Page 1

:.3

Med hjertet i Brann

Høstdager

Teitur har en lang karriere bak seg på og rundt fotballbanen.

Høsten er tid for depresjoner. Vi tok turen ut for å ta pulsen på høstfølelsen.

Qj

OQ Qj

Cl:)

Bulletin Tidenes valg Høstens valg ble en riktig thriller. Med to rene blokker til Kjernestyret og UKE-styret var det duket for en intens og fargesprakende valgkamp. 1057 avlagte stemmer utgjorde den beste valgoppslutningen noen sinne.

NHHS kaprer SAS Det er nå endelig avklart at SAS blir studentforeningens nye hovedsamarbeidspartner. I hovedsak går avtalen mellom flyselskapet og NHHS ut på at studentforeningens flyreiser blir refundert -Det blir snakk om et betydelig beløp beregnet ut fra NHHS sitt reisebudsjett, forklarer Markedsansvarlig i Kjernestyret, Ragnhild Janbu.

Side 6

Celeber visitt Gjedrem overrasket markedet under sitt foredrag på NHH. For første gang gikk sentralbanksjefen ut og advarte mot den norske kronen som i nveste ri n gso bje kt. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

. millionopp • Stengte av nettet

Hovedintensjonen bak avtalen er imidlertid å treffe denjevne NHHstudent. En avtale som skal gagne studentene direkte vil forhåpentligvis foreligge i løpet av kort tid.

Side 4

koster esk

• Var elendig sikret

Side 9

Business in Bergen Det børsnoterte selskapet Nomadic Shipping ASA på Minde har peilet seg inn mot kjøle- og frysemarkedet i shipping. - Ønsker du jObb hos oss trenger du ikke ni i snitt. Vi er ute etter de rette typene, beroliger finansdirektør Trym Jacobsen. Jacobsen er selv utdannet siviløkonom fra NHH.

-Vi har brukt over tre million for å komme ajour, opplyser : administrerende direktør. NHH, Ragnar Fagereng. Med andre ord svir opprydningen etter hac.k erangrepet for NHH. - Mellom tyve og førti prosent av alle norske bedrifter blir angrepet av fiendtlige i løpet av et år. at it-avdelingen ikke forberedt, og at d. .. en beredsna•.I~u Methlie, d inst for strategi og ledel~. ,[t

Side 12

Side 5

Kommentar 2 I Nyheter 4 I Magasin 13 I Portrett 14 I Kultur 20


21 KOMMENTAR &DEBATT BULLET/ Jan Yngve Jordet TIDLIG MORGEN. Det regner. Det PLASKER ned. Store dråper som treffer bakken med et smell og lager vibrasjoner helt inn i sjelen. DRYPP. Prøver desperat åfinne en paraply. Hadde to før helgen. En ble lagt igjen på bussen. En forsvant på fest. Surrehode. Drar jakka over hodet og håper at regndråpen e ikke skal treffe, men vannet siver inn. Kaldt bergensk regnvann som fo sser inn mellom tærne. Vått. Ingenting kan redde denne skuta nå. Jeg synker n ed i en da en vanndam. Total forlis. FORELESNING . Makroøkonomi interessant ? Kanskj e - men ikke på torsdag morgen - n år det regner . Bla-bla -bla . ... etterspørselselastisitet ....hmm ..... storepupper ... .vanskelig å konsentrere seg ... enda mer blabla-bla ... eksogen variabel.. .. så er det pause og alle skal ut den lille dør en . Trangt. Museskritt. Surr. Flere pupper. Inn igjen . Surr-surr. Ro i salen ! Se på kvadratsetningen . Strømmer av setninger som spises, som svelges , som sklir inn som ferskener i sukkerlake - synonymt m ed sannhet. Verden var så mye enklere før . To og to er ikke lenger alltid fire .... REMA 1000 . Kuttekisme. Kynisk og knivskarpt. Pizza grandiosa som smaker det samme som i går og dagen før og dagen før det igj en. Enda mer papp! Kildesortering. En sofa som kaller mer enn samfunnsøkonomi . Disig dovenskap som dreper dagens gjøremål. Så ble det ikke gjort noe i dag heller ...

øL. Å end eli g kunne gl emme bøken e og la ølet b edøve hjernen. Kj enne alkoholen varme og la alt skli ut i latter og h erlig faenskap. Å bare kunne sitte å b etrakte alle de vakre menneskene som svever forbi . Er ikke livet skjønt? Vidunderlig skjønt, stort, sykt og sprøtt. I morgen ko=er enda en dag. Enda en dag på NHH. Det regner.

Et år har gått Bernt J. Berg Nielsen Vi i Kjernestyret Propellen vil gjerne få lov til å dele våre tanker og uttrykke vår takknemlighet nå som vårt år i styret går mot slutten. Et år går utrolig fort, særlig i studentforeningssammenheng. Vi vil benytte denne anledningen til å opp summere hva som har skj edd og samtidig prøve å se litt fremover. Miljøet vi har i NHHS er unikt i Norges sammenheng. Vi har et stort mangfold, en gasjem ent og ikke min st en sunn øk on omi. Dette skal ikke gjør e oss overlegne og selvtilfredse, men heller inspirere oss til å bli enda b edre. Det å lede denne studentforenin gen med så mange m otiver te stu denter er et privilegium ! De aktive i NHHS legger ned timevis av arb eid hver uke, ikke alt er like synlige, men fortsatt viktig for å gjøre studentforeningen til det den er. Vi ønsker med dette å rette en stor t akk til alle som har bidratt i NHHS i året som har gått: alt fra UKEN til den minste interessegruppe! Vi har for søk t å oppfylle våre v al gkampl øft er etter b es te evne , samtidig som vi har møtt og løst nye utfordringer i løpet av året . Hele tiden

har fokus på økt engasjement stått i høysete. Vi har vektlagt at det er plass til alle i NHHS, og at vi skal være inkluderende og engasjerende. Derfor er det gledelig å konstatere at årets høstvalg var tidenes valg i NHHS! Det var stor rift om de fleste vervene og for første gang på mange år hadde vi et reelt valg på alle de store blokkene, noe som ga et rekordhøyt antall avgitt stemmer. Mange faktorer forklarer den positive utviklingen, og vi håper og tror at vår innsats har bidratt i positiv r etning . Utfordringen i fremtiden er å bevise at dette ikke var et blaff, men at trenden har snudd. I et tøft marked har det vært en utfordring å videreføre og utvikle forholdet til våre hovedsamarbeidsp artn ere. Fokus har vært på å b eholde og samtidig skaffe nye støttespillere som k a n b idra til NHHS-milj øet. Vi har lagt vekt på å inngå og videreføre avtaler som både gagner NHHS samtidig som hver enkelt student blir tilgodesett. Dette arbeidet har ko=et et stykke, og året er ikke over enda .. . Økonomien i NHHS er god og solid. Studentfor eningen skal ikke være profittmak simerende. Utfordringen er derfor å ha en sunn økonomisk drift samtidig som studentvelferden blir ivaretatt. Vi har i år investert betydelige beløp i lokaler og utstyr. Dette vil alle ha glede av i mange år fremover. I tillegg har vi brukt ressurser på de aktive i NHHS samtidig som studentmassen h a r blitt t ilgo desett gjennom ulike tiltak. Med dett e håper og tror vi at

vi har funnet en god balanse mellom velferd og sunn økonomi. Studentforeningen står overfor mange utfordrin ger i år ene fr emover. Den største er k anskj e ov erga ng en til BachelorIMaster. Her gjelder det å være føre var for å sikre engasjementet og oppslutningen om NHHS ettersom studiet blir mer krevende. Overgangen vil kanskj e øke karakterj aget og presset, og dermed før e t il mindre fokus på studentforeningsarbeid. Ikke alt kan læres p å lesesalen og NHHS er en unik arena for prøving og feiling. Det er nå rammebetingelsen e som k an p åvirke studentforeningsarbeidet legges, og h er gj elder det å ikke st å igjen på perrongen når toget går. En annen utfordring nå som studentforeningen vokser er å sørge for at alle trekker i samme retning; at man ikke kun tenker på sin egen gruppe, men først og fremst fokuserer på at man tilhører NHHS-familien . Etter tidenes valg står nye krefter klar til å overta. Propellen overlater styringen av NHHS-skuta til Utsikten, og er sikker på at de vil lose studentforeningen trygt videre det neste året. Vi i Propellen gleder oss til innspurten og lover å stå på til siste slutt!

Bernt J. Berg Nielsen er leder avNHHS

Ukens gullkorn ~#,.m"

,fjj;

,~ "

."

~r ·;:" ·lI:' ,

'

, '

Distrahert?

JanYngve Jordet er freelance i Bulle

Jeg er lei sjefsøkonomer som uttaler seg om ting de ikke har greie på, som for eksempel økonomi. CarL I Hagen


KOMMENTAR &DEBATT 13

K7 Bulletin Grunnlagt i 1961

Kortvarig lykke?

NHH ikke på nett Det er kritikkverdig når nettverket ved en av landets ledende utdanningsinstitusjoner ikke er operativt. Periodevis har dette vært realiteten ved NHH denne høsten. Inneværende semester har studenter og faglig stab vært berørt av ettervirkningene av et fiendtlig hackerangrep og generelt hærverk på en av serverne ved høyskolens datanettverk. For mange var det å betegne som tilnærmet krisetilstand, da n ettverket m er eller mindre var nede for telling i tre sammenhengende uker. Dette har forløpet seg som svært uheldig og hemmende for studentene i deres utdanningssituasjon. Internett-tilgang er et nødvendig om ikke selvfølgelig verktøy for studenter som arbeider med siviløkonomutredningen , samt for den praktiske gjennomføringen av undervisningen i (mer eller mindre) samtlige fag. Reduserte it-brukervennlighet har også skapt unødvendi ge hindringer for virksomheten i studentforeningen. engasjement i hvert fa ll to viktige grupper en god stund fremover. Det er ikke det at jeg tror det er mangel på driftige mennesker på skolen, for det vet jeg det er. Det jeg tenker på er situasjonen med den nye 3+2 års studieordningen som vil være gjeldene fra om med neste h øst. Siviløkonomstudenter vil fremdeles være på NHH noen år til, men de "nye studentene" vil da etter hvert ta helt over. Det ser jeg som en mulig trussel for studentforeningen .

En av høyskolen s professorer går hardt ut mot ledelsen i denne utgaven av K7 Bulletin. Han mener bestemt at høstens it-mare har gått ut over høyskolens kjernevirksomhet, undervisning og forskning. Når nettet er nede over lengre perioder reduseres naturlig nok oppfattet studiekvalitet for studentene. Kommunikasjonen studenter og foreleser i mellom blir svært b egren set. I etterkant er det lett å være etterpåklok, men allikevel.. It-avdelingen burde selvsagt ha vært bedre forberedt, og ja en beredskapsplan burde selvsagt vært klar for iverksetting. I stedet lot sikkerhetstiltakene vente på seg. Nødløsningen ble å kutte nett-tilgangen og ingen midlertidig server ble satt inn. Til etterretning. En nede-tid på tre uker ville neppe ha vært akseptabelt i en bedrift.

Etikk og kj erneverdier Sk an d aler som E nron , Andersen og World Com har synliggjort en stor mangel på verdigrunnlag og etikk i næringslivet. Stadig ofter e prioriteres den kortsiktige profitten på bekostning av 'å gjøre ting på den riktige måten' . Temaet for Næringslivssymposiet 2003 fokuserer på å utvide dette perspektivet, slik at det også blir rom for å tenke etikk og verdier . Som studenter ved en av landets ledende utdanningsinstitusjoner er det spesielt viktig å trekke inn, samt vektlegge etikk på studieplanen. Fremtidens ledere må ta lærdom av de feilspark som har forekommet. 'Det tar en b edrift mangfoldige år å bygge opp tillit og integritet i markedet, men bare et feilskjær skal til for at byggverket skal falle til grunnen. '

V åren 2002 begynte for alvor bekymringene for studentenes deltakelse i studentforeningen. UKEN02 var da nettopp ferdig, og m ange følte de hadde gjort nok utenomfaglig arbeid for en stund. Det ble spekulert rundt u sikkerheten i studentene s fremtidig engasjement, og om verv i studentforeningen var blitt for seriøse og tidkrevende.

I dagens situasjon kommer a lle studentene videre til tredje avdeling uavhengig av karakterer. Det eneste kravet er at man må ha bestått L Årets valgdeltakelse bekreftet og 2. avdeling. Med den n ye imidlertid at engasjementet ordningen er ikke dette tilfelle. definitivt ikk e har fa lmet. Etter tre års bachelor-grad m å Impon erende my e a rbeid studentene søk e videre opptak ble la gt n e d av de ulik e til master-studiet. Naturlig alternativene, og valgkampen· nok vil det da bli mer faglig skulle vise seg å bli et eneste konkurranse blant studentene, stort sirkus. Skolen ble tapetsert og et mulig r es ultat kan med plakater og hand-outs, og fort bli nedprior itering av studentene slapp å ha med seg utenomfaglige aktiviteter. Like matpakke på skolen de fir e fullt er det ikke vanlig å ta på dagen e valgkampen varte. seg tunge verv før etter litt tid Det ble servert frokost, lunsj, på skolen, og med en tr eårig middag, kaffe og kaker , og i bachelor vil fort tiden da kunne tillegg popkorn fo r å få den bli knapp. Det vil nok alltid rett sirkusst emnin gen. Dette være folk som tar i et tak, men var gode ting. spørsm ålet er om det er mange nok til at nivået på arbeidet Som kjent er det nå valgt nytt i dagen s stud entforening UKE -styret og Kj ernestyre, og kan opprettholdes. Dett e er studentforeningen har sikret selvfølgelig vanskelig å forutse,

Telefon:

Fax:

55959208 55959851

Ansvarlig redaktør: Marita Sofia Mørk Magasinredaktør: Bjørn Vegar Solheim Redaktør: Lars Bakke-Olsen Redaksjonssekretær: Ole Husebø Schøyen Journalister: Maria Huse / Karoline Engjaberg / Carin Pettersson / Ole Husebø Schøyen / Anne-Signe Andreassen / Håkon Smith Andersen / Randi Bj erkreim Fotosjef: Kristian R. Andersen Webmaster: stilling ledig Freelance: Runa Sandal Haug / Trygve Sunde Kolderup / Jan Yngve Jordet / Mathias Berg / Marita Sørum / Torgeir Hoff / Per Arne Solend / Pete Mohn / Ole Martin Åsland / Magnus F AJldersen (foto ) Illustrasjon : Jannicke Hefjord Øk on omian svarlig: Magnus Ankarstrand Markedsansvarlig: Chr ister Tønsager (for armonser 92 60 09 91 ) / e-post marked.bulle@nhhs.nhh.no )

. . . . ... .

··· · ·····

men det er absolutt et aktuelt tema å diskutere. De fleste som får nye verv er interessert i å skjøtte disse like bra, om ikke bedre enn sine forgjengere . Fortsetter denne utviklingen , er det klart at det da blir stadig mindre tid til å studere for de gjeldende, noe som ikke er spesielt heldig med tanke på den kommende skoleordningen. Høstens kj ernestyrealternativer var helt klart bevisst denne situasjon en , noe som kom frem i deres kampsaker. Det er altså viktig å ta hensyn til den nye ordningen som trer i kraft fra høsten 2003 . Samtidig er det nok ingen dum ide å gjøre mindre forretning og mer forening ut av dagens situasjon, da sp es i elt m e d tanke på fremtidens engasjem ent. Det er mulig at flere da vil være fristet til å kaste seg inn i et tyngre verv og føre studentforeningen vider e. Det aller beste er hvis dagens nivå oppr ettholdes, men jeg mener samtidig at det bør være rom for nytenkninger og alternative løsninger om det skulle være nødvendig.

Håkon Smith Andersener journalist K7 Bulletin

loyouiogde~igr1ov

Grafisk Senter


41 NYHETER

På bølgelengde med NetCom Samarbeidsavtalen mellom mObiloperatøren NetCom og NHHS har blitt reforhandlet for to nye år. Størrelsen på beløpet studentforeningen mottar vil avhenge av hvor ivrige skolens studenter er på å skaffe seg NetComabonnementer. Av ANNE-SIGNE ANDREASSEN

Salgsdirektør i NetCom, Bjøm Flagestad, er meget fomøyd med sponsorsamarbeidet så langt , men har ytt erligere ambisjoner med den fomyede avtalen. Bedriftens finansielle støtte vil heretter bestå av et basisb eløp samt en bonus , som øker med NetComs mark edsandel blant NHH-

I

student~ne .

-Totalt vil avtalen ha en verdi på opp i mot 300 000 kroner, anslår Flagestad. Kjernestyret har ingen problemer m ed å markedsfør e NetCom overfor stud NHH. -Avtalen vil gagne studentene både indirekte, gjennom sjenerøs støtte til studentforeningen, og direkte med tilbud om gunstige abonnementordninger , mener markedsansvarlig i

Foto Lars Bakke-Olsen

Gliser bredt: NetCom går for to nye år med NHHS. Kjemestyret, Ragnhild Janhu.

NHH som utstillingsvindu - Vi jobb er også med å lansere et nytt , gunstig studentabonnement, og vil bruke NHH som et utstillingsvindu, der dette kan prøves ut, sier Bjørn

Flagestad. Hvis ordningen slår an på Handelshøyskolen, vil den på sikt også kunne tilbys andre høyskoler. Studentene vil blant annet kunne dra nytte aven ringetakst på 50 øre per minutt til andre studentabonnenter. Videre vil en integrert smstjeneste kunne benyttes fra

NHHS ' hjemmeside Orakel.

NetC om tilsvarende NHHS , får forlenget samarbeidet. Det Bedre enn BI er dermed ikke uten grurm at Ifølge NetComs salgsdirektør nettopp NHH-studentene blir har studentforeningens . de første som får dra nytte av r epresentanter framstått som fordelene det nye prosjektet dyktige og ambisiøse i sitt kan friste med. -De beste kremmerne er i forhold til selskap et . Det er u sikk ert hvorvidt BI , som Bergen, fastslår salgsdirektør tidligere har hatt en avtale med Flagestad.

SAS-avtale med høytflygende anibisjoner Det er nå endelig avklart at SAS blir studentforeningens nye hovedsamarbeidspartnere for to nye år. En avtale som kommer til å gagne NHH-studenter direkte i form av reduserte billettpriser, vil forhåpentligvis foreligge i løpet av kort tid. Av ANNE-SIGNE ANDREASSEN

I hovedsak går avtalen mellom flyselskapet og NHHS ut på at studentforeningens flyreiser blir refundert. -Det blir snakk om et betydelig beløp beregnet ut

fra NHHS sitt reisebudsjett, forklarer markedsansvarlig i Kjemestyret, Ragnhild Janhu.

Håp om billigere flybilletter for alle Hovedintensjonen bak avtalen er imidlertid å treffe den jevne NHH-student. -Vi jobber med å utarbeide konkrete pristilbud på de mest aktuelle reisestrekningene, som for eksempel Bergen-Oslo og Bergen-Gatwick. I tillegg kan kanskje priser på restplasser bli enda mer fordelaktige, opplyser Ragnhild Janbu og Anders Gaarud, info ansvarlig i Kjemestyret. Fra SAS sin side er man forsiktig med å skape høye forventninger , men det bekreftes at de har ambisjoner om å kunne tilby konkrete

ordninger studentene kan Symposiet og Kjernestyret , benytte seg av allerede før jul. skyter Janhu inn. -Dersom opplegget går i -For oss ligger det orden, vil studentene kunne selvfølgelig også betydelig finne relevant informasjon gevinst i dette forholdet. På sikt og være i stand til å bestille . kan det skaffe oss inntekter i reIser gjennom Intern ett, og med at studenter fra NHH sier distriktssjef i SAS, Tim er kjent for å reise forholdsvis Srnistad. mye og representerer et fremtidig marked. Selv om det ikke er særlig aktuelt akkurat Gode erfaringer Distriktssjefen uttrykker stor nå, kan det også h ende at vi tilfredshet med sel skapets vil dra nytte av samarbeidet i tidligere samarbeid med rekrutteringsøyemed. Dette er studentforeningen og trekker en avtale som er åpen for gode spesielt fram SAS' engasjement ideer, fortsetter Srnistad. i forbindelse med UKEN og Næringslivssymposiet. Stor innsats -P å bakgrunn av disse Godt samarbeid til tross, har gode erfaringene vil vi nå det ikke vært enkelt å få til utvide samarbeidet. - Det er en avtale som begge parter er viktig å understreke at denne fomøydmed. avtalen kommer som et resulat -I fjor tok flere underutvalg av et samarbeid mellom UKEN, kontakt med SAS for å prøve

å sikre seg sponsoravtaler, noe som ga et dårlig inntrykk av NHHS overfor bedriften. Vi har derfor vært nødt til å bedre koordinasjonen innad i studentforeningen. Blant annet er vi i ferd med å etablere en markedsdatabase, som de ansvarlige i underutvalgene bør benytte seg av før de kontakter næringslivet, forteller Ragnhild Janhu. -I 1999 var SAS også til forhandlinger om å bli hovedsponsor, men av flere grurmer ga det ikke resultater den gang . Lista ble nok kanskje lagt litt for høyt fra studentenes side. Vi er dermed veldig fomøyde med avtalen vi nå har oppnådd, avslutter markedsansvarlig.


NYHETER /5

K7 Bulletin mandag 28. oktober 2002

Hvordan vokte weh-NHH?

Høsten 2002 har vært en strabasiøs affære for alle som er avhengig av Internett ved NHH. Av LARS BAKKE-OLSEN

-Mellom tyve og førti prosent av alle no r sk e be drifter blir angrepet av fiendtlige hackere i løp et av et år. Jeg synes det er utrolig at it-avdelingen ikke var bedre forberedt, og at de ikke ha dde en b eredskap splan, forteller en fo rundret L eif B. Metlilie, professor ved institutt for strategi og ledelse. D en ne høsten h ar NHH vært plaget av ettervirkningene av et fiendtlig h ack eran gr ep og gen er elt hærv erk p å en av serverne ved hø yskolen s datanettverk.

Travel sommer og høst Det etter hvert så mye omtalte h ack er a n gr ep et begynte i sommer og fortsatte tidlig på høsten . Det kom svært bardust på it-avdelingen, som ik k e så n oen annen løsning enn å st enge all nett- tilgan g, da angr ep et utviklet seg til rent hærverk på en av serverene. -D et oppsto d en akutt situasjon , hvor høyskolens nett og struktur kunne bli ødelagt , så it- avdelingen så ikke andre muligheter er enn å kutte netttilgangen der og da, forklar er a dministrer ende direktør ved NHH, Ragnar Fagereng.

er tilknyttet Uninett som har en filterfu nk sjon som skal gjøre branmnurer overflødige, forteller Fager en g. Uninett er et ull.iver sitet sog h øys k ol enettverk so m drives fra T rondhj em som også H øysk olen i Ber gen er tilknyttet . It-leder der, Bj ørn Elvsaas , er langt p å vei enig m ed Fager eng og NHH, m en m ener m an ikke kan overlat e all sikkerheten til Uninett. -Uninett bør kunne dekke d et m este , men h ar ikk e n oe overordn et a n svar fo r sikkerheten ved våre nettverk, det h ar vi . De kommer m ed anbefalinger og assist erer oss i sikkerhet sspørsm ål, utdyper Elvsaas p å telefon fra HiB.

Råd og rydding koster penger Ragnar Fagereng H a n b etegn er d a g en s situasjon som en overgangsfase, ikk e lik e dramatisk som tidli ger e, m en h ell er ikk e normal.

Trøndersk filter ingen garanti -I ettertid ser vi at vi burde hatt fler e sikkerhet stiltak p å plass tidliger e. Grunnen til at vi ikke hadde det, er at h øyskolen

Foto Lars Bakke-Olsen

-Et nett med tre ukers nedetid ville aldri forekommet i en bedrift, mener professor L eif B. Methlie

Ko stnadene under angr ep et og opprydningen i etter kant h ar kostet h øyskolen en god d el penger. Høysk ol en har investert i en brannmur, samt diverse hard- og software. Disse k jøpene beløper seg til en god del, m en antall konsulenttimer og overtid for it-avdelingen som kommer i tillegg gj ør den totale regningen ganske h øy. - Vi h ar b ru kt over t r e millioner for å komme jour, kan Fager eng fortelle. Dette er mye p enger, m en

a

en del av dem skulle benyttes på liknende formål i fremtiden , så situasjonen er ikke så svart som den høres ut. -Hele beløp et p å over tre millioner er ikke ekstraordinære ko stnader , d e endt e på en go d milli on , utd yp er administrer ende direktør . D en ek st ra or din æ r e m illionen bl e b evil ge t ita vdelingen for h øs t en s probl emløsning. Res t en a v kostn a d ene b eh a ndl es som forse rt e inves t eringer til h øys ko l en s it -n ettve rk og maskinpark . Høys kolen i Bergen har ik k e in stallert brannmur , m en overvåk er sikkerhet en kontinuerlig. -Vi legger ned mye arbeide på å "p at eh e" opp syst em et vårt; tette igjen hull i nettverket , forteller it-leder Elvsaas. -HiB har bare hatt flaks som ikke har blitt utsatt for angrep. -Jeg føler m ed it- avdelingen ved NHH

Ulike syn på løsningen Hø st en s it -m a r e har k os t et mange p enger , m en den har også gått utover høysk olens kjernevirksomhet , undervisning og fors k ning. En st or del av kommunik as jonen m ellom studenter og faglig a n satte foregår per e-post og gjennom

po st ering av meldin ger på kur sh jemme sid er . Når nettet er nede over l engr e p erioder r eduser es oppfattet studiekvalitet for studentene. P r ofessor Methlie har nylig avholdt en eksamen i INF200, forr et ningsutvikling m ed it, en ek samen hvor stu dentene er avh en gige av å las t e n ed øvelses oppgaver fra Internett. -Jeg syn es det er utrolig at h øyskol en h ar a k septert at nettet har vært nede i tr e uker . Så lan g n ed eti d , ville aldri fo rekommet i en bedrift, forteller Methlie. H an fø ler at brukerne av skoles n ettverk ble overkj ørt under b es lut ningen e om å stenge nettet helt og delvis. -Det burde vær t n aturlig å høre hva konsekvensene for brukerne av it ved h øyskolen ville vær e ved r edusert n etttilgang, mener professoren. De kunne ha leid inn midlertidige servere m ens de under søkte og rettet opp problem er. Da kUlme vi hatt et nett oppe i løpet av noen dager , fortsetter han.

Legger seg flate -Jeg har stor for st åelse for problem ene rundt redusert itbrukervennligh et i h øst, SIer a dministrer ende direktør . H a n h å p er også på forståelse for at det har vært en ny problem stillingen for NHH

og har derfor tatt kanskje mer tid enn antatt. Økt og forb edret kommunik as jon m ellom itavd elin gen og it-b r uk ern e ser han på som en selvfølge i fremtiden . Methlie er svært opptatt av at admini strasj on en for står hvor gjennomgående h øyskolens bruk av it er. -Administrasjon ssystem er, u n d er vis ning og for skning . Alle tr en ger sine sys t e~e r , mener han. Faglig st a b b r uk er it mye i forskning, blant annet kj ør er de lab- ek sperimen ter og intern ettb asert e undersøkelser. -Vi har ikke fått tillatelse fra høys k ol en til å kj ør e vår e und er søkelse r eller ek sp er imenter p å N HH s server. Lø sningen h ar væ rt å leie plass p å web- hoteller eller kj ør e ek sp erimenter fra andre institusjoners servere. I et tilfelle m åtte vi k jøre et labek sp eriment fra en server p å H øyskolen i Agder , Grimstad, forteller Metlilie oppgitt. Han håper den fremtidige it-løsningen tar hensyn til det man gfoldige brukerb ehovet hos faglig stab , og m ener det absolutt lar seg kombinere m ed sikkerhet .


61 NYHETER

Ti enens s utnin va o Høstens valg ble en suksess. Alternativene var mange, og studentenes valgoppslutning var rekordhøy. Av LARS BAKKE-OLSEN OG HAKON SMITH ANDERSEN

Høsten er valgtid ved NHH. Denne høstens valg var ekstra spennende, da det stilte to rene blokker til UKE-styret og Kj ernestyret. -Det er første gang siden høsten 1 998 at det still er to blokker til Kjernestyret, opplyser informasjonsansvarlig ved dagens Kj ernestyre, Anders Gaarud. Valgkampen satte som vanlig sitt preg på skolens område , med plakater, bannere, ivrige kandidater og en intens matlukt. -Jeg tror studentene liker basarstemningen på service , mener Gaarud. Om studentene liker basar er ikke godt å vite, men de liker å stemme. Det ble avlagt 1057 stemmer, over 200 mer enn ved forrige topp, høsten 2000. Det gir en valgdeltakelse på ca 40 prosent. -D et er en veldi g bra andel med tanke på a ll e de " døde " studentene ved høyskolen , forklarer informasj onsansvarlig. Den brutale merkelappen gis alle studentene som er lite deltakende i studentforeningen, for eksempel de som tar Høyere Revisor Studiet eller språkfag.

Krevende kamp Den korte og intense valgkampen varte fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. -Personlig synes jeg valget var utrolig kult!, forteller Ole Bore jr fra Kjernestyret Utsikten. -Det sosiale var veldig bra under valgkampen, jeg ble kjent med mange nye mennesker ved å stå på stand, fortsetter han entusiastisk. Det avtroppende Kjernestyret, Propellen, gikk til valg på økt engasjement i

Servicebygget minnet som vanlig om et basarområde under valgkampen. studentforeningen. Det labre vårvalget kunne tyde på at de hadde mislyktes med den målsetningen , men høstens brakvalg kan virke som om arbeidet har båret frukter likevel. -Forhåpentligvis har vi i Kjernestyret bidratt til å gi inntrykk av at det er gøy å ha verv i studentforeningen, håper Anders Gaarud .. -Det er mange faktorer som påvirker deltakelsen ved et valg, men jeg håper vi bidro med det vi kunne, fortsetter han. Påtroppende kjernestyreleder, Knut-Olav Folkestad, er enig med Gaarud og Bore jr. at høstens valg var bra. Hvorvidt dagens aktivitetsnivå vil holde seg er han usikker på , da valgdeltakelsen tradisjonelt er svært syklisk. -Til våren er det jo ikke så mange stillinger det skal kjempes om, så det blir naturlig nok et roligere valg da. Vi får

håpe det tar seg opp igjen til høsten, da det er flere stillinger som skal fylles, mener han.

Kampen er over, la feschten begynne Torsdag kveld etter at siste stemme var avlagt , skull e valgkampen krones med et realt show. Tradisjonen tro , er det 5.kull som er ansvarlige for showet. Det hele begynte med en tyve minutters medley hvor frekke kostymer og nøye innøvde dansetrinn stod i fokus. Tema for kvelden var TV2s "God kveld Norge", men med den mer passende tittelen "God kveld NHH" . Showet gikk sin gang, de ulike kandidatene og blokkene utførte sine oppgaver. Et problem var at noen av kandidatene ikke utførte oppgaven sin, andre fikk ikke med seg når de skulle på. Dette resulterte i en del improvisasjon fra femte kulls side samt en del pauser. En som satte pris på pausene var NHHs nye venn,

Stig van Eijk. Han og bandet skulle dra en låt, men klinte til med to sett li tre-fire låter hver. Stig gjorde en god jobb, for all del, men det ble nok litt i overkant.

Spennende offentliggj 0ring Da showet nærmet seg slutten skulle valgresultatene offentliggjøres. Dette ble gjort på en ny og morsom måte, og spenningen i salen var til å ta og føle på. Det var mye glede men også noen tårer å se etterhvert som vinnere ble kalt opp. Denne gangen var det kun rene blokker som ble valgt, så det ble ingen mekling mellom blokkene i ettertid. - Det er spesielt moro å vinne etter en så intens valgkamp . D et var uhyre spennende, og vi er virkelig fornøyde , sier nyvalgt UKEsjef Hans Jørgen Mørland.

Foto: Kjernestyret, Propellen

-Moro med

Bulle -Dette blir skikkelig gøy. Nå skal Bulle bli bedre, få tyngre ledere og kanskje amerikanske tegneserier, lover Sverre Stordal.

700 stemmer Stordal tropper på som redaktør i Bulle etter jul, sammen med Maria Grif:fin Huse. Begge har tidligere vært journalister i Bulle, og fikk hver over 700 stemmer i høstens valg.

Skarpere profil -Vi må sørge for at ingen blir skuffet. Derfor skal vi strannne opp profilen etter nyttår, mener Maria Griffin Huse


NYHETER 17

K7 Bulletin mandag 28. oktober 2002

Valg nesten uten gruDls NHHS sine valglover er ikke vanskelig å overholde, trodde alle. Av LARS BAKKE-OLSEN OG HAKON SMITH ANDERSEN

Valgkampen skulle dessverre vise seg å ikke bli helt feilfri. De ulike alternativene som stilte til valg gjorde ingen feil. Brudd på NHHS sine valgregler var det no en uavhengige patrioter som, forhåpentligvis uvitende, tok seg av. Tillitsvalgte for SAM-HAS-studentene handlet ab solutt i gråsonen, da han benyttet seg aven mail-Iøkke for å anbefale UKEN 4U til sine medstudenter. -J.eg har ikk e vurd ert

valglovene i NHHS når jeg sendte ut denne mailen . Det burde jeg ha gjort og tar kritikken til etterretning, svarer tillitsvalgten på e-post. For lederen av UKEN 4U, Hans Jørgen Mørland, kom kampanjen til SAM-HAS bardust på. -Vi :fikk denne beskjeden midt i valgkampen, og synes det er veldig trist at det skjedde. Vi hadde overhodet ingen ting med det å gjøre, forteller den nyvalgte UKE-sjefen.

Uvisst utslag Det blir bare spekulasjon hvorvidt hendelsen har påvirket valgresultatet. Da UKEN 4U vant de fleste stillingne med

klar margin, har mail-Iøkken på SAM-HAS mest sannsynlig ikke vært avgjørende for det endelige resultatet. Men det kunne ha vært jevnere stemmefordeling. Mail-Iøkken ble distribuert til ca 50 SAMHAS-studenter.

-Ikke bitter Kandidaten som er arrangementansvarlig for Super-UKEN, Jonathan Fægri, er skuffet over at en som skal gå foran som et godt eksempel for sine medstudenter, handler som han gjør. -Jeg sier ikke dette fordi jeg er bitter , men fordi jeg synes det er trist for valget. At en person hvis hovedoppgave er å

tørke av tavlen og organisere klassefest, opererer i grås.onen av valglovene, blir for dumt, forteller en oppgitt Fægri.

Utbedringer på vei Påtroppende informasjonsansvarlig for Kjernestyret, Ole Bore jr, beklager også det umtrufne. -For å unngå valgrelaterte mail-Iøkker i fremtiden, må vi bedre informasjonsflyten ut til velgerne også, ikke bare de som stiller til valg, mener han er et nødvendig tiltak.

Intens utredning Anders Gaarud, nåværende informasj on san svarlig i Kj erne styret , fort ell er om

+

•• • O

intense konsekvensutredninger, da nyheten om mail-Iøkken ble kjent. -Vi (Kjernestyret, red.anm.) satt oppe en h el kveld for å finne ut hva vi skulle gjøre vedrørende mail-Iøkkeproblematikken , forklarer Gaa.rud. Han mener val glov en e b ør revurdere s ofte , da ny teknologi kan bringe ny e problemstillinger rundt valgavviklingen. -Studenter m ed sentrale verv kan sitte på mail-Iøkker og sm s-løkker, dette må vi ta hensyn til i valglovene, avlutter han.

•• • O

•• • O

Ladies and Gentlemen, we have a winner! Valgvinnere og femtekull i skjønn forening på scenen under valgshowet.

Foto: Kjernestyret, Propellen

The show must go on Femtekull er en erfaren gjeng ved høyskolen. Erfaring er viktig når ikke alt går som det skal. Av LARS BAKKE-OLSENOG HAKON SMITH ANDERSEN

-Femtekull er svært fornøyde med valgshowet , Vi ble

søpledrita alle mann, mimrer femtekullist og veteran fra underetasjen ved NHH, Theo Thorkildsen.

Tema for årets valgshow var nytt, men i form skilte det seg ikke så veldig mye ut fra de siste års show.

Kjent form, men allikevel moderne

SMS-Chat

De har grunn til å være fornøyde også. Aulaen var fyllt til siste stolsete, mange måtte stå på siden og bak i lokalet.

Årets nyvinning , sms-chat på storskjerm, var dog en schlager. Gjennom den ble kunne publik um poste sine meldinger, akk urat som på

TV2 og NRK2 etter sendetid. Det tok litt tid før årets femtekull kom i gang med planleggulgen av valgshowet. -Alle var ikke like delaktige til å begynne med, men når showet nærmet seg var alle svært ivrige og flinke , forteller Thorkildsen. Showet led under en del pauser og mange ilmslag som

ble kjørt om igjen. -Det var et problem at fagutvalget ikke leverte sitt bidrag og at andre kandidater ikke fulgte med når de skulle på scenen, sier femtekullisten. Thorkildsen retter en stor takk til TG som var utrolige fleksible og viste stor evne til å snu flisa, når det ble endringer i progranIDlet .

•• • O

+


81 NYHETER

Arets GEP-konferanse:

Aktuelle spørsmål uten enkle svar Globaliseringsdebatten ble presentert og diskutert fra svært forslijellige synspunkter da underutvalget, Global Economic Perspectives (GEP), avholdt sin årlige studentkonferanse den 15. oktober. Dermed var det nok ytterst få av deltakerne som ikke så seg nødt til å stille visse spørsmålstegn ved sine egne oppfatninger. Av ANNE-SIGNE ANDREASSEN

"Mange tror at globaliseringen er et faktum", skriver rektor Per Ivar Gjærum i GEPs brosjyre. Konferansen, som i år tok for seg multinasjonale selskaper som globale aktører, bekreftet utsagnets antydning om at globaliseringen er en utydelig prosess med ringvirkninger som ikke kan oppsummeres på en

Dr Machiko Nissanke

ukomplisert måte.

Vidt spekter Representanter fra næringsliv, organisasjoner og akademia bidro til å belys e problemstillingene knyttet til årets tema på mange plan. Leo Grunfeldt fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt kom med store tall som henviste ' til forskellig e lands BNP og enda større tall som beskrev multinasj onale selskapers årlige omsetning, mens Sverre Bjerkomp fra Norsk Hydro forklarte hvordan internasj onalt næringsliv i Angola kan påvirke en enkelt arbeiders skiebne. Det varierte programmet satt fokus både på økonomisk teori og praktiske erfaringer.

Fra Hårek til Marx Finn Bergesen fra NHO la fram sine refleksjoner om multinasjonale selskapers rolle i globalis eringsprosessen på en humoristisk måte. Han var innom Håreks tanker rundt fred i verden i det ene øyeblikket ("How do we teach everyone to understand Norwegian? " ), for i det neste å argumentere at Marx' visjon om slutten på klassekampen er iferd med å gå i oppfyllelse ved at skillet mellom menneskelig og annen kaptial viskes ut. Ved hjelp av spenstige sportsmetaforer og hans egen barndoms minner om Radio Luxembourg som eneste internasjonale innslag i hverdagen , påminte han studentene om hvor fort den teknologiske utviklingen

Engasjerte deltakere på GEP-konferansen raser framov er. Blant foredragsholdere som tok utgangspunkt i dagens mest avanserte økonomiske teorier var Dr Machiko Nissanke fra School of Oriental and African Studies. Hun tok for· seg en rekk e moderne vekst- og utviklingsteorier og empiriske studier. -Mitt viktigste budskap til studentene er at de bør legge stor vekt på tilegne seg analytiske evner når de tar stilling til de store spørsmålene som blir drøftet på denne konferansen. For øvrig uttrykt e Dr Nissanke overfor K7 Bulletin at hun var imponert

over engasjementet NHHstudenten e har i forhold til globale spørsmål, til tross for at de ikke befinner seg i et like internasjonalt miljø som hennes egne studenter i London.

Positiv respons Anders K. Havig og Fredrik Stokke Hall (3. Kull) betrakter konferansen som det beste "faglig relevante, men utenomfaglige" arrangementet ved skolen. -Innl eggene fra interesseorganisasjoner, som Latin-Amerikagruppen og Framtiden i Våre Hender , medvirker til en bedre balanse i programmet enn l noen

Alle foto: KMstian Ro Andersen tidliger e år. Disse bidrar til en litt mer kritisk holdning til foredrag som til en viss grad dreier seg om å reklamere for store selskaper som Statoil, mener tredjekullistene. Også fra arrangørsiden er man fornøyd med avviklingen av konferansen. - Vi er spesielt fornøyde med årets program, og har fått mye positiv tilbakemelding på det. Det var nok en vellykket strategi å snevre inn konferansens tema noe i forhold til tidligere år, samtidig som vi fikk med oss mange forskjellige bidragsytere, sier leder i GEP, Katrine Steen-Ottosen.

Prisdryss på NM i revy Igjen ble det priSdryss til sprelske skuespillere fra NHH under NM i skolerevy på landbrukshøyskolen

på As. Av OLE

HSCHØYEN OG JAN YNGVE JORDET

Blant aktører fra Trondheim, Stavanger, Notodden , Sogndal, Hamar og Ås var det bergenserne som stakk av m ed de gjeveste prisene. NHHs revyinnslag gjorde rent bord og tok samtlige offisielle NM titler:

- Beste sk etsj: "Å seile sin egen sjø" -Beste vise: "Nachspiel med oddetall" - Beste monolog: Øyvind Rafto - Årets talent: Øyvind Rafto Dette etter fremførels en av 3 nummer fra revyen Egoland: "Å seile sin egen sjø", "Nachpiel med oddetall" og "Ego familien" .

UKA UKA på landbrukshøyskole/ i Ås er ikke så kjent som yKEN i Bergen og Trondheim, men

er på ingen måte dårligere . Og UKA - den varer en hel måned. - Et stort og vellykket arrangement, og et flot t publikum . Det var moro å spille foran så mange som 800 tilskuere, og st emningen var fantastisk, sier Martin Sætre, som spilte i "Å seile sin egen sjø". Innsatsen var det heller ikke noe å si på. - De tre numrene vi framførte ble spilt bedre enn noen gang, mest pga god rutine og innøving, avslutter Sætre.

djucie-parodi slo an

Foto: Kristian RoAndersen


NYHETER 19

K7 Bulletin mandag 28. oktober 2002

Mannen ingen kan målbinde Mannen med rentefoten må veie sine ord på gullvekt før han åpner munnen. Men til tross for gullveide ord må han finne seg i at populariteten beveger seg med renten. Av KAROLINE ENG JABERG Det er onsdag kveld og fotballandslagets EMkvalifiseringskamp legger gatene i Bergen dø. Likevel klarer sentralbanksjef Svein Gjedrem å få et nesten fullsatt Dag Coward til å spisse ørene og lytte til pengepolitikkens Drillo. Banksjefen har selv svingt skuddfoten i toppdivisjonen for både Viking og Lyn. Han føler likevel ikke at han ofrer for mye for en visitt på NHH nettopp denne kvelden. -Det blir nok fotball ellers.

Inflasjonsmål Inflasjonsmålets norske far snakker som forventet om årsakene til den høye renten. Han legger skylden på lite samsvar mellom pengepolitikk, finanspolitikk og partene i arbeidslivet. Med foredraget prøver han å forsvare den høye renten og all hetsen som har vært mot han i media den

senere tid. -Hvordan er det å være en så fremtredende person innenfor et felt som økonomi, der alle stort sett har en mening om hva som er riktig og galt? -Det er positivt at folk viser engas jement og interesse. Jeg øns ker enda flere tilbakemeldinger på våre avgjørelser. Det er bare sunt med kritikk. Sentralbanksjefen lar seg ikke affisere av at hans popularitet svinger i takt med renten.

Advarsel mot valutaspekulasjon Men i tillegg til de forventede temaene, tok Gjedrem opp problemstillinger rundt den norske krona so m investeringsobjekt. Han advarte mot dette, og begrunnet advarselen med den norske økonomiens relativt dårlige likviditet.

Pengepolitikk i verdensklasse

Svein Gjedrem

Siden Gj e drem innførte inflasjonsmål som styringsmandat for den norkse pengepolitikken, har han gått fra å være genierklært til å måtte svelge beskyldninger om å være ansvarlig for en stadig økende arbeidsledighet. Lars Svensson, en kjent

svensk økonom, har ledet et granskningprosjekt av den norske pengepolitikken. P ersson konkluderer med at Norge har verdens verst utformet mandat for pengepolitikken, men verdens beste utførelse av dette

Foto: Kristian R. Andersen mandatet. -Gratulerer med ros fra akademisk hold. - Tusen takk, svarer Gjedrem og smiler fornøyd.

Snakket ned Ny populærkronekursen forelesning Gjedrem overrasket markedet under sitt foredrag på i Finansgruppens regi på NHH. og reaksjonene fikk dramatiske følger. Av KAROLINE ENG JABERG For første gang gikk sentralbanksjefen ut og advarte mot den norske kronen som investeringsobjekt. Han

begrunnet dette med den relativt lave likviditeten i den norske økonomien. Advarselen inneholdt ingen ny informasjon, men likevel reagerte markedet kraftig. Sentralbanksjefens utsagn har ført til akutt kronesvekkelse. Normalt sett vil en slik verbal intervensjon være relativt kortvarig, men nå utelukkes ikke muligheten for at dette er starten på en mer dramatisk svekkelse av kronen.

Erik Mamelund foreleser om sitt gamle selskap, Andersen Norge, tirsdag 29. oktoberiDag Cowards Auditorium. 'The rise and fall of Andersen' er et høyst aktuelt tema i en hver diskusjon om forretningsetikk. Dette er også gjennomgangstemaet for Næringslivssymposiet 2003. Erik Mamelund er administrerende direktør i Fondsfinans og ekstern Kollegierepresentant ved NHH.


y het Spar penger

old nummeret!

Bytt til NHHS sitt etCom abonnement Samme pris uansett når du ringer og hvem du ri nger

I ngen bindingstid ved kjøp av abonnement Spør oss om tilbud på mobiltelefon De nye prisene tar utgangspunkt i en basispris, og blir rabattert etter det totale ri ngevol umet til NHHS (s.e under for priser med rabatt),

0,88*

Sjekk www.nhhs.no/netcom for oppdatert informasjon !!Il

IIIHI

7 037710 021

sn

~(r

(f,4S

Kr 0,83

Kr 155,00

Kr E;5,OO K,r 20/(){)

Kr 0,00

Alle prisene er Inklusive mva,

Rabattpris praug 2002 For bestilling av abonnernent, og evt tilbudJkj.øp .øv mobiltelefon, kontakt Rune Trædal, Ecom j Bergen, TeI·efon 9309030.5 mai!: rune.tredal@ecorn.no For ytterligere spørsmål kontakt Kyrre. Lervik, telefon 93245932 mali kyrreJervlk@net,om~9sm,no

"" Prisen basert på dagens volum gjelder ikke utland ogspes1alnul'l'lI'l'ler ,

NetCom fr~fI'ltJdr.n CCf t.$Ol'$

nd.com . IIQ


NYHETER 111

K7 Bulletin mandag 28. oktober 2002

Symposiet skyter fart:

5på gangen

Rekordmange påmeldte

Har du noenminner fra fUKEN?

Ved hjelp av aktiv markedsføring har Symposiet foreløpig sikret seg hele 114 påmeldte. Temaet for konferan sen er aktuelt og ser ut til å fenge i næringslivet. Av MARITA SOFIA MØRK

- Saccosekk festen Cecilie Langum 2. Kull

Attraktive foredragsholdere med Jesper Kunde og Ingebrigt Steen Jensen i spissen kommer til Næringslivssymposiet 2003 for å snakke om kultur og kjerneverdier i bedrifter. Pressekontakt i Symposiet, Fredrik Zachariassen, kan fornøyd konstatere at temaet er både dags aktuelt og engasjerende.

Solid oppslutning Med over hundre påmeldte i bakhånd holder Symposiet stø kurs forover. Markedsgruppens promoteringsturne ser ut til å ha gitt avkastning. Vi har forsøkt å selge Næringslivssymposiet som et konsept og har lyktes bra med dette. l tillegg har det blitt lagt vekt på å stimulere til engasjement rundt temaet for konferan sen , sier informasjonsansvarlig i Symposiet, Dagfinn Teigland. De påmeldt e er alle tilknyttet organisasjonsliv, men har bakgrunn fra et vidt spekter av bransjer. - Jeg tror mangfoldet legger

Det er ingenting å si på engasjementet i Symposiet grunnlaget for å skape en arena for utveksling, nytenkning og inspirasjon. Det vi i Symposiet definerer som den perfekte møteplassen.

Engasjerte studenter Fortsatt gjenstår det en del arbeid før alt er klappet og klart til konferansen i mars . Det arrangementstekniske skal finpusses på, og programmet skal sys sammen. Symposiet er også opptatt av å stimulere og aktivere deltakerne på et tidlig stadium. - Vi legger vekt på å

få sympsjonærer og andre deltakere med i tankegangen. Jeg vil understreke at konferansen ikke begynner 12. mars, men god tid dorkant, sier Zachariassen. - Det er ingenting å si på idemyldringen og engasjementet innad i organisasjonen. Dette skaper motivasjon og glød, samt gir oss lyst og innsatsvilje til å fyre løs med mer.

Foto: Magnus F. Andersen på verdigrunnlag og etikk i næringslivet. - Dagens næringsliv er preget av higen etter kortsiktig profitt. Vi vil sette fokus på å utvide dette perspektivet, slik at det også blir rom for å tenke etikk og verdier. Som en studentgruppe .ved Norges Handelshøyskole er det spesielt viktig å markere et standpunkt, avslutter Zachariassen.

- Dårlig luft, høy festfaktor og omtrent 2 millioner saccosekk kuler. Petter Holthe 2. Kull

- Bare at det var full fest. Kjempegøy! Marte Ramuz Eriksen 5. Kull

Sykt næringsliv Skandaler som Enron, Andersen og World Com har synliggjort en stor mangel

ruKEN hele året fUKEN skal pusses opp til glede for NHHstudenter året rundt. Av RUNA SANDAL HAUG Enhver NHH-student som har opplevd UKEN, har også opplevd fUKEN. Bortgjemt b eliggenh et og slitte lokaler til tross ; lave priser og høy stemning gjør fUKEN til en hit blant fUKENsjonærene og deres venner. Atmosfæren i internbaren tar pulsen på arrangementet og representerer selve UKE-følelsen.

Press på studentforeningens lokaler Det høye aktivitetsnivået i NHHS medfører stort pres s på foreningens arealer. Mange

undergrupperoginteresseutvalg trenger et ste d å arrangere små og store anledninger. NUs bedriftspresentasjoner legger beslag på Campus flere kvelder i uka, mens Klubben er alles fristed og derfor ikke egner seg for lukkede arrangementer. Utenom UKEN har fUKEN blitt disponert av idrettsutvalget. Etter at Lehmkuhlhallen åp n et, har d ette behovet opphørt. NHHS har kommet i den heldige situasjon at den har ledige lokaler å fordele bruken av.

Prosjektgruppe satt på saken fUKEN er en institusjon like gammel so m UKEN se lv. Etter å ha debutert i Campus i 1980 flyttet den allerede i 1982 inn i dagens lokaler. For

å sikre at "helårs-fUKEN" blir best mulig er det satt ned en prosjektgruppe som skal se på lokalenes fremtid. Gruppen består av kjernestyrets Magnus Barstad sammen m ed Theo Thorkildsen, Ulla Rasmussen, Ole Petter Bjartnes og Jon Marius Bremnes - kjente fjes i kjelleren. De ser for seg noe i r etning av et nytt " miniCampus " og håp er å kunne presentere noen anbud til FM 31. oktober.

Neppe ny bar Internansvarlig i kjernestyret, Magnus Barstad tror neppe d en nye fUKEN vil ha skjenkebevilling. -Av den enkle grunn at dette vil kunne komplisere den opprinnelige fUKEN -driften, forklarer han .

Barstad poengterer samtidig at lokalet fortsatt vil være fUKEN under UKEN. Det vil si at fUKENsjonærene tradisjonen tro vil få sette sitt eget preg på "sin" fUKEN, ved å male og dekorere veggene etc. Likevel håper prosjektgruppen å få malt lokalene i en litt varmere farge, samt montere gipsplater på veggene. -Platene vil b å de gi bedre akustikk samt skjule en del av de utallige rør som i dag er veldig synlig e, opplyser internansvalig. Barstad håper også på en ny strømkrets til rommet, noe som vil hindre overbelastning samt åpne for å piffe opp belysningen med for eksempel spots og dimmelys.

Saccosekk fest i forbindelse med Quantum. Jævlig gøy! Magnus Øverby 3. Kull

- Det var masse øl. Og ~å husker jeg ingenting. Espen Strøm 2. Kull


12INYHETER: BUSINESS IN BERGEN

marked Kjøle-og frysemarkedet i shipping opplever ikke de høyeste ratene om dagen, det har Nomadie Shipping ASA på Minde tatt konsekvensen av og utvider forretningsområdet sitt.

Av LARS BAKKE-OLSEN Det børsnoterte shippingselskapet Nomadic Shipping ASA holder til ute på Minde. Der holder de til i det såkalte glasshuset like nedenfor Odfjell ASA. - Vi driver transportvirksomhet innenfor kjøle og frysesegmentet , forteller finansdirektør , Trym Jacobsen. Hvis du aldri har sett det navnet på noen skip før, så er ikke det så rart, da Nomadic er holdingselskapet. Skipene deres seiler under merkenavnet Green Reefers.

lige fraktsegmenter. I 1984 noteres selskapet på Oslo Børs og fire år etter det flytter det tilbake til Bergen.

fra Florida, USA, samt hvitt kjøtt fra Brasil til Russland.

Viktig fiskeeksport0r

Green Reefers disponerer i dag 22 kjøleskip som tar seg av sjøtransporten. I tillegg til skipene har selskapet de siste årene også inve stert i egne terminaler ved havnene de opererer mye i. Disse ligger strategisk plassert i Tromsø , Ålesund, Swinoujscie i Polen, Kalingrad i Russland og Klaipeda i Litauen. -T erminalene blir benyttet som våre hovedinnfallsporter i markedene rundt østersjøen, forklarer Jacobsen. -Gj ennom disse anleggene har du en forankring der som gjør at du kan ta del i, kall det verdikjeden, i større grad enn tidligere. Dessuten får vi opp hastigheten på varene våre

Dag ens drift for egår so m tidligere n evnt kj øle- og frysesegmentet. -Den er i veldig sterk grad forankret i den norske fros senfisk-eksporten, såkalt pelagisk fisk; sild og makrell, lodde, som går på de store markedene i Øst-Europa, supplerer finansdirektøren. En stor del av trafikken går fra det norske Nord-Vestlandet og inn til østersjøregionen. Andre ruter går ut av Norge og til Can a da og USA med særlig hvite fiskeprodukter; torsk, hyse , sei og noe laks. Tilbake fra det amerikanske kontinentet tar de med seg en del juice, frukt og prosjektlast

Utvidelse av tjenestetilbudet

-Lovene om tilbud og etterspørsel gjelder for frys- og kjølbefraktning, forsikrer finansdirektør i Nomadic Shipping ASA, ved å også styre operasjonen ved terminalen, fortsetter han. -Verden er for så vidt full av båter, så vi har hatt fokus på utvikling av

Artikkelserie om det bergenske næringsliv.

~"I dag: Nomadie Shipping ASA

denne terminalsiden og de komplementære aktiviteter rundt det , oppsummerer finansdirektøren.

Ikke n0dvendig med 9 i snitt -Ønsker du jobb hos trenger du ikke ni i snitt. Vi er ute etter de rette typene, beroliger Jacobsen som selv er utdannet siviløkonom fra NHH Nomadic tilknytter seg som regel nye folk til befraktningssiden, de som slutter last på båtene, gjennom sitt traineeprogram

Stolte r0tter Selskapet fikk sitt nåværende navn i 1988 og flytt et da også tilbake til Bergen etter et lengre opphold i Oslo. Men selskapets historie strekker seg helt tilbake til 1888, da Bruusgaard Kiøsterud & Co startet shippingvirksomhet i Bergen. Det var en samling av flere mindre aktører som samlet seg til ett selskap i 1909. Derifra og opp til i dag har selskapets utvikling hatt ulike grader av korrelasjon med norsk shippingnæring. Inntj eningstoppene var i forkant av den store depresjonen i 1929 og i perioden etter andre verdenskrig og frem til tidlig syttitall. Etter den tid var selskapet preget av eierskifte og satsing i forskjel-

Foto: Lars Bakke-Olsen

Fysioterapeut -Den forrige trainee' en vi hadde inne var en fysioterapeut. Han hadde jobbet som det noen år, men fant så ut at det ikke var hans hylle her i livet. I dag fungerer han helt glimrende her hos oss, fordi han hadde disse egenskapene vi er ute etter. Og det kunne likegodt vært en siviløkonom vi dyttet inn i den stillingen, avslutter Jacobsen.

Foto: Lars Bakke-Olsen

Befraktningsmeglere hos Nomadic Shipping ASA

BUSINESS IN BERGEN Antall ansatte(2001) 53 ved hovedkontor et

Resultat før skatt(2001) NOK D59,6 mill

Bergen

Omsetning(2001) NOK 381,5 mill

Adm. Dir. Erik Thulin

Børsverdi(24110-2002) NOK 55,5 mill

p~

NOMADIC SHH'fl! G

SA


+

••o •

••o •

••o •

••o • +


PORTRETT

- nuseren el ur Han har knust DDR, han har nesten ført Estland til EM, og nå før er han kanslije Brann ned i første divisjon. K7 Bulletin har møtt Teitur Thordarson.

Tekst og foto: Randi Bjerkreim og Sverre S. Stordal

FOR LITT OVER 50 ÅR SIDEN så Teitur Thordarson lyset i lille Akranes på Island. Den lille byen på litt over 5000 innbyggere er hjemstedet til et av Islandsk fotballs topplag Akranes. Det var her Teitur startet fotballkarrieren.

- Det var en helt annen hverdag enn det unge fotballspillere opplever i dag. Det var bare om sommeren det var gode forhold for fotball på Island, og sommeren på Island er bare tre måneder. Vi hadde få baller, dårlig fasiliteter og spilte som regel på snø- og isfylte grusbaner. På tross av at lille Akranes aldri hadde produsert så mye som en halvprofesjonell spiller, var Teitur allerede som 14-åring fast bestemt på at han skulle leve på fotball. - Treneren min på den tiden har i ettertid fortalt meg at jeg fortalte han dette. Og jeg ble Akranes sin første profesjonelle spiller da jeg dro til Sverige som 24-åring. SOM 24-ÅRING sa Teitur farvel til Island og dro

til Jonkoping i Sverige, noe som ikke bare var enkelt. - Det var et veldig stort skritt på mange måter, for meg var det muligheten som gjorde at jeg kunne leve på fotball. På Island var det ingen muligheter til å leve på fotball, og du måtte jobbe ved siden av. Når du jobber 12-14 timer i døgnet og skal trene i tillegg, blir det ikke mye tid til annet. Det var ikke bare et stort skritt for meg å dra fra Island, men også et stort skritt for familien min. Som 24-åring var jeg allerede gift og hadde to barn.

14

mER TO ÅR i Jonkoping og to år i Oster gikk veien videre Frankrike. Etter to år i Lens endte han på Rivieraen og Cannes. - Det går ikke an å sammenligne Rivieraen og Island. Det var etfenomenalt sted og bo, men egentlig burde man gjøre helt andre ting enn å spille fotball der. Livet der har så utrolig mye å by på, noe som du ikke kan oppleve som fotballspiller. Fotballen har heller ingen høy prioritet, og de som oppholder seg der har helt andre interesser. TILFELDIGHETENE FØRTE TEITUR til trenerbransjen, og i

1987 møtte han daværende Brann-direktør Arve Myklebust, som Teitur spilte under i Sverige. Teitur dro til Oslo for å se en landskamp mellom Norge og Island, og møtte tilfeldigvis Myklebust på Ullevaal. To uker senere var Teitur Brann-trener. - Jeg visste ingenting om verken norsk fotball eller Brann, men jeg har alltid vært opptatt av nye utfordringer. Vi kom til cupfinalen i min første sesong, men det endte med tap over to kamper mot Rosenborg.

det som dro meg til Estland. Jeg kom til noe som nesten var umulig for en fotballtrener å gripe fatt i. Landet hadde bare vært løsrevet fra Sovjet i tre år, og bar veldig preg av det. Fotballen lå helt dø og måtte bygges opp fra grunnen. Det var så dårlig stilt at første gangen vi skulle ut i EM-kvalifisering hadde vi bare 20 lisensierte fotballspillere med pass. Og det skulle vi lage et lag av.

11996 VALGTE TEITUR å ta med seg kona til Estland for

PÅ TROSS AV at landet fotballmessig lå dødt, greide nesten Estland å kvalifisere seg til EM 2000 . Laget trengte en seier i siste kamp mot Skottland, dominerte kampen, men greide bare 1-1. - Jeg er veldig stolt av det vi fikk til med landslaget. Når jeg kom dit lå landslaget omtrent sist på FIFArankingen, og når jeg dro lå vi på 68. plass. Det var en ubeskrivelig følelse, utrolig gøy å komme så langt med et lag som hadde vært så langt nede.

å trene landslaget og topplaget Flora Tallin. - Man tar noen absurde avgjørelser i livet, og hvem vet hvorfor jeg dro til Estland. Som sagt har jeg alltid vært opptatt av utfordringer, og det var nok

TEITUR HADDE IKKE lite å gjøre når han var i Estland. Han trente a-laget til Flora Tallin, ungdomslaget til Flora Tallin (som spilte i samme serie som a-laget) ,


landslaget og hadde treneransvaret for 25 mindre klubber. Estlands president satte så stor pris på Teiturs innsats at han ble utmerket med Estlands Storkors. - Jeg fikk et kjempekors av presidenten, og det var utrolig artig. Det er ikke ofte at idrettsfolk belønnes med denne typen utmerkelser. Det satte litt lys på det vi gjorde. Ikke bare for fotballen, men for hele landet. Når landet begynte å gjøre det bra, fikk landet en oppmerksomhet som den aldri før hadde hatt.

- Først spilte vi uavgjort borte i Magdeburg, også så slo vi dem hjemme i Reykjavik. Det var på den tiden da Island aldri hadde prestert noe som helst. Det var en seier som satte Island på fotballkartet. Det er kanskje mitt største øyeblikk som fotballspiller.

TIL SLUTT SPURTE vi Teitur hva norsk fotball ville DET ER IKKE mange fotballspillere som kan skryte av å ydmyke stormakten DDR. Da Østtyskerne besøkte Reykjavik ble de sendt hjem i skam.

være med Brann i førstedivisjon. - Norsk fotball blir veldig fattig uten Brann i tippeligaen, veldig fattig. Ikke bare med

stemningen vi har på egne kamper, men vi bidrar jo til at alle andre lag i tippeligaen får minst en hyggelig kamp i løpet av året. Det vil bli en fattig tippeliga hvis Brann rykker ned.

1fl


NHHs gamle lokaler på Nygårdshøyden.

Fra åpningen i 1936 .

u Inen HER FORTSmER VI serien om forfatteren Agnar Mykle, en av NHHs mest kjente elever. I dette nummeret: Forføreren Agnar Mykle. Det er for sitt forhold til kvinner at Agnar Mykle er blitt mest.kjent. Den skandalefylte rettsaken rundt "Sangen om den røde Rubin" gjorde ham for alvor kjent i det norske samfunnet. Det er også i denne boken han beskriver sitt liv i Bergen, fortalt gjennom alter egoet Ask Myklebust.

DET ER IKKE den jevne siv.øk. som kom starter på NHH i 1938. Etter et par år som lærer i Finnmark er han allerede gift og har to barn. Med to forskjellige kvinner riktignok. I ungdomsårene i Trondheim har hans erfaring med kvinner vært relativt begrenset, til tross for hans store fascinasjon for dem. Dette tar han igjen så det monner i Nord- Norge. Han lærer å holde på varmen blant saltet torsk og nordavind. MEN RESULTATET AV disse eskapadene er ikke det heldigste. Kvinnene han blir sammen med, de heter begge Ruth, begynner å ese ut så snart han blir kjent med dem. Det er ingen spøk for en ung mann å bli far i 30- tallets Norge. Ikke bare er det en økonomisk byrde å bli far, det er også en skam for ham selv og hans familie. En familie som øker da han ser deg nødt til å inngå et proforma ekteskap med den første Ruth han smeller på tjukken. Sine nye forpliktelser er en av grunnene til at Agnar Mykle søker opptak til den nye, prestisjefylte Norges Handelshøyskole i Bergen. Et sted hvor Norges nye ledere skal utdannes. Et sted for eliten. Dette er kanskje ikke hans rette vei, Mykle vet at hans største anlegg ligger i språkfagene. 'Det var kanskje

16

det han burde ha studert. Men etter endt utdannelse kan han tjene nok penger til å forsørge både den ene og den andre. Med en siv.øk. tittel i lomma er det ingen som kan kimse av ham. Da spiller vel ikke et par barn på si noen rolle.

friske nordlandsjenter som det går an å komme. I 1942 gifter hun og Mykle seg, og Agnar har nedelig skapt seg et nytt liv. Han er skilt fra den ene barnemoren i Kirkenes, og har lagt den klamme fortiden bak seg. Nå venter samfunnets øvre lag, med lange søndagsmidagger hos det bergenske high society.

NÅR MYKLE ANKOMMER Bergen og NHH som 23- åring prøver han å starte et nytt og bedre liv. Fortiden i Trondheim og Nord- Norge gjemmes vekk. På NHH tar han fransk som valgfag, og sommeren 1939 drar han på motorsykkel til Frankrike. Her lærer han at fransk åpning ikke bare er et sjakktrekk, og han utnytter den franske gjestfriheten til fulle. Han lever ut myten om den fattige dikter på et horehus i Paris . I 1940 kommer tyskerne, og studieprogresjonen blir avbrutt av et år hjemme i Trondheim. Men i 1941 vender han tilbake til Bergen for å avslutte siv.øk. studiet.

KVINNENE DER LAR h eller ikke vente på seg i Bergen. Etter en stund blir han sammen med ei jente fra kremen av bergenssosieteten. Hun h et er Axeliane Kielland Holm , den litterære kanon Alexander Kielland er hennes grandonkel. Gjennom henne får han innpass i det b ergenske borgerskap , en virkelighet fjernt fra forblå ste nordlandsjenter og en trang studenterhybel. De traff hverandre på et sosialistmøte, på Mykles tid var det andre tider i studentforeningen. En av professorene på NHH hadde opprettet en egen marxistgruppe, ikke akkmat som dagens NHHS! Der tilbragte Mykle stadig mere tid. AXELlNE. JANE BLANT VENNER, har bodd i Paris og er en kontinental jente. Hun er så langt unna

'''SANGEN OM DEN RØDE RUBIN" gir Mykle mange og saftige beskrivelser av det glade studenterliv i Bergen. Ask Burlefot, Mykles selvbiografiske hovedperson, forsyner seg godt av Bergens feminine produkter. Rettsaken i etterkant av boken, hvor Mykle stod tiltalt for brudd på sedelighetsparagrafen, ble fulgt av hele det norske folk. Ett av hovedargumentene i saken var at Mykles roman var selvbiografisk og dermed baserte seg på levende personer. De saftige beskrivelsene av utallige bergensjenter ble sterk kost for mange, særlig når disse jentene kunne være virkelige personer. Det er imidlertid vanskelig å si om Mykle kjørte på i like stor grad som alter ego, Ask. Mykle elsket å skape myter om seg selv, spesielt i forhold til det andre kjønn. Men det er klart, Mykle samlet vel en del informasjon for å gi slike inngående beskrivelser som han gjør. Men i sitt andre ekteskap, ble vel mulighetene for eskapader noe begrenset. I 1943, mens Norge fortsatt er okkupert, blir hans nye kone gravid. 28 år, tre barn og to ekteskap. Ikke dårlig for en vordende siviløkonom. I neste nummer: Sosialisten Agnar Mykle

Tekst: Iver Williksen Foto: NHHs arkiv


+

•• • O

r

.~

41

fl

)

•• • O

•• • O

•• • O

+


FEATURE

18


mne I FORAN DEG FALLER bladene, fluene dør og nettene blir lengre. Høsten er destruktiv og forferdelig vakker.

DET BEGYNNER LIKT vært år. Først forsvinner sommervannen, trekkfuglene tar med seg glisende pensjonister til Costa del Sol, og skyene blir mørkere før regndråpene plutselig bestemmer seg for å invadere jordens overflate. SNART mER STARTER begynnelsen på vinteren. Et melankolsk fyrverkeri sprer seg i trærne: Bladene tar på seg finstasen før de starter ferden mot bakken, der de skal ende sine dager i en ganske kjip brunfarge.

ER DET RART FOLK blir deprimerte? Dette er dessverre dødens tid, og de som forguder slikt er kjent for å være blant de skumleste i klassen. Satanister kaller man dem. For det er om våren alt blir født på ny, igjen og igj en , hvert år. Om høsten forsvinner det.

KANSKJE DEnE ER det dummeste du har hørt siden Kjell Magnes nyttårstale. Og det er nok sant. For ærlig talt, vi bor i et land hvor folk har innbilt seg at etter livet kan grisen slaktes hver kveld, og neste dag er den samme purka klar for grillen igjen. Det var de ikke alene om; både grekernes og romernes Elysium minner ganske mye om det samme. Alle disse folkene kan jo ikke ha vært helt på jordet, for å sitere en kjent amerikansk statsmann. FOR mER HØSTEN kommer vinteren, og så, ganske sikkert, og like lekker hvert år, kommer våren. Derfor er det nå det er morsomt. Man kan tulle rundt i en midlertidig underverden. Le av løvet som svever sakte mot jorden. Smile til regndråpene som får den flotteste snurrebart til å peke feil vei, og i det hele tatt, skremme mørket bort i krokene hver kveld. TROR DU IKKE DET VIRKER? Vel, jeg vet om noen som har prøvd. Jeg røper kun: Livet blir ikke det samme uten.

Tekst og Foto: Kristian R. Andersen


KULTUR

Bok/ Døde menn går på ski Knut Nærum har kommet med en ny humorbok for å trene de norske lattermuskler. Denne gangen innen krimsjangeren. Historien er nærmest en parodi på Andre Bjerkes "De dødes tjern", og det vil anbefales å ha lest denne før man går i gang med Nærums bestialske mordgåter. Om ikke annet så kan man i hvert fall se filmen. Mysteriene starter når playboy og hobby detektiv Sverre Hartkorn inviterer den gamle vennegjengen til middag. Midt under det lystige laget reiser han seg plutselig og påstår at en rundt bordet skal ta livet av ham. Forvirrede blikk utveksles før verten forklarer at de alle skal ta del i mordleken. De skal tilbringe påsken på den forlatte, . hjemsøkte hytta Blåkammen. Premien for å løse den :fiktive mordgåten er på svimlende fem millioner kroner.

Spente reiser de av gårde, men langt fra alt går som planlagt. Det er en del morsomme detaljer i boken til Nærum. Oppgaver og digresjoner til leseren. Karakterer som deler diverse trekk med norske TV -personligheter. Og selvsagt, kreativ språkbruk med svært ironiske undertoner. Jeg må allikevel innrømme at jeg ble skuffet av "Døde menn går på ski". Den frembringer ikke de store latterbrølene. Løsningen på de diverse mordene er en tanke for kreative. Hvis man ønsker en humoristisk avveksling fra pensumlitteraturen, velg Nærums forrige bok "Norsk litteraturhistorie fritt etter hukommelsen" .

Tekst: Marita Sørum

M usi kk/ Lifehouse "Stanley Climbfall" Lifehouse debuterte med storhiten "Hanging By a Moment" fra albumet "No Name Face" våren 2001. Låten tronet øverst på den berømte Billboardlista i flere uker og selv om de aldri helt klarte å slå igjennom i Europa, så gjorde dette bandet til en av de beste nykommerne dette året. Etter braksuksessen "No Name Face" er det i USA blitt stilt store forventninger til bandets andre utgivelse "Stanley Climbfall, og Lifehouse skuffer ikke. De har nok en gang levert et album spekket av halvveis melankolske, følelsesladde sanger om kjærligheten og livet. Melodiene går fra å være dype og sarte til å eksplodere i J as on Wades kjente, litt hese og skrikende vokal akkompagnert av heftige gitarakkorder og trommer. Tekstene er til tider triste, men viser tegn til optimisme.

Låtskriver Wade har kanskje et pessimistisk syn på menneskene og verden siden han synger " ... y ou 're begging for the beggars bread when the money's out.. " ? Tekstene er ikke sære, bare litt underlige siden noen er lykkelige kjærlighetssanger som beskriver en bekymringssløs verden mens andre avslører et svært så negativt menneskesyn. Låten "Spin" vil nok bli det nærmeste Lifehouse kommer en hit på dette albumet, men Lifehouse lager heller ikke listepopmusikk. Mange andre låter som "Out of Breath" , "Anchor" , "Sky is Falling" og tittellåta "Stanley Climbfall" er også godt over gjennomsnittet. Liker man semilfolk/ modern rock sjangeren så er "Stanley Climbfall" vel verdt pengene.

Tekst: Randi Bjerkreim

Film/ Ali Gin da house "Ali G in da house" handler om den veldig hvite gangstarapperen Ali G og hans inntog i britisk storpolitikk. Denne virkelighetsfjerne situasjonen skaper en rekke morsomme øyeblikk som gjør filmen ekstremt underholdene. Hvis du, som meg, liker primitiv humor. Den parodierer også fenomenet med hvite middelklasse gutter, som tror de er 'bloods' eller 'crips', på en veldig morsom måte; ' dragracet' gjennom Staines i 40km/t illustrerer dette veldig godt og er i tillegg en morsom parodi på "The Fast and the Furious" .

bare av å se han sitte og glise. Men dette er en veldig engelsk film, med mange referanser som sannsynligvis forbigår de fleste som ikke har bodd der. Resultatet er da at du sitter igjen med noe som ligner mer på en Adam Sandler film med engelsk gangster aksent. I forhold .t il Ali G's tidligere arbeid, på 'The 11 o'clock show' og 'Da Ali G show' er dette ganske tamt. Det geniale med Ali G var intervjuene hans. Hvor han, på :finurlig vis, dreit ut høyt respekterte briter hver uke. Mangelen av dette satiriske elementet gjør at :filmen er bare er morsom, og langt ifra genial. Jeg hadde forventet mer av Englands mest talentfulle komiker.

Figuren Ali G er også naturlig morsom, man ler

Tekst: Ole H. Schøyen

Morsomt, men ikke genialt.

Fi Im/ I dødvinkelen - Hitlers sekretær Så hvordan var egentlig Hitler? Denne dokumentaren er et halvannen timelangt intervju med Taudl Junge, en ay Hitlers sekretærer fra desember 1942 (nesten tre år etter Norge ble invadert, fire hvis du heter Anne Grosvold) til Hitler begikk selvmord. Den ble laget i fjor og er første gang hun har latt seg intervjue på over 50 år. Hun døde forresten dagen etter den først ble fremvist på :filmfestivalen i Berlin i år. Hennes beskrivelse av Hitler er veldig forskjellig fra det monsterbildet vi har av ham; han var høflig, hyggelig, snill og veldig glad i hunden sin, Blondie. Han hadde bare noen få psykopatiske utbrudd,

20

"Det er vanskelig for et geni å ha barn, de vokser ofte opp til å bli avskyelige." Frau Junge stusset litt på at noen kunne kalle seg selv for et geni. Hitler snakket aldri med sine sekretærer om de onde sidene av hans regime: jødene, undertrykkelse, krigsforbrytelser etc. Han dikterte kun offentlige taler og private brev til sine sekretærer. Frau Junge er tydeligvis frustrert og irritert over at hun kunne være så naiv og se Hitler som en farsfigur og ikke den ondskapsfulle diktator han var. Hvis du elsker Discovery Channei er dette kanskje noe for deg. Men det er litt dyrere enn Discovery, og filmen blir sannsynligvis å se der om noen år.

Tekst: Ole H. Schøyen


KULTUR

Frempekl Håkan Hellstrøm I anledning lanseringen av det nye albumet legger svenske Håkan Hellstrøm ut på en liten Norgesturne. Første stopp er Teatergaragen i Bergen 7. november, før byene Oslo og Trondheim står for tur. Håkan Hellstrøm gjorde enorm suksess med sitt første album" Kiinn Ingen Sorg For Mig Goteborg" og fikk med det en stor tilhengerskare i Norge. Tittelsangen fra det albumet har de fleste oppegående musikkelskere hørt og de

som kjøpte albumet fikk flere gla'sanger fra en særdeles spennende artist. Terningkastene i avisene var m angøyede og gjorde med det Hellstrøm til en populær kar imatrosdress. Begrepet "Norgesvenn" er ikke noe de fleste seriøse artister vil ha hengende på seg, men når det gjelder Hellstrøm er det positivt ment. Nå er alt~.å oppfølgeren klar og forventingene til "Det Ar Så Jag Sager Det" er store. Sist Hellstrøm inntok Bergen var i oktober

2001 og da holdt han en konsert som tok pusten fra de fremmøtte på NH H. Enorm in nlevelse og et sp ennende lyssh ow gjorde det hele til en konsertopplevelse utenom det vanlige. Det er ingenting som tyder på at dette ikke vil skje igjen.

Tekst: Bjørn Vegar Solheim Foto: Kristian R. Andersen

Frempekl Vamp Haugesunds musikkstolthet, Vamp, er igjen i vinden. I september ble deres åttende album, "Månemannen" utgitt, og det er et album som er blitt revet vekk fra platehyllene. Etter knappe to uker i salg var det solgt i hele 20.000 eksemplarer og dermed kunne bandet påberope seg å ha solgt til gull. V amp har klart det norske artister sliter med for tiden. Holde salgstallene oppe og invadere de tusen hjem. Og det ikke bare i Rogaland bandet nå har en høy musikalsk stjernestatus. Etter mange år i skyggenes dal har de nå kommet seg opp og frem, og beviser med sin særdeles

spennnende musikk at de har noe i toppen å gjøre. Og da ikke bare på Norsktoppen. Etter flere konserter i Stavangerområdet skal de nå beveget seg ut av sitt kjerneområde . Først skal de innom noen små avkroker på vestlandet, før de inntar Norges musikalske hovedstad Bergen. Her skal de holde konsert ved Kvarteret både 1. og 2 . november, og da kommer innflyttere og skap-rogalendinger til å kjenne sin besøkelsestid.

Tekst: Bjørn Vegar Solheim Foto: Peter Hegre/vamp,no

Konsertl Jaga Jazzist Alle vet at damplokomotivene er døde, derfor har det elektroniske jazztoget tatt over. Totalt ustoppelig og mangfoldig som en tur med flomsbanen. Det musikersterke bandet fra Tønsberg skuffer ingen, bortsett fra de som ikke kom på konserten. Kvarteret glitret som en lys fontene og hørtes ut som en stor foss av energiske jazzakkorder. Her var det bare å la ørene svømme i det myke lydhavet. Men det er jo ikke så lett da. Å danse etter dette, når

trommisen tviholder på stikkene, for mister han dem må han kjøpe nye av lommepengene. Jaga Jazzist fortjener bedre enn at den gode samtalen skal ta over, selv om noen av partiene svømmer som pausefisk. Selv om Dorthe Skappel ikke skjønner noe av dette, er det grunn til å blir imponert. Vi sier terninigkast fem.

Tekst: Trude Elin Mathiesen Foto: Erik Sjon

21


KULTUR

ow or en ve SOM DEN HAR GJORT så mange ganger før, gikk Svæverist for en kveld av stabelen i midten av oktober. Skolens eneste mannskor er tuftet på tr adisjoner , og holder disse i hevd. Til tross for p ågående valgkamp i NHHS og fotball landskamp i klubben , klarte Svæveru' å fylle Campus ganske godt opp.

KLOKKEN PASSERER ÅTTE, Hansapils konsumeres til fem kroner flasken , og der kom oppsangen . Koret rusler inn til en entusiastisk forsamling og etablerer rekka . Dirigø® Atle Hauge ønsker sine damer og herrer velkommen og forklarer at kvelden blir en opplæring i hva som er viktig for Svæveru'. Vi sk al presenteres for de ti bud i en svæverists liv. Før st e bud er at en svæverist må kunne sin historie, dette akkomp agneres av den før st e k antaten av dem alle, "Hybelvertinnekantaten " fra 1950. Deretter får vi vite at tradisjoner er hellige, "Eurovisjonale traktate", følger dette budet. SVÆVERU' ER MER enn b are k antater. I pausen

mellom hist'o riefortellingen får publikum oppleve kjente og kj ære sketsjer og sangnumre.

22

Ronan Keatings norske tremenning, H åkon Smith Ander sen lirer av seg strofer om kommunikasjonssvikt i forholdet sitt. Mange har spekulert i om Petter Sørgård er Tom Jones ukj ente norske sønn. Etter denne kvelden er det slutt på de spekulasjonene.

BERGEN MERKANTILE Nedbørsfor ening stilte opp. Reinert K. Uling talte som vanlig varmt om regnets fortreffelighet. Han hadde også fått guttene i den nye interessegruppen , H ete dekkær , til å prate litt om regn. De trodde de skulle prate, eller preke, om reim , så det var en liten misforståelse ut og gikk der ... NOE SOM IKKE KAN misforstås er Arne J almars popularitet . Den gode stemningen i salen steg enda et par hakk, da disse dansbandvirtuosene entret scenen. Godt å se at gamle helter blir byttet ut m ed nye, da b andbesetningen , av naturlige årsaker , rullerer. mER PAUSEN VAR det tid for flere bud. Klassikere ble levert på rekke og rad, men de som kjenner koret visste hva det hele skulle kuliminere ut i.

Piker , vin og sang er for noen synonymt med det søte liv. Etter budene å dømme, så henger dette h øyt også i en svæverists liv. Niende bud var en skål for kvinnen etterfulgt av "Pasjonable feminate" . Tiende og siste bud omhandler det viktigste i en svæverists liv, Hansapilsen. -En skål med en på r ekka, gjør gleden dobbelt rik, er et viktig credo for koret. Deretter blir publikum oppfordret til å ta plass på rekka og stemme i "Kantate til pilsnerølet ". Hvor pent dette lød vites ikke, men hyggelig var det lell. Alltid like hyggelig.

Tekst og foto: Lars Bakke-Olsen


Bulletin

K7 Bulletin er institusjonsavisen ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og ble etablert på begynnelsen av 1960-tallet. I dag er avisen et underutvalg i Studentforeningen (NHHS) og den viktigste informasjonskilden for studentene ved NHH. Dagens opplag er på 5000 eksemplarer og kommer ut annenhver uke, seks ganger i semesteret.

K 7 Bulletin

søl~er

medarbeidere

Redaksjonen består av tre redaktører, åtte journalister og en fotoansvarlig. Journalistene, fotoansvarlig, webansvarlig, markedsansvarlig og økonomiansvarlig velges ut av redaktørkollegiet i felleskap. Alle stillinger er tillitsverv i Studentforeningen og er aven varighet på et år. Ingen av vervene er lønnet og baserer seg på frivelig arbeidsinnsats.

Ved semesterstart våren'03 er følgende stillinger ledige i Breivikens største og beste skoleavis: Stilling

Arbeidsoppgave

Kontaktperson

Webansvarlig

Ferdigutvikle dagens web-plattform. Legge ut saker på nettsiden.

Bjørn Vegar Solheim red.bulle@nhhs.no

Økonomia~svarlig

Føre regnskap, skrive søknader, holde orden på økonomien.

Magnus K. Ankarstrand oko.bulle@nhhs.no

~arkedsansvarlig

Skaffe nye annonsØrer og pleie eksisterende relasjoner. Holde orden på distribusjon av aVIsen.

Christer Tønsager marked.bulle@nhhs.no

Journalister

Skrive artikler til både nyhetsog magasindelen. Vi krever større produksjon av journalister med verv enn av medlemmer.

Lars Bakke-Olsen red.bulle@nhhs.no

. Om du enda ikke har fUI~net din plass i Studentforeningen er dette en unik mulighet. Ingen spesielle krav til erfaring er gitt, men opplæring til de ulike verv er en selvfølge. Så hvis DU vil være med for å høre det siste først, ta del i et spenstig studentmiljø og arbeide med avisrelaterte tema, så ta gjeme kontakt. Engasjer deg!

K7 Bulletin - 'Ø ker mest - Hater alle


KULTUR

Hva skjer 'a IizzzmiJ Arrangements- og aktivitetskalender iperioden 29.10-12.11.02 Dato

Arrangement

11.10 ~21.12 Dumme konger og grimme troll

Sted, arrangør

ONS, Store SGene ONS, Store..S~ene ·Oanseteaferet,lmmaturus ,Aud.D,·; GEP

25.10- 21.12 ~ Maskefall 27.10- 03.11 . Gjøkeredet 29,10 . Org,pres: Kirkens Nødhjelp 29,10 Populærforelesning: Erik Mamelund Foredrag: Verdivurderingsteknikk .:Anansgruppefl 30.10 Foredrag: Venture kapital og vekstselskaper StartN HH 3110 Foreningsmøte (FM) 31.10 01-02.11 Konsert: Vamp Konsert: MiGhael Krohn Fest: HAS folket slår ut håret Konsert: Lano PlaGes Premiere: Behind the sun Premiere: Den røde dragen Premiere: Dirigentens valg Fest: Ladies Night Fest: Halloween Foredrag: Jan Reinås, Norske skog Konsert: Hakan Hellstrøm Salsakurs -Cubans stil Søknadsfrist for IW til BarGelona Premiere: På kollisjonskurs Premiere: Mitt store fete greske bryllup Premiere: Kaos Premiere: VidoGq Konsert: The Core Vaffel og film hele døgnet Konsert: Hellbillies Konsert: Violent Femmes

>

25


LESERBREV

Fundamentalister i alle verdenshjørner Man kan se stadig tydeligere trekk på at muslimene i dag har overtatt som det nye fiendebildet. Mens vi under den kalde krigen fryktet slemme KGB agenter som ville ha et kommunistisk verdensherredømme, har det nå dukket opp Akmeder og Abedulaer, med svart bart, kvinnehat og kristenhat, klare til å kjøre et fly inn i hver eneste bygning som finnes. Kritikken her i Norge har i stor grad dreid seg om hvor lite demokratiske muslimske land er og deres mangel på menneskerettigheter. Det er ingenting galt med en slik debatt i seg selv. Spørsmålet er bare hvem som deltar. Når de populistiske krefter med Hagen og Co står i spissen blir denne debatten ofte meget dårlig. Islam er fundamentalistisk - dermed basta.

Sharon har likevel strukket det begrepet vel langt: Terrorister er nå alle som ikke følger hans vilje - alt fra steinkastende barn til selvsmordbombere. Helst deres familier også, i tilfelle de skulle finne på noe galt. En litt uvant tolkning av føre var-prinsippet, så vel som den gylne regel: Vi gjør mot deg det vi tror du kommer til å gjøre mot oss og helst god tid i forveien.

latsiden. I Bergen har en biskop satt i gang en krig mot de homofile . De blir stemplet som voldtektsforbrytere og dyr. Det stopper ikke der. Såkalte "jødevenner" , som enkelte kristne menigheter nå kaller seg, stempler alle som kritiserer Sharon og hans regjering som antisemitter. At kirken og flere kristne selv har hetset jødene i århundrer ser nå ut til å være glemt. Lurer på hva de tenker om Eidsvolls menn, som lagde en grunnlovder jødene ikke hadde tilgang til det norske riket? Den forsvant takk og pris ut etter en del år, men det var knapt frimenighetenes fortjeneste.

Men det er som det sies i Bibelen, man ser ofte flisen i sitt broders øye men ikke bjelken i sitt eget. Det :~"~:%, it#~ finnes flere :)1' de populistiske krefter med eksempler på Hagen og Co .står i spissen blir denne dette: Staten Israel styres debatten ofte meget dårlig. dag av

I den vestlige verden har det enkelte steder skjedd det samme. Da tenker jeg ikke utelukkende på tiden etter 11 september. I flere år har sensurspøkelset lusket over USA. Her skal man W1$i~% stoppe alt fl~~e år har sensurspøkelset man ikke l i k er. IUSket over. USA Alt som strider mot amerikanske familieverdier og Bibelen skal ryddes vekk, det er antikrist eller kommunisme. Etter den 11 september har det blitt enda verre. Nå går de også løs på professorer, lærere, journalister og forfattere som ikke hevder de verdier som er "korrekte".

I dette kaoset av personer som tar sine religiøse bøker og slår hverandre i hodet - får vi løst noe som helst? Skal vi ha en verden der fundamentalister, om det enn er kristne, jøder eller muslimer, skal sitte og ha ordet, mens vi andre må holde kjeft? Dette er maktpersoner som bruker religion for å forpeste samfunnet og ikke ekte religiøse mennesker. Det er på tide at man tar fornuften tilbake og bekjemper disse mørkemenn før det er for sent. Eller rettere sagt, før enda flere menneskeliv går tapt.

fundamentalistiske jøder. Sharon og hans regjering driver med en systematisk trakassering av det palestinske folk. Selvfølgelig har Israel rett til å forsvare seg mot terrorister.

Så hva med Norge? Vi på toppen av verden med masse penger og kjærlighet - bedre enn alle andre ... Hva med oss? ? Nei da, heller ikke her ligger fundamentalistene på

Trond Wathne Tveiten Landsstyremedlem, Norges Unge Venstre

N i

Økonomi- og Personalleder Laksevåg bydel har ledig engasjement som økonomi- og personalleder ved sosialtjenesten i Laksevåg. Tiltredelse så snart som mulig. Enheten består av to kontorer, nærmere 50 ansatte og et budsjett på 71 millioner. Stillingen inngår i Sosialsjefens ledergruppe og som en del av økonomiforum i bydelen.

• kulturstyret KULTURSTYRET SØKER NYE MEDLEMMER

Oppgaver: - Budsjettoppfølging, avstemning og oppfølging av bankkonti, klientkonti og interne regnskapssystemer. - Leder av merkantil stab, rapportering og oppfølging av stillingsbudsjetter,

Vil du være med å dele ut l million kroner til studentkulturen? Kulturstyret trenger din kompetanse! Kulturstyret søker 9 nye medlemmer.

kontrakter og annet personalarbeid. - Ansvarlig for ~vdelingens IT ressurser og kontakt med fagavdeling.

Vi ønsker deg s.o m er:

Krav til søkere: Du må være student ved NHH, HIB eller DIB. (Betale semesteravgift til SiB) I tillegg må du ha tidligere erfaring fra en eller flere studentorganisasjoner.

- Utadvendt, har gode lederegenskaper, er ryddig og ansvarsbevisst. - Faglig dyktig og liker utfordringer.

Vi tilbyr:

Søknadsfrist: 25.november 2002 Skriv litt om deg selv og dine tidligere erfaringer og verv.

- Lønn etter avtale, gode arbeidsforhold og en interessant jobb med utfordringer

Send søknaden din til:

både faglig og sosialt. - Ungt arbeidsmiljø.

.Spørsmål kan rettes til:

Kulturstyret Parkveien l 5007 Bergen

Berit Joli Haaland, økonomi- og personalleder, tlf. 55 56 97 46 / 9245 6515 Leif Tungesvik, sosialsjef, tlf. 55 56 97 28

Søknad sendes:

Søknadsfrist:

Laksevåg Sosialkontor

tirsdag 12.11.02

Postboks 208 5847 Bergen

26

Eller på e-post til kulturstyret@uib.no Spørsmål kan rettes til leder på tlf: 91 359921 eller 48035398 (etter 16:00) . Se e!lers nettsiden vår for ytterlige informasjon om Kulturstyret:

http://www.kulturstyret.no


LESERBREV

Klovner i kamp - Kalle Klovn størst påtinget Fredag 11. oktober klokken 1315. Finansminister PerKristian Foss fører selv på de n manglen d e bindestreken mellom for- og mellomnavn som undertegnede glemte å påføre transparenten som melder om hans tilstedeværelse. Ministeren er råflott besøk på NHH. Omkring 500 studenter har møtt opp i Dag Cowards Auditorium som har 320 sitteplasser. Debattpanelet med rep r esentanter fra både akademikerne og næringslivet er på p lass og det samm e er Rektor på en stol i hj ørnet ved utgangsdøren. 'i!}P'J,f,Xl/t,-

~$lRegjeringen er elefanten sompiskes til

åstå på et ben ålatterliggjøre seg foran publikum, velgerne. Det stormet rundt budsjettet da det ble lagt frem . Hornserenader i Vågen , et en ormt frem skritt for FrP og en kald skulder fra samme p arti i kombinasjon m ed AP vitner om at det ikke er lett å være politiker. Jeg tviler sterkt på at vi har valgt faglig inkompetente mennesker til å styre dette landet, men det hersker liten tvil om at det h ar skjedd en vridning av holdninger både av og på tinget de senere år.

Dagens holdninger til politikk er ikke de samme som under Landsfaderens tid. Samhold og gjenreinsning er ikke lenger tema, naturlig nok. Dagens holdninger til politikk er heller noe underfundige. Hva skal vi mene? Vi har det jo så bra likevel. Det mest klovnaktige partiet er nå blitt nasjonens største. Skandale på skandale kan bare ikke kue dette partiet med Norges beste politiker; Carl I. Hagen. Det hjelper ikke at Øystein Hedstrøm, Martin Schanke eller en ordfører fra Os gjør sitt for å sverte partiet. Hvorfor? Fordi politiker e ikke nødvendigvis lenger må gjøre det de er valgt for å skulle gjøre. Politikk i dag dreier seg ikke lenger om å gj øre det beste for nasjonen. Ei heller for folket . Det dreier seg ikke lenger om hvordan vi skal få ned sykefravær eller sykehuskøer. Det dreier seg ikke om å hjelpe de fattige opp av slummen eller sikre folks aldersom. ~~~i~1

"""'Bet mest klovnaktige partiet er nå blitt nasjonens største. Hele Stortinget er fy lt med klovner som kjemper om regj eringsmakten i et evig mediesirkus. Regj eringen er elefanten som piskes til å stå

på et ben å latterliggj øre seg foran publikum, velgerne. Dett gir også Foss utrykk for i løpet av den ' lille tiden han tilbringer på NHH. Han forteller om gode, fornuftige forslag som det først er bred enighet om, men som så nedstemmes få måneder etter. Det kan virke som at et hvert parti som ikke får æren aven god ide ikke lar noen andre få den heller. Uansett om den er god for folket eller ikke. Regjeringsmakt er målet, sverting av regj eringen er middelet ! ~S):ffi.w~~:{

~SfN~ære politiker i dag kan sammenliknes

med å være en artist som f.eks. Will Smith. Det er en helt annen Foss enn det vi er vant til fra media. En åpen og ærlig Foss. En Foss som ikke blir verbalt knuffet av Kristin Halvorsen eller Siv Jensen, men en Foss som er blant likesinnede, altså økonomer (uavhengig av legning). Vi forstår Foss både som økonom, politiker og minister. Det er nemlig et skille m ellom de to sistnevnte. Dersom man ikke er minister, altså bare politiker, er man ikke engang politiker i ordets rette forstand. De færreste a v våre kjente politikere konsentrerer seg

nemlig om det de skal, men sier villig ja til sydenreiser fra Se og Hør. Men paradoksalt nok er det jo slik at politikere som er venner med media får , i følge siste meningsmåling, 30% av folkets stemmer. Å være politiker i dag kan sammenliknes med å være en artist som f. eks . Will Smith. Kjenner man de rette folkene og klarer å si ting så enkelt og banalt som mulig blir man stjerne. Det er alltid poster som må kuttes. Det vil alltid være grupper som blir nedprioritert. Skal virkelig Finan s dep a rt em en tet måtte velge de gruppene som ikke har slagkraft nok til å dem onstrere bare for å få gj ennom et budsjett ? Nei, det er ikke en slik politikk vi vil ha ! Statsbudsjettet dreier seg om prioritering. P å kort sikt vil det alltid være noen som blir misfornøyd. Som Foss sier , det er grenser for hvor mange ting en kan gj øre på en gang. Foss er kanskj e ingen bra politiker, men han er ganske åpenbart en svært god Finansminister !

David Holm Leder, Norske Siviløkonomers Forening - NHH

Kjære Mr. Vaktmester På guttetoalettet i Vrimle , nederste bås til venstre,hadde jeg Torsdag 24.10 .2002 en av mine mest spennende og inter essante opplevelser her p å NHH siden jeg startet på studiet i fjor høst . Mye takket vær e d eg kj æ r e Mr. Vaktmester . Jeg hadde gjort mitt, og var klar for å rusle opp til femte, da jeg oppdaget at dodøren hadde gått i vranglås. Jeg fikk , noe flau over hele situasjonen , gitt beskjed til en av de andre som b efant seg der ute i det fri, og vedkommende sk u ll e str ak s gi b es kj e d til kantinepersonalet som igjen skulle gi beskjeden videre. Jeg må inrømme at jeg den første halvtimen følte m eg n oe frustrert, til tider på grensen til klaustr ofobisk , slik at hvis det

oppdages sko avtrykk, ca stI' 44 , omkring låsen, beklager jeg dette på det sterkeste og benytter samtidig anledningen til å erklære m eg sinnsyk i gjerningsøyeblikket. Det var omtrent på denne tiden jeg ba noen om å minne deg på at jeg fortsatt satt der inne i bua. Denne gangen skulle det vistnok bare ta ca . ti min før du var på plass . ~;g/~'i-l!-'!f;;

~§W~eg hadde gjort mitt, og var klar for årusle opp til femte, da jeg oppdaget at dodørenhadde gått i vranglås. Etter nok en halvtime, begynte jeg å se meg litt run dt , og jeg skjønte at det nok var en naturlig forklaring på at du ikke dukket opp . - Du er jo selvfølgelig ditt

ansvar bevisst, og ønsker å lære oss . gulvet og i venstre hjørne. Også studenter ett og annet om denne noen i overkant av døren. bygningen vi oppholder oss i. Om dens arkitektur og slikt. Nå som ~1if[~ en av studentene altså ikke hadde :~;Nå vet jeg f.eks at det er 513 fiiser inne mulighet til å bare haste videre, i toalettbåsen der innerst til venstre. men måtte stoppe opp å betrakte dette bygget, så ville du vel kanskje at jeg skulle ha rikelig m ed tid til Etter bare en time og tre kvarter å suge inn disse inntrykkene, eller greide jeg dessuten å komme meg kanskje du rett og slett tenkte at ut helt på egenhånd. Jeg ventet litt det var en god mulighet for meg å i Vrimle, i tilfelle du skulle dukke få stresset litt ned på .. Bare sitte opp , slik at jeg skulle få takket der og slappe av. deg skikkelig for denne unik e muligheten og beklage bryderiet, Uansett: -Det virket! Nå vet jeg siden det nå ikke var noen innelåst f.eks at det er 513 fliser inne i lenger. toalettbåsen der innerst til venstre. 38 av disse flisene er farget i et Takker derfor nå samtidig for nydelig rutemønster, bestående av tilliten til m eg som selvst endig 4 forskjellige farger , - de resterende problemløser. flisene er hvite. Det er også brukt 53 små skjøtefliser, hovedsakelig Mvh. ravdal, 2.kull p å venstre side av båsen; langs Øystein G

Engasjert, overrasket, takknemlig eller bare litt forbannet? -del dine tanker med omverdenen; skrivet leserinnlegg i Bulle! Redaksjonen forebeholder seg retten til å korte ned leserbrev.

27


ænn Siste nytt:

Nest siste nytt:

Etter det GN erfarer tok det ikke lang tid før det ble kjærlighet i Utsikten. De to turtelduene vil holde sine navn hemmlige, men på frisk askøydialekt nekter en fremtidig leder å kommentere forholdet med sin undersått.

01 og økonomi kan skape problemer. Det kan øko. ansvarlig i GN bekrefte etter at tidligere øko.ansvarlig i Nedturen, Over Lande, spydde nedover ryggen hans på valgshowet. - Ingen kommentaaahrr, sier Over Lande til GN bøyd over skåla. ' Det vakte internasjonal oppmerksomhet etter at Stig V. Eik gjorde comback på valgshowet ved NHH. Mange hadde kanskje glemt den lille, sjarmerende tassen som sang gla'sangen "Living my live without youl" på Barnas Melodi Grand Prix på Åsane Senter en vinterdag på nittitallet.

VESSS! Den velkjente Toalett og Tusj-ma:qnen, Thor Bolla, har endelig fått sparken. Etter forrige års katastrofale tillitsvalgseminar i NHHS mottok selskapet en skriftlig oppfordring fra Nedstyre om at den mannen aldri må slippe løs fra kontoret igjen. - Sjelden har det vært så flaut å sitte i et auditorium som da han holdt sitt one-manshow, sier tidligere leder av Nedstyre, Maria Stemmedvardsen . - Vi er glade for at han nå har fått fyken fra 6ss, heter det i en pressemelding fra T&T. Bolla selv ser ingen problemer i fremtiden ifølge Inside. - Jeg er en ettertraktet mann på alle måter, er hans korte kommentar.

Men den gang ei: nå har han skiftet image og blitt en real tøffing. Det beviste han til gangs når han ble utfordret til ølstyrting. - Det var litt uvant. Ikke vant med å drikke annet enn Perle og Bruse, og det kiler sånn i nesa, fniser han. Uansett, nå er tassen blitt voksen; hår under arma og røyker prince mild. - Det er godt å være tilbake i rampelyset. Kjente det kribla i beina og rastaflettene når jeg tok dans este gene på scenen, forteller en tydelig engasjert guttunge~ Og det engasjementet har han tenkt til å ta meg seg videre. - Jeg stiller herved som leder i GEPl Fikk fryktelig lyst på litt større perspektiver på ting, avslutter gutten som fortsatt bor hjemme og kjører sportsbil på fritiden.

Sverte-Bernt Leder i Jetmotoren, Bernt Bernt, har endelig fått litt møkk på fingrene. Når GN tok den kjernekjekke gutten på fersken da han tukla med noe maskingreier avslørte han det som GN lenge har vist. - Jeg er egentlig en liten griseguttl

Bomterror ved NHH Det er full oppstandelse ved NHH etter at Bommannen nok engang slo til i helgen. Heller ikke denne gangen var det vitner til hendelesen, og vaktmesterene virrer rundt i blinde på hvem den ansvarlige er. - Personen la igjen en papirlapp ved åstedet. Etter nøye vurdering vil vi nå offentliggjør det. Der står det: "Ingen stenger kan nå føle seg trygge." Dette har skapt panikk blant flaggstangeiere i Sandviken, som nå har

NØKKELTALLENE , l"'"'J "

· ··' · O www.gdn.no

7 0835256027649838642

Nyheter 4 Annonser 32 Børs og marked 27 EtterBørs 44

BI -165

-4389

O Orakelpar ,',, ' +6

176

ansatt vakter til å passe på sine dyrebare stenger. Vaktmesterene har nå bestemt seg å benytte GN til å gi Bommannen en beskjed. Vi vil gjerne ha et svar på hva du ønsker med dine gjerninger. I en kort kommentar benekter Ulla Krekar enhver befatning med hendelsen og sier sekten i Bin Ladens Mausoleum ikke ønsker å bli knyttet til slike simple hendelser.

Børs side 32-43

. . StudVfl!$t .

O

O

~;;:-------

val gpfOPl.1g andaQ.... .' Rare HAS~$tud ~, '$\<rue' på NHH -5353 O ', +17 51 ~ +1 1

Ljusbilete i Bulle +5 VaffellPopcornlukt -1565 Poikjer som busar +124 Sponsorpenger SnASent + 1. Kjærleik i Utsikten IT-avdelingen Ustabil

5 Spy på valgshow Ovelandende o. Solbrune kropper -144 -463 65 Eksamensnerver Aiaiai 70 Morsomme INF.spm +40 1 Valgoppslutning +865 1056 Knekt velbomer +1

4587 354 123

...

K7 Bulletin nr 11 - 2002  

seg på og rundt fotballbanen. tok turen ut for å ta pulsen på høstfølelsen. Side 5 en beredsna• .I~u Methlie, d inst for strategi og ledel~....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you