Page 1

I REDAKSJONEN:

Sivert Falkeid Morten Gjelten Jon Erland Madsen Jens Petter Olsen

BULLETIN

VI V Il V

AVISEN ER ET INTERNT ORGAN FOR NHHS. Utgiveren har intet redaksjonelt ansvar. Sats og repro : CENTRUM FOTOSATS AlS Trykk: DAGEN

..

Pressen informerer omIIHH:

-HylJBISiluaSjoRBR rBm BRR ROBRSiRRB:

• ER HUN RADIKAL? ER HUN PEN?

STUDENTER SOV PA TOALETTET I HELGENI

I forbindelse med _50-årsjubileet til skolen Statsraad Lemkuhl grunnla og Agnar Mykle besøkte" har presse og kringkasting naturligvis kastet seg over oss. I iveren etter å være først blir vi stort sett feiret i pressen mens vi fremdeles bar er 49, av mannlige journalister som blant sine mange vinkler bærer me~ ~eg sitt kjønn til åpen fremskueise kun for den som leser BULLE.

BULLES ambulerende reportasjeteam kunne i helgen ved selvsyn konstatere at hybelmarkedet i år er trangere enn noensinne. Natt til lørdag resignerte flere utmattede førstekullist~r og stedet seg selv til hvile på alle tenkelige og utenkelige plasser, selv herretoalettet ungikk ikke overnattingsgjester. At enkelte individer hadde tilmålt sin dose sovemedisin en tanke i overkant av hva som må ansees for passende, tar vi bare som et tegn på at situsjonen er ans tengt. Astrid Giskegjerde: Hun er jente. Hun er ikke radikal. Hun er pen. ..

Martin Skancke har vært alene fra styret på skolen i sommer og forteller at det er et mønster i henvendelsene: Olav Gran-Olson fra NRK ringte og ville intervjue noen studenter, helst en jente. Siden vi i år har en jente som formann i forenin ga, Astrid Giskegjerde, foreslo jeg henne. Er hun radikal, spurte han , Nei, svarte jeg. Er hun pen, da? Ja, sa jeg. OK, vi tar henne, sa Gran-Olsson. Det verste er at jeg har fått likelydende spørsmål fra alle som skal dekke skolens 50-års jubileum. - Men du figurerer jo selv på en halv side i Bergens - Tidende - i farger - i for· bindelse med avisens jubile· umsreportasje. Var det du selv som ... - Nei, det var John Andersen, eller Skaar. Men jeg kan jo igrunnen skjønne pressefolkene, de skal jo selge avisa, og er avhengige av at det er pene mennesker på bildene ... - Ok, det holder Martin, tusen takk. Det hører med til historien at såvel Gran-Olsson fra NRK som Jørn Lekve fra Bergens Tidende og Anders Cappelen fra Aftenposten er nåværende eller tidligere studenter fra NHH. Gran-Olsson satt sogar i Styret i løpet av sin mangeårige·karriere som student her.

...og Martin Skancke, som ikke foreslo seg selv til å posere i farger i BT, omgitt av terner fra l . kull.. .

... og Olav Gran-Olsson, som omsider har karret seg hjem fra Bonn for å nyte de ekte gleder, her omgitt av deler av S væveru ' den kjente Dagen-selger Morten Stige til venstre.

S tuden tsekret~r

Jensen i Studentsamskipnaden har uttalt at det blir for dyrt for studentene å bo i evt. nybygg uten omfattende subsidiering. Når en så tar i betraktning at antallet studenter forventes å øke, også på NHH, vil situasjonen for byens bolighaier fortone seg lys. BULLE overveier i øyeblikket å tilby redaksjonens sofa mot en liten godtgjørelse i form av kontanter og naturalia. (Vask & Rydd, hente øl mv.) Den samme redaksjon har også søkt å analysere årsakene til dette etterspørselspresset' og har kommet til at det for en stor del skyldes oppkommsten aven spesiell type studenter. • Det dreier seg om disse såkalte «eldre kullistene» som har funnet å ville henslepe sine feriedager midt i semesterene, gjerne også i subsidierte studenterhybler. Ikke nok med det, de samme elementer står ofte bak det som forefinnes av støy og bråk «På A skøy, men h vem vil bo på hybelhusene. Dette der? Ingen. » må igjen sees som en årRandi hadde følgende korte kommentar da BULLE ba om noen raske saksopplysninger: «Huff og gru!» Til BT hadde hun tidligere i uken uttalt at en enorm venteliste hadde fått sitt motsvar i form av dyre eller svært usentrale hybeltilbud. «På Askøy, men hvem vil bo der? Ingen.» En kvinnelig førsteårsstudent kunne i det nevnte BT-oppslag rapportere om ett eneste tilbud, det var endog aven svært slibrig karakter. Det er heller ingen grunn til å forvente at markedet vil bli mer studentvennlig i de kommende år. Boligsjef

Randi: «Huff og gru!»

sak til disses kunstige lange opphold på de forskjellig institusjonene. Det får være opp til de aktuelle myndigheter å reagere.

-------------

Hybelsituasjonen medførte ar selv ikke herretoilettet ungikk ol'ernattingsgjester. (A I' tekniske årsaker I'iser bildet en typisk BI-student. mens han ikke tegner bokser i luften og snakker om å «stresse» tingJ


ØL 2 BULLE vil med dette rette en takk til hr. Gunnstein Horvei, her, for rettidig og kontant oppgjør av sitt utestående med redaksjonen . Hr. Horvei la for dagen en slik betalingsvillighet at BULLE's ølbøsse nå ser ut til å gå med et pent overskudd. Vi vil derfor anbefale alle som på sen kveldstid har saker på hjertet av en slik karakter at det ikke på noen måte kan trykkes uten alvorlige konsekvenser for kropp og lommebok om å oppsøke våre redaksjonslokaler. Bare slik kan det lykkes å gjennomføre vårt uttalte semesterønske: en tur med den Trans-Sibirske jernbane i desember .

NOrges Hvorfor får vi

børe en

baklomme? De som fabrikkerer bukser, har nå sluttet å levere bukser med to baklommer, til tross for at ekspeditørene i klesbutikkene sier at det er mange som klager over den manglende lommen_ N år de tror de har vent oss til å ha bare (m baklomme, vil de vel venne oss av med baklommer i det hele tatt_ Og deretter skal vel de vanlige bukselommene forsvinne, den ene etter den andre_ N år forsvinner det ene buksebenet? Ole Danbolt, Romedal.

~mSle

pusher? OD

Ikke før har nyheten om hr, Stiges noe tvilsomme utøven av apostelgjerningen slått ned i redaksjonen, før et raskt barbesøk i Kafe Kopp avdekker enda et ekteskap mellom børs og katedral. Preben Svendsen, forøvrig også medlem av KKU (Hva disse bokstavene nå enn står for), fant det for godt å gi tilkjenne sin tilfredshet over endelig å ha skaffet seg et lønnet arbeide. Vår overraskp.lse var derfor heller liten da hr. Svendsen redegjorde for sitt arbeide som annonseselger for Norsk Sjømannsmisjons blad «Bud og hilsen» Vi ønsker lykke til, og venter i spenning på meldingen om at årets KKU har benyttet sitt overskudd til å overta aksjemajoriteten i Det Norske Misjonsselskap.

Leserbrev i VG 30/8.

MEDALJENS BAKSIDE Hudkreft som følge av soling er årsaken til flere dødsfall i overklassen enn i normalbefolkningen, viser en britisk undersøkelse. Rike kvinner er også 40 % mer utsatt for brystkreft. Til gjengjeld dør bermen oftere av høyt blodtrykk og tuberkulose. (M en muligheten til å gå i kloster stå r fortsatt å pen .) (Kilde: Der Spiege/J

Brunfargen - et av overklassensf remste statussymboler - bidrar til større sosial mobi/tet i samfunnet.

Og sa var del... · .. , Den a merikanske skattereformen som innebæ rer skattelette for ca. 80% av USA's 100 millioner personlige skateytere. Men samtidig blir det slutt på en rekke fradrag. Kun renter på pantelån i egen bolig og lokale skatter blir fortsatt fradragsberettigede, mens lånerenten på biler og båter, pensjonspremie r, bidrag til veldedige organisasjoner og en lang rekke andre utgifter ikke lenger vil bidra til å redusere den skattepliktige inntekten og dermed skatten. Det vil også bli full marginalska tt på kursgevinster ved salg av aksjer, obligasjo ner og andre investe ringsobjekter. Til gjengje ld er høyeste marginale skattesats etter den n ye loven 28%. Statens inntekter fra personlige skatter vil på denne måten synke med ca. 24 milliarder dollar pr. år. Men ved å heve foretaksskatten med det samme beløp forblir statens inntekter de samme. Alle former for komandittselskaper er av skaffet, og reglene for avskrivning~r (å kostnadsføre slitasje på maskiner, bygninger. t<.t~.) blir vesentlig mindre .' : . gunstige i fornold til i. dag, . .; ./ h.vor s~atten!gl~ne·oft~ fører · .. -:".til skattimOti~erte heller enn .• ~ lønnsomme'~ investeringer. ·· - E,n .· av ' -sk,attere(orrnens . . mest~ntuslastiske t~ls.rhanJ1 i USA er president Ronald Reagan (riktignok etter at han skjønte at dette ville bli populært). Han betalte under den 2. verdenskrig 94% i inntektsskatt. I Mer skatt for næringslivet. Europa er det først og fremst mindre for personer, er essensen i den amerikansosialdemokra tene som ha r hyllet den nye amerikanske ske skattereformen. G ro skatteloven - blant disse er er for, mens Carl l. og Gro harlem Brundtland og Kåre foreløpig ikke har Ingvar Carlsson. uttalt seg. . ~'

Økonomisk ansvar lor programleil? Amerikanske programvarehus engster seg: For første gang skal en domstol ta stilling til om softwareprodusentene er ansvarlige for tap kundene lider på grunn av feil i programvaren. Saksøker er byggefirmaet James A. Cummings som beskyttet et program fra Lotus Development til å kal kulere kostnadene ved oppføringen av et kontorbygg. Feil ved programvaren påførte firmaet et· tap på 250.000 dollar. . Om Lotus skulle tape, kan programvarehusene belage seg på en bølge av liknende søksmål.

Kilde: Der Spiegel

ET TILBUD DU IKKE KAN SI NEI TIL:

HOH LSPIEGEL A us einem Informationssch reiben der "C.O.S. Immo bilien G mbH" tiber ei n Ferienhausprojekt in Irland : " Bantry Bay ist weit entfemt von den Raketen der Warschauer-Pakt-Staaten, o hne Industrie- und Umweltverschmutzung, durch stiindige Westwinde geschtitzt vor radioaktiven Wolken. Hier kano man in unbertihrter Natur leben - hier ist und bleibt die Welt noch heil. "


lyn fra

NORWAY CUP

diplomatiet (Og fra Japan)

Bare enda et eksempel på hvor slomsete økonomistudenter forvalter sine verdier_ Nede på Merino ligger disse prektige koppene og støver ned, død kapital til spott og spe for skolen og dens elever. Så la oss alle synge: Hei og hopp! Kom deg opp! Og hent din Kopp! (Og en gang til, dere kan da synge mye bedre enn dette!).

med et discoH vabesøk med landets fremste mannlige sex-symbol, Jarl Goli? Det er «Lifestyle Travel» sOm nå tilbyr discoweekend med Jarl Goli - i form av mølje-reise, eller såkalt pakketur til Reykjavik. Vi tipper på stor oppslutning, selv om mange nok foretrekker å sitte hjemme og småture istedenfor å dra på slike langturer. VG lørdag 29/8.

NHH og Universitetet i Bergen har undertegnet en rammeavtale om samarbeid som "avløser tidligere samarbeidsavtaler mellom institusjonene ... Essensen i avtalen er at man etter nærmere avtale kan samarbeide om man blir enige om noen nærmere avtaler. En slik særavtale er allerede godkjent, den innebærer at studenter fra MIBstudiet kan ta et japansk-kurs for næringslivet ved UiB. Det samme kurset åpnes også som godkjent valgfag for sivøk studenter. Todo! Partene har videre blitt enige «om å holde hverandre gjensidig informert om vesetlige saker som kan antas å være av felles interesse, spesielt på områder hvor samarbeid kan være aktuelt. Som ledd i informasjonsutvekslingen vil det bli avholdt møte på ledelsesplan en gang hvert semester ...

STUDlmKNIKK (1) Bulle starter i dette nummeret opp en serie om studieteknikk. Vi tror og håper kurset vil være 'til glede og nytte såvel for nye studenter som eldre som gjerne vil «friske opp litt» sine gamle kunnskaper, eller kanskje overhodet ikke har noen kunnskaper. En original overskrift, javel, men viktig fordi regjeringen Brundtland nettopp har bevilget 8,8 millioner kroner for å bekjempe disse gresshoppene. . Dette er skjedd efter at finansminister Gunnar Berge I hele sommer har talt om statsbudsjettet som komme. Efter at fal1et I jeprlsene har gjort at Statens Inntekter iår vII bli ca. 35 milliarder mindre enn beregnet, må denne lettsindige bevilgningen være et utslag av sommervarmen. Det må nu settes en gren' se for hva det norske folk skal bidra med penger til, og min oppfordring går til Regjeringen om at bevilgningen trekkes tilbake, da det her må ha skjedd en total feilvurdering. Dersom ' herr Berge skal ha den minste forhåpning om å bli trodd, må han nu påvirke Regjer~ngen til å bruke fornuften, og ikke håne det norske folks penger på denne måten. .

Studentnattkor på NHH lørdag 30. august fra kl. 20.00. Det blir Bergens-rock med: Man Maid, Liga, Zimmerman. 'Entre kr. 70.

Læreboken heter «Innføring i studieteknikk for siviløkonomstudiet» og fåes gratis hos studieveilederne på skolen. Både boken og kurset er tilpasset det nivå siviløkonomistudenter forventes å ligge på, og bør derfor ikke spres utenfor skolen. I første leksjon skal vi ta for oss leseteknikk. Se f.eks. på denne teksten. Hopper ikke bokstavene på en måte opp og ned? Vrir ikke tekstlinjen seg som en mark på en fiskekrok? Ikke det. Nei vel. Men leser du høyt for deg selv, og blir på denne måten hindret i å sette opp farten , fordi stemmebåndene må være med? Det gjør dusikkert. Hør hva vår lærebok sier om dette (s. 14): «Mange overfører simpelthen også sin teknikk fra høytlesning til stillelesningen, og beveger munnen og/eller stemmebåndene under lesning. Slike uvaner gjør det vanskelig å øke lesehastigheten utover maksimal talehastighet. Stille lesning skal kunne foregå uten munn-, hode- og strupebevegeiser. Prøv deg selv ved å holde en finger på leppene når du leser stille. Forsøk også å holde med peke- og tommelfingeren på strupehodet (utenpå halsen) under stille lesning.» Vi gjør oppmerksom på at

«Bergens-traktaten» av 27. august 1986 åpner for fortsatt kontakt mellom supermaktene UiB og NHH. Et konkret resulat foreligger allerede i form av et japanskkurs for M/B som også godkjennes som valgfag for siv-øk sti/denter.

Lesning er en iterativ hermeneutisk prosess som opererer på kognitive symboler.

du kan løsne grepet igjen etter noen dager. Neste uke skal vi ta for oss problemet med kun å lese en og en bokstav av gangen, og først i ettertid sette dem sammen til meningsbærende symboler. Undersøkelser viser bl.a. at vi kan forbedre oss betraktelig her om vi holder boken noe lenger fra øynene. Husk at lesning er en iterativ hermeneutisk prosess som opererer på kognitive symboler! Lekse til neste gang: Les de ne artikkelen 5 ganger.

Buya Hemingway rillei Jack Hemingway. sønn av forfatteren Ernesl . har ikke det samme draget pa skrivinga som sin far. Til gjengjeld har han et talent for forretninger: Han har na patentbeskyttet familienavnet. slik at man etter a ha betalt Jack et passende beløp . kan bruke Hemingway-navnet pa sine produkter . Blant de som hittil har slatt til. finnes produsenter av safanklær . rifler og fiskestenger Kilde : Time


SOLID 'BAKGRUNN...

14 ,

Q.

:s:

3

......

"'

:lo.

o: :s: :::

"iE :t"

c "...:>

\O

...:::

2

...

":>

Q.

o

-a ...':s:"

...8-

"

:t"

'

~_~\\ :~- -

_

-

~

HøsteiH 985 presterte studentene her på huset et aldri så lite humanitært krafttak. Semesterets internaften ble i pakt med strømningenei tida for anledningen omdøpt til NHH-AlD, og billettinntektene derfra, sammen med studentenes egne, frivillige donasjoner og en ikke ubetydelig sum fra studentforeningens kasse, førte til at målsettingen om å samle inn minst kr 100.000 til Etiopia ble nådd med god margin. Som dere kan lese i brevet fra REDD BARNA på kommende side, ble innsatsen satt pris på og midlene havnet der de var tiltenkt. i

""'"o

... "oo:: ::: ..."'"

I

.-;Nl;I~I~I-1\ID

,\,.'

_ O" ..

..." ":r "'o::

.IBBUUEI

er: w

O W

....J

Forspillet til det hele var at U-landslaget ved NHH våren -85 fore slo for foreningsmøtet at NHH skulle gil 00.000 av sine midler til katastrofehjelp i tørkerammede deler av Afrika. Dette kan man trygt si vakte liv og røre i foreningen! Alle som var på NHH den omtalte våren har vel stadig friskt i minne den flere uker lange debatten som pågikk både i korridorene, fra talerstolen og fra kantinebordsplass. En del av argumentasjonen som ble benyttet, og da særlig fra enkelte motstandere av å benytte studentenes skillinger på en sådan måte, gjør seg vel derimot best i glemmeboka! Yi skal derfor ikke rippe nevneverdig opp i debatten, men konsent rere oss om det som etterhvert skjedde av rent praktiske ting. Foreningsmøtet fant altså lykkeligvis en vårdag i 1985 endelig å kunne samle seg om et opplegg for aksjonen. Det ble så satt ned en arbeidsgruppe med deltagelse fra U-landslaget og andre entusiaster. Denne gruppen vurderte ulike organisasjoner og prosjekter, og valget-falt på et skoleprosjekt i regi av REDD BARNA. Ideen var altså å stable på beina et arrangement i løpet av høsten hvor inntektene skulle gå til dette prosjektet. NHHS stilte garanti med inntil kr 50.000, for at overskuddet skulle bli i pakt med målsettingen. Arbeidsgruppen syslet en stund med tanken på å arrangere en kon sert med store innhentede stjerner på plakaten, men etter å ha møtt

veggen i et par forsøk på å skaffe seg et verdensnavn, fant man ut at dette klarer vi jaggu selv! Internaften ble valgt som en glimrende ramme, stemningen var høy, pengene strømmet inn og alle var glade. (-og litt stolte). Særlig stas ble det etter at STU DYEST slo evenemen tet opp på helside, og i uvanlig rosende ordelag beskrev NHH som et sted der universitetsstudentene har mye å lære. Da var med ett alle skjønt enige om at egentlig hadde alle vært enige hele tiden! Internaften i fjor høst var virkelig en fin opplevelse, men vi må for all del ikke la den bli en kjempemessig sovepute ave n engangsforeteelse. Avlatsbrevenes tid er forlengst forbi. Problemene eksisterer fremdeles i skremmende omfang både i Etiopia og andre steder, og kontinuitet i hjelpearbeidet er derfor helt nødvendig. Dersom vi klarte å yte en smule innsats i fjor er det lite i veien for at vi skal kunne gjenta dette både i høst og i årene fremover. En fast ordning med høstsemesterets internaften som innsamlingsdag er etter denne redaksjonens mening et innlysende godt tiltak, og bør kun ne bli 'en fin tradisjon. Dersom ingen har noe å anføre til denne institusjonaliseringen av NHH-A lD, er det i neste omgang bare å sette igang med det rent praktiske. Først og fremst trengs det en gruppe personer som kan tenke seg å ofre litt av sin tid på dette, og interesserte kan gjerne ta kontakt med Jan Petter Berntsen, som villig vil dele av sin erfarng fra fjorårets arrangement. U-landslaget bør vel også være interessert i denne saken, og i tillegg tvinges både 30-KNOP og SPEKTRUM herved til å ofre forslaget seriøs vurdering. Det mest omstridte spørsmålet kan vel forventes å bli størrelsen på den summen studentforeningen kan bidra med fra vår alles felleskasse. Dette er nødvendigvis en foreningsrnøtesak, og vi kan vel komme nærmere tilbake til problemet når vi bare får satt igang en ny arbeidsgruppe. La oss gi så det svir, - vi har vel egentlig slett ikke råd til å la være! Red. v/Morten G.

STUDENTER! Med denne høyst originale hilsning ønsker SPREKTRUM velkommen til et nytt og bokstavelig talt jublende semester. Yår kjære studentforening fyller 50 år, og NHH 's fødselsdagsfeiring kommer til å prege en ellers så regnvåt semesterstart. Førstekull! . F~rstj!er vi t.il med ji,takke et kjerp.~f1ott førstekull f<?r, glimr~n~e. mnsa[s og brukbare stayer-egenskaper under førstekullsuken. Yl I SPEKTRUM (og helt sikkert 30 KNOP også!) kan ikkesi annet enn at stå-på humøret og den friske utholdenheten lover godt for årets porsjon av friskt studenterforeningsblod. Riktignok var det påkrevet med en mild peke{inger etter en noe begredelig folketelling i ~lubben etter rekeaftenen sistQnsdag. Klokken O1.50 var det kun 9 tapre før stekullister som trosset et skrikende søvnbehov og stod distansen ut. Men kjære førstekull, dette er forlengst tilgitt! Yi får bare konståterer at sammen skapte vi en ·suksessrik første kti llsuke, en positiv sjokkåpn ing på deres livs morsomste og mest innholdsrike tid. Sentimentalitet til side; hjertlig velkommen i STU DENTERFORENINGEN , NHHS!! .'

Viktig informasjon Her kommer to biter svært viktig informasjon: BOKSKAP: Bokskapene på skolen vil bli utdelt fredag 5/9 ved , kantinen mellom kl. 14.00 og 16.30. Depositum kr. 50, . l. KULLS-SEMINAR: Betaling for helgens hyttetur skal gjøres i dag, torsdag utenfor kantinen mellom 12.00 og 13.30. Fra klokken 14.00 til 16.00 vil uavhentede billetter bli solgt. Fra internansvarlig kommer et hjertesukk: Bruk kun oppslagstavlene til plakater og oppslag! Spar vegger og glassdøren inn til aulaen.

Et fullendt kaos Hver eneste høst på NHH er det fullkomne kaos av hemningsløse pensumlister, pensumendringer, ruinerende bokkjøp, nye venner, gamle venner og den usigelig herlige FRIHETEN etter korte gjestevisitter som lønnsslaver. Midt oppe i dette bakser alle mulige styrer, utvalg og grupper med en informasjonsstrøm stri som et utemmet vassd rag om våren. For å få med seg alt, anbefales to parallelle strategier: l . LES ALT SOM ST AR l BULLE, MAO FRA PERM TIL PERM. 2. LES OPPSLAGSTA YLENE!

GOD HELG Yår faste BULLESP ALTE vil styret til slutt bruke til å ønske fol ket en god helg. Det er Krambodseminar for Førstekullistene Finn Kalvik kommer i Klubben, og Gamle Bergen er åsted for festligheter. Yi sees - over alt! SPEKTRUM/Hugo Lauritz Ps. : Onsdag er det høstpremiere påjoreningsmøtene. Vi loverer fU BILEUMSFESTFORENINGSMØTE med pomp et. circus!

De

~g'amle;) sti.JdehEbni: ~~ d ~Jvne i dette faget,og &et'be0s~; j;; bJ. re at det ikke er håpløst å skaffe seg oversikt!

En utdypning av mine synspunkter på skrivekunst i alminnelighet og egne essay i særdeleshet .- et svar til rektor Kinserdal (se faksimile side 2) Min første reaksjon på rektors brev var at det burc!e besvares med et assosiere-nde, men a'rtikulert spontant bokstav-utbrudd, og i tråd med den kubistiske skrivetradisjon betrakte «saken» fra mange sider samtidig. På den måten kunne jeg også håpe å illustrere de mest grunnleggende motsetninger mellom rektor og meg selv , - nemlig synet på net-jeg (i denne sammenhengen kanskje noe ambisiøst) vil kalle skrivekunstens oppgave. Som yngstemann, og muligens også på grunn aven litt feig natur, skal jeg i stedet la rektor levere premissene fo r debatten: På en såkalt saklig og resonnerende måte skal jeg forsøke å gjøre rede for hvorfor svaret på det stilte spørsmålet er et kla rt «ja». l dette innlegget finnes ingen tvetydighet, og alle nye studenter kan fortsette lesningen i trygg forvissning om at herværende essay vil holde seg innenfor rammene av den i skoleverket så høyt verdsatte konsise, entydige stilistikk. Dog er det nødvendig å be både rektor og den øvrige leserkrets om en smule overbærenhet: Det er ingen enkel oppgave å forsvare sitt syn på poetisk kubisme ved hjelp av en-dimensjonal skolestilsprosa! Til saken. Rektor Kinserdal antyder for det første at ikke alle mine lesere har forstått det humoristiske i artikkelen om immatrikuleringsbegivenhetene som prydet Bulles førsteside i forrige nummer. Med tanke på ,alle de underlige individer som hvert år inntar skolen,

Av Tore E.

er det meget mulig at jeg må gi rektor rett i denne formodningen. Men hva så? Det ville ikke. bekymre meg et øyeblikk om halvparten av mine lesere tok reportasjen på ramme alvor, og det ville glede meg om noen følte seg forvirret m"ed hensyn til hva jeg men te med å skrive den. Klarhet er·efmål fo r forskningen , ikke for litteraturen . A skrive så alle fo rstår hva som står skrevet er ikke et mål hverken for forskning eller litteratur, men for boulevardjournalister og forfattere av lærebøker til bruk i grunnskolen . I valget mellom å gjøre plattheter alment forstått og å fortelle de t subtile til noen få, finner jeg det ytterst forsvarlig å foretrekke det siste. Jeg fryder meg også langt mer over litteratur som skaper usikkerhet, forvirring og tvil enn av bøker som forteller meg hva jeg allerede

veL Slik er mitt syn på kunst og forskning. Selv om det omtalte beskjedne essay knapt faller i noen av de to kategoriene, velger jeg å se mine skriverier preget av mitt syn på in tellektuelle aktiviteter heller enn av andre krav til nyhetsjournalistikk . Har oppslaget gledet noen med humor og forvirret andre med tvetydighet, er mine håp mer enn innfridd_

" "-


IIIBUU.EI 'Opptaket 1986: .'

FÆ•

.ElTEa

Kvinneandelen av siviløkonomstudentene , går ned igjen! Det er fasiten etter årets opptak av studenter til NHH. Mens kvinneandelen blant nye studenter i flere år har steget jevnt og trutt , fra 19,3% i 1978 til 38% i 1985, har den iår sunket til 35,9% «uten at vi har noen forklaring på det .. , som det heter i siste nummer av NHH-info. Andre trender fra årets opptak er en stadig mindre andel studenter fra Oslo, et dramtisk fall i antall siv-øker som søker ti l Høyere Avdeling, dårlig søkning til det nye Master-studiet og 67% økning i søknaden til det ettårige tyskstudiet.

Skjerpede opptakskrav igjen

fREDDBARNA

PENGENE KOM_a FREMI NHHS mottok mot slutten av vårsemesteret følgende brev fra REDD BARNA v/Ragna Tosterud , og Åse M. Hansen: «Jeg vil på nytt på vegne av Redd Barna få takke for den enormt flotte innsatsen som Norges Handelshøyskole har gjort ved å støtte vårt hjelpearbeid i Wolayita med den store sum av nesten 115.000 kroner. Jeg har nettopp kommet hjem fra en lengre reise rundt i Etiopia, hvor jeg blant annet besøkte det prosjektet som dere nå er med å finansiere. Redd Barna startet opp i området i 1984 med nødhjelpstiltak. Aven befolkning på 200.000 mennesker fikk mer enn 60.000 hjelp via våre nødhjelpsenter. Dette arbeidet pågikk i 1984 og

hele 1985 . I begynnelse av 1986 startet rehabiliteringsfa sen for at menneskene på nytt skal bli istand til selv å ta vare på sine egne barn. Såkorn, redskaper og trekkdyr ble kjøpt inn for at så mye korn som mulig skulle komme i jorda før regntiden. Det er nå i slutten av regntiden så det er litt vanskelig å vite nøyaktig hvor mye avlinger det blir denne gangen, men for at det langsiktige arbeidet skal kunne komme igang er det viktig at bøndene har endel jordbruksprodukter som familiene kan leve av. De må være sterke nok til å kunne delta i et langsiktig arbeid som på sikt skal kunne bidra til å vesentlig bedring av levevilkårene. Arbeidet med de 6 broene som ble planlagt i fjor høst er nå snart ferdig. Dette vil forenkle kommunikasjonen i området svært meget. Matforsyni nger vil komme raskere inn og bøndene vil kunne

frak te jordbruksproduktene sine inn til de lokale markedene. Vi planlegger å starte det langsiktige ~rbeidet i høst. De viktigste elementene i dette arbeidet er blant annet å øke matproduksjonen . Wolayita er det mest folketette området i Etiopia, så det er svært viktig at hver jordlapp blir brukt og at avlingene blir bra. Det vil derfor bli satset på vanningsanlegg, jordforbedringstiltak og opplæring av bøndene. Norges Landbrukshøyskole og Universitetet i Bergen vil være sentrale i planleggingen av jordbruks-komponenten i prosjektet. For å styrke helsetilbudet til befolkningen i området vil det bli bygget en helseklinikk med sikker tilgang på vann. Lokalt helsepersonell vil få opplæring i primærhelsetjeneste. Det vil også bli lagt vekt på å styrke undervisningstilbudet til barna. Redd Barna er en av de få hjelpeorganisasjonene som arbeider med langsiktig hjelpearbeid i Wolayitaområdet. Befolkningen her er helt avhengig av videre støtte for på sikt å kunne stå bedre rustet for ,e ventuelle framtidige tørkeperioder.

Alle søkere til siviløkonomstudiet med 81 opptakspoeng og mer, samt kvi nnelige søkere med 80 poeng , har iår fått tilbud om studieplass. En sjettedel av de trehundre som kom inn , kommer rett fra videregående skole, og har således 5,4 i sn itt herfra . Med ett års praksis var kravet til sn ittet 5,13, med maksi malt antall tilleggspoeng (11 ) 4,67. Som mulig grunn til det høye nivået, oppg ir skolen at årets kull fra videregående ikke har fått sen?urert sine avgangsprøver, og at standpunktkarakterene jevnt over er noe bedre. Gjennomsnittssalderen er 21 ,7 mot 21,8 ifjor. De siste årene har det vært følgende utvikling i søkertall og OPpla~skrav :

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

887 932 1102 1147 1124 1252 1870 2342

71 71 74 76 76 76 78 79

1985 1986

2494 2502

80 81

Geografisk spredning 13,4% av studentene på 84-kullet kom fra Oslo, mens Oslostudentene utgjør bare 6,5% av årets kull. Det er nærliggende å tro at det bed rede tilbudet for folk som vil studere økonomi i Osloområdet er grunnen til dette. Men det er samtidig verdt å merke seg at andelen studenter fra Akershus (hvor BI holder til) har steget, fra 7% i 1984 til 9,8% i år. Tallene på figuren over har fremkommet ved å dividere den prosentvise andelen av årets kull som kommerfrade forskjellige fylkene med den prosentvise andelen av befolkningen i samme fylke . Tall )1 indikerer således at fylket er overrepresentert på 86-kullet , mens tall (1 indikerer underrepresentasjon . Vi ser at Oppland reia-

,

Nedtur for HAS HAS (Høyere Avdelings Stud ium)hariår25søkere, mot60ifjor. Antall siviløkonomer som har søkt har gått dramtisk ned , fra 44 ifjor til 9 iår, «Dette ; ~. åpenbart sammenheng med arbp-idsmarkedet for siviløkonomene, som vel aldri har vært så bra som nå.» skriver NHH.' info, MIB-studiet (Master of International Business), som starter opp i høst, fikk 30 søkere, hvorav 15 begynner. Dette er nok en liten skuffelse for ildsjelen Andreas 111/. Falkenberg . NHH-info antyder at de høye opptakskravene kan være noe av årsaken, Bulle tror nok at et entusiastisk arbeidsmarked også her må ta skylden - det er slettes ikke sikkert at det lønner seg å ta MIB-graden om to år, og bl i kastet ut i et arbeidsmarked som nødvendigvis før eller senere må begynne å bli lei av økonomer. De korteste kursene på NHH : omfattes derimot IV voksende interesse. Særlig tr det ettårige tyskstudiet omsvel met; 117meIdI te i år sin interesse :iI de 20 studie, plassene, mot 70 iljor.

, I

l'

Norges Handelshøyskole har allerede gjort en kjempeinnsats i Wolayita, og vi håper at vi kan få fortsatt støtte til dette viktige arbeidet. Tusen takk for hjelpen! Med venlig hilsen ~...e!t.

REDD BARNA

, Så så, Mona. Du skal se det en plass til deg på, Diakonhøyskolen.


ØJøUU.E11

SYMPOSIET REKRUTfERER

I trenger meda

iderel

Næringslivssymposiet arrangeres annethvert år av studentforeningen på handelshøyskolen. Arrangementet samler næringslivsledere, politikere, forskere og studenter fra forskjellige land til debatt over aktuelle tema innen ". ledelse, økonomi og politikk. Neste gang Symposiet går av stabelen er 16. og 17. mars 1987. Jan Carlzon, SAS sammen med Svæver'u-koret som hadde skrevet en ny kantate til ham for symposiet i 1983. Noen a v skolens studenter hadde i tillegg rått lånt flyvertinneuniformer fra SAS.

Organisering En arrangementskomite bestående av 6 studenter har det siste halve året gjort det forberedende arbeid til Symposiet, men vi vil nå knytte til oss 22 medarbeidere som skal være med på å skape dette arrangementet. Alle disse vil få en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av Næringslivssymposiet. Først i januar/februar vil vi rekruttere sjåfører, servitører, resepsjonsmedarbeidere og andre servicejobber som gjør at vi under arrange- . mentsdagene blir ca. 120 studenter som jobber med å lage et godt Næringslivssymposium.

Motivering Næringslivssymposiet får vanligvis bred dekning i presse og andre media. Arrangementet blir derfor et viktig ledd i Handelshøyskolens og Studentforeningens eksterne profilering. Ønsket om å lage et topp profesjonelt arrange. ment vil forhåpentligvis være den viktigste motivering for Symposiets medarbeidere.

Begrenset studentdeltagelse På de to Symposiene som har vært arrangert tidligere har det vært stor rift om det begrense,

de antall studentplasser på arrangementet. Trolig vil det bli slik også på Næringslivssymposiet 1987. Den eneste måten en kan være sikret å være med på hele eller deler av arrangementet er ved å ta en stor eller liten Symposiejobb.

Medarbeidere

Utarbeidelse av lay-out til trykt materiell, samt oppfølging av setteri og trykkeri. Skal dessuten sammen med medieaansvarlig være med på å utforme Symposiets pressestrategi. For å få erfaring i arbeidet med presse og tidsskrift vil en få ansvaret for kontakten med en gruppe tidsskrift.

Vi vil i løpet av de nærmeste ukene rekruttere følgende medarbeidere:

2 Skribenter 14 Deltageransvarlige Disse skal bygge opp et deltagerarkiv over toppledere og politikere i Norden (Ca. 3500 navn), og være ansvarlige for invitasjon og oppfølging av deltagere. Herunder en del arbeid med å få en deltagermasse som er i tråd med Symposiets målsetning: dvs. høyt nivå og nordisk profil.

1 Programassistent Skal sammen med programansvarlig koordinere kontakten med foredragsholdere. Arbeidsoppgavene vil være sterkt varierende. Innsamling av CV, formidling av kontakt mellom ulike foredragsholdere, utarbeidelse av program for utenlandske foredragsholdere mens de er i Norge osv. Programassistnten må regne med å delta på hovedkomiteens møter der programmet diskuteres.

Skal skrive og tilrettelegge stoff om foredragsholdere til utvalgte tidsskrift. Arbeidet legges opp som et samarbeid med andre som har kontakt med media for Symposiet.

1 Fotosjef Ansvar for å etablere en fotogruppe for Symposiets behov. Gruppen skal under Symposiet yte service overfor pressen og ved hjelp av bilder·formidle stemningen fra arrangementet. For ytterligere informasjon viser vi til informasjonsmøte i AUD B tirsdag 9/9 kl. 19.00.

Hi/sen Arrangementskomiteen for Næringslivssymposiet 1987.


IIRlBUU.EI·

MENY I KANTINEN: Torsdag 4/9: Aspargessuppe .. . . . ... .. .. .. . . . . .. .. kr. Vossakorv m/kålrotstappe . . . .......... » Seibiff m/løksaus .. ... ... .. . .. . .... . . » Dessert . . ....... ..... .. .. .. . .. ... .. » Fredag 5/9 Biff m/løk . . ..... . ... . . . . ... .... ... Biff m/løk + mineralvann . .. . ... .... . Kyllingsalat (liten) .. . .... .. . . . . ... . . . Kyllingsalat (stor) .... .. ....... . . . . ..

7.00 26.S0 26.S0 6.00

33.00 » 36.00 ' » 23.00 » 28.00 »

Mandag 8/9 Purreløksuppe . .. .... . ... . ... . ... . . . » 7.00 Kjøttpudding m/makaroni .... . . . . . . ..» 2S.S0 Rødspettefilet m/remulade ............ » 29.00 Riskrem .... ..... . .. . .... . . .. . .... . . » 7.00 Tirsdag 9/9 Minestronesuppe . . . . .. .. . .. .. .. . . . . . Orientalsk gryte mlris . . ... ........... Fiskekaker mlråkost ... . .... . ..... ... Gele m/vaniljesaus .. . . . . . .. .. . ......

» 7.00 » 32.S0 » 2S.S0 » 6.00

Onsdag 10/9 Blomkålsuppe . ... ... ... . .. .. .. ..... » 7.00 Lapskaus . .... . . .... . .. . ... . .. . .. . .» 2S.00 Innbakt torsk m/remulade .. . .. .. . . . . . » 29.00 Dessert . . . ........ . ....... ... . ..... » 6.00

California-

utvekslingen 1 87/1988

UtvekSlingen kan søkes av studenter ved Universitetet I Bergen Og IHH III ell ars stu· dleopphold ved University ol California. Studentene ma ha minst 2 ars studleanslennllel før avreise III California . det vII sl at studenter som I ar begynner pa 2. kull har muligheten III a søke.

AUkSjOn Avholdes på Hatleberg B 7011708 lørdag 6. sept.. Det hele begynner kl. 15.00. Det blir salg av forfrisknin ger med tanke på kvelden. NB! Alle rettigheter. Det vil bli auksjonert bort nesten alt du trenger for å være student. Det nevnes: Alt i kjøkkenutstyr (nyvasket) Kaffetraktere, skap, TY, hatter, klær, leker, bøker, pokaler, plakater, blomster, krukker , vaser m.m.'.

Informasjonsmøte om utveksi/ngsordningen: Mandag kl. 10.15, Auditorium B

VELKOMMEN PS! Yi gjør dette kun fordi vi skal slippe å få boligsjefen på nakken , og prisene blir

JapanSk som valglag i siviløkonomstudiet H va med et helt annerledes valgfag? Japansk tilbys i høst som et nytt valgfagstilbud i l. avdeling. Det vil også være mulig å ta persisk, tyrkisk og arabisk DELFAG ved Universitetet i Bergen (og få et av disse fagene godkjent som valgfag). Disse eksotiske fagene kan du få vite mer om ved å stille opp på: Informasjonsmøte fredag 5. september kl. 10.15 på Merino (M 4) Studieadministrasjonen

deretter.

Inlo

Ira

kananene: Først og fremst vil vi få ønske de nye studentene velkommen til Studentsamskipnadens kantiner. I forbindelse med skolens 50-årsjubileum har kantinen i studentfløyen blitt pusset opp, ja vi på kjøkkenet syns det har blitt lyst og trivelig. I vårsemesteret startet vi opp med middagsservering på Merino. Det viste seg å være et populært tiltak, så vi kommer til å fortsette med det utover i høstsemesteret. På grunn av transportkapasiteten (maten fraktes ned fra kjøkkenet) vil det bare bli servert en rett - som regel en kjøttrett.

Middag serveres på Merino fra kl. 14.00 - 16.00. Det kan nok av og til bli utsolgt, så vær tidlig ute. Så var det dette med rydding som ikke' alle er så flinke til. Det står en trillevogn i kantinen som man kan sette fra seg skitne kopper og tallerkener på. Prisene på varm- og kaldmat er de samme som i vårsemesteret. Grunnen er at vi i det siste har hatt en bra omsetning. Så bruk kantinen, men rydd etter dere. Alternativet til selvbetjening er flere ansatte og høyere priser. Hilsen Kantinen

1(9JONeMUell~I(ENI

Norg•• Hon".I,h.ytlrol. H.lle",eien 30 - SOOO I.,gen NOIWAY

Opptakstest på Dirmus-rommet medio september om

ettermiddagen, nærmere bestemt den IS. Skriftlig søknad legges i Direksjonsmusikkens posthylle innen onsdag den 10. Oppgi navn, personalia kull og instrumenttype. Vi kontakter deg gjennom posthylla, der du vil få beskjed om når du skal møte.

Kameratslig hilsen DIREKSJONSMUSIKKEN

KULTURKALENDEREN . Torsdag 4.9 TEATERTREFF '86 Transformtheater, «Japanische Spiele» - ensemble fra Berlin. USF Røkeriet Olga Marie Mikaelsen, lyriske sanger - kjent for sin radbrekking av klassiske verker. Har endog opp trådd på Metropolitian Opera i New York. Finansierer selv sine forestillinger. Le Mirage Drop Dead Gorgeous, konsert Le Mirage. Fredag 5.9 TEATERTREFF '86 Transformtheater, «Japanische Spiele» USF Røkeriet. Finn Kalvik, konsert, Klubben NHH Lørdag 6.9 TEATERTREFF '86 Teatro Flamenco MarioMaya, Ay Jondo og Teatro Libre, Studentsenteret Tuxedomoon og Secret Mission - legendarisk avantgardegruppe fra USA , nå bosatt i Brussel. Gjorde en konsert i Den Norske Opera ifjor, billettene ble re vet bort i løpet a v tre timer. Secret Mission lanserer sin nye LP. Grieghallen. Notodden Bluesband, konsert, Hulen . Søndag 7.9 TEATERTREFF '86 Teatro Flamenco Mario Maya , Ay Jondo og Teatro Libre, Studentsenteret. Trille, konsert, Hulen . Tirsdag 9.9 KIM LARSEN, Grieghallen Onsdag 10.9 KIM LARSEN, Grieghallen. Hulen har et rolig program, i det driften går over på studentenes hender etter sommerprogrammet. Rockeklubben La Garage har utsatt sin åpningskveld etter at bookingsjefen dementerte bardisken under en festlighet for en tid tilbake. Filmklubbens program foreligger i skrivende stund ikke, første forestilling 5.9. På Den Nationale Scene vises «Fruen fra havet».

Programmet er fullt av virkelig interessante bedrifter og universiteter. Søknadsfristen vil bli tirsdag 23.09.86, uttaket etter loddtrekning. MER INFO FØLGER I NESTE BULLE!

/

NæringsliVsulValgel arrangerer:

USA-tkSkUrsion

2. avdelingS sludenier Inntil 3 stud. NHH som begynner på 2. avd. i høst vil kunne skrive oppgave i forbindelse med ekskursjonen og dermed komme direkte med. Fortrinnsvis innenfor emnet

NU slår i år til med en solid 3-ukers ekskursjon 27.12.86 - 16.01.87.

forbrukermarkedst'ø'ring .

Tema vil være «FORBRUKERMARKEDSFØRING» REISERUTEN New York, Boston, Chicago, Cincannati, Atlanta, Orlando og Miami -

Yi vil komme tilbake til eget infomøte for interesserte 2. avd. studenter, men ta gjerne kontakt med Jostein Amdal (Ill) eller Terje ,Hansen (lY).

/

"


8

<<so elose, we were almosllere..» t<eferent: Morten G. Rapport fra studentnattkorniog_tyvendeiåttendenittenåttiseks etter en taaang, taaaang uke .. ... «A v gårsdagens ild var bare asken igjen.» Dette var den før, te tanken som slo ned i undertegnede da han ankom det Bergenske Pop-Palass NHH sist lørdag etter en særdeles tørr dag. De n tørreste på en uke. Væ ret var også fint. Klokken var halv ti - huset var glissent. Bullerommet var fullt. Det eneste som forløbig smakte av fyll forøvrig , var en svak eim av gårsdagens fadderaf· ten på toalettene og i strategiske kroker. De eldre kullistene glimret med sitt fravær , - de dukket da heller a ldri opp. Det gjorde deri mot heldigvis noen hundre an · dre, og muligheten for tidlig ruin for våre venner i cocktaildressene ble dermed midlertidig avverget. «SKRU A V DISCO'N», klokken halv elleve gjallet denne ordren i lokalene. Danseløvene måtte dermed begi seg til kantinen for å få svettet videre, og LI GA gikk plutselig på scenen for et rimelig entusiastisk publikum. Skolens renomme som godt konsertsted fikk dermed ikke noe vesentlig varig skudd for baugen.

Now the rainman gave me two cures, Then he said, (<Jump right in,» The one was Texas medicine, The other wasjust railroad gin. An ' like afooll mixed them An' it strangled up my mind,

An' now people just get uglier An' 1have no sense of time. Oh, Mama, can this really be the end, To be stuck inside of Mobile With the Memphis blues aga in. Våre helter Hasti & Berntsen stod til laud, og BULLE's representanter sk red med spisset blyant mot FU KEN, der bandene holdt hoff. «Intervju, kommentar, foto, intervju,» summet i hodene til pressens menn. I FUKEN var det fullt av folk & røvere, øl & røyk . «TORSTIG V AR HON OCH URTORSTIG ÅR JAG . VI ÅR TORSTIGA ALLA.» (C.M. Bellman, Epistel nr. 81) Feberen tok tak i kroppen på en sliten skribent. Frisk luft var uten effekt. Kvalmen uteble, men svimmelheten meldte seg på tross av et latterlig lavt alkoholinntak. BREAKDOWN! Jeg så MAN MAID da de vendte tilbake til garderoben . Jens så de på scenen. «Ve!...», var hans kommentar. ZIMMERMAN spilte visstnok lenge. R yktene sier at lydsjef Jon A.Ø.

Kuult.. lise såklart. leH nok.

~ O~

O 'P1eQfl. .

Og her er det et ustemplet post· horn Ira 1932 og her er kongeju· blleet og ...

Det var virke· lig noen hel· m,kselrlmer· ker. Lise.

bidro sterkt til et uvanlig og spennende lydbilde mot slutten av seansen. Jeg sa Zlmmerman da nan vendte tilbake til garderoben. Jens så han på scenen. «Vel...», var hans kommentar. Teknikerne drakk så opp Audun Hasti's øl. Like greit! Dermed var han edru da han søndag morgen satte kursen mot Italia pr. tung motorsykkel. En av LIGA's korgutter (m/briller) forlangte ustanselig lunkent øl. Hyggelig kar! Så gikk hun hjem! Etterpå drakk Sivert ogjeg Cola. Takk Sivert! Dagen etter var det en søndag etter en lørdag.

Well, 1got thefever down in my pockets The Persian drunkard. he follows me Yes, I can take him to your house but I can 't unlock it Yoy see, you forgot to lea ve me with the key Oh, where are you tonight, sweet Marie? (Der ikke a nnet er nevnt er a lle siterte tekster av Robert Allan Zimmerman . Må ikke forveksles med lørdagens deltager Campus.)

Ha det Kårel VI kan bytte lørstedagsbrev - jeg har Norwex 1978 ...

Jøss. lise er Ikke akkurat noe C·post...

-------'"'

o O

@ . '\

)

,

\'> WJ ~ :J. '-

(~________

00

~~I:a, ~ "it !

{1

Helmakse Irimerker.

«H


STUDENTNATTKOR 290886

nett i

pning av Bulles nye redaksjonslokaler. Fra venstre

ringslivslederne var åpenbart fornøyd med første·

ne holder nøye på formene ljamfør klassisk dannel· sort studenterlue, under en pause iforelesningspla· re og Winston ø Dealy. ~ av stabelen under førstekull·uka. Vi ser her en ynde blikk på en av klubb- og kulturutvalgets medIemteknikk (Kan det være Preben ?) te bekymretfor overskuddet i UKEN. Her har hun . møte med økonomiutvalget i kjernestyret. NHHS e. 1m foreleser i Org&Pers. 15. sept. overtar han etter misjon (Harvard). dJ:X.. hardt nå om dagen. Ryktene vil ha det til at han fet jkke er nødvendig å frankere intern post.

o

du hatt en fin SODlDler?»

8. Hva tror du du?

9. Ja, men min nye treningstrøye er finere (Petter fl) 10. Hold grisepraten for deg sjæl (PC) Il . Ja, jeg synes det å skrive er veldig fint. Inni deg

liksom. 12. Vi synes NHHS har informert for lite om den

saken. 13. Ja 14. Tja, jeg fikk jo stipend fra

sv bank fordi jeg ikke overtrakk interrenten 15. Absolutt, jeg har jo lært 17 nye gitargrep. 16. Ja, men det er jo litt kjedelig i lengden.


IlIIJBULLEII

NOVELLE

KULTURMINNER/ØNSKEREPRISER FRA TIDLIGERE BULLEUTGAVER, VOL 2

SET den pene huden Av A ndreas Wiese Oa K. første gang kom til huset la han nesten ikke merke til huden. Kanskje trodde han det bare var slik det var, kanskje var han så overveldet av alt det andre nye at han ikke la merke til den lille detaljen. Men når han etter en stund hadde vært der lenge nok, begynte han å legge merke til det. Etterhvert ble det nesten plagsomt synlig. Det opptok hodet hans når han egentlig burde tenke på viktigere problemer. På huset var de veldig raske, så det var egentlig vanskelig å fokusere på huden når de føk forbi . Men K. konsentrerte seg, - og han så. , ~ , ' " 0fI'

........

•• V',,"""'." ,,_....... .

På huset gikk de. I korridorene gikk de fort , i de mindre rommene saknet de farten noe. A v og til, når to av dem møtte hverandre i korridorene, saktnet de farten, og munnene beveget seg mens de gikk i langsom halvsirkel rundt hverandre. Så satte de opp farten igjen, hver sin vei , alltid på vei. K. var høflig, han lyttet ikke til de andre samtaler, men de så ut til å være temmelig like. Såvidt han kunne skjønne. Når K. stod oppe på avsatsen i det store rommet kunne han se dem tydeligere. Da satt de, for det meste i klumper, men også av og til alene. Av og til brøt en opp og skiftet klump, av og til gikk noen ut. K. hadde ikke følelsen av at de gikk noe sted, for de samme kom stadig tilbake. Han trodde ihvertfall det, selv om det var vanskelig å se noen forskjell. . K. kom i sine tanker stadig tilbake til dette med huden. Den var så glatt. Og pen, ren, klar, fri for urenheter og ujevnheter. Litt gjennomsiktig liksom. Uten at K. kunne se igjennom, selvsagt. Men vakker. Det var vanskelig å komme inn på dem. K. prøvde i korridorene, men det eneste han oppnådde var at de stoppet, smilte og gikk i halvsirkel rundt ham , mens de bevget kjevene. Akkurat som når de traff hverandre, i det minste tenkte K. og gjentok ritualet. En dag da K. hadde vært her så lenge at han nesten hadde glemt hvorfor han ble invitert, hvordan han hadde slitt seg opp den bratte bakken og inn

den smale døren (som han ikke hadde sett siden, selv om han trodde han visste hvor den var), skjedde de noe. I døråpningen inn til de høye smale grå skapene stod det en liten mann. Han så granskende på K., ikke uvennlig, men det stod heller ikke noen personlig varme ut av ansiktsuttrykket. K. begynte med den rituelle runddansen med smilet han hadde lært. Mannen så forsiktig anerkjennende på ham, men han rørte seg ikke. K. stoppet. - Går du her, sa K. til slutt. - Nei , jeg er her for å se, observere, sa mannen. K. spurte ham hva han syntes. - Det ser bra ut, mente mannen. Han hadde korte tykke pølsefingre som han vred mot hverandre mens han snakket. K. syntes han så ut som en som visste ting, som kunne forklare. Han spurte. .- Hva er det med huden? - Med huden? - Den er så pen, sa K. Hva er det? - Den er som den skal være her, sa mannen, det står vel i reglementet. - Hvilket reglement? - Det finnes vel et reglement, sa mannen. Noe de laget når stedet begynte. Mannen gned seg med albuen mot den runde maven. - Hvem laget reglementet? Hva er det med huden? spurte K. ivrig. Han følte seg litt irritert. Mannen virket ikke synderlig interessert i ham. Han kunne i det minste oppføre seg litt høflig, svare skikkelig, syntes K. - Huden, sa mannen, den er som den skal være. Pen, ren, uten kviser eller hudormer. I)e er pene sånn. - Men hvordan får dere det til? - Det er ikke «vi» som får det til, sa mannen snurt. K. ble redd for at han ikke ville svare, og la seg i selen for ikke å virke uhøflig. Han sperret øyne. ne vennlig interessert opp. Mannen svarte: - De gjør det selv. De vil det selv. Men det er bare på overflaten, selvsagt, men det ser best ut sånn. Det gjør det. - Hvordan klarer de det? sa K. og mintes sin egen synlig urene hud beskjemmet. - Det går innover, da vet du. Og så konsentrerer de seg for ikke å vise det. Det er en viljesak, kan du si. De kjenner det klør, men de lar seg ikke merke av det. Det er utrolig hva man kan klare når man bare går inn for det, sa mannen, han hadde nesten et anstrøk av engasjement i stemmen.

- Innover? Hvordan går det i lengden? - Det går jo ikke i all evighet da, men det går nokså lenge, sa mannen , litt irrirtert over K.'s spørsmål. - Jamen , hva skjer til slutt, da, sa K. og kikket på det som føk forbi. Det var underlig hvor vanskelig det var å få dem i fokus. Som raske flimmer føk de forbi . - De sprekker, da vet du. Men de varer lenge. Det er godt materiale. - Sprekker? - Ja, du vet all den verken som ikke kommer ut den I~gres jo opp. Og det blir jo en del. Så det er ikke noe pent syn å se på når det skjer, sprekker fra topp til tå, og all gørra renner ut. De fleste har jo vett til å trekke seg tilbake, forsvinne , når de kjenner at det vil skje, inn i sitt lille kott . Og så kommer vi og renser opp da. Glatter over. Så legger ingen merke til det. - Skjer det med alle, sa K. blek . - Det kommer an på hvor flinke de er til å holde maska, og ikke tenke på det, det. De flinkeste kan holde seg lenge, de. Til sist er de helt spist opp innvendig, bare huden igjen, og så kommer et vindkast og de blåser stille vekk. Det er det jeg kaller a nice way to go, sa mannen og så beundrende ut i luften. K. så bestyrtet på ham , så styrtet han oppover korridoren og inn på toalettet. I speilet lyste ansiktet hans mot ham. Huden var pen, ren, uten kviser. K. kunne kjenne at det klødde under huden, men hvor mye han enn prøvde, ville, klarte han ikke å klemme frem en eneste urenhet. I det han fortvilet så på sitt eget vakre speilbilde, hørte han noe bak seg, og snudde.

Det var en av dem . Som smilte og nikket og begynte halvsirkelen. Mekanisk gjorde K. det samme. Kjeven beveget seg rytmisk opp og ned, men for første gang klarte K. og skille ut et ord. - Velkommen, sa kjevene og smilte.


ni

POESI

~H:e:r~e:r~e~t.,;u:!.n~I\:';; ' ";'-;;'- - l 11 d ard brev duk ar 1 J-

R •B.M.vements) ~e

Substtituttvanne LUkker øynene o . n

~~a:tglir OVer i it:a~ bild~ne gli forbi

1skapsavdeling -

1vL-radioen n' ø. e slqær. . . Kneet fan e g. Istrer og gir fra se sette h g. r rytmen og . og en sItten Cl Penger, sperm en husvarm katt K' r odet mot bOrdt. jeg må ta meg til hg. mmel blues. Jenner varme ampen for å u ' odet, den ranken er g rundt i , 111 S k. \'Id Il ill g . 'fl. nnga mørket ute iker se som sn . e møter , Hvem er du . eg er o\ 'erra forfengelIg maler hvo/for gjorde d katten som k skriker unit; u det, ØI7.~ 7 ,\je k k. li L bormen natten silkeZ~dt andre Yset skt/ter fi . sniker seg , d blir kaldere arge, nela hunder i ban lYseblått. ' .' Marl owe !\t. /ro a/jeg e/ SYnes synd p, :' : ' ,;. , har PhilIP 'k Scheeie . se - na g HenYi . Taket . a meg selv. gir fra seg 71 kr . . .. sovnet inn langs ' b rhet Blir tatt bort. en sUrrende lysrør-stø fl kter gate I for sar a Cellen er tran y. ~a sin egen r~~~es sårbarehet :om I'cr a/ de Hører det tetlog det er kaldt. ]i Iler var d~t ' fl kte gate lang Finner et h IJ e regnet skjære e nI a y trer ringe. 'Cll alld, Ul/ete . ,, fikk ,han tter svarte ne me katten gratt teppe i blae ne nn ensom e r)urrc OfJ pfin Iqenner va;".., fremdeles de ...., natten "len. J' 'auer o''· . som mJ misantrOPI Jeg gode !res Svart, i husvarm . . mørket bind når film nOir å vårt ansikt b er, f()rh flrlna c har fester natten P at den Sare lYder. Ynet komme ., ikke tyngre ene~ en koPP kaffe alltid b, RØYIifYllt r tl/bake. . ner oV ' fors vm . å se film Det slitt, bare' høytaleli '. ed vil fortsetter VI by night fo~n statister rett:; g~r inntrYkk av liv Cin east_e_r,.",...____-,) / C være iSIl g /al/ miler slqevt pa masken s' " og glissent. In Pa gulvet. Glidend K' e rundt i ru ~iedd Jenner varmen mmet merker jeg at . . ' jeg trekkes mot d

\Raped el

mo

)

.li)/·

°

'e

e

,

a\'/a11 skal

ler Ined Ineg. \'(er \'( kunne giennon~/(1re5 Med \'ennlig hilsen

Tenk på deg seh ærlig opptatt med å få belu. ____-""I svar. De øvrlo c {' s;~' . . :N STBG

~

du ikke hjelpe en person som var så " 95 ~\) r~r at du vil få et positivt enn med

P

oGSOLEDBN soM TOR Petter?

Busker du ,~/~ed Afgan-pelsen Ban friker , landet fotformskoa tteplantene pa og J' k med po fon som to atdyrker? og ble tom kre( 'kke avdragene Han klarte .1ten e steg deg. Fyringsutgif ble dyrere ' tene lan Tomatp billigere . døgnet rU ndt. Gl Tomatene var vel stem O Ole-Petter dem ( g . n barnehage , 'obber'n I ~ skelig. Na J rf 'han I dag han Jeg trafJ tomater» sa han Aldri mer g nå» sa tiden, « Banken eier meOle-petter? « du ikke d gJemm Busker Idri sa ett or Ban som a Bare gliste?

eg.

de enkel? Kans l 'svinne i tOlnnl 1re er uhyre { u nl nled tric iine finansf "1ete n t i Id; c

a ~)g

'vIlt

\], 11-'1 gl, S ' t-

i tid. Ikke

tale . III

llg-

det l vet dine Iten til Opplys ,tår van:n avtalte


[12

INF()~SJON

SOÅR

JUBILEU 5KOGRESSE

1936 -1986 Dette er det faglige innslaget i jubileumsfeiringen. Det presenteres en rekke f oredrag med bredt emnemessig tilbud innen hele spekteret av fagområdet som fin nes ved NHH. l . kullister får et bilde av hva NHH står for i dag faglig sett. Vi håper kapasiteten er stor nok til at alle får hørt de f oredragene man ønsker.

Foredragsserie A KL.

KL.

Stntt"gl og tol"tJ{'IlI.-'s lcmullgl'IClL'r.

14,OQ

InduSln0konOIlU )K (/\S t u u tt

Konsulent Per TronJsmu, AdmiJllstr.uIVt j·or..knmgsfond.

10),00

N HH

rRF$ ~NTASjON

H \'a kan h",r.;siden fon d le OS~ om fr('ll1li..lcn?

tKL. '

Aktuell<- regmkapspmhlerner fra am.'iJet i Børsens ~n~ kapskol11itc .

N HH PRESENTASJ ON & LUNSJ

15.00

l h.OO

Al '

~;~:(:,~~~~:~~:~r\I~~~1r~:~:1/1::;~~~H HK. ln~llttttt

AJ

~

h,r Ilq.!;;ml~.tsiomfag..

[9]

19J ilil

Prole~~or 1 ·.rI1l1~ StC'i~ml .

Imtit un f(lr ~anlhlrl l1.'.øll,(l l lntm .

[9] LØRDAG 13. SEPT EMBER ! I.'JO

.~ pr~tk

A5

l'n\!(·,.'"or \' ·, lh.tJll

LØRDAG 13. SEPTEMBER

r. r.. ld\'lI1ll1l1l. 11)\111 \111

dilt IllJ.rkNI.Sigltr'd v.

1 ·,,,·<; t (';mlJ.nll~·m i ~

(Ill'

'pr~tk .

St r.tt<1: i ~ f(}rtjl'tl('!;temuli\(I "K'It·r.

11.00

0 konOfllJsk 1l'On :tnvendt 1\tr:ll c~ i ~k r hnlt"F,ging.

Tr(l~·l'.

. A7

~· lik m: KllSIHO. IltviklinJitsverk tov flir U )I~ h.lwm· økl,nl )misvstenl('r, Før~tl':unanUl' nm Anw H.ii.....,. JI\~t. f(lr n::'~m k ap (~rt'\·isjon . h W";tl'.l11UJlUI·n", l )!I )\' <. )l,nn,

W

A m:tnu('ml ~ (KM N ordh;\u~. lmtirufl foro~anisa.~II'mh~.

Inq'IlIH for n.),rMk:lp I~ r{·\·i~~ II1 . Nor~k IcknOlll).:1 1U -l;llld. Srif'l'nd;;n

11.00

r~JJ

~trgi!>k('

~6:=~=U::;l!~i'"

Føntnmanuensis mtt Hodnr:, Institutt for 0konomidt ~. rorhandlinger og ledelse. Anunuensis J0m Rognes, lnst. for OrgWsas ion~bg.

I

Fiskerin;rMgen: Grunr\I'efI~ rUer ProflOSSor ROgnvaktur Hanne5$Ofl, Fiskeriøkonomisk Institutt. Styrets roUe i bedriften. Siv. øk. HA.E H1van.J Nusud, $ent e"/'" for Anvmdt Forskning. subsj~luk?

11.00

ITII

Akruclle regnsk2psprobkmer fra arbeidtt i &r~('1lS regnslupskomite. Førsl:e1JTW1ueruis Ark Johmen, Institutt for regnskap og rrvisjon.

NHHK.

S~('in t\ri~t,an~n.ln~tlttllt fCJrt-:~nfi.

.SIuI - """ iktu"

Brdriftwkonomiskt- ht~UtJlinRS~)f"ohlemer. IMtl"2llUllU('n~l'

Per IVMGjzrum.

Imtitut! for fon-uksøkononu.

N HH PRf.5ENTASjON & LUNSJ

12.00

NHH PRESENTASJON & LONSj

14.JO 14 ..\ 0

=~'~~=r.!~ ~ F.t bts1UaUngsSt0Ut'S)'5tmt for analy=. Forsk.r Un M2tiU<scn. Senur fo< An..oot FonkDinB-

LØ RDAG 13. SEPTEMBER

Siv.øk. HA E Bjøm S\·('nJ ·;I.'tl. I ndustri 0konoml~k [nstinnt. Makt i bctJrif!Cf. 1..('(ldo;c ~(}m politikk.

Imtilutt fl)!" m:lrkt....I,lt\konmlll. A fl '

Nye ~ i distriktent - kan vi skape di~se) Forsker . . V.ttne.1ndustriekonomi lrutitult .

,om hnt\..,kull'L

A 4

K\<'nn

FREDAGILS~ER -

NHH PRESENTASJON Ilt WNSj

15.00

;~~~[~~~I:K~t~~n t 1ll11~k økonomi

h THmicllc {· k ~I "I('n:~yqel n•.'r. Profl'sso( ( ""11 It Ml'lhltt'. In\lltult for mlnml~'Jumh{·halldlt11).:

~.

lf1.J [QJ

l:ur.;tcamanUt'nsis I\tle Johnscn. Institutt fol' rq::mk:tp og rt'visJOn,

& LUNSJ

...

14.00

rør.;tcanunuensis -11,ort' Juhnsen. Institutt for fort'I.:tksøkonoml.

16.00

Tilreisende og studenter kan se hva som rører seg her og eventuelt knytte kontakter. Kongressen består av tre parallelle foredragsserier; A, B og C.

[ 8 f, l

12.00

foreu.ks,tr:lt~i i politikken~ fl.f"'\·anf:'. H vorfor ml.sl

- . J:?,~~fOl~~~~lf.( i~j::~~t:it~~l~ffr:stutt. [871 .la visst lun man ~ kcmut1IUlCrt"J,;osk:ap! fl'nte ·

1• •30

-

-~

NHH PRESENTASJON Ilt LUNSJ

..

~ ~~~~~.i;onomim i lm··~nc. Institutt for samEunns.konomi

ama.nuen~is ()Iov

[ O-R1

[891

Olson. Insl. fOf n').:mk.,p ~ I'l'Visjon. Hvonlan kan (("Ori vzre III pnkti~k nytte foren hc.-drift. Et t'kS('~lpcl fn shirr'ng. Am:lr1lwmsis Tt.,... H W~ land. Sk'IXfm.søkononnsk Institutl. Styrct.5 rolle ibrdriften. Siv.". HAE Håv:ard Nusud. Scnttr for Anvmdt FOrikl1-init ,,---'_ _ __ _ ----'

_

_

_

o

VI TAR FORBEHOLD OM ENDRINGER I PROGRAMMET •

.

~

~~

EKKO·

[Bil f8 2 ~

~J l.«k"i<>p "" funndnngcc

Foredragsserie C

FREDAG 12. SEPTEMBER

Økonomisk h -'o n ;mvt-cJtJt I Str:;Ul'glSk pb.nJqQ~In~ . SIV. øk. HAE BI0m )vl'nilien,

14.00

Under kongressen vil også studentforeningens aktiviteter, samt instituttenes og stiftelsenes aktiviteter bli presentert ved stands i kantinen.

~AE·

Foredragsserie B

FREDAG 12. SEPTEMBER

CVtvåLaet V

NORGES HANDELSHØYSKOLE STUDENTFORENINGEN,

«HELAFTEN» med Tomm Berentsen Hvis du ikke har sett plakaten, da er dette en kveld som du l. kullist, må få med deg. . Den erværdige Klubben Bergens Haandværks og Industriforenin2 sammen med Næringsutvalget (NU) inviterer herved 1. kuBistene i Thalias selskapslokaler den 9. sept. kl. 19.00 til følgende program:

l. Innledning ved Varaordfører i bergen, Arne Næss 2. I tur og orden redegjør så næringslivets representanter i innlegg for den bedrift de representerer. 3. Spørsmål og diskusjon fra salen. 4. Diskusjon fortsetter og vi hygger oss med øl, brus og snitter i ubegrensete mengder.

MØT kl. 18.30 ved skolen for busstransport inn til byen BINDENDE PÅMELDING via påmeldingsliste ved NU-tavlen

Idrensinlo

Idrettsutvalget er et underutvalg av NHHS. Formålet med utvalget er å admini· strere idrettsaktivitetene ved NHH. Du finner oss i vårt kontor (ved bokskapene) til faste kontortider (se neste BULLE). Dessuten vil vi spre info via NHHI's oppslagstavle nær kantinen. Det første «på tapeten» i høst er å få i gang fotballserien. Til det må vi ha hjelp fra dere l. kullister. Gå sammen min. Il stk. og dann et fotballag. Påmeldingsliste vil bli hengt opp utenfor kantinen. MERK! Vi har både dameog herreserie. Også i år vil vi selge NHHI treningsdrakter (rødlblå med hvite striper) til en studentvennlig pris. Dette er en «obligatorisk uniform» for den aktive stud NHH. Nærmere info vil komme i BULLE, sammen med en oversikt over treningstider i Stemmemyren Idrettshall. Idrettsutvalget

TA(1UT1..lALG-ET NOfItOu

HAND€LaH.yaKOLE. .TUOCNTPOMNING

Fagutvalgel ønsker velkommen lil el nYII semesler Etter en lang ferie er vi her igjen. Vi starter friskt opp med å sette igang nye studentpanel i alle fag. Dersom DU har lyst å gjøre en innsats som også kommer andre til gode, meld deg som studentpanels-representant. Det kan du gjøre ved å kontakte Fagutvalgets representanter når de kommer rundt på de forskjellige forelesningene. Men hva er et studentpanel? Spør kanskje du som er ny her. Studentpanelene er et av våre viktige bindeledd med høyskolens faglige stab. Her samarbeider foreleser og studenter om å skape et best mulig undervisningstilbud. Her dukker det opp saker som Fagutvalget i mange tilfelle jobber videre med. Med andre ord har du her en unik mulighet for å påvirke ditt eget studiemiljø. Hvert studiepanel trenger 3-4 studenter som følger forelesningsserien i faget. Har du lyst til å gjøre en innsats eller trenger du mer informasjon, kontakt Fagutvalget. Vi dukker opp på forelesningene etter hvert som de kommer igang. Eventuelt kan du stikke innom FU rommet vis a vis styrerommet. Vi slår gjerne aven prat med deg. Fagutvalget Liv Wigdis leder


MER 'Il~FORMAsJON \ _",

Vi noterer... at Idar Kreutzer fy lte 24 år siste fredag på tredjesida i Dagbladet. Idar er forøvrig noe av det mest strømlinjeformede som noengang har rast gjennom systemet på NHHS. Som en god representant for det glade måtehold klarte han å være med i både Navigatørene og Svæveru, såvel som kjernestyre og politikk på riksplan, uten å bli direkte populær eller mislikt av den grunn . Vi gratulerer så meget, thi det er slike siv.øker vi trenger i dag, både som forbilder og utstillingsfigurer, for, som dere alle vet, BI blir stadig bedre og bedre! Idar klarte forøvrig det kunststykke å ta 2. avd . som hospitant i Oslo byråd, velkommen etter! (st)

«Amund D.

~.

_'o

Dette er til de av dere som tre år hår gått med en 'liten fagutvalgreptesentant i magen. Nå er tiden inne til å sette den til verden.

P.g.a. et utenlandsopphold har vi fått en ledig plass, som er øremerket for fjerdekullistene. Vi venter med lengsel og smerte på at noen skal komme og melde seg frivillig.

Det er i slike stunder vi med glede legger merke til Petrogruppen sine nye, representative, kjekt oransje overlevelsesdrakter til bruk på ekskursjoner, fukt ige nachspiel hos Mobil etc. Vi trenger såkla rt mere oransje her ute i alt dette lyseblåe spektrumet.

Radiogruppa på NHH har frå i haust ansvar for eigne sendetider. Vi treng derfor nye medarbeidarar både til programskapande arbeid og teknikk. Ingen forkunnskapar nødvendig! Vi vil arrangere kurs for nye medarbeidarar.

Vi kan tilby variert arbeidstid, og et ungt og inspirerende miljø. Søknad med bilde er unødvendig.

Har du lyst til å ve re med på lærerikt, utviklende og morosamt radioarbeid?

INTERESSERT? Grip tak i et fagutvalgmedlem, eller stikk innom FU-rommet, snarest.

BLI {'lED I

.li] na IL::Cc\i>IOBIii

-DIN RRDlD. ______ _

FAGUTVALGET, V/Anne-Grethe.

HOVEDSPONSOR

pa U-Iaganen»

. neble ham?

'Informasjonsmøte i dag torsdag 4. september kl. 19.00 i Anna Madam.

Håper at dette kan være noe for DEG!

slan

Den kjente koordinator, herværende Amund Duve, velkjent innventar i alle komiteer og utvalg, hvori opptatt jubileumsgruppen, har nå fått sterk konkurranse i kampen om å være den mest representerte for de ulike utvalg. For hva er det vel vi registrerer når også unge danseglade Morten W. Knudsen Også re: presenterer like mange ganger? Og like mange grupper? Generasjonsskifte? Er Amund forkjølt? Er det Spektrum som fo rsøker å

•-

Kjære Ijerdekullislerl

K

onsernet Norsk Jernverk har en omsetning på ca. 2,5 milliarder kroner og knapt 5.000 ansatte.

Produksjonsanleggene ligger i Rana, Oslo, Bergen, Stavanger og Mandal. Norsk Jernverk har datterselskaper i Vest-Tyskland og England.

Et stålverk anno 1986

Hovedkontoret ligger i Mo i Rana hvor det totalt er 3.300 ansatte. Mo er et moderne tettsted med 25.000 innbyggere. Det er omgitt av variert natur som byr på kjempemuligheter for aktive mennesker som liker jakt, fiske, sjøliv eller vanlig turgåing i fjellet. Jernverks-konsernet er organisert i seks selvstendige divisjoner - Rana Gruber (Mo), Metallurgi (Mo), Profil er (Mo), Armering (MoIOslo/MandaI/Stavanger), Tynnplater (Bergen) og Service (Mo).

Jan Erik Furunes - ung økonom med krevende oppgaver i forbindelse med gjennomføringen av nye økonomisystemer ved Norsk Jernverk.

Jernverkets økonomi-miljøer gjennomgår den reneste revolusjon Lokalkomiteen Norges Handelshøyskole

Velkommen til informasjonsmøte i Campus kveld kl. 19.00. AISEC/Kirsten Hamme/bo

holder bedrifts presentasjon onsdag 10/9 kl. 19.00. Sted: aud . B. Påmelding via NU's postkasse. Norges Eksportråd vil blant annet orientere om stipendiatordningen. Bevertning.

Økonomikonsulent Jan Erik Furunes: "

- Jernverket satser på il. utplassere EDB til br:ukere gjennom on-line system, og vil gjennomgå en liten revolusjon i sine økonomimiljø de nærmeste årene. Såvel stormaskinbaserte systemer som MSA og FCS, egenutviklede minimaskinløsninger, som integrerte verktøy på PC, nyttes i joblJen. Med økonomi- og EDB-bakgrunn fr~ OH i 1984 er mitt arbeidsfelt i konsernets økonomistab de nye EDB-baserte økonomisystemene. Vi har et uformelt og tverrfag lig miljø, og mange interes-

sante og krevende oppgaver fremover.

sjoner i en organisasjons helhetlige informasjonssystem. Målsettingen er videre å bygge et skall av 4. generasjons-verktøy rundt MSAsystemet, noe som vil gi brukerne

Jeg har i et halvår vært prosjektleder for Jernverkets nye budsjettsystem. Vi valgte å anvende modellspråket FCS, som muliggjorde at brukerne selv II d . d' . . store muligheter i utnyttelsen. . økonomlpersone et run t om I IVISlO, nene - ~ar med på å bygge opp egneÅ 2 _ " budsjettmodelier for sin divisjon. Syste~;- ; -Ufitll ~5 met er tatt i bruk, og vi gjennomfører nå • vedl ikehold og korrigeringer. PS: . ,

,

MSA's regnskapssystem ' Et annet sentralt arbeidsområdebåde for økonomer og databehandlere - er tilpassing av MSA's hovedboksystem i konsernet. MSA er et totalt regnskapssystem, og innede grunnleggende holder regnskaps- og rapporteringsfunk-

"

Vil du vite mer om Jernverkets satsing på økonomer fremover - slå på tråden til meg

(087) 50 000 - linje 591


IIIBUUEII

ENDA MER INFORMASJON

SOÅR

1936 ~ 1986 Et nytt semester er i gang igjen, og nesten før vi har rukket å summe oss BRAKER det løs med JUBILEUMSFEIRING! Historien bak er blitt presentert ved en rekke anledninger allerede, så jeg skal gå rett på facts denne gang. Den viktigste forandringen siden i vår er at kveldsarrangementene går av stabelen en gang, og ikke begge kvelder som vi tidligere antydet. Vi har hittil mottatt i underkant av 600 påmeldinger fra ansatte og tidligere studenter, og det gjør at vi kan arrangere de ulike arrangementene en gang. Dermed får vi samlet alle festdeltagere , og vi tror jubileet får en fin ramme. Det endelige oppsettet av kveldsarrangementene ser slik ut: FREDAG: Hatlebergmiddag Kulturaften

LØRDAG: J ubuleumsball

Så skulle det være klart. For øvrig Jobbes det for fullt blant de ca. 150 studentene som hjelper til med arrangementene, og det meste er under kontroll. Grip fatt i en av oss i jub.kom hvis det er .noe du lurer på.

liTT OM ARANGEMENTENE .. . FESTMØTE I GRIEGHALLEN: Dette er den offisielle markeringen av NHH's 50 års jubileum. Små glimt av programmet, utnevnelse av æresdoktorer, taler og underholdning av forskjellig slag. JUBILEUMSKONGRESSEN : Se eget avsnitt om denne. Foregår Både fredag og lørdag. LUNSJ: For de som deltar på kongressen samt for deltagere på festmøtet serveres det lunsj på skolen . HATLEBERGMIDDAG: 2 studenter serverer middag til 8 tidligere studenter eller ansatte og 4 av sine venner. Det blir en artig miksing av mennesker med minst ett felles holdepunkt - NHH - og for øvrig ulike erfaringer og varierende alder, 3 retters middag med vin står på menyen. KUL TURAFTEN: De kunstneriske talenter - både nåværende og tidligere studenter - vil boltre seg i et uforglemmelig sceneshow. Utover natten blir det variert underholdning rundt om i lokalene. JUBILEUMSBALL: Stilig ball i elegante omgivelser i Grieghallen. 3-retters festmiddag, taler og dans til levende musikk. Antrekk: Smoking/mørk dress. NACHSPIEL: Begge kvelder blir det nachspiel på skolen utover i de små timer . . Disco i Klubben. Storbandet i aulaen, i Campus spiller div. interne band, og der er det åpent for jamming utover natten.

PROGRAM: FREDAG: 12 SEPTEMBER 11 .00 Festmøte i Grieghallen 14.00 Jubileumskongress og lunsj på NHH. NHH-presentasjon. 18.30 Hatlebergmiddag . 21 .00 Kulturaften på NHH. 01 .00 Nachspiel på NHH . LØRDAG 13. SEPTEMBER 11.00 Jubileumskongress og lunsj på NHH . NHH-presentasjon. 20.00 Jubileumsball i Grieghallen. 01.00 Nachspiel på NHH . PÅMELDING: Festmøte i Grieghallen . Dette arrangementet krever ingen forhåndspåmelding. Billetter deles ut så langt vi har. Det samme gjelder Jubileumskongressen: Her har vi helter ingen -forhåndspåmelding. Info om når disse billettene deles ut følger på oppslag

. fra jub.kom_

Hatlebergmiddag: Her står det arrangørene fritt å invitere sine venner til middagen. . .. . Er du blant de som ikke skal ha middag, men har lyst til å være med på dette, så meld din interesse til noen du vet skal ha middag ,-Dette går altså ikke gjennom jub.kom. STUDENTPRISER: Festmøte i Grieghallen: GRATIS Jubileumskongress: GRATIS Hatlebergmiddag: kr. 50,Kulturaften: kr. 20,Jubileumsball: kr. 200,KUL TURAFTEN: Vi har et begrenset antall billetter som selges fredag morgen . Prinsippet om først til mølla ... . gjelder. JUBILEUMSBALL: Alle som meldte seg på til dette før sommeren må hente sine billetter på torsdag eller fredag. Dette gjelder også medhjelperne . . Fredag ettermiddag selges eventuelle uavhentede billetter. OBS! OBS! OBS! Torsdag 4/9 kl. 15.00-16.30 Henting av bestilte ballbilletter. Fredag 5/9 kl. 08.00-09.00 Salg av billetter til kulturaften Fredag 5/9 kl. 15.00-16.30 Henting av bestilte ballbilletter. Fredag 5/9 kl. 16.30 Salg av uavhentede ball billetter. Mandag 8/9 kl. 16.00-17.00 Utdeling av billetter til festmøte. Skulle det ellers være noe, har jubileumskomiteen kontortid mandag-fredag 08.30-10.00. Vi holder til på Ukerommet. Bare en uke igjen!!! Beste hilsener fra jubileumskomiteen

vi lrif~


I~O AlS TD-Business er et selskap i Bergens Tidende-gruppen og driver med utvikling og salg av elektroniske informasjonstjenester til norsk næringsliv. Vi har kontorer både i Bergen og Oslo. Vår Næringslivsredaksjon holder til i Oslo. Vårt hovedprodukt er TD-Finans som gir on-line informasjon om finansmarkedet i Norge, kurser fra aksje-, penge- og kapitalmarkedet, kommentarer og næringslivsnyheter.

DELTIDSJOBB AlS TD-Business ønsker å knytte til seg noen NHHstudenter for deltidsjobb. Arbeidsoppgavene vil være redigering av næringslivsnyheter for vår elektroniske tjeneste TD-Finans. Arbeidsomfanget vil være 2-3 timer en eller flere dager i uken. Vi ønsker fortrinnsvis studenter på 3. eller 4. kull; med sans for næringslivsnyheter og evne til å skrive kort og konsist. Nærmere opplysninger fås ved å ringe Per Vidar Bredesen tlf. 29 65 50. Søknad sendes AlS TD-BUSINESS VIPer Vidar Bredesen, Postboks 2455 , 5037 Solheimsvik innen tirsdag 9. september.

ET SELSKAP I BERGENS TIDENDE GRUPPEN

ENIG OG TRO TIL DOVRE FALLER! Disse bevingede ord står som en milepæl i moderne norsk historie. For å sette ordene inn i det rette historiske perspektiv må vi tilbake til Madam Juels Kaffehus anno 1772. Dette år ble Det Norske Selskab stiftet av norske studenter i Køpenhavn . De nevnte studenter stiftet denne patriotiske klubb for med litterære midler kjempe for norske selvstendighet. Det Norske Selskab var blandt de første forkjempere for et universitet i Norge. Da året 1911 opprant ble dette ønske oppfyllt ved grunnleggelsen av Universitetet i Oslo. Kjære dere medstudenter som vet å sette pris på et lykkelig, men dog moralsk høyverdig studenterliv, takk disse våre forfedre ved å være med på lørdagens sosiale høytidsstund i Gamle Bergen. Lørdag ber vi dere iføre dere det nobleste antrekk som er å oppdrive i deres kleskap. Vi skal innta et bedre måltid i en av Gamle Bergens historiske bygninger. A v praktiske grunner ber vi guttene ta med nistekurv og jentene ta med drikke. Utover kvelden vil det være anledning til å danse etter levende musikk. Torsdag 4/9 kl. 12.00 vil det komme opp påmeldingslister på kantinedøren . NB. Begrenset plass! J.H.W.

VE $PO -l.'

15

& WEEKEND .

t

"

ARTHUR ANDERSEN ~Q;

~KUI

30 KM(f

FØRSTE KULL· UKE ER DEILIG Nesten to uker er gått siden ju som første-kullist tok jomfrusteget på NHHs jord. Erfaringsgrunnlaget er på dette tidspunkt en ukes sosial orgasme: Noen hadde store forventinger mens andre hadde forventninger. Noen hadde ikke noe i det hele tatt: Dersom du er et tenkende menneske har du hatt tid til å reflektere over alle innstrykkene i løpet av inneværende uke. Noen er preget a v bondeanger {'tter sin bravader i kjellermørket mens andre smiler ·fra øre til øre. Noen er svært fornøyd med sin innsats såvel faddere som

KAFE

fadderbarn og barnebarn ... Vi i Klubb og Kultur utvalget har betraktet dere fra _sidelinjen! Denne førstekulluke som alle tidligere og fremtidige førstekulluker har det samme innhold og utførelsen varierer kun marginalt fra gang til gang. Nå som alltid var det noen som skøt himmelhøyt over mens andre plantet ballen på det rette sted. Moraler er at alle får nye baller foran hver dag i klubben . Et nytt skudd er en ny sjanse til å erfar-e noe fruktbart!!! AN/30 knop

KNOP

Gamle Cafe. Kopp er nå ny- aften, og i neste uke kjører vi ,;; oppusset og er nå klar,til bruk i gang med ·videokvelder. under navnet Kafe Knop. Vår Nærmere info kommer. Følg lille kafe vil væ re åpen hver med ... ~--.;;..!-11-- -dag fra 16 v30:" t il ~23-.Q\r ~ra ,!, li l j · ~O knop mandag til fredag , i helgen er det selvsagt frisK' bris med 30 knop i Klubben . EN STOR T AKK .... til de l Kafe Knop serveres det utkommanderte på vår første alt fra vafler og kaffe til edel Studentnattkro. Dere gjorde vin etc. Vi disponerer også in- en kjempejobb, og vi håper telektuelt utviklende spill bl.a. virkelig at d,ere andre på l. ludo. Vår jukebOks spiller opp kull prøver å følge opp denne med gamle slagere. For de innsatsen. Da blir dette et som foretrekker' NRK er de kjempesemester å være også med 'oss hele kvelden . Klubbutvalg. Hver onsdag blir det Pizza 30 knop

FINN KALVIK

KONSERT

Rev.!sjon 'Skatterådgivning . Konsulentvirksomhet OSLO • STAVANGER • BERGEN • TRONDHEIM

F redag 5/9 kommer F inn Ka lvik ti l NHH. Kalv ik som er.en av norges mest kje nte visesangere/artister debuterte allerede i 1969 med singelen «Finne meg sjæl». Siden den gan~ har hjln ~OI;nmy tut med hele 10 LP plater. Hans produksjon har vært mangefoidig. Vi nevner kort hans samarbeid med Benny Anderson som ble innledet i 1979. Frukten av de,tte var 2 LP med mer poporientert musikk, som ble store salgsuksesseer. Etter et mellomspill med Grand Prix deltagelse 1981, er han nå på ny aktuell med en ba rnepla te «Lille Persille». Under hele hans karriere er det nok visesangen som ha r ligget hans hjerte næ rmest. Vi nevner godbiter som «Ride Ranke», «En tur rundt i by~n» , og «Måken». Derfor håper vi at alle som setter pris på god visesang ved å infinne seg fredag i klubben. Viktor/30 knop


En fremtidsstilling Et av redaksjonsmedlemmene i Bulle finner det nødvendig å tre ut av redaksjonen. Vi søker hans etterfølger. Vedkommende bør identifisere seg med studentforeningens formålsparagraf som lyder som følgende (§ 1): «Norges Handelshøyskoles Studentforening har til formål å iva~ reta studentenes interesser». Han eller hun bør videre være rede til å følge instruksen for K7-Bulletin(9): «Utvalg som avholder et «mø-

te» når utvalgsmedlemmene tilfeldig treffer hverrandre, berøres ikke av pkt. 5,7,8.» Hvis du er i tvil om du bør søke, så ikke søk. Den ekte Bullist vet allerede at dette er det jeg ble født til, dette er mitt kall! Skriftlig søknad legges i Bulles posthylle innen søndag (7/9). Intervjuer vil bli avholdt i løpet av neste uke.

Hilsen redaksjonen

DU

BLIR Jon Erland Madsen.

NØDT TIL A

SAMARBEIDE MED DISSE Morten Gjelten.

Sivert Martin Erli ngsen Falkeid.

K7 Bulletin nr 02 - høsten 1986  

I forbindelse med _50-årsjubileet til sko- len Statsraad Lem- kuhl grunnla og Ag- nar Mykle besøkte" har presse og kring- kasting naturligvi...

K7 Bulletin nr 02 - høsten 1986  

I forbindelse med _50-årsjubileet til sko- len Statsraad Lem- kuhl grunnla og Ag- nar Mykle besøkte" har presse og kring- kasting naturligvi...