Page 1


REDAKSJONELT

• • • • •

B U LLE

Espen Marcussen

Berckkullist. Han alT freelancer for RuUe

L E D E R=

'Våren 1 990 og caTen

av mange redaktører høsten 1991.

• • •

Ballet

eT

: De aVgjørende 90- åren e

Pigjen duketfor høstball i KKU's regi, m ed alle deforventnin- • gene dette innebærer. Noen kommer av tradisjon og gammel : vane,jordi de ganske enkelt har vært der de siste trefire årene, •

andrefor å ise segfrem i sine lånte ballkjoler som mamma har •

UHer pleide det cl være liv, mor W (1996)

strøket. Det eret tradisjonsrikt høstball. Guttene ~rå sjekke • opp de uvitende, uskyldigeførstekullspikene, som tror det er slik •

det skal være. Bulle oppfordrer alle til å lese de '"skikk og bruk"- •

reglene som gjengis i dette nummeret, slik at dere 'Vet h'VOrdan •

dere ska! oppføre dere på høstballet. Forøvrig ønsker vi dere alle • 1)AAe til med bordkavaleren deres. Gutter. husk stolen og skålen. ..

Lesesalen

• •• ••

Lesesalskulturerdetfå som 'Vet noe om. Egentlig erdet ikke lov •

å reservere plasser, men dette erdetWstfå som 'Vet. Bulle håper • at alle har betalt lesesalsplass-a'Vgiften tillesesalsinspektøren, • •

for det hender at han kommer og sjekker at du har betalt for • plassen din. Kvitteringenfår du hos Bulles stedlige represen- • • • • • • •

tant på '"Streberen ".

Fremmedhat

Rasisme er et stadig tilbakevendende tema. Det blir lett o'Ver- • sett her på berget. Vi er så trygge, ingen vil 'Vel oss noe 'VOndt... P • •

Men i hele Europa sprer ytterliggående grupper seg. De kaster • stener og brannbomber på innvandrerboliger og lager mye •

bråk. Selv ikke her i "lille Norge" er viforskånetfra nazisme og • andre "brune" grupperinger. Det er 'Viktig å være på vakt • overfor mennesker som prø'Ver å hjernevaske oss slik Hitler gjorde med den tyske befolkningen på 1930 _og 40 -tallet. For •

• •

stud.NHH er 'Vel ikke UlfTjåland den personen man villeforbin- • de med anti-rasistisk arbeid, men kanskje er viforutintatte i • •

endelfordommer og meninger... pp

Scenen er nok en gang Klubben. Stedet der unge menn blir gamle og eldre menn forynges. Stedet der alle kvinner er evig· unge. Stedet som enkelte vil hevde ikke lenger er hva det var. UKEN 96 har sA langt vært en suk· sess. Alle de besøkende er imponert over hva studentene har klart å få til: På den roterende revy·scenen har publikum fått se topp skuespillerprestasjoner, og det skulle vel bare mangle siden flere av skuespillerne kommer fra Den Nationale Scene. Musikken var glimrende, helproff faktisk, og alt det tekniske hadde dyktige konsulenter tatt seg av. Revytekstene var av noe mere varierende kvalitet, men enkelte av dem var visst skrevet av studenter ved skolen. En revisor har vendt tilbake. Til den høyskolen han ble uteksaminert fra høsten 1992. UKEN arrangerer siv.øk-helg, og revisoren tok, forførste gang i sitt yrkesaktive liv, en impulsavgjørelse. Han meldte seg på Da han siden satte seg ned for å analysere beslutningen, fant han ingen andre kriterier enn helt vanlig lengsel til det gamle miljøet. Revisorens mor bor i Bergen. Han inviterte henne med på revy og etterarrangement: Klassisk konsert i Aulaen med Bergen Symfoniorkester. Etter revyen gikk mor og sØnn ned i Klubben for å nyte en forfriskning før konserten. Bak den skinnen-

r ed ak sionen : Geir H. Aase, ansv. red. Thomas G. Kramer JohnG. Moe StigTenold HegeWullum Pernille Steen Oskar Bakkevigjr.

Svein Høgset, Øko Torhild Dahl Live Kaldestad Geir Vinslid Arent Kragh Foto-Stig

K7-

Bull e tin

Dette er e1J spolte til glede/or "ye og gomle usere. I de""e serie1J vil vi gi ordet til OfJSotte og slude"ter ved sko"" som/lur behovet/ or dbelyse e1J sak. Hor du "oe pd hjerlel. sd lo kontakt med redaksjo"e".

"Jeglloroppkrxl de!Jr-ane 50dra, de glade 60-l1ro, de bortlos/a 7O-dro, de ga"gteroide 80-dro og "d er vi Io",md /il de avgi~rmde 90-dro. "

Ja" Eril VoM

demessingbaren traffdeen tmgslektning som gikk på første kull. Hun var en av 850 som begynte på siviløkonomstudiet den høsten. - Det er fantastisk hva dere får til, sa revisorens mor. -Ja, vierkjempeimponert,sarevisoren. - Men jeg skal si studentene har utviklet seg. En klassisk konsert er ikke akkurat det som trakk mest studenter en lørdagskveld i min tid - Det gjør det ikke nå heller. Men studenter er ikke målgruppen vår. Vi har et program som appellerer til den eldre og betalingssterke del av Bergens befolkning. -Så UKEN tjener mere penger enn noen gang nå da? Revisoren så ivrig ut -Nei, jeg tror ikke UKEN tjener så mye.Vi får lite informasjon fralede1sen, men så vidtjeevet &irdet meste av pen~ene til timebetaling for de studentene som jobber med UKEN. -Får dere betalt? - Å, ja. Vi som gjør en innsats for UKEN betaler jo for det med mindre tid til lesing og da blir det dArligere karakterer. Det er klart vi skal ha økonomisk kompensasjon fordet. Fra b.s ti IwlbdlC:tI (1992) Wall Streetbegynnerved elva East River og ender i en liten katedral på Broadway. For ti år siden befant majoriteten av studentene seg helt i utkanten av studentmiljøets Wall Street, i området nede ved elva Karakterer betydde ikke allverden, og de fleste hadde et avslappet forhold

til arbeidsmarkedet Noen år deretter beveget de fleste see oppover gaten - mot børsen. Vi vet alle hvordan jappetida skal ha vært, blant annet uten karakterer på 2. avdeling. De siste årene har flertallet beveget seg enda lenger oppover Wall Street. Bort fra børsen og mot katedralen. På mange måter er nok det et sunnhetstegn. Men hvis vi som studentmasse ikke passer oss havner vi snart i katedralen alle sammen. O~ det er ingen vanlig kirke: Presten er professor i økonomi og menigheten tror på profittmaksimerin~ som mål og markedskrefter som middel. Liturgien er preget av utsatt skatt, internrenter og marke<lsimperfeksjoner. Det utenomfaglige miljøet er etter min mening det ene av Norges Handelshøyskoles to fortrinn. Signalene som kan tyde på at studentaktiviteten er i ferd med å kveles lan~somt av jobb-tørke og karakterpress bør derfor tas alvorlig. Foråskrivedette bør man vel være en student som bruker aU sin tid til fordel for andre studenter. Vel.... Vi som betynte pi skolen da det fortsatt var noen mAneder Igjen av 80årene, fikk med oss siste rest aven ubevisst og avslappet tid rent faglig. Overgangen til den nye mentaliteten var vanskelig, og enkelte av oss sliter fortsatt med ettervirkningene av overgangsalderen. Faktisk i den grad at en uforholdsmeSSig stor del av fagene på 1. avdeling må tas på et semester. Oppslutningen rundt høstens valg i studentforeningen vil vise om det er nødvendig med store ord og kraftige varsku-rop. 90-årene blir avgjørende, men vi tar avgjørelsene selv.

Lay · out og s a ts:

Annonseprise r

Dead l ine

Grafisk Senter NHHS: ErikLoy Sten Kristian Finckenhagen

1/1 side 1/2 side 1/4 side

Stoff må leveres på mruxliskett WP 1.0.2 (McKinnon unntatt) til redaksjonen innen mandag kl 12 før utgivelse. Unntak er stoff til infosiden som må leveres før tirsdag kl 10.

6000,3200,1700,'

17.09.1992


SYNSPUNKT

Mening E

tter tre år på dette stedet er det noen tingsomjeg mener kunne gjtres bedre og/eller annerledes. Dette er ikke ment som en kritikk, men mer som forslag som kan· skje kunne ftlges opp av tillitsvalgte hvis dette er noe flere er enig med meg om. For detftrste btr det gjtres noe med lese· salen nede på Merino. Det blir sikkert bedre med de nye veggene rundt heisen, men det er ikke nok. Salen burde deles opp i mindre avdelinger slik at stty ikke bærer så godt i hele lokalet og slik at det blir litt varmere. Luften er ikke god og friskluftsanlegget htrer hjemme på museum. I tillegg bør de eksiste· rende åpningstidene på lesesalen endres. Hvorfor har ikke vi det samme systemet som NTH og BI har med ntkkeVntkkelkort slik at folk kan komme og gå som de selv tnsker? Hvis datarommene er problemet kan maskinene bare boltes fast til bordene. Dette vil også være med påålette presset på det eksisterende antall plasser ved at studentene selv kan velge sin arbeidstid. Det andre er et lite problem med selve ek&une~ennomftringen.Detburdevære

fast praksis at noen leser korrektur på oppgaven ftr trykking. Ved at en ved vedkom-

NHHS - 2001 en tom ody .... Dypt inspirert av den glimrende NOU 1988:21 ser vi oss nødt til å foreta en fremskrivning av studentforeningens ve og vel frem til år 2001, et såkalt fremtidsherbarium. Vi forutsetter i modellen at studentinntaket og feministandelen er konstant, noe som gjør modellen helt ubrukelig, men for· enkler regnestykket. Utviklingen blir som følger: '93: Etter et lan~t og hardt budsjettmøte bytterBig Business Band navn til UNI Storband Hovedinstrumenter vil bli kastanjetter og synthesizer, notene fås på diskett. Næringslivssymposiet samler en rekke kjente foredragsholdere, f.eks. Victor Norman, Tore Johnsen og Erik Kokk. Olav Gran Olsson

mende institutt også ser igjennom oppgaven, kunne vi fått et jevnere nivå på oppgavene. Jeg mener det spriker litt mye idag. Det tredje er selve utdanningen. Vi her i vest har alltid sett på oss selv som verdensmestre i tkonomi, BI har vi observert at eksisterer, mens SiB og Agder har vi glatt oversett. Jeg tror det er på tide med en drastisk revurdering av utdanningen. Det er nå fire institusjoner som gir den samme utdanningen. Greit nok atvi har kompetanse både her og der samt at "våre" forskere er best, men tittelen er den samme. Vi trenger noe som gj tr oss spesielle, t konomi på undergraduate-nivå er nå ikke så veldig forskjellig fra sted til sted. Debet er nå alltid nærmest vinduet samme hvor vi lærer det. Jeg mener vi kunne være tjent med å legge inn obligatoriske.praksisperioder i utdanningen. Legg heller om til fem år og tving alle igjennom et visst program å la visse skoler i Frankrike. I framtiden er det ikke nok at NU hjelper oss, vi trenger noe som tker vår kompetanse i forhold til de andre sivtk institusjonene. Ikke noe stygt om NU, degjtren meget godjobb. Men det er på tide at ledelsen på skolen gjtr noe. Hvis vi blir sittende på bjerget vårt og lukker tynene for omverdenen er det ikke lenge ftr vi er bakerst. BI er sultne, og sultne konkurrenter tenker kjapt.

Det ijerde er selve kursevalueringen. Den fungerer ikke særlig godt. Når vi fyller ut skjemaene etter endt undervisningsrekke blir det som regel kun svada Jeg tror heller ikke at foreleserne tar dette så htytidelig, makuleringsmaskinen jobber vel overtid etter at disse skjemaene er levert inn. Endel forelesere jeg har hatt har ikke engang levert ut slike skjemaer. Det er dermed på tide vi starter å sette krav til våre forelesere, og ikke bare gå gjennom Fagutvalget slik som idag. En ordning med kurs-og forelesningsevaluering i Bulle trorjeg kunne vært tingen. Med dette mener jeg en subjektiv evaluering av hele kurssekvensen, inkludert alle btker, forelesninger, foreleser og gruppeledere, å la en plateanmeldelse. La en person gjtre det for hvert kurs og gi karakter og en skriftlig evaluering. På denne måten kan alle få en liten innsikt i hvordan forelesningene er. En forleserpris kunne kanskje baseres på denne evalueringen med en avsteming alle deltar i. Dette kunne kanskje hjel pe til med å få bedre forelesninger. Jegtror også det kunne påvirke forelesere til å skjerpe seg litt hvis de tre ganger på rad har fått en dårlig evalue· ring offentliggjort i Bulle. Kanskje det kunne gå litt prestisje i det, slik at studenter kan få en bedre faglig gjennomgang.

opptrer på video fra Oslo, mens TV2 har direktesending fra alle foredrag. Høyblokken males ikke rosa. '96: Etter katastrofen i '94 avholdes Uken· 96 på Hellen Skole den 14. mars. Inntekten på kr. 57 stammer først og fremst fra Tombola. SBT får nye rekordinntekter og kjøper BI. DnB kjøper Uken foren slikk, og Ukepampene får jobb i et ikke navngitt konsern. '97: KKU arresteres i en Extaey-skandale som får Unge Høyre til å virke som den speidergruppen de er. Høyblokken (bygningen) går også med i dragsuget etter det som karakteriseres som "tiårets rave". Brannalarmen slo seg denne gangen ikke ut, men Rosenborg slår Moss 1-0 i en ijerdedivisjonskamp. '98: Uken-98 blir en kjempesuksess. Revyen spilles inn i Hollywood, utelukkende med profeSjonell hjelp, og har bare en film foran seg på seertoppen, nemlig "Batman vender atter en gang tilbake, nå uten en gummikledd kvinne, men med to dverger forkledd som jaktfalker, fire rødhårete sigøynere baken eampingvogn,Marilyn Monroe i et askebeger, James Dean i en støvsu· ger og Anne Enger Lahnstein i en birolle." NHH må sende hjem 1400 jugoslaviske ut· vekslingsstudenter. Nybygget fullføres i fe-

bruar, men utstyres ikke med mer enn en etasje, og blir derfor billigere enn ventet. Takhøyden blir 72 meter, og TG får ekstra bevillinger til lyd utstyr. '99: Børsgruppen selger sin aksjemajoritet i Philip Morris, og Navigatørene går på grunn i Breiviken. IU kjøper 121 nigerianere til åløpe BergensbaneløpetogNHH-Aidsamler inn penger til fallskjermer til Næringslivsutvalget. Fin logo. '00: Grafisk Senter kjøper en zyxkoordinator som skriver Bulle av seg selv. Bulleredaksjonen, som har sittet siden høsten '92, kjøpes av Time. 'Ol: Norge bestemmer seg for å vente med å bestemme seg for EF-medlemsskap, og går over til å bli planøkonomi. NHH sel· ges til Japan, som igjen eies av SBT. Da det ikke var noen formel i denne utgaven av PVC, har vi, til glede for nye lesere, lånt følgende formel fra Victor Normans nye bok:

1(7·

Bull.till

Bjtm Ivar Ulgenes, IV

[ Vqqq

dn.= vq

n

a + (a-l)' ~ dm. Vqqq

m

vq Thomas & Stig

• Corner eren finting å henvise til i fotnoter.

o

17.0'.19'2

lbrdu påjoæningsmØ!et på tirsthg.PHvoifwikke.P Jon Stang Volden. 1. kull Nei,jeg satt oggjorde data-oppgaven, . glemte det helt ... Su pert med innvilgningenavde30.000 kronene til NHHAid!

Jørund Alme, 3. kull Jeg var så trøtt etter en lang skoledag, hadde makro-forelesning til klokken 19.00. Det er jo forsåvidt interessant, men det står ikke på prioriterings-listen.

Christian ndemancl Johnsen, 4. kull Nei. Spilte tennis og var på møte for Skipsfa rts-konfe ransen, hadde vært der hvis jeg hadde hatt tid, men jeg hadde så mye å stå i med.

Cecilie RM1ning, l.kull Ja!! Det er viktig å engasjere seg i det som foregår i student-foreningen . Det angår oss alle! Ha,ha!! All right!

Ingun Stray Spetalen, 5. kull Nei, jeg gjorde lekser,sattpålesesalen hele kvelden. Det interesserer meg ikke lenger.


NHH 5 STYRE

L E DER Om å fingre imoIla Når man dri'Verforeningsarbeid setter man seg gjerne høye mål. Dette er i høyeste grad en realitet også i Norges Handelshøyskoles Studentforening. Og målene og fOT'Ventningene til seg sel'V bare øker for h<oert år. "Vi skal gjøre det større, proffere og bedre enn i fjor" - mentaliteten råder, og dette er en 'Viktig dri'Vkraft og inspirasjonskildefor mange a'V de som ofrer a'V sinfritidfor studentforeningen. Dette gjelder sel'Vfølgeligfor styret også. Vi jobber relati'Vt mye, og setter høye kra'V til oss sel'V - og andre. Mye a'V den akti'Viteten 'Vi ser i foreningen idag er et resultat a'V mange års eifaring og ut'Vikling. Deifor er aktiviteten relati'Vt profesjonell, og 'Vi forventer at det skal 'Være slik. Viforoenter atfolk skal jobbe mye, og 'VifoT'Venter også at det de gjør skal gi gode resultater. Det er dette siste jeg har lyst til å d'Vele litt 'Ved. I det siste har det 'Vært skre'Vet og sagt mye om h'Va som ikke fungerer i studentforeningen, og søkelyset har hatt negati'Vtjortegn. I første rekke er det organisasjonsstruktursaken som har 'Vært i fokus. Det er lett å bli engasjert i den konkrete saken man jobber med, og glemme det som skjer rundt en. Jegjølerimidlertid behO'V for å stille spørsmål om en setter nok pris på det frivillige arbeidet som blir gjort. Blir en så fanatisk oppslukt a'V sitt eget arbeid at man glemmer at mange jobber like mye? Bør en stoppe opp og sette fingeren i jorda litt oftere? Personligjikkjeg dårlig samvittighet da tanken slo meg. Det er nemlig mange somfortjener honnør for det de gjør. Men når en skal gi offentlig ros er en straks på tynn is. Noen 'ViljØle segforbigått når de ikke blirne'Vnt, og deifor skal jeg naturlig nok ikkeforsøke å lage noen uttømmende "ros-liste" 0'VeT ut'Valg, grupper og personer. Det rekkerfaktisk å ne'Vne noen a'V arrangementene i inne'Værende uke som er meldt inn til 'Vår aktivitetso'Versiktfor å gi et 'Visst bilde O'V h'Va som utrettes.

Rektorvalg Alle Høyskolerådsmedlemmer skal ha mottatt en rekommandert sending i posten med innkalling til valgmøte i auditorium A fredag 16.oktober klokken 1315. Det er møteplikt, og ekstremt viktig at de som ikke har anledning til å møte på grunn av korhelg eller andre ting melder forfall så snart som mulig. Forfall meldes på vedlagt skjema til adm.dir. Geir Kjell An· dersland Kontorlandskapet Vi har nå brukt en del penger i et forsøk på å gjøre kontorlandska· pet til et bedre sted å være. Skal fonnålet innfris krever det mer velvilje fra brukerne enn det som har vært vist til nå. Eksempelvis er det satt opp papirdunker med den hensikt at papir skal kastes ! dun· kene.

nødt til å skjerpe inn utlånet av nøkler fra styrerommet. Vi henvi· ser derfor til kontortiden mellom klokken 10 og 12 dersom det er helt nødvendig å låne nøkkel. Reversibelt fadderparty Vi minner kort alle 1.kullistene om "semesterprøven", som fadder· barna skal arrangere for sine fad· dere. Dette skjer 7.november, og bør nesten oppfattes som en "plikt". Internaften fredag I morgen er det internaften. Det·

Utlån av n.kler Vi har av flere årsaker sett oss

STYRET NHHS 1992 Vi tar med et av styrene fra nye· re tid denne gangen. Dette var sen· trale personer, og et par av navne· ne vil være kjent for de fleste. Det er verdt å merke seg at Kristin Cle· met at Jon Morten Melhus samti·

.'.

,

Næringsli'Vsut'Valget har i lengre tidforberedt seg til "Nordie Seminar" som arrangeres i slutten a'V denne uka. STO har skaffet et interessant knippe foredragsholdere til "Skipsfartskonferansen ", og Uken har gjort en u'VUrderlig e'Valuering a'V sin organisasjon som blir presentert påforeningsmøtet tirsdag. Siviløkonomforeningen a'Vholder sitt "Jobbsøker-seminar", KKU har to nye store arrangement til helga (Internaften og Høstball), SBT a'Vslutter sin salgs periode denne uka med gode resultater, og S'Væ'Verukoret arrangerer sin sed'Vanlige "S'Væ'Verist for en k'Veld " på torsdag. Samme dag kommer også (sel'Vf ølgelig...) et nytt n ummer a'V organet du sitter og leser akku rat nå, og fredag f år NHH-Aidkomiteen s'Var på om alt arbeidet har gitt resultater. I tillegg ha r jeg lyst til å trekke inn Næringsli'Vssymposiet. De har ikk e sitt arrangementfør i mars neste år, men har allerede 'Vært gjennom den 'Viktigste periodenfor å skaffeforedragsholdere. Ogjeg an tar at det ikke erutengrunn at Symposiekomiteengårrundt og smiler i gangene i disse dager..... Nå har jeg imidlertid ikke tid til å sitte med fingeren i jorda lenger. Men inntil neste gang skal dere alle 'Vite: Arbeidet blir lagt merke til, og det blir også satt pris på. ~ke til!

Per Eikrem, leder NHHS 1992

K7 ·

Bullet in

o

te er en kveld som kan minne om "U·fagsaften" under 1.kullsuken, men hvor de "kjedelige" eller in· fonnative innslagene ikke er med Med andre ord er det en lang revy· forestilling, med forberedte og min· dre forberedte innslag. Dovre an· befaler på det sterkeste dette ar· rangementet for de som ikke har vært på internaften før. Inngangs· pengene går uavkortet til NHH·Aid aksjonen. Femti kroner for en slik kveld er billig. Det svir ikke engang.......(Dessuten ryktes det at et av innslagene er et forsøk fra NHH·Aid komiteen på å dramati· sere "Spurv i tranedans")

1 7 . 0 9 . 199 2

dig var sentrale i prosessen med å

innføre Uken·tradisjonen ved NHH. Styret høsten 1980 bestod av f. v.:Per Sagbakken Jon Morten Melhus, Kristin Clemet, Bent Nord· 1>4&. Deres navn var "TennplUU".


SHIPPING

Skipsfartskonfe ransen - F å deltakere, men høy debattemperatur Skipsfartskonferansen ble i går avviklet under tittelen "Hvor seiler vi.p". Strategiutvikling i shipping og strengere kvalitetskrav var hovedemnenepå konferansen somsamletrundt 60 personerfra ledersjiktet innen norsk shipping. Professor og "Porter·guru" Torger Reve innledet konfe· ransen med teorier om strategiutvikling basert på det nor· ske maritime miljøs konkurransefortrinn. Ifølge Reve byg· get disse fortrinnene blant annet på dedikerte ledere, et åpent skipsindustrielt miljø, rask omstillingsevne og en global markedsforståelse innen norsk skipsfart. En tvilende sjel fra salen imøtegikk imidlertidig disse påstandene: ·Både japanerne og grekerne har de samme "konkurransefortrin· nene" som Norge. "Dette er som Il tro påjulenisjen" ...

Meningsløst Reve vekket ingen stor entusiasme for sine strategiske teorier om et emne (les:shipping) som han stadig påpekte at han egentlig ikke hadde greie på En analytiker på konferan· sen fortalte Bulle at han for eksempel "anså det som me· ningsløstådrivemed strategi i etråvarebasertmarked".· For ham ble Reves teorier luftige ord uten innhold. Skaper lag6nd Konsernsjef Ivar Løvald fra Uglandgruppen, hadde tro på bruken av strategiske modeller, problemet var ågjennomføre disse. Om man vil tjene mer ved å benytte seg av strate· giarbeid hadde han ikke funnet noe svar på, men man tvin· ges til å tenke langsiktig, man skaper lagånd og høyner kunnskaspnivået i bedriften. Men samtidig gjør shippings sykliske natur· de voldsomme positive og negative utslage·

K7-

ne i markedet· strategiarbeid problematisk innen shipping.

som en følge av de store tapene i shippingnæringen. Tor Wergeland, amanuensis ved NHH, kunne ellers "fortel· II La tt erlig av Victo r No r man" le", gjennom sine modeller, at skipsratene ikke vil stige før i Temperaturen og stemningen i salen tok seg betraktelig 1994 . . Det er lenge til rederiene vil få fast landjord under opp da konferansens annen del om sikkerhetskrav innen føttene. Noe som ikke var en nyhet, men kanskje en tanke· shipping ble debattert. Victor Normann åpnet "showet" vekker for mange etter at Trygve Nordby bragte spørsmålet på banen, er Veritas' dobbeltrolle. ·Veritas er finansiert av med et spark til den norske rederstand Han mente det var norsk rederinæring, samtidig er det Veritas' oppgave å k1as· havnestatene (f.eks USA) som burde fastsette sikkerhetssifisere de samme rederiers skip . på nøytralt grunnlag. kravene, da det er de som berøres av ulykker (eks Exxon Valdez) og det er de som beta ler for frakttjenestene. For Sannsynligvis er det ingen ulempe å få en litt "bedre" k1assi· fikasjon enn man kanskje fortjener? Her er nok enda et Norge som er en "flaggstat" (driver skipene), vil dette selv· sagt være svært uheldig, siden vi da må tilpasse oss som - eksempel på den omtalte "Gutteklubben Grei" innen norsk shippingmiljø, eller som Norman sier: "Bukken og havres· passive aktører. Dag Kavlie, direktør i NTNF, konstaterte ekken" ... rystet at "det er helt latterlig at en professor på NHH kan hevde noe slikt", uten at han begrunnet sine sterke aversjo· Årets konferanse ble avviklet uten synlige problemer ner mot professoren og et havnestatsregime. med 60 dyktige stud NHH som arrangører. 2(01)6

K rav m6 etterleves Normans påstander ble derimot raskt imøtegått da Ivar Manum fra Sjøfartsdirektoratet kom på banen. ·Norge bør bidra til at flaggstatene utarbeider og fastsetter sikkerhets· kravene på internasjonalt nivå, og kjempe mot at havnesta· tene vedtar nasjonale særkrav som selvsagt vil vanskeliggjø· re rederdrift.. Målet må være å ha et flaggstatsregime med havnestatskontroll. Det er kun de som har ansvaret for den daglige driften og vedlikeholdet av skipene, altså rederne, som kan påse at sikkerhetskravene oppfylles. Havnestatene bør begrense seg til å foreta stikkprøver. Guttekl ub b en Grei "Alle er så forbannet enige, samtidig går skipene ned og ned· og ingen har skylden" innledet Sjefredaktør i Dagens Næringsliv med, da deler av norsk shippings "gutteklubb" skulle diskutere om det finnes effektive løsninger på foru· rensing og andre ulykker. og stort sett var de enige; den menneskelige faktor er avgjørende når man skal drive sik· kerhetsarbeid Nesten 80% av alle ulykker skyldes mennes· kelig svikt. Maritim rasisme En engasjert direktør i auditoriet tok opp denne hansken: "Det er den menneskelig faktor som er viktig for sikkerhe· ten. og hva gjør vi? Jo, vi henter kapteiner som er ristet ned fra et tre på andre siden av jordkloden. Og alt han han kan si er "Yes, sir"". Bjørn Wilhelmsen fra Intertanko mente dette var et stygt utslag av nasjonal arroganse. Intelligens og moral har ingen naturgitt overrepresentasjon hos oss nordboere.

200% Av "nyheter" på konferansen, kunne Hans Anonsen fra forsikringsbransjen fortelle at premiene vil bli hevet med

lulletin

o

Oskar Bakkevig

UBreak-even" Årets skipsfartskonferanse bar preg av de tøffe tide· ne i næringslivet. Kun ~n megler fant veien til årets konferanse som samlet omlag 60 deltakere fra ship· pingmiljøet mot nærmere 180 deltakere på de tidlige· re konferansene. Leder i STG, Arild Valland, forklarer den sterke nedgangen med krisetidene innen norsk shipping, "meglerne har rett og slett ikke tid til å kom· me . all tid går med til jobbing". Valland regner med konferansen vil gå i "break·even" i år, mens man tidli· gere inkasserte store overskudd Han sier likevel han er fornøyd med innholdet i årets konferanse, selv om noe av stoffet som presenteres kan være vanskelig å forstå for studenter uten forkunnskaper.

17.09.1992


FEST

&

SANN ~ .

Skikk & bruk Lørdag er ~et duketfor årets høstball og Bulle r;:~ 'I. ;~

A"~

vilhergi noen rådforhvordan du børoppføre

~

.

degfor å unngå å bli kveldens midtpunkt i det du heller suppe i din borddames fang. Forrige gang høstballet ble avviklet på skolen (og ikke på et utested) er det store muligheter for at borddamen rett og slett ikke merketsuppen, idet hun var for full. Spørsmålet er; blir det slik i år også? Eller klarer vi å ta til oss noen enkle råd for hvordan te seg i selskap der det serveres alkohol? De vi ønsker å trekke frem er hentet fra Cappelens "Skikk og Bruk" anno 1960.

de befinne seg noe her fra før, kan du like gjerne stappe den inn i øret på den du sitter ved siden av. Helt sikre er likevel følgende: "Ingen må drikke (og derfor heller ikke skåle med noen) før verten har ønsket velkommen til bords. En mann må ikke skåle med andre før han har skålt med den damen han har til bords - og helst også med den damen som sitter ved hans venstre side." Dette kan naturligvis bli litt pinlig der· som noen innbyr deg til en skål og du ennå ikke har drukket med dine borddamer, men dette overlater vi til høstballisten selv å finne ut av. (Implisitt skjønner vi ~å at kvinner ikke skal ta initiativet til en skål, kvinner nyter nemlig ikke alkohol, men ser det som en plikt).

Kunsten Antrekk På innbydelsen (i vegg· form) er det angitt Galla som indi· kasjon på hva du bør dra ut av det rotete kleskapet ditt. I Cappelens universaloppslagsverk for sed og sømme finner vi denne forklaringen på galla: "Galla betyr snippkjole med dekorasjoner. Istedenfor ordet galla brukes ohe det franske uttrykket cra~te blanche eller det engelske white tie." Cappelen vet videre å fortelle at dersom man ikke skal iføre seg dekorasjoner, kan man føye til "sans d~corations" hvilket betyr uten dekorasjoner. Så vidt vi har observert er disse to ordene ikke å finne på KKUs plakat. Og derfor bør vi forvente å se mange studenter· gallaer i aulaen på lørdag. For kvinnene betyr dette ballkjole, hvilket betyr at man ikke skal prøve å gjøre seg bedre enn det man virkelig er. Skjønt litt bedre bør man kanskje prøve å gjøre seg, dersom man skal dømme ut i fra kullbildene. For mennene vil vi bare nok en gang oppfordre til ikke å falle for fristelsen til å ta på seg sitt nyanskaffede silkeslips. På lørdag er det sløyfe, og la oss få slippe å se så mange ferdigknyttede i år. Selvbinder ertingen, det benekter ingen (ordspill).

"Bube o~ bytJteholder er ilclre Iwmplett Iro«yme. A opptre i undertøy virlrer derfor u.ømmeli.g. " ("8Icilclc og BruIc", Cappelen 1960)

K7-

Bor d ski k k I Cappelens eminente bok finner vi følgende høflighetsre· gel: "Man har simpelthen ikke lov til å ta seg selv helt alvorlig 24 timer i døgnet". Likevel bør en kanskje legge tyggisen hjemme, og dersom man kommer på dette for sent er under glasset til bordkavaleren et godt alternativ. Skulle detallere·

Bull.tin

o

6

.vln.. ••• I Au'.

"Det er en selvfølgelig regel at man ikke mj l1tyke mens man danser. En dame har rett til å avslå en oppfordring til dans, hvis hun kjenner kavaleren, bør hun begrunne avsla· get. Etter en dans følger kavaleren alltid sin dame til hennes plass, trekker stolen ut for henne, og skyver den inn under henne når hun setter seg." Hvis dama tråkket deg på beina under dansen, nytter du sjansen her til å kline stolen godt oppunder bordkanten. Vi tar det som en selvfølge at alle vet de skal danse med sine bordkavalerer før de finner den fineste rypeniGiorgioen på ballet. og så var det dansetrinnene da, dere. En-to-tre, en· to-tre, osv.

Oppbrudd I vårt klenodium fra 1960 vet man råd for alt, også om når man skal gå hjem. En Brillat·Savarin har som sitt siste råd at "ingen må gå før klokken elleve, men klokken tolv må alle være i seng." Nå kan jo dette være vel og bra, men som Cappelen fremhever, blir dette lite fest for penga En mer gyllen regel er at ingen må være snydens før klokken elleve. Dette da vertskapet til denne tid fremdeles er edru nok til å legge merke til det. Etter klokken har passert de to ett· tallene litt til høyre for midnattstimen, kan hemningene gå hjem og livet sli ppes løs. Det er nå det skjer, og det erførst her du legger grunnlaget for en notis på sistesiden.

_~"'II• ··•,:'--_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _H_e..:..ge_&_T_h_om__ as

17.09.1992


Selvransakencle NHHS Da sist FM diskuterte de fremlagte modeller til ny strokturfor NHHS og nye måter å organisere studentdemokratiet på oppstod det en underlig generasjonskløft. Flere ''gamle pamper" gikk sterkt inn for

enkelt for fancy, hevdet Mohn. Han sa også at problemetganske enkelt er at NHHS akti· viserer for få mennesker. ·Jeg er redd for at et slikt parlament vil legge beslag på de som er interesserte og engasjerte, sa han.

forandring og fornyelse, mens yngre krefter gikk i forsvar for dagens stroktur. NHHS satte også selvransakelsen i høysetet på sist FM, anført av lederen Per Eikrem. -VI rekker ikke å være innovative med den måten FM fungerer på, var hans dom.

D

et var imidlertid kollegierepre sentant Dag Bjørndal som gikk i spissen for dem som gikk inn for en total omlegging av måten studentdemokratiet er organisert på ved NHH. Bjørndal gikk varmt inn for den modell som legger opp til at studentdemokratiet ved NHH for fremtiden bør organiseres etter en parIamentsmodell. Han var ikke nådig i sine karakteristikker av dagens ordning_-Det må være lov å stille spørsmål ved måten dette organet fungerer på, hevdet Bjørndal. Han omtalte også styret i NHHS som de verv kandidatene legger mest prestisje i å bli valgt til, men etterpå har minst autoritet i.

-Blir for fancy Bjørndal ble på sin side imøtegåttavNHHAlD-komiteens leder Petter Karal, og Frank Mohn. Karal gikk varmt inn for en fortsatt ordning med et sterkt allmøte der alle studenter kan møter_ -Oppmøtet på FM er dårlig, vedgikk Karal. -Men det er fordi det ikke er noe klart diskusjonsgrunnlag for møtene her, la han til. Han fikk følge av Frank Mohn, som også vedgikk at FM i dag ikke fungerer, men at dette var noe som med enkelhet kunne endres. Han gikk også til angrep på parlamentstilhengernesvirkelighetsoppfatning. -Vi må ikke miste bakkekontakten totalt. En slik parlaments modell blir ganske

En sak for innsidere Bjørndal var imidlertid ikke alene i kampen for en parlamentsmodell. Han fikk følge av, bl.a, sin medrepresentant i Kollegiet Hallvor Moen. Moen påpekte i debatten det faktum at nær samtlige av deltakerne i debatten har et eller annet tillitsverv, og dermed har vært borti denne saken før. -Vi dukker opp her og tar oss en pølse og en øl, og så tar 10 til 20 av oss ordet fordi vi har borti saken før, hevdet Moen. -Dette FM illiusterer i seg selv hvorfor vi bør ha et RB (Representativt Beslutningsorgan), konkluderte Moen. Trolig parlamentsflertall Skal man dømme etter applausen under møtet kunne det virke som om parlamentstilhengerne hadde et knapt flertall i salen. Uansett var det helt tydelig på forsamlingen at temaet vil vekke adskillig debatt når lovendringsforslag i den ene eller annen ret-

ning kommer opp på neste Fm, somvil bli allerede 29 oktober. Både Torst~in Bernt· sen og Per Eikrem, som begge sitter i struk· turkomiteen som skal arbeide frem forslage· ne overfor styret, la vekt på at de fremdeles . er mottagelige for innspill i debatten, såvel skriftlig som muntlig. Udramatisk om Uken Etter debatten på forrige FM om Ukens organisasjon var det ventet en fortsatt høy temperatur om dette. Imidlertid hadde de ulike forslagsstillere kommet frem til et omforent forslag, slik at denne saken forløp svært udramatisk. Det ble, etter noe debatt, fattet et vedtak om at Ukens arrangementsseksjon skal deles i to, og at arbeidsoppgavene skal ha en annen fordeling innad mellom de ulike seksjonene. Det ble ellers lagt opp til at det neste ukestyret selv skal få anledning til å bestemme gruppefordelingen innad i seksjonene.

STUDENTENES MØTESTED - når det er snakk: om klær!

10 % STUDENT-RABATT på alle ordinære varer mot fremvisning av studiekort! ti Stort utvalg i moderne herre- og ungdomsklær - til hyggelige priser

ti Egen jeans- og Levis-avdeling ti Smoking, unge-dresser, jakker og benklær - til byens beste priser. __ ? .,lEget retteverksted - gratis retting ved kjØp av nye klær ti God service og hyggelig miljø

NB!

TILBUD TIL BALL- & PARTY-SESONG!

X SMOKING-

990,- 1190,-

Både ung kort- og klassisk- modell (vi har alt tilbehør som trengs, i godt utvalg!)

X "MELTON"- JAKKER I MANGE HØSTFARGER Topp-jakken til både jeans- og fint bruk fra 795,-

Åpningstider: MandagfTirsdaglOnsdaglfredag: 0900-1630 Torsdag: 0900-1900 - Lørdag: 0900-1500

Velkommen til

EIDENBOM~ Disponent: Siviløkonom Per A. Eidenbom

Strandgaten 52 - "Gågaten" Tlf: 05 - 32 06 75

ArentKragh


AKTUELT

Jazzy Night •I

Tankevekker EFs kornlagre kan br.df. Somalia i 20 år EF har ca 25 millioner overskuddskorn på lager. 900 000 tonn kjøtt. 310 000 tonn smør. 125 000 tonn tørrmelk. 16 000 tonn olivenolje. Samtidig dør det 40 000 barn av sult hver dag. Jordbruket i EF har blitt alt for effektivt. Bøndene produserer for mye tiloppretthol· de prisene som EF garanterer. EFs løsning på dette er å gi tillegg for å legge jorden brakk, pengestøtte for slakte melkekyr og å lagre produksjonsoverskuddet på ubestemt tid. EF produserer ca 45% mer enn det mar· kedet er villig til å betale for.

En jumbojet styrter hvert 10. minutt Samtidig dør det 30 barn i minuttet av sult. Halvparten av Afrikas befolkning lever

under fattigdomsgrensen, mens jordens be· folkning forventes fordoblet i løpet av de neste 15 årene. Det er regnet ut at EFs korn· lagre er så store at de kan gi mat til hele befolkningen i Somalia i tjue år framover.

En

prosent til

Somalia

EF·kommisjonen er blitt gjort oppmerk· som på dette og opplyser at den samlete EF· hjelpen til Somalia er på 520 millioner kroner hittil i år. Dette tilsvarer 256 000 tonn korn· et stort tall, men det er ikke mer enn ~n prosent av EF's totale kornlagre. Til sam· menligning kan det nevnes at Norge med 4 millioner innbyggere har bevilget 45 millioner kroner i hjelpetiltak. og NHH·aid samler inn minst 150 000 kroner ..

~j .:

.

Thomas G. Kramer

Laber l-dag

Vi."",. ON: hoorfor _åler de?

F

redag ble det arrangert idrettsdag for skolens vel 2000 studenter. Imidlertid var det bare 3 ·tre· stu denter i tillegg til IU og staf.kom som klarte å rive seg løs og bli med bussen til Fana stadion. Det ernaturlignok veldig leitfor IU, som sikkert harjobbet en god del med arran· gementet, at ingen gidder å være med på opplegget. (Ei heller noen fra Bulle, når det er sagt.) Man kan jo spørre seg om det er noen vits i å få i stand en idrettsdag i det hele

tatt, kan ikke heller IU og staf.kom komme sammen en lørdag formiddag på Stemme· myren og løpe og hoppe og sprette fra seg der? Interessen fra resten av studentmassen er i hvert fall ekstremt laber, selv mulighe· ten til å kunne ta idrettsmerket ser ikke ut til øke deltakerlysten i nevneverdig grad. Det kan kanskje være fristende å stikke ut en pekefinger og klage på studentene for deres manglende vilje til sunn fysiskadspre· deIse. Idrett er sunt året rundt osv., og det å

K7-

Bulletin

L

ørdag var det konsert med Røssnes Jazz Band i Campus. I utgangspunk tet var ikke dette en begivenhet som kunne makte trekke folk i massevis ned i Klubben, men det møtte i hvert fall opp ca. 117 småforventningsfulle tilhørere + +. Røssnes Jazz Band består av 6 gutter fra Sandefjord som har spilt sammen i 13 år. I følge egne utsagn spiller de New Orleans jazz ispedd litt mer moderne rytmer, med låter fra f.eks. Fats Domino, Wynton Marse· lis m.fl., men man kan høre dem spille alt fra Blues og gospel til Brassband musikk og gam· le trad·jazz låter. Bandet har reist en god del rundt olllkrlng. De har blant annet vært to ganger på jazzfestivalen i New Orleans og flere ganger på de forskjellige jazzfestivale· ne rundt om i Norge, og de har gitt ut plate; "New Orleans Style" som kom ut i 1989. Dessuten har de spilt med Sissel Kyrkjebø, men bandet understreker at dette bare må regnes som en parentes blant deres andre

meritter. Ladet være sagt med engang at tilhørerne som møtte opp i Campus på lørdag ikke ble skuffet. Drøye 100 personer er selvfølgelig ikke nok til Il fylle Campus, men uttalelser fra noen av tilhørerne etter konserten lev· ner ingen tvil om at R~nes Jazz Band gjor· de et særdeles godt inntrykk. Enkelte går så langt som til å karakterisere lørdagens kon· sert som kanskje den beste som noensinne har vært holdt i Campus, i hvert fall hvis det hadde vært dobbelt så mange mennesker i lokalet enn det det var. Trøsten til oss som ikke kunne overvære lørdagens konsert får være at "guttane" i Røssnes Jazz Band synteadet varavært hy~· gelig å være her på skolen, og de kommer etter eget utsagn gjeme tilbake.

være med på en idrettsdag er gøy, bare man først blir med en gang. Imidlertid kommer man ikke langt med en slik holdning. Fak· tum er at svært mange av studentene her på skolen er mer eller mindre aktive i en eller annen idrettsaktivitet, og det er stort sett disse som ikke møter opp til f.eks. en idretts· dag. De andre vil som regel ikke komme uansett. Kanskje er rett og slett dagens studenter er altfor opptatt med sine lesesalspliktertil å ofre en hel fredag ettermiddag på en idretts· dag. Mye tyder i hvert fall på at IU må tenke igjennom hva de vil med et slikt arrange· ment og vurdere om det ikke er nødvendig med enkelte forandringer i tidspunkt, opp·

legg etc. Når alt dette er sagt er det ingen tvil om at de få som deltok på fredagens idrettsdag hadde det gøy. IU vil gjeme takke sponsore· neog "alle" som var med og gjorde idrettsda· gen mulig.

o

7.09.1992

Thomas G. Kramer

Geir Vinslid

Frøken: Kjære lille Pippå, kan du Bi meg når Napoleondøtle ? Pippi: Åhh nei, eT Napoleon død ?l Og jeg BOm ikke oå88te at han oar.yle en gang Il


INIERNI

AIESEC letter på sløret

E

n grytidlig mandag morgen i sep tember. Klokken hadde nettopp passert fire. Mens Oslo fremdeles sov, satt tre unge studenter på et hybelkjøk· ken i Parkveien og spiste frokost. Bjørn Inge fra Trondheim Økonomiske Høyskole, Hil· de fra Norges Markedshøyskole og Jørgen fra NHH. Det var en god, men spent stem· ning i rommet. Etter fire måneder med for· beredelser, parallelt med eksamener og som· merjobb, skulle man endelig hoppe ut i det. Møter med UD, intervju med Jørgen Ran· ders, samtaler med fagstabene ved de for· skjellige skolene, gjennomlesning av bøker artikler og forskjellige symposie·output. Alt bygget opp mot denne dagen. Tre timer sener gikk flyet fra gardermoen til Roma. Vi skulle på AIESEC-s Global Theme Confe· rence (GTC), med tittelen "Entrepreneurship and Corporate Responsibility: New Opportunities for Global Development." Hadde vi virkelig forstått temaet? Hadde vi god nok bakgrunn..... til å møte studenter, statstjenestemenn, FN-representanter og næringslivsfolk· en herlig blandingav300mennesker

Hva befinner seg bok Aiesecs slør av "ut på thuTT"-seminarer, internasjonale hypermegadritkuuuule seminarer hvor mon går i bunad og drikker akevitt, århundretsfestligste fadderoorspiel og en sosial rJeng som tor massssse telefoner, til næringslivstoppene, fro sine kontorer på Merino. Finnes det overhodet noe av interesse, noe seriøst eller froktbart???Her følger et referat fro Aiesecs "Global Theme Conference" i Roma, nå i september - døm selv. fra godt: over 60 land? Med flybillettene sponset av ELOPAK (reklame -reklame) og et håp om at skolene vil sponse oppholdet (bare jeg får tid til å søke) -satte vi kursen for Roma Dagene gikk i ett. For å få maksimal dyna. mikk i konferansen, var delegatene delt inn i 6 kommisjoner og totalt 29 arbeidsgrupper under disse. Vi hadde allerede gåttigjennom bakgrunnen og inpufen som var gitt. Nå skulle vi prosessere denne på en mest mulig effektiv og fruktbar måte. Modellen her var en oppdeling i; 1) konsolidering av kommisjon og gruppe. 2) Definisjon av arbeidsom-

mene 5) Forslag til konkrete tiltak. Dette er en meget krevende arbeidsmetode -men der hvor den virker, og man får god konsistens i arbeidet, er den meget effektiv. Når mennesker med høyst forskjellig bakgrunn møtes for å ta opp globale problemstillinger er potensialet for ideskapning enormt. Vijobbet fra tidlig morgen til meget sent på kvelden. Hver dag ble avsluttet med en arbeidsgrupperapport. Forestill deg en tyskjente og en nordmann sittende foran en PC klokken to om natten. Begge var trette og slitne -dejobbet med problemstillinger som i utgangspunktet var vanskelig å formulere

rådet. 3) Strukturering og formulering av problemer. 4) Mulige løsninger til proble.

på morsmålet -nå skulle det gjøres på forståelig engelsk. Ja, det var lærerikt. I mellom jobbingen benyttet vi tiden til å få kontakt med andre delegater. Jeg fikk et par timers meget interessant samtale med en statssekretær fra Puerto Rico (med an· svar for utenlandske investeringer). Alltids ok høre hva andre synes om norsk nærings· liv. Onsdag morgen satt jeg plutselig og spis-

Hvor sim el

gar det an a bli? Skuffelsen var stor da jeg tidligere i dag måtte konstatere at Bulles låste postkasse for betaling av avisen var brutt opp. Alle pengene, anslagsvis godt over 1000 kroner var fjernet, noe som omtrent tilsvarer 2/3 av inntekten for et nummer av Bulle. Dette er andre gangen dette semesteret at Bulle blir frastjålet løssalgsinntektene nede på Merino, og en blir fristet til å stille spørsmålet: Hvor lite kan folk gjøre seg tillgeltri.nger for? Nå kan ikke jeg uttale meg om hvem som står bak tyveriet, om det er studenter eller ansatte ved skolen, eller om det er utenforstående personer. Jeg håper det er individer av sistnevnte kategori. Skulle det derimot være folk innenfor høyskolemiljøet som skulle være så simple, håper jeg at vedkommende leser dette. Ditt simple tyveri er anmeldt til politiet, og redaksjonsmedlemmene i Bulle vil gjøre sitt beste for at du blir tatt. Jeg vil også benytte anledningen til å oppfordre alle som har sett, hørt eller vet noe som

kan ha betydning for oppklaringen av tyveriet om å kontakte medlemmer av Bulleredaksjonen slik at vi kan bringe det videre til politiet. Eventuelt kan vi nås via posthyllen vår. Bulle er i likhet med resten av Studentforeningen fullstendig avhengig av de inntektskildene vi har for å kunne drive slik vi gjør i dag. Tusen kroner kan kanskje virke som et ubetydelig beløp når vi hører om omsetning på8-9 millioner i Studentforeningen og kjempeoverskudd i SBT, men faktum er atløssaIg ved siden av annonseinntekter er Bulles eneste inntektskilde. En annen ting en bør ha i tankene er det arbeidet tillitsvalgte i Studentforeningen faktisk legger ned for å opprettholde et aktivt og godt studentmiljø ved skolen. De aller fleste, inkludert Bulles medlemmerjobber gratis og det er da ekstra bittert å konstatere at en absolutt ikke har noe igjen for det arbeidet som er lagt ned.

lullelin

sen et verdifullt tillegg til den ørkesløse lesesal-jobbingen. Ja,jeg tror det er flere enn meg selv som vil dra nytt av Roma-oppholdet, og ikke minst; jeg tror Aiesec er noe mer enn en sosial gjeng i femte etasje på Merino. God torsdag. Jørgen Christiansen

Lesesalkultur - et ukjent begrep for stud. NHH ? På bakgrunn av gjentatte problemer og stadige klager fra studenter, har Fagutvalget nå tatt afære. Det er nå blitt såpass mange flere studenter og stadig økende bruk av lesesalen at regelverket må innskjerpes. Fra og med 12. oktober gjelder følgende regler for lesesalen på Merino:

troSoein R Høgset, økonomiansvarlig Bulle ·

1(7·

te frokost med Ragnhild Solberg fra Norsk Hydro. Bråttstøttejeg også på Carlos Joly fra Scandia Fonds. Begge var der som talere og medarbeidere i forskjellige kommisjoner. Slik gikk dagene, inntrykkene og episodene var mange - fler enn det er mulig eller ønskelig å gjengi her. Søndagen gav oss avslutningsplenum. Hver kommisjon la frem sin sluttrapport og vi fikk noen oppløftende ord fra nok et par eksterne talere. Rapportene fra arbeidsgrupper og kommisjoner gikk nå til editering og kommer ut i bok-form før sommeren 93, om alt går bra. Var så dette kun en flott opplevelse for en lykkelig NHH-student? Er nytten av konferansen begrenset til hvilke opplevelser og erfaringer jeg sitter igjen med? De neste to årene skal AIESEC i alle medlemslandene gjennomføre større og mindre prosjekter innefor rammen av temaet "Education towards international and cultural understanding". Jeg vil både håpe og tro vi her på NHH kan tilby resten av studentmas-

o

1. 2. 3.

4.

Det skal være STILLE på lesesalen! Det betyr at ALL form for snakking og hvisking er forbudt. Spising er forbudt på lesesalen! For dette behovet har vi kantine i l.elg. Bøker, kaffekopper, etc. må gjerne settes igjen i hylllen, men pultflaten skal ALLTID være ryddet dersom du forlater plassen for mer enn en halvtime! (Ryddeaksjoner vil bli foretatt fra tid til annen. Eiendeler på pultflaten blir da fjernet på eiers risiko.) Lesesalsplassen er ikke din lenger, hvis du forlater plassen for mer enn en halvtime. Da skal den ryddes! VIS HENSYN! DA FÅR ALLE DET TRIVELIGERE PÅ LESESALEN

17.09.1992

l,


MYRDAL

A

me Myrdal har sett seg ut sine neste offer. mf Tj41and har saman med fleire andre fått tilsendt eit skriv der dei blir bedne om • melde seg som landssvikarar i Folkebevegelsen Mot Innvandring sitt register. mf Tj41and burde vel etter kvart vere kjend for dei fleste her på skulen. Som mart avtroppande leiar i "Fremskrittspartiets Ungdom, Bergen", har han visst å bli lagt merke til, og han har skaffa seg ein del "Sendar" på vegen, mellom anna har leiinga i partiet vore ute og sett han til rettes opp til f1eire gonger. Denne gongen erdetleiaren i "Folkebe gelsen mot innvandring", Ame Myrdal so sett han i unåde, og han vil registrere Tj41 eige "landssvikarregister"!

hardt ut mot mellom andre "FMI",så det må ve vere desse utspela Myrdal viser til når han hevda at 1J41and "gæ. utlendingenes ærend".••·.,ål~_ kjend for å provosere, og har med • gA atille i dør brenn for. Og an tilfeldigvis brenn mo kebevege nMotInnvandring"blirM

steret Myrdal er faktiak d skjei nathankarakterise rer Noreg som truga lItabil nasjonalst Han&ykuntderso !kkJeinnfererfull ' van dringsstopp vil innvaderte og okk rte al utanlandske ppanlik vi vart det i "MS. De! norske forrædarar

Paradoksalt Kva har så Tjålandgjortfor å bli æra

l)MYNDIGHETSPERSONER: ntrale myndighetspersoneri mune om gjennom handlinger eller ttalelse bistårutl dingeneogmullggjøryt igereokk~ pasjon - og ed å forverre nors asjon. Ofr. mini e, departe lige tjenestemenn v.) reratde fritt måkunnenekte folk nå skulle være innvandrere, hetero e, folk med gule sko eller styremedlemmer i Hor and FpU". og vidare: "Byens underholdningseta lissemen· ter vet selv best hvordan de skaper etgod 'ljø for kundene de måtte ønske å ha. "(!) Korleis dåhasegatnettophan,somavmangekans . blir rekna som skulen sin største rasist, blir ugJese Myrdal?

NAVN: ALDER: BOSTAD: POL VERV: SIVIL STATUS: YRKE:

Arne Myrdal

56 Arendal Fører FMI

Gift Uføretrygda

K7-

Sulletln

Po . ere og ekstremister i partier/i pper/ol ganisasjo er som aktivt arbeider t norske pl trioter og bi utlendingene is' okkupasjon., Norge. Ofr. ven r, blitzere, organi

3)ANDREFORRJEDERE Enkeltpersoner som gjennom marltante han, . ger eller uttalelser går utlendingene~ære.

Misforst6tt Tj41and sjølv hevdar å ha blitt misforstått av media, og forklarar heller landssvikarskuldninga· ne med at han som leiari FpUhargåttsterktutmot nettoprasisme og "Folkebevegelsen mot innvand· ring". Mellom anna var det FpU som saman med SOs.rasi{lme tok initiativet til "Vend ryggen til Myrdal"·kampanjen.Det var oså dei som organi· serte "Nasjonal Samling"·kampanjen derdeigjekk

17.09.1992

Ofr." roforma"-koner, uærligejoumalister Yl pige le

brev·aktivister, osv.)"

Arbe

sbesparende

Men leiaren i FMI . je å legge for mykJ arbeid i dette prosjektet. For å sp .ølv fo tid og krefter, og fori følge han sjølv å frigjere tid~ anna krevjande arbeid, ber han "Iandssvikarane sjølve om å legge ved foto og fylle ut alle datJ


TJALAND

inkludert personnummer, båttypeO!) og aktiviteten eio har gjort seg "skul~" 1. MYnw oppmodar

og kommunistbastionenes fall), faktisk så mykje at enkelte til og med kunne tenkast • g.. så langt som • kalle alt dette for eit problem. Men vi veit betre.

Nazisme i Europa

ant

nene for omverda....!

Myrdal m6 ikkje undervurderast Tjåland sjølvtykkjerathele saka er latterlig, men vil likevel ikkje la det h e stille forbi. P.. den

Ferske meiningsmålingar viser at ein femtedel av dei stemmeberettiga i det samla Tyskland kun· ne tenkJe seg. stemme p" eit høgreekstremistisk parti. Utan • vere for sikker p" dei historiske fakta tilsvarar vel dette omtrent den oppslutninga Hit· r hadde rundt 1930. Tre år seinere vart han valt til tsminister! Men, som sagt, vi veit betre enn å be e oss over slikt. Rett nok har tyskarane på botne alltid vore nokre rare nazi·svin, men etter så mykj bank som dei fikk forrige gong tør dei sikkert · .e prøve seg ein gong til. Så kviforskal vi eigentIig b . brydde med slike kjedelige meldingar ohstock i det heile? og når det gjeld pa; Sjølvsagt er vi mot rasisme og alt eigentleg ikkje fatte at enkelte kan el fyr som Myrdal, men dei kjem kjobbane våre, ikkje sant?

v6r business? . alt;lanynazisteneleikeifred,dei farlige (i alle fall ikkJe for oss). Nei, et er eio heilt annan business. El·

g også her som i resten av verda. Mange har slått seg ·1 ro med at nazismen døde ut ed Hitler og let aug e att for dei nynazistiske azismen er skremande

usiness

delara ttidlegare Sovjet . nen,noSamveldet vhengige Statar, har høgreekstremistiske pper sett sitt snitt . å lage litt bråk også i dei noko fredeHgare de e av Europa. Alle har vi vel fått med oss dei ske nyzasistene sitt angrep ·utlenlling~ ostock og andre staderi Tys and, pg nokon kanskje høyrt eit par ord o anske Le Pe m engelske skinheads og enske sosial· de atiske forkjemparar itt Ariskt Mot· ~ d". Dessutan kjen ogsåtilArneMyrdahl ~ ::ig den la vesle banda hans. Vi veit at høgreekstremisme og nasjonale, etniske ograsemessige motsetningar har blussa kraftig opp dei siste par Ara (i taktmed stor arbeidsitlYse over heile Europa

meineratd ttesåabolutter vår "business". Nynazismen ve jem oss i høgste grad, og ingen burde ha samv t til å kneppje hendene og vente til at proble løyser seg av seg sjølve. Ein berta kjenk. tendensane der eio finn dei, og "småting" it nytt landsvikarregister ber få eio reaksjon

Meld deg sj_lvl Diforoppmodarvii Bulle saman med UlfTj41and om at flest mogleg "melder seg inn" i dette registe· ret slik at det på den måten blir ubrukeleg. Send ion bilder av Donald, katten din eller bilde av Myrdal sjølv. Tj41and kJem til • leggje ut ionmeldingsblan. kettar rundt om kring på skulen. Bruk dei flittig !

Torhild L. Dahl

K7-

lulletln

NAVN: ALDER: BOSTAD: POL VERV: SIVIL STATUS: YRKE:

17.09.1992

Ulf Tiåland

23 Bergen Avtr. leder FpU Ugift Student


I N F O Svæveru' SVÆ.VERIST FOR EN KVELD (Eller SM( for en stakket stund.) Ikveld reiser sangen seg på nytt. Svæve ru', glade overraskelser, nystemt Hansapils og fyrrige kon· kubiner vil fylle Campus til ran· den. Idet fralandsvinden forsvin· ner fra Galdhøpiggen og Norge kaster loss mot nye kyststripers bunnrnål, er det kun ett element som kaster lysets skygge over de blekk· klare melkesjokolader som selges over vinlandske hav og oceaner, Svæverist for en kveld. Vi ser frem til en kveld i sangens, gjøgleriets og Hansapilsens Laden· ske ånd, og ønsker deg hjertelig velkommen kl. 20.00 !

Tennis BMN - Resultat&regnskap BMN har benyttet siste uke til å finmåle septembers siste millime· tre, og vil med disse ord markere avslutningen på årets tradisjonsri· ke konkurranse. Årets ti ps ble pre· get aven ukuelig optimisme og tro påde høye herrer, som kjent erdet jo en glede for de fleste å våkne opp til regnets tapp' ene rytmer på vin· duskarmen en septembermorgen. Men som kjent slår forventninger sjelden til, og på grunn av at siste halvdel av måneden ble liggende motbydelig tørr, endte vi opp med 261,3mm. Vi må helt tilbake til 1985 for å finne dårligere resulta· ter, og det hadde nok ingen regnet med. Vi har uansett kommet fram til både en vinner og øvrige pesoner som bør bli særskilt premiert, og den høytidelige overrekkelsen vil finne sted under "Svæve rist for en kveld". Premietoppen: 1. S. Bertil Rekdal, 3.kull 261,7 2. Roger Danielsen, 3.kull 262,2 3. Merete Skrede, 1.kull 262,3 Kjendistoppen: 1. Arne Riise, 2S.kull 2. Erik Haug, kokk

2S0,1 370,0

"Toppen "toppen: 1. Arild Valland, 3kull 2. Atle Helle, 4.kull

1602,S 1013,8

OPPTAK Svæveru' minner også om opp· tak i Jalmar Ladens Mausoleum mandag 12. kl.: 20.00. Individer med anlegg for skjeggvekst (der der skal være anlegg for sådant) ønskes velkommen til en kveld for gjensidig utbytte. Møt opp med halvkrum nakke og selvskreven sangtekst om deg selv! Denne gang søker vi også spesielt etter menn med evnen til å trykke sorte og hvite tangenter i en slik rekkefølge at de gir orale nytelser. EDB'~

&

Kassø~

Swing-kveld Høstens første swing-kveld blir holdt torsdag 8. okt. Tid: 1900. Sted: Klubben. Pris: kr. 10. Det blir holdt et repetisjonskurs den første timen. Kontortid Vår kontortid er fredager 1400· lS00.

Børsklubben Professor Victor D. Norman hol· der et "synseinnlegg" i Børsklub· ben, torsdag 15/10 k1.1615 aud.Mll. Han skal helt subjektivt stille en diagnose på dagens aksje· marked og gi en prognose på hva vi kan forvente oss som investorer framover. NB: Dette blir et åpent møte for samtlige stud.NHH Styret v/I'onje

Finansgruppen I samarbeid med Bergen Fonds Trude Glad arrangerer Finansgruppen sitt årlige børsintroduksjons· kurs "BØRS ABC". Tid: Tirsdag 13.oktober,kl.191S til ca 2100. Sted: M32 Pris: NOK 30.·, men GRATIS for medlemmer vår·91 og høst-92. Velkommen!

"Jilesttipsjririnnsatsenig;en"-toppen

Per M. Fossmark, 6.kull

2S tips

"Flest tips under 190mm da det hadde regnet 160mm og det var 14 dager igjen "-toppen: Frank Mohn, 4.kull S tips

Håkon Solheim blir premiert for å hatippetakkuratSOOmm,detvilsi en halvliter regn.

Pippi. Tommy og A nniJren då dei tole piller for iJclce å oolue:

Kjære lille Jrrummelur. hjelp meg Mi jeg ei blir .tur!

1(7-

Bedrift: DYNO INDUSTRIER Dato: Tirsdag 13. oktober Sted: Aud B Tid: Kl. 19.15 Påmelding: Via NU-s postkasser innen fredag 9. oktober Bevertning i klubben etter presen tasjonen. Dyno skal ansette en økonomikon· sulent i konsernets kjemigruppe. Det blir intervjuer onsdag 14. okto· ber, interesserte må ta med CV ml bilde. Nærmere opplysninger om stillingen kommer på plakatene.

lulletln

Bedriftsbesøk til Toro Førstkommende tirsdag drar vi til Torosfabrikk påArna Foruten omvisning på anlegget og lunch, blir det litt markedsføringspensum; vi skaJ bl.a få høre om Toros "positioning strategy". Påmelding på vår stand i Vrimle hallen, max 30 personer. Fremmøte hovedinngang NHH senest kl 11.30 tirsdag 13. oktober. Er troverdighet dyrt? . Drikker Michael Jackson Pepsi? Handelsgruppen har invitert Hans GeelmuydefraGeelmuyden.Kiese as til NHH onsdag 14. oktober. De er profesjonelle informasjonsrådgivere og blant deres kunder er foruten Pepsi, Statoil, IKEA og BI!! Hvem husker vel ikke Cindykam· panjen - Geelmuyden.Kiese stod bak mye av presseomtalen. Her blir det markedsføring og strategi for alle penga! Sted: AudA Tid: Kl. 19.1S ons. 14. okt. Medlemmer gratis -andre kr 10,.

Black Box presenterer: . Fredag 9 . oktober er det som de fleste sikkert har fått med seg internaften. Vi venter å se deg klok· ken 19.00. Du er velkommen på scenen eller som publikum. Inn· gangsbillett kronerSO.. går direkte til NHH·aid. Lørdag 10. er det høstball. For de uheldige som ikke har fått kjøpt billett til selve ballet kan vi opplyse at det blir salg av nachspiel-billetter i døren for kroner 50.· NB! Party· kortet gjelder ikke. Onsdag 14. er det Cinema igjen. Denne uken viser vi alle episodene av Pompel og Pilt samt Flåklypa Grand Prix. Forestillingen begynner klokken 20.00.

Foreningen

mot

Foreningen Mot ... ... arrangerer "mmm foren kveld" førstkommende torsdag alle andre steder enn i Campus. Opptak av nye medlemmer kan diskuteres.

17.09.1992

Midnattstumering på Paradis SportsSenter Fredag 16. oktober kl. 2100. Felles kjøring fra skolen kl. 2030. Påmelding innen onsdag 14. oktober (utenfor aulaen eller i vrimle hallen). Dette er ingen proffturnering -men et uhøytidelig arrangement for alle tennisinteresserte uansett nivå. Turneringsopplegget avhenger av påmelding -alle får spille minst to kamper! I løpet av kvelden vil det også bli servert pizza VELMØTT! PS. Husk fellestimene vi har hver onsdag kl. 21-23 på Paradis SportsSenter. Felles kjøring fra skolen kl 2030.

Torsdag 15.oktober kl. 18.1S i M44 vil det bli avholdtinformasjonsm. te om OEO Det er en forutsetni~ at alle interesserte søkere kommer på dette møtet. Eksportrådets representant, Rag· nar M Hallre,kommer til å være til stede. I tillegg vil også Helge Hummel være til stede på møtet Han er i Bergen i forbindelse med utvelgelsen aveksportstipendiater, og vil kunne svare på eventuelle spørsmål. Hva er OEO? • et samarbeidsprosjekt mellom AIESEC og Norges Eksportråd • du skriver en praktisk oppgave for en bedrift • bedriften og Eksportrådet deler kostnadene • du drar til utlandet for å hente inn materiale til oppgaven • du får lønn under oppdraget Hvem kan søke? 2.avdIMIB-studenter som tar internasjonalt/eksportrettede kurs Ingunn Brunstad OEO/utvekslingsansvarlig


I N F Staf.kom.

Verdensbanken .

ÅS-STAFETTEN Helgen 24 ·25 oktober reiser Stafo kom til Ås, like utenfor Oslo, for å delta på den årlige Maratonstafet· ten som blir arrangert av Ås jord· brukshøyskole, lørda~ 24 oktober. Maratonstafetten er delt opp i 10 etapper,hverpå4,2 km, hvorav 4 løpes av jenter. (Etappe2, 4, 6 og 8) Etter Stafetten blir det bankett, i tilegg til at Uka på Ås viser revy. Det kan derfor bli en opplevelses· rik helg. Staf.kombidrarmedøko· nomiskreisestøtte. Vi kommer til å stille 1 eller 2 lag, avhengig av hvor mange som er interessert i å være med I den forbindelse holder Stafo kom test· løp i k'Oeld, torsda~ 8 oktober kl. 19.30. 'Ved ho'Oedinn~angen. Gi oss beskjed om du vil være med senest et kvarter før testløpet star· ter. Det blir som vanlig Staf.kom tre· ning på tirsdag og torsdag. Vi deler oss i flere grupper, så du vil alltid finne noen å løpe med som er i noenlunde samme form som deg.

"YOUNG PROFESSIONAl.S PROGRAM" Høyskolen vil mandag 12. okto· ber 1992 få besøk aven represen· tant fra Verdensbanken, Ms. Sally Zeijlon. Hun ønskerågien presen· tasjon av Verdensbanken og sti· pendprogrammet "Young Profes· sionals Program" (YPP). YPP er et ett·årig program som søker å gi utvalgte kandidater en mest mulig allsidig arbeidserfaring fra Verdensbankens virkeområder slik at kandidatene kan nyttiggjøre seg disse erfaringene når de går over i fast stilling. Dette gjøres ved at hver kandidat innehar 2 forskjel. lige jobber av 6 måneders varighet innen banken. Kandidatene må påregne minst 2 reiser av lengre varighet til den verdensdel man arbeidermed Arbeidsstedvil være Washington D.C. Presentasjonen vil være åpen for kandidater i avslutningen av sivilø· konomstudiet, MIB·studiet samt studenter i høyere avdelings studio um og som har interesse for inter·

nasjonalt arbeid. Det vil etter presentasjonen være aktuelt med intervju av aktuelle kandidater. Dette bør i så fall være siviløkonomIMIB·studenter med en viss arbeidserfaring samt stu· denter i høyere avdelings studium.

Sted: Cafe Fincken, Nygårdsgaten 2A, k1.17.00 10.10. Høstfest. Stedeter"Club Alrek",Alrekstud.hjem(Årstadvn. 25.) kl. 20.00. Inngangspenger kr. 25,·, salg av øl og mineralvann. Duoen Ravn spiller ca. klokka 21.30.

Presentasjonen vil finne sted Velkommen ! mandag 12. oktober 1992 kl. 1015 i Møterom 01 (ved Kompendieutsalget). Kandidater som ønsker å være med på intervu, bes ta kontakt på forhånd med Nina Gry Stein i Stu· dieadministrasjonen.

Ønsker du kontakt for en uformell prat eller mer informasjon, skriv til oss.

Adresse: Uglesett Pb. 2747 Møhlenpris 5006 BERGEN

Dirmus Direksjonswusikkensfadderbøm Da Directeurene scka! ut i den sto· re verden for at glede Masseme med vor sucsessrike Bierstube, mll vi bede om at vores tyrolerhatter kommer oss i hende snarest. Vi er at phinde i vores intime lokaler hver Onsdag fra klokken 1900. Skulle De have en stri pete jakke til overs ber vi om at denne bliver afleveret på samme sted til samme tid. Direksjonsmusikken meddeler Dem, vortektefødte fadderbøm, at vi ser med megen glede etforventDing frem til Reversibelt fadder· vorspiel. Direksjonsmusikken necesse est! Med dypfølte homale hilsener.

Uglesett 09.10. "Mellomtaushetogtale:skrift". Om å skrive om mannslengsel. Møt debutforfatteren øystein S. Ziener. Sted: Grupperom 1 + 2 på Student· senteret, klokka 18.00. 10.10. Øystein S. Ziener leser fra diktsamlingen sin:" Fanga· Fanga i flukta".

Medlemsmøte Onsdagl4/l0-92kl.19.00 Tid: Sted: Aud. 11 Både nye og gamle medlemmer er velkommen NB! Sigrid (nestleder) har lovet å lage noe godt å bite i.

Britt Veland i einjTafU/ktime: - Nei. jeg då&1cuterer ao prin· ai"" aldri med en øunnmøring. Der in,..,. jeg da min begrefIlI. ning !

Arthur Andersen & Co. yter tjenester innen revisjon, økonomisk rådgivning og skatt. Konsulenttjenester innen strategi, organisasjon og informasjonsteknologi tilbys gjennom Andersen Consulting. Skatterådgivning tilbys gj ennom Advokatfirmaet Arthur Andersen & Co. ANS. Vi er samlet ca. 440 ansatte med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim . Revisjonsavdelingen består av 185 personer, i hovedsak siviløkonomer og DH-kandidater.

ARTHUR ANDERSEN ARTHUR ANDERSEN & Co

o

SC

Vi har et nært samarbeid med Arthur Andersen & CO.'s internasjonale organisasjon som telier over 61.000 personer. Våre ansatte og deres kompetanse er vår viktigste ressurs , bygget opp gjennom et systematisert, internasjonalt videreutdanningsprogram og deltagelse på varierte oppdrag.

Revisjon og økonomisk rådgivning Vårt prim ære arbeidsområde er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Disse spenner over et vidt felt innen Økonomisk og finansiell rådgivning og omfatter fusjon, fi sjon, verdivurderinger, oppkjØp, prospekter, bØrsregistrering, konkurs, fri stilling av offentlig virksomhet m.m . Vi utfører dessuten ulike oppdrag knyttet til økonomisk styring og internasjonal regnskapsrapportering samt armen

rådgivningshjelp på områder der det er behov for kompetanse innen regnskap, skatt, revisjon, økonomi og finans . Hovedtyngden av våre klienter er større og ofte børsnoterte virksomheter innen industri, finans, handel og shipping. Oppdragsmassen er imidlertid svært variert og våre revisorer vil i løpet aven to-tre års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomheter, børsnoterte og internasjonale selskaper.

Vi rekrutterer hovedsaklig nyutdarmede, og har et omfattende program for faglig videreutvikling. Alle medarbeidere deltar jevnlig på kurs og seminarer lokalt og ved våre kurssentre i Nederland, Spania og US A. Kontakt Olve Gravråk/Anita Roarsen om du ønsker flere opplysninger. Arthur Andersen & Co. Drammensv . 13.f PB 228 - Skøyen 02 12 Os lo 11f: (02) 928000


SPILLOPPER

Backgallllllon e rs Backgammon - blant spillere gir ordet ' velbehag ogforventning om noe stort og ~. spennende. Blant andre som ikke har. hørt -om Backgammon, blir mennesker ! som bruker mange timer og dager på spillet møtt med vantro og skepsis. i~.

l

15 svarte og 15 hvite runde brikker flyttes rundt på et b r e t t , tilsynelatende preget av det full komne kaos. Men Backgammon er faktisk et spill.med lange, faktisk svært lange tradisjoner og forholdsvis klare regler.

Jesus

og

Hero

DaJesus vandret rundt påjorden, var Backgammon allerede et svært utbredt spill, spesielt i Persia og Midt-Østen. Spillet gikk da under navnet "nard". Den velkjente keiser Nero var en av dem som spilte vekk enorme pengesummer på dette spillet, og siden er det mange flere som har fulgt i hans fotspor. K i r ken i mo t Da vi nådde den mørke middelalder var spillet utbredt over store deler av Europa, og i England førte kirken en lang, men forgjeves kamp mot spillet, som nå ble kalt "tables". På l 700-tallet var spillet blitt et yndet spill blant prester, og nå hadde det fått navnet det har i dag, Backgammon.

Internasjonalt

selskapsliv

For å illustrere spillets posisjon i dag, siterer vi fra boken "Spill og leker fra hele verden". " .. _og det har i den senere tid fått en

renessanse i de kretsene som deltar i internasjonalt selskapsliv ___ " A van ser t I u d a For å gjøre en særdeles grov forenkling, kan en starte med å sammen ligne Backgammon med Ludo. Spillet er for to spillere, der hensikten er å komme "hjem" med alle sine brikker uten å bli slått av motspilleren. og selvsagt kan en sperre, stenge, stanse og slå motspilleren sine brikker underveis.

Vetemnen Vladimir MaJudlKlrija gjør seg klar til et terni1lll1uut under et .,nil i Gemgia.

Pen g e r En av de gode sidene med Backgammon er mulighetene til å gamble. Med en innsats på i utgangspunktet flaue 5 kroner, kan en før spillets slutt være i kamp om både 500, 600 og 700 kroner. Det skal i rettferdighetens navn legges til at dette hører til sjeldenhetene. Om backgammon kan man si, som så mage har sagt før: "A minute to leam, a lifetime to master".

• ' ...,.,

~\ ,

JohnG.Moe

----------------.----------

K7-

Bulletin

512 511 510 59

58

53 S2 S 1

57

56 55

54

H12 H11 H10 H9 HB H7

H6 H5

H4 H3 H2 H1

Startoppstillingen i &clc,gammon ertlet ofte diskusjon om. Bulle bri1lller med dette en atandard atartoppatillini!. 80malculle tlæTei!Odkjent - oi!8å i det internaajonale aelMapalio.

17.09.1992


KYLIYR

12. oktober er det 500 år siden Christoffer Columbus boret sine hvite tær ned i indiansk jord, 500 år siden "den hvite monn" nok en gang begikk en brutal voldtekt av et onnet folks land, mange mener at voldtekten ennå pågår. Sist lørdag holdt Nye Carte Blanche pressekonferanse i anledning forestillingen "Amasua" som har premiere 11_ oktober_ "Amasua", som betyr "ikke stjel" på et indiansk språk, omhandler det indianske levesett før koloniseringen og hva som skjedde med det etter at "den hvite mann" kom seilende over havet til dette forjettede land Men selve tidssaspektet er dette ene døgnet mellom siste dag i frihet, u_ oktober 1492, og første dag "i blodig omfavnelse", som indianerne har kalt tiden etter spanjolenes første møte med Amerika Derfordanses forestilliqen fra U.otober og inn i 12. oktober.

Ideen til forestillingen kommer fra bolivianeren Vincente Zambrana, som også står bak deler av musikken til stykket, mens selve manuset er skrevet av Niels Fredrik Dahl. Zambrana fikk med seg de to norske koreografene Inger Lise Eid og Nina Lill Svendsen, som i tillegg til koreografien også har ansvaret for selve projektet. Under pressekonferansen fikk vi bare se små utsnitt av balletten, disse var selvsagt ikke grunnlag nok til å si hvorvidt koreografien er god, men undertegnede synes kanskje at dansen virket noe lettvint. Det gjen-

!øKONOM/KONTO Brukskontoen som gir deg GRATIS miniBank-kort og gebyrfri bruk av dette

Kan det

"

står allikevel å se om dette er riktig_

Musikken var derimot upåklagelig, den hadde en egen nerve og sensitivitet som stod i ypperlig samsvar det det emnet forestillingen omhandler. Fem musikere, av dem fire indianere, spiller levende musikk til halve stykket den andre halvparten erstattes av elektronisk musikk. Dette for å markere skillet mellom det indianske og det europeiske folks oppførsel på det amerikanske kontinent.

ogSå være lønnsomt å bruke kort?

"

"

For meg er det lønnsomt å bruke kort, fordi jeg har Økonomikonto i Sparebanken Vest "

SPAREBANKEN~ VEST K7·

Bulletin

Forestillingen i Dansetateret kan sees på som et ledd i en større markering av 12. oktober i Bergen. Både Amnesty, "LatinAmerikagruppa i Bergen", Alternativt marked mJ. har engasjert seg sterkt i markeringen av "den siste dag i frihet", og disse var også representert under pressekonferansen. Helt fra tirsdag 6. til lørdag 17. oktober vil det være arrangementer rundt omkring i byen, bl.a vil det være et større arrangement på Maxime søndag U.okt. kl. 18.00_ hvor Kurt Oddelkalv er konfransier, Helge Jordal leser dikt, latin-amerikanske musikere opptrer m.m. Fra Maxime vil det gå fakkeltog kl. 22.00, foestillingen"Amasua" vises kl. 23.30, og etter forestillingen vil det

17.09.1992

være våkenatt i Danseteteateret for å vise solidaritet med det indianske folk. For de som ønsker ytterlige informasjon er det bare å ta kontakt med NYe, Amnesty eller Alternativt marked På ulike måter vil 12. oktober markeres over hele verden, noen lovpriser dagen, andre viser den forakt. Det det uansett ikke regjerer noen tvil om er at dagen er en markant dato for den kanskje råeste koloniseringen gjennom tidene, hvor "den hvite mann" hemningsløst turte frem for å tilfredsstille sitt eget ego -det vet vi at han klarte. Vi vet også at indianerne fortsatt er et undertrykt folk, og ennå foregår det "hysjhysj-operasjoner" i den sør-amerikanske regnskog under amerikansk flagg, men det er det ikke så mange som snakker om. Datoen 12. oktober er dato man ~ør ta stilling til, selv ser jeg den stå med blodspor i historien.

~_____________B_e_m_e_M__.B_e_rr_e_f~jO_r_d


Grillen:

Dyrt ·& godt Bulle blir mer og mer internasjonal. Også vi her i matspalten tar konsekvensen av dette, og vår kufinariskeu~enduinvå~ede~or

med seg en amerikansk gourmet opp til grillen på Studentsenteret. Dettefor å få internasjonale reaksjonerpå norske studenters trange kår i matveien. Rådyrt Min amerikanske kollega er tydelig ny· sjerrig på norsk studentmat, og for ikke å skremme han helt, tar jeg ham med til det som virkelig skal være trumfkortet i Stu· dentsamskipnadens kantinevirksomhet, nemlig Grillen på Nygårdshøyden. Forvent· ningene fra hans side er store idet vi nær· mer oss åstedet,jeg er mer betenkt sidenjeg tidligere har vært og testet middagen der oppe. Førsteinntrykket imidlertid bra, dette minner mer om en kafeteria enn en student· kantine, synes vi. Det ruør desverre ikke pri· sene, skal en student ha råd til å spise på en slik plass hver dag må pappa både ha Merce· des og avtale med banken om faste overfø· ringer til Bergen. Prisene ligger på kafeteria· nivå, en middag koster fra femti·lappen og oppover og skal du ha dessert i tillegg må du ut med 20 raske til. Colaen er også dyrere enn vi er vant med, hele 12 kroner skal de ha for skvetten. Det betyr ea B kr i profitt pr brus, og da mistenker jeg Studentsamskip· naden i å ha andre hensikter enn studentvel· ferd. Ser en bort fra prisene ser menyen svært så innbydende ut, og både jeg og min kollega velger en rett med skikkelig norsk sus over, reinsdyrsteik med viltsaus og pære til 64 kroner. Men også andre alternativer frister, både biff, kylling, svinefilet og flyndre står på menyen. Køfritt Ett pluss med Grillen er serveringssyste· met. Her slipper man nemlig å stå i kø for å få mat. Som på en vanlig kafeteria bestiller man i kassen og får maten servert ved borde· ne. Men om denne fordelen er verdt 20·30 kroner stiller jeg meg svært tvilende til. En·

delig kommer maten. Som en åpenbaring ser jeg tallerkenen foran meg. Kjøkkenet har virkelig jobbet for å ruøre seg til venns med Bulle, maten er svært delikat tilberedt, til og med potetene er en fryd for øyet. Smør· frest cham pignon, tyttebær og selleri er vik· tig tilbehør til viltkjøtt og bidrar til at matfa· tet er et lekkert syn. Smaken er heller ikke så verst. Kjøttet er mørt og fint, og smaker slik viltkjøtt skal smake. Viltsausen får hel· ler ikke stryk, selv om den er litt tam glir den greit ned etter en omgang med pepperbøs· sa

Populært? Har universitetsstudentene god råd? Det virker i hvert fall slik på meg, det er faktisk ganske fullt i lokalet. På den annenside kan det jo også være mangelen på alternativer som får folk til å trekke dit, vil du ha en skikkelig middag der oppe er jo ikke valgmulighetene så store. Man kan jo selv· sagt gå på kantinen rett borte i den andre enden av gangen, men de som leste min anmeldelse derifra vil kanskje tenke seg to ganger om før en går dit...

Bulles kantineforslag Min tidligere nevnte medbrakte amerika· ner har også en del innspill. Han har 6 års studierved Washington State University bak seg, og skulle dermed være godt rustet til å uttale seg om amerikanske forhold Kanti· neprisene er etter Bulles mening altfor høye. Det er urimelig at en student skal bruke 300 kr i uka bare på middag. Vi vil derfor lansere følgende forslag: Ved WS Ubetaler studente· ne ea 300 dollar(1800 kr) ved trimesterets begynnelse, og får da et kort som de kan spise både frokost og middag på i hele 4 måneden Hadde ikke dette vært en tanke også for Studentsamskipnaden i Bergen? Da hadde for det første studentene fått billig middag, Studentsamskipnaden ville få en relativt fast og ikke minst stor kundmasse, og studentene ville få bedre tid til å sitte på lesesalen siden de da slipper å lage midda· genselv__ .

• K7-

Svein Høgseth

Bulletin

Børs, Buddha og Babes. Noen bøker forandrer livet ditt når du har lest dem. De gir deg et nyttperspektiv på livet og alle dets merksnodige sammenhenger. "Gjeld" av Torgrim Eggen er ingen slik bok. Torgrim Eggen har en karriere bak seg som rocker, i bandetThe Cut, og somjourna· list, i musikkavisen Beat. "Gjeld" er hans første bok, og et forsøk på å beskrive jappe· tidens Oslo. Hovedpersonen Jørgen Wiik blir en del av mediaeventyret på midten av BO· tallet. Vi treffer ham når han våkner til århundrets bakrus tidlig på 90·tallet, med 1,5 millioner i rueld og en champagnekjøler full av inkassovarsler. Som ide er "Gjeld" klart inspirert av Knut Hamsuns "Sult". Torgrim Eggen forsøker også å vise hvordan det er å gå pengelens i tigerstaden, og burde ha nok av erfaring på området. Musikkavisen "Beat" ble en del av VIP-Seandinavias konsern, og etter konkur· sen satt Unge Eggen ~en med en rask milli· on i rueld og en trøst som han fant i zen· buddhismen. Samme trøst finner også hovedpersonen i "Gjeld", Jørgen, men det er også så langt det er mulig å sammenligne forfatter og hoved· person, i følge Torgrim Eggen selv. Jørgen fårjobb i det sterktekspanderende firmaet Scan·media som informasjons·sjef. Han bruker de 300 000 han får i begynner· lønn til festing og aksjekjøp, og beskrivelsen av nattemiljøeti Oslo er tidsriktig og overbe· visende. Med tre kr~dittkort på innerlom· men kjøper Jørgen de største champagne· flaskene og de beste jentene. Han går forbi køen på Stockholms sagnomsuste Cafe Ope· ra, og sniffer" etfjell med cola" sammen med Sean· medias toppledelse på nachspieL Tor· grim Eggen beskriver glimrende hvordan finansklikken i Oslo går på toalettet hver halvtime, og kommer tilbake med en smal,hvit bart som i hvert fall ikke er melk. Det var ikke akkurat dårlige tider for nyut· dannede siviløkonomer i Norge på BO·tallet! Av de store stygge ulvene i "Gjeld" kom· mer heldigvis ingen fra NHH. Jørgens beste venn, som ikke tilfører Sean·media annet

1 7 . 0 9 . 1992

enn underslag og datavirus, kommer fra I Den kokainsniffende toppsjefen er utda net i USA, og så inspirert av japansk lederS at han begår rituelt selvmord Heldigvis b etikkundervisningen på NHH startet i tid Sean·media er en boble som sprekker,1 Jørgen får problemer med kreditorene. Hm nye liv, og halve "Gjeld", preges av en s~ forkjærlighet for mat (masse bra oppskr ter), ubetalte regninger og en KrF·politiki med sans for bisarr sex. Jørgen tjener nå sil penger ved å presse politikeren, takket væ en interessant video som inneholder læ kjettinger, et krusifiks,en familiebibel og elskende par i en dobbelseng. Han har pn blemer med å få endene til å møtes, me viser hvor langt det er mulig å komme me en god porsjon sjarm og en barnepors.i<! moral. Torgrim Eggen bruker mye av plasse boken på å beskrive sengegymnastikken utelivet i Oslo på BO·tallet, da folk ville s kø heller enn danse. Han forsøker ogsar dryppe leseren små zen·buddhistiske domsord i øret. Boken er en meget intere sant beskrivelse av et skamfullt kapitte økonomenes historie.Torgrimm Eggen alle lagerstyrings·tricksene som gjør at strykeri Bed.Anal1, men lykkes i næring vet. Jappe·tiden er i ettertid blitt kritisert f1 alle baugerogkanter,mendeterfascinerel de å lese hvor lite kritisk de vel utdannete Q vellykkete var da spiralen fortsatt bare tik oppover. "Gjeld" kan fungere som en alternativetil kundervisning for NHH·studenter. Den I også så godt skrevet at den fungerer som e glimrende undrholdningsbok, men jeg m nerTorgrim Eggen mislykkes totalt når ha forsøker å innføre leseren i zen·buddhistil filosofi. Som et testament over jappe·tide blir "Gjeld" en norsk, litterær"Wall Street I jappenes tegnspråk betydde en knyttne' i været en magnumflaske champagne, h, det betyr i mitt vokabular vil jeg ikke røp

Stig Teno


MUSIKK

Kanskje Kommer

Johnny! En fredag i februar våknet deler av UKE-organisasjonen opp til en o kjempehongover. Arsoken vor ikke ekstremt alkoholinntak, men det faktum at en av Ukens hovedattraksjonerforstod at det ikke vor mulig å kjørefro Bern i Sveits til Bergen i Norge på en dog, og avlyste derfor konserten her.

S

outhside Johnny & The Asbury Ju kes var prikken over joen iUkens konsertprogram, og en av hoved grunnene til at journalister bokstavelig talt trykket oss til sitt bryst "Dette er jo helt fantastiskl", sa BAs Tore Bø da han fikk høre om den planlagte konserten. "Dette er jo en tragedie for Bergen," utbrøtsamme mann to uker senere da det viste seg at konserten ikke ble noe av. Southside Johnny har reservert plass i hjertene hos tilhengere av moderne rock. Han begynte sin karriere som gitarist i Bru· ce Springsteens band, men valgte i 1975 å satse på 8010karriere. Resultatet er til nå Il album og like mange høye listeplasseringer. I likhet med Bruce Springsteen kommer Southside Johnny fra Asbury, New Jersey. Mens Springsteens tekster stort sett dreier seg om jenter, biler og hvor trist det er at fabrikker legges ned, har Southside Johnny

blitt karakterisert som en glimrende lyriker. Mest kjent er han for lp·en "Hearts of Stone", en plate USAs største musikkmagasin kalte et av de beste album de siste tyve år, først og fremst fordi Southside Johnnys stemme er "en av de tidløse, legendariske stemmer i rockon° roll." Tidligere i år kom platen "Better Days" på markedet, en plate som er et samarbeids· prosjekt mellom Southside Johnny og Ste· ven Van Zandt, bedre kjent som Little Steo ven. Artistene som deltar her er en "Hvem Er Hvem" i amerikansk rock, og både Bruce Springsteen og Clarence Clemmons hjelper sin gamle venn Johnny. Denne skiven er langt mer enn en vanlig amerikansk rocke· utgivelse. Med stort hell introduserer South· side Johnny en blåserrekke av den typen som er i stand til å blåse en golfball gjennom en hageslange. Blåserne gjør at platen egner seg langt bedre i Klubben enn i cabrioleten;

skiven er blitt en partyplate av dimensjoner. Også live er Southside Johnny & The As· bury Jukes en kjempeutblåsning (ordspill). Johnny sier selv: "Vi laget et storband, og det skulle være hjemmet for en masse musike· re, horn og alt Vi kaller oss Southside John· ny & The Asbury Jukes, men egentlig er vi

NM;

FIRST STOP KILROY · NEXT STOP ANYWHERE ...

Bedriftsledelse

· .:'.t ~ Visste du ~

SBT setter nå igang årets NM i r Bedriftsledelse. Prisen pr. studentlag er kr. 3000,- og . interesserte bes ta kontakt med SBT snare s t. Første inn leveri ng sf rist er 20. oktober!

• du kan reise Jorden Rundt fra kr. 9.900. Skaff deg de '

ba re ko

Tlf: 05·326400 Oslo, Blindern og Nedre Slottsgt. 23. Tlf: 02·853200, lordager: 02· 420120 Tromso, Breivika Tlf: 083·75820 ÅS, Moervn. 10 Tlf: 09·941120

Stig Tenold

o

25 AR

1967 -1992 Vi jubilerer!

ar f lybi ll etter t il hele verden - til spesial pris - for ul)gp,\m og studenter.

Bergen. Studentsenteret

bare en gjeng som elsker å kose sg på sce· nen." Southside Johny & The Asbury Dukes kommer til NHH 31. oktober. Med seg har Johnny ikke bare standard rockOnOroll beset· ning, men også saksofon, trompet og trom· bone. I ryggen har han ogsåen mengde gode låter og nærmere tyve år på veien; det burde være duket for festaften. Et ni mann stort band på scenen i Aulaen er ikke hverdagskost. Dersom du ikke kjen· ner Southside Johnnys musikk, bør du ta en tur i en plateforretning for å høre (ta med deg penger da du sikkert vil kjøpe skiven etter å ha hørt den.) Vi anbefaler "Hearts of Stone" og "Better Days" dersom du vil bli kjent med en av amerikansk rocks største artister. Southside Johnny & The Asbury Jukes har i 15 år turnert små og store steder i USA, og er i følge Rolling Stone·magasinet USAs største partyband, og det sier ikke lite i et land som har fostret både The Blues Bro· thers og ZZ Top. Dersom du ikke er i Aulaen på kveldstid 3l.oktober, ville du ikke gjen· kjenne en glimrende konsert om den stod 20 cm. fra ansiktet ditt, sparket deg i leggen og skrek: "Jeg er en glimrende konsert" Denne gangen er det helt klart at Southside Johnny og hans følge blir mer enn program· helter; skulle de mot formodning ikke kom· me, lover Backline Music å spise hele denne artikkelen. Ukrydret

KILROY travels

SPESIALPRISER FOR UNGDOM OG STUDENTER

Besøk Studia i tiden 12. - 17. oktober Da legger vi frem mengder av tilbud både på bok· og papirsiden! Konkurranse, overraskelser, timetilbud, servering m.m.


KULTUR

K7 • En evig student Frk. redaktørinde, Det er med forbauselse man leser siste nummer av K7 ·Bulletin. På siste side gjøres det klart at herr stud. NHH Kåre Syversen har bestått annen avdeling. Dette må bero på en feil!. Herr Syversen har til dags dato ikke bestått ett eneste kurs fra første avde· ling, og som kjent er det da visse problemer forbundet med å fulleføre annen avdeling. Fra studieadministrasjonens side er det klin· kende klart at ethvert forsøk på å unnvike denne velkjente regel vil bli slått meget hårdt ned på, og det er derfor vi velger å offentlig· gjøre sensitive opplysninger som egentlig er for private å regne. Vi gjentar altså: Herr Syversen har ikke bestått første avdeling, og det er således umulig at han har bestått annen avdeling. Det som er virkelig skremmende i forbin· deIse med "Bulle"s tegneserieoppslag, erden vilje redaksjonen tydeligvis har til å forfal·

ske historiske ognutidige opplysninger (om privatpersoner...), kun med den spekulative hensikt for øye å øke løssalget. Redaksjonen viser i denne saken at den er villig til å tilside· sette alle almengyldige verdier og tradisjo· ner, samtidig som den med nådeløs håndfø· ring kutter hodet av det største og eneste forbillede en stud.NHH kan ha i disse tider. En tvinges dessverre til å bruke kraftuttrykk som inhumant i denne sammenheng, rett og slett inhumant! Inuhmant er det også når redaksjonen med viden og vilje vil sende en stakkars student, som ikke engang mestrer de aller mest eIe· mentæreoppgaverinnen økonomi, uti yrkes· livets kolde og hårde verden. La det være en trøst,Kåre: i studieadministrasjonen vetvigodt hvor du hører hjemme, og her skal du forbli. For stud.adm. Kurt Th(eodo~) Pettersen

Til en evig student Hr. Theodor, Det er med forbausete øyne vi leser ditt noe konservativt formulerte brev, som inne· holder ikke mindre enn ti skrivefeil. At du bruker ord og uttrykk som forsvant ut av det norske språket ved rettskrivingsreformen i 1954, skal vi overse og unnlate å nevne i Bulle.At du derimot ikke tør å underskrive med ditt rette navn, Jan Theodor, skal du ikke skånes for. Saken er denne: l. Vi skal ikke utelukke at det f"mnes to eksemplarer avarten Kåre Syversen ved NHH, og at vi derfor snakker om forskjellige personer. 2. Den 'Vi snakker om er tegneseriefigu· ren Kåre Syversen, Bulles trofaste venn i en årrekke. 3. V år Kåre Syversen bestod alle kursene på første avdeling våren 1992. 4. Veden spesial·avtale med rektor Leif Methlie fikk Kåre, som NHHs første trimes· ter·student, ta andre avdeling av siviløko· nomstudiet sommeren 1992. Dette skjedde over hodene på studieadministrasjonen. 5 . Kåre hadde særområdene Int. og arg., en kombinasjon h an forøvrig anbefaler. Han

fikk kun 7 på eksamen i Int., da han mente komparative fortrinn var det samme som store bryster. 6. Kåre jobber i dag som konsulent i UNI· Storebrand, men han utelukker ikke at han kan komme tilbake som gjesteforeleser i strategi. Vi er kanskje inhumane, men innse det, Jan Theodor, vi må alle vokse opp en gang. Så også Kåre. Det gjør vondt, men vi må alle gjennom det samme, og hvorfor skulle en fra NHH slippe unna? Fallskjermenes tid er de· finitivt over. Til sist vil vi bare få uttrykke vår beklagel· se over at en sanger i mannskoret MMM (pseudonym) sprer desinformasjon på For· eningsmøtet i NHHS. Kåre is a goner, you are a goon. Vennlig hilsen reds., Stig & Thomas Dersom også vi skulle ha forbrutt oss mot rettskrivingsreformen av 1954, ber vi deg tilgi oss og ikke påpeke dette i ditt leserbrev i neste Bulle. P.S. Hils onkel Lauritz.

K7 -

lulletin

17.09.1992


..


••

Vcerel •I dag Endelig skal det bli litt vær igjen. Etter en knusktørr uke skal det i dag bli litt regn, vestlig økende kuling og tåke i fjellet. Det samme været er meldt helt fram til mandag, med periodevise regn og regnbyger og nord·vestlig vind. Europeisk Økologisk Sammenbrudd Til nåi oktober har det kun regnet 0,1 mm nedbør! Siste 30 døgn har det regnet 234,2, mot normalt 245 mm. Bergen nyter altså godt av den våte halvdelen av september frem· deles, og det kan se ut som om vi vil få store problemer med oktobernormalen. Solobse~atoriet i Bergen melder at det i gjennomsnitt var 2,2 timer med sol hver dag i september. Dette er 0,3 timer under normalen. EF er også bekymret for drivhuseffekten og nedsatte på begynnelsen av 1990 tallet en arbeidsgruppe - en Task Force - som skulle utrede miljøkonsekvensene av det indre marked. Bulle har fått noen av tallstørrelser fra Task Force-rapporten. Tallene peker mot store miljøproblemer som følge av det indre marked. Veksten i godstransporten blir 60-70% fram mot år 2010, trafikken over landgrensene på veg øker med 30-50%, antallet privatbiler i EF øker med 45% og flytrafikken med 74% i samme periode. Utslippene av CO 2 vil øke med 15% innen år 2000 hivs det ikke settes inn spesielle mottiltak. Sur nedbørproblemet vil øke i alle land. Har ikke lest rapporten EF kommisjonen regner med 58% vekst i samlet BNP i EF ved realisering av det indre marked. Bulle har spurt Jan Ivar Håland ved Samfunnøkonomisk Institutt om miljøkonsekvensene er blitt tatt hensyn til i nuen av vekstprognosene.

• • • • • • • • • • • •

-Jeg har hørt om rapporten, men ikkelestden.Jegvil derfor ikke kommentere tallene. Det indre markedet vil føre til økt konkurranse mellom land og innen EF-landene. Dette vil føre til mindre segmentering

• • •

ved at markedsmakten til hjemmeprodusentene vil forsvinne. Tallene bygger sannsynligvis på at økt handel vil øke trafikken overlandegrensene og i landene. Denne effekten kan være overdrevet. -Jegtroratendenutviklingensom rapporten spår er politisk umulig. EF har jo fått en miljøpolitkk Globale miijøproblemer må løses i overnasjonale organer som EF.

• • : • • • • : • • •

Bærekraftig utvikling? EF kommisjonen har vedtatt bærekraftig vekst. Men er dette mulig når grunnlaget for EFs indre marked er økt produksjon og flyt av

varer? Hensikten er å få til en forsterket økonomisk vekst. Med et slikt utgangspunkt, blir ikke EFs miljøpolitikk kun et forsøk på å repare de uheldige virkningene av veksten? Den 15. oktober skal Stortinget starte 2 dagersbehandlingen av EØS-avtalen. Da avgjøres det om Norge skal melde seg inn i EFs indre marked. Ring til stortingsrepresentanten din og si din mening (nummeret til Stortinget er: 02 3130 50).

Av Geir Harald Aase

• •• •

• • • ••

Industri .............. UKEN ................

Forsikring ......... . SBT ...................

•• I I I I I I I I I I

I I I I

560 000

STABIL BØRS SIDE 25

e Frokost Et kvinnelig medlem i Bulle· redaksjonen har hatt en helg hun ikke kommer til å glemme. Lørdag morgen da hun skulle på do smalt døren igjen, og hun var låst ute pågangen. Der stod hun, barbent i silkeCindypysjen sin. Hun lånte 2 kroner av naboen, og ringte en venninne som kom syklende med klær til henne. Lørdag kveld ble hun ved fire· tiden om natten sett på vei hjem til en Dirmus-direktør. Natten hos ham gikk visst helt uskyldig for seg, og hun fikk servert frok-

ost-neste morgen ....

Kvelds En eminent sportsjournalist i • et herværende organ, hindret • tordag natt Tove Gartland i å • komme seg inn i sitt lune rede i • Nygårdsgaten. Akkurat hvorfor : han lå langstrakt i trappeopp• gangen med pannebrasken so. • lid plante ti nedre delen avytter• døren, vites ikke. Personen selv : husker ingenting. Verre var det • at i det Tove fikk overtalt den • edle helt til å reise seg opp og • kommeut,gjordehanikkemine • til å hilse, men bøyde seg raskt • over rennesteinen. Det er ikke • d • alle som tåler go mat.

Totalomsetning..

Tendens............

Beundret En av Toves samboere, Margrethe AlS på Ill. kull, har store problemer med å holde fansen unna. Beundrerskaren er til tider så stor og så generende at hun rett og slett må bruke sol· briller. Enkelte går faktisk så langt som til å følge etter henne hjem. Dessverre har ikke ~e like stort mot til å ta direkte kontakt med henne, men en har i hvert fall identifisert seg med navn og

nummer. En her ikke nanvngitt Romeo ber i et kort men intenst brev, Ziggy ta kontakt med ham (se faksimile). Vil dette bli høstens store romanse? Drittpreik Interne Tove er kommet hjem fra London og sørget fluksens for å forsyne denne side med godt stoff. Under en innflytningsfesthos ovennevnte forrige helg, var det stor rift om plassene i dokøen. Da de fleste ikke hadde rukket å drikke så mye, var dette noe underlig. Men Lise Lindbilck lot seg ikke merke av dette da hun tredde ut av det lille avlukke. Heller ikke Halvor Moen, vår representant i det seriøse organ, Kollegiet, lot seg affisere av den store menneskemengden da han steg ut like bak Lise. "Jeg måtte bare i dusjen litt, jeg," var hans kommentar. Kripos Utenfor (huset) på Asylplassen gikk det også for seg. Christian Nybø & Co som nå er 22 (ikke & Co) fikk sånn lyst på den grønne benken som stod der. UKEfargen og allting, et mustfor en som stiller til UKEstyret. Et kvinnelig med· lem i Asylplassens velforening var ikke helt enig og kom ropende: "Dere kan da ikke gjøre dette!" "Joda," svarer de nyfikne guttene og slenger benken inn i kassevog· nen til Kissaen. Dessverre hadde ikke kvinnen like høy promille som gjerningsmennene, for hun klarte å ta bilnummeret. Dette hadde ikke gutta i Camp David regnet med, og de var i grunnen svært forbauset da Herr Nybø den eldre ringte nes· te morgen og spurte hvor bilen hans var. Siden bilen var registrert i Christians fars navn, var det nemlig ham kriminalpolitiet tok kon-

·5

takt med. Våre gutter var ikke like overrasket da den sivilkledde et· terforskeren fra Kripos dukket opp senere på dagen for å ta en prat en forbryterne. Til slutt ble de nå eni· ge om ådroppe anklagene mot åfå benken tilbake, en ordning alle kunne si seg fornøyd med. 8 i stil men minuslS i timing gutter! Yre Svarte Menn Riderigjen, denne gang rett uten· for Norges Handelshøyskole. Tre staute menn, iført svarte regnfrak· ker, troppet fredag opp på skolen for å utføre sine ukjente, men sik· kert grusomme, handlinger. I timesvis patruljerte de hovedinngangen til høyblokken til de forbipas· serendes store skrekk. Hvem e disse svarte menn? Svar sendes Bulle·redaksjonen, merket "tøff i frakk". En skam Da Skipsfartskonferanse ble avholdt på onsdag tok noen utskudd seg den frihet å rulle ut den røde løper for kremtoppene i den nor· ske skipsfartsnæringen. Adminis· trasjonen er irritert og melder at dette er en misforstått bruk av den røde løper. I en kommentar sier Signe Monstad, konsulent i admi· nistrasjonen, at dette er en skam. Datavirus Han med Mikke Mus genser, syk· kei og mye penger har skiftet ut lås og fjernet alle spill på NHHS sitt regnska psrom. Dette skjedde etter at BT på onsdag meldte om et nytt virus som gikk inn i regnskapspro· grammene og endret ett tall hver dag. Bulle kan melde at Ukens over· skudd er uendret.

*' V-------=------Thomas, Geir & Geir

K7 Bulletin nr 06 - høsten 1992  

vane,jordi de ganske enkelt har vært der de siste trefire årene, • andrefor å ise segfrem i sine lånte ballkjoler som mamma har • • var viss...