Page 1

SISUOTEKET

12 fEB. 1993 t

o

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993


2

TORSDAG 28. JANUAR 1993

BULLE

ALEXANDERÅBYHOLM

BU ~ Ansvarlig redaktør.

Alexander Åbyholm

Hei igjen alle sammen og godt nyttår! ,

Redaksjon: Alexander Åbyholm (red.)

Esben Hanssen Bertil Rekdal Georg Skare Lund

LEDER~ Du er ol den lykkelige leser aven fersk Bulle, ført i pennen aven fersk redaksjon. Vi gleder oss til Aglede dere utover i semesteret. Følg med, følg med • vi har et spennende semester foran oss. l dette semesterets Bulle ønsker vi A være kritiske, og vi søker li sette fingeren pl aktuelle hendelser in· te-mt her pl skolen, sAvel som i verden forøvrig. Spesielt vil vi følge nøye med hva som skjer i del nye

Halvor Moen Arild Valland Christoffer Vesterheim DUK-redaksjon :

styret og i underutvalgene.

B1rd Brænde Gorm Andresen

Slankehysteri!

Siren Solhaug

Nutrilett. slankekurer, fat -buming,

KeUogs Special og helsestudioer _ alle erde ute etter å hjelpeoss å ta av noen kilo. Det sil rikke feil - ijanuar skal juleflesket velde. Jeg oppfordrer herved alle studenter til å overse delte vanvittige slankehysteriet og at vi i sledet koser oss med de kiloene vi har B.u utlevert.

Hva ervcl en siv.øk student uten en kraftig off-shore muskel og ct stort hekk-aggregat. Mer å ta i - mer å være glad i ! Denne avisens redaktør har passert 100....

Mari S. Furu Hauk w dsverk

Fotografer: Lars G immeslad

Unni Børresen Økonomiansvarlig:

Lise Bugge

Hvordan forholde seg til NASJONALISME? Av Stortingsrepresentant Jan Erik Fline, FrP

Layout og sats:

John G. Moe Anne Holm Deadline: Stoff må leveres på mac-

diskett til redaksjonen innen

Forrige ukesdebatt i media var tilen viss grad preget av begrepet «nasjonalisme», og debattcnhadde utspring i det parti undertegnede representerer. For å kunne fl en noenlunde ryddig debatt omkring hvorledes man skal forholde seg til den voksende nasjonalismen i hele VestEuropa, er det viktig å definere hvilket innhold man legger i begrepet.

kl. 12 mandag før utgivelse. McKinnon gis herved tillatelse

til 11 levere etter hans lyster og behov. Unntak er stoff til infosiden som m:\ leveres før tirsdag kilO. Annonsepriser: 1/1 side 6000,·

1(2 side 3200,· 1/4 side 1700. Avisens redaksjon er å treffe

Det har ofte hlitt sagt at det finnes flere typer nasjonalisme, og at nasjonalisme også kan være noe positivt. Dette utsagnet tar som regel utgangspunkt i at man opererer med totypernasjoalisme-bcgrep: Påden ene siden den type nasjonalisme som oppfattes som negativ og hvor denne slArut i forakt og fordommeroverfor andre. Den andre typen nasjonalisme, er det vi ogsA kan kalle nasjonalfølelse, som enkelte mener er positivt.

som styres og forsvares aven stats-

lismen. og da tenker jeg pA den far-

dannelse. Fra mAnen kan man ikke senoenlandegrenserpAjordcn. Delte er imidlertid en meget ideologisk infallsvinkeL Man kan også finne mer pragmatiske argumenter mot nasjonalfølelse.

lige fonn for nasjonalisme som vokser frem og som har totalitære og rasistiske trekk. Etter min oppfatning finnes det tre miter l forholde seg til nasjonalisme pA som politi-

Det er nasjonalfølelsen og fø lelsen av tilhørighet rillandetom Br oss til

Den stolthet og de følelser som nasjonalfølelsen setter i sving, kan rasktgigrobunn foren nasjonalselv-

Den første måtener å ta klar avstand fra denne fonn for selvhevdelse, og forsøke å bekjempe den gjennom

å føle stolthet og gi oss klump i halsen når Norge tar gull i OL,nArvi

bevdelse som går pA bekostning av andre nasjoner. Det er ikke enkelt å

argumentets og ordets makt.

Den andre formen for nasjonalisme - nasjonalfølelsen - behøver etter min mening nødvendigvis ikke være skadelig, men den er totalt unynig og irrasjonell. Vi har ikke behov for den, og den bringer ikke noe positivt med seg, selv om den altså ikke trenger å være negativ.

«Fra månen kan man ikke se noen landegrenser på jorden.» «sl3.n. England I-I i fotball på Wembley, eller nM- Kongefamilien vinker til alle barna med norske Oagg p3. 17. mai.

holde grensen mellom å være stolt over seg selv, til 3. begynne åse ned pA andre mennesker. Denncd kan nasjonalfølelsen bygge opp under, gi utløsning for, og næring til mer

Iæ<.

Det andre alternativet erat man selv er nasjonalist, og forsvarersme standpunkter ut fra dette faktum . Det tredje alternat-ivet er imidlertid ut fra mitt st3.sted det verste. Det er nM-tilsynelatende intellgeflte politikere forsøker 3. oppnå sine må.! ved Aspille pA de nasjonalistiske strømninger i samfunnet. Dette har vi sett eksempler på både i EF-saken og i

hver dag mellom 14 og 20 på

Den form for nasjonalisme som går

Bulle-rommet. Andre henven-

utr pl å se ned pA, trakassere og fordømmemenneskersomeranner-

Hardenne nasjonalfølelsen nocn som helst hensikt? Jeg mener overhodet ikke. Dcn eruttrykkforat vi er stolte

skadelige former for nasjonalisme. Dette er et moment man bør ha med i debatten om nasjonalisme. For

innvandrings-<lebatten. Formegblir dette en form for kynisk og samvittighetsløs velger-jakt som er moralsk frastøtende, og som sterkt bi-

ledes og kommer [ra andre land, er en primitiv og intolerant form for selvhevdelsesomdeOeste hcJdigvis tar avstand fra . Den er imidlertid et stort problem i hele Vest-Europa, og

pA egne vegne. Dette er ikke negativt så lenge del ikke overføres til at vi ser ned pl alle andre. Det er imidlertid en stolthetsfølcJse overfor en totalt fa lsk konstruksjon : -

mitt vedkommene er imidlertid nasjonalfølelsen totalt irrasjonell og henslktsløs,selvomjegerkjennerat den nødvendigvis ikke behøver 3. være direkte skadelig.

drar til å legiti mere den nasjonalisme vi ønsker åbekjempe. Jegtror det er denne form for lek med ilden vi i tiden fremover skal være pl vakt mot, og om vi skal bruke krefter pA

vi ser at denne form for nasjonalisme også vokser frem i Norge. Vi

»nasjonen Norge». En nasjon er nemlig ikke noe annet enn kunstige

Såovcrtil spørsm3.letomkring hvor-

må ta denne nasjonalismen pAalvor.

grenser som er trukket på el kart, og

ledes vi skal forholdeoss til nasjona-

delser kan legges i posthyllen. Bulle pr teleron:

Intern: 208 Ekstern: (05) 25 80 07 F"" (05) 95 Il 21

Teletorg: (020) 49054

å unngå.


3

TORSDAG 28. JANUAR 1993

GMED

Melodi: Bamsefars gebursdag

Tekst Sangria En 24 år gammel medstudent gikk

På s kolen skaJ det nå bli fest for jentene i Sangria. Koret fyller 10 år

søndag løs på inventaret i kjelleren i

sludentfløycnhcrpåhøyskolen. Det ble voldet skader i kor-rommel, Annc-Magang og på dametoalettet i

o mtrent på denne tida

kjelleren.

Refr. Hipp hurra, her blir del fest. Mye sang, og mang en gjest.

Bulle fAr opplyst av styret at de matr1elJe skadene ikke er så store,

men at oppryddingen kan bli kostbar. Skadene som ervoldct blir ikke

En vinterkveld- vil glede mest på jubileumsfest.

dekket av noen forsikring . da staten (NHH)erselvassurandør,ogswdcntforeningens forsikring bare dekker

Det øves, trenes jevnt og lJUn av jentene i Sangria.

skader ved innbudd. noe del ikke er snakk om her.

Skal showet vårt bU bli bm til slutt, må vi jobbe hele tida. Refr.

Detsynges, diktes dagen lang. Deteræ~ kkenok

med "Vann-

seng "-sang. Kvelden kan bU ganske lang når vi først er i gang.

Hit kommer folk fra fjern og nær, og gamle sangerister. De gir et bidrag eller to,

av showet slår det gnister.

Refr.(!)

Refr.(2)

Hei og hå, her blir det fest.

lala laIa

I undertøy, ja uten vest. Dristigbet det er en gest på Jubileumsfest.

'i?0ti/1€ T

U'~1"Cl/4~

Hipp hurra for Sangrial som er så snill og glad.

i

~~ -...... lar;-

( . se ellers Bulle's infoside)

McKinsey & Company ønsker velkommen til en presentasjon om karrieremuligheter som management-konsulent hos oss: Når:

Onsdag, 3. februar 1993 kl. 17:30

Hvor:

SAS Royal Hotel, Bryggen

Påmelding:

Ring Carina Selje; telefon: 02-862500 innen 1. februar

McKinsey & Company, Inc. er et internasjonalt management konsulentfirma med 50 kontorer i 25 land. Vi er mer enn 2.500 konsulenter og nesten like mange støttepersonell. Vi bistc1r toppledere i private og offentlige institusjoner med,:} løse problemstillinger innen strategi, organisasjon, og operasjonell effektivitet. V.:}r m;}/selning er todelt: ;} hjelpe v.:}re klienter med;} gjennomføre store og varige forbedringer; samt .1 bygge et firma som tiltrekker. utvikler, stimulerer og beholder meget kompetente mennesker

!

-,

. "\'

,.

{;(

"

"

., 1+' • I I

J

1/


= 4

TORSDAG 21. JANUAR 1993

BU~

Nytt år, nye forsetter ~ ens unge liv. Enke lte sener opp lange lister over mulige forbedringer elter å ha fastslåu at løse løfler på samme tid i fjor var til ingen "yue, mens andre til sin store glede i lØpet av fjoråret oppdaget at målrettet jobbing betaler seg. uansett på hvilket arbeidsfelt man satte inn sine krefter.

Den enorme fordelen med li med å strukturereseg og arbeide målrettet

ideneratter inneforå love seg selv og andrea[ nettopp

i studietiden er at man kan gjøre en

dette året skal bli det mest

solid faglig innsats samtidig som

produktive. veJslrukrurerte. ikke-

man bruker og utvikler sine egne evner i forskjellige sammenhenger.

T

røykende og eksamensrettede år i

Norgesnettet n arbeidsgruppe oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forsknings-depart.ementct, med vår egen Per Ivar Gjærum i spissen. la nylig frem en utredning om strukturen i Økonomisk-administrativ utdannelse fram til siviløkonomgrad.

E

Arbeidsgruppen tarutgangspunkt i et fremtidig Norgesneu når de foresl:\ren nasjonaJ studiestruktur. En vordende økonornisrudent vil derfor kUJUlc velge mellom mulighete ne I)studere flreårpåen høyskole som tilbyr siv.øk.. program, 2) ta høyskolekandidateksamen i øk-adm. fag, og bli tatt direkte opp i fjerde semester på en høyskole. Arbeidsgruppen ønsker også ååpne muJ ighetcn for påbyggingsstudier i utlandet, og peker på faren ved å redusere støtten li.l utenlandsstudenter. Det er nettopp land som ligger faglig langt fremme som opererer med skolepenger. Arbeidsgruppen foresJåropprettelsen av et akkredeteringSOJ'gan, som skal ta modell av Biltilsynet, hvor institusjonene kan stå overfor faren å bli avskiltet, hvis de ikke oppfører seg «eksemplarisk» . Rapporten s ier noe spissfonnuJert, at kravet til å deklarere produktinnholdeterstørre når man tilbyr et glass syltetøy enn nårman tilbyrstudier i økonomi.. .. Viderehevder arbeidsgruppen at studieavgiftene i siviløkonomstudiet på BI bør reduseres mot samm e ni vå som fo r andre siviløkonomstudier i Norge. Tan-

ken bak delte er å skape en rettferdig konkurransesituasjon, og hindre forskje ll sbehandli ng i et Norgesnett. NHH mener å ville profitere på skjerpet konkurranse, men hvorvidt Bl ønsker å te bli offentlig» er et annet spørsmål .... NHHS har muligheten ti l å uttale seg gjennom NHH og NSU. men har i utgangspunktet ikke muligheten til å komme med en egen høringsuttalelse. Skulle imedlertid studentforeningens meninger avvike sterkt fra NHH og NSU. vil vi ta dette opp med depanementet Høringsfristen er l . Februar. Rebekka

Det vil være en nyttig erfaring forde aller fl este å oppleve å arbeide sammen med andre og for andre, i en situasjon hvor man er ansvarlig

for saker som strekker seggodtulcnfor ens egen lille srudcnlverden. Overgangen til ~et virkelige liv" vil sannsynligvis bli langt mykere dersom man allerede fra srudenttilværelsen er vant til å ta i betraktning flere variable i sitt daglige virke cnn en." egen personlige dagsfonn. Det skulle være overflødig å nevne at det er mulig å tilegne seg slik relevant erfaring gjennom ulikt ar·

sste du at NHHS har en egen orden som kan tilde les særlig fortjente medlenuner av studentforeningen? Ordenen bære r navnet «DE NI/DKlÆRE KREMMERES ORDEN_. og har 10 grader · komman· dør og ridder.

V

«DE NIlDKlÆRE KREMMERES ORDEN. ble innstiftet høslen 1940, og den første promosjonen fant sted påjulebaJletsammeår. Ordenen var hØyt respektert på 40- og 5O-tallet, men i likhet: med mangeandre b'adisjonerbledenetofferfor deradikale stIl'mninger i studenbniljøet på slutten av 6O-tallet. Den foreløpig siste promosjon ser ut til å ha funnet sted i 1968. Ordenen ble forsøkt gjeninnført i oktober 1979. men forslaget ble nedstemt av ForeningsmØtel. Er tiden moden for et nyu forsøk? Torstein

beid i NllliS" regi................ Ansettelser i Symposiet er like om hjørnet. og UKEN-94 vil også i løpet av noen måneder gi plass for flere medarbeidere på et nyoppusset ukerom. Selv om studenttilværelsen for de

lice Know DE NI/DK/ÆRE KREMMERE 1940, 194 1: 1946: 1947: 1949: 1952, 1957: 1963, 1963, 1% 5: 1965, 1965, 1%6, 1966: 1968,

•• ••

:

•••

Fagutva1get har vært så heldigt Ben fast spaJte i Bulle. Denne 1 : vi benytte til å infonnere om hviD • saker vi arbeider med. Det h

• • •• • • • • • • • • ••

klart å nå ut med de sakene de h jobbet med, samt at mye av sake! de har jobbet med ikke har vært : interesse for den jevne stude! Men for at FU skal kunne arbeil med interesante og relevante ap: gaversom anngår studentene er avhengig av at dere tar konti oss og infonnererom probl •• med mer eller synspunkter av fag! • karakter. Jeg tror mange ikke •

• ••

klar over hvilken gjennomsl8.J. • kraft srudentene har i HØyblclJ •• på enkelte områder bare vi •• frem på den riktige måten. ogl OIll1'Mer som f.eks. evaJuering i pensum og forelesninger, flyttil av elcsamener, problemer med a ministrasjonen o. l. vil det som~ test være lurt å arbeide gjenno

Ridder Per Palmer Ridder Fredrik N. Pharo Ridder Hjalmar Hegge RidderThomas Johan Blehr Kommandør Erik Lundg..ro Ridder Magne Reed Ridder Per Grøholdt Kommandør Tore Omholdt : Kommandør Cornelius M. • •• Schilbred : Kommandør Ole C. Gulli Ridder Helge W. Nordvik • • Ridder Per Aukner • Ridder Tom A. Schanke : Ridder Sten Fr. Lundbo • Ridder Axel Helgeland

Dersom noen av Bulks lesere hor flere opplysninger om «DE NI/DK/ÆRE KREMMERES ORDEN•. bes de ta kontala ~d styret. Vi er særlig interessert j de opprinnelige statuttene.

• •

•• • • ••• ••

DeNe var vinnerutkastet i en arkitektkonkurranse i 1950 årene i f orbindeise med NHHs nybygg j Breiviken.

Ukens vaffel girtil Øyvi nd Aas, forsin fantastiske innsats under regnskapsinnspun.en. Det har nok virket beroligende for stressete økonomiansvarlige å ha ham i nærheten. Velkommen inn på Styrerommet, Øyvind., hvis du kan avse mer tid til oss .... Styret

FU.

Fagutvalget har i år san seg Sl mål å bli mer synlig d måten letlere kunne fange opp I ker som anngår og opptar studl:l tene.Denne spaJteneretav viri midlene, videre vil FU-koma ved kopimaskinene i femte etl' påMerino være betjent hverMl dag, Onsdag og Fredag melk! 1200 og 1245. FU arbeider mye med å opp respekt hos de faglig ansatte VI NHH,daerdet viktigatvistudo

: • •• • ••• •• : • •• ••

terogsåviserrespektovenfordis.9 Dettyderpåmangel pårespektnl studenter begynner å pakk sammen sine saker før foreles har avsluttet fore lesningen. Det: er veklig roo;tyrrendebåde forfer leserog medstudenter. Jeg vil de for oppfordre studenter som ild aven eller annen grunn må gå ~ tiden om å vente med å pakl sammen ti l forelesningen er fe

•• • ••

dig.

Føler du deg snytt?

t

Jeg vil ti l slutt benytte denne unil : mulighetentil å ønskeal1esa.rnrn • et riktig godt nytt år.

• • •• •

• • •

Vennlig hilsen Rune Feltman Johansen Leder Fagutvalget


BUlIl.&:

5

TORSDAG 28 JANUAR 1993

-Hvem har generalforsamling en gang i måneden? Vedtaket i høst, om å opprette et FM styre, ble av noen betegnet som det nærmeste vi har vært en revolusjon ved NHH på Dere år. I all hast, rett før juleferien, ble gruppen som skallede foreningen inn i den nye foreningsmøteordnen valgt. fl:D Halvor Moen Delovcrossnyeogbedretidcr, med

2000 og saker vi ikke har rukket innen dCn1Jct kommer vi til å utsette til neste møle.

en vesentlig mer objektiv møte-

Temadel

ledelse enn det man har vært vant til tidligere. Fra før å ha vært hyppige

Dette skal gjøres, i følge FM styret,

gjcsterpåtalerstolenloverguna nU

for å fl plass til en ny og forbedret

holde en meget lav profil i sakene.

tcmadcl. FM styret cr helt uenig i at

lngcneskalkunnedraderesintcgri-

de kortere møtene og den relativt

tct i tvil.

lave møtefrckvenen, 4 møter i vå rsemesteret,erekvivalcntmedåover-

noe hellig i de datoene som er fast-

Lykke til

fØI'SICFM , 11 fcbnmr, blir «tcmmlig

føre mer makt til kjcrneslyrct.

satt. Vi oppcrcr pil ct minimum,

Detgårklan fre m av samtalen at FM

bra besøkt,., mellom 90 og 100 stu-

Ting skal ikke ta tid For 3 fl mer attraktive møter skal

-Jeg tror ærlig talt det kunne vært

utifra hva vi mener det er behov for

styret legger opp til en myk og

denter håper de 3 se benket i klub-

møtetiden kortes ned.

færre [møter]. Styret fortjener mer

i utgangspunktet, sier Tor Helge

ben.

-Møteneskal væreferdiginnen 1930-

tillit enn det de har i dag. Deter ikke

Midtbø, leder i FM styret.

sammarbidsvittig linje ovenfor alle innvolverte organer. De håper det

• En liten reiseskildringfra Henning ogAnneKarinsom erpå "oppdrag" iRouen, Frankrike. Morgenstund har gull i munn øynene ~l år opp - famler febrilsk

feldig benytter min skolevei. For-

komme r i løpet av de fønote 10 mi-

ordforrAdet innen hvert fagfelt som

menn ikke kan kjøkken.

resten -ranselen harjegpensjonert -

nuttene mens foreleser igjen og igjen

ku n kan s toppes med et opphold u te.

Vel ute i frisk luft, klokken viser at

etter lydens kjerne - der er den den

i dag følger en tidsriktig væske ved

prøver Af3 klarhet i hvem som ikke

Jeg lærer raskt - for i løpet av dagen

dagen har rukket å bli1 3-14 timer

forb... vekkerklokken. Forsent -jeg

min side. Likegreit de t - jeg skiller

er til stede - ja, for navncopprop m3

bombarderes mine s må grå med en

gammel. En ny økt pl skolebenken

er allerede våken. Rundt meg er alt

meg ut som en nordboer uansett En

til.

mengde nye o rd og uttrykk.

mørkt - her slipper ikke lyset til før

ransel ville vi rket upraktisk. Ikke

venter. Nå er det viktig Ata ture nfor evalueringen av den enkelte stu-

vi nd uet åpnesog " les volets" (skodd-

trenger jeg å dra på boker - da den

Mens timen s krider frem - vare r 3

Timen er slutt - og et nytt kompen-

dent består av delt vektlegging av

ene) klappes sammen. Joda, ute er

slags uvesen ikke brukes - matpapir

dium ligger trygt plassert i vesken. Ute i konidoren er det s tor ak tivitet.

aktivitet i timene, innleveringer og eksamen ved slutten av trlmesteret.

Små rosa lapper lyserut fra de fleste

Her er ellers ingen leseperiode for e k.~am en.

det som "d' habitude" - det dusk-

finnes ikke og melk drikkes kun i

timer med en pause på 15-20 minutter "au milieu" - dannes der flere

regner. Herlig-akkuratsomhjcmmc i Bergen. Det var i grunnnen ikke

atnmeriden.

undergrupper.

kommunikasjonsbehov hos de fleste

hendene som pendler bonover gan-

nødvendig med poster av Fløybanen og Fisketorget - hjemlengsel mr

Skolen åpenbarerscg - en ny vi ndus·

som ikke mettes i løpet av pausene.

gen. Ute s tartes bi lene opp, andre

rute med grønn innfatning -design i

Med 20-30 undervisningstimer i

man ikke - regnet vasker bort alle

sen-jappestil.

Privatskole - eller

uken å rA s tudiemuligheter p3 skolen

åpner paraplyen, finner noen kjente -sier "ca-va''?, Salut! !, kysserveksel-

tårevåte tanker.

bctalingsskole - her fø lges hande-

blir forelesningene lett omdannet til

svisto-tre ganger pA kinnet og setter

over. lkkesålangt ågå-ca. 10.min.

"syklubb" eller sovesal. (Man må jo

kunoen mo t " RU". Bak dette begre-

-glad foratjeg ers tudent i Frankrike

Eller 2 måneder i Rouen er jeg ~

lens ABC - kunden først , forsteinntrykk osv. Innenfor hovedinn-

vcre fysisk tilstede). Foreleser pre-

pct skjuler det seg 12F; l hovedrett

og dermed fritatt fra 3. dra pllrunn-

godt som fransk. Frokosten hopper

gangen - en dør i vinduet med grønn

sente rer et nyltcase og elter at den

og 3 mulige smAretter(salal. frukt ,

s kaper i bokform og tom melke-

jeggalantover. Muligheteneeruansett ikke ~ mange. En "croissant"

innfatning - befmner jeg meg i en

aktuelle teori cr gjennomgAtt forde·

ost. kake, yoghurt... ) og rellen til å

flaske. Vel hjemme kan jeg stenge

stor hall. En lystavle levner liten tvil

les vi igrupperfor Abearbeide utfor-

s tå i kø. Lignende matmaskinerskal

kvelden ute - folde ut skoddene og

Det er et klart

Klokka er 20.00 - biblioteket s tenger og en sliten kropp beveger seg hjem-

og en kopp kaffe frister kun pl søn-

- bienvenue, velkommen lyser mO(

dringene. N3 måjeg tilpassc meg en

du lete lenge etter i universitets-

sctte meg ned ved bordet. Radioen

dager, så dermed scttes kursen mot

deg pl4sprik: -du er til fordem . Jeg

av sykJubbene - llOe jeg etterhvert

slA... pA - ut tordner Dovregubbens Joda· antennen peker rette veien -

skolen. Handelshøyskolen i Rauen

hasler videre - finner klasserom 206

mestrer med glans. Min NHH-bak-

miljøet i gamlelandet. Men så er jo alt anderledes her nede i "scks-

- plassert på en fj elltopp 7.min kjø-

åpner døren, finner en plasss og lar

grunn gir meg en god faglig tyngde

kanten". "La cuisine francaise " er et

ring fra byens sentrum - ligger midt i en stor universitetscampus. Ute

kroppenBtaseginnigjen. Avde30

- og dermed betyr språkbanieren

bcgrepsomeralmentkjent. Mendet

borte bra men hjemme best - jeg

s tudentene som til vanlig utgjør

mindre. Språkmessig har va1gfaget

dekker en grunn1eggende trang til å

trekker nisseluen pJ for sengen inn-

kommerjeg inn i en strøm av veske-

klassens kjølt og blod er kun 36.5%

på NHH gjort meg i stand til å greie

spise og drikke godt, billig, variert

tas med full tyngde......

bærende vesener som ikke helt lil-

tilstede ved kampstart.

me~

osv. Ingenskalkommdsiatfrans k-

De andre

- ~en get er et stort hull

I

hall eller annennonoktopp musikk.


+ _ ._ 0 . . . . . . . . .

ANDERSEN CON SULTING A RTHU R AN DERSEN & CO, s.c.

Husk informasionsmotet mandag 1. februar 1993, kl. 19.15 p책 SAS Royal Hotel Bryggen


7

TORSDAG 28. JANUAR 1993

Rapport om nybygget klar:

••

es ar l unl 15 år etter det første forslaget om et nybygg ble fremmet, ser det nå endelig ut til at planleggings-og prosjekteringsarbeidet går mot slutten. Byggearbeidene tar til i juni, og det såkalte Servicebygget ventes å stå ferdig våren 1995. rbJ

Svein BertU RekdaJ

Dette går frem aven rapport som Sigismund Koester, tidligere direk· tør ved NJ.æ, har skrevet på vegne av Hovedutvalget for Servicebyg· get. KoeSler er nå spesialrådgiver i byggesaken og leder fordelte utvalget.

5500 kvadratmeter Det nye bygget skal oppføres som en forlengelse mot nord (mot Statoil-stasjonen) av den eksisterende bygningsmasse. Med andre ord blir

Servicebygget nænnest som et tilbygg til høyblokkaog studentfløyen. Studenter og ansatte får imidlertid hele5500 kvadratmeter ekstra å boltre seg på A v det totale arealet er det biblioteket som leggerbeslag på mest plass. Inkludert 340 lesesalsplasser og 5 kollokvierom vil biblioteket disponere drøye to tusen kvadrat· meter i det nye bygget. Servicebyg· getskalogså gi plass til nye kontorer for EDB·avdelingen, Ulsa1gs- og la· gerlokaler både for Studia og kompendieutsalgCl, og ny kantine for studenter og ansatte.

Ikke felleskantine I de oppri nnelige tegningene var det tegnet inn en fe lJeskantine for studenter og ansatte. I tegningene som er gjengin i rapporten, er det imidlertid gått bon fra denne løsningen. De ansane har fån sin egen personal· kantine adski lt fra studentenes, men begge de to kantinene ligger i til· knytning til det samme, nye kjøkke· net i byggets underetasje. Denne etasje ligger på det samme plan som aulaog vestibyle i det gamle bygget.

Postkontor i kantinekjøkkenet Postverket har sagt seg inleressen i å flytte Ytre Sandviken postkontorinn i lokaler i Høyskolens nybygg. Servicebyggets arkitekter har tegnet • inn et fon;lag til postkontor - delvis som som et nybygg nord for og i tik nytni ng t il de t nåv ærende kjøkkenarea1 ved aulaen, og del vis

som en ominnredning avdette kjøk. kenet. J et brev ti l J<irke... utdanningsog forskningsdepartementet (KUF) unden;treker spesialrådgiver Koester imidlertid at NHH ikke kan avse leielokaler til postkontori selve Servicebygget.da høyskolen har behov for hver eneste ny kvadratmeter selv. NHH ser imidlenid store fordeler ved at Posten etablerer seg på skolens tomt, og det er håp om at Postverket selv vil finansiere et tilbygg.

Squashbane i bibliotekskjelleren? Det foreligger ennå ingen konkrete planer om hva de fri&jone lokalene i "gamlebygget" skal brukes til. Et forslag til redisponering av disse ro mmene skal utarbeides i lØpet av våren, og det kan bli en spennende tautrekking mellom studentene og skolens administrasjon. Ombyggingskostnaderpå 3,1 mill. kr. erallerede inkludert i kostnadsrammen for byggeprosjektet.

Ta heisen fra Merino! I byggeprosjektets totale kostadsramme.somer påca. 135mill.kroner, er det også inkludert bygging av en heis- og trappesjakt mellom skolens bygninger og MerinobyggeL Til en pris av 15 mill. kr. vil Statens bygge-og eiendomsdirektoratbygge en 40 m. dyp vertikal lUnnei med trapperog2personheisedt 16perroner. Fra den vertikale tunnelen skal det bores en horisontal runnel på ca. 100m. som via bro over veien gir adkomst til Merinobyggel. Dene forslaget ble blankt avvist av Finansdepartementet, basen på det prinsipielle grunnlaget at staten bare er leiSuvicebyggets fasade mot Muino. (HøyblQklw til høyre.)

Fortsatt leie av Merinobygget Leickonlnlktene for Merinobygget løper dessutcn ennå i 18 år fremover. og leieforholdet er spesielt på flere måter: Hverken leier eller ut· lcier(lnvesta!) har i oversiktlig frem tid andre muligheter for henholdsvis leie eller utleie. og Høyskolen vil også etter at Servicebygget er ferdig ha behov for lokalene i MerinobyggeL Kanskje burde staten benytte sjansen til å kjøpe bygget, nå som Investa er gått til skifterenen?

Våre gode naboer l fjor høst ble det arrangert et orienteringsmøte for naboene i HØYskolens nærmiljø. Det ble inviten til å stille spørsmål til prosjektlederog arkitekter vedrørende planene for Servicebygget. Hva som imidler. _ varmest i våre naboers tanker kan vi lese i referatet fra møtet: «... og det ble reist spørsmål om hvordan det mest hensiktsmessig kan lages fysiske stengsler mot naboene som frykter for plager som følger med srudentenes fester, f.eks. trafikk av uønskede elementer mellom Høyskolen og nabolaget...

*ENGLANDSEKSKURSJONEN

undtur i England med buss;

NHH-srudenter kommer til å delta

posthyllen torsdag 4. februar kl.

16.00.

R

etaker i Merinobygget. Men vår mann gir seg imidlertid ikke så lett! l et brev til KUF i desember ifjor argumenterer Koester sterkt for en utbedring av kommunikasjonen til og fm Merino. Her får departementet vite nøyaktig hvor mange. trinn det er i Merino-trappen. hvor lang tid det lar gå opp trappen, og hvor lang tid det tar å gå ned trappen. Koester fasts lår så riktig al "den nåværende k o mmunikasjon s· forbindelse betegnes som uhensiktsmessig. ukomfortabel. tungvint. ri· sikabel og tidkrevende."

Berge n- Newcastle· Bir

på årets Englandsekskursjon, demv

mingham- Brighton·Lon.

ca. 30 AIESECere. Resten av plas·

don· Ncwcastle· Bergen, 10 Dager, Pris: Max. 1(XX) kroner.

øvrige studenter ved loddtrekning.

sene vil bli fordelt blant skolens

Hvor header du, Britain?

regi. Vår1 nettverk vil gi alle mulig·

vil vi være til stede pl Åpnings.

heten til å bli kjent med engelske

plenum den 23. mars og på et etter-

studenter i byene vi skal besøke. og

fø lgende internasjonalt. gigantisk

turen vil bli en kombinasjon av fag-

pany. Dette blir garanten en STOR

lig, kulturelt og sosialt program.

opplevelse. Ener kongressen vil vi

Bedriftsbesø k på bl.a. Jaguar, BBC.

Dersom du ønsker å være med. kan

Englandsekskursjonen arrangeres

Avgang fut Bergen er 18. mars,og vi

reise videre til London, der vi skal

Royal Exehange. IBM 00 COOP;:fS

du levercen søknadsenest tirsdag 2 .

som en studietur der hensikten er å Il

kommer tilbake den 28. mars.

ti lbringe 2 døgn.

& Lybrand Avgang Bergen 18. Mars med Color Line. Kun Il plasser igjen.

februar kl. 16.00. Søknaden kan le-

et innblikk i britisk kultur og næ-

veres i posthyllen eller på AIESECs

ringsliv. Prosjektet lyder det fluffy

Kulturkræsj

Er det noe mer du vi l "'ite? Ta kon-

kontor i 5. eta.~jc på Merino. Søkna-

navnet "Britain -where are you head·

Høydepunktet på turen vil være del·

takt! De heldige deltagere vil senere

Høres dette forlokkende ut?

den skal inneholde navn, alder. kull.

ugelse på International Congress i

Il beskjed om tid for info.møte.

utenomfaglig engasjement samt

ing? British views and visions". og det kan ses som et alternativ til

Du har mulighcllil å være med! 37

motivasjon for å S0ke. Svar får du i

Englandsturene arrangen i skolens

andre studenter fra omkring 80 land

Brighton. Sammen med ca. 2(XX)

AlESEC I'iCaroline Heitmlmn


8

TORSDAG 28. JANUAR 1993

60 000 vil lyse i rødt nå r regnskapene fra KKU Black Box foreligger. Økoansvarlig i styret antyder strammere oppfølging i fremtiden. /LJJ

Esben Ha.nssen og ChrlBtofferVesterheim

Med siu gigantiske underskudd brytcr n3 Black Box denne "kutymen".

ox: etler halvgAtt semester , for eventuelt Aoppdage avvik fra budsjettene før det er for senL

UlrikJørgensenerøkonomiansvarLig iavtroppende Dovre,oghardeloverordnede ansvaret fordcnnc misæren. Etter oppfordring fra Bulle antyder Ulrik at det for fremtiden bør innføres strammere oppfø lgi ng av underutvalgenes økonomiansvarlige.

Oppgjør

Dette betyr at fremtidige økonomisjefer rnA begynne å føre sine bilag fortløpende, noe Bul le har inntrykk av ikke alltid har vært kutyme. Vi M.per Berntsen ersiu ansvar bevisst, og klarer A koordinere fremtidige regnskapsresultat. Bulle finner forøvrig grunn til Aminne om at Outsiders fortsatt er det siste KKU som kan vise til overskudd.

fatale tallene i hovedsak SlaIllmer rra Southside Jonny/John TrudeU konsertene. Runa er ikke villig til A ta kritikk pA den økonomiske driften av Klubben. og pekerpå at Blackbox ikkeerdet første KKU som gårmed underskudd. EIers ønsker Bulle Asitere Runa silt utsagn ved regnskapsavsluttningen: "'Penger er ikke alt". Bulle gratulerer, og ønsker benne lykke til videre!

Berntsen tar ansvar!

harkostctStudentforeningen60000

Den som rnA ta opp hansken i sA måleerTorstein Berntsen. økonomiansvarlig i det nyvalgte Ragnarrokk. Torstein Mperå kunneopprettholde " ro og orden" i skolens økonomiske

Nok en gang viser det seg A være sviktende konsertinntekter som har

Torstei Bemtsenønskeren nærmere oppfølging av underutvalgene sin økonomi. Dette hAper han loppnl gjennom arbeidet i den nyoppretede 0konomikomiteen. Denne

NOK.. Det har vært vanlig at KKU glr med overskudd pl høsten, for A oppveie underskuddet i vArens drift.

verden gjennom arbeidet i 0konomikomiteCn. Han ønsker et oppgjør medalleøkonorniansvarlige

gjort K1ubben til et underskudåi foretak- 0konomiansvarlig i Blackbox, Runa Urhein.rorteUertil Bulleatde

komittren består som kjent av Leder og 0kosjef i hvert underutvalg. På spørsmll fra Bulle om hvorledes

KKU Black Bo" er g3n pl en budsjettsprekk. Foreløpige beregninger viser at driften av Klubben

Hvorfor gikk det som det gjorde?

han har tenkt A unngå I KKU-underskudd, svarer Torstein at hanvedhalvgållsemestervil foreta en gjennomgang av KKU-regnskapet. Dersom regnskapet pA dette tidspunkt ikke samsvarer med bud· sjettet vil man mAtte ta affære sier Torstein. på spørsmål fra Bulle om delte innebærer en heving av øLprisen forsøker unge Berntsen Avri seg unna ved hjelp av verbale finesser, mendetkan være liten tvil om at 0L-pnseneeri faresonen. Torstein h1per fOl'0vrig at semesterets KKU kangAmedet liteoverskudd. Historien tiIlsier derimot at vh·semeste· ret giret dårligere økonomisk resultat enn høst-semesteret. Bulle er som vanlig optimister, og ønsker således Valhall lykke til.

er ler or lve Livets vei - et spørsmål om valg av verdier underveis? Her siuer jeg da, omgitt av gode venner pA Alets siste dag... Det er jo en fin tradisjon vi har. den med at vi bruker tid til en sm1seriøs ettertanke om het som ligger bak oss og det nye, blanke arket av et!r som vi snart skal fl sjansen til ! klusse på. Nå som jeg har gått min liv etter i sømmene og skal være min egen linjedommer, har jeg kommet frem til elt spesielt ønske for nylret, som man gjeme kan kalle nyttårsforsett ; det at jeg rnA bruke mer tid på det som betyr mest formeg i livel! Saken er bare den at jeg har gjort cn skrekkelig oppdagclse;jeg har visst ikke gjort meg opp noen klar mening om hva jeg setter høyest blant de mange alternativer i vAr ku ltur: Familie, kaniere, venner. frilid, religion, politikk... ! Og plutselig sitter jeg med en urovekkende f~ l elseav å

være en bevisstløs søvngjenger av en student. som snur med vinden og er et lett bytte for ytre påvirkning. Det er jo sl at vi økonomistudenter kjenner teorien om "lbe Eoonomic Man" ,og at det økonomiske menneske-syn er rimelig ekstremt; men jeg kan ikkeselvseom og hvor mye denne teorien har påvirket meg. Her borte sitter det e i jente jeg kjenner litt. og som sikkert kan komme med noen forløsende, eller i det minste, reflekterte ord. Hun er jo i jobb allerede ... Hei; jeg har falt lin i slaver over et kompl isert nyttårsforsett. Hva med deg; hva tenker du om fremt iden? Vet du hva? Jeg har funnet ut at jeg må taen dagom gangen; leve i nuet, som det så fint heter. Er vel litt skeptiskoverfordcn litt skrcmmcnde

fre mtiden, for det er jo slik al jeg ikke selv kan bestemme meg for ! ha flakse n på min side. Ja. jeg skjønner hva du mener om uvisshet og usikre holdepunkter. Men hjelper det ikke A planlegge litt? Har du ikke gjort deg opp nocn tanker c..ffi hva du vil fl ut av livet i fremtiden? Hvorfor skal jeg alltid fl noe ut av livet; suksess, hvem har vel blitt lykkelig av det? Men alvorl ig talt, det viktigste for meger atjeghardct godt med menneskene rundt meg. Likevel er jeg ikke blind for det faktum at jeg er opptatt av å bruke de evnene jeg har Bu. FIdet ikke riktig at du og dine medstudenter aUtid kommer tilbake til Sannhetens teorem: Den berømte balansegangen

mellom studier og fritid. Tror du at det fungerer i praksis? Jeg har da selv studert, og husker godt hvordan vi trente oss opp til Aprestere stadig mer, på bekostning av det meste annet.

Så du mener kanskje at det beste nyttArsforseu er ~ bli mer bevisst i sine valg; de vil jo måtte variere fra persontil person . Duhøresjoutsom en omvandrende menneskelig faktor; føler du at du har plass til deg selv i jobben. da? Nh du snakker om bevisste valg.... d er også det å ta med mine egne verdier inn i jobbsituasjonen et bevisst valg. Ogjeg mener det er nødvendig. Tegn i tiden ... Hva sa du?

.-

.

Nei, bare at den menneskelige faktor er et tegn i tiden_ Jeg har jo snappet opp endel meldinger i nyhetsbilde om ri kspolitikernes omprioriteringer i sine liv og den intemasjonale fokuseringen på de menneskelige ressurser.

Hvis DU harså myesomtenktenav disse tankene; lurer på hva dine verdivalg bunner i og er spent p~ hva fremtidens jobbsituasjon måtte bringe av gleder og konflikter, er "VERD lER FOR UVET' noe for deg, et VERDISEMlNAR på ÅL, hvor vi også vil fl mye tid til skiturerf'bakkekontakt". Dato er 19.2I.FEBRUAR. og arrangementet holdes i regi av Navigatørene.

Følg med pAplakater og presentasjoner i dagene som kommer!

~ .

-

.-

-- -_.

-


9

TORSDAG 28. JANUAR 1993

Personlige data: Navn: ULF SJML EGGEN Kull.· 5 Høyde/vekt 1.92M/75 Sosia/ status: UGIFT Seksuell/egning. HETEROFIL Favoriff hobby: REGNSKAPSFØRER FOR KOMMUNENES SENTRALFORBUND HORDAlAND. Favariff mot: SPEILEGG (do deffe medfører minimalt med oppvask). O

PA SENGEKANTEN Etter press fra studentmassen ved NHH bringer Bulle herved sitt første intervju i vår nye serie PÅ SENGEKANTEN. Vi har etter Døye vurdering besluttet å oppsøke vår alles Ulf Staal Eggen. Esben B.a.n.ssen og

lb Alexander Åbybolm l klubben møter vi Ulf med Apen buksesmekk, murpuss mello m tennene, iført " marinebeltet" som alle

~Jeg

ønsk.er cl bli /ca/I Slanl - jeg synes Ulf er forfeminint."

øvrige soldater frivillig valgte Areturnere til depoet etter endt ~eneste.

På spØrsmål fm BUIJ..Eom hvorfor

Den overordnede drømmen til vår

Hva blir nytt pd menyen i t1r ?

er derfor tvunget til :\spørreom vold

Ulf begynte på NHH svarer han at

nye KKU-sjef e r A arrangere et

Ulf lyser opp,slår seg på brystet, og

er aktuelt?

Hvorforenn kar som deg egnet til d

det hovedsaklig skyldes hans utal-

BEACH PARTY ,men hans planer

meddeler stolt at KKU i år skal selge

Vi s iterer: '1eg har gitt utkomman-

lede KKU?

lige venner ved denne høyskolen.

om slenge inn I tonn med sand i

"Bounty" over disk. Bulle er henrykt

deringssjefen ordre om at oppdrill-

Ulfhenviser til sin tidligere erfaring

Det viser seg imidlertid at de studen-

klubben ser vel neppe dagens lys.

og vi forstår umiddelbart at Ulf er en

ing

som tilitsmann i 4.k1asse, s in bak-

tene BULLE har vært i kontakt med

Ulf blir plutselig sentimental, og

seriøs leder som er sin ansvar bevist

legemsbeskadigelse vil bli iverksatt

grunn i marinen og familien Eggens

på det sterkeste avkrefter dette, da

mimrer tilbake til dengang klubben

militære merittliste, og vi skjønner

alle vennene til Ulf har sluttet på

hadde CASINO PARTY, og ønsker

raskt al spørsmålet var h~pløst.

skolen forlen gst.

Mureren pdjobb.

av

kneskåler

samt

dersom I.kullistcr unnlater Amøte

På vinfronten er den store nyht:ten

tydeligvis også Agjenta denne be--

norsk rødvin.!! Ulfer lin ustø på dette

driften. Lykke til Ulf!!!

området da barsjefen for tiden er på studietur i Frankrike. Han håper

på vakt."

Hvilket syn har de øvn'ge student er pil m r nye KKU-sjef!

immidJertid at turen blir lærerik og at mange nye franske viner blir å fmne bak baren.

"Jeg tror' mange ser på meg som en

ordknapp, men på s pørsmål om han

sjefen,og håndgemeng vil bli iverk-

Midt i intervjuet hopperen av Ulf sine aller beste venner inn og roper av full

er like ordknapp m.h.p sjekking av

salI da deue forbud til e nhve r pris

hals : .. Ulf, du erhomo". Mcr1 fjorårets

damer, og om han i slike tilfeller

Hvoroon musikk vil bli spill i klubben dette semesteret ? .. "Jeg sener likhets tegn mellom rap-

skolen, og som bare drikker," Vår nye KKU-sjef er forholds vis

pi ng og mve, og ønskerå forby dette. Dette har jeg gjolt klan overfor DJ-

tos k, som aldri blir ferdig her på

skal opprettholdes", ABBA feberen

nome debatt friskt i minIlC avstår

spiller mer på kropp, svarer Ulf:

nAddesi ntoppforrige semeslCr, men

BUlLE fm å grove dypere i dette

"Jeg spiller jo endel på kropp,det er

Ulf meddele r at han frem deles øn-

temaet. men konstaterer at Ulf sine

klart, men j eg kan telle på en hånd de

sker å investere i nye ABBA

venner(Desom fonsanerigjen) haren

ganger jeg har fått napp på Engelen.

CDer."Ellers vil jeg spille alle typer

noe bisarr form for humor.

Som sjekke-sted forelrekker jeg

musikk" ,forteller Ulf.

A morini, og føler at jeg når en

Kan du raskt skissere hvordan du stilHva blir prisen for en halvliter ? "Kr 15,-" kommer det kontan t fm

lerdegtilstudentersomikkemøternår

de er utkommandert ?

Ulf. som også lover utallige fester med ek."t remt lave øl priser!!!! (Det

Ulf henviser til insnuksen,noe Bulle

er Ulf, det.)

raskt skjønner at han ikke har lest og vi

';høydare" ved 12 halvlitere.


10

-

.

Vi møtte en lang og hårete kø.

-


Il

lORSDAG 2&. JANUAR 1993

tbJ EBben Hanssen og Alexander Abyholm

Manglet vekslepenger

Gledelig

Det bleen bomecomingmed blandede følelser. Det begynte så bra. med nysnø og friske vorspiel. SA møtte vi køen - en kØ lengre, tykkere og fullere enn den kinesiske mur. Bulle fikk rasklrede pA at den lange køen skyldtes mangel pA noe sA vanskeligsom vekslepenger. Det endte med at KKUbe mAtte kjøre byen rundti taxi forA lete opp deler av den monetære base.

Garderoben fungerte som aldri før denne kvelden. Helt glimrende med to garoerober - for første gang pl. flere Ar fikk alle de søte sm! studentene med seg sine jakker hjem samme kvelden. Noen ganger tardetjo både en og lOuker før stud.NHH skjønnerat hanlhun har mistet verdifulle effekter. Detspørs om ikke garderobeordningen hør være herogsA i fremtiden, så slipper vi alle de «I am still confused. but now on a higher level» uttrykkene til nachspiel-klare sjekkere på vei til Hatleberg. PA Hatleberg gjentok historien seg. opptil flere kjøleskap ble endevendt

6 av 20 møtte opp Deter ikke lettAgjenoomføreetså stort arrangement som Homecoming når bare 5 av de utkommanderte møter opp. Innsatsen til de fremmønederimot var upåklagelig. Gratulerer! Til de som ikke møtte opp henviser vi til Ulf sine uttalelser et annet sted i derme avisen.

Mye rart Det var på ingen måte noen h0mogen massesom festet. på NHH ænne kvelden. ~et av studenter fra aodre undervisrungsinstitusjoner i denne byen og venner av venners ve:nner så ut ti) Aha lokalisert KlubbeDsom kveldens madæd -et variert marl<ed. Menskalil<kelnneooming væreforhomeCOIllfre? VaktkOlJXief. anslAr at 7·800 stWeoter var innan på det klubben.

Bra stemning Etterhvert blestemningen svært sA bra nede i de mørke. slitte loka· lene. Det ble som vanlig Spill svært variert musikk, halvliterne gikk unna som varmt hvetebrød og vi har grurm til Atro at KXU kassen allerede begynner A komme seg over kneika.

Juks og fanteri Enkelte ting trakk krnftig ned, og ber skiller vel kanskje de sroA Øl glassene seg ut Bulle fikk et øy· eblikkinntrykkav Avære påcoctail~ party der vi sto å «nippet» til vAr «ousseUgelio lille øl.

Pop-com er gøy.


12

TORSDAG 28. JANUAR 1993

o o

OMMETMED

PA

frivi llige idreuslaug. Men i hallen,

«.Man måjoalltids være påhuggt

foran en spent, utplukket folke-

CarpeDiem,skaffekontakter, va:

de 5 heldige og

aktiv, ny og liketil. samtidig so

Paal Tarjei. vakkert, srudiomessig

man må være till snål og gøy,

mengde, I

I

I

[TOnet

innpakket i et blått teppe. nogre

Sånn som meg. Jeg balanserer I

plastrør med frukt, 324 lamper og

den hårfine linja mellom kul (

5 kameramenn med caps og alt

comy.~ H3rlin. ja. Man blir ild

som høreren god, du rkdreven non;:k

fi nere på h:\ret enn

kameramann til.

«Faktisk så la jeg an denne grq.:

Paal Tarjc

sve isen førjegbegynle med TV o I

Og alt du har høn om publikums-

medi a~

svarer han på tihale. M.a

manipulasjon e r sant. Virkelig.

måtte jo simpelthen spørre hVi

Foran publikum slengle nemlig «Stein», en mann i de tidlige 20-

mange penger man egemlig bl

åra. sine anner og bein veggimel-

likt å være titt annerledes enn Ol og Kari. Man kan vel egentligsil

lom. Muppctshow . Hoyet og ha yet. Kom igjen nå! Dere kan bedre. jadda. jadda! (Publikum måtte jo være i ekstase?) _Klapp når jeg gjør det !» gapte Stein, oversjefs-

betalt for å se slik ut. «.Jeg har aJlti

jeg likeråskillemeg ul. Det erarti

å bli lagt merke til, og dessuten I del viktig. En erbare pukkanødu å markere seg i denne bransjen.!

kJappemesler på Ca.~ova What a man. Og

Paal Tarjei. midt i mellom kitch og camp, solte seg i

Så PaalTarjeiAasheim,erdetdt

smatringen av barnehender.

hael psydonym, hva skulle i så fa

Showene gikk omtrent som man

det være ror noget gren scspre~ ende?

virkeugenavn??!Oghvisduskull

skuUe vente. Den artigeogplumpc humoren veltetseg utover Jannyra,

« Pseydo nym

kun avbrutt av små stopp.rordi-

Jeg er tekstforfatter i et reIdanr

sminken-renne r-så-gressclig-pauser, Stein var konstant veggi mel-

byrå, og syno ... synonym , det I

heler

d.

Pseydonym. Jeg bare ne vner de

noe helt annet. (ler) Men jeg tenkt

lom, og ra Ue vant togturer i hytt og pine. Trondheim og reske tur. Stavanger og asfalUegging. Alle fikk gratis Arctic Beer for å virkelig løfte taket i lagemallen. Pø lse kostetlOkroner. men den vardesverre ikke he lt vann ennå. Paal TaIjei

Gratis Champagne! Gratis inngang! Masse musikk, frekke kvinnfolk og... Paal Tarjei Aasheim ved bardisken, nippende til en spenstig drink. Du verden. Bulle benyttet anledni ngen, og vips ... vi var invitert til Casanova med dertilhørende intervju i pausen. b

Bå.I'd Brænde

gummiuynct i norsk underhold-

hadde 10 liter brunkrem i lJescl

ning siden Bjørge Li llelien. (Og han så vi jo aldri ... ) Men - vi var all ikevel invitert, som publikum til

Og et lekken lite bakrom h vor vi

«Jeg baJanse. rer på den håJI fine 6nja mellom kul og

corny.»

opplevde ham på nært ho ld. Uten å betale for del

den enorme kassasukseen Casanova. (Applausen svir seg fast i mellomøret hver eneste tirYIag og torsdag.) Og publikum var vi. På Ircbenkcr i en stor lagerhaU på Jar-

«1eghar likso m alltid væn med på

bok noen gang, så måtte det være .

show og det som var. var alltid

hm... PaalTarjei Aas. Forda ligm

konferan s ie r og h ovedroll e-

det så mye på Paal Tarjei Vesaa!

innehaver i skolerevyer. student-

al kanskje noen kjøpte boka han

opptak, så kan dere være publi-

myra. Bctlonggulv og lyskastere.

revyer osv ... I barneskolen sjar-

for å se om det virkelig var ham.

kum, og så lar vi intervjuet i pau-

Akkurat de samme campingpulcne som de leier ul på Bogstad for en femmer i timen . Tribunen lignet pA noe d u ville forvente på cn nedretredj ed i vi sjon sl j Ile pu uhocke y_ mat~h mellolJl Mysen og Bømlo

Norsk Film på Jar. Hmmm. Kart-

sen. Del må jo bare bli bra.» Hele

bok. 3 uker i forveie n hadde nem-

opplegget var cgentJig litt sinns-

lig en veldig åpen og vennligsinnet

vakt

Paal TaIjei fortal t at «Jaddda,jaha, jadda, det er bare å komme på

intervjue paaJ Taljei erjo egenUig fordi han kanskje er ~el største

Den eneste grunnen ti l å

jo så der da. at hvisjeg skulle gi l

merte jeg alle bametantene.» sva-

(ler igjen) Men. da jeg skulle be

rer Paal Taljei på spørsmål om hvordan i alle dager han klarte å få

gynne med de «NRK-grcienei (Taljeis TY2) så sagde moren mil

anledning til å vrenge fjeset over

så her at det varså artig at del skull

samtlige norske skjenner. på begge

h e te

de 2 største fj ernsynskanalene .

T arjeinavnet var jo hennes fors l~

«T a rj eis

TV 2»,

fo


BULIll

--

og nå skulle det endelig komme til

renner det tall inn i øret, og så

i Bergen for å haie folk til Casa-

«Vet ikke, foreløpig så er TV bare

heder og verdighet, for jeg har jo

kommer det ut igjen av munnen. «(??)

nova, og det var jo bare driitgøy. Bergen vardriitpartyby, altså. Folk

en morsom hobby . Jeg har jo tatt

Er det festlige mennesker?

var driitpasitive og ... på hele run-

markedsgrunnfag kommunikasjon, og jobber som

ten) «Hvis noen gauler Tarjei etter

den. Maxime varvi hvertfall på, og

sagt i et reklamebyrå. Jeg er jo

meg, er det egentlig tvilsomt at de

Dickens.»

såpass schizofren at jeg greier å

Så hva er så Paal Tarjei's «spat» i

være seriøs imumellom. Og det

aldri brukt det selv, jeg har alltid bare vært Paal !!!!» (Trekker pus-

i det hele tatt vil få noen reaksjon.» Plutselig slår det oss at det å ha to navn, måjo virkelig være helt uut-

((Jaduh_e

brø",,!»

holdelig.

Bergen? Hvor er det innehaveren

hjelper. Men allikevel så er jeg

kan henge opp et glorete bilde av

meg sjøl på skjermen. Det er ikke

deg som damene klemmer i det de

snakk om noget gedigent skuespill

«Det vil jeg tro det er. Er ikke Arne

går inn? Selvfølgelig rent bortsett

med meg sjøl i hovedrolla. Det ble

Såtil monumentaIspørsmålet., nær-

Hjeltnes utpå der? Er BI og Han-

fra studentkjelleren på Handels-

jeg ferdig med på skolen.»

mest grunnen til at hele intervjuet

delshøyskolen det samme?

høyskolen. «Det må bli studentkjeller'n på

Nei, jeg har jo samboer, og nå har

Men bergenske mennesker, er du mo t dem ? ( Vi har en egen

Handelshøyskolen. Dere har en studentkjeller, ikke sant?» (Ja,

jeg jo dessuten draget på jenter som jeg aldri har hatt draget på før,

studentkjelleren er der, det er bare

og det gir bare en absurd, snål

nyttemaksimert teori om at dette er

at den har valgt Dan Børge til sitt sexsymbol allerede... )

følelse! Prøver å være trivlig, begge beina på bakken, tar meg ikke selv

fant sted, og grunnen til at vi virke-

«!!! Helligbrøde!»

lig, den kalde lørdagskvelden i desem ber, turde å spørre om å få

<<.la du hellige brødre!» (haha)

intervjuet: «Norges Handelshøy· skole, den ligger på en høyde over hele byen, med utsikt til alt som er

---

13

TORSDAG 28. JANUAR 1993

verdt å få med seg. Så hva assosiererdu egentlig med en NHH' er?»

den typen spørsmål som vår alles Paal Tarjei har lyst til å bli spurt

Er Paal Tarjei ensom?

så jævla høytidelig, liksom. Jeg

Paal Tarjei og Bulles utsendte vil på denne måten sende sine hilsner til alle som også mener å bruke M UM.

(Da banker det på døren, og inn kommer en diger sminkøse. Vi skjønner vår tid begynner å sildre

om.)

Men til noe helt annet: Er det TV

håper at jeg på TV ikke virker som

(Godt spurt, og deilig å få det ut..)

(hahaha) Motstander av bergenske

som er veien? Paal Tarjei om 20

jeg er jævla kul og klysete, for det

ut i sprekkene, og spør derfor avrundingsvis: T arjeis motto ,

«Han har helt firkantet hode, også

mennesker. Tverti mot., vi har vært

år?

erjeg ikke ....

levedictum og godt råd til studentene?

«JUKS PÅ EKSAMEN!! l}} Og så Hvis du roper Tarjei etter Paal, vil du sannsynligvis ikke få noen reaksjon.

åpnes dobbelthaken, øynene lukkes, og Paal Tarjei - han klukker i det

han

forsvinner

ut

av

døra.Chazamm.

((Jeg har jo dessulen dra-

gel på jenter som jeg aldri

har haU draget

på før!),

Vi sitter igjen kanskje litt og tenker: Egentlig spurde vi ikke Paal Tarjei om noe virkelig oppsiktsvekkende, som hans stilling til Odd Nerdrum eller hvor lang tid før Paal Tarjei blir statsminister, på lik linje med Ronald.


14

TORSDAG 28. JANUAR • ..,

BUW

an ine? Årlig dør omkring 7500 personer i Norge som følge av sigarettrøyking. Kostnadene for det norske samfunnet er enorme. Hvert år bruker vi 1,2 milliarder kroner i sykdomsbehandling, 1,6 milliarder som følge av sykemeldinger og uførepensjonering og 4,2 milliarder i produksjonstap på grunn av dødsfall. ibJ

Halvor Moen

len røykere blant folk med høy ut-

Schioldborg, sier til studentavisen

muligheten til det i egne fellesrom.

Det er empirisk belegg for å hevde al

dannelse og inntekt. I en rapport fra

Universitas -... vår kjennskap til røy·

Et røykeforbud i Klubben kan virke

røyking er den direkte årsaken ti I en

i fjor sier sosialdepancmentet «at

kingens skadevirkninger gjør at vi

noe utopisk. UlfStaal Eggen, leder

del sykdommer. 80-90 prosent av

røyking i fremtiden vil komme til å

i KKU, mener det er noe av det

alle lungekreftdødsfallene i Norge

gjenstå som en landsbygdvane. over-

bør gjennomføre dette. Erfaringene fra Blindern er imidlertid blandete.

kunne vært unngått dersom sigarett-

representert av kvinner, lavSlatus-

Tilhengerne av forslaget mener det

imidlertid foreslå å gjøre Kafekopp

grupper og folk nordfra».

funger til sin hensikt, men en enkel

røykfritt, for på den måten å gjøre

inspeksjon på «campus» viser at det

det mulig

fortsatt røykes en god del ved UiO.

astmatikere å nyte en forfrislcning i

1(X)% større enn hvis du stumpel

Eksterne virkninger

røyken. Fockvinnererfaktoren 50.

En person som røyker skader imid-

Et røykfritt NHH

frem til et sunnere og friskere Nllli

Det er også vert! nevne al kvinner

lertid ikke bare seg selv. RØyk-

Lovomtobakkkaclerforbyrrøyking

i fremtiden, og håper at vi med dette

som røyker. Br lavere fruktbarhet

mengden som stiger direkte fra gloa

UiO

i fellesrom. Lovens intensjon er

ikke gir utbykket smugrøyking en

og at piperøyking er en vanJig årsak

og utlil omgivelsene, er flere ganger

Ved Universitetet i Oslo har de tatt

m.a.o. Idar, tobakkens negative ek-

helt ny dimensjon.

til leppekreft.

så stor som den røykeren innhalerer.

konsekvenseneavatrøykingerlivs-

sterne virkninger skal holdes til et

Det skal ikke mangesigaretter til før

farlig. I Oslo er det et totalt røyke-

minimum. Med støtte i dene ønsker

Sosialt skille

et rom blir så forurensett av røyk at

forbud på 4<CllJllpusMo. En av mitek:-

Bulle seg et totalforbud mot røyking

I visse miljøerblirrøylcing betraktet

det blir usunnt å oppholde seg der.

lene bakdetopprinlige forslaget ved

i kantiner og fellesrom ved NHH.

røyking ikke forekom.

Er du en

mannlig student som røyker. ersansynligheten for at du Jar magesår

De som allikevel må røyke burde fl

VI ØNSKER DERE EN

i:lrilif

pA DEl' NYE STUD1EAREr!

SPAREBANKEN~ VEST på -•

••

~ ..

.

. .' ,

_

.- .

,

• , ' . r-.

NHH

for

Bulle vil

allergikere og

fred og fordragelighet. Bulle ser

som lavpannet. I USA synker ande-

I samarbeid med studentene

t.3pligste han har hørt.

.... - .


ORV/L.

UKEN søker Er du interessert i å utforme, organisere, forberede og delta i en 17 dagers studenterUKE med konserter, revy, selskapeligbeter, fart og spenning? Nå har du sjansen til å være med å drive en butikk med over 4 millioner kroner i omsetning, gjennomføre arrangementer som trekker folk fra hele landet og oppleve en organisasjon med ca. 650 fUKENsjonærer som jobber frivillig.

ARR-seksjonen

-.

tJ1C&tyret skal i første omgang ansette 8 perwoer som vil være med å fonne UKEN ·94 fra grunnen av. Vi skal anseae fue assisten~ som har som hovedoppgave å assistere sine respektive seksjonsledere. Assistentene vil være med pA utforming av mAI, slnuegier og arbeidsrutiner. ansettelser, ledelse av seksjonsmØter, focefal1ende arbeide og persoobehandJing i sine respektive seksjoner. Vi skal i tillegg ansette fire gruppeledere som skal ba. ansvar for bver sin gruppe. Dette er viktige jobber hvor det er nødvendig å være ute i god tid. Ingen av stillingene krever SlOt'e bblIUlskapereller kjennskap til tidligere UKER, sA vi oppfordrer spesielt førstekuJlistet til å søke. Det viktigste er motivasjon og lyst til å utrette noe i UKEN!

INFO-seksjonen

ASSISTENT

ASSISTENT

Arrangementseksjoocn er ansvarlig for aUe arrangememer under UKEN ·94. Seksjooen beslå! av de 9 gruppene: Kon-

INFOseksjonens oppgave er å slå for den interne infonnasjonen, samt å yte service og spesialkunnskap til de andre gruppene i UKEN. Seksjonens grupperer Sekretari· al, Personal, Sosial, T~port. Foto, Vi· deo, Grafisk, Fonn & farge, UKEblad og IDB (ca. 90 fUKENsjonærer). Praktiske oppgaver vil være ansvar for ~ på UKFrom. gruppeleder ansettelser, avbolde seksjonsmøter, spre info og gjøre forefallende arbeide. Som assistent i INFO kreves detingen konkrete forkun.nskaper, men erdu strukturert og harorden p.å tingeneerdeten fordel. Det vilctigste er at du bar lyst å gjøre en god jobb, at du liker mennesker og at du er en byggel ig person. Jobben som assistentiINFOseksjonengir deg muligheten til å få en virkelig bred kontaktflate i UKEN og i miljøet internt plt skolen.

sertIbooking. Prosjekl, Bed. kamp., Vertskap, UKEN garnes, HAndtverk, Forval-

ter, Bamegruppe og Vaklkc.ps. (ca. 150 fUKENsjonærer). Assistenten i ARRseksjonen vil sammen med ARR.sjefen

delta i ansettelse av gruppeledere, sette opp dag·tiI-dag· og oWHil-min· plan, av· holde seksjonsmØter og fastsette ARR· planen til UKEN -94. Assistenten vil ba ansvaret for en del praktiske ~gaver som Kor· og Smash-belg, vaskeavtaler, utkommandering av fUKENsjonærer til enkelIe prosjekter og opprydning etter UKEN. I denne seksjonen ligger det store orgamsasjoosmessige utfordringer, og det er en fordel med oversikt, organiserings· -og lederevner. Her fAr du virkelig prøve degl

,osel~jOllcn

er

grupper og regnskapssjef og sjef skal ansettes nå. to skal sammen med ØK Osjcfen organisere en bel t ny struktur i 0KOseksjonen. bvor regnskap og kontroll selvsagt blir saU i høysetel

CONTROLLER

REGNSKAPSSJEF

(Gruppeleder, 6 fUKENsjonærer) Regnskapssjef vil ba ansvar for: • utarbeidelse og oppfølging av: systemer for bilagsflytlbchand1ing innenfor ~ • organisasjonen • rappooer innen 0KOse.k:sjonen. • kootering/postering av bilag plt data (COMPACJ) • konsumordning Her tAr man prøve hvordan teorien fungerer i virkeligheten. og det sier seg sel v at disse jobbene gir glimrende praksis. Dette er perfekte jobber for dem som elsker tall og store utfordringer. (Gruppeleder. 6 fUKENsjonærer) Amvarsområder for controller vil bli: • oppfølging av leverandører og kunder • utarbeidelse og oppfølging av: Budsjet. ter for UKEN ·94, systemer for rapporte. ring (salgsprognoser, forbruk. oversikt oversvinn. Hvordan er "stoda'''?) og forsikringsavtaJer

-

KOM INNOM UKEROMMETI Informasjon om stillingene as på UKErommet onsdag 3. februar

Markedsseksjonens oppgave er todelt; Den ene delen består i å sørge forekstem PR for UKEN, mens den andre er å selge UKFN til næringslivel Markedsseksjonen skal derfor ba to assistenter med ansvar for bvert sitt arbeidsfelt, PR og reklame.

PR· ASSISTENT

REKLAMEASSISTENT

PR-delen består av gruppene Media, Hal· loi ml Optimum og Direksjonsmusikken, Bergensaksjonen. Prof.t.lering. Billett, Effektog Radio. Hovedarbeidet blir å ~sis­ tete seksjonssjefensjefen og ha oversikt og støtle Pr-gruppene. PR-assistenten vil følgeet arbeide som skal gjøre Studenteruken vedNHJi kjenti Bergen. Du vil følge markedsføringen og salg av billetter på )doss bold, der må1et blir å bringe bergenserne og andre til skolen. Her er det friu spillerom fer sprø påfunn og kreativitet. og du fArmuligbet til å lufte utdine villeste ideer. At Uken arrangeres like etter OL på Lillehammer vil gjøre arbeidet ekstra spennende.

Reldameassistenten vil ha hoveda.rb!idet med å koordinere gruppene Hovedsponsor. Akvisitører, Logo. Reklamcmalere og Program/InformasjonS3.vis. Oppgaven eråskaffemestmuligreklameinntektertil UKEN -94. og da er kreativitet. list. ar· beidsmetode. lederevner og pengebegjær det viktigste. Dene er en ny stilling i UKEcrganisasjonen som dukan værerned å sette diu preg plt. Evnen til å kunne snakke for seg vil være god å ha, men det viktigste arbeidet blir likevel å finne en optimal arbeidsmetode for denne delen av seksjonen.

HOVEDSPONSOR

AKVISIT0R

(Gruppeleder. ca 3 fiJKENsjonærer) Å værehovedsponsoransvarlig er en utfordrende og viktig oppgave. Denne personen skal fungere som gruppeleder og arbeidet starter allerede nå. Arbeidet går ut p.å å knytte de store slØttespillerene til Uken 94 og sørge ror at de fAr den beste oppfølgingen. Lin av arbeidet er allerede gjort Sparebanken Vest er tilknyttet som hovedsponsor, så dette er å regne som en myk: Slan for den som tar oppgaven. Denne gruppen blirenderetfra tidligere og ber går du inn som en naturlig del i nyorganiseringen. Du skal ved gruppelederanset· telsen ansette dine fukensjonærer. Antallet skal du være med å bestemme, og det samme gjelder arbeidsmåte for denne gruppen.

-

(Gruppeleder, 12 fUKENsjonærer) Gruppeleder for akvisitørene skal også ansettes nå. Detteer en nyskapning av den tidligere sponsegruppen. Du som tar p.å deg dette ansvaret skallede en gruppe p.å 10 til 15 personer som s.k:aI skaffe reklameinntekter til revyprogrammet og info. avis som skal ut til alle Bergens busstan· der. salg av enkelte arrangementer og el· Iers innsponsing av penger og effekter til diverse fonnål. Din oppgave blir å lede denne gruppen i dette arbeidet... Det vik· tigste blir å fmne opp arbeidsmetode og motivere folk til å søke denne gruppen. Du vil ansette dine fukensjonærer allerede før sommeren. Dette for at arbeidet skalkunne starte så snart som mulig.

fra

k:l.16.00 til 21.00. Vi svarer på spØrsmål og låner ut vitebØker hvor tidligere maringer er fy ldig beslcrevet. Søknadsfristen er satt til fredag 5. februar klokken 14.00. Søknadsskjemaer- og bokserer sau ut påMerino (vrimlehal· len og lesesalen i 5 . etg.) og på skolen (nedgang til Klubben). Du kan også. legge søknaden i UKENs posthyUe. -

UKEN TRENGER DEGI

3. - 20. MARS 1994


lB

TORSDAG 28. JANUAR 1993

o Et strømlinjeformet opplegg møtte de 30 deltakerene på årets Lurkentur til Geilo - i hvertfallliker Lurkenstyret å hevde dette. Torsdag morgen stod vi glade og fornøyde på togstasjonen med billetten i venstre jakkelomme, akkurat slik vi hadde fått beskjed om. Den eneste som manglet var lederen for turen, Geir Moe, alias "EI Presidente". Han ankom 10 sekunder før avgang, og så kunne turen begynne. rh1

Lise Bugge

Mengder med løssnø møtte oss i bakken, og vi lekte oss de r innti l vinden blåste oss over til After-SlO og Julebord på Vestlia Hotell. Der

det derimot satt en glimrende løy~,

og vi konkurrerte om hvem som var best på ski i IlQen timer. GUllene målte ty til diverse knep for å slå jentene i stafetten, mens Anne-Linn og Espen vant i parkjøring.

ble to av turens deltakere allfor opptalt av hverandre etter !iervitørenes

smak, og de fikk beskjed om at klining ved desertbordet var uønskel.

Den forelskede, unge mannen sattei stedet til livs et dusin egg, og resten av gjengen var glade for at paret bodde på egen hytte. Vi andre sjekket inn på Vandrchjcmmet. der vi ble litt uenige med betjeningen om hva som var normal tid for å sove. De ville ha stillhet etler kJokken 23. mens vi ble vekket av at nattevakten hakket vekk is klokken 6. EUer.; gjkk samboerskapet der knirkefritt.

Vi

bast~ j

snø...

noen After-Ski i ordets rette forEn annen begivenhet denne fredagen var selvsagt 3. kontrollere ru alt

stand. Så var det jo også noen som var i den grad opptatt av alkohol-

stod brn til med eksamensresultatene. Vistilteossopppårekkeograd

delen av oppholdet at dc så seg nødt til å æise hjem et par dager for tidlig.

og ringte til Studentekspedisjonen. Hun vi snakket med der syntes etterhvert det blc en mistenkclig stor samling av NHH-studenter på clt

sted og lurte derfor p3. om vi stod nede på Merino og ikkc gadd 3. gå opp trappen!

Grunnet langvarige snøstormer, hang ikke stoleheisene Jengerså hØyt over bakken. Delte skapte visse problemer for El Preside nte Himself. Han glemte å følge oppfordringene om å heve skituppene, og denned falt han elegant av stolheisen og

Også denne dagen fri sknet været til

unngikk akkurat å bli halshugget av

i den grad at vi fØlte at vi gikk i Kagges fotspor. Da vi ikke er like

neste stol. Det samme snø været

fasinert av å måle krefter med natu-

gjorde at vi etterhve rt fikk orienteringsproblemer selv m idt i

Pt isll.os t tter ballin.

Fredagen skulle de t arrangeres telemarksrenn, mcn løypen var så

ren som han, forflyttet vi oss til

Geilosenttum. Løsrungenbleågjøre

Vi gjorde oss selvsagt grundig kjent

Dennesiste dagen haddc vi også råd

vanskelig at selv Furuselh hadde

nænnestchotellog sloossnedforan

slalombrillene til en fast følgesvenn

med Geilos uteliv, og lørdagen ble

fløyet inn en trener fra Oslo, så nå er

kjørt ut i førsle port. Neste dag ble

pcisendcr. Forenkelte varikkedette

på shoppingturene.

de mest intensestudiene foretau. Da feiret vi nemlig bursdagen til en av de kvinnelig deJtakerene. Den ferske 22-åringen skaffet seg som vanlig en "date" i bakken neste dag. Det samme gjorde en ivrig seileri nne som også deltok på ture n. Men gutta ble nok skuffet (hvis de i det hele tatt dukket opp). Mens jentene stod og

alle i Lurken klare for NM i telemark.

ventet kom det nemlig en bonde kjøre nde på snescooter. Jentene fremviste sitt søteste smil, viste frem

Ti l tross for de litesamarbeidsvi llige værgudene, hadde vi et supert opphold på Geilo. Men den dyktige arrangementskomiteen kunne dessverre ikke gjørenoe med fon::lesnin+ ger som kal let i del fjerne, og etterhvert var tiden innc forcl nytt møte med NSB. De mest forutseende tok toget som gikk kl. 1430 fra Geilo og ankom Bergen 5 minuuer forsinket.

leggene og sane tommelen i været.

De som ville leke kakse på Holmset

Denned fikk de seg haik med sne-

par timer. og som derfor ventet li l

scooteren i stetlct. Ogmens de varpå

neste tog, brukte noe lengen id. KJok-

tu r med bonden, lagde vi andre hopp i bakken. Skipatrul~·~ var veldig

ken 6 mandag morgen trilleltogct

ivrige på å rive ned hoppene våre.

keI...

Men etter å ha bygget flere hopp. klarte vi endelig å brekke et par ski.

Lurken i sitt

r~lte

dement.

inn på perrongen. kun 7 umcrforsin-


..

,

i j

Vårt viktigste løfte for 1993 1993 blir et hjJ;.eriJ..~ , å,., Nye S tortings rcfJrl' senl a nl.e r skal/ove å L,;se ga mle problemer, Det sJ.'. al,lovcs mot, dyr/id ogior EE Dp/. lo ves hmllsvekst, og løtltJ.skul.t. '/'nw n på al, del slUlI bli. bel/re, Vll,. kanskje mye bedre fl"'? Men {let e r fortsau fov ei. håpe på Louos løji er om snarlig ri/u/om. Selv om gevinslell twh-gt;,- til (Uu/re, i å,. OgSf;'

Vi på Rema 1000 kli " ba.re lo ve deg t,o '.ing for del. nye årpl.: Vi slull fortsatt h'l/tte prisene og du. skal ikke sU'vIle mye i vå re Inui/f ker. Begge løft.ene burde g i deg silt·k e,. gevinst. Ilos oss vil du finne de varene d". brllker cl. handle, ug duJill.lI.er d em lii ta vere prise r. Mer tør vi i!t~ k e lo ve.

De STlwrle spa.rer tusene r

BUTIKKENE I REGION VEST HAR ÅPENT FRA KL. 0 9 .00: Bergen: Orotningsvik, N. Korskirkealm., Danmarksplass, Fyllingsdalen, Kalmarhuset, Elveneset. Helleveien, Nesttun, Fanatorget, Arna, Nyborg, MarikoUen, Frekhaug: Frekhaug Torg, Os: Idrettsveien, Ask.y, Sotra , Stord : Heiane, Bjelland, Odda: Sørfjordsenteret. Bremnes, Haugesund : Kvalamarka, Raglamyr, Haralds gt., Ka~y : Kongsgården, Åkrehamn, Aor.: Evja, Snorre senter, Sogndal, Finte: Hafstadveien.


18

TORSDAG 28. JANUAR 1993

.:i

IIU

'nrsjld "er IEI.PRO. Yi...., I 112 '1J2

312 812

912 10/2 1512 1612 1712 2312 1/3 1613 18/3 2213 23/3 24/3

Andersen Consulting Harunark Iras McKinsey & Co Orkla (Presenten av Næringslivssymposiet) The LEK Pannershi p Arthur Anden;cn Phillips Petroleum Denofa og 1J1lcborg IBM ?rice Waterhou<>e lndcvo

Forsvarets FOfllkn. lnsL Manpower

BSI • Spomdans Hurs I

SI"n~"rdJlatln

Mandager Nybegynnere kl. 19.00 - 20.00 Videregående kl. 20.00 - 2130 1. gang l .februar Instruktører: Hege & Trym Hvor: I kantina på Studentsenteret Priser: Medlemskort kr. 50,Pr. kveld kr. 20.- (ikke medl. 30.-) Billigere kurs OBS! Vlrbal1. Dan:o.ekvelder, gammeldans kurs, svi ngku rs Konralctperson: Anne Gitte Søreide. tl f: 05545037

DnB Finans Statoil

særernne og valgfag!

IEI.PIIES. IHE 5

En ny interesseorganisasjon har seil dagens lys, interesseorganisasjonen for god mat og det motsatte kjønn. Kun to personer er til fl! latt opp. opplakskrav offenlliggjøeres senere. lnnbydelsersendes snart ut (til det motsa lIe kjønn).

skapet har ledige stillinger. Muligheter for intervju. Bevertning etterpå

Bedrift: Hartmark Iras Dato: 2. februar 1993 Sted: Aud 8 Tid: kl 1915

Påmelding via NU 's postkasser innen 29/1 kl 1200 Hartmark Iras er et konsulentfirma som har ledig en eller flere stillinger som .. analytiker.. (pA. 2-Ars kontmk. j. Bevertning etterpå. Bedrift: MeKinsey & Company Dato: 3. februar 1993 Sted: SAS HOlellet Tid : Id 1730 Påmelding til Carina Selje på telefon 02-862500 før den l . februar. (Even!. direkte ti l NU.) MeKinsey&Company har flere ledige stillinger. Infonnasjon om søknader og intervjue r vil bli gin på selve presentasjonen.

tors. 1 l tors. 11 tors. l tOI"1). 27

februar mars april mai

Frist for å melde saker er 8 dager før FM. første frister m.a.o. 3 feb. kl. 1900.

Aerobic Aerobictreningen er Slanet opp igjen etter jul. Treningstidene vil være som tidligere: Mandager 1800-1900 Onsdager 1800- 1900 Treningen koster kr 10,- pr. gang.

20.02. Nankro med Jonas FJCld band i Aulaen og Di Dærre i Campus 27.02. Intemaften 06.03. Nattkro TBA 13.03. Midtuke fest

Syæweru' 'ptlUII Selv om det ikke skjer ofte, er det like trist hver gang vi må uteksaminere kan didater med 6-årig høyere kulturell og økonomisk utdann else. I sorgens stund er det allikevel en glede at dette gir oss anledning til A mangfoldiggjøre vID' kunstneriske sfære med nye Svæverister. Vi har derfor den glede av A invitere de g. du sang-glade eller/og pianospillende guttebarn. til opptak mandag 812-93 kl . 2O.00i HjalmarLadens Mausoleum. Skriv en sang om deg selv til en kjent eller ukjent melodi og m,,, til en uforglemmelig leveld i sangens og pilsens ånd.

LØRDAG 31 .01 . I. GASKJENN. VIG DIS ANITA 2. HADLAND, GUNSfEIN 3. HAGEN". JAN OVE 4 . HALAAS, EIVIND

Sans""

I' ÅR

anledning IO-Arsdagen arrangeres JUBILEUMSSHOW med Sangria og deres gjester i Aulaen LØRDAG 13 ÆBRUAR KL. 2000. Det vil bli lagt ut ca. 40 showbilletter for salg på skolen, og i den nette sum av I 50 kr. inngårogså ost. kjeks og vin. En musikalsk smakebit gis i VrimJchallen mand. !.febr. mellom klokken 11300g 1230. og de r vil også billettene bli solgt. Velkomme n skal du være.

Stal.kom. Vi i Stafettkomit&:n ønske r alle et godt nytt år, og satser friskt med tre tren inger i uken. Tirsdag og torsdag kl. 19.30 har vi rolig tren ing fordelt på tre forskjellige grupper etter hvor langt man vil løpe. mens vi på mandag kl. 19.30 satser på interval ltrening. Tenk på nytt!n;forscttene, og møt opp på trening. Det har du godt av. Velkommen.

Grafisk Senter Kurs i Pagemaker frcdag29.1 kl 161 5 på Mac.Dri veln .. Medlemsmøte fredag 5 .2 kl 1500 i kantina på Skolen.

-et ork eller en spennende utfordring? Lei av tørr teori og trege to-gange-to matriser i fag du ikke klarer helt å binde til virkeligheten? Ta sj ansen helt og sj ekk ut OEO, en enestående mulighet til å få litt kjøtt på beinet i en ellers teoribasert verden.

et samarbeidsprosjekt mellom Nor-

se n skal foretas. Det holder ikke med tysk fra ungdomsskolen! Vi-

ges Eksportråd og AIESEC-Norge

dere må søkerne ha kurs i internasjo-

med

f ra

nalisering e lle r internasjonal mar-

Eksportkampanjek:omit6en. formå-

kedsføring,eventucUtandreeksport-

TIRSDAG 02.02. l . HANA, CARL EGIL 2. HANA, SIRI

OEO-Operasjon Eksportoppdrnger

ONSDAG 03.02. 1. HANDELAND. VIGGO 2. HANSEN . LENE Hvis noen av de utkommanderte ikke har an ledni ng ti l å stille, må det gis beskjed ti l KKU så fort som mu lig! Om noen ikke kan mØte, regne r vi med at dere finner en å bytte med.

økonomisk

støtte

le t er å imøtekomme noen av

rettede kurs. Det vil også bli lagt

eksportindu s triens be h ov for

vekt på karalcterer, utenomfaglige

markedsundersøke lse r og analyser i

aktiviteter, modenhet, tidligere ut-

utlandet ved å gi 2.avd.-og MIB-

danning, fagkomb inasjon m.m.

studenter en unik mulighet til interrwjonal erfaring og språkpraksis.

DEO er en glimrende anledning til å praktisere sine kunnskaper og sam-

'ennis

Oppdraget går i korthet Ul på at

tidig fil kontakt med norskeeksJX'rt-

får anledning til å skrive

bedrifter. Det e r og.<;å vi ktig at næ-

studenten

.IHN OPEl.

Sangen gir reisning !

Sansria

HOVEDOPPGAVEN

Vi kommer som vanlig til a ha film kveld hver onsdag. Nænnere informasjon om de enkelte arrangementene, og om flere sådanne vil bli gitt senere.

MANDAGOI .Ol . l . HALVORSEN, GUNHIlD 2. HALVORS EN, ANDERS

Bedrift: Andersen ConsuJting Dala: l. februar 1993 Sted: SAS Royal Hotel Bryggen Tid: kl 1915 Påmelding via NU's postkasser innen 2811 kl 1200. Andersen Consulting et konsulentselskapet innen Arthur Andersen. Sd-

Følgende arrangementer vi l bli avholdt i klubben i lØpet av februar og mars:

FREDAG 30.01. I . G RØNLI, HELLE 2. GRØNVOLD. RONNY

Esso

Vi ønsker velkommen til ct nyU scme.~­ ter med bcdriftspresentasjoncr og understreker at pn:sc.ntasjonenc er åpne for alle uansett lcull. Bed.pres. kan også være en fin måte å fl hjelp ti l valg av

HHU I....nnerer

Høstelll'l siste midnattstUJ'Dering på Paradis SportsSenter Fredag 6. n0vember kL 2100. Felles kjøring fra skolen kl. 2030. PAmelding innen onsdag 4. november i vri mlehallen på Merino (noen onde sjeler har revet ned plakaten utenfor aulaen). spille minst to kamper. KampAlle oppsettet trekkes før tumeringen. slik at spillere som møter fram ulen å ha meldt seg på plasseres i passende kamper fortrinnsvis mO I de anta ll beste i I.runde ..... Vi satser også denne gang på pizzaservering i løpet av kvelden. Siden dette er å betrakte som et skolemesterskap bør vi vel denne gang unngå den respeklIøse rutinen med å premiere vinneren med pizzareslene ..... Det harener forrige turnering norert ryk ter om at enkelte av linjedommerne lot seg bestikke aven spiller. Trolig er ikke dette tilfelle, men forA opprcllholde profesjonaliteten vil ingen av forrige rumcrings linjedommere få fornyet tillit. De berøne har likevel anledning til å være ballgutter. kravet er som tidligere at man har deltatt på ballgunseminar.

mr

VELM0 '!T ! · Faste timer mandag-fredag 0800-1500 gjelder LO.m. uke 47, dvs. fredag 20. november. Det er selvsagt fu ll an ledning til å spille etter dene, men da må timene betales selv! • FeI1estimeneons<tagCf2 100-2300 gjelder også LO.m. uke 47, dvs. følgende gjenstående datoer: 04.11, 11. 11 og 18.11 . Felles kjøring fra skolen kl . 2030 - Vel mø tt!

en praktisk hov<XIoppgave for e n

ringslivet

mr kontakt m<XI

dyktige

bedrift, ofte i fonn aven markeds-

eksamenskandidater og ser hva de

unde rsøkelse e ll er e n bra n sj e-

kan utrette. Gjennom årene er ikke

und ersøkelse.

så rent

B e dri ft ene og

rn DEO-kandidater blitt an-

Eksportkampanjekomitren betaler

satt i de bedriftene de har han opp-

halvparten hver av de direkte kost-

drag for. S likarbcidsmarkcdeterfor

nadene tilknyttet utredningsarbeidet.

sivi løkonomcdr i d ag, er dene kan-

i tillegg til at studentene f!r liu lønn

skje veien å gå?

for strevet. ALTSÅ, liker d u utfordringer, har DEO kom i gang i 1983 og betegnes

du lyst til å

rn noe spenne nde ut av

som en stor suksess!! Både bedrif-

hovedoppgaven, er du glad i å reise

tene og stude ntene har gjennomgå-

og treffe mange nye menneske r, har

ende vært svært fornøyde med opp-

du interesse for markedsføring og

legget. Aere bedrifter benytter seg

internasjonal økonomi, og ønsker

av DEO år etter år og karnkteriserer

du å bruke kreftene dine og kunn -

undersøkelsene som nyttige og pro-

skapene på noe som kan være nyttig

fesjonelt utføn. Nær sagt alle bran-

fornorsknænngsliv?Ja? Damldu

sjer har vært representen, fra o pp-

virke lig søke OEO.

drettsfisk og dataprogrammer til elektronikk og v itamintilskudd .

Del vil b li holdt informasjonsmøte de n 2. februar. Følg med på monito-

Hva kreves det så for å kunne søke

ren og oppslag i he iser m. m . VEL

på dette unik e tilbudet?

MØTI !

E n selvfølgelig forutsetning er at studentene behersker meget godt

Ingunn Brunstan

språket i det/de landder undersøkc1-

Urvekslingsansvarlig


19

TORSDAG 28. JANUAR 1993

tar tempen på alt mulig ... .

side 22

Øl barometer

side 20

, •

Mat er kultur og vil selvfølgelig inngå som en fast ingediens på Bulle's kultursider. Vår alltid like blide Erik Kokk har sagt j a til å ha en egen spalte, hvor han vil presentere ukens meny - og hvis vi er heldige, vil han også presentere noen av sine gastronomiske hemmeligheter. Bulle fant Erik Kokk på Igøkkenet (bombe...) i ferd med å fortære egen mat. Like blid.

Noe for deg?

side 23

Victoria sid e 21

ILD S1ren Solha.ug og Unni Børresen Han har vært trofast, Erik Kokk, siden 1968 har han utre ttelig stAtt på for utakknemlige NIDI-studenter. "Dere tror sikkert at vi bare lesser et eller annel på tallerknene n,M sier han indignert, Mmen det er faktisk næringsrik mat

side 24

av høy kvali tetsomblirservert." Erikforklarcr at for 3. holde priscne nede, kan de ikke investere i RoUs Royce, Mmen vi kjøper ikke Lada heller' '" forsikrer han oss. (prater mannen fremdeles om mat?) Erik innrø mmer at han ikke

mr brukt sine

ganger i 3.rel. -Jentene pleier3. arrangere fester, men de kaller detjentefcster og da B r ikke vi

kan tinen - eller reltere sagt - mangelen p3.

kuli nariske talentertil fulle ienstudcntkan tinc,

være med , forte ller han. (Vi kan opplyse om

d dan. Kantinedamene blir gretne av 3. g3. og rydde opp etter late studenter. Og studentene

me n han har også ansvaret for maten ved

al ved siden av Erik Kokk er det bare en mann

g idder ikke rydde opp fordi kantinedamene er

arrangementerher påskolen. "Detertøft av og til, vi m! st! på i mange time r, men jeg liker

til på kjøkkenet..)

s3. gretne? (Han tar en munnfuJI av sin sagn-

utfordringen! !!M

Erik Kokk er godllikt, og alliid like blid. "Jeg

Miljøet blant kanti ne personalet er godt. ikke

er 3.pen og mener det er viktig 3. snakke med studentene i en slik jobb," sier han beveget.

omsuste Tortellini.) P3. veggen henger el skill somhedrer hansinnsatsunder "Denilalienske ukcnMrell før jul. Detteviscr enkry Erik Kokk

mi ns tpå grunn av personal festene de haret par

Det eneste han har 3. utsette er ryddingen av

før vi g<'lr. Vi setter oss i kan tina for 3. innta en stor posj on med Tortellini .ra la Erik Kokk.


-.

20

TORSDAG 28. JANUAR 1993. 8

KINESISK o~ ØLPRISENE a.: FAMILIETRAGEDIE 54 l

~

!....

Bonco Rafta 47 Dickens 45 Engelen 43 Jeppes 43 DirleVExodus (29) 39 Amorini 39 Holms Pub (25) 37 De Ire Musketeer 37 [ofe Henrik 36.50 Børs [ofe 36 Gorage 35 [afe Opera

-

a::

:! :>

Dene er et foreløpig øl barometer, som h · l bli ener vert VI utvldet og utbedret. Barometeret viser full pris, omregnet til 0.5 liter. Mange av stedene har dessuten happy hOUfS, tilbud på

15

Valhall

virkedager ffi. v. Tallene i parentes

\

er laveste pris i happy hours.

BEUING:En kinesisk avis kan faneIle om en

Da det gikk opp for faren hva han hadde gjort,

virkelig fami lietragedie. Den begynte da den

ble fonvilclscn så Slor athan tok sitt eget liv.

8-mge sønnen i huset forgiftet sin egen mormed rouegift etterat hun nektet å kjøpe han cn elektrisk lekebil. Da faren i huset kom hjem fra arbeid og hørte sønne n fonelIe hvordan han hadde helt gift i

provinen2. november i fjor. Avisen skriver at foreldrene hadde skjemt bort sitt eneste barn

morens frokostgrøt. ble han så rasende at han

og denned selv må bære ansvar for det som

kastet sønnen tvers gjennom rommet og drepte

skjedde.

ha momentanl

REUTERlNTBrrASSIBULLE

Sagli aud.max

ARNOLD· KLUBB Endelig! Her er den - The Official Arnold Schwarznegger Fan Club, nå også for norske ti lhengere. Få svar på alle dine spørsmål om idolet ditt. motta det

Pliktetikk er et villedende begrep. Deonlologisk etikk er et mindre villedende

offisielle medlemskonetog nyt bildene.

begrep fordi det er gresk og ingen fortår hva

Medlemskapet koster 100 kroner - og

det betyr.

ad ressen er: The Official Arnold

Kai Dramer

c-=> \ \

Det var den kinesiske distriktsavisen Jiangsu Legal News som for noen dager siden fortalte om tragedien, som utspant seg i Shangdong-

Schwarznegger Fan Club. Box 4693 Hunstadmoen, 8018 Mørkved.

$candinavia is nexi 10 communism

wrs Mmhiesen

~

«;.?

EKAMENFUSK KAN GI FENGSEL

Ungene hadde aldri sett en lege, og fikk da sitt første tlshot»

Skoleelever og studenter som rusker ved lLus Mmhiuell

eksamen i Bangladesh risikerer heretter opp til ti års fengsel. De drakoniske

Kulturell elefantsyke i siste stadium - om mulighetene i dagens samfunn for først fl

straffene er ledd i et fonvilet forsøk fra

spise. for så å bli fettsugd.

myndighetenes side pliå få kontroll over

Inge Lønning

jredag:

meksikansk ris med salat og brød Ingenting er så morsomt i denne verden som

rørnmegrø!lrisgrøt

eller utveksler fuskelapper med mini-

Inge Lønning

seifilet Gordan bleu tirsdag:

mum tre og maksim um ti års fengsel. Friske mennesker er en fiksjon.

oksegryte med ratatouille kjøttboller i IOrnatsaus

BRA

Mannfolk har 1000 gode grunner til å dø.

Inge Lønning

fylt laksefilet med agurksalat og rØmme torsdag: røkt lammelår med kålrabistappe og løksaus seibiff med løk jredag:

heter det i en offisiell erklæring.

Inge Lønning

dampet fiskepudding med gulrøtter og rekesaus onsdag:

undervisningsvesen. - Det er gitt adgang til åstraffe de som skriver av elter andre

brukte valgkamper.

mandag: osteschnitzel

det utbredte jukseriet i landets

Bergen kan jeg ikke mots!!.. Hvordan kan det ha seg at alle bergensere høres så

Regelen holder i det svært lange løp, når vi alle

s måborgeligc ut når de taler?

er døde.

Odd Nerdrum Torbjørn Johnsen

spaghettihjul med carbonaralkjøttsaus rømmegrø!lrisgrøt

I tillegg serverer vi hverdag en rimeligformiddagsrett (grati·

Fosskokende

nert blomkål, pizza e./.)

Heit

Smil til betjeningen . og de smiler kanskje igjen! Hilsen Kjøkkenet

••

~

Romtemperatur Tinende Frysetørr

BULLE TAR TEMPEN Bulle tar temperaturen på alt mellom himmel og jord. Ingen plate, bok eller film er for god eller dårlig til å bli sømfart av Bulles utsendte kulturmedarbeidere. VELBEKOMMEI

.-

' .


-

21

TORSDAG 28. JANUAR 1993

(, ,

VICTORIA

(! ~

EN VAKKER OG VEMODIG KJÆRLIGHETSTRAGEDIE "Kjærligheten er Guds første ord, den førsle lanke som seilte gjennom hans hjerne. Da han sa: Bli lys! ble de/kjærlighel. "

Diktekunst på scenen Hamsuns roman Victoria (1898) er fremfor alt et p0etisk kunstverk og dramatiseringen av Victoria mAne derfor bli noe forenklet. Men iscenesetteren ,Sve rre Udnæs, har kJart Aoverføre poesi fra bokform til skuespill pA en slik mAte at ordene i kraft av seg selv aJlikevel Br den oppmerk....omhet de fortjener .

\~~ &;:. "

\

\

hverandre. Johannes,møllerens sønn, forteller i 3. person, om sin kjærlighe t til Victoria,slollsherrens dauer, men standsforskj ellene mellom dem gjør deres kjærlighet umulig. Vi skal ikke avsløre at historien ender tragisk, det kan være al ikke alle har lest boken (helt ut). Det er forøvrig heller ingen forutsetning for Akunne forstA handlingen.

Enkel oppsetning Siden det fokuseres mer pJ diktningen enn pJ selve handlingen i denne fra ende til annen tragiske historien brukes beskjedne virkemidlermed fl personer og helt enkle kulisser.Dette kreverdcslomeroverbcviscndeskucspiU,men til tross for flitti g bruk av gester og mimikk il. la fjernsynsteateret ble vi aldri sl revel med av stemningen at vi falt ned frabalkongen.Særlig Victoriastemtedårligoverensmedvlroppfatning aven var og uskyldig ungpike.

Hyllest til kjærligheten Forbudt kjærlighet Historien erden klassiske:De 2 elskende som aJdri kan fl

Var kjærliC.heten sl mye støre og mer aJtoppslukende før eller er det bare miten den hlir uttrykt pJ som er annerledes? En kveld pJ

( \

"

'. -'-

J\

\ J ,I~

Vf TAR TEkP'EN PA

TEATER

DNS for .5. oppleve kjærligheten i fonn av kraftful l vakker poesi er iaJlfaUverdt 11 ofre for en kveld i klubben. Vi avslutter med et sitat fra el brev Victoria skrev til Johannes rett før sin dod.

"Ja, Johannes, jegjeg har elsket Dem, elsket bare Dem i hele mit liv. Del er Victoria som skriver dene,og Gud leser det over min sIruIder." -og vi drømmer et flyktig sekund om den vidunderlige livslange lykken før vi finner veien tilbake til HHH og kJubben med varebytte og markedsanalyse.

h

Unni Børresen og Mari B. Furu

Grunnen til at jeg skriver Grunnen ril at jeg skriver er at jeg vil lage noe like vakkert som deg Når jeg er hos deg vil jeg være en sånn helt jeg viUe være da jeg var syv år gammel en fullk ommen mann som myrder Leona rd Cohen

Sang Jeg holdt på å legge meg uten å hu ske de fire hvite fiolene jeg satte i knapphullet på den grønne genseren din

Gammelt og nytt (Nyttårsdikt) Med flammende raketter og tann jages de onde ånder unntatt fra sinnet mitt

_ _

... ...... .. .. ....~

.-.

~

~_

og hvordan jeg kysset deg da og du kysset meg blygt som om jeg aldri hadde vært din elsker Leonard Cohen

.. ..._-..,.,._._ . ~_

Jeg visste ikke Jeg visste ikke før du gikk at du hadde den perfekte rumpe Tilgi meg at jeg ikke forelsket meg i ditt ansikt e ller din konversasjon Leonard Cohen


22

b

TORSDAG 28. JANUAR

Lars Endre Gimmestad

A

henne alltid, bli aldri forelsket». Du ser det for

lir TAR TEHP'EN PÅ

deg, gjerne akkompagnert av «I will always og til har ein kjensla av å ha sett ein

love you» surrande på din indre jukebox.

fLlm før ein har sete seg i kinostolen.

Bland desse antydningane, og dersom du legg

Ein veit på ein måte kva som kjem.

til at Hollywood-filmar alltid går bra til slutt, anar du konturane av filmen.

Denne kjensla har ein før ein stig inn til ein og

FILM

CALIFORNIA MAN

ein halv time med Kevin og Whitney. Men

Truverdig

kvifor?

Men for all del.

Sjølv om Bodyguard er

Forutsigbart

forutsigbar, erden absolutt verdt å få med seg.

Berre tenk tilbake på biletet av Whitney i

Kevin Costner gjer ein utmerka jobb som

Kevin sine armar: «Forlat henne aldri, forsvar

livvakten Frank Farmer. Ein helt slik vi likar

b

genrens ingredienser er representert; gymna-

Med

set, lettkledde uoppnåelige babes, hjemme-

Kevin er det alltid så greitt. Vi veit kva han står

alene-fester, gutta som er tøffe og populære -

for, og han skuffar ikkje. Då knyttar det seg

V

og våre karer, David og Stoney, som er kvisete

meir spenning til kva Whitney kan få til, og ho

og kjedelige. Alt forandres når de finner

har virkelig ventet på den. Mulighe

slepp veldig bra frå sin filmdebut. Hoved-

ten til å kunne kaste seg veggirnel

grunnen er at rolla er som skapt for ho. Publi-

lom i alskens mulige sprelske akti-

kum sit med den oppfatninga at ho på ein måte

Bodyguard

viteter for å brenne unna siste rest av jule-

spelar seg sjølv i syngedama Rachel Marron,

underhaldningsfilm skal ha. Spenning,

ru har endelig kranglet ferdig med

og det gjer ho truverdig i rolla. Og sjølvsagt får

humor, tårer og kjærleik. Så får det

ymse sportsgrupper, og DUK-redaksjonen

Enkel

ho rikeleg anledning til å framføre nokre av

berre våge seg at ein føler ein veit kor det

Er du passe barnslig, finner du mye situasjons-

åpnernyårets sportspalte med engedigen over-

visene sine. Ein kan meine kva ein vil om

går. Norgespremiere imorgen, og det er

komikk i denne filmen. Grimaser, bananskall,

sikt over når og hvor det er mulig å gjøre det

Whitney, men synge kan ho til gagns.

berre å gå.

kake i trynet, tequilastyrting og kroppsdeler i

spekket.

steinaldermannen Link i en isblokk i hagen.

God underhaldning har

alt

Link kvikner selvsagt til etter tining foran ein

dine lår lengter etter.

i~

I'

Gorm Singsaas Andresen

Screwball-komediens tid er her igjen. Alle

å sjå han. Tilbakehalden framferd, uredd, og kvinnebedårar utan å ville vere det.

1993.

Oversentimentale øyeblikk og 100%

BøKER

1500. Hvis du er veltrent og har betalt semes-

popularitet.

bluse - er for noen av oss faktisk litt gøy.

\It TA~ TEHP'EN PÅ

Har du noget at klage eller rose om, treffes ru på sitt kontor tordag og fredag fra 1400 til

panelovnen, og er guttas triumfess i jakten på

LUL

happy ending hører vel med, og kan . tilgis. California Man er grei og ukom-

av Axel Jensen

likningen med Wayne's World, som er dyyyp i forhold.

plisert tidtrøyte, men tåler ikke sammen-

j'

teravgiften (oppfordres l), så smiler de sikkert

il

o~å...

I.

Treningstider i Stemmemurhallen:

den grønne mutantvampen Lulliggende i skjul

Fotball (h)

Fredag kl. 1200-1300

på et undergrunnshotell på planeten Oblidor.

stårryn streit i oss. Knut Faldbakken skal ha sagt at Lul i ettertid kommer til å bli stå

Tirsdag kl. 1500-1600

Et TV-show med billionpremier til beste his-

som 1992' s viktigste roman. For min

kjøper'n garantert, og da lurer jeg på om

Fredag kl. 1300-1400

torie, får Lul til å gå i gang med sin egen

del fant jeg den burlesk, underholdende

du egentlig ikke kan la være.

Tirsdag kl. 1500-1600

,-

I~

I~~

!,. "

b

Gorm Singsaas Andresen

Science Fiction-romanen LUL er oppfølgeren

Fotball (d)

til EPP som kom for 28 år siden. Her finner vi

Dette er svensk SNAP. Up and Dance.

livshistorie. Et liv om flyktninger, prostituerte,

og til tider morsom, når jeg tilslutt kom

Håndball (d) Tirsdag kl. 1915-2000

rømlinger og andre kuriositeter brettes ut uten

inn isj argongen. Absolutt original, men

Torsdag kl. 1400-1500

sjenanse. Boka er iført gatespråkdrakt i beste

ingen klassiker.

Håndball (h) Tirsdag kl. 1400-1500

«norwenglish» stil; Lul speiser,flesjerog døtter

Torsdag kl. 1500-1600 Volleyball (d) Onsdag kl. 1600-1700 Volleyball (h) Torsdag kl. 1645-1730

tekstene, og levde han i dag, ville han nok

Onsdag kl. 2000-2100

nikket anerkjennende til «soundet» på Brem-

Basket (h)

Onsdag kl. 1600-1700

b

Bård Brænde

ker, avslappende, og utvilsomt en plate (?). Spill'n på hyber'n. Spill'n når du

Torsdag kl. 1400 1500

Et lydmessig norskt ørkenbilde, og et godt

skal sove, og la Kjetil Bjømstads pro-

Fredag kl. 1300-1400

valg for dem som virkelig finner seg

duksjoner ta deg med inn i Munche-

igjen i synthesizer-akkompagnerte

land ... Veldig bra...

Ønsker du å spille badminton, tennis eller squash, kontakt oss for nærmere informasjon.

Rage against the machine«Rage against the machine»

nes sin siste utgivelse. Platen er rolig og vak-

Dronning Mauds Land «Noe som har hendt»

I.bandy (d+h) Onsdag kl. 1600-1700

Hauk Landsverk

Edvard Munch har satt seg ned og skrevet

Basket (d)

Fredag kl. 1400-1500

b

Kari Bremnes - «Løsrivelse»

Torsdag kl. 1645-1730

Fredag kl. 1400-1500

Aerobics. Move that body. Dunk. Dunk. Men absolutt dansemusikk. Klubben

å l ytte til når man er to og vil være alene

nasjonaltoner. Til tider også litt avslap-

band vi kommer til å høre mer fra fremover i

Hanne Boel«Kinda Soul»

tiden. Sterke låter med enda sterkere navn

And soul we're getting, brothers and

head,Bombtrackog Fistful of steel). Den inn-

sisters, sing it and do dap those hands...

byr til litt over en times surfingpåSeattle&LA-

pet ensomhetspreg i musikken, men jeg ble litt for raskt lei ...

The The - «Dusk»

preger denne skiva(eks. Bullet in the

Hvorfor skal alle låter startes med en eskapade

until we fall down ... For mye «happy

bølgens dundrende trommer, knallbra

i lyd og gamle speaker-opptak fra kri-

go lucky» for meg. Nesten slitsomt for

bassganger og hylende riff p

gens dager? Ellers har plata et godt

mye.

gitaren.Vokalisten Zack de la Rocha er et funn. Et godt kjøp for de som

groove, stilen ligner til tider på INXS (eller var det omvendt... ?). Den Rolige

Ace of Base - «Ilappy Nation

Sodium Light Baby, og singelen Dogs

Mega records sier veldig mye om plata, all

of Lust løfter plata opp, opp, opp ....

HIP-HOP har kommet derfra den siste tiden.

aIIerede.har klart å rive seg løs fra listemusikk og tradisjonell rock.


23

TORSDAG 28. JANUAR 1993

OE FOR DEG? KINO I BERGEN KONSERTPALEET Bram Stokcr's Dracula Døden k1er henne Sister Act

Fuglekrigen Hustruer og ektemenn Skjønnheten og udyret Et spørsmåJ om ære LilJefot og vennen Skinke, skinke California Man Bitter Hevn Familien Krumme

Tru. La isbjørnene danse På tur med Miss Daisy [)en franske løytnantens.. Caprinos klassiker En vakker historie Kalka

Alene Hjemme 2 FORUM Bodyguanl

16.00.18.45. 2 1.1 5 11.00 (I.roag). 13.30 (helg). 16.15. 18.30.20.45.23.00 11.00 (I.roag). 13.00 (helg). 14.55 (helg). 17.00. 19.00. 21.00, 23.00 l I. IS (lørdag), 13.45 (helg). 16.30 19.1 5. 21.35 lUX>, 13.cx> (helg), 15.00 (helg), 16.50 13.00, 18.35,21.1 5 11 .00. 13.00 (helg) 13.00, 15.00,19.00,21.00,23.00 11.00, 13.00,15.00,17.00, 19.00,21.00.23.00 13.00, 16.30,21.1 5 11.00, 13.00 (helg), 14.55 (helg), 16.45 13.00. 18.40, 20.50, 23.00 11.40, 15.40 13.30.21.1 5 18.30 11 .40, 13.30, 15.40 17.\0,20.40 11.15, 13.45,16.50,19.00.21.15 11.15,13.45.16.15,18.50,21.15

0l&VINSTUE

BERGEN Åpningstid hverdagkl.I4JJO..03.00, fii en.. tre

MAGISK UKE

(Mandag 1.- Søndag 7.

febr.) Tirsdag 2. Kl. 19.00 - 22.00: Ulenfor allfarvei ? Diskusjon om sosial status og interessen for det overnaturlige. Kl. 22.00 .. 02.30:AifletIHamre Energi. forsyning Musikk v/Gabriel Riflet på trekkspill/tora.. der og Ole Hamre på trommer.

Torsdag: Alternativt arrangement. l ubileumsfest for Hannibal Nebukadnesar Olsen. Medl.: O," Andre: 20," Medl.kort: 30,· Realistforeningenjeirer Hannibals 13 J Il 2 års-jubileum jor hjemkomsten f ra et hem .. melig oppdrag i Bakindien. En gratis 0.5 liters overmskeise pd deførste 100 gjes .. tene. Dørene åpnes Id. 20.00. Fredag: Masters of Møh/Nemlig Hemlig Stud. : 50,- Andre: 70," MOH er en multi ..mediagruppe som har eksuten i 10 år. "SceneSMw uten sUlestykke ... ingen kjære mt)r med MOH på sce~n.

Onsdag 3. Kl. 19.30 - 22.00: Mi ndreverdighets-

Vilt og rdJt. " (VG,

15.06.1992)

kompleks eUer slørreverdighetsbelmv? Panel om terapier som tar hensyn til hele mennesket Kl. 22.00 - 02.30: Visekveld

18.45.21.15

FILMKLUBBEN

Brazil Dansen med Regitze Landskap i tåke

DEN STUNDESLØSE

21.00, fredag 14.30,17.00,lørdag 19.30, mandag

Torsdag 4. Kl. 19.00 - 22.00: Våre religiøse røtter VlMargit Sandemo og Arthur Sørensen. Kl. 22.00 - 02.30: Folk & Bluegrass

MAX1ME Mandag I. Kl. 22.00- 02.30: Backstage-lam Session. Inngang kr. 30.

, Lørdag: Pompel & the Pills Stud.: 70,- Andre: 90,-

Plateaktuellt Bergens-bond med Arne "Piddien " Fjelstad i spissen. Spiller rock'n 'roll med rrwrsomme og melodiske tekster. Interessene bør være tidlig Iile, da det garanten blir full hule.

TEATER I BERGEN Den Nationale scene Hellemyrsfolkel, Amalie Skram Gjengangere, Henrik Ibsen Victoria, Knut Hamsun Et Fandens fruentimmer, Eva SevaIdson • Ide av Ludvik Holberg

Teatergarasjen Store scene Store scene Lillescene

fredag og lørdag fre kl. l9.301lørkl. 18.00 man-tors kl. 1930 tors..lør kl . 19.00

BERGEN INTERNASJONALE TEATER Fredag 15. oktober Danseteateret -Bergenspremiere på VERDENSTEATERETS nye produksjon

tors kl. 20.00

Onsdag: Midvintersblot

Prisene ikke fastsatt.. Vikingtradisjoner og fIO",n mytologi blir bMst liv i pil blotet. Mjød vil bli ser....en og vikingfilmer vist, men hester blirdeu'>'erre ikke ofret denne gangen. Kom til Hulen og gå berserk.


24

TORSDAG 28. JANUAR

pa Hva synes du om homecoming? Ann-Kristin Smør-dal -Veldig bra menn !

Christian Goggstad -Hva er dette? En dyrehage?

OK, LET'5 GOl Det har vært store forventninger til åreLs sladrespal te. Redaksjonen har diskutert hvilken etisk linje som kan være ønskelig,

kunne vært ønskelig, samt hvilken linje som vil være best (oross aJle nru- det hele kommer på trykk. Vi er kommet til følgende konklu~ sjon: Diskresjon er en uting og bør for enhver pris forhindres, spalteaktørene vi l ikke bli navngitt (OOrtsetl fra de som kommer inn til redaksjonen for å trygle om ikke å blj omtalt,erdet forstått Christian Jomaas, Kul l IV). For det første: Kan folk som er ute å reiser

vennligst ta med seg pass, samt vise dette ved grenseoverganger. Tyskl0sterikske grensevakter har kontaktet Bulle, og bedt

om at rutinene innskjerpes m.h.p fremtidige grenseovcmedelser.

Vi gratulerer forøvrig aJle ØVL-deltagere, og ønkerdem en l au.erlig hyggelig busstur til Ål. Det eneste vi lurerpolerom ikke det blir litt vel stusselig for tog-komiteen?

STG har opplevd nok en impulsfylt utenlandsreise. De har nemlig vært påhomsebar i New York og stiftet utallige nye bekjentskap. Say no more!.

Vår kilde på videosjappa i Helleveien kan ellers melde om at enkelte sover med andre, mens andreennoii,kke harretumertCra Bodø. Stygg sak mener Bulle, og smiler i Qvernevnte sin samboers skjegg.

Bulle avs1utterdenne ukens sladrespalte med :l etterlyse mannen som løp rundt i lokalene poi HomecomingogskrebtLiv, Liv, ich kan <las ruchl zuruk hallen». Bulle håper vedkommende melder seg på styrerommet snarest, og al sosialetill.akav ulik art iverksettes snarest. for 11. redde denne mannen.

J skrivende stund har enkelte SBT-medarbeidere ennå ikke meldt sin ankom.<;l til Vestlandet. Bulletenkersitt,og lurer påom ikke to søte jenter er blitt igjen i Oslo for en

, C li..

For det andre: Kunne det la seg gjøre at enkelte svæverislcrsluttetå ~pese» ossjournalister om ikke vi snart kan anmelde den

nye «Tasta» frisyren de har anlagt?

Paul Fløholm r - - -Husker ikke, sikkert bra.

Pål Korneliussen -En verdig avslutning på min karriere på skolen.

Vår mann i BCG er snart iferd med å forlate skolen. men legger stadig nye spor (damer) bak seg. Nå må vel denne mannen snart kjennesin begrensning, eller skal han innom de resterende 15% av jenteklubben Misha, for han trer inn i yrkeslivets rekker. Vi bare

~ '" IT" ""

;;.~,;

o,

E"'V ,....ll.OL_ S; TCIt"' ~LI.. ~,.( H_",LI$'IV"r...sr "fÆL'TE ,< , <t. ~

... , "~

J on Eide -For mye folk!

1993~'

~ su "i1OS, re'"N

""' ,, J-.--' 1'ØI~ ''72..


j

..

Et internt organ for Næringslivssympos iet. Nummer l, torsdag 28. janu a r 1993

Svein Aaser til Symposiet! Topplederm som sier og gjør alt riktig, er det blitt sagt om Svein Aaser, konsernsjef i m av Norges mest suksessrike bedrif ter, Hafslund Nycomed, og presidmt i NHO. Nå kommer han til Næringslivssymposiet '93. Helt siden han avsluttet Norges Handelshøyskole i 1970 som ferdig utdannet siviløkonom. harSvein Aasers karriere pekt bratt oppover til der han er nå. en av de mektigste menn i norsk næringsliv. I Østfold, der han cr oppvokst, jobbet han [Ønll to år i M. Petersen & 50n AlS

innenfor markedsførin g og ø konomistyring. Deretter begynte han i Sarpsborg Papp AlS som direktør. I løpet av de syv irene han var i bedriften, gikk han på . Program for Executive Developmem. MEDE, i lausanne. Fra 1979 var han adninistrerel1de direktør i NORA matprodukter a.s, inntil hans stud iekamerat, Jan Erik Langangen, hentet ham til Storebrand i 1985.

en offentlig pe~ n gjorde ham betenkt, menkanskjevardcl mulighctcn til åkunne påvirke Norge i e n positiv retning som fikk ham til å si ja. Det har senere ikke manglet på utspill, blant annet har han foreslått en storkoali~on innen politikken, noe som nærmest !!jakkerte etablerte politikere. Aaser innhar også andre verv, bl.a. som styTcformann i Sl\'F. Uttrykk som «næringslivets wonderboy.. er bliu brukt om ham , noe han mislike r stcrkL

-Til Hafslund komjegtil dekketbord,og har ~ m en med den øvrige ledelsen klan å forva1te den gode ;mren, sier Aaser. Han liker å se på seg selv som en nøktern og kvalitetsbevisst leder.

I 1987 ble han toppsjef i Hafslund Nyco-

med, der han som kjent har hatt stor suksess. Kontrastmiddelet Omniscan, som er siste skuddet på Hafslund-stammen, fikk

nylig adgang til det enorme amerikanske lcgemiddelmarkdeL

Svein Aaser skal åpne Næringslivssymposiet '93, og som toppleder i legemiddel industrien derutviklingen skjer raskt, konkurransen e r stor og innsatsen høy, er han velkjent med årets tema, "ledelse under usillerhet Ø

Euer først å ha nektet å stille opp som kandidat, tiltrådte Aaser vervet som president i N HO høsten 1992. Tanken på å bli

Tor

Kveldsmat med hovedsamarbeidspartnere Iløpet av de neste ukene vil alle hovedsamarbeids pa rtnere ne til Symposiet komme hit til skolen for å presentere sin virksom het og utvalgte deler av PIUf:,>TaI11met for SymposieL Disse kveldsmat-seansene er en glimrende mulighet for stud. NHH å bli kjent med noen av Norges mest attraktive selskap. Hvordan fo rholde r f.eks. Hafslund Nycomed seg til usikkerheten forbundet

med forskning og teknologi, og hvordan ser Orkla på nordiske industrlallianser?

Benytt ~ansen til å høre representanter fra de ulike selskapene o m dette og mye annet, og ikke minst kveldsmat i Klu bben etterpå.

Anders

Først ut: HAFSLUND NYCOMED Hafslund Nycomed cr et av Norges ledende industriselskaper, med sine hovedaktiviteter innenfor farn1asøytisk industri og kraftproduksjon. Det haren intemayonalt førende pos.isjon innenfor medisinsk biUeddiagnostikk og e r blant Nordens største leverandører av fanllasøytiske produkter. Hafslund Nycomed er også største private produsent av elektrisistct til allment forbmk.

Torsdag 28. januar (idag) ko mm er Hafslund Nycomeds infonnasjonsdireklør Ene Cameron til NHH for å presentere Hafslund og dele r av Symposicrs program. Etterpå blir del servert l.."VcldsmaL Møt opp i Aud B klokken 18. 15.

Anders


.11umpopen

Hvordan bli med på Symposiet?

1;e6et Godt nytt år og velkommen til ct nytt semester ~ Symposiets semester. Kun cn måned fra idag braker det hele løs. Først samles 60 studenter fra hele Europa til studentenes egen konferanse· Project Europc. Euer en utbytterik helg med disku~oner. foredrag og fester i mtema·

Den sikreste muligheten er selvsagt på bli medarbeider. Som det fremgår av stillingsannonsen trenger Symposiet enda nesten l(}() medhjelpere. Servitørene utgjør majoriteten av disse, men del er også flere andre interessante stillinger.

sjonalc omgivel.ser. er det så Symposiets tur. I løper av 1 1 /2 dag skal beslutningstagere fra offentlig og privat sektor møte snldentcr og forskerer for å diskutere usikkerhet. Det hele iscenesatt avoss studenter.Vigåren hektisk måned imøte. EUer vel Cl års arbeid kan det herved bekreftes at Symposiet er i rute. I høst fikk vi e t solid løftda viansattc 45arbcidsvillige SUl(lenter. Resultatene lot ikke

vente på seg. Pressen har tatt godt i mol vårt progrdm og foreløpige rapporter fra salgsarbeidet gir grunn til fo"i ktig optimisme. FundaRlcntet for ct vellykket Sym po-

sium skulle derved være lagt. men mye gjenstår. Vi legger, so m tidligere S}1TIposicr, terskelen høyt. l)ctte krever at hver detalj er gjennomtenkt og forseg gjort. VI cr derfor avhengige av at flere >tud"nll"nå.,,,k,,,· å bli med for å ta. et tak. Grip sjansen. Samrnen med Uken er SJ/mpo,oel.d" n bt.-stcanlcdningcn til å bli m ed srudenter på alle kull. En hektiskmåncd på begynnelsenavetlangt semester har vi alle tid til.

I I

Symbiose gikk til valg på å engasjere stud NHH i stølTe grad enn tidligere. Vi må alle benytte oss til fulle av at verden.r kjente (X'TSOnlighcter kommer til vår skole fo r å snakke om problelmstillinger som vi kjenner fra pensum. Tanken bak Symposten, flr.-eblad på lesesalen ogvåre fire kve1dsmater er derlbr å forberede dere påSymposietogdets program. Med litt innsikt i programmet og problemstillingene som ligge r bak, kan det være deg som reiser seg i aulaen 2. mars for å stille Arthur Dunkel et direkte spørsmål. Vi skal legge

forholdene til relte, men deter opp til deg å benyuedegavmu, iighctene. Velkommen felles dyst i

.§ymPQUIU Ansvarlig redaktør.

Jørn Egil Andreassen Foto: Anne Ruth Gjerstad

t<mdag 28. januar 1993

Frank

Skulle de1.te likevel ikke være imeressmt, hardu fremdclcscn mu1ighettilå bli med som

deltager. I midten av februarvil vi henge opp påmcldingslistcr til studentpm.er. Prisen blir 500 kroner, og inkluderer konferanse,

Den sikreste måten å bli m ed på Symposiet er altså å søke en av de utlyste stillingene. Søknadsfristen e r førstkommende

delt:agennaterieU og banketL Anlall plasser avhenger av påmeldinger forøvrig.

mandag....

Om pågangen er stor, vil vi foreta loddtrekning blant de påmeldte. Alle studentene stiller her likt.

~m~r!lllllL n _ _ _ _---'e Crrhn"'·s"'ti""an

En Symposiemedarbeider På spørsm å let om hvilke oppgave r markedsmed<lrbeidemc har hau kunne Thom as forte lle at de hadde foretalt markedsundersøkelse og drevet PR Hovedoppgaven deres er å selge Symposiet til ledere i Norge. De laget seg en database o ve r potensielle kunder. Disse fikk tilsendt forvarselet i begynnelsen av nove mber, men det viktigste arbeidelStanet før.>t erterdeue. Siden har de fulgt opp disse potensielle kundene. Tidligere har oppfølgningen foregått mest pr. telefon, med vekslende hell. - I år hardel vært satset mer på personlig oppføl gning, og dette håper vi vil gi resultater, sm iler Thomas.

Vi i Symposten vil fokusere litt på noen av de som er med og jobber i kulissene far at dette arrangementet skal komme i stand. En kveld fant vi en kaT stTroende foran en Macintosh på Symposiekontaret.

Reaksjone r - Ute i markedet har vi møtt blandede reaksjoner. Mange er litt opptatt av prisen (6.200 kr.), og endel påstår også atde kan delte frd før. Deler av styret og markedsseksjonen deltok på NHO ' s årskonferanse i begynnelsen avjanuar. Dervarstørsteparten av vår målgruppe representert, og vi fikk mange positive reaksjoner på Symposiet der, forteller Thomas. -Overalt hvor vi harvært, harvi møttåpne dører og trivelige mennesker. Dette har kanskje en sammenh eng med at vi er studenter, ogikke aJTdJlgererdette forå drive næringsvirksomhet, sier Thomas.

P leie nettverk Når Symposiet går av stabele n, vil NHO avholde hovedstyremøte i Bergen. Dettevil nok trekke endel kunder til oss, hå per Thomas og tilføyer: Mange kommer hit for å pleie sine nettverk og knytte nye kontakter. Det imeressallle programmet lokker nok mange til Symposiet. 1 tillegg ser nok endel muligheter for å knytte nye lønnsomme ko ntakter, sier Thomas.

På spørsmåle t om hva medarbeiderne i markedsseksjonen skal gjøre fre mover, forteller han at de skal fortsette oppfølgningen, og ikke sitte og vente på at bestillingene skal komme. Når vi så lurer på hvordan han rar tid til å være med på dette, smiler han lurl,og sier: - Man rar tid til det

Navn: Thomas Weibe.U Pedersen (21), D..kuD Stilling: Markedsmedarbeider siden oktober. Skonummer. Størrelse flytebrygge Favo riupå1cgg: Nugatti man har lyst tiL Selvfølgelig er de l mye å henge fingrene i, men de t gjelder å prioritere og være effektiv. Det er mulig å engasjere seg i studentaktivileter og samtidig gjøre det brukbart på eksamen.

Erfaringer - I tillegg er det veldig morsomt å 'TÆre med på de lte , sier TIlOmas. Man treffer mange mennesker, får jobbe i ct leam, skaffer seg erfaringer og blir litt klokere på mange o mråder. I tillegg har vi i markeds-

Bidrag..ytere:

Tor Kildal Anders Nome Lepsøe

Christian jomaas Erlend Utppcgard

~~F~rn = n~k~M ~o ~h~n ,,-_Svein Rune Høgset

seksjonen Jålt komm met oss litl rundt i verden utenfo r skole n. J eg føler at deue har gitt meg et innblikk i den jobben som endel siviløkonomer har. I tillegg har vi oppdagetauoppcne ute i na:ringslivetslett ikke er guder. De er helt vanlige me nncskersom oss andre. avslutter Thomas Weibcll Pederr.cn .

.§ympof!en

Jørn Egil

Layout og sats: He lene Blydt-Hansen


ttmdag 28. januar 1993

Program Næringslivssymposiet 1993 Onsdag 3. mars

Tirsdag 2. mars

09.00 Åpning av Symposiets andre dag.

13.00 Åpning, Frank Mohn, leder av Symposiet Velkommen, rektor LeifB. Methlic NHH. Innledning, Svein Aaser; president NHO.

LEDEl..SE UNDER USIK.KER.IfLI'

-jan R Kntunbach.. direktør. McKinsey, New York.

13.30 USIKKERHET OG EUROPFJSK HANDEL " NYE FORHOLD I VERDENSHANDELEN

09.30 Parallcllseminarer

- ArthtlrDunJr.d, generaldirektør, GATT.

• HJEMMEMARKEDSEFFEKTERAVET MER ÅPENT EUROPA

- Gai! D. Fruin, sjefsøkonom og visepresident, The Conferenee Bo,ro.

• TEKNOLOGI - EN PÅDRIVER FOR ENDRING * NYE STRUKTURER I MØTE MED USIKKERHET

*US~R~C~JON

- Harald NaruiJc, adminisu-erende direktør, Statoil. - &ngtDm,nis, sentralbanksjef, Sverige. -MaxKohmtamm,SecretaireGener.u.Honorairc,AksjonskomitL-en

l J.OO USIKKERHET I FINANSMARKEDENE - Bj",.". WoImlh. administrerende direktør, Skandia AB. -Finn A. Hvistendahl, administrerende direktør, DnB.

for Europa. " FRA SOUDE BLOKKER TIL USfABILE NASJONER

• Tonlein Hagm, styreformann, Det Norske Oljeselsbp. Paneldebatt. Ordstyrer; TIu:!rtJohnsen , professor, NHH

. Anden Ljung, visepresident, European Bank of Reconstuction and OeveloprncnL - LoIJulrspiUh. norsk-generalkonsul og administrerende direktør,

J enoptik (Tyskland) . Paneldebatt Ordstyrer: AMt Krawt, The International Hera1d Tribune.

)

( 12.30 Lunch

14.00 LEDELSE UNDER USfKKERHET

17.00 NORDISK 11LPASNING TIL EUROPA " NASJONAL POLITlKK I DE NORDISKE lAND - Brua R. Smlt, professor, Harvard Business School. - Tr.nyp &ut, profcMOr, NHH. *NORDISKEALUANSER-VElENINN PÅ DETEUROPEISKE

-JosephJauxmlti, planleggingsdirektør, Shell International. - Gtmgt Sldlk jr. visepresident, Boston Consulting Group. - SiT Gro.ho.m Day. styreformann, Cadbury Schweppes plc.

.

PaneldebatL Ordstyrer; Tom Colbjmw:n , professor. NHH .

MARKEDET? - Dr. Peter W~ styrefonnann, At1as Copeo AB, første vise

~1.6.. M.m.i.~.m.m.M.e.'.......1~1.1.6. W.O.'.~.h.O.......... ~ 1

fonnann, SE..banken.

00 ..

- Knrl Glad, administrerende direktør, NH O.

00 ..

Paneldebatt. Ordstyrer; Victm" D. Noroum, professor, ADH.

)

(17.30 0p!"ummering

(20.00 Bankett

)

Næringslivssymposiet · hva er det? Malingkiadder.Stresscde sUidemermed tunge dagbøker. Store navn . Grå gensere. Mars. Nærin~livssymposicl. Hva?

førsle arrangementet ønsket å skape en møtep l a.~ for d ebatt og m enin~utveksling i Bergen. De ønsket en mulighet til å møte næringslivsledern e ansikt til ansikt

Vårens største arrangemem i NHHS' regi nærmer seg med stormskritL Om under tO måneder vil skolen invaderes av

og høre deres erfaringer. Det klarte d e. Vi skal også k1are deL

næringslivsledere, politikere, forskere og europeiskestudemer.Dethardcflestefåu med seg. Men hva er egentlig Næringslivssymposiet?

Derfor legger vi listen høyt. Blant tidligere foredragsholdere finner vi Henry Kissinger, Gro Harlem Brundtland ogjan Carlsson, fo r å nevne noen. I år har allerede over 50 prominente lalere fra inn- og utland meldtsin ankomsL Ambisjonene er store. Det bør d e også være.

Siden 1983 har sUidentene på NHH arrangertSytnposium. Initiativtagerne til det

I omfang er vi idag den største studentdrevne næringslivskonferansc i Norden . Det sier litL Næringslivssymposietskalværeen prolekonferanse, men sUidemprofilen er like viktig. Hverdelalj skal fungere . Det er helheten vi profiterer på. Derfor er ~onell

lagarbeid vår beste og e nste løsning.

ng. Og s;å blir d e l bankett og medarbeiderfesL Det er også viktig .... Benytt mulig he ten. 2. og 3. mars kommer nere hundre toppledere fra norsk og europeisk næringsliv til skolen vår. Benytt den sjansen du har til å være med på Symposiet. Som med."lTbeider. eller som deltager. De siste stillingene er l)'3t ut, med søknadsfrist mandag I. februar.

Konferansen gårover halvannen dag, og starter tirsdag 2. mars etter lun~ . Det blir plenumsforedrag. parallellseminarer og workshops. Toveis kommunikasjon ervik-

Blir du med på laget?

.;!OIDPo(!eo

Christian


,

,

Jlumponen

l.

,

tursdag 28. januar 1993

SYMPOSIET ANSETTER ARRANGEMENT Serui,..",. (00. 70) Servitørenes o ppgave under Symposiet blir å sørge for beverming til alle. Dette innebærer forberedelser og serve ring av middag, lunch og kaffepauser. Servitørene vil også dcha i klargjøringen av skolen før selve SymposicL

MEDIA

~ (m. 12)

Tilvdr resepsj o n trengervi persone rsom er villige til å «stå på,. i ct hektisk og spennende miljø. Hovedo ppgavenevi l bli planleggi ng av rutiner, registrering! mottaking av deltakere, betjening av garderobe, samt å fungere som Symposiets k.nutepunkt under arrangementeL

Dekurrujcmsmedarbeidere (ca. 5) Dekoratøre nes oppgaver blir å hjelpe til med dekorering av lokalene. DCllegges vekt på al vedkomme nde har san sen fo r planlegging av utsmykning og valg av farger og sammensetninger. Kreativitet og et visst .. kunstnerisk .. wcnt e r e n fordel.

Verter/vertinner (00. 15 )

Tekniske medarbeitkn: (00. 6)

Venene og vertinne ne vil funge re som ~eskorte " for v.ire celebre gjeste r, forcd ragsholde re og deltakere under Symposiet, sann bidrd i forberedelsene av skolen til arrngementet. Det e r e n lomtsetning at engelsk beherskes bra.

Hoomestre (2)

De te kniske med arbeidernevil følge konferansen på nært hold . De vil sammen med den a nsvarlige ha ansvaret for o pplegg og d rift avde tte kniske systemet for og under arrangeme ntet.

Hovmestrene vi l ha ansvaret for hver sin se rvitørgruppe. De las med i pla nleggingen av arrangementet og skallede servitøren e gjennom måltidene under selve Symposiet.

FolDgrof'" (4) Media trenger fire fotografer før og under Symposiet. Disse skal ta bilder for media og deltagerne. Kunn skap om sort-hvitt fremkal ling er en fordel . Kontaktperson: Christian Jomaas, 4. KuU

PROGRAM W""","<>p>.w... (12)

Din mulighet til å være privatsjåfør foren dag!

Disse vi l ra ansvaret for forberedelse av hversinworkshop. Workshops-Iederene skal sammen med foredragsho lderne lede workshopcne.

Kontaktperson: Marit Svensgaard, 4. kull

Kontaktperson: Pa Gunnar Borhaug, 4. KuU

Sjåfprer (ca. 15)

De som blir ansatt vil få anledning til å følge deler av Symposiet.

Søknadsskjema finnes på Symposiekontoret og i Vrimlehallen. Søknadsfrist: l . februar 16. 00.

NÆRINGSLIVS·

~================== nE SYNWOSffiT . ==================~ SYWPClSIUIf 5CW:JW.t~ MANAt;EMENr

Hørte ieg noen som sa partai ??? kjedsommelighetensjammerdal. De beske ledere av Symposiet står over deg med pisken, og rentframskviserde siste dråper med livssafl ut av deg: - Det er kun en måned igjen til Symposiel, nå mådustå pål Og du gjør det, fordu kan ikke annet, du er jo kun e n stakkars medarbeider. .. Gjen nom hele menneskets historie har det al ltid vært et behov for aktiviteter m ed el visst sosialt tilsnitL I de t minste anledninger hvor man kunne rømme bort, og bare glemme at fristen for innlevcringsoppgaven egentlig gikk Ul i g-.ir. Våre stolte forfedre vikingene, drakk mjød og spiste nucsopp, førde lot kone og barn være kone og barn, og tok seg e t realt plyndringstokL Som kjent lever ikke me nnesket av vann og brød alene . Avog til trenges noe me r for fremdeles å holde still inge n, mens livet i

sin helhet suser fo rbi, og ingen, absolutt ingen synes å ense d ine fortvil te rop om hjelp i det du prøver å karre deg ut av

plyndringstokt med det første. Men derimot går det nå bekreftede rykter om en større samling for Symposiets djerve fotfolk og hærførere. Onsdag 3. febmar blir det intemfest for alle de som måtte ha tilknytning til Symposiet! Her loves god stemning, mjød i rikelige mengde roggratis HeitFenris al spise, som de ynder å kalle pølsene i Valhall for tiden. Dette blir en real pølsefest med andre ord! Tid og sted: Campus, omdag 3. februar kl 19.00.

Siden Symposieterav relativt ikkevoldelig karakter, kommer vi neppe til å reise på

Våre hovedsamarbeidspartnere:

Forum Touche Ross

®

ORKlA AS

~~

HAFSLUND NYCOMED

SPAREBANKEN~ VESl

K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  
K7 Bulletin nr 01 - våren 1993  

nr. I torsdag 28. januar vårgang 1993 12 fEB. 1993 SISUOTEKET t