Page 1

ARRANGERES I SAMARBEJDE MED RACING ARENA AALBORG AF FORENINGEN AF TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK

AUKTION 2019 Lørdag den 14. september kl. 17.00 på Racing Arena Aalborg Skydebanevej 25, 9000 Aalborg

FORENINGEN AF TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK Svanekevej 45, 5751 Østermarie • Tlf.: +45 3250 6535 mikkelstub@msn.com • www.travavl.dk


At miste sin hest kan ikke gøres op i penge… – MEN EN GOD FORSIKRING KAN HJÆLPE DIG TIL AT KOMME VIDERE

Som Som medlem medlem af af Opdrætterforeningen Opdrætterforeningenopnår opnår du 10% RABAT på livsforsikring du 10% RABAT på livsforsikring

146070 Wiegaarden · 150462

142040

LIVSFORSIKRING • FØL-FORSIKRING • SYGEFORSIKRING • ANSVARSFORSIKRING • RIDEUANVENDELIGHEDSFORSIKRING • AVLSUANVENDELIGHEDSFORSIKRING

Forchhammersvej 15 · 1920 Frederiksberg C · Tlf. 63 57 11 22 · dansk-hesteforsikring.dk Forchhammersvej 15 · 1920 Frederiksberg C · Tlf. 63 57 11 22 · dansk-hesteforsikring.dk H I N G ST E K ATAL OG 2 0 1 7

5


OPDRÆTTERFORENINGEN OG RACING ARENA AALBORG BYDER VELKOMMEN TIL AUKTION Med stor glæde byder Foreningen af Traveropdrættere i Danmark – igen i 2019 i godt samarbejde med Racing Arena Aalborg – velkommen til auktion. Konceptet er forholdsvis uændret fra vi første gang afholdt auktion på Racing Arena Aalborg i 2014. Første hest går i ringen kl. 19.00 og med vores professionelle auktionarius Peter Lund som styrmand, er vi sikret en hurtig og effektiv auktion. Vi har i år 64 numre i auktionskataloget. Ind imellem disse spændende åringer sælger vi bedækningsretter til brug i 2020 efter de internationale tophingste Crazed, Creatine, Nuncio, Sebastian K og Southwind Frank. Alle beskrivelser vedrørende røntgen er opslået på åringernes boksdøre, og det er således yderligere en god grund til at besøge boksområdet for at bese hestene og beskrivelserne dér i løbet af dagen og aftenen. Auktionen i år foregår igen inde på staldområdet på væddeløbsbanen i Aalborg. Med dét håber vi at fortsætte den etablerede gode tradition med et arrangement, der – sammen med løbene der afvikles i løbet af eftermiddagen – giver god mulighed for at bese auktionshestene. Spisningen før auktionen gør, at auktionen er en let tilgængelig og indbydende oplevelse for de besøgende, der ønsker at deltage i det hele. Allerede fra kl. 10.00 er der mulighed for at se hestene i boksene og få dem forevist i umiddelbar nærhed. Racing Arena Aalborg afvikler i denne weekend årets største løb på banen, Aalborg Store Pris, der køres søndag. Men også lørdag afvikles løb inden auktionen starter. På programmet er ikke mindst de to Auktionsløb. Det er et løb for 2-årige heste, med det anmeldelseskrav, at hesten skulle være tilmeldt en af det foregående års auktioner – enten Opdrætterforeningens i Aalborg eller Derbyauktionen på York Stutteri. Vi håber alle får en rigtig god auktion og oplevelse omkring hele arrangementet, og takker allerede nu for interessen.

Foreningen af Traveropdrættere i Danmark Mikkel Stub, formand

Køberprovision til A-trænere Til Aalborg-auktionen 2019 indføres en ordning, der udløser en provision på 5% af salgsprisen til en licenseret A-træner, såfremt det er ham/hende, der er køber. De 5% fradrages sælgers afregning, og samtidig halveres det oprindelige sælgersalær til at udgøre 2,5%. Det vil fremgå på hver enkelt hests side, om opdrætteren/anmeldt har tilmeldt hesten til denne ordning.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

3


AUKTIONSBETINGELSER FORENINGEN AF TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARKS AUKTION PÅ RACING ARENA AALBORG

LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER 2019 §1

Auktionen afholdes af Foreningen af Traveropdrættere i Danmark (Opdrætterforeningen) i samarbejde med Racing Arena Aalborg.

§2

Auktionen er åben for registrerede travheste født i 2018.

Opdrætterforeningen forbeholder sig ret til at aflyse auktionen, eksempelvis ved manglende (et for lille antal) tilmeldinger.

§3

Anmeldelse til auktionen er kun gyldig, når anmeldelsen sker på auktionsholders anmeldelsesblanket subsidiært andet medie defineret af Opdrætterforeningen.

Anmeldelsesgebyr udgør kr. 1.200 + moms pr. åring for medlemmer af Opdrætterforeningen og kr. 2.000 + moms pr. åring for ikke medlemmer.

Anmeldelsesgebyret forfalder ved optagelse på auktionen.

§4

Anmeldelsesfristen til auktionen udløber efter den 1. juli 2019.

Opdrætterforeningen, Svanekevej 45, 3751 Østermarie. Mail: mikkelstub@msn.com

§5

Registreringsattest på de godkendte heste skal være Opdrætterforeningen i hænde senest sammen med anmeldelsen.

§6

Mindste bud på auktionen er kr. 10.000 (+ evt. moms)

Opdrætterforeningen forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen.

Dersom ejeren af en tilmeldt hest har forfalden gæld til DTC eller Opdrætterforeningen, kan ejerens heste slettes fra deltagelse på auktionen helt frem til afholdelsen.

Der tilmeldes på Opdrætterforeningens anmeldelsesblanket der skal sendes til:

Anmelder har ikke mulighed for at fastsætte en anden mindstepris på den udbudte hest, men må selv, eller gennem en befuldmægtiget, byde med på auktionen. Auktionarius fastsætter størrelse af overbud.

§7

Afmeldes en anmeldt hest efter udsendelse af korrektur af auktionssiden, men før auktionsdagen, refunderes anmeldelsesgebyret ikke.

§8

Udebliver en hest, eller afmeldes en hest uden bekræftet dyrlægeattest på sygdom på auktionsdagen, betaler anmelder til arrangørerne kr. 15.000 + moms.

§9

De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for anmelders risiko, på Aalborg Væddeløbsbane i forbindelse med auktionen. Anmelderne af de godkendte heste vil modtage særskilt oplysning om vilkår for opstaldningen.

§10 Ved hestens ankomst og før opstaldning i auktionsområdet skal Opdrætterforeningen modtage en højst 3 dage gammel dyrlæge- eller ejerattest, der attesterer at pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at pågældende hest kommer fra et sted hvor der ikke er smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere attestere, at den er i besiddelse af normale ydre kønsorganer. Sammen med dyrlæge- eller ejerattest for sundhed skal auktionshestens Hestepas afleveres i Opdrætterforeningens varetægt under auktionen. I hestepasset skal gyldige vaccinationer være indføjet. Vaccination skal have fundet sted senest 14 dage før ankomsten til auktionsstedet. Såfremt hesten ikke er basisvaccineret, vaccineres den 2 gange med 1 måneds mellemrum, hvoraf sidste vaccination skal have fundet sted senest 14 dage inden ankomsten. 4

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


Røntgenfotografering er påbudt for alle tilmeldte åringer.

I dokumentation for røntgenfotografering skal minimum anføres følgende projektioner taget: a. Latero-medial projektion af alle 4 tæer. b. 115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial projektion af begge haser. c. Caudolateral-craniomedial oblique projektion af begge bagknæ.

Dyrlægeattest samt en udtalelse fra den dyrlæge der har foretaget røntgenfotograferingen skal være Opdrætterforeningen i hænde senest 15. juli 2019.

I auktionskataloget vil følgende vedr. røntgen fremgå: For åringer, der konkluderes som ”Der er ikke fundet røntgenologiske forandringer” I kataloget – Ingen anmærkninger.

For åringer, der konkluderes som ”Ingen anmærkninger efter operation” I kataloget - Ingen anmærkninger efter operation.

For åringer, der konkluderes som ”De røntgenologiske fund anses ikke – eller kan ikke udelukkes – at få betydning” I kataloget: - Røntgenbemærkninger – se opslag på boksdør.

Røntgenundersøgelserne skal ske med digital røntgen.

Åringer, der konkluderes som ”De røntgenologiske fund er af så omfattende karakter, at de anses at få betydning” – Vil ikke kunne optages på auktionen. Den detaljerede røntgendokumentationen ophænges på hestens boksdør. Auktionens- dyrlæge og -arrangører har ret til ved ankomsten eller på auktionsdagen, at afvise heste, der ikke er i normal god stand eller med tvivlsomme fysiske kendetegn.

§11 Hestene købes som beset af køber og i den stand, hvori de ved hammerslag forefindes og uden garanti af nogen art. Efter hammerslag står hesten for købers regning og risiko i enhver henseende. Det skal dog bemærkes at Købelovens betingelser i muligt omfang finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger. §12 Auktionsholder påtager sig intet ansvar for de anmeldte heste, deres stand eller for det i kataloget anførte. Rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt korrekte og ført ajour per 15. juli 2019. §13 Anmelder holder Opdrætterforeningen skadesløs for ethvert påkrav, det være sig krav om erstatning, sagsomkostninger eller andet som Opdrætterforeningen måtte ifalde som konsekvens af de ved hestene anførte bemærkninger. Købere er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedrørende hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget. §14

Auktionsholder påtager sig intet ansvar for betaling af de solgte Åringer.

Betaling for det købte betales efter fremsendt faktura, eller kontant af køber ved hammerslag. Auktionsholder er, såfremt anmelder ikke har modsat sig dette, berettiget til at bevilge kredit i op til 14 dage fra auktionsdagen. Eventuelle tab som følge af afgiven kredit, kan ikke rettes mod auktionarius eller Opdrætterforeningen. For heste som sælges til købere, som er bevilget kredit gælder: • Hesten livsforsikres i kreditperioden for købers regning for den samlede købspris. (budsum + evt. moms + salær + moms) • Forsikringen tegnes i ”Dansk Hesteforsikring” til 2 % af forsikringssummen pr. påbegyndt måned. • Ejendomsretten overgår først til køber når hele købesummen, inkl. moms og salær, er indbetalt til Opdrætterforeningen.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

5


Skulle en indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen.

§15 For heste, der er anmeldt til auktionen af sælgere der er momsregistreret, gælder at anmelder skal oplyse momsnummer til Opdrætterforeningen. §16 Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, køber har intet krav på et eventuelt overskud. Ønsker sælger eller køber at foretage retslige skridt mod modparten, skal dette ske på eget initiativ og for egen regning. En sådan handling er Opdrætterforeningen uvedkommende. §17

Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk.

§18 Det enkelte salg sker ved hammerslag. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge.

Ved hammerslag betaler Anmelder 5 % af budsummen plus moms i salær til Opdrætterforeningen. Ved hammerslag betaler køber budsummen plus moms på budsum jf. §15

Ved hammerslag betaler køber yderligere 5 % af budsummen plus moms i salær til Opdrætterforeningen.

Ved tilbagekøb af åringer: Ved bud på kr. 25.000 og derudover betaler sælger 5% + moms af den samlede budsum.

§19 Erlægges betalingen ikke kontant ved hammerslag eller indenfor den oplyste betalingsfrist, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 6 % pro annum fra hammerslag til betaling sker. §20 Indskud til Auktionsløb 2020: (Afvikles på Aalborg Væddeløbsbane i forbindelse med Aalborg Store Pris) - for heste (åringer), der har været optaget i auktionskatalog til enten Opdrætterforeningens auktion eller DTC’s Derbyauktion i 2019, er obligatorisk for såvel anmelder/sælger og køber og udgør:

Ved optagelse i auktionskatalog: Anmelder betaler kr. 500.

Udebliver/udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, betaler anmelder/sælger kr. 500.

Ved tilbagekøb: Anmelder/sælger betaler kr. 500.

Ved salg: Køber betaler kr. 500.

Yderligere indskud til Auktionsløb 2020: 1. Februar 2018: Ejer betaler kr. 500. 2. Ved startmelding: Ejer betaler kr. 1.500.

§21 Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af fejl, mangler, erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne fejl eller mangler, indbringes for de civile domstole efter reg-lerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal køber rette direkte overfor sælger. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, værneting er sælgers hjemting.

6

En sådan tvist er således såvel auktionarius som Opdrætterforeningen uvedkommende.

Ophold på auktionsarealerne sker på eget ansvar.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


SUPER TROT CUP 2019

FINAL - 03. 08. - BERLIN - 70.000 € - 2.500 m Winner: FABIO BIANCO (NL) & Rob de Vlieger

presented by

NEWPORT BREEDING

NUNCIO

to be continued.... 2020 @Super Trot Cup

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG @CupTrot

7


AUKTIONSDAGENS TIDER Auktionshestene er opstaldet i de nye stalde før og under auktionen. Selve auktionen finder sted i det store telt. Her findes også VIP-området.

Fra

Kl. 10.00 Eftersyn af auktionens heste

Kl. 17.00 Dørene til auktionsteltet åbnes

Kl. 17.30 Spisning

Kl. 19.00 Første hest går i ringen

Kl. 22.30 Auktionen forventes afsluttet

VIP-PLADS OG SPISNING Bestil plads på tlf. 8881 1207 eller info@aav.dk PRIS FOR SPISNING 3 slags kød, 2 slags kartofler og 3 salater

KUN KR. 195,Menuen leveres af Krapstrup Gårdbutik

KONTAKT VEDR. AUKTIONEN KAN SKE TIL: FORENINGEN AF TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK

Opdrætterforeningen: Mikkel Stub Jørgensen Tlf. 4010 3163 mikkelstub@msn.com

Aalborg Væddeløbsbane: Lars Hellerup Tlf. 2780 0449 LH@aav.dk

Ansvarshavende redaktør: Mikkel Stub Jørgensen Korrektur: Vibe Haastrup og Per Astorp 8

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


A NSSA A G E R D Y REEH HO OSSPPIITA TALL A AN N S AGGEERR DDYYRR EH O S P I TA L

A N S A G E R D Y R E H O S P I TA L

K L I N I K K E N P Å G A R T N E R H AV E N 5 I A N S A G E R K L I N I K K E N P Å G A R T N E R H AV E N 5 I A N S A G E R

K L I N I K K E N P Å G A R T N E R H AV E N 5 I A N S A G E R K L I N I K K E N P Å G A R T N E R H AV E N 5 I A N S A G E R

KLINIK KLINIK INSEMINERINGSSTATION KLINIK INSEMINERINGSSTATION KLINIK MR-SCANNING INSEMINERINGSSTATION MR-SCANNING INSEMINERINGSSTATION EU-HINGSTESTATION EU-HINGSTESTATION MR-SCANNING

MR-SCANNING EU-HINGSTESTATION EU-HINGSTESTATION

GÅRDEN (INSEMINERING) PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 6 GÅRDEN (INSEMINERING) PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 6

GÅRDEN (INSEMINERING) PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 6 GÅRDEN (INSEMINERING) PÅ TOFTEGÅRDSVEJ 6

LABORATORIUM LABORATORIUM AMBULANCE LABORATORIUM AMBULANCE LABORATORIUM HOSPITALSKIRURGI AMBULANCE HOSPITALSKIRURGI AMBULANCE RØNTGEN RØNTGEN HOSPITALSKIRURGI

HOSPITALSKIRURGI RØNTGEN RØNTGEN

Ansager Dyrehospital ApS Ansager DyrehospitalApS ApS Ansager Dyrehospital Ansager Dyrehospital ApS

Gartnerhaven 5, DK-6823 Ansager | Tlf. +45 7529 7066 Gartnerhaven 5, DK-6823 Ansager | Tlf. +45 7529 7066 AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG E-mail: post@ansagerdyrehospital.dk | www.ansagerdyrehospital.dk E-mail: post@ansagerdyrehospital.dk | www.ansagerdyrehospital.dk

Ansager Dyrehospital ApS Ansager DyrehospitalApS ApS Ansager Dyrehospital

WIEGAARDEN.DK . 155267 WIEGAARDEN.DK 155267 wiegaarden · .156619

Centurion A.T.M.

9


AUKTIONENS HESTE

– ALFABETISK

10

NR.

NAVN

40 41 34 63 50 35 20 31 44 23 64 37 18 29 19 4 43 26 16 58 11 24 27 57 9 47 1 62 32 15 14 54 7 52 36 42 56 45 5 49 28

Austin Broline Gadell Neergård Gaia Brogård Galant Lund Galobra (SE) Gangster Man Garant Neo Garby Rose Garsong Sali Gaute Gavicii T Gazella K Gefion Henley General Lund Georgian Downs Get A Wish Ghostbuster Giantstone Gibbs Gigi Rose Gilbert Toft Gin Tonic Ginger Ice Girl On The Beach Girlfriend Girlinspector Vega Girlswearsgucci Gitano Githa Toft Givemestoneheart Gizela Enggård Gizmo Gook Glad Nock Glide for the Win (SE) Glitterystone Global Beauty Glory Victory Go Fast Shadow Go For Glory Go Go Girl Go On Gardenia

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

KØN

Hingst Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hingst Hingst Hoppe Hingst Hingst Hingst Hoppe Hoppe Hingst Hingst Hingst Hingst Hingst Hingst Hoppe Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hingst Hoppe Hingst Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hoppe

FAR

MOR

Canepa Hanover From Above U S Farifant Michael’s Turn From Above Farifant Gigant Neo Michael’s Turn Michael’s Turn Thai Tanic Ens Snapshot Great Challenger Thai Tanic Ens Snapshot Great Challenger Wishing Stone Judge Joe Wishing Stone Dream Vacation Calvin Capar Ens Snapshot Great Challenger Great Challenger Canepa Hanover Great Challenger Great Challenger Great Challenger Varenne Yield Boko Wishing Stone Farifant Farifant S J’s Photo Charly du Noyer Wishing Stone Farifant Great Challenger Orlando Vici Ens Snapshot Great Challenger Great Challenger

Florida Queen Flo Jo Naval Brogård Athena Lund Alizia Outstrip La Marc Sweet Challenger Make Room For Me Ronja Sali Venus V Pandora T Diamonds Are Red Maxima Kate Lund Tini Wini Downs Amanda Vang Simb Laika (SE) Dare To Dream Cranberry Jetblack Face Oline Toft Cosmopolitan Jolly Dust Lindy’s Chorus Line Sunstep (SE) Natalie Bork Thedevilwearsprada Bella Cavalli Sirid Toft Only For Money Bravida Holmsminde Tender Kronos (IT) Soffi Nock Ready To Glide Vang Alicante Ås (SE) Lunas Victory Too Fast Shadow Safe Daiquiri (SE) Finess Southwind She Loves Marstall


NR.

NAVN

17 48 21 39 10 2 12 55 25 51 30 3 22 38 6 59 8 33 13 53 60 46 61

Goaheadandjudgeme God Save The Queen Godi Spring Godiva Tårs Gogo Gold Light Shadow Golden Flash (SE) Gonnabe Shadow Good Together Goodrik Google Shadow Got To Be Rose Grace Trøjborg Grazia Grease Great Jersey Groovy Baby Bounce Gucci Gogo Gucci Shadow Gulla Elholm Gullfoss Gunnar The Gunman Justeen Victory (NO)

KØN

Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hingst

FAR

MOR

Judge Joe Yield Boko Trophy Catch Trophy Catch Farifant Farifant S J’s Caviar Farifant S J’s Caviar Russell Hill Farifant Calvin Capar From Above U S Great Challenger S J’s Caviar Ens Snapshot Wishing Stone Our Love Quite Easy Farifant Friction Lavec Kronos Great Challenger

Photo Split Hanover Chelsea Girl Ravelle H (SE) True Love Lightyear Blåbjerg Flash Brodda (SE) Wannabe Laritz Coktail Matilde Pil Right Dream K Amorette Sund (SE) Romance La Marc Malaika Djuhm Sigma Vang Baroness Gwin Sweden Sport (SE) Noble Line Levi’s Lady Malou Elholm Västerbo Niagara Brown Sweet Sugar Justeen Hall (US)

Dicte Skovsende - vinder af Dansk Hoppe Kriterium 2018 - solgt på Aalborg-auktionen 2016 for 32.000 kr. AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

11


Af Christian Holch, www.adv-holch.dk

Der gælder særlige regler for auktionskøb i købeloven, og som på en række andre køberetlige områder, har købets karakter stor betydning for retsstillingen, såfremt det efterfølgende viser sig, at en hest købt på auktion er mangelfuld. Både som sælger og køber kan det være relevant at kende de grundlæggende juridiske principper, der regulerer auktionskøb. Køb, der sker på Opdrætterforeningens auktion i Aalborg, er dels reguleret af auktionsbetingelserne og dels af reglerne i købeloven. Såfremt der er tale om et civilkøb eller et handelskøb, reguleres købet af købelovens § 48, mens købelovens § 77, stk. 2 regulerer forbrugeres køb på auktionen. Som det vil fremgå af denne artikel, beror retsstillingen i nogle tilfælde dog på tilfældigheder, og den kan ofte også være behæftet med en stor usikkerhed. Civil- og handelskøb Udgangspunktet i købelovens § 48 er, at en køber ikke vil kunne påberåbe sig, at en hest lider af en mangel, når den er købt på auktion. Hesten anses populært sagt som ”købt som beset”. Køber må derfor afpasse størrelsen af sit bud på den enkelte hest efter risikoen for, at der kan vise sig at være mangler ved hesten, som ikke ville kunne påberåbes overfor sælger. Køber antages endvidere i civil- og handelskøb at være underlagt en skærpet undersøgelsespligt i auktionskøb, og det vil derfor være en ubetinget god ide at benytte sin egen veterinære rådgiver i forbindelse med afgivelse af større bud på en unghest på auktion. 12

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

Foto: Jørgen Bak Rasmussen

GODE RÅD VED AUKTIONSKØB

Til dette udgangspunkt gælder der dog nogle undtagelser. For det første gælder udgangspunktet efter lovens ordlyd ikke, hvis den købte genstand ”ikke svarer til den betegnelse, under hvilken den er solgt”. Fejl i dyrlægeattester En særlig problemstilling opstår, hvis det viser sig, at sælgers dyrlæge har overset røntgenologiske eller kliniske anmærkninger ved unghesten i forbindelse med de forudgående undersøgelser, som er en betingelse for, at hesten overhovedet kan sælges på auktionen. Røntgenbilleder og tilknyttede dyrlægeerklæringer fra sælgers dyrlæge spiller en betydelig rolle for købers vurdering af værdien af den enkelte unghest – og dermed størrelsen af det afgivne bud. Viser det sig, at der er fejl i disse dokumenter, vil køberens vej til at kunne påberåbe sig, at hesten lider af en køberetlig mangel formentlig være kort – også i civilog handelskøb. Sælgers svigagtige adfærd og købers skærpede undersøgelsespligt En anden undtagelse fra udgangspunktet gælder ifølge loven, hvis sælger har handlet ”svigagtigt”. Denne undtagelse kommer i spil, hvis en sælger har sat en unghest til salg på en auktion vel vidende, at den lider af en mangel. Der skal efter ordlyden af bestemmelsen relativt meget til før denne undtagelse kan bringes i anvendelse. I vurderingen indgår formentlig, hvilken betydning forholdet har for unghestens anvendelse som væddeløbshest (eller avlsdyr, såfremt der er tale om en


hingst med avlspotentiale). Jo mere væsentligt et forhold, der er tale om, jo lettere vil sælgerens tavshed om forholdet kunne anses som svigagtigt. Omvendt vil det også kunne spille ind, om det er et forhold, som let har kunnet konstateres af køber i forbindelse med en sædvanlig besigtigelse af unghesten forud for auktionen, da dette vil tale for, at køber ikke vil kunne påberåbe sig forholdet overfor sælger. Forbrugerkøb I forbrugerkøb, der som nævnt reguleres af købelovens § 77, stk. 2, er køberen bedre stillet, end tilfældet er for køber i et civil- eller handelskøb. Den væsentligste forskel på retsstillingen for auktionskøb i forbrugerkøb består i, at det direkte af lovens ordlyd fremgår, at køber kan påberåbe sig en mangel, hvis ”genstanden er i væsentlig ringere stand, end køberen under hensyn til omstændighederne havde grund til at regne med”. Køber man således som forbruger en unghest på Opdrætterforeningens auktion, som efterfølgende viser sig at lide af en skjult mangel, der gør den uegnet som væddeløbshest, vil køberen efter min opfattelse ikke være afskåret fra at gøre et mangelskrav gældende mod sælger i anledning heraf. Unghestene, der sælges på auktionen, sælges alle med travløb for øje og er sågar tilmeldt Auktionsløbet i Aalborg. Derfor vil det også være en indbygget forudsætning for en køber, at hesten skal kunne anvendes til travløb, og viser det sig, at den ikke er egnet hertil på grund

af en skade eller en lidelse, som var til stede på købstidspunktet, vil der med god ret kunne argumenteres for, at hesten dermed må anses for at være i væsentlig ringere stand, end hvad køberen havde grund til at regne med. Sælgers oplysningspligt Der gælder også skærpede krav omkring oplysningerne om hesten, når der er tale om et forbrugerkøb. Forbrugeren vil nemlig kunne påberåbe sig urigtige eller vildledende oplysninger om hesten, uanset om disse er afgivet af sælger i ond tro. Herudover kan forbrugerkøberen påberåbe sig forhold ved hesten, som sælgeren – uden at oplyse om – har kendt til eller burde have kendt til, hvis det er forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden. Der gælder altså med andre ord en meget vidtstrakt pligt for sælger til at give oplysninger om unghesten, som kan have betydning for en købers bedømmelse af hesten. Selv hvis sælger blot har en mistanke om en fejl eller lidelse ved hesten, bør sælger ifølge lovens forarbejder oplyse nærmere om mistanken og de omstændigheder, der begrunder mistanken, eller inden auktionen foretage en nærmere undersøgelse for at få be- eller afkræftet mistanken. Herudover består også den betydelige forskel, at forbrugerkøberen ikke er underlagt nogen reel undersøgelsespligt ved køb på auktion. AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

13


En paradoksal situation Forskellen på retsstillingen alt efter købets status medfører et noget uheldigt paradoks for en professionel sælger på en auktion som Opdrætterforeningens, hvor alle kan byde på de ungheste, der udbydes på auktionen. Det vil nemlig ikke være muligt på forhånd for sælgeren at vide, om den højstbydende vil være en anden professionel eller en forbruger. Dette gælder til dels også på købersiden, idet en privat køber heller ikke nødvendigvis vil kunne forudsætte, at alle sælgere af heste på auktionen er professionelle. En handel mellem to ikke-professionelle anses som et civilkøb, der reguleres af § 48 i købeloven. Som det fremgår, er der stor forskel på de krav, der stilles til køberens undersøgelsespligt, alt efter købets status. Problemet er reelt, fordi væddeløbssporten er kendetegnet ved, at en del aktive i branchen bevæger sig i grænseområdet mellem ren hobby, hobbyerhverv eller egentlige erhvervsdrivende. Grænsen for, hvornår man i køberetlig henseende kan anses som professionel, er ikke sort/hvid, og dermed kan der potentielt opstå tvister i forlængelse af auktionskøb, der reelt vil blive afgjort på baggrund af, om købet i sidste ende skal anses som et forbrugerkøb, et handelskøb eller et civilkøb. På en auktion som Opdrætterforeningens auktion, hvor både professionelle og private kan henholdsvis sælge og købe heste, består altså den paradoksale situation, at de krav, der kan stilles til sælgernes oplysninger om den enkelte hest, og de krav, der stilles til

14

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

købers undersøgelsespligt afhænger af, om kombinationen af henholdsvis sælger og køber falder sådan ud, at det er tale om et forbrugerkøb eller ej. Dette er ikke hensigtsmæssigt – navnlig for de mindre professionelle opdrættere, der har brug for at kunne sælge deres ungheste i størst mulig tillid til, at de ikke efterfølgende bliver mødt med mangelskrav fra købere af deres heste. Så længe både private og professionelle gives adgang til at byde på auktionen, er det næppe muligt at ændre på dette problem. Købelovens forbrugerbestemmelser er nemlig beskyttelsespræceptive, hvilket betyder, at de ikke kan fraviges til skade for forbrugeren, og man kan derfor ikke skrive sig ud af problemet ved at skærpe auktionsvilkårene.

CIVILKØB: En handel mellem to ikke-professionelle parter, hvor handlen ikke er formidlet af en professionel. HANDELSKØB: En handel mellem to professionelle parter. FORBRUGERKØB: En handel mellem på den ene side en forbruger og på den anden side enten en professionel eller en anden forbruger, hvor handlen er formidlet af en professionel.


Støt din bane, når du spiller på Derby25 Sådan støtter du din lokale bane med Derby25.dk 1. Opret en konto på Derby25.dk 2. Indtast banekoden for den bane, du ønsker at støtte 3. Du støtter nu den valgte bane, når du spiller på Derby25.dk Sådan modtager din lokale bane støtte Når du har oprettet dig og spillet for min. 500 kr. på Derby25, doneres automatisk 100 kr. til din valgte bane - uanset om du har vundet eller tabt på dine væddemål. Banestøtten kan kun gives én gang pr. kunde. Banekoden for din lokale bane:

0125 Charlottenlund Travbane - 0225 Jydsk Væddeløbsbane 0425 Billund Trav - 0525 Fyens Væddeløbsbane - 0625 Skive Trav 0725 Racing Arena Aalborg - 0825 Nykøbing F. Travbane 0925 Bornholms Brand Park - 1025 Klampenborg Galopbane

Spil nu på

DERBY25.DK 18+. StopSpillet.dk

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

15


1 Girlswearsgucci Great Challenger (US)

Thedevilwearsprada Moderlinie:

Mørkbrun hoppe, født 19. april 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Buvetier d'Aunou (FR) Juliano Star (FR) Star Gede (FR) Super Arnie (US) Super Torino (SE) Torinos Sweet L (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 8,0 %

7.188 kr.

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 16 %

Thedevilwearsprada

18,5v

(4-0-0-0)

Super Torino (SE)

17,6v 15,7a 94.273 sek. (21-1-3-5)

2015 Dance Tonight (SE), hp. (Great Challenger) 2016 Euroman (Pearsall Hanover) 2018 Girlswearsgucci, hp. (Great Challenger)

18,3m 20,3am (6-0-1-1)

2009 She Loves Marstall, hp. (Juliano Star) 2010 Thedevilwearsprada, hp. (Juliano Star)

14,6ak 18,5m

Mor til 2 afkom (15-18) 5.172 kr.

Mor til 6 afkom (09-15) bl.a: (14-2-1-2) 43.900 kr. (4-0-0-0) 7.188 kr. Exp SE Torinos Sweet L (SE) 18,1v 16,3a 104.300 sek. (13-3-1-0) Mor til 13 afkom (96-09) bl.a: 1996 Miss Pilaar (SE), hp. (Super Arnie) 16,6v 13,0a (36-10-5-7) 1.892.296 sek. Som 3-åring: 1'er i Guldstoet, Juliennes Lopp. 2'er i E3 Korta, Rikitikitavis Lopp. Som 4-åring: 1'er i Derbystoet. 3'er i Nordlands Grand Prix. Bobtail (SE), hp. (Juliano Star) 13,4v 11,4a (70-21-10-9) 5.192.838 sek. Som 3-åring:2'er i Quick Pay Pokalen. 3'er i E3 Korta. Som 4-åring:1'er i Breeders Crown, Derbystoet. Jullan (SE), hp. (Juliano Star) 15,9v 13,2a (21-9-4-5) 1.571.814 sek. Som 3-åring: 2'er i Gay Gals Lopp. Julle (SE) (Juliano Star) 14,6v 14,2a (18-4-2-1) 219.400 sek. Moviestar (SE), hp. (Juliano Star) 16,0m 14,8a (16-2-1-2) 131.800 sek. Conrads Rödluva (SE), hp. (S.J.'s Caviar) *16,4m *11,9am (15-10-3-1) 6.585.500 sek. Som 3-åring: 1'er i Svenskt Trav-Oaks, Breeders Crown 3-års hopper. Som 4-åring: 2'er i Drottning Silvias Pokal. 3'er i Stochampionatet. 1997 Torinos Boy (SE) (Alf Palema) 16,3v 14,9a (15-1-1-4) 152.898 kr. 2001 Super Torino (SE), hp. (Super Arnie) 17,6v 15,7a (21-1-3-5) 94.273 sek. 2004 Torinos Mali (SE), hp. (Malabar Circle Ås) 15,8v 13,7a (54-13-9-6) 457.700 sek. 2008 Torinos Cassano (SE) (Igor Brick) 16,0v 14,0a (46-1-5-6) 219.400 sek. Torino 19,1v 16,7a 229.280 kr. Mor til 10 afkom (80-93) bl.a: 1981 Hicka Käll (SE), hp. (Pay Dirt) 15,8v 16,6a (40-5-10-5) 311.600 sek. Jazza Käll (SE), hp. (Able Mission) 19,7v (8-1-0-0) 6.200 sek. J.T. Mulligan (SE) 14,5v 13,5a (51-6-6-10) 638.700 sek. Mujati (SE) 15,7v 13,7a (78-3-6-7) 260.550 sek. 1982 Crabata Käll (SE), hp. (Pay Dirt) 16,9v 16,5a (34-4-3-4) 175.000 sek. Smulle (IT) (Friendly Face) 15,9a (58-7-8-8) € 41.327 Vanity (IT), hp. (Ghendero) 16,1a (101-8-18-10) € 33.528 1989 Torinos Sweet L (SE), hp. (Ata Star L) 18,1v 16,3a (13-3-1-0) 104.300 sek. 1990 Brisco Barc (SE) (Spotlite Lobell) 16,7v 14,2a (69-17-9-6) 389.000 sek. 1993 Västerbo Extrem (SE) (Extrem) 14,5v 12,4a (121-24-14-11) 1.927.000 sek.

Opdrætter og anmelder: Mikkel Stub og Vibe Haastrup, Svanekevej 45, 3751 Østermarie. Telefon: 4010 3163 mail: mikkelstub@msn.com Røntgen: Uden anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrlæge Flemming Kofoed) Moms:

16

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


VIBE HAASTRUP & MIKKEL STUB

BETALT EKSTRAANNONCERING ER TILBUDT ALLE ANMELDERE/OPDRÆTTERE

OPDRÆT FRA

ÅRGANG 2018 Aalborgauktionen: Kat. nr. 1: Girlswearsprada, hoppe e. Great Challenger u. Thedevilwearsprada ue. Juliano Star Kat. nr. 6: Gin Tonic, hoppe e. Great Challenger u. Cosmopolitan ue. Varenne Kat. nr. 12: Golden Flash, hoppe e. S.J.’s Caviar u. Flash Brodda ue. Muscles Yankee Kat. nr. 37: Grazia, hoppe e. Great Challenger u. Malaika Djuhm ue. Sugarcane Hanover Kat. nr. 49: Go Go Girl, hoppe e. Great Challenger u. Finess Southwind ue. Alf Palema Kat. nr. 60: Gullfoss, hoppe e.Friction u.Västerbo Niagara ue. Credit Winner Derbyauktionen: Kat. nr. 54: Great Moment, hoppe e. Great Challenger u. Nightmare Face ue. Olimede Selected Sales: Kat. nr. 21: Gladiator, hingst e. Great Challenger u. Elma Gold ue. Good As Gold - Solgt 90.000 kr. Kat. nr. 42: George Harrison, hingst e. Ken Warkentin u. Trinity Brodda ue. Windsong’s Legacy - Købt tilbage

ÅRGANG 2019

Flash’n Hit (SE) hoppe e. S.J.’s Caviar u. Flash Brodda ue. Muscles Yankee Harper, hoppe e. Broadway Hall u. Elma Gold ue. Good As Gold Having Fun, hoppe e. Muscle Massive u. Da Do Run Run ue. Great Challenger Hector, hingst e. Great Challenger u. Pomerol ue. Juliano Star Highlight, hingst e. Great Challenger u. My Starlight ue. Donerail Hollie, hoppe e. Muscle Massive u. Sasha ue. Great Challenger Hope Of Glory, hoppe e. Great Challenger u. Glory Best ue. Muscles Yankee

FORVENTET ÅRGANG 2020 e. Great Challenger u. Arabia ue. Varenne e. Helpisontheway u. Da Do Run Run ue. Great Challenger e. Googoo Gaagaa u. Glory Best ue. Muscles Yankee e. Great Challenger u. Nightmare Face ue. Olimede e. S.J.’s Caviar u. Sabrina Journey ue. Explosive Matter e. Muscle Massive u. Sasha ue. Great Challenger e. S.J.’s Caviar u. Trinity Brodda ue. Windsong’s Legacy e. Great Challenger u. Västerbo Niagara ue. Credit Winner

Vi lægger vægt på, at vort opdræt ”får lov at være heste”, AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG og vokser op i flok udendørs med fri adgang til det bedste foder. Kontakt Mikkel Stub Jørgensen på tlf. (+45) 4010 3163 eller e-mail: mikkelstub@msn.com

17


2 Gold Light Shadow Farifant (IT)

Lightyear Blåbjerg Moderlinie:

Mørkbrun hoppe, født 13. maj 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) S.J.'s Photo (US) Fast Photo (US) Speedy Lobell (US) Sea Chanty (US) Starlight Blåbjerg Beauty Senator

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 4 %

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 31 %

Lightyear Blåbjerg 15,9m 14,1ak 255.372 kr. (54-2-5-6) Mor til 7 afkom (10-18) Som 4-åring: 2'er i Hoppe Derbyprøve. Placeret i Dansk Hoppe Derby. 2010 Triss Shadow, hp. (The Liquidator) 18,2m 14,2ak (50-1-3-6) 71.059 kr. 2013 Beatthebeastshadow, hp. (Dream Vacation) 18,5m 13,0ak (32-4-4-4) 217.184 kr. Som 3-åring: 2'er i Dansk Hoppe Kriterium, Hoppe Kriteriumsprøve. Hoppe Grand Prix Prøve. 3'er i: Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix, Dansk Avlsløb. Finalist i Dansk Hoppe Derby. 2014 Conrad Shadow (The Liquidator) 16,3m *13,4ak (25-3-5-2) 66.919 kr. 2015 Denice Shadow, hp. (Enjoy Lavec) 2016 Express Shadow (Our Love) 19,9k 19,5am (3-0-1-0) 4.850 kr. 2017 Firefly Shadow, hp. (Farifant) 2018 Gold Light Shadow, hp. (Farifant) Starlight Blåbjerg 16,1m 14,4ak 270.370 kr. (106-24-25-13) Mor til 12 afkom (92-09) bl.a: 2000 Home Blåbjerg (S.J.'s Photo) 15,5m 11,0ak 2.866.842 sek. Som 3-åring: 1'er i Kriteriumsprøve. 2'er i Dansk Trav Kriterium. Som 4-åring: 1'er i Dansk Trav Derby Aalborgs Store Pris, Derby prøve. Som ældre: 1'er i Mesterskab for Danmark, Gävle Stora Pris. 2'er i: N.J. Koster Memorial. 3'er i Copenhagen Cup, Ego Boys Minne, Axevallas Femårspris. 2002 Kimberley Blåbjerg, hp. (Dancer's Victory) 19,1m 15,3ak 449.375 kr. Som 2-åring: 2'er i Jydsk 2-årings Grand Prix. Placeret i Opdrætningsløb. Som 3-åring: 2'er i Hoppe Kriteriumsprøve. 3'er i Dansk Hoppe Kriterium. Som 4-åring: 1'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix, Hoppe Grand Prix Prøve. 3'er i Aalborgs Store Hoppe Pris. Vivo Torkdahl (Great Challenger) 14,7m 11,3ak (77-10-11-9) 368.449 kr. Ebony Blåbjerg, hp.(Having Said That) 14,3am (16-3-4-2) 236.092 kr. Ronaldo Blåbjerg (C R Commando) 16,2m 14,5ak (72-7-8-8) 202.082 kr. 2003 Lightyear Blåbjerg, hp. (Fast Photo) 15,9m 14,1ak (54-2-5-6) 255.372 kr. 2005 Nemo Blåbjerg (S.J.'s Photo) 16,0k 14,6am 224.046 kr. Som 4-åring: 3'er i Derbyprøve 2006 Only Blåbjerg (S.J.'s Photo) 15,4m 14,0ak 170.570 kr. 2007 Poeten Blåbjerg (Lindy Lane) 15,5k 14,8ak 364.850 kr. Som 2-åring: Placeret i Opdrætningsløb. Som 3-åring: 1'er i Grand Prix Prøve. 2'er i Dansk Trav Kriterium, Kriteriums Prøve. Som 4-åring: Placeret i Jydsk 3-årings Grand Prix Beauty Sernator

22,2k 22,3am 5.700 kr.

1984 Laredo Blåbjerg (Smart Noble) 1990 Starlight Blåbjerg, hp. (Sea Chanty)

18,8k 16,4am 16,1m 14,4ak

Mor til 10 afkom (80-93) bl.a: 151.010 kr. 270.370 klr.

Opdrætter og anmelder: Niels Jørgen Jensen, Stutteri Shadow, Gønderupgårdvej 239, 9760 Vrå. Telefon: 2087 0215 mail: stutterishadow@hotmail.com Røntgen: Røntgenbemærkning, der anses ikke at få betydning. (Aalborg Hestepraksis, Dyrlæge Paul Olausen) Moms:

18

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


3 Got To Be Rose Calvin Capar (IT)

Amorette Sund (SE) Moderlinie:

Brun hoppe, født 14. maj 2018 Super Bowl (US) Supergill (US) Winkys Gill (US) Balanced Image (US) La Goddess (CA) Jantilly Amy (US) Pine Chip (US) Scarlet Knight (US) Ruby Crown (US) Speedy Crown (US) Waltz Queen (US) Meadow Whirl (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 12 %

Amorette Sund (SE) 18,3v 17,7a 8.301 sek. 2012 Axl Rose 2018 Got To Be Rose, hp.

Waltz Queen (US)

(Buvetier d'Aunou) (Calvin Capar)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(11-0-1-1)

Mor til 2 afkom (12-18)

17,1a 77.085 sek. (10-3-0-3) Mor til 16 afkom (88-04) bl.a: 1988 Fantasy Sund (SE), hp. (Meadow Road) 15,4v 14,2a (84-12-9-9) 599.195 sek. Evidence Ås (SE) Angus Hall) 14,0v 11,1a (106-12-17-10) 3.701.622 sek. Som 2-åring: 2'er i Ontario Sire Stakes Gold Final, Ontario Sire Stakes Super Final. Som 4-åring: 1'er i Habib's Minnesløp, Derby Trial. 3'er i Solvalla Grand Prix. Som ældre: 2'er i E.J:s Guldsko. Manolito Ås (SE) (Mack Lobell) 14,9v 13,0a (82-5-9-10) 474.550 sek. Reality Ås (SE), hp. (Mr Vic) 16,7v (5-1-0-0) 30.000 sek. Ad Hoc (SE) (Yankee Glide) 15,7v 12,9a (18-6-3-0) 714.000 sek. Swede Deams (SE), hp. (Varenne) (38-11-6-1) 372.454 sek. 1989 Gazelle Sund (SE), hp. (Songcan) 16,3v 16,9a (39-4-3-2) 153.750 sek. Markis Index (SE) (Dream Lover) 15,2v 14,8a (121-11-12-11) 490.903 sek. 1991 Indus Sund (SE) (Sugarcane Hanover) 14,8v 15,6a (85-9-10-6) 1.157.465 sek. Som 3-åring: 1'er i Vårfavoriten. 2'er i Ibrahim Paschas Lopp. 3'er i Sommarfavoriten. 1992 Jenka Sund (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 16,7v 15,5a (21-2-3-1) 227.000 sek. Jenka's Boy (SE) (Shogun Lobell) 16,1v 12,4a (86-13-8-19) 1.196.090 sek. 1993 Klassica Sund (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 18,8v (13-0-1-0) 12.750 sek. Lucky Luke (SE) (Malabar Circle Ås) 14,5v 12,0a (79-10-7-8) 597.000 sek. 1998 Platina Sund (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 18,2v 16,7a (11-1-1-0) 39.500 sek. Look Sun (SE), hp. (Viking's way) 15,2v 13,9a (74-8-6-6) 712.000 sek. Seethestar (SE) (Andover Hall) 14,4v 13,3a (34-9-2-2) 416.700 sek. 1999 Romeo Sund (SE) (Sugarcane Hanover) 14,3v 14,2a (123-19-4-9) 621.189 sek. 2000 Sabina Sund (SE), hp. (Viking Kronos) 14,7v 14,0a (45-5-4-1) 300.000 sek. 2001 Twilight Sund (SE), hp. (Viking Kronos) 21,6a (7-0-1-1) 502 sek. Scoot To Score (SE)(Quite Easy US) 14,4v 11,3a (38-12-5-4) 919.807 sek. Jeter (SE) (Ken Warkentin) 13,8v 12,1a (65-6-11-7) 413.707 sek. 2002 Urgent Sund (SE) (General November) 14,7v 13,4a (28-8-2-4) 413.006 sek. 2004 Amorette Sund (SE), hp. (Scarlet Knight) 18,3v 17,7a (11-0-1-1) 8.301 sek. Meadow Whirl (US) Mor til 10 afkom (75-87) bl.a: 1981 Waltz Queen (US), hp. (Speedy Crown) 17,1a (10-3-0-3) 77.085 sek. 1983 Meadow Roland (US) (Nevele Pride) 15,2m 12,1ak 5.440.610 kr. Som 4-åring: 1'er i Dansk Mesterskab. Som ældre: 1'er i Copenhagen Cup (3gg), Preis der Besten. Oslo Grand Prix, Dansk Mesterskab, Grosser Preis von Bayern. 3'er i International Trot. Avlshingst. Opdrætter og anmelder: Axel Sømod, Græstedvej 32, 3200 Helsinge. Telefon: 2074 6767 Mail: hanne@saane-faar.dk Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

19


4 Get A Wish

Wishing Stone (US)

Amanda Vang

Brun hingst, født 11. juni 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Valley Victory (US) Meadowbranch Magic (US) Making Miracles (US) Valley Victory (US) Lindy Lane (US) Lindiliana (US) Lemon Dra (IT) Borgogna AS (IT) Miss Monrovia (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 13 % Moderlinie:

Amanda Vang

2018 Get A Wish

Borgogna AS (IT)

*16,7m *13,8ak 77.649 kr. (Wishing Stone)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 3 %

(20-2-3-1)

Mor til 1 afkom (2018)

14,6ak 257.361 kr. (19-3-2-1) Mor til 14 afkom (04-18) bl.a: 2004 Magna Vang, hp. (Viking Kronos) 13,6ak (20-4-4-2) 492.350 kr. Som 3-åring: 3'er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix. Som 4-åring: 1'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix, Aalborg Store Hoppe Pris, Hoppe Grand Prix Prøve. 2'er i Dansk Hoppe Derby, Hoppe Derbyprøve. 2007 Prada Vang, hp. (S.J.'s Photo) 14,6k *15,1ak (38-5-5-4) 135.686 kr. 2008 Rasser Vang (Lindy Lane) 15,3m 11,2ak (55-4-11-6) 397.691 kr. Som 3-åring: 1'er i Grand Circle 3-års Championat. 3'er i Kriteriumsprøve. Placeret i Dansk Trav Kriterium 2010 Tua Vang, hp. (Lindy Lane) 20,5m 13,0ak (35-4-3-2) 215.198 kr. Som 4-åring: 2'er i Hoppe Grand Prix Prøve. 3'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix. 2011 Winner Vang, hp. (American Winner) 16,7m 13,6ak (67-3-10-8) 188.621 kr. 2012 Amanda Vang, hp. (Lindy Lane) *16,7m *13,8ak (20-2-3-1) 77.649 kr. 2013 Beatriz, hp. (Credit Winner) *16,1m *12,0am (50-10-6-4) 734.165 kr. Som 3-åring: 1'er i Hoppe Kriterium, Hoppe Kriterium Prøve, Grand Circle Hoppechampionat. Som 4-åring: 1'er i Hoppederby Prøve. 2'er i Aalborg Hoppechampionat. Placeret i Hoppe Derby. Miss Monrovia (US) *16,9ak 1.547 USD Mor til 16 afkom (84-03) bl.a: 1984 Shermon Kosmos (US), hp. (Incredible Nevele) 14,1ak 23.943 EUR Sharon As (IT), hp. (Zebu) 15,6ak 54.747 EUR Explorer As (IT) (Armbro Goal) 12,4ak 166.281 EUR Som 2-åring: 2'er i Gran Premio Allevatori. 1990 Pyoneer As (IT) (Sharif di Iesolo) 14,7ak 186.482 EUR 1992 Stravos As (IT) (Lurabo Blue) 15,2ak 128.208 EUR 1993 Topkapi As (IT) (Lurabo Blue) 12,1ak 527.454 EUR Som 3-åring: 1'er i Gran Premio Nazionale. Som 4-åring: 1'er i Gran Premio Citta di Torino, Gran Premio Citta di Padova. Som ældre: 1'er i Gran Premio Padovanelle (2gg), Gran Premio I. Grassetto. 1997 Antares As (IT) (Lurabo Blue) 12,7ak 216.746 EUR 1998 Borgogna As (IT), hp. (Lemon Dra) 14,6ak 257.361 kr. Wickford (US) Mor til 12 afkom (73-87) bl.a: 1978 Ann Justin (US), hp. (Arnie Almahurst) *19,1ak 1.538 USD Kernel (US) 13,3ak 120.566 USD 1980 Miss Monrovia (US), hp. (Arnie Almahurst) *16,9ak 1.547 USD 1984 Gitmo Bay (US) (Speed Bowl) *13,1ak 44.334 USD Opdrætter og anmelder: Dorthe Christensen ApS, Vestrupvej 22, 9493 Saltum. Telefon: 2343 2871 Mail: dorthedodensig@live.dk Røntgen: Anmærkninger der anses IKKE at få betydning. (Dyrlægerne Nørhald, Dyrlæge Jacob Greve) Moms:

20

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


TRAVTRÆNER

MARC BÆK NIELSEN Også i år er jeg selvfølgelig til Opdrætterforeningens åringsauktion i Aalborg. Ring til mig på 26175515, hvis jeg skal hjælpe dig med at udvælge din næste hest. Jeg kan også være behjælpelig med hjemtransport.

i Jeg tager også gerne din hest ind til tilkøring. Vores faciliteter på gården ane, ligeudb m 600 ne, rundba m Øster Hassing er rigtig gode med 1300 400 m galopsandbane og store folde med nyopsat hegn. Hassing. Vores ungheste står på Bakkelygård i Stae ca. 5 km fra gården i Øster iteter. gsfacil trænin På Bakkelygård er der også fine stalde, folde og Blandt andet en 2200m bane med 600m ligeudbane. ls

Vi har en halv time til Racing Arena Aalborg, og en time til færgerne i Hirtsha og Frederikshavn, hvis din hest skal starte i Norge eller Sverige.

mbtrav.dk

Marc Bæk Nielsen - www.mbtrav.dk - mobil 2617 5515 - e-mail info@

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

21


5 Go For Glory

Brun hingst, født 10. juli 2018 Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Sassy Jane (US) Go Get Lost (US) ENS Brittania (US) Regression (US) Arndon (US) Pine Chip (US) Pine Speed (US) Prakastian (US) Santa's Glory (NO) Santa Star (NO)

ENS Snapshot (US)

Safe Daiquiri (NO)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 10 %

Moderlinie:

Safe Daiquiri (NO)

22,4m 18,5am 0 kr.

Santa's Glory (NO)

17,5v 14,2a 166.900 nok.

2018 Go For Glory 2008 2009 2010 2011

(ENS Snapshot)

Safe Amour (NO) (Love You) Safe Bourbon (NO), hp. (Dream Vacation) Safe Coktail (NO), hp. (Coktail Jet) Safe Daiquiri (NO), hp. (Pine Chip)

Santa Star (NO)

1999 Miss Jolly (NO), hp. (Prakastian) J.C. Amber (NO), hp. (Mr. Commissioner) 2001 Santa's Glory (NO), hp. (Prakastian) 2002 Santa's Flori (NO), hp. (Super News) J.C. Superstar (NO) (Herr Jägermeister)

Florette (NO)

17,6v 16,0a 127.568 nok.

1992 Super Martin (NO) (Super News) 1993 Elsa Liz (NO), hp. (Cornstalk) Liz Ideal (NO), hp. (Capital Idea) Queen Elice (NO),hp. (Herr Jägermeister) 1994 Santa's Star (NO), hp. (Santana Lobell)

Flori Hammering (SE) 19,0k 17,6ak 59.273 nok. 1986 1987 1990 1991 1993 1994 1996

Florette (NO), hp. Ibis (NO) Wooden Wonder (NO) Companion (NO) Pearling (NO) Cold As Ice (NO) Tellus The Pro (NO)

(Sherwood) (Brandy Hanover) (Sherwood) (Smokin Yankee) (Super News) (Zoot Suit) (Telly The Pro)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 1 %

(10-0-0-0) (37-8-4-3)

Mor til 1 afkom(2018):

Mor til 7 afkom (08-14) bl.a.: 221.273 nok. 80.433 nok. 135.606 nok. 0 nok. Mor til 5 afkom (99-06) bl.a: 18,5v 15,3a (64-1-8-5) 147.600 nok. 15,9v 14,0a (49-5-5-4) 253.500 nok. 17,5v 14,2a (37-8-4-3) 166.900 nok. 18,8v 17,3a (8-0-0-2) 6.350 nok. 15,3v 13,2a (115-10-11-12) 433.500 nok. (45-3-5-4) Mor til 10 afkom (92-07) bl.a: 17,9v 16,8a (73-5-6-10) 144.600 nok. 18,5v 18,2a (33-1-3-2) 40.100 nok. 15,5v 15,0a (88-14-10-11) 517.603 nok. 16,6v 14,4a (51-4-2-1) 138.000 nok. 17,8v 13,2a 17,4v 14,6a 18,2v 13,7a 22,4v 18,5a

(68-8-4-4) (12-1-3-1) (34-3-2-5) (10-0-0-0)

(38-5-6-1)

Mor til 7 afkom (86-96) bl.a: (45-3-5-4) 127.568 nok. (80-4-3-4) 83.900 nok. (61-9-6-5) 220.390 nok. (122-12-10-10) 292.925 nok. (102-7-6-7) 221.217 nok. (85-17-10-9) 446.756 nok. (55-5-6-4) 131.800 nok.

17,6v 16,0a 17,4v 17,4a 16,7v 15,6a 15,2v 14,6a 16,7v 15,6a 18,8v 13,9a 17,0v 15,0a

Opdrætter og anmelder: Steinar Bye, Blakervegen 646, No-1925 Blaker, Norge. Telefon: +47 9285 1740 Mail: steinaby@online.no Røntgen: Se opslag på boksdør. Moms:

22

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


6 Grease

Brun hoppe, født 23. maj 2018 Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Pine Speed (US) T.V. Yankee (US) Spawning (US) Trout (US) Valley Victory (US) Muscles Yankee (US) Maiden Yankee (US) Supergill (US) L'Amour November (DE) Florida Dame (US)

S.J.'s Caviar (US)

Sigma Vang

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 12 % Moderlinie:

Sigma Vang

15,2m 13,6ak 360.923 kr.

Som 4-åring: 2'er i Grand Circle 4-års Hoppechampionat. 2017 Facebook, hp. (Wishing Stone) 2018 Grease, hp. (S.J.'s Caviar)

l'Amour November (DE) 14,7ak 115.028 kr. Elitehoppe i Danmark.

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(39-6-7-7)

Mor til 2 afkom (17-18)

(17-5-5-3)

Mor til 13 afkom (04-17)

2004 Mega Vang, hp. (Viking Kronos) 16,3m 14,1am (41-6-7-3) 546.071 kr. Som 3-åring: 1'er i Dansk Trav Kriterium, Kriterieprøve. Som 4-åring: 2'er i Grand Prix Prøve. 2005 Napoleon Vang (Muscles Yankee) 15,5m 14,7am (61-8-6-3) 273.362 sek. Exp SE 2006 Oscar Vang (Buvetier d'Aunou) 16,0m 15,2am (45-11-6-6) 175.901 kr. 2007 Paula Vang, hp. (Buvetier d'Aunou) 17,0m 14,0 ak (45-6-4-6) 191.310 kr. Som 4-åring: Placeret i Grand Circle 4-års Hoppe Championat. 2008 Rasmine Vang, hp. (Lindy Lane) 15,4m 13,7ak (28-13-2-3) 749.736 kr. Som 3-åring: 1'er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix, Hoppe Kriterie Prøve. 3'er i Hoppe Kriterium. Som 4-åring: 1'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix, Aalborgs Hoppe Championat, Hoppe Derbyprøve 2009 Sigma Vang, hp. (Muscles Yankee) 15,2m 13,6ak (39-6-6-7) 360.923 kr. Som 3-åring: 3'er i Hoppe Kriteriumsprøve, Placeret i Hoppe Kriterium. Som 4-åring: 2'er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat. 2010 Tango Vang (Lindy Lane) 13,2m 11,0ak (60-17-12-6) € 140.551 Exp FI Som 4-åring: 1'er i Derbyprøve. 3'er i Dansk Derby. Placeret i Grand Circle 4-års Championat. 2011 Wega Vang (Credit Winner) 15,8m 11,8ak (46-12-8-6) 479.736 kr. Som 3-åring: 2'er i Dansk Trav Kriterium, Kriterieprøve. 3'er i Grand Circle 3-års Championat. Som 4-åring: 2'er i Derbyprøve. Placeret i Jydsk 4-årings Grand Prix. Finalist i Dansk Travderby. Florida Dame (US) Mor til 11 afkom (85-01) bl.a: 1985 Happy Dame (US), hp. (Joie de Vie) 14,4k 14,1ak (137-19-17-17) 834.270 sek. Exp SE Kozac Race (SE) (Kosar) 14,3v 12,4a (110-23-20-17) 1.616.100 sek. Regina Race (SE), hp. (Alf Palema) 18,6v 18,6a (8-0-1-0) 10.500 sek. My Ovi (SE) (Turbo Sund) 14,0v 11,9a (71-11-16-10) 962.400 sek. 1993 General November (DE) (Valley Victory) 11,4a € 1.183.659 Som 3-åring: 1'er Deutsches Traber-Derby. Som 4-åring: 1'er i Grand Prix de l'U.E.T. 2'er i Prix de Milan. 3'er i Gran Premio d'Europe. Som ældre: 1'er i Prix Roederer. 2'er i Criterium de Vitesse de la Cote d'Azur. 3'er i Prix de France, Hugo Åbergs Memorial, Prix de l'Atlantique mm. Avlshingst Promissory (US) Mor til 15 afkom (74-93) bl.a: 1975 Florida Pro (US) (Arnie Almahurst) 11,5a Avlshingst $ 349.229

Opdrætter og anmelder: Bjarke Thomsen, Vævergårdsvej 20, 9430 Vadum Telefon: 4054 2163 Mail: bjth@post.tele.dk Røntgen: Slåes op på boksdør Moms:

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

23


7 Glad Nock

Brun hingst født 4. juni 2018 Yankee Bambino (US) Photo Maker (US) Waynette (US) Kawartha Mon Ami (US) Sassy Jane (US) Lady Jane (US) Pine Chip (US) Dream Vacation (US) Dream Of Victory (US) Earthquake (US) Flicka Trøjborg Bright Vision (SE)

S.J.'s Photo (US)

Soffi Nock

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 9 % Moderlinie:

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

Soffi Nock 15,3m 11,7ak 296.039 kr. (57--4-0-6) Mor til 1 afkom (2018): Som 3-åring: 1'er i Treåringseliten för Ston, Hoppe Grand Prix Prøve. 3'er i Hoppe Kriteriumsprøve. Dansk rekord. 2018 Glad Nock (S.J.'s Photo) Flicka Trøjborg 15,9m 13,3ak 302.732 kr. (19-9-1-2) Mor til 8 afkom (05-15) bl.a: Dansk rekordholder for 4-årige hopper. 2005 Nick Nock (S.J.'s Photo) 13,4k 10,9ak 123-17-13-10) 2.460.364 Sek. Exp SE Som 2-åring: 3'er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring: 2'er i Big Noon Pokalen. Som 4-åring: 1'er i Aalborg Store Pris, Grand Circle 4-årings Championat. 3'er i Sprintermesteren. 2009 Soffi Nock, hp. (Dream Vacation) 15,3m 11,7ak (57-4-0-6) 296.039 kr. 2011 Wild Nock (S.J.'s Photo) 17,6m 15,0am (39-3-3-1) 109.164 Sek. Exp SE 2013 Bette Nock (S.J.'s Photo) *16,7m *15,0am (14-5-0-1) 68.762 kr. Som 3-åring: 1'er i DTCs 3-års Serie. 2014 Chock Nock (S.J.'s Photo) 15,0l 13,1am (35-9-2-6) 778.461 kr. Som 4-åring: 1'er i Dansk Trav Derby. 2015 Dazzle Nock (S.J.'s Photo) *17,6m 15,9am (16-2-4-1) 67.991 kr. Bright Vision (SE)

19,8k 18,8ak

123.680 kr.

1989 Rebecca Trøjborg, hp. (Buckfinder) Som 3-åring: 3'er i Dansk Hoppe Kriterium. 1990 Silvia Trøjborg, hp. (Speed Merchant) 1993 Athene Trøjborg, hp. (Buckfinder) Køb Metax (Bostonian) Raisa, hp. (Great Challenger) Sasha, hp. (Great Challenger) Don Rossini (Muscle Massive) 1997 Etteren Trøjborg (Victor Victor) 1998 Flicka Trøjborg, hp. (Earthquake) 1999 Gorm Trøjborg (Little Devil)

Jane Go (SE)

22,6k

1977 Pimp (SE) 1979 Bright Vision (SE), hp.

31.700 Sek.

(Iran Will) (Buckeye Count)

16,7k 15,9ak

Mor til 10 afkom (84-99) bl.a: 181.450 kr.

15,8m 14,7ak 19,5k 18,8ak 14,8l 12,5ak 15,4k *12,5ak 18,2m 15,9am *15,6m 14,0ak 18,1mk 16,1ak 15,9m 13,3ak 16,5m 14,0ak 16,6m 15,7ak 19,8k 18,8ak

60.229 EUR 21.400 kr. 58.778 EUR 723.819 Nok. 45.946 kr. 84.950 kr. 99.350 kr. 302.732 kr. 250.849 kr.

Moms:

24

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

Exp BE Exp NO Død

Mor til 7 afkom (66-79) bl.a: 449.755 Sek. 123.680 kr.

Opdrætter og anmelder: Dorthe Christensen ApS, Vestrupvej 22, 9493 Saltum. Telefon: 2343 2871 Mail: dorthedodensig@live.dk Røntgen: Uden anmærkninger. (Dyrlægerne Nørhald, Dyrlæge Jacob Greve)

Exp DE


TRÆNERTEAMET Allan Kristensen Duedal 55, 9230 Svenstrup Tlf.: 98 34 15 11 /40 30 14 89

Casper Jensen Støvring Hedevej 31, 9530 Støvring Tlf.: 22 37 24 17

Niels H. Madsen Vestermarksvej 39, 9320 Hjallerup Tlf.: 81 71 41 18

Arne Normann Attrupvej 19, 9460 Brovst Tlf: 98 23 09 23 / 22 97 59 08 a.normann@nordfiber.dk

Jeppe Juel Vilstedvej 180, Engelstrup, 9670 Løgstør Tlf:: 40 14 31 40 abn@ofir.dk

Mads Hviid Nielsen Storhøjvej 3, 9530 Støvring Tlf.: 2576 2974 mads_hviid@hotmail.com

Bjarne Fyenbo Houvej 371, V. Hassing, 9310 Vodskov Tlf.: 98 25 74 00 / 20 78 21 31 fyenbo@merci-halbak.dk

Jesper Olsen Rosenlundsvej 75, 9700 Brønderslev Tlf.: 5266 7589 email: jesper.olsen@gmx.de

Marc Bæk Nielsen Holtetvej 73, 9362 Gandrup Tlf.: 26 17 55 15 www.mbtrav.dk

Bo Westergaard Bakmøllevej 237 B, 9400 Nørresundby Tlf.: (0047)45115255 Email: post@bowestergaard.no

Kent Friborg Molbjergvej 9, 9240 Nibe Tlf.: 98 38 57 32 / 21 74 22 33 teamfriborg@outlook.dk

Troels Boeck Hvorup Kærvej 4, 9400 Nørresundby Tlf.: 98 29 69 46 / 20 71 69 46 boeck@mail.dk

Gordon Dahl Asselkærvej 7, Hvidbjerg , 7860 Spøttrup Tlf.: 97 53 36 02 / 21 62 93 31 gd@kvg.dk

Leif Nørbak Ørtoftvej 16, 9300 Sæby Tlf.: 40 11 82 93 noerbak@mail.dk

Pauli Andersen Gl. Åvej 7, 9000 Aalborg Tlf: 98 16 52 44 / 20 47 82 88

Kaj Westergaard Endelstedvej 24, 9440 Åbybro Tlf.: 98 26 86 43 / 21 60 47 43

Flemming Jensen Frederikshvilevej 9, 9320 Hjallerup Tlf.: 20 45 80 41 teamjensen@sport.dk www.staldjensen.com

Kasper Klosterskov Andersen Tlf.: 20 96 08 11

Anders Pedersen Rabensvej 1, 9362 Gandrup Tlf.: 25 67 43 42 anderspop@mail.dk www.stald-anderspedersen.dk

Peter Jensen Tlf.: 20 92 29 74

Når kun det bedste er godt nok AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

AALBORG TRÆNERFORENING

25


8 Groovy Baby Bounce

Brun hoppe, født 17. maj 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Valley Victory (US) Meadowbranch Magic (US) Making Miracles (US) And Arifant (FR) Goetmals Wood (FR) Tahitienne (FR) Coktail Jet (FR) Liberty Jet (SE) Falnos Bride (SE)

Wishing Stone (US)

Sweden Sport (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 7 %

Moderlinie:

Sweden Sport (SE)

16,6am

37.902 sek.

Liberty Jet (SE)

18,7m

6.000 sek.

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018

Twoshots (ENS Snapshot) U S Sport, hp. (ENS Snapshot) Always Magic, hp. (Magiccarpetride US) Brooklyn Bounce , hp. (Beardmore) Comanche Bounce (Lindy Lane) Elektra Bounce, hp. (Conway Hall) Groovy Baby Bounce, hp. (Wishing Stone)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 19 %

(15-1-2-3)

Mor til 7 afkom (10-18): Død 15,8m 13,8am (88-10-14-12) 394.271 kr. Exp NO 19,6m 17,8am (6-0-1-0) 5.950 kr Død 16,2k *16,6m (32-3-4-1) 77.010 kr. 16,1m 16,3am (9-3-1-2) 31.500 kr. Død 19,9m (1-0-1-0) 3.750 kr.

Mor til 1 afkom (2004): 37.902 sek. Falnos Bride (SE) Mor til 1 afkom (1999): 1999 Liberty Jet (SE), hp. (Coktail Jet) 18,7m 6.000 sek. American Beauty (US) Mor til 15 afkom (85-01) Bl.a: 1985 Bathing Beauty (US), hp. (Nevele Pride) 17,0v 17,7a (29-6-4-8) 264.800 sek. Hot Tub (SE) (Sugarcane Hanover) 11,3v 11,2a (126-42-11-12) 8.721.531 sek. Som ældre: 1'er i Östgötaloppet. 2'er i Prix de Bretagne. 3'er i Harper Hanovers Lopp, Olympiatravet 1986 Garden Rose (US), hp. (Nevele Pride) 19,6v 17,8a (6-0-0-0) 4.640 sek. Gardens Mack (SE) (Mack Lobell) 15,4v 14,1a (36-8-4-1) 1.186.210 sek. Som 2-åring: 1'er i Svensk Uppfödningslopp, Vinterfavoriten. Som 3-åring: 1'er i Grains Lopp Toplady Ås (SE), hp. (Mack Lobell) 15,0v 14,8a (24-5-4-7) 543.500 sek. Som 3-åring: 2'er i E3 Revanschen Korta Malabar Ås (SE) (Malabar Man) 14,9v 13,5a (51-5-7-5) 288.031 sek. 1987 Nurse Goodbody (US), hp. (Nevele Pride) 17,4v 17,6a (11-0-1-1) 21.100 sek. Somersault (SE) (Rebur) 16,5v 13,3a (64-5-4-4) 379.454 sek. 1989 Sweet Young Thing (US), hp. (Nevele Pride) 17,9v 11,6a (33-5-10-2) 789.825 sek. Expectations (SE),hp. (Sugarcane Hanover) 15,9v 13,9a (40-7-3-4) 485.450 sek. Som 3-åring: 2'er i Sommarfavoriten Pigtails (SE), hp. (Varenne) 14,0v 12,2a (47-8-5-3) 435.936 sek. Honeyed (SE), hp. (Mack Lobell) 15,8v 14,0a (36-7-4-2) 405.700 sek. Karamella (SE), hp. (Mack Lobell) 16,2v 14,6a (25-1-5-5) 172.050 sek. 1990 Falnos Bride (SE), hp. (Nevele Pride) 1991 Falnos Challenger (SE) (Mack Lobell) 14,0v 13,4a (43-13-3-8) 640.500 sek. 1992 Falnos Delegate (SE) (Mack Lobell) 15,7v 16,2a (48-6-7-4) 334.500 sek. 2000 Stensro Favorit (SE), hp- (Supergill) 17,9v 14,14a (20-7-3-0) 112.648 sek. Stensro Macho (SE)(Pine Chip) 14,0v 11,8a (63-12-5-12) 639.550 sek. 2004 Sweden Sport (SE), hp. (Goetmals Wood)

16,6am

(15-1-2-3)

Opdrætter og anmelder: Ralph Andersen, Storskovvej 85, 9330 Dronninglund Telefon: 4162 4487 Mail: hr.ralph.andersen@gmail.com Røntgen: Uden anmærkninger (Højgård Hesteklinik, Dyrlæge Helene Brassøe) Moms:

26

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


9 Girlfriend

Great Challenger (US)

Sunstep (SE)

Mørkbrun hoppe født 10. juni 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Quouky Williams (FR) Coktail Jet (FR) Armbro Glamour (US) Sugarcane Hanover (US) Joys Joy (SE) My Joy (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) Moderlinie:

9%

Sunstep (SE)

18,5m 14,9ak 76.233 sek.

Joys Joy (SE)

17,0m 15,1ak 151.300 sek.

2014 Cama Step (SE), hp 2018 Girlfriend, hp.

(Select Yankee) (Great Challenger)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 9 %

(20-1-4-0) 24,7m

(7-0-0-0)

Mor til 2 afkom (14-18) 3.500 sek Død (4)

(29-2-3-5) Mor til 6 afkom (03-15) bl.a: 15,3k 12,3ak (67-4-5-8) 483.000 Sek. 17,6m (14-1-0-1) 58.000 sek. 18,5m 14,9ak (20-1-4-0) 76.233 sek. 16,6m 15,9ak (10-1-2-0) 54.500 sek. My Joy (SE) Mor til 13 afkom (91-06) bl.a: 1991 My Spirit (SE), hp. (Lindy's Crown) 17,0v 16,2a (31-4-4-5) 189.350 sek. 1992 My Tango (SE), hp. (Lindy's Crown) 16,3m 16,6am (13-5-1-0) 159.000 sek. Ebel (SE) (Kramer Boy) 14,3v 13,0a (68-14-10-4) 1.771.494 sek. My Samba (SE) (Running Sea) 13,9v 12,1a (109-13-15-12) 1.482.602 sek. 1993 Mr Quickstep (SE) (Mr Drew) 13,1v 12,5ak (80-13-9-12) 5.188.375 sek. Som 3-åring: 1'er i Gay Noons Lopp, Grains Lopp. 2'er i Ulf Thoresens Minneslopp. 3'er i Vårfavoriten. Som 4-åring: 2'er i Breeders Crown, Svenskt Travderby. Som ældre: 1'er i Prix Jean Le Gonidec, Prix Marcel Laurent, Prix de la Marne. 2'er i Prix Chambon P, Prix Roederer, Criterium de Vitesse de la Cote d'Azur, 3'er i Prix Jockey, Europæisk 5-års Championat. 1996 Joys Joy (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 17,0m 15,1ak (29-2-3-5) 151.300 sek. 1998 Sugar Step (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 14,7v 11,8a (64-9-9-4) 2.457.711 sek. Som 3-åring: 2'er i Lime Abbeys Lopp. Som 4-åring: 1'er i Breeders Cown, Stosprintern. 2'er i Petit Prix Sugar Daqddy (SE) (Going Kronos) 13,2v 10,2a (68-18-8-8) 999.950 sek. A Sweet Dance (SE), hp. (Maharajah) 15,5v 12,6a (19-11-3-1) 2.376.000 sek. Som 3-åring: 1'er i Magaretas Tidiga Unghästserie. 3'er i Breeders Crown 3-åriga Ston. 1999 Superstep (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 15,9v 14,1a (62-4-9-4) 312.314 sek. 2004 Mr. Big Step (SE) (Super Arnie) 15,8v 13,2a (54-5-3-6) 313.183 sek. Lady Zoot (SE) *16,3k 15,5ak 271.550 sek. (94-11-5-7) Mor til 13 afkom (87-04) bl.a: 1987 My Joy (SE), hp. (Smokin Yankee) 1989 Lady Snärt (SE), hp. (Tibur) 14,5m 12,7ak (129-20-27-17) 5.017.785 sek. Som 2-åring: 3'er i Uppfödningslöpning. Som 3-åring: 2'er i Svenskt Travkriterium, Big Noon Pokalen, Sommarfavoriten, Gay Gals Lopp, Som 4-åring: 3'er i Breeders Crown. Som ældre: 1'er i Gävle Stora Pris (2 gg) Prix de Bois de Vincennes. 2'er i Svenskt Mesterskap. 3'er i Europæisk 5-rings Championat 1990 Grazing Lady (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 15,8v 12,1a (90-22-15-7) 2.170.920 sek. 1997 Lady Wall Street (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 15,9v 11,9a (75-13-11-9) 1.268.140 sek. 2004 Victory Power (SE) (muscles Yankee) 14,4v 11,7a (102-8-16-11) 1.292.845 sek. 2003 2004 2005 2008

Fantasy Step (SE) (Juliano Star) Lady Love Step (SE), hp. (Malabar Circle Ås) Sunstep (SE), hp. (Coktail Jet) Affe Step (SE) (Alf Palema)

Opdrætter og anmelder: Henning Scharstein, Nebsmøllevej 88, 4174 Jystrup Midtsj. Telefon: 6089 9010 Mail: henningscharstein@gmail.com Røntgen: Uden anmærkninger efter Operation. (Jägersro Hästklinik, Vet. Palle Brink) Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

27


10 Gogo

Brun hoppe født 2. april 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) Coktail Jet (FR) Love You (FR) Guilty Of Love (FR) New Quick Fifth Avenue Gina Slot

Farifant (IT)

True Love

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 9 % Moderlinie:

True Love

2018 Gogo, hp

18,7m *19,0am 11.250 kr. (Farifant)

Fifth Avenue

2005 Ninth Avenue, hp. (Daguet Rapide) U And Me, hp. (Love You) 2006 Orange Avenue (Love You) 2008 Renault, hp. (Daguet Rapide) 2010 True Love, hp. (Love You) 2011 Volvo, hp. (Love You) 2012 Avenue Boulevard, hp. (Ganymede) Som 3-åring: 3'er i Dansk Hoppe Kriterium. 2013 Bonsoir Madame, hp. (Love You)

Gina Slot

21,8k, 20,0ak

35.000 kr.

1990 Somolli Avenue (Copperfield) 1992 U S Avenue (Hilli Hanover) 1996 Dallas Avenue, hp. (Neza Wenbo) Phone (Daguet Rapide) Monsieur Avenue (Abracadabrant) Naomi Avenue, hp. (Goetmals Wood) Thisismylife (Love You) 1998 Fifth Avenue, hp. (New Quick) 2000 Hollywood Avenue (Viking Kronos)

Lady Kignæs

25,1m, 23,6am

1972 Tinus Brix 1980 Gina Slot, hp.

Frejme Kignæs

1965 Lady Kignæs, hp. 1967 Nuller Warrior , hp. Exotic Ufo

18.100 kr.

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 34 %

(4-1-1-0)

Mor til 1 afkom (2018)

Mor til 9 afkom (05-16) Bl.a: 18,2m, 16,2ak `(18-2-4-2) 46.363 kr. 17,0m 14,6ak (33-3-3-2) 42.750 KR. 17,5l, 12,9ak (53-10-3-10) 413.197 kr. 17,4m, 17,6am (22-1-1-3) 25.740 kr. Exp SE 18,7m *19,0am (4-1-1-0) 11.250 kr. 16,3L 14,0ak (21-2-5-3) 76.832 kr. *17,1m *12,8ak (30-9-4-4) 277.979 nok. Exp NO 19,4m *15,9am (18-2-2-0)

Mor til 6 afkom (90-00) bl.a.: 317.750 kr. 243.002 kr. 22.950 kr. 253.655 nok. Exp NO 125.874 sek. Exp SE 71.250 kr. 205.151 kr.

15,9m, 15,3ak (106-19-11-13) 16,8l, 15,5ak (117-17-21-13) 20,2m, 17,8ak (28-1-5-3) 14,1ak (55-4-7-6) 16,4, 15,4a (30-4-0-5) 16,5m, *16,0am (36-4-4-3) 15,1m 12,9ak (67-11-9-13)

14,1ak

(16-6-2-2)

Mor til 11 afkom (71-84) bl.a: 60.920 kr. 35.000 kr.

20,0m 21,8k, 20,0ak

(Rodney Ranger) (A.C.'s Warrior) (Oldtown)

Mor til 10 afkom (64-74) bl.a: 25,1m, 23,6am 18.100 kr. 22,3m, 21,1am 26.400 kr. 17,3, 17,9a (36-11-4-4) 221.845 sek.

Røntgen: Se opslag på boksdør.

28

189.782 kr.

(Emigrant) (Jason Hanover)

Opdrætter og anmelder: Frank og Preben Sørensen, Kinnerupvej 1, Vodskov. Telefon: 4098 6244 Mail: ps@travdiscount.dk

Moms:

50.151 kr.

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


Flere små små portioner Flere Forbedre din hests fordøjelse Forbedre fordøjelse Forbedre den performance performance Forbedre Automatisk portion portion fodring Automatisk fodring tiltil heste heste AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

Kontakt Mogens Bek på: ifeed@mail.dk eller Tlf.: 23 74 13 89 Kontakt Mogens Bek på: ifeed@mail.dk eller Tlf.: 23 74 13 89

29


11 Gilbert Toft

Lysbrun hingst, født 28. juni 2018 Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Sassy Jane (US) Go Get Lost (US) ENS Brittania (US) Regression (US) Speedy Crown (US) Little Devil (US) Red Hot Mama (US) Copperfield Sanne Roland Gitza Roland

ENS Snapshot (US)

Oline Toft

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 9 %

Moderlinie:

Oline Toft 2012 2015 2017 2018

18,5m, 15,9ak

25.900 kr.

17,7m, 16,6am

67.300 kr.

Arthur Toft Diablo Toft Feodora Toft, hp. Gilbert Toft

Sanne Roland

(Great Challenger) (ENS Snapshot) (ENS Snapshot) (ENS Snapshot)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 1 %

(28-2-1-7) Mor til 4 afkom(12-18): Død som åring 17,0m 14,2ak (19-1-6-4) 44.650 kr. Fremvisningsløb Skive 22/7 1.30,8 (52-4-5-5)

Mor til 8 afkom (98-08) bl.a.: 44.596 kr. 54.348 kr. 191.172 kr. Exp NO 174.205 kr. 9.390 € Exp FI 1.564 kr. 30.000 kr. 25.900 kr. Gitza Roland 19,9m, 17,4ak 94.350 kr. Mor til 6 afkom (87-92) bl.a: 1989 Regitza Roland, hp. (Buckfinder) 16,9m, 16,6am (52-4-5-5) 219.600 kr. Design Roland (Why Not) 18,2m, 13,7ak (40-8-4-7) 212.447 kr. Exp Fenton Roland (New Quick) 18,1l, 15,6ak (15-3-5-1) 77.983 kr. Exp Ghana Roland, hp. Peedy Herve) 15,9m, 14,6ak (56-12-7-5) 221.914 kr. Stand And Deliver (Kadabra) 13,4l 10,5ak (110-27-30-19) 2.862.207 kr. Som 2-åring: 2'er i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring: 1'er i Grand Circle 3-års Championat. 2'er i Dansk Travkriterium. Som 4-åring: 1'er i Dansk Derby, Derbyprøve. Som ældre: 1'er i Rex The Great Løb. 2'er i Mesterskab for Danmark. Whiskey In The Jar (Turbo Sund) 16,5m 14,0ak (17-3-2-4) 129.787 nok. Exp NO Eightdaysaweek (Muscles Yankee) *18,9m 14,7am (9-4-1-1) 239.397 kr. Som 2-åring: 1'er i Dansk Opdrætningsløb. Kassio Roland (Piccolo Diavolo) 15,5l, 11,2ak (82-14-9-15) 1.451.906 kr. Vinder af Jydsk 4-årings Grand Prix, 2'er i Dansk Travderby Ninja Roland, hp. (Piccolo Diavolo) 17,3m, 15,4ak (26-6-2-2) 69.550 kr. 1990 Sanne Roland, hp. (Copperfield) 17,7m, 16,6am (52-4-5-5) 67.300 kr. Sanne C 22,6m, 20,7am 40.500 kr. Mor til 8 afkom (78-85) bl.a: 1978 Erica Roland, hp. (Fine Shot) 18,7k, 18,6ak (58-17-4-2) 120.892 nok. Exp NO 1980 Gitza Toland, hp. (Tarok) 19,9m, 17,4ak 94.350 kr. 1998 Funny Drew, hp. (Mr. Drew) Pontiac (ENS Snapshot) Rolls Royce (Carmody Lobell) Aston Martin (Turbo Sund) 2001 Ice Cold Silver, hp. (Silver Pine) 2002 Kickflipper (Piccolo Diavolo) 2003 La Rouge, hp. (Hawkeye) 2006 Oline Toft, hp. (Little Devil) "Ovenstående"

17,9m, 16,6ak (51-1-10-5) 15,6m, 16,4al (44-4-1-5) 16,6m 14,3ak (83-6-6-11) 15,4m 14,0am (68-9-11-6) 17,9k, 15,5am (48-8-3-5) 20,0m, 19,9am (6-0-0-1) 18,1k, 16,5ak (42-0-7-6) 18,5m, 15,9ak (28-2-1-7)

Opdrætter og anmelder: Stald Toft, Aage og Per Toftegård, Hovensvej 109, 9440 Åbybro Telefon: 4074 3847 Mail: per@staldtoft.dk Røntgen: Uden anmærkninger efter operation. (Højgård Hesteklinik) Moms:

30

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


12 Golden Flash (SE) S.J.'s Caviar (US)

Flash Brodda (SE)

Rød hoppe, født 20. april 2018 Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Pine Speed (US) T.V. Yankee (US) Spawning (US) Trout (US) Valley Victory (US) Muscles Yankee (US) Maiden Yankee (US) Sierra Kosmos (US) F.A. Sierra (US) Giavanna (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 11 % Moderlinie:

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

Flash Brodda (SE)

16,3k 15,2ak 111.050 sek. (30-4-1-2) Mor til 5 afkom (12-18) 2012 Akseli Winner (SE) (Credit Winner) 16,2k 15,4ak (88-2-7-6) 174.967 sek. Exp FI 2013 Comewithaflash (SE), hp. (Thai Tanic) *13,3k 11,3a (64-13-6-6) 740.375 sek. 1'er i Ung i Norr 2-årsløb. Som 3-åring: 1'er i STC-Unghestserie. Som 4-åring: Placeret i Stochampionatet Forsök. 2014 Ceci Flash (SE), hp. (Judge Joe) 23,9k (4-0-0-1) 2.876 sek. Død (3) 2017 Fonseca (SE) (Great Challenger) Godkendt prøveløb 2/8 -19: 1.24,3 2160m 2018 Golden Flash (SE), hp. (S.J.'s Caviar) F.A. Sierra (US) 16,1a 13.407 sek. (8-0-1-1) Mor til 5 afkom (04-08) bl.a: 2004 Fame Brodda (SE), hp. (Andover Hall) Conrads Gerd (Celebrity Secret) 18,5m 13,4ak (53-0-5-3) 145.150 sek. 2005 Flash Brodda (SE), hp. (Muscles Yankee) 16,3k 15,2ak (30-4-1-2) 111.050 sek. 2008 Forrest Brodde (SE) (From Above) 15,0k 13,6ak (42-7-5-4) 358.050 sek. Giavanna (US) 13,1q 10.000 € Mor til 11 afkom (98-12) bl.a: 1998 F.A. Sierra (US), hp. (Sierra Kosmos) 16,1a (8-0-1-1) 13.407 sek. 1999 Keep Tryin (US) (Garland Lobell) 12,2a (38-7-3-3) 67.624 USD 2002 Absolute Aria (FI) (Mr. Vic) 17,5 13,8a (22-4-1-4) 10.585 EUR La Chevalle (US) 13,6a 108.154 $ (78-8-15-5) Mor til 10 afkom (94-05) bl.a: 1995 Giavanna (US), hp. (Speedy Crown) 13,1q 10.000 EUR 1996 F.A. Dream (US) (Victory Dream) 16,5v 15,0a (66-5-4-7) 270.100 nok. 1998 Angela Lane (US), hp. (Lindy Lane) 14,2a (33-3-4-7) 84.535 USD Som 2-åring 3'er i American National. Adonis B (US) (S.J.'s Caviar) 11,3a 478.272 USD Skad's Winner (US) (Broadway Hall) 11,8a (135-25-26-16) 269.475 USD Som 2-åring 1'er i Walnut Hall Cup. A Work In Progress (US) (S.J.'s caviar 12,9a 137.716 USD 2000 La Conway (US), hp. (Conway Hall) 12,7a (29-5-5-4) 22.068 USD 2005 Youngvarenneeden (NL) (Varenne) 16,1 15,3a (15-8-0-2) 252.947 sek. Perfect Beauty (US) 13,1a 191.892 $ Mor til 7 afkom (85-93) bl.a: 1987 Le Chevalle (US), hp. (Speedy Crown) 13,6a (78-8-15-5) 108.154 USD 1988 Speedy Beauty (US), hp. (Speedy Crown) 13,6a (12-6-0-0) 45.735 USD Som 2-åring 1'er i Acorn. Southwind Seetbay (US), hp. (Valley Victory) 14,7a (21-3-1-2) 122.500 sek. Allaballakaitoz (SE) (Credit Winner) 13,2v 10,2a (126-15-21-14) 2.472.320 sek. 1993 Perfect Bowl (US) (Speedy Crown) 13,6a (155-22-23-22) 178.223 USD Opdrætter og anmelder: Mikkel Stub og Vibe Haastrup, Svanekevej 45, 3751 Østermarie. Telefon: 4010 3163 mail: mikkelstub@msn.com Røntgen: Uden anmærkninger efter operation. (Jägersro Hästklinik, vet. Palle Brink, Dyrlægegården I/S, Dyrlæge Flemming Kofoed) Moms:

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

31


13 Gucci Shadow

Quite Easy U S (US)

Levi's Lady (US) Moderlinie:

Brun hoppe, født 1. maj 2018 Garland Lobell (US) Andover Hall (US) Amour Angus (CA) Valley Victory (US) Marita's Victory (US) Miss Marita (US) Garland Lobell (US) Angus Hall (US) Amour Angus (CA) Baltic Speed (US) Baltic Brat (US) Town Keeper (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 18 %

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

Levi's Lady (US) 11,0ak 406.308 kr. (21-2-3-0) Mor til 4 afkom(13-18) Som 2-åring: 2'er i International Stallion Stakes. Placeret i Breeder's Crown Elimination. Som 3-åring: 1'er i division af Currier & Ives Stakes. 2'er i division af Ontario Sire Stakes. 2013 Babe, hp. (Legendary Lover K) 19,4k 16,1ak (31-2-2-3) 50.642 kr. Exp No 2014 Cira, hp. (Revenue) Død 19 2015 Dortrud, hp. (Orlando Vici) 23,0m 23,7ak (4-0-0-0) 0 kr. 2018 Gucci Shadow,hp. (Quite Easy US) Baltic Brat (US) 14,5, 12,0a 1.543.305 sek. (51-11-7-8) Mor til 5 afkom (98-07) bl.a.: Som 2-åring: 3'er i Acorn, Matron Stakes Filly Final. 1999 Sir Alex (US) (Malabar Man) 14,2a (21-7-1-2) 1.011.976 sek. 2005 Winbak Brat (US), hp. (Muscles Yankee) 11,2ak (37-2-8-8) 1.573.626 sek. Som 2-åring: 2'er i New Jersey Sire Stake. 3'er i Champlain Stakes Filly. Som 3-åring: 3'er i New Jersey Sire Stake. 2007 Levi's Lady (US), hp. (Angus hall) 11,0a (21-2-3-0) 406.308 kr. Town Keeper (US) Mor til 14 afkom (84-98) bl.a: 1990 City Press (US), hp. (Editor In Chief) 12,0a 1.708.166 sek. 1992 Baltic Brat (US), hp. (Baltic Speed) 14,5, 12,0a (51-11-7-8) 1.543.305 sek. 1995 Giant Keeper (US) (Giant Victory) 12,2a 1.775.465 sek. Som 3-åring: 2'er i Old Oaken Bucket, Historic Dickerson Cup. 3'er iHarry M. Zweig Memorial. 1997 Doin' The Town (US), hp. (Donerail) 11,1a (59-12-10-9) 3.079.680 sek. Som 2-åring: 1'er i Johnston Memorial, New Jersey Sire Stake, Kentucky Standardbred Sale Company. 2'er i International Stallion Stake / Lexington Filly Stakes. Som 3-åring: 1'er i Kentucky Futurity Fillies, Simcoe Stakes Fillies. 2'er i Coaching Club Trotting Oaks. 3'er i Matron Stakes Fill. Dreamalittledream (US), hp. (Kadabra) 14,3, 12,0a (41-13-4-4) 1.066.264 sek. Wishe's Keeper (US) 22,7a 1.355 sek. (2-1-0-0) Mor til 17 afkom (75-92) bl.a: 1980 Lady Lexington (US), hp. (Speedy Crown) 12,5a (33-10-10-1) 1.938.450 sek. Som 2-åring: 2'er i Merrie Annabelle. Som 3-åring: 1'er i World Trotting Derby Fillies. 2'er i Hambletonian Oaks. Elisto i Sverige. Bowl's Lady (US), hp. (Super Bowl) 14,0, 13,2a (34-18-3-5) 2.436.800 sek. Som 4-åring: 1'er i Stochampionatet, Drottning Silvias Pokal. 2'er i Svenskt Travderby Utt. 13,1a 1.336.867 sek.

1986 Wish For Speed (US), hp. (Speedy Crown) Som 3-åring: 1'er i Colonial Lady. Running Sea (US) (Supergill)

15,0, 10,1a (53-20-9-8) 7.263.478 sek. Som 2-åring: 1'er i Champlain Stakes Open. 3-åring: 1'er i Kentucky Futurity, Harry M. Zweig Memorial, Matron Stakes Final, Breeders Crown. 3'er I Hambletonian Stakes.

Opdrætter og anmelder: Niels Jørgen Jensen, Stutteri Shadow, Gønderupgårdvej 239, 9760 Vrå. Telefon: 2087 0215 mail: stutterishadow@hotmail.com Røntgen: Røntgenbemærkning, der anses ikke at få betydning. (Aalborg Hestepraksis, Dyrlæge Paul Olausen) Moms:

32

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


TAK FOR EN FORRYGENDE SÆSON 2019 MED 225 HOPPER TIL BEDÆKNING/INSEMINERING!

Hambletonian-vinder og Årets 3-åring i USA 2011

Mest vindende Muscle Hill-søn i Danmark

Topscorer ved DTC’s Hingstefremstilling 2019

BROAD BAHN

DOMINION BEACH

TYCOON CONWAY HALL

BROADWAY HALL MADONARAIL (DONERAIL)

MUSCLE HILL WINDYLANE HANOVER (LINDY LANE)

CONWAY HALL GOLDEN SUNDAY (SUPERGILL)

Kåret med 81 point og vurderet til høj avlsværdi

Første Explosive Matter-søn i dansk avl

Hurtigste danskfødte hingst nogensinde

SÆD] [KUN FROST

NYHED 2020

WEINGARTNER

WICKER HANOVER

TAKETHEM

DONATO HANOVER INPIRED SOCIETY (SELF POSSESSED)

EXPLOSIVE MATTER WON AN DONE (CONWAY HALL)

FROM ABOVE D’CHERIE (NEW QUICK)

ÅRINGER MED PÅ OPDRÆTTERFORENINGENS AUKTION LØRDAG 14. SEPTEMBER: Nr. 02 Nr. 13 Nr. 30 Nr. 45 Nr. 55

Gold Light Shadow - hoppe efter Farifant og Lightyear Blåbjerg Gucci Shadow - hoppe efter Quite Easy U S og Levi’s Lady Google Shadow - hingst efter Farifant og Right Dream K Go Fast Shadow - hoppe efter Orlando Vici og Too Fast Shadow Gonnabe Shadow - hoppe efter Farifant og Wannabe

KONTAKT Niels Jørgen Jensen Stutteri Shadow Gønderupgårdvej 239 9760 Vrå Mobil: 2087 0215 stutterishadow@hotmail.com

www.stutteri-shadow.dk AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

Hold øje med hjemmesiden, hvor vi inden længe offentliggør nye avlshingste til sæson 2020!

33


14 Gizela Enggård Farifant (IT)

Bravida Holmsminde

Lysbrun hoppe født 12. juli 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) And Arifant (FR) Buvetier d'Aunou (FR) Nesmile (FR) Supergill (US) Smarty (DE) Speedy Elaine (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) Moderlinie:

Bravida Holmsminde

2018 Gizela Enggård, hp.

Smarty (DE) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

18,9a

6%

(Farifant)

32.050 kr.

Attitlan (DE) (Coktail Jet) Big Buddy (DE) (Timberland) Chippy (DE), hp. (Grimaldi) Demie (DE), hp. (Coktail Jet) Earlina (DE), hp. (Abano As) Finley (DE) (Timberland) Ruthtriedtotrickme, hp. (Tipi) Sweet Näs (SE), hp.(Intoxicated) 2009 Santiano Holmsminde (Double Eagle) 2013 Bravida Holmsminde, hp. (Buvetier d'Aunou)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 34 % Mor til 1 afkom (2018)

Mor til 11 afkom (02-13) Bl.a: 15,8ak 77.878 kr. 17,5v 14,5a (67-7-6-4) 176.773 nok. 15,6 13.933 € 17,6v 16,4a (18-2-2-3) 94.355 sek. 16,0v 14,4a (105-5-11-12) 284.777 nok. 17,6 2.410 € Godkendt prøveløb 20,8 Exp SE 19,0m 13,8ak (44-2-6-2) 148.500 Sek. 18,7m 17,7ak (21-0-1-3) 12.500 kr.

Speedy Elaine (US)

14,0a 43.595 sek. (29-2-4-3) Mor til 14 afkom (87-03) bl.a: 1990 Com Early (SE) (Pythagoras) 15,8v 14,0a (115-23-14-14) 3.164.071 sek. Som 4-åring 3'er i Stayerpriset. Som ældre 3'er i Stayerpriset. 2'er i Prix de la Haye. 1991 Com Fiore (SE), hp. (Pythagoras) 16,6v 15,2a (117-5-10-12) 576.305 sek. 1993 Hadar (DE) (Pythagoras) 18,6v 14,2a (127-22-x-x) 65.085 € 1997 Smarty (DE) (Supergill) 18,9a 32.050 kr. Confiding (US) 18,4a 25.193 $ Mor til 5 afkom (83-94) bl.a: 1983 Speedy Elaine (US), hp. (Speedy Crown) 14,0a (29-2-4-3) 43.595 sek. 1992 Softly Softly (US), hp. (Supergill) Softly Dream (US), hp. 11,8a 459.689 $ Som 2-åring 1'er i International Stallion Stake. 2'er i American National, Breeders Crown, Kentucky Standardbred Sale Company, Merrie Annabelle. 3'er i Acorn, Johnston Memorial Sister Sammy (US), hp. 13,7a 66.513 $ Som 2-åring 3'er i Merrie Annabelle. Royal Clout (US), hp. 11,3a (16-1-3-3) 479.420 sek. Massive Clout (US) (Muscle Massive) 11,5a (20-5-3-1) 339.553 Sek. Pillow Talk (US) 21,5a 1.119 $ Mor til 12 afkom (67-80) bl.a: 1969 Super Bowl (US) (Star's Pride) 12,3a 601.006 $ Som 2-åring 1'er i International Stallion Stake, Walnut Hall Cup. Som 3-åring 1'er i American National, Colonial Trot, Hambletonian, Horseman Futurity, Kentucky Futurity, Review Stakes, Yonkers Trot. 1977 Confiding (US), hp. (Nevele Pride) 18,4a 25.193 $ Opdrætter og anmelder: Dorthe Beyer Andersen, Bollervej 31, 9830 Tårs Telefon: 3190 5338 Mail: dorbey@godmail.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Højgård Hesteklinik) Moms:

34

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


15 Givemestoneheart Wishing Stone (US)

Only For Money Moderlinie:

Brun hingst, født 20. maj 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Valley Victory (US) Meadowbranch Magic (US) Making Miracles (US) Armbro Goal (US) Legendary Lover K (US) Legendary Love (US) Supergill (US) Coccola Jet (IT) Piccola Jet (IT)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 15 %

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

Only For Money

18,8m, 17,7ak 19.216 kr. (18-0-1-2) Mor til 5 afkom (13-18) Bl.a: 2013 Babymoney (ENS Snapshot) 14,9l 13,9am (38-2-4-6) 285.283 kr. Som 2-åring: 2'er i Auktionsløb. Placeret i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring: Placeret i Dansk Trav Kriterium, Dansk Avlsløb. Som 4-åring: Placeret i Dansk Trav Derby, Aalborg Store Pris. 3'er i Derbyprøve. 2016 Eminentstone, hp. (Wishing Stone) 22,1ak (3-0-0-0) 5.000 kr. 2017 Fancystone, hp. (Wishing Stone) 2018 Givemestoneheart (Wishing Stone) Coccola Jet (IT) 13,8ak 81.721 81.721 € (58-14-10-14) Mor til 9 afkom (06-15) Bl.a: 2006 Only For Money, hp. (Legendary Lover K) 18,8m 17,7ak (18-0-1-2) 19.216 kr. 2007 Perhaps, hp. (Legendary Lover K) 15,6m 14,8ak (41-2-1-5) 192.271 sek. Exp SE Som 3-åring: Placeret i Grans Circle 3-års Hoppechampionat.Som ældre: 1'er i Mälardals Cupen Forsök.

2008 Ravenna (Legendary Lover K) *13,1k 10,9ak (90-15-8-11) 2.592.622 kr. Som 3-åring: 1'er i Jydsk 3-årings Grand Prix, Grand Prix Prøve. 3'er i Dansk Travkriterium. Som 4-åring: 3'er i 4- årings G. P. Prøve. Placeret i Dansk Travderby, Jydsk 4-årings Grand Prix. Som ældre: 1'er i Prix de l'Observatoire. 2009 Sorbetto, hp. (Legendary Lover K) 16,0m 14,8ak (49-2-5-4) 87.011 kr. 2011 Valentino (ENS Snapshot) 16,1m 14,3ak (25-6-5-5) 77.751 kr. Død Piccola Jet (IT) 17,7ak 6.611 € Mor til 10 afkom (95-08) Bl.a: 1999 Coccola Jet (IT), hp. (Supergill) 13,8a (58-14-10-14) 81.721 € 2000 Dollaro Jet (IT) (Supergill) 14,4a 89.617 € 2002 Filagna Jet (IT), hp. (Supergill) 12,9a 48.755 € Oxyura Jet (IT), hp. (Pine Chip) 11,8a 71.787 € 2006 Molecola Jet (IT), hp. (Kramer Boy) 14,0a 36.587 € 2008 Oci Ciornie Jet, hp. (Supergill) 13,3a 41.163 € Crown Viva (US) 16,9ak 6.618 $ Mor til 14 afkom (79-98) Bl.a: 1980 Jef's Value (US), hp. (Lindy's Pride) Jef's Bargain (US) (Cold Comfort) 13,8a 130.912 $ 1981 Cornstalk (US) (Lindy's Pride) 10,7a (23-13-3-1) 146.511 $ 1984 Jade Ring (US), hp. (Lindy's Crown) 12,7a 25.411 $ Jademark ÅS (SE) (Mack Lobell) 13,6v 12,1a (175-32-28-26) 2.480.600 sek. Defiant Dream (SE), hp. (Defiant Yankee) 15,1v 14,1a (108-32-10-10) 1.026.619 sek. Judy Ås (SE), hp. (Mack Lobell) Profit Ås (SE) (Promishing Catch) 14,9v 11,3a (30-8-7-4) 2.081.482 sek. Som 4-åring: 1'er i Sprintermästaren. 3'er i Fyraåringseliten Jumble Ås (SE), hp. (Tagliabue) 14,5v 11,8a (56-11-7-5) 1.217.000 sek.

Opdrætter og anmelder: Danish Cowboystable, Nibevej 7, 9200 Aalborg SV. Telefon: 4018 7858 Mail: ker@riverscowboy.dk Røntgen: Røntgenbemærkning, der anses ikke at få betydning. (Nørlund Hestehospital, Dyrlæge Hans Schougaard) Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

35


16 Gibbs

Dream Vacation (US)

Cranberry (DE)

Mørkbrun hingst, født 10. april 2018 Arndon (US) Pine Chip (US) Pine Speed (US) Valley Victory (US) Dream On Victory (US) Crown Dream (US) Prakas (US) Oak General (DE) Fast Bee (DE) Diamond Way (DE) Cremona Way (DE) Cremona (DE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 11 %

Moderlinie:

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 4 %

Cranberry (DE)

15,4m 14,3ak 187.492 kr.

(44-12-6-5)

Cremona Way (DE)

15,9a

(38-7-x-x)

2018 Gibbs

(Dream Vacation)

26.479 EUR

Som 4-åring: 3'er i Breeders Crown 2007 Miss Chablis (DE), hp. (Fast Photo) 2008 Premiere de Mai (DE), hp. (Oak General) 2009 Cranberry (DE), hp. (Oak General) 2010 Ciao Amore (DE) (Love You) 2012 Cachamour (DE) (Love You) 2013 Crown Wood (DE) (Goetmals Wood) 2014 Cromwell (DE) (Love You)

Cremona (DE) 1999 2000 2002 2003

15,5m 13,8ak 305.362 EUR

Cremona Goal (DE), hp. (Armbro Goal) Cremona Way (DE), hp. (Diamond Way) St. Tropez (DE), hp. (Armbro Goal) SJ's Crown (DE), hp. (S.J.'s Photo) Nosy Face (SE), hp. (Going Kronos) Peaceful Face (SE), hp. (Dream Vacation)

Monique (DE)

15,9a

113.355 EUR

Mor til 1 afkom (2018) Mor til 8 afkom (07-16) bl.a:

14,8a (24-12-x-x) 38.465 EUR 13,7a (11-5-x-x) 20.766 EUR 15,4m 14,3ak (44-12-6-5) 187.492 kr. 13,1a 57.353 EUR 12,7a 46.077 EUR 14,5v 13,1a (45-6-7-4) 414.765 sek. 13,9a 8.045 EUIR (87-24-13-10) Mor til 11 afkom (99-12) bl.a: 15,3a 39.325 EUR 15,9a (38-7-x-x) 26.479 EUR 12,9a 66.646 EUR 14,1v 13,9a (25-8-1-2) 185.608 sek. 16,3v 13,1a (24-1-3-3) 149.303 sek. (66-25-x-x) Mor til 11 afkom (86-00) bl.a: 15,8a (138-12-x-x) 50.695 EUR 15,9aq (36-16-x-x) 38.460 EUR 19,1v 15,9a (36-16-x-x) 340.410 EUR

1987 Petit Prince (DE) (Graf Zepplin) 1988 Monty Soma (DE) (Speedy Soma9 1989 Mauritz (DE) (Gridiron Lad) Som 3-åring: 2'er i Deutsches Traber-Derby 1990 Cremona (DE), hp. (Gridiron Lad) 15,5m 13,8ak (87-24-13-10) 305.362 EUR 1992 Enamel (DE) (Action Nevele) 16,4a (82-36-x-x) 3.190.727 sek. 1994 Famous Lad (DE) (Gridiron Lad) 12,4a 378.489 EUR Som 4-åring: 3'er i Grosser Preis von Bayern. Som ældre: 2'er i Prix du Luxemburg. 3'er i Prix du Bois de Vincennes 1995 Harmony Lady (DE), hp.(Sir Action) 13,3a 29.553 EUR 1996 Lester (DE) (Gridiron Lad) 13,9a (51-16-x-x) 170.719 EUR Urgandia (FR) 21,8 41.138 EUR Mor til 12 afkom (71-87) bl.a: 1974 Ulzano (DE) (Toscan) 18,2v (180-31-x-x) 100.021 EUR 1978 Monique (DE), hp. (Abido) 15,9v (66-25-x-x) 113.355 EUR 1982 Urgain (DE) (Way To Gain) 16,1a (130-16-x-x) 37.708 EUR 1983 Samawidaguat (DE) (Way To Gain) 22,4v 18,7a (161-15-x-x) 36.412 EUR

Opdrætter og anmelder: Niels Ole Kristensen, Bavnehøjvej 19, 9541 Suldrup. Telefon: 2396 7197 mail: mariann-nulle@mail.dk Røntgen: Uden anmærkninger efter operation. (Højgård Hesteklinik, Dyrlæge Jonas Nørgaard) Moms:

36

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


Dansk Revision - altid på banen

Vælg en revisor der både har lokalkendskab og indgående viden om dansk erhvervsliv og lovgivning

SKIVE AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

Dansk Revision Skive | Resenvej 79 | 7800 Skive | Tel. 9614 4080 | prj@danskrevision.dk

37


17 Goaheadandjudgeme

Mørkbrun hoppe, født 22. juni 2018 American Winner (US) Credit Winner (US) Lawn Tennis (US) Garland Lobell (US) Judge Judy (US) Lady Leesun (US) S.J.'s Photo (US) ENS Snapshot (US) ENS Brittania (US) Little Devil (US) Dika Riva

Judge Joe (US)

Photo

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) Moderlinie:

12%

Photo

16,9m 15,4am 78.250 kr.

Dika

16,7m, 14,4ak

2018 Goaheadandjudgeme, hp. (Judge Joe)

Riva

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu)

(107-4-4-11)

Mor til 1 afkom (2018):

135.500 kr. (101-9-13-19)

2007 Photo, hp. (Ens Snapshot) 2008 Rapido (Biesolo) 2009 Salina, hp (Ens Snapshot) Som ældre: 1'er i Dansk Mesterskab for Hopper. 2011 Venezia, hp. (Ens Snapshot) 2013 Bluegrass, hp. (Ens Snapshot)

Mor til 6 afkom (10-13) Bl.a: 16,9m, 15,4am (107-4-4-11) 78.250 kr. *15,0m 12,4ak (53-22-7-8) 430.297 kr. 14,4m *10,7ak (54-19-7-6) 647.260 kr. 15,8m 12,9ak (36-9-5-5) 17,4m 15,4am (18-4-4-2)

242.281 kr. Exp NO 82.250 kr.

25,5m, 24,5ak 0 kr. (3-0-0-0) Mor til 8 afkom (94-08) Bl.a: 1996 Dika, hp. (Little devil) 16,7m, 14,4ak (101-9-13-19) 135.500 kr. 1999 Goon (Speedy Herve) 19,0m, 17,4am (41-2-4-1) 29.300 kr 2000 Homelia, hp. (Carmody Lobell) 16,2m, 15,3ak (54-9-11-7) 126.480 kr San Siro (Deliberate Speed) 15,3m 18,5ak (113-21-22-23) 188.300 kr. Avalon (ENS Snapshot) 15,3m 12,9am (47-8-12-5) 235.000 kr. Som 3-åring: 2'er i Dansk Avlsløb. Som 4-åring: 2'er i Frosty Hanovers Mindeløb. 2008 River Kemp (Archduke Kemp) 16,6m 13,2ak (57-7-3-5) 151.583 kr. Exp NO

Barracuda

1983 Koka, 1988 Perilie, hp. Blanko Doolittle 1989 Riva, hp.

Mannequin

(Way To Fame) (Ejnar Vogt) (Buckfinder) (Little Devil) (Copperfield)

22,4m, 20,1am

1975 Barracuda, hp. 1979 Fabiola, hp. Nico GT Oliver GT Tango GT

Mor til 4 afkom (83-89) Bl.a: 19,2k, 19,1ak 121.589 nkr. Exp.No. 18,3m, 18,0am 66.900 kr. 16,7l, 16,2ak 298.106 kr. 19,1m, 14,0ak 111.483 kr. 25,5m, 24,5ak (3-0-0-0) 0 kr.

32.050 kr.

(Pay Dirt) (Tarok) (Copperfield) (Malibu Hanover) (Ejnar Vogt)

Mor til 2 afkom (75-79) Bl.a: 22,4k, 22,0ak 20,1m, 19,0am (86-7-3-10) 20,1m, 17,9ak 18,9m, 17,5ak

28.550 kr. 91.550 kr. 27.300 kr, 41.600 kr.

Opdrætter og anmelder: Stutteri Hancock v/Jesper Elbæk, Viborgvej 326, 7840 Højslev. Telefon: 2874 2079 Mail: jesper@stutterihancock.dk Røntgen: Røntgenbemærkninger, se boksdør. (Højgaard Hesteklinik, Dyrlæge Jonas Nørgaard) Moms:

38

0%

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


BETALT EKSTRAANNONCERING ER TILBUDT ALLE ANMELDERE/OPDRÆTTERE

GOAHEADAND JUDGE ME

GO AHEAD AND JUDGE ME - slank, langbenet model med et fantastisk temperament

* Tilbuddet gælder t.o.m. 31/10-2019

“Judgeme” er første afkom efter Photo, som er helsøster til Salina (647.260 kr. og rekord 1.10,7). Goaheadandjudgeme har fået kvalitetsfoder (Krafft) hele livet, og har været i hænder flere gange om dagen, idet mine heste kommer ud og ind hver dag. Lærenem og håndterbar i alle situationer. Desværre har Goaheadandjudgeme en lille ledmus i både højre og venstre has. Ved hammerslag på 25.000 kr. og derover tilbyder jeg at dække hele omkostningen for operation. Prisfast tilbud fra Højgård Hesteklinik (Odense) på 11.500 kr. + moms inkl. ophold og kontrolbilleder. Ny ejer sørger selv for transport til og fra klinikken*. Næste år glæder jeg mig til at præsentere og sælge Hummingbird Parker (Bird Parker - Graceful Glide) og Herbie Hancock (Centurion ATM - Majlis Palema) og i 2020 venter jeg føl efter Muscle Massive - Celtic, Muscle Massive - Mosta G T, Wishing Stone - Gossip’s Queen, Ens Snapshot - Across The Hills, S J’s Photo - Dior Sisa, Great Challenger - Angel Sensation og ikke mindst Love You - Whoopie As. Stutteri Hancock ved Jesper Elbæk M: 2874 2079 | jesper@stutterihancock.dk | facebook.com/stutterihancock AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

39


18 Gefion Henley

Sortbrun hoppe, født 4. juni 2018 American Winner (US) Viking Kronos (IT) Conch (US) Ideal du Gazeau (FR) Sweetpike (NO) Costa Plenty (NO) Baltic Speed (US) Extreme Aunou (FR) Nesmile (FR) New Quick Walking Saltum Okibur

Thai Tanic (NO)

Maxima

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 5 %

Moderlinie:

Maxima

2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018

22,2m 13,0ak

William Albert Belinda, hp. Czenia, hp. Elektra Henley, hp. Freja Henley, hp. Gefion Henley

Waking Saltum

86.928 kr.

(S.J.'s Photo) (S.J.'s Photo) (S.J.'s Photo) (S.J.'s Photo) (Great Challenger) (Great Challenger) (Thai Tanic)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 26 %

(15-5-0-2)

Mor til 7 afkom (11-18): Exp SE Død Død *19,3k *16,0am (8-2-2-0) 27.100 kr. *15,3m (4-3-0-0) 25.000 kr.

18,2m 17,3am 94.100 kr. Mor til 13 afkom (99-13) bl.a: 2000 Hakkinen (Buckfinder) 15,8m 14,9ak (99-11-16-18) 347.540 kr. Som 3-åring: 2'er i Kriteriumsprøve. Som 4-åring: 3'er i Derbyprøve. Placeret i Dansk Trav Derby. 2001 I'm A Photo (S.J.'s Photo) 16,0m 14,1am (26-12-2-2) 1.433.151 kr. Som 3-åring: 1'er i Dansk Trav Kriterium, Kriteriumsprøve. Placeret i Jydsk 3-årings Grand Prix. Som 4-åring: 1'er i Dansk Trav Derby, Jydsk 4-årings Grand Prix, Aalborgs Store Pris, Derbyprøve, Grand Prix Prøve, V75 Jubilæumslopp. Placeret i Grand Circle 4-års Championat 2003 Lady Diva, hp. (Buckfinder) 16,3k 15,3ak (49-1-8-1) 101.538 kr. 2004 Maxíma, hp. (Extreme d'Aunou) 22,2m 13,0ak (15-5-0-2) 86.928 kr. 2005 Next Dance (S.J.'s Photo) 17,9m *11,7ak (36-7-5-4) 314.687 kr. 2010 Tara, hp. (Varenne) 16,5m 13,6am (19-4-3-0) 148.892 kr. 2012 Aero H (S.J.'s Photo) 16,1m 14,6ak (62-4-6-8) 112.650 kr. Okibur 21,7m 3.500 kr. Mor til 8 afkom (92-99) bl.a: 1992 Waking Saltum, hp. (New Quick) 18,2m 17,3am 94.100 kr. 1993 Always New (New Quick) 15,3l 12,5am 3.926.106 kr. Exp SE Som 4-åring: 2'er i Jydsk 4-årings Grand Prix. Placeret i Dansk Trav derby. 1998 Fleur New, hp. (New Quick) Local Conch (King Conch) 13,5v 10,0a (81-35-7-3) 4.058.560 Sek. Som 4-åring: 1'er i Jydsk 4-årings Grand Prix. Som ældre: 1'er i Sweden Cup, Sweden Cup indl. Montana DK (Buvetier d'Aunou) 14,8k 12,9ak (108-10-14-14) 710.468 kr. Exp SE Red Rapide (Daguet Rapide) 13,8v 11,5a (26-10-7-1) 653.596 Sek. Piano Dilli, hp. (Royal Prestige) 14,8v 13,4a (25-15-3-2) 403.020 Sek. Noble Conch, hp. (King Conch) 14,9v 13,1a (41-7-3-6) 305.991 Sek. Trevi Dilli, hp. (Andover Hall) 15,4v 12,0a (23-7-5-0) 175.454 kr. 1999 Galinka New, hp. (New Quick) Nuffield, hp. (Super News) 14,6v 14,1a (62-9-7-6) 228.309 Sek. Som 4-åring: 1'er i Dansk Hoppederby. Opdrætter og anmelder: Stald Henley, Kløvermarken 3,Horne, 9850 Hirtshals Telefon: 4019 9656 Mail: henley@outlook.dk Røntgen: Uden anmærkninger. (Ansager Hestehospital, Dyrlæge Bo I. Jørgensen) Anmelders bemærkning: Bemærk familiens høje sejrsprocent. Moms: Såvel budsum som salær pålægges moms.

40

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


19 Georgian Downs Great Challenger (US)

Tini Wini Downs Moderlinie:

Brun vallak, født 24. april 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Andover Hall (US) Up Front Larry (US) Ate The Towel (US) Enjoy Lavec (SE) Tangee Boko (SE) Miss Jamboree (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 14 %

Tini Wini Downs 20,9m 17,5am 2018 Georgian Downs, v

Tangee Boko (SE)

5.600 kr.

(Great Challenger)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(5-0-1-0)

Mor til 1 afkom (2018)

Mor til 9 afkom (06-17) bl.a: 2008 Each Life (SE), hp. (Kazire de Guez) 16,6m 14,9am (45-3-5-7) 209.400 sek. Som 3-åring: 3'er i Svenskt Travkriterium Uttagning. 2010 Tini Wini Downs, hp. (Up Front Larry) 20,9m 17,5am (5-0-1-0) 5.600 kr. 2012 Anthony Downs (Great Challenger) 14,5m 13,7am (54-8-7-13) 358.000 nok. Miss Jamboree (US) *14,0ak 46.782 USD Mor til 10 afkom (93-06) bl.a: 1996 Jambalaya (US) (Harmonius) 17,9a (116-4-17-16) 34.381 USD 2000 Gymnasium (US) (Muscles Yankee) 14,3ak (37-5-4-5) 33.205 USD 2001 Tangee Boko (SE), hp. (Enjoy Lavec) 2003 Edens Venice Boko (SE) (Enjoy Lavec) Edens Zolo (SE) (Zerberus) 15,4v 14,5a (39-2-4-5) 142.517 sek. 2004 Lord's Prayer (SE) (Like A Prayer) 15,3m 12,3ak (81-12-9-2) 605.173 sek. Matina Lobell (US) 15,2ak 80.469 USD Mor til 13 afkom (85-02) bl.a: 1986 Miss Jamboree (US),hp.(Astro Hill) *14,0ak 33.205 USD 1987 Astro's Ace (US), hp. (Astro Hill) 20,0ak 13.136 USD Valley Lace (US), hp. (Valley Victory) 17,0v 16,5a (15-2-0-2) 58.700 sek. Global Empire (SE) (Coktail Jet) 14,0m 12,7am (87-20-10-15) 3.022.550 sek. 1993 Baldoyle (US) (Speedy Crown) 11,8ak 160.913 USD Som 2-åring: 1'er i E H Harriman Challenge Cup 1995 Trottingtopphoenix (US) (Super Bowl) 15,1a (127-19-19-20) 77.370 USD 1997 Miss Crazy Lady (US),hp (Sierra Kosmos) Greenhill's Daisy (SE), hp. (Malabar Circle Ås) 13,9v 11,8ak (106-14-9-4) 641.166 sek. Geenhill's Bobby (SE) (Lindy Lane) 16,8v 14,0a (115-5-9-9) 367.611 sek. 1998 You Have Mail (US), hp.(Sierra Kosmos) 17,3a (62-10-5-5) 52.738 USD Remus (US) (Dream Vacation) 13,8a (109-12-10-11) 64.157 USD Carrythemail Devie (US) (Muscles Yankee) 13,7a (78-8-10-11) 42.531 USD 1999 Tessie A (US), hp. (Lindy Lane) Designed By Hall (US) (Angus Hall) 12,7a (63-9-14-6) 75.542 USD Mackcrest (US) (Kadabra) 13,6a (35-3-8-7) 72.325 USD 2001 Matina Vita (US), hp. (Sierra Kosmos) Book Mark (US) (Chip Chip Hooray) 11,7a (82-20-11-5) 283.738 USD Bruce The Brave (US) (Here Comes Herbie) 11,4ak 145.830 USD Gee O'Keeffe (US) (Holiday Road) 13,5aak 76.636 USD

Opdrætter og anmelder: Tanja og Helle Thorhauge, Glimsholtvej 287, 9870 Sindal. Telefon: 4089 7344 Mail: t.thorhauge@jubii.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Højgård Hestehospital) Klausul mod navneændring Moms: Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

41


20 Garant Neo

Gigant Neo (SE)

Sweet Challenger

Brun hingst født 6. april 2018 Super Bowl (US) Super Arnie (US) Arnie's Likeness (US) Speedy Crown (US) Clorita Lobell (US) Countess Advocate (US) Conway Hall (CA) Great Challenger (US) Ali's Cat (US) Little Devil (US) Andante Rag Trade (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 11 % Moderlinie:

Sweet Challenger 2015 2016 2017 2018

Andante

Danz Of Hope, hp. Everybodysnotz, hp. Freakinnotz Garant Neo

(Trophy Catch) (Racer Bourbon) (Farifant) (Gigant Neo)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 6 %

16,6m 14,2ak (17-1-3-2)

Mor til 3 afkom (15-17) 126.200 sek. Exp SE

21,5m 21,4am 6.600 kr. (14-0-2-2) Mor til 11 afkom (01-14) bl.a: 2001 Inzaghi (Speed Merchant) *13,5m 11,8ak (84-34-17-3) 2.349.847 kr. Som ældre: 1'er i Dansk Mesterskab, Klosterskogens Grand Prix,Svensk V75 Bronsdivision Forsök, Novemberstayern, Norsk V75. 2'er i Klosterskogens Grand Prix, N.J. Koster Memorial. Placeret i Copenhagen Cup, Sweden Cup Indl., Svensk V75 Bronsdivision Final. 2002 Kelly Hall, hp. (Action Hall) 16,3m 15,9ak (45-7-4-2) 76.776 kr. 2005 Neon (Rudolf Le Ann) 16,7m 14,9ak (76-8-12-14) 321.098 kr. 2011 Unforgettable, hp. (Earthquake) 16,6m 13,0 ak (37-11-8-9) 151.400 kr. Exp DE Rag Trade Mor til 9 afkom (88-97) bl.a: 1993 Andante, hp. (Little Devil) 21,5m 21,4am (14-0-2-2) 6.600 kr. 1996 Demilo Crown (Lindy's Crown) 14,1l 13,4ak (69-23-12-3) 2.082.103 kr. Som 3-åring: 1'er i NFT's 3-års Mesterskab. 2'er i Dansk Trav Kriterium. Som 4-åring: 1'er i NFT's 4 års Mesterskab, Derbyprøve. Som ældre: 1'er i Prix de Roquebilliere, Prix Sagitta, Prix Juno, Prix Jean-Rene Gougeon. Placeret i: Europæisk 5-års Mesterskab, Mesterskab for Danmark. Avlshingst. 1997 Euro Sunset (Lindy's Crown) 13,9m 12,4ak (73-14-6-14) 1.011.279 kr. Som 4-åring: 3'er i Dansk Trav Derby, Aalborg Store Pris. Som ældre: 1'er i V75 Bronsdivision Final. Anja The Great 19,9k 18,5an 71.255 sek. Mor til 7 afkom (80-92) bl.a: 1981 Great Flying (SE), hp (Pershing) 22,2k Nolo Spin (Speedy Spin) 19,4v 15,8a (77-6-2-11) 630.950 kr. Accord, hp. (Little Devil) 19,9v 13,7a (55-14-11-6) 239.129 kr. Red Beauty, hp. (Buckfinder) 17,1v 15,5a (73-12-6-8) 157.350 kr. Credo (SE) (Lindy's Crown) 15,6v 15,0a (77-9-12-6) 436.491 sek. Orotava, hp. (Mr. Drew) 24,8k 22,8ak 2.500 kr. Devil's Lady, hp. (Little Devil) 20,2v 18,4a (47-0-6-6) 26.750 kr. Neo Holmsminde (Valley Sentry) *14,7m *10,2ak (99-28-16-15) 4.252.733 kr. Som 3-åring: 1'er i Dansk Travkriterium. 2'er i Jydsk 3-årings Grand Prx, Som 4-åring: 1'er i Axel Jensens Minneløp, Sprintermesteren, Derbyprøve, 4-åringseliten. Placeret i Dansk Trav Derby. Som ældre: 1'er i Sweden Cup Final, Copenhagen Open, Bjerke Cup indl. afd, Lord Valentines Mindeløb. Saxo Holmsminde (Dream Vacation) 13,8v 11,6ak (73-8-6-11) €62.473 Exp FI Opdrætter og anmelder: Ole Jørgensen, Agervej 85, 9740 Jerslev. Telefon: 4014 8127 Mail: hansijerslev@gmail.com Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

42

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


TRÆNERFORENINGEN AF 1909 Mere end 90% af alle travheste har startet deres karriere hos en professionel træner Professionalitet, erfaring, ansvarlighed, rådgivning – altid en travtræner i nærheden af dig!

Vi lægger os i selen for dig!

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

Alle travtrænere i Danmark er medlem af den landsdækkende trænerforening Læs mere på www.tf1909.dk

43


21 Godi Spring

Sortbrun hingst, født 18. juni 2018 Arndon (US) Pine Chip (US) Pine Speed (US) Bonefish (US) Nan's Catch (US) Nan Hanover (US) Super Bowl (US) Super Arnie (US) Arnie's Likeness (US) Pythagoras (FR) Union Highness (SE) Princess Glory (US)

Trophy Catch (US)

Chelsea Girl (SE) Moderlinie:

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 10 %

Chelsea Girl (SE) 2010 2013 2016 2017 2018

17,8m *17,3a 20.620 sek.

Courtney Web (FI), hp. Filmore Web (SE) Leicester's Trophy (SE) Chelsea's Trophy (SE) Godi Spring

(Donerail) (Like A Prayer) (Trophy Catch) (Trophy Catch) (Trophy Catch)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 7 %

(15-1-1-1) Mor til 5 afkom (10-18) Bl.a: 21,6 (2-0--0-0) 0 Eur Død Exp DK Død

Union Highness (SE) 15,9v 14,9a 216.300 sek.

(38-4-2-9) Mor til 14 afkom (99-16) bl.a: 2000 Camilla Highness (SE), hp. (Super Arnie) 13,4k *10,4ak (87-36-13-5) 10.536.588 sek. Som 3-åring: 3'er i Breeders Crown. Som 4-åring: 1'er i Breeders Crown. 2'er i Stochampionatet, Drottning Silvias Pokal, Derbystoet. Som ældre: 1'er i N.J. Kosters Memorial, Sto SM, Campionato Europeo, St. Michel Ajo, Kymi Grand Prix., Tammavaltikka, STC's Avelslopp,, Seinäjoki Ajo. Mm. Ulrika Highness (SE), hp. (Love You) 13,9v 12,6a (50-12-5-7) 662.200 sek. Jessica Highness (SE), hp. (Raja Mirchi) 13,7v 13,1a (49-12-6-1) 582.400 sek. 2001 Twisterella (SE), hp. (Super Arnie) *15,4m 15,1am (26-5-1-2) 275.350 sek. Elitsto Sverige. Aisle Stand (SE), hp.(Scarlet Knight) 13,4v 10,6a (63-13-5-4) 3.594.186 SEK. Som 3-åring: 1'er i Breeders Crown. 2'er i Svenskt Trav-Oaks. Som 4-åring: 1'er i Solvalla Grand Prix. Licence Holder (SE) (Scarlet Knight) 14,2v 11,9a (101-29-15-8) 2.323.829 sek. Som 3-åring: 1'er i Ibrahim Paschas Lopp. 2'er i Svenskt Travkriterium. Gear Extension (SE)(Scarlet Knight) 13,7v 13,0a (41-4-4-4) 457.300 sek. High Bypass (SE) (Scarlet Knight) 14,6v 14,0a (27-2-2-3) 228.000 sek. 2002 Chelsea Girl (SE), hp. (Super Arnie) 17,8m *17,3a (15-1-1-1) 20.620 sek. 2006 Natural Grace (SE), hp. (Super Arnie) *16,0m 13,6ak (26-5-4-4) 325.700 sek. 2008 Leave'm All Behind (SE) (Super Arnie) *14,9k *12,5m (74-22-9-5) 313.048 sek. Exp DK 2009 Time Machine (SE) (Super Arnie) 13,2l 10,8ak (77-15-4-9) 1.638.522 sek. 2010 Dreams Burn Down (SE) (Dream Vacation) 14,5l 13,1ak (53-8-4-9) 503.829 sek. 2014 Vapour Trail (SE), hp. (From Above) *16,3m 14,5am (27-2-0-4) 136.000 sek. Princess Glory (SE) 13,2a 855.980 sek. (43-11-7-5) Mor til 12 afkom (83-99) bl.a: Som 2-åring: 1'er i International Stallion Stake/Lexington Filly Stakes. Som 3-åring: 1'er i Hambletonian Oaks. 1991 Union B.J. (SE) (Nevele Thunder) 16,6v 14,7a (65-11-8-11) 351.248 sek. 1992 Union Highness (SE), hp. (Pythagoras) 15,9v 14,9a (38-4-2-9) 216.300 sek. 1998 Com Maestro (SE) (J.R. Broline) 12,8v 11,1a (128-17-18-8) 2.080.892 sek. Som 3-åring: 3'er i Big Noon Pokalen. Som 4-åring: 1'er i Medaljstriden. 2'er i Ragnar Thorgrens Minne Opdrætter og anmelder: Stutteri Spring & Tårs, Vejlen 18, 9430 Vadum Telefon: 2530 2831 Mail: info@springtaars.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Ansager Dyrehospital) Moms:

44

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


22 Grace Trøjborg

Brun hoppe født 5. april 2018 Andover Hall (US) Donato Hanover (US) D Train (US) Valley Victory (US) Marita's Victory (US) Miss Marita (US) Garland Lobell (US) Angus Hall (US) Amour Angus (CA) Speed Merchant (US) Early Night Taylor Guy

From Above US (US)

Romance La Marc

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) Moderlinie:

Romance La Marc 2014 2016 2017 2018

20,1m 17,9am

Cavaca Eddie Trøjborg Filippa Trøjborg, hp. Grace Trøjborg, hp.

15%

13.800 kr.

(Dream Vacation) (From Above US) (Yield Boko) (From Above US)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu)

0%

(10-0-2-2) Mor til 4 afkom (14-18): 17,4m 13,6ak (36-2-6-13) 151.893 Nok. Exp NO

Early Night 16,1m 14,0ak 396.075 kr. (41-12-7-8) Mor til 10 afkom (04-14) Bl.a: Som 4-åring: 1'er i Grand Circle 4-års Hoppe Championat. Hoppe Derbyprøve. Hoppe Grand Prix Prøve. 2'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix. 2004 Midnight La Marc (SE), hp. (Coktail Jet) 15,2v 12,9a (49-4-4-11) 350.300 Sek. Cream Balloon (SE) (S.J.'s Photo) 16,2v 13,2a (28-3-5-3) 169.300 Sek. 2005 Nightlife La Marc (Coktail Jet) 14,5m 12,3am (73-13-9-6) 880.148 kr. 2007 Pablo La Marc (Love You) *16,6m 15,1am (57-5-6-2) 145.363 kr. Exp NO 2008 Romance La Marc, hp. (Angus Hall) 20,1m 17,9am (10-0-2-2) 2010 Tonight La Marc, hp. (Offshore Dream) 16,3m 12,9ak (57-8-8-9) 174.866 kr. 2013 Bale La Marc (Infinitif) 16,3m 14,9ak (36-3-2-1) 97.892 kr. Exp SE 2014 Caviar's La Marc (S.J.'s Caviar) *15,6m *16,6am 58.927 kr. Taylor Guy 23,7k 23,1am 4.100 kr. (6-0-0-2) Mor til 8 afkom (96-07) bl.a: 1997 Early Night, hp. (Speed Merchant) 16,1m 14,0ak (41-12-7-8) 396.075 kr. 1998 Fairy Dance, hp. (Super Arnie) 17,1m 16,5ak (8-0-3-1) 58.500 Sek. Exp SE Super Balance (SE) (Trade Balance) 16,7m *13,8ak (6-3-3-0) 108.000 Sek. 2002 Kingpin La Marc (SE) (S.J.'s Photo) 14,1k 13,6ak (92-11-14-12) 569.285 kr. 2003 Look La Marc (SE) Giant Cat) 15,3m *13,5am (100-21-12-12) 931.281 Sek. 2007 Palermo Cross (Great Challenger) *16,1m *13,7ak (58-15-4-5) 149.150 kr. Gazell Dalbo (SE) 24,7m Mor til 7 afkom (85-92) bl.a: 1985 Martell Guy (Vulcan) 15,6k 14,8ak 741.942 kr. 1987 Olympia Guy, hp. (Pay Dirt) 17,2k 16,4ak (28-4-3-0) 164.390 kr. Elite Guy, hp. (Shane T Hanover) 16,9k 14,9ak (31-5-1-0) 191.683 kr. Exp AT Som 2-åring: 1'er i Dansk Opdrætningsløb. Good Guy D K (S.J.'s Photo) 15,3l 11,9ak (87-13-12-13) 1.533.794 kr. Exp SE Som 4-åring: 1'er i Dansk Trav Derby. New Photo Guy (S.J.'s Photo) *13,6k 12,2ak (112-18-13-20) 1.323.110 kr. 1989 Rialto Guy (Speed Merchant) 17,6l 11,8ak (61-20-9-5) 1.457.933 kr. Som ældre: 1'er i Grand Circle 5-års Championat, V75 Silverdivision Final, Bronsdivision Final. 1991 Taylor Guy, hp. (Pershing) 23,7k 23,1am 4.100 kr. Opdrætter og anmelder: Bettina og Viggo Jensen, Ravnholtvej 75, 8310 Tranbjerg J. Telefon: 3011 4389 / 2191 5927 Mail: fisker@nielsen.mail.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Højgård Hesteklinik) Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

45


23 Gaute

Thai Tanic (NO)

Venus V

Lysbrun hingst, født 25. maj 2018 American Winner (US) Viking Kronos (IT) Conch (US) Ideal du Gazeau (FR) Sweetpike (NO) Costa Plenty (NO) Garland Lobell (US) Angus Hall (US) Amour Angus (CA) Giant Chill (US) Highlight F H Tibia (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 7 % Moderlinie:

Venus V

2018 Gaute

Highlight F H

*17,2m 15,2ak 41.087 kr. (Thai Tanic)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 16 %

(21-1-3-1)

Mor til 1 afkom (2018)

Mor til 10 afkom (05-17) Bl.a: 2005 Nevada F H (S.J.'s Photo) 14,4m 13,2ak (118-23-11-13) 597.326 kr. Som 3-åring: 1'er i Kriterium Consolation, Grand Circle 3-års Championat. Placeret i: Kriterieprøve, Euro Classic Trot Next Year. Som 4-åring: Placeret i Grand Circle 4-års Championat. 2006 Opus One F H (S.J.'s Photo) 15,8l 14,7am (22-4-3-1) 136.804 kr. 2007 Prelude F H (ENS Snapshot) 13,6k 12,4ak (47-11-4-3) 368.757 kr. 2009 Sputnik (Thai Tanic) 14,4m 14,1am (49-7-5-8) 310.000 sek. Exp SE 2011 Venus V, hp. (Angus Hall) 17,2m 15,2ak (21-1-3-1) 41.087 kr. 2012 Apollon (From Above) 18,1m *15,0ak (16-4-2-1) 40.550 kr. 2014 Cinxia, hp. (Triton Sund) *19,3k 17,0ak (13-2-3-1) 31.450 kr. Tibia (SE) Mor til 14 afkom (92-09) bl.a: 1995 Beijing Boy (SE) (Super Arnie) 13,7v 13,0a (88-19-12-14) 2.866.833 sek. Som 4-åring: 1'er i Sprintermästaren, Svensk Travderby Uttagning. 2'er i Derby Trial. 3'er i Breeders Crown, Som ældre: 2'er i Axevallalöpning, Hallandsmästaren. 3'er i C.L. Müllers, Hallandsmästaren 1998 Fibia, hp. (Netted) 18,7m (4-0-0-0) 2.723 kr. Montana F H (S.J.'s Photo) 15,1k 12,8ak (147-27-14-18) 734.721 nok. Exp NO 2000 Highlight F H, hp. (Giant Chill) 2001 Royal Winner (SE) (Royal Troubador) 14,9m 12,0ak (65-9-10-6) 1.676.496 sek. 2007 Peak'n Royal (SE), hp. (Earthquake) 17,9v 17,0a (10-1-3-3) 51.710 sek. Peakadilly (SE) (Mythical Lindy) 15,1m 13,0L (26-8-7-2) 480.253 sek. Exp DK 2008 Royal Peak (Gigant Neo) 15,2m 12,8ak (63-7-5-2) 471.165 sek. Exp SE Som 4-åring: 3'er i Derbyprøve. Placeret i Breeders Crown Forsök. Deanna Ego (SE) 21,0v 21,6a 63.750 sek. (59-11-3-1) Mor til 9 afkom (79-91) bl.a: 1979 Dean Smart (SE) (Hoot Speed) 16,4v 15,5a (199-17-26-24) 609.825 sek. Som ældre: 3'er i Kalmarsundsstayern. 1980 Deanna Smart (SE), hp. (Duke Iran) 18,4v 17,7a (23-4-2-1) 50.350 sek. 1982 Quickflyer (SE) (Quick Pay) 17,4v 17,4a (67-8-8-7) 288.250 sek. 1989 Audit Florence `(SE), hp. (Mr. Novak) 16,7v 15,5a (46-3-3-2) 120.650 sek. 1990 Audit Gambler (SE) (Mr. Novak) 17,0v 16,8a (51-4-4-3) 110.595 sek. 1991 Velvet Brown (SE), hp. (Ron B Hanover) 17,7v 15,4a (40-2-4-1) 69.900 sek.

Opdrætter og anmelder: Dorthe Christensen ApS, Vestrupvej 22, 9493 Saltum. Telefon: 2343 2871 Mail: dorthedodensig@live.dk Røntgen: Anmærkninger der anses IKKE at få betydning. (Dyrlægerne Nørhald, Dyrlæge Jacob Greve) Moms:

46

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


FODER TIL AVL OG SPORT

Du finder hele vores sortiment på krafft.nu og har du spørgsmål er du AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG velkommen til at ringe til KRAFFT Direct på 80253363 eller direct@krafft.nu

47


24 Gin Tonic

Great Challenger (US)

Cosmopolitan (NL)

Brun hoppe, født 25. april 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Waikiki Beach (US) Varenne (IT) Ialmaz (IT) Biesolo (FR) Patara Vrijthout (NL) Dance Queen (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 9 %

Moderlinie:

Cosmopolitan (NL)

17,0l 14,6ak 67.081 kr.

2018 Gin Tonic, hp.

Patara Vrijthout (NL) 18,5v

(Great Challenger)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 8 %

(32-6-3-2)

362.063 kr.

Som ældre: 3'er i Grote Prijs der Lage Landen. 2009 Cosmopolitan (NL), hp. (Varenne)

Dance Queen (US)

1998 Patara Vrijthout (NL), hp. (Biesolo)

Liveliness (US)

Mor til 1 afkom (2018) Mor til 1 afkom (2009)

17,0l 14,6ak (32-6-3-2) 67.081 kr. Mor til 3 afkom (87-98) bl.a: 18,4v 362.063 kr. Mor til 7 afkom (83-90) bl.a:

1983 Dance Queen (US), hp. (Lindy's Crown) 1984 Beat The Band (US), hp. (Lindy's Crown) Beat The Wheel (US), hp. (Defiant Yankee) Berndt Hanover (US) (Valley Victory) 11,9a 296.800 USD Som 2-åring: 1'er i New Jersey Sire Stake, William Wellwood. 3'er i Champlain Stakes Open, Peter Haughton Memorial. Avlshingst. Lady Luck Hanover (US), hp. (Donerail) Luckycharm Hanover (US) (Andover Hall) 12,6v 09,6ak (82-14-9-14) 3.851.039 sek Avlshingst.i Danmark. Beaumont Hanover (US) (Muscles Yankee) 12,1a 203.813 kr. Avlshingst i Danmark. Beissinger Hanover (US) (Self Possessed) 11,9a 291.549 USD Som 3-åring: 1'er i Dexter Cup. Som 4-åring: 2'er i Gran Premio Freccia d'Europa. 3'er i Gran Premio Citta di Trieste. Avlshingst I USA. Believe Hanover (US), hp. (S.J.'s Caviar) Do You Believe (US) (Crazed) 14,9v 11,9a (43-7-7-3) 514.294 sek. Beatgoeson Hanover (US9, hp. (Andover Hall) 09,5a (67-26-12-5) 8.802.485 sek. 1987 Restless Heart (US), hp. (Defiant Yankee) 17,0v 16,2a (39-3-4-6) 14.253 EUR 1990 Hilde Buitenzorg (NL), hp. (Defiant Yankee) Totti Boko (SE) (Express Ride) 14,9v 12,4ak (119-22-7-11) 1.269.025 sek. Som 4-åring: 3'er i Midnight Cup. Som ældre: 2'er i VF Sprintern.

Opdrætter og anmelder: Mikkel Stub og Vibe Haastrup, Svanekevej 45, 3751 Østermarie. Telefon: 4010 3163 mail: mikkelstub@msn.com Røntgen: Uden anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrlæge Flemming Kofoed) Moms:

48

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


25 Good Together S.J.'s Caviar (US)

Laritz Coktail (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 7 %

Moderlinie:

Laritz Coktail (SE) 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2017 2018

Mørkbrun hoppe, født 7. juni 2018 Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Pine Speed (US) T.V. Yankee (US) Spawning (US) Trout (US) Quouky Williams (FR) Coktail Jet (FR) Armbro Glamour (CA) Quick Pay (US) Lass Britt (SE) Britt Culbert (SE)

15,7v 13,8a

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 9 %

602.500 sek (29-5-6-1)

Som 4-åring: 1'er i Fillies and Mares. Jäger Broline (SE) (Lindy Lane) Kahlua Broline (SE), hp (Lindy Lane) Lomumba Broline (SE) (Pine Chip) Manhattan Broline (SE), hp. (Pine Chip) Global Paranoia (SE), hp. (Quit Easy U.S.) Livi Mystery (SE) (Dream Vacation) Livi National (SE), hp. (S.J.'s Caviar) Livi Power (SE) (Broadway Hall) Good Together, hp. (S.J.'s Caviar)

Mor til 10 afkom (06-17) Bl.a:

16,5k 14,9ak (45-6-7-3) 15,7m 14,3ak (7-3-0-1)

224.607 sek. 109.300 sek.

16,1m 16,5am (21-1-1-0) 15,9m 12,4ak (49-5-5-5) 15,0v 15,0a (33-8-7-4) *16,4m *16,0ak(18-3-1-4)

110.200 sek. 274.234 sek. 23.948 EUR Exp FI 37.514 kr.

Lass Britt (SE)

16,8v 14,0a 859.700 sek (39-9-5-6) Mor til 7 afkom (94-04) bl.a.: Som 3-åring: 1'er i Guldstoet, Oaksrevanchen. Som 4-åring: 2'er i Stosprintern. 1994 Laritz Goal (SE), hp. (Armbro Goal) Laritz Supergoal (SE) (Super Arnie) 14,5v 11,0a (75-12-11-7) 2.244.934 sek. 1995 Laritz Fighter (SE) (Kosar) 16,4v 14,9a (36-1-0-6) 108.150 sek. 1996 Laritz Pride (SE) (Zoot Suit) 15,5v 13,9a (66-3-7-9) 393.550 sek. 1998 Laritz Arnie (SE) (Super Arnie) 18,1v 14,1a (29-3-4-5) 189.500 sek. 1999 Laritz Coktail (SE), hp. (Coktail Jet) 15,7v 13,8a (29-5-6-1) 602.500 sek. Som 4-åring: 1'er i Fillies and Mares. 2001 Laritz Victorious (SE), hp. (Comets Tail) 16,6v 14,7a (24-2-2-1) 167.000 sek. Victorious Star (SE) (Juliano Star) 15,7v 11,6a (30-12-0-2) 632.136 sek. Victorious Pine (SE), hp. (Order By Fax) 16,8v 13,7a (46-3-5-2) 162.900 sek. Victorious Victory (SE) (Alesi OM) 16,4v 13,6a (32-3-3-5) 160.800 sek. Britt Culbert (SE) 27,0v 27,5a 5.800 sek. (5-1-1--0) Mor til 13 afkom (73-88) bl.a: 1974 Jackson C (SE) (Blaze Frost) 14,7v 14,8a (191-31-28-23) 389.445 sek. 1980 Panama C (SE), hp. (Snapphanen) 17,5v 15,1a (98-9-15-11) 256.165 sek. Belle Aubiose (SE), hp. (Lindy's Crown) 15,0v 12,7a (61-20-9-15) 1.705.700 sek. Som ældre: 1'er i Fillies and Mares. 3'er i Bollnäsloppet, Ego Boys Minne. Komet Gene (SE) (Lindy's Crown) 16,9v 14,1a (94-29-14-20) 389.016 sek. Harpune Gene (SE) (Self Confident) 14,8v 14,5a (175-9-17-14) 376.063 sek. 1981 Regina C (SE), hp. (Sugarbowl Hanover) Brave Reg (FI) (Choctaw Brave) 15,3v 13,4a (94-13-15-15) 89.126 € Som 3-åring: 1'er i Breeders Crown. Som ældre: 3'er i Suur-Hollola-Ajo. 1987 Lass Britt (SE), hp. (Quick Pay) 16,8v 14,0a 39-9-5-6) 859.700 sek. Opdrætter: Lisa och Victor AB. Anmelder: Niels Ole Kristensen, Bavnehøjvej 19, 9541 Suldrup. Telefon: 2396 7197 mail: mariann-nulle@mail.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Højgård Hesteklinik, Dyrlæge Jonas Nørgaard) Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

49


26 Giantstone

Wishing Stone (US)

Dare To Dream (SE) Moderlinie:

Brun hingst, født 6. april 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Valley Victory (US) Meadowbranch Magic (US) Making Miracles (US) American Winner (US) Buzzin Brian (US) P D Q Miriam (US) Count's Pride (US) Eva Pride (SE) Tine Nibs (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 11 %

Dare To Dream (SE) 15,2k 12,8ak 384.552 kr.

Som 3-åring: 2'er i Quick Pay Pokalen 2011 Wonder Dream, hp. (Trophy Catch) 2012 A Dream (Trophy Catch) 2013 Beauty Dream, hp. (ENS Snapshot) 2018 Giantstone

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(92-11-13-8) 17,7l 15,2ak (37-2-4-3) 16,1m 14,8ak (11-5-4-0) 17,9m 15,8ak (28-2-2-2)

Mor til 4 afkom (11-18): 82.597 kr. Exp NO 94.185 kr. Exp No 26.600 kr.

Eva Pride (SE) 15,5v 14,8a 1.703.500 sek. (36-11-5-3) Mor til 7 afkom (95-06) bl.a: Som 3-åring: 1'er i Svenskt Trav-Oaks, Stora Treåringspriset, Coccinelles Lopp. 2'er i Sommarfavoriten. 3'er i Gay Noons Lopp. Som 4-åring: 2'er i Drottning Silvias Pokal. 1995 Gold Goblin (SE) (Texas) 13,6v 11,8a (108-16-14-8) 1.794.200 sek. Som 4-åring: 2'er i Sprintermästaren, Bergslagsloppet. 1999 Torsway Lady (SE), hp. (Meadow Road) 15,2v 14,0a (49-2-7-8) 308.100 sek. 2000 Dare To Dream (SE), hp.(Buzzin Brian) 15,2k 12,8ak (92-11-13-8) 384.552 kr. 2004 Evas Ellena (SE), hp. (Tap In) 16,2v 13,4a (75-4-9-8) 323.150 sek. Copaca Banana (SE) (Andover Andover) 15,0m 11,3ak (34-11-5-4) 608.400 sek. Som ældre: 1'er i V75 Klass II Forsök. Tine Nibs (SE) 24,2v 3.000 sek. (9-0-0-4) Mor til 13 afkom (79-92) bl.a: 1983 Quintett Pay (SE), hp. (Quick Pay) 16,9v 17,2a (42-4-5-4) 186.300 sek. Quintus Pay (SE) (Count's Pride) 15,8v 14,7a (56-18-6-4) 942.340 sek. Som 4-åring: 3'er i Svenskt Travderby Uttagning. Denise Pay (SE), hp. (Alf Palema) 14,1v 14,0a (64-14-8-3) 759.300 sek. Fast Pay (SE) (Fast Photo) 15,0v 12,5a (70-4-15-7) 484.200 sek. Courage Pay (SE) (Turbo Thrust) 15,7v 14,0a (34-7-3-1) 359.200 sek. Qurant Pride (SE) (Count's Pride) 15,5v 14,2a (69-5-10-6) 369.300 sek. 1987 Top Pride (SE) (Count's Pride) 15,4v 15,2a (83-11-11-10) 544.429 sek. 1988 Eva Pride (SE), hp. (Count's Pride) 15,5v 14,8a (36-11-5-3) 1.703.500 sek. 1989 Cilla Black (SE), hp. (Al Joe) 16,9v 14,2a (93-24-14-8) 485.845 sek. 1990 Classic Car (SE) (Al Joe) 16,8v 14,6a (137-10-10-21) 164.699 sek. Hideal 22,6v 18,9a 95.525 sek. (30-4-1-3) Mor til 4 afkom (70-73) bl.a: 1970 Maria Nibs (SE), hp (Frances Nibs) 20,8v 19,4a (50-17-9-3) 58.300 sek. Red Nibs (SE) (Lyon) 16,6v 15,0a (107-296-13-7) 508.850 sek. Som 4-åring: 1'er i Svenskt Trav S:t Leger. Granada Nibs (SE) (Hoot Speed) 16,2v 15,0a (44-8-5-3) 451.850 sek. 1971 Tine Nibs (SE), hp. (Frances Nibs) 24,2v (9-0-0-4) 3.000 sek. Opdrætter: Svend Erik Nielsen Anmelder: Mariann T Nielsen, Hvidevej 21, Mønsted, 8800 Viborg. Telefon: 2170 9901 Mail: mariann_thorup6@hotmail.com Røntgen: Se opslag på boksdør. Moms:

50

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


Vi støtter travsporten

vsporten!

Hestedyrlæger Døgnvagt

Højgård –Vi støtter travsporten! Odense tlf. 6596 4888 DØGNVAGT Århus 1999 AUKTION tlf. 2019 - 7580 RACING ARENA AALBORG

51


27 Ginger Ice

Great Challenger (US)

Jolly Dust Moderlinie:

Brun hoppe, født 27. maj 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Sassy Jane (US) Ejnar Vogt Travo GT Rotary

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 8 %

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 1 %

Jolly Dust

Mor til 11 afkom (04-18) Bl.a:: 2004 Miss Jolly Dust , hp. (Gidde Palema) 14,7k 15,1am (63-6-8-12) 366.515 kr. Dino Dollar (SE) (Celebrity Secret) 13,0k 13,3ak (47-6-8-9) 413.200 Sek. 2005 No Dust (Wall Steet Banker) 21,7m 21,9ak (4-0-1-0) 3.250 kr. 2009 See You Ice, hp. (Love You) 15,4m 14,2ak (15-2-0-3) 67.135 kr. Exp SE Som 2-åring: Dansk rekordholder i voltestart. 2011 Wonderful Ice, hp. (Earthquake) 17,2m 13,3ak (78-5-16-13) 192.407 kr. Som 4-åring: 3'er i Derby Consolation. 2012 Anna Ice, hp. (Revenue) 18,6m 17,6am (33-4-3-4) 52.567 kr. Som ældre: 1'er i Calles Cup. 2013 Bornholm Nu (Torvald Palema) 21,1k 19,0ak (46-3-13-4) 43.750 kr. 2014 Calvin Ice (Blue Mac Lad) *15,9m *14,2ak (12-4-1-1) 37.500 kr. 2015 Darwin Ice (Blue Mac Lad) 17,8m 13,8ak (21-2-5-1) 94.200 kr. Som 2-åring: 3'er i Auktionsløb. Placeret i Jydsk 2-årings Grand prix. 2017 Forever Ice (Great Challenger) 2018 Ginger Ice, hp. (Great Challenger) Travo GT 15,1k 15,4ak 262.750 kr. Mor til 6 afkom (00-05) bl.a: 2001 Jolly Dust, hp. (S.J.'s Photo) Rotary 22,0 21,5a 47.130 kr. Mor til 10 afkom (77-91) bl.a: 1977 Desiree GT, hp (Frosty Hanover) 18,6k 16,9ak 121.480 kr. Tasja GT, hp. (Shane T Hanover) 18,0l 15,9ak 96.560 kr. Gambler CN (Buckfinder) 14,9m 13,0ak 704.575 kr. 1978 Ecco GT, hp. (Pay Dirt) 20,2k 20,2ak 13.315 sek. Exp SE Remington Crown (SE) (Lord Of All) 13,2v 10,7a (92-42-19-7) 22.934.480 sek. Som 3-åring: 1'er i Europæisk Treåringschampionat, Svenskt Travkriterium, Vårfavoriten. Som 4-åring: 1'er i Svenskt Travderby, Fyraåringseliten, Konung Gustaf V:s Pokal. Som ældre: Elitloppet, Prix d'Ete, Sundsvall Open Trot, Gran Premio della Lotteria, Prix de Paris o.m.m. 1980 Gloria GT, hp. (Tarok) 18,6m 15,8ak 324.370 kr. Som 4-åring: 1'er i Dansk Hoppederby. Power GT (Speed Merchant) 14,3k 13,1ak 1.125.862 kr. Tøjeksperten (Crown's Best) 15,0l 14,2al 2.756.156 kr. Som 4-åring: 2'er i Dansk Trav Derby. Som ældre: 1'er i Harper hanovers Lopp, Grote Prijs der LL. Von GT, hp. (Meadow Roland) 14,8m 12,2ak 1.419.543 kr. Alfa GT, hp. (Buckfinder) 19,0m 16,0am 453.200 kr. Som 4-åring: 1'er i Dansk Hoppederby.

Opdrætter og anmelder: Stutteri Ice ApS, v. Jess Persson, Vestermarievej 6, 3700 Rønne. Telefon: 2014 8186 Mail: jessoglinda@mail.dk www.stutteriice.dk Røntgen: Uden anmærkninger efter operation (Dyrlægegården Rønne, Dyrlæge Flemming Kofoed) Klausul mod navneændring! Moms: Såvel budsum som salær pålægges moms.

52

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


28 Go On Gardenia Great Challenger (US)

She Loves Marstall Moderlinie:

Brun hoppe, født 20. maj 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Buvetier d'Aunou (FR) Juliano Star (FR) Star Gede (FR) Super Arnie (US) Super Torino (SE) Torinos Sweet L (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 8 %

She Loves Marstall

2015 Dream Gardenia 2016 Elvira Gardenia, hp. 2018 Go On Gardenia, hp.

Super Torino (SE)

14,6ak

43.900 kr.

(Great Challenger) (Great Challenger) (Great Challenger)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 16 %

(14-2-1-2)

18,0v 16,6a (6-0-0-2) 18,0ak (2-0-1-0)

Mor til 3 afkom (15-18) 20.000 mok. Exp No 3.750 kr.

17,6v 15,7a 94.273 sek. (21-1-3-5)

Mor til 6 afkom (09-15) bl.a: (14-2-1-2) 43.900 kr. Torinos Sweet L (SE) 18,1v 16,3a 104.300 sek. (13-3-1-0) Mor til 13 afkom (96-09) bl.a: 1996 Miss Pilaar (SE), hp. (Super Arnie) 16,6v 13,0a (36-10-5-7) 1.892.296 sek. Som 3-åring: 1'er i Guldstoet, Juliennes Lopp. 2'er i E3 Korta, Rikitikitavis Lopp. Som 4-åring: 1'er i Derbystoet. 3'er i Nordlands Grand Prix. Bobtail (SE), hp. (Juliano Star) 13,4v 11,4a (70-21-10-9) 5.192.838 sek. Som 3-åring:2'er i Quick Pay Pokalen. 3'er i E3 Korta. Som 4-åring:1'er i Breeders Crown, Derbystoet. Jullan (SE), hp. (Juliano Star) 15,9v 13,2a (21-9-4-5) 1.571.814 sek. Som 3-åring: 2'er i Gay Gals Lopp. Julle (SE) (Juliano Star) 14,6v 14,2a (18-4-2-1) 219.400 sek. Moviestar (SE), hp. (Juliano Star) 16,0m 14,8a (16-2-1-2) 131.800 sek. Conrads Rödluva (SE), hp. (S.J.'s Caviar) *16,4m *11,9am (15-10-3-1) 6.585.500 sek. Som 3-åring: 1'er i Svenskt Trav-Oaks, Breeders Crown 3-års hopper. Som 4-åring: 2'er i Drottning Silvias Pokal. 3'er i Stochampionatet. 1997 Torinos Boy (SE) (Alf Palema) 16,3v 14,9a (15-1-1-4) 152.898 kr. 2001 Super Torino (SE), hp. (Super Arnie) 17,6v 15,7a (21-1-3-5) 94.273 sek. 2004 Torinos Mali (SE), hp. (Malabar Circle Ås) 15,8v 13,7a (54-13-9-6) 457.700 sek. 2008 Torinos Cassano (SE) (Igor Brick) 16,0v 14,0a (46-1-5-6) 219.400 sek. Torino 19,1v 16,7a 229.280 kr. Mor til 10 afkom (80-93) bl.a: 1981 Hicka Käll (SE), hp. (Pay Dirt) 15,8v 16,6a (40-5-10-5) 311.600 sek. Jazza Käll (SE), hp. (Able Mission) 19,7v (8-1-0-0) 6.200 sek. J.T. Mulligan (SE) 14,5v 13,5a (51-6-6-10) 638.700 sek. Mujati (SE) 15,7v 13,7a (78-3-6-7) 260.550 sek. 1982 Crabata Käll (SE), hp. (Pay Dirt) 16,9v 16,5a (34-4-3-4) 175.000 sek. Smulle (IT) (Friendly Face) 15,9a (58-7-8-8) € 41.327 Vanity (IT), hp. (Ghendero) 16,1a (101-8-18-10) € 33.528 1989 Torinos Sweet L (SE), hp. (Ata Star L) 18,1v 16,3a (13-3-1-0) 104.300 sek. 1990 Brisco Barc (SE) (Spotlite Lobell) 16,7v 14,2a (69-17-9-6) 389.000 sek. 1993 Västerbo Extrem (SE) (Extrem) 14,5v 12,4a (121-24-14-11) 1.927.000 sek. 2009 She Loves Marstall, hp. (Juliano Star)

14,6ak

Opdrætter og anmelder: Anton Andreasen, Vallerbækvej 13, 7470 Karup Telefon: 9710 1648 - 4296 8648 mail: gardenia@mail.dk Røntgen: Uden anmærkninger Moms:

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

53


29 General Lund

Brun hingst, født 7. april 2018 Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Sassy Jane (US) Go Get Lost (US) ENS Brittania (US) Regression (US) Victory Dream (US) Action Hall (US) Tishes Wish (US) Dancer's Impish (US) Tamra Lund Free Parking (US)

ENS Snapshot (US)

Kate Lund

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 10 %

Moderlinie:

Kate Lund 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 2018

Raket Lund Se Lund Tempo Lund Victoria Lund, hp. Admiral Lund Benita Lund, hp. Emil Lund General Lund

Tamra Lund

20,4m, 21,0am

1997 Evictory Lund 2000 Hejsa Lund, hp. 2001 Jytte Lund, hp. Turbo Star 2002 Kate Lund, hp. 2004 Maj Lund, hp. Vicki Lund, hp. 2005 Nu Lund

Free Parking (US)

(Inferno Lavec) (Legendary Lover K) (ENS Snapshot) (ENS Snapshot) (Buvetier d'Aunou) (Buvetier d'Aunou) (ENS Snapshot) (ENS Snapshot)

15.200 kr.

(Victor Victor) (Victor Victor) (Ride The Wave) (ENS Snapshot) (Action Hall) (Chipmate) (ENS Snapshot) (Chipmate)

22,8m, 18,6am

72.050 kr.

1987 Ogaci Damkær, hp. (Ideal du Cazeau) Christo Damkær (Napoletano) Feodora Damkær (Copiad) Nanok Toft (Earthquake) Puk Toft, hp. (ENS Snapshot) Robin Toft (Chipmate) Sirid Toft, hp. (Dream Vacation) 1988 Pleasure Damkær (Speed Mechant) 1991 Tamra Lund, hp. (Dancer's Impish) 1992 Whymot Datakoncept (Always A Way)

Flaming Notice (US)

1977 Free Parking (US), hp.

(Songcan)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

*18,4m, 17,1ak (21-1-2-2) 22,4m 17,0ak (11-0-2-0) 17,4l 14,4ak (54-2-4-7) 18,1m 14,6ak (69-3-7-7) 21,9k 20,2ak (3-0-0-0)

(16-2-1-0)

Mor til 8 afkom (97-06) bl.a: 357.575 kr. 19,0k, 15,9ak (57-2-4-9) 55.400 kr. 20,8m, 20,4am (6-1-0-0) 5.800 kr. *14,3k *12,8ak (72-18-11-10) 251.369 kr. 18,4m, 16,6ak (14-3-2-1) 24.050 kr.

15,3m, 15,8ak (87-19-12-8)

*15,8k 13,4ak (109-6-10-11) 18,3m, 15,8ak (49-4-4-2)

Mor til 5 afkom (85--92) bl.a: 24.600 kr. 172.900 kr. 72.344 kr. 61.800 kr. 49.400 kr. 173.397 kr. Exp DE 99.500 kr. 170.711 kr. Exp 15.200 kr. 47.500 kr.

22,8m, 18,6am

Røntgen: Uden anmærkninger. (Nørlund Hestehospital, Dyrlæge Hans Schougaard) Bemærk: Klausul mod navneændring. Moms: Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

119.785 kr. 57.208 kr.

19,7m, 18,1ak (25-3-3-1) 17,4l, 16,5ak (74-17-9-6) 16,9k, 16,9ak (35-7-4-8) 17,1m, 16,7ak (88-5-8-8) 18,2m, 16,9ak (42-4-3-4) 17,3m, 14,0ak (109-10-7-4) 16,9m, 14,6ak (41-3-3-6) 20,8m. 17,6am (30-5-2-1) 20,4m, 21,0am (16-2-1-0) 19,5l, 16,8am (55-2-5-5)

Opdrætter og anmelder: Arne S. Sørensen, Houvej 142, 9370 Hals. Telefon: 9825 4091 - 3040 0677 Mail: kontor@ulstedlund.dk

54

Mor til 8 afkom(08-18) 18.900 kr. 8.500 kr. 106.450 kr. 209.148 kr. Død 1.800 kr.

Mor til 1 afkom (77): 72.050 kr.


Logo - original (outlinet)

Advokat Christian Holch har mange års erfaring med juridisk rådgivning på hesteområdet • • • •

Kontrakter og samarbejdsaftaler Handelstvister Erstatningsansvar for dyrlæger Foldskader og andre skader på heste

Logotype - original (outlinet)

Advokat (H) LL.M. Christian Holch Europaplads 2, 7. 8000 Aarhus C Logotype Tlf. 2711 0883- hvid (outlinet) ch@adv-holch.dk www.adv-holch.dk AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

55


30 Google Shadow Farifant (IT)

Right Dream K Moderlinie:

Mørkbrun hoppe, født 24. april 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) Pine Chip (US) Dream Vacation (US) Dream On Victory (US9 Lindy's Crown (US) Farina K Haifa K

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 5 %

Right Dream K

16,1m 12,9ak 201.649 kr.

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 23 %

(55-5-7-7)

Som 4-åring: 2'er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppederby 2016 Elmar Shadow (The Liquidator) 2018 Google Shadow, hp. (Farifant)

Mor til 2 afkom(16-18)

Farina K

Mor til 11 afkom (03-17) bl.a.: Line K, hp. (Super Arnie) 15,1k 15,3ak (24-3-3-0) 120.978 kr. Nikodemus K (Silver Pine) 16,8k 14,3ak (31-5-5-2) 158.283 nok.. Exp NO Right Dream K, hp. (Dream Vacation) 16,1m 12,9ak (55-5-7-7) 201.649 kr. Soffy K, hp. (Adams hall) 15,8k 13,9ak (50-7-7-6) 98.354 kr. Viola K, hp. (Great Challenger) 20,1m 13,4ak (24-7-4-4) 344.329 klr. Som 3-åring: 1'er i Grand Circle 3-års Hoppechampionat, Udtagelsesløb til Dansk Avlsløb. 2'er i Dansk Avlsløb for hopper Finale. 3'er i Dansk Hoppekriterium, Hoppe Kriteriumsprøve. Som 4-åring: 3'er i Hoppe Sprintermesteren. Placeret i Hoppe Derbyprøve. 2014 Caroline K, hp. (Dream Vacation) 17,7m 13,1am (25-3-6-3) 360.611 kr. Exp FI Som 3-åring: 2'er i Grand Circle 3-års Championat. Som 4-åring: 2'er i Dansk Hoppe Derby. 3'er i: Grand Circle 4-års Hoppe Championat. Haifa K 26,5m 16,8ak 58.000 kr. Mor til 12 afkom (89-06) bl.a: 1995 C Danbolig (Lindy's Crown) 17,0m 14,6ak 311.250 kr. Som 4-åring: 1'er i Grand Circle 4-års Championat. 1997 Express K (Lindy's Crown) 14,1k 13,6ak 448.686 kr. Som 4-åring: Placeret i Jydsk 4-årings Grand Prix. 1998 Farina K, hp. (Lindy's Crown) Mikkeline Ørnebjerg 27,0v 23,9a 5.150 kr. Mor til 18 afkom (71-91) bl.a: 1972 Trine K, hp. (Frosty Hanover) 25,3v 22,8a 12.850 kr. Onrush (Pay Dirt) 15,6k 11,7ak 1.529.990 kr. 1975 Betina K (Fishermann) 22,2m 18,6ak 100.200 kr. Jonny K, hp. (Pay Dirt) 15,7k 14,7ak 788.241 nok. Exp NO Plain K, hp. (Linus T) 15,8m 14,1ak 431.695 sek. Exp SE Milano Hornline (SE) (Lindy's Crown) 15,0m 15,1am 553.800 sek. Vancouver Hornline (SE) (Silver Pine) 14,8k 13,4ak 504.400 sek. Rex K (Songflori) 15,2m 13,8ak 166.225 EUR Exp DE Ajax K (Lindy's Crown) 15,7m 14,5ak 501.829 sek Exp SE Brillian K (Lindy's Crown) 15,4m 13,0ak 546.048 kr. 1976 Cimba K (Mr Speedster) 16,8k 16,1ak 494.210 kr. 1981 Haifa K, hp. (Pay Dirt) 26,5m 16,8ak 58.000 kr. 2003 2005 2008 2009 2011

Opdrætter og anmelder: Niels Jørgen Jensen, Stutteri Shadow, Gønderupgårdvej 239, 9760 Vrå. Telefon: 2087 0215 mail: stutterishadow@hotmail.com Røntgen: Uden anmærkninger. (Aalborg Hestepraksis, Dyrlæge Paul Olausen) Moms:

56

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


31 Garby Rose

Michael's Turn (US)

Make Room For Me (US) Moderlinie:

Lysbrun hoppe, født 1. juli 2018 Muscles Yankee (US) Muscle Hill (US) Yankee Blondie (US) S.J.'s Caviar (US) Decimal Hanover (US) D Train (US) Valley Victory (US) Donerail (US) Bedell (US) Super Bowl (US) Ebba Hanover (US) Ebony Crown (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 18 %

Make Room For Me US) 19,3v 3.719 sek. 2011 2012 2013 2014 2015 2018

Packan Sisu (SE) (Guybo) Carpe Diem Sisu (SE), hp. (Even Better Odds) Whistleblower (SE), hp. (Make It Happen) Cashman (Navy Seal) Donerailrose (Enjoy Lavec) Got To Be Rose, hp. (Calvin Capar)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(6-0-0-0)

Mor til 6 afkom (11-18)

16,6v 15,9a (42-0-1-3) 17,8v 16,0a (29-1-3-3)

Ebba Hanover (US)

1999 April Love (US), hp. (Pine Chip) Cotton Briefs (US), hp. (Angus Hall) 2000 Ebbalutionary (US), hp. (Muscles Yankee) Northern Photo (US) (Classic Photo) 2002 Ebba's Yankee (US), hp. (Muscles Yankee) 2006 Make Room For Me (US), hp. (Donerail) 2007 Upfront Pattys Boy (US)(Windsong's Legacy) 2010 Hampton Beach (US) (S.J.'s caviar)

Ebony Crown (US)

94.785 sek. 80.508 sek.

Mor til 10 afkom (99-12) bl.a: 12,8a 11,4a 13,0a 12,7a 19,3v 12,5a 12,6a

1982 Phillip B (US) (Super Bowl) Som ældre: 2'er i Sverigesloppet. Avlshingst i Danmark. 1987 Ebbets Hanover (US) (Super Bowl) 14,6a 1989 Eclair Hanocer (US), hp. (Super Bowl) Canoli (US), hp. (Cantab Hall) 12,9a 1990 Eldora Hanover (US), hp. (Super Bowl) Emilee's Halo (US), hp. (Wilson Wyoming) 13,4a 1994 Edda Hanover (US), hp. (Super Bowl) Trendy Girl (US), hp. (Balanced Image) 11,1a 1995 Ebba Hanover (US), hp. (Super Bowl) 1996 Second Act (US), hp. (Sierra Kosmos) Samurai Hail (US) (Garland Lobell) 13,8a Som 3-åring: 3'er i Old Oaken Bucket. Windsong Farewell (US)(Windsong's Legacy) 13,1a 1999 Emilia Hanover (US), hp. (Sierra Kosmos) Dukes Legacy (US) (Duke Of York) 12,9a

(46-2-4-5) (28-9-4-3) (62-5-10-6) (141-11-20-17) (6-0-0-0) (28-6-4-2)

33.548 USD 100.701 USD 93.698 USD 73.368 USD 3.719 sek. 76.509 USD 34.783 USD Mor til 15 afkom (82-99) bl.a:

(156-18-16-21)

47.508 USD

(5-1-2-1)

48.752 USD

(64-4-7-11)

39.545 USD

(64-11-11-7)

114.647 USD

(69-9-5-11)

73.428 USD

(41-6-4-8)

40.548 USD

(59-7-8-4)

46.603 USD

Opdrætter og anmelder: Axel Sømod, Græstedvej 32, 3200 Helsinge. Telefon: 2074 6767 Mail: hanne@saane-faar.dk Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

57


32 Githa Toft

Brun hoppe, født 11. april 2018 American Winner (US) Viking Kronos (IT) Conch (US) Victory Dream (US) Ouzo Boko (US) Chatty Hanover (US) Pine Chip (US) Dream Vacation (US) Dream On Victory (US) Copiad (SE) Feodora Damkær Ogaci Damkær

Yield Boko (SE)

Sirid Toft

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 11 %

Moderlinie:

Sirid Toft

16,4m 13,8ak

2018 Githa Toft, hp.

(Yield Boko)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 8 %

138.450 kr. (80-5-4-11)

Feodora Damkær

16,9k 16,9ak 72.344 kr. (35-7-4-8)

Ogaci Damkær

19,7m 18,1ak 24.600 kr. (25-3-3-1)

Free Parking (US)

22,8m 18,6am 72.050 nok. (20-1-1-0)

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Nanok Toft Puk Toft, hp. Robin Toft Sigrid Toft, hp. Tessa Toft, hp. Valdemar Toft Bella Toft, hp.

1995 Christo Damkær 1998 Feodora Damkær, hp.

(Earthquake) (ENS Snapshot) (Chipmate) (Dream Vacation) (Great Challenger) (S.J.'s Photo) (Dream Vacation) (Napoletano) (Copiad)

1987 Ogaci Damkær, hp. (Ideal du Gazeau) 1988 Pleasure Damkær (Speed Merchant) 1991 Tamra Lund, hp. (Dancer's Impish) Evictory Lund (Victor Victor) Jytte Lund, hp. (Ride The Wave) Turbo Star, hp. (ENS Snapshot) Kate Lund, hp. (Action Hall) Victoria Lund, hp. (ENS Snapshot)

Flaming Notice (US) 19,6aak

8.569 $

1977 Free Parking (US), hp. (Songcan) 1980 Michelle's Victory (US), hp. (Noble Victory) Black Bait (US), hp. (Flak Bait) Ripano (US) (Flak Bait) Paesana (US), hp. (Meadow Road) 1984 American Flyer (US) (Green Speed)

Mor til 1 afkom (2018)

Mor til 8 afkom (05-14) *17,1m 16,7ak (88-5-8-8) 61.800 kr. 18,2m 16,9ak (42-4-3-4) 49.400 kr. Død 17,3m 14,0ak (109-10-7-4) 173.397 kr. Exp DE 16,4m 13,8ak (80-5-4-11) 138.450 kr. *19,2m 20,4am (35-5-2-2) 21.000 kr. *18,0m 16,2ak (35-3-0-3) 25.250 kr. 15,8m *13,8ak (81-5-10-13) 175.055 kr. Mor til 3 afkom (95-98) bl.a.: 17,4l 16,5ak (74-17-9-6) 172.900 kr. 16,9k 16,9ak (35-7-4-8) 72.344 kr.

Mor til 5 afkom (85-92) bl.a: 19,7m 18,1ak (25-3-3-1) 24.600 kr. 19,7m 17,6am 22.730 € Exp DE 20,4m 21,0am (16-2-1-0) 15.200 kr. 15,3m 15,8ak (87-19-12-8) 357.575 kr. 20,8m 20,4am (6-1-0-0) 5.800 kr. *14,3k *12,8ak (72-8-11-10) 251.269 kr. 18,4m 16,6ak (14-3-2-1) 24.050 kr. 18,1m 14,6ak (69-3-7-7) 209.148 kr. Mor til 10 afkom (77-90) bl.a: 22,8m 18,6am (20-1-1-0) 72.050 nok. 659 $ 16,7ak 20.620 $ 16,6ak 20.781 $ 16,5ak 26.717 $ 14,3ak (12-3-3-0) 34.260 $

Opdrætter og anmelder: Stald Toft v./ Aage og Per Toftegård, Hovensvej 109, 9440 Aabybro. Telefon: 4074 3847 mail: per@staldtoft.dk Røntgen: Uden anmærkninger efter operation. (Højgård Hesteklinik) Moms:

58

Såvel salgssum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


33 Gucci Gogo

Mørkbrun hoppe, født 8. maj 2018 Quito de Talonay (FR) Extreme Dream (FR) Tahitienne (FR) Speedy Somolli (US) Amour d'Aunou (FR) Nesmile (FR) Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Sassy Jane (US) Tagliabue (US) Tagamint (US) Athena Spur (US)

Our Love (FR)

Noble Line Moderlinie:

Noble Line 2010 2012 2015 2017 2018

Tagamint

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 5 %

19,9m 19,3ak

Te Amo (NO), hp. Agenda Dark Gogo Followmehome Gogo Gucci Gogo, hp.

6.000 kr.

(Love You) (Andover Hall) (The Liquidator) (Farifant) (Our Love)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 25 %

(5-0-0-0)

19,3v 16,3a (14-6-1-0) 13,7ak (16-8-1-1) 18,1m 15,6am (14-0-3-0)

Mor til 4 afkom (10-17): 57.959 nok. 87.150 kr. Død 24.674 kr.

14,7ak 40.600 kr. (18-4-3-1) Mor til 7 afkom (05-16) Bl.a: Noble Line, hp. (S.J.'s Photo) 19,9m 19,3ak(5-0-0-0) (5-0-0-0) 6.000 kr. Opal Line, hp. (Love You) 15,4m 13,2ak (51-4-5-5) 34.697 € Exp FI Royal Online (Angus Hall) 16,5l 14,5m (64-9-8-5) 124.151 kr. Special Line, hp. (Varenne) *17,6m 16,3am (13-5-1-0) 58.545 nok. Exp NO Aros Line (Great Challenger) *14,9m *12,2ak (46-14-5-7) 346.045 kr. Som 3-åring: 1'er i Jydsk 3-årings Grand Prix Consolation. 3'er i Dansk Avlsløb. Athena Spur (US) 12,3a 69.795 $ (32-9-2-5) Mor til 2 afkom (98-99) Bl.a: Som 2-åring: 3'er i New Jersey Sire Stake. 1998 Tagamint (US), hp. (Tagliabue) 14,7ak (18-4-3-1) 40.600 kr. 1999 Athenas Lucky Girl (US), hp. (Tagliabue) Gladiator Lindy (US) (S.J.'s Photo) 12,0a (29-5-6-5) 83.460 $ Som 2-åring: 2'er i Walnut Hall Cup, International Stallion Stake. Maximus Lindy (US) (Conway Hall) 18,6v 12,8a (21-0-3-0) 29.524 € Som 2-åring: 2'er i E H Harriman Challenge Cup. Athena's Lindy (US), hp. (Cantab Hall) Dionysus Lindy (US) (Crazed) 12,8ak 51.418 £ Esprit Spur (US) 12,5ak 316.572 $ (31-9-5-5) Mor til 9 afkom (93-02) Bl.a: Som 2-åring: 1'er i Matron Stakes Filly Final. Som 3-åring: 1'er i Coaching Club Trotting Oaks. 3'er i Yonkers Trot. 1993 Athena Spur (US), hp. (Valley Victory) 12,3a (32-9-2-5) 69.795 $ Som 2-åring: 3'er i New Jersey Sire Stake. 1995 That Faboulous Face (US), hp. (Valley Victory) 12,1a (13-3-3-1) 97.045 $ Som 3-åring: 3'er i Breeders Crown, World Trotting Derby. Enny Youngman (Enjoy Lavec) 10,7a (107-21-15-16) 399.215 $ Som ældre: 3'er i Horsemens Series/Glorys Comet Series. Under My Thump (US), hp. (Malabar Man) 12,3a (68-13-9-13) 228.167 $ 1996 Pistol N Spurs (US) (Pine Chip) 11,7a (55-11-4-8) 84.355 $ 2004 Ivory As (IT) (Lemon Dra) 11,1a (31-6-3-5) 107.867 € 2005 2006 2008 2009 2012

Opdrætter og anmelder: Hans Kr. Henriksen & Harald Kjosavik, Ulvhøjvej 32, 9700 Brønderslev. Telefon: 2256 2194 Mail: hans-khe@anarki.dk Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

59


34 Gaia Brogård

Mørkbrun hoppe, født 17. juni 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) Pine Chip (US) Daguet Rapide (IT) Hangone (FR) Speedy Herve (US) Fight Brogård Baltistic (US)

Farifant (IT)

Naval Brogård

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) Moderlinie:

5%

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 37 %

Naval Brogård

19,5m 18,1am 15.650 kr.

(25-0-2-4)

Fight Brogård

16,8v 14,5a 161.950 kr.

(27-3-2-5)

2012 2013 2015 2016 2018

Alexis Brogård, hp. Brogård Dante Brogård Enzo Brogård Gaia Brogård, hp.

(S.J.'s Photo) (S.J.'s Photo) (ENS Snapshot) (ENS Snapshot) (Farifant)

(1-0-0-0) 17,6m 20,0am (14-0-3-1) *19,4m 15,0al (14-4-1-3) *16,2m 15,0am (6-1-1-2)

Mor til 4 afkom (12-16) 0 kr. Død 21.750 kr. 47.900 kr. 56.054 kr.

Mor til 8 afkom (04-12) bl.a:

Som 3-åring: 1'er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix. Som 4-åring: Plac. i Dansk Hoppe Derby, Jydsk 4-årings Hp. Grand Prix

2004 Mick Brogård 2005 Naval Brogård, hp. 2006 Ophoto Brogård

(Chipmate) (Daguet Rapide) (S.J.'s Photo)

16,0m 13,6ak (73-5-9-10) 256.825 nok. Exp N 19,5m 18,1am (25-0-2-4) 15.650 kr. 13,4k 10,9ak (131-25-20-25) 1.116.837 1.145.637 kr.kr.

2008 Rapide Brogård 2009 Secret Guy 2012 Axe Brogård

(Daguet Rapide) (Malabar Circle Ås) (S.J.'s Photo)

1994 Baltic Brogård, hp.

(Speedy Herve)

15,6m 14,9ak (55-5-1-9) 98.790 kr. *16,5m 13,5ak (97-8-6-16) 91.300 kr. *16,5m 13,8ak (76-13-6-13) 167.225 kr. Mor til 12 afkom (94-11) bl.a: 17,8m 14,0ak (41-11-6-5) 384.920 kr.

1996 1998 2000 2001 2004 2005

(Speedy Herve) (Speedy Herve) (Speedy Herve) (Ride The Wave) (Chipmate) (S.J.'s Photo)

17,8m 15,6am (69-18-11-8) 210.280 kr. 16,8k 14,5ak (27-3-2-5) 161.950 kr. 16,7l 14,1ak (207-78-45-30) 766.750 kr. 17,2m 16,0ak (130-13-12-14) 122.400 kr. 15,1m 12,8ak (146-38-18-26) 485.469 kr. 15,7k 12,1ak (68-13-9-13) 466.385 kr.

$ 87.704

Mor til 12 afkom (83-00) bl.a: 16,9v 17,1a (53-5-7-7) 174.850 sek. 14,4v 11,9a (87-16-13-10) 3.017.289 sek. 14,6v 13,6a (120-25-14-9) 1.515.606 sek.

Som ældre: Banerekordsætter i Skive.

Baltistic (US)

Som 3-åring: 1'er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix. Som 4-åring: 3'er i Dansk Hoppe Derby, Jydsk 4-årings Hp. Grand Prix Som ældre: 1'er i Grand Circle 5-års Hoppe Championat

Dino Brogård Fight Brogård Hector Brogård J R Brogård Max Brogård Nova Brogård, hp.

Som 4-åring: 1'er i Hoppe Derbyprøve. 3'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix. Finalist i Dansk Hoppe Derby. Som ældre: Placeret i DM for hopper 2011 & 2012.

Best Kind (US)

14,8a

1985 Homesick Daughter (US), hp. (Homesick) Wiss Goldfinger (SE) (Hawkeye Staro) Wiss Night Hawk (SE) (Hawkeye Staro) 1989 Baltistic (US) (Baltic Speed)

Opdrætter og anmelder: Henning Olesen, Halkærvej 129, 9240 Nibe. Telefon: 2331 9634 Mail: trinedolesen@hotmail.com Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

60

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


35 Gangster Man

Brun hingst, født 14. april 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) Garland Lobell (US) Adams Hall (US) Amour Angus (CA) Texas (US) Sound Of Music Ligne

Farifant (IT)

Outstrip La Marc

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 5 % Moderlinie:

Outstrip La Marc

19,1k 15,6ak 87.484 kr.

Sound Of Music

15,8m, 14,1ak

2012 Ann Viktoria Strip, hp. (ENS Snapshot) 2016 Explosive Lady, hp. (Classic Photo) 2018 Gangster Man (Farifant)

Ligne

(31-3-2-10) 18,4m 18,0am (16-0-1-3) 16,9m 16,7am (7-0-1-1)

Mor til 3 afkom(12-18) 11.950 kr. Død 18.900 kr.

220.203 kr. (44-16-8-5) Mor til 10 afkom (99-10): bl.a.:

2000 Outstrip La Marc, hp. (Adams Hall) 2001 Joy Of Music, hp. (Mr. Flirt) Pace Of Music (Insert Gede) Rosie La Marc, hp. (Dream Vacation) Spot On La Marc (Flirtin Man) 2004 Music La Marc (SE), hp. (Dream Vacation) Mulligan (SE) (Maharajah) 2005 Naughty La Marc (Love You) 1990 1995 1997 1998

2005

Signe

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 24 %

1981 1984

19,1k 15,6ak (31-3-2-10) 87.484 kr. 17,1m, 13,8ak (28-4-5-4) 248.195 kr. 16,1m, 13,8ak (101-8-11-10) 192.790 kr. 15,6v 12,8ak (36-3-5-5) 404.938 kr. Exp SE 17,0m 12,8ak (73-13-8-5) 238.957 kr. 14,8, 13,2ak (13-7-3-2) 420.000 sek. 13,0m 10,9ak (36-8-9-3) 2.327.609 sek. 15,0m, 13,4ak (124-14-16-18) 624.425 kr. Exp SE 17,2k 17,1am 155.900 kr. Mor til 13 afkom (90-07) bl.a: Sound Of Music, hp. (Texas) "Ovennævnte" 15,8m, 14,1ak (44-16-8-5) 220.203 kr. Columbus (Sherwood Lobell) 16,3m, 13,4ak (108-23-14-10) 375.298 kr. Esterel Sunset (Victor Victor) 19,7k, 12,5ak (28-14-3-1) 2.489.787 kr. Vinder af Dansk Derby, E3 Korta. 2'er i Gran Premio d'Europa. 3'er i Gran Premio Orsi Mangelli Folketidende, hp. (Lindy's Crown) 16,1m, 14,2ak (31-6-6-3) 121.430 kr. Onycha Of Music, hp. (Super Arnie) 17,2m, 14,3am (33-4-6-3) 559.127 kr. Som 3-åring: 1'er i Dansk Hoppe Kriterium. 2'er i Grand Circle 3-års Hoppechampionat Som 4-åring: 2'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix Barack La Marc (Great Challenger) 14,3m 11,4ak (48-16-6-5) 762.561 sek. Nebula Of Music, hp. (Coktail Jet) Souris de Vie, hp. (Quite Easy) 14,7v 12,5ak (67-8-10-10) 501.660 kr. Som 3-åring: 2'er i Dansk Hoppekriterium. 3'er i Grand Circle 3-årings Hoppechampionat Aqua de Vie, hp. (Chipmate) 14,3m 12,2ak (108-7-15-18) 394.676 kr. Nigne Vang, hp. (King Conch) 18,9m, 13,3ak (22-6-2-3) 211.395 kr. 3'er i Dansk Hoppederby 21,8m 31.600 kr. Mor til 14 afkom (79-93) bl.a: Hairos (Pay Dirt) 17,0k, 12,3ak (88-35-22-9) 1.445.050 kr. Vinder af Copenhagen Cup, N.J. Koster Memorial, Europæisk Femåringschampionat. Ligne, hp. (Netted) "Ovennævnte" 17,2k, 17,1am 155.900 kr.

Opdrætter og anmelder: Bjarne Danielsen, Feldingbjergvej 27, 7850 Stoholm. Telefon: 2299 7323 Mail: bjdanielsen@hotmail.dk Røntgen: Opslåes på boksdør Moms:

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

61


36 Glitterystone

Brun hoppe, født 2. juli 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Valley Victory (US) Meadowbranch Magic (US) Making Miracles (US) Valley Victory (US) Lindy Lane (US) Lindiliana (US) King Conch (SE) Nigne Vang Ligne

Wishing Stone (US)

Vang

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 16 %

Moderlinie:

Vang

18,2m 13,6ak

2017 Firestone 2018 Glitterystone, hp.,

Nigne Vang

176.971 kr.

(Wishing Stone) (Wishing Stone)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 1 %

(16-0-8-2)

Mor til 2 afkom (17-18):

18,9m 13,3ak 211.395 kr. (22-6-2-3) Mor til 4 afkom (11-15) Som 4-åring: 3'er i Dansk Hoppe Derby. Placeret i Grand Circle 4-års Hoppechampionat. 2011 Vang, hp. (Lindy Lane) 18,2m 13,6a (16-0-8-2) 176.971 kr. Som 3-åring: 2'er i Dansk Hoppekriterium, Hoppekriterium prøve. Placeret i Grand Circle 3-års Hoppechampionat. Som 4-åring: 2'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand prix. 2013 Blowmywhistle, hp. (Turbo Sund) 17,4m 12,7ak (36-7-5-6) 64.512 EUR Exp FI Som 3-åring: 1'er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix. 2014 Captain Morgan (S.J.'s Caviar) 14,3l 14,6am (26-9-4-2) 764.169 nok. Exp No 2015 Debbiedoit, hp. (Enjoy Lavec) *16,9m 16,7ak (13-2-2-2) 43.177 kr. Ligne 17,2 17,1am 155.900 kr. Mor til 13 afkom (90-07) bl.a: 1990 Sound Of Music, hp. (Texas) 15,8m 14,1ak (44-16-8-5) 220.203 kr. Naughty La Marc (Love You) 15,0v 11,7a (86-10-13-13) 75.379 € Music La Marc, hp. (Dream Vacation) 14,8v 13,2a (13-7-3-2) 420.000 sek. Reggae La Marc, hp. (Dream Vacation) 14,1v 12,5a (60-13-11-8) 386.008 nok. Joy Of Music, hp. (Mr. Flirt) 17,1v 13,8a (28-4-5-4) 314.574 sek. 1995 Columbus (Sherwood Lobell) 16,3m 13,4ak (108-23-14-10) 375.298 kr. 1997 Esterel Sunset (Victor Victor) 19,7k 12,5ak (28-14-3-1) 2.489.787 kr. Som 2-åring: 2'er i Dansk Opdrætningsløb. Som 3-åring: 1'er i E3-kort Final, Ulf Thoresens Mindeløb indl. afd. 3'er I Gran Premio Otsi Mangelli. Som 4-åring: 1'er i Dansk Trav Derby. 2'er i Gran Premio d'Europa. 1998 Folketidende, hp. (Lindy's Crown) 16,1m 14,2ak (31-6-6-3) 121.430 kr. Onycha Of Music, hp. (Super Arnie) 17,2v 14,3a (33-4-6-3) 559.127 kr. Som 3-åring: 1'er i Dansk Hoppe Kriterium. 2'er i Grand Circle 3-års Hoppechampionat. Som 4-åring: 2'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix. Placeret i dansk Hoppe Derby. 1999 Gen C Danbolig (Diamond Way) 16,7m 14,5ak (50-6-6-7) 124.173 kr. 2005 Nigne Vang, hp. (King Conch) 18,9m 13,3ak (22-6-2-3) 211.395 kr. Signe 21,8m 31.600 kr. Mor til 14 afkom (79-93) bl.a: 1981 Hairos (Pay Dirt) 17,0k 12,3ak 1.445.050 kr. Som 4-åring: 1'er i N.J. Kosters Memorial. Som ældre: 1'er i Europæisk Femåringschampionat, Copenhagen Cup. 2'er i Rikstotons Europamatch. Avlshingst i Danmark. 1989 Romantic, hp. (Pay Dirt) 20,9m 20,7am (11-0-0-0) 13.600 kr. Revenue J:r (SE) (Revenue) 13,9v 13,2a (81-4-7-6) 960.507 sek. Ron Keeper (SE) (Keepitinthefamily) 14,9v 12,7a (91-9-10-11) 848.359 sek. Opdrætter og anmelder: Maja og Uffe Sulkjær, Kærvej 1, 9280 Storvorde Telefon: 4085 0485 Mail: uffesulkjaer@hotmail.com Røntgen: Røntgenbemærkninger. Se opslag på boksdør. (Biersted Dyrehospital, Mette Bauer) Moms:

62

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


BETALT EKSTRAANNONCERING ER TILBUDT ALLE ANMELDERE/OPDRÆTTERE

Wishing Stone-datter med en fantastisk moderstamme Moderstammen Vang – Nigne Vang – Ligne – Signe har alle produceret topheste, som løber med i årgangssammenhæng. Men også holdbare og hårdføre heste, som gør sig gældende efter årgangsløbene. Hairos, Stickittothem, Ron Keeper, Esterel Sunset, Onycha of Music, Barack La Marc, Sound of Music, Columbus, Joy of Music, Raggae La Marc, Blowmywhistle og Captain Morgan er bare nogle af de topheste man støder på ved en gennemgang af stammen.

Opdrætter Uffe Sulkjær om Glitterystone: ”Hun er en fornuftig og intelligent hest, som er god at arbejde med. Hun er lærenem, men kan også være en bestemt dame. Ingen tvivl om, at det er hende, der bestemmer på folden blandt åringerne.”

Travtræner Axel Jacobsen om Glitterystone’s storebror Firestone: ”Jeg er rigtig glad for Firestone, som bliver en kanonhest. Det er jeg ikke i tvivl om. Han passer sin træning, som han skal, og kunne godt blive klar som 2-års. Jeg planlægger dog efter at give ham debut i starten af 3-årssæsonen. Har kun gode ting at sige om Firestone.”

Jeg glæder mig til at præsentere Glitterystone i Aalborg lørdag den 14. september...

Har du spørgsmål eller ønsker du en fremvisning af Glitterystone før auktionen, så kontakt mig på telefon 4085 0485 eller e-mail uffesulkjaer@hotmail.com. Uffe Sulkjær AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

63


37 Gazella K

Great Challenger (US)

Diamonds Are Red (SE)

Mørkbrun hoppe, født 20. maj 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Speedy Tomali (US) Gentle Star (NO) Vanda Star (NO) Count's Pride (US) Mamselle Sigel (SE) Madonna Campiglio (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 9 % Moderlinie:

Diamonds Are Red (SE) 16,1m 16,4am 108.500 sek. 2008 Curly Sue (SE), hp. (Ride The Night) Scorzone (SE) (Conny Nobell) Coeur de Lion (SE) (Conny Nobell) 2009 Oxygen (SE), hp. (Quaro) 2010 Pere Magloire (SE) (Quaker Jet) 2011 Daufresne (SE), hp. (Scipion du Goutier) 2012 Diamant Hoornline (SE) (Prince d'Espace) 2014 Fasett Hornline (SE), hp. (San Pellegrino) 2018 Gazella K, hp. (Great Challenger)

Mamselle Sigel (SE) 16,6v 16,4a 130.450 sek.

Win A Victory (SE) (Smasher) Jeltsin (SE) (Southern Newton (SE) Running Pride (SE) (Running Sea) Onceanight (SE) (Ride The Night) Som ældre: 1'er i Malmö Stads Pris. 2001 Diamonds Are Red (SE), hp. (Gentle Star) 2003 Twiceanight (SE), hp. (Ride The Night) Scarpia (SE) (Conny Nobell) Isolde (SE), hp. (Conny Nobell) 2004 Rolls Royce (SE) (Gentle Star) 1996 1997 1998 2000

Madonna Campiglio (SE) 22,3v 11.000 sek.

1987 Mamselle Sigel (SE), hp. (Count's Pride) 1988 Ma Belle Sigel (SE), hp. (Count's Pride) Mister Sigel (SE) (Super Arnie) 1990 Manuel Sigel (SE) (Self Confident) Som ældre: 3'er i Walther Lundbergs Memorial. 1993 Melinda Sigel (SE), hp. (Self Confident) Zahara Goj (SE), hp.(Sahara Dynamite) Max Sigel (SE) (Super Tilly) Sigel Goj (SE) (Pearsall Hanover) 1996 Maria Sigel (SE), hp. (Mr Drew) Milton Sigel (SE) (Up Front Larry)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 2 %

(17-2-2-5) Mor til 7 afkom (08-18) *18,0k 14,6ak (10-1-1-1) 90.800 sek. 16,7v 13,2a (17-4-1-2) 236.700 sek. 17,1v 14,5a (14-4-2-1) 149.800 sek. 18,3m 20,4am (9-0-0-0) 7.800 sek. Død 17,7m 16,9am (7-0-0-1) 19.200 sek. 24,3m 20,9ak (5-0-0-0)

526 sek.

(68-2-5-2) Mor til 9 afkom (96-07) bl.a: 16,2k 14,0ak (71-6-4-4) 345.,12 kr. 16,0k 13,5ak (42-7-4-6) 348.200 sek. 15,0m 14,1ak (51-8-7-6) 911.200 sek. 15,2l 14,2ak (63-17-5-2) 1.009.574 sek. 16,1m 16,4am (17-2-2-5) 108.500 sek. 15,6m *14,0ak (36-2-5-6) 229.042 sek. 14,1v 12,0a (82-8-7-13) 691.700 sek. 15,8v 14,5a (17-4-1-1) 251.900 sek. 14,0m 11,3ak (138-15-11-17) 1.282.100 sek. (1-1-0-0) Mor til 11 afkom (85-96) bl.a: 16,6v 16,4a (68-2-5-2) 130.450 sek. 17,3v 17,7a (33-2-0-4) 45.130 sek. 15,2v 13,6a (33-6-3-0) 359.300 sek. 15,0v 14,8a (129-15-6-18) 783.448 sek. 13,7v 10,8a (33-9-6-5) 14,9v 14,3a (33-6-3-0) 14,8v 12,8a (33-5-3-4) 16,0v 15,1a (48-3-3-7) 13,6v 11,5a (67-10-6-7)

2.202.620 sek. 359.300 sek. 240.100 sek. 279.963 sek. 449.300 sek.

Opdrætter og anmelder: Hans Kurt Jensen, Engegårdsvej 65, 9490 Pandrup Telefon: 6063 9066 Mail: hans.kurt.jensen@gmail.com Røntgen: Røntgenanmærkning, der anses ikke at få betydning. (Nørlund Hestehospital, Hans Scougaard) Moms:

64

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

Død


38 Grazia

Great Challenger (US)

Malaika Djuhm Moderlinie:

Mørkbrun hoppe, født 16. februar 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Florida Pro (US) Sugarcane Hanover (US) Sugar Hanover (US) Supergill (US) Yourisnodisgrace (US) It's Fanny (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 13 %

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

Malaika Djuhm 17,7m 13,6ak 170.276 kr. (32-5-3-6) Mor til 6 afkom (11-18) Som 3-åring: 3'er i Dansk Hoppe Kriterium, Dansk Hoppe Kriterium Prøve. Som 4-åring: Plac. Hoppe Derby Prøve 2011 Wonnightstand (Stand Strong) 16,2m 15,1am (21-0-2-1) 51.150 kr. Exp NL 2012 Athene H S, hp. (The Liquidator) Død 2013 Beatrice S H, hp. (Great Challenger) 19,6m (3-0-0-0) 5.000 nok. Exp NO 2015 Danta H S (ENS Snapshot) 17,7m (3-0-2-0) 18.713 kr. 2016 Epoque (Great Challenger) 22,3m *16,5ak (2)(11-1-0-1) 51.390 kr. 2018 Grazia, hp. (Great Challenger) Yourisnodisgrace (US) Mor til 8 afkom (97-08) bl.a: 1997 Ella Hornline, hp. (Nordin Hanover) 17,7k 14,9ak 109.300 sek. Exp SE Evening Star (SE) (Smasher) 15,1v 12,7a (72-8-3-7) 656.211 sek. Mr. Midnight Star (SE) (Enjoy Lavec) 17,2v 14,1a (66-5-6-7) 66.567 sek. 1999 Gerda Djuhm, hp. (Lindy's Crown) 16,3m 12,4ak (139-25-21-9) 1.398.925 kr. Exp IT 2'er i Dansk Avlsløb Hopper, Hoppe Grand Prix Prøve, Grand Circle Hoppe Prøve. Placeret i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix, Grand Circle 4-års Hoppechampionat. Hoppe Derbyprøve. Aalborg Sore Hoppe Pris. Som ældre: 2'er i Gran Premio Citta di trieste. 2000 Herta Djuhm, hp. (Sugarcane Hanover) *16,8k(2) 15,4ak (40-6-4-1) 319.882 kr. Som 2-åring: 1'er i Dansk Opdrætningsløb. Placeret i Jydsjk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring: 1'er i Jydsk 3-årings Hoppe Grand prix, Hoppe Grand prix Prøve. Som 4-åring: 3'er i Hoppe Derby Prøve. 2001 Joe Joe Djuhm (Lindy's Crown) 15,7k 13,5ak (177-15-22-20) 289.609 kr. 2004 Malaika Djuhm, hp. (Sugarcane Hanover) 17,7m 13,6ak (32-5-3-6) 170.276 kr. 2005 Nanok Djuhm (Dream Vacation) 14,0m *12,1ak (132-33-27-13) 1.045.676 kr. It's fanny (US) Mor til 6 afkom (93-99) bl.a: 1993 Yourisnodisgrace (US), hp. (Supergill) Evita (US) 13,5ak (3) 75.734 USD Mor til 14 afkom (85-01) bl.a: Som 2-åring: 3'er i Merrie Annabelle , Acorn. 1989 It's Fanny (US), hp. (Speedy Crown) 1992 Armbro Norway (US), hp. (Speedy Crown) 13,5ak 3.284 USD Kremlin Conspiracy (US) (Pine Chip) 15,5m 11,3ak (55-7-4-4) 1.211.122 sek. Norway No Day (US), hp. (Self Possessed) 10,8ak (90-28-24-6) 305.574 USD Lucky Mass (Muscle Mass) *11,4ak 106.034 USD 1998 Armbro Voice (US), hp. (Garland Lobell) *14,5ak 77.886 USD Laurel America (IT), hp. (Varenne) 11,2k 10,4ak (124-27-21-18) 2.663.737 sek. Eric The Eel (Muscle Hill) 12,4ak (3) (12-6-0-2) 359.959 kr. Red Rose America (IT), hp. (Varenne) 12,6l 09,7ak (47-19-10-6) 3.297.454 sek. Opdrætter og anmelder: Mikkel Stub og Vibe Haastrup, Svanekevej 45, 3751 Østermarie. Telefon: 4010 3163 mail: mikkelstub@msn.com Røntgen: Uden anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrlæge Flemming Kofoed) Moms:

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

65


39 Godiva Tårs

Trophy Catch (US)

Ravelle H (SE) Moderlinie:

Brun hoppe, født 23. april 2018 Arndon (US) Pine Chip (US) Pine Speed (US) Bonefish (US) Nan's Catch (US) Nan Hanover (US) Valley Victory (US) Lindy Lane (US) Lindiliana (US) Speedy Crown(US) Une Crown (FR) Dimitria (FR)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 10 %

Ravelle H (SE)

2011 Le Plus Rapide (SE) 2013 Hitman Hearns (SE) 2018 Godiva Tårs, hp.

Une Crown (FR)

(Viking Kronos) (Raja Mirchi) (Trophy Catch)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 9 %

Mor til 4 afkom (11-18) Bl.a: 16,0 k 16,0ak (37-1-2-3) 92.700 sek. 14,4k 14,5ak (23-3-3-3) 196.500 sek.

19,4v 19,5a 177.515 sek. (38-2-2-1) Mor til 14 afkom (92-09) bl.a: 1992 Etta Extra (FR), hp. (Florestan) Kamera Bourbon (FR), hp. (Cezio Josselyn) Scala Bourbon (FR), hp. (Love You) 10,5a (44-7-x-x) 556.608 EUR Mara Bourbon (FR), hp. (And Arifant) Som 3-åring: 1'er i Prix des Elites. Som 4-åring: 2'er i Criterium Continental, Som ældre: 1'er i Europæisk Fermåringschampionat, Copenhagen Cup, Oslo Grand Prix, Prix du Bourbonnais.mm Tast Of Bourbon, hp. (Donato Hanover) 13,2v 11,0a (23-6-4-3) 1.986.363 sek. Som 4-åring: 1'er i Dansk Hoppe Derby. Quality Bourbon (FR), hp. (Love You) Som 3-åring: 1'er i Criterium des Jeunes, Prix de l'Etoile, Prix Roquepine. Som 4-åring: 1'er i Grand Pris de l*U.E.T., Criterium Continental, Prix de Selection. Som ældre: 3'er i Prix d*Amerique. Sam Bourbon (FR) (Goetmals Wood) Som 3-åring: 2'er i Europæisk Treåringschampionat, Criterium des Jeunes. Avlshingst. Jazz Bourbon (FR) (Buvetier d'Aunou) 15,8a 59.207 EUR Racer Bourbon (FR) (Love You) 15,0v (11-3-3-2) 352.594 sek. 1996 Ingo Crown (FR) (Passionnant) 15,4v 16,0a (104-5-4-3) 76.280 EUR 1997 Jodie Crown (FR), hp. (Bon Conseil) 16,5v 15,0a (55-4-5-2) 680.946 sek. Rambo Crown (FR) (Lilium Madrik) 13,3a (84-13-x-x) 160.325 EUR 1998 Keren Crown (FR), hp. (Full Account) Bravado (SE) (Super Arnie) 15,5v 12,6a (55-9-9-3) 495.950 sek. 2000 Ma Crown (FR), hp. (Full Account) Un Charme Fou (FR) (Love You) 12,3a (55-14-x-x) 353.380 EUR Be Mine Tonight (FR), hp. (Quatre Julliet) 15,9a (12-3-x-x) 68.760 EUR Casuality Of Love (FR) (Goetmals Wood) 16,5v 14,7a (18-3-0-0) 382.569 sek. 2003 Berta's Crown (SE), hp. 16,4v (24-3-3-2) 124.800 sek. Viking America (SE) (Viking Kronos) 13,9v 11,8a (78-10-9-5) 1.253.979 sek. Charlie Mearas (SE) (Muscle Hill) 15,1v 13,7a (14-10-0-0) 345.000 sek. 2005 Notre Crown (SE) (Pine Chip) 15,6v 11,5a (105-18-15-9) 1.206.900 sek. 2006 Ravelle H (SE), hp. (Lindy Lane) 2008 Zabayonne Crown (SE), hp. (Super Arnie) Okashi Cheri (SE) (Lucky Chucky) 13,9v 12,7a (35-6-6-4) 353.607 sek.

Opdrætter og anmelder: Stutteri Spring & Tårs, Vejlen 18, 9430 Vadum Telefon: 2530 2831 Mail: info@springtaars.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Ansager Dyrehospital) Moms:

66

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


40 Austin Broline

Canepa Hanover (US)

Florida Queen (SE)

Sortbrun hingst, født 3. april 2018 Muscles Yankee (US) Muscle Hill (US) Yankee Blondie (US) Mr. Lavec (SE) Cressida Hanover (US) Cristi Hanover (US) Yankee Glide (US) Ken Warkentin (US) Jambo (US) Pine Chip (US) Florida Broline (SE) Hazel Broline (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 14 % Moderlinie:

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 1 %

Florida Queen (SE)

15,1m *12,2ak 1.120.691 Sek. (33-7-4-2) Mor til 1 afkom (2018) Som 3-åring: 1'er i Breeders Crown, Semifinal, E3 Revanschen Stoklass. 2'er i Breeders Crown Final. 2018 Austin Broline (SE) (Canepa Hanover) Florida Broline (SE) 18,7m 20,9am 4.000 Sek. (6-0-2-0) Mor til 9 afkom (07-17) bl.a: 2007 Mamselle KInd (SE), hp. (Lindy Lane) *16,5m 14,6ak (35-2-5-6) 199.550 Sek. 2008 Sonof Montecristo (SE) (Ken Warkentin) *15,2m 12,5ak (39-7-2-10) 504.724 Sek. Som 4-åring: 2'er i V75 Klass 2 Forsök. Som ældre: 3'er i V75 Klass 2 Final. 2010 Greve Montecristo (SE) (Ken Warkentin) *15,0m 14,3ak (100-7-11-10) 380.217 Sek. 2011 Florida Queen (SE), hp. (Ken Warkentin) 15,1m *12,2ak (33-7-4-2) 1.120.691 Sek. 2012 Miss Montecristo (SE), hp. (Ken Warkentin) *17,7m 12,1ak (35-6-1-3) 350.396 Sek. 2014 La Vicomte (SE) (Weingartner) 14,0m 12,5ak (20-3-5-2) 332.951 Sek. 2016 United Broline (SE), v. (Ken Warkentin) 17,3m 14,7am (5-1-1-0) 105.300 Sek. Hazel Broline (US) Mor til 16 afkom (85-03) bl.a: 1986 Lorraine Broline (SE), hp. (Netted) 15,5k 16,0am (29-7-1-2) 455.800 Sek. Som 3-åring: 1'er i Lime Abbeys Lopp. 3'er i Färjestads Nordiska Treåringspris. Som 4-åring: 1'er i Stosprintern. Victory Broline (SE) (Giant Chill) 15,4m 14,5am (8/0-10-8-6) 867.336 Sek. 1998 Bronx Broline (SE), hp. (Alf Palema) 15,1k 13,9ak (38-4-5-7) 1.037.000 Sek. Som 3-åring: 1'er i E3 Revanschen Ston, Oaksrevanschen. 3'er i Juliennes lopp. 2002 Florida Broline (SE), hp. (Pine Chip) 18,7m 20,9am (6-0-2-0) 4.000 Sek. Flying Princess (US) 15,6ak (2) 87.815 Sek. (32-2-6-3) Mor til 12 afkom (80-97) bl.a: 1981 Geraldine Broline (US), hp. (Bonefish) 12,5ak (27-7-4-3) 2.650.555 Sek. Som 2-åring: 1'er i Merrie Annabelle Trot Final. The Bad Boy (SE) (Speedy Somolli) 13,5k 11,5ak (135-28-24-16) 6.676.482 Sek. Som ældre: 1'er i L.C. Peterson-Broddas Minneslopp, Algot Scotts Minne, Färjestads Jubiläums Lopp, T&G Nytt Cup. Classical Stile (SE) (Crown Sweep) 17,7m 20,7am (16-0-2-1) 40.500 Sek. Jetstile (NO) (Coktail Jet) 14,2l 11,1ak (64-33-8-4) 6.810.788 Sek. Som 3-åring: 1'er i Norsk Travkriterium, Big Noon Pokalen. Som 4-åring: 1'er i Norsk Trav Derby Mind Your Manners (SE), hp. (Dahir de Prelong) 17,8m (5-0-1-1) 20.000 Sek. Mind Your Face (SE) (Offshore Dream) 13,6l 11,1am ( 91-16-8-10) 2.556.913 Sek. Mindyourvalue W F (SE) (Høvding Lavec) *12,69l 10,3ak (57-13-12-11) 5.474.174 Sek. * * * *

Anmelders bemærkninger:

Austin Broline har siden fravænning gået i frigang med jævnaldrene hingsteplag. Fodret to gange dagligt med Krafft produkter og med fri adgang til analyseret grovfoder. Løstrænet i indhegnet 1000m sandbane fra 1/4 -19, træner nu 5 km. 2-3 gange om ugen. I 2019 kunne ejer af svenskfødt 2-åring modtage 20.000 Sek. ved godkendt Præmieløb.

Opdrætter: Broline International AB. Anmelder: Leo S. Larsen, Gl. Sundsvej 32, 7451 Sunds Telefon: 2010 7831 Mail: leo.s.larsen@live.dk Røntgen: Uden anmærkninger (HS Hestepraksis) Moms:

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

67


41 Gadell Neergård From Above US (US)

Flo Jo

Mørkbrun hoppe, født 1. april 2018 Andover Hall (US) Donato Hanover (US) D Train (US) Valley Victory (US) Marita's Victory (US) Miss Marita (US) Speedy Somolli (US) Spotlite Lobell (US) Spotlite Hill (US) Pay Dirt (US) Proud Dirt (NO) Super Proud (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 13 % Moderlinie:

Flo Jo

17,8m 16,8am 45.364 kr.

2006 2007 2009 2010 2012 2014 2016 2018

Osiris Neergård Poseidon Neergård Satano Neergård Triton Neergård Aron Neergård Clay Neergård Eldon Neergård Gadell Neergård, hp.

(Not Disturb) (Good As Gold) (Chipmate) (Super Arnie) (ENS Snapshot) (Great Challenger) (From Above US) (From Above US)

1997 1998 1999 2000 2002 2012

Efficient (NO) Flo Jo, hp. Go Joe Hey Joe Killer Joe Angelina Butcher, hp.

(Keystone Dominator) (Spotlite Lobell) (Spotlite Lobell) (Spotlite Lobell) (Spotlite Lobell) (Gift Kronos)

1986 1989 1991 1997

New Look (Doublemint) Super Spy (NO) (Speed Merchant) Proud Dirt (NO), hp. (Pay Dirt) Jiminie du Marais (CH), hp. (Dahir de Prelong) Noble Allure (IT) (Ganymede)

Proud Dirt

Super Proud (NO)

Proud Madam (US)

1981 Super Proud (US), hp. 1989 Worthy One (US)

Proud Emily (US)

(Super Bowl) (Worthy Bowl)

1968 Passing Speed (US), hp. (Speedster) Keystone Pioneer (US), hp. (Hickory Pride) 1971 Promissory (US), hp. Florida Pro (US) (Arnie Almahurst) Orly As (IT) (Meadow Road) Florida Sun (US) (Arnie Almahurst) 1973 Panama (US), hp. (Speedy Scot) Super Play (US) (Super Bowl) 1974 Proud Madam (US) (Speedy Scot)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(19-2-2-4) Mor til 8 afkom (06-18) 19,4k 17,8ak (84-7-5-6) 40.400 kr. 21,4m 14,9am (10-0-3-1) 57.250 kr. 17,9k 17,2am (47-7-1-1) 31.900 kr. *12,3k 10,7ak (99-22-17-16) 969.782 kr. *16,4m 14,5ak (16-6-4-1) 109.309 kr. 14,7m 14,5ak (27-5-3-5) 116.431 kr., Død Mor til 9 afkom (97-12) bl.a: 17,5m 14,4ak (80-13-12-7) 162.486 kr. 17,8m 16,8am (19-2-2-4) 45.364 kr. 16,9m 14,6ak (52-11-6-5) 169.975 kr. 16,3m 13,4ak 290.799 kr. 17,3k 15,2ak (40-5-5-4) 128.247 kr. 16,9k 14,4am (72-7-4-5) 65.150 kr. Mor til 7 afkom (86-97) bl.a: 19,7v 18,4a (16-0-0-0) 47.800 kr. 16,8v 15,1a (86-10-13-12) 301.200 sek. 14,0v 14,3a (89-4-5-5) 222.100 sek. Mor til 16 afkom (78-95) bl.a: 14,0a

(163-17-27-27) 148.828 USD Mor til 15 afkom (68-84) bl.a:

12,6a

(148-48-32-19)

6.442.280 sek.

(53-10-9-4)

Avlshingst 273.899 EUR 1.290.695 sek.

14,0a 13,1a

15,1v 13,3a (91-44-10-11)

3.205.480 sek.

Opdrætter: Knud O. Eriksen Anmelder: Kamma og Michael Eriksen, Ballerumvej 277, 7700 Thisted Telefon: 2323 4164 og 2945 0815 Mail: kammatop@mail.tele.dk Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

68

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


42 Global Beauty

Sortbrun hoppe, født 16. april 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) Coktail Jet (FR) Euro (US) Dream On Victory (US) Mack Lobell (US) Delicate Ås (SE) Tornad Emilie (US)

Farifant (IT)

Alicante ÅS (SE) Moderlinie:

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 7 %

Alicante Ås (SE)

16,1m 13,8ak 155.238 kr.

2014 Magiccowboy (SE) 2016 Eurostone 2018 Global Beauty, hp.

Delicate Ås (SE)

(Magiccarpetride US) (Wishing Stone) (Farifant)

16,5v 15,5a 108.515 sek.

2001 Veronica ÅS (SE), hp. (Mr. Vic) Carlito Brigante (SE) (Gigant Neo) Step Turn (SE), hp. (Scarlet Knight)

Digital Circle (SE) (Super Photo Kosmos)

2003 Notice Ås (SE) 2005 Alicante Ås (SE), hp.

(Striking Sahbra) (Euro)

1992 Delicate Ås (SE), hp. 1994 Simb Tornado (SE)

(Mack Lobell) (Probe)

Tornad Emilie (US)

Desert's Delight (US) 1979 1983 1984 1989

Super Fast (US) Endless Sands (US) Tornad Emilie (US), hp. Baltistic (US) Hector Brogård Max Brogård

Desert Glow (US)

(Super Bowl) (Speedy Swomolli) (Jurgy Hanover) (Baltic Speed) (Speedy Herve) (Chipmate)

1971 Glowing Speed (US) (Speedster) Nilema Boy (SE) (Lancon) 1973 Desert's Delight (US), hp. (Speedster)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 38 %

(48-2-7-6)

Død (3) 22,3m *17,7am (6-1-0-1)

Mor til 3 afkom (14-18) 13.000 kr.

(24-2-5-3) Mor til 4 afkom (00-05) bl.a: 16,6v 17,4a (16-1-2-1) 50.500 sek. 14,4v 13,4a (33-4-5-6) 346.700 sek. 17,9v 16,3a (16-1-1-1) 68.000 sek. 14,3m 13,1al (85-12-11-5) 779.600 sek. 16,3v 14,7a (121-10-14-8) 177.312 sek. 16,1m 13,8ak (48-2-7-6) 155.238 kr. Mor til 8 afkom (89-01) bl.a: 16,5v 15,5a (24-2-5-3) 108.515 sek. 15,7v 14,5a (87-4-8-8) 344.400 sek. Mor til 16 afkom (78-95) bl.a: 15,2a € 117.515 16,4v 14,2a (7-3-2-1) € 20.619 16,7l 14,1ak (207-78-45-30) 766.750 kr. 15,1m 12,8ak (146-38-18-26) 485.469 kr. Mor til 3 afkom (71-74) bl.a: 17,6a (74-25-6-9) 293.200 sek. 15,7v 14,7a (239-17-21-15) 809.430 sek.

Egyptian Lady (US)

Mor til 3 afkom (62-68) bl.a: 1965 Desert Glow (US), hp. (Florlis) 1968 The Favorite (US), hp. (Speedster) Lass Quick (SE) (Quick Pay) 16,8v 13,0a (64-11-10-8) 2.569.365 sek. Som 3-åring: 1'er i Svenskt Travkriterium. 3'er i Gran Premio Orsi Mangelli. Som 4-åring: 1'er i Gran Premio d'Europa. 3'er i Prix de Belgique. Som ældre. 3'er i C.L. Müllers Memorial. Lass Favorite (SE), hp. (Quick Pay) Lass Formula (SE) (Count's Pride) 14,1v 12,0a (98-6-15-11) 949.500 sek. Som 3-åring: 3'er i Sören Nordins Lopp.

Opdrætter og anmelder: Stald Cowboyland & Rivers ApS. Nibevej 7, 9200 Aalborg SV. Telefon: 4018 7858 Mail: ker@riverscowboy.dk Røntgen: Opslåes på boksdør. Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

69


43 Ghostbuster

Judge Joe (US)

Simb Laika (SE)

Brun hingst, født 20. marts 2018 American Winner (US) Credit Winner (US) Tahitienne (FR) Garland Lobell (US) Judge Judy (US) Lady Leesun (US) Supergill (US) Turbo Thrust (US) Bedell (US) Anders Crown (US) Laura Simb (SE) Laika Hastrup

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) Moderlinie:

Simb Laika (SE) 2011 2013 2014 2016 2018

14%

15,5v 13,7a 518.321 sek.

Prahna (SE), hp. (Prince Gede) Ago Diva (SE), hp. (Scarlet Knight) Fabulous (SE), hp. (Raja Mirchi) Darling Godiva (SE), hp.(Yarrah Boko) Ghostbuster (Judge Joe) Laura Simb (SE) 18,4v 32.000 sek. 2002 Simb Lily (SE), hp. (Turbo Thrust) 2003 Simb Laika (SE), hp. (Turbo Thrust) 2005 Simb Ligereza (SE), hp. (Alf Palema) 2006 Simb Laurel (SE), hp. (Alf Palema) 2008 Simb Lex Luthor (SE) (Spotlite Lobell) 2009 Simb General Lee (SE) (Simb Chaplin) 2010 Simb La Alazan (SE), hp. (Simb Chaplin)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(44-5-4-3) Mor til 5 afkom (11-18) 16,2v 17,1a (15-0-2-0) (7-0-0-0) 45.200 sek. 15,5v 14,1a (24-0-3-5) 84.442 sek. 13,7a (7-4-0-1) 179.000 sek. *17,1m *13,0ak (7-3-1-1) 226.000 sek.

(11-0-3-2) Mor til 11 afkom (02-15) bl.a: 17,1v 16,5a (23-0-1-2) 47.794 sek. 15,5v 13,7a (44-5-4-3) 518.321 sek. 16,1v 15,2a (26-0-4-2) 118.767 sek. 13,6v 12,9a (82-3-8-12) 512.700 sek. 14,7v 11,9a (111-7-13-9) 334.457 sek. 14,0v 12,4a (74-10-5-8) 431.500 sek. 15,9v 15,4a (31-1-2-3) 142.850 sek. Laika Hastrup 19,8v 16,8a 50.505 sek. (23-4-2-2) Mor til 7 afkom (92-00) bl.a: 1992 Laika Trotting (SE), hp. (Mack Lobell) 18,4v 18,7a (12-0-0-1) 12.515 sek. Alvena Nonstop(SE) (Turbo Thrust) 13,5v 12,3a (74-14-13-5) 1.324.750 sek. Quantas Alma (SE), hp. (Alf Palema) 14,1v 12,3a (114-6-17-13) 1.279.219 sek. Split The Bill (SE) (Express It) 14,3v 13,5a (24-5-0-4) 465.550 sek. Doitlikeaman (SE) (Credit Winner) 15,1v 14,5a (53-3-11-8) 243.400 sek. 1996 Laura Simb (SE), hp. (Anders Crown) 18,4v (11-0-3-2) 32.000 sek. 1998 Simb Moonrunner (SE) (Turbo Thrust) 14,4v 12,8a (55-13-4-11) 3.811.962 sek. Som 2-åring: 2'er i E3:s Tvååringsbonus. 3'er i Vinterfavoriten. Som 3-åring: 1'er i Breeders Crown, Kriterierevanschen. 3'er i Vårfavoriten. Som 4-åring: 2'er i Gran Premio Continentale. 3'er i Prix de la Haye, Derby Trial. Som ældre: 1'er i Prix Marcel Laurent. 3'er i Prix Jockey. 1999 Simb Moonracer (SE) (Turbo Thrust) 15,4v 16,8a (50-3-2-4) 189.900 sek. Chima Axworthy 16,6k 17,1ak Mor til 8 afkom (84-92) bl.a: 1984 Laika Hastrup, hp. (Pay Dirt) 19,8v 16,8a (23-4-2-2) 50.505 sek. Exp SE 1985 Mike Hastrup (Pay Dirt) 19,4v 17,7a 90.400 kr. 1985 Nike Hastrup (Pay Dirt) 17,7v 15,8a (58-2-1-7) 131.950 kr. 1992 Vips Hastrup, hp. (Shane T Hanover) Ghita Hastrup, hp. (King Of The Sea) 16,0m 14,6ak (88-8-12-9) 206.497 kr. Among Hastrup (Great Challenger) 15,4m 12,7ak (65-15-10-2) 438.548 nok. Exp NO Ronaldo Hastrup (Chipmate) 16,3m 13,6ak (69-2-11-12) 98.384 kr. Pele Hastrup (Great Challenger) 15,9m 14,4ak (46-3-8-5) 146.072 nok. Exp NO Opdrætter og anmelder: Henning Scharstein, Nebsmøllevej 88, 4174 Jystrup Midtsj. Telefon: 6089 9010 Mail: henningscharstein@gmail.com Røntgen: Uden anmærkninger efter Operation. (Jägersro Hästklinik, Vet. Palle Brink) Moms:

70

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


44 Garsong Sali

Brun hingst født 21. juni 2018 Muscles Yankee (US) Muscle Hill (US) Yankee Blondie (US) S.J.'s Caviar (US) Decimal Hanover (US) D Train (US) Dahir de Prelong (FR) Korean (FR) Calmness (DE) Armbro Kissed (US) Havanna Ø Io W

Michael's Turn (US)

Ronja Sali

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 8 %

Moderlinie:

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 16 %

Ronja Sali 18,0k 15,2ak 60.305 kr. (20-1-2-2) Mor til 5 afkom (14-18) Som 2-åring: 1'er i Opdrætningsløb Consolation. 2'er i Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation. 2014 Cash Sali (Great Challenger) 17,8m 15,2ak (30-4-4-2) 85.450 kr. 2015 Dalton Sali (Our Love) 21,9m (4-0-0-0) 1.350 kr. 2016 Emmalie Sali, hp. (Our Love) Død 2017 Falcon Sali (ENS Snapshot) 2018 Garsong Sali (Michael's Turn) Havanna Ø

18,4v 19,0ak 8.250 kr. (27-0-2-0) Mor til 3 afkom (08-12) 2008 Ronja Sali, hp. (Korean) 18,0k 15,2ak (20-1-2-2) 60.305 kr. Som 2-åring: 1'er i Opdrætningsløb Consolation. 2'er i Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation. 2011 Unik Sali, hp. (Was It A Dream) 17,6m 17,2ak (15-0-3-1) 14.400 kr. 2012 Amarone Dry (Turbo Sund) 17,3m 13,8ak (95-4-8-13) 125.050 kr.

Io W

1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2002

20,7m 19,0am

35.200 kr.

24,5m 23,9am

8.800 kr.

Reiki W Tirana W, hp. Wixen W, hp. Bordeaux Condessa Ø, hp. Easy Ø, hp. Flamestar Ø Havanna Ø, hp. Key Star Ø

The Great Banner

1977 Dekanen W 1982 Io W, hp.

(Crown's Best) (Shane T Hanover) (Buckfinder) (Meadow Roland) (Donavan Hanover) (Donavan Hanover) (Speedy Herve) (Armbro Kissed) (Little Devil)

(Dynamic Victory) (Newport Monarch)

19,2k 16,6ak (200-25-9-12) 20,0m 16,8ak (60-11-11-7) 22,4k 18,4ak (14-1-2-1) 18,0m 15,9ak (140-16-14-10) 18,3m 16,7sk (134-15-17-5) 19,8m 17,6ak (58-5-6-5) 17,3m 15,5ak (167-25-14-15) 18,4k 19,0ak (27-0-2-0) 16,8m 16,1ak (271-21-30-32)

Mor til 9 afkom (89-02) 181.750 kr. 87.500 kr. 11.500 kr. 137.200 kr. 95.250 kr. 53.300 kr. 141.050 kr. 8.250 kr. 264.251 kr.

21,3m 20,2ak 20,7m 19,0am

Mor til 2 afkom (77-82) 87.400 kr. 35.200 kr.

Opdrætter: Gunner B Mikkelsen, Vindumvej 26, 8850 Bjerringbro Telefon: 4111 6318 Mail: gunner.mikkelsen@gmail.com Røntgen: Uden anmærkninger (Højgård Hestehospital A/S) Bemærk: Falcon Sali er opdrættet i løsdrift. Moms: Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

71


45 Go Fast Shadow Orlando Vici (FR)

Too Fast Shadow Moderlinie:

Brun hoppe, født 11. april 2018 Dekeel (FR) Quadrophenio (FR) Halte A La Biche (FR) Workaholic (US) Irlande du Nord (FR) Querbella (FR) Andover Hall (US) The Liquidator (US) Dream Valley OM (US) Sierra Kosmos (US) Tahitian Tasha (US) T-Ball (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 4 %

Too Fast Shadow

17,8m 14,9ak 54.150 kr.

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 32 %

(18-1-1-5)

Som 4-åring: 2'er i Hoppe Derbyprøve. Finalist i Dansk Hoppederby 2017 Fine Shadow, hp. (Farifant) 2018 Go Fast Shadow, hp. (Orlando Vici)

Mor til 2 afkom(17-18)

Tahitian Tasha (US)

Mor til 13 afkom (99-18) Bl.a.: 2003 Tahitian Treat (US), hp. (Enjoy Lavec) 13,0ak 554.970 kr. Stronger N'Therest (Muscles Yankee) 14,9ak 180.419 Sek. Bravur Torkdahl, hp. (Andover Hall) 16,6m *14,8ak (36-7-5-2) 85.200 kr. 2004 Exotic Destination (US), hp. (Dream Vacation) 09,9ak 131.687 USD Som 3-åring: 1'er i World Trotting Derby. Som 4-åring: 3'er i Breeder's Crown. Exodus Hanover (US) (Andover Hall) 17,2v 10,5a (51-10-2-11) 2.875.759 Sek. Ellerie Hanover (US), hp. (Cantab Hall) 15,2v 12,1a (22-4-3-1) 394.295 Sek. 2007 Peak Shadow, hp. (Donerail) 22,2m 16,0ak (11-2-2-1) 69.250 kr. 2012 Anton Tinghøj (Dream Vacation) 13,9m 14,2am (19-4-3-1) 98.100 kr. T-Ball (US) Mor til 5 afkom (93-97) bl.a: 1993 Tshort As (US), hp. (Baltic Speed) Corregidore (US) (Dream Vacation) 13,3a (72-8-7-8) 57.718 USD 1994 Ully As (US), hp. (Baltic Speed) 15,8a (17-5-3-1) 23.510 EUR Lupin Bi (IT) (Toss Out) 14,0a 39.416 EUR 1995 Tahitian Tasha (US), hp. (Sierra Kosmos) 1996 Zerball As (IT), hp. (Balanced Image) 16,1a (7-6-0-0) 14.906 EUR 1997 Ambra OK (IT), hp. (Mr Lavec) Lover Face (SE) (Love You) 12,8v 11,2a (87-18-8-8) 2.895.980 Sek. No Gelt Face (SE) (Dream Vacation) 14,1v 11,5a (59-5-8-9) 436.297 Sek. Lusitano Lavec (SE) (Viking Kronos) 16,6v 14,0a (39-2-6-11) 149.700 Sek. Bedell (US) 18,6ak 166 USD Mor til 12 afkom (86-99) bl.a: 1986 Suydam (US), hp. (Nevele Pride) *13,8ak 71.773 USD Please Polly (US), hp. Pearsall Hanover (US) (Valley Victory) 11,6a 2.237.037 Sek. Avlshingst i USA, Sverige og Danmark 1990 Turbo Thrust (US) (Supergill) 14,1k 11,6ak 1.132.925 kr. Avlshingst i Sverige og Danmark. 1992 Donerail (US) (Valley Victory) *12,0ak (2) 703.049 USD Avlshingst i USA, Sverige, Finland, Danmark. 1988 T-Ball (US), hp. (Super Bowl)

Opdrætter og anmelder: Niels Jørgen Jensen, Stutteri Shadow, Gønderupgårdvej 239, 9760 Vrå. Telefon: 2087 0215 mail: stutterishadow@hotmail.com Røntgen: Uden anmærkninger. (Aalborg Hestepraksis, Dyrlæge Paul Olausen) Moms:

72

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


Kom og besøg os på vores stand i Aalborg Store Pris weekenden 14.-15. sept.

SKAL DU KØBE NY HESTETRANSPORTER?

12 MÅNEDERS GARANTI + 24/7 SERVICE PÅ ALLE BILER

FS Horseboxes | Uldum Hedevej 8 | 7171 Uldum Pernille Munch Lassen | sales@fsspedition.dk | +45 5070 4222 Jakob K. Larsen | jakob@fsspedition.dk | +45 5151 9635 AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

73


46 Gunnar The Gunman Brun hingst født 6. juli 2018

Lavec Kronos (IT)

Brown Sweet Sugar (SE)

Enjoy Lavec (SE) Dame Lavec (SE) Sugar Trader (US) Somack (FI)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) Moderlinie:

11%

Brown Sweet Sugar (SE) 2010 2011 2012 2013 2016 2017 2018

Chili Crowe (SE) (Juliano Star) Ari Crowe (SE) (Adrian Chip) Caterine Crowe (SE), hp. (Crazed) Rio Crowe (SE), hp. (Joke Face) Staro No Candy (SE), hp. (R C Royalty) Staro Oprah (SE), hp. (Brad de Veluwe) Gunnar The Gunman (Lavec Kronos)

Pine Chip (US) Margit Lobell (US) Quito de Talonay (FR) Kit Lobell (US) Trade Balance (US) Maple Frosting (US) Mack Lobell (US) Somolli Ribb (SE)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 17,6m 16,6ak (7-0-1-1) 17,0m 15,9am (10-1-2-2) Død 14,7k 14,8ak (31-3-6-4) 19,8m (1-0-0-0)

0%

8%

Mor til 7 afkom (10-18): 23.700 Sek. 61.270 Sek. 222.040 Sek. 5.500 Sek.

Somack (FI)

Mor til 11 afkom (96-12) Bl.a: 1996 Mack Peter (SE) (Pintado) 15,4l 13,5ak (119-9-13-16) 1.379.462 Sek. Exp MT 1998 Electric Man (SE) (Smasher) 14,9k 14,0ak (50-8-3-6) 350.027 Sek. 1999 Petra Que (SE), hp. (Barbeque) Pelle Pirat (SE) (Starchip Entrprise) 13,8k *12,7ak (102-14-13-13) 1.038.800 Sek. Bill Balance (SE) (Trade Balance) 14,1k 12,9ak (59-32-5-5) 256.481 Sek. 2002 Soma Star (SE), hp. (Juliano Star) Mr Wade (SE) (Trade Balance) *14,0k 13,1am (27-10-4-4) 582.500 Sek. Dragon Crowe (SE) (Make It Happen) 15,2m 13,5ak (40-6-4-6) 209.664 Sek. Exp RU 2003 Commander Crowe (SE) (Juliano star) *11,4m *08,9ak (106-61-18-6) 34.345.097 Sek. Som 4-åring: 1'er i Svenskt Trav Derby, Breeders Crown. Som ældre: 1'er C.L. Müllers Memorial, Gävle Stora Pris Hallandsmästaren, Kymi Grand Prix, Sundsvall Open Trot, Elitloppet, Hugo Åbergs Memo., Olympiatravet 2006 Brown Sweet Sugar (SE), hp. (Sugar Trader) 2007 Giant Crowe (SE), hp. (Juliano Star)

Exp DK

Cash Crowe (SE), hp. (Ready Cash) *15,7m *11,6am (15-11-1-1) 3.945.385 Sek. Som 4-åring: 1'er i Derbystoet Final og Uttagning, Drottning Silvia's Pokal. Som ældre: 1'er i Sto SM. 2010 Master Crowe (SE) (Conway Hall) *13,8m 10,9ak (47-20-7-5) 1.757.726 sek. Som ældre: 1'er i V75 Klass II Forsök og Final. Bronsdivision Forsök, Silverdivision Forsök. Somolli Ribb (SE) *17,4m 15,1ak 765.350 Sek. (58-27-7-5) Mor til 6 afkom (91-02) bl.a: 1991 Super Somolli (SE) (Super Bowl) *14,2k 13,3ak (64-18-10-8) 1.555.571 Sek. 1992 Somack (FI), hp. (Mack Lobell) 1997 Somolli Express (SE) (Express Ride) 16,8k 14,0ak (82-4-8-7) 184.684 Sek. Song Festival (US) Mor til 7 afkom (80-91) bl.a: 1980 Somolli Ribb (SE), hp. (Speedy Somolli) *17,4m 15,1ak (58-27-7-5) 765.350 Sek. 1984 Speedy Ribb (SE) (Pershing) 16,2k 15,0ak (92-25-18-13) 763.165 Sek.

Opdrætter og anmelder: Crown Breeding IVS, Stendalsvej 25, 9520 Skørping, Rebild. Telefon: 2270 7793 Mail: lasselpedersen@gmail.com Røntgen: Uden anmærkninger efter operation. Se opslag på boksdør. (Højgård Hesteklinik) Moms:

74

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


47 Girlinspector Vega Great Challenger (US)

Natalie Bork

Brun hoppe, født 10. juli 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Muscles Yankee (US) Beaumont Hanover (US) Beat The Wheel (US) New Quick Frederikke Bork Sanita Lunde

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 11 %

Moderlinie:

Natalie Bork

16,3m *13,6ak 222.204 kr.

Som 2-åring: 1'er i Jydsk 2-årings Grand Prix Consolation. 2018 Girlinspector Vega, hp. (Great Challenger)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(166-16-10-19)

Mor til 1 afkom (2018)

Frederikke Bork

19,3m 15,9ak 90.650 kr. (42-5-3-1) Mor til 13 afkom (04-18) bl.a: Morgan Bork (Little Devil) *17,2m 14,9ak (52-1-3-6) 60.500 kr. Natalie Bork, hp. (Beaumont Hanover) 16,3m *13,6ak (166-16-10-19) 222.204 kr. Ovita Bork, hp. (Adams Hall) 15,7m 12,3ak (42-7-8-3) 363.652 kr. Exp FI Pondus Bork (Great Challenger) 14,9k 12,0ak (106-9-14-11) 433.674 kr. Exp NO Som 3-åring: Placeret i Dansk Trav Kriterium, Grand Circle 3-års Championat. Som 4-åring: 1'er i Frosty Hanovers Mindeløb. 2009 Santana Bork (Beaumont Hanover) *16,5m 13,4ak (64-9-2-9) 363.652 kr. Som 2-åring: 1'er i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring: 3'er i Grand Circle 3-års Championat. 2010 Tano Bork (Great Challenger) *12,6k 10,7ak (71-19-12-8) 2.089.497 kr. Som 2-åring: 2'er i Opdrætningsløb, Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring: 1'er i U.E.T. 3-års Championat, Dansk Avlsløb, Pay Dirts Mindeløb. Placeret i: Dansk Trav Kriterium. Som 4-åring: 1'er i Enterprise Race. 2'er i Dansk Trav Derby. Placeret i Jydsk 4-årings Grand Prix. Som ældre: 1'er i DM Monte. 2012 Anne Bork, hp (Great Challenger) 16,5m 13,9ak (55-2-5-7) 177.192 nok. Exp NO Som 3-åring: 3'ER I Dansk Avlsløb Hopper. 2004 2005 2006 2007

Sanita Lunde

19,9m 17,4ak 36.300 kr.

1997 Evita Lunde, hp. 1998 Frederikke Bork, hp.

(New Quick) (New Quick)

(39-1-2-7) Mor til 2 afkom (97-98) bl.a: 18,5m 19,7am (29-2-0-4) 23.550 kr. 19,3m 15,9ak (42-5-3-1) 90.650 kr.

Anita Lunde 1986 1989 1990 1994

19,3k 17,6ak 141.400 kr. Mor til 15 afkom (81-96) bl.a: Nicky Lunde (Richthofen) 15,0k 13,5k 538.370 kr. Ringo Lunde (Linus T) 15,0m 14,3ak (40-19-8-6) 628.720 kr. Sanita Lunde, hp. (Shane T Hanover) 19,9m 17,4ak 36.300 kr. Bingo Lunde, hp. (Speed Merchant) 18,9m 16,4 ak (38-4-10-4) 63.640 KR. Kanonis Lobell (Carmody Lobell) 15,8v 11,9ak (47-15-6-5) 1.347.549 kr. Som 4-åring: 1'er i Dansk Trav Derby. Som ældre: 3'er i Dansk Mesterskab.

Opdrætter: Kim Madsen Anmelder: Martin Andreasen, Vallerbækvej 7, 7470 Karup J. Telefon: 2886 5201 mail: teamandreasen@gmail.com Røntgen: Uden anmærkninger (Dyrlæge Niels Guss Andersen) Moms:

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

75


48 God Save The Queen Yield Boko (SE)

Split Hanover (US) Moderlinie:

Mørkbrun hoppe, født 29. april 2018 American Winner (US) Viking Kronos (IT) Conch (US) Victory Dream (US) Ouzo Boko (US) Chatty Hanover (US) Garland Lobell (US) Andover Hall (US) Amour Angus (CA) Malabar Man (US) Speed Unlimited (CA) Desert Nomad (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 13 %

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

Split Hanover (US)

Mor til 6 afkom (10-18): 2010 Global Possession (SE) (Broadway Hall) 16,2l 14,7ak (13-1-3-1) 109.550 sek. 2011 Global Respect (SE), hp. (Rite On Line) 18,5k 17,4ak (36-1-0-3) 15.106 sek. 2013 Global Teardrop (SE), hp. (Dream Vacation) 13,6m 11,9ak (32-7-6-4) 732.000 sek. Som 3-åring: 1'er i V75 Klass II Forsök. Som 4-åring: 1'er i Diamantstoet Forsök. Som ældre: 1'er i V75 Klass II Forsök. Placeret i Lars Lindbergs Minne. 2015 Livi Naughty (SE), hp. (S.J.'s Caviar) 17,4k 15,3am (20-1-2-3) 77.094 sek. 2016 Livi Obaunehöj (SE), hp. (S.J.'s Caviar) 20,7m 17,1ak (5-0-1-0) 10.998 sek. 2018 God Save The Queen, hp. (Yield Boko) Speed Unlimited (CA) Mor til 6 afkom (05-12) bl.a: 2005 Split Hanover (US), hp. (Andover Hall) 2006 Sngularity Hanover (US), hp. (Andover Hall) 14,9v 13,0a (41-5-6-4) 249.639 sek. The Bald Eagle (SE) (Bold Eagle) 16,6m 13,9am (7-2-4-0) 377.000 sek. Som 3-åring: 1'er i Svensk Travsports Unghästserie - 2 gange. 2'er i Sommarfavoriten. 2009 Speeditup Hanover (US)(Yankee Glide) 13,1a (107-7-12-19) 37.965 USD Desert Nomad (US) Mor til 13 afkom (91-09) bl.a: 1991 No Tracks (US) (Supergill) 16,4a (162-16-24-17) 48.206 USD 1994 Sand Chaser (US) (Supergill) 11,1aak (46-7-5-6) 1.422.760 sek. 1995 Desert Ivey (US), hp. (Supergill) 12,0aak (15-4-1-2) 576.886 sek. The Midas man (US) (Angus Hall) 13,7a (99-23-14-14) 99.263 USD Linus Sisu (SE) (Windsong's Legacy) 16,8v 13,8a (23-5-3-3) 327.500 sek. Andreas Sisu (SE) (Andover Hall) 14,6v 13,7a (71-6-3-6) 309.500 sek. 1998 Lone Chip (US), hp. (Pine Chip) 14,4a (10-2-4-1) 13.518 USD Snappy In red (US) (Yankee Paco) 14,4a (54-8-8-6) 58.676 USD 2000 Stellar Chip (US), hp. (Pine Chip) 17,1a (17-2-1-0) 4.936 USD Thunor (US) (Keystone Nordic) 12,2a (43-10-7-1) 49.565 USD 2001 Speed Unlimited (CA), hp. (Malabar Man) 2005 De Nofretete (US), hp. (Andover Hall) 17,4k 13,5aak (65-1-9-6) 302.716 sek. Desert Wind (US) Mor til 17 afkom (73-90) bl.a: 1977 Desert King (US) (Noble Victory) 12,9a 277.592 USD Som 3-åring: 2'er i Yonkers Trot. Avlshingst i Italien. 1980 Desert Night (US) (Speedy Scot) 12,6a (33-7-6-5) 1.074.075 sek. Som 3-åring: 1'er i Simcoe Stakes Open. 1981 Desert Ruler (US) (Speedy Scot) 12,6a (29-8-3-4) 718.605 sek. 1987 Desert Nomad (US), hp. (Homesick)

Opdrætter: Lisa & Victor AB. Anmelder: John Jensen, Roldbaunehøjvej 6, 9510 Arden. Telefon: 2365 1702 Mail: roldbaunehoj@mail.dk Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

76

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


49 Go Go Girl

Brun hoppe, født 19. april 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Speedy Somolli (US) Alf Palema (US) Highland Bridget (US) Barbeque (US) Innovative Kemp (FI) Keystone Sheena (US)

Great Challenger (US)

Finess Soutwind (SE) Moderlinie:

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 12 %

Finess Southwind (SE) 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2018

17,1v 16,3a

Finess Love (SE), hp. Above All (SE), hp. Finess Line (SE) C'est La Vie Faust, hp. Der Faust Edelherr Faust Go Go Girl, hp.

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

62.500 sek. (11-1-2-0)

(Love You) (From Above) (Rite On Line) (Timberland) (Great Challenger) (From Above US) (Great Challenger)

Mor til 7 afkom (09-18) 17,1v 17,6a (16-1-1-0) 54.600 sek. 13,0m 12,7am (101-8-11-15) 751.200 sek. 16,4v 16,6ak (21-0-2-1) 64.050 sek. Død 2017 Godkendt prøveløb 27,5n

Innovative Kemp (FI) 17,1v 17,6a € 7.881 (10-1-1-2) 2000 Southwind Beauty (FI), hp. (Buvetier (Defi d'Aunou) d'Aunou) Poseidon C.L.O. (SE) Beautyson (SE) 2002 Dream Of Southwind (SE) (Armbro Trick) 2003 Even Southwind (SE), hp. (Alf Palema) Even's First Boy (SE) 2004 Finess Southwind (SE), hp. (Alf Palema) 2005 Gigant Southwind (SE) (Gidde Palema) 2006 Hot Southwind (SE) (Rite On Line) Som 3-åring: 3'er i E3 Korta. 2009 Kaisi Southwind (SE), hp. (From Above)

Død

Mor til 12 afkom (00-13) bl.a: 14,5v 13,9a (90-5-8-6) 15,2v 12,6a (43-5-5-6) 15,8v 14,5a (47-4-4-3) 15,1v 13,4a (21-4-1-0) 17,1v 12,0a (32-10-8-4) 17,1v 16,3a (11-1-2-0) 14,6v 14,3a (132-22-15-12) 14,4v 11,9a (42-6-10-8)

306.200 sek. 296.500 sek. 277.358 sek. 231.000 sek. 920.049 sek. 62.500 sek. 672.637 sek. 1.653.311 sek.

15,6v 14,3a (18-5-0-1) 590.300 sek. Mor til 8 afkom (93-02) bl.a: 1994 Innovative Kemp (FI), hp. (Barbeque) 17,1v 17,6a (10-1-1-2) 1996 Kristel Kemp (FI), hp. (Barbeque) 17,4v 15,1a (19-2-3-3) 123.300 sek. Sanda Spirit (SE), hp. 12,8v 11,4a (124-23-25-15) 2.958.572 sek. Sanda Surprice (SE), hp. 16,0v 14,6a (32-5-2-2) 239.397 sek. Glenlivet (SE) 15,2v 13,0a (29-4-4-2) 185.350 sek. Mood Indigo (SE) 16,4v 13,1a (12-4-2-1) 136.450 sek. 1997 Laura Kemp (FI), hp. (Express Ride) 15,9v 12,6a (58-11-14-9) € 145.519 Som 4-åring: 2'er i Breeders Crown. Som ældre: 3'er i Suur-Hollola-Ajo. Arazi Boko (SE) (Varenne) 11,7m 09,8ak (117-26-18-16) 8.995.735 sek. Som 4-åring: 1'er i V75 Klass II Forsök. Som ældre: 1'er i Sweden Cup Final, Sweden Cup Indl. Gulddivision Final, Färjestads Jubileumslopp. Gran Premio Lotteria Indl. 3'er Lotteria Final. 1998 Pegasus Boko (SE) (Barbeque) 13,0v 11,4a (111-17-20-12) 8.284.042 sek. Som 3-åring: 1'er i E3 Revanschen. Som 4-åring: 1'er i Big Noon Pokalen. 3'er i Solvalla Grand Prix. Som ældre: 1'er i Campionato Europeo, Gran Premio Palio Del Comuni, Gran Premio Gaetano Turilli.

Keystone Sheena (US)

18,2a $ 42.969

Opdrætter og anmelder: Mikkel Stub og Vibe Haastrup, Svanekevej 45, 3751 Østermarie. Telefon: 4010 3163 mail: mikkelstub@msn.com Røntgen: Uden anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrlæge Flemming Kofoed) Moms:

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

77


50 Galobra (SE)

Brun hoppe, født 29. juni 2018 Nevele Pride (US) Zoot Suit (US) Glad Rags (US) Armbro Goal (US) A Gift From Heaven (US) Super Nice (US) Conway Hall (CA) Great Challenger (US) Ali's Cat (US) New Quick D'Cherie Cherie Rose

From Above (SE)

Alizia Moderlinie:

Alizia

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 9 %

16,8m 14,1ak 264.034 kr.

2005 Funny Boy (SE) 2018 Galobra (SE)

D'Cherie

(From Above) (From Above)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 4 %

(29-6-7-3)

Mor til 8 afkom (05-14):

16,8m 14,1ak 264.034 kr. (29-6-7-3) Mor til 8 afkom (05-14): 2005 Noir De Cherie, hp. (Ganymede) 13,7v 12,2a (53-14-13-4) 1.309.400 sek. Som 4-åring 1'er i Diamantstoet Forsök. 2'er i Diamantstoet Final. 3'er i Mälardalscuppen Final. 2006 Osbourne (Great Challenger) 14,8m 12,3ak (109-25-11-12) 585.669 kr. 2008 Raleigh (Great Challenger) 14,7m 12,9am (86-18-16-10) 355.929 kr. 2009 Smaragd, hp. (Great Challenger) 13,9k *12,7ak (41-11-3-5) 225.417 kr. 2010 Takethem (From Above) 13,3l 09,2ak (56-19-18-3) 2.841.248 kr. Som 3-åring 1'er i Dansk Travkriterium. 2'er i Grand Circle 3-års Championay. Som ældre: 1'er i Sølvdivision Final, Prix de Tremblade, Sølvdivision Forsøg. 2'er i Copenhagen Cup, Prix Jean Rene Gougeon. Placeret i Prix de Belgique. 2011 Vega, hp. (Great Challenger) 15,9m 14,9ak (30-0-4-5) 119.500 sek. 2012 Alizia, hp. (Great Challenger) Exp SE Cherie Rose 20,6m 17,8ak 137.800 kr. Mor til 13 afkom (84-96) Bl.a: 1986 Noblesse (Smokin Yankee) 14,8v 14,0a (20-4-3-3) 926.860 kr. Som 3-åring 1'er i Dansk Travkriterium. Som 4-åring 1'er i Jydsk 4-årings Grand Prix. 1989 Rebillion, hp. (Another Miracle) 15,4v 16,7a (13-7-2-2) 256.270 kr. Som 4-åring 1'er I Dansk Trav Hoppederby. 1992 Queen Rose, hp. (Buckfinder) Honneur (Shane T Hanover) 16,1v 13,8a (80-6-9-9) 256.021 sek. Exp SE Fantasy, hp. (New Quick) 18,5v 16,2a (29-3-5-9) 53.570 kr. Starlet Beat, hp. (Timberland) 13,0ak (29-11-4-5) 745.750 kr. Som 3-åring 2'er i Dansk Avlsløb. 3'er i Dansk Hoppekriterium. Som 4-åring 1'er i Jydsk 4-årings Hoppe Grand Prix. 3'er i Dansk Hoppederby. Princess Beat, hp. (Axis de Jesolo) 15,2v 12,8a (30-3-4-3) 253.119 nok. Exp NO 1993 Adonis (Buckfinder) 15,3v 13,3a (77-19-11-7) 653.588 sek. 1994 Belle Rose, hp. (Quick Pay) 15,8v 15,5a (43-10-6-7) 525.281 sek. Orson (SE) (Spotlite Lobell) 15,3v 13,8a (52-5-9-4) 416.850 sek. 1996 D'Cherie, hp. (New Quick) 16,8m 14,1ak (29-6-7-3) 264.034 kr. Ninette L 20,4m 20.950 kr. Mor til 8 afkom (74-84) Bl.a: 1974 Ax (Nu Bangsbo) 19,0v 15,8a (80-62-X-X) 115.850 kr. 1976 Cherie Rose, hp. (Francis Senator) 20,6m 17,8ak 137.800 kr. Opdrætter og anmelder: Ole Berg Thomsen, Erikstrup Mark 6, 4660 Store Heddinge. Telefon: 2033 2371 Mail: olebergthomsen@mail.dk Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

78

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


BETALT EKSTRAANNONCERING ER TILBUDT ALLE ANMELDERE/OPDRÆTTERE

TAKETHEM

CATCH ME A WINNER

HESTE FØDT OG OPDRÆTTET HOS OLE BERG THOMSEN

O L’AMOUR

OSBOURNE

RALEIGH

n- t ge øg r! nt rs ge Rø de en in d un u rkn æ

m an

I AALBORG SÆLGER VI GALOBRA (From Above - Alizia)

Galobra er ud af en rigtig stærk moderstamme med Diplomhoppen D’Cherie som mormor. D’Cherie er mor til Danmarks hurtigste hingste gennem tiderne, Takethem, som løb 1.09,2a /1609m på Solvalla og i 2020 går i avlen på Stutteri Shadow. D’Cherie er også mor til hoppe Noir de Cherie, som selv gik i avlen i 2015, samt bl.a. Osbourne og Raleigh, som begge har tjent omkring den halve million. Oldemor Cherie Rose har lagt bl.a. Hoppe Derby-vinderen Rebillion samt næstenmillionæren Noblesse og Adonis med 650.000 s.kr.

GALOBRA

Herudover er jeg opdrætter af bl.a. Retard S, V75-vinder Adonis og Pigalle, som er mor til årgangshoppen Beauvoir. Herudover vinderen af Kungepokalen på Åby Travet, Equalizer, samt Noblesse, som vandt Dansk Trav Kriterium, Breeders Crown og Jydsk 4-årings Grand Prix. Desuden er stjerner som Oracle (S), Standout (S), V75-vinder Cody S opvokset på min gård.

2019 - RACING ARENA AALBORG Er du interesseret i Galobra, så kontaktAUKTION mig på mobil 2033 2371 eller på mail olebergthomsen@mail.dk.

79


51 Goodrik

Mørkbrun hingst, født 8. maj 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Valley Victory (US) Southwind Maywood (US) Miss Goal (US) Sierra Kosmos (US) Silver Pine (US) Pine Speed (US) Why Not (US) Tilde Pil Donna Bogø

Russell Hill (US)

Matilde Pil

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 12 %

Matilde Pil

2016 Emrik 2018 Goodrik

16,6m 15,1ak 180.045 kr. (136-15-19-25) (Calvin Capar) (Russell Hill)

Tilde Pil

2002 Kansas Pil 2004 Matilde Pil, hp.

Donna Bogø

1986 Niki Pil 1991 Tilde Pil 1992 Victory Pil

Pinette Bogø

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(Nuke It Freddie) (Silver Pine)

19,3k 18,2ak

65.300 kr.

(Copperfield) (Why Not) (Why Not)

28,2m 25,1am

1977 Donna Bogø, hp. 1983 Kalle Pil

4.200 kr.

(Osman Bogø) (Speedy Bones)

Mor til 2 afkom (16-18)

Død

Mor til 4 afkom (98-04) 21,1m 17,9m (15-1-1-0) 8.000 kr. 16,6m 15,1ak (136-15-19-25) 180.045 kr. Mor til 5 afkom (86-92) Bl.a.: 20,2m 17,3ak (5-0-0-0) 57.700 kr. 15,4k 14,9ak (62-23-7-8) 28,2m 25,1am 16,6k 14,9ak

Ilse Lang

27.244 EUR Exp DE

Mor til 7 afkom (76-83) Bl.a.: 65.300 kr. 47.417 EUR Exp DE

Mor til11 afkom (67-79) Bl.a.: 1967 Ninotschka, hp. (Devacourt) 26,3m 7.200 kr. Again Fox, hp. (Fox Hanover) 30,7m 27,1ak 2.400 kr. Jeronimus (Stanley Cup) 18,9k 19,6ak (68-0-8-4) 91.300 kr. Heidi Dirt, hp. (Pay Dirt) 25,4m 0 kr. Solo Valbyholm (Copperfield) 16,7m 14,0ak (22-5-3-0) 617.140 kr. Som 3-åring: 1'er i Dansk Trav Kriterium Viktor Valbyholm (Little Devil) 16,1k 14,3ak (66-17-10-13) 414.223 kr. Piet Valbyholm (Clambake) 17,2m 16,4ak (61-20-4-7) 152.900 kr. C Magnum Valbyholm (Napoletano) 18,4k 16,4ak (111-10-10-17) 107.850 kr. 1969 Pinette Bogø, hp. (Bold Viking) 28,2m 25,1am 4.200 kr. 1970 Rositta Bogø, hp. (Alltag) 23,2m 20,3am 47.650 kr. 1971 Sonny Bogø (Alltag) 23,5m 21,5am 35.350 kr. 1974 Aconto Bogø (Osman Bogø) 21,6k 22,1am 16.000 kr.

Opdrætter og anmelder: Kurt M. Hansen, Fåregårdsvej 14, 3770 Allinge. Telefon: 2146 8440 Mail: kurtmh@live.dk Røntgen: Uden anmærkninger. (Dyrlægegården I/S, Dyrlæge Flemming Kofoed) Moms:

80

Såvel salgssum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


52 Glide for the Win (SE) Charly du Noyer (FR)

Ready To Glide (US)

Lysbrun hoppe, født 11. maj 2018 Indy du Vie (FR) Ready Cash (FR) Kidea (FR) Halimede (FR) Ornella Jet (FR) Delmonica Jet (FR) Valley Victory (US) Yankee Glide (US) Gratis Yankee (US) Super Pleasure (US) Chelemark Ginger (US) Bertho Cathy (CA)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 7 % Moderlinie:

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 24 %

Ready To Glide (US) 12,7AK

155.851 Sek.

(23-2-6-3) 15,9a

(6-2-2-0)

Chelemark Ginger (us) 12,6ak

USD 149.204

(22-3-7-1) 11,1ak 12,9ak 12,7ak

Mor til 6 afkom (05-12) bl.a: 151,523 USD 48.459 USD (23-2-6-3) 155.851 Sek

2016 Always BR Ready (IT), hp (Iglesias) 2018 Glide for the Win (SE), hp (Charly du Noyer) 2006 Allamerican Cheer (US), hp. (Yankee Glide) 2009 Ginger Glide US), hp. (Yankee Glide) 2010 Ready To Glide (US), hp. (Yankee Glide)

Mor til 2 afkom (16-18): 7.565 EUR

Bertho Cathy (CA)

Mor til 13 afkom (97-12) bl.a: Som 3-åring: 3'er i Canadian Breeders Championship 1997 Chelemark Bert (US) (Balanced Image) 12,1ak (206-15-25-32) 268.436 USD Som 2-åring: 1'er i Champion Stakes Open. 2'er i William Wellwood. Som 3-åring: 3'er i Colonial Trot. 1999 Corinas Mission (US), hp. (Mr Lavec) 12,2ak (39-6-7-6) 402.177 USD Som 2-åring: 1'er I Ontario Sire Stakes Gold Final. Som 3-åring: 1'er i Ontario Sire Stakes Super Final, Simcoe Stakes 2'er i: Canadian Breeders Championship, Ontario Sire Stakes Gold Final. 3'er i: Standardbred Breeders & Owners Association Stakes. P L Fantastic (US) (Majestic Son) 10,0ak 174.237 USD P L Indyanaca (US), hp. (Majestic Son) 11,8ak 105.372 USD P L Jerico (US) (Manofmanymissions) 09,9ak 237.540 USD 2000 Chelemark Ginger (US), hp. (Super Pleasure) 12,6ak (22-3-7-1) 149.204 USD Som 3-åring: 2'er i Ontario Sire Stakes Super Final, Standardbred Breeders & Owners Association Stakes. 2003 Lisas Mission (CA9, hp. (Mr Lavec) 11,3ak (32-5-5-6) 182.575 USD Som 2-åring: 1'er i Ontario Sire Stakes Gold Final. 2'er Ontario Sire Stakes Gold Final. Latte Hall (US), hp. (Conway Hall) 11,6ak 85.418 USD He's On Mission (US) (Groton Hall) 12,6ak 126.775 USD 2004 Chelemark Porter (US) (Balanced Image) 11,6ak (63-8-8-6) 143.527 USD 2005 Mr. Mission (US) (Mr Lavec) 13,8ak (10-2-4-2) 91.709 USD Som 2-åring: 2'er i Ontario Sire Stakes Gold Final. 3'er i: Champlain Stakes Open. 2009 Serenity Girl (US), hp. (Kadabra) 12,8ak 95.196 USD Muscles For Life (US) (Muscle Mass) 10,7ak 214.330 USD 2010 Valley Glider (US) (Yankee Glide) 11,2ak 211.931 USD

Opdrætter og anmelder: Jondahl Hestestutteri v. Bo Jondahl Telefon: + 45 2214 4743 Mail: jondahl@mail.tele.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Dyrlæge Berner Olsen) Moms:

Såvel salgssum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

81


53 Gulla Elholm

Brun hoppe født 19. juni 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) Pine Chip (US) Chipmate (US) Reel Fish (US) Runway Blues (US) Andie Brogård Helena Brogård

Farifant (IT)

Malou Elholm

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 4 % Moderlinie:

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 23 %

Malou Elholm

17,3k 14,6ak 74.450 kr.

(78-4-1-6) Mor til 6 afkom (13-18) 18,2am (15-0-0-1) 4.250 kr. 20,0m 19,4am (24-0-0-1) 7.950 kr. 18,0m 16,6ak (23-1-0-0) 19.750 kr. Godkendt prøveløb 22,0 8/8 -19 Charlottenlund Fremvisningsløb 1:32 Aav 26/8 -19

Andie Brogård

18,7k 15,2ak 119.280 kr.

(54-9-11-8) Mor til 11 afkom (99-08) bl.a: 18,9l 15,4ak (102-9-x-x) 104.932 kr.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bibi Hawn, hp. Chris Elholm Dusine Elholm, hp. Ecco Elholm Fie Elholm, hp. Gulla Elholm, hp.

1999 Gandhi Brogård 2000 Handy Brogård, hp. Papaya P, hp. 2002 Kashmir Brogård 2003 Lukas Elholm

(The Liquidator) (Magiccarpetride US) (Rydens Ulano) (Racer Bourbon) (Yield Boko) (Farifant) (Speedy Herve) (Speedy Herve) (Gill's Victory) (Speedy Herve) (Speedy Herve)

Helena Brogård

24,2k

Andie Star

21,4k 18,9k 110.900 kr.

1986 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1999 2001 1981 1982 1983 1986 1991

Nero Brogård Oktan Brogård Pil Brogård, hp. Super Herlix Tiko Brogård Valo Brogård Andie Brogård, hp. Baloo Brogård Choko Brogård Gorm Brogård Just For Fun Helena Brogård, hp. Inside Brogård Kandi Brogård, hp. Nino Brogård Tyra Brogård, hp

13.800 kr.

(Advertiser) (Speedy Herve) (Shane T Hanover) (Advertiser) (Advertiser) (Runway Blues) (Runway Blues) (Speedy Herve) (Speedy Herve) (Speedy Herve) (Speedy Herve) (Pay Dirt) (Newport Monarch) (Pay Dirt) (Advertiser) (Speedy Herve)

15,8m 14,4am (52-5-6-7) 18,8m 16,4am (56-7-6-6) 16,5k 14,6ak (102-8-9-13)

179.977 kr. 67.486 kr. 216.871 kr.

Mor til 15 afkom (86-02) bl.a: 17,0m 17,4ak 96.860 kr. 17,3m 15,9ak (137-9-20-20) 304.000 kr. 20,4m 19,3ak (43-4-2-1) 40.700 kr. 20,0m 17,9am (42-3-5-2) 44.850 kr. 20,8l 17,4ak (34-3-5-5) 29.000 kr. 17,8m 18,5am (52-8-8-6) 61.900 kr. 18,7k 15,2ak (54-9-11-8) 119.280 kr. 14,8k 14,8ak (44-10-8-5) 481.784 kr. 18,2m 17,2ak (34-6-1-5) 38.250 kr. 17,0k 15,4ak (89-16-14-13) 186.125 kr. 17,2k 14,1ak (91-6-8-7) 100.320 kr. Mor til 9 afkom (81-91) bl.a: 24,2k 13.800 kr. 19,0k 17,9ak 119.300 kr. 21,3m 19,2ak 36.000 kr. 20,3k 18,6ak 28.650 kr. 19,7m 15,5ak (39-10-5-4) 241.900 kr. Exp

Opdrætter og anmelder: Svend Christensen, Sæbyvej 646, 9830 Tårs. Telefon: 4027 6404 Mail: elholm@c.dk Røntgen: Uden anmærkninger efter operation. Moms:

82

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


54 Gizmo Cook

Lysbrun hingst, født 17. juni 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) Valley Victory (US) Muscles Yankee (US) Maiden Yankee (US) Viking Kronos (IT) Nimble Kronos (IT) Twiggy F C (IT)

Farifant (IT)

Tender Kronos (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 6 % Moderlinie:

Tender Kronos (SE)

17,3m 16,6am 32.967 sek.

Nimble Kronos (IT)

12,7a

2018 Gizmo Cook

(Farifant)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 23 %

(24-1-2-2)

Mor til 1 afkom (2018)

58.602 sek.

(6-0-1-2) Mor til 4 afkom (12-17) bl.a: 17,3m 16,6am (24-1-2-2) 32.967 sek. 16,4m *13,9am (5-2-1-0) 169.000 sek. Twiggy F C (IT) 16,3a $ 12.305 Mor til 13 afkom (96-11) bl.a: 1996 Zamia F C (IT), hp. (Sugarcane Hanover) 13,5a 421.398 EUR Som 2-åring: 3'er i Gran Premio Allevatori. Som 3-åring: 1'er i Gran Premio Citta di Napoli 2'er i Derby Italiano. Som ældre: 2'er i Gran Premio d'Europa. Gift Kronos (IT) (Viking Kronos) 09,2aak (50-14-9-3) 2.847.272 sek. Som 4-åring: 1'er i Sprintermästaren Indl. Som ældre: 3'er i Nat Ray Trot. Avlshingst. Tobin Kronos (IT) (Muscle Hill) 12,1v 10,4a (35-12-6-1) 2.926.079 sek. Namale Kronos (IT) (Ken Warkentin) 13,0v 11,5a (70-19-13-6) 1.676.592 sek. 1998 Born Kronos (IT) (Sugarcane Hanover) 14,4a 148.964 EUR Som 3-åring: 1'er i Gran Premio Citta di Napoli. 1999 Chuck Kronos (IT) (Sugarcane Hanover) 14,8a 83.645 EUR 2004 Indy Kronos (IT) (Malabar Man) 10,9a (143-37-24-17) 333.636 EUR 2006 Milan Kronos (IT) (Viking Kronos) 13,4a 30.349 EUR 2007 Nimble Kronos (IT), hp. (Viking Kronos) 12,7a (6-0-1-2) 58.602 sek. Dance Slipper (US) Mor til 10 afkom (86-97) bl.a: 1986 Dark Jeopardy (US), hp. (Speedy Somolli) 14,8a (19-6-2-1) 118.955 sek. Geopard (SE) (Firm Tributr) 15,0v 13,2a (116-16-14-14) 1.404.842 sek. Princess Håleryd (SE), hp. (Meadow Road) 15,4v 12,7a (49-10-5-1) 722.000 sek. Supra Håleryd (SE), hp. (Super Arnie) 13,8v 13,4a (69-10-7-10) 674.500 sek. Matador Håleryd (SE) (Lindy's Crown) 15,2v 12,4a (46-10-6-2) 674.300 sek. Royal Mark (SE) (Mystic Park) 15,3v 15,1a (34-7-2-1) 408.800 sek. 1988 Bj's Cinderella (US), hp. (Speedy Somolli) 13,8a (42-6-8-7) 151.629 USD Som 2-åring: 3'er i Merrie Annabelle. Midnight Cowboy K (US) (Super Bowl) 13,0a (104-13-13-11) 92.650 USD Winning Prince (US) (American Winner) 13,3a (97-18-18-14) 89.686 USD 1989 Trolley Square (US), hp. (Speedy Somolli) Drinks Like A Fish (US), hp.(Muscles Yankee) 12,2a ((12-1-3-1) 583.492 sek. Som 2-åring: 2'er i International Stallion Stake/Lexington Filly Stakes. Som 3-åring: 2'er i Lady Suffolk 1993 Twiggy F C (IT), hp. (Speedy Somolli) 1997 Amason FC (IT), hp (Diamond Way) 12,5a 170.116 EUR 2012 Tender Kronos (SE), hp. (Muscles Yankee) 2016 Alert Kronos (SE) (Trixton)

Opdrætter og anmelder: Bent Koch, Kravlund Møllevej 5, 6360 Tinglev Telefon: 6143 6020 Mail: travkongen@hotmail.dk Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

83


55 Gonnabe Shadow

Brun hoppe, født 28. marts 2018 Sharif de Iesolo (IT) And Arifant (FR) Infante d'Aunou (FR) Coktail Jet (FR) Bahama (IT) Triller Oaks (IT) Andover Hall (US) Up Front Larry (US) Ate The Towel (US) Sugarcane Hanover (US) Elegant Lady Lady Svenstrup

Farifant (IT)

Wannabe

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 5 %

Moderlinie:

Wannabe

20,1m 14,3am 120.444 kr.

2017 Finest Aveve, hp. 2018 Gucci Shadow,hp.

Elegant lady

(Pine Chip) (Farifant)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 25 %

(13-5-1-2)

Mor til 2 afkom(17-18)

16,6m 13,1ak 500.220 kr. (67-16-7-8) Mor til 9 afkom (06-16) bl.a.: 2006 One Fine Coktail (Coktail Jet) 17,8k 15,6am (31-2-5-4) 67.783 kr. 2007 Peak (Ganymede) 14,2l 12,6am(21-7-1-2) (30-6-3-4) 1.157.975 sek. Exp SE Som 3-åring: 1'er i Kriteriumsprøve. Som 4-åring: 1'er i Dansk trav Derby 2010 Thengill (From Above) 15,4m 13,0am (67-12-5-8) 498.668 kr. Exp SE 2011 Wannabe, hp. (Up Front Larry) 20,1m 14,1am (13-5-1-2) 120.444 kr. 2015 Dream Lady Dream, hp. (Broad Bahn) 16,8m 15,2ak (16-0-3-2) 56.285 kr. 2016 Erik Clausen (Broad Bahn) 16,2m 14,0am (8-4-2-1) 58.014 kr. Lady Svenstrup 18,3m 16,6ak 138.600 kr. (86-19-14-13) Mor til 11 afkom (92-07) bl.a: 1992 Unique Svenstrup, hp (Crown Sweep) 23,1m 22,0am 7.300 kr. Grgory Svenstrup (Armbro Kissed) 18,1m 16,2ak 55.475 kr. Odin Svenstrup (Good As Gold) 16,5v 14,9a (89-7-7-9) 98.200 sek. 1993 Annabell Svenstrup, hp. (Spotlite Lobell) 17,5m 16,2ak 117.100 kr. 1994 Bouque Svenstrup (Smokin Yankee) 22,3m 19,4ak 67.400 kr. 1995 Chateau Svenstrup, hp. (Speedy Tomali) 17,8k 16,1ak 60.050 kr. 1997 Elegant lady, hp. (Sugarcane Hanover) 16,6m 13,1ak (67-16-7-8) 500.220 kr. 1998 Ferrari Svenstrup (Kosar) 15,2m 15,2am 356.154 kr. 1999 Gaston Svenstrup (Armbro Kissed) 20,1m 16,4ak 78.300 kr. 2006 Olympia Svenstrup, hp. (Good As Gold) 21,1m 15,5ak 42.000 kr. Candy H 21,4v 19,9a 51.000 kr. Mor til 2 afkom (84-87) bl.a: 1984 Lady Svenstrup, hp. (Francis Senator) 18,3m 16,6ak 138.600 kr. Roma Orbit Mor til 9 afkom (75-84) bl.a: 1975 Boss H (Glory Hanover) 19,7l 17,5ak 150.520 kr. 1976 Candy H, hp. (Anastasius) 21,4k 19,9ak 51.000 kr. 1979 Freja H, hp. (After Five) 21,9k 20,8ak 24.550 kr. Macao (Kosar) 15,8m 15,0ak 465.730 kr. Som 4-åring: 3'er i Jarlsberg Grand Prix

Opdrætter og anmelder: Niels Jørgen Jensen, Stutteri Shadow, Gønderupgårdvej 239, 9760 Vrå. Telefon: 2087 0215 mail: stutterishadow@hotmail.com Røntgen: Røntgenbemærkning, der anses ikke at få betydning. (Aalborg Hestepraksis, Dyrlæge Paul Olausen) Moms:

84

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


56 Glory Victory

Great Challenger (US)

Lunas Victory Moderlinie:

Brun hoppe, født 17. maj 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (US) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Valley Victory (US) Victory Abroad (US) Intercontinental (US) Mr. Drew (US) Orotava Great Flying (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 11 %

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

Lunas Victory 16,3k 14,7am 313.263 kr. (115-12-20-15) Mor til 2 afkom (15-16) Som 4-åring: 2'er i Hoppe Grand Prix Prøve. 3'er i Aalborg Store Hoppe Pris. Placeret i 4-årings Hp. Grand Prix 2015 Domino Victory (From Above US) 18,8m 17,7am (12-0-1-1) 8.850 kr. 2016 Enzo Victory (Great Challenger) 18,7m 16,8ak (3-0-0-1) 8.500 kr. 2017 Frodo Victory (Yield Boko) 2018 Glory Victory, hp. (Great Challenger) Orotava 24,8k 22,8ak 2.500 kr. Mor til 9 afkom (93-03) bl.a: 1993 Amy Quick, hp. (New Quick) 18,6k 15,9ak (89-4-16-14) 85.400 kr. 1994 Bromølle Kro (New Quick) 18,5m 15,5ak (56-12-13-4) 189.953 kr. Exp 1996 Devil's Lady, hp. (Little Devil) 20,2k 18,4ak (47-0-6-6) 26.750 kr. Neo Holmsminde (Valley Sentry) 14,7m 10,2ak (99-28-16-15) 4.252.733 kr. Som 2-åring: Placeret i Jydsk 2-årings Grand Prix. Som 3-åring: 1'er i Dansk trav Kriterium, Grand Prix Prøve. 2'er i Jydsk 3-årings Grand Prix. Som 4-åring: 1'er i Axel Jensens Minneløp, Sprintermesteren, 4-åringseliten, Derbyprøve, Grand Prix Prøve. 2'er i Jydsk 4-årings Grand Prix. 3'er i Aalborgs Store Pris. Placeret i Dansk Travderby. Som ældre: 1'er i Sweden Cup, Copenhagen Open, Bjerke Cup Indl., Lord Valentines Mindeløb. 2'er i Forus Open, V75 Gulddividionen Forsøg. Saxo Holmsminde (Dream Vacation) 13,8l 11,6ak (65-8-6-11) € 62.313 Exp Fi 1997 Esmira, hp. (Odin Vang) 17,0m 14,7ak 138.547 kr. 1999 Glennie Quick (New Quick) 20,0m 16,4ak € 9.343 Exp SE Som 4-åring: Placeret i Dansk Hoppe Derby 2003 Lunas Victory, hp. (Victory Abroad) 16,3k 14,7am (115-12-20-15) 313.263 kr. Great Flying (SE) 22,2v 4.200 sek (9-0-0-0) Mor til 13 afkom (86-99) bl.a: 1986 Nolo Spin (Speedy Spin) 19,4k 15,8ak (77-6-2-11) 630.950 kr. Som 3-åring: 1'er i Jydsk 3-årings Grand Prix. Som 4-åring: 1'er i Grand Circle 4-års Championat. 1987 Orotava, hp. (Mr. Drew) 24,8 22,8ak 2.500 kr. 1989 Red Beauty, hp. (Buckfinder) 17,1m 15,5ak (73-12-6-8) 157.350 kr. 1993 Accord, hp. (Little Devil) 19*,9v 13,7a (55-14-11-6) 239.129 kr. Anja The Great 19,9v 18,5a 91.920 kr. Mor til 7 afkom (80-92) bl.a: 1981 Great Flying (SE) (Pershing) 22,4v (9-0-0-0) 4.200 sek. 1983 Rag Trade (SE) (Eleazar) Demilo Crown (Lindy's Crown) 14,1v 13,4a (69-23-12-3) 2.082.103 kr. Som 3-åring: 2'er i Dansk Trav Kriterium. Euro Sunset (Lindy's Crown) 13,9v 12,4a (73-14-6-14) 1.011.279 kr. Som 4-åring: 3'er i Dansk Trav Derby. Opdrætter: Mariann Aastrup. Anmelder: Niels Ole Kristensen, Bavnehøjvej 19, 9541 Suldrup. Telefon: 2396 7197 mail: mariann-nulle@mail.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Højgård Hesteklinik, Dyrlæge Jonas Nørgaard) Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

85


57 Girl On The Beach Canepa Hanover (US)

Lindys Chorus Line (US)

Brun hoppe, født 20. maj 2018 Muscles Yankee (US) Muscle Hill (US) Yankee Blondie (US) Mr. Lavec (SE) Cressida Hanover (US) Cristi Hanover (US) Self Possessed (US) Cantab Hall (US) Canland Hall (US) Pine Chip (US) Lindianapolis (US) Lindiliana (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 14 % Moderlinie:

Lindys Chorus Line (US) 14,3v 13,8ak 141.718 kr. 2017 Fætter Filur (Farifant) 2018 Girl On The Beach, hp. (Canepa Hanover)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 1 %

(45-3-3-8)

Mor til 2 afkom(17-18)

Lindianapolis (US)

Mor til 13 afkom (04-18): bl.a.: 15,5v 11,3a (56-22-4-4) 868.743 sek. 14,3v 13,8ak (45-3-3-8) 141.718 kr. 15,6m *14,1ak (16-4-1-1) 170.000 sek. *18,5m 12,4ak (7-2-0-2) 176.500 sek. Lindiliana (US) Mor til 10 afkom (93-05): bl.a.: 1993 Lindy Lane (US) (Valley Victory) 10,1a (21-11-3-3) 5.994.283 sek. Som 2-åring: 1'er i Valley Victory Trot, William Wellwood. Som 3-åring: 1'er i American National, Stanley Dancer Trot. 2'er i Hambletonian Stakes. Avlshingst i USA og Sverige. 1996 Nolessthanperfect (US), hp. (American Winner) Pick Up Point (US) (Dream Vacation) 13,3ak (116-28-20-21) 120.414 USD No Less Than Lindy (US) (Dream Vacation) 13,7a (10-4-1-0) 71.652 sek. Philistine Face (SE), hp. (Raja Mirchi) 13,8v 12,1ak (83-9-10-4) 533.375 sek. Ocean Face (SE) (Yankee Glide) 15,4v 13,6a (55-5-4-3) 235.300 sek. Perfect Again (US), hp. (Muscles Yankee) Fuego (US), hp. (S.J.'s Caviar) 12,9ak 107.977 USD 1998 True Diva (US), hp. Som 3-åring: 1'er i Simcoe Stakes. 3'er i Breeder's Crown. Lindy's Tru Grit (US) (Cantab Hall) 10,6ak (16-5-2-2) 288.881 USD Airzoom Lindy (US)(Cantab Hall) 10,3ak (22-6-3-3) 221.409 USD President Lindy (US) (Cantab Hall) 10,2ak (26-6-7-0) 1.020.939 sek. Lindy'sleadinglady (US), hp. (Credit Winner) Samo Different Day (US) (Cantab Hall) 09,6ak (21-2-6-4) 2.999.565 sek. Mr Lindy (US) (Cantab Hall) 13,3v 09,6ak (48-12-10-4) 1.409.513 sek. Mrs Lindy (US), hp. (Cantab Hall) 14,1v 11,7a (32-6-7-4) 709.852 sek. 2000 Lindianapolis (US), hp. (Pine Chip) Petroliana (US) Mor til 12 afkom (87-05) bl.a: Som 3-åring: 1'er i Kentucky Futurity Filly, Dunroven Stud Trot. 2'er i Breeders Crown. 3'er i Hambletonian Oaks. 1988 Lindiliana (US), hp. (Speedy Crown) 1995 Aimee's Promise (US), hp. Grain Of Truth (US)(Self Possessed) 10,4ak (270-74-53-43) 1.360.141 USD Nadal Broline (SE) (Yankee Glide) *14,5v *09,1ak (56-23-13-7) 6.515.415 sek. 2008 2009 2014 2016

Ultimate Lindy (US) (Chocolatier) Lindys Chorus Line (US), hp. (Cantab Hall) Priestess, hp. (Pastor Stephen) Destination Zet, hp. (Pastor Stephen)

Opdrætter og anmelder: Bjarne Danielsen, Feldingbjergvej 27, 7850 Stoholm. Telefon: 2299 7323 Mail: bjdanielsen@hotmail.dk Røntgen: Opslåes på boksdør Moms:

86

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


58 Gigi Rose

Calvin Capar (IT)

Jetblack Face (SE) Moderlinie:

Mørkbrun hoppe, født 14. maj 2018 Super Bowl (US) Supergill (US) Winkys Gill (US) Balanced Image (US) La Goddess (CA) Jantilly Amy (US) Navaki (FR) Egon Lavec (SE) Vana lavec (SE) Pine Chip (US) Dust Of Devotion (SE) Web Dust (SE)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 12 %

Jetblack Face (SE)

2018 Gigi Rose, hp.

(Calvin Capar)

2006 Jetblack Face(SE)

(Egon Lavec)

Dust Of Devotion (SE) 17,3v 16,0a 109.250 sek.

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 10 % Mor til 1 afkom (2018)

(16-1-1-2)

Mor til 3 afkom (06-08) bl.a:

Web Dust (SE) 15,8v 14,8a 318.360 sek.

(30-6-3-1) Mor til 7 afkom (98-07) bl.a: Lindy Dust (SE) (Lindy Lane) 17,1v 15,5a (23-1-4-3) 65.054 sek, Dust Of Devotion (SE), hp. (Pine Chip) 17,3v 16,0a (16-1-1-2) 109.250 sek. Track Dust (SE) (Enjoy Lavec) 16,3v 15,4a (45-5-1-0) 137.827 sek. Emotional Dust (SE), hp. (Banker Hall) 15,4v 12,1a (58-7-9-6) 1.267.986 sek. Som 3-åring: 2'er i Breeder's Crown, Gay Gals Lopp. From Dust to dawn (SE) (From Above) 14,2v 11,8a (62-8-5-7) 1.747.611 sek. Unchained Feelings (SE), hp. (Maharajah) 13,9v 13,0a (46-3-5-5) 356.800 sek. Financial Dust (SE) (Ready Cash) 14,9v 12,5a (14-5-4-1) 342.800 sek. 2004 Helterskelter Face (SE) (Coktail Jet) 15,8v 18,5a (26-0-2-3) 45.000 sek. 2007 Ballroomdancer F (SE) (Banker Hall) 14,6v 13,5a (110-9-5-9) 424.800 sek. U.S. Sushi (US) Mor til 16 afkom (87-04) bl.a: 1990 Web Chance (SE), hp. (Tibur) 20,3v (1-0-0-0) 0 sek. Pine Dust (SE), hp. (Pine Chip) 16,1v 12,5a (67-27-12-5) 6.345.535 sek. Som 3-åring: 1'er i E3 Långa, gay Gals Lopp, Grains Lopp, Svenskt Trav Oaks., Vårfavoriten.. 2'er i Guldstoet. 3'er i E3 Korta, Kriterierevanschen. Som 4-åring: 1'er i Stochampionatet,. Sto-SM. Som ældre: 1'er i Hoppeløp Bjerke, Queen L's Lopp, Smedträffen. 2'er i Queen L's Lopp. Sloppy Joe (SE) (Muscle Hill) 16,5v 11,5a (29-7-3-2) 575.600 sek. Richesse Oblige (SE), hp. (Varenne) 12,0a (24-5-3-6) 185.610 sek. Oodles (SE) (Viking Kronos) 16,8v 14,6a (17-2-2-2) 131.000 sek. Empire Dust (SE) (Shogun Lobell) 14,3v 11,9a (138-9-15-20) 1.538.977 sek. Som ældre: 2'er i The Owners Trophy. Super Dust (SE) (Super Arnie) 14,8v 15,8a (61-23-3-3) 958.100 sek. 1991 Web Dust (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 15,8v 14,8a (30-6-3-1) 318.360 sek. 1995 Vuerta (SE), hp. (Napoletano) Davidien (IT) (Defi d'Aunou) 15,6a (82-9-7-5) 383.916 EUR Ile Mysterieuse (IT), hp. (Diamond Way) 15,4a (131-8-12-18) 54.804 EUR 1998 Baraka (IT), hp. (Tenor de Baune) 16,4a (23-12-0-3) 41.944 EUR 2001 Elettra Lux (IT), hp. (And Arfant) 22,2a (14-0-0-0) 194 EUR 2002 Furhyo Lux (IT) (Pine Chip) 14,8a (106-11-8-16) 53.924 EUR 1998 1999 2002 2003

Opdrætter og anmelder: Axel Sømod, Græstedvej 32, 3200 Helsinge. Telefon: 2074 6767 Mail: hanne@saane-faar.dk Røntgen: Se opslag på boksdør Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

87


59 Great Jersey

Sort hingst, født 14. maj 2018 Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Sassy Jane (US) Go Get Lost (US) ENS Brittania (US) Regression (US) Speedy Somolli (US) Spotlite Lobell (US) Spotlite Hill (US) Sugarcane Hanover (US) Norabel Iron (SE) Baltic Nora (SE)

ENS Snapshot (US)

Baroness Gwin (SE) Moderlinie:

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 12 %

Baroness Gwin (SE)

2012 Turbo Bo (NO) 2018 Great Jersey

Norabel Iron (SE)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 % Mor til 2 afkom(12-18): Død

(Turbo Sund) (ENS Snapshot)

17,3v 16,6a 117.482 sek.

(19-4-3-1)

2003 Baroness Gwin (SE), hp. (Spotlite Lobell)

Mor til 2 afkom (03-06) bl.a.:

Baltic Nora (SE)

15,9v 14,0a 576.850 sek. (77-9-8-10) Mor til 6 afkom (96-01) bl.a: 1996 Nora Iron (SE), hp. (Zoot Suit) 15,0v 14,0a (81-12-7-9) 1.774.528 sek. Som 3-åring: 2'er i E3 Revanschen Korta. 3'er i E3 Revanschen Långa. Som 4-åring: 2'er i Drottning Silvias Pokal. 1997 Norabel Iron (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 17,3v 16,6a (19-4-3-1) 117.482 sek. 1998 Nordic Iron (SE) (Lindy's Crown) 15,8v 15,3a (53-5-7-7) 218.800 sek. 1999 Makeout (SE) (Lindy's Crown) 15,0v 13,2a (75-6-9-11) 424.500 sek. 2001 Norinda Iron (SE), hp. (Buvetier d'Aunou) 17,0v 16,5a (29-0-5-6) 109.069 sek. Norinda Hanover (SE) 16,6a 402.275 sek. 1983 Norinda Bel (US), hp. Freddie Bel (US) 1985 Go The Distance (US) 1988 Baltic Nora (SE), hp. 1990 Fiscal Value (SE) 1992 Front Value (SE)

(Florida Pro) (Garland Lobell) (Speedy Somolli) (Baltic Speed) (Smokin Yankee) (Sugarcane Hanover)

(123-17-16-23)

Norabel Hanover (US)

1969 Normajean Hanover (US), hp. (Star's Pride) Nealy Lobell (US) (Speedy Crown) Limestone Hawaii (SE) (Baltic Speed) 1975 Norinda Hanover (US) (Super Bowl)

Mor til 7 afkom (83-92) bl.a:

16,1a (15-8-5-2) 13,7a (76-4-13-13) 15,9v 14,0a (77-9-8-10) 14,5v 13,8a (62-12-11-2) 15,5v 14,4a (79-12-9-9)

Mor til 10 afkom (66-79) bl.a: 19,1a (26-1-5-4) 44.845 sek. 14,8v 11,7a (114-47-19-10) 6.930.740 sek. 14,2v 12,9a (175-33-23-18) 1.883.766 sek. 16,6a (123-17-16-23) 402.275 sek.

Opdrætter og anmelder: Jens Peter Uhre, Agervigvej 50, Næsbjerg, 6800 Varde. Telefon: 2331 1540 Mail: uhre@tdcadsl.dk Røntgen: Se opslag på boksdør. Moms:

88

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

78.496 USD 52.770 USD 576.850 sek. 990.240 sek. 1.379.724 sek.


60 Gullfoss

Friction (SE)

Västerbo Niagara (SE) Moderlinie:

Mørkbrun hoppe, født 10. juni 2018 Pine Chip (US) Scarlet Knight (US) Ruby Crown (US) Express Ride (US) Hermit Lady (SE) Stand Alone (SE) American Winner (US) Credit Winner (US) Lawn tennis (US) Wesgate Crown (US) Woman From Canada (US) Bella Victoria CMF (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 12 %

Västerbo Niagara (SE) 18,9m 17,0am 23.585 kr. 2018 Gullfoss, hp.

Woman From Canada (US)

(Friction)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(13-1-0-1)

Mor til 1 afkom (2018)

Mor til 11 afkom (04-16) bl.a: 2004 Västerfromheaven (SE), hp. (Red Xing) 14,1m *14,5am (26-2-5-1) 265.500 sek. Inga In Heaven (SE), hp. (Orlando Vici) 12,8k 11,2ak (44-3-7-5) 2.032.942 sek. Som 2-åring: 3'er i Breeders Crown. Som 4-åring: 2'er i Drottning Silvias Pokal. Toohotforyou (SE), hp. (Scarlet Knight) 14,1v 10,7ak (48-5-5-9) 1.264.431 sek. Som 3-åring: 1'er i E3 Uttagning. 2'er i E3 Final. Feu de Celeste (SE), hp. (Oiseau de Feux) 14,6v 14,3a (81-4-7-8) 299.854 sek. 2005 Västerbo Offspring (SE) (Joyau d'Amour) 15,3l 14,8am (28-10-4-2) 363.300 sek. 2007 VästerboOverexposd (SE), hp. (Jain de Deval) VästerboYellowDirt (SE), hp. (Good As Gold) 15,9v 13,1a (76-5-8-10) 292.449 sek. 2012 Västerbo Niagara (SE), hp. (Credit Winner) 18,9m 17,0am (13-1-0-1) 23.585 kr. 2014 Västerbo Whistler (SE) (Quevert) 14,2k 14,1ak (26-1-3-5) 165.072 sek. Bella Victoria CMF (US) 21,4a 1.386 sek. (3-0-0-0) Mor til 12 afkom (00-15) bl.a: 2000 Woman From Canada (US) (Wesgate Crown) 2003 Västerbo Traveller (SE) (San Pellegrino) *16,2v 11,9a (17-6-5-2) 452.500 sek. 2004 Västerbo Paradise (SE) (Dream Vacation) 14,6v 10,9ak (74-26-11-7) 1.816.764 sek. 2011 Västerbo Exclusive (SE) (Mr. Pine Chip) 14,4v 12,0a (86-10-7-7) 518.700 sek. 2013 Västerbo Swish (Infinitif) 13,4ak (12-5-4-2) nc. Exp RU Barnard Lobell (US) Mor til 15 afkom (84-02) bl.a: 1986 CMF Bourbon Beau (US) (Bonefish) 12,2a (71-15-10-14) 127.797 USD 1990 Dream On Charamar (US), hp. (Meadow Road) 13,6ak 74.970 USD 1991 Mondo Joe (US) (Valley Victory) 12,1ak 94.430 USD 1992 Surrogate Lover (US), hp. (Royal Prestige) Classic Troubador (US) (Royal Troubador) 12,3ak (149-25-21-20) 151.670 USD 1995 Ally Kat Dancer (US) (Supergill) 17,4v 13,5a (36-3-4-6) 1.192.112 sek. 1996 Bella Victoria CMF (US), hp. (Giant Victory) 21,4a (3-0-0-0) 1.386 sek. 1997 Spring Photo (US), hp. (S.J.'s Photo) 12,3ak (124-42-28-11) 246.089 USD Churchstreetstation (US) (Conway Hall) 11,3ak (76-10-8-13) 108.698 USD 1999 Flame Danzr (US), hp. (Pine Chip) Jalapeno Broline (SE), hp. (Varenne) 14,2v 12,9a (56-5-13-8) 846.071 sek. 2002 Spring Skandal (US), hp. (Conway Hall) Xint Chili Tripel (SE) (Dream Vacation) 13,8v 10,1ak (45-12-9-5) 1.183.950 sek.

Opdrætter og anmelder: Mikkel Stub og Vibe Haastrup, Svanekevej 45, 3751 Østermarie. Telefon: 4010 3163 mail: mikkelstub@msn.com Røntgen: Uden anmærkninger (Dyrlægegården I/S, Dyrlæge Flemming Kofoed) Moms:

Ingen moms på budsummen, men kun på salæret. (Jvnf. Auktionsbetingelserne)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

89


61 Justeen Victory (NO) Great Challenger (US)

Justeen Hall (US) Moderlinie:

Mørkbrun hingst, født 22. april 2018 Garland Lobell (US) Conway Hall (CA) Amour Angus (CA) Meadow Road (SE) Ali's Cat (US) Witsend's Nimble (US) Valley Victory (US) Victory Dream (US) Crown Dream (US) Royal Prestige (US) Just Having Fun US (US) Gay Filet (US)

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 12 %

Justeen Hall (US) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2013 2015 2017 2018

Jennifer Hall (US), hp. (Conway Hall) Jessie Hall (US), hp. (Conway Hall) Jazzman Hall (US) (Garland Lobell) Just A Con Man (US) (Conway Hall) All About Justice (US) (S.J.'s Caviar) Justeens Double (US), hp. (Ilooklikemymom) Jolly Broline (SE), hp. (Windsong's Legacy) Som 2-åring: 2'er i Silverstoet. Estelle Autriche (SE), hp. (Muscle Massive) Kul Broline (SE) (Pine Chip) Merry Broline (SE) (Pine Chip) Nirvana Broline (SE), hp. (Exploit Caf) Risible Broline (SE), hp. (Quite Easy US) Siberian Justice (NO) (Classic Photo) Viking Jewelery (NO), hp. (Great Challenger) Justeen Victory (NO) (Great Challenger)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

Mor til 14 afkom (00-18): 14,3a (36-7-5-6) 13.826 USD 12,7a (106-18-12-15) 122.608 USD 13,1a (157-25-18-24) 178.515 USD 10,6a (130-24-15-16) 319.294 USD 10,7a (123-28-26-17) 438.333 USD 18,6v 15,7a (44-1-4-7) 115,000 nok. 16,2v 16,8a (4-1-2-0) 93.110 nok. 15,3m 13,5ak (50-3-10-4) 17,8v 12,8a (34-7-2-6) 14,1v 12,7a (103-13-16-9) 15,1v 12,5a (38-5-8-3)

245.840 sek. 254.453 sek. 962.842 sek. 391.750 sek.

18,1v 13,3a (19-3-2-3)

163.206 nok.

Just Having Fun (US)

Exp DK

Mor til 16 afkom (95-13) bl.a: 1995 Festival Hall (US) (Esquire Spur) 13,6a (206-35-30-26) 166.147 USD 1997 Justeen Hall (US), hp. (Victory Dream) 2000 Jolie Hall (US), hp. (Conway Hall) Jolie's Prayer (US) (Like A Prayer) 12,6a (208-20-28-22) 187.302 USD Imwideawake (US) (Turbanator) 14,6a (35-3-6-6) 85.714 USD 2001 Justice Hall (US) (Garland Lobell) 11,1a 811.879 USD Som 2-åring: 3'er i Walnut Hall Cup. Som 3-åring: 2'er i Ameerican-National, Kentucky Futurity. 3'er i Canadian Trotting Classic. Som ældre: 2'er i Finlandia Ajo. Avlshingst i USA. 2003 No Time For Play (US), hp. (Striking Sahbra) 14,2a (31-6-2-6) 20.046 USD 2005 Justice Wyoming (US) (Wilson Wyoming) 12,5a (113-20-12-20) 65.941 USD 2006 Justa Rebel (US) (Valley Victor) 11,1a (152-24-32-22) 393.357 USD 2007 Just a Valley Gal (US), hp (Valley Victor) 14,2a (32-10-6-5) 93.495 USD 2008 Detailer (US) (Armbro Tropicana) 11,1a (78-17-10-8) 163.686 USD 2010 Just For Fun (US), hp. (Armbro Tropicana) 11,7a (29-4-6-7) 119.850 USD Gay Filet (US) Mor til 11 afkom (83-02) bl.a: 1983 Southern Champ (US) (Florida Pro) 14,2a 72.347 USD 1989 Just Having Fun (US), hp. (Royal Prestige)

Opdrætter og anmelder: Stutteri Spring & Tårs, Vejlen 18, 9430 Vadum Telefon: 2530 2831 Mail: info@springtaars.dk Røntgen: Uden anmærkninger (Ansager Dyrehospital) Moms:

90

Såvel budsum som salær tillægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


62 Gitano

Varenne (IT)

Bella Cavalli

Brun hingst født 24. maj 2018 Speedy Somolli (US) Waikiki Beach (US) Hula Lobell (US) Zebu (IT) Ialmaz (IT) Baree (IT) Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Sassy Jane (US) New Quick Waking Saltum Okibur

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 9 % Moderlinie:

Bella Cavalli

2018 Gitano

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 7 % Mor til 1 afkom (2018):

(Varenne)

Waking Saltum

18,2m 17,3am 94.100 kr. Mor til 13 afkom (99-13) bl.a: 1999 Geyser (Buckfinder) 17,1l 15,4ak (46-5-5-8) 195.389 kr. 2000 Hakkinen (Buckfinder) 15,8m 14,9ak (99-11-16-18) 347.540 kr. Som 3-åring: 2'er i Kriteriumsprøve. Som 4-åring: 3'er i Derbyprøve. Placeret i Dansk Trav Derby. 2001 I'm A Photo (S.J.'s Photo) 16,0m 14,1am (26-12-2-2) 1.433.151 kr. Som 3-åring: 1'er i Dansk Trav Kriterium, Kriteriumsprøve. Placeret i Jydsk 3-årings Grand Prix. Som 4-åring: 1'er i Dansk Trav Derby, Jydsk 4-årings Grand Prix, Aalborgs Store Pris, Derbyprøve, Grand Prix Prøve, V75 Jubilæumslopp. Placeret i Grand Circle 4-års Championat 2003 Lady Diva, hp. (Buckfinder) 16,3k 15,3ak (49-1-8-1) 101.538 kr. 2004 Maxíma, hp. (Extreme d'Aunou) 22,2m 13,0ak (15-5-0-2) 86.928 kr. Elektra Henley, hp. (Great Challenger) *15,3m (4-3-0-0) 25.000 kr. 2005 Next Dance (S.J.'s Photo) 17,9m *11,7ak (36-7-5-4) 314.687 kr. 2007 Press Photo (S.J.'s Photo) 15,7m 14,0ak (18-4-2-2) 109.630 kr. 2009 Search The Dream, hp. (Dream Vacation) 15,4m 14,6am (49-4-3-8) 117.500 kr. 2010 Tara, hp. (Varenne) 16,5m 13,6am (19-4-3-0) 148.892 kr. 2012 Aero H (S.J.'s Photo) 16,1m 14,6ak (56-4-5-8) 105.550 kr. 2013 Bella Cavalli, hp. (S.J.'s Photo) Okibur 21,7m 3.500 kr. Mor til 8 afkom (92-99) bl.a: 1992 Waking Saltum, hp. (New Quick) 18,2m 17,3am 94.100 kr. 1993 Always New (New Quick) 15,3l 12,5am 3.926.106 kr. Exp SE Som 4-åring: 2'er i Jydsk 4-årings Grand Prix. Placeret i Dansk Trav derby. 1998 Fleur New, hp. (New Quick) Local Conch (King Conch) 13,5v 10,0a (81-35-7-3) 4.058.560 Sek. Som 4-åring: 1'er i Jydsk 4-årings Grand Prix. Som ældre: 1'er i Sweden Cup, Sweden Cup indl. Montana DK (Buvetier d'Aunou) 14,8k 12,9ak (108-10-14-14) 710.468 kr. Exp SE Red Rapide (Daguet Rapide) 13,8v 11,5a (26-10-7-1) 653.596 Sek. Piano Dilli, hp. (Royal Prestige) 14,8v 13,4a (25-15-3-2) 403.020 Sek. Noble Conch, hp. (King Conch) 14,9v 13,1a (41-7-3-6) 305.991 Sek. Trevi Dilli, hp. (Andover Hall) 15,4v 12,0a (23-7-5-0) 175.454 kr. 1999 Galinka New, hp. (New Quick) Nuffield, hp. (Super News) 14,6v 14,1a (62-9-7-6) 228.309 Sek. Opdrætter og anmelder: Dorthe Christensen ApS, Vestrupvej 22, 9493 Saltum. Telefon: 2343 2871 Mail: dorthedodensig@live.dk Røntgen: Anmærkninger der anses IKKE at få betydning. (Dyrlægerne Nørhald, Dyrlæge Jacob Greve) Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

91


63 Galant Lund

Mørkbrun hingst, født 6. maj 2018 Muscles Yankee (US) Muscle Hill (US) Yankee Blondie (US) S.J.'s Caviar (US) Decimal Hanover (US) D Train (US) S.J.'s Photo (US) ENS Snapshot (US) ENS Brittania (US) J R Broline (US) Com Kristina (SE) Tiffany Lenson (US)

Michael's Turn (US)

Athena Lund Moderlinie:

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 15 %

Athena Lund 2018

Galant Lund

Com Kristina (SE)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 % Mor til 1 afkom (2018)

(Michael's Turn)

17,1m 15,1ak

177.174 sek. (31-2-2-0)

2004 Limeshake (SE), hp. (S.J.'s Photo) Emma Jovalley (SE), hp. (Kadabra) 2004 Mignon F.H. (SE), hp. (S.J.'s Photo) 2005 Niagara F.H. (SE) (S.J.'s Photo) 2008 Rival Lund (Gill's Victory) 2012 Athena Lund, hp. (ENS Snapshot) 2015 Dorikan Lund, hp. (ENS Snapshot)

Mor til 10 afkom (03-17) Bl.a:

15,3v 14,2a (60-3-7-8) 15,1m 13,2ak (75-2-7-7) 15,2m 12,3ak (647-7-6-5) 16,2m 13,4ak (45-7-7-5)

319.000 sek. 203.383 sek. Exp. BE 677.550 sek. 182.777 kr.

17,4m 15,2am (11-2-2-3) (25-2-3-4) 136.100 kr. Mor til 10 afkom (95-07) bl.a: 1995 Com Jumbo (SE), hp. (Sugarcane Hanover) 16,6m 13,6ak (80-9-8-6) 1.086.900 sek. Exp IT Madamacristina Cof (IT), hp. (Varenne) 13,6m 12,4ak (39-6-8-5) 634.928 sek. 1996 Com Kristina (SE), hp. (J.R.Broline) 17,1m 15,1ak (31-2-2-0) 177.174 sek. 1998 Com Merlot (SE) (Supergill) 16,1m 14,7am (30-4-3-2) 331.500 sek. Eira di Ala (IT), hp. (Supergill) 18,6m 17,6ak (24-0-0-4) 16.500 KR. Inception (SE) (Juliano Star) 21,6m 12,4ak (64-5-11-5) 352.698 sek. 2004 Iffani Di Ala (IT), hp. (Lemon Dra) 12,6ak 369.742 sek. Tie Score (US) Mor til 13 afkom (81-95) bl.a: 1981 Georgia G (US) (Speedy Somolli) 11,7ak (43-3-8-7) 311.524 $ 2'er i Stanley Dancer Trot, 3'er i Breeders Crown, Canadian Trotting Classic og Kentucky Futurity 1984 B.J.'s Super Star (Speedy Somolli) 13,2ak (62-14-16-7) 273.587 $ B.J.'s Super Son (US) (Meadow Road) 14,1ak (42-7-5-8) 1.004.251 sek. Little Supersister (US) (Armbro Goal) 14,6ak (24-3-2-7) 780.844 sek. 1985 Tahara Lobell (US), hp. (Speedy Somolli) Mark's Image (US) (Balanced Image) 11,5ak 164.040 $ 1988 Tiffany Lenson (US), hp. (Speedy Crown) 15,5m 15,0ak (18-5-2-4) 331.000 sek. 1989 Olivia Bi (IT), hp. (Speedy Somolli) 16,3ak 43.517 € Ciro Bi (IT) (Pecos Bi) 15,0ak 53.537 € 1990 Pacific Bi (IT), hp. (Speedy Somolli) Vendette Bi (IT), hp. (Darif Effe) 14,0ak 156.716 € Godiva Bi (IT) (Toss Out) 13,5ak 151.450 € Mateus Bi (IT) (Toss Out) 12,7ak 28.987 €

Tiffany Lenson (US) 15,5m 15,0ak

331.000 sek. (18-5-2-4)

Opdrætter og anmelder: Arne S. Sørensen, Houvej 142, 9370 Hals. Telefon: 9825 4091 - 3040 0677 Mail: kontor@ulstedlund.dk Røntgen: Uden anmærkninger. (Nørlund Hestehospital, Dyrlæge Hans Schougaard) Bemærk: Klausul mod navneændring. Moms: Såvel budsum som salær tillægges moms.

92

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG


64 Gavicii T

Lysbrun hingst født 9. juli 2018 Photo Maker (US) S.J.'s Photo (US) Sassy Jane (US) Go Get Lost (US) ENS Brittania (US) Regression (US) Supergill (US) Gill's Victory (US) R.C.'s Night Class (US) Super Nick (US) Lucky It Irmelin T

ENS Snapshot (US)

Pandora T

Indavlskoefficient (Blodbanken.nu) 11 % Moderlinie:

Pandora T

2018 Gavicii T

19,9m 19,4am 8.900 kr. (ENS Snapshot)

Lucky It

2007 Pandora T, hp. 2009 Starwalker

Irmelin T

1990 1992 1994 1995 1996 1998

Odini

(Gill's Victory) (Mack November)

Fransk blodindslag (Blodbanken.nu) 0 %

(14-0-1-2)

Mor til 1 afkom (2018)

Mor til 2 afkom (07-09) Bl.a: 19,9m 19,4am (14-0-1-2) 8.900 kr. 16,6m 14,0ak (51-3-12-2) 91.750 kr.

16,6k 18,2am 133.450 kr.

Mor til 8 afkom (89-03) bl.a.: 21,6k 19,2ak (44-4-1-2) 21.400 kr. 17,6m 14,6ak (64-9-9-6) 155.568 nok. Exp NO 21,0m 18,9am (51-2-4-3) 25.200 kr. 18,8m 17,3am (151-87-14-14) 98.000 kr. 22,6m 16,2ak (44-17-8-1) 118.600 kr. 18,2m 16,5ak (67-7-7-5) 63.600 kr. 15,4m 14,8am (101-4-12-10) 114.684 kr.

26,9m 26,4ak 3.750 kr.

Mor til 7 afkom (73-82) bl.a.: 24,0m 22,8ak 17.130 kr. 20,9k 17,9ak (49-6-2-3) 57.025 sek. Exp NO 18,2m 18,0am (40-2-2-4) 60.473 sek. 16,6k 15,3ak (65-4-4-5) 224.000 sek. 16,5k 16,3ak (56-3-4-2) 45.269 sek. 17,1k 15,6ak 274.320 kr. 21,1k 18,8ak 41.700 kr. 16,9k 16,2ak 143.250 kr. 16,6k 18,2m 133.450 kr.

Senator T Wederking Beate, hp. Cabib Django T Flying Irmelin, hp. Ray Of Light, hp.

(Richthofen) (Ellizar H) (Habib) (Habib) (Espay) (Earthquake) (Chipmate)

1973 Widini, hp. (Anvil Chorus) Hidini, hp. (Eminent) Chese My Waý (SE) (Delvin Kosmos) Cheesebutler (SE) (Delvin Kosmos) Hindi Reah (SE), hp. (Delvin Kosmos) 1979 Flying Orbit (Newport Orbit) 1980 Grevinde Orbit, hp.(Newport Orbit) 1981 Hey To Reason, hp. (Way To Reason) 1982 Irmelin T, hp. (Linus T)

Opdrætter og anmelder: Karin Broch og Bent Bagge Nøhr, Nørgårdsvej 11, Biersted, 9440 Aabybro. Telefon: 9824 4460 eller 4052 4460 Mail: bbn@infrared.dk Røntgen: Se opslag på boksdør. Moms:

Såvel budsum som salær pålægges moms.

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

93


OPDRÆTTERFORENINGENS AUKTION I AALBORG 2018 LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER – KOMPLET SALGSLISTE Nr. Navn

Køn Afstamning

Køber

Fanny Østervang

Hoppe

2

Flying Shadow

Hoppe

Farifant - Shining Star

15.000 kr. Jacob og Charlotte Christiansen

3

Flying Dream (se)

Hingst

Russell Hill - Dreamic

16.000 kr. Tilbage (Kurt M. Hansen)

26.000 kr. Tilbage (Lasse Pedersen)

10.000 kr. Anonym

4

Fernando D

Hingst

From Above U S - Tabitta D

5

Freeway Avenue

Hoppe

Farifant - Miss Conch Guy

14.000 kr. Pauli Andersen (kommission)

6

Finlandia

Hingst

ENS Snapshot - Fancy Lady

27.000 kr. Michael Thorup og Camilla Merrild

7

Feodora Vincent

Hoppe

Orali - Gaia Enghave

8

Fletcher Cook

Hingst

ENS Snapshot - Chynatown

9

Fancy Lavec P D

Hoppe

ENS Snapshot - Nancy Lavec

13.000 kr. Tilbage (Klaus Brix)

10

Frække Gardenia

Hingst

ENS Snapshot - Nala Waltz

40.000 kr. Peter Rasmussen (kommission)

11

Flying Ice

Hoppe

Habitat - Call Me Flying

30.000 kr. Jeppe Rask (kommission)

12

Fireball Shadow

Hoppe

Broad Bahn - Bonney Anne

11.000 kr. Tilbage (Niels Jørgen Jensen)

13

Arm Bri (se)

Hoppe

ENS Snapshot - Armbro Beseech

28.000 kr. Michael Olesen

14

Frostythetiger D C

Hingst

Farifant - Highlight F H

15

Fie Hellebjerg

Hoppe

ENS Snapshot - Jet Hellebjerg

- Ingen bud 72.000 kr. Leif Bundgård

- Udgået 24.000 kr. Anders Pedersen (kommission)

16

Falcon Sali

Hingst

ENS Snapshot - Ronja Sali

12.500 kr. Tilbage (Gunner B. Mikkelsen)

17

Flash Of Love

Hoppe

Make It Happen - L’amour November

56.000 kr. Tilbage (Dorthe Christensen ApS) 60.000 kr. Jeppe Juel (kommission)

18

Freeze

Hingst

Ganymede - Turmalin Hoff

19

Formidable Vincent

Hingst

Orali - Tioga Downs

10.000 kr. Tilbage (Stutteri Vincent)

Hingst

Farifant - Sweet Challenger

33.000 kr. Tom Larsen

20 Freakinnotz 21

Freja Skovsende

Hoppe

Farifant - Pippi Skovsende

11.500 kr. Tilbage (Lene Skovsende)

22

Livi Penny H M (se)

Hoppe

S J’s Caviar - Eagle Miss

28.000 kr. Pauli Andersen (kommission)

23

Fortuna K

Hoppe

Zola Boko - Kerry Hanover

50.000 kr. Peter Jensen ApS

24 Folding Flame

Hingst

Yield Boko - Kalia

12.000 kr. Børge Pedersen

25

Hingst

ENS Snapshot - Wahibra

17.000 kr. Jeppe Rask (kommission)

26 Future

Hoppe

ENS Snapshot - Only Gardenia

48.000 kr. Peter Jensen (kommission)

27

Hoppe

First Choice Frederikke Mols

28 Flirting Diamond (no) Hingst

From Above U S - Money Money

11.000 kr. Anonym

ENS Snapshot - Rebella Ribe

32.000 kr. Anders Pedersen (kommission)

29 Fiona Ice (se)

Hoppe

Prodigious - Sizilia November

32.000 kr. Tilbage (Stutteri Ice ApS)

30 Felix Trøjborg

Hingst

Great Challenger - Rubin Trøjborg

90.000 kr. Jeppe Juel (kommission)

31

Flowerbomb Vincent Hoppe

Orali - Elusive Shine

10.000 kr. Tilbage (Stutteri Vincent)

32

Felicity

Hoppe

Gigant Neo - Honest Ås

28.000 kr. Anonym

33

Fie

Hoppe

ENS Snapshot - Power Girl

19.000 kr. Kresten Østergaard

34 Forever Ice

Hingst

Great Challenger - Jolly Dust

60.000 kr. Kaj Jensen (kommission)

35

Hingst

Livi Pharral H M (se)

36 Followmehome Gogo Hingst 37

Fie Sleipner

38 Livi Power (se)

94

Wishing Stone - Luna Østervang

Pris

1

Yield Boko - Sinova Ribb Farifant - Noble Line

- Udgået 14.000 kr. Anders Pedersen (kommission)

Hoppe

From Above U S - Lizette Sleipner

13.000 kr. Jacob og Charlotte Christiansen

Hingst

Broadway Hall - Laritz Coktail

32.000 kr. Kent Friborg (kommission) 29.000 kr. Svend Bjerregaard

39 Freja Lund

Hoppe

ENS Snapshot - Com Kristina

40 Feodora Toft

Hoppe

ENS Snapshot - Oline Toft

23.000 kr. Ole Thomsen

41

Hoppe

Raja Mirchi - Global Jolly

40.000 kr. Pauli Andersen (kommission)

Fraja Ice

42 Firefly Dancer

Hingst

From Above - Quirana Brick

43 Fearmenow Gogo

Hingst

Farifant - Like Shadow

16.000 kr. René Jensen

44 Fonseca (se)

Hingst

Great Challenger - Flash Brodda

60.000 kr. Kaj Jensen (kommission)

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

- Udgået


Nr. Navn

Køn Afstamning

Pris

Great Challenger - Hej Mosebo

Køber

45 Fenja Mosebo

Hoppe

20.000 kr. Flemming Reinholdt

46 Papaya

Hoppe

Russell Hill - Kathleen Laser

47 Frisk

Hingst

Panne De Moteur - Moneypenny

48 Flamingo Downs

Hoppe

Broad Bahn - Zavira Kievitshof

38.000 kr. Morten Friis (kommission)

49 Fancystone

Hoppe

Wishing Stone - Only For Money

40.000 kr. Rengøringsservice Danmark

- Udgået 42.000 kr. Tilbage (Tonny Nielsen)

50 Freja

Hoppe

Love You - Hioubov Lykke

51

Faithful P D

Hoppe

ENS Snapshot - Gracious Beauty

10.000 kr. Tilbage (Klaus Brix)

52

Feluca Shadow

Hoppe

Farifant - Toya Star M

18.000 kr. Daniel Wang

53

Bianca (se)

Hoppe

ENS Snapshot - Perle d’Inverne

21.000 kr. Kurt Larsen

54 Follow You

Hingst

Farifant - Sew Sweet It Is

12.500 kr. Pauli Andersen (kommission)

55

Hingst

From Above U S - Inferno Poppelgård 13.000 kr. Mads Hviid Nielsen

Frederik Mols

120.000 kr. Tilbage (Frank og Preben Sørensen)

56 Frontrunner Shadow Hoppe

Farifant - Camelia Sund

11.000 kr. Morten Juul (kommission)

57

Hingst

From Above U S - Silje Blåbjerg

10.000 kr. Team Bakkelygård

58 Faye Dunaway

Hoppe

Great Challenger - Ruby Bianca

24.000 kr. Per Højer

WC1 Freja Garbo

Hoppe

Great Challenger - Genya Garbo

60.000 kr. Tilbage (Jens U. Nielsen)

WC2 Follow Me Now

Hingst

Classic Photo - Yankee Daydreamer

27.000 kr. Gitte Hansen

Felix Blåbjerg

GODE KØB PÅ OPDRÆTTERFORENINGENS AUKTION I AALBORG

AXEL

BAROLO

Købt for 65.000 kr. Indtjening 1.800.678 kr.

Købt for 50.000 kr. Indtjening 494.785 kr.

Købt for 10.000 kr. Indtjening 922.997 kr.

ALEX TRØJBORG Købt for 42.000 kr. Indtjening 1.841.889 kr.

ANGELINA Købt for 20.000 kr. Indtjening 478.470 kr.

DICTE SKOVSENDE Købt for 32.000 kr. Indtjening 313.000 kr.

BIKINI

Fotos: Burt Seeger, Ole Hindby, Jesper Elbæk

GENNEMSNITSPRIS 2018 (solgte heste): 29.500 kr. (-20,5%) GENNEMSNITSPRIS 2017 (solgte heste): 37.105 kr. (+7,2%) GENNEMSNITSPRIS 2016 (solgte heste): 34.600 kr. (+13,9%) GENNEMSNITSPRIS 2015 (solgte heste): 30.382 kr. (+57,0%) GENNEMSNITSPRIS 2014 (solgte heste): 19.352 AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

95


HOPPER REPRÆSENTERET MED AFKOM PÅ AUKTIONEN – ALFABETISK

96

HOPPE

HOPPENS FAR

NR.

NAVN

Alicante Ås (SE) Alizia Amanda Vang Amorette Sund (SE) Athena Lund Baroness Gwin Bella Cavalli Bravida Holmsminde Brown Sweet Sugar Chelsea Girl Cosmopolitan Cranberry Dare To Dream Diamonds Are Red Finess Southwind Flash Brodda (SE) Flo Jo Florida Queen Jetblack Face Jolly Dust Justeen Hall (US) Kate Lund Laritz Coktail Levi’s Lady Lightyear Blåbjerg Lindys Chorus Line Lunas Victory Make Room For Me Malaika Djuhm Malou Elholm Matilde Pil Maxima Natalie Bork Naval Brogård Noble Line Oline Toft Only For Money Outstrip La Marc Pandora T

(Euro) (Great Challenger) (Lindy Lane) (Scarlet Knight) (Ens Snapshot) (Spotlite Lobell) (S J’s Photo) (Buvetier D’aunou) (Sugar Trader) (Super Arnie) (Varenne) (Oak General) (Buzzin Brian) (Gentle Star) (Alf Palema) (Muscles Yankee) (Spotlite Lobell) (Ken Warkentin) (Egon Lavec) (S J’s Photo) (Victory Dream) (Action Hall) (Coktail Jet) (Angus Hall) (Fast Photo) (Cantab Hall) (Victory Abroad) (Donerail) (Sugarcane Hanover) (Chpmate) (Silver Pine) (Extreme Aunou) (Beaumont Hanover) (Daguet Rapide) (S J’s Photo) (Little Devil) (Legendary Lover K) (Adams Hall) (Gill’s Victory)

42 50 4 3 63 59 62 14 46 21 24 16 26 37 49 12 41 40 58 27 61 29 25 13 2 57 56 31 38 53 51 18 47 34 33 11 15 35 64

Global Beauty Galobra (SE) Get A Wish Got To Be Rose Galant Lund Great Jersey Gitano Gizela Enggård Gunnar The Gunman Godi Spring Gin Tonic Gibbs Giantstone Gazella K Go Go Girl Golden Flash (SE) Gadell Neergård Austin Broline Gigi Rose Ginger Ice Justeen Victory (NO) General Lund Good Together Gucci Shadow Gold Light Shadow Girl On The Beach Glory Victory Garby Rose Grazia Gulla Elholm Goodrik Gefion Henley Girlinspector Vega Gaia Brogård Gucci Gogo Gilbert Toft Givemestoneheart Gangster Man Gavicii T

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

KØN

AFKOMMETS FAR

Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hingst Hingst Hingst Hoppe Hingst Hingst Hoppe Hingst Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hoppe Hingst Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hingst Hingst Hingst

Farifant From Above Wishing Stone Calvin Capar Michael’s Turn Ens Snapshot Varenne Farifant Lavec Kronos Trophy Catch Great Challenger Dream Vacation Wishing Stone Great Challenger Great Challenger S J’s Caviar From Above U S Canepa Hanover Calvin Capar Great Challenger Great Challenger Ens Snapshot S J’s Caviar Quite Easy Farifant Canepa Hanover Great Challenger Michael’s Turn Great Challenger Farifant Russell Hill Thai Tanic Great Challenger Farifant Our Love Ens Snapshot Wishing Stone Farifant Ens Snapshot


HOPPE

HOPPENS FAR

NR.

NAVN

Photo Ravelle H (SE) Ready To Glide Right Dream K Romance La Marc Ronja Sali Safe Daiquiri (SE) She Loves Marstall Sigma Vang Simb Laika (SE) Sirid Toft Soffi Nock Split Hanover Sunstep (SE) Sweden Sport (SE) Sweet Challenger Tender Kronos (IT) Thedevilwearsprada Tini Wini Downs Too Fast Shadow True Love Vang Venus V Væsterbo Niagara Wannabe

(Ens Snapshot) (Lindy Lane) (Yankee Glide) (Dream Vacation) (Angus Hall) (Korean) (Pine Chip) (Juliano Star) (Muscles Yankee) (Turbo Thrust) (Dream Vacation) (Dream Vacation) (Andover Hall) (Coktail Jet) (Goetmals Wood) (Great Challenger) (Muscles Yankee) (Juliano Star) (Up Front Larry) (The Liquidator) (Love You) (Lindy Lane) (Angus Hall) (Credit Winner) (Up Front Larry)

17 39 52 30 22 44 5 28 6 43 32 7 48 9 8 20 54 1 19 45 10 36 23 60 55

Goaheadandjudgeme Godiva Tårs Glide for the Win (SE) Google Shadow Grace Trøjborg Garsong Sali Go For Glory Go On Gardenia Grease Ghostbuster Githa Toft Glad Nock God Save The Queen Girlfriend Groovy Baby Bounce Garant Neo Gizmo Gook Girlswearsgucci Georgian Downs Go Fast Shadow Gogo Glitterystone Gaute Gullfoss Gonnabe Shadow

KØN

AFKOMMETS FAR

Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hingst Hingst Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hingst Hoppe Hingst Hoppe Hoppe Hoppe Hingst Hoppe Hoppe

Judge Joe Trophy Catch Charly du Noyer Farifant From Above U S Michael’s Turn Ens Snapshot Great Challenger S J’s Caviar Judge Joe Yield Boko S J’s Photo Yield Boko Great Challenger Wishing Stone Gigant Neo Farifant Great Challenger Great Challenger Orlando Vici Farifant Wishing Stone Thai Tanic Friction Farifant

FORENINGEN AF TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

97


VINDERNE AF AUKTIONSLØB 2018

ERIC THE EEL

EENYMEENYMINYMOE

ERIC THE EEL vandt Auktionsløb for hingste og vallakker overlegent efter tidlig spids. Det var fjerde sejr i træk og Eric The Eel har udviklet sig til en af E-årgangens allerbedste heste. Står med en halv million s.kr. på præmiekontoen, men kunne have tjent meget mere uden opløbsgalop i Breeders Course-finalen i oktober 2018. EENYMEENYMINYMOE vandt Auktionsløb for hopper i sin debut. Løb som en rutineret hest i andet par udvendigt, angreb med 500m hjem, og koblede let greb på den førende Etna Toft ned gennem opløbet. Er siden trænerskiftet fra Peter Jensen til Flemming Jensen, og vandt senest Jydsk 3-årings Hoppe Grand Prix trods startspor 12.

Fotos: Ditte Hesselborg

TIDLIGERE VINDERE AF AUKTIONSLØB: 2015 2016 2017 2017 2018 2018 98

Baloo/Pauli Andersen Casino Girl/Kent Friborg h/v - Damien Shadow/Henrik Lønborg hp - Dusty Shadow/Peter Ingves h/v - Eric The Eel/René Kjær hp - Eenymeenyminymoe/Jeppe Juel

AUKTION 2019 - RACING ARENA AALBORG

1.20,4a/2140m 1.18,4a/2140m 1.16,8a/2140m 1.18,5a/2140m 1.17,4a/2140m 1.18,7a/2140m


MÅSKE VED EKSPERTEN NOGET DU IKKE VED (SELVOM DET SELVFØLGELIG ER USANDSYNLIGT)

Nyhed! SpilMed – eksperterne SpilMed er vores seneste nyskabelse indenfor spil på heste. Vores eksperter laver hver dag bon’er til forskellige baner – både danske og udenlandske – som du med et enkelt klik kan spille. Perfekt, hvis du ikke aner, hvad du skal spille 30 sekunder før starten går. Og perfekt, hvis du mangler et varmt tip. Tjek eksperternes bon’er – og deres tilbagebetalingsprocent – på: dantoto.dk

Udbydes af Danske Licens Spil A/S


– TRAVTRÆNER GORDON DAHL –

ENGHAVEGÅRD STUTTERI DISNEY – her er det et sandt eventyr at være travhest!

Spritny horsewalker

Rundbane på 1200 meter

To helt nye stalde med 16 store, flotte bokse i hver

Ligeudbane på 800 meter

Sygefold til skadede heste

Galopsandbane på 600 meter

Gordon Dahl

13 hektar udlagt til folde

Enghavegård – Stutteri Disney

Kun 8 minutters kørsel fra Racing Arena Aalborg. Vi tager også gerne DIN hest i træning! Ring for nærmere aftale. TRAVTRÆNER GORDON DAHL . MOBIL (+45) 2162 9331 . GD@KVG.DK . NØRHOLMSVEJ 165 . 9000 AALBORG

Profile for NHJepsen

Auktion lørdag den 14. september Racing Arena Aalborg  

OPDRÆTTERFORENINGEN OG RACING ARENA AALBORG BYDER VELKOMMEN TIL AUKTION

Auktion lørdag den 14. september Racing Arena Aalborg  

OPDRÆTTERFORENINGEN OG RACING ARENA AALBORG BYDER VELKOMMEN TIL AUKTION

Profile for nhjepsen
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded