Page 1

NY REDAKSJON

';

Kamphanen Fredric Hauge "renser luften"

,::~"

midtsidene :.

Bulle spør! DU svarer side 4

-

~

-,


2

Bullevard

JEG DELER HELLER IKKE MIN OPTIMISME I

I REDAKSJONEN :

BULLEVARD Nye koster feier best, tenkte vi og dermed begynte snøballen å rulle. og rulle gjorde den, faktisk helt fram til bullerommet og et bulleverv . Bortsett fra en enslig svale ::-- vår fotograf - består redaksjonen av 1.kullister med et ,n ytt og 1riskt syn på NHH. /Den redaksjonelle linje er i hovedtrekk klar uten at vi skal gjøre noe forsøk på å avdekke den her. Vi kommer til å holde et våkent øye med ting som skjer på skolen og i våre omgivelser uten å bli for navlebeskuende. Dessuten vil vi bruke en del tid og krefter på temaer vi synes er engasjerende. Her inngår stoff fra "Høyden", fra våre naturlige "fiender" , og samfunnsspørsmål vi mener bør fokuseres. -HUSK NESTE TORSDAG!

Miljøvern.

THORGRIM HAGA I KARI BERGERSEN I SVEINUNG WERSLAND

Il

MAJ-BRITT HAVER AUD R0S0K I INGUNN M. NILSSEN

"''''JEG''''''

- eller En egosentrikers bekjennelse Jeg er en egosentriker. Det er jeg ikke flau over å innrømme. Jeg er jo tross alt den personen jeg kjenner (eller burde kjenne) best. I enhver kiosk med respekt for seg selv kan du finne blader som "Vi og vårt". "Jeg - og jobben" osv. Selv kunne jeg tenke meg å gi ut avisen "MEG - og ingenting annet". Det har jegjo forsåvidt sjansen til også. nå som jeg er blitt medredaktør i Bulle. Det er bare et problem - hvem i alle dager ville orke å lese den avisen - bortsett fra meg selv? Dette er et stort dilemma for meg. Hva skal j eg skrive om hvis j eg ikke skal skrive om meg selv? Selvfølgelig kan jeg nøye meg med å skrive om tingj eg opplever. og om hva jeg mener om ting. og hvordan jeg synes tingene skulle væ re. men det blir bare "Me. myself and I" det også. Synes du en slik skoleavis er noe å lese? Du er sikkert også nokså egosentrtsk. det er noe som henger igj en fra barndommen (det har ihvertfall en eller annen psykolog sagt. og han ble visst berømt). Bare innrøm det! Du ville nok gjeme at skoleavisen skulle handle mer om deg. Hva du mente om tingene. og kanskje litt mer om folk du kjenner. og dine interesser. Kansk.1e m1AA mIl n~tnpnp i

-

For alle som følger med i mediebildet er det blant enkelte andre en sak som har skilt seg ut ved omfattende dekning og det er miljøvernspørsmålet. Norsk Hydro, Titania, Borregård, Hafslund, Blikvalseverket, Kronos Titan osv. er enkelte av mange bedrifter som har forsøplet og brutt det meste av lover og forskrifter på området. Forurensingene har foregått over tid, de har blitt innarbeidet og ingen har stilt spørsmål, før nå i det siste. Felles for alle er at de i større eller mindre grad har blitt styrt av siviløkonomer, mange fra NHH. Med lederskap følger ansvar, det er noe alle er enige i. Men begrenser dette ansvaret seg til bare bedriften. Kan en leder vaske sine hender og henvise til myndighetene og deres reguleringer- og ansvar, når bedriften ødelegger nærmiljø og bidrar til generell forsøpling? Vil framtidens stud NHH vise seg å være like bevisstløse som sine forgjengere?

KaDttnen'2

Du skjønner sikkert hva jeg vil frem til. Jeg vil også at Bulle skal inneholde noe for enhver smak. Egentlig er det ganske strevsomt å skrive utfra seg selv hele tiden. La oss slå det fast: jeg er ikke tankeleser. Jeg er heller ikke istand til å sette meg inn

i situasjonen til enhver Bulleleser. Derfor er du nødt Ul å bidra. hvis ikke Bulle skal bli en selv-digger avis for meg personlig. Bare med din hjelp kan avisen bli noe for deg. Om du ennå ikke har skjønt det: Jeg vil at du skal skrive leser-innlegg. dikt. filmanmeldelser eller hva som helst til Bulle. Liker du ikke å skrive. neivel. så kan du gi oss tips om saker/aktiviteter/temaer som du vil at Bulle skal dekke. Tenk over det! Husk at "alt er stoff - eller kan bli det" . Nå stoler jeg på deg. Ogjeg kan henge på en trussel: Om ikke du gjør somjeg sier. skal j eg skrive så mye egostoffj eg bare klarer. og sette inn helsiders bilder av meg selv i hvert eneste nummer. Du er herved advart! imn

I

' Hamskifte i klubben.

Flittige KKU medlemmer har benyttet dagene før semesterstart til å gi klubben et nytt utseende. Nye farger, bardisk i tilldels ny variant og en "bombesikker" DJ-boks. Denne tåler alt det elleville og festgale NHH studenter klarer å la den gjennomgå, pluss antageligvis 3.verdenskrig. Per Fjeldsgamle veggmalerier har også kommet til syne igjen etter at veggplatene har blitt fjernet. Absolutt en forbedring. Vi sier ikke mer. SLENG KROPPEN INNAFOR.! HANSAEN ER PÅ PLASS:


LEDER DERE VINNER VI

Bullevard

.3

AVISEN ER ET INTERNT ORGAN FOR NHHS UTGIVEREN HAR INTET REDAKSJONELT ANSVAR LAYOUT GRAFISK SENTER - ANDERS JENSEN Il ANITA MELLEM III JØRN SPAKRUD I AVISEN ER TRYKKET AV DAGEN TRYKKERI

etter foreningsmøtet 3/12

•••

Årets siste og Sigma's siste foreningsmøte Blant dei mange meldingane beit vi oss merke i at semesteravgifta blir auka med 30 kroner. 10 av desse skal gå til SAIH. Vi berre konstaterer at då må nye brosjyrer skafTast."SAIH's inntektsgrunnlag er frivillige bidrag fra studenter og akademikere" er ikkje lenger tilfelle. Dessverre. Ellers hadde vi på dette foreningsmøtet verke leg sjansen til å bli kvitt litt pengar. Det var foreslått drøyt 25000 til oppussing av discoboksen i Klubben , 60000 til oppjustering/ vedlikehald av scenehuset i aulaen og 60000 som garanti til Nord-Norge ekskursjonen ' 88. Det skulle bli nesten 2000 pr. framrnøtt. Dette seier sitt også om talet på frammøtte. Det er tankevekkande at så få av dei som går på denne skulen har interesse av det som skjer i Studentforeninga. Få gjer seg opp si eiga meining om aktuelle saker. Vi godtar som oftast dei forslag og tal som står på papiret, same om det no er 50-, 70- eller for den saks skuld 100000. Stort sett er det berre dei som har verv som forpliktar ein til å halde seg orientert og ta standpunkt som gjer seg sine eigne tankar om sakene - og ikkje minst tør å stå fram og seie seg usamd med dei forhåpentleg godt gjennomtenkte forslaga på papiret. Først når dette skjer, får også resten av forsamlinga augene opp for at det finst elt anna alternativ, og plutseleg meiner alle dette. og alle synst at no var dei grådig engasjerte og kreative.

/

Foreningsmøta har fått ry av å vere keisame og langdryge. Styret gjer derfor sitt beste for å få forslaga gjennom så raskt og effektivt som mogeleg. Dei gir oss ikkje mykje tid på møta til å vurdere sakene. Men om interessa verkeleg var på plass, er det fullt lovleg å lese foreningsmøteinfoen på førehand. Sjekk i kantina! Der møte st vi og diskuterer elles alt mellom himmel ogjord. Så kvifor ikkje møtesakent: ? Er det forresten mangel på informasjon eller mangel på interesse som gjer at ein ikkje veit når sitt budsjett skal opp? Eit spørsmål er også om KKU bør ta sin del av finansiering av oppussingar og investeringar. Eller skal heile Jnntekta den kome stud.NHH til gode gjennom endå betre festar, non-profit, som Malurt gjekk til val på? Det ser forresten ut som at dei vil bryte sine valløfter. Tilskotet frå Uken er ikkje fød opp i budsjettet. 50000 vil då ta omvegen innom KKU sitt reknskap før det går vidare inn i felleskassa. og her skulle ein tru dei blir tatt imot med opne armar. Vi har i alle fall ikkje problem med å finne på noko å bruke dei på. Den gamle discoboksen er et~er 8 års slitasje, klar for utskifting. Det var best om dete blir gjort skikkeleg i staden for at det blir flikka litt no og litt då. "Skikkeleg" vil etter komiteen si meining bety kr. 25000. Men no var det endeleg ei fornuftig sjel som sa stopp. Den vedtekne "lille" oppussinga av Klubben viste seg å ha kome opp i 85000. Den nødvendige ombygginga av discoboksen omfatta no også innkjøp avdtverse nytt utstyr. Snøballen var begyntå bli litt i største laget. Sjølv om arbeidet med boksen burde gjerast i jula, kunne ein vente til seinare med eventuelt nytt utstyr. Det får då vere måte på kor slepphendt vi skal vere. (Derfor slapp vi ikkje 1V' en i golvet i dag heller.) Som kjent har arbeidsmengda til redaktørane i Bulle vore stor. Dette går ut over både kvaliteten på produktet og motivasjonen. Vi ser derfor med stor glede på vedtaket om å utvide redaksjonen med to. Som nemnt er vi bra raus med andre sine pengar, men når det vart snakk om at våre lesarar må ut med ei ekstra krone frå eiga lomme, fekk vi reaksjonar med ein gong. Det er sjølvsagt beklageleg at Bulle no har kome opp i den nesten uoverkomelege pris på 3 kroner. Men vi var frå høgare hald blitt fortalt at vi var forplikta til å ha eit overskot på minst 50000. Så vi såg det som einaste løysing for at vår kjære økonomiansvarleg skal sleppe å ta nattskift for å innskafTe dette. Har du for mykje imot det. kan vi alltids vurdere mulegheita for å gi ut Bulle som elt eige annonsebilag. Dei andre budsjetta kom seg også gjennom, og vi fekk kaste oss over graut og gløgg. Heilt til slutt såg vi ein del gode, gamle fllmar som berre blir artigare og arugare ... Aud Norunn .

Merinotrappen- NHH's svar på Berlin muren. HJERTESUKK FRA EN REDAKTØR: Før var miljøet delt, nå er det partert. Hvor f.. .. blir det av nybygget. KVD: kongelig vanvidd og duste dept. Min lille hjerne har klart å oppfatte at innsparingene ville bli enorme (3-4 millioner er enormt,spør lånekassa) pr. år ved å bygge. Forholdet er at det tar seg bedre ut på budsjettet med en. post på 10 millioner kr. i husleie enn en engangsum i investering aven viss størrelse. Vårt eneste håp er at politikerne faktisk har klart å lage ris til egen bak ved sin opptrappingsplan for vårt ærede studium udi økonomien. Selv disse og byråkratene har anstendighetsfølelse nok til å ikke foreslå forelesningene holdt i Aud.bøttekott, Aud.korridor a ,b,c,d,e .... ,Aud.toalett H,D osv.

1.

ør jul stod det en artikkel i Bulle om tudentforeningen, om oreningsmøtene, om styret. Den berørte ange ting som vi alle bør ta til tterretning, for Studentforeningen nkl uderer alle som betaler emesteravgift, og følgelig skal ~kke noen øle større ansvar for NHHS enn andre Dette er noe vi alle bør tenke på . Det eiser jo selvfølgelig også andre spørsmål v rent prinsipiell art som f.eks. "kan an tillate kritikk som ikke er onstruktiv?", "Er det slik at man ikke an påpeke skjevheter og feil uten at man elv går til det skritt å gjøre noe med

et riktige er selvfølgelig at kritikk kan remmes, da slike meningsutvekslinger an bidra til at fruktbare ideer oppstår. en det er ofte slik at skal det oppstå ebatter må "noen" stikke hodet frem. en for å få "noen" til å stikke hodet frem, å fordres det takhøyde og kanskje en indre grad av selvhøytidlighet. Det er ett for å overdramatisere interne roblemer og bli for navlebeskuende. Et roblem med en organisasjon som NllliS r at den fordrer innsats uten at elønning kan telles i kroner og ører, og at _ ange gjØremål går på tvers - av ekvemmelighetshensyn. I tider hvor det r regler for det meste, med etaljregulering av arbei~stider, rbeidsmiljø og et utall odtgjøringsregler kan det være anskelig å gjøre arbeid som ingen legger erke til, eller som i "beste fall" høster itt kritikk. Da er vi tilbake til det som ble erørt innledningsvis som retten til å ·tisere, og konklusjonen må bli at det er ov å si hva man vil, og det er også tillatt berømme hverandre når resultater ppnås. '--'

i har et norsk ordspråk som jeg synst er anske treffende i denne sammenhengen

'Det gode skal hugges inn i fjellet, det nde skal man skrive i sneen." oss huske det.

Jørgen.

5


. I 4

GRAV FØRST SPØR SIDEN

I

Bullevard

SPØRRESKJEMAET ! Som noen obseIVante lesere kanskje har merket: Denne utgaven av Bulle hadde et vedlegg. et spørreskjema der vi forsøker å grave lengst mulig ned i sjelen på en NHH-student. Dette spørreskjemaet er det meningen at du skal fylle ut og levere inn til Bulleredaksjonen. Ja. ikke bare du da. men flest mulige Bullelesere. Mange av oss i redaksjonen er nå inne i et statistikk-semester. og vil denor gjerne ha et materiale som vi kan mishandle etter mer eller mindre tvilsomme statistiske metoder. Men siden ingen av oss er så stø i prosentregning. bør vi helst få inn alle 1000 skjemaene ... Spøk til side. vi mener dette litt alvorlig. også. Vi håper å kunne finne ut om det finnes en "typisk" stud NHH/Bulleleser. Vi håper også å få litt "feedback" på dette første nummeret av Bulle. Spørres~emae,t innholder nokså mange

spørsmål. og likevel har vi ikke fått med halvparten av det vi ville spørre om. Det ville f eks vært fint å høre hva stud. NHH mener om en rekke dagsaktuelle (og gårsaktuelle) temaer. slik som røyking/alkohol. AIDS. miljøvern. likestilling/kjønnsroller. rikspolitikk osv. Dette fikk vi altså ikke plass til på skjemaet. men du kan selvfølgelig skrive til Bulle om det likeveL ' Resultater,fra denne spørreundersøkelsen vil komme.i Bulle i løpet av dette semesteret. Hvem veti kanskje.vi kankåre den "mest gj ennomsnittlige stud NHH" eller noe slikt: 'Forhåpentligvis' kan det komme mye brukbart stoffut-av dette. Men foreløpig er det .opp-til deg~ Om du ikke levererskjemaet; får du ikke bIl med i' spørreundersøkelsen: Mas litt på vennene dine. også. Det skal være flaut å si "jeg har ikke levert spørreskjemaet.Jeg ... • Derimot er det ,"lovlig" å ikke svare på alle spørsmålene. Send inn skjemaet likevel! " Påspørreskj emaet står qet også en oppfordring til å levere leserbrev/dikt til Bulle'sammen m:ed spørreskjemaet. For anledningen har vi derfor-gitt adgang . til å sende anonyme bidrag. Vanligvis må du 'skrive navnet på det du.skriver. Benytt sjansen nå. da vel! Til slutt: Spørreundersøkelsen blir ikke komplett om vi ikke også får inn svar fra de tilsatte på skolen. Dere er da ikke dårligere enn studentene? Ta det

som en utfordring. vi vil vite mer om dere! J:VIed hilsen fra opphavsJ?ennene til spørreskj~maet.

SAIH - VI LIKER DEG ! I hele -høst h~r jeg 'hatt dårlig samvittighe~. Ikke fordi jeg har bruft-det 4. bud om å hedre min mor og far. Nei jeg glemte å betale 20 kr. til SAIH. Denne fredsorganissjon som har prosjekter i Nicaragua og Zimbabwe. og selvsagt støtter de ANC og SWAPO. Det er derfor med stor glede jeg hører at årets nyttårsgave blir tvungen SAIHavgift. For da kan vi jo alle gå rundt å si at bergensstudentene har ' godt hjertelag. Ja. selv kapitalistene må få aksept på at sinnelaget ikke er så verst likevel. Men æ*g talt ~edstudenter ! Er ikke 20 kr. fo rsmålig. Jeg tenker på ideen om "ny økonomisk verdensordning". La oss gå foran med et godt eksempel. La oss skape en ny og bedre verden. Hev semester-avgiften til 400. Så ' kan vi sende halvparten Ul LangtvekkiborUstan. Da først viser vi virkelig solidaritet. 20 kr. er kun avlat. Jeg har hørt enkelte kapitalister spørre om det er slik at hvis de ønsker å studere i Bergen. så må de støtte regilner og organisasjoner som de vitterlig ikke liker. Men kjære studenter' Ikke'bry dere om dem. De er bare råtten og sleip i kjeften. De mest ekstreme er generelt imot tvungen u-hjelp. Ja. disse er ~ort og godt drittsekker. For med hånden på hJertet: det er ikke mer enn rett og rimelig at alle lege-o JuS-. økonomi-o psykologi-o geografi- og språk-studentene skal send~ bidrae tU Nicaragua. ANCogSWAPO. _ og de som ikke vil. egner seg slett ikke til å bli økonomer eller lærere. Jeg. tenker med gru på hvilke tUstanderdet ville bli om slike mennesker fikk .utdannelse. Så kjære studentpolitlkere - kom dere ' opp på HØYDEN , og fortell" Alltinget at vi ønsker nye l!vgifter. . ' . At enkelte kapitalister stritter imot. får være deres sak. Vi andre skal ikke lide for det; Jeg er nemlig sikker på at hvis de konservative visste hva SAIH

virkelig står for. ville de støtte den. Jeg vil derfor sitere en informasjonsbrosjyre SAIH har utgitt om seg selv på skolen:

grunnyerdier som skal til for å studere v~QtUiliversitet. Dere har feil livssyn. menneskesyn og kVInnesyn. og så er dere intolerante. da.

"SAIH tar politiske standpunkt 1valg av hvilke land og organisasjoner som skal motta støtte. SAIH samarbeider også med organisasjoner som har klare politiske mål."

Slike studenter vil ikke "gamle Bergen by" ha !!! Slike studenter ønsker vi ikke på Hatleberg ", Slike studenter ønsker vi til Bloksberg !Il

I den forbindelse ~r jeg. glaq for å kunne nevne at Sosialistisk Ungdom har et nært og fruktbart samarbeid med SAIH i Nicaragua.

le Fumier

Alle de som fortsatt er uenig og negativ overfor tvungen avgift. mangler utvilsomt de etiske og moralske

Johannessen, Anders'e n & Co. Statsautoriserte Revisorer

Ernst..& Whinney A.S, ..

-"

....

"

f,;

Medlemmer av Norges Statsautoriserte Revisorers Forening Dra~mell. -H.9Imestrand -Kop.gsberg-:-Oslo-Notodden


I

8

Bullevard

SOM DU SPØR FAR DU SVAR

I

5

1]1~ill @~ WTI

® JF& ill)~~

IT

~

~1rIT~&

Hva synes du om nye Bulle (3 dager før utgivelsen)?

1) SIV EKENES (Il KULL)

: Kjempegrei i forhold til den gamle!

2) PETER WIEDERSTRØM

(l-årig bed. øk) ;.

,

'.

Helt topp, ikke for fancy!

3) DAG AKSNES

(lårig bed.øk) Litt dumt at den ligger i 1. etg, ellers betraktelig bedre. Savner minibank. Du kan da ikke få alt av oss, heller! red.

4) TRUDE SVARTDAL

(pers. utv. og leiing) Det var hipt og kult det mangler bare litt gult!

5) KRISTIN ' MYKLEBUST

( per. utv. og leiing) . Klar forbedring, ~ker . OK så laJigt~

.

~

:'

.

'.'\/ ' ..


t

,

FORELØPIG PROGRAM FRA MERKUR

I

.. MILJØVERN FOR ENHVER PRIS ?? ~ ". .,' ..' ,

.... "'.:,~. .'1

1,,' • ',;;, ~ " .' ,.... ',.. ..• '~... , > . " : {"", "," :-",.,~.. - Ett~rforenin,gsmøt~t. Q~S~""'G (M~RK ONSDAG!), lO,februa.: . 28:JÅN," .F9~r'nN6plly1~",· " ,.,.. , ; ' 0 , :. ';, '. " l.,l~. ~ngerer M~~UoR J>~~ldebatt 'om MIWØVERN under ' , , ' mM1\: "KRISE'I NORSK ØKONOMI- HVOR ERDEN?~ : tittj!len .'.', , " I PANELET: ;'J , "" . i ," Miljøvern for enhver pris?"" ' ". , pandl~er !!rGunnru- Eskelårid som går på Høyere 'Avd~ling her på NHH. Paneldeltakere er: l'IffiPE:HANSEN FREDRIC HAUGE. talsman'n for den frivillige:: organisasjonen J{JELL STORVIK VISESENTRALBANKSJEF Bellona som i 1987 markerte seg med sine miljøvern-aksjoner VADIR. BERGEN BANK ØYVIND FJELDSTAD mot Hydro og andre norske bedrifter. GEORGSTØRMER FfNANSDIR. N. HYDRO JENS STOLTENBERG, leder av AUF og et kommende hett navn i det politiske toppskiktet i Norge. 03.FEB. FROKOSTMØTE 08.30 KAI HENRIKSEN. forhenværende leder av UH. KJELL AHLSEN. hovedtillitsmann for LO ved 10.FEB. FORENINGSM0TE NB!!! ONSDAG!!! Saugbrugsforeningen i Halden. Saugbrugsforeningen i INVISTERINGSMØTE Halden har store problemer med å etterfølge TEMA: "MILJØVERN FOR ENHVER PRIS?" I pANELET: ' Miljøverndepartementet krav om rens-tiltak ved bedriften og truer med nedleggelse av 340 arbeidsplasser som "STYRET NEDE GUNNAR ESKELAND NHH konsekvensav de påkrevde investeringene. TELLING" JENS STOLTENBERG AUF BELLONA FREDRIC HAUGE VELKOMMEN TIL FORENINGSMØTET ONSDAG KAI HENRIKSEN, UH 1O.FEBRUAR !!! LO-TILLITSMAN KJELL AHLSEN ALTERNATIV

25.FEB. FORENINGSMØJE TEMA: "HVOR GÅR VESTEUROPA ETTER GENEVE?" I PANELET: JOHN KR. SKOGAN TORA HAUG THOR KNUTSEN TØNNE HUITFE'LDT

FORSKER NUPI ST. REP. SV ST.REP.H GENERAL LT. FH.

24.MAR FORENINGSMØTE 14. APR ,EOREMNQSMØJE . TEMA: VALGUTSPØRRING 15.APR. VALG :' " . 28.APR. FOREMNGSMØTE

FRA ØKO·~ANSV.

GALLUPKORPS

MELDING TIL STUDERENDE VED HøYERE REVISOR STUDIET HRS:

GALLUPKORPS FOR VÅRENS VALG SØKES. "

NHHS - S1YRET TRENGER REVISORHJELP FOR VåREN 1988. JOBBEN ER ANTATI å TA CA 100 TIMER OG LøNNEN ER " SATI OPP TIL 60 KR. TIMEN. VIL DE SOM ER INTERESSERT TA KONTAKT MED øKO.ANSVARLIG INGER MARIE Bø Så FORf SOM MULIG. MELDING TIL KASSERERE I UNDERUIVALG NHHS VåREN 1988: SJEKK POSTHYLLENE ANGåENDE BREV OM TafAL INVES1ERlNGSPLAN FOR FORENINGEN. DERE SKAL HA INDIVIDUELLE PLANER KLARE INNEN 29. JANUAR. VI SKAL. liA ET .' FELLES MøTE I UKE 5. OG DEN TOTALE INV.PLANEN SKAL OPP På FORENINGSMøTE 10.02.88.

/

HER HAR DU MULIGHET TIL Å FÅ OPPFYLT DINE DRØMMER OM Å LAGE SHOW'. VALGET ER FORELØPIG LAGT TIL FREDAG 15/4.,.88. . . uTGIFIER OPP TIL KR. 2000,- BLIR DEKKET AV FORENINGEN. HVIS DU IDERE,ER INTERESSERT TA KONTAKT MED NILS KETIL ANDRESEN DIREKTE ELLER VIANHHS&lN POSTIlYLLE.

I

Bullevard

GRAFOMANI: SYKELIG TRANG TIL A SKRIVE

FOR

STUDIEHÅNDBOK STYRETS GJEST , I forbindelse med Temakvelder har MERKUR valgt å invitere enkelte av deltakerne på f.eks. en paneldebatt, til å bli på skolen noen dager som "Styrets Gjest". Førstemann ut er JENS STOLTENBERG, leder av AUF som skal delta på paneldebatten "Miljøvern for enhver pris?" etter foreningsmøtet onsdag 10. februar. Han skal innkvarteres på Hatleberg og vil på torsda2 Il. februar delta på en forelesing i 2. avdeling og deretter få en presentasjon av Studentforeningen ved MERKUR hvor spesielle saker av politisk interesse W. bli diskutert. Vi vil forsøke å arrangere en lunsj med Rektor da litt av hensikten med "Styrets Gjest" er å knytte kontakt mellom NHH og politikere. kunstnere eller andre fagfolk av spesiell interesse. Høydepunktet på besøket bør være et GJESTEFOREDRAG av Jeris Stoltenberg torsdag ettermiddag. Temaet for foredraget vil vi komme nærmere tilbake til. ' MERKUR vi Hege Norheim

17.MAI-KOMITE - HVOR ER DERE? Da jeg har lært at det er bedre å være føre var enn etter far, er arbeidet med å sette ned en 17.mai-kornite i full sving. Etter tradisjonen er det 1.kullistenes ansvar å arrangere festlighetene på vår nasjonaldag og de som kunne tenke seg å ' være med på dette kaD. altså herved kontakte styret v I Hege Norheirn.

Er det en i Studentforeningen som kunne tenke seg å være med i redaksjonen til Alternativ Studiehåndbok. eller evnt. være kontaktperson fra NHH? ASHB blir utgitt av Norsk Studentunion og utdelt... til.... l .... J - . alle nye studenter. Boken gir en presentasj on av utenomfaglige aktiviteter , og av fag/fagmilj'ø- med , ros og ris samt nyttige råd og tips. NHHS bøt være mye bedre representert. Er det noen som brenner for dette. og har ideer til hvordan dette kall gjøres bedre; Kontakt MERKUR v I Anne Kristin Fosli

KONTAKTPERSON I FREELANCER , FOR STUDVEST.

MELDING! NHHS sender tre delegater til NSU's Landsting den 21. - 23. mars. InteFesseIte kandidater må melde seg til styret. Merkur, innen mandag 8. februar. Valget av LT delegateo€ vil foregå på forentngsmøtet onsdag !UH 10. februar.

Studvest er interessert i 'å knytte til seg 1 - 2 NHH'ere som kan være kontaktpersoner og freelancere. Dul dere bør være våken for hva som s~er på NHM •. dekke fors~ellige saker. , anmelde studentnattkroer, osv. Ogl eller tipse Studvest-redaksjonen om at noe bør dekkes. Studvest har redaksjonsmøter hver tirsdag. Studvest tilbyr honorar for hvert enkelt innlegg. ca. kr. 400.- for en normalt lang artikkel med bilde. Interesserte kan kontakte

r----------"'" -

MERKUR

MERKUR v I Anne Kristin Fosli " .;" . ''VI KOSER OSS I DEN NYE JOBBEN'


I

ERGOMANI: SYKELIG VIRKSOMHETSTRANG

Bullevard

7

I

HVAARBEIJ>)!:R MEliKUR MED? Vi tror det eI'viktig at vi-aIlerde nå avlegger en rapport om hva vi Dette gtr'et ,i~blikk i hvilke saker vi arbeider med nå. listen "KRISEN I NORSK sysler med .og hva vi har gJort. . , omfatter her noen av de større 'sakene og vi ser ikke at det er ØKONOMlHVOR ER nødvendig å mere i detalj. Hovedtyngden av vårt arbeid 'er Etter valget mye av tiden gått med på å samle informasjon kontakt med interessegrupper, underutvalg, skolen, andre DEN?" og sette den i system: Resultatet av dette arbeidet ble et .. , skoler, ogdeltagere på temakvelder. råutkast til en strategi for NHHS, som vi senere har behandlet Vi vil komme tHbake med en utdypnig av disse sidene ved en Nærtngslivet'i Norge har i flere inngående. For oss har det vært viktig å legge relativt senere anledning. ' I ,' år klaget og sytet over de strukturerteplaner,~~det er vår intensjon å sitte et helt år. vanskelige tidene. Det ropes Det,er en kjent sak at·man går aldrt så langt som nåt man ikke vet hvor man vllhen: . " ' , Det har også' skJed,a forandringer på ' styrerommet, vi har stadig ' om 'moderasjon og Rå4tkastet til~trategi er bMgget mye på arbeid gJort av styrer " omorg~isert kontoret,og' siått hull i veggen til der møterommet innstramninger. har,vært før oss ( knfr-Strat. utv.1984), mens selve lå før. ' ' , , Nå har også poliUkerene ~stet haridUrig~pliineIi naI>.'vi 'utartletdet, det er denne jeg vil kon;.II'i\! " .. Def neste tiintlefer å 'lnvestere' i utstyr til org.sekr. og legge om seg ut i dette hylekoret med full nærmere in'[1' på :riMj:">2':',,('~?;-~', . " . telefonsystemer.Visyries,deter viktig å legge vekt på~trbeidet 'kraft. aørsen har også opplevd Utgangspunktet 'v~r eA totalVilidering av både NHHS og NHH : fuedå gJøre styrerommet ,ogorg.sekr. kontor best mulig egnet en,særdeles turbulent høst, og mange , ,har hevdet , at det sa~!~~1}, l:l~~~.~~c~~~r;~~~!i~gsmiljø. Dette har så munnet ' som arbeidsplasser•. Dette har nok måttet gå pæbekosttiingay ut r-srfategfsl{e 'måIs(;tninger. ' , . ., noen planter en so.fa 'osv. For ,det er helt klart at ved å ansette illustrerer ' alvoret i Men fø,r jeg n~vner d~sse må det klarlegges, hva NtIHS ~ønsker og' ~. et menn~ske så medfører dette, også et ansvar for dette situasjonen, at det virkelig er krise i økonomien. " de~ har vi så1:t opp følg~nde; " " menneskets arbeidsplass. ", .,> , " . ',. Det m~ldei seg også nye og 6infattende arbeidsoppgaver r$" .' Hva er er så den'underliggende yl nå skal overta den ikkefomtningsmessige delen av årsaken til at , norske NHHS ØNSKER: Studentsamskipnader}. Qrganisertngen vår må være så god at " . selskapers markedsverdi sank vi kan skjøtte disse oppgavene også, uten at vi mister med 50%: ' Det synes' nokså l) A trekke flest.:mulig studenter inn i foreningsarbeid. oversikten. paradoksalt når store deler av Etter hvert som vi nå graver oss ned i arbeidet er det mange norsknærihgslfV",~" vitterlig saker som dtlkker opps6inaefer viktig,at foreningsmøtet tar ' , opplever gode tider. ,; stilling til. Det kan være forhold som kontakten med andre Aftenposten kunne melde i et 3) Sikre NHHS slik deri er idag; ' og utvikle NHHS videre. skoler, NESU, vårt syn på at enda flere skoler Mfår" siv. øk. , stort oppslag like over nyttår , tittelen,osv. at; MNorsk industrt går for 4) Arbetae for ,at skolens renome' opprettholdes/styrkes. fullt!" Vi hai- en omfattende'lisle oyerting som vi bør gjøre noe med og vi Videre 'reser vi at På dette grunnlage.t vurdere vi NHHS' strategiske mål til å være; ,har i tillegg sa~t tidsfrister på oppgavene, og vi vil komme tilbake alumlnitimsrridustrien går til dem etter hvert som de,,Jlærmer seg realisering. med store overskudd, og at , . g-"",., ..... NHHS' STRATEGISKE MÅL: ' , også skipsfartenmeIder om et markant oppsving. Allikevel' er vi) tme f den.v:ærste. ' , krisen ' i norsk øk<inoilli side den 2.verdenskrtgen. Men sysselsettingen er Jo på _ topp, lønnsnivået er høyt og det Man 12-14 "".'.. snakkes fa~sk om et press i:' Tirs 12-14 ' ,ar.beidsmarkedet, det " er , selgers marked. , . ", ' . ~:'~, Ons 12-14 3) Etablere kontakter hos de besluttende myndighet~r: Tors 12-14 -- For mailge ' er' dette bildet av :' 12-14 nka 4) Arbeide for ,a t NHHS får ~:>t mulig arbeidsforhold. U'~ngå at , Fre norsk økonomi særdeles ressurser~pilles på gninn ay manglende utstyT og'plass. '. " broket og motsetningsfylt, alle ',-. Tider hvor vi ikke er tilgJengelige pga av Styr.emøter «tr: . , ' klager på , alle , og roper S1YRETS ANSVAR. ." .. MULV,ULV!!!!" , ,j , • " '" .': '" .' ," - ,fj,f ,~ 'Ons '1'0-12'''' , " . f De snakket om en ~bj!l'rn" ,p å / Swet er spesiellf ansvarlig for; Tors 10-12 . .~, " aksjemarkedet men ingen har ' Fre 1'4-17 " : "! sett den heller, Llikhet med ', a) At studentenes rettigheter og interes~~ ~ikres.: < ::. . ' ,, ' , " : <", , , ' , ulven. Det var jo, ':på;e~ . ' ', Dette kan høres litt strengt, ut kans~e, men Vi'er nødt til å ta corrections. b) En ,efIektiv· ltooroineii!1g av'studentaktMtetene. , konsekvensen'av styrevervet nå er for et år og)~t Vi er tre " , , J '" " , stykker- tStyretSonf~r:på annen avdeling. Mål~t ikke ,åt " Så nå ønsker vi å få dette Qely~t dette skal virke absolutLbindende men at en ~itkTnndeIliJ.g kaD av et panel med eksperter, vi bedre kvaliteten av den tiden vi benytter phltyreå.rlJeidet.' " " orker ikke lenge( å 'leve i den~e Vel dette.v~r)}tt~deIJ. :,overbugningen vi laget før vi satte oss dessuten vil org,sekr være tilgJengelig, dette vit komfue ..'", ., uvissheten. .". , ned og konkretiserte det hele. Men det er viktig å understreke nærmere tilbake til når vi har fått diskutert tulli)~riertned "': . , La disse, ' ekspertenes~tte' , at vi i Sm-et ~e~ at ~lant vår~ viktigste oppgaver er det org.sekr. ' ",,': ! ·"i f~1';ff? :. -,..;' " i ',: , . ' : :" , problemene Lncirskøkonomf .·' velferd,s rettede arbeidet. Det er også viktig å peke på at vi kan Når det gJelder Foreningsrnøtene så har vifl1llgende, ' under lupen 1 ~", arbe~<!e med m~nge ting uten 'al en direkte samm«;~!teng, til" ~e " , ansvarsfordeUng;l ", ;'., ' ".;:."i;;) ,'<":' '~, " TORSQ~G , 28.01.1~8 ETTER,. st~tegiske ~ål,ene s~lige:'Det er selvfølgelig ønskelig aC ' (Her er de "~om står ';~der FM ansvarlig for,~lv~ 'lS~4steiI pg : , FORE!':lINGSMØTET . " L flest mulig av våre proSjekter kan relateres til de strategiske , ...., ' ~r: o.rd,styre;!', rneps den 'som s~ under TK er ansvarlig' for ' . " . ~... KLUBBEN~ målene, om ikke anriet, samles i sekken veif~rd: ' " ' , , temakvel,Øen.),' ,':' :.' . , ' , Vi vil her neVne endel av de viktigste sakene og hvelrt Som er ansvarlig for at (tisse' blir fulgt opp. Dette er ikke en fullstendig FM " ' , TK ",' Panelet er som følg~r: 28,OL, ~ ",,, , ~ jJt ,. presentasjon og den blir gitt i stikkords form, og det gjøre for 10;,02.88 : ';~~",;; bek', ordens skyld oppmerksom på at rekke,følgen er tilfeldig; 25~ 02:si, ; :' tm " • ,: , Prof.NHH, Terje Hansen, , 24:03.88':, . ~ , Iikå :-, panelleder Visesentralbanksjef Kjell 14.04':88 '> . ~ Jlt " " SAK ANSVARLIG Storvik nka 28.04.. 88 imb Viseadm.dir. Øyvind FJeldstad, mai? ' Ol Byggesaken jk Bergen Bank 02 Studentboliger akf,jk Finansdir. Georg Størmer, Når aetgj~lderFM-saker så ber vi om å få disse lim så tidlig 03 Samskipnadssaken akf.jk Norsk Hydro som ,m.ulig.,da dette vil lette arbeidet med styrets behandling av 04 Telefonutredning hn,nka diSl'e': &ker som kommer opp under eventueIlt kan ikke 05 Infokampanjen hn Dette er et slagkraftig panel beh~dles på det samme FM, de må utsettes til neste FM til 06 PC-utredning NHHS hck som vi tror vil bidra til en svært votertrig. ' 07 Øk. adm fagråd akf,hck interessant kveld i Klubben. 08 Hærnesutvalget akf,hck,jk Dette var en kort presentasjon aven del av det vi har tenkt på 09 Informasjonsrutiner på Merino nka og arbeidet med. En forutsetning for å gå mot mål er å komme på banen~ vier der, kursen er satt, det er bare å gå. Men vi 10 Trtmrom 11 Sponsorarkivet kan i~e gåål~ne, 'li trepger din hjelp, gi oss de nødvendige hn 12 Toalettene utenfor Klubben nka korreksjonene på foreningsrnøtene. ,

nar

som

Y,

.

~

"

"

i '

."

~

,

• I

er

,0

,

er


I8

FAGOMANI: SYKELIG STERK MATLYST

Mange stirret henført på ....... .

Bullevard

1]arli, som trives bra i Iowa.

I eksamenstiden kom et lysglimt for de festglade NHH~ere. Siste lørdag i november var det duket for Julebord i Klubben. En del mennesker hadde funnet veien tross uleste sider i KoUer, Life in ... osv. Anita (Il kull) var lykkelig over å . være ferdig med første valgfagseksamen:, .' ens Charlotte hadde bare tatt en ørliten pause for å gå på Julebord. Etter å ha fortært bordets gleder og hørt korene framføre sihe egne Julesanger kUnne avtroppende .l eder i styre, Anne G. Jakobsen, overrekke "nøklene" til påtroppende leder, Jørgen Kildahl. Apropos bordets gleder. Menyen var ikke' akkurat Juleinspirert. Hoveddelen bestod av laks med tilbehør. NaJa, vi har fra ukjente kilder fått bekreftet at Julegrisen ~om var tiltenkt oss er blitt Kjæledegge på Pers Farm, Iowa, USA.

De utkommanderte fikk også sitt.

Avtroppende & Påtrop

I


I

8

9

ERFARING FAR DU IKKE GRATIS

Bullevard

I

Har du lyst til å ta ITALIENSK som valgfag?

For

Da kan du ta ITALIENSK GRUNNFAG ved

YOUt..

Il nr arma ti an ~

Universitetet i Bergen med en spesiell grunnfagsvariant

Handelshøyskolekandidater.

l

På Universitetet starter et begynnerkurs i italiensk dett semesteret. Her på Handelshøyskolen skal det gis supplerende undervisning av italiensk lektor Stefano Volpe.

'1r@rr~@l®l!S ~ II /Ill g

BULLE NR. 1 l!!! 20 .00 : Opningsfest

Wrr@@l®l!S

~~/lll

Hulen

g

12 .00 : Formi ddagskonsert med OIV I SJONSMUS I KKEN 20.00 : HOMECOM ING 20.00 : Ozark Mountai n Oaredevel s ml Rune Valle

fu® mrr@l®l!S

~$

beregnet på

Aulaen NHH Hulen

Til begynnerkurset hører et kompendium med skriftlige øvelser. og det vil dessuten være mulig å få EDB-disketter med skriftlige øvelser til selvstudium. Kontakt studieveileder for nærmere informaSjon og påmelding til kurset. Opplysninger kan også fås ved henvendelse til Romansk Institutt. tlf. 21 22 70.

/Ill g

Fi l mkl ub ben 14.30 : Siste tango i Paris -- " -17 .0 0 : ---"---Hul en 20.00 : Jonas Hell borg og Gi nger Baker 20 .30 : Di g Oug (o pp v armi ngsband) Hot Cargo m l Ole Thomsen (gitar) Olav Dale (sa x) Yngve Moe (bass) St ein Inge Brækhus (trommer) Jazzforum 2 1.00 : ROKKA BILLV NHH "The Blue Dots"

APROPOS MIWØVERN Endelig. ja jeg sier endelig er miljøvern blitt "in". Til og med blant kommende økonomer. Gult er kult. men grønt er skjønt. På tide å klistre på noen nye slagord på stresskofferten. folkens! og mens dere venter på å komme u t i "the real world" kan der:e bruke tida på å spise nO'godt og kaste papiret utafor

lNr®lID@l®l!S ~~ /Ill g 16.30 :

Ca~abl

skolen. NEMLIG! Er det noen av dere som har sjekka

Fi l mkl ubben

anca

uttrykket) Det ser u t som NHH er en underavdeling <lV Bergens

'1r@rr~@l®l!S ~~ /Ill e

Renovasjonsanlegg. Veldig trendy. ikke sant; ute ligger søpla

NHH

NYTT BULLE !!I!!

16.00 : FORENINGSM0TE Temadel: Krisen i norsk økonomi- hvor er den? (s j fl st y re (8 i n f o ann ans tad i a v i sa) K L UBBEN 19.00 : Norge i 1996 ? No rs k ide o log i i end ri n g. I panelet : Tron 0grim (Klassekampen) Hans Geel muyden (Morgenbl adet) Tors t e i n Hj e II u m (f o rs k eris os .dem .) Studentersam f

Wrr@@l®l!S

~® /Ill

g NHH Hule n

20.00 : Fredagskafe 2 O.OO : Ri c hard L l o y d

fu®mrr@l®l!S $@/I ll g 14.30 : The Wizard of Oz 17 .00 : ---"---20.00 : STUDENTNATTKRO "Ouck Spin" "Craw Oaddy" 20 .00 : Honey B. & the T. Bones 20.30 : Night and Oay m I L i n d a Fa re s t veit Per Jørgens en Knut Kri sti ansen Sigurd Ulveseth Stein Inge Brækhus

omgivelsene her. eller? FYrTE RAKKEKN ! (Unnskyld

Fi l mkl ub ben

NHH Hulen (vokal) (trompet) (pi ano) (bass) (trommer)

Jazzforum

strødd.

inne har vi paneldebatter om miljøvern og

forurensning. Når blir det "in" å feie for egen dør?


I 10

Bullevard

KAN DU BEVISE AT DU HAR RETT ...

I

Snøen hadde såvidt lagt seg og alt rukket å få noe av den vanlige grå eksosfargen, da jeg omsider fantfram til Bellonas hovedkvarter idyllisk beliggende ved Akerselva i Oslo. Vel innenfor i en pause mellom videoopptak foretatt av svensk Tv, Telefoner fra bl.a søndag søndag, Dagbladet og Dagsrevyen, fikk Bulle sin avtalte tid med personen som er iferd med å bli rikskjendis nr.l. Godt tilbakelent og med fyr på samtalens første Prince var Fredric Hauge ikke til å stoppe. DEN SPEDE BEGYNNELSE -Naturen har alltid vært viktig

rart med det, når en føler seg

deltakelsen i N & U var det

kampen kom ideen om Bellona.

IKKEVOLD

for meg. Jeg vokste opp i

nært knyttet til naturen og

naturlig at det gikk som det

- Bellona ble bygd opp som en

- Bellonas mål er å verne om

Sandefjord og brukte meste-

opplever mange av sine beste

gikk. Vi varen gjeng som hadde

stiftelse

7

natur og miljø gjennom en

parten av dagene ved sjøen.

stunder der, føler en at man må

trått våre barnesko der og vi var

heltidsannsatte - uten lønn

ikkevoldelig aksjonsform. Vi er

Engasjementet kom naturlig.

gi litt tilbake.

i ferd med å falle for alders-

stort sett. Det er ihvertfall ikke

organisert med flat struktur og

grensen. Takhøyden var des-

kroner å bente. 12 timers

jeg er talsmann for gruppen.

Slik ble deltagelsen i Natur og

og vi

er

Ungdom bare en måte å gjøre

HALVANNET ÅRs KAMP

suten av og tUlitt lav syntes vi,

arbeidsdag er ikke uvanlig og vi

Dette fungerer veldig bra. Du

noe

saken som

- Bellona ble startet for

og siden vi hadde våre egne . har tU smør på maten, ikke

må huske på at vi ikke kan

personlig betydde mest. Det er

halvannet år siden, og etter

meninger om miljøvern-

sette oss ned og leve på offentlig

for den

mer.


I

O

I

11

... BLlR ALT BARE VERRE

BUllevard

støtte . Driter vi oss ut fors-

kandidat til statssekretær-

kommunen. vi jobber ikke mot

land uten restriksjoner, dette

nødvendig med forandringer og

vinner våre støttemedlemmer

stillingen

i

miljøvernde-

jordbruket, selv om det også er

er gjerne i 3. verden.

omrioriteringer m.h. t. bruk av

og hele vårt økonomiske

partementet.

Hva er din

en stor forurensningskilde. Vi

For det tredje ville jeg ha

ressurser og omrioritering av

grunnlag. Fra staten mottar vi

mening om forslaget.

har ikke kapasitet. Vi må

bevilget 100 nye stillinger ved

verdivalg. Det kommer helt

kun sporadisk prosjektstøtte,

-Bellona

som

konsentrere oss om større

SFr og jeg ville ha gitt alle

sikkert

noe som ikke er en ideell

statssekretær

allerede.

enheter. Av industri vil det si

anledning til å fa analysert

forandringer på dette området i

situasjon, men en jobber litt

(DETrE KOMMER KONTANI1.

bedrifter som Hydro og en 20-

prøver gratis.

løpet av ti år. Ser egentlig ikke

hardere

Jeg tror ikke jeg liker ideen. En

30 andre og en del lokale

Til å dekke dette ville jeg ha

ikke miljødebatten som et valg

betingelse måtte være en fri

bedrifter

bevilget 10 % av BNP, ca 7

mellom miljøet og overflods-

stilling med rett til å uttrykke

nærmiljøet. .

milliarder etter dagens nivå.

samfunnet,

med

kniven

strupen. Finansieringen

skjer

fungerer

som

ødelegger

til

å

skje

store

heller som et

debattinlegg i en krangel som

hovedsakelig gjennom bidrag

mine meninger,

fra private støttemedlemmer,

med adgang til alle papirer. og

Hva ville du gjort hvis du fikk

SYMPTOMER

personer som er villige til å

det er vel ikke særlig realistisk?

overta for Rønbeck og bevilge

- Vi står

dag overfor en

samfunnet om 20 år. Så får folk

betale litt for at det skal skje

SFr

deg selv penger?

situasjon

med

bruker-

diskutere seg fram. Jeg sitter

noe med norsk miljøvern-

mentet kan jobbe bedre, mye

-jaaa ... , jeg

konflikter lokalt og generell

ikke her og har alle løsningene.

politikk. Fagforeninger har i

bedre. De foretar helt gale

prioriteringslisten klar!

forsuring

Vi

Folk må først og fremst få fakta

den senere tiden også markert

prioriteringer. Når Rønbeck

av verdier,

foran seg. Vi har ikke den fulle

seg sterkt med bidrag.

bevilger 7 nye stillinger til SFr

For det første ville jeg satt i gang

livskvalitet og generelt økende

oversikten over miljøprob-

så sier det sitt,dette er bare en

et

sykdomsrisiko. Så kan vi si at

lemene, sånn at vi kan sette oss

dråpe i havet. Holdningen er

forskning

miljøvern-

Norge er et stort, pent og rent

ned og gi fasitsvarene . Vårt mål

Din mening om SFT og

lite gjennomtenkt, de har ingen

teknologi

for å

vekk

land, men vi begynner å få en

er å få folk opp av sofakroken og

Miljøverndepartementet:

langsiktig plan for miljøvern og

forurensende

prosesser,

del symptomer som gjør at

ut på banen. Det er en

det er ikke lagt opp til en god og

utvikling av renseteknologi

forurensningsbyrden må ned.

foru tsetning

- De er fantasiløse og ser ikke

seriøs debatt. Mottoet er "Dette

o.s.v. og ikke gjøre samme

Det tragiske er bare at med

diskusjonen.

problemstillingene, men vi har

ordner vi - uten innblanding."

feilen som ble gjort i 70-årene

dagens prioriteringer vil vi få

en faglig dialog med både

og resultatet er deretter.

under

oppleve en kraftig forverring i

Til slutt, har du visdomsord til

forurensningsavdelingen i SFT

Det frustrerende er at de ofte

rydningen

årene framover.

Stud. NHH som i tidligere tider

og ledelsen av Miljøvern-

har makten til å gjøre noe, men

teknologi og kompetanse inn

departementet.

Punkter og

istedenfor å si "dere bygger

fra utlandet.

momenter vi tar opp over

renseanlegg!" så er tonen "når

Deretter ville jeg ha satt i gang

telefon eller på andre måter blir

vil dere bygge renseanlegg?"

en stor gransking av norske

argumenter

bedrifters

økonomiske situasjonen og om

Folk har kommet inn i en

kombinert

og miljøverndeparte-

tait grundig opp. Et

hypotetisk

spørsmål:

Dagbladet har lansert deg som

har

faktisk

må komme om hvordan vi vil ha

av

risikerer tap gedigent

prosjekt få

l.generasjonsoppda

vi

kjøpt e

miljøet.

i

hele

ofte har blitt sittende som UHOLDBARE ARGUMENTER

forurensning

for

Ind us triens

vanligste om

den

administratorer av giftutslipp? - Hydro er et godt eksempel på hvordan ting ikke bør gjøres.

FORURENSMNGSSYNDERE

utlandet. I takt med strengere

forverret

konkurranse-

situasjon der det har vært ille

-De

foryrensnings-

krav til tiltak her hjemme øker

situasjon ved investeringer i

fra før, man har ikke snakket

synderne er industrien og

fristelsen til å etablere seg i

miljøvern

ikke

om forurensningene og innbilt

holdbare. Samtidig sier jo

seg at sporadiske enkelttiltak

bedrifter som har tatt løftet,

har gjort det bedre mens

f.eks Norzink, at de har klare

utviklingen hele tiden har gått i

ko nk u rranse forde ler.

motsatt retning. På den måten

Omvendt kan skje at europeisk

har det balet på seg.

industri har utviklet teknologi

Det

og tjent penger på utvikling av

selverkjennelse og hodlnings-

teknologi, fornyet bedrifter o.l.

endringer.

Økonomien ser dessuten ikke

Det er ikke flaut å prate om

lys ut, så det er en fordel for

miljøsynder.

industrien at den tar løftet så

kjapt som mulig, mens vi har

bagatelliser! Se det ut i fra den

råd. Det har også en del ledere

risiko

innen næringslivet og industri

faktisk er, hva vi kan gjøre og

begynt å hevde etter hvert.

hva det koster, så får man

store

er

bare

som

ut

med

trengs

fakta,

er

ikke

miljøutslippene jo

diskutere det. Få alle kortene Så du ser ingen nødvendig

på bordet.

konflikt mellom økonomi og

Det nytter å gjøre noe, Vi ser

økologi?

resultater hver dag.

-Ikke

nødvendigvis.

Utenforliggende

momenter

som kan ha mye å si for den globale

situasjonen

kan

selvfølgelig virke inn. Det

. Hold matfatet rent l

kommer seMølgelig til å bli

ttl


I 12

I DET LANGE LØP ER ALLE DØDE

Bullevard

I

o

APENTHUS

ALTFOR NHH

NHH-s informasjonskampanje skulle strekke seg langt utenfor Bergens grenser. Så vi var tre ferske førstekullister som dro hjem til vår kjære, lille gamle byet sted sydøst for Oslo. Vårt høyeste ønske var å vekke interessen for Bergen og NHH hos noen av våre yngre sambygdinger. Alle gymnasene i hjembyen hadde gått sammen om å arrangere åpent hus. Dvs samtlige tredjeklassinger hadde fått fri for å få informasjon på en av skolene om landets utallige videreutdanningssenter. Hver skole med respekt for seg selv hadde minst en representant for å fortelle om ditt lærested. Midt oppe i virvaret av gymnasiaster fant vi lapper, brOSjyrer og plakater fra NTI-I, BI, HA, landbrukshøyskolen, Ingeniørhøyskoler. You name it. Så vi måtte jo slenge opp en liten notis om vår alles kjære NHH.

Det var en gang to ambisiøse studenter som skulle være med på info-kampanjen. De vant ikke sydenturen, men fikk hver sin collegegenser og dro til "sin" skole med store ambisjoner. Vel fremme på skoleplassen ved en ærverdig Katedralskole i O~l~Jla oss ikke nevne navn) traff de noen elever de 'k}ente.

Alle skolenes representanter hadde dessuten fått 45 min - lutter til rådighet for å informere om skolenes studietilbud. Vi valgte å bruke medbragt vare (les: lysbildeserien) under vårt foredrag. Da fikk vi vist bilder av skolen og Bergen, noe elevene syntes var ufattelig morsomt. Dessuten fikk vi strukturert informasjonen vår, noe som nok var til fordel både for elevene og oss. Lysbildeserien er bra, den, men vi syntes det ville vært bedre med en mer generell beskrivelse av fagene. Å prate om finansiering, investering eller hva det nå måtte være blir for detaljert og tørt. Hva med flere bilder av stud. NHH sin hverdag? Hvordan fortoner studietilværelsen seg? Hvorfor går vi 4 år (eller mer) på NHH? Vi kunne tenkt oss å fokusere mer på jobbmuligheter, yrkesstatus osv. Selvfølgelig prøvde vi å formidle dette verbalt, men det blir mer troverdig når vi har noen bilder å vise frem. Vi holdt en meget uformell tone overfor elevene, noe som førte til mange spørsmål. Tror elevene satte pris på dette eller at BI hadde foret dem med for mye informasjon (og dårlig luft) timen før. NHH kom som et friskt pust.

- "Skal dere på informasjonsmøtet om NHH?" - "Informasjonsmøtet?" Fremdeles ved godt mot fortsatte studentene inn i den imponerende stenbygningen og fant rådgiverens kontor. Her fikk de utlevert de brosjyrene som skolen hadde fått tilsendt. Blant dem lå også de to "Supermann-plakatene" som skulle fortelle elevene om møtet. - "Slapp av, vi skal gi beskjed over høyttalerne" sier Rådgiveren. Beroliget begir studentene seg til skolens filml musikkrom i 4. etg (ingen heis) . Der er det plass til max 30 mennesker, men studentene tenker rolig: " Det er da ståplass til mange fler ... " Beskjeden kommer over høytalerne, strategisk plassert etter beskjeden om hvor elevene kan få kjøpt biletter til skoleballet. Midttime~

begynner.

Hva så med elevenes reaksjoner? Gymnasiaster fra en middels stor østlandsby har som regel ikke den helt store interessen for Bergen eller Vestlandet forøvrig. Allikevel synes vi at de viste stor interesse både under foredraget og på "stand"en etterpå. Selv om opptakskravet er veldig høyt på NHH klarte vi stort sett å få gymnasiastene til å forstå at det ikke bare er halvguder og genier som studerer her. Vi føler igrunnen at det er lett å selge både studiet og miljøet, det største hinderet er nok at skolen ligger i Bergen og ikke i Oslo. Så vi får bare håpe at det vil være mange østfoldinger som begynner på NHH til høsten. Fredrikstad.

To minutter senere strømmer mennesker inn i rommet, og studentene puster lettet ut mens de teller "14, 15, dette blir jo ikke så ille ... " Først når elevene snakker urovekkende mye om hvem som skal bære Luciakronen, og setter seg bak pianoet og begynner å frembringe lyder, aner studentene uråd. Etter at alle misforståelser er oppklart og Luciagjengen har funnet veien inn til naborommet, sitter fire - 4 - elever igjen. I trykkende stillhet (når man ser bort ifra lydene fra naborommet) venter man på resten av tilhørerene .

Lars Klever og Sigurd Knudsen

""""'-

Brosjyrene blir delt ut og studert i taushet, og tappert spør den ene studenten om det er noen spørsmål før showet begynner. Et spørsmål kommer kontant: - "Er det sant at det er så mye selvmord på NHH?" Resten av episoden forbigås i taushet. IMN


I

8

HANDBALLSPILLERE GJØR DET MED FROSK

Bullevard

1

13

T HE BIG BANG Søndag den 20 var Haukelandshallen åstedet for et interessant op pgjør mellom NHHI's h åndballag og Bergen s Politiet. Aven eller annen grunn har gutta fra NHH opp gjennom tidene skaffet s eg et solid kompleks overfor dette laget. Alt lå imidlertid til rette for et endelig oppgjør med autoritetsrespekten. Men det viste seg tidlig a t selv om våre håpefulle spilte som om Railo var mellomnavnet så gjorde ikke dommeren det. En psykolog kunne kanskje ha forklart oss hvorfor han dømte som h an gjorde, dominerende foreldre, historier om onkel politi, vond barndom, tvangstanker,nevroser grensende til ..... oia.osv. Om denne personens forhold til fløyta er det bare et ord som er dekkende, perverst.! Han må ha gått direkte fra teddybjørn til fløyte som sengekamerat. Det var kjærlighet ved første blås. En mer triviell forklaringsmodell er en overhengende betinget dom og akutt celleskrekk. Selv med slike odds mot seg ble kampen jevn og spennende til siste seku nd. NHH lå under 13-12 ved pause og kjempet seg til en 2 måls ledelse til det gjens to 5 minuter da en fatal utvisning og n oen flaksemål snudde kampen til BPI's fordel. Heroisk kjempet de tapre til den bitre slutt. Sluttsifrene 2422 står til evig tid som minne om en urettferdig verden.

Objektivt og uhildet referert av Bullevards mann på banen.

Bakerstfra venstre: Sigmund Engdahl. Kristoffer M. Bjerke, Brede Storhaug, Roger Erlandsen, Geir Christoffersen, TIwrgrim Haga, Foran fra ,venstre: Truls Moe, Øyvind Johnsen, Svein Erik Dahl, Morten Thuve

th

BR rOfiE - Rf SUL TATER 19.01.88 t,

1. DI V ISJO N

2, DIVISJON

I.

89p ,

1. John - Jørn

87p ,

2, Morten - Ulf

7 9p ,

3 , Elisobeth - 8erit

73p ,

4 , Preben - Eri k

69p.

5 , Arnt - Mogne

Stein - Solve ig 73p ,

2,

Rolf - Kim 72p ,

, 3,

Petter - Flemm i ng

MENY I KANTINA 21/1-27/1

68p , 4,

Odd Rune - Jorl e

5,

T r ond - Dogfi nn

6 7 p,

63 p

5,

Robe r t - Torkil

69p ,

6 , Ole-Morie

68p ,

7 . P~l - Terje

67p ,

8 , Aud - Moj - 8ritt

T orsdag: Lapskaus kr. 30 , Kald ørret m/agu r ksalat kr. 40,Fredog: Biff m/løk kr. 40 ,Biff m/løk+mineralvann kr . 45,5 0

60p , 7,

Ivor - Morius

j"

55p , 8,

Øystein - Kjell Ove

Mandog : Røkep øl se r m/po t etm os kr. 30, Se i biff m l l øk kr. 30,50

Ti rsd og:

47p , 9,

Asle - Siri

66p ,

10 ,

Per - Geir

53p ,

Or ientalsk gryte mllis kr. 38 ,50 Sprøbakt t ors k ml rakost kr . 3 4,-

Solveig - Stein , Rolf - Kim grotui eres me d en god stort Geir - Per m~ øve me'r p~ presisjons k løver, he r m ongler e n n ~ o l ot of presisjo n,

Onsdog : Rei nsdyrkarbo na der Fi skeboller m/h vit saus

kr. 32,50 kr. 29 ,5 0

Bønn fra Erik : VÆR FLINK MED RVDDING I KANTINENE!!

Jørn - John , Mort en - Ulf vel k om men i l , DIV , Te rj e - POl: en kjem pe st ort

OB S! Meri no serverer varm m at fra 12 .3 0 - 16.30. Gratul erer m ed ny k anti ne .

• . '

"' • • • i

46. • •

• ,

••• '

••••• ,

t

,

... t

••• , ••••••••••••••••

~.', • • • • • • • • • • • • • • • • • •

,

•• ,

~

•••

•••

•••

+'f

~

• ,. .. \t " . . . . , t . . t._", ••••••. ,t


I 14

JO MER DU LIGNER KUllBILDET DITT...

I

Bullevard

SVÆVERU' INVITERER TIL

~CQ)~ =~1rCQ)JP

g g' g -

rr~WCQ)IT?J1~I~ill~ill

SVÆVERIST FOR EN KVELD ,

Idrettsutvalget våren 1988 har, få,tt et ,navn (endelig) :,

.

OPPTAK AV NYE SVÆVERISTER

,

Vi underholder 'hverandre og byr på servering.

Skriv en sang om deg selv, og møt opp!

Sted:CAMPUS

Sted: SVÆVERU'ROMMET

ild

Tid : Mandag l.februar

'

NON-STOP

... :;.

·Dette består av følgende søte drops':

Mandag 2S.januar,

kl. 20:00.

, Ledersriopet: Helge Orten, III . j{assererdrQpset: ~aI1 Breines, III '

"AUe menn/gutter er velkommen" ,~c

"Alle er velkommen"

/' l.. " ":i;

'

,

..

kl. 20:00.

-Medlemsgodbit L::Grethe Liatun, III It

:{,

.

\..;-

t" Medlemsgodbit Il: H~s Petter Skjølås: ~J:IP , . SIVÆVERU' FOR MEG, SVÆVERU' FOR DEG, SVÆVERU' FOR ALLE ' ~ . ,- ... ~ -' . ,~ ~

~,

...... ~

L

;". -

:

."

.~-

'"

~~

.

':..

'.

'. .

. '. Svæveru'v/koret

'~

F \

* Kontortid torsdager}cl. 10 - ,l:2 ' . * Treningene iStemmemyrshallen starter,opp igjen neste uke (u~e 4 ). , Se nærmere ~nformasjon på . IU-tavla i nærmeste framtid. •

;:

i

J

... , ~

'

: Kbntinuerlig1(Non-stop} infårmasjon " følger.:~.. .

l ,

,

.",

0;'

'

Sportslig hilsen NON-STOP

/

-R d' k , - " " " ' ~ e .•.ø,/ sJQnl ~tlD)lD tJe! [QlJl'lI ,~"

o

" NHH PA RETT SPOR? " .

"'"'

lI':l,~

:

,"

)-;....

'";~.

. "":.

'

Vet duh~a som forventes ~v aeg når du kommer ut fra,.NHH ? -

.

... i""

,

"c

,:

\-,'

~

,

.:' .

~

\

j'

.-

. ."

:0'0

o

'.

:.

tirsda~ kl

~~ ~

nå' , du '

-

....

1200

Infoen skrives som RÅTEKST, ikke ferdig oppsatt. Tabeller o.l kommer ut som en grøt ved konvertering til Apple tekstbehandlings-programmene. Har dere ønsker om lay-out så l~gg det vf;!d på, eget ark, som grovkladd. Hvis 'ikke det. skjer;: s~ former grafisk den etter humør og klokkesretf;' ~ .. , '- . '

'

NU arrangerer ·"NHH ",' '':~ Tteri:ger du,~ . c; ~~;. PÅ RETT S~OR'?" ", ~"~~stef'\t:;for"å?gjør~ Tirsdag 2.Februar ' r ~ ",v.,'kartfere? · ,t' ,1;' '. ~," fra kl. 9.00 til 14.00 " l,',- ,' ' Dis's'e og liknende for å gi de" svar spørsD;lål :;_:yq ~~, gu kanskje ' Jå;:svar ~ løpet av ' dagen:' . Mer .' Dette blir en temadag informasjon vil ' med innledere fra finne i neste BULLE, og ' . næringslivet og ved påmeldingslistene . høyskolen, etterfulgt som henges opp tidlig i aven paneldebatt, neste uke. F0W MED! hvor også studentene vil være representert. ARRANGEMENTET VIL VÆRE GRATIS! - Hva er vitsen med statistikkurset ? Ser vi deg den 2. februar? - Er dine personlige egenskaper viktigere Prosjektgruppen i NU enn selve v /Erie, Frank og utdanningen? Ronny

..

""

, Tidsfristene: INFO-stoH (PA DISKE1T!!!!!) innen

lv'-

... '<'0- 0

.

:~ .~,

.~

, ('~

. 1

-' .;

, .'

,

.

ENKLE MÅTENi - BRUK EN APPLE PC -:. da.rek dere

infoe~ '

som dere vil, det står 4.,s tk på Mf;!rino. ' ': .

.",-

'

.-.

~

> '":'

"...

","

-

Annet innen

manda~ ,k l

1700

Lesbare leserbrev (gjeme på diskett) behandles velvillig,

men bør være inne innen de nevnte frister dersom de skal med i ukens utgave av Bulle. Dessuten får vi visst ikke sagt for tydelig: Interessegruppene skal levere sitt info-stoff på diskett! (Vi har kort og godt ikke tid til å være sekretærer for alle interessegruppene, det ville gått på bekostning av redaksjonelt stoff. Vi sier bare: VÆR SÅ SNILL l!!

.

:..


I

DESTO MER FORTJENER DU FERIE

Bullevard

15 ,

,:; -

o

'r~·"".",

.~

..).

1

;: PAPOTTESTADIET?

~.

:J~ ~

~.

~

;~~v og til .~r~(;tet ;', "

.. il.oen '. , se~ ~ " seg ~; l ristende å spørre ' "tvungen" til å rive ~ om vi hlll' ,~9>~~ . " ', ned ,. oppslagstavler. ~

i;r;l blant dS"!fsom , er ~"

~t

.

7.);'~ ~ , ~:•. A y "l..:I),,: ~}."';;:I ~Nc , :q.~M\.'·. ~ ~'<"' ' : ~;: ~' ';': ~;';,;',f:f1 c I,

::<i~;'''i> "': '!:<;~ ~1)"

t)

''-'"~'~~;);;, :~F!~,,"/'~J. "i: 'J

'j,

AIESEC/EKS~ORTRÅDET ! ' ~"::"

t: • •

1~';~ ~\.,..~ .d

"

.-'

'~' " ~

,

tilbyr":

..

~

"

. / ',

."'"

.

,

* Praktisk oppgave 1 eksportbedrift ,

-:-"

* Undersøkelser ut~nlands * Utgifter dekket + lønn 4 studenter får delta i dette 'samarbeidsprosjektet mellom

:

ogmerkeskilt ~ ~ :: l ', {;.,'! .~

; på dette stadiet. Hvis dette et'gjort ,f '; ~ ~~eg kan ikke fylla så er det en i ~rskjønne hvorfor ·''-:,{,.'' fbt:kl~rig, men det !. ,Jdet skal være er ingen "e i:;ilødvendig • : upnskyldning. S.å . ' er det en eller flere . "ØDELEGGE' OG '~HERPE inventar som vet at P;E har :ber på skolen. Det gjort det, så kan .er et regelrett han/hun/ de si ifra, ,tyveri når så kan man fri seg '. tellerskrlttelleren fra benevningen; :på "voksen på l~ekrutterlngssenteret pottestadiet" . forsvinner! -Det er en jørgen ,amøbehandling når

AIESEC og Norges Eksportråd:' : , '"

"~

' : ••'4;-

. ' ",

1

SENSASJONELT

Hvorfor ikke deg? Informasj onsmøte BJanu: ar '

ormiddagskonsert med ~

(Dirmu&: t'~ore, . forbilde) i Kantina ~. fredag 22.01 i~, kl. J,2.00 , ' .. (~

Per Arne OEO-koordinator

. ::

. ..:

-......

,,"

.'

De vil underholde . med verker av Strauss, Lumbye, KaIman,,. ~har og- Schubert. .

\.

~'

Anbefales på det sterkeste av , r.Jørgen .. ", ,".

~.

"

'\. .

. d

,.

,"

..

'.f

FRE22.1

HJEMKOMSTFEST . Gamle venner blir som nye ..

LØR23.1

''THE BLUE' Dats"

Spiller Roca-Billie med ståbassog bry~. FRE29.1

FREDAGSKAFE

LØR30.1

STIJDENTNAtTIrno Duck Spin spiller i aulaen mens C . rawdaddy s,.. tmone 1 tar seg av Call1PU~·

FRE19.2

I

LØR20.2

"l'

Fru: 5.2

KAROLINE KRUGER Synger julen uti klubben: '.,

LØR.6.2 ·

SUPERDISCO Gamle fiender bevares' og skjøttes ved hjelp av ' ' tradisjonelle metoder . .

'.'l.: ..

FRE 12.2 .

",'.rf

'..,

MAN 22 .2 - FRE 26.2 AHHHHH! GRUUU!!!!!

K '1;, U B B E 'N

ER , STENGT '". Uken vil forandre på " klubben og vil derfor legge beslag på lokalene til de blir fornøyde.

.~.

L0.R 13.2 . ',~ r .~: .~ ,~'~. ~~-<;c;" ~iJ

L0GNHALSLAGET 'Vi ler oss'i hjel i Campus.

> ' ",'

OLYMPIAFEST PÅ L0R27.2 STUDENTNATTKRO .. . KRAMBODEN , Med forhå:pentligv1's Kramboden fyller' 50 år og vi ' . BODEANS fra USA ' feirer anledningen med en og GLORlUS ' ' ,,i: ~I:eal·.I:trtt~.fe~~. ; ,. . . . ·,.-,,~,c, "\.. ~'. _,"'''·~'''':h." .. .... .:o.-=~ANKROBBERS fra Sverige. .; ';~ .:--~~f.'" ,; .~~~ :.'~': t~'i";"~~"~<;~'+?~:~~:;: ,', "':'":f~.JJ.~r~':"';:~:~t . ;~~~f ~·:1~:~~~~ , .,. ~~1:1~~~t}li~ .

~

..

Eventuelle ,. , festplanleggere må forvente. at det kan komine 's må . forandringer når det gjelder tidspunkt for opptredener og sammensetning . av bandene. ';':' . ,

Ellers koTTime"r vi til å ',~. holde klubben åpen hver dag frq .q9:... 1800~ . 2200. . '


16

ANGEREN KOMMER ALLTID FOR SENT

~&~'1rIillIID rP~IillIFIill~&IDIkW

r

&J1ITWIill

~

BEDRIFTSPRESENTASJON

DU er svaret på våre villeste fantasier. SÆRLIGE KJENNETEGN;. , Du er kreativ, har skrive,kløe;og masse humor og hufuø~.: ! " " , . .~, .,D u står på når det gjelder, særlig ~åt " , det gjelder Bulle.';: ,>,: . , Ellers vet vi bare om deg at du-trolig går på et høyere " '.kull (ingen øvre grense her!), og at du besitter den tradisjonelle bergens bunaden. UTLOVET BELØNNING; Fri adgang til Bulles spalter.

Vi minner om bedriftspresentasjon med Utenriksdepartementet i Aud. C 27. januar kl. 19.00. _, Påmelding via NU's Ro~tkassein!l.~n <

__

y

.." "

o

EKSPORTRADET. Vi minner om bedriftspresentasjonen tirsdag 26. januar. kl. 19.00 i aud. B. Påmelding innen fredag 22. januar kl. 12.00 Bevertning i Klubben etter presentasjonen.

Velkommen!

For Bullevard Kåres Headhunters Ltd ,

NU / Marit og Ole

i: ~

i,'

~ ~------------------------~

,~•', li

~g ~

~, ~, ~ ~

,:

~

~

fl' ~

a ~

~

.;

~~

EU ur NOIYus lluS,1 stØl s te pnvatt )"It: ,flOuStlikOflStifll. Do} dut største 'lltt n elukllv(t1hniske bransju. Akllvltu refltJ DIlI laiter områdeIld :

IU/el,,:nnnHJflJk.dSJUII. in!o,masJons.~ IiJ/HlOlOgl, prosjek/enflg og bygging av ti/-forsYlllngsall/ugg, induslnell utbyggmg. samr mall/lme og olfshore-relledB plOsJekrer. KOIIS&fller:; omsurlllllg er OV," o mlllJd/der k roIler. h vo/dv ca , :JO plOsen/IJllCirnd :;;junal/ KU/lsmn.,t tJdr ~ ansalIe. d"ver d;(//vlleter vud 17 SfOre Bn!J8Wr i N orge. og t,dr d IS/"kl.ii,j vOeIJngt3!r I alle land:;deler, Utellfor No rg e h ar EI:3 tl9"e VIf/(SOmlJ",rer i 16 la nd.

cva

hvorav 9 med egen produksjon ,

!

I I

I l

!

I I

!

l

Vårt nye lønns- og personalsystem ble satt i drift 1. Januaf 1988. Systemet gir stor fleksibilitet hva angår sentral og desentral utnyttelse av lønns- og person aldata. Fra samme tid har vi overtatt ansvar tor de 1J este funksjoner innen lønn og personal, som har vært ivaretatt sentralt i konsernet. Som koord inator og ansvarlig for vår lønnsadministrasJon søker vi

m- " " ',; L" rD, '

., ,.'

. , ' 'N ~ ' INC'I*I'ON-OR ~,' , . ~,,.., ) !\. ,- ", t.i '-iio.J J t>t ~':I.. 1J0N r.1 ,

"

~M

,

)

.

.

~' j !

!

"

.'

,\:

for snarlig tiltredelse.

~ ~

~

Vi ønsker å besette stillingen med en person som har utdannelse på OH-nivå mnen økonomisk/administrative fag, og helst med praksis fra lønnsarbeid.

lJ'

l' ~

~

~

t~

i, ~

l' t

bednft med spesialkompetanse Illnell mikrobølgB/eknikk , Virksom !Jeten deles i områdene radiolinje, satellIttkommunikasjon og militær elektronikk . Ved ES NERA a,s arbeider det ca . 800 personer. ~. '

2. plass: Berit L. - som gløymde å kome med forslag til Kjendistoppen

1. PLASS:

BERIT LYSNE -som klarte å erobre alle plassane på årets , første

Kjendistopp.

Nærmere opplysniger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bjørg Fauske· eller Arne H. Haug. telefon (05) 22 51 00. Søknad merket "Napl .. sendes EB NERA a.s, Postboks 10. 5061 KOKSTAD, snarest og inn~n :5."februar 1988. ,~ ' , ." -; r 1 ~ I ·

.:

.

,:

...

.1 _ . .

,;;

I"

~

t

~

It~

tt ~ ,~ ~

.

:,

EB~~ NERA Kokstadveien 23, 5061 KOKSTAD, Telefon (05) 22 51 00

utfordrer dyktig økonom

RSf er univøfS..ftfJtskliniklc og regionsykehus for helstfJreglon V, Nordland, Troms, Finnmsrkog Svalbard, . Sykehuset har ca. 2000 snsatttfJ og et brutto budsjett for 1988 på ca. 550 mill. kr.

)I

R ;;:~' :~~J~,(

:t}~,

~

I

~ >IYJ,! ~~

_ _ It}:

Arbeidsstedet vil være i våre lokaler på Kokstad ved Flesland. Bedriften har tle ksibel arbeidstid og pensjonsordning,

ES NERA a,s er landers eneste

3. plass: Berit - fordi vi er så greie

Ill' Regionsykehuset i Tromsø

A~

~

5. plass: B.L. - som absolutt ville ha Kjendistoppen tilbake

PR-kåt?!

-....

~J

KJendistoppen!

4. plass: Frk Lysne - som ville at andre skulle bli uthengt '

UTENRIKSDEPARTEMENTET

,t

Bullevard

~ .~

[j

.t;

"

~1 t:

Il

B ~

Vi er et av Sosialdepartementets prøvesykehus fristilt fra fylkeskommunen. Denne frihet bruker vi konstruktivt til å iverkset1e en rekke ny tiltak og prosjekt med sikte på å bli det beste sykehuset i landet. For å drive høykompetanse medisin, må vi ha administrasjons- og styringssystemer på tilsvarende nivå. I år vil vi bl.a. foreta en totalorganisasjonsgjennomgang. I samarbeid med Sosialdepartementet og Asp!an Analyse er det satt i gang en ambisiøs utvikling av vår økonomistyring-etter de. mest moderne prinsipp. I denne sammenheng søker vi å knytte til oss en dyktig

I

SIVILØKONOM/SOSIALØKONOM Stillingen vil være krevende. men særdeles utfordrende faglig og menneskelig . Den vII by på en sjelden anledning til samarbeid med helsepersonell som er motivert for å løse styrings- og effektiviseringsproblemene' I norske helsevesen. - med dyktige økonomer og en motivert administrasjon. Stillingen er knyttet til sykehusets Avdeling for informasjonsbehandling og utvikling. Når utviklingen al/ nytt økonomistyringssystem er ferdig. vil den administrative tilknytningen bli vurdert på !'lytt. I 1991 flytter hele sykehuset inn i nytt bygg. Inntil den tid lever vi trangt. men vi blir godt kjent med hverandre. For deg som ikke kjenner byen. vil vi gjerne fortelle at RST og Tromsø har et sjeldent godt sosialt miljø. Byens omgivelser er de beste for friluftsliv. Vi skaffer bolig og lønner etter avtale. Kontakt gjerne direktør Knut E. Schrøder, tlf. 08355000. Søknad bes sendt innen 8. februar til direktør Knut E. Schrøder 9012, Regionsykehuset i Tromsø . Vi lover rask behandling.

!1

!

I ~

K


I

SØLIBAT ER IKKE ARVELIG

Bullevard

17

1

===t1=n ' l [] [] [] [] [DJ [] 1 rr=lr

ARTHUR A NTD··E·RS· . . J:'t\.'f &gv :W ),

,

.'

..

'\

,

. Revisjon Skatterådgivning . .

.

Konsulentvirksomhet i

, ,

, •.

#"

."1- -

I

I'

1-

."........

.

.

••

.

;

.

,.

·OSLO · .• . STAVANGER: • ,,' BERG"EN.,· ~ : TROND· tdEI.M -_~ ",:. : "

. ,

J'


8

1 18

BORT MED MOMSEN PA AGURKER

are better than

©TJ11©TJ11[jj][J)})@[ffi)

Bullevard

[jfjiJ@'Æ

because: Cucumbers sta)' hard for a week.

CUOJmbers never ask your age. No matter how old you are. you can always get a fresh cucumber.

Cucumbers never need a round of applause. Cucumbers never suffer from performance anxiety, Cucumbers won't ask: "Am I the best?" "How was it?" "Did you ?" "How many times?" Cucumbers don't get too excited.

MIX ELLER MAX? På veg til auditorium kva er det eg ser? Merino og Maximum er plassen det skjer,

c: C

"Er det 'k ~

I

ke

er det 'k I ke er det 'k cI ke er det 'k c-

Men valfag og Bulle er ikkje flytta så trappene skulle bli flittig nytta.

I

ke

§ I

For med årets skred , det blei for trangt app og ned t..o.. er like langt.

C rI

~

Miljøet er bra utdanninga topp slik vil vi det ha men no er det stopp. Både unge og gamle både utval og fag burde vi samle vi bør vere i lag. Ja, alt bør mixast det blir meir hygge det må kunne fiksast vi kan vel bygge? Mix er maks men max er bånn gjer noko straks det kan'kje vere sånn ! 1I" ,n

iiiill\13d

~

~

:o I

d"J 008

I


I

Bullevard

191

DYDEN ER SIN EGEN STRAFF

Hjem igjen fra flyplassen etter å ha vinket farvel til julegjestene. J uletreet står fremdeles like friskt og g rø nt, ser spørrende på barnestolen gyngehesten. Men den ene står tom og den andre tier stille. Vi

røre r lett

på treet, istappen e glitrer og alle de små bjellene klinger for julen som var og som er. W.T.M. jan '88

~

~

I

I: I: :t i

~

I

1:

"KJÆRLIGHET FRA VIRKELIGHETEN" Fra bladet "LOVE" årgang 1957 - ~)--

Min trofaste snelle. Nå vil jeg synge ut. Jeg har lest om så mange utro k je rringer. at jeg syns det er på tide' å fortelle litt om snella mi. Det har aldri vært noe tull i ekteskapet vårt. Vi har vært gift i 12 år. og jeg er like glad i den lille lubne snella mi i dag. som jeg var for 12 år siden. Snella har vært god å ha for meg. Snella er liten og rund. hun veier altfor meget , men det gjør ikke m eg noe. K am k je er det fo rdi Snella ikke h a r vært slank og lekker. at jeg har fått beholde henne for meg :;elv. Flere av kompissene mine har hatt tull med kjerringa . " men det har aldri jeg hatt. ! '!~ Jeg tror det er lurt aven mann å gifte seg med en bom barulle, for fete kvinner interesserer ikke m annfolk flest seg for. Snella h ar aldri vært fin i faso ngen , men jeg bryr m eg ikke om hva andre sier . for Sn ella er min. Nå syns jeg at m a nnfolk. som har trofaste kjerringer. bØr IV skrive litt. for det er ikke sunt for un gdommen å lese om så m ege t utroskap og fandensk41p .. Heldigvis handler ikke fortellingene i Love om bare skitne kjerringer. men i andre blader kan en alltid komme over disse overs"ktiftene : «Min hustru bedro meg>. «Jeg var utro mot min mann>, eller cJeg har då rlig samvittighet:!>. Nå får det være nok med utro kjerringer. f rem i ly"et med


(tAJL K7 BULLETIN

"'"

AA H/••GJfSP! . (f/{ •

' ~\: ~>- !)' ~~ ~t/// ', ,,,,

~~r~-

',- f

VW \\

\ t

JJ

KR .3 ,-

, ·'JOMFRUBULLE

NR 1 VAR/aa ~-

ti Iv'orc:es >:J

~

H .... :-\rI

, ,/.,.

'fallv6ISJif/YSkole

BI13LI.JTEK€r ~

11'0(>

t

/

/'.9":::

~

" <t'-"1;'

bringer sundhet og styrke til 'd et , unge Norge i d et nye aar! '

/

/

j

!

','d//,

r /A'_ fl' .':

INGEN OVER INGEN VE D SIDEN

-<

K7 Bulletin nr 01 - våren 1988  

NY REDAKSJON midtsidene:. ~ side 4 -- - ,