Page 1

NorgesBlBUOTEKET Handelshøyskole

11 4 HARS 1994 t

-~

.

-*, '

-


~I~~II~====;:o====~~!!!!!!!!!!!!!!!1 Svenn-Age Dahl: ARBEIDSLØSHET, BONUS OG

JOBBSØKING <

Når det d iskuteres hvoruan en kan endre de arbeids-

-på at en for-

løses atferd i retning av mer effektiv og produktiv jobb-

søkte plike

søking er de vanligste forslagene at en reduserer stønads-

kombina-

nivået arbeidsløshetstrygden (A-trygden) eller at stønad-

sJoner

speriodens lengde kortes ned. Begge disse virkemidlene

forbearede

synes å ha en viss virkning, men har også uheldige si-

jobbsøke-

der. De siste årene har det særlig i USA, men også i

- genester og

Australia blitt satt i gang jobbsøke- og bonus-

strengere

av

eksperimenter for å redusere de arbeidsløses ledighets-

håndhevelse av kravene om jobbsøking som vilkår for å

OL på Lillehammer er historie. Og hvilke

periode. I denne kronikken skal jeg kort gjøre rede for

motta A-trygd. Tjenestene som ble tilbudt i eksperimen-

nasjonale fremganger vi fikk oppleve. Når

disse og diskutere effektene de har.

tene inkluderte materiale om ledige stillinger og flere jobbhenvisninger. I flere eksperimenter krevde arbeids-

lille Norge kan hevde seg i idrett på linje

kontoret at de arbeidsløse skulle søke etter arbeid i

med stormakter som Russland og Tysk-

BONUSEKSPERIMENTER

land, vekker dette naturlig nok internasjonal oppsikt. Norge er forhåpentligvis ikke lenger en by i Sverige.

I USA er det gjennomført bonuseksperimenter i fire stater. Det ble betalt ut penger til mottakere av A-trygd

Det er verdt å merke seg at Norges triumfer på lille-

som fant arbeid fort, og som beholdt jobben i et be-

hammer, såvel som i Albertville for 2 år siden, er et.re-

stemt tidsrom. Eksperimentene varierte på en rekke punkter som størrelsen på bonusen, kvalifikasjons-

sultat aven langsiktig og god planlegging. Etableringen av toppidretts-pro~ektet Olympiatoppen har utvilsomt betydd mye i denne sammenhengen. De aktive

periode - de t vil si p erioden arbeidssøkeren h adde til disposisjon for å finne seg arbeid, og perioden vedkom-

følges opp både sportslig og ikke minst økonomisk slik

mende måtte være i den nye jobben for å motta bonu-

at det blir mulig å gjøre idretten til et levebrød.

sen.

ment i flere av eksperimentene var hyppigere sjekk av hvorvid t den arbeidsløse oppfylte vilkårene for å motta trygd, og flere obligatoriske besøk til arbeidskontoret for å opprettholde statusen som mottaker av A-uygd. Tre av eksperimentene viser stor nedgang i antall uker den arbeidsløse mottok A-trygd med statistisk signifikante gjennomsnittsreduksjoner i antall uker på A-trygd på fra 1,6 til 4,3 uker. Disse eksperimentene la vekt på høyere kvalitet på allerede eksisterende genester og at de arbeidsløse hadde en fast kontaktperson på arbeids-

TIlfeldighetene som tidligere preget norsk topp-idrett

Resultatene viser at økonomiske incentiver virker inn

er nå erstattet med en organisasjonskultur adoptertfra

på hvor hurtig de arbeidsløse finner seg nytt arbeid. A-

de mest suksessrike sektorer av norsk næringsliv. At sys-

trygden er ikke noen "nøytral" stønad, den påvirker

tematikk og effektiv organisering vinner frem på lang

mottakernes atferd. Dette blir vist gjennom en nedgang

sikt, kan tydeligvis ikke påpekes for ofte.

i antall uker med A-trygd i alle eksperimentene. Det viser seg at kortere ledighetsperiode ikke har negativ ef-

Den tekniske gjennomføringen av OL er et nytt eksem-

fekt på lønnen i den nye jobben slik tidlige jobbsøke-

pel på dette. OL på Lillehammer var et gigant-arrange-

modeller predikerer. Nytte-kostnadsvurderingene viser

ment der det meste kunne gå galt, men der ingenting

også positivt resultat, men disse er trolig overvurdert.

gjorde det. Når 30.000 mennesker skal transporteres fra et område til et annet, og man må vente 5 minutter på

Den viktigste ulempen med eksperimentene at de ikke

buss, kan dette hverken tilskrives flaks eller tilfeldigheter.

kan gjøre rede for effekten av bon usen på stør relsen av populasjonen av mottakere av A-trygd. En slik bonus vil

Dersom Lillehammer f'ar arrangere OL igjen om 16 år,

gjøre det mer verdifullt å gjøre krav på A-trygd etter-

er det ~nskje noen av oss på NHH som står sentralt i

som mottakere av A-trygd blir berettiget for en stor ut-

organiseringen av lekene. Hvor får så stud. NHH sin

betaling dersom de finner seg arbeid raskt. En slik ut-

beste skolering i organisasjon og ledelse? Trolig ikke

betaling er selvsagt av størst verdi for en person som er

på en plenurnsforelesning i Aud.max.

i overgang fra en jobb til en annen, og som ikke har

områder de hadde oversett eller unngått. Et viktig ele-

tenkt å registere seg på arbeidskontoret. Samtidig som

kontoret. De tre andre eksperimentene hadde mer moderate effekter, og viser alle reduksjoner på om lag en halv uke fra mer intensiverte genester og kontroll. I to av disse eksperimentene er også virkningen på-inntekten tilgjengelig, og det viser seg på samme m;\te som i bonuseksperimentene at de som finner seg arbeid raskt ikke har lavere inntekt per kvartal enn de som bruker lengre tid. Nytten avjobbsøkeeksperimentene overskred kostnadene med stor margin. Hovedfordelen med jobbsøketilnænningen er at det ikke vil føre til at flere registrerer seg som jobbsøkere/ arbeidsløse. Til forskjell fra bonusordningen vil assistanse til jobbsøking ikke øke incentivene til å registrere seg som arbeidsløs dersom en allerede har en jobb som venter, eller forventer å ha en kort ledighetsperiode.

UTFORDRING

Derimot burde et studenttillitsverv i NHHS eller en

flere finner seg arbeid, vil også flere registrere seg som

fUKENsjonæIjobb gi deg et bra innblikk i hva effektiv

arbeidsløse. Endringer i registreringstilbøyeligheten kan

I Norge er slike eksperimenter hittil ikke blitt prøvd.

organisering har å bety for det endelige resultatet.

eliminere eller reversere den positive effekten av bonu-

Det er slett ikke sikkert at effekten ville bli den samme

Mange studenter har fremdeles ikke oppdaget dette.

sen.

av slike eksperimenter her, og en skal som kjent være forsiktig med å generalisere fra en institusjonell kon-

Aldri før har det vært så vanskelig å fylle kandidatlistene

JOBBSØKEEKSP~ENTER

tekst til en annen. Sett i lys av de positive resultatene fra

sj ement i u tenomfaglige aktiviteter kan føre noe posi-

I USA har d et b litt gjenn o mført seks jobb søke-

imidlertid myndighetene være åpne for å prøve slike

tivt m ed seg.

eksperimenter. Disse jobbsøkeeksperimentene gikk ut

litt mer utra<ijsjonelle metoder.

som ved høstens valg i NHHS. La oss håpe at mange,

USA og den alvorlige ledighetssituasjonen vi har burde

gjennom sin fUKEN~onæIjobb, har oppdaget at enga-


"DET. VERSTE ER IXXE DE ONDE MENNES~NJ!:S ~

'.

FO'ITRYIJ[, MEN . ,

lykkelige mennesker i yår nære omgivelse.

' .

DE GODE .MENNESKENES STILL-

HET."

ha det GØY med hverandre, vennene våre og andre

Kanskje

~. ~åku~n~'brukelht av vårt talen~, ~r- ti~' .

og krefter; ~re penger på å hjelpe---de som oppley~t .'. . . --,,'hYl!,;""

(MARTIN -LUTHER '

~

'-

Almir skrivei~m i si~ebr~v til ~eg? Kanskje vi-k~lm~ ,'

KING)

.

gjøre noe-m~dmening i? ": ...., . "., ,.~

.,.

,;

-

.~",.

"

-

,:

Studenter har detjo~men ikke verst sier Peter når han kommer ut av badet, med øl' en i hånda og snart

Hva, hvo.rdan, hvem, når og de andre fine ordene

klar for deLillos og en liten fest. Husets andre beboere

lar jeg være opp til deg. Kanskje kommer svarene ,n år

har allerede forsvunnet og stillheten senker seg raskt

du minst venter det, skrik det ut, få med deg andre og

etter at døra smeller igjen. Jeg setter på musikken, og

gjør noe!

rommet tylles snart med "Neste sommer". Igjen tenker jeg på Almir; vil han få en neste sommer?

Gierl Olav Flode

Det siste

23TH NOVEMBER 1993

brevet kom i november, og Norsk Folkehjelp sier forholdene bare blir verre ....

Dear Giert,

"Stop fighting, stop killing, put down your guns" sa mannen alle i Norge dømmer for sin fortid og sin ledelse av IOC. Hele verdens befolkning ( i alle fall de

Today situation in Bosnia and Herzegovina is horri-

hundrevis av millioner som så åpnings-seremonien) ble

ble. I wrote you in the first letter that here we not have

minnet om den grusomme konflikten som pågår på

enough food, water, electricity. But now it is worse. The

andre vinteren bare noen få timer med fly fra lesesalen,

war in Bosnia gets into the second winter. It's snowing

kantina, Aud-max eller hvor du leser Bulle denne gan-

and it' s very cold. We don't have central heating, so we

gen. Han er ikke den eneste, konstant de siste to årene

simply freeze in our cold homes. I feellike I am in the

har vi blitt minnet på krigen med jevne mellomrom; det være seg gjennom bosniske flyktningers mistilpasning i grlssgrente strøk av Norge, mislykkede

stone age. Everybody from children to old men are fighting for survive. We go to the forests and there cut wood which we use for heating. Most of people starve, too.

fredsforhandlinger eller grusomme reportasjer på ny-

But the most terrible thing which we experience in the

hetene.

war is nying of Bosnian people. From begin of the war to the present time die about 250 000 people.

Men bryr vi oss lenger om ?et, er vi klar over hva som virkelig skjer, tenker vi på menneskene som ram-

I think that children are biggest victyns of the war because we, children lose our best time of life in this

mes?

war. Time when we enjoy our lifes, when we go on seaHadde det ikke vært for krigen hadde de vært som

side or mountains we must spend in our homes con-

deg og meg, hørt på den samme musikken, lest de

cerning for our lifes. And the war doesn't calm down

samme bøkene og hatt de samme drømmene om en

at all. My opinion is that the war wililast longer than I

fremtid når de var ferdig med studiene.

and Bosnian people thinking and wanting. But we can't do anything. We can only pray for peace.

Nå lever de i en hverdag som ingen kan beskrive med ord; som vi ikke kan forstå selv om vi prøver så godt vi kan. Men det betyr ikke at vi kan slutte å bry oss, å tenke, og å handle. Vi har ikke lov til å bli likegyldige,

You know that school is most important thing for us,

apatiske og bare tenke på OL, Uken, dama og aksjekur-

youth, because our future dep end on it. So I write to

sen til Kreditkassen.

AYUSA Organization ( organization for student exchange ) trying to continue my education in America. Now I am waiting for the reply. I spend myextra

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si:

time reading books, learning English, German, going

Det er sørgelig, stakkars dem! Du må

in for sports, music and so on.

ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selvl Jeg roper med

I hope you will answer to me with your letter I That

siste pust av min stemme: Du har ikke

will make me very happy. So you reply to me as soon as

lov til å gå der å glemme.

you can I All my best wishes and regards to you and your family.

Arnulf Øverland I am looking forward to your reply! Vi som leser dette er unge kvinner og menn, i et rikt

og fredelig land, som blir gitt en av de beste utdannel-

Sincerely

sene vi kan få. Vi drømmer om store fremtidige lederoppgaver, om ansvar og utfordringer. Vi organiserer oss og bruker 100vis av timer med det som eneste mål å

Almir


K7

BULLETIN

3.

MARS

1994

~nl~~mll LINE MELHUS, INTERNANSVARLIG

II FAGUIVALGEf Sidan sist torsdag har det vore

Flink jente

møte i 0A (avdelingsrådet for økonomiske fag). I 0A vart karakter i metodekurset i databehandliI1g drøfta. Me fekk delvis støtte for vårt syn på saka, og det vart vedteke at me skal ~å nærare på evalueringsforma

Dagen er forbi idet jeg syns den nett-

I disse UKEN tider er det vel ca.752 per-

øver inn tekster, fører regnskap, gjennom-

opp har begynt. Ting går i ett, og jeg får

soner som ikke syns at denne beskrivelsen

fører norgesmesterskap i bedriftsledelse,

seinare dette semesteret. Faget

sjelden satt meg ned alene i ro og fred.

er spesielt dekkende. Det er blitt relativt

ringer etter sponsoravtaler, trener, sitter i

står framføre ei stor endring i samband med den nye studi-

når dei nye fagplanane er klare

Begivenheter nærmer seg og er så plutse-

rolig på lesesalen nå om dagen, og samti-

møte, tapper øl, sitter på lesesalen, dan-

lig forbi. Til tider blir jeg sliten og lei. Det

dig har aktiviteten i studentforeningen

ser i FUKEN, lager avis, er på korøvelse,

eplanen, og det ville vore lite

skal manjo av og til være, men probleme

blitt større og større. Men jeg er ikke så

skriver Bulleleder eller spiser middag, gir

lurt å avvisa karakter i faget før

er ofte at jeg ikke vet hvonor humøret er

sikker på om alle sammen føler seg så fri

oss selv tid til å stoppe opp og observere.

langt nede. Jeg har ikke gitt meg selv tid

hele tiden alikevel. M",nge av oss er veldig

me

veit

kva

faget

skal

innehalda.

til å Iqenne etter og tenke på hvordan jeg

opptatt av å være flinke, også h er. Hvis vi

Jeg tror at de fleste av oss studentene

har det.

har tatt på oss en oppgave, er vi vårt an-

ved Norges Handelshøyskole kunne hatt

Når det gjeld evaluering er

Dette er en spesiell del av livet. Vi lever

svar bevisst og skal gjennomføre jobben

godt av å være litt mindre flinke. Litt av

me i full gang med første om-

ikke noe vanlig åtte-til-fire-tilværelse. Det

på en best mulig måte, sånn at andre kan

den tiden vi bruker på å være flinke, kan

gang med studentpanelmøter.

er ingen som passer på oss, så på den må-

synes at vi er flinke. Vi ofrer søvn, vi ofrer

vi heller bruke på å observere stemningen

Denne gongen har me møta

ten er vi fri til å velge timeplanen vår selv.

stu diene, og vi ofrer til tider vårt gode

i oss og rundt oss. Hvis jeg bare av og til

såpass tidleg at førelesarane får

Men det vil ikke si at vi føler oss fri hele

humør. Og det skal vi være glad for! Vi

kan stoppe opp og Iqenne at jeg har det

ein sj anse til å korrigera kursen undervegs dersom det er

tiden. De fleste av oss er for strenge mot

hadde ikke hatt denne fantastiske UKEN

bra, og med en god ro kjenne at jeg trives

seg selv til det. Vi krever mye av oss selv og

liggende foran oss og et veldig flott SBT

med det jeg gjør akkurat der og da, vil

noko dei kan gjera betre.

våre studieprestasjoner, og vi er redd for

nesten ferdig gjennomført nå hvis ikke all

mine forventninger til studenttilværelsen

Evalueringskomiteen vil ta til

å mislykkes. Vi sitter over bøkene, ikke all-

denne innsatsviljen hadde vært til stede.

bli innfridd.

tid fordi vi syns det er spennende og fordi

Vi er avhengig av at folk føler ansvar.

slutten av dette semesteret. I

vi lærer så mye, men fordi vi ikke har samvittighet til å ta oss fri. Vi vil være flinke og fornuftige.

med arbeidet sitt når OL er over. Dei har fått u tsett frist til mellomtida

Det jeg ønsker er at vi når vi maler

gjennomfø ra

Orvil, selger billetter, er på forelesning,

vil

me

skriftle ge

evalueringar på same "måte som sist semester på 1. og 2. avdeling. Dersom det er nokon

Aktivitetsoversikt NHHS

2. avdelingsstudentar som har innspel til kva for kurs som bør evaluerast tar me imot med glede. Skriv ein lapp i posthylla vår eller kom innom kontoret

Uke 15

Uke 9 04.03.94 Norsk finale, Bergen Airport

Handelsgruppen Børsen som samfunnsstøtte, se

Hotel SBT

18.04.94 Verdidebatt med bl.a.

minar Finansgruppen 13.-17.04.94 SBT og finalelag til Nordisk

03.03.-20.03.94 UKEN'94 !Il

finale i Iqøbenhavn SBT

sjå nærare på resultata frå

Kaare Willoch Navigatø

evalueringane i haust, med

rene

tanke på å hjelpa førelesarane

21.04.94 -Foreningsmøte

14.04.94 Temamøte m. Bergen Reiselivs Uke 12

vårt. I tillegg til dette vil me og

FM-stret

til å bli betre der dei kan bli betre.

lag kl.19.00 Handelsgruppen Fagutvalget arbeidar og

24.03.94 Foreningsmøte FM-styret

14.04.94 Kræsjkurs i strategi Handels

Uke 17

Bedriftsbesøk til Geilo

gruppen ~'V 16.04.94 Siste ordin~pningsdag i Klub benKKU "

27.-29.04.94 Vårens Sprøeste

Uke 14 Handelsgruppen

16.-17.04.94 "Tiurleik" Hytteutvalget

07.04.94 Tillitsmansskveld i Klubben Styret NHHS 09.04.94 Aerobic-maraton i Aulaen IU

29.04.94 Stafettbankett Stafettkomiteen 30.04.94 Nattkro ??? Backline

05.04.94 Klubben åpnes eller UKEN

KKU

Eventyr Stafettkomiteen

Music

Uke 16

?

med planlegging av fleire populærførelesingar etter suksessen med Arne Næss. Dersom du har idear til personar du kunne tenkt deg å høyra eller tema me kunne arrangert populærførelesingar over blir

Bedriftsbesøk Vesta

me glade for det.

Finans gruppen

Uke 21

Temakveld med BSB Bates

26.05.94 Foreningsmøte FM-styret

Anita.


The emergence of trading blocks Threats and Opportunities THE

COMMUNITY OF EUROPEAN MANAGEMENT SCHOOLS (CEMS) ER ET SAMARBEIDSPROSJEKT MEL-

LOM LEDENDE ØKONOMISKE SKOLER I EUROPA. FORMÅLET MED SAMARBEIDET ER Å UTVIKLE EN FELLES KUNNSKAPSBASE INNENFOR ØKONOMI O G M ANAGEMENT SOM FØRER TIL EN FELLES EUROPEISK TITTEL.

19-23

OKTOBER ARRANGERES CEMS GRADUATE CONFERANCE VED

NHH.

DET ER ANDRE GANG

DENNE KONFERANSEN BLIR AVHOLDT FOR STUDENTER VED CEMS-SKOLENE. aktiviteter. CEMS konferansen har en kostnadsramme på IVIND HOLST

500.000 kroner som forhåpentligvis dekkes av d iverse sponsorer.

Espen Raakil, 2.kull, er leder for CEMS konferansen HVEM DELTAR?

1994. Bulles utsen d te tok turen til kantina for å få en dypere innsikt i hva denne konferansen egentlig er.

Det blir ca 200 deltagere hvorav 100 kom mer fra u tlandet. Foruten de 100 deltakerne fra Europa, japan og

HVA ER CEMS KONFERANSEN?

USA, så får ca 70 studenter fra NHH tilbud om å delta.

Det er en konferanse som skal fremme sammarbeid

Disse 70 vil hovedsaklig være med på arrangementet av

og fellesskap mellom studentene gjennom faglig og sosi-

konferansen og således få mulighet til å delta. De reste-

alt samvær. I år skal handelsblokker -farer og mulighe-

rende p lassene er for sponsorer etc.

ter, være tema for konferansen. Vi vil se på handelsblokkdannelsene kontra GA'IT, og prøve å se framover, særlig

på Asia og de enorme utviklingsmulighetene der. Foredragsholdere fra utdanningsinstitusj oner og næringslivet skal hjelpe til med å få en debatt mellom deltakerne rundt temaet. Vi skal få deltakerne til å føle seg velkommen og se til at de får et utviklende og innholdsrikt opphold her

HVORDAN BLIR PROGRAMMET?

Første dag vil være avsatt til en tur rundt i Bergen og andre sosiale aktiviteter slik at deltakerne blir kjent med hverandre. Dag 2,3 og 4 vil bestå av foredrag og diskusjo-

Espen Raa.kil- en lederspire? nye "foretak" har som kjent sin kritiske fase de første årene før de blir innarbeidet.

ner mens dag 5 vil bli benyttet til å vise deltakerne Norge "in a nut shell" -fjorder, fjell, troll osv.

DERE HAR VALGT MO'ITOET SMIL, STIL OG PROFIL?

hos oss.

HVORFOR LEDER?

Mottoet har vi tyvlånt fra Holmenkollen ski festival,

j eg m eldte meg til å dra til Stocholm på den fø rste

menjeg synes det paser glimren de til dette arrangemen-

konferansen. De t var meget interessant og lærerikt og

tet også. Smil - fordi hovedmålet er at vi skal ha det gøy.

jeg fikk lyst til å være med på å bygge opp konferansen

Stil - vi skal ha kvalitet på alt det vi gjør faglig og sosialt.

fra grunnen av, uten hvitebok eller fastlåste rammer. Det

Profil- skal vise skolen og landet hva konferansen er , og

er viktig at konferansen blir bra slik at andre får lyst til å

vise våre gjester hva skolen og landet er. Avslutte r han

ER DE'ITYE EN NY MELKEKU FOR NHHS?

a rrangere den, men samtidig må den ikke være så "tung"

storfornøyd over å ha fått profilert konferansen overfor

Nei, konferansen holdes på non-profitt basis hvor del-

at andre skoler blir avskrekket fra å ta på seg oppgaven.

stud. NHH.

tagerne koster reise og overnatting selv. Vi skaffer fore-

Som sagt er dette andre året konferansen arrangeres og

dragsholdere og mat, samt at vi arrangerer u tenomfaglige

d e rfor er det spesielIt viktig at den b lir en suksess. Alle

HVORFOR NHH?

Ved valg av konferansested hadde NHH kommet lengst i arbeidet med CEMS konferansen 1994. Vi hadde bestemt tema, laget buttons etc og "vant valgkampen".

I

Til Hawaii med stipend SØKNADSFRISTEN FOR STUDENTUTVEKSLING HØST-94 OG VÅR-95 NÆR-

JOSAS GAUDERNACK

STUDIEPROGRESJON

Når du reiser på utveksling med NHH får du fritak for

MER SEG RASKT. VIL DU TILBRINGE ET SEMESTER I UTLANDET? Intern~onalt

kontors nye bro~yre med inform~on

ler. Mange av

disse er blant verdens ledende Business

et særernne i 2. avdeling slik at du ikke forlenger studietiden. Hvis du likevel ønsker å fullføre hele 2. avdeling

og søknadspapirer er kommet, og orienteringsmøte av-

Schools. Samtidig tilbyr NHH en lang rekke stipendier

her på skolen er det ingenting i veien for det, da blir

holdes allerede på mandag. Møtet er hovedsaklig bereg-

slik at man økonomisk sett ikke skal tape noe på å reise

bare utvekslingen en ren bonus.

net på de som ønsker utveksling kommende år, me n stu-

ut.

denter fra alle kull er velkomne hvis de ønsker å vite mer om tilbudet, blir vi fortalt av john Andersen ved interna~onalt

kontor. HVA HAR SKOLEN Å TILBY?

Den som ønsker å forflytte lærested et semester har mulighet til å søke utveksling til over 50 utenlandske sko-

KRAv

INTERNASJONALT KONTOR

For å reise til engelskspråklige land regnes du som

For 2 uker siden åpnet internasjonalt kontor i nye lo-

språkdyktig hvis du klarer å lese Bed.Anal lærebøkene,

bler slik at de kan gi oss studenter bedre service. Der

mens det til Tyskland, Frankrike og Spania kreves valg-

sitter 3 velvillige veiledere klare til å besvare dine spørs-

fag eller tilnærmet kunnskap. Selfølgelig er det også en

mål enten du vil studere på Hawaii eller Harvard ....

utvelgelsesprosess .til de mest attraktive lærestedene.


l

an

med full ølpris for fUI(ENsjonærene V TRYM fuKSEN

I

FORBINDELSE MED AT UKEN

94

I

O FFISIELT ÅPNER IDAG, HAR BULLE TATT TUREN TIL UKE-ROMMET

FOR Å FÅ ET INTERVJU MED UKEN-SJEF BENT GJENDEM.

Er nu alt klappet og klart fqr den stqre festen som UKEN

at dere allerede er nødt til Il stramme inn 7

- Ja, alt skulle nu være klart for et UKEN-arrange-

økonomisk, men på grunn av at studentforeningen nett-

ment som forhåbentlig vil gå inn i h istorien som det

opp er blitt momsregistrert, kunne vi ikke selge pilsen

mest vellyked e av alle tidligere UKEN-arrangementer.

for 35 kr ett sted og fo r 12 kr e t annet. log med at vi er

er7

- Nei, vi går, som jeg ~llere de har sagt, meget bra

momsregistrert, sier lov om skj enkebevilling at prisMangr! ser frem til rroyen, som blir sett pil som UKENS jlaggskib. Kan du love en like bra revy som i '907

- Jeg tror at årets revy vil bli en stor suksess. Vi har mange meget dyktige medarbeidere og på grunnlag av folk utenfra som har sett den, tyder alt på at årets revy skal slå meget godt an.

differensiering ,som det først var snakk om, ikke er lovlig medmindre skjenkingen finner sted i to separate skjenkesteder. Vi fikk dessverre ikke godkjent fUKENsjonærbaren som et separat skjenkested. , Nu som UKEN-94 er igang,

er; det noe du skulle ;ruke var

gjort anderledes 7 UKEN har tidligere vm't en av skolens

s~

melkelcuer.

- Jeg synes organiseringen av UKEN hittil har gått

Resultatet fra UKEN-92 var derfqr en stQr skuffelse. HVQTdan

over all forventning, og er meget fornøyd med

ligger UKEN-94 an7

fUKENsjonærenes arbeide. Selvsagt har det vært noen

- Vi ligger meget bra an. Vi har lykkes i å fli solide

sl9ær underveis, men alt ligger til rette for en uforglem-

samarbeidspartnere som IBM, TBK, Sparebanken Vest

melig UKEN. Møt opp og gled dere til å kjenne den

og Braathens SAFE. Derfor skulle alt ligge til rette for

helt spesielle UKEN-følelsen!

et godt UKEN-94-resultat. Bulle lar denne oppfordringen bli avslutningen p å Det er kommet Bulle fqr ;re at fUKENsjond!Tent blir n~ til

intenjuet, og vi håber UKEN-~efen får rett i at UKEN-

Il betak vanlig pris fqr pilsen som er 35 Irr under UKEN, og

94 blir en suksess uten sidestykke i skolens historie - selv

ikke 12 Irr som planlagt. Dette henger altsIl ikke sammen med

med full ølpris for fUKENsjonærene.

Mangr fUKENsjor&«Tt:r vil no.\: f_le sq: tatt ..w buAsene ""de nt! som de mt! betalefuu pris fur pilsen

Obligatorisk praktikum -positive bedrifter \ SOM BULLE SKREV I FORRIGE retiske. En sa det slik: "Studentene vil lære å se hva vi

NUMMER, ER INNFØRING AV ET

V LARS-KRISTIAN BRÅTEN

PRAKTIKUM I SIVILØKONOM-

I tillegg ble muligheten for praktikumet som hjelp til bedret kontaktnett, og som grunnlag fo r 2. avdelings-

UTDANNELSEN ALDRI BLITT DISKUTERT PÅ NHH. DEN STØRSTE BØYGEN VED OPPLEGGET ER MANGEL PÅ VILJE OG EVNE HOS NÆRINGSLIVET TIL Å GI OSS PRAKTIKANTSTILLINGER. BULLES LILLE RUNDSPØRRING GIR GRUNN TIL HÅP.

driver med i virkeligh eten."

Alle uttalelsene Bulle fikk var umiddelbare kommen-

- oppgaven, påpekt.

tarer. Derfor går vi ikke videre med hvem vi har spurt.

Likevel ble det ikke lagt skjul på at å ha ansvar for

Felles for alle var at de ikke hadde noen fastlagt poli-

studenter i en periode på to-tre måneder, vil være en

tikk på området, slik vanlig er lenger sør i Europa. Det

belastning. I samarbeid med skolen må det utarbeides

er ikke egnet til å bli overrasket over, all den tid samar-

skikkelige opplegg, slik at både bedrift og student flir

beidet mellom skolevesen og næringsliv er temmelig

nytte av oppholdet.

mangelfullt. Første reaksjon var imidlertid med ett unntak positiv. Det ble påpekt at noe slikt vil gjøre oss mindre teo-

Summa summarum: med tilstrekkelig vilje fra NHHs side burde det være mulig å gjøre slutt på teoriens enerett til siviløkonomutdannelsen.


,

o

as {e l

an en

e re enn. , , OL

HAR SETr SIN ENDE UTEN AT AKSJEMARKEDET SKJØNTE AT DET SKULLE FALLE.

HELDIGVIS SER

DETrE UT TIL Å ENDRE SEG NÅ NÅR GLUPSKE INVESTORER ENDELIG HAR BRENT UT BATrERIENE PÅ MOBILTELEFONEN FRA BIRKEBEINEREN OG KVITFJELL.

GULLSØVNJENGERNE HAR VÅKNET OG SENDER

KURSENE DIT DE HØRER HJEMME PÅ KORT SIKT, NEMLIG NEDOVER, SLIK BULLE ANTYDET FØR

I

SKAR BAKKEVIG JR.

Og tross flommen av optmistiske uttalelser fra meglere

synligvis får det morsommere ved å konsentrere seg om

og bestemødre, Bulle tror fortsa~t på kortsiktig nedgang. Teknisk er det tide med en korreksjon etter over

Uken, eller eksamen når den tid kommer...

BULLES PORTEFØLJE

BNP tallene fra USA (+7,5%) og den sterke pengeat renten vil få seg en tur opp, noe som både direkte (lavere alternativkost) og indirekte sender kursene ned. I Norge får man dessuten en dobbel negativ effekt på renten som en følge av den svake oljeprisen.

tror aksjen har unnagjort korreksjonsperioden sin, og er klar for ny oppgang. IMS opererer i det minste gasstankmarkedet, som de siste årene har lidd under svært lave rater. Ifjor så man imidlertidig tegn til oppgang,

10% oppgang siden nyttår. Fundamentalt tilsier de høye mengdeveksten i Tyskland (signaliserer inflasjonsfare)

OL.

Etter to ukers Olrfravær er det på tide å røre på seg litt igjen. Tandberg som vi kjørte inn sist gang har ikke oppfylt våre forventninger, så vi tar tapet under mottoet "cut losses and let profit run". Storli, som vi framdeles har stor tro på, beholdes. - Driftsresultatet ble i fjor over 90 millioner, noe som er mer enn 50% over

og de siste rapporter på nyåret gir tegn om ytterligere rateoppgang. Vår siste nye aksje er Det SøndenfjeldsNorske Dampskibsselskab. Foruten at selskapet har børsens lengste navn, er det også det eldste, nå i sitt 139. driftsår. Under mottoet "de gamle er fortsatt eldst" og med en substansverdi på 180 kroner per aksje, sender vi det ærerike rederiet inn på Bullelisten.

analytikernes estimater. Nydalen beholdes videre som BULLESRAD

en defensiv investering. Den forespeilede rente-

Etter langvarig analyse har Bulle kommet frem til disse

økningen slår her negativt ut, men merverdiene i for-

rådene som nå for første gang publiseres offentlig, til

hold til markedskursen er såvidt store at vi beholder ak-

glede for våre trofaste lesere:

sjen.

Til glede for noen, men sorg for de aller fleste, kommer ikke Børs & Katedral tilbake før 21.april. Til gjengjeld planlegges det da et ekstranummer i rosa med en

1) En flaske i hånden er bedre enn ti aksjer på Oslo Børs

dypere gjennomgang av derivatmarkedet - på sterk opp-

2) Kjøp ikke ølet før aksjen er solgt. FREMTIDEN

For de interesserte, sier vi dessuten følgende:

KAPITALEN TAR FERIE

fordring fra leserne.

Ny inn på Bulleslisten er denne gang 1M Skaugen. Vi

I et så usikkert marked som dagens, ser vi to klare strategier på kort sikt:

BULLES PORTEFØLJE

1) Holde seg unna: "If in doubt - stay out". Gode kjøpsmuligheter dukker alltid opp - for den som er tålmodig. 2) Hvis man må være med på børsen, så kan man geare seg opp med salgsopsjoner foruten å sitte forholdsvis tungt inne i markedet. Dette gir stor mulighet til å spille på volatiliteten (svingninger) i markedet. Her er det imidlertidig viktig å realisere gevinster etter store kursutslag, hvis ikke renner det hele vekk i korreksjoner på korreksjoner som jevner ut kursnivåene og man har kjøpt katten i sekken (gjelder spesielt opsjoner) . Denne strategien krever imidlertidig så mye tid, at man sann-

~

~

~

~

Storli Nydalen 1M Skaugen Det Søndenfjelske Tandberg

201 (2/2) 38 (2/2) 3,85(2/3) 100 (2/3) 75 (16/2)

210 37 3,85 100 63,50

4,5 % -2,6% NY NY -15,3 % (salg)

Sum Portefølje Totalindeksen

686,44(2/2)

665,30

-4,4% -3,1%


Men jappene var ikl{e døde! DERSOM DU I DEN SENERE TID HAR VÆRT INNOM BIBLIOTEKET, HAR DU SIKKERT ~GT MERKE TIL AT EN

10 PERSONER HAR SITrET SOM KLISTRET FORAN EN REUTERS DATATERMINAL FRA KLOKKEN 10 TIL 16 SÅ Å SI HVER DAG. DET ER IMIDLERTID VIKTIG Å HA KLART FOR SEG AT DEN HARDE KJERNEN I DENNE MANNSDOMINERTE GJENGEN BESTÅR AV IKKE MER ENN CA 4-5 PERSONER. SKULLE DU GJENG PÅ RUNDT

VÆRE I TVIL OM HVILKE PERSONER SOM TILHØRER DEN INDRE KJERNEN, KAN DU BARE SE HVEM SOM SITTER MED MOBILTELEFONEN PARAT.

TRYM RIKsEN

Bulle dessuten hørt at to i den harde kjernen nettopp

i dagen. Ellers er det jo børs, aksjer, fallskjermhopping

har hatt en avkastning på 40.000 kr. Dersom disse ikke

og telemarkski.

har hatt usannsynlig mye flaks, er det mer trolig at geFor å få brakt på det rene hva denne gjengen egentlig

vinsten stammer fra en temmelig stor aksjepost.

driver med, har Bulle tatt turen til biblioteket. Under følger et intenju med noen av de mest aktive i gjenge n.

En av spekulantene svarte bare at det sikkert finnes andre interesser.

Har dere ikke fått med dere at jappetiden er over?

-Vi forstår hvor du vil hen, men forsåvidt ser vi intet

Har dere noengang hatt tanker for andre enn dere selv?

Hva gjør d ere egentlig her?

negativt i å være enjapp.Japp eller yap, som det egent-

-Selvfølgelig!

-Nei, vi sitter her og følger med på nyhetene. Sport og

lig heter, erjo en "young aspiring person," al tså en per-

Hvem da?

sånt. Dessuten er det et bra alternativ til å gå på statJstikk-

son med ambisjoner.

- \' i:l, dama, konge og fedreland. Dessuten tenker vi

forel esn ing.

en lei på å ha det gøy.

Allerede fra første stund merket Bulles utsendte at mot-

Når fant du ut at du ville bli en japp? - Nei, det har jeg vel egentlig aldri funnet uL

viljen mot å bli intenjuet var meget sterk. Skulle du derfor fortsatt være i tvil om hva disse personene driver

Kunne dere tenke dere å donere halvparten av siste ukes gevinst til det meget omtalte Olympic Aid?

'- Bulle konkluderer på grunnlag av dette at enjapp som

- Nei, nei! Vi er lei av Olympic Aid fordi det står alt for

med, kan jeg opplyse om at vi her har med en gjeng

aldri har funnet ut at han ville bli det, må være en per-

mye om det i avisen fra før. Jeg kunne heller tenke meg

aksjespekulanter å gjøre. Spekulanter som er avhengige

son som alltid har funnet det naturlig å være jappete.

å gi penger til en organisasjon som Røde Kors.

av å få direkte nyheter fra REUTERS og som har behov

Hvilke andre interesser har dere (utenom penger og

Tenkte vi det ikke! Røde Kors med muligheter for enda

for mobiltelefon for å kunne reagere lynkjapt på sving-

dere selv)?

mer fallskjennhopping...

ninger i markedet.

- Tja vi går jo her på NHH, så en del interesser ligger jo

Efterat samtalen var kommet bedre igang, kom det frem at de anser det å sitte foran skjermen og følge med på nyhetene og disses betydning for a~ekursene for å være en meget bra måte å lære seg markedsteori på. Hvor mye handler dere for? -Hva? '!Ja, ikke så mye.

"Få dem ut av biblioteket!" Mange synes å ha en mening om disse spekulantene som har okkupert REUTERS-terminalen på biblioteket.

Igjen var det som om motviljen -dirret i luften. Publisi-

Når man i tillegg så at brukerne hadde mobiltelefoner, forsto man sammenhengen.

Thore Johnsen, professor ved institutt for bedriftsøko-

tet er tydeligvis noe av det siste disse

nomi, har ved en anledning ut-

Derfor sa Hovedbibliotekar Aase at man nu i stedet

1.kullistene ønsker - bare et lite børs-

talt: "Få dem ut av biblioteket!"

lurer på når spekulantene skal gå lei. Dessuten var hun

krakk, slik som i London i forrige

Av den grunn har Bulle kontak-

redd for at disse personene sperrer terminalen for an-

uke, oppleves verre.

tet dem som ser mest til disse

dre brukere. Situasjonen er imidlertid ikke verre enn

spekulantene, nemlig de ansatte

at de bibliotekansatte ler av det hele. Derfor har de ved

på biblioteket.

flere anledninger foreslått å ta provisjon av forgenes-

Allikevel burde det være åpenbart at det ikke kan dreie seg om små

ten mot at spekulantene får bruke terminalen. Slike

summer som er i omløp. Når geby-

Hovedbibliotekar Magnhild

ret ved både kjøp og salg er på 350

Bøyum Aase sa til Bulles utsendte

kr (dvs. 700 kr for en kjøp&salg-

at man til å begynne med syntes

Til tross for disse spekulantenes misbruk av nyhets-

transaksjon) sier det seg selv at man

det var morsomt at den nyinn-

databasen, og muligens nettopp derfo r, har m an pla-

må ha litt å kjøpe for når man kjø-

forslag er selvsagt blitt avfeid.

kj øpte nyhetsterminalen ble så

ner om å anskaffe flere terminaler, bl.a. en på Merino.

per og selger flere ganger i løpet av

flittig brukt. Terminalen var nem-

Dermed varer det kanskje ikke så lenge før spekulan-

dagen (spekulantene hevdet de ikke

lig først og fremst tenkt å være en

tene får en egen terminal hvor de kan få spekulere i

nyh etsdatabase. Men snart så

fred fra innpåslitne Bulle-journalister og folk som vil

m an at det var de samme som

kun lese nyheter.

handlet så ofte, men hva er d a meningen i å sitte parat med en mobiltelefo n?) Av informerte kilder har

Spek ulantene nyktet da Bulles fotograf dukket opp. Har de noe å skjule?

brukte terminalen, dag efter dag.

VIII


Du med mobiltelefonen. Du har vel en temmelig høy

- Dette intenjuet er bare tull! Du kunne heller ha inter-

telefonregning?

~uet

- Mobiltelefonen er ikke min!

gruppene her ved skolen.

Investorgruppen eller noen av de andre børs-

Hvem eier den da? - Det viljeg ikke si.

Bulle ser det som sin plikt å gi DEG de beste nyhetene

Uviljen mot intenjuet var igjen til å ta og føle på.

folk om hva som finnes av undergrunnsgruppe ringer

Bulle ser det derfor som mest sannsynlig at han låner

her på skolen. En reportasje med f.eks. Investorgruppen

Trenger du fotoutstyr? Gå til

til enhver tid. Denne reportasjens hensikt er å opplyse

/ pappas mobiltelefon.

Ur og Foto A.S

ville ikke være annet enn ren gratisreklame for forannevnte gruppe.

Nygaten 9

Når Igøpte dere deres første aksje? To sa at de ikke kunne huske når det hadde skjedd, og

Tlf. 55 31 6215

Dette derimot, er resultatet av oppsøkende journalis-

en tredje svarte at han hadde fått noen aksjer av beste-

tikk i beste Bulle-stil. Resultatet er avdekkeisen aven

far for mange år siden.

lyssky gruppe som helst ikke snakker høyt om hva de bedriver. En Bulle-leser ser dette poenget.

Har dere ellers noe dere vil ha sagt før Bulle går i trykken?

Villaen er

o

HVILKEN VILLA? AMORINI.

IKKE

IKKE

VILLA

DEN VILLAEN

DU HAR TENKT Å SKAFFE DEG SAMMEN MED VOLVOEN OG VOFF-VOFFEN. NEI, VILLAEN I DET AKADEMISKE KVARTER.

ERETE BUGSETr

ikke~ffentlige

I

delen av huset. For å få stud.NHH til å

forstå, sammenligner Geir Villaen med kontorlandskapet og hovedhuset med Klubben, Campus o.l. Invielsesfest. Den var dessverre ikke Bulle på, men Geir forsikrer oss om at NHH var representert med minst en mann. Festen ble holdt 11/2, samme dag som den offisielle åpningen. I disse dager har flere studentorganisasjoner funnet sin plass i Villaen, mens andre ennå er på flyttefot. De fleste av organisasjonene som tidligere var å finne i etasjen over vrimlearealet i Studentsenteret, vil i løpet av våren ha fått kontorplass i Villaen. NHHS skal også ha sin plass, en delt kontorpult. Den nye Dovrekomiteen vil ha sin base i Villaen, og får kansIge en egen pult?

Fra åpningen av villaen. Aner du fremdeles ikke hva denne artikkelen hand-

Samfundet. Nå er'han NHH's mann i Representantska-

I følge Geir går arbeidet med Det Akademiske Kvar-

ler om, er du ikke alene. Stud. NHH kan neppe berøm-

pet, som foreløpig er Kvarterets øverste organ. Senere

ter stadig fremover. Det jobbes intensivt på en rekke

mes for sitt store engasjement i det nye studenthuset i

vil studentene få øverste myndighet i form aven gene-

områder, som økonomi, organisasjonsstruktur og cafe-'

Bergen, Det Akademiske Kvarter.

ralforsamling.

og bardrift. Forhandlinger med Universitetet om vilkårene for studentdrift av det universitetseide huset er godt

Hva har så en villa med et studenthus å gjøre? I følge

i gang. Selvom Hovedhuset i dag ser ut som en bygge-

sine interesser heter Geir Halbo, og kaller seg multi-

Geir er Villaen den del av Kvartere t hvor de ulike

plass, er åpningen av Det Akademiske Kvarter planlagt

kullist. Han har tidligere gått på NTH og vært aktiv på

studentorganisasj onene har sine kontorer, altså den

til årsskiftet 94/95. Vi gleder oss !

Men NHH er likevel med. Mannen som ivaretar NHH


-

I

KVELD BRAKER DET LØS MED

URPREMffiRE PÅ LIV LEVENDE. RESULTATET AV MANGE MÅNEDERS INTENS JOBBING SKAL I SIN HELHET VISES FOR KRITIKERNE FOR FØRSTE GANG. DOMMEN VIL STÅ PÅ TRYKK I AVISENE I

Det er imidleretid ingenting å frykte. Etter suksessen på mandagens drosjepremiere og gårsdagens·fuken~onærpremiere er det liten tvil om at Liv Levende vil slå an. Det er lagt opp til en morsom gladrevy som skal få folk til å løsne på smilebåndet og forlate salen i godt humør. 2 akter fullspekket med morsomme sketsjer og gode dansenummere garanterer det.

MORGEN, OG REVYENS SKJEBNE VIL VÆRE AVGJORT.

DROSJEPREMffiRE

Forrige mandag var det forestilling for personer med stor kontaktflate i Bergen. Hensikten var å få igang jungeltrommene og legge grunnleg for en positiv folkedom av revyen. Allerede etter første nummer var det klart

at dette ville gå bra. Salen fant raskt den gode stemningen og applausen gikk taktfast gjennom hele forestillingen. TRAILER RONNIE

DaJon Stang Volden entret scenen midt i første akt, utkledd som trailersjåfør fra kontinentet, ble kveldens høydepunktet nådd. Det var helt klart at man her hadde fått inn en fulltreffer hos . drosjesjåførene. De lo og klappet av alt som ble sagt, og dro med seg resten av salen. 2.AKT

Showet startet med sang og dansenummeret fisketorget, og


I

I

,

fortsatte med Lars Erik Lunds tolkning av et forkjølelsesvirus. Begge deler blant revyens sterkeste nummer. Alt gikk bra helt til man prøvde å få alle til å reise seg og klemme den som satt bak - Ikke en eneste en rørte på segl REVYEN I RUTE

Etter at det hele var avsluttet med ukehitten, gikk sceneteppet ned og alle kunne puste lettet ut etter vel blåst dyst. · Den overlykkelige rev}instruktøren, Harm Christian Tolden, var først ute med konklusjonen "dette hadde gått som en ordinær forestilling l" . Dermed var det klart at Liv Levende var i rute. Det meste stemte på scenen, og man hadde sendt

første pulje med fornøyd publikum avgårde. LIV LEVENDE I KVELDS'AKTUELT

I går var selveste NRK på plass i Aulaen for å bringe NHH nyheter ut til folket. Liv Levende ble sett på som den viktigste nasjonale hendelsen, og tre nummer ble filmet. Janne Thorsen, Torstein Berntsen og Lars Erik Lund fikk blant annet vist fram hvordan et barnehageinntak foregår og alle fikk vist seg fram under dansenummeret Go, Go l Dette er utrolig verdifull reklame for revyen, da folk får et eget, direkte førsteinntrykk.

I

XI G

I

FUKENSJONÆRPREMIERE

I går kveld var Aulaen fullstappet med fukensjonærer som ville ha med seg den interne revypremieren før fuken åpningen. Som seg hør og bør var publikum glimrende. Alle numrene slo an og fikk god applaus, og aktørene slapp seg skikkelig løs på scenen. I ettertid vil nok de fleste se tilbake på denne kvelden som en av de store opplevelsene under uken. Bulle ønsker aktørene og resten av revyseksjonen lykke til på kveldens premiere.


K7

BULLETIN

3.MAR,1994

~rA~~ Næringlivsutvalgets tur til Bratislava, Praha og Budapest:

Øst-Europa på vei mot markedsliberalismen MANDAG MØTTE HELE GJENGEN opp PÅ FORNEBU PÅ ET UKRISTELIG TIDLIG TIDSPUNKT. VI VAR ENDELIG PÅ VEI TIL MARKEDSLIBERALISMENS VUGGE, OG FORVENTNINGENE VAR SKYHøYE. ALLE HADDE I LØPET AV JULA OPPARBEIDET DET NØDVENDIGE FETTLAGET FØR EKSKURSJONEN, I TILFELLE HUNGERSNØD OG LANGE RASJONERINGSKØER FORAN McDONALDS I ØST-EUROPA (DET HADDE VI SETT PÅ LIG).

TV,

NEM-

NOEN VAR TRETTERE ENN DE FLESTE, DA DE HADDE OPPLEVD FJELLOVERGANGEN BY N I GHT MED

NSB. Av

klokkespill var imponerende for studenter som vanlig-

NHH-studenter har vi jo lært å nyttemaksimere, og la

Via SAS til Køben og Malev videre til Budapest kom

vis ikke ser annet enn Hadeberg og Høyblokken. Praha

vi endelig ned på trygg eks-kommunistiskjord. Der fikk

er en helt nyyyydelig by. At vi først h adde sittet i over to

heller igjen reisekassen på byens heftigste rockeklubber , puber og ølhaller. Her var det happy hour hele døgnet

vi samlet troppene og nesten all bagasje n. Ved en liten

timer og ventet på middag var allerede glemt (just-in-

og halvliteren kostet 4 kr. Byens beste studentsted kal-

teknisk feil var en koffert reist på opplevelsesferie til

time prinsippet var tydeligvis et fremmedord).

les U Fleco, og på menyen stod mørkt øl uten kullsyre,

CHRISTIN SUNDE OG ANETTE SKÅNES

pepperkakedrink som ikke var gratis likevel, samt ompa-

Amsterdam på egenhånd. Men vi måtte bare reise videre og det bar derfor direkte til BudapestJembanesta~on

for avreise til Bratislava.

Dagen etter h adde vi et hektisk program som ble denne gangen med profesjonell(!) guide. Han kunne

Et gufs av fortiden hang ennå igjen i togkorridorene

ompa musikk.

rundet av med en enda mer uorganisert sightseeing, sikkert byen sin, men var ikke akkurat en kløpper i en-

Fredagen ble vi eksperter i

bilprodu~on

gjennom

vårt besøk i Skodafabrikken. Det tar tre kvarter å pro-

- den kvinnelige delen av gruppen ble voldsomt impo-

gelsk. Den eneste som fikk noe særlig utbytte av det hele

dusere en Skoda og arbeidet er i høyeste grad spesiali-

nert av kjekke (?) tollere i flotte uniformer, som med et

var Erlendl Så var det da også han som måtte ta imot

sert. Kanskje er det ikke den mest interessante karriere-

smilekunHimil høflig ba om å få se våre pass 4 ganger

guidens klager vedrørende størrelsen på tipset.

vei å være listepåklistrer / høyre fordør på en bilfabrikk

hver. "No photos, please!" Om Bratislava er det å si: - vond frokost (2 pølser med sennep + søt . te) - masse regn i en fra før av grå by - kult Bratidiskotek - vi fikk det for oss selv etterhvert som betjeningen kalltet ut alle som prøvde å snakke med oss - de stenger hotelldørene litt for tidlig for festklare nordmenn - Det er en heldig øst-europeer som nå er i besittelse aven norsk lommebok og et NHHstudent~

(Vaktkorps: se oppI)

Til tross for dette ble det en bra kveld og natt i Bratislava. Utenom de som trodde at man måtte drikke opp kvoten hjem første kvelden man var på tur, kom alle seg opp til et interessant møte med repres entanten fra Finansdepartementet. Deretter satte vi kursen mot Praha, som viste seg å være en litt mer spennende by. Forsmaken fikk vi allerede første kvelden gjennom vår uorganiserte sightseeing - flombelyste gamle bygninger, trange smug og

"Besøk på Nestle skaffefabrikk "

Som


spielet noe. Det endte nesten med at vi måtte dekke et par ubetalte regninger til mindre fornøyde gjester. Dessverre for Hotel Gold så hadde hotelldirektøren større biceps enn saklige argumenter, så NHH-delegasjonen kom ut av det som den seirende part. Den nest siste dagen stod et møte på Charles Universitetet på programmet. Uheldigvis så hadde kontaktpersonen vår skiftet jobb og glemt å gi beskjed videre. De fikk seg derfor en liten overraskelse, men greide å ro seg i land. Måten de kjøpte seg fri på var 25 t-skjorter og en omvisning på PC-rommet og biblioteket. Resten av dagen brukte vi til å kjøpe opp våre nest siste "sjlottier". De siste forsvant på en pub med modelltog i taket. Alle bra opplevelser tar dessverre en gang slutt og det var også tilfelle med denne turen. Fredag var det bare å pakke kofferten før hjemturen til Norge og et nytt semester. Snipp, snapp, snute, eventyret var ute.

1ødisl gravlund i Praha"

i Tjekkia.Dette besøket krevde avkobling på Statsoperaen med Flaggermusen om kvelden.

oppstilt. En av oss nektet imidlertid å gå ut av bussen, da han ikke greide å forholde seg til personer som han ikke hadde sett på MlV.

På lørdagen hadde vi fri og benyttet anledningen til å shoppe og rusle rundt i byen. Dette inkluderte blant annet palasset der Havel har kontorer og Karlsbroen.

Tirsdag kom det faglige høydepunktet på turen. Thomas Tangstrom i Scandinavian Bank-

Vi fant også ut at det er forskjell på folk. Vi kom ikke

ing Partners holdt et kåseri og inviterte si-

inn på denjødiske gravlunden, noe vi hørte at Clinton

den på spekemat m.m. Vi fikk beskjed om

glatt greide et par dager etter oss. Men vi fikk ihvertfall

at vi ikke fikk lov å gå før ølet var opp-

med oss Lanterna Magica, et multimedia show med liv

drukket. Det viste seg å ikke være noe pro-

og død og andre eksistensielle emne) på tapetet.

blem, og akkurat da stemningen toppet seg

Fasinerende! Og som om ikke dette var nok opplevde

ble vi høflig anmodet om å gå. Men det

vi også the Cure-aften på yekkisk vis.

finnes drikke andre steder også...... Bare Steinar husker hvor disse var hen.

Siste dagen i Praha gikk turen til Carlstein-slottet. Dessverre var det litt tåkete den dagen så utsikten var så

Morgenen etter hos NestIe var en hard

som så, men hva gjorde vel det når omvisningen var bra?

pille å svelge. Men muligens hadde de

Vi ble kastet ut litt for tidlig av hotellet den morgenen,

forutsett dette og det stod godt med vann

så vi opparbeidet oss ukens hardt tiltrengte skjønnhets-

på serveringsbordet. Etter foredraget

søvn på en kinosal før vi satte oss på nattoget til Buda-

iførte vi oss stilige og steriliserte kostymer

pest.

før

vi

ble . innvidd

kaffeens

produksjonsmessige hemmeligheter. Om . I Budapest viste hotellet seg å være bra men lytt. En

kvelden opplevde vi Cats på ungarsk, mc:n

ulempe for de som hadde god gang. I løpet av første

etter to dager i landet gikk jo det glim-

dagen fant vi ut at drømmeyrket må være å drive som .

rende. Gutter i trikot snakker et interna--

børsmegler i Budapest - miljøet kan vel ikke karakteri-

sjonalt språk.Dagen viste seg altså å by på

seres som like hektisk som på Wall Street. "Ny, men vok-

noen store opplevelser, selv om møtet med

sende"? Videre fikk vi en guidet busstur med en veldig

Hartmark Iras og Eksportrådet dessverre

hyggelig guid e. Vi så Parlamentet og Frihetsstatuen og

ikke ble noe av.

en masse broer. Til slutt endte vi opp på Hero Square

Da vi kom tilbake på hotellet fikk vi be-

der statuer av store personer fra Ungarns historie er

skjed om å tone ned stemningen på nach-

-

.

XIII

.

"Spekemat hos Scandinavian Banldng Partners"


PENT 00 HURTIO BRUN I

tet snørr og kastet øl på publikum, og avsluttet med å vise sin lite tiltrekkende rumpe til publikum. Etter en times tid med fullt kjør avsluttet de med sin

Supersoler ti I minipris 2S,kr. iStemmemyrshallen langåpent hver dagl Samme tilbud også i Astveithallen og i Sentralbadet . o

Ta med 2xl0 + lxS kr. kjøp polett til solariene i automaten i hallen. Leverandør: Sunny

siste hit "(He's a) Grunge Hore". Fredag i forrige uke gjestet bandet som skifter

Men Bulles utsendte kunne ikke la bandet slippe

navn oftere enn andre skifter skjorte, Turbonegro

så lett, og møtte dem i et nært og intimt intenju

(tidligere TRBNGR, Turboneger, Turbonegro og

etter konse·r ten. per avslørte de i hvertfall en ting

Stierkampf), Bergen. Etter litt problemer for vo-

som sannsynligvis faller i smak hos stud.NHH, de

kalisten med å komme opp på scenen, vaktene

var nemlig for norsk medlemskap i den Europeiske

hadde kanskje ventet seg en neger, ikke vet jeg,

Union! Grunnen til den dype overbevisningen

for da Hanky Panky (vokalisten) skulle opp på sce-

omkring dette emnet var mulighetene for fri "rev"

nen ble han kastet ned igjen. Heldigvis ble proble-

og å gå på trygd i Spania. Turbonegro har nettopp

mene ordnet opp i, og konserten kunne komme i

lagt EU under sine føtter etter en fire uker lang

gang.

turne, hvor de spilte i 17 forskjellige byer på konti-

Og hvilken konsert! Når Turbonegro spiller

nentet. Ellers mente de at Bergen var en dritt by

foregår det virkelig i turbofart. De åpnet med en

som de aldri ville bodd i, Brann var et "girlie"-lag,

del låter fra sitt nyeste, kritikerroste album "Never

og de understreket at til tross for Norges enorme

is forever", for så å fortsette med "Armed - And

medaljefangst under OL, hadde ingen av dem til-

FairlyWell Equipped": fra albumet "HeIta Skeita",

falt Bergen. Det eneste positive de hadde å si om

konsertens desiderte høydepunkt. Hulen kokte og

byen var at Hulen var en kul plass å spille og drikke.

folk hoppet rundt som gale. Under konserten viste

Jane

Hanky Panky en publikumsforakt som undertegnede aldri har opplevd "live" før, han spyttet, spro-

Arth/lr AI/denel/ (~ Co . Y(fl (jt'll('.\I('1 IIII/fl/ r('l'isjol/ OK økol/omisk nit/gil'lIilll< . "/('1/,,/1(( .Iil i{økol/omer.

'm' vthe 200 tlll ,fOUe erwt/(///I/('( .Itllll

KOI/.W{fl/ujelll',Her il/llel/ SIII/II'/:i, (I/ XllllisClSjOIl og illjomrasjol' ,H ek/l%gi (ilhys gjl'I/I/OnI nirt søslerse/.liwp Anelenl'II ( ·OIl.IIi/liIlR . Spesialisl'rt skalfl'n)dgil'lliIlR li/hYJ Rjel/ll/JlII Arll'okatjimrael AIf/lIlr Alldtl'.I'l'Ir & ( ' 0 SIIIII/rf ('/ I'i ClI . .'i(JO (/II.W(f(' lIIeel ÅOlllorer i Os/o, Sla vanger, Berget! og Trolle/Irfilll .

ARTHUR ANDERSEN ARTHUR ANDERSEN & Ca

se

Vi har el lIærl samarb~id nud ArtIrur Allderset! ~ Co. 's illfelll(l.sjOlralr orgalri.sasjOlr .WIII ,eller ca. 66 .000 ptrSoller. \' (Jre (IlISIlIle og deres kOl1lpelmrsr er I'c)r \'iktig.Hl' rl'HIII J, bygget opp gjel/110m el S)'stelllilfi.~l'rt, i/ltellllujO/wlt ridl'1 elitdalll.illg .I/"·OR/('III 0l: de/tagelse pcf \'Qrierte OppeIl Il!: .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _._--- ... .

Revisjon og økonomisk rådgivning YMt prirllærc arbeidsområde er å utrøre lovbestemt revisjon. I tillegg har vi til enhver tid løpende en rekke spesialoppdrag. Disse spenner over et vidt reit inncn økonomisk og finansicll rådgivning og omratter rusjon, fisjon, vcnJivurderinger, oppkjØp, prospekter, børsregistrering, konkurs, rristilling av orrentlig virksomhet m.m. VI utfører dessuten ulike oppdrag knyItet til økonomisk styring og internasjonal regnsk<lpsrapportering samt armcn

rådgivningshjclp på 011\1 ;\der dcr det er hehov ror kompetansc hlllcn rcgllsk<lp, skall, revisjon, økonomi og finarl'> . Ilovedtyngden av vAre klientcrcr større og orte børsnoterte vir1<~'l\Ihetcr illnen Industri, finans. handel og shipping . oppdragsmMSC11 er Imidlertid svært variert og \lAre revisorer vil i løpet aven 10 ·lte lrs periode fA erfaring fra ulike bransjer, smA og store vhksomhctcr, børsnoterte og inlcrnasj.lIIale selskaper.

Yi rckrutterer hovcdsaklig nyutdaJU\cde, og har ct omfallcllde pmgram ror raglig vidercutvikling. Alle mcdarbeidere deltar jevnlig på kurs og scminarer lokalt og ved våre kursscntre i NcderlaJKI. Spania og USA. Kont<lkt Olve (/ravr:lk/Anita Roarscn om du ønsker flere opplysninger. Art/"" AJlIknm " ('o. Drornn~n.v .

ro

IH

218 . Sk "Yrn 0212 0.10 111: 1292ROO()


Vtnner av kr. 500

~ordkonliurrll7zs c, e for NHH studenter

Eit studielån kan'kkje vara eivig, kveit du! Men det varer litt lengre med økonomikonto i Sparebanken Vest (sic!) vi Peter Talseth

SPAREBANKEN~ VEST Hovedsponsorforuken-94

FILM

FILM

The age of innocence

Mrs. Doubtfire

Konsertpaleet

Forum (førpremiereI

Regi: Martin Scorsese

Regi: Chris Columbus

Med:Daniel Dav-Lewis, Winona Rvder og Michelle

Med: Robin Williams, Saliv Field

Pfeiffer.

Actionfilm med alt det en ekte amerikansk spenningsÅrets beste komedie på norske kinoer? Ja, hvorfor

film skal inneholde: Biljakt, bågakt, skyting, mord, spen-

Handlingsforløpet i denne fIlmen kan beskrives over

ikke? Manuset er bra, temaet samfunnsaktuelIt,

ning, dramatikk, Igærlighet, helter... Altså en film som

noen håndfulle linjer. Newland Archer (Daniel Day-

forviklingene fullkomne og Robin Williams knusende

vi har sett utallige av fra før. Selv om vi tror vi kjenner

Lewis) er en fremadstormende advokat som forelsker

morsom. Dette er filmen en student trenger for å koble

slutten før filmen knapt har begynt,(og sannsynligvis

seg i Mary Welland, spilt av Wmona Ryder. Det ser ut til

av fra studiene, og skulle man være veldig skolelei, så

har rett), så fortjener filmen likevel å bli sett. Tross alt

å bli mellom disse to, men så vender grevinnen Ellen

hvorfor ikke gå og se filmen flere ganger. Det er den

er ikke manuset det værste som er klistret til filmlerret-

Olenska (Michelle Pfeiffer) tilbake til New York etter

god nok til.

tet, og aktørene tilhører i tillegg Hollywoods A"'lerie. På

noen år i Europa. Newland må virkelig legge bånd på

Utgangspunktet for filmen er en uunngåelig separa-

seg selv for å holde fristelsene unna, og advokatens in-

sjon mellom karrierekvinnen Miranda (Sally Field) og

dre kamp er filmens eneste drivkraft.

Daniel (Robin Williams). Som arbeidsledig blir han fra-

Bruce Willis spiller i filmen den dyktige politiman-

For egentlig sIger det ingen verdens ting. New Yorks

tatt foreldreretten. Hans kjærlighet til sine tre barn over-

nen Tom Hardy som på grunn av spesielle omstendig-

øvre sosiale sjikt på slutten av 1800-tallet fremstår så Ige-

går imidlertid rettens forståelse, og i et desperat forsøk

heter, bl.a rundt en

delig at det gjør vondt å se på. Middagsselskapene, det

på å få være sammen med dem tropper han så opp som

avsnittet i Pittsburgh til byens "kanalpoliti", eller

ene mer overdådig og innholdsløst enn det andre, rul-

Mrs. Doubtfire, husets nye hjemmehjelp. Forviklingene

"waterdogs" som han velger å kalle det selv. Utfrosset

ler over lerretet tett som kompost. Mennesker samta-

kan starte.

fra politimiljøet og med alkoholproblemer ser tilværel-

ler i et slikt lavfrekvenstempo at selv den trausteste jærbu

Robin Williams gjør altså en glimrende tolkning av

må fortone seg som en pratende foss. Filmens siste halv-

sin rolle. Sammen med en historie som egentlig er gan-

rollelisten finner vi ikke minst Bruce Willis. Brucy er som vanlig råtøff og full i barsk cowboy-humor.

~ordsak,

blir degradert fra mord-

sen dyster ut for Hardy. Livet er imidlertid ikke helt meningsløst. Nye mord er nemlig i vente ...

time er i så måte en utholdenhetsprøve der det viktig-

ske sannsynlig og gripende, er det her duket for hal-

Selv om fllmen neppe blir noen klassiker, erjeg ikke

ste blir å holde motet oppe. Vi lar oss rett som det er begeistre av såkalt smal film

vannen-times topp underholdning. Filmen åpner både

redd for å anbefule den. Filmen er OK, og Bruce Willis

for tårvåte øyne og klump i halsen, men først og fremst

gjør som vanlig en "god figur". Personlig terningkast 3.

eller litteratur. Men da må kunststykket inneholde et

for høylydte latteranfull. Personlig terningkast? En klar

Dag

tema samt virkemidler som er egnet til å røre ved sjela

5'erl

vår. Det gjør ikke denne filmen. En biltur gjennom F1øy-

Dag

fjelltunellen er mer eksotisk. En søndagsmorgen i postkassa mer spennende. Fri og bevare oss. Erlend

, . .....

-

'0'''.' _' .. " . . ..... '.' •


STAFETTEN NÆRMER SEG SELV OM VINTEREN FORTSA'IT HENGER I SELV HER P Å VESTLAND ET, SÅ ER DET IKKE F OR TIDLIG Å BEGYNNE Å PLANLEGGE VÅRENS ESKAPADE R . F OR STAFETTFOLKET VED

NHH

B EGYNNER IALLEFALL TIDEN

Å NÆRME SEG DA HØSTEN OG VINTERENS BLODSLIT SKAL BETALE SEG. FRA IVRIGE SJELER PÅ IU-KONToRET HAR BULLE INNHENTET VITAL INFORMASJON.

noen begrunnelse hvorfor, kan vi i Bulle

stafettkomitteen komme med en del

bare slå fast at vi ved NHH har vært gan-

praktiske opplysninger. Uttakningsløp

Allerede tirsdag 22. mars kan man tilby

ske suverene i denne stafetten. Kun 4

vil bli arrangert i uke 12 og uke 14. Spe-

internstafett ved NHH. Stafetten er et

ganger har BI stukket av med seieren,

sielt den siste uken vil aktiviteten være

årlig arrangement og går (løper?) over

og da senest helt tilbake i 1986. I fjor van t

stor. Man håper på stor oppslutning, og

5 etapper. Såvidt undertegnede red-

NHH med hele 50 minutter. For

d~

vi tør påstå at de som kvalifiserer seg vil

aksjonist (ikke rea~onist) har fått med

uinnvidde bør vi kanskje nevne atstafet-

få en minnerik opplevelse over Hardan-

seg, varierer etappelengdene oppad til

ten går over fjellet annethvertår fra Ber-

ger-vidda.

halvannen kilometer. Forøvrig er det et

gen til Oslo og annethvertår den mot-

krav at hvert lag stiller med minst en

satte veien. I år arrangeres duellen fra

jente. Påmelding ved oppmøte. Nær-

27. til 29. april med start i Oslo. Som av-

mere informasjon vil følge på oppslag.

sluliling på det hele arrangeres tradisjonen tro en bankett etter målpassering. Forhåpentligvis slipper vi å vente like

VÅRENS VILLESTE EVENTYR

38-84 Ialt 38 jenter og 84 gutter trengs til det man håper skal bli nok et suksessrikt lag. Forøvrig vil turen for den enkelte inkludert mat og transport etter all sannsynlighet ikke beløpe seg til stort m er enn

lenge på B(I)-gjengen i år som i fjorl

Vårens virkelig store stafettarrangement

en Camilla (eller kr. l00,-forden som fore-

blir derimot ikke overraskende den år-

trekker det.) Vi i Bulle ønsker alle våre

lige duellen mellom NHH og Handels-

UTrAKNINGSLØ P

medofitudenter lykke til med den siste fin-

høyskolen BI. Denne har funnet sted

For d e spesielt interesserte, hvilket det

puss av stafettformen. Husk at med 122

hvert år siden 1973, og uten å gå inn på

absolutt burde være mange av, kan også

etapper er det plass til (nesten) allel

SYNKEKONKURRANSEN PIERRE BETrENCOURT

JEG EIER SYV OG ET HALVT MÅL KVIKKSAND I

LA MANC:ll4

PROVINSEN. DER PLEIER JEG Å ARRANGERE SYNKE-

KONKURRANSER. D ELTAGERNE MÅ B ETALE F OR Å VÆ RE MED. MEN SÅ HAR DA OGSÅ PREMIENE EN SAMLET VERDI AV O M TRENT HUNDRE TUSEN, OG ER SLETT IKKE Å FORAKTE. DET ER ALLTID JEVN PÅG ANG AV DELTAGERE. "REGLENE E R SVÆR T ENKLE," SIER J EG TIL D E M. "DEN SOM FORSVIN NER SIST HAR VUNNET." DE GÅR FREMOVER OG BLIR SLUKT AV SANDEN EN ETTER EN. DE SOM STRITTER I MOT SYNKER FORTERE ENN ANDRE. DE FLESTE AV DELTAGERNE BLIR PLUTSELIG FRA SEG AV REDSEL, ANGRER BITTERT PÅ DET DE HAR GITT SEG UT PÅ OG ROPER AT JEG MÅ TREKKE DEM OPP IGJEN. ETT FOR ETT FORSVINNER HODENE. NOEN FÅ ARMER STIKKER FREMDELES OPP AV SANDEN. SÅ INGENTING.

BARE

EN STOR STERK FYR FRA ROUSSILLON, LIKE OVER GRENSEN, HADDE MER ELLER MINDRE STAN-

SET I SKULDERHØYDE. ET BREDT SMIL KRYSSET ANSIKTET HANS:"JEG TROR JEG HAR VUNNET," ROPTE HAN NESTEN ÅNDELØST.

FRA BETONGRAMPEN DER JEG

STO, KUNNE JEG MAKELIG KASTE ET REP TIL HAM. MEN JEG REGNET RASKT UT AT HUNDRE

TUSEN VILLE KUNNE FINANSIERE ET NYTT FORETAGENDE, OG AT JEG TROSS ALT VAR DET ENESTE VITNE TIL AT DENNE FYREN VANT. SELV HADDE HAN SUNKET FOR DYPT TIL AT HAN KUNNE SNU HODET OG SE AT RESTEN AV OMRÅDET VAR TOMT. JEG SIGNALISERTE ILTERT TIL HAM, SOM OM DET FREMDELES VAR EN DELTAGER IGJEN, RETT BAK HAM. JEG KOMMER ALDRI TIL Å GLEMME DET HATEFULLE BLIKKET HAN SENDTE MEG LIKE FØR HAN FORSVANT.


I

I The World/lnternational finance coopcration

RuhgaHtipendprograml994/95 for

ferdige siviløkonomer

spandere noe å bite i på sine tilhørere.

STAF.Ko Det blir trening som vanlig under

Til slutt: Det er svært viktig at du mel-

Uken. Joggeturer med tre forskjellige

the

der det på presen~onen dersom du øn-

grupper, henholdsvis 1/2, 3/4 og en

programmet kan det søkes både om stu-

Recruitment Department in the World

sker å komme. Dette av hensyn til bedrif-

time. Vi starter som vanlig klokken 19.30

dieopphold i tilknytning til student-

Bank/International Finance Corpora-

ten og ikke minst til beregning av even-

tirsdag og torsdag, men møtes utenfor hovedinngangen på høyblokka.

Innenfor

Representatives

Ruhrgas-stipend-

from

utveksling og om videreutdanning for

tion will visit NHH Tuesday, 8. March

tuell bevertning. Like viktig er det at du

ferdige kandidater. Studentutvekslingen

1994. There will be a presentation to

melder avbud dersom du er påmeldt og

innen Ruhrgas-programmet vil det bli

graduate students about the activities in

likevel ikke kan komme.

gitt informasjon om på det generelle

the corporation. The presentation will

informasjonsmøtet

be relevant for final year students in the

om

student-

utveksling. For ferdige siviløkonomer som plan-

Vi arrangerer også intervall-treninger

på mandager. Samme sted og tid. Etter

Du er altså herved invitert.

en kort oppvanningsrunde finner vi oss et sted hvor vi løper frem og tilbake, kort

siviløkonom program, students in the

Med hilsen

og greit. Du bestemmer selv hvor fort og

MIB-program and "høyere avdelings stu-

Rune Dreiem

hardt du ønsker å løpe, men poenget er

dium".

Bed.pres. ansvarlig

å få litt intensitivitet. Merk og at det ikke er anledning til å

legger videreutdanning i Tyskland, vil

Bed.pres av Sunda! Collier 1ft Co

After the presentation there will be

det bli et eget informasjonsmøte ONSDAG 9. MARS KL. 1015 I AUDITORIUM 14

possibilities for interviews of selected

Fredag 4. mars blir det avholdt

students. The recruitment department

bed.pres aven av Norges ledende finan-

benytte garderobene.

Staf.kom lØker gode hjelperel

Aktuelle studiemuligheter er ved uni-

is looking for candidates with good

sielle rådgivnings- og fondsmegler-

versitetene i Kiel, Mannheim og

academic credentials and relevant

selskaper.

Konstantz som alle tilbyr ett-årige

experience/additional education.

Presentasjonen begynner klokken

har vunnet, fredag 29 april. Vi har noen

påbygningsstudier for bl.a. siviløkono-

Candidates interested in an interview,

15.00 og finner sted i Aud C (MERK TID

interesserte, men de ønsker seg noen

mer.

are asked to report to the International

OG STED).

flere for å vise BI at vi også kan slå dem

Søknadsfristen for RuhrgaHtipend er

Office before the presentation and bring along their CV, transcripts etc.

tirsdag 15. mars 1994.

Vi søker etter hjelpere som kan bli med å arrangere banketten, etter at vi

Sundal Collier & Co a.s har 26 ansatte

på banketten.

fordelt på rådgivning, analyse og fondsmegling innen aksjer og obligasjo-

StidentuRbIing 9f/95

The presentation will take place

Det nærmer seg tidspunktet for å søke om deltakelse i Høyskolens utvekslingsprogram. I inneværende studieår er det totalt III

NHH-studenter som har et

utenlandsopphold som en del av

TUESDAY 8 MARCH, 1994 1230 HRS. IN M10, MERINO

I

ner. Anlettelse av siviløkonom Sundal Collier & Co vil vurdere å an-

I

,

POSTKASSE FORSVUNNET

sette nye medarbeidere med sterk ana-

Bulles pengepostkasse på Merino-byg-

lytisk og kommersiell legning. Arbeids-

get har brutalt blitt revet ned fra veggen

oppgavene vil primært innebære analyse

aven grisk, pengehol student. Det er

og rådgivningsoppdrag under ledelse av senior rådgivere og analytikere.

ikke første gang dette skjer. At det frem-

opptil 130 studenter kunne få et slikt stu-

Bedrif1lIpraenlaljoner Semesteret er igang. Homecoming er

dieopphold i utlandet. Dette utgjør ca.

unnagjort og Næringslivsutvalgets

1/3 av årskullet i siviløkonomstudiet.

bedriftspresentasjoner er i full gang. I lø-

Oppdragene vil omfatte aktiviteter

utenfor vår fatteevne. Dersom Bulle

pet av vårsemesteret vil NU arrangere et

innenfor norske og utenlandske kapital-

skulle få tak i vedkommende,lover vi å

Det foreligger nå en ny utgave av bro-

tjuetalls presentasjoner av ulike bedrif-

markeder.

skjære fyren opp i strimler, kutte ham i

sjyren som omhandler Høyskolens ut-

ter. Bedriftene vil med dette oppnå to

vekslingsprogram. Denne er til utdeling

ting. For det første ønsker de å rekrut-

ved Internasjonalt kontor og i Student-

tere kommende siviløkonomer til sin

ekspedisj onen. Brosjyren inneholder

bedrift, og for det andre vil de profilere

også søknadss1gema for deltakelse i de

sin bedrift overfor stud. NHH generelt.

ulike studentutvekslingene. Høyskolen

Første punkt gjelder naturlig nok studen-

siviløkonomstudiet. Neste studieår vil

har nå 50 samarbeidspartnere i utlandet.

terninger og deretter overlevere pakket Eventuelleinten1uer vil bli avholdt fredag 4. og lørdag 5. mars.

dette

til

informasjonsmøte

om

utvekslingene studieåret 1994/95: INFOMØTE MANDAG 7. MARS 1994

Bed.pres.

ter som snart er ferdig med studiet. Vå-

KL. 1315 i AUDITORIUM A

nomer fra NHH jobb på denne måten, slik at her er det muligheter. Likevel er det mulig for alle, enten du er 1. kullist eller 5. kullist (ogfortsattgår på 1. avd.) å komme på disse presentasjonene. Dersom du lurer på om det finnes et lys i

Møtet er beregnet for studenter som planlegger å søke utveksling høsten 1994

den andre enden av tunnelen, vil du kunne få svaret her.

eller våren 1995. Andre er også vel-

Det skjer på følgende måte: Oppsøk

til kantinen som ingrediens i dagens varmrett. Dersom noen har opplysninger om tyveriet, så meld fra på Bull~rom­

ren 1993 fikk 40 nyutdannede siviløkoInternasjonalt kontor inviterer med

deles finnes slike 1usne avskum av noen studenter på en Høyskole ligger langt

~

met.

... .aa'

DAME,. 4IIIIt.. ~~~G HERREVI FRiSØR + SOLARIUM

Innehaver: VVencheSande Ved Skostredet 6, ved Mekka 5000 Bergen. Tlf: (05);324350 Vi vil gjerne Xi et tilhud til alle studeflfefle:

komne. Søknadsfristen for deltakelse i

NU's tavler i Vrimlehallen eller ved inn-

HERREKLIPP KUN KR

utvekslingene høsten 1994 samt hele

gangen i Aulaen, blink deg ut d e p re-

studieåret 1994/95 er 15. mars 1994. Det

sentasjonene du har lyst å gå på u t fra

95,·

vil bli en egen utlysning for utveksling-

de plakatene som henger der, og legg

DAMEKLIPP KUN KR

ene som gjelder våren 1995.

en påmeldingsslipp i vår postkasse. Pr~

Søknadsfristen for disse utvekslingene er 1. oktober 1994. Vel møtt!

sentasjonene skjer på nærmere a n gitt sted og vil vare rundt en times tid. Etter presentasjonen vil bedriften som oftest

120,· Velllix.,·t ta med studenthevis


XVIII


UKENS DODØRSITAT

Per Oddvar Øvsthus, Matte valgfag 'l.

I

f -- -

f3

~

-

"

G

"l

~

_.-"Ben te'. . Ders()m du leser dette, er det slutt! ! ! Din Kjell" . Fra Herretoalettet

10

1 II

"For å være helfærlig kanjegi~e begripe hvordan Richard . Attenborough har fått til noe så bra som dette. . Gud må ha likt C. S. Lewis og]oy Gresham så spesielt godt at han har tatt fri en ettermiddag og hjulpet til."

..-- ..... ---

~ 13

12

~?~

~j;~

W

1-.

%S

r;---

w2I \~

'I-

-- .

Iq

l i

!

I

,

l

I

VANNREIT: 1. 1.amanuensis samf.øk. inst. 8. eng. fotballklubb 9. frukt 11 . gripe 12. dyreboligen 15. hasten 16. bedøvelse 20. nard-tobakk

!li

m~

'L/ -t:.

I,

~

Arild Abrahamsen i Stavanger Mtenblad om filmen Shadowlands.

l..OOORETT: 1. språk 2.11a1ø 3. treeort 4. konigøring 5. lWW8Idf 8. ku.lnft sted i Bergen 7. pikenavn 10. fiekeredakap 13. gifter seg 14. mobbing 18. mobbing 17. lid< stryk av James Bond 18. suge 19. godt i Whiaky

DETTE

SKR I VER

OVEl\MENN INSIDE, S TUDENTAVISEN PÅ BI "BI-MENNESKER ER IKKE KULTURElLE MENNESKER" "LIGHT-BRUS P ÅVIRKER RESULTATET PÅ EKSAMEN" MEN SlOSS, HAR DERE EKSAMEN P Å BI

? VI HAR BARE

H ØRT AT DERE HAR HJEMME-

OPPGAVER VI.

UKENS MANN

SNILL

ELLER

BRYSK?

AV DEM, BARn BRÆNDE, DENGANG

19

ÅR OG ELEV VED OSLO IlANDELSGYMNASIUM, NÅ 2.KULLIST OG UKEREVY-ARTIST. VIHÅPER ENDELIG AT BRÆNDE FÅR STØRRE SUKSESS MED UKEREVYEN ENN MED SINE TIDLIGERE FORBILDER.


~G~! JAG~~ ~AKl~DD ~~Il MA~~ ~l~~ M010~~AG TYVEN ~ TYVEN...

HVA ER MENINGEN MED LIVET?

sted, 7.etg. Nye Hatleberg, tok det som

lengde' og sluknet 5 sek. senere. Etter noen

En kvinnelig x-bullist som nylig er tatt · vanlig fullstendig av i forkant av DeLillos-

allsanger fikk de tilstedeværende gleden

opp i Sangria, skulle for et par helger si-

konserten. Et mannlig par bestående av

av å se (og lukte) hva festløven hadde til

den få besøk aven god venninne. Hun

en høydenstudent samt en l.kullist med

middag; de nærmeste på sengekanten fikk

Bjørn Vedrik, 1.

hadde i lengre tid gledet seg til at de to

et etternavn som det er Grun(di)g lett å

endog kjenne på de dampende delikates-

kull: "'Å komme gjennom levendel"

skulle leke sammen, og for en gangs skyld

finne ut av dersom man er litt kreativ, dan-

sene. Diskusjonen gikk om hvorVidt han

hadde de fått lov å sitte oppe og se på

set både hett og intenst på den søndre

hadde spist ~os McKenneth'seIler Burger

Detektimen. Det ble imidlertid lite strikk-

dubletten. Turtelduene stanset ikke før de

King, men alle var enige om at han hadde

hopping for x-bullisten; Allerede første

braste inn i veggen med knuste gipsplater

vært sulten.

kvelden ville hun presentere sin Lillemor

som resultat. Hvor mange sengeben de to

for de andre lekekameratene sine, men

har knukket kan man jo bare gjette seg

det viste seg å være en uklok handling, da

til.

. en Tjømling med viktig posisjon i vaktkorpset kastet sine farlige øyne på vennin- ' nen, og røvet henne fra Tuppen, som pent

Andreas Vik, 1. kun:

måtte finne seg i å bli utestengt mens de

"'Meningen med

hele helgen til ende. That's what friends

livet er selvfølge-

are for!

to lekte doktor og hygget seg i sandkassen

å kikke inn på jentedoenl"

En førstis hadde lørdag greid å spore opp en fest på høyden, hvor de fleste var universitetsstudenter. Han ville derfor gjøre et godt inntrykk på vegne av stud. NHH. Da en del "'blomsterbarn" spilte gi-

lig ikke å snyte seg i nesa, men

FROKOST PÅ SENGEN

tar, sang og hygget seg på et Soverom, ville

TANGO FOR TO På vorspiel-studentenes hotteste in-

trønderen ta del i det glade fellesskap. Lykkelig hoppet han opp i sengen i all sin

Trond KristianøeD,

%. kull:

"'Penger!!"

-- --- _._-~ ---

---- ---------------------------, 'TA t e.. f t-J

~ JULL

Thomas Weibell

Pedersen,

~.

kull:

"'En god fransk rødvin."

Arthur

Schopenhauer: "'Mennesket er et irrasjonelt dyr, alene i en gudløs verden.

K7 Bulletin nr 04 - våren 1994  
K7 Bulletin nr 04 - våren 1994  

11 4 HARS 1994 t Norges Handelsh BlBUOTEKET øyskole . ' -