Page 1

B Nr.2

Torsdag 7. september 1989

Årgang 25

Norges Handelshøyskoles Studentforening

Kr. 3,-

Vestlendinger overalt.•. Årets opptak skaper ingen store forskyvinger i studentmassen. Les om hvor de alle kommer fra på

side 2.

ri avsi er ingen enkel sak.Noen betraktninger om dette pfi

side 7.

Take off presenterer høstprogrammet. Hva skjer, når skjer det, og hvor i all verden er det det foregår? Slå opp på

side 14.

AIESEC mot • aVisene Stud. NHH har erobret førstesiden i Bergens Tidende. Fortellingen om en agurkhistorie presenteres på

side 6.


2

K7BULLETINI

Torsdag 7. september 1989

Store regionale ors1geller

, yodt valg • .f "

)

...

.,,- ,

Hv~r ofte de siste ukene har du ikke hørt dette ønsket avslutte samtaler. I disse tider, hvor Stortinget skal finhe sin nye fonn, - er dette bare en uskyldig standardfonnulering, eller ligger det noe mer bak ? D et gode valg er en oppfordring til aktiv handling. Som student ved en høyere utdanningsinstitusjon er du for øyeblikket mest opptatt av å lære. På NHH lærer du om måter å severden omkring deg på. Du lærer om forhold mellom enkeltmennesker. Du lærer om hva som setter rammer for hvordan storsamfunnet rundt deg fungerer.

I

det hele får du stadig nye bilder av verden omkring deg. Bilder du skal for.holde deg til, modeller du kan akseptere eller teorier som du kanskje føler at tiden har løpt ifra. Ikke all infonnasjon må nødvendigvis aksepteres slik den blir presentert. Derfor skal du gjøre et valg. Hvis du ik](e tar del i avgjørelsen mandag 11. september, fraskriver du deg igrunnen retten til å kritisere for fire år framover. Passiv aksept er ikke verdt en slik oppofrelse. Derfor: Godt valg !

Jon

Ved årets· immatrikulering 28. august ble nesten 450 nye studenter tatt opp som heltidsstudenter. Som i tidligere o .. . .... A Vestland, Vestland

år er det stor forskjell på den regionale spredningen av den nye studentmassen.

/

Som i tidligere år er de sentrale strøk på Vestlandet sterkt overrepresentert blant de nyopptatte studenter. Dette har sin forklaring i en geografisk nærhet til studiestedet. Hvis årets opptak brytes ned fylkesvis, ser vi at Hordaland . er det eneste,fylket med mer enn 100 immatrikulerte studenter.

Sterke bystrøk Byer og tettsteder som Stavanger, Trondheim og Molde er godt representert. Dette gjør at Møre og Romsdal, Akershus og Rogaland alle har fler enn 30 immatrikulerte. Verdt å merke seg her er at studentene fra Møre og Romsdal er spredt over svært mange kommuner. Kan dette tolkes som en indikasjon på rotfestet entreprenørskap på Nordvestlandet?

skoletilbud - Trondheim, Bodø og Bærum. Det kan virke Som om det ikke er noen stor renommeforskjell mellom det å være for eksempel siv.øk. Bodø,BI eller Bergen. Derimot er det tydelig at det skjer en viss overgang av studenter fra OH-sentrene Molde og Kristiansand.

Overganger

Lite, lite...

Samtidig er det påfallende hvor få studenter det kommer fra tettsteder med omlag samme profesjonsdannende

De fylkene som har minst representasjon ved årets opptak er , regnet fra bunnen: Finnmark, Troms, Nord-

Nesten hver femte nyimmatrikulerte kommer fra denne byen. Trøndelag, Oppland og Buskerud. Fra Finnmark, og Buskeruds største by Drammen, kom det bare 1 student ved årets opptak.

Samlet oversikt Den samlede fordelingen av den nye studentmassen er for NHH (og faktisk nasjonalt): Nordnorge 4.2% (11 %) ·Trøndelag 6.6% (8.9%) Vestnorge 43.2% (17.8%) Agder, Rogaland 15 % (13.5%) . Østnorge 31 % (48.85)

I Bergen går solen med ·sjøstøvler på. •• Så er den igang igjen, den . sammenhengende regnskuren som skal forfølge oss helt fram til Kongen kommer til byen for å åpne Festspillene engang mot slutten av mai. Ikke at det gjør noen ting, etter etpar år i denne byen har man lært å legge regntøyet øverst i sekken når man drar hit. Den første høsten var derimot litt aven prøvelse. Det startet med innkjøp aven billig paraply allerede i midten av august. Den forsvant allerede tidlig i førsæicullsuka, lånt av noen som ikke var blitt fortrolig med de lokale krav til utrustning ved

utendørs aktivitet De to neste paraplyene var og ganske lave i pris. De ble kjøpt på Torgalmenningen. Senere oppdaget jeg at alle priser i Bergen synker jo lengre vekk fra Torgalmenningen du kommer. Det var en nødvendig lærepenge . Du kommer ikke tØrrskodd over byens møteplass uten noe å forsvare deg med.Da ligger en paraply butikk vel til for desperate blikk. Begge disse sliterne endte sine liv i stormkast på Paraplyeterhjørnet mellom Fiskertorget og Strandg"~i1 mens november raste gjennom byen, og studentene raste

gjennom pensum. Boktrettheten kom sigende, og trangen til frisk luft ble for påtrengende. Da var det man debuterte i heldekkende regntøy. Det har så · langt holdt stand. Ved hjelp av gummistøvler har selv oppoverregnet, som slår opp fra bakken og hugger tak i deg, måttet gi tapt. Allikevel er det dager da alt dette utstyret må kompletteres med en solid paraply. Regntøy og paraply. Det er på slike dager bergenserne går ut på søndagstur. Men da har jeg gitt opp for lenge siden.

K7BOLLETIN Utgitt av Norges Handelshøyskoles Studentforening REDAKTØR:

~J.(~ l REDAKSJONEN: Kathrine Aspaas Endre Kroggsrud Lars Saunes

Unn Sjøholt Jon Moxnes Stelneke

FOTO: Hege Marthinussen

LAYOUT/SATS: Grafisk Senter NHHS: Terje Alvestad Anette Wiederstrøm

ADRESSE: HeIleveien 30, 5035 Bergen-Sandviken Tlf: (05) 25 80 07 959208 Telefax: 15 21 84

ANNONSEPRISER: Helside kr. 6000,Halvside kr. 3000,. Kvartside kr. 1800,Spaltemm kr. 4,-

TRYKKING: Media Trykk


IX7 BULLETIN

3

Torsdag 7. september 1989

Ukens mest uheldige... ... eller frc;L vorspiel til operasjonsbord

T .

Romer Morten Rødsand arrangerte faddervorspiel. Han spiste ikke helstekt lam. Han drakk ikke øl og akk-akk, men suppe på termos. Romeren har operert kjeven, og har i den forbindelse installert kjevelås. "Vel overstått" sukket Morten-sjåfør da han lempet av sine fordrukne med':'arrangører på Hatleberg sent på natten, før han snublet i sine romer-gevanter.... og låste opp kjevelåsen. Varme tanker til Morten og kjeven. (Som et fite plaster på såret satt hans gode venn Sigurd

SA VNET, SAVNET OG AlTER SAVNET • 7th Inc © meddeler:

glad og fornøyd i trappen og brølte "Don't worry, be happy" da det verket som verst - takk til Sigurd!)

Under helgens tilstelninger i våre lokaliteter forekom endel episoder vi i stillhet skal forbigå. Noen stygge episoder er vi imidlertid nødt til offentliggjøre. En, eller mer trolig flere, personer har foregrepet seg på beboernes personlige eiendeler. For de som ikke forstår diskret informasjon så betyr dette at vi er blitt utsatt for regelrett tyveri. Kunne dere som mer eller mindre bevisst tok med dere følgende gjenstander, vennligst levere disse tilbake. Det er morsomt å

Utenomfaglig forventningspress? - guIfl Det virker som om årets' Vi begynner på NHH ' har ansporet til spesielle forventninger blant årets førstekullister. Vi har inntrykk av at enkelte underutvalg og interessegrupper har framført tildels villfarne

Side 3 ansv.:Endre

egenbeskrivelser i årets utgave av dette informasjonsheftet. Således avfødte miljømøtet mandag 28. august følgende klare . sondering fra en avbalan- . sert førstekli!1ist: " Jeg har tenkt amelde·

meg inn i GUFF. Jeg er jo ikke her bare for å ha det gøy L." Til dette vil vi få komme med en oppklarende bemerkning: Det er fullt mulig å være ved NHH i opptil flere år- - og stort sett

===~

arrangere selskaper, men det er ikke morsomt å oppdage at gjestene tar med seg våre eiendeler. Noe av det som er savnet: - et par slalomski, merke Dynastar - en liten steelgitar - et par gustengrå tøfler - diverse hatter - diverse jakker (effekter)

I tillegg har vi mistet en del venner, selvtilliten og forståelsen av mer enn en dimensjon. Dette skal vi imidlertid .selv ta på oss skylden for. Forøvrig lakk for en ellers hyggelig førstekullsuke alle sammen. For 7th Inc©

Jon O.

Elises gamle jungelordta~ fra de dype skoger på Hedemarken: "En ny Dag, nye muligheter. h~e ha de~ gøy. I noen av de eldre kullene finnes det studenter som er utenomfaglig aktive UTELUKKENDE med det for øye å kunne more seg. Etter å ha overhørt overnevnte prinsipperklæring spør vi oss: Er studenter som bare har det gøyen utdøende rase på NHH? Blir det i så fall . lenger mellom smilene ?

Stockout 2 Bulle/Optimum kan etter å ha drukket hele.vinlisten til klubbutvalget, ' . melde om at utvalget slett ikke er like imponerende som vinlisten ,er lang! På det fantastiske lageret mangler faktisk opptil 10 viner. Stockout nI

Hvem er denne mannen? Hvem drikker alt som flyter? Hvem trakk opp konsum pr. førstekullist fra normale to til fem flasker pr. fest? Riktig svar sendes NRK., Majorstua, 0342 OSLO 3. Merk konvolutten "Njålsoga".

Utenomfaglig sexpress - guIf2 Den tvilsomme gruppering Guff har tydeligvis gått ut med en klar profil overfor årets førstekullister. Hør bare hvordan sjekketerminologien påvirkes.

Hørt i Klubben: -Jeg tenker på å melde meg inn i Guff. -???? -Har du tenkt å gjøre noe med det, eller?

Hvorpå følger de mest skjendige forslag.

.


4

K7 BULLETIN I

Torsdag 7. september 1989

Universitetsloven ·Nå skjer det ting ·i Høyblokken ..•.. Velkommen tilbake fra en forhåpentligvis bra og avslappende sommerferie. Velkommen tilbake til en Høyskole som gjennomgår forholdsvis dyptgripende forandringer hva organisasjonsstruktur angår, og som har begyntå se fremover. I lØpet av høsten vil nemlig NHH tilpasse seg til den nye universitetsloven. Videre vil strategiarbeidet ved Høyskolen bli intensivert. Universitetsloven vil bli innført f.O.m. 1.1.1990. Iløpet av høsten må derfor NHH tilpasse sine organisasjonskomponenter til de krav som loven setter. Det vil også bli valg på ny rektor og prorektor i løpet av høsten. Det står mer å lese om universitetsloven et annet sted i Bulle. Hvis du ønsker mer informasjon om den nye universitetsloven' så er det bare å kontakte undertegnede eller noen i Fagutvalget. I hele vår har Plan- og Budsjettutvalget (pBU) prioritert strategiarbeidet ved Høyskolen. Det er nå nedsatt fem "ad-hoc"-panel som skal se nærmere på fem områder av avgjørende betydning for Høyskolen. Disse er: l) Faglig styrke: resultatorientering, evaluering og tiltak. 2) Beslutningsprosesser og økonomiske styringssystemer. 3) Finansielle vilkår og ekstern informasjon. . 4) NHH' s undervisningsog forskningsprofil i et lO-års

perspektiv. 5) NHH-miljøet som konsern betraktet. Medio oktober vil disse panelene gi en rapport tilbake til PBU. PBU vil deretter "sy" sammen et fullstendig strategidokument. Foruten dette konkrete strategidokumentet som skal være klart innen 1.1.1990, er meningen at man skal få igang en prosess hvor man har strategisk oppmerksomhet og diskusjon i alle ledd av NHH-organisasjonen. Hvert av disse "ad-hoc"-panelene består av 5 til 6 personer fra Høyskolen med faglig innsikt og/eller praktisk erfaring fra de områder som skal bli belyst Vi studenter har ett medlem i hvert av disse utvalgene. Disse er Petter, AnnElisabeth og Anders fra Styret og Jostein og Viggo fra Fagutvalget Vi studenter har i lengre tid etterlyst en strategisk diskusjon og større strategisk oppmerksomhet ved NHH. Nå begynner Høyskolen i aller høyeste grad å ta disse tingene alvorlig. Det er viktig at vi studenter engasjerer oss fordi vi burde ha en rekke gode og konstruktive tanker å komme med. Det er videre av stor betydning at vi som kommer til å jobbe med dette i høst får innspill fra de andre studentene. Videre ville det vært fint om man bl.a.. kunne brukt Bulle som et medium til å diskutere Høyskolens strategi.

Den nye universitetsloven ble sluttbehandlet i Storeksamen til alle oppmeldte privatinget på slutten av vårsesjonen, og vil bli gjort tister. Det er videre verdt å merke gjeldende fra 1.1.1990. Loven tar sikte på at såvel de seg at institusjonene er forpliktet til å gi sensur allerede 3 uker etter fire universitetene som de vitenskapelige høyskole- · eksamen er avlagt. ne skal reguleres aven felles lov som skal erstatte de enkeltlover som gjelder idag. Den nye loven endrer Økt selvstyre Et viktig prinsipp i den nye loven sentrale deler av organisasjonsstrukturen og medfø- er at institusjonene skal gis stØrre reren utvidet'demokratisering av de styrende orga- grad av selvstyre. Selvstyret går imidlertid ikke så langt som hø. ner. Det er videre viktig å merke seg at ifm. innfø- ringsutkastet la opp til. Departeringen av den nye loven vil det i høstsemesteret bli mentet skal fortsatt bestemme om et studium skal være lukket, og valg på rektor og prorektor. hvilke fag den enkelte institusjon

Endret organisasjonsstruktur Loven gir institusjonene muligheten til å velge mellom etkollegium på 9 eller 13 medlemmer. Her har NHH valgt å innføre et kollegium på 9 medlemmer. Foruten rektor og prorektor vil kollegiet være sammensatt av 3 representanter fra det vitenskapelige personale, 2 representanter fra det tekniskadministrative personale og 2 studentrepresentanter. Den nye loven vil altså gi studentene styrlcet representasjon i Høyskolens øverste organ. En viktig endring ift. .dagens situasjon er at avdelingsstyreformennene ikke lenger tillates å sitte i kollegiet. Dette har mange sett på som en svakhet da dette vil svekke den vertikale informasjnnsstrØmmen. Avdelingsstyre-formennene vil istedet sitte i rådet. Loven åpner imidlertid muligheten for at avdelingsstyreformennene kan sitte i kollegiet hvis NHH velger å definere seg som en av "de minste institusjonene". Det valgte Høyskolen ikke å gjøre bl.a. fordi den adgang departementet har til å styre institusjonene kan influeres av hvilken status institusjonene har valgt ved at det gis færre og mindre omfattende fullmakter til de minste institusjonene. Dessuten så vil det være mulig å gi avdelingsstyre-formennene observatØrstatus i kollegiet. NHHS bør ·være fornøyd med at . Høyskolen definerte seg som en

av "de store" institusjonene, og at man valgte et kollegium på 9

medlemmer da det var dette foreningsmøtet gikk inn for den 25. mai, og det var dette som ble spes~ftsert i et brev til rektor dagen etter at loven var vedtatt i Stortinget

Rektorvalg i høst For å sikre bedre kontinuitet i det nye kollegiet som skal velges for en treårs-periode har rektor og prorektor valgt å stille sine plasser til disposisjon ett år før funksjonstiden deres er ute. Dette innebærer at det vil bli rektorvalg allerede nå i høst I den forbindelse er det viktig å merke seg at valgbarheten er utvidet til å gjelde vitenskapelig tilsatte i hovedstilling, noe NSU og NHHS gikk inn for i sin høringsutta1~lse. Man tren~c{ altså ikke lenger l være professor for l kunne bli valgt til rektor.

NHH-en eksamensfabrikk? Den ny" loven kan medføre at NHH blir "et eldorado for siv ~Øk. privatister". De studenter som ikke kommer inn ved ordinært opptak ved NHH kan etter den nye loven gå opp til eksamener her som privatister. Private institusjoner kan heretter legge undervisningen tett opp til NHH' s fagplan, og benytte NHH som en eksamensmaskin. NHH er nemlig etter den nye loven forpliktet til å gi

kan ta opp i sin virksomhet. Dette

inngår som et viktig ledd i den politiske styring av høyere utdanning. Dette gikk NSU og NHHS inn for i sin høringsuttalelse.

Valgregler Det er nedsatt et utvalg ved Høyskolen for å utarbeide midlertidige og permanente valgregler for valg av rektor og prorektor, og for d øvrige medlemmene av "det nye" kollegiet. I dette utvalget er studentene representert med lederen i Fagutvalget, Jostein Tvedt. NHHS vil selv velge sine 2 representanter i kollegiet. Det er viktig å merke seg at disse to ikke kan sitte i andre styringsorganer enn kollegiet. Det vil derfor dukke opp en del spørsmål vedrørende hvilken måte NHHS sbI .la sel{ bli representert i Høyblokka. Dette er noe NHHS ml ta stilling til i løpet av høsten.

NHHS - aktiv medspiller Dette vil altså bli en høst med rektorvalg og omfattende organisasjonsendringer på Høyskolen. Det er meget viktig at NHHS markerer seg aktivt i disse sake De enkelte spørsmål vil etter hvert bli tatt opp på foreningsmøtene. Hvis noen har spørsmål eller innspill er det bare å ta opp dette med styret eller Fagutvalget Anders Berggren

"

Calamare vI Anders

Første foreningsmøte i høst vil finne sted 21. september I den forbiridelse vil det bli suppleringsvalg på følgende personer: - . ,. Studentpolitisk ansvarlig i styret . En studenttingsrepresentant Vararepresentant til styret i Samskipnaden Bulle (medlemmer + kasserer) Idrettsutvalg (leder, kasserer og 2 medlemmer) Studentradioen (l~r, teknisk ansvarlig). Kandidater bes melde seg til styret snarest.

Parkeri ng · på Merino Parkering KUN på oppmerkede plasser. De som parkerer på fotgjengerfelt-striper bm skutt!

Calamare vi Petter P.S. Biler har faktisk blitt tauet bort...

~


IK7BULLETIN

5

Torsdag 7 . september 1989

Noen av Fagutvalgets • oppgaver I høst Jeg vil i denne artikkelen infonneHø yblokkas styringsstruktur Forrige semester ble nye evaluere litt om hva som ser ut til å bli gjennomgåes og tilpasses loven. I ringssjerna innført. Samtidig hadhovedsaker for FUs arbeid i høst. sammenheng med dette vil det i , de FU/Administrasjonen som mål I vår vedtok Stortinget ny univer- løpet av høsten avholdes nyvalg til å evaluere sam tlige tilbudte fag på sitetslov. Endringene fra Departe- alle de nye/omorganiserte styrer siv. øk. studiet. Arbeidet vil bli mentets forslag var i stor grad i og råd. Det blir i den sammenheng følgt opp dette semesteret. Evalueringen vil blant annet danne overensstemmelse med studentogså nyvalg på rektor og proreksynet rundt på lærestedene, inklu- tor. Det viktigste som i denne grunnlag for tildeling av Foreledert vårt eget foreningsmøtevedsaken til nå er vedtatt er innføring serprisen. Foreleserprisen er et nytt tiltak for å stimulere til bedret tak. Den nye universitetsloven vil , av et kollegium på ni medlemmer. kvalitet på undervisningen. En ta til å gjelde fra første januar Kollegiet vil ha to studentreprekommite arbeider med nænnere 1990. I løpet av høsten må derfor sentanter.

retningslinjer for tildelingen. Dette semesteret vil strategiarbeidet ved NHH bli intensivert. Fem strategipanel er nedsatt og vil fullføre sitt arbeid i løpet av september. I hvært panel sitter en studentrepresentant. De fem panelene har som tema henholdsvis faglig styrke: resultatorientering, evaluering og tiltak -Beslutningsprosesser og økonomiske styringssystemer -Finansielle vilkår og ekstern infonnasjon -NHHs undervisnings- og forskningsprofIl i et lO-års perspektiv -NHHmiljøet som konsern betraktet. Strategirapporten 'som vil bli resultatet av arbeidet vil bli sendt til

høring rundt på skolen, før Kollegiet etter planen vil vedta en endelig strategisk plan for NHH. Arbeidet skal utføres i løpet av høsten. FU vil forsøke å holde Stud. NHH infonnert om utviklingen i løpet av semesteret i alle større FUsaker. Semesteret ser ut til å bli et av de travleste for FU på lang tid. Fagutvalget blir nå utvidet til 16 medlemmer. På andre foreningsmøte i høst skal det velges FUrepresentant for språkstudiene ved skolen. Representanten vil fungere høst89/vår 90. Dine meninger om de sakene som er tatt opp her og andre FU-saker vil FU gjerne ha. Bnlk posthyllen vår, foreningsmø,te, Bulle eller kontakt FU-representantene direkte. . ' .. Jostein Tvedt Leder Fagut,,,alget.

19:Tlrk~!:nre2!'!oo~~t · ~~nge~J~q~e

gen, på nynorsk kjent som "samskipnaden" er en omfattende organisasjon som NHH~studenter anslagsvis betaler 500 ()()() kroner til hvert halvår 'i semesteravgift; i tillegg til overskuddet på kantinene, Hatleberg og Studia. Hva disse pengene går til er sikkert mange gode formål, men de ca. 750 kronene jeg selv direkte har bidratt med synes jeg

for. Enhver student er'pålagt av norsk lov å være medlem aven slik studentfellesdannelse - men på lovteksten virker det ikke som det er noe hinder for å etablere . en egen velferd, og det har vi også eksempler på. Hva er det vi så ville måtte gjøre i en egen fellesdannelse ? -Ansvar for kantinedriften

Hatleberg -Drive en refusjonsordning for helsetjenester o.l. -Forvalte en inntaksordning på Hatleberg

som er villig til å p~ta seg et ansvar og som gjør'en Skikkelig jobb. Det er kanskje bare BI og HA som er i stand tir å "forvalte sin egen velferd - her i Bergen trenger vi 50 heltidsansatte bare til å ADMINIS1RERE det. arbeidet som SIB utfører....

Disse oppgavene burde vel være overkommelig i forhold til alt det vi allerede driver med her, eller hva ? Jeg stiller spørsmål om vi her på denne skolen kan for lite økonomi og administrasjon til å drive vårt eget velferdsapparat, ja for vi kjenner jo ikke akkurat noe mangel på engasjement i organisasjonsfloraen her på NHH - det

Det ville være en god anledning til å blåse støv av tillitsmannsordningen på Hatleberg, som ellers bare røper sin eksistens gjennom truende oppslag i

Fredrik Arnland 2.kull

Arthur Andersen & Co. har egne avdelinger innen revisjon. kOnsulentvirksomhet og sknuerådgivning. Vi er ca. 320 amUlle med kontorer i Oslo', Stavanger, Bergen og Trondheim . Vi har et nært samarbeid med Arthur Andersen & Co . 's internasjonale organisasjon som totalt teller over 41.000 personer. Våre ansatte og deres kompetanse er vår viktigste ressurs, bygget opp gjennom et systematisert, internasjonalt videreutdanningsprogram og deltagelse på varierte oppdrag.

Revisjonsavdelingen består av 155 personer, i hovedsak sivi løkonomer og DH-kandidater.

LEDELSESRADGIVNING OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Konsutentavdelingen består av l 40 pcrsoner og utfører tjenester innen ledelse og' b~uk av informasjonsteknolog i. Virksomheten er i sterk ,. vek~t og vi har bak oss .en rekke velykkede opporag for norske bedrifte r og organisasjoner. Ca. 40 siviløkonomer fra N HH er blant våre dyktige kons ulenter. Vi søker løp~nde n'ye ) valifiserte medarbeidere og tilbyr et mege t oJTlfat~nde videreutdanningsprogram i' et inter- ' :_ ~:. nas.t<>nal~ miljø. .'"

V årt prim æ re a rbeid sområd e er å u tføre lovbestemt revisjon. I tillegg ~ vi til enhver tid løpe nde en re~e spesialoppdrag. Oppdragene omfatter vurdering av foretak i forbindelse med fusjon, fisjon , oppkjøp, reorganisering, akkord, . konkurs, generasjonsskifte, børsregistrering o.l. . Vi utfører dessuten ulike oppdrag knyttet tir økonomisk styring og internasjonal regnskaps "" -~ rapportering samt annen rådgivninghjelp på områder der det er behov for kompetanse innen regnskap, skatt, revisjon, økonomi og finans. Oppdrags massen er svært variert og våre revisorer vil i løpet aven to-tre års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomheter, børsnoterte selskaper og internasjonale selskaper

o

o

REVISJON OG ØKONOMISK o RADGIVNING

..... , En ; tor d~l av våre oppdr; g er innen ø'konomi,styring, strategisk informasjonsplanJegging, prosjektledelse, utforming og innføring av EDB ~ systemer, vurdering av mas!dn- og pakke- løsninger. Våre kunder er innen en rekke bransj e r , som bank/finans, ha ndel/distribusjon , industri , olje/gass og offentlig forvaltning.

SKATTERADGIVNING ,~...

....

... I ...... _~ . ·f

Skaueavdelingen bistår med bedriftsorientert . skauerådgivning på mange plan. Det om fa uer skauemessig transaksjonsanal yse og . , kartleg ging a v ti lgje ngelig. årsoppgjørs "~ disposisjoner. Skulle ulykken v~re ute. - .0.p \ uov.e!e--ns·t ~mm~lse,r . med , JigningsnlYri'd ig{ t~ he te ne oppstå - bistår vi med klage (),g . i •. forhandlingsprosessen. ' ... •

I samarbeid med våre tilknyttede kon,~~m(r. i : :; ," utlandet bistår vi også med multinasjonale skattespørsmål, hvor man søker å hannoni- sere norsk og utenlandsk skatterett og anvendelse av skatteavtaler. Avdelingen beskjeftiger 9 jurister, men i praktisk problemløsning samarbeider vi ofte med økonomene i våre øvrige avdelinger.

ARTHUR

A~NDERSEN

n

• n

'-~:-1- .~'._._-

"".. "._,,_._,,_.~,~-------------------------&0; ___

Dranunensvn. 134 Poslboks 228 - Skøyen 021 2 05102 Tl_f . <_02_)_46_2_8_00_ _ _ _ _ _ _ __


.. VI Jen ti • ., o o a mls orsta

6,

K7BULLETIN

Torsdag 7. september 1989

I

'

AIESEC International har tatt opp Sovjetunionen som nytt medlem av organisasjonen. I pressemeldingen som AIESEC Norge sendte ut for å melde dette, ble det også ytret ønske om å kunne" ... ønske Kina velkommen." Denne pressemeldingen kom

, enkelte massemedier noe sent i hende. Resultatet ble et stort oppslag i Bergens Tidende, med en etterfølgende dementerende mannjevning mellom AIESEC Norge, NHHS og BT.

MK1t jJON

Hva'skjedde? 11986s~tAlESECm­

ternational med overvåkning av internasjonale forhold for å avdekke mulige medlemsland. Studentorganisasjoner i Kina tok kontakt med AlESEC International.

Kinesisk utvekslingsforsøk. Sommeren 1988 deltok 10 kinesiske studenter i et vesttysk utvekslingsprogram. Etter planen skulle de arbeide i Vest-Tyskland i 3 måneder. Etter språk- og andre problemer dro de hjem før dette programmet var avsluttet. Etter dette samarbeidsforsøket konkluderte AlESEC International med at et samarbeid med Kina var praktisk umulig. Etter november 1988 ble derfor samarbeidet mellom, kinesiske studenter og AlESEC International brutt. At de kinesiske studentorganisasjonene ble gradvis mer og mer politisert, var også noe som gjorde at AIESEC fIkk vanskeligere for å forholde seg til sine kinesiske kontakter.

Pressemeldingen Den daværende lederen for AlESEC Norge, John Ole Skeide, forfattet i april 1989 en pressemelding for å melde Sovjetunionens inntreden i AIESEC International. I denne heter det" ... Internasjonalt . jobbes det nå med å få FolkerepUoiiidcen Kina som medlem .... vi håper at vi snart også kan ønske Kina velkommen i AlESEC. " Denne pressemeldingen ble 7. april sendt endel sentrale aviser og tidsskrifter. 29. mai ble. denne pressemeldingen sendt til AlESEC,s lokalavdelinger i Norge , som så videresendte denne til lokale massemedier. Pressemeldingen kom derfor disse i hende mens opptØyene på Den Himm-

Ingen AIESEC-utveksling med Kina med det!ørste . elske Freds Plass opptok alloppmerksomhet i mediene.

Et uheldig sammentreff Pressemeldingen ble umiddelbart videresendt fra AlESEC- Bergen til lokalpressen. Kort etter ble det uheldige sammentreffet oppdaget i AlESEC Bergen, og de andre lo~ • delinger ble varslet før pressemeldingen var sluppet til andre lokalrnedier.

Når tiden er moden 1. juli 1989 var det skifte av styre i AlESEC Norge. Pressemeldingen av 7. april var ikke blitt dementert i lys av utviklingen i

Kina. 5. juli ble AIESEC Norges ,nye leder Jon Kristiansen intervju-

et av Bergens Tidende om denne saken. 26. juli ble AlESECs forhold til Kina førstesideoppslag i Bergens Tidende. AIESEC ble beskrevet som " ... organisasjonen for siviløkonomstudenter...". Også andre medier fulgte opp denne saken.

Reaksjoner NHHS distanserte seg i en uttalelse 27. juli både fra koblingen AIESEC - Kina og fra koblingen AIESEC - alle siviløkonomstudenter. AlESEC fulgte opp med kontakt med norske studentforeninger og den kinesiske studentforeningen i Norge. AIESEC Norge dementerte her framstillingen i BT som en kobling av tilfeldige hendelser. Denne koblingen

ble også tatt opp med redaksjonen i Bergens Tidende 31. august. Overfor AIESEC Norge ble det yttrykt at man var inneforstått med den fortolkning som var skjedd, og at man beklaget det inntrufne.

Oppklaring AIESEC Norge har senere klart opp denne saken på internasjonalt nivå. Det er i dag ingen kontakt mellom Kina og AIESEC. Framstøt vil heller ikke bli gjort før de indre forhold i Kina er kraftig endret.

Mild refs fra NHHS I møte med styret for NHHS ble AIESEC Norge 4. september kritisert for å ha vært for tilbakeholdne med å dementere den famøse pressemeldingen. Dementi fra AlESEC er bare sendt de medier som har forfulgt saken. Nestleder for AlES EC Norge, Ingunn Wergeland, sier til K7Bulletin at denne avståelse grunner i frykt for å blåse opp saken ytterligere. Hun sier videre at AIESEC Norge vil følge opp kritikken fra Styret i NHHS, med sikte på å få offentlig dementert Bergens Tidendes oppslag fra juli 1989.


IK7BULLETIN

Torsdag 7., september 1989

Fadderbarna

Etter anirekket å dømme på faddertildelingen, så det ut til at de fleste fulgte styrets oppfordring om ikke å skremme vannet av de nye studentene. Spørsmålet blir imidlertid- hvem skremte hvem?-hvor og med hva??? Bulles tilstandsrapport tyder på at stud. NHH stadig når nye høyder i sine sosiale utskeielser. Vi ser fram til reversibel fadderaften senere i høst.. ..

.

~

";tff4(lirjel( el" at faellel"el( ~Lafblætå /I(eel !l"aLtlæLe I"åelOf v-eife4lirj leI( 18~~te tilel(, I1

>

-


8,

Torsdag 7. september 1989

K7BULLETIN '.

Av mange gode påfunn og konsepter på deraften var nok Asterix-party det mest risikofylte.Regnethadde høljet hele dagen,og først etter fete offerga værgudene lysnet det.Til tross for dette net det fullstendig for diverse personer kvelden. . Bulle var der i den galliske landsbyen i de manske omgivelsene og med de tilstandene.

-og så skulle man i klubben...

I


.. ., I

K7BULLET:IN

c::ønt"mller

1989

9

.. .på sildejrokost

l_____~-________'_________________:_------

"

,

" l'

",<

I


Bridge

7 .·

klubben Bridgeklubben arrangerte sin første ordinære spillekveld tirsdag 05.09. 9 par deltok, 'og resultatet ble: 1. Barbro - Stein p. 59.72 % 18 klubbp.

86

2. Petter - Øystein p. 54.17 % 12klubbp.

78

2. Odd Rune -Jarle p. 54.17 % 12klubbp.

78

4. Hallgeir - Stein Atle p. 51.39 %

74

Forøvrig ser Petter og Øystein ut til å være en vellykket parkonstellasjon. Nykommerne i klubben, Morten, Anders og Simon, samt Bjørn Henning med "come back", gikk alle relativt forsiktig ut av startblokkene, men kommer sterkere tilbake utover høsten. Til neste ordinære spillekveld, tirsdag klokken 19.00 i Aulaen på skolen, skolen, ønskes både nye og "gamle" medlemmer hjertelig velkommen!

Nybegynnerkurs 5. Per Helge - Ketil p. 50.00 %

72

5. Bjørn Mikal- Jostein p. 50.00 %

72

7. Rolf - Bjørn Henning p. 49.31 %

71

8. Morten - Anders p. 41.67 %

60

9. Simon - Asle p. 39.58 %

57

Nybegynnerkursets første kveld går av stabelen førstkommende mandag klokken 19.00 (NB! Merk klokkeslettet) på "Hylla" på skolen, dersom oppslutningen om kurset blir stort nok. Påmelding senest innen fredag 08.09. Se forøvrig oppslag på Merino eller utenfor kantina på skolen.

Stein S. A. Vi gratulerer Barbro og Stein med årets rørste "stikk".

en Myndighetenes ' sa!sing på infonnasjonsteknOlogi . (IT) er i ferd med å bli den nye industriskandalen, skriver Økonomisk Rapport. Norge har i løpet av 1980-årene fått nær 100 teknologisentre spredt over hele landet Knappe forskningsmidler renner ut i et virvar av institusjoner, mange med dyrt og uhensiktsmessig datautstyr. Forskermiljøet er splittet. Og kritikerne trues med represali-

ITl'

er i form av uteblivelse av forskningsmidler, skriver bladet. I løpet av det siste året er de 14 ' FUNN-sentrene (Forsknings- og Utviklingsnett i Norge) kommet i gang. Kraftige datamaskiner fra Norsk Data er strødd ut over det

- Konferansen

NHH 1989 Årets konferanse avholdes 10. oktober. Tittelen på konferansen er "IT-økonomi - ditt ansvar ?" med undertittel "Toppledere om sine foretak". Konferansen vil ikke ta for seg teknologien som sådan, men fokusere på anvendelsen og lønnsomheten av dette innen et foretak. Målgruppen for Konferansen er ledere i næringslivet, studenter og ansatte ved høyskolen. De Il foredragsholderne kommer fra selskap som Scanvest Ring, Digital, Cap Gemini, Arthur Andersen og Elkem.

For å arrangere IT-konferansen trenger Datagruppen ved NHH : 2 fotografer l videooperatør

TAKE OFF arrangerer lørdag 16. september høstens første studentnattkro på NHH. Det vil bli konsert i aulaen med Wentzel band. I Campus vil "The Silver King Band" sørge for at tilhengerene av heftig Zydecommusikk får noe å trampe takten til. WENTZEL BAND Wentzel er et lO-manns band som etterhvert har gjort seg sterkt gjeldende på det norske klubbmarkedet. Gruppen ledes av Geir Wentzel (ex. Heavy Gentlemen). Musikalsk er Wentzel solid forankret i rythme & blues tradisjonen - med utgangspunkt i den orginale "Staxsound" som inkluderer artister som f.eks Otis Redding, Sam liT Dave, Wilson Pickett, James Brown, Percey Sledge, etc. Reportoarmessig satser Wentzel på en blanding av coverlåter og egenkomponert materiale. Publikum får servert svingende "party music and full trøkk........ Dette har på NHH tidligere vist seg å stemme. Det vil nok vise seg igjen på lørdag 16. september.

The Si/ver King Band

ganske land. ND har fått næringsministerens velsignelse til å bruke 110 millioner kroner av egne skatteavsetningsmidler for å kjøpe sine egne maskiner. Foruten skattevrien, går kritikken fra fagmiljø- et på at maskinene er uhensiktsmessige, avlegs og alt for dyre. Ifølge ØR frykter forskerne ved andre institusjoner at de store investeringene i FUNN også vil binde opp store forskningsmidler i år framover.

Wentzel består av: Geir Wentzel; vokal, trompet, keyboards

Morten Wentzel; fløyte, keyboards Geir Erik Hedløv; gitar Jørn FodnestØl; bass Stein Helseth; trommer Roy Nikolaisen; trompet Jan Egil Båkind; trompet Petter Skretting; tenor-sax Øyvind Gravdahl; tenor-sax Bernard Seland; baryton-sax

THE SIL VER KING BAND Sammen igjen etter 3 år i for- . skjellige band. Bl.a har Rock Bottom hatt sitt eget band; "Rock Bottom & The Cuttaways". Twiggy har spilt i "Barry Cuda & The Sharks" som tidligere har . gjestet NHH under semesterprøven 1987. Nå er The Silver King Band tilbake på en kort turne i Norge. De har en bemerkelsesverdig blanding av instrumenter. Twig-

I)

1lydtekniker 2 sekretariatsansvarlige 2 cateringsansvarlige 2 kommunikasjonsansv. 2 garderobeansvarlige 4 i mottak/resepsjon 1 guide Nærmere ~f0~:_.jon oin disse oppgavene kan fås ved hendvendeIse til Datagruppens stand torsdag 7. september. Informasjonsog rekrutteringsmøte avholdes fredag 8. september klokken 17 i møterom 01.

gy på Piano, Rock Bottom på sang/munnspill og vaskebrett Bandet er av mange aviser/ tidsskrifter ansett som verdens sprøeste band. (Se utklippet på plakaten). Da de var i Norge i 1986 lagde de mye bråk i den amerikanske ambassaden etter å hatt en konsert på tv. Der sa de endel ting om Reagen og Nancy som ikke egner seg på trykk. Bandet har nå en rykende fersk lp ute. Denne har gitt noen og enhver argumenter for å dekke de i Campus på lørdag. De legger opp til 2 sett li 60 minutter. Vi lover kjøyr og gamman både i Aulaen og Campus. Det skal bli 4 hele timer med svingende rythm & blues fra ende til annen. Billettsalget til studentnattkroen starter allerede tirsdag 12. september. Prisen er satt til sparsomme 100,- kroner, alt inkludert. På selve nattkroen vil det denne gangen lønne seg å være tidlig ute da Wentzel går på scenen. Klubb & Kulturutvalget TAKE OFF antyder 21.00 som et høvelig tidspunkt. ....


IK7BULLETIN

11

Torsdag 7. september 1989

EN SOMMER ER og takk for det

Med ett har sommersolen senket seg over det ganske land. Campingplasser ligger øde og forlatt, skjærgården er ikke lenger fylt av overlessede snekker med fenderne ute, Reiseradioen har takket farvel for denne gang, og iskremsalget er ikke lenger hva det var. Et bittert farvel? Knapt. Den nærmeste sammenligningen må vel være å vinke svigermor avgårde fra .perrongen til ni måneders kuropphold på Hjuksebø. Kom september, du skjønne silde! Atter er livet blitt levelig. Atter kan man rusle ned i butikken på hjørnet etter ftre melk og Dagbla' for i går uten å måtte kjempe seg frem mellom bleke champagnelegger og eimen av billig feriesåpe. Ta en gjennomsnitts nordmann, for eksempel, når han skal planlegge den årlige tortur : "iltur med familien. Fire uker i trekk, og med innlagt besØk hos tante og onkel på Hønefoss og slektninger på Gjøvik. Garantert suksess. La oss si at far skal investere 100 i utstyr til ferien, det vil si bil og campingvogn. Da vil 5 gå til bil og 95 til campingvogn. Noe som vil resultere i en sliten Opel Kadett Standard fra -68 med midtsommerdekk og vrist i kardangen, vinylseter og ett sidespeil. Campingvognen, derimot, blir aven ganske annen klasse. En Bjørndal Luksus Turbo Injection, må vite, med parabol-TV, boblebad, bibliotek, mikrobølgeovn, peis, overliggende kamaksel og innebygget golfbane. Dimensjonene ,,; som hos en middels parkeringsplass, og far må leie to redningsbiler for å få monsteret hjem i bakgården, til stor glede for naboer og andre. . Endelig er dagen kommet: fellesferien står for døren. Regnet trommer lystig mot søplekassene i bakgården, og far har nettopp lagt siste hånd på pakkingen. Solbriller, vannski, campingsenger, campingstoler,

Campingferie. Fra venstre: far, mor, Gyda, Kurt-Erik. campingbord, tannbørste, kortstokk og brennevin. Mor har fått med Allers, strikketøy, faktor 24 og to poser drops i tilfelle bilkø. Familieidyllen formelig venter rundt hjørnet når far starter opp Kadetten og alle lampene på dashbordet lyser illevarslende. Far, mor, to bam, svigermor, bikkja, to undulater og ett marsvin. Kan man ha det hyggeligere?

stillongsen hennes og er blitt bilsyk, og begge undulatene ligger livløse inne i buret og drømmer om bjelleklang, bjelleklang og klar luft Utpå morgensiden er de fremme på Ferieviken Familecamping, der resepsjonen stengte for mangfoldige timer siden, og jakten på et par ledige kvadratmeter kan begynne. Etter kun et par timers rekognosering fmner svigermor ut at det akkurat er plass i den andre enden av campingplassen. Far fyrer opp Kadetten og humper avgårde, og disen av choke og svidd clutch ligger tett og lavt over campingplaSM;Il.

Sem i Vestfold passeres i 40 kilometer i timen. Motoren hyler som et vilt og dødelig såret rovdyr der den fortvilet forsøker å få med seg ftre og et halvt tonn Bjørndal Luksus Turbo Injection. Temperaturmåleren på dashbordet er på vei mot fjerde runde rundt når far legger inn Utopi: Morgen. Soomerferie. første gir for å ta igjen en sønLeilighet i byen. Sol. Reiseradiodagskjører og banner stygt idet en. Tøfler ved sengekanten. en pappskalle aven bilist kom. Alene hjemme. Ferskt Dagbla' , mer imot. Svigermor sitter stivt to skiver helkorn med gulost og antrukket i blomstet sommerkjo- . et glass melk. le i baksetet og gleder seg til å .·';. Virkelighet: Morgen. Sommerkomme frem til campingplassen ,..:; ferie. Campingplass i Vestfold. for å vaske av iskremen som lille ;~+i~ regn og dis. Dårlig værmelKurt-Erik sølte på henne i et ~ii;~\ii8g. Våte støvler ved sengekanlyskryss i Drammen. Dessuten .:i~:t . teøt Storfamilien rundt deg. hat marsvinet tygget hull i "\ ,Alm fra i fjor, en halv skive·

tørr feriekPf'ipp med Banos og et glass lunkt skummetmelk. Etter to timers helsebringende skjønnhetssøvn ser far og mor hele stjernehimmelen inne i hodet når de vekkes av bama i campingvognen ved siden av. De spiller nemlig fotball, og ballen går i veggen til far med jevne mellomrom. Svigermor har ikke fått sove på grunn av regnet som trommer mot taket, og sitter og ser ut av vinduet med blasse øyne. Fire dager på campingplassen er gått, og far har bestemt at de skal dra videre. Solen har han sett to ganger: en gang sammen med ni hundre andre blekfete campingturister i sol stol utenfor, og en gang til da han ftkk kjøleskapdøren i hodet på jakt etter · blandevann til en tynn en etter tre dagers sammenhengende familitortur. Svigermor vil hjem ,far vil videre, og mor vil skilles. Barna vil bli og vente,på marsvinet, som slapp ut av kassen andre dager ogundulatene har fått munnkurv. Ktdden vil på verksted, ferieb_ Llet er

· .·'''' ".:••:;-i~..... ·

._

sprengt for lenge siden, og Torkjell Berulfsen ønsker alle en riktig god sommer fra Marienlyst For kan det egentlig tenkes noe bedre enn sommerferie? Familien snakker sammen, opplever ting sammen, styrker fellesskapet. Far og mor får endelig tid for seg selv, tid til å snakke sammen, der de liggger i hver sin seng og med svigermor og to bam mellom seg. Det felles samholdet styrkes når regnet skyller ned på fjerde uken og campingvognen har krympet tilsvarende. Gleden over de små ting kommer frem over elt middag bestående av kaIJelspag- ' hetti og halvkokte potet~? Granspils og utbløtt cont~es. Møte med nye og ukje~n­ nesker på nye og ukjent4.pingplasser med nye og " . nte, møkkete campingbam .~:ker sisten mellom carnpr·ngJll!llllllllterle og velter primusen oppvaskvann. God jul.


12 ~--------------------------------~ Torsd 7. september 1989

M ed Breiviken i Mold On the road again. I år på vei nordover til en ikke helt ukjent Rosenes by. Da moldenserne hørte om de unge sang-gruppa's pl~er, arrangerte de like gjeme ert hel jazzfestival, og det ikke uten et visst hell. Hørbare ...

Brølet fra Breiviken

av. Av dem som var igjen kunne men så vidt skimte små, rØde nesetipper, og gummistøvler som så vidt stakk utenfor regnfrakkene. Disse var til gjengjeld uvanlig utholdende. En av dem - en mørkkledt kvinne - kom bestyrtet vassende etter konserten. "Grei opptreden", mente hun,"men hvorfor dessa jævli' kommersielle røe buksesælane". Joda - respons fikk vi. Dette tok av.

Vårt møte med Moldepublikum ble en stormende opplevelse. I 7 grader og kuling fra nordøst entret man utescenen på torget, og konstaterte at de fleste blant publikum hadde ~ ting felles - de hadde stukket

Sultne og tørste svingte vi stadig innom Molde's varierte spisesteder, skrudde på sjarmen, og slo an en trall. Likte verten det han hørte vanket det gjeme både biff og rØdvin. På denne måten ble

t~H KATHRINE

Dizzie Gillespie kom (eller var det Gucci Medslipsi - var aldri helt sikre?)\ den hvite supergitaristen John ~cofield kom, Anne Grethe Preus kom, mens Knut Borge gikk ... Med andre ord - her var et sted å være for eksemplarer med spesiell småle for jazz - og øl. .

vi båret gjennom festrusen av usynlige hender. Velsignet.

kassett til trøst. Men hver gang Knut Borge kvekket på P2 resten av sommeren -89, fløy tankene mot øyeblikket vi virkelig ~ den fetladne mannen gjennom smale turne 'øyne på scenen i Molde Jazzhus. Han så ikke oss.

våknet på de mest unevnelige steder. Slikt skjer.

Ingen kan huske de sov•••

Etter å ha sunget og elsket oss ...men våknet gjorde de stadig, tomme, samt ett og drukket oss og det hovedsaklig hos Åsmund - fulle i 4 nådeløse døgn, ble vi say no more. Noen av oss våknet . spredt som gjennom en kjempei Trollia hos Torill, mens andre dyse, og hadde knapt nok en

u

NHHI på ·hytte med håndballturnering Det var mørkt og kaldt,det regnet og de eneste lyspnkt som fantes var et blinkende utelys på den gamle ferjekaia og 1/2-flaske Jegermeister som skvulpet i sidelomma på sekken.

Jeg var seni' ute,siste ferje . hadde gått og jeg stod på , Fenvik og ventet på en drosje båt som jeg etter mye strev hadde fått bestilt. . Endelig ca. 30 minutter for sent kom snekka putrene. Kapteinen var en kraftig og skjeggete sjøulk. I den lille båten,den mørke natten og med det ufyselige været fulgte jeg helt klart rådet til den engelske sangeren Chris de Burgh:"Don't pay . the ferryman don'teven fix a price. Don't pay the ferryman until he get's you to the other side." Båtturen gikk bra den og

vel fremme på Valløy ble jeg møtt av Ina og Grete. Det var tid for "Jeger". Etter to "Jeger-stopp" til på vei opp mot Ina og hennes families hytte,var vi skjønt enige om at ikke var snakk om håndballturnering med hyttetur,men at;det måtte bli hyttetur med· håndballturnering - og det ble det. Både herre -og damelaget rykket opp en divisjon i forrige sesong henholdsvis til 4. og 5. divisjon.For å stå bedre rustet til årets sesong bestemte man seg derfor til å ta en samling allerede før skole -og

seriestart. Sportslig ble det en fin gjennomkjøring,men uten de helt store resultatene.Begge lag hadde fire poeng etter fire spilte kamper,og de hang · brukbart med blant 3. til 5. divisjonslagene.Med bedre målforskjell kunne begge lagene gått videre til kvartfinaler,meh for å hevde seg helt i toppen mangler nok ennå mye trening,rutine og ikke minst kondisjon. Lørdag kveld tok det fullstendig av med rekeparty på brygga.Mette og Per Tore begynte etterhvert å fortelle hår~te en del hårete (Sunmørhiger eier ikke skam) og særlig vil jeg anbefale Per tores historie om Sædcellen Kalle. Når østleningene så . kom på banen (de er jo litt inneslutta før de får seg noen drammer) og begynte å fortelle historier om sunmøringer,syntes Mette at det begynte å bli kaldt

poker" .Med til historien høre.r at Brede slett ikke deltok i spillet,men hadde blitt lurt til å fmansiere Kristoffer spillegalskap.

og at vi alle burde gå opp i hytta igjen.

De som Ikke·hadde fått nok "spill" i løpet av dagen dro utover natten igang den reneste casistemningen. Barbro imponert med stor kunnskap tilk statistikk (innenfor emnet Black Jack vel og merke,mens Kristoffer hesten spilte Brede fra gård og grunn i knallhard "åpen

Galskap blir det likevel ikke når disse lagene drar igang sesongnen.Med god oppladning bør de stå bedre rustet en noen gang også foran de innledene kampene. ..

"

"

.,...

"

lo

••••••••••••••••••••

"

.

,


IK7BULLETIN

es Fæ!i!læ!i!læ!i!læ!i!læ!i!læ!i!læ!i!læ!i!læ!i!læ!i!læ!i!læ!i!l~

r

I

bi

13

Torsdag 7. september 1989

r ................................... .. I I I I I I I

Høstens party- og konsertkalender • I I I I I

Høstballet 1989 . •

. I~

30. september

Klubb~ & Kulturutvalget har iår satset spesielt på et stilfullt arrangement. Derfor legges det til Restaurant Banco Rotto.

I SEPTEMBER I I I 8.

OKTOBER

I Ordinært party

IKKE FASTSATT

= 9. I Rebusløpet

I 11.

: Valgvake

Høstens

KKO TflKE OFF - "HH

Ø,irlines ønsker alle velkommen til høstballet .

7. Studentnattkro Band: Aula: Raea Rockers kl. 21.30 Aula: Backstreet Girls kl. 22.30 Campus: Red hot & Blue Salg: NHH, Apollon og Platon

l' I I I

• kl. 21.00 NHH Klubben

I

IKKE FASTSATT

• 17.

I IKKE FASTSATT I

: 16. • Studentnattkro • • • •

Band: Aula: WenzeJ Band kl. 21.30 Campus: Silyer Kine band kl. 22.30 Pris: 100,· I Salg: NHH, Apollon og Phlton

I I 22. : IKKE FASTSATT

•• 23.

I

I 29.

I Internaften : kl. 19..00 NHH Aula

Kl. 19.00 NHH Aula

I I

20. IKKE FASTSATT

I I I I I

21. Charter-party KKV sitt temaparty

.

kl.19.00 NHH Klubben + Campus

Antrekk: Gallalkjole Pris: 300,· (Se artikkel)

•• • •I

"{ <:I

I I I

Artist: Mikael Wiehe Kl .21.30 NHH Aula

28. Semesterprøven

I I "".:" '... I .> I

Kl. 21.00 NHH Klubben, Campus + Aula

: 30 • .

IHøstball (Baneo Rotto / NHH) • kl. 19.00 NHH

I I I

14. Big Business Band Jubileum

27. Studentnattkro

I kJ. 19.00 NHH

•• •

• • • ••

13.

.

: Blåtur

Billettene, som koster kroner 300,-, selges på Merino og på skolen fra onsdag 20'. september til fredag 22. september. Hver av disse dagene fra kl. 12.00 til 16.00.

6.

I

• kl. 14.00 NHH

Høstballet åpner med den tradisjonelle champagne-mottagelsen på skolen kl. 19.00. . kl. 19.30 reiser vi med busser til Norges Bank sine ærverdige lokaler i Bergen Sentrum Restaurant Banco Rotto. Der vil vi innta et utsøkt måltid servert av profesjonelle kelnere til lett taffelmusikkspilt av Nordens kanskje beste taffelmusikere. Til middagen holdes det diverse taler av studenter og representanter fra Høyblokka. Kvelden på Banco Rotto avsluttes med feiende vals og tango. Kl. 24.00 reiser vi med busser til nachspiel i Klubben. Her vil det være utvidet skjenkebevilgning til kl. 02.30.

I I I I I I I I I I I I

d(falr"lltlgerrlel'm~r.J ::::'::~~ ~~':'~ k l

-----------------------

.,

..•

..........'..... ,..",

I


liJ----~'~ '~ ~'~ ' ------------------------~-or-~-ag--7.-~-~-e-m-~-r-19-8-9----------------------Jr~7--B-U-L--L-E-T--I-N~1

us ø ' Lørdag braker det løs med et av de mest tradisjonsrike arrangementene på NHH: Rebusløpet. Hver høst samler Trøndermafiaen, Nordbom, Direksjonsmusikken, Harry Og Haterne, Førstekulls-førkjene, Ferske Fenriker og hva de nå heter alle sammen seg til ~n utradisjonell konkurranse i lokalkunnskap og kreativitet. Blant årets favoritter er Trøndennafiaen, som har en sterk merittliste å vise til, og Direksjonsmusikken, som vant fjorårets løp med utrolige 14670 poeng. Et rebuSløp ved NHH foregår som følger: Man tager et antall venner (kan sløyfes hvis man ikke har), leier en buss, minibuss, privatbil, helikopter eller lignende og stiller opp ved studentinngangen lørdag klokken 1400. Under høytidelige åpningsseremonier blir rebusene delt ut, og de forskjellige lagene kaster seg i bilene og legger ut på en ferd ingen vet hvor ender. I fjor fikk man blant annet i oppgave å skaffe en vinnerbong fra travbanen ( Noe vanskelig da det ikke gikk noen løp den dagen), måle brannslangen på Arna brannstasjon, skaffe et skilt fra en avholdsbevegelse (Dirmus ankom med Blåkorsskilt og politiet i hælene), leie filmen MASH (som ikke fantes en eneste plass i byen), og så videre. Et viktig poeng er at oppgaveløsningene bedømmes ikke bare etter innhold, men også etter utførelse og stil. Direksjonsmusikken scorte for eksempel stort på å bytte vinnerbongen fra travbanen med en ekte travhest som la fra seg en del umiskjennelige visittkort i Klubben. En ekstra poengpott deles ut for lagenes image og kostyme. Innen klokken 1800 skal alle lagene være ankommet Klubben, og en lettpåvirkelig ( og lett ptvirket) jury bedømmer lagenes innsats subjektivt, urettferdig og upåklagelig. Premieutdelingen vil bli foretatt i Klubben under stor festivitas, og partyet ventes å fortsette til ut i de små timer. Deltakende lag må ha meldt seg på i Klubben innen

fredag kveld klokken 0030 (da stenger alkoholsalget), og startkontingenten er satt til 100 kroner.

TAKE OFF V/Ole Johannes Ett all topplagene fra høsten '86. Gutta lIar på lIei rundt Helleneset da hestene Y""""m'''''

Samling før start på Rebusløpet....... .

SCANDINAVIAN'

BUSINESS TOURNA ~ORDISK MESTER i BEDRlFTSLEDELSE

SCANDINAVIAN

BUSINESS TOURNA

.Spe på studielånet !! Vi søker medarbeidere nå !! I oktober går startskuddet for Scandinavian Business Tournarnent 89. Fradaavog noen måneder fremover vil man på ca. 800 bedrifter spredt over hele Norden finne små grupper i dyp konsentrasjon. De analyserer konkurrentenes siste trekk, avdekker deres . strategier og utarbeider mottrekk. De diskuterer markedsandeler og prispolitikk og legger opp produksjonsplaner, ofte under tidspress og hele tiden i skarp konkurranse med andre bedrifter, som også kjemper om å bli NORDISK MESTER i BEDRIFTSLEDELSE. Arrangementet er et samarbeid mellom studentforetlin!;t:ne på de ledende nordiske handelshøyskoler. I Bergen er vi nå 7 personer i turneringsledelsen og 10 provisjonsbaserte selgere. Yi søker nå.: -3 prosjektmedarbeidere -10 selgere

Prosjektmedarbeiderene vil følge turneringen fra start til mål og får ulike arbeidsopp- . gaver ettersom prosjektet går inn i ulike faser. Selgerne er kun tilknyttet SBT freQ1 til avslutningen av salgsperioden 6110. Disse vil få en provisjon på nok 500.- for hvert lag de klarer å skaffe til turneringen. Interreserte kan ta kontakt via posthyllen, på vårt kontor (første dør til høyre i kontorlandskapet) eller kontakte oss på vår stand i kveld.


IK7BULLETIN

5.0.5 - 50und of 5uccess

SAKKEUS

OPPTAK Har du lyst til å være med i det nyeste koret på skolen? Vi trenger nemlig nye medlemmer, og har opptak på Svæveru '-rommet torsdag 14. september kl. 1900. Ta med deg en selvskrevet tekst til en melodi, eller en annen sang som du har lyst til å synge. Vi kan love deg en super tid fremover hvis du slår deg sammen med oss. Velkommen!

STAFF. KOM.

Søndag med Sakkeus IO.sept. • • •

• • •

Bli med på: 9.00: Frokost i klubben 11.00: Studentgudstjeneste i S t.J acobskirken 14.00: Bå~ur fra Bryggen i sentrum Ta med: Badetøy evt. regntøy Fiskeutstyr hvis du har Nkr. 75,NB: Ikke værforbehold

FELLESTRENINGER, TUR TIL ÅS ..... Vi starter opp med første fellestrening onsdag 13. september kl. 19.30. MØt opp i gangen innenfor studentinngangen. Treninestidene vil bli slått opp på oppslagstavla utenfor kantina i begynnelsen av neste uke, se også på info-sidene i neste Bulle. Vi kommer til å gjenta dette ganske ofte, men det er iktig for oss å poengtere dette: fellestreningene er for alle, uansett treningsgrunnlag og tempo. Er fonnen dårlig, så gjør det ingenting, er det ikke bedre å lØpe i kosetempo sammen med andre som er i samme dårlige form enn å lØpe alene da??? For de som. vil lØpe litt fortere er det også fine muligheter. Så jeg regner med at vi ser DEG på første trening! ! Lørdag 14. oktober er det maratonstafett på Landbrukshøyskolen på ÅS. Stafetten består av 10 etapper og hver enkelt løper 4219,5 m. , tilsammen. en maraton. Det må minst være 4 jenter med på laget, så kom igjen jenter!! De siste årene har vi stilt 2-3 lag, og vi håper å kunne stille like mange lag i år . Etter stafetten samles vi, NLHI arrangerer bankett og fest etterpå, så her er det full anledning til å kombinere det sportslige med det sosiale!!! Vi vil før vi tar ut lagene kjøre et uttagningsløp. Vi ppfordrer flest mulig til å stille, dette blir gøy!!! FØlg med på oppslagstavla vår utenfor kantinen og ellers på skolen, treningstider, kveldsmat og nænnere info blir slått opp der. Stafettkomiteen er enda ikke.fulltallig- så har du lyst til å være med så ta kontakt!!! Vel møtt på første trening!! Star.kom. ved Grete Fuglem

OPTIMUM Bli Optimist! Optimum avholder opptak av nye optimister tirsdag 12. september kl. 19 på sangerhybelen.(for enden av gangen til Anne Madam / Campus).

Norges Handelshøyskoles Sjakklubb - Chesspool Siden et svært aktivt høstsemester i 1987 (simultanoppvisning, to lynturneringer og semestertumenng) har aktiviteten og interessen kun gått en vei, nemlig nedover. Vi søker nå yngre kullister som vil ta over ansvaret for driften av Chesspool. Chesspool disponerer bra med utstyr (sjakkur, brett, brikker og to bokskap), og har også en nknoldig bankkonto for innkjØp av nytt utstyr. Vil du være med å føre Chesspool videre? Henvend deg til Svein Skjelle (IV) eller Rune Dybesland (IV) gjennom posthylla! NB. 1. Om ingen utviser interesse, vil Chesspool bli lagt ned. Pengebeholdningen vil bli overført til Styret i NHHS, og utstyret forsøkt utlagt i Klubben for fri avbenyttelse. NB. 2. Bergen Schackklubb er et godt alternativ for alle sjakkinteresserte. Rune Dybesland gir deg mer informasjon.

NAVIGATØRENE Navigatørene starter opp I

Tirsdag 12. september kl. 19.00 i kjelleren i Biskopshavn kirke. Felles avgang fra hovedinngangen på NHH kl. 18.50 for de som måtte ønske dette. VELKOMMEN.

HANDELSGRUPPEN Kjære gamle og nye Handelsgruppemedlemmer! Handelsgruppen satser for fult også denne høsten. Høstmenyen er nå så godt som klar, og vi håper og tror at de fleste vil finne ting der som er av interesse. HANDELS GRUPPENS PROGRAM FOR HØSTEN 1989 12. sept. Infomøte for l.-kullister i Campus kl 18.00. Gratis bevertning, men gi oss beskjed senest 11. september så vi kan få kjøpt pizza til deg.

Kravene ved oppmøte er meget enkle : Ta med din egen stemme og en egen tekst som du framfører til en melodi du liker.

.14. sept . Bedriftsbesøk hos reklamebyrået Ted Bates kl 18.00. Kun for nye medlemmer! Begrenset antall, så fyll ut påmeldingsslippen. Du får info om oppmøte osv. i postOptimum er skolens eldste blandakor og de siste så snart vi h"r din påmelding. Siste påhylla ukers ukekor. Vt legger sterk vekt på å tolke meldingsfrist 12. sept under infomøtet. musikk på vår egen måte. Dette er en foru!S!;tning også ved repoItoarvalg : at musikken er sånn 26. sept Fra ide til konkurs? • Etablenoenlunde tolkbar. ring i søkelyset. Temakveld om nyetablering. Vi framfører derfor hva det skal være når det skal DELTAGERE: være hvor det skal være .. Eivind Nyhus, Norges Eksportråd Odd Stenberg, Småbedriftsfondet Vi drar til minst en studentuke hvert semester, og Rasmus Falck, NHO tar ukeoppgaven alvorlig. . . Sven Arntzen, Springer AS Enkel bevertning. NHH kl 17.15. Å være optimist er ikke bare å være glad i å åpne kjeften. Vi kan tilby.mange andre frynsegoder utover i semestrene, sterke opplevelser og littegrann slit. Vil du vite mer - så møt opp da vel !

CHESSPOOL

15

Torsdag 7. september 1989

10. okt. Anthon B. Nilsen & Co~ Ltd. AlS - Handelshuset, en pioner innen internasjonalisering? Medlemsmøte. 14.-15.okt Krambodenseminar. Lynkurs i markedsføring og sosialt samvær. Kursleder: Ivar Otterlei oktober Bedriftsbesøk i Lagunen. Vi retter fortsatt søkelyset på "Kjøpesenter- mafiaen", og besøker denne gang Lagunen og Fredrik: Schafer. Enkel Bevertning. oktober Profitt på miljøhysteriet - miljøvern som satsningsområde. Me r11 emsmøte. oktober Bedriftsbesøk TORO. Vi følger opp Nina Broch Mathiesens gjesteforelesning i markedsføring og besøker Toro for å høre mer om bl.a. privatmarkedsstrategier. VI ØNSKER GAMLE OG NYE MEDLEMMER lUERTELIG VELKOMMEN TIL HØSTENS AKTIVITETER! Vennlig hilsen Ulf, John, Inger, Harald, Pål, Stine og Trygve


er det beste og det verste med å være tilbake i Bergen? Svein Morten . Skaldehaug, 1. kull 1.kullsuken!! - Det verSte 'er å begynne på skolen igjen. (Bra at macro var avlyst i dag.)

,.

Hans Petter Sevang, 3. kull

;.A

komme tilbake til

Det s1geriBergen: KINO:

i ·

" ,

KOllsertpaleet!' " Lille Vera. kl. 1600,2100 Se anmeldelse i Bulle

-

.

Mannen med den nakne pistol, kl2110 Bør være bra, har gått i 3 mnd! Komedie

Cookie (Mafmprinsessen), 1510, 1710, 1910 Med Peter Falk og Emily Lloyd.

Skindeep.kl.1630,1830 Komedie Forum:

Landstrykere,kl. 1100,1340,1830.2110 Norsk etter Knut Hamsunds roman.

Mascæade - HolbergåpVelkommen, nye landsmenn! - Festforestilling mot rasisme med bl.a. HelgeJordal, Frode Rasmussen og Lothar Lindtner.

The tall guy, 1115 (ikke søndag), 1330, 1900 Engelsk komedie med bl a. son. COI~polas Ileg€:nrunislke Viet-

Hanne Løken Larsen, 2. kull

Martin Sheen i en av hans Marlon Brando opptrer i et mot slutten av filmen.

Man. Amadeus. Mozartfilmen med 8 Oscars. Se og hør!

Hulen: /Med-rett til å drepe, 2045 ITimothy Dalton som 007

07.09 Ryfylke V:segruppe

"\Hennes alibi, nattkino fre/lør/søn kl 2300

'I

to,. _*;.,. ~. 6. " ,

DrikkepreSset!

"Bananer ·

danser best uten rus .. ??

Lars Klever, 3.kull (siste kull )

08.09 Lee Clayton

Valgdebatt i aulaen I onsdagens valgdebatt ble forestillingen preget av Fremskrittspartiets forsøk på å martyrisere seg. FinansrrtinisterGunnar Berge forsøkte å svekke Senterpartiet og Venstres troverdig~et i et framtidig borgerlig samarbeid. De Grønnes Georg Johannesen markerte avstand til den politiske debatten ved .konsekvent å bevege seg på et ,!annet debattnivå enn de andre paneldeltakerne. .' " .. Fyldig panel . . . . Panelet i utspørringen besto av Arne . Skauge (H), ~gnus Stangeland(SP), . Pål- ;Atle ,skjervel).gen ~ (FrP): dunnar :Berge (A), Terje Johansen KV). : Arne Mikael Landro (KrF), Georg Johannesen '(Miljøpartiet De Grønne), . Torstein -Dahle (Fylkeslista for MiljØ og Solidlnitet ) og Kjellbjørg Lunde (SV). Hovedtrekk i introduksjonen De fleste av paneldeltakerne pekte på farlige trekk i tiden, og trakk fram miljøpolitikk og verdibegreper som sentrale

tema. Her meldte SVog V seg som klare kandidater til tittelen norgesmesterimiljøvern.Detostore, AogH,prioriterteåfargeleggeutviklingen i Norge etter 1~86; hver etter sitt grunnsyn. KrF forsøkte å introdusere moralbegrepet i vid forstand, uten at dette slo noe særlig igjennom. På hjemmebane konsentrerte Torstein Dahle seg om å vinkle sin deltakelse om kjente økonomiske linjer, noe som falt i god jord blant et noe tungt ~ublikum.

·

Fanden på veggens rolle . ble raslkt inntatt av Pål Atle Skjervengen, som var opptatt av å beslkrive valgkampen som en gene-

SmAscenen: Visittid - Sverre Udnæs. Se anm. i forrige Bulle. Småscenen: "Natt og dag". Fyllefest av Lars Vik.

Teaterfestivalen: . Teateret Lyder Skagen: "Mercedes" avThomasBrasch,lO.09ld.1800;2200 \ 1 ! ,I.,} kl. 2200. Hotell Neptun: "Hiroshima min elskede" av Marguerite Duras, tirs-fre kl. 2030, lør kl. 1900

09.09 Honeymoon ruin

- Atreffe

alle vennene igjen. Moro å arrangere l.kullsuken! - A kjøpe . dyre bøker.

14.09 Dødsstraff

. Engen:

~gget

-Problemet heri Bergen er at det dugger på brillene mine, også blir jeg så jævlig nervøs fordi jeg ikke husker hverp jeg hilste på forrige semester.

Studentersamfunnet:

rell FrP-hets. Når han politisk ble gått nærmere inn på klingen, blant annet om FrPs forslag til studiefinansiering, så gled han raslkt ut i generelle Frp-formule. ringer. Når han var som mest på offensiven, konsentrerte han seg om angrep på samarbeidsmulighetene mellom H og SP. Berge trekker SP i vanry . Finansministeren ga SP æren for at A har fått gjennomført en stor del av sin politikk etter regjeringsslkiftet. Dette var en ære Magnus Stangeland klart meldte ville være foruten - han at følte seg tvertimot lurt av sin samstemmer i Stortinget; Arbeiderpartiet. Berge markerte klar allergi mot et eventuelt regjeringssamarbeid mellom A og H. Skattesystemet Terje Johansen fra V forsøkte å trekke sIkattesystemet inn i debatten. Her ble det markert klare politiske slkillelinjer mellom paneldeltakerne, hvor SV resolutt plasserte V et sted mellom H og FrP. Arne Skau e viste klar interesse

han

for Venstres nye skatteopplegg. Torstein Dahle hadde i denne del av debatten et lengre innlegg hvor han framholdt at bedriftsøkonomiske lønnsomhetsmål gir systematiske feilallokeringer fordi kapitalintensiv produksjon unndra!: seg skattebelastninger. Publikum dro her kjensel på en rekke kjente begreper, og jublet overstrømmende. ' Godt styrt forestilling Lars Hellberg fra Mtenposten maktet på en avslappet måte å styre debatten unna de store blindgater. Dette sikret en interessant debatt, med opplagte. debattanter som villig kastet seg over de bein Som ble slengt ut fra ordstyrerens side av panelbordet. Valgmøtet ble fulgt av en nesten fulls~m 'iula, som s1kjelden lot seg rive med til de helt . store høyder.

-------Skriv til og i Bulle! B

N

I

Dødslinja må overholdes. Stoff som skal inn i torsdagsutgaven må være sentralredaksjonen i hende senest TIRSDAG kl.l0.00! AbsoluttalIeinnlegg fra underutvalg, interessegrupper, og andre subkulturer på NHH sIkalleveres på dislkett (helst MAC)!

~..".----

K7 Bulletin nr 02 - høsten 1989  

side 14. side 6. side 2. side 7. overalt. •. Årets opptak skaper ingen store forskyvinger i studentmassen. Les om hvor de alle kommer fra på...