Page 1


Svarer du rett på våre 2 spørsmål og finner et godt slagord om å være student og kunde i Sparebanken Vest kan du vinne kr 1000,-. . Vi premierer beste slagord med kr 1 000,- og de 2 nestbeste med kr. 500,- rett inn på konto i Sparebanken Vest. Les brosjyren "Økonomikonto" og "Studentpakken". Der finner du svar på spørsmålene.

.2.."

Hva er årsgebyr på miniBankkort for kunder med 0konomikonto?

Hva er gebyret for bruk av miniBank ... •.•. ,,", og.betalingsautomater for kunder med 0konomikonto? )

< ./ :

MITT FORSLAG TIL SLAGORD:

JURY:

Fra Sparebanken Vest; Marit Opdahl, Monica Sandal , Bente Skjelbred

Navn:-------------------------------------------------Ad resse/Postn r.: NB! Innleveringsfrist 1. oktober i Sparebanken Vest filial 0yjorden .

.SPAREBANKEN~VEST Hovedsponsorforuken-94 ~-------------------[annonse]----------------------


4

Lederside 5 Leserbrev 6 5tyreside

', 7 Lesesalshygierie ' cwdeIlfætt,!J3ul&

"Jluuu1a&,.e ~ p.å ~~.a&n

:J MUfuvdkid flU

8 N y heter om 9

"

litt av hvert

!J3ul& "pæt nåMIMt opp, møM Off ,,1aW1ifdWt, cWt ui måtte finne eld fo!i gJJdt å finne ckm

NU - hva nu? ;[)mne, Mdm eJt- uåJd

faglige ali6i

10 Hushaier

;[).e ~ midt i 6fant ru~ Off "JWJi ".eg p.å "itre egne.. !J3ul& lbtingøt en 'tepÆJJtlæje

,om gutta "mn Uvt /!ta de fattige Off gift til ".eg "jæl

12

Meetme in Stockholm

Vi fuvt, fått piMtIWd jJta ~ i S.tocIlfwlm fwtvt, ahx fuvt, eld 6wæ thta 9Juf& fiwt opplwldt ".eg p.å :Jfuun&.den en frel ~ . ff.amp.ene lJWt, ~t, men Pampene lesker seg på Kramboden ~W.enecbtaMi~t

14 Fø rs t i se r 15

p å tur

16 Portrettintervjuet 93ufle eJt- btendt,r ;[)-et eJt, ui ~å.

18 Jobbsøker-rotteracet om p.å S1JØt!æ'

:J uå4 "hvæ "øtk "ludmtøt, fianæn rut 'tiMmn ( nå med egen ~), fiwt ~ fJ.tJJt cvtdetM MUjfd: Slæ!t!æ fuvt, iIlfæ jo1Ui (".å eld, ".å)

20 22

allarveien Grand Prix 1993 fJ~1øtIi ~,,,IUlcbtøtMttmøkmed~ ,

I

Bulles store, L.ottoservice o

.

. '

23 ~~i~~~pu,~re .

24 - 2S

26

tatt fo!i ".eg

side

%iftwt Øt fo!i !J3ul& ";jelden enn aMwtat den B U II e k u I t' ~,r '.6ofæn elh;t ~1iffitupn ui fuvt, "dl 'telt fø!i deadlitre ' tWe trWi

Ride og Hassaos drømmer Mer kultur, sa Christ'i an: tørke og mer tørke 27 Kulturkalender

29 , Informasjonssiden 30 ' Diklsiden

31

Naken neger jager Bulle meå øks


KRONIKK Husane sadd

Svein er 4.kullist

og redaksjonsder

æ

ble flad i

haue

sekretær i denne

Svein Hedels

ukens Bulle

Nsu og studieforhold -Halvparten av studentene i Bergen tar ikke opp studielån, 1/3 er deltidsstudenter, opptakskravene nærmer seg det umenneskelige og titusener får ikke tilbud om studieplass grunnet stadig strengere ,a dgangsregulering.

Den strenge adgangsreguleringen har jeg aldri ansett som et problem. Norsk Stud~ntunion

(NSU) synes derimot at det er ille. Det er NSU som har skrevet den

uthevede teksten i denne kronikken, og,den er hentet fra SOFAs informasjonskatalog ØSTENFOR LESESAL, VESTENFOR KANTINE (3. Utgave). NSU ser adgangsreguleringen som et problem, men den er bare et symptom. Det er tross

alt arbeidsledigheten som har ført til den økte interessen for høyere

utdanning, og den økte e tterspørselen etter studieplasser har igjen gitt høyere karakterkrav. Det et: ikke universitetene som innskrenker (tvert imot, de utvider), men,studentene som blir flere. Ved å dytte så mange som mulig inn i et allerede overfylt lærested, blir ledighetsstatistikken

hyggelige~e.

Men hjelper det på lang

sikt? Arbeidsledigheten vil neppe bli så meget mindre av at de arbeidsledige får høyere utdannelse. Hvis en går utfra at utdannelse i seg selv ikke har noen

folk: stå tidligere gs nytenkning I'"""",,"}" I'II.... ,A

egenverdi for samfunnet, men kun har verdi hvis den kan brukes i verdiskapningen , hvilken verdi får da flere studieplasser? Hva skal en med tusenvis av

n ... n ,·!" ...... nolDl

verden i en runddans der alle tviholder

siviløkonomer, jurister og samfunnsvitere hvis deres kunnskap ikke kan brukes av samfunnet? Selv om en regner med enkelte synergieffekter, vil resultatet neppe bli så supert.

tillegg? Vi har forlengst blitt re om bekjempelse av arbeidsdagen og miljøvern den be,$ k'vttelse av egne arbeidsplas-

Det er akkurat dette NSU ikke kan forstå. Der i gården har den kvantitative tankegang tatt helt overhånd. Flere studenter mer

=

=

flere medlemmer, fle re medlem-

mere makt. Den logiske konklusjon er: Hvis alle de arbeidsledige ble

studenter, ville NSU bli virkelig sterke. -Norsk Studentunion i Bergen er studentenes organisasjon. Gjennom det kollektive medlemsskapet ved betalt semesteravgift, et vi nærmere 20 000 medlemmer her i Bergen og 80 000 på landsbasis.

NSU hevder selv at den er studentenes organisasjon. Likevel fremmer den krav som for studentene ikke er fordelaktige. Stadig flere studieplasser er det eneste som kan få karakterkravene satt ned, men dette er ikke nødvendigvis bedre for studentene. Regjeringen har gang på gang vist at den ikke er villig til å forbedre studiekvaliteten for den enkelte student, men heller øke antallet studenter. Regjeringen har kunnet gjøre dette i trygg forvissning om at NSU konsentrerer seg om lettelse i adgangsreguleringen fremfor å forsøke å forbedre de studerendes situasjon. -Studentene trenger derfor mer enn noensinne en interesseorganisasjon som taler deres sak.

Taler man vår sak når man indirekte gjør studieforholdene dårligere? Studiekvaliteten blir jo definitivt ikke bedre av at stadig flere må dele de samme ressursene. Regjeringen ikke vil øke disse, hvordan bør NSU møte denne utfordringen? Kjempe for de allerede studerendes sak. Sikre rammevilkårene for de eksisterende ikke redusere dem . Da vil man kanskje bli tatt alvorlig.

------------~\-------------[f3:]---------------------------


VARSKO HER!

Men, altså: Mitt budskap er viktig I Altfor mange gjør seg denne lærepengen ved egen bittErr erfaring . Jeg

Jeg har bare en ting å si:

Misforstått ytringsfrihet

mentar-artikk el eller et leserinnlegg gode alternativer .

elle tal srør som troverdig. vil )e9 revdr; at det i dette tilfellet var ureldig . Å

Bulle er og blir et organ for

har hørt om flere som har mistet ukers

~!HH S,

arbeid fordi de ikke hadde sikke rhets-

Jeg takker Bulleredaksjonen for all

og ikke en hvilken som helst frittstå-

kopier. Selv var jeg så "flink" at jeg

oppmerksomhet som i ettertid ble viet

ende avis . Under gitte ramme -

hadde sikkerhetskopier av alt -- jeg så

mitt spørsmål ti l redaksjonen under

betingelser står se lvfølgelig Bulle fritt

-- eller "kall-det-hva-du-vil" -- sørg

jo muligheten for at noe kunne skje en

meldingsrunden på Foreningsmøtet

til å drive kritisk journalistikk . De må

i hvert fall for å ha det! ALT du skriver

eller annen gang mens jeg satt ved en

9. september. Sterkt divergerende

for eksempel gjerne mene at lederen

inn på diskett MÅ du sørge for å ha

maskin og skrev. Plutselig kan en fe il

opp fatninger på henholdsvis side

i NHHS (evt. den forhenværen de) er

kopier av! Og kopiene MÅ du sørge

oppstå, og timers arbeid er borte. Det

·sevn og eit i forri ge nummer av avi-

en lodott, selv om det til syvende og

for å ha et annet sted enn "origina-

skulle nok ikke hende meg, nei l Mu-

sen gjør meg riktig nok li tt usikker på

sist er denne som er ansvarlig for det

ligheten for at absolutt alle diskettene

hva redaksjonen egentlig mener .

Back-up! eller: Sikkerhetskopi!

lene"!

. fysisk skulle forsvinn e, falt meg Torsdag 17. juni forsvant alle mine disketter -- syv stykk er. De inneholdt faglige og personlige data skrevet inn over et tidsrom på fem år. Oppgaver,

desverre ikke inn. Dermed ble min Bergenssommer

med

siv.øk.utredning altfor lang og med altfor lite søvn!

nin ger pa verken ytring sfririeten 81 18' mangfoldet i studentforeningen

som står i avisen . Men redaksjonen bør etter min mening også innse at de

Buii.e oppfordrer dette semesteret folk til å hevde sine meninger. Jeg mener som Bulle-journal ist Monica P Pamer, og forh åpentligvis de fleste

er med på et lag . Et minstekrav bør derfor være at man er oppdatert når man skal sette ting på trykk i avisen . hvert fall på lederplass.

sannsynligvis for godt. Dersom noen

Jeg sier bare: Lagre det du skriver

fritttilåmenehva som helst. Og demå

I lederartikkelen 9. september

skulle ha sett noe til de "små grå", blir

kontinuerlig mens du sitter ved en

gjerne sette det på trykk om de føler

avslørte skribenten både manglende

maskin, og merk deg ordene: Sepa·

for det. Men selvfølgelig ikke hvor

kunnskap og vilje til å behand le te-

rat sikkerhetskopi!

som helst i avisen. Skal en mene "hva

maet "Etikk i undervisningen " på en

som helst" er eksempelvis en kom-

ordentlig og seriøs måte. Dersom noen

lønn utloves!

mene det skulle ikke legge begrens-

andre, at enkeltpersoner i Bulle står

brev og litt av hvert annet -- borte -

jeg meget glad for å høre det! Finner-

opp fatter lederen i foreningens offi sI-

Merete Vonen

Arthur Andersen & Co. yter tjenester innen revisjon og økonol1}isk rådgivning, Flertallet av våre 200 ansatte er utdannet som siviløkonomer. Konsulenttjenester innen strategi, organisasjon og informasjonsteknologi tilbys gjennom vårt søsterselskap Andersen Consulting, Spesialisert skatterådgivning tilbys gjennom . Advokatfirmaet Arthur Andersen & Co. Samlet er vi ca. 500 a.nsatte med kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim .

ARTHUR

ANDERSEN ARTHUR ANDERSEN& Ca

SC

Vi har et nært samarbeid med Arthur Andersen & Co:s internasjonale organisasjon som teller ca. 66.000 personer. Våre ansatte og deres kompetanse er vår viktigste ressurs, bygget opp gjennom et systematisert, internasjonalt videreutdanningsprogram og deltagelse på varierte-oppdrag.

Revisjon og økonomisk rådgivning Vårt primære arbeidsområde er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Disse spenner over et vidt felt innen økonomisk og finansiell rådgivning og omfatter fusjon , fisjon, verdivurderinger, oppkjØp, prospekter, bØrsregistrering, konkurs, fristilling av offentlig virksomhet m.m. Vi utfører dessuten ulike oppdrag knyttet til økonomisk styring og internasjonal regnskapsrapportering samt annen

rådgivningshjelp på områder der det er behov .for kompetanse innen regnskap, skatt, revisjon, økonomi og finans. Hovedtyngden av våre klienter er større og ofte børsnoterte virksomheter inrien industri, finans, handel og shipping, Oppdragsmassen er imidlertid svært variert og våre revisorer vil i løpet aven to-tre års periode få erfaring fra ulike bransjer, små og store virksomheter, børsnoterte og internasjonale selskaper.

Vi rekrutterer hovedsaklig nyutdannede, og har et omfattende progrart1 for faglig videreutvikling, Alle medarbeidere deltar jevnlig på kurs og seminarer lokalt og ved våre kurssentre-i Nederland, Spania og USA. Kontakt Olve G rav råkjAnita Roarsen om du ønsker flere opplysninger. Anhur Andersen & Co. Drammensv. 134 PB 228 - Skøyen 0212 Oslo Tlf: 22928000

--------------[falv]--------------

Per Eikrem, Stud.NHH


Veien videre

Kristoffer Lemkuhl • forelesning 1993

Tradisjoner · en saga blott?

holdes i år av konsern-

løser de løpende saker som duk-

Tradisjoner er deilig .... ... .

sjef Sve in Aaser, Hafslund Nycom e d. Dette vil foregå i Auditorium A. mandag 27. sep.

Høstballet på NHH nærmer seg med stormskritt. Begivenheten finner i år som i fjor sted i Aulaen på skolen - hvor det vel helt klart hører hjemme!

tember, kl. 11 .15 Temaet er Verdiskaping,

Det at vi har et høstball er i seg selv en tradisjon. Men der stopper det stort sett opp.

sysselsetting og velferd -

Hvem tar ansvaret for fremtiden? Alle studenter er hjerte'lig e velkomne, ingen forei' . les ning e r vil

bli

holdt

paraileilt, og det er heller

Etter åha deltatt på ulike ball hos våre vennskapsskoler Norden, har det blitt reflektert litt over dette med tradisjone r. Det er tYdelig at vi ikke er den eneste høyskolen i·Norge som har relativt lite tradisjoner rundt et ball. De eneste små forskjeller er begrenset til at det e r helt vanlig at flere representanter fra faglig stab/administrasjonen er til stede - eller at gamle studenter kommer tilbake.

og næringslivet forøvrig. Mye av dette er også Høyskolen sitt ansvar, og kanskje også noe som kan inspirere til hardt arbeidende studenter. Slike seanser som dette kan for en kort stund av kvelden gjøre enhver student stolt over sin tilhørighet. Og det er noe stud.NHH ikke kan nekte for at de er innerst inne. Ikke minst øker det den tilknytning den enkelte føler etter å ha forlatt NHH . Det er også undertegne des erfarin g at seriøse seanser som beskrevet her ikke legger noen demper på resten av kvelden!

Det oppfordres også til enga s j e m e nt v e d årets Le m k uhl-fore les ni ng. Temaet a ng å r oss alle, og d et vil b li a nle d ning til å stille spørsmå l etter fored raget.

Olympus Trip 100 I den hektiske rydde-

ker opp. La meg likevel få lov til å ta et raskt blikk tilbake, ikke minst for nyankomne førstekuliister. Da FU '93 samlet krefter og ressurser under en kald januarhimmel satte vi oss endel "private" mål som gikk lenger enn hva den nedteg nede instruksen foreskrev. Vi ville spesielt: l )Synliggjøre oss overfor

La oss i år få oppleve det som var tradisjon før timelange køer for å sikre seg billetter til høstballet!

stud. NHH.

Vi har nå fått egen spalte i Bulle, egen FU-tavle og vi prøver i større grad å formi dle informasjon' via plenumsforelesninger

ingen grunn til ågå førtiden for å rekke en forelesning.

Hektiske høstdager krever at man retter blikket fremover og

(bl. a gjennom stud.panelene).

Flytter vi oss til Finland finner vi derimot større forskj eller. På den svensktalende handelshøyskolen er det for eksempel lang tradisjon at den finske statsministeren deltar på ballet og etterhvert også står på bordet og synger! At jentene flyr ut og inn på toalettene for å ha "konferans- og -snakke med pappa i telefonen- - eller om de rett og slett tar en slurk vodka av den medbrakte flasken, er vel en kultur vi nødvendigvis ikke bør ado ptere her. Men det er helt klart at disse skolene ha~ mange andre tradisjoner som vi kanskje kunne læ re av. Vi opplevde at før selve ballet startet ble det overholdt en tradisjonsrik, noe prestisjeaktig seanse med taler, gaver fra ulike vennskapsskoler, utnevnelser av årets studenr, æ resmedlemmer i studentforeningen, årets beste hovedoppgave, utdeling av stipender fra skolen

2) Være et serviceorgan over· for stud.NHH

"Klagekasser" , eller Kritikkasser er satt ut på Merino for å lette kommunikasjonen med FU . Salg av kopikort fra FU-kontoret. Fast kontortjeneste man - ons fre. 3) Få studenIpaneiene lil å fungere igjen, faste møter mellom studentpanelene og foreleserne og gjennomføre kursevaluering.

Her føler vi også at vi tok et løft sjauen som fo regikk på

i riktig retning i vår, men begrens-

Kramboden i helgen, har

ningerfraadministrasjonensside,

e n p erso n klart å rydde bort

Fra samskipnad til rekedans

si tt eget kamera. Det kan

_utl-.

hentes på Styrerommet.

eErn

NHH.treningsdress! NHH har i disse dager gleden

av

å introdusere

NHH -treningsdrakten med tilhørende sportsbag. Fargene er en sammensetning av NHH-fargen og de tilhørende stiftelsenes farger. Det er mul ig å ta opp bestilling hos Org .sekretær Marianne. Dressen kosterkr

555" og er av topp kvalitet. På ryggen vil vi få trykt NHH I . Sportsbagen

kommer på Levering

kr iSO,·.

av dressene vil bli

i januar måned.

Bestillingsfristen er satt til 15. oktober. For prøving er det tilgjengelig dress hos Marianne mandag og torsdag i neste uke, samt hv er dag fra

1. okto-

b er og fram til fristen oktober .

15.

begivenhetsrik Kramboden-helg --, - " • •over, og tiden er .inne for ettertanke og grublerier. Vi i Styret hadde 2 mål for tillitsmannsseminaret: .jette saker på dagsorden som ikke vanligvis diskuteres i underutvalgene, samt legge forholdene til rette for at tillitsvalgte på tvers av underutvalg skulle ha en morsom og hyggelig kveld. Sammen med medlemmer fra noen av underutvalgene ble vi enige om at vi ikke ville ha vondt av å ve nde nesen fra Sandviken og innover mot -Høyden- i en del av den faglige delen, i tillegg til at Uken og rekruttering til Studentforeningen ble gitt som diskusjonstema i en mer intern del. Ragnarok ønsker den ten å sette Studentsamskipnadens forhold til Stud.NHH på dagsorden, og sette i gang en debatt blant studentene. Hensikten med dette er å høyne kunnskapsnivået om sm, for deretter å kunne ta stilling til om vi er fornøyd med det tilbu år i dag, fOf så eventuelt å komme med forslag til en bedre løsning. For oss var tillitsmanns-seminaret et naturlig sted å, teste i hvilken grad vi kunne forvente at Stud.NHH ville komme til å bruke energi på saken. Inntrykket etter denne helgen er absolutt oppløftende, og det blir spennende å ta temperaturen på debatten utover høsten! Studenthuset og vårt forhold til utviklingen i det etterhvert mer enhetlige studentmiljøet i sentrum ble også debattert. Behandlingen av de interne. de lene av tema ble noe preget av middagshunger, og til tross for -moralprekenfra unde rtegnede ved den faglige de lens begynne lse, ble konsumliste n relativt stripete innen debatten kunne avsIuttes, og Ragnaroks .ha-det-morsomt-og- hyggelig-intensjon-

I

skulle oppfylles. Etter deltakernes utholdenhet å dømme ble intensjon 2 om moro og hygge oppfylt - og vel så det! SBT-Sveinung bidro godt i så måte, og vartet opp med -rekedans- og vekking. For Sveinung var det helt naturlig at folk flest satte pris på å få vite at de hadde nøyaktig l time igjen til oppstandelse ved 8-tiden lørdag morgen! Denne ustoppelige energien lover godt for SBT-salget fremover! En noe redusert gjeng møtte de 50 energiske l.kullistene lørdag formiddag . Med sol, natursti, badstu, gryterett, sang og leskende drikke nådde stemningen opptil flere høyder i løpet av kvelden. Etter dobbel seminar-dose går RAGNAROK hverdagen lyst i møte, og takker innsatsvillige natursti konsulenter for god gjennomføring aven fysisk krevende natursti.

bl.a. når det gjelder behandlingskapasitet

av

evaluerin gs -

skjemaer, har hemmet utviklingen noe. Vårens gode trender, der vi bl.a mottok snittkarakteren 5.7 av stud.N HH, ska l se lvfølgelig ikke bli en sovepute. Mye kan fremdeles bli vesentlig bedre . Fremover kommer vi derfor til å fokusere videre på vår tredje målsetting, og spesielt forbedre oppfølgingen på de enkelte ku rs. -Når du har dette Bulle i hånden, skal det være opprettet et studentpanel i ditt fag. Hvis så ikke er tilfelle, forventer vi at du gir oss beskjed - eg gir oss dEm kritikken vi fortjener. FU er av hengige av studentenes aktive ønske om en

Kari E. Olrud

Fra naturstien. Bildet er arrangert. (Personen på bildet er ikke identisk med noen av personene i fortellingen). I

bedre undervisning. studentpanele ne, bruk

Bruk

OSSI

Vi ser det ellers som en selvfølge at kursevaluering gjennomføres i alle fag. På dagsordenen i høst står bl.a flere lesesalsplasser og datarom , bedre lesesalshygiene og en ny fokus på kurssekvensene i info. behandling, metode data og rettslære. Men felles for alle disse tiltakene er et nært samspill med studentene.

Oskar, FU'9:l

~---------------------------[slks]-----------------------------


"Ikke fjern teppet, det er noe andre studenter i byen er imponert over, og misunner oss" var omkvedet. Det er klart at et teppe i utgangspunktet vil gi et triveligere innemiljø, men dette bør komme inn under en totalvurdering av miljøet. Tepper blir i dag ikke benyttet i nye skolebygg, og gamle tepper erstattes etterhvert med linoleum som er letter å vedlikeholde. Det har blitt pekt på støyplagen med linoleum, men denne kan imidlertid minimaliseres ved å legge et korkbelegg under linoleumen. Dette er blitt gjort på lesesalen til HRS, og fungerer visstnok bra.

Inngrodd skitt På lesesalen var det ikke nødvendig med teknisk avansert måleutstyr, eller hvite hansker for å fastslå dårlig renhold. Det ligger tjukke støvlag både på bokhyllene, vinduskarmene, samt i takhimlingen. Himlingen fungerer som det reneste støvdeponiet. En kjapp inspeksjo n viste at her var det inngrodd møkk, og at den sannsynligvis aldri har vært rengjort. Foruten vanlig husstøv er det støv fra papir og bøker, samt fiber fra slitasje av gulVteppet som har lagt seg rundt omkring.

Dette kan hii konlkh.1lsjonen etter at Bård W ågø fra ()ppmerksorn på problemet

"T elknislk lhygiene "

TI.

Bergen konunune lhar inspisert

innelkliJmaet p~ Merino-lesesalen.

Av Odd Arild lederen i FU, Harald Espedal, har tatt affære etter å ha mottatt klager fra studentene om dårlige luftforhold, manglende rengjøring og store støvdannelser. Studenter med allergi-problemer har også klaget på ubehag ved lengre opphold på

I følge Avd.ing. Ame Hjelvik ved teknisk avdeling NHH, er administrasjonen oppmerksom på problemet. Det er i disse dager avsluttet en høringsrunde '1-ng. vedlikehold og rengjøring, og det forventes at nye instrukser og retningslinjer for rengjøring ved NHH vil komme etter jul. Slik

Rengjøring av gulv, og støvtørking begrenser seg til kun en gang i uken. I følge teknisk avdeling

som det er i dag har rengjøringspersonalet be-

er problemet å få tilgang til lokalene for rengjøring, med stadige krav fra studentene om utvidet

pultflatene. Hjelvik mener videre at studentene må vise ansvar, ved å benytte seg av søppelbøtter, og holde pultflatene rene slik at rengjørings-

åpningstid.

.lesesalen. På bakgrunri av klager fra studentene har Fagutvalget bedt om en uavhengig undersø-

Umulig! rengjøre heldekningstepper

kelse av forholdene på lesesalen. Denne rappor-

Wågø viser så til undersøkelser som sier at det er

ten skal så brukes som grunnlag for argumenta-

så og si umulig å foreta god rengjøring av

skjed om ikke å røre noe av det som ligger på

personellet kan komme til .

Bulle mener

sjonen mot administrasjonen for å bedre inne-

heldekkingstepper. Støv og urenheter vil over tid

miljøet på Merino-lesesalen. Foruten represen-

trenge så dypt ned i teppet at en vanlig støvsuger

Studentene tilbringer stadig mer tid på

tanter fra FU og kjernestyret, var teknisk avdeling

ikke makter å dra dette opp. Dette fører til at

lesesalen , således må vi ha krav på skikkelige

og eieren a v Merinobygget, Nydalens Compagnie,

teppet gir grobunn for mikro-organismer, for-

arbeisforhold. Det er snakk om arbeidsplas-

med på inspeksjons- runden. Eier står ansvarlig

hold som kan føre til allergi hos sensitive perso-

for den tekniske driften a v bygget, mens det er

ner. Økt hyppighet av luftveis- infeksjoner, ren-

teknisk avdeling på høyskolen som står ansvarlig

nende øyne og unormal tretthet kan forklares med store støv-konsentrasjoner.

for vedlikehold, og rengjøring av bruksområdet.

sen vår. Mennesklig produksjon kan ikke uten videre måles, noe som blir utnyttet ved kutt av vedlikehold og rengjøring. Driftsbetingelsene er helt avgjørende for produksjonresultatet, hvilke forhold vi jobber under frem til eksamen.

Studier av barneskoler med heldekningstepper

Ventilas;onsanlegget er ikke prohlemet,

har vist et betydelig høyere antall innslag av

Dårlig ventilasjon er ofte en lett beskrivelse av

astmatilfe ller, enn ved skoler med va nlig gulv-

hva som er den egentlige årsaken til dårlig

belegg.

Bulle ser ikke problematikken med at rengjøringspersonelletvanskelig slipper til. Det er ikke er uvanlig med nattlige rengjøringer, det hele står på viljen til å sette inn ekstra

innemiljø. I følge undersøkelser foretatt av eieren

I følge Espedal har og en del av klagene også

midler, eventuelt omfordele disse. Dersom forholdene ikke bedres må det åpnes for tidligere

nylig så er ventilasjonssystemet tilstrekkelig di-

gått på følelsen av "tørr luft". På grunn av

mensjonert for behovet på Merino. Det er plass

luftsirkulasjonen vil det til enhver tid være store

stengning av lesesalen på enkelte dager, slik

til 656 studenter på Merino lesesalen i 5 etage,

mengder sveve-støv i luften. Så selv om luft-

at det kan bli skikkelig rengjordt. Utvidet åp-

men selv med full kapasitetsutnyttelse oppfylles

fuktigheten er tilfredstillende, vil mengden av

ningstid på lesesalen har liten verdi dersom

støv gi denne følelsen .

det ikke går an å oppholde seg der. Bulle

kravene om 25 kubikkmeter luft i timen, pr. person.

Skandaløse rengjøringsrutiner

mener at vi ikke har tid til å vente til utpå nyåret

l2 !r gll.mmelt teppe

før det blir satt i gang med skikkelig rengjørings-

Når en tenker på at teppet på lesesalen er hele 12

ansvar nå, det er i aller høyeste grad snakk om

rutiner. Rette vedkommende bør kjenne sitt

Etter å ha tatt en runde på lesesalen, mener Wågø

år gammelt, kan en selv tenke seg hvor mye skitt

studentenes velferd. Slik forholdene er i dag

at innemiljø-problemet ligger i dårlig renhold.

som har samlet seg her gjennom tidene. Teppe

går det på helsen løs.

Med dagens rutiner blir det foretatt daglig tøm-

eller ikke, var nylig bakgrunn for en følelsesladet

ming av søppel, samt rengjøring av toaletter.

diskusjon under høstens første foreningsmøte .

----------------------------[I sevn ]-----------------------------


UKEN ·får folk ... not UKEN har nå talt opp alle søknadene fra de håpefulle studentene ved skolen. Førstekullistene har markert seg, hele 47,3% av søkerne har begynt i år. I tillegg ble en av søkerne student ved skolen i 1984, og UKEN kan dermed smykke seg med en 10.kullist. 7,92% av de håpefulle kommer til å bli skuffet, for UKEN har også i år hatt en viss oversøkning.

Ansettelsesrot

interessert i penger og lite glad i vold. UKEbank har nemlig opplevd en oversøkning på 372,7%,

Enkelte jobber er mer populære enn andre, og

mens vaktkorpset mangler 70.9% av arbeidsstok-

søkningen har blitt deretter. Skal en bruke statis-

ke n .

§uhoptimll.l sølkning

tikken som mål (og det gjør vi) er stud.NHH meget

Den store over- og undersøkningen på enkelte UKEjobber har ført til fordelingsproblemer for

Kullfordeling 1.kull 272 2.kull 159 3.kull 92 4.kull 44 Annet 8

47% 28% 16% 8% 1%

UKEN .

4 8%

Billett-,

Campus- ,

fUKEN-

og

UKEbankjobbene har fått mange flere søkere enn det er stillinger, mens

3

~mdre

grupper sliter med

manglende interesse. I flere tilfeller har folk søkt kun de mest populære jobbene,. og disse kan derfor ikke regne med å få oppfylt sine ønsker

1 48%

overhodet. Olav lover at UKEN vil gjøre så godt de kan, men noen vil nok likevel bli skuffet, da søkningen ikke er optimalt fordelt mellom UKEjobbene. UKEN vil likevel gi de som ikke har fått sine ønsker oppfylt et tilbud om UKEjobb, og man håper at folk vil takke ja. Svein

Studieadministrasjonen arbeider for tiden med ansettelse av nye studieveiledere. I den forbindelse har noen av dem som har vært til førstegangsintervju reagert p fremgangsmåten. De har blit konfrontert med opplysningel om antall eksamensforsøk, 0\ karakterene ved disse. Slike opplysninger er ikke alment tilgjengelige og i prinsippet uinteressante i en ansettelsessituasion.

Studiesjef Kurt Petersen beklager da også a· slike opplysninger har blitt benyttet på en måt

Uønsket klubbkonge

enkelte søkere misliker. Bakgrunnen for å b nytte studentkartoteket har vært at mange al søkerne ikke har avsluttet sine studier, det vil

Det er ikke noe nytt at enkelte tror de er

at et av høyttalerelementene ble sprengt. Da

praksis si siv.øk.studiet på NHH, og såledel

konger i klubben når de kan skilte med fartstid i

vaktkorpset ankom for å hive ham ut, måtte døren

foreligger ikke resultater fra 2.avdeling i

KKU og attpåtil har avansert til et kull ingen i

brytes opp for å få ham fjernet. En ting er at

dokumenter søkerne legger ved sine søkna de

administrasjonen liker å høre om. Nå er det

skadeverket beløIJer seg til 1500-2000 kroner, hvilket vi ser det som en selvfølge at misdederen

Opplysninger om fagkombinasjoner og karakte·

allikevel slik at primitiv oppførsel er og blir

rer fra 2.avdeling er nødvendigvis essensielle fOI

primitiv om man er aldri så mye 5.kullist. Dette

erstatter godvillig. Verre enda er det at en tidligere

sammenligning av søkerne. Enkelte søkere bl

d~

med å ta kontroll over discobua synes å være en

KKUer, som mer enn noen bør vite hvor morsomt

studieadministrasjonen selv hente frem

drøm for mange, men de fleste klarer å kontrol-

det er å hanskes med vanskelige gjester ved

opplysningene, noe man så gjorde for samtlig(

lere seg bedre enn mannen som virkeliggjorde

diss~

stengetid, opptrer til de grader ufyselig. Vi skal

søkere. Studiesjefen innrømmer at denne frem

sin drøm lørdag. Rundt stengetid erobret han

ikke moralisere, vi nøyer oss med å uttrykke

gangsmåten formelt kan være feil, men ser ikk,

musikkanlegget og låste like godt døren fra

avsky.

på dette som noen stor sak. Ikke desto mindre v

innsiden. Skal det være så skal det være, så tufsen vred volumet opp på full styrke, med det til følge

iIIIIIt..

~

• 'DAME-

OG HERREFRISØR + SOLARIUM

Innehaver: Wenche Sande Ved Skostredet 6, ved Mekka 5000 Ber gen. Tlf: (05) 32 43 50

Christian

man i fremtiden velge en annen fremga ngsmåt< Han bedyrer videre at den nevnte informasjo ikke har blitt brukt til ugunst for noen av søkem snarere tvert imot, og videre at hverken karakte snitt eller antall eksamensforsøk har vært avgj' rende ved rangering av søkerne.

ChristiCl

Vi vil gje rne /-ti el tilhud lil alle studentene:

HERREKLIPP KUN KR

95,· DAMEKLIPP KUN KR

120,· Ve n li!{st ta med studenthevis

På henven delse fra Bulle konstaterer Da tatilsynet at studentregisteret ikke er ment brukt på en slik måte som nevnt ovenfor. Generelt vil en sli k bruk være uetisk og innebære en stokking av kortene. Bulle vil imidlertid presisere at Datatilsynet ikke på noen måte er kobl et inn i nevnte sak, og at utta lelsen ikke bygg er på denne spes ielle saken men gjelder generelt.

- - - - - - - - - - - - - [ e l t] - - - - - - - - - - - - - -


p.å med? I rekken av underutvalg Bulle presenterer, er turen kommet til Næringslivsutvalget, NU.Vi har snakket med sjef NU, Christopher Utne for å finne ut hva som foregår innefor NUrommets fire vegger. MlBA forum

Trainee Trainee-gruppen henter inn oppdrag fra næringslivet. Oppdragene kommer inn suksessivt, og blir fordelt til studentene umiddelbart. Interesserte studenter kan ta kontakt med NU-kontoret, hvor de blir registrert i en database.

Jobbsenter

Styret i NU består av tilsammen 8 personer

Scandinavian MBA forum er et annet stort

hvorav to er kvinner. Med seg har de rundt 25

prosjekt det arbeides mye med i NU om dagen.

I instruksen til NU heter det seg at;"utvalgets

prosjektmedarbeidere slik at NU faktisk blir sko-

Dette er et samarbeid først og fremst med BI , hvor

formål er å formidle og stimulere kontakten

lens største underutvalg. Hver av styremedlemmene er representert i en av NU's undergrupper

formålet er å gjøre studenter og yrkesaktive kjent

ovenfor arbeidsliv .. .". De ovenfornevnte NU

med de mulighetene som ligger i en MBA (master

aktiviteter gjør i aller høyeste grad dette. I tillegg

/ prosjekter. Disse undergruppene er; Bedrifts-

of business administration) utdannelse.

presentasjon, Trainee, Scandinavian MBA forum,

Forumet har fått status for å være et av verdens

har NU jobbsenteret ASK (Arbeidskapende Siviløkonomers Kollegium), hvor hovedgeskjeften

Økonomisk forum, Ekskursjon, Info-gruppen og ]obbsenter ASK.

beste, hvor bl.a. 'skoler som Standford og London

er å formidl e jobber til ferdig utdannede kandi-

Business School er deltagere. I år, nærmere

dater fra NHH. Det er forøvrig nylig opprettet en

bestemt i oktober, avholdes MBA forum her i

stilling ved høyskolen som skal ta seg av denne

Bergen.

funksjonen.

lBeJ.pll'es. En av de absolutt viktigste funksjonene NU

Gunnar

Ekskursjon

innehar er avholdelsen av bedriftspresentasjonene.

FAKTA

Dette semesteret vil 19 presentasjoner finne sted .

Hvert år arrangerer NU tur til spennende land,

NU lederen sier at den økende aktiviteten på

hvor man kan fmne interessante økonomiske

arbeidsmarkedet helt klart spiller inn på antallet

problemstillinger. Man besøker bedrifter,

Disse sitte r i NU-styret

bedrifter som kommer til skolen for å vise seg

produksjonsanlegg, forskjellige departementer og

Leder:

Christopher Utne

frem. Den store oppslutningen på bedrift-

diverse kulturelle opplegg. Fjorårets ekskursjons-

Nestleder:

Henning Trosdahl

presentasjonene viser at studentene finner dem interessante. De alIer fleste bedriftene er tradisjo-

komite kom i sterkt fokus da det ble klart at turen

Bed.pres.l.ansv.:

Hildegunn Næss

skulle gå til Sør-afrika. Et prosjekt som ble skrinlagt da det ikke fikk tilstrekkelig økonomisk støtte. Årets utflukt er ment å gå tiI0stEuropa.2Sslud. NHH skal etter en grundige utsilingsprosess reise i månedskihe desember / januar.

Bed.pres.2.ansv.:

Rune Dreiem

Medialinfo: T:rainee ansv.: MBA ansv.: Ekskursj. ansv.:

Egil Fjogstad Thor Karstensen

nen tro fra consulting og revisjon. For NU's del er det ikke tvil om at det er endel penger å hente , da hver bedrift må betale 2 SOO krone r for å presentere seg. NU håper i år å kunne gå med et overskudd på 12 000 kroner.

Nor es

øyeste høyskole?

Det norske samfunnet står overfor enorme uHordringer: Nye internasjonale rammebetingelser for økonomi og handel, samt et politisk miljø som fokuserer mer på fordeling av goder og kortsiktig politisk gevinst enn på verdiskapning og visjoner for fremtiden - burde sees mer som en uHordring enn en begrensning. Vi befinner oss på Norges Handelshøyskole, med Norges ledende økonomiske fagmiljø og

Glen Bjørnholt Bente Sirdal

kan finne nye løsninger på gamle problemer, og som evner å sette nye ideer ut i livet?

for å heve kvaliteten på studiet - og dermed på dem som blir utdannet her! For stud.NHH og faglig stab gir dette en helt ny mulighet. Studenter som ønsker å se sin egen utdanning i forhold til del samfunnet de skal ut i, og vitenskapelig ansatte som bevisst jobber for at NHH skal utdanne de siviløkonomene som er best skikket til å skape og forvalte verdier - har nå muligheten til å se sin egen posisjon i et større perspektiv. Konferansen ledes av Matz Sandman og fokusen vil ligge innefor følgende områder: verdiskaping og nyskaping i Norge, offentlig

studenter som presumptivt ikke burde lide av intellektuell underkapasitet. Hvilket potensiale

Utdanner vi de menneskene småbedrifter,

sektors krav til kompetanse, internasjonalisering

storkonsern, offentlig administrasjon og samfun-

av norsk næringsliv, økonomisk administrativ

burde ikke dette gi oss, for å utdanne de mennes-

net som helhet har behov for?

kene som skallede samfunnet fremover. Dersom

Tirsdag 5. oktober skjer noe nytt og ganske

ikke vi kan utdanne dem, hvem skal da gjøre ~et?

spesielt ved Norges Handelshøyskole. Da kom-

utdanning i Norge og medias fokusering på økonomer. Det er' plass til 50 studenter og 25 ansatte.

Historisk-filosofisk fakultet på Blindern? Norges

mer 20 mennesker fra forskjellige deler av det

Påmelding vil skje til NHHS i løpet av fredagen

Tekniske Høyskole? Odontologisk fakultet i Ber-

norske samfunnet; store konsern, små bedrifter,

- utplukking av studenter skjer innen onsdag 29.

gen, Folkehøgskulen på Voss eller kanskje Han-

departementer, kommuner og det politiske liv -

Har du lyst til å være med på en diskusjon

delshøyskolen BI??

til NHH. De er invitert hit for å sette seg ned med

omkring din egen utdanning og din egen frem-

studenter og vitenskapelig tilsatte for å diskutere

tid?

Utdanner vi her på NHH mennesker som kan gå ut i samfunnet og skape verdier? Utdanner vi

hvordan siviløkonomen bør være.

mennesker som er i stand til å stake ut en ny kurs

Konferansen varer fra 09.30 til 16.30. Da vil de

for en bedrift - eller for den sakens skyld; for hele

eksterne deltakerene formidle sine behov, og

samfunnet? Utdanner vi menn og kvinner som

være med på å finne frem til hva som kan gjøres

Utfordringen er din! Jørgen Christiansen.&Jarle Veierød

---------------------------[naln]---------------------------


,

, går

Ul t

'

i a;F1beiJ.~.. H ar krem.m.erånden forsvunnet 1 en er fi nnes den for tsatt sk~ uh .~ "

"'. ')c-

,,, '

o",,,

.',

11

,.

st,uJ~ntm~ssen på NHH?

være e~'::god k;~JmJmer vil ofte ' het~" i~tære på rett sted til rett tid. f l vis rett tid '-~'

.

")"",.

Jmå rett sted være Oslo, der boligprisene og leieJmarkedet innbyr til høy a~k~stning" ~ed d~g~ns r·~ntenivå.

' ,'

BuHe har.sporet opp tre stuJentervedNHH sOJm har åpnet øyn~ne for. alternativer til bankens lave "rentesatser.AHe tre har funnet eiend~Jmsiriarkedet intere~sant1 ': :o.g gått til innkjøp av leiligheter og hus som. de lei~r videre. På ' g~unn av /. -,

.,:

.,..

'o: . ' •

" ,~ ~' ~.: ~

',"

frykt~:'f:;,~ft~~;:~'~g~~g ~a~~. darnerrned dolia!'

,

11

blikket 1 ønsker de .tre å være anonYJme . .

Av Terje Larsen J ',

, Høy fort]e~esfei eiendomsmarkedet Hvorfor valgte de så å kjø pe leilighet? "Reidar" forte ller at han nå har tatt studielån i fire år, det vil si om lag 190 ()()() kron.er i lån. Han harv<ert så heldig å kunne leve av anne n småvirksoinhet ved siden av, samt egne midjer, og har derfor hele tiden vært ute etter høy avkastning på pengene. Sist år lånte "Reidar" ut kr 120000 på det private lånemarkedet til 16 % re nte og 1 års bindingstid . Da pengene kom inn igjen, gikk de inn på bankboka, som var tålelig bra med 12 % rente fram til juL Allerede nå var imidlertid "Re idar" oppmerksom på eie ndomsmarkedet via kamerate r i eiendomsbransjen . Han fikk kjøpssignaler allerede før jul, me n avventet da han ikke trodde rentefallet ville bli så stort.

Banken foll' ~åll'lig Da bankene senket renten drastisk, fremsto eiendomsmarkedet som et veldig attraktivt alternativ. S:l kan en spørre seg hvilke forutsetninger disse karene .har for å vite hva som er et godt kjøp? "Re idar" fulgte med en meglcrkamerat på visninger i nærmere fire uker for å lære hva han skulle legge vekt på ved valg av leilighet, og for å unngå fallgrubene. Dette kan f.eks. være stor fellesgjeld eller sameier med dårlig økonomi. Her måtte han være påpasselig og spørre meglerne om informasjon. "Viggo", som har kjøpt en leilighet i Bærum, har fulgt med markedet i et års tid, og kjenner i tillegg prisnivået og prisutviklinger ettersom han selv bor i området. "Jens" har kjøpt et hus i Bergen, men kjente lite til markedsforholdene. Han så en del salgsoppgaver, men gikk kun på en visning før han bestemte seg. Han gikk ut fra at det meste gikk markedspris, ettersom takstmenn har vurdert boligene.

--------------------------[ten]----------------------------


øst eller vest?

prisene stiger. Han ser ingen farer fordi han i alle

mindre målestokk enn det vi her har belyst. En kan ikke stå med lua i hånda og vente å tjene

Så kom spørsmålet om hvbr 'en 'skulle satse:

tilfelle har et sted å bo, og en har troSs alt en reell

Oslo ØSt eller-vest? Bergen nord eller sør? "Viggo'

. eiendel. Den eneste faren guttene kan se, er at en

var i utgangspunktet ute etter en Oslo~leilighet,

skal' få -problemer med leieboeren, som tross alt

men på visningene ' var det helt Texas med dobbelt ' så mange fremmøtte som det forelå

har ganske store rettigheter. Men så lenge de har . depositum på tre må-

salgsoppgaver til. Dette førte til en opphisset,

neder og leieboeren

nærmest panisk stemning på visningene, og

betaler, ser de jkke

·Viggo" fIkk aldri tilslag. Rett før avreise til

noen store farer.

=~.lllill

Bergen så han imidlertid en leilighet i Bærum, hvor hysteriet ennå ikke har nådd. "Viggo" slo til, og fikk faren til å kausjonere for et lån og skjøv

j

"Reidar" delte spørsmålet om satsningsområde . to: Var han ute etter et framtidig sted å bo, eller

bransjehold at en

står ' ikke nødvendigvis i samsvar med disse

riOde. Da er det aktu-

boligprisene. Poenget er ifølge "Reidar" at det er

elt å selge, og cashe

overetterspørsel på leiemarkedet, og dette pres-

inn studielånet.

En årlig avkastning for "Reidar"· og

risiko i en rimelig østkantleilighet.

"Viggo" på henholds-

"Reidar" fant en leilighet som tilsvarte studi-

vis 16,5 og 13 % pluss

elånet på 190 000, og leide den ut to timer senere

sannsynlig prisstig-

for 3000 per måned. Regnestykket er lett: Med

ning på boligene, gjør

fratrekk av fellesutgifter på kr 400, blir det 2600

at de har midler til å

• 12

dekke inn utgiftene i

=

16,5 %.

i\

prisstigning på 30 % ikke er urealistisk i løpet aven to-årspe-

riivå, og derfor er det størst avkastning og mindre

31 200. (31 200 • 100) / 190 000

I i Il

er lyse. "Reidar" og "Viggo" ha r hø rt fra

=

I

verdistigning i Oslo

et sted med.stor avkastning på kort sikt? Han kom

Dette er en avkastning på et rentefritt studielån,

Bergen og mere til."

og en eventuell prisstigning p å boliger gjør det

Vi i Bulle spør oss

enda iner lønnsomt.Altemativet er 6 % rente i

hvorfo r vi ikke gjør

banken med fratrekk av 28 % skatt. Dette dekker

noe tilsvarende , men

alle "Reidars" faste utgifter i Bergen, samt en

kommer til at alle ikke

dram i ny og ne, sier han og smiler lurt.

har mulighet til å

I

/'

for

til at høy kortsiktig avkastning var tingen, og rettet blikket mot Oslo øst. Små leilighete r (ca. 30 m2) i vest kan koste 100-200000 kroner mer enn tilsvarende leiligheter i øst. Men leiemarkedet

ser prisene på østkantleiligheter opp på vestkant- .

FAGBOKHANDEL Parkveien l - Tlf. 55 54 50 00

lP~isene på vei opp Utsiktene

inn egenkapital samt studielånet.

penger. Det å tjene · penger krever også andre egenskaper' emi en sekser i Bed.Anal. 2.

~:

Livsstilsuker i Studia 27. september - 7. oktober ~-----------------------------------------/

Vi fokuserer ' bl.a. på bøker innen idrett, miljø og kosthold. Ta turen innom - her kan du finne mange aktuelle titler. På papir/rekvisitasiden har vi valgt svanemerket papir og andret . produkter som er dokumentert miljøvennlige. :1

.

.

I <

. ~

Konkurranse i alle Studia-butikkene m/premiering. Be om konkurranseskjema.

~

I

* Mandag 27. september kl. 1100 - 1200 arrangeres ROCKERING-KONKURRANSE i Studia på Alrek,NHH, Bergen ingeniørhøgskole, Bergen lærerhøgskole ::: og Dragefjellet. Bli med! Premiering!

I I

Studentsamskipnadens Idrettsavdelingen har gratis "Drop in" i Vestibylen, Studentsentret .

STE P

skaffe til veie sikker-

Komfortahelt

het til slike lånesum-

"Jens" valgte Berge n . Han var klar over at e n

mer de t her er snakk

kunne få mer avkastning på pengene ved å kjøpe

om, når en ikke har

hus nord i Bergen . Men, som han uttrykte det,

egne midler utenom

utsiktene til å få Ali Baba som nabo gjø r det

studielånet.

kl. 1100 - 1200 kl. 1200 - 1300 kl. 1100 - 1200

Hngen kremmere

hus der etterspørselen er størst. Han tok opp et

Gu ttene poengte-

lån til 5 % rente, spyttet inn studielånet og slo til.

rer at de har møtt alt

"Jens" ser ikke på investeringen som noen gull-

for få folk som har

gruve. Halve huset leies ut til en kamerat, mens

praktisk økonomisk

han selv skal bo komfortabelt i den andre delen

sans og litt kremmer-

og tjene litt penger. I begynnelsen vil han muli-

ånd her på NHH.

gens gå litt i minus, men regner med at boligmar-

Dette gjelder også i

1~

I I ., ~

l

fremdeles va nskeligere å leie ut en leilighet i Norge. Derfor kjøpte "Jens" et sentralt beliggende

I

:::

BSI- Padlegruppa, Telemark og Fjellheim og Friluftsgruppe vil også være tilstede i Vestibylen, Studentsentret 27., 28., og 29. september mellom kl. 1100 - 1400. Smaksprøver fra Studentsamskipnadens Cateringdivisjon i alle Studia-butikkene mandag 27. september.

kedet i Bergen også snart vil røre på seg slik at

-------------- [lllevn]--------------

I ~

~

i

I ~

I


Alex:

lEttelI' noen ukelI' i StockholJm sOJm ufvekslingselev på StockholJm School of lEconoJmics elI' Jet hyggelig å få anleJning til å Jele noen , av Jmine opplevelselI' så langt JmeJ. JelI'e JelI' hjeJmJJ:ne. Det elI' jo ikke Jen stølI'ste fOlI'skjellen på Jet nOlI'ske og Jet svenske stuJentelI'livet? Jmen sOJm utvekslingselev blilI' tingene allikevel ganske anJelI'leJes. 'K lassen jeg og Je anJlI'e nOlI'JJmennene gall' i? elI' saJmJme~saH av studentelI' flI'a hele velI'Jen og «kultulI'sjokk» ' fin~~lI' steJ hvelI' Jag. Skolen elI'Jmeget blI'a olI'ganiselI't og aJnninistlI'asjonen stålI' på hoJe:t foll' a~ ~tvekslingsstuJe~tene skal tlI'ives.

Av Alexander Abyholm

Fakta om Stockholm · ,,~

,...

"tt-

~~

ODD ODD ODD ODD ", "-

"~

~I_____

~

"~

ODD ODD 0 ·0 0

ODD ~===~__--~I -""-

Fakta om byen

Fakta om skolan

Navn: Stockholm

Navn: Handelshøgskolan i Stockholm

Land: Sverige

Alder: 84 år

Innbyggere: 1 629631 (inkl forsteder)

Antall studenter: ca 1600

Sprog: Kaudervelsk

Kvalitet: Prestisjetung

Skoleavis: Minimax (12 av 20 sider reklame)

Antall pc 'er: ca 75 hvorav 15 Mac

BestIbilligst øl: neppe målbart på meningsfull måte(red .)

~~

- - - - - - - - - - - - - [twelv] - - - - - - - - - - - - - -


perlekjede og dollar-blikk, og ikke minst Stein

Verre enn Hatieberg?AlIe utvekslingsstudentene

. tagelse i klassen(200!<i), industrirapport(300!<i) og

bor i et -student-fengsel. som kalles Lappi's. Det

skriftlig prøve(500!<i). Det bør vel nevnes at det er

er en dynge med røde murbygninger som ligger

mange -graduate.studenter her, .spesielt fra Ca-

Selv måtte jeg opptre som viril hest da japanerne

litt utenfor Stockholm sentrum. Svenskene er

nada, og det hever nivået på samtalene i klassen

skulle framføre sitt nasjonale bidrag under

noen rare dyr. Hver tirsdag kveld klokken 2200

en del. Amerikanernes trang til å markere seg i

velkomstmiddagen. Senere har sirkusene stått i

åpnes alle vinduer i studentbyen og frustrerte

timene medfører også en masse generelt tom-

kø for å sikre kontrakt.

studenter skriker det de makter. For siviliserte

snakk og bullshit-preik, og her har vel nordmenn

folkeraser som nordmenn arter det hele seg som

mye å lære (?)

Egil fra Norge som går under navnet

~toned •.

Status å gå på SSE

et primalt parringshyl, men for svenskene er

Handelshøyskole n I Stockholm ble grunnlagt

dette et helt nødvendig innslag i en ellers trist

Tjener penger

i 1904 og kravene for å komme inn her for en

hverdag ( Kronen faller, Volvo er blitt fransk og arbeidsledigheten stiger). Vi er spredt utover alle

Det tok noe tid før vi fikk stipendiene våre, men alt er tilgitt nå etter at den svenske kronen

svenske e r omtrent som kravene NHH stiller. 280 nye studenter påbegynner studiene hvert år.

byggene slik at vi kommer i kontakt med andre

falt ganske kraftig i verdi rett før pengene våre

Skolen er veldig populær og · vel ansett i det

studenter også. Mulighetene er meget bra for

kom til utbetalingCse graf) . Amerikanerne deri-

svenske næringslivet. Nytt for meg er imidlertid

fysiske utfordringer i området og toglbuss fun-

mot, . tapte relativt mye på den svenske

at rektor på skolen har en egen kvote på elever

gerer greit.

depresieringen da de i sin iver etter å få komme

han kan ta inn etter eget ønske, men dette er

Internasjonal · kOniite.

til Sverige vekslet til svenske kroner forflere

veldig hysj,hysj og ingen -vet· riktig hvordan det

måneder siden. Shit happens !

fungerer. Til slutt vil jeg oppfordre alle som kunne tenke seg et semester ute til å søke

Mottagelsen: vi fikk da vi kom var helt topp og . her tror jeg NHH har endel å lære. En uke med

Fun

utveksling. Stockholm kan absolutt anbefales-

sightseeing, middager, pubrunder,innebandy osv

Stockholm er en intere's sant by når det gjelder

ingen grunn til å reise lenger enn nødvendig. Søta

har ført til at vi er blitt samlet på en enkel og grei

restauranter, gallerier, museer, puber, diskoteker

bror sørger for at du har det bra. Det er dejligt

måte. Dette skyldes hovedsakelig innsatsen til

(ja, det går faktisk an å få det til å ta av på

at være .norsk i Dan

den internasjonale komiteen de har her på sko c

diskoteker her med god hjelp fra franskmenn,

len. Vi har aUe en fadder hver, og han eller hun

australiere og amerikanere) . Vi går ut og spiser

er som oftest en student som enten har vært eller

lunch hver dag, matpakker er selvfølgelig bann-

som skal til ditt eget hjemland. Dette er selvfølge-

lyst! Det går jo a,n når du får servert en

lig med Og ska per ett helt spesielt forhold mellom

kjempeburger på Hard Rock Cafe for en femti-

fadder og fadderbarn ...... (for mange) . Det satses

lapp. Selv om den svenske økonomien er i krise

mye på at utenlandsstudentene skal integreres

for tiden og franskmennene er i ferd med å ta

1000!<i i -utenomfaglige aktiviteter· hvilket skolen

over flaggskipet Volvo ser det ikke ut til at

klarer bra.

gjennomsnittssvensken er særlig bekymret. Han

000

Sverige !!

drikker akkurat like mye nå som før og hun

Stort arbeidspress

kjøper stadig nye par platåsko.

Vi tar et kurs som kalles international business og som er delt opp i tre blokker med eksamen i

Det er mye man kan si om svensk økonomi, men en ting kan man være enige om ... det går nedover.

Mye rart

slutten av hver blokk - noe som må sies å være

Mange pussige episoder oppstår når det er så

en revolusjon for en NHHer. Det he ntes i stor

mange nasjonaliteter samlet på ett sted. Vi har

grad inn gjesteforelesere fra det svenske nærings-

f.eks en japaner som er så redd for å komme for

liv eller utlandet. Kvaliteten på disse er varier-

sent til første time at han ikke legger seg om

ende, men generelt sett høy. Vi fores med en

natten, franske Emanuel som ikke snakker

uendelig strøm av papirer og cases og det er vel

andre en blonde jenter, spanske Chavier som

med

ingen overdrivelse å si at det sløses med pa pir her

ikke kan et kvekk engelsk(all undervisning fore-

borte .... Karakterene settes på bakgrunn av del-

går på engelsk), små søte svenske studiner med

- - -- - - - - - - - - - [ . øt : I t i : n ] - - - , - - - - - - - - - - - -

En pen norsk gutt på opphold i et land langt hjemmefra


Helgen 18-19.9. ble del avholdl førslekullsseminarpå Kramboden. Dette . o . .. . . var vart første møte med Kramboden, denne sjarmerende hytten i~e langt fra Bergen. Kampen omcde 50 plassene var hard og intens da listene ble hengi opp, men de med slå-på holdning klarte å sikre seg en plass. .Etterpå var del mange som slukøret måtte gå med uforrettet sak, men som kjent "life slinks".

Kvelden nærmet seg og stemningen va,r merkbart stigende. Noen hadde allerede begynt å sette trenden for nattens alkoholkonsum, og den prestisjefylte kampen om å få æren av å tømme doen dagen derpå var i gang. Det ble tidlig klart at kampen kom til å stå mellom Geir og Inge, to staute karer. ' Middagen var under forberedelse, men det tar som kjent tid å koke 10 liter vann så den ble en smule forsinket, men øl er som kjent et glimrende matsubstitutt. Maten ko~ da til slutt og ble fortært med en utrolig iver. Nå var kveldens høydepunkt kommet. Vin-

Det hele startet tidlig lørdag morgen, klokken

nerne av naturstien skulle utropes, men først

11 for å være nøyaktig. De påmeldte møtte opp

skulle den kreative delen fremføres og vurderes

for å bli fraktet inn til hytten med buss. Som

aven jury. Det må ærlig innrømmes at denne

reiseleder hadde man en svært opplagt Torstein

fremføringen avslørte en rekke perverse tenden~en

(ikke preget av tillitsmannsseminaret kvelden før

ser, og oppfatningen av erotisk varierte fra

i det hele tatt).

porno til subtil porno. Men moro var det lell (juryen koste seg tydeligvis aller mest). Sangene

Det første som møtte oss i detvi forlot bussen

var også av sterkt varierende kvalitet, alt fra lag

var en aldri så liten bakke. Bulles utsendte må

syvs "Drekkes på hytta" (mel. Skilles Johanne) til

innrømme at ordene "bratt bakke" fikk et nytt og hittil ukjent innhold. Men som alle vet, ved enden av regnbuen lokker Skatten. For vår del var det

en ren rap med lag fire. Etter at juryen hadde vurdert det hele kom de frem til at lag tre hadde vunnet en overbevisende seier, og laget ble

. en ting som trøstet oss mens vi strevet oss opp,

premiert med seKS halvflasker vin, noe som kom

tanken på en kald 0L. Og vi ble ikke skuffet, øl ble servert samtidig som mor Kari informerte oss

godt med.

om praktiske detaljer som krysseIister og hvor vi og spennende natursti med innlagte poster som

Med premieringen vel overstått kunne førstekullistene gi seg hen helt og holdent til festingens og drikkingens gleder, noe alle gjorde med

skulle kreve sitt både a v kropp og sinn. Men først,

glede. Natten kom, og ølforbruket så ikke ut til å

lunsj . Den forløp i rolige former (et råd til

ha grenser, men så ... krise! 0llageret var tomt,

kunne sove. Vi ble samtidig lovet en innholdsrik

Hytteutvalget: Ostehøvler er kjekke å ha) og . rådville sto man der uten tilgang til mer øl og nærmeste bar flere mil borte. Appell til styret etterpå hadde vi en liten bli-kjent lek. Den gikk

Grafisk meddarbeider vi ser lite til for tiden. Det er det visstnok mer enn 30 grunner til. '

i all enkelthet ut på at alle skulle intervjue en de

hjalp ikke, de kunne bare beklage. De trodde

aldri hadde pratet med før, for deretter å presen-

fornuftig nok at 30 kasser øl skulle holde. Så

tere dem for forsamlingen i plenum. Denne presentasjonen inneholdt mange og morsomme

resten av natten (dette var ved 5-tiden) forløp

poeng, og mange opplagtheter. Alt i alt kom man

like bra? For fy Som det så ut dagen etter!

uten ny tilførsel av alkohol, og det var kanskje

fram til at de fleste var koselige og trivelige

. BIi-kjenHek i det. grønne. Her var det til tider hard kamp om jury-plassene.

mennesker. Deretter skulle vi gjennom naturstien. Ved start fikk alle lagene beskjed om å

Rydd,i ngen hopper vi glatt over: vi kom, vi så, vi ryddet ,(end of story). Det eneste som kan .

bunkre øl da stien kom til å kreve sitt av alle

nevnes er resultatet av det uhyre SPennende

mann. Gutta som de erfarne speidere vi er, var

ølracet mellom mge og Geir. Seieren gikk til Inge

selvfølgelig allerede beredt.

(29 øl) vs . .Geir (27 øl). Geir var selvfølgelig deppa, men som en trøst fikk han lovtil å hjelpe

Naturstien var variert og av morosamme ting vi skulle gjøre kan det nevnes: plystre "Ja, vi

Inge med å tømme doen, en gest fra Styret han virkelig satte pris på.

elsker", hoppe tau i myr og lage en lengst mulig lenke av lagmedlemmenes klær. Vi la forøvrig

Så gikk, falt, rullet vi ned bakken til bussen, og

merke ' til at sistnevnte. post var særdeles godt

deretter bar det tilbake til skolen. Det var av

bemannet av de eldre lederne, men de hadde jo

forståelige grunner en viss reservasjon i morsom-

selvfølgt;lig en funksjon alle som en (spesielt

hetene på bussene, men Jon Gulbraar prøvde

Kasperog Kjetil).

ihvertfall å muntre opp den ene bussen med store og banebrytende versjoner av sanger som "Tram p

Etter naturstien var det tid for å kaste seg over

på en smurf', "Camouflage" etc. (Takk, Jon).

den kreative delen av programmet. Oppgaveri var todelt, første del besto i å lage en erotisk

Til slutt må jeg på vegne av alle førstekul-

skulptur av lagmedlemmenes kropper og så, som

listene komme med den obligatoriske, men ekte-

del to, lage en sang om seminaret. Lagene

følte, takken til Styret.

spredde seg, noen til badstuen, andre til rommene.

Joachim

- - - - - - - - - - - - - [I f~ : II i: n] ------:.~--'----,--.--------


--

Pampeseminaret ble i år lagt til Kramboden. Bulle har ikke lykkes i å bringe på det rene om hensikten med stedsv~lget .var ' å hindre konsentrasjonssvikt. Et slikt motiv,ville i"lidlertid vært konsistent med arbeidsmengden vi ble utsatt for. Oppslutningen om seminaret må kunne sies å være tilfredsstillende, da bortimot halvparten av de tillitsvalgte hadde funnet tid til å delta.

--- -- ----------------------------------------~--~

Faksimile ,

,

,

, I

,

STYRET:

i~ 1'f.-.r1 ~/II'

Kari Ellen Rebekka

tf--t{}f'~

"N ~ \' '~ ,' "

'-

,

J.t\~ H-L.n :

Xina

(

I

rH+l

ørjan T orstein

1'rY:,..''''

1/

s //< '.7""

[

( ::;;.

H\

f1. r-:-:.L .f

\ '1 ) "

hi IHJ{ }

'l .flL

I'- - - '-

r-'-

Forseringenavden grusommeKrambodkleiva " å tro at den brede studentmasse er bedre orienbar preg av betydelig rutine, utsagn som -h er

tert. Bulle er ,seg sitt ansvar bevisst og vil følge

hadde UKEN saftstasjon-, -der plumpet N,N, den

opp både denne ogan<?,e saker i tiden som

gang da-, osv svevet over ekspedisjonen og

komIner.

Dette bildet våget ikke red. å refusere av hensyn til arbeidsmoralen. Søte er de nå.

tilkjennega at veien opp var kjent for de fleste, Dog er det alltid noen som roter seg bort, og , knapt noen lo t seg overraske ,av at det var vår

Det sosiale element er utvilsomt av de vikti-

kjære sirkusdirektør som havnet på jordet denne

gere på tillitsmannsseminaret, ' og som det vil , fremgå av dagens skandalespalte er det et særde-

gang. Vel fremme vartet-styret opp med loff, murere

les dydig tillitsmannsapparat som ska l ivareta

og solskinn, og Hytteutvalget arbe idet så svetten silte p å taket, etter alt å dømme spill for galleriet.

våre interesser. Eventuelt lå Bulles klamme hånd så tungt om de tilstedevæ rende at tiltakslysten ble hemmet. Vi utdyper ikke nattens aktiviteter ut-

referert på styresiden. Eneste tilføyelse må bli at

over å konstatere at alle var enige om at det hadde vært en fin tur. Og det er jo fint. Ikke desto mindre bringer vi en faksimile av krysselisten,

UKEN i år vil ansette alle som søker, med mindre pågangen blir uhåndterlig stor, noe vi registrerer

Det får bli opp til leseren å gjøre seg opp en mening om hva som har blitt krysset, men vi kan

Vi skal ikke legge skjul på at seminaret hadde et faglig innhold, men dette er tilfredsstillende

med tilfredsstillelse. 'Samtalene om det nye student-

røpe så mye som at det ikke dreier seg om antall

huset avslørte grunnleggende kunnskapssvikt

saksinnlegg i debatten.

blant de tilstedeværende. Det er neppe grunn til

Christian

Styrets leder hadde et godt grep om det meste.

Tillitsmansapparatet i dyp konsentrasjon foran vanskelig , avgjørelse.


'ten Fakta Rune Frisvold er 32 år, har Master- utdannelse fra USA i internasjonal økonomi og har også studert en del markedsføring. De fire siste årene har han vært ansatt hos BSB Bates i Ber. gen. Han har også jobbet i et data-firma, og hadde arbeidet minimalt med markedsføring før han begynte hos Bate~ . ' ~

[i veJrll1l og hva er Jet SOJrll1l elI"meJ på å "bestellJ)JlJrll1le hvilke valg J1Ul skal ta y hvi avgjør alt JeHe helt på · egellll, hånJ

=

1Ulten overhoJet å Ra Jeg påvllr

Av Edle Blomquist

Alle mennesker har et sen med verdier som preger deres tanker og meninger så vel som deres oppførsel. Det er klare sammenhenger mellom verdier og adferd, så ved å kartlegge et menneskes adferd kan man likeledes kartlegge hans/hennes verdier og livssyn. Men i hvor stor grad påvirkes våre verdier og følgelig de valgene vi gjør, av trend ? Det er vårt verdisyn (om vi befinner oss i det moderne, det idealistiske, det tradisjonelle eller det materalistiske hjørnet av et såkalt verdikart) som avgjør hvor stor innflytelse en trend har på oss og hvilke trender vi lar oss påvirke av. En verdi er noe som stort sen "forfølger" oss hele livet, noe grunnleggende som vi har "innebygget", mens en trend kan sammenlignes med en bølge som skyller innover oss; holdninger, meninger, stiler og produkter som kommer og går. Undertegnede har tatt turen til reklamebyrået BSB Bates for å snakke litt med noen som daglig forholder seg til fenomenet trend og livsstil. Bates-gruppen i Bergen har kontorer på Nordnes. I en sjamerende, gammel brygge fra 1700tallet, naturligvis restaurert og tipp-topp moderne men likevel preget av sin opprinnelse og sine særpreg, blir jeg møtt av prosjektleder Rune Frisvold. Han er utvilsomt en som mange NHHstudenter gjerne vil assosiere seg med- med eller uten et festlig, fargerikt slips med forskjellige frukttyper på. Om dette slipset er trend, det vet jeg ikke, men etter å ha takket ja til minerdivann og wienerbrød, ber jeg Frisvold forklare hvordan han definerer dette begrepet. - Trend er en utvikling over tid, det er relatert til enten e n adferd eller en ho ldning. Man kan betrakte det som en prosess i stadig forandring - noe som hele tiden utvikler seg. Når det gjelder livsstil, er heller ikke dette et konstant begrep, men snare re relatert til bestemte grupper og menneske r - det er mer spesifikt. Til forskjellige livsstilsgru pper hører det forskjellige trender. . Hvilke trender dominerer i dagens samfunn? Ta utgangspunkt i gruppen unge mennesker.

- Jeg tro r utviklingen går i retning av å ta vare på gru nnverdiene. På 80-tallet var det mye japper, neon, plastikk, foredlede produktero.s.v., men nå se r man en mer back-to-nature hold-

- - - - - - - - - - - - - [ . s i k 's t i : n ] - - - - - - - - - - - - -


ce Jnrlleningell' d1l1l hall' og hvillken livsstil du velgell' 1 Foll' d1l1l tll'Oll' vel ilklke at du

e1 Bulle hall' sett næll'll1l1lell'e på hvillke tll'endell' SOll1l1l floll'ell'ell' i tiden. ning. Man ønsker seg litt mer livskvalitet i det

fange opp de strømninger som finnes. Ved å vite

ma'n gjør, og forbruker produkter deretter, lever

så mye som mulig om utvikling, tanker, holdnin-

deretter og vil ha kontakt med familie og venner

ger og om de menneskene vi skal snakke til,

deretter.

påvirker vi dem i den retningen de selv tenker.

• Tror du denne trenden er noe som vil

Imidlertid skaper vi ikke trend i så måte - den

utvikle seg eller at det dreier seg om en

skapes andre steder og av andre parametre. Men

kortere epoke som vil passere?

som sagt forsøker VI å være tidlig ute og dermed

- Akkurat det er. det ikke lett å spekulere i.

• Bransjen har jo en temmelig stor

rasjon, og de som kdmmer til å danne en del av

makt ...... .

og mange impulser fra utlandet, bl.a. gjennom

- Nei, vi har ikke makt i den forsr::md, men det · Hvordan påvirker økonomiske forf'lold

internasjonal verden i møte. Samfunnet vil bli

trend og valg av livsstil?

- Mye matrialisme forårsaker selvsagt et høyt

blant ungdom .. ... .

forbruk. Og materielle goder medfører høye

• Kan vi sammenligne trender i Norge og

kostnader. Mange mennesker sliter med gjeld-

utlandet?

sproblemer idag, og folk har nok lært - holdnin-

- . I enkelte tilfeller kan vi sammenligne oss direkte med andre land, men ofte ligger Norge to til tre år etter. Bruken av nye produkter skjer tidligere i utlandet, og et sted må jo utviklingen starte. Som eksempel kan jeg nevne et tilfelle fra . USA. Der er det veldig populært med innendørs

gene er endret og vi ser et annet adferdsmønster. Dessuten tror jeg dagens forbrukere disponerer pengene sine på en annen måte enn det som var tilfellet på SO-tallet; det være seg sparing, nedbetaling av lån og når det gjelder forbruksartikler så

Frisvold foneller videre at hver dag utsettes menneskene for 25 000 impulser som skal

kjøper man ikke så dyre ting som tidligere.

absorberes. Men han regner forbrukerne som

Istedetfor hytter, båter o.l. foretrekker man min-

intelligente, og mener at det skal mye til for at

skøyter. Dette fenomenet er ennå ikke kommet

dre og billigere goder.

vi blir lurt angående et produkt eller en

til Norge.

• Hvor mye tenker et individ selv og i hvor

holdning. De fleste mennesker er i stand til å

hockey - d.v.s at man spiller ishockey på rulle-

• I hvilken grad forsøker man

i reklame"

bransjen å skape trend, og tilsvarende,· i hvilken grad utnytter man den trend som allerede eksisterer?

De strebende Har alltid dårlig tid eig lever et krevende liv. Presser seg gjerne for å oppnå suksess. Klar materialistisk holdning. Folk i denne gruppen er gjerne i en oppbyggingsfase. Vellykketheten bør være synlig - symboler og merker står sentra it. "De strebende" er dynamiske på mange områder, og ofte storforbrukere av mange produkter. Lite opptatt avernæringsproblematikk O.l . De pressede Befinner seg i .en litt vanskelig livssituasjon og føler seg presset fra mange hold. Dårlig økonomi , ensomhet og havarerte forhold gjør at de føler at situasjonen er ute av kontroll. Også det å stadig bli eldre føles tungt. I denne gruppen er kvinnen overrepresentert, og de føler kvinnerollen som et press. Opptatt av ernæring og slanking, men har vanskelig for å holde forsettene. "Sunn" lettvintmat er midt i blinken.

. er klart at mediene har·makt.

flere TV-stasjoner, og alt tyder på at vi går en mer mer globalt, selv om motstanden mot EF er stor

segmentene.

forsterke inntrykket.

Ungdommen per i dag er en svært bereist gene- o opinionen i fremtiden har fått med seg mye kultur

De fem segmentene er inndelt på gftlnnlag av en analyse av 75 hOldningsvariabler. Her er de viktig. ste trekkene ved de ulike

stor grad lar hanJhun seg påvirke av det

bestemme selv.

som er "in"?

• Du har jo bodd et år på Hatleberg •

. - Derom strides de lærde! Det er ikke godt å si . hva som kommer først - hønen eller egget. Fra et

hvordan vil du beskrive NHH.miljøet og den trenden som hersker der?

- Det er to vidt forskjellige ting det her er snakk

produktutviklingssynspunkt prøver man å se an

om. Jeg tror ikke at reklamefolk prøver å skape

et behov ute i markedet. Man leter etter ledige

mennesker som er litt strebete. De har klare

trend. De forsøker heller å være tidlig ute og

markeder og nye muligheter.

målsetninger i livet. Sammenlignet med 70 og

- Det dreier seg nok om kvalitetsbevisste

SO-tallet, da miljøet var relativt konservativt, er det helt andre ting som setter sitt preg på NHH-hverdagen nå - ihertfall blant studentene. Men det er jo selvfølgelig ikke akkurat

Kilde: MMI/MMR

Norge 1990

Alle land 1990

De fornøyde Folk i denne gruppen holder seg til det de kjenner og er vant til. Er skeptisk til alt nytt og rister på hodet av de unge. Ser ingen grunn til å unngå salt og sukker , og spiser det samme år etter år. Mannen er sjefen og kvinnen bør helst være hjemmeværende. Økonomien er moderat, men de er fornøyde og synes godene er velfortjente . Har ingen grunn til å stresse og gjør det heller ikke .

revolusjonært. .... . Tilslutt kommer Frisvold inn P:l livsSlils-

De tradisjonelle Godt etablerte tilfredse mennesker med moderat inntekt. Ofte foreldre til "De statusp lasserte '. Åpne for nye tanker og verdier .. men uten å forkaste de trad isjone lle. Villige til å prøve noe nytt. men blir sje lden storforbrukere av det ultramoderne . Dette so lide seniorsegmentet plages Ikke av tid spress . De er opptatt av he; se og ernær in g. Pian legger ior 1990årene.

undersøkelsene Bates-gruppen foretar. Gjennom disse undersøkelsene blir mennesker spurt om holdninger, velferd, medi;lVaner, forbrukermønstre og en rekke forskjellige sporsm:il om produkter i Norge og andre land. Ved hjelp av det innsamlede nuteri,t!et blir menneskerypet gruppert du. li\"sstil. Iln'r elV li\·sstilcne har sine trendproduklc'f.

_ [::=J

""""""""""""""""

mmrWJ

de strebende (26%) de statusplasserte (22%)

_ [::=J

de pressede (13%) de tradisjonelle (16%) de fornøyde (18%)

rf'\ ","""',,,

de de de de de

strebende (25%) statusplasswte (16%) pressede (16%) tradisjonelle (19%) fornøyde (23%)

- - - - - - - - - - - - --[.sevn1ti:n] - - - - - - - - - - - - - -

De statusplasserte Prototypen på de såka lte ' Bab y boomers·· oppvokst I vekst og ve lstand med lett tilgang til utdannelse og gode Jobber Har allerede oppnådd mye av det 'De strebende ' er I ferd med å skaffe seg. De er trygt forankret I status og okonom lsk sikkerhet. har lun net sin s:11 og bl lf beundret for det ~Ied anore ore Op inionsledere PrtS er . .Jncerorcnet k.\ a Lle: Derfor er og se! eeres meter,all sme minere prangende og mer preget av kva li tet Aone ior '1) e Ideer n) te"no logl og n)e prOD ukter Tar gjerne sjanse r


Følg Bulles serie om 2.avdeling

Vær deg sjøl

K dagens Bune se.tter vi søkelyse t på Jet som for mange er noe u~jent Jrll1areritdignende so~ ligger langt J ell' fremme nålI" studietiJen på NHH en gang er 'over: Jobbintervjuet. Bidr&gsyterehaJr vært ~R Manager Christian Anker-Rasch fra Gemini C onsuhing 1 personal- og opplæringssjef HaralJ Hjertevik hos Statoil Servicesenter (Statoil Forus) og studieveileder Steinar H esthammer ved NHH.

Av Sverre Holt . prosessen, men vær oppmerksom på at du kan

. denne uken sitter med smørbrødlisten til hvordan

risikere å bli telefonintervjuet allerede på dette

vanlig å la samtalen løpe fra det generelle til det

du skal skaffe deg jobb; men at vi kommer med

stadiet. Derfor: Vet hva du vil spørre om. En

spesielle og fra det upersonlige til det personlige.

generelle tips som fokuserer på områder de som

oppringning kommer gjeme før du sender søk-

Et intervju foregår ofte etter den såkalte

intervjuer deg ofte mener er viktige og som

naden.

"Iøkskrellingsmetodeil",hvor man stadig skreller

jobbsøkerkandiqater generelt sett har for liten kunnskap om. De temaene som tas opp i denne

intervjuet med utgangspunkt i denne. Det er

av nye lag, får mer informasjon om personen og

Egne forheredelser

nærmer seg "kjernen". Spørsmålene som blir stilt

artikkelen gjelder først og fremst førstegangs-

Personlige forberedelser mtp. klesvei er det

varierer naturligvis fra person til perSon, men det

intervju. Dette kommer av at bedriftene kjører

vanskelig å si noe generelt om. Gemini Consult-

er uansett vanlig at de er avarten "hvorfor",

forskjellige løp når det gjelder andre- og evt.

ing sier at "det skader ikke med et slips", mens

"hvordan" og "hva", slik at det er rom for indivi-

tredjegaI1gstreff. Som alle andre steder i livet gjør

Statoil mener det bøt være spørsmål om person-

duelle svar.

inan det bedre på et jobbintervju dersom en har

lig stil. Likevel mener de at klesdrakten gjem e

gjort "hjerrimeleksa". Disse forberedelsene kan en dele i to: Saker som går på bedriften du vil jobbe

kan være penere om intervjuet er på Statoil Forus enn om dere sitter i Aud. 24 på NHH. Det viktigste er om man gir inntrykk av å være en ryddig

i og saker som angår deg selv.

K jennskap til beJriften En bør kjenne til bransjen(e) bedrilten opererer i, hva den utlyste stillingen omfatter, ca. antall

person. Dette går ofte frem av selve søknaden. Ulike temaer som gjeme blir tatt opp i selve

Temaer Uten på noen måte å komme med noen fullstendig liste er det ikke uvanlig at de fleste av disse temaene blir tatt opp på et førstegangsintervju:

intervjusituasjonen tår du kjennskap til ved å lese

-utdannelsesb;lkgrunn

denne artikkelen.

-yrkeserfaring

ansatte, omsetning, spesielle saker som arbeidsgi- . veren har vært oppe i media for o.l. Disse tingene

-spesielle interesser . -spesielle evner/anlegg

rrntervjuet

finner man enkelt ved å lese årsrapporter, avisar-

Møt presis og legg vekt på førsteinntrykket.

tikler,prate med bransjespesialister osv. Det er

De første minuttene kan være veldig avgjørende.

-sosial tilpasning

absolutt ikke negativt å ringe til bedriften for å

Ikke sitt hengslengt i stolen og se uinteressert ut,

-samarbeidsform

spørre om ting vedrørende stillingen e.l., men du

men virk interessert og motivert -uten at det betyr

-alminnelig "evnenivå" (dømmekraft)

bør ikke stille spø~smål som står i stillingsannon-

at du skal strutte av selvtillit fra fø rste sekund. Det

-føleIsmessig stabilitet/labilitet

sen eller .f.eks. om lønnsnivået. Tenk nøye gjen-

er normalt. å ha sommerfugler i magen på et

-almenn fysisk/psykisk helsetilstand

nom om du ringer bare for å legge igjen navnet ditt . eller om det virkelig er noen 'opplysninger du er

intervju og de fleste intervjuere legger derfor

-motivering for stillingen

også vekt på å skape en trygg atmosfære rundt

-økonomi/forsørgerforhold/boligforhold

interessert i. Relevante spørsmål kan absolutt

selve intervjuet, slik at man får et så riktig bilde

-ambisjoner

være et godt utgangspunkt for resten av søker-

av kandidaten som mulig.

+ og • ved deg selv Dette sier "alle": Mine positive sider er: Intiativrik,engasjert, utadvent, strukturert, ærlig, snill, kreativ, samarbeidsvillig. Mine negative sider er: Sta, for stort engasjement, stiller ofte for store kravlil meg selv, for grundig, perfeksjonistisk (Legg merke til at alle de negative sidene også kan tolkes som noe positivt. "Alle" pleier også å si; "men jeg jobber med s.aken". Istedet for å si dette finn på noe som virkelig passer for deg. Det virker mer troverdig. Det betyr ikke at må komme med ting som at "det er mye konflikter rundt meg" og at"jeg er distre". Igjen; vær ærlig, men ikke nødvendigvis dønn ærlig.

,

Det er viktig å være klar over at vi heller ikke

.

(

T nier

-spesielle erfaringer

Hvordan sva~e?

intervju

De fire vanligste typene for intervju er panel-

Når en bedrift ønsker å ansette en ny medarbeider er de ikke ute ener Supermann. Dessve,rre

intervju (flere personer med ulike funksjoner fra

virker det som det er noen som tror de er nettopp

bedriften intervju~ r deg), en til en intervju Cdu blir

denne tegneseriefiguren og.de føler-at begynnel-

intervjuet av bare en person), serieintervju (flere

sen på intervjuet går veldig greit. Enerhvert som

en til en intervju etter hverandre med personer

man får skrellet noen Jag av løken og man

som .fordyper seg på ulike temaer) og gruppeintervju (flere søkere samles for diskusjon). Panel-

begynner å få mer personlige intrikante spørsmål

intervju er det vanligste på førstegangs intervju ,

kan det imidlertid bli vanskelig å svare "riktig,] Før eller senere skjer det at du motsier deg sel

mens serieintervju forekommer ofte ved andre-

og du blir tatt for å være en bløffmaker. Ten

gangs. Gruppeintervju er lite vanlig.

derfor nøye igjennom hva du mener om forskjei I

lige egenskaper ved deg selv og vær ærlig! Det

Spørsmålene

dummeste du kan gjøre er å sine å bortforklard,

. Etter noen åpningsminutter med litt "small-

dårlige karakterer i et fag. Innse dine begrensnin1

talk" , drar intervjuerne samtalen etterhvert over

ger og innrøm heller at dette var et fag du hadde

på saker som har mer med bedriften å gjøre. I

problemer med hvis det er det som er sannheten.

Statoil starter man gjerne med å fortelle litt om arbeidet, hvor i hierarkiet stillingen hører hjemme

noe minus.

før man tar tak i søknaden og starter selve

En dårlig karakter av og til er ikke nødvendigvis


Avslutning

Hvor ærlig?

Intervjuet er viktig

Likevel trenger d~' f.eks. ikke være noe poeng

Når intervjuet går mot slutten får du ofte

å svare ærlig på hvor mange jobber du har søkt hvis svaret er 60. "Vær ærlig, men det er ikke

muligheten til å stille bedriften spørsmål. Her er det ofte vi ktig å ha komme med noe fornuftig,

sikkert det er noen grunn til å være dønn ærlig", sier Steinar Hesthammer. Førstegangsintervjuet

sjon for akkurat denne stillingen. Til slutt er det

stikker imidlertid sjelden særlig dypt og om man

også vanlig å presisere sin interesse nok engang,

Som det går frem av figuren er intervjuet av meget stor betydning for å få en jobb: .

ikke minst for å bekrefte din interesse og motiva-

svarer som alle andre på "standardspørsmål" som

kanskje spørre om når neste intervjurunde er og

positive og negative sider ved en selv, trenger ikke dette å gi følelsen "avslørt". I andregangs-

ikke minst takke for at du fikk komme å presentere deg.

intervjuet går en som regel mer i

EHerarbeide

dybden, f.eks. på personlige egenskaper. Husk imidlertid at folkene som sitter å intervjuer deg sannsynligvis ikke gjør dette for første

del skader ikke med el slips

gang og at de får med seg mye mer

Etter at du har fått summet deg kan det være veldig fornuftig og lærerikt å gå sammen med noen andre som har vært

av hva slags person du er enn bare

på samme intervjuet, høre hva

ut fra det du sier. Standardsvarene skyldes ofte

slags spørsmål de fikk , hva de svarte og utveksle

også tekstene til stillingsutlysningene som på

erfaringer og tips. Dette skulle la .seg ordne i

mange måte r ofte motiverer folk til å svare på en

forbindelse med Bed. pres. På denne måten vil en

spesiell måte.

lære.mer av et intervju og lærekurven blir brattere. Husk at også det å være på intervju er en læringsprosess. Det å ringe til bedriften etter

Motivasjon De Bulle har vært i kontakt med er opptatt av at folk viser hvem de egentlig er, at de er ryddige mennesker og at de ha r andre interesser enn bare

intervjuet for å høre "hvordan det gikk" kan ofte oppfattes som utidig mas og har sjelden noen verdi. Tenk hvis alle skulle gjøre det samme.

fag. Interessene forteller ofte noe om motivasjo-

Etikk

nen til søkeren, samtidig som de legger vekt på at folk har gjort andre ting i livet enn å lese

Ved et jobbintervju finnes det flere ting man

pensumbøker og skrive eksamener. Spesielt

ikke har lov til å spørre om. I Arbeidsmiljøloven

Gemini, som er et konsulentfirma som krever

(AML) § 55 A står det bl.a.: "Arbeidsgiveren må

mye av medarbeiderne sine; var opptatt av at

ikke ... kreveat søkeren skal gi opplysninger om

kandidatene hadde andre interesser slik at de

hvordan de stiller seg til politiske, religiøse eller

ikke blir oppfattet som "fagidioter".

kultUrelle spørsmål, eller om de er medlemmer av lønnstakerorganisasjoner." Får du et slikt spørs-

Eksemplifiser

mål på et intervju er du altså rue avkrevd å svare.

Når du sier at du har visse egenska per eller har

Likevel kan det altså skje at intervjueren bryter

gjort bestemte !ing er det vanlig at du blir bedt om

etikkreglene for et intervju. Kanskje er intensjo-

å eksemplifisere. De somintervjuer deg forventer

nen til intervjueren bare å se hvordan du reagerer

Her bør det skytes inn at deltakelse i NHHS

ofte at du på strak arm kan komme med fire-fem

på spørsmålet og om du i det hele tatt svarer på

antageligviS fører til at man gjør et bedre inntrykk

eksempler som "bevis" på din uttalelse. Kommer

det? Uansett, så er det vanlig at litt erfarne folk

på interVju. Deltakelse i noen av NHHS underut-

du ikke på mer enn et eksempel har du enten gjort for dårlig "hjemmelekse" eller du påstår ting

som f.eks . personalsjefer, personalkonsulenter

valg gjøt sikkert at man også for spesielle inter-

etc. har gått på kurs og dermed er sitt ansvar

esser fbr en bestemnype jobber.

ved deg selv som i det minste er overdrevet.

bevisst.

Hvor viktig men er du Ilt følgende kriterier vor for ot du fikk til bud om sti 11 ingen? (SkIIlo 1-5, 1= Ingen betydning, 5 = Svært sto r betydning .)

u

NHHS

..

2 2,3

U

Velgfeg

2,8

U

Praksis

3,2

LJ

Særområder

3,4

f)

Karakterer

3,7

[)

Spesiell interesse

[J 4, l

Inntrykk yed intervju 1, 5

2 ,5

3

3 ,5

4

4 ,5

Bulle-grafikk vi Sverre ----,---'------..,....,.--~:-----[I na mltiln]

---------------


Finse, 1222 m.o.h. en dag i slutten av september.

Hall' JllU. planell' foll' sønJagen ? Hva m.eJ en sylklkehllU.ll'på Benet ,? BllU.Hes llU.tsenJte hall' testet Jen popllU.læll'e RaHall'veien 1 en 60 lkm. tllU.ll' fra Finse til Flåltll ..

Av Odd Arild Espeda I

Vinteren i anmarsj bruk under byggingen av Bergensbanen. I dag er

Omsider kom vi i gang, og høyfjellet viste seg fra sin gode side. Klar himmel, vindstille, en

bunnen av Flåmsdalen, de såkalte Serpentin-'

grusveien stengt for biltrafIkk, og egner seg

utmerket start på turen. Tegn tydet likevel på at

svingene . Pass opp her, for det kan lett gå

Rallarveien var opprinnelig en transportvei til

Fra Myrdal går det 21 stupbratte svinger ned ITlot

derfor ypperlig til uttesting av din nye off-road

vinteren er i anmarsj. 5 minus natten i forveien,

varmegang i bremsene, noe vi fIkk erfare. Etter 15

sykkel, eller du kan gjøre som Bulle, leie sykkel

hadde lagt en tynn ishinne på de øverste van-

svinger kom det svart røyk fra bremseklossene,og

på Finse. Fjellsykling er populært, og du bør så

nene.

skosålene måtte benyttes for å komme velberget

avgjort bestille sykkel på forhånd, dersom du ikke har din egen med på toget.

ned.

Årets Iledtur Støtdempere er L.ult

Vårt reisefølge, en japansk utvekslingsstudent

Fni Finse gikk det vestover mot Bergensbnens

(høyde1,50) fIkk et ublidt møte med norske

høyeste punkt, Fagernut som ligger 1320 m.O.h.

Dette er nemlig sykkelturen for deg som bare

standariseringsnormer.

Dette var den eneste stigningen, og fra nå av gikk

, bruker 3 av de 21 girene, og synes lettmetall-

Vel fremme på Finse kom hun etter utallige

det stort sett en vei, nedover. Fra det snaue

rammer og støtdempere er kult. Langs Rallar-

forsøk aldri opp på den for anledningen innlånte

høyfjellet snor veien seg ned mot lavlandet. Forbi

veien fInner du større utfordringer enn å forsere

damesykkelen, og måtte returnere til Bergen

dype juv, gjennom tregrensen til Myrdal stasjon.

fortauskanter i sentrum. Både tempo og dristig-

med uforrettet sak. Slikt er ikke morsomt, bare

Her kan en velge om en vil fortsette til Voss, eller

het kan varieres, men lillebror på trehjulssykkelen

kjedelig. Trøsten var at selve-togturen fra Bergen

ta av til Flåm, for så å ta toget opp igjen. Vi valgte

bør heller holde seg hjemme. Hjelm anbefales,

var en opplevelse i seg selv.

det siste, men dette fordrer gode bremseklosser.

den kan faktisk være nyttig. Etter en nær døden

- - - ' - - - - - - - - - - - - [ltwentl1


ee

Livet er en eneste stor nedtur.

Myrdalsympatisører henvises til høyre.

opplevelse i en foræderisk utforkjøring, ønsket

Kong Haakon kunne åpne banen på Voss i 1909.

Bulles utsendte seg også hansker og kne-

Langs veien e r det dessuten flere vaktboliger som

beskyttere.

er vernet av riksantikvaren. Det anbefales å ta

Kjekk norsk ungdom på sykkeltur.

turen innom noen av disse. På 'Fagernut vokter-

Sluttspu rt

sted holder Rallannuseumet åpent til og med

Vel nede i Flåmsdalen blir det asfalt og skik-

neste helg. Et ypperlig sted å få innblikk i hvilket

kelig vei mot Flåm- stasjon. Turen utviklet seg her

enormt arbeid det var å holde jernbanen åpen før

til et veritabelt temporitt, med Bulles utsendte og

teknikkens tidsalder. På Fagernut får du også

en veletablert familiefar, med unge på bagasje-

nystekte yåfler, så dette ei" et ypperlig sted å legge

brettet, i de to hovedrollene. Gamlingen skulle

lunsjpausen til.

være seg frabedt forbikjøringer, gav alt men

Sesongen er relativt kort på høyfjellet. Snøen

måtte gi tapt for Bulle i sluttspurten. Sliten i beina, og med et stivt smil måtte han innse nederlaget,

gjør at veien er farbar først i slutten av juli, og sesongen er slutt når den første snøen kommer i

mens minstemann høylytt uttrykte sin skuffelse. Kast av ungen neste gang er vårt tips.

oktober. Grip derfor sjansen nå, og ta deg fri fra alt, det e r snakk om en investering av varig verdi.

Etter en bedre middag satt vi oss på toget, og

Et minne å tære på når dagene blir korte, og lesesalen får utvidet åpningstid,

med NSB"s velsmurte rutetabell var vi hjemme i ,Bergen mindre enn 12 timer etter at vi stod opp r'

Priser og sånt

pm morgenen.

Det er ikke alle togene som tar med seg sykler,

God tid .. ... er stikkord for turen. Det er fullt mulig å ta ~ure n på

fire fem timer, men liten fart på sykkelen

med mange stopp for fotografering og oppdagel-

undersøk på forhånd med NSB, slik at du eventuelt kan få sendt sykkelen avgårde dagen i fo rveien. På Finse kan du leie sykler, men disse bør bestilles i god tid.

ser er viktig. Fra veien vil du hele tiden ha kontakt

Togturen fra Bergen til Finse, med retur fra

med Bergensbanen, og du vil oppdage hvilket arkitektonisk mesterverk, og hvilken ingeniør-

Flåm kom på tilsammen 208 kroner, inkludert

kunst som ligger bak. På de 10-12 årene det tok

hver vei å sende sykkelen. Sykkelleie på Finse

plassreservasjon. Dessuten koster det 60 kroner

å bygge banen, gikk det med 2,5 mill. dagsverk,

koster 125 krone r for en dag, men bør bestilles

og det hele kostet bortimot et statsbudsjett, før

god tid i forveien.

- - - - - - - - - - - - - [.twenU1WAn] - -- - - - - - - - - - -


Siden de fleste av deJre ti]p>]p>eJrILOTTO tenlktevi at det lk1lllnne væJre fint å h~el]p>e deJre. Hell' følgelI' B1llllles ILOTTOseJrviee 9 et ll1Th1lllst foll' deg

S9llJ1

vil t~ene ]p>engeJr. Vi tall' fOJrll1Then og temm]p>en ]p>å alle

hele tall fJra og 'mme~ 'e n til og med tJrettifiJre. VUJrdeJringeneJr 1ba~eJrt ]p>å nitidige og gr1lllndige st1llldieJr mmed Jreleva~t fOJraJr1beid~: S]p>ortsJredalks~onelJlb.aJrsin 1balkgr1llln.n immetodelk1lllJrset i staHstilklk 9 mmed lkaJralkteren1beståit. I',

'

,

' E~deiig fåJrd1lll s~~~~en Hli 1bli Jrilk g~ell1l.lI1l.oll1Th noe d1lll hal' læJrt ]p>å '.'

"

Handelshøyskolen.

Av Bu.lles sportsredaksjon og pakkedisk ~:.

:a

Tallet er

."

udisk~aben·dt!lt. ,f.rstel rekken, og det har derfor gode sjanser.

Tallet ;tohår blitt et lykketall for mange eksamenskandidater, 'og. vi satser følgelig på det •

.i1~" Ta~let t;' er inne i en god periode. Det bør du huske.

. '.

akku,rat~nder laud,og for tiden meget vanlig. Et sikkert førstevalg. '!.• .Tallet fe~'tiar ~id~igere vært litt labert, men er nå på vei opp.

::1)

Tallet fire er

Hv~' kan vi si - d~tte må du ha!

,

.~

~: '

-

.

.

,'.

'S yv er ikke ttukket ut pa\ en' stund, og er foreløpig en outsider. Mye å hente.

(;8

Har vist formsvingrdnger i det .'iste, ikke til å komme utenom for risk-seekeren. Meget sterk på papiret,men tiarikke innfridd forventningene _

"

.

_

~å langt i sesongen. '

.

1

Det binære iet nøtteskall (1 og O evnt O og 1), og derfor viktig å satse på •

.<g .Elleve er dobbel en, dobbe.l tså spennende• .:""",~ .,:.=~:-

Anne Enger Lanhstein vil gjø... dette tallet mer populært. Hurra for Anne!

~8 Et ulykkestall, obligatorisk for deg som gå for høye utbetalinger• .':

Første sommerdag er 14. april, sats nå, vinn siden. Delelig med tre og fem. Sats enten på alle tre, begge to eller bare den ene • .

;1) Satser du på en trøkk seksten, kommer du ikke utenom dette t~lIet. :I..

Det høyeste av de lave tallene, Melvind Snerkens favoritt. (Det går akkurat 17 glass på en flaske bananlikør)

: .11> Det laveste av eie høye, Espen Sæthers favoritt. (Det går akkurat 18 glass på en flaske bananlikør.)

'~: ~91) .Har en tendens til å

<I: . . ' ..

gå svakt ut, kommer sterkt • .

,rN '~ Dobbeltbmær ns.ko. ":~:::,:':;::~

:

Tre og syv blir enogtyve, en av to eller tre av alle.

~,'~t Marthas geburtsdag - sikkert valg for royalister. ~) Dagens tall.

: ~; I kombinasjon med tallet tolver dette den rene gavepakke for alle som tror på jule~issen.

:at '-:"=;::::;'

Et tall som har markert seg som stadig sterkere. Vil fortsette oppgangen. .

~:;2. To høyst ordinære slitere som sammen blir dynamitt •

...Jr~~{

: ~J Ryggproblemer, men trolig spilleklar lørdag.

,28' Tverrsummen er 10 som igjen er det binære i et nøtteskall. .

~~::;:?:

ga) Noe høyere tverrsum, men ikke nødvendigvis bedre, da vi nærmer oss slutten av måneden.

~gi De l ave tallene kom sterkt i forrige uke, ergo slår tredve an denne gang. ,~I,~ Siste dagen i september, vil garantert kline til.

~:åal~ Det laveste tallet som aldri kommer på kalenderen. Vi tror tallet tar sitt monn igjen i LOTTO-trekningen. ..

:.:~::;::;:t:

.~[~ Lillestøls favoritt. Lav varians og høy forventningsverdi. :.:.:~::-;.'

~: I.*

Boken sier: De siste skal bli de første. Så også i LOTTO. -----------~Ltwentl

tU:] ~------------


Når TanJe~P konunerpå TV-ruta en lørJagskvelJ er Jet på tiJe å grine pizzaen. Med den vel ~

.

,':~ " ~_

. . ""<:.:.,.'~ " .. ' ~ ~\"...

."

~

" ~ ...

t-

'~ . " ;~ ••

"

fortært er det "bare å. stupe i k~,ya. D ,e t "b~_ir en harJ dag ....

':

~..

~'...

"".

.'-,"

]l

~--':'

lllorgen ... ,

I~ '

A

Av Sverre Holl.

>. "

Hvis snøen har falt i løpet av natten finnes det

Vafler

.,

Tilbakeveien

intet bedre enn å være den første. Den første til

I de knallharde bakkene oppover fra Vassend,

Siden sola skinner så sterkt er det derfor bare

å gi seg i kast med turen. Det å legge i vei tidlig

vika til Løvli-flakene har mang en sjokolade sett

å sette seg ned på~annet, spiSe en appelsin-og

om morgenen der løypebasen på Ringkollen har

sine siste dager. Oppover her bør du også passe

nynne på den siste Bee Gees-melo~ien. Det blir .

kjørt med løypemaskinen i grålysningen gir en

godt på i tilfelle det skulle komme noen kjørende

forresten fort kaldt når man ikke beveger seg og

enorm følelse av frihet. Av å være til. Selvfølgelig

nedover. Nå er du imidlertid så tidlig tite at

det er derfor bare å traske i Vei over dette lange

får man ikke så god glid i nedoverbakkene når

problemet ikke eksisterer. De fleste

har

vannet som på enkelte -steder bare er c::t par

det ikke har gått noen før deg. Og går du rett etter

knapt fått i seg frokosten. Etter en stund kommer

hundre meter bredt. Ved nordenden fortsetter

maskinen vil du kanskje høre buldringen av

. du endelig frem til Løvlia. Her har de første

man like greit langs bekken og i -løpet av et

maskinen i det fjerne. Eller det ligger en eim av

vaflene alle,rede blitt kalde og betjeningen h,ar

kvarter er du inne-i Styggeda~en. Her er det so.m

diesellukt der skogens nye konge har kjempet

vært oppe siden i seks tiden. Likevel er du den

alltid kaldt og solen er allerede kommet såpass

seg frem. Likevel, en søndag i slutten av februar,

første som ankommer. Det tar likevel ikke lang' · langt ned på himmelen a-t strålene ikke når ned

an~ire

.

.

når solen begynner å få tak når den står på sitt

tid før det kommer flere fra. Sk;msebakken eller

til bakken. Lite folk er det også å se her langt

høyeste er det enormt. Beklager, men slike dager

andre steder i nærheten.

utenfor allfarvei. Et par kilometer senere kom-

:

får skøyte-VM, med Erie Heiden som førstemann under 7.00 på 5 000 meter på lavlandsbane, være skøyte-VM. Det er n~inlig på slike dager du virkelig føler du er til.

lBorgersetra

.

'.

~

Ro

mer løypa opp tiI"Mosjøen som' følges på veien rundt. De harde oppoverbakkene til 0yangen

Etter en halv times pause spenner du på deg

blir ekstra harde å forsere når man har lite krefter

skiene og begynner på tilbakeveien. Det kommer

å sette inn. Dagens andre Kvikk-Lunsj til kr. 2,50

stadig flere, men idag lønner det seg også å kjøre

går ned før energien vender tilbake. Da er det du

en annen vei nedover. På flakene ·tar det aven

bestemmer deg for å gå litt utenfor den opp-

Skiføret er ·enormt. Kroppen begynner å bli

rimelig bratt, upreparert løype som kommer ut

kjørte løypa, sette deg ned og virkelig nyter

skikkelig varm i det du går over Femputta. Her

omtrent midt på Storflåtan. Deretter er det bare å

vannet du ser under deg med de mange øyene

kan du selvfø lgelig ta til venstre over Rughaug,

gli over vannet, gå opp forbi gården og vips så er

på . Så lener du deg tilbake, faller så ryggen blir

men det er liksom tradisjon å følge hovedløypa

du på Spålsveien. Her er det mange som h:tr sin

godt nedgravet i snøen, lukker øynene og lurer

inn til Borgersetra. I det du skal til å kjøre ned på

første skitur i november før det er for mulig å gå

på hvor lenge pris- og lønnsstoppen skal vare. Her er det verdt å dø.

myra nedenfor, ser du den glitrende utsikten over

i terrenget. Aker-mannen Karl Glad blir da sett til

Steinsfjorden og Røyselandet. Mens "racerne"

stadighet (han har visstnok hytte i nærheten) og

ofte velger å ta til venstre her nede, overVambu,

for et par år siden ble også kongefamiliens

ned til Viksetra, opp Høgåsveien tilbake igjen,

yngere langrenns-alibi, kronprinsesse Sonja, sett

de n såkalte "treningsrunden", kjører du rett frem

hardt slitende nede i bakkene. Dessverre er

og kommer raskt inn på Høgåsveien på vei ned

denne veien ofte brøytet senere på vintere n og

over Vikseterbekken og ned til Vassendvika.

man må da ty til en noe staupete løype. Opp til toppen ved Langtjern går det dog greit. Her er det

Kjerraten

bare å bryte tvert av til høyre, gli over myra og dtl

Her n ede blir snøen ofte kram ute i mars, mens

er allerede i gang med nedkjøringene til Spålen.

den fa ller av trærne. Det tolvte hjulet i den såkalte

Vel nede etter et par kvasse svinger er det bare å

Kjerraten ser du i det du krysser veien som går

lene seg over stavene og virkelig slappe av. For

videre innove r til Storflåtan Gård. Kjerraten var

nå er du et stykke unna sivilisasjonen. Ihvertfall

e n fløtemakanisme man brukte i gamle dager for

på den måten at du ikke ser kraftlinjer eller hus,

å frakte tømmeret opp fra Tyri- og Steinsfjorden

hører motorlarm eller ungeskrik. Her befinner du

og over til Christiania_ Da høydeforskjellen mel-

deg nemlig skikkelig utti skauen, fire-fem kilo-

lom Steinsfjorden og Damtjem er flere hundre

meter fra de sprekeste Oslo-borgernes mål,

meter var det vanskelig å ta tyngdekraften i bruk

Katnosa. De som tok trikken fra Majorstuen

fo r å få utført jobben. Mens vannet rant ned, gikk

klokka halv sju og som ikke rekker å gape over

tømmeret opp og helt inn hit til Vassendvika som

elgsteiken før Sportsrevyen får vist at Storholt har

ligger en halv kilometer fra enden av Damtjern,

blitt beste nordmann på Bislett etter en gnis-

før det endelig begynte å renne den andre veien

trende 1 500 meter tidlig på dagen.

ved Storflåtan.

....

Om sommeren kan man padle


ut-ur Tøff bergenser Oslo

pådratt seg for stor gjeld i Oslos lyssky utlåns-

høyningen, hadde noen reist et underlig monu-

miljø. Uten å røpe for mye kan en si at denne

ment midt på torget. Det var et slags klokketårn

jobben ikke gir noen god referanse for senere oppdrag. Etter en kort konfrontasjon med låne-

av stål, glass og betong, et termometer stukket i byens rectum for å ta temperaturen på den."

haiene i et av byens mindre sobre strøk, fatter

Vi aner også en skarp sivilisasjonskritikk, ikke

Varg interesse for omgangskretsen som den

minst i kapitlet som parodierer "The show" . Vargs

håndfaste pengeinnkreveren omgir seg med.

vemmelse over hvilke ytterligheter programleder-

Der hvor privatetterforsker Varg Veum snuser

ene må gå til for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

rundt, begynner det etter hvert å dukke opp lik, mange lik. Han beveger seg fra det hardkokte

snakker høyest og mest tiltrekker seg oppmerk-

gangstermiljøet på Oslos østkant, ti! det mer

somheten. Form teller mer enn innhold.

prangende villamiljøet på vestkanten, mens han

Bok Begravde hunder biter ikke Gunnar Staalesen Gyldendal 1993

Det følelsekalde og rå samfunnet hvor de som

For dem som ikke har gjettet seg til løsningen

nøster seg frem til løsningen som kan gi storpo-

blir den som vanlig presentert på de siste .

litiske konsekvenser.

sidene.Desillusjonert og skuffet over tingenes

Gunnar Staalesen er kjent for sine nøyaktige

begredelig tilstand setter Varg seg på toget , og

miljøbeskrivelser, det være seg enveiskjøringer i sentrum av Bergen, eller klientellet på Wessel. På

vender atter tilbake til byen mellom de syv fjell. Så dersom ikke politimester Wegner inndrar

sine vandringer gjennom tigerstaden gjør Varg

Vargs lisens til å snuse rundt, skulle det være

sine observasjoner. Monumenter og gater blir

duket for nye eventyr med helten fra Sandviken.

nøyaktig beskrevet og kommentert. En ny sak fører privatetterforsker Varg Veum ut på dypere vann enn noensinne før, over fjellet til hovedstaden. Byen med det knuste hjertet som han kaller den. Veum er blitt engasjert som livvakt for en gjeldstynget gambler som har

Tel'momdeJ.' i

Odd Arild

byens I'ectum

Se bare på beskrivelsen av det lysende tårnet på trafikanten ved sentralbanestasjonen. "Som en slags vektstang midt i hele platåfor-

BOK: Peter Straub

KONSERT Clawfinger Hule n 16.09.93

KOKO Penguin 1992

Det var fullt av folk på Hulen. Huleboerne hadde som vanlig klart å markedsføre konserten og da Bulles utsendte ankom ved 22-tiden var køen lang (pressekort er fint). Clawfinger hadde bandet King Konkubines som support, og konserten deres bar preg av at de fleste hadde kommet for Clawfingers skyld, det tok liksom aldr av. Så kom Clawfinger på scenen, og her var det full rulle fra første riff. Lyden var bra (Hulens egne lydfolk hadde sluppet til) og etter 30 sekunder var publikum i ekstase. Massen gled frem og tilbake som en larvekoloni på en død hest. Takket være vaktkorpset ble det ikke mye stagediving, men publikum visste råd - de klatret i lysbommene og luftekanalene. Frontspottene ble raskt koblet ut av klatrekåte tilskuere, og da luftekanalen begynte å vise svakhetstegn grep vaktkorpset inn. Konserten ble stanset og en forbannet vakt manet massene til ro: -Om dokker ikkje slutter med den faens klatringen er det slutt på konserten. Publikum roet seg heldigvis ned og Clawfinger kunne fortsette. Clawfinger spiller såkalt hardeore rap, og ifølge et og annet presseskriv blir det mye støy. Det kan nok være, men Clawfinger har mer å fare med. Sceneshowet var preget av alle heavyklisjeene; karusell med langt hår, manisk sceneopptreden etc, men bandet hadde mer enn det. Bulles utsendte hadde ikke sett en så psyko utseende vokalist på flere år, hans grimaser og fakter virket naturlige, ikke innlærte. Bandet var samspilt, og de hadde så absolutt trøkk. Nok en gang har Hul~n dratt iland en bra konsert, og heldigvis kommer det fler i løpet av høsten. Svein

- - - - - - - - - - - - [ . t w e n t l f3:]

Legen Michael Poole reiser til Washington for å møte sine gjenlevende kamerater fra Vietnam. Sammen bærer de på minnene om en massakre alå My Lai, og spørsmålene om hva som skjedde med enkelte av kameratene. Under krigen hadde enheten Poole var en del av, moret seg med å ' mutilere drepte vietnamesere og deretter plassere et kort i den dødes munn. Kortet var utsmykket med avdelingens emblem på ryggen, og soldatene skrev "KOKO" på dem. Plutselig begynner KOKO-kortene å dukke opp igjen - i munnen på døde journalister. De fire gjenlevende forsøker å finne ut hvem som står bak, men oppdager at også de er jaget. En psykopat ønsker å drepe alle som hadde tilknytning til massakren troppen var innblandet i . Peter Straub er en av USAs største skrekkforfattere, derover er han mer stueren enn Steven King. Hans persontegninger er bedre, figurene blir mer enn sjabloner, og plottene er mer spennende. Store deler av handlingen foregår i et vinterkaldt New York, og Straub har bevisst spillt på amerikaneres frykt for kulde og snø. For en nordmann er jo ikke denslags så skrekkelig, og deler av skrekken blir dermed nesten koselig. Men boken en spennende nok den, og er du lei av Steven Kings monstre, blir Peter Straubs psykopater et meget godt alternativ. Svein


!~!!~~Mt~J.N[ ",,::-:-:-_----:

[liA-TEA TRET : "Hassans S';n'"

19 .03.93

Kl

[Irornn~r" 1 • . 00

_ _ _ _ _ _________

~ Ebarn I

5011 !'krltD

~6 1

Flerkulturell teateropplevelse

Teater "Hassans Drømmer" Teatergarasjen 17. 25. september

Ride ride ranke

seg med Chahriyar og fra den første natt med

Konsert

kongen, begynner hun å fortelle eventyr for ham.

Ride Rockout

Fabelpersonen hun forteller om er Abul Hassan.

Hulen , 18.09

Han lures gjentatte ganger a ven fyrste som finner DIA-teatret har i samarbeid med BJ.T. Bergen og

det underholdende å leke med andre mennes-

Internasjonalt kultursenter arrangert "Den Internat-

kers liv. Abul Hassan kastes fram og tilbake

ionaie Teateruken" i tidsrommet 17. - 30. septem-

mellom fattigslige og fyrstelige kår, og i full

ber 1993. I løpet av denne perioden presenteres

forvirring klarer han ikke å se om alt er drøm eller

flere teaterstykker, teaterworkshops og ko nser-

virkelighet. Dette er også temaet i "Hassans Drømmer" - hvor langt kan drømmer gå, og hva

ter med bred kulturell bakgrunn. I denne forbindelse viser DIA-teatret "Hassans Drømmer" - en forestilling fra 1001 Natt, som

kaller vi virkelighet. "Hassans Drømmer" er et morsomt og erotisk

bygger på erotiske fortellinger og historiske fakta.

teaterstykke. Tolv aktører fra a lle verdenskanter

"Hassans Drømmer" er en spennende eventyr-

setter sitt særpreg og gjør forestillingen fargerik

fabel, framført av skuespillere og musikere fra

og intens. Teatergarasjen

tolv nasjoner. Tilsammen utgjør disse aktørene

"levende" scene av skuespillerne som farer rundt

en fargesprakende enhet.

i flagrende kostymer, skifter kulisser med lynets

Haiullingen:

blir brukt som en

hastighet og samtidig spiller sine roller med

Fra fabler hevdes det at det i gamle tider, levde

innlevelse. Det er en opptreden full av kontrol-

en konge som het Chahriyar. Han finner sin kone

lerte bevegelser og godt kroppsspråk. "Hassans Drømmer" framføres på engelsk, men det glem-

i lystig lek med palassets tjenerskap og i vilt raseri dreper kongen alle han møter. Han tar så en ny kone hver natt og får henne henrettet neste morgen. Kun en modig kvinne be r o m å få gifte

mer man rent, etter som man dras inn i handlingen. Stykket er underholdende og fartsfylt og kan anbe fales på det sterkeste.

Hulen avsluttet lørdag sin årlige Rockout, og i god gammel tradisjon hadde de gravd dypt i lommeboka til denne avslutningsdagen og satt noen av de nye heltene fra den britiske alternative scenen på plakaten. Med en og en halv camilla i inngangspenger og løpeseddel som lokket med -støy ispedd noen søte harmonierhadde Hulen greit klart å forhindre den verste trengselen foran inngangsporten. Men med 300 som visste hva de gikk til og visste hva de fikk, ble veggene allikevel svette og området foran scenen det det var ment som. Etter en' absolutt brukbar oppvarming fra Bergensbandet Slow, kunne RIDE, med sin tradisjonelle engelske besetning, entre scenen. Bandet leverer et forykencle en og en halv times sett, som iallefall vi som kjenner til indiepop-scenen har lært å sette pris på. Vi erkjenner etter konserten at vi nok en gang har vært vitne til et høydepunkt på Hulen, og gleder oss allerede til neste Rockout. Så går vi hjem og drømmer om å starte eget rockeband. Thomas

Vibeke

INGEN DANSELØVE? KOM I FORM TIL H0STBALLET. VI STARTER NYTT SWINGKURS 29. SEPTEMBER KL. 19. 30. LÆR Å DAt"fS MED UTDANNETE LÆRERE. TI GANGER FOR KR. 520, -

RING OSS I DAG ...

Vi danser hos

DANSESENTERET

55 90 15 35 KL. 16. 30 - 19. 00 FORMIDDAG:

HILDEMOR 55 91 36 29 • RANDI 55 13 76 77. DU KAN OGSÅ BEGYNNE PÅ KURS SOM ALLEREDE ER I GANG.

VI SEES!

- - - - - - - - -- - - - [.twentl falv] - - - - -- - - - -- - -

~

~

~I)/L

J, l- \

'. Ot:fe gjØk Q-Q,~ •


STUD. NHH

• --.",---~

.,?

Om NHH studenter er mere eller mindre kulturelle av seg enn folk flest, skal man være forsiktig med å uttale seg om. Men med Bergen som oppholdssted i flere studieår, skulle man ha muligheten til forlyste seg på uendelig mange måter.

arbeid med andre land, har dannet et teater hvor språk - og kulturbarrierer brytes ned og hvor flere nasjonaliteter kommer sammen i en felles uttrykksform. Resultatet: en utrolig fargerik og underholdende opplevelse. Så til enhver kulturinteressert person (det er vi da alle, ikke sant...), få opp skylappene og

Bergen kan vel

nærm~t

regnes som Norges

Å stikke innom Klubben for å slukke øl-

kulturhovedsstad. Som kjent er byens borgere

tørsten etter en lang dag på lesesalen er så

stolte sQm haner og patriotiske som få, og ønsker

absolutt både sosialt og hyggelig. Men med

bare det beste (og det meste) for seg og sine. Det

gjentagelse i uke etter uke, år etter år, da hadde

er derfor forlokkende mange tilbud, det så være

det kanskje ikke vært så dumt med litt luft-

seg teaterforestillinger, konserter eller utstillin-

forandring? Det vanker nok mang en NHH stu-

ger. Kreativitets - og aktivitetsnivået er høyt blant

dent som hverken har sett innsiden av Den

ildsjelene og gir oss studenter en svært god

Nasjonale Scene, Hulen eller Kunstindustrimuseet.

utforsk kulturlandskapet i Bergen. Det er abso lutt en verdifull investering.

Vibeke

Sauementalitet blant stud.NHH?

valgbredde. I så måte er et teaterbesøk en fin avveksling. For mange NHH studenter er nok lesesalen og

De fleste synes vel at det er hyggelig å skifte ut

Klubben de mest essensielle oppholdstedene i

Levi' sen og ullgenseren i noe mer elegant, i hvert

løpet av studietiden. Det er naturlig nok, man

fall en gang i blant. Studentvennlige priser og

konsentrerer seg om det som står .ens miljø

mange spennende oppsetninger burde være trekk-

nærmest. Men kunnskapsrike og belærte som vi

plaster nok. Og det er ikke bare Shakespeare og

skal bli (!?) i løpet av disse NHH årene, er det da

Ibsen som settes opp : Flere mindre teatergrupper

ikke på tide å utvide den kulture lle horisonten en

framfører stykker med stor kreativitet og livslyst.

smule?

Som eksempel kan DIA-teateret nevnes. Det er et internasjonalt teaterkompani i Norge, som i sam-

-

-

-_._ - - -_ .. _ - - - - - --

/tfdlgeritten Alt i blomster Gled deg selv og andre med blomster l)aglig utsending

IVIARGERII'I'EN BLOMSTER Hellevn.263 5035 San(lriken

nr. 55 95 t 7 -Ul

Verdier

skapt

Esso ~t,~~~~~ ~d~i~ nf.:

-

til vanns. Vi etablerte landets første oljeselskap

allerede i 1893 - bygde landets første raiiineri på Slagen.i 1961 - ble tildelt borelisens nr. 001 i 1965 og boret første letebronn i 1966. Esso satser videre i Norge. I de nærmeste arene investerer vi ca. 15 milliarder eller 10 millioner

S

kr pr. dag i nye prosjekter. Vi ser frem til ,\ være med på å lede utviklingen også i frem tiden I

':j . ·J

FØRST

-----------~[Itwentl

O G

o

SSO . ,:.

I(JO .\ R \

FRE

'"

M

'-~~

ST

slks]-------------


~+:'H!'ا' M"" "Short Plays" Tordag 23. september kl. 21.00

Teaterg arasjen 26. - 30. sep tember

Lørdag 25. september kl. 14.30

Konserpaleet

og 17.00:

Art by Acc ident - showband med gode,

"Short Plays, an exploration" i Teater-

funky låter og dår lige vitser. (Tidligere

Høstmåne: Hong Kong/Japan 1992. Regi:

garasjen. DIA-teatret presenterer her tre

hits;"Hva har du under Bluesen")

Clara Law. Manus: Fong Ling Ching

Cliffhanger - Action Dennis - Komedie

kl ss ikere av d e kjente dr amatikern e

1 t 48 min . En merkverdig og tan keve k-

Strindberg, Ch ekov og Tol stoi.

'--

Alltid mot vest - Familiefilm

Søndag 26. september er det premiere på

ke nde beretning om storbyungd om, det

Drago n - Legenden Bruce Lee - Action

Temaet i stykkene som utgjør forestillingen

moderne mennesket og avgrunnen mel-

En arving for mye - Komedie

"Short Plays" er sentrale spørsmål omkring

lom trad isjon og rotløshet. Et g utteliv -

livet og døden . Fredag 24·. september .

I Chekovs "Swan Song" stiller en avdan-

Dram ~

Herlige Tid er - Romati sk komedie Mandag 27. september kl. 19.30:

ket, 'gammel og alkoholisert sku es piller

Hjerter i Chili - Drama

Bergen Blues Club 10 års jubileum med bl.

spørsmål om sitt liv og sin karriere.

Hungry John & the BluE} Shadows, Good

I Tolstois "How much land does a man

Time Charlie m.fl.

need" møter vi en bonde som får et tilbud

I Sku ddlinjen - Action/Thrill er Svart Snø: Kina 1989. Regi: Xie Fei .

Made in Ameriea - Komedie

Manus: Liu Heng . Naken - Drama

av djevelen selv: Han skal få all den jord en Lørdag 25. september

han kl arer å løpe rundt i løpet aven dag ..

Lyres - garasjerock

I Strindberg s "Island of the dead " er

I

t 47 min. Et psykologisk studium av e"n

typi sk oppkomling fra underklassen i en

Sekondløitnanten - Drama

storby. Utgangspunk t fo r f ilmen er

Super Mario Bros - Famil ifilm

ekteskapet, livet og døden og evigheten et

samfunnsreformene i Kina som opp sto på

sentralt tema.

sl utten av 80-tallet, intellektuel le så vel som

Søvn løs i Seatt le - Romantisk komedie

økono miske. Kommer 24. se pt ember:

23.- 25. se pt ember: Lørdag 25. september kl. 24.00

SI iver - Thri ller

DIA-teatere ts musikere holder ko nserter

Stakkars Krumme - Fami liefi lm

"Hassans Drømmer" - En forestilling fra

1001-Natt, bygget på erotikk og histori e.

basert på tradisjonell og nyere musikk fra Tibet, Armenia, Tunis og Kina

Torsdag 23. september· EDinastic Movements

Kol oss - Drama

Trondheimsband; popmusikk - fe lles for

Forum

hele låtm at eri alet er t roen på den Store Scene: "Peer Gynt"

Stor ståh ei for ingenting - Drama

uforfalskede popfølelsen, i skjæringspunk-

Jurrasic Park

tet mellom det ame- ,

Småscenen: "Store Ord og Tapte Kyss"

Torsdag 23. september kl. 19 .30 i Grieghallen

"En Midtsommernattsdrøm"

rikanske og det engels.ke.

Dirigent: Luis Garcia Navarro

Lille Scene: "Casanovas Siste Flamme"

Solist: Paloma Perez-Inigo, sopran

"Etter William"

Fre~ag

24.

septembe r Co smic ~rogram:

Danzas fantastieas (J. Turina) ~ iete

...... ~-

Torsdag 23. september kl. 20.00

-

canciones populares espanolas (M .

Dropouts

Mosseband i musikalsk grenseland

De Fal!a)

mellom 60-talls in-

Imag ~s

"spirert pop/rock og (e Debussy)

rufsete garasjerock .

Hjemmelekse; Mex. 1990 On'sda g 29. september kl. 19.30 i Grieghallen Fredag 24. septem ber k l. 20.00

Lørda g 25. september -

Studentkonsert

Ku ng Fu Girls

Dirigent: Sergie Baudo

Emosjonell og søt

Ildengelen; Mex. 1991

Solist: Patrick Gallois, fløite

popmu.si kk

so m

samti d ig ry ker av

Lørd ag 25. september kl. 2 0.00

høyoktan. Osloband Frida; Meie 1984 Pro gram:

med sukse ss - valgt til "Mest Lovende

Søndag 26. september - onsda g

Symphonie fan tastique (Berlioz)

29. september kl. 20.00

Fløytekonsert, G-dur, KV3 13 (M ozart )

Jeanne d 'Are; Fr. 1927

La Valse (Ravel)

Mu s ikk navn"

og

"Beste Nykommer" av lesere i Pul s og Nye Takter.

------------"-[.twentl 'sevn] - - - - - - - - - - - ' - - - -


Optimumkultur 8 Dager igjen til fredag SOIll de 11c~te kanskje (ikke) husker, kunne nun i forrigL' Bulle lese

PENT OG HURTIG BRUN! Supersoler til minipris 25, - kr. i Stemmemyrshallen - langåpent hver dag! . Samme tilbud ogu . As tv e i t ha II en og Sentra lbadet. Ta med 2xlO +1x5 kr.kjøp pollett ti l SO-'3riene i automaten i hal' len . Leverandør: $unny

Trondheim opp gjennom de s iste UKAe ne. Tu-

O ptimums o ppri n-

ren oppove r , dvs. 32 ti mer P:l Ilu n igrut<l , st;lr

nelse. I tillegg til de[[ e ble de O ptima les pu be ne ts-

s na!1 P:l menye n igjen. I T ro ndh ei m ve nt e r

0111

p<: riOlk levende hes krevet av Pe ns jo nis to ptim iste n

korko nsel1, gatesyng ing og ma nge lange na tt e ti-

Kat hri ne p;'1siste sida. Vi kilger n:1o pp med vide re

mer p:l S:rngerhybcle n .

u tleggeIse r o m Kulturen

Som UKEko r fa n e r vi la nd og strand rundt

O pTimum e r et tracl is jo ns kor og ture n til

e n gang i semeste ret . N;I stj r va r ege n UKEN

Strile\'e rdens !uvle Fotlandsv:lg har funnet ste d

sn:l!1 for d r1re n og mange tim e rs sy ng ing ve nt e r.

hve r e neste jan u;l r s;1 lenge Optimum kan hus ke .

De t sy nges på bedrifte r i be drifts ka mpa nj e n,

I de n;1!urs kjo nne o mgivelse r rundt Pe ns jo nat

rundt o mkring i byde le ne sa mme n me d Be rge ns-

Fjorcls lo ltet ha r Bassbade rcl u bcn "Op fra Dybet"

a ksjo ne n, he r på skole n i fo rbinde lse med revy-

af Cels ius 007 o pptak av nye medlemme r. Med-

m otta ke lser osv .

le mskapet i de nne Cluben, bestående av fu llver-

Me n a lle r fø rst s kal vi jubile re.

d ige bass me dle mme r og andre me d lemme r pe r associaton , blir e kstra ve rdifullt om det e r e n halv me te r s nø på o ppta kstidspunktet.

I neste numme rav "OP'nMUMs historie" få rvi en situasjonsrapport dagen før Dagen.

Me n Optimum fryse r ikke bare p å Fo tlands-

Optimum

våg. Hvo r ma nge o ptimiste r har ikke frosset i

J

Korhelg · profittsenter?

Bulle 10 år siden I I U"II'

I

Il. '

I.i

<

I~'; ::.:~

n;

I :J }~

'.' 1\

-~

!!.l 5 1

II

~."; b

IIJ '}I

J

rllr'I "! "I "

1)'} .J<)

'} 1:-./"I

I}Y .JIl

IJ ..t 35

IJ-lA2

UIS'}

IIlJlhl l 1

2104 .. 5

'i'j

Ul

:l-l ~ s

~ljU .J

()IIC

18627

",10

r u(...!1

l Ol

I.l 57

:.,; J

14 1.M1

t:!9'N

.. ", .p

~<.

l:so 27

1"7 l/S

d3

j -;'J otl

IN2fl In5 .'1)

:1007 :'0702 :0 1 Ol I MtUS 17!!! .:7 I 72 . .:!3 1707 1 171.5 t 170.03

l-li 05

lb

't~

1-:005

175:':

175,40.)

17J .5-'

Bulle notere r seg at skolens kor har mottatt

p lass. Vi konstaterer at profittbegjære t e r me r

invitasfon til UKA i Trondheim. Av innbydelsen

velutviklet i Trond heim enn ved Norges høyeste

fremgår det at prisen for den e nkelte deltager ikke

høyskole for ov~rskudds m a k sime ri ng . Vi sen der

. vil overstige krone r 600.-. I tillegg må hver enke lt kjøpe re vybillett (obligatorisk), som koster fra 100

tipset vide re til UKEstyre t he r på sko le n . Om ikke andre vil se revyen vå r kan man i det'

kro ne r (stå plass), til 200 krone r for be ste sitte -

seg på tilreisende me d studente r.

Lyssky forretninger i Grafisk I ly av nattens mulm og mørke avstemmes

16'} .67

regnskapet for Grafisk Senter. Bulles oppsø-

'}~1 1'7/).

kende jou rnalist slo uventet til med e t av sine

Hu'ult' I.H~~It,; IhllL/lll).; l'Jhl

1J~..:t'n) H'"'t'IIII11~'\\llulII a" )J~r

1110 "' 50

Om :<oC' lnlO~ !lH rdl

i.L : 17

1 ."kSjCm~rkCtl~1

Imr få posilivc impuls;r å sluIle seg lil , om tJa !.:cn . .. II crll!.:crc Illbakc~~ng kunne reg!Slreres , il:år - batle intlll"lri- og oljcintleksen fikk minus seks pocn): - og tIersom fra"a!'rcl av impulser ulenfra vaI rcr Htl. vil kur"nivåcl forlsall kunne hli "vekke! innlil ill\e,lors finncr nivåcl gUlhli!-: ror nYC.kjUP_. _ _ -

uforutSigbare scoop, og avslørte den tvilsomme geskjeften en gang for alle. Advarsel er herved gitt. Vi svikter aldri vårt motto: møkka skal frem

i

i dagen, hvor og når vi måtte finne det for godt å finne den.

Bulle 29 år siden RYENS /4 LEJ)EN/)/~' AJIl TSE N'fU E

GIRLS GIRLS GIRLS R:};ci(j - " li kan L ll 'jst Y'lede oss over en tilgang p! hele seks smukke quinder blandt l . kullistene, slik at: vår totale be h oldning kommer O?" i c a. 10 stk. Selvom stilett-hæler OY' stramme gensere fremdeles blir SJelden vare pa ml!! -, må vi pA den maskuline- del av studentenes vegne gra tulere de nyankomne og ønske lykke t i l. Vi stiller oss selvføl 0elig til disoosisjon med råd 09 vink angåe nde til retteleggingen av studiet, men anbefaler at problemene l~ses under kameratslig s~mvær ?a Hatleber g i e n fri og utvungen atmosfære ,

-I- \fOS,<,'-/-OS-I-ODDJl

FORDEPRIS· OG KVAlJJETS fJEVJSSJE

- - - - - - - - - - - - - [ . twentl elt] - - - - - - - - - - - - -


---~---~-~---~---

Deadline for stoff til infosidene er som vanlig tirsdag kl. 10.00. Lever helst innlegget i WP 1.0.2.-format, og unngå tabulatorer, innrykk, store bokstaver og lignende .

..4*

41t§i,t.Hi@i,Mffi. Bed·. pres.

Bedrift: Norges Eksportråd Dato: Mandag 27.09.93 Sted: Aud . B Tid : 19:15 Påmelding: Innen fredag 24.09.93 klokken 12:00 NE har fra nyttår 4 1edige praktikantstillinger i utlandet.

Dette er en

" systematisk/praktisk opplæring i internasjonale forretnings- og markedsforholdi form aven kort

Billettsalg

Jubaleum

Fikk du ikke billett?

10 år har vi blitt, og det skal selvføl-

4MhM@i'I'-'

HM@i.i. __

Cirkus Merino presenterer

Ut kommanderte

følgende arrangementer:

Torsdag 23.09. Oppmøte kI.17.00: Granhaug Thomas

gelig feires med brask og bram.

Lørdag 25. septe mber:

torsda g kl. 11.30 legger vi ut

Fredag 1. oktober smeller vi til

Konsert med The genuine Fake

120 bill etter i Vrimlehallen på

med vårt jubileumsshow i AULAEN

Brothers i forbindelse med Ukens

Merino.

kl. 20.00

ansettelsest. Dette er et elleve-

Vi kan glede alle som har billett og

For tiden øver vi så fillene fyker og

som nå skal skaffe seg billett, at det

vår dirigent har nok fortsatt mye å

ser ut til at Grieghallen fylles opp til

klø seg i skallen for, men det er

randen og alt tyder på at vi da blir

fortsatt 8 dager igjen til fredag. Inni-

Onsdag 29, september kl,

vitne til tidenes festforestilling i den

mellom alle øvelser har vi også tid til

19.00: Filmveid. Tema er Science

Guttormsen Marianne

samme hallen .

å selge billetter.

Fiction - vi viser Richard Stanleys

Hage Jan-Inge

.Hardware» og Ridley Scotts

Hagen Benedicte

Fortvil ikke , på førstkommende

introduksjonsperiode ved kontoret i

T orsag 23. september

Oslo, etterfu lgt av stasjonering ved

kl. 11.00·13.15

Grung Fredrik Grytnes Eivind Fredag 24.09. Oppmøte kI.17 .00:

mannsband (!) i Blues Brothers-stil.

Gundersen Helene

Konserten begynner kl. 22.00 - inn-

Gunnarson Gunn Eilin

gangspenger kun kr. 30,-!

Edal Svenn Edal Oppmøte kI.19.30:

«Blade Runner» med Harrison Ford . Lørdag 25.09. Oppmøte kI.18.30:

et av NEs kontorer i utlandet.(1-2 i år).

Bergen Fonds

Bedrift: KPMG Peat Marwick. Dato: Tirsdag 28.09.93. Tid: 18.00.

kommer på besøk til Børsklubben torsdag 23.09 kl.16.15.

Fredag 24. september

Spillekve lder i klubben i

kl. 11.00-13_15

høst!

finner dere oss i Vrimlehallen på Merino. Vi opererer med to priser til forestil-

Sted: Aud. B.

De vil g i en g enerell markeds-

lingen: med og uten seNering .

Påmelding innen fredag 24/9 kl.

kommentar og ta for seg et par

Pris inkl. seNering: kr. 150,- (sitter

12.00.

selskaper på Oslo Børs.

nede i Aulaen)

KPMG er blant verdens ledende

Dette blir interessant, så møt opp!!

Pris ekskl.servering: kr. 60,- (sitter

P.S. Det blir seNert pizza og brus.

oppe på Hylla)

revisjons- og rådgivningsselskaper som fra høsten -94 skal ansette ca.

Nå er det bare å legge seg i kø (for

25 personer. Presentasjonen vil ta

å få tak i de siste billettene som blir

ca. 2 timer inkludert en pause med

solgt i morgen). Ta med kiwi og en

forfriskninger. Vi vil presentere sel-

sovepose. Lykke til!

skapet bl.a. ved hielp aven video som viser en revisors unordrrnger.

Resultater Internturneringen:

har laget om EF.

Burzum United - Buffalo Gazza

Ta med søknad, cv og vitnemål på

Killers 4 - O

presentasjonen. KPMG "s represen-

Baillspræng - Deepshit Undertaker

tanter vil innkalle de aktuelle perso-

11 - O

Fjelljomen - SNF United 2 - O

perom onsdag 29/9.

Håndball herrer:

25/9, 18.30: Norrøna - NHHI Hau: Digital Equipment

keiand, bane 1

Corporation (DEC)

Dato: Torsdag 30.09.93 Sted: Aud . B

Husk:

Beta.I

medlem·

k onting e nten til IUbel du også.

Tid: 19:15

Hagen Ole And re

første går av stabelen mandag 27.

Halbrend Torunp

Påmelding : In nen onsdag 29.09.93

Follesø Monica Vi satser påca 4 spillekvelderspredt

Hammersland Arne-Henrik

på Trivial Pursuit og Pictionary, og

Hamnen Mirjam

vil muligens utvide .senere . Denne første kve lden er satt av ti l TP

Mandag 27.09.0ppmøte kI.17 .00:

og mandag 11 oktober er det klart

Hamnes Ke nneth

for Pictionary.

Hamre Anne Gro Handing Pål Arne

Hver kveld vil være avsluttende slik at flest mulig skal få sjansen til å

Onsdag 6. og torsdag 7.okto-

Til glede for Bulles medarbeidere

ber skal vi ha aktøropptak.

og det øvrige cirkuspublikum har

Vi begynner kl. 1100 i Campus.

Cirkus Merif'lo gleden av å pre sen- .

Vi skal også hol de et informa-

tere deler av høstens program:

Tirsdag 28.09. Oppmøte kl. 11.00: Hannisdal Erik

(30/9) !!!

Hansen Geir Inge Hansen

Kyrr~

. Hansen Marianne

lørdag 25. sept. Konsert med "The

Hansen Stein

kl. 1800

Genuine Fake Brothers"

Hanssen Margrete S. Sætre

Har du en liten følelse at du kan ha

Uke 39

noe å bidra med på reVyscenen,

mandag 27. sept. Spillekveld

kom på opptak og la oss vurdere

onsdag 29. sept. Filmkveld

Det blir trening i kveld, og tirsdag

Som skissert i forelesningskatalogen

28, som vanlig klokken 19.30 uten-

vil studieadministrasjonen avholde

for aulaen. Etter trening tirsdag invi-

et informasjonsmøte om den skrift-

tere staf.kom til kveldsmat i

lige utredning i siviløkonomstudiets

AnneMagang .

Torsdag 30.09. Oppmøte kl.17 .00:

Hattestad Paul Erik . Fredag 01 .10. Oppmøte kl. 17.00:

Uke 40

Hauge Geir · Hauge Lars Anton

onsdag 6. okt. Filmkveld

Haugen Hans-Petter

lørdag 9. okt. Nattkro J ohn Hia tt

Haugen Torbjørn-Steinvik

Uke 41

mandag 11. okt Spillekveld

den skriftlige utredning i

siviløkonomstudiets 2.avdeling

Onsdag 29.09. Oppmøte kl.1 7 .00:

møt opp i Campus onsdag 29.9

Informasjonsmøte ~m

Hansen Bjørn Hårald

Uke 38

Vel møtt, du vil bli tatt godt vare på.

ger på plakater i Vrimlehallen eller

Hansen Ann-Kristin

sjonsmøte angående opptaket,

«jeg var tøff nok til å prøve meg »..

Følg med for ytterligere opplysnin-

Managment Cons. (29/9) og DEC

Halvorsen Fredrik

utover . høsten . Foreløpig satser vi

Vinneren vil få et spill i premie !!

Så kan du skryte til dine venner at

klokken 12:00

NU-kontoret ang . Touche Ross

Halvorsen Bente

september, kl. 19.00

det.

utenfor

introduserer

spilleturneringer i klubben, og den

spill , så møt opp i god tid.

spesielt irteresserte en video KPMG

Bedri ft:

Merino

Hagen Fatima Hagen John Herman

prøve seg. VI nar el oegrensBI amall

Fotball

Etter presentasjonen viser vi for

nene til et intervju på HRS"s grup-

Cirkus

Hagen Eiliv

Oppmøte kI.18.30: Hein Charles Eirik Hekneby Ulf Tore

onsdag 13. okt. Filmkveld

Heidal Jan Olav

fredag 15. okt. Intern-aften

Helgeland Katy

lørdag 16. okt. Tema-party (finn fram klovnenesene) Uke 42

~Isbeth

Lørdag 02.10 . Oppmøte kI.18.30: Helgetun Hallvard Helle Inger Karin

onsdag 20. okt. Filmkveld

Hendrickson Katrine

2. avdeling .

torsdag 21 . okt. Svæverist for en

Herland Christian

Vet du hvem som slo inn bakruten

Møtet vil bli avholdt:

kveld

Hernæs Merete

på min sølvgrå Renault utenfor F-

Tid : T orsdag 30. september

lørdag 23. okt. Høstball

Hatleberg

blokken natt til søndag 12.09.93?

Velkommen! KontaktIngeborg H. Tlf 55957409

Hilsen Cirkusdireksjonen

Sted: Auditorium A

Trenger en å dele utgiftene med!

Oppmøte kI.20.00: Herstad Lars Johan Hersvik Einar

Jeg søker to samboere, da mine

Hesjedal Torill Mæland

tidligere venner har "flyttet'.

Hestvedt Lars

Henv. Bob, Hellevn. 138A

Hissingby Håvar

- - - - - - - - - - ---[.twentl nam]----- - - - - - - - -


-~-----~---r-øE:ti]

-----------


Hvordan ser man forskjellen mellom en eldrekullist· og en 1.kullist? Ferskingen leser avisen side for side, mens den rutinerte eldrekullisten med skjelvende hend~r og fråde rundt munnen raskt lokaliserer Bulles skandaløse sladderspalte. For her er den nemlig; siden det går gjetord om både i inn- og utland, fryktet, hatet og elsket blant sensajonshungrige studenter. På denne siden helliggjør målet middelet, og middelet er ofte målet. Bulle har tatt konsekvensen a" at. studentene ved Norges høyeste høyskole, Helleveien Videregående, faktis~ drikker seg overstadig beruset på. fest, raver rund.· i gatene og enda verre; utøver vill og hemningsløs sex når og hvor anledningen måtte by seg. Bulle har ingen skrupler med å smøre ·ut de slibrigste detaljer fra ditt privatliv over disse sidene, selv om utenforstående som tilfeldigvis skulle lese avisen, måtte få underbygget sine verste fordommer om økonomistudentens holdninger. Bulle kan ikke ta smålige hensyn. Ingen sak er for sensitiv, intet lys skal stilles under en den som har venner

fabrikert historie hindrer oss i å for å inspirere til ((The Show» for

-,-",-,c""""" ,,,---

bruke ditt navn, men lang og tro tjeneste i Nt~H~~ s;6! NRK. Så fukt øynene

aen Dopings under ·Oppse

ann

7hi~~hler til aske

PUMPEROMMET(Bulle): Staf.kom. går etter det vi erfarer

opererer for tiden med telefonsvarerbeskjed på utenlandsk.

KRAMBODEN(Bulle): En kroppsfiksert førstis som denne

nye veier for å sprite opp treningene. For ikke lenge siden

Årsaken er etter det vi erfarer et sleipt forsøk på å sjekke opp

gang hedres med bilde, gjorde seg sterkt bemerket på

kunne således idrettsfantomene konstatere at saften de ble

utenlandske damer ved hjelp av det eldgamle jeg-er-fra-

Lkullsseminaret. I-tederskaren fant etablissementet noe over-

servert var aven så gammel årgang at den var interessant kvalitet enn man vanligvis kan

møblert, og tok således til stolene da

torvetit~; P.~Ale

det skulle fyres opp i peisen .

merket seg denne gledelige utviklingen,

ttumal'\istene viser Sitt.. sanne Jeg

overraskende om ny og·hittil ukjent fo=vak redaksjon.

:rerror mot

HØYDEN (Bulle): Billettene til

KLUBBEN(Bulle): En 6.kullistville

Dovregubbens hall gikk som kjent

ikke gå hjem natt til søndag, og okkuperte likesågodt discoboksen i Klubben. Musikken ble ulidelig høy

unna som varmt hvetebrød. Det bemerkelses verdige var salget på høyden, hvor over 700Al av billettene gikk

. I I ~II~~~l~~~i~~~i~~~:

SIIII~III.:

og vaktkorpset fikk med å kommunisere ;.

1.,1

Illi1TI~~!IIII~~ 1{~~I~li::~i 11 11~~III~I~~tlaljl~!~:~.

• •~

fast følge. I følge var årsaken de

w~'.~,.WglS"<':· høyskolestudenters deltaVår kilde på 111<;:U 'J!~15~~n~1<;:

refleksjon i denne anled-

dritt om stud. NHHs !aau>~ne~.J:1a, men når det kommer til stykket er det rike pappagutter de ønsker å dra til alters med senere.

Yo~can"t beat the eI'1 JalYaSSlnelil

KLUBBEN(Bulle): En førstis med

&;ri\wr';:e~:er • •· •·.·~;~I~~~j~11111~\,I~irr~1 ~111~~w~li~ • I••••••.~

fartstid i KKU-Valhall (hun tok nemlig fransk f.n. ifjor (red)) ble engasjert som baransvarlig i klubben lørdag.

II••••••••

Ingen i KKU hadde nemlig lyst, og da blondinen kunne føre opp .barsjef. i

••

CVen ble hun antatt på flekken. Nå

••,., .,.,.,."""",,'0.1.'-> seriøsitet er omvendt proporsjonal med underutvalgets.

~ll!~!llii~il ~. . . . . . . !:~: fantes det naturlig nok et unntak som bekre fte t regele n. v~~t~i~lili~III;~~~~~t, J som lenge har slitt med sitt nerdesle mpel (jvf. Ufag-

skulle det imidlertid vise seg at Barsjefen aldr( hadde nedlatt seg til en så

med

a

simpel jobb som å skifte øltank .

under ei ramme, må man verra gift".

Derfor måtte skuffede gjester ta til

latt seg knekke av slik uflaks, men ikke de evige

takke med flaskepils de n ganske

Kollegiereøresen.øamp snylter nytt

optimister, så langt derifra. Med glatte smil,

kveld. Forsåvidt ingen dårlig erstatning, men effektiviteten

;;~Vi';:;~:::~rt ,I:il~~ill,=~ profittsenter KONTORIANDSKAPET(Bulle): De kvinnelige medarbei-'.., •..,.....,•..,..,.')• ..,{ dere i foreningens profittsenter SBT demonstrerer for tiden outrert sans for kultur. Såvel vegger som kjøleskap er dekorert med mer e ller mindre smakfulle fotografiske gjengivelser av det mannlige kjønnsorgan. Ved at døren deres, som selvfølgelig også er tilgriset, til enhver tid står åpen, påtvinges også

KRAMBODEN(Bulle): Konsumlisten på Kramboden viste

\Ui \:;(I.erlweTl som man ganske riktig antok på forhånd ,at drikk ing-

GRAFISK SENTER(Bulle): ®-konsemets svar på Haakon Lie går nye veier i disse økonomiske ulvetider. Ikke nok med at han skal tuske til seg flerfoldige tusener fra høyskolen, nå

~ii'II.~f~:~ []I~~~1

> • . • •. • ilfGi~;;;E~ffi·'~i~~~.,.. ~

h

;• •.

nylter han også på studentforeningens evige oppadgående-

~~~

Bulle. Daglig entrer han Grafisk Senter for i fryd og kose seg med det samme organ han hver torsdag prinsipielt slakter.

kjent. Vi kan til vår store glede melde at denne spalte nå har fått en ny bidragsyter i nevnte manns bror. For å bevise en gang for alle at han er sin storebrors storebror, koste han seg

vi griseriet. Bulle henstiller til moralsk opprydning i tillitsmanns-

i den vel fyrte badstuen med kl ær på. Tøffere skal det godt

apparatet.

gjøres å være.

- - - - - - - - - - - - [ I B t : t i WAn] - - - - - - - - - - - - -


_.. l:

er er CD ::I

Hvorfor er det revnende likegyldig hvorvidt Norge kommer til VM

eller ikke?

Hellen Ek Il

Æ111101111 Il 1111111; det interesserer meg ikke.

men jeg leste det aldri ....

1-0, selvfølgelig.

Det kom heller ikke som noen bombe at Roger Nilsen dreit seg ut et halvt dusin ganger, og nær sendte Polen til USA-VM. Selvfølgelig må den samme Roger Nilsen stå over neste kamp p .g.a. gule kort. Selvfølgelig sa Egil Roger Drillo Olsen etter kampen at

Jon Gulbraar Il Det er det ikke.

KlUBBEN(Bulle): Selvfølgelig var det Norge Nasjonen som vant

.'~i~l~illl~:;!ll~r~lll·i"" i sentrum etter kampen. : over San Marino, og

gelig ble d et 1-0, hadde bestemt.

Norge på langt nær er i USA. 96% er og blir 96%. Selvfølgelig

, ,), ,v'Ill"!"'~1~11[1'[I~~:'I~IIl:~:;;~lli~~."\

løst hos den italienske 'lill~~~~~I~jll~~ utvist, og selvsagt fulgte;

Ei~~~.:m~'H2

ikff.fui;SOlcanget på målforskjell. iiim416::''ili'1<p til USA hvis dette skjer: virlnefhl~er

N,e~~::~~';I!llilll~: mot hverandre,

men mens Norge taper borte

in

senere. Selvfølgelig hadde Norge englevakt da ballen gang etter gang

mot både Polen og Tyrkia, begge med 10 mål. Fotballen er

smalt i stolpen og tverrleggeren rundt de norske målmennene.

selvfølgelig rund.

Andre Karlsen Il Det har jeg ikke lært ennå.

KI4R• .swER"'S-H"'iNUTfE~R.5E'tJERf~ I1l!l'1cc-

Anders Hoen

IV Fordi jeg skal se på barne-TV.

... !i,

I

Solveig ThiisEvensen I Det er ikke revnende likegyldig.

(.'

K7 Bulletin nr 04 - høsten 1993  

~-------------------[annonse]---------------------- Svarer du rett på våre 2 spørsmål og finner et godt slagord om å være student og kunde i...