Page 1

Nr.8

Torsdag 22.mars

Årgang 26

Norges Handelshøyskoles Studentforening

Kr 3,-

Rappkjeftet Railo

,

Janteloven gjelder ubetinget i Norge, noe mindre i Sverige, ifølge Willy Railo som foreleste i Organisasjon. Side 6

Språkkonferansen Institutt for språk gjennomførte en vellykket språkkonferanse der kompetansebehovet kom i fokus. Side 7

Hjertelig Nordahl Ifølge vår anmelder er vårens store oppsetning på DNS en absolutt severdig musikal. Side 22

Dans med rytm e Det var meget god stemning i aulaen under Ukens konserthøydepunkt med Dance With a Stranger.

Stud. NHH med klær i medvind.

Lørdag ble det satt ny gen. Riktignok er det uoffisiell verdensrekord ikke tidligere blitt notert da verdens hittil lengste verdensrekord i denne klessnor ble strukket fra kategorien, men helhjerytterst i Strandgaten tet innsats fra mange rundt til Skoitegrunnskai- NHH-studenter bidrar en på andre siden av Vå- nok til at rekorden blir

stående en god stund. Klessnoren ble kontrollmålt av politiet til å være 3003 meter lang, og søknad om godkjennelse er oversendt Guiness.


Nyheter

i

B tJ-I...-L E VUE _

Sagt i

Med INF i Oslo

MAX

Torsdag 22. februar møttes seks studenter, to fra EDB-avdelingen og to ansatte ved institutt for informasjonsbehandling i DnC's hovedkontor på Aker Brygge i Oslo. Formålet med ekskursjonen var å lære mer om fremtidens anvendelse av informasjonsteknologi (IT). For å oppnå dette besøkte vi DnC og BI for å se på anvendelse av IT og Digital og mM for å se på fremtidige løsninger.

Myk mann Jeg er for var. AGNAR SANDMO

~

•.

_

fungerte tilfredsstillende, og på visse områder hadde DnC oppnådd konkurransemessige fortrinn.

av Morten Bergsjø og Roar Jakobsen.

Arbeidsdeling Nå skulle jeg hatt en stipendiat til å tørke av tavlen. ØYSTEIN GJERDE

_

Torsdag 22. mars 1990

IT = EDB?

BI var et kapittel for seg. Ledelsen var' tidlig ute med å sette høye mål for anvendelse av IT. Problemet var at ingen strategi ble utformet. NØdvendige ressurser ble heller ikke bevilget. Det eneste målet som ble oppnådd 100%, var å forlange at alle studentene skulle stille med egen PC. BI oppnådde med dette å profilere seg som en . fremtidsrettet utdanningsinstitusjon i me~ Stemmer Praksis med teori? , dia. Internt var det derimot så som så. Det ..; Inntrykket visitter igjen med er at det fremSpørsmålene vi stilte oss før besøket hos var nemlig få, om i det hele tatt noen, som deles er langt frem til nirvan~. DnC og BI var om disse bedriftene hadde utvisste hva de skulle brukes til. PC-leverantrykte strategier for bruk av IT. Og i så fall, dørene har det stort sett bra. Hva skjedde, hvor er vi7 ble strategiene fulgt helhjertet opp av ledelINF er langt mer enn trebokstavs akronysen? Visjonen mer. Dette ble ettertrykkelig bevist fredagsFredagen gikk turen til Digital og, IBM. kvelden. Mer om dette nevnes ikke da vi Anvendelsen Begge snakket varmt og inderlig om åpne ikke helt har klarhet i detaljene, men vi kom Inntrykket vi fikk hos DnC, var at proble- systemer. Det de ikke ville snakke så mye oss da helskinnet tilbake til Bergen. mer ble løst etter hvert som de oppstod. Til om, var at systemene var åpne bare så lenge tross for dette virket det som om systemene man holdt seg til en og samme leverandør. H vorfor vel~e INF som Hvorfor er det viktig å lære noe om anvendelse av IT? Når man hører ordet IT, tenker de fleste kun på EDB. Slik var det da også i 70-årene. De som fremdeles tenker i disse baner vil en dag våkne opp med en heidundr:ende bakrus (hvilket også noen av ekskur- , sjonsdeltakerne opplevde i Oslo).

Hoderegning Jeg spurte hva 11 *12 er; 132 kom . det korrekt fra en kar. Jeg fortsatte med å spørre hva 12*13er;og 132 ble gjentatt. Det var jo litt underlig at jeg fikk samme svaret, så jeg spurte hvorfor. Jo du skjønner, svarte mannen, at i denne bedriften har vi ett svar på alle spørsmål. WILLYRAILO

<

Strategisk tilpasning Det er sinnrikt hva NHH presterer av strategiske tilpasninger. ' OLE H. BERREFJORD (i ferd med å tilpasse en overhead).

særområde.

Heldige? Tyskland slapp å være koloniherrer etter et par kriger. MICHAEL HAGEBERG

IT brukes ikke lenger bare for å ra!ljonalise, re driften, men også for å oppnå strategiske fortrinn. Eksemplene på dette er mange, og

i fremtiden vil IT bli en avgjørende faktor for om en bedrift skal overleve eller ikke.

Økonomer Økonomer bør ikke ha monopol på noe som helst, de bør hevde seg i konkurransen. AGNAR SANDMO

IT er altså ikke lenger EDB-avdelingens domene, men topplederens ansvar. Dette kommer ikke godt nok frem i l. avdelings pensum.

Matematikere

I særområdet INF kobles IT sammeJi "d fagene på l. avd på en langt bedre måte enn det lB-kurset klarer. Dette er naturlig nok, da fagene i særområdet konsentrerer seg om hver enkelt bit i puslespillet og ikke hele bildet, slik lB-kurset gjør.

Matematikere bryr seg ikke om priser og sånn. EIVIND STENS HOLT

Middelmåddige Det er bare de middelmådige som er på topp hele tiden. WILLYRAILO

HumØret på topp etter endt presentasjon hos BI.

Shipping-eliten til NHH . Ski P s far t sko n fe ran s e

~

~~·arene ·enutfor~rin~!

Onsdag 2~ mars er' det klart for den tredje Skipsfartskonferansen \ "v.ed .NHH. Inteliessen for konfer, ansen er allerede stor, og Skipsfarts- og Transportgruppen har samlet sammen en slagferdig gjeng med forelesere. Hovedemner som vil bli gjennomgått er globale rammebetingelser, markedsutsikter, finansielle rammebetingelser og strategi.

i

I

driver med. Samtidig prøver vi å bygge bro mellom teori og praksis for studentene. -Er konferansen for studentene eller næ<..ringslivet? -Begge deler. Vi prøver selvfølgelig å få flest mulig fra næringslivet fordi at man da . s~per good~ill overfor studentene. Ptir,med kan vi få vist hva vi har å bidra med her ute og få profilert oss på en positiv måte. -Hvordan er konferansen lagt opp? -Forelesningene er forsøkt endret noe fra det tradisjonelle. Vi prøver å legge det opp som en slags disputas. Hovedinnleder får 25 min. og opponenten gis 10 min. Da vil vi kanskje få litt mer interessante innlegg og sitte igjen med mer balanserte inntrykk. Tekst: VIDAR SCHEI Dette opplegget tror jeg vi har scoret på. Bullevue har pratet med Ole Bjarte Hjerta- -Har det vært mye arbeid med forberedelseker (2. kull), formann i skipsfartsgruppen ne? -Det er klart det ligger mange timers arbeid og ansvarlig for konferansen. -Hva er målsettingen med en slik konferan- bak et slikt arrangement. (Ole Bjarte anslår 300-400 timers arbeid for eget vedkomse? -Hovedmålsettingen er å trekke nærigsliv- mende). Fra februar har det vært mange stopper til NHH for at disse skal få se hva vi funksjonærer i sving for å kunne ta i mot de

vel 200 deltakerne. -Og konferansen blir vellyket? Det får vi håpe. Vi har lagt litt vekt på ting som dekorasjoner og kulisser og' prøvd og gjøre det litt spesielt og koselig.

Ole Bjarte Hjertaker , . , ••••

.-

- -' - - -

.

~ • • • • • • • • ~ • • • • A.A • • _~ • • •~~~~ .~~~~~~~.~2· . ~~~~~.~~~~J~~~~~~~~ .


Nyheter

BULLEVUE Torsdag 22. ma1'S 1990

3

VinnerlagetfrrtNTH bestående av fra venstre; Per A. Ruth, Fridtjof Rusten, Magnus Strand, Remi Hansen og Fredrik Chr. Thrane.

Fredag 16/3 møttes de ti finalelagene i årets Scandinavian Business Tournament til Norsk finale. Norgesmestre i- bedriftsledelse og representanter for Norge i Nordisk finale på Reykjavik skulle kåres. Stedet for begivenheten var på Scandic-Hotell her i Bergen. Det skulle vise seg 'og bli så som så med resultater fra NHH-lagene. LARS KOLBJ0RNSEN Bildekkprodusenten HÅREK NS var nå byttet ut til fordel for det batteriproduserende BATIERIHUSET NS. Det var ty-

delig at vanskelighetsgraden var blitt skrudd opp et par hakk, for mange av lagene hadde store problemer med å få til overskudd i enkelte av periodene. Så en på de stygge rØde tallene kunne det til tider se ut som om det dreide seg om salg av evigva-

MEDARBEIDERE TIL B0RSPROSJEKTET Børsprosjektet er underlagt Foretaksøkonomisk institutt. Professor Thore Johnsen er prosjektets faglige leder. Prosjektet disponerer Norges største Børsdatabase, og har som formål å levere kursserier og analyser basert på denne. Prosjektet finansieres av Høyskolen, Norges Bank og Institusjonelle investorer. På grunn av et en av våre medarbeidere slutter etter endt utdanning, er vi nå interessert i å kytte til oss en til to nye studentassistenter i 1/4 stilling. Arbeidsoppgavene vil primært være videreutvikling og vedlikehold av EDBbaserte rutiner. Av andre oppgaver kan nevnes betjening av forskermiljø, instit~sjonelle investorer og offentlige instanser. De personene vi er ute etter må ha interesse for og kjennskap til EDB. Kjennskap til finansiering og kapitalmarkeder er også en fordel, med tanke på de teoretiske utfordringer som møter oss i arbeidet. Prosjektet har et hØyt faglig ambisjonsnivå som vi ønsker å videreføre. Som studentassistent vil du få fast lønn. Arbeidstiden vil være fleksibel, og det er ikke noe problem å legge opp arbeidet slik at du får mindre arbeidsbelastning i perioder som f.eks. eksamen. Dersom dette virker interessantkan :'J taen tittpåanalyscprogrammetAMADETJS, som ligger tilgjengelig på stormaskinen (Vax-en). Søknader/spørsmål kan rettes til Børsprosjektet, rom 504 i høyblokken (intern tlf. 269), eller via MAIL til FOR_DAH (Dag Huse) eller FOR_DB (Dag Bjørndal). Vi ser gjerne at du tar kontakt! Søknadsfrist: Helst innen 10. april 1990.

NHH-STAB så bittert erfare etter å ha byttet rende batterier. Ikke uventet var det knyttet store forvent- om i prisingen av to produkter. Fra ledelse ninger til de tre laget:te fra NHH, som hadde etter første runde raste de ned til en niendevist en god takt i de innledende semifinale- plass. En plass som de forøvrig passet godt ne. Det skulle imidlertid vise seg at NHH- på og holde utover i konkurransen. Feilen studier ikke er eneste nøkkelen til god be- .. viste seg og være uopprettelig. Heller ikke driftsledelse. Praktikere fra næringslivet og de to studentlagene fra skolen klarte å hevde ikke minst, studentlaget fra det kombinerte seg i toppen, til tross for nyervervede, sponteknisk! økonomiske studiet ved NTH fikk sete smokinger og joggedrakter. Det var satt både professorne og studentene fra nok andre faktorer som var viktigere. Alt for . NHH ned på jorda. Konkurransen ble også mange småfeil gjorde at lagene tidlig i finaet bevis på at små trivielle feil kunne bli len kunne skyte en rØd pil etter Islandsturen. sjebnesvangre for resultatet. Dette fikk RUN -UP-laget kunne da også konstatere at dette gikk "til Helvetur" FØrste- og andrekullistene lovte imidlertid å komme sterkere tilbake neste år, så vi får sette vår lit til dem da. Storfavoritt Tessem & co. maktet heller ikke det store forventningspresset. De priset seg tidlig langt ut på bærtur, noe som skulle bli vanskelig å rette på. Overraskende for mange var det studentene fra NTH som fikk det gjeve trofeet som bevis på at de var blitt Norgesmestre i bedriftsledelse, og en tur til Island. Med som reisefølge ble lag nummer to, ZODIAK .( VIT AL) Sivilingeniør-studentene kunne vel knap ønske seg en bedre måte å markedsføre det relativt nye studiet ved NTH, så var de da også sponset med kr. 20000.- fra skolen, og med støtte fra flere tunge datamodeller skulle det altså bli en enkel sak å hale iland seieren. Alle deltakerne Bullevue-medarbeideren var i kontakt med var meget godt fornøyde med arrangementet. Det var tydelig å se at det hadde gått rutine i handlingene, for nå var det ikke så mange overstressete og fortvilte ansikt å se. SBT-komiteen avrundet med dette arrangementene i Norge på en feilfri måte, og kan nå se frem til Nordisk finale, som går den 28/4. Fornøyde deltakere kunne etter en bedre Tross hovedsponsor kom de til kort f v. middag glede seg over revy og annen festiRoar Valderhaug, OlafHektoen, Arve vitas her ute på skolen, i forbindelse med Håbjørg .. Pål Wibe, Svein E. Nielsen. UKEN'90.


4

:o BULLEV'UE Torsdag 22. mars 1990

~-- '

:~: O Bt

E

x;

::~:

"il

KonunUkenikasjon Uken nærmer seg ubØnnhørlig sin avslutning, og det er tid for visse refleksjoner i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Aller først vil vi nevne den kjempeinnsats som °e r lagt til grunn av. en anSelig °m engde·fukensjonærer. Denne frivillige og °gratis arbeidskraft bidrar nok til et forhåpentlig formidabelt overskudd. I tillegg vil det å arbeide i en slik orga- . nisasjon, være god erfaring å ta med seg. Da skjønner man kanskje bedre at det koster både tid og krefter for at ting skal gå i orden, samt at mye tid og krefter kan spares med et mer optimalt kommunikasjonsnivå. Hemmeligholdelse er en faktor som ikke bidrar til å bedre kommunikasjon i en organisasjon. Helt klart vil hemmeligholdelse kunne øke forventningene til det som skal skje, men da er forutsetningen at spenningen blir utløst på et gitt tidspunkt, og at hemmeligholdelsen derved har en hensikt. Det at "Bergensal\,sjonen" blir offentliggjort i BT dagen før den store avsløringen, er . sant nok ikke arrangørenes feil, men lekkasje er ikke særlig overraskende ettersom flere bedr!fter lang tid i forveien hadde kjøpt såkalte aksjebrev. Konsertprogrammet til Uken var også lenge hemmeligholdt - helt til offentliggjørelsen i Studvest! Kanskje ikke da så rart at f.eks. popbandet September When blir booket til noe Ukestyret berammet til "Swingparty". . Sammenhengen mellom informasjon og kommunikasjon synes temmelig åpenbar. Det hadde for eksempel ikke skadet å opplyst på forhånd om at plasser i aulaen til revyen ville bli reservert til Bed.kamp. -arrangementene slik at førsteamanuensis og kollegierepresentant Per Ivar Gjærum hadde sluppet å true med å stoppe hele Uken da han ble nektet plass på frem ste rad. Om næringslivets representanter var like fornøyd med at plassene derfor likevel ikke ville bli reservert, skal være usagt - de hadde jo likevel allerede betalt. Fukensjonærer med familie var i hvert fall ikke glade for at de ble nektet plass til revyen i forbindelse med familiedagen. Og det spørs om særlig mange foreldre holdt ut til konserten som først kom igang kl 2300. Når det gjelder konserttidspunkter, kunne det kanskje i det hele tatt vært en fordel å opplyst om antatt start noe tidligere enn samme dag som konserten holdes. H eller ikke samarbeidet gruppene i mellom har gått helt smertefritt. For eksempel holder det ikke at catering stiller med fire mann for å ordne mat til 250 mennesker på to timer. Vaktkorpset er det ikke lett å få hjelp fra - de har visst like mye å gjøre under revyen som før og etter.

I rettferdigheten~ navn skal det sies at det ikke er lett å opprette en såpass stor organisasjon som skal fungere i forholdsvis kort tid. Alt i alt må vel Uken tross alt sies å ha vært et meget bra arrangement som vi NHH-studenter har god grunn til å være stolte av. Litt bedre kommunikasjon kunne imidlertid ha spart oss for en del frustrasjoner - som organisasjonsmennesker har fleste sikkert mer lære.

SJEFSREDAKTØR: Nils A.T. HOlltu" MARKEDSSJEF: Einar Glsholt

I REDAKSJONEN Vivian Eikestad Anette Wlederstrøm VldarSchel Maria Stenvold JoneFrafjord Ove Brudløs(foto) Elisabeth Sageng(foto) LarsKolbjørmen(tegner)

Synspunkt

NHH-konsernet og utdanningstilbud fra NHHK (diplomøkonomstudiet) av Jørn Bue Olsen, direktør NHHK-Oslo og Elisabeth Løvenholm, seksjonslederNHHK-Bergen

Debatten i NHH-konsernet har i den siste tiden bl.a fokusert en del påNHHKs tilbud; helt spesielt om et 3. studieår som en spesialisering etter Foretaksøkonomistudiel Vi mener det er helt vesentlig at nflr konsernet tar besluteninger må beslutningsgrunnlaget være best mulig. Samtidig vil vi presisere at vi synes det er positivt og riktig at alle miljøer i konsernet engasjerer seg i debatter som dette. Det er imidlertid helt klart at studentene mangler en del vesentlige informasjoner. Noen følger her: -NHH-konsernet består i dag av følgende institusjoner: NHH, AFF (lederutvikling og OU), SAF (anvendt forskning), CIB (Master, Pride o.l) og NHHK (NHHs 3. oppgave: Økonomutdanning for andre enn NHHs ordinære studenter og etterutdanning) -NHHK styres av et styre oppnevnt av et Kollegiet. Her sitter defor represe ntanter fra NHHsystemet. I tillegg er NHHKs direktører ansatt av Kollegiet ved NHH. -Styret i NHH har ut fra en samlet vurdering (NHH, marked osv.) gått inn for å tilby et 3.år ved NHHK (gitt kvalifiserte fagressurser og NHH-godkjente fagplaner). -NHH-konsernet har et nasjonalt ansvar for å gi utdanning fra grunnfag- til dr.grads nivå (programnotatet 91-93). En strategi er

UYOUTISATS: Grafisk Senter NHHS: Per Inge Rygg John Ole Skeide

at NHHK tar bl.a oppgaven overfor almenheten. NHHKs utdanningsprogram ligger innenfor Høyskolens tredje oppgave - økonomisk grunnutdanning til "ålmenta". Det er ikke snakk om et enten eller (etterutdanning eller økonomiutdanning) men begge deler. -Man burde se det positive i at NHHK kan tilby studier og kurs med Høyskolens kvalitetsprofil alternativt for studentene er mer eller mindre seriøse tilbydere i markedet. -Man kan ofte få det inntrykk av at NHHKs studenter oversvØmmer NHH-miljøet i et stort antall. Faktum er at vi snakker om 130 heltidsstudenter på bedriftsØkonomstudiet, 50 på foretaksøkonomistudiet og 50 på ledelse og personalutviklingsstudiet, tilsammen vel 200 heltisstudenter. Et diplomøkonom i Bergen vil bli rettet mot deltidsstudentene og vil derfor i liten grad belaste fellesmiljøet NHHK har egne PC-rom for studentene, og det arbeides med planer om å etablere egne lesesaler for å unngå et for stort press på eksisterende lesesal. -Kun en liten elite har anledning til å skaffe seg en gratis økomomutdannelse i Norge i dag. Andre må finansiere dette ved hjelp av egne eller arbeidsgivers midler. Speiselt for heltidsstudentene er studieavgiften en byrde - mange har allerede en ganske høy studiegjeld fra før - og de færres te, hvis noen i det hele tatt, har familie som finansierer -NHHK har ikke til hensikt å lage et alternativ siviløkonomstu-

ADRESSE: Helleveien 30, 5035 Bergen-8andviken Tlf: (05) 25 80 07 959208 Telefax: 15 21 84

BANKKONTO: 3624.07.04557

TRYKKING: MediaTrykk

dium. 2+ l års modellen viserdeue nettopp ved at det 3. året er et spesialiseringsår. Studenter som ønsker å bli siviløkonomer søker seg inn ved siviløkonomstudiet ved NHH, Bodø eller eventuelt BI etter 2 år. Og det kan aldri bli snakk om å kjøpe seg plass på NHH! Her må man konkurrere på lik linje med de andre søkerene ul siviløkonomstudiet. Erfaringsmessig er det bare 1-2 søkere pr. flr som vil komme irin på grunnlag av et 2-årig studium ved NHHK -En 3- årig studimodell vil gi NHHK 's studenter et helhetlig studietilbud i tråd med de sammenliknbare tilbud som emnes el- lers i utdanningssystemet. 3 år vil være en selvstendig utdanning med spesialisering eller et grunnlag for videre masterstudier f. eks i utlandet NHHK er selvsagt ikke interessert i og tjent med at markedsføring av våre studietilbud overskygger NHHs ordinære studietilbud. Vi har de senere år annonsert sammen med NHH og på den måten gjort det mulig for Høyskolen å annpnsere på en mer synbar måte enn tidligere: Dette er opplagt et samarbeid vi må fortsette med i en eller annen form i fremtiden. En skal ikke se bort i fra at den sterke markedsføringen som ble kjØrt i forbindelse med Oslo- etableringen i 1988 har hatt positive effekter på søkningen til NHH - dette året økte søkningen til NHH ganske kraftig i forhold til hva man opplevde ved f.eks BI

ANNONSEPRISER: Helside kr. 6000,Halvside kr. 3000,Kvartslde kr. 1800,Spaltemm kr. 4,.


BULLEVUE

Reportasje

6

Torsdag 22. mars 1990

Prestasjon s guruen Willy Railo - mentaltreningens suksessrike revolusjonist blant norske og svenske idrettsstjerner - har med hell kastet seg inn i næringslivets organisasjonspsykologiske merkverdigheter. -Vi trenger visjonære og fremtidsrettede ledere som behersker flere variabler samtidig. Endringshurtigheter 90-~renes suksessfaktor nummer en, hevder Railo. Tekst: VIDAR SCHEI Foto : OVE H. BRUDL0S

Vinnerkultur Ledelse og vinnerkultur var temaet da han gjesteforeleste i organisasjon og ledelse. Et fullsatt aud. Max. fIkk en liten innsikt i de muligheter som ligger i moderne prestasjonspsykologi. Railo la særlig vekt på hvordan de mennesklige ressur-

tenke og handle internasjonalt og skape vinnerkulturer. -Hva med de etiske sidene ved å stadig skulle skape vinnere?

-Ikke noe er utelukkende bra, men det er klart mulig og trives og samtidig prestere. De positive sidene er stØrre enn de negative. Det må i fremtiden stilles stØrre krav til den arbeidsføre delen av befolkningen for at alle skal få del i den rettferdighet de fortje- . ner. -Gjelder janteloven i Norge?

ser i organisasjoner best kan . utnyttes for optimal resultatoppnåelse, samt nØdvendigheten av dyktige ledere. M~ge eksempler fra idrettsverdenen ble brukt. -Hva er norsk næringslivs største problem?

-Det er nok mangelen på kvalifIserte ledere som er i stand til å

~Ja.

-I Sverige?

-Ja, men i mindre grad enn i Norge. Der aksepteres tross alt at man tenker i vinnertermer~

Selvtillit -Selvtillit er et sentralt begrep i prestasjonstilosofien. Hvordan opparbeides best selvtillit?

-Det er lettest i grupper. Gjennom alle stØtter alle holdningen, . ved å få bort jantingen og ved å gi direkte og konstruktiv kritikk, kan mye forbedres. Individuelt har jeg ikke noe bedre råd enn at man må trene mentalt Det gjelder å trene opp sin egen trygghet. Det er stor sammenheng mellom trygghet og selvtillit. Vi må tØrre å tape for å tørre å vinne. Først må trygghetsplattformen bygges opp nederst Selvinnsikt og selvaspekt er grunnleggende før det begynner å presses opp i andre enden. Vi må ta kalkulerte risiki og ikke stoppe pga. angst, men pga av intellektet. -Jeg ville like dårlig å fly med en pilot som er redd for å lande. -Hvordan få frem en slik trygghet? -Sosial støtte og bevisstgjøring

er veldig viktige faktorer. -Hva er den viktigste felles egenskap mellom de idrettsstjerner og næringslivstopper du har møtt? Først og fremst er det et betydelig prestajonsmotiv. Ellers har de en basal personlig selvtillit og jobber veldig målbevisst.

Ledelse -Kan alle bli gode ledere?

-Nei, men de fleste kan bli bedre. -Er en god leder nødvendigvis god faglig?

-Nei. -Ledelse er altså et eget fsg?

-Ja, langt på vei, men i noen miljøer mådu ha en høy faglig standard for å få aksept. Jo høyere nivå du kommer på desto mindre faglig trenger du og skal

du være. Problemet er ofte at ledere på høyt nivå er for operative og for faglige. Og vi ser ofte den ulykke i bedrifter at lederne ansettes etter faglige kriterier og ikke etter lederegenskaper. -Hva bør en siviløkonom ta med seg fra et fag som organisasjon og ledelse?

-Tja, det er vel egentlig to veier å gå; enten blir man fagøkonom eller leder. Satser man som leder er det viktig å være bevisst på grupper, relasjoner og kommunikasjon, samt kulturskaping, avslutter Railo før han haster avgårde til flyet. Får håpe piloten ikke er redd for å lande.


BULL'EV-UE Torsdag

22~ JIl31'5

Reponasje '

1990

7

Vidsynt språkkonferanse Språkkonferansen '90 i regi av Institutt for språk ved NHH samlet i overkant av et par hundre deltagere fra næringsliv og akademikerkretser. "Akutt mangel på språkkompetanse" het det i overskriften i presseinvitasjonen, men her kunne et spørsmålstegn vært på sin plass: foredragsholderne kunne berette så mangt om språklig inkompetanse, men tegnet ikke et helsvart bilde av situasjonen. Tekst JONE FRAFJORD Foto: OVE H. BRUDLØS

"Næringsliv og språk - før og etter

'92" var tittelen på konferansen, men det er kanskje et lite tankekors at det var flere represen tanter for høyere utdanningsinstitusjoner og translatØrbyråer enn for konkurranseutsatt næringsliv til stede, og det var vel sistnevnte gruppe som var den primære målgruppe? Deltakerne (som også omfattet en håndfull studenter) fIkk uansett være med på en til tider perspektivrikkonferanse, selv om en del av foredragene/innledningene før lunsj ble skjemmet av unødvendige gjentakelser og overlappinger.

EF -tilpasning industriens ansvar AvdelingsdirektØr Arild Blixrud i Norges Eksportråd begrunnet satsingen på språk med at en først får styrke når en sprer risikoen og konkurrerer på flere markeder samtidig. I den norske EFdebatten fokuseres det ofte på politiske vedtak, men viktigere er selve tilpasningen, og den er industriens ansvar, mente Blixrud. Programmet Parat '92 er en drilling i konsekvensanalyse, og i den forbindelse vil språkferdigheter spille en sentral rolle.

Men hvilke språk er det viktigst å tilegne seg? I likhet med andre foredragsholdere skisserte Blixrud en oppvurdering av fransk, spansk og italiensk, men også tysk vil få større innflytelse på grunn av utviklingen i Øst-Europa. Blixrud advarte riktignok mot for stor optimisme mht mulighetene i disse markedene, men sier til Bullevue at vi i metallurgisk industri har ganske store forutsetninger for å bidra. Vi kan også bidra med spisskompetanse på forskjellige industriområder, der vi generelt er sterke. Tiltagende internasjonalisering medfører altså større betydning for fremmedspråkene over hele linja, men også norskspråket, vår egen kulturelle basis, må styrkes. Avslutningsvis pekte Blixrud på nødvendigheten av å opprette stillinger rettet mot media, pressgrupper og interesseorganisasjoner også i eksportmarkedene.

PR-show fra Solstrand Børrea Schau-Larsen fra Solstrand Fjord Hotel utnyttet PR-effekten av å stå foran et nær fullsatt Aud. A med potensielle kunder for det den var verd, men hadde også enkelte gode historier fra reise-

livsbransjen om hvordan effektiv markedsføring kan drives overfor utlendinger som er i Norge. Få utlendingene hit til landet, var Schau -Larsens råd til næringslivsfolkene. Selv har hun for øvrig opplevet å få refs fra læreren på Os barneskole fordi hun sendte ungene på språkskole, og dermed stilte læreren i en vanskelig situasjon!

fagsprå~ og.

. mternasJonahsermg Morten Østby er prosjektleder oversettelse i Det norske Veritas, og hadde som oppgave å beskrive Den Ideelle Oversetter i teknisk fagspråk. Med urgangspunkt i en manual for en ubåt (sic!), fIkk deltakerne en grei innføring i alle ferdighetene en stakkars oversetter må inneha for at oversettelsen skal være vellykket; ferdigheter som spenner fra språklige til tekniske. Sjefskonsulent Kåre Skorge i PA International Consultants mente at også nordmenn hadde blitt mer internasjonale. Hans erfaring var at norske ledere i større grad tok med seg familiene og reiste ut, og han ante også en tendens til at man tok flere "MBA'sft. I likhet med tidligere innledere pekte også Skorge på europeiske språks større betydning, men han var ikke så sikker på at man forsto å verdsette andre lands ytringsformer: -Arbeidsgivere regner kanskje barrierene til russisk, kinesisk og japansk som så store at bare filologer behersker disse språkene; - og fIlologer blir gjeme regnet som ubrukelige i næringslivet!

Lind. Et fIrma oversatte eksempelvis lønnsforhandlinger med tariff negotiations, som imidlertid betyr noe sånt som tolltarifforhandlinger. Selv de som har hatt fransk handelskorrespondanse i flere år, vil betenke seg før de sender forretningsbrev på fransk. Slik er det ikke på engelsk, der inngangs terskelen er lavere. Sender et fIrma ut et tilbud på et ubehjelpelig språk, får ikke fIrmaet tilbakemelding på språkføringen. Brevet blir i Stedet sendt rundt til spott og spe hos mottakeren, og sjansen til å inngå en avtale er borte.

Tverrkulturell kommunikasjon Førsteamanuensis i kulturkunnskap Øyvind Dahls foredrag om kulturelle forskjeller, var det kanskje mest engasjerende foredraget under konferansen. Kultur er en kode i bakhodet, sa Dahl, og mens et sendt budskap blir preget av avsenders kultur, blir det mottatte signallOlket ut fra mottakerens kultur. En kulturkløft har en verbal dimensjon (språket), en ikke-verbal dimensjon (kroppsspåk o.l.), en verdensbildedimensjon (normer, verdier, religion), en sosial dimensjon og en indivi-

duell dimensjon som går på faktorer som persepsjon og følelser. For å kunne kommunisere på tvers av kulturgrensene må en kunne bygge bro over kulturkløften på alle disse områdene, fremhevet Dahl. Som en verdig avslutning på

konferansen demonstrerte Dahl en regndans fra ~dagaskar, men det dårlige været vi har hatt siden ødelegger ikke inntrykket aven konferanse som arrangører og medhjelpere fra Institutt for sp!åk har all ære av.

I BUTIKKEN

Hvor viktig er en god oversettelse? Lektor Flemming Koue pekte på at språkbarrierene i Europa ikke forsvinner ved opprettelsen av et indre marked, og ga eksempler på høye erstatningsbelØp som var utbetalt ved dårlig translaksjon.

-Vi må konkurrere på flere markeder samtidig.

Fosswinkelsgt.11 5007 Bergen Tlf.: (05) 96 12 20

-

KOPIER!NG A4 FORMAT ..... ... .. FRA KR. 0.80

- .A.TTESTKOPIERING - - FORSTR./FORMIN S K. -

Førsteamanuensis Age Lind ved NHH og stipendiat Antin Rydning ved Universitetet i Oslo ga fyldige begrunnelser for hvorfor man skal legge mye arbeid i en oversettelse. En oversettelse er en tekst som virkerpå samme måten som originalteksten, saRydning, og gaeksempler på hvorfor ordrette oversettelser ikke nødvendigvis innebærer en likeverdig forståelse og opplevelse. -Effekten av dårlig språkføring er at tabbene suger oppmerksomheten til seg, og selskapet blir oppfattet som useriøst, sa Age

INNBINDING ....... :·....................... FRA KR. 15.00

V! K O P lER E R BL. A. ; "- SEMESTEROPPG.l\VER .-

MELLOMFAGSOPPGAVER HOVEDFAGSOPPGAVER

VI LEVERER DISSE FERDIG SORTERT OG INNBUNDET, ALT ETTER ØNSKE. APNINGSTIDER:

MAND . -FRED. : L0RD. :

9.00 - 16.00 STENGT


BUL·LEVUE

Reportasje

8

Torsdag 22. mars 1990

Norske jenter er best!! - Rastløshet og lyst på en mer internasjonal utdannelse, var grunnene til at jeg reiste til USA for å utdanne meg der. Jeg reiste ikke fordi jeg var misfornøyd med NHH. Har man lyst på den utdannelsen som tilbys her på skolen, er NHH en utmerket sted å utdanne seg. Den som sier dette er Nicolal Tangen, som gikk 1. året på siv. øk: studiet i 88/89. Nå går han på Wharton University of Pennsylvania, som ligger mellom Washington og New York Tekst: VIVIANEIKESTAD Foto: ELISABETH SAGENG - Jeg var usikker på om jeg skulle begynne på NHH da jeg begynte her, og hadde tenkt på om jeg skulle dra til utlandet for å utdanne meg. Og da skolen i USA kom med i Lånekassens opplegg, tok jeg valget. Det var ingen lett avgjørelse å ta, for jeg trivdes på NHH, men da det ble økonomisk mulig, bestemte jeg meg. Nicolai forteller at søknadsprosedyren er veldig omfattende, og han brukte l måned på heltid bare på skrive søknader og ta

tester. Han hadde lyst å spesialisere seg innen internasjonal finans, og det mener han er viktig å gjøre i utlandet. - Dessuten følte jeg meg flau når jeg stod fremfor forsamlinger for å snakke engelsk, og det beste da er bare til å dra avsted. Og så er jeg jo glad i hamburgere og sånt.

.~

Mer generell utdannelse Nicolai forteller at han synes at man lærer mer aktivt i USA. Der har foreleserne kontortid· noe de også har her- men her på skolen var det flaut å gå å spørre. Det er det mer naturlig å gjøre der borte. Dessuten blir man fulgt opp på en helt annen måte der borte. Vi har småprøver hele tiden, ca en gang i uken, så man må jobbe mye mer kontinuerlig. I tillegg har vi både innleveringer og stiler. - På NHH tar man stort sett bare økonomiske fag, mens man i USA må ta andre fagdisipliner også. Vi må ha ca. halvparten av andre fag, f. eks. matte, fysikk, kjemi, historie og fysiologi. Dermed blir man mer nødt til å bygge sin egen utdannelse, og man må tenke igjennom hva man vil når man er ferdig. Selvtillit og egoisme Jeg spør om han er enig med det Joyce Falkenberg sa, at amerikanerne har.mer selvtillit enn oss NHH- studenter. Dette mener han ligger i hele det amerikanske samfunnet, de er mer et folk som står på OR har tro på seg selv. - Så dette var

- For en "beskjeden" kristiansanner som meg. var det litt uvant med selvtilliten amerikanerne.

Vi på NHH gar pa O

O

OLE BULLS PL/\SS

uvant. Alt man lærer om beskjedenhet her i landet kan man bare glemme. Og så huske på det når man kommer hjem igjen. For der borte forteller folk deg rett ut at dette kan jeg jævlig godt, dette er jeg god til. Men denne selvtilliten og "stå på" . innstillingen gir seg utslag i en del egoisme, forteller Nicolai. Det er et konkurransesamfunn, så også på skolen er det om å gjøre å bli best . Karakterene blir gitt etter Gauskurven, det skal være så og så mange av hver karakter, så dermed konkurrerer man med de andre i klassen. - I de mest ekstreme klassene får man ikke låne notater av de andre dersom man ikke var på forelesningen. Dessufen gir denne egoismen, konkurransen og mangel på beskjedenhet seg utslag i dårlig samarbeidsevne. Døgnåpent Når det gjelder nivået på skolene, forteller Nicolai at det var vanskeligere å skjønne det han drev med her på skolen, ideen var vanskeligere og nivået høyere. Men i USA er arbeidsmengden større, der er det mer å gjøre. Ellers er studentene ganske like, mener han. - Det som kanskje er forskjellig, er at studentene i USA er yngre når de begynner, så de er flinke til å regne, men de har liksom ikke skjønt noe om samfunnet. Stud. NHH har flok et videre perspektiv. Ellers forteller han at studiet er krevende, og man leser hele tiden. Lesesalen og PC- rommene har døgnåpent, og da de i fjor prøvde å stenge lesesalen ved midnatt, streiket studentene. Skolelys et positivt ord - I USA er det in å jobbe, og det synes jeg er positivt. Det er kuult å være skole-

lys. Her ved NHH var det mer kuult å ikke jobbe, man skulle ikke være for ivrig. Et lignende studentmiljø som her på skolen finnes ikke. Man har ikke tid til det pga arbeidsmengden, og når det koster 100000 kroner i året å gå på skolen, tar man seg ikke tid til så mye annet enn å lese. Skolepengene får Nicolai dekket av lånekassen, så økonomisk kommer han likt ut som om han hadde gått på NHH. Det finnes en rekke fagklubber på skolen, forteller han, f. eks. i finans og shipping. Og disse klubbene er flinke til sikre seg skikkelige toppledere til gjesteforelesere. - I det hele er bedriftene mer opptatt av å profilere seg på skolen der borte, for å sikre seg de beste kandidatene. Studentene er også mer bevisste hvor de vil etter endt utdannelse, og grunnen til dette er det jeg nevnte tidligere med at man må planlegge sin egen utdannelse, man får ikke en ferdig pakke i hendene, slik som her. Jenter Det er sikkert noen som lurer på overskriften, og den har følgende forklaring: Nicolai forteller at han har ingen amerikansk kone, og at han heller ikke har planer om å skaffe seg en. For han liker de norske jentene bedre enn de amerikanske. Dessuten har han ikke tenkt å slå seg ned i Amerika, han satser på å få seg en jobb i Europa. - Og jeg anbefaler absolutt ikke alle å reise til USA. Man kan få seg en utmerket utdannelse her i landet. Men jeg gjorde det pga det jeg hadde lyst til å arbeide med senere. Og fordi det kriblet i beina, avslutter NiColai.


BU,L 'L EVUE Torsdag 22., mars 1990

9

.

Beskriv en siviløkonom med 4 ord?

VIVIANEIKESTAD

- Det må være en med penger i blikket. Hvem ville du plassert på en øde øy?

- E1eanore Bjartveit. Men eg ville ikkje ha vå' der sammen med ho altså!

O

~ t r a d~ ,::,:< ~::S~=:'~Norheim-deterv;njg. ~

, .•

,;.:,~,

<" ': . . "'

,.~

..:

<

}

,;.

-Hvem er LeifB. Methlie?

- Nei, det,v~t jeg ikke.... , rektor på skolen deres kanskje?? Tenkte meg det. Likheten mellom deg og Sissel bø?

Kyrkje~

- Begge er like flinke til å synge i dusjen, det er alt Hva er det styggeste du vet?

- Oljesøl , Ditt livsmotto? - Gjør så godt du kan.

3 ting du ville tatt med deg på en øde øy? - Mobiltelefonen. Sku eg ha vå' der lenge?? Da ville eg tatt med Grete Ingeborg og en pakke kondomer. Din største hobby?

- Ågåpåjakt Beskriv en mislykket kveld for deg?

Hva gjør du når du slår ut håret?

Hva er meningen med livet?

- Hvis vi går ut en kveld for å ha det artig, og jeg må tilbringe kvelden med å snakke med halvfulle folk: som gir meg gode råd, det er en mislykket kveld.

- Det gjør jeg helst på mandager. Da spiser vi gjeme en bedre rypemiddag, med vin, og har både vorspiel og nachspiel, med alt det fører med seg ..... .

- Å være fornøyd med seg selv, tror jeg. Nei, da e' vel å gifta seg og få eitt par onga, og ha da bra.

Hva forbinder du med ordet bul,asjonssyklus?

Din største tabbe?

- Akseptere at vi hadde motgang, og gå på igjen med krum rygg.

Hvordan kan vi best takle motgang?

- Ingenting.

- Dajeg kræsjet bilen til far min den dagen eg tok sertifikat

Arthur Andersen & Co. har ~gne avdelinger innen revisjon, konsulentvirksomhet og skallmJdgivning. Vi er ca. 350 ansalIe med kontorer og Trondheim. '

i Oslo, Stavanger, Bergen

Vi har et nÆrt samarbeid med Arthur Andersen & Co. 's internasjonale organisasjon som totalt teller over 47.000 personer. Vdre ansatte og deres kompetanse er \/dr viktigste ressurs, bygget opp gjennom et systematisert, internasjonalt videreutdanningsprogram og deltagelse pd varitrte oppdrag. o

SKATTERADGIVNING

REVISJON OG ØKONOMISK RÅDGIVNING

LEDELSESRÅDGIVNING OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

Revisjonsavdelingen består av 160 personer, i hovedsak siviløkonomer hvorav 44 fra NffiI.

Konsulentavdelingen består av 140 personer og utfører tjenester innen ledelse og bruk av informasjonsteknologi. En egen gruppe arbeider med oppdrag innen personal og organisasjonsutvikling. Ca. 40 siviløkonomer fra NHH er blant våre dyktige konsulenter. Vi søker løpende nye kvalifiserte medarbeidere og tilbyr et meget omfattende videreuldanningsprogram i et internasjonalt miljø.

Skatteavdelingen beskjeftiger 12 jurister.

En stor del av vAre oppdrag er innen økonomistyring, strategisk informasjonsplan legging, prosjektledelse, utforming og innføring av EDB-systemer, vurdering av maskin- og pakke- løsninger. Våre kunder er innen en rekke bransjer, som bank/finans, handel! distribusjon, induMIi, olje/gass og offentlig forvaltning,

Vi bis lAr med rådgivning overfor klienter i inn- og utland og internt overfor øvrige avdelinger. Videre utvik,ler vi dokumentasjon OL avholder kurs for klienter og øvrige avdelinger.

Vårt primære arbeidsområde er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Oppdragene omfatter vurdering av foretalc i forbindelse med fusjon, fisjon, oppkjøp, reorganisering, akkord, konkurs, generasjonsskifte, børsregistrering o.l. Vi utfører dessuten ulike oppdrag knyttet til økonomisk styring og internasjonal, regnskaps~ rapportering samt annen rådgivninghjelp på områder der det er behov for kompetanse innen regnskap, skatt, revisjon, økonomi og finans. Hovedtyngden av våre klienter er større og ofte børsnoterte virksomheter innen industri, handel og shipping. Oppdragsmassen er svært variert og våre revisorer vil i løpet aven to-tre års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomheter, børsnoterte selskaper eg internasjonale selskaper

Våre arbeidsområder omfatter bl.a. skattespørsmål av national og international karakter, skatteplanlegging, omstrukturering, kjøp og salg av bedrifter samt generasjonsskifter, merverdi- og investeringsavgifter, bokettersyn og klagesaker, arbeidegiveravgift og trygd, toll- og særavgifter.

. Vi har et utstrakt samarbeid med våre kontorer i utlandet. I pralctisk problemløsing samarbeider vi ofte med økonomene i våre øvrige avdelinger.

ARTHUR ANDERSEN ~

Drammensvn. 134 Postboks 228 - Skøyen 0212 Oslo 2 TIr. (02) 46 28 ()()


BULLEVUE

Reportasje

10

Torsdag 22. mars 1990

Språk og Kvantitative fag Tirsdag 13 februar holdt Orkla Borregaard bedriftspresentasjon på NHH. Interessen fra studentene var såpass stor :,lt ytterligere intervjurunder måtte foretas en måned senere. Bulle tok i denne forbindelse en prat med to av bedriftens representanter. Karakterer viktige

TEKST: Nll..S A.T. HOVTUN FOTO: ELISABETH SAGENG

- Hva slags personer er dere ute etter? - De bØr være faglig dyktige, mener Fasting. - Det er ikke til å legge skjul på at gode karakterer er Lars P. Fasting er adm.dir. i Orkla et viktig kriterium, sier Rygh. Finans og utdannet Siv.ing. mens Spesielt er de viktige når søkerne står relativt likt på andre områder. Tom Vidar Rygh er fondsdirektØr Nødvendig snittkarakter vil de og utdannet Siviløkonom fra imidlertid ikke ut med. . NHH i 1983. Sistnevnte er faktisk Fasting bemerker imidlertid at for tiden · å regne som Norges personlighet selvfølgelig også telstørste porteføljeforvalter. Samtaler. - Personen skal passe inn i et len finner sted på Merinokantinen team. Vi ønsker ikke like mennesmellom to hektiske økter med inker da brede kunnskaper er en fortervjuer. I utgangspunktet er det fire til utsetning for å sy sammen et godt fem stillinger ved hovedkontoret team. Noe vi særlig er opptatt av, som skal besettes. - Vi forsøker er at personen er i god form - både fysisk og psykisk. - Uke-jobb teluansett å holde en årlig presentasjon ved skolen for å profilere oss; . ler, skyter Rygh inn. De mener at innleder Fasting. Han mener NHH Orkla har lov til å stille forholdsvis har et sterkt miljø og erfaringene strenge krav da hver stilling i snitt med tidligere NHH-studenter er har ca; 200 søkere. svært gode. - Hvordan er inntrykket så Intern rekruttering Det ansettes relativt mange ferslangt? - Mange bra, sier Fasting. - Vi ke økonomer i Orkla Borregaard, har nå intervjuet nærmere seksti og det satses en god del på intern studenter; det virker ikke som om rekruttering. - Vi foretrekker at de de relativt store kravene vi fremla nyansatte utvikles i vår retning og på selve presentasjonen har virket innen vår bedriftskultur, sier Fasting. Rygh peker på gode interne skremmende.

'J Kommende Orkla-økonom? utviklingsmuligheter. Selv har han endret jobbstilling sy_v ganger. - Er det enkelte fag dere vektlegger mer enn andre? - Kvantitative fag, kommer det kontant. Men vi forsøker å innta en internasjonal profil slik at språkkunnskaper er en ubetinget fordel. Det er imidlertid ingen

standardløsninger på dette området. Arbeidsoppgavene de første to årene vil bestå i opplæring og å løse oppgaver etter beste evne.

Lønnsforskjell NHH/BI?

nesten får 10 ()()() kr meri startlønn enn kollegaene fra NHH? - Det høres merkverdig ut, mener de begge to. - Kanskje de lokkes av høyere lønn til dårligere jobber med lite uviklingspotensiale, avslutter Rygh.

- Hvilken kommentar har dere til oppslaget i studentavisen til BI som hevder at BI-økonomene

_ SKRIVEMATERIELL • KONTORUTSTYR_

I•

ør oss! ~

..... ..... Med over 10000 titler -a... har vi et av landets • beste utvalg. ~ V)

-

~

~

~

• Byens ledende på oppslagsverk og fagbøker. • Byens største utvalg i engelske bøker • Uavhengig importbokhandel med verdifulH v~rdensomspennende

kontaktnett - ajour med alle nyutgivelser ~\\S

~'\."

!1J CO

• Kvalitetsbokhandel med det beste på [åger og som fremskaffer det meste på få uker. • AH i skrivemateriell, kalkulatm:er, rekvisita etc. • Beyer har det!

TE I

b~

~ I::Ø

~

~

;, F. BEY"ER ~

«

STRANDGT. 4 - 5013 BERGEN - TLF. 32 11 80

o ~Z m

~

STEDET FOR GOD LYD! KVALITETS-MUSIKKANLEGG I ALLE PRISKLASSER

~

-

~

~ ~

*BANG & OLUFSEN *SONV

*JVC

*HITACHI *PHILIPS *CANTON

*PIONEER

(J)

--a

rr-

• ~ :g ~

_ SKOLEBØKER • SPRÅKBØKER _

GODT UTVALG AV MUSIKK

pA LP/MC/CD

N TLF. 1304 80


BULL-EVUE

11

Uken -

Torsdag 22. mars 1990

Kjekt åha vært,på Den siste dagen i den andre helgen i Uken-90 var avsatt til barnedag på dagtid, videre familiedag og til slutt konsert med Øystein Sunde. Fellesnevneren for disse arrangementene må sies å være stort oppmøte og hyggelig stemning. Tekst: MARIA STENVOLD Foto: ORVIL-FOTO

og hvis jeg husker trylleordene ...

Mange stolte foreldre var møtt opp på familiedagen for å se "hvordan ungene har det på skolen", og de ble både traktert og underholdt. Traktering~n bestod av snitter, mens trylling av Erik Hermanrud og en litt spesiell mikroforelesning i Harald EideFredriksens regi utgjorde underholdningen. Senere på kvelden var Øystein Sunde på besøk i aulaen. OppmØtet for å oppleve denne munnrappe musikanten var upåklagelig. Hylla - som i utgangspunktet var reservert for eldre, barn &foreldre ~ ble fort fylt opp. Mange følte nok behov for å hvile både armer og bein, enten det var barnedagen eller torsdagens, fredagens og lørdagens konserter som hadde tæret på kreftene. Konsumet denne kvelden var i stØrre grad enn normalt rettet mot sjokolade snarere enn øl, og det var dermed ikke noen ravende full forsamling som

'1"03 meter klessnor og 6000 plagg, og s- så har du en verdensrekord. Nei, så enkelt er det nok ikke. Halloi hadde gjort en kjempejobb og arbeidet halve natten for å trekke snoren rundt hele Vågen og Tekst: VIVIAN ElKESTAD Foto: ORVILFOTO

Stolt av å være NHH'er Det var som man ble varm innvendig når man så hva Halloi hadde klart å få i stand i løpet av de siste ukene. Tusenvis av bukser, gensre, jakker og andre plagg hang tett i tett fra ytterst i Strandgaten rundt til Skoltegrunnskaien på andre siden av Vågen. Og vissheten om at folk i Mosambik ville få tilsendt alle klærne, og at dette

hilste øystein Sunde velkommen. øystein skuffet ikke. Han og bandet startet opp med en instrumental for å "varme opp fingrene". Snakketøyet trengte imidlertid ikke noen oppvarming for å fungere. Mannen hadde gjort seg opp tanker om det aller meste, enten det gjaldt populære reisemål ("Sydpolen er in"), PCer, slanking, mårratrim eller radiatorer... Og disse tankene var som forventet formet som de vittigste formuleringer slik at publikum knakk sammen i latter. Stadig vekk. Latterkrampe fikk også han da det usedvanlig lange trekkspillet var i sving på scenen - så han hadde det visst ikke så verst morsomt selv heller. Mange av de gode gamle sangene ble spilt. Det var uten tvil en fordel at tekstene for mange var noenlunde kjente fra før, for med det karakteristiske iltempoet var det vanskelig å oppfatte ordene i nye sanger, og det er jo tekstene som er det primære. Musikken var som den alltid har vært - Øystein Sundesk ... Intet nyttå spore på den fronten. Dette må vel sies å ha vært den morsomste - i betydning "fått folk

Framfor sjølberging og beredskap! til å le" - konserten så langt under Uken. Publikum hygget seg, og da "Kjekt å ha" ble spilt var alle fornøyde. Dette var den eneste san-

for å henge opp klærne. Og det var et imponerende syn som møtte alle bergenserne som var i sentrum denne lørdagen.

ikke bare var et PR-fremstøt for å lage ablegøyer rundt et hvilket som helst verdensrekordforsøk, gjorde at man ble stolt over å kunne kalle seg stud. NHH. Det blir ofte (med rette?) hevdet at økonomistudenter kun interesserer seg for penger og ikke engasjerer seg i det som skjer av "mindre" viktige ting i denne verden. Her fikk vi i alle fall et bevis på det motsatte.

Skryt Dette ble da også fremhevet av de "høye hc:rrer" som var blitt

En liten del av den 3003 meter lange snoren

gen det ble bedt om da Øystein spurte om publikum hadde noen ønsker... Etter to ekstranummer var det slutt, og folk rusla hjem.

invitert til å holde taler og til å overvære begivenheten. Varaordfører Ame Michal Landro påpekte hvor flott det var at studentene ute på Handelshøyskolen viste et slikt engasjement og initiativ overfor mennesker i andre deler av verden som ikke har det like bra som oss. Rolf Schuder , som er leder for Redd Barna på vestlandet, takket hjertelig for alle klærne.

Trommer og hornmusikk Dreggen og Nordnes Buekorps slo trommer på ekte bergensk vis og Krohnengen Musikkorps, som nettopp er blitt norgesmestere, spilte. I tillegg gjorde Jan Aksel Angeltvedt en flott innsats som konfransier. Undertegnede stod bak en eldre dame som i begeistring over både Jan Aksel og Dir. mus sin opptreden utbrØt: - A, de e' så flinke. At en annen tilhører prøvde å påpeke at de spilte surt, hadde absolutt ingen virkning. Ellers viste Jan Aksel store talenter i hvordan man prater for å holde showet i gang, når man egentlig ikke har noe å si: Han ramset opp en hel haug med personer som de burde takke for hjelpen, men av-

Hansa ville også være med og sette verdensrekord sluttet med å si at "Jeg takker ikke".

stud. NHH vært spesielt kjent for. Politiet var der for å sjekke hvor lang snoren var, og etter måling og Guiness neste? kontrollmåling kom de til at snoOg verdensrekord ble det. Men . ren var 3003 meter lang. Nå skal siden ingen har gjort noe lignende detsendes søknad til Guiness om å før, kunne det ha blitt verdensre- bli opptatt i den berømmelige kord om snoren bare hadde vært boken. Så gjenstår det å se om 100 meter lang. Men som herr Uken 90 får rekorden godkjent. Angeltvedt så treffende uttrykte Det fortjener de i alle fall! det: - Beskjedenhet har vel aldri


12

BULLEVUE

Uken

Torsdag 22. mars 1990

, • Torsdag 15.03 gikk det mange vil kalle årets konsertbegivenhet på NHH av stabelen~ Dance With A Stranger skulle gi en eneste konsert, og den ble avviklet nettopp i vår aula. Forventningene var store, og jeg tør påstå at ingen ble skuffet. Dette var en opplevelse av dimensjoner.

Tekst: ANETTE WIEDERSTRØM Foto: ORVIL FOTO

Man begynte å ane at noe stort var i emning allerede tidlig på formiddagen. Store mengder utstyr ble båret inn og plassert i vår allerede nokså trange kantine. Teknisk utstyr ble rigget til, en ekstra etasje ble bygget på oppå scenen og et massivt trommesett plassert på toppen. Forheng ble brukt til å skape et mer ryddig og intimt inntrykk av scenen, imponerende høyttalere ble satt opp og sperringer plassert strategisk utenfor hovedinngangen og aulaen. Kantinen

strengte tidlig på ettermiddagen til ære for bandets lydprøver ,noe som er meget uvanlig for et band som opptrer her. Pirrende toner drev ut fra aulaen da Frode Alnæs, Øyvind "Elg" EIgnes og de andre begynte å øve. Samtidig verserte rykter om at denne konserten ville være av avgjørende betydning for en større platekontrakt. Alt dette bidro til å skru forventningene skyhøyt opp, dette ville enten bli en "happening" av de helt store eller et skikkelig antiklimaks. Det var imidlertid ingen grunn til å engste seg, stemningen stod i taket helt fra første stund. Bandet åpnet trygt med det vi etterhvert må kalle kjenningsmelodien deres, nemlig "Danee With A Stranger" og folk sang villig med. Mesteparten av publikum kjente musikken fra før og det var kanskje en medvirkende årsak til at det var så lett for

Frode å engasjere dem, men den viktigste grunnen var nok at hele bandet gav alt Dance With A Stranger er et godt "liveband", på mange måter fungerer de bedre , når de opptrer enn på plate. Frode Alnæs skaper virkelig liv på scenen og på torsdag var han i storform. Han har en unik evne til å skape kontakt med publikum, og vet å spille på seg selv og de andre i gruppen. Da han sendte "Elg" et misunnelig blikk og stilte spørsmålet:"Er det noen som liker skallete mannfolk her?", ble han belønnet med et unisont "jaaaa" fra salen. Showet var ~vært profesjonelt, bra sammensatt og koreografert, kordamene flinke, blide og samspilte. (De minnet faktisk ikke så rent lite om jentene i Black Sorrows med sine samstemte bevegelser og gode stemmer). Til og med lyd og lys fungerte perfekt. Alt var innøvd og testet på forhånd, og det lønnet seg da også. Konserten varte i to timer, og publikum var fullstendig med på notene hele tiden - her var det ingen dØdpunkter. Både de kjente og kjære sangene som for eksempel: "Everyone needs a friend sometimes, Theinvisible man, Lovers in the . night" og "Boys and giris" og de nye låtene vi fIkk høre slo godt an. Ryktene om konsertens relevans for den kommende verdenslansering var imidlertid betydelig overdrevet, kontrakten med BMG/Ariola ble nemlig undertegnet for nesten en måned siden, men likevel var representanter for plateselskaper fra 13 land tilstede, og det var delvis til ære tor dem at konserten ble avholdt. I følge informerte kilder var de først høflig begeistret for opptredenen (det var sikkert bare nok en sen kveld på jobb for dem), men etterhvert ble stemningen minst like bra blant de høye herrer som hos publikum forøvrig. Deres tilstedeværelse bidro nok til at bandet anstrengte seg ekstra mye for at alt skulle bli perfekt, men uansett årsak tror jeg de fleste vil være enig i at dette var en av de beste konserter som har vært gitt på NHH!

Frode Alnæs i en dypfølt gitarsolo


BUL'LEVUE

Uken

Torsdag 22. mars 1990

13 I1

,. I·~-

-Knallbra avis! Kan vi tegne et abonnement?

En dans med to fremmede Dance with a Stranger må være de mest omgjengelige personer det norske musikkliv har fostret på en stund. Hverken bassisten Yngve Moe eller gitarist og forgrunnsfigur Frode Alnæs bærer preg av at alt de tar i blir til gull, og det var kanskje like godt at Willy Railo ikke var til stede da Bullevue vekslet noen ord med musikerne noen timer før konserten startet. JONEFRAFJORD FØrst ute var Yngve Moe:

Her har vi ikke paretooptimal hårfordeling !

-Hva er bakgrunnen for konserten i kveld? -En av grunnene er at det kommer folk

fra England, Tyskland -og kanskje Sverige ogFinlandogså- for å se oss. Vi har nettopp fått kontrakt med BMG/Ariola, et ganske svært plateselskap.

-Kommer dere til å spille mer ute? -Vi har gjort det vi kan gjøre i Norge nå. Det er alltid en utfordring å komme seg ut, selv om vi fortsatt vil fortsette å spille i Norge. Det blir i alle fall spennende; det er en helt annen verden utenfor.

-Har dette vært et langsiktig mål? -Det har kanskje ikke vært så bevisst fra begynnelsen av, men etter hvert har det kommet et behov for å møte andre kulturer og spille for et annet publikum. Vi har vel jobbet i to og et halvt år for å få kontakter i

utlandet. -Dette er en enkeltstående konsert? -Vi har gjort en landsomfattende Norgesturne inkludert Svalbard før og etter jul, og vi gjorde noe promotion-greier i Sverige i begynnelsen av uka. Men dette er en enkelt-

stående jobb, og det skal bli show å spille her igjen. For to år siden var det kjempeartig. Sier Yngve Moe, og det samme syns han uten tvil om årets konsert også. Vi tror Frode Alnæs også er fornøyd, men med ham ville vi ikke snakke om Dance with a Stranger. Bassisten Arild Andersen har nemlig komponert årets bestilingsverk til Vossa-J azz, og Alnæs er involvert i dette prosjektet

-Vil en eventuell massiv kommersiell suksess for Dance with a Stranger gjøre det umulig å arbeide med den siden av musikken din? -Nei, jeg kommer aldri til å slutte med de greiene der. Jeg holder på med det så ofte jeg får tid, og jeg gleder meg til Vossa-Jazz. En kan ikke låse seg helt, dette er jo et jævlig dårlig band, HAHAHAHA! Avslutter Frode Alnæs.

The hippest b9Y in town?


-

-

-

-

-

-

- -

-

.

- _

.

- - - .

'"

-

-

-

~

-

_

_ _ _ ' _ _ _ • _ _ ••

_ . -

. _ - -

-

-

- -

-

___ o

_

_ _ _ _ __

_ _

-

• _ _ _

• _

_ __ _ _

_ _ _

_ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _

_

_

..

_

_ ___

_

_

-

__

_

_

-

-

-

Styret

14

_

_

-

__ _

_ _•

_

__

_

_ _

__

-

_

_

_

-

-

-

_

'N

_

___

..

BULLEVUE Torsdag 22. mars 1990

Foreløbig seier for studentenes syn STYRET NHHS

Ikke hopp i havet! Roy Howell fortalte ved hjelp av et eksempel om et foretaks tre strategiske valgmuligheter. Rammen for eksempelet er et skip som skal legge fra kai. Som beslutningstaker har man følgende tre alternativer: a) Stå igjen på kaien og se skipet seile. b) Gå ombord og følge med skipet. c) Stå igjen på kaien og se at skipet klarer seg fin t, for så å hoppe ut i vannet og svØmme etter skipet, men drukne på veien. NHHK og sterke krefter i høyskolemiljøet legger opp til en fjerde strategi når de nå ønsker å etablere et diplomøkonomstudiu 'm ved NHHK. d) NHH har lenge stått på kaien og sett "diplomøkonomskuta" seile. Nå har NHHK bestemt seg for å være med denne skuta og NHH legger på svØm etter skuta. Vi tar den naturligvis igjen, vi som er de kvalitativt ledende, og får etablert diplomøkonomstudiet vårt i konkurranse med HA og BI. Vel ombord viser det seg derimot at rottene rØmmer skuta og etter kort tid går den ned. Vår argeste innenlandske konkurrent, BI, satser nå med full tyngde innnenfor markedssegmentet etterutdanning. Forrige fredag leste vi i Dagens Næringsliv at Kjell Rimberg er ansatt som sjef for etterutdanningen på BI. NHH satser på etterutdanning påstår NHHK. Vi gjør det bare på vår helt spesielle måte ved først å bruke ressurser på etablering av et diplomøkonomstudium samt markedsføre oss som leverandør av BI- og HA-produk.,. ter. Fagmiljøet ved NHH, d.v.s. avdelingsrådene har forstått at NHH nå må ta konsekvensen av sin nettopp avslutted strategiprosess og satse tungt innenfor etterutdanning. Behandlingen i Kollegiet gjenstår. La oss håpe at Kollegiet velger å gå ombord i "etterutdanningsskipet" mens det enda ligger ved kai og ikke svØmmer etter "diplomøkonomskuta" som er iferd med å seile inn i ureint farvann. .

A v Fagutvalget Forslaget om et tre-årig diplomøkonomstudium i regi av Kursvirksomheten skal behandles av Kollegiet førstkommende tirsdag. Blant studentene på NHH er forslaget blitt svært negativt mottatt. Fagutvalget har jobbet aktivt mot at et slikt studium skal etableres, og hittil har man vunnet frem med sitt syn. Forrige mandag ble diplomøkonomstudiet behandlet i A vdelingsrådet for almenne fag (AA). Sammen med Avdelingsrådet for økonomiske fag (0A), så er disse skolens høyeste organer under Kollegiet. I AA ble følgende enstemmige vedtak fattet; førøvrig

etter forslag fra studentene:

utdanning og aven erfaringsbasert master på NHHK. 0A fattet, med "Nå føler vi det er et behov for å knappest mulig margin, vedtak diskutere den totale profilen på om at hvis den nærmere utredning NHH og NHHK's studietilbud i om ressussituasjonen betyr at et forhold til Høyskolens målsetnindiplomøkomomstudium ikke kan ger for 1990-årene; ikke å fatte en komme igang fra hØsten av, så går forhastet avgjørelse. " . man inn for en utsettelse av studiet. Hvis 0A skal ta stilling til et I 0A ble det avholdt et ekstraorditre-årig studium med det materiale nært møte på fredag. Der var det som foreligger nå, så vil man gå større diskurs. Vedtaket som ble imot at et slikt studium bliroppretfattet var omfattende og berører de tet. fleste aspekter ved NHH' s forhold til NHHK og til et diplomøkoDette vil være innstillingene fra nomstudium . Hovedpunktene i Avdelingsrådene som ligger på vedtaket er: 0A Ønsker å få utredet Kolegiets bord. Den faglige stab hvordan ressurssituasjonen på er i hovedsak kri tiske; studentene NHHblirpåvirketavet3.studieår er svært negative. Tirsdag fatter på NHHK, forholdet til 0 kono- Kollegiet sin avgjørelse. misk College i Oslo, nærmere utredning aven satsning på etter-

17. MAI-KOMITE Tidlig på 17. mai arrangeres årets desidert største begivenhet: 17. mai-frokosten. Det er vanligvis ikke mye mat, men desto mer underholdning. Dirmus er alltid der til å begynne med, så kommer diverse kor før morgenes, dagens, ja, faktisk årets høydepunkt: Svæveru's urfremføring av den nye kantaten. Den er alltid mye bedre enn fjorårets. Innimellom er det naturligvis litt allsang og taler. Å arrangere denne frokosten er en

jobb det står respekt av selv om det er lite arbeid. Hele NHH-miljøet er der og alle koser seg. Dette er virkelig en jobb for gledersspredere. De som har lysttil å arrangere frokosten bes kontakte Styret gjennom posthylla eller stikke innom styrerommet mellom kl. 10 og kl. 12. Gå gjeme sammen med noen andre og danne en gruppe på inntil 15 stk.

Politisk streik i SiB

Actus /Petter-Børre

FESTSPIllBILLETTER KKU kjøper billetter for stud NHH Legg en lapp i posthylla vår om hvilke billetter du ønsker(arrangement og dato) innen fredag 23/3 klokken 16.00

Onsdag 21.mars gikk de ansatte i Samskipnaden til politisk streik i protest mot styreformann Robin Kirkhus med krav om at han må trekke seg. Styret i NHHS hadde tirsdag 20.3 et møte med formannnen i styret for SiB, Dag Bjørndal og Jan Ivar Thomas. De to sistnevnte sitter også i styret for SiB. Actus ønsket med møtet å få informasjon om uroen som er oppstått i Samskipnaden.

ringen.

På bakgrunn av de informasjoner vi i Actus sitter inne med er dette en strei, egentlig i protest mot at studentene har flertall i styret. Altså en prortest mot brukersty-

Styreformannnen Robin Kirkhus har lang erfaring som representant i SiBs styre og kjenner organisasjonen godt. La oss som føler behOvet for en mer effektiv stu-

Brukerflertallet/studentflertallet som vi per idag har i Samskipnadens styre eren ordning som vi må hegne om. Skal vi noen gang klare å få gjordt noe med f.eks. de urimelige kantineprisene, er det nettopp gjennom en omorganisering av hele virksomheten. Hvorfor skal vi f. eks ha en egen pølsefabrikk og et eget bakeri?

dentorganisasjon på kroppen støtte han som kan få til de forandringenen som trengs. NHHS tar på det sterkeste avstand fra de ansattes streik og de beskyldningenen som de ansatte har fremsatt overfor styreformannen. Voksne mennesker bUrde holde seg for gode til slik skitkasting. Artikkelens innhold er drøftet i NHHS styre. Ordlyden har derimot ikke vært behandlet og står for undertegnedes regning. Actus v/Petter-Børre


I

DATAPARKEN S pesialistforhandlcren i Il Ilell fo r

lill dl'r,isll i 11 g og

fo r~ k Il i Il g.

, !

Du finner vår stand på Merinobygget 21. Og 22. mars kl. 1 O - 14. \

.

Dataparken er Universitetet i Bergen sin egen IBM PS/2 forhandler. Dette sikrer deg en sanlarbcidspartner på edb-siden nled:

~

Høy kompetanse.

~

God service og oppfølging.

~

Kvalitetsprodukter

~.

Gunstige priser. " (40 % undervisningsrabatt for skole- og forskningssektoren. Gjelder også studenter og ansatte.) En forhandler med kjennskap til undervisningssektoren.

DATAPARKEN - EDB-senteret Universitetet i Bergen Høgteknologisenteret Thormøhlensgt. 55 5008 BERGEN Tlf.: (05) 544012/ 544011

-- ---- ----- - ----~

_ _

o

Autorisert Forhandler Personlige Datamaskiner


16

BULLEVUE

Informasjon

Torsdag 22. mars 1990

STe

INTERNATIONAL BUSINESS

InformasjonslI1øte 0111 International Business Sovjet 1990/91. Mandag 26. mars k1.17.00 i M33 vil det være et infonnasjonsmøte om International Business og neste års prosjekt til Sovjetunionen. Mulitmediashowet fra det siste prosjektet til Thailand vil bli vist.

joint venture, finansiering og den videre utvikling er noen av de elementene som må vurderes. Sovjetunionen er et stort og voksende marked med behov for mange av de produkter og tjenester som små, mellomstore og store norske bedrifter kan tilby. Hvis vi klarer å utnytte disse mulighetene vil Sovjet bli en av Norges viktigste handelspartnere i fremtiden.

Prosjektet er helt unikt i norsk universitets- og høyskolesammenheng. Her får studentene virkelig sjansen til åreise ut, studere og arbeide seriøst med et internasjonalt marked. Prosjektorienteringen og markedsundersøkelsen som gjennomføres gir prosjektet en solid faglig forankring. Samtidig lærer deltakerne praktisk bruk av kunnskaper og internasjonalisering, noe som ikke tilegnes gjennom NHH's pensum.

.

SKIPSFARTS· KONFERANSEN 28. MARS. Skipsfartskonferansen nænner seg med stonnskritt. Stor interesse fra næringslivet medfører at antall studenter som får delta i år er sterkt begrenset. Dersom du ikke får en av studentplassene, har du likevel mulighet til å få se deler av konferansen. Som catering-medarbeider får du med deg halvparten av konferansen og "jobber" resten av dagen. Vi har fortsatt behov for noen catering-medarbeidere, så legg en lapp i posthylla vår så snart som mulig dersom du er interessert.

STUD.ADM.

Formål: Fonnålet med International Business er å:

Søknadsfristen for årets prosjekt til Sovjetunionen er fredag 30. mars. Søknaden leveres i IB's posthylle. Intervjuer vil bli holdt mandag 2. april. For mer infonnasjon kontakt enten: Gøril Bjerkan Lars Rønning Anders Brunstad eller Rune Kalsen.

Studere interessante utenlandske markeder for norsk ~æringsliv. Kartlegge muligheter og begrensninger for handel og samarbeid. _ Bedre kontakten og samarbeidet mellom næringslivet og studenter. Lære norske studenterintemasjonalisering og kunnskap til fremmede kulturer, til bruk for senere arbeid i næringslivet og det offentlige. Utveksle kunnskaper og erfaringer mellom økonomi- og teknologi studenter.

Generelt om International Business International Business er et årlig prosjekt som gjennomføres av tolv studenter ved Norges Handelshøyskole, Norges Tekniske Høyskole og siviløkonomstudiet ved Bedriftsøkonomisk Institutt, fire studenter fra hver skole. Prosjektet er fullt ut studentorganisert. Hvert år velger gruppen ut et interessant marked i utlandet med henblikk på norske etabieringer og eksport. Denne utvelgelsen blir gjort etter konsultasjoner med Norges Eksportråd, 'Næringsdepartementet, Utenriks-departementet, Eksportfinans og noen større norske bedrifter. --.

Prosjektets arbeidsplan:

Velkommen til miniseminar på NHH Tid: Onsdag 28.03.90 kl. 1830 Sted: Campus Tema: Mestring av stress og prestasjonsangst i forbindelse ~ med studier og eksamen. Psykologene Anne Mangset og Ame Ringstad holder innledning og gir gode råd. Enkel serviering. Alle studenter er velkomne! Arrangør: Studentsekretariatet - SIB/Studieveiledere ved NHH

Prosjektet går over ett år, fra april til mai og kan deles inn i tre faser:

STUDENTSEMINAR I PRINCE· TON, NEW JERSEY, 16•• 18. NOV. 1990

I)Forarbeidet: Planlegge gjennomføringen av prosjektet. Samle inn informasjon og på bakgrunn av delte erverve seg best mulig basiskunnskaper om reisemålet. Skaffe sponsormidler og samarbeidsavtaler fra norsk næringsliv.

lB ha nå eksistert i fem år og følgende markeder er undersøkt: 84/85 Singapore, 85/86 Brasil, 86/87 Australia, 87/88 Italia, 88/89 Kina og 89/90 Thailand.

2) GjennomfØringen: Ekskursjonen, markedsundersøkelsen, studier og gjennomføringen av møter. 3) Etterarbeidet: Rapportskriving, videre finansiering, fremlegging av rapport og rekruttering for neste års prosjekt.

Årets Marked: Sovjetunionen. I det siste har hele verdens oppmerksomhet vært rettet mot Øst-Europa. Landene i dette området opplever en utrolig utvikling. De politiske omveltningene som hadde sitt utspring i Sovjetunionen, må nødvendigvis også innebære dyptgripende økonomiske refonner. Disse refonnene medfører store muligheter og utfordringer for næringslivet i Norge. I Sovjetunionen har man allerede åpnet opp for forskjellige fonner for privat eierskap, og de private utenlandske investeringene har allerede opplevd et oppsving.

Rapporten Resultatet av prosjektet er en omfattende rapport på engelsk, som omhandler økonomiske og sosiokulturelle sider ved det valgte markedet, med spesielIt vekt på det å etablere seg i eller eksportere til markedet. Rapporten distribueres til eksport-rettede norske og svenske bedrifter og offent1ige institusjoner, og til diverse skoler, deriblant Norges Handelshøyskole, Norges Tekniske Høyskole og Bedriftsøkonomisk Institutt.

Samtidig er det et stort infonnasjonsbehov om hvordan man skal gå frem dersom man ønsker å opprette forbindel-, ser med Sovjetunionen. Rammebetingelser, risiko, valuta,

GRAFISK' SENTER ,

Stresset før eksamen?

Høyskolen har fått en invitasjon fra "Foundation for Student Communication" om deltakelse i et studentseminar i Princeton, New Jersey, for 4 NHH-studenter. Stiftelsen, som ble opprettet i 1968, skal være en brobyggef ; mellom studenter og næringslivet. Seminaret i Princeton i november 1990 tar sikte på å samle 150 studenter fra Europa, Asia og USA samt 150 næringslivs representanter til felles diskusjoner om temaet "Emerging Economies: Expanding the Global Network". NB ! Alle utgifter til reise og opphold i USA vil bli dekket av Stiftelsen. Høyskolen har fått anledning til å nominere 4 studenter til seminaret. Maks. alder 25 år. Nænnere opplysninger kan fås ved henvendelse til Nina Gry Stein eller Klas Rønning i Studieadministrasjonen.

,

SULKYEN

Søknadsfrist 30. mars 1990,

Henting av disketter Grafisk Senter oppfordrer alle personer som har levert disketter til Bulle eller Grafisk om å hente disse snarest.Det store stygge dataspøkelset har nemlig stjålet mange disketter i det siste ..•

Det har vært en enonn interesse i å melde seg inn i Sulkyen. På kort tid har vi hatt en økning i medlemsmassen på 1050 % - fantastisk. Dette styrker oss i troen på at en travgruppe har vært i stor savn her på skolen. Interessert Ta kontakt.

Informasjonsbehandlingskurs.

nn

Stemmemyrshallen disponeres for badmintonspilling på følgende tidspunkter: Mandager kl 15-1600 Fredager kl 12-1300 Både gamle og nye spillere oppfordres til å møte opp.

Sulkyen vil snart ha sitt første møte (generalforsamling). Tid og sted vil offentliggjøres senere. Følg med Siste nytt: Woodpecker skal gå løp på Biri Travbane på fredag 23 mars. Han er selvsagt tippet som banker i Trav - og Galoppnytt. På grunn av at så mange er opptatt med Uken, vil det denne gang ikke bli satt opp busser til Biri. Vi håper imidlertid på en anledning senere.

Det blir en endring i de tre siste forelesningene i IBkurset. Forelesningene vil holdes 22/3, 29/3 og 3/4. Det blir gjesteforelesning av adm. dir. Marie Haavardtun den 29/

3.


BULLEVUE

Informasjon

Torsdag 22. mars 1990

17

NÆRINGSLIVSUTVALGET

BRIDGEKLUBBEN

BEDRIFfSPRESENTASJONER Påmeldingsfrist :Mandag 26.Mars kl. 1200. Det vil bli bevertning i Anne Madam etter presentasjonen.

The Lek Partnership er et engelsk internasjonalt konsulentfirma med 225 ansatte og kontorer i London, Boston, Los Angeles, Sydney, Munich, Paris og København. De er ute etter kandidater som ønsker å jobbe internasjonalt med ~ppgaver inn~n .markeds- og konkurrentanalyse, computing og fmanslenng. De 6-12 første mnd vil en jobbe i London, <,lereuer i København. ' Etter 2 -3 år er det vanlig å ta MBA eller lignende utviklingsprogram. Tid: Tirsdag 27.3 kl. '1930 Sted: Hotel Neptun Påmeldingsfrist: Fredag 23.3 kl. 1200 Stillinger: Ja Intervjuer: Onsdag 28.3 (se lister på skolen og i Vrimlehallen)

EB-konsernet EB-konsernet vil avholde presentasjon mandag 26 mars. De har to traineestillinger ledig. Det vil ikke bli avholdt intervjuerpåskoien, interesserte må sende inn søknad. Nærmere informasjon om klokkeslett og sted følger på NU's informasjonstavler. Påmelding innen IMORGEN!!

INTERVJUER AS Veidekke Firmaet har en ledig TRAINEESTILLING som de ønsker besatt av en nyutdannet siviløkonom. Programmet gir et godt innblikk i cash management, økonomisk styring og k~nsernregnskap. Nærmere informasjon finner du på NU' s informasjonstavler, på tavlen utenfor NU-kontoret henger påmeldnigslisten. Intervjuene vil bli avholdt tirsdag den 27 mars fra klokken 9 og utover. Listen tas ned 26. mars, tidlig om morgenen.

EIcon Finans Elcon Finans, som er landets ledende finansieringsselskap, skal avholde bedriftspresentasjon 28.03.90. De har ingen ledige stillinger for øyeblikket, men ansetter løpende bl.a. nyutdannede siviløkonomer. Sted:Audc Tid: Onsdag 28.Mars kl. 1900.

Resultater fra spillekveld tirsdag 20.03.90

l. JEAMBEAR 2. Anders - Morten 3. Barbro - Stein 4. Ketil- Per Helge 5. Andreas - Karstein 6. Frits - Rolf 7. Hallgeir - Stein Atle 8. Bjørn Andre - Ragnar 9. Eivind - Roar 10. Geir - Ivar 11. Hans - Liv

146 p. 60.83% 143 p. 59.58% 134 p. 55.83% 131 p. 54.58% 127 p, 52.92% 119 p. 49.58% 115 p. 4} .92% 112 p. 46.67% 108 p. 45.00% 94 p. 39.47% 91 p. 37.92%

TEAM BEAR, bestående av B. Henning og B. Mikal, fikk endelig full(?)klaff, og klatret til topps for første gang sammen. BK NHH-K7 GRATULERER!! Anders og Morten er i godt slag for tiden, og sikret seg nok en topp-plassering. BRA, gutter. Barbro og Stein må hjem og Øve på meldesystemet! Andreas og Karstein er et blant mange par i klubben som melder knallhardt - noen ganger går det bra, andre ganger går det mindre bra (for ex. -1100 i 4 spar doblet...). Hva lønner seg i lengden? Eivind er en utspills-ulv, noe han har vist ved flere anledninger. Denne gangen fant han "the killing lead" mot BIS i 6 kløver med ruter Ess ut og mere ruter til stjeling. Fortsett i den stilen! Neste spillekveld: Velkommen!

Tirsdag klokken 19.00 i Klubben.

Stein

~-------= -- =====~---------- -- --~ ' -= -- -------------------.

=~II.li'l

UNIVERSITETSBOKIIANDEI .

JeppesKro &Pizzeria

Park\l'il'n I .5007 Bl'rgl'n- Tlf. (05).U I1 60/]1 1900 o

NA VI L DU FINNE MANGE FRISTENDE o o PASKEG()DBITER I VAR BUTIKK! Nylol1sekk m/meis Sekk m/stol Foroalbum 3 pk.

KUN kr. 99, KUN kr. 149,KUN kr. 89,

Glem ikke innkjøp av god litteratur! o

Planlegg påsken i god tid ta turen til STUDIA! ............

_._ .... _-_ ...... _----

----- - - - -

Du finner oss på følgende steder: Hovedutsalg: Studentsentret, Parkvn. 1 Avd. fo r med isinsk litteratur, Alrek Avd. for økonomisk litteratur, NHH Avd . for tcknisk litteratur, BIH Avd. for juridisk litteratur, Dragefjellet skole Avd. Bergen Lærerhøgskole Sentrallagcr/importkontor/distribusjon

tlf. (05) 32 1160 tlf. (05) 293641 tIf. (05) 95 2206 tlf. (05) 31 98 17 tlf. (05) 2328 51 tlf. (05) 292664 tlf. (05) 329390

- pa gateplan .... I . etg. etg. 4 . e tg. 5. e tg. ~.

Hydranten Røkfritt Røkeriet Para ploksen apncs m ars -90 til m øter/ufo rmelle sels kap

Jeppes Bergens Pizzahus


18

Uken

BULLEVUE Torsdag 22. mars 1990

Odd JBørretzen sings the Blues Ai, ai, ai - dette var greier. Det kanskje beste arrangementet under UKEN så langt ble avviklet tirsdag for vel en uke siden da Tekst JONE FRAFJORD FotO: U'~-FOTO

Odd Børretzen er et unikum, en uvurderlig skattkiste av pussige innfallsvinkler, skjeve satirer og ord, ord, ord. Når han i tillegg bruker den stemmen han har brukt i ALLE år: undrende, påstående, erindrende, messende, syngende, resiterende eller bare fortellende - og gitaristen attpåtil skapte en fin motvekt til Børretzens besettende stemme - måtte konserten bli en både innholdsmessig og estetisk sterk opplevelse. Assosiasjonene strømmer gjeme fritt i Børretzens tekster, til tider så fritt at den monotone stemmen hen setter tilhØreren i en rus uten kontakt med ordenes innhold. Men det gjør ingenting. En Børretzen-seanse handler om å la seg rive med

en strålende opplagt Odd Børretzen foredro sine livsbetraktninger overfor en fullsittende Campus. hinsides selvstendig tankekontroll, enten det nå er ordenes underfundighet an sich, fremførelsen eller synergi-effekten man blir oppslukt av. Selvsagt ytret han seg om gamle dager ("den gang negrene bodde i Afrika'), bilenes fremmarsj i Oslo ("hestene var dØde av skrekk for flere år siden"), den redsel man har når en sinnsvak lampe beveger seg rundt i rommet eller en usynlig mann med treben går rundt på loftet like før en skal sove, - og selvsagt om ungdomstidens kjønnsdrlltsproblemer. Heldigvis lot han båtsommeren ligge, og heldigvis fikk vi den udØdelige teksten om Det Kongelige Norske Justisdepartement som ekstranummer. Jeg tror vi hadde godt aven leksjon i hva språket kan brukes til. Jeg tror vi trengte den saliggjørende opplevelsen som prosa og blåe toner kan gi. Jeg tror denne konserten vil bli husket lenge. Ve/ggjørende prosa.

Og det gjør onkel Arild også Tirsdag er tydeligvis lyrikkens dag på NHH. Ikke før hadde Børretzen for· latt arenaen, så fulgte Arild Nyquist og Vigdis Hjort opp i til dels samme gate. Tekst JONE FRAFJORD Foto: ORVIL-FOTO

Arild Nyquist hadde samme gitarist (men også bassist), samme publikum (men sannsynligvis flere eksterne), og samme type tekster (men uten den overflod av asossiasjoner) som Børretzen, og konserten sto derfor ikke ekstremt mye tilbake for den tilsvarende uka før. -Det er bedre å rusle her oppe enn å være en dØd Nyquist, mente Nyquist, før ferden gikk videre til foreldre med høyt konfliktnivå, Manda' mårra blues, Skolejævel blues, Nå er det jul igjen og andre historier om de små og mindre ting. Det startet hysterisk morsomt og var det ganske lenge, men etter hvert dalte nivået og stemningen kom ned på et småtrivelig nivå. . Ingen ble egentlig deprimert da musikerne pakket sammen, men det betyr bare at Nyquist spilte akkurat nok.

Garbarek-Vold? Men hvorfor er det bare Børretzen og Nyquist som driver i denne gata nå? -Vi har begge sans for scener, mener Nyquist. -Mange leser høyt som om de leser fra en telefonkatalog. De vil gjeme,

men får det ikke til. For vår egen del legger vi til at det nok er fordel å være etablert i genren for å kunne leve av det Konsertene i Campus ga i alle fall mersmak, og oppgaven til neste UKE kan jo være å gjenopplive samarbeidet mellom Jan Garbarek og Jan Erik Vold.

Oversjøisk folkemusikk og lokal ukebladserotikk

Men tirsdagen bød på mer enn Campuslyrikk. Malku bød på glideflukt over Andesfjellene ved hjelp av trolske fløyter, mektige trommer og ildfulle gitarer, og var avgjort et sympatisk bekjentskap. Vigdis Hjort vet jo Bullelesere(n) alt om

fra før, men her var hun i levende live og leste høydepunkter fra NHH-eposet. Det er jo alltid hyggelig å høre omtale av seg selv, så og si, og da Hjort heldigvis leste med en innlevelsesevne som ikke på noen måte sto i forhold-til innholdet, fungerte det greit som fyllkalk mellom Malku og Nyquist.


BULLEVUE

19

Torsdag 22. mars 1990

When ·Black Velveteatne ... På fredag var det duket for nok en stor musikkopplevelse på NHH. Denne gang var det The Black Velvet Band fra Irland som entret aulaen, og forventningene foran denne konserten var for mange like store som før Dance With A Strangers opptreden.

Tekst ANETTE WIEDERSTR0M Foto: ORVIL FOTO

,Det var ingen lett jobb å overta stafettpinnen etter torsdagens kjempekonsert med Dance With A Stranger, og man merket da også at TheBlack Velvet Band ikke er fullt så rutinerte som sine forgjengere i aulaen. Etter å ha overvært en konsert der alt fungerte perfekt merket man småglippene desto bedre, for eksempel at lyden til tider var dårlig. Scenesho-

wet bar også preg av at bandet er forholsvis ferskt, kordam~n var svimete og vokalisten til tider krampaktig i sitt publikumsfrieri, men det vil forhåpentligvis rette seg etterhvert. Musikalsk sett er de ihvertfall meget bra. Musikken karakteriseres som en blanding av blues, rock, folkemusikk og country eller også som en mellomting av The Black Sorrows og The Waterboys. Sangene er skrevet av frontfiguren Kieran Kennedy og de spenner fra meget vakre ballader som for eksempel "Let it flow" og "Seven more times" til de mer rockete låtene som "When justice came" og "Strange Ways". Stemningen i salen var i alle fall upåklagelig. Det virket som om folk klarte enda en konsert trass i torsdagens opplevelse, og publikum sang med da bandet dro i gang coverversjoner av gamle klassikere som for eksempel "I can't get no satisfaction". Det var i det store og hele en bra konsert, og jeg tror at The Black Velvet Band vant noen nye tilhengere på NHH..

Kieran i et poetisk øyeblikk

Dette var ikke lett nei!

Elllily Restaurant Med forventnig i magen og "Dinner for Two"-kortet i baklommen ankom Bullevues to utsendte Hotell Admirals restaurant "Emily", der vi straks ble eskortert til etablissementets beste bord. Etter intense studier av menyen falt valget på en fiskerett og en '. ' ' kjøttrett og vi satt oss godrm rette for å nyte den fantastiske utsikten over VågeJlogFj~llSi'; den mens vi ventetp~lllåtell' > I

ANETTE WIEDERSmØM

" .

".

.

. .

'''Emily'' kan karakteriseres som en typisk' hotellrestaurant Innredningen er smak-.( full, diskret og anonym og klientellet består fortrinnsvis av hotellgjester, for d~~~:I~~E~~~ meste forretningsfolk. Menyen er ikke spesielt omfangsrik, en håndfull kjøttfiskeretter er det hele, men restauranten er og en kreps, og svinefileten hadde fått allikevel vel verd et besøk, spesielt på selskap av to miniatyrmais, en broccoli grunn av fisken, (som er husets spesialiog litt blomkål. Desserten som bestod av tet). Vi bestilte braisert laks i rØmmevarm vaniljekrem, is og syv bjørnebær grønnsakssaus, svinefilet med gorgonzo(dvs. bærcanocassen) var også en fryd for lasaus, fløtegratinerte poteter og gratinert øyet. Porsjonene var rikelige og det vaniljekrem med krokanis på en bærcanosmakte riktig godt det, eneste som kan casse til dessert. Maten var nydelig påpekes er at svinefileten kanskje var anrettet, laksen var dandert med blåskjell noe tørr. Servicen var upåklagelig, vi I II ' , I I

hadde intet mindre enn to kelnere som vartet oss opp, en som serverte hovedretten og en som kom med potetene. Prisnivået på "Emily" er kanskje noe høyt for den vanlige student, men med et "Dioner for Two"-kort ble det hele overkommelig, en nydelig middag med dessert til litt over en hundrelapp kan man da saktens klare.


BULLEVUE

20

Torsdag 22. mars 1990 =

Landet med de tusen ansikter (

MILJØ

VETT HVORDAN UNNGÅ INSEKTDREPER I MAGEN Med modemiseringen av jordbruket, har bruken av · sprøytemidler fått stadig større utbredelse. Det har konsekvenser både for naturmiljø og menneskekroppen. Mange av kjemikaliene kan være kreftfremkallende. De kan skade nervesystemet, Ødelegge genetisk materiale og fremkalle fosterskader. ViI du spise frukt, korn og grønnsaker uten gift, kan du kjøpe økologisk dyrkede produkter. Se etter kvalitetsmerkene:

Økologisk dyrket betyr at kunstgjødsel og sprøytemidler ikke er brukt. Biodynamisk dyrking innebærer i tillegg bruk av Rudolf Steiners teorier for jordbruk. I Bergen finnes en spesialforretning, Helios. Den ligger rett bak Bergens Tidende. Legger du deg på et litt lavere ambisjonsnivå, spør etter usprøyta vare i nærbutikken din. Rapid salat er usprøyta og finnes i de fleste butikker. Kjøp norsk. Bruken av sprøytemidler er regulert i Norge. Dessuten gjør klimaet vårt at de ikke er så "nødvendige" her. Vask frukten/grønnsaken. Det viI kunne fjerne evt. giftrester i skallet. En undersøkelse av noen land sine varer, viste at visse varer hadde mye kjemikalier i seg. Det gjaldt:

epler Italia, Nederland pærer Italia, Australia fersken Spania paprika Spania, Nederland sitrusfrukter Marokko, Spania, Kypros agurk Spania druer Spania, Hellas, Kypros potetNederland, Canada, Belgia tomat Spania kilde:Bellona Magasin

En tidlig morgen i Bangkok kan du få med deg østens soloppgang. Du er nesten alene i gatene, bare munkene i sine karakteristiske orange kapper er i aktivitet. Du er utvilsomt i østen. En eksotisk fqrnemmeIse gjennomsyrer inntrykkene, og du føler deg hensatt til en situasjon hvor tid ikke eksisterer.

Befmner du deg på samme sted tre timer senere, har biler, eksos og stressede mennesker overtatt skueplassen. Det yrer av liv; forretningsfolk med seriøse ansiktsuttrykk, turister av alle slag, thaier lager og selger mat på hvert gatehjørne, store lastebiler samler inn gårdagens søppel. Byen lever! Det er trangt om plassen. Lyden fra bilhorn, hullete eksosrØr og rustne motorer danner en kontinuerlig bakgrunnssumming til gatebildet Her foregår kjøp og salg over en lav sko. Fake Rolex, Gucci og LaCoste omsettes livlig. Turistene pruter om belØp i stØrrelsesorden et par tre kroner. Selgerne er sesong;arbeidere i Bangkok, hjemmehørende l helt andre deler av landet. Hvor vestlige idealer og livsstil enn u ikke har gjort sitt inntog. De tjener kanskje 50 kroner på en "god" dag. Og det er mye - for dem.

stadig utviskes. Ikke desto mindre bør det være til ettertanke...... .

Hva vi gjorde i Thailand Vi var fire studenter fra skolen som dro i samlet tropp fra København med kurs for Bangkok den 16. desember i fjor. Foranledningen var at vi deltok på et prosjekt som heter International Business. Det er et årlig samarbeid mellom fire studenter fra hver av skolene NTH, BI og NHH. Prosjektet er frittstående, dvs. ikke underlagt studentforeningen eller noen faglig instans. Det hele går ut på å undersøke! kartlegge et land som peker seg ut som interessant sett fra norsk eksportretted industri sine øyne. Dette er en dyd av nØdvendighet, idet den samme industrien er de som finansierer turen vår. Våre motiver er vel i grove trekk ønsket om personlig læring, og lysten på en utradisjonell ferietur. Etter oppholdet i det aktuelle landet, skriver prosjektdeltakerne en rapport på ca. 80 sider, som distribueres i 3000 eksemplarer til næringsliv og offentlige institusjoner.

Å være med på prosjektet gjorde at vi fikk oppleve Thailand fra en annen side enn "turist-siden". Vi fikk et innblikk i hvordan livet som utearbeidende nordmann i Bangkok fortoner seg, samtidig som vi gjennom møtene fikk inngående kjennskap til landet som sådan; politiske forhold, konstitusjonell oppbygging, økonomisk utvikling etc. Som vanlig turist vil du ikke hatt denne muligheten.

Neste prosjekt: Sovjetunionen I det siste hår hele verdens oppmerksomhet vært rettet mot Øst-Europa. Landene i dette området opplever en utrolig utvikling. De politiske omveltningene som hadde sitt utspring i Sovjetunionen, må nødvendigvis også innebære dyptgripende økonomiske reformer. Disse reformene medfører store muligheter og utfordringer for næringslivet i Norge. I Sovjetunionen har man allerede åpnet opp for forskjellige former for privat eierSKap, og de private utenlandske investeringene har allerede opplevd et oppsving.

.

største by, Chiang Mai, med 100 000 innbyggere. Med den som utgangspunkt kan man dra på "tracking"turer innover i landet Her møter en et fantastisk fjellandskap, elver og uberørte landsbyer hvor befolkningen lever slik de gjorde for 50 år siden. Den så velkjente opiumsdyrkingen har sitt senter nettopp i dette området, bedre kjent som Det gyldne triangel.

Sult har aldri vært noe problem i Thailand. Landet er fruktbart, og det flyter over av mat Hva med fattigdom? -Svaret avhenger så kritisk av defmisjonen på fattigdom; utledet av verdier og livssyn til den enkelte. Inntrykket jeg sitter igjen med, er at fattigdom til !ill iallefall ikke har vært noe problem. Thaiene er et lykkelig folk. Tilfreds og harmoniske. De eier bare det de står og går i, og planleggingshorisonten er dagen i dag. Men med økt påvirkning fra Vesten, er dette i ferd med å forandre seg. Våre idealer adopteres ukritisk av dem. Behov for materielle goder øker. Klasseskiller skapes, og relativ fattigdom oppstår, som etterhvert vil bli absolutt. Utviklingen er kanskje uunngåelig i en verden hvor grensene mellom landene

Helgene hadde vi "fri". Nyttårsaften ble feiret på ei idyllisk sydhavsøy like ved grensa til Kampuchea. Her lå vi på kritthvite sandstrender omkranset av bølge- og palmesus, og bare nøt livet.

Samtidig er det et stort informasjonsbehov om hvordan man skal gå frem dersom man ønsker å opprette forbindelser med Sovjetunionen. Rammebetingelser, risiko, valuta, joint venture, finansiering og den videre utvikling er noen av de elementene som må vurderes.

Nm!l i landet finner du Thailands nest

~ i landet skifter landskapet fullstendig karakter igjen. Her er idylliske sydhavsøyer med uendelIg hvite sandstrender og palmetrær som bugner av kokosnØtter. Noen få, stØrre øyer er eksponert som turiststeder. De fleste går imidlertid under beskrivelsen Øde. Her bor bare et par fiskerfamilier, og de lever fra hånd til munn. I ordets rette forstand.

skredder og i diverse shopping-strøk.

For oss startet alvoret 2. juledag; møte med Jotun, en av de norske etableringene i Thailand. Samme kveld var det ambassade-middag. Deretter gikk det slag i slag. Vi hadde møter med thailandske myndigheter, de største bankene, Børsen, internasjonale konsulentfirma, universitet og norske etableringer i området. I alt gjennomførte vi 42 møter. Myndighetsmøtene ble arrangert via ambassaden og Eksportrådets kontor i Bangkok, slik at vi ble mottatt nærmest som en offisiell norsk delegasjon. Oppholdet må kunne beskrives som hektisk. Dagene gikk med til møtene og forberedelser til neste dags møter. Mange timer ble dessuten tilbrakt i drosjer. Vi fikk virkelig føle Bangkoks infrastrukturproblemer på kroppen! Nattelivet i Bangkok levde opp til forventningene. Guttene ble etterhvert godt kjent med jentene på PatPong, mens jentene i prosjektet tilbrakte ditto tid hos

Sovjetunionen er et stort og voksende marked med behov for mange av de produkter og tjenester som små, mellomstore og store norske bedrifter kan tilby. Hvis vi klarer å utnytte disse mulighetene vil Sovjet bli en av Norges viktigste handelspartnere i fremtiden. Derfor er det viktig at næringslivet i Norge opparbeider seg kompetanse i dette markedet International Business er en unik mulighet for deg som ønsker å opparbeide deg denne kompetansen før du kommer ut i arbeidslivet. Ikke la denne anledningen til å stu· dere et av historiens mest betydningsfulle omveltninger gå i fra deg! Les mer om International Business' Sovjet prosjekt på info.sidene.


BULLEVUE ,

21

UKEN

~.

Torsdag 22. fWl11i 1990

Halvnakne mannfolk og gratis øl Det finnes mange skuespillertalenter på denne skolen utstyrsf..onten...... . PPT fra Bergen IngeniørhØyher, det er hevet over enhver tvil etter Fukensjonærnat- " skole gjorde en imponerende ten. Når en så hvor mye bedre disse ukjente talentene var innsats på luftgitar og høstet stor enn aktørene, kan en selv tenke seg hvordan revyen applaus, men ekstranummeret hadde blitt om alle disse ubenyttede ressursene hadde kunne de spart seg. Transport sang ''200 mil igjen å kjøre", og fått eksponere seg på Den fatale scene. Presse viste en gøyal versjon av Tekst: VIVIAN ElKESTAD Foto : ORVIL- FOTO For det aktørene viste denne kvelden, var ikke akkurat spesielt imponerende. Vi skjønner godt at dette nummeret ble kuttet ut fra revyen. Men bortsett fra det fIkk vi en del bra underholdning denne mandagskvelden. Sammen med spekematen fIkk vi servert barneteateret i en noe røffere og frekkere versjon enn

det de små barna fIkk. Med et slikt teater skjønner jeg hvorfor alle de voksne ville være med i Campus på barnedagen. Og skuffelsen blant guttene var stor da Askepott fant den hvite kjolen i garderoben, og ikke entret scenen i den lille sorte. Vaktkorpset viste et bra, men etterhvert tradisjonelt nummer. Og hva de hadde i nederste etasje, vet ikke jeg, men det s~ul!e ikke forundre meg om også de hadde fått sponset inn ett eller annet på

PPT med heftig luftgitarnummer

"De stundesløse" fra revyen. Vi ble lovt da kvelden begynte at vi skulle slippe unna vanlig korunderholdning, men Dirmus unngikk vi ikke. Og for å sitere ett redaksjonsmedlem: - Gi de gutta en mikrofon, og de kan holde på resten av kvelden! Dirmus arrangerte øl stafett, der innslaget av juks var stort. Sponsegruppens opptreden var stor- dessverre ble det ikke tatt bilder av dem. Derfor synes jeg de fortjener litt ekstra omtale. Guttene var alle kledd som jenter, først som gamle Olga, deretter som lekre?? prostituerte, i en blanding av Batman og Trine Solberg nummerne fra revyen. Her fIkk vi høre både om nØdvendighetsknull, at "5 på gaten" nå hadde fått en helt ny betydning for dem, og at det eneste de enda ikke hadde prøvd, var "likestilling". Ellers skal følgende bemerkning være overhØrt på jentetoalettet da sponseguttene drev og sminket seg: - Jeg blir nesten kåt på meg selv! EDB- gruppen knuste like godt en datamaskin på scenen og konkluderte med at " slik går det når man ikke saver!" Og så var det Halloi da: De viste seg som UKENs mest hårsåre, og delte ut diplom til Jone Frafjord og Sven Evjenth fordi de har kritisert Bergensaksjonen i Bulle. Skulle man delt ut diplom til alle de som har vært i mot Bergensaksjonen, hadde hele Fukensjonærnatten gått medtil det Tåler ikke Halloi kritikk? Alt i alt kan man konkludere med at det i løpet av kvelden ble

Villige vakter stripper gjerne vist mange nummer som isolert sett var bra, men helhetsinntrykket var at d~t hele ble vel langdrygt. Dessuten ble det annonsert at det etter showet ville bli gratis Øl i en time i Fuken. Begge disse to tingene bidro til

at det etterhvert ble glissent mellom publikum i Aulaen. Og så en bØnn til TG til slutt: Lydkvaliteten var med på å ødelegge poengene i en del av nummerne. Skjerp dere!

Fengende blues-rock Lørdagens Uke-arrangement var viet til bluesmusikk i alle mulige variasjoner. I aulaen spilte Notodden bluesband mens E6 og Daktari skapte god, gammel "bulestemning" i Campus. NILS A.T. HOVTUN Notodden bluesband er et garvet band som har turnert over hele Norge siden 1979. I aulaen fIkk de anledningen til å spille for et svært danseglad publikum som åpenbart satt stor pris på den rockinspirerte bluesmusikken. Selv om stemningen var god, virket likevel applausen noe avdempet og dannet, og dette var nok

mest et resultat av at salen var stappet av siviløkonomer på gamle tomter. Notodden bluesband er nok vant til hardere kost, og publikum lot seg aldri rive med på de gjentatt forsøk på allsang. Oppfordringen om å få "drøvern foran fortenna" førte

ikke helt frem. Det ble med dansen.

Siviløkonomer i Campus Både E6 og Daktari har sitt utspring i miljøet rundt høyskolen. E6 innledet seansen, og var for anledningen forsterket med sel-

veste Lars-Lillo Stenberg fra "de Lillos". Musikken bar da også delvis preg av dette med rolige bluesrytmer, og trengselen i Campus gjorde opplevelsen særlig het. Daktari har ikke glemt kunstene fra de glade studentdager, og

holdt koken til langt på natt til glede for mer eller mindre berusede siviløkonomer som vel var i flertall på dette tidspunktet. Bandet imponerte med gode og drivende blues- og soullåter.


22

Kultur

BUL~EVUE

)

, Teater Den Nationale Scene: Store Scene: Nordahl i våre hjerter hver dag kl. 19.00. Lille Scene: 'Miinchen - Athen hver dag kl. 20.00. Småscenen: Shirley Valentine kl. 19.30 (lørdag kl. 18.(0) NHH: Revyen De Risikable fram til 25.3. Torsdag, fredag og . lørdag kl. 19.00, i tillegg matine lørdag og søndag kl. 15.00.

Kino Konsenpaleet (utdrag): - Hunn-djevelen -Far - Du skal ikke slå ihjel - Drømmegjengen - Dansen med Regitze - Querelle - Profeten Brians liv Forum: - War of the Roses Bergen Filmklubb: . , - Tarvelige, heslige og veinmelige, lørdag 24.3 kl. 14.30 og , 17.00. ' . - The last of England, mandag 26.3 kl. 19.30. - Jonas som blir 25 i år 2000, lørdag kl. 14.30 og 17.00. , - En flamme i mitt hjerte, mandag 2.4 kl. 19.20. '

Flott

Konserter NHH: Fredag: The Tail Gators, Major Maraccas Lørdag: The Rovers, Di vin' Ducks, Bogtomtarna Søndag: The Creeps, The Auctioneers Hulen: 22.3: Ali Fahrka 23.3: Morten Jørgensen & .Spekkhoggerne 24.3: Rubel og Beat, Femi Gange 28.3: Union Carbide Production

Grieghallen: Torsdagskonsert kl. 19.30: Nigel Hill på klaver (solist), dirigent: Gilbert Varga. Musikk av Rol,flnge Godøy, Sergej Prokofieff og Zoltan Kodaly.

Studentersamfunnet Debatt: Fire statskvinner (torsdag 22.3 kl. 19.(0), Hannonisering av lovverk (torsdag29.3 kl. 19.(0)

tet

musikal MARIASTENVOLD Leif B. Methlie var der. Hallvard Bakke, Torhild Sivertsen og Brikt (Bright) Jensen var der også. Og Bullevue, naturligvis. Hva vi snakker om? Premieren på vårens storsatsing på DNS, musikalen "Nordahl i våre hjerter". Temaet er Nordahl Griegs liv og levnet - nærmere bestemt hans kjærlighetsliv og mange reiser. Nordahl Grieg var forfatter, kommunist, eventyrer, damevenn og ... bergenser. Hva mer kan man ønske å ta utgangspunkt i når man skal lage musikal i Bergen? Nordahls varierte og omflakkende liver blitt til en storslått og fargerik teateropplevelse, der raske sceneskift og flotte kulisser skaper en imponerende ramme om begivenhetene. Man hopper fram og tilbake i både tid og geografi. London -40 blir til Bayern -22 blir til Kina -27 ... Moskva. Bergen og

Madrid besøkes også. Scenebildene, som skiftes kjapt og smertefritt, sender publikum rett til det landet Nordahl til enhver tid oppholder seg i - og musikk og dans er farget av landenes kulturelle særegen- ' heter. Umiskjennelig kinesisk i Kina og heftig spansk i Spania... I Moskva daler snøen ned, og man simpelthen kjenner det kalde gufset av russisk vinter inn i teatersalen. I Kina senker man ned en gren av et blomstrende kirsebærtre, og i Bergen er det høstløvet som inngir den rette rammen om snurrende paraplyer og Nordahls møte med skuespillerinnen Gerd Egede-Nissen i Fjellveien. Scenebildet er kort sagt imponerende, og effektene meget forseggjorte. Men det er slett ikke rettferdig å bare snakke om kulissene, selv om det var de som imponerte meg mest... Skuespillerne gjorde en flott innsats, og det er særlig Kristin Kajanders Gerd jeg vil framheve i så henseende. Frode Rasmussen hadde for en gangs skyld en seriøs rolle (Borodin), og det kledde han. Lasse Lindtners Nordahl "forsvant" til tider i bildet, og , kunne med fordel vært kjørt mer fram . Vingrisen i BjØrn Willberg-Andersens ' . skikkelse fungerer som en slags forteller. . Type erkebergenser, med vokabular hentet fra BAs "bergensk sleng" ... Publikumsfrieri de luxe. Personlig hadde jeg ikke helt sansen for denne Monsieur Porc au Vin (som han kaller seg selvet sted i stykket). Enhver anledning benyttes til store

Nordahl og Gerd alias Lasse Lindtner og Kristin Kajander. sang- og dansenumre. Det er mye folk på scenen, og de er stort sett i full aktivitet Koreografien er bra, og når hele koret stemmer i - enten det er på et hotell i London eller i Moskvas snØdrev - gir det et sterkt inntrykk. Soloopptrednene er også fine, selv om det kan være litt v~s­ kelig å få med seg hele teksten. "Jeg vil ville noe, men jeg vet ikke

hva", sier Nordahl i Kina. Det virker imidlertid som om mennene bak denne oppsetningen har visst hva de ville. Storyen om Nordahl Griegs liver sterkt forenklet, og resultatet er blitt en storslagen musikal med alt som skal til av salgbare ingredienser. Absolutt severdig!


' B U.,L

LE 'V~UE

"--, ' Torsdag -22. mars 1990

. ',};\,'W.'"

Tre

?\; ' • • • •.

østens v' JSInenn

J,

,eg har jorden h vandret med tr~ ar jaktet over hele pA ett mmeslag Tilhø sPØrsmAl' etter SVaret , rer n . jeg har ikket~ noen? M att Svar en B

And la d e~e som bi '

av d~fnlkk~

.

bind~derverden,

For kommm elskede kr opp bl' ene av d' . salt. Væ/~ m~lt so~n gylne orSlkti c Kab' g, lorsiktig lr (12 o ,L • , arTt.) Svanen k

den h

ommer

'

bygg. vF~I~et dyrk~~d pA gArt;ne ko tvfen deo~ Ajage de~merløl~e at s r UK~oke. b SPIser grvanen Ikke e Vet ' , ovt korn pende fj

Farid(11 . , . 93-1266) Er det du Ta bon eller jeg? mitt ved"din nåde mellomoss. ' g er , Som k ommer '

"le

Hallaj(922 e,Kr,) (Gjend'k l tet av S' nonfeb, -90) lnghl

AA • jl'LCKln

Du stod A og be s ~vi t da t at d gge VISste oget gik erte t a ' ' var livets p,te Øleblik SISte "Det var . kveld" Som dØde ' kan b ' VI den

Visste æ da ka æ gikk tell, der, under kullfarga himmel, der en lyktestolpe kasta skygga over våre avskjedsord Visste æ da ka æ dro fra, der korr avstand va teori, der mjuke handflate strøk for ei ømhet så stor Visste æ da ka æ' sansa, der, når himmelens farge, der får gråtona i ' forhold til her ...

Men ~~~e skrive. farvel _ s den dØd er vi il ' lve.

00b

det

Detd ' Qg h' ype sår er ' A ' ~enet Sove grodd Igjen ,lOgen r. at alt går S~~gr!r ond Som den NOrdah/Grteg '


o

Apent PA KORNET kjærlighetsbrev Hvordan går det med studiene under uken?

Til en moden kvinne • fra en desperat ung mann

Er lite engasjert i Uken, og merker derfor ikke så mye, men jeg skal jo gå på revyen .l l

Mindre folk enn vanlig på lesesalen, flere fester på Hatleberg, Dance with a stranger var skikkelig bra, ellers går vel alt som normalL .... (?)

Bjarte Fausk n kull Alt går som (mot) normalt, jeg er ikke engasjert, men det er et bra til-

tak!!

Studiene blir litt nedprioritert, men de er jo ikke alt her i verden. La oss si det slik "Forelesninger er teori, Uken er praksis".

skriv til o g i Bulle!

N

Dødslinja må overholdes. Infostoff som skal inn i nesteutgave må være redaksjonen i hende senest .

TIRSDAG KL 10.00

Innlegg forøvrig må leveres senest

MANDAG KL 1200

Absolutt alt stoff skal leveres på diske~t rp} utskrift (helst MAC)!

K7 Bulletin nr 08 - våren 1990  
K7 Bulletin nr 08 - våren 1990  

Hjertelig Nordahl Rappkjeftet Railo Lørdag ble det satt ny uoffisiell verdensrekord da verdens hittil lengste klessnor ble strukket fra ytte...