K7 Bulletin nr 08 - 1999

Page 1

rov porno på storskjerm

Mens TG-band spilte på Internaften viste de også grov porno på storskjerm foran en fullsatt aula. Pornofilmen ble senere aksjonert bort til inntekt for NHH-Aid. - Man har helt klart med et lovbrudd å gjøre og saken er interessant, sier politifullmektig Tore Sørland ved Ber-

gen Politikammer. - Dersom det ikke blir en grundig diskusjon om dette, vil NSU-NHHS vurdere å anmelde forholdet, kommenterer Renate E. Bergersen, leder i NSU-NHHS.

Mister hovedinntektskilde Som kompensasjon for det nye KPMGdatarommet, skulle revisjonsselskapet få noen annonser. Nå viser det seg at gratis annonsering i K7 - minutter sine sendinger medfører at internfjernsynet mister dagens lukrative reklameavtale med KPMG, verdt 100.000 kroner årlig.


k7 Bulletin

kommentar

Men Frøken var ikke død .. .

Kantin ene ved NHH gikkførstehahiår med et underskudd påAOOOOO, ~ Underskuddet føyer seg inn i en langvarig trend, ogkan- - Denne kommentaren handler først og fremst kurs sluker x antall uker av studentenes tid t inen er derfor et problem f or studentene. om fagutviklingen her ved sk6len, men før og at d e gjennom dette p rosjektet ikke rakk Det er vi som dekker dagel'ls'underskudd alvoret tar tilla oss ta et lite tilbakeblikk: annet enn å følge kurset. På toppen av det gj en n o m semeste ravgiften: ..C1atefi ng / Allere d e i vårt førs t e møte med skolehele får lJlannen applaus. En kan sikkert lære d irektør i SiS, Bjørn JoIJOs~ n / iber6ss ' økonomistudenter hjelpe t il medå . systemet tok Frøken oss i sitt harde grep og mye av prosjekter, men de har en egen evne dre resultatet. Uttalelsen et'isegselv tvang oss til å synge sangen med det forhatte til å ta langt mer tid enn hva som er beramtroversiell nok -sier han Qt;)de,. i , a~g I ..... refrenget: " ..og vi skal lese og regne, vi skal met. Dataoppgavene for førstekull er et godt har den ønskede kontroll? ,Påen tflåte '.. • han allikevel rett. Studen ten'e bør bidra syn ge litt og tegne. Hei og H å. N å skal vi eksempel. Dermed går det utover andre fag til at SiB blir mer ma rkeds6r~ entert ,.- De sammen gå" . Sangen kan virke banal, men .o g spiralene er i gang. Fagene som nedmå klart kunne definere -hvem som- sKai den får på genialt hvis fram poenget med prioriteres, fordi de ikke har obligatorisk unvære premissleverandører fQ.r k,åntineris skolen i Norge - Ingen skal gå bak, på sid en dervisning, ser seg så nød t til å innføre dette. produkter, og h\fa vil studentene ha ti l hvilke priser? . eller t-oran. Vi skal gå sammen. Frøken visste Og høyskolen kan langsomt ta over studentnemlig hva vi skulle gjøre, når "inne-stem- hverdagen og diktere hva vi til enhver tid men" skulle brukes og så videre. Og hun skal beskjeftige oss med. p asset på at ingen var slemme. Årene gikk Studentforeningsarb eidet her ved skolen og til min store lettelse kjente jeg Frøkens muliggjøres nettopp fordi studentene d ispojerngrep løsne år for år, for så å forsvinne da nerer sin egen tid . Det bør være opp til jeg gikk ut p orten fra videregående for siste voksne mennesker selv hvordan en legger gang. Det ble en overraskelse da jeg etter opp og b ruker tiden. Nå kan både strykhvert kom hit til høyskolen og traff igjen prosenten og en studieprogresjon langt over m enneskene som satt frem st i klasserommet den normerte studietid på 4 år tyde på at og tilba Frøken. Overraskeisen ble ikke min- mange ikke greier dette. Likevel ligger det dre da jeg forsto at de til og med savnet en hel del bevisste prioriteringer bak disse henne. tallene. I en verden d er arbeidstakeren blir Nå er det heldigvis ingen Frøken og svært stadig me r selvs tendig, må det være et lite obligatorisk undervisning ved høyskolen. kvalitetsstempel å gjennomføre en u tdanNoen flere fag med obligatoriske innleverin- nelse der så mye som mulig er opptil studenger eller tvunget fremmøte ville ikke lede oss ten selv. direkte tilbake i Frøkens armer. I den pågå- Det er selvfølgelig viktig å lære å samhandle ende diskusjonen om omlr gginger og tilpas- med andre mennesker. Jeg vil våge påstanniI1ger av undervisningen vil jeg likevel tenke den at teamarbeid vil læres bedre i Klubben høyt og spørre: Hvorfor skal en høyskole som eller denne avis, enn ved et ferdig definert skryter så mye av sine studenter underlegge prosjekt. Dokumentasjon av slik mellomdem mer tvang? Med tvang tenker jeg på menneskelig ferdighet for en fremtidig arobligatorisk fremmøte, prosjekter og lig- beidsgiver, får sommerjobber, fritidsinteresnende. ser og foreningsarbeid stå for. N år mange likevel ønsker seg en mer obligatorisk studiePersonlig har jeg ett prosjekt i hvert fag, nemlig å bestå eksamen med en sånn nogenlunde hverdag tror jeg Frøken-faktoren kommer karakter. Det for så være at dette blir et vel inn. For mange savner henne, tryggheten og bredt definert prosjekt. Om jeg velger å ar- det å slippe å tenke på hva en skal bruke tibeide i team, gjennom kollokvier eller annet den til. samarbeid er det mitt valg og ikke en skap- "Hei og Hå, nå skal vi sammen gå" . frøken i høyblokka. Noen vil hevde at studentene ved bare å lese mot eksamen velger Knut Solberg den enkleste vei , med løsning av gamle Journalist k7 Bulletin eksamensoppgaver og drilling av disse. Dette er en utfordring for de som lager eksamensoppgavene,og en grunn til å evaluere eksamensformen, fremfor undervisningen. Men samtidig som mange velger" enkleste" vei, velger også studentene forskjellige veier. På forrige semesters fagdag opplevde de få frammøtte en svenske som skrøt av at hans

Ans:va_Tlig reda_k tør. And reas Lien Magasinredaktør: M_argrete Hansen Redaktør: HaIry H arry Redaksjonssekretær: . Marte Ram uz Eriksen Journalis ter: Steffen Gausmel Backe l Marte Ramuz Eriksen I Trond Lydersen j Håkon Opsund l Espen Zachariassen / Petter Østbø l Maria Preshno l Trygve S. Kolderup l Knu t Solberg Fo tografer: Chrishan Jensen l Hilde Stejnfeldt l JoC!chim Elise nberg Freelance: Heikki Holmås i Kjetil Gars tad / Stig Kar lsen / Kjetil Alexander Torpp / Jon-Christian Olsen l Kjersti Grønneren Olsen I Alexander Kemp l Ylva E. Kem p l Martin Landbe rg Øko-ansva rlig: M ads Søvik H øgho len Annonseansvarlig: Espen Fagereng

Ann pnseprise r: + side

kr~

2500 1 + side kr. 3500/1 /1 side kroner 6000 Opplag: 3500 Fo tosats og try kk: BA-trykk al s

k7 Bulle.tin ko mmer tit annenhver tirsdag. Frist fo r innleverin g av stoff er torsdag før utgive.lse kl.1B. Stoff leveres på di skett (Mae eUer Pc. RTF:fil). k7 Bulletin er institusjonsavis for Norges Handelshøyskole og mottar midler av Velferdstinget

"


tirsdag 21. september

nyheter

3

Hardporno på storskjertn Uten forvarsel ,b le en pornofilm vist foran 700 studenter på et arrangement til inntekt for SOS-barnebyer. Senere ble samme film auksjonert bort. Norsk lov ble brutt to ganger på under en time. TG-band stod ansvarlige både for fremvisning og salget. Av M ARTE RAMU Z

Anmelde forholdet? NHH Aid vil ikke uttale seg om hvorvidt de vil anmelde forholdet. - Den avgjørelsen vil vi vurdere i fellesskap med Kjernestyret, kommenterer Bjørdal. Leder i Kjernestyret, Ole Petter Novsett avviser at Studentforeningen vil kontakte politiet. - Dersom det ikke blir en grundig diskusjon om dette, vil NSU-NHHS vurdere å an'melde forholdet, sier leder i NSU Renate Enemark Bergersen. Hverken Kjernestyret eller NHH Aid ønsker å blande inn politiet. Saken vil bli tatt opp på Foreningsmøtet 23. september, og det vil der bli avgjort hvorvidt det vil bli stilt mistillitsforslag mot TG band.

E RIKSEN

Mange studenter reagerte med avsky da en usladdet pornofilm plutselig ble kjørt på storskjerm i aulaen. Filmen ble vist mens TG band spilte, og videokassetten ble senere gitt til auksjonarius og solgt.

Politiet vil etterforske I følge norsk lover det forbudt å vise filmer med pornografisk innhold offentlig. Det er også straffbart å selge pornografiske filmer. Politifullmektig Tore Sørland ved Bergen Politikammer mener at saken har et så stort omfang at det høyst sannsynlig vil medføre reaksjoner for de involverte. Det må imidlertid foreligge en anmeldelse før politiet kan starte etterforskningen. - De involverte vil måtte betale en bot, og dersom forholdet viser seg å være alvorlig

nok, vil vi vurdere å inndra omsetningen i forbindelse med arrangementet.

Grovt overtramp NHH Aid står som ansvarlige for gjennomføringen av Internaften, men leder for innsamlingsaksjonen, Paul øystein Bjørdal avviser enhver forbindelse med saken. - TG-band viste filmen uten å informere oss på forhånd. Videoen som ble solgt stod ikke på vår liste over auksjonsobjekter, men ble gitt til auksjonarius under showet. Jeg anser dette som et grovt overtramp av TG-band og det er klart at vi har med et lovbrudd å gjøre, og saken er interessant. For meg virker det som om det blir galt i alle ledd, sier Bjørdal.

NSU-NHHS laierrnær Leder i NSU-NHHS, Renate Enemark Bergersen raser over visningen av pornofilmen på storskjerm på Internaften. - Når dette skjer på et arrangement som er ment for l.kullistene, presenterer man et forvridd inntrykk av NHHS til de nye studentene. Selv om det bør være en selvfølge, må vi etterkant av dette få en skriftlig praksis på porno i studentforeningen, sier hun.

- Total mangel på respekt - Jeg fatter ikke at noen kan komme på en slik tanke, at de ikke kan forstå et det er en del ~ennesker som reage-

-Angrer - Vi er lei for at vi viste dete porno, sier Annar Bøhn, leder i Teknisk Gruppe (TG). - Vi 'angrer nå, og innser at vi ikke så hva dette kom til å medføre. Ingen trodde det ville bli rabalder, men vi innrømmer at det kanskje var litt korttenkt. Som et rockeband var vi bare opptatt av å skape et sceneshow, og filmen var en del av dette.

Vurderer anmeldelse Bergersen mener det må få følger for de ansvarlige for visningen og salget av pornofilmen. - Vi må forsøke å ordne dette internt med sanksjoner til de ansvarlige. Men dersom det ikke blir en grundig diskusjon omkring dette, vil vi vurdere anmeldelser.

Konsekvenser? - Internaften er ikke et arrangement der stuerent innhold vektlegges, sier leder i TG Annar Bøhn. - Dette gir et helt feil inntrykk av NHHS overfor førstekullistene, mener leder i NSUNHHS, Renate Enemark Bergesen.

legges. Under planleggingen, tok vi dette i betraktning. Et arrangement der det bys på mennesker og hvor man oppfordrer til å innta store mengder alkohol, bør ha større takhøyde.

Overrasket over reaksjonene

rer på porno med ikke annet enn avsky. Personlig synes jeg det er hårreisende at man tvinger dette ned på folk som ikke har bedt om det. Det vitner om total mangel på respekt, avslutter Berger~en.

- Jeg er overrasket over at folk ble sjokkert av denne episoden. Reaksjonene står ikke i forhold til hva vi forventet da vi planla dette. Vi var ikke klar over at Internaften blir regnet som et offentlig arrangement. Jeg vil samtidig nevne at Internaften ikke kan regnes som et arrangement der seriøsitet og stuerent innhold vekt-

Hva som skjer internt i TG vil ikke Bøhn kommentere. - Vi avventer hva studentforeningen gjør før vi kan si noe om hva vi i TG vil gjøre, sier Bøhn.


nyheter

4

k7 Bulletin

Peppes pizza i kantinen? Pasta Basta og Peppes Pizza er blant selskapene som vurderer å etabler~ kantinevirksomhet på NHH. Cateringdirektør Bjørn Johnsen i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) åpner for å innlede et samarbeid med private aktører på NHH dersom studentene ønsker det. Av KJERSTI

GRØNNEREN OLSEN

Pasta Basta har allerede etablert et samarbeid med SiB på Studentsenteret ved Universitetet i Bergen. Interiøret og menyene er de samme som på andre Pasta Basta restauranter, men prisene er lavere fordi SiB driver på non-profit basis. Kantinen i Servicebygget på NHH er den neste SiB ønsker å prøve ut prosjektet på. -Ønsker dere Peppe's pizza skal dere få det, sier Bjørn Johnsen, og påpeker at han ser NHHs studenter som en krevende kundegruppe. Foratde skal bli fornøyd e med SiBs kantinetilbud ønsker han tilbakemeldinger, og håper på et samarbeid med NHHS for å kartlegge studentenes ønsker og behov. Liten konkurranse fra serveringssteder i området rundt Handelsh øyskolen gjør at han ser et marked for utvidet kantinetilbud ved hjelp av private aktører.

Tr enge r hjelp fra økon omistudenter . -NHHs kantiner har gått med underskudd i flere år. Kanskje dere som studerer økonomi kunne hjelpe oss litt med å forbedre resultatet,spør Bjørn Johnsen med håp i stemmen. SiB har som mål å drive sine kantiner slik at de går i null.

1. halvår hadde NHHs to kantiner et underskudd på til sammen 400 000 kr, og det tyder p å at noe m å gjøres. Hittil har SiB kuttet en stilling i Merinokantinen, i tillegg til at det er innført e t online kassesystem som holder bedre oversikt over hvilke produkter som selger godt, og hvilke som bør kuttes ut.

Fortsatt husmanns kost Bjørn Johnsens fire uker gamle Pasta Basta prosjekt har hittil b litt godt mott a tt på Studentsenteret, så det lover godt for pasta sultne NHHere . Cateringdirektøren understreker at planleggingen fortsatt er p å ide-stadiet når det gjelder NHH, og at det derfor ikke er avgjort om det er Pasta Basta, Dolly Dimples, Peppe' s pizza eller andre aktører som kom-

-Velkommen McDonalds! Victor Norman ønsker private aktører velkommen til kantinen på NHH dersom studentene ønsker det. Ifølge NHH-rektoren kan det gi studentene et mer variert og billigere tilbud. -Skolens kantinetilbud bør være konkurransedyktig, og dermed styres av hva studentene etterspør. Vi er ikke avhengige av SiB. Hvis McDonalds eller andre private aktører kan gi studentene et bedre tilbud enn hva vi har i dag, bør vi slippe disse til. Tilbudet bør være variert, og prisene må være så lave som mulig, sier Victor Norman til k7 Bulletin.

mer inn. Om vi i løpet av dette skoleåret vil kunne gasse oss med pizza fra de som gjør verden litt rundere, eller spise pasta i et italiensk miljø, kommer an på hvor store endringer som må gjøres. Store forandringer i interiør, eller på det tekniske plan vil

NYTT KONSEPT: SiB vurderer å slippe aktører som Pasta Basta inn i NHH-kantinen. (Foto: Joachim Elisenberg)

av praktiske grunner ikke bli gjort før sommerferien. Den eksterne leverandøren er ment som et tilskudd til «husmannskost

kantinen» slik vi kjenner den i dag, så det er ingen grunn til å frykte for kjøttbolle- eller fiskegratengmiddagene.

Krangling om suppe og dessert Mange har vært misfornøyde med aj: tilbudet om suppe og dessert til den dyreste middagen forsvant.

-Tre retters tilbudet ble for dyrt. I tillegg opplevde vi stadig studenter som ville få suppe og dessert til den billigste middagen for å spare penger. Vi har ikke tid til å krangle om det, og har derfor kuttet ut tilbudet, sier Ove Hestad

kantine sjef på NHH. Av planer for kantinen framover vil han si svært lite, bortsett fra at vi kan vente oss en prisøkning, og at bemanningsmangel er årsaken til at det ikke gjøres mer ut av det kantinetilbudet vi har i dag.

Vellykket privatisering på BI (Foto: Arkiv)

BI i Oslo har gjort om to kantiner til cafebar og franchise konseptet Big Bite. Omsetningen i Big Bite og i cafebaren er nå til sammen dobbelt så stor som i den ordinere kantinen. -Da veldig mange av studentene på BI spiste på cafeer og spisesteder i nærheten av skolen istedenfor i kantinen, forstod vi at vi måtte rette oss etter studentene for å drive lønnsomt, sier Erik Mowinckel pro-

sjektleder i Manpower Kantineservice, som driver kantinen på BI i Oslo. Kaffebar trenden gjorde at de investerte i espressomaskin og nytt interiør i en av kantinene, for å tilfredsstille studentenes behov' for cafe au lait og cappucino . Studentene var også misfornøyde med kantinens ferdigsmurte bagu etter. Fran-

chise konseptet Big Bite ble derfor opprettet. Baguettene, sandwichene og toastene produseres hele dagen, og selges i menyer a la Mc Donalds. Variasjonene er mange med 8 påleggsorter, flere typer brød, salater og dressinger.


nyheter

tirsdag 21. september

5

K7-minutter mister hovedsponsor Avtalen studentforeningen har inngått med KPMG innebærer at 100.000 glipper for K7-minutter i sponsorinntekter. Det arbeides nå på spreng med å finne ny hovedsponsor før neste K7-sending.

hovedsponsor. Hva du i forrige nummer kalte "noen annonser" er altså 100.000 kroner årlig? - Ja ... nei, langt på vei ja, men vi har nå et god t samarbeid med K7-minutter om å skaffe nye sponsorer. De har et godt produkt som vil være enkelt

å selge. Vi arbeider konkret med å utvikle markedspakker som vil gjøre intern-TV mer attraktivt for enkeltreklame. Dessuten prøver vi å finne en hovedsponsor som kan gå inn med støtte for eksempel i form av et nytt kamera. Om det ikke skulle lykkes å skaffe en ny hovedsponsor vil

Ulltveit-Moe ikke kommentere om det kan være aktuelt med direkte støtte fra styret. Han forklarer at en må skille mellom hva høyskolen og studentforeningen får i sponsormidler. - Datarommet er en gave til skolen og motytelsen er kun ,

Positiv - Avtalen inkluderer gratis eksponering i k7-sendingene . Selv om dette ikke vil se pent ut i våre budsjetter kommer høyskolen som helhet tjene på det hard t tiltrengte da tarommet, sier leder i K7-minutter Lasse Olsen i en kommentar til-k7 Bulletin. - Det er ingen klausuler som nekter reklame fra konkurrerende firmaer av KPMG. Derfor har vi tro på å ha en sponsor på plass allerede i neste sending. Lasse Olsen understreker overfor k7-Bulletin at han er positiv til det nye datarommet.

Av K NUT S OLBERG

Under åpningen av det nye KPMG-datarommet sa Gaute Ulltveit-Moe, sponsoransvarlig i Kjernestyret at det i avtalen utelukkende var snakk om et lite skilt i datarommet og noen annonser. Nå viser det seg at noen annonser betydde gratis annonsering i K7- minutter sine sendinger. Tidligere har K7-minutter hatt en lukrativ avtale me d KPMG verd t 100.000 kroner årlig.

Noen annonser KPMG-avtalen vil i praksis bety at K7-minutter mister sin

skiltet i datarommet. Avtalen med studentforeningen derimot, inneholder en avtale om annonsering i k7-Bulletin og på k7-minuttE;;r. For denne motytelsen får studentforeningen et kontantbeløp og revidert regnskapet . Vi får altså totalt mye mer igjen ved denne avtalen enn ved den forrige .

KOKOSTBART HANDTRYKK: Reidun Bruland fra KPMG og markedsansvarlig i Kjernestyret åpner det nye datarommet. Det ble kostbart for k7 MinutterTBART HANDTRYKK:(Foto:Kjetil Garstad)

På den høye stol 31. august åpnet det nye datarommet som blir sponset av KPMG. Under stor fanfare og en generell stemning av enighet og tilfredshet ble tråden klippet, og nå har skolen et datarom som blir betalt av det private næringsliv. 25 datamaskiner blir kjøpt og vedlikeholdt av KPMG, og det fører til at studentene ved NHH får et bedre datatilbud. Det eneste bedriften får som gjenytelse er navnet sitt på døren. Jeg mener dette er et overtramp av beslutningstakerne på NHH, en moralsk plett på skolen og ikke minst noe.som ikke skulle skjedd. La meg re-

degjøre for mitt antatt avvikende syn. Det er nemlig tilsynelatende lite å sette fingeren på i forbindelse med det nye datarommet. Datamaskinene er nærmest å regne som en gave, og avtalen mellom skolen og KPMG er helt i tråd med dep artementets retningslinjer. Så i praksis tror jeg sponsing av et datarom er godt for skolen. Det som krever en reaksjon er det faktum at skolen lar næringslivet besørge en del av skolens læremidler. Prinsipielt betyr det et tap av uavhengighet, og i det lange løp er det svært uheldig. NHH er en statlig skole, og å åpne for

midler utenfra er et tap av integritet og nøytralitet. Jeg finner det kritikkverdig at en slik grense nå har blitt krysset, og at man har inngått et kompromiss med uavhengigheten. Et eksempel har blitt satt, og nå som det er gjort, nå som grensen er krysset vil det ikke være noe prinsipielt feil med å åpne for sponsing av andre læremidler. Vil vi få Telenorauditoriet? Andersen Consulting-rommet? Gruppeundervisere betalt av McKinsey? Lærebøker fra Esso Norge? Er det nå noe galt ved det? Sett fra et noe kynisk, men på ingen måte feilaktig markedsøkonomisk synspunkt vil uforpliktende ek-

sterne midler væ re tene? uforbeholdent god,t . - Det er lett å overse noen Og jeg tror et slikt syns- prinsipper når man får 25 punkt er normen på nye datamaskiner i NHH. Det er ikke mo- hånda. Den økonomiske ralsk feil, men det kostnaden som ligger i å innbærer å overse visse takke nei til tilbudet er andre verdier. Hvis høy. Men den etiske og KPMG sponser et data- prinsippmessige kostnarom, så er det hevet den som ligger i takke ja over enhver tvil at de er høyere. Vi sender feil får profilert seg bedre signaler til være egne stuoverfor studentene. denter og ikke minst det Denne gangen er det næringsliv vi senere selv ikke gjennom student- skal jobbe i. Jeg tror NHH foreningen, men gjen- er best tjent med å benom skolen, gjennom holde sin integritet og de verktøy studentene uavhengighet gjennom å bruker for å lære. Er takke nei til slik sponsing. det så veldig uavhengig? Hvilke signaler sender det til studen-


nyheter

6

k7 Bulletin

KPM G-datarommet: Betenkelig, seier etikkforskar Ved høyskolen er haldningane til KPMGdatarommet overvegande positive. Rektor Victor D . Norman avviser at dette er sponsing, og seier at skulen har tradisjon for å motta gåver.

Avviser sponsing Norman poengterer at skulen er mottageleg for gåver. 1 samband med dette ynskjer han å presisere at skulen stiller krav om at gjevarar ikkje får annan reklame enn eit skilt. - Sponsing er ikkje aktuelt, hverken no eller i framtida. Gåver som skulen

mottek må passe inn i dei føringar vi har valt. Norman seier at dei største gåvene skulen har motteke den siste tida er professorat; Statoil og Telenor har gjeve slike i løpet av dei sitste tre åra. - Bidrag frå næringslivet må styrke skulen og støtte opp om dei etiske og

fagmessige retninglinjene. Blant anna har ein takka nei til tilbod om professorat innanfor reiseliv. - Vi er veldig glade for velviljen næringslivet viser, seier Norman. Målet til marknadsansvarlig Gaute Ulltveit-Moe i NHHS om kome opp i verdiar i klassen til millionar kroner i året vurderer Norman som vel ambisiøst.

A v ALEXANDER K EMP

Departementet Ekspedisjonssjef Jan Levy i kirke-og u tdanning s departementet s,eier i fyrste rekke er d en einskilde institusjon må ta stilling til. - Vi vil ta stilling til slike saker etter kvart som dei kjem. Det eksisterer ikkje nokon klar plan eller strategi i Departementet når det gjeld handteringa av slike saker.

-Det er betenkelig at offentlege institusjonar får midlar frå næringslivet. Utdanning skal være fullstendig fri for slike innspel. Dette seier førsteamanuensis Jean Jaminon ved siviløkonomutdanninga i Bodø. Han underviser i blant anna etikk og filosofi for næringslivet. Jaminon er ikke samd i administrasjonen sine skilje mellom gåver og sponsing. -I p raksis er slikt sponsing, seier Jæmnon. Han trekkjer fram id retten som eksempel som han meiner er fullstendig øydelagd av sponsing. Han m ein er offentlege institusjon ar, og spesielt u tdanning, må ha fullstendig frie h en der.

-studenter ikke verdt pengene tale for deler av oppussingen. - Vi vil be Foreningsmøtet om en garanti for de pengene som ennå ikke er samlet inn, sier han. Det er også igangsatt forhandlinger med skolen for å få dekket utgiftene til utbedring av ventilasjonsanlegget. I verste fall vil kun 100 000 kr bli dekket av sponsormidler.

Friele øn sket ikke å sponse oppussingen av Sjekkbar. Prosjektet synes å få prob lem er m ed finansieringen, og studentforeningen kan måtte finansiere dele'r av prosjektet selv;

Sj ekkbar i årevis Man ønsker å satse stort på brannsikkerhet og elektrisk utstyr, derav de høye kostnadene. Stian Lund mener at studentene burde være villige til å d ekke dette. - Får vi gjennomført dette prosjektet, vil Sjekkbar være et bra lokale i 10-15 år, sier han.

Av M ARTE R AMUZ ERIKSEN

Friele valgte å avslutte dialogen da det viste seg at de ikke fikk mulighet til å profilere seg ved salg av produkter i den n ye baren.

''t>o''-D - 1U.(L.OGo

"

"

t;~~~...,-c. <.

Urimelig pris - NHH kunne ikke tilby annet enn en logo på veggen. Prisen vi måtte betale var for i høy i forhold til reklame. effekten det ville gitt. Utstillingseffekten er vi ikke ute etter, sier markedssjef i Friele, Atle Engelsen. Han mener at studentene ved Norges Handelshøyskole ikke er attraktive nok til at Friele ønsker å gå inn med en så h øy pen gesum.

Sjekkbar pusses opp: Friele trakk seg fra prosjektet. Studentenes oppmerksomhet var ikke verdt 50 000 kr. Skissen er kun et forelø-

FAKTA: SJEKKBAR SJEKKBAR ER ET SAMARB8DSPROSJEKT MELLOM UKEN OG KJER~ESTYRET. MALET ER Å FA PROSJEKTET FULLFINANSIERT VED

pig utkast.

EKSTERNE MIDLER, FORTRINNSVIS FRA BERGENSBEDRIFTER. DERSOM

Ber FM om penger Etter det K7 Bulletin erfarer har ytterligere en bergensbedrift takket nei til videre samarbeid, og kun en sponsor er bekreftet. Dermed er kan man anta

PROSJEKTET KAN FINANSIERES, VIL BAREN STA KLAR NÅR KLUBBEN .'PNER

at kun en fjerdedel av kostnadene på rundt 200 000 kroner er dekket. Stian Lund i UKEN utelukke r ikke at studentforeningen vil bli nød t til å be-

ETTER JUl. NYE SJEKKBAR VIL BLI ET SENTRALT KAFEALTERNATIV UNDER UKEN, 2000


tirsdag 21 . september

nyheter

7

K vaderet må drives uten underskudd NHH-direktør Ragnar Fagereng signaliserer at NHH ikke er villig til å komme med årlige overføringer til K varferet og sier dermed nei til å være med på det spleiselaget som Universitetsdirektør Kåre Rommetveit legger QPP til. Av H EIKKI

teret, skal kunne drives uten underskudd . Vår egen studenforening her på NHH kommer jo ikke og ber om penger til å drive butikk.

Universitetsdirektøren vil også ha slutt på Kvartert sine underskudd.

H OLMÅS

Den avislesende student har merket seg at Kvarteret de siste år har slitt med underskudd på driften. l tillegg har Kvarteret selv signalisert behov for store investeringer grunnet slitasje og dårlig prosjektering fra den gang K varteret ble bygget. Universitetet, som sitter med hovedansvaret for Kvarteret vil i et m øte som skal avholdes onsdag 22. september prøve å få med seg NHH og Høyskolen i Bergen på et spleiselag for å dekke årlige tilskudd til Kvarteret. -Kvarteret er et studenthus for alle byens studenter og bru-

kes av alle, sier Universitetsdirektør Kåre Rommetveit. Handelsh øyskolestudenter h ar godt av å treffe andre studenter med en litt annen holdning i livet og omvendt. Derfor er det er rimelig at d et tas kollektivt ansvar fra alle byens læresteder for studentstedet Kvarteret, som er med på å gjøre Bergen til en populær og god by å være student i. Universitetet er i dag den eneste utdanningsinstitusjonen som gir tilskudd

til drift av Kvarteret. Rommetveit vil se på mulighetene for å få til et spleiselag for fremtidig drift.

Ragnar Fagereng er villig til å komme universitet litt i møte. -Vi vil høre hva Universitetet har å si og stiller oss ikke avvisende til å være med på å hjelpe til nå, men Kvarteret kan ikke regne med permanent driftsstøtte fra oss. Vi er opptatt av at et hus som ligger i sentrum slik som kvar-

-Vi vil legge press på Kvarteret for å få drevet kvarteret på en mer edruelig måte. Vi gir jo allerede i dag en betydelig driftsstøtte. Leder p å Kvartertet Henning Lunde er ikke enig. -De andre studenthusene får mer i støtte enn det vi gjør. Dessuten ser vi at Kvarteret kommer til å ' ta store vedlikeholdsløft i de nærmeste årene fordi det er stor slitasje på huset, i tillegg til at det h ar en del feil som skyldes dårlig prosjektering. Eksempelvis er ikke ventilasjonsanlegget godt nok.

Høyskolestudentene vil ha pengene selv -Det er ikke mange høyskolestudenter som bruker Kvarteret, sier leder for Studentrådet ved Høyskolen i Bergen. -Dessuten holder vi på med å lage et eget studentsted for

høyskolestudente ne, for å bygge opp en egen høyskolestudent-identitet. Å gi penger til Kvarteret kan føre til at vi ikke får penger til vårt eget studentsted. Men også prinsipielt er vi imot at Høyskolen skal støtte Kvarteret. Leder for NHHS, Ole Petter Novset er ikke like negativ. -Så lenge tilskudd til Kvarteret ikke går.ut over oss her på skolen, ser jeg ikke noe galt i det. Kvarteret brukes jo også av studenter på NHH og det er jo riktig som det sies at Kvarteret ikke har de samme mulighetene til å hente inn penger på b edriftsbesøk som det vi har her ute.

Universitetet driver med ansvarsfraskrivelse -Universitetet er hovedansvarlig for Kvarteret gjennom avtaler inngått tidligere, sier Leder for NSU Bergen, Tarjei Ytrehus Bjørkly. Hvis Kvarteret trenger mer penger enn det de får i dag for å drive så er det faktisk ansvarsfraskrivelse fra Universitetet sin side å forsøke å velte det økonomiske ansvaret over på Høyskolen og Handelshøyskolen.

Mer arbeid, færre medarbeidere Går det som Kjernestyret ønsker vil antall tillitsvalgte i Backline bli redusert til det halve etter foreningsmøtet førstkommende onsdag. Av K NUT S OLBERG På Fo reningsmø tet legger Kjernestyret frem forslag om å redusere antall tillitsvalgte i Backline fra seks til tre m edlemmer. Ole Petter Novset, leder i Kjernestyret, forklarer forslage t med at en ønsker mer fart og større aktivitet. -Nåværende Backline har sittet i flere semestre og dette mener vi er for lenge. Vi ønsker en bedre gjennomstrømning i studentforeningen, slik

a t flere kan få muligheten til å d elta i tillitsmannsarbeid. Derfor ønsker vi også urnevalg av medlemmene i Backline fremfor dagens ordning med internvalg. Nettopp for å gi utenforstående studenter en mulighet til å komme inn i studentforeningsmiljøet, sier Ole Petter Novset i en kommentar til K7-bulletin.

Beklagelig Pr-ansvarlig i Backline, Thomas Berge, synes det hele er beklagelig. Han har personlig ikke sett forslaget som legges frem på foreningsmøte, men bekrefter at det har vært snakk om dette lenge. - Vi trenger folk både på Kvarteret og NHH, men jeg kan selvfølgelig være med på en diskusjon angående omlegginger av Backline. - Det er en poengløs kritikk at

det har vært for lite gjennomstrømming i Backline, da det er viktig å ha erfarne folk for å holde oversikt over artist- og journalistkontakter. Likevel kan vi ta selvkritikk på at det

har vært få konserter på NHH den siste tiden. Noe av problemet med arbeidet vi gjør er at vi ikke er synlige. Samarbeidet vi har hatt med Teknisk-

gruppe og KKU er ikke synlig for den jevne student og dermed skapes lett et inntrykk av at vi ikke gjør noe.


·

ATLANTA

. . . ...... ........

BEIJING

" ~ .. ~ 't-"-<i,, ...""• • •• " , .~ .

·

BOSTON BRUSSELS

BAIN & COMPANY CHICAGO

~

Z

D ALLAS

NHH students GENEVA

~

HONGKON G

~

LOS ANGELES

~

.

Cordially invites

O U

t0

Z t-t

< ~

to a presentation ·

LONDON

on Career Opportunities . ln

MADRID

' .

Global Strategy C onsulting

MEXICO CITY

Thursday, September 30, 1999

MILAN MOSCOW

I

M UNICH

at 17.00 hrs at

PARIS

NHH, Auditorium B ROME

i

i

SAN FRA Cl CO

·

SÅOPAULO

Mter the presentation

SEOUL

light refreshments will be served

SINGAPORE

in the canteen.

STOCKHOLM

Further infonnation can be obtained from NU. Applications to reach us by October 7, 1999.

SYDNEY

i

TOKYO TORONTO

:

-

i !i

Please indicate your attendance to our presentation by signing up on the list posted at the information board, not later than September 22, 1999

I

:

I

Regeringsgatan 38, 6th floor, 111 56 Stockhohn, Sweden, Tel +46 8 412 54 00 Fax +468412 54 10


tirsda g 21. se pte mber

n y het e r

9

Grand opening 30. September Med velvillig bistand og hardt arbeid fra både Hansa, skolens tekniske avdeling og arbeidsomme elever åpnes Campus som planlagt 30. september. A v: YLVA

E. S JOBERG

OG T RYGVE

S . K OLDERUP

- Forrige uke jobbet vi godt og vel 72 timer, og denne uken har vi stått på minst like mye, sier Christopher Hagberg som leder oppussingen av Campus. Mye arbeid fra en energisk gruppe, pluss drøyt 600.000 kroner har gjort at Campus vil bli et bedre supplement til Klubben.

Mange å takke Oppussingsgruppen har hatt forholdsvis mye midler til rådighet under ombyggingen og har dermed hatt mulighe-

ten til å gjøre Campus til et mye mer helhetlig lokale enn det både Klubben og Campus har vært tidligere. I tillegg til å bygge lokalet helt om, har de oppgradert det branntekniske og åpnet en ny inngang som skal gi bedre flyt i lokalet. Brannvesenet har tidligere funnet brannsikkerheten i Campus lite tilfredsstillende, men etter befaring forrige uke er de nå svært fornøyd med lokalet. Hagberg takker hovedsponsor Hansa og NHHS for velvillig økonomisk støtte. Hagberg roser også skolens tekniske avdeling, og påpeker at det har vært til uvurderlig hjelp for gruppen å ha skolen som med- og ikke motspiller. Skolen har, i tillegg til velvilje, også bidratt med midler til forbedring av det elektriske anlegget og reparasjon av gulv.

Unngå "overkilI" Sannsynligvis vil Campus kun fung ere som et avlastningslokale til Klubben

ker i ett lokale, enn at gjestene fordeles på to forskjellige steder. Hagberg presiserer likevel at de endelige retningslinjene for bruk av Campus ikke er lagt, men vil bli bestemt av FM.

Alle velkomne Oppussingsgruppen satser på en storstilt innvielse ved store arrangementer, av lokalet, samtidig som årets samt stå til disposisjon for un- første fUKEN sjonærfest går derutvalg som har behov for av stabelen. et presentabelt lokale i forbin- . - Vi prøver å lage litt ekstra deIse med bedrifts- stas omkring åpningen. Presis presentasjoner og lignende. kl. 22:00 klippes snoren og jeg - Det vil sannsynligvis bli vil gjerne understreke at alle "overkill" å holde Campus skolens elever, og ikke bare åpen på hverdager, til det er fUKENsjonærene, er hjertelig Klubben mer enn stor nok. velkomne til festen, avslutter Det er bedre med 60 mennes- Hagberg.

IHERDIG INNSATS: Campusgruppenstår arbeider mot åpningen 30. september (Foto: Joachim Elisenberg)

250000,- til NHHS Consulting NHHS-Consulting har laga eit bedriftsspel som n o vert gj ennomført i samarbeid med Telenor. Prosjektet byggjer p å ein intensjonsavtale mellom, no avvikla, Scandinavian Business Tournament og Telenor. . A v A LEXANDER KEMP

Leiar Einar Kilde Evensen NHHS-Consulting, i organisator og prosjektansvarlig, seier dette er ei viktig kontrakt. Dei har motteke 250000,- av Telenor for utviklinga av modellen I samarbeid med Telenor blir det no halde innleiande runder i turneringa. I alt 370 Telenor-tilsette utgjer dei rundt 70 deltakarlaga. Deltakarane kjem frå alle område av administrasjonen. Prosjektet byggjer på ein intensjonsavtale mellom, no avvikla, Scandinavian Business Tournament og Telenor. Til finalen i oktober vert sju lagkvalifiserte gjennom arbeid i ein simulert telemarknad. VaIa laga gjer blir leverte til NHHS-Consulting, kvar veke, som tilsvarer eitt år i den fiktive marknaden. Desse og dei tre beste toariaga, kjem saman til finale i oktober. Det er ein spesiallaga modell

som vert nytta i tevlinga. øystein Myrvold har vore ansvarleg for d en økonomiske delen av utviklinga av denne, medan Olav Vik-Mo har leia det. datatekniske arbeidet. NHHS-Consulting har utvikla modellen på eiga hand, med innspel frå Telenor. -Erfaringane etter første runde er at dette fungerer bra, seier Myrvold. Deltakarane må vere merksame på konkurransefaktorane i marknaden. Konstantar i modellen kan kalibrerast, og tilhøva i marknaden kan endrast undervegs.

Olav Vik-Mo, Einar Kilde Evensen og Øystein Myrvold i NHHS-Consulting er tilfredse med bedrijtsspelet dei har utvikla.


On s,d qg 6 ~ lD ' lhOQ-13 , 00 Unge studenter i Sted: Logen

g1ll1 . By

18.00-21.00

Ll ve Fe st lwalradiD St ed: Spei ls ale n hk l. ~ ; OO

.l'1'a H s til I'hsd, Shd: St j errlualen DAt

ao ,oo

Al dr i ve r de n og Club Th a lia

St ed ' Storel osjen 2 2 ,00 P Sted: flULEN ,

STUDENT ERS FORENING - HULEN - STUDENTER SAMFUNNE T - I MMATURUS KOKKOFON EN - GRIEGAKADEMIET - ROSSO - BERGEN JAZZFORUM - BSI


fILMKLUBB - BERGEN ARKITEKT SKOLE - KUNSTHØYSKOLEN - LØRDAGSGRUPPEN - SAIH - AMNESTY - LATINAMERIKAGRUPPEN - NY MUSIKK - USQ HH - NU VI HiS - LEXWELL - NBS - BACKLINE - KKU - FINANSGRUPPEN, NHH - SENIORUNIVERSITETET - BKS


JØRGEN EEG BOSS HUG

o

BOS S

CANALI

GANT

(J:IJ

U.S.A .

Calvin Klein IHE

9001

CO M PA N Y

1 ~lrW.w.m.~1 gaog

ra

phlc

MurpllyONre FUNCTIONAL

DIESEL JEA N S

A N D

WORKWEAR

Man - fredag Torsdag Lørdag

10 10 10-


Det skulle bli en spennende feature, istedet ble den bare trist, skriver k 7 Bulletins journalist, etter en kveld på strøket. Møt en virkelighet du ikke ser på veien mellom Hatleberg og Klubben.

side 16 og 17

K7 Bulletins utenbyskorrespondent har feranse i Oslo, hvor fremtidens næringsl kutert. - Undervisningen har til nå vært for skol kommenterte statsminister Kjell Magne B . side 18


Det regner i Bergen. Jeg forsøker å dekke meg med den lille duken som stadig vekk vrenger seg, men til liten nytte. Det er vått, vått, vått. Femti ungdommer står og tripper utenfor inngangen til Hulen. Fortsatt er det en time til Erlend Loe går på scenen. Han skal lese ~re kvarter fra sin nye bok L og andre tekster, samt svare på noen spørsmål. Hverken mer eller mindre. Erlend Loe er svær, også i fysisk forstand. Han presenterer seg høflig og trykker hånden min så jeg virkelig kan kjenne at den er der. Det ru nde ansiktet og snauklipte skall en gir han et litt barnsIig utseende. Loe ble født i Trondheim i 1969. - jeg hadde det bra som barn, leste mye og var nysgjerrig sånn som man skal være omtrent, men samtidig var jeg litt innadvendt. Satt mye og puslet for meg selv og likte å bygge lego i timesvis .• På en måte var j eg nok litt sjølforsynt, kunne godt være åleine. Loe begynte på barne- og ungdomsskole som de fles t e andre. På: gym n aset dro han som utvekslingsstudent til Frankr~ke og tok de to siste årene som privatist mens han jobbet med teater. Loe nektet mil itæret og hadde sivi ltjeneste i den fri e teatergruppen Stella-polaris. Siden studerte han litteraturvite nskap og er nå ca nd .mag, med grunnfag folkemi nnevite nskap, mellomfag filmv ite nskap og mellomfag l itteraturvite nskap. Loe er også utd annet manu skri ptforfatter fra Den Danske Filmskole i Københ avn. Folkeminnevitenskap ... . -Det er studiet av folketro, skikker, ballader og

Satt mye og puslet ror meg selv og likte å bygge lego i timesvis eventyr. Hvordan eventyr har oppstått, hvordan dem har flytta på seg. I bunn og grunn handler det om histori efortelling og tradisjoner. k7 Bullet1 ns fotograf blir spurt om han ikke kan ta bilde av køen som bare vokser. All e kan ikke gjøre seg forh åpninger om å slippe inn. Norges eldste rockeklubb blir simpelthen for liten når ikonet Erlend Loe står på plakaten . Hvord an oppfatter du dyrkingen av din egen person ? - jeg er ikke kjent fordi jeg er den jeg er, men fordi jeg har skrevet det jeg har skrevet. jeg gjør jo ikke så mye sprø ting

~~~~r:!. ~~~eer~~r f~~~!

- Det å være kjent ansikt har jeg ikke noe behov for, så det temaet synes jeg er litt ubehagelig Han vil heller snakke om sitt eget forfatterskap . Debutromanen "Tatt av kvinnen" ble utgitt i 1993. Tre år senere kom gjennombru d d s rom ane n Naiv.Super. Samtidig har han rukket å oversette to d iktsaml inger av den jødiskamerikanske poeten Hal Sirowitz, skrive barn ebøkene "Kurt blir grusom ", " Fisken" og " Den store røde hunden", i t illegg til mer kuriøse tin g so m en opplysningsfilm om cl amydia. Nå er han aktuell med " L" . Boken er basert på en reise, til Cook Islands i Stillehavet, Loe og fem kamerater fo retok våre n 1998 . Ekspedisjon ble organisert i Thor Heye rd ahl s ånd , med besetn i ng på samme alder som mannskapet på KonTiki . I fem uker var de prisgitt egne evner til å takle tropehete, regn , giftig fisk og annet kryp. Boken t ar opp temaet rundt det å bli ener ikke bli voksen . Altså oss eller de som er unge i dag sett opp mot de som var unge for førti ,

--J-e-8-~c-t-ro -"'-:f-·"-f-~k-·rk-'>:-e-· -m-'" ·. . .a:~·.· ·-n-·-m":':.c.~ti-·:-h ""·.!.-a:""·:-~:~~r!~j~i~es:~~;a:~t~~

hatt det Jævlig for a

som veldig høytidelig og alvorlig. Samtidig tror jeg lest. jeg som person er bra.~ nok at de hadde en gutteikke noe annerledes enn _ _ _ _....,.-_---,-_ _ _ _ _ _ _ _ _----JCaktig, uansvarl ig leken het i alle andre, men det er morsomt å få anerkjen- seg. Det viser jo hele Kontikiprosjektet. Det var nelse for det jeg har gjort. . jo ingen garanti for at det skulle gå bra. Allikevel Loe vrir litt på seg og lar det med all tydelighet var måten de snakka og kledde seg på. skinne gjennom at andre temaer er kjærkomne. -Førti år eldre enn vi er nå da liksom. Det er litt

Sktlp·.e noe som er

morsomt å se den forskj ellen. Ligger det noe budskap i boken ?

- Budskap er kanskje å ta litt hardt i for det er jo ' ikke noen misjon, men du kan vel si at jeg utfor~ sker temaet på min måte. Leker meg litt med tanker og setter det i en sammenheng sl ik at det blir meningsfyllt for meg ihvertfall da. Loe er kanskje særlig blitt kjent for sin spesielle stil, en ekstrem umodenhet som ved første øyekast underholder mer enn den beveger, men samtidig har evnen til å gripe grunnleggende elementer i leseren . . Du har en ganske særegen måte å uttrykke deg på?


Den er enkel, men den

er ikke spesielt nai~

- Stilen i den nye boka er annerledes enn det jeg har skrevet tidligere, for eksempel Naiv.Super, men samtidig lik da. Jeg liker å leke meg med språket. Har et ganske enkelt rett fram-aktig språk, prøver å ha noen skjeive blikk på ting. Det er sånn jeg er. Det er sånn jeg liker å forholde meg til verden og det gjenspei les vel i bøkene mine. Er det et bevisst valg? - Ja det er det, men samtidig kunne jeg ikke ha skrevet alle mulige andre ting. ' Så Erlend Loe tenker litt sånn? - Ja. Hva er egentlig naivisme? - Jeg vet ikke helt .... Det er jo blitt kalt DET. Naiv. Super ble satt i den båsen,men jeg tror ikke det hadde blitt snakket så mye om det, hvis den ikke hadde hatt ordet naiv i tittelen altså. Den er enkel, men den er ikke spesielt naiv. Altså den er bevisst naive for å få fram et tema. Han er en fyr som søker seg tilbake til enkle, ganske barnslige ting og jeg beskriver det i et enkelt, litt barnslig språk. Det går hånd i hånd på en måte.

NHH, siviløkonomene, morgendagens ledere som noen ynder å kalle oss. Noen kommentar? - Hm, kan vel si det sånn at det som er viktig for meg og som jeg synes burde vært v iktig for andre, er at det eneste vi har er vår egen tid. Du har din tid og jeg har min tid og det er viktigere for meg å ha den tida enn å ha masse penger for eksempel. Jeg ville stolt på en leder som forstod at tid er viktigere enn penger. At det er hyggelig å tjene penger, men at man ikke skal tj ene penger til en hver pris. Det finnes andre verdier som er viktigere liksom. Hvis ledere ikke kan se det, er de ubrukelige sånn som jeg ser det. Min tid er ute. Loe takker høfl ig farvel og føres opp på scenen. De hel-

Loe skriver rart og framstilles ofte som spesiell. Mannen jeg snakker med passer ikke inn i det

Jeg er ikke kjent fordi jeg er den jeg er; men fordi jeg har skrevet det jeg har skrevet.

jeg viIle stolt på ,en leder som forstod at tid er viktigere enn penger.

bildet. Han er påfallende avslappet. Reflektert, interessant og egenrådig, ja, men overhodet ingen original. Han virker, som han selv sier, - som alle andre. Du har sagt at stor litteratur ikke skapes gjennom blod, svette og tårer. - Det kan sikkert skapes gjennom det, men jeg tror ikke det er en forutsetning. I alle fall er det ikke det for meg, men nå vet jeg heller ikke om det jeg lager er stor litteratur: Det ser man om hundre år. Antagelig er det ikke det. For m~g er kreativitet ikke forbundet med lidelse. Jeg tror "det er fo rbundet med å ha tanker, å ha tenkt på ting problematisert ting, erkjenne at livet er sånn og sånn, at det er vanskelig, men fint allikevel. Men jeg tror i kke man må ha hatt det jævl ig for å kunne skape noe som er bra. Så du har det gøy når du skriver? - Jeg har det, jeg liker veldig godt å sitte og skrive. Trives med det og har det artig. Er det det som kjennetegner filosofien din også? Gjøre det som er artig? - Jeg tror ihvertfall at litt av poenget med å være her på jorda er å forsøke og ha det så bra som man kan, uten å la andre ha det dårlig liksom. Filosofen Arne Næss tenker vel også litt i de baner - Ja, han har skj ønt mye. Imponerende mann. Han har beholdt lekenheten .

dige som har sluppet inn venter i spenning. Litt fomlende, utstudert rol ig og på samme tid rastløs. Noen lytter i alvor, andre ler. Loe er rar, akkurat som jeg trodde før intervjuet.. ..

Cllris .


o Disse sidene skulle ha handlet om privatk lubber og luksusprostitusjon. Tross hard leting i " miljøet", fant undertegnede ikke et sted der ordet luksus kunne kobles til ordet prostitusjon. Kanskje uttalte jeg ikke ordene rett eller løste kodene feil. Kanskje var jeg I ike ved eller ikke i nærheten. I alle fall endte jeg i C. Sundts gate. Det minner ikke mye om luksus. Egentlig skulle dette bli en spennende feature, i stedet ble den bare trist. C. Sundts gate har mange mørke smug, parkeringsplasser og kaier. Derfor, og fordi veien gjør det mulig å sirkulere for biler med kunder, er dette horestripa i Bergen. Dessuten er trafikken av andre ,både, gående og kjørende, med unntak for polititet, liten til sentrumsgate å være.

På tur

bare spu rte fordi han nettopp hadde gått rundt Nykirken og lurer på hvor gammel den er. Hvor gammel kirken er? Sikkert 1780, svarer jeg og rusler videre. Blåøyd og uskyldig. Klokka er litt før ni ogder går mannen og lurer på _hvor gammel Nykirken er. Han er der seinere på natta og lurer kanskje fortsatt på hvor gammel kirken er. At jeg ikke skjønner at mannen er hallik før da er bare utrolig.

Klokken er bare sju, men før jeg er tjue meter inne i gata kommer spørsmålet som går kvelden igjennom: -Skal du ha tur? Hun er sikkert tjue år

Et drøyt kvarter I enden av gaten står ei jente på min egen alder. Sliten, radmager og alene. Hun spør ikke om jeg vil ha tur, hun så meg ta bilder og har skjønt hva jeg gjør her. - Journal ist ja, forrige _gang ble jeg tatt bilde av på

eldre enn meg, sliten og med et ansiktsutrykk som røper Makkarus (amfetamin eller lignende). Hun går opptil meg og jeg forklarer litt forsiktig at jeg ikke vil ha "tur". I alle fall ikke noen lang tur. Jeg sier spakt at jeg kommer fra en liten studentavis og er her for å se hva som skjer på strøket. - Så du vil snakke med oss? For en hundrelapp eller to skal jeg fortelle deg alt. Skal du ha tur? gjentar hun, mens jeg tenker over tilbudet på all informasjon for bare en hundrelapp. Da prostituerte ikke gir kvittering og jeg personlig tviler på om økonomiansvarlig for denne avis vi l refundere en slik regning, og om de så gjorde, takker jeg høflig nei. Både til kjøp av informasjon og turen. Kanskje senere i kveld.

Jeg stopper opp og tar noen bilder av Nykirken. Etter litt fokusering og et par blitz lys, kommer en herja kar bort til meg: - H va faen gjør du? Han spør med en truende undertone og jeg svarer med samme mynt: - Det sku lle være lett å se; jeg tar bilder. Mannen forandrer tone og sier han

det hjørnet der, så kanskje litt mer utover der nå hvis du og vil ha et bilde. Bare la det gå litt kjapt da så du ikke skremmer kundene. Hun er høy på dop_og snakker med en sløv stemme. - Ikke skriv navnet mitt- sist jeg va r i avisen brukte jeg navnet til mora mi og det var ikke så jævlig heldig, for å si det sånn. Lov meg å få med i avisen at vi skulle hatt ett sted å ta med kundene.-Sånn som det er i Danmark. De fleste av oss jentene her, har type, og da kan vi


17

ikke ta med kunden hjem akkurat. Og så er det for lenge lyst og det taper vi penger på. Kundene vil ikke før det er mørkt, forklarer hun før hun fortsetter: -Varmestua er bare åpen to kvelder i uka, men vi får kondomer og utstyr og sånt der da. Skal du være her utover ~vel­ den? I hele kveld altså? Da prates vi, nå må du gå - det kommer en kunde. Jeg begynner å gå nedover gaten igjen, mens en va n med mørke vinduer, parkerer ved siden av jenta, de diskuterer Iitt før hun klyver inn . Vanen blir stående et drøyt kvarter. Så kommer hun ut igjen og

mørket er det fristende å trekke sammenligningen til pensumbøkene. Om markedet med fri konkurranse og fri informasjon. Ettersom knappheten tiltar må bilene med de ensomme mennene kjøre både to, tre og fire runder fø r de finner hva de etterspør. Noen gir opp og kjører bort. Jeg drikker kaffe og ser på dem der de kjører rund e på runde. Lurer på hva de tenker på inne i bilen, mens Siv på P4 sender hilsninger over radioen deres. Er det noe de savner? Leter de etter ei de kjenner? Har de noen hjemme som venter med potetene varme og middagen klar? Jeg fikk ikke spurt. Prøvde å ta kontakt, men av forståelige grunner var det vanskelig å få noen god dialog. De så forskjellige ut, ni.en det var nok en liten overvekt av sånne hvite pommesfritesfeite førtiåringer, hvis du skjønner hva jeg mener. Noen med et snev av diskresjon, andre nærmest skryter av hva de er ute for. En mann i en enorm mintgrøn n Chevy 57 kruser strøket runde på runde. Han kjenner menneskene her og de kjenner han. En mann som står og venter, mens venninnen er ute i mørket på kaia, hilser til mannen i Chevy'n som stopper og slår aven prat. Selv om det

o vanen kjører vekk. Case cIosed.

Fra tilbud til etterspørsel. Det er fortsatt tidli g på kve lden og det kommer hele tiden nye kvinner. Noen forsvinner med første bil og blir

s Tid

borte, andre går tur etter tur ut på en av kaiene med menn , blir borte et kvarter, kanskje en halv time. Med skumringen kommer flere og flere biler kjørende. Fra benken der jeg sitter kan jeg studerer hvordan etterspørselen langsomt møter tilbudet og det blir en liten time med likevekt i markedet. Det kommer flere menn kjørende, og etterspørselen vokser fra tilbudet. Det har blitt mørkt og markedet er igjen i uba lanse . Nå skal ikke jeg lage noen mikroleksjon av andres tragedie, men fra der jeg sitter in ne i

egentlig er "kø" er det mannen i Chevy' n som kjører ut på kaia med kv innen neste tur. Klokken har blitt sent på natta, jeg er tom for kaffe og lei hele greia. 0n.sker meg vekk og vet det tar mindre enn fem minutter å gå hjem. Det er ti minutter med bussen til NHH . Likevel er dette utrolig fremmed. Annerledes. Reiser meg og følger med øynene for siste gang en kun de der han kommer gående ut fra kaia mens en ny mann vandrer in n. Undres på om de hilser på hverandre eller hva de tenker når de møtes; nå er det min tur Iiksom ... Eller på hva mannen som sitter på en mørk benk og røyker tenker. Han ser på mens ve nninnen tar mann etter mann med ut på kaia. Til slutt lurer jeg på hva hun tenker på der hun følger neste mann inn i mørket og blir borte.


18

Frel11tidens næringsliv disku e e H

Like før valget ble fremtidens næringsliv diskutert på en stor konferanse i Oslo. Mens morgendagens satsing på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, havbruk og energi ble tatt opp, satt Handelshøyskolens professorer hjemme.

nikasjon mellom utdanningsinstitusjonene, men det er stor variasjon. Viseadministrerende direktør i NHO, Kristin element, spissformulerer det; -Utdanningsinstitusjonene har et angstfult forhold til det å tjene penger, samtidig som næringslivet synes det er vanskelig og for teoretisk med akademia. Likevel er hovedårsaken til at næringslivet ikke benytter seg mer av den kometanspen som finnes at vi har for lite kunnskapskrevende næringsliv. Nettopp det er det en hovedutfordring å få gjort noe med .

Norge i europeisk forskningsbakevje "2000 - mer enn Olje" het messen som var arrangert av Norges forskningsråd, Statens næringsog distriktsutviklings(ond (SND) og Eksportrådet. Konferansen samlet 250 deltagere fra nærings-liv, offentlig forvaltning og utdannings- institusjoner. - Tettheten av _- tidligere - handelshøyskoleelever var høy, men så dreide også konferansen seg om hvordan konkurranseutsatt norsk næringsliv skal kunne bl i mer kunnskapsbasert når veksten i oljesektoren nå avtar. Helt enkelt dreide konferansen seg om hva ' som må gjøres for at handelshøyskolestudenter og andre studenter sin arbeidshverdag i fremtiden, skal være i et næringsliv som ligger i forkant. Handelshøyskolen BI fant konferansen så viktig at de var tilstede med fem representanter. Likevel vil ikke rektor ved NHH, Victor D. Norman, ta kritikk for at ingen fra NHH var tilstede. -Vi må kvitte oss med bergenssyndromet. Vi må

slutte å tro at vi løser noe bare ved å snakke sammen og heller begynne å gjøre noe i stedet. Generelt vil jeg si at kontakten mellom næringslivet og de høyere utdann ingsinstitusjonene er for dårlig, Men jeg har mer tro på NHHs konkrete samarbeidsavtaler med Statoil og andre selskaper, enn på det å delta på en sli k konferanse. Det arrangeres dessuten en 15-20 slike konferanser hvert år og NHH deltar på cirka 10.

Dårlig kommunikasjon En forsvinnende liten andel av deltagerne på konferansen kom fra de offentlige utdanningsinstitusjonene, til tross for at det er på disse den største samlingen av forskermiljøer og høyt utdannet arbeidskraft finnes. - Det avspei ler en situasjon, sier Christi an Hambro, Adm. direktør i Norges forskningsråd. Generelt går det an å si at det er for dårlig kommu-

o

Skolen ma bli Statsminister Kjell Magne Bo·n devik åpnet konferansen ved å si at det avgjørende for fremtiden ville være å klare og dyrke frem kreativitet hos folk. -Undervisningen har frem til nå vært for skolebokbundet, svarte statsministeren på spørsmål fra k7 Bulletin. Skolen har vært for lite knyttet opp mot det lokal'e samfunns og næringsliv. Vi må - utvikle entreprenørskapstenkningen i skolen, slik at elever helt fra grunnskoten av læres opp i å prøve å skape sin egen arbeidsplass, og ikke bare kreve sin arbeidsplass hos andre etterpå. Bondevik mente at vår evne til å gi produkter og tjenester merverdi vil bli det som avgjør om vi lykkes i fremtiden. For å klare dette må vi satse mer penger på forskning og på å utvikle folks kreativitet.

;:~<' '"

"~~ •

Hei~ .~~~~;it

Den norske satsingen på forskning og utvikling (FOU) ligger langt etter land vi ønsker å sammenligne oss med, og har blitt redusert de siste årene, målt som andel av BNP. Norge bruker 1,68% av BNP på forsknin g og utvikling. Cjennomsnittet blant OECD-landene (Organization for Econom ic Cooperation and Development)er 2,2% avBNP, mens Finland bruker 3,85% av sitt brutto nasjonalprodukt på forskning. Resultatene er tydelige. Norges andel av verdenshandelen av høyteknologi har stått på stedet hvil de siste 20 årene mens Finlands andel e'r firedoblet. Det finske selskapet Nokia, bruker alene bortimot det samme beløp på forskning og utvikling som det gjøres totalt i Norge. I vår la imidlertid regjerin gen frem en forskningsmelding som legger opp til en økning i forskningen opp mot OECD-nivå i løpet av 5 år. Forskningsrådet kaller dette en gjennomførbar målsetning, men mener samtidig dette er et absolutt minstekrav. -


• •


20

~!!rqrfu'd~_; g~,~~" J~

/

pmlelom ,l

forsøke å løse ,i Klubben onsdag kveld sammen med foredragsholder Arild Haaland. Filosofigruppen Ad-Astra stod for arrangementet.

vet var å kun gjøre det man hadde lyst ti I å gjøre ti I enhver tid og være glad over det. I hans tilfelle er det å byggekirkeklokker over hele landet. Temaet for kvelden var <<livet». Haaland er en jordnær og sprek 80-åring som ikke minnet mye Når det gjaldt spørsmål om et liv før om de gamle greske filosofene i sine fabuleringer ogetter døden var han ikke spesielt opptatt av dette så det ble ingen om livet, men som muligens kunne ha blitt forveks let med de av utseende. En typisk idea list, svarpå de lyttende. Om det var noe . menin g med ' Ii vet var han vel på noe han selv benektet, og antimaterali st som setter andre verdier i fokus enn kjappe biler og store linje medArne Næss: - Det er ikke mulig å finne mening med li vet, lønninger, og som satte stor pris på å få fortelle om dette på Handelshøyskolen. men man kunne finne mening i livet, noe som i hans tilfelle ti lsvarte Livet de små tingene han brukte å pusle Men Haaland sin innledning tyder vel på at det · med. Litt kirkeklokkebyggi-ng, pusse verken er store spørsmål eller store svar. Han opp ei grend i Hardanger og gå den samme mila hver dag. kunne minne o m en hybrid mellom en eksistensialist og en entrepenør i bygningsbransjen der

~15i: CD-slipp, temaparty og jubileumsshow i aulaen, er blant ingrediensene når Big Business Band ferier sin 15 års bursdag. BBB åpner sin jubileumsfeiring med Mafia zone som tema lørdag 2S.september. Her kan alle som føler at de har en liten Gudfaren i seg, finne frem mafiaantrekket. I tillegg til temaparty og konsert vil BBB slippe sin jubileums-CD. - I JazZone1S prøver vi å vise litt av det spekteret vi har. I tillegg til storbandmusikken har vi en del litt mer rocka musikk, forteller Eva Saltrøe, vokalist og showsjef.C1 ub Capone

Selve jubileumsshowet skal BBB presentere fredag 1. okto-

BIG BUSINESS BAND SlG BUSINESS BAND

bet - Selve showet tar utgangspunkt i en nyåpnet klubb i Bergen , Club Capone. På åpningskvelden spiller husbandet, som er BBB, og dette blir sendt direkte til de fremmøtte i aulaen, via BBB broadcasting. Men det viktigste med showet er selvfølgelig musikken, sier Saltrøe.

r

"'i."<

Dllprjnnalig Ukenbind Big Business Band har sin opprinnelse i Ukenbandet fra 1984. Ukenbandet trivdes så bra sammen at de fortsatte å spille. Etter hvert ble gruppen utvidet til det vi ser i dag.

o

Scenekunst pa PrøveRomme PrøveRommet arrangeres annenhver tirsdag denne høsten på Teatergarasjen. Her presenteres pertormance art som for eksempel dans, teate~ musikk og poesi, i tillegg til bilde~ film og diverse kunstinstallasjonet

Hva skjer? Vi presenteres for utøverne, hvis en kan kalle dem det, i en avslappet cafesetting under og bak scenen på Teatergarasjen. Noe av poenget med Prøverommet røpes ve l. nettopp i navnet, her kan . nær sagt hvem som helst få prøve seg. Dermed . ligger det i dagen at ikke alle holder like høyt nivå, betryggende kanskje, dersom du skulle gå med en dikter i magen. Folk som i det stille arbeider med dikt, bi lder, film og så videre, har her en flott mulighet til å prøve sitt arbeid for publikum.

Ekstreme innslag Dette er første gang undertegnede overværer et performance art arrangement, så det er med en viss spenning og forventni ng j eg ankommer Teatergarasjen . Blant de mer ekstreme innslagene PrøveRommet er kjent for, kan nevnes menn som tisser i glassbolle og en kvinnelig kun stner som

gikk løs på publikum med boksehansker. Jeg tar ingen sjanser, og setter meg ved et bord i . betryggende avstand fra scenen. Første sceneinnslag denne tirsdagen er en canadisk visesanger som verken kan spille eller synge, og jeg grubler litt for meg selv over hva det egentlig er han prøver å formidle. Hvem vet? Publikum'- i hovedsak bestående av studenter - har kanskje skjønt det, i alle fall klapper de entusiastisk.

Takhøyde Atmosfæren på PrøveRommet er rolig og avslappet, og pausene mellom innslagene gir et behagelig pusterom. Takhøyden for hva som presenteres av kunstinstallasjoner og sceneinnslag er rimelig stor, hvilkettilsier at her skulle det være noe for enhver smak. Alt i alt var dette en spen nende og annerledes opplevelse, og flere besøk i løpet av høsten utelukkes ikke. Hva skjer egentlig en tirsdag kveld uansett?


21

Magiske øyeblikk

Ash Hulen, 7/9 Publikum: 350 [utsolgt] "Oh yeah, she was taking me over, oh yeah, it was the start of the summer". Så enkelt og vakkert kan det sies. Det er så rett fram, så fengende, så godt; det er Ash på sitt beste. Og vi lar oss ri ve med. På en, to, tre står sa len i kok . Hoppende kropper, va iende arm er, renn end e svette, skrikende jenter, rock 'n' roll . Oh Yeah!!! Dette er kvelden da Tim Wheeler og resten av bandet holder Hulen i sitt faste grep fra første akkord og ikke slipper oss fri før siste ekstranummer er over og vi har svettet ut det vi hadde av væske i kroppen. Og oppskriften? Overflod av fengende rock, ofte som skapt for allsang, kombinert

o •

sa

Få vet at A Clockwork Orange er et teaterstykke, så godt som ingen vet at det opprinnelig er en roman skrevet av engelskmannen Anthony Burgess. Forfatterens egen dramatisering spilles for tiden på Småscenen på Den Nationale Scene. Hovedpersonen Alex bedriver ultravold, han voldtar, mishandler og plyndrer. Handlingen foregår i et fremtidssamfunn der ungdommene har tatt over natten og regjeringen står maktesløse overfor den enorme krimin"aliteten. Men Alex blir tatt på fersk gjerning og sendt i fengsel. Han blir utsatt for elektrosjokk, dopet ned og eksponert for kraftige voldsscener. Gjennom klassisk betinging skal hans ondskap ku reres, når han har fu Il fø rt behandlingen er Alex ikke lenger en mann med fri vilje. Han er programmert ti I å reagerefysisk på alle handlinger som har med vold og aggressivitet å gjøre. Dette gjør han ute av stand til å fungere når kommer ut av fengselet og tilbake til sitt tidligere miljø.

med humør og spi llleglede i monn. Miks det godt sammen, og du har magien har ført Ash opp og fram. Det er natu ri ig nok kla ikerene fra "1977" vi aller helst vil høre.som

"G o I d finger", "Gi rl from

Mars" , "Kung Fu" og nevnte "Oh Yeah" sette r publikum i ekstase, men også flere av de nyere låtene, som " Je sus Says" og r o I i g e

" F o I k Song", tndfer blink. Lydmannen får trekk for tidvis grøtete lyd og plagsom feedback, men alt det er glemt idet vi går ut i septembernatta etter en konsert vi vil huske lenge. UKEN, få Ash til NHH i mars!

• Er en person nødvendigvis god dersom han er ute av stand til å velge det onde? Anthony Burgess mente at det gode måtte leve parallelt med det gode og at Alex er som alle andre, litt av begge deler. Hadde ikke jeg visst alt dette fra før, ville aldri regissør Bentein Baardson klart å overbevise meg om at stykket hadde et så kritisk budskap. Stanley Kubrics filmati ser ing fra 1971 mottok sterke reaksjoner. Filmens overdrevne voldsomheter ble sterkt kritisert, fordi disse gikk på bekostning av stykkets egentlige budskap.

Regissør Baardson har sannsynligvis sett for mye på filmen og altfor lite på Burgess' manuskript. Den moralske pekefingeren stikker oss i øyet, og til tider kan A Clockwork Orange ligne mest på en middels teateroppsetning på barneskolen. - Vold er dumt! Men et par blodampuller og t9 knivstikk er ikke nok til å sjokkere. Fyllevrøvl fra en sliten fengselsprest er ikke tilstrekkelig til at vi går ut med dyp fure i pannen og hodepine etter indre moralske konflikter. Dermed er stykket ingenting annet enn en litt fascinerende teaterforestilling, og det er stort sett Trond Espen Seim i rollen som Alex sin fortjeneste. Jeg angrer imidlertid ikke at jeg droppet Pizzagjengen for å se denne, men stort mer enn studentpris 80 kroner er ikke foresti II i ngen verdt.

A Clockwork Orange spilles hverdager kl 7930, lørdager kl. 7800 på Småscenenpå Den Nationale Scene.


Verdipapirforetaket First Securities ASA er et nytt navn i norsk finansverden. Selskapets drift ble etablert den l. juni 1999. De ansatte i First Securities er imidlertid ikke nye i markedet. First Securities ble stiftet ·av de tidligere ansatte i Elcon Securities. Senere er Sparebank l Gruppen kommet inn på eiersiden med 51 %. First Securities har 65 ansatte, og er engasjert irinen aksjenanalyse og megling, obligasjonsmegling, corporate finance og aktiv foroaltning.

· I ; ··R · S · · · · F ' ,I ,.

A · · S ·· A •. securllles. '<

T ·······;·· ··

••

New name - long traditions First Securities ansetter trainees Gode muligheter for nyutdannede Er du: Flink i mangt og interessert i en jobb som er krevende, givende og svært lærerik? Interessert i samfunnet, politikk, dynamikk, økonomi og fremtiden?

Interessert i organisasjonsteori og praksis ?

•• •

Kom og hør om vårt traineeprogram. Vi skal ansette flere nyutdannede de neste 18 månedene. Kom og hør vårt markedssyn. . Vil det amerikanske aksjemarkedet sprekke? Hva bør du kjøpe, hva bør du selge? Kom og hør om selskapet der alle ansatte sa opp for å starte eget.

Kom og hør mer om First Securities ASA den 1. oktober 1999. Vi presenterer vårt selskap, traineeprogrammet, samt vår markedssyn. Vi ønsker studenter som går på siste og nest siste året velkommen. Kontakt oss gjerne før presentasjonen om du har spørsmål. Vi tar også imot jobbsøknader før presentasjonen. Interesserte kan allerede nå sende kortfattet søknad, med CV og karakterutskrifter til:


23

Av Thomas Frantsvold

Bortgjemt og glemt 0st-timoresern e har hatt alt som skal til for å bli et bortgjemt og glemt folk. 0st-Timor ligger fjernt, er mikroskopisk, og har i et kvart århu ndre vært underlagt Indonesia. Folket er de siste ukene bl itt slaktet ned, etter at de i ti II it ti I at det i nternasjonale samfunn skulle støtte dem, valgte frihet og selvstendighet fremfor fortsatt indonesisk styre.

Artikkelforfatteren er siviløkonom fra NHH og Raftostiftelsens styrerepresentant i Samarbeidsutvalget for 0st- Timor og Indonesia. Han har tidligere vært leder for Raftostiftelsen studentgruppe og styremedlem Raftostiftelsen.

Selv om Indonesias president, B. J. Habibie, har åpnet for at det settes inn internasjonale "fredsstyrker" på 0st-Timor er det mye som gjenstår før 0st-Timor endelig skal få sin frih et. På samme måte som man opprettet en egen domstol etter overgrepene i det tidligere Jugoslavia bør det opprettes et eget krigstribunal for 0st-Timor, overgrepene må bringes til stans snarest mulig, og en må reversere den tvungede fraflyttingen fra store deler av 0stTimor. FNs sikkerhetsråd har etter en del tautrekking godkjent en internasjonal fredsstyrke. Det endelige mandatet til styrken er ennå ikke klart, men en er kommet langt nok til at en kari organ isere for fu Ilt, og starte innsettingen. Problemet er imidlertid at styrken, selv om den er godkj ent av Indonesia, ikke nødvend igvis blir akseptert av den proindonesiske militsen. Militsens oppførsel fremover vil også i stor grad bl i avgjort av de indonesiske militæres holdning. Habibi.es egen ta lskvi nne frykte r til og med at miI itsen kan gå ti I angrep på australske FN-soldater. Raftostiftelsen, som utgikk fra miljøet på NHH rundt tidligere professor Thorolf Raf to, ) tildelte .s in men nes k e rett i gh e t "s p ri s , Raftoprisen, til det øst-timoresiske folk ved eksi lutenriksminister Jose Ramos-Horta i 199 3. Senere fikk Ramos-Horta også Nobels Fredspris sammen med biskop Carlos Belo. Norge har på denne måten fått en sterkere nærhet ti l 0st-Ti mor enn den geografiske og kulturelle avstanden skul le tilsi . ' Norge og andre land må arbeide for å fortsette det politiske og diplomatiske presset mot Indonesia for å sikre en sterk FN-styrke så snart som praktisk mulig. En viktig del aven slik styrkes mandat må også gjelde repatriering av de områdene hvor

befolkningen er blitt truettil å flykte. Det ansl ås at nær 200.000 mennesker har flyktet til Vest-Ti mor eller er interne flyktninger i 0st-Timor. Dette er nøyaktig samme form for etnisk rensning som er foregått i Kosovo. For å bringe en stans på volden og drapene må det dessuten snarest bli mulig for internasjonale observatører, FN-representanter og presse å vende tilbake til 0st-Timor. ' De fleste av observatørene og FN-personalet er evakuert til Darwin i Australia, og vil kunne bli satt inn igjen på svært kort varsel. De fleste er nettopp fortvilet over at de ikke er på 0st-Timor, og ikke er i stand til å øve noen beskyttelse på den østtimoresiske befolkningen. Samtidig må man fortsette arbeidet for å få Indonesia til å slå ned på overgrepene fra hæren og den øst-timoresiske militsen. Selv indonesiske myndigheter bekrefter at enkelte grupper innen hæren åg politiet deltar i voldshandlingene. Dette bekreftes også av FN. Uavhengighetslederen Xanana Gusmao mener at Indonesia kan stanse volden umiddelbart dersom de virkelig ønsker det. Selv om Indonesia og de andre landene i' området er på vei ut av Asiakrisen er landet fortsatt avhengig av noe internasjonal økonomisk bistand og lån. Det internasjonale pengefondet (IMF) har allerede stanset sine samtaler med Indonesia om l andets økonomiprogram. Det samme har den såkalte " Paris-klubben" av l ångi\(ere gjort, mens Verdensbanken har frosset en bevilgning -p ,ffi 300 millioner dollar sem oppri ~l'Ielig sk-ulle blitt utbetalt i midten av september. Dette er et klart og virkn ingsfu llt signal til Indonesias ledere, men det er viktig at presset opprettholdes frem til situasjonen på 0st-Timor er blitt stabilisert, og landet har fått sin selvstendighet. Jakarta-børsen falt som følge av uro lighetene, og kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's har satt Indonesia til observasjon for mulig nedgradering blant annet som følge av urolighetene på 0st-Timor.

for å motarbeide den brutale fremferden mot øst-timoreserne, etter hvert vil behovet bli mer direkte innen oppbygging av infrastruktur og boliger, humanitær og medisinsk bistand, samt genere ll økonomisk assistanse i en avgjørende økonomisk fase. Norske myndigheter har allerede gitt en ekstra bevilgning på 10 millioner kroner, men det er behov for vesentl ig mer, og arbeidet med å organisere dette og oppmuntre andre land til å bidra, må fo rtsette.

.-

De siste årene har det utviklet seg en tradisjon med internasjonale krigsforbryterdomstoler. Slik det ble opprettet tribunaler etter folk emordet i Rwanda og den første kri gen på Balkan, bør det opprettes en tilsvarende domstol for 0st-Timor. Jose Ramos-Horta har allerede foreslått opprettelsen aven slik krigsforbryterdomstol, og det arbeides med konkrete forslag til FNs sikkerhetsråd. En slik domstol må i kke bare være ansvarl ig for å ta opp overgrepene i forbindelse med årets avstemning og perioden etter avstemningen, men også hele perioden etter den indonesiske invasjonen i 1975 og fram til i dag, og bør behandle både mulig folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. En slik lega l ramme vil gi 0st-Timor et rettslig oppgjør, og vil forhåpentli gvis virke disiplinerende på indonesiske offiserer og mil itsledere. 0st-Timor har aldri vært fritt. Landet gikk rett fra å være underl agt koloniherren Portugal til å bli invadert og regjert av Indonesia i 1975. Folkeavstemningen 30. august i år var første gang folket selv fikk lov til å si hvilken fremtid de ønsket for 0st-Timor. 78,6 prosent av stemmene var for selvstend ighet. Det er nå på tide at 0st-Timors befolkning får den fri heten de ønsker - og de fortjener.

-

Simultant bør den norske og internasjonale bistanden til organisasjoner på og utenfor 0st- Timor økes. I første omgang er det behov

I


k7Builetin søker we nsv rlig I nstitusjonsavisen skal nå legges på web. I den forbindelse søker vi en

person som kan legge avisen ut på web.

Interesserte bes ta kontakt med leder Margrete Hansen. tlf 55320657 eller E-Post s971280@stud.nhh.no

I

FOR BULLE NEAREST K7 BULLETIN STATION

-

Olj es katte kontoret

Oljeskattekontoret kontrollerer og fastsetter skattepliktig inntekt av petroleumsproduksjon på norsk kontinentalsokkel. Kontoret er administrativt underlagt Skattedirektoratet og rapporterer faglig til Finansdepartementet. Kontoret har i alt 37 stillinger fordelt på to avdelinger, Skatteøkonomisk avdeling og Juridisk-administrativ avdeling. Oljeskattekontoret holder til på Bryn i Oslo med kort vei til T-bane, buss og tog. Kontoret har fleksibel arbeidstid.

SIVILØKONOM SIVILØKONOM MED HØYERE AVDELING HØYERE REVISOR EKSAMEN OLJESKATT,

ANALYSE,

REGNSKAP

Til ledige stillinger i Statsøkonomisk avdeling som spesial revisor , rådgiver eller seniorrådgiver søkes økonomer med interesse for skatte- og regnskapsanalyse.

Avdelingen arbeider med oljebeskatning, herunder skatte- og regnskapsana l yse, ligning og bokettersyn i norske og utenlandske oljesel skaper, analyser av skatteeffektervedoverdragelser av lisensandeler og utredninger i forbindelse med regelendringer . Problemstillinger i tilknytning til regnskap , skatt, finansiering og konserninterne t r ansaksjoner er sentral e i arbeidet. Arbei det . er krevende og utvi k l ende og g i r god k j ennskap t il norsk oljevirksomhet og multinasjonale selskapers regnskapspraksis og skatteplanlegging . Avdelingen har i dag 13 siviløkonomer med ulik spesialisering og tilleggsutdanning og legger stor vekt på å ha et godt og stimulerende faglig miljø med gode utviklingsmuligheter.

Arbei dsoppgavene er til dels organisert i tverrfaglig team-arbeid. Arbeidet gir en bred kontaktflate mot oljeindustrien og offentlige myndigheter som har ansv~r for oljesektoren . For alle stillingene må søkere ha utdanning tilsvarende siviløkonom , høyere revisoreksamen eller høyere avdeling. Det legges vekt på gode resultater i analytiske fag, evne til å arbeide selvstendig og langsiktig, samt personlig og faglig integritet . I stilling sem : Spesialrevisor kreves relevant utdanning og eventuelt noe praksis. Rådgiver kreves 2-3 års relevant erfaring/utdanning innenfor fagområdene regnskap , revisjon, økonomisk analyse etter avlagt siviløkonomutdanning . Seniorrådgiver kreves dokumentert høy kompetanse i skatteanalyse, regnskap eller revisjon . For alle stillinger gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger og/eller bierverv. Stillingene avlønnes etter kvalifikasjoner : ~sialrevisor i l tr. 41-54 , brutto kr 278.100 - kr 350 . 500 pr . år . Rådgiver i ltr . 45-54, brutto kr 298.300 - kr 350.500 pr. år. Seniorrådgiver i ltr . 55-65 , brutto kr 357 . 000 - kr 430 . 500 pr . år . Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Håvard Holterud, tlf. 22 64 72 10 og på www:\skatteetaten.no. Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Oljeskattekontoret , Postboks 6315 Etterstad, 0604 OSLO, innen 1 . oktober 1999 .

Oljeskattekontoret v/ Karine Berg og Kjartan Eide vil holde studentpresentasjon på NHH ONSDAG

22 .

SEPTEMBER

KL

19.15

Etter presentasjonen blir det anledning til å levere søknad / CV og å skrive seg på intervjuliste. 1. gangsintervj uer vil finne sted torsdag 23. september.


o

o

Er du av typen heller sjelden i de mest kra

.'

o

o 25

o

ttighet grunnet mange sene, fuktige kvelder i Klubben? Stempler du deg kan du trøste deg med at det finnes de som er flittigere klubbvankere enn selv

........ så glad i den at de har gjort deler av den om t il sin egen lille hybel ; mindre enn det , sma leste Hatl x.";.,·".·.,,. ie ·;:'ir""-våte, heftige ng,.chspiel, når selv den h.hdeste fest er dabbet av. Og istedet for to kjedelige bei n (eventuelt fire ... ) svømmer de rundt og lar ba!<r,(j~e n sive ut gjennom små gj~!le r. Våre kjære små akvariefisker!

Denstoreintrigen

;';

Dette er ikke fiske r som bare seiler rundtfdr at vi . ta på glasset og I;yre dem et helt eget lite samfunn, holdt oppe g,t;intriger dyppet i godt såpeskum. Kållekti,,,·,,,n.'"\PCT::l bofellesskapfloken, og tonen kan til ti8~F'bli svært aggressiv. }i Kjernen i intrigen er at de to 'mello9?~~~fe, hvite fi skene, som lyder kjælenavne9,~ C har sjefsfisken , Henning. Eneste pro!?J~Qieter at Henn ing i :.. ... arer å skille de to sri~llene ner. De to kyssefiskene I iker jo, ogsåekjøre et litt "h"lrd to :.' image, så stakkars Henning I ti Ilegg løper den evige krangelen mellom den I i Ile: ~~arte ' J!=ns August, og den I i Ile o ig den store breiflapbl",crn,::.nri også i denne såpen en skikkel ig "bad guy" - Dette vakre neon pastell-slottene på jakt etter nye intrigesp ii{!j

er '

' , 1 denne lille hybelen ruller ovedaktører som ikke helt har løst

har lagt sine små øyne på de nne kjekke og dette medfø rer enorme komplikasjova han ska l gjøre. . Og som alltid finnes det m farer rundt mellom de

Døden nær Noen ganger går det virke lig hardt fOr; seg. Den m dariske episoden er kanskje da vannet skulle skiftes og de små 80-tallsslottene pusses opp. Ane fiskene ble puttet oPBi en liten' . e og intensiteten blusset 9pP. Plutselig fikk lille Charlotte nok av alle de andre og hele Henning-greia. Hun bykset opp'og ut. Hun fløy bortover gulvet og sp(§!let villt/ heldigvis ville' akvariedekoratør Ida i KKU det an nerledes og reddet snuppa. '. Kan skj e var det Tove som presset henne, eller var det hele satt i verk av . Men det er ikke bare kran gling. En gang om dagen faller alt til ro for da sin egen favorittmiddag, og som stud enter fl est har de også sin egen heri ig fiskefor. Og ofte har jeg ten kt på hvor9an egentlig en akvariefisk ten k,e L!;';; , og at det er de som hCl,r oss der ti I pynt. Kanskje svømr1i§r' menneskene som svirrer rundt med noen rare brune g+$sS gg JJ1\ff Men med 5 sekunders hukommelse blir det kan skj~lkk~xsåm :-''''._):;;;''

Hilde Steinfeld

Selvfølgelig har disse 2.kullistene nemlig en gul liten boks med


Nå skal du sette teorien ut i livet. Da er det om å gjøre å velge en arbeidsplass som ikke tenker i firkanter, men der du i stedet får frihet under ansvar. Det hjelper ikke å være dyktig så lenge du ikke får muligheten til å vise det, og derfor vil du oppleve at det er høyt under taket i Deloitte & Touche. Hos oss legger vi vekt på individuell karriereutvikling tilpasset ditt talent. Vi kan love deg spennende oppdragsgivere i alle bransjer, utstrakt teamarbeid, avansert revisjons-software, muligheter for internasjonal utveksling og eget revisjonstrainee-program som sørger for at karrieren din får den starten den fortjener! \

'-

Vi treffes på Karrieredagen 7. oktober 1999! Vi skal anse tte 30 dyktige revisjonstraineer på følgende steder: Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tønsberg Florø Førde

www.deloitte.no/rekruttering

Deloitte & Touche


27

•.

SI!

Forsvarte tittelen Høy deltagelse og stort engasjement da IU tradisjonen tro arrangerte høsttumering i fotball på Stemme myren. I år som i fjor var det "Tro, Håp og Kjærlighet" som stakk av med seieren.

16 1ag og run dt 150 spill ere sier sitt om hvor stor fotballinteressen er på NHH . lUs årlige utendørs fotball turnering samler spillere fra alle kull , med ulike ferdigheter og ambisjonsnivå, til fire dager med mer eller mindre uhøytidelig kamp om kula. - Vi er godt fornøyd med årets turnering, sier leder i IU Dagfinn N ygård . Spes ielt har vi lagt merke til at det va r mindre stygt spill i år, og vi slapp å oppleve alvorli ge skader.

Det avgjørende -måletsettes inn like før slutt ...

" Hansas Venner" som gjorde utslaget, skal være usagt. Gleden var iallefall stor hos vinnerne da de kunne ta imot både medaljer og vandrepokalen, forøvrig ny av året. - Oppladningen før finalen var av Best når det gjaldt største viktighet, uttalte Anders og I finalen møttes "Hansas Venner" og Steffen i DirMus.. - Kvelden før var tittelforsvarerne "Tro, Håp og Kjærvi på øving(fylla, red.anm.) sammen lighet", et lag hovedsaklig beståmed de nye medlemmene. Denne end e av Direktører. Kampen sto resepten ble også fulgt da vi vant lenge og vippet på l-l , men få miinternasjonal turnering i Ålborg en mitter før sl utt satte "Tro, ... " inn fo r en tid tilbake, så du kan trygt si seiersmålet. Om det var den impoat den er kommet for å bli. nerende heiagjengen eller nerver · K7 Bulletin bøyer seg i støvet. hos de rykende ferske ferskingene i

mØiilerl1e h,ern.rco,nfelfcsicmsjForrefning,er i Bergen.

Penger til volleyball Volleyballspillerne på NHH har fått en bra start på sesongen, allerede før kampene er i gang. En sponsoravtale med PWC og Adecco er nettopp undertegnet. Etter det K7 Bulletin erfarer er verdie n på avtalen drøye 30.000 kroner. - Avtalen sikrer innkjøp av nytt utstyr som ba ller og drakter og gjør hele oppstartfasen mye lettere, sier primus moto r Erik Montelius. I år er både herre- og damelaget i 3. divisjon, men på sikt satses det på å etablere seg en divisjon høyere

opp, noe Montelius mener ikke bør være noe problem. - Oppslutningen omkring volleyba ll har vært overraskende stor, og nå har vi også fått en spill er med erfari ng fra toppn ivå ti I å stå for tren i ngen, sier han. Avtalen med PWC og Adecco innebærer litt mer enn bare draktreklame. Bedriftene har et ønske om å nå lettere fram til studentene her på NHH og mener en slik avtale kan hjelpe dem med nettopp det. Positivt IU Leder i IU Dagfinn Nygård synes det er flott at volleyballgruppa har klart å skaffe sponsor på egenh ånd. - Vi prøver å stimul ere de enkelte gruppene til selv å jobbe opp mot mul ige spon sorer. I så måte er dette et eksem pel til etterfølgelse.

oØlfaaIJcunlnslc:aø. Topp utvalg.

....

,o::.

kUll!i'~ .e.,ke deg å lColml'lllnf~'"

er du

~t~~iig velkommen in

Torsdag 23. september . klokkel114~00 til kl. 20.00 for:

Steffen Gausemel Backe

AS ANE iS E N T ER'i

~ i TLF. 5 5

l8

2 O 2 3


28

Dato

Begivenhet

Ansvarlig/Sted

Tirsdag 21 sep .

Aksje Norge-dagen Salsa kl. 18.00-20 .00 Rea l Madrid-Mo Ide kl. 20.00 Hertha Berlin-Chelsea kl. 22.45

Finansgruppen Klubben Klubben Klubben

Onsdag 22 sep

London-ekskursjon FM 18.00 Fotball Sturm Graz-Man U

Finansgruppen Klubben/ lnfoutv Klubben

Lørdag 25 sep

Mafiaparty/ CD-Rel aseparty

Klubben/ BBB

Søndag 26 sep

Søndagsåpent

Klubben

Tirsdag 28 sep

Salsa kl. 18:00-21 .00 O lympiakos-Mo lde kl. 20.00 AC Milan-Hertha Berlin kl. 22.45

Klubben Klubben Klubben

Onsdag 29 sep

-

Rosenborg- Borrisia Dortmund kl. 20.00 Man U.-Ol ymp iqe de Marseille kl. 20.00

Klubben

Torsdag 30 sep

Kurs teknisk analyse -Delphi Åpning nye Campus kl. 20 .00

Finansgruppen Campus

Lørdag 02 okt

Konsert Postgi robygget

Klubben

Søndag 03 okt

Søndagsåpent

Klubben

Klubben

I(u

1

NHHS.

e

beider med _d\'J.'t I( .(REDly.aSSEN

()'"

1irsdag 21/9

Lørdag 25/9

Cinemateket USF - Til siste åndedrag og Hjortejegeren Den Nationale Scene - A Clockwork Orange, Menneskerøysta Teatergarasjen - Lavt Tak

Hulen - Studentkro Cinemateket USF - Seminar om kinesisk film. Red Heroine og A Shi Ma Den Nationale Scene - A Clockwork Orange, Menneskerøysta Garage - Konsert Phil Lizzy Carte Blanche - Comfort Living/Motett och Såging

Onsdag 22/9 Cinemateket USF - Til siste åndedrag og Hjortejegeren Den Nationale Scene - A Clockwork Orange, M enneskerøysta Carte Blanche - Comfort Living/Motett och Såging

Søndag 26/9 Cinemateket USF - Early Spring , Legend ofTian Yun Mountain og Old Well

Mandag 27/9 Torsdag 23/9 Hulen - Konsert L.M .E. CACTUS CinemateKet USF - Den rasende oksen Den Nationale Scene - A Clockwork Orange, Menneskerøysta Garage - Konsert Sister Sony Carte Blanche - Comfort Living/Motett och Såging

Den Nationale Scene - A Clockwork Orange

Distriktsbank Hordaland

Den Nationale Scene - A Clockwork Orange Carte Blanche - Comfort Living/Motett och Såging

Fredag 1/10 Hulen - Konsert Black Debath Cinemateket USF - Ondt blod i Amerika Den Nationale Scene - A Clockwork Orange Garage - Kaptein Kaliber Carte Blanche - Comfort Living/Motett och Såging

Lørdag 2110 Cinematektet USF - Ondt blod i Amerika Den Nationale Scene - A Clockwork Orange Garage - Konsert Andrej Nebb Carte Blanche - Comfort Living/Motett och Såging

1irsdag 28/9 Cinemateket USF - En kvinne er en kvinne og Den rasende oksen Den Nationale Scene - A Clockwork Orange

Søndag 3/10 Cinemateket USF - Ondt blod i Amerika Den Nationale Scene - A Clockwork Orange

Onsdag 29/9 Fredag 24/9 Hulen - Konsert Ai Phoenix Cinemateket USF - Den rasende oksen Kvarteret - Konsert med Thinkerbell Den Nationale Scene - A Clockwork Orange, Menneskerøysta Garage - Konsert Reel Ones Carte Blanche - Comfort Living/Motett och Såging

Cinematektet USF - En kvinne er en kvinne og Jules og Jim Den Nationale Scene - A Clockwork Orange Carte Blanche - Comfort Livin g/Motett och Såging

Torsdag 30/9 Cinemateket USF - Jules og Jim Kvarteret - Konsert Eastwood (Tønsberg)/Squeel

Mandag 4/10 Den Nationale Scene - A Clockwork Orange

For mer informasjon: http://www.kulturhuset-usf.no http://www.kvarteret.uib.no http://www.bgnett.no/bfk! http://www.hulen.no3D

o

Lekeapparater i skolegården.

Age - kryss

a

5

se

Efter som jeg har forstått, så har NHHS saltet ned betydelige midler. Deter naturligvis uaktuelt å ta lærdom av de syv magre og de syv fete, og fø lgeli g må disse pengene finne si n anvendelse. Det har vært lansert forslag om innkjøp av yac ht og diverse andre artikler til glede for den kommende bourgeoisen, men intet jeg nu vi l slutte meg til. Tvert imot, spør du meg, bør disse pengene kanaliseres til utbygging av lekeapparater i sko legården, noe som er en tdtal mangel her på høyskolen. Dette ser jeg svært alvorlig på, det signa li serer liten grad av selverkjennelse, vi fornekter barnet i oss, og vi virker tørre og ensporete på o mverdenen. Det senker altså ikke bare vår livskva litet, men også vår markedsverdi. Mitt råd ti I de bevi Igende mynd igheter er derfor - sett i gang byggi ng av lekeapparater sporenstreks. Bygg en karu sell og en rutsj ebane, et tau nett og merk opp til paradis, reis et stativ til armgang og en liten taubane med et bildekk. Hvis argumentet for at dette ikke blir gjort er det enorme presset på byggebransjen, så organiser en dugnad om nødvendig. Her har vi ikke tid til å vente på ferdigstillelsen av Rikshospitalet. Det er tross alt ikke sikkert , at Statsbygg greier det neste årtusen hell er. En lekeplass vil presse seg frem uansett, så det er ingen grunn til å vente. Gevinstmulighetene er enorme. Tenk på verdien av å kunne gjøre noe helt annet i en forelesningspause, bevege seg litt og nullsti lle seg. Ta mitt råd, kj ære ansvarshavende, bygg lekeapparater nu!

I ne. @

t 9 99

ra.:

C ,

--

"..

O fl) fl)

~

JII:

om

a-

m

c__

--CC

fl)

....&

Bengt Alac, Ill-kull.


31

FELTSTUDIE AV NHH-STUDENTER av Camilla Wickstrøm I et lyst øyebl i kk bestemte undertegnede seg for å for late Nord-N orge og starte på ny fr isk. "Tigerstaden" fristet meg meget, men nei, Bergen tenkte jeg. Det var et vemodig farvel m ed min hjemby Bodø, men akk hvilken by møtt meg. En vakker by i strå lende sollskinn, ny by, nye muli gheter. Jakten på bolig okkuperte mine dager og sanneli g fant jeg meg et hu s i Sandv iken. Adressen vi l jeg'holde hemmeIig av frykt fo r rep resa l ier, men personene og hendelsene er på alle måter basert på en sann historie, og hv is du tror du kjenn er dem så gjør du sikkert det.

~ Nå har jeg bodd i Bergen siden 4. juli og undertegnede har lært meget om dette områdets flora og fauna, kultur, språk og ikke minst de innfødte (og tilflytted e) . Jeg m erket meg snart et uttrykk som ofte ble uttalt med forakt og til tider ladet med en viss negativitet. Dette uttrykket kommer vi tilbake ti I. I dette huset hvor jeg og 9 andre skulle bo viste det seg at ca 50% var tilknyttet NHH . Da undertegnede nevnte dette for andre bekjente opplevde jeg at uttrykket "Handelshøyskolestudenter" formelig ble spyttet ut som et skje llsord så voldsomt at selv den . mest garvede nordlending ville vegret seg for å bruke dette uttryk~et (For de som ikke kjenner til det Nordnorske språk, hvilket er meget saftig, vil denne parentesen ikke ha noen mening). Disse "Ha ndel shøysko le-

studentene" var tyd el ig Reeves) og etter en tids dårli g likt av mange, noe observasjon må jeg tilstå som gjorde meg nysgjer- at det er ikke bare av utrig. Var disse menneskene seende de ligner. Denne mannen håndterer både så arrogante, hovne ,sn obbete , selv- penn og hammer med opptatte, ufysel ige og den største selvsikkerhet, selvsentrerte som ryktene han er en so l id og meget tilsa? Jeg bestemte meg morsom fyr, men jeg har straks for å gå inn med enda til gode å se at han åpent sinn og forske litt på klarer å skru tiden tildenne gruppen mennes- . bake. Det hadde kanskje ker. Jeg skulle jo tross alt vært ønskelig etter en bo sammen med 5 av heller fuktig fredagskve ld dem og da min arbeids- som neppe styrket hans plass lå innenfor NHH s muligheter for jobb hos territoriu m fa nt jeg ut at McKinsey..... det har he)en feltstu die av de beryk- ler ikke objekt nr.2 som ted e "Handelshøyskole- stammer fra Melhus og studentene" var på sin som uheldigvis var til plass. stede på samme fest og Mitt første møte var med bidro sterkt til en kjærl ig forskningsobjekt nr. 1 som atmosfære på tidl igere er fra Skien og er "Master omtalte kveld. ' "Fri bar" sier vel det meste .. . of the H ouse". Møtet foregikk over telefon og mitt første inntrykk Denne NHH studenten var at dette var jo en grei viste seg også være en ka r, men da jeg fikk en særdeles sympatisk og lang forklaring på hvorfor kjekk ung mann som ikke husleien kom til å stige sier nei takk til en fest elmed 60 kroner begynte ler ti. Ba jeg traff jeg å tvile. forskningsobjekt nr.3, Sitat; Bla, bla, bla ... .. på tenkte jeg; Endelig! Her grunn av har vi en A-4 NHH stukonsumprisindeksen ....... bla, dent, men atter en gang bla , bla . .. . stiger må jeg skuffe mine lehuslei en .. .bla, bla, bla. sere. Denne unge mørke Javel, tenkte jeg, her har mannen fra Enebakk, har vi virkelig prototypen på en forkjærl ighet for en NHH student. Men et- "Klubben" og " KKU"(to ter en tids samboerskap uttrykk som bl ir fl itti g må jeg si at objekt nr.l brukt her på huset) . har vist seg å være et me- " Klubben " forbinder jeg get hyggel ig bekjentskap. med fyll og "KKU " har Mange har påpekt hans jeg ikke peiling på hva I ikhet med står for men det er sikkert "Superman"(Christopher noe stort og flott!). Objekt

.1

nr.3 er en meget logisk anlagt mann som stiller seg kritisk ti l det undertegnede synes har høy underhold n i ngsv erd i (Ricky Lake, Jerry Springer etc.). Men objekt nr.3 er en utrolig grei og høflig fyr som det er lett å komme i kontakt med. Om nr.3 kan en si det at når han gjør ting så blir det ordentlig gjort. Viser da til en nyl ig hyttetur hvor alkohol innta ket ble litt vel høyt. Sitat; Jeg var egent Iig ikke dårli g ..... ligge rol ig .... måtte bare komme meg opp .. ... spydde mange ganger... det var ikke pent. Objekt nr.4 er en ung og ordentlig mann fra Jessheim som er engasjert i "BULLE", han er pertentlig og systematisk, men det aner meg at bak all kunnskapen lurer en svært morsom person som jeg ser fram til å se mer av. Objekt ilr.5 er kvinne og fra Stavanger. Objektet er meget blid og innehaver aven svært smittende latter. Hun er med på mye og dette resu Iterer i mange morsomme hendelser. Stafett i Hatlebergbakken med oppkast og nesebrudd som høydepunkt er ba re en historie. For tiden kan hun observeres langs veiene på leting etter et

sykkelsete ... nok om det. Min konklusjon er derfor denne; Basert på de NHH studenter jeg bor sammen med kan jeg avl ive myten om at alle NHH-studenter er ekle, hovne og fæle mennesker. De er særdeles trivelige og omgjengel ige mennesker som ikke bør lastes for hva en liten gruppe står for. Det er nemlig en kjensgjerning at en liten del av studenten e ved NHH er skyld i at myten lever videre om at NHH-studenter er snobbete, hesl ige pappagutter & , hovne narsissi stiske, arrogante jenter som tror de er verdensmestere og hoverer på sitt vis. Undertegnede har truffet disse og de er dessverre mildt sagt usympatisKe. Men som jeg bruker og si; Æ gjer mæ nu hællvette!!! Ikke la liten tue velte stort lass, skjær ikke alle over en kam. Jeg oppfordrer herved alle til å ta en nærmere kikk på disse studentene og så vi I en skjønne at de ikke er så ulike alle oss andre. Gi NHH stude ntene en sjanse, du vil garantert ikke angre. Og til slutt, et lite råd. For de som bor i bofellesskap, b ank p å døra ti I samboeren deres, vent på svar, så åpner du døra ..... dette vil garantert spare deg fo r uønskede og pinlige situasjoner...


Uke 38 • Tirsdag 21. september 1999

Nr. 3· Årg. 2

Skrive lede

INNSIDEN

I

-J

.'OV

Sk!dt;n'tfes"NVillen fe'8cr $tlit~ 6·11 Q~tbu l;)gter et hr . ' "'* .: hor i ff:i'lte;hh k~utu. trot'll1', fm~lo. ditbntftlr. foredrcg~a!bnsepL €>u har m\l!iheft.ll . ~\l ,~ U'IIder "'eBu. det tfrei,v l - <4 deg«. Vi kl:t~k.~!!\-ed

a

~ljli.I.jll,jn

ul ~.nye'!æMU< \<lM1"tt

L;;Sokt mnl1,f:::bcic1rihotlOOi~~~m

• tlf 5-5102$17,·!n

52!hller ~~~-== ~JerI1UtY1't;~:!tt

l

Sponsing ga tidsbesparelser Markedsansvarlig i KjernestyretPengeåren, . tenker stadig nytt når det gjelder sponsorer. Denne gan g e n er det Forsvarets Overkommando som h ar inngått en langsiktig sponsor- ' kontrakt. Denne avtalen innebærer at styret får hundre paller med ark, som er ferdigstemplet "Hemmelig" . - Dette har vært en enorm lettelse for oss, sier Gaute Umoe. Vi tre n g er ikke lenger å sitte med passer og blyant på hver bidige sponsorkontrakt vi undertegner.

~tter

tist.

skoletid skjer det noe for alle og en hver. Også for de som tok opp norsk som p riva.

•• Man kan mene hva man vil om utviklin g i spr åket , men GN konstaterer at ukritisk orddeling er kommet for å bli. I den fremragende publikasjon Vi holder pusten på NHH, viser styret i skolens studentforening at kremen av norsk ungdom ikke er så k o nservative som man trodde. Innovativ språkføring gir respekt, og Gårs dagens Nærings liv tar selv kritikk for ikke å h a fulgt m ed i ut viklingen.

Dritlei mas • • Etter at GN i forrige n u mmer trykte anbefalte sittestillinger, har fagutvalget blitt nedrent av ivrige førstekullister som ville ha ytterligere detaljer. Nestleder i fagutvalget, Andreas Kvalm, er nå drit lei alt maset. GN trykker derfor, på oppfordring, hvordan du IKKE skal sitte.

_

Nøkkeltallene

BI OOIll!ll ClIIIlUl .....,..............

NRIl ......................................

HØII.. t811 ...."'.................;:............. hm AIII ·MAX........................ tiJ.sN. ØlKDristiM......................... M

............... .. . . .... . ........

, rlIKENs.ioIIÆRfa......................... SrilKKIJIIIIiII!:AMPIIS...................

Co\MPasJ$.....,........................... ~1II(_MIJIrlIl................... 6Mns ON I NHH........................ '.

, UDZ 7.231 4.726. 2,873 198.4 56.98

530 200

.38 l

ø

•• Vi elsker Kjerne styret, med ansvarlig redaktør Anna Strande N æs i spissen for den hel hjertede inn satsen, og viser vår be undring ved å skjenke rett skrivnings ord bok, og grunn leggende grammatikk for barne skolen til bruk for senere an ledninger.

..

+2.420 " løISAI:s1tMa!............................. ,0.]97 &aaHeASAUi PlIlaM....~;......... +0.142 fUIItInIaWIQ~... ,1,072 TIIBlIAS &tIl!MlIIIIMIIfAmB..... -240,S, F.Y\IfAIi&SI..............................,... +4.53 &uWIOOØ l Masm.................. I ...

-+'500 +200

ØIlDll8MI K1MINUllIR..................

AøsJBN INTIIIWlIII BlRØK!Jl..... +Z1 .JIøraøwn PÅ NHH..................... ,38 lJMImE .IWDU.............._... ,,1400

Krumbøyd stilling av rygg og knær - vesentlig fordi bordet er for lavt. Opphengt lesestilling - skyldes uvaner. Opphengt stilling. Skjev stilling - skyldes for lavt bord ogj eller for svak ryggmuskulatur.

o

Z7 1;1 0,3

71

1.658 O

Lite fremsynte indianer e Jeg er også r elativt overbevist om at indianerne båd e i sø r - og nordamerika angrer bittert på at de ikke tidligere så farene ved innvandringen fra Europa.

l.DOO

t80D

D,1

Børs side 14-15 _

Valgtaperen fra Oppegård, Oddbjørn Jonstad. Dagbladet 18/9.99


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.