Page 1


2 ført med seg, er det både med vemod og lettelse vi lar siste nummer gå i trykken. Ansvarlige redaktører:

sommer.

Ikke alle er like ivrige etter å engasjere seg innenfor NHHS. Studentengasjemrlltet ble etterlyst i forbindelse med valget for noen uker siden. De som hører til den aktive lille kjernen i NHHS kan av og til vise en nesten nedlatende holdning til de som velger å ikke engasjere seg, som ikke har tid, lyst, ork eller som kanskje heller er engasjerte på andre områder.

Til glede for leserne, har vi prydet midtsidene med en flott poster, den kan du jo for eksempel rive ut og henge på veggen din. En siste hilsen fraoss. Etteret semester i Bulle, med alle de utfordringer, heftige diskusjoner, stressyndromer og våkenetter, all den tidsnØd og moro det har

Engasjement er så mye, mer enn NHHS,ogvi etterlyser også litt mer toleranse overfor de som prioriterer annerledes enn oss selv. Kanskje er vi aktive i studentforeningen blitt litt for navlebeskuende, og ser ikke lenger verdien av engasjement utenom skolen. Enhver må få være fri til å

Siren Solhaug MariS. Furu

Redall;sjon:

Alexander Abyholm Esben Hanssen Svein Bertil Rekdal Georg Skare Lund Halvor Moen Arild Valland

Christoffer Vesterheim DUK-redaksjon:

Bård Brænde Gorm S. Andresen Hauk Landsverk

i hendene, tradisjonen tro et kjempeBulle spekket med stoff du kan kose deg med på lesesalen (hvis du skulle slippe opp for lesestoff..), på do, på toget hjem, på stranda, på Inter Rail, på trailerhaik, på hytta hvor du enn måtte befinne deg i

LEDER MARI OG SIREN

velge sine egne verdier. En interesse har verdi i seg selv, og hvem kan sette seg i den posisjon at de kan fortelle andre hvilke verdier og interesser de bør ha, eller hvilke som er positive?

Lykke til på eksamen og God SomEr du også en av dem som har fulgt oppfordringene fra diverse tidligere

Bulleledere om å gå en bu, leve i nuet, engasjere seg, ha det gøy, bli forelsket, reise til syden, nyte april måned, maiværet - eller har du vært så opptatt med å leve (student-) livet at du til tider rett og slett har glemt å studere, føler kanskje du også at du ligger noe tynt an til eksamen akkurat nå. Og du er kanskje også en av dem som i disse eksamenstider lover

Fotografer: Lars Girnmestad

Unni Børresen 0konomulDSvarlig:

Lise Bugge

Layout og sats:

Sten Fmckenhagen Odd Balcken

Roar Henden Christian Nybø AmeDamvin

Deadline: Stoff må levc~res på macdiskett til redaksjonen innen kl. 12 mandag før utgivelse.

Unntak er stoff til infosiden som må leveres før tirsdag kilO. McKinnon gis herved tillatelse

til å levere etter hans lyster og behov. Annonsepriser:

1/1 side: 6000,1(2 side 3200,1/4 side 1700, Avisens redaksjon er å treffe hver dag mellom 14 og 20 på Bulle-rommet Andre henvendelser kan legges i posthyllen. Bulle pr telefon: Intern: 208 Ekstern: (05) 25 8007 Fax: (05) 95 11 21 Teletorg: (1020) 49054

deg selv og alle andre at neste år, da skal alt bli helt annerledes. Men neste år vil halvliteren i Klubben være like billig (forhåpentligvis) og sola skinne like mye... Gudskjelov.

_!~

~e, ~ (- og ellers forlater vi Bullerommet slik det var da vi kom...)

EF og norsk KRONIK

ROLF JENS BI~UNSTAD Rolf Brunstad er l.amanuensis på Institutt for Samfunnsøkonomi.

En videreføring av de 10-15 års tivt brud med denne politikken er jordbrukspolitikk er neppe realistisk derfor ikke uten videre noen ulempe. uavhengig av omNCI'ge blir medlem av EF eller velger å stå utenfor. Hel- Et norsk EF-medlemsskap vil bety at ler ikke en slavisk anvendelse av norsk landlruk må tilpasse seeg EFss dagens EF-regler på norsk jordbruk - fellees landbruksspolitikk CAAP vil gi en rimelig prognose på hva som (Common Agriculture Policy). I det vil bli jordbrukets skje1:ne innenfor fØlgende skal jeg forsøke å vurdere EF. Mye vil avhenge av det faktiske virkningene for landbruket av en tilutfallet av forhandlingene. Men det knytning til CAP. For at det skal synes ikke å være gnmnlag for å være meningsfullt må vi ha noe å . hevde på forhånd at et EF-medlems- sammenligne med. Dagens jordbruk skap vil tvinge oss til en tilpasning og jordbrukspolitikk i Norge vil stå som gir oss en dårligere oppfyllelse overfCl' stCl'e endringer uansett tilav rimelige jordbrukspolitiske mål knytning til EFF, og er derfor ikke enn det vi realistisk kan regne med å noe sanunenligningsgnmnlag. få til utenfor EF. Jeg har derfor forsøkt å nærme meg I forbindelse med Norges søknad om problemstillingen ved å sammenligne medlemskap i EF er jordbruket gjen- to fremtidsscenarier for norsk jordstand for mye oppmerksomhet, slik bruk. Det første scenariet tar utdet også var det i 1972. Av argumen- gangspunkt i det forslaget til GATItasjonen fra visse hold kan man få avtale som forhandlingslederen Arinntrykk av at et EF-medlemskap vil thur Dunkel la frem i desember 1991. bety opphør av matproduksjon på Det andre scenariet illustrerer en tilnorsk jord overhode. Slik er et neppe, pasning til norsk jordbruk til dagens men på en annen side vil det uansett CAP-regler. Det er her ikke tatt være vanskelig å videreføre den hensyn til at forhandlingene kan, og jordbrukspolitikken vi førte i 1970- etter all sannsynlighet vil, føre til og SD-årene. Fra et sosialøkonomisk visse endringer i CAP (for eksempeL og velferdsteoretisk synspunkt er det iform a'v <<arktisk/subarktisk stØtte»). ,dessuten svært vanskelig å forsvare dagens enorme overføringer til Dersom vi skulle få en norsk tilslutjordbruksnæringen. At et EF-med- ning til EF, viser beregningene at lemskap vil måtte innebære et defmi- jordbruket vil produsere mindre, sys-

jordbru

seisette færre og bruke mindre areal enn det gjør i dag. En GA"IT-avtale vil imidlertid også medføre en utvik1ing i denne retningen selv om Norge skulle velge å forbli utenfor EF. En utvikling som likner på GAIT-scenariet vil derfor være det mest relevante sammenligningsgrunnlage:t. Spørsmålet er derfor om et EF-medlemskap vil gi en dårligere situasjon enn dette. Om vi sammenligner GAIT-scenariet med en tilpasning av norsk jordbruk til dagens EF-regelverk illustrert ved CAP-scenariet, kan det se ut som om vi kommer noe dårligen::ut. CAPscenariet gir ikke vesentlig lavere støttenivån når vi tar hensyn til at Norge etter dagens regler ville blitt netto bidragsyter til EFs jordbrukspolitikk. Samtidig vil CAP-scenariet gi større omstillinger og denned større omstillingskostnader enn GAIT-scenariet.JordtnlLketviliCAP-scenariet heller ikke gi noe bidrag til å opprettholde bosetnigen i utkantstrøk. Også matvaresikkerheten kan se ut til å bli noe svekket i CAP-scenariet i forhold til GATI-scenariet Forskjellen her er imidlertid ikke så stor om man tar hensyn til at vi under EF-forhold vil dekke det vesentligste av vårt importbehov fra våre nærmeste naboland. Som EF-medlem kan det også hevdes

at det er EFs samlede matvaresikkerhet som er avgjørende, og ikke enkeltlandenes. Isåfall vil matvaresikkerheten snarere øke ved et EFmedlemskap. En slavisk anvendelse av dagens EF-

regler på norsk jordbruk vil imidlertid ikke gi noen rimelig prognose for hva som ville være et sannsynlig forhandlingsresultat. Utvidelsesforhandlingene vil utvilsomt gi visse endringer og utvidelser av CAP for å imøtekomme særlige behov i søkerlandene. Blant annet fordi dagens regler vil gi utslag som virker åpenbart urimelige. Et eksempel er at Norge etter dagens regler ville bli nettobidragsyter med 4,3 milliarder kroner. Om CAP ble endret slik at det blir omlag balanse mellom bidrag og ytelse for søkerlandenes vedkommende, f.eks. ved at CAP inkluderte særlig støtte til arktisk/subarktisk jordbruk, kunne statsstØtten til norsk jordbruk økes med inntil 4,3 milliarder. En slik økning av statsstøtten ville bringe oss opp på det samme nivået som er forutsatt i GAIT-scenariet. I så fall burde det helt klart være mulig åfåtil entilpasning for norsk jordbruk som ikke er , dårligere enn i GAIT-scenariet.

Innlegget er noe forkortet. Red.


3

TORSDAG 13. MAI 1993

delen av studietiden bak seg kan jeg levende forestille meg, men hva med resten? Jeg håper du har likt deg såvidt godt, i miljøet at det er litt vemodig å måtte forlate det, og det er det helt sikkert for de av dere som har vært engasjert i NHHS. Dere skal vite at vi er dere stor takk skyldig for den innsatsen dere har lagt ned, og vi foretrekker å si <<på gjensyn» fremfor «adjø»!

Torstein

~erntsen

«Med ett er skolen over - du knyttc;~r slipset på... » Noen har nettop hatt sin aller siste eksamen på Norges Handelshøyskole. Ingen flere eksamener - fri resten av livet! Herliig! Gratulererog : lykke til! At det er godt å legge den faglige

.~ce

no. SUPPLERINGSVALG På foreningsmøtet 27. mai vil det bli avholdt suppleringsvalg. Følgende tillitsverv skal besetItes (kandidater i parentes): KKU:

Salgsansvarlig: Utkommanderingsansvarlig: (Mona Oldeide) Vedlikeholdsansvarlig: (Heidi Olufsen) Kulturansvarlig: STAFEITKOMITEEN: 3.stk FAGUIVALGEI: 2 stk 3. kullsrepresentanter INFO. UNALGEI: Leder Økonomiansvarlig Alumnikoordinator INTERNASJONALKOMITEE: Leder: (Caroline Heitmann) Økoansv.: ansv.: (Ingunn Brunstad)

Medlem: (Fredrik Gørrisen) Medlem: (Camilla Beck) BULLE: (Maks. 14 stk) Følgende kandidater har meldt sin interesse: (Martin Foss) (Svein Hedels) (Terje Larsen) (Thomas Bjørnskau) Som dere ser manglier vi fremdeles kandidater. Vi ber interesserte ta kontakt med Ellen i StyreL

stitutter hvis målet er å utdanne ressurssterke mennesker med økonomisk/administrativ kompetanse.

Det virker imidlertid som om mange er uenige ~ed meg på dette punkteL En kunne tro at utenomfaglig engasjement av mange betraktes som uvesentlig når en- tar vårens valgoppslutning i betraktning Ufr. «suppleringsvalg»). Det paradoksale er at oppslutningen om de aktivitetene NHH er en fabrikkhvor man produ- . som skapes ikke er blitt mindre. Det serer siviløkonomer vil mange er fullt i Klubben på interne arrangehevde. Jeg tror de tar feil! NHH har menter, og det er ikke vanskelig å få nemlig en teknologi som gir mulig- ' folk til å komme' på Bedriftshet for masseproduksjon uten å gå presentasjoner. For å bruke en sliten på akkord med kravet til godt klisje: «Aldri har så få gjort så mye håndtverk og individuell utforming for så mange! » av det enkelte produkL Dessuten har vi topp kvalitet i de to innsats- Er tiden inne for en ny måte å drive faktorene: faglig og utenomfaglig NHHS på? Har tiden løpt fra en miljø. Hva som erdenoptimalekom- organisasjon basert på frivillighet, binasjon av disse vil selvsagt være engasjement og commitment? indivduellt, men de kan etter mitt syn ikke betraktes som perfekte sub- Man skulle jo nesten forvente at

HØSTEN 1993

SØNDAGSÅPNE LESESALER! Nå kan du lese på søndager også!! Administrasjonen så behovet og vil holde to lesesaler åpne på Merino i eksamenstiden; den store lesesalen i 5.etasje og høyere revisor lesesalen i 3. etasje. De vil være åpne fra kl. 10.00 -20.00 følgende dager: - søndag 16.mai - torsdag 20.mai - søndag 22.mai - lørdag 29.mai - søndag 30.mai - mandag 31.mai - søndag 6.juni - søndag 13.juni Dette er en prøveperiode, så møt opp og benytt tilbudet hvis du vil ha det neste eksamensperiode også! Oppmøtet hittil har vært veldig bra, mellom 200-300 personer var på lesesalen sist søndag, og været tatt i betraktning ser det ut til å bli en fruktbar eksamensperiode.. .lykke til på eksamen!!! Rebecca

STRATEGIKOMITE På Høyskolens strategiseminar ble det fokusert sterkt på skolens konkurranse-situasjon,bl.a. i en tale av Torger Reve. Plan- og budsjettutvalget vedtok på sitt forrige møte å sette ned en komite, SOm skal se på Høyskolens strategi i lys av dette seminareL Komiteen vil bestå av 5 personer, deriblant studentrepresentanten Kari E. Olrud. Arbeidet skal være ferdig innen 15. oktober.

RebekJca

stud. NHHengasjererseg bare utifra enrettferdighetstankegang. Nårman da i tillegg kan utvikle sin personlighet og få en rekke verdifulle erfaringer, må da nåverdien av et slikt engasjement være positiv? - Hvis det er det som betyr noe! «And now forsomethlngcompletely different». Vårsemesteret (og ikke minst studielånet) går mot slutten, og vi kan se tilbake på nok en hyggelig NHHS-periode. En stor takk til alle tillitsvalgte, medarbeidere, medlemmer etc.'som har lagt ned tid og krefter for studentmiljøet på NHH. Vi har mye å være stolte av!

Tar imot blod med takk! Eksamensstillheten har festet seg i studenter og korridorer. Møteaktiviteten avtar imidltertid ikke av den grunn. Viktige vedtak fattes: I ordbok-saken går det mot en delt løsning med forskjellig praksis på de ulike språkvalgfagene. Engelsk og spansk vil f.o.m høsten '93 åpne for bruk av ordbok under skriftlig eksamen. Tysk går i mot, og det samme gjelder sannsynligvis fransk (i skrivende stund ikke defInitivt avgjort). Kollegiet har avvist forslaget om at antall ganger man går opp til eksamen skal føres på vitnemåleL Imidlertid vil det bli innført bindende oppmelding til eksamen. Det innebærer stryk hvis man ikke møter opp uten gyldig grunn. Forøvrig er det fremdeles, etter studentenes ønske, kun beste karakter som føres på vitnemåleL

FORENINGSMØTE 27.0S

Hovedretten på Hl's vårmeny har vært å følge opp løpende saker i råd og utvalg. Imidlertid har vi også gitt oss tid til litt refleksjon over FU'93 etter halvgått løp: Har vi maktet å følge opp gode intensjoner og ambisiøse mål? Egenevaluering i dagens kritiske samfunn har kanskje en noe haltende verdi, men la oss legge hodet pA huggestabben og se pA hva .vi egentlig har gjort

Sommerferien står for døren, og vi i Ragnarok har begynt å planlegge høstens aktiviteter.

Gå ikke glipp av Foreningsmøte 27.mai, vårens siste og kanslcJe mest spennende ..? Her er noe av det som Fredag 27. august blir det fadder- skal skje: aften. Påmeldinglister vil bli hen&t * suppleringsvalg opp i Vrlmlehallen og utenfor Styre* nytt underutvalg? Presentasjon rommeL av CEMS - komite. Utover den nedtegnede instruksen Fagutvalget, satteFU'93 seg føl* skal vi gjeninnføre ordenen «Den for gendemål: nidkiære Kræmmer»? u - fagsaften er planlagt til 31. au, 1) SynliggjØre seg overfor studNHH. Vi har fått egen spalte i Bulle, egen gust, og Standskvelden vil bli av* betalt regnskapsansvarlig til FU-tavle i Vrlmlehallen og arranNHHS? holdt torsdag 2. september. gerte i mars egen standsdag, med * Stud.Vest - hva syns vi om under innlagtevalueringsskjemaav FU'93. Snittkarakter: 5,7 (NHH-skala). Dersom noen skulle ha ideer eller skuddet? 2) Være et serviceorgan overfor forslag til arrangementer de har sav- Dette er ting som du kan være med å studNHH. "Klagekasser" , eller "Kritikkasser" net tidlig(~re bes de om å ta kontakt avgjøre, så ikke la denne sjansen gå er satt ut på Merino for å lette informed StyreL Vi er særlig interessert i fra deg... masjonsflyten. Salg av kopikort fra ideer til arrangementer under førsteFU-kontoret. Ellers fast kontortjeneste på FU-kontoret man-onskullsuken. fre. Ellen Rebecca , 3) Fd studentpanelene til dfungere igjen, faste møter mellom studentpanelene og foreleserne og gjennomføre kursevaluering . Her er det selvsagt variasjoner fra l· I fag til fag, men vi føler at studentpanelene stort sett har fungert bra med hyppige møter med forelesere, og at kursevalueringen har tatt et sted i riktig retning, dog med begrensninger fra administrasjonens side når det gjelder behandlingsI I kapasitetavevalueringsskjemaer. Vi I I håper at evalueringen kan gjennomEnda en runde i stafetten mot BI har funnet ' I føres i alle fag til høsten. Norges I sted, og vi må bare konstatere at vi er fantas- I ledende økonomiske høyskole kan I ikke være bekjent av et haltende : tiske!! Vi vant med litt over 50 minutter, den : evalueringssystem.

.

~----------- --- -~- -.

=

: I I I : I I I I I

III : +++ :

beste tiden siden 1976. En stor takk til alle dere som løp, dere ga alt og ant.ageligvis mer enn det, og en spesiell takk til stafettkomiteen for en bra utført jobb!! Bølgen......

Ragnarock

I I I : I I I I I

._-----------------_.

Mange andre saker har stått på dagsorden denne våren, som lesesalsplasser, datarom, kollektiv klage i rettslære osv. Men felles for alle disse tiltakene er et nært samspill med studentene. Uten nær kontakt med den jevne stud.NHH.mister FU sine hjerteslag, og blodomløpetstanser opp. Vi oppfordrer derfor stud.NHH til litt blodgivning når høsten tar til, så skal vi tilrettelegge blodoverføringen. Hilsen Oskar FU'93


TORSDAG13.MAll993

LESERBREV To whom it may

concem .. Bulle har mottatt et brev fra en engelsk student som ønsker å komme i kontakt med norske studenter. Vi opererer vanligvis ikke med kontaktannonser, men falt fullstendig for dette rørende brevet. Jeg er 25 år gamle student i England og studerer dental teknologi. Jeg vil gjeme få noen norske venner for å skriver brever med. Oppdaget meg at jeg liker mye det norske språket. og har srudert det i nesten to år. Jeg tror at det skal væn:: meget fordelaktig til å pusse mitt norsk med brever, bortsett fra å være meget interessant å få kunnskapen om norsker mennesker.

Glenn Hwnphreys Cavendish Hall of Residence Cavendish str. Manchester England

J~ .1~:

av NHH... ette er for duml I årets

pr0gt'am for "Vårens sprøesteeventyr"harrektorene ved de to konkurrerende skolene som seg hør og bør fått avsatt plass til hver sin hilsen til stafettdeltakerne. Med all respekt for rektor Leif B. Methlie og NIffi er det vår mening at "vårt" innlegg ble brukt på en lite gjennomtenkt måte. Sitat: "Kom mai du skjønne milde! Ja, vi pd BI og NHH vet hva det innebærer: wirens sprøeste eventyr gdr av stabelen. SdvidtjegJorstdrerdetidr

jubileum - i 20 dr har denne stafetten pdgdtt. Vi håper pd god innsats fra alle deltoJcerTII.!, men sarlig fra NHHlaget. Nd som BI kaller seg Europas nest største handelshøyskole, md vi vise dem at størst iJcJce er best. Her er det lareresSUTsene bale hver student som teller -og der er iallefall iJcJce BI størst! Jeg ønsker alle bdde innsatsfylte og hyggelige dager" . Vi synes ikke det sømmer seg å benytte en i utgangspunktet hygge--

lig anledning som dette til å fremheve vår egen fortreffelighet. ved å hakke på BI med hvor mange faglige ansatte vi har per student i for~ hold til dem. Rektors hilsen kunne etter vår mening blitt brukt på en bedre måte ved for clcsempelå trekke frem det positive med det samarbeidet som tross alt eksisterer, og også viktigheten av å ha gode konkurrenter. Saken er isolert sett ikke stor. Allikevel føler vi dessVerre at den føyer seg inn i et mønster der profileringen

av skolen virlcer tilfeldig og lite koordinert Atrektm'S hilsen til stafettens 2O-års jubileum er et år for sent ute, fårvel Stafettkomiteen taansvaret for. Vi vil også gjeme benytte anledningen til å gratulere NHH med seieren, selv om vi tviler på at det var skolens fagligeressurser som gjorde utslaget

Per Eikrem og Espen Marcussen (begge 4./cuJI) PS. Innlegget ble sendt rektor til orientering mandag 3. mai.

Pip-pip, og jeg sier ikke mer.... ,

I disse patriotiske dager, har vi fdtt lederen for Antirasistisk Senter, Khalid Salimi, til d skrive et lite innlegg om ndr nasjonalfølelsen tipper over til nasjonalisme eller endog rasisme.

H

vor mange «folkeslag» fin nes på jorda? Hvordan kan titusener av språk kommunisere med hverandre? Søker vi mennesker ensomhet. eller er vi i hovedsak sosiale vesener? Jeg

har alltid vært opptatt av grenser, Hvordan de bygges, hvordan de flyter, hvorwliIl de krysses, og hvordan de rives ned. Jeg har vokst opp som en del aven generasjon som høstet resultatene av den oppvåknende nasjonalfølelse. Pakistan ble en nasjonal enhet etter selvstendigheten

/ '"

av India i 1947, og ble dermed den første stat med religion som grunnlag. Senere oppsto staten Israel på samme grunnlag. Jeg har sett - og fortsatt hører jeg - historier om de millioner som ble rammet av den nasjonale oppbygging i 1947. Jeg

~~

i~

® .'

,

Det må være erfaringer fra historien

og alt det som jeg har lært i alle disse årene, som har bygget inn en «føler» i kroppen min. Hver gang noen bruker nasjonalfølelsen, slår denne

/~Antirasistisk

NHH-Ringen hører mednår du har avsluttet dine studier. Kan bestilles hos Randi Nordrtrønen eller direkte hos gullfmed

~OAVID'ANDERSEN

har derfor alltid hatt vanskelig for å kjØpe nasjonalistiske argumenter.

EFTE AS

INNEHAVER EMIL L Y TSKJOLo

RJdhusgt 2 -Bergen t((05 - 31 00 80 Ringen kOffer: gammel modellkr. 224any modellkr. 1.21 a-

Senter

føleren ut - bip-pip. Er det fordi jeg er er redd for at dette kan føre til å ekskludere noen? Nasjonalfølelse som fører til nasjonalisme brukes ofte som et beskyttelsesmiddel. Dette kan være rettferdig, men ikke nødvendigvis riktig. Nasjonalismen tilbyr svar på noen av de mest kompliserte problemstillinger. Ofte virker dette nalturlig, men ikke mer nawrlig enn når man sier at arbeidsløshet er et resultat av at flere har kommet til. La meg få dette ut som jeg tenker: Av og til er samfunnsproblemer eller spørsmål vi m.øter til daglig så kompliserte og har svar som enda mer kompliserte, slik at vi blir tilfredse med vik.arierende svar. Nasjonalismen virker som en løsning i denne forstand. Når Margareth Thatcher sier «vikan ikke la andre kulbIrer oversvømme England», så slår føleren ut. pi-pip. Og det skjer akkurat det samme når Litauens nye ledere bruker lingnende ord selv om de mener det er mer rettferdig fordi de er i forsvarsposisjon.

I det fine høstværet sitterjeg sammen med en venn på et utested. Det er mer enn et glass kaldt hvitvin jeg er interessert i. Jeg vil gjeme vite alt om det min venn har gjort i det siste. Det kommer en fyr bort til oss og vil gjeme sitte ogprate om løsningen på alle verdens problemer som han tror er jobben min. Skal jeg være mQUakelig og høflig, eller skal jeg pent be ham gå? Jeg harretttil å sitte sammen med min venn, men hvis min innstilling bygger opp vanen for å være avvisende, da har den tatt over mitt eget behov i en spesifik sibIasjon for å sitte sammen med en venn og ikke bli forstyrrel Er mitt ønske om åsitte sammen min venn bare et vikarierende moment for ikke å ha noe med andre å gjøre? Det må jeg tenke over tre ganger før jeg sier nei til den «påtrengende» fyren.

Jeg har ikke noe i mot at en dansk skal være dansk, eller at en nordmann skal være nordmann. Føleren min piper ikke på del Men når det å være dansk eller norsk kommer foran det å være menneske, da sier det pip-pip.

Å få lov til å være det vi er , er ikke nøvenigvis det samme som å bevisst gå inn for inklusjon og dermed eksklusjon. Nasjonalfølelse brukes stadig for inklusjon, rasisme er en av de verste fonner for eksklusjon. Da piper føleren høyt Jeg sier ikke mer.

Khalid Salimi Antirasistisk Senter


B

Har vi fått vinnerkultur i Norge?

H

va er det som er iferd med å skje med norsk idrett? Vi vinner jo hele tiden, vi vinnerikkebarepå langrenn og skøyter som vi har gjort i en årrekke, med noen avbrudd selvfølgelig, men vi leder gruppa vår i fotbalkvalifIseringen, vi kom med i a-vm ihåndball,hoppernehopperbakken ned , Aamottasan er verdens beste alpinist. Hva er så meningen med denne innledningen, leser vi ikke nok om sport i VG og Dagbladet, trenger vi sport i Bulle? Dette skal jeg ikke diskutere i dette leserbrevet, det jeg skal få dere til å forstå er at kulturen i Norge er iferd med å forandres. Det har ikke vært vinnerkultur i norsk idrett før, vi har hatt enkelte vinnertyper i enkeltpersoner som Grete Waitz, InJgrld Kristiansen, og Geir Karlstad, men det som skjer nå er at hele laget er bra, jeg holdt på å si at alle norske idrettsUtØvere er blitt bedre. Deter blitt vinnerkulturinorskidrett,oghvaharskjedd med svenskene somharværtsågode til å tenke positivt, jo de misunner oss, de blir sure når Bjørn Dæhlie tar piruett før han paserer målstreken. De sier at noe sånt ville aldri Gunde Svangjort! Men hva så! GundeSvan har vel aldri vært noe forbilde, han har vel aldri lagd noe show, han er vel ikke noe morsom!

H

vorfor har vi fått vinner kultur i norsk idrett, jeg vil ,si det på en organisasjonsteoretisk måte, vi har rett å slett fjernet en del dysfunksjonelle normer som har eksistert i norsk kultur, i norsk måte å tenke på. Hva er så disse dysfunksjonelle normene som har eksistert i norsk kultur. Det er flere, men spesielt jantelovsmentaliteten har vært hemmende for vår evne til å få til ting sammen, de som gjør det bra eller tror de er noe blir hengt ut i Bulle eller i Kapital. En annen dysfunksjonellnorm erskippertaksmentaliteten som eksisterer, vi kan ta et realt krafttak nå å da, men jevn solid arbeidsinnsats over lengre tid er det få som har vist, men det er ofte dette som gir de virkelig gode resultatene.

J

eg oppfordrer deg stud.NHH, bli med å forandre kulturen i Norge, det kan virke som en vanskelig oppgave å forandre en mentalitet som har eksistert i Norge i sikkert 100 år, og det er litt mye forlangt av oss, vi har sikkert andre ting vi kunne tenke oss å bruke tiden vår på. Men vi har tid til å gjøre noe med våre egen mentalitet, det koster nesten ikke krefter engang. Vi har tid til å gjøre 'noe med kulturen på Norges Handelshøyskole i Bergen. Skal vi gjøre det, gidder vi det, må vi det? Vi skal gjøre det, vi gidder det og vi må det! Hvis ikke så banker jeg dere opp,driter dere ut, j .... feiginger.! De arbeidsledige i Norge trengeross, de trenger håp for fremtiden, de må forstå at det nytter. De vil fatte håp hvis ressurssterke ungdommer bruker sine krefter på å skape arbeidsplasser. Det er det de ønsker av oss, ikke at vibare skal flytte penger, lage konkurser, kjøpe og selge bedrifter eller aksjer.

P

S

vein Aaser i Hafslund vil du . kansjenevne.Pøh! Hankom til dekket bord. Hva lever Hafslund av idag, jo kontrastmiddelet Omnipaque, og det ble oppfunnet før Svem Aaser kom til Hafslund Hva med Trygve Hegnar da, han er da flink. Det er mulig han er god med pennen, og god til å flytte penger. Men Trygve Hegnarerfremstepådriver fG" jantelovsmentaliteten i Norge, han preger denne kulturen, han er ingen vi trenger å se opp til. Hvem~viseopptilda, vi trenger noen forbilder. Se opp til de som fant ut at vi kunne tjene på vannkraft i Norge, se opp til Birkeland og Eyde som startet Norsk Hydro, se opp til de startet oljeeventyret i Norge, se opp til Kjetil Andre Aamodt, se opp til Gro Harlem Brundtland som er pådriver for internasjonalt miljøsamarbeid og kamp mot rasisme. Men ingen av disse er økonomer sier kimskje du, men en ting har mange av oss til felles med disse. Vi har glød og ungdommelig pågangsmot, mange av OSiS har stor selvtillit og tro på egne ideer.

erGyllenhammarvarherpå symposiet en gang på 80tallet. Han spurtehvormange ruk: denne gløden til noe, av studentene som kunne tenke seg bruk energien i deg selv, ta å jobbe med industri, eller produkvare på din egen drivkraft, sjon. I begynnelsen skjønte vel ingen spørsmålet og ingen rakk opp ikkelajantelovsmentalitetentaknekhånda, etterhvert skjønte de det og ken på deg. Gjør noe for Norge, skap noen få hender kom i været. Såsptirte arbeidsplasser! Noe som har inspihan hvor mange ~m kunne tenke rert meg er noe som har stått i Bulle, seg å jobbe med fInans, nesten alle noe om verdien av å gå en tur. I dette hendene kom i været. Gyllen- ham- herlige vårværet har jeg gjort nettmar ble skuffet, det var ikke akkurat opp dette, jeg har gått turer i fjellet, grunn til å se lyst på Norges fremtid. gjerne alene. Du får mulighetene til Vi må innse det folkens, bergensere å tenke, stikke fmgeren i jorda, fmoe elsker oss ikke, vi blir ikke tiljublet ut hva man egentlig holder på med. på byen, des~rtil og med revyen Vi trenger det litt alle sammen, fmoe vår. Enda Uken er noe vi gjør på ut hva vi holder på med. frivillig basis for bergenserne. Dette va er det egentlig vi holder er selvfølgelig utslag av norsk på med her på skolen? Det jantelovsmentalitet etter suksessen i varierer vel ganske mye, Uken 90, vi skal ikke tro vi er noe. Hold kjeften på dere j .... journalis- noen har det gøy og utnytter den ter! Vi er såvisst noe, vi kan lage herlige studenttiden, den beste tiden revy og moro for bergensere. Ber- i våre liv. Og hva er meningen med gensere er ikke imponert over ar- - livet, jo det skal jeg fortelle deg, beidsplassene vi har skapt i Bergen, meningen med livet er å ha det gøy! det var stØrre kremmeråndheri byen Enjoy the ride! Life is a ride! før NHH kom hit. Nordmenn flest er ndre igjen driter seg lodd ikke imponert over hva siviløkonorett ut, de bruker all sin tid mer har fått til. De eneste som er på å lese, på å bo inne i imponert over hva siviløkonomer bøkene sine, det kan da ikke være har fått til er siviløkonomer selv.

B

H

A

noe gøy. Selvfølgelig kan det være gøy å få gode karakterer, men det er ikke dette som gjør studenttiden meningsfull. Ubåter er dere, vi ser dere på immaktrikuleringen, så dukker der ned i bøkene deres, og kommer ikke frem før dere skal hente vitnemålene. Det er selvfølgelig forskjell på å barbere seg og kappe av seg hodet, men ingen har tatt skade av å komme fra handelshøyskolen med middels karakterer. Til og med meg selv med mitt latterlige snitt kommer til å få jobb, kommer kanskje til og med til å bli headhlmtet. Hvorforerjegså sikkerpådet,jeg er initiativrik, jeg viser engasjement, jeg harengasjertmeg i utenomf~glige aktiviteter på Handelshøyskolen. Dette er egenskaper som1>lir verdsatt når man skal ut i jobb. Jeg får kanskje ikke jobb i McKinsey, hva så, deres problem!

D

et skjer veldig mye posi .tivt på NHH, vi er særde les initiativrike, vi har ett av de rikeste studentmiljøene i verden, men utviklingen er ikke så p0sitiv, det er nesten grunn til bek. ymring. Det er noe annet som inspirerte meg til å skrive dette, nemlig det al vi i UKEN skal ansette ressurspersoner til å begynne å jobbe nå. Vi fikk niange søkere og det er vi glade for, vi fIkk ikke færre enn sist,.,men vi burde fått mange flere. Vi gir dere en glimrende mulighet til å lære ledelse, vi gir dere en glimrende mulighet til å være med på mye moro, mange turer, treffe nye venner, få et rikere liv. UKEN er gøy, du kan være med allerede nå, derfor gir vi dere en ny sjanse. Motivasjonen bør ikke være å tjene mye penger, motivasjonen bør være den samme nå som i resten av livet ditt, nemlig at du kommer til å få det gøy, og det er det som er meningen med livet.

H

vem skal være våre forbil der her på skolen. Ta ini tiativtakerne til Dovregubbens Hall-prosjektet. Dette er engasjement, dette er nyskapning. De som engasjerer seg i det utenomfaglige miljøet og bruker sin fritid for at andre skal få det bedre. Styret med sin kampanje om å få folk til å engasjere seg. De som starter små

LESERBREV bedrifter for seg selv, de fmoes faktisk her på skolen også. Det er masse å glede seg over her på skolen, engasjementet er stort. Det som er så synd er at når vi blir ferdige her på skolen tar vi på oss siviløkonomhatten og blir sitt-og- hvil-gnomer, med nisselua i hånda. Vi som har lært så mye om det å lede en bedrift, om økonomi, om ledelse av mennesker, vi kan å lede bedrfter. Hvorfor står vi da der med nisselua i hånda og ber på våre knær om jobb? Hvis det er så forbanna vanskelig å få jobb, kan dere ikke lage deres egen arbeidsplass, det er ikke så vanskelig som man skal ha det til. Viktigste ressurs er engasjement, og tro på egne ideer. Har du ingen ideer så skaff dem, de fmoes mange steder, det fmoes hopetall av kreative nordmenn. Ideene finnes på Høyteknologisenteret i Bergen, i Sintef-miljøet i Trondheim, forskerne har ideer, til og med våre egne forelesere har ideer. Til og med deg selv har ideer, bruk noen av dem. Vet ikke hvor mange av dere jeg når fram til med dette. Jeg er sikker på at jeg når fram til de jeg pratet med på lørdag, baredeternok. Til dere andre, hvis dere ikke vil være med på å gjøre noe for Norge, se på øynene mine hvis dere ser med i gangen. Se gløden i mine øyne!

H

hlleluja.!! Til Jan S. Johan essen, Gudmund Hernes, Gro Harlem Brundtland og Ingeborg Kleppe. Dette er mitt bidrag fra produktutviklingsseminaret i vftr, det var inspirerende. Til Leif B. Metlie, dette er mitt bidr~, hva er di~? Til Trygve Hegnar, hva om du brukte din energi og ditt engasjement på andre ting enn å slenge dritt , og forsure miljøet hos de som prøver å skape noe i Norge. Alle kan slenge dritt, du har en avis å gjøre det i, det gir deg stØrre makt, jeg tror du liker det. Rolf/. Skår, 2Avd. (innlegget er noeforkortet, red)


8

TORSDAG 13. MAI 1993

GRøNNKLEDDE & o o Semesteret ferdig? Det er feil, det! Innspurten blir vik1tig for Optimum, og nært forestående er TV-opptreden, 17. maifrokost og en kort, men intens turne i 'fjordstroka innafor'. No livnar D (evt D#) i lundar!

VA R KAI E

UNDERUTVALG NHHS VÅR 1993

F

or oss har det selvfølgelig fra før - stjernespekkede vært grønt (og vårlig) helt \ underholdningshappening u$cene siden janua~. FotIandsvåg- 2", og vi takket ja. Vi kom, sang og "seminaret" ble tradisjonen tro av- vant Runde 2 går av stabelen 21. holdt på fuktig vis. Det gamle munn- mai; følg med, følg medl Etter dette hellet om at Optimillm synger langt, har vi hatt en pågang uten like lenge og godt(?) ble stadfestet ved Gaggul)et:tcr"våreminentelangspillen lang og innholdsrik plate fra 1991, Be Green Or Be intemintemaftelll (sic) . Gone. Fremdeles har vi et lite restBasbadercluben Op Fra Dybet af opplag igjen, og interesserte kan Celsius 007 melder om et godt opp- kjøpe den hos studentsekretæren eltak: 2 basmedlemmer og 1 medlem ler henvende seg til vår posthylle. per association ble innlemmet (l) i Begeistrede fans har kunnet overden ædle forsamling. FotIandsvaag være våre tåredryppende gode konRiver har sjelden vært friskere og serter for et utall eksterne oppdragsbreddene sjelden hvitere, og dette givere. Dessuten har skolen nydt resulterte i at tenoren pådro seg en godt av våre bejublede røster ved en lei lungebetennelsc:~. rekke tilstelninger på denne sivilisaTV2 hadde tryglet og bedt om vår sjonenshøyborg. Viharkastetglans deltagelse i sin storslagne og - også over Sangrias jubileum, Midtuke-

festen og Internaften. Forøvrig har Symposiet hatt anledning til å benytte oss vederlagsfritt (skulle bare manglel). Og igjen var fjernsynet oppmerksomt på plass. Uketuren ble denne gang lagt til

Finansgruppen F

inansgrupp~ns

har dette se mesteret hatt 3 seminarer og 2 ekskur:sjoner. Braksuksessen var Russland-seminaret medbl.a NRK-kjendisen Hans Wilhelm Steinfeld og Arve Johnsen. I et fullsatt auditorium A fikk vi lære om dagens situasjon i Russland ved en utrolig fengslende og levende framstilling. Noe mindre folksomt var det da representanter fra Rieber & Søn og Bergen kommune fOrtalte om finansiell risiko i praksis. Men som et typisk seminar i FG's regi, var også dette interessant på sin måte. For spesielt interessert:, arrangerte vi et videregående kurs i opsjoner og futures. En heltent noteringsleder fra Oslo Børs forel~te. Strategier, grekere og andre tA~maer ble belyst og demonstrert med praktiske eksempler. Dette ble utført på en profesjonell og lærerik måte. Finansgruppen har også vært ute og reist Et tjuetalls medlemmer besø~ i januar storbyen New York. Her var det full fart og en drøss med bedriftsbesøk. Den andre ekskursjonen gikk til Sparebanken Vest i Bergen. Kanskje ikke like eksotisk som the Big Apple, melll det gav i alle fall god innsikt i driften aven bank.

Sandvika, hvor BI lokket med fatale femmes etc. på Sangkaret sitt. Optimums fraksjon av mannsrøster, BusS topS ingers , tok turen over fjellet Dette kan du lese om anllletsteds i Bulle.

SUCCESS .

LUFTEN!

Våren er over oss og sommeren eri anmarsj. Med hodene begravet i lærebøker og forelesningsnotater, oppsummerer vi hva som virkelig skjedde i aud. max. Oppgjørets . time n~rmer seg med stormskritt, og tiden er inne for tilbakeblikk. Selvfølgelig nytter det ikke bare å sette seg ned og hvile på sine laurbær. Man må se framover. Høstens semester er under full planlegging, og her kommer det endel godbiter. Som vanlig sender vi en gruppe 1. kullister til Oslo for at de skal fInne ut hva det er de utdanner seg til. Med andre ord en real ekskursjon. Spennende~rerkon~t

Ellers så er det vel verdt å nevne at høsten 1993 vil bli husket som det semesteret hvor interessen for Oslo Børs nådde uante høyder på NHH. Til høsten introduseres nemlig B0RSSPILLET. Hva er det? Jo B0RSSPILLET er en konkurranse i regi av FG. Her er det om å gjøre å kjøpe og selge aksjer helst med profItt, selvfølgelig. Ved hjelp av skolens datanettverk, skal vi simulere virksomheten på Oslo Børs. Er du ekstra flink, kan det kanskje vanke en flott premie også ll Føler du at du

vet for lite om aksjer og sånt? Fortvil ikkel Som vanlig arrangerer vi et ABC-kurs i bØrs. Dette _blir jo hyperaktuelt i forbindelse med B0RSSPILLETI Andre interessante seminarer står også på programmet Flere avsløringer kommer til høsten, så følg med i BUll..E og les oppslagene våre rundt omkring på skolen. FG har også innledet et samarbeid med Filofax Norge. Til høsten vil denne personlige planleggeren være å få kjøpt til en fantastisk pris gjennomFG.Medlemmenefår detgunstigste tilbudet, men alle som ønsker får lov å kjøpe. Det er mulig å reservere en Filofax allerede nå ved å gi beskjed i FG's posthylle. Se notis ved posthyllene. Da gjenstår det vel bare å ønske alle lykke til på eksamen. Ha en god sommer, og velkommen til Finansgruppen og et spennende semester til høsten l

HØStsemesteret vil bli preget av storstilt marlcering av at vi runder vårt føste decennium. Det blir et gedigent jubileum den 1. oktober, med festforestilling i aulaen og greier . ..

N

å har vi snart lagt bak oss en aktiv sesong med mye munter sang, og i disse fine mai-dager kjenner vi hvordan hormonene bobler i kroppen. Snart er sommeren her og da er det hjem til Sogn og Sunnmøre for å lade opp til en innholdsrik høst og en ny vår. For tiden driver vi å planlegger neste skoleår og vi har mange baller i luften. Til høsten har vi blant annet Uketur til Trondheim, Kramboden!'5 og Plateinnspilling. Til v:hen blir det OL-tur, Uken og S-års jUlbileum. Men først og fremst prøver vi å ha

det moro og sosialt internt, og vi har plass til flere viss dere har lyst Spesielt lengter våre piger etter flere grove røster for felles harmoni. Opptak blir det til høsten og terskelen er ikke så høy som dere tror. Er du en freelance dusj sanger er du i vår målgruppe. Då gjennstår det bare å ønske dere alle får en fIn sommer, og husk å lytt til din indre stemme så kanskje vi sees til høsten.

Med hilsen Sound of Success


7

TORSDAG 13. MAI 1993

o

SANGRIA: E

n travel, men morsom, tid har det vært. SemestJeret be gyntJe med sang og dans dØgnet rundt, og planlegging av selve lO-års Jubileet. Vi håpet på mange gjestJer,fine gaver, etgnistrerxk show og en og annen spontanfes:t. Litt skrekk og gru ble det oppe i <kt hele, men med bodyguard og en vellykket gebursdagsfeiring bak oss ble alt så meget bedre. Fortsettelsen som vi hadde håpet roligere, ble slett ikke slik. Nå stod

K

Til slutt ønsker vi alle en God Sommer, og sier samtidig farvel til «våre» som forlatJer Sangria til fordel for Tyskland, Spania, Belgia og Bahrain.

I DYP TAKKNEMLIGHET••••••

KU-VaIJulill takker for seg e~ter et hektisk og begivenhetsrikt semestJer, i trygg forvis(s)ning om at livet vil leve, selv utJen Valball som tilfluktssted i glade og tunge: stunder.

Det er selvsagt lett å bli patJetisk når man skal skrive nekrolog over et utvalg som har arbeidet så iherdig, og så uegennyttig som vårensKKU. DeterfristJendeå sitere en ikkeukjent statsmann: " aldri har så få gjort så

meget ... " Ikke desto mindre vil vi her forsøke, i den nøkterne og beskjedne stil som kjennetegner oss, å oppsummere (helt objektivt) vårens suksesser slik vi opplevet dem. Som en naturlig følge av aktivitetenes mangfold og veldige omfang er det dog neppe noen gitt å bære med seg alt i erindringen.

Klubben/KKU er som kjent selve bærebjelken og ryggraden i den studentforeningen vi alle setter så høyt, således innebærer et verv i KKU et uhyre ansvar for vår alles velferd. Så kunne man kanhende tro at det var et utvalg knuget av sitt ansvars tunge bør, som tok fatt på den høyst nødvendige renoveringen av Klubben tidlig i januar? IntJet

Den bedre halvpdel æv KKU-vdr '93

N

takkefestJer, en utsatt «hjemme hos»GF og et økt antall opptredner for tur. Det ble sunget for Symposiet, for Foreningen For m.fl., og med sanger som «Sisters» og «Ride Ranke» fant vi vår nisje; Kommunens Likestillingsarrangement.

SVfE VERU ' • VA REN ·'93

ok et semestJer i flerstJemt sangerrus går mot slut tJen, og S"æveru' kan se tilbake på et ritt på suksessbølgens topp. Opptredener over det ganske land såvel som i utlandet, og blant disse kan nevnes en uforglemmelig fremføring i Den Kongelige Norske Ambassade i London. Siden i høst har en Svæverist gått over i pensjonistJenes: rekker og en er

kommet til. Gid de lenge, lenge, lenge svæve må...... . AktivitJetsnivæt har vært høyt denne våren, og detstartJet friskt med Sangria-jubilæti midtJen av februar. Uken etter svævet vi over til London, hvor sesongens GF ble avholdt på The Norwegian Oub. Tog til Skottland til mølJe med Pirum og Candiss fra Trondheim, og fra dette besøket kan et besøk på Glengoyne Destilleries

trekkes fref\l. I skrivende stund er det nettopp skrivingen som står sentralt for enhver Svæverist, og Svæveru 'kan med glede melde at kantaten er i rutJe. Fremføringen av årets 17.mai-kantalJe vil derfor bli lagt til mandag 17. mai. Vel møtt! Markør

kunne være fjernere fra sannhetJen. Allerede fra førstJe stund var det klart at Valhall var seg sitt ansvar bevisst og sin oppgave voksen. Med oss selv som enestJe refieranse var vår utfordring stadig å overgå . oss selv, en utfordring vi be~jærlig grep, og tross økende vanskelighetsgrad mestret til det fullkomne. Ingen oppgave var for stor, ingenforelesning for viktig og ingen lærebok . var for spennende til å stanse Valhall. Skal noe av vårt arbeide fremheves spesielt må det bli vår Ultrettelige evne til å "være til stede". Aldri måne noen tØmme sitt beger alene i

Valhalls tid. Det føles naturlig å sitJere vår eminentJe kulturansvarlig, som umiddelbart ettJer felting av et ukjent antall bjørnunger skal ha uttalt "kultur - er å nyde". Med det overlatJer vi klubben til høstKKU, og setter vår lit til at deres fintfølelse vil avholde dem fra å forandre en tØddel på klubben slik den nå frem~tår!

For KKU CH®

P.s. Agi er å få, vi fikk: mer enn vi ga.

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

------


8

TORSDAG 13. MAI 1993

STUIDENTENES· STønitGRUPPE FOR RAne»STlnELSEN

BIG BUSINESS BAND o

PAGLAnlSEN Big Business Band har hatt et meget innholdsrik år, med en mengde . dyptgripende forandringer. Repertoaret vårt har blitt forandret kraftig, og på besetningssiden har vi fått en vokalist inn i våre rekker. Vokalmulighetene utvider vårt «produkt», og når Bluesl)rotherslåter gjaller gjennom lokalene, slipper selv de eldste tantene seg løs ...... Spillejobber står i kø, og det siste ' året har vi hatt tilsammen ca. 20 ordinære spillejobber. Dette har vært alt fra bryllup, konferanser og landsmøter, til spilling under ØVL, høstball, jazzklubber etc. Noen oppdrag dette semester bør dog trekkes spesieltfram: - BigMus har på rekordtid blitt en institusjon hvor båe~NHHereog folk fra Høyden kan slå lut håret sammen. Stemningen er alltiid helt i taket, og Bulle har blant annet skrevet « •••og tydeligvis er det få andre arrangementer som har stØlTe appell til massene enn en skikKelig Bierstube i god gammel BigMus tradisjon.» - Internaften varet ;annet klart høydepunkt dette sem~~teret Biskop Lønning og hans Big Burzum Band slo skikkelig an, og ble et samtaleemne i flere uker h(~r på huset Og etterpåble biskopen selvfølgelig med på fest på Kammerset - BigMus in der Alpen ble nok et høydepunkt, og det tok oss flere uker å komme oss etlterdenne påsketuren til Zell am See i østerrike. Her lå høydepunktene ltettere enn hva som hva sunt for legemet På spille- . siden innviet vi blant annet et nytt uteste i Zell sentrum, og innehaveren fikk den drømmc~start han hadde

håpet på, og overøste oss med Jfigermeister og øl. Vi ble også forespurt om å spille under ishockey kampen mellom Tsjekkia og Østerrike som gikk av stabelen den uken vi var der. (En oppvarmingskamp foran VMi Tyskland). Ishalls-spilling er ikke akkurat det vi driver med til vanlig, og ville helt klart bli en ny opplevelse, så vi slo straks til. Kaldt var det, men det var tusenvis av mennesker og stor stemning!

Kammerset BBB har som de fleste vel har merket pusset opp sitt lille rom inne ved pumperommet iløpet av året Store forandringer har funnet sted, og Kammerset (som rommet har blitt døpt), har blitt et midtpunkt på festene her på huset Mye tid og penger har blitt lagt ned i dugnad, men det har båret tydelige frukter og har gjort sitt til at det sosiale i bandet neppe har vært bedre noen gang.

Logo' Bandet har nå eksistert i snart ti år uten å ha en skikkelig logo. Dette har vi nå rettet på, og fått noen fra Kunst- og Håndverksskolen til å hjelpe oss. Logoen er i trykken, og

vil snart begynne å besmykke skolen...

Plate/jubileum Som nevnt runder BBB snart ti år (i 1994), og planer for jubileumsmarkeripgen er allerede igang. Plate skal også gis ut, og denne kan det være aktuelt å sette i gang med allerede til høsten. Vi håper på å kunne ta opp et knippe låter hvert semester framover, slik at vi har mye å velge fra. Vi har allerede vært i kontakt med både NRK og TV2 og diverse plateselskaper, og et samarbeidsprosjekt er på gang. Tredje utgivelse på Big Business BandRecords er rundt hjørnet .

Opptak Vi har vårt årlige opptak til høsten like'etter førstekullsuka, og alle som har lyst er hjertelig velkomne til å prøve seg. Legg en lapp i posthylla vår, kom på en av øvelsene våre i Aulaen (evt Campus) på mandager mellom 19.30 og 22.00, eller grip fatt i en av oss dersom du lurer på noe. Vi trenger alle typerinstrumenter, men spesielt trompeter.

Leder Øystein Økland

Professor Thorolf Raftos pris for menneskets rettigheter har på kort

finnsomhet og kreative løsninger på innfløkte oppgaver!

tidfåttetmegetgodtrennom~istore

Pre ah Maha Ghosananda

deler av verden, og mennesl,eri seks land har fått en verdifull StØ'tte til sin kamp for menneskets rettigheter. Etterhvert som Stiftelsen luill" fått økt internasjonal anerkjennelsc~ for sitt arbeid, har arrarigementetnmdt prisutdelingen vokst i omfang og arbeidspresset på stiftelse~ styre har Økt tilsvarende. Våren 1991 fant derfor en gruppe NIffi-studenter at tiden var inne for å starte en stØttegruppe for å hjelp Stiftelsen med alt det praktiske arbeidet som er nØdvendig i forbindelse prisutdelingene.

Støttegruppens arbeidsoppgaver Siden den gang har stØttegruppen værtmedpåtoprisutdelinge~r.1 1991

gikk prisen til Elena Georgievna Bonner fra Sovjetunionen og i 1992 tilPreahMahaGhosananda1iaKampuchea. Mange sene nattetimer og mye frustrasjon har det blitt før utdellingene, men det er et meget givende~ arbeid, og det er utrolig gøy når diverse fantastiske mennesker fra ~tlle mulige verdenshjørner SlrØmm~~r inn til Bergen rundt den 4 november hvert år. Dem man har jobbet så mye med og forberedt så mye for er plutselig der. I stØttegruppen er det en utrolig bra sarnarbeidsatrnosfære, og vi har mange forskjelligartede oppgaver, det er alt fra kjedelige mas:sebrevutsendelser til å ringe til staitsledere og ambassader rundt omkring i verden. Plutselig har du et verde~nskjent navn på den andre enden av tråden og det er bare å snakke ivei som best du kan. Innsatsen er ikke bard tid og arbeidstimer, men like my~~ i opp-

Ved fjorårets utdeling gikk altså prisen til «Den Fryktløse Buddhistmunk» fra Kampuchea. I et land hvor hver fjerde innbygger ble myrdet eller sultet ihjel av et fanatisk redselsregime i årene 1975-79 og som senere var okkupert av Vietnam, arbeider denne buddhistmunken energisk i ord og gjerning for å skape forsoning, håp og fred.

Dith Pran I tillegg til selve prisutdelingen arrangerte vi også en egen Rafto-forelesning med Dith Pran, overlevende fra dØdsmarkene i Kampuchea og hvis historie har blitt fortalt i den sterke filmen «1be Killing Fields». Det han kunne fortelle var sterkt og gjorde et skikkelig inntrykk på alle i salen. Etterpå var det paneldebatt med Henry Henne (Prof~sor ved UiB og Sørøst-Asiaforsker),HanneSofie Greve (FN-observatØr l Kampuchea og lagdommer) og Jane Mahoney (USA-representant for Inter-Religious Mission for Peace in Cambodia). Etter at alt var over og alle brikker hadde falt på plass var de nærmeste dagene preget aven merlcelig tomhet hos alle oss som hadde jobbet så intenst med dette, men vi er nå igang med å forberede oss til høstens utdeling. StØttegruppen trenger flere folk til høsten, og vi vil avholde et informasjonsmøtei begynnelsen av n~te semester. Er du interresert kan du også legge en lapp i posthylla vår.

Studentrepresentant i RaftoStiftelsens styre Øystein Økland

HANDE~LSGRUPPEN Som Bulles lesere nok har lag~merke til, har skoleåret 92/93 vært (:t aktivt år for Handelsgruppen. Vi kan se tilbake på interessante bedriftsbesøk til bl.a. BSB Bates, Toro, McDonald's, Smaks Salater, TV2 og Hansa, og temamøte:r med Geelmuyden.Kiese, Tine og Levis. I tillegg har vi gjennomført kurs i henholdsvis mark~føring og strategi.Altdetteharmedlemmenekunnet ta del i for kun 100 kroner, og ikke nok med det; dere som ,tllerede

er medlemmer vil få 50% rabatt neste år. Vi er allerede godt i gang med planleggingen, og høstens program sex ut til å bli svært spennende for dem som setter handel, markedsføring og strategi i høysetet Vi kommer imidlertid tilbake med mer info til høsten. Handelsgruppen ønsker alle medlemmer lykke til med eksamen, god sommer og velkommen tilbake til Handelsgruppen høsten 93.

!:!!!.!!!! !!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!! •• !!!!!!.!!!!!!!!!! !!!~K~!!!!!!_·!!_~!»!!~~!.!!_!!!!I!!!!!!!!~!!~!!!!:!!~!!!!!:_!!::æ '!~!!!!!!!!!!!!!!!!~ '

..


TORSDAG 13. MAI 1993

-ET MOBILT BUSSSTOPP I TIIGERSTADEN Studenterukene florerer i det ganske land, og for et grønt og optimistisk UKEkor fra NHH står representasjonsoppgavene nærmest i kø. Dette semesteret BIs Sangkaret utforsket! {!;pChristoffer F. Vestrheim

Optimum valgte denne gang å sende en mannssterk gutterekke, med brumlebasser og smørtenorer, .. . med et litt annet repetoir, .... og under navnet the Bus Stop Singers. NSB sto for transporten, og barsjefen sto for forsyningen aven lindrende, pleiende og god-for-stelnmen-og-kanskje-for-helsen-menikke-for-sangevnen 'ende ''Wachtmeister''. Togservices' stedlige representant med trillevogn, Vognhild, bisto forsyningen med kaffe og OL-pins. Og fra FInse bar det strake veien rett utfor! Fredag kveld ble Tigerstaden utforsket av grønne bukser! Nærmere

referat foreligger ikke!

Lørdag var det Sangkaret (BIs svar på korhelg). Buss-stoppet var med, og det var sannelig de grønne buksene også. Sandvika ble tatt med storm under felleskonserten, der medisinere, agronomer,jurister,Økonomer og markedsførere stemte i av sine lungers fulle og sine stemmers tilnærmelsesvis musikalske kraft. Korkonserten viste til fulle at det blomstrer i studentiale musikkmiljøer rundt hovedstaden også, og den kunne by på mange nye bekjent- Herlig! Masse! skaper. Bus-stop'eme bidro blant annet med en kulturell og åndelig Scrabble! Det var åpenbart at en og høyverdig ode til rullings'en! samme person sto bak de fleste av Revyen ''To not to be orBf' var stort innslagene, og en liten tekstforfattsett svært bra. Profesjonelt gjen- ermessig diversifisering kunne med nomført både teknisk og musikalsk, . fordel gjort humoren mer varierintim stemning i auditoriet, dyktige ende. aktØrer! Samtenorgasmeioolspill! Kor-middag sto også på program-

Og så var det blues med Reidar Larsen & Co.... og sangemachspiel, . .. og full (om enn avtagende) fres på Kjeller'n . .. helt til morgenekspressen til Bergen sto klar på . perrongen søndag morgen. Herlig!

Arthur Andersen & Co. yter tjenesterilmen revisjon, økonomisk rddgivnitrg 'og skatt. Flertallet al' \'åre 185 ansatte er utdannet som siviløkonomer. Konsulenttjenester innen strategi, organisasjon og informasjol/steknologi tilbys gjel,nom Andersen Consulting. Spesialisert skatterådgi\'ning tilbys gjel/110m Advokatfirmaet Arthur Andersen & Co. Samlet er \'i ca. 440 al/satte med kolltorer i Oslo, Stal'atrger, Bergen og Trondheim.

ARTHUR ANDERSEN ARTHUR ANDERSEN & Ca

met (ordet "bankett" faller liksom litt gjennom når det innbys til rekebord). Og for mer sang! Kvc~lden var ennå ung, (selv om det for enkelte virket som det var langt på natt), og en Turku er ikke å forakte. En Turku til er heller ikke å forakte.

se

Vi har et nært samarbeid med Arthur AI/dersell & Co.'s imernasjol,rale organisasjon som teller over 61.000 persol/er. Våre al/satte og deres kompetanse er vår viktigste ressurs, bygget opp gjel/110m et systematisert, illlemasjollalt videreutdanningsprogram og deltagelse pd \'arierte oppdrag.

Revisjon og økonomisk rådgivni ng Vårt primære arbeidsom råde er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Disse spenner over et vidt felt innen økonomisk og finansiell rådgivriing og omfatter fusjon, fisjon, verdivurderinger, oppkjØp, prospekter, børsrei;istrering, konkurs, fristilling av offentliig virksomhet m.m. Vi utfører dessuten ulike oppdrag knyttet til økonomisk styring og internasjonal regnskapsrapportering samt annen

rådgivningshjelp på områder der det er behov for kompetanse innen regnskap, skaU, revisjon, økonomi og finans. Hovedtyngden av våre klienter er større og ofte børsnoterte virksomheter innen industri, finans, handel og shipping. Oppdragsmassen er imidlertid svært variert og våre revisorer vil i løpet aven to-tre års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomheter, børsnoterte og internasjonale selskaper.

Vi rekrutterer hovedsaklig nyutdannede, og har et omfattende program fo r faglig videreutvikling. Alle medarbeidere deltar jevnlig på kurs og seminarer lokalt og ved våre kurssentre i Nederland, Spania og USA. Kontakt Olve Gravråk/Anita Roarsen om du ønsker flere opplysninger. Arthur Andenen Ik. Co. Drammensv. 134 PH 228 - Skøyen 0212 Oslo 111: 22928000


10

TORSDAG 13. MAI 1993

Ragnarok, styret i NHHS, har nå sittet ved makten i ett semester. I 4 måneder har styremedlemmene lagt ned tid og krefter i sine respektive ve rv, med vekslende resultater. Bulle ønsker med . dette å rette et kritisk søkelys på de 6 mest sentrale personer i vår studentforening. Vi ser på den enkeltes innsats, uhøytidlig evalu: ering av et samlet Ragnarok. (Karakterskala 1 til 6). ~Esben Hanssen og Svein Bertil Rekdal

,

Grunnet nyordning ved våre foreningsmøter, hvor representanter fra Styret ikke lenger fungerer som møteledere og bisittere, er ikke Ragnarok like "synlig" som sine forgjengere. Til tross for at styret er en sammensetning av utadvendte studenter, bidrar dette til en uønsket "anonymisering" av foreningens øverste tillittsvalgte. Dette er likevel ingen unnskyldning for Ragnaroks manglende profIlering overfor studNHH.

NHHS+Høyblokken=Sant Anført av Kari har Ragnarokjobbet iherdig for å bedre kommunikasjonen mellom skolens ledelse og studNHH.

Styrets initiativ til et møte mellom foreningens tillittsvalgte og adminisuasjonsledelsen (rektor og adm.dir) var svært prisverdig. I arbeidet som er nedlagt for å bedre forholdet mellom NHHS og skolens ledelse, har Ragnarok vist seg fra sin beste side. Vi håper at dette arbeidet


IUL-y.., ,ii?i

II

TORSDAG 13. MAI 1993

., • fortsetter, og at et lignende møte arrangeres til høsten.

Utstrakt reisevirksomhet Som et ledd i den eksterne profileringen har flere av styrets medlemmer tilbragt flerfoldige reisedøgn rundt om i Europa. Norges Handelshøyskole har som kjent blitt medlem av CEMS-samarbeidet, og styret NlffiS har i denne forbindelse markedsført skolen overfor noen av de øvrige CEMS-partneme. Prikken over i 'en er at vi allerede i 1994 skal stå som arrangør av den årlige CEMS-konferansen. Bra jobbet, grabbarll

Økonomikomiteen Ragnarok er det førstl~ styret som stifter praktisk erfaring med den nye økonomikomilten. Komilten består av samtlige ledere og øko.ansvarlige frastudentforeningens underutvalg. Tanken bak ooorettelsen av økonomikomitien var å gjøre behandlingen av økonomisaker mer effektiv, ved å fjerne disse fra foreningsmøtene. Denned kan vi idag spares for timelange investeringsdebatter på foreningsmøtene. Men hvor blir det av effektiviteten når enhver stud.NHHkan overprøve komiltens avgjørelser ved å fremme saken for foreningsmøltet? Dagens ordning wnyndiggjør langt på veg komilten, og kan bidra til ineffektivitet dersom økonomisaker må behandles i begge fora.

Vær hilset, Ragnarok! Alt ialt takker vi Ragnamk for fremragende innsats og godstyring iinneværende semester. For å heve oss over den seriøse journalistikk som så altfor ofte preger våre fremstillinger, søker vi med følgende dikt å rette en hyllest til Ragnarok:

Ragnarok, Ragnarok, vi takker deg, takker degfordi du el' sd snill og grei Du bryr deg om alle, bdde store og smd, blant alle studentene pd NHH Herlig!! Herlig!!


LL

~


o

1993


14'

TORSDAG 13. MAI 1993

liØ "1~

UKEN 94

3. - 20. MARS 1994 kreative sjeler som de to studentmiljøene eri besittelse av måviklare

UKEN 94 nærmer seg med stormskritt! I skrivende stund er det faktisk ikke mer enn 10 måneder til vi alle atter en gang lar verden seile sin egen sjø, entrer vår egen ark, og lar pensum, forelesere, vrange værguder og store rosa kameler være det dje er der de er, mens vi har det moro sammen med alle våre gjester.

I

"Flere elementer (Ies:koris:ter) fra kormiljøet der oppe (Trondheim) har tent på ideen, så hvorfor ikke her" å få til et show der borte.

Party med LOOC Det ser i tillegg ut til at flere av toppene i LOOC vil delta på de

respektive lag, og således gi sitt bidrag både til Sunnaas og UKN UKEN. Lørdag den 19.juni inntar vi Oslo, og på ny vil det bli en sjarmøretappe med prominente ryttere på syklene, i tillegg til en studentrepresentant Vi planlegger å holde på med show

og innsamling i sentrum der borte et par timer på lørdagen, før vi starter sommeren med en real fest

dekning er således ikke så verst, men vi ønsket å skape en ramme rundt det hele, en ramme som kunne gi mer PR og da helst på en positiv måte. Det tror jeg at vi skal klare med det opplegget vi nå har utarbeidet

Bli med til Besserud! ''Ta sjansen" finner altså sted den 2O.juni, en søndag må vite, og vi håper alle på stor deltakelse på tilskuersiden. Med så mange NHH'ere som er bosatt i området rundt Oslo, skulle det vella seg gjøre å få samlet en gjeng som kan gi lyd fra seg ved Besserudtjernets bredd. - Jeg håper noen av dere der ute er interessert i å delta, og dermed hjelpe både oss og Sunnaas. Det vil bli hengtopplisterutenfor UKErommet hvor en kan melde seg på, og skulle det ellers være spørsmål er det bare å ta kontakt på UKErommet eller

"••• med de kreative sjeler som de to studentmiljøene er i besittelse av ~ må vi klare å få til et show ll

Han vil ikke røpe hvor fi~ten skal

foregå. men at det blir et grillparty med helstekt moskus på menyen (denne skal for øvrig UKEsjefBent Gjendem skyte underveis) kan Jør~ gensen meddele. Etter det vi har forstått så er alt det til nå har snakket om bare et vorspiel til ''Ta sjansen", eller... ? - Jo det stemmer nok det Det hele Starltet jo med at vi så på ''T.S.'' som en glimrende måte til å få markert UKEN 94 på et tidlig tidspunkt, og da gjerne på en måte som folk legger merke til. TV-

gjennom posthyllen. Vi her i Bulle sier bare lykke til, og håper at Holmenkollen blir fylt til randen av glade NHH'ere den 20. juni, og selvsagt håper vi at UKEN sykler lenger enn UKA!!!


19

TORSDAG 13. MAI 1993

er ler - ristne o an Navigatørene ba mandag 19/4 inn til verdiseminar under tittelen: Har vi råd til verdier? De hadde fått samlet, et på papinet, imponerende panel bestående av Kristin Clemet, Torstein Dahle og Knut Ulstein Kloster. Det lokale innslaget sto innleder og NHHs etikkguru Knut J. InIs sammen med ordstyrer og brornIebass Andreas W. Falkenberg [or. tbJ

l

Halvor Moen InS innledet det hele ved å komme

mål om liv & død og vitenskapens stadige streben etter å omgå og for-

måte ville ligne det som ble brukt i det gamle Sovjetunionen. At fyord

bedre naturen.

som vekst, effektivitet og dynamikk ville bli byttet ut med menneske\ighet, omsorg, respekt og ydmykhet i

med sin definisjon av verdier: "Det er forestillinger om det som er verdifullt", sa han. Han fremhe-

Torstein Dahles utgangspunkt var

vet også hvor viktig det var for et samfunn å ha et sett med underlig-

noe annerledes enn det til Clemet. Dahle tok utgangspunkt i Bed.Anal.

Den røde horde

tegnforklaringen hersket det imidlertid ingen tvil om. Pessimist: Knut Ulstein Kloster Kristin Clemet - har lest Kant

På den grønneste av de grønne grener Skipsreder Knut Ulstein Kloster skilte seg ut fra Clemet og Dahle i den forstand at han ikke var invi tert som en representant for et politisk syn, men som en fanebærer for et nytt livssyn, New Age. Ulstein Kloster brukte mye av sitt innlegg til å fordømme den moralen kirken, i følge han, har representert siden kristi fødsel. Hvis mennesket fortsetter å skalte og valte med naturen som det måtte passe oss og som kirken, i følge Ulstein Kloster oppfordrer til gjennom at de så til de grader setter mennesket i sentrum, vil jorden gå under og mennesket forsvinne. Det var ikke et lyst fremtidsbilde den joviale skipsrederen malte.

Kommentar Navigatørene hadde samlet et imponerende panel, og ble belønnet gende verdier. - "Uten de [verdiene] kan vi ikke styre."

undervisningen ved NHH. Han forsøkte å vise, med et søkt og noe

Inn fra høiere

snevert eksempel, at det beslutningskriteriet som står sentralt ved NHH, profittmaksimering, ikke var verdi-

Kristin Clemet la vekt på at for henne er verdier noe personlig og intuitivt som hun ikke alltid er i stand til å forklare og begrunne. Det virket som om Clemet hadde tittet litt på Kant da hun anbefalte forsamlin-

nøytralt, men at det var uetisk, kalt følelsesløst og umenneskelig. - "Etiske vurderinger er en markedsimperfeksjon, sloss for imperfeksjonene" tordnet Dahle,

gen: - "Velg et handlingsalternativ som lar seg gjenta."

med provokatørens lure og fornøyde smil rundt munnen, før han for å

Resten av innlegget til Clemet bar tydelig preg av at hun er en politiker med stortingserfaring. Hun, som Ims, mente at samfunnet må ha verdier for å overleve. Dette fordi alt

klargjøre litt for forsamIingen offentliggjorde: - "Som dere skjønner er jeg mot kapitalismen. Mange av

ikke kan lovreguleres, dagens valg

han var på søken etter et nytt kart å styre etter. Han mente at det kapita-

blir og vil bli mer komplisert enn tidligere og fordi man trenger noen dypt forankrete holdepunkt i dagens omskiftelige tilværelse. Som sentrale spørsmål trakk hun frem spørs-

dere er kariskje ikke det." Torstein Dahle gjorde det klart at

listiske vill føre oss over stupet, og det i nær fremtid. Han var den første til å understreke at han ikke hadde funnet dette kartet, og at det på ingen

"jeg er mot kapitalismen"

for det med et fullsatt Aud. B. Det

virket desverre ikke som de hadde husket å gi paneldeltakerne noen annen pekepinn om hva de skulle snakke omenn tittelen på seminaret. Det førte til at innleggene ble meget sprikende og at det ikke var særlig naturlig med en debatt etter på. Alt i alt var dette imidlertid et prisverdig tiltak som Bulle håper å få oppleve igjen senere.


18

TORSDAG 13. MAI 1993

ffiØ "1~

u e møter rna erlnnen I a Lorentzen •

Ida Lorentzen er et navn det er verdt å merke seg. Hennes malerier får større og større oppmerksomhet i kunst~orge. Blant annet vant hun en konkurranse blant Norges ledende samtidskunstnere der oppgaven var å portrettere Kongeparet under signingen. Bulle har møtt denne artige damen for å grave litt i kunstens mysterier og litt mer. ~

Alexander Abyholm

Det var for kort tid siden endel rurbulens rundt din portrettering av fallsjennkongen, Pål Kraby. Hvorfor er det så viktig for deg å vite hvor maleriet skal henge? -Det er viktig fordi jobben var et oppdrag. Med oppdrag må man · vite om

bilde skal henge i et portrettgalleri sammen med tidligere direktører eller om det skal henge privat, i så fall blir vinkelen en annen. For NHO har det vært vanskelig å bestemme seg for hva man vil. Egentlig er det en tullesak. Bildet skal males til høsten og bare for å ha sagt det; jeg involverer meg

ikke i om mannen har oppført seg bra ,eller ikke. Hva er ditt slektskap med Kongen? -Jeg er niesen til Prinsesse Ragnhild. Hvem er den stØrste maler gjennom alle tider?

-Hvem er deL ... Jeg tror det må være Valesques, men den som har betydd mest for meg, det må være William Hammerskøy. Det er en dansk maler med sine beste bilder rundt årene 1903-1904. Hvordan er det egentlig å male et bilde, hvordan går du frem? -Motivet er det helt vesentlige for meg, fordi jeg ønsker å formidle noe gjennom kunsten. Jeg begynte å male de interiørene som jeg er mest kjent for da jeg var 20 år. Da hadde jeg ingen plattform å stå på. Jeg trengte en ramme om mitt liv, jeg følte meg losL Hva maler du? -Jeg maler bord,stoler og vegger i rommeL Med bakgrunn i min barndom maler jeg gulvet som en ramme å stå på. Jeg prøver å få rommet til å bli noe emosjonelt for meg. Møblene er som en personif'ikæjon av mennesker. Objektene blir som en dialog mellom mennesker. Døren er en personifikasjon av faren, den er stor og du , må banke på for å komme inn. Bordet er som moren, det ønsker deg velkommen. Stolene er barna, som fyker rundt omkring. Når man skal konstruere rammen omkring sitt liv så skjer det på en analytisk måte, det er en konstruksjon. Jeg har Qoldt på med dette temaet i 20 år. Så har jeg begynt å bruke speil. Speilet reflekterer

Arkitektur er for menneskersom naturen er for dyreriket. rommet utenfor og bringer inn psyken utenfor mitt eget rom. Speilet er i kontrast til rommet, en refleksjon. Hva forteller dine malerier oss? -Fasene i livet som jeg har vært gjennom. Hva koster et bilde malt av Ida Exomination ehair-Dermatolog] Ward.lS0 x 112 cm

Lorentzen? -50.000 kroner. Da er stØrrelsen omlag 130 ganger 160 centimeter. Det er den stØrrelsen jeg meler for tiden. Jeg har utstilling på Kunstnernes Hus i Oslo akkurat nå og salget går bra. Hvilket investeringstips vil du gi stud.NHH?

Det er den beste økonomiskoien i Norge og du må ha eeS,' i alle fag for å komme inn. -Dere bør kjøpe samtidskunst og satse på å eie i en mannsalder. Man opplever ikke fortjeneste på

et slikt bilde før det har gått 30 år eller mer, fordi så lenge kunstneren maler nye bilder er det vanskelig for en som har køpt å selge. Det er en fm arvegjenstand for barn og må betraktes som en langsiktig investering. Hvorfor er alle kunstnere så frikete - det må da kunne gå an å male et maleri iført et slips for eksempel? -Det viktigste elementet i kunst er å fremstille en konflikt, en spenning. Dette må man oppleve. Kunstnere er ofte urolige, de har vanskeligheter og er anderledes. Som yrke er vi veldig fri. Vi er blant de få frie mennesker i dage! samfunn. Vanlige mennesker mangler et snev av konflikt. Din mann Ulf Nilsen er også en meget anerkjent maler i Norge og i utlandeL Blir du kunstnerisk påvirket av han? -Ulf er utenfor, utenfor rommet Men det hender ofte at han hjelper meg med å løse et maleri, teknisk sett

Hva vet du om NHH? -Det er den beste økonomiskoien i


17

TORSDAG 13. MAI 1993

Navn: Ida Lorentzen Fødeby: New York Alder: 41 år Yrke: Maler Utdannelse: 1970-74: Boston University School of Fine Arts, USA 1974-79: Statens Kunstakademi, Oslo

Norge og du må ha S i alle fag for å komme inn. Miljøet er veldig bra og så ligger jo skolen i Bergen, Festspillene er jo i Bergen ! Hvilke menn sjarmerer deg? -Nordmenn. Tar du ofte på andre mennesker?

••• trengte~ en rammeom mitt liv. -Ja. Har du ofI-road sykkel?

-Nei. Er du glad i sol? -Nei. Bør vi drepe hval? -Vi blir veldig upopulære, jeg

skjønner ikke helt dette her. Når gråt du sist? -Det er lenge siden. Jeg gråt mye før Beskriv deg selv med ett ord? -Lykkelig! Hva er din mening om den senere tids kunstdebatt som blant annet går på tildeling av stipendier o.l til ung kunstnere? -Skal man ha kunst må man betale for det I et lite land som Norge må vi ty til stipendier hvis vi ønsker kunst Eksisterer det kameraderi i kunstnermiljøet? -Ja. Det er et lite miljø og alle er inhabile. Det er ikke til å unngå. Hva skal du gjøre i sommer? -Være hjemme og male. Skal kanskje en uke til Roma og Venezia for å se Ulf sin utstilling. Hvordan traff du mannen din?

Childhood Memory 130 x 170 cm

-Vi traff hverandre på skolen, på Kunstakademie~t Vi sjekket hverandre samtidig og ble samboere etter 14 dager. Vi var dramatisk forelsket, nei jeg mener stormforelsket I likhet med Trond Viggo sine barn går datteren din Sandra på privatskole, hvorfor? -Har hørt så mye negativt om den

Som yrke er vi veldig fri. norske skolen at jeg torde ikke. Hva kreves for å bli en anerkjent kunstner? -Hard jobbing. Du må ha noe på

hjertet Hva betyr 17.mai for deg? -En vakker dag. Nydelig. Deilig med masse barn uten fyrverkeri. Hva menes med renteparitet? -Nei. Avslutningsvis er Ida svært opptatt av at studentene på NHH må få sving på norsk økonomi igjen.


18

TORSDAG 13. MAI 1993

Valgutspørring. Det alle nevner i samme o

andedrett som show, kampvotering, utspørring hvor man

listen til Bulle sto det en kandidat oppført, som ikke dukket opp på utspørringen. Kan det ha vært dårlig info om valget Bulle tror det ville vært vanskelig å unngåå få med seg atdetskulleværevalg,mendetvar

V1Sstfleresomhaddeldart.Daresu tatetav valget ble klart dagen etter, viste det seg at høyeste oppnådd antallstemmervar204.Ienstudentforening med 2500 medlemmer..... Vel, vi kan jo fremdeles håpe på at

det finnes sjeler som har lyst til å gjøre noe annet enn å sitte på lesesalen, men at de er fullstendig blinde og døve, og dermed ikke hadde fått med seg at det var valg. Diskusjonen om det er ønskelig å ha blinde &

døvepersonerisentraleutvalg,tarvi ikke her, og "ti gode grunner til å engasjere seg" kan vel alle utenat. jeg nevner bare at muligheten til å bli tillitsvalgt (og få partoutkort) altså er der fremdeles.

virkelig bllir tynt ... Forrige Bulles leder handlet om å engasjere seg. På lesesalen ble det i forrige uke lagt ut flygeblad med oppfordring om å stille til valg, fordi "Studentforeningens fremtid avhenger av deg". Ingenting av dette syntes å ha hatt noen virkning. h

Mari

s.

furu

L

isten over kandidater var kort, og i klubben glimtet de store hordene med sitt fravær. Det ekstraordinære FM som ble altfor langt kan ha hatt en del av skylden. KKU var først i ilden. Valgalternativer var det riktignok ikke, men dette utvalget var ihvertfall et av de som var nær fullsatt Korte spørsmål, og gjengen som skal trekke folk til klubben neste semester, fIkk gå ned. Valgt ble de også. Staf.kom. hadde tre kandidater, og NU ble fylt opp. Stillingen som FUs l.kulls representant var det tilogmed kampvotering om! Både Tone Hegland og Petter Karal svarte godt på spørsmålene som ble stilt. men det viste seg dagen etter at Tone hadde gjort best inntrykk, og hun slo Petter med klar margin. Sistnevnte hadde nok også en klar ulempe ved at han var villig til å si fra seg sitt verv i FMstyret. noe flere i Studentforeningen stilte spørsmålstegn ved. Som vedlikeholdsansvarlig i Campus hadde en kandidat meldt seg, men halvveis i utspørringen meldte Christian Haraldsen seg som motkandidat. og endelig ble det litt fart Spørsmål og svar grenset til tider til det usaklige, og på tross av høylyttstØt!e fra sine medkorister, viste det seg at Christian ikke kunne stille opp mot Roald Sjo, og han ble Klubbenansvarlig isteden. Til Infoutvalget stilte ingen. ei heller til Internasj?nal komite og på

Ny studieplan for Siv.Øk. Godt oppmøte på Ekstraordinært FM torsdag 22 april viser at studentene på NHH er rimelig godt engasjert i hvordan siv.øk.studiet bør se ut også etter at de er ferdige. På dagsorden sto den foreløbige studieplanen til Studieplankomiteen for NYE Siviløkonomstudiet, som skulle tas opp til debatt, og FUs forslag til kommentar.

D

e fleste punktene i kom mentaren ble vedtatt uten diskusjon. Et antall ble

"DHere er sikkert ålreite, men la oss endelig ikke få for mange av dem/" imdlertid gjenstand for en debatt som nådde godt over romtempera-

tur. Særlig når det gjaldt obligatoriske innleveringer fløy argumentene. rus grunner til å gå imo~ dette var bl.a at oppgave-leveringer er nyttigc~ først når en kan få skikkelig feedback på dem , noe som er umulig med de ressurser som finnes når alle skal levere, og at kvaliteten på oppgavene blir bedre i et system basert på frivillighet fremfor tvang. Imot dette ble det nevnt at innleveringer stimulerer til innsats. Nye forslag kom også frem , som Christian NybØs:, at innleveringer ikke er mer tvang enn eksamener, at noen er bedre til åjobbemed slike oppgaver, og at derforburde innleveringer være obligatoriske og telle på karakteren. Petter Kara! foreslo oppfølgingskurs i EOB senere på Lavd., men ingen av disse forslagene ble diskutert noe særlig videre, og nei til obligatoriske innlev,eringer ble vedtatt Forslaget

til ny opptaksordning som er ment å lette overgangen for OH-studenter vekket tydeligvis sterke følelser hos endel som ikke anser det som ønskelig med for mange OH-studenter på NHH ("OH'ere er sikkert ålreite, men la oss endelig ikke få for mange av dem!") Poenget i endel av argumentene var å unngå at deablir umulig å komme rett inn fra videregående fordi kandidater med bakgrunn fraandreøk.-adm.studiertarfor stor del av plassene med sine ekstrapoeng.

Andre punkter som ble diskutert, var kvalitetsoppfølging av plenumsforelesere og sperre mellom nye 1. og 2. avdeling. Studentforeningen foreslo at denne grensen skulle være flytende, noe ru ikke hadde noe imot

Debatten var interessant og stort sett saklig, selvom noen av innslagene varpregetav f).isespikkeri og gjentakelser. Dette gjorde at FM tok altfor

Særlig når det gjaldt obligatoriske innleveringer fløy argumentene lang tid, interessen dabbet av, og lokalet begynte å tØmmes lenge før kl. 11.00, da vedtakene var unnagjort


=

-

II

En liten slunken økonomi (en historie fra virkeligheten) Sllcnøo jeg betaler deg 14 . . timen Il hat dill ubeido mod elllllil cm mllllllODlII

Vi vet hvordan du har

liv. er dol d. &liter fm'! Har do ikb '-t cm SBT1

Til alle underutvalg og interessegrupper ved-NHH

det. Desperat Jakt i skapene etter flasker som kan pantes. Salg av de kuuuuleste platene til lillebror for en slikk og ingenting. Makaroni til mliddag hver dag, gjerne med grillkrydder for å få kjøttsmak.

Scandinavian Business Toumament holder for tiden på med planlegging av høstens salgskampanje. Tidligere har hver enkelt student blitt tilbudt å selge lag for SBT, nytt av året er imidlertid muligheten for underutvalgene ved NHH til å tjene penger direkte på SBT"s salgskampanje. For hvert lag medlemmene av et underutvalg selger, får underutvalget 250 kroner, dessuten fårsel vfølgeligselgeren500kroner.

D

et er ikke grenser for hvordan vi fornedrer oss for å få studieIåne:t til å vare ut semesteret Heldigvis er det fremdeles mulig å veksle inn l O-øringene vi har liggende i skuffen. En annen muligheter selvfølgelig åringehjem for å få tilsendt en Polenpakke lapskaus på boks og toilettpapir. Noen gjør seg til tyv for å klare seg gjennom en hard hverdag ved åstjele matpakker på lesesalen for så og selge dem i Aud Max. Er man så heldig å være med i et underutvalg, er det svært praktisk å dekke dagens kaIoribehov ved å drikke brus på krita. «Vidar», for ekse:mpel, har en ubetaltkonsumregningpå3700kioner! Har man det lyte å være nikotinslave, er sneipejakt i kantinen et hett tips. Andre tar en beinhard joggetur klokken 60m morgenen for å dempe de verste abstinensene.

Det er da man til stor irritasjon ser enkelte som fortsatt spiiser middag i kantinen og legger igjen ovennevnte sneiper. Selv utepils på Zach'en er ikke noe fremmedord. HvemersådissemellJl(~ene?Fjor­

årets SBT-selgere. En egen rase; Til .høsten kan du bli en av dem.,

!C_oO

.

.0

-• • 4!! . . . . .- .

...... :y

.'"

.

...~

1;.y-~

.. ... - :.

.

•• -

41. .. ..• '( . !:

Nøl ikke. Grip sjansen! Ring osspd telefon 05 -952275. int.nr 864. bruk posthyllen eller stikk innom kontoret i kontorlandskapet. merket Tsjernobyl.

NM SBrs Bekjentskapssalg De aller fleste av studentene ved NHH har en mor og leller en far. Noen av oss er så heldige at de har brødre, søstre, tanter og onkler. De som er ekstra heldige har bestemor, bestefar og kanskje til og med oldeforeldre. De aller heldigste av oss har noe de uheldige bare har hørt om, gjeme uttrykt som venner.

Bli telefonselger! Til høsten kommer SBT til å trenge ivrige medstudenter til å selge deltagerlag pr tdefon. Selgeren får kr 500,- pr solgte lag. Nødvendig opplæring vil bli gitt, og mer informasjon kommer senere.

Stay with us!

Vi ber derfor de underutvalg som er interessert i å tilføre «kassen» og enkelt-individene i gruppen eIa.tra midler om å ta kontakt for å avtale tidspunkt til presentasjon av mulighetene.

For å gjøre en lang historie kort: Dersom dukjennernoenfl(>m kan ha interesse av å delta i Scandinavian Business Toumament, gjør dem en tjeneste: BliSBT-selger, og selg dem et lag. Defdr muligheten til, foruten å bli Norsk og Nordisk Mester i Bedriftsledelse, å delta i et spennende og utviklende spill, både på det faglige og det sosiale plan. Du fdrmulighettilåøkesommerlønnen din med 500 kr per lag du selger.

Bedriftsledelse

Dersom du føler a~ dette er noe .å satse pil,la ikke sjansen fra deg gd. Stikk innom oss og reserver dine kjente, her er det penger å hente.

Tjen penger i sommer I sommerferien reiser vi alle til våre hjemsteder for å slappe av. Noen har klart å få seg sommerjobb, mens andre ennå ikke har fått ut fingeren. Det er disse ulykkelige som SBThar et gledesbudskap til: SBT trenger deg til å selge deltagerlag i din hjemby i sommer. Vi i SBT greier nemlig ikke å dekke alle deler av Norge på en tilfredsstillende måte, og vil derfor betale våre medstudenter for denne innsatsen. Som alltid: Kr 500,- pr solgt lag. Skal du tilbringe ferien din i en av følgende byer, eller synes du at ditt

hjemsted burde ha vært nevnt, så nøl ikke med å ta kontakt med SBT i kontorlandskapet Følgende byer trenger ~ bli bedekket: * Fredrikstad * Hamar * Lillehammer * Drammen * Tønsberg * Sandefjord * Hønefoss * Kongsberg * Skien/Porsgrund * Kristiansand S * Åiesund * Kristiansund N * Trondhjem * BodøÆ * Tromsø * Harstad * Alta Dette er faktisk kun et lite utdrag.

ø

Din største sjanse! Har du lyst til å delta aktivt i student-

foreningsarbeid i et åpent, koselig og litt sprøtt miljø? Ønsker du å være med å skaffe midler til student foreningen? Følg med etter sommerferien, for da skai SBT knytte til seg 3 nye medarbeidere. Som en av oss får du muligheten til å utfolde deg på de mest utrolige områder. Vi kan ikke tilby deg de mest innbydende kontorlokaier og arbeidsforhold, men du får en opplevelse for livet Siden SBT for tiden består av 2 jenter og 7 gutter, er det underrepresenterte kjønn spesielt oppfordret til å kaste seg inn i det Det er bedre å hoppe inn i aet, enn å krype inn i det


20

TORSDAG 13. MAl1993 _

:tifJ i~~

o-

I VARENS SPRØESTE' En "arm og stille vårettermiddag, fuglene synger og folk flest er ute og nyter været, bedagelig henslengt på en terrasse med katten på fanget og solen i ansiktet. Hvordan er det mulig at en uskylig stud.NHH på en slik dag kan iakttas joggende i ensom majestet et sted mellom Bergen og Oslo. Har han/hun ikke noe bedre å bestille? Spør du, får du til svar at ilenne studentens oppgave er å frakte en pinne fra et punkt 286 km fra Bergen til et punkt 290 km. fra Bergen. Og man er villig til å anstrenge seg så mye for å få dette raskt unna, at man er klar for å spy når oppdraget er utført. Er det mening i slikt?

il:aMari S. Furu

Hvorfor? Poenget er vår evige lengsel ut mot været og friheten i disse eksamensperioder. Poenget er å ha muligheten til å tØrke fliret av BI-studenter så det huskes. Det idrettlige aspektet ved Vårens Sprøeste Eventyr er vel også et poeng, men først og fremst er det gøy.

Hvordan? Eventyret. startet i år fra Torgalmenningen. Allerede før start viste BI tendenser til å være noe baktunge, da de kom halvannen time forsent til Bergen. (Til BIs fordel skal sies at det kan ha hatt betydning at toget var forsinket) DirMus underholdt med musikk og gåter som var altfor vanskelige å gjette, og Sangria stilte opp med et piano med en meget sterk egen vilje (det ville være orgel).

Ragnhild Greve Isdahl løp første etappe for NHH og det viste seg at hun var første kapittel i eventyret som viste seg å bli NHHs største triumf på 15 år.

Ensom i teten På Merino kunne interesserte utover dagen få vite at NHH ledet med 7 min., 14min., 17 min., og at da første dag var over og staffetten nådde Voss, lå NHH foran med 27 min.! BI greide aldri å nærme seg igjen, 2. dag bare fortsatte de å sakke akterut, og selvom de ga oss noe mer konkurranse enn dagen før, økte vi distansen melom lagene med enda 6-7 min. før lunsj påFINA på Gol. Stemningen i BI-bussen var tross alt temmelig høy, og på Gol fikk de vist muskler, endelig var det noe de kunne. De vant både tautrekking og Farrisdrikking overlegent Hesteskokasting syntes de tydeligvis ikke var av samme betydning, for NHHs seier

i dette ble ikke nevnt aven eneste BI student Utover ettermiddagen var det tydelig at BI hadde enda ikke gitt seg, de greide å gi oss konkurranse på minst tre etapper(!), men det var aldri noen som trodde at siste dag ville by på store overraskelser, selvom BI hardnakket forsøkte å overbevise oss om at de hadde gjemt essene til sist

Siste etappe inn til Gulsvik er en av de som må nevnes. Etter at Ståle Slettebakken hadde tatt igjen 1 minutt på sin motløper og bare lå 50 meter bak ,la han inn årets spurt, og de to lå side om side inn til veksling i en fart som ville gitt en bra tid på l00-meter. Anstrengelsen ble nok også merket etterpå i form av diverse ubehageligheter. Slik innsats

er det som gir en ledelse på 39 min. etter to dager. Det mest kjærkomne på innkvarteringsstedet var for min • del svømmebassenget, der stud. BI og NHH boltret seg sammen så en skulle tro de var på søndagstur sammen og ikke ute i innbitt, beinhard konkurranse... En liten brun, og en kort. kald og hard natt senere fortsatte staffatten


UUU-,

~FØ

21

TORSDAG 13. MAI 1993

Anledningen må benyttes til å takke stafettkomiteen forstrålendeinnsats. Hvordan skulle en slik overlegen seier og ikke minst så mye gøy vært mulig uten dere? Når treningen innebærer kveldsmat og sosial .hygge, blir det (nesten) gøy å trene!? Etter hektiske uker var det dere virkelig vel unt å ta dere skikkelig ut . uten å tenke på de konsekvenser det får forkondisen. Men Per, den beste måten du kunne tenke deg å feire vel overstått på, var det opå en benk bak BI klokken 4:30 om natten? Vel er man sliten, men konserten var faktisk ganske bra. Ellers takker vi Sandvikselven for at den var der akkurat da det var behov for den, og Bis løpere for at de løp så sakte, og for at de er fantastiske tapere! Neste år har vi bestemt oss for å vinne med en time. Og de som går på første kull, evnt andre som har tenkt å bli her i tre år til, kan bare glede s:!g til 1996, når vi slår BIfor tiende gang på rad.

av veien og komme inn på mål bakfra, og etter innkomst til mål hadde NHH god tid til å forberede mottakelsen av BI, noe som ble gjort med bølgen, kamprop, champagne og en sjelden jubelstemning. Endelig tidsdifferanse viste seg å bli over 50 minutter. Tradisjonen tro måtte tapende lags staff.kom.leder i Sandvikselven, og badingen tok helt av i varmen. Tilslutt hadde store deler av begge lags komiteer, i tillegg til diverse andre, hilst på gjørmevannet Bankett..?

..... ~iste dag, som viste seg å bli NHHs 150 km. lange æresrunde. BI lå foran til en stund, men etter at stafetten måtte stoppes fordi BIs løper ikke dukket opp til veksling, dro vi bare mer og mer fra, stafetten måtte stoppes stadig flere ganger for å vente på BI, og stemningen i vår

buss steg enda raskere enn den sank i BIs. Ettersom vi nærmet oss Hønefoss, ble målsetningen, og dermed kampropet, forandret til "l time!". Vi lå an til å få den største differansen siden 1977. BIs tredje siste løper greide å ta feil

Helgens avslutning ble en noe mindre elegant forestilling. Jeg tror mange med meg følete at begrepet bankett var en mild overdrivelse. Gryteretten og staffkom-Iedernes taler til hovedrett var bra nok. Standarden falt imidlertid noe til desst7ten. Hva er er, tokronexs ispinne tilogmed uten sjokolade? Etter en lengre (spontan!) tale var de fleste glade for å kunne bevege seg ned til konsertlokalet hvor Tre Små Kinesere og Pogo Pops spilte, eller til Kafe BI Happy. Stemningen tok seg opp og på toget dagen etter tydet alt på at folk var storfornøyde med helgen og kvelden.


22

. TORSDAG 13. MAI 1993

Bulle ser nærmere på vår hjemlige fotballserie, og tar ikke hensyn til at vi faktisk' befinner oss i en østlandsk koloni på Vestlandet. Vi bryr oss heller ikke om NHHs overrepresentasjon av møringer eller nordboms krigsrop -'vi dømmer hvilket som helst lag ned uansett! $:JJ

Gorm Singsaas Andresen

Rosenborg Gjorde en formue på å selge Ingebrigtsen og Bjømebye til England, og vil nå kanskje klare å innfri kemnerens krav. Erstatterne, som ikke helt holder samme kvalitet, er Bergersen (Lyn) og Martinsen (Kongsvinger). Midtbanen er solid med landslagspillerneSkammelsrud og Leonhardsen i spissen. Løken, Sørloth og Dahlwn på topp er landets beste angrepstrio, selv om Dahlum overhodet ikke hører hjemme på venstrevingen. Lagets svakhet ligger i forsvaret hos midtstopperne, Bragstad og Tangen, som er like kjappe som en zombie på valiwn. FilterapelIlEggen brøler fortsatt fra sidelinjen, og leder RBK til nok et mesterskap.

de er ute etter, kan de kjempe rundt midten. l

Erik sviktet Viking og la seg seg langflat for Tottenhmn

vet, og har ikke vår fulle tiltro. Med en topptrener kunne det blitt edlere metall.

Start Med Frank Strandli (Leeds) tilbake for halve sesongen, ser det lysere ut for sørlendingene. Uten ham blir angrepet for lett. Nye forsterlminger erFransson(Djen 1919),Swift(Eik) og Kristiansen (Drøbak/Frogn). Midtbanen kan ved første øyekast se like lett ut som angrepet, men dette kompenseres ved "Myggens" teknikk og SvindalLarsens finesse (hvis han da ikke får hjemlengsel, og vil til mamma i Skien igjen!). Kaptein Eftevaag leder et bra forSvar, som har Norges nest beste keeper (Frode Olsen) bak seg. Det blir fin og teknisk fotball i Kristiansand isommer, og laget sloss med Rosenborg om tittelen.

Viking Etterfjoråretskatastrofesesong, med Arne Økland som syndebukk, satser Stavangeraristokratene høyere i år. Roger Nilsen er i Køln, og kommer neppe hjem, men er fint erstattet med Ulfstein (Hødd). Andre nye navn er goalgetter Hasund (Hødd) og Johansen (TJ'Qmsø). Disse to er løfter hhv angrepet og midtbanen, som på papiret ser nydelig ut Slik var det også ifjor, men disse to kan kanskje bringe litt stål inn i et talentfullt, ungt og uerfarent lag (Hasund og Johnnsen er ikke gamle karer akkurat, Ulfsteinerbare 19,men...). Trener Berntsen er rimelig ubes1cre-

Lillestrøm Har mistet Henning Berg (Blackbum) og Nysæther (Fortuna Sittard), men har til dog fått proffen Lars Bohinen hjem. LSK tror virkelig at de kan erstattet Berg med Bård Bjerkeland; old boys-stopperen som ble kastet ut fra Lyn, to år etter at Årasen-klubben ga ham sparken. Ellers flyttes Mjelde opp på Nysæthers spissplass, og har kjempesuksess (i hvertfall på trening...). Dennis Schiller er Norges (Sveriges?) beste høyreback og samarbeider ølimrende med landslagsving Pedersen.LillestrØmsatserpåetslags kick-and-run opplegg, og kan gjøre det godt, avhengig av hvor ekstremt dårlig alle andre er. Dette vet trener Ivar Hoff.

tvil den landslagsaktuelleplaymakeren Riisnæs.Trener Brogeland viste i fjor at han er en dyktig mann, så Kongs:vinger("enomvei til Hamar'') klarer seg nok.

da.

Bodø/Glimt Brann Messias, i form av Hallvard Thoresen, har ankommet byen og alle bergensere snakker om seriegull. Guruen Thoresen klarte faktisk å holde StrØmsgodset i l. divisjon i sin ene sesong som trener. To og en halv svenske er kjøpt inn siden sist, Eskelinen og landslagstopper Pedersen (begge IFK Gøteborg) og Johansson (V. Frølunda). Alle er kvalitetsspillere. Bjørklund (IFK) og Ahlsen (FFK) er dessverre forsvunnet, slik at laget stort sett er like godt/dårlig. Brann har lange tradisjoner i å ikke lyktes i toppserien, og denne trenden fortsetter nok i år også, trass i de 10 ()()() ukuelige optimistene som møter opp på stadion.

Kongsvinger Overrasket stort forrige sesong, og alle forstår at dette ikke kan gjentas (kanskje ikke Nils Vanebo og Lars Jakob Krogh). Har også mistet t0ppscorer Kaasa, som erstattes med LSK-reserven Geir Frigaard som har puttet voldsomt i 2. divisjon. Stopper Berstad (Bodø/Glimt) og Martinsen (RBK) er også borte, og erstattere er hentet inn fra lavere divisjoner. Mest interessant av disse er Christer Basma, en anvendelig U21spiller, som paradoksalt nok er reserve hos KIL. Juvelen i laget er uten

fysisk styrke er klubbens fortrinn i kampenforåhoJdenedrykkspøkelset borte. Også Kjell Magne Bondevik

Molde Molde bør være et godt lag. Sist sommer sendte de hjem en engelskmann, fordi han ikke var god nok. Denne: spissen, Paul Moulden, ble i vinter solgt for 1,6 millioner kroner og scorer i annenhver kamp i engelsk l. divisjon. Men RBK-reserven Roar Strand er godnok!? Andre forsterkninger kommer fra lokale klubber. Mister kanskje Sundgot til Oldham i løpet av sesongen, men har hilttil ikke tapt ooen spillere av betydning. Disiplin, hard trening og

Noen sier Glimt er det mest oppskrytt i eliteserien, og premieren mot Tromsø kunne tyde på det Har også mistet sist sesongs største force: Nordlandshallen med kunstgress. Kee~r Westad (RBK) og Berstad (KIL) er de eneste nye - spillende trener Sollied satser på egne lokale talenter. Har en talentfull midtbane og lynraske flankespillere, men er avhengig av at strategen Staurvik lykkes, og at Frankrikeproffen Normark el' en like farlig midtspiss som han var i ~. divisjon. Drømmer fortsatt omå få gammelguten Mini hjem,!Ilen holder seg oppe også uten.

Tromsø

Har mistet nok en spiller til Viking. Nå er det Bjørn Johansen som tar turen til Stavanger. Før har Roger Nilsen og Erik Pedersen gjort det samme. Ny midtbanespiller er Morten Pedersen som spilte i danske Brøndby, og man har også sneket seg til Sogndal-treneren Harald Aabrekk (hvem vil ha en trener som rykker ned med sitt gamle lag?). Ellers skjer det svært lite i TIL. Tidligere toppscorer Stein Berg Johansen kan være tilbake i gammelt slag etter skade. Tromsø trenger en goalgetter i kampen mot nedrykk.

Hamarkameratene Klarte seg ffied kniven på strupen i

kvalifiseringskamp sist Ingenting tyder på at det skal gå bedre i år. Ingen vesentlige forsterlminger og tap på spillerfronten. Og hvis midtbanegeneralen Ståle Solbakken fortsetter sin skadete tilværelse.... Vegard Skogheim utfyller forannevnte bra, men framme sliter Petter Belsvik tungt alene. 7 mål ble det på ex. Molde-spissen i fjor. Den svenske treneren Engelbrektsson sitter nok kun ut sesongen hvis det ikke blir flere på Beslvik i år.

Fyllingen Lyn Har fått en forfatter som trener (Rønning), en dyr spiss ute av form , (Kaasa), ,men har mistet boblebadene, hjemmebanen og to skadde landslagsspillere (Sundby og Agdestein). Ellers er alt ved detgamle på Ullevål Stadion: Ingen tilskuere og ingen sponsorer! Andre nye tilvekster foran sesongen ~ Michelsen-tvillingene (Drøbak/Frogn), og Kolle som returnerer etter en sesong i Bærum. Det er mye nytt i Lyn, og alt skal klaffe for å oppnå en bra plassering. Hvis Lyn får tak i de Zimbabwesiske landslagsspillerne

Drabantbylaget og lillebror i Bergen, er det mest gjerrige laget i norsk fotball. De hverken slipper inn mål eller scorer. Forsvaret har alltid vært

l

bunnsolid, takket være brødrene Ludvigsen. I år skal lillebror Per Ove spille på midtbanen, så nå renner dekanskjeinn i begge ender. Har...1 mistet sin svenske trenerog satserpå ukjente Sagstad. Sten og Høisæther, begger angrepsspillere og fra Fana, kan muligens sprite opp den offensive delen av spillet Det blir nok for tynt for Fyllingen, laget som alltid slår Brann og som alle bergensere elsker (not!)


23

TOR.S QAG.13.MAI 1993

Datagruppen

Staf.Kom.

ID med Datagruppen til

AvtroppendeStafettkomite 199m3 takker alle løpere og medhjelpere for den utrolige innsatsen under årets stafett Vi gratulerer alle med seieren på hele 51.07 minutter, den stØrste på 15 år.

CalHomla! Våren 1987 så Datagruppen NllliS dagens lys. Både aktiviteten og medlemsmassen har gått opp og ned i årene som har gått siden da, men blant våre aktiviteter må nevnes IT konferansen 1989,diversePC-messer, bedriftsbesøk, PC-kurs, temakvelder og altså nå: EKSKURSJON.

CaOfomla..ksklllnJon Datagruppen har nemlig planer om en ekskursjon til IT-miljøet i California i august 1993, nænnere bestemt Silicon Valley. Et delmål for ekskursjonen er å se det nyeste av . teknologiutvildingi verdens ledende IT-nasjon og få inspirasjon og ideer, men HOVEDMÅLET er å få tak i kunnskap som kan tas med hjem til Norge og skape ARBEIDSPLASSER her. Dette-enten igjennom ren agentvirlcsomhet eller ved videreutvikling ogIeller tilpasning til norske forhold.

Ckneralfonamling

~

GF vil bli avholdt tirsdag 25 mai 1993 klokken 1900 i Campus, og både nye og gamle medlemmer Ønskes velkommen hit Etter en rask gjennomgang av aktiviteten fram til GF samt økonomisk status, vil vi diskulel'e hva Datagruppen skal jobbe med i fremtiden samt bestemme de endelige rammene for Caljfornia-ekskursjonen. Nytt styre skal selvsagt også velge:s. I disse eksamenstider vil vi forsøke å gjøre seansen så kort og effektiv som mulig. Potensielle deltagere på en eventuell ekskursjon bør melde sin interesse på GF. Dagsorden 1) Godkjenning av dagsorden 2) Valg av møteleder og referent 3) Årsberetning og regIllskap 4) Visjoner framover 5) California-ekskursjon sommeren 1993 6) Valg av nytt styre 7) Eventuelt Leder Datagruppen NHHS øystein Økland

Slik vil Bulle ha disketten til INFO-siden 1. Bare en fil på disketten 2. Filen må være i format WP 1.0.x. eksport Dette formatet finnespårullemenyen "Ponnat" etter at du har klikket på "Arkivert som". 3. Filer som ikke er på dette formatet vil bli refussert

k Senter Teknisk takk fra Grafisk Senter!!!

.~!~!~5~

Når utstyr for flere hundre runde takker for seg eller byr på ekle, uventede overraskelser, hvem stiller da velvillig med ekspertise og verktØy? Yesssss ... ,de1tgjørBjømTjomsland Vi ønsker alle lykke til med eksa- . og Kjetil Nilsc~n. Katolsk kanonisemen, og ikke minst en god sommer. ring er vurdert, og Tekn. Ansvarlig bukker & skraper. I~pop'en var Sigbjørn, Erik, Reidun, Per, Bjørn, smakfull, sorry, det ble fort tomt!! Kristine og Anna Silje.

Basbadercluben ·Op fra Dyb.... at Celsius 007 Fra 'oumalen: Basbaderclubens Præsidium Marinum Tertiarum kan meddele at Sesonen er afsluttet Det var friskt! PræsidentensRapportPubliseres for Offentligheten ved et Evenement 15de Mai. Som følge af at Høiskoleopholdet er kommet til en Ende for enkelte Præsidiemedlemmer, tiltreder Præsidium Marinum Quartiarum med det aller første. Præsidiet vil derefter rekonstitueres og umiddelbart gjenvelges med Akklamation, i henhold til Basbaderclubens Statudter. De Profundis!

~~~Mt~~,

Takkslls tillegg fra Tek· nlsk AnsvarIls! Hederlig omtale fortjenerogsåStyreThorstein for sportslig innsats under den resultatløse verktØy-jakten sent under siste Bulleinnspurt i forsøket på å drive onde ånder og evig forbannelse ut aven viljesterk repromaskin. Eksorsistpanelet er overbevist om atrepromaskinen må være konstruert av Murphy!

I

PRIMA RINGPERMER

lfult·t rmafiaen Landesorg!

kun kr.

Fra lørdag 8. mai innføres landesorg på ubestemt tid I løpet av denne perioden vil vittige vitsemakere som retter sitt skyts mot medlemmer av den trØnderske cosa nostra (såvel med som uteIll sørgebånd), bli mØtt med kraftig motslcyts og denne gang ikke i verbal fonn under ledelse av vår gudfar, don kirurgo Sveinungo.

5

00

pr. stk

Ogdet-"e~te

av alt. Du hjelper andre!

Motto: "You hit me, we hit you!"

Solarium SPESIAL

PRIS

Til DEG sc:a...,.

."o

SQUASH

Er du Interessert I squash , men synes at det er for dyrt? ...Bergen Squashsenter har et tilbud til akkuratdeg! Timer pa formiddag før kI.16.00,og I helgen :

o

..... R.

r-.I

li

.-..(.

~-=-

P I'" . per:so .... pr . 1.'2 IIr~H~

3D

Timer pel kveld etter kI.16.00:

AEROBICVI

har 12 kurs I uken, fra lett svett CAJ), svett (A2J. til mlx og styrketrlm.Første timen starter kl 12.00, siste timen kl. 19 .4S . Enkel tllme 10 kllppls kort 3 mnd-, kort 6mnd . kort 12 mnd. kort

: : : : :

Norm.prls kr.4S.kr.3S0.kr.6S0.kr.1I00.kr _IBOa,-

Studentpri~

ki.35,. kr.2BO,kr.S20,kr.BBO,kr.l440,-

Pr . porson pr .112 Ihne

Er du Interessert I ei spille to eller flere ganger I uken I [ • O...... Eller er dere flere som vfl spille summen fast en eller flere ganger I uken? ...

RING OSS

HER fiNNER

OU oss,

f.linie 15 eller 17. og trekk i snoren ve ll lnksev3g senter.

Klippekort a 10 soltimer kr.3S0.- Student. pris kr .300..

PASåv1ldutå el

TLF 05 34 30

Kun 10 min uttet med bu ss Ira sentrum.

SOLARIUM VI har tOtt to nye Ergollne supersoJ.Enkelttlme kr.40,-

n

;~~~~~~":n~~Slå

-"'~~~~0-:',,:~~få~~~ .

"

.. .-.;

SENTER Johan Berentsensvel 63, 503 1 La ksevåg. !t! ;05) 34 30 - -


12

IORSDAG 13. MAI i 993

fi! B '-

denne anstrengelsen ble tydeligvis f(X' stor f(X' dem. De slepte motvjllig med seg noen kvister, kom seg så vidt inn hyttedøra, men da

kollapset de også totalt Flaks at ingen tenner på dem

Eksamen kommer som en forstyrrende faktor

Hvordan forbereder du deg til badesesongen? Per Eikrem 4.kull Masse fruktogvann, og selvfølgelig kaffe for det er vanndrivende. (Vi noterer oss at mannen er ikledd en spraglete Hawaii-skjorte med passende eksotiske frukter og en fjong boxershorts)

Kirsti Hellesylt S.kull Beinhard trening og babysvømming! (?)

innisåmangt.bådeibadesesongforberedelser, nattesØvn, privatliv, og ifølge usikre kilder også for sexlivet (Klubben er jo stengt!). Ikke minst sladderspalten lider under dette. En gla'nyhet har vi imidlertid fått inn. TG har jobbet aktivt for nye rekrutteringer i det siste, og endelig har innsatsen båret frukter. Bulle gratulerer, sender en minimiksepult i posten og håper epletikke vil falle langt fra stammen!

Synet bedrar Vi har faktisk fått håndfast bevis på at eksamensperioden kan få folk til å gå på veggen - bokstavelig talt Da vår egen lille krabat Esben fortumlet reiste seg fra makrobøkene etter nok en nitrist lesedag, flimret bokstaver foran øynene hans. Veggen syntes så langt unna, helt til den braste inn i ham med et knall. Nå går lille Esben rundt med et stort skjemmende arr i pannen, og stjerner og spurver

Katakombeførerogbega seg ned i dypet rundt påsketider. Det viste seg snart at guiden, vår kjære riksmålselskende Svæverist, hadde dratt henne med på et noe sviktende grunnIag. Riktignok falt studinen pladask, men det resulterte bare i en tur på legevakten med forstuet ben.

Fyrer med ved Bulleredaksjonen er kraftig bekymret over UKE-styrets aktivitetsnivå for tiden. En anonym innsender har skaffet oss dette høyst avslørende bildet UKE-sjefen og revysjefen

Berserk Bulle høst'93?

Svæverist med reisning En psykologistudinesom virkelig ville til bunns i sakene, fikk engasjert en påstått profesjonell

ble bedt om å fyre påpeisen under gruppelederseminaret på Kramboden forleden, men selv

t>G'r eR. .I> ev ~ '<~

,"lA ;

N '1T&J NimTRF. ~AAR" -C '(u ~e;N"

r~ 6i1ø1i!.t:r

;

A.f

€""

a> Å r-";

Bl

/

N /\/.

I<. ", /NN9V, As rn (}7W//..,"E;" w"" L'-~aEI'<.(i... G7'{

ErlingTbune4.kull Det blir vel den vanligepænik-pushinga, det! Må trene opp vaskebrettmaga' n.. (æsj!)

Også resten av UKEstyret er opprørt over den labre aktiviteten til disse to utbryterne. Vi har mu opplyst at den ene tok seg sommerferie umiddelbart etter kollapsen, mens den andre gikk til anskaffelse aven sekretær. Kvinnelig. Dessuten snublet vi over denne faksen fra et fornærmet UKEstyremedlem som ikke liker å bli kalt nøttehue. Særlig ikke av et slikt nøttehue.

fn !?VN'IV,("k.. I I/Cn~'FI O~ v t'/V})f:lZ-5V<sos. ; () 'A ~ IItmw -nE /I-IjI'77f? ~ kA A ~ ~ 50 r,,<~....mp v ;i<I<.@( '-YS. ~NA/.( f,,( ,,-.(.

(::U..,

M

~et>

6,ALT-

En fremtidig Bullist ble observert på østerriksk fjernsyn under et av disse primitive arrangementene der folk klasker køller i hodet på hverandre. Fullstendig ute av kontroll hylte og skrek han med en hårreisende ukledelig vikinghjelm på hodet, og med en suspekt person iført heksemaske ved sin side. Hva betyr dette? Og hva kan vi egentlig vente oss av neste semesters Bulleredaksjon?

~~~

-.~

~O

E'Tr ($Å~ NDF \;t'~~E;1....j&,

G-rA Lr--

Vi minner om vår tekstkonkurranse i Bulle nr. 10. Følgende forslag er kåret som vinnertekst

Rune Skjelvan 4.kull Jeg spiser mye egg. (sa han, og klukJæt lystig)

JeS5 I~EZS. TCL I.c..~S. , kAA~~ BL ;- EI on=E<" 7R~ 7e=bN~ eus

Bjørn Skredderberget 3.kuU Vi bygger kropp sammen, Gunnar og jeg.

CM'AN'

'-~ "/UJ)/6~

Hå) A,-lA()/i

p";' V~~ .snÆ~

o '--

.PA &,. ex" H VI L. kE'1V ko.eALSk LP<$E ~A R.. \J l \...Æ:I<\ AV D~ 7 l)ON 'T

]) R.. ;tJk

AND n>R..AW

«Den hellige treenighet!» Gratulasjon går til Arent Krag. Gled deg til et halvt års gratis abonnement på Bulle (husk å minne neste redaksjon på dette!)


liØ

I

TORSDAG 13. MAI 1993

Vi tar tempen på Utepilsen ...

side 9

Nattjazz side 3

"17. mai nå igjen? Er det ikke bare et far siden sist?" Når Norge feirer sin nasjonaldag, er det få land som kan måle seg med antall seremonier, fester, ritualer, antall barneskoler i toget osv... lb Bård Brænde

D

enne herrlige dagen i mai, som fak tisk, og ~e helt tilfeldigvis, er rett rundthjømet. samler mange krefter rundt i dette landet I dag sitter 3.444 barn i alderen 4-15 år og tegner svære faner med barnemotivog~e~.~nogDysvig

har rekordomsetning og selger alt i rødt, hvitt og blått Smekker, duker, bukser,ja til og med - flagg. Og dagligvareforretningene selger kilometervis med sommerøl. Har man først en fridag, så må man jo feste natta før? Man har jo fri dagen etter!! 16. mai er jO' simpelthen beryktet Det er ikke helt tilfeldig at 16-17. november er populære dagerblandtbabyene å velge å sprette ut i dagens lys. (da er de jo også 1/2 år og Guu-såå-skjøønne når deres første 17. mai kommer, og slikt er viktig.)

Og tenk da - en fridag - midt i eksamenslesingen! En dag å sove lenge på! En dag å ta avstand fra alt maset, slappe av, og tenke på disse staute menn - Eidsvollgutta - som en gang for veldigmangeårsiden underskrev og gjorde Norge til noe ganske utenom det van-

lige. Men nei da. Ola Nordmann, Peder Ås og Kåre Syvertsen skal opp i ørska. "17. mai? Klokka på ... eh.•• 05.45." For klokka 0700 begynner festinga. Og man må være klar. På hugget Høytidelig. 2 1/2 times søvn. Smile på videofilm. Fortelle bestefar at - "Hva? Rød i øynene? Ja. du vet jo vel at jeg tar fluortabletter?" Lukke øynene på videofilm. Hvorfor ingen foreslår at 17. mai utsettes elt par timer - nei, hva skulle det bevise? Er vi ikke vikinger kanskje? (Og hvor er de 17 flakonger med sumarmjød som eg skaffa i veka?) 17. mai er den dagen i året hvor alle føler seg jævligst - og tar seg best ut Og rektorene over hele landet faktisk må vise seg for studenter og elever, og si noen velvalgte ord. Og antrekk da. .. For på 17. mai er folk fra.hele landet, med respektf<r seg selv, kledd i bunad. Eneste dagen i året, jo! Aven eller annen grunn, er dette bunadfenomenetmereller mindre blitt stemplet som feminin, så antall menn i bunad er kommet til "skille seg ut stadiet". ("Mamma. se på den mannen! Han har på seg dameklær, akkurat som deg!) Hvor kommer slike holdninger fra? Og så drar det glade følget ned til sentrum. Stappfulle biler, og barna vaier flagget ut av vinduet, mister det, det treffer frontruta på bilen bak, vedkommende bråbremser, bilen bakderigjenhardettravelt, gidderikkestoppe... Det er derfor det er så mange med krave på 17. mai. Og nede i sentrum, er det plutselig blitt god norsk tradiskjon med heliumsfylte ballonger

med Tom & Jerry - motiv, eller gjeme litt Transformers eller noe slikt Alle barnevogner med respektf<r seg selv bør ha en slik. Og alle gutter mellom 10 og halv elleve løper rundt med en pappbit i munnen og lager fuglelyder. Og hysj! Hvis man er helt stille, kan man også høre de liflige lydene fra Bauekorsptrommene... Og når det kommer en søt liten tulle på 5 år, trekker deg i benet eller kjolen, stapper en M~venpick i fjeset ditt, og ber om, russekort, så får du løfte henne opp, smile og fortelle at "beklager, men det er NÅKK AV ANDRE Å SPØRRE!" Klapp på hodet, fordi pappa står forventningsfullt og ser på. Og pappa er stor og sterk. Så sette Tulle ned igjen. (Og kanskje ta på deg litt mindre rødt til neste år...)

Bulles reisetips side 4-5

Og så skal alle ha Softis. På ettermiddagen er det kringle og kaffe. På de åppiåra. For studenten ligger i senga. Turid har jo diiger kjeller, og skal ha afteraction i kveld. Og nå må det lades opp. Og som mor roper "festen er ikke over, det er kake igjen!", så tar Kåre på seg finstasen igjen, for å beine ned til Turid og feste videre. En så viktig nasjonale-' vent som 17. mai må jo feires med stil, takt og tone? (Og hvor ble det av Tone, forresten? Hun var jo egentlis ganske søt ..) Kjempemessig! Feste uti de små timer, og så tilbringe nok noen solfylte timer på Merino dagen etter. Liflig tanke... Men glem nå den da. lev i nuet, og opplev Direksjonsm~nogSvæveru' gjøre jubileumsfremføringen av "Marsj til NHH" på frokosten. Det vil utvilsomt gjøre godt i den nasjonale NHH-sjelen!

Fjellsykkel


2

TORSDAG 13. MAI 1993

BULLE517. . .... av dagen i Dreggen. 07.00 Festsalutt fra Skansen fra byens Kirker 07.00 Morgenprosesjon fra Dreggen med avslutning ]Xl festplassen 0730 Morgenprosesjonen avsluttes med taler av teknikerformannen, russepresidenten og lederen for Blårussen. 07.45 Bekransning]Xl NHH v/Ragnarok 08.0017. mai-frokost i Aulaen NHH. 08.00 Bekransninger av Chr. Michelsens statue, Minebøssen og Sjømanns monumentet. 08.15 Bekransning av Holbergsstøtten, Gamlekar musikken 08.15 Minneshøytideligheter pti Solheim Æreskirkegdrd og Nonnsæter Minne hall 0850. Bekransning av over Mons Haukeland 09.00 Fesgudstjenester i . Domkirken 0930 Bjørnson-, Ibsen- og NI'lt't1nl1,r. 0930 KOng

!fiti..d


J~

/lJJ

TORSDAG 13. MAl 1993

Arild F. Vallin:i

Nattjazz'en er blitt Festspillenes tradisjonelle følgesvenn. Jazzfesivalen arrangeres i år for 21. gang og harblitte:n viktig del av/etaltemativ til Festspillene. Mellom 2. og 13. juni skal det arrangeres nærmere 40 konserter, hvorav fire foregår utendØrs. Arrangørene regner med å selge omkring 12 tusen billetter. ~Iøte

Hovedtemaet for årets festival er møte. Utenlandske stjerner møtf~r norske stjerner, proffer møter amatØrer og publikum møter alle. -Vi har spurt lokale musikere hvem de ønsker å spille med, kan Nattjazz-sjefen, Jon Skjerdal, ivrig forrelle. -Store verdensstjerner kommer et par dager før de skal på scenen for å øve med de lokale. Årets festival vil også bli mye gitar- inspirert -Her blirdet alt fra rock, Jimmy Hendrix toner, blues og klassisk gitar. Vi kan love en pangstart på årets Nattjazz med gitarfyrverkeri av ypperste merke. Da vil den store gitarhelten Al Di Meola og hans nye trio «World Sinfonia» åpne festivalen.

Grieg markering Arets festspill er joen markering av Griegs 150 drsjubileum. Skal Nattjazz 'en ogsd markere jubileet? -Ja, det må jo marlcelles. Grieg var jo på mange måter selv en jazz-musiker. Han var både kontroversiell og uglesett i sin samtid. Vårt bidrag til Gieg-feiringen blir uroppføringen og verdenspremieren på Arild Andersens bestillingsverk «ARV~). Det er en videreføring av «Sagn» som var et bestillingsverk til Vossajazz. Andersen har funnet tilbake til folketonene Grieg brukte da han komponerte «Opus 76»~ kan Jon Skjerdal fortelle. -I komposisjonsperioden, har Arild Andersen ikke lyttet til Griegs versjon av folketonene, så det skal bli spennende å høre hvordan de to komponistene treffer hverandre i tolkningen av tradisjonsmateriallet Dessuten har han med seg folkesangeren Kirsten Bråten Berg som ganske sikkert vil bidra til en vakker og uforglemmelig oppl4~velse i Grieghallen. -Vi ønsker å være en festival som presenterer nytenkende jazz. U~gangspunktet for festivalen var jo at vi ønsket litt musikk som lå på siden av det rent klassiske. Et slikt utgangspunkt høres jo ut som dårlig økonomi. Hvordan gdr det egentlig med den? -I fjord hadde vi et underskudd på 200 000,-, men vi skal ta inn det tapte i år, Sier Jon optimistisk. -Jazz er blitt mer og mer populært i det siste, mye grunnet et økende innslaget av afrikanske rytmer og folkemusikk i jazzen. Vi har også vært flinke til å skaffe gode artister. Bulle kan bare ønsk1e: Lykke til

3

Nattjazz'en har etterhvert blitt en viktig del av våren i Ber'gen. Når eksamensspøkeiset herjer som verst kan man være sikker på at solen vii skinne fra skyfri himmel og at forlokkende jazztoner vii komme sigende ned fral Høyden. Bulle har møtt arrangørene av Nattjazz -93. -Studer om dagen, gå på nattjazz'en om kvelden. Sove kan dere gjøre som pensjonister, er oppfordringen vi får.


4

TORSDAG 13. MAI 1993

!fil!"

for blakke studenter l

Hvis du er av den sporty typen, fore slår vi å dra på sykkeltur. P:akk med deg en sekk og et par venner og setlt av gårde. Mange land i Ewopa har flotte ~'Ykkelstier, også vårt eget 1and. men personlig vil vi likevel på det varmeste anbefale en sykkeltur langs den franske riviemen. Besøk idylliske landsbyer som klamrer seg til fjellsidene, prøvesmak et par flasker vin på de lokale vingårdene, dypp deg i Middelhavets asurblå bølger... Hvis du lurer på hvordan du skal komme:deg billig nedover, kan du jo for eksempel pl1~ve trailerhaik.

Hvis du er en av oss som har feilberegnet studielånet, la ikke det spolere sommeren for deg! Det fins mengder av billige måter å feriere på, bare man har fantasi, pågangsmot og tiltak til å finne dem. Vi kan trøste fantasiløse NHH-studenter m,ed at Bulle har tenkt for dem.

En god investering Den gode gamle, men akk så oppskrytte Inter Rail-turen er neppe noe revolusjonerende originalt forslag. De fleste av oss har vel mang en gang sittet søvnløse i en klam kupe og angret på at vi ikke unnet: oss flyreisen i stedet Og faktum er at dersom du bare har ett eller to

reisemål, blir ofte de billigste flyreisene billigere likevel. Prisen for Inter Rail billetten har nå steget til kroner 2550,-, og dertil kommer diverse tillegg for de mer konfortable togene. I det landet hvor du har kjøpt billetten får du halv pris. Men prisen inkluderer også Ungdomskortet, en halstaske og to kondomer, som forøvrig kan vise seg å være en god investering. Hvis dlu skulle finne på å velge denne reisemåten, anbefaler vi deg å ~ve de franske hurtigtogene TGV, for eksempel ned til Rivieraen. Du formelig flyr over landskapet i 2-300 lan/t!

følge, så det skulle ,enkelt la seg ordne å reise to eller flere sammen. Lange timer på Autobanen kan bli kjedelige, så ta med deg walkman,lesestoff og litt mat og drikke. Men ikke drikk for mye - det kan bli langt mellom tissepausene!

Hvis du vil få en myk overgang fra eksamensfeiringen, anbefaler vi deg pådet innstendigste et opphold blant de bugnende franske vinranker. Druetråkking/plukking er et svett og slitsomt arbeid, for en symbolsk lønn. Men i selskap med mange andre sprudlende unge europeere og svimlende mengder vin, er dette et alternativ du bør vurdere seriøst. Hvis du lurer på hvordan du skal komme deg billig nedover, kan du jo for eksempel prøve trailerhaik. Hopp av ved den første fristende vinranke, og tilby din muskelkraft (Hvis du synes dette høres noe dristig ut, kan du henvende deg til den franske ambassaden for adresser). Vi garanterer at du vender hjem med spillende muskler, solbrun hud og blanke øyne.

Sydlandsk pigue-nigue Hvis du bare har fantasi, og overhodet ingen penger eller tiltak, kan du pakke med deg en pique-niquekurv bestående av gastronomiske oster, baguetter og sydlandsk vin (stjel av mor og far), ta på deg alpelua og haik til nærmeste park. Nærmere syd-Frankrike kommer du ikke.

Eksotisk sopptur Hvis du mangler både fantasi og penger, og innbildningskraften ikke strekker til, gå og plukk en fluesopp, sett deg i fluktstolen på verandaen og reis til de mest eksotiske s~k med Lucy in the Sky with Diamonds som reisefølge. Have a nice trip.

Opplev de bugnende franske vinranker ...

Trailerhaik

For deg som tiltrekkes av svensktopparna, wunderbaum, tatoveringer, kinnskjegg og tresko - eller for deg som ganske enkelt vil komme deg nedover i Europa på absolutt billigste måte, foreslår vi trailerhaik. En foreløbig ganske ukjent reisemåte, men ofte en ypperlig løsning for begge parter: Trailersjåførene fåret velkommentreisefølgepå lange, gjernekjedelige strekninger, du får gratis skyss til Europa. En viss risiko vil selvfølgelig alltid være tilstede, men hvis du skaffer deg haik via et transportfirma, kan du som regel føle deg sikker. Din garanti ligger i atsjMøren må stå til ansvar overfor firmaet hvis noe skulle skje. Vi anbefaler likevel å reise to sammen, ikke minst av praktiske årsaker når det gjelder deling av lugarer, hotellrom osv. Trailerne kjører ofte i

B( e)rusende, svimlende, sprudlende

et alternativ til Inter Rail?

...eller den franske rivieraens strender- med trailerhaik!

Slik går du frem: - Slå opp på de gule sidene i telefonkatalogen, på transportforretninger. Ring og sjekk om de

kjører til Europa, og spør om det er mulig å sitte på nedover.

- Oppgi navnet på firmaet du reiser med til noen hjemme. - Spør om å stoppe ved et motell hvis du ikke vil sove i bilen. - Avtal tilbakereise på forhånd.


{t~

9

TORSDAG 13. MAI 1993

DRI G·OG ISKLATRI G:

De somØll-

sker natUropplevelser og en aktiv ferie, anbefaler vi å ta en tur i d~n norske breheimen. Vi garanterer utfordringer i samsvar med formnivået, til såvlel den overkondisjonerte staf.komitren som eventuelle tungpustede nikotinvrak.

Vilt, vakkert og vått!

for all e . Dagsmarsjerledesav godkjente breførere som geleider en trygt over breen. Prisen ligger på ca. 100 kroner.

Hvis du har lyst til å ta deg fram utenom de sikreste områdene, bør du melde deg på et bre/klatrekurs. Disse koster rundt 1000 kroner, men er absolutt verdt investeringen. Her lærer du å ferdes trygt i sprekkområder,k1atre i blåis, samt diverse sikringsteknikker. StØrre utfordring gir stØrre naturopplevelse! Vann som sildrer og drypper rundt deg, knaking aven bresprekk som revner, buldrin$ fra et snøras i det fjerne - du er i nærkontakt med et landskap som lever intenst og voldsomt Skaff deg minst 5 venner, dann et taulag og meld deg på kurs! Etter endt kurs og med en del turerfaring kan dere etter hvert begynne å utforske dette eventyrlandskapet på egen hånd

En bretur kan by på en fabelaktig utsikt over hvite endeløse vidder, flommende over i solskinn, mektige brefall og tindrende klar blåis. Men breheimen kan fort forvandles til en tåkeeim. Bulles utsendte har selv måttet famle seg frem i et slikt ufyselig vær. Men å labbe i surklende bløtsnø, i ugjennomtrengelig tåke og piskende motvind har også sin sjarm for ekte friluftsmenneskelr! Alt for få av oss har oppdaget hvilke svimlende muligheter som finnes i dette vakre kraftfulle naturlandskapet

Det finnes ca. 1600 breer i Norge, og Jostedalsbreen - Norges tak - er med sine 486 kvadratmeter Europas stØrste isbre på fastlandet Breen består av overvintret hardpakket snØ og is i stadig bevegeise. Og nettopp fordi naturkreftene som virlceri dette urnorske, unike landskapet er så sterke, må man ta en del forhåndsregler. Sikkertiet er første bud når man ferdes på bre, og man legger ikke utpå en bretur alene! Men takket være DNT (Den Norske Turistforening) og diverse andre fjelIsportsgrupper, er breene i dag blitt tilgjengelige

Vi bringeren oversikt over noen av turene som arrangeres av DNT denne sommeren. Takontakt med Bregruppa i DNT for mer informasjon. Bregruppa Den Norske Turistforening Postboks 1963, Vika 0125 OSLO

Dugnadsleire 2 3

FREOAG L0ROAa

4 UKE 27 SØNDAG

5

MANDAG

Turkuis, Jotunheimen 3 -10/7

()

Turlrurs, Tungestølen 24 - 31/7

r"",_

~--",,"n.~S,(W'--=

For de eventyrlystne som ønsker å kombinere ferie med en meningsfull jobb, anbefaler vi internasjonale dugnadsleire. Disse leirene byr på en annerledes utfordring., nye bekjentskaper, innsikt i andre kulturer, mye moro, og et internasjonalt miljø. Det arrangeres hvert år et mangfold av leire, over 500, og du kan for eksempel bli med på å arrangere loppemarked i Paris, å restaurere slott og andre kulturminner, å arbeide med funksjonshemmede barn i Ukrania, solidaritetsarbeid for landsbyprosjekt i Bangladesh, treplantning i Mongolia, arkeologisk arbeid i indianerreservat i USA, biodynamiskjordbruk i østerrike, fredsleir i Polen, antirasisme-leir i Nederland... Deltakerne må selv betale og ordne reisen til og fra leirstedet Du får kost og losji, men ikke lØnn for arbeidet. Du vil få nok av fritid til å skaffe deg opplevelser utenom selve prosjek-

tet du deltar i. Internasjonale dugnadsleire stØtter som regel prosjekter som ikke er i stand til å betale for den praktiske hjelpen de får. Hvis du er interessert i en annerledes, meningsfull og ikke minst opplevelsesrik ferie, ta kontakt med: Internasjonal Dugnad Langesgate 6 0165 Oslo eller: Atlantis Ungdomsutveksling Rolf Hofmos gtIS 0655 Oslo Du kan også ta kontakt med ambassadene til da, re:spektive land


8

TORSDAG 13. MAI 1993

tiØ.

LIVSSTIL OG FREMKOMSTMIDDEL /lJJ

Halvor Moen

F

or litt over 5 år siden v:ar den over oss, mountainbikecrazyen. Enkelte betegnet det som noe upraktisk og unødvendig vås, ala touringmoten fm begynnelsen av '8D-årene, oppfunnet av sykkelindustrien for å få ny fart på sykkelsalget De tok feil.

Mountainbike er et fenomen som, som så mange andre, har sitt utspring på den amerikanske vestkysten. Der var enkelte blitt lei av å sykle rundt på tynne hjul som punkterte med en gang de så snurten av litt grus, og med gir som gjorde det nødvendig å ha benmuskelatur som en annen-Eric Haiden, for å komme opp en skikkelig mote. Løsningen på problemene ble å snekre seg ~n egen sykkel med tykke hjul, høyere gir-utveksling og korte rette styrer for å få maks kontroll. Sommerens svar på offpiste kjøring på ski hadde sett dagens lys, og storlcapitalen hadde fått ideen til en ny gullgruve fm en gruppe mennesker som helt sikkert hadde «kommers» som et av sine sterkeste skjellsord

It's a jungle out there I dag ftnnes det et mylder av forskjellige mountainbikes (MTB) på markedet De fleste er produsert i Japan eller på Taiwan. Noen produserer DBS i Norge og mer eksldusive sykler kan også være produsert i USA. Hva er det så som skiller de forskjellige syklene? Rammene på de enkelte kan være laget av alt fra den enkleste stållegering via aluminium og opp til karbon og titan. Utstyret (gir, bremser, nav, kulelagre, osv) som sitter på dagens MTB er som oftest levert av Shimano, men det finnes også andre utstyrsleverandører, i alle prisklasser. Shimano leverer også utstyr i alle kvaliteter så navnet er ikke nok til å sikre god kvalitet Det har også dukket opp en masse eksttautstyr til MTB. Her kan nevnes hjelmer, bar-ends, flaskeholdere, klipsskjeJ}Jler, verktØysett og <<punkteringsskumm».

Trekanten Rammen er hoveddelen på en sykkel, og også den delen som lettest fordyrer MTBen. Ståler det materialet som blir brukt mest til å lage rammer. Stål er imidlertid ikke bare stål, det finnes i mange legeringer. Legeringens kvalitet påvirker rammens tykkeIse og denned også MTBens vekt Hvis man ønsker seg en lettere sykkel velger mange sykler med rammer av aluminium. Ulempen med disSe rammene er at de ofte blir litt myke, spesielt for storvokste individer eller de med et kraftig tråkk. Til vanlig bruk holder det som oftest med en ramme laget aven ordinær stållegering. Til trening og litt mer ekstrem bruk vil det som

oftest være lurt å investere i en litt dyrere stållegering eller en aluminiumsramme.

-Alle dømm tannhjula. Det MTBene er mest kjent for er den lette girutvekslingen man får på disse syklene. Da MTBene ble introdusert hadde de verste modellene 15 gir, i dag er det utvidet til 24. Langt de fleste modellene som selges i dag har imidlertid 21 gir. Den mest utbredte leverandøren av gir og utstyr er Shimano, men også Suntour og Campagnolo leverer topp varer. Shimano har i år skiftet navn på sine enJdeste modeller. Den enkleste heteriår AlbJsC10. Skrittetopp har ~beteeisen AltUs A 10, som leveres med S . s Rapidfue·Plus girspak med tom .. ger/pekefinger grep. Dette grepet gir mer presis giring enn de spakene som var standard i fjor og som leveres med CIO.

Spaken gjør det også mulig å ha flere fingre på bremsene. Hvis man er ute etter en rimelig MTB burde man fortrinnsvis velge en med A 10. MTB med dette utstyret fåes helt ned til rundt 2500.- kr.. De som ønsker å ha en MTB til noe annet enn et vanlig fremkomstmiddel burde sikte litt høyere opp på Shimanos liste. Da får man et gir og en utstyrspakke som er . laget av lettere og stivere metall-legeringer, giret girer presist selv under sterkt trykk og hele systemet er mer hardfØrt ovenfor smuss. I år har Shimano introdusert en ny og forbedret versjon av girsystemet Deore LX. Denne versjonen har greid seg veldig bra på test, og er blitt kåret til en av de stØrSte forbedringene på utstyrsmaxkedet i år. Det beste medDeoreLX er derimot at det er et relativt rimelig girsystem, som fåes på sykler helt ned til 5000.kr ..


7

TORSDAG 13. MAI 1993

Vedlikehold av sykkel:

o

UTOGT

••• ./

fhJ

Halvor Moen

V

åren har rammet Bergen igjen, og nok en gang kommer den midt i eksamensperioden. Da er det jo ikke noe annet å gjøre enn å trØste seg med en kjapp sykkeltur til Blåmann mellom sidene. Dessverre kan turen lett bli et mareritt hvis du har glemt å vedlikeholde sykkelen etter høstog vinterstonnene. Rustne kjeder, møkkete kjeder, bremser som piper, bremser som glipper, vaiere som sitter, vaiere som ryker, slitte dekk, flate dekk og ikke minst - giret er galt justert. '

Kjedet Så lenge sykkelen går rundt er det mange Som ikke bryr seg om hvordan kjedet ser uL Det· kan få kjedelige konsekvenser. Dagens gir system, ofte med 21 gir, setter store krav til kjedeL Blir det ikke vedlikeholdt kan det lett ryke, og da står man der. Den beste måten å gjøre kjedet helt rent på, el' først å rense det i et «white-sprite bad». Mens kjedet ligger her kan man med fordel rense for- og bakkransen (tannhjulene) med en tannbørste og litt mer white-sprite. Når kjedet og kranser så er rene bør de settes inn med et smøremiddel som spraies på og hvor det som er til overs fordamper. Bruk ikke en seig olje som legger seg i et tykt lag rundt kjedeL Slike oljer virker som fluepapirpå møkk og føreI' bare med seg ekstra arbeid og mye irritasjon.

Bremser De fleste så med stor skepsis på klossbremser før de fikk sin første off~road. Noen er nok fortsatt skeptiske, -Bremsene piper og tar dårlig. Dette skyldes som oftest en blanding av dårlig vedlikehold, dårlig justerte bremser og dårlig infonnasjon fra forhandlerens side. Sjekk først om klossene er slitL Hvis mønsteret på klossene ernedslittmå de byttes. DeterenkelL Klossen må også stå rett på felgen, hvis ikke blir kontaktflaten for litc~n og man ender i buskene. Piper bremsene skyldes det som oftest at det har brent seg fast et tynt plastbelegg på felgen på grunn av den høye friksjonen som oppstår når man bremser. Fjern denne hinnen med litt white-sprite.

Hva med alle metalltrådene...

Punktering

Det kommer lett smuss ned i vaierstrØl1lpene

Med dagens off-roadsykkler skulle en bO at punkteringsproblemet var utryddet, men så er dessverre ikke tilfelle. De fleste off-roaddekk tåler opp mot 60 punds trykk i slangen. Ha mye luft i dekket til en hver tid. da slipper du ubehagelige overraskelser. Skulle uhellet likevel være ute, har man valget mellom å lappe eller å skifte slange. Er man på tur ville jeg anbefale det siste, mens det første er helt OK hvis punkteringen skjer i mer hjemlige trakter.

til henholdsvis bremse- og girvaierne. Girvaierne er mest utsatt Hvis dette smusset ikke fjernes med regelmessige mellomrom vil det medføre ekstra slitasje på vaieren -kanskje det lille ekstra som gjør at vaieren ryker midt i Isdalen? For å fjerne og løse opp smusset bruker man samme oljen som blir brukt til å smøre og holde kjedet rustfritL Spray litt olje: inn fra stØmpenes begge ender og arbeid vaieren litt frem og tilbake. Dette løser opp det meste. Hvis smusset derimot er veldig inn·· grodd er det ofte ingen vei tilbake; ta av strømpene og skyll de rene. Som alle skippertaksmetoder er denne tidkrevende.

-Giret hopper

«lurt». Hvis giret ditt var riktig justert da du kjøpte sykkelen er det ingen grunn til å røre på noen av skruene, hverlcen på sjalteren foran eller bak. Vaieren har bare strukket seg. Bak strammes den som oftest ved hjelp aven liten mutter som sitter rett over vaierfestel Sett kjedet på det neqerste tannhjulet bak og stram til kjedet flytter seg opp til det nestnederste på ett «klikk» med girspaken. Foran kan man enten stramme vaieren med mutteren som titter oppe ved girspaken eller vaieren kan løsnes nede ved sjalteren. Siden giret foran er trinnløst må man her prøve og feilelitL

Gir som ikke er justert riktig er noe herk. Ofte blir det også bare verre etter at vi har vært bortpå med skrutrekkeren vår og gjort noe

Lykke til og ha en god sykkelvår på en nystelt sykkel!

('


-

8

TORSDAG 13. MAI 1993

PRINCE:

\lf TA TEf1P'EN PÅ

M· SIKK

Aerosmith - Get a grip Dette er heavy for folket Rock and roll, med god steI1~lyd, og Tylers hyling som mozzareUa på spaghetti. Humørfylt, og til tider forøk på å være litt for plumpt (Begynne en låt med en saftig raaaap..••?) Aerosmith har ikke ~ seg siden de forrige platene, og serverer her musiikk i samme klasse

Alexander

PRINCE MILD:

det gode trøkket i originalversjonene sklir nesten ut i all romklangen og fjortisshylinga Men god musikk med gode musikere er dette, og således også lytteverdig. Konserten var sikkert kjempemessig. Bdrd Brænde

Kunne du tenke deg en kombinasjon av Clash, Doors og Tom Petty? Plata har en et engelsk preg, selv om bandet kommer fra USA, og baserer seg på litt kjeller-live lyd med sus og stØy. Ryt- _ mer, riff, og melodier er veldig enkle, og musikken høres litt ut som filmmusikken fra en eller annen film som gjorde det bra i Cannes, men ikke på Oscar. (Om det ga deg assosiasjoner?) Bare gitarer, og de fleste låtene uten noe særlig vreng, dette er trivelig, men ikke noe oppsiktsvekkende.

Røyken for de som er livredde for å skille seg ut og «sosserøyk nr. l. Husk å bunkre hvis du skal til USA i sommer (negativ bunkring). 13 mg. tjære pr. sigarett er ingenting for 15 åringene som ikke har hørt om andre enn Sarnantha Fox.

Assossieres lettest med potensielle hasj-røykere. Etter kampanjen med: «I go for Prince, with the full rich tobacco taste» har nok Liza fått nOL Bulles råd: Prince gir deg nirvana etter ett drag.

BARCLAY: Røkes av frisører, trailersjåfører, skijentene og alle andre som lever et nitrist liv, men det blir lengre - Barclay er en mild røyk!!! !

CAMEL: Nokenlivsstilsrøyk. Deterviktigmed «gear» som bygger opp under myten om kugutt! Vi nevner i fleng: boots; svette, caps og mye skau.

MARLBORO

DUNHILL:

«It is better to be dead and cool, than alive and uncool». Tre på deg Harley Davidson Boots, riv av filteret, tenn fyrstikken medkinnskjegget og tenk på noen du kunne tenke deg å ri.

MARLBORO LIGHT: For de som vil være kule. De inntar gjeme en hånlig, nedlatende tone til de av oss som røyker Prince Mild.

Prestisjerøyk for nyrike.

TffiDEMANN: Rulletobakk. Grisete og vanskelig. For gamle sjøulker og folk som synes røyk erdyrL Bulles råd: rull ferdig på hybelen og lat som du er i kategorien Marlboro med avrevet filter.

Heit

Tinende Frysetørr

1/', Dagllg ~1I;JOirer!røy",I'lQ er :'1eIS~·'·119 'I _ ROYKING SKADER LU NGENE Det starter mila 1"" •.'OSle og «in e("c~ mtd lungekreft eller annen al... o~llI;l S', ' ::m

lss4 gjø dtII de(I domnJ -'

Bulle tar tempen

Fosskokende

Romtemperatur

Aaron Ne,nlle - The Grand . Tour Dette er årets desidert stØrste homoplate. Bare kliss, og rolige låter med unntak av et par Elvis-klisch edrockaroundtheclock stil. Dette er mislykket Barry Gibb, det er 20 år for sent, d(~t gir meg frysninger nedover ryggen, og ordet SLICK har fått ny og forsterket betydning, SJ!*l BdrqBrænde

byholm

RØyk er mer enn tjære, nikotin, røykhoste, dårlig ånde og dårlig kondis. Røyk er image. Og visse merker er mer image enn andre.

Gutterball - Gutterball

som "dude looks like... " og "love in an elevator". Vorspielmusikk, og folk kan poge og danse på bordene uten problemer. Dessuten er _der rolige låter som med en gang bringer frem lighter-følelsen'. Litt minus allikevel, for dette er ikke nrmusikk, du har hørt typen før, og vet hva du' får, og hva du får når du betaler 159,for'n i butikken. Men du betaler allikevel Bdrd Brænde gladelig.

~'ftj .d

Bulle tar tempen på alt mellom himmel og jord. Ingen lPlate, bok eller film er for god eller dårlig til å bli sømfart av Bulles utsendte kulturmedarbeidere. VELBEKOMME!

World Party - Bang! Dette var behagelig! Det fInnes et DeLillos i utlandet også! Dette er kanskje et litt mer sprøere og originalt preg, og scorer således litt på dette. Rytmer er på , plass, og "Ang God Said... " er bare stor, en låt på 23 sekunder som bare må høres. Håper virkelig at verden tar med seg denne plaat på fest, for her er vorspiel og nochspiel samlet Ikke låtene gir meg en glad inner følelse, men platen holder til 4'er og vel så del .. Party On! BB h

Il

George Mlichael/ Queen F'iveAlive

I

5 live-låter og e:n gammel Queen-låt med Freddie. Somebody to Love, Killer (Seal!) og Papa was a rolling Stone. Alle med vrengitar, gospelkor, stort og fantastisk, men ... Det hele blir nesten litt for GloriHaleluja, og man sitter nesten igjen med c~n "åh-Queen-igjen" følelse. Dog går overskuddet av platen til AIDS-forskning, og det er jo prisverdig. På den andre siden er dette bare: 27 minutter med musikk, og

Reiser for ungdom og studenter ~ Students.nt.nt Tlf: OS.D '" 000. ~o. a li ~rn. nf : 22 85 12(){) N~r~ 5lonsgt . 23 . Tlf : 22 42 01 20 og~ :.. rd"'l~r

rr o,.,~. :U~""k. Tlf : 08J. 75!!.20

Ål. '-A~",n . ,O Tlf· 09 -'1<11120


~~

9

TORSDAG 13. MAI 1993

Bulle og Hvalen Henry

Snømannen Kalle Føtter

Bulle har smøget seg ut i det nydelige vårværet for å ta tempen på badetemperaturene. Varmen som har herjet de siste dagene kan vel få noen og enhver til å føle seg tiltrukket av d«~t store blå, men de fleste vil nok ombestemme seg så snart de gysende våger stortåen nedi. Blant dere finnes imidlertid noen få hardhauser som trosser gåsehud og krampe. De kaster seg uti for en lan~~ oppkvikkende svømmetur, og tilogmed nyter det! Gi smeltevannet en sjanse, pass bare endelig på at du ikke blir syk i disse eksamensperioder! (Vi fraskriver oss ethvert ansvar).

(Nesten) alle navn i artikkelen er oppdiktet, og enhver forbindelse til faktiske handlinger og personer skyldes utelukkende tilfeldigheter. SE&O - "Med forbehold om feil og mangler". Tropedager

Bulles utspente 0lhund - med rett til å drikke - fikk mandat fra redaktørene til å leske seg gjennom det bergenske ute-uteliv, med notatblokk og penn, og på egen regning! En oppgave som for få år siden kunne gjøres unna på svært kort tid i et nærmest tØrkerammet Bergen sentrum skulle imidlertid i mai måned 1993 vise seg å bli en svært så fuktig og langvarig. Med et par dårlige kamerater på slep ( la oss kalle dem Per og Pål, siden de heter noe annet ),gikkman til oppgaven med fatning, godtrnot og en nylig - for anledningen - tØmt minibankkonto. Her følger et selektert utvalg av de inntrykk som fremdeles lå påhard-disken neste morgen. Vannhull-runden ble innledet på noen plaststoler under en parasoll på Bryggesiden av Vågen. (La oss kalle stedet Madam Felle Pr0menaden, siden det er det det heter). Fra notatblokken: Uforsvarlig dyrt (se liste) og servitØrer som gir en inntrykk av å være midt i et moteshow for Levi 's.

Dag: 9. mai Vindforhold: Flau vind Temperatur: 1-7.C Nordnes, ved USF: 13°C

Lille Lundgårdsvann: 16°C

Noe grumsete vann, mye tang og tare, mange tilskuere.

Bading på kant av loven for deg som søker spenning.

Helleneset:: 13,5°C

Den blå lagune, Ole Bullls Plass: 22°C

Hold deg flytende, helst med sandaler, stranden er full av hundemøkk, glasskår, røyksneiper, russ, drittunger og brukte kondomer.

Deilig og varmt, glimrende for de ekshibisjonistiske.

mf~r

Bryggen: 15°C

Spruten: 19°C

Vannet smaker en UtsØkt blanding av reker og pils. Anbefales.

Noe grunt Mageplask går til nød, men for sikkerhets skyld unngå all stuping.

God svømmetur!

Vågsbunnen er et Eldorado for delJ som ikke er tilhenger av særlig mosjon mellom glassene, og blir man kastet ut (evt inn) et sted, er det ikke mange skrittene til neste forsøk. Er man dessuten fornøyd med dagens ladning på Zachariasbryggen med kalde pils i en eim av olje" avfall, rekeskall og diverse andre godluktJer fra Vågens kilderene vann, er det bare et slapt stenkast (pass på vindusrutene) til neste plaststol, utenfor Torget Music Pub, hvor man kan snuse inn ølets deilige maltlukt, som her på en fortreffelig måte blander seg med asfaltstØv og tidsriktig eksos-duft. Plastsmak et visst sted hører forøvrig med til sjarmen med ute-utelivet, i tillegg til vinglete borel, som har en tendens til å legge glassene ned på bakken, efterfulgt aven liflig singlende lyd, hvis nærmeste onematepoetikon må være "knisjknassss". Bergens seneste tilvekst på kulturfronten, U~F på Verftet, kan også by på utepils, med utsikt over Puddefjorden og med aftenrøde over Askøen. Et sted med mer ro og lavere tempo enn de fleste andre steder, men såpass langt fra Torvalmenningen at det er fare for akutt edruelighet på vei til og fra! Anbefales imidlertid! Test-runden ble avsluttet i Logehaven (Wesselstuen), hvorvarme-elementer holdertemperaturen sommerlig høy og hvor tappekranen holder halvliterglassene fulle og livsftlsofien igang, selv langt over midnatt Og alle var enige om at det hadde vært en fm dag!


10

/l:JJ

TORSDAG 13. MAl1993

Opera Vest åpner 20. mai sin oppsetning av Philip Glass" "The Fall of the House of Us her", en forestilling som er bygd på Edgar Allen Poe"s novelle av samme navn. Operaen framføres i Teatergarasjen i tidsrommet 20.-24. mai.

GoDll Singsaas Andresen

Flere kjente komponister har tatt utgangspunkt i Poe"s berømte novelle, som dystert tegner Usher-familien undergang, med en undertone av bisarre forbindelser søsken i mellom.

Ledemle komponist - Philip Glass forsterker, med sin suggesterende minimalistiske musikk, novellens nerve og følelse, og legger ennå en en dimensjon til historiens undt'Iliggende dynamikk, forteller daglig leder i Opera Vest, Stein Olav Henrichsen. Glass er i dag regnet blant verdens ledende komponister, og har skrevet for opera, film, orkester, teater, kor og sitt eget ensemble, Philip Glass ensemble. Glass fikk sitt gjennombruddi 1976 med "Einstein on the Beach", som tross fulle hus, gikk med dundrende underskudd. Forøvrig er mannen den eneste som kan skilte med å hatt operapremiere på Metropolitan og plate på de amerikanske hitlistene i en og samme uke. Kunststykket skjedde i 1981.

Bredt publikum De siste 15-20 årene har Glass utelukkende reist rundt med sitt eget ensemble, samt skrevet operaer som er vist på en rekke av de ledende operascener verden over. De som ovt'IVærer oppsetningen i Teatergarasjen kan godt finne komponisten i setet ved siden. På alle forestillingen med Glass" musikk finnes alltid to ledige seter, i tilfelle mesteren selv skulle dukke opp. -Glass musikk er et godt utgangspunkt for å nå et bredt publikum. Operaen favner pop, rock og samtidsmusikk, slik at vi kan samle tre lytterkulturer, sier Henrlchsen. Opera Vest, som er etablert for å sette opp profesjonelt musikkteater på Vestlandet, har kjøp rettighetene til oppsetningen via Music Theatre Wales. Det britiske selskapc::ts regissør, tar seg av både regien og scenografien til den norske oppsetningen, som er den første i Skandinavia. Etter de fire forestillingene i Teatergarasjen, satser Opera Vest på en Vestlandsturne.

/

- lønnskontoen for deg som vil spare gebyr! • Gebyrfrie ko ntantuttak i alle miniBanker i Norge • Gebyrfri bruk av kort i betalingsterminaler butikker og på bensinstasjoner. Det er flere ford eler med 0konomikonto - snakk med oss!

PENT OG HURTIG (~

( I

B Supersoler til MINIPRIS 25 kr! Stemmemyrshallen langåpent hver dag! Leverandør:S~

SPjJREBANKEN~ VEST


TORSDAG 13. MAI 1993

II


12

TORSDAG 13. MAI i993

Iffi ~

K7 Bulletin nr 12 - våren 1993  

Avisens redaksjon er å treffe hver dag mellom 14 og 20 på Bulle-rommet Andre henven- delser kan legges i posthyllen. ført med seg, er det bå...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you