Page 1

INSTITUSJONSAVISEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

Tirsdag 12. september 2000 - årgang 36 - nr. 7

mLbuIle@nbhs.nhh.no

Studenter raser mot VTP-eksamen Flere studenter er i harnisk etter å ha avlagt eksamen i vare- og tjenesteproduksjon. Kursansvarlig Kurt Jørnsten og foreleser Øystein Gjerde har høstet storm på grunn av _ mangelfulle tilbakemeldinger, dårlig pensumlitteratur og at spørsmål som ble gitt på eksamen var tatt rett ut fra en artikkel som var lov å ha med på eksamen. Rektor Victor D. Norman har også fått merke studentstormen, og har mottatt brev fra en fortvilet student.

Side 3

Slik blir idrettshallen Byggingen av den nye idrettshallen ved NHH er endelig i gang. Frem mot skolestart neste høst blir det høy aktivitet på byggeplassen rett ved høyskolen. - Hallen vil gi NHHs studenter et kjempebra idrettstilbud, sier idrettssjefi SiB Bård Johansen. Også i Studentforeningen er gleden stor over at hallen nå ser dagens lys.

Side 7

e •• • · · ....

K7 Bulletin med nytt design

... · · • •• e


2

leder

Tilbake til moroa ~råketom hvem som egentlig .er sjef her i Studentforenir\~enhar . blusset opp igjen. Er det Formannskapet, som beskriver segselvsometslags styre, ellerer . det Kjernestyret Drivkraften? Etter loven er,Kjernest yrets leder <;fen øverste Juridiske person i Student:. foreningen,ogFormannsk9P~ter

underlagt Kjernestyrets økonpmi. I loven for NHHS står det ikke et ord om at Formannskapet eroverordpøt Kjernestyret,eller atdet .er Student . . foreningens styre. . Det er prisverdig .. ogtøft av Helene Sagstad å ta spørsmålet ppp ' i K7 Minutters sending. Reportasjen i.sendirgen har dessverre .sine .svakheter. A uten videre .slå fast.a!. Kjernestyret bryteripven . ved åhenvise ... tH . en støveteipr\stilling fra :.1997~50rni algri har blitt v.edtattavstug~nt~n~ på Foreningsmøt~t, blirfor drøy kost. Det viser slett journalistisk arbeid å ikke sjekke om den gamle innstillihgeh fra. tr~ år tilpake virkelig ble vedtatt. Organisasjopskartet som blefre.m stilt som lov i sendingen, tlaraldriyæ.r t lov for NHHS. I loven finnesikkeengang et organisasjohskart.På den 'annen side .bør Kjernestyret i. fremtiden være forsiktigere med å publisere egenproduserte organ isasjonskart. Strengt tatt bør et organisasjonskart snarest vedtCis' på FM. Ukeve.I. . .~rd~t sikkert helt andre sider ved Ddvkraft.. ens arbeid K7·· Miril..ltter bør konsentrere . seg om, enn hvordani Kjernestyret tegner organisasjonskartet. For d~n jevne student. betyr det nemlig ingep ting ~

Bajasoppførsel U-Fagsaften hadde som sedvanlig et show,Jsom både var havlebeskuende, langtekkelig og kjedelig. Det lille opptrinnet på U-Fagsaften, der et lysbilde DakSvæveru' fortalte at korets medlemmer er homoseksuelle, fi kk latterdøra opp hos mange: Det skal i rettferdighetens navn nevnes at Svæveru's innslag var blant de bedre. En klassisk rampestrek som den Svæveru' ble .utsatt for, lyste liKevel opp for oss som har sett koret før. At Vaktkorpset måtte gå i mellom for å skille den ansvarlige for påfunnet og kormedlemmer etterpå, viser hvor fantastisk selvhøytidelige enkelte studenter på NHH kan være. Om Svæveru's frustrasjon over å bli utsatt for et lite sprell under et show de har forberedt seg lenge til er velbegrunnet, så hold Vaktkorpset utenfor neste gang. Vi andre ler nemlig bare enda mer.

kommentar

NHH appellerer ikke til unge mennesker Flere søker seg til NHH, trass i nedgang i tallet på søknader til høyere utdanning ellers i landet. Jeg kan tenke meg at det varmer en informasjonssjefs hjerte. Hun kan se tilbake på 500.000 kroner brukt på Jentekampanje, på reklame på kino, på lekre brosjyrer i fire farger. Lekkert. Lekkert er det imidlertid ikke at jenteandelen på høyskolen har sunket. Igjen. Jeg ser på tall publisert i K7 Bulletin høsten 1987.42 prosent av søkermassen var jenter, av de immatrikulerte var bare 32 prosent jenter. Historien gjentar seg. Sørgelig nok. Jenteandelen på førstekull er i år i underkant av 3 1 prosent. Under en tredjedel av høyskolens studenter er jenter, og høyskolen er langt fra sitt uttrykte ønske om 35 prosent jenter innen år 2000 . Trenden er negativ, høyskolen har et sørgelig stort og r~dt minustall på posten for jenter. Lite å være stolt av. Intensjonene bak Jentekampanjen 2000 var sikkert gode. Frierferd, pris: en halv million. Il byer, og et utall videregående skoler fikk besøk av NHH'sJentek;:tmpanje. Vi kom på besøk i røde collegegensere med en bunke foiler under armen. Foiler i Times New Roman, svarte bokstaver uten bakgrunn. Noen få foiler hadde forresten bilder. Så godt som alle videregående skoler i Norge har i dag godt audiovisuelt utstyr. Ja, det er de faktisk forpliktet til. Tross i brukbart utstyr og mulighet for profesjonelle videosnutter fra K7 Minutter, kom vi 1'i'i<Yd--hare foiler. I vår ferd i Asker og Bærum ville skjebnen ha det til at NHH og BI skulle holde presentasjon samtidig. I samme storefri. D e to høyskolenes rekrutteringsstrategi illust rerer så altfor godt Jentekampanjens mangler. Vi fra NHH sto i et klasserom og presenterte en tabell over studieprogresjon og fortalte om høyere revisorstudium. BI hadde stand med musikk og video. Elevene sto i kø for å snakke med BI. Til vårt foredrag møtte 10 personer.

NHH app ellerer ikke til unge mennesker, og aller minst appellerer høyskolen til unge jenter. Etter Jentekampanjen blir dette synspunktet bare forsterket. Kurt Petersen mener at resultatene fra Jentekampanj en ikke vil vises fø r om noen år. Langsiktig planlegging. Er det noen som hører refrenget fra 1998? Etter to jentekampanjer er jenteandelen lavere enn noensinne. Tidligere studieveileder Eva Bakkeli Warpe sa i K7 Bulletin 10/99: - G uttene kommer av seg selv. Det er jentene vi vil ha tak i. Guttene kommer av seg selv. Men hvorfor kommer ikke jentene? Er det fordi NHH er så konservativ, eller er d et fordi jenter er konservative i sitt yrkesvalg? Mye taler til fordel for det første. Økonomiske fag regnes som svært maskulint, og på NHH er det lite rom for kreativitet. D e feminine verdiene er lite tilstedeværende, og det presenteres en rekke drøye påstander i pensumlitteraturen. " Morstrygd f ører til flere ugifte m ødre ved at incitamentene til aktsomhet svekkes." Utsagn i artikkel i Hagen : Prinsipal-agentteori: Implikasjoner for offentlig styring, pensum i mikroøkonomi. Så - vi behandler våre kvinnelige studenter med respekt?

Vi liker å fremheve vårt utmerkede sosiale miljø. Hva er jentenes rolle i dette miljøet? Tillat meg å sette ting på spissen. Gutta prioriterer svans fremfor synspunkter, og synes jenter er best i Klubben. For å vise at vi tar jenter på alvor må vi neste år tilstrebe å lage en Jentekampanje som fenger og vise at på NHH er det flotte jenter med muligheter. En halv million bør være nok til å fange interessen til de fleste. Inntil da vil guttene fortsette å komme av seg selv. Jentene' ikke.

D isse ti spurte oss om det var lett å få leilighet i Sandvika, og om Kjellærn var et fint sted å være. Om vi syntes Torger Reve var en ålreit fYr. De trodde vi kom fra Handelshøyskolen BI. Marte Ramuz Eriksen smarte.marte@marte.net

Ansvarlig redaktør: Kn ut Solberg / Magasinredaktør M arte Ramuz Eriksen / Redaktør: Trygve S. Kolderu p Redaksjonssekretær: Richard Øverland Journalister: Steffen Gausemel Backe / Alexander Kemp / Eirik Wæraas / M athias Be rg / Ri chard Øverland Fotograf: Mari us Løken Web-ansvarlig: Jø rgen Kj ø de N æssFreelan ce: Bjø rn Vega r So lh eim / G rete G u ll hagen / Ber it Su nd / Per K. Solberg / Gerhard Træland / Joar Kj ette / He idi Buoenrud Ø konomiansvarlig: C hristian Jensen M arkedsansvarlig: Petter Ø stbø K7 Bulletin kommer ut ann enhver ti rsdag. Frist fo r innl everin g av stoff er torsdag før utgivelse klokken 18.00. Stoff leveres på diskett (Mac el ler PC, RTF-fi l). K7 Bullerin er insrirusjo nsavis fo r Norges H andelshøyskole og mottar midler av Velferdsti nger.


O

a

vest

1 a

3

nyheter

tirsdag 12. september

P

57 \rY i

dy-ve villt /<;fyctd 1- A.

~

II~

-sir-,V' ~ 'v--

1

)( tit

f)

(Jr {0 .., , ;

j.o14

TYNT: Øystein Gjerde mener kommentarene som ble gitt på innleveringsoppgavene var i tynneste laget. (Faksimile fra VTP-oppgave)

Flere studenter uttrykker misnøye med vårens eksamen i vare- og tjenesteproduksjon(VfP). Både det obligatoriske caset i forkant av eksamen og selve eksamenscaset kunne besvares ut i fra en bestemt

artikkel. Av RICHARD

ØVERLAND

Mange studenter som skulle opp til eksamen i vare og tjenesteproduksjon er svært misfornøyde med tilbakemeldingen de fikk på det obligatoriske caset i forkant av eksamen. I tillegg var stemningen spent da et stort antall studenter kopierte opp en artikkel like før eksamen som skulle være fasit til eksamenscaset. Studentene klager også over at pensumlitteraturen til kurset er av lav kvalitet, og at spørsmålene på eksamen sjelden er relatert til litteraturen.

Ser problemet - Jeg vil presisere at vi har

begrensede ressurser til å gi studentene en grundig tilbakemelding på det obligatoriske caset som gis i forkant av eksamen. Vi anvender stipendiater til å gjøre denne jobben, sier Øystein Gjerde, som har forelest i faget i vår. - Likevel er jeg enig i at kommentarer som her foreligger blir litt i tynneste laget. Meningen med caset er først og fremst at studentene skal få trening i å håndtere problemstillinger som ikke er klart strukturerte. Jeg kan forstå at de ønsker en tilbakemelding som sier noe om hva som er bra og hva som er dårlig, medgir Gjerde.

FEIL: Foreleser i VTP Øystein Gjerde innser at flere forhold rundt VTP bør forbedres. (Foto: Christian Jensen)

Ingen fasit Gjerde avviser at dokumentet flere studenter ivrig kopierte opp i forkant av eksamen representerte en fasit til eksamenscaset. Dette dokumentet inneholdt en del beregninger og forklaringer som hadde relevans for besvarelsen, men representerte

ingen fasit. Inspirasjonen til eksamenscaset var likevel hentet fra en spesiell fagkilde, selv om den aktuelle problemstillingen omhandles i flere bøker og artikler, hevder Gjerde.

vært i kontakt med Fagutvalget angående pensumlitteraturen. - Det er registrert en del misnøye blant studentene angående dårlig pensumlitteratur, og dette er noe vi også vil se på i nærmeste fremtid, sier Gjerde.

Dårlig litteratur Gjerde bekrefter at han har

Elendige tilbakemeldinger Øystein Røe fulgte i våres undervisningen i vare- og tjenesteproduksjon. Han var en blant mange som føler de har fått en mangelfull tilbakemelding på det obligatoriske caset i forkant av eksamen. Av H

EIDI B UVERUD

Øystein Røe reagerer sterkt på den mangelfulle tilbakemeldingen som ble gitt på prøvecaset i vareog tjenesteproduksjon. - Jeg tok oppgaven seriøst og jobbet mye med den, sier en

opprørt Røe. - Da er det lite stimulerende å tilbakemeldingen: "Et styre ville ha spydd av denne rapporten." En slik kommentar er langt fra konstruktiv, den heller mot å være

ra

direkte useriøs, sier Røe. I tillegg hadde oppgaven ingen rettinger og kun ett sfed hadde sensor tatt seg bryet med å skrive noe i det hele tatt. Røe mener oppgaven han skrev var velfylt og god, og han brukte tidligere eksamensbesvarelser som veiledning. Han hevder dessuten det bare tok drøye 10 minutter å bearbeide oppgaven, slik at den ble godkjent. - Jeg investerte mye tid på rapporten, noe jeg forventet ville gi meg et utbytte i form av læringsverdi. Det fikk jeg ikke.

Studentene føler seg snytt Fagutvalget mener det er flere ugunstige forhold

d ks·

run t e amen 1 vare- og tjenesteproduksjon. Av RI CHARD

BORTKASTET: Øystein Røe mener innleveringsoppgavene ble useriøst bedømt. (Foto: Heidi Buverud)

Ø VERLAND

Andreas Lian Kvam, leder i Fagutvalget (FU), bekrefter at eksamen i vareog tjensteproduksjon (VTP) har vært et hett tema innad i FU.

- Vi finner det svært uheldig dersom eksamen er kopiert rett ut fra en lærebok. Noe av meningen med et case er å la studentene selv samle sammen informasjonen de trenger for å løse eksamen. At artikler kan knyttes opp mot eksamensspørsmålene er bra. Likevel blir det for lett når hele oppgaven, med relevante artikler, ligger på biblioteket. Mange av de som tok eksamen uten å ha tilgang til oppgaven på biblioteket

føler seg snytt, sier Kvam

Bra eksamensform Kvam mener likevel at det er verdt å prøve ut case som eksamensform. - Dette er en arbeidsform vi på NHH ikke er særlig kjent med. Eksamensformen oppfordrer til utstrakt samarbeid, og VTP er et fag som passer godt for bruk av case, poengterer Kvam.


Wbulletin

nyheter

4

-Heilt horribelt I si siste sending seier K7 Minutter at kjernestyret Drivkraften bryt lova til NHHS. Leiar Olav Strøno i Kjernestyret er rasande på at K7 Minutter kjem med slike påstander. Av ALEXANDER KEMP K7 Minutter viser i siste sending til eit organisasjonskart frå ei instiIling strategikomiteen la fram på Foreiningsmøtet (FM) 15. mai 1997. Framlegget vart ikkje godkjent ettersom FM ikkje var i stand til å ta noko avgjerdsle på grunn av for frammøtte.

ra

Prinsippsak Olav Snøno reagerer sterkt på at Kjernesryret blir framstilte som lovbrytarar. - K7 Minutter har rydelegvis ikkje lese referatet frå neste FM (lI. september 1997) etter at det omtala framlegget kom. Der står at FM måtte avbryte avstemminga. Når vi arbeider fulltid for studentmassen er det eit slag i trynet å fl slike påstandar retta mot seg, freser Strø no.

Horribelt - Det er heilt horribelt at K7 Minutter framstiller oss som lovbrytarar på denne måten , seier Strøno. K7 Minutter har gått langt, langt over streken her, og heile saka vitnar om mangel på profesjonalitet frå deira side. Olav Strøno presiserer at samarbeidet mellom Kjernesryret og Formannskapet er godt. Kjernesryret blei ikkje informert

om vinklinga på saka då opptaka blei gjorde.

Krev oppretting Kjernesryret krev at K7 Minutter rettar opp ved å gå attende på sine påstandar i neste sending. - Dessutan må K7 Minutter ved redaktør for sendinga orsake seg offendeg på neste FM, uttrykkjer Strø no. Han seier at Kjernesryret er avhengige av at dette feilaktige inntrykket blir retta op i forhold til studentmassen. Strøno reknar med at Kl Minutter sine påstand ar står ved lag ettersom der ikkje har vore nokon dialog mellom dei og Kjernesryret.

Uprofesjonelt - Dette innslaget vitnar om lite profesjonell framferd frå K7 Minutter si side. Eg er veldig overraska over prosessen her og dette virnar om slett arbeid, seier Snøno. Han poengterer at framferda i denne saka er lite konsistent i høve K7 Minutter sine ambisjonar om å bli ein "profesjonell" intern-TV K7 Minutter har blant anna motteke betydelege summar til oppgradering av teknisk utstyr frå NHHS.

SLAG I TRYNET: Olav Strøno oppfattar Kl Minutter sine påstandar om at dei bryt love til NHHS som eit slag i trynet. (Foto; Marius Løken)

På høgde med mistillit - Det er sterke påstander K7 Minutter kjem med, seier leiar i Formannskapet, Stian Lund. Han meiner innslaget på K7 Minutter er på høgde med mistillit mot Kjernestyret. Av ALEKSANDER KEMP K7 Minutter intervjua både Stian Lund i Formannskapet og Olav Strø no i Kjernestyret i førre sendinga si. - Eg er av den oppfatning at organisasjonskartet til Kjernestyret er fornuftig, seier Lund. Han presiserer at han ikkje tok stilling til kven som har høgast status av Formannskapet og

Kjernesryret under TV-sendinga førre veke.

Bør ha belegg for påstandane - K7 Minutter er frittståande og dei fortener i utgangspunktet skryt for at dei tek opp andre ting enn førstekullsuken i sendingane sine og set ting på dagsorden.

Lund seier at han skjøner Kjernesryret sin frustrasjon.

Bør rydde opp internt - Dette er ei sak mellom Kjernest yret og K7 Minutter, seier Lund. Formannskapet arbeider saman med Kjernestyret om å til ei "totalløysing" kring samarbeidet dei to imellom. Ein burde ha formalisert forholdet mellom dei to instansane allereie frå då Formannskapet blei vedtatt oppretta i 1997, seier Lund.

ra

K7 Minutter tause

KRAFTIG KOST: Påstandane Kl Minutter kjem med er jamngodt med mistillit, meiner Stian Lund (Foto; Marius Løken)

K7 Minutter ved leder Helene Sagstad ønsker overhodet ikke kommentere påstandene til Olav Strøno i K7 Bulletin. Hun ønsker heller ikke kommentere at Stian Lund mener reportasjen er på

høyde med mistillit mot Kjernestyret. - Vi hadde ikke til hensikt å dømme Kjernestyret Drivkraften med vår reportasje. Meningen var å skape debatt rundt for-

holdet mellom Kjernestyret og Formannskapet, sier leder i K7 Minutter Helene Sagstad.


Mange tror at skal en lykkes i revisjons- og rådgivnings-

Coopers er en av de største advokatpraksisene i Norge. Vi

bransjen, må en enten være iskald eller humørløs. De tar

tviler på at noen har så mange spennende oppdragsgivere

gledelig feil, og tror du oss ikke er du hjertelig velkommen

som oss, eller kan by på tilsvarende karrieremuligheter.

til å besøke oss. I PricewaterhouseCoopers tror vi at humør

I dag regnes vi som en av Norges mest attraktive arbeids-

og sosial intelligens er like viktig som formelle kunnskaper.

plasser. Det skyldes både miljø og muligheter.

Mennesker som har det godt, gjør det ofte godt. Og da gjør også virksomheten det godt. Vi er landets største leverandør av tjenester innen revisjon og relatert rådgivning, og Advokatfirmaet Pricewaterhouse-

Fredag 22. september kommer vi til NHH for å orientere om karrieremulighetene hos oss. Sees vi ikke, så ta kontakt med vår personalavdeling på tlf. 23160342, eller besøk vår web-side: www.pwcglobal.com/no

Revisjon • Økonomisk og finansiell rådgivning • Risikostyring • Transaksjonsstøtte • Forretningsjuridisk bistand • Skatte- og avgiftsrådgivning Forretningsjuridisk bistand og skatle- og avgiftsrådgivning leveres av det samarbeidende Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA. © 2000 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen.


6

1<7 bulletin

nyheter

entene danka ut i opptaket Opptaket til siviløkonomstudiet hausten 2000 viser ein klår tendens: Fleire søkjer seg til NHH, trass i nedgang i talet på søknader til høgare utdanning elles i landet. Det er jentene som ser ut til å tape i den tøffe konkurransen. Av ALEXAND ER KEMP

I søkjarmassen for opptak direkte i andre avdeling fann ein jenteandel på over førti prosent. Men her er ein markant nedgang til talet på dei som rar tilbod og takkar ja: Berre dryge 22 prosent av dei som blir tekne opp i andre avdeling er jenter. Også for første avdeling sitt vedkomand e er det færre jenter enn i fjor; årets kull tel 30,9 prosent jenter mot ein del på knappe 33 prosent for 99-kullet sitt vedkomande. Dette talet blir ikkje endeleg klart før 1. oktober kva høvet mellom jenter og gutar blir, men dei førebelse tala viser ein nedgang i jenteandelen frå . i fjor. - Vi vil ikkje seie noko bastant om effekten av vinterens jentekampanje endå, seier studiedirektør Kurt Petersen. Han påpeikar at jentekampanjen ikkje nødvendigvis har ein umiddelbar effekt.

Harde krav Poengkravet for å kome inn på

første avdeling var i år 55,2 i primærkvoten og 59 ,6 i den ordinære kvoten. Det er såleis første året ein nyttar alderspoeng i opptaket , og ordninga m ed praksispoeng har falle bort. - Trass i at poengkravet i ordinærkvoten har auka er det ikkje sikkert at dei reelle opptakskrava er høgare enn tid legare, seier studierettleiar Kristin Nilssen. 40 prosent av plassane har tilfalle søkjarar so m kjem rett fr å vidaregåande skule eller militærtenes t e. Det er no råd å få op til 8 alderspoeng og i tillegg til tre poeng for militære, utdanning eller folkehøgskule. Gjennomsnittsalderen for optak er no 21,6 år.

4000 søkte 3939 personar sø kte p å første avdeling ved siviløkonomstudiet i år, ein oppgang på seks prosent i høve til i fjor. Under 15 prosent har ratt tilbod og av desse takka

DANKA UT Jentene må nok eingong sjå seg slått av gutane på inntaket til NHH Framleis er berre ein av tre er jenter. (Foto: Marius Løken).

Slappest i landet NHH-stu~ntene

har færre undervisningsuker i året enn alle andre studenter i Norge. Undervisningsminister Trond Giske er kritisk til de korte semestrene. Av EIRlK W

ÆRAAS

NHH havner desidert på bunnen i en oversikt over antall undervisnings uker ved norske universiteter og høyskoler. 24 uker undervisning hvert studieår er tilbudet til siviløkonomstudentene. Det er seks uker mindre undervisning enn det BI-studentene i Sandvika far, og hele 14 uker mindre undervisning enn hva medisinstudentene i Oslo har. En medisinstudent i Oslo får like mange undervisnings uker i løpet av to studieår som en NHHstudent rar på tre.

Store forskjeller

sommer gikk und ervisn in gsminis t er Trond Giske ut og mente norske studenter h ar alt for korte semestre. - I løpet av ett år blir d et ikke mer enn seks måneder· med undervisning. Det er for lite, sa Giske til Adresseavisen. Kritikken fra ministeren rammer NHH aller hardest. NHH-studente ne har mindre undervisning en n alle universitets- og høyskolestudenter i Bergen. Jusstudentene studerer blant annet i 32 uker, mens studenter på vanlige universitetsfag har 26 undervisningsuker. Ikke for barn Studiedirektør Kurt Petersen synes det blir feil å sammenligne antall undervisningsuker. - Her er det snakk om vidt forskjellige studier som ikke kan sammenlignes. Jeg tviler på at summen av undervisningstimer er mindre på NHH enn på andre studier. Han vil ikke spekulere i om det korte undervisningsperioden gjør at studentene studerer mindre.

BUNNPLASSERING: Studentene ved NHH skaL fl slite mer, dersom Trond Giske flr det som han vil. (Foto: Marius Løken). - Det kan godt være at studentene tilpasser seg dette på en lite gunstig måte, men det blir det vanskelig å ha noen formening om, hevder Petersen.

Peterse n ser ingen grunn til å etterkomme øns ket fra Trond Giske om lengre semestre. - Vi har ikke noe mål om å gå tilbake til den gammeldagse

undervisningsmåten med bare p len u ms fo rele s n inge r. Undervisningen er bare ett element i læringen. Det fotutsettes at studentene studerer i betydelig


7

nyheter

tirsdag 12. september

, e •

, reis Dette f'ar du i den nye idrettshallen:

Byggingen av den nye idrettshallen ved NHH er nå i gang, noe som merkes gjennom to solide doser dynamitt daglig. Allerede ved skolestart neste år skal bygget stå ferdig. Av STEFF EN

ra

GAUSEMEL BACKE

- Den nye hallen vil gi handelshøyskolestudentene et av de beste idrettstilbudene for studenter i Norge, sier idrettssjef i SiB Bård Johansen. Den nye hallen vil inneholde alle fasiliteter, og vil gjøre trening mye mer attraktivt for studentene i Breiviken.

Topp utstyr I tillegg til ballbane med internasjonale mål for volleyball, samt basketball, håndball innebandy, vil hallen få stort styrkerom, aerobicsal, spinningrom , to squashbaner og garderober med badstu. En gedigen klatrevegg utgjør kronen på verket. - Den blir trolig verdens første tredimensjonale bevegelige klatrevegg og blir en attraksjon i seg selv, sier Johansen. Avansert teknologi gjør at den snaut 16

er gleden stor over at byggingen nå endelig er i gang. - Den nye hallen kommer til å bety enormt mye for idrettsmiljøet her på høyskolen, sier leder i IU Kristian Lyse. IU sliter hvert semester med å trenings tidkabalen til å gå opp. Med en ny hall vil dette bli vesen tlig lettere. - Mange grupper sliter i dag med å ra med nok fo lk fordi det kun er treninger på dagtid. Slikt

meter høye vegge n kan vippes 45 grader ut og skape et enormt overheng. K7 Bulletin har sett tegninger av veggen , og vi ble mektig imponert av det vi så.

sett vil hallen ha mye å si for de aktive lagene, i tillegg til at det vil bli lettere for nye grupper å etablere seg, sier Lyse. H an trekker også frem nytt styrkerom, squashbaner, aerobicsal, spinning og klatrevegg som viktig fo r idrettsmiljøet og mangfoldet.

har m o ttatt 7,6 mill io ner fra Kulturdepartementet og l million fra NHH . H andelsh øys kolen stiller i tillegg med drøyt 700.000 k ron er i d riftstilsku dd fø rste driftsår. Vi studenter er også med på å betale moroa; i dag går rundt 15 prosent av semesteravgiften til studentidretten.

Store summer Hele hallen er kostnads berammet til 28,5 millioner kroner. SiB

Ett Bergen Johansen fort eller at det er SiB s håp å få samlet alle Bergens studenter under en treningsparaply. Ved at studentene kan bevege seg fritt mellom alle SiBs tilbud, kan servicen økes. - En mulighet kan være en treningsavgift på 500 kro ner semesteret for tilgang til den nye hallen, Fantofthallen, Studen tsentere t og de t nye senteret på Vektertorget, forteller idrettssjefen. Til sammenligning koster bruk av Fantofthallen i dag 400 kroner per semester.

Glede Hos Idrettsutvalget (IU) på N H H

Purret 4000 ganger NHH-studentene er flinkere enn andre norske studenter til å holde lånefristen på biblioteket. Likevel fikk over 4000 studenter purrebrev i fjor. Av EIRIK W

ÆRAAS

Etter at biblioteket på NHH i 1996 var først i landet med å innføre purregebyr, har både studenter og

ansatte skjerpet seg. I fjor måtte biblioteket likevel sende ut purringer i overkant av 9000 ganger, og av disse sto studentene for nesten halvparten. Hvert år blir omlag 15 prosent av utlån til studentene purret på, viser tall fra biblioteket. Hvert purregebyr er på 25 kroner - penger som blant annet går med til å finansiere selve purringen. I løpet av et år kan inntektene fra purring komme opp i hundretusener av kroner .


IUbulletin

nyheter

8

Nye to år med K- Bank NHHS og K-Bank har inngått hovedsamarbeidsavtale for to nye år. Avtalen sikrer Kjernestyret en stor pengepott og skal i tillegg gi NHHstudentene gode tilbud i banken. Av KruSTIN

MYHRE

NHHS mottar de n stø rste summen noensinne gjennom den nye hovedsamarbeidsavtalen med K-B ank. D ette var likevel ikke de t eneste kriteriet fo r å velge nettopp denne banken. Partene er enige om å holde kontraktsprisen hemmelig. - Det var det totale tilbudet som ble vurdert da hovedsponsor ble valgt. Det bankene kunne tilby studentene var vel så viktig som det store pen gebeløpet NHHS mottar, sier Lars Peder Fensli. Verken Fensli eller Erik Invaldsen i Kassa kan si noe konkret om det tilbudet som etter sigende er under utarbeidelse. - K-Bank har gode ideer og intensjoner om å forbedre tilbudet til studentene, og dette veide 'tungt da banken ble valgt, sier Fensli. Kjernestyret var i kontakt med alle de store bankene etter at forrige toårs kontrakt med Kassa gikk ut i vår. Ifølge L;rs Peder Fensli i Kjernestyret var det stor interesse blant bankgigantene for å bli hovedsponsor studentforeningen på NHH.

BREDE GLIS: Den nye avtalen med K-Bank sikrer historiens største pengepott til NHHS. (Foto: Marius Løken)

Utsatt, utsatt, uvisst En stor innstilling om hvordan ressurser skal fordeles mellom institutter og programutvalg ved høyskolen er over et halvt år forsinket. Av ElRlKWÆRAAS Innstillingen skal følge opp vedtaket om at NHH blir en matriseorganisasjon. I den nye modellen er instituttene ment å være tilbydere av undervisningsog forskningstjenester. De såkalte programutvalgene skal i stor grad bestemme hva ressursene på skolen skal brukes til, og etterspørre tjenestene. Kollegiets fromme ønsker om bedre organisering i tråd med hva lærebøkene predikerer, har vist seg

å bli et m eget innviklet arbeid . Inn still ingen fra det teknis k e beregn in gs u tvalget (TBU) om prosedyrene i en matriseorganisasjon skulle vært ferdig l . mai i år. Ledelsen ved høyskolen ga så utsettelse til l. juli. Men ennå er ikke innstillingen ferdig, opplyser sekretær i u tvalget Steinar H esthammer. Han etterlyser nå fortgang i arbeidet, men kan ikke love når innstillingen kan legges frem for Kollegiet. Matriseorganiseringen skal på sikt overføre halvparten av NHHs ressurser til programutvalgene. Det har ført til at enkelte av instituttene frykter at de ikke skal kunne klare å betale ut lønnen de skylder til ansatte.

SPENT Svein Aaser og resten av Kollegiet skulle ha fitt TBU sin innstilling innen 1. mai. Nå må han vente i spenning ut september. (Foto: Arkiv)


9

nyheter

tirsdag 12. september

Datatilsynet refser NHH Karaktertelefonen på NHH rar refs av Datatilsynet. Høyskolen endrer nå hele tjenesten r o o ror a unnga at studentene snoker i andres karakterer. A v EI RlK W ÆRAAS

Selv om det er lov å offentliggjøre karakterer her tillands, har NHH en politikk på at alle karakterer er konfidensielle og personlige. Men ved hjelp av studentnummer og fødselsdato har man til nå lett ratt tilgang til andres karakterer på karaktertelefonen. Datatilsynet ber nå NHH revurdere bruken av karaktertelefonen.

Lite troverdig - Enten må man kutte ut opplegget med å hemmeligholde karakterer, eller så bør tjenesten gjøres mer konfidensiell, sier rådgiver i Datatilsynet Knut Magnar Aanestad. - N år karakterene er så lett

tilgjengelige som de er nå, er det i strid med høyskolens selvpålagte regel om at karakterer skal holdes hemmelig. Det gir liten troverdighet. Bruk av ll-sifret personnummer og pin-kode vil forbedre sikkerheten enormt.

Karakterer på web Også studenter har reagert kraftig mot sensurtelefonen og ment at den kan være i strid med personvernloven. Ledelsen ved NH H legger seg flat for kritikken. Fra vårsemesteret kommer en ny web-tjeneste hvor studentene rar oppgitt karakterene ved å logge seg inn med pin-kode. Også på karaktertelefonen blir det innført pin-kode. - Vi synes det er beklagelig hvis det er oppstått en ukultur der studenter ved NHH snoker i andres karakterer. For å unngå denne type adferd legger vi om tjenesten, sier kontorsjef i studieadministrasjonen, Steinar Hesthammer. - Studentene har hele tiden kunnet reservere seg mot å få lagt inn karakterene sine på

sensurtelefonen, me n o m alle h ad de gjort dette ville det ført til betydelig merarbeid for administrasjonen og reduksjon i servicenivået.

KARAKTERSNOKING: Skolen endrer sensurtelefonen for å unngå uheldig snoking i karakterer, sier kontorsjefSteinar Hesthammer. (Foto: Informasjomavdelingen)

Hydro sponser GEP med 100.000 De aller fleste samarbeidsavtalene er klare foran konferansen senere i høst. Det er også programmet. Global Economic Perspectives (GEP) ser nå ut til å bli en vellykket konferanse. A v G ERHARD CHR. T RÆLAND

CASH IS KING: Med 200. 000 i lomma regner pengeteller i GEP Halfdan Grangård med å kunne holde en skikkelig konferame. (Foto: Knut Solberg).

GEP har inngått en samarbeidsavtale med Norsk Hydro som er hovedsponsor. GEP håper likevel å sope inn flere avtaler i forbindelse med workshops under konferansen. Til sammen er avtalen med Norsk Hydro verdt 100.000 kroner. - Vi i GEP er svært fornøyd med at avtalen om hovedsponsor allerede er i orden, gliser økonomisk koordinator H alfdan Grangård. - Ikke bare er vi fornøyd med beløpet, men selskapet har også noen av de samme verdiene som vi i G EP. I tillegg til at de driver virksomhet i utlandet er de opptatt av miljø og sosialt ansvar, noe som er hovedområdet for vår konferanse, hevder Grangård. - Vi ønsker å bidra til økt oppmerksomhet for det samfunnsansvar som følger med glo-

balisering. Her ser vi GEP som en fin mulighet til å formidle dette fra oss i Hydro til studentene, sier Rune Lundheim.

Mye vil ha mer - Vi har også muligheten til å ra ytterlig 100.000 gjennom workshops og ser på sjansen som brukbar til å få inn disse pengene. Dette vil sette oss i en behagelig situasjon da vi ikke er så avhengige av å ra konferansen fullbooket. Det er jo likevel ønsket vårt at flest mulig vil møte opp for å ra med seg konferansen, mener Grangård. Etter hva K7 Bulletin erfarer skal også en avtale med SAS være nært forestående. - Hele GEP ser ut til å være svært fornøyde med at avtalene er så gode som de er. Dette vil gi oss friheten til å utvikle konferansen til et best mulig produkt, og ikke bekymre oss over det økonomiske, tror Grangård.

Kjente fjes Programmet begynner også å ta form. Blant annet Hans W Steinfeld, som skal snakke om Øst-Europa, og vise president i Verdensbanken Jean Christoff Bas. - Programmet er så godt som ferdig og at de arbeider med å ra på plass de aller siste deltakerene, sier programkoordinator Adne Blomhoff.


nyheter

anywhe e else

IU bulletin

..

Fredag 29.september Inviterer vi til bedriftspresentasjon kl. l 8:00 Sted: Verftet (Busser fra NHH kl. l 7:30) Presentasjon-Bevertn i ng-DJ Gymbag P책melding p책 NU tavlen Innen 28.september


11

nyheter

tirsdag 12. september

Drakk 8700 halvlitere Tross yngre og flinkere studenter enn på lenge, ble ikke førstekullsuken noe nerdetreff. Både f~dderkomiteen og Kjernestyret jubler etter overskudd og god deltakelse. Av BJØRN V EGAR S OLHEIM

- Vi er kjempefornøyd. Samarbeidet med Kjernestyret og de frivillige fadderene har gått meget bra, sier leder i fadderkomi teen Tolle Grøterud. 90 faddere gjorde sitt ytterste for at studentene skulle komme med i studentmiljøet.

Lang moro Det har kommet noen bemerkninger på lengden til årets førstekullsuke. Ti dager med arrangementer har vært for mye for enkelte. - Det er sånn at studentene selv må bestemme hva de ønsker å være med på av aktiviteter, men vi har fått gode tilbakemeldinger, forklarer Grøterud. Likevel var oppmøtet på noen av arrangementene dårligere enn i fjor, spes ielt gjaldt dette Sve iseaften. Av de rundt 450 nye studentene møtte 250 til avslutningen på førstekullsuken. Oppmøtet på det nye av året, pub-til-pub-runden, var derimot en suksess. - Det kom nesten 400 til tross for dårlig vær. Meget bra, avslutter

FORNØYD: Faddersjefen Tolle Grøterud gliser godt over oppslutningen til åretsfadderuke. (Foto: Marius Løken) Grøterud. Det har vært et godt sosialt miljø blant de nye studentene. Undersøkelser K7 Bulletin har gjort viser at ølsalget i Tanken har vært godt: 8700 halvlitere har tørste struper lesket seg med i løpet av de ti dagene aktivitetene varte. Ryktene sier også at det har vært mer klining i Klubben enn foregående år, og dette taler for

god stemning.

Sponsorstøtte For første gang har førstekullsuken ved NHH hatt en hovedsponsor. Etter det K7 Bulletin kjenner til har Arthur Andersen bidratt med 100.000 kroner til arrangementet. Til gjengjeld har de fått vise seg frem på skolen under noen av aktivitetene.

- Vi er godt fornøyd med avtalen, og Arthur Andersen har uttrykt det samme overfor oss. Partoutkortene har som funksjon at de skal dekke de utgiftene vi har ved arrangementene, men sponsorpengene gav oss en verdifull økonomisk buffer, sier markedsansvarlig i Kjernestyret, Lars Peder Fensli.

OP STORlES THIS WEEK Controversial TV coverage. student's television K7 Minutter is under scrutiny for claiming that the board (Kjernestyret Drivkraften) is breaking the rules of the students' association. The issue concentrates on whether K7 Minutter has a justified claim that Kjernestyret is in fact ignoring the organization charter from 1997. Head of Kjernestyret, Olav Strø no, refers to K7 Minutters allega tions and poinrs out that the supposed facts in question are merely propositions which have not been ratified by the general assembly. He describes K7 Minutter' s han dling of the issue as "absolutely horrible". Discontentment A number of students have expressed dissatisfaction regarding

this spring's co urse of 'VTP ' . (Production of goods and services). Complaints concern poor curriculum literature, and lack of quality feedback following the required courses. Also, a lack of cor~e1ation between literature and examination questions is an issue. Øystein Gjerde, who has taught the course this spring, admits that there has not been sufficient funds available to provide proper feedback to students. Also, an article circulating among students prior to th e examina tion, allegedly contai ned 'Al ' material regarding the requirements of the exam. Gjerde denies of this, saying that only certain parts of that article, was of any relevance. He confirms that students' opinions about the course are noted, and expresses

his intention to inquire into the matter of poorly ass igned literature. K7 Bulletin describes the conditions as "Wild West". Short terms The students of NHH have fewer weeks of lecturing than any other students in Norway. Minister of Education, Trond Giske takes a critical view. For comparison, while "s iviløkonomstudiet" provides 24 weeks of lecturing a year, the corresponding figure for students of medicine in Oslo is 36. Kurt Petersen of the admi nistration at NHH points out that lecturing is only one part among others of higher education.

- This is no high school, he says.

New sports hall The building of a n ew sports arena at NHH has started. It's the ambition of the NHH to provide one of the best sport facilities for students in Norway. The grand opening will take place in time for next year's autumn term. For instance, a 'three-dimensional, powered climbing wall will be instalied. The budgeted costs are 28,5 million NOK. Hydro to sponsor GEP The Global Economic Perspectives conference, due to take place on October 4,h this year, has received a financial contribution of 100.000 NOK from Hydro. GEP h as planned an extensive progra m , and should be very interesting indeed.


JØRGEN E EG

Man - fredag

10-18

Torsdag

10-20

JØRGEN EEG

Lørdag

10-16

Olav Kyrresgt. 11 - Tlf. 55 31 69 42


......

...............................·•• • • • G

Savner sexpress De stiller på scenen i sølvskjorter, paljettert dongeri og hvite tennissokker . Bulles utsendte fikk audiens hos kongene av bygdepop . Hør hva D.D.E mener om harryfaktor, sexpress og det harde livet de lever som boyband på side 14

Professorer i tvekamp Har egentlig kjempene i høyblokka nok generell kunnskap til å klare seg i hverdagen? Hvem er i så fall den best opplyste? Bulles uhøytidelige Professor-quiz tar denne gang for seg rektor og professor i samfunnsøkonomi Victor D. Norman, og professor i finans Thore Johnsen . Se side 26

Guide til et suksessfullt uteliv Bergen florerer av dårlige utesteder. Vet du egentlig hvor du bør gå? Bulle har etter mye prøving og feiling funnet frem til de bedre stedene, og bevist at det faktisk finnes et bra liv utenfor Klubben. Les blant annet om Jan på 5. Etage Bar og hans kon jakk til 2.950 kroner glasset på side 18


æ• • • • · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harry ikonet Det er ikke mange grupper her i Norge som klarer å overleve av å synge lettfattelige sanger om romper og karsk, antrukket i dongeribukser, pølseskinnsskjorter i sølv og hvite tennissokker. Spesielt ikke når samtlige gruppemedlemmer er godt over tredve, og hjem plassen er Namsos i Trøndelag . Likevel har D.D.E gjort det. Og det forlanger de respekt for!

D.D .E sin manager har innvilget oss audiens hos kongene av bygde pop før bandet skal på scenen på Banco Rotto. Gutta fyller hele rommet med trønderske gloser og sigarettrøyk. Det gå r i Petterøes 3 og Malboro . Selvsagt

."Aumå huske på a l vi er et boyband ikke light. Bjarne Brønbo, selve sjefen , troner ' ved bordenden . Sølvskjorta henger kla r på en kleshenger, og jou rn alisten klarer ikke å la være å spørre om hva han synes om harrystempelet gruppa har fått. Først humrer han litt. Så smalner blikket hans og blir til is. -Tror du at du er så mye bed re selv? Men vi er nok litt delaktig i det imaget. Det er jo bare en del av showet, vi går ikke a kk urat kledt slik på Rema 1000 . Faktisk er dette topp mote, vi ha r sett det på catwalken . Dessuten hadde Rolling Stones slike skjorter på Rivers of Babylon-turneen . Dessuten selger vi fo r mange plater til at folk kan la være å synes at vi er ha rry, parerer Brønbo .

Harry-stempel Harry-stempelet har nok en sa mmenheng med at g utta e r folkelige so m få. Det er ingen stjernenykker d er i gården. En av dem er egentl ig tannlege, en annen er bilopph ugger. Suksessen har ikke gjort dem høye på pæra, til tross for fete inntekter de siste årene . De ser fremdeles ut som om de kjøper klærne sine på Dressm a nn, og resten av fremto ni ngen deres er befri ende ustylet og frisert. De er liksom prototypen på mannen i gata . Det gjenspeiles i den ironiseringen over trend-Norge som man ser på finner i mange av tekstene deres: alt som æ må ha for å værra inn , tatovering og rin g i navelen ... /I Men på scenen er det lov å slå seg løs . Brønbo kjæler med knappene i sølvskjorta si . Det sk i nne r i pa lj ette r og edelsteiner på dongeribuksa . - Jeg føler meg som vokalisten i A C/DC i denne buksa . /I • • •

Boyband D.D.E har nok et stykke igjen før de kan ta ig jen AC/DC i popularitet internasjonalt, men det er ingen tvil om at de norske rockerne er populære så det holder. Hvis man foretar en rask rundspørring på gata , vil nok de fleste

nekte for at de hører på D.D.E. Likevel har vel de fleste tatt seg selv i å nynne på /IVinsjan på kaia /l en eller annen ga ng. Brønbo selv tror dette skyldes de fine sangtekstene . Låtskriveren nikker fornøyd . - Hvor henter du inspirasjon til tekstene? Låtskriveren humrer. - Fra sånne som deg, sier han . - Du må dessuten huske på at vi er boyband, kommer det fra Brønbo.

usk på a t vi gjerne spi ller på NHH . Vi kunne jo arrangert en harry-a ften. - Og vi har spilt overalt i mange, ma ~ ge å r. I samme åndedrag spør ha n journal isten om hvorfor D.D.E aldri har fått spille på NHH . Det har de nemlig veldig lyst til. Ha n er sikker på at det kommer til å bli en suksess. - Vi låve dåkk STOR stæmn i ng , forsi krer vokalisten .


·......................................·· · • • • e - Må få det de vil D.D.E ligger ikke akkurat på latsiden når det gjelder å turnere . De har besøkt det aller meste av Norge, og har spilt på alt fra små grendehus i grisgrendte dalstrøk til Sentrum Scene . De er ikke kresne . - Publi kum må få det de vil ha . Det er de vi lever av. N orge er for lite til å være stor på det, sier ba ssisten . Samtlige hoder nikker enig . - Er dere ikke popstjerner, da? - Nei, popstjerner er vi ikke. Brønbo rister på hodet. - Vi stiller i en annen klasse enn fo r eksempel Morten Abel. Han er g jen nomført popstjerne . Vi er bare hardt arbeidende musi kere . Gutta ser fa ktisk litt sli tne ut d er de si tte r. Sølvskjortene klarer ikke å fjerne det litt trøtte p reget. A væ re på veien flere måneder av gangen er slitsomt, selv for staute karer fra Trøndelag . - Reisinga går ut over rei sn inga, sier Brønbo og flirer. Hele gruppa samtykker i at det er alt for lite sexpress på ve ien. Det kan nemlig aldri bli nok av det. Det er langt mellom de

J.Jlteisinga går ut ove r reisninga . Det er for a lt fo r lite sexpress på veien uanstendige fo rslage ~ e , til tross for sølvskjorter og vågale te kste r. A sp ille i D.D.E g jør en tydeligvis ikke til noen casanova . - Man blir litt rar oppi hodet av å reise så mye. Nå har vi akkurat hatt fri siden søndag, og vi komme r rett hjemmefra . Det er ingen tvil om at vi glir litt vekk fra famil iene våre, det meste av kontakten går nå gjennom advokater, g liser Brønbo .

Joggesko og sølvskjorte Klokka begynner å nærme seg konserttid, men gutta tar det fremdeles rolig. Brønbo ifører seg joggesko og sølvskjorte mens han varmer opp stemmen . En annen må ut i et nødvendig ærend . - Kor e tåilæfn? spør han på kav trønderengelsk . Journalisten føler seg lettere beklemt da resten av ba ndet gir seg til å bytte klær. Det blir liksom litt vel mye ølvom, blek hud og buskete hårvekst på en gang . Dette boybandet er en befri ende avveksling fra sine pinglete kolleger med ba rberte b rystkasse r og nøye innøvde da nsetrinn . Dessuten er lufta full av rullingsrøyk, noe Backstreet Boys helt sikkert ville tatt sterk avstand fra . Låtlista g åes g jennom en siste ga ng. G am le, gode travere som " Ra i, rai " og " Rom pa mi" er selvsagt med . Brønbo vil dessuten gjerne ha med " Hate d æ som pæst' n" også . Det ska l nok bli stinn b rakke og full ru lle på Ba nco Rotto i kveld . For når D.D .E komm er til byen, da går a lt an . - På vå re konserter er alt lov. Det går an å dan se til musikken , og det blir det mange pa r av, g liser Brønbo . Så er det på tide å komme seg på scenen . Men først må de signere platecover. - Læng si æ har signert med goilltosj , kommer det fra en av gutta . De hiver i seg en siste kaffeskvett før de stumper sneipene og går ut fra garderoben . De glinsende skjortene sitter som støpt og skinner om kapp med diamantene på Brønnbo sin bukse . - Husk nå på at vi gjerne spiller på NHH . Vi kunne jo arrangere en harry-aften , flirer Brønbo .

fll(ll

EI Ma~ius Løken

UUU ~

Berit Sund


Framtidig Christian Melby, 26 år. Arthur Andersen, Business Consulting «I et attraktivt arbeidsmarked med høyt omløp av personell er det viktig å være bevisst på sin egen utvikling. Jeg trives godt hos arbeidsgiveren jeg har i dag, men ser likevel etter nye utfordringer og muligheter for å påvirke karrieren. Ved hjelp av Dossier kan jeg dokumentere hvordan kompetansen min stadig utvikler seg. Det er nyttig både for min egen planlegging og for potensielle nye arbeidsgivere.»

E

]

..(

.g :§

ARTHUR ANDERSEN

Maria Høst Steen, Rekrutteringsansvarlig Revisjon, Rådgivning og Business Consulting:

"Vi ser på Dossier som et potensielt nytt og spennende verktøy i vårt rekrutteringsarbeid. Vi mener en dossier gir et godt bilde av kandidaters kompetanse og personlige egenskaper. Vi i Arthur Andersen gleder oss til å ta imot søknader via Dossier."


~-------------c----------------------------------------------------------------------------------------------, ~

••o •

I

foppdragsgivere vil ikke bare vite hva du har gjort.

il

r

I ..

r

t t

~

r

I

I

Dossier er ditt personlige planleggingsverktøy Dossier hjelp er deg til å øke bevisstheten rundt din egen kompetanse og hvordan du vil planlegge karrieren din. Når du jobqer aktivt med dossieren, tvinges du til å tenke over - og strukturere - dine valg og ønsker for framtiden . Derfor bør pu begynne arbeidet med dossieren allerede mens du studerer. Jo tidligere, dess bedre!

Dossier er din personlige portal til næringslivet Når du selvønsker det kan dossieren gjøres tilgjengelig for bedrifter som søker kandidater. Du kan også invitere utvalgte arbeidsgiv~re

eller andre til å ta en titt på dossieren din. Mange av Norges største bedrifter bruker Dossier aktivt i rekrutte-

ringsarbeidet, og nye kommer til hver dag.

•• • O

Dossier er din personlige markedsføringskanal Du får presentert deg selv, dine interesser og sterke sider på en oversiktlig og innbydende måte. Dossier gir et bilde av «hele deg», og du kan selv legge vekt på den faglige og ikke-faglige kompetansen som du mener er relevant for du ønsker. !

Logg deg på www.dossier.noidag. Det er gratis!

i?ous-ino't.f 5

$'trm.(\~-11.

Sti1i'TI1

d~n~1-l< tQi:~ring$.ti· ~I$I{.ap

~;brk"l:ldJ'arIQ!'r$iti J v .:jet nori:.kt1: nnan:b'lit "'..

DP-lÅ~rt dNil1t,

\, av

I

rkil:hdH

f"".1~'1''Kle,~~lilJn,p~liriir8'!

eBusiness .;-319~"m$~j5ser. rQ9',-,nal ~ . ";m, ..~ ·b ., ' ~~.ii; .

" .- .-

_•• .• - ..

I

I

"" -

.,

'.J'Q _

tJr~Y" ;;3.> \n~d'd91'!·;~~ n,;.f1,k N r;;il, Nl'Jg,@(

/

\

F!')'1'etning:z.pl,:,n'i , S'!~m~ nmk B:krrd;.:·tT1V,.·:å!ka~1

.

.S\lli"6~ $trJ!t~'JI .lfitil'tVj~~.i"naJ 1~r$lkM~r.rt\~91~t

•• • O

Dossier betyr "saksmappe~ og er et unikt verktøy for å visualisere din egen kompetanse. Dossier gir god oversikt over utdannelse, jobberfaring, interesser og vitale data, samtidig som du kan legge inn så detaljerte og utfyllende opplysninger du bare ønsker.

dossier.no see.and be seen

••o •

~------~~----~~--~------------------------------------------------~ +


..••......

- v ~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il

Klokkene ringer, men ikke for deg. Det er så vondt. Overalt. Utbrent røyk henger tungt i luft~n i og du er alene. Det er det verste . A være alene. Sola skinner inn gjennom vinduet, men du orker ikke trekke for gardinene. Makter ikke. Du klarer ikke sove, å stå opp er utenkelig . Du blir liggende og tenke. Prøver å huske hva som skjedde i går. Ikke lett, det der. På gulvet lig g er en halvt istyk kerrevet billett fra Klubben. Så var det altså der du var. Igjen. Og det er i grunnen greit nok. Likevel er det noe i deg som murrer. Du stotrer deg på beina og myser ut av vinduet. Der inne til venstre ligger Bergen . Der i solskinnet skjønner du at det er på tide å finne nye steder, treffe nye men nesker. Kjenner du deg igjen? Bulle tar deg med til steder du burde gå mer.


..................................

... · · · • •• e

Ma ri us Løken Steffen Gausemel Backe, Richard Øverland og Knut Solberg

o

he f

stemmer. Sjansen møter noen du ser i Aud .Max. er liten . Her er det kun deg, den r med og vinen å konsentrere seg et er intimt og stemningsfullt, ikke stedet du tar med deg tippelaget ire tolv rette . AkKurat det er viktig ente.

al)


Internasjonal Studiemesse IEC (International Education Centre) arrangerer studiemesse der representanter fra 29 godkjente og støtteberettigede universiteter i Canada, USA, Irland, England, New Zealand og Australia vil være tilstede. FRI eNTRE. TID Torsdag 14. september kl. 14-18 STeD Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen

SEMINARER ...........•.•.•.............• •• ~

14.30 ! !

.

•••••• •• __ •• _.

. .••••._ •.•.....•......... ..................• •

_~

.•.••.,". _.

JY}Q

i

"1 .·...·..·.....·..·..

. .•..•..•.•.....• .... ·.• ·.· .. ·•·.·.·•·.·.·•... ·.·.· .. · ·.. ·.· .. ·.·.· .. ·.·.w •.•.••.•.•.•••.••.•.•.

Unitec .QQ~i __Univ. Colle e Dublin 15.30 i Leeds Metropolitan Univ. 16.00 Univ. of Leicester 16.30 Univ. of Sunderland

~ 7.0 L

v--~

w

•• · •• · •• ·• · •••••• ·•·•·• · •••••• ·•· •.•.•.••.•.•.• .•.•.• .•.•.•.•.•••••.•.••••.• -

- -- - - - - r - -

I

w-..·.·.· ..·. ••

••••••· ••·•·• · •••·•· •• · ••·•· •• ·•· •• · •••

·._.·_.·._.·.·~·

....•·.w.,," ___

~.

__ ••

_~._~~~

.......... ·• •• •

• .•... ....•...-. ....... -.-. •..•..• -............

• ••. ••.•.•.•.•..•

~.

. w •• · ••••• _ •• w •••• ~~ •• ~ • • • • • • • • • •

·

La Trobe Univ. i James Cook Univ. Murdoch UniversitL __ Univ. of Auc_~la~g~_ __~_t0_~mash Univ.,._______ _____§'l:lif_9Jk Universit Univ. of Otago Univ. Western Sydney Univ. College Cork Univ. of Melbourne Mac uarie Univ. Univ. of Newcastle Bond Univ. Univ. South Australia -~~~+---,----~,~~~-----+----,

-+-----

GriffifuUniveæi~ _ _~U ni-~-o-f-S-.-O-u-e-ens-la-n-d~!U-niv.~ We~~-e-rn_ A_u_ ~_ra_l_ ia~-U-n-iv-._ S~yRo~a~p. UTS """ "J g~T , ~r_liy·<?i?y~r_l~y

INTERNATIONAL EDUCATION CENTRE BERGEN Strandgt. 6, 5013 Bergen TEL 55558360 FAKS 55234380 E-POST bergen@iec.no URL www.iec.no


The key to achievJng growth and change is recruiting the tlgbt people ioto the right culture and giving them every opportunity to achieve. Our commitment to personal and professional development ensures you have aH the support you need, You wiU have the freedom to demonstrate your sQphistication and strength of character in an environment where achievement and reward are naturalty tonneeted. We offer full-time graduate positions, internship and placement opportunities across international locations in; Corporate Finance, Equities, Fixed Income, TreasfJry Products, Operatlons and Information Technology.

If you think yau can make a contribution, then take this opportunity to speak with us at our presentation.

Date: Wednesday 13 September Venue: Auditorium ei Norges Handelshoyskole Time: 19.15

For further detailson aH the recruitment schemes available please visit the graduate careers section on our website at www.ubswarburg.com. .,/,


FIRST SU ISSE BOSTON CREDIT

CHANGE IS THE ONLY TRUE GLOB A L C URRENC Y. THIS IS WHERE YOU'LL LE ARN T O CAPITALISE ON IT.

www.csfb.com

You 've got a great deal going for you. Your degree, your future-oriented attitude, the "11 I'

positive way you respond to changes that stop others in thei r tracks. They're all valuable assets to invest, particularly your ability to embrace change and make the most of the opportunities it presents. Credit Suisse First Boston knows about seizing the opportunities that change creates. We are a top-flight global investment bank because we empower our clients to make the most of revolutions in business, technology and markets. If change can't come fast enough for you, you'lI feel good here. Working in Investment Banking, Equities, Fixed Income or Information Technology. And alongside people who know when you have ideas, you can have it all. The rewards you've thought of. And some you probably haven't. For further information and to apply, please visit www.csfb.com CREDIT SUISSE FIRST BOSTON.

We invite you to a presentation & cocktail reception on Tuesday 19 September at 19:15 in Auditorium C at NHH. Please confirm your attendance by emailing graduate.recruitment@csfb.com

EMPOWERING CHANGE . sM

Issued by Credit Su isse First Boston (Eu rope) Limited: regulated by SFA. Š 2000 Credit Suisse First Boston Corp. All rights reserved .


Sundal Collier & Co ASA Sundal Collier & Co ASA er et verdipapirforetak med sete på Oslo Børs og Stockholms FondsbOrs. Selskapet tilbyr omsetning av alle typer verdipapirer både på innenlandske og utenlandske markeder, samt finansiell rådgivning til norske og utenlandske selskaper og investorer. Selskapet er regnet som ett av de ledende verdipapirforetak i Norge. Selskapet er en del av Sundal Collier konsernet som består av 5 verdipapirforetak og fondsselskap.

FINANSANALYTIKERE SøKES Søknadsfrist 22. september

Stillingene omfatter:

Vi tilbyr:

• Aksje- og markedsanalyse • Investeringsrådgivning til store norske og internasjonale fond • Finansiell rådgivning i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, emisjoner etc. • Daglig dialog med meglerbordet

• Krevende og spennende oppgaver • Ungt og meget sterkt faglig arbeidsmiljø • Eksponering mot de store forvaltningsmiljøene i Norge/utlandet • Deltagelse i corporate-finance prosjekter • Flat og dynamisk organisasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

Send kortfattet søknad, CV og karakterutskrift til:

• Analytisk og faglig sterk • Stor arbeidskapasitet • Kreativ • God til å kommunisere • Blid og utadvendt

Sundal Collier & Co ASA v/Håkon Lerstad Postboks 1444 Vika 0115 Oslo

SØKNADSFRIST: 22. SEPTEMBER Intervjuer avholdes 27. september i NHH's lokaler (se intervjuliste på NU tavlen) Alle henvendelser behandles konfidensielt NB! Presentasjon avholdes senere i semesteret (21. oktober)


Næringslivsutvalget 'Norges Handelshøyskole

Som et konkret resultat av Prosjekt London presenterer Næringslivsutvalget

.International weeks Uke 37

11/9 Goldman Sachs 12/9 Chase Manhatten Bank 13/9 Warburg Dillion Read 14/9 Morgan Stanley Dean Witter 15/9 HSBC Uke 38

18/9 ]P Morgan 19/9 Credit Suisse First Boston 20/9 Schroder Salomon Smith Barney 21/9 Aros Maizels I tillegg til disse to ukene vil følgende utenlandske bedrifter holde presentasjoner: 25/9 Merill Lynch 5/10 Sulzer Infra 1/11 Citibank Mer info og påmelding på NU-tavlen. Husk Engelsk Karakterutskrift!


· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · • • e • •

fe'

usi««geri(ja -slår til der du minst aner det

Discoansvarlig i KKU, Kristine Lund, sitter lettere henslengt på sofaen. Melodiøs pop fra Garbage strømmer ut av høyttaler~ ene, og skaper en lun stemning. Ute slår regnet resolutt mot asfalten. Bulles utsendte blir vartet opp med kjeks og te, og snart er praten i gang. Et raskt overblikk over platesamlingen taler for at musikksmaken nok har tatt drastiske vendinger i årenes løp. Her finnes blant annet en rekke plater fra de glade 80-årene. Vi har vel alle et forhold til megahits som "Touch Me" med Samantha Fox, "Informer" med Snow, for ikke å glemme "Happy Nation" av Ace of Base. Slagere som fortsatt har en egen evne til å pumpe opp vorspielstemnin gen . Fjortisperioden er nok fortsatt godt representert i platesamlingen hennes. Hele 30 av 80 plater er samlealbum innenfor Absolute Music -sjangeren. - Det er en grei investering, når alternativet er mangfoldi ge innkjøp av singler, parerer Kristine. I dag går det nok allikevel mest i rolig club og grunge, milevis fra den kommersielle listepopen som rocker Klubben inn i lørdagsnatten . - Musikken skal inneholde rytme, og den skal i aller høyeste grad ha en avslappende effekt, mener hun bestemt.

Kristine vil nok aller helst bli fremstilt som en moden, rødvinsnytende studine med lite kommersiell smak. I hvert fall er hun det til hverdags. Men er hun først i feststemningen, er det greit å kunne sitere velkjente popsanger. Til og med Backstreet Boys duger ved særskilte anledninger. - Jeg er vel en typisk jente på fest, innrømmer Kristine

Fjortisperioden Latteren sitter løst mens hun bretter ut den ene morsomme episoden etter den andre, rotfestet i de glade tenårene. Det er visstnok ikke lett å være tretten år og ikke få lov til å gå på NKOTB-konsert. Den dag i dag kan hun fortsatt sitere de fleste tekstene til gruppen utenat. Det sier jo i grunnen sitt. Venninnene fikk dra, mens Kristine var nødt til å nøye seg med cd-utgaven . Andre konsertopplevelser skulle det allikevel bli siden . Hele tre ganger har hun vært innom Quart-festivalen. Størst inntrykk gjorde nok definitivt frontvokalisten i a-ha. -En gang besvimte jeg under en Morten Harket konsert, men det var på grunn av varmen, påstår Kristine. Nuvel. Litt rebelsk var hun nok også på sine yngre dager. Etter å ha gått til anskaffelse av nytt stereoanlegg var det naturlig å teste ut kvaliteten. - Jeg holdt på å drive min far til vannvidd ved å spille MC Hammer med "U can't touch this" på full guffe i to uker, gliser Kristine Hun har fortsatt det samme anlegget. For lite til å skremme noen, men stort nok til å plage naboen . Vi trekker etter hvert frem den obligatoriske Dirty Dancing-cd'en fra platesamlingen. Kristine

blir med ett drømmende i blikket. I likhet med de fleste andre jenter, henger filmen og soundtracket skyhøyt. - Dirty Daneing er så fantastisk at jeg får lyst til å hoppe inn i filmen når jeg hører musikken. Og dette er selvsagt IKKE pga . Patrick Swayze, fniser hun henrykt.

Institutt for utenomfaglige aktiviteter Naturligvis kommer vi ikke utenom Klubben. Det er tross alt Kristine som har ansvaret for musikken . - Det er mange som setter spørsmålstegn ved Britney-musikken. - Folk trekker til det kommersielle. På de store festene er det slik musikk alle vil ha, mener Kristine bestemt Tidligere forsøk med å innføre alternativ musikk i Campus har slått feil. Det har vist seg at de aller fleste trekker mot popmusikken i Klubben, noe som lett resulterer i trengsel. På hverdager i tiden fremover lover hun derimot en mer avslappet atmosfære, der rolig kvalitetsmusikk blir rådende. -Du tenker ikke over det før du kommer hjem, at musikken i klubben faktisk var bra, skryter Kristine . Vi gleder oss.

r-nm

Marita S. Merk

UUU ~


-~

. . ...

........................................

, "Wannabe ... " hører jeg det skrikes så høyt at hele lesesalen på Merino løfter seg ... Og jeg tenker, JAA! ... Wannabe! Jeg har løpt frem og tilbake ... dratt i tråder ... og funnet ut at 2 + 2 fortsatt er fire. Vi seiler av gårde. Foran meg, på 2. rad, sitter fru Ryktebørs, og til høyre er herr Mister Erfaringsbakgrunn i NHHS. Kåre Lund drømmer om å bli telefon- oppringer for Symposiet og Gunnar Moberg er tøffere dørvakt enn Espen Lie ... Tiril Tunga skummet gjennom p~nsum i spansk på tre dager, og fikk syv ...Jeg tenker å skli gjennom på to.

"Kultursjefen" prosederer reklamemas og et nærmere samarbeid med UiB, og jeg spør meg selv: Hva gjør jeg på valgutspørring i Klubben? loda, jeg er nervøs fordi jeg ;kal stille som sjef for min nye \lHHS- gruppe: "CV- fylla ... " Jo ner øl , dess større sjanse :or at jeg krabber opp på icenen ... og forklarer meg. 'Vi er sjef!!!" Roper jeg ut, il stående applaus ...og med ltt starter livet på scenen ...

Vi treffer dem hver dag i Aud .Max eller leser bøker de har skrevet. At de er dyktige på sitt fagfelt tar vi som en selvfølge. Men hvordan står det til med allmennkunnskapen til høyskolens faglige elite? I første runde av Sulles Dette spurte vi dem om: l) Hvem er sjef for Kulturby Bergen 2000? 2) 3) 4) 5)

6) 7) 8) 9) alen? l O)

Hva er etternavnet til Mette-Marit? Hva heter hovedstaden i Mongolia? Hva endte totalindeksen på Oslo Børs på i går (onsdag 6. sept.)? Hvorfor er Pål Arne Fagernes aktuell i disse dager? Hvilken skuespiller mottok nettopp to Amandapriser? Hvor mye koster en bussbillett fra NHH til sentrum? Hva heter lederen i Kjernestyret Drivkraften? " .. .vi små en alen lange" heter det i sangen. Hvor langt er en Hvor mye koster en halvliter i Klubben?

Slik svarte de: Victor D. Norman l) Styreleder er Anne-Grethe Strøm-Erichsen 1/2p nettopp gått av som styreleder) 2) Håby eller noe lignende 1/2p 3) Ulan Bator 2p 4) Ca. 1400 1/2p 5) OL i Sidney lp 6) ? Op 7) 19 kr. 2p 8) Olav Strøno 2p 9) Ca . 60 cm lp 10) For lite Op Total score: 91/2p Thore Johnsen

l)

?

2)

Tjessem Ulan Bator 1500 Spydkaster med alkoholproblemer (Svein) Sundbø 19 kr.

3) 4) 5)

6) 7)

~HHS-arenaen .

Op lp 2p lp 2p Op 2p

Dr. Bulle

Aen jeg drømmer om mer. 4 lillioner i startkapital, og hodet I Erlend Loe .. . Max profitt, og ~tt inn i historien ... skriftlig .. . ::>m Fukens største festløve Jrtog pult ... ?

- Din hjelp i kampen mot hverdagslige problemer. Dr. Bulle er et nytt bekjentskap for Sulles lesere. I tiden fremover vil vår husdoktor svare på henvendelser fra dere lesere. Disse kan være av allmennmedisinsk art, såvel som problemer med kjærlighet, sex og samliv. Spørsmål kan legges i doktorens postkasse utenfor Bullekontoret, eller sendes via mail til dr .bulle@nhhs.nhh.no

\obiltelefonen ringer, veit at !g er sein ... med å få solgt ::>sjonene mine i "neverbe."

Joar E.M. Klette

(Strøm-Erichsen har

- Kiære Dr. Bulle.

- Hei ChristoHer.

- Kiære Dr. Bulle.

Jeg savner en sex og samlivsspalte i Bulle.

Her er den. Kos deg med den så lenge den varer.

Hilsen ChristoHer.

Hilsen Dr. Bulle.

Som fadder stiftet jeg en del intime bekjentskaper med fadderbarn av det motsatte kjønn. Det som har plaget meg er om dette ikke bare


. . . . . . . . ........ · · · • •• e ,"

............... Il

J

uhøytidelige Professor-quiz braker to tungvektere sammen, når rektor og professor i samfunnsøkonomi Victor D. Norman møter professor i finans Thore Johnsen. 8)

Op Op Op

?

9) 1,5 meter 10) 30 kr. Total score:

8p

I kjent ukebladstil innfører K7 Bulletin nummerets blomst og kaktus. Blomsten for hederlig innsats, kaktusen for slett innsats (man kan alltids bli bedre) ved høyskolen. Forslag mottas på: med takk red.bulle@nhhs.nhh.no

Dette skulle de ha svart: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1O)

Terje Gloppen Tjessem Høiby Ulan Bator 1556,57 OL-uttatt spydkaster tatt for promillekjøring Bjørn Sundquist 19 kroner Olav Strøno 0,6275 meter 20 kroner

Professor Norman forsvarer sin posisjon som rektor og slår professor Johnsen med hele 1 Y2 poeng. Selv om begge deltakerne stadfester gode geografikunnskaper, bør det være bekymringsfullt at ingen av deltakerne vet hvor mye en halvliter i Klubben koster. At rektor mener øl prisen er for lav, tar vi som et kompliment til Klubben og KKU . Derimot er det godt å se at begge duellantene tar buss og har registrert at prisene stiger der også. Mest imponerende er Normans kontroll på gamle lengdemål. Et awik på få centimeter på en alen er ikke annet enn imponerende. Rektor Norman går dermed videre til neste runde .

mru

aI==I

Trygve S. Kolderup Steffen Gausemel Backe

God Start Bulles blomst går denne gangen til KKU ved leder Svein Frode Kristiansen. Med stoisk ro har de håndtert førstekullister, søl, og sene kvelder i Klubben . De er kort sagt vår støtte : Er det kaldt får vi kaffe, er det varmt har de kald øl. Selv om andre tar kvelden, holder KKU ut. I tillegg er Kl.tLbben nok engang pusset pent opp. Derfor fortjener de nummerets petunia .

Konkurransen baserer seg på et konsept utviklet av Universitas.

var umoralsk, men om jeg har gjort noe som er ulovlig i henhold til norsk lov.

Hilsen" angrer litt" - Hei hierteieger. Dette er et velkjent problem for førstegangsfaddere . Du skriver ikke om du er gutt eller jente, men i og med at du angrer på din noe løsaktige og utnyttende oppførsel, er det ikke vanskelig å konstatere at du er jente. Det er en generell oppfatning i fagmiljøet at slike episoder ikke skal forekomme. Her bør Kjernestyret og Fadderkomiteen ta på seg en del ansvar. Ved å innføre et fadderseminar i forkant av fadderuken hvor fadderne får oppleve praktiske situasjoner hvor de lærer seg å holde avstand fra sine kommende fadderbarn, vil situasjoner som du beskriver forekomme mye sjeldnere.

Det er viktig å påpeke at det i slutten av et slikt seminar bør innføres en time med frie tøyler hvor deltakerne får kline så mye at de blir lei av det. Dette i følge Siegfried Fryds senere avhengighetsteori, hvor han beviser at likegyldighet overfor et gode er et resultat av overeksponering. Jeg vil likevel få understreke at du som jente kan ta det hele med stor ro: Ingen ser ned på deg selv om du er glad i å kline. Når det gjelder din bekymring for brudd på loven, er det en kjent tommelfingerregel som sier at så lenge ingenting foregår under tvang er alt lov. Stå på!

Hilsen en 1. kullist. - Kiære fersking. Dette er skittent. Skikkelig skittent. Alle kunne se at ingen av de var en dag over tolv år. Hold deg til jevnaldrende førstekullister i fremtiden.

Dr. Bulle.

Hilsen Dr. Bulle.

mm

- Kiære Dr. Bulle.

Ide: Tore B. Bræin

Jeg vil gjerne ha telefonnummeret til noen av de jentene som danset for NSU på U-fagsaften.

EI § o

Richard Øverland Steffen Gausentel Backe

Fleksibel åpningstid Studieadministrasjonen setter stadig nye standarder for dårlig service. Her om dagen skulle ett av redaksjonsmedlemmene et ærend innom Studentekspedisjoner•. Ekspedisjonen stenger 14.30 og vår mann var innenfor døren tre minutter før. Kunne han få hjelp? Å nei, hva han trengte hjelp til tok lengre tid enn de tre minuttene ekspedisjonen hadde tenkt å holde åpent. Hadde han derimot ønsket bokskap hadde det gått helt fint. Da denne tjenesten bare tar 2 minutter og 21 sekunder. En pigget kaktus er sendt Victor D. Norman, som er ansvarlig for elendigheten.


~

. . .. .

........................................

Rom for bevegelser Kulturby Bergen 2000 går inn i sin siste fase . Det er mye på programmet. Ikke alt er like finkultu relt. Hallo Mutti , ich bin dein Vater

Flagrende farger

16. og 17. september er helgen for alle som ikke har slektstre hengende over senga . Da avholdes nemlig seminar i slektsforskning, arrangert av Databehandling i Slektsforskning (DIS) . Her blir det foredrag om mangt og meget innenfor slekt og lokalhistorie, og lurer du på om du er i slekt med en og annen gammel høymiddelaldersk knekt, er dette stedet å være .

4. til 13. oktober vil Festplassen prydes aven salig blanding av flagg . Hver dag vil flagg heises og fires i skiftende konstellasjoner på i alt 100 flaggstenger. "Verdens flagg" er alle nasjoners flagg i en og sam me fa rg e, ikke sildesalat slik vi er vant til. Med å g jennomhulle nasjonalsymbolene åpn es det for spørsmål om identiteter, multikulturalisme og miljø. Dette er et verdensomspennende prosjekt som sikkert vil gjøre inntrykk.

Hurra for Gaia Lørdag 16. september avholdes Kollektivtrafikkens dag. I følge programmet avholdes dagen for å vise frem noen av kollektivtrafikkens mange gode egenskaper. Etter de siste ukenes heftige debatt rundt Gaia, blant annet i Bl, er det forståelig at det er nødvendig med en sjarmoffensiv. Vi er spente på å få høre hvorfor vi skal kjøre kollektivt. Man fristes også med gratisturer og rabattilbud . Når kommer studentrabatten, spør vi.

mm

Får til begjær For de som er glade i mat og ikke går av veien for en tur til Voss, kan Voss Næringsforum friste med Smalahovesleppet 2000, som varer en hel langhelg til ende . Fra torsdag 28. september til søndag l. oktober kan du kose deg med sviing av smalahove i gata, smaksprøver på lokale retter, ølbrygging, smalahovefest på langbord og ellers mye moro for hele familien . Denne festen pleier å bli akkompagnert av noe av det finere innen vestlandsk, dypfølt hornmusikk, nemlig DirMus, så hjemlengselen trenger ikke å bli for stor.

~effen Gausemel Backe

Se ellers www.bergen2000.no

Unni viste ikke muskler Lørdagens Unni Wilhelmsen konsert på Hulen overbeviste ingen om at hun fortjener en plass blant landets aller fremste kvinnelige artister. Akustisk-Unni sammen med sin "hemmelige" kjæreste, gitaristen Espen Jørgensen, ble ikke annet enn middels og knapt nok det. Det er ikke lett å etterligne Suzanne Vega. Selv om man har stemmen, utseendet og kan slå noen akkorder på gitaren . Repertoaret til Unni blir bare for spinkelt uten skikkelig komp i ryggen. Uten å bli for negativ skal det nevnes at Unni bå de har scenes jarm og at publikum i flere av låtene synger med . Det er bra . Høydepun ktet under konserten va r da Unni dro en låt fra den

nye plata hun arbeider med i disse dager. For de som måtte lure blir neppe den 4 . skiva til Unni noen revolusjon hva musikkstil angår. I hvert fall var ikke smakebiten vi fikk høre det.

Kompanjongen ødelegger Jørgensen har en scenesjarm som en middels spyklyse og skjærer kunstnergrimaser bare han forlater G7-grepet på gitaren. At fyren i tillegg får lov til å underholde med sin egen lille komposisjon gjør hele forestillingen verre. Selv o m Jørgensen ka n spille, har han ikke utvi klet seg mer en n fra en middels til en ganske flink gitarist siden sist vi hørte ha n.

. Slike er det mange av. At fyren og så bidrar med koring av Unni, når han synger som en kråke midt i stemmeskiftet, får undertegnede til å ønske seg langt, langt vekk. Kanskje er det litt søtt under fremføring av lrailersjåfør-hiten "lhis means you to me now", siden de to tross alt er et par, men ellers burde mannen stått bak en skjermvegg, hold kjeft og spilt gitar.

mm lut

Solberg

Ukens underutvalg Høstens NHH-Aid aksjon er snart i gang, og K7 -Bulletin tok en prat med årets aksjonskommite.

BRA GJENG: N'ie NHH-Aid lover at aksjonen skal bli bedre i år. Fra venstre : Tor Chr. O lsen, Anette Hjertø, Andreas Dahl:Jørgensen og Frode Martin Nordvik. Chatrine Aasheim var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto : Knut Solberg).

Årets NHH-AID ko mite lover friskere takter enn på lenge . A ksjonen arrangeres hvert år, og inntektene gå r ti l veld ed ige formål . Skal vi tro arrangementets komiteen bl ir det både flere arrangementer og større oppslutn ing enn tidligere . - Aksjonen har et mål om å samle inn over 200 .000 kroner, sier økonomiansvarlig Andreas Dahl-Jørgensen . Dersom de lykkes i dette målet vil det etter hva K7 Bulletin erfarer være det største beløpet som er samlet inn i aks jonens historie. Det er SOS-barnebyer som skal nyte godt av pengene som bl ir samlet inn i forbindelse med aksjonen .


· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . · • • • • •

sven Ikke om og men og hvis, nå er de faktisk her. Om det blir non stop mus i kk hele kvelden er uvisst, men moro blir det. Å få oppleve store, deilige Kent på lille, intime Teglverket er noe du neppe får sj ansen til igjen på veldig, veldig lenge. Aktive Studenters Forening (ASF) er nå midt oppe i sitt 60års-jubileum. Et solid kon sertp rogram krones med et av Sveriges beste band lørdag 16. septembe r, og de kommer på ærend fra broderlandet for å spille for oss. Utrolig. Sist Kent var i Bergen , spilte de

·ærlighetskrydder for en full satt NHH-aula . At de nå gjør en konsert på et så mye mindre sted betyr ikke at de har fått færre tilhengere, tvert i mot. Det bør heller ses på som en hyllest til trofaste fans og en unik mulighet til å oppleve en stor konsert med et stort ba nd .

l'f)'h1 Steffen Gausemel

UUU ~

Backe

ru Coldplay på Garage

;rhard Træland

Ukas album på Petre. Årets nykommer i london. Mandag 18. september spiller Coldplay på Garage. Lovpriset av et samlet pressekorps . Ingen har enda klart å skrive noe negativt om guttene i Coldplay. Gruppa er ikke et band som akkurat har funnet opp kruttet på nytt. Grunnlaget er likevel lagt for en god karriere med den nye plata "Parachutes," et kvalitetsprodukt som ble sluppet i juni med ti spor som er lette å høre på. Rett inn på fjerde plass på albumlista i UK tilsier at dette er fem gutter som virkelig har noe å komme med .

De låter litt som en krysning mellom Grant Lee Buffalo og Rad iohead . I tillegg har gruppa en vokal ist (Chris Martin), som minner om Madrugada s Sivert Høyem og sangeren i Alle elsker Mary. Jeg tror mange vil få seg en positiv overraskelse på konserten. Overraskende nok var Coldplay blan t de nominerte til den prestisjetunge britiske Mercury-prisen der de stilte mot blant annet The Verve:

Trendy suppeprofessor Der Kaf~ Permanenten tidligere holdt hus skal elskere av supper som gazpacho og bouillabasse nå få sine lyster tilfredsstilt. Med tunge markedsføringskunnskaper i bakhånd åpner professor Sigurd Troye og stipendiat Eivind Farstad suppebar . Suppebarer har vokst fram i både Europa og Amerikas storbyer, og nå er mat-trenden kommet til Norge. I Oslo er allerede tre restauranter for flytende føde etablert, og nå står Bergen for tu r. Bak suppekonseptet Zupperia står blant annet to matelskere fra institutt for strategi og ledelse. - At suppe er trendy er ikke hovedgrunnen til at jeg gjør dette.

Jeg har hatt ideen i 10-15 år. Jeg synes suppe er godt, det synes jeg er en veld ig god grunn til å åpne dette stedet, sier professoren . - Når man skal ut på byen , på teater, kino eller museum er det få tilbud på matsiden i Bergen. Det blir ikke god stemning av fastfood, mener Troye som er ekspert på kjøpsatferd og markedsforskning . Han presiserer likevel at det ikke er de økonomiske sidene ved etableringen av restauranten som har tiltalt ham . - Jeg er glad i mat, og å lage suppe er en veldig kreativ prosess . Kreativ er også utformingen av lokalene . Det lange bunkerlignende lokalet har fått en real ansiktsløftning og er enkelt delt inn i tre, for ulike segmenter. Kaffedrikkere, suppeslurpere og de med behov for en mer privat atmosfære får sine behov tilfredsstilt på ·Zupperia .

l'f)'h1

n

Il Marius løken

UUU ~

Per K. Solberg og Mathias Berg

f)


G> • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unik grlindersjanse for studentene I siste utgave av K7 Bulletin før sommeren ble Grunderkonkurransen i regi av NHH, J.M . Stenersen Forlag og SND Invest kommentert. Ettersom ferien nå er over vil vi minne om at søknadsfristen nærmer seg . Grunderkonkurransen er et tilbud til høyskolens studenter om å delta ien konkurranse om gode forretningsideer. Studentene står i tillegg selvsagt fritt til å delta i lignende konkurranser eller til å bruke ideene sine i andre fora. Det NHH har gjort er å inngå en avtale med Stenersen-forlaget og SND Invest om å tilby NHH studentene en egen og unik mulighet til å få satt grunderideer ut i livet.

Selskapet får tilført 4 mill. kroner I de kommende årene vil Grunderkonkurransen hvert år kåre en eller flere NHH-student(er) med den beste forretningsideen . Vinnerselskapet mottar fire millioner kroner i aksjekapital som

fordeles i to omganger. Selv om til deling skjer i to runder, vil et seriøst vinnerosjekt få tildelt hele summen på fire millioner kroner. I det nystartede selskapet har investorene 70 % av aksjekapitalen og vinnerstudenten(e) 30 %. NHH har opsjon til å overta 10 % av aksjekapitalen fra investorene . Etter vårt syn er dette et meget godt tilbud til våre siviløkonomstudenter. Selv om man i dag har gode ideer på hånden, er jobben med å skaffe seriøse investorer ofte både krunglete og tidkrevende. Mange må innse at de ikke lykkes, enten fordi kanossagangen til investorer blir for lang og for tung eller fordi markedet svinger for nedadgående mens man selv har en ide som trenger kapital.

1 . oktober er fristen! Grunderkonkurransen kårer ikke bare de beste ideene, men gir prosjektet en solid sjanse til

å bl i real isert. Konkurransen er konfidensiell slik at ideer som ikke når opp i konkurransen , forbl ir studentenes hemmelighet. De som ikke når opp, kan således fritt søke andre investorer med ideene sine. Grunderkonkurransen har søknadsfrist l . oktober. Utfyllende informasjon finnes på nettadressen www.nhh .no/grunder/. Brosjyrer er også lagt ut i studentekspedisjonen, Vrimle på Merino og ved posthyllene i Servicebygget. Det har allerede kommet inn mange interesserte forespørsler fra studenter ved NHH. Alle studenter i siviløkonomstudiet på NHH ønskes derfor velkommen til å delta i en solid og spennende konkurranse!

Vennlig hilsen fra Klas Rønning

Eksamen i BEA220 Vare- og Tjenesteproduksjon

Våren 2000 I forb indelse med ovennevnte eksamen har det kommet flere . henvendelser med hensyn til casedelen av denne . Etter hva vi har blitt fortalt, foregikk det like før eksamen en intens kopiering av et dokument som angivelig skulle være en fasit til oppgavene fra caset. Rent umiddelbart ble vi bekymret, da dette kunne tyde på at en student ved innbrudd hadde greid å få tak i selve eksamensspørsmålene . Det viste seg imidlertid at den såkalte fasit inneholdt en del beregninger og forklaringer som riktignok hadde relevans for det foreliggende case, men som på ingen måte representerte noen fasit på casespørs-målene . Det er foretatt sensur av dette dokumentet, og som besvarelse på casedelen av eksamen ville en oppnådd en Karakter på rundt 3 . Eksamensresultatene for BEA220 viser at det er intet spesielt å bemerke og at de studenter som har valgt å basere besvarelsen sin tett opptil innholdet i fasiten , ikke har hatt noen spesiell fo rdel av dette i forhold ti l øvrige studenter. Vi har forstått det slik at et klart flertall av studentene ønsker alternative eksamensopplegg . Det ka n ta noe tid før dette får satt seg . Akkurat som i arbeidslivet er det mange måter å innhente relevant informasjon på for å stille best mulig

rustet til å løse en konkret oppgave . Det er selvsagt mulig at en person påtar seg som oppgave på vegne av store deler av studentgruppen å fremskaffe underlagsmateriale for casedelen av eksamen, men erfaringene tyder på at dette ikke er en særlig hensiktsmessig prosedyre, spesielt ikke med den panikk som ble skapt hos de studentene som ikke fikk tilgang til dokumentet. Vi er blitt informert om at årsaken til dette kan finnes i det faktum at casedelen denne gangen var mer analyse- og modellorientert enn ved tidligere tilfeller, og at mange skal ha strevet med å finne ut av problemstillingene av den grunn . Følgelig ble dokumentet sett på som redningen . Men en må forvente en viss variasjon i eksamenscasene, og siden vi foreløpig har hatt nokså få av dem, er det vanskelig å bruke som argument at det siste var meget uventet og annerledes enn de tidligere (og således skulle forårsake at panikken bredte seg hos mange) . Caset er dessuten klart relevant i forhold til kursets innhold . Det er også kommet negative kommentarer på at eksamenscaset var hentet fra en bestemt fagkilde . Inspirasjon til case hentes fra ulike kilder, og dette vil variere fra en eksamen til

neste . Den aktuelle problemstilling omhandles i en rekke bøker/artikler. De studenter som i eksamensforberedelsene har funnet stoff om denne, har nødvendigvis hatt en fordel i forhold til dem som ikke har gjort det. Merk at en har valgt å benytte engelsk i overskriften, slik at søkeprosessen over eksempelvis internett skulle bli enklest mulig . I dette tilfellet er inspirasjonen til caset primært basert på en artikkel , blant svært mange som omhandler problemstillingen . Artikkelen ble publisert i Mangement Science i 1986. Eksamensoppgavene går ut på å forklare modellen, forklaringer som ikke er gitt i denne artikkelen . Biblioteket var informert, slik at eksempelvis back-up kopier av den aktuelle artikkelen ble laget, for å unngå skadevirkninger ved at noen skulle finne på å ta med seg tidsskriftet.

Kurt Jørnsten og Øystein Gjerde


·.......................................

..

.. . -

lkfb~w~~®~~OJ]~mk~ o

~

nar

hva

hvor

12 .09 12 .09 13.09 14.09

Kvarteret Studentersamfunnet Studentersamfun net

16.09

Ephemera Helvete å være hetero Pre performance Espen Thoresen og Kristopher Schau Pizzakveld Tillitsvalgtseminar Cæcilie Norby/ Lars Danielsson/ Per Jørgensen Xxploding Plastic Hot Little Mama Vidar Busk & His Two Bel ievers, Førstekullssem i nar

16.09

Kent

14.09 15.09 15.09

A

'C

... a.c

~

"

S

CU "'Q

'

.

o"

,

,

--eu

,

.ra

Il r:.IJ. ~~

= = ~

15.09 15 .+ 16.09 15.+ 16.09

16.09 18.09 18 .09 19.09 19.09 20.09 20 .09 20-23.09 21.09 22.09 22 .09 22 .+23 .09 23.09 23 .09 24.09 25 .09

Litt på" Syk . Syk. Psyk. Syk i hodet, syk i kroppen, sykt dårlig vær. Narkohallusinasjoner er ingenting når feberfantasiene setter i gang . Hør! Hanne Krogh på Momarkedet. DDE i duett med Christer Sjogren . Kaldt vann i ansiktet. Argh. Ingen fantasi, kun realitet. NRK1 en lørdagskveld. Feberfantas i, feberfantast.

Kvarteret Campus Kramboden

Sardinen Kvarteret Rick's

Isabella Rosselini er forelsket i Anthon y Hopkins på TvNorge. Den kjipeste jenta blir ikke stemt ut i 710 nord. Så vant vi ikke i Extra denne uken heller. Naboene over, under og ved siden av har vorspiel. Jeg er syk . Ingen tenker på meg. Alle er kule på byen, jeg er kjip under teppet.

Den Stundesløse

;Aframboden

Jafro og S . Blue NoteJ Kvarteret Krets Klubben Delaware Garage C;oldplay Apen høring Mjøsinnstilling NSU Finansgruppen AksjeNorge Dagen X-tremfisk Studentersamfunent Bedriftsbesøk til Toro Johann Sebastian Bach Studentersamfunnet Den Stundesløse og Losjen Visefestival The International Hulen Noise Conspiracy HangFace Campus Th e Stro llers Garage Rick's Heimalanne Burning Rubber + Clown, Garage Kvarteret Lost at Last Bokbadet med Anneli Drecker Sardinen Peter Warren Finansgruppen

Nesen er plombert av forkjølelsesgørr, halsen er en rasp, kroppen er en sementblokk, hodet er på tur og feberen på vei oppover. Bæbu-bæbu-cellene rykker ut, og jeg føler en intens kontakt med mitt eget immunforsvar. Pannen har en avsindig temperatur. Speilegg. Feber er svært energisparende . Mor, å mor! Hvor er din kalde hånd? Jeg har ikke lengre tiltro til det telepatiske forhold mellom mor og datter. Barn burde leveres med garanti; "Dersom det skulle inntre svikt i immunforsvaret i løpet av garanti perioden, dekker dine foreldre alle omkostninger (medisiner er fryktelig dyrt) . Omsorgssvikt skal ikke forekomme ." Tanke : dør jeg, har hun valgt det selv.

Treningstider Stemmemyren - høst 2000 Tid Mandag 12-13 13-14 14-15 15-16 Volley/Fotb. D Fotball 16-17 17-17.30 17.30-18 18-19 19-20 20-21

Tirsdag Basket H Basket D Badminton

Onsdag Håndball Håndball Håndball

Fotball

Torsdag

Badm./Basket D Fotball Volley D Volley D Fotball D Fotball D

Fredag Håndball Håndball Håndball Basket H

Volleyball Volleyball Volleyball

Volleyball herrer: Trener i tillegg i Åstveithallen onsdag 20.00 - 22.00 Innebandy 1. div: Trener i Fantofthallen tirsdag 20.30 - 22 .00 og fredag 18 .30 - 20.00 Innebandy 2 . div: Trener i Vikinghallen mandag og onsdag 21 .00 - 22.00 Staff. kom løper hver tirsdag og torsdag 18 .30 . Alle kan være med .

Vanskelig å svelge, Repsils hjelper skremmende lite. Alt smaker 'vendt etter at man har tatt nesespray. Men det skal hjelpe i øre, nese og hals . "Spray to gange r i hvert nesebor." Ingenti ng er som før. Selv nesesprayprodusentene søker profittmaksimering, og je'g fØler meg utnyttet. Et sykt og sårbart menneske i en nådeløs verden. Hvor er Røde Kors nå? TV2 hjelper deg? Bilreklame, shamporeklame. Gud vet alt. Hva ville han ha valgt? Skulle nok hatt på meg litt mer klær, nå . Sandwich : ullteppe, dyne, ullteppe. Ullsokk, tennissokk. Kald høst, gitt. Litt på siden . Våkner av at jeg snorker. Teite tanker. Imorgen er atter en dag.

Influensa filipensa

Takk Tromsø Universitetet i Tromsø sin velmenende, om enn illeluktende, monterfisk var nevntes (ikke tørrfiskens) gave til NHH under jubileet i fjor. Dette var troligvis den mest originale gaven til NHH . Det burde derfor være en selvfølge at denne skulle få en hedersplass i nærheten av, om ikke i, glasskapet med morsomme tinnvaser fra McKinsey med flere. Kapitalisttrangsynet verdsetter visstnok ikke gaver med affeksjonsverdi som ikke er målbar i kroner og øre. Det var derfor med forferdelse Bulleredaksjonens utsendte (i et annet ærend) fant glassfisken bortgjemt i et garderobeskap i Høyblokkas kjeller. Var tørrtorsken på vei for å gyte? Da kunne vel en av Høyblokkas ansvarlige være behjelpelig med å sette den ut i Barentshavet. Uønsket er den i alle fall. Utakk er verdens lønn. Bulle, unummerert utgave 87.


Uke 37 - Tirsdag 12. September 2000

INNSIDEN

Dagbladet informerer En tysk undersøkelse viser at de som liker å se på pupper får færre hjerteinfarkt og lever lenger. Undersøkelsen fastslår at å glo i ti minutter på pupper er like sunt som å trene i en halv time. Menn som ser på pupper får lavere blodtrykk, færre hjertesykdommer og lavere puls, sammenlignet med dem som ikke stirrer på kvinnebryst. Når menn blir seksuelt opphisset strømmer blodet raskere, hjertet pumper hardere, de kommer i bedre form og lever lenger. - Derfor vil dype utringninger i Aud. Max uten tvil øke det aggregerte nyttenivået, sier en tungpustet Vektor G. Nordmann. - Dette har jeg jo forsøkt å få frem lenge, fortsetter han.

Dårlig business At Big Business Band (BBB) kan spille opp til dans vet vi. Hva slags business de ellers bedriver er mer uvisst. Det var derfor med stor interesse GN-redaksjonen kunne lese om bandet i lørdagsutgaven av BT. Avisen avslører at BBB har blitt en gjeldsbombe. Visstnok står det så dårlig til med pengebeholdningen at det er høyst usikkert om bandet kan kjøpe den planlagte gaven, en samle-CD med gamle storbandslagere, til Svæveru' i anledning deres 50-års jubileum senere i høst. - En meget uheldig situasjon, sier Markus Albertsen, bokholder i Studentforeningen. Han nevner flaskesamling etter forelesning i AudMax som en mulighet for å få inn likvider -Dette har jeg ingen kommentar til, sier et stresset medlem vi treffer utenfor bandets romslige lokaler i trimrommet. Etter det GN kjenner til, er det blant annet innkjøp av nye, rådyre vester som har ført bandet inn i gjeldshelvetet. Nye og større lokaler er dermed trolig en enda fjernere drøm enn før.

!

~ I

\,

....._"'<~.. est utskjelte"~~.,.-

/"~

.A •

...

~"''''''''M

.! !

~*

........ ;. .; .

Facts vi visste fra før Ny forskning konstaterer at revisorer og regnskapsførere er født kjedelige. Manglende sosiale egenskaper gjør også at de har en lavere livskvalitet, dårligere sexliv og færre venner enn folk i andre yrker. Forskningen er bygget på omfattende undersøkelser av den sosiale intelligensen, den såkalte EQ-en. - Om jeg skulle ende opp som revisor, vil dette i så fall svekke denne forskningen betydelig, sier et lettere stresset styremedlem Arne Christer Heggedal.

"Er ei thaihøne like bra som den norske?" Redaktør Frank Tverran RingeriksPosten

y

NR-" ..;.

K7 Bulletin nr 07 - 2000  
K7 Bulletin nr 07 - 2000  

e •• • · · .... ... · · • •• e Flere studenter er i harnisk etter å ha avlagt eksamen i vare- og tjenesteproduksjon. Kursansvarlig Kurt Jørn...