åring Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Horseman Horseman Futurity Futurity heat heat & & final, final, division division af af Ohio Ohio Standardbred Standardbred Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii Tompkins-Geers Tompkins-Geers Stakes. Stakes. 1’er 98 Casa Casa Marina Marina (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Tagliabue Tagliabue 3,11,5ak* $290.414 23 sejre sejre 98 hp. 3,11,5ak* $290.414 23 02 Marquee Marquee TT (us) (us) Credit Winner Winner 14,1ak $129.512 23 sejre sejre 02 Credit 14,1ak $129.512 23 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii division division af af New New York York Sire Sire Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii division division af af New New York York Sire Sire Stakes. Stakes. Som 03 Seneca Seneca TT (us) (us) Credit Winner Winner 11,1ak $130.408 13 sejre sejre 03 Credit 11,1ak $130.408 13 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii division division af af New New York York Sire Sire Stakes. Stakes. 2’er 2’er ii division division af af New New York York Sire Sire Stakes. Stakes. Som 06 Peace Peace Pro Pro (us) (us) Windsong’s Legacy Legacy 11,0ak $167.293 13 sejre sejre 06 Windsong’s 11,0ak $167.293 13 07 Wearerushfans Wearerushfans (us) (us) Credit Winner Winner 11,5ak $55.285 07 Credit 11,5ak $55.285 WINDY OAKIE OAKIE (US) (US) 4,14,2ak*, 4,14,2ak*, $169.254 $169.254 251 251 st. st. 47 47 -- 44 44 -- 33 33 Mor Mor til til 99 afkom afkom (89-00), (89-00), bl.a. bl.a. WINDY Som 2-åring 2-åring syv syv sejre. sejre. Som Som 3-åring 3-åring 21 21 sejre, sejre, bl.a. bl.a. Open Open Trot. Trot. Som Som ældre ældre 19 19 sejre, sejre, bl.a bl.a Open Open Trot. Trot. Som 92 MS hp. Tabor Tabor Lobell Lobell 3,13,5ak* 92 MS Chelsea Chelsea T T (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. 3,13,5ak* 93 Conch Conch TT (us) (us) Carry The The Message Message 12,6ak 93 Carry 12,6ak

$118.979 $118.979 $159.973 $159.973

38 sejre sejre 38

Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital) Hestehospital) Røntgenundersøgt -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk NB! NB! Hesten Hesten sælges sælges efter efter særlige særlige regler regler for for brugte brugte varer, varer, jf. jf. momslovens momslovens kapitel kapitel 17, 17, §69. §69. Der Der opkræves opkræves ikke ikke moms moms på på budsummen, budsummen, men men kun kun på på saløret. saløret. Køber Køber kan kan ikke ikke fradrage fradrage købsmoms. købsmoms. Opdrætter: Asger Asger Roed Roed Jensen, Jensen, Morud Morud -- Tlf: Opdrætter: Tlf: 51 51 37 37 03 03 41 41 // Anmelder: Anmelder: Britt Britt Knudsen, Knudsen, Veflinge Veflinge -- Tlf: Tlf: 21 21 45 45 61 61 65 65

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

39


FOKUS PÅ DERBYAUKTIONEN ÅR 2014-18

– BLEV DE DYRESTE OGSÅ DE BEDSTE? Derbyauktionen afvikles i år – trods Covid19 – i forbindelse med Derbyweekenden, og igen i år lægger York Stutteri ved Hørsholm stalde og ridehal til. 59 åringer har fundet vej gennem nåleøjet. Tekst: Jesper Elbæk |Foto: Burt Seeger

Muscle Hill-datteren er den dyreste åring nogensinde på Derbyauktionen. Den blev i 2017 solgt for 700.000 kr. til en svensk storhesteejer og trænes af Jägersro-træner Ola Samuelsson.

Væddeløbsbladet nørder igennem, og kigger på Derbyauktionerne fra 2014-18 for at se, om de dyreste heste så også blev de bedste – eller om man kunne lave et røverkøb på linje med Winston Sisa til 35.000 kr. i 2012, Frække Frederik til 25.000 kr. i 1999 eller hvad med Odyssee Eastwind for 35.000 kr. i 2007? Jeg kan allerede nu afsløre, at vi kommer forbi nogle køb, som tangerer disse. F.eks. blev Derbyvinderen 2019 handlet på Derbyauktionen for beskedne 60.000 kr. Dengang hed Wishing 40

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

Stone-sønnen Dollar C N, men den tog navneforandring til Dumbo, efter Stutteri Disney købte den. 2014 – La Marc i rampelyset Vi starter med at skrue tiden seks år tilbage, nemlig til Derbyauktionen over B-årgangen. Dyrest blev Babe La Marc (Muscle Hill-Oiseau), næstdyrest Bvlgari Peak til 165.000 kr. og tredjedyrest endnu en La Marc-hest, nemlig Barack La Marc til 150.000 kr.


Både Derbyvinderen Dumbo (8) og Derbytoeren Donatello Garbo (9) blev solgt på Derbyauktionen 2016. Her kostede de hhv. 60.000 kr. og 50.000 kr.

Historien om Babe La Marc er hurtig fortalt, for hoppen døde nemlig allerede året efter auktionen. Jeg kender ikke historien bag, så vi fortsætter i stedet til Bvlgari Peak, som jo vandt såvel Jydsk 4-årings Grand Prix og Dansk Trav Derby i 2017, og nu er en etableret Liga 1-hest med næsten 1,2 mio. kr. på kontoen.

Et andet godt køb er Blue Velvet til 18.000 kr. Orlando Vici-hoppen har tjent over 250.000 kr. Beatriz kostede 80.000 kr., hvilket naturligvis er en vis sum penge. Men jernhoppen efter Credit Winner står altså pt. med tæt på det tidobbelte på præmiekontoen.

Barack La Marc kunne også sagtens bære det høje hammerslag. Står aktuelt med 762.000 s.kr. på præmiekontoen, men var slettet pga. halthed fra en tiltænkt start på Åby i september 2019, og har ikke været brag til start siden. Måske er karrieren slut, men så sluttede den på toppen, for i sidste start vandt Barack La Marc i monté i toptiden 1.11,5a/1609m.

Peak peakede i 2015 Hvor Stutteri Peak havde den næstdyreste i 2014, så havde man den dyreste i 2015, hvis Champions Peak blev solgt til 160.000 kr. Ciku Brogård gik for 150.000 kr. og Cool Vacation til 90.000 kr. Af disse har Champions Peak fået klart mest ud af karrieren med en præmiesum pt. på 455.000 kr. Ciku Brogård vandt et par løb i Danmark, før den blev solgt til Norge i 2018. Også hér vandt Ciku Brogård nogle løb, og er fortsat aktiv med 133.000 n.kr. på kontoen. Cool Vacation er også stadig i gang med sin karriere, som foregår på Bornholm med ”the pink lady”, Betina Lund, som ejer og træner. 147.000 kr. siger præmiekontoen.

De gode køb på Derbyauktionen 2014 er f.eks. Beatthebeastshadow til 20.000 kr. Honey Iben Kronquists Dream Vacationhoppe nåede at tjene et stykke over 200.000 kr., før den gik videre til en nye karriere som følhoppe. Har fået føl i år efter Maharajah.

Vinderen af Jydsk 4-årings Grand Prix og Aalborg Store Pris, Daytona, kunne på 2016-Derbyauktionen købes for 145.000 kr. Dengang hed den Dusty Texas. Foto: Ole Hindby DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

41


Gode køb dette år? Ja, hvad med Hoppe Derby-toeren Caroline K til 35.000 kr.? Tjente over 400.000 kr. i Danmark, inden den i 2019 blev solgt til Finland. Cool Winner blev købt for blot 10.000 kr. af Morten Kramer, for hvem den har vundet ni løb og 124.000 kr. Har netop gjort comeback på en amatørløbsdag, hvor den vandt direkte efter over et halvt års pause. Cuba Libre Ice kostede 40.000 kr., og har rundet millionen i svenske kroner for Johan Untersteiner. Vandt Dansk Trav Kriterium i 2018 og var femte i Derbyet året efter. Dollars til Dumbo Dollar C N/Dumbo var ikke blandt de allerdyreste til Derbyauktionen 2016. Den titel tog Thomas Lind-Holms Dark Dust sig af med et hammerslag på 180.000 kr. Næstdyrest var Dusty Texas til 145.000 kr. – og hvis du tænker ”Dusty hvem?”, så forstår jeg dig godt. Det er den hest vi i dag kender som Daytona. Tredjedyrest blev Derby Simoni til 85.000 kr.

Dark Dust står med 48.650 kr. på præmiekontoen, og har blot vundet en enkelt gang. Har ikke startet siden 16. juni 2019, og jeg kunne godt mistænke, at den er følhoppe nu, uden jeg ved det med sikkerhed. En spændende, ung følhoppe i givet fald med Credit Winner som far og en god moderstamme. Dusty Texas/Daytona vandt som bekendt Jydsk 4-årings Grand Prix og Aalborg Store Pris, mens den galopperede i spids i sit Derby. Står med næsten 600.000 kr. på kontoen. Derby Simoni har rundet den halve million i svenske kroner, starter fortsat på, og trænes af den – for mange måske – lidt ukendte A-træner på Kalmar, Thomas Madsen. De gode køb var der mange af på D-auktionen. Dollar C N/ Dumbo kostede 60.000 kr., og står nu med 1,2 mio. kr. på kontoen. Vandt som bekendt Derbyet i fjor, og var anden i Jydsk 4-årings Grand Prix til Daytona. Diamondwind kostede 80.000 kr., og vandt både Dansk Trav Kriterium og Grand Circle 3-års Championat for Peter Untersteiner. Er for nylig blevet handlet til Egon og Lene Jensen på Bornholm, for hvem Diamondwind allerede har vundet på en 1.17-tid. Derby-toeren på målfoto Donatello Garbo kostede 50.000 kr., og er godt på vej mod millionen i indkørte præmier. Anders Pedersens sejrsmaskine Draco var også med på Derbyauktionen i 2016, selv om den er svenskregistreret. Har vundet 11 gange i 15 starter, står pt. med 145.000 kr. på kontoen, og er på vej direkte op igennem klasserne. Den dyreste nogensinde 2017 var et lidt vanvittigt år på Derbyauktionen. To heste blev købt tilbage for 750.000 kr. – det var Eric The Eel og Eastboundanddown – mens Even Steven blev købt tilbage for 600.000 kr. Vilde tilbagekøbscifre, og man tænkte jo ved sig selv, om hestene i det hele taget var til salg. Men nevermind, for i 2017 blev den dyreste hest nogensinde solgt på Derbyauktionen. Det var Muscle Hill-datteren Schweppes efter Swept To Victory, som gav kugler i kassen til Panamera Racing. Schweppes har rundet den første halve million i svenske kroner, og det stopper selvfølgelig ikke dér for hesten med rekord 1.12,3.

Bvlgari Peak kostede 165.000 kr. på Derbyauktionen 2014. Vandt som bekendt både Jydsk 4-årings Grand Prix og Dansk Trav Derby, og står nu med over 1,2 mio. kr. på kontoen.

Expensive Attitude – også Panamera Racing og også Muscle Hill – blev solgt for 450.000 kr. som næstdyrest dét år. Har pt. tjent lige knap 100.000 kr., og matches mod Dansk Hoppe Derby. Tredjedyrest blev Empire og Extreme, og det er de to heste jeg har på de to øverste pladser i mit Derbybarometer i dette nummer af Væddeløbsbladet. Empire vandt Dansk Trav Kriterium overlegent, mens Extreme netop har vundet Jydsk 4-årings Grand Prix. Præmiekontoen siger hhv. 1,2 mio. kr. for Empire og 641.000 kr. for Extreme. Nogle af de gode køb på 2017-auktionen var Eenymeenyminymoe til 80.000 kr., Eureka Downs til 30.000 kr. og Emmett Downs til 25.000 kr. Eenymenyminymoe har vundet Jydsk

42

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020


Cuba Libre Ice kostede i 2015 blot 40.000 kr., da den blev handlet til Johan Untersteiners stald. Vandt derefter bl.a. Dansk Trav Kriterium.

3-årings Hoppe Grand Prix og står med 269.000 kr. på kontoen, mens Eureka Downs er en nyttig hest for René Jonassen og pt. har tjent 82.000 kr. Emmett Downs til 25.000 kr. var heller ikke dumt. Står ved redaktionens deadline med to sikre sejre i træk, og går et godt efterår i møde. Flying, Freddie og Frisco 2018-Derbyauktionen er ikke voldsomt længe siden, og det er måske en smule uretfærdigt allerede nu at fælde dom over, om de dyreste var pengene værd – og hvem der kunne tænkes at have været gode køb. Så vi nøjes med at holde et ekstra godt øje med Flying Line, som blev dyrest til 425.000 kr., svenskregistrerede Freddie Crown til 200.000 kr. – Freddie er lillebror til dygtige Calle Crown med 3,4 mio. s.kr. – og Frisco til 180.000 kr.

Overskrifterne i 2020? Der kommer igen i år 59 heste med på DTC’s Derbyauktion, og kataloget sidder du med i hænderne netop nu. Jeg har selv to heste med på Derbyauktionen i år, og alene af dén grund skal jeg ikke til at kloge i, hvem der bliver dyrest, og hvor man eventuelt kan lave et røverkøb.

Fossa kostede 100.000 kr. på Derbyauktionen 2018. Har indtil videre været andeni Jydsk 2-årings Grand Prix, vundet Dansk Opdrætningsløb og blev året som ”årets 2-åring 2019” til gallaen.

Skulle man stikke kæben frem og pege på nogle køb, der kunne se ud til at være foretaget med en vis succes, så kan det være Fossa til 100.000 kr. Fossa var anden i Jydsk 2-årings Grand Prix og vandt Dansk Opdrætningsløb. Fiore kostede 45.000 kr., og har allerede tjent 80.000 kr. via tre sejre og to tredjepladser i fem starter. Faststone kostede 50.000, og har allerede tjent 125.000 kr., bl.a. via sejr i Alborgs Auktionsløb i sin blot tredje start. Frank Jr Bounce kostede 35.000 kr., og er en af de bedre heste i F-årgangen.

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

43


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hoppe født 27. juni 2019 v. ENS v.

af af

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us) Go Go Get Get Lost Lost (us) (us)

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

Snapshot (us)

4,09,6ak, $434.248 -- 52 4,09,6ak, $434.248 52 st. st. 13 13 -- 6 6 -- 8 8

ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS

Optimal Sensei

Beaumont Hanover Hanover (us) (us) Beaumont

12,7ak, kr. -- 28 12,7ak, 233.646 233.646 kr. 28 st. st. 6 6 -- 5 5 -- 4 4

Uni Sensei Sensei Uni

Regression Regression (us) (us) Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles Beat The The Wheel Wheel (us) (us) Beat Buckfinder (us) (us) Buckfinder Kiola Egekær Egekær Kiola

v. ENS SNAPSHOT SNAPSHOT (US) (US) 4,09,6ak, 4,09,6ak, $434.248 $434.248 -- 52 52 st. st. 13 13 -- 66 -- 88 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 66 afkom afkom (Hi. (Hi. 3/ 3/ Hp. Hp. 3) 3) v. ENS På Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. 6-åring. Som Som 3-åring 3-åring indløb indløb ENS ENS Snapshot Snapshot over over $300.000 $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde Finland. Championhingst Championhingst ii Danmark Danmark tre tre gange gange -- 2015, 2015, 2016, 2016, 2019. 2019. II Danmark Danmark far far til til 89 89 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken Finland. 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) & & Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Commit Commit Boom Boom Bay Bay 10,2ak, 11,6am, 1,2 1,2 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Jydsk Jydsk 33- & & 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Please Please Perfect Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., 11,6am, Apapmand 11,6ak*, 11,6ak*, 923.515 923.515 kr., kr., Victory Victory Kåsgård Kåsgård 10,9ak, 10,9ak, 916.000 916.000 kr. kr. Apapmand Moderlinie: Moderlinie: OPTIMAL SENSEI SENSEI 16,0k* 16,0k* -- 12,7ak, 12,7ak, 233.646 233.646 kr. kr. 28 28 st. st. 66 -- 55 -- 44 Mor Mor til til 33 afkom afkom (16-19). (16-19). OPTIMAL 16 Enu Keep On On Flying Flying 4,19,9m 3,19,5am 16 Enu Sensei Sensei Keep 4,19,9m 3,19,5am 18 Galliano Galliano Michael’s Turn Turn 18 Michael’s 19 Hokita Hokita ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 19 hp.

4.550 kr kr 4.550

st. 00 -- 00 -- 00 55 st.

UNI SENSEI SENSEI 15,8k 15,8k -- 14,1ak, 14,1ak, 322.695 322.695 kr. kr. 110 110 st. st. 18 18 -- 11 11 -- 12 12 Mor Mor til til 99 afkom afkom (01-12), (01-12), bl.a. bl.a. UNI Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Hoppe Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. 2’er 2’er ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix. Prix. Som 02 Kiola Kiola Sensei Sensei hp. Mr Mr Flirt Flirt 17,9k 16,6ak 47.272 kr kr 02 hp. 17,9k 16,6ak 47.272 Sensei Bob Bob 16,5m 13,3ak 192.950 kr kr Sensei 16,5m 13,3ak 192.950 03 Line Line Sensei Sensei hp. Mr Mr Flirt Flirt 15,6m 11,4ak* 887.543 kr kr 12 sejre sejre 03 hp. 15,6m 11,4ak* 887.543 12 Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Sprinter Sprinter Mesteren Mesteren Hoppeløb. Hoppeløb. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii DM DM for for Hopper, Hopper, Super Super Arnie’s Arnie’s Hoppeløb. Hoppeløb. 2’er 2’er ii DM DM for for Hopper. Hopper. 3’er 3’er ii TravTravSom Rondens Hoppeløb. Hoppeløb. Rondens Carna Sensei Sensei 13,6m 11,8ak* 858.334 kr kr 11 sejre sejre Carna 13,6m 11,8ak* 858.334 11 04 Martin Martin Sensei Sensei Exp No No Silver Pine Pine 15,3L 4,14,4ak 399.139 nkr nkr 04 Exp Silver 15,3L 4,14,4ak 399.139 06 Optimal Optimal Sensei Sensei ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Beaumont Beaumont Hanover Hanover 16,0k* 12,7ak 233.646 kr kr 06 hp. 16,0k* 12,7ak 233.646 09 Sensei Sensei Exp MT MT New Quick Quick 15,9L 12,4ak 400.974 kr kr 09 Exp New 15,9L 12,4ak 400.974 KIOLA EGEKÆR EGEKÆR 22,6m, 22,6m, 2.730 2.730 kr. kr. Mor Mor til til 99 afkom afkom (88-00), (88-00), bl.a. bl.a. KIOLA 88 hp. Quick Quick Pay Pay 88 Eliane Eliane Pay Pay (s) (s) hp. Friend Hyppinge Hyppinge (s) (s) Friend 92 Uni Uni Sensei Sensei ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Buckfinder Buckfinder 92 hp. HALLO Mor Mor til til 15 15 afkom afkom (66-83), (66-83), bl.a. bl.a. HALLO 67 67 Nallo Nallo Som ældre ældre 1’er 1’er ii Mesterskab Mesterskab for for Danmark. Danmark. Som 72 Toujours Toujours C C 72 Julius Royal Royal Canin Canin Julius Hallo Egekær Egekær Exp Sv Sv Hallo Exp Hallo Boy Boy (s) (s) Hallo Princess Dalinge Dalinge (s) (s) Princess Hallo Palema Palema (s) (s) Hallo 74 Another Another C C 74 83 Kiola Kiola Egekær Egekær ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” 83

Stuart Hanover Hanover Stuart hp. Francis Francis Senator Senator hp.

Quick Trick Trick Quick hp. Pay Pay Dirt Dirt hp.

15,9k 15,9k 15,8k 15,8k

15,2ak 15,2ak 14,1ak 14,1ak

230.296 skr skr 230.296 322.695 kr kr 322.695

17,0k 17,0k

16,1ak 16,1ak

420.035 kr kr 420.035

21,3m 21,3m 19,0m 19,0m 14,6k* 14,6k* 15,7m 15,7m 15,5m 15,5m 14,7m 14,7m 17,6m 17,6m 22,3m 22,3m

15,1ak 15,1ak 15,3ak 15,3ak 14,4ak 14,4ak 14,3ak 14,3ak 11,9ak 11,9ak 16,2am 16,2am

34.050 kr kr 34.050 761.560 kr kr 761.560 634.785 skr skr 634.785 888.035 skr skr 888.035 866.022 skr skr 866.022 1.959.122 skr skr 1.959.122 446.030 kr kr 446.030 2.730 kr kr 2.730

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrlægerne (Dyrlægerne Nørhald) Nørhald) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Gunner Gunner Christiansen, Christiansen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 38 38 52 52 26 26

44

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Lysbrun hingst født 30. maj 2019 v. S v.

af af

Yankee Yankee Bambino Bambino (us) (us) Waynette Waynette (us) (us)

Photo Maker Maker (us) (us) Photo

J’s Photo (us)

10,2ak, 10,2ak, $1.473.946 $1.473.946 -- 76 76 st. st. 46 46 -- 11 11 -- 7 7

Sassy Jane Jane (us) (us) Sassy

Global Lady (s)

Angus Hall Hall (us) (us) Angus

4,15,5am, 4,15,5am, 77.488 77.488 kr. kr. -- 20 20 st. st. 7 7 -- 2 2 -- 0 0

Dream The The Dream Dream (us) (us) II Dream

Kawartha Kawartha Mon Mon Ami Ami (us) (us) Lady Lady Jane Jane (us) (us) Garland Lobell Lobell (us) (us) Garland Amour Angus Angus (us) (us) Amour Victory Dream Dream (us) (us) Victory Oh Viola Viola (us) (us) Oh

v. S J’S J’S PHOTO PHOTO (US) (US) 10,2ak*, 10,2ak*, $1.473.946 $1.473.946 -- 76 76 st. st. 46 46 -- 11 11 -- 77 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) v. S På Efter international international storløbs storløbs karriere karriere avlshingst avlshingst ii USA, USA, og og siden siden Italien. Italien. Udnævnt Udnævnt til til Elithingst Elithingst ii Danmark Danmark på på baggrund baggrund af af dens dens afkoms afkoms præstapræstaEfter tioner, og og den den første første frost frost hingst, hingst, der der har har vundet vundet Hingstechampionatet Hingstechampionatet ii Danmark. Danmark. II Danmark Danmark far far til til fire fire vindere vindere af af Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I)I) -tioner, Home Blåbjerg, Blåbjerg, Good Good Guy Guy DK, DK, I’m I’m A A Photo Photo og og Chock Chock Nock. Nock. Home Moderlinie: Moderlinie: GLOBAL LADY LADY (S) (S) 5,20,5m 5,20,5m -- 4,15,5am, 4,15,5am, 77.488 77.488 kr. kr. 20 20 st. st. 77 -- 22 -- 0. 0. Mor Mor til til 66 afkom afkom (13-19). (13-19). GLOBAL 13 Exp Sv Sv hp. Juliano Juliano Star Star 3,18,1k 3,15,7am* 13 Bubble Bubble Lady Lady Exp hp. 3,18,1k 3,15,7am* 14 Cherity Cherity Lady Lady Exp Sv Sv hp. S S J’s J’s Caviar Caviar 14 Exp hp. 15 Dotsy Dotsy Lady Lady hp. S S J’s J’s Caviar Caviar 17,7m 14,3ak* 15 hp. 17,7m 14,3ak* 16 Eros Eros Zola Zola Zola Boko Boko 4,13,6am* 16 Zola 4,13,6am* 18 Gilberto Gilberto Varenne 18 Varenne 19 High High Class Class Photo Photo ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” S J’s J’s Photo Photo 19 S

37.246 skr skr 37.246

st. 11 -- 00 -- 00 55 st.

44.789 kr kr 44.789 147.357 kr kr 147.357

12 st. st. 44 -- 00 -- 00 12 15 st. st. 66 -- 33 -- 00 15

DREAM THE THE DREAM DREAM (US) (US) n.c., n.c., $0 $0 Mor Mor til til 88 afkom afkom (01-11), (01-11), bl.a. bl.a. II DREAM 01 Born Angus 12,1ak* $233.723 31 01 Born Believer Believer (us) (us) Angus Hall Hall 12,1ak* $233.723 31 sejre sejre 04 Always hp. Striking Striking Sahbra Sahbra 10,9ak* $257.521 19 sejre sejre 04 Always Dreaming Dreaming (us) (us) hp. 10,9ak* $257.521 19 05 Global Global Kitten Kitten (s) (s) hp. Striking Striking Sahbra Sahbra 13,1k* 11,2ak 2.303.631 skr skr 20 sejre sejre 05 hp. 13,1k* 11,2ak 2.303.631 20 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii försök försök til til Diamantstoet, Diamantstoet, V75 V75 Stolopp. Stolopp. 3’er 3’er ii Diamantstoet Diamantstoet Final. Final. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Sto-SM Sto-SM (Gr. (Gr. II), II), STL STL Stolopp. Stolopp. 2’er 2’er ii N.J. N.J. Koster Koster Som Memorial (Gr. (Gr. II), II), Sto-SM Sto-SM (Gr. (Gr. II). II). Memorial 06 Global Global Lady Lady (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Angus Angus Hall Hall 20,5m 4,15,5am 77.488 kr kr 06 hp. 20,5m 4,15,5am 77.488 10 Global Global Patriot Patriot (s) (s) Dream Vacation Vacation 15,0L* 10,9ak 994.150 skr skr 20 sejre sejre 10 Dream 15,0L* 10,9ak 994.150 20 Som ældre ældre 1’er 1’er ii STL STL Klass Klass 11 försök, försök, STL STL Bronsdivisionen Bronsdivisionen försök försök (x2). (x2). 2’er 2’er ii STL STL Bronsdivisionen Bronsdivisionen försök. försök. 3’er 3’er ii STL STL Klass Klass II final. final. Som 11 Global Global Runaway Runaway (s) (s) hp. Muscle Muscle Hill Hill 13,5k* 13,1ak 283.400 skr skr 11 hp. 13,5k* 13,1ak 283.400 OH VIOLA VIOLA (US) (US) 3,13,3ak*, 3,13,3ak*, $83.630 $83.630 Mor Mor til til 99 afkom afkom (88-04), (88-04), bl.a. bl.a. OH 88 Litoni hp. Meadow Meadow Road Road 88 Litoni (us) (us) hp. 90 Oh Oh What What (us) (us) Balanced Image Image 90 Balanced 94 Toni’s Toni’s Girl Girl (us) (us) hp. Harmonious Harmonious 94 hp. Mathers Blue Blue (us) (us) Mathers 95 Oh Oh Lindy Lindy (us) (us) hp. Sierra Sierra Kosmos Kosmos 95 hp. Excerpt (us) (us) Excerpt Short Stay (us) Short Stay (us) Connemara (us) (us) Connemara Wisenheimer (us) (us) Wisenheimer Logan Aas Aas (us) (us) Logan 97 hp. 97 hp. Victory Victory Dream Dream 04 hp. 04 Ostia Ostia Hanover Hanover (us) (us) hp. Lindy Lindy Lane Lane

4,13,5ak* 4,13,5ak* 4,13,0ak* 4,13,0ak* 4,15,0ak* 4,15,0ak* 13,5ak* 13,5ak* 3,Q16,9ak* 3,Q16,9ak*

$39.421 $39.421 $23.782 $23.782 $26.233 $26.233 $108.718 $108.718 $7.283 $7.283

4,12,2ak* 4,12,2ak* 3,14,7ak* 3,14,7ak* 10,1ak 10,1ak 4,11,8ak* 4,11,8ak* n.c. n.c. 4,11,7ak* 4,11,7ak*

$81.436 $81.436 $9.559 $9.559 $464.726 $464.726 $311.494 $311.494 $0 $0 $11.575 $11.575

34 sejre sejre 34

Opereret Opereret for for OCD OCD -- dette dette anses anses ikke ikke at at få få betydning betydning for for den den påtænkte påtænkte brug brug af af hesten hesten (Dyrlægerne (Dyrlægerne Nørhald) Nørhald) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Dorthe Dorthe Christensen Christensen ApS, ApS, Saltum Saltum -- Tlf: Opdrætter Tlf: 23 23 43 43 28 28 71 71 // 23 23 30 30 88 88 76 76

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

45


US US // Fr Fr 63 // 37 63 37

Brun hingst hingst født født 19. 19. maj maj 2019 2019 Brun v. Infinitif v. Infinitif

af af

Pine Chip Chip (us) (us) Pine

(i) (i)

4,Q10,4ak*, € -- 25 4,Q10,4ak*, 620.839 620.839 € 25 st. st. 10 10 -- 5 5 -- 4 4

Island Dream Dream (f) (f) Island

O’Lady O’Lady Flax Flax (s) (s)

Farifant (i) (i) Farifant

3,15,2ak, 3,15,2ak, 50.918 50.918 kr. kr. -- 9 9 st. st. 1 1 -- 2 2 -- 0 0

Lady de de Villeneuve Villeneuve (s) (s) Lady

Arndon (us) (us) Arndon Pine Speed Speed (us) (us) Pine Coktail Jet Jet (f) (f) Coktail Bambina (f) (f) Bambina And Arifant Arifant (i) (i) And

Bahama (i) (i) Bahama Pearsall Hanover Hanover (us) (us) Pearsall Joie de de Villeneuve Villeneuve (f) (f) Joie

v. INFINITIF (I) (I) 4,Q10,4ak*, 4,Q10,4ak*, 620.839 620.839 € 25 st. st. 10 10 -- 55 -- 44 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 33 afkom afkom (Hi. (Hi. 1/ 1/ Hp. Hp. 2) 2) v. INFINITIF € -- 25 På Pine Chip-sønnen Chip-sønnen var var ubesejret ubesejret ii 88 starter starter som som 3-åring, 3-åring, bl.a. bl.a. vinder vinder af af Italiensk Italiensk Travderby Travderby kvalifikation kvalifikation & & final final (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Italien, Italien, USA USA & & Pine Sverige. Infinitif Infinitif er er II USA USA far far til til 10 10 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet mere mere end end $100.000 $100.000 -- de de mest mest vindende vindende er er Don’t Don’t Rush Rush 09,7ak*, 09,7ak*, $659.740 $659.740 og og True True Day Day Sverige. Dream (hp) (hp) 10,1ak, 10,1ak, 2.889.999 2.889.999 skr. skr. II Italien Italien far far til til Tango Tango Negro Negro 10,2ak, 10,2ak, 3.959.607 3.959.607 skr., skr., mens mens mest mest vindende vindende svenske svenske afkom afkom er er Lucifer Lucifer Lane Lane 10,2ak, 10,2ak, Dream 3.213.840 kr. kr. II Danmark Danmark far far til til Ecurie Ecurie D D 3,12,2k* 3,12,2k* -- 4,09,2ak*, 4,09,2ak*, 2.295.625 2.295.625 skr. skr. -- 11 11 starter starter 11 11 sejre, sejre, samt samt danskdansk- & & verdensrekordholder verdensrekordholder med med 3,12,2k*. 3,12,2k*. 3.213.840 Moderlinie: Moderlinie: O’LADY FLAX FLAX (S) (S) 3,16,8m 3,16,8m -- 3,15,2ak, 3,15,2ak, 50.918 50.918 kr. kr. 99 st. st. 11 -- 22 -- 00 Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). O’LADY 19 Hotliner Infinitif 19 Hotliner “Ovennævnte” “Ovennævnte” Infinitif LADY 4,17,7m* -- 4,14,1ak, 4,14,1ak, 384.500 384.500 skr. skr. 15 15 st. st. 66 -- 11 -- 00 Mor Mor til til 99 afkom afkom (07-17), (07-17), bl.a. bl.a. LADY DE DE VILLENEUVE VILLENEUVE (S) (S) 4,17,7m* Som 1’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown försök, försök, Breeder’s Breeder’s Crown Crown Semifinal Semifinal (fradømt (fradømt 1’er 1’er Uttagningslopp Uttagningslopp E3 E3 -- 12,3ak). 12,3ak). Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Breeder’s Breeder’s Som 3-åring 3-åring 1’er Crown försök. försök. Crown 07 Theo Theo de de Villeneuve Villeneuve (s) (s) Daguet Rapide Rapide 14,3k 12,2ak 561.427 skr skr 16 sejre sejre 07 Daguet 14,3k 12,2ak 561.427 16 09 Love Love de de Villeneuve Villeneuve (s) (s) Love You You 14,6m 12,7ak 737.807 skr skr 11 sejre sejre 09 Love 14,6m 12,7ak 737.807 11 11 Lord Lord Flax Flax (s) (s) Love You You 14,2L 11,8am 918.900 skr skr 11 Love 14,2L 11,8am 918.900 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Gay Gay Noons Noons Lopp. Lopp. 3’er 3’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp til til Svenskt Svenskt Travkriterium. Travkriterium. Som Som 4-åring 4-åring Placeret Placeret ii Uttagningslopp Uttagningslopp til til Svenskt Svenskt TravderTravderSom by. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii STL STL Bronsdivisionen Bronsdivisionen försök. försök. 2’er 2’er ii K KG G Bertmarks Bertmarks Minne. Minne. 3’er 3’er ii STL STL Bronsdivisionen Bronsdivisionen försök. försök. by. 14 O’Lady O’Lady Flax Flax (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Farifant Farifant 3,16,8m 3,15,2ak 50.918 kr kr 14 hp. 3,16,8m 3,15,2ak 50.918 JOIE DE DE VILLENEUVE VILLENEUVE (F) (F) Mor Mor til til 66 afkom afkom (01-10), (01-10), bl.a. bl.a. JOIE 01 Lady 4,17,7m* 4,14,1ak 01 Lady de de Villeneuve Villeneuve (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. hp. Pearsall Pearsall Hanover Hanover 4,17,7m* 4,14,1ak 02 Star hp. 3,15,6m 3,17,3ak 02 Star de de Villeneuve Villeneuve (s) (s) hp. Pearsall Pearsall Hanover Hanover 3,15,6m 3,17,3ak Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Menhammar Menhammar Stuteris Stuteris Tvååringspris. Tvååringspris. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Fillies Fillies And And Mares. Mares. Som 06 Star Star de de Villeneuve Villeneuve (f) (f) hp. Jag Jag de de Bellouet Bellouet 13,6L 13,1am 06 hp. 13,6L 13,1am Galius (f) (f) 3,15,5L* 4,14,4am* Galius 3,15,5L* 4,14,4am* 07 Tess Tess de de Villeneuve Villeneuve (f) (f) hp. Goetmals Goetmals Wood Wood M,12,9L 11,4am 07 hp. M,12,9L 11,4am Som ældre ældre 2’er 2’er ii Prix Prix Camille Camille Lepecq Lepecq (Gr. (Gr. II). II). Placeret Placeret ii Prix Prix de de Cornulier Cornulier (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix de de Calvados Calvados (Gr. (Gr. II). II). Som 10 Astrid Astrid (f) (f) Exp hp. 14,6L 10 Exp Dk Dk hp. Rocklyn Rocklyn 14,6L

384.500 384.500 skr skr 256.500 256.500 skr skr 259.290 € 259.290 € 58.950 € 58.950 € 458.440 € 458.440 € 415.947 kr kr 415.947

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt hvor hvor der der er er fundet fundet mus mus ii venstre venstre has has (Nørlund (Nørlund Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Equidream Opdrætter Equidream gmbh gmbh // Nils Nils Moureau. Moureau. 0033 0033 677945909 677945909

46

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

14 14 sejre sejre 77 starter sejre starter -- 77 sejre 19 19 sejre sejre


US / Fr US / Fr 100 / 0 100 / 0

Mørkbrun Mørkbrun hoppe hoppe født født 21. 21. juni juni 2019 2019 v. Wishing v. Wishing

Stone Stone (us) (us)

09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10

af af

Pila Pila Lane Lane

14,2ak, 140.141 kr. - 21 st. 2 - 0 - 2 14,2ak, 140.141 kr. - 21 st. 2 - 0 - 2

Garland Lobell (us) Garland Lobell (us) Amour Angus (us) Amour Angus (us) Valley Victory (us) Valley Victory (us) Making Miracles (us) Making Miracles (us) Valley Victory (us) Valley Victory (us) Lindiliana (us) Lindiliana (us) Sugarcane Hanover (us) Sugarcane Hanover (us) Grace Sund (s) Grace Sund (s)

Conway Hall (us) Conway Hall (us) Meadowbranch Magic (us) Meadowbranch Magic (us) Lindy Lane (us) Lindy Lane (us) Omega Sund (s) Omega Sund (s)

v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 På Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 2 / Hp. 3) v. WISHING STONE (US) 6,09,0ak, $2.359.150 - 63 st. 24 - 15 - 10 På Derbyauktionen - 5 afkom (Hi. 2 / Hp. 3) Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe I løbs vinder i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 sejre, de mest Unghestestjerne i USA som 2 & 3-åring. Gruppe I løbs vinder i Europa, som 4 og 5-åring. Væddeløbskarrieren indbragte i alt 24 sejre, de mest meriterende blev vundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Cup. Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Stakes. meriterende blev vundet i Kentucky Futurity, Kungapokalen og Copenhagen Cup. Wishing Stone var endvidere 2’er i Hambletonian Stakes. Hingstens ældste afkom er født i 2015. Mest vindende afkom i USA er Lane of Stone 3,10,6ak*, $440.172, U Need Stones 4,10,2ak*, $241.075 og Hingstens ældste afkom er født i 2015. Mest vindende afkom i USA er Lane of Stone 3,10,6ak*, $440.172, U Need Stones 4,10,2ak*, $241.075 og Shoshie Deo 3,10,7ak*, $211.551. I DK er Wishing Stone bl.a. far til vinderen af Dansk Trav Derby (Gr. I) Dumbo 4,13,2ak, 1.242.070 kr., vinderen Shoshie Deo 3,10,7ak*, $211.551. I DK er Wishing Stone bl.a. far til vinderen af Dansk Trav Derby (Gr. I) Dumbo 4,13,2ak, 1.242.070 kr., vinderen af Dansk Trav Kriterium (Gr. II) Diamondwind 12,5ak, 655.633 kr., samt Derby-2’eren Donatello Garbo 4,12,7am, 933.344 kr. af Dansk Trav Kriterium (Gr. II) Diamondwind 12,5ak, 655.633 kr., samt Derby-2’eren Donatello Garbo 4,12,7am, 933.344 kr. Moderlinie: Moderlinie: PILA LANE 4,15,2m* - 4,14,2ak, 140.141 kr. 21 st. 2 - 0 - 2. Mor til 4 afkom (16-19). PILA LANE 4,15,2m* - 4,14,2ak, 140.141 kr. 21 st. 2 - 0 - 2. Mor til 4 afkom (16-19). Som 3-åring 3’er i Hoppe Kriteriumsprøve. Placeret i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II). Som 4-åring Placeret i Hoppe Derbyprøve, Hoppe Grand Som 3-åring 3’er i Hoppe Kriteriumsprøve. Placeret i Dansk Hoppe Kriterium (Gr. II). Som 4-åring Placeret i Hoppe Derbyprøve, Hoppe Grand Prix-prøve. Finalist i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II). Prix-prøve. Finalist i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix (Gr. II). 16 Erica hp. The Liquidator 3,21,2m 0 kr 2 st. 0 - 0 - 0 16 Erica hp. The Liquidator 3,21,2m 0 kr 2 st. 0 - 0 - 0 17 Fuji Farifant 17 Fuji Farifant 18 Golaja hp. Wishing Stone 18 Golaja hp. Wishing Stone 19 Huila “Ovennævnte” hp. Wishing Stone 19 Huila “Ovennævnte” hp. Wishing Stone OMEGA SUND (S) 15,5k* - 16,7ak, 161.210 kr. 41 st. 4 - 1 - 5. Mor til 10 afkom (04-17). OMEGA SUND (S) 15,5k* - 16,7ak, 161.210 kr. 41 st. 4 - 1 - 5. Mor til 10 afkom (04-17). 07 Pila Lane ”Ovennævnte” hp. Lindy Lane 4,15,2m* 4,14,2ak 140.141 kr 07 Pila Lane ”Ovennævnte” hp. Lindy Lane 4,15,2m* 4,14,2ak 140.141 kr 09 Sweet Vacation Exp No hp. Dream Vacation 4,17,3m 14,0ak* 171.699 nkr 12 sejre 09 Sweet Vacation Exp No hp. Dream Vacation 4,17,3m 14,0ak* 171.699 nkr 12 sejre 11 Vilavaldi hp. Great Challenger 15,8m 13,6ak 192.329 kr 11 Vilavaldi hp. Great Challenger 15,8m 13,6ak 192.329 kr 13 Bali The Liquidator 13,7m 11,9ak 1.030.172 kr 13 Bali The Liquidator 13,7m 11,9ak 1.030.172 kr Som 2-åring 1’er i forsøg til Breeder’s Course. Som 3-åring 1’er i Dansk Avlsløb forsøg & finale. 3’er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II), Åben Som 2-åring 1’er i forsøg til Breeder’s Course. Som 3-åring 1’er i Dansk Avlsløb forsøg & finale. 3’er i Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II), Åben Grand Prix-prøve. Som 4-åring 1’er i Grand Circle 4-års Championat (Gr. II), Åben Derbyprøve. 2’er i Dansk Trav Derby (Gr. I), Åben Grand PrixGrand Prix-prøve. Som 4-åring 1’er i Grand Circle 4-års Championat (Gr. II), Åben Derbyprøve. 2’er i Dansk Trav Derby (Gr. I), Åben Grand Prixprøve. 3’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Placeret i Sprintermesteren. prøve. 3’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Placeret i Sprintermesteren. 16 Epic Dream Vacation 3,16,3m* 4,13,1ak 147.968 kr 16 Epic Dream Vacation 3,16,3m* 4,13,1ak 147.968 kr GRACE SUND (S) 16,3m - 15,5ak, 127.500 skr. 21 st. 3 - 2 - 0. Mor til 12 afkom (96-08), bl.a. GRACE SUND (S) 16,3m - 15,5ak, 127.500 skr. 21 st. 3 - 2 - 0. Mor til 12 afkom (96-08), bl.a. 96 Nestor Sund (s) Sugarcane Hanover 14,6m 14,1am 1.434.036 skr 24 sejre 96 Nestor Sund (s) Sugarcane Hanover 14,6m 14,1am 1.434.036 skr 24 sejre 97 Omega Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k* 16,7ak 161.210 kr 97 Omega Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Sugarcane Hanover 15,5k* 16,7ak 161.210 kr 99 Rekyl Sund (s) Armbro Goal 14,6m 14,1ak 649.300 skr 17 sejre 99 Rekyl Sund (s) Armbro Goal 14,6m 14,1ak 649.300 skr 17 sejre 06 Calypso Sund (s) hp. Enjoy Lavec 13,2m 12,0ak 1.032.154 skr 06 Calypso Sund (s) hp. Enjoy Lavec 13,2m 12,0ak 1.032.154 skr NOBLESSA SUND (S) 21,7k, 8.400 skr. Mor til 12 afkom (81-95), bl.a. NOBLESSA SUND (S) 21,7k, 8.400 skr. Mor til 12 afkom (81-95), bl.a. Udnævnt til ”Elitsto” Udnævnt til ”Elitsto” hp. Tibur 1.384.500 skr 13 sejre 86 Drottning Sund (s) Exp It 18,6m 14,5ak 86 Drottning Sund (s) Exp It hp. Tibur 18,6m 14,5ak 1.384.500 skr 13 sejre Som 4-åring 1’er i Drottning Silvias Pokal (Gr. I). 3’er i StoChampionatet (Gr. I). Som 4-åring 1’er i Drottning Silvias Pokal (Gr. I). 3’er i StoChampionatet (Gr. I). Zip Kronos (i) 13,8ak 244.273 € Zip Kronos (i) 13,8ak 244.273 € New Star FKS (i) 12,2ak 246.312 € New Star FKS (i) 12,2ak 246.312 € 87 Elegant Sund (s) Ideal du Gazeau 15,1k* 12,9ak 1.892.200 skr 42 sejre 87 Elegant Sund (s) Ideal du Gazeau 15,1k* 12,9ak 1.892.200 skr 42 sejre 89 Grace Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Songcan 16,3m 15,5ak 127.500 skr 89 Grace Sund (s) ”Ovennævnte” hp. Songcan 16,3m 15,5ak 127.500 skr 92 Jet Sund (s) Sugarcane Hanover 14,1k* 12,4ak* 1.216.277 skr 22 sejre 92 Jet Sund (s) Sugarcane Hanover 14,1k* 12,4ak* 1.216.277 skr 22 sejre 93 Kronprinsessa Sund (s) hp. Sugarcane Hanover 13,8k 13,4ak 1.297.929 skr 11 sejre 93 Kronprinsessa Sund (s) hp. Sugarcane Hanover 13,8k 13,4ak 1.297.929 skr 11 sejre 95 Magnifik Sund (s) Sugarcane Hanover 14,3m 12,6ak 3.231.089 skr 24 sejre 95 Magnifik Sund (s) Sugarcane Hanover 14,3m 12,6ak 3.231.089 skr 24 sejre Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for den fremtidige brug (Nørlund Hestehospital) Røntgenundersøgt hvor der er fundet forandringer, der ikke anses at få betydning for den fremtidige brug (Nørlund Hestehospital) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk NB! Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jf. momslovens kapitel 17, §69. NB! Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jf. momslovens kapitel 17, §69. Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Køber kan ikke fradrage købsmoms. Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Køber kan ikke fradrage købsmoms. Opdrætter & anmelder: Erik Holmsgaard, Pandrup - Tlf: 98 24 71 60 Opdrætter & anmelder: Erik Holmsgaard, Pandrup - Tlf: 98 24 71 60

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

47


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hingst hingst født født 19. 19. maj maj 2019 2019 Brun v. ENS v. ENS

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

Snapshot Snapshot (us) (us)

4,09,6ak, $434.248 -- 52 4,09,6ak, $434.248 52 st. st. 13 13 -- 6 6 -- 8 8

af af

ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS Torvald Palema Palema (s) (s) Torvald

Alanya Alanya Sisa Sisa

Keenness Sisa Sisa Keenness

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us) Go Go Get Get Lost Lost (us) (us) Regression Regression (us) (us) Alf Palema Palema (us) (us) Alf

Gina Roy Roy (s) (s) Gina Carmody Carmody Lobell Lobell (us) (us) Outstanding Outstanding

v. ENS SNAPSHOT SNAPSHOT (US) (US) 4,09,6ak, 4,09,6ak, $434.248 $434.248 -- 52 52 st. st. 13 13 -- 66 -- 88 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 66 afkom afkom (Hi. (Hi. 3/ 3/ Hp. Hp. 3) 3) v. ENS På Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. 6-åring. Som Som 3-åring 3-åring indløb indløb ENS ENS Snapshot Snapshot over over $300.000 $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde Finland. Championhingst Championhingst ii Danmark Danmark tre tre gange gange -- 2015, 2015, 2016, 2016, 2019. 2019. II Danmark Danmark far far til til 89 89 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken Finland. 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) & & Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Commit Commit Boom Boom Bay Bay 10,2ak, 11,6am, 1,2 1,2 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Jydsk Jydsk 33- & & 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Please Please Perfect Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., 11,6am, Apapmand 11,6ak*, 11,6ak*, 923.515 923.515 kr., kr., Victory Victory Kåsgård Kåsgård 10,9ak, 10,9ak, 916.000 916.000 kr. kr. Apapmand Moderlinie: Moderlinie: ALANYA SISA SISA Mor Mor til til 22 afkom afkom (18-19). (18-19). ALANYA 18 Gipsy 18 Gipsy 19 Houdini 19 Houdini ”Ovennævnte” ”Ovennævnte”

hp. ENS ENS Snapshot Snapshot hp. ENS ENS Snapshot Snapshot

KEENNESS bl.a. KEENNESS SISA SISA 5,15,7m 5,15,7m -- 6,13,0ak, 6,13,0ak, 314.432 314.432 kr. kr. 24 24 st. st. 77 -- 55 -- 44 Mor Mor til til 66 afkom afkom (10-16), (10-16), bl.a. 10 Triton Exp Sv/Mt Sv/Mt Credit Credit Winner Winner 13,9m 12,6ak 284.066 kr kr 10 sejre sejre 10 Triton Sisa Sisa Exp 13,9m 12,6ak 284.066 10 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Derby Derby Consolationsløb. Consolationsløb. Placeret Placeret ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II). II). Som 11 Winston Winston Sisa Sisa Exp Be Be ENS Snapshot Snapshot 3,17,3m* 4,13,3aL* 211.634 €€ 13 sejre sejre 11 Exp ENS 3,17,3m* 4,13,3aL* 211.634 13 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), II), Jydsk Jydsk 3-årings 3-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). Åben Åben KriteriumsKriteriumsSom prøve. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat Championat (Gr. (Gr. II), II), Aalborgs Aalborgs Store Store Pris, Pris, Åben Åben Derbyprøve, Derbyprøve, Åben Åben Grand Grand prøve. Prix-prøve. Verdensrekord Verdensrekord over over lang lang distance distance (4,13,3aL*). (4,13,3aL*). Avlshingst Avlshingst ii Belgien. Belgien. Prix-prøve. 12 Alanya Sisa ”Ovennævnte” hp. Torvald Palema 12 Alanya Sisa ”Ovennævnte” hp. Torvald Palema OUTSTANDING 18,2m 18,2m -- 15,2am, 15,2am, 192.840 192.840 kr. kr. Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (97-10), (97-10), bl.a. bl.a. OUTSTANDING 98 Niton 13,8m 11,6ak 277.339 €€ 40 sejre sejre 98 Springfield Springfield (d) (d) Niton 13,8m 11,6ak 277.339 40 Som 33- & & 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii samtlige samtlige 14 14 starter. starter. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii tysk tysk Breeder’s Breeder’s Crown. Crown. Som 00 Greenfield Greenfield (d) (d) Kano Comfort Comfort 14,8ak 37.716 €€ 00 Kano 14,8ak 37.716 02 Keenness Keenness Sisa Sisa ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Carmody Carmody Lobell Lobell 15,7m 13,0ak 314.432 kr kr 02 hp. 15,7m 13,0ak 314.432 04 Magic Magic Sisa Sisa Carmody Lobell Lobell 13,3m 11,6ak 2.346.259 kr kr 16 sejre sejre 04 Carmody 13,3m 11,6ak 2.346.259 16 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Åben Åben Derby-prøve. Derby-prøve. Placeret Placeret ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Åben Åben Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Som Som ældre ældre Som 1’er ii Mesterskab Mesterskab for for Danmark, Danmark, Kalmarsundspokalen, Kalmarsundspokalen, Prix Prix de de l’Eure. l’Eure. 3’er 3’er ii Forus Forus Open, Open, V75 V75 International International (Gr. (Gr. II). II). 1’er 07 Picasso Picasso Sisa Sisa Super Arnie Arnie 3,17,4m 4,13,8am 265.079 kr kr 07 Super 3,17,4m 4,13,8am 265.079 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Åben Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II). II). Som 09 Scirocco Scirocco Sisa Sisa Adam’s Hall Hall 13,9m* 11,2ak 1.294.433 kr kr 13 sejre sejre 09 Adam’s 13,9m* 11,2ak 1.294.433 13 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Åben Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. 2’er 2’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). Placeret Placeret ii Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Som SprinterMesteren, Åben Åben Derbyprøve, Derbyprøve, Åben Åben Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. 2’er 2’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Placeret Placeret ii Malmö Malmö Stads Stads Pris Pris (Gr. (Gr. II), II), Aalborgs Aalborgs Store Store SprinterMesteren, Pris. Pris. 10 Tiffany Tiffany Sisa Sisa hp. Varenne Varenne 10 hp. Dior Sisa Sisa 3,16,6m* 3,13,8ak 52.155 kr kr Dior 3,16,6m* 3,13,8ak 52.155 Estrella Sisa Sisa 3,15,9m* 4,13,4ak* 86.900 kr kr Estrella 3,15,9m* 4,13,4ak* 86.900 Himalaya Sisa Sisa ”Katalog ”Katalog nr. nr. 51” 51” Himalaya 11 Unique Unique Sisa Sisa hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 13,6k 12,9ak 319.630 kr kr 11 hp. 13,6k 12,9ak 319.630 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii TravLiga TravLiga 33 Finale. Finale. 2’er 2’er ii Hoppe Hoppe Derbyconsolationsløb. Derbyconsolationsløb. 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Hoppe Hoppe Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). Som 12 Apollo Apollo Sisa Sisa Varenne 15,2L* 11,9ak 221.394 kr kr 12 Varenne 15,2L* 11,9ak 221.394

Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii begge begge haser. haser. Dette Dette anses anses ikke ikke at at få få betydning betydning for for den den fremtidige fremtidige brug brug af af hesten hesten (Dyrlægerne (Dyrlægerne Nørhald) Nørhald) Arthroskopiopereret For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk For Opdrætter & & anmelder: anmelder: Gunner Gunner Christiansen, Christiansen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 38 38 52 52 26 26

48

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US US // Fr Fr 87 // 13 87 13

Brun Brun hoppe hoppe født født 16. 16. april april 2019 2019 v. v.

af af

Super Bowl Bowl (us) (us) Super Winky’s Gill Gill (us) (us) Winky’s

Axis Axis di di Jesolo Jesolo (i) (i)

Supergill (us) (us) Supergill

2,17,1ak, 2.454 € € -- 1 2,17,1ak, 2.454 1 st. st. 0 0 -- 1 1 -- 0 0

Prig di di Jesolo Jesolo (i) (i) Prig

Grande Grande Armee Armee (i) (i)

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles

4,12,1ak, 259.245 259.245 € € -- 30 4,12,1ak, 30 st. st. 6 6 -- 6 6 -- 8 8

Bahama (i) (i) Bahama

Sharif di di Jesolo Jesolo (i) (i) Sharif Armbro Devona Devona (us) (us) Armbro

Valley Valley Victory Victory (us) (us) Maiden Maiden Yankee Yankee (us) (us) Coktail Jet Jet (f) (f) Coktail Triller Oaks Oaks (us) (us) Triller

v. AXIS DI DI JESOLO JESOLO (I) (I) 2,17,1ak, 2,17,1ak, 2.454 2.454 € st. 00 -- 11 -- 00 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 1) 1) v. AXIS € -- 11 st. På Hingsten blev blev skadet skadet som som unghest, unghest, hvorefter hvorefter den den blev blev taget taget til til avl avl på på baggrund baggrund af af sin sin afstamning. afstamning. Avlshingst Avlshingst opstaldet opstaldet ii Danmark. Danmark. Axis Axis di di Hingsten Jesolo er er far far til til et et begrænset begrænset antal antal afkom afkom ii DK/No/Sv DK/No/Sv -- Taylor Taylor Superb Superb 13,5ak, 13,5ak, 462.303 462.303 nkr., nkr., Princess Princess Beat Beat (hp) (hp) 12,8ak, 12,8ak, 253.119 253.119 nkr., nkr., Must Must Be Be Axis Axis Jesolo 15,1ak, 251.565 251.565 kr., kr., Fame’s Fame’s Axis Axis 14,3ak, 14,3ak, 199.000 199.000 skr., skr., Only’s Only’s El El Nhaar Nhaar 17,1m, 17,1m, 192.000 192.000 skr., skr., Axis Axis di di Vegas Vegas 15,4ak, 15,4ak, 109.600 109.600 nkr. nkr. 15,1ak, Moderlinie: Moderlinie: GRANDE ARMEE ARMEE (I) (I) 4,12,1ak, 4,12,1ak, 259.245 259.245 €€ 30 30 st. st. 66 -- 66 -- 88 Mor Mor til til 22 afkom afkom (11-19). (11-19). GRANDE Som 3’er ii Gran Gran Premio Premio Allevatori Allevatori (Gr. (Gr. I). I). Som Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Gran Gran Premio Premio Regione. Regione. 3’er 3’er ii kvalifikation kvalifikation til til Derby Derby Italiano Italiano del del Trot, Trot, Gran Gran Som 2-åring 2-åring 3’er Premio Nazionale Nazionale (Gr. (Gr. I). I). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Gran Gran Premio Premio Continentale Continentale Filly, Filly, Gran Gran Premio Premio Antonio Antonio Cerena. Cerena. 2’er 2’er ii Gran Gran Premio Premio d’Europa d’Europa Filly, Filly, Premio Gran Premio Premio San San Paolo. Paolo. 3’er 3’er ii Gran Gran Premio Premio Regione Regione Campania. Campania. Gran 11 Gloire Gloire Dream Dream (us) (us) In Dix Dix Huit Huit 10,0ak $280.689 110 st. st. 22 22 -- 21 21 -- 11 11 11 In 10,0ak $280.689 110 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii division division af af Indiana Indiana Sire Sire Stakes. Stakes. 2’er 2’er ii tre tre divisioner divisioner af af Indiana Indiana Sire Sire Stakes. Stakes. Placeret Placeret ii Indiana Indiana Sire Sire Stakes Stakes Final. Final. Som Som ældre ældre 1’er 1’er Som Open Trot. Trot. ii Open 19 Homeparty Homeparty “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Axis Axis di di Jesolo Jesolo 19 hp. BAHAMA (I) (I) Mor Mor til til 44 afkom afkom (02-06), (02-06), bl.a. bl.a. BAHAMA 02 Farifant And Arifant Arifant 13,2L 09,7ak* 6.437.625 skr skr 27 sejre sejre 02 Farifant (i) (i) And 13,2L 09,7ak* 6.437.625 27 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Gran Gran Premio Premio Marangoni Marangoni (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix Henri Henri Cravoisier. Cravoisier. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Prix Prix Le Le Parisien, Parisien, Prix Prix Vicky Vicky Celestines, Celestines, kvalifikation kvalifikation til til Som Grand Prix Prix de de l’UET. l’UET. 2’er 2’er ii Grand Grand Prix Prix du du Conseil Conseil Municipal, Municipal, Prix Prix Phaéton, Phaéton, 44 års års Elite. Elite. Som Som ældre ældre 2’er 2’er Prix Prix Marcel Marcel Laurent. Laurent. 3’er 3’er Campionato Campionato Grand Europeo. Avlshingst Avlshingst ii Sverige Sverige // Danmark. Danmark. Europeo. 03 Grande Grande Armee Armee (i) (i) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Muscles Muscles Yankee Yankee 4,12,1ak 259.245 €€ 03 hp. 4,12,1ak 259.245 05 Laval Laval (i) (i) Daguet Rapide Rapide 12,0ak 88.366 €€ 05 Daguet 12,0ak 88.366 07 Barifant Barifant (us) (us) Exp Sv Sv And Arifant Arifant 14,1m* 12,9ak 706.365 skr skr 13 sejre sejre 07 Exp And 14,1m* 12,9ak 706.365 13 10 Denver Denver (us) (us) Exp Sv Sv Andover Hall Hall 17,0m 11,0ak 1.204.271 skr skr 22 sejre sejre 10 Exp Andover 17,0m 11,0ak 1.204.271 22 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii division division af af Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii Goodtimes Goodtimes Stakes Stakes Elimination. Elimination. Placeret Placeret ii Goodtimes Goodtimes Stakes Stakes Final, Final, Yonkers Yonkers Trot Trot Som Elimination. Elimination. 15 Iwalu Iwalu (s) (s) hp. Going Going Kronos Kronos 15,8m 15,0ak 157.052 skr skr 15 hp. 15,8m 15,0ak 157.052 TRILLER OAKS OAKS (US) (US) 15,1ak, 15,1ak, 38.385 38.385 €€ Mor Mor til til 77 afkom afkom (98-10), (98-10), bl.a. bl.a. TRILLER 98 hp. 98 Bahama Bahama (i) (i) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Coktail Coktail Jet Jet 04 Exp hp. 04 Ivette Ivette (i) (i) Exp Ca Ca hp. Kaisy Kaisy Dream Dream Idonette (ca) (ca) Exp Sv Sv Idonette Exp 06 Melun (i) Daguet Rapide 06 Melun (i) Daguet Rapide 07 Nougatine Nougatine (i) (i) hp. Daguet Daguet Rapide Rapide 07 hp. 10 Rive Gauche (i) Exp Dk hp. Infinitif Infinitif 10 Rive Gauche (i) Exp Dk hp.

14,3m 14,3m 14,1k 14,1k

15,8ak 15,8ak 11,6ak 11,6ak 13,9ak 13,9ak 13,3ak 13,3ak 12,4ak 12,4ak

16.524 16.524 €€ 567.580 skr skr 567.580 69.610 €€ 69.610 46.303 €€ 46.303 309.812 kr kr 309.812

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Hans Hans Schougaard) Schougaard) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Frank Frank & & Preben Preben Sørensen, Sørensen, Vodskov Vodskov -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 98 98 62 62 44 44

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

49


US US // Fr Fr 61 // 39 61 39

Lysbrun hoppe født 20. marts 2019 v. v.

af af

Indy de de Vive Vive (f) (f) Indy Kidea (f) (f) Kidea

Atlas de Joudes (f)

Ready Cash Cash (f) (f) Ready

3,13,4m, 269.900 269.900 € 3,13,4m, € -- 11 11 st. st. 4 4 -- 3 3 -- 1 1

Queschua Love Love (f) (f) Queschua

Mangala Dream (us)

Donerail (us) (us) Donerail

Love You You (f) (f) Love Horsaca (f) (f) Horsaca

Valley Victory Victory (us) (us) Valley Bedell (us) (us) Bedell Defi d’Aunou d’Aunou (f) (f) Defi Tangala (f) (f) Tangala

Langala (f) (f) Langala

v. ATLAS DE DE JOUDES JOUDES (F) (F) 3,13,4m 3,13,4m -- 3,14,5ak, 3,14,5ak, 269.900 269.900 € 11 st. st. 44 -- 33 -- 11 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 1) 1) v. ATLAS € -- 11 På Ready Cash-søn, Cash-søn, der der debuterede debuterede som som 2-åring 2-åring med med tre tre sejre sejre ii syv syv starter, starter, bl.a. bl.a. ii Prix Prix Phaedra. Phaedra. Som Som 3-åring 3-åring sejrede sejrede hingsten hingsten ii Prix Prix Paul Paul Viel Viel samt samt Ready besatte trediepladsen trediepladsen ii Gruppe Gruppe I-løbet I-løbet Prix Prix de de l’Etoile. l’Etoile. Atlas Atlas de de Joudes Joudes gik gik til til avltjeneste avltjeneste ii Frankrig Frankrig som som 4-åring 4-åring og og de de første første afkom afkom er er således således besatte født ii 2015. 2015. Atlas Atlas de de Joudes Joudes er er far far til til tre tre afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet 100.000 100.000 € eller mere mere -- Gala Gala Tejy Tejy M13,0, M13,0, 310.480 310.480 € født € eller €,, Full Full Option Option (hp) (hp) M13,2, M13,2, 135.640 Fast Domino Domino 12,3a, 12,3a, 121.760 121.760 € Endvidere Hermine Hermine Girl Girl (hp) (hp) 13,9a, 13,9a, 71.030 71.030 € €,, Fleuron Fleuron d’Ormoy d’Ormoy 15,2am, 15,2am, 267.947 267.947 skr. skr. 135.640 € €,, Fast €.. Endvidere Moderlinie: Moderlinie: MANGALA Mor til til 88 afkom afkom (09-19). (09-19). MANGALA DREAM DREAM (US) (US) Mor 09 Shiny hp. Infinitif Infinitif 09 Shiny Dream Dream (us) (us) hp. 11 Chianti Exp Sf Sf hp. Andover Andover Hall Hall 11 Chianti Center Center (s) (s) Exp hp. 12 Ridgehead Ridgehead Katshi Katshi (s) (s) Exp No No Muscle 12 Exp Muscle Hill Hill 14 Ready 14 Martinez Martinez (s) (s) Ready Cash Cash 15 Un Mec Mec d’Heripre d’Heripre 15 Xanthis Xanthis de de Roi Roi (s) (s) Un 16 Xanthis Xanthis Exciting Exciting (s) (s) hp. Bold Bold Eagle Eagle 16 hp. 17 Xanthis Xanthis Flicka Flicka (s) (s) hp. Never Never Again Again 17 hp. 19 Hereiam Hereiam D DC C “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Atlas Atlas de de Joudes Joudes 19 hp. LANGALA (F) (F) Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (03-14), (03-14), bl.a. bl.a. LANGALA 03 Exp hp. 03 Langala Langala Dream Dream (ca) (ca) Exp Sv Sv hp. Credit Credit Winner Winner Lorenzo Lorenzo Dream Dream (ca) (ca) Rim Perfect (s) Rim Perfect (s) 04 Red Red Mile Mile Dream Dream (ca) (ca) Credit Winner Winner 04 Credit 06 Mangala Dream (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Donerail Donerail 06 Mangala Dream hp. 07 To To Be Be Or Or Not Not To To Be Be (f) (f) Goetmals Wood Wood 07 Goetmals

16,8m 16,8m

16,4am 16,4am

4.616 4.616 €€

37 37 st. st. 11 -- 22 -- 33

14,6m 14,6m 4,18,2m* 4,18,2m* 3,16,4m 3,16,4m

13,0am 13,0am

319.500 319.500 skr skr 37.000 skr skr 37.000 22.300 skr skr 22.300

24 24 st. st. 22 -- 99 -- 55 st. 11 -- 00 -- 00 55 st. st. 00 -- 11 -- 00 33 st.

n.c. n.c. 10,7ak 10,7ak 14,3am* 14,3am* 13,6ak 13,6ak

$0 $0 $908.418 $908.418 271.600 skr 271.600 skr $44.564 $44.564

16,1a 16,1a

36.660 €€ 36.660

15,0m 15,0m

48 48 sejre sejre

TANGALA (F) (F) 23,1a, 23,1a, 1.143 1.143 €€ Mor Mor til til 99 afkom afkom (89-00), (89-00), bl.a. bl.a. TANGALA 90 Camino Firstly 13,2m 12,4ak 9.719.487 skr skr 14 sejre sejre 90 Camino (f) (f) Firstly 13,2m 12,4ak 9.719.487 14 Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Criterium Criterium des des Jeunes Jeunes (Gr. (Gr. I). I). Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Criterium Criterium Continental Continental (Gr. (Gr. I). I). Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Europæisk Europæisk 5-års 5-års Championat Championat Som (Gr. II). II). 2’er 2’er ii Criterium Criterium des des 55 ans ans (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Frankrig Frankrig // Sverige. Sverige. (Gr. 94 Gobernador Gobernador (f) (f) Buvetier d’Aunou d’Aunou 14,1L 11,0ak 885.756 €€ 19 sejre sejre 94 Buvetier 14,1L 11,0ak 885.756 19 Som ældre ældre 1’er 1’er ii Prix Prix de de France France (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix de de Paris Paris (Gr. (Gr. I), I), Grand Grand Premio Premio de de Vitesse Vitesse (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix de de l’Atlantique, l’Atlantique, Prix Prix Paul Paul Buquet, Buquet, Prix Prix Auguste Auguste Som Francois. 2’er 2’er ii Prix Prix de de Cornulier Cornulier (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Frankrig. Frankrig. Francois. 99 Langala Langala (f) (f) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Defi Defi d’Aunou d’Aunou 99 hp. MANGALA (F) (F) 20,0m, 20,0m, 40.780 40.780 €€ Mor Mor til til 99 afkom afkom (85-95), (85-95), bl.a. bl.a. MANGALA 85 Tangala hp. 3,23,1a 1.143 85 Tangala (f) (f) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Hymour Hymour 3,23,1a 1.143 €€ 88 Abercrombie Chambon 12,5ak 437.292 88 Abercrombie (f) (f) Chambon P P 12,5ak 437.292 €€ Som ældre ældre 1’er 1’er ii Grand Grand Prix Prix de de la la Grande Grande Thierache, Thierache, Grand Grand Prix Prix d’Amiens, d’Amiens, Grand Grand Prix Prix de de la la Mediterranee. Mediterranee. Avlshingst Avlshingst ii Frankrig. Frankrig. Som

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Rebild (Rebild Hestepraksis, Hestepraksis, Dyrl. Dyrl. Johanne Johanne C. C. Juul) Juul) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Dennis Dennis S. S. Hansen, Hansen, Nibe Nibe -- Tlf: Opdrætter Tlf: 22 22 86 86 55 55 95 95

50

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US / Fr 98 / 2

Mørkbrun hingst født 15. maj 2019 v. Credit

3,10,6ak, $1.495.295 - 23 st. 9 - 9 - 2

af

Nancy Lavec (s)

Super Bowl (us) B J’s Pleasure (us) Armbro Goal (s)

American Winner (us)

Winner (us)

Lawn Tennis (us)

Grassbed (us) Pine Chip (us)

Enjoy Lavec (s)

Margit Lobell (us) Record OK (i)

Hip Hop Lavec (s)

Kramer Samba (s)

v. CREDIT WINNER (US) 3,10,6ak, $1.495.295 - 23 st. 9 - 9 - 2 På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 1 / Hp. 0) Amerikansk unghestestjerne og avlshingst opstaldet i USA i nu 20 sæsoner. I USA far til 582 afkom, der har sat vinderrekord 1:14,6a eller hurtigere, samt 288 afkom, der har indløbet $100.000 eller mere, hereaf seks, der har indløbet $1.000.000 - Devious Man 3,09,9ak*, Chocolatier 3,10,2ak*, Archangel 08,4ak*, Dejarmbro 3,09,9ak*, Crazed 3,09,9ak* - alle avlshingste, samt Calchips Brute 11,2ak*. Mest vindende dansk fødte afkom er hoppen Beatriz 12,0am*, 797.561 kr. - vinder af Dansk Hoppe Kriterium & Grand Circle 3-års Hoppe Championat, mens det mest vindende svensk fødte afkom er avlshingsten Panne de Moteur 08,9ak*, 8.707.500 skr. - vinder af Gr. I-løbene Jubileumspokalen & Sundsvall Open Trot, samt 2’er i Svenskt Travderby (Gr. I). Moderlinie: NANCY LAVEC (S) Mor til 5 afkom (10-19). 10 Traffic Lavec Always Alluring 15 Dino Rolling d’Heripre 17 Forever Young hp. ENS Snapshot 18 Ginger Ale hp. Classic Photo 19 Hillsborough “Ovennævnte” Credit Winner

15,2m 22,4m

13,8ak

HIP HOP LAVEC (S) 17,4k - 17,0am, 157.200 skr. 21 st. 3 - 2 - 4 Mor til 8 afkom (04-13), bl.a. 05 Nancy Lavec (s) “Ovennævnte” hp. Enjoy Lavec 12 Tango Rivarco OP (i) Gorniz 13,7ak 13 Uma OP (i) hp. Exploit CAF 14,8ak

163.604 kr 0 kr

107 st. 12 - 12 - 9 2 st. 0 - 0 - 0

35.013 € 22.301 €

KRAMER SAMBA (S) Mor til 15 afkom (90-06), bl.a. 91 Mr Lavec (s) Speedy Somolli 3,11,0ak 13.473.915 skr 20 sejre Som 2-åring 1’er i William Wellwood, E H Harriman Challenge Cup. 2’er i Valley Victory, Peter Haughton Memorial. Som 3-åring 1’er i Historic Dickerson Cup, Svenskt Travkriterium (Gr. I), Dexter Cup, Currier & Ives Trot. 2’er i Gran Premio Orsi Mangelli (Gr. I), Hambletonian Stakes, Colonial Trot. 3’er i American-National, Yonkers Trot, Stanley Dancer Trot, N. J. Kosters Memorial. Som 4-åring 1’er i Criterium Continental (Gr. I), Uttagningslopp til Svenskt Travderby, Sprintermästaren (Gr. I), Gran Premio d'Europa (Gr. I). 2’er i Svenskt Travderby (Gr. I), Gran Premio Della Repubblica, Gran Premio Continentale (Gr. I). 3’er i Grand Prix de l'U.E.T (Gr. I). Avlshingst i USA. 94 Unico Kramer (i) Sugarcane Hanover 15,3ak 75.983 € 98 Bafana Lavec (i) Exp Sv/DK hp. Lemon Dra Loy Lavec (s) 13,4m 11,9ak 1.528.675 skr 15 sejre Nefana Lavec (s) 15,7k 15,0ak 208.204 skr 12 sejre 99 Hip Hop Lavec (s) “Ovennævnte” hp. Record OK 17,4k 17,0am 157.200 skr

Røntgenundersøgt uden anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk NB! Hesten sælges efter særlige regler for brugte varer, jf. momslovens kapitel 17, §69. Der opkræves ikke moms på budsummen, men kun på salæret. Køber kan ikke fradrage købsmoms. Opdrætter & anmelder: Jesper Nørrevang, Aalborg - Tlf: 40 87 17 47

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

51


US // Fr Fr US 99 // 11 99

Brun hoppe født 9. juni 2019 v. Great v.

af af

Challenger (us)

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Hall Hall (us) (us) Conway

3,11,5ak, $182.471 $182.471 -- 13 3,11,5ak, 13 st. st. 4 4 -- 3 3 -- 1 1

Ali’s Ali’s Cat Cat (us) (us)

Opera Line

Super Arnie Arnie (us) (us) Super

Meadow Meadow Road Road (s) (s) Witsend’s Witsend’s Nimble Nimble (us) (us) Super Bowl Bowl (us) (us) Super Arnie’s Likeness Likeness (us) (us) Arnie’s Pay Dirt Dirt (us) (us) Pay Gazelle Vixi Vixi Gazelle

På’en Igen Igen Frøkjær Frøkjær På’en

v. GREAT CHALLENGER CHALLENGER (US) (US) 3,11,5ak, 3,11,5ak, $182.471 $182.471 -- 13 13 st. st. 44 -- 33 -- 1. 1. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 55 afkom afkom (Hi. (Hi. 33 // Hp. Hp. 2) 2) v. GREAT På Great Challenger Challenger viste viste tidligt tidligt stort stort talent talent som som 2-åring 2-åring ii USA, USA, hvor hvor han han dette dette år år sejrede sejrede fire fire gange. gange. 3-års 3-års sæsonen sæsonen blev blev ødelagt ødelagt af af skader, skader, hvor hvor Great efter hingsten hingsten gik gik til til avl avl ii Danmark. Danmark. Avlschampion Avlschampion ii Danmark Danmark 2011, 2011, 2012, 2012, 2014, 2014, 2017 2017 & & 2018. 2018. Far Far til til den den Danske Danske rekord-holder rekord-holder Valokaja Valokaja Hindø Hindø efter 11,9L* -- 09,3ak, 09,3ak, 6,3 6,3 mill.nkr., mill.nkr., Copenhagen Copenhagen Cup-vinderen Cup-vinderen Orali Orali 11,4ak, 11,4ak, 22 mill. mill. kr., kr., vinderen vinderen af af Europæisk Europæisk 3-års 3-års Championat Championat Tano Tano Bork Bork 10,7ak, 10,7ak, 22 11,9L* mill. kr., kr., Kriteriums-vinderen Kriteriums-vinderen og og avlshingsten avlshingsten Rusty Rusty Dust Dust 12,6ak, 12,6ak, 1,5 1,5 mill. mill. skr. skr. samt samt sejrshoppen sejrshoppen Patricia Patricia Hastrup Hastrup 10,2ak, 10,2ak, 2,5 2,5 mill. mill. nkr., nkr., 35 35 sejre. sejre. mill. Moderlinie: Moderlinie: OPERA LINE LINE Mor Mor til til 77 afkom afkom (11-19). (11-19). OPERA 11 hp. Great Great Challenger Challenger 3,15,2m* 3,13,8ak 365.465 kr kr 14 st. st. 55 -- 55 -- 00 11 Whisper Whisper Line Line hp. 3,15,2m* 3,13,8ak 365.465 14 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), II), Quick Quick Pay Pay Pokalen, Pokalen, Hoppe Hoppe Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. 2’er 2’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat Championat Som (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. (Gr. Havannah Line Line ”Katalog ”Katalog nr. nr. 43” 43” Havannah 12 Apache Apache Line Line From Above Above 15,8k 14,3ak 174.377 kr kr 62 st. st. 99 -- 99 -14 -14 12 From 15,8k 14,3ak 174.377 62 13 Blue Blue Line Line Exp Sv Sv hp. Pearsall Pearsall Hanover Hanover 15,2k 13,0ak 222.890 skr skr 33 st. st. 33 -- 66 -- 22 13 Exp hp. 15,2k 13,0ak 222.890 33 14 Churchill Churchill Line Line Exp Sv Sv S J’s J’s Caviar Caviar 4,18,0m 12,7ak* 115.100 skr skr 17 st. st. 22 -- 33 -- 22 14 Exp S 4,18,0m 12,7ak* 115.100 17 17 Flying Flying Line Line Explosive Matter Matter 3,17,8m 3,15,2ak 18.250 kr kr st. 11 -- 00 -- 00 17 Explosive 3,17,8m 3,15,2ak 18.250 66 st. 18 Gloria Gloria Line Line hp. Great Great Challenger Challenger 18 hp. 19 Hope Hope Line Line ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Great Great Challenger Challenger 19 hp. PÅ’EN IGEN IGEN FRØKJÆR FRØKJÆR 4,20,9k 4,20,9k -- 4,19,2ak, 4,19,2ak, 32.100 32.100 kr. kr. 38 38 st. st. 44 -- 66 -- 2. 2. Mor Mor til til 66 afkom afkom (00-06), (00-06), bl.a. bl.a. PÅ’EN “Udnævnt til til Diplomhoppe Diplomhoppe af af DTC’s DTC’s Avlskommission” Avlskommission” “Udnævnt 00 Hurricane Victor Victor Victor 14,5L 12,4ak 1.541.244 kr kr 18 sejre sejre 00 Hurricane Line Line Victor 14,5L 12,4ak 1.541.244 18 Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat. Championat. Placeret Placeret ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II). II). Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii V75 V75 Som Bronsdivisionen försök, försök, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen försök, försök, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen final, final, Revenues Revenues Lopp Lopp (V75 (V75 Stayerlopp). Stayerlopp). 2’er 2’er ii V75 V75 Bronsdivisionen Bronsdivisionen Bronsdivisionen final, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen final. final. 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat, Championat, V75 V75 Bronsdivisionen Bronsdivisionen försök, försök, V75 V75 Silverdivision Silverdivision försök försök (x2). (x2). Avlshingst Avlshingst ii final, DK. DK. 03 Lux Lux Line Line Good As As Gold Gold 4,16,4L 4,15,6am 256.850 kr kr 03 Good 4,16,4L 4,15,6am 256.850 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve. 3’er 3’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 05 New Line King Conch 12,7L 11,6am* 2.884.162 kr 18 sejre sejre 05 New Line King Conch 12,7L 11,6am* 2.884.162 kr 18 Som ældre ældre 1’er 1’er ii Orebro Orebro Intn’L Intn’L (Gr. (Gr. II), II), Kalmarsundsstayern Kalmarsundsstayern (x2), (x2), Prix Prix de de Cosse Cosse le le Vivien Vivien (Vc), (Vc), Prix Prix des des Landes Landes (Vc), (Vc), V75 V75 Gulddivisionen Gulddivisionen försök, försök, Som V75 Silverdivisionen Silverdivisionen försök. försök. 2’er 2’er ii V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen försök, försök, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen final, final, Malmö Malmö Stads Stads Pris. Pris. 3’er 3’er ii Harper Harper Hanovers Hanovers Lopp Lopp (Gr. (Gr. II). II). V75 Placeret ii C.L. C.L. Müllers Müllers Memorial Memorial (Gr. (Gr. II). II). Placeret 06 Opera Opera Line Line “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Super Super Arnie Arnie 06 hp. GAZELLE VIXI VIXI 7,19,6m 7,19,6m -- 16,4ak, 16,4ak, 95.800 95.800 kr. kr. Mor Mor til til 44 afkom afkom (85-91), (85-91), bl.a. bl.a. GAZELLE 85 Exp 16,3k 85 Mode Mode Frøkjær Frøkjær Exp Tyskl Tyskl Speedy Speedy Spin Spin 16,3k Som ældre ældre 1’er 1’er ii Grand Grand Circle Circle 5-års 5-års Championat, Championat, Dansk Dansk Mesterskab Mesterskab for for 5-åringer. 5-åringer. Som 88 På’en Igen Frøkjær ”Ovennævnte” hp. Pay Dirt 4,20,9k 88 På’en Igen Frøkjær ”Ovennævnte” hp. Pay Dirt 4,20,9k

14,1ak 14,1ak

94.960 € € 94.960

4,19,2ak 4,19,2ak

32.100 kr kr 32.100

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital) Hestehospital) For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Jørn Jørn Borch, Borch, Harndrup Harndrup -- Tlf: Tlf: 20 20 20 20 78 78 48 48 -- www.stutteriline.dk Opdrætter www.stutteriline.dk

52

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

30 sejre sejre 30


US US // Fr Fr 81 // 19 81 19

Sortbrun hingst hingst født født 19. 19. maj maj 2019 2019 Sortbrun v. Wishing v. Wishing

Stone Stone (us) (us)

09,0ak, $2.359.150 -- 63 09,0ak, $2.359.150 63 st. st. 24 24 -- 15 15 -- 10 10

af af

Dancing Dancing Sund Sund (s) (s)

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Hall Hall (us) (us) Conway

Valley Valley Victory Victory (us) (us) Making Making Miracles Miracles (us) (us) Quouky Williams Williams (f) (f) Quouky

Meadowbranch Meadowbranch Magic Magic (us) (us) Coktail Jet Jet (f) (f) Coktail

Armbro Glamour Glamour (us) (us) Armbro Ideal du du Gazeau Gazeau (f) (f) Ideal Una Roy Roy (s) (s) Una

Heaven Can Can Wait Wait (s) (s) Heaven

v. WISHING STONE STONE (US) (US) 6,09,0ak, 6,09,0ak, $2.359.150 $2.359.150 -- 63 63 st. st. 24 24 -- 15 15 -- 10 10 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 55 afkom afkom (Hi. (Hi. 22 // Hp. Hp. 3) 3) v. WISHING På Unghestestjerne ii USA USA som som 22 & & 3-åring. 3-åring. Gruppe Gruppe II løbs løbs vinder vinder ii Europa, Europa, som som 44 og og 5-åring. 5-åring. Væddeløbskarrieren Væddeløbskarrieren indbragte indbragte ii alt alt 24 24 sejre, sejre, de de mest mest Unghestestjerne meriterende blev blev vundet vundet ii Kentucky Kentucky Futurity, Futurity, Kungapokalen Kungapokalen og og Copenhagen Copenhagen Cup. Cup. Wishing Wishing Stone Stone var var endvidere endvidere 2’er 2’er ii Hambletonian Hambletonian Stakes. Stakes. meriterende Hingstens ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2015. 2015. Mest Mest vindende vindende afkom afkom ii USA USA er er Lane Lane of of Stone Stone 3,10,6ak*, 3,10,6ak*, $440.172, $440.172, U U Need Need Stones Stones 4,10,2ak*, 4,10,2ak*, $241.075 $241.075 og og Hingstens Shoshie Deo Deo 3,10,7ak*, 3,10,7ak*, $211.551. $211.551. II DK DK er er Wishing Wishing Stone Stone bl.a. bl.a. far far til til vinderen vinderen af af Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I)I) Dumbo Dumbo 4,13,2ak, 4,13,2ak, 1.242.070 1.242.070 kr., kr., vinderen vinderen Shoshie af Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) Diamondwind Diamondwind 12,5ak, 12,5ak, 655.633 655.633 kr., kr., samt samt Derby-2’eren Derby-2’eren Donatello Donatello Garbo Garbo 4,12,7am, 4,12,7am, 933.344 933.344 kr. kr. af Moderlinie: Moderlinie: DANCING SUND SUND (S) (S) Mor Mor til til 99 afkom afkom (11-19). (11-19). DANCING 11 Holiday Exp hp. 11 Holiday Sund Sund (s) (s) Exp Sf Sf hp. Gift Gift Kronos Kronos 12 Illuminati Illuminati Sund Sund (s) (s) Exp Sf Sf hp. Offshore Offshore Dream Dream 12 Exp hp. 13 Belle Belle hp. Korean Korean 13 †† hp. 14 Clayton Clayton Cantab Hall Hall 14 Cantab 15 Dinah Dinah hp. From From Above Above U US S 15 †† hp. 16 Elliot Elliot From Above Above U US S 16 From Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Avlsløb Avlsløb 2019. 2019. Som 17 Fiona Fiona hp. From From Above Above U US S 17 hp. 18 Gliss Gliss hp. From From Above Above U US S 18 hp. 19 Heavenly Heavenly Stone Stone ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” Wishing Stone Stone 19 Wishing

15,5m 15,5m 16,2m 16,2m

13,1ak 13,1ak 14,8am 14,8am

13.156 €€ 13.156 9.396 €€ 9.396

28 st. st. 22 -- 11 -- 66 28 15 st. st. 11 -- 22 -- 00 15

4,22,3k 4,22,3k

19,6am 19,6am

4.250 kr kr 4.250

10 st. st. 00 -- 11 -- 00 10

3,17,3m* 3,17,3m*

3,14,8am* 3,14,8am*

79.750 kr kr 79.750

10 st. st. 33 -- 22 -- 11 10

HEAVEN CAN CAN WAIT WAIT (S) (S) 16,0k* 16,0k* -- 17,6am, 17,6am, 209.300 209.300 skr. skr. 20 20 st. st. 77 -- 11 -- 1. 1. Mor Mor til til 16 16 afkom afkom (91-08), (91-08), bl.a. bl.a. HEAVEN ”Udnævnt ”Udnævnt til til ”Elitsto” ”Elitsto” 91 Sugarcane Hanover Hanover 15,2k 13,1ak 1.560.097 skr skr 13 sejre sejre 91 Ideal Ideal Sund Sund (s) (s) Sugarcane 15,2k 13,1ak 1.560.097 13 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Stora Stora Treåringspriset. Treåringspriset. 3’er 3’er ii Kriterierevanchen. Kriterierevanchen. Som Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii SprinterMästaren SprinterMästaren (Gr. (Gr. I). I). Som 92 Jippie Jippie Sund Sund (s) (s) hp. Sugarcane Sugarcane Hanovover Hanovover 14,6k 13,7ak 1.457.050 skr skr 17 sejre sejre 92 hp. 14,6k 13,7ak 1.457.050 17 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Itaka Itaka Sunds Sunds Lopp. Lopp. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Sto Sto SM, SM, STL STL Silverdivisionen Silverdivisionen försök. försök. Som Elof Palema Palema (s) (s) 13,7m 12,2ak 586.050 skr skr Elof 13,7m 12,2ak 586.050 93 Katinka Katinka Sund Sund (s) (s) Exp No No hp. Sugarcane Sugarcane Hanover Hanover 4,17,1m* 4,15,1ak 432.000 nkr nkr 14 sejre sejre 93 Exp hp. 4,17,1m* 4,15,1ak 432.000 14 Zoya’s Dream Dream (n) (n) 17,8m 14,7ak 348.100 nkr nkr Zoya’s 17,8m 14,7ak 348.100 Nora’s Dream Dream (n) (n) 4,15,3k 13,0ak 366.500 nkr nkr Nora’s 4,15,3k 13,0ak 366.500 I’m Ken Ken (n) (n) 13,7k 11,9ak 556.318 nkr nkr 10 sejre sejre I’m 13,7k 11,9ak 556.318 10 Dex Dexter Dexter (n) (n) 4,15,6m 12,0ak 336.278 nkr nkr Dex 4,15,6m 12,0ak 336.278 98 Perfect Perfect Sund Sund (s) (s) Exp Sf Sf Sugarcane Hanover Hanover 14,5m 11,9am 337.973 €€ 11 sejre sejre 98 Exp Sugarcane 14,5m 11,9am 337.973 11 Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii E3 E3 Kort Kort Final Final (Gr. (Gr. I), I), Kriterierevanchen. Kriterierevanchen. 3’er 3’er ii Svenskt Svenskt Travkriterium Travkriterium (Gr. (Gr. I). I). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Gunnar Gunnar Nordins Nordins Lopp, Lopp, Solvalla Solvalla Som Grand Prix, Prix, Uttagningslopp Uttagningslopp til til Svenskt Svenskt Travderby. Travderby. 2’er 2’er ii S:t S:t Leger. Leger. Grand 00 Starlet Starlet Sund Sund (s) (s) hp. Viking Viking Kronos Kronos 00 hp. Ronzon Face Face (s) (s) 14,6m 11,5ak 672.185 skr skr 10 sejre sejre Ronzon 14,6m 11,5ak 672.185 10 01 Titan Titan Sund Sund (s) (s) Viking Kronos Kronos 16,0m* 13,4ak 656.547 skr skr 11 sejre sejre 01 Viking 16,0m* 13,4ak 656.547 11 03 Vulcan Vulcan Sund Sund (s) (s) Pine Chip Chip 15,0k 12,8ak* 734.079 skr skr 11 sejre sejre 03 Pine 15,0k 12,8ak* 734.079 11 05 Brutus Brutus Sund Sund (s) (s) †09 Muscles Yankee Yankee 16,9m* 14,0am 812.000 skr skr 10 st. st. 77 -- 11 -- 11 05 †09 Muscles 16,9m* 14,0am 812.000 10 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown Semifinal. Semifinal. 2’er 2’er ii Uttagningslopp Uttagningslopp til til Svenskt Svenskt Travkriterium. Travkriterium. 3’er 3’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown Final Final (Gr. (Gr. I). I). Placeret Placeret ii Som Svenskt Travkriterium Travkriterium (Gr. (Gr. I). I). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Norrlands Norrlands Grand Grand Prix Prix försök, försök, Breeder’s Breeder’s Crown Crown försök. försök. Svenskt 07 Dancing Dancing Sund Sund (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Coktail Coktail Jet Jet 07 hp.

Arthroskopiopereret Arthroskopiopereret for for basalmus basalmus ii højre højre bagkode. bagkode. God God prognose prognose for for fuld fuld atletiskfunktion atletiskfunktion (Ansager (Ansager Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stald Stald Cowboyland Cowboyland & & Rivers Rivers ApS, ApS, Aalborg Aalborg -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 18 18 78 78 58 58

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

53


US / Fr 95 / 5

Sortbrun hingst født 21. maj 2019 v. Quid

10,2ak, 7.068.290 skr. - 71 st. 17 - 19 - 13

af

Valley Victory (us) Gratis Yankee (us)

Yankee Glide (us)

Pro Quo (s)

Express Ride (us) Trapped (us) Arndon (us)

Hostage (s)

Hawaii Broline (s)

Pine Chip (us)

14,3ak, 237.000 skr. - 34 st. 3 - 4 - 4

Santa Clara (s)

Pine Speed (us) Texas (us) Vitina (s)

v. QUID PRO QUO (S) 13,4k* - 10,2ak, 7.068.290 skr. - 71 st. 17 - 19 - 13 På Derbyauktionen - 2 afkom (Hi. 2 / Hp. 0) Quid Pro Quo debuterede som 2-åring, hvor det dette år blev til 3 sejre i 5 starter, samt en tredieplads i Svenskt Uppfödningslöpning (Gr. I). Som 3-åring sejrede Quid Pro Quo i det klassiske italienske storløb Gran Premio della Orsi Mangelli (Gr.I). Som 4-åring blev det til sejr i SprinterMästeran Final (Gr. I), mens han sluttede anden i Kongepokalen (Gr.I). Som ældre har Quid Pro Quo sejret Sundsvall Open Trot (Gr. I). Avlshingst i Sverige / Danmark. Ældste afkom er født i 2019. Moderlinie: HAWAII BROLINE (S) 16,4m - 14,3ak, 237.000 skr. - 34 st. 3 - 4 - 4. Mor til 8 afkom (10-19). 10 New Island Broline (s) hp. Exploit Caf 16,3m 14,1ak 11 Onboard Broline (s) Lindy Lane 14,7L* 13,1am 12 Pirate Broline (s) 14,5m 12,0ak Ken Warkentin 13 Yankee Eagle (s) Celebrity Secret 15,9m 12,5ak 15 Proud Eagle (s) Make It Happen 16 Aloha Chip (s) Formula One 4,18,3m 4,17,8am* 17 Fernando Fræk Ken Warkentin 19 Holyfield “Ovennævnte” Quid Pro Quo SANTA CLARA (S) 14,0k - 12,7ak, 1.179.500 skr. - 65 st. 9 - 14 - 5. Mor til 6 afkom (03-08), bl.a. hp. Pine Chip 04 Hawaii Broline (s) “Ovennævnte” 16,4m 14,3ak hp. Varenne 15,1m* 11,2ak* 05 Ibiza Broline (s) Som 4-åring 1’er i Breeder’s Crown för 4-åriga Ston Semifinal & Final (Gr. I). Rolex Broline (s) 17,7m* 13,0ak* Swarovski Broline (s) 16,3m 12,9ak VITINA (S) 16,6k - 17,1ak, 211.000 skr. - 15 st. 3 - 0 - 4. Mor til 11 afkom (94-04), bl.a. 95 Santa Clara (s) “Ovennævnte” hp. Texas 14,0k 96 Vitina Girl (s) hp. Spotlite Lobell 15,1m* 97 Noodles (s) Kosar 15,9m 01 Trace of Gold (s) hp. Coktail Jet 17,5k Muscles of Gold (s) 15,7m* Eldorado of Gold (s) Nonstop Cheri (s) 12,7k* Olivia Cheri (s) 15,2m* 02 Ringside (s) Turbo Thrust 14,1k

12,7ak 14,6ak 14,9am 21,8am 12,2ak 10,7ak 12,7am* 13,8am 12,6ak

163.850 skr 604.332 skr 582.650 skr 258.500 skr

78 st. 0 - 5 - 2 103 st. 8 -13-10 96 st. 7 - 7 - 9 49 st. 5 - 7 - 1

83.000 skr

6 st. 1 - 4 - 0

237.000 skr 1.433.500 skr 146.100 skr 375.700 skr 1.179.500 skr 455.006 skr 257.531 skr 15.000 skr 442.770 skr 515.190 skr 433.574 skr 201.168 skr 857.970 skr

Røntgenundersøgt uden anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrl. Flemming Kofoed) For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & anmelder: Kurt M. Hansen, Allinge - Tlf: 21 46 84 40

54

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 98 // 22 98

Brun Brun hingst hingst født født 10. 10. juni juni 2019 2019 v. Varenne v. Varenne

09,1ak*, 52.086.757 52.086.757 skr. skr. -- 73 09,1ak*, 73 st. st. 62 62 -- 6 6 -- 2 2

af af

Speedy Somolli Somolli (us) (us) Speedy Hula Lobell Lobell (us) (us) Hula

Waikiki Beach Beach (us) (us) Waikiki

(us) (us)

Victory Victory Please Please (us) (us)

Zebu (i) (i) Zebu Baree (i) (i) Baree

Ialmaz (i) (i) Ialmaz

Valley Victory Victory (us) (us) Valley Miss Marita Marita (us) (us) Miss

Mr Vic Vic (us) (us) Mr

Royal Royal Prestige Prestige (us) (us) Sturgeon Sturgeon General General (us) (us)

Caviar Please Please (us) (us) Caviar

v. VARENNE (I) (I) 12,8L* 12,8L* -- 09,1ak*, 09,1ak*, 52.086.757 52.086.757 skr. skr. -- 73 73 st. st. 62 62 -- 66 -- 22 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 1/ 1/ Hp. Hp. 0) 0) v. VARENNE På Varenne er er travsportens travsportens mest mest vindende vindende hest. hest. Hingsten Hingsten har har vundet vundet “alt”, “alt”, der der er er værd værd at at vinde vinde -- Nævnes Nævnes kan kan Solvalla Solvalla Elitlopp Elitlopp og og Prix Prix d’Amed’AmeVarenne rique. Varenne Varenne har har ikke ikke kun kun fået fået indskrevet indskrevet sit sit navn navn på på div. div. sejrslister, sejrslister, men men også også på på listen listen over over Verdensrekordholdere Verdensrekordholdere med med 1.09,1ak 1.09,1ak på på milemilerique. bane og og 1.09,3ak 1.09,3ak på på 1000 1000 meter-bane. meter-bane. Avlshingst Avlshingst II Italien Italien // Sverige Sverige -- 20 20 svenskfødte svenskfødte afkom afkom har har indløbet indløbet 11 million million skr. skr. eller eller mere, mere, bl.a. bl.a. Lie Lie DetecDetecbane tor (hp) (hp) 11,5ak, 11,5ak, 55 mill. mill. skr., skr., Rokkakudo Rokkakudo 12,0am, 12,0am, 4,7 4,7 mill. mill. skr. skr. II Danmark Danmark kendt kendt som som far far til til søstrene søstrene og og millionærerne millionærerne Laurel Laurel & & Red Red Rose Rose America. America. tor Moderlinie: Moderlinie: VICTORY PLEASE PLEASE (US) (US) Mor Mor til til 14 14 afkom afkom (03-19). (03-19). VICTORY 03 Breath Exp 3,Q17,9ak $0 00 st. 03 Breath Easy Easy (us) (us) Exp Tyskl. Tyskl. hp. hp. Self Self Possessed Possessed 3,Q17,9ak $0 st. 00 -- 00 -- 00 Chat 11,5ak* $173.461 34 sejre sejre Chat Chat Chat (us) (us) 11,5ak* $173.461 34 04 Great Great Success Success (us) (us) Self Possessed Possessed 3,09,2ak* $400.205 32 st. st. 66 -- 33 -- 77 04 Self 3,09,2ak* $400.205 32 Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Review Review Stakes, Stakes, Hayes Hayes Memorial, Memorial, John John Simpson Simpson Memorial. Memorial. 2’er 2’er ii Bluegrass Bluegrass Stakes, Stakes, International International Stallion Stallion Stakes. Stakes. Som Som 3-åring 3-åring Som 1’er ii Matron Matron Stakes Stakes Elimination Elimination & & Final. Final. 2’er 2’er ii division division af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii American-National American-National Stakes, Stakes, Hambletonian Hambletonian Stakes Stakes ElimiElimi1’er nation, Review Review Stakes, Stakes, Stanley Stanley Dancer Dancer Trot Trot Elimination, Elimination, John John Simpson Simpson Memorial. Memorial. nation, 05 Azur Azur (us) (us) Self Possessed Possessed 3,10,6ak $262.249 136 st.21 st.21 -- 16 16 -- 18 18 05 Self 3,10,6ak $262.249 136 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii to to divisioner divisioner af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes. Stakes. Som 08 Pleasing Pleasing Lady Lady (us) (us) hp. Cantab Cantab Hall Hall 3,11,2ak $192.280 24 st. st. 44 -- 55 -- 44 08 hp. 3,11,2ak $192.280 24 Som 2-åring 2-åring 2’er 2’er ii Bluegrass Bluegrass Stakes, Stakes, Hayes Hayes Memorial, Memorial, Merrie Merrie Annabelle Annabelle Trot Trot Elimination. Elimination. 3’er 3’er ii division division af af Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes. Stakes. Som Som 33Som åring 1’er 1’er ii to to divisioner divisioner af af Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes, Stakes, Review Review Stakes. Stakes. 2’er 2’er II Zweig Zweig Memorial. Memorial. åring Limerence (us) (us) 10,9ak $252.274 17 sejre sejre Limerence 10,9ak $252.274 17 Six Pack Pack (us) (us) 3,07,9ak* $1.939.804 19 sejre sejre Six 3,07,9ak* $1.939.804 19 08 Victory Victory Jewel Jewel (us) (us) hp. Glidemaster Glidemaster n.c. $1.731 st. 00 -- 00 -- 00 08 hp. n.c. $1.731 66 st. Shes All All Magic Magic (us) (us) 13,8ak $63.073 13 sejre sejre Shes 13,8ak $63.073 13 Campbellini (us) (us) 3,11,1ak* $155.457 14 sejre sejre Campbellini 3,11,1ak* $155.457 14 09 Ava Ava Marion Marion (us) (us) hp. Cantab Cantab Hall Hall 2,Q16,4ak* $9.924 st. 00 -- 11 -- 11 09 hp. 2,Q16,4ak* $9.924 77 st. Lucky Ava Ava (us) (us) 10,2ak $391.177 11 sejre sejre Lucky 10,2ak $391.177 11 Seventimesalady (us) (us) 2,12,6ak* $225.023 Seventimesalady 2,12,6ak* $225.023 11 Mannerism Mannerism (us) (us) Glidemaster 3,16,4ak* $13.118 24 st. st. 22 -- 22 -- 77 11 Glidemaster 3,16,4ak* $13.118 24 12 Female Female Bros Bros (d) (d) Exp Sv Sv hp. Glidemaster Glidemaster 12 Exp hp. 13 Glayva Glayva Bros Bros (d) (d) Cantab Hall Hall 15,7ak 8.950 €€ 11 st. st. 55 -- -13 Cantab 15,7ak 8.950 11 14 Smarket Smarket (d) (d) Ken Warkentin Warkentin 3,15,7ak 4.150 €€ 20 st. st. 11 -- -14 Ken 3,15,7ak 4.150 20 16 Jessie Jessie Bros Bros (d) (d) hp. Trixton Trixton 3,15,3ak 1.054 €€ st. 00 -- 11 -16 hp. 3,15,3ak 1.054 22 st. 17 Fraulein Fraulein hp. Offshore Offshore Dream Dream 3,19,5m 12.500 kr kr st. 11 -- 00 -- 00 17 hp. 3,19,5m 12.500 11 st. 18 Garmin Garmin Exp Sv Sv Great Challenger Challenger 18 Exp Great 19 Hilfiger Hilfiger “Ovennævnte” “Ovennævnte” Varenne 19 Varenne CAVIAR PLEASE PLEASE (US) (US) Mor Mor til til 10 10 afkom afkom (98-12), (98-12), bl.a. bl.a. CAVIAR 99 hp. Mr Mr Vic Vic 99 Victory Victory Please Please (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. 00 Manforallseasons Manforallseasons (us) (us) Mr Vic Vic 00 Mr 07 Merger Merger Blue Blue Chip Chip (us) (us) Exp Sv Sv hp. Cantab Cantab Hall Hall 07 Exp hp.

14,0m* 14,0m*

3,12,2ak* 3,12,2ak* 10,9ak* 10,9ak*

$105.258 $105.258 2.706.767 skr skr 2.706.767

14 sejre sejre 14

Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital) Hestehospital) Røntgenundersøgt -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk NB! NB! Hesten Hesten sælges sælges efter efter særlige særlige regler regler for for brugte brugte varer, varer, jf. jf. momslovens momslovens kapitel kapitel 17, 17, §69. §69. Der opkræves opkræves ikke ikke moms moms på på budsummen, budsummen, men men kun kun på på salæret. salæret. Køber Køber kan kan ikke ikke fradrage fradrage købsmoms. købsmoms. Der Opdrætter & & anmelder: anmelder: Louise Louise Schumacher Schumacher & & Frank Frank Kjelde, Kjelde, Støvring Støvring -- Tlf: Opdrætter Tlf: 29 29 28 28 72 72 80 80

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

55


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Sortbrun hoppe født 26. marts 2019 v. Quite v.

af af

Easy U S (us)

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Andover Hall Hall (us) (us) Andover

3,11,1ak, 3,11,1ak, $409.365 $409.365 -- 24 24 st. st. 9 9 -- 4 4 -- 1 1

Marita’s Marita’s Victory Victory (us) (us)

Parks Winner

Credit Winner Winner (us) (us) Credit

14,4am, 158.572 158.572 kr. kr. -- 38 14,4am, 38 st. st. 5 5 -- 2 2 -- 5 5

Vienna S S Vienna

Valley Valley Victory Victory (us) (us) Miss Miss Marita Marita (us) (us) Super Bowl Bowl (us) (us) Super Grassbed (us) (us) Grassbed

Why Why Not Not (us) (us) Kolibri Kolibri

v. QUITE EASY EASY U US S (US) (US) 3,11,1ak, 3,11,1ak, $409.365 $409.365 -- 24 24 st. st. 99 -- 44 -- 11 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 0/ 0/ Hp. Hp. 1) 1) v. QUITE På Andover Hall-hingsten Hall-hingsten var var som som 2-åring 2-åring vinder vinder af af Champlain Champlain Stakes, Stakes, International International Stallion Stallion Stakes, Stakes, Tompkins-Geers Tompkins-Geers Stakes, Stakes, Wellwood Wellwood Memorial Memorial Andover Elimination. Som Som 3-åring 3-åring vinder vinder af af Goodtimes Goodtimes Stakes Stakes Elimination Elimination og og Final. Final. Quite Quite Easu Easu U US S er er avlshingst avlshingst ii Sverige, Sverige, hvor hvor den den primære primære produktion produktion Elimination. er -- den den er er far far til til 13 13 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 11 million million skr. skr. -- Mest Mest vindende vindende afkom afkom er er hoppen hoppen Moving Moving On On 09,9ak*, 09,9ak*, 7,1 7,1 mill.skr., mill.skr., herefter herefter følger følger er Cockstile 09,4ak*, 09,4ak*, 77 mill.skr., mill.skr., Deimos Deimos Racing Racing 11,1ak, 11,1ak, 6,1 6,1 mill.skr., mill.skr., Venice Venice 11,7ak, 11,7ak, 380.900 380.900 € € og og og og Poet Poet Broline Broline 10,2ak, 10,2ak, 4,2 4,2 mill.skr. mill.skr. Cockstile Moderlinie: Moderlinie: PARKS WINNER WINNER 14,6m 14,6m -- 14,4am, 14,4am, 158.572 158.572 kr. kr. 38 38 st. st. 55 -- 22 -- 55 Mor Mor til til 55 afkom afkom (14-19). (14-19). PARKS 14 Cassiopeia hp. Quaker Quaker Jet Jet 16,4m 11,4ak* 320.585 kr kr 40 st. st. 12 12 -- 77 -- 44 14 Cassiopeia hp. 16,4m 11,4ak* 320.585 40 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Hoppe Hoppe Derby Derby Consolation. Consolation. Placeret Placeret ii Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. Som 15 Dream Dream Girl Girl Exp Sf Sf hp. From From Above Above U US S 13,6m 11,8ak 89.031 €€ 26 st. st. 66 -- 88 -- 33 15 Exp hp. 13,6m 11,8ak 89.031 26 Som 3-åring 3-åring 3’er 3’er ii Dansk Dansk Avlsløb. Avlsløb. Placeret Placeret ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat. Championat. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). 2’er 2’er ii Grand Grand Som Circle 4-års 4-års Hoppe Hoppe Championat Championat (Gr. (Gr. II), II), Aalborgs Aalborgs Hoppechampionat, Hoppechampionat, Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. Circle 16 Elsa Elsa Lane Lane †19 hp. Lindy Lindy Lane Lane 16 †19 hp. 17 Final Final Countdown Countdown ENS Snapshot Snapshot 3,17,8m 3,16,0am 11.100 kr kr st. 00 -- 11 -- 00 17 ENS 3,17,8m 3,16,0am 11.100 22 st. 19 Hope Hope “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Quite Quite Easy Easy U US S 19 hp. VIENNA S S 19,1k 19,1k -- 15,7ak, 15,7ak, 73.100 73.100 kr. kr. 29 29 st. st. 88 -- 33 -- 55 Mor Mor til til 66 afkom afkom (99-07), (99-07), bl.a. bl.a. VIENNA 00 High †† Victor 15,1k 13,5ak 413.098 kr kr 00 High Speed Speed Park Park Victor Victor Victor 15,1k 13,5ak 413.098 Som 3-årin 3-årin 1’er 1’er ii Pay Pay Dirt’s Dirt’s Mindeløb. Mindeløb. Som Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve. Finalist Finalist ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 01 Iron Iron Park Park Lindy Lane Lane 13,8m 12,2ak 361.599 kr kr 01 †† Lindy 13,8m 12,2ak 361.599 07 Parks Parks Winner Winner “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Credit Credit Winner Winner 14,6m 14,4am 158.572 kr kr 07 hp. 14,6m 14,4am 158.572 KOLIBRI 22,8m 22,8m -- 19,4ak, 19,4ak, 27.700 27.700 kr. kr. Mor Mor til til 33 afkom afkom (90-95), (90-95), bl.a. bl.a. KOLIBRI 92 “Ovennævnte” hp. Why Why Not Not 92 Vienna Vienna S S “Ovennævnte” hp.

19,1k 19,1k

15,7ak 15,7ak

73.100 kr kr 73.100

DANIELLA DANIELLA 83 83 Kolibri Kolibri

22,8m 22,8m

19,4ak 19,4ak

27.700 kr kr 27.700

22,1m -- 20,2ak, 20,2ak, 28.660 28.660 kr. kr. Mor Mor til til 11 afkom afkom (83). (83). 22,1m “Ovennævnte” hp. Malibu Malibu Hanover Hanover “Ovennævnte” hp.

19 sejre sejre 19 17 sejre sejre 17

Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii venstre venstre has. has. Prognose Prognose for for fuldatletiskfunktion fuldatletiskfunktion vurderes vurderes som som værende værende god god (Hørsholm (Hørsholm Hestepraksis) Hestepraksis) Arthroskopiopereret -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk NB! NB! Hesten Hesten sælges sælges efter efter særlige særlige regler regler for for brugte brugte varer, varer, jf. jf. momslovens momslovens kapitel kapitel 17, 17, §69. §69. Der Der opkræves opkræves ikke ikke moms moms på på budsummen, budsummen, men men kun kun på på salæret. salæret. Køber Køber kan kan ikke ikke fradrage fradrage købsmoms. købsmoms. Opdrætter: Pia Pia Pallesgaard Pallesgaard & & Maria Maria P. P. Andersen Andersen -- Anmelder: Opdrætter: Anmelder: Maria Maria P. P. Andersen, Andersen, Valby Valby -- Tlf: Tlf: 53 53 31 31 09 09 85 85 // Nicolaj Nicolaj Andersen Andersen Tlf: Tlf: 60 60 47 47 40 40 68 68

56

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hoppe født 28. april 2019 v. S v.

af af

J’s Caviar (us)

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us)

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

TV V Yankee Yankee (us) (us) T Trout (us) (us) Trout

3,10,7ak*, 3,10,7ak*, $1.288.466 $1.288.466 -- 30 30 st. st. 20 20 -- 2 2 -- 0 0

Spawning (us) (us) Spawning

Flash Brodda (s)

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles

15,2k, 15,2k, 80.797 80.797 kr. kr. -- 30 30 st. st. 4 4 -- 1 1 -- 2 2

FA A Sierra Sierra (us) (us) F

Valley Valley Victory Victory (us) (us) Maiden Maiden Yankee Yankee (us) (us) Sierra Kosmos Kosmos (us) (us) Sierra Giavanna (us) (us) Giavanna

v. S J’S J’S CAVIAR CAVIAR (US) (US) 3,10,7ak*, 3,10,7ak*, $1.288.466 $1.288.466 -- 30 30 st. st. 20 20 -- 22 -- 0. 0. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 33 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 3) 3) v. S På Som væddeløber væddeløber vinder vinder af af 20 20 ud ud af af 30 30 løb, løb, bl.a. bl.a. Stanley Stanley Dancer Dancer Trot, Trot, Dexter Dexter Cup Cup og og Canadian Canadian Trotting Trotting Classic. Classic. Avlshingst Avlshingst ii USA, USA, og og siden siden Som Sverige. II USA USA far far til til over over 140 140 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet mere mere end end $100.000, $100.000, samt samt 89 89 med med vinderrekord vinderrekord 1:11,5ak. 1:11,5ak. Adskillige Adskillige US-afkom US-afkom er er importeimporteSverige. ret til til Europa Europa -- Not Not Afraid Afraid 09,1ak, 09,1ak, 8,2 8,2 mill.skr., mill.skr., Hard Hard Livin Livin 10,1ak*, 10,1ak*, 4,9 4,9 mill.skr., mill.skr., Centurion Centurion ATM ATM 09,0ak, 09,0ak, 6,8 6,8 mill.skr., mill.skr., hoppen hoppen Swept Swept To To Victory Victory ret 11,1ak, 3,3 3,3 mill. mill. skr. skr. m.fl. m.fl. II Sverige Sverige bl.a. bl.a. far far til til Conrads Conrads Rödluva Rödluva (hp) (hp) 09,7ak, 09,7ak, 10,2 10,2 mill.skr. mill.skr. -- vinder vinder af af Svenskt Svenskt Trav-Oaks Trav-Oaks (Gr. (Gr. I), I), Coin Coin Perdu Perdu 11,1ak, 12,1aL, 5,1 5,1 mill.skr. mill.skr. -- vinder vinder af af Svenskt Svenskt Uppfödningslöppning Uppfödningslöppning (Gr. (Gr. I)I) og og E3 E3 Lång Lång Final Final (Gr. (Gr. I), I), samt samt Executive Executive Caviar Caviar 12,1ak*, 12,1ak*, 2,5 2,5 mill.skr. mill.skr. 12,1aL, Moderlinie: Moderlinie: FLASH BRODDA BRODDA (S) (S) 16,3k 16,3k -- 15,2ak, 15,2ak, 80.797 80.797 kr. kr. 30 30 st. st. 44 -- 11 -- 22 Mor Mor til til 66 afkom afkom (12-19). (12-19). FLASH 12 Exp Sf Sf Credit Winner Winner 16,2k 15,4ak 12 Akseli Akseli Winner Winner (s) (s) Exp Credit 16,2k 15,4ak 13 Comewithaflash Comewithaflash (s) (s) hp. Thai Thai Tanic Tanic 13,3k* 11,3ak 13 hp. 13,3k* 11,3ak 14 Ceci Ceci Flash Flash (s) (s) Exp DK DK hp. Judge Judge Joe Joe 23,9k 14 Exp hp. 23,9k 17 Fonseca Fonseca (s) (s) Exp DK DK Great Challenger Challenger 3,16,1k 3,14,3ak 17 Exp Great 3,16,1k 3,14,3ak 18 Golden Golden Flash Flash (s) (s) hp. S S J’s J’s Caviar Caviar 18 hp. 19 Hit’n Hit’n Run Run ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. S S J’s J’s Caviar Caviar 19 hp. A SIERRA SIERRA (US) (US) 2,Q18,1ak*, 2,Q18,1ak*, $2.002 $2.002 Mor Mor til til 66 afkom afkom (03-08), (03-08), bl.a. bl.a. FF A 03 Lucky S J’s J’s Caviar Caviar 03 Lucky Leaf Leaf Caviar Caviar (us) (us) S 04 hp. 04 Fame Fame Brodda Brodda (s) (s) hp. Andover Andover Hall Hall Conrads Gerd Gerd (s) (s) Conrads 05 Flash hp. 05 Flash Brodda Brodda (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Muscles Muscles Yankee Yankee 08 Forrest From Above Above 08 Forrest Brodde Brodde (s) (s) From

18,5m 18,5m 16,3k 16,3k 15,0k 15,0k

3,15,9ak 3,15,9ak

$2.070 $2.070

13,4ak 13,4ak 15,2ak 15,2ak 13,8ak 13,8ak

145.150 skr skr 145.150 80.797 80.797 kr kr 358.050 skr skr 358.050

GIAVANNA (US) (US) Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (98-13), (98-13), bl.a. bl.a. GIAVANNA 98 F hp. 2,q18,1ak* 98 FA A Sierra Sierra (us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Sierra Sierra Kosmos Kosmos 2,q18,1ak* 99 Garland 3,12,2ak* 99 Keep Keep Tryin Tryin (us) (us) Garland Lobell Lobell 3,12,2ak* Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii division division og og finale finale af af Tie Tie Silk Silk Series. Series. 2’er 2’er ii division division af af Tie Tie Silk Silk Series. Series. Som 02 Absolute Absolute Aria Aria (sf) (sf) Mr Vic Vic 17,5m 13,8ak 02 Mr 17,5m 13,8ak 04 Ceazar Durvalo 18,0m 17,3ak 04 Ceazar Aria Aria (sf) (sf) Durvalo 18,0m 17,3ak LA CHEVALLE CHEVALLE (US) (US) 4,13,6ak*, bl.a. LA 4,13,6ak*, $108.154 $108.154 Mor Mor til til 10afkom 10afkom (94-05), (94-05), bl.a. 95 Giavanna hp. 95 Giavanna (us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Speedy Speedy Crown Crown 96 Exp Victory 96 FF A A Dream Dream (us) (us) Exp No No Victory Dream Dream 98 hp. 98 Angela Angela Dream Dream (us) (us) hp. Lindy Lindy Lane Lane Adonis B (us) Adonis B (us) A Work In Progress (us) A Work In Progress (us) Skad’s Winner Winner (us) (us) Skad’s 05 Youngvarenneeden (nl) Exp Sv Sv Varenne 05 Youngvarenneeden (nl) Exp Varenne

16,5k 16,5k

16,1m 16,1m

16.205 €€ 16.205 740.375 skr skr 740.375 2.150 kr kr 2.150 36.050 kr kr 36.050

15,0ak 15,0ak 3,13,1ak 3,13,1ak 3,11,1ak 3,11,1ak 4,13,0ak* 4,13,0ak* 3,11,2ak 3,11,2ak 15,3ak 15,3ak

89 st. st. 22 -- 77 -- 66 89 64 st. st. 13 13 -- 66 -- 66 64 st. 00 -- 00 -- 11 44 st. 11 st. st. 11 -- 22 -- 33 11

$2.002 $2.002 $67.624 $67.624 10.585 € € 10.585 8.763 € € 8.763

270.100 270.100 nkr nkr $84.535 $84.535 $478.272 $478.272 $137.716 $137.716 $297.717 $297.717 252.947 skr skr 252.947

36 36 sejre sejre 25 sejre sejre 25 32 sejre 32 sejre

Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrlægegaarden, (Dyrlægegaarden, Rønne, Rønne, Dyrl. Dyrl. Flemming Flemming Kofoed) Kofoed) Røntgenundersøgt For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For Opdrætter & & anmelder: anmelder: Vibe Vibe Haastrup, Haastrup, Østermarie Østermarie -- Tlf: Opdrætter Tlf: 29 29 64 64 03 03 83 83

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

57


US US // Fr Fr 89 // 11 89 11

Brun hoppe født 10. juni 2019 v. Dominion v.

af af

Beach (us)

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles Yankee Blondie Blondie (us) (us) Yankee

Muscle Hill Hill (us) (us) Muscle

3,10,1ak, 1.344.095 kr kr -- 40 3,10,1ak, 1.344.095 40 st. st. 8 8 -- 6 6 -- 2 2

Windylane Hanover Hanover (us) (us) Windylane

Moonwalk Shadow

Buvetier d’Aunou d’Aunou (f) (f) Buvetier

3,16,0ak, 3,16,0ak, 99.100 99.100 kr kr -- 33 33 st. st. 5 5 -- 2 2 -- 4 4

Call Me Me Shadow Shadow Call

Lindy Lane Lane (us) (us) Lindy Willow Run Run Gracie Gracie (us) (us) Willow Royal Prestige Prestige (us) (us) Royal Nesmile (f) (f) Nesmile

Alf Alf Palema Palema (us) (us) Moonlight Moonlight Shadow Shadow

v. DOMINION BEACH BEACH (US) (US) 3,10,1ak, 3,10,1ak, 1.344.095 1.344.095 kr. kr. -- 40 40 st. st. 88 -- 66 -- 22 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 44 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 3) 3) v. DOMINION På Dominion Beach Beach er er resultatet resultatet af af mødet mødet mellem mellem to to Hambletonian-vindere Hambletonian-vindere -- Muscle Muscle Hill Hill xx Windylane Windylane Hanover. Hanover. Dominion Dominion Beach Beach løb løb som som 22- & & 33Dominion åring ii USA, USA, primært primært ii Stakes, Stakes, hvilket hvilket indbragte indbragte 66 sejre, sejre, bl.a. bl.a. ii Champlain Champlain Stakes, Stakes, som som 2-åring 2-åring og og Charles Charles Smith Smith Memorial, Memorial, som som 3-åring. 3-åring. Avlshing Avlshing åring Danmark, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2019. 2019. Første Første årgang årgang tæller tæller 24 24 afkom, afkom, hvoraf hvoraf 44 stk. stk. udbydes udbydes på på Derbyauktionen. Derbyauktionen. ii Danmark, Moderlinie: Moderlinie: MOONWALK SHADOW SHADOW 16,7m 16,7m -- 3,16,0ak, 3,16,0ak, 99.100 99.100 kr. kr. 33 33 st. st. 55 -- 22 -- 4. 4. Mor Mor til til 88 afkom afkom (10-19). (10-19). MOONWALK 10 Tor Exp Sv/Fr Sv/Fr Pine Pine Chip Chip 14,5L 13,3am 99.636 €€ 58 st. st. 88 -- 88 -- 77 10 Tor Mento Mento Exp 14,5L 13,3am 99.636 58 Som 2-åring 2-åring 2’er 2’er ii Opdrætnings Opdrætnings Consolationsløb. Consolationsløb. Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve. Finalist Finalist ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 11 Walkabout Walkabout Shadow Shadow hp. Leonardo Leonardo Grif Grif 17,4m 15,9ak 29.896 kr kr 23 st. st. 22 -- 22 -- 44 11 hp. 17,4m 15,9ak 29.896 23 12 A A Perfect Perfect Torkdahl Torkdahl Andover Hall Hall 14,4m* 12,9ak* 222.031 kr kr 40 st. st. 99 -- 44 -- 33 12 Andover 14,4m* 12,9ak* 222.031 40 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Grand Grand Circle Circle Consolationsløb. Consolationsløb. 2’er 2’er ii Åben Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Finalist Finalist ii Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Derby Derby Som Consolationsløb, Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Consolationsløb, Consolationsløb, Aalborgs Aalborgs Store Store Pris Pris Consolation. Consolation. Placeret Placeret ii Åben Åben derbyprøve. derbyprøve. Consolationsløb, 15 Dominique Dominique A AP P hp. Ready Ready Cash Cash 4,16,5m 4,14,7am 246.263 kr kr 26 st. st. 44 -- 55 -- 33 15 hp. 4,16,5m 4,14,7am 246.263 26 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Hoppe Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. 2’er 2’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), II), Hoppe Hoppe Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Hoppe Hoppe Derby Derby ConConSom solation. 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). solation. 16 Emily Emily Shadow Shadow hp. Pine Pine Chip Chip n.c. kr st. 00 -- 00 -- 00 16 hp. n.c. 00 kr 11 st. 17 Fast Fast Shadow Shadow Andover Hall Hall 17 Andover 18 Garfield Garfield A AP P Orlando Vici Vici 18 Orlando 19 Highway Highway Shadow Shadow “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Dominion Dominion Beach Beach 19 hp. CALL ME ME SHADOW SHADOW 3,19,6m 3,19,6m -- 4,15,2ak, 4,15,2ak, 89.150 89.150 kr. kr. 19 19 st. st. 55 -- 11 -- 3. 3. Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (00-18). (00-18). CALL 00 †01 Super 00 Headline Headline Shadow Shadow †01 Super Arnie Arnie 01 Exp hp. 3,18,0m 4,14,6ak 169.255 12 01 Icy Icy Shadow Shadow Exp Sv Sv hp. Starchip Starchip Entrprise Entrprise 3,18,0m 4,14,6ak 169.255 skr skr 12 st. st. 33 -- 22 -- 11 Som 2’er ii Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. Placeret Placeret ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 4-åring 4-åring 2’er Bonhomme (s) (s) 14,7k 12,6ak* 279.674 skr skr Bonhomme 14,7k 12,6ak* 279.674 Perfect Cash Cash (s) (s) 3,17,1m* 13,1am* 435.400 skr skr Perfect 3,17,1m* 13,1am* 435.400 Rapide Cash Cash (s) (s) 13,9m 12,6am 457.200 skr skr Rapide 13,9m 12,6am 457.200 Magic Cash Cash (s) (s) 4,14,1L* 4,13,1am* 898.000 skr skr Magic 4,14,1L* 4,13,1am* 898.000 03 Like Like Shadow Shadow hp. Sugarcane Sugarcane Hanover Hanover 18,2m 16,8ak 34.750 kr kr 03 hp. 18,2m 16,8ak 34.750 04 Moonwalk Moonwalk Shadow Shadow “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Buvetier Buvetier d’Aunou d’Aunou 16,7m 3,16,0ak 99.100 kr kr 04 hp. 16,7m 3,16,0ak 99.100 05 Nero Nero Shadow Shadow †15 Daguet Rapide Rapide 4,16,6m 12,9ak 936.130 kr kr 05 †15 Daguet 4,16,6m 12,9ak 936.130 Som 2-åring 2-åring Placeret Placeret ii Dansk Dansk Opdrætningsløb. Opdrætningsløb. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Åben Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. 2’er 2’er ii Jarlsberg Jarlsberg Grand Grand (Gr. (Gr. II), II), Dubois Dubois Grand Grand Prix Prix Som (Gr. IIII ).). 3’er 3’er ii Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve. 3’er 3’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). (Gr. 06 Outstanding Outstanding Shadow Shadow Exp No No Muscles Yankee Yankee 14,5k 12,8ak 707.678 nkr nkr 10 sejre sejre 06 Exp Muscles 14,5k 12,8ak 707.678 10 Som 3-åring 3-åring Placeret Placeret ii Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). 2’er 2’er ii Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve. Som 07 Perfect Perfect Designa Designa hp. Revenue Revenue 22,1m 19,9ak* 36.500 kr kr 11 sejre sejre 07 hp. 22,1m 19,9ak* 36.500 11 10 Touch Touch My My Shadow Shadow Exp No No The Liquidator Liquidator 14,5k 13,1ak* 459.504 nkr nkr 17 sejre sejre 10 Exp The 14,5k 13,1ak* 459.504 17 12 Awesome Awesome Shadow Shadow Pine Chip Chip 16,5m 15,2ak 35.869 kr kr 12 Pine 16,5m 15,2ak 35.869 MOONLIGHT SHADOW SHADOW 4,18,5m 4,18,5m -- 6,18,7ak, 6,18,7ak, 74.800 74.800 kr. kr. Mor Mor til til 88 afkom afkom (92-01), (92-01), bl.a. bl.a. MOONLIGHT 94 Bell Exp ItIt Quick 16,6m 94 Bell Shadow Shadow Exp Quick Pay Pay 16,6m Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 95 Call Call Me Me Shadow Shadow “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Alf Alf Palema Palema 3,19,6m 95 hp. 3,19,6m

13,2ak 13,2ak

133.939 133.939 €€

4,15,2ak 4,15,2ak

89.150 kr kr 89.150

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger udover udover normal normal variation variation (Aalborg (Aalborg Hestepraksis) Hestepraksis) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stutteri Stutteri Shadow Shadow v. v. N.J. N.J. Jensen, Jensen, Vrå Vrå -- Tlf: Opdrætter Tlf: 20 20 87 87 02 02 15 15 -- www.stutteri-shadow.dk www.stutteri-shadow.dk

58

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Mørkbrun hoppe født 18. maj 2019 v. Wishing v.

09,0ak, $2.359.150 $2.359.150 -- 63 09,0ak, 63 st. st. 24 24 -- 15 15 -- 10 10

af af

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Hall Hall (us) (us) Conway

Stone (us)

Valley Valley Victory Victory (us) (us) Making Making Miracles Miracles (us) (us)

Meadowbranch Meadowbranch Magic Magic (us) (us)

Serina Rold

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles

16,8ak, 21.650 kr. kr. -- 18 16,8ak, 21.650 18 st. st. 1 1 -- 2 2 -- 1 1

Osmose (d) (d) Osmose

Valley Valley Victory Victory (us) (us) Maiden Maiden Yankee Yankee (us) (us) Cheetah Cheetah (us) (us) Flora Flora June June

v. WISHING STONE STONE (US) (US) 6,09,0ak, 6,09,0ak, $2.359.150 $2.359.150 -- 63 63 st. st. 24 24 -- 15 15 -- 10 10 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 55 afkom afkom (Hi. (Hi. 22 // Hp. Hp. 3) 3) v. WISHING På Unghestestjerne ii USA USA som som 22 & & 3-åring. 3-åring. Gruppe Gruppe I-løbs I-løbs vinder vinder ii Europa, Europa, som som 44 og og 5-åring. 5-åring. Væddeløbskarrieren Væddeløbskarrieren indbragte indbragte ii alt alt 24 24 sejre, sejre, de de mest mest Unghestestjerne meriterende blev blev vundet vundet ii Kentucky Kentucky Futurity, Futurity, Kungapokalen Kungapokalen og og Copenhagen Copenhagen Cup. Cup. Wishing Wishing Stone Stone var var endvidere endvidere 2’er 2’er ii Hambletonian Hambletonian Stakes. Stakes. meriterende Hingstens ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2015. 2015. Mest Mest vindende vindende afkom afkom ii USA USA er er Lane Lane of of Stone Stone 3,10,6ak*, 3,10,6ak*, $440.172, $440.172, U U Need Need Stones Stones 4,10,2ak*, 4,10,2ak*, $241.075 $241.075 og og Hingstens Shoshie Deo Deo 3,10,7ak*, 3,10,7ak*, $211.551. $211.551. II DK DK er er Wishing Wishing Stone Stone bl.a. bl.a. far far til til vinderen vinderen af af Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I)I) Dumbo Dumbo 4,13,2ak, 4,13,2ak, 1.242.070 1.242.070 kr., kr., vinderen vinderen Shoshie af Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) Diamondwind Diamondwind 12,5ak, 12,5ak, 655.633 655.633 kr., kr., samt samt Derby-2’eren Derby-2’eren Donatello Donatello Garbo Garbo 4,12,7am, 4,12,7am, 933.344 933.344 kr. kr. af Moderlinie: Moderlinie: SERINA ROLD ROLD 3,19,8m 3,19,8m -- 4,16,8ak, 4,16,8ak, 21.650 21.650 kr. kr. 18 18 st. st. 11 -- 22 -- 1. 1. Mor Mor til til 44 afkom afkom (15-19). (15-19). SERINA 15 Desiree hp. Love Love You You 3,18,6m 3,19,4am 15 Desiree Rold Rold †† hp. 3,18,6m 3,19,4am 16 Euston Euston Rold Rold †18 Varenne 16 †18 Varenne 17 Florican Florican Rold Rold Varenne 3,18,2m 3,16,0am 17 Varenne 3,18,2m 3,16,0am 19 Honeymoon Honeymoon ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Wishing Wishing Stone Stone 19 hp.

3.850 kr kr 3.850

st. 00 -- 00 -- 11 44 st.

12.800 kr kr 12.800

st. 11 -- 00 -- 33 44 st.

OSMOSE (D) (D) 18,8am, 18,8am, 11.795 11.795 kr. kr. Mor Mor til til 77 afkom afkom (01-09), (01-09), bl.a. bl.a. OSMOSE 02 S 13,6m* 11,5ak 1.797.191 16 02 Keep Keep On On Flying Flying S J’s J’s Photo Photo 13,6m* 11,5ak 1.797.191 kr kr 16 sejre sejre Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), II), Åben Åben Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. 2’er 2’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Championat. Championat. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Åben Åben DerbyDerbySom prøve. 3’er i Dansk Trav Derby (Gr. I). Som ældre 1’er i Silverdivisionen försök & final. 2’er i Europæisk 5-års Championat (Gr. II), Grote Prijs Prijs der der prøve. 3’er i Dansk Trav Derby (Gr. I). Som ældre 1’er i Silverdivisionen försök & final. 2’er i Europæisk 5-års Championat (Gr. II), Grote Giganten. Avlshingst Avlshingst ii DK. DK. Giganten. 06 O’Lady O’Lady Laser Laser hp. S S J’s J’s Photo Photo 16,8k 14,0ak* 126.970 kr kr 06 hp. 16,8k 14,0ak* 126.970 Brandy Laser Laser 4,14,4m 12,6ak 254.580 kr kr Brandy 4,14,4m 12,6ak 254.580 Exclusive Laser Laser 3,17,8m 3,13,5am* 564.867 kr kr Exclusive 3,17,8m 3,13,5am* 564.867 08 Roscoe Roscoe Rold Rold Muscles Yankee Yankee 15,8m 13,8ak 86.659 kr kr 08 Muscles 15,8m 13,8ak 86.659 09 Serina Serina Rold Rold “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Muscles Muscles Yankee Yankee 3,19,8m 4,16,8ak 21.650 kr kr 09 hp. 3,19,8m 4,16,8ak 21.650 FLORA JUNE JUNE 22,0k 22,0k -- 17,4ak, 17,4ak, 34.500 34.500 kr. kr. Mor Mor til til 66 afkom afkom (86-94), (86-94), bl.a. bl.a. FLORA 92 Vendetta hp. 92 Vendetta Dream Dream (d) (d) hp. Lindy’s Lindy’s Crown Crown 94 Osmose Osmose (d) (d) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Cheetah Cheetah 94 hp.

16,1ak 16,1ak 18,8am 18,8am

55.859 55.859 € € 11.795 11.795 kr kr

Røntgenundersøgt anmærkninger (Dyrlægerne Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger (Dyrlægerne Nørhald) Nørhald) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Gunner Gunner Christiansen, Christiansen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 38 38 52 52 26 26

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

59


US US // Fr Fr 90 // 10 90 10

Brun Brun hingst hingst født født 14. 14. februar februar 2019 2019 v. Great v. Great

af af

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Conway Hall Hall (us) (us) Conway

Challenger Challenger (us) (us)

3,11,5ak, $182.471 -- 13 3,11,5ak, $182.471 13 st. st. 4 4 -- 3 3 -- 1 1

Ali’s Ali’s Cat Cat (us) (us)

Wild Wild Jessie Jessie (s) (s)

Tres Solide Solide L L (s) (s) Tres

14,3am, 363.543 363.543 kr. kr. -- 171 14,3am, 171 st. st. 42 42 -- 41 41 -- 20 20

Vicken (s) (s) Vicken

Meadow Meadow Road Road (s) (s) Witsend’s Witsend’s Nimble Nimble (us) (us) Tibur (f) (f) Tibur Make Magic Magic (us) (us) Make Mack Mack The The Knife Knife (s) (s) Peridot Peridot Queen Queen (s) (s)

v. GREAT CHALLENGER CHALLENGER (US) (US) 3,11,5ak, 3,11,5ak, $182.471 $182.471 -- 13 13 st. st. 44 -- 33 -- 1. 1. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 55 afkom afkom (Hi. (Hi. 33 // Hp. Hp. 2) 2) v. GREAT På Great Challenger Challenger viste viste tidligt tidligt stort stort talent talent som som 2-åring 2-åring ii USA, USA, hvor hvor han han dette dette år år sejrede sejrede fire fire gange. gange. 3-års 3-års sæsonen sæsonen blev blev ødelagt ødelagt af af skader, skader, hvor hvor Great efter hingsten hingsten gik gik til til avl avl ii Danmark. Danmark. Avlschampion Avlschampion ii Danmark Danmark 2011, 2011, 2012, 2012, 2014, 2014, 2017 2017 & & 2018. 2018. Far Far til til den den Danske Danske rekord-holder rekord-holder Valokaja Valokaja Hindø Hindø efter 11,9L* -- 09,3ak, 09,3ak, 6,3 6,3 mill.nkr., mill.nkr., Copenhagen Copenhagen Cup-vinderen Cup-vinderen Orali Orali 11,4ak, 11,4ak, 22 mill. mill. kr., kr., vinderen vinderen af af Europæisk Europæisk 3-års 3-års Championat Championat Tano Tano Bork Bork 10,7ak, 10,7ak, 22 11,9L* mill. kr., kr., Kriteriums-vinderen Kriteriums-vinderen og og avlshingsten avlshingsten Rusty Rusty Dust Dust 12,6ak, 12,6ak, 1,5 1,5 mill. mill. skr. skr. samt samt sejrshoppen sejrshoppen Patricia Patricia Hastrup Hastrup 10,2ak, 10,2ak, 2,5 2,5 mill. mill. nkr., nkr., 35 35 sejre. sejre. mill. Moderlinie: Moderlinie: WILD JESSIE JESSIE (S) (S) 15,8m 15,8m -- 14,3am, 14,3am, 363.543 363.543 kr. kr. 171 171 st. st. 42 42 -- 41 41 -- 20 20 Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). WILD Som Som ældre ældre 1’er 1’er Bornholms Bornholms Hoppemesterskab Hoppemesterskab (x3), (x3), Helmer Helmer Hansens Hansens Mindeløb Mindeløb (x4). (x4). 2’er 2’er ii Bornholmsmesterskabet Bornholmsmesterskabet // TravLiga TravLiga 1. 1. 19 ”Ovennævnte” Great Challenger Challenger 19 Henrik Henrik Will Will ”Ovennævnte” Great VICKEN (S) (S) 14,7k 14,7k -- 14,2ak, 14,2ak, 632.271 632.271 skr. skr. 151 151 st. st. 55 -- 10 10 -- 12 12 Mor Mor til til 55 afkom afkom (00-09), (00-09), bl.a. bl.a. VICKEN Som 3’er ii Fyraåringsstjärnan. Fyraåringsstjärnan. Som Som ældre ældre 2’er 2’er ii STL STL Stolopp. Stolopp. Som 4-åring 4-åring 3’er 01 hp. Gentle Gentle Star Star 16,3k 17,2ak 01 Stårsa Stårsa Star Star (s) (s) hp. 16,3k 17,2ak 03 Wild Wild Jessie Jessie (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Tres Tres Solide Solide LL 15,8m 14,3am 03 hp. 15,8m 14,3am

67.514 skr skr 67.514 363.543 kr kr 363.543

PERIDOT QUEEN QUEEN (S) (S) 17,6m 17,6m -- 16,5ak*, 16,5ak*, 155.615 155.615 skr. skr. 128 128 st. st. 55 -- 77 -- 99 Mor Mor til til 66 afkom afkom (88-97), (88-97), bl.a. bl.a. PERIDOT 90 Vicken hp. Mack Mack the the Knife Knife 14,7k 14,2ak 90 Vicken (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. 14,7k 14,2ak

632.271 skr skr 632.271

SIGRID CALHOUN CALHOUN (S) (S) Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (71-85), (71-85), bl.a. bl.a. SIGRID 74 Fhiona hp. Speed Speed 74 Fhiona Brih Brih (s) (s) hp. Daniel Brih Brih (s) (s) Daniel 79 Peridot Peridot Queen Queen (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Peridot Peridot Pride Pride 79 hp.

392.210 skr skr 392.210 155.615 skr skr 155.615

16,3m 16,3m 17,6m 17,6m

16,1ak 16,1ak 16,5ak* 16,5ak*

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrlægegården, (Dyrlægegården, Rønne Rønne -- Dyrl.Flemming Dyrl.Flemming Kofoed) Kofoed) For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk NB! NB! Hesten Hesten sælges sælges efter efter særlige særlige regler regler for for brugte brugte varer, varer, jf. jf. momslovens momslovens kapitel kapitel 17, 17, §69. §69. Der Der opkræves opkræves ikke ikke moms moms på på budsummen, budsummen, men men kun kun på på salæret. salæret. Køber Køber kan kan ikke ikke fradrage fradrage købsmoms. købsmoms. Opdrætter & & anmelder: anmelder: Tenna Tenna Ipsen, Ipsen, Svaneke Svaneke -- Tlf: Opdrætter Tlf: 42 42 96 96 76 76 42 42

60

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

42 sejre sejre 42


US US // Fr Fr 89 // 11 89 11

Rød hingst født 6. maj 2019 v. Michael’s v.

11,2ak, 11,2ak, 457.209 457.209 kr. kr. -- 35 35 st. st. 8 8 -- 3 3 -- 4 4

af af

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles Yankee Blondie Blondie (us) (us) Yankee

Muscle Hill Hill (us) (us) Muscle

Turn (us)

S J’s J’s Caviar Caviar (us) (us) S D Train Train (us) (us) D

Decimal Hanover Hanover (us) (us) Decimal

Novita Reerstrup

Speedy Herve Herve (us) (us) Speedy

14,7am, kr. -- 39 14,7am, 186.183 186.183 kr. 39 st. st. 7 7 -- 3 3 -- 8 8

Frida Reerstrup Reerstrup Frida

Speedy Somolli Somolli (us) (us) Speedy Kenwood Duchess Duchess (us) (us) Kenwood Ideal du du Gazeau Gazeau (f) (f) Ideal Valeur Reerstrup Reerstrup Valeur

v. MICHAEL’S TURN TURN (US) (US) 4,11,2ak, 4,11,2ak, 457.209 457.209 kr. kr. -- 35 35 st. st. 88 -- 33 -- 44 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 22 afkom afkom (Hi. (Hi. 22 // Hp. Hp. 0) 0) v. MICHAEL’S På Muscle Hill-sønnen Hill-sønnen havde havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 5-åring, 5-åring, hvor hvor han han sejrede sejrede 88 gange gange og og som som 4-åring 4-åring satte satte rekord rekord 1:11,2ak. 1:11,2ak. Muscle Michael’s Turn Turn er er avlshingst avlshingst ii Danmark, Danmark, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er åringer åringer ii 2019. 2019. Første Første årgang årgang talte talte 24 24 afkom, afkom, mens mens anden anden årgang årgang tæller tæller 29 29 Michael’s afkom, hvoraf hvoraf 22 sælges sælges på på denne denne auktion. auktion. afkom, Moderlinie: Moderlinie: NOVITA REERSTRUP REERSTRUP 16,9m 16,9m -- 14,7am, 14,7am, 186.183 186.183 kr. kr. 39 39 st. st. 77 -- 33 -- 8. 8. Mor Mor til til 44 afkom afkom (13-19). (13-19). NOVITA Som 2’er ii Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. Placeret Placeret ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. II). II). Som 4-åring 4-åring 2’er 13 Bravo †14 Great 13 Bravo Reerstrup Reerstrup †14 Great Challenger Challenger 14 Chilli Chilli Reerstrup Reerstrup Exp Sv Sv Ganymede 15,5m 14,2am 14 Exp Ganymede 15,5m 14,2am 17 ENS 17 Flaban Flaban Reerstrup Reerstrup ENS Snapshot Snapshot 18 Michael’s 18 Hans Hans Reerstrup Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” Michael’s Turn Turn FRIDA 1. Mor Mor til til 33 afkom afkom (05-08), (05-08), bl.a. bl.a. FRIDA REERSTRUP REERSTRUP 17,7m 17,7m -- 18,7ak, 18,7ak, 18.929 18.929 kr. kr. 15 15 st. st. 11 -- 22 -- 1. 05 Novita hp. 16,9m* 14,7am 05 Novita Reerstrup Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Speedy Speedy Herve Herve 16,9m* 14,7am 08 hp. 16,9m 16,3am 08 Rositta Rositta Reerstrup Reerstrup hp. Carmody Carmody Lobell Lobell 16,9m 16,3am

149.372 skr skr 149.372

14 14 st. st. 33 -- 22 -- 22

186.183 186.183 kr kr 76.700 76.700 kr kr

VALEUR VALEUR REERSTRUP REERSTRUP ust. ust. Mor Mor til til 77 afkom afkom (98-08), (98-08), bl.a. bl.a. 98 hp. 17,7m 18,7ak 18.929 kr kr 98 Frida Frida Reerstrup Reerstrup “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Ideal Ideal du du Gazeau Gazeau 17,7m 18,7ak 18.929 01 Ida Ida Reerstrup Reerstrup hp. Speedy Speedy Herve Herve 20,5m 19,3ak 5.800 kr kr 01 hp. 20,5m 19,3ak 5.800 Private Flamingo Flamingo Exp Sv Sv 16,3m 15,3ak* 89.663 skr skr Private Exp 16,3m 15,3ak* 89.663 03 Lauro Lauro Reerstrup Reerstrup †10 Mr Flirt Flirt 17,5k 16,4ak 49.050 kr kr 03 †10 Mr 17,5k 16,4ak 49.050 08 Ronja Ronja Røverdatter Røverdatter Exp Sv Sv hp. Carmody Carmody Lobell Lobell 14,6m* 13,5ak 321.617 skr skr 08 Exp hp. 14,6m* 13,5ak 321.617 Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Hoppe Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. 3’er 3’er ii Jydsk Jydsk 3-årings 3-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. Som

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Thomas Thomas & & Halldora Halldora Gettermann, Gettermann, Skals Skals -- Tlf: Opdrætter Tlf: 21 21 45 45 73 73 89 89

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

61


US US // Fr Fr 99 // 11 99

Mørkbrun hoppe hoppe født født 2. 2. maj maj 2019 2019 Mørkbrun v. S S v.

af af

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us) TV V Yankee Yankee (us) (us) T

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

J’s Caviar Caviar (us) (us) J’s

3,10,7ak*, $1.288.466 $1.288.466 -- 30 3,10,7ak*, 30 st. st. 20 20 -- 2 2 -- 0 0

Spawning (us) (us) Spawning

Whisper Whisper Line Line

Great Challenger Challenger (us) (us) Great

3,13,8ak, 365.465 365.465 kr. kr. -- 14 3,13,8ak, 14 st. st. 5 5 -- 5 5 -- 0 0

Opera Line Line Opera

Trout (us) (us) Trout Conway Hall Hall (us) (us) Conway

Ali’s Cat Cat (us) (us) Ali’s Super Arnie Arnie (us) (us) Super På’en Igen Igen Frøkjær Frøkjær På’en

v. S J’S J’S CAVIAR CAVIAR (US) (US) 3,10,7ak*, 3,10,7ak*, $1.288.466 $1.288.466 -- 30 30 st. st. 20 20 -- 22 -- 0. 0. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 33 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 3) 3) v. S På Som væddeløber væddeløber vinder vinder af af 20 20 ud ud af af 30 30 løb, løb, bl.a. bl.a. Stanley Stanley Dancer Dancer Trot, Trot, Dexter Dexter Cup Cup og og Canadian Canadian Trotting Trotting Classic. Classic. Avlshingst Avlshingst ii USA, USA, og og siden siden Som Sverige. II USA USA far far til til over over 140 140 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet mere mere end end $100.000, $100.000, samt samt 89 89 med med vinderrekord vinderrekord 1;11,5ak. 1;11,5ak. Adskillige Adskillige US-afkom US-afkom er er importeimporteSverige. ret til til Europa Europa -- Not Not Afraid Afraid 09,1ak, 09,1ak, 8,2 8,2 mill.skr., mill.skr., Hard Hard Livin Livin 10,1ak*, 10,1ak*, 4,9 4,9 mill.skr., mill.skr., Centurion Centurion ATM ATM 09,0ak, 09,0ak, 6,8 6,8 mill.skr., mill.skr., hoppen hoppen Swept Swept To To Victory Victory ret 11,1ak, 3,3 3,3 mill. mill. skr. skr. m.fl. m.fl. II Sverige Sverige bl.a. bl.a. far far til til Conrads Conrads Rödluva Rödluva (hp) (hp) 09,7ak, 09,7ak, 10,2 10,2 mill.skr. mill.skr. -- vinder vinder af af Svenskt Svenskt Trav-Oaks Trav-Oaks (Gr. (Gr. I), I), Coin Coin Perdu Perdu 11,1ak, 12,1aL, 5,1 5,1 mill.skr. mill.skr. -- vinder vinder af af Svenskt Svenskt Uppfödningslöppning Uppfödningslöppning (Gr. (Gr. I)I) og og E3 E3 Lång Lång Final Final (Gr. (Gr. I), I), samt samt Executive Executive Caviar Caviar 12,1ak*, 12,1ak*, 2,5 2,5 mill.skr. mill.skr. 12,1aL, Moderlinie: Moderlinie: WHISPER LINE LINE 3,15,2m* 3,15,2m* -- 3,13,8ak, 3,13,8ak, 365.465 365.465 kr. kr. 14 14 st. st. 55 -- 55 -- 00 Mor Mor til til 33 afkom afkom (17-19). (17-19). WHISPER Som 1’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), II), Quick Quick Pay Pay Pokalen, Pokalen, Hoppe Hoppe Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. 2’er 2’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat Championat Som 3-åring 3-åring 1’er (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. (Gr. 17 Whisper Whisper Hill Hill (s) (s) †18 hp. Muscle Muscle Hill Hill 17 †18 hp. 18 Gucci Gucci Line Line S J’s J’s Caviar Caviar 18 S 19 Havannah Havannah Line Line ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. S S J’s J’s Caviar Caviar 19 hp. OPERA LINE LINE Mor Mor til til 77 afkom afkom (11-19), (11-19), bl.a. bl.a. OPERA 11 Whisper ”Ovennævnte” 11 Whisper Line Line ”Ovennævnte” 12 Apache Apache Line Line 12 13 Blue Blue Line Line Exp Sv Sv 13 Exp 14 Churchill Churchill Line Line Exp Sv Sv 14 Exp 17 Flying Flying Line Line 17 18 Hope Hope Line Line ”Katalog ”Katalog nr. nr. 33” 33” 18

hp. Great Great Challenger Challenger hp. From Above Above From hp. Pearsall Pearsall Hanover Hanover hp. S J’s J’s Caviar Caviar S Explosive Matter Matter Explosive hp. Great Great Challenger Challenger hp.

3,15,2m* 3,15,2m* 15,8k 15,8k 15,2k 15,2k 4,18,0m 4,18,0m 3,17,8m 3,17,8m

3,13,8ak 3,13,8ak 14,3ak 14,3ak 13,0ak 13,0ak 12,7ak* 12,7ak* 3,15,2ak 3,15,2ak

365.465 kr kr 365.465 174.377 kr kr 174.377 222.890 skr skr 222.890 115.100 skr skr 115.100 18.250 kr kr 18.250

14 st. st. 55 -- 55 -- 00 14 62 st. st. 99 -- 99 -14 -14 62 33 st. st. 33 -- 66 -- 22 33 17 st. st. 22 -- 33 -- 22 17 st. 11 -- 00 -- 00 66 st.

PÅ’EN IGEN IGEN FRØKJÆR FRØKJÆR 4,20,9k 4,20,9k -- 4,19,2ak, 4,19,2ak, 32.100 32.100 kr. kr. 38 38 st. st. 44 -- 66 -- 2. 2. Mor Mor til til 66 afkom afkom (00-06), (00-06), bl.a. bl.a. PÅ’EN “Udnævnt “Udnævnt til til Diplomhoppe Diplomhoppe af af DTC’s DTC’s Avlskommission” Avlskommission” 00 Victor Victor Victor 14,5L 12,4ak 1.541.244 kr kr 18 sejre sejre 00 Hurricane Hurricane Line Line Victor 14,5L 12,4ak 1.541.244 18 Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat. Championat. Placeret Placeret ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II). II). Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii V75 V75 Som Bronsdivisionen försök, försök, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen försök, försök, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen final, final, Revenues Revenues Lopp Lopp (V75 (V75 Stayerlopp). Stayerlopp). 2’er 2’er ii V75 V75 Bronsdivisionen Bronsdivisionen Bronsdivisionen final, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen final. final. 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Championat, Championat, V75 V75 Bronsdivisionen Bronsdivisionen försök, försök, V75 V75 Silverdivision Silverdivision försök försök (x2). (x2). Avlshingst Avlshingst ii final, DK. DK. 03 Lux Lux Line Line Good As As Gold Gold 4,16,4L 4,15,6am 256.850 kr kr 03 Good 4,16,4L 4,15,6am 256.850 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Åben Åben Derbyprøve. Derbyprøve. 3’er 3’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 05 New New Line Line King Conch Conch 12,7L 11,6am* 2.884.162 kr kr 18 sejre sejre 05 King 12,7L 11,6am* 2.884.162 18 Som ældre ældre 1’er 1’er ii Orebro Orebro Intn’L Intn’L (Gr. (Gr. II), II), Kalmarsundsstayern Kalmarsundsstayern (x2), (x2), Prix Prix de de Cosse Cosse le le Vivien Vivien (Vc), (Vc), Prix Prix des des Landes Landes (Vc), (Vc), V75 V75 Gulddivisionen Gulddivisionen försök, försök, Som V75 Silverdivisionen Silverdivisionen försök. försök. 2’er 2’er ii V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen försök, försök, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen final, final, Malmö Malmö Stads Stads Pris. Pris. 3’er 3’er ii Harper Harper Hanovers Hanovers Lopp Lopp (Gr. (Gr. II). II). V75 Placeret ii C.L. C.L. Müllers Müllers Memorial Memorial (Gr. (Gr. II). II). Placeret 06 Opera Opera Line Line “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Super Super Arnie Arnie 06 hp. GAZELLE VIXI VIXI 7,19,6m 7,19,6m -- 16,4ak, 16,4ak, 95.800 95.800 kr. kr. Mor Mor til til 44 afkom afkom (85-91), (85-91), bl.a. bl.a. GAZELLE 85 Exp 16,3k 85 Mode Mode Frøkjær Frøkjær Exp Tyskl Tyskl Speedy Speedy Spin Spin 16,3k Som ældre ældre 1’er 1’er ii Grand Grand Circle Circle 5-års 5-års Championat, Championat, Dansk Dansk Mesterskab Mesterskab for for 5-åringer. 5-åringer. Som 88 På’en På’en Igen Igen Frøkjær Frøkjær ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Pay Pay Dirt Dirt 4,20,9k 88 hp. 4,20,9k

14,1ak 14,1ak

94.960 € € 94.960

4,19,2ak 4,19,2ak

32.100 kr kr 32.100

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Jørn Jørn Borch, Borch, Harndrup Harndrup -- Tlf: Opdrætter Tlf: 20 20 20 20 78 78 48 48

62

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

30 sejre sejre 30


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Mørkbrun hoppe født 23. april 2019 v. Muscle v.

Massive (us)

3,09,0ak*, 3,09,0ak*, $1.239.138 $1.239.138 -- 19 19 st. st. 7 7 -- 4 4 -- 3 3

af af

Valley Valley Victory Victory (us) (us) Maiden Maiden Yankee Yankee (us) (us)

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles

Pine Chip Chip (us) (us) Pine Act of of Grace Grace (us) (us) Act

Graceful Touch Touch (us) (us) Graceful

Conway Hall Hall (us) (us) Conway Ali’s Cat Cat (us) (us) Ali’s

Great Challenger Challenger (us) (us) Great

Da Do Run Run

Donerail (us) (us) Donerail Yentl (us) (us) Yentl

My Starlight Starlight (us) (us) My

v. MUSCLE MASSIVE MASSIVE (US) (US) 3,09,0ak*, 3,09,0ak*, $1.239.138 $1.239.138 -- 19 19 st. st. 77 -- 44 -- 33 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 22 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 1) 1) v. MUSCLE På Muscle Massive Massive løb løb ii USA USA som som 22- & & 3-åring. 3-åring. Væddeløbskarrieren Væddeløbskarrieren blev blev kronet kronet af af specielt specielt to to meriterende meriterende sejre sejre inden inden for for 14 14 dage dage ii hhv. hhv. HambletoHambletoMuscle nian Stakes Stakes og og Stanley Stanley Dancer Dancer Trot. Trot. Muscle Muscle Massive Massive sejrede sejrede endvidere endvidere ii New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes Stakes Final, Final, mens mens han han sluttede sluttede 2’er 2’er ii Hambletonian Hambletonian nian Stakes Elimination Elimination og og heat heat af af Kentucky Kentucky Futurity. Futurity. Avlshingst Avlshingst ii USA, USA, hvor hvor han han er er far far til til 56 56 afkom afkom har har indløbet indløbet $100.000 $100.000 eller eller mere, mere, bl.a. bl.a. CopenhaCopenhaStakes gen Cup-vinderen Cup-vinderen og og vinderen vinderen af af Yonkers Yonkers International International Trot Trot Cruzado Cruzado della della Noche Noche 12,9L 12,9L -- 08,7ak, 08,7ak, 11.686.224 11.686.224 skr., skr., Snowstorm Snowstorm Hanover Hanover 11,7k* 11,7k* -gen 10,4ak, 6.433.720 6.433.720 skr., skr., Two Two AM AM 3,09,9ak*, 3,09,9ak*, $458.785 $458.785 samt samt hopperne hopperne Speak Speak To To Me Me 2,10,7ak*, 2,10,7ak*, $466.416 $466.416 og og Sonnet Sonnet Grace Grace 2,Q11,1ak*, 2,Q11,1ak*, $460.736. $460.736. 10,4ak, Moderlinie: Moderlinie: DA DO DO RUN RUN RUN RUN Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). DA 19 19 Having Having Fun Fun ”Ovennævnte” ”Ovennævnte”

hp. hp. Muscle Muscle Massive Massive

MY MY STARLIGHT STARLIGHT (US) (US) Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (06-19), (06-19), bl.a. bl.a. 08 Exp Sv/DK Sv/DK hp. hp. Broadway Broadway Hall Hall 08 Hairspray Hairspray (us) (us) Exp 10 Kossu Sisu (s) Classic Photo 10 Kossu Sisu (s) Classic Photo 15 Da Da Do Do Run Run Run Run ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Great Great Challenger Challenger 15 hp. 17 Fiore Fiore hp. Great Great Challenger Challenger 17 hp. 19 Highlight Highlight ”Katalog ”Katalog nr. nr. 2” 2” Great Challenger Challenger 19 Great

14,1m 14,1m 14,0k 14,0k

11,0ak 11,0ak 12,6ak 12,6ak

542.131 kr kr 542.131 618.125 skr skr 618.125

57 st. st. 1313- 99 -- 33 57 120 st. st. 10-10-14 10-10-14 120

3,17,6m* 3,17,6m*

3,14,9am 3,14,9am

80.466 kr kr 80.466

st. 33 -- 00 -- 22 55 st.

YENTL (US) (US) 2,17,8ak*, 2,17,8ak*, $665 $665 Mor Mor til til 10 10 afkom afkom (91-09), (91-09), bl.a. bl.a. YENTL 91 Yentls Balanced Image Image 4,12,0ak* $234.909 14 sejre sejre 91 Yentls Image Image (us) (us) Balanced 4,12,0ak* $234.909 14 Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Ontario Ontario Sire Sire Stakes Stakes Gold Gold Final. Final. 3’er 3’er ii division division af af Ontario Ontario Sire Sire Stakes. Stakes. Som 92 Yentls Yentls Iceman Iceman (us) (us) Balanced Image Image 4,10,6ak $443.925 28 sejre sejre 92 Balanced 4,10,6ak $443.925 28 Som ældre ældre 1’er 1’er ii Su Su Mac Mac Lad Lad Series. Series. 2’er 2’er ii Nat Nat Ray Ray Trot Trot Elimination. Elimination. 3’er 3’er ii Maple Maple Leaf Leaf Trot Trot Final. Final. Som 95 Excuse Excuse My My Face Face (us) (us) Balanced Image Image 3,16,1ak* $7.000 95 Balanced 3,16,1ak* $7.000 Excusez Moi Moi (us) (us) 3,12,2ak* $95.341 Excusez 3,12,2ak* $95.341 Lucerne de de Vie Vie (us) (us) 11,5ak* $113.605 Lucerne 11,5ak* $113.605 Face Value Value (us) (us) Exp DK DK 16,7m 3,12,6ak 127.038 kr kr Face Exp 16,7m 3,12,6ak 127.038 97 Shes Shes Got Got ItIt All All (us) (us) hp. Balanced Balanced Image Image 97 hp. Ferrari Kievitshof Kievitshof (d) (d) Exp Exp Sv Sv 15,5m 12,7ak* 1.239.432 skr skr Ferrari 15,5m 12,7ak* 1.239.432 98 Makinyen Makinyen (us) (us) hp. Balanced Balanced Image Image 2,15,3ak* $21.772 98 hp. 2,15,3ak* $21.772 Som 2-åring 2-åring 2’er 2’er ii Hanover Hanover Filly Filly Stakes, Stakes, division division af af Ontario Ontario Sire Sire Stakes. Stakes. Som Income de de Vie Vie (us) (us) 12,7ak $208.077 27 sejre sejre Income 12,7ak $208.077 27 Makinphotos (us) (us) 4,12,2ak* $119.063 20 sejre sejre Makinphotos 4,12,2ak* $119.063 20 01 Amesbury (us) S J’s Photo 4,12,1ak* $366.240 34 sejre 01 Amesbury (us) S J’s Photo 4,12,1ak* $366.240 34 sejre Som 2-åring 1’er i Reynolds Memorial. Som 3-åring 1’er i division af Pennsylvania Sire Stakes. 2’er i division af Pennsylvania Sire Stakes. 3’er 3’er ii Som 2-åring 1’er i Reynolds Memorial. Som 3-åring 1’er i division af Pennsylvania Sire Stakes. 2’er i division af Pennsylvania Sire Stakes. Zweig Memorial, Memorial, Pennsylvania Pennsylvania Sire Sire Stakes Stakes Final, Final, Keystone Keystone Classic. Classic. Zweig 02 My My Starlight Starlight (us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Donerail Donerail 02 hp. 09 Classic Classic Filly Filly (us) (us) hp. Classic Classic Photo Photo 4,11,5ak* $97.988 09 hp. 4,11,5ak* $97.988

Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrlægegaarden, (Dyrlægegaarden, Rønne, Rønne, Dyrl. Dyrl. Flemming Flemming Kofoed) Kofoed) Røntgenundersøgt For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For Opdrætter & & anmelder: anmelder: Mikkel Mikkel Stub Stub & & Vibe Vibe Haastrup, Haastrup, Østermarie Østermarie -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 10 10 31 31 63 63

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

63


US US // Fr Fr 89 // 11 89 11

Brun hingst født 21. marts 2019 v. Propulsion v.

Muscle Hill Hill (us) (us) Muscle

(us)

08,1ak*, skr. -- 79 08,1ak*, 34.343.693 34.343.693 skr. 79 st. st. 39 39 -- 15 15 -- 9 9

af af

Danae (us) (us) Danae

Believe it or Not

Love You You (f) (f) Love

4,12,9ak, 156.916 kr. kr. -- 23 4,12,9ak, 156.916 23 st. st. 4 4 -- 9 9 -- 2 2

Armbro Voice Voice (us) (us) Armbro

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles Yankee Blondie Blondie (us) (us) Yankee

Andover Hall Hall (us) (us) Andover Deanella Hanover Hanover (us) (us) Deanella Coktail Jet Jet (f) (f) Coktail Guilty of of Love Love (f) (f) Guilty Garland Lobell Lobell (us) (us) Garland Evita (us) (us) Evita

v. PROPULSION (US) (US) 11,3L 11,3L -- 08,1ak*, 08,1ak*, 34.343.693 34.343.693 skr. skr. 79 79 st. st. 39 39 -- 15 15 -- 99 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) v. PROPULSION På Propulsion er er resultatet resultatet af af mødet mødet mellem mellem to to Hambletonian-vindere Hambletonian-vindere -- Muscle Muscle Hill Hill xx Danae. Danae. Hingsten Hingsten løb løb som som 33- & & 4-åring 4-åring ii USA USA uden uden at at konkurrekonkurrePropulsion rer på på stakes stakes & & grand grand curcuit-niveau. curcuit-niveau. Efter Efter eksport eksport til til Sverige Sverige har har Propulsion Propulsion konkurreret konkurreret på på de de helt helt store store scener. scener. Muscle Muscle Hill-sønnen Hill-sønnen er er sålesålerer des flere flere foldig foldig deltager deltager ii Solvallas Solvallas Elitlopp, Elitlopp, Prix Prix d’Amerique, d’Amerique, Trotting Trotting Master Master Final. Final. Avlshingst Avlshingst ii Sverige, Sverige, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2019. 2019. des Moderlinie: Moderlinie: BELIEVE IT IT OR OR NOT NOT 4,15,5m* 4,15,5m* -- 4,12,9ak, 4,12,9ak, 156.916 156.916 kr. kr. 23 23 st. st. 44 -- 99 -- 22 Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). BELIEVE Som 2’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Hoppe Hoppe Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). Banerekord Banerekord Som 3-åring 3-åring 2’er for 4-årige 4-årige hopper hopper på på Skive Skive Trav Trav (15,5m*). (15,5m*). for 19 Hardcore Hardcore “Ovennævnte” “Ovennævnte” Propulsion 19 Propulsion ARMBRO VOICE VOICE (US) (US) 4,14,5ak*, 4,14,5ak*, $77.886 $77.886 Mor Mor til til 99 afkom afkom (05-16), (05-16), bl.a. bl.a. ARMBRO 05 Exp DK/Sv DK/Sv hp. 11,2k 10,4ak 2.663.737 27 05 Laurel Laurel America America (i) (i) Exp hp. Varenne Varenne 11,2k 10,4ak 2.663.737 skr skr 27 sejre sejre Som 2’er ii Criterium Criterium Maremmano. Maremmano. 3’er 3’er ii Criterium Criterium Partenopeo. Partenopeo. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Memorial Memorial Francesco Francesco Milani. Milani. 3’er 3’er ii Gran Gran Premio Premio ContiContiSom 2-åring 2-åring 2’er nentale Filly. nentale Filly. Eric The The Eel Eel 3,12,4ak 601.687 kr kr Eric 3,12,4ak 601.687 Top of of the the Hill Hill (s) (s) 2,Q11,8ak* $9.250 Top 2,Q11,8ak* $9.250 06 Michael Varenne 14,6k 11,9ak 899.553 skr skr 06 Michael America America (i) (i) Varenne 14,6k 11,9ak 899.553 08 Only Only In In America America (i) (i) Exp Sv Sv hp. Viking Viking Kronos Kronos 08 Exp hp. Dirty Dancing Dancing In In (s) (s) 14,2m 12,9ak 917.553 skr skr 10 sejre sejre Dirty 14,2m 12,9ak 917.553 10 Fantasy In In (s) (s) 14,7m 12,0am 514.960 skr skr Fantasy 14,7m 12,0am 514.960 Gumball In In (s) (s) 15,1m 14,2am 200.500 skr skr Gumball 15,1m 14,2am 200.500 Hazard In In (s) (s) 15,2m 14,6ak 121.500 skr skr Hazard 15,2m 14,6ak 121.500 09 Paolo Paolo America America (i) (i) Love 14,1m 13,0am 699.448 12 09 Love You You 14,1m 13,0am 699.448 nkr nkr 12 sejre sejre 10 Exp 12,6L 09,7ak 3.297.454 19 10 Red Red Rose Rose America America (i) (i) Exp DK/Sv DK/Sv hp. hp. Varenne Varenne 12,6L 09,7ak 3.297.454 skr skr 19 sejre sejre Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Trotto Trotto del del Oaks Oaks (Gr. (Gr. I), I), Sikta Sikta Mot Mot Stjärnorna Stjärnorna Final. Final. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Aalborgs Aalborgs Hoppechampionat, Hoppechampionat, Axel Axel Jensens Jensens Hoppeløp. Hoppeløp. Som ældre ældre 1’er 1’er ii Prix Prix Helen Helen A A Johansson, Johansson, Prix Prix de de Boissy-Saint-Leger. Boissy-Saint-Leger. 3’er 3’er ii Grand Grand Criterium Criterium de de Vitesse Vitesse (Gr. (Gr. I). I). Som 11 Sylvester Sylvester America America (i) (i) Exp US US Varenne 13,4L 10,2ak $305.487 18 sejre sejre 11 Exp Varenne 13,4L 10,2ak $305.487 18 Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Sikta Sikta mot mot Stjärnorna Stjärnorna Final. Final. Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Fyraåringseliten Fyraåringseliten (Gr. (Gr. II). II). Placeret Placeret ii Kongepokalen Kongepokalen Final Final (Gr. (Gr. I), I), SprinterMästaren SprinterMästaren Som försök & & Final Final (Gr. (Gr. I). I). försök 13 Believe Believe itit or or Not Not “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Love Love You You 4,15,5m* 4,12,9ak 156.916 kr kr 13 hp. 4,15,5m* 4,12,9ak 156.916 16 Even Even Steven Steven Varenne 4,15,4m 4,14,0ak 71.121 kr kr 16 Varenne 4,15,4m 4,14,0ak 71.121

Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (HS (HS Hestepraksis) Hestepraksis) Røntgenundersøgt -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter: Leo Leo S. S. Larsen Larsen -- Anmelder: Opdrætter: Anmelder: Leo Leo Søndergård Søndergård Larsen Larsen Racing Racing ApS, ApS, Sunds Sunds -- Tlf: Tlf: 20 20 10 10 78 78 31 31

64

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hoppe født 7. maj 2019 v. S v.

af af

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us) TV V Yankee Yankee (us) (us) T

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

J’s Caviar (us)

3,10,7ak*, $1.288.466 -- 30 3,10,7ak*, $1.288.466 30 st. st. 20 20 -- 2 2 -- 0 0

Spawning (us) (us) Spawning

Tiny Pearl (s)

Donato Hanover Hanover (us) (us) Donato

17,9m, kr. -- 2 17,9m, 19.762 19.762 kr. 2 st. st. 0 0 -- 1 1 -- 0 0

In In The The Shell Shell (us) (us)

Trout (us) (us) Trout Andover Andover Hall Hall (us) (us)

D D Train Train (us) (us) Muscles Muscles Yankee Yankee (us) (us) Langouste Langouste (us) (us)

v. S J’S J’S CAVIAR CAVIAR (US) (US) 3,10,7ak*, 3,10,7ak*, $1.288.466 $1.288.466 -- 30 30 st. st. 20 20 -- 22 -- 0. 0. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 33 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 3) 3) v. S På Som væddeløber væddeløber vinder vinder af af 20 20 ud ud af af 30 30 løb, løb, bl.a. bl.a. Stanley Stanley Dancer Dancer Trot, Trot, Dexter Dexter Cup Cup og og Canadian Canadian Trotting Trotting Classic. Classic. Avlshingst Avlshingst ii USA, USA, og og siden siden Som Sverige. II USA USA far far til til over over 140 140 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet mere mere end end $100.000, $100.000, samt samt 89 89 med med vinderrekord vinderrekord 1;11,5ak. 1;11,5ak. Adskillige Adskillige US-afkom US-afkom er er importeimporteSverige. ret til til Europa Europa -- Not Not Afraid Afraid 09,1ak, 09,1ak, 8,2 8,2 mill.skr., mill.skr., Hard Hard Livin Livin 10,1ak*, 10,1ak*, 4,9 4,9 mill.skr., mill.skr., Centurion Centurion ATM ATM 09,0ak, 09,0ak, 6,8 6,8 mill.skr., mill.skr., hoppen hoppen Swept Swept To To Victory Victory ret 11,1ak, 3,3 3,3 mill. mill. skr. skr. m.fl. m.fl. II Sverige Sverige bl.a. bl.a. far far til til Conrads Conrads Rödluva Rödluva (hp) (hp) 09,7ak, 09,7ak, 10,2 10,2 mill.skr. mill.skr. -- vinder vinder af af Svenskt Svenskt Trav-Oaks Trav-Oaks (Gr. (Gr. I), I), Coin Coin Perdu Perdu 11,1ak, 12,1aL, 5,1 5,1 mill.skr. mill.skr. -- vinder vinder af af Svenskt Svenskt Uppfödningslöppning Uppfödningslöppning (Gr. (Gr. I)I) og og E3 E3 Lång Lång Final Final (Gr. (Gr. I), I), samt samt Executive Executive Caviar Caviar 12,1ak*, 12,1ak*, 2,5 2,5 mill.skr. mill.skr. 12,1aL, Moderlinie: Moderlinie: TINY PEARL PEARL (S) (S) 3,17,9m, 3,17,9m, 19.762 19.762 kr. kr. 22 st. st. 00 -- 11 -- 00 Mor Mor til til 33 afkom afkom (17-19). (17-19). TINY 17 Collier Going Kronos Kronos 3,17,2m 17 Collier (s) (s) Going 3,17,2m 18 Gerda Gerda hp. One One To To Many Many 18 hp. 19 Helga Helga ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. S S J’s J’s Caviar Caviar 19 hp.

3,16,8am 3,16,8am

56.000 skr skr 56.000

st. 11 -- 00 -- 11 55 st.

IN THE THE SHELL SHELL (US) (US) 16,2m 16,2m -- 4,10,7ak, 4,10,7ak, 1.739.491 1.739.491 skr. skr. 45 45 st. st. 33 -- 66 -- 66 Mor Mor til til 88 afkom afkom (07-18), (07-18), bl.a. bl.a. IN Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii division division af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes. Stakes. 2’er 2’er ii Harold Harold Dancer Dancer Memorial. Memorial. 3’er 3’er ii New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes Stakes Final.Som Final.Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii to to Som divisioner af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes. Stakes. 2’er 2’er ii New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes Stakes Final, Final, Helen Helen Smith Smith Memorial Memorial elimination elimination & & final, final, division division af af New New Jersey Jersey Sire Sire divisioner Stakes. 3’er 3’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown elimination elimination & & final, final, Delvin Delvin Miller Miller Memorial Memorial elimination, elimination, Duenna Duenna Trot, Trot, Bluegrass Bluegrass Stakes. Stakes. Stakes. 07 Ostron Ostron (s) (s) Viking Kronos Kronos 15,0m 14,4ak 295.655 skr skr 07 Viking 15,0m 14,4ak 295.655 12 Tiny Tiny Pearl Pearl (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Donato Donato Hanover Hanover 3,17,9m 19.762 kr kr 12 hp. 3,17,9m 19.762 16 Barnacle Barnacle (s) (s) Jocose 2,15,9k* 3,14,7am 199.500 skr skr 16 Jocose 2,15,9k* 3,14,7am 199.500 17 Crevisse Crevisse (s) (s) hp. One One Too Too Many Many 3,15,1am* 79.000 skr skr 17 hp. 3,15,1am* 79.000 LANGOUSTE (US) (US) 3,14,1ak*, 3,14,1ak*, $68.203 $68.203 Mor Mor til til 14 14 afkom afkom (88-05), (88-05), bl.a. bl.a. LANGOUSTE 89 Dungeness Speedy Somolli Somolli 12,0ak 729.710 skr skr 89 Dungeness (us) (us) Speedy 12,0ak 729.710 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii division division af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes, Stakes, heat heat af af Yonkers Yonkers Trot. Trot. 3’er 3’er ii Colonial Colonial Trot. Trot. Avlshingst Avlshingst ii DK DK // Sv. Sv. Som 91 Shrimp Shrimp Bowl Bowl (us) (us) Exp Sv Sv hp. Super Super Bowl Bowl 14,2ak* 411.203 skr skr 91 Exp hp. 14,2ak* 411.203 Gambari (us) (us) Exp Sv Sv 18,8m 15,3ak 46.020 skr skr Gambari Exp 18,8m 15,3ak 46.020 Micro Mesh (s) 14,7m* 10,2ak 3.468.875 skr 19 sejre sejre Micro Mesh (s) 14,7m* 10,2ak 3.468.875 skr 19 Prawns (s) (s) 14,0m 10,5ak 2.129.550 skr skr 12 sejre sejre Prawns 14,0m 10,5ak 2.129.550 12 Queer Fish Fish (s) (s) 13,5L 09,7ak* 3.822.200 skr skr 30 sejre sejre Queer 13,5L 09,7ak* 3.822.200 30 Just Prawns Prawns (s) (s) 17,7m 14,0ak 305.500 skr skr Just 17,7m 14,0ak 305.500 96 Decapode Decapode (us) (us) Exp Sv Sv hp. Cumin Cumin 3,12,1ak 2.242.232 skr skr 96 Exp hp. 3,12,1ak 2.242.232 Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii International International Stallion Stallion Stakes. Stakes. 2’er 2’er ii Bluegrass Bluegrass Stakes, Stakes, Johnston Johnston Memorial, Memorial, to to divisioner divisioner af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii Som Merrie Annabell Annabell Trot Trot elimination elimination & & final, final, New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes Stakes Final, Final, division division af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes. Stakes. Som Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii division division af af New New Merrie Jersey Sire Sire Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown elimination, elimination, Helen Helen Smith Smith Memorial, Memorial, division division af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes. Stakes. Placeret Placeret ii Hambletonian Hambletonian Oaks Oaks Jersey elimination, heat heat af af Filly Filly Kentucky Kentucky Futurity. Futurity. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Ragnar Ragnar Thorngrens Thorngrens Minne. Minne. 3’er 3’er ii Rikstotons Rikstotons Europamatch. Europamatch. elimination, Jitterbug (s) (s) 15,3L 12,8ak 738.391 skr skr Jitterbug 15,3L 12,8ak 738.391 Nearly Nine Nine Feet Feet (s) (s) 14,4m 12,8am 511.550 skr skr Nearly 14,4m 12,8am 511.550 Octopus (s) (s) 14,0k 11,2ak 1.144.250 skr skr Octopus 14,0k 11,2ak 1.144.250 Boxer Shrimp Shrimp (s) (s) 13,5m 11,5ak 551.000 skr skr Boxer 13,5m 11,5ak 551.000 01 In In The The Shell Shell (us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Muscles Muscles Yankee Yankee 16,2m 4,10,7ak 1.739.491 skr skr 01 hp. 16,2m 4,10,7ak 1.739.491 03 Quantum Quantum King King Crab Crab (us) (us) Banker Hall Hall 12,1ak $105.327 18 sejre sejre 03 Banker 12,1ak $105.327 18

Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Dyrl. (Dyrl. Ranja Ranja Broe-Brændum) Broe-Brændum) Røntgenundersøgt For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For Opdrætter & & anmelder: anmelder: Heide Heide Racing Racing ApS, ApS, Dragør Dragør -- Tlf: Opdrætter Tlf: 29 29 92 92 86 86 44 44

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

65


US // Fr Fr US 91 // 99 91

Lysbrun Lysbrun hoppe hoppe født født 17. 17. april april 2019 2019 v. ENS v. ENS

4,09,6ak, $434.248 -- 52 4,09,6ak, $434.248 52 st. st. 13 13 -- 6 6 -- 8 8

af af

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us) Go Go Get Get Lost Lost (us) (us)

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

Snapshot Snapshot (us) (us)

ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS

Annie Annie Buddyhome Buddyhome (n) (n)

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles

14,3ak, 14,3ak, 72.964 72.964 kr. kr. -- 22 22 st. st. 5 5 -- 3 3 -- 2 2

Hamras Gaia Gaia (s) (s) Hamras

Regression Regression (us) (us) Valley Valley Victory Victory (us) (us)

Maiden Maiden Yankee Yankee (us) (us) Arnaqueur Arnaqueur (f) (f) Sweet Sweet Broline Broline (s) (s)

v. ENS SNAPSHOT SNAPSHOT (US) (US) 4,09,6ak, 4,09,6ak, $434.248 $434.248 -- 52 52 st. st. 13 13 -- 66 -- 88 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 66 afkom afkom (Hi. (Hi. 3/ 3/ Hp. Hp. 3) 3) v. ENS På Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. 6-åring. Som Som 3-åring 3-åring indløb indløb ENS ENS Snapshot Snapshot over over $300.000 $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde Finland. Championhingst Championhingst ii Danmark Danmark tre tre gange gange -- 2015, 2015, 2016, 2016, 2019. 2019. II Danmark Danmark far far til til 89 89 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken Finland. 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) & & Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Commit Commit Boom Boom Bay Bay 10,2ak, 11,6am, 1,2 1,2 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Jydsk Jydsk 33- & & 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Please Please Perfect Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., 11,6am, Apapmand 11,6ak*, 11,6ak*, 923.515 923.515 kr., kr., Victory Victory Kåsgård Kåsgård 10,9ak, 10,9ak, 916.000 916.000 kr. kr. Apapmand Moderlinie: Moderlinie: ANNIE BUDDYHOME BUDDYHOME (N) (N) 17,0m 17,0m -- 14,3ak, 14,3ak, 72.964 72.964 kr. kr. 22 22 st. st. 55 -- 33 -- 2. 2. Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). ANNIE 19 Hilltop ”Ovennævnte” hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 19 Hilltop ”Ovennævnte” hp. HAMRAS GAIA GAIA (S) (S) 15,7m 15,7m -- 13,6ak, 13,6ak, 497.500 497.500 nkr. nkr. 102 102 st. st. 15 15 -- 88 -- 16. 16. Mor Mor til til 33 afkom afkom (09-12). (09-12). HAMRAS 09 Freaky Golden Shogun Shogun 15,4k 13,8ak 430.643 nkr nkr 11 sejre sejre 09 Freaky Friday Friday (n) (n) Golden 15,4k 13,8ak 430.643 11 11 Wilma Wilma Leggrowbach Leggrowbach (n) (n) hp. Muscles Muscles Yankee Yankee 13,2k 11,9ak 1.170.026 nkr nkr 15 sejre sejre 11 hp. 13,2k 11,9ak 1.170.026 15 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Sørlandets Sørlandets 3-års 3-års Cup. Cup. 2’er 2’er ii kvalifikation kvalifikation til til Norsk Norsk Hoppekriterium. Hoppekriterium. Placeret Placeret ii Norsk Norsk Hoppekriterium Hoppekriterium (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 3’er 3’er ii Som kvalifikation til til Norsk Norsk Hoppederby. Hoppederby. Placeret Placeret ii Norsk Norsk Hoppederby Hoppederby (Gr. (Gr. I). I). Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Super Super Trot Trot Cup Cup indl. indl. afd. afd. kvalifikation 12 Annie Annie Buddyhome Buddyhome (n) (n) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. hp. Muscles Muscles Yankee Yankee 17,0m 14,3ak 72.964 kr kr 12 17,0m 14,3ak 72.964 SWEET BROLINE BROLINE (S) (S) 18,5m, 18,5m, 8.700 8.700 skr. skr. 55 st. st. 00 -- 00 -- 1. 1. Mor Mor til til 22 afkom afkom (98-99), (98-99), bl.a. bl.a. SWEET 99 Hamras hp. Arnaqueur Arnaqueur 15,7m 99 Hamras Gaia Gaia (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. 15,7m

13,6ak 13,6ak

497.500 nkr nkr 497.500

SCARLET LACE LACE (US) (US) 12,7ak, 12,7ak, 607.970 607.970 skr. skr. 43 43 st. st. 66 -- 88 -- 8. 8. Mor Mor til til 88 afkom afkom (88-97), (88-97), bl.a. bl.a. SCARLET 89 Sandy 15,3k 14,3ak 89 Oregon Oregon Boline Boline (s) (s) Sandy Bowl Bowl 15,3k 14,3ak 93 hp. Joie Joie de de Vie Vie 18,5m 93 Sweet Sweet Broline Broline (s) (s) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. 18,5m

559.935 559.935 skr skr 8.700 skr skr 8.700

Arthroskopiopereret Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii ventre ventre has. has. Dette Dette anses anses ikke ikke at at få få betydning betydning for for den den fremtidige fremtidige brug brug (Dyrlægerne (Dyrlægerne Nørhald) Nørhald) For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Gunner Gunner Christiansen, Christiansen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 38 38 52 52 26 26

66

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


HEST I TRÆNING I ÅRHUS? Jydsk Væddeløbsbane byder på et stærkt team af professionelle travtrænere..

BIRGER JØRGENSEN (+45) 4087 5494 pila@sport.dk

JOHNNY JØRGENSEN

FINN M. LASSEN

HENRIK LØNBORG

(+45) 2193 8460 finnmlassen@hotmail.com

(+45) 2048 0595 trav.lonborg@mail.dk

(+45) 4046 2607 jjtrav@youmail.dk

(+45) 6175 3668 mail@hovhedegaard.dk

KAJ JENSEN

LILLIAN UGLEBJERG

MICHAEL LØNBORG

PETER FRANDSEN

THOMAS BONDE

(+45) 4081 3721 michael.lonborg@hotmail.com

(+45) 6084 8264 teamfrandsen@outlook.dk

(+45) 2849 2622 juicyfruit@live.dk

(+45) 2162 4008 kontakt@tbamh.dk

KOM MED PÅ VINDERHOLDET!

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

Vælg en travtræner fra Jydsk Væddeløbsbane

67


US US // Fr Fr 70 // 30 70 30

Brun hoppe født 14. april 2019 v. Infinitif v.

4,Q10,4ak*, 620.839 620.839 € € -- 25 4,Q10,4ak*, 25 st. st. 10 10 -- 5 5 -- 4 4

af af

Arndon (us) (us) Arndon Pine Speed Speed (us) (us) Pine Coktail Jet Jet (f) (f) Coktail

Pine Chip Chip (us) (us) Pine

(i)

Island Dream Dream (f) (f) Island

Bambina (f) (f) Bambina Pine Chip Chip (us) (us) Pine

Enjoy Lavec Lavec (s) (s) Enjoy

Impeccable I T (i)

Margit Lobell Lobell (us) (us) Margit Defi d’Aunou d’Aunou (f) (f) Defi

Kangone (f) (f) Kangone

Rangone (f) (f) Rangone

v. INFINITIF (I) (I) 4,Q10,4ak*, 4,Q10,4ak*, 620.839 620.839 € 25 st. st. 10 10 -- 55 -- 44 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 33 afkom afkom (Hi. (Hi. 1/ 1/ Hp. Hp. 2) 2) v. INFINITIF € -- 25 På Pine Chip-sønnen Chip-sønnen var var ubesejret ubesejret ii 88 starter starter som som 3-åring, 3-åring, bl.a. bl.a. vinder vinder af af Italiensk Italiensk Travderby Travderby kvalifikation kvalifikation & & final final (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Italien, Italien, USA USA & & Pine Sverige. Infinitif Infinitif er er II USA USA far far til til 10 10 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet mere mere end end $100.000 $100.000 -- de de mest mest vindende vindende er er Don’t Don’t Rush Rush 09,7ak*, 09,7ak*, $659.740 $659.740 og og True True Day Day Sverige. Dream (hp) 10,1ak, 2.889.999 skr. I Italien far til Tango Negro 10,2ak, 3.959.607 skr., mens mest vindende svenske afkom er Lucifer Lane 10,2ak, Dream (hp) 10,1ak, 2.889.999 skr. I Italien far til Tango Negro 10,2ak, 3.959.607 skr., mens mest vindende svenske afkom er Lucifer Lane 10,2ak, 3.213.840 kr. kr. II Danmark Danmark far far til til Ecurie Ecurie D D 3,12,2k* 3,12,2k* -- 4,09,2ak*, 4,09,2ak*, 2.295.625 2.295.625 skr. skr. -- 11 11 starter starter 11 11 sejre, sejre, samt samt danskdansk- & & verdensrekordholder verdensrekordholder med med 3,12,2k*. 3,12,2k*. 3.213.840 Moderlinie: Moderlinie: IMPECCABLE II TT (i) (i) Mor Mor til til 88 afkom afkom (08-19). (08-19). IMPECCABLE 08 Hallo 08 Hallo Axe Axe (s) (s) 09 Infinitive Infinitive (s) (s) 09 11 Lovely Lovely Racer Racer (s) (s) 11 13 Nobody’s Nobody’s Avenue Avenue (s) (s) Exp DK DK 13 Exp 14 Circle Circle Avenue Avenue 14 15 Dream Dream 15 17 Five Five O’Clock O’Clock 17 19 Hotel Hotel California California ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” 19

hp. hp. Love Love You You hp. Love Love You You hp. Racer Bourbon Racer Bourbon hp. Goetmals Goetmals Wood Wood hp. Repeat Love Love Repeat hp. Farifant Farifant hp. Farifant Farifant hp. Infinitif Infinitif hp.

KANGONE (F) (F) ust. ust. Mor Mor til til 12 12 afkom afkom (03-15), (03-15), bl.a. bl.a. KANGONE 03 hp. 03 Panderosa Panderosa (f) (f) hp. Coktail Coktail Jet Jet Pursuit of of Dream Dream (us) (us) Exp Exp Sv Sv Pursuit Harmon Boko Boko (s) (s) Harmon 04 Impeccable Impeccable II TT (i) (i) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Enjoy Enjoy Lavec Lavec 04 hp. 05 Ranch Ranch Wood Wood (f) (f) Love You You 05 Love 10 Angonito Angonito (f) (f) hp. Look Look de de Star Star 10 hp.

3,21,2m 3,21,2m

skr 00 skr

st. 00 -- 00 -- 00 44 st.

18,5m* 18,5m* 18,5m* 18,5m*

15.000 skr skr 15.000 36.616 kr kr 36.616

st. 11 -- 00 -- 00 33 st. 13 st. st. 44 -- 00 -- 11 13

357 kr kr 357

st. 00 -- 00 -- 00 44 st.

15,5am 15,5am

n.c. n.c.

14,3m 14,3m M15,2L M15,2L M15,6L M15,6L

3,11,6ak 3,11,6ak 13,2am 13,2am

612.638 skr skr 612.638 562.000 skr skr 562.000 55.800 €€ 55.800 30.740 €€ 30.740

RANGONE (F) (F) 6,14,6am, 6,14,6am, 412.100 412.100 €€ Mor Mor til til 88 afkom afkom (91-99), (91-99), bl.a. bl.a. RANGONE Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Grand Grand Prix Prix de de l’UET l’UET (Gr. (Gr. I), I), Grand Grand Criterium Criterium Continental Continental (Gr. (Gr. I). I). Som 91 Tarass M14,8m 1.327.831 €€ 91 Dream Dream With With Me Me (f) (f) Tarass Boulba Boulba M14,8m 1.327.831 Som ældre ældre 1’er 1’er ii Prix Prix des des Centaures Centaures (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix de de Cornulier Cornulier (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix de de Paris Paris (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Frankrig. Frankrig. Som 95 Hangone Hangone (f) (f) Exp ItIt hp. Workaholic Workaholic ust. 95 Exp hp. ust. Daguet Rapide Rapide (i) (i) 14,3L 11,4am 1.396.694 Daguet 14,3L 11,4am 1.396.694 €€ Epeichette Exp 20,5ak 1.302 Epeichette (i) (i) Exp DK DK 20,5ak 1.302 kr kr Hey ”Katalog nr. nr. 22” 22” Hey Jude Jude ”Katalog Poker Dream Dream (f) (f) M14,0L 264.450 Poker M14,0L 264.450 €€ Quatre Julliet Julliet (f) (f) 4,13,0m 286.180 €€ Quatre 4,13,0m 286.180 Unica Donna Donna (i) (i) M14,6m 104.074 €€ Unica M14,6m 104.074 99 Langone (f) hp. Defi d’Aunou 99 Langone (f) hp. Defi d’Aunou Reve Avec Moi (f) 14,5m 12,3ak 222.231 €€ Reve Avec Moi (f) 14,5m 12,3ak 222.231 See You You Soon Soon (f) (f) See To Soon Soon 15,5m 12,4ak 147.578 kr kr To 15,5m 12,4ak 147.578 Ecurie D D 3,12,2k* 4,09,2ak* 2.295.625 skr skr Ecurie 3,12,2k* 4,09,2ak* 2.295.625

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Hans Hans Schougaard) Schougaard) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Frank Frank & & Preben Preben Sørensen, Sørensen, Vodskov Vodskov -- Tlf: Opdrætter Tlf: 29 29 20 20 72 72 61 61 // 40 40 98 98 62 62 44 44

68

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

14 sejre sejre 14 11 st.11 st.11 sejre sejre 11


US / Fr 87 / 13

Rød hoppe født 13. maj 2019 v. Noras

11,1am, 12.035.653 skr. - 77 st. 22 - 18 - 11

af

Highlight F H

Super Bowl (us) Arnies Likeness (us)

Super Arnie (us)

Bean (s)

Songcan (us) Segersnack (s) Speedy Crown (us)

Easy Bean (s) Giant Chill (us)

Chili Bowl (us) Tibur (f)

Tibia (s)

Deanna Ego (s)

v. NORAS BEAN (S) 12,6L - 11,1am*, 12.035.653 skr. 77 st. 22 - 18 - 11 På Derbyauktionen - 1 afkom (Hi. 0 / Hp. 1) Noras Bean debuterede som 3-åring, hvor hingsten i debutsæsonen sejrede i Sikta Mot Stjärnorna Final. En endnu større sejr vandt Super Arnie-sønne som 4-åring i Gran Premio Continental (Gr. I). Samme år blev Noras Bean også verdensrekordholder med tiden 1:12,4am*/2060 m på 800 meter bane. Noras Bean var som 4-åring endvidere 2’er i Kongepokalen (Gr. I), Ina Scots Ära og Solvalla Grand Prix. Som ældre 2’er i Solvallas Jubileumspokal (Gr. I) og 3’er i Olympiatravet (Gr. I). Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født i 2015. Far til bl.a. Esmeralda Beat (hp) 14,8ak, 136.900 skr., Noras Princess (hp) 14,1ak, 126.800 skr., Wherehaveubean (hp) 13,8am, 115.900 skr. I DK far til Fetlock Joint 2,16,5k* - 2,15,7am, 88.934 kr. - 3’er i Dansk Opdrætningsløb. Moderlinie: HIGHLIGHT F H Mor til 11 afkom (05-19). 14,4m 13,2ak 05 Nevada F H S J’s Photo 607.476 kr Som 3-åring 1’er i Kriterium Consolation, Grand Circle 3-års Championat Consolation. Avlshingst i Danmark. 14,2m 13,7am 462.000 nkr 09 Opus One F H Exp No S J’s Photo 07 Prelude F H 13,6k* 12,4ak Exp Sv/No ENS Snapshot 525.825 nkr 09 Sputnik Exp Sv Thai Tanic 14,4m 14,1am 336.100 skr 11 Venus V hp. Angus Hall 17,2m* 15,2ak 41.087 kr 12 Apollon From Above 17,1m 15,0ak* 45.300 kr 13 Bona Dea hp. S J’s Photo n.c. 0 kr 14 Cinxia hp. Triton Sund 15,5m 14,7am 83.700 kr 16 Eyeofthetiger D C †20 Brioni 17 Frostythetiger D C Farifant 19 Haley D C “Ovennævnte” hp. Noras Bean

128 st. 24 - 12 - 15 81 st. 13 - 15 - 7 62 st. 13 - 4 - 7 59 st. 7 - 5 - 10 21 st. 1 - 3 - 1 25 st. 4 - 2 - 1 1 st. 0 - 0 - 0 25 st. 4 - 7 - 2

TIBIA (S) Mor til 14 afkom (92-09), bl.a. 95 Beijing Boy (s) Super Arnie 13,7m 13,0ak 2.866.833 skr 19 sejre Som 3-åring 1’er i STL Klass II final. Som 4-åring 1’er i Sprintermästaran (Gr. I), Uttagningslopp til Svenskt Travderby, semifinale til Breeder’s Crown for 4-åringer. 2’er i Derbytrial. 3’er i Breeder’s Crown for 4-åringer (Gr. I). Placeret i Svenskt Travderby (Gr. I). Som ældre 1’er i STL Gulddivisionen försök (x2). 2’er i Axevallalöpning. 3’er i C. L. Müllers Memorial. Placeret i Jubileumspokalen (Gr. I), Svenskt Mästerskap, STL Gulddivisionen final. Avlsgodkendt i Sverige. 98 Fibia hp. Netted 4,18,7m 2.723 kr Montana F H Exp No 15,1k 12,8ak 734.721 nkr 27 sejre 00 Highlight F H ”Ovennævnte” hp. Giant Chill 01 Royal Winner (s) Royal Troubador 14,9m* 12,0ak 1.676.496 skr Som 3-åring 1’er i försök til E3-lang. Placeret i E3-lang Finale (Gr. I). Som 4-åring 2’er i Uttagningslopp til Svenskt Travderby. Placeret i Uttagningslopp til Grand Prix de l’UET. Finalist i Svenskt Travderby (Gr. I). Som ældre 1’er i K-G. Fylkings Minneslopp, STL Bronsdivisionen final, STL Bronsdivisionen försök. 2’er i STL Silverdivisionen försök, STL Silverdivisionen final. 3’er i STL Silverdivisionen försök (x2), STL Bronsdivisionen försök, STL Silverdivisionen final. 07 Peak n’Royal (s) hp. Earthquake 17,9m 17,0am 51.710 skr Peakadilly (s) Exp DK 14,4m 4,13,0aL 431.333 kr 08 Royal Peak Gigant Neo 4,15,2m 12,8ak* 462.055 skr Som 4-åring 3’er i Åben Derbyprøve. Placeret i Breeder’s Crown for 4-årige h/v försök. Finalist i Dansk Trav Derby (Gr. I).

Arthroskopiopereret for ledmus bagtil i kodeled højre bag. God prognose for fuld atletiskfunktion (Jacob Greve, Dyrlægerne Nørhald) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & anmelder: Dennis S. Hansen, Nibe - Tlf: 22 86 55 95

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

69


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Brun hingst født 18. maj 2019 v. Creatine v.

4,09,2ak*, $2.102.022 -- 52 4,09,2ak*, $2.102.022 52 st. st. 17 17 -- 11 11 -- 8 8

af af

Garland Garland Lobell Lobell (us) (us) Amour Amour Angus Angus (us) (us)

Andover Hall Hall (us) (us) Andover

(us)

Muscles Muscles Yankee Yankee (us) (us) Blackberry Blackberry Hanover Hanover (us) (us) Supergill (us) (us) Supergill

Berry Berry Nice Nice Muscles Muscles (us) (us)

Deni Cheval (us)

Running Sea Sea (us) (us) Running

12,7ak, kr. -- 94 12,7ak, 791.960 791.960 kr. 94 st. st. 7 7 -- 15 15 -- 8 8

Denini (s) (s) Denini

Wish for for Speed Speed (us) (us) Wish Crowntron (us) (us) Crowntron Deni (s) (s) Deni

v. CREATINE (US) (US) 4,09,2ak*, 4,09,2ak*, $2.102.022 $2.102.022 -- 52 52 st. st. 17 17 -- 11 11 -- 88 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 1/ 1/ Hp. Hp. 0) 0) v. CREATINE På Andover Hall-sønnen Hall-sønnen løb løb ii de de amerikanske amerikanske unghesteløb unghesteløb på på højeste højeste niveau. niveau. Som Som 3-åring 3-åring vinder vinder af af Kentucky Kentucky Futurity, Futurity, mens mens hingsten hingsten var var anden anden Andover Breeder’s Crown Crown og og American-National American-National Stakes. Stakes. Creatine Creatine var var som som ældre ældre ii USA USA vinder vinder af af Allerage Allerage Farm Farm Trot, Trot, Breeder’s Breeder’s Crown Crown og og ii Europa Europa vinder vinder Breeder’s af Hugo Hugo Åbergs Åbergs Memorial Memorial (Gr. (Gr. I), I), samt samt anden anden ii UET UET Trotting Trotting Master Master Final Final (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii USA, USA, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2018. 2018. 22 22 afkom afkom af har gået gået qualifier, qualifier, seks seks har har vundet vundet løb, løb, bl.a. bl.a. Take Take All All Comers Comers 2,Q13,7ak*, 2,Q13,7ak*, $19.826, $19.826, Alpine Alpine (hp) (hp) 2,14,3ak*, 2,14,3ak*, $12.600, $12.600, Blues Blues Harp Harp 2,Q15,7ak*, 2,Q15,7ak*, $5.816. $5.816. har Moderlinie: Moderlinie: DENI CHEVAL CHEVAL (S) (S) 14,3m 14,3m -- 12,7ak, 12,7ak, 791.960 791.960 kr. kr. 94 94 st. st. 77 -- 15 15 -- 88 Mor Mor til til 66 afkom afkom (11-19). (11-19). DENI Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Avelsföreningens Avelsföreningens Jubileumslöpning. Jubileumslöpning. 2’er 2’er ii STL STL Klass Klass II försök. försök. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Majstoet. Majstoet. Placeret Placeret ii Sto Sto SM SM (Gr. (Gr. II), II), STL STL StoStoSom eliten, Fiona Fiona Sans Sans Lopp. Lopp. eliten, 11 Coolwater Coolwater In In (s) (s) Exp Sf Sf Going Kronos Kronos 14,8L* 3,12,2ak 32.467 €€ 31 st. st. 44 -- 55 -- 11 11 Exp Going 14,8L* 3,12,2ak 32.467 31 Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Slaget Slaget vid vid Axevalla Axevalla Hed. Hed. Som 12 Daydreamer Daydreamer In In (s) (s) Going Kronos Kronos 3,15,3m 12,9ak 170.541 skr skr 15 st. st. 22 -- 33 -- 22 12 Going 3,15,3m 12,9ak 170.541 15 15 Googla Googla In In (s) (s) Exp Sf Sf hp. Raja Raja Mirchi Mirchi 3,15,4m 4,12,9ak 20.822 €€ 19 st. st. 33 -- 22 -- 00 15 Exp hp. 3,15,4m 4,12,9ak 20.822 19 16 Easy Easy So So Easy Easy (s) (s) Broad Bahn Bahn 3,13,6m 3,11,4ak 471.500 skr skr 11 st. st. 22 -- 33 -- 44 16 Broad 3,13,6m 3,11,4ak 471.500 11 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii E3 E3 Bonus. Bonus. 2’er 2’er ii Norrlands Norrlands Elitserie Elitserie försök, försök, Uttagningslopp Uttagningslopp E3 E3 kort. kort. 3’er 3’er ii Margaretas Margaretas Tidiga Tidiga Unghästserie, Unghästserie, ASVT ASVT Trottex Trottex Som Auktionslopp, Sommarfavoriten. Sommarfavoriten. Placeret Placeret Margaretas Margaretas Tidiga Tidiga Unghästserie. Unghästserie. Auktionslopp, 18 Gauguin Gauguin (s) (s) Muscle Massive Massive 18 Muscle 19 Hitchhiker Hitchhiker “Ovennævnte” “Ovennævnte” Creatine 19 Creatine DENINI (S) (S) 16,7k 16,7k -- 18,2am, 18,2am, 155.000 155.000 skr. skr. 24 24 st. st. 11 -- 44 -- 22 Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (93-07), (93-07), bl.a. bl.a. DENINI 94 Denitron hp. Demilo Demilo Hanover Hanover 15,3m 13,7ak 1.232.250 skr skr 10 sejre sejre 94 Denitron (s) (s) hp. 15,3m 13,7ak 1.232.250 10 Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Breeder’s Breeder’s Crown Crown Försök. Försök. 2’er 2’er ii Solvalla Solvalla Club Club Grand Grand Prix, Prix, Breeder’s Breeder’s Crown Crown Semifinal, Semifinal, Uttagningslopp Uttagningslopp til til StoChampionatet. StoChampionatet. Som 3’er ii DerbyStoet DerbyStoet (Gr. (Gr. II). II). Placeret Placeret ii Uttagningslopp Uttagningslopp Derbystoet, Derbystoet, STL STL Bronsdivisionen Bronsdivisionen Försök. Försök. 3’er 00 Deni Deni Cheval Cheval (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Running Running Sea Sea 14,3m 12,7ak 791.960 kr kr 00 hp. 14,3m 12,7ak 791.960 01 Enya Cheval (s) hp. Running Sea 16,4m* 14,5ak* 232.750 skr skr 01 Enya Cheval (s) hp. Running Sea 16,4m* 14,5ak* 232.750 Cheval UNG UNG (s) (s) 15,7L 15,6am 366.887 skr skr Cheval 15,7L 15,6am 366.887 02 Anna Anna Sign Sign (s) (s) Exp No No hp. Smok’n Smok’n Lantern Lantern 4,16,5m 14,9ak 157.317 nkr nkr 02 Exp hp. 4,16,5m 14,9ak 157.317 04 Robbie Robbie Williams Williams (s) (s) Rite On On Line Line 14,3k 12,7ak 569.362 skr skr 11 sejre sejre 04 Rite 14,3k 12,7ak 569.362 11 DENI (S) (S) 18,4k 18,4k -- 17,1ak, 17,1ak, 116.745 116.745 skr. skr. 75 75 st. st. 77 -- 10 10 -- 88 Mor Mor til til 55 afkom afkom (81-90), (81-90), bl.a. bl.a. DENI 87 “Ovennævnte” hp. Crowntron Crowntron 16,7k 87 Denini Denini (s) (s) “Ovennævnte” hp. 16,7k

18,2am 18,2am

155.000 155.000 skr skr

NICARAGUA Mor til til 77 afkom afkom (67-76), (67-76), bl.a. bl.a. NICARAGUA (S) (S) 23,0k 23,0k -- 23,3ak, 23,3ak, 28.590 28.590 skr. skr. 67 67 st. st. 33 -- 22 -- 77 Mor 72 Deni hp. Dean Dean Rodney Rodney 18,4k 17,1ak 72 Deni (s) (s) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. 18,4k 17,1ak 76 Nibless Nobless 17,7k 17,6ak 76 Nibless (s) (s) Nobless 17,7k 17,6ak

116.745 skr skr 116.745 100.750 skr skr 100.750

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Kasernens (Kasernens Hesteklinik) Hesteklinik) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Bo Bo Jondahl, Jondahl, Herfølge Herfølge -- Tlf: Opdrætter Tlf: 22 22 14 14 47 47 43 43

70

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US / Fr 99 / 1

Mørkbrun hoppe født 21. maj 2019 v. Broad

af

Conway Hall (us)

Broadway Hall (us)

Bahn (us)

3,10,2ak*, $1.547.988 - 28 st. 9 - 10 - 3

Madonarail (us)

Tiffany Sisa

Varenne (i)

B Cor Tamgo (us) Donerail (us) Worldly Woman (us) Waikiki Beach (us) Ialmaz (i) Speed Merchant (us)

Outstanding

Britt Buurholt

v. BROAD BAHN (US) 3,10,2ak*, 8.829.600 kr. - 28 st. 9 - 10 - 3 På Derbyauktionen - 4 afkom (Hi. 3 / Hp. 1 ) Broad Bahn løb i hele sin væddeløbskarriere på højeste årgangsniveau i USA, som 2- og 3-åring. 2-års sæsonen indeholdt bl.a. sejre i forsøg til Breeder’s Crown og William Wellwood Memorial, samt andenplads i sidstnævnte finale. Som 3-års blev Broad Bahn valgt til ”3 Year Old Trotter of the Year” efter sejr i amerikansk travsports vigtigste løb, Hambletonian Stakes elim. & final. Avlshingst i USA, Sv. & nu DK - Ældste afkom født i 2013. Hopperne Dizzy Broad 11,0ak, 1.740.884 skr. og Annie OK 3,11,1ak*, $63.253 er de mest vindende US-afkom, mens Flo Jo Keeper (hp) 11,8ak, 966.500 skr. er mest vindende svensk fødte afkom. I DK far til Emoji 4,12,7am*, 337.675 kr. Moderlinie: TIFFANY SISA Mor til 4 afkom (15-19). 15 Dior Sisa 16 Estrella Sisa 18 Gennah Sisa 19 Himalaya Sisa “Ovennævnte”

hp. Donato Hanover hp. Muscle Hill hp. Muscles Yankee hp. Broad Bahn

3,16,6m* 3,15,9m*

3,13,8ak 4,13,4ak*

52.155 kr 86.900 kr

9 st. 2 - 1 - 2 12 st. 8 - 2 - 1

OUTSTANDING 18,2m - 15,2am, 192.840 kr. Mor til 11 afkom (97-10), bl.a. Udnævnt til ”ELITEHOPPE” af DTC’s Avælskommission 98 Springfield (d) Niton 13,8m 11,6ak 277.339 € 40 sejre Som 3- & 4-åring 1’er i samtlige 14 starter. Som ældre 1’er i tysk Breeder’s Crown. 00 Greenfield (d) Kano Comfort 14,8ak 37.716 € 02 Keenness Sisa hp. Carmody Lobell 15,7m 13,0ak 314.432 kr Winston Sisa Exp Be 3,17,3m* 4,13,3aL* 211.634 € 13 sejre Som 3-åring 1’er i Dansk Trav Kriterium (Gr. II), Jydsk 3-årings Grand Prix (Gr. II), Grand Circle 3-års Championat (Gr. II). Som 4åring 1’er i Dansk Trav Derby (Gr. I), Grand Circle 4-års Championat (Gr. II). Verdensrekord over lang distance (4,13,3aL*). 04 Magic Sisa Carmody Lobell 13,3m 11,6ak 2.346.259 kr 16 sejre Som 4-åring 1’er i Dansk Trav Derby (Gr. I), Åben Derby-prøve. Placeret i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II), Åben Grand Prix-prøve. Som ældre 1’er i Mesterskab for Danmark, Kalmarsundspokalen, Prix de l’Eure. 3’er i Forus Open, V75 International (Gr. II). 07 Picasso Sisa Super Arnie 3,17,4m 4,13,8am 265.079 kr Som 3-åring 1’er i Åben Kriteriumsprøve. Som 4-åring 2’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). 09 Scirocco Sisa Adam’s Hall 13,9m* 11,2ak 1.294.433 kr 13 sejre Som 3-åring 1’er i Åben Kriteriumsprøve. 2’er i Grand Circle 3-års Championat (Gr. II). Placeret i Dansk Trav Kriterium (Gr. II). Som 4-åring 1’er i SprinterMesteren, Åben Derbyprøve, Åben Grand Prix-prøve. 2’er i Dansk Trav Derby (Gr. I). Placeret i Malmö Stads Pris (Gr. II), Aalborgs Store Pris. 10 Tiffany Sisa ”Ovennævnte” hp. Varenne 11 Unique Sisa hp. ENS Snapshot 13,6k 12,9ak 319.630 kr Som 4-åring 1’er i TravLiga 3 Finale. 2’er i Hoppe Derbyconsolationsløb. 3’er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat (Gr. II). 12 Apollo Sisa Varenne 15,2L* 11,9ak 221.394 kr

Røntgenundersøgt uden anmærkninger (Højgård Hestehospital) - For yderligere oplysninger se opslag på boksdør eller på www.dtc-auktion.dk Opdrætter & anmelder: Bjarne Ladefoged, Give - Tlf: 40 88 81 74

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

71


US US // Fr Fr 82 // 18 82 18

Lysbrun hoppe født 16. maj 2019 v. Coktail v.

af af

Fakir du du Vivier Vivier (f) (f) Fakir Dolly Williams Williams (f) (f) Dolly

Quouky Williams Williams (f) (f) Quouky

Jet (f)

10,7ak, 10,7ak, 1.896.774 1.896.774 € € -- 62 62 st. st. 24 24 -- 11 11 -- 6 6

Armbro Glamour Glamour (ca) (ca) Armbro

Support Vacation (n)

Dream Vacation Vacation (us) (us) Dream

12,6ak, 843.460 kr. kr. -- 69 12,6ak, 843.460 69 st. st. 11 11 -- 13 13 -- 5 5

Artisane (us) (us) Artisane

Super Bowl Bowl (us) (us) Super Speedy Sug Sug (us) (us) Speedy

Pine Chip Chip (us) (us) Pine Dream on on Victory Victory (us) (us) Dream Lindy Lane Lane (us) (us) Lindy Snow Pine Pine (us) (us) Snow

v. COKTAIL JET JET (F) (F) 13,6m* 13,6m* -- 10,7ak, 10,7ak, 1.896.774 1.896.774 € 62 st. st. 24 24 -- 11 11 -- 66 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 1) 1) v. COKTAIL € 62 På Coktail Jet Jet var var sin sin årgangs årgangs mest mest vindende vindende hest, hest, efter efter en en væddeløbskarriere, væddeløbskarriere, der der bl.a. bl.a. gav gav sejr sejr ii to to af af verdens verdens største største løb, løb, Prix Prix d’Amerique d’Amerique (Gr. (Gr. I)I) Coktail og Solvallas Solvallas Elitlopp Elitlopp (Gr. (Gr. I). I). Coktail Coktail Jet Jet er er World World Wide Wide en en af af 2000-tallets 2000-tallets mest mest dominerende dominerende avlshingste. avlshingste. Fransk Fransk Avlschampion Avlschampion ii årene årene 2001-04, 2001-04, og 2009-11. Coktail Jet har dannet sin egen hingstelinie, og er far til dusinvis af sønner, der virker i avlen med Love You i spidsen. 2009-11. Coktail Jet har dannet sin egen hingstelinie, og er far til dusinvis af sønner, der virker i avlen med Love You i spidsen. Moderlinie: Moderlinie: SUPPORT VACATION VACATION (N) (N) 13,8m 13,8m -- 12,6ak, 12,6ak, 843.460 843.460 kr. kr. 62 62 st. st. 11 11 -- 13 13 -- 55 Mor Mor til til 44 afkom afkom (15-19). (15-19). SUPPORT Som 1’er ii DNT’s DNT’s Unghästserie. Unghästserie. Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii kvalifikation kvalifikation til til Jarlsberg Jarlsberg Hoppe Hoppe Grand Grand Prix. Prix. Placeret Placeret ii Norsk Norsk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 3-åring 3-åring 1’er Som ældre ældre 1’er 1’er ii Norsk Norsk V75 V75 Gulddivisjonen. Gulddivisjonen. Banerekord Banerekord på på Sørlandet Sørlandet Travpark Travpark (12,7a) (12,7a) og og Bergen Bergen Travpark Travpark (12,6a). (12,6a). Som 15 Great Great Vacation Vacation (n) (n) Great Challenger Challenger 15 Great 17 Strong Strong Vacation Vacation (n) (n) Great Challenger Challenger 3,19,0m 3,18,8am* 26.500 nkr nkr 55 st. 17 Great 3,19,0m 3,18,8am* 26.500 st. 11 -- 00 -- 00 18 My My Vacation Vacation (n) (n) hp. Maharajah Maharajah 18 hp. 19 Heylo Heylo Vacation Vacation “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Coktail Coktail Jet Jet 19 hp. ARTISANE (US) (US) Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (01-17), (01-17), bl.a. bl.a. ARTISANE Udnævnt til til “DNT’s “DNT’s ELITEAVLSSHOPPE” ELITEAVLSSHOPPE” Udnævnt 01 Pine Pine Chip Chip 16,8m* 14,8ak* 164.738 01 Pine Victory Victory (n) (n) Pine 16,8m* 14,8ak* 164.738 nkr nkr 03 Pine Pine Chip Chip 15,2m 13,5ak 467.500 nkr nkr 10 03 Pine Pack Pack (n) (n) Pine 15,2m 13,5ak 467.500 10 sejre sejre 04 Candy hp. Angus Angus Hall Hall 04 Candy Hall Hall (n) (n) hp. Support Kindness Kindness (n) (n) 16,6m 12,4ak 464.454 nkr nkr 11 Support 16,6m 12,4ak 464.454 11 sejre sejre Glazier’s Support Support (n) (n) 15,0m 13,2ak 362.848 nkr nkr Glazier’s 15,0m 13,2ak 362.848 Glazier’s Vici Vici (n) (n) 16,6m* 12,5ak 139.063 nkr nkr Glazier’s 16,6m* 12,5ak 139.063 06 Support Support Vacation Vacation (n) (n) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. hp. Dream Dream Vacation Vacation 13,8m 12,6ak 843.460 kr kr 11 sejre sejre 06 13,8m 12,6ak 843.460 11 09 Support Support Justice Justice (n) (n) Kadabra 12,9L 10,2ak* 8.198.629 nkr nkr 30 sejre sejre 09 Kadabra 12,9L 10,2ak* 8.198.629 30 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Prinsesse Prinsesse Märtha Märtha Louises Louises Pokal. Pokal. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Norsk Norsk Travderby Travderby (Gr. (Gr. I), I), Jarlsberg Jarlsberg Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), kvalifikation kvalifikation til til Som Norsk Travderby. Travderby. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Åby’s Åby’s Stora Stora Prix Prix race-off-final race-off-final (Gr. (Gr. I), I), Jubileumspokalen Jubileumspokalen (Gr. (Gr. I), I), Championnat Championnat Europeen Europeen ans ans 55 ans ans (Gr. (Gr. I), I), Norsk heat af af Åby’s Åby’s Store Store Pris, Pris, Norgesmesterskapet Norgesmesterskapet (x2). (x2). 2’er 2’er ii Oslo Oslo Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. I). I). 3’er 3’er ii Oslo Oslo Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. I). I). Avlshingst Avlshingst ii Norge. Norge. heat 10 Support Support Attitude Attitude (n) (n) Olimede 16,0m 12,3ak* 145.695 nkr nkr 10 Olimede 16,0m 12,3ak* 145.695 12 Tiffany Tiffany TT G G (n) (n) hp. Jetstile Jetstile 17,3m 13,0ak 314.000 nkr nkr 12 hp. 17,3m 13,0ak 314.000 14 Spiderman T G (n) Credit Winner 3,15,7m* 4,12,0ak* 779.000 nkr st. 66 -- 11 -- 11 14 Spiderman T G (n) Credit Winner 3,15,7m* 4,12,0ak* 779.000 nkr 99 st. Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii kvalifikation kvalifikation til til Norsk Norsk Travderby. Travderby. 2’er 2’er ii Josef Josef Kleins Kleins Æresløp. Æresløp. 3’er 3’er ii Norsk Norsk Travderby Travderby (Gr. (Gr. I). I). Som 17 Cicero Cicero TT G G (n) (n) Kadabra 3,14,3am* 50.000 nkr nkr st. 33 -- 00 -- 00 17 Kadabra 3,14,3am* 50.000 33 st. SNOW PINE PINE (US) (US) 3,15,8ak*, 3,15,8ak*, $3.272 $3.272 Mor Mor til til 88 afkom afkom (96-05), (96-05), bl.a. bl.a. SNOW 96 hp. Garland Garland Lobell Lobell 96 La La Lupa Lupa (us) (us) hp. Prism K K (us) (us) Prism Visioness K K (us) (us) Visioness Jasmine K K (us) (us) Jasmine 98 Artisane Artisane (us) (us) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Lindy Lindy Lane Lane 98 hp.

10,7ak* 10,7ak* 12,5ak 12,5ak 3,12,0ak* 3,12,0ak*

$171.182 $171.182 $31.425 $31.425 $97.474 $97.474

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital, Hestehospital, dyrl. dyrl. Lars Lars Chr. Chr. Nielsen) Nielsen) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter: Bjørn Bjørn I.I. Olsen, Olsen, Norge Norge -- Anmelder: Opdrætter: Anmelder: Anne Anne Hellem, Hellem, Norge Norge -- Tlf: Tlf: 0047-48 0047-48 01 01 92 92 54 54

72

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

14 sejre sejre 14 12 sejre sejre 12


US US // Fr Fr 85 // 15 15 85

Lysebrun hoppe født 13. juni 2019 v. v. Zola

af af

And (f) And Arifant Arifant (f) Tahitienne Tahitienne (f) (f) Pine Chip Chip (us) (us) Pine

Goetmals Wood Wood (f) (f) Goetmals

Boko (s)

3,11,6am*, 1.950.214 1.950.214 skr. skr. -- 11 11 st. st. 7 7 -- 2 2 -- 1 1 3,11,6am*,

Big Blue Blue Kitten Kitten (us) (us) Big

Farina K

Lindy’s Lindy’s Crown Crown (us) (us)

Dasooner Dabettor (us) (us) Dasooner Dabettor Lindy’s Lindy’s Pride Pride (us) (us) Speedy Speedy Toe Toe (us) (us) Pay Dirt Dirt (us) (us) Pay Mikkeline Ørnebjerg Ørnebjerg Mikkeline

Haifa K K Haifa

v. På v. ZOLA ZOLA BOKO BOKO (S) (S) 3,11,6am*, 3,11,6am*, 1.950.214 1.950.214 skr. skr. 11 11 st. st. 77 -- 22 -- 11 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 1) 1) Hingsten Hingsten debuterede debuterede som som 2-åring, 2-åring, men men det det var var som som 3-åring 3-åring at at den den blomstrede, blomstrede, gennem gennem sejre sejre ii bl.a. bl.a. Europæisk Europæisk Treåringschampionat Treåringschampionat (Gr. (Gr. I), I), Prix Prix Henri Cravoisier, Jägersros Stora Treåringspris og Krafft’s Elitserie Final. Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født 2012 Far Henri Cravoisier, Jägersros Stora Treåringspris og Krafft’s Elitserie Final. Avlshingst i Sverige, hvor de ældste afkom er født 2012 - Far til til 162 162 afkom, der har indløbet 100.00 skr. eller mere. De mest vindende er hopperne Ultra Bright 10,0ak, 3,8 mill.skr. vinder StoChampionatet (Gr. afkom, der har indløbet 100.00 skr. eller mere. De mest vindende er hopperne Ultra Bright 10,0ak, 3,8 mill.skr. - vinder StoChampionatet (Gr. I), I), Tunika Tunika 10,9ak, 10,9ak, 3,1 3,1 mill.skr. mill.skr. og og Undine Undine 12,9am*, 12,9am*, 22 mill.skr. mill.skr. II alt alt 10 10 svenskfødte svenskfødte afkom afkom har har indløbet indløbet over over 11 million million skr. skr. Moderlinie: Moderlinie: FARINA K K Mor Mor til til 12 12 afkom afkom (03-19). (03-19). FARINA 03 hp. 15,1k 15,3ak 120.978 24 03 Line Line K K hp. Super Super Arnie Arnie 15,1k 15,3ak 120.978 kr kr 24 st. st. 33 -- 33 -- 00 05 Exp Silver 16,8k 3,14,3ak 158.283 31 05 Nikodemus Nikodemus K K Exp No No Silver Pine Pine 16,8k 3,14,3ak 158.283 nkr nkr 31 st. st. 55 -- 55 -- 22 07 Exp S 18,6m 2.430 skr skr st. 00 -- 11 -- 00 07 Perfect Perfect Photo Photo K K Exp Sv Sv S J’s J’s Photo Photo 18,6m 2.430 55 st. 08 Right Right Dream Dream K K hp. Dream Dream Vacation Vacation 16,1m 12,9ak 201.649 kr kr 55 st. st. 55 -- 77 -- 77 08 hp. 16,1m 12,9ak 201.649 55 09 Soffy Soffy K K hp. Adams Adams Hall Hall 15,8k 13,9ak 101.804 kr kr 59 st. st. 77 -- 88 -- 77 09 hp. 15,8k 13,9ak 101.804 59 11 Viola Viola K K hp. Great Great Challenger Challenger 17,1L 4,13,4ak 344.329 kr kr 24 st. st. 77 -- 44 -- 44 11 hp. 17,1L 4,13,4ak 344.329 24 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat. Championat. 2’er 2’er ii Dansk Dansk Avlsløb. Avlsløb. 3’er 3’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), II), Hoppe Hoppe Kriteriumsprøve. Kriteriumsprøve. Som 13 Bolette Bolette K K hp. Great Great Challenger Challenger 13 hp. 14 Caroline Caroline K K hp. Dream Dream Vacation Vacation 3,17,7m 12,0ak 57.034 € € 42 st. st. 33 -- 11 11 -- 44 3,17,7m 12,0ak 57.034 42 14 hp. Som 3-åring 3-åring 2’er 2’er ii Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Championat. Championat. Placeret Placeret ii Dansk Dansk Avlsløb. Avlsløb. Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). 3’er 3’er ii Grand Grand Circle Circle 44Som års Hoppe Hoppe Championat. Championat. Placeret Placeret ii Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. års 15 Diva Diva K K hp. Great Great Challenger Challenger n.c. kr st. 00 -- 00 -- 00 15 hp. n.c. 00 kr 11 st. 16 Emiren Emiren K K Great Challenger Challenger 16,6m 15,2am 42.422 kr kr st. 22 -- 00 -- 44 16 Great 16,6m 15,2am 42.422 99 st. 17 Fabiola Fabiola K K hp. Great Great Challenger Challenger 3,19,2m 7.000 kr kr st. 00 -- 00 -- 11 17 hp. 3,19,2m 7.000 22 st. 19 Hope Hope K K ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Zola Zola Boko Boko 19 hp. HAIFA K K 26,5k 26,5k -- 16,8ak, 16,8ak, 58.000 58.000 kr. kr. Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (89-06), (89-06), bl.a. bl.a. HAIFA 89 Rositta Rositta K K hp. Copperfield Copperfield 89 hp. Nice Pointer Pointer Nice 90 Starlight Starlight K K Ejnar Vogt Vogt 90 Ejnar 91 Tornado Tornado K K Ejnar Vogt Vogt 91 Ejnar 94 Belinda Belinda K K hp. Linus Linus T T 94 hp. Gigant K K Gigant Kiss K K Exp No No Kiss Exp 95 C Lindy’s C Danbolig Danbolig Lindy’s Crown Crown 95

18,5k 18,5k 14,7m 14,7m 18,0m 18,0m 18,8L 18,8L

16,4ak 16,4ak 14,7ak 14,7ak 16,8am 16,8am 16,8am 16,8am

85.050 kr kr 85.050 308.648 kr kr 308.648 122.500 kr kr 122.500 74.100 kr kr 74.100

16,8m 16,8m 15,7m 15,7m 17,0m 17,0m

14,3ak 14,3ak 14,2ak 14,2ak 14,6ak 14,6ak

224.350 kr kr 224.350 249.457 nkr nkr 249.457 311.250 311.250 kr kr

15 sejre sejre 15

97 Express Express K K Lindy’s Crown Crown 14,1k 13,6ak 97 Lindy’s 14,1k 13,6ak Som 4-åring 4-åring Placeret Placeret ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II). II). Finalist Finalist ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 98 Farina Farina K K ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Lindy’s Lindy’s Crown Crown 98 hp. 01 Joy Joy Me Me K K Ride The The Wave Wave 16,5m 14,0ak 01 Ride 16,5m 14,0ak

448.686 kr kr 448.686

14 sejre sejre 14

184.979 kr kr 184.979

11 sejre sejre 11

20 sejre sejre 20 18 sejre sejre 18 10 sejre sejre 10

21 21 sejre sejre

Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii venstre venstre has. has. Dette Dette anses anses ikke ikke at at få få betydning betydning for for hestens hestens fremtidige fremtidige brug brug (Nørlund (Nørlund Hestehospital) Hestehospital) Arthroskopiopereret For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For NB! Hesten Hesten sælges sælges efter efter særlige særlige regler regler for for brugte brugte varer, varer, jf. jf. momslovens momslovens kapitel kapitel 17, 17, §69. §69. NB! Der opkræves opkræves ikke ikke moms moms på på budsummen, budsummen, men men kun kun på på salæret. salæret. Køber Køber kan kan ikke ikke fradrage fradrage købsmoms. købsmoms. Der Opdrætter Opdrætter & & anmelder: anmelder: Hans Hans K. K. Jensen, Jensen, Pandrup Pandrup -- Tlf: Tlf: 98 98 24 24 76 76 87 87

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

73


US US // Fr Fr 76 // 24 76 24

Brun hoppe hoppe født født 25. 25. april april 2019 2019 Brun v. Love Love v.

af af

Coktail Jet Jet (f) (f) Coktail

You (f) (f) You

10,2am, 1.385.397 1.385.397 € 10,2am, € -- 59 59 st. st. 22 22 -- 9 9 -- 4 4

Guilty of of Love Love (f) (f) Guilty

Betty Betty Boop Boop

Angus Hall Hall (us) (us) Angus Eagle di di Jesolo Jesolo (i) (i) Eagle

Quouky Williams Williams (f) (f) Quouky Armbro Glamour Glamour (us) (us) Armbro And Arifant Arifant (f) (f) And Amour d’Aunou d’Aunou (f) Amour (f)

Garland Lobell Lobell (us) (us) Garland Amour Angus Angus (us) (us) Amour

Sharif Sharif di di Jesolo Jesolo (us) (us) Prig Prig di di Jesolo Jesolo (i) (i)

v. LOVE YOU YOU (F) (F) 5,11,7m 5,11,7m -- 6,10,2am, 6,10,2am, 1.385.397 1.385.397 € 59 st. st. 22 22 -- 99 -- 44 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 0/ 0/ Hp. Hp. 1) 1) v. LOVE € -- 59 På Love You You var var væddeløber væddeløber på på højeste højeste niveau. niveau. Vinder Vinder af af Prix Prix Continental Continental og og tredie tredie ii Prix Prix de de Selection, Selection, Grand Grand Prix Prix de de l’UET l’UET og og Prix Prix de de l’Atlantique l’Atlantique Love Royal Dream, Dream, Quaker Quaker Jet Jet og og hopperne hopperne Belina Belina alle Gruppe Gruppe I-løb. I-løb. Avlshingst Avlshingst ii Frankrig, Frankrig, hvor hvor fire fire af af hans hans afkom afkom har har indløbet indløbet over over 1.000.000 1.000.000 € -- alle € -- Royal Josselyn, Qualita Qualita Bourbon. Bourbon. Avlschampion Avlschampion ii Frankrig, Frankrig, samt samt som som den den første første udenlandske udenlandske hingst hingst også også ii Sverige. Sverige. II Sverige Sverige far far til til 51 51 afkom, afkom, der der har har Josselyn, vundet over over 1.000.000 1.000.000 skr., skr., mens mens fire fire har har vundet vundet over over 5.000.000 5.000.000 skr skr -- Solvalla Solvalla Elitlopp’s-vinderen Elitlopp’s-vinderen Nahar Nahar 09,7ak*, 09,7ak*, 13 13 mill.skr., mill.skr., Sanity Sanity 09,2ak, 09,2ak, 10 10 vundet mill.skr., Master Master of of Trot-vinderen Trot-vinderen Ed Ed You You 66 mill. mill. skr. skr. & & Global Global Manhattan Manhattan 11,9am*, 11,9am*, 55 mill. mill. skr. skr. mill.skr., Moderlinie: Moderlinie: BETTY BOOP BOOP Mor Mor til til 22 afkom afkom (18-19). (18-19). BETTY 18 Truly 18 Truly Yours Yours (s) (s) 19 Honey Honey Babe Babe “Ovennævnte” “Ovennævnte” 19

hp. Love Love You You hp. hp. Love Love You You hp.

EAGLE DI DI JESOLO JESOLO (I) (I) 3,12,8ak, 3,12,8ak, 351.643 351.643 kr. kr. 15 15 st. st. 55 -- 22 -- 1. 1. Mor Mor til til 44 afkom afkom (07-13), (07-13), bl.a. bl.a. EAGLE Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er Gran Gran Premio Premio Guido Guido Beradelli. Beradelli. 2’er 2’er Solvalla’s Solvalla’s Treåringseliten Treåringseliten för för Ston. Ston. Som 11 Eliza Eliza Dream Dream (us) (us) hp. Angus Angus Hall Hall 3,11,2ak 11 hp. 3,11,2ak Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii division division af af Ontario Ontario Sire Sire Stakes. Stakes. Placeret Placeret ii division division af af Ontario Ontario Sire Sire Stakes. Stakes. Som 13 Betty Betty Boop Boop ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Angus Angus Hall Hall 13 hp.

$71.485 $71.485

27 st. st. 77 -- 22 -- 44 27

PRIG DI DI JESOLO JESOLO (I) (I) 3,15,6ak, 3,15,6ak, 79.237 79.237 €€ Mor Mor til til 11 11 afkom afkom (96-07), (96-07), bl.a. bl.a. PRIG 96 Zeta hp. 3,14,8ak 92.776 96 Zeta di di Jesolo Jesolo (i) (i) hp. Buvetier Buvetier d’Aunou d’Aunou 3,14,8ak 92.776 €€ Som 3-åring 1’er i Oaks del Trotto (Gr. I). Som 3-åring 1’er i Oaks del Trotto (Gr. I). Griffe du Chef (i) 3,13,2ak 125.021 Griffe du Chef (i) 3,13,2ak 125.021 €€ 97 Axis Axis di di Jesolo Jesolo (i) (i) Exp DK/Sv DK/Sv Supergill Supergill 2,17,1ak 2.454 97 Exp 2,17,1ak 2.454 €€ 98 Baltic Speed Speed 13,1ak 605.714 €€ 98 Boss Boss di di Jesolo Jesolo (i) (i) Baltic 13,1ak 605.714 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Gran Gran Premio Premio Italia, Italia, Gran Gran Premio Premio Tito Tito Giovanardi, Giovanardi, Qualificazzione Qualificazzione Derby Derby Italiano Italiano del del Trotto. Trotto. 2’er 2’er ii Derby Derby Italiano Italiano del del Trotto Trotto Som (Gr. I). I). Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Memorial Memorial Francesco Francesco Milani, Milani, Gran Gran Premio Premio Presidente Presidente della della Repubblica Repubblica (Gr. (Gr. I). I). 2’er 2’er ii Golfo Golfo Memorial Memorial Franco Franco Cervone. Cervone. (Gr. 3’er ii Gran Gran Premio Premio della della Vittoria. Vittoria. Avlshingst Avlshingst ii Italien. Italien. 3’er 99 Cherie Cherie di di Jesolo Jesolo (i) (i) hp. Armbro Armbro Goal Goal 11,8ak 110.068 €€ 99 hp. 11,8ak 110.068 Lex di di Jesolo Jesolo (i) (i) 11,8ak 109.819 €€ Lex 11,8ak 109.819 01 Eagle Eagle di di Jesolo Jesolo (i) (i) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Supergill Supergill 3,12,8ak 351.643 kr kr 01 hp. 3,12,8ak 351.643 02 Fuego Fuego di di Jesolo Jesolo (i) (i) Malabar Man Man 16,0m 4,12,9ak 117.362 €€ 02 Malabar 16,0m 4,12,9ak 117.362 05 Lebon Lebon di di Jesolo Jesolo (i) (i) Supergill 12,2ak 145.908 €€ 05 Supergill 12,2ak 145.908 ARMBRO DEVONA DEVONA (US) (US) 3,11,8ak, 3,11,8ak, $570.100 $570.100 Mor Mor til til 10 10 afkom afkom (89-02), (89-02), bl.a. bl.a. ARMBRO Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Johnston Johnston Memorial. Memorial. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er Breeder’s Breeder’s Crown, Crown, American-National American-National Stakes, Stakes, Bluegrass Bluegrass Stakes, Stakes, fire fire divisioner divisioner af af New New Som York Sire Sire Stakes. Stakes. 2’er 2’er ii Filly Filly World World Trotting Trotting Derby. Derby. York 90 Prig Prig di di Jesolo Jesolo (i) (i) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Sharif Sharif di di Jesolo Jesolo 3,15,6ak 79.237 90 hp. 3,15,6ak 79.237 €€ 91 hp. 91 Rain Rain di di Jesolo Jesolo (i) (i) hp. Sharif Sharif di di Jesolo Jesolo Amy Exp 3,18,0L 3,13,6ak 1.317.847 Amy di di Jesolo Jesolo (i) (i) Exp No No 3,18,0L 3,13,6ak 1.317.847 nkr nkr 94 hp. Napoletano Napoletano 94 Uffa Uffa di di Jesolo Jesolo (i) (i) hp. Buwara (i) (i) 13,7ak 198.172 €€ Buwara 13,7ak 198.172 95 Vai Vai di di Jesolo Jesolo (i) (i) Diamond Way Way 13,2ak 381.675 €€ 22 sejre sejre 95 Diamond 13,2ak 381.675 22 Som ældre ældre 2’er 2’er ii Gran Gran Premio Premio Citta Citta di di Trevisio, Trevisio, Gran Gran Premio Premio Citta Citta de de Montecatini, Montecatini, Gran Gran Premio Premio Due Due Mari. Mari. 3’er 3’er ii Gran Gran Premio Premio della della Lotteria Lotteria (Gr. (Gr. I), I), Som Gran Premio Premio Duomo Duomo (Gr. (Gr. I). I). Gran Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt hvor hvor der der er er fundet fundet mus mus ii has has begge begge bag bag (Nørlund (Nørlund Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Equidream Opdrætter Equidream gmbh gmbh // Nils Nils Moureau. Moureau. 0033 0033 677945909 677945909

74

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020


US US // Fr Fr 89 // 11 89 11

Brun Hingst født 19. april 2019 v. Bar v.

3,09,5ak*, $1.292.433 -- 28 3,09,5ak*, $1.292.433 28 st. st. 10 10 -- 6 6 -- 5 5

af af

Muscles Yankee Yankee (us) (us) Muscles Yankee Blondie Blondie (us) (us) Yankee

Muscle Hill Hill (us) (us) Muscle

Hopping (us)

Credit Winner Winner (us) (us) Credit Armbro Vermouth Vermouth (us) (us) Armbro

Cocktail Hour Hour (us) (us) Cocktail

Rhea

Love You You (f) (f) Love

12,8ak, kr. -- 49 12,8ak, 145.823 145.823 kr. 49 st. st. 7 7 -- 5 5 -- 4 4

Alfa GT GT Alfa

Coktail Jet Jet (f) (f) Coktail Guilty of of Love Love (f) (f) Guilty Buckfinder (us) (us) Buckfinder Gloria GT GT Gloria

v. BAR HOPPING HOPPING (US) (US) 3,09,5ak*, 3,09,5ak*, $1.292.433 $1.292.433 -- 28 28 st. st. 10 10 -- 66 -- 5. 5. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) v. BAR På Muscle Hill-sønnen Hill-sønnen var var som som 2-åring 2-åring vinder vinder af af division division af af New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes, Stakes, samt samt anden anden ii New New Jersey Jersey Sire Sire Stakes Stakes Final Final og og Peter Peter Haughton Haughton Muscle Memorial Elimination, Elimination, mens mens den den sluttede sluttede 4’er 4’er ii de de 2-åringe 2-åringe traveres traveres største største løb, løb, Peter Peter Haughton Haughton Memorial Memorial Final. Final. Som Som 3-åring 3-åring vinder vinder af af Canadian Canadian Memorial Trotting Classic Classic Elim. Elim. & & Final, Final, Breeder’s Breeder’s Crown Crown Elim. Elim. & & Final, Final, Carl Carl Erskine Erskine Trot, Trot, Bluegrass Bluegrass Stakes Stakes og og Hambletonian Hambletonian Stakes Stakes Elimination. Elimination. 3’er 3’er ii Trotting Earl Beal Beal Jr. Jr. Memorial Memorial og og Kentucky Kentucky Futurity. Futurity. Avlshingst Avlshingst ii USA, USA, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er 22 år år ii 2020 2020 -- ved ved katalogets katalogets trykning trykning har har de de første første 36 36 ud ud Earl af 61 61 afkom afkom løbet løbet qualifier, qualifier, bl.a. bl.a. Pub Pub Crawl Crawl (hp) (hp) 2,12,0ak*, 2,12,0ak*, $52.638, $52.638, In In Range Range 2,11,6ak*, 2,11,6ak*, $49.853 $49.853 og og Arnold Arnold N N Dicky Dicky 2,11,6ak*, 2,11,6ak*, $18.020. $18.020. af Moderlinie: Moderlinie: RHEA 18,4m 18,4m -- 12,8ak, 12,8ak, 145.823 145.823 kr. kr. 49 49 st. st. 77 -- 55 -- 4. 4. Mor Mor til til 33 afkom afkom (16-19). (16-19). RHEA Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Hoppe Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Hoppe Hoppe Derbyprøve. Derbyprøve. Finalist Finalist ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 16 Eagle Eagle Offshore Dream Dream 4,19,4m 6.250 kr kr 16 Offshore 4,19,4m 6.250 17 Felis Felis hp. Broad Broad Bahn Bahn 17 hp. 19 Harpy Harpy ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” Bar Hopping Hopping 19 Bar

st. 00 -- 11 -- 11 55 st.

ALFA GT GT 5,19,0m 5,19,0m -- 4,16,0am, 4,16,0am, 453.200 453.200 kr. kr. 26 26 st. st. 10 10 -- 44 -- 1. 1. Mor Mor til til 66 afkom afkom (07-12), (07-12), bl.a. bl.a. ALFA 08 Rhea 08 Rhea ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” 09 Sika 09 Sika Do ItIt Mingus Mingus Do 10 10 Turaco Turaco 11 11 Wallaby Wallaby

hp. Love Love You You hp. hp. Muscles Muscles Yankee Yankee hp. Exp Love Exp Sv Sv Love You You Exp Exp Sv/Sf Sv/Sf Muscle Muscle Mass Mass

18,4m 18,4m

12,8ak 12,8ak

145.823 kr kr 145.823

15,4m 15,4m 14,7k 14,7k 14,5L 14,5L

14,1ak* 14,1ak* 13,2ak 13,2ak 11,5ak 11,5ak

152.800 152.800 kr kr 130.765 130.765 skr skr 48.563 €€ 48.563

11 11 sejre sejre 10 sejre sejre 10

GLORIA GT GT 5,18,6m 5,18,6m -- 15,8ak, 15,8ak, 324.370 324.370 kr. kr. 16 16 sejre sejre Mor Mor til til 13 13 afkom afkom (87-01), (87-01), bl.a. bl.a. GLORIA Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som 87 Ozo Ozo Royal Royal Canin Canin GT GT Speed Merchant Merchant 16,7k 15,8ak 216.370 kr kr 20 87 Speed 16,7k 15,8ak 216.370 20 sejre sejre 88 Power Speed Merchant Merchant 14,3k 13,1ak 1.125.862 kr kr 52 sejre sejre 88 Power GT GT Speed 14,3k 13,1ak 1.125.862 52 Som 4-åring 1’er i Aalborgs Store Pris. 2’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre Placeret i Copenhagen Cup (Gr. I). Avlshingst. Som 4-åring 1’er i Aalborgs Store Pris. 2’er i Jydsk 4-årings Grand Prix (Gr. II). Som ældre Placeret i Copenhagen Cup (Gr. I). Avlshingst. 90 Special Special GT GT hp. Shane Shane TT Hanover Hanover 19,1k 16,1ak 89.050 kr kr 90 hp. 19,1k 16,1ak 89.050 Falco Exp Be Be 15,7m 14,6am 80.883 €€ 17 sejre sejre Falco Exp 15,7m 14,6am 80.883 17 Mano Exp Sv Sv 15,3L 12,7ak 664.213 skr skr Mano Exp 15,3L 12,7ak 664.213 91 Tøjeksperten Tøjeksperten Crown's Best Best 15,0L 14,2aL 2.756.156 kr kr 34 sejre sejre 91 Crown's 15,0L 14,2aL 2.756.156 34 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Jydsk Jydsk 3-årings 3-årings Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. IÍ), IÍ), Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Championat Championat (Gr. (Gr. II). II). Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I). I). Som Som Som ældre 1’er 1’er ii Grand Grand Circle Circle 5-års 5-års Championat, Championat, Harper Harper Hanovers Hanovers Lopp Lopp (Gr. (Gr. II), II), Grote Grote Prijs Prijs der der Lage Lage Landen Landen (Gr. (Gr. II), II), V75-Guld-divisionen. V75-Guld-divisionen. Dansk Dansk ældre rekordholder. rekordholder. 92 Von Von GT GT hp. Meadow Meadow Roland Roland 14,8m 12,2ak 1.374.880 kr kr 27 sejre sejre 92 hp. 14,8m 12,2ak 1.374.880 27 Dansk rekordholder. rekordholder. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Mesterskab Mesterskab for for Danmark, Danmark, V75 V75 Bronsdivisionen Bronsdivisionen försök försök & & finale, finale, V75 V75 Silverdivisionen Silverdivisionen försök. försök. Dansk Starfighter GT GT (s) (s) 15,4m 12,5ak 511.023 skr skr Starfighter 15,4m 12,5ak 511.023 93 Alfa Alfa GT GT ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Buckfinder Buckfinder 19,0m 16,0am 453.200 kr kr 93 hp. 19,0m 16,0am 453.200 96 Donna Donna GT GT Exp Sv Sv hp. Dungeness Dungeness 96 Exp hp. G Moll Moll (s) (s) Exp Sf Sf 13,3k 12,9am 216.088 €€ 29 sejre sejre G Exp 13,3k 12,9am 216.088 29 Apropos (s) (s) Exp Sf Sf 15,8m 13,8am 26.070 €€ 17 sejre sejre Apropos Exp 15,8m 13,8am 26.070 17 Han Herred Herred (s) (s) 12,2k 11,0ak 1.299.418 skr skr Han 12,2k 11,0ak 1.299.418 01 Jupiter Jupiter GT GT Crown’s Best Best 17,0m 13,8ak 203.487 kr kr 01 Crown’s 17,0m 13,8ak 203.487

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden amærkninger amærkninger (Højgård (Højgård Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Bent Bent Lindhardt, Lindhardt, Morud Morud -- Tlf. Opdrætter Tlf. 40 40 50 50 41 41 75 75 -- www.brolund-stutteri.dk www.brolund-stutteri.dk

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

75


US // Fr Fr US 100 // 00 100

Lysbrun Lysbrun hoppe hoppe født født 20. 20. juni juni 2019 2019 v. ENS v. ENS

4,09,6ak, $434.248 -- 52 4,09,6ak, $434.248 52 st. st. 13 13 -- 6 6 -- 8 8

af af

Photo Photo Maker Maker (us) (us) Sassy Sassy Jane Jane (us) (us) Go Go Get Get Lost Lost (us) (us)

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S

Snapshot Snapshot (us) (us)

ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS

Regression Regression (us) (us) Super Bowl Bowl (us) (us) Super

Suprerme Suprerme d’Inverne d’Inverne (s) (s)

Supergill (us) (us) Supergill

15,5ak, 15,5ak, 36.961 36.961 kr. kr. -- 13 13 st. st. 1 1 -- 1 1 -- 1 1

Destiny’s Child Child (us) (us) Destiny’s

Winky’s Gill Gill (us) (us) Winky’s Speedy Crown Crown (us) (us) Speedy Cher Lobell Lobell (us) (us) Cher

v. ENS SNAPSHOT SNAPSHOT (US) (US) 4,09,6ak, 4,09,6ak, $434.248 $434.248 -- 52 52 st. st. 13 13 -- 66 -- 88 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 66 afkom afkom (Hi. (Hi. 3/ 3/ Hp. Hp. 3) 3) v. ENS På Havde sin sin væddeløbskarriere væddeløbskarriere ii USA, USA, som som 22- til til 6-åring. 6-åring. Som Som 3-åring 3-åring indløb indløb ENS ENS Snapshot Snapshot over over $300.000 $300.000 ved ved bl.a. bl.a. 77 sejre. sejre. Avlshingst Avlshingst ii Danmark Danmark // Havde Finland. Championhingst Championhingst ii Danmark Danmark tre tre gange gange -- 2015, 2015, 2016, 2016, 2019. 2019. II Danmark Danmark far far til til 89 89 afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet over over 100.000 100.000 kr. kr. -- Bl.a. Bl.a. Politiken Politiken Finland. 10,2ak, 22 mill.kr., mill.kr., Winston Winston Sisa Sisa 4,13,3am*, 4,13,3am*, 1,5 1,5 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Trav Trav Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II) II) & & Dansk Dansk Trav Trav Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Commit Commit Boom Boom Bay Bay 10,2ak, 11,6am, 1,2 1,2 mill.kr. mill.kr. -- Vinder Vinder af af bl.a. bl.a. Dansk Dansk Hoppe Hoppe Derby Derby (Gr. (Gr. I), I), Jydsk Jydsk 33- & & 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. II), II), Please Please Perfect Perfect 10,9ak*, 10,9ak*, 942.287 942.287 kr., kr., 11,6am, Apapmand 11,6ak*, 11,6ak*, 923.515 923.515 kr., kr., Victory Victory Kåsgård Kåsgård 10,9ak, 10,9ak, 916.000 916.000 kr. kr. Apapmand Moderlinie: Moderlinie: SUPREME D’INVERNE D’INVERNE (S) (S) 17,6m 17,6m -- 15,5ak, 15,5ak, 36.961 36.961 kr. kr. 13 13 st. st. 11 -- 11 -- 11 Mor Mor til til 88 afkom afkom (08-19). (08-19). SUPREME 08 Tresor †† Orlando 13,8m 11,2ak 08 Tresor d’Inverne d’Inverne (s) (s) Orlando Vici Vici 13,8m 11,2ak 09 Exp Sf Sf hp. Opus Opus Viervil Viervil 15,6m 14,0ak 09 Amazone Amazone d’Inverne d’Inverne (s) (s) Exp hp. 15,6m 14,0ak 10 Magie Magie d’Inverne d’Inverne (s) (s) hp. Sugar Sugar Trader Trader 10 hp. 11 Utopie Utopie d’Inverne d’Inverne (s) (s) hp. Kiss Kiss Francais Francais 15,6m 13,8ak 11 hp. 15,6m 13,8ak 12 Paradis Paradis d’Inverne d’Inverne (s) (s) Quaker Jet Jet 15,4k* 13,9ak 12 Quaker 15,4k* 13,9ak 13 Sphinx Sphinx d’Inverne d’Inverne (s) (s) Prince Gede Gede 13,8m 11,2ak 13 Prince 13,8m 11,2ak 15 Pontificia Pontificia (s) (s) hp. Farifant Farifant 26,3m 16,6ak 15 hp. 26,3m 16,6ak 19 Honey Honey ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 19 hp. DESTINY’S CHILD CHILD (US) (US) Mor Mor til til 12 12 afkom afkom (01-18), (01-18), bl.a. bl.a. DESTINY’S 01 Supreme ”Ovennævnte” hp. hp. Supergill Supergill 01 Supreme d’Inverne d’Inverne (s) (s) ”Ovennævnte” 03 Melodie d’Inverne (s) hp. General November 03 Melodie d’Inverne (s) hp. General November Monfalcone (s) (s) Monfalcone 05 Jula Jula d’Inverne d’Inverne (s) (s) hp. Coktail Coktail Jet Jet 05 hp. Jula Menuett Menuett (s) (s) Jula 08 Deesse Deesse d’Inverne d’Inverne (s) (s) hp. Korean Korean 08 hp. Destiny AM AM (s) (s) Destiny Fruska AM AM (s) (s) Fruska 10 Triomphe Triomphe d’Inverne d’Inverne (s) (s) Orlando Vici Vici 10 Orlando 14 Honore Honore d’Inverne d’Inverne (s) (s) hp. Prodigious Prodigious 14 hp.

1.390.052 skr skr 1.390.052 32.931 €€ 32.931 132.300 skr skr 132.300 126.500 skr skr 126.500 773.376 skr skr 773.376 6.185 skr skr 6.185

17,6m 17,6m

15,5ak 15,5ak

36.961 kr kr 36.961

12,8m* 12,8m* 17,7m 17,7m 15,5m* 15,5m* 17,5k* 17,5k* 13,6k 13,6k 14,2m 14,2m 14,6k 14,6k 16,2m 16,2m

12,3ak 12,3ak 15,6ak* 15,6ak* 13,0ak 13,0ak 13,8ak 13,8ak 11,0ak 11,0ak 11,9ak 11,9ak 12,3ak 12,3ak 14,5am 14,5am

1.208.282 skr skr 1.208.282 80.842 80.842 skr skr 367.700 skr skr 367.700 431.700 skr 431.700 skr 1.231.300 skr skr 1.231.300 491.144 skr skr 491.144 395.350 skr skr 395.350 161.000 skr skr 161.000

70 70 st. st. 19 19 -- 99 -- 44 164 st. st. 99 -- 13 13 -- 15 15 164 19 st. st. 11 -- 11 -19 29 st. st. 11 -- 44 -29 64 st. st. 13 13 -- 10 10 -64 st. 00 -- 11 -55 st.

44 33 55 00

18 sejre sejre 18

CHER LOBELL LOBELL (US) (US) 3,18,7ak*, 3,18,7ak*, $1.995 $1.995 Mor Mor til til 14 14 afkom afkom (81-97), (81-97), bl.a. bl.a. CHER 84 hp. 2,14,2ak* $154.905 84 Consuela Consuela Lobell Lobell (us) (us) hp. Mystic Mystic Park Park 2,14,2ak* $154.905 Miss Goal Goal (us) (us) 3,11,1ak $190.777 Miss 3,11,1ak $190.777 Southwind Maywood Maywood (us) (us) 2,12,8ak* $297.251 Southwind 2,12,8ak* $297.251 Mister Goal Goal (us) (us) 4,09,9ak* $231.079 10 sejre sejre Mister 4,09,9ak* $231.079 10 86 Colette Colette Lobell Lobell (us) (us) hp. Joie Joie de de Vie Vie 2,14,6ak* $256.469 86 hp. 2,14,6ak* $256.469 Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Champlain Champlain Stakes. Stakes. 3’er 3’er ii Merrie Merrie Annabelle Annabelle Trot, Trot, Acorn Acorn Stakes. Stakes. Som 91 Bullville Bullville Victory Victory (us) (us) Valley Victory Victory 3,10,4ak* $759.285 91 Valley 3,10,4ak* $759.285 Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Kentucky Kentucky Futurity, Futurity, World World Trotting Trotting Derby, Derby, Yonkers Yonkers Trot. Trot. 2’er 2’er ii American-National, American-National, Historic Historic Dickerson Dickerson Cup. Cup. 3’er 3’er ii Matron Matron Stakes Stakes Som Final. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Gran Gran Premio Premio U.N.I.R.E U.N.I.R.E (Gr. (Gr. I). I). 2’er 2’er ii Copenhagen Copenhagen Cup Cup (Gr. (Gr. I), I), Campionato Campionato Europeo Europeo (Gr. (Gr. I). I). 3’er 3’er ii Gran Gran Premio Premio Citta' Citta' di di Final. Montecatini, Gran Gran Premio Premio della della Lotteria Lotteria (Gr. (Gr. I), I), Oslo Oslo Grand Grand Prix Prix (Gr. (Gr. I). I). Som Som ældre ældre 2’er 2’er ii Gran Gran Premio Premio Renzo Renzo Orlandi. Orlandi. 3’er 3’er ii Gran Gran Premio Premio della della Montecatini, Repubblica. Repubblica. 97 Destiny’s Destiny’s Child Child (us) (us) ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” hp. Pine Pine Chip Chip 97 hp.

Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii begge begge haser. haser. Dette Dette anses anses ikke ikke at at få få betydning betydning for for den den fremtidige fremtidige brug brug af af hesten hesten (Dyrlægerne (Dyrlægerne Nørhald) Nørhald) Arthroskopiopereret For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk -- For Opdrætter & & anmelder: anmelder: Gunner Gunner Christiansen, Christiansen, Aabybro Aabybro -- Tlf: Opdrætter Tlf: 40 40 38 38 52 52 26 26

76

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020


US US // Fr Fr 76 // 24 76 24

Brun Brun hoppe hoppe født født 12. 12. juli juli 2019 2019 v. Cash v. Cash

and and Go Go (f) (f)

11,3am, 347.608 € € -- 23 11,3am, 347.608 23 st. st. 10 10 -- 4 4 -- 3 3

af af

Indy de de Vive Vive (f) (f) Indy Kidea (f) (f) Kidea

Ready Cash Cash (f) (f) Ready

Love You You (f) (f) Love Hippodamia (f) (f) Hippodamia

Reethi Rah Rah Jet Jet (f) (f) Reethi

Salina Salina

ENS Snapshot Snapshot (us) (us) ENS

10,7ak, kr. -- 54 10,7ak, 647.260 647.260 kr. 54 st. st. 19 19 -- 7 7 -- 6 6

Dika Dika

S J’s J’s Photo Photo (us) (us) S ENS Brittania Brittania (us) (us) ENS Little Devil Devil (us) (us) Little Riva Riva

v. CASH AND AND GO GO (F) (F) 12,5m 12,5m -- 11,3am, 11,3am, 347.608 347.608 € 23 st. st. 10 10 -- 44 -- 33 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 00 // Hp. Hp. 1) 1) v. CASH € -- 23 På Ready Cash-sønnen, Cash-sønnen, og og helbroderen helbroderen til til den den dobbelte dobbelte Prix Prix d’Amerique-vinder d’Amerique-vinder Bold Bold Eagle Eagle 08,4ak*, 08,4ak*, 4.990.967 4.990.967 € €,, debuterede debuterede som som 3-åring 3-åring med Ready med tre tre sejre sejre ii fire fire starter, starter, mens mens hingsten hingsten sejrede sejrede ii to to ud ud af af tre tre starter starter som som 4-åring. 4-åring. Som Som ældre ældre 1’er 1’er ii Gruppe Gruppe II-løbet II-løbet Prix Prix Doynel Doynel de de Saint Saint Quentin. Quentin. AvlsAvlshingst hingst ii Frankrig, Frankrig, hvor hvor de de ældste ældste afkom, afkom, som som de de danske, danske, er er 11 år år ii 2020. 2020. Moderlinie: Moderlinie: SALINA Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). SALINA 14,4m 14,4m -- 10,7ak*, 10,7ak*, 647.260 647.260 kr. kr. 54 54 st. st. 19 19 -- 77 -- 66 Mor 19 Honey hp. 19 Honey Shadow Shadow “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Cash Cash And And Go Go DIKA 16,7m 16,7m -- 14,4ak, 14,4ak, 135.500 135.500 kr. kr. 101 13 -- 19 19 Mor Mor til til 66 afkom afkom (05-13), (05-13), bl.a. bl.a. DIKA 101 st. st. 99 -- 13 07 hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 16,9m 07 Photo Photo hp. 16,9m 08 Rapido Biesolo 15,0m* 08 Rapido Biesolo 15,0m* 09 Salina hp. ENS ENS Snapshot Snapshot 14,4m 09 Salina “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. 14,4m 11 Venezia Exp No hp. ENS Snapshot 15,8m 11 Venezia Exp No hp. ENS Snapshot 15,8m RIVA 25,5m 25,5m -- 24,5ak, 24,5ak, 00 kr. kr. 33 st. st. 00 -- 00 -- 00 Mor Mor til til 88 afkom afkom (94-08), (94-08), bl.a. bl.a. RIVA 96 hp. Little Little Devil Devil 96 Dika Dika “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. 00 hp. Carmody Carmody Lobell Lobell 00 Homelia Homelia hp. San Siro Siro San Avalon Avalon 08 River River Kemp Kemp Exp Exp No No Archduke Kemp Kemp 08 Archduke

16,7m 16,7m 16,2m 16,2m 15,3m 15,3m 15,3m 15,3m 16,6m 16,6m

15,4am 15,4am 12,4ak 12,4ak 10,7ak* 10,7ak* 12,9ak 12,9ak

78.250 78.250 kr kr 430.297 430.297 kr kr 647.260 kr 647.260 kr 296.696 nkr nkr 296.696

22 22 sejre sejre 19 sejre sejre 19

14,4ak 14,4ak 15,3ak 15,3ak 18,5ak 18,5ak 12,8ak 12,8ak 13,2ak 13,2ak

135.500 kr kr 135.500 126.480 kr kr 126.480 188.300 kr kr 188.300 245.850 kr kr 245.850 151.583 kr kr 151.583

21 sejre sejre 21

Arthroskopiopereret for for OCD OCD ii begge Arthroskopiopereret begge haser. haser. God God prognose prognose for for fuld fuld atletiskfunktion atletiskfunktion (Ansager (Ansager Hestehospital) Hestehospital) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter Opdrætter & & anmelder: anmelder: Stutteri Stutteri Shadow Shadow v. v. N.J. N.J. Jensen, Jensen, Vrå Vrå -- Tlf: Tlf: 20 20 87 87 02 02 15 15 -- www.stutteri-shadow.dk www.stutteri-shadow.dk

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

77


US // Fr Fr US 95 // 55 95

brun hingst født 20. april 2019 v. Tobin v.

10,4ak, 10,4ak, 2.926.079 2.926.079 skr. skr. -- 35 35 st. st. 12 12 -- 6 6 -- 1 1

af af

Muscles Ynakee Ynakee (us) (us) Muscles Yankee Blondie Blondie (us) (us) Yankee

Muscle Hill Hill (us) (us) Muscle

Kronos (i)

Sugarcane Hanover Hanover (us) (us) Sugarcane Twiggy F FC C (i) (i) Twiggy

Zamia F FC C (i) (i) Zamia

Sharif Sharif di di Iesolo Iesolo (i) (i) What What Luck Luck (us) (us)

Re Dei Dei Jet Jet (i) (i) Re

Ruby Bianca

Hairos Hairos Gulla Gulla Pan Pan

Rendezvous Rendezvous

v. TOBIN KRONOS KRONOS (I) (I) 12,1m* 12,1m* -- 10,4ak, 10,4ak, 2.926.079 2.926.079 skr. skr. -- 35 35 st. st. 12 12 -- 66 -- 1. 1. På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 11 // Hp. Hp. 0) 0) v. TOBIN På Muscle Hill-sønnen Hill-sønnen sejrede sejrede ii seks seks ud ud af af 11 11 treårs treårs starter, starter, bl.a. bl.a. Uttagningslopp Uttagningslopp til til E3 E3 og og kvalifikation kvalifikation til til Italiensk Italiensk Trav Trav Derby, Derby, mens mens hingsten hingsten var var Muscle hhv. 5. 5. og og 4. 4. ii finalerne, finalerne, begge begge løb løb er er kategoriseret kategoriseret som som gruppe gruppe I-løb. I-løb. Som Som 4-åring 4-åring 2’er 2’er ii Grand Grand Prix Prix de de l’UET l’UET (Gr. (Gr. I)I) og og Norrlands Norrlands Grand Grand Prix. Prix. hhv. Tobin Kronos Kronos satte satte som som 4-åring 4-åring verdensrekord verdensrekord med med tiden tiden 1:12,1m*. 1:12,1m*. Avlshingst Avlshingst ii Sverige, Sverige, hvor hvor de de ældste ældste afkom afkom er er født født ii 2019. 2019. Tobin Moderlinie: Moderlinie: RUBY BIANCA BIANCA Mor Mor til til 66 afkom afkom (13-19). (13-19). RUBY 13 Blossom Exp Sv Sv hp. Muscle Muscle Mass Mass 13 Blossom Spring Spring Exp hp. 14 Clark Clark Gable Gable S J’s J’s Photo Photo 14 S Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Jydsk Jydsk 2-årings 2-årings Grand Grand Prix Prix Consolationsløb. Consolationsløb. Som 16 Eddie Eddie Murphy Murphy Broad Bahn Bahn 16 Broad 17 Faye Faye Dunaway Dunaway hp. Great Great Challenger Challenger 17 hp. 18 George George Clooney Clooney Great Challenger Challenger 18 Great 19 Howard Howard ”Ovennævnte” ”Ovennævnte” Tobin Kronos Kronos 19 Tobin

17,9m 17,9m 4,15,8m* 4,15,8m*

17,7am 17,7am 13,8ak* 13,8ak*

6.500 6.500 skr skr 90.614 kr kr 90.614

44 st. st. 00 -- 00 -- 00 28 st. st. 55 -- 22 -- 22 28

3,18,4m 3,18,4m

3,17,6am 3,17,6am

20.078 kr kr 20.078

11 st. st. 11 -- 11 -- 11 11

RENDEZVOUS 19,5m 19,5m -- 15,3ak, 15,3ak, 103.100 103.100 kr. kr. Mor Mor til til 88 afkom afkom (00-10), (00-10), bl.a. bl.a. RENDEZVOUS 03 Lupo hp. Re Re Dei Dei Jet Jet 6,16,6L* 6,12,6ak 1.055.014 kr. kr. 03 Lupo Bianca Bianca hp. 6,16,6L* 6,12,6ak 1.055.014 Som 2-åring 2-åring 1’er 1’er ii Jydsk Jydsk 2-årings 2-årings Grand Grand Prix. Prix. Som Som 3-åring 3-åring 1’er 1’er ii Dansk Dansk Hoppe Hoppe Kriterium Kriterium (Gr. (Gr. II), II), Grand Grand Circle Circle 3-års 3-års Hoppe Hoppe Championat Championat (Gr. (Gr. II), II), Som Hoppe Grand Grand Prix-prøve. Prix-prøve. Som Som 4-åring 4-åring 1’er 1’er ii Jydsk Jydsk 4-årings 4-årings Hoppe Hoppe Grand Grand Prix, Prix, Grand Grand Circle Circle 4-års 4-års Hoppe Hoppe Championat Championat (Gr. (Gr. II), II), Hoppe Hoppe Grand Grand PrixPrixHoppe prøve, Hoppe Hoppe Derby-prøve. Derby-prøve. prøve, Donna Lupo Lupo 2,15,3k* 4,15,1am 102.675 kr kr Donna 2,15,3k* 4,15,1am 102.675 04 Merlot Merlot D DK K Exp Be Be hp. Gill’s Gill’s Victory Victory 16,4L 12,8am 74.045 €€ 04 Exp hp. 16,4L 12,8am 74.045 06 Orlando Orlando †12 King Conch Conch 17,4m 15,1am 37.574 kr. kr. 06 †12 King 17,4m 15,1am 37.574 07 Pascha Pascha †13 Re Dei Dei Jet Jet 17,6m 3,18,7am 12.500 kr kr 07 †13 Re 17,6m 3,18,7am 12.500 08 Ruby Bianca ”Ovennævnte” hp. Re Dei Jet 08 Ruby Bianca ”Ovennævnte” hp. Re Dei Jet 10 Tour Bianca hp. Credit Winner 3,17,2m 3,16,0am 47.760 kr 10 Tour Bianca hp. Credit Winner 3,17,2m 3,16,0am 47.760 kr Fenwick 3,17,5m 3,18,0am 16.164 kr kr Fenwick 3,17,5m 3,18,0am 16.164 GULLE PAN PAN 23,8k 23,8k -- 19,6ak, 19,6ak, 13.790 13.790 kr. kr. Mor Mor til til 99 afkom afkom (86-01), (86-01), bl.a. bl.a. GULLE 89 ”Ovennævnte” hp. Hairos Hairos 89 Rendezvous Rendezvous ”Ovennævnte” hp. 91 †10 My Nevele Nevele 91 Tinutinna Tinutinna †10 My 92 Vanutinna Vanutinna †10 Game Høgh Høgh 92 †10 Game

19,5m 19,5m 17,1m 17,1m 18,2m 18,2m

15,3ak 15,3ak 15,6ak 15,6ak 16,6am 16,6am

103.100 kr kr 103.100 157.800 kr kr 157.800 66.770 kr kr 66.770

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt -- for for yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter & & anmelder: anmelder: Peter Peter Fog, Fog, Ansager Ansager -- Tlf: Opdrætter Tlf: 20 20 61 61 83 83 55 55

78

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHA GEN SALE 2020

21 sejre sejre 21


US US // Fr Fr 57 // 43 57 43

Brun Brun hoppe hoppe født født 24. 24. marts marts 2019 2019 v. Brillantissime v. Brillantissime

af af

(f) (f)

Indy de de Vive Vive (f) (f) Indy Kidea (f) (f) Kidea

Ready Cash Cash (f) (f) Ready

11,0ak, 11,0ak, 958.375 958.375 € € -- 34 34 st. st. 12 12 -- 7 7 -- 3 3

Ivre de de Victoire Victoire (f) (f) Ivre

To To You You

Love You You (f) (f) Love

13,7ak, kr. -- 47 13,7ak, 145.999 145.999 kr. 47 st. st. 9 9 -- 6 6 -- 7 7

Chirly Santana Santana (d) (d) Chirly

Buvetier d’Aunou d’Aunou (f) (f) Buvetier April Pearl Pearl (f) (f) April Coktail Jet Jet (f) (f) Coktail Guilty of of Love Love (f) (f) Guilty

Sharif Sharif di di Iesolo Iesolo (i) (i) Lovely Lovely Gesture Gesture (us (us

v. BRILLANTISSEME (F) (F) 11,5m 11,5m -- 11,0ak, 11,0ak, 958.375 958.375 € 34 st. st. 12 12 -- 77 -- 33 På Derbyauktionen Derbyauktionen -- 11 afkom afkom (Hi. (Hi. 0/ 0/ Hp. Hp. 1) 1) v. BRILLANTISSEME € -- 34 På Ready Cash-sønnen Cash-sønnen debuterede debuterede som som 2-åring, 2-åring, hvor hvor den den dette dette år år var var den den mest mest vindende vindende ii sit sit hjemland hjemland med med fire fire sejre sejre ii seks seks starter, starter, bl.a. bl.a. ii Prix Prix Ready Emmanuel Margouty Margouty (Gr. (Gr. II). II). Som Som 3-åring 3-åring fem fem sejre sejre samt samt 2’er 2’er ii Gruppe Gruppe I-løbet, I-løbet, Prix Prix Albert Albert Viel. Viel. Avlshingst Avlshingst ii Frankrig, Frankrig, hvor hvor Brillantissimes Brillantissimes ældste ældste Emmanuel afkom er er 44 år år ii 2020. 2020. Far Far til til seks seks afkom, afkom, der der har har indløbet indløbet 100.000 100.000 € € eller eller mere mere -- Mest Mest vindende vindende er er hopperne hopperne Girls Girls Talk Talk (hp) (hp) 12,1m, 12,1m, 312.900 312.900 €, €, afkom Gemme de de Busset Busset (hp) (hp) 13,3m, 13,3m, 186.520 186.520 € € og og Guerilla Guerilla de de Simm Simm 13,8m, 13,8m, 127.740 127.740 €. €. Mest Mest vindende vindende hingst hingst er er Granon Granon Vadaquais Vadaquais 12,3m, 12,3m, 156.000 156.000 €. €. Gemme Moderlinie: Moderlinie: TO YOU YOU 15,6m 15,6m -- 13,7ak*, 13,7ak*, 145.999 145.999 kr. kr. 47 47 st. st. 99 -- 66 -- 77 Mor Mor til til 11 afkom afkom (19). (19). TO 19 “Ovennævnte” hp. Brillantissime Brillantissime 19 Hometown Hometown “Ovennævnte” hp. CHIRLY CHIRLY SANTANA SANTANA (D) (D) 3,19,1am, 3,19,1am, 44.523 44.523 kr. kr. Mor Mor til til 77 afkom afkom (98-10), (98-10), bl.a. bl.a. 99 All Exp DK DK Defi d’Aunou d’Aunou 99 All Nations Nations (s) (s) Exp Defi 08 En En Vie Vie La La Rose Rose (s) (s) Exp No No hp. Daguet Daguet Rapide Rapide 08 Exp hp. 10 To hp. 10 To You You “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Love Love You You LOVELY GESTURE GESTURE (US) (US) Mor Mor til til 17 17 afkom afkom (81-01), (81-01), bl.a. bl.a. LOVELY 83 Janice’s hp. Lindy’s Lindy’s Crown Crown 83 Janice’s Crown Crown (us) (us) hp. Whiteland Janice Janice (us) (us) Exp Exp Sv Sv Whiteland Whiteland Rosemary Rosemary (us) (us) Whiteland Blazing Janice Janice (us) (us) Exp Exp ItIt Blazing Nonant Le Le Pin Pin (i) (i) Nonant Onice Axe Axe (i) (i) Exp Sv Sv Onice Exp Ecorce d’Orange d’Orange (i) (i) Ecorce Tic Tag Toe (us) Tic Tag Toe (us) 84 Whiteland Whiteland Sean Sean (us) (us) Speedy Somolli Somolli 84 Speedy 87 Whiteland Somolli (us) (us) Speedy Somolli Somolli 87 Whiteland Somolli Speedy 90 Sultan Sultan Bond Bond (s) (s) Speedy Somolli Somolli 90 Speedy 92 Chirly Chirly Santana Santana (d) (d) “Ovennævnte” “Ovennævnte” hp. Sharif Sharif di di Iesolo Iesolo 92 hp. 94 El El Santana Santana (d) (d) Diamond Way Way 94 Diamond

17,7m 17,7m 16,2m 16,2m 15,6m 15,6m

14,3k* 14,3k*

15,4k* 15,4k*

15,7am 15,7am 13,6ak 13,6ak 13,7ak* 13,7ak*

83.979 kr kr 83.979 260.876 nkr nkr 260.876 145.999 kr kr 145.999

2,14,7ak* 2,14,7ak* 3,11,0ak* 3,11,0ak* 13,2ak 13,2ak 12,7ak 12,7ak 11,0ak 11,0ak 11,3ak 11,3ak 14,0ak 14,0ak 12,2ak 12,2ak 4,14,3ak* 4,14,3ak* 4,14,7ak* 4,14,7ak* 14,4ak* 14,4ak* 3,19,1am 3,19,1am 13,2ak 13,2ak

$37.943 $37.943 1.917.513 skr skr 1.917.513 $107.299 $107.299 $85.425 $85.425 274.185 €€ 274.185 805.395 skr skr 805.395 256.057 skr skr 256.057 $149.354 $149.354 $107.947 $107.947 $142.203 $142.203 472.600 skr skr 472.600 44.523 kr kr 44.523 80.735 €€ 80.735

28 sejre sejre 28 10 sejre sejre 10 22 sejre sejre 22

Røntgenundersøgt Røntgenundersøgt uden uden anmærkninger anmærkninger (Nørlund (Nørlund Hestehospital, Hestehospital, Dyrl. Dyrl. Hans Hans Schougaard) Schougaard) -- For For yderligere yderligere oplysninger oplysninger se se opslag opslag på på boksdør boksdør eller eller på på www.dtc-auktion.dk www.dtc-auktion.dk Opdrætter Opdrætter & & anmelder: anmelder: Frank Frank & & Preben Preben Sørensen, Sørensen, Vodskov Vodskov -- Tlf: Tlf: 29 29 20 20 72 72 61 61 // 40 40 98 98 62 62 44 44

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

79


FØLHOPPER

REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ DERBYAUKTIONEN MOR (ÅRINGS NAVN, KØN, V. HINGSTS NAVN) KATALOG NR. Alanya Sisa (Houdini, hingst, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Alicante Ås (s) (Hollywood Stone, hingst, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Anna Simoni (Hannah Simoni, hoppe, v. Timoko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Annie Buddyhome (n) (Hilltop, hoppe, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Believe it or Not (Hardcore, hingst, v. Propulsion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Betty Boop (Honey Babe, hoppe, v. Love You) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Call Me Flying (us) (Hannibal Ice, hingst, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Da Do Run Run (Having Fun, hoppe, v. Muscle Massive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Dancing Sund (s) (Heavenly Stone, hingst, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Deni Cheval (s) (Hitchhiker, hingst, v. Creatine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Diamond Daisy (Hannibal, hingst, v. Orecchietti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Elegant Lady (Harrison Ford, hingst, v. Broad Bahn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Elma Gold (s) (Harper, hoppe, v. Broadway Hall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Epeichette (i) (Hey Jude, hoppe, v. Village Mystic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Farina K (Hope K, hoppe, v. Zola Boko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Flash Brodda (s) (Hit’n Run, hoppe, v. S J’s Caviar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Gianina (s) (Hot Shot, hingst, v. Djali Boko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Global Lady (s) (High Class Photo, hingst, v. S J’s Photo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Graceful Glide (us) (Hancock Black, hoppe, v. Bird Parker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Grande Armee (i) (Homeparty, hoppe, v. Axis di Jesolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hawaii Broline (s) (Holyfield, hingst, v. Quid Pro Quo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Highlight F H (Haley D C, hoppe, v. Noras Bean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Impeccable I T (i) (Hotel California, hoppe, v. Infinitif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Komner (s) (Helge Cook, hingst, v. Broad Bahn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Krystal Vang (Hillbilly, hingst, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Majlis Palema (s) (Herbie Hancock, hingst, v. Centurion ATM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mangala Dream (us) (Hereiam D C, hoppe, v. Atlas de Jourdes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Moonwalk Shadow (Highway Shadow, hoppe, v. Dominion Beach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 My Starlight (us) (Highlight, hingst, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 N S Hyrdehøj (Hyrdehøj Easter, hoppe, v. From Above US) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Nancy Lavec (s) (Hillsborough, hingst, v. Credit Winner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Novita Reerstrup (Hans Reerstrup, hingst, v. Michael’s Turn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 O’Lady Flax (s) (Hotliner, hingst, v. Infinitif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Opera Line (Hope Line, hoppe, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Optimal Sensei (Hokita, hoppe, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ovita Bork (Hovita, hoppe, v. Infinitif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Park’s Winner (Hope, hoppe, v. Quite Easy U S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Perfect Speed (Hnokki Speed, hingst,v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pila Lane (Huila, hoppe, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pippi Reerstrup (Harry Reerstrup, hingst, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pyret Eme (s) (Havanna K, hoppe, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Red Rose Face (s) (Heide, hoppe, v. Dominion Beach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Remind La Marc (Hold Me, hingst, v. Quid Pro Quo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 80

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020


MOR (ÅRINGS NAVN, KØN, V. HINGSTS NAVN) KATALOG NR. Rhea (Harpy, hingst, v. Bar Hopping) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ruby Bianca (Howard, hingst, v. Tobin Kronos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Salina (Honey Shadow, hoppe, v. Cash And Go) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Serina Rold (Honeymoon, hoppe, v. Wishing Stone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Smaragd (Hamilton, hingst, v. Muscle Massive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sopran Sund (s) (Hollywood Shadow, hoppe, v. Dominion Beach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Support Vacation (n) (Heylo Vacation, hoppe, v. Coktail Jet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Supreme d’Invern (s) (Honey, hoppe, v. ENS Snapshot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Swinging Single (s) (Hornbeam, hingst, v. Magic Tonight) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tiffany Sisa (Himalaya Sisa, hoppe, v. Broad Bahn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Tiny Pearl (s) (Helga, hoppe, v. S J’s Caviar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 To You (Hometown, hoppe, v. Brillantissime) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Touch of Babe (Hansi Thorup, hingst, v. Dominion Beach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Victory Please (us) (Hilfiger, hingst, v. Varenne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Whisper Line (Havannah Line, hoppe, v. S J’s Caviar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wild Jessie (s) (Henrik Will, hingst, v. Great Challenger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

AUKTIONSBUFFET fra kl. 17.30 – kr. 225 ,Kaffe & kage kan tilkøbes Bordbestilling på tlf. 888 11 251 E-mail: susanne@trav.dk

DTC’S DERBYAUKTION | COPENHAGEN SALE 2020

81


COPENHAGEN SALE 2019 – KOMPLET SALGSRESULTAT NR.

NAVN

AFKOMMETS FAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Geo Holmsminde Gauguin Gekko Shadow Galliano Gloria Line Nearly Perfect (s) Galliano Peak Gold Ripasso Gasoline Stone Great Shadow Goforit Great Russell Glamour Holmsminde Get Strong (s) Gin Flame Givenchy George Clooney Giselle Laser Gaston Design Griffith Glory Holmsminde Gibson S H Gucci La Marc Gucci Shadow Gucci Cat Geo Goanna Green Card General Photo Goldie Holmsminde Giant Gucci Line Gaby Blåbjerg Garcon Gone Fishing Louane (s) Gallant Holmsminde Golden Hulsig Gucci Girl Galant Østervang Gestus Give Me Love Gamesetandmatch Gin Tonic Ice Ginger Gloria K Golddigger Grace V O Golden Bay Geert Game On Shadow Goop Gasolin Great Moment (s) Gaja Rose Greenday Tir Golden Stone Gizella C N Gunpowder

Broadway Hall Prodigious Broad Bahn Michael’s Turn Great Challenger Charly du Noyer Ganymede Love You Wishing Stone Great Challenger Ens Snapshot Russell Hill S J’s Caviar Donerail Creatine Ken Warkentin Great Challenger Andover Hall Orlando Vici Readly Express Muscles Yankee S J’s Caviar Lindy Lane Quite Easy U S Michael’s Turn Zola Boko Wishing Stone Texas Charm S J’s Photo S J’s Caviar Pine Chip S J’s Caviar Great Challenger Gigant Neo Farifant Charly du Noyer Broadway Hall Broad Bahn Brillantissime Wishing Stone S J’s Caviar Russell Hill Prodigious Great Challenger Goetmals Wood Wishing Stone Michael’s Turn Great Challenger S J’s Caviar Great Challenger Broad Bahn Love You Ens Snapshot Great Challenger S J’s Caviar Broad Bahn Wishing Stone Great Challenger Brillantissime

DERBYAUKTIONENS DYRESTE I 2019

Foto: Burt Seeger 82

Griffith blev Derbyauktionens dyreste åring i 2019 med et hammerslag på 210.000 kr. Aalborg-træner Bo Westergaard købte hesten til Stutteri Vang Hovedgård.

DTC’S DERBYAUKTION DERBYAUKTION || COPENHA COPENHAGEN GEN SALE SALE2020 2020

PRIS 30.000 kr. 70.000 kr. 10.000 kr. 50.000 kr. 130.000 kr. 90.000 kr. 100.000 kr. 120.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 25.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr. 20.000 kr. 60.000 kr. 40.000 kr. - kr. - kr. 30.000 kr. 210.000 kr. 30.000 kr. 100.000 kr. 20.000 kr. - kr. 30.000 kr. 40.000 kr. 110.000 kr. 80.000 kr. 80.000 kr. 30.000 kr. 50.000 kr. 150.000 kr. 110.000 kr. 15.000 kr. 40.000 kr. 40.000 kr. 25.000 kr. 10.000 kr. 150.000 kr. 50.000 kr. 150.000 kr. 20.000 kr. 50.000 kr. 60.000 kr. 30.000 kr. 70.000 kr. 25.000 kr. 20.000 kr. 65.000 kr. 180.000 kr. 25.000 kr. 100.000 kr. 95.000 kr. 40.000 kr. - kr. 15.000 kr. 55.000 kr. 65.000 kr. 240.000 kr.

KØBER Tilbage Axel Jacobsen Tilbage Leif Larsen Steen Juul Staffan Nilsson Jeppe Juel Kaj Jensen Jens Kurt Sørensen Tilbage Erik B. Nielsen Mads Hviid Nielsen Tilbage Tilbage Rengøringsservice Danmark Kenneth Nielsen UDGÅET UDGÅET Cowboyland Aalborg Bo Westergaard Tilbage Kenneth Nielsen Chris Wydoijvk UDGÅET Rengøringsservice Danmark Tilbage Nicolaj Andersen Untersteiner Training Tilbage Tilbage Tilbage Kirsten Grandahl Kaj Jensen Tilbage Ola Samuelsson Marc Bæk Nielsen Tilbage Rengøringsservice Danmark Bo Westergaard Tilbage Enghavegaard ApS Lone Pedersen Menhammar Stuteri Tilbage Søren Bang Hansen Erik Jensen Tilbage Tilbage FC Bryggen ApS Jens Kurt Sørensen Christian Sejr Tilbage Henrik Poulsen Tomas Malmqvist Ingen bud Liv-Jorunn Lund Morten Friis Erik B. Nielsen Tilbage

GENNEMSNITSPRIS 2019

GENNEMSNITSPRIS 2015

(solgte heste):

(solgte heste):

72.837 kr. (+17,0%)

43.931

GENNEMSNITSPRIS 2018

GENNEMSNITSPRIS 2014

(solgte heste):

(solgte heste): 55.418 kr. (+23,2%) GENNEMSNITSPRIS 2013

62.262 kr. (-15,6%)

GENNEMSNITSPRIS 2017 (solgte heste):

73.750 (+51,4%)

GENNEMSNITSPRIS 2016

(solgte heste): 45.000 kr. (+12,2%) GENNEMSNITSPRIS 2012

(solgte heste):

(solgte heste):

48.721 (+10,9%)

40.109 kr.


VI SES I AALBORG! 19.-20. SEPTEMBER 2020 til Opdrætterforeningens åringsauktion og Aalborg Store Pris-weekend med toptrav!

HOVEDSPONSOR: Event Eksperten ApS v/Kim Kærslund

Læs meget mere på www.travavl.dk og www.danskhv.dk/racing-arena-aalborg


Vi støtter travsporten

vsporten!

Hestedyrlæger Døgnvagt

Højgård –Vi støtter travsporten! Odense tlf. 6596 4888 DØGNVAGT Århus tlf. 7580 1999

Profile for NHJepsen

DTC's Derbyauktion Copenhagen Sale 2020  

DTC's Derbyauktion Copenhagen Sale 2020  

Profile for nhjepsen
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded