Page 1

BULLE I DETTE NUMMER:

-aldri har så man e tatt fatt å studier ved NHH

Dartskivene fjernes fra Klubben! Schanke: "Faren for HI V-smitte avgjørende" .

EInar Førde: "Mulig å trekke fra inntekten på selvangivelsen fra 1988" GULFKRIGEN

Ayatollah Khomeni: "Ingen sure miner"

VALGKAMP:

ORDFØRER LISETH: "Nok utesteder, nå må vi heller få flere in -steder". TIL SYMPOSIET

Daniel arap Moi og Ferdiand Marcos "In Quest of Exported Billions"

TEMA:

Grace Reksten: " Norsk Kapitaleksport i 1970-årene" I

RUDOLF HESS:

"Spandau Ballet bedre enn Dead or Alive"

En utrolig regnefeil sørget for å stenge Ole Johannes øvre tveit (Gaular) ute fra SiViløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole. Da han første gang søkte for 2år,siden fikk han avslag på tross av at han var kvalifisert for opptak. Årets opptaksnemd har ovenfor Ole innrømmet fadesen. Til Bulle sier han: "Leit".

SAMANTHA FOX

Se side 3 og 4

Vi i Bulle akter å forfølge saken nærmere og kommer. tilbake med mer om denne skandalen i neste nummer.

-


"JEG TRODDE ALDRI JEG SKULLE KOMME INN" - LARS (21)

. ge 10r å tv,n . .Jeg er g\aåd10rnU1t\g brurK . en s penge. 1rem dentenes Kto r av stu terer re Rand ers , S\ \K KOmmen Jørgen å \ .. ved B, vedtaK o.m å skolens bHgato rtSK . Øre det o n\\g datapers o gl ere d\Spon . .. masK\n {PC). store \e,hg_r\ne bHer, re uten\andsheter og dy dpr\Or\teres, re\ser bør ne n Randers. 1asts\år Jørge

BI MOT lVYE

"~h.~r,, __l:lØYDER t

"Et liv uten PC er et . fattigere liv"

??

••

etter å amiliebedrift styrke ad .. en . med e bør ha m. n ØkonOmisjef mm,stra_ dannelse . mst fem års ert '. Kandida_ strasjon e mnenfor Økon art~g, Og ut_ v. r et krav. omiladmiilr' - I er ikke • ø/s.on!?m n - J~.C: jakt ette Striktshø·'y--k~9~~ndi9ViS-"'1 ~_en sivil_ . _ Sole . . o ellt~ !'l0nn. Vikt·; - -- ~~~/fe rekk~ c:,e.~_!!!­ i det Ung Igst er det .~ !'y'/ft e, dYna' SØkeren' 9er bedrift .m,ske mi/" gltrjnn rektør Og h en, sIer admin .løet som Pre ovedak . Istrere sJon~r, Onde di. Hovedo m'Sjefen ~igavene til de la J. Borge. skap_ og I v~re n nYe

;;i

- .-'


"JEG TRODDE DEN VAR STØRRE" - LISE (20) OM NHH

HELSEDIREKTu r- ATET KONTOR: CALMEYERS GATE 1 . TELEFON (02 ) 36 4 2 70 l ETTER I . JAN. 88: 34 90 eD) POSTADRESSE: POSTBOKS 8128 DEP" 0032 OSLO l

K7 Bulletin c i o SarTlSCCI Sørtveit Vaskere lven 15 5014 Bergen

ir~IB~~'~'Y~/n-wp 2.2.79

lOå~t 1987

ST0ITE TIL KCNXM<JIJI1PANJE

Vi viser til Deres brev e.v 11 . juni d. å. med anrodnin;J an 1CXXJ kcnbner sem skal legges ved Harrlelsht>yskolens skoleavis K7 Bulletin i et nUlTlTlE!X" med AIDS-informasjc:n. StudentpCJpulasjonen er en viktig målgIUppe for informasjc:n an HIV-infeksjc:n/AIDS, og vi synes det er en god ide å bruke skoleavisen til slik opplysning. Vi har imidlertid ikke noe "kcrd:rnlager" og kan derfor ikke bidra med korrl:::mer slik dere ber an. De midler sem er stilt til vår disp:>sisjc:n til opplysningsvirksanhet i inneværende år er på det nærmeste <:«>brukt og vi kan derfor helle r ikke yte økcn:rnisk støtte til til taket .

.I .

Vedlagt følger imidlertid en del informasjcnsnateriell sem v i håper kan være av interesse .

et hPu""""'rn

3


I REDAKSJONEN: HEMING HAUG Il GUNNSTEIN HORVEIll ANITA MELLEM III JON OLAV MJØLHUS Il LARS SVEEN Il SAMSON SØRTVEIT Il

AVISEN ER ET INTERNT ORGAN FOR NHHS

LAYOUT: GRAFISK SENTER NHHS - RICHARD JANSEN Il

UTGIVEREN HAR INTET REDAKSJONELT ANSVAR

AVISEN ER TRYKKET AV DAGEN TRYKKERI

LEDER: Velkommen til Høyskolen for Handel og Kultur. Velkommen til et fireårig party og til noen minutters sporadisk studie. Velkommen til Høyskolen for økonomisk hjernevask og næringslivsrettet sprøyt. Her skal du formes, tilpasses og poleres, til du til slutt glir ut i den store verden med aerodynamisk hjernebark. Her legges det nemlig vekt på livets virkelige verdier!!! Du har kommet til skolen som overhodet ikke er hva den utgir seg for å være. Den er en løk. Du kan skrelle av lag på lag med nonsens og selvfølgeHgheter, og det du står igjen med er til å grine av. Men, hva L .. gjør vel det, s å lenge næringslivet tar i mot deg med åpne ar mer og doble industriarbeiderlønninger. At du ikke skjøn net bæret av hva som foregår er jo av mindre betydning så lenge a lle kneler for deg når du vifter med vitnemålet.

Vi i Bulle er imidlertid av den oppfatning at skolen har potensiale til å bli den skolen den så gjerne ønsker å være. Kunnskapene er der, det er bare det at de aller fleste av foreleserne har så altfor vondt for å formidle dem videre på en tilnærmet forståelig måte. Kunne mentalveggene mellom professor og student brytes ned, så hadde NHH kanskje gitt "kompetanse utover det vanlige". Skal vi utvikle oss i riktig retning, så er vi imidlertid avhengig av at dere nye peker på ting som med fordel kunne ha vært gjort anderledes. Et ufordervet sinn som enda ikke har blitt fanget i handlingslammende, misforstått skolelojalitet ser tingene fra en annen vinkel enn de gamle traverne som lever i troen på at det er slik det skal væ re. Derfor vil vi i Bulle gjer ne høre fra dere om det er ting dere mener kan ha interesse for andre. Kom til onkel med det, vi biter ikke.

STYRET I NlllIS HØSTEN '87 I

Til førstekullistene: Et liv etter 1. kull-uken? På mandag fikk Studentforeningen ved Norges Handelshøyskole over 300 nye medlemmer. Det var dere: Over 300 mennesker med ulik bakgrunn og forskjellige interesser. Dere har vært med på en l. kull-uke, eller d.v.s. store deler aven l. kull-uke, som vi håper har gitt dere en forsmak på hva NHH kan være. Styret og KKU.har stått for det sosiale: Klubben med alle dens fasiliteter, . teaterbesøk, rekeparty, nattmat osv. Men- dere har via Studieadministrasjonen også fått et innblikk i hva det vil si å studere.

er der for å hjelpe der e. I Klu bben fredag og lørdag vil dere også treffe eldre kullister, normalt pleier kontakten mellom kullene å være god!! I morgen og søndag kommer dere til å bli mer kjent med Bergen og hva byen har å tilby. I Bergen finnes noe for enhver smak og vi håper Sightseeing'en, Museumsrunden, Konditorbesøket osv.. kan vise dere litt av dette. Dere får også mange muligheter til å utforske . byen senere i Studietl,

Vi startet ledere vår med å spørre: Finnes det et liv etter l. kull-uken" Svaret er et ubetinget JA! Selvsagt kommer dere til å møte frustrasj oner og' motgang her som andre Som Stud NHH har dere mange muligheter. På ' steder. studiet består .tross- alt ikke 'bare ' av l. kull-"ukerl utenomfaglig aften vil alle underutvalg og interessegrupper ved. skolen presentere_seg selv _og hva de Men- NHH. har en rekke.muligheter for. den som vil'og hai-lyst. 'Står for. "Vi begynner på NHH" hav dere gjør ut av tiden her kommer som kjent an på gir også inforrnasjon på dette områdeLVi er sikre på at dere selv! ,dere vil fInne en gruppering dere har lyst til å delta i, og vi vil oppfordre dere til å delta. Vi trenger mennesker med nye ressurser og engasjement, og vi vet også at dere vil LYKKE TIL OG VELKOMMEN TIL NHHII ha utbytte og glede av å være med. ' Som nye studenter sitter dere helt sikker inne med en SIGMA mengde spørsmål ang. skolen og mijøet her. Noen av dem får dere kanskje svar på i kveld. fadderen dere får tildelt


-.

..'

"

.•...t...

1311LLSrrI1(1(J2L

'"

Årets immatrikulering bar preg av at førstekullistene ikke er av den usikre. nervøse typen. Fra vår posisjon kunne vi ikke registrere en eneste tabbe, om vi da velger å se bort fra den unge herren som ikke kunne alfabetet, og dermed sørget for Det eneste Bulle fant å sette fingeren på var derfor de forholdsvis mange tomme setene på "foreldresiden". Er vi kommet så langt at man ikke lenger synes det er stas å sende sin sønn/datter til NHH, eller ligger forklaringen på de mange så altfor kjekke ungdommene i at de rett og slett er resultater av elitefremdyrkende genespleising, og derfor ikke har foreldre? En rimelig forklaring kan være at dessertgenerasjonens 68foreldre fant Deep Purplekonserten natt til søndag mer tiltrekkende enn "fundamentale verdier" og "et nytt trinn på livets stige". .. Det tar tid å komme seg etter slikt. E n a nnen ting er at søkerantallet har gått ned, for første gang på aldri så mange å r. Den s kjebne h ar skolen delt med Bl. så det

'J"

'..?.'.~

•.,'

r.,' ~ .'.~.- -.~ .. , '

; ~ . . . .~ . . .. . . . . '~

...

,

•••

,. • • .6

I

# ... ,.".

#<#> .

...

"

"JEG TRODDE DET VAR DYRERE" - JENS (19) OM ØLET

r' ... "... ., .

5

~ 4.

at det en periode var polske matkø-tendenser foran scenen. Imidlertid var det ingen som snublet, ingen som ikke hadde barbert seg og ingen som ikke klarte å holde maska stiv ved synet av rektors kjole.

ser faktisk ut som om siv.økutdannelsen er over gullbølgen den surfet på ved inngangen av 80~årene. Dette førte imidlertid ikke til noen reduksjon av opptakskravet. noe som må karakteriseres som besynderlig i det fjorårets krav lå vel høyt som følge av sensorstreiken og de dermed manglende examensresultatene. På den annen side er det gledelig å registrere at det igjen har blitt flere jenter, etter at vi i fjor fikk sjokktallene som kunne fortelle om lavere prosentandel. Når vi nå har kommet opp i 40%, kan vi puste lettet ut i forvissing om at arten ikke dør ut. Om vi kaster blikket mot selve immatrikuleringen , var det påfallende hvor mange j u b ileer rektor kunne hoste op p i ma ngel på et så selvfølgelig som fjorårets 50· års jubileum. Det er 70 år siden det ble

vedtatt å opprette en NHH. Når blir festen? 30 år siden første forsvarte doktoravhandling. . Når blir festen? Ett år siden 50-års jubileet. Når blir festen? Rektors tale var forøvrig som en rektors tale skal være. Full av lovord, lykkønskninger og mer eller mindre gode råd. Har vi hørt det før? Dessuten må nevnes radarparet Stople/Solberg, som sammen med kompet sitt gjorde hele affæren til en minneverdig sak for de involverte. Studerterforeningens eldre herrer tro til med "Gaudeamus Igitur", i tillegg til en landsens vise om "guten som gikk til jomfrua på hanebein". Mangelen på jomfruer her på skolen gir imidlertid grunn til å stille spørsmålstegn med visas aktualitet. Med jemtr usedebatten friskt i minne, venter vi like fullt reaksjoner om vi s lår fast noe

Æ ska' lær d æ å tå la Opdal som h elst. n lers gikk det hele ganske r adig unna, og folk strømmet mot underetasjen, der det var disket opp med

æ!!

rundstykker og te . Styret sto for bedekningen , til alles tilfredsstillelse.

BLIR EN MER INTELLIGENT AV REGNVÆR? -ELLER HVORFOR 43 AV 330 NYE SIV.ØK. STUDENTER ER FRA B E RGE N Du er nå en del av norges desidert beste studentmiljø. Og dersom du har valgt å studere økonomi etter interesser og anlegg, er det all grunn til å gratulere! Hvis dette imidlertid ikke er tilfellet, kan du ganske snart komme til å føle deg frustrert og utilpassa. En trøst kan da være at appetitten ofte kommer mens en spiser. Dersom denne trøsten blir for mager, er det langt bedre å snu i tide enn å grave seg ned. Det er som kjent heller ingen skam I

så asosial at du har tenkt å sitte hjemme og knote. Ikke et vondt ord om å lese fag, men overdriv ikke! En riktig innstilling vil være å se på andre aktiviteter som absolutt nødvendige for å få overskudd til å studere ... Men ~ antagelig vil du, ihvertfall hvis du er fersk som student. føle "presset" fra lesehestene på Merino. Disse er ofte sosialt mistilpassede individer, så se ikke ubetinget på dem med misunnelse i blikket, prøv heller å se på dem med medlidenhet.

Det å trykke andre ned for å komme deg selv "fram", er ingen vinnende taktikk, og du vil etterhvert finne deg selv som taperen - på den ene eller den andre måten ...

Du vil også møte nok av "prominente" personer mens du studerer her på skolen. La deg ikke imponere! De er mennesker de som alle andre, mange ganger langt svakere på andre områder enn de rent kunnskapsmessige. Så la ikke overdreven respekt hemme din naturlige trang til å utfolde Du er nå også et n ummer, ett deg. av ca. 1800 andre En a n nen ting du bør innse, er Også i Studentforeningen vil stu dentnummere her på at du ikke er her på skolen for du støte på en del pamper , s kolen. J eg h åper at d u a kter å s tudere personlig økonomi, som vi kaller dem . å forandre på den statusen i men bl.a. bedrifts- og Du bør h eller ikke la deg aller nærmeste fram tid . Det samfunnsøkonomi. hypnotiseres av disse gjør du ved å markere deg i Det å spekulere på børsen kan individenes evne til å markere studentmiljøet her på skolen, selvfølgelig være både seg i miljøet. For det første kan gjennom å yte en imisats i råd spennende og lærerikt en ' det rent ut være en og utvalg, komiteer og ikke stund, men etter hvert blir det ,kompensasjon ett eller flere minst i Bulle I Her er det full utrolig ensomt å sitte og telle mindreverdighetskomplekser (i åndsfrihet innen våre slappe penger mens de som fremdeles så fall en positiv redaksjonelle rammer. så nøl har vett~t i behold har det gøy i kompensasjon). For det andre , ikke med å ta'pennen fatt I " det svært sosialt orienterte er det opp til en hveråmarkei'e Det å hive seg på et verv i miljøet i Klubben eller andre :' seg. Hvis du bare ~ og tcitr. er . steder her på skolen. . det kanskje du som er sjef for , , Studentforeninga; vil d'u aldri angre: på. den erfaringe,n .ha,r " " Nærtllgslivssymposj~t eller, " invertfall 1000-Vls av fornøyde , . NHH-er en skole der Janteloven ' UKEN neste gang t . konsumenter Ue,s : studenter} ",' er mindre fra,mtredende enn de Husk til slutt Harald Heide. h~r -på ~kol~~ gjort før deg. : . . ~,,' ' t1e~t~' an:dre"stider i det 'n orske "" Steens viSdomsord': "Hopper samfunnet. og det er faktisk en du på ski så hopp I" Stå på og ganske stor befrielse. Imidlertid lykke til I Ganske snart vil det også være kan det bli enda bedre. så her nødvendig for deg å stifte Lars. bekjentskap med lesesalen på har også du en oppgave foran Merino. dvs. dersom du ikke er deg.

CA 5,5 % av Norges befolkning er fra denne Vestlandets regnpøl, mens Bergensandelen av nye Siv.øk.studenter i år er 13,030303030303 % . Det er bare et ord som er dekkende for å beskrive denne skjevheten : SKANDALØST I Hvor er det blitt av distriktspolitikken og alle de skoleflinke snellene og de maskuline honninglysene fra Gnåsa, Indre fiskefjord og ikke minst Brummundal? Th e answer is blowing in the wind og depresjonen kommer snikende ...

omfattende begrep. Piskregn er på sin side karakterisert av sin spesielle snert ! Men for å komme tilbake til det spørsmå let inten.jueren stilte: Etter 14 års intensiv forskning står det nå helt klart for meg at vi står ovenfor Men ven t litt. fin n es det ikke en fu sjonsbasert nivellering tysiologis ke. demografiske av den ødipale membranens eller rent ut sa gt subtile forklaringer på fenomenet ? kongruerte substans. Jo I 'Etter lang tids forskning "OK. da er det brakt på det rene. men et spørsmål helt til har en av skolens professorer s lutt Herr Sludd Regn: Hører :Kurt Pisk Regn kommet fram et slikt forskningsresultat til det epokegjØl'ende og sensasjonelle resultatet at hjemme på en økonomisk ' høyskole?" regnvær faktisk er Ja. selvfølgelig I Tenk bare på intelligensfremmende. - ~- Og Herr Hølj Regn. hvordan - hvilken betydning dette vil ha for framtidig geneforskning , underbygger dud,ine geniale ., forskningsresultater 1" ' ~·se-tt i et samfunnsøkonomisk - Vel. først w >jeg presisere ,a t, perspektiv', "Vel. da sier vi takk til Dem. navnet er Pisk Regn. og ikke og ser enda bløtere tider i Hølj Regn som intervjueren møte. forsøkte seg med. Høljregn Enda en gang : Tusen takk for kan også han en piskende alt I" karakter. men er et mer


- -..- - - -,,;.- rO ..- _."._.r" _,

r

-

-

...

LAILA (18) OM KOLLOKVIER ·· .. ,,'

Me Jane, where is Tarzan

? •

port~ettintervju

mede'n (( superpamp

n

Janne-Gro Rygg 23 år Førde, Sogn".og Fjordane Siviløkonom våren - 87 Verv og arbeid i NHHS: l. kull (82/83):

AIESEC SANGRIA (Dirigent)

2.kull (83/84):

KKU (Leder) UKEN (Tekstforfatter og spotkjører /revyen

3.kull (84/85):

Styret i NHHS {Eksternansvarlig)

4.kull (85/86):

UKEN (Tekstforfatter/ revyen) Svæveru-jubile-et (Spotkjører)

5.kull (86/87):

BULLE (Redaktør)

Første gang jeg traff Janne-Gro Rygg var på avslutningsfesten for Næringslivssymposiet -87. Hun satt alene ved et bord i Klubben og så nesten litt lei seg ut. selv om Champagnen fløt overalt akkurat denne kvelden. Hei !" sajeg. og dermed var kontakten oppnådd. Hun fascinerte meg med åpenhet og likeframhet på en skole hvor en ellers ofte må bruke boksåpner for å få folk til å vise litt av "innsia". Så valget var egentlig lett da ideen ble unnfanget om å intervjue en av de virkelige "pampene" ved skolen med henblikk på Førstekullsbulle. Og etter diverse utsettelse'r og forglemmelser fra begge sider, hadde jeg endelig Janne-Gro foran meg i lys levende person på min eksklusive 10 m2 store Hatleberghybel. "Hva synes du om å bli kalt en pamp, Janne-Gro?" - For det første. så hater jeg generelle uttalelser om Stud. NHH.

Dessuten så høres det så smiskete ut. Nei. jeg liker det ikke. jeg hater det. Men - jeg har hevet meg over en masse ting her på skolen. ikke på grunn av framtid og papirer. men fordi jeg har hatt lyst. Og så har jeg kanskje vanskelig for å si nei? Jeg skiller meg forresten ut fra andre "pamper" fordi jeg faddersøsken som var totalavholdende. - Og så husker jeg frustrasjonen over å ikke ha noe sted å bo. Etterpå kom jeg til å tenke på at jeg legitimerte meg litt dristig ... Jeg brukte russekortene mine. og der stod det "Me Jane. where is Tarzan?" Og da var det kansIg e ikke rart at det ikke ble noen suksess? Hun ler en perlende latter som får de mange og lange krøllene til å danse, ogjeg må også le ved tanken på den fortapte Jane i storbyens jungel. Men dette er jo et intervju, så vi må gi oss med å le etter en stund. "Er det noen vits i å gå på

foreningsrnøtene?" - Ja. det synes jeg. For å få vite hva som sIg er rett og slett. - Og så er det en fin sosial sammenheng med artige, interessante debatter. Jeg er imponert over nivået på debattene og over hvor mange ressurspersoner som trekkes inn. "Så Studentforeninga og foreningsrnøtene fungerer ikke stort sett som ei stor leikekasse for folk som ikke har fornuftigere ting å foreta seg. da?" - Nei, det kan virke sånn, men sånn er det ikke. Uten NHHS ville skolen ha vært 10% av den er i dag. Men hobbykverulanter og "politikerspirer" som kan snakke i en uendelighet om ingenting. er det verste jeg vet. sier hun og tenner den sj ette Salem - sigaretter med den femte, klar for det neste spørsmølet. "Hvilke ting må en l .kullist være med på ?", spør jeg. - For det første så må en få seg UKE - jobb for å få bli med på det fantastiske UKE-miljøet. Dessuten

er "Svæverist for en kveld" gøy. og det er jo ihvertfall den eneste sjansen jentene har til å oppleve Svæveru-koret på ekstra nært hold. - Men ellers får enjo prøve å bli med på så mye som mulig. og ikke tilbringe altfor mye av tiden på Merino. Under l.kullsuka er Ufagsaften et "must"! "Hvordan skaffer en seg lettest venner på NHH?" - Det er lett å skaffe seg beIgentskaper, men verre å få venner. Åpenhet og toleranse er vel viktig her som ellers. "Enn uvenner da ?" Ved å skrive i BULLE! {Jo.takk, jeg har hatt mistanke om det. (red. anm.)). - Men samtidig er Bulle-veIVet det jeg har satt mest pris på. Jeg har vært mer oppslukt av det enn av de andre veIVene, og jeg tenkte også mer på det på forhånd ... Janne - Gro sitter på kanten av sofaen og bruker hendene for å illustrere poengene sine. Her er det ikke snakk om avkobling. men


..

' .

~

. )

,

" ~ .~

f --

\

"JEG GJØR DET HELLER ALENE"- ARNE (27) OM KOLLOKVIER tilkobling! (Jfr. Johan Borgen). Jeg fortsetter med å spørre om hvem som har gj ort seg mest bemerket mens hun har gått her på skolen. - Sivert Falkeid. (Svaret kommer temmelig ~apt). - Den våren jeg var leder for KKU, var Sivert redaktør i Bulle. Alle hatet Sivert den gangen fordi han skrev stygt om UKEN -84. Men p.g.a. forholdet til KKU, fant jeg,ut at det var best å holde seg inne med ham. Sivert regner. seg selv som en misforstått kunstner, og jeg fant snart ut at han, var to( fors~ellig fra alle de vanlige, glatte I typene. Han var en som ikke la skjul på sine svakheter, men tvertimot snakket om dem. På dette tidspunktet i samtalen kommer jeg på at kaffevannet har kokt i ca. en halv time. Kjøkkenet har ganske riktig en luftfuktighet som enhver badstue ville ha misunt det. Men - det var da nok vann igj en til et par kopper kaffe ... Janne - Gro nipper til kaffen. De grønne øynene med innslag av brunt forteller meg at hun er klar for nye spørsmål. "Er det noen opplevelse du husker spesielt godt fra de 5 årene her ?" Etter lang betenkningstid kommer det: - Det må være den gangen ~g var fransk vinbonde på en Internaften. Mine tre beste , venninner var utkledd som vindruer, og innslaget var svevende og helt uten poeng. Jeg skrek bare . "Merveilleux, merveilleux", mens

jeg sendte slengkyss til de vakre drueklasene. Druene flakset med armene og var veldig fortvilte fordi innslaget aldri tok slutt. forteller hun og ler lenge og godt. "Din mening om den stadig tilbakevendende"Jerntruse" debatten her ?" - Når en mann bruker uttrykket "jerntruse" om en kvinne, forteller det langt mer om ,ham selv enn om henne. Mer er det vel ikke .å si om det. "Hvem har makta på NHH ?", spør jeg. " - Det er'de som har ordet i sin makt og de som har størst omgangskrets. "Til slutt kommer du ikke unna

noen obligatoriske råd til l.kullistene, Janne - Gro. Hvordan blir de?" - Lær av dine egne feil, og husk at du skal ha det gøy i denne tiden. Bli kjent med folk, men pass deg sånn at du ikke bare får overfladiske be~entskaper. Vær deg selv, og husk at du skal bli kjent med Bergen, ikke bare med NHH! Som vanlig er det ikke nødvendig å . hale svaret ut av Janne - Gro, som nå seiler videre mot jobb som næringslivsj ournalist i Morgenbladet. Sjef: Jon - Erland Madsen. " Det blir et nytt Bulle for meg", sier den ti1ligere Frøken Norge - kandidaten. Dette utsagnet er det imidlertid all grunn til å sette et stort? ved (red. anm.).

7


8

l,

,\

i

"JEG TRODDE DET VAR "G ODT" .. . GUNN"(37)" OM NOE


-"JEG TRODDE bET VAR

EN' PIK~rl - SVEIN (22) ....

9


10

UKEN 88

UKEN 88

UKEN 88

UKEN 88

UKEN 88

EN OASE I ØRKENEN

Tor O. Ahlgren Ka i all verden har vi funnet på ? I løpet av ett og et halvt år fra høsten 19 78 vokste UKEN fra ~ n ide til NHHS' mest ')mfattende aktivitet. Halvparten av studentene er involvert og alle engasjert. Høyskolens ledelse og personale. Bergensere og bystyre. Presse og kringkasting. Det er lett å fatte poenget i et hjertesukk to uker før premieren. Med zikk-zakk smil ') m munnen reiste Ryddegruppens sjef seg: "Nå h ar vi hatt et kjempefint år. dere. Alt har gått bra og alt 'lar vært hyggelig. Skal vi ikke 'Jare avblåse det hele nå? Mens leken er god?" avorfor fikk vi UKEN 80 ?

:Som svar på det før omtalte -;akuum som oppsto etter i,8'erne? Som et resultat av Jere kulls UKE-inspirasjon i Trondheim og på Ås? Som en ~eysir av det potensiale av l ktivitet og kultur som man {Iltid har funnet i NHHniljøet? Ja. Ganske sikkert. Aen mest rett og slett. på ;runn av menneskene som j eltok. Entusiaster som fant lVerandre i en felles oppgave

og et kameratskap som det nettopp der og da var grobunn for. og. fremfor alt. som hadde det gøy.

Hvorfor lyktes man?

I ettertid er det lett å konstatere at mye av suksessen lå i fundamentet: I organisasjonsstrukturen og i en systematisk fremdrifts plan. Ingen av delene krevde særlig genialitet. får man ærbødigst tilkjennegi. UKEN i Bergen hentet sin organisasjon fra UKA i Trondheim. Et sikkert og godt valg. Gjennomprøvd fra sekelets begynnelse. Planen ga seg selv fordi målet var klart. Også her fremsto UKA, i Trondheim og på Ås. som rettesnorer. Men heller ikke mer. Hovedprinsippet i UKEN 80 var delegering. Det ga rom for kreativitet og individuelle løsninger innenfor den rammen som organisasjonen og planen satte. UKEN kunne aldri ha lyktes uten at 500 kompetente og entusiastiske seksjonssjefer. gruppesjefer og tUKENsjonærer hadde hatt friheten og ansvaret for å presentere sin brikke i

uformelle organisasjon. med sin produksjon. markedsføring. sine informasjonss trømmer og økonomistyring. Kanskje var det nettopp dette som appelerte så sterkt til studentene i Eikeviken. Samtidig er det klart at UKEN r-----------------., 80 aldri kunne lyktes uten støtte utenfor studentmiljøet. "Foreningen for NHH i Bergen". Høyskolens ledelse. vaktmesterstaben. Samskipnaden og den kommunale ledelse i Bergen. puslespillet. og nettopp fordi ingen hadde sett en NHH-UKE før. fikk den sitt personlige preg. Ingen tilkjennega dette klarere enn nettopp gjestene som kom fra Trondheim og Ås for å studere resultatet.

Hvor skiller UKEN 80 seg fra de UKER som kommer senere?

Igjen er altså svaret å finne i menneskene som deltok. UKEN var i realiteten en bedrift. Med sin formelle og

Den var først. Men fremfor alt var den en mental omstilling i hele miljøet. Fra de første 30 som møttes på Hylla høsten -78. Med tanker om å spille med i en revy. kanskje. "Scenen kan bygges ved at veggen i Aulaen trekkes 3-4 meter frem og sminkerom innredes i garasjen nedenunder med to

vindeltrapper opp. Eller kanskje ned. Fra et rom påp taket. Eller i Moelvenbrakker utenfor med overbygget passasje ut! og så kan taket på passasjen tjene som bisceneW Mange av de tredve stirret skeptisk ned i skolens ærverdige Aula. Den hadde ikke vært.forandret siden den i sin tid ble bygget. Fra denne avmålte skepsis til uttrykt skepsis når planene ble forelagt Studentforeningen for aksept. kritikk og tildels vantro når skrivemaskinstua ble anektert. ("Kan man gjøre slikt. da?") Videre til entusiasme når Orvil fremsto I Bergenspressen første gang. begeistring når UKE-orkesteret og dansegruppen lettet på sløret under Internaften -79. beundring når Snekkergruppa kunne presentere en ferdigbygget scene til semesterstart våren -80. og endelig. frem til stolthet og glede når 500 tUKENsjonærer kunne konstatere at DERES urpremiere var et faktum. Når sluttakkorden i tittelmelodien hang igjen i revysalen. Før applausen brøt løs. "Ka i alle Bergen har vi funne på?"


.. UKEN 88

UKEN 88

UKEN 88

UKEN 88

UKEN 88 ' 11

Kjære kODlDlende UKENist ..... . - for UKENist blir du den jobben en har søkt. enten du vil eller ikke. 3. til 20. mars braker det løs Hvorfor søker folk igjen. Den ellers så UKEjobb ? ' alvorlige skolen vår blir omgj ort til et kultursenter .,. Svaret er greit; rett og slett av dimensjoner som bare fordi at du ved åjobbe i Festspillene kan måle seg UKEN vil treffe og jobbe med her i Bergen. Du kan med en masse nye ikke unngå å bli preget av mennesker - mennesker de UKEstemningen. Enten kans~e ellers ikke ville ha du har UKEjobb eller du pratet med - mennesker bare nyter godt av de som kanskj e etter UKEN tilbudene UKEN har, er du vil være blandt dine beste å regnes for UKENist venner. Vi må hele tiden sammen med ca 15000 huske at UKEN først og øvrige bergensere. fremst er til for oss selv for at vi skal ha det morro. Hvorfor prater folk om Du vil som fUKENsjonær UKEN? ha endel fordeler som f.eks. adgang på huset og Etter kun få dager her på enda mer interessant skolen har du hørt mye adgang til UKENs aller om fors~ellige aktiviteter i helligste; FUKEN. FUKEN studentforeningen. Eldre er en fUKENsjonærbar . studenter prater om hvor du vil finne en helt Svæveru, spesiell stemning, masse Dirrnus, Handelsgru ppen, morro og endel varer til Symposiet m.m., men sterkt reduserte priser. DF likevel er det nok UKEN fysiske godene du får igjen som opptar folk flest. Ikke for en UKEjobb kan ikke så merkelig det, ettersom måles opp imot de "ikkefysiske". Din viktigste det nå i løpet av 2 uker skal lyses ut 500 nye motivasjon for å stille bør så absolutt være de "ikkeUKEjobber. Dessverre fysiske" nemlig det at du kan vi ikke tilby UKEjobb til alle som ønsker det, åg vil treffe en masse nye følgelig er det alltid mennesker og at du har spennende å se om en får mulighet til å utfolde deg

til det fulle. Spør du en eldre student om hva de tenker tilbake på som det beste ved sin studietid, vil nok de aller fleste svare UKEN. Vi vil med dette innlegget i Bulle prøve å sette dere inn i UKEN og hva UKEN er for noe. UKEN er til enhver tid avhengige av nye ideer og krefter. Det er derfor utrolig viktig at vi greier å trekke med førstekullistene og folk fra alle miljøene på skolen. Vi har valgt å ansette alle 500 fUKENsjonærene tidlig på høstparten, hvilket kan virke litt tidlig for førstekullistene som bare såvidt har greid å skaffe seg hybel og funnet ut hvilke bøker en kanskj e bør ~ øpe en eller annen gang bare ikke idag. Bruk derfor tid til å lese den info '1 kommer ut med, prat med eldre kullister og nøl ikke med å komme inn på UKErommet for en prat hvis du lurer på noe. Hjertelig hvelkommen til NHH og UKEN Rolf

d~ Fra Ski dagen på Torvalmenningen - UKEt:J 86 .


"

12

.

.. 'r

,

.~

.,.

o.';...

ol

"JEG TRODDE HUN BRUKTE TANNTRAD" - ASTRID (24) OM SEG SELV tJ3llLLSrrI

BERGEN FILMKLUBB lørdag 05.09 :BRAZIL . . mandag 07.09: DR. STRANGELOVE lørdag 12.09 : SUBWAY mandag 14.09 : EDDERKOPPKVINNENS KYSS lørdag 19.09 : RUMBLE FISH mandag 21.09: DAYS OF HEAVEN lørdag 26.09 : DEN SISTE KAMPEN mandag 28.09 : MARIAS ELSKERE \ lørdag 03.10: Wam & Vennerød aften: HVEM HAR BESTEMT .. I? LIV & DØD ADJø SOLIDARITET

ET BLIR EN LIVSFORM.. •...•.•.... Etter noe møye og besvær fant BULLSTIKKAs utsendte fram til filmklubbens kontorer i det nye Verftet; dvs. nytt er det egentlig ikke; sjølve bygningen er fra århundreskiftet og vel så det; men funksjonen som aktivitetsog kulturbygg er relativt ny; fra 1984. Men altså: FILMKLUBBEN: 1/3 av styret, dvs. 4 ildsjeler var opptatt med presentasjonskatalogen over . filmene i høst da BULLSTIKKA trengte s~ på blant vaskesedler. uferdige utkast. bilder og tidligere kataloger. Filmklubben har 1700 medlemmer og var 25 år i fjor. Flertallet av medlemmene er studenter. men klubben er prinsippielt åpen for alle over 16 år. - Det burde vært flere her fra NHH. mener en av medlemmene. -Vi har ingen fra NHH i hovedstyret, og bare en i det utvidete styret. - Hvor mange medlemmer er stud.NHHere da ? -1)a .... det er visst en stun? siden vi foretok noen markedsundersøkelse ........ . - Økonomi. penger. hvordan er det med det? - Vi greier oss stort sett på det \-i får inn i medlemskontigent og billettinntekter. Reklameog sponsorinntekter er det sparsomt med. Akkurat nå er ikke økonomien så altfor god ... - Du skjønner. i vår satset vi endel på egenimport av gode. men ikke så kjente filmer. filmer for et noe mer spesielt publikum. I vår hadde vi 17 egentmporterte filmer som ikke er tilgjengelige for de vanlige kinotraverne. men publikum sviktet. Folk går helst på ftlmer de har sett før. eller i hvertfall har hørt noe om. Det blir mer av denslags i høst. Visningene foregår i Studentsenterets Store Auditorium på mandager og lørdager. Filmklubben som studentorganisasjon får leie Senteret gratis Lh. t. en sl~gs kontrakt som blir fornyet hvert halvår.

- Vi skal prøve å få istand den ordningen som var på Senteret før med et bredere kulturelt samarbeid. Jazzforum skal begynne med konserter hver lørdag slik at folk kan gå fra film til konsert. Grillen (dvs. en del av kantina på Senteret, 2. etg. ) vil fortsatt være åpen ' for salg av øl og mat som folk gjeme kan ta med seg i auditoriet under filmvisningen . - Vi føler forresten antydninger til at Samskipnaden forsøker å skvise oss ut på lørdager. De prøver å gjøre penger på å arrangere kongresser og lignende. på vår bekostning I - Mer om film; planer for høsten? - Ja. vi skal ha tre temaaftener med paneldebatter og diskusjon. Først Wam & Vennerød lørdag 3. oktober. der Vennerød kommer. så en re klame filmaften lørdag 24.10 som vel måtte være midt i blinken for dere på NHH (!?). og til slutt en Middelalderaften fredag 13.11. Ellers blir det enkeltfilmer hver mandag og lørdag framover med en liten presentasjon før hver film. Vi får bl.a. se to filmer av et kommende navn innen fransk film. Lue Besson. og et par sovjetiske glastnostfilmer. - Er det flere spennende ting som skjer i Filmklubben? - Vel. vi har et prosjekt på gang i samarbeid med Bergen Kino om et Cinematek her på Verftet. Cinemateket vil fungere på samme måte som Filmklubben med medlemsskapsordning og ca. 160 visninger i året, dvs. 4-5 ganger i uken i sesongen. Kinosalen er faktisk tegnet ut og kan stå ferdig i slutten av neste år. Så det skjer stadig ting. De 12 i filmstyret får ikke engang ei ølkvote for sin innsats: lønn er et fremmedord også der. Det blir som et kvinnelig innslag i styret sa det : "Det blir en livsform ........ "

.

.

\

'\

mandag 05.10: DODES~EN lørdag 10.10 : CARAVAG'(IO mandag 12.10:COTTON~LUB lørdag 17.10: ONCE UPON ATIME mandag 19.io : BLÅFJELL lørdag 24:10 : Reklamefilmaften ........ .. ..... , .PÅ . . KLOSS HOLD . . . . / i ? utvalgtereklamefilmet . •.•.•. · · · · > .91/2WEEKS .• • . mandag 26.10: FRANCES >'. lørdag3L10: ZUCKER BABY .•. mandag 02. n : BOY MEETS GIRL . .. lørdag 07.11: OKTOBER , mandag '09.11: · PROVIDENCE fredag 13.11: Middelalderaften : EXCALIBUR ROSENS NAVN MAD MAX Il lørdag 14.11:A STAR IS BORN mandag 16.11 :BOY SOLDIER mandag 23.11 · :SKOGSDUEN lørdag 28.11: DEATH WATCH mandag: 30.1 : SUNSET BOULEVARD lørdag 05.12 : MERRY CHRlSTMAS, MR. LAWRENCE lørdag 12.12 : Den Store Juletrefesten .,

'

Lue Besson Heetor Babeneo Franeis Ford Coppola Terenee Malie Lue Besson Andrej Konsjalovski

Sven Wam & Petter Vennerød

".,

Jean-Jaques Annaud George Miller George Cukor Carl Franeis Sergej Solovjov Bertrand Tavernier Billy Wilder Nagisa Oshima Filmklubben

VlSNINGSTlDER:mandag kl. 18.30 lørdag kl. 14.30 og 17.00 STED: Studentsenteret, Store Auditori1l1Jl

Regissør. , . . .... .. Terry Gilliam Produsent " .. .. Arnon Milchan Manus .... . . , .. , .. Terry Gilliam Tom Stoppard Charles McKeown Fotograf "" . . . . . .. Roger Pratt Prod.design "Norman Garwood Kostymer . . .. " James Acheson Special effects ' .. George Gibbs Klipp . . .... . , , , . , , , Julian Doyle Musikk , . " . . . . Michael Kamen Norske tekster "


KKU Høsten '87 JOHNNY AND THE ROCCOS

Lørdag 29/8 kommer første innslag av høstens konsertmeny. Da arrangerer KKU konsert i Campus. Etter de store forventningene til den nye bookinggruppen å dømme, bør dette bli den første i en lang rekke av orgasmer for rockefolket. Ronny and the Roccos kommer fra Rocksburgh i Scotland og med en slik adresse sier det seg nestenselv at gutta spiller rock and roll. rockabilly. swing etc. Jonny and the Roccos har holdt det gående i snart 10 år og har kanskje bedre enn de fleste forsøkt å "oppsøke røttene" for den musikktypen de spiller. Således har de spilt og turnert med 50-talls stjerner som Frankie Ford. The Coasters. Billy Lee Riley. Ronnie Hawkins. Warren Smith. Eddie Fontaine. Rocky Burnette etc. I Norge har Jonny and the Roccos fått et stort og entusiastisk publikum etter flere turneer og to swingende Lp plater-"Scols on the ROcks" og "Good Rockin Tonight". Flere vil også huske at Jonny and The Roccos har samarbeidet med Vazelina Bilopphøggers på plate og i 1V. Faktisk var det Bob Fish. gitaristen i Jonny and the Roeeos. som skrev Tarzan boogie for Vazelina. Nå er bandet aktuelle på platemarkedet igjen. Denne gang med singelen "I hate disco" (det gjør ikke Svein Bye) og LP"en "Tearin"up the border". Etter suksessen med "Tarzan Boogie" har Jonnie and the Roccos denne gangen valgt å satse på kun ewgenprodusert matriale på plate og uten tvil er den nye LP"en blitt gruppas beste så langt. Likevel får .en ikke full forståelse av hva Jonny and the Roccos står for før en har sett dem live. Ståbass. helakustiske gitarer og trommer. få. om enn noen idag får mer ut av denne besetningen enn Jonny and Roeeos. Bob Fish-gitar. Kevin Magee-bass. og David A. Joycce på trommer.

the


"MIN FAR VILLE JEG SKULLE GJØRE DET"

Et minutts veiledning for maktlystne l.kullister. I løpet av din korte tid på skolen har du sikkert lagt merke til en gruppe studenter som fremstår som halvguder. De fleste av disse er tilknyttet NHHS på en .eller annen måte. Spørsmålet du sikkert umiddelbart stiller deg er hvorledes disse personene har oppnådd slik makt og anseelse? Svaret er kald. kynisk. målrettet markedsføring. Denne artikkelen vil rette søkelyset mot de virkemidler som kan oppleves som nyttig.

EKSPONERING

Det er viktig å gjøre seg bemerket under l.kulls-uken. Et par delvis verifiserte eksempler på førstekullisters forsøk på å tiltrekke seg oppmerksomhet er som følger: Damen som danset toppløs i Klubben (hun sluttet forøvrig etter denne opptredenen) og de mannlige studentene som parkerte i bilen i trappen foran fontenen. og ble vekket påfølgende dag aven forbipasserende professor som fant valget av kombinert

NYE

- HEGE (25) OM IMMATRIKULERINGEN

pal kerings- og ove :nattingsplass noe underlig. For min egen del lot jeg meg intenjue av den tids Bulleredaksjon og fremsatte i den sammenheng ubegrunnede påstander om navngitte . jusprofessorers seksuelle legning. Fra årets kull har vi med stor interesse lagt merke til den ekspansive forkurskullisten som allerede før førstekullsuken inviterte KKU hjem til s~g. Vi aner med dette et klart lederkanditatur til Næringslivssymposiet 89. INTERESSE

Neste trinn på stigen mot Kapitol er å vedlikeholde den interesse du har skapt om din person frem mot valget. Enkleste måten å gjøre dette på er å bli medlem i et av skolens populære. "musikalske"

underutvalg. Et flertall av NHHS's utvalgte har startet sin karriere i de forannevnte. Her har du muligheten for å kunne eksponere deg selv overfor dine medstudenter opptil flere ganger i uken. og hvis du er riktig heldig får du opptre på immatrikuleringen og er dermed sikret minst 300 stemmer ve~r neste valg. For min egen del avsto jeg fra å gå inn i noen av disse. men så hører jeg vel til regelen som bekrefter unntaket.

VALG

Du er nå kommet så langt at du kan stille til valg.

HOVEDSPONSOR

HVA ER DITT FØRSTEINNTRYKK AV SKOLEN ? GUNNSTEIN HORVEI

Jeg synes det er for lite case-orientert kamasutra

ARTHUR ANDERSEN

ANNE KRISTIN HUUSE

&g)J

Etter å ha vært her på forkurset må jeg si at : det er veldig lett å bli kjent med folk og ogjeg tror at jeg kommer til å like meg her. LENNART SJØGREN

(En smule svensk) Klokken gikk feil. men ellers har jeg fått et svært positivt inntrykk.

ULF EINAR LEM

Jeg synes den bygger på en svært materialistisk grunntanke og ellers kan du skrive hva du vil.

Revisjon Skatterådgivning Konsulentvirksomhet .

GEIRMUND STORAAS OK?!

ROLV ASSEV

Jeg synes det virker greitt jeg!

OSLO • STAVANGER • BERGEN •


_ ~'':

.. ! . . . . ' .. :.

.. : ....... ';... ,. ...... ! ......... :.~:........4./''!••:.... :.~ ..... a.~:

•• : ..,!'::"' ~ . .."t:

~ '.....

~<-

• ,~~ ....,,' .-,c

...

"JEG TRODDE IKKE HAN KOM SA FORT" - ANNE (19) OM KURT PETERSEN

Velkommen kjære nykommer. Velkommen til byen du blir nødt til å bo i de nænneste fire årene av ditt fra før altfor korte , liv. Velkommen til Bergen, byen du som innflytter ganske sikkert har din ferdig oppgjorte mening om. Denne artikkelen er ført i pennen med det fonnål å kvitte dere med noen av vrangforestillingene dere eventuelt måtte slite med. Bergen er så usigelig mye teitere enn dere kan fatte uansett. OM REGNET

Du har for eksempel kanskje hørt rykter om at det regner mye i Bergen? Du er i så fall feilinfonnert. Det som egentlig skjer er at himmelen åpner seg, man bader rundt i gatene, fotsoppen florerer vilt og Gud opphører å eksistere. Det regner ikke mye i Bergen, det regner mye, mye mer. Forøvrig kan du glemme den ellers eminente patent paraplyen. Det regner nemlig horisontalt, og vannet kommer fra alle kanter. Bulles byråd nr. l : Hold deg i Klubben, og meld fra hvor du dykker. OM PATRIOTISME

Videre har du kanskje fått det uriktige inntrykk at bergensere er spesielt patriotiske. Utrolig . at noen kan påstå noe slikt. Selv om Brann tifeldigvis tapte 4-0, så kunne jo enhver idiot se at de egentlig var best. Selvfølgelig er Holmenkollen vakker, men Fløyen er nå engang noe spesielt. "Ja vi elsker" kan gå som nasjonalsang, men skal man nyte musikk er ingenting som sangen om den nystemte citron. Dessverre må vi bøye oss for det faktum at Galdhøpiggen'er høyere enn Ulriken, men om vi nå tenker oss alle de 7 bergenske fjell satt oppå hverandre ...... osv .. osv. Nei, vi

bergensere er overhodet ikke patrioter. Hva kan nå vel vi for at provinsen ennå ikke har fått opp øynene for det eventyrlig særegne ved Olav Kyrres by, som den gamle konge forøvrig grunnla med velvillig hjelp av gudene i det så vellykkede år 1076. Bulles byråd nr.2: Ikke prøv å diskutere Bergen med bergensere. Muhammed flyttet fjellet, men slikt går bare ikke to ganger. OM ØL

Noe har imidlertid også Bergen å by deg. Hvis noen har fortalt deg at HANSA er et ekstraordinært godt øl, så har vedkommende overhodet ikke sløst bort din tid. Her kan du leske din strupe i trygg forvissing om at du vanskelig kunne ha druknet deg i edlere brygget stoff. Bulles byråd nr.3: Lytt til erfarne drankere.

dem som har våget seg utenfor dette. Prøv deg fram i byens uteliv, det finnes OK folk i denne byen også. Siden vi i vår naivitet går ut fra at Checkpoint Charlie har tatt seg av de mer tradisjonelle severdigheter i sin l .kullssightseeing, peker vi kun på enkelte drikke-buler på vårt kart. Utover dette bør du blant annet ta en titt på Lille ' Lunggaardsvann, der medaktør Gunnstein Horvei til våren planlegger å sjøsette et hundretalls A-joller, ha kjempeparty og til slutt bli tauet inn, alt i et gigantforsøk på endelig å bli avbildet i boulevardpressen. Ellers er det verd å merke seg Brann Stadion, der byens innbyggere 20.september kommer til å gå fra konseptene under cupsemien. OM FYLL

OM SKOLE OG KJØNN

Skolen er forsåvidt også en god grunn til å tilbringe tiden i Bergen. Hyggelig sted,om enn noe sendrektig, kritikk-immun og pampestyrt. Men hva bærer man ikke over med når alternativet er 17.000 i minus og PC-hysteri på BI. Dessuten har man jo Klubben, om intet annet skulle falle i smak. Der kan du til og med finne en anseelig mengde mennesker av det annet kjønn, og sammen er det ganske mye man kan finne på, spesielt når det er grått og trist utenfor. Puritansk er en lite beskrivende karakteristikk av Klubbens gjennomsnittsklientell, men så er den da heller ikke ment for reivunger i følge eks KKUkaptein Victor Sandland. OM FORBANNELSER

Begrepet "Det gyldne triangel" er vel allerede etablert også blant dere nye. Det har imidlertid ikke vist seg å hvile noen spesiell forbannelse over

Byens utesteder kan det skrives side opp og side ned om, på tross av at undertegnede kun har vage fonneninger om hvor, hvem og når, som følge av vårt tidligere nevnte så eminente HANSA-øl. Handelshøyskolens nattevandrere opererer gjeme flokkevis, og strømmen har en tendens til å gå i retning av byens hotteste steder. "See and be seen" er tydeligvis hovedmålsetningen for den kommende siv.øk-bestanden. "Lysløypen" langs Bryggen ex; et kapittel for seg. Starter du ved Sjøboden skulle det ikke by på uoverkommelige problemer å bli dritings før du når Torgalmenningen. Gjør bare ikke som den unge mannen som i vår sporet av på sin vei mot bykjernen og havnet på erværdige Statsraad Lehmkuhl. Han tok like godt turen opp i masten , og i følge øyenvitner gikk nedturen mye, mye raskere enn veien opp.

15

-, I

~

.J '

Hit eit steg og dit eit steg og så går m e ut på skuleveg OM HØYDEN

Til slutt er det kanskje på sin plass å presentere Universitas Bergensis, eller "høyden" som det på folkemunne så enkelt heter. Det skjer svært mye der oppe, selv om det kanskje ikke ser slik ut på dagtid. Studentsenteret byr på noen bra konserter, og rett over "høyden" finner du Hulen med sitt mangfoldige musikktilbud. Dessverre er det nok allikvel

slik at universitetsstudentene er flinkere til å finne veien ut på våre Studentnattkroer enn vi er til å besøke dem. Lykke til. Håper ditt opphold i Bergen by ikke bare resulterer i depresjoner. Den vil fonne deg, og vi infødte håper at du vil være med på å fonne den. Skolen vil også fonne deg, og her blir vi forbannet om du ikke tar del.

KVINNER!!! KOR!!! SANGRIA, NHH'S JENTEKOR,ØNSKER l.KULLlSTER OG ELDRE KULLlSTER VELKOMMEN TIL SANGRIA-OPPTAK ONSDAG 2.SEPTEMBER KL. 17.00 PÅ SVÆVERU'-ROMMET.

enter som møtes hver onsdag for å synge, skravle, arrangere fester, forberede turneer, øve inn nytt reportoar etc. etc. HVA KAN VI TILBY DEG? I tillegg til å ha et unikt indre miljø, lever SANGRIA også et offentlig liv. Dette mnebærer høyt etterspurte opptredener av ulik art, (internaften, 17.mai, eksterne opptredener, representasjon og turneer. II høst reiser SANGRIA bl.a. til Gøteborg og UKA i 1rondheim. HVAGJ0RDU? Er du jente, har en sangstemme aven viss, ikke ' nærmere spesifisert kvalitet,

og har lyst til å bli med i SANGRIA, møter du altså opp på Svæveru'-rommet onsdag 2. september kl. 17.00. Lager du en tekst til en kjent melodi og presenterer den for oss, er det fmt, men dette er ikke et "must". SANGRIA trenger også en ny pianist. Kan du spille etter besifring, blir vi fryktelig glade for å treffe deg på opptaket vårt!!1 SETf AV ONSDAG 2. SEPTEMBER OG SE FREM TIL EN UFORMELL OG HYGGELIG KVELD MED SANG, MUSIKK OG KORMIW01111 SANGRIA V/DIR

j

, l .,

.


16 Rasisme i praksis Etter å ha lest Dagbladets artikkel fra i går (27/8) forsøkte Bulle å få tak i Shah for en kommentar. Journalist Hans Chr. Vadseth i Dagbladet k unne da fortelle at han a llerede satt på flyet til Karachi m ed mellomlanding i København kl. 14.30. Imidlertid fikk vi vite at har .. sendt inn 35-40 søknader på jobber i både store. middelstore og små bedrifter her i landet. "Jeg har ikke vært kravstor eller selektiv når jeg har søkt jobb. Jeg har prøvd det meste". sier Javed Iqbal Shah til Dagbladet. Vadseth hadde også snakket med en av siviløkonomene i sin avis. Andreas Wiese. "Helt uvanlig". er hans kommen tar. 1." ,

Dagbladet har også forsøkt å få uttalelser fra enkelte av de bedriftene hvor Shah har søkt arbeid. Men. som Vadseth sier : "I slike tilfeller er det alltid såre enkelt å komme med bortforklaringer". To av de store b edriftene Dagbladet var i kontakt med. Esso og NSB. var f.eks. ikke villige til å gi noen kommentarer. Vi i Bulle. vil for egen del bare tilføye at dette etter alt å dømme er nok et trist ek sempel på at Norge så langt i fra er et land fritt for rasisme.

Faksimile av Dag bladets reportasje ig år

NESTE STUDENTNATIKRO? ? The Cure kommer ikke! ..

SCANNER-TEST, GRAFISK SENTER Hører dere, gjerrigstyret? For 39 000,- kan vi- få denne og dessuten trenger vi lysbord ..... forstått'?t' F

EXPLOSION - Et veletablert og populært danseorkester kjent for å ha et meget allsidig repertoar som strekker seg fra "soft music" via gammeldahs til harde rockerytmer og discomusikk. . . Orkesteret har 5 manns besetning med tilsammen

50 års erfaring fra danseorkester. Med sitt sceneantrekk og sin scenebelysning, samt erfaring og gode humør, skulle alle forutsetninger være tilstede for et vellykket· " arrangement. (Saksetfra "Artister Og Orkestre 86") .

~

-

~ I

\"

.. r."


"JEG TRODDE HAN HOPPET AV' - MIKAEL (55) OM MATHIAS

17

AGDERFeRSKNING KREATIVE ØKONOMER SØKES OSLO TELflJ/STRIKT har e.a, 3,000 medarbe/(J{Jre og innlekterpå ca, kr, 2,9 milliarder pr,år. IJjs/riklet har særlig gjennom del siste are! forefait omfattende omlegginger med sikte på li. Pedre . service og effektivitet. FOJn. t , februar t 987 ble del gjennomført en o'es8tJtrafisermf] og msrRe(}sretting av hefe organisasjonen. Virksomheten styms bl.a, ved h,leio av mål- og msw7atopptøfging. De nye ctes~ntra#serte geografiske telt'fomr,{l(1er har også økonoll:!sk rosu.l!~tansv~r og e~en . økonomifunkSjon, Den overordnede planlegging og koordmenng tor OSLO TEt.ED1$TRfKT som helhe! skier imidlertid i den senfr ø!e økonomhlvt!elingfJn;

. Agderforskning et en nærinClS6r 'Vfinde forskl;!'igSstifte!w som

bitt

opprettet i 1985. Stiftelsen skal dri~'e fors,~ning O~ _.

of>","Uhgmrbeid som tjener fI~9 i"nc! iJ h'i/ding og

t:ompefon,eoppbygging .på Sørkmdl,t1. Stiftl~l$en

Til å lede dette a,rbeid søkes lor var kHønt:

··~(~{r~nri>~) ;df.v 00 ,en rekke

i;:.~:;::::~:;::';;;~~:d

ØKO OMISJEF

Ansvar og oppgaver

ca,

':! ~7(:·; ·!i.~~··

t;rif ." '»~~:, !'1S'-...) "J'''''''f''''~'''P de 0,,~ ";)""'1'."",··, "~ ~ Il.~ ,: n>..~!'\t ... :: "}~.1 ..,..;-h,." h,..·~ h .... ~ ., økonomiSK analvse sHrnt koordinerinn rådgiv~ing ~ forhold til (je nye tøieoi',; ne~ fagavdeHrlger rned 6g81 resui·· talansvar og øvnge stabsavdeiinger. 0konornisjefen rapporterer Id assishY' (JfI(ie dis!riktsdirektor OD er ~.ontrHi i dis,

f { i.~· f.; t}(~q $k (,,")l'ø. 5!'dttJ~ en ~\;l ogs6 fungere som bIIvidedd ti! de

. sp0nnøndø utvikling.

(1f,:t:J:'HlOf'<::=: HHlfrafe

Betingelser ·· · n 09 botingeiser elter mHrn18r8

univ1;t 'fl.ij~~~tf1ne./ de vh'wJskop,;!lige høgskoler. rh.":\>'ed\~~>nfor et er i

(or.; knh;q;mifjøef ~'ed

f

tr'l,,"P'~ In! h .. ,,~(j"' ~ "~o _ t-,.~<'i'F' ~l ::..~,(V",,, l"" f-" t> (''\(' ......' ~ ;~, fornn(iri'n9s prOSGSS:, ,.<

..,,-~ ",1

Fllnq q10nlo tii aSsdistuh. Jan

iJ mo:iv(He rncdtv·

\/enn:ios t send søknad lTled nø(jvencHgø "·'''''r·',;' 'n r (,',:'}" q';:: ~Ai'\R1V !RAC ~J(~~,d,t:.' l, ~l.l ... ~ :".} ~ "I \l . :'.ii\r:r·" -L'''!t! l ! r~;>',\,~ 0 innon 1G. sePH:~rnber ,

kon

mwked,rdffj(je oppgover. Vi er for{~tøoiQ 22 0flHlffef rnN~} Dr' i ~t;f' k~'v'eksf.

søke.

Konkurransedyktig lønn efter avtale. Fleksibel arbeidstid. Fri kollektiv pensjons- og ulykkesforsikring.

Kristiansand og omegn hor et svært gunstig boligmarked.

For flere opplysninger vennligst kontakt forskningssief Bernt Krohn Solvang, tif. 042/25 055. Søknad stiles til: Adm. dir. Ov. Aanensen Postboks 362 L

Til var vHksomhBt i Stavanger søkes ansvarshavende for regnskapl o' onomisk analyse/kontroll og lønn,

. 1M pf()sj$i<fering (11 brypt;!} di '.. ~tMflpfattfofmefmfJ(jmekdhj, 5#e mstaflasjont~I Of; omfåHfmde maritime opeiasjor!et ,cor WMiJ bygget 'li tre COf'i(:}eep 'pientur, mer: uvftfaxs B, Ose.berg A ol} Gut!faKS C, Vårt hovedkontor Jigger I

%\

• ~

*'

~' lj:

k',nt·.:A,C, ,i"'!'l':'·f·<~o,n ' -o·- k·'o~n()ri"jiS'ke _} . , i .........) I for ' , u ~ (

</\rY\ ....... ~ \..fi$ ~: l <. ....J

;.1 ('SV:1f >,..-i .. ~ , ~~ ...4..

> .-;. '...

Æ

..

.

....

.

i

l'"

Sr)0 p'a"."'" .sted.et t . i rsma'j '. .

tid·e·:::'[1 ·j5 anI,"'... .a·tt·vt.') 1 (lvnqe delør av bedriftens organisasjon

fl'if' (~dc. r~.,;; ,n:';!p . \ . ,r-.;·/ ' . .... .... "' _.<' ~ ....' ') ~. ' ;'; ",;{ .for

? titstrakt ,;' : r)(~l .c~.k{JrJor-l··}ii::·:: ?·1 ; {· i

,

~_ . .... ,

_ ~

f

~

': ~J~lflt . 4eviktig~t~ . arb~iqsoppgaVeneer: ,

Kommende feltaltwgglf1g, utvik. · lingspros!ekter fOr tJ fl d'lP\

(Jg oppfolglflg av økonorniru}inQf" .• ,\t1c1else av f5::qnskapsarbeidet

' . iJlart){?idolSG

WJ tlnd/ske fb r.ho{d, \'f} /'lI' vt'rl<n mhel limen vfH1ervanns emreprencrtjeneSlljr og 'r'(lrm

• r~k'Jnon'i'ok .<. '-.> ( .. -' ~ '':)·f

,

"~ {"t· "1f')f1cW'terjf't'l . . tv" "~- '~ ,.q 1:1 '.'-'

'

• døHakelse i utViklingsarbeid . ;r,·'''t · · ,l ·=·;" ·n ·-.· r 1'''-1' !' (1 '" . p ·t' . . -. : 11 • L iS rUK0jl..h, U~l 1(;(.)85,,;,. av ",gB persone ,

fJNgilJeedng, gir OSS ifJ!Bres

sante og utfordrende oppgaver. NorWegian Contractus er et ansvarlig selskap i 1987 tJh ornStilningøn ca, 1800 rnili. kroner og vi erCÆ1, 1400 dHs;Hte.

HANDEL

/. ·konomi

.'.

'. lt~te 'iikti~ arbeiosomtlider

BæftJffl, bat meste el>' prOdu "; ' sj(mfJfl for~åt i $tavanger, 99 Vats i NOtd44og8!3nd.

1. En siviløkonom som skal arbeide innen feltet nyskapning i næringslivet med spesieH vekt på: fORRETNINGSSTRA TEGl OG MARKEDSUTVIKLING. SYS· TEMER FOR KAPITALSTY· RING. 2< En sosialøkonom som skal arbei~ de med: RESULTATVURDE· RING OG UTVIKliNG AV STYRINGSSYSTEMER for of· fentlig virksomhet. 3. En sosialøkonom som skal arbeide innen INTERNASJONAL

(")chnini'sfrafive og

i :~'ri,fioilHmd h'f

SekSjoner for. Bedrifisnj{Jgivl)lng HekruHering og leclerut vølgeise Leder' og medarbelderulvikHnø

.

PER50NELL

økor;(}rn;~-Ae;,

HARTMARK~~IRAS

. . ··..· L

Avdelingen søker kvalitetsbevi$$t, Initiativrikt og resultatorientert

Forsknings- eller utvildingserfaring fro pri'/ot eller offentlig virksomhet er ønskelig, men nye kandidater

&d

. Erlhver hBnvendntse bersandiøs forlr{)lfg ~ orn onskenq også overfor vår kilent 'I/i kontaktet inqen rufnransør lør etter na:Hfnur8 avtaie.

hoidere og kornmunisere over tas; , oS) avde!i1'lqsgrenser er viktig . Sti!iii"1gen vii

i

Ap-derfofskning fe,klliskirxiu5fr ;elt hm.'pe!r.msestlnfer og onafY.'f-i;!ohon:::rforium) t~

~iARnAARf<-·IRAS> tlf, (02) 12 2090,

'

fllI

Grin/stod (A TIK"

(O;?) 40 '68 00 eiier li) W(~nche Rørvik,

~~ 1'i~:::~~~~~~I{~)f7;::~;1 (~I ~~;~H~;;~i(:~I~l(:;:r) t~ ;~:;;~;;l ledelse, EVf1l;} li!

ulvikiini} sovdelinger,

Gustav

SteiillfH1en l Oslo TniocHstrikL tlf

Kvalifikasjoner

O'q

K'r.!stiOl)wnd. Stit'telWrl hor to for>knings- og

Søknad

n"n,jpnd.> ~" ~(,;)t. ' ." ~ . u ·,..,

~}9

(i:')

utfordrende lederoppgavnr og en bedrift

v

og igder

,k j:;;",g,kole

ti ,"

passe god! for en person som søker

0konomisiekm leder økonornlavdelin(wn hat 70 medarbeid€HC innen røgnskap, budsjett lønn, statistikk fn .v Stdnnqen "ør t~H;'lgt ansvar for utvikiinc (': ri SOfT\

i r fJ9 ionell, o"Jder det/c Aqd,,'II'

Agderforskning avd. Kristiansand orbeider med økonomiske, administrotive og markedsrettede oppga. ver.

>

V',

":~r~~:f· n '

~.A......X"""

vad

.,

glarl

racto

UtdtJ'P3SC ;:'i'

(;">t":P'· ..;.h.)

<1

~ f H,;;>(JP~ ' ~·' li rp1() .. .... ~ .''''';'

, ~k, .,; ~.,,:j Lj

rcgnskapsnrfarins >qjeme fra

a nn~Yl pfOSJoKtreHe~ ·V~tk.s()fnhot

: øn BliHing rrwd slor

om

, [\J~n!rnGre" ()ppiysn;nger stiliingen fås ved hen~ vGndeise ti! Arnstoin Volden. tiL 04/721322 (Vats) eller CM/5B 80 20 (Stavanger) r~Gnvolun og søknad merkes: «23/87» .

S\\iillhg søknad sendes til: Per sona\S8ksjonen Norwegian Contractors. Hallet 45,1320 Stabekk, . >


,

.

..

c

"JEG TRODDE DET VAR MORSOMT" - JON OLAV (22)

18

DIREI(SJON6M U61KKEN

k ;:.rOl'"

l<al'\d*:~", ,, 'r~i.:~!,,

H.:-!! ~ .·",.",

:u -

~i)CO 1'9'S<oIj

N O KWAY

DIREKSJONSMUSIKKEN. skolens fremste beskytter og utøver av HORNALE aktiviteter ønsker ALLE nye studenter velkommen til Norges Høyskole for Musikk & Gags. DIR E KSJONSMUSIKKEN ser seg, tatt i betr*tning av tidens oljepriser, nødsaget til å ta inn nye medlemmer. NØDVENDiGE KVALIF IKASJONER: Søkerne bør i det minste ha sett et musikkinstrument (f.eks. gressklipper, trompet, fane, scooter, avsaga hagle etc. etc). Opptaket finner sted l,-rdag 5/8-87, nærmere info på ufag-

UKENS .. NOE FOR DEG?

KONTRAST som egen organisasjon kan være van skelig å defin ere I Men minste felles multiplum er at de aller fleste føler seg hjemme et sted til venstre for Konservativ Gruppering. KONTRAST har etterhvert utviklet seg til å bli et miljø for debatt, utveksling av tanker, og sist, men ikke minst et sosialt (!) samlingsforum. Av aktiviteter kan n evnes middagsrnøter på hylla, natteafe (der alle kan vise sine mer eller mindre skjulte talenter), studiesirkler og en tur til Kramboden hvert . semester. Følg med i BULLE og div. oppslag rundt omkring på skolen.

ALLE 1 ..KULLISTER MAMØTE MED PASS TIL FAD D ERTILDELIN GEN

bitreste:

O

Johan Fredrik Dahl ,(fotgjenger), 3000 spenn i BO-sone.

peneste: Torbjørn øye, e dru. (Bu lle fikk ikke tid til å ta bilde) . kjedeligste: Torbjørn øye, edru. gladest e:

Ole Johnny Øvretveit, over kalkulatorens inntreden i Opptaksnemda.

leder:

Rolv Assev (Bulle fikk ikke kortIl)

deiligs te:

Den brune lille kalde, med smal hals ... .

nummer: 35 nesten-nummer: Richard "Elvis" Jansen

Alle 1. kullister som har med pass møter på Hylla kl 1200 for innregistrering.

beste n ummer:

(inge~gode

nummer siste 30 døgn)

dårligs te nummer: Førstekullsbulle ' billigste:

K KU

Checkpoint Charlie's garderobe

største:

Heming Haugs hode tirsdag

elds t e :

Redaktør Mjølhus' vitser

lengste:

episode 111 i Dynastiet .

hardeste: forelesningska talogen

KONTRAST TRENGER DEG I

rudolf:

Styret/KONTRAST

Hess

vaktmester: Einar Stavrum

v/Ragna

Esselte Dymo AlS er en betydelig leverandør av forbruksartikler tit kontoret og til hjemmet. samt produkter til datamarkedet. Firmaet eftersøker en sterk kvafiletsprofi! innen alfe sine virksomheter: Fra starten i Norge f 1!ll9 har firmaet opplevet en sterk ekspansjon, /1985 ble produksjonsbedriften 1ST-PLAST kjøpt opp, og inngår som et datterselskap av Esselte DymaAlS. Vi forventer en omsetning på . 160 mil!. i 1981 _, Esselte Dyma inngår i det svensk-dominertestorkonsernet Esse/te som - er en av dets største og mest internasjonale virksomheter.

Vi søker Svæveru' -koret ble stiftet i 1950, og etablerte den gang sin uttrykksform gjennom kantatekunsten. En stil som gjennom årenes løp stadig har nådd nye høyder på vei utover det fullkomne. Disse orale verkene ispedd klingende akkorder (på gode dager) søker å belyse aktuelle tema gjennom vår egen SvæveraIe angrepsmåte. Kantatene er helt og holdent selvskrevne og egenhendig iscenesatt, og behandler bl.a. følgende tema: -Skole og utdanning -Helse og Sosialvesen -Skandalepressen -Ekstern profllering -Politi og fengselsvesen -Reise og ferieliv -Kampanje og holdningshysteri foruten -Industri og næringsliv.

Svæveru' -koret driver et omfattende underholdningsog turneliv for å dele sin muntre atmosfære med flest mulig. Vi synger ved de fleste større arrangementer rundt om i landet, men tar gjeme oppdrag i nærmiljøet og på de ytterste nøkne øer. Kort s agt er vi kanskje det ypperste underholdningsbidrag ved de fleste anledninger.

REGNSKA ArbeIdsoppgaver: - Daglig ledelse av regnskapsavdelingen - Rapportering ti! divisjon - Forbedredelseftilrettelegging av kvartals- og årsavstutning. - Vedlikehold og utvikling av økonomiske rutiner. Kvalifikasjoner: - Høyere økonomisk utdannelse - God erfaring i regnskapSarbeide og skatteregler

- Kjennskap til data (firmaet benytter IBM-S/36) - Kjennskap tI! bruk av PC - Engelsk·lmnnskaper (konsernspråk er engelsk) - Nøyaktighet og innsatsvilje er viktige egenskaper Vi tilbyr gode betingelser i et konsern med personlige utvik~ lingsmullgheter. Bedriften har pensjons- og forsikringsordninger,

Nærmere opplysninger om ; stillingen?

Ring Nils Arild Havre eller Gerd Laurendz 02-25 Tl SO Skriftlig søknad innen 11/9--87 Sendes: Esselte Dymo NS PersonaJavd. Ammerudveien 20 090208109 Søknad mrk. "Regnskapssjef»


"J EG TROR DET ER NOK" - LESER (67)

Håndball.

BI-NHH OSlO'*'BERGEN VÅRENS SPRØESTE EVENTYR Opplev "vårens sprøeste eventyr" med staf.kom. Hei og hopp alle 1.kullister og velkommen til oss her i Sandviken. Vi "eldre" og mer "garvede" stud: NHH-ere gleder oss til høsten og er spente på hva dere "ferskinger" kan tilføre miljøet. Særlig er vi i Staf.kom. begeistret når vi ser all den (mer eller mindre?) spreke ungdommen. (hm-hm) Noen opplysninger om oss og hva vi driver med: Hvert år arrangeres det altså stafett mellom NHH og BI (I år fra Oslo til Bergen) 3 heile dager til ende i midten av mai. Vi er 125 stk. studenter på hvert lag som etter mye gøy og sosialt samvær i løpet av vinteren har "rustet" oss for denne utfordringen. Poenget er at vi skal ha det MORO sammen. og det passser vel bra med litt avkobling før eksamenspresset starter fo r alvor . Stafettkomiten b estår av 7 stk. og for VSE-88 er det til d .d. plukket ut 6 h eldige. og vi h ar dermed l plass ledig for en l.kullist. Så. går du med planer om å engasjere deg i uten omfaglige aktiviteter så er det fritt fram fra l.frspark her og nå. Et verv i staf.kom. innebærer først og fremst at du får jobbe i en etterhvert godt sammensveiset gjeng. og vi satser på å oppnå god kontakt med "rivalgien[2;en" fra BI. Noe av vitsen med VSE er jo nettopp å b edre kontakten over "landegrensen". og da satser vi stort på det sosiale. Vi gleder oss til å høre fra deg som synes dette virker fristende. og vi ser også fram til å komme igang med fellestrening igjen. Følg med på idrettstavla u tenfor kantina og vi vil informere om h østens aktiviteter i staf.kom. Dere som kan tenke dere et verv som staf.kom. medlem: Kontakt oss via posthylla eller også gjerne personlig: vi er alltid ledige til å slå aven prat. HUSK: STAFE1T ER KUUUUULT. ...... .

Hei. har du lyst til å spille håndball men s d u gå r her p å ,NHH? I så fall er du hjertlig velkommen til å v ære m ed oss i NNHI . NHH I har to lag i kretsserien. et herrelag og et damelag. Herrelaget spiller i 5. divisjon. og i fjor havnet de litt nedenfor midten av tabellen. Damelaget rykket dessverre ned til 7. divisjon. men satser på å rykke opp igjen så fort som mulig. _ I tillegg til at vi sliter. svetter og har det gøy sammen på banen. skal vi ha det moro sammen utenfor banen. Dvs. at det i løpet av året blir festligheter og sammenkomster av forskjellig slag.

Så noen praktiske opplysn inger: Treningen for egår i Stem memyrs hallen. like inntil skolen . T r eningstider er i skrivende stund ikke fastsatt. men det vil komme oppslag så snart det er klart. Følg med på tavlen til Idrettsutvalget og på utgangsdøra i studentfløyen. Skulle det være noe du lurer på. er det bare å ta kontakt. Det kan du f.eks gj.øre ved å: -snakke med oss på ufagsaften -møte opp på treningen -snakke med eller legge lapp i posthyllen til Grete Winum. Roger Erlandsen eller Emma Smeland.

LØNNSKONTO

GIR DEG MYE MER ENNDUn FROM

ORIENTERING I løpet av høsten (sannsynligvis i slutten av september) vil o-gruppa her på NHH arrangere nybegynnerkurs. Kurset vil bli lagt opp slik at det passer bå de for de som kan litt og de som ikke kan noe om kart og kompass. I tillegg til at det er nyttig å kunne orientere. er det skikkelig moro. og en får mange fine turer i skogen. Derfor håper vi at mange benytter seg av dt;!:t;lne sjansen til å lære orientering. Flere opplYSninger om tid og sted vil komme på Idrettsutvalgets tavle og i Bulle. Ellers vil det i høst være hengt-ut poster i skogen bak Hatleberg og Stemmernyren. Postene vil bli bytta ut med j evne mellomrom. og oppslagstavler med påtegna poster vil henge på Idrettsutvalgets tavle. I oktober vil det bli arrangert NHH-mesterskap. Her vil det bli løyper og klasser b åde for aktive og trimmere. altså noe for enhver smak. . Skulle det være noe du lurer på angående o-gruppa. eller har du bare lyst på en o-prat. ta kontakt med Beth Nicolaysen eller med en av de andre o-løperne på NHH. o-gruppa

SPAREBANKEN LØNNSKONTO-BANKEN

19


K7-BULLETIN . I.

FØRSTEKULLSBULLE

· " ~

;

. t

l~ , l' \ \- \ ~.

VELKOMMEN.

K7 Bulletin nr 01 - høsten 1987  

ORDFØRER LISETH: "Nok utesteder, nå må vi heller få flere in -steder". Vi i Bulle akter å forfølge saken nærmere og kommer. tilbake med mer...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you