Page 1

vi er bare 7 . . . . .. se s. 2 de var bare 7...... se s. 3

?

BULLE SPØR HAR DU SVART? side 3

HELGEN I BILDER side 16-17

, •

KJENDISTO~'

TILBAKE FOR

midtside

N ' 1~ T!

/'

J

1


LEDER

BULLEVARD

Kobber og sølv er gode ledere. Gummi er en isolator. I

I tillegg finnes det halvledere og superledere. Vi som går på denne skolen får stadig høre at MDere

Ik

skal bli fremtidens ledere". Tanken er skremmende. Alle disse menneskene vi omgås på skolen til daglig skal bli fremtidens ledere!. Hvilke holdninger har disse fremtidige ledere? Hvilke prinsipper vil de gå i gang med sin ledergjeming med? Hvilken fremtid har vi. med disse lederne? Det er blitt sagt ofte nok at undervisningen på skolen er rettet mot profittmaksimering. og ikke tar hensyn til dypere verdier. Men feilen er ~ok ikke at stud. NHH får så mange gale holdninger. Feilen er at stud. NHH mangler holdninger. Dette er selvfølgelig en overgeneralisering. Vi har en "hard kjerne" av mennesker med meninger og holdninger. som også synes godt i miljøet. Likevel er den "store grå massen" det dominerende på skolen. Ser vi for eksempel på oppmøtet på foreningsmøtene. er det helt klart at 95% av studentene overhodet ikke interesserer seg for hva som skjer rundt dem. Hvordan ville det ta seg ut om adm. dir. i et større norsk aksjeselskap ikke "gadd" gå på generalforsamlingen. fordi han/hun

Dagens Bulleredaksjon i ikke ukjente omgivelser. Vi har bak fra venstre Maj-Britt. Thorgrim.

syntes det var for "kjedelig"?! Med det engasjementet

Ingunn. Lars og foran Sveinung. Kari og Aud. Som dere ser på bildet er det fortsatt plass til en til

dagens stud. NHH'ere viser. blir nok det en vanlig

( se pil ). hvorfor ikke deg?

situasjon i fremtiden. For~ningsmøtene

er NHHS' generalforsamling. og der

Det er vedtatt at Bulleredaksjonen fremover skal ha 8 medlemmer.

l dag er vi altså bare 7; l

har vi alle møte. tale og forslags og stemmerett. Din "aksje"

andrekullist og 6 førstekullister. Vi vil gjeme ha med en eldre kullist. ellers kan vi ikke garantere

kjøpte du da du betalte semesteravgiften! Men det er jo ikke

at det ikke blir mye "førstekullsstoff'. Det ville glede oss i redaksjonen veldig å få et menneske tll

"in" å engasjere seg her på skolen. det er tydelig.

til å hjelpe oss med arbeidet slik at vi snart kan få satt i gang studien~ igjen.

Det er ikke tid til at 1987 studenter skal kunne uttale seg på hvert foreningsmøte. Det er heller ikke nødvendig at

For å fortelle litt om hvordan vi gjør det i Bulle nå ; Alle utenom fotograf og øko-ansvarlig bytter på

alle skal ha en mening om alt. og forkynne den for alle

å være ansvarlig redaktør. Da blir arbeidsmengden litt større hver 6. uke. men kraftig redusert de

andre. Om du vil holde din mening for deg selv. er det i og

andre ukene.

for seg greitt. Men dersom du ikke er til stede og bruker stemmeretten din. sier du fra deg den muligheten du har

Alt stoff produseres på Macintoshmaskinene på Bullerommet. Har du en inngrodd frykt mot alt som

for å påvirke beslutninger. Selvsagt skal vi ikke løse alle

heter datamaskiner skal du ikke fortvile; systemet er meget enkelt å lære og virker bra.

verdens problemer mens vi går på skolen. (noen prøver likevel). men vi kan ikke gi blaffen! Hvis det er sant at vi skal

Du trenger ikke lide av syklig skrivetrang eller ha jobbet fire år i avis for å bli med på dette. Vi som

bli fremtidens ledere er det et stort ansvar som hviler på

er med er praktisk talt uten erfaring på området. Det eneste vi krever er at du har meninger og

oss.

initiativ. og at du akseptere at også andre har meninger. Jeg tror ikke jeg er den eneste som er skuffet over NHH-

studentenes mangel på engasjement og interesse for hva

Vi skulle kanskje ikke nevne det her. men Bullerommet er for trangt tll å gi 8 mennesker akseptable

som skjer. Synes ikke du at fremtidens ledere bør skjerpe

arbeidsforhold. men på den annen side lover vi vår åttende redaktør godt med hjerterom. og du vet

seg. rive blikket løs fra skolebøkene og se verden i øynene

der hvor det er hjerterom ...

en gang iblant? La i hvert fall ikke Ii'')ttoet ditt være: MJe sier itt'r~o je

VELKOMMEN

og det står je ve' sarnainn."


UTMELDINGSVALGET

UTMELDINGSVALGETI,/ ,

EN SUBJEKTIV VURDERING

!

EN

F ASIK O? I I

I høst opplevde

vi

som

I ettertid har vi nærmest fått av

at

disse

!

Bulle avtalte å intenjue Tore

-bef vi fikk ut av møtet var

med stands og omvandrende

Kristiansen

følgende:

valgurne

(les:Tore

iført

l.kullister ganske mange for

inntrykk

oss nye og uventede ting. En av

spørsmålene først ville bli

forbindelse med valgresultatet

-Samskipnadssaken

dem var at man nesten helt

utredet dersom det var blitt

(740 JA / 104 NEI ). Tore var

gammel. og har kommet igjen

magen).

uten informasjon ble bedt om å

flertall for utmelding. Dette tror

der. Bulle var der. Lars Sveens

med jevne mellomrom.

-Samskipnaden er også inne i

avgi stemme i ovennevnte sak.

vivardetsomiførsterekkefikk

diktafon var der.

-Sigma gikk til valg bl.a på

en forvandlingsprosess nå. og

Kanskje var vi ikke på alle

valget til å falle i fisk.

Inspirasjonen var der ikke.

denne saken.

det er en opprenskning på gang

men revygruppa var der.

-Valget ble holdt over to uker.

fikk vi vite.(Tore uttrykte en

foreningsrnøter som ble holdt.

hylla

i

TAKK.

er

postkasselignende

sak på

men likevel vil vi påstå at det

De fleste er enig i at vi ikke er

viss glede over muligheten til

hadde vært mulig å spre mer

tjent med Samskipnaden slik

kanskje å bli kvitt noen av

informasjon om saken. Særlig

den

pampene på Høyden.)

savnet

om

fungerer) i dag. men vi mener

konsekvensene aven eventuell

også at vi må kartlegge de

Forøvrig uttrykte Tore håp for

utmelding. Tore Kristiansen

mulighetene vi har mht egen

framtiden. og mente at høstens

reklamerte

sa~slcipnad

NHH.

valg i alle fall viste at det er

og

mulig å få nok stemmer her på

tilbakeholden n å r det gjaldt å gi

kantinedrift FØR vi går til et

NHH i motsetning til andre

informasjon

eventuelt nytt valg til høsten.

ins titusjoner. Problemet er å

vi

info

sterkt

utmelding.

men

for

var mer

om hva som

fungerer

Hatleberg.

(eller

ikke

Studia

konkret ville skje.

nå a lle. særlig de som leser mye

red

hjemme og som bare er på skolen av og til.( Såkalte ubåter? red anm.)

TIL SAIH (se s 8) Likevel var det nok en litt skuffet Tore som tros s alt På grunn aven del usaklig diskusjon

hadde vært så n ær s uksess.

hen sikten h elliger middelet.

Men kjenner vi Tore rett. er han

omkring SAIH-

tierne. føler jeg at det er

3. Jeg synes det er tynt av SAIH

n ødvendig å

"den

å inrømme at "tvungen SAIH-

alminnelige SAIH-tier -tva n g-

avgift er kanskje ikke veien å

motstanderen".

gå. men ..." .

forsvare

Både

motstandere og tilhengere av

Tvungen SAIH-"avgift" ER

"SAIH-avgiften" har tegnet et

IKKEVEIENÅGÅ. (punktum)!

ikke den som gir seg s å lett. ... ...... .... . . m -b & k

SPØRRESKJEMAET

ganske galt bilde av oss. Hva er demokratisk med at et

studenter leser mer enn en

Vi har også fått et svar fra en BI-

skjemaer finner veien til Bulles

selv.

Det som kanskje over-

student (som faktisk liker seg

redaksjon via svarboksene.

rasket redaksjonen mest. var

her på skolen en sjelden gang).

Selv om våre lokaler er trange.

at såvidt mange av Bulles

Det kunne nok vært interes-

penger? Holder det ikke at de

har vi fortsatt plass til mange

lesere studerer så mye som 6 -

sant å få vite mer om dette

spesielt for oss. Derfor er

bestemmer seg selv for å betale.

skjemaer.

Neste gang skal vi

8 - 10 timer pr dag! Skolens

mennesket. i alle fall liker han

størrelsen på beløpet totalt

frivillig?

også trykke en grønn utgave av

mestlesende student må være

å skremme fiskene i akvariet.

spørre-skjemaene .

Vi

jenten på første kull som leser

sp~le

l. Vi som er imot tvungen

såkalt "flertall" bestemmer hva

"SAIH -avgift" er ikke spesielt

jeg skal mene om SAIH. og at jeg

fattige. gjerrige eller smålige.

skal støtte dem med mine

En tier eller to betyr ikke noe

irrelevant i denne debatten.

Stadig

flere

spørre-

på Bongotromme. leke

SAIH må klare å innse at dette

Hvis det virkelig er flertall blant

formoder at alle dere som ikke

10 timer daglig. mindre på

med togsettet og tegne briller

er et prinsippielt spørsmål.

studentene i Bergen for SAIH-

har levert. er av typen som kun

lørdag og søndag! Men til deg

på alle i "Det

tierne. er det unødvendig med

liker å fylle ut grønn skjemaer.

som har svart mellom O og 3

vanlig forspill Il!

2. Vi som ikke vil støtte SAIH og

tvangs-avgift.

St~re

timer daglig;

deres bistandsprosjekter. er

oppfattet saken riktig: Det

lage enda. men dere skal her få

flertallet. så fortvil ikke. Men

nyla~et

ikke

frivillige bidraget utgjorde 20 kr

noen smakebiter fra de første

det er kanskje litt tanke-

resten av skjemaene

pr student.

skjemaene.

vekkende for en selv å oppdage

tre.r man,e flere så vær så

imot

flertalIss tyre.

menneskerettigheter

og

Om jeg har

stati-stikker kan vi ikke

du er med i

Ny~"

under et

, Nå sitter redaksjonen med kalkulator og venter på Vi

uavhengighet. Men dette er

Det tvungne bidraget er 10 kr

En førstekullist som for

at man bruker mindre tid på

snill å ta deg tid til å fylle ut.

målene for "prosjektene" som

pr student. Dersom alle som er . øvrig hopper tau til skolen.

studiene enn på å reise frem og

Hittil er det kun studenter som

SAIH-tierne går tiL Midlene

for SAIH- tierne (og det skal jo

mener det er skatten som er

tilbake til skolen.

har levert. leser ingen av de

disse "prosjektene" bruker. får vi ikke høre så mye om. i alle fall

være

av

umoralsk, ikke skattesnyting.

Fantasifullheten har hittil

studentene) betaler 20 kr hver.

Denne unge herren er ikke en

vært laber når det gjelder nye

ansatte er mer enn hjertlig

ikke fra SAIH. Vi har ingen

skulle dette bli mer enn hvis - stut og vil derfor ut av

forslag til forspillmomenter.

velkomne til å levere.

garanti for at ikke pengene blir

alle stundentene betaler 10 kr

Det var litt besynderlig; vi som

brukt til vold

aksjoner - i "beste hensikt". Vi

hver. Tror jeg. da. men jeg sto Ellers er tendensen helt da i matte... - klar ( kanskje som ventet );

kan ikke være enig med det

praktisk talt alle tror at andre

og terror-

SAIH indirekte sier - at

mer enn

lInn

50 %

samskipnaden.

laget

skjemaet

kuttet ut

omt:r'!nt halvparten på den opprinnelige listen!

ansatte skoleavisen?

Vi

ser frem

Alle

til fulle

svarbokser - på forhånd takk til dere alle. lye


STIRETS LEDER:

Fra 2 til 50 kroner To uker er gått siden vi på nytt begynte å se stud. NHH i gangene, og to uker er brukt på telefonregningene - og da er SIGMAs arbeid med opptelling ikke medregnet. Min konklusjon er at den nevnte stud. ikke fortjener å kunne ringe på kreditt, men burde begynne å samle kronestykker ..... . Det første problemet er å skille ut de regningene som skal sendes til ferdige studenter, så gjelder det å finne adressene deres. J eg oppfordrer alle dere som går på deres siste semester om å oppgi deres nye adresser, det sparer oss for timer med arbeid. MEN, det største problemet, og grunnen til at konklusjonen er som den er, er den evig lange listen over folk som ikke har betalt sine gamle eller eldgamle gjelder. Noen er t.o.m. så frekke at de

fortsetter å ringe, og får ny gjeld i tillegg. Noen av disse er folk som er dradd fra skolen uten å oppgi adresse, men utrolig nok, etter mange timer med kullbilder og lister fra administrasj onen, tilhører frekt mange av disse folk som ennå går på skolen, som en kjenner til, og som burde ha hauger med dårlig samvittighet når de leser dette. Det flaueste av alt er jo at de fleste av disse regningene gjelder beløp mellom 2 og 50 kroner, altså ikke de helt store summene, og at regningene kommer parallelt med lånet - ergo burde likviditeten være i orden ...'....ja, mer tror jeg ikke det er nødvendig å si, det er bokstavelig talt LATfERLIG.

1988

Kjære underutvalg og interessegrupper

FORSLAG TIL ENDRING AV SPONSORINST;RUKSEN NHHS sponser hvert år, hvert semester. nesten hvert arrangement inn betydelige summer til foreningen. Denne aktiviteten har det vist seg å være svært vanskelig å ha en oversikt over og koordinere. Dette har bl.a. skapt en mote her i NHHS. Ne~lig det at hver nye eksternansvarlig lager et forslag til endring av sponsorinstruksen. Og det har også jeg gjordt! Samtlige interessegrupper og underutvalg har hittil stort sett fullstendig IGNORERT sponsortnstruksen vedtatt av dem selv på et foreningsmøte i mars 1985 og senere endret i september 1986! Samtidig klages det over at vi mister vår "goodwill" i næringslivet i Bergen og at vi "sliter" ut markedet. Man opplever stadig å"drite seg ut" på telefonen med en eller annen adm.dir. i den andre enden:"Nei, nå får dere gi dere. Jeg gav dere j o akkurat masse penger. Vi gir ikke mer, slik som dere maser!". Ja. så prøver man da - den som til syvende og sist er ansvarlig for å koordinere denne virksomheten - finne opp kruttet på nytt. Vi forandrer instruksen! Vi lager nye sponse-s~ema! VI INNKALLER TIL FROKOSTMØTER!! Alle underutvalg og interessegrupper møter med en representant hver og så utveksler vi info om både ditt og datt, det koster 1 time hver 14. dag og sparer oss alle for masse problemer og misforståelser. Et slikt møte skulle normalt ha ca. 60 deltakere - i virkeligheten møter det kans~e lO!!!!

{r

-

Kjære alle sammen. J eg s~ønner bare ikke dette. Som eksternansvarlig i styret sponser jeg aldri inn noe som helst og personlig plager det meg altså ikke om hele Bergens næringsliv kaster NHHS på dør i denne sammenheng. Men.Q.et må da-virkelig... -........ plage.. _ _dere. ~ære underutvalg og ....... "'" _.. ..... _~

~4~~'"

~~_

interessegrupper, for i tilfelle sa tror jeg det blir ganske stille her i NHHS!! Det er med andre ord ikke fordijeg synes det er gøy eller fordi jeg ikke har annet ågjøre, at jeg snakker om å, på en eller annen måt, få den NØDVENDIGE oversikten over sponsing i NHHS!! Det er jo bare for dere at vi har en slik instruks og et slikt arkiv!!

- alle som skal sponse noe - uansett beløp eller størrelse - får en datautskrift fra sponsorarkivet hvor det sjekkes om påtenkte bedrifter står registrert. Dersom ja, skal eksternansvarlig i styret kontaktes og man kommer i fellesskap med denne til enighet om bedriften allikevell kan kontaktes eller ikke.

Menjeg kan være med på at den er for omfattende og for krevende den instruksen vi har idag. Jeg tror ikke - uansett hvor hardt vi prøver og hvor strenge vi følger det hele opp, at vi noen gang vil klare å luke bort alle dobbeltoppringrungene eller alle misforståelsene. Dessuten... oppnår vi såå mye med sponsorarkivet at det kan oppveie for alt arbeidet det koster og den tiden det tar, slik systemet er idag??

- de enkelte underutvalg og interessegruppers evt. hovedsponsorer registreres også i arkivet og ephver påtenkt henvendelse om sponsing til disse bedriftene fra andre foreningsmedlemmer skal gå igjennom det underutvalget eller den interessegruppen som har" denne hovedsponsoren. Hele dette punktet gjelder selvfølgelig kun i den perioden hovedsponsoravtalen gjelder.

S~emaer

- samtlige underutvalg og interessegrupper skal legge ved sitt semesterregnskap en oversikt over samtlige sponsede midler.

skal fylles ut før og etter brevskriving og oppringninger, de skal registreres og arkiveres. Hver gang du ringer skal du sjekke gjennom arkivet først. Ikke misforstå - dette er ikke et forsøk på å få mindre å gjøre, men jeg synes vi bør tenke litt på resultat iforhold til arbeidsinnsats også her. Jeg tror, slik instruksen og ordningen er i dag, at vi kan gjøre det enklere og få med det viktigste; J eg foreslår å endre sponseinstruksen som følger under. De viktigste forandringene er at - påtenkt sponsing skal ikke lenger registreres i arkivet. - vi konsentrerer registreringen og arkivet om våre viktigste sponsorer - alle som sponser midler/tjenester til NHHS på kr. 10.000 eller mer.

Dette er altså hovedtrekkene i mitt forslag. Jeg håper det ville skape en livlig debatt og at jeg vil få en masse respons fra dere om hva dere synes. Konstruktiv kritikk og andre kommentarer er velkommen. Hege Norheim .eksternansvarlig,MERKUR

Ps. Evt. kommentarer og "svar" må være meg i hende helst før forerungsmøtet 10.02.88. da instruksendringen vil bli tatt opp her. Forslaget vil også bli diskutert på morgenmøte tirsdag 2.februar 1988.


.~~.:I:~ I.~I·I~J I

I

JOBB

.~~~.1:J·1:~·lr~r'·l~J'·I~J·I~J I:~ ~:~'I! Studentpolitikk er et av de jul overfor Bergen kommune. områdene i NHHS som er lage en argumentsamling for lite kjent. kanskje mest flere barnehageplasser for fordi mye av arbeidet studenter slik at foregår på Høyden. Jeg vil Samskipnaden kan bruke det overfor stat og kommune. derfor presentere litt av mitt arbeidsområde som • AU kommer også til å være NHHS' representant i AU i mer direkte involvert i Studenttinget/ Norsk samskipnadssaker enn tidligere i og med at vi fra i år Studentunion -Bergen. har fått (tatt) rent Det er totalt 9 persoiner i studentflertall i Styret i AU. i tillegg møter Samskipnaden. Det studentpolitisk ansvarlig i innebærer jo at vi har en bedre Styret som observatør. slik posisjon til å påvirke hva sm at vi er to fra NHHS. Min gjør og skal gjøre. jobb er å drive med all slags studentpolitikk. og jeg Hernesutvalgets inilstilling rapporterer til studentpolitisk hver uke. om utdanningssystemet fram mot år 2000 - 2010 kommer i løpet av sommeren. og vi må Arbeidsutvalget kommer i som studenter forberede oss vår hovedsakelig til å på den slik at vi ikke blir tatt arbeide med på sengen av argumentene fra samskipnadssaker og Hernesutvalget. Det er ikke oppfølging av nok å bare være på banen. vi Hernesutvalget. Vi skal må også ha noe å være på følge opp de initiativ banen medl Boligaksjonen skapte før

I FINANSDEPAR IEMEN IEI

Er det saker du er opptatt av eller lurer på. ta kontakt med meg. uansett om det er i kantinen. rundt om i gangene eller på Studentsenteret. Jeg har fast kontortid på NSUkontoret på Studentsenteret hver mandag klUOO-1330. Kontoret ligger på "Demokratiet". opp trappa ved Univers Reiser og til venstre. og det er åpent mandag til fredag kl 11 00-

Finansdepartementet har for tiden ledige stillinger for siviløkonomer. Stillingene er varierte og ~revende og forutsetter gode faglige kvalifikasjoner.

1600.

Du er hjertelig velkommen selv om det bare er for å slå av en prat og få en kopp kaffe eller to. TORE KRISTIANSEN

Intervj uer, .py:poldes tirsdag ~ ved NHH I regi av næringslivsutvalget.

NHHS' AU-MEDLEM ~ed.

anm.: Vi beklager at

I~ette innle~et falt ut i

forrige nier,

DRIFTSDIVISJON BERGEN

NEI TIL UTMELDING I hø st arrangerte Zigma uravstemning for utmelding av Studentsamskipnaden. Resultatet av valget ble offentliggjort før jul. men for å trekke en konklusjon av valgresultatene var det nødvendig å få bragt på det rene hvor mange registrerte studenter det var på NHH i høstsemestereLDette fordi vårt forhold til SiB er regulert gjennom lov om organisering av velferd for elever og studenter (Samskipnadsloven). I følge denne må en eventuell utmelding gjøres ved to avstemninger to år på rad. I begge avstemninger må minst 50% av de som har betalt semesteravgift stemme for utmelding. Valgresultatet ble: 740 JA 102 Nei

Antall registrerte studenter var 1491.

Dette innebærer at det ikke ble det nødvendige flertall for utmelding. Imidlertid gir resultatet en tydelig indikasjon om at det er en utbredt misnøye til sm og den nye velferdsloven. Zigma har da også sendt brev til styret i sm med orientering om valget og valgresultat. Nå vil vel enkelte hevde at det er

et betenkelig høyt antall studenter som avholdt seg fra å stemme. Dette kan ha ulike forklaringer: at man er indifferent. at det var vanskelig å ta et standpunkt på grunn av manglende innsikt i konsekvensene. eller ganske enkelt at avholdende stemme i realiteten er nei- stemme. Man kan vel og betvile om alle jastemmene var like velbegrunnet: Zigma anbefalte å stemme ja. Det var ikke hemmelig valg. I valg brosjyrene ble det i stor grad fokusert på fordelene ved å melde seg ut avsamskipnaden.Det ble i liten grad vurdert og problematisert hvilket store ansvar det er å ta over samskipnaden. både administr-ativt og økonomisk.Heller ikke ble det fokusert på hvem som skal stå ansvarlig for gjennomføringen aven eventuell utskillelse. og ikke minst hvilket omfattende arbeid dette ville være. Valget før jul strakk seg over hele to uker. Det var mulig å avgi sin stemme på Merino og på skolen. til dels ble det også gjennomført valgordning med oppsøkende stand. Alle muligheter sto åpne for å delta i en demokratisk beslutning. Merkur ser derfor ingen grunn til å gjennomføre en ny

avstemning nå. Imidlertid vil Merkur a rbeide med å skille ut den ikkeforretningsmessige delen av Samskipnaden . Samskipnaden er inndelt i forretningsmes sig og ikkeforretningsmessig del. Den forretningsmessi ge delen består grovt sett av kantinedrift. hybelhus og drift av universitetsbokhandel. Den ikkeforretningsmessige delen eller velferdsdelen omfatter : Idrett. Helse/ Psykologisk helsetj eneste og studentsekretariat.Det er skrevet en utredning om organi sering av egen velferdsdel på NHH. Imidlertid er det behov for å kartlegge både inntekts og utgiftsside mere i detalj. Først da kan vi avgjøre om det er reelle gevinster. Bedre velferd bør være en absolutt forutsetning for at implementering av prosjektet skal skje. Merkur

Driftsdivisjon Bergen har ansvar for drift og vedlikehold av olje- og gassfeltene Gullfaks, Veslefrikk og Troll. Gullfaks bygges ut med tre integrerte produksjons-, bore- og boligplattformer. -Gullfaks A har vært i produksjon fra desember 1986. Gullfaks B vil komf7te i produksjon fra desember 1988 og Gullfaks C i 1990. Ferdig utbygget vil feltet produsere ca. 1/2 million fat olje pr. dag. Veslefrikk bygges ut med en enkel stalplattform og en flytende produksjonsplattform. Feltet kommer i produksj on i 1989, og vil produsere 65.000 fat pr. dag. Troll vil komme i produksjon i 1996. Fase I skal bygges ut med en stor, bunnfast pla ttform.

Til vår Økonomiavdeling søker vi

Økonomikonsulent ·

i

Arbeidsoppgavene vil bl.a. være • • • • •

budsjettering I budsjettforvaltning rapportering økonomiske analyser utvikling av styringsrapport~

Passende bakg runn kan være høyere økonomisk utdanning fra OH, NHH eller tilsvarende. Lønn etter kvalifikasjoner. Selskapet ønsker en jevnere fordeling mellom kjønnene og oppfordrer derfor kvinner til å søke. . Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Eldar Sæthre eller Jan Ellevset, tlf. (05) 99 20 00. Skriftlig søknad med vitnemål og attester sendes innen 10. februar 1988. . Konvolf1tten bes merket OOB 04-019-88.

o S:rATOIL Sandsli, postboks 1212,5001 Bergen


Intervju med Tanja Christiansen studenttilværelsen og med

imidlertid Høyere Avdeling står

ikke særlig framtredende

lønn attpå så blir det slett ikke

meget sterkt teoretisk. også

miyøet? Har dere gått i indre

ille. Studiet er hardt og

internasjonalt.

eksil?

teoretisk lagt . opp.

med

Ja. vi prøver å skape et eget

møteplikt på forelesninger og

Hvorda n er opptaksk ravene?

miljø. vi er faktisk mange

mye oppgaveskrivtng. Men

Fra og med i høst ble studiet

t

det er et studium som

lukket. så nå kreves det en Laud

universitetsstudenter .

kvalifiserer for mange bra

for å komme inn. Dvs. et

jobber. så det er jo verdt det.

. gjennomsnitt på 5 eller høyere.

I et hypermoderne og penser samtalen inn på kontorlandskap på miljøetpåstudiet."Veldigbral!! SAF sitter en del Vi er en 10- 15 stykker og studenter godt kontakten blir bare av den skjermet fra den grunn gc;>d. l tillegg ~r det en , , sterk gruppefølelse og et solid ' vanlige studenthverdagen .På samhold. vi backer hverandre egne "kontorer" får de opp og hjelper når det trengs. tid og fred til studiene Jeg er med i noe som kalles som en stakkars satsing i Shipping hvor vi er 6 førstekullist bare kan stykker i alt. Dessuten finnes drømme om. Men de her også et annet prosjekt som har gått gradene ved å . heter · "Satsing i finans ~. ta en laudabel siv.øk navnene forteller det meste. tittel så det er vel i Poenget med denne satsingen høyeste grad fortjent. er at vi får utbetalt lønn under

likt med sosialøkonomer på

- timer) Dessuten en 2 -3

stillingsmarkedet pluss at en

f or dere?

innleveringsoppgaver pr. kurs

jo har diverse i tillegg i og med

Det er gjeme offentlige stillinger.

pr. semester.

siv.øk utdannelsen. Med et

statistisk sentralbyrå og en del

.,.. ~~r~t

arbeidsmarked for

spesielle _ stillinger i større ,

Som tidligere p amp. savner du

siviløkonomer vil også en

bedrifter o.l Gjeme jobber der

miljøet?

høyere

em makter å

strukturer e

Har alltid følt meg litt som en

mulighetsområdet. m .h .p.

problemer og må ha analytisk

outsider i miljøet - ikke

jobber.

legning.

identifisert meg helt med

avdeling

Ba~iden .

utvide

er at det er jo det

.

""

Avdeling egner seg ypperlig som

glimter

en

brilleglassene)

det jo bli for mye.

doktorgradsstudium.

Hvordan

vurderes

Høyere

avdeling i forhold

til

en

likeverdige. men det er klart de

er

forskjellige

som

er da også at hun ikke skjønner

Det fine med dette opplegget er

mange måte er en fortsettelse

hvordan hun holdt ut på

at vi får en kombinasjon av

av siv. øk studiet sånn som det

lesesalen

teori og praksis.

Feriene

undervises i første avdeling.

studenterår. "Her nede har vi

tilbringer vi nemlig i våre

Et Mastersstudium er også

egen kantine med mange

respektive

lekkerbiskener.

finanssinstitusjoner.

fleste

tilfeller

praktisk

mer internasjonalt. kommer

det

Der

sammen

mennesker fra forskjellige

Fredag får vi kakao MED

Men selv omderefårlønn. såer

land og kulturer og på den

KREMl!! Et virkelig verdsatt

dere allikevel studenter. Hva

måten kan det nok være

frynsegode legger vi merke til.

var d ine motiverfor åbegynne?

veldig utbytterikt. og hvis en

Blikket blir drømmende og

Jeg må innrømme at det var

tar det i utlandet så får en jo

fjernt men etter en kort stund

h ardt i begynn elsen. men på

også oppleve et nytt land og

får vi gjenopprettet kon takten

den annen

alt det som hører med. Tror '·

"

del

av

et

faretruende

bak

Hele

studiet blir flettet inn og en

Bullevard.En kommentar?

påbygning er derfor ikke en

Har ikke lest den. faktisk!

umulighet. en får jo godskrevet 2

Lover å gjøre det med det første.

th

Etter min mening er de

case studier mens vi på

side liker j eg

integrert

år.

Masters?

eller lignende. Vi står helt fritt.

Hjemmebakt kake hver dag og

Betrakter meg

sko len. de samme menneskene og av og til kan

noe av det første hun bemerker

bl.a

mange av oss som forsekere og ~ stud.NHH.

derfor ikke som pamp. (det

orientert. med mye vekt på

rederier /

havner

blir dermed i miljøet. Høyere

uten at vi binder oss til pliktår

gyldne

Dessuten

samme miljøet. den samme

studieformer. Masters er i de

de

Hvor mye forelesninger?

Hvilke type stillinger er relevante

en tilsvarende studiet hegynnerstilling for siv. øk.

Tanja Christiansen heter Bullevards offer her nede. og

dligere

Ca. 16 timer pr. uke (8 dobbelt

Med Høyere Avdeling stilleren

...

i

Høyere avdelings-studenter er


bedre

forsknings -

De harde fakta For å få vite Htt mer om hva høyere avdeling egentlig er for noe, har vi avlagt førstekonsulent John Andersen i studieadministrasjonen et besøk.

rekrutteringen

til og

undervisningsstillinger ved

også NHH. universitetsstudenter med

For dere som ønsker å vite mer

cand.

studieadministrasjonen holde

mag.

sivilingeniører.

a vdeling

vil

begynnelsen av februar. tid og

m.a .o. velegnet til å bruke i

sted kommer senere. Ellers er

kombinasjon

som nevnt John Andersen på

studiet. Det er ikke bare sMløkonomer

med

annen

utdanning.

et

informasjonsmøte

for

avgangsstudenter

rom 114 en mann som kan fortelle det meste.

som tar Høyere avdeling ved

avdeling gir mange muligheter.

Høyere

Men , medisinere. psykologer og allikevel forsvinner de fleste av andre ( f.eks. en teolog ) tar studentene fra Breiviken etter Høyere avdeling. Studiet er skolen og stiftelsene.

ute i næringslivet. og Høyere

om

lye

Særlig i større konserner er det mulighet for stillinger på et høyere

nivå.

Arbeidsoppgavene kan være utrednings-

og

konsulentvirksomhet samt administrative oppgaver og

Det blir stadig fler som vel~er å forskjellige spesials tillinger.

FIRMAPRESENTASJON AV

ta Høyere avdeling. studentene ønsker mer kunnskap. Høyere Det norske næringsliv har avdeling

er

et høyeste grad vist interesse for

fSlI;dyp ingsstudium bygger

som NHH's

Høye,.r.e

Deloitle Haskins Setts

avdeling.

avlagt Gjennom de to prosjektene

siviløkonomeksamen. men

Satsing i Finans og Satsing i

også kandidater med annen Shipping er det knyttet kontakt bakgrunn

er

aktuelle mellom Studenter og bedrifter.

studenter. Stud iet er normert St udentene

arbeider med

(Tidl. +PLUS cONSULT)

til to år og utgjør kursdelen av prosjekter for firmaene og doktorgradstudiet. Man velger mottar altså lønn i studietiden. mellom

tre

spesialfag; SatsingiShippingtokt1li1984

OG

administrasjon. bedrift og og s tudenter får "halvveis samfunn. emner vi kjenner ansettelse" i rederier ' i igjen fra siv øk-studiet. Videre studietiden. Satsing i Finans

I

Deloitte 'Haskins+Selis

består studiet av forskjellige er kommet til senere. og her er støttekurs (forågiettverrfaglig ' det

banker

og

innhold) og et skriftlig arbeide. finansinstitusjoner som har "

Dette

skriftlige om

minner

"

arbeidet opprettet

"

stillingel'

for

en Høyereavdelings-studentene.

PÅ N,HH ONSDAG 3. FEBRUAR.

hovedfagsoppgave og er større enn 2.

avdelings skriftlige

utredning.

R .. s eVlslon A"

De fleste på Høyere avdeling har faktisk en eller annen

SE EGEN PLAKAT FOR "DETALJER.

stilling. Det har seg nemlig slik Høyereavdelings-studentenes at Høyskolen har fått tildelt en

§&\ @~

fremtidige jobb ligger. naturlig rekke stipendiatstillinger over nok. på et nivå høyere enn hva statsbudsjettet. "den vanlige" siv øk går til. Mange

går

inn

Disse

~@OO®~~~OOu®~~~~&~§u

stillingene skal benyttes til å

i stimulere , rekrutteringen til

undervisningssektoren som Høyere forskere eller i undervisning.

avdeling

@@

~~W O ®dJ@OO~

og

doktorgradstudiet. Stillingene

Behovet for lærere er stort ved kan medføre prosjektoppgaver " kort sagt alle steder det drives eller noe undervisning. men er undervisning/forskning i i det hele tatt meget frie økonomisk-administrative fag.

stillinger. Selv studenter som har full stipendiatstilling

Den særkompetanse Høyere fullfører studiet på normert tid. avdeling gir. er prissatt også Disse stillingene er med på å

...._---------------_...

'''"


S, ·, TJi'Uii ",'

BULLE

'." ,'

TIL

BULLE,

, .JJ

KRISEN I NORSK ØKONOMI

LIKER VI SAIH?

SKJEGG

?

HVOR ER DEN - når vi trenger den ?

Huffda. de sure oppstøts tid var

og som toppen på kranse-

Vi trenger et nytt sjokkfall i

oljen er den domineren de

allikevel ikke forbi. "Le fumier"

kaken - sosialistene (ja. for det

oljeprisen; det er i krisetider

industri.

at skole.

ikke unngått å legge merke til

For

serverer i forrige Bulle noe som

er de jo alle ) oppe på "høyden"

omstillingsevnen øker. Da må

helsevesen, ungdom og bolig

alle disse med nytt skjegg.

allerede nå burde kåres til

er også med på dette - og da må

staten prioritere sine utgifter

skal prioriteres. må staten

Disse barske m ånnfolkene

semesterets

et

vi passe på. for de tenker jo som

og slutte å gi til a lle som i dag.

redusere

til

som har anlagt s kikkelig tykt.

denne

kjent ba re på å bruke vår

Staten må også s tra mme inn.

skje rmede

nærin ger.

flott skjegg. Vel også har vi de

seme steravgift.

ikke som i d ag hvor det private

effe ktivise r e

strammer inn til fordel for økt

administrasjon og åpne for stor

skjeggstubbene. da. Hva m ed

vekst i statens utgifter med

grad av privatisering.

oss. kjære jenter? Hva med oss

s ures te

fron tala ngr ep . p å

skumle hjelpeorganisasjon en SAIH.

snyte

og

utnytte oss NHHere.

Ikke nok med det at vi nå alle må betale en HEL HALV

Ærlig talt: tvungen SAIH-, avgift er kanskje ikke veien å

sin

støtte

sin

som

ikke

har

mer

en n

som etter 3 dagers spinklng'og

økte skatter og avgifter. Norge en spørreskjemainnleverer

sparing jubler over å se et strå

PROMILLE av vårt studielån til

gå. men SAIH blir ingen dårlig

kan nesten sammenlignes med

bistandsarbeid. enda verre er

hjelpeorganisasjon for det!

et ensidig industristed hvor

SAIH' s valg av samarbeids-

"Le fumler" ser dessuten ut til å

bIYstet, for det er ikke noe hår

partnere.

ha misforstått noen

der heller.

Tenke

seg til - støtte

prosjekter i lugubre land som

"facts" om SAIH: SAIH

er

ikke

en

fredsorganisasjon (somjoeren

enda verre - til og med ANC og

skummel sak ).

bistandsorganisasjon.

demokrati l det sørlige Mrika.

- SAIH i Bergen får 10.- av

får nyte godt av vår støtte.

semesteravgiften, og ikke 20,som "le fumler" hevder.

ikke interessert i flertallsstyre.

- Angående SAIH's "nære og

menneskerettigheter

fruktbare"

uavhengighet.

Nei, her må

samarbeid

Sosialistisk

med

Ungdom

kursen legges kraftig om. hva

Nicaragua; Departementet for

med å lansere noen skikkelig

Utviklings hjelp

store. flotte prosjekter i Chile.

'~rorparten

Kenya og Sør -Mrika.

Her

prosjekter, men i likhet med

kunne sikkert norsk n æ rings-

andre hjelpeorganisasjoner få r

liv komme inn i bildet også.

SAIH pengestøtte fra individer.

Vi burde komme oss vekk fra SAIH's små. puslete helse / u tdanningsprosjekter og over

.

fi nansier er

av alle SAIH' s

private organisasjoner. ungdomsorganisasjoner

osv,

deriblant SU ( å la SU få

noe som gir skikkelig

monopol på SAIH-arbeide ville

utvikling - i riktig retning.

være for stort kompliment til

selvfølgelig. Viss vi i det hele

SU)

tatt skal engasjere oss i slikt solidaritets tøv. hva tjener vi på å sende pengene våre ned til

,-- bongo-bongo land?

Om fienden på "Høyden" 0e andre middelmådieheter

SAIH - vi er noen som liker deg, likevel I Sølve

Men.

kjære jenter

tålmodighet

med

.- ha

-

oss

smågutter. Det kommer nok.

men en

SWAPO som kjemper for

og

på haka? Ikke kan vi slå oss på

rene

Zimbabwe og Nicaragua. Ja.

Fytte rakker' n - vi er vel

~ --

\

Etter d isse juletider. h ar jeg

Herr redaktør Endelig en Bulleredaksjon som har forstått vårt forhold til disse halvstudentene fra Universitetet. Fiender er nemlig det rette ordet å bruke om enn uten anførselstegn. Jeg sikter selvfølgelig til redaktørens manifest på side 2 i siste Bulle: "Her inngår stoff fra "Høyden", fra våre naturlige "fiender". vet jo at All e universitete t er fullt av middelmå digheter. Der går nemlig de som ikke kom inn på medisin. Handelshøyskolen eller i Trondheim. Ja selv det før så prestisjepregede jusstudiet er nå fullt av middelmådigheter - bare se på stIyktallene. Sindre Finnes er forresten en herre som har forstått kvalitetsforskjellen på NHH og Universitetet. Jeg foreslår at han burde få en fast spalte i Bulle for å utdype sine synspunkter istedenfor i en bortgjemt artikkel i Alternativ Studieveiledning. L Le Furnier er ne,ulig en skribent som har nettoPf dette. I flott McCarthytstisk tradisjon satte han dem på plass - alle

som en: Kommunister. sosialister og sandinister. Mens middelmådighetene i beste fall kan karakteriseres som parodier på akademikere. er Leninhøydens rødegardister sanne revolusjonære: NHH og samfunnets fiender. De har tatt Lenin på ordet og forledet middelmådighetene til å bli en gjeng systemfiendtlige og progressive kverulanter. J eg vil selv mer en n gjeme utfylle dette bildet av våre fiender - og som alle må være enige i. Hva gjør f.eks. sosialantropologene og de andre "studentene" når de ikke sitter innpakket i ulltepper og pales tinaskj erf på kantina? Jo. de aksjonerer. streiker. går i tog. holder appeller og driver annen samfunnsunder-gravende vtrksomhet. Om de leser i det hele tatt? Jo da - en hel masse, ' bare ikke fag (Ref. stryktallene på Jus): Sosialantropologi og primærlitteratur av Marx, Lenin og Mao. og selvfølgelig Studvest. studentenes svar på Pravda og Klassekampen,

Forleden deg så jeg nemlig noen hårstrå under navlen. Vil dere se ... le Fumler med hot-line til Kreml. Her får kverulanter. rabulister og andre sosialantropologer til fulle utfolde seg: Kvinnesak. "freds" -bevegelse r . U-hjelp , barnehager . sosiala ntropologi og annet snikk-snakk. Takke meg til Bulle med se riøs dekning av ulike arrangementer samt interessante og saklige leserbrev (Men kutt ut det derre miljøvern-preiket) . og toppen av frekkhet: Studvest ønsker til og med å knytte til seg en kontaktperson/ freelancer fra NHH. lYdelig er de interessert i en "muldvarp" her på NHH. Ogjeg som trodde de hadde nok med Treholt. Jeg bare sier dere: NHH-studenter - la dere ikke forlede I Her står nok sterke krefter bak - trolig Radikal Fellesfront eller KGB. Tolabbus


lF~m

IT

lID~Jill ~W~

~~Jill'1r il Jill~~

.

Hva synes du om nye Bulle ?

JOSTEIN BLIKAs. Il kull N el!!!

Torsdag 28/1; BULLE nr 2 !! 18.00: FORENINGSMØTE NHH Temadel: Krisen i norsk økonomi- hvor er den? KLUBBEN

Y "rg

...

eh, æsj, stønn, æh ( ok da, det var bra)

it'

1

Studentersamf.

19.00 : Norge i 1998 ?

Norsk ideologi i endring. I panelet: Tron 0grtm (Klassekampen) Hans Geelmuyden (Morgenbladet) Torstein Hjellum

IV kull

(forsker isos.dem.)

Fredag 29/1 ; 20.00 : Fredagskafe 20.00 : Richard Lloyd

Det var mer luftig, dere må ha øket Unjeavstanden, men det gjør det enklere å lese

NHH Hulen

Laurdag 30/1; 14.30: The Wizard of Oz (Victor Flerning) 17.00 :

HANNE BRENNALUNP.

mellom Unjene ..... Filmklubben

---"----

20.00 : STUDENTNATIKRO

NHH

"DuekSpIn"

ROGER BERGH.

"Crawdaddy Simone"

IV kull

20.00 : Honey B. & the T. Bones

Hulen Jazzforum

. 20.30 : Night and Day

ml Linda Farestveit

(vokal)

Per Jørgensen . Knut Kristiansen

(trompet) (piano)

Sigurd Ulveseth

(bass)

Stein Inge Brækhus

Bra med eksterne intervju, stlUg med annonser på høykant. Spørreskjema var gøy (har levert inn ).

(trommer)

t-i I

I

Måndag 1/2; 18.30: The King of Comedy (Martin Scorsese ) 20.00 : Jonathan Whichman and the Modem Lovers

Tirsdag 2/2; 9.00-14.00: NHH på rett spor? Temadag vlNU

NADER IVERSEN. gr fag geo

Filmklubben Hulen

Første møte med Bulle. Avisen virker lovende og l det skal bU spennende å lese de kommende I

audB NHH

I

I

li I1

I

nummer,'

Torsdag 4/2; BULLE !!!!!!!!! 19.00 : "Livets spill" (Hamsun)

DNS

+ debatt på teateret.

Fredag 5/2; 20.00: Klassisk aften ml Karoline KrUger

NHH

Laurdag 6/2; 14.30: 1900 (Bemardo Bertolucci) 17.00:

Filmklubben

-----"------

20.00 : Næsjonal Naitkløbb

NHH

OLA GRYTTEN. Il kull Har aldri kjøpt den (.......... ) avisen så lenge jeg har gått på denne skolen, men siden du spør så er den sikkert streit nok. Hvorfor får vi alltid tak i de (........... ). Red.


Uken nærm.ere enn noen I skrivende stund er det mindre enn seks uker til UKEN. og nærmere har vi aldri vært. Uke stemningen er stigende. og den vil fortsette å stige til det braker løs på Generalpremieren 2. mars. Da kler vi oss med studentergalla og feirer oss selv. Vi har etterhvert fått mange forespørsler fra studenter som lurer på hva som s~er de forskj ellige helgene

under UKEN. Første helga 3. - 6. mars er det premiere helg. Urpremieren er 3. mars og den er kun for gruppeledere og spesielt inviterte. Men vi vil i år gi studenter som ikke er fUKENsjonærermulighet til å få oppleve revypremiere. Fredag 4. mars er det NHHpremiere. da vil vi reservere revybilletter til høyskolens ansatte og studenter som

en

helg. Da inviterer Sangria. Optimum og Svæveru- studenterkor fra Tronheim. ÅS og Kristiansand til UKEN . Denne helga feirer også Sangria sitt 5-års jubileum som vi ser fram til med stor glede!

kursvirksomheten for å arrangere fagdager som er lagt til torsdag 10. og fredag 11. mars (faglig alibi).

Det er et helt nytt UKEprodukt. Da inviterer vi løpeglade studenter fra hele landet til å springe stafett.

Siste helga 18. - 20. mars er det GRANDE FINALE helg. da setter vi inn de siste krefter som skal til for å fullføre en vellykket UKE. Da arrangerer UKEN og Dir.mus. i samarbeid SMASH-helg. dvs . studenterkor fra hele

Foruten helgearrangementene har vi selvfølgelig kjempebra arrangementer også på hverdagene. som bla. studentnattkro og Bierstube. Vi kommer tilbake med det ferdige programmet i neste Bulle.

ikke er fUKEN sj onærer. etter "først til mølla"

Andre helga 11. - 13. mars er det siviløkonomhelg. Da inviteres alle tidligere stud.NHH til UKEN. Vi har i

prinsippet.

år fått istand et samarbeid landet inviteres til UKEN. med

siviløkonom- Denne helga går også Når det gjelder kjøp av billetter regner vi med at vi også denne gang vil ha problemer med å få plass på huset i helgene til alle som ønsker det. Vi vil derfor oppfordre studenter som vil invitere venner over til UKEN . om å gjøre det først og andre helga.

Så er vi igang igjen for fullt.

med bakgrunn i nyrock utgjør

"Lille Oslo. en egen planet".

problem å komme seg hjem

Lørd ag

bandets

Mothers

sammen med DeLillos.

utpå natten. Det blir nemlig

Finest. Blues Brothers. LUtle

Langsomt mot Nord og

satt opp nattbusser fra NHH

S11.JDENINATrKRO arrangert

Feat og Eurythmics

kan

Femi Gange. Crawdaddys

til sentrum og til Alrek/

på Handelshøyskolen. Et nytt

nevnes

som

repertoar består av tøffe

Fantoft. Billetter til nattkroen

og friskere KKU har denne gang

inspirasjonskilder.

rockere . rå og saftig R&B

kan kjøpes på forsalg hos

samt 50-åras melodiøse

Apollon Musikkhandel. samt i vrimlegangen

30.Januar

sem es terets

blir første

særpreg.

invitert bandene Duck Spin og Crawdaddy Simone for å sørge

Bandetharikkegittutplaterså

soul.

Omarbeidet

for at det blir en S10R kveld!

langt. I motsetning til mange

bandets

andre norske band har Duck

arrangementer

Oslo-bandet DUCK SPIN åpner

Merino

egne

torsdag og fredag kl. 11 .30 til

blir

14.00. og i kantina på skolen

Spin satset på å opparbeide seg

resultatet hardt. svett. ømt

kl. 15.00 til 16.30 samme

showet i aulaen. Bandet ble

et publikum og erfaringer "på

og intimt. Med andre ord et

dager.

dannet av tidligere Ung Pike

veien" før de går i studio. De er

ekte "Campus-band".

Forsvunnets vokalist. Anne

blitt godt mottatt av publikum

Danielsen sommeren -86. Det

rundt om i landet. og har fått

Praktiske opplysninger:

sjanse da vell!!

består av i alt 10 musikere

meget

i

Selv om du bor langt fra

Hilsen MALURT.

fordelt på blås-o vokal- og

musikkpressen

sine

skolen blir det ikke noe

komp -seksjone r.

konserter. Blant annet spilte

Fem

av

god

omtale

musikerne er hentet fra det

Duck Spin

ettertraktede live-bandet Ung

festivalen i -87 med stor

Pike Forsvunnet,- bandet som i

suksess.

sin tid vant Ungdommens

storheter som Iggy Pop og

Radioavis '

Rickie Lee Jones.

første

for

Er du fortsatt i tvil? Ta en

Kalvøya-

sammen

lisbet

u

kan man

Duck Spin spiller soul/funk-

høre CRAWDADDY SIMONE i

inspirert rock . Materialet er

Campus. Dette

selvskrevet med tanke på at

kan skje ukjent for pu bliku m i

folk skal trives på dansegulvet.

Bergen (og NHH) . men de h ar

Interessen

gj ort seg bemerket i Oslos

for

tradisjonell

I det hele tatt ser vi fram til vårens store begivenhet med opphissende engasjement og vårkåt glede! Følg med. følg med ......... ..

med

rockemøns tring. Senere på kvelden

Qet eksterne billettsalget starter torsdag 25. februar. men det interne billettsalg for alle studenter vil starte ca. midt i februar. I år har også ikke fUKENsjonærer mulighettil å kjøpe billetter til halv pris i døra. Dette vil være mest aktuelt på hverdags- og søndagsarrangement. Mer informaSjon om det kommer senere.

....

bandet er

soul-musikk er et av bandets

klu b b miljø.

grunnpilarer. og dette sammen

presentert i NRK i programmet

88

I h øs t ble de

3. - 20. MARS ... .......................................................................... _ ..... - ......................... ~

~.


TT NU arrangerer en temadag med denne tittelen tirsdag 2.februar. Vi ønker å ta opp dagens og morgendagens krav fra næringslivet til en siviløkonom, og hvoIVidt utdanningen er tilpasset disse kravene. Naturlige spørsmål å stille er: Hvilke egenskaper vil det bli lagt vekt på i fremtiden, de faglige eller de personlige?, Er siv. øk. NHH et godt nok produkt, eller må utdanningen legges om? og Hva finner næringslivet i siv. øk. NHH? Dette er spørsmål vi mener er av interesse, og vi håper å få synspunkter og svar på noen av dem ved å samle representanter fra næringslivet, skolestaben og studentene til en konstruktiv debatt. (se program annet sted på siden) Så, hvis du er opptatt av hvilke krav som stilles til deg når du er ferdig på NHH, bør du komme tirsdag

2.februar på: "NHH PÅ RETT SPOR?" Du må imidlertid skynde deg å melde deg på, for påmeldingslistene blir tatt ned fredag 29.januar k l l 7 O O Påmeldingslistene finner du utenfor kantinen på skolen og på studentforeningens oppslagstavle utenfor den nye kantinen på Merino. Arrangementet vil finne sted i auditorium B. Arrangementet er gratis!

~~

c/fæ'ci.ne..M~ ~~ llDLKlERE. EKKO.

'lItvalaet

NORGES HANDELSHØYSKOLE ~ STUDENTFORENINGEN

DELTAKERNE: Finn Kinserdal Siv. øk. NHH 1984 inkl. International Business programmet ved Handelshøgskolan Stockholm. Ansatt i McKinsey & Co. høsten 84 hvor han nå er -prosjektleder.

Terje Hansen

\

\

Siv.øk. NHH 1963 Dr. Phd Yale 1968 Professor ved Institutt for Foretaksøkonomi, hv()r han også er instituttstyrer. Formann i Programutvalget for . siviløkonomstudiet.

Ketil Natvik Cand.mag. i historie, pedagogikk og psykologi. l å~s stuqieopphold.i USA. Bakgrunn fra Administrativt Forskningsfond bl.a~ . som prosjektleder for" Program for lederutvikling " (Sols1fandkursene). Personalsjef i Bergen kommune og har siden 1981 vært personaldirektør i Bergen Bank.

etter at Jacob Neumann og Rieber Bygg fusjonerte i 1987. Han var også adm.dir. i tidligere Jacob Neumann og hadde også før det erfaring som t

Frode Karlsen Siv. øk. NHH 1978 Master of Arts in Economics UCSB 1979, cand.mag. 1981 Ansatt i Finansdepartementet siden 1981 der han nå er underdirektør.

Agnar Sandmo Siv. øk. NI1H 1961 Dr.oecon i 1979 , Professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi NHH sidep 1971. Ble nylig valgt til visepresidellt i European ' Economic Associa,tion. .;

Ole Berrefjord Siv. øk. NHH 1972 Tidligere tilknyttet Industriøkonomisk Institutt og var sekretariatleder for Maktutredningen. Er nå førsteamanuensis ved Institutt for Foretaksøkonomi ved NHH.

TorgerReve Siv.øk. NHH 1972 Høyere avdeling 1975 Dr. Phd Northwestern University Professor ved Institutt for Organisasjonsfag NHH hvor han også er instituttstyrer.

UlLB. Jespersen Siv. øk. NHH 1967 Han har i hovedsak arbeidet innen handelsnæring og gjeme i bearifter under omlegging. Er i dag administrerende direktør i Neumann Bygg AlS

Audun Lem Siv.øk. NHH 1985 1985-1987 Harvard Business School Jobber nå i E1con Securtties som emisjonsansvarlig og obligasjonsmegler, men har også erfaring fra kortvarige jobber i utlandet.

Atle Vereide Siviløkonomstudent ved Norges Handelshøyskole, 4. kull.


Dikt (i anledning eksamensresultatene)"

OPPSKRIFT Lørda~Kveld

l

?

Oppskriften for en god fest sa festtaleren er følgende: good food good drink good music a bad woman.

2? 3?

4? 5? 6? 7? (S?) (( 9??)) Glede - skuffelse? GLEDE - SKUFFELSE?

(skuffelse ?) glede. glede!

Et Lysrør og en Skjenn! Med Engler og med Benn Får oss til å Gråte og å Le Til å Føle at vi er med En kikker i et Hull Tror Han er et Null Passer På og følger Med Nyter Det som er å Se

Da husket jeg min første fest. Den var dessverre akkurat motsatt :på alle punkter.

GLEDE! !

skuffelse. - Hillestad -

En Tanke Bindes til et Bilde En Boks blir Intelektets Kilde Blikket fanges aven

W.T.M.

Magnet

jan'SS

Sitt ned Slapp av og Spis deg Fet Søker Du en Livsverdi Slå meg over på Kanal Ni Er du Fiende eller Venn

SKRIV MER.

T

J eg Slår deg Av vi sees Igjen RunarS.

FRODIG HUMOR

, VILLE ORCHIDEER

Jeg vet et sted hvor de ville orchideer vokser Det er langt herifra, og ingen mennesker går lenger på den skogens stier. Men kanskj e kan vi få glede av dem likevel hvis vi lar de ville orchideer få vokse i vå~e hjerter J eg vet et sted hvor de ville orchide:.::r vokser . Det er ikke langt herifra, men ingen mensker ser dem, for deres øyne er igjen. -this one stands alone -

Dikt Det er morgen. det er også mørkt. Jeg synes kantinen er et fint sted å være

-Private Tjenester" bygger på

Her

den virkelige h istorien om

krigsveteranen som skryter av

bordellmammaen Cynthia

at han under krigen fløy 207

Payne,

bombetokt i BH og dame truse.

som i 70-årenes

møter

vi

alt

fra

eldre

til dommeren som er slem gutt

herremenn som hadde -noe

og må daskes på baken av den

London

forlystet

strenge skolelærerinnen. Perverst? Javisst. Men på

Det går folk forbi meg. Jeg merker dem nesten ikke men hva er det som s~er?

JULIE WALTERS

en morsom måte. Det er ikke noe vondt i disse

eldre

mennene med "kinky" smak.

ALEC McCOWEN SHIRLEY STELFOX

Frodig humor preger hele filmen , som ved siden av å være et komisk innblikk i en sær og annerledes verden, også er en harselas over

Kantinen stenger jeg går hjem "Fikk du lest noe i dag? "spør de "Ja", sier jeg

samfunnets dobbeltmoral når det gjelder sex og prostitusjon. Hovedpersonen ( spilt av Julie Walters) sjarmerer oss med sine kjappe replikker og frekke tone , og hun får god

Hva er det egentlig

hjelp fra en meget spesiell og

som s~e.r?

fornøyelig samling venner og

- en

- alle ønskeroppfylle~••• , ~. Manus:

Produsert av:

Regi:

DAVID I,RAND

TIM aEVAN

TERRY JONES

~ (lN EFILM .

kunder. en


BRIGDE RESULTATER 26.01.88 2. DIVISJON

3. Ihorgrlm Haga

l . DIVISJON

Som nok en gang har vist oss andre i redaksjonen hvor PR- kåt han er. Denne gangen '

l . Solveig - Stein

lOOp l. Thomas - Sturle

98p.

brukte han de sene nattetimer til å dekorere "bakgrunnen" på vår Mackintosh PC m~d

2. Dagfinn - TIygve

193p 2. Torkel - Anne Marie

72p.

sine initialer. Den gutten er villig til alt for å komme på kjendistoppen. nå får han det

3 . Asle - Siri

192p. 3. Bjørn M. - Jostein

70p.

som han vil!

4 . Petter - Robert

l73p. 4. Endre - Bjørn Erik

56p.

5. Rolf - Kim

l70p. 5. Aud - Maj -Britt

55p.

4. Svæveru#

6. Odd Rune - Jarle

l65p. 6. Ole - Marie

54p.

v/to lettere animerte svæverister som 3 ganger meget bestemt satt i gang på feil

7. Magne - Trond

l64p. 7. Terje - Pål

53p.

sted i kantaten under Svæverus ellers så suksessrike "Svæverist for en kveld". Kun

8. Øystein - Kjell Ove

l52p. 8. Synnøve - Aud

5lp.

med meget bestemt bruk av fysisk makt ble de brakt tilbake til rekkene og dirigør tok

9. Ivar - Marius

l49p.

over. Sikre kilder innad i koret har opplyst oss om at "SANGEN GIR REISNING". Dette

10. Preben - Thor

l47p.

bare bekrefter det gamle ordtaket om at "NÅR P ..... GÅR opp GÅR

Il. Geir - Per

l34p.

12. Jørn - John(Stein)

l27p.

3 . Leif Kyisten og m r X (rådgiver på 2. avd. oppgave)

13. Elizabeth - Berit

l17p.

For ukens komplimenter til en 2.avd. student.

14. Morten - Ulf

102p.

VETIET UT'

LK: "Du ser ut som en branntomt!" Rådgiver: "Gråt moren din før eller etter du klipte deg?" Kommentarer l. divislon:

SOLVEIG og STEIN gratuleres med nok en fremragende l. plass.

2. Mr X (nemt på 3. plass) Ul

Disse blir nok nærmest uovervinnelige denne våren. Ellers ser

Trondheim på seminar og nevnte spakt og sannferdig at det ikke holdt bare med

de ut til at kombinasjonen Dagfmn/TIygve er velykket. Asle og

subsidiert flybilett. han måtte også ha hotellrom de to dagene han bodde der. Hvorpå

Siri har endelig funnetformen. og stod for en særdeles sterk

denne forståelsesfulle "Ratgeber" utbryter: "HVAAAIII En mann i din alder?!" .

innspurt påtirsdag. der de hadde vinnerparet helt på felgen.

med budsjettnoia. 2. avd. studenten (også nevnt under 3. plassen)

skulle

Geir og Per har fortsatt for liten presisjon. men dog bedre enn

l. Eivind Brydøy - Teknisk Gruppe

forrige tirsdag. Morten og Ulf ser ut til å ha uovervinnelige

For ukens festligste unnskyldning da the Blue Dots ville

problemer. og må gå den tunge veien ned i 2. Divisjon. Sorry!

spille mer: Panikkslagen og angstfull kom ÅNDEN over ham og han sa:

Kommentare r 2 . d ivislon:

"eeeh , .orry vi har pakke t ned mDuofonenellll???? ???"

Det nye paret Thomas og Sturle har gjordt en fremragende debut. og ønskes velkommen i 1. div. neste tirsdag. Det samme

Redaksjonen setter umåtelig pris på å få tips om aspiranter

gjelder Torkil og Anne Marie. som også debuterte denne

til kommende ukers kjendis topper. Stikk innom. kontakt en

tirsdagen. Gratulerer. Ellers er det fremgang å spore

av oss eller legg en lapp i posthylla til Bulle. INfET FOR

blant de fleste (bortsett fra Ivar og Marius dal)

STORT. INTETFORSMÅTI. SEEYOU lATER. ALLIGATORS!

Forenede Forsikring er markedsnavnet for forsikringsselskapene i For· Selskapsgruppen hadde i 1986 en omsetning på ca. 2.3 milliarder kroner og forvaltningskapitalen nærmer seg 8 milliarder kroner. 200 autonserte Forenede-rådgivere fordelt på 65 kontorer over hele Norge står til tjeneste . e~e~e-Gruppen als .

Salg av forsikring Ekstrajobb

MENY I KANTINA 28/1 - 3/2 Torsdaa: Winett m/grønsakbl.

kr. 32,-

Røket blåkveite m/hvitsaus

kr"'~ 1'.50

Fredag: Kylling m/ salat

kr. 38,50

Mandag: Servelatpø Ise m/kålstuing

kr. 30 ,-

Torsk m/ rekesaus

kr. 35 ,50

Forenede Forsikring er i stadig vekst. Vi trenger derfor flere fritidsmedarbeidere for å selge våre produkter. Vi tilbyr deg følgende muligheter: God opplæring i salg av forsikring og personlig økonomi. Aktivt og inspirerende samarbeid med våre distriktssjefer. Fortjeneste etter innsats. Har du tro på deg selv og er villig til å ta fatt på nye utfordringer , ta kontakt med Kjell Monsen på tlf. 0513 08 10, etter kL 16.00 på tlf. 05-34 46 65.

* * *

m Forenede W Forsikring

Tirsdag : Lammestek m/grønsaker

kr . 39 ,-

Stekt fiskepudding

kr. 28.50

Onsdag: Kjøttkaker m/ertestuing

kr 30,-

Lettsaltet torsk

kr.32,50

Med forbehold av forandrin er .

Kasserer Kornelius Krohne, Kronstad: -Under faglitteratur fører jeg opp lommeboken min, en bok jeg alltid vender tilbake til.


Det er ganske mange av de . bilkjørende

Situasjonen er nemlig den at

stud-NHHere

mange av oss studenter har en

som begynner å bU litt kjent

viss aversjon mot å gå 176

med en koselig Bergensdame

trappetrinnhhhh (puh) , så da

i Breiviksveien. Har du ikke

tar vi vårt motoriserte kjøretøy i

truffet henne enda? Da har

bruk.

du kanskje ikke parkert der

avstanden så lang at bilen en

de innfødte i Breiviken pleier

gang rekker å bli varm, men det

I følge nevnte

var de trappetrinnene da... Når

skulle du i

vi så begynner å nærme oss den

. tilfelle være i mindretall.

gamle

Riktignok er ikke

fabrikkbygningen,

begynner øynene febrilsk å lete etter noen ekstra kvadratmeter

Det var en gang en Høyskole

til vår bil.

som lå ute på et stup. Ned fra stupet førte en lang trapp, og under stupet bodde det store Merinotrollet. En dag oppdaget Høyskolen at

Gleden i unge studentsjeler er

og tenk - disse menneskene

ikke i noe fall parkerer oppe

stor når vi klarer det, spesielt

har også biler.

Men disse

ved skolen ( og problemet er

hvis det er et sted det er lovlig å

menneskene er Ikke så heldige

like stort på kveldstid). Videre

Det vi imidlertid

som det de fleste av oss er. Vi

er det slett ikke studentenes

sjelden tenker på, er at det er

kan

stenge

ønske å dele NHH i to; med

flere enn oss som gleder seg

motoren utenfor hagegjerdet

åpningen av nye Aud max og

over en ledig parkeringsplass.

hjemme. utenfor hagegjerdet

flyttingen

Det har seg faktisk slik at det

til Breivikingene står det

forelesningene ned dit, er ikke

bor mennesker her i Breiviken.

imidlertid en bil med NHH-

akkurat

parkeringsoblat på frontruten

Bergensfrues

- fra tidlig morgen til sent på

sunket.

kveld.

proporsjonalt med mengden

den begynte å få liten plass, og dermed

måtte

Kursvirksomheten

ut

stupet for å se utover verden og se etter en ledig plass. Forsiktig prøvde den de øverste trinnene i trappen. - Tripp, trapp, tripp, 't rapp

noen flere leseplasser eller en

- Hvem er det som tripper på

større kantine!

min

- Jeg har plass til det meste, sa

trapp?

brølte

Merinotrollet. Det

er

meg ,

Kursvirksomheten

ved

BILER OG LEGGER I BREIVIKEN

Plenumsunderirisningen, og PC-lab-ene,

og i

samme

Høyskolen, jeg skulle bare ut

slengen fikk han plass til no~n

på stupet og kikke etter plass!

flere leseplasser og en større

- Nå kommer jeg og tar deg!

kantine og en minibank og

skrek Merinotrollet. - Nei, Igære deg, ta ikke meg, ta

noen flere

plutselig hadde han fått i seg

heller noen lesesaler eller en '

mesteparten av studentene fra

kantine eller noen institutter,

Høyskolen, også.

auditorier,

og

deg!

det er nok å ta av!

og Høyblokken og Studentene i

- Jeg har plass til det meste, sa

Studentfløyen

Merinotrollet, og så slukte han

Departementet samarbeidet

KursvirkSoinheten og en diger . , lesesal og en kantine og flere institutter. Noen

år

senere

og

godt, og fikk_Merinotrolleftil ,å

MERINOTROLLET

gi till?ake alt-den ha~de tatt. For å få nok plass, ble det bygget

hadde

nybygg, og snart Vc:J.r hele

Høyskolen igjen for liten plass,

skolen samlet på et sted; både

og

Auditoriene, Lesesalene, PC-

denne

gangen

ble

Plenumsundervisningen sendt

Men fremdeles var det iblant

lab-ene,

for å kikke ut i verden etter

noen som trippet i trappen

Kursvirksomheten,

plass. Forsiktig gikk den ned

hans, særlig de Studentene

Studentaktiveitetene

mot trappen.

som skulle til Studentfløyen.

Høyblokken. Nå trippet ingen

den lå jo fremdeles oppe på

lenger i Merinotrappen. og

- Tripp, trapp, tripp, trapp

stupet. Merinotrollet skottet

Merinotrollet var så skamfull at

- Hvem er det som tripper på

sultent opp dit:

han ikke lenger brølte om en

min

trapp?

brølte

Merinotrollet.

Kantinene, og

fryktløs student gikk ut på - Nå er jeg lei av dere som

stupet og kikket ned. og

tripper i trappen min, nå

Høyskolen og alle som hørte

Plenumsundervisningen ved

kommer jeg og tar dere!

ved den levde lykkelig i alle sine

Høyskolen, jeg skulle bare ut

- Ja,

på stupet og kikke etter plass!

Studentene i Studentfløyen, vi

- Nå kommer jeg og tar deg! skrek Merinotrollet.

har høyblokken over oss, og

Men slikt skjer jo bare i

Departementet i ryggen, så vi

eventyrene...

- Nei, Igære. ta ikke meg, ta

skal nok få sprettet magen på

Det

er

bare

meg.

bare

bare

av

de

den

store gamle

blodtrykk

Det stiger faktisk

parkerte biler tror jeg.

Merinotrollet, og så slukte han bare

nemlig

kom du!

sa

dager.

imn

Det har seg slik at det er litt tak i den sInte, gamle damen. Ikke bare snakker hun til oss "hovne, ufordragelige, ovenfra

Nå skal ikke jeg på vegne av

og ned "-studenter, hun har

stud

oss

også tatt -saken opp med

ansvaret for disse menneskers

Bergen kommune. 'Resultatet

parkeringsproblemer, men jeg

kan

regner

at

parkeringssone i området, og

kursvirksomhetens studenter

da begynner det å bli litt

NHH

fraskrive

med

bli at det

innføres

plagsomt for oss studenter. Kanskje skulle vi tenke oss om en gang til før vi tar bilen ned til Merino, og to ganger før vi parkerer utenfor et hus uten garasje / oppkjørsel. Og, som den sinte frue sa da hun skjønte at jeg faktisk ikke hadde til hensikt å parkere i blomsterbedet hennes; piker får vakre legger av å gå trapper. Frem for vakre legger. gå Merlnotrappen.


ARETSINFORMATØR som har deltatt på årets infokampanje fortjener en stor takk.

Vi ønsker l ikevel å --

-

, •

informatør, tett fulgt av Lars Christian og Anders. Gratulerer!!

fremheve tre studenter som gjorde en ekstra Hilsen Studieadm.

stor innsats under Infokampanjen.

v l Eva Britt og Nils Lars Christian Sæther (Il) og Anders Falch Dahl bor i Askim, og skulle etter planen kun

PS.

holde infomøte på det lokale gymnaset. Da vi

forbindelse med infokampanjen. Kun i helt spesielle

fikk en henvendelse fra DH-Halden om en

tilfeller vil dette skje.

orientering (de hadde besøk av Infokampanjen

PS. Gensere kan hentes og bilder må leveres tilbake hos Stud. veil.

i fjor og ønsket å gjenta suksessen) var Sæther & Dahl nærmeste informatører. Vi formidlet

NHH dekker generelt ikke reiseutgifter i

----------------------.:;,;;;;;;;;;;;;.,;.;;;;;.,;.;;,;;...,..;;.;;.,..;;.;;.,..;;.;;.,..;;.;;.,......;;;.;;;;;;;;..;;;",;;;;;;;;;.;,;;;.;;...;;..;;.;;,,;;;;;------.......

kontakten: Lars C. og Anders tok u tfordringen , s atte seg i bilen og kjørte de vel 15 milene til og fra Halden for å informere om NHH. I samme slengen ble det tid til å åvlegge Porsnes også i Halden et besøk! Keep up the good work - Lars Christian og Anders.

Østfoldkvoten s kulle

være sikret!

Johannessen, Andersen & Co. Statsautoriserte Revisorer

Tommy Olsen (Il bosatt i Mo på Helgeland (Nordland fylke) gjorde også en innsats det står respekt av.

Alene besøkte han 4 skoler i

Helgelandsområdet. Som kjent er Nordland et

Ernst & Whinney A.S,

stort fyke og avstandene deretter. I alt kjørte Tommy

ca.

50

mill!

og

krys set

4

feIjestrekninger (bare feIjebillettene kostet

Medlemmer av Norges Statsautoriserte Revisorers Forening

nesten 400 kr.)

Drammen -Holmestrand -Kongsberg-Oslo-Notodden

Utgiftene dekker selvsagt

NHH, men denne innsatsen kan ikke måles i kroner og ører! Vi utroper Tommy til årets

DIRMUS SIN MONUMENTALE SAMLING TIL FJELLS De følte seg trygge. gamlekara. der de stod på Ustaoset stasjon. spyttet brunt i sneen og tenkte på dengang skibenene var lavet av tre. Men så kom toget. og med det kom Dirmus. og så fikk de annet å tenke på. Feiende flott musikk hele fem dager til ende. Ustaoset Høyfjellshotell har en nattklubb, kanskje ikke av de flotteste. men det rant forfriskende vann fra springen og aldri før har vel sa mange blitt så forfrisket av så lite. Desverre var undertegnede tildels nokså fraværende (4 21'N 71 13' Ø) og har derfor ikke mer å fortelle om denne kvelden. Forøvrig må han også inrømme at han er noe forvirret angående hav som skjedde når. 's å kronologien i det følgnede er kanskje noe omstokket. I alle fall torsdagen rant og solen skinte på de høye fjelde. Dirmus lemme var tidlig oppe og øvelse til den store plate spillingen kunne begynne. Selv fuglene forstummet når vellyd strømmet ut fra hotellets konferanserum. Assen det var og ikke var. nok om det. for senere gikk vi over til sport. og er det noe vi høster anerkjenIse for så er det

virkelig klassisk vinteridretter. Vi nevner i fleng: boblebad (ref. Tobben), solarium (ref. Elen). rallykross (ref. Glen). iskjøring (ref. Ole Johannes) og sist men ikke minst kombinert Telemarksslalåm og skibalett (ref. G. Gag). og så var det lunch. Vi langet innpå de lekreste retter. krabbe. kreps. reker. laks. hummer. kanart. biff. elg. bjørn. gaupe. sprengt karamellpudding og en noe salt hvit saus. og øvelsen fortsatte. vi begynnte å bli flinke. Etter middagen satt vi bare og kjedet oss. og ventet på morgendagen, for da skulle BB arrivere. Fredagen fortsatte med mer spilling. mer idrett, middag med liberale seIVit æ rer og utdeling a v e n rekke æ respriser. og i de fleste tilfeller var premine en natt med den ikke ukjente Bade Bernt (ex. Sagård). og så kom det vi alle ventet på. BB! Vi klædde etter å gi en opptreden. ja selv Sjur den kjente svæverist tok på seg stripejakken og spillte på saxofonen sin. Det bare måtte bli vellykket. og BB kviterte med å skru på sjarmen. Det gjorde de til de grader at vi følte oss nødt til å spandere litt øl på dem utover kvelden. Vi nøt rett og slett det intime

sammarbeidet som vi klarte å opprette. I alle fall gjorde vi det av og til. Også lørdagen rant der oppe i fjellene. Vi spiste. spilte og var etterhvert begynt p bli farlig flinke. Skilivets gleder ble utforsket og en ikke ukjent althorn solist holdt en ikke upåaktet oppvisning i hvordan stolheiser skal benyttes. Jeg skal ikke gå nærmer inn på hva som skjedde. men kan røpe at det heisvokteren hadde å si neste gang han stod dervar: Må nei. deg igjen" Uansett vi kom tilbake til mer øvelse. og var blitt så flinke at den ikke ukjente Optimist Sjur måtte smile i skjegget når morgenstemning gjallet oppunder Hallingskarvet. Middagen ble fortært til akompaneman g av to bulgarske hardrockere. noen u sedva nlige s y mpati ske servitærer som villig bar vekk tomflaskene våre etter hvert som vi slang dem under bordet. Festtaler haglet. dagens helt ble kåret og kitchen var meget stolte over kitchens ærespris som de så velfortjent ble tildelt. Og kvelden fortsatte. På rum 109 kunne man høre om livets glade gutter og det fineste vi vet. På l 10 var det utdeling av isbiter. mens det på gangen utenfor ble avholdt en mindre

brannøvelse med den kjente 5. kullist Våtten Teigland Auto. Mens rum 113 rett og slett ble forlatt for å få lov å dø i stillhet. Mens det på rum 112 ble avholdt Bullahkasting med derpåfølgende utdeling av kokosnøttpremier. De albanske hardrockerne ble sparket vekk og et sammensatt band entret scenen. Det bestod av Ron Woods på Bass. O.J. på snei og den velkjente Sangerist Sjur på sax. BB var henrykt og da marit entret scenen for å fremføre summertime dånte selv Sissel. I baren hadde de billigsalg. bare blandevann kostet kroner 36:- og annet var tilsvarende dyrere. så vi var

tvunget til å ta saken i egne hender, men som sagt, De var svært sympatiske og liberale. Også søndagen rant og nå var siste oveIse inne. Vi spilte så vakkert at Ustaoset Borgermester overrakte oss byens nøkkel. og fikk satt inn en bowlerhatt i byvåpenet. Dette ikke minst våre utmerkede instruktører: Den gnistrende trombonist Sofie, den kjente treblåser Sjur. den ubeskrivelige Bade Bernt og næringslivstoppen Toto. Vi gleder oss til å få resultatene med på vinyl. og ikke minst få det inn på vår kommende CD. Den som lever får høre.

,


HOMECOMING L 'IVING

IN

A

Homecoming ? Fredagskveld i Klubben. Trøytte greier. Lite folk. Ta tre bilder ferdig om det. Med denne innstillinga troppa Bulles utsendte opp på Malurts debut. Men forventningane h eldt ikkje m ål. Heldigvis ! . Folk strøymde på . Mange - fleire - full fest. Både på "Ukeslutt" og i Klubben. Gamle vener blei som nye - og etter kvart også nye som gamle. DJ Morten køyrde på med meget dansbar musikk, og sjeldent mange nytta høvet til å prøve sine ferdigheiter på golvet. Morten sjølv gjorde ein upåklageleg innsats med si maraton-oppvisning i boksen. Sytten blank til Malurt og pers.sos. , både .for antrekk og fest. Deira beste hittil i alle fall.

BOK


"A KJERRINGA KLEPPTE

LURVETUSSA SI" Eller, "Å kjerringa klepte lUIvetufsa si.." Lørdag 23.1 var klubben åstedet for en aldri så liten nostalgi aften. The Blue Dots hjemmehørende i Oslo prøvde etter fattig evne å gjenskape noe av 50-60 talls atmosfæren i Klubben. Men hvor var studentene? Ca. 80 sjeler hadde funnet veien dagen etter Homecoming, DET vitner om dårlig kondis. Noe av grunnen til at klubben aldri tok av, må nok bandet ta på sin egen kappe. Sologitarist og "herpetisør" Onkel Schæbby måtte etter konserten innrømme at gitaren hans nok ikke stemte helt, men ga også klart uttrykk for at dette var peanuts og en liten bagatell. Samme person gikk alle hardrockband i næringen da han sittende på en stol under gruppas siste låt, med uovertruffen glød og entusiasme, knuste gitaren i biter som lignet faretruende på de som ligger i eskene fra Nittedal. Guttene hadde fra før en imponerende merittliste, med spillejobber i inn og utland len gang i Sverige) på ungdomsklubben på Nordstrand, de fleste utesteder i Oslo - "Renna", Gullfisken,"Gamla" m .m. pluss et gig I Hvervenbukta. For ikke å glemme en ikke navngitt skole i Nittedal, der Onkel Scæbby med BANDET so;rgtung stemme i all fortrolighet fortalte at der kunne ikke han være med "for da hadde han Prikkenes versjon av "Have you ever seen the kræsja." rain". Mange lo, men gråten hadde tatt ham. Vokalisten sang en oktav for høyt, sologitaristen Noen av melodiene satt, spesielt "Memphis lå en halv tone under resten, ståbassen ville Tennesee" og gospelen !his Train". Vokalist hjem, og trommene ......The BIue Dots hadde spilt Gustafsen gjorde også stor lykke med sitt stev. sammen i 4 år med mange avbrekk. Synd at ett En sann fornøyelse. Men John Fogerty - EX av dem var i Klubben. Creedence skal være glad han ikke hørte Moro var det læll. Etter "konserten" spanderte

Malurt en pils på samtlige tilstedeværende, en prisverdig og uegennyttig handling vi gjerne ser mere til. ".... Og fire merker veide ulla"

THE BLUE, DOTS


BEDRIFTS PRESENTASJON ARTHUR ANDERSEN AlS

AlS REVISION OG DELOITTE HASKINS & SELLS

NORSK HYDRO AlS

VI minner om bedriftspresentasjon på med Arthur AndersenA/S på Hotell Norge 4. februar kl. 19.00.

Vi minner om bedriftspresentasjon av A/S REVISION og konsulentfirmaet Deloitte Haskins & Sells onsdag 03.02.88 kl. 1900 i aud.C. Presentasjonen gjelder både siv.øk'er ogHRS. Intenjuervil finne sted 04.02.88. Det blir bevertning i Klubben etter arrangementet.

Vi minner om bedriftspresentasjon av Norsk Hydro i Aud. B tirsdag 2/2 kl.1915 . Bevertning i Klubben etter presentasj onen.

Påmelding via NU's postkasse innen tirsdag 02. februar. Velkommen.

Påmelding NU's postkasse innen fredag 29/1 kl. 1200. NU/Egil

Påmelding via NU's postkasse innen mandag 01.02.88 kl. 1200.

NU /Kristin.

NU/Beth

,

, Petrohø~ingen 9. februar 1988 Hva _

NHH

&.

I"'I"T1IOf f I J M!(I II . r~N

Et forum for økonomiske og politiske spørsmål om petroleumsvirksomheten. Hvorfor -

I et unikt miljø med sosialt tilsnitt skal ideer og tanker prøves og utvikles slik at den aktuelle debatt fornyes og føres videre.

~

IWl~) FIN.l\NSGRUPPEN NIDI ~~

.Scandinavian Bank Scolarship in Intrernatlonal Banking

NORGES HANDELSHØYSKOLE

Generalforsamling Fmansgruppen skal på mandag avholde sin generalforsamling. og ønsker alle"'sin e medlemmer ~elkommen til arrangementet.

Vi minner om at søknadsfristen til . stipendprogrammet i Internasjonal .. Banking. icsamarbeid med Scandinavian Bank er satt til : .

TID : mandag 1. februar 1988 kl 1700 STED: Campus

1. FEBRUAR

Det blir servertng og visning av slides fra Finansgruppen's LONDON-ekskursjon og

For hvem 120 deltakere fra næringslivet med tilknytning Ul ' og- I nleresse for petroleumsvirksomheten og naturligvis studenter 1984 - 1988.

Stipendiatet kan søkes av studenter som blir ferdige med l. avdeling vårsemesteret

fra seminarserien i høst.

1988.

Petrohøringen ble første gang arrangert 20. februar 1984 med Trollutbyggingen i fokus. I 1986 tok vi opp Norges totale o~e - og gasstrateg1. Denhe gangen ser vi på styringen av norsk oljevirksomhet.-

. Nærmere informasjon ved henvendelse til John Andersen. studieadministrasjonen.

Blant sakene ellers nevnes : - Godkjennelse av regnskapet - Valg av nytt styre - Presentasjon av vårens program - FGNBH - fra interesse~ruppe ' til underutvalg?

PrograDlsJdsse

Innledende foredrag ved Øystein Nordeng Køstyrtng. fra et forskersynspunkt OED gir sitt synpå utviklingen i norsk oljepolitikk. Høring En utspørring av sentrale personer i form av en paneldebatt. Her vil vi ta opp problemer som er aktuelle i februar.

Middag Vi kommer til å trenge 20 medarbeidere til selVering av kaffe og middag. Det kommer oppslag om dette ijanuar. Det er seMølgelig også mulig å delta som tilhører. til .studentprts.

Hilsen fra arr. kom. Tore Marie Clausen Audhild Enger Anita Nergård Dag Sletmo Softe Ringen Fauske Hilde Marie Brungot

"

PE'BOLEUMSORUPPEN

. '

>'

~

,

~

WANTED DEAD ORALIVE NESTLEDER FAGUTVALGET

Faglig del presentert av banksjef Erik Borgen. DnC kl 1830. - Kortsiktig finansiering i Euromarkedet - Utviklingen i kapitalmarkedet - Behovet for rating i Norge

\.

Hilsen styret i FGNHH "'I

Da er Nestleder i Fagutvalget jobben for DEG. Ta kontakt SNAREST. enten via posthylla . eller direkte. med Fagutvalet v /EI1se. Ta for all del kontakt også dersom du bare ønsker mer informasjon om stillingen: og glem alle myter om at man må ha 8 eller 9 i snitt for å være med i Fagutvalget. (Eller har jeg tatt helt feilm) _ _


NATTENNIS '88

DnC i år ogs å l!! For femte år på rad er DnC enesponsor for Vårens Sprøeste Eventyr. I midten av mai blir veien til Oslo igjen fylt med Dnc t-shirts og DnC pannebånd. Unge spreke? studenter fra NHH og BI ( i denne rekkefølge ...) løper. jogger. sykler. kryper og sleper seg frem langs veien. Med DnC· med DnC kan vi i også iår få gjennomført en ~empefin stafett. Støtte i

Lørdag den 6/2 braker tennis-eventyret løs. Klokken 19.00 på Sandsli Sportsenter går første midnattsturnering i Tennisgruppens regi av stabelen. -en u1!øytidlig turnering der alle er garantert minst 2 kamper. Formålet med turneringen er å skape en hyggelig "bli kjent"-kveld for " tennisinteresserte studenter på NHH.

form av penger. plakater. minnehefte. tshirts m.m. sikrer den materielle siden + motivasjon !!!! Vi i Staf.kom. skal gjøre vÅRT BESTE for at dere dere blir med og gjør DERES BESTE!!! For ,fellestrenipg bli med Staf.korp og t " deres rosa DnC trentngsdr,akter tirsdager. fredager og lørdager

SKITUR Bli med Brefronten til Volahytta 6.-7. februar. Turen er relativt lett og spesiell fjellerfartng er ikke nødvendig.

rrogr,!-~:

i9.OD ' "Fremmøte

19.15 19.30 22.00 00.45 O1.15

,' . , 'Vær presiSt

OIDsiell trekning kampene begynner Enkel seIVering Finaler Premieutdeling

D~

som går ut av turneJU:1gen kan trene , på ledige baner. men derSom ikke det er nok. har man også biljardbord for interesserte.

Følg med på Brefrontens oppslagstavle (v/minibanken på skolen) for nærmere info. Styret

"----------------~

En takk tll DnC og til alle løperne som blir med. ';

Stafikom. v/Reidun • "Den nye Contrakten" , .

Prisen for arrangementet er 90 kroner. ,Bindende påmelding gis via posthyllen til:

Rolf Sørland -innen 5/2-88 Betalingen skjer i kantinen oppe i den gamle delen (Ikke Merino) Fredag 29/1 eller fredag 5/2 kl .12.1513.00.

Tennisgruppen

"

U,- landslaget NHH Oslo-ekskursjon februar

11.-12.

Vi besøker:

• Departemen tet for utviklingshjelp/NORAD • Framtiden I Våre Hender • Fredsforskningsinstituttet • NORCONSULT Vi reiser fra Bergen onsdag 10. februar og . tilbringer to travle. intense. spennende (who knows?) dager i Tigerstaden. Alle interesserte er velkomne! U-Iandslagsmedlernrner: sjekk posthylla. Påmelding på plakat oppe .el. i posthylla vår. '


. or . Terje Klepp. . en . . rtsavdeltT19 . s tats aut r evts

Jobber i revtsJo

Som den observante leser nok vil ha oppdaget. er Arthur

for den nyansatte. og han/hun vil jobbe tett sammen

Andersen & Co blant våre mest hyppige sponsorer. Hva

med senior manager. og med besøk ute hos klienten.

er ffiosofien bak denne aktive proffieringen overfor oss

Etterhvert blir arbeidet mer selvstendig. og

økonomistuderende? Hva er det man egentlig gjør i et

revisjonsmetodikken blir en rutine.

firma som Arthur Andersen? For å gjøre øvrtgheten mer informert. inviterte det ellers så tilbaketrukne firma en

(Ute til lunsj)

av Bulles redaktører til et dagsbesøk på hovedkontoret på Skøyen. vel vitende om at den gjestende redaktør

Andre del av dagen tilbringes i den andre av de tre

hadde adskillige år igjen for å bli betraktet som aktuell

avdelingene

søker.

konsulentavdelingen. Her møtte jeg siviløkonomene

til ·

Arthur

Andersen;

Kjersti Halseth og Erik Volden. Her er hva de hadde Så en klar. kald desemberdag står jeg utenfor Arthur

å berette:

Andersen & Co sitt kontor. Ett tidsriktig kompleks i glass og betong. Inngangspartiet er i henhold til frrmaets

Bulle: Hva kanjegforvente meg hvisjeg søkerjobb

logo; de store dørere. Her var jeg altså i embets medfør

i konsulentavdelingen?

for et intervju.

Ikke som søker slik de elskverdige Etter en kort

KjerstlHalseth (siv-øk. NHH 1982): Vel. de fleste som

oppklaringsrunde. er. det klart at jeg skal møte

søker hit har eller bør ha en viss interesse for EDB.

statsautorisert revisor Elisabeth Krokeide. NHH 1987.

Det første som skjer :or en nyansatt er forberedelser

og TeIje Klepp. også han statsautorisert revisor noen år

til et 3-ukers kurs i Chicago eller Geneve. Her er det

før Elisabeth. Jeg blir vist inn på et ryddig. sterilt kontor.

opplæring i programmering. Cobol. som foregår. På

Det skulle vise seg ikke å være i bruk.

samme måte som man i revisjonsavdelingen får en

damene i resepsjonen antok.

innføring i AAs revisjonsmetodikk får her innføring Jobber i konsulentavdelingen.

Revisjonsavdelingen

i AAs egen systemutvikling.

Bulle:Hvorfor skulle en nyutdannet søke stilling i Arthur

ErikVolden (NHH 1986): M er blant verdens største

Andersen & Co?

produsenter av programpakker for økonomistyring i bedrifter.

I vår avdeling er det like mange

TeIje Klepp: Vi er et solid. internasjonalt revisjons- og

sivilingeniører som siviløkonomer. Men det er ikke

konsulentfrrma som absolutt tilbyr konkurransedyktig

påkrevd med EDB valgfag eller IS på 2. avdeling. Full

lønn og arbeidsmiljø. Dessuten vil nyutdannede komme

opplæring i Cobol-programmering og systemering

i første rekke ved ansettelse. og ikke siste som mange andre steder.

gis jo. men interesse må kandidaten ha i utgangspunktet.

Bulle: Kan du utdype dette siste?

Bulle: Konsulentvirksomheten ligger ikke i samme gate som

Mc Kinsey eller......... ?

Klepp: Ja. Arthur Andersen har som ffiosofi å nyutdannede. lære dem opp gjennom funaets Erik Volden. Siv øk NHH 1986. opplæringsprogram som løper over 5 år.

Den

~ Jobber i konsulentavdelingen. nyutdannede siviløkonom vil gjennomgå kurs i inn- og

Erik Volden: Nei. M har helt fra begynnelsen satset på

informasjonsteknologi.

strategitjenester har M

Utpreget

ikke satset på. Men det

Vi har to opplæringssentra i henholdsvis

spørs om ikke IT og strategi stadig mer vil gli over i

Chicago og Madrid. En nyutdannet vil bli sendt til ett av

hverandre. og da stiller M med et absolutt fortrinn.

utland.

disse i løpet av det første året som ansatt. Bulle: Hvordan vil arbeidsdagenfortone seg? Bulle: Hva er det dere legger vekt på ved vurdering av Kjersti Halseth: I motsetning til Revisjonsavdelingen

søkere?

har vi færre klienter. ofte bare en. og oppdragene er Det er ikke en forutsetning at man er

som regel lenger. Vi arbeider opptil ett år hos

ekspert i Bed.Anal eller at man har regnskapskurs på 2.

klienten. men den første tiden vil nok ervervelse av

avdeling. Vi legger heller vekt på om vedkommede har

EDB-kunnskap være sentralt.

TeIje Klepp:

potensiale. idet vi på ingen måte anser siv. øk-er som "ferdigutdannede". I opplæringsfasen vil Arthur

Bulle: Mangefirma varforfå år siden hardt rammet

Andersen sin revisjonsmetodikk og praksis · bli

av turn-over blant siviløkonomer. I hvilken grad ble

presentert. Men internt settervijo krav til den ansatte.

AA utsattfor dette?

Bulle:

Erik Volden: Vel. vi ble jo rammet vi og som mange andre. men ikke så alvorlig. De senere år har denne

Hvordan arbeider en nyansatt siviløkonom i

revisjonsavdelingen?

turnover Elisabeth Krokeide. Statsaut revisor. Jobber trevisjonsavdelingen.

omtrent

forsvunnet.

Med

Elisabeth Krokeide: Første tiden vil jo alt fortone seg nytt konkurransedyktig lønn har vi opplevd at gamle


siv.øker kommer tilbake. Bulle: Arbeidsmarkedet for siv. øker har blitt noe

vanskeligere, og vil velfortsette med det. Har dere innført noenformfor ansettelsesstopp? Kjersti Halseth: Nei, AA opplever sterk vekst på konsulentsiden, så behovet for nye ansatte er der stadig, og da AA aldri rekrutterer ansatte fra sine klienter f.eks Norsk Data, blir det gode muligheter for nyutdannede. Men vi satser bare på de beste kandidatene. Det kan vi fordi lønnen stiger raskt og det faglige miljøet er sterkt. I februar skal vi rekruttere flere siv. øker, og antall kandidater fra NHH som har fått jobb her de seneste år, har vært hele 16-17 stk. I februar skal vi ansette folk i både konsulentavdelingen og,revisjonsavdelingen, da blir det vel en bedriftspresentasjon på NHH.

Resten av dagen gikk med til omvisning i lokalene med blant annet video-tittlng i finnaets fancy mediaog konferanserom. TeIje Klepp forklarte energisk om EDBens fantastiske fremtid, mens undertegnede forsøkte å supplere med ervervede kunnskap i desk-

Cafe Sakkeus: '

29. jan. kl. 19.30 i Campus Tema: Kristen siv.øk - En utfordring? Hvordan overleve som kristen med en krevende yrkeskarriere -J on Steinar J ako bsen Siv.øk./prest -Erik Hjort Siv.øk. og tidligere dir. i Hansa

TRØJNDERMAFIAN: OINNER BORDET! Kramboden fredag 19. februar.

Nå er tiden inne for å renske strupen og "klarere" hjernen for den store kvelden som skal bli din inngangsbilett til en evigvarende lykkerus: Dersom du ikke har forstått at det er SVÆVERU" opptaket l. februar det her dreier seg om så les overskriften en gang til -

SVÆVERU" trenger nye skudd på stammen, tradisjonsbærere av skolens eldste kulturelle aktiviteter kort sagt nå må DU trå til og bli en av oss. Hva kreves på opptaket? Skriv en sang om deg selv og sett av kvelden den l. februar 88 fra kl 2000 Hvor det skjer? Der det alltid skjer; SVÆVERU" rommet

,

KORET SPANDERER SELVFØLGELIG DRIKKE UTOVER KVELDEN sA INGEN NISTE ER NØDVENDIG. Nå er det bare å hoppe ut i det og h usk : " sangen gir reisning" Svæveru' v/koret


<Wl<Wl~~ are better than UOO<:Wl because:

Cucumbel'5 don't care It you're a virgIn, They won't teU other cucumbel'5 you're a virgJn or that you're not a virgJn anymore. W1th cucumbers. you don't have to be a virgin more than once. Cuc!Jmbers don't com. pare notes.

You can have as many cucumbers as you can handle.

Uten Bulle er skolen en amø be en organ isme uten liv en dØd ' planet - jeg er glad : h . VI ar Bulle . Tom K. Ja, det var Som vi k sjølv. Sulle sagt det red.

REGLER FOR GOD TONE

(1892)

Det er vel overflødigt at bemærke, at hverken Damer eller Herrer maa danse uden Handsker. Man maa aldrig danse to Danse itræk med samme Dame. Man maa i det Hele taget ungaa at engagere en og samme Dame saa ofte, at det vækker Opmærksomhed .


Så fint det er her nå. Jeg trodde først jeg hadde gått feil. Det var alltid så fælt her når dette var Bullerom. Rengj.ass.på Bullerommet MOSJON lER

~N'I'EFRITT

lIIll Det ser JO . ut som en operasJonss . tue.I Fy........ f .....

INNEN iNESTE OKTOBER

på fredag 29. fra kl. 1630 i Campus.

Pers. sos.


~

..

--rI

- - - - - Il!- - ----7r-- -, -o "

!'I~L€oRo!l;J

9~/5tO ~ L, ~eli\J

.. ÅNDEF~~'~eR., æ3 ) SLØrft (rA - -c ---

K7 BU LLETIN

NORGES HANDELSHØYSKOLE

I

o.

1

lætrr"

D1t<FeS,

SfNG[(OJre[ c '- o

KR .3,-

1\<'<[ "

6"1 ØVL

HVETEBRØDSBU LLE

NR 2 VÅ~

.

lJ~EN ~ ~ ;~-~--~~t ~

O~ T~l()\ SJJ~~ I , - - - - - ~ . __

PFI blei

rr:!

Z

~

,

'\/

'\

01'0\/0 1 !~ /

~'(o~

~E' "~t>Ck.

(,LE~i ~~

~

"

/

\

)

J., ~

p

TAt\:: 11L 08t:~S" ..)GNt S FY~ G\iQ(JCMMEu(, INSP/g

VI TRAPPER OPP I

K7 Bulletin nr 02 - våren 1988  
K7 Bulletin nr 02 - våren 1988  

KJENDISTO~' N' 1~ midtside ? vi er bare side 3 7 . . . . .. se s. 2 • • /' J