Page 1

S

I,

I

f

~

IÆ CQin:3 It 12; IfD fM

Un de rs Øk e l sen ov e r v å r e l es e v a n e r e r n å utla g t på l esesa l e n, t i dss kri f tromme t.

offe ntli pg jort,

den

li gger

Un de r sØke l s en k ull ka ste r man ge tradisjonelle sannhe ter når det g jelde r v å r e l ese v a n e r. At vi i g j e nnoms nitt ikke sliter oss ut h er pa b ruk e t har e n l e n ge kunne a ne, men at den totale g j e nnomsnittli ge ti d vi b ruk e r i uk e n på skol earb e id er me llom 33 o g 36 timer var mindre e nn vi tro d de på fo rh å n d . De tt e g j e l der a lt fa ~ lig, forelesninger, k o llokvier, t id p o l es e sa l e n osv. De t vi se r s e g a t arb e idet Øk e r utover i s tud iet, men de t e r f Ørst i semest e r e t f Ør hovede k samen a t det virk e li ~ l e s es. Da e r r, jennomsnitte t p r. uk e n ær 4 6 time r. En del p ussi gh e t e r har e n o g så k unn e t r ee istre r e . r. e ks. at d e 11 1 kullist e r s om s k ull e t a r,r unnkurs le s e r mi n dr e på grunnkurs enn noen ann e n g ruppe på sk o l e n, inklud ert III- k ullist e r som hverken s kal h a h ove de ks a me n e ll e r e runnkurs e ks a me n. De s om kutt e r fore l e s nin g e r l e s e r om trent l i ke mye fas t mø t e r f r em t i l e n time med b ondesj dkk .

s om dem s om

tro-

De n ty pe fol k s om e n gasje r er s e g i u f ar li g ar be i d på I- k ull e r e n me ge t spesiell gru p pe . De tt e vis e r s e g v ed a t d e t e r e n a bsolutt korr e l a sjon mellom lit e le si n ~ o g mye ufag l i g arbe id. Etter sensurtavl a å d Ømme behØvde en in r, en unders økels e f or å vise de tte etter v å r me nin g , men, me n. For kullene over vi ser de t s e g in gen samme nh e n g me llom les e innsats o g a r be id utenom det r e nt f a gl i g e. Dette tar derfo r unders Økelsen s om en indi k a s jon på a t en etterhv e rt kl a rer å vel g e en me r "stØdi g Ty pe " tillits menn! I e n s p esi a lunders Øk e lse om val q fa gene, finne r e n ut at de som t ar eks a men i to v a l p, fa ~ i e tt s emeste r f å r e n oerkb a rt h Øyere karakt er enn d e m som for del e r va l g fa g ene o v€r fl e r e s em e stre . Samtidi g viser det se g en klar samva ri a sjon me llom anvendt lese ti d o p. karakter i v a l g fa gene f or g ru~ p en med 2 e k samener på e n gan p , men s ingen sli k korrel a sjon k unn e f inn e s f or d en ann e n gru ppe. M. a .o. e r de som leser e ffektivt b åde i s t a n d t il å l e s e s e g til e ode ka r a kt e r e r o g har k a pa sitet til å kl are beR~e e k s a me ner på e tt s e me s t er. Nå r det g jel d er v a l g fag en e o r, den ti d d i sse viser s e g å kreve, fØl e r en s tor gru ppe inn e n re da ksjonen se g s t e rkt s mi gret. If Ølge unders Økelsen k a n v a l g fa 8 e n e r a n [e r e s e tter ti dkr e venhe t s lik: geo grafi, hi s !~~~~1_~~!!~~_~~!!~!~~~~_~~ 8 ~!~~1_!~~~1_!~~~~~_~g_~E~~ ~~~ __ !~~!~~_~~_~


Nr. 17/68 forts . fra s . l

Man g e vil still e se ~ tvilende til manre av de opp l ys nin g e r som komme r frem ved un ders Øke l se n . Et naturli g s pØ r små l er om det i k k e er en men talit e t bl a nt oss til å un dervur de r e v å r egen inn sa ts, det gj ø r å ma n 8e må t e r r e sultatene l a n g t bedre i de n enke lte o g an d r es øyn e. Se lv e un de rs ØkeI sen tok n02 ti d , o~ husker vi i kke he~ t fe il var selve ~ d ersØkelsen ~ sp~~ s~åle ne en fikk osv . e t meget in ter ess ant emne å d i sk uter ~ l ) ~c. feter i an J sæ- lig blant 08. s e m s : u ll e int e rv j ues sen e e, J ~ ~ de t gje l der f c r s lag ti l om leg in p;e r av f:t '~ die-:: -an d i ss e : kk tolke r i :~ CJ,~~_ tes t2!lt r et _~ .Ln_ ? ITlen e tt. E:':,so:n en Civc::. nsel'er i :: u" i et ' i se~. ' r':,! -t seg n a tur l i q: n c, k il t f'.; l"C.,J.'-l_;;':.!(~, s:; d("' l1 Øke r ., ,;c 'ttopp n år det gj c l.-1 er, de t t e sis ~ c vil vi gj2r~~ ~ inDe om :-:1jHe t i K2..ub be l :i_ ),ve ~~ ' ,d €. r en k on~e~ til å t·, v~rt s~ ~d i u ~ opp til d e b :;.. tt . 1'0 1'

( VIS E) FORJ1f-'. NNE:·:S S? .4. LTE :

~e t

side 2

K-7 Bulletin

s ka l v ære storp f 8 3tlighe te l' ved innvi el se Il av den i l nye Il Han d e lsh Øyskolen i Arhus freda r - s Øndag l B. - 20 . oktober . Styre t overveier e ft e r invitasjon å sende e n r epr e s e ntant til ar rangem ~ nt et. Da vi imi d lertid f ikk b r e vet f Ørst manda g eftermidd ag , har St yre t i skrivende s t und ikke f å tt av g jort hvorvidt For e nin r,e n s Øk o no mi t Al e r en slik ut g ift som reise n vil medf d re. Avg j d r e ls en vil imi d lertid forelip g e i l Øpe t a v kvel de n.

st u de nt fr a HØy s k olen som "sti_ pendi at ll und e r si tt tre dagers kurs om messer op utstillin ge r. Kurs e t vil bli a vh o l d t i Sj Øl ys tse nt eret på Sk Øy e n i Os l o i tid e n 14 . - 16. o ktober . Rep r e s e nt a nt e n fra HØysko len betaler in g e n ku rsav g i f t, som e r på kr . 300,-, men må betale både reise o g oppho l d selv . Skriftli p s o knad til Styr et inn e n to rs da R 10. d . m. Program for be g g e arran g ement er hengt opp på Forenin g stavla. Rune Hacbe r g AIESEC AIE SE C minn er om at fristen for innleve rin p av forel Ø pi~ s Øknad for BE R G EN SER E er: Mandag 14 . ok t ober kl . 1400. I åe n f or b in de ls e finner vi a t de t er på sin p lass med e n liten oppk l a rin g , d a oppsla g et på AIE~ SEC - tavlen har f Ørt til forvi k lin ~ er . SØknadsfristen gj elder k u d e m som er fas t bosa tt i Berg ens- d i strikte t-=-dvs. studenter som i kke r e iser hjem på juleferie. SØkna dsfri s t en for de 0 vri ge stude nt er blip k unn gjo rt s e nere. Gr unnen til at d et s k illes me llom Ber g e n 3ere og ikke-Ber g ensere er at be s Økskampa njen fo r Be r g ens vedkomme n de starter alt i be g y n n elsen av november . ( De t foreli g g er a lts å in g en disk ri minerin g så r s aker som de t g jorde me d en viss IIfukti g ll forenin g he r på b ruk et ), Run e Lahn BRA ND !

Til velvill i g ihukomme lse for dem som a k ter å de lta i de t til s tue nd e j ubileums festforestillin g i te a teret , g j øres de t herved kjent at Sk i e ns mann en Henrik I bse ns Interesse rte bes se n de skrif tli p, drama tis ke v e rk Br an d vil inn på s Øk na d til Styret i l Øpe t a v t ors - som en de l av nevnte festforestil da g 1 0 . oktober. ling, Det te fo r d i Direksjons musi k Pay in g - c uests er v e lkomn e til e n ke n har be t ydd så u e n d eli p, mege t p r is av kr . 250 ,- . for Te l ema rk i alm inn e li ~het, o~ for Sk ien i s ær de leshe t . .t1.~s sekurs i .~,1<?1-Y2 .! s.? n t_~JZ.e t_t~slo La de t v ære s ag t. Norges Varemess e ? ns k er å ha en Bj orn Eg elan d ------ -- -------- - ---- ----- ------- - --~--------------------------------~-


Nr . 17/68 -- --. ---

side 3

K- 'l Bulle tin

-------------.---------------------- ------------------------------------------------ - - --------- ------- ---- --- ----- ------- ~--- ------ -----

HOlD

li

I•

Studentene .vil med i Lånekassens styre Snldent-aksjonen mot økt husleie:

900 vil

streike sQrn--'Ucleu.t~DCS

~~

.kl!!jon mot

4v. AlWeu. har til

nå_' tt

stor oppølldnm.,. fortelle r en

~\"

~era........

phllol. B19%', N~!I . ta Ar1telderlllade'. A v de in lUIlIIleD 1 300 lJom bor pl Soeo, bar _rmeNJ 911(! økrevei UDtlør et opprop 110M -.vanler .dk du110M ~uI. blir _it opp In Ult' k r _ W Ilt JuOlWlE' pr. mAned.

.... Nlr streiken eventuelt ~ t te. 1 Ikk e godt l sl. det avhenger av forhandlinger med myndigMtene avgj"r e ~ . l øtortlng eller regjering, fnrlÆl e' BjØrg Njaa. I vårt vnrselbrev til StudentaamsklprwKlen hor vi lugt vek'. på l aette vår aksjon i ~m­ roenheng med dc'I\ situaljon andre hybelboere j byen p.r i. n sterk prlsforhøyelse pA h blene pl Sogn vil utvilsomt omme til l virke inn pA det ~et)erelle leienl,,"ået 1.(}r hybler eller i Oslo. En .hua1e~~knin g v11 d e "tor fl ne,ative virltn1nrcer både for Illldr. studenter Ol andre \W,doms,liJpper under utdamnlni. Samalr.:J,pnaden operer r innenfor en be81emt økonomisk ramme, hvor hybler -skal b ygges of. ti ansiel'el. Vi mener dl".nne ram.tnen er to~v r, ~resi:'ler r BjØrg Njaa. Dt;n nyopprette-le lnteres.-.cor,anisasjonen for lItudentc •.e i Oslo. Facllg' Studenttront. vedto'lIt pA medlenlllmØtet onsdl!g kveld l nøtt. opp QJll SO~·!ftu . dtmtenes u .s jon.

,an,. er

O"

No ' Stud.mturrion har !ntte et prinsipielt vcdtnk som gli!" ut på at studentene ikke bØr akseptere Tep~tnsjon&i)rd nin ...I'

som ;tir

~t \lden tcn e

min,d r e con to r 'ptesøntnnier l orgall de er reprcscl1ter i. heter det l I!!l lllPl dmg NSU har ndt ut. Nor.~k Studentunion har i l 'ngre tid arbeidet .01" al lån erne slc(ll bU I't' resentert i styret for St.,tens Ll.neka~Be for studcren(ie ungdCh"Yl. K i!'ke- og unnervi. n ings<!t>partcrneootet har å akseptcrt ,ette f>l'in 'ippet, og h~r ontyd t nt Hln -

tllk > .~ lew f~ '·n l f!pn' s ('') ant j ' ty ret fn l , j an u<l r \ 969, N.::; ha r gjort det kla rl 0'.'1' . 01' o.:-p:n-t('m ntet tit en slik ordnir I: i l<c kan , k~.,pt('re-s_ 'SU h ar .å~.ckD- ' ns

slått at

I stenet torc· . . re utv ides

fra tre til rem medlem ,('r, oj( at

1:1n1akc

,ar

e

v)>I'l.""""'{, to

liV

styremedlcml1'"tene. En !'I ik tyreu id Ise k v -l' lov endring. og de artem nt~t hal' il d ,·1~ arf:umen te-l·t ol forsl!l!let pti grun nlag liV at Il lo\'€'ndrin!! ,'11 kr e fo:' 1nng li<1. NS kan imldl ert id ikke se t pr bl mene ved Il sli k lo endring yl! bli særJi~ 1iore. og ~Ll

. .&1, . rlibL Il"

i meldinge

! on.b • hf'tf'r det

fr:. !iR . Saken komm"'r 01.11 nr.ynligvis pp for Stortinget IØpd 'w • ø!rt-

..

l

(~$jC)nen .

Gjesteprofessorat til Ota Sik ved HandelshØyskolen? Bergen, 7. øktaber. (NTB )

Den

t.s lf'..kko.slovalr.\:;li:.c

I»:ofessor Ota S k: komm r til ,B('rgen for il, holde !oredrl\l:i på. !W:,Lk.o !erall.~cn cd Norges band!'!:;-

boyskole den I . no ember . SI\ vidt Ber ens ArbcH.lerbJud . erlarf'r _ Cl' det ogSO p~ to.lc iL innby -Ota Sik til et jr tepro!c~orat ved Norge); ' li ndelsh~ysk.olc, Ull'l1 at noe (orc'løblg er endelig a vg jort. Det \ jJ hn ldlcrUd bil drpft-tlt ml'd 1.>11; n"r

han kommer. Professor Sik . som

1'1'

<>n av ho-

\'edmellnene b:\k det. økvllOmlske refonuprogra.mmct 'I'IiJckko.<l . 'l4kia, og som vnr vls(~"t..:l,:.:;minl:.~l' 1 dNl t.sjekkos!o 'ak ke relrJci'inl; InnLll nva.~jO:lE'n, oppholder sf>g n. I JUiosla vi , J.

(~:1~pAvA

tvtJl;~/~ \lj~hff'Wp'

~, I

-.l !'.

,

1\

1.

Full kapasitetsut nyttelse ved Norges handelshfjy~kole Norges h ndelshøyslri:ole I ,Bl'rgcm ! r neste :\.r et budSjett p 8.9 millioner kroner , mot 7.4 for in evær-

e .de ~r, Høsten 1069 r egner ho' sk.olen med i\ ha 840 tudentcr. j tillegg kommer Cl!. 70 geograf!s u dt'l1I.Cr fra Universitetet l Bergen og an nethvert Ar Hl studenter :.om j r spesi A,lundervJsnlng- j personalforva.ltni n g. reyi~j (ll'\ o~ ma.r -ectsføring,

Det regnes med at det ~~ er ma..:simnl k3.pl\..~itp.1. mpct de 10k" ler ;kol r.n nil h9.r

------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------

r;1


Nr. 17/68

K-7 Bulletin Brev fra Lund

Type 2B har alltid stå tt for oss som en lite smigrende bete gnelse, men i denne stund stå r det klart for oss at det faktisk er den skattemessi ge bete gnelse på Me lanØlet. Under mottoet NHH alltid foran, var Berge nsdele gasjonen den fØrst e som innfa nt se g i Lund i da g mor ges. Einar Bade o g Formann " Snoopy" møt te opp på stasjonen o g mottok de legasjon e n på vanlig, verdi g måte, hvilket inkluderte en halv f laske "renad" på deling . Dele gasjonen hadde fellesØvelse på Teaterkafeen l Ørda g kveld, men da de strå lende resultater fra kampen BSI-NTHI ble innhentet telefonisk fra Landå shallen, flyttet man Øvels e n over til Kroa . Alle rakk imidlertid toget, og det var ikk e mye om å gjøre for at dele gasjonen nærmest ble fordoblet. Gunnar Knutsen viste s eg imidlertid som en myndi g reisefØrer, o g s ø r gende Krokvinner måt te se se g efterlatt på Østbanen . Det store spØrsmå let ida g er: Hva skjer på ordfØr a ndemØ tet. En tin g er kl a rt . Man har ennu ikke kommet frem til val g av NHSordfØrande . Den norske k a ndidaten skal visstnok pefinne se g i Lund, men han har tikke kommet inn på hotellet. , Det er o gså uklart hvorvidt han "il bli akseptert som paying gue)t her nece, men sannsynligvis vil han f å slippe til på de studentikose arrangementene mot å betale spesielt. Noen avklarin g i ordfØrande-saken er ikke ve ntet ida g . Med en enkel seremoni heiste Atle Sundelin og Gunnar Knutsen det norske flag get på festplassen foran Centralstasjonen i da g morges. Delegnsjonen sto i rank giv-akt, med bowler o g paraply i hver sin hånd, med bm.Jlerhå nden hengende nedover o g parapJyhå nden pekende oppover mot flagget og de regntun ge skyer. Petter Drefvelin blåste flaggfanfare på trompet. Deref ter bega gruppen

side 4

se g til hotel Lundiea, hvor man fikk tildelt sine rom med bad, TV, kj Øleskap og tre senger. Mottoet for dagen er fØlgelig rettere multinasjonal komfort enn multinasjonal virksomhet~ Kvarten.

Telefonisk ra p port fra Da g Hallan i Lund. Man kan vanskeli g si at det er problemene i det multinasjonale foretak som står i sentrum for studentenes oppmerksomhet her i Lund i da g . Den" tra giske bortgang aven av Stockholmsdele gatene, Jerker Flodmark, som forulykket natt til tirsda g har lagt en alvorlig dem pe r på stemningen. NHS-verten Bo Persson la frem de ~ riste nyheter om Jerker under lunsjen i går o g man minnedes ham med ett min. stillhet. Meldingen kom som et sjokk, ikke bare for Stockholm-delegasjonen, men for alle delegatene som raskt hadde lært å sette pris på Jerker. Hans nærme ste venner mente imidlertid at det ville ha vært Jer~ kers Ønske at NHS-veckan forts a tte som om intet var skjedd o g fr~o~ed i da g blir programmet g jenn6mfØrt som opprinneli g oppsatt . Finnene brØt av sin deltakelse i panelet i Malmø 1 9ar, og dro tilbake til Lund me d tog for å skaffe rede på hva som er bak grunnen for de plutselige samtaler mellom Kosy gin o g Kekkonen. Ilsamt~l e r til He lsinki brakte ingen klarhet i saken. En av de mest interessante foreleserne, professor Sidney E. Rolse meldte imidlertid forfall da han plutselig var innla g t på sykehus. Det var ventet demonstrasjoner mot NHS -veckan i Lund, o g i går dukket de fØrste opp. Det var Lunds sosial-demokratiske Studentklubb som delte ut et flyveblad med tittelen: Hva harNHSforts. s. 5


Nr. 17/68

K-7 Bulletin

si de S

--------~------------------------~-------------------- -------------

Te l. rap. f orts. veckan med Grek e nl a n d å g j ø re? Her h e vdet ma n a t delt a kels e i s e min a ret o g de Økonomiske fo rskere va r me d på å stø tte de multinasjonale s e lskaper ved å forfine deres arbeid o g derve d styrke dere s gre p på d e fa tti ge l a nd. Deri g j e nn om inneb a r e n delta kelse i semi na ret en go d kjennelse a v de multinasjonale se lskapers politikk ove r f or de f attige lan d , o g til deres s am a rbeid med militær - juntaen i Grekenland. Man k onkluderte me d å kreve a t stude nter o g f orske re trekker tilb a ke sin stø tte til de multin a sj on a le foretak ved å boikotte NHS-veckan. Me n like fullt gå r Bo Pe rssons mammut pro gram vide r e . I gå r med f o relesnin ger o g paneldebatt f r a 9 mor gen til 110m kvel den. En av dele gat e ne b e skrev de d iskuterte p roblemer s om SAS i bety dnin gen: Svensk Alt Sammen. Je g skal være me d på dette så l a n gt a t je g definerer NHS som Ne sten Helt Svensk. Men de t den norske delegasjone n forlorar på gun garn a tok den til full e i gjen på karusellen, da den på mandag f Ørst vant san gkonkurransen o g deretter ka p ret v a ndreskjoldet i Ølstafe tten til ode l o g e i e ; vunnet 3 a v 4 gan ger . AIESEC har hol dt sine mø ter. Det a r i midlertid ukl a rt h va som ble d iskutert da samtalen i fØ l ge Bade er fØrt på e n gelsk . OrdfØ randernØtene gå r videre, o g ma n vil ikke komme f rem til val g a v NHS-ordfØrande f Ør i slutten a v uken. De t me l des imidle rtid at det stiller me get sterke kan d idater bå de t"r a Sveri ge o g Finland.

• •

I red a ksjon e n denne ga n ?, : Ka r i Gje ste by , Lill y Da ll a n d og To r Johan se n. De ssute n had de vi en ut sen d t me da r b ei de r i teat e r e t o g e n i Lun d .

Orient e r i n gmæs t e rsk a bet Med s tor o g e nt usiasti s k Opslunin g ble v Sko l e ns aarli ge Orient e rin gsmæst e rskab afh oldt LØr d a g de n St e October. Været var det a ller be dste, o g S pændin gen ve d St art var til a t ta ge samt f Øle pa a , De n n oget f orvirrede Starter h r. S . B, Ellin gsen, h a v de Besværli ghe der me d a t holde styr paa de y r e LØb e r e , men efter no gen Tid befandt alli gevel Plura liteten a f De lta gerne si g i de dybe Sk ove, der Kj Øbma ndsstaben ved Væs t e r havet omsludter. Om LØbet skal ei me get siges, d a dette til Almuens Forskrekkelse chara cteriseredes a f overdræven ph ys isk Udfoldelse, Stønnen, Svætten, o g analoge grotæske Forme f or idrætslige Udskeielser. Do g maa der kun de bemærkes a t LØi pe l æggeren, hr. S.B.Ellin gsen, utvivlsomt h a vde l a gt Væ gt pa a a t in dbe f adte i LØipen alle de Bække, Myre o g a nd re f u gti ge Pladse der i Terrainet f a n d tes, o g t a lri ge Misha gsydrin ger o g Forba ndel s er s te g o p mot Himlerne fr a de arme Stifindere. Da der tilli ge f or de ulykkeli ge aabenb a r edes a t hr. Ellin gsen o gsaa havde undladet a t fournere Landska bet me d Su ppest a tioner, svandt e nhver Tvivl om at Idrætsformande n, hr . Ellin gs en, snarest b Ør frasti ge sin Taburæt. Til alt Hæld h a vde enkelte De lta gere selv me dbra gt FØde , og B-vitaminfulde Læskestof fe fr a et Bekiændt Bryg geri ræddet man ges Moral o g Livsvilje i mellom de dystre Grane o g Birke. Ved Ma al blev d er, eftersom de hæseblæsende o g udsvætte de LØbere v a kle de ind, klart at me g en s muk Idræt v a r ble vet udvist denne solri ge Efter a arsd a g . Af Pladshensyn vil ma n her kun nævne Ma rve Unit e d, der seirede overlægent i Classen fo r Co f f ert- Quarte ter. Alle var eni ge om at det v ære t en fin sk ovtur.

havd e

MARVE & ASC ARI

----------------------------------------------------------------------,---------------------------------------------------------------

.


Nr. 17/68

side 6

K-7 Bulletin ------------------------------------------------------------------~-------------------------------I-kull s e mesterprøve.

Sist lØrda g ble det avviklet den såkalte semesterprøve for I-kullistene. Noen sensor over d a nsetilstellin gen som sådan kan je g ikke fun gere som da je g selv h Ører til eksamensta gerne, men je g vil g jerne knytte noen kommer.tarer til selve rammen om f esten. Arrangementskomiteen hadde me get fornuftig kommet bl.a. til den konklusjon at skolens lokaliteter burde dekoreres for å g j øre dem mer intime o g h yggeli ge. Resultatet ble som det kunne see s l Ørdag et dominerende innsla g a v forstØrrede Playboy-vitser o g Wildenvey-sitat. Playboy-vits e ne fØrst. Disse s å kalte vitti ghetste gningene dekorerte korridoren utenfor Klubben på den mest på trengende måte. Te gnin ger fullstendi g mal plasert trukket ut av sine om givelser i maga sinet Playboy. Banale sen ge vitser (med i parentes bemerket fullstendi g man gel på moral o g estetikk) ble dyttet o gs å på den dansedeltager som ikke har noen interesse a v porno grafi. Det andre store utsmyknin gsbidra g bestod a v utdrQg fra Wildenveys pornografisk inspirerte dikt, som i hvertfall på den må te de ble presentert l Ørda g ved at man plukket ut de sterkeste deler av de enkelte dikt, ble skitten porno grafi slen gt ut tydeli gvis for å fremsk a ffe det skjeve flir. Fullstendi g malpl a sert på NHH o g en bevisst demoraliseringsstreben. Som om dette ikke skulle være nok ha d de man o g sitert i . Mosebok, innkalkulert misforstå elser ved strate gisk plassering mellom Wildenvey o g Playboy o g demonstrert utvetydi g blasfemi. Je g var ikke den eneste som reagerte. Det ble spurt om dette var vanli g NHH-niv å av utenforstående. Hvis ma n ikke kan f remskaffe folk med en viss kunstnerisk standard o g esteti k k foreslår je g at man slØyfer dekor a sjoner ved neste tilstellin g .

ENDELI G GO D FORBALL I BERGEN: Det er nå vel ett å r siden det sist ble vist fin fetball på et h Øy t niv å her i Bergen. NHH utkl a sset da Bergen Universitet i kvalifiserin gskampen for SM l fotball. I mor gen freda ~ , braker det lØS i gj en. Laget fra NHH slå r til med g limrende fotball mot Universitetet o g kvalifiserer se g dermed a tter en gan g for · sluttkampene i Studentmesterskapet, som i å r spilles på As. Guttene er imidlertid som vanli g a vhen gi g av bred og "sakli g" stØtte fra sine medstudenter. Uten stø tte fr a et stort patriotisk publikum vil spillerne fØle se g sv ært s å ensomme på den store banen, o g derfor er det alts å vikti g at vi i mor gen fredag kl. l 53.Q. innfinner oss på Krohnsminde for å heie skolela get frem til seier. FØl gende spillere er tatt ut til kampen: Terje Hassel, Arild Nylund, Sverre Grimstad, Harald EI g aaen, Steinar Kvin ge, Øivind Eri k sen, Atle Johnsen, Sven Mik a lsen, Rolf Behrens, Johnny J ohnsen, Arnfinn Mikalsen, Olav BjØ rnsen, Erik Eik, Øyvind Rosen g . Sp illerne må mø te kl. l400! Harald EIgaaen Nytt Pasientvennkurs. I den siste uken av oktober g Jentas kurset fra ifjor. Det sannsynli ge op p le gg vil bli: -Orienterin g om psykiatriske pasie ~ t er , ved overlege ved Neven gå rden sykehu. -Pasientomgang o g sykehusetikk. - RØde Kors historie. I tille gg vil sosialkuratOr ved Ne ven gaarden sykehus orientere om omg ang med psykiatriske pasienter. Kurs e t her er sterkt forkortet o g gå r over 2 kvelder a 2 timer.

Det er å h åpe a t s å ma n ge som muli g av studentene ved skolen vil interessere se g for o g t a del Ove Rasmus MØller. i kurset. Sosial ______________________________________________________ _____ gru __ E~Den. __ _

------------------------------------- - ----------------------------_ ..


Nr. 17/68

K-7 Bulletin

NHH-CHAMPIO NSHIP I FRIIDRETT. 500 O meteren.

,

HØsten har atter en gan g holdt sitt inntog her på bjer get, og med den, stå r den å rli ge l Øpeti d for dØren. IP.RETTSUTVALGET har forlen gst tatt konsekvens e ne av dette, o g etter å ha y tt sitt bidrag til å bringe Studentmesterskapet vel i mål, kaster det se g nå over det n~ste storstilte arran gement; avviklingenav å rets NHH-mesterskap i friidrett . Dessuten tar det seg av de mange som må tte Ønske å ta idrettsmerket. Onsdag 16. ok -tolJe r kl. 1500 braker det hele lØs. NHH-champions i de tradisjonelle friidrettsØ V:,~l_?,e.r$k a l k å r e s . Men" man skal o gså ha med f olk som er villi ge til å besette plassene bak mestrene. Og selvfØl geli g blir det en nervepirrende og svettende kamp om hvert tiendedel og hver cm. Intet e r a vg jort på forh å nd o g vi kan bare i s penning avvente be g i~enhetenes ga n g ) o g allerede nå lykkeØns ke vinneren a v INSTITUSJONS POKALE N i trekampen. Arets helt store idrettsda g b lir imidlertid den 17. ok tober. Det er da kull-stafetten over 1 00 0 meter o g den fa ntastiske 5000 meteren gå r a v sta belen . Han kan ikke unnlate å ne v ne at HØ yblokken med sin tidli gere No r gesmester_, i lO-kam p~ h Øys k olelektor Raf to, må kunne e t a blere et f ryktinngyctende sta f ettlag . De Øns kes hjertelig velkommen til denn e karakterdannende, karakterl Øse ' dyst. Noen s ø vn g j e n gergan g til stafettgullet blir det ikke, 11kull er o gs å med . - 5000 metere n d anner det verdi ge utropste gn for denne rike idrettsdagen. De n er a~l ag t s om en middels fOlkevan dring . 6 8 mann e r allerede påmeldt, o g en Øyner muligheten for å slå rekorden fra i forfjor, da hele 70 mann forsaket ' alt o g kastet se g ut på de 5000 lange metrene. Derf or: Er ikke-ditt· navn skrevet på startlisten, ladet bli å finne 9~r~

side 7

Særli g hvis v å re kjære jenter, o g ærede HØ y blokkbeboere o gs å b lir med på veien. Det ville sette den rette s piss på denne å r e ts sportsbe givenhet om rekt or Coward i teten for HØyblokk e ns professorer, lektorer og a ndre a nsatte, o g heroine Anne Lis e of Telemark i spisse n for j entene, trop pet op p . Om du s k al h a idrettsmerket, må du l Øpe distansen på 22 min 45 s e k, men du kan g jerne bruk~ hele kvelden o g den ganske natt om det skulle passe formen o g time planen bedre. Det e r jo ikke a lle som har det travelt her i livet. Den sportsli ge side ved lØpet er lan gt vikti gere enn den tidsmessi ge. Vi kan ikke tenke ose noe større h Øyde punkt på stevnet, enn om d et skulle bli et drabeli g oppg j Ør mellom Rettslæreseksjonen o g Geografisk Institutt, eller om rektor Coward skulle knekke professor Stoltz i siste sving, eller omvendt. Nå r de nne rike s portsdagen vel er ove rst å tt, vil man mø tes i Klubben til en liten, hy ggeli g sammenkomst. Her vil det da bli anlednin g til å utveksle erfa rin ger som må tte være hØst et un der l Øpet, o g ellers' til å k jenne hverandre på pulsen. De som må tte gå seiersrike ut a v diss e h å rde dyster, glemmes ikke lett. Man vil markere deres styrke ved en enkel hØYtideli ghet på et forenin gsmØte. hvor medaljer o g premier vil bli hen gt på de brede bryst. IDRETTS UTVALGET ØNSKET ALLE som kan kry pe o g gå , VEL MØ TT til dy stene. Og ; om du ikke skulle være kommet i form ' i år, hen g ikke med fo r det. Vi trenger de g h ode t a llikevel. Som funksjonær; o g s om s å d a n har du i sannhet to be gi ve nhetsrike d a ger å se frem til. ' I NCU BUS

__ ~~_~2~~~r_~_g29!_~~!§~~E~ __ _ ---------------------------------

-----------------_. _~-------------.:--------------~----- --------------

.


Nr. 17/68

_

_ ________ ~:2_~~!!~!~~

__________________

~~~~_~

___ _

:::::::::::::::_::_--------------- -------------------------------J ÆVELI GE GREIE R

1" ØYEBLIKKET

Lill Li ndfors Fan Clu b s å h Østen l y s t i mo t e . Ma n a vv e ntet hennes n y e LP . Presi d ent e n i Fa n Club(det ses da Gr s å på fo r side n~ be n, J an Pi lkers , k om sent men gå r vi ut fr a ). . . g o d t. I mi d lerti d har v å r foreDe ssuten stj e l e s det s tad ~ g p a p ~r . ~ in g mø tt b et y de li g mot bØr. Det Sist e nytt i "lur e " papi rt y v e r i er n l vo r li g s t e sl a g b le tilf Ørt oss e r å ta en uåpn e t pakke ~ lu re a v e n m ~d stu d e nt. J e g fi kk tilno e n "få " ar k ut a v de n og s å s e n d t Lill' s siste LP, o p, d e n sette på li mbån de t på oms lagsb l e p l a ssert i p osth y llen ~ g arpapiret ig je n. Bar e s yn d a t a k d e ro be n i l.et g . FØr je g fl k k avkurat d en pak k en skull e r e turn e h entet d en len ge etterlen rr tede r e s på grunn av f or t ynn k v a litet. p lat e , b le den st j å let aven me d Nå f å r vi ikk e r e turn e rt d e n. stud e nt. De t er helt uhol d bare Så lurt · var d e t. t ilsta n d er i Fan Club ben nu, så Skyldbetyn ge d e kan gj e rn e henje g h åp er at den uærli g e s tu d ent v e nde s eg til r e da k sjon en - h vis e r ærli p nok til å returnere den de tor! til h y llen. e r vi forban ne t. Vi r undst j el e s . K-7's te gn epe nn er s ø k k b ort e ~

Ellers opptar prog ram gå ten oss stadig. Nå e r jo halv e f oreni ng sseme steret g å tt~ men vi kunn e likevel tenke oss & f å en viss orienterin g . ]( -7 still e r selvsa g t d e n ødv en d i g e mm spalt e - . plass t i l dis p os i s jo n om e n sl ~ k offentlig g jørin g av pro g r a ~m e t skulle være det en est e mul ~ge en gang ut i nov em ber. AIESEC-kvel de n s i st man da g b rakt e forrest en v åre t an ker hen på e t svunnet minne om e t l y s bi lde k å seri i Ru k k e dal en i e n fj e r n fortid.- De t v ar og s å e n l ang dags fer d mot natt. At Jo-Jo- fe be r en s tad ig gr ipe r om seg er gl e del ig . De t blir jo l e tt s å a lt fo r l i t e r o rsl e ~ oa æpe være Jo-J o -produs e nt e n~ s;m dermed har gi t t en b ety de lig skj e rv til Trimak sjonen. Eilers må man ba r e gi se g ov e r når man f år ov e rh øre s a mt~l e r som den Bom ut sp an t s eg' her forleden l ørda g s k v e l d : 1. Bergenspik e : "Ska l du på HatZeberg n å ? 2. Bergenspik e : ikk e sånn~ jeg ".

"N ei ~

jea e r

Så da s å . Forø vrig e r Rev o lus jon s råd e t i slike øy e blik k g l ad e fo r at de ikk e bor på Ha tl eber g . & Co .

~~~.-----P-.------~-------~~-~---.

Pe r An d erssen HOSTENS SE MINAR Se minar e t om fa gbe ve g els e n møter e n stad ia ø. k ende inte resse. Dele> takerne på "Solstrand ", Nor g es d y reste k urs, mø ter fulltalli g . LO fol k f r a distriktet, b åd e tilhen g ere o g motstandere a~ d 7n n å væren d e ri k ti g e l ære, sta r l kØ f or å f O lov til å d elta . P ~ m e l d nin p' sli s ten vil bli tatt ne d i mo r ge n, så n å e r d et in g en grunn til å n Øle len r er.

Arr. ko miteen -------------------~-~---.-~---~---

HVA SKJE R HVOR OG NAR

10/10 .. 16/10

Tors da g 1 9 30 Klu b ben - MØ t e om undervisnin g sopple8 g et • Fr e d a g 1430 Fotballkamp NHH.BU på Krohnsminde. 2000 Samfunnet: Ma k t l framti da . Fre da ae> strim i Klubben. LØr da g 20 0 0 Meksikansk icrettsaften i Klubb e n. Son c a g 2000 Sam f unnet: Intimt i Aulaen me d Einar Gerhar d sen Ons C:: a g 1500 NHH me s t e rskap i frii d r e tt, l, d a g , 1500 An dak t, g ru p perom 10 Sd kna d sfrist til Hatl e Tirs d a g b er g .

- ______________ _ _.. ___ _ _____________ __ _ ____________ ----------~

--~~~---~------------------~~~~~--~~---~----

~

~

K7 Bulletin nr 17 - 1968  

Endel pussigheter har en også kunnet reeistrere. r. eks. at de 111- De som kutter forelesninger leser omtrent like mye som dem som tro- fast...

K7 Bulletin nr 17 - 1968  

Endel pussigheter har en også kunnet reeistrere. r. eks. at de 111- De som kutter forelesninger leser omtrent like mye som dem som tro- fast...