Page 1

BI8LJOTEKF;.XJj\) 1\0'.8 8 NOV.


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

RH0001759 N orges Hande lshøysk o le

er

Id leder ... 2 leserbrev ... 3 styreside ••• 4 eksamensangst ••• 5 valg ••• 6-9 ball ••• 10-11 raftopris ••• 12 FM-møtet ••• 13 P. Warren ••• 14-1 5 reversibelt ••• 16 NHH-Aid#94 ••• 17 i nfo ••• 18 div. • •• 19 iobbsenter ... 20 dow iones ••• 21 kultur ... 22 dikt ... 23 sidetiuefire ... 24

Svar til Ellen R Alstadheim

"Rødstrømper på NHH" Etter å ha lest Ellen R Alstadheims leserinnlegg, så føler jeg behovet for å rettferdiggjøre meg. I innlegget blir det rettet kvass kritikk mot meg og mine uttalelser om bøllekurs og kvinnefront. Jeg innrømmer at jeg kom med noen sterke utspill, men de var ikke ment som kritikk av hverken foredragsholder, kursdeltagere eller kvinnefronten. Meningen var at reportasjen skulle publisere bøllekurset som et vellykket og lærerikt kurs i tale- og presentasjons-teknikk for jenter ved NHH, arrangert av NSF. Den skulle derimot ikke mane til hverken diskusjon om kjønnsrollemønsteret, eller betydningen av kvinnefrontens innsats for ytterligere likestilling i samfunnet. Camilla Wille, NSF


HURRA, RØDSTRØMPER PÅ NHHI Da vi leste Gisle Bjugns artikkel i Bulle nr. 8 om "KviIUlefronten som messet på bøllekurs", begynte vi å lure på om vi hadde deltatt på samme kurs. Kanskje var artikkelen kun ment å være et eksempel på Bjugns dårlige form for humor? Likevel finner vi det på sin plass å komme med en del fakta-opplysninger angående foredragsholder og kursinnhold. Vi hadde en ganske aIUlerledes oppfatning av kurset og kursdeltakerne eIUl det som kom fram i artikkelen.

K7-Bulletin og reRen til å si nei (eller ja for den saks skyld). La meg begynne med et vanskelig

begrep: Pressefrihet. Bedre menn eIUl meg har debattert emnet siden Gutenbergs tid, og har alltid vært delt seg i to grupper: De som mener pressen skal få mene hva den vil, selv om det til tider kan virke støtende, og de som ønsker å beskytte seg selv og andre (kanskje først og fremst andre) mot det de mener er støtende. De to fraksjonene tilhører ingen bestemte politiske retninger; enkelte høyrefolk og ml're er skjønt enige om at pressen må sensureres, samtidig som det ropes "ulv-ulv" av andre i samme leir. Synet på pressefriheten går på tvers av politiske skillelinjer, og salig Sigurd Hoel hevdet i sin tid at skillelinjen går mellom liberalere og reaksjonære.

Mest reagerer vi på Bjugns holdninger (selv om disse får være hans problem). Bjugn lurte på om deltakerne (vi) "utviklet en strategi for absolutt samfunnsovertakelse og mannsutryddelse" . Hvis det er dette Bjugn tror er konsekvensen av liForeleser Bente Sikveland kommer kestillingsarbeid, bør han åpne øyIKKE fra KviIUlefronten, men formen hvordan vi skal holde et iIUl- nene og sette seg litt inn i kvinnelegg i en forsamling. Sikveland bevegelsens arbeid. opplyste innledningsvis at hun ville Bjugns spørsmål om "jentene på overdrive enkelte eksempler for . NHH ikke er i stand til å hevde seg klart å få fram poenget. Dette ble i miljøet" virker merkelig på oss. sagt så tydelig at det ikke burde Bjugn mener altså at en ressurssterk person er en person som hevder misforstås. seg i miljøet. Er da alle som ikke I følge billedteksten ble vi instruert hevder seg i miljøet ressurssvake i "angrep på kroppsspråk" (-hvor- personer? dan kan forresten det gjøres?!?). Dette stemmer ikke. Bildet illus- Vi setter også et spørsmålstegn ved trerer hvordan vi kan distansere oss innholdet i artikkelen. De som står fra usaklig argumentasjon - et tenkt for "null KviIUlefront" må implisitt avstandsforhold mellom en selv og være mot alt KviIUlefronten står for og arbeider for. Ønsker en å se på den man diskuterer med.

liberalerne ønsker en mest mulig fri presse. Ikke fordi de mener at pressen er så fantastisk, det er bare det at alternativet, en styrt, er så meget verre. De reaksjonære derimot, har aldri vært tilhengere aven fri presse. Om det er fordi de ønsker å beskytte de uopplyste mot skumle krefter i samfuIUlet, eller bare holde dem uopplyste, det går ut på ett; pressen må styres. Thomas FrantSvold har i Bulle nr. 9 erklært at det faller ham tungt for brystet at en bulleredaktør kan tillate seg å si Nei til EU på lederplass. Han argumenterer med at han har: -møtt sterke reaksjoner på hvordan "Bulletin" og Vik har opptrådt i saken. Det er en tåpelig påstand. Det faktum at folk misliker hva Bulle skriver, er ikke et valid argument, uansett hvor mange de måtte være. Bulle kan mene hva

den vil, vi har ytringsfrihet her i landet. Bulle er en avis, og det er redaktøren som er ansvarlig for innholdet, ikke NHHS. -Stopp der, vil noen kanskje si. -Er det ikke slik at NHHS er økonomisk ansvarlig i injuriesaker og lignende? Det er så, men en lederartikkel om EU faller ikke iIUlenfor disse rammene. Injurier, ikke meningsytringer, er som kjent forutsetningen for injuriesøksmål. I fjor ble temaet etikkundervisning tatt opp på lederplass, og Bulle ble kritisert for ikke å ha fått fullmakt av FM til å ta opp temaet. Det betegnende var at denne kritikken kom fra de som var uenige med innholdet i bullelederen. Frantsvold skriver: -Poenget er at studentforeningen ikke ønsker å ta standpunkt i EU-saken, og da er det uhørt at organet for studentforeningen

seg selv som rimelig sammfunnsengasjert kviIUle i dag, bør en være i stand til å se på KviIUlefronten som en organisasjon som arbeider for alle kviIUlers rettigheter. Hvor langt hadde likestillingsarbeidet kommet om ikke KviIUlefronten hadde eksistert? Vi er også klar over at det iIUlenfor KviIUlefronten finnes ekstreme grupperinger slik det finnes i mange organisasjoner. Vi lurer på om intervjuobjektet ble selektivt utvalgt på gruIUl av sin åpenbare umodenhet. Vi velger å tro at hun er blitt brukt for å støtte opp om Bjugns totale mangel på respekt for kviIUlebevegelsen. Til foredragsholder Bente Sikveland vil vi rette en stor takk for et engasjerende og meget lærerikt kurs. Sissel Work,iIUl og Kristin Strømmen

gjør det på lederplass ... Bulle skriver ukentlig om saker NHHS ikke ønsker å ta standpunkt til, og avisen har gjort det i alle år. Hvis FM alene skal definere hva som skal diskuteres og menes her i foreningen er vi på god vei iIUl i reaksjonen. Om diktatoren er alene, eller om vi har en junta på syttifem personer, det spiller liten rolle. Frantsvolds artikkel miIlller et ~y eventyrene om Espen Askeladd. Som Per og Pål da de skulle bygge skip og bare fikk trau, trau og atter trau, skriver Frantsvold seg mørkebrun uten å prestere aIUlet eIUl å si at Bulle bør holde kjeft, kjeft og atter kjeft, om redaksjonen ikke mener det samme som ham. Svein Hedeis, femtekullist

Kl Bulletin 10. november 1994 nr. l O ....


Erlend 'oppegard

(fu-se. a1te ) Evalueringsresultat Fagutvalget har endeleg fått evalueringsresultata frå våren 1994. Desse resultata vart drøfta i Programutvalget i siviløkonomstudiet i oktober. Etter eit Kollegievedtak skal evalueringsresultata ikkje offentleggjerast, men eg vil allikevel knytta nokre kommentarar til dei. Dei aller fleste kursa har fått akseptable karakterar, med enkelte unntak som Fagutvalget vil følga ekstra nøye opp når neste vårsemester tek til. Jamt over kjem kursa i gamle 2. avdeling litt betre ut enn kursa i gamle 1. avdeling. Det er eit generelt trekk både i 1. og 2. avdeling at karakterane er høgast på dei spørsmåla som gjeld førelesarane og deira prestasjonar. I 1. avdeling får gruppeundervisninga, gjesteførelesingane og innleveringsoppgåvene dårlegast karakter, medan det i 2. avdeling er pensumlitteraturen som kjem dårlegast ut.

Sis os

Førelesarprisen Fagutvalget og Styret delte på haustballet ut studentane sin førelesarpris til Tom Colbjømsen. Gratulerer! Prisen viser kor at me set stor pris på at førelesarar gjer ein spesiell innsats for god undervisning. Dette kan du lesa meir om ein annan stad i Bulle.

Innføring i bed. analog Bed. anal I i gammal studieplan Kollegiet vedtok på tirsdag at det skal vera mogleg å ta eksamen i innføringskurset i Be . analog i Bed. anal I samstundes dette semesteret, for å gjera det lettare for dei som er det siste kullet i gammal 1. avdeling.

REVISORER TIL NHHS Styret NHHS søker etter 2 revisorer til å revidere Styrenes uutholdelige fortreHelighet •••• (leserinnlegg) Under årets høstball ble det fra styrets side gjennomført en rekke overrekkelser av medaljer, priser, ordener o.l. Styret/FU hadde overrekkelse av "Beste foreleser" -pris, styret gjeninnførte en gammel kremmer-orden, og disse utdelingene gled forsåvidt greit inn i programmet. Parodien begynte først når "Styrets Medaljer" skulle deles ut. Årets styre overrakte medaljer til fjorårets styre for glimrende innsats, og sistnevnte takket pent og benyttet anledningen til å takke årets styre for en glimrende innsats så langt og så videre, og så videre. Jeg er fullstendig enig i at både fjorårets og årets styre gjorde/gjør en god jobb; all ære til dem for det. Men når styret velger å legge slag på så mye tid i et allerede tettpakket program for å,

Kl Bulletin 10. november1994 nr. l O

satt litt på spissen, fråtse i styrevervets fortreffelighet, blir det hele en tanke patetisk. Høstballet er et arrangement i regi av KKU (som etter min mening hadde fortjent både tre og fire medaljer dette semesteret), men dette virket det som styret i all sin selvopptatthet hadde glemt. Heldigvis fikk en tidligere leder i styret tid til, i en bisetning mellom alle styretakksigelsene, å takke KKU for et vel gjennomført arrangement. Men betegnende nok ble vedkommende ex-leder så opptatt med takksigelser til dagens styre at da hun skulle holde takk-for-maten tale noe senere, glemte hun rett og slett å nevne maten. Dette innlegget ble nok noe krassere enn jeg først hadde planlagt, men jeg vil allikevel stå inne for det som er sagt; Et høstball skal være en høytidelig affære, gjeme med overrekkelser av medaljer og liknende, men la oss for all del

NHHS sitt regnskap for

1994. Lønn etter avtale. Interesserte bes ta kontakt med Hildegunn i Styret innen 20. november. (Styrets posthylle eller tlf.

55-959456) styre unna en utvikling der Høstballet blir en orgie i nåværende og tidligere styrers fortreffelighet. Jon Gulbraar, 3.kull


uff. Semesteret b egynner jo alltid så greit. Man kjøper p ensum b ø kene i god tid før forelesn ingene og setter igang å lese. Før forelesningene i det hele tatt h ar begynt har man lest et - 1 - helt kapittel i pensum, og føler seg helt sjef. Dette semesteret skal man virkelig knuse til! Så er det plutselig november, og man

allerede sjekket om det er ledig plass på flyet hjem på fredag. Men det ville jo være litt dumt å kutte ut. Så du flytter inn på Merino. Etter en uke med tre kollokvier om dagen, er nakken helt stiv. Etter ytterligere en uke kommer senebetennelsen i armen som vanlig til-

Eksamen. Bare tanken kan gi en gysninger. Om en ukes tid setter maset igang igjen. Man deriverer seg gjennom nettene, ringer hjem til Mamma hver kveld og angrer bittert på at man gjentatte ganger har latt seg friste til åoppsøke Klubben. har egentlig ikke lest særlig mer enn det ene kapittelet i august. Det samme ser ut til å skje hver gang eksamen kommer på enkelte av oss som julekvelden på kjerringa. Bunkene med fagbøker fortoner seg som ubestigelige fjelltopper, og på Merino partiellderiverer de flinke i krokene. "Alle" kan mer enn deg, og du kommer selvfølgelig til å stryke. Du begynner å lure på om du har valgt rett studium, og har

Herr Redaktør Tom Jensen prøver i Bulle nr 9 å få sine medstudenter til å våkne opp. Han etterlyser det ekte engasjementet blandt sine medstudenter, og utbasunerer selvsikkert sin forakt overfor tradisjonelle aktiviteter i skolens studentforening. Han påstår at den aktivitet som foregår i foreninge kun kommer i stand fordi næringslivet ønsker såkalt engasjerte studenter. Nå forstår jeg Jensens innlegg som et forsøk på å heve debatten over den om oppslutningen til skolens utenomfaglige aktiviteter, men heller se på studentenes generelle rolle i samfunnet. Diskusjonen om hvorvidt Stud.NHH kun engasjerer seg fordi næringslivet ønsker det får andre ta. Tom Jensen starter i sitt innlegg med et historisk tilbakeblikk hvor han minnes studentenes tidligere engasjement, og hvordan han beundret disse veltalende og bevisste menneskene. Tom er ikke blandt de som trekker gjennomsnittsalderen på studiet opp. Det vil si at unge Tom begynte å bli bevisst omverdenes tanker og aktiviteter en gang på 8O-tallet; på samme tidspunkt som undertegnede. Men som

bake, og alt er som det pleier. Må skrive sammendrag, skjønner du. Og så skriver du i vei. Armen verker, hodet verker, og du har ikke spist annet enn brødskiver på to uker. Huden begynner å bli sånn passe gustengrå, du har tross alt ikke sett dagslys på to uker. Det er mørkt ute når du krabber ned fra Hatleberg om morgenen og mørkt når du kommer hjem. Så kommer drømmene. Du kjefter

jevnaldrende har jeg problemer med å kjenne meg igj~n. Den .ideologiske debatten var stort sett. død. De røde horder på landets læresteder var begynt å ta selvkritikk, og begynte så smått å vende tilbake fra selvpålagt proletarisering. Jeg håper og tror at dette ikke var unge Toms idealer. Hvor ble det av 80-tallet? Politisering av studentaktevitet og ideologi var stort sett fraværende . Høyrebølge skyllet over landet, og her på skolen smalt champagnekorkene i taket selv på ukedager. Det kunne jo bare gå en vei, selv om miljø-bevegelsen og andre postrnaterielle verdier kom på dagsordenen. Men det var ikke utelukkende studenter som stod som premissleverandører. De såkalte postmaterialistene på 80-tallet var stort sett ikke studenter, men gamle raddiser som etterhvert var etablerte og ønsket seg en grønnere (event. lilla) og mykere fremtid for seg og sine barn. Virkelighetsoppfatningen er subjektiv, men salig Obstfelders ord i siste del av diktet "Jeg ser" faller meg inn når jeg leser Jensens innlegg. "Jeg ser, jeg ser ...Jeg er visst kommet på en feil klode! Her er så undeligt... Tom må ha

opp samboeren i søvne når han legger seg på feil akse i sengen, og finner ikke telefonen fordi den står på en annen rand enn den du er på. Stens holt løper etter deg og skyter strikk, Peder Ås truer med å RISK-regulere deg, og Frau Sirnonæs holder lange foredrag om ørretens gytevaner på tysk. Du er på randen av sammenbrudd. Får ikke sove om natten, og om dagen leser du som en hest. (Tatt i betraktning at hester sjelden kan lese, så kan det neppe bli så veldig effektivt i lengden?) I uken før eksamen får du panikk.

Klarer ikke lenger å gå ned på Merino fordi du blir så stresset av å se "alle andre" lese. Kollokviene kutter du ut, du vil bare ikke vite hvor mye de andre kan. Kvelden før eksamen gråter du tre timer i telefonen til fjerntakst, og kan absolutt ingen ting. Kjøper deg en Smil og

blitt uendelig skuffet når bildet av idealstudenten ikke oppfylles. Hva skjer idag? Ungdommen mangler verdier og ideal. Intet nytt under solen. Dette er blitt hevdet av foreldregenerasjonen siden de gamle grekerne betraktet ungdommens oppførsel. Etikk og filosofi blir betegnet som 90-årnes rock&roll. Dagens unge, oss, lengter etter faste holdepunkter i tilværelsen, hvor komme vi fra, hvor går vi? Og ikke minst, hvem bestemmer hvor vi går? De studentdemonstrasjoner og såkalte opprør vi nå er vitne til er økonomisk begrunnet. Studentenes økonomiske vilkår forringes. Vår generasjon vil sannsynligvis være den første til å oppleve en lavere levestandar en våre foreldre. Det vil bli satt spørsmål med velferdsstaten. Skal den universelle modellen endres til å bli behovsprøvet. Vil dette føre til dypere skiller i befolkningen? De som trenger barnetrygd eller sosialstønad for å få endene til å møtes, og de som ordner

en Cola, og sjekker hvilken dato eksamen pleier å falle på i ·vårsemesteret. "Det ææær no æn halv timæ igjæn av eksamænstidæn ... " Stemmen høres ut som den kommer rett fra graven. Det er Dagens Sjefsovermestereksamensvakt som taler. Han, det er nemlig alltid en mann, er den heldige som har blitt utpekt til å komme med dette dystre budskapet. En halv time igjen, med andre order man fortapt. Diskret kikker man seg rundt. Har ikke han der bedt om innføringsark påfallende mange ganger? Hvordan har hun der tid til å gå på do?· En halv time senere blir pennen revet ut av hånden på deg. Det er over! Eksamen kan virke grusomt, men man overlever som regel. Lykke til!

de1k1assen i den tredje verden, eller skal vi forsake noen av våre materielle verdier i solidaritet for å unngå fullstendig økologisk sammenbrudd. Spørsmålene er flere enn svarene, og for å sitere en av våre gamle helter: Mit kall er ei at svare, kun at spørge? Dersom Tom Jensen kunne fortelle oss hva han ser i krystall-kulen, istedenfor å komme med sure oppstøt mot sine medstudenter kan muligens dette være en start på en interessant debatt. Jeg er helt enig at vi som økonomistudenter burde kunne komme med vektige debattinnlegg. Med konstruktive forslag kan muligens en debatt initieres, og unge Toms drøm om å komme frem i rampelyset for å bli beundret og være ideal for fremtidens generasjoner bli realisert. Odd Arild Espedal, ill kull (av plasshensyn måtte brevet kortes noe. Red.)

G V ~~V:·n::d~:'; I.eseri nnlegg

seg på egenhånd med private

forbilde for den økende mid-

_

_

1<7 Bulletin 10. november 1994 nr. l O ...

,

• <, .. 'o:

't',..~~.,.

_ ...

'W'

1

.><-",,",


Valgshow

Spe tak I

I

-

av Gisle Bjugn

.. hyllest til Gallupkorpset Ikke nok med at studentene hadde slitt seg gjennom nok en hard uke, men jaggu måtte de ikke stemme inn diverse styre- og stellkandidater også sent fredag ettermiddag. Dette høres kanskje leit og trist ut'rnen ,

~Nar,~det,:; sli k?liNei ··;(fg~'}t'fdet~

Høydepunkter Underholdningens neste høydehadde et dyktig Gallupkorps ,~ . punkt var det nye KKUs presentaskylden for. De satte sjon av et Irskinspirert rockeband. Dette var ens ærend plukket opp sammen et glimrende show fra Lærerhøgskolen, og sørget for som til og med fikk de ver- et engasjerende musikalsk trykk. Det nye KKU sørget også for sponste lesehestene i høyeste set juleøl fra Hansa. Dette populære tiltaket ble rimelig raskt tømt, galoppen. og stemningen desto bedre. De etter hvert så tradisjonelle sketsjene om "barnehager" og "tittentei" ble - Det beste valgshowet på flere år. smeltet sammen til en, og vellykDette var bare en av mange rosende ket fremført av Ellen og Jon i det kommentarer etter arrangementet. nye UKE-styret. Videre fikk publiShowet hadde alt fra høykulturell kum oppleve estetiske, mindre esdiktlesning til glad amatørsang. tetiske, vulgære og absolutt ikke Opptakten var Gallupkorpsets an- blyge numre fra ulike kandidater. komst. Denne kreative klikken, som Rock In' roll profllerte seg som V-gjengen, åpnet med en videovisning som kom- Et lokalt band fIkk sin debut denne kvelden. binert med deres "Blurp", en ankomst opp av gruoge:nntert gulvet, ga inntrykk gruppe beav at de spaserte cc stående av rett ut av filmen. 16-åringer, Den påfølgende måtte betale presentasjonen av sin suksess valgkandidater med flere med tilhørende oppgaver for kvelden var grei nok. ekstralåter. De overgikk til gangs Dog, to ukevideoer med innlagt husbandet, som det ikke skal kimspoling bremset fremdriften. "'""·~"A';":ff;~·'''''':-''''·~''~':\.~}~''''~'~

Det beste valgshowet på flere år »

K7 Bulletin l O. november 1 994

nr. l O

ses av. Det vitner bare om riktig publikum til riktig musikk. Modenhet Fra umoden fremføring til moden kunst. De beviste at de kunne mer enn å forelese, Gerda Moter-Erik-

sen og Knut Boye. De to populære foreleserne fremførte hvert sitt dikt til stor applaus. Gerda fremførte sin tyske tekst, som av språklige årsaker bare edru tysksstudenter og vanlig berusede kunne forstå. Knut hadde tatt for seg et mer kortfattet


.

Valgshow

• Varmt I

klubben av Arild Andersen Hot Club de Norvege er kanskje mest kjent som pauseinnslag på NRK, og gruppen består av fire menn som alle har kommet godt opp i årene. De hadde altså alle odds i mot seg da de entret scenen foran et feststemt publikum som kom rett fra valgshow. Men de gamle er som kjent fortsatt eldst. Hot Club de Norvege tilhører nemlig eliten i jazz-miljøet i Norge, noe de til fulle beviste på fredag. Musikalsk sett er fredagens konsert noe av det absolutt ypperste som er blitt vist på denne skolen. Og det sier ikke lite!

og abstrakt verk, som av naturlige årsaker bare fulle folk fattet.

Sex Et av kandidat-temaene til hytteutvalget var "Blue Oyster Bar". Dette medførte blotting av multiseksuelle legninger, hvor lær og pisk var noen publikums gleder. Det må legges til at de litt over

Individuelle ferdigheter Selv om Hot Club de Norvege er et utrolig samspilt band, der fiolinisten som har vært med i åtte år blir kalt for nykommer, er det først og fremst de individuelle ferdighetene som skiller dem fra andre grupper. På mange av soloene som ble fremført ble publikum bare stående og måpe. Det var 9,5 sekunder på 100 meter, 20 i stil og 6,0 i kunstnerisk utførelse på en gang. Fingrene løp over strengene med en utrolig hurtighet, presisjon og følsomhet. Man trodde nesten det var fysisk umulig for middelaldrende fingre å bevege seg på den måten. I tur og orden flkk band-medlemmene bril-

jere på instrumentene sine. Spesielt]on larsen på gitar var helt fenomenal.

Etter valgshowet på fredag bød KKU på valgflesk i klubben. Og det var skikkelig snadder! Hot Club de Norvege holdt publikum i sin hule hånd under hele settet, som utviklet seg til åbli en virkelig musikkopplevelse etterhvert.

Tanta

til Beate Repertoaret bestod av alt mellom russiske ballader fra 1700-tallet og Django Reinhardt, og stemningen steg til over kokepunktet da gruppen fremførte "Tanta til Beate" som ekstranummer. Det eneste som trekker hovedinntrykket noe ned er at det til tider var vel mye støy i Klubben, noe musikerne på scenen

Stillingen, men "ka gjør no det" på en slik

tohundre velgerne som hadde gledet seg til sadomasochistiske hytteturer ble skuffet. Som kjent ble "Rekreatørene" valgt, noe som kan medføre inntektsgivende gigolo-turer, skal vi tro deres sangfremførelse.

Vold Ellers må Bjørge Grimholts fremføring av den klassiske smørlåten "Teddybear" nevnes. Iført brylog glitter, avslørte han en voldsom selvrealisering. UKEstyret fremførte også den nye UKEhiten til voldsom applaus. Mest voldelig var nok likevel avslutningen av showet. I innleid sumo-utstyr, måtte kollegiekandidatene Espen Kristiansen og Svein Høgset sloss om stemmene. Dette endte uavgjort, ikke så ulikt valgresultatet (omvalg).

EU eller UE? En saklig usaklighet ble begått av Espen Kristiansen. Hans omvendte EU-debatt med ledere i lokale EUog IkkeEU-organisasjoner skapte utstrakt humring i salen. De respektive lederne måtte forsvare motstanderens syn, hvilket medførte lattermild og snever argumentasjon. Feiring av I l Byen I l Det må innrømmes at det var ekstra deilig å være bergenser i Bergen denne kvelden. Ikke nok med at vi er flinke til å feire oss selv, men når endog østlendingene gjør det, da er det bare å konstatere vår overlegenhet. Vår nye EDB-ansvarlig, østlendingen Christian Nybø,

dessverre virket litt plaget av. Klubben fungerer veldig godt til slike intimkonserter, men det er en ulempe at det spilles biljard bare et par meter fra scenen. Men summa summarum: En innertier for KKU.

fremførte "Bergenssangen" overraskende bra. I tillegg fremsto den nye lederen for UKEstyret, Odd Eilert Mjellem, som en kopi av Ole Paus med hans "buekorpsgutt" . Ikke nok med dette. Alle bergenseres, og ikke minst alle Brannsupporteres, kjære Stillingen tok turen innom. En noe uvøren handling begått av

En gang til Selv om det ble omvalg for bl.a. kollegiet, innebærer det dessverre ikke at vi får nytt valgshow før til neste år. Med så mange nye og gamle ressurser vel på plass i ulike styrer og stell, blir nok ventetiden meningsfull likevel.

Kl Bulletin 10. november 1994 nr. 10


Bygger p6 Av Kietil Bøhn •

gamle tradisioner

- Ett kjernestyre skal sørge for kon-

tinuiteten i det arbeidet som legges ned i studentforeningen. Derfor ser vi på det som vår oppgave å videreføre de prosjektene som allerede er iverksatt, sier den nye lederen Mona Oldeide. Med seg i styret har hun fått: Sverre Sand (Fagpolitisk ansvarlig), Trond Arve Stamnes (0konomiansvarlig), Paul Erik Hattestad (Studentpolitisk ansvarlig), Stine Solheim (Intemansvarlig) og TorKildal (Eksternansvarlig), som sammen skal dra det tyngste lasset i studentforeningen i 1995.

INGEN VENNEFLOKK -Vi er ingen typisk venneflokk, men det tror jeg bare kan være en fordel, sier Mona Oldeide, og gir følgende forklaring: -Med bakgrunn fra litt forskjellige miljøer på skolen\ tror jeg vi vil ha større muligheter til å oppfatte signaler fra våre medstudenter, enn om vi alle skulle omgåes de samme menneskene. Kjennskap til hverandre får vi igjennom den jobben vi er satt til å gjøre. Selve jobben er å trekke retnings-

linjer for alle underutvalgene, samt veilede og koordinere all studentaktivitet i regi av NHHS. Styret skal også representere NHHS utenfor NHH. Ett viktig stikkord i så måte vil være kommuniksjon og sammarbeid. I likhet med det nye ukestyret skulle også Hallingkast ha den erfaringen som trengs for å gjøre jobben. De seks nevner raskt opp UKEN, Symposiet, KKU, Stafett-komiteen og en hel rekke andre underutvalg, som de selv har hatt engasjement i tidligere. Det lover godt, for de oppga-

vene som må løses i 1995 blir sikkert ikke mindre enn de har vært . tidligere. -Det nye Kvarteret er et spennende prosjekt. Når det står ferdig må NHHS finne ut hvilke muligheter det gir oss, og hvordan vi best kan sammarbeide med studentene på høyden, sier de seks styremedlemmene i Hallingkast. Det er imidlertid først i de senere ukene at Hallingkast alternativet, som også var det eneste som stilte til valg, har fått den formen det hadde sist fredag.

KJENNE EnER

..aa' t!ME-

. &. ø4l ~~ ~G HERRE..,. FRiSØR + SOLARIUM Innehaver: Wenche Sande

Ved Skostredet 6, ved Mekka 5000 Bergen. Tlf: (05);324350 Vi vil gjerne

~i

et tilhud til alle studelIteIle :

HERREKLIPP KUN KR

95,· DAMEKLIPP KUN I<II! -1 20,· " Ve1lUxst ta med ,\,tudenthev;s

-J eg hadde tenkt igjennom jobben tidligere, men det var først i høst at ~ jeg bestemte meg for å stille. En av ~. ~ motivasjonskildene var at det virket som om interessen for årets valg i Trenger du fotoutstyr? var usedvanlig liten, ler Mona Oldeide, sem først henvendte seg til Sverre Sanå. Siden har resten av Hallingkast kommet til underveis, og nå gleder alle seg til å ta fatt på jobben etter nyttår. -Man kan sikkert finne tusen unnNygaten 9 skyldninger for ikke å ta et verv i Ttf. 55 31 62 15 _ studentforeningen. Det viktigste er if~ØØIlIlIlIlIlIlIlRIIII~~ imidlertid at man kjenner etter om man har lyst, og får en positivt svar. Det har vi fått!

/11111111111111111111 (1III I

Gå til

Ur og Foto A.S

.


."

UKEN

. ~96

.

-

Odd

Agurken

ile -valg ?

el Av !Geni . B,hn UKEN 1996 blir på mange måter ett meget viktigt og svært kritisk arrangement for uketradisjonen og NHH. Viktig fordi det er 50 år siden det første gange n ble arrangert en studenteruke i Bergen, og kritisk fordi vi nå har fått en konkurrent eller en samarbeidspartner i sentrum. For det er nettopp det som er det store 100. 000 kroners spørsmålet. Skal vi innlede ett samarbeid med Kvarteret, eller skal vi velge å fortsette å stå alene?

TAR KONTAKT -Kvarteret har sagt at de ønsker å arrangere en studenteruke i Bergen. Det må vi forholde oss til, og vi kommer derfor til å ta kontakt med dem slik at vi kan fmne en samarbeidsform som gavner begge parter, sier Odd Eilert Mjellem. Etter bare noen timer i sjefsstolen er det vel heller ikke særlig mye mer som kan bli sagt om den saken. Det er imidlertid ingen tvil om at UKENs forhold til Kvarteret vil være et av ukestyrets viktigste oppgaver de neste 18 månedene. I siste

Valg

instans også Foreningsmøtet, som har myndighet til eventuelt å forandre UKENs rammebetingelser. UKENs form og innhold er det imidlertid det nye ukestyret som har ansvaret for, og Odd Eilert & Co. har allerede gjort noen refleksjoner om hva som bør gjøres. -Vi vurderer å utvide UKEN til fire helger etter modell av UKA på Ås og i Trondheim. Da kan vi unngå arrangementer på de dårligste dagene, som tradisjonelt sett har vært søndager, mandager og tirsdager. -Det tror vi vil øke UKENs sjanser til å dra folk til huset, og gi oss større økonomisk handlefrihet. Konseptet vil imidlertid bli slik vi er vant til å se det, sier den nye ukesjefen, som

også denne gangen vil forsøke å gi UKEN ett Bergens preg.

LÆ.RE AV FEIL -Bergensere ser ikke på NHH som en bergensk institusjon. Det tror jeg skyldes at de bergenserene som går på skolen iJcke er like flinke til å engasjere seg i studentaktiviteter som resten av studentmasse, sier 22åringen, som har tråkket sine barnesko i Sandvikens Bataljon. For uinvidde er det et buekorps! Mjellem tror d et skyldes at de bergenserene som går på NHH allerede har et miljø utenom skolen når de begynner på sitt studie. Derfor ønsker han at flere bergensere ser på UKEN 1996, som en sjanse til å forandre NHHs renome i Bergen. Med seg i det forsøket har han Ellen Therese' Kjær (Revysjef), Øyvind Solvang (Arrangementssjef), Stein Erik Myhre (Markedssjef), Pål Eide (Salgssjef) og Jon Stang Volden (Generalsekr.), som ihvertfall burde kunne gi styret den erfaringsmessige balasten det trenger. -Vi var alle med på UKEN 1994, og vil derfor bruke de erfaringene vi har derfra i vårt videre arbeid . Vi ~

-~,.,.

'-~'t~"'-'

~.

vil også forsøke å hente inn impulser fra tidligere Ukestyrer samtidig som vi prøver å unngå de fellene som de eventuelt har gått i, sier Odd Eilert Mjellem. For UKEN 1994 sin del må jo det utVilsomt sies å være det økonomiske resultatet. 70000 i overskudd er ingeting å rope hurra for, og da er det kanskje ikke så rart at Odd Eilert Mjellem fremdeles mangler en Øko-ansvarlig til UKEN 1996. ':t~::.t~,~~

. . ".

~~-

~'-

, , " < \ c '"

<

~ ~~~7~:r.""''''' '. ~ 'fJ:t~§ifl':~y..

~~', ~ulle'in"'> l d. rioveQ,b~r " ~","">,,, ~...".., . . . . . . ~~(,.

r~"'\:'4~

;. __

>r"<':O,~""",_

~v

9,fJ8r.iM?,.

___ # r .. ,,~

7:

~ __ ,,"_ 4"~


•Gt .--

Il

.a

•ut O

Z

AvLarsK Andreassen

blem, da det var mengder av tilbud. Og siden kvelden var så godt igang, så var det ingen grunn til å gi seg før det var lyst igjenn. Da var det og hive seg på telefonen og prøve å samle troppene, før turen gikk til SAS-hotellet og frokost. Det kaller man en helaften.

Takk til KKU Lørdag 29.oktober klokken 1900 styret ut medaljer til personer som presis var det mottagelse av NHH- . spesielt har utmerket seg i NHHS. I studenter i vestibylen på Hotel tillegg har FU innstiftet en ForeleserNorge. At vi skulle være presis var pris, og denne ble også utdelt. eksplisitt fremhevet på forhånd, for Studentenes det sittende KKU ville skape en stilForeleserpris 1994 full atmosfære rundt ballet. SelvfølgDenne ble tildelt Tom Colbjømsen, eli lykkes de fullt ut. institutt for organisasjonsfag. FU er svært fornøyd med den jobben han gjør. Det skjønner man av begrunMoHagelsen Alt fra første stund fIkk man inn- nelsen, som står på neste side. Uttrykk av at det var store endringer delingen er et prisverdig tiltak av fra fjordårets ball. I resepsjonen sto FU, og det er god grunn til å tro at alle de vakre kvinnene og de ny- denne skal hjelpe til å øke kvalitebarberte mennene , og i midten ten på undervisningen. holdt Optimum mottagelses-show. Dans Dette vakte stor oppsikt, og ikke minst gjestene ved hotellet ble po- Etter desseren var det dans, og BBB sitivt overrasket. Det stod en sverm spillte som alltid uovertruffent. flott. av japanere rundt, tydelig forbløf- Polonesen kom selvfølgelig først, og fet over opptrinnet. Det er svært det er alltid like morsomt å gå den. hyggelig å bli tatt imot på en slik Da kommer ballstemningen snikende. Etterhvert ble det svært så måte når man ankommer. høy stemning i salen, og timene bare forsvant på et blunk. Når klokMiddagen Kjøkkenet på Hotel Norge har ord ken var blitt nærmere ett var tiden på seg for å være flinke, og rettene for å dra i klubben, litt tidlig for vi fIkk servert smakte. Men det er mange sitt vedkommende. ikke det maten som gjør ballet til Nachspiel en suksess. Det er det gjestene som gjør. Passiaren gikk tidlig livlig rundt . Vel fremme i klubben ble ballet litt bordene. I tillegg så gjorde toast- mer uformelt, og jakten etter nachmasteren en utmerket jobb, han spiel intensiverte seg utover natten. hadde tydelig lært et og annet knep Det viste seg å ikke være noe pro-

Kl Bulletin 10. november1994 nr. l O

Jeg vil begynne å si at ballet var en

ubetinget suksess, og etter min mening trenger NHHS et stilfullt ball. Slik det ble arranget denne gangen, så sittet folk igjenn med et positivt minne i ettertid, og har lyst til å komme igjenn. Det er også helt klart med på å øke selvaktelsen til skolen. Jeg håper at KKU Høst'95 plukker opp hansken og gjør det til en tradisjon å legge ballet til et hotell.

~'4-~ f\?&

SNACKBAR

~

~

Tilbud til alle studenter!

- 15 % avslag ved fremvisning av studentbevis på alle middagsretter.

Hjemmelagde kjøttkaker. Steik med tilbehør. Steikt servelatpølse. Karbonader med løk. Vi har også hamburgere og hotdog etc. Dette er bare deler av vår meny, så ta turen innom oss. Vi har åpent • Mandag - Torsdag fra kl. 11.00 - 22.00 Fredagffa kl 11.00 - 20.00 Lørdag stengt Søndag fra kl 13.00 - 22.00 Tlf55256 1 55


FaguIYa gels foreleserpris ning, for eksempel doktorgrad, , Blant alle utdelingene på Høstballet lanserte studenter. Hvis en bare tar ut, Fagutvalget sin nyskapning; Foreleserprisen. gangspunkt i Blant skolens forelesere hadde en kandidat skilt klasseromsseg klart ut. Tom Colbjørnsen, professor ved Inundervisning, stitutt for Organisasjon, er årets.få~,eser1994; skal en ha tre '; o': ,~ulle slutter: seg til gratulante~e.Vi fikk.stoppet ",,~;' kurs pr. år. Er travel mann mellomto,møter;,forefkoi'tin...', ' ">: undervisning et t1-!~rt' :' . :< ~ ',.<' .,y_:;>:~:;" - ' -- ..-- - , , . ---' • nødvendig ,~, ervJu.,,,,. >,.,,~-, - : ..,' .. ' onde, noe en er ",,,,,.<' _. ~&_~'.1.;;~i:l'ii.~,·-;:...,·_·_~',.;:.:'~~-' ~,' • '~',:'," ,:,J,l-' pålagt å gjøre, ~~---~~ for å få lov til det Av OtlJ Bakken en har lyst til, nemlig å forske? Hva betyr det for deg å bli tildelt -Jeg synes undervisning er gøy. Når du driver med forskning, går det foreleserprisen? veldig lang tid før du får tilbake- Det er en enorm inspirasjon. Det melding på det du driver med. Du betyr nok mer enn man kanskje er klar over når man deler ut en pris kan sitte flere år med å file på en som dette. Jeg merket meg at jeg artikkel, du får den kanskje refufikk prisen fordi jeg stadig forsøker sert opptil flere ganger, før du enå forbedre meg. Prisen virker da delig får den publisert. Når du drisom en stimulans til å fortsette å ver med undervisning, får du derilegge stor vekt på undervisning og mot en veldig rask tilbakemelding. fortsette å ha en positiv dialog med Det som har slått meg, når man nå snakker om å få evaluering inn i studentene. mer systematiske former, er at det skjer en sånn spontan tilbakemelHvilke reaksjoner har du fått fra hele tiden. Hvis studentene ding dine kolleger, andre forelesere? begynner å snakke, tar frem aviser, - Det jeg har fått av reaksjoner er bare hyggelige gratulasjoner. Men eller hvis de slutter å komme på jeg har inntrykk åv at det legges forelesningen u(over i semesteret, merke til. Jeg tror det kan bidra til er det en veldig klar negativ tilbaå skape oppmerksomhet rundt un- kemelding. Det tror jeg de aller fleste forelesere legger veldig vekt dervisning. på. Tilsvarende er det u~rolig kjekt når det iår bra, ' når man får den positive kontakten, når man har øyekontakt, og føler at ideene fenger, da er det få ting som er som å undervise.

f,t':en

07.'~~~, :",:~·;~"i"'''·';{-~~··-'

En professorstilling er pålagt en fast andel undervisning. Hvor stor del er avhengig av hvordan en defmerer undervisning, en god del av undervisningen skjer i form av veiled-

',T"

'

Hva forsker du på nå? - Akkurat nå driver jeg på og avslutter et ganske stort prosjekt om organisering av Televerket. Ellers er vi nå igang med et stort forskningsprogram i samarbeid med Forskningsrådet som heter Bedriftsutvikling som skal pågå frem til år 2000. Dette er et prosjekt hvor n esten hele NHH-gruppen, deltar, i regi av SNF og AFF. Hvor tidlig er det nødvendig å stå

opp for å bli professor? - Vel, en arbeidsdag på 10 timer er vanlig, tenker jeg. Hvordan har du nådd dit du er i dag, bestemte du deg tidlig for å ta doktorgrad? - Jeg satte meg som mål å bli professor før jeg fylte 35. Det bestemte jeg meg for da jeg var i midten av tyveårene, da jeg begynte med sosiologi. Jeg greide det med 14 dager. Når det gjelder din egen studietid ved NHH, deltok du da i noen uteomfaglige aktiviteter? - Ganske mye, egentlig. Jeg satt i Fagutvalget, og drev med endel andre ting her i den forbindelse. Nå var dette en tid med veldig stor politisk aktivitet. Jeg deltok veldig mye i forskjellig typer aktivitet. Jeg var aktiv i SV på den tiden. Det er jeg ikke lenger. En frafallen radikaler? -Ja, forsåvidt, og fra partipolitisk arbeid i det hele tatt. Jeg synes parti-

FUs innstilling Tom Colbjømsen har over lengre tid utmerket seg som en foreleser med gode pedagogiske ferdigheter. I år har spesielt studentene på nye 2-avdeling kunnet nyte godt av hans evner på dette området. At han til tross for en rekke andre gjøremål prioriterer undervisning og undervisningskvalitet, verdsettes høyt av studentene. Åpenhjertig og aktivt søker Tom Colbjømsen kontinuerlig å forbedre sin pedagogikk, og å tilpasse den til nye studenter og nye fagplaner. Han fremstår som en person som hele tiden ønske~ å perfeksjonere seg, og tar derfor alltid studentenes meninger på alvor. Hans evne til å fange opp stemninger .og reaksjoner i sitt publikum betegnes som meget godt. Tom Colbjømsen er faglig meget

politikken mer og mer er i ferd med å nærme seg fagforeningarbeid. Jeg har stor respekt for alle som orker å drive med partipolitikk. Jeg tror vi trenger dem for å opprettholde ' demokratiet. Selv synes jeg det har blitt nærmest en tvangstrøye. Du opplevde EF-avstemningen i 1972 i et svært politisk miljø. Hvilken tilknytning til EU synes du ' Norge bør hai dag? - Personlig er jeg for medlemsskap, jeg var mot i 1972, så jeg har skiftet standpunkt i den saken også.

dyktig og sikker, men dette hindrer ham ikke i å kunne formidle budskapet sitt på en pedagogisk meget god måte. Hans evne til kommunikasjon kombinert med hans gode humør, virker meget motiverende på studentene. At han også er systematisk og strukturert i sine forelesninger, er til stor hjelp for studentene. Totalinntrykket av Tom Colbjørnsen er meget godt, og han utmerker seg derfor til prisvinner av Studentenes Foreleserpris. At et studentpanel til og med har fremhevet at den professorvitsfortellende professoren lukter godt, skulle vel bare understreke avgjørelsens tyngde. Gratulerer med Studen tenes Foreleserpris, profe ss or; Tom Colbjøm sen!

K7 Bulletin 10. november 1994 nr. l O


Raftoprisen 1994 av Arild Andersen Det var ikke mange studenter fra skolen tilstede under årets Raftaforelesning, og det er synd, for dette er et av arr angementene på skolen som får mest oppmerksomhet i media og ellers i samfunnet. Valgshowet som begynte like etter må nok ta mye av skylden for at så få stilte opp, men det virker dessverre som om interessen for utenrikspolitikk og menneskerettigheter ikke er det som interesserer stud.NHH aller mest. Media-suksess For det har vært stor interesse for prisen hos alle andre samfunnsbevisste grupper. Til tross for at prisutdelingen druknet litt i flykapringssaken, har den fått store oppslag i media. Både NRK og TV2 har viet prisen oppmerksomhet, og alle de store avisene har gitt den store oppslag. Særlig Bergens Tidende har vært flink . De har spandert flere helsides oppslag både på prisen og på kurdersaken generelt. Ung pris Carl Hofsli, studentenes representant i Rafto-stiftelsen, sier at de er litt usikre på hvor etablert prisen er blitt. Prisen ble delt ut for første gang i 1987.

På fredag ble årets Raftopris delt ut på den Nationale Scene. Barna til den fengslede kurderen Leyla Zana var kommet til Bergen for å motta prisen på morens vegne. Tidligere på dagen ble årets Rafto-forelesning avholdt i Aud. Max. Foreleser var statssekretær Jan Egeland i UD.

Men media-oppslagene har vært mye større i år enn i fjor, noe han mener kan skyldes selve saken. I fjor gikk prisen til det øst-timoriske folk, et folk få personer i Norge har et nært forhold til. Det har nok spilt inn at prisvinneren er fra Tyrkia, som er et NATO-land og dermed en av våre allierte. Han er også fornøyd med at norsk våpeneksport til Tyrkia er tatt opp i media. Problemområder Formålet med Rafto-prisen er å sette søkelyset på land hvor grupper blir utsatt for systematisk undertrykkelse. Prisen er derfor ikke bare ment å være en belønning til personer for en flott innsats, slik som storebror Nobels Fredspris har utviklet seg til å bli. I følge Carl Hofsli er det ikke prisen i seg selv som er det viktigste. Det vesentlige er at man klarer å

Kl Bulletin 10. november I 994 nr. 1O

skape oppmerksomhet om en sak. En pris vil aldri bety mer enn den oppmerksomheten den ska per, og det eventuelle internasjonale presset den kan sette i gang.

Søkelys på Burma Sist Rafto-stiftelsen virkelig fikk satt en sak på den internasjonale dags orde-

nen var da de fikk Vaclav Havel til å nominere Aung San Suu Kyi til Fredsprisen. Som sagt fikk hun prisen, og militærlederne i Burma har siden fått veldig mye oppmerksomhet fra internasjonale organer, noe de helt sikkert ikke setter så veldig mye pris på. Leyla Zana er i år forøvrig kandidat til å få Europaparlamentets Sakharovpris. Annonseringen vil skje i nærmeste fremtid. Dette burde være bevis for at spørsmålene Rafta-stiftelsen har tatt opp har internasjonal interesse.


Romfordeling på

Av: Andreas Vik

FM sist torsdag var selvsagt preget av valget. Klubben var mer enn fullsatt, og kvelden ble avsluttet av et maraton aven valgutspørring som ikke var over før siste h~eutvalg hadde sagt sitt ca. kl. 2•. 1tillegg til valgutspørring og instruksendring for IU og TG, skulle også den nyeromfordelinga diskuteres.

Tilbygget til NHHs hovedbygg Erik kokk som jo vil disponere kjøk("service-:-bygget") vil stå ferdig vå- kenet i nybygget. Resten av kjøkren 95. Bokhandelen, biblioteket og kenet skal gjøres om til et stilfullt aula-kantinen skal da flyttes dit. En sosialt lokale med tappekraner, sodel rom vil som følge av dette bli fakrok, ba~krakker m.m. frigjort, og NHHS har derfor nedsatt en komite som skal kartlegge Inngangen studentenes rombehovet. Forslaget Inngangen til studentfløyen vil få fra aulakomiteen vil være et større trafikk etter ombyggingen i høringsforslag fra studentene da og med at man her vil få en gjenhøyskolens administrasjon skal . nom gang til service-bygget. NHH gjøre den endelige romfordelingen. vil derfor sannsynligvis ruste opp Det ble derfor poengtert av både inngangen og vestibylen. kommiteen at dette kun var et forKontorlandskapet slag og at man derfor ikke må ta det som gitt at den ende- Komiteen ser for seg at alle konlige romfordelingen vil bli torlokaler kommer opp i første etasom den ble presentert for sjen mens, de sosiale lokalene skal være samlet i kjelleren. Det er derFM. Aulaer, . for ønskelig at kontorlandskapet NHHS ønsker at studentene blir utvidet innover i det som i dag i hovedsak skal få disponere er biblioteket, slik at kontor behoaulaen, men det er klart at vet i større grad kan bli dekket. den også i framtiden må Underutvalgene og enkelte intereskunne brukes til immatriku- seorganisasjoner vil få tildelt lokaleringer, eksamener, siv. øk. ler her. Planen er videre å dele Stumiddager og andre store ar- dia i tre . Her skal Uken og rangementer som skolen Næringslivssymposiet ha hvert sitt har. Man vil derfor legge kontor. Rommet vekt på at aulaen får et inte- i mellom disse riør som kan brukes både kontorene skal til konserter og eksamener brukes til møteog en lyssetting som er ko- rom, samtidig seligere enn i dag. Komiteen som Uken og mener det ville være mest Symposiet skal gunstig med en amfiløsning få disponere å la det man har i Aud. Max dette i sine mest i Ås. Videre ser man for seg hektiske perioat vindeltrappen kan fort- der. sette ned i klubben. Kjøkkenet ønsker man å gjøre minKielleren dre, men stort nok til å tåle Her skal det en enkel se rvering. Ved være party , større arrangementer må party, party som man allikevel ha hjelp fra det alltid har vært.

Det vil med nybygget bli frigjort et par rom bak styrkerommet, som i dag er lagerlokaler for biblioteket, og noen rom under dagens kjøkken, i tillegg til at Uken flytter opp. Forslaget fra komiteen går ut på å lage nye korrom av de som i dag ligger bak styrkerommet, utvide styrkerommet litt innover i dagens garderober, og altså gjøre garderobene litt mindre. Videre skal man bygge band-garderober under kjøkkenet med dusj og direkte tilgang til scenen. Dårlige garderobeforhold har nemlig tidligere vært et hovedankepunkt mot å arrangere konserter på NHH. Enstemmig Den store diskusjonen uteble, men den vil nok bli komme da den endelige fordelingen mellom underutvalgene skal tas. Imidlertid ble det poengtert fra korhold at komiteen bør utvides med et par medlemmer fra kormiljøet. Ingen hadde innvendinger mot å gi komiteen fullmakt til å gå inn i forhandling~r med administrasjonen.

Kl Bulletin 10.

november

1994

nr. 1O


Peter Warren har etterhvert blitt en slags kjendis innen børsmiljøet her i Norge, og det eksisterer det en del -myter omkring hans pertjson.'Blantannet sies det at ~~.ro~a~~~Q~n~~_·~.Pis.~.r".• ·, fo.nd. S- ~;:­

~m~gJ~rei!!I~!~~~,~!!.\~~;il~~~.~. :~

~baf ~runM"~a"t': såJermnanh"~ ,~.;g""""'~''f''}!~''<-~}!'''C;'!<~' ' ' ;' ' .;{$ ~niectet slil<f rYkte?~~'1;'i~:~4

I~~' ~~

,

.

- Jeg var yrkesmilitær i utlandet i tre år. Det er en sånn utdannelse som skal til. Disiplin, og da spesielt selvdisiplin, er det man trenger som profesjonell trader. I utlandet er disiplinen i militæret mye mer rigorøs enn her i Norge . Disiplinen gjør ikke nødvendigvis at jeg tjener mer eller mindre penger enn en annen trader, men jeg lukker iallfall ikke øynene når ting går til helvete. Jeg driver jo med flere sporter som inneholder det elementet også, hvor jeg ikke kan lukke øynene og hele tiden må forholde meg til risiko, ellers vil det få fatale konsekvenser. I slike sporter slår du deg ikke på kneet, du dør hvis du ikke forholder deg til risiko. Mange ganger skulle jeg gjeme skulle ha lukket øynene og bedt til høyere makter, men du vet at ting ikke er noe bedre når du lukker opp øynene igjen, de er heller 90% verre .

En he rre med ri Av Ingvild L lohansen

det på bilene. Jeg fant tidlig ut at det ikke var med skiftenøkkelen jeg kom til å hevde meg, så da er jeg avhengig av at andre skal ordnedet. Hver torsdag må du laste bilen på hengeren og kjøre til en sånn teknisk kontroll som holdes av NAF i Oslo, og der står du i kø, flere timer i kø, så må du hjem og laste av hengeren og det er et jævla mas! Du er jo engelskmann, likevel har du valgt å bosette deg i lille Norge. Hva er din tilknytning til kongeriket? - Foreldrene mine var i Den Britiske Ambassade i Oslo da jeg ble født. Så ble jeg puttet i en norsk barnehage for å lære språket - noe du lærer fort i en barnehage. Senere gjorde jeg unna både ungdomsskole og gymnas i Norge før jeg bestemte meg for å .søke en militær karriere i utlandet. Jeg har bodd mer i Norge enn jeg har bodd noe annet sted, men jeg tenker fortsatt på engelsk. Finansmarkedet i Norge er jo ikke akkurat det største i verde n . Hvorfor valgte du å jobbe Norge?

Et av ryktene sier at du har vært i Fremmedlegionen. -Jeg tilhørte en spesialavdeling av den britiske hær. Det er egentlig alt jeg kommer til å si om akkurat det. Hvilke sporter holder du på med? - Mye av det er ting som henger igjen fra fra militæret, men som jeg har drevet med sivilt etterpå. Jeg hopper en del fallskjerm og dykker. Før kjørte jeg rally. Selve kjøringen er morsom, men resten er bare pes. Det verste er vedlikehol-

- På en ferietur i Norge på begynnelsen av 80-tallet tok jeg en tur ned på Oslo Børs for å se hva de drev med der, og det var ikke stort. Det var rimelig kjedelig der nede skal jeg love deg! Den gangen syntes de det var helt fenomenalt at noen interesserte seg for børs. Dessuten syntes de det var spennende at jeg var fra London, så det endte med at de tilbød meg jobb. Greit nok det. Det er faktisk den eneste gangen i mitt liv da jeg har hatt tid til, og det har passet, å se

Kl Bulletin 10. november' 994 nr. l O

innsiden av markedet, fra børssiden. Så jeg ble der et års tid. Hvordan ramlet du så borti disse skumle opsjonene? f<>

Og nå eier du Moorgate Options alene?

9· '

- Det rare med det var at jeg skrev for et tidsskrift som het Farmand, som var noe å la Økonomisk Rapport/Kapital. Veldig bra blad, det var synd at det gikk inn. Der skrev jeg litt om opsjoner, og det bare raste på med henvendelser, så det var tydeligvis et marked for det. Jeg var freelance med en fast børspalte i hvert nummer, og jobbet egentlig som partner i et børsanalysefirma. Etterhvert solgte jeg mine 30% til Kredittkassen for et bra beløp, og så startet jeg opp med opsjonshandel.

- Jeg har majoriteten i selskapet,: ellers eier jeg det sammen medHafslund Nycomed, Orkla Borregaard og så har Alfred Berg en liten minoritetsandel som de kjøpte aven partner av meg. Den 15. september i år trakk du deg fra din market maker posisjon. Hvorfor valgte du å gjøre dette?

Så du begynte helt for deg selv? - Ja, i 1987 så startet jeg opsjonsmarkedet i Norge. Vi jobbet veldig kraftig for å få igang markedet på Oslo Børs i 1990, for det var ikke noen særlig behagelig posisjon i å sitte som den eneste market maker i markedet. Når det var opplagt hvilken vei markedet gikk, så var det ikke særlig gunstig for oss. likevel var volumet høyere enn det er idag - det er jo paradokset her.

- Det er forsåvidt en ordentlig årsak til det, og det er at det er ikke volumer i markedet. Det koster såpass mye å holde en market maker operasjon gående, at hvis du ikke har volumer så nytter det ikke. I 1990, da markedet åpnet, ble en del uholdbare regler innført i marke-


det. På markedsplassen følger man når de ikke gjør noe med det, så ordreprioriteringer, det vil si at den gidder du bare ikke mer. som først ligger inne med en ordre får handle først. Men dersom en Er det andre ting du reagerer på i meglerforretning ønsker å gjøre en dagens finansmarked? internhandel, altså en handel mellom seg og sine kunder, så slipper - Moralen, eller nærmere sagt mande å bry seg om ordreprioriteringen. gelen på den. Det er ekstremt slakt! Hele 30 - 70% av Enkelte opsjonshandelen i ting som Norge skjer utenom skjer i fiBørsen. Man omgår nansmarJeg lukker iallfall altså prioriteringen, slik kedet vil at det ikke hjelper om ikke øynene når ting du i anen annen ligger inne dre situagår til helvete. med en ordre på en besjoner bli stemt pris. Resultatet er tiltalt og at de som handler i marsatt inn kedet oppnår en dårlifor. Nå gere pris enn de som handler in- begynner jo ting å skje også i fiternt. nansmarkedet, når Tore Henning (l.a1'8en, administrerende direktør i Hvorfor gjøres det ikke noe med meglerfirmaet Carl Kiærulf) plutselig ryker inn, da begynner folk å dette? lure. Det stod en sak i Aftenposten - Jeg advarte allerede i 1990 Bør- idag om et megle1'8elskap som ved sen mot at likviditeten på denne en emisjon hadde glemt å tildele måten ville bli trukket ut av marke- en aksjonær aksjer, og aksjene det. Men da var det bare "hopp og hadde gått opp hundre prosent. For tjo og hei og her skulle det tjenes å slippe å ta tapet selv, går foretamilliarder" og det var liksom ikke ket til aksjefondet de forvalter og måte på. Meglerforretningene er plukker ut aksjene til halvparten av , ikke interessert i endringer når de verdien de har i øyeblikket og nå tillates å gjøre handelen internt slipper unna, selv om aksjefondsog oppnår kurtasje både fra kjøper eierne går glipp av gevinsten. og selger. For dem spiller det min- Hadde du robbet noen for 200000 dre rolle hvilken kurs det handles kr i en annen sammenheng, ville det ha blitt betegnet som underpå, så lenge de ikke tar risikoen. slag! Peter Warren fikk etterhvert rett, og volumene falt. På American Stock (Når man først er inne på moral, Exchange sin opsjonskollokvie ifjor kan vi kanskje nevne at Warren i ble det norske opsjonsmarkedet intervjuet med Bulle gikk ut med beskrevet som "a dying market" . at meglerfirmaet Carnegie nå skal trekke sin market maker posisjon, - Meglerne lo litt flaut og Børsen noe som ville få hele opsjonstrakk på skuldrene, og det var lik- markedet til å bryte sammen. som det. Nå et knapt år senere dør Carnegie hadde ikke hørt om markedet, det stopper rett og slett. dette ... ) Jeg hører også at andre market makere skal trekke seg ut, og det - Jeg må også si at det er noe kan fort bli slutten. Selv hadde jeg umoralsk når sykepleierne med tenkt å trekke meg ut allerede for deres kår har 160000 kr i lønn, et år siden. Børsen sa at de tok dette mens en megler som bare dytter veldig alvorlig og så videre, men en opsjonskontrakt mellom to in-

vestorer, kan putte 1,4 millioner rett i lomma - risikofritt! 1,4 millioner kroner i kurtasje er jo hinsides all fornuft! Det er ikke noe rart at det oppstår kommunisme i et land, og at sosialistene ønsker skatteskjerpinger. Jeg tilhører ikke venstresiden, men jeg forstår at folk begynner å få nok. Mennesker som tjener en del penger utsettes jo for en del oppmerksomhet. Føler du deg som en kjen·? d15. -Jeg unngår med vilje ting som "Nå" og "Se og Hør". Du vil heller aldri se meg i "Fangene på fortet" - det er ikke akkurat min stil. Den profeSjonelle siden av meg har derimot relativt sterke meninger, yrkesmessig, om ting i markedet, og det er greit Privatlivet lar jeg være mest mulig privat. Norge er fullt av pal,lseklovner. Ser du på Yngvar Numme, så lever han av å spise epler og frokostblandinger og gjøgle på 'IV, fordi han er i showbusiness og det er en del av livet hans. Jeg tror de aldri ville gjøre det der med meg. Selv om jeg til tider får mer oppmerksomhet enn

jeg har satt pris på. Men så behøver vel neppe Peter Warren å smøre ansiktet sitt utover i mediene for å ha til salt i grøten. Han havnet i høst på Økonomisk Rapports liste over Norges hundre rikeste aksjemeglere. Du er ikke så glad i å brette ut privatlivet ditt, men finnes det en Fru Peter Warren? - Ja, vi giftet oss i januar nå i år, og det er første gangen jeg har vært gift - og jeg er ikke gift med Kristin Moe, slik enkelte aviser har hevdet. Vi har ingen planer om barn i den nærmeste fremtid. Det henger sammen med at vi har lyst til å oppleve hverandre en stund til før det eventuelt blir noe å snakke om. Jeg tror for min egen del at det er vanskelig å ha et så sterkt markedsengasjement som meg, med i overkant av 15 timers arbeidsdag - fem dager i uken, og fremdeles være oppegående i en foreldrerolle . Arbeidsmengden er ikke en belastning. Jeg er vant til at det kreves så mye av meg, og det er greit nok.

Kl Bulletin 10. november 1994 nr. l O


Rever

elt 1994

Av Vebiørn Foss • Fantasien er det ikke noe i veien med hos årets førstekullister. Synging på radio og på torgalmenningen, akekonkurranse i Hatlebergtrappa, Nei til EU-demonstrasjoner og Water Olympic Garnes var bare noen av de prø- velser eldrekullister ble utsatt for denne kvelden. De tøffeste begynte allerede klokka tre , og enkelte bar preg av strabasene allerede tidlig tid. Kvelden var ennå ung da på kvelden. Hansentrikset ble utført i Klubben for første gang. Etterhvert var det Tøffe tak ikke mulig å lure I Vaktkorpset vil drosjer ut hit for å det gå gjetord om Vaktkorpset: "Det verste kjøre påseilede studenne kvelden i denter hjem i binjeg har vært med på" lang tid framover. gen. "Det verste jeg har vært med på" og Gøyalt "Spying overalt". Disse sitatene Men folk hadde det moro lell. På skulle si alt om hvordan de opp- tross av, eller kanskje på grunn av levde kvelden. Enkelte ble drukket alkoholkonsumet, bar klubben preg fullstendig og totalt under bordet, av høy aktivitet. Folk styrte elegant og sa takk for seg etter kun kort unna de verste spyflekkene, dan-

---

set, sjekket, konverserte og kom- Alkohol og Ole Lukkøye la ingen menterte. Herrer med lebestift, demper på stemningen. kvinner med Honnør bar t , Førstekul1istene og glattslikkede II Etterhvert var det·ikke ikke minst utvekslingtyper med bar å lure drosjer ut hit for å overkropp og lig 1j1il"II.ilNI".~"'. studentene må få sløyfe (!) . o g kjøre påseilede studenter honnør for kveldens prestasjoner . D e utvekslingshjem i bingen. Il hadde helt åpenbart studenter med kjøpt inn nok øl og redningsvest rapporte r fra flere sirkulerte verdensvant rundt i lokalene. At det hold bekrefter hovedinntrykket: En ble stort frafall i rekkene etterhvert artig og fuktig kveld; som alltid. som folk måtte gi etter for Kong

mu·


Av Torkil Sletten

Over 100.000 •I ar og56 noe helt nøyaktig tall på hvor mye vi samlet inn, sier Harald Tøsti.

' 94. Aksjonsuken ble avsluttet med kurdere som p resenterte litt av sin kultur og mat-tradisjon i vrimlehallen på torsdag.

Aksionsuken Aksjonsuken startet lørTakk dag 22. oktober, med "Folk ga så det svei," sier Harald Dir eks jonsmusikk e n og avslutter med en stor takk til alle nede i byen. I løpet av 6 som var bøssebærere eller hjalp til dager ble det på annen måte. samlet inn pen. \~Yt;.0-f~;!:> -. ger både internt o _'. :<~~~:~-~:~:~ .- -, på skolen, i senArets NNH·AID aksjon er trum og på universitetet. Pengene ble samog Norsk Folkehjelp vil motta let inn av ivrige bøsseover 110000 kr. som vil gå di· bærere fra skolen som også solgte buttons . I tillegg rekte til et kvinnesenter i ira;. opptråde Sangeria og kisk Kurdistan. Optimum på paraplyens dag, og ga hver sitt honorar på 2500 kr. til NHH-AID ,<.,-,

-,-

over,

Tradisjon tro sto også i år førstekullistene for NHH-AID, sko lens årlige humanitære aksjon. Årets styre med Harald Tøsti i spissen, samarbeidet med Norsk Folkehjelp og Raftostiftelsen, .om prosjektet "Kvinner - krigens skjulte ofre." I løpet av aksjonen ble det samlet inn

over 11()()()(). kr.

Handelsgruppen Overskuddet fra Handelsgruppens kræsjkurs i markedsføring på lørdag gikk som kjent tU Nllli-AID '94. Fordi man ikke vet hvor stort dette overskuddet ble ennå, har vi ikke

Arthur Andersen J'ter tjenester innen re\'isjon og økonomisk radgiming. Flertallet a\' l'åre 200 ansatte er utdannet som si\'i1økonomer.

. ARTHUR

ANDERSEN ARTHUR ANDERSEN &

Ca SC

Konsulenttjenester innen strategi, organisasjon og informa~jonsteknologi tilbys gjennom vårt søsterselskap Andersen Consulting. Spesialisert skatterådgi\'ning tilbys gjennom Advokatfirmaet Arthur Andersen & Co. ANS. Samlet er vi ca 550 ansatte med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. r Vi har et nært samarbeid med Arthur Andersen & Co , SC's internasjonale organisasjon som teller ca. 70.000 personer,jordelt på 320 kontorer i 72 land. Vå re ansatte og deres kompetanse er vår viktigste ressurs, bygget opp gjennom et systematisert, internasjonalt videreutdanningsprogram og de/fage/s,e på varierte oppdra,g .

Revisjon og økonomisk rådgivning Vårt primære arbeidsområde er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Disse spenner over et vidt felt innen økonomisk og finansiell rådgivning og omfatter fusjon, fisjon, verdivurderinger, oppkjØp, prospekter, børsregistrering, konkurs, fristilling av offentlig virksomhet m.m. Vi utfører dessuten ulike oppdrag knyttet til økonomisk styring og internasjonal regnskapsrapportering samt annen

rådgivningshjelp på områder der det er behov for kompetanse innen regnskap, skatt, revisjon, økonomi og finans . Hovedtyngden av våre klienter er større og ofte børsnoterte virksomheter innen industri, finans , handel og shipping. Oppdragsmassen er imidlertid svært variert og våre revisorer vil i løpet aven to-tre års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomheter, børsnoterte og internasjonale selskaper.

Vi rekrutterer hovedsakelig nyutdannede, og har et omfattende program for faglig videreutvikling. Alle medarbeidere deltar jevnlig på kurs og seminarer lokalt og ved våre kurssentre i Nederland, Spania og USA. Kontakt Anita Roarsen/Jon Steinar Danielsen om du ønsker flere oppI ysninger.

ODr A ai)mll M" DD

Drammens\' . 13-l &Co A.dm"

JFi

y

DI

PB 228 - Skoy en

0212 Os lo ~. " __ ~ _ "" "' ....

r..

' ... .:

''t.~~

Kl Bulletin l O. november 1994 nr. l O "


Internasjonal Komite

DGV

Redaksjonen beklager at

Du hor nå sjansen til å bli fadder for en

Både Sigbjørn Johnsen og Trygve Hegnar hor

nummeret forrige tors-

utvekslingsstudent i vårsemesteret. Det hen-

takket jo til å delta på vårt julebord fredag

dag utgikk. Det skyldes

ger plakater ved posthyllen, på lesesalen i

2. desember på SAS-hotellet. De vil holde

at svært få journalister

5.etg og ved kantinen; her er det

hvert sitt innlegg om emnet ·Viktigheten av

vor tilgjengelige og at

informasjonsork hvor det står hva fadder-

å drive selvfremmende arbeid*. Ettersom

eksamen nærmer seg.

oppgaven innebærer, somt en påmeldings-

vi hor benyttet SAS·hoteliet ved olle

seddel. Når du hor fylt ut påmeldings-

representasjonsmøter tidligere i år, hor vi blitt

seddelen, returneres den i konvolutten som

lovet gunstige priser i boren etter middagen.

henger på plakatene.

Sigbjørn hor ikke anledning til å være med

Vi minner om at uke 45

Påmelding kon også skje via mail

oss på etterarrongementet, men Trygve

er den siste uken det blir

SIC931401. (Husk do å skrive både studie-

hor sagt at han ikke skal tilbake igjen før

arrangert treninger i år.

adresse, adresse for julen -begge med tlf.-

lørdag. Dette lover bro !

Staf. kom takker for bro

og dessuten ønsket nasjonalitet, kjønn etc.

Alle Gomle venner er invitert, og oppslutnin-

oppmøte, og vi ønsker

for fadderbarnet .)

gen hor vært enormt bra.Foreløpig er vi co

velkommen tilbake på

Benytt anledningen!

120 påmeldte. Siste frist for påmelding er

Staf. kom.

trening etter jul.

fredag 25. november. Vi er sponset til langt over ørene, så prisen er symbolsk sott

K7 minutter Bestillingsfristen for -K7

til kroner 30,- inkludert kaffe m/cognac.

Lurken Telemarkslag

kavalkade- er utsatt til

SECRETÆR KJETIL

i dog, 10. nov., p.g.a.

GEILOTUR 12.'15. januar 1995.

kortere lev. tid enn an-

Her blir det mye ski (av olle typer), ofterski,

tatt. Har du ikke allerede

party og mot. Pris co. 1100," Påmelding og

sikret deg dette levende

flere opplysninger på Lurkentavlen i 5. etg,

minnet fro studietiden

Merino.

(til kr 90,-), kon du

Styret.

legge lapp i posthyllo eller i kassen ved oppslaget i Vrimlehallen. Vi trenger flere medarbeidere og søker derfor et-

Valgkomiteen

ter en Reporter fro vårsemesteret av. Denne

Omvalget på Kollegie·representant ga føl·

skal ho særlig ansvar for

gende resultat:

vår undersøkende jour-

Jannecke GHveding 157 stemmer

nalistikk. Grundig kurs-

Ingrid Fjellsenden

ing vil bli gitt. Se full-

Espen Kristiansen 137 stemmer

stendig utlysning i ja-

Svein Rune Høgset 38 stemmer

nuar. Spørsmål kon ret-

Etter fredagens valg trekte dei tre tapende

tes til Frode Stangeland

kandidatene seg. Men etter råd fro adminis-

~f.

trasjonen måtte omvalg gjennomføres for at

nr. 55 25 66 41.

Søknadsfrist: 31. jonuar.

MONUMENTAL HILSEN FRA GENERAL-

15 stemmer

koll egievolget skulle kunne godkjennes.

TO-Finans er en ledende elektronisk nyhetstjeneste for profesjonelle aktører i finansmarkedene. Oe fleste meglere og store investorer i verdipapirmarkedene abonnerer på tjenesten. NS TO-Finans eies av det svenske Bonnier-konsernet, og selskapet er inne i en meget god markedsmessig og økonomisk utvikling. For å kunne levere abonnentene et enda bedre produkt vil vi nå utvide redaksjonen og vi søker derfor etter en

FINANSJOURNALIST Vi søker etter en sulten journalist med interesse for og kunnskaper om finansmarkedene. Vår nye medabeider bør ha høyere økonomisk utdannelese samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Journalistene i TO-Finans Br arbeide med ulike områder innen finansjournalistikk, vi dekker alle forhold vi mener er relevante for utviklingen i de norske finansmarkedene. TO-Finans har et ungt og trivelig miljø. Skriftlig søknad sendes innen 18. november til AlS TO-Finans, postboks 140 Sentrum, 0102 Oslo 1 Eventuelle spørsmål kan stilles til redaktør Amund Ojuve på tlf 22 33 43 90


Kakselrokosl

II

og slalellmaraton

..,,.,.. . . . . ., . krever en viss oppladning, og overtrente men som tydeligvis den kunne neppe blitt bedre; hadde fattet poenget med å holde natten ble tilbragt i tv-stua på et væskebalansen ved like. Startskudstudenthjem med et 2 mm. tykt det gikk, og NTH sa takk for følliggeunderlag under ræva, kon- get. En tanke slo meg da jeg sto tinuerlig gjennomgang av fulle der ute i regnværet med en mindre bønder på vei hjem fra Hellbillies hyggelig vind i ryggen og så 30 konsert og ""'..... mann beinfly et betydelig med en pinne i inntak av det hånda: dette kan av Ketil Røberg man neppe vil da umulig være Staf.Kom BI kalle frisk fjelsærlig sunt! De Forventningene ble skrudd et par luft. Etter en som har greie på hakk opp etter at vi fikk beskjed luksus-frokost det, er ikke i tvil om å møte på Aker Brygge med som inneholdt om at det er bra -<',,;.a-O.LI ,= - for både kropp tomme mager. Der ble vi hentet av alt fra brødet par karer som geleidet oss en skive med baog sjel å svette litt del etasjer opp fra bakken og inn i nan til brød-:mer enn normalt. en helt ålreit leilighet. Dette kan da skive med baMen da jeg kikumulig være en gjennomsnittlig BI- nan, ble etapket litt rundt student hybel? Uansett, frokosten pene fordelt, meg, registrerte holdt høy klasse og vårt første møte og nervene jeg enkelte anmed staf. kom BI ble gjennomført begynnte så siktsuttrykk som med 20 i stil. smått å spre bar tydelig preg seg i de unge av at de ikke var Staf.Kom. NHH har spreke krophelt enige i akennå ikke formen inne per. Her stillte kurat det. Sta fetFredag kveld hoppet vi på toget til alle slags lag. ' - - - -- - - -- - - - - " " ten gikk sin Ås og Norges Landbrukshøyskole Krigsskolen med sine kjempetøffe gang, og en del dvaske kropper hvor stafettmaraton ventet på oss treningsdresser, proffene fra NTH hadde nok visse problemer med å dagen etter. Ti etapper cl 4,2 km og Ås-studenter som neppe var psyke seg opp til den ensomme ferden med en pinne i hånden. Her var det ikke spesielIt vanskelig å få en plass langs løypa

Fredag 21. Ul\lUU~1 • • • • stafettkommiteim i Oslo mea 10 mål for øyet; vårt første møte med staf. ·kom. BI og stafetto maraton på As.

.~;:OA--'.

Sabina er biografien om den russisk-jødiske psykiateren Sabina Spielrein (1885-1941). Sabina levde et mangslungent liv. Hun ble hjemsøkt av både indre og ytre djevler den ene i form av sjelelige lidelser, den andre i form av ytre historiske omveltninger. Hun følte jødeforfølgelsen på kroppen både under verdenskrigene og ikke minst under en russiske revolusjon. Dette kan høres vel dystert ut. Sant å si er det en til tider dramatisk bok. Samtidig blir vi besnæret av Sabinas evne til å overkomme problemer. Hun var i besittelse aven ukuelig kampånd og tro på den gode vilje, og boken er såvisst ikke blottet for lykkelige hendelser. Sabina var velsignet med et skatpt intellekt og samarbeidet med størrelser som Carl Gustav Jung og Sigmund Freud. Den første tapte hun både hjerte og forstand til; den andre lånte ideer av · henne. Selv ble hun ikke noe sær-

Etter en vaaaarm dusj, var det tid for bankett. Og dette var virkelig bankett med stil! Her hadde NTH og jus-studentene en aldri så liten internturnerig som gikk ut på å skrike høyest, synge de artigste rumpe-sangene og å kjøre toastmasteren i senk så fort han prøvde å åpne kjeften. Merkelig nok var det tendenser til pause da et kor fra NLH skulle ha et par minutter med underholdning. Jeg vil tippe at dette koret aldri tidligere har hatt et så livlig og engasjert publikum. Det satte de nok pris på! Hvem som til slutt vant denne uformelle konkurransen, er ikke så lett å si. Men ut ifra lydnivået å dømme, vil jeg tippe at det ble tilnærmet dødt løp. Etter en lang natt med Uke-revy og påfølgende konsert, var det tilbake i himmelsengen for å kunne hvile de slitne kroppene våre. Sovepose kan faktisk være ganske behag~lig, bare man gjør de rette forberedelsene. For de som lurer på hvilken plassering NHH fikk på årets stafettmaraton, så må jeg ærlig innrømme at det vet jeg ikke. Det jeg kan si med sikkerhet, er at vi ihvertfall ikke kom på pallen. Men hva gjør nå det ? Det aller viktigste skjer nemlig ikke før til våren; BergeNSBaneløpet 1995!!!!

lig anerkjent av sine samtidige. Det er først i senere tid tekstene hennes er lest med interesse. Blant annet skrev hun en banebrytende avhandling om menneskets ødeleggelsesinnstinkt. Hun ble tidlig klar over at mennesket er et ambivalent vesen med dragninger både mot liv og kjærlighet og mot død og ondskap. At Karsten Alnæs er fengslet av kvinnen Sabina Spielrein skinner ganske klart gjennom i boken. Jeg synes at han klarer å dele denne fascinasjonen med leseren gjennom sin glitrende fortellerevne. Forfatteren skaper dynamikk i handlingen ved å la to hendelsesforløp foregå parallelt Sabinas barndom og Sabinas voksenliv. Mot slutten av boken løper de to handlingene sammen. Dette er en bok enhver kan bli revet med i og ikke klare å legge fra seg.

Vibecke Viul

Kl Bulletin 10. november 1994 nr. l O


!endel ig! endel ig! endel ig! endel ig! endel ig! endel ig !endel ig! endel ig! endel ig! endel ig! endel ig!

obbsenle pa Av Vebiørn Foss • Ideen om et slikt jobbsenter kom- NHH kan registrere seg. Her opp- har fått en god del henvendelser i driften av jobbsenteret? mer opprinnelig fra USA. På BI har gir du hvilke ønsker du har i tillegg fra næringslivet. Ofte henviser de -Ja, man vurderte om dette kunne man drevet et slikt senter siden til relevante fakta om deg selv. CV, til BI, og lurer på om det fInnes en drives på frivillig basis. Vi kom fram 1990. Der har man drevet markeds- attester, antall føring av BI-studenter, utgitt kata- språk du beherlog med sine avgangsstudenter, og sker osv. Hvilket opptrådd som bindeledd mellom fagområde du vil Ideen om et jobbsenter har lenge versert i gangene her på NHH. bedriftene og jobbsøkende studen- jobbe innenfor Anita Jensen har siden mai i år sett på dette. Det forberedende ter. Ca. 25 prosent av avgangs- og hvor du vil . jobbe er typiske studentene i 1993 fikk arbeid gjenarbeidet er nå unnagjort, og de nødvendige tillatelser er innhennom denne ordningen. Nå kommer ønsker. Når betet. Dersom Kollegiet vedtar saken, kan jobbsenteret være i drift altså NHH etter, vel og merke der- drifter ønsker seg som Kollegiet gir grønt lys. en siviløkonom i løpet av meget kort tid. eller andre NHHutdannede kan Database Men hvordan vil dette jobbsenteret de henvende seg fungere i praksis? Anita Jensen ved jobbsenteret. hadde førstehånds kjennskap til . Her kan vi plukke ut et visst antall lignende ordning her på skolen. til at det beste er å ha en fast ansatt saken. jobbsøkere som tilfredstiller de krav Mitt inntrykk er at man har fått nyss . Dette for å sikre kontinuitet i ar- Det blir opprettet en database her bedriften setter til kandidaten. Et- om at ting er på trappene også her beidet. på skolen, hvor jobbsøkende Stud. ter å ha innhentet tillatelse fra jobb- på skolen. Det er helt klart et marsøker sen- ked for denne tjenesten etter min Framtida for seg der vi pa- mening. Hun legger ikke skjul på hvor de pirene to studentrepresentantene står i satil bedrifSamarbeid med NU ken. tene Har dere avklart forholdet til - Vi kommer til å gå inn for dette. Næringslivsutvalget? Om dette mot formodning ikke Stor - Vi tar sikte på et samarbeid når skulle bli vedtatt nå, tror jeg det kun interesse det gjelder utsendelse av brosjyrer er tidsspørsmål før vi blir tvunget Enkelt og og lignende til bedriftene. Dette for til å opprette det likevel. BI har tjegreit både å sikre en enhetlig prom utad. El- nesten, og det arbeides med ligfor oss lers skal selvfølgelig bedrifts- nende ting på flere universiteter studenter presentasjonene fortsette. Vi tar rundt om i Norge. Det vil være en og bedrif- sikte på å supplere heller enn å fordel for NHH å ligge i forkant a v tene ser konkurrere med NU. en slik utvikling. det altså ut til. Men Det er et faktum at færre og færre Avgiort før iul ? hvordan Vi snakket også med Ellen H. Mar- stillinger blir utlyst gjennom avier interes- tinsen, studentenes representant i sene, og andre tradisjonelle fora. sen for skolens øverste organ, Kollegiet. Det er kostbart og tidkrevende å dette ute i Hun kunne fortelle at saken alle- sile ut aktuelle kandidater fra en stor næringsli- rede har vært oppe til behandling, søknadsmengde. Derfor tror Martinsen at dette er en form for jobbvet? Har men ble utsatt inntil videre. Jensen - Jeg håper at saken kan bli avgjort formidling som har framtida for seg. merket før jul. Mitt inntrykk er at holdnin- Dersom NHH utvikler en effektiv noen på- gen generelt er positiv til dette pro- tjeneste på dette området kan den gang fra sjektet. Jeg tror det er gode sjanser bli et konkurransefortrinn i forhold bedrif - for at dette blir en realitet. til andre skoler, og en stor fordel for studenter i jobbsøkingsprotene? :.. Ja, jeg Har dere vurdert å involvere NHHS sessen.

Kl Bulletin 10.

november I

994

nr. l O


- i n concerl

Fredag 28. oktober ga skolens rockeband Dow Jones "avskjedskonsert" i Campus. Campus-rock pluss lavpris på flytende føde er lik Av Linda Søvik fullt hus og stormende jubel, og ".~.~ ••• ""IMM!I~~ denne kvelden var intet unntak i så få hjemmesnekra låter med trøkk i. måte. I',

Glimrende coverlåter De fleste hadde varmet godt opp på forhånd i Klubben og var passe fuktige da konserten begynte. Bandet er nok først og fremst kjent for

sine bortimot glimrende coverlåter og her ble ingen skuffet; Jimi Hendrix, Lenny Kravitz og Prince m.fl. sto på repertoaret og gamle og nye fans viste å sette pris på kjente låter fra de store gutta. Vokalisten ble til tider overdøvet av et entusiastisk publikum som kunne alle tekstene framlengs og baklengs. Publikumsfrieriet ville ingen ende ta. "To fulle menn" av Jokke og Valentinerne ftkk et par hundre studenter til å ri i rus gjennom Campus. Dow Jones presenterte også noen

Mosh Pit Foran scenen rocka folk som gale, og i perioder var det direkte helsefarlig å forsøke å trenge gjennom massen av roterende armer og bein. Mot slutten av konserten gikk noen fullstendig fra konseptene da de

uten større hell forsøkte seg på noe som kunne ligne "stagediving". Men, som deltakerne smertelig ftkk erfare, det er ikke bare å hoppe. Noen må også ta imot...

Stjerne til Dow Jones Sannsynligvis får vi høre mere til Dow Jones. Vokalist Ole Jacob Sværk sier takk for seg, men de andre bandmedlemmene holder ut en stund til. Ny bak "mikken" er Anders Aunbu, kjent fra Dirmus og Big Business Band.

UKEN og forholdet til Pengene er innbetalt UKEN hadde mottatt pengene sine før Studvest skrev om saken den 26. oktober. Engelstad mener at årsaken til rotet er sviktende kommunikasjon, og at begge parter har skyld i saken. Han driver sin forretningsvirksomhet mye basert på muntlige avtaler, mens UKEN holder en formell profil. Derfor gikk Engelstad og ventet på at en fra UKEN skulle stikke innom i etterkant av avslutningen for å telle opp alle usolgte billetter, og deretter motta oppgjøret. Dette skjedde ikke, ,derimot sendte UKE-styret skriftlig krav om de pengene de hadde rett på. Slik gikk tiden, og en skjæring oppstod. Ka e' det du somlar med, Engein? Etter egne uttalelser er han er vandt til å bli konfrontert med tilsvarende saker gjennom personlige henvendelser, ikke gjennom brev. Derfor .

gikk det som det gikk. Og at saken gikk helt til forliksrådet var aldri forutsett. UKENs advokat hadde fått beskjed om at Engelen satt med ubrukte billetter for ca 100 000 kroner, som han regnet med (og fortsatt regner med) at UKEN ville hente for å forevise revisor e1.1. Men plutselig kom det en fra Studvest og ville ha en kommentar på hvorfor saken var kommet til forliksrådet. Det var første gang Engelen fikk vite om det. Qetalte Da ftkk UKEN pengene sine og saken var ut av verden. I tillegg understreker Engelen at han ikke er sur på hverken NHH eller UKEN, men han ber om at ved eventuelle senere anledninger så vil ting bli ordnet annerledes. Og som en kuriositet kan det nevnes at Apollon har solgt billetter for KKU til arrangementer hele denne høsten, uten kluss. Og det gjør han gebyrfritt.

",

Kl Bulletin 1O.

,

november

.

1 994

nr. 1


(Kulturhuset USF ) 10/11-11 /11 Andrej Rubljov 12/11-13/11 Soloris

Den Nationale Scene billettkontor 09-20 (tlf. 55 90 17 80) Lille Scene Morgengavenlf

Il

15/11-16/11 Speil

urpremiere 10/11 Sm6scenen Sivert Skuteløs Store Scene

11/11 Popol Ace 12/11 Bel Canto

11

IIBrødrene østermanns Huskors lf

12/11 Dieemen (nattkonse

Bergen Filmklubb (Studentsenteret, fredager og mandager) 11/11 True Romonee 14/11 Bodlands

10/10 Noir Desir

ri l GAll (Acid jozz)

IIDyrene i Hakkebakkeskogen lf

Harmonien

11/11 larry Barret Trio

Studenter samfunnet 10/11 Nyhende som underholdning (Stort Aud. Stud. Senter) 12/11 Nasjonalstaten- En soga blott? (DNS kl11 00)

10/11 AUTONALE 12/11 EI-Regn i Grieghallen Overhengende fore

K7 Bulletin 10. november' 994 nr. l O

Sardinen USF 12/11 Danko/Fjeld/Andersen


Homsesexrådgivnngsbyrå på NHH Som kjent har FM-styret vedtatt å stifte et konsulentselskap, AlS Proteus. Men nå har det seg slik at det allerede eksisterer et AlS Proteus, og det er en sextelefon for homofile. Dette kan bare med den beste velvilje kunne sies å representere skolen positivt utad.

Purkemakt er folkeforakt Under dette mottoet gikk to vorspiel i protesttog mot klubben etter at de ble kastet ut i fra blokken på Fagernes. Det var faddernbarne til de to kjønnsregulerte korene samt et vorspiel til i en lavere etage som kom i klammeri med naboene. Høyt lydnivå og felles maling aven vegg gjorde sitt til at onkel dukket opp. Han var en vis mann, og kunne meddele at "Vorspiel er slutt klokken halv 12, og nachspielet starter ikke før klokken 4." Dermed var det bare å se seg etter nye jaktmarker.

SkuHelse Det er med sorg vi kan konstatere at de to heldige vinnerne av tur til London på Faddervorspielet ikke inviterte sine faddere på reversibelt. En liten gjennytelse er ikke for mye forlangt.

Alternativ eksamensforberedelse Under en sammenkomst etter en ekskursjon for et av valgfagene viste en av studentene en uvanlig stor oppftnnsomhet mhp forestående eksamen. Denne studenten, som forøvrig har en stor forkjærlighet for søtsaker, benyttet

Kl Bulletin 10. november 1994 nr. 1O

anledningen til "a short nightcap" hos sensor. Dette må sies å være genialt, og Bullered. bøyer seg i støvet av beundring.Noen liker mora, andre liker dattera. Under dette mottoet prøvde et fremstående medlem som er sterkt engasjert i en forestående skitur på fredag å sikre ~ valgfagkarakterene sine ved å få en fot innenfor. Men etter et kraftig alkoholkonsum ble formelig hele planen skyldet vekk, og vår venn måtte se seg slått av .... ja, det er ikke så godt å si.

Dritfull trønder At helgens reversibelt party etterhvert utviklet seg til å bli en heller fuktig affære er vel ingen hemmelighet. En tidligere Bulle-journalist og staf.kom medlem ble helt uskyldig dratt med i festlighetene da han etter en rolig kveld på kino kom hjem til bopelen i fjerde etasje på Hatleberg. Her hadde en uheldig festdeltaker prestert å spre sist inntatte måltid utover seg selv, og adskillige kvadratmeter på 3-kullistens gang. Førstisen som etterhvert ble identifisert som befalsutdannet trønder på l -kull var lite innstilt på en omfattende vaskejobb, men etter diverse trusler ble han tvunget til å ta vaskebøtten fatt, noe som ikke var særlig lystelig med nænner 2 i promille. Etter endt vaskejobb ble han sendt på dør, og den tidligere Bulle-journalisten kunne endelig komme seg i seng. Ingen god avslutning på kvelden for noen av de involverte partene.


Organ for Næringslivsymposiet 1995 - Nr.1

UT AV SKAPET

fra næringslivet som har fått testet sine teorier i praksis. " Hvorfor har dere valgt denne $klingen? "Fordi vi har tenkt marked hele tiden. Vårt 'marked er topp og mellomledere i hele Skandirwvia. De er ikke villige til å bruke to dager av sin tid til å høre på prat. De vil ha innspill og ideer som de kan gjøre bruk a v i sin bedrift. " Adam begynner å bli ivrig. Han gestikulerer, og retter seg opp i stolen. Gud, hvor mye morsommere det er å fortelle om Symposiet enn om seg selv. Er Symposiet verdt de 6200 kronene det koster å delta? " På Symposiet får topp- og mellomledere en anledning til å tenke visjonært og langsiktig. De får anledning til å møte gamle studiekamerater og knytte nye kontakter. I lys av dette tror jeg ikke at 6200 kroner er noen overpris, det er nok heller i underkant av markedspris. Den største utgiften for deltagerne er nok heller ikke selve seminarbilletten, men den tiden de må være borte fra kontoret."

Fremtidsutsikter

tile slips, er det en korrekt beskrivelse? 'vet du hvor' Hennes & Mauritz ligger? En Snobbete Gambler "Nei, jeg er ingen snobb. Og nei, Adam liker ikke å bli intervjuet. jeg vet ikke hvor Hennes og Han vrir seg i stolen, lener seg over Mauritz ligger. Golf spiller jeg fordi bordflaten og knipser usynlig støv- jeg synes det er moro. jeg blåser korn. Det er kanskje slik et super- dessuten i hya folk mener om meg intelligent menneske oppfører seg og min stil,1eg har min stil. Punknår det blir intervjuet. For Adam tum. jeg ser dessuten at du har er supersmart. Titter på siden, og , Rolex, jeg ville aldri gå med en så husker den, sier venner. harry klokke." Intervjueren ser Men hvorfor ble akkurat du leder beskjemmet ned på sin store stoltfor Symposiet? het. Neste spørsmål, fort. " En ren tilfeldighet. jeg bestemte Det blir sagt om deg at du er en meg tolv timer før valget. Et annet gambler, både med kortene og på styrea1temativ raknet, og jeg tenkte, børsen? søren heller hvorfor ikke. Adam er "jeg liker å spille, fortrinnsvis spill en snobb sier venner, han vet visst- med høy gearing. Opsjoner og slikt. nok ikke hvor Hennes & Mauritz Og jeg hater å tape. jeg liker å konligger. kurrere. Det er kanskje noe som En venn beskriver deg som golf, stammer fra min idrettskarriere. " TImberland, Patek Philippe og sub- Det er nesten ingen som vet det,

Av Ole Asbjørn Ness

men Adam var engang juniornorgesmester i bordtennis. Denne godt bevarte hemmeligheten har han ikke nevnt med et eneste ord på CV'n Det er ikke så mye han nevner. Venner beskriver ham som vanskelig å komme inn på. Utleverer seg aldri blir det sagt.

Symposiets Målgruppe Hva skiller dette Symposiet fra tidligere Symposier? "Vinklingen. Tidligere Symposier har vært veldig teoretiske, mye prat og lite substans. Vi vinkler dette Symposiet veldig praktisk. lite prat, og mye substans. Det gjenspeiler seg også i hvilke foredragsholdere vi har valgt. Tidligere har det vært mange teoretikere, glimrende forskere, m en dog folk som har lite å vise til i praksis. Denne gangen har vi satset på praktikere, toppledere

Temalansering

Hvordan blir fremtiden til Symposiet?" Den blir tøff. Det er jo elementær strategi at attraktive markeder tiltrekker seg konkurrenter. Den dagen handelshøyskolene i København og Stockholm begynner med noe av det sammme, kan vi få problemer. Bergen er jo ikke akkurat sentralt. Derfor er det viktig at vi gjør skikkelig arbeid nå, og arbeider inn Symposiet inn som selve DET SKANDINA VISKE NÆRINGSliVSSYMPOSIET. Dessuten er jeg bekymret for engasjementet til studentene. Uten dyktige studenter som tør å bruke tid på Symposiet, så dør Symposiet. Og fremtiden til Adam? " Bor der det skjer noe, det vil si minimum Oslo. jobber i et konsulentselskap, eventuelt driver jeg med investment banking. jobber steinhardt i ti til tyve år, før jeg trapper ned og nyter livet uten økonomiske bekymringer. " Adam puster ut. Han forstår at intervjuet er over. Ute er det blitt mørkt, og Merinotrappen venter. Han knepper John Partridge jakken og går på, hele tiden ...

side 2-3


FOR NÆRING Av Caroline Heitmann og Bj,m Brandtzæg idligere var en grense noe vigvarende stabilt, som en skigard mellom to tomter. Nå eJ en grense en pirrende oppfordring til å gjøre ting annerledes. Business il la 1995 er åtenke nytt, kreativt, fort og lønnsomt, og bedriftens tradisjonelle ramme er ofte det første som må til pers. Om Itlill n9er temaet for Næringslivssymposiet 1995. En stødig, gammel kontrastmiddelprodusent som Hafslund Nycomed sluker sin giga-distributør i USA og n år en annen dimensjon. Solide, trauste Televerket er på offensiven og alli~ seg med British Telecom og co. i et sylferskt angrep på bøygen - de andre. EU tar strupetak på næringsmiddelindustrien og tvinger den til å tenke lønnsomt. En liten norsk bedrift blir slått 10-0 på hjemmemarkedet av en japansk racer - i informasjonssamfunnet er geografiske avstander totalt uinteressante. Markedsintegrasjon er i skuddet, og nasjonalgrensene oppløses ihvertfall når det er snakk om handel og markeder. Jordoverflaten bever. Næringslivet lever. The Universe Wants To Play!

høre Peter Kassler, sjefen for planleggingsavdelingen i Shell, presentere helt nye scenarioer over fremtidige trender i samfunnet. Den meget frittalende sjefsøkonomen i Deutsche Bank, Norbert Walter, vil gi et fmansperspektiv i sitt foredrag om hvordan det europeiske markedet vil påvirkes av økt konkurranse. Kjent for alle som tar Forrell;lingsstrategi på 2. avdeling er også John Kay, mannen b ak "Foundations of Corporate Success". Kayharen bakgrunn som professor i forretningsstrategi på London Business School, og er nå leder for London Economics, et ledende consulting ftrma i London. En siste smakebit er Sjefsredaktøren i Financial Times, Richard Lambert, som skal ho lde tømmene under hele denne programdelen.

Pra ille til best I den andre delen av Symposiet skal man ned på bedriftsnivå. Søkelyset blir rettet mot kritiske faktorer for omstilling. British Airways har gått fra "ille" til "best" på få år, takket være ledelsens evne til å motivere de ansatte til å yte tilnærmet maksimalt. Chris Byron fra British Airways vil fortelle om prosessen flyselskapet har gått igjennom, og som

Profesjonell ryddegutt En annen av Symposjets celebre gjester er Bjørn Svedberg, som er sjef for SE-Banken og profesjonell ryddegutt. Svedberg har bommet og karret seg bpp igjen i 1M Ericsson,

analysert, vurdert, belyst og diskutert er hvordan bedriftene kan holde følge med den teknologiske utviklingen og hvordan man kan stimulere til kreativitet og innovasjon. Målet er å få enhver liten onkel Skrue

"To inagurate large-seale change, fOU may have to create a bumlng platform. You have to glve people s reason to do thlngs differently. " Lawrence Bossidy, adm. dir. Allied Signal og har de to siste årene hatt hendene fulle med å holde SE-Banken på private hender etter 8O-årenes fmansfadeser. Svedberg vil snakke om ledelsesutford ringen i omstillingsprosesser. Her dukker det også opp et antall professorer, som Peter Lorange (Før: rektor på BI. Nå: sjef for IMD - skolen i Sveits for sjefer som vil bli flinkere sjefer) , Yves Doz, som er professor ved den økonomiske høyskolen INSEAD i Frankrike og Erik Johnsen fra Handelshøyskolen i København.

Petter Smart og onkel Skrue hind i

hAnd

til å løfte Petter Smart opp på sine finansmuskulære skuldre. Kombinasjonen av kapital og kreativitet kan intuitivt gi resultater. Spesielt spennende er samarbeid mellom bransjer som knapt har giddet å snerre til hverandre tidligere. Samarbeidet om Ugelstad-kulen, som er en pille pakket inn i et hylster med lang oppløsningstid, er stJerneeksempelet fra Norge på slikt samarbeid. Her møtes Dyno , med sin kompetanse innen plast og emballasje, og Apotekernes Landsforbund (AL) med sine kunnskaper om medisin, i skjønn og salig forening. Flere samarbeid av samme sorten får du høre om på Symposiet 2I. og 22. mars. Gled deg!

Øvrige problemstillinger som vil bli

"The Imperati de kaller "Putting People First".

Hvem Hva Hvor Næringslivssymposiet 1995 blir et Hvem Hva Hvor om Omstilling. Slenger vi på Hvordan og Hvorfor, er bildet komplett. Symposiet vil gå over to dager, med start 21. og slutt

GensIar Enhver traver i strategifaget vet at det er en oooh, hvor altfor vanlig tabbe å "glemme" kunden og kundens behov. Raphael Che, som er

npeopleslways ask, Is the change over?Can westop now? You'vegot to tell them, No, it's just begun" John F. Welch, adm. dir. General Electrics ::

22. mars, og man satser på å samle nærmere 500 næringslivsledere, politikere, studenter og forskere. Substansgaranti På Symposiets første dag vil vi spørre hvorfor det i det hele tatt er et behov for omstilling. Svarene vi får tar utgangspunkt i EU, fmansmarkedene, Skandinavia, med andre ord bedriftens makroomgivelser, og det er verdt å få med seg at denne delen er utstyrt med "substansgaranti" fra programseksjonen. Sp ennende blir det å

Sjef for verdens største containerfirma Genstar, er ikke blant dem som bommer. Genstar bruker et Total Management konsept som innebærer at selskapet tar seg av alle sider ved containertransport, slik at kunden kan klare seg med en leverandør. På Symposiet vil Che snakke om markedskommunikasjon, kundefokus og hvordan de har bygget opp organisasjonen for å yte best mulig service.

",

l~ :.

f :;:

:~:

,:'

-::t

I

IJ

Peter Kasler, sjeffor planleggingsavdelingen j Shdl International

Ir.'REII

l.'


es of Change"


STÅR FREM! Sympsonite redaksjonen har et varmt hjerte, vi er sannsynligvis snillere enn barnet som Knut Arild Hareide og Mor Teresa har sammen, men som ingen har hørt om (Kri ... et eller annet). Fordi vi er så godhjerta ringer folk oss ned på telefonen, og forteller sine mest intime hemmeligheter. Vi lytter langt inn i de sene nattetimer, vi trøster, forstår og gir klemmer, og klapp på skulderen. Men nå gidder vi ikke mer. Vi er snille, men det er lite kronasje å gjøre på det i lengden. Derfor bryter vi taushetsplikten, alle de usikre taperne som har utlevert seg selv til oss, utleverer vi nå videre til dere; eller rettere sagt, vi lar dem stå frem: Dama til Rekreatør-Philip: "Skallede menn elsker best. /I Adam Saga Ikdal (Leder av Næringslivssymposiet): 'Jeg tar aldri solarium." Harald Espedal (Geni): . "Hei snuppa, vil du være med hjem å se på kontoutskriften min. " Espen Kristiansen (Kommende Kollegie-representant): 'Jeg tror ikke at jeg fusket ved valget." Steinar Hareide (Bror) "Datteren til Bratterud er egen dig ganske søt. "

SETT SPOR ETTER DEG - BLI MED I SYMPOSIET! Toget er ikke gått - det er fortsatt mulig å bli med i Symposiet for dem som ennå ikke har fått levert inn noen søknad. Vi har en ledig stilling som teknisk koordinator. Denne personen vil ha ansvaret for lyd, lys og samarbeid med Teknisk Gruppe; Vi ønsker en person som har drevet med tilsvarende ting tidligere. Neste søknadsrunde kommer etter jul. Da lyser vi ut de mindre omfattende stillingene, hva angår arbeidsmengde. Totalt vil det bli lyst.ut godt over hundre stillinger, hvorav de fleste er servitører. Andre stil~ linger er verter/vertinner, sjåfører, finishere (hva er nå det?), resepsjonister, tekniske medarbeidere og noen fotografer. Sympsjonærene vil delta på deler av programmet på Symposiet, og på festene som er knyttet til konferansen. Følg med på oppslag på våre tavler i Vrimlehallen og utenfor heisen i 5. etg. på Merino!

".'IlE"

I.f

K7 Bulletin nr 10 - høsten 1994  

BI8LJOTEKF;.XJj\) 1\0'.8 8 NOV. iobbsenter styreside ••• 4 ••• 12 ••• 13 ••• 14-1 5 ••• 16 ••• 17 ••• 18 • •• 19 ... 22 ... 23 div. eksamens...