Page 1


UKEN 90 MED 859.600 I OVERSKUDD UKEN har ofte vært kritisert for å drive nærmest utelukkende etter profitthensyn. Studentvelferden har det vært så som så med. UKEN 90 har etter vår mening tatt hensyn til studentene i langt større grad enn hva tilfellet har vært tidligere. UKEN 90 hadde flere kulturarrangement av høy kvalitet enn tidligere uker. Det va r derfor gansl<e overraskende at det gikk så godt økonomisk.

UKE N

90 må sies å ha værten suksess. Revyen ble meget vel mottatt i pressen. Den var så bra at den ble ønsket velkommen på Chat Noir i sommer. Og det er viktig. Uten en god revy, kan lett hele arrangementet UKEN bli en fi asko. I tillegg til at revyen var bra, maktet Ukestyret å varte opp med en sterk kulturmeny. Utallige band av høy klasse hevet nivået på UKEN 90 langt over tidligere Ukers nivå. Vi kan jo f. eks. nevne The Creeps. Uken 90 torde å satse på kultur. Og viktigere: De viste at akkurat det kan lønne seg, såvel PR-messig som økonomisk. Denne sammenhengen er etter vår

mening viktigere enn overskuddet i seg selv. La oss håpe at sentrale personer i denne foreningen ser denne enkle sammenheng. Vi har nå fått en meget profesjonell booking-gruppe på skolen. Den må vi ta godt vare på. Og så må vi huske å gi denne gruppen honnør for såvel Ukeoverskudd som KKU-overskudd. Det er endelig bevist at stor kultursatsing er foren elig med gode økonomiske resultater.

Tone Brenfelt smiler åtte-hundre-og-niog-femti-tusen-kroners-smilet.

;.,--------------------

Videre vil vi gi honnør til ukestyret som styrte skuten vel i havn uten nevneverdige problemer underveis. Tone Brenfelt har dessuten vist oss at det er mulig fo"'\ økonomiansvarlig i ukestyret å gjøre e glimrende jobb uten å være «kjip». Det må Astrid Moe ta ad notam.

o

NOEN KOMMER/ NOEN NOEN GAR...... .. Vi i Bulle registrerer at Norge har fått ny regiering, og at den vesle, selvgode, kløverspisende oksen i norsk politikk, endelig er kastrert. (Kastrerte dyr legger ofte på seg.) På gallupene ser vi dramatiske utslag for flere partier, og aller værst har det gått utover Høyre og dets skadeskutte partisief. Vi drister oss til å tro at han snart får tid til å drive AlS Blaasenborg på heltid. Slik ieg ser det, vil partiet hans måtte slite lenge med sitt taper- og «samarbeids»-image, og toget er nok gått for Jan Peder, når han ønsker å markedsføre det partiet egentlig mener i Europasaken. På det toget sitter en gieng eurokåte sosialdemokrater og formelig strutter a v selv tillit etter siste gallup.

Vi h ar som sagt registrert regjeringssk iftet, og det faktum at det sitter nye «sjefer» i departementene. En av disse er finansminister Sigbjørn Johnsen. Om ham kan det sies at han mener det er rom for litt mer «fart» i økonomien, og at han er en populær person i mellom-partiene. Personlig liker jeg ingen av delene, spesi-

elt ikke kombinasjonen av de t o. Olje- og energiminister Finn Kristensen kommer opprinnelig fra «næringslivet», og syn es derfor at det er et høyverdig mål i seg selv å holde liv i industrien. Dette er etter mitt syn gårsdagens tank egods, en felles arv i Høyre og DNA, som fører til betydelige feil-allokeringer av våre ressurser. Disse ideene er ikke egn et til å forme fremtidens Norge.

Vi merker oss også Finn Kristensens uttalelse om at det ikke kommer på tale for regjeringen å bestemme hvordan Statoil skal bruke sine (les våre og våre barns) milliarder av Saddam-dollar. Det er jo selve ideen med Statoil, at fellesskapets interesser skal ivaretas av et 100% norsk, statseid selskap. Det er naivt og absurd å tro at Statoil (som det eneste aksjeselskapet i verden?) vil løse denne oppgaven slik det gavner fellesskapet. De vil nok som alle andre, gjøre det som gavner dem selv (organisasjonen Statoil) mest , blant annet tillate seg et kostnadsnivå som, etter Kristensens geniale uttalelse, bare begrenses av Norviks eget magemål og eventuelt gode oppdragelse. Som «eneeier» kan jo Kristensen diktere hva hvert øre skal brukes til. Det er neppe klokt, men det var heller ikke særlig smart å gi fra seg dette ypper-

lige riset bak speilet allerede første dagen. Dette ble sikkert gjort for å sikre et godt «samarbeid», og i såfall er Den norske Stat den eneste eneeier i verden, so~ skaffer seg en ledelse som man i etter " må smigre og slikke på ryggen for å få til å oppføre seg pent. Annet «småplukk» som nok får enkelte til å skli enda dypere inn i høstdepresjonen, er signalene om at omstruktureringen i offentlig sektor er satt i revers. Til tross for at vi brenner opp betydlige verdier med dagens incentiv-løse system (mange milliarder per år), er ikke Arbeiderpartiet villig til å ta oppgjøret som før eller senere må komme. Det bør ikke overraske noen, at AP velger å jatte med alle dem som har særinterresser i en svulstig offentlig sektor. Disse utgjør en stor del av AP' s nåværende og ikke minst fremtidige velgergrunnlag når den si ste arbeider er død.

Vi ser tydeligere delingen i norsk politikk mellom dem som vil ha, og ikke vil h a en stor offentlig sektor . Igjen ofres fellesskapets beste på pressgruppenes alter; denne gangen er løgnene pakket inn i sosialistisk glanspapir. Av Lars Tjelland K7 BULLETIN • Torsdag 15. november


f '~ I S1)-lItIlO".,

{

r

,

o;

i

mf>.

ETTER VALGET•••• ? INNHOLD

2

UKEOVERSKUDDET Større enn kontoen til Ferdinand Marcos

10

VALGSHOW (YEAH!-YEAH!!-YEEEAI\H!!!)

Valgets dronning avsløres .....

BULLELEDER

STYRELEDER

6

FIAS OG HANDELSGRUPPENS MIUØDEBATT

71

IDRETTSUTVALGETS o INNLEGG ER PA ••• SIDE 7

S

13

NÆ.RINGSLIVSYMPOSIET RIDER IGJEN ............ .

ENDA MER SPONSEDEBATT (Hadde vi hatt en krone pr. ord så hadde Bulle vært på Bali for lenge siden)

KONSERTANMELDELSE Bulle har vært på Blues Brothers konsert i natt

1·\

SLO ALLE NHH-JENTERS )){:: HJERTER ER KNUST! i LO BERREFJORD FORLATER OSS!!!!!!

K7 BULLETIN • Torsdag 15. november

.3


f ,,! . I GODT VALG? • 5 I~

~

B~11~TIN

UJI

c:

• •••• •••• C ••• :=ra

mye bedre enn den andre i et ukestyre, så kan jeg ikke stemme på denne uten å også stemme på alle de andre i samme alternativ. For hvis denne økonomisjef er den eneste som blir valgt, så må han trekke seg på grunn aven eller annen avtale.

å er enda et valg i Studentforeningen over. I følge vedtektene for NHHS er det ikke tillatt å stille i blokk. Det betyr at de seks kandidatehe som får flest stemmer skal sitte i det neste kjerne- eller ukestyret. Nå viser det seg at det som vanlig er innEller hva med valget av leder i gått underhåndenavtaler av ymse , Studentforeningen? Det er det slag. Noen bedre kjent enn andre. viktigste vervet i NHHS. Nå står En vanlig måte å gjøre det på er det i vedtektene at en leder skal at det alternativ som får inn leder ha minst 50% av de avgitte stemtar hele kaka. Yariant nummer to mene. Hvis ingen får så mange er flest kandidater inn og alle stemmer så blir det nytt valg har vunnet . Den siste er det mellom de to som får mest. I år alternativ som får flest stemmer var det omvalg mellom Ståle tilsammen vinner. Uansett er det Gjerset og Eli Longva. Nå var det et problem at vi som velgere også en avtale mellom kandidavanskelig kan stemme på fritt tene at den som får minst stemgrunnlag når slike viktige detal- mer av de to som må stille i en ny jer ikke er kjent på forhånd. La valgomgang anbefaler at vi skal meg ta et eksempel: Hvis jeg stemme på den andre. I praksis mener en økonomisjef er veldig betyr det å trekke seg. Nå er det

FESTVALG ELLER VALGFESTI Skolens valg er over for denne gang, og konsertplakater er aHer i ferd med å ta over veggplassen. Det ble et noe spesielt valg deHe året, spesielt på grunn av størrelse og kvalitet. Valgkampen begynte tidlig og var eHer noens mening over-dimensionert. Den klarte i alle fall å skape blest om alternativene og selve valget slik at hele 767 studenter deltok aktivt med sin stemme. DeHe er vel rekord i NHH sammenheng, og bare det er grunn god nok for å si at det var et historisk valg.

STYRET

Det var tre alternative styrer som stillte til valg, og hvis det har skjedd før, er det lenge siden. De forskjellige alternativene var i høy grad kompetente, ogdet var på ingen måte avgjort på forhånd hvem som skulle gå av med seieren. Derfor var lettelsen påtagelig da resultatet forelå.

Det var styre alternativet Ikaros som sanket flest stemmer, men det gjenstår en del prinsipielle spørsmål før det endelige styret foreligger. For det første fikk ikke lederen de 50% av stemmene som ~r påkrevd. Dette medfører omvalg av leder på kommende foreningsmøte. Dessuten gikk økonomiavsvarlig fra Ellipse hen og tok en knepen seier framfor Ikraros'kandidat. Siden det nå en gang er personvalg, har Tor Helge Midtbø full anledning til å ta vervet som økonomiansvarlig i foreningen. Han kan også trekke seg og la Anita Bemer få slippe til. Alt avhenger av neste møte i foreningen, for det er nemlig DU som kan bestemme hvorvidt han kan trekke seg eller ikke, så STILL OPP!

vel ikke urimelig å tro at flertallet av de som stemte på Knut Steen heller ser Eli Longva som leder i Studentforeningen enn Ståle Gjerseth. Det betyr at de 140 som ville ha Knut Steen som leder ikke får lov til å velge .mellom Eli Longva og Ståle Gjerset. Særlig ille er det når bare 80 stemmer skilte de to. Enten må NHHS' lover endres slik at man tillater blokkvalg eller så må alle hemmlige avtaler frem i lyset. Det første vi kan gjøre er å la Foreningsmøtet nekte økonomisjefen i Ellipse å trekke seg fra Kjernestyret hvis han ønsker det på Foreningsmøtet i kveld. Han har tross alt stilt til valg og fått et flertall av stemmene.

Per Einar Evensen/K-7 Bulle

"

grad enn for Nils Ove Kjærstad. Dessuten sa Camilla Lie så mye at det ble lett for de med litt mer erfaring fra foreningen, ' å gjennomskue det hun sa. Der valgte hennes motkandidat en litt lurere linje ved å si at hun hadde ideene, men at hun enda ikke var helt sikker på hvordan de skulle utføres. Når det er sagt, får en legge til at A la Carte had.de mye bra også, og at det er et nytt 7 om to år. Det nye Uke styret består av: Per Martin Fossmark, Bård Bjølgerud, Astrid Moe, Harald Eide Fredriksen, Ole Johannes 0vretveit og Lina Sjølie. ELLERS

Valgets konge og dronning kom ikke uventet fra KKU-alternativet Babylon UKESTYRET og het Helge Harboe og Kristin Gjerde. Dette valgresultatet ble noe klarere Til Studentparlamentet ble følgende enn ventet. Goodwill tok en knusende valgt inn: Thomas J . Middlethon, Erik seier over hele linja. Samtlige medlem- W. Jakobsen, Elen S. Krohn, Tone Simer fikk over 50% av stemmene, dette vertsen, Erik Garen og Lise Hammertil tross for at det stillte tre PR-sjefer og gren. Til Kollegiet ble Tore Kristiansen den såkalte uavhengige gjorde en fin fi- , og .Mo~tenl Hellevang med vararepreguro Ukestyret 92 kan derfor jobbe rl;>lig ~f!p,tantene Eli Longva og Ståle Gjerfremover i. full for forvisning om at tilli~ seth valgt, inn. Og til Fagutvalget ble disse valgt: Georg Espe (leder), Espen ten ligger hos dem. Det er vanskelig å si hvorfor seieren B. Gustavsen, Halvor Moen, Lise Lindgikk i deres favør. Det var for eksempel beck, Trond A Skjelbred, Kristianne ingen som utmerket seg i valgkampen, Ommundsen, Ingunn S. Spetalen, de hadde vel omtrent like mange snit- Tomek Dzieciol. ter å servere begge to. Det var først på valgutspørringen at Goodwill utmerket Marta Hjelle seg. Der viste Per Fossmark at Ukesjefvervet er skapt for han i langt høyere K7 BULLETIN • Torsdag 15. november


STUDENTDEMOKRATIET

'" -< I

~ iii

i

iii

C

iii ~

Flertallsprinsippet bygger på forestillingen om at flertallet i et kollektiv uttrykker kollektivets vilje, ogatdenneviljestyringer bindende for kollektivet. Flertallsprinsippet er en av grunnpilarene i et demokrati også et studentdemokrati som NHHS. Styret i NHHS har som en av sine oppgaver å ivareta studentenes interesser f.eks. ved å påse at demokratiet ivaretas. Vi advarte derfor før valget mot de avtalene som både ukestyreog kjernestyrealternativene inngikk i tillfelle en oppsplitting av alternativene. Avtalene var litt forskjellige, men gikk i korthet ut på at de alternaltivene som hadde fått inn færrest i styretellerukestyret skulle trekke sine kandidater. Dette er sedvane i NHHS, men galt

i henhold til lovene i NHHS som for det første sier at vi har personvalg, vi velger ikke «blokker», og for det andre at de som stiller til valg har plikt til å ta valg, man skal ha gode grunner for å trekke seg. Foreningsmøtet kan gi en person lov til å trekke seg. Det er imidlertid på sin plass å minne om det ansvaret som påhviler Foreningsmøtet i tilfelle det vil oppheve deler av et urnevalg. Ved valget 9.11. deltok 767 studenter, det er nesten 50 % av studentmassen. På et Foreningsmøte del tar vanligvis ikke mer enn 6-7 % av studentmassen. På bakrunn av årets valg trenger vi en prinsippdiskusjon i NHHS om valglovene. Gode prinsippdiskusjoner går imidlertid ikke på person. De to som fikk flest stemmer til

økonomiansvarligvervet, fikk begge 41 % av stemmene, men med en stemme i forskjell. Som nåværende voktere av demokratiet i NHHS er vår oppfordring til Foreningsrnøtet: Med lover og sedvane i bakhodet; bruk fornut og utsett prinsippdiskusjonen! Husk også på at et styre er avhengig av et godt internt miljø for å kunne gjøre en god jobb i Studentforeningen. Vi håper det påtroppende Styret tar opp valglovene i NHHS til debatt før neste valg. Ved fremtidige valg bør det være samsvar mellom lover og sedvane.

Actus v/Petter-Børre

ØK./ADM.·UTDANr~lr",\; ~~~ ~MP

OM PENGER OG PRESTISJE Torsdag15.11. setter rektorene ved NHH, BI og OHH hverandre stevne for å diskutere konkurransesituasjonen dem imellom. Dette kan virkelig bli en forrykene debatt. Ett av de brennbare temaene som skal tas opp er den useriøse markedsføringen som Stig M. Herbern ved OHH står for.

FORENINGSMØTE

Peter Lorange skal få svare på om han er høyere enn andre og Leif B. Methlie skal få stå tilrette for den noe sidrumpa imagen NHH har i det norske samfunnet. Forøvrig vil frem tidens siviløkonomstudium bli tatt opp, BIs ønske om doktorgradsutdanning, virrvaret i titler og mye mye mer.

Vi mangler ny leder i foreningen og det må vi gjøre noe med. Videre skal regnskapene for vår 90 forhåpentligvis godkjennes. NHH-aid skal, hvis vi vil, få en instruks.

KORT SAGT, M0T Opp PÅ FORENINGSM0TET TORSDAG 1800 I KLUBBEN!.

VALG '90 Ikaros vil på denne måten takke studentene for den tiIlitt dere har vist oss ved valget på nytt kjernestyreiNHHS. Vi lover å gjøre vårt aller beste for at resultatet skal bli bra. Takk også til alle som har hjulpet oss med store og små ting i løpet av valgkampen. I dag er det foreningsmøte. I følge avtalen som ble inngått mellom alle K7 BULLETIN • Torsdag 15. november

s tyreal ternativene før valget, skulle den blokk som fikk flest stemmer totalt stille samlet som styre. Derfor vil Anita Bemer formelt bli økonomianvarlig på dagens møte . . Ikaros vil også takke Ellipse og Helios for en fair valgkam p.

Ikaros v/Jostein

Vi i Helios takker Ståle Gjerset & Co. for en forholdsvis innholdsrik valgkamp. Vi ønsker Ikaros lykke til med den utfordring det er å lede foreningen i kommende år. På vegne av oss selv spesielt, og hele foreningen generelt, håper vi at det nye styret vil gjøre en god jobb. Til lykke og lykke til! Helios v/Knut


FITT ? •

+ -Her satte

vi «miljøaktivister» med svært forslkjellige synsvinkler og virkemidler sammen i et panel, og forventningene til en engasjerende og spennende debatt var store. Jeg tror jeg med sikkerhet kan si at møtet sto til forventningene !! Panelet besto av følgende: Adm.dir. Carlos Joly, MiljøinvestNS MarkedssjefSjur Rosholt, Norsk Viftefabrikk

Det er idag nærmest en global enighet om at noe drastisk må giøres for å bevare vår klode mot egenutsleHing. Vi må redusere de foruft:hsenåe uTslipp (::i sikre en fremtidig bærekraftig utvikling. At miliøvern må kombineres med økonomisk lønnsomhet, er noe vi økonomistudenter er særlig opptaH av, men som ikke blir moHaH like positivt av alle miliøvernaktivister. Det var neHopp denne konflikten Handelsgruppen og FIA ønsket å reHe søkelyset på i temamøtet 8.november. Steinar Lem, Fremtiden i Våre Hender Miljøsjef Berit Viik, Norsk Hydro Bent Sæther, rådgiver i Miljøverndepartementet Andreas Falkenberg, NHH

."

Argentineren Carlos J oly hadde 20 minutters innledende innlegg, der han fortalte om målsetningen og virksomheten av investeringsselskapet og aksjefondet Miljøinvest. ETIKK OG PROFITT MÅ GÅ SAMMEN, presiserte han, og det er nettopp dette som er formålet med et «grønt» investeringsselskap. PROFITT = SOSIALT ANSVAR = MILJ0ANSVAR begrunnet han uttalelsen med. Disse må derfor prioriteres likt i alle bedrifters avgjørelser, og det er nettopp dette som kalles «grønn kapitalisme» . Men hva karakteriserer egentlig en

6

miljøbedrift, og hvordan skiller den seg fra andre bedrifter? Dette er et spørsmål Carlos Joly ofte blir stillt, og det er vanskelig å gi noe entydig svar. Hver enkelt bedrift og dens virksomhetsområder må'vurderes hver for seg, men Joly satt opp 3 hovedpunkter: 1) Bedriften må være 25% miljørelatert 2) Miljøvirksomheten må relateres til viktige problemområder 3) Produksjonsprosessen må være blant de 1/3 mest miljøvennlige produksjonsprosesser i landet.

gikk han inn på å si litt om hvordan suksessen til en miljøvennlig bedrift avhenger av forbrukerenes holdning. «Prate er en ting, å handle er noe helt annet» . Han konstanterte også at miljøbevisste har liten tillit til næringslivet. Dette gjeld~r spesielt kvinner Of! llil6"dom.

første rekke. Etter en kort pause med lett servering satte paneldebatten igang. Spørsmålene haglet løs, og Steinar Lem og Carlos Joly var uten tvil de mest attraktive skyteskivene.

Er

det et O-vekst samfunn FiVH ønsker, og hvorfor bruker FiVH klorbleket papir, Steinar?

Er

Miljøinvest en «ulv i fåreklær», hvordan kan regnskogene reddes, Carlos? I

H vilken betydning har EF for miljøvernet, og hvilke insentiver finnes for å oppnå et mulig miljøvern ? Dette \'ar noen av snørsmålena, og som i c:::: !'::::::: ::; :: l ::~::: ;;::::1c!~ei:>attertlkk vi ingen

Til slutt sa han litt om de barrierer som en miljøvennlig bedrift møter; bl.a. ujevne konkurranseforhold og usikkert marked for gjenvunnede produkter. Etter Jolys innlegg fikk de øvrige paneldeltagerne 10 minutter hver til å si litt om hvordan den virksomheten som de representerte bidrar til en miljøvennlig utvikling.

N orsk Viftefabrikk tilbyr avansert renseteknologi og -utstyr. Den grønne kapitalismen skaper altså et stort nytt globalt marked for denne virksomheten. Norsk Hydro har laget en egen miljøavdeling og går inn for bedre utnyttelse og alternativ anvendelse av egne produkter. Miljøverndepartementet går inn for økt bruk av økonomiske virkemidler for å tvinge norsk industri til å drive mer miljøvennnlig. Sæther understreket at markedsøkonomien ikke er bærekraftig og at man derfor ikke kan vente at markedskreftene selv gjør redder miljøet. I

klare og entydige svar. Ingen hadde noen klar løsning på miljøproblematikken, men noen ting var det enighet om; * Fattigdommen er et sentralt problem og et likhetssa<mfunn må være hovedmålsettingen - et likhetssamnfunn der alle kan utnytte jordens ressurser. * Kapital er en ressurs som må kanaliseres til best mulig formål- en fri markeds.T økonomi sikrer ikke dette! * En holdningsendrin~ blant forbruKerne er nødvendig. Hvorvidt miljø og lønnsomhet kan kombineres er altså fremdeles et omdiskutert emne, men absolutt nce for oss økonomistudenter å ta til ettertanke !!

FIA og Handelsgruppen v / Inger Bugge-Asperheim

.'.~

T il slutt holdt Steinar Lem fra Fremtiden i Våre Hender et engasjerende inn-

legg. Han mente at det å sammenholde miljøvern og profitt ikke var mulig, da profitt alltid vil bli satt først. Dessuten sa han at økonomisk vekst i seg selv bidro til at jordens ressurser ble brukt opp . Nå er det menneskelige faktorer og vern om naturen som ubetinget må stilles i K7 BULLETIN • Torsdag 15. november


o

o

STAFETT-MARATON PA AS Etter en rekke forfall grunnet mangel på bankett og billetter til revyen «Så god som naken,. på NLH, måtte vi redusere ambisjonene m.h.t. kvantitet og kun sende ett lag til Maraton-Stafett på Ås. Ambisjonene til kvalitet var vel heller ikke så store, men som vanlig ledet vi etter første etappe, som ble løpt aven sterk Didrik Thrane-Nielsen. Etterpå gikk det litt opp og ned gjennom de ni neste etappene, men mest ned, slik at vi til slutt endte på 11. plass, som vi likevel var godt fornøyd med. Som straff for å ha forlatt Bergen i en periode med sol, fikk vi oppleve ekte surt østlandsvær, med temperatur ned mot null, vind og regn. En rekke av de mindre seriøse lagene gjorde sitt beste for å øke både temperatur og stemning, med kubjeller, saueskinn, folkedans, motorsykler m. m. Det var derfor aldri tvil om hvor vi befant oss. De eneste som skilte seg ut i en annen retning, var BIs 4. lag, som løp i dress med stresskoffert og Dagens N. som stafettpinne. Da dette laget viste seg å mangle en løper, stilte vi velvillig en av våre dyktige reserver til disposisjon. Dette var selvfølgelig et ledd i vår innsats for å vise vår vilje til samarbeid med Staf.kom. BI, som vi senere på dagen hadde et møte med. De mest utholdende fikk likevel med seg både revy (som var bra, selv om den jo ikke kunne måle seg med en annen studentrevy vi har sett det siste året og har et mer personlig forhold til) og fest med C.C. Cowboys, som visstnok var sterke ~aker.

Arthur Andersen & Co. har ~gne avdelinger innen revisjon. konsulen/virksomhet og skollerddgivning. Vi er ca. 350 ansatte med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Vi har etnart samarbeid med Arthur Andersen & Co. 's internasjonale organisasjon som totaltreller over 47.000 personer. Vdre ansalIe og deres kompetanse er wfr vikligste ressurs, bygget opp gjennom elsystematiserr, internasjonalt videreutdanningsprogram og deltagelse pd varierte oppdrag. o

REVISJON OG ØKONOMISK RÅDGIVNING

LEDELSESRADGIVNING OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

Revisjonsavdelingen består av 160 personer, i hovedsak siviløkonomer hvorav 44 fra NHH.

Konsulentavdelingen består av 140' personer og uLfører tjenester innen ledelse og brulc av informasjonsteknologi. En egen gruppe arbeidet med oppdrag innen personal og organisasjonsutvikling. Ca. 40 siviløkonomer fra NHH er blant vAre dyktige konsulenter. Vi søker løpende nye kvaliliscne medarbeidere og tilbyr et meget omfattende videreutdanningsprogram i et internasjonal. miljø.

Vån primære arbeidsområde er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Oppdragene omfatter vurdering av foretak i forbindelse med fusjon. fisjon. oppkjøp, reorganisering, akkord, konkurs, generasjonsskilte, børsregistrering o.l. Vi uLfører dessuten ulike oppdrag knyuet til økonomisk styring og internasjonal regnskapsrapportering samt annen rådgivhinghjClp på ' områder der det er behov for komPetanse innen regnskap. skau, revisjon, økonomi og finans. J.Iovedtyngden av våre klienter er større og ofte børsnoterte virksomheter innen industri. handel og shipping. Oppdragsmassen er svært variert og våre revisorer vil i løpel aven lO-ire års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomhet.er. børsnolene selskaper og internasjonale selskaper

En stor del av vAre oppdrag er innen økonomistyring, strategisk informasjonsplanlegging, prosjektledelse, utforming og innføring av EDB-systemer. vurdering av maskin- og pakke- løsninger. VAre kunder er innen en rekke bransjer. som bank/finans, handel/ distribusjon. industri. olje/gass og offentlig focvaltning.

SKATTERÅDGIVNING Skaueavdelingen beskjeftiger 12 jurisle~. VAre arbeidsområder omfauer bl.a . sbHespørsmål av national og intelllational k.arakter, skatleplanlegging, omstrulcturering. kJØp og salg av bedrift.er sarnt generasjonsskifter, merverdi- og investeringsavgiftp.r. bokettersyn og klagesaker, arbride. gi veravgift og trygd. toll- og særavgifter Vi bistår med rådgivning overfO/ kll'!nter i inn- og utland og internt overfor øvrige avdelinger. Videre utvikler vi dokumentasjon og avholder kurs for klienter og ,,..,rige avdelinger. \' i har et utstrakt samarbeid med våre

kontorer i uLlandel. I praktisk problemløsing ~amaIbeider vi ofte med økonomene i våre øvrige avdelinger.

ARTHUR

ANDERSEN

&CO

Drammensvn. 134 Poslboks 228 . Skøyen 0212 Oslo 2 TIr. (02) 46 28 (lO


GOD TUR TIL MOSKVA · DEL II F

or noen nummer siden forsøkte vi i Bulle å sette igang en liten debatt om interessegruppenes sponsorvirksomhet. Dette ble illustrert med «International Business» og deres sponsorbudsjett på ikke rent få tusen kroner. NHHS' interessegrupper har ingen regnskapsplikt ovenfor foreningsmøtet - og det selv om man bruker NHH og studentforeningen som base. Også andre interessegrupper har en ikke rent liten omsetning i kroner og øre - selv om disse ikke bryter sponseinstruksen. Vi kan som eksempel nevne Skipsfartsgruppen og Handelsgruppen. Vi hadde håpet at Styret hadde tatt initiativ til en bredere debatt om interessgruppenes stilling i NHHS. Vi sy-

Da

det heller ikke på neste foreningsmøte er duket for noen debatt om denne saken, ser det ut ut som om Bulle selv må reise forslag om regnskapsplikt for interessegruppene. Et mulig utgangspunkt kan være at samtlige interessegrupper med mer enn 50.000 i omsetning , legger frem regnskap ovenfor foreningsmøtet. Vi imøteser reaksjoner fra våre lesere i o . dette, slik at vi kan saken oW på foreningsmøtet 6. desember.

---_.-

r - - - - - - .- - - -

FERDIGMATEN · APNET IGJEN!

nes at dette burde ha blitt resultatet av vår artikkel. Slik som det er nå, er det kun blitt bråk mellom lB og Bulle, mens kjernestyret og alle andre vandrer rundt like ubekymret som før.

-- -l

- ~----~

FAG r~IT!IIo'

~----~

UTVALGET

r---'

- _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ I

o

Ja, så har endelig SiB fått noe konkurranse på middagsmarkedet i Ytre Sandviken. Schmidt Inn heter det nye tilbudet rett ved siden av REMA 1000. Det har vært Ferdigmat butikk der før, men av den noe mindre apetittvekkende sorten. Derfor gikk den til tider under navnet «Bruktmaten». Nå er hele lokalet pusset opp, og det går an å gå inn og få seg et måltid uten å bli ruinert. Nye eiere har overtatt, og tydeligvis forstått hva studentene vil ha for besøkstallet ser ut til å ha bedret seg betraktelig fra tidligere. Prisene for en middag ligger fra kr.25,- for Lapskaus og plukkfisk. Gryterett med ris ligger på kr.30,-.

8

Dessuten er åpningstidene blitt bedret. Nå er det åpent utover kvelden på hverdager og også åpent søndag. Kanskje vil dette kunne føre til at SiB' smiddagspriser revurderes. Det kan vel ikke være noen tvil om at kantina på Merino går med overskudd i disse eksamens-tider. Dersom den ikke gjør det, burde man ta en tur rundt på de andre stedene Bulle har vært på dette semesteret, og se på driften der. Det går an å lage rimelige middager både på Uggla, Børs og Maxime, så SiB burde kunne klare det de også når de ikke har høye husleier å tenke på!

Torsdag 15. november:

Karsten Isachsen Kjendisprest, driver nt\ med "Seminar for Næringslivet" Holder foredrag om 11

Å lede og leve"

Aud.A Kl. 16.1;'i - 18.00 kr. 15,Entre:

K7 BULLETIN • Torsdag 15. november


Stor stemning i garderoben etter konserten

HIT IT • SAY YEAH! BLUES BROTH.ERS I BERGEN!

5

å kom da endelig The Blues Brothers til Bergen. Etter at NHH opprinnelig ble plukket ut som spillested, ble det Maxime i siste vending. Synd, fordi vi tror Aulaen hadde vært et bedre 10~ale. Jeg hadde vel egentlig forestilt meg to nye sangere med sorte hatter og solbriller som hoppet rundt. Neida, der tokjeg feil. Det var en farget sanger u ten hatt (desto flere hatter blant publikum). Originalbandet er også blitt komprimert ned til å bestå av Lou Marini (sax), Matt Gui tar M urphy, Tom Bones Malone (bass), Alan Rubin (trp), Donald Duck Dunn (trb) og ellers

er Steve Cropper med på gitar. Nye i bandet var både trommis, keyboard og vokalister (selvsagt). Lokalet var stappfullt fra første låt, i overkant av 1000 må det ha vært for vi kunne knapt bevege oss. Bandet åpnet med Green Onion siden en av gutta står bak denne låten. Så fikk vi høre Peter Gunn Theme og en instrumental til. Larry Thurston dukket opp og sang noen låter som ikke finnes på Blues Brothers LP' en~. Salen tok for alvor av da bandet satte igang med «Hold on, I'm coming». Matt «Guitar» Murphy beviste virkelig at han er god for navnet sitt under låten «The thrill is gone». Glitrende gitarspill!

SWIN6~~l"EN

Publikum skrek av full hals «Sweet home Chicago», men det var vel ikke annet å vente. Så ble det annonsert en gjestevokalist, og det var ingen annen en Eddie Floyd. For mange av dere sier vel dette ingenting. Mannen sang en gang en sang ved navnet «Knock on wood». Siden Eddie har holdt på i noen år, var stemmen nær ved å briste et par ganger, men han tok seg godt inn igjen. Han sang en del gamle slagere som «six three four five ... », «Stand by me», «Soulman» og selvsagt «Knock on wood». Så kom Thurston tilbake og gjorde avsI u tningen. Lyden var etter forholdene per-

MED

IG BUSINESS BAND L

ørdag var det endelig klart for en swingaften med BBB. Det så ikke så lovende ut til å begynne med, da Aulaen var svært så tom for swingende publikum. Etter at Black K7 BULLETIN • Torsdag 15. november

Adder var ferdig på NRK strømmet det folk inn, ogt6talt antall besøkende kom oppi 170. Det må en jo si seg fornøyd med så nært oppunder eksamen. Det er helt klart at

fekt siden bandet ikke hadde ha tt lydsjekk. Faktisk ble lydbildet så bra at det vel sjelden har vært mye bedre på Maxime. Synd vi ikke kan si det samme om lyssettingen som var rotete og kaotisk. Blåserekka varimponerende. De viste at de kunne fylle ut lydbildet med bare en sax, trompet og trombone. Var det verdt 195 kroner? Mange vil sikkert si ja. Bandet ga alt, men det kunne med fordel vært færre mennesker i salen. Da hadde vi kanskje fått plass til å heve armene i været og rope «Say Yeah!» Vi gleder oss til neste gang PÅ NHH!

swing-kunnskapene her på skolen etter Fast~ng-kursene har hjulpet på interessen. Likevel hadde de som svingte seg god plass. Muligens bør man ha både Fastings videregående 1 og 2 før en behersker BBB's noe avanserte form for swing. Bandet spilte meget bra, og må vel nå sies å være et av de bedre storband i landet. Vi gleder oss til en storband-konkurranse med Dan Børge på TV. Takk til BBB for et godt gjennomført arrangement.

9


Ståle Gjerset i svevet ..

Tidlig pubertetsband spilte Rock"n "Roll!

Valgshowet er tor mange en av de morsomste arrangementene på skolen i løpet av semesteret. På grun av den enorme interessen som har vært for de"e valget, var naturlig nok forventningene til valgshowet meget høye. Og gallupkorpset skuffet ikke. En r lIsa" aula var vitne til et av de beste og mest innholdsr ke valgshow i vår tid her på skolen.

I

henhold til tradisjonene ble showet også denne gang forsinket fra starten av. Problemer med videokanonen ble oppgitt som grunn. Forestillingen åpnet med en video av høy klasse. Vi så konturene av fortsettelsen på den gode gamle NHH-videoen. Desverre for gallupkorpset fungerte den innleide videokanonen bare delvis, slik at filmens kvaliteter ikke kom skikkelig frem. Etterpå var det klart for utdeling av oppgaver til de valgbare. Oppgavene var stort sett av bra kvalitet. De fleste av dem var gjennomførbare på en slik måte at publikum aldri trengte å kjede seg. Så mange kjendiser og gode band på en gang er sjelden kost. Til og med på et valgshow . For mange kom dagens høydepunkt da Ivar Medaas entret

scenen med en gitar, godt humør og solid dose med selvironi. Sildakon~ leverte et par gullkorn fra scenen. ' gode band var også med. Av d' merket vi oss spesielt Panik FaD som er et friskt pust i byens rockemi Etter tre låter ble de klappet inn ekstranummer. Det har så vidt vi aldri skjedd før valgshowsammenheng. Sterkt. Hele showet igjennom var aulaen s sett fullsatt. Valgoppgavene var av slik art at man slapp de lange kjedel avbruddene som har for vane å prE disse showene. Derfor gikk time fort. Selv om det hele ikke var fen før 18.00 satt vi med en følelse av å hatt det gøy hele tiden. De som stilte valg skal ha noe av æren for d gallupkorpset mye av æren. Vi tahl for en innholdsrik dag i aulaen.


Til tross for det beste interne nummeret, tapte Ă&#x2026; la Carte ukevalget

Jone fra Hjelmeland

Sorry, BĂĽrdrick! We are BĂĽrd of You!

l

Valgets overlegne vinner, Kristin, feirer 635 fans.

l

l t

Melk eller honning? Jatakk! McKinnon og Tore Kristiansen


Vi skal ta for oss 3 nye plater denne gang også. Her kommer skalaen for nest siste gang: ****** ***** **** *** ** *

Denne uke skjer det mye på musikkfronten i Bergen. Igår var det Blues Brothers Band på Maxime, idag kommer Mzwake Mzuli fra Sør-Mrika. Han spiller afrikansk folkemusikk og er visstnok voldsomt populær der nede. I morgen er det De Lillos på Garage og lørdag Matchstick Sun. Søndag blir det to konserter med Dum Dum Boys på Maxime. Det er helt typisk at band som har spillt her på begynnelsen av turneen sin kommer tilbake og gjør konserter på de noe mindre stedene i byen etterpå. NHH er jo best ... Hulen kan skilte med sør-afrikanske syngedamer på fredag og det nye finske bandet 22 Pistipirrko på lørdag. Det skal være store saker, så de som har tid til å se opp fra lesebøkene får ta en tur dit.

CHET ATKINS / MARK KNOPFLER NECK AND NECK **** En noe uvanlig plate fra Mark Knopfler. Det erikke så merkelig at det blir country når Chet Atkins er med. Her er det Country-ro.ck for alle penga. Gamle og nye country-låter i skjønn forening, men bare en laget av Mark Knopfler. For de av oss som sitter og venter på en ny LP med Tom Russell, kan dette være et plaster på såret i mellomtiden. Jeg kan tenke meg en masse sofa-slagere komme strømmende fra denne LP'en. Dette må da være en bra julepresang til den eldre garde. Så slipper vi Sputnik og Vikingarna første-juledag!

Udødelig - gå over lik! Meget bra - spring i butikken! Bra! Joda, grei nok! Nei takk! Kiøp heller 10 øl! Puke!*

KEVIN BROWNRUST ****** Årets hittil beste blues LP kommer fra en svært så ukjent kar i England av alle steder! Riktignok har han fått med seg Joe Louis Walk er på en av låtene, så helt ukjent i blues-miljøet kan han ikke være. Det har tatt meg noen uker å skaffe denne skiva, den er ikke av de mest solgte i Norge. Jeg kan ikke si noe særlig mer om Kevin Brown enn at mannen har et stort blues-talent. Her klaffer alt; låtene, stemmen, gitar rift' osv. Han har selvsagt produsert Lp'en selv, dermed har lyden blitt helt riktig. Jeg har ikke noe å utsette på denne utgivelsen, så det må bli full pakke med stjerner. Dra til byen å få tak i CD'en for de siste rester av studielånet. Den er verdt hver krone!

LIVING COLOURTIME'S UP *** Tiden er nok ute for dette bandet som hadde en fin debut med «Li ving Colour». Deres nye LP er ikke fullt så original. Det åpner med en trash-lignende låt, og fortsetter i et noenlunde standard heavy· spor. Hele greia er igrunn ganske så kjedelig. Det finnes hederlige unntak som «undercover of darkness» og «solace of you». Sistnevnte er faktisk en melodiøs og rolig sang. CD 'en (som jeg heldigvis ikke har betalt et øre for) avsluttes med noe som vel grenser mot støy istedet for begrepet musikk. Håper at de levende fargene kan komme opp med noe mev variert neste gang. De har jo vist at de kan før.

Så er valget endelig over for denne gang. (eller er det det R?). Etter iherdig innsats i valgkampen, spesielt fra de to Ukestyre-alternativene sin side, må resultatet av dette valget kunne sies å være noe overraskende. Ingen hadde vel på forhånd ventet en så markert seier til Goodwill som vi ble vitne til. Når det gielder seieren til Ikaros var vel denne ikke uventet, men i desto sterkere grad fryktet av noen.

e

l

Valgutspørringen på onsdag ble etter vår mening en uhyggelig tam affære. Så langt vi kunne se kom ikke utspørrerne med kritiske spørsmål hvor kandidatene ble satt på skikkelig prØve og hvor de fikk vise om de kunne sine saker eller ei. De eneste kritiske spørsmålene vi hørte, kom fra salen. Nå er det naturligvis greit nok at man ikke stiller kritiske, inngående spørsmål så lenge dette blir likt for alle. Poenget er imidlertid at de med minst kunnskaper om saker og ting, altså de som kan minst, vil komme best ut ved en slik utspør-ring. et br t fo t det l Under valgshowet på fredag var

det noen galninger som satt og smugdrakk både sprit og øl i store mengder under hele seansen. I Klubben senere på kvelden var det tydelig å se hvem dette var. Det var endog en tulling som var oppe i disco-boksen å "kuppet» mikrofonen for å sende en hilsen til vår nye studentforeningsleder. For et null! (han som «kuppet» mikrofonen altså) At folk ble skuffet av at valgresultatet ikke gikk i deres favør har vi full forståelse for, spesielt når man tenker på den anseelige mengde arbeidsinnsats som er nedlagt, men etter vår mening finnes det grenser for hvor deprimert det går an å bli over et valgnederlag på NHH. (for noen finnes det tydeligvis ikke slike

grenser). Det som imidlertid forundrer oss mer, er at enkelte «vinnende» kandidater (vi tenker faktisk på en spesiell) mer eller mindre skjeller ut folk når vedkommende etter valget får høre at de ikke at har stemt på ham.lAt samme person beskylder Teknisk'Gruppe for å ha sabotert sin egen opptreden på valgshowet, synes vi er en artig uttalelse som sikkert fremmer godt samarbeid mellom forskjellige utvalg det neste året. At vedkommende til alt overmål, etter valget, ikke kan huske denne sin uttalelse, og da følgelig benekter den, synes vi faktisk er enda gøyer;-Æamme person er forøvrig kje~rå ha «ein draum» og en haug med visjoner om studentforeningen. At vedkommende ikke klar-

eV oleti~ ~ ~"?

12

te å formidle denne «draumen» sin på valgutspørringen tror vi han selv bør være meget glad for.(Vi er imid- ~ lertid litt bekymret for innholdet i p. nevnte «draum» og håper derfor på en oppklaring i nærmeste fremtid, ~ eller kanskje avspeiler denne seg i ~ det eminente strategi-dokumentet ~ som vedkommende har lagt hele Vsjela si i og derfor uforbeholdent ' hyller som en glitrende utredn~\~ (noe det finnes delte meninger

0:2:1-

«I

have dream» sa en kar en gang, han ble skutt.

l' I

PS.

Denne skribent hadde inter' med valget å gjøre overhodet, og ser dermed hele greia fra et udiskutabelt objektivt synspunkt!! \ ~ J

V, I "~I

K7 BULLETIN • Torsdag 15. november


L

enge har man snakket om mangel på initiativ og nyskapningsvirksomhet i norsk næringsliv. Kreativitet og nytenkning har hatt dårlige kår i Gamle Moder Norge. Næringslivssymposiet 1991 vil gjøre noe med det! Innovasjon, entreprenørskap og økt vekst er>tema for vårens store begivenhet, som skal gi dagens og morgendagens ledere ny inspirasjon og kunnskap. For å kunne møte utfordringene fram mot tusenårsskifte vil vi prøve å identifisere de premisser og rammebetingelser som kan legges til grunn for ny vekst, samtidig som vi fokuserer på den enkelte bedrifts muligheter. Det hele vil bli satt inn i en skandinavisk ramme, men i europeisk perspektiv. At temaet blir interssant er det ingen tvil om, og sammen med listen over spennende foredragsholdere vil dette gå over i historien som nittiårenes beste Symposium - så langt.

SYlnposiet avslører seg i Bulle, følg Ined••••••


({.:~.; .•~.(r\ ....

r:~ ~ ~c:

::·::;:tr··rrrrllr?~j :(:;:);r~;~;r~r~::::::' f;::: =:<{ .~.::: .f: ;;(·\~l:iii;~.~r.\..

\t

: : ~: : : : :.· ·.

:;:: {::;:;: :;-.

HVORDAN SKAPE

Hi~ ;.•: . : :.•. :;.•.

; :f:~~ l~t~::~ :.::A:~I :i

;:;:

::

:.~

\J

it i\

l: l~t: I~ \~Iil:\ :i·.:::.• :: .•:.:.

.,

:

'.~

(}??}P :J=::::?\ .:: tt \.ii: =>\

.. :::.:j.: .. . . .: :.. .: ..... . .::. ... ..

L i

.. .:j .... ::::....

Jf!

:;:)

I}:~f~>~ Bl

~}}

\t{:::~

\:!\ li .:. •:;Ii' .

\!;.:.:•. .:•.•.:.

.jm:?\: :~, :~. : ~ : :~ :~ :~ :~ .:.,j: m: : :~

\ . :. .:;

:::tt)

:t~

:.::;: ;:;::j

:1

:!)\ : ~: : .j ~.j ~.j :.j ~ : . . .:: ' .:.: ..~:~. . ,:..'~• ~t\. ~..••.:~. .•:..~•. .:~ . ..:~. . :::: .

: . l!:::

.1

....:~/

:~

.i.t..: .::.' :'.::•.'.

r!;

,4!}~:}»~[

rl \:::::::;

: : : .:.- fr;: :~\ . .:.

~1 \i \1

. Fo}: .j:~.j:~ ".'U , . .:-: :':': ~" .:.:.

. 1:~1!···::\:

\.=;:l

w,

:::r:~~

::. ".:.";

:::,"

Il

f\.·.~~r::?r:·~ :::lr~:?:::::::; :?:;i f:;: :::::

j!

li\

::"?"':::~: l.ff.l

.(.f::~~~;\:/: f/:/ .;......

<;

id \:

t

r: ;\ : .: '(~: : f.. [ii-', :{. :. .:. :. ;..• ~: ~ ( :~.i :r.~ : :.::~., t\.: : : ~ ti ;!!j( ;:;::: :j. . .•:.... . :... .:1....

;::::

\'\

II \ ':\: ;::>

Et MIUØ iSGM F~EMMER INNOYAS*JON os VEKST ,~i ~

tt~:lrt~ll,;tiiE\'~" ~ia~~1f1\rj ~=/~åJk~i~åj:~~E) kedsandeler. Like avgjørende er de ytre rammebetingelserav både økonomisk og politisk karakter. Hvilke premisser må være oppfyllt for å kunne stimulere det skandinaviske næringsliv til nyskapning og ekspansjon? Professor Jeffrey Sachs fra Harvard er en mann som tross

sert inflasjonen fra 40 000 %(!) tilY5" % . Etter denne bragd er det ingen overraskelse at øst"europeiske land har engasjert ham i sine forsøk på å snu en heller håpløs skjebne. Idag er han den øverste økonomiske rådgiver for den polske regjering, og arbeider også med reformprogrammet i Jugoslavia. For å matche en slik kapasitet, er det naturlig at man stiller med Skandinavias kanskje mest innflyteIsesrike premissleverandør som motspiller, statsminister Gro Harlem Brundtland. I et europeisk perspektiv vil disse to gi oss grunnlag for å bedømme

~: ":'h

............ .......... .. ...........

:1

f;':::~:~

KOMPARATIVE FORTRINN FOR SKANDINAVIA Etter en generell debatt omkring rammebetingelsene ønsker vi å se nærmere på Skandinavias spesielle muligheter for å hevde seg i den internasjonale konkurranse. En broket forsamling av næringslivsfolk og politikere vil komme med friske nye forslag til hvordan vi skal skape en ny giv i Skandinavia. Hans Werthen, en institusjon i svensk næringsliv, har igjennom et langt liv ført Electrolux fram til et solid multinasjonalt selskap. Han har muligens noen råd å komme med til den ny tiltrådte sjeffor Saab, David Herman, som vil møte store utfordringer i sitt arbeid med å gjøre selskapet konkurran-

sedyktig igjen. Sammen med res~en av panelet har de det til felles at de ønsker å se Skandinaviai et større perspektiv. Kaci Kullmann Five vil snakke om hva N orge har og bidra med i et europeisk felleskap, mens Palle Marcus truer med å flytte hele sin virksomhet ut av Danmark på grunn av for dårlige rammebetingelser. Det betyr at Dansk Bitter ikke lenger ville være så dansk, men desto bitrere. Haak on Bjertnes, tidligere konsernsj ef Moelven Ind.NS, er en visjonær nordmann med kontroversiell ideer. På symposiet har han lovet å avsløre noen nye ideer om økt samarbeid i Skandinavia. T

«COMPETITIVNESS OF NATIONS» Michael Porter «live» fra Boston! Dette er kanskje symposiets mest kjente internasjonale deltaker. Ettersom Harvard Business School nekter sine professorer å reise bort i semestre med forelesningsplikt, har ikke Michael Porter anledning

til å være personlig tilstede. Istedet har han tilbudt seg å holde sitt foredrag pr. satelittoverføring. For å gjøre det hele litt mer personlig vil overføringen foregå begge veier; du ser Porter og Porter ser deg. For dem som ennå ikke har vært gjennom strategipensum, kan vi fortelle at han er næringslivets guru på området konkurransestrategi. For snille nordmenn kan budskapet virke hardt og kynisk, men Porter forfekter «KilI or Die»tesen med stor vitali teb> Dont Collaborate, Compete.» Vijobber også med et panel som skal debatere med Porter, og kan love at dette blir kontroversielt og bra.

'F ørste dag: NlAKROPERSPEKTIV

.


l'l 1"(' Y~\ jf 'lt.'l,ftÆl"\,ir:~l \.: \ {:: \: 'ur 'wn W1. ~ lU Ilil h;l r il t. Il' \I ;l, ; tvi n'" :I ril I1 ~

f j]~\.:..

W \: ... ,;. '... . :~:~

$

I

,j

..;~\. . .

t ~~~ t~~

Il,

1:;

N

!:~ : l

:

m

::::::~} :~:;

1111

I:

,.

::=

~r~

1.jj1~1;~~~\

: ;:

\1

1 "S, il , :lf@,

i..·•

i. ..• .• . r~

%

.f~~~. . ~

...:{

;~ ':: :~i

IIIIi!ij

l:~i U U li

m .1 . 111,11 l! ; Il I l' I '~;III~:.I:.··:..• >YASJ In;tiat;v.ltilh.y\ 1,~]n;ngJtlJ.nl", Jlpasi: ..•:•·:;'.ION IN NAD I BEDRI FTE N !:

sist komme

bedijftene ~~li. Kreative dgvi-

lill!

!

, :.i:.. .

e·'n

·

kjent til den! rd~ erih,un ~nglahas fik~ste!. . ~ tet ,p~ orr{. \.

sjonære ledet~:p~S;hedar~~~~r.e e1:~~kfieqf':;:~viAll~~~tter D;Q?~j~en, p.~'b,.~j/r~~~~~~~~L.,.,:!~~~~ led~l~,.:.';.\. til griindervirk~Ofuhet og'i ntraPrenørskap. VI '" "neTt 'skjønnhetsindt&trien rneifsitt «Tilbake ses vi tenhar samlet et lite knippe av vår tids mest suk- til Naturen» - konsept. Hennes rake motsetskap og -utsessrike bedriftsledere for å undersøke hvorninger Makoto Kikuchi, en avlederene for Sovikling og dan disse har taklet fenomenet innovasjon. nys forskningsavdeling. Han deltok blant anhar over Ved å identifisere kritiske suksessfaktorer vil neti utviklingen av Sony Walkman, en av tilengre tid vært oppvi formidle impulser og ideer som kan brukes denes største salgs-suksesser. I samme klasheri Skandinavia. Er det slik at anarki skaper se stiller mannen med det rare navnet, Sergio tatt av inninnovasjon, eller er velordnende japanske utPininfarina, som har designansvaret for Ferovasjon både tekviklingsavdelinger mer produktive? Anita rari og Maserati.l tillegg er han formann i det nisk og Roddick, grunnlegger og leder av den ver- italienske industriforbundet. Ordstyrer for disse energiske menneskene er Juan Rada, innen tjedensomspennende Body Shop-kjeden setter sin lit til de frie krefters spill. Hun forklarer professor ved IMD ( International Institute nesteforesin suksess ved at hun aldri har fulgt «opp- for Management Developement). Han er selv tak .

.«ART AS AN INSPIRATION TO CREATIVITf» D enne avdelingen har enda ikke fått sin endelige form, men det vi vet er at det kommer en spennende dame fra 0+1. Ikke hørt om det før? 0+1 er et firma med 20 års erfaring i utplassering av erfarne kunstnere i administrative stillinger, hvor de får direkte innflytelse på besl utningstakingen. Barbara Stevini mener at kunstnerens spontanitet og uforutsig-

bare fantasi kan bidra til å identifisere nye problemområder innenfor ledelsens ansvarsområde. Kunstnere skal ikke stenges inne på museer eller gallerier, men kreativt være med på å forme den sosiale, kulturelle og økonomiske dagsorden.

EN OASE AV IMPULSER Her finner du din store mulighet til å sette reg på Næringslivssymposiet 1991: En workshop avdeling der hver gruppe skal ledes aven student fra NHH sammen med en spesialist. For eksempel skal Willy Railo ta for seg «ForandringsledeIse», Rolf Skaar villede en sak om teknologi og BI-rektor Peter Lorang vil diskutere konkurransedyktighet for akkurat ditt firma. (Har du ikke noe? Bli grunder du også!) Dag Tellefsen, nordmann i California som formidler venture-kapital, vil snakke om akkurat det. Jan Duckert, årets reklamemann i Danmark vil selvfølgelig lokke frem innovative markedsføringsideer, og industri-

attacheene John Dibble og Finn Helge Messel introduserer oss for «Teknologioverføringer over landegrenser». Hvis du ikke ønsker å være co-pilot (som selvsagt vil få opplæring), kan deltakere på Symposiet være med som menige medlemmer i gruppen. Men man forventer at også studenter tar aktivt del i diskusjonen. «Reklame- og Sprællemand: Jan Duckert hører ikke til reklamebranchens anonyme mestre. Tværtimod. Han er en endda særdeles farverig person. Kunden: «Han skælder os huden fuld.» Konkurrenten: «Han er sipelthen den mest ustrukturerede leder jeg kender. Det kan give nogle uhyggelige udslag.» (Bør-

sens Nyhedsmagasin)>> S toler du ikke nok på din egen kreativitet til å måle krefter med Skandinavias næringslivstopper, kan du følge et parallell seminar om bankvirksomhet eller lederrollen. Også her dukker kjente navn opp: Egil Gade Greve, professor Torger Reve, Bjørn Wahlroos (Union Bank of Finland) og Jacob Palmstierna tidligere konsernsjef SE-banken.

VISJONER FOR SKANDINAVIA E tter å ha tilbrakt to dager ved vannhullet er det på tide å dra videre. Og da er visjoner bra og ha, så også på Næringslivssymposiet.Vise-president i Efkommisjonen, Henning Christophersen er en av dem som skaper den skandinaviske hverdag i fremtiden. Sammen med Høyreleder

,

Jan P. Syse og Dr. Eckhardt van Hooven, styremedlem Deutche Bank, vil han trekke linjene for utviklingen i Skandinavia frem mot tusenårsskifte. Og forhåpentligvis er dette ikke bare hallusinasjoner om et Fata Morgana, men et forsøk på å løfte blikket og se muligheter for det neste milleni um.

Andre dag: MIKROPERSPEKrlV


ACTUS o

FRONUINE MUSIC Bookinggruppa skal ta opp ett nytt medlem neste semester, da noen av oss begynner å se enden på dette studiet (endelig). Det kreves at du er en god forhandler av natur, og har lyst til å stå på i resten av din tid på denne skolen særlig under UKEN 92. Du skal ikke se bort fra at arbeidet nok kan føre til et ekstra semester. Av fordeler kan vi nevne at du vil få god erfaring i å arrangere konserter, og gode bransjekontakter som kan være nyttige ved en eventuell jobb siden. Dessuten er det gøy! Søknad med referanser og relevant erfaring legges i vår posthylle innen 25. november.

SEMESTERPRØVEN

SEMESTERPRØVEN

NBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNB

ITALIA-PROSJEKTET Søknadsfrist til Italia-ekskursjonen går ut i dag 15. nov. kl 1600. Skjema fås ved NU-kontoret, men vil også ligge i Vrimlehallen. Søknaden kan leveres inn t il NU via posthylla. Du kan også levere inn via Bed.Pres postkassene. Eksk.u rsjons-komiteen

Mm TASK FORCE

COMMUNICATION & CAREER WORKSHOP MIB Task Force invites all students to the Annual Communication & Career Workshop! How to highlightyour strenghts, score better on tests, be bright but not boring, why never answer «neven>, make a good impression - and more!

Under et vorspiel i 4. etasje på nye Hatleberg ble det tatt en Frankensteinmaske aven utenforstående (som IKKE var invitert). Du som har denne nå bør snarest levere den tilbake til 4. etasje eller legge den inn til Bulle slik at vi kan gi den til rette vedkommende. Det er dumt å stjele ting når du er på vorspiel, samme hv~~h.c n tib " ,r.tH~ ~d skjedde i!

Topics to be discussed are: - resume writing - cover letters - interviewing - and the job search

FADDERNE TIL BARNA I 4.ET ASJE

Sign up required - the yellow lists are outside room M-12 (Merino) and on the NU board (main building). DAEDLINE for sign-up: Saturday 17 November!

STAF.KOM -

Vi i Staf.kom. konstaterer at ekamensspøkelset har dratt en rekke ofre fra traktene rundt Fjellveien og ned på lesesalen. Men vi skjønner ikke hvorfor !!!

DET ER VITENSKAPELIG BEVIST AT:

Time: Monday and Tuesday 19-20 Nov. 1900-2030 each day Place: Aud. B Language: !'.ng~!~ _'" Free entrance and ... »enkel bevertning»!

KLASSISK KLUBB

KONSERT Tid : Fredag 30.11.1989 - kl. 15.00 Ste d : Audito rium Maximum, Merino, 1. etasje Bille tter: kr. 25 (som inkluderer litt vin/ juice)

Center for Internat ional B usiness

&

* Trening hjelper på konsentrasjonsevnen

Så hvorfor sitter du da på lesesalen når du kan hente krefter på Staf.kom.trening? Vi trener som vanlig tirsdag og torsdag kl.19.30 og lørdag kl.15.00. Siste trening i høst er torsdag 29.11 , så benytt sjansen mens den ennå er der!

16·

Hege Råkil treffes på Randis kontor hver tirsdag k1.1400-1700. Har du et problem, så ta kontakt. Du er også velkommen hvis du bare trenger noen å snakke med!

SKIPSFARTS- OG TRANSPORTGRUPPEN GJØR DET IGJEN! 5. januar er det duket for nyårets store begivenhet:

STG--S EUROPAEKSKURSJON Vi tar båt (maritimt - ikke sant ?) fra Oslo til Kiel og besøker diverse bedrifter og severdigheter i Bremerhaven og Emden før vi reiser over grensen til Nederland. Der drar vi innom et verft helt i nord, og konsentrerer oss deretter et par dager om Rotterdam. Hovedtyngden av ekskursjonen er i Belgia, nærmere bestemt i Antwerpen. Vi skal på mottagelse hos borgermesteren, det blir omvisning på havnen ved bl.a. havnedirektøren og Norges generalkonsul i Antwerpen, vi besøker Statoils anlegg der nede og en tur innom Sjømannskirken står også på programmet. Ekskursj" .. ",r. u .-slut;;':;il "' C~ t ~ .. i .. ~e hos Norges EF-ambassadør i Brussel. Retur til Oslo er beregnet til onsdag 16. januar. Vi harmed oss egen buss på denne turen, vi bor på kurante h oteller hele veien og egenandelen blir på bare 1900 kr . M.a.O. - et rått parti for alle som har interesse for shipping og som kan tenke seg å føle Europas største havner på pulsen. Vi legger selvsagt også inn endel sosiale øvelser . Søknadsfristen er fredag 23. november kl 12.00, og utvelgelsen vil foregå ved loddtrekning. Følg med på våre plakater. Det detaljerte programmet k an du få ved å kontakte oss via posthyllen.

Arrangerer

* En kropp som er i god fysisk form kan yte mer også på andre områder * Trening gi ekstra energi * Det er sunt med pauser i lesingen osv. osv. osv.

SOSIALRAD GIVER

Som mange sikkert har oppdaget; Klubben er stengt for semesteret,men ALCATRAZ inviterer til Julebord i Klubben Fredag 07.12.90 Pris kr. 110,- pr. pers. Det vil bli hengt opp påmeldingslister i Vrimlehallen og ved Aulaen. Nærmere opplysninger: les plakatene. BINDENE påmelding!! Billettsalg i døren.

~()~ 1t~;.~J. 'v~U~.,., ;. ~{)~~""~<!~Ht 21 t{)~~J.~~ 2 2 • .,.,{) V ~".. ~ ~ ~ ~d 1 ~{) {)

H{:

~{J{J?1{J

(O.,t. J. It. d oJp J. fl\. ~td ilt. S

Det vil bli sakelig diskusjon om Keiserens guddomelige stilling og shintoismens frem tid som verdensreligion. K7 BULLETIN • Torsdag 15. november


Kollegiet = Silly w alk department?

VALGUTSPØRRINGEN · folkeopplysning? Valget i studentforeningen har denne gangen vært omfattet med særdeles stor interesse. Folk har hatt flere gode alternativer il velge l mellom. Valgkampen har dessuten vært den lengste og hardeste så lenge Bulle har gått her på NHH (og det er som kjent ganske lenge). Merino har vært flittig besøkt av ukestyrer med mat og drikke til gratis utdeling, i tillegg til at de forskjellige alternativene har oversvømt lokalene med ': auger av valgkampmateriell. Det ar selvfølgelig kommet fram mye brukbart i de forskjellige valgblekkene, men det h ar også vært mye intetsigende fjas . Kanskje ikke så unaturlig det siste, det kan jo være vanskelig å sette opp konkrete planer og mål før man blir litt varm i trøya.

gjøre livet surt for en stakkars kandidat, og folk i salen sitter klare med slaktekniven. UTSPØRRING

Mange ventet seg nok en valgutspørring der alternativene skulle prøves skikkelig. Valgprogrammene var fulle av ord, nå skulle utspørrerne virkelig gå bak programform uleringene og fj erne ulla fra utsagnene. Det begynte svært så bra. SBTs utspørrere hadde god greie på hva de snakket om, og det hadde stort sett kandidatene til SBT også. FUs Erik Hermandrud og PetterBørre Furberg fra Actus hadde også gode spørsmål til kandidatene til Kollegiet. Utspørringa avgjorde nok valget for mange. En liten digresjon: Velgerne ser tydelivis ikke noen fare at h verk en påtroppende i høyblokkansvarlig eller FU-leder ikke kom med i Kollegiet. Det kommende året vil vise om dette er en korrekt vurdering.

Styret ventet tydeligvis et storinnrykk av folk, og aulaen blei derfor valgt som arena. I begynnelsen var det litt tynt med på benkeradene, men etterhvert blei aulaen ganske full. Styret gjorde et godt valg der, klubben hadde vært alt for liten. Nå fikk alle både sett og hørt kandida - STYRET tene på scenen. At aulaen blei valgt ,Utspørringa av styre alternativene var til arena for utspørringa så ut til å ' sannsynligvis det de fleste hadde sette fart i adrenalinproduksjonen til kommet for å høre. I tillegg til Elli pse kandidatene. Enkelte bar også preg og Ikaros, som kom ganske tidlig på av at adrenalinet skvalpet friskt rundt banen , stilte også Helios opp kort tid i blodet. Det kan være ille nok å stå før valget. Med tre så forskjellige fr am på et foreningsmøte. Verre er alternativ, skulle alt ligge vel tilrette det å komme på en stor scene, der for en spennende og interessant scenelyset hindrer øyekontakt med valgutspørring og debatt. Spesielt en publikum, valgutspørrerne prøver å debatt ville ha avslørt K7 BULLETIN • Torsdag 15. november

meningsforskjeller. U tspør r erne h adde imidlertid ikke lagt opp til noen meningsutveksling mellom ::ilternaBare spørsm a 1e n e ,,:;,1 -:;lvene. utspørrerne skulle besvares. En debatt om punktene i valgprogrammene hadde helt sikkert klargjort problemstillinger som er skjult for både salen og utspørrerne. Også enkelte utsagn under selve utspørringa ville helt sikkert blitt kommentert. Med enda litt bedre kjennskap til styrets arbeid kunne valgu tspørrerne ha stil t mer kritiske og inngående spørsmål rundt programmene til de enkelte alternativene. Styret kunne kanskje valgt personer som selv har sittet i styret? DE ANDRE

Resten av utspørringa gikk hel t grei t. UKEN-alternativene fikk spørsmål som enkelte hadde småproblemermed å svare på, men stort sett kom folk fra det uten å drite seg helt ut. De øvrige kandidatene til valget slapp forøvrig unna med en kort presentasjon. Interessen for hva de som stiller til valg mener, eri alle fall kjempestor. Folk var tilstede til siste slutt. Honnør til styret for at de klarte å holde tidsplanen sånn noenlunde.

AV DAGFINN SÆTRA

1~


Grunnfagsstudiet i samfunnsøkonomi godkient i Kollegiet. P

å siste møte i Kollegiet vedtok man å gi endelig klarsignal for et årskurs i samfunnsøkonomi. Studie-

ter . Fra 1992 vil tilskuddet øke til 20.000 pr studieplass. Tilbudet om studieplass vil gå ut til samtlige studenter som begynte i universitetssystemet i høst, og som dermed er ferdige med forberedende prøver til jul. o

ttx -;r; <o

( ) tilbudet er et direkte resultat av myndighetens tiltak for å oppre tte ekstra studieplasser . For 1991 vil NHH bli tildelt 15.000 kroner pr studieplass. Det vil samlet vil utgjøre 1.2 millioner kroner da man regner med å ta opp 80 studen-

Arskurset i samfunn vil bli et heltids studium som gir 20 vektall. Det kan dermed innpasses i universitetssystemet på vanlig måte, og det vil kunne gå inn i en can . mag. eller påbygges videre med mellom fag og hovedfag. Det vil ikke bli aktuelt for NHH å tilby undervisning på mellomfagsnivå. Studentene må til universitetet for å bli ferdig med sin can d. mag. før de eventuelt fort-

setter med høyere avdeling . nuenser i samfunn for å bepå vanlig måte. tjene den ekstra undervisningen. Entusiasmen på Studiesjef Kurt Petersen instituttet er stor, da det er sier til Bulle at søknadsfris- snart 20 år siden man har ten er satt til 1 O desember. fått nye stillinger. Han regner ikke med at det Instiuttet mener undervisvil by på altfor store pro- ningstilbudet for siviløkoblemer med å få fylt opp de nomstudentene også vil bli 80 studieplassene.Alle som bedret, da undevisningen søkte til grunnfag i sosialø- vil påbegynnes ijanuar. Det konomi ved Universitetet i vil med andre ord bli mulig Bergen vil få tilbud om å å følge både mikro og mabegynne her. Videre vil det kro hvert semester. bli annonsert i avisene, først og fremst her i Bergen. Fra et er forøvrig en klar forneste år regner han med at utsetning fra Kollegiets side studiet er godt innarbeidet. at de ekstraordin ære midOppslutningen vil selvsagt lene til dette studiet blir være kritisk for antallet permanete, hvis studiet kroner vi får fra departe- skal tilbys også etter en mentet, da disse vil bli be- prøveperiode på 2 år regnet utifra hver student og ikke antall stu dieplasser. Det vil bli ansatt 3 nye ama-

D

Ole Berrefjord utnev~f fH statssekretær for Gro. F ra 19 8 0-19 82 v ar Berr efjord stipendiat for «Leder opplæ r ingsrå det i Norge» . I de fem påfølgene år har han vært ansatt som forsker ved IØI der norsk oljevirksomhe t har vær t hans viktigste arbeidsområde.

kj en te kan «Scenarier 2000».

n evn es

virkelig tunge gutta har gjort i studentforeningen.

Førsteamanuensis Ole U n der sin studietid på V i gratule r e r Ole Berrefiord ble forrige med NHH var han svært aktiv i B er refjord onsdag utnevnt til Bulles spalter, noe som statssekretærjobben, og ønskulle understreke hva de sker ham lykke til. statssekretær ved statsministerens kon tor. Berrefiord er utdannet siviløkonom 1987 har Berrefjord fra NHH i 1972. Frem vært ansat t som førsteamanu ensis ved Institutt for til 198 0 var han for- Foretaksøkonomi h er på sker og dessuten se- skolen. Strategisk ledelse kretariatleder for og konsernstrategi har vært M aktutredningen som hans viktigste arbeidsområder i denne perioden. var ledet av Gudmund Hernes v å r nye utdanBerrefjord har dessupublisert en rekke artiten ningsminister og komkler, rapporter og bøker. mende professor Il ved Emnene h ar blant annet N HH. Han forsket på væ rt ledelse, oljepolitikk, 70-tallet innenfor em- industri- og næringspolitikk, net «Norsk næringsliv, offentlige beslutningsprosesser og foretaksstrategi. spesielt om storforeta- I tillegg h ar h an deltatt i en Ole Berrefjord kenes situasion. rekke prosjekter. Av de mest

Fra

Ole

18

K7 BULLETIN • Torsdag 15 . november


MAKE MONEYNOT LOVE Han hadde rett dikteren som sa vi vokser som mennesker bare når hjertet blir stadig mykere mens hodet blir hardere .. .'

"

Men hva Om det er detI!lotsaite s(,>m s~jer? WTM nov '90

DE TUSEN KANDELABRES SUS Dette er ingen tid til fritt spill! Fjærnt, nu hvorfjærnt fornemmes alt det av skjønnhet: loven og mysteriet forenet - som hørte vaar form til. Den gode form : aartuseners smil av barbarers hæseblæsende storm i et glass vann. Vi fikk en annen norm for liv: jeg tænker paa den store stil

EN FREMMEDS DIGTE I Florens leide jeg et kammer der havde bodd en landsmand før. Men som jeg gjennomsaa komoden, som jeg afvane altid gjør, saa sl og der op en bundløs sommer som gammel smerte fra en skuff,det duftet vin ogvisne blommer og nøisomhed og tørret loff Og skuffens brune bund var strøet med blade fra en solrig stund, og paa en tørret stilk sad frøet og bed sig fast i blomstens hund. Men inderst inde var der stukket et skrift med blæk af anilin, og arkene var gjennomtrukket af graadig, gulnet romervin! Men bagom alt, hvad der var digtet steg frem en kjendings trætte træk. Jeg bringer, hvad hans hjerte digtet i skriftets sære, r øde blæk! Olaf Bull.

som paa et evighetens tidsfordriv i kunstens intrikate mosaikk. En stille lærds skrifttydende blikk, elTer en helgens fromt viede liv ser jeg og i dette perspektivsom forklaret! Den mæktige glød hos profetene - Giordano, død paa baal- skjæbner i et arkiv, her maajegprise dem alle i ett; prise den jagende flokk hvis spor roper fra ørkener og stenet jord saa dyp var hi~ lidenskap for rett. Jeg kaller frem for mitt indre syn de gudbeaandede : krans mot krans av laurbær - hist vin løv, spill og dansi blandt et fanatisk furet bryn, jeg vilde navngitt hver og en om mulig. Iflæng tar jeg en haand av dem hvis fri presisjon gavaand til tusj paa silke - av Mi Yujen, det fjærne Kina, mins j eg en sky. N ævnes maa ogsaa den blinde poet med disse visj on er av skjønnhet som skjænket Helena evig ryav alle staar han mitt hjærte næst. Mitt hjærte! Aandeløs roper jeg efter lys, lys tændt over min vei i denne kvæld da den siste gjæst gjæster en venn, en slækt, et hus .... Fjærnt hører jeg tankenes tog, de skjønne tankers stille sprog: de tusen kandelabres sus. Claes Gill


O

6

6

(5

0

O

o

PASIDEN

1

O

O

Thomas Tangerås Il

O

O O

Il

l J11\1'2

NE'\,)~ {!V~<>Rl~ -rÅ. ~\

\)U l ~E'I ~ -OJ

'PA - MiTT

}(VLL

'::bM 1i1t'i. ~\'\ J~~~ (k ~1>~ c,.'1N~ )f!A

1~ Tenke seg godt om. Langsiktig investeringer, f. eks. skaffe underutvalgene bedreplass.

O

O

UKEN fikk et overskudd på 859.000,-. Hva bør pengene brukes til?

6

TOJ f

OM

T{Vt Fl'\

SJ\~D"tJqN'

\(ULLET

~

1>~ '(

iLt~

I~~wl ~~~.

Erik Garen Il

Gi det til Hulen!

Trude Opsal V -~

-;

1/- - - ~ ---

-- -f-ft M

'

S' uV ((ittE f)j LI 1<15[0 lit{ t::/Z lPiND~ /O/O~ - ~ -

Idrettshall til Aerobicgruppa!

æ. flrf<J{f~

Ole J. øvretveit IV

-

SL-li

& LI lJiaf1e T . ,-- A7v c. flUf':j 11~- t:-riJ~~

- , 1Ir:Li.&t1Ji2 -;0 tV .

Kloke investeringer, f. eks. oppgradering av lokalene.

:

:

':

-. t=ll-i±-

-L-.

".

.

12~ . 1!.. 0-- - '"/i1"D }fjj'

--. 1'fN-Mf;;cnfF; Arne Nesset IV

Legge opp fond til innredning og utstyr når nybygget kommer.

Skriv til ogi Bulle. Dødslinja må overholdes. Infosto~ som skal med i neste utgave må være redaksjonen i hende senest tirsdag kl 1000.

Innlegg forøvrig må leveres senest mandag 1200. Alt stoff skal leveres på diskett med utskrift. HelstMacintosh

K7 Bulletin nr 12 - høsten 1990  

snart får tid til å drive AlS Blaasenborg Vi h ar som sagt registrert regjerings- ; . , - ------------------- Vi ser tydeligere delingen i n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you