Page 1

BULLE i dag:

::,

allu 'JhJIi

y

RUSSERNE KOMMER

BIBLIOTEK

Hva veit vi om Kina?

2 8 OKT. 1 Capitalistisk F91keparti ............ _... s' e 8 Studietur i Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 2 Hulen.program ........ . ...... .. ..... side 12 W.T.M ......................... .. ... side 7 Bergen Kunstløpforening stiftet.

12.

Mao og kulturrevolusjonen. I følge professor H enry Henne vil både Mao og kulturrevolusjonen bare bli nevnt i en parantes i historiebøker i år 2085. I et intervju med Bulle snakker han om dette og mer vesentlige aspekter ved kinesisk historie og kultur. Side 7 Side 6 ...._ _ _ _ _ _ __ __ _ __ _ _...

Nr. 8

RGANG

24. oktober 1985

BULLE INTERVJUER: BULLE har vært på jubikumsseminor i Salg- og Reklmnejoreningen i Bergen.

Her fikk vi snakIæ med noen av de lederne i norsk næringsliv. Side 4 og 5 Knut U. Kloster jr.

Sjur Svaboe

Trygve H egnar

Einar Falck

HøstbaDet - tiin

. ~endary

DEKADENSE

Stardust Cowboy· Positive

vibrasjoner for huleboere Se midten

Ingunn og Erik på kjøkkenet.

Side 7


BULLE M1-REDAKSJ ONE N: Gisle Bjørnstad H'ugo Lauritz Jenssen Odd Einar Lillebostad Tor-un Steen Reite Siv Elin Tokle Annonseavd.: Cecilie Moe , Kristine Tveter

INTERNT ORGAN FOR NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING NHH, Helleveien 30, 5035 Bergen-Sandviken

Utgiverne fraskriver seg ethvert redaksjonelt ansvar,

Layout. sats og rePto: CENTRUM FOTOSATS AlS TRYKK: AlS DAGBLADET DAGEN

'

,'

Lojalitet Det skjuler seg mye feighet bak ordet lojalitet. I steden for å ta et sjølstendig ofte upopulært standpunkt, tar en letteste vei under dekke av å være lojaL Mange legitimerer til og med uredelige handlinger ved å bruke lojalitet som unnskyldning, For ledere er dette ordet til stor hjelp når de skal ha gjort skittne jobber, og når feiltrinn skal dekkes over. Lojalitet er kanskje et av de mest"misforståtte ordene i språket vårt. NHH-miljøet er sårbart. Vi trenger penger til å holde apparatet i gang, og her derfor liten lyst til å skremme sponsorene med uheldige avsløringer fra miljøet. For det,fatteSlbeslutninger i mørke kroker og i møter bak stengte dører som ikke tåler blitzlys. Beslutninger som de ansvarlige ikke har lyst til å lekke ut til verken , sponsorer eller den jevne NHH-student. Ei av oppgavene til ei avis er nettopp å avdekke slike forhold: Den skal skape åpenhet ved å gi informasjon om det skjer i kulissene, i tillegg til å gi generelle opplysninger,

Det er forståelig, men trist at en møter argume'fit om lojalitet når en skal skrive om en sak. Dette er vi. Jeg tror at de fleste samfunn i lengda vil tjene på å ha , mest mulig åpenhet om saker. Fortielser og hemmelighetskremmerier gjør at vedtak blir fatta bak folks rygg, noen ingen er tjent med bortsett da i fra de som fatter vedtakene. Det er derfor frustrerende på miljøets vegne når vi i Bulleredaksjonen blir forsøkt knebla med argumenter som går på at vi må være lojale mot miljøet. De som benytter slike argumenter sier egentlig at vi skal dekke over deres tabber. Med hensyn til eventuelle uheldige reaksjoner fra sponsorene skal vi være uhyre forsiktige med å ta for mye hensyn til hva disse vil høre og hva de ikke vil høre. Fortielser av denne art har lett for å øke ukontrollert. Vi skal sjølsagt ta hensyn, men i utgangspunktet burde alle saker tåle dagslys. Dessuten skal en være seg bevisst at det ofte er stor forskjell på lojalitet til miljøet og lojalitet til pampene som GISLE driver maskineriet. .

Under denne heading stilte det sittende Styret til valg som ledere av NHHS for snart et halvt år siden. Den gang var vi fulle av pågangsmot og med store vyer om hvordan Studentforeningen burde drives, Nå skriver vi 24. oktober. Det kunne således være interesasnt å reflektere litt over tilværelsen i HeIleveien 30, sett med internansvarliges øyne og med blikket rettet mot NHHS. Vi gikk til valg på en del «hjertesaker», saker vi mente ville gi et positivt bidrag til en mer effektiv drift av studentforeningen, som i sin tur vil legge grunnlaget for en økt velferd for deg som student. Som overalt ellers vil enkelte ting være enkle å ordne, mens andre volder mer hodebry. I det følgende presenteres status quo for noen av de sakene som opptar oss i Styret pr. 24. oktober. Ting som bedrer nattesøvnen Den type arrangement som vi var vitne til sist lørdag fremhever de absolutt positive sider av NHHS, Årets Høstball var et stilig og prikkfritt gjennomført arrangement. Herved gis honnør til Klubb- og Kulturutvalget. Den type studentvelferd som et Høstball representerer ser ut til å være vel ivaretatt. Imidlertid er velferden også betinget av de forhold vi som stud. NHH møter i hverdagen . Innføringen av et ringerom med mulighet for en telefonsamtale i fred og ro ser ut til å dekke et klart behov. På sikt burde dette

På Studietur i ASia Bali, 13.10.85: Etter vel to måneder på reisefot tenkte vi det var på tide å sende en liten hilsen til dere i Bergen. Snufs, det er i dag vår siste dag under Indonesias vaiende palmer, med friske anansa, surfere og massasje på stranden ... Vi har imidlertid flere manuskripter for reisebrev under bearb~iding, hvorav de siste tre hører fremtiden til: l. På øl-jakt i Russland 2. På bar-runde i Kina 3. Hvordan finne den beste PinaColada i HongKong 4. Tema: Beach Boys i Bali 5. Hvordan leve på sine venner i Australia~ 6. How to loosen up the M uslim wave in Malaysia ...

I

«Concentus» om velferd

tilbudet utvides ytterligere, siden pågangen er stor. Dette er et eksempel på enkle tiltak som kan gi bedret trivsel. En litt mer komplisert oppgave er den koordirieringsfunskjon som Styret skal ivareta med hensyn på arrangementer i regi av uanderutvalg og interessegrupper. Ved innføring av såkalte «frokostmøter», et møte hver 14. dag hvor alle utvalg blir invitert, oppsto det et forum for gjensidig informasjonsutveksling. Planlagt informasjonsutveksling er en nødvendighet med det aktivitetsnivå foreningen har p. idag. En forutsetning for å holde et høyt aktivitets, nivå er tilgangen på gode og funksjonelle lokaler. Således gis oppussingen av Campus høy prioritet. En prosjektgruppe er nå igang med å få iverksatt oppussingen etter de retningslih"njer som foreningsmøtet vedtok . En generell oppussing vil utvilsomt gi en velferdsgevinst. Et sentralt poeng i vår valgkamp var ønsket om å få lagt deler av økonomifunksjonen samt instrukser 0 .0 . over på EDB. Etter å ha vært i

En lojal NHH-student

i

kontakt med ulike leverandører, synes det nå som en prøveordning å gå i orden med sponsing av et anlegg. Concentus er her takk skyldig til Uken 86 som har lagt ned mye arbeid i forbindelse med dette. Så langt har vi omtalt en del saker som apr. idag synes hyggelige. Men vi har stadig saker som må utredes nøyere. Saker som krever nøyere utredning Dette glimrende medium som nå leses, K-7 Bulletin, mangler fremdeles retningslinjer for videre drift. Både finansiering og utforming må diskuteres nøyere, Concentus vil nedsette en prosjektgruppe som kommer med en begrunnet innstilling på foreningsmøtet 7/11. Et merkonkret problem er de flaskehalser som oppstår i forbindelse med økende antall studenter på NHH. Concentus vil ta,et initiativ i nær fremtid for å få øket f.eks. toalettkapasiteten og kapasiteten i kantinen ved middagstider. Her er det rom for store forbedringer.1 Valg IS. november Høstsemesteret er et kort semester. 15. november er det igjen duket for valg i NHHS. Et tillitsverv i for eningen kan anbefales. Kanskje er tiden inne for nettopp deg? Ha en god uke, CONCENTUS v/Olav

7. How to do X -mas shopping in London with no money Vi tar gjerne imot kommentarer eller ønsker dersom noen skulle ønske nærmere utredning. (Et par av emnene er relativt korte ... ) Ellers kan vi også gi kortkurs i hvordan å få balinisisk motorsykkelførerkort etter 5 minutter på sykkelen. På Lombok (naboøy til Bali) fikk vi også lære hvordan uttrykket «å fylle noe til randen» fungerer. Man tager en lastebil, fyller den til randen med folk (vi stoppet å telle på 50 ... ), deretter et par vedlast og to hvite turister, med kvister i ryggen, en person på hver fot og illeluktende hårtuster opp i nesa, deretter mere folk over, under og mellom vedkubber, vesentlig gamle koner på vei til markedet med fem kurver hver fyllt med kokosnøtt~r, fisk, bananer, høns og griser i en herlig 'bland.ing. «Public transport» kalles dette. En virkelig opplevelse!

Så langt for denne gang, vi ønsker dere alle en fortsatt fin høst i Bergen, og tar gjerne imot brev og hilsener. Mange hilsner fra Torunn Hoven og Hilde Hammervold Adresse til 8. desember: Poste Restante Main Post Office Kuala Lumpur, M AL Y ASIA


I 1II1BUIJ.E~ 4 ved Pampebordet lill alla småttingar' Era ynkilga kryp Era banala, simpla, vldnga. Illaluktande krak! Tro mle at! ni skall få det latt har på Skeian! Ne). ni skall Mnas, bespoltas Qch korsfaslas. På Rebu5Jakien bhr ni fOrOdmjukade Dell f6rnedrade. bara for att sedan Ivmgas Ilda annu mera nar Tidningen kommer ul. I Puben kan vilken sexualslord marskalk som hels! spy ul Sloa pervertioner over bilder på er, aillmedan ni lvingas skratta åt det. På feslerna Ivmgas ni småle åt alla I sanning usla skam! om småttfngar som vråks over er.

Bl's husorgan Inside er det stadig en glede å sakse fra. I siste utgave vies YAP'ene god og rikelig plass. På første side deklameres det at nevnte gruppe mennesker slett ikke har problemer med å skaffe seg smør på brø· det. Selvforherligelsen skal vi være de første til å innrømme at vi sliter med også på NHH, men det er jo utvil· somt deilig å ta våre BI-frender med buksene nede ... Dessuten: Nå må det etterhvert gå opp for alle at Y AP er ut!

litisk ansvarlig på BI Bent Ove Aulid. Og nå lurer sikkert mange på hvem det er. Det visste heller ikke vi i BULLE-redaksjonen før sist fredag, da denne mannen kom stormende inn på BULLE-rommet og slaktet alt og alle som hadde tilknytning til vår kjære avis. Og Odd Einar, som hadde skrevet en liten artikkel som Bent Ove etterhvert fikk forklart at han ikke likte noe spesielt, har enda ikke kommet seg over den konstruktive kritikken . Vi takker fbr den kameratslige tonen, og vi ønsker Bent Ove H va er det vi finne r i BI 's organ lykke til med sin slakting av studentINSIDE? Jo at INSIDE har blitt bru· aviser. Og til INSIDE: Nå må dere talt og hardt angrepet av studentpo- se å gi denne mannen et par-tre sider.

H vor mye leser vi gjennomsnittlig hver dag?

Kort sagt. det ar ingen ande på det ikkel ni tvIngas genomhda for era aldre pennalisler under den allra tuttas!e pluggpefloden och den enda belaningen ni kan se fram emot ar att sluthgen bli Clvlleko. nomer. Men det skall jag saga er, den Illeln gretar ni aldflg, mte en enda av erl

Espen Larsen, 4_ kull - Har vært ute og reist endel dette semesteret, men synes ellers at jeg leser nok . - Jeg leser to timer dagen når tiden fordeles over hele se-, mesteret.

MINIMAX heter avisen til Handelshogskolan i Stockholm. Temmelig freskt leverer avisen en reportasje med store bilder om hvordan det er å være førstekullist, eller «Småtting» på Handels i Stockholm. For det er neimen ingen dans på roser. .. Som «ynkelig» fersk hogskolestudent blir du ikke bare mobbet og

jaget. Strippet for alle tekstiler blir disse nye økonom-spirer sendt ut i Stockholms by. Og ikke nok med det, de blir avbildet aldeles nøgne på midtsiden i en kalender ved navn «Minimates of the year» ... Kjære førstekullister på NHH: Skjønner dere nå hvor godt dere har det her. ..?

Det var godt å høre at det er av hensyn til oss .lesere at artiklene i Studvest bare såvidt har holdt lavmål. Vi var bekymra for redaksjonen, fordi vi ikke trodde de kunne prestere noe bedre. Så feil kan en ta! Vi er imidlertid ikke helt beroliga enda . En skal være forsiktig med å overvurdere Studvest-redaksjonen.

KARE SYVERSEN

Vi er nå halvveis ut i semesteret, og kantinelivet ånder fremdeles. Synes Stud.NHH at han/hun leser nok fag? OG:

Arnljot Strømme Svendsen har kvesset sine pennestifter, og har i en dobbelkronikk i BT forrige uke skrevet temmelig utførlig om studentersangertradisjonene i Bergen . Detaljrikt og med en historikers sans for både de lange linjer og de enkeltstående hendelser, får vi vite om «Gaudeam us Igitur's», men skiftet navn til Sangria for flere student-generasjoner siden. Og jentekoret er slett ikke «sporadisk i vigør», de lever tvertimot i beste velgående ... At skolens utmerkede blandakor Optimum ikke blir nevnt av den sangglade professor, forbigår vi i stillhet...

. Agnar Mykle ledet et kor på NHH mens han var student. Handelshøyskolens Svæveru'kor (mannskor) fra 1950, har vært i stadig aktivitet, men med mer vekt på det fornøyelige, uformelle og underholdende, enn på korsang av høyeste musikalske kvalitet. NHH-jentenes kor cSangtippene- er derimot mer sporadisk i vigør. Studentsangen og studentvisene er stadig levende og i utv.ikling eller omstilling etter tidenes skiftende behov og krav.

Merete Hattestad, 1. kull; - Syns ikke selv at jeg leser nok fag, men jeg skal begynne nå! ! - Jeg regner med å lese i gje nnomsnitt fire t imet dagen .

....

Guttorm Scheldrup, Høyere Avd. Studium. - NEI, jeg sammenligner meg med han Tore og får hetta. - Iberegnet forelesninger leser jeg omtrent tolv timer.

Elisabet Thuestad, 1. kull - Alt er relativt, men jeg mener selv at jeg leser bra nok. Iallefall mellom fem og seks timer. TORUN

SVENDSEN


lWIøUU .E1611

Iforbindelse med Salgs- og Reklameforeningen i Bergens 60-års jubileum ble det arrangert et seminar hvor næringslivets forandringsevne ble drøftet. BULLE hadde gleden av åfå delta på dette seminaret, som var en verdig markering av jubilantens bursdag. Men det var heller ikke smågutter de hadde skaffet som foredragsholdere: Statssekretær Kjell Hanssen, skipsreder .Knut Utstein Kloster jr., adm. dir. Einar Falck og adm. dir. Sjur Svaboe holdt alle sammen glimrende innledningsforedrag. Og den påfølgende paneldebatten ble ledet avKAPITAL-redaktør Trygve Hegnar. BULLE har intervjuet de fleste av foredragsholderne, og på disse to sidene presenterer vi interessante intervjuer med noen av de mest innflytelsesrike lederne i norsk næringsliv.

I BERGEN

60

På seminar: Odd Einar & H ugo

Trygve Hegnar om norsk avisdrift: :

l.

t

,

.

FOR LITE NYTE Dengang var det som du sier en - Det er mye konelendig dekning av næringslivsservatisme og lite nystoff, og KAPITAL represen terte derfor noe helt nytt og ikke tenkning innenfor minst uavhengig, Det sistnevnte norsk avisdrift. De eta- er svært viktig, fordi det er vanblerte avisene viser 'of- skelig å drive kritisk journalistikk uten å være økonomisk uavte en skeptisk holdhengig. ning til nye ideer og manglende vilje til å Kun økonomer finne på noe nytt når - Et særpreg ved KAPITAL redaksjonelt sett er at det bare er det går dårlig. i redaksjonsstaDette sier redaktør siviløkonomer ben, Du mener tydeligvis at det av KAPITAL Trygve Hegnar til BULLE. Hegner trenger vel neppe noen nærmere presentasjon i dette organet. Skulle det mot formodning være noen på denne skolen som ennå ikke vet hvem Trygve Hegnar er, burde de kanskje finne på noe annet å studere enn økonomi.

er lettere å lære økonomer opp til å bli gode journalister enn omvendt?

«Man blir kontroversiell når man er uavhengig» - Ja, og det er jo helt innlysende: H vordan skal egentlig journalister uten økonomisk bakgrunn kunne forstå cash flowberegninger, valutatransaksjoner etc_? Li tt kan de vel alltids snappe opp, men i KAPITAL arbeider vi etter den fi losofi at vi

«Det er lettere å lære økonomer opp til å bli gode journalister enn omvendt» BULLE fikk en prat med Hegnar etter paneldebatten, hvor vi til fu lle fikk plaget ham med en rekke spørsmål om økonomisk journalistikk spesielt og norsk pressedrift generelt Hegnar har jo tidligere uttalt at han startet KAPIT AL i irritasjon over den daværende elendige næringslivsjournalistikk, Og vi spurte derfor om han fortsatt synes denne er for dårlig, - Nei, det har skjedd svært mye siden jeg startet KAPITAL

KAPIT AL-redaktør Trygve Hegnar, her med et annet innfly- . telsesrikt organ_

skal være like kvalifiserte som de vi intervjuer og skriver om. Erfarne ledere fra næringslivet vil i en intervjusituasjon være knusende overlegne, dersom ikke journalisten selv har en grundig innsikt i økonomi.

Usaklige? - Det er vel ingen som tviler på at KAPITAL har en sterk stab faglig sett, men likevel blir dere ofte beskyldt for å være både usaklige og useriøse_ Er det ikke noe i de påstandene om at KAPIT AL er næringslivets svar på SE&H0R?

«Svært mye av avisdrift dreier seg om common sense» - Nei , overhodet ikke, Gi meg et hvilket som helst nummer a v KAPITAL og jeg skal vise deg hvor mye arbeid og analyse som ligger bak et slikt nummer, Hvert nummer er fullspekket med selskapsstoff, og hver slik artikkel krever vesentlig mer arbeid enn det mange er klar over. Men selv om artiklene holder et høyt faglig nivå satser vi bevisst på å skrive lettleseligog kortfattet Vi holder også bevisst en skarp penn, fordi vi mener det er god journalistikk_ - Det er vel ingen overdrivelse å si at du er en kontroversiell person, Er man nødt til å være kontroversiell for å bli hørt i mediajungelen? - Det tror jeg egentlig ikke, men man blir kontroversiell når man er uavhengig, Jeg er så heldig at jeg kan skrive akkurat det jeg mener uten å være redd for hvordan andre vil reagere_Og da er det klart at man blir mindre redd for å si rett ut hva man mener. - Du har hatt enorm suksess med KAPITAL, og nå ser det ut til at du skal klare å gjøre Porsgrunn Dagblad til en lønnsom

G avis igjen, Ser vi bort fra BLIKK har du hatt mye medgang innenfor mediabransjen, Nå må du fortelle oss hemmeligheten bak denne suksessen . - Det er vel egentlig ik~e noen spesiell hem-

«I KAPITAL holder vi helt bevisst en skarp penn, fordi vi mener det er god journalistikk» , melighet som ligger bak. Svært mye av avisdrift dreier seg om «com mon sense», Ved hjelp av enkle virkemidler og evne til å finne på nye ting når de gamle har kjørt seg fast kommer man langt Da jeg gikk inn i Pors_ grunn Dagblad gjorde jeg 2 strategiske beslutninger. Først ble abonnementsprisen senket, noe som medførte en fordobling av opplaget Dessuten ble også annonsepolitikken endret: Tidligere var disse håpløst bortgjem t i en krok bakerst i avisen sammen med bedehusannonsene. Nå hat vi spredd annonsene over hele a visen, slik at de leses, Og det har medført en fem-dobling av annonsemengden,

«Det er vanskelig å drive kritisk journalistikk uten å være uavhengig» - H va med den redaksjonelle linjen da? - Den er uendret Jeg ønsker ikke å blande meg inn i hva de skriver, og det er også revnende likegyldig for meg hvilken politisk plattform de står på, Avslutter en meget hyggelig Trygve Hegnar, som overfor oss jo urnalistspirer her i BULLE gavet solid og tillitvekkende inntrykk. Og da får det bare våge seg at han på lederplass i siste nummer slakter en av undertegnedes hovedoppga ve-veileder.


IlIIJ·B ULLEI'SII.. ~

5

Einar Falck, toppsjeji Ve5ta-Gruppen:

Knut D. Kloster jr.:

· Cruise t1yter, men bør heve sitt ambisjonsnivå vesentlig er ikke shipping Einar Falck holdt et gnistrende godt og morsomt foredrag på seminaret som Salgs- og Reklameforeningen arrangerte. Han skulle egentlig snakke om forandringsprosessen innenfor forsikring, men det syntes han var trøtte greier. Og hva var da mer nærliggende for en som bor i Bergen enn å'snakke om akkurat Bergen og dens fremtids utsikter . Bergens lokalisering ble et hovedtema i foredraget. Byen har jo ikke den mest praktiske beliggenheten, og her øynet Falck store muligheter gjenom økt satsing på transportsektoren. Han poengterte betydningen av å unngå' å havne i en trafikal baklekse. Og kom med et konkret forslag om at Bergen kommune burde kjøpe og overta det fulle ansvar for fremtidig utbygging og drift av Flesland fl yplass.

Flytt alt til Bergen!

Er du der BIK? (Ja BOK). Einar Falck som Stock Rocker. trenger ikke flere i Bergen! Men det som har hatt størst betydning for Bergen de siste 30-40 åra, og som i følge F alck rommer en rekke spennende fremtidsmuligheter er kunnskapsindustrien. Dette kalte han byens nye næringsgren . Og fo rtsatte: Det er en fantastisk utvikling vi har hatt med Norges Handelshøyskole, Universitetet og Chr. Michelsen Institutt o.s.v. Men selv om denne utviklingen er imponerende er det ingen vits å stoppe opp her.

I velkjent bergensk stil forklarte også Falck betydningen av å lokalisere det meste av statlig virksomhet 't il Bergen. - F lytt Norges Bank , ·Handels.departementet og Olje-og energidepartementet til Bergen. Så kan alltids Sett høye mål Sett målene høyt, lytt til innF iskeridepartementet forbli i Oslo hvor det naturlig hører hjem- vendinger før de arkiveres, sett me! og ha gjerne kun en børs: Vi · . igang: NHH bør fly tte gjerde,

Kloster-rederienes Norwegian Carribean Lines og det oppkjøpstolpene og heve sitt ambisjons- te Royal Viking Line ligger helt i nivå vesentlig i nær forståelse verdensteten i det de selv kaller med Universitetet og Chr. Mic- «industrien cruisefart». Flagghelsen Institutt. Hvilket ambi- skipet SIS Norway vil, dersom sjonsnivå? Kloster jr. får bestemme, få selJo, Harvard Business School, skap av et enda større luksusMIT, Stanford University, Inse- fartøy. Størrelsen på «Phoenix»ad og desslike, med bruk av det , prosjektet begrenses bare av ypperste som kan skaffes av læ- : skipsverftenes kapasiteL ... _ rerkrefter fra inn- og utland. Og Den unge Kloster har både simed undervisning på engelsk og , viløkonomutdannelse og H øyere fransk/spansk. avdeling fra .NHH. - NHH var et godt stpdium. Bruk U~hjelpsmidler . Aller morsomst var nok høyere Mange vil sikkert straks spørre avdeling, fordi siv.øk studiet haseg hvordan dette kan finansie- stet man igjennom . Høyere a vderes, og her kom Falck med et gan- ling var temmelig lærer-intensiv ske oppfinnsomt forslag: undervisning, og vekten på sam- Vesentlige sider aven slik funnsøkonorni var bra. Makroutbygging vil kunne finansieres tenking tror jeg er nyttig for mikvia U-hjelpen. Hva er det som ronivå, sier Knut U. kloster jr. først og fremst vil ta knekken på Han legger til at NHH i Bergen de tilsynelatende uløselige for- . ; ikke står tilbake for noe studium hold som hersker mellom den in- andre sted.er. dustrialiserte del av verden og de NCL ser på det amerikanske mindre utviklede land om ikke markeaet som sitt viktigste. det nettopp er kunnskap. Det er Rederi-giganten her også sluppet kunnska p som er makt og ved å en katt ut av sekken til amerikatilby mennesker fra utviklings- nerne ved å presentere sitt drømland gratis topputdannelse ved meprosjekt «Phoenix» på en læresteder av denne kvalitet, vil storslått video. Skuta blir et nok en god grunn være skapt for kjempefartøy som kan ta 4.500 at mange av oss kan fordøye den pasasjerer. Disse vil bli innlosjert bitte lille skuffelsen som ligger i i tre separate hoteller ombord. dette å måtte betale skatt til Konseptet for cruise-kolossen er fellesskapet. noe av det mest spennende vi noFra BULLE sin side kan vi ba- en gang har sett. Det flytende hore spørre: Hvordan stiller Høy- tellet har absolutt alt. Men kan blokka og studenter seg til disse det egentlig realiseres, Kloster? tankene? - Ja, jeg tror vi vil komme til

Knut Utstein Kloster jr. å bygge «Phoenix». Alt avhenger nå av hvilken pris verkstedet kan tilby . Denne satsningen betyr at Kloster har tro på at det er pen ger å tjene på cruise-fart også i årene som kommer? - Ja, vi tjener mer penger enn noen gang. Men markedet blir etterhvert klart selektivt, og krever større markedsføringsinnsats. Det er enklere å selge cruise til mennesker som .h ar vært på slike reiserfør, og disse avanserer gjerne i kvalitet. - «Phoenix» er stuvende full av trimhaller, squashbaner, joggeløyper og helsestudios. Er det meningen at passasjerene skal slite seg ut ombord? .- Nei. Selvsagt ikke. Men vi merker i markedet en klar tendens til at folk ønsker en aktiv ferie, kanskje som resultat av bølgen med helselivsstil som karakteriserer 80-åra .

Griinder-guJ?J Sjur Svaboe:

Dersom profitt var motivet, satt jeg forlengst på Bahamas Men Sjur Svaboe sitter slett ikke makelig plassert på Bahamas, og nyter sine mange hundre millioner. Svaboe er prototypen på den norske grunder. Han har skjegg, en' nærmest bevisstløs dressgarderobe og et digert og kostbart Rolex-ur rundt håndleddet. Entusiasmen og engasjementet er smittende når han forteller om sitt nye prosjekt, et bioteknologisk utviklingssenter. Her har han investert enorme summer, men foreløpig mangler biotech-satsingen forretningsmessig lønnsomhet. - Hvor mye betyr egentlig salgsfunksjonen i etableringen . og utviklingen av et produkt?

- Salg betyr alt, det er det alt handler om. Årets selger i USA kom ikke fra data-bransjen, men fra landbruket. Han presterte å selge to melkemaskiner til en bonde som hadde bare ei ku! Og da bonden fikk problemer med å betale maskin nummer to, sa selgeren seg villig til å ta kua so.m betaling .....

,må ikke gå rundt grøten. Lønninger er dessuten helt irrelevante. Så lenge samfunnet holder arbeidernes lønninger nede, dekkes de virkelige problemene av dette, sier Svaboe. Vi må erkjenne at vi idag kan oppnå større verdiskapning med færre arbeidsplasser.

Lønninger betyr ingenting

- Er det profitt og pengebegjær som får en mann til å kaste seg ut i et nytt prosjekt og stå på 17 timer i døgnet for å skape økonomisk suksess?· - Nei, det er sånn med penger at når du først har' nok, blir ikke profitt lenger motivet for det du gjør. Ønsket om å se noe vokse fram er viktigere. Dessuten føler jeg at de som har muligheten til å skape noe nytt, arbeidsplasser og

Sjur Svaboe mener at holdningsendringer i stor stil må til i europeisk industri, dersom ' vi skal oppnå større verdiskapning i industrien. - Vi får ikke flere arbeidsplasser i den tradisjonelle industrien. Vår nåværende industri vil i beste fall overleve med fæ rre arbeidsplasser. Denne sannhetserkjennelsen må vi tørre å møte. Vi

Profitt-motiv?

aktivitet, og har en plikt til å gjøre det. Så langt er ikke biotechsatsingen noen økonomisk suksess, og jeg spør meg selv hver dag når den skal bli det... .

Bio·konglomerat Sjur Svaboe har samlet over 30 forskere fra USA og Europa, og lar disse jobbe sammen, med «sleipe brylkremselgere». Men hva er det egentlig som gjør Biotech til en ny vekstnæring, på linje med data? - Vi kobler sammen bioteknologi, biologi og data, og forsøker styre miljøer og utvikling. For å løse vannproblemer i en ørken, trenger man teknologi for å hente opp vannet, og for å styre miljøet på en rimelig måte kan en ta i bruk data. Havbruk er også et

Sjur Svaboe fortalte «mykje løye» om norsk industripolitikk. område for oss. Genetisk foredling av fisk og overvåking av miljøet 24 timer i døgnet kan etterhvert gjøres rimelig.

Utdanning - Vi har bruk for en Handelshøyskole i alle distrikter som en del av infrastrukturen. NHHstudiet bærer litt preg av konservering, dere mister troen på «litt mer galskap» og «alt er mulig». Dajeg satte i gang med Scanvest, hadde jeg en siv.øk. som regnet ut for meg at det økonomisk ikke var mulig å gjennomføre det prosjektet, men jeg gjorde det likevel, jeg, sier Sjur Svaboe .


- -- - - - - -- - - - - -- - - -

-

IlBUIJ.E1I1 Internasjonaliseringsgruppa har virkelig sparkaj fra dette semesteret. Nylig arrangerte denne nystarta gruppa seminar med Willy Railo, og den 15. oktober hadde de et heldagsseminar med tittelen: Satsing på Kina.

Henne mener at vi i større grad enn hIttil må kritisere de kinesiske lederne for dette, og ikke feie samvittighetsfanger, politiske mord og depotering under teppet. Da jeg spør om Mao, får Henne et lurt smil om munnen. I et historisk perpsektiv tror Henne atMaos navn vil bli skrevet med små bokstaver, kulturrevolusjonen vil knapt bli nevnt i historiebøkene om 100 år. - Dette k<;>ID som et sjokk på en lekmann som har sett på Mao og kulturrevolusjonen som sjølve symbolet på.Kina. men det viser vel bare hvor lite en veit om dette landet og denne kulturen .

Til dette seminaret hadde de greid å få tak i forskjellige institusjoner som har gått inn i Kina for å suge ut profitt, så som Citybank, Osco Shipping als, Norsk Hydro og Kværner. Som innleder hadde de fått den kanskje fremste norske eksperten på Kina, Henry Henne. Henne er professor ved Universitetet i Bergen, og har som spesiaøstog lområde Sørøst-Asia. t

[Ill Gisle

',/

En blir historiker av å studere kinesisk, kineserne har en historisk vinkling på det meste - Du poengterte i foredraget at Kina aleine er usedvanlig mangfoldig, Hvordan kan du da være ekspert på hele 0stog Sør-0 st-Asia? - Problemet her i Norge har vært at det er for få som har tatt utdannelse i de baner jeg har. Jeg har blitt stående mye aleine, og har av den grunn blitt en generalist. En skulle tro at det hadde bedra seg de siste åra i forbindelse med eksportframstøt i Kina, men dette har ikke holdt stikk. Fremdeles er det mangel på eksperter i f.eks . økonomi , som snakker kinesisk.

Spolert - teknologisert

Kina er verken en nasjon eller et kontinent men en kultur

gante. En egenskap som vi europeere· bare kan misunne dem. Kinesernes vennlighet, og høflighet!

Kina er en politistat Kina er ingen nasjon . Det er heller ikke noe kontinent. Kina er kort og godt en kultur, en av de eldste en kjenner til. Samfunnet har forandra seg opp gjennom tidene, men for de som kjenner kinesisk kultur fortoner de såkalte anye samfunna seg som variasjoner over samme tema. Kineserne har en særegen måte å være kinesere på som de har bevart opp gjennom tidene. De har lært å ta vare på sin egenart under forskjellige dynastier.

Kina er en flod som river med seg det som måtte kom. . me l veien Henne sammenligner Kinas utvikling med en stor flod som sakte, men kompromissløst flyter framover i landskapet, en kultur som ikke lar seg stoppe, men som tar med seg det som eventuelt måtte stå i veien. Mens Vestens utvikling best kan karakteriseres som en yr og vilter vårbekk som lar landskapet bestemme leiet. Professoren bøyer seg over bordet mens han med lav og intens stemme forteller om hvor fantastisk kineserne er. Deres sans for det ekstetiske, det ele-

- Hvordan vil du karakterisere Kina av idag? - Kina er idag uten tvil en politistat. Det blir tatt i bruk harde midler for å holde disiplin i befolkningen. Kampanjer etterfølger kampanjer, uten at jeg tror det påvirker folk lengre. De er luta lei av alle korstoga mot ditt og datt, men de bøyer seg som bambusen. Det er den eneste måten en kan overleve på. Dette gjør at det er svært vanskelig å komme inn påkineserne. De er redde for å prate med folk fra Vesten. Den , eneste plassen dette er mulig er på tog.

Norge går stille i dørene når det snakkes om den institusjonaliserte brutaliteten l Kina - En hører lite om de negative sidene ved det kinesiske samfunn? - ' Det har vært relativt stille i det siste til tross for at Kina har en mengde samvittighetsfanger, og til tross for at det langt fra er individuell frihet. Dette er da heller ikke noe politisk mål for lederne.

- Hvordan ser du på at Kina i dag har åpnet seg for Vesten? - Jeg er litt engstelig. Det vil være en katastrofe om Kina blir fullstendig spolert (i Hennes' terminologi er dette synonymt med teknologisert). Det som er fascinerende med Kina er nettopp at en kan se damplokomotiv, at det er totalt kaos i trafikken (i Kina er det forbudt å kjøre med lys på etter klokken 22.00), og at strømmen forsvinner dagesvis av gangen. Det er mulig at jeg er nostalgiker, men det er noe fengs lende ved det enkle livet kineserne lever. Sjøl om jeg er engstelig, er jeg ikke pessimist. Kineserne lar seg ikke lett blende av Vestens neonlys . De er stolte av kulturen sin.

Kina og Norge hadde vært naboer hadde det ikke vært for Sovjet - Vi skal være på vakt overfor denne kjempen som er i ferd med å våkne, og ikke glemme de negative sidene ved det kinesiske samfunn . Vi skal også huske at Kina har hatt en tendens til å se på seg sjøl som storebror i Asia. De er slett ikke bedre enn oss hva imperialisme angår, og vi gjør oss sjøl en bjørnetjeneste hvis vi kun lar oss fascinere av det mystiske og fremmedartede, uten å være realistiske oppi et hele. Men etter å ha prata med Henne, er det opplagt at fascinasjon og realisme ikke er gjensidig ekskluderende begrep. En professor som ikke har mista bakkekontakten. Slå den!

~~~~~"".LOKA~NYTT"'~.· """"""""""""""""" 1111\ Lauritz'~1 Hugo

Bergen Kunstløpforening stiftet! F redag var Campus åstedet for høstens galeste og mest selBergen somme evenement. Kunstløpforening ble offisielt stiftet, og vi utroper dette til høstens mest kreative, gale og morsomme tiltak uten fl blunke. Et par av våre mannlige medstudenter har nemlig satt seg fore å vinne NM i kunstløp for menn. Til dette trenger man en klubb, derfor BKF. Men vinne NM? Joda, NM i herre-kunstløp arrangeres nemlig aldri, av den enkle grunn at det ikke finnes utøvere i vårt lange kongerike ... Det vil si, ikke før nå... Campus var omgjort til isarena, med tribuner og sånne reklameskilt som umiddelbart får en til å tenke på idrett. Illusjonen

var sterk. Jo Nesbø og Berger Fyksen var et vakkert par på rulleskøyter, og klubbropet «6 er målet, stå på stålet, BKF hei , BKF fUnf komma zwei!» runget. Annen kultur enn idrett ble det også , med E6, Birtie & the

Dirties, Morningbreads. Dag Fjeldstad som russik kommentator, Morten Gjelten og Jens Petter Olsen gjorde en habil innsats for å informere publikum og lede dommernes poenggivning. Vi gleder oss til NM ... !

Entusiastisk publikum på tribunene i Campus

Jo Nesbø fra arrangørklubben BKF. For fremførelse, stil og kunstne,r isk innhold: Fiinf komma zwei!


·1IØBUIJ.E1I!II

-LEGENDARY STARDUST COWBOY ;.

«.....

:t .<t"'"' >.;-.

. Det er Iøtd"g. En rad av mennesker er det første som møter meg utenfor HULEN. Alle like ivrige og nyskjerrige på å få se og høre' den utrolig, legendariske cowboy'en på 38 år.

Utstråling. Vitalitet. Suggesjon.

Prærieulven uler mot stjernenen ... man formelig lukter kveg. (Foto: Arild Nodland)

Kon.serten starter. En blanding av punk og country dundrer ut av høyttalerne - men det er vel bare rock? . Mengder av tilhørere stimler sammen foran scenen - her er det ikke nok bare å høre. Driven, de soloer på trompet etterfulgt av ville cowboyhyl - det svinger vanvittig. For føste gang i mitt liv har jeg selv stått fremme og slåst om å få se ... for så å bli kastet av scenen. Innpakket i denne cowboystafasjen er det vanskelig å tro at Nigel Odam sin ønskedrøm er å få synge duett med Frank Sinatra. Langt lettere er det å forstå at han har ikke-jordiske interesser, nemlig astronomi og romferger. Selv om det er 25 år siden Legendary Stardust Cowboy først OPPtrådde, er det ikke noe gammeldanslag som back 'er; Folk fra Cramps og Gun Club. Mellom romfart og musikk er det lite som interesserer denne artisten. «Everything in between is

all garbage, and I'm not interested.» Hører dere? Dere som synes det var for kompromissløst bråkete på HULEN sist lørdag. Selv synes jeg det var en musikkopplevelse av dimensjoner. Til alle dere som ikke har besøkt HULEN; Gå dit, dere vil ikke bli skuffet. Blaine Reininger kommer den 30. oktober!!!!

'- - -•."-1Torun

Hvorfor dette artistnavnet? - LEGENDARY, fordi han har vært artist i 25 år. - STARDUST, uttrykker hans hovedinteresser, nemlig astronomi og romerger. David Bowie ble inspirert nettopp a v dett na vnet da han begunte på Ziggy Stardust. - COWBOY, fordi han er oppvokst i LUBBOCK, TEKAS.

--------LOKAL-NYfT--1J

HøstbaBet i et brus 111 av fiin dekadense 1111

Lauritz

Christian Syse holdt en inspirert og velformulert damenes tale, og Liv Kari Tokheim snakket varmt om Menn, maskuline, mystiske .... Under rektors tale fikk man demonstrert pur og rendyrket rølpethet aven medstudent i tilstanden «dritings.» Forstemmende og egentlig temmelig irriterende. På grunn av fellesskapsfølelsen stud.NHH imellom var nok svært 'm ange rett og slett brydd .... BI, T0H og HandelshøyskoNok en gang kan vi skryte vårt len i Stockholm talte, og formanutmerkede og bejublede klubbut- nen fra Sverige skåret stort da valg opp i himmelske høyder. han hilste fra «den eneste HanVår sjakk-venner tråklet sam- delshøyskolen i Sverige, til den men et virkelig grandiost ball, eneste i Norge!» Vi er ikke bedre som åpnet med champagnemot- enn vi liker slikt... Natta ble til dag etterhvert. takelse i sentralhallen før mengden av galla-kledte skred til Storbandet (fantastic!!!) og Per bords. En himmelsk hærskare ut- Axel Koch-band hadde spilt lankommanderte serverte maten på ge sett. Klokken 07 .00 takket anstendig vis, skulle det blir for Anders for seg i klubben med å kjedelig å være adm.dir. burde kunngjøre at bussen til frokost enkelte seriøst vurdere kelneryr- . på Hotel Norge går om 10 minutkei. Siv Tokle var kveldens toast- ter. 120 feststemte morgenfugler master, og holdt orden på talerlis- avsluttet med «pakke-tur» i den gule bussen ... ten.

Jeg skjønner godt de gamle konger og fyrster med hoff, digre ballsaler og skjønne kvin· ner i skjønne kostymer. (Også dengang var mennenes påkledning et stort gjesp ... ) Det må jo ha vært vanvittig morsomt! Et herlig pust av tradi· sjonell dekadense og stil opplevde Kåre Syversen og de andre som yar så heldige å få billett til årets høstball.

Løftet stemning ved lange bord under middagen (Foto: Morten Knudsen)

I

Bernt Andreas Netland ankommer ballet med sin kvinne ...


YTRINGE~~_~__________________~~~JB~m~ - ~ J.~E= æ~1 ~

~

Stilling som studieveileder Vi er allerede 2 personer i Studieadministrasjonen som har studieveiledning som arbeidsoppgave, Ellen Marie Aakenes og John Andersen. Sistnevnte vil nå bli mer engasjert i de høyere studiene ved Høyskolen og vi trenger derfor en ny medarbeider. Vedkommende vil hovedsaklig få studieveiledning for siviløkonomstudentene som arbeidsområde.

CAPITALISTISK FOLKEPARTI CAPITALISTIC PEOPLE'S PARTY LE PARTIE CAPITALISTE DE P-EUPLE

Hva innebærer så dette? -

BJØRGVIIN· NORWAY

et lite parti, men et eliteparti Nogle betraktninger paa efteraaret MCMLXXXV

Vi ser at ethvert Arrangements Omfang et Størrelse avløser hensynstagen til Dybde et Innhold. Forflatningens Spøkelse sniker seg frem et truer med at overskygge de egentlige Verdier i voris unike Miljø.

Partiet ønsker med denne encle Depsje at paapeke endel træck vid Studentmiljøet paa Norriges Høisskole for Capital et Handel der vanskelig -kan appricieres. Mest forstemmende er - kanVi bygger beskyttende Borger hende - den tilsynelatende com- rundt det vi nu har, et er særs pleltte Mangel på individualistisk skeptiske naar nye Ideer et TancHoldneise der præger dagens stu- ker bringes frem. Glemmer vi at - derende. Nogle ikler sitt Lægeme skaperne af voris nuværende MiBomullsdr.a ckter med paaskrifter ljø var Sin tids Rebeller?! Vi maa der ingenlunde er til at fatte. give Skapertrang et N ytenkning UKEN gaar i grønt et Cor et Or- bedre vilkaar, et kneble de pedancestre ere uniformerede. Identitet tiske, destruktive Byraacrater! ere bli vet en Function af felles Ser I ikke disse Sveclinger der Klesdrakt, ikke af Personlighed. tror de ere gode kun fordi deres Tror I at Gruppens Gierninger Poter ere uten C lør? overskygger Individets mangel Døgnfluene ere der mange af! paa Integritet et Egenstyrke? Men vit det at den der ingenlunStaa frem , I Individualist! de lytter til- et adlyder Sig selv, Der arrangeres stadig t1er Cur- maa adlyde andre! sus, Seminarer et SammencomHjordmentaliteten brer om ster af ulik Art her på Høiskolen. Sig, et skal legitimere motbydelig Dog gaar Utvicklingen i en sær- Adferd et grensesprængende Dedeles uheldig Retning. cadense. At lade Sig animere i

en saadan Grad at en morer Sig i hospitalutstyr hvori Barn et Eldre har lidt et utaandet, viser undermaals Filmer under Paaskudd av at slik ere der i østen et dricke overstadigt for at «Rædde» de tørkerammede i Etiopia kan vanskel ig beskrives med andre Ord. Dog ere der ingenlunde kun giennom Gierninger at Forflatningen kommer til syne. Voris Tale ere ogsaa skadelidende. Det ere bli vet etableret som en Positiv Egenskap at beherske den kunst at konversere med Ord uten Budskap. Man søker at paavise D ybde i sin egen Person med tomt Snakk! Hør voris Apæll, kiære Venn! Lær at finne dine egne Sånnheder et sette Dig dine egne MaaL Vis dette i Din Holdneise overfor andre, et ikke minst overfor Dig selv! Husk: Manglende Evne til at lyve ere ingenlunde det samme som at elske Sannheden! «Adam mith s. Mænd -

Opplegg og gjennomføring av info-kampanjer. Nå arbeider vi f.e ks_med den nye kampanjen-rettet mot elever i den videregående skolen i samarbeid med studentforeningen .

- gjennomføring av speseille undersøkelser, f.ekS. motivundersøkelser for valg av særområder og valgfag, arbeidsmarkedsundersøkelser og eventuelle andre undersøkelser som kan være av interesse for Høyskolen og studentene. -

utforming og oppdatering av brosjyremateriell.

- gjennomføring av interne informasjonsmøter for studentene, f.eks . utvekslingsordninger, generelle studiemuligheter ved Høyskolen eller i utlandet og andre orienteringsmøter. - opplegg og gjennomføring av I. kull-uken i samarbeid med studentforeninen . - veiledning av potensielle siviløkonomstudenter og egne studenter - råd og vink med hensyn til valg og valgfag, særområder, studieopplegg etc. -

aktiv deltakelse i arbeidet med opptak av nye studenter.

Arbeidsoppgavene nevnt ovenfor viser klart at stillingen gir mange muligheter til initiativ til å sette igang med interessante prosjekter og samarbeid med andre medarbeidere i administrasjonen, Høyskolen for -øvrig og Studentforeningen. Du kan derfor trygt regne med at du vil få bruk for de kunnskapene du har tilegnet deg i studiet. Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt med Ellen Marie Aakenes.eller John Andersen for nærmere informasjon. Ansettelse fra januar 1985. Søknadsfrist 8. november. Med vennlig hilsen Ellen Marie Aakenes John Andersen --,

Bedriftsmarkedet - Stavanger

INDUSTRI FINANSIERING DnC

er en ledende norsk forretningsbank som tar sikte på å være landsdekkend~. Hovedkontoret er i Oslo hvor banken har 30 filialer. I landet for øvrig har DNC 90 avdelingskontorer og filialer, og banken har i alt ca. 4000 medarbeidere. I tillegg har DnC en bred internasjonal virksomhet med heleide banker i Hong Kong, Luxembourg og Singapore, er deleier i banker i Amsterdam, New York, Paris og Zurich. Banken har representasjonskontorer i Beijing, Denver, Dubai, Dusseldorf, Houston, Kairo, Osaka; Sao Paulo, Sydney og Tokyo.

DnC Stavanger er blant de største distriktsbanker i DnC-konsernet med rundt 100 ansatte og en forvaltningskapital på ca. kr. 1,3 mild. DnC Stavanger er en av distriktets ledende næringslivsbanker med en betydelig markedsandel innen industri, olje og offshore. Vi legger vekt på å være en aktiv og pågående bank. Vi søker etter en dyktig medarbeider for å styrke vår stab innen industrifinansiering. Arbeidet vil bl.a. omfatte: - Kundeansvar overfor industribedrifter i distriktet - Markedsføring av banken i fop holdet til nye kunder

- Finansiell rådgivning - Kontakt med andre finansieringsinstitusjoner Den rette person bør være utadvendt, kontaktskapende og analytisk. Arbeidet vil innebære bred kontakt med øvrige sentale enheter innen DnC-konsernet, herunder datterbanker i utlandet. Vi kan tilby en utfordrende stilling i et insprierende miljø med bred kontaktflate i forhold til distriktets næringsliv. DnC Stavanger har betydelige ambisjoner og legger vekt på å forestå en profesjonell faglig behandling av såvel eksisterende som nye kunder.

Passende bakgrunn vil være siviløkonom med erfaring fra industri, handel eller offentlig forvaltning. Også særlig velkvalifiserte nyutdannede siviløkonomer kan komme i betraktning. Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av ass. banksjef Erik Bjelland eller soussjef Kristian Steinsbø, tlf. (04) 526000. Interesserte bes melde seg til DnC, Stavanger eller Næringslivsutvalget, NHH-innen 29. oktober slik at tidspunkt for intervju kan avtales. Eventuell skriftlig søknad sendes innen l. november til Den norske Creditbank, postboks 198,4001 Stavanger.

F

_ '"

1'-


\.

IIIIiBUIJ.E1J1

år du no næring til frokost? Informerte studenter er bedre studenter. Fordi de står sterkere rustet til å møte utfordringenepå eksamen og etter endt studi um . Når det gjelder informasjon om næringslivet, kommer man ikke utenom Norges Handel s og Sjøfartstidende. En stab på over 30 næringslivs journa lister bringer hver dag rykende fer sKt stoff fra alle sektorer inne n norsk og internasjonalt næringsliv . Avisen er derfor en uvurderlig impulsgiver og kilde til bakgrunnsstoff. Du vil bli i stand til løpende å ajourføre dine kunnskaper om næringslivet og nø ye følge den samfunnsøkonomiske utviklingen - med andre ord - få mer ut av studiene dine. In vester derfor i et studieabonnement til halv pris. Det koster kun ca. 2 kroner dagen å oppleve at forelesningene går bedre etter en næring srik froko st. Send inn kupongen eller ring abonne ment sservice på telefon (02) 41 33 09 - her får du svar hele døgnet.

-----------------------------~I

Studieabonnement % pris

Ja, jeg ønsker studieabonnement i: . O l / l år kr . 525,- O 1/2 år kr. 262.50

=:J 1/4 år kr. 131,25 .

Navn : Gate / vei:

Oppg. :

Etg . :

Nr. : Post,nr ./ Sted : Studiested: Sign: Ønsker

==

Bankgiro

Norges .

==

Postgiro A VISEN FOR NÆRINGSLIVET

Handels og Sjøfartstidende Postboks I (82 Se ntrum, 0107 OSLO I

I I .I I I I I

I I I I I I. I I I II

~-----------------------------


110

INFO

Snakker man bare fag i FU, eller ••• Hva med ADB-kurset? · Ikke bare, men enkelte ganger snakker vi faktisk fag! Selv med økte forbrødringspenger har vi det ikke alltid rolig og avslappet! Et fag som ble livlig diskutert både i og utenfor Fagutvalget i vår var ADB. Enkelte gikk til og med så langt som til å kalle hele kurset en eksamensskandale. FU's leder har da også klaget på eksamen, som bl.a. inneholdt 2 rene forelesningsoppgaver, hvorav den ene til og med var fra en gjesteforelesning! I dette faget er det imidlertid studentpanelet har gjort en kjempejobb. De satte seg ned og diskuterte hele faget fra bunne n av , og skrev et meget godt arbeidsnotat til in stituttet og resten av F agutvalget. Røde roser til dere! Etter å ha gjennomgått kurset på den måten , kunne 'man ik- o kebare komme med kritikk , men også konstruktive forslag til forbedringer . Disse forslagene gikk i korte trekk ut på følgende :

og

VESTA GRUPPEN presenterer

FORSIKRINGSDAG Tid: Onsdag 6.11.85 Sted: F yllingsda len Buss blir satt opp fra NHH til Vestas lokaler i Fyllingsdalen. Arrangementet begynner kl. 14.00 og e r ferdig ca. kl. 2200.

Hovedtemaet er kreativitet i forsikring og finansiering - Vestagruppen har hatt stor suksess og vekst noe som blant . annet skydIes at de er noen av de mest' kreative på dette området. -

Det vil bli en rekke foredrag om Vesta 'Gruppens aktiviteter i Norge og utlandet.

-

NEVI tar utgangspunkt i Nordisk samarbeid.

-

HYGEA tar for seg «smarte» finansieringsløsninger på livsforsikringsmarkedet.

-

10% av fjorårets kull gikk til Vesta Gruppen . Presentasjon av jobber og generelt om Vesta-Gruppen som arbeidsplass.

-

Middag blir servert med påfølgende (sterke) fO ffriskninger.

_ - Sterkere strukturering .av systemeringsdelen

- Sterkere strukturering og oppstramming av besl.støttesystemdelen - Foretakets totale informasjonssystemfunksjon bør vektlegges, med hensyn til strategisk betydning av anvendelsen , teknologi og organisering - Vise visjoner om fremtidig bruk av info-teknologi / - Noen videre ideer: - EDB og sikkerhetssystemer - Personvern - Informasjonsstyring - Kritisk valg av infosystem, hvilke kriterier - EDB og automatisering -:- EDB og effektivisering Da høstsemesteret vel og vakkert var startet opp igjen , tok en delegasjon fr~ Fagutvalget seg opp i høyblokkens tredje etasje med fasthet i blikket og ambisjoner om å dis!cutere kurset med utgangspunkt i det før nevnte notatet. Vi fikk .gjennomslag for mange av ideene våre, som

ble møtt med positiv vilje fra instituttets side. N å er det imidlertid en kompliserende faktor inne i bild~t , all den tid de som tok EDB og Programmeringnå ivår, allerede har hatt IFPS i dette kurset. Dette betyr at en stor del av ADB-kurset vil være irrelevant om to år. Hva som kommer i stedet for IFPS vet man ikke i dag, men man planlegger en slags intern «høringsrunde» på instituttet med det aller første, slik at man allerede nå kan begynne å planlegge dette . A v denne grunn er det ikke noe poeng i en gjennomgripende endring i ADB nå, men det vil bli foreta tt justeringer og tilpasninger, for en stor del foreslått av studentene, for likevel å prøve å gjøre kurset bedre. Om det har lykkes, får man vel vite ut på vårparten en gang! Og til slutt - synspunkter og meninger om både det «nye» og det «gamle» ADB-kurset og hva det bør inneholde bør ikke holdes for seg selv, men FU .. .

Bjørn W nestleder FU

U tførlig progra m fø lger senere. På melding skjer vet! å legge en på meldin gsslipp eller beskjed i NU sin postkasse. P åmc;ld ingsfr!st og mer informasjoJl følger se.ner~,

l1;I~ n

sett av ;

dag,<rJ1.

. NU/Morten

'1 j "

.-- OPPGAVEFORMIDLING Næringslivsutvalget har denne høste n startet med oppgaveformidling til studenter på 2. avdeling. Vi har nå få tt inn to aktuelle oppgaver: - A/S Norwegian Gas Carriers (shipping/petro.økonomi) Slettvolls Manillamøbler (markedsundersøkelse) Ta kontakt med Næringslivsutvalget ved H å kon Kristensen eller kom inn om N U-rommet fo r å få næ rmere informasjon og prosjektbeskrivelser.

-=-

SÆROMRÅDEFORUM mandag 28.10 En praktisk veiledning ved valg av særområde. N yutda nnede siviløkonomer og studenter fra de enkelte særområder står til din disposisjon. l tillegg orienterer studieveileder. Dette skjer i KLUBBEN , mandag 28 . oktober, kl. 19.00.

NEVI DATA Nevi Data holder bedriftspresentasjon tirsdag 29/10 kl. 19 i auditorium C. Bedriften vil holde intervjuer med tanke på framtidige ansettelser. i egne lokaler torsdag 31110 Hvis du er interessert, meld deg på innen fredag 25110 kl. 12.

KONTRAST REFLEKTERT LIVSSYN? Kristendommen ha r i vårt vestlige samfunn en så domi nerende stilling at den på beroper seg monopol på nestekjæ rlighet og moral. I tidligere skolebøker gikk det t.o.m så langt at det å vise varsomhet i trafikken ble påstått å være kristent. Humanetikerne vil bryte dette kristne monopolet, og hevder at begreper som nestekjæ rlighet og moral er mellommenneskelige verdier - uten noen guddommelig forankring. Den Lutherske lære har lange tradisjoner i Norge, noe som har ført til at den har fått status som statsreligion. Som norsk statsborger er du automatisk medlem av statskirka . Støtten til de ulike trossamfunn blir fordelt etter medlemstall. Ved ikke å meI de deg ut av statskirka , gir du den derfor din støtte. Med en sta tsreligion er det derfor ekstra viktig å ha et reflektert forhold til religiøse og etisk-moralske spørsmål. KONTRAST har derfor fått tak i Human Etisk Forbunds leder, Kari Vigeland, til å orientere om Humanetikk, med derpå følgende debatt. STED: Campus TID: Onsdag 30/10 kl. 19.30. Human Etisk Forbund vil dessuten ha en stand på skolen samme dag 30/10 kl. 15-16.30.

Styret v/Siri Bløtekjær

Post høstball scriptum Selv etter å ha studert (?) ved dette læ restedet i nærmere et halvt r åer, er det omtrent en fjerdedel av skolens elever som ikke vet hvilke kunstskatter som egentlig befinner seg innen husets fire vegger. Har vi en Munch hengende? En Picasso .. . eller kanskje en da Vinchi? Nei, nei , det er en ekte Per Fjeld!!!!!!!! «Per Fjeld???», vil nå mange si, «hvem eller hva er det?» Jo, kjære medstudent, det var en teatermaler som i sin tid, dvs. i I 963, påtok seg utsmykningen av Klubben . <damen , jeg har ikke sett noen såkalt «utsmykning», jeg! Eller er det de fancy stripene på veggen De mener???». N ei, kjæ re fø rstekullister og a ndre som ikke har få tt hvile øynene sine på dette prakteksemplar a v norsk malerkunst, kom i Klubben på fredag , og du vil få oppleve noe du ikke finner i .Louvre! Vi satser på litt nattmat, ettersom vi åpner dørene så sent som kl. 22. Dessuten kjører vi igang skolens årvisse Dartturnering kl. 23. Lørdag skal vi hjelpe de som ikke fikk svinge seg nok på høstballet, fordi de følte de ikke behersket de riktige trinnene! Klubbutvalget vil gjerne ta i et tak i så måte og arrangerer derfor intensivt lynkurs i de danser man måtte føle behov for å kunne. Og etter at danseinstruktøren har tuslet hjem, fortsetter vi med praktiseringen i Klubben . Ellers vil vi få minne dere på Studentnattkro om vel en uke, _der vi vil få besøk av Heavy Gentlemen, Blubberry Hellbellies (det skrives slik!), og Elisabeth Realfsen med band, Kryss av i almanakken.

Chieng-kai,sjakk, v/Gretchen.


IIØlBULLEIiI1

INFO ' SPORTLIGHT INFORMERER:

Bedriftspresentasjon PÅMELDING Vi minner om at påmelding til bedriftspresentasjon/intervju nå f~regår med egne påmeldingsslipper som legges i NU's grønne postkasse rett til venstre for bedriftsplakatene og IIKKEE i posthyllen eller noe annet sted - takk for hjelpen!! /

KARTOTEKKORT Det er fortsatt mange som kommer til intervju uten å ha fylt ut et kartotekkort hos oss, skjerp dere!!! Hva tror dere bedrif. ten tror om dere når andre igjen har et fint kort av seg selv? Ta med et sort/hvitt bilde og løp til oss, det vinner du på!!!

Hilsen NU

Aktuelle saker' fra FU Fagkritisk dag har ligget litt i dødvannet i det siste. FU ønsker å se nærmere på mulige revitaliseringstiltak for Fagkritisk dag. Interesserte bes ta kontakt med FU v/ Liv-Wigdis eller Ann-Kristin. FU prøver å kartlegge hvilke utvelgelsesregler som gjelder ved valgfagseskursjoner, for å oppnå ensartede og rettferdige regler. Så et rykende ferskt tips: NU/FU arrangerer Særområdeforum mandag 28. oktober.. Et «must» for alle som begynner på 2. avd. etter jul, og relevant planleggingsinfo for de som begynner til høsten. Mer info andre steder i avisen .

FU/Hans-Kristian

Gje;;nd; bedriftsleder:

ROLF sKÅR

Tirsdag 29. og onsdag 30. oktober går nevnte arrangement av stabelen (or 5. gang. Gjestende Bedriftsleder er et samarbeidsprosjekt mellom NU og Høyblokken v/rektor. Tanken er å knytte NHH og næringslivet nærmere sammen og å skape en dialog mellom våre fagmiljø og deres behov for f.eks. forskning, utredning etc. . Denne gangen har vi invitert Rolf Skår, adm. dir. i Norsk Data. Som ~et fra~går av programmet under, vil han få kontakt både med fagmilJøene l Høyblokken og studentmiljøene representert ved Hatlebergliv og NHHS.

F redag de n Il . oktober arra ngerte O-gruppen skolemesterskap i orientering. Været viste seg ikke fra sin beste side. Det blåste sterk storm, men det lot ikke til å påvirke humøret og motivasjonen til deltakerne, Foruten en herre og dameklasse ble det også kjørt en turistklasse. Vi tar med resultatene til de beste løperne fra hver klasse: Herreklassen ble vunnet av Stein Søbstad på 45.19, etterfulgt av Erik Rosen på 51.05, mens i dameklassen trakk Mathilden Christensen det lengste strået. I turistklassen var det også hard kamp om de frem ste plassene hvor H.O. Grov og A. Wangen besatte henholdsvis første og andreplassen . Vi mangler fremdeles resultater fra kamper i trimserien for gutter. Vær vennlig og benytt postkassen som er plassert utenfor kantinen. Ellers kan det nevnes at fotballcupen er startet og at det vil grunnet overveldende oppslutning også bli arrangert en jentecup. Følg med på oppslagstavlen.

8 7 5 3 2 2

2. divisjon PSV Hed Opp Il for hard . Nordbom FL

4 4 4 4 4

12- 2 17- 6 10- 89-17 1-16

8 6 A 2 O

3. divisjon Bambinos Tim Corner Arne Møre 2 Krampe

3 4 2 3 2

31- 4 13- 3 2-13 3-18 1-12

6 6 l l O

Sportlight v/Lasse

Aldri har vi vært nærmere jul enn vi er nå. l år, da . Altså. Og hva så? Jo. Det er enda kortere tid til valg i NHHS. Nye krefter skal slippe til. Nye tillitsrepresentanter skal velges, og ikke så rent få, Semesteret vår 86 byr på et vell av utfordringer for deg , Kunne du tenke deg å gjøre en innsats i Fagutvalget? I Næringslivsutva lget? K anskje Klubb- og Kult urutvalget?

Stafettkveld

Concentus

Stafettkomiteen

Ikke helt en julefortelling

UKEN er stor, for stor vlI noen mene, Det er ikke alltid like lett å få folk til å stille til valg i NHHS i et UKE semester. Dette har vi tatt konsekvensen av, ved å vedta å ikke øke antallet fukensjonærer fra 1984 nivå. Som den kjære leser sikkert allerede vet, så fikk vi for mange søkere ved siste rekrutteringsrunde . Det var i alt over 300 nye søkere. Snakk om interesse!! Dette er en ny situasjon for UKEN . Ved de tidligere UKENE på NHH har det vært mulig å få seg UKEjobb selv etter jul. Den tid er over, og vi har nå den samme situasjon som UKA i trondheim opplever hver gang, nemlig en kamp om å få være med. Om dette er ønskelig eller ikke, finnes det delte meninger om. Den diskusjonen skal jeg ikke ta her.

Som den observante leser har lagt merke til, så har UKEN knyttet til seg en hovedsponsor. .Arbeidet med å skaffe en til er godt i gang, og vi får krysse fingrene for at det skal gå i orden. Sponse markedet er knallhardt og det er ingen enkel sak å få knytte'til seg en hovedsponsor. Litt spesiell er nok situasjonen nå for tiden, da Administrasjonen er ute i markedet for å skaffe midler til NHH ifm. jubileet neste år. Årsaken til at vi jobber så hardt for å få en sponsor til, er som du vet, ønsket om ikke å belaste sponsemarkedet som andre underutvalg jobber i.

UKEfesten , Jeg vi(benytte anledningen til å minne ·o m UKEfesten den 1, november. Dette budskapet er spesielt rettet til alle de nye studentene. UKEfesten er høstens begivenhet, et inferno i grønt.

UKErommet et sted å være Ta turen innom UKErommet når det måtte passe. Vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å innånde litt av UKEkulturen, stemningen som svirrer i lokalet. UKEslutt er en glimrende anledning til å droppe innom. Vi vil prøve å stille opp med rimelig mat og drikke, noe for enhver smak.

Det er alltid folk på kontoret hver dag fra 0800-1200, samt at det alltid er folk der om kveldene.

Eller Hytteutvalget? Styret? Eller vil du prøve deg i Bulle? Valget går av stabelen om tre uker. Tenk gjennom hva som kunne passe for deg. Få med deg kjente, eller ukjente. Norges Handelshøyskoles Studentforening trenger deg, du trenger Norges Handelshøyskoles Studentforening.

inviterer til kurs i teknisk aksjeanalyse. Vi har vært så heldige å få tak i vedkommende som skal stå for opplæring av DNC-fondsavdelingen. Her lærer du. mer enn point & figure. Vanlig pris for et slikt kurs ligger flere hundre prosent over vår kursavgift. Gjør som: Ellefsen, Bryn'estad, Bugge & Co. - for charts. Påmeldingsliste finner du ved kantinen NHH. Vennlig hilsen Harald Moræus Hanssen form. Stud.lnvest

Hei alle sammen! Etter en hektisk periode for UKEN's vedkommende er det nå på tide å informere litt i vår kjære skoleavis,

Kontortider

Kryss av i almanakken, dette blir GØY! Stafettkveld, tirsdag 29. oktober kl. 19.30 i Campus. Oddvar Nilsen , trener for Terje Totland og andre landslags deltagere i høyde, kommer og vil snakke litt orri trim og trening, og hvordan vi skal komme i form til å slå BI i stafetten -86! Alle som har lyst å ta revansj på BI bør komme. Kve ldens høydepæunkt: Det blir vist VIDEO fni fjorårets stafett, så kom a lle som vil ha med seg de spennende duellen&: som utspant seg over fjellet: action 3 dager til endes!!! Følg med, det kommer oppslag! HUSK : Skriv dere på underskriftslistene som henger utenfor kantinen , over hvilken rankingløype vi skal ha. Bli med på trening ONSDAG kl. 19.00 og FREDAG kl. 14.30. . Hva er finere enn en rolig joggetur i Fjellveien en nydelig høstdag med utsikt over Ber: gen by? Jeg bare spør!!!

STUD.INVEST

UKENEWS UKEN 86

UKEN og økonomi

Tabeller pr. 18.10.85 1. divisjon HKTC 5 JO- 3 Møre 4 13- 3 Bilaget 5 9 -12 No. 14 3-12 5 2- 6 Beinkroken 5 1- 7 Ballbreakers 4

Rol~ Skår vil dessuten ~olde to forelesninger, hvorav en blir åpen for alle mteresserte. Den fmner sted onsadg 30110 kl. 14.45 i M6. Tema: «Internasjonal markedsføring, den vanskeligste delen i oppbyggingen av Norsk Data», Alle interesserte er hjertelig velkommne.

NU-hilsen Dag Stenfeldt-Foss og Lisbeth Lindberg

mm

UKEN er for deg UKEN er for meg, hei hei .. ,

Med UKEhilsen Even

TEKST-STAFETT Revyseksjonen har gleden av å smelle av startskuddet fortekststafetten hvor de enkelte underutvalglinteressegrupper blir ut_O fordret til å levere tekstforslag til revyen . Fristen for levering er en uke fra utfordringen er publisert i hvert Bulle utover. Førstemann ut blir STYRET Dere har som sagt en uke på dere, og vil .så få gledene av å utfordre neste bidragsyter.

Hilsen Thomas/ Tekst & melodi

2 hybler på Hatleberg framleies for tidsrommet 15112-85 til 1/4-86. Kontakt Ole Chr. Frøseth A 416 eller Petter Skarheim A 507 på Hat1eberg tlf, 25 60 10 eller legg en lapp i posthylla.

Jeg blir så glad hvis noen skriver til meg!!!! Ida Berg 5944 Naples Plaza Apt 4 Long Beach CA 90803 USA


112

IIlBIJIJ .Eli

Jobb i utlandet! De færreste på denne skolen har vel unngått å høre hva AIESEC er og hva de driver med. Jeg kan bare nevne at inneværende AIESEC - år har vi tilbudt Stud. NHH nærmere 80 jobber av kortere eller lengre varighet fordelt over hele verden. Man skallete lenge etter en Høyskole eller et U9iversitet som gir sine studenter et så godt tilbud, og det jobbes nå intenst i vår lokalkomite for at vi også neste år skal kunne tilby et tilsvarende antall jobber fra våren ' og utover. Men hva slags jobber er det egentlig snakk om, og hvor finner man disse? Jeg skal i noen uker framover presentere de forskjellige medlemslandene som tilbyr praktikimtplasser, og videre blir det holdt informasjonsmøte i november med nærmere presentasjon av jobbmulighetene. Deutschland Tyskland og resten av det tysktalende Europa har alltid vært populært blandt NHH-studentene, og ~pe­ sielt blandt de med tysk valgfag. Fle-

re ting taler for et opphold i disse landene: - landene er plassert nærmere vårt eget, og reiseutgiftene blir derfor forholdsvis små. - Det tyske Europa har en særegen kultur, og et viktig språk. - Det er lett å få jobb der. - Landene er betydningsfulle for vår handel. Vest-Tyskland er kjempen innenfor AIESEC. Hvert år tilbys godt over 700 jobber, og representerer derfor alle typer arbeidsoppgaver. De fleste j@bbene er korte og ~kle , og god tysk kreves. Østerrike hadde 108 arbeidsplasser å tilby sist år. De aller fleste var sommerjobber og forholdsvis enkle. Alle typer arbeidsoppgaver er representert. Sveits tilbyr nærmere 200 jobber årlig, hvorav en femtedel er forbeholdt fransktalende . Gjennomsriittsjobber er avkort varighet og middels ansvarsgrad, men jobber over lengre tidsrom finnes også. Å være ferdig med l . avd . er en fordel men ikke nødvendig. Det kreves god tysk fransk eller engelskk unnskap. Frankrike. Her tilb ys ca. 300 jobber hvert år. Samtlige krever gode franskkunnskaper. De aller fleste jobber er representert. For å søke er det

Vi minner om at -

på høyden

. -

HV A SKJER PÅ HØYDEN? Torsd. 24. okt.: Salhusvinskvetten - gøy fra begynnelse til slutt.

-

NHH-r'ingen er til salgs hos Randi det samme er NHH-slipset og NHH-kruset parkering er kun tillagg på de oppmerkede områder en plass i Kantineutvalget gir deg mulighet til å gjøre noe som merkes I det er 61 dager igjen til jul valget i NHHS er 15 . novem- , I ber

Fred. 25. okt.: Pison Girls - anarkofeministisk rockeband med den 50-år gamle vokalist, Vi Subersa!! Bandet har 6 lp'er på samvittigheten.

CONCENTUS - service management -

Lørd. 26. okt.: Kick - med mu sike re kjen t fra Son Mu , BBB, N ø kken Bo lingo m.m.

søkes. 56 kr. pr. time. Henv . Styrerommet

REVISOR NHHS

en fordel å være ferdig med l . avd. Det er mest kortidsjobber om sommeren med middels ansvarsgrad. Belgia her tilbys ca. 100 jobber. En tredjedel av disse krever gode franskkunnskaper. Regnskap, finans, ' management og markedsføring er mest vanlig. Mye enkle jobber, selv om 2/3 krever ferdig l . avd. Også her er mest korttidsjobber. Tunis Her var det 83 jobber i 1985, hvorav 2/3 krevde meget gode franskkunnskaper. Arbeid innen finansiering, markedsføring, regnskap og administrasjon. Alle jobber er av kort varighet og med middels ansvarsgrad. Ferdig l . avd. er nødvendig.

Mot øst I vest ligger det Europa vi kjenner, det frie markedssystems høyborg med frie valg, organisasjonsfrihet og muligheter for å reise fritt. 'En glemmer gjerne at det også finnes et an. net Europa ... . De øst-europeiske landene utgjør en viktig blokk innen vår handelsverden . Samtidig gjør de politiske og økonomiske 'ulikheter det viktig for oss å studere dette systemet, sette oss inn i og forstå deres måte å handle på. En jobb i Øst-Europa byr på disse mulighetene, og AIESEC kan skaffe deg en slik jobb. Tsjekkoslovakia hadde i fjor 75 jobber, alle med middels ansvarsgrad. Mange av dem er innenfor EDB, ellers økonomisk og noen med markedsføring og mangement. Tysk eller engelsk kreves, og det er en fordel å være ferdig med l . avd. Alle er korttidsopphold . Ungarn ca. 120 jobber, hvorav 80% ligger i Budapest. Det er hovedsaklig korttidsjobber innenfor markedsføring og EDB. Gode engelsk- eller tyskkunnskaper kreves. Middels ansvarsgrad. Polen har rundt 350 jobber og så godt som alle er av kort varighet i tidsrommet juli-september. Management, markedsføring og EDB er vanlige arbeidsfelt, og vanlige kraver tysk og engelsk. Ferdig 1. avd. er en fordel. Middels ansvarsgrad. Mer Info i kommende Bulle og på Info-møte i november. Roger utv. leder.

-

Har vi snakket om det før? Ja , så må jeg si noen kritiske ord igjen . Mye _ka n tyde på at det fortsatt er noen misforståelser i fo rbi ndelse med utkommanderingsordningen . l.h .t. utkommanderingsinstruksen vedtatt av oss selv , er vi pliktige til å møte opp ved en utkommandering, jfr. instruks. Det er ikke opp til hver enkelt å vurdere om en som «ikkebruken> (enkelte kaller seg fo r det) av K lubben , har anledning til å droppe ens u tkommandering. NHHS og spesielt vi i KK U er a vhengige av å kunne utkommandere førstekullistene. O m en ikke bruker K lubben så flit tig så n yter vi alle godt a v de tilbud studen tforeningen gir, selv o m noen første kulister er blitt dette bevisst. Disse få må meget vel komme i min ko ntortid til u tdy ping av dette tema. Det e r i alle fa ll dårlig gjort å påføre ens medstudenter slike merbelastninger som det ble for de som måtte jobbe ekstra på Høstballet som følge av at mange ikke gadd å møte opp. Hvis dere har noe å innvende mot utkommanderingssystemet , så ta det opp på foreningsrnøtet, det er der eventuelle forandringer må finne sted. De kommer ikke som følge av ikke å amøte opp. Jeg minner om at ved å unnlate å møte opp pådrar man seg automatisk en ekstra utkommandering. Det er viktig å påpeke at de aller fleste møter opp, det er bare det at de som ikke gjør det, påfører andre og oss i KKU store ubehageligheter . La meg få berømme dere som kommer for prisverdig innsats, godt hu- . mør, og evne til il ta ting på sparket. Hjertelig takk for det! Så folkens , la oss trekke lasset sammen, da blir det en meget overkommelig arbeidsbelastning! Skal hilse fra Tellef! KKU Iv Jørgen

MENY Torsdag 24.10. Winetter m/gr.bl. ... 26,50 Saltet torsk . .... . .. 27 ,Blåbærsuppe .. ...... 6,50 Dessert .. . .. . . . ... . 5,50 Fredag 25.10 Biff mil øk - . .. .... . . 33, Biff mIløk , min. vann 36,. Biff mIløk, pils .... . 40,Mandag 28.10 Tomatsuppe ~ ..... .. 6,50 Benløse fugler : .. .. . 27 ,Innbakt torsk . .. . .. 28 ,Riskrem : ... . . .. . : .. 6,50 Tirsdag 29.10 Fiskesuppe .. . . ... .. 6,50 Lammesteik m/gr. ... 31,50 Seibiff m/løk ... .... 25 ,50 Gele m/vaniljesaus . .. 6 ,50 Onsdag 30.10 Grønsaksuppe .. . .. . . 6,50 Hakkebiff m/risbl. . . 28,50 Fiskekaker m/råkost .' 24,50 Dessert . . ... . . .. . .. 5,50

LARS RØNNING Etter servitørjobb, ball og frokost på Hotell Norge tok den godeste Lars ' 9-bussen hjem mot Landås. Vel hjemme bestyrtet han seg stort da han kom til å

tenke på at hybelnøkkelen befant seg i bilen som sto på skolen. Resolutt rullet han ned til busstoppet, for å oppdage at neste buss først kom om 30 minutter. I full ballmundur la han seg ned på benken i et par minutter. 35 minutter etter våknet han ... Rask og uthvilt begynte han å gå mot byen. Etter 10 minutter savnet han imidlertid nøkkelen til bilen hvor hybelnøkkelen lå. Lars returnerte så hastig til busskuret, og til alt hell fant han nøkkelen. Kort tid etter kom bussen og Lars var IGJEN på god vei til skolen. Han sovnet imidlertid på bussen igjen og våknet først ute på Eidsvågneset. Det ble en lang dag for ukens utkommanderte .~ ..

Internasjonaliseringsgruppen & Stud. Invest inviterer til foredragsaften med tema

. «Børsnotering i utlandet som ledd i en internasjonaliseringsstrategi» Mandag 4111 kl. 1715 i AUD. A vil Info.dir. Paul Falck og Finans· dir. Tom Knoff, begge fra E lkem , belyse ovennevnte tema. De vil med utgangspunkt i Elkems børsnoteringer i London og Frankfurt ta for seg -

I

bakgrunn og vurderinger som lå til grun n for notering krav og forutsetninger som må innfris fremgangsmåte forskjellen mellom London og Frankfurt i noteringsøyerned oppfølging av børsnoteringene oppsummering av erfaringer og inntrykk

. Etter dette håperItror vi at tilhørerne vil kunne delta i en aktiv meningsutveksling rundt ovennevnte emneom råde. Vennlig hilsen

Harald Moræus Hansen Internasjonaliseringsgruppen og Stud. In vest NHHS

Program for gjestende bedriftsleder 29. og 30. oktober 1985 Gjest: ROLF SKAR, adm. direktør i NORSK DA TA Tirsdag 29. oktober: _ kl. 14.30 Avgang Fornebu kl. 15 .20 Ankomst Flesland, møtes av studentrepresentanter. Innkvartering på hybelen på Hatleberg kl. 1630 Middag med «medstudentene» på gangen kl. 1815-1900 Rolf Skår (gjest i FF3 , Merino 6) «Kapitalmarkedene i Norge, England, USA og VestTyskland - våre erfaringer.» kl. 1930 Ost og vin med inviterte represe ntanter fra stab og studen ter (STUPET) Onsdasg 30. oktober kl. 0815- 1000 Frokostmøte med representanter for ulike fagmiljøer på NHH (9. etasje) kl. 1030 Omvisning på NHH kl. 1100-1200 Lunsj på Kollegierommet med Datastrategiutva lget kl. 1215-1400 Forelesning i HAS-kurset AF05 : «I .edelsesillformasjonssystemer» ved prof. Leif B. Methl ie kl. 141 5-1500 Rolf Skår: Internasjona l markedsføring - den van skeligste delen av Norsk Data». Forelesningen holdes i Merino 6. kl. 15 15-1645 Presentasjon av Norges Handelshøyskoles Studentfo rening - NHHS. kl. '1700 Avreise kl. 1820 A vgang fra Flesland kl. 1900 Ankomst Fornebu.

Dag Steen/eldt-Foss Stud. NHH

Lisbeth Lindberg Stud. NHH

Arne Kinserdal Rektor

Yiiiippppiiiieee! Vi klarte det ... . Neste uke håper vi å være på . gata igjen, as always. Dødslinja: Mandag kl. 12.00 for faste og Info Tirsdag ki. 12.00 for andre

K7 Bulletin nr 08 - høsten 1985  
K7 Bulletin nr 08 - høsten 1985  

Knut U. Kloster jr. Sjur Svaboe Trygve Hegnar BULLE har Her fikk vi snakIæ lederne i norsk næringsliv. jubikumsseminor Mao og kulturrevolusj...