Page 1

5 .11.

Rektor Carljulius Nordstrøm mener at det ikke er noe galt med skolens strategi Side 3

- Sett i ettertid var også Kapital et vanvittig naivt prosjekt. Trygve Hegnar er vårt portrett. Side 12-13

Våre nye tillitsvalgte har fått prøve seg p~ scenen. Nå skal de vise at de er tilliten verdig. Nicolai Maning (bildet) skal f.eks. få orden på balansen i regnskapet i NHHS

Kampen fortsette Kollegievalget er ennå ikke avgjort. Oddgeir Hole og Henrik Stub Aune må gjennom enda en valgrunde. Om valget side 6, 7 og 16

,-

Lilleholt slutter Les om de 30 mest kjente NHH/ erne gjennom tidene. Side 10-11

Hva skjer med det juridiske miljøet på skolen?

~emperesultat Side 3

for UKEN 96 Side 5


2

Tirsdag 5. november

~7~",'le~'n ~~4/.904

UKEnøtter 619 369 kroner i overskudd ble resultatet etfer UKEN 96. Vi må bar e gratulere U KEstyret med at de har nådd målet sitt, som var å tjene penger og samtidig arrangere en god UKE. Vi må faktisk tilbake til de glade BO-åra for å f inn e li gnende resultater. En hovedutfordring til det nye UKE styret blir likevel å finne en bedre balanse mellom satsing på velferd og det å få et godt økonomisk resultat. Dette må være konk lu sjonen ette r evaluerin gs møtet for to uke siden.

E

t kanskje like viktig spø rsm ål er .hvorvidt samarbeidet med Kvarteret ska l opprettholdes. Redegjørelse n fra evalueri ngs komiteen etter åre s prøveprosjekt inneholdt en del interessante momenter. Det er helt klart at NHHS ikke kan diktere premissene for et eventue lt videre samarbeid.

o

A

rets sa marbei9 kan i beste fall karakteri seres som en god begynnelse. Mye tilsier at vi bør strekke oss langt for å få til et bedre samarbeid. Det ville være svært kjedelig om vi skulle få en konkurrerende studenteruke med utsprin g i universitetsmiljøet. Men et tettere samarbeid vil måtte medføre at vi får mindre kontroll med utviklingen av se lve UKE-konseptet.

Vil ha rike studenter! Studiesjef Kurt Pettersen mener at studentene skal dekke en del av IT-behovet selv. Dette setter sinnene i kok hos de som mener at en skole drevet med offentlige midler ikke kan kreve noe slikt. Det er uten tvil paradoksalt at NTNU i Trondheim vedtar at en bestemt kalkulator til 2500 kr skal fo rbys brukt på eksamen fordi alle ikke har råd til å kjøpe den. Ved NHH går man motsatt vei og vil at studentene selv skal finansiere kjøp aven moderne PC til 10 000 kr. Sjefe n, dvs departementet, er den samme for begge institusjonene. Den IT-stragegi som i dag ligger til grunn ved NHH ble ferdig i 1985 og er dermed for lengst foreldet. Det er meget tankevekkende at NHH, som vil være blant kremen både nasjonalt eig internasjonalt, ikke har en moderne strategi på et så viktig område som IT. Pettersen sier at det klages fra studentene over at ITsituasjonen er for dårlig ved NHH. Han avviser dette med at en undersøkelse viser at 83% av studentene har selv, eller har tilgang på Pc. Samtidig opplyser han at NHH ikke får tilført nok midler til å foreta de investeringer som trenges for å gjøre IT tilgjengelig for alle studentene.

E

t an net moment i vurderingen er også ut taleiser fra bl.a. BT-journalist Frode Bjerkestrand o m at Kvarteret har et så dårlig rykte i media at det av den grunn vil være uheldi g å ha et for tett samarbeid. Det sittende UKE-styret har jo de siste ukene fått erfare at det er svært lite heldig å komme ut for journalister som har bestemt seg for å være negative .

Slapt valgstyre

V

algstyret klarte å ødelegge det som så ut til å bli en kamp om vervene i IU. Umiddelbart før fristen for å melde seg til valg gikk ut fant de ut at det var et minstekrav om kvinnerepresentasjon i IU.

E

t alternativ bestående av bare gutter meldte sitt kandidatur lenge før fristen gikk ut, men de hørte ikke noe om disse kravene. Stemmesedler hvor hele dette alternativet var krysset ut ble ikke godkjent som tellende. Dermed ble de i realteten diskvalifisert fra valget.

E

"ers var årets valgdeltakelse god. Den var uforandret fra de to foregåene år, men det er likevel en positiv utvikling. Sammenlignet med i fjor var det i år mer kamp om til' litsvervene.

Betyr dette at studentene selv, mye mer kostnadseffektivt enn NHH og finansiert med stu ielån, skal foreta de nyinvesteringer som trengs for å holde tritt med ITutviklingen? Pettersen er enig i at siden undersøkelsen ikke sier noe om kvaliteten til studentenes maskiner kan tallet være delvis fiktivt. Dette betyr at administrasjonen i sitt forsvar tar i bruk en undersøkelse som ikke er grundig nok. Fra Kollegiet er nettopp ønsket om en grundig gjennomgang av problemet stort. En del av dagens problemer med å få tilgang på IT kan avhjelpes med å utvide åpningstidene til datarommene. Ved servicebygget må studentene nærmest jages ut når rommet skal stenge klokken 2000. Dette vil føre til kostnader i form av mer strømutgifter samtidig som strømprisene stiger, sier Studiesjef Kurt Pettersen . Dette er selvfølgelig sant, men strømutgiftene går over en annen budsjettpost en IT, og der trenger ikke NHH bry seg med å legge opp til en egen strategi. Det er overhodet ikke vanskelig ' å forsvare utvidede åpningsti, der ved NHH, da dette slettes ikke er uvanlig andre steder i landet. Det er derfor like mye viljen som evnen det står på, for å få gjort noe i denne saken.

Henrik Stnb Anne

Mye, men ikke så mye Det nærmer seg eksamen og det betyr også at det nærmer seg jul. Julen er tiden for uinteressante samtaler. Det er både hyggelig og interessant å snakke med familie og gode venner. Problemet er de «bekjente»; de du har gått på skole med eller spilt fotball sammen med. De du er så «uheldig» å møte rent tilfeldig i butikken eller på byen. Du er nødt til å snakke med dem for du kjenner dem egentlig: -Hallå, hvordan går de.t med deg? -Jo, det går bra. Og du? -Bare bra. De innledende setningene går som regel bra, men så kommer den vanskelige «tredjekommentaren». I de aller fleste tilfellene blir den pinlige stillheten som kunne ha kommet, reddet med standardspørsmålet: -Hva gjør du for tiden? Han eller hun går sannsynligvis på BI eller NTH, eller så har hun gått et år på psykologi og venter på å komme inn på embetsstudiet. Uansett er det umiddelbare spørsmålet når du sier at du går på NHH: -NHH i Bergen, ja. Regner det mye, eller?

Stakkars Bergen, og stakkars oss som må svare på det spørsmålet hver gang. Jeg er drittlei av å fortelle at «ja, det regner mye, men det regner ikke så mye. Det bare regner mye når det regner.» Det regner oftere i Trondheim. Der er det jo konstant pissregn. Men de som studerer der får ikke det spørsmålet. Lurer på hva slags spørsmål folk som studerer i andre byer egentlig får. NTH-studenter for eksempel. De blir vel spurt om det er veldig bråkete når klokkene Nidarosdomen ringer. Molde-studenter blir nok spurt om de plukker mye roser eller om det er plagsomt med all denne jazzmusikken. De som studerer på Varehandelens Høyskole i Asker blir spurt om de kjenner Kongen siden han bor i nabolaget og studentene i Oslo blir spurt om de er plaget av alle busslassene med turister som skal til Holmenkollen, Frognerparken og Folkemuseet. Kanskje de ikke har noe mer å si siden de ikke kan snakke om regnet, og derfor kan gå videre på handleturen sin? Jeg vet ikke jeg.

D

et seirende KKU-alternativet, Kveldskos, viste at det hjelper med litt ekstra smøring av velgerne. Vi får håpe at førstekuIlistene støtter like mye opp om dem når det gjelder oppmøte til utkommanderingef1e som de gjorde ved stemmeurnene.

F

inansgruppen melder at Sigbjørn Johnsen er utsatt Vi trodde kanskje det va r avsatt.

/

Helleveien 30 5035 Bergen-Sandviken Telefon: 55 25 80 07 Ansvarlig redaktør: Arne Magnus Rise

Therese Rød Per Chr. Wollebæk Oddgeir Ekcrhovd

Redaktører: Bård Bjerkholt Thomas Frant svold

Journlliister: Guro Steine Chri stine Akselsen Manen Ka mpen Espen Larsen Kari NestJas

Fotografer: Bjarte Solheim Monen Solberg Tonje Oppedahl Kri st ian Spemes Freelance:

Jim Sølve Borlaug Monica P. Pamcr

Henrik Stub Aune Helge A. Nordahl Torkel Halmø Lars Thorstensen Kjell Inge Vatshaug Espen Vibe Stein-Erik Myhre Andre Thomas Berge (øko) Kjetil Istad (spons)

Annonsepriser:

Eksterne: 1/4 side - kr. 1500,1/2 side - kr. 2500,I1I side - kr. 4000,-

Interne: 1/4 side - kr. 400,1/2 side - kr. 600,III side - kr. 1000,-

Opplag: 2000

Interntelefon: 208 Fax: 55 95 11 21 e-mail: stfbulle@debet.nhh.no Layout: Grafisk Senter NHHS Tore M.Johnsen Per Frich Anders Damberg Lars Endre Ginunestad Kristian FIalen

Fotosat s: Grafi sk Forum AlS

Trykk: Mediatrykk AlS

K7 Bulletin kommer ut annenhver tirsdag. Frist for innlevering av stoff er fredag før kl. 1700. StofT leveres helst på diskett. Vi kom:erterer både Mnc og PC.


l!C';/II'Bu"e-t'n

-

Tirsdag 5. november

Nyhe~er-

3

nstltutt Professor og instituttstyrer ved Institutt for Rettsvitskap, Kåre Lilleholt, er på vei bort fra NHH. Også amanuensis Søren Wiig har signalisert at han kommer til å fratre sin stilling ved skolen.

saklig i et ønske om å arbeide i et større faglig miljø, som forhåpentligvis vil gi meg mere tid til forskning.

legget for rettslæreunder-visningen ved NHH. -Det er ikke utenkelig at situasjonen etter nyttår vil medføre at skolen i større grad enn før må benytte seg av eksterne folk for å få gjennomført undervisningen i rettslære, men eksterne folk har jo vært brukt hele tiden. Hvordan rettslæreundervisning vil foregå på NHH i framtiden er et langsiktig spørsmål, som det er opp til skolens ledelse å ta standpunkt til, sier Kåre Lilleholt.

Det meste tyder på at Søren Wiig vil følge Lilleholt til UiB. -Kåre Lilleholt har vært min veileder i mitt doktorgradsarbeide den siste tiden. Når Kåre Lilleholt nå går over til å arbeide ved UiB, er det naturlig for meg at jeg følger etter. Det er allikevel litt vemodig å søke seg bort fra NHH, sier Søren Wiig. Jeg liker meg veldig godt ved skolen, og man har tilrettelagt forholdene for mine litt spesielle behov som rullestolbruker på en suveren måte.

Av Per Chr. Wollebæk Ole Tom Ones, amanuensis ved Institutt for Rettsvitskap, vil sammen med professor Arth ur Brudvik være de eneste vitenskapelig ansatte igjen på instituttet, om både Lillehol t og Wiig nå forsvinner. Ones beklager at Lilleholt og Wiig nå søker seg bort fra NHH. Han mener at når en så anerkjent person i det juridiske miljøet som Kåre Lilleholt forlater NHH, vil det ha stor betydning for arbeidsforholdene ved instituttet videre. -Hvilken løsning rektor og administrasjonen nå legger opp til omkring forho ldene ved instituttet, vil helt klart ha betydning når jeg selv og andre skal vurdere NHH og Institutt for Rettsvitskap som framtidig arbeidsplass, mener Ole Tom Ones.

Rettslæreundervisning uforandret? Avgangene til Lilleholt og Wiig, vil ikke umiddelbart endre opp-

Også Wiig til ViB?

Liten tid til forskning Lilleholt sier at det ikke er akutte eller dramatiske omstendigheter som ligger bak hans beslutning om å slutte ved NHH. -Vi har ikke maktet å få nok kvalifiserte søkere til stillinger ved instituttet de siste årene. Dette har medført at vi ikke har n ådd målsettingen om å bygge opp et større juridisk miljø i Høyblokka. Dette har medført mindre tid enn ønskelig til forskningsoppgaver. At jeg n å forlater NHH til fordel for UiB, grunner hoved-

Rektor beklager Rektor ved NHH, Carl]. Nordstrøm beklager sterkt at Lilleholt, og sannsynligvis også Wiig slutter ved skolen. Han ønsker likevel å understreke at han føler at skolen har strukket seg langt for å avhjelpe situasjonen ved instituttet. -Det haster med å finne en ny professor til Institutt for Rettsvitskap, men dette kan bli vanskelig, sier rektor Carl]. Nordstrøm.

Kåre Lilleholts avgang fra Institutt for Rettsvitskap kan vise seg å få ringvirkninger for personellsituasjonen og virksomheten ved instituttet i fremtiden ... (Foto: Morten Solheim)

ret Nyheten om at nå også Kåre Lilleholt og Søren Wiig slutter ved skolen har gjort at flere spør seg om NHH er i ferd med å miste sin posisjon som landets fremste økonomiske høyskole. -Det er et stort problem for oss at gode medarbeidere forsvinner. Rektor Carl]. Nordstøm er klart bekymret over at enda flere vitenskapelig ansatte forsvinner, men avviser at det er noe galt med skolens strategi. Av Guro Steine Torgeir Reve har gått til SNF, Ole Berrefjord følger etter, mens Lilleholt og Wiig flytter over til Universitetet. Nordstøm føler allikevel at til tross for at flere professorer forsvinner, har skolen høy grad av kontinuitet blant sine ansatte. Han føler imidlertid med studentene som er redd for å mister gode forelesere. Et lyspunkt for studentene er imidlertid at Victor Norman kommer tilbake for å undervise ved NHH .

Rektor Carl J Nordstrøm viser frem NHHs strategidokument. (Foto: Torkel Hallmø)

-Professorflukten er noe vi må se på raskt, og det er også viktig at vi finner en ny som kan lede Strategi- og budsjettutvalget etter

Berrefjord. Dette er en prosess som tar litt tid, men det er viktig at vi jobber videre med det strategiarbeidet som blant ann et Berrefjord har lagt grunnlaget for.

NHH fremdeles bedre enn BI Når det gjelder NHHs posisjon i forho ld til BI er rektor ikke spesielt bekymret. jeg føler faktisk at NHH står sterkere i forhold til BI enn det vi gjorde for noen få år siden. Blant annet er CEMS programmet en av de ting som har vært med på å styrke NHH. Kontakten med næringslivet er blitt bedre også, og her ønsker rektor Nordstrøm å berømme Leif B. Methlie for

bl.a. opprettelsen av «Advicory board » og vårkonferansen som begge er med på å knytte sterkere bånd til næringslivet.

Mye å gjøre -Det h ar vært 10 hektiske måneder som rektor, og det har vært mer å gjøre enn det jeg trodde . Dessverre går det alt for mye tid med til løpende arbeid, og saker som belønning av pedagogisk innsats og rekruttering av flere kvinner til den faglige staben håper jeg å få tid til å arbeide mer med etterhvert. Rektor ser nå frem til noen dagers ferie i USA hvor han skal slappe av og gå i bokhandler. Han rangerer nemlig byer etter hvor gode bokhandlere de har.


.

.

DAGENS STUDENTER ·OG FREMTIDENS LEDERE ••• {

Benytt sjansen til å få dilt eget abonnement . og bli godt kjent med Norges største økonomiske tidsskrift tilla, pris! Et årsabonnement på Kapital inklusive 1O nummer av Kapital Data

FOR BARE KR. 400,· (Vanlig pris kr. 795,-)

Fyll ut kortet/slippen og postlegg idag. Portoen betaler vi.

,?E---------------------- ---------------. "Jeg bestiller mitt eget Kapital" Tilbud til studenter kr. 400,-

Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler portoen

Navn_'_ _ _ _ _ __ __ Adresse: -

- - -_ _ _ _ __

Sted: _ __ __ _ _ __

SVARSENDING Avtalenr. : 146000/15

Stljdiested/nr.: _ _ _ _ _ _ _ __

Kapital Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ __

Tidskriftavdelingen Furuset postkontor 1001 OSLO


.c",....,,_~,n

-

Tirsdag 5. november

Nyllef:er-

5

619.369 i overskudd Regnskapene fra ·UKEN96 viser et knallgodt resultat. Det gode resultatet skyldes først og fremst svært høye besøkstall til revyen, samt høye sponsorinntekter. Av Espen Larsen UKE-styret har klart den jobben de ble satt til og vel så det. Driftsresultatet fra forrige UKE er mer enn det doble av budsjett. Forbedringen fra UKEN94 er på over en halv million kroner, penger som vil komme godt med til drif-

ten av NHHS og neste UKE. Til tross for det glimrende resultatet, har klagene på redusert fUKENsjonærvelferd vært sterke. Konflikten mellom fUKENsjonærenes velferd og UKENs overskudd, ble behørig illustrert under UKEevalueringen. Det var et ydmykt UKEstyre som innrøm-

met at velferden kunne vært bedre, men påpekte at det fUKENsjonærene slapp gratis inn på et par konserter. Dessuten valgte UKEstyret å følge de regler og forskrifter som gjelder for bygningsmassen på NHH. Dette ble tydeligvis ikke gjort i 1994.

UKEevaluering Kulturjournalist i BT, Frode Bjerkestrand, ble invitert til Klubben for å snakke om hans inntrykk fra UKEN 96. Av Espen Larsen - J ævla imponerende arrangement, sa Frode Bjerkestrand. Og så gikk det nedover. For BTjournalisten gjorde nettopp det han var bedt om å gjøre. Han kom med subjektiv, men likevel svært konstruktiv kritikk av forrige UKE. - UKEN er salgbart, men trist, fortsatte Bjerkestrand. - Den er blitt en schizo-festival der altfor mange skal tilfredsstilles. Han formante til sterkere fokusering på UKENs kjerneprodukter, som revy og konserter. Glem ponnyridnin g og

UKEstyret har lagt frem et kjemperesultat rent økonomisk (Foto: Bullearkiv)

gi Bulle? K7 -Bulletin kan komme til å bli institusjonsavis for NHH, og vil da få bevilget penger over semesteravgiften. FM stilte seg positive til forslaget, men det er Studentparlamentet som til sist skal avgjøre saken. Av Oddgeir Ekerhovd Bulle har i praksis lenge fungert so m en institu sjonsavis for NHH, mens det er Studvest som har hatt den formelle rollen. I den nye Storsamskipnaden vil d et etterhve rt bli med fem nye høyskoler, og disse vil Studvest neppe ha verken ressurser til ell er interesse av å d e kke. Hvis disse da får d e t av semesteravgiften som går til Studvest refundert , vil det være naturlig at også studentene ved NHH får valget mellom Studvest og Bulle som instiusjonsavis, mener komiteen som har sett på saken. FM ga komiteen sin støtte og mandat til å fastsette statutter

for avisen. Blir forslaget en realitet, vil redaktører for K7 Bulletin bli valg av et styre o ppn evnt av Studentparlamentet, og ikke av studentene ved NHH.

Strategiutvalg Av andre saker som ble diskutert på FM var opprettelsen av e n strategikommite. Styret NHHS føler at d et blir for lite tid til langsiktig strategisk tenkning, og de ønsket derfor å få nedsatt en komite som kan se n ærmere på den strategiske driften av NHHS. Den skal bl.a. komme m ed forslag til økonomiske målsetninge r for de (orskjellige underutvalgene. Det ble i tillegg etter noe diskusjon

lagt til at komiteen også skulle se på styrets rolle. Siden ingen hadde stilt til valg som representant for NHH i arbeidsutvalget til NSU foreslo Ketil Jørgensen a t studentpolitisk ansvarlig i styret burde representere NHHS der. Styreleder Jonas Kalsen mente d ette var en for viktig sak til å ta inn under eventuelt på sakslisten , og debatten ble derfor avbrutt med løfte om at styret ville se nærmere på saken.

FM ønsker Bulle som institusjonsavis (Potensiell forside)

verdensre kordforsøk , Bjerkestrand.

rådet

Den e ksterne profileringen er altfor dårlig. Orvil-tilhengere og plakatdesignere fikk sine pass påskrevet. Bjerkestrand ønsket fo rholdene bedre tilrettelagt for pressen, tydelig lei evindelige pressekonferanser. H an bekreftet myten om at NHHstudenter stort sett e r snobbete, interne, og opphøyde rølpere . Men takket være Vestlandets beste konsertprogram kunne han ti lgi oss all e. Kommer det en rockemønstring neste år, vil sikkert freerid er-Frode dukke opp da også.


6

Tirsdag 5. november

#C'7ø",'I,,~ln

- Nyhef:er -

Mister AU-plassen? Ingen studenter ved NHH er interessert i å fylle NHHS' faste plass i arbeidsutvalget(AU) i NSU. Er dette et klart signal om at vi ikke vil være medlem i NSU? Av Arne Magnus Rise

NHHS sin plass i AU. AU er det saksforberedende organ for Studentparlamentet. Det er da fare for at vi mister den faste plassen også i fremtiden.

Som mange fryktet var d e t ingen som ville ta på seg vervet i AU. Jonas Karlsen, leder i NHHS, beklager situasjonen stertk. Han håper at dette ikke er et signal fra . I forbindelse med innføringen av studentene om at avgjørelsen om d en n ye storsamskipnaden skal ikke å melde seg ut av NSU var mange viktige avgjørelser fattes i uriktig. På forrige Foreningsmøte parlamentet. Sittende og nyvalgt ble det på nytt antydet at vi burde r e presen ta n t i Studen tmelde oss ut. Forslaget ble parlamentet, Birgitte Swensson, immidlertid avvist. mener a t situasjonen er svært beklagelig. Styre t vil jobe hardt for å få noen - Det er absolutt en fordel å ha til å ta på seg vervet. Hvis så ikke en som kan tale NHHs sak når skjer innen 3.desember mister sakene forberedes , mener hun.

På FM ble det også lagt frem forslag om at stud.politisk ansarlig i styret også skulle ta på seg AU-vervet. Hverken det sittende eller det nyvalgte styret har tatt endelig stilling til dette spørsmålet. Jonas Kalsen tror at hovedårsaken til at ingen ville ta på seg vervet er at det har en svært stor arbeidsbelastning.

Blir Audunjørgensen vår siste A U-representant?

FU trenger flere folk! Det er nå klart at flere av tillitsvervene i Fagutvalget ikke ble besatt under valget forrige fredag. En mulig årsal, til dette kan være at mange studenter har et noe feilaktig inntrykk av hva FU driver med.

Av Per Chr. Wollebæk Avtroppende leder i FU, H elen Kronheim, forteller at FU var i en tilsvarende situasj o n i fjor, m en at suppleringsvalg utover i semesteret gjorde at man fikk fYlt de fleste stillingene etterhvert. -Jeg tro r a t d e t inntrykke t d e fleste studenter ved NHH har av FU, er det de har fått gjennom for e les n in gsevalueringene i Aud .Max. En d el studenter oppfatter nok FU som et relativt seriøst og kjedelig organ , men faktum er at FU har ansvaret for en rekke utfordre nde oppgaver. De ssute n har vi et fint sosialt m ilj ø , framholder H e len Kronheim .

Varierte oppgaver Blant andre tin g FU har syslet med i d e t siste, finner vi for eksempel avhold e lsen og

fremskaffeisen av deltakere til Statsbudsjettdagen for bare noen uker siden. Også n år d e t gjelder vurd ering av innholdet og strukturen på de fors kj ellige avdelinger på siv.øk .studiet har FU en fi'nger med i spillet. Med andre ord er FU et u tvalg med mange forskjellige oppgaver.

Viktig organ -Fra tid til an nen kommer det også studenter til oss i FU med et problem de ikke h ar n ådd frem til a d m in istrasjo n e n med på egenhånd. Da er det hyggelig å k un ne være t il hj e lp , sier Kronheim. Fra tid til annen er d et en del å gjøre , men det er som regel bare greit. -Vi er j o et viktig organ for stud en ten e, og håper det også i år vil melde seg fl ere som kan ten ke seg et tillitsve r v i FU, avslutter Helen Kronheim.

Valget fortsetter Generalforsamling for KDvkark~r Lørdag 9 . november kl. 14.00

Som m ange ventet ble kampen om Kollegievervene svært jevn .Julie Brodtkorp tok en klar seier i kampen om jenteplassen. Kampen om gutteplassen er d erimot ennå ikke avgjort. Da ingen av kanditatene fikk flertall alene må Oddgeir Hole (239 stemmer) og Henrik Stub Aune (218 stemmer) gjennom enda en valgrunde. Begge kandidatene er innstilt på å fullføre valgkampen .

Oddgeir Hole

Daøeorden Oø eakepapirer er tiløjenøeliøe istjerneealen fra 31. oktober. Alle etudenter med øyldiø etudentkort har etemmerett. Det eerveree øratie frok oet ( kl. 12.00) oø middaø (etter GF). Feet i Teølverket. Vel møtt !

Henrik Stub Aune


-

Tirsdag 5. november

Nyhe-ter-

7

Nytt styre NHHS:

ene Bulle har møt det nyvalgte styret. De gleder seg til å komme igang og har mange ideer for det kommende året. Men noen konkrete løfter, det vil de ikke komme med. Av Oddgeir Ekerhovd - Vi har ikke fått satt oss godt nok inni alt ennå, til at vi kan si nøyaktig hva vi vil gjøre, sier nyvalgt leder Mariko Sørsdahl. Hun vil heller at studentene skal bli gledelig overrasket, enn at de skal bli skuffet hvis d e t er noe de ikke får gjennomført. Litt av strategien er de imidlertid villige til å røpe.

Fire satsingsområder De har satt opp fire områder de vil jobbe med . Det første er å bed re informasjonsflyten til studentene; blant annet er de opptatt av at K7minutter ska l få vises i Aud.max og de håper på å få gjort noe med det lave oppmøte p å foreningsmøtene. De vil også se på strukture n til stu d e ntforeninge n. Her vil de vek tl egge arbeidet til d e t

nyoppnevnte Strategiutvalget. Dessuten vil d e jobbe for å bedre samarbeidet med underutvalgene og få bedre kontakt med eksterne aktører. Her tenker de mellom annet på å formidle informasjon om tilbudene på Kvarteret.

Administrasjonsorgan Det nyvalgte styret er enig i at styret har for mange administrative oppgaver, og at det derfor ikke blir nok tid til å tenke langsiktig. De har ingen løsning på problemet, men sier d e vil prøve å effektivisere styrearbeide t. De synes det var synd at d et ikke kom noe anne t styrealternativ. - Vi ville ha fått m er blest hvis vi hadde noen å konkurrere mot, sier Sørsdahl. Dessuten ville det ha føltes bedre å vinne da. De skulle ønske at flere stilte til de

tyngste vervene, men synes likevel at oppslutningen om årets valg er bedre enn tidligere.

Badevaktene (t. v.) Sverre Orm Øverland, Kjersti Myhre, Mariko Sørsdahl, Geir Pedersen, Karl Ludvig Mauland og Nicolai Malling skal holde NHHS flytende, og helst litt mer. (Foto: Morten Solberg)

Konstruktiv tilbakemelding til Værbitt? -Jonas går alltid tidlig hjem fra fest, men er en hyggelig kar. Anders er flink til å danse og tømte dobøtta. Bente Kari og Inger Lise har flott bakgrunn fra NU, men Bente Kari er litt humørsyk og Inger Lise vimsete. Elin er harry som kjører motorsykkel, men også veldig trivelig å ha med å gjøre. Liv har en sinnsyk latter og arbeider hardt. Av Guro Steine Dette var noen av svaren e Bulle fikk etter at vi ba alle underutvalg i NHHS o m å gi sin evaluering av Værbitt. Tanken var å gi Værbitt ko nstruktiv tilbake melding om hvordan underutvalgene var fornøyd med kjernestyre t. Responsen var relativ d årlig, men om det er fordi de fleste stort sett er fornøyde vet vi ikke. Ofte er det jo slik at det er d e som har noe n egativ å si som skriker høyest. Bulle hadde i tillegg store (!) problemer med å vurdere om de svarene vi fikk inn var seriøse eller ikke.

Ja og nei, qa og ha Første spørsmål var om Værbitt hadde levd opp til forventningene. Det mest-sigende svaret her var nok sannsynligvis «Nei ogJa»!

Men d e t var blandede m eninger o m Værbitts p restasjoner. Noen m ente de hadde vært flinke, koselige og greie alle sammen og at d e t var synd at d e skulle gå av, me ns andre var mer kritiske . De n meste av kritikke n gikk p å at de ikke har vært flinke nok til å profilere seg hverken internt eller eksternt og og at valgløfter ikke er blitt opprettholdt. Væ rbitt får imidlertid mye skryt for K-bank samarbeidet og at de har ryddet opp i økonomien i studentforeningen. Oppussingen av Kontorlandskapet var selvfølge lig et tema som opptok mange underutvalg, og også her var d et delte meninger om styret hadde behandlet problemene bra. N~en klaget på dårlig prosjektstyring og

Værbitt har fått både positiv og negativ kritikk (Foto: Marianne Hansen) for lite tilbakemelding angående oppussing og innflytting, mens andre berømmet Bente Kari for måten hun taklet alt maset på.

Kantinestyre og sivilarbeider Annen kri tikk gikk på at medlemmene i styret kan være litt vanskelig å få tak i, og at de har vært for lite tilgjengelig på kontoret. Til gjengjeld pekte noen underutvalg på at de 'var desto lettere å

treffe i kan tinen .. . Der eneste det til en viss grad var enigh et om var at NH HS-styret bør være mindre administrativt og gi mer rom for nytenkning og visjoner. Flere nevnte fordelen med å få inn en sivilarbeider som kan stå for den administrative delen.


8

Tirsdag 5. november

- Nyllet:er-

God nok IT-strategi? -IT-situasjonen ved NHH fører til enorm frustrasjon blant studentene, sier Kollegierepresentant Knut Ivar Solnes. Dette er Solnes langt fra alene om å mene. Studiesjef Kurt Pettersen sier at NHH ikke ligger tilbake for andre CEMS-skoler. Av Kjell Inge Vatshaug IT-situasjonen ved NHH er for dårlig, dette kom frem i sommer etter en undersøkelse av Bergen Data Consulting og Magnar Antonsen, IT-sjef ved Universitetet i Tromsø. Kollegierepresentant Knut Ivar Solnes tror ikke at dagens IT-tilbud ovenfor studentene en gang dekker et minstebehov og tror at NHH er i ferd med å sakke akterut i forho ld til andre CEMS-skoler. U tn evnelsen av et IT-råd er på trappene. Dette skal beså av 8-9 personer, d erav en studen t, og

blir utpekt av rektor. Rådets oppgave er å foreta en grundig undersøkelse både internt og eksternt for å legge en fremtidig strategi for IT-situasjonen på skolen . Resultatet skal legges fre m for Kollegiet som skal ta de endelige vedtak. På spørsmål om studentene kan vente seg bedret tilgang på maskiner ut av dette, henviser studiesjef Kurt Pettersen til budsjettet som har ligget flatt og er knapt j u stert for inflasjon d e to siste årene. Det som er fast avsatt til IT har vært 2,7 mill. båd e i 95 og -96. De tte b e løpet skal de kke

både driften og eventuelle nyinvesteringer. Viljen til akkurat nyinvesteringer for å øke tilgjengeligheten av maskiner for studentene ser derimot ikke ut til å være stor, verken på administrativt hold eller hos departementet. Det er trenden for h e le universitetssystemet at det ikke gis økte bevillinger til IT. Dette blir også NHH rammet av. NH H står d erimot fritt til å bevilge seg selv ekstra fra andre poster i budsj ette t. Dette vil gå u tover andre ting, sier Pettersen. Det kan blant annet føre til at vi får fæ rre ansatte, og studentene dermed mind re undervisning.

Studentenes mann Etter nøye vurdering og overveining falt valget av årets foreleserpris på førsteamanuensis Trond Bjørnenak. Prisen ble delt ut i Aud. Max. tirsdag 29 oktober. Av Kari Nestaas Trond Bjørnenak underviser i økonomisystem og styring på tredjekull og i internregnskap på tredje avdeling. Engasjement og god fremstilling av faglig stoff ble frem hevet i Fagutvalgets begrunnelse. I ti ll egg trakk de frem Bjørnenaks vennlighet og åpenhet overfor studentene .

Motorsykler Bjørnenaks kjæ rlighet overfor motorsykler er bli tt avd e kket i forelesni n gene h ans hvor han mang en gang har trukket frem in t ernregns kapet ti l Ha rl ey David son. Fagutvalgets valg av gave var dermed klart. Bj ørnenak fikk over rakt en m otorsykkel-vekkerklokke. Ringelyden er en motorsykkel som starter.

Rødmet -Jeg er rørt, sier en lett rødmende

Bjørnenak og påpeker at han setter stor pris på at stu dentene verdsetter forelesningen hans så høyt. - Egentlig er jeg ikke så dyktig, men som sørlending ser jeg det som m itt kall å m isjon ere bort det jeg kan, innrømmer en beskj ed en Bjørnen ak. Beskjeden trenger han imidlertid ikke å være. For som det stod i begru n nelsen til Fagutvalget: «Bjørnenak er et eksempel til etterfølgelse».

Kurt Pettersen mener at NHHs IT-tilbud er godt nok (Foto: arkiv)

Misvisende regnskap Regnskapet til NHHS er misvisende og mangler retningslinjer, sier fagfolk på Institutt for Regnskap og revisjon. av Bård Bjerkholt H alvårsregnskapet til NHHS blir møtt med h oderysting på Ins titutt for Regnskap og Revisjon . Som kild e til informasjon e r regnskapet nærmest verdiløst, sier stipendiate r med revisjonbakgrunn som Bulle har tatt kontakt med. Det mangler både retningslinjer for hvordan regnskapet er utarbeidet, og noter som kan forkla r e balan se- og resultattall.

Oppblåst balanse

Trond Bjømenak (i midten) fikk utdelt årets foreleserpris av representanter for Fagutvalget. (Foto: Morten Solberg)

Det har lenge vært kjent at balansen er altfor høy, noe som b l ant annet skyldes posten foreningsinterne fordringer, som er fordringer på UKEN, Symposiet og Backline. I kommentarene til regnskapet heter det a t balansen er «noe oppblåst.» Denne posten er på over 800 000 kr. I fø lge avtroppende ø ko nomiansvarlig i styret, Elin

Egenæs, er d et bare 200 000 av disse pengene som er reelle fordringer. -Studen tforeningen har ikke mer enn 8 - 900 000 kr i likvide midler, understre ker Egenæs og avviser ryktene om at NHHS har flere millioner på bok. -Ueni~

i balanseoppstIllingen Elin Egenæs sier at hun er uenig i balanseoppstillingen i regnskapet.

-Men det er vanskelig å komme inn som fersk øko-ansvarlig og kreve store endringer i regnskapet. Jeg skulle nok ønske at jeg hadde mer erfaring før jeg tok styrevervet, sier Egenæs og lover en skikkelig opprydding i regnskapet og innføring av et nytt regn skapssystem fra nyttår.


1IC7BUlle~ln

.

-

Magasin-

Tirsdag 5. november

«Jeg synes det er tull å betegne meg som finansmann», sier Trygve Hegnar i vårt portrett

De 30 mest kjente NHH'ere gjennom tidene Det er lite vyer og jakt og spenning med økonomi. Bare se deg rundt. Det er veldig få økonomer som klarer å starte noen ting. Jeg har hatt en enorm fordel av ikke å lære stort i årene på handelshøyskolen. Gudskjelov tilbrakte jeg det meste av tiden i klubben. Hans Geelmyden

9


10

Tirsdag 5. november

- Magasin-

er -Om 30 kjente NHH"ere De er mange, kan sies å være store, og du har sikkert hørt om dem. De har gått i våre ganger, sovet på vår lesesal og vært minst like mye i Klubben som oss. Enkelte har kunstneriske evner som ikke er en siv. øk verdig. Stortingspamper og mediamoguler gir alt for å stjele din oppmerksomhet, mens teoretikerne gjør en god innsats for å unngå det. «Cash flow))gutta har vel neppe studielån i dag. Men de var alle stud. NHH av Christine Akselsen og Stein-Erik Myhre

KONSERNSJEFEN Jan Erik Langangen

Ex konsernsjef Uni Storebrand. Tok Skippet derimot forelesningen om

Harald Norvik

Utnevnt av Gro til Konge av Statoil

Christian Thommesen

Direktør IBM Europe , ledet studentfrilrpn;H' innblandet i en slosskamp utenfor

Svein Aaser

Ex-NHO-direktør og nåværende sjers-lel:!erDlclc Leder Ekkoutvalget (NU).

Tomm Berntsen

n ' te-ku llist og personifiseringen av i VIP-Scandinavia. Burde kanskje

[omar Selvaag

«OL er UKEN i n'te,). Begynte som LOOC og sponsorjeger.

Leif Frode Onarheim

Direktør for kremmerene på av NHHS i 1959.

Paul Christain Rieber

Var Suppeposeeansvarlig i Student-Lun_lllll"u,,, marked betraktelig.

U!'>.L~I'-L,

"'lU'~"':1CJ~, ~""U1Cll

DEN MEDIAKÅTE Tom A. Schanke

Vil utvide fotballmålene med minst to meter. PR-kåt Vål' enga-fan, og som leder for Styret NHHS arrangerte han konsert med Wenche Myhre . Selvutnevnt konge av «Syvende himmeh> .NRK skulle bare visst hvem de hadde med å gjøre. Den nye store mediamogulen . Kåre t til Norges mest velkledde.

Christian Vennerød

Anarkist og redaktør i Dine Penger. Fremdeles stolt av sitt streikebryteri da Studentforeningen hadde sin første og eneste streik. Grunder i informasjonsrådgivningsfirmaet Geelmuyden.Kiise.

Radio l-stifter og markedssjeffor Den Norske Opera. UKENs første PR-sjef. Batman-pioneer på toppen av Høyblokka.


-

Tirsdag 5. november

Magasin-

e? og deres meritter. KUNSTNEREN Kåre Syvertsen

Personifiseringen av multikullisten. Bor fortsatt på Hatleberg og er etter sigende fortsatt singel.

Agnar Mykle

Skapte myten om stud.NHH gjennom Ask Burlefot. Spontansexens far

Iqell Tennfjord

Mentalhelsedoktor for Bergens befolkning. Brakk beinet under en internturn ering i fotball på NHH, men fullførte kampen.

Jo Nesbø

Fondsmegler og sånn. Vokalist i Di Derre. Svæverist og danset rumba med Gunn på revyscenen under UKEN 86.

Hallvard

TEORETIKEREN Torger Reve

Strategi-guru som elsker «kluster». Med i Styret NHHS.

Arne K.inserdal

Tidligere rektor, og professor' i Regnskap. Med i Styret NHHS.

Kurt Petersen

Kong Kurt

Thorstein Dahle

RV-politiker og kulturansvarlig i Klubben .

Frøystein Gjesdal

Ble en av landets yngste professorer og har matnyttig erfaring fra Bulleredaksjonen.

Per Ivar Gjærum

Hytteutvalget og de store prosjekters mann.

Ole Berrefjord

Nok en av Gros disipler. Bulleredaktør i 1970. Går han over til Torbjørn?

ff


12

Tirsdag 5. november

- Magasin -

o

s~

ase - Det er kanskje noen som har glemt det, men jeg var jo lenge lan::lets beste håndballspiller. Dette trøster Trygve Hegnar seg selv med .ilår han ikke får være med vennene på golfbanen. De er lei av å vente på ham som slår skog-in-one hver eneste gang. Skal han be'_olde de få han har igjen, kan han jo ikke skjelle dem ut i Kapital h eller. Tekst og fr;to: Arne Magnus Rise

- Det viktigste jeg har .oppnådd i karrieren er å skape en ny form for næringslivsjournalistikk. Det er jo alle enige om. Alle næringlivsledere må nå forholde seg til pressen på en skikkelig måte. "Ingen kommentar" og annet svada kan de ikke komme med lenger. Det tar jeg det meste av æren for. Selvtilliten er det i hvert fall ikke noe i veien med hos Trygve Hegnar. Det er det vel heller ingen grunn til at den skulle være skral. Penger har han også nok av. Som finansmann har han gått i Kloster og eier en rekke selskaper.

heimen. Som om ikke det var nok ble omtrent alle lagkameratene fra den nå nedlagte håndballklubben Arild siviløkonomer. Skrivekløen var Hegnar plaget av allerede i ung alder. Da han var på toppen som håndballspiller var han samtidig sportsjournalist i Dagbladet. Etter hver eneste kamp skrev han om og vurderte sine konkurrenter på banen . Dette er altså ikke noe han begynte med i Kapital. Mange mener at Hegnar studerte i Tyskland fordi han ikke kom inn på NHH. Dette er han helt enig i. Trøsten var at Bergen ikke hadde noen Bundesliga i håndball å tilby. H egnar kombierte studier med spill i verdens hardeste liga.

-Jeg synes det er tull å betegne meg som finansmann. Drivkraften bak det jeg har gjort har hele tiden vært å lage bedre publikasjoner enn de andre som finnes i markedet. Det har jeg klart, og derfor har jeg også tjent mye penger. Jeg har valgt å sette disse pengene jnn i næringslivet, men i den store sammenhengen driver jegje;> bar~ en biqeliten)andhan!;leL Alle - " i _ __ L tror'jeg er så stor fordi j'eg er kjent~ - ' . 1:-- - • - Under studietiden i Mannheim fikk jeg ideen om å lage et eget tidsskrift som jeg kunne leve Dette er noe Hegnar har forklart mange av. Jeg så at Norge manglet et skikkelig ganger, han begynner å bli lei nå. Når skal de økonomitidsskrift. fors tå det alle idiotene der ute , tenker han Karrieren tok en litt underlig retning den første kanskje. tiden. Den ferske siviløkonomen Hegnar jobbet - Det er jo redaktør jeg er. Jeg har to redaktøri to år som forsker ved Transportøkonomisk jobber. Som den eneste redaktøren i Norge Institutt før han kjørte inn på enda et sidespor. I skriver jeg ledere hver eneste dag, uansett hvor O slo Sporveier gikk det imidlertid så tregt at han fikk mer enn nok tid til å utvikle ideen om jeg befinner m eg i verden. Det er det som er minjobb. å lage Kapital. Han setter seg litt tilbake. I mer dempede ordelag forteller han at også han ser at den - Sett i ettertid var også Kapital et vanvittig naivt prosjekt. Jeg hadde ikke fem øre, bare et stort dobbeltrollen han har rent teoretisk sett kan ha sine uheldige sider. Men i konklusjonen er studielån og billån. De første årene holdt jeg på han ikke det minste tvil: åj obbe meg ihjel. Hegnar var redaktør, eier og skrev nesten alt :Jeg er bedre enn de andre redaktørene fordi alene. Han bestakk Mtenpostens jeg faktisk skjønner hva som avisbud for å få d elt ut bladet til foregår ute i næringslivet. utvalgte husstander. Redningen For den unge Hegnar var d et 'J eg føler at sosialis- for Kapital og sporen til Hegnars etterhvert ikke ubetydelige rikegen tlig aldri tvil om at de t var nettopp økonom han lære dom ble en lærebok i skatteundragelser. På fjorten skulle bli. Faren var stor i dager skriblet han ned boken rederibran~jen, og han nektet "Hvordan unngå skatt?", og fikk sin sønn å lese noe annet enn solgt h ele 15000 eksemplarer av Financial Times og The den. Inntekten finansierte alene Economist. driften av Kapital i tre år, og uten VG, Dagbladet og andre lingen av kaken denne hadde det vel neppe gått ukeblader var bannlyst i bra. L

;

,_

_

_

j

_

~

~

"

/

'

De t har faktisk godt veldig bra: Kapital har tjent masse penger, og Hegnar er blitt en meget holden mann. Landsted i Provence, Lyngør, hyttetun p å Hadeland, lange biler og båt. Men samtidig skryter han stadig vekk om at han samler på tomflasker og plukker opp tiøringer fra gata. Er du selve opprinnelsen til uttrykket om han som snur p å skillingen og lar daleren gå? - Nei, slett ikke. J eg er svært kostnadsbevisst. Min far var en ektefødt sunnmøring. J hele oppveksten fikk jeg vinterklær om sommeren, og sommerklær om vinteren. Han har gitt meg mange gode holdninger på det området. I min posisjon kan man jo ta seg råd til mange ting, men relativt sett kjøper jeg alltid billig. Jeg aksepterer ikke priser som virker urimelige. Da går jeg tilbake og sjekker nøye. Det er det som skiller de gode fra de dårlige, spør du meg.

Gjennom sin karriere som redaktør har Hegnar fremfor alt vært to ting: Suksessfull og krass. I siner lederartikler og kommentarer forteller han i klartekst om hvem som er idioter, banditter og superfjois. :Jeg formulerer meg kanskje klarere enn de fleste andre. Sier også klart fra hvajeg synes om andres standpunkter og resonnementer. Det kan kanskje virke litt krasst, men folk skal få vite hva jeg står for.


-

Jeg er bedre

Tirsdag 5. november

Magasin-

13

redaktø-

renefordij som

Når det gjelder suksess er det vel ingen som betviler den, men selv ikke for Hegnar har alt han har tatt i blitt til gull. I 1976 ~ente han en million kroner på Kapital. Disse ville han bruke til å starte opp en almenavis i tabloidformat. Prosjektet gikk rett på trynet etter kort tid. - Det at vi klarte å holde det gående i tre måneder uten å tape mer enn en million sier noe om mitt organisasjonstalent og min kostnadsbevissthet. Hadde jeg satset 10 mill hadde jeg kansIge hatt dagens VG. Det blir sagt at du er avholdsmann for å klare å loppe nyheter fra halvfulle næringslivsfolk du møter i selskapslivet? - Nei, for da vil jeg ikke hatt mange venner igjen. Når det el' sagt har jeg jo ikke så mange igjen likevel. Begrunnelsen for det ligger tilbake i idrettskarrieren. Da hverken røykte eller drakk jeg, og det har jeg holdt meg til siden. Som idrettsmann karakteriserer Hegnar seg selv som død.,Alljobbingen gjør at han ikke får tid til mer enn et par timer med tennis i uka. En gang hadde han også dilla på squash. Da bygde han like godt en squash-hall i kjelleren av kontorbygget. Han spiller ikke lenger der, så i dag får han ikke annet enn leieinntekter fra den hallen. De ansatte mener de kan måle aksjekursen på NCL etter ditt dagshumør. - Nei, det h åper jeg ikke. Har vært en elendig investor der. Jeg Igøpte aksjer for fem millioner kroner. Disse steg opp til fem hundre millioner uten at jeg klarte å selge meg ut. Så kom det en kjempenedtur. Nå har vi hatt en kjempeopptur. En slik hundreganger får jeg aldri igjen.

Selv mener Hegnar at det verste du kan gjøre mot ditt familieliv er å bli selvstendig næringsdrivende. I en periode kunne det rett og slett ikke blitt verre for ham på den fronten. Redningen ble at han er en elendig interiørarkitekt. Da han skulle innrede ett av sine cruiseskip ble hans nåværende kone hyret til oppgaven. De ansatte mener at hun også har innredet livet hans på en helt ny måte . - Når jeg nå ser hvor godt det er å ha et trygt familieliv ser jeg at j eg kans~je ikke burde ha utsatt det så lenge. Det har vært en tung vei å gå. Nå har jeg likevel det beste av begge verdener. Trygt finansielt grunnlag og et godt familieliv. Rett før jeg startet opp ble jeg tilbudt en toppjobb i DnC. Alt ville nok blitt mye lettere omjeg hadde valgt den. Jeg vil kanskje ikke anbefale andre å gjøre som meg, men samfunnet trenger noen som er villige til å ofre alt for nyskapninger. Bankkrisen hadde jeg nok neppe klart å avverge likevel. Som far kan man trygt si at Trygve Hegnar er en "late starter" Da han feiret sin 50 årsdag feiret han samtidig sitt eget bryllup og barnedåp for sitt første barn. Nå er han tobarnsfar til Jon Trygve og Margrethe. - Siden mine barn er så økonomisk heldig stillet må jeg lære dem å ha respekt for verdier. At de ikke tar automatisk for gitt at de økonomiske ressursene vil være der for dem. Det er også mange andre verdier enn de rent økonomiske. Dette må jeg bruke masse tid på.

er du på vei til å bli sosialdemokrat også?

Den tidligere så beinharde markedsøkonomen Trygve Hegnar har hatt en del skremmende opplevelser idet siste. Steinar Lem, som Kapital omtaler som en offentlig surmuler, og SV-dama Kristin Halvorsen har roset ham for en rekke gode resonnementer i diverse TVdebatter. Er det ikke nok at du har blitt en myk familiemann,

- Neei, det er ikke så galt fatt med meg, men jeg føler at sosialistene har noe å lære oss markedsøkonomer om fordelingen av kaken. Man har vært for mye fokusert på kakens størrelse, og sett bort fra den skjeve fordelingen . Der har jeg i det siste inntatt en slags mellomposisjon for å få med begge deler.

Jeg formulerer


14

Tirsdag 5. november

- Magasin -

Stående . applaus til Raftoprisvinne re Årets Raftporisutdeling gikk av stabelen på Den Nationale Scene forrige lørdag. En fullsatt sal ga stående applaus til antimafia- organisasjonen Palermo Anno Uno fra Italia. - Prisen er av enorm bet-ydning for oss. Dette er d en første offisielle anerkjenne lse vi får av arbeidet vårt mot den organiserte krimin aliteten. At d et skulle være e n så pre tisjefylt pris som Raftoprisen gjør ikke gleden mindre, sa en av prisvinnerne Matteo Guianazzi i sin takketale. På pressekonferansen dagen før prisutdelingen sa prisvinnerne at en slik pris setter søkelyset på arbeidet mot den lyssky mafiaen, og dermed minsker risikoen for de som tør å utfordre mafiaveldet.

ren mennesker som skulle komme til å spille en sentral rolle i verdenshistorien . Blant dem var Lech Walesa som sen ere grunnla «Solidaritet» og Pave johannes Paul Il.

Kunstneriske innslag For underholdningen under seremonien stod blant andre Leif Ove Andsnes som fre mførte syv stykker for klave r av Edvard Grieg. Også skuespillerenjuni Dahr gjorde inntrykk med sin e tolkninger av Ibsens kvinneskikkelser, blant dem Nora fra «Et Dukkehjem. » Det internasjonale tilsnittet ble ivaretatt av kurderen Sivan Perwer, som fikk hele salen med på allsang med sine kurdiske folketoner. Palermo Anno Uno arbeider blant annet med å øke levestandarden og livskvaliteten i degraderte boligområder (Foto: Odd leiv Apneseth)

Bård Bjerkholt

Trussel mot individet Hanne Sophie Greve fra Raftostiftelsen understreket at prisen åpner for en viktig men lite kjent side av menneskerettighetsarbeidet. Van ligvis tenker man på tyranniske regimer som det største problemet for m enneskerettigheter. Me n i dag er det like mye den organiserte kriminaliteten altså mangele n på lov og orden, som undergraver individets rettigh eter, sa Greve. Den italie nske mafiaen med hovedsete på Sicilia er en bremse for d en sosiale utviklingen. Som heroinleverandør til USA er den blitt en moderne milliardindustri med forgreninger langt inn i fo rretningsmiljøe t og samfunnet forøvrig.

En Martin Luther King Også initiativtagerne til Raftoprisen og ikke minst Thorolf Rafto selv, ble hyllet denne kvelden. Nobelprisvinner Ramos-Horta sammenlignet Thorolf Rafto m ed størrelser som Martin Luther King, Desmond Tutu og Aung San Suu Kyi. På sine mange reiser i Øst-Eu ropa traffprofesso-

Nobelprisvinner kritiserer regjeringen Også årets nobelprisvinner Jose RamosH orta var tilstede på prisutdelingen. Ramos-Horta f"Ikk Raftoprisen på vegne av folket på 0st-Timor i 1993. Mange land har et hyklersk forho ld til menneskerettighe ter, sa Ramos-Ho rta fra talerstolen på Den Nationale Scene. Det er liten tvil om at han blant an n et hadde den norske regjeringen i tankene. Da K7 Bulletin snakket med eksil-utenriksministeren etter prisutdelingen, gikk han til kraftig angrep på norske myndigheter. - Den norske regjeringen h ar ikke gjort noe som helst for , ...\-

t

å hjelpe befolkningen p å 0st-Timor, sa nobelprisvinneren til Bulle.

Ja til næringslivet Ramos-Ho rta tror imidlertid ikke at boikott vil løse problemene i 0st-Timor. :Jeg har ingenting i mot at norske bedr ifter investerer i Indo nesia, så lenge d e tar i be traktning fo rh olden e arbeiderne leve r under. H an ville heller ikke kritisere Jens Stoltenbergs døråpner-besøk hos indonesiske myndigheter. Handel og d ialog er viktig, mener Horta. - Men vi vet jo ikke hvor inngående Stoltenberg drøftet okkupasjonen av 0st-Timor, sa menn eskerettighetsfork~mpel'en med et srpil.

Om snøskuffing og andre spontanbeslutninger Spon/ankommen/ar Stein Erik Myhre I utgangspunktet skal denne artikkelen handle om nettopp det; - snøskuffing og spontan beslutninger. Likevel kan det som komme r lenger nedi by på overraskelser; e t uven tet poeng, en liten vulgarisme , varme , drittpreik - hva som helst. Så for Guds skyld fortsett, for her begynner historien: Det var en regntung høstdag utenfor, men innenfor så satt vi først og fremst. Kurt Petterse ns 90 svarte får. En hadde skuffet unna nok en eksamen, men dette var den absolutt siste. Den var sågar ekstraordinæ r. Hva det var vi hadde skuflet unna vet vi ennå ikke, for ting er sjelden som du tror. Kanskje det var gammel sn ø, vi er iallfall fortsatt på gamm el ordning og reparerer på gamle ting. Men akkurat idet den siste b-ve rdi var løst o g e ksamenssjokolade n var spist, fikk e n så plutselig lyst til å skufle litt ny snø. De t var ikke en åpenbaring, det hadde gnuget d er h ele tiden. De t var helt umulig å si hva d e tte var, annet enn d et kom umiddelbart og helt av seg selv. For d et var nettopp d enne ettermiddagen da himmelen åpnet seg at jeg hadde bestemt meg. Det m åtte bare bli gjort. Så for Guds skyld les videre. Du kan ikke stoppe nå! For å begynne på noe og aldri gjøre d e t ferdig e r ikke bra. Det var ein slags galskap som måtte systematiserast. Greier ein det finn ein sanninga; Om ein ikkje greier det, går det til hfjlvete. For når ein studerar økonomi - studiet av fordeling av knappe ressursar til produksjon av alternative varer og tenester -, skal vi

gjere ting som tener menneskja sitt beste - både enkeltindividet og heile samfunnet. Vi blir «revar» i å forklare årsaker tillønnsemd og verdiskapning, men korleis er ein siv. øk. NHH nyttig både for seg sjølv og samfunnet? Risilwaversitet og forsik tighetsprinsipp er viktig for stud. NHH. Kor kjem så all den spontane galskapen inn i bildet?

Selv om j eg var drita lei alle b-verdier og alt som heter systematisert risiko, så kunne jeg ikke bare la det være etter alt d et spontane j eg hadde tenkt om det spo ntane. j eg var våt og regnet høljet ned , men jeg hadde e n gang for alle funnet ut at de systematiserte spontan beslutningene var de beste besluU1inger du tar. Såjeg tenkte videre:

Spon tanavgjersle er dei beste avgjerslene du tar: Konserndirektør Åge Korsvold i Storebrand brukar aldri meir enn 1,5 minutt på en avgjersle. Men korleis kan sjefen av eit konsern som leve av systematisert risiko (b-verdier) ta avgjersler så impulsivt og så fullstendig uti/rå sine eigne drifter? Spontanreaksjonar er dei beste reaksjonane du gjer: Det er populært å trekke parallellar mellom næringsliv og idrett. Dei mest geniale idretts-menn og kvinner er alltid dei mest galne og også dei mest spontane. Erie Cantona, Anja Andersen, Matti Nykanen, Denis Rodman o.s.v. Fullstendig sprø heile gjengen, fordi dei tar _umiddelbare, ofte uforståelege avgjersle heilt syste-matisk etter sitt eige ego. Spontanfylla er den br;ste fylla du har: Stud. NHH kan spontanfyll. Tradisjonane er lange og er beskrevne tilogmed før H andelshøgskulen blei oppretta. Vi er .den moderne tid sitt Hellernyrsfolk. < <For siden den dag drakk både mannen og konen på H ellemyren», skriv Amalie Skram i H ellemYTSfolket. Ingenting er så bra som ein spontarffØ Li,n~, og 1Je:. _ . ; ~.~ '. "' ,_ . 'c: ;i.r' ';f ,~ Spontarisex er ili.liJe din: beste sexen du har, i alleJall ikkje dagen derpå. DeL klassiske. angre-på-ein-spontanavgjersle-ein-tidlegmorgon-døme, er når du vaknar i ei framinand seng med ein framand person' i eit hus i ein hage. Det·et var dominerande.

Kva skulle eg gjere? Ta ein tur til Fløyen til Ulriken, gaule "Den Nystemte» gjennom 70 millimeter regn eller ei spontanreise til kor som' helst til kven som helst? Be f ørste fine dama du ser på middag, eller kanskje stille til val i Studentforeeiniga? Andre moglegheiter var å bruke VISA-kortet heilt vilt på ekte N HH-vis eller sjå om eg kunne lage magesjau på jlest mogleg med å lage gratis tomatsuppe på M erino-lesesalen? Etter alle desse glimrande spontanideane, skjedde det igjen. Eg var for feig, eg var for lite djerv og eg valde den kortaste vei til Rema og ein "Grandi» med Chili-ketehup. Sjelden har ein vore så langt nede. Sjølv om det 'et definitivt var tilstades, så vant Freud og over-eget nok ein gong.

For her slutter historien. Selv om de fleste sikkert har fått det med seg poenget er vi nød t til å sitere spontansexens far, Agnar Mykle for å understre ke moralen i denne enkle, men dog tragiske historie: «Men det gikk iJske slik. Qg engang skal hver eneste mann på jord erkje nne, at det -var i ungdommen han kunne gjort alt, men ikke gjorde d et. Engang skal han erkjenne . den bitreste av alle sannheter: at livet ikke kan leves om igjen; at ungdom er noe som bare unge m ennesker har, og som bare gamle mennesker forstår å bruke» (Fra «Sangen om den røde rubin ») Ha en fortreffe lig spontan fremtid!


Noen har lokketilbud - vi har alt til faste lave priser ~3812 8

1 11111111 o 73812 00215

Våre priser tåler sammenligning. Noen vil nok lokke med tilbud en dag eller to, men det er sluttsummen på kassalappen som er viktig når u skal sammenligne.

2000 varer til faste lave priser hver dag. Her er noen eksempler:

r (

)

Til farsdag

TYNNRIBBE

~~~~~~~~fjo~~~~~~' ,~~~ ....................... . . . 590

Kakebunn, 3-delt Landlord, 340 g .......... :.. .

~~:~~~:r

. . .. ... . . . 1~

Herresokker

~~~~!~·pr. par .......... Aftershave

Gilletle Pacif, 100 ml ... .. ..

Gavepakning

Axe deodorantjAftershave

(

goo goo goo Grønnsakblanding frys ~~~d~~~.' .~~.~~~.~:.~~.~~.i~~.~Sk goo

~r:~~~~~.~.......... . . . . . ~~~~tl:.t.. ... ............ .......... ~~g~~~~................ . ... .....

1goo

3540 6500

Mineralvann - juice

(

)

osa losa

Ringnes 1,5 liter + pant ...

Solbærsirup Granada 0,5 I eks. pant ...

llWJ U . 11\30 U

Appelsinjuice Nen, l liter ... ... .............. .

NordfjordKjøtt, pr. kg

(

Vask - Rengjøring

Zalo ultra

Nen, l liter .................... .

(

Denofa Lilleborg, 5 dl ... ....

lJ40

Varmdrikk - kaker

l 'W) &. . .

. '. .

e:~:f~:~e~ :.'.~ ~.I... ...... 1J40

)

Dornestos Fresh

Filterposer 102 - lx411'V1J

1310

Ajax flytende vanlig/sitron

U

~::~~~2~~:! ~~.. ......... 1180 ~~~n~J~~a~~ ... .... . . ... 1 ~~t;o~:~I~~~~ 1370 ~~~~~n3%e: . . . . . ... ... 1~ ~~~r~!a.~~~............. .

..

)

Grønnsåpe Krystall

Denofa Lilleberg, 7,5 dl ... Kjeldsberg, 100 stk. ...... ..

)

MIDDAG PØLSE

App.juice rnjfruktkj.

~~~e!~.~~~~~~~~..

Diverse dagligvarer

~~~~:i~sl~~~... . 1goo ~~~~~~~:~.~~~.. . .1590 ~~~!~~I~:~ . . . . . . . . 1590 ~~~~~~,a~oo g .... .......... 2730

r~~~!r ~o~~t.~.~~~.~~1 ?~~~e~+C!I~O.~~.i.~....... Julebrus

(Frukt og grønnsaker)

~~~~~t~I.~~~i.~~: ............ 2760 ~~~~~~{~;~~ln.~~.~~l goo

r>

Jif Micro sitronfrisk

Denofa Lilleborg, 250 ml .

Orno UltrajColor Denofa Lilleborg, 650 g ...

losa

1640 2ft40 ::J .

Sun Ultra rnask.oppv443O Denofa Lilleborg, 1,7 kg ..

DAGLIGSPAREBUTIKKEN

IEMA~III De smarte sparer tusener!


16

Tirsdag 5. november

-

Kultur

-

e

, l esau llJ:»Plet1lat:~n

dannet rammen rundt årets valgshow, noe ga seg uttrykk i «the fifth dimension», 5. kullistenes svar på «The Doors». Bandet bidro sterkt til å få opp stemningen, og sammen med kveldens konferansier, Tom Jensen, sørget de for at ikke hele kvelden forsvant bort i et eneste rot av opptredener og skrål i mikrofonen. På den annen side ble man rik nettopp på dårlige opptredener og skrål i mikrofonen for cirka 20 år siden. o

Kongen styrte showet.

Stemningen i salen var det ingenting å si på. Med gratis fluidum til de mest langfingrede skulle mye gå galt før festen ble ødelagt her. Et lite skår i opplevelsen var de stadige avbrytelser fra høyre hold av scenen. Enten hadde man sluppet løs en gammel gjeterjente, eller så avhoLdt man regelrett en moderne variant av pling-fest, for her ringte bjellen i ett sett med den følge at dårlig forberedte innslag forble dårlige ettersom man aldri fikk sjans til å rette opp inntrykket. Men så lenge publikum var mottagelig for alle stavelser innenfor de essensielle vokaler, la det ikke demper på jubelen i salen. Aula-følelesen var der, m en det skal sies at fjorårets kandidater gjorde en generelt bedre figur enn denne kveldens novise·r. Men i fare for å avskrekke enhver ekshibisjonist fra å stille til valg neste år skal jeg ikke la det stå med dette. For lyspunkt var der. Spesielt m å K7s lille videosnutt om å studere ved NHH på syttitallet nevnes. Her hadde man laget et gullkorn aven reportasje med innslag av Mr. P.A.W.Falkenberg, og Lars Mathiesen, som iblandet god gammel rock and roll framstod som mennesker.

Sverre setter ny standard for studentpolitikken.

Siste skrik innen badernoten ble iherdig framvist av NHHS' nye styre. Her var det og lite valgflesk å hente. Man skal vel gå langt tilbake for å finne et mer spenstig styrealternativ. At man på den annen side ikke tar den helt ut er bare å beklage. Musikken sørget for å holde d e t hele i gang. Uten å dra paralleller til «De tte er din dag» , «Syng med oss» eller «Sljerner i sikte», kan m an si at NHH bar fått sin andel kommende verdensljerner. Mest lovende , etter en ren objektiv vurdering, må sies å være Helge Nordahl som med sin <<Bil etter Bil» snarest bør ta seg en ærlig stund med Rune Larsen. Summa summarum ble d et en artig kveld uten de helt store høydepunkter. Gallupkorpset gjorde sitt for å h olde tradene samlet, selv om både sauen , spinneriet og garnutsalget bare tidvis var tilstede.

Helge så sitt snitt til å imponere med gamle breakdancetakter.

Fredrick Chr. Ekeseth (Foto: Kristian Sperne)

Husbandets vellwmponerte jingler slo pusten ut av et forventningsfullt Imblihum.

Pia Øver til Barnedagen.

Selebert besøk fra TV-2s suksessene "De syv søstre".


1IC7ølUlle~ln

-

,

Tirsdag 5. november

Kulf:ur -

o

a

ans

17

le

Pensjonister og sosialklienter i skjønn forening. Noen gang ønsket å være blant dem? Forrige lørdag hadde du muligheten. Da var det reversibelt og temaet var Danskebåten. Fantasien manglet ikke hos førstekullistene denne dagen . Tennissokker, barter, korte dressjakker og kitch-farvet neglelakk var kjøpt inn for anledningen. Passasjerene florerte rundt Merino, Rema og Høyblokken lørdag ettermiddag der de fikk servert kefir, rom og lege brus. Gjestene på førsteklasse ble deretter ekskortert til naturens to eksklusive barer; Ugla og Padda. Her spilte dansmusiker Roger Person lambada med gitar og synthesizer, tidvis i takt. Gjestene fikk seg en svlngom, og det ble kåring av beste dansepar. Premie: Cruise billett med Fjord Line. (Synd at vinnerparet kom fra Rena og båten går tir Bergen - København.)

Klasseforskjeller I mellomtiden trakk de andre passasjerene ned til «Moonlight Disco». Her ventet limbo konkurranse. Safety on board cards ble delt ut. Det fikk også førsteklasse passasjerene da de meldte sin ankomst. I tillegg til at de fikk tatt polaroid bilder med kapteinene. Litt klasseforskjell hører med.

Alex legger sin hånd på en yndigførstekullist. Sist sett i klubben ...

Lyst til å vite mer? Bla opp i kapittel trettifire i «Den Store Glemmeboken ... »

Kari Nestaas

Den nye lederen i studentforeningen sanker stemmer på grasrota.

Bleke mannebein ble et bra supplement til diskolyset.

Mumien hevdet i ettertid å ha blitt utsatt for drikkepress.

Hørt av oppgitt eldre dame: "... og tror du ikke de stod der mitt i skolegården og drakk øl!"


AARTHUR

~NDERSEN Andersen Worldwide ble startet i Chicago aven utvandret nordmann og er i dag et av verdens største firmaer innen revisjon, økonomisk rådgivning og konsulenttjenester. Andersen Worldwide-familien omfatter i tillegg til Arthur Andersen, også Andersen Consulting og advokatfirmaet Arthur Andersen & Co. ANS. Andersen Worldwides globale organisasjon omfatter et verdensomspennende nett av selvstendig utøvende selska-

En attraktiv arbeidsplass

for sivi løkonomer Arthur Andersen - Norge I Norge er Arthur Andersen de siste år blitt et av de største firmaer innen revisjon og rådgivning. Vi har egne kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg har vi inngått samarbeidsavtaler med enkelte utvalgte revisjonsfirmaer lokalisert på Hamar, Stryn, Tønsberg og Tromsø. Arthur Andersens målsetting er å være det ledende firmaet innen sine ~enesteområder - ikke nødvendigvis i størrelse, men i kvalitet. Kravet til kvalitet er kompromiss-løst både i forhold til klienter, i forhold til andre samarbeidspartnere og internt i organisasjonen.

Siviløkonom NHH Arthur Andersen - Norge har over 200 ansatte, hvorav ca. 70 er siviløkonomer fra NHH. Et tilsvarende antall siviløkonomer er ansatt i Andersen Consulting. Svært få bedrifter i Norge kan smykke seg med så mange innehavere av tittelen Siv.øk. NHH. Hos Arthur Andersen arbeider du med mennesker og prosesserikke bare med atll. Vi fi1U1er derfor si viløkonomens k v alifikasjoner meget anvendbar for Arthur Andersen. Selv om du er nyansatt, oppfordres du til å gå bak tallene og bidra til å gi klientene gode råd. Bruk gjerne din oppfi1U1somhet og foreslå løsninger som kan forbedre eksisterende rutiner og arbeidsoppgaver.

per. De enkelte Andersen Worldwide-selskapene er organisert og tilbyr de samme tjenester som Arthur Andersen, Norge.

Arthur Andersen Drammensveien 134 p B 228 - Skøyen 0212 Oslo Tlf: 22 92 8000 http:\W'llrw\

ArthllrAndersen.com

partnere etc. Utførelsen vil ofte foregå i nært samarbeid med spesialister fra andre fagområder og stiller derfor store krav til tverrfaglig i1U1sikt og kommunikasjon.

Størst på Børsen Våre rW1dt 800 faste revisjonsoppdrag dekker et vidt område og gir våre medarbeidere muligheter for en allsidig praksis. Vi har bevisst lagt vekt på å be~ene større virksomheter med krav til høy kompetanse i1U1en våre fag-områder. Arthur Andersen reviderer ca. halvparten av de største selskapene på Oslo Børs. Blant våre klienter fi1U1er vi i tillegg en rekke større og mellomstore norske industri-, shipping-, handels-, service- og bank-virksomheter. Vi har også betydelige engasjementer i forbindelse med reorganiseringer av offentlige virksomheter og er revisor for flere større statseide selskaper.

Karri4~remuligheter

Vi tror at det er større reelle forskjeller mellom norske revisjons- og rådgivingsfirma enn det presentasjoner kan gi uttrykk for. Arthur Andersen bruker langt større ressurser på opplæring enn noe annet firma. De første 5 årene benytter vi ca. 1.000 timer på opplæring av våre ansatte. Både opplæring og arbeidsmetoder er systematiske med krav til løpende feedback fra overordnede. Karrieremulighetene er meget gode.

Revisjon og rådgivning Arthur Andersen er organisatorisk inndelt i bransjegrupper for børs, shipping, 5MB, infrastruktur, operasjonell rådgivning, intern revisjon og finans. I tillegg til å tilby tradisjonell revisjon og skatterådgivning, tilbyr vi en rekke rådgi vningstjenester innen økonomi og fil~ans . Disse tjenestene har sitt naturlige utspring i våre ansattes solide kunnskaper innen regnskap, økonomisk analyse, operative prosesser, skatterett og selskapsrett. Tjenestetilbudet er under kontinuerlig utvikling og tilpasning til endrede brukerbehov. Våre oppdragsgivere kan være den eller de bedrifter som skal analyseres, men det kan også være potensielle investorer, nåværende eiere, banker, kredittinstitusjoner, andre långivere, samarbeids-

Gjennom vår klientmasse og sterke internasjonale tilknyh1ing ligger vi på de fleste områder i forkant av den faglige utviklingen. Vi er også sterkt representert i det norske faglige miljøet gjennom Regnskapsstiftelsen, Norske Statsautoriserte Revisorers Forening, Fianansanalytikerforeningen, Siviløkonomforeningen og Regnska pslovu tv alget. Arthur Andersen er stadig på jakt etter dyktige folk fra NHH. Kanskje dette kan være av interesse for deg? Dersom du ønsker ytterligere informasjon om Arthur Andersen, vennligst kontakt Jon Steinar Danielsen på tlf. 22 92 80 00 for en uformell samtale. ,I ,

\

\

"


1IC7B,,'I_~ln

-

Tirsdag 5. november

Kulf:ur -

19

Kreatiuitet ·fra gtil III Bulle anmelder: Bok «Humor fra eksamensbordet» av Odd Nordhaug Universitetsforlaget «Medarbeidere over 25 år har liten evne til å lære, » er e t av sitatene fra Odd Nordhaugs nye bok «Humor fra eksamensbord ». Professoren har likevel læ rt at det går an å skrive andre ting enn mer eller mindre kjedelige fagbøker <<I sosiologien er det mange meninger om statistikk, forskerne synes ikke å være helt enige .» Men d e fleste, både forskere og andre, bør være enige om at dette er knakende morsomt. Sitatene får en rett og slett til å gispe og stille det selvfølgelige spørsmålet; «går det an å skrive noe sånt? »

«U t fra denne modellen kan vi se at alt påvirkes av alt og alle. » Likevel er det nok tvilsomt om karakterene dine blir noe særlig bedre etter å lest boken til Nordhaug. Men humoren er faktisk enda bedre enn forordet til «Målrettet personalledelse» (har du ikke lest det? Gå hjem og gjør det!).

«Symboleliten er professorer, spesialister og andre nokså intetsigende forståelsespåere. » Intetsigende er ivertfall mange av sitatene. Den nevnte symboleliten er også definert som «en elite som står som symbol på en elite» ?!?!??

«Man kan ikke sitte og snakke med et TV, iallfall ikke for lengre tid om gangen. » Men dersom du hører på vårt enveiskommunikasjonsråd , kjøper du boka som julepresang, men tjuvleser før du pakker den inn. «Gong! Tiden er ute .... » H elge A Nordahl

J~g kom til å tenke på Asterix-bladene ,pi Il~, d'aJe~ \ hørte om k\istenun,g:dOIi1,')roens nye offensiv mot altfor utslag av nestekjærligheten. ganske land oppfordres , på en kontrakt mot "'J;.)l<::~J~AI-'<::l. BrY:;rde næriJlesteprest eP , foresatt>1 9g 41- .,

Erobringens pris Bulle anmelder: Bok Jan Kjærstad: «Erobreren » Aschehoug 1996 485 s. «Personen i bakse tet (i drosjen) tilhørte det fåtallet nordmenn som ikke trengte å oppgi adressen, som, om de ville, bare kunne si: I\i ør m eg hjem. » Slik begynn er Jan I\iærstads roman «Erobreren. » Personen i baksetet er naturligvisjonas Wergeland fra .I\iærstads forrige rom a n «Forfør e r en,» d e n ge nia le programskaper som med portrettserien om kj ente nordmenn Å tenke stort fasc inerte og forførte et helt land . Årets bok er en frittstående fortsettelse av «Forføre ren ,» og også denn e boke n er skrevet som en fiktiv biografi, denne gang ført i pennen av «professoren » hvis viktigste ki lde er en mystisk kvinne som en dag oppsøker ham i arbeidsværelset. Vi får altså beretningen omJonas Wergelands liv nok en gang, «den definitive Wergeland-biografien » etter at «Forføreren » sluttet og begynte med at han fant sin kone myrdet d a han kom hj em fra verdensutstillingen i Sevi lla.

KILROY

travels

Reiser for ungdom og studenter E-mail: kilroy@kilroy.no

~~~~~;!~~!H~g~n

Oslo Tlf: 23 102310 Tlf: 23 10 23 40 Tlf: 22 85 32 40

Universitetssentret

Bergen Studentsentret

Stavange,

Tlf: 55 32 64 00 Tlf: 51 895550

Breigata 11

Trondheim

JomfrUl~nt ; Nedre s1~~O 22 90 Suv.nger og Trondheim

I

I

Det er en annen side av Jonas Wergeland vi møter i «Erobreren ». EnJonas som stjeler frimerkealbumet til sin beste venn Ørn Henrik, og som leder nabojenta Laila i e t bakhold der hun blir voldtatt av Sgt. Petter og gjengen hans. I stedet for å hente hjelp, blir han stående å se på voldtekten med en slags tilfredsh e t ford i han får bekreftet sin egen teori om Norge som en nasjon av tilskuere. Hvor e r de mørke hulle ne iJonas Wergelands liv, er spørsmålet som stilles, og svaret finnes kanskje like mye m ellom som i historiene.

Men når d et er sagt forløper d et hele båd e lett og uanstrengt. Boken er godt skrevet og også svært morsom . Den kan leses som e n oppvekstroman eller en kriminalroman der leseren h ele tiden kommer nærmere sva ret på hvem som drepte Margrete Boeck,Jonas Wergelands kone. Hadde den blittt skrevet noen tiår før kunne de n nok også ha blitt lest slik man leste Mykle på femtitallet, i smug m ed lommelykt und er dynen . «Erobreren » er som «Forføreren» en erotisk roman, og referansen til Mykles bøke r er uttalt. «Ingen kunn e skildre et kvinnebryst som Mykle» mene r Jonas ' bror Danie l, som leser høyt for broren fra Lasso rundt fru Luna. Men som Mykles bøker om Ask Burlefot først og fremst handler om Norge, blir også Jonas Wergeland arketypen på den typiske nordmann.Jonas Wergeland er ualm innelig alminnelig, et faktum som plager ham under hele oppveksten. Etter å ha komponert noe han mener må være et he lt genialt og nyskapende klaverstykke, introduserer musikklæreren ham for Stravinsky, som ikke bare hadde gjort d e t samme mange år tidligere, men også en god d e l bedre. Ambisjonene er det imidlertid ingenting i veien med. Mens andre drømmer om å bli politi eller brannmenn, er Jonas' hemmelige drøm å bli landsfader. Og det blir han også, en slags moderne TV-landsfader som taler til fo lket gjennom skjermen, der de sitter i stresslesstolene og lar seg forføre. Men enhver erobring har sin pris - også for Jonas Wergeland. Mer skal ikke røpes her, men vi blir både forført og erobret, og boken anbefales på det varmeste. Bård Bjerkholt

Nå kan manle og siat så dumme mennesker som skriver under p å d enne kontrakten - og enda ve rre, holder den -fmnes ikke, selv ikke på Sørlandet. Da tar man imidlertid feil. Dessverre. Ungdommen strømmer til med pen nen løftet, for å inngå kontrakte n med Gud. jeg vet at d et blir vanskelig, sa en av dem. Menjeg vet også at Jesus vil hjelpe meg. Mon det. ProbJemetmed disse ungdommene er ikke nødvendigvis at de er dumm e, og slett ikke;. at de tror påJesus, men at noen har slått d em så lenge i hodet med Bibelen at de tror den skal forstås bokstavelig. De er med andre ord blitt fundalnentalister. Derfor får d et ~tlll11 at de r på bibelsk tid var vanlig å bli giftYhbortsom trettenåring, heller ingel} betydning. Og derfor vil de, n~r de kys~er kjæresten, fortsatt være regIeme~,~er~~otrukketi ~øyhalser og holde hendene på ryggen.'Vel å merke sin egen,

gen,

Som 1 ~lle gaUerlandsbyen vi alle kjennersågodt"er jo også bedehuset 9II}riP.g~t på all? kanter. Ikke av rol11,e;refra garnisonene Laudanurn og Lille'bo'num, men av h.~.:ebukker og hedninget.. fra Sodoma og Gomarra. Og gå h~r de unge bestemt seg for å gå ti l felts mot elendigheten. Me)) det er ingen sympatiske gærhinger, som våre barndomshelter, som marsjerer ut a~bedehuseny for å redde seg selv og . verden. Dyr er ekte gærninger, ' forskrudde mennesker som ikke bare har misforstått siJ'legen tid, rnep også sin egen religion. Forhåpel1 ti igvis har d e ingen styrkyddkk. ~ -:.

:.:,.:

:.:.;;

.'~


20

Tirsdag 5. november

- Magas/n -

1IC'7ø",I_~I"

rare Bj ørge Grimholt (26 ) er stud.N HH og har fått en noe uvanlig jobb de neste 2 årene. Med opptil 20 timers arbeidsdag skal han sammen med de andre i teamet til «Kværner Innovation» forsvare de norske fargene i seilsportens svar på Formell; Whitbread-regattaen. Whitbread 97/ 98 vil bli et mediashow større enn noe seilsporten tidligere har sett maken til. For førs te gang stiller Russland med en egen båt som er sponset av den russiske marinen og Moskva by. Andre sponsorer som stiller med egne båter er Baltimore by, Toshiba og den australske supermodellen Elle MacPherson medjentebåten Elle.

Altmuligmann på land Den norske båten heter «Kværner Innovation ». Grimholt er ansatt som Shore Manager, d.v.s han skal sørge for at alt på land fungerer som det skal. -Det er en alt-muli g-mann jobb. Jeg har ansvaret for å opprette kontorer i alle h avnene vi kommer til, og skal sørge for best mulig tilrettelegging for mannskapet ombord på baten. M.a.O alt fra rekreasjonsmuligheter, innkvartering, transport og sammenkomster både for mannskapet og sponsorer. Mye skal byttes ombord på båtene ogjeg har ansvaret for bl.a to con tainere med utstyr som skal fraktes over hele verden. Det blir beintøft. Du jobber i et team der andre er avhengig av deg og du kan ikke legge deg før jobben er gjort.

Oppdaget jobben ved en tilfeldighet Bjørge ble gjort oppmerksom på jobben ved en tilfeldighet gjennom tidligere Svæverist og UKEstyre-medlem Harald Hjort. Hjort er prosjektleder for «Kværner Innovation» og ville rekruttere en person fra NHH-miljøet som hadde vært borti mest mulig. Etter å ha sendt en søknad, ble Bjørge innkalt til et l.gangsintenju som tok over 31 / 2 timer. Etter nok et intenju og personlighetstester fikk han jobben.

På spørsmål om hvorfor han fikk jobben understreker Grimholt at hans brede praktiske bakgrunn var svært viktig . Han har jobbet som alt fra anleggsgarU1er og altmuligmann på et skisenter til assisterende prosj ektkoordinator for en inte rnasjonal konfe ranse. I studentforeningen har han i tillegg til Svæve ru vært med i KKU, Hytteutvalget, Vedlikeholdsansvarlig Aula og er en av de få som har vært med på UKEN tre ganger.

Praktisk erfaring det viktigste -Alt d et jeg har lært i Studentforeningen er viktig . Fra det å arrangerere store ting enten i Svæve ru eller UKEN, og ikke minst til det å trikse og fikse for å finne billige, gode løsninBjørge alias Elvis i UKErevyen 96 (Foto: UKEN)

Whitbread Round the World Race Denne mest presitgeftlile jordenlr!'lndt-regattaen gik~fortørste ~an~ av stabelen i 1973. Fra september 1997 til juni 1998 vil minst 12 båter seile ruten Southampton-Capetown-Freemantle-Sydney-Auckland-San Sebastian-Fort Lauderdale-BaltilJlore-la: RocheUe-So\J~håmpton. For første gang siden Berge Viking vil en norsk båt være meo iWhitbread.

ger. Den personen jeg er idag er i stor grad bygd på det jeg har lært i NHH-miljøet. Jeg v<,:t det hjalp meg mye i de personlighets testene jeg måtte gjennom. Det var viktig for dem å finne en som var i stand til å ta initiativ, ansvar og beslutninger. Det meste i studentforeningen handler om nettop dette.Særlig gjennom Svæve ru har jeg lært å ikke se problemene, men løsningene. Dette er noe som du får igjen for når du skal søke jobb. Bjørge er inne i sitt siste år som NHH-student, men vil komme tilbake våren 1999 for

å gjøre seg ferdig siv.øk. Et~er det vil han ikke gå inn i en tradisjonell siv.økjobb som revisor eller konsulent

«Har du seilt din skude på grund, så var det dog deiligt at fare» (H.Ibsen) -Alt jeg har gjort, harjeg gjort ford i jeg har vært oppriktig interessert og m otivert for det jeg skal gjøre. Hvis ikke du har den interessen tror jeg heller ikke du kan gjøre en god jobb. Når jeg blir 50 år skal jeg ikke angre på det jeg ikke gjorde. Lørdag reiste Bjørge til Kristiansand som er basen til «Kværner Innovation». De neste to årene vil han oppleve mye og være med på et eventyr mange andre vil misunne ham. Uansett hvordan det vil gå med Bjørge og resten av teamet på «Kværner Innovation» ønsker vi dem lykke til på reisen. Stein Erik Myhre


NHH-studenter dytter ikke i seg hva som helst. Visste du at Pep pels Pizza er eksklusiv leverandør av pizza til NHH? Rent bortsett fra at du har suveren tilgang på landets beste amerikanske pizza - vet du hva det betyr i kroner og øre for deg som fattig student? Ta frem kalkulatoren og gå over avkastningen på følgende godbiter: -20 % rabatt på hjem kjørt pizza ved bestilling av minimum 2 store (ha cash klar og studentbeviset innen rekkevidde) - 20 % rabatt på Peppels Bergensrestauranter, mandag t.o.m. torsdag (cash og IlleglI her også)

Bedre deal på pizza skal du vente lenge på, tror vi!

Telefonbestilling

55 20 00 .44 THE ORIGINAL

Restauranter: Finnegaarden, Zachariasbryggen og Ole Bulls Plass.


22

Tirsdag 5. november

-

Kul~ur

-

e

erne l

Konserter, jazzaftener, brigekvelder og Hansapils. Bomberommet i kjelleren ble snart et verdsatt oppholdssted, og man fant raskt igjen tonen og stemningen fra Klubben på Museplass. Klubbengjengerne var aktive, og allerede da jobbet stud. NHH h ardt med sin sosiale kondisjon. De forlot kjelleren, men ikke for godt. Det er nå 30 år siden studentene som gikk alle sine tre studieår i H elleveien b le uteksaminert. Forrige fredag var de igjen i Klubben, og selv om lokalene har gjennomgått en del ansiktsoppløftninger siden sist, hadde 66'erne ingen problemer med å hygge seg.

Veggen avdekket Til ære for 66'erne var Klubbens orginalvegg avdekket, og dette satte de stor pris på. -Veggen ble malt av Per Fjeld , scenemaler på DNS, i1963 , erindrer Per Aukner. Aukner var selv en drivkraft i miljøet under studietiden, og gjorde sitt for å sikre det kulturelle engasjementet på skolen. - Det skaper ekstra stemning her i kveld, sier han og forte ller at den holdt på å bli malt over en gang på begynnelsen av 70tallet. - Det var stor debatt om dette . Enkelte mente veggen var kvinnediskriminerende og ville male over den. H eldigvis ble d en bare dekket til.

Jubileumsseminar og festligheter - Vi har verdier igjen fra studietiden. Disse stikker dypt, og derfor samles vi på denne måten, sier initiativtaker Tor Ange liHansen. Angell-Hansen har vært med å sette sammen program met for jubileu ms h elge n , og kun ne by på båd e faglig seminar med avslutning på Stupet og bankett på Norge lørdag kveld. -Jeg kjenner igjen ånden her i Klubben, sier han . Vi h ad d e det gøy på samme måte som dere sikkert har. Vi hadde mye festligheter her på vår tid. Flere av de kulturelle initiativtake rne er h er i kveld, blant andre 5 Svæverister som skal synge for oss sen ere.

Svæveristene sang, Hansapilsen gikk unna og 66' e rne fant tonen. - Klubben to k vel imot d em e tter 30 år.. .. .. Christine C. Akselsen

Orginalveggen avdekket til ære for 66'erne.

(Foto: Morten Solberg)

Informasjon eller leserin n legg leveres på PC eller Mac-diskett innen fredag kl. 1800. Anonyme innlegg godtas dersom redaksjonen gjøres kjen t med avsenderens identitet.

Handelsgruppen

Børsprosjektet

Arrangerer repetisjonskurs i markedsstyring

Børsprosjektet ved Norges Handelshøyskole ble startet i 1983. Prosjektet drives av siviløkonomstudenter, engasjert på deltid. Den faglige ledelse ivaretas av professor Ph.D. Thorejohnsen.

Lørdag 9. nov. kl. 09.15 -14.00 i Aud .A Foreleser: Leif H em ( inst. for markedsøkonomi) Priser: Gratis for medlemmer Ikke-med lemmer: 100,-

Børsprosjektet står for drift, vedlikehold og oppdatering av Norges mest omfattende børsdatabase, med registrerte aksjekurser siden 1967. Mesteparten av prosjektets virksomhet er rettet mot forskning.

OVERSKUDDET GÅR T IL NHH-AID Enkel servering

Klubben

Prosjektet fi n an sieres av Høyskolen og eksterne kommersielle br u kere som DnB Fonds, Pareto Fo n ds, Elco n Secu rities, konsulentselskaper m.fl .

Institutt for Fo r e taksøkonomi søker: Filmkveld tirsdag 5. november. Grøssere er vår spesialite t: Hellraiser, The Omen og Cape Fear Siste åpningsdag før jul: lørd ag 9 .november

Medarbeider til Børsprosjektet for anse tte lse fra og med l. november 1996.Av kontinuite tsh en syn ~ r det ønskelig at du har minimum to år igj e n av siviløkonomstudiet.

Vi krever: • Analytisk forståelse • Interesse og forståelse for databehandling • Generelle datakunnskaper • En viss forståelse for programmering Vi tilbyr: • Interessante oppgaver i tilknytning til finans og databehandling • Kontakt med finans- og forskningsmiljøet i Norge • Et godt utgangspunkt for siviløkonomutredning og karriere i forskning eller finans • Fleksibel arbeidstid • Engasjement i _ stilling med fast løn n Ulønnet overtid må i visse perioder p åregnes. Muligh et for en gasj emen t ved d en lokale brukerstøtten p å institu ttet p å timeb asis For n ærm ere opplysninger, ta kontakt med Espen K. Wahl eller Paal E. Johnsen p å rom C-504, telefon 55 95 92 69 (intern 269), eventue lt e lektro ni sk post til FOR_EKW eller FOR]E]. Søknad er sendes til Børsprosjektet, Institutt for Foretaksøkonomi . Søknadsfristen er 7. oktober 1996.

Institutt for Foretaksøkonomi Penger å tjene på interessant eksp eriment Institutt for Foretaksøkonomi ønsker å komme i kontakt med 150 studenter som kan tenke seg å delta i en eksperimentell studie av beslutningstaking. Eksperimentene vil bli gjennomført i perioden 18. til 23. november, på tidspunktene 9.15,11.15,13.15 og 15.15. Hver deltaker vil gjennomføre ett ekspt;riment, som vil vare i underkant av l time, og det er mulig å tjene opp til. 200 kroner. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Ta kontakt med Eline van der Heijden, rom C-516 i Høyblokken, telefon 266 eller e-post FOR_EVH@DEBET.NHH.NO

Mistet Button med skrift «Z-Veil» mistet på Svæverist fo r en kveld 10.10.96 Dusø® !I! kon takt siv_931144


-

Kull:ur

Tirsdag 5. november

-

23

Eksamenshnmor Stiernesalen, onsdag gjor nar man gjor tvål . og Kristian Wikander,

Storelosjen, onsdag 6/11 til 16/11 (unntatt kl. 19.30

1 kl. 22.00

Utdrag fra Odd Nordhaugs bok «Humor fra Eksamensbord»

K7

b u l

l

e

t

l

n

I forrige uke ble to l-kullister som ble nektet å få 19øope pils etter at baren var stengt, ble tatt på fersk gjerning mens d e forsynte seg med pils inne i bomberommet. De ble tatt opptil flere ganger, og hevdet at de var ryddegutter. Dette medførte ikke riktighet, ogvi har senere hatt

NHHSIl

en alvorlig samtale med disse to. Saken anses å være svært alvorlig, og i en eventuelt utelukkelse fra arrangementer i regi av NHHS i en bestemt tidsperiode vil bli vurdert på neste styremøte.

beider med _~t$ Il 1(ItEDITKASS EN

(J'"

Distriktsbank Hordaland


VKEstyr-et r-ylztes••• å ha forlatt planeten jorden me~~urs for Euforia etter at Ydet svimlende overkudde' kom tilbake fra revisjon. I mellomtiden foreslår redaksjonen å svi av mest mulig fØr de skjeve kontrollfreakene kommer tilbake. Her er noen fora g: Sende ALLE kollegie-k datene til ps ykol og. Thore Johnsen får et til å doble pengene. FUKENsjonærene får ti ager til å "miste" dem Leie i~n Pamela til Hallingkast. VAX til Grafisk Senter. Sørge for at ihvertfall en i det påtrop. "eg" eller " bannan. " pende UKEstyret s~er - Startkapital i whisky-klubben. - Lure en skjønn NHH-studine opp i senga til Ljones, så blir det nok fUKE N' døgnet rundt neste gang. - Sende alle fUKEllsjonærene på studietur til Sotra, full pensjon. - Smilehull til kantine damene.

Alter-native Sp Ualgutsp0r-r-ing. på overflaten k an denne idre virke noget tradisjonell, so satt. Men maken til idrettsgle det lenge siden forunt å skue. viktigpetterer fr a Kollegiet, og KKU'ere stille vanskelige, ja dønn ærlige, spørsmål til årets kandidater. Tradisjonen tro var det knallhard konkurranse om alle verv i studentforeningen, og mon tro om det ikke ble felt en og annen bi', ter tåre i Campus etter ut spørrernes harde, men rettferdige framferd. Men stud. NHH må tåle slikt. Foran dem ligger en hverdag med k ontinue rlig tung beslutningstaki ng, beintØffe nedskjæringsplaner, og gråtende , alenemØdre som truer med rettsak. Det pansrede skjoldet som bygges opp under valgutspØrringen, vil hjelpe dem i en kynisk verden. Raskere, hØyere, hardere: Stud. NHH!

••

5l

.-~~ E Q)

li)

~

Q) ~

Q)

., li)

Q)

Kjære redaksjon, Til min bestyrtelse har det kommet meg for ~re at begge Idrettsutvalg-blokkene mener NHHS bruker for lite tid og penger på sport. Nå har redaksjonen brukt verdifull plass på hver eneste bakside dette semesteret til å presentere brillefine sportsgrener. Nei, nå synes jeg dere k an krype ned i det m~rke treningsrommet deres, og slå hverandre i hodet med vektstenger. Makan til oppf~rsel! Indignert.

K7 Bulletin nr 11 - 1996  

Kollegievalget er ennå ikke avgjort. Oddgeir Hole og Henrik Stub Aune må gjennom enda en valgrunde. Hva skjer med det juridiske miljøet på s...