Page 1

Ressursoverføring

Fokus på studentlønninger

Det er en svært skjev ressursfordeling mellom de ulike studiene ved NHH. Det er særlig første og andre avdeling på siviløkonomstudiet som lider under dette. Kollegiet arbeider nå med å rette på forholdene, og har blant annet satt ned en komite for å se på studiekvaliteten ved skolen.

Formannskapet har satt ned en ressursgruppe som skal se om det fortsatt skal utbetales lønn til enkeltpersoner i NHHS. Vaktkorpset, Grafisk Senter og Teknisk Gruppe mottar i dag lønn for visse arbeidsoppgaver. Lederen i ressursgruppen, Arne Magnus Rise, sier at de vil foreslå at lønnen fjernes for enkelte av gruppene.

De.t er bred enighet i Valgkomiteen om å innstille Victor Norman og Per Ivar Gjærum til henholdsvis rektor og prorektor ved NHH. - Dette er en løsning bade studentene

og de fagansatte kan være svært godt fornøyd med, sier leder i komiteen Thore Johnsen. side 3


2

k7 Bulletin

leder

Kjønn etler lønn BA tar i sin søndagsutgave 26.april opp lønnsforskjellene mellom nyutdannete mannli ge og kvinn eli ge siv il økonomstudenter fra NHH. Med utgangspunkt i tall fra Arbeids markedsundersøkelsen til Jobbsenteretved NHH kan avisen fortelle at dette skyldes ukultur og mannlige sjefers ubevisste holdninger. Undersøkelsen er basert på 1 76 besvarte spørreskjema blant fjorå rets avga ngsstudenter. Et sl ikt utvalg er ikke nødven.digvis representativt for avgangskull et. Det kan også still es spørsmål ved om fo rskjellen på 9000 kroner er stor nok til å trekke konklu sjo nen om den praksis BA tillegger næringslivet. Hvis vi al . likevel forutsetter at ta llene gir et riktig bilde, sier denne ikke annet en n at kvinner har mindre i grunnlønn enn sine man nlige kolleger. At det differen-seres etter kjønn sier ikke disse tallene. Det markante skillet i undersøkelsen går mellom bransjene. En sammenlignin g av begynnerlønningene gir bl.a. en forskjell i størrelsesorden 60000 kroner mellom transport/shipping og offentlig administrasjon. Rekrutteringen til de høytlønte bransjene preges av mannlige studenter, og det er eksempelvi s under ti prosent jenter på fordypn i ngen i fi nansierin g og finansiell økonomi.

Et annet moment er løn nsforskjeller som følge av arbeidstidbetingelser. Presentasjonen av grunnlønn uten overtid gjør på papiret jobber i det offentlige mindre attraktive enn i det private . Flere kvi n ner en n m en n gå r ti I disse «lavtl ønte » jobbene. Disse kvinnene ønsker og prioriterer dermed jobber som ved første øyekast gir dem dårligere kompensasjon, sett ut i fra lønnen alene. Arbeidet for' å få kvinner inn i de sentrale jobbene i nærings livet er ikke tjent med oppslag slik som i BA. Det er ille når tall tolkes på en så ukritisk måte, og i neste omgang fører med seg negative reportasjer både i Radio 1 og TV2. Jentekampanjen tidligere i vinter valgte å ikke bruke tallene fra denne undersøkelsen, nettopp fordi informasjonen ikke var presis nok til dette formålet.

Fengende'relqorpar Valgkomiteens ønske om Norman og Gjærum som rektor og prorektor er et godt tegn ford i studenter og fagstab her har gått inn for de samme kandidatene. For å sti lle sterkt i den stadig hardere konkurransen med BI og europeiske tJtdanningsinstitusjoner erAdet r<lød'>'lendig at NHH får et slagkraftig rektorpar med sterke antenner for det som skjer utenfor skolen. Det synes å kunne bli tilfelle dersom disse blir valgt for tien neste treårsperioden.

kommentar

Verdifull festivalmoro ? Det er p å tide at studentene i Bergen forenes og lager et felles arrangement som vil kOfnme både studentene og byen til go d e. Studentfestivalen er en unik mulighe t for studentene ved NHH til å sosialiseres m ed resten av byens studentmasse, og ved deltakelse vil vi få stor mulighet til å påvirke festivalen i ønsket retning. En av initiativtakerne bak Studentfestivalen, Helge Thorbjørnsen, sier det slik: - Vi er både veldig interessert og avhengig av at NHH tar på seg sentrale verv i organisasjonen. Dere besitter mye erfaring og kompetanse både organisasjonsmessig og med hensyn til anskaffelse av samarbeidspartnere.

Aid ha et stort potensiale'. Oppmerksomheten og de økonomiske vilkårene for disse internaktivitetene vil kunne bedres samtidig som festivalen får et verdifullt tilskudd. Små grupperinger ved de forskjellige studiestedene bør dessuten gå sammen om å bruke denne muligheten som utstillingsvindu for større arrangementer:

Spørsmålet er om en generering av slike ressurser vil skade eksisterende arrangementer på høyskolen. Det er en liten kjerne aktive studenter som påtar seg hoveddelen av arbeidet i studentforeningen. Har vi kapasitet til å avse noen av disse? Det blir også inter- . På Foreningsmøtet 1. april ble det vedtatt å delta i ressant å se om våre representantskapsmedlemmer festivalen med visse forbehold. Det er vanskelig å klarer å aktivere resten av studentmassen. Når vi i se nytten av denne restriktive holdningen. Er det tillegg vet hva som m å legges ned av arbeid for å meningen at dette vedtaket skal brukes som nødopprettholde aktivitetsnivået her ute blir dette en utgang dersom vi møter uforutsette problemer ved ekstra stor utfordring. første festivalgjennomføring? Det er naivt å tro at dette enkelt lar seg gjøre dersom første arrangement Her kommer gjennomføringen av UKEN inn som ikke blir velykket sett med «UKENbrillen >. Hvilke et sentralt tema. Vi vet alle hva som kreves av frivil- signal vil dette i så fall gi øvrige Bergensstudenter? lig innsats for å dra dette arrangementet i havn. Vår popularitet ville i mange kretser nå et nytt lavDersom vi aktivt går inn i det som kan bli starten mål, og samtidig skape hindringer for samarbeid på en velykket festivaltradisjon vil dette kunne un- på andre felter. dergrave UKEN,og dermed rive bort en av studentforeningens flaggskip og økonomiske bærebjelker. Det er derfor av største viktighet. at vi på forhånd kritisk vurderer hva vi gir oss med på. På det økoHelge Thorbjørnsen liker å snakke o m nomiske plan er for eksempel det hele mildt sagt synergieffekter og ringvirkninger. Ingen er i tvil om uklart. Initiativtakerne mener kommunale m idler, at studentene klarer å feste tre uker i strekk både - underskuddsgarantier, sponsorer samt bevillinger vår og høst. Lysten og overskuddet til å ta på seg fra kulturstyret skal ordne biffen, men før man får nødvendige oppgaver i UKEN kan imidlertid få seg signaler om at disse organene faktisk er interessert en solid knekk. Studentfestivalen vil gå av stabelen kan m an ikke basere seg på dette. på et tidspunkt da arbeidet med vårt eget hovedarrangement kraftig intensiveres At det allerede nå hersker en generell positiv holdning til prosjektet Studentfestivalen her på huset - Studentfestivalen vil bli arrangert uavhengig av lover godt for fortsettelsen. N år vi først har engaom NHH deltar eller ikke, uttaler Thorbjørnsen. sjert oss er det imidlertid ingen vei tilbake. Det er Dette kan nesten høres ut som skremselspropaganda derfor avgjørende at de kritiske spørsmålene blir stilt fra høyden. Muligens klarer m an å stable et arran- i forkant, og samtidig ha i bakhodet at komplett gement på beina uten NHH's deltakelse. Spørsmå- suksess sjelden oppnås i første forsøk. let er om ambisjonsnivået kan nåes uten bøttevis med innsats fra Ytre Sandviken. I realiteten finnes kun to alternativer. Vi kan gå inn Redsel for hva som vil skje dersom vi ikke deltar med full tyngde der intensjonen er å bygge opp en bør uansett ikke være utgangspunktet for for vår handlekraftig og smidig festivalorganisasjon, med beslutning. Vi har da uansett kreativitet og vilje til å sikte på velykkede arrangementer, eller bruke kreagjøre livet levelig her ute. Nei,vår deltakelse bør tivitet og energi kun på interne aktiviteter. være basert på lyst og entusiasme. Holdningen under foreningsmøtet 1. april tilsier det En løsning kan være å integrere eksisterende arran- første. gementer ved NHH i en eventuell studentfestival. Her bør blant annet Næringslivssymposiet og NHH Even Alexander Duren

An.Ivarligredaktør: Torkel S. Halmø Redaktører: KjeW H, Pedersen I Jan-Erlend Lilleås Art Direc:tor: Stian Eide Redaksjonuekret.rer: Morten Wickstrøm I K}etil Alexander Torpp Journalbter: Harald H. Jansen I Trond ~dersen I Ola Refs"es Ilda Solheim I KjeW Alexander Torpp I Ole Christian Vale I Morten Wicltstrøm Fotografer: Preben Aakermann I ørjan Kvelvane I Ragnar Sandvik Freelance: Stein Haben I Maren Lien I Kjartan A. MikaJsen I Stein-Erik Myhre I Torgeir Sæveraas I Even Alexander Ouren I Mads Høqholen I Margrete Hansen I Joar Mannsåker Monsen I Roar Askheim Layout og design: Lisbeth Eriksen I Erik Engen I Silje Svensdal I Helge A Nordahl I Stian Eide Øko-annarlig: Ketil Gjerstad Annonnauvarlig: Magne Uppman Annoll58prisar: 1/4 side kr, 1500 11/2 side kr, 2500

I 1/1

side kr. 4000 Opplag: 2500 Fotosats og trykk: BA- trykk

als

K7 Bulletin kommer Ul annenhver tirsdag. Frist lor innlevering av stoff er fredag lør utgivelse kl 18, Stoff leveres på diskett (Mac eller PC. RTF~III) , K7 BuUetin er instilllsjonsavis lor Norges Handelshøyskole og mottar midler av VeUerdstinget


tirsdag 28. april

nyheter

3

Tospann med Norman Alt tyder på at NHHs neste rektor heter Victor D. Norman. På Valgkomiteens siste møte var det bred enighet blant såvel fagansatte som studenter om å innstille Norman til rektor og Per Ivar Gjærum til prorektor. AV MARGRETE HANSEN, MADS H0GHOLEN, MORTEN WICKSTR0M OG OLE CHRISTIAN VALE

Carl Julius Norstrøm har takket nei til en ny periode som rektor ved NHH, og dermed blir det viktigste vervet ved skolen ledig fra 1. januar neste år. Valgkomiteen har ikke kommet med noen offisiell innstilling til de to vervene ennå, men etter det K7 Bulletin kjenner til, har Norman og Gjærum pekt seg ut som favoritter allerede nå.

Utfyller hverandre - Er du aktuell som rektorkandidat, Victor Norman? - Dersom det er et alment ønske i Valgkomiteen, er jeg det.

- Stiller du i blokk med Per Ivar Gjærum ? - Ja, jeg har satt som betingelse at Per Ivar stiller som prorektorkandidat. En grunn til det er at det sentrale bedriftsøkonomiske miljøet bør være representert i ledelsen. Per Ivars bakgrunn passer dermed god t til prorektorvervet. Dessuten er han usedvanlig flink, og har en sterk posisjon i fagmiljøet. Vi har ikke helt sammenfallende syn på alle saker, men jeg tror vi kan supplere hverandre på en god måte. - Du var ønsket som rektor også i 1995, men takket nei dengang. Hvorfor er du interessert n å? - Det var praktiske og personlige årsaker som gjorde det ~mulig for meg å stille til valg for tre år siden. Vi var blant annet i ferd med å flytte tilbake til Bergen fra Lille• sand. - Er det et snev av pliktfølelse som ligger bak? - Det også. Jeg hadde håpet at Carl Julius Norstrøm ville fortsette en periode til. Når situasjonen ble som den

NY REKTOR: Victor D . N orman har sagt seg villig til å stille som kandidat til rektorvervet. (Foto: Ragnar Sandvik) .

ble, ser jeg det som naturlig å gi et bidrag også på dette området etter m ange år ved skolen. .

Bred kontaktflate - Stiller du noen krav for å ta på deg vervet? - Rektor må vie seg til jobben sin på en helhjertet måte. Likevel er det viktig for meg fremdeles å kunne ha muligheten til å undervise. I tillegg betyr det mye for oss at den nye administrerende direktør blir en person vi føler vi kan samarbeide godt med. Dessuten har jeg lyst til å beholde de to vervene jeg har i dag, nemlig Ulltveit-Moe og Bergvang Shipping. Ikke bare er disse fryktelig morsomme, men de gir en kontakt med næringslivet som er verdifull å ta med seg også som eventuell rektor.

forståelse om å stille til valg sammen. - Norman er etter min mening den beste kandidaten til rektorvervet. Han sa seg villig til å stille dersom jeg gikk for prorektorvervet. Det er hovedgrunnen til at jeg har sagt ja. - Hva motiverer deg ved prorektorvervet? - Jeg har blandede følelser overfor dette. Det vil jo innvirke på mitt engasjement på fagfronten; det å være prorektor må nemlig ikke bli noe venstrehåndsarbeid. Men Victor er rett mann til rett tid og rett sted, og jeg tror det kan være spennende å samarbeide med ham på denne måten.

TOSPANN: Førsteammanuensis Per Ivar Gjærum stiller til valg sammen med Norman. (Foto: Arkiv)

Per Ivar Gjærum bekrefter at han og Victor Norman har en

Komiteens videre opp gaver blir å klargjøre omkring de konkrete forutsetningene som kandidatene h ar stilt. Selve rektorvalget vil finne sted i oktober.

Victor Danielsen Norman (51 ) er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Han er utdannet ved Yale UniverSity og MIT i usA, o g har vært ved NHH siden '1971, unntatt en treårig gjesteopptreden ved HiA Hans faglige hovedfelt er internasjonal økonomi og skipsfartsøkonomi, og han har hatt en rekke styreverv, undertiden blant annet i Ullstein-Moe Im:'est.

- Spiller studentenes mening i denne saken noen rolle for deg? - Det gjør d en ab solutt. Hvordan er forresten stemningen blant studentene?

Gjærum ny prorektor

Samstemt Valgkomite Thore Johnsen i Valgkomiteen sier i en kommentar at den er meget godt fornøyd med løsningen den n å har kommet fram til. - Victor D. Norman var vårt førstevalg til vervet som rektor, og sammen med Per Ivar Gjærum tror jeg det blir et slagkraftig team. De utfyller hverandre godt, og det var klar enstel.111TIighet i komiteen om denne løsningen.

?

Per Ivar Gjærum (49) er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Han er utdannet siviløkonom fra NHH med ,Høyere avdelingseksamen i 1975. Gjærum ble ansatt ved NHH i 1982, og har vært ved institusjonensiden da. Han er i dag styremedlem i AFF.

j

Store forventninger til drømmeduo Kilder K7 Bulletin har vært i kontakt med har alle vært utelukkende positive til Valgkomiteens uoffisielle innstilling. Kjernestyret ved NHH gir de to kandidatene full støtte. - Norman og Gjærum vil være en handlekraftig drømmeduo for NHH, sier styreleder Are Dragesund. Norman er den åpenbare stjer-

nen på sitt fagfelt, og med sin inspirerende og entusiastiske p ersonlighet er han veldig godt skikket til rektorvervet. Per Ivar Gjærum er en dyktig administrator, som jeg tror vil bli en utmerket makker til Norman. Han har blant annet gjort en meget god jobb med PUS (Programutvalget for siviløkonomstudiet).

Rektor ved BI Sandvika, Torger Reve, bifaller nyheten om at Norman og Gjærum stiller som kandidater slik: - Det høres for meg ut som en utmerket løsning, sier han på telefon fra Oslo. Norman har en meget høy internasjonal profil, og er den beste kandidaten til rektorvervet ved NHH. Gjærum, som jeg for

øvrig har studert sammen med, representerer et annet fagområde ved NHH, nemlig det bedriftsøkonomiske, og nyter stor respekt internt ved skolen. Dersom disse to blir valgt, har jeg store forhåpninger til et nærmere samarbeid mellom våre institusjoner. Gratulerer med dagen, avslutter han entusiastisk.

Rektor Carl Julius Norstrøm ønsker ikke å favorisere noen kandidater på nåværende tidspunkt, men legger ikke skjul på at Norman er en svært godt kvalifisert kandidat. - Norman er spesielt god utad, ogvil kunne utføre jobben på en glimrende måte.


k7 Bulletin

nyheter

4

Kritikk av valgprosessen Stillingen som administrerende direktør er blitt lyst ut for andre gang, blant annet etter ønske fra studentene. Dette har fØrt til at en av de tre opprinnelige søkerne, Øren Grimnes, har trukket sitt kandidatur. De to øvrige kandidatene, Kurt Petersen og John Andersen, er fortsatt de eneste aktuelle etter' det K1 Bulletin kjennet til. AV MADS H0GHOLEN OG MARGRETE HANSEN

Grimnes sier i en kommentar at det er flere årsaker til at han trakk seg som kandidat. - For d et første h ar forventnin gene mine til stillingen endret seg, forklarer han.

Jeg er redd det blir litt vel mye politisk virksomhet i forhold til administrative og akademiske oppgaver. Vid ere reagerer Grimnes sterkt på selve valgprosessen. - Den var mildt sagt uvanlig, sier han. Navnene på de tre opprinnelige søkerne ble først offentlliggjort, og deretter u tlyste m an stillingen for andre gang.

kun bli foretatt etter søknadsfristens utløp , og denne gan gen fant m an a t man ønsket noen eksterne kandidater, i tillegg til de interne. En andre gangs utlysning ble resultatet. - Dette e'r er beklagelig for kandidatene, men det var ingen vei utenom, avslu tter Dragesund.

Headhunting av kandidater Forsvarer valgprosessen I en kommentar til K7 Bulletin, sier leder i Kjernetyret, Are Dragesund at kandidatene må regne med å bli offentliggjort, dersom de ikke ber spesielt om å være anonyme. - U ansett har media rett til å få vite navnene, etter at søknadsfristen h ar gått ut. En evaluering av søkerne kan

Det er n å Institutt for samarbeid og utvikling (ISU) som har ansvaret for å finne andre kandidater til stillingen. Valgprosessen er todelt. Interesserte kan selv søke som før, men kandidater kan også bli headhuntet av ISU. I den andre søknadsrunden, vil kandidatene først bli offentliggjort etter at søknadsfristen går ut 30. april.

Vil avskaffe studentlønninger En av Formannskapets ressursgrupper har fått som oppgave å se på om det fortsatt skal utbetales lønn til enkeltindivider i studentforeningen. Lederen i gruppen, Arne Magnus Rise, sier at de i hovedsak vil foreslå at lønnen fjernes. , AV KJARTAN A. MIKALSEN

korpset, Grafisk Senter og Teknisk Gruppe (TG), med andre ord grupper som blant annet har som oppgave å støtte andre deler av studentapparatet. Lønningene beløp er seg sam let til omlag 250.000 kroner i året. Brorparten av dette tilfaller Vaktkorpset.

Unntak for Vaktkorpset Grunnen til at disse gruppene har vært lønnet er at de er forpliktet til å utføre oppgaver som det ville h a vært vanskelig å få folk til ellers, samt at man ønsker å ha en større kontinuitet i gruppene, sier

Rise. Han kan videre opplyse at man ønsker å fjerne lønningene til fordel for en samlet sum som gruppen kan benytte slik de selv ønsker, fortrinnsvis til tiltak som på lang sikt vil komme hele studentforeningen til n y tte . Dette gjelder dog ikke Vaktkorpset. Her har man kommet frem til at man er avhengig av lønninger fo r opprettholdelse av gruppen.

FORSVARER VALGPROSESSEN: L eder i Kjernestyret, Are Dragesu nd, mener at den nye utlysningen var nødvendig (Foto: Torkel Halmø)

125 avslag · på utveksling Hele 240 av NHHs studenter søkte om utvekslingsopphold for studieåret 1998/99, ' noe som utgjør rundt 60 prosent av studentene registrert på tredje avdeling. Stor konkurranse om opphold på engelskspråklige læresteder førte til at en rekke godt kvalifiserte søkere ikke fiJUt utveksling.

Økonomiansvarlig i TG, Ståle AV JAN-ERLEND LILLEÅS Lyngvær Hansen, kommenDet er tre grupper i studentat de i utgangspunktet er Av de innkomne søknadene terer foreningen som i dag mottar positiv til en endring slik at har 115 fått tilbud om opplønn for visse arbeidsoppgadet vilbli rettferdig i forhold hold fordelt på cirka 70 lære~ ver. Disse gruppene er Vakttil andre steder kommende studieår. støtte- De t er forsatt noen ledige grupper. plasser neste vår, som vil forMen han deles til høsten da de nye innrømmer tredjea vdelingsstudentene at det kan også vil søke. bli et problem å Vanskelig kabal skulle moti- - Vi hadde en svært vanskevere hver lig op pgave når vi skulle enkelt til å velge ut hvilke studenter som ta «drittjQb-_ skulle få tilbud om et bene». utvekslings op p ho ld , si e r - Det er Nina Gry Stein ved Internabæringen av sjonalt Kontor. utstyr fra - Dette var det to grunner rom til rom til. For det første hadde vi velsom er pro- dig mange godt kvalifiserte blem e t , Å søkere. For det annet var d et kjøre lyd og en kelte u tdanningslys tar vi . in stitusjoner hvis studenter ikke betalt ikke ønsket seg til NHH og LØNNSLUTT: Økonomiansvarlig i Teknisk Gruppe, Ståle L. Hansen (t. v) og leder fo r, uttaler som dermed ikke ville ta imot i Ressursgruppen, Arne Magnus Rise, regner med en avklaring av lønnsHansen. problematikken før sommerferien. (Foto: Torkel H almø) 1:Iøyskolens studenter for

kommende studieår, fortsetter hun. - Dette gjaldt enkelte amerikanske læresteder, som dermed reduserte antallet plasser på engelskspråklige institusjoner. Det vanskeliggjorde fordelingen, da det var stor oversøking og dermed hard konkurranse nettopp o m disse p lassene, poengterer Stein. - Vi har forståelse for at enkelte med gode karakter, som ikke fikk utveksling, er skuffet, men dette har sammenheng med at mange ensidig søkte engelskspråklige steder. Vi håper derfor a t disse vil søke om igjen til høsten.

Nye skoler i Asia Internasjonalt Kontor arbeider også med å opprette utvekslingsavtaler med nye læresteder. - Vi har blant annet god kontakt med en rekke høyskoler og universite ter i Asia, men har ennå ikke noe konkret å vise til, sier Stein. - Antallet uvekslingsavtaler er også avhengig av utviklingen til CEMS (Community of European Schools) og PIM (Program in International Ma::1agement), og ettersom NHH har som mål at 50 prosent av studentene skal få et utenlandsopphold, er det· nødvendig med flere steder. Dette har jeg tro på at vi skal klare, avslutter Stein.


t irsdag 28. april

nyheter

5

Svært skjev ressursfordeling ved NHH En utredning om stillingsrammer o~ budsjettrutiner for instituttene som ble utarbeidet forrige semester viste store skjevheter i fordelingen av ressurser på de ulike studietilbudene ved høyskolen. Kollegiet arbeider nå med å bedre ressursfordelingen mellom de ulike studieprogrammene.

siviløkonomstudiet har tradisjonelt fått tildelt en uforholdsmessig Jav andel av de totale ressursene.

Første og andre avdeling nedprioritert

AV IDA SOLHEIM

Ifølge innstillingen som h ar blitt utarbeidet p å initiativ fra Kollegiet, er det betydelige forskjeller i ressursinnsats mellom de ulike studiene ved skolen. De tre første årene av

STORT SKILLE:T"ørste- og andreavdelingenes f orelesn inger i Aud.Max krever lite ressurser sammenliknet med undervisningen i grupper på HAS. (Foto: Arkiv)

Første og andre avdeling samt H øyere Rev isors tu dium (HRS) er de studietilbudene som har klart lavest tildeling av ressurser, mens Høyere Avdelingsstudiene (HAS) og Praktisk Pedqgogikk (PED) skiller seg tydelig ut som dyre og ressurskrevende studier. PED er hele 36 ganger så dyrt å drive sammenliknet med første og andre avdelingsfagene på siviløkonomstudiet, mens HAS er omlag 30 ganger så ressurskrevende. Det er også et betydelig .t rinn

ned i ressursinnsats fra tredje avdeling til første og andre avdeling, der tredje avdeling har disponert nesten ni ganger mer ressurser enn de to andre. - Da vi så at bare åtte av totalt 60 årsverk innen undervisning ble investert i de tre første årene ved siviløkonomstudiet ba vi om klarsignal til å endre ressursfordelingen. Det er rimelig at det blir avsatt mer ressurser til denne delen av siviløkonomstud iet med tanke på hvor mye innsats som legges ned fra studentenes side, sier førsteamanuensis ved institutt for foretak, Per Ivar Gjærum, som sitter i Pro g r amutvalge t for Siviløkonomstudiet (PUS).

Ressursoverføring

Komite for bedret studiekvalitet Som en følge av utredningen om stillingsrammer og budsjettrutiner ved instituttene ble en komite satt ned for å se nærmere på den s kjeve ressurs-

fordelingens virkning på studiene ved NHH. De skal nå vurdere effekten av allerede iverksatte tiltak og se på mulighetene for nye. AV TROND LYDERSEN

Komiteen består av pedagog Tor Aase Johannesen o g studentrepresentant Espen Askvik, samt kurslederne for fagene som er involvert i prosjektet; h enholdsvis Makro, Fore taksstrategi og etikk,

KVALITET TAR TID: - Det er viktig å understreke at prosessen skal bære frukter på sikt, og ikke nødvendigvis gi umiddelbare resultater, uttaler leder i Fagutvalget Espen Askvik. (Foto: Torkel Halmø)

Vare- og tjeneste produksjon og Anvendt metode.

Kostbart NHH -innbrudd I forbindelse med innbruddet på NHH 5. mars, ble det stjålet et nøkkelknippe med blant annet universalnøklene fra Teknisk Avdelings kontor. Dette har fØrt til omfattende utskiftninger av låsemekanismer, som igjen har fØrt til betydelige kostnader. Trolig dreie r de~ seg om et sekssifret beløp. AV OLA REFSNÆS

Ettersom tyvene forsvant med en universalnøkkel til alle skolens dører, ble vaktholdet forsterket med 3-4 mann ekstra fra Securitas i tilfelle tyvene skulle avlegge skolen et nytt besøk i løpet av den aktuelle natten. Mange studenter har vært skeptiske til sikkerhehin etter at universalnøkkelenforsvant, spesielt da arbeidet med å skifte ut låsemekanismene har tatt såpass lang tid.

Alle låsene må skiftes - Det har verken forsvunnet

Glad for endringer

Som studentenes representant legger Askvik stor vekt på å Rask respons helde seg i takt med studen- Komiteen ble satt ned på førtenes ønsker. ste kollegiemøte etter at gjen- Responsen på de prosjeknomgangen av budsjetttene som nå er iverksatt er rutinene avdekket store ulik- overveiende p ositiv. Dette heter i ressursfordelingen. Re- gjelder særlig kollokvier. Endsultatet av gjennomgangen ringen til hjemmeeksamen i Markedsundersøkelse har fått overrasket forsåvidt ingen, men det er p ositivt at proses- en mer blandet mottakelse. Det virker som enkelte er engsen settes igang umiddelbart, uttaler leder i Fagutvalget Esstelige for hvordan dette vil pen Askvik, slå ut med tanke på karakte- Hittil har det vært et møte rene. Hjemmeeksamen kan hvor ideer og tiltak har blitt bidra til en mindre rettferdig luftet, og det gledelige er at bedømning i og med at flere -det virker som det er stor vilje faktorer enn personlige fertil å sette inn ressurser. Jeg har digheter spiller inn. Dette må store forventninger til at inn- . man d og sette opp mot at et fag som markedsstillingen komiteen kommer med vil bli fulgt opp og im- undersøkelse er ekstremt lite plementert i det faglige tilbuegnet til skoleeksamen, avdet. slutter han.

Ingen kostnad for NHHS

Kostnadene etter innbruddet er betydelige, men innebærer ingen utgifter for -studentnoe eller hendt noe uforklarforeningen. Alt dekkes i sin lig ved skolen i tiden etter innhelhet av Norges Handelsbruddet. Alle nødvendige forhøyskole, som er selvassurert, holdsregler fra skolens side er sier Johan Stenersen i Sykkelblitt tatt, melder d e på · styret. vaktmesterkontoret. - Er det bl~tt gjort noe for - Låsesmed ble umiddelå hindre at slikt skjer igjen? bart kontaktet den påfølgende - I ettertid er det blitt strengere kontroll m ed dag, og i det "ytre'Skallet" ble låsemekanismene raskt skiftet utleveringen av nøkler. Sikoppbevaring av om. Arbeidet har siden pågått rere universalnøkler i låsbare skap kontinuerlig og har påkrevd utskifting av svært mange låog safer er blitt særlig vektser. I tillegg til dette arbeidet, lagt. En opprydding som helt har man i påsken dessuten klart er positiv, siden flyten av hatt døgnvakt fra Securitas nøkler var begynt å bli noe uoversiktlig, sier Stenersen. på skolen.

- Det er ønskelig at det overføres midler fra de studiene som i dag disponerer flest ressurser til siviløkonomstudiets første og andre avdeling. Studentantallet ved HAS har de siste årene gått ned mens andelen ressurser har blitt holdt vedlike, sier kollegierepresentatnt Cato Haug. Forklaringen på den ujevne ressursfordelingen ligger delvis i antall studenter per kurs. Ved HRS og første og annen avdeling brukes hovedsaklig plenumsforelesninger, mens eksempelvis HAS og PED undervises i mindre grupper. Ethvert studium krever et . minimum av ressurser for å holdes i gang, og på de studiene der studentantallet er særlig lavt blir dermed kostnadene per student høy. - Vi må se m er kritisk på nytteverdien av de enkelte kursene fremover, påpeker Cato Haug.

Nye tyverier i ettertid · I perioden når utskiftningen har pågått, har det i tillegg blitt meldt om to øvrige tyverier. 11. mars ble det stjålet en videospiller fra Auditorium 13 og fredag 20. eller 21. mars ble det stjålet en datamaskin av merke Compaq fra Aud itorium D. Om det er sammenheng mellom disse tyveriene og tyveriet av universalnøkkelen er u sikkert, men de to siste tyveriene har imidelertid flere likhetstrekk og kan kanskje sees i sammen heng av den grunn.


6

nyhe ter

k7 Bull eti n

NHHS med i Studentfestivalen· Hovedtemaet på vårsemesterets FM var hvilken rolle skolen skal ha i den planlagte Studentfestivalen. Drøyt hundre og femti meningsberettigede var møtt fram og stemte gjennom forslaget om deltakelse fra NHHS . AV TROND LYDE RS EN

Studentfestivalen er et storstilt sam arbeidsprosjekt mellom høyskolene og Universitetet i Bergen. Det skal også bli en opptakt til år 2000 n år Bergen er utpekt som kulturby sammen med et knippe andre europeiske byer.

Ambisjonsnivået er høyt både hva kvalitet og mangfold angår. Visjonen er en festival som spenn_er over alt fra konserter og fester til faglige fora.

Moderat skepsis Tidligere Ukestyrem edlem Stein Erik Myhre representerte skeptikerne under debatten i forkant av avstemningen. -Hvis NHHS sin deltakelse i fes tivalen begrenser seg til en Bierstube og n oen populærforelesninger vil ikke dette være noe problem . Blir vi med for å dominere festivalen d erimot, som vi kan hvis vi vil, er dette en strate-

gisk beslutning som må diskuteres nærmere gjennom Formannskap, Styret og Strategisk forum, uttaler Myhre. - En slik avgjørelse vil få store økonomiske og organisatoriske konsekvenser for NHHS. Ta eksempelvis Symposiet som arrangeres semesteret før d enne festivalen . Nettopp derfor m å det presiseres hvilken rolle NHHS skal ha før vi sier et endelig ja. Dette fo rb ehold et lå til grunn for forslaget Myhre fremm et og som etter debatten ble stemt gjennom m ed klart flertall. Flertallets syn ikke enerådende - Ska l man først delta i

Studentfestivalen er det meningsløst av NHH å forlange særegne b etingelser. Dette bidrar bare til å befeste det eksisterende bildet av skolen som en selvsentrert enklave ute · i San dviken , sier økonomiansvarlig i UKEstyret Anders Buchard. - Er vi opptatt av premissene som legges til grunn for festivalen bør vi heller gå inn med full styrke og p åvirke disse til vår fordel. En samlet studentfestival representerer noe nytt og spennende, og er en unik mulighet til å knytte NHH nærmere studentmiljøet i B~rgen. Derfor er det viktig å gå inn m ed åp ent sinn. Så får vi heller gjøre en

kritisk evaluering i etterkant.

Positivt inntrykk På tross av at FM stemte gjennom Stein Erik Myhres noe reserverte forslag ga studentenes representant uttrykk for at han var svært tilfreds med resultat. - Jeg er glad og meget positivt overrasket over ved taket, uttaler initiativtaker H elge Thorbjørnsen. - Engasjementet for en felles studentfestival ute i Sandviken overgikk alle forventninger og lover godt for det videre arbeidet.

Behov for opplysning Ifølge "festiva lgrunder" Thorbjørnsen er studentene informert om festivalen gjenn om et skriv som er sendt ut til studentorganisasjonene. Inntrykke t syne s likevel å være at det hersker en blanding av uvitenhet og likegyldighet ho s flertallet a v bergensstudentene, og sterkt engasjement hos et mindretall g i miljøene rundt Kvarteret oO H ulen. ~Jeg har hørt rykter om en stor studentfestival. Det kan sikkert bli artig, men jeg komm er ikke til å engasjere meg n oe videre. Tro r ikke a t så mange her oppe kommer til å gjøre det heller, forteller Anders Tønnesen på psykologi grunnfag.

SÆRE NHH-STUDENTER: Økonomiansvarlig i UKEN 98, Anders Buchard, ønsker ikke spesialbehandlingfor NH HS (Foto: Arkiv)

Livslang læring for fagstaben Hvert år sender skolen ut omtrent en tredjedel av siste års studentene på utveksling. Mer ukjent for oss er imidlertid at også lærerkreftene ved skolen får muligeheten til å dra på lIutveksling .11 AV HARALD HOLST JANSEN

Etter seks år ved skolen kan en søke om forskningsstipend for faglig oppdatering. For tiden er det ljuefem stykker som har påbegynt eller har få tt innvilget forskningspermisjon. N yslå tt profess or P iml Gooderham drar til England

og Crunfield Buisness School, nord for London, for å kunne delta mer aktivt i et internasjonalt prosjekt om ledelSessystemer. -Vil dette få n oen kon sekvenser for ditt nye professorat? -Nei det tror jeg ikke, dette prosjektet h ar vært planlagt i lang tid og jeg h adde reist uansett professorat eller ei. Fra høsten av drar også Andreas og Joyce Falkenberg til Texas Tech. University i USA. -Jeg skal se nærmere p å opp strø ms- og n edstrøm setikkansvar innenfor organisasjoner. Sp ørsm ål som om IKEA h ar n oe etisk ansvar

overfor sine underleverandører i den tredje verden, eller kriterier for plassering av oljefondet? -Munner det ut i noe konkret, eller blir det et sabatsår? -Begge deler, jeg kommer til å undervise litt og skrive noen artikkler.

Hva den harde kjernen avgjør på FM oghva studentene fles t mener kan til tider være to

-Som kommer i «Marketing Perspectives»? -Det skaL du ikke se bort i fra! Markedsføringskurset i første avdeling får to nye forelesere fra h østen av, mens org. og led else vil Greve overta. Internasjonal org. på tredje avdeling tar UUset fra SNF over.

DRAR UTENLANDS: Fra sommeren vil det være nytteløst å banke på døren til professor Paul Gooderham. (Foto: Ørjan Kvelvane)

vid t forskj ellige ting. Etter å ha loddet stemningen er det likevel en overveiende positiv h oldning som avtegner seg blant studentene. - Festivalen vil komme tett opptil UKEN og på sikt kanskje bli en konkurrent. Dette er negativt m ed tanke på at UKEN bidrar til det unike miljøet vi har på skolen. Samtidig er jeg veldig for at vi skal integrere oss med resten av studentene i Bergen. Jeg mener derfor at vi bør ta sjansen og se h va som kommer ut av det, sier Marius Kiev på 2. kull Kunne d u selv tenke deg å gjøre en innsats? - Jeg vil vur dere engasj ement i en eventuell studentfestival på lik linje med UKEN og andre eksisterende arrangementer på skolen.

Uendrete opptaksrammer N orges H andelsh øyskole går inn for samme studentantall ved siviløkonom- og språkstudiene i 1998 som i 1997 går det fram aV-et brev som sk olen h ar sendt til Kirke-, utdannings- og forsknings dep artem entet (KUF). . Det er i d ag ikke mulig å øke det samlete studenttallet uten økninger i bevilgningene, på grunn av de sterkt p ressede lærerressursene. Kollegiet har derfor foreslått en opptaksramme p å 450 siviløkonom- og 50 språkstudenter.


ti rsdag 28. apri l

nyheter

7

Kamp for innflytelse' Signaler fra Regjeringen tyder på at Trondheim kan bli finansby nr. 2 i Norge. En gruppe fra finansmiljøet i Bergen, hvor NHH-miljøet er representert ved professor Thore Johnsen, har gått sammen for å unngå at deler av det statlige finansmiljøet flyttes til Trondheim.

- Pervertert utdannelsespolitikk 90 studenter ved Institutt for sosialteknologi blir fratatt studietilbudet med umidd elbar virkning. Ressurskrise og personalkonflikter gjør det umulig at prestisjeprosjektet avvikles . både undervisningen og forskning står uten midler til å opprettholdes på et forsvarlig nivå og dermed legges prosjektet på is. De 30 oppmeldte til eksamen får derfor ikke anledning til å fullføre studiet. - Dette er utdannelsespolitikk i sin mest perverterte form, sier en oppgitt instituttbestyrer Eva Skogheim Larsen.

AV KJETIL HEIMARK PEDERSEN

- Bergen er Norges finansby nr. 2. Bergen har en samling av viktige finansinstitusjoner med bredde og dybde i aktivitetene. Bergen har store formueforvaltere som Vital og Vesta, mens Trondhjem ikke har noe tilbud på dette området, bortsett fra en mindre aktivitet i Fokus Bank. Vesta er for øvrig en viktig del av Scandia-konsernet, som er Skandinavias største formueforva lter. Dersom en sammenligner antall ansatte eller . antall institusjoner kommer Bergen klart best ut. 4000 jobber i bank og forsikring i Bergen, mens 1900 har tilsvarende jobber i Trondhjem. Institusjonene i Bergen har en samlet forvaltningskapital på 289 milliard er kroner, mens Trondhjem til sammenligning h ar vel 175 milliarder under forvaltning, sier Johnsen.

Opphever markedskreftene Johnsen hevder at Bergen har gjort en god jobb for å få fly ttet deler av miljøet til Bergen. - Bergen har opptrådd ett er markedssp illereglene, mens Trondhjem har omgått og forsøkt å overprøve disse spillereglene, for på den måten å forsøke å tvangsflytte institu sjonene til Trondhjem. Bergen har derimot ikke gått gjennom politiske kanaler i

UNIVERSITAS, Oslo

H

Stortinget, slik tilfellet har vært for Trondhjem som forsøker å oppheve m arkedskreftene. All erfaring tilsier også at tvangsflytting sjelden har ført til gode resultater. - Jeg ser ikke Trondhjem som et naturlig alternativ · til Bergen. Bergen h ar et mye bredere og m er sammensatt nærin gsliv enn Trondhjem, sier Johnsen.

Politisk hestehandel - Hvordan vurderer du mulighetene til Bergen? - Det er et vanskelig spørsm ål. Denne saken kan bli avgjort med bakgrunn ipartipolitikk. Trondhjem spiller veldig på Sps innflytelse, når en vet at Sp har en maktbase i Trøndelag. Spørsmålet er om toget er gått for Bergen. Det er ikke spørsmål om hvor det er mest naturlig å overflytte dette finansmilj øet, men et spørsmål om politiske krefter

og utfallet av politisk hestehandel, p åpeker Johnsen.

Betydningsfullt miljø Johnsen understreker at finansmiljøet vil være viktig for næringslivet i Bergen. - Vidt definert har miljøet 5.000 arbeidsplasser i Bergen og dette er gjennomgående jobber som krever høy utdanning. Bergen er ikke ute etter å flytte disse jobbene ut fra Oslo, men ønsker like vilkår for å konkurrere. Dersom dette miljøet ikke vil bli lagt til Bergen, er det gnmn til å tro at Vesta og Vital kan vurdere å flytte deler av sin vir~mhet ut fra Bergen. - Finan smiljøet har væ rt viktig for NHH. Gjennom deler av 80-tallet rekrutterte Vesta og Vital rundt 20 prosent av kullet. Det er også betydningsfullt for NHH å ha et aktivt finansmiljø i Bergen som en kan trekke inn i undervisningen. Vitenskapelige ansatte kan

Opp·gitt .Trondheimsordfører - Professor Johnsen bringer debatten ned på et nivå den ikke fortjener. Det er meningsløst når han slen.. ger fra seg fraser om at vi ikke følger spillereglene, uttaler Trondheims nye ordfører, Anne Katrine Slungård (H), i en kommentar til K1 Bulletin. AV TORKEL HALMØ

Slungård mener Bergen og Trondheim må samarbeide for å opprettholde alternativene til Oslo, og ikke diskutere antall kroner og hoder i de respektive byene.

- Den finansvirksomheten som i dag finnes i Bergen består i hovedsak av filialer med hovedkontor i Oslo, og gjør ikke Bergen spesiell i så måte. Det som trengs er institusjoner med nasjonalt virkeområde utenfor Oslo, og begge byene vil være tjent med en desentralisering av slik virksomhet. Man trenger en viss føring med hvor slike institusjoner skal ligge for å begrense utslagene politikken fører med seg, kommenterer Slungård. Hun er overrasket over at en mann som Johnsen, som snakker høyt om globaliseringen

utføre konsultentoppdrag for denne næringen, noe som igjen vil kunne berike undervisningen, uttaler Johnsen.

Kunstig finansby Johnsen understreker at det ikke er noe være eller ikke være for NHH. - Dersom miljøet vil bli flyttet til Trondhjem, er det ganske naturlig å anta at begge ,byene vil tape på det, for det vil være i strid med m arkedskreftene. For Bergens del vil ikke denne næringen få lov til å vokse videre og utvikle seg naturlig, men bli bygget ned. - Er det behov for en finansby nr. 2 i Norge? - Det er behov for det for å vedlikeholde og bygge opp et interessant finansmiljø. Det er samtid ig viktig å være klar over at det ikke er absolutt nødvendig med et sterkt finansmiljø, men at det er en fordel. Det Bergen kjemper for er ikke å bli finansby nr. 2, men å hindre at det blir skapt en kunstig finansby nr. 2 på tvers av markedskreftene, sier Johnsen.

av markedet, skrur opp støysenderen til et sådant nivå i - - - - - - - - - - - diskusjonen om plasseringens Ikke pålitelig nok påvirkning av markedskreftene. - Med det IT-samfunnet vi Det elektroniske tellesystemet går inn i vil det ikke være avved NHH er ikke pålitelig gjørende for markedet hvor nok, ifølge Bergen Brannvekontoret ligger. Så lenge hansen som var på uanmeldt nattdelen kan gjøres med et taskontroll søndag 22.mars, untetrykk, blir det irrelevant å der UKEN 98. Vaktkorpset snakke om hvor man er. Det kunne imidlertid legge fram vil likevel være fordelaktig for riktig personantall ved hjelp enhver utdanningsinstitusjon av manuelle telleapparat. Det å ha sterke fagmiljø, men i så påpekes at tellesystemet fakmåte har vi jo det også i tisk viste personer i minus i et Trondheim, gjennom NTN U godt besøkt lokale. Vaktog andre institusjoner. Nå får korpset får ellers god kritikk Johnsen slutte å argumentere fra Brannvesenet for å være seg selv i hjel. engasjerte.

Narkotika på studenthybel Politiet fant i påsken heroin verdt tre millioner kroner på en studenthybel på Fantoft. Minst tre personer skal være siktet i saken . Leder for narkotikaavsnittet ved Bergen Politikammer stadfester at Fantoft har et narkotikaproblem. - Jeg har inntrykk av at det er lett å få tak i stoff på Fanto ft d e r som d u kjenner d en rette personen, sier han Tillitsutvalget på Fantoft har nå bestemt seg for å utarbeide en trivselsrapport som skal kartlegge miljøet i studentbyen. STUD VEST, Bergen

Dokto rgradstildeling ved BI BI-stiftelsen fikk i vinter godkjennelse av KUF for utdeling av graden dr. oceon. - Dette er kjempefint . Den anerkjenn else som ligger i det å tildele en doktorgradstittel er betydelig, sier Jan Grund. Ifølge Grund er nå Handelshøyskolen BI å regne for en vitenskapelig høyskole på linje med andre aktører. Handelshøyskolen BI har siden 1993 hatt doktorgradsstudier, men kandidatene har disputert ved «samarbeidspartnerne» Universitet i Oslo eller Handelshøyskolen i København. Dette vil n å opphøre. INSIDE, Sandvika


tirsdag 28. april

nyheter

9

Barnehage møter motstand Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har konkrete planar om å bruka lokaler i Øyjordsveien 11 til barnehagedrift. Fleire av studentane i blokka er negative til eit slikt støyande innslag i nærmiljøet. AV MAREN HVIDSTEN LIEN

Årsaka til planane er at den rioverande barnehagen må ut av lokala dei i dag leiger av Røde Kors-heimen. SiB ynsKJer å oppreffna -aa barnehag~tilbudet til studentane i nordre bydel og vil nytta peisestua i studentblokka som erstatning.

Ikkje akseptabelt - Me kjem ikkje til å godta at det vert plassert ein barnehage her i blokka, seier Eirik Brynhildsen, ein av bebuarane. - Me fryktar at det vil verta vanskeleg å lesa med ein støyande barnehage i nabo-

lokala. Romma som skal nyttast til barnehage burde heller vorte n ytta som lesesalsplassar forstudentane her. Dei aktuelle lokala ligg i andre etasje i blokka, med leilegheiter plassert både over og under. Ein barnehage i peisestua vil dessutan ta frå bebuarane fellesarealet deira. -Det vil bli starta ein underskriftskampanje for å hindra at dette .skjer, seier Brynhildsen som støttes avein anna bebuar i blokka Ingvild Landmark: - g er overraska over at vi ikkje vart rådspurd i denne saka.

studentane. Han karakteriserer plasseringa av barnehagen som ei naudløysing. - Me måtte foreta ei avveging mellom kravet til oppretthaldeise av barnehagetilbudet og dei eventuelle negative verknadene for bebuarane i blokka. Barnehagen er hovudsakleg nytta av studentar ved NHH, og 0yjordsveien 11 var det einaste reelle alternativet me hadde hvis barnehagen framleis skal befinna seg i området rundt skulen, seier Pedersen.

- Kva er din kommentar til at studentane no mister eit fellesarealog muligheten til å lesa heime? - Me meiner at Klubben på NHH er eit alternativ til fellesrom. Dessutan er romma i blokka såpass store at dei godt kan nyttas til sosialt samvere. Når det gjeld lesesalsplassar er det primært skulen si oppgåve å sy ta for at kapasiteten er tilstrekkeleg. I dette tilfellet kan studentane i 0yjordveien 11 benytta.Iesesalen på Hatleberg, påpeikar Pedersen. Barnehagen er planlagd å

starta opp så snart som råd, etter at nødvendige endringar av lokala er utført.

Krev anna plassering Leiar av Velferdsstyret i Bergen, Kjetil Alexander Torpp er svært kritisk til planane til SiB. - Me vil henstilla SiB-styret om å finna ei meir eigna plassering. Vi har forståelse for den prekære barnehagesituasjonen , men kan ikkje tillata ei naudIøysing som går så til deL _grade L-uto~eL __ _ bebuarane, uttalar Torpp.

Naudløysing Administrerande direktør i SiB, Egil T. Pedersen er kjent med innvendingane frå REAGERER PÅ PLASSERING: Bebuarane i øyjorden 11 reagerer sterkt på vedtaket til SiB om å flytta den lokale barnehagen til kjellerlokalet i blokka. (nlustrasjonsjoto:ørjan Kvelvane)

HRS også i Oslo

AV HARALD HOLST JANSEN

gen for å følge kurs sammen med heltidsstudentene. Bakgrunnen for dette tilbudet er at mange ikke nar mulighet til å dra til Bergen og heller velger seg bort fra revisjonsbransjen enn å foreta videre utdanning i Bergen, uttaler Atle Johnsen, professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Intensjonen om oppstart allerede til høsten ser imidlertid ut til å være for ambisiøs. Usikkerheten rundt lovverket må fjernes, og finansieringen avklares, før prosjektet kan realiseres. Det mest nærliggende er at studiet starter høsten 1999.

- Vil HRS i Bergen bli nedlagt? - Nei, på ingen måte. Bergen er fortsatt hovedsete for høyere revisorutdanning, men antallet studenter kan nok bli noe lavere siden enkelte vil velge å studere i Oslo, sier Johnsen.

- Det vil bli et to års- deltidsstudium som man kan ta ved siden av jobben. Siste sommeren må en imidlertid til Ber-

---------BI sine planer om et tilsvarende program kommer sannsynligvis heller ikke i gang i løpet av dette året.

Etter en høringsrunde blant revisjonsselskapene i Oslo har NHH fått positive tilbakemeldinger der de fleste ytrer et sterkt ønske om et statsautorisert deltidsstudium i hovedsstaden.

Nedleggelse av Vedlikeholdskomiteen Det ble vedtatt på vårens eneste FM at vedlikeholdskomiteen vil bli lagt ned slik den fremstår i dag. Arbeidet som tidligere ble gjennomført av komiteens medlemmer er blitt flyttet over på Teknisk Gruppe, KKU og Fagutvalget. Teknisk Gruppe vil ha ansva-

ret for Campus og scenen i Aulaen, Fagutvalgets medlemmer skal sørge for at kontorlandskapet og posthyllene. er i orden, og KKU skal følge opp de områdene som i dag overlappes av KKU og Vedlikeholdskomiteen.

Siste sjanse for SBT Til høsten må en nyutnevnt arbeidsgruppe legge frem et troverdig forslag til endring av SBT-konseptet. Klarer den ikke det, er det over og ut for det kriserammede underutvalget.

- NM i bedriftsledelse (NMiB) er hovedinntektskilden, mens såkalte bedriftsinterne turneringer (BIT) spytter litt i nå og da. Vi har ikke prioritert BIT, men konsentrert oss om NMiB.

AV TORGEIR SÆVERAAS OG OLE CHRISTIAN VALE

- Det nordiske samarbeidet har de senere årene falt bort, men vårt hovedproblem lig.ger i en laber interesse hos næringslivet, fortsetter Bjørge. Modellen, ja hele konseptet trenger en fornyelse for å tiltrekke større oppmerksomhet

SBT har eksistert siden 1985, og har fra toppåret 1991 totalt generert rundt 1,5 mill. kroner til studentforeningen. De senere årene har imidlertid resultatene fulgt en svært negativ trend.

Reddes av garanti 11991 var resultatet på drøye 700;000 kroner, mens det i 1994 nærmet seg null og i 1995 gikk i minus. Arets resultat ville også vist røde tall, hadde det ikke vært for en underskuddsgaranti å 50.000 gitt av skolen. - Vi har to inntektskil<.\er, sier leder i SBT Bjørge Berg.

Hva gikk galt?

og som kan åpne for store økonomiske muligheter ved en annen turneringsform.

Arbeidsgruppe I samsvar med ønsket til ledelsen i SBT la Kjernestyret fram en innstilling til siste FM om å sette ned en arbeidsgru ppe med det formål å se på muligheter for forandring av konsept og form på SBT. Innstillingen ble klappet gjennom, og interessegruppen unngikk dermed å bli nedlagt eller alternativt å måtte fortsette i samme form som før.

o~intt!resse :

- Er det verd å investere mer tid og penger i SBT med dagens utgangspunkt? - Vi har flere ideer til endringer, og disse bør få en sjanse. Enten kan vi satse mer på studentturneringer og dermed tone ned den økono-' miske rammen betraktelig. Eller vi kan samarbeide tettere med næringslivet som har gitt oss mange positive innspill,

- Arbeidsgruppen vil bestå av tre personer fra dagens SBT-styre, samt to-tre utenfra, forklarer Berg. Denne skal presentere sitt arbeid på høstens FM. Def innebærer at virksomheten til interessegruppen blir innstilt et halvtårs tid, mens gruppen foretar markedsundersøkelser og sonderer terrenget for fremtidens SBT.


Besøk Kreditkassen i dag. Og skaff deg bedre tid i morgen. Snakk med våre kunderådgivere om hvordan du kan bruke banken som det passer deg best. Du kan bruke Kreditkassen 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

NYHET! Betal regninger over Internett

Er det noe du lurer på, så ta kontakt

Nå kan du inngå avtale om å betale

nærmeste filial.

Ring 81524365 eller ta direkte kontakt med

Filialen vil alltid være der

regningene dine og få kontoinformasjon på

Et kundeforhold starter gjerne med et besøk

Internett. Kreditkassens internett adresse er

til å bruke Kreditkassen på en mest mulig

i filialen.

http://www.kreditkassen.no.

effektiv måte. Slik at du får

Kunderådgiverne er der for å hjelpe deg

litt bedre tid til andre ting.

Du kan alltid kontakte våre rådgivere når du har spørsmål om daglig bruk av bank-

Kontanter hele døgnet

tjenester, eller ønsker råd om finansiering,

Med våre kort har du tilgang på kontanter

livsforsikringer og pengeplasseringer.

hele døgnet, enten i minibank eller når du handler og betaler med kort. De aller fleste

, Ring oss frem til klokken 20 hver kveld

steder med betalingsterminal kan du samtidig ta ut kontanter uten ekstra gebyr.

Ring Kreditkassens kunderådgivere på vår

Velg mellom vanlig K-Kort, K-Kort rnlVISA

servicetelefon 815 24365 fra kl 8.00 og frem

og K-Kort rn/MasterCard.

til kl 20.00 hver kveld og fra kl 9.00 og frem og råd om det aller meste som har med bank

NYHET! Lønnskonto med bedre rente

å gjøre.

Vi introduserer en enda bedre K-Personkonto

til kl15 .00 på lørdager. Her kan du få hjelp

Dette informasjonsheftet får du i din nærmeste filial. Her finner du en rekke gode råd om hvordan du kan bruke banken som det passer deg best.

med kort. Jo mer penger du har på kontoen,

Bruk vår K-Telefon

jo bedre rente får du.

Ring K-Telefonen 22710101,24 timer i døgnet, 365 dager i året og sjekk saldoen din, eller 'overfør penger mellom egne konti. Med \

K-Telegiro kan du i tillegg betale regninger når det måtte passe deg.

Vi

gir

deg

bedre

råd


12 Magasin Portrett

·r.- ·,· :

Detaljstyring er Per-Kristian Foss ' mest brutale skjellsord. Politikerne bør bry seg om mindre. . Begrense ambisjonene om å styre alt. Heller styre det viktigste, og det mer langsiktig. Kan dette bety at mannen er lei? Lei av reguleringer som for lengst burde vært foreldede? Av et Storting som . stadig henger seg opp i detaljer som burde hørt privatlivet til? Jeg forsøker ett enkelt ord. Kvadratmeter. - Jeg regner med at landet er så kristent at folk kan klare å passe på helligdagsfreden selv, slik at vi ikke behøver å sette en kvadratmetergrense for hva som er helligdagsfred! Foss spytter ut ordene. Ikke noe tyder på at mannen er lei! . - Debatten som pågikk om søndagsåpent var skadelig for politikken, folk forstår ikke hvorfor vi skal bry oss om det. I det lange løp kommer også denne loven til å bli undergravd. Vi kommer ikke til å løpe rundt om noen år og kontrollere om butikkene er 100 eller 150 kvadrat. Dette kommer til å s.kli ut, og bra er det! - Er det bra at lovene blir brutt? - Ja, når lovene er vanvittige er det av og til at jeg sier at det er bra at de blir sett gjennom fingrene med. Dette gjelder tross alt ikke straffelover, da. Og ikke gjelder det folks liv eller helse.

i det lange løp å ha en svak regjering som gjør det skiftende stortingsflertall vil. Det blir ikke en sammenhengende politikk. - Hagen og FrP har jo kapret mange av Høyres velgere. Som nyvalgt Unge Høyre-formann i 1973 mente du at Anders Langes Parti ikke representerte noen fare for Høyre på lang sikt, at det ville stå tilbake som et lite reaksjonært fløyparti. Hva skjedde? - Jeg tur at jeg hadde fått rett i det dersom det ikke hadde vært for Hagen, som utviklet partiet til å bli et populistisk:parti med betydelig tilpasningsevne. Det er ingen tvil om at Hagens salgsvirksomhet har betydd kolossalt mye for FrP. - Men han har jo møtt mye motstand? - De som kastet egg og tomater på Hagen var noen få blitzere i Oslo, og jeg tror at de har fungert

~

Jeg regner med at landet .er så kristent at folk kan klare å passe på helligdagsfreden selv som nyttige idioter for FrP, selv om de sikkert har ment de helt annerledes. Det går opp og ned i politikken og det går veldig, veldig fort . . - Eller veldig, veldig sakte? Det har jo ikke gått rett opp med deg? - Nei, men nå har jeg aldri valgt å være partileder heller. - Har du hatt valget? - Ja da, jeg har ikke stilt til valg og har heller ikke ønsket det. Det har ikke gått meg forbi, for å si det sånn. Jan er valgt for to år, og jeg har ikke som ambisjon å stille. - Frister det ikke? - Nei, jeg trives bedre som parlamentariker. - Ønsker du da en oppsplitting mellom partileder og parlamentarisk leder? - Det er en mulighet, men det baserer seg på at alle er enige om at det er en god løsning. - Så du og Petersen er uenige der? - Ja, Petersen er i hvert fall uenig.

spørsm ål. Det har flere demonstrert i det siste. - Men trenger vi ikke litt moralsk veiledning, da? Du liker jo å sende pressemeldinger om meglerbransjen? - Meglerbransjen er et eksempel på en umoden bransje som for lenge har operert uten etiske kvalitetskrav; de begynner å bedre seg nå, men de har ikke vært noen pryd for kapitalismen. - Hva sier dette om disse økonomenes moral? - Det sier ikke så mye om den individuelle moral, men det sier noe om at man utvikler en kollektiv psykose, basert på en ensidig fokusering på effektivitet og penger. Firmaene har ikke tatt seg tid til å sette visse etiske standarder, og årsaken til at dette har skjedd er at ting har utviklet seg veldig fort. - Så da vil du fraskrive den enkelte ansvaret, og heller gjøre lederne ansvarlige? - Nei, jeg ga ikke lederne ansvaret. Jeg sa det var et kollektivt ansvar. - Da er det altså ikke et individuelt ansvar? - Jo, hvis du bryter lover og regler er det i høyeste grad et individuelt ansvar. Da blir du dømt! Ikke firmaet! - Hvordan er så forholdet ditt til dine politiske motstandere? - Man har ofte et godt fohold til personer som er sine politiske motstandere, ikke alle, men det er også kvinner i Ap som jeg har betydelig nachspiel-

- De som kastet egg og tomater

Foss er tydelig misfornøyd med regjeringen. - I høst uttalte du a t det ikke blir noen borgerpå Hagen var . noen få blitzere i lig regjering uten et sterkt Høyre? Oslo, og jeg tror at de har funger t - Ja, slik har det alltid vært. som nyttige idioter for FrP - Så KrF, Venstre og Senterpartiet er ikke borgerlige? - Nei, jeg kaller det ikke en borgerlig regjering, erfaring med for å si det sånn! Et godt forhold til jeg kaller det en Bondevikregjering. sine politiske motstandere er også et uttrykk for - Men du sa jo også at en Bondevikregjering en politisk kultur. Det er det ikke når det utløses var «politisk tankespinn», og senere at alternativet . håndgemeng i nasjonalforsamlingene; det er i hvert fall ikke kom til å overleve? artige bilder i VG, og det er moro med nevekam- Ja, jeg trodde heller ikke at vi skulle få en per, men etter min oppfatning er det uttrykk for regjering som bare ville finne seg i det Stortinget Uenig er han også med sin gamle hovedfiende en politisk ukultur. For øvrig har jeg nylig rost bestemte. Anne Enger Lahnstein for et djervt og modig . Arbeiderpartiet. Han fremstiller Jagland som en - Da har vel i hvert fall Carl Ivar Hagen fått gammeldags partisekretærtype med tankegods standpunkt i debatten om lokaliseringen av det som han vil? som tilhører 50- og 60-tallet. Kan ikke forstå at han operahus på Vestbanen. -Jo, men jeg tror ikke at det fremstilles som en fornyer av Ap. Men enda mer - Ja, du er jo glad i opera, du. er en god situasjtm. misfornøyd er han med at Ap ikke ser på Høyre Jada, jeg er det også. Intet sivilisert land Det er ikke som sin hovedfiende. Den rollen har FrP tatt over. klarer seg uten. En opera hører hjemme som fornuftig Det er et problem for Høyre. toppen aven pyramide i enhver kulturnasjon. Vi for et har råd til det, og burde hatt råd til det for mange - Er Høyre offer for sin egen suksess? land år siden. Det er en forsømmelse at vi ikke fikk det - Ja, veldig mye av det H øyre sto for på 80tallet er gjennomført; det deregulerte samfunnet for mange tiår siden. har kommet så langt at det har blitt allemannseie. - Er du like glad i norskprodusert film? Dette var Høyre alene om å kjempe frem. - De siste dagene har Vibeke Løkkeberg vært det -Menharda som har irritert meg mest, og jeg regner med at jeg Høyre fremdeles ikke er alene om det! Det irriterer meg når en del en misjon hvis mennesker tar statsstøtte og penger fra offentlige må1et er nådd budsjetter som en selvfølgelighet, som man nær og fremskrittet sagt bare har rett til, og når folk krever mer av har kommet? andre enn de selv yter. - For det første er fortsatt - Så Vibeke Løkkeberg yter ikke så forferdelig mye er ugjort når det gjelder å organisere mye til fellesskapet? . velferdsstaten på en bedre måte. Det er utrolig at Norge er Nei, jeg synes at en del av Løkkebers kravEuropas kanskje rikeste land og allikevel har betydelige velferdsproblemer. Vi har ikke organisert samfunnet vårt slik at vi får det ut . mentalitet til filmstøtteordninger er i overkant av det anstendige! For øvrig har Høyre foreslått å av innsatsen som vi hadde forventet. Vi utdanner for eksempel stadig fjerne filmstøtteordningene. Vibeke Løkkeberg er flere sykepleiere og leger og får stadig mindre ut av systemet. For det et godt eksempel på at noe burde vært gjort før. andre har Høyre også en rolle å spille som et modererende parti, fordi vi i motsetning til FrP ikke er et ytterliggående parti, men et konservativt parti. Tekst: Kjetil Alexander Torpp Frihet under ansvar betyr ikke ubegrenset frihet. Men den modererende rollen gjelder også i forhold til KrF, som er ytterliggående i mange livssynFoto: ørjan Kvelvane


14 Magasin Fea~l!'e

I ANLEDNING HØSTENS VALG PÅ NY REIffOR, HAR K7 BULLETIN sm L1lT NÆRMERE PA HVA DrnE VERVEJ INNEBÆRER AV FORDELER OG ULEMPER. NAVÆRENDE REKTOR OG FEM POTENSIELLE ElTERFØlGERE UlTALER SEG HER OM SIlT FORHOLD TIL MAKTENS HØYBORG.

REKTIIIER OG PROREKTORER VED fli! DE SISTE ARErI:: 1996 : 98: CARL JULIUS NORSTROMIARNE KINSERDAL 1993 - 95: LEIF B. METHLlE/CARL JULIUS NORsrnOM1990 -92: LEIF B. METHLlENICTOR D. NORMAN 1987 - 89: ARNEKINSERDALA..EIFB. METHLlE 1984 - 86: ARNE KINSERDAUAGNAR SANDMO

CaItJuIi~

.

en

. . .

.

- Rektorvervet har vært mer positivt og mer negativt enn jeg hadde-forventet. Blant det mest positive er kontaktnettet og vennkapsbåndene man knytter blant annet gjennom CEMS-programmet. Imidlertid har det vært en atskillig mengde arbeid, og flere oppgaver kan i fremtiden med fordel delegeres til andre medlemmer av Kollegiet. Overgangen fra professor var stor; før kunne jeg ta en beslutning i måneden, som rektor blir det fort ti om dagen. En annen stor utfordring er å takle overganger fra møter internt hvor ulike problemer tas opp til straks etter å skulle representere skolen utad p å en positiv måte. Nå ser jeg frem til å få utfolde meg innen faget mitt uten lenger å få dårlig samvittighetfordi det tar tid fra rektorvervet.

- Høyskolen er et selvstyrt faglig kollegium, og ikke et ledelseshierarki slik vanlig er i bedrifter. Det betyr at en av rektors viktigste oppgaver er å stimulee fagstaben til å trekke i samme retning og bidra til entusiasme rundt det de holder på med. Det er viktig at rektor og prorektor samarbeider godt med administrerende direktør, og at de kommer fra ulike . miljøer ved skolen. Ideelt sett burde skolen hatt kvinnelige kandidater til rektor- og prorektorvervet. De fleste vitenskapelig ansatte er menn i 50-årene, og for å minske effekten av det generasjonsskiftet som må komme om 5-10 år, har mitt institutt som det eneste aktivt forsøkt å tiltrekke seg halvparten av potensialet som finnes, nemlig kvinner.

VB) INSIIIUIT FOR SAMRNSI<IIØ\III - Rektor ved NHH er et viktig topplederverv. Den som innehar dette vervet må kunne profilere skolen utad og ha en stor samarbeidsevne med både Adm.dir og prorektor, samt resten av den faglige stab. Det negative ved vervet er at rektors oppmerksomhet blir fordelt utover mange ulike områder, slik at han mister anledningen til å fordype seg på sitt spesialområde.

- Rektorvervet her ved skolen blir stadig viktigere på grunn av konkurransen fra blant annet BI. Imidlertid er d t;t negativt at vervet kun går over en treårs-periode. Dette gjør det nemlig vanskelig å oppnå kontinuitet i det langsiktige arbeidet. På den annen side ville rektor miste en del av kontakten med næringslivet og sitt vitenskaplige miljø, dersom perioden var lenger. _ Ansatte her ved skolen er i utgangspunktet ikke interessert i rektorvervet fordi de ikke føler seg kompetente til å ta på seg et slikt administrativt verv.

VBlINSIIIUIT FOR SAMRIIaICIIØJI - Som rektor må man nedprioritere faglige aktiviteter og forskning. Dessuten er vervet for dårlig betalt. Det er nok en av grunnene til at det kan være vanskelig å finne søkere.

INSIIIUIT FOR SI1W1D (li lBBSE - Rektorvervet ved NHH er svært viktig, og med dagens endrede omgivelser vil jeg si at den er viktigere enn noen gang. Skolen vil etterhvert måtte operere mer og m er som en vanlig bedrift, og rektor vil ha en sentral rolle i denne omstillingen. Uiempene med rektorvervet er at mulighetene for å holde seg faglig oppdatert svekkes, samtidig med at vervet er dårlig betalt. .


Magasin 15 Feamre

Tekst: Ole Christian Vale og Morten Wickstrøm Foto: Arkiv

••• R:JIVORFOR REKlURSA DAllJG

REKTOR ER SKOL~NS ØVE'ST~ LEDER. DET ER DET IMIDLERTID IKKE ALLE GITT A FORSTA NAR LØNNSSLIPPEN GJØRES TIL OBJEKT FOR GRANSKNING. HERUNDER VIL DET BLI GJORT ' REGNSKA~ OVER FØLGENDE HYPOTESE: REKTORSARBEIDSOPP· GAVER STAR I FORHOLD TIL LØNNEN HAN MOTTAR.

Rektorlønn BI: Fratrekk for geografi: Fratrekk for lavere kostnadsnivå: Fratrekk for status: Fratrekk for to kontorer: Kjedefratrekk: Studentforeningsrepresentasjonstillegg: Kvinnemankokompensasjon: Buekorpskompensasjon: Skarre-r-tillegg: Regntillegg: Rektorlønn NHH:

Note 1) En rask henvendelse til informasjonssjef Arne Bjerke ved Bl Sandvika levnet ikke det minste grann av tvil: BI-rektoren Torger Reve avhender symbolske titusingen und er millionen for sitt arbeid hos NHH-rivalen. Note 2) Finanssentrum eller ikke; Bergen er og blir en eneste slor og deilig Holmenkollås. Rektor ved NHH blir derfor glatt trukket for 212.200 kroner i året (det vi l si drøye 580 kroner i døgnet) for geografisk pi-

kanteri og tomtemessig snobberi. Note 3) Holmenkollås elier ikke; det er relt og slett billigere å bo i Bergen. Ja, kort sagt er det et Vestlandets Bulgaria rektoren ved NHH lokaliseres i. Lave priser på tørt og vått gir et marginalt fradrag i vårt regnskap. Note 4) Og her kommer vi inn, studentene. Et omtrentLig ansla g på kroner 103.119 skal med rette trekkes ifra NHHrek torens lønnspott fordi studentmassen han administrerer er av kategorie n krem og ikke gem en slik tilfelle er for 81rektoren. Note 5) Rektor Norstrøm er å treffe på to kontorer, ett i første og ett i sjuende etasje. Er det en

dyd av luksus eller pur nødvendighet, er ikke opp til oss å avgjøre. Fratrekk blir det uansett, og det så det svir. 229.350 kroner er ikke en tilfeldig valgt tariff, men fremkommer ved en markedsvurdering av alternativkostnaden og -inntekten. Innbakt i dette tallet ligger utgifter til rengjøring. Note 6) Vel kan rektors halskjede være en tung bør å bære, og kanskje er rektor sågar ikke en nesegrus beundrer av sitt smykke. Markedet priser imidle rtid denne verd igjensta nd godt over dets metallverdi, og 49.000 er ikke en krone for lite i fratrekk på lønn. Note 7) Vi er ydmyke, studentene, eller kanskje tvertimot freidige. Det er rom fortolkning av hvorvidt rektors tilstedeværelse på studenta rrangementer bør vurderes etter det ene eller and re. Det er uansett ikke her kranglemomentet ligger! Note 8) Det er kun ni kvinneli ge fagansatte ved NHH, og ikke en eneste av disse er professor. Mangel på kjønnsmessig utjevning i hverdagen og stimulans fra nevnte kilde kan gi traume r på rektorkontoret, og dette beta ler s kolen mod e rlig for. Kompensasjonen på 5.000 er jo

990.000 212.200,9.000,103.119,229.350,49.000,1.000,5.000,4.000,10.000,5.000 412.331 1-

11-

intet annet e nn en innrømmelse fra skolens administrasjon om at problemet er notert. Note 9) Omaltanneterspøk, er dette uansett ramme alvor! Buekorpsene redusere byens markedverdi slik husbukk gjør det med bolighus av tre. Satsen på 4.000 kroner for noen få maidager gir bare en brøkdel s smertestillelseskompensasjon, og bør VUIderes ved neste lønnsoppgjør. Note 10) Forklaring unødvendig. 10.000 kroner! Note 11) Rundt regnet 400 regndager i året, og en dagskompensajon på kroner 12,50 skulle gi det i regnskapet oppfø rte totalbeløp. Herunder kommer utg ifter til gummi og sydvest, sam t generell tort og svie som sterke regndepresjoner og ulike soppinfeksjoner i såvel hus som i og på det menneskeligelegeme. Note 12) Og da skulle lønnen bli 412.331. Dermed er h ypotesen bekreftet!

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12


16Ma~""""""""""""""""""""".

I Mandelas land The rainbow nation. 11 offisielle språk, 7 forskjellige religioner, 4 års erfaring med demokratisk styre. Sør Afrika er det tredje landet i sørlige Afrika hvor Norges Idrettsforbund lanserer sitt «Sport For All» prosjekt. De to townshipene Khayelitsha og Mitchells Plain i utkanten av Cape Town er målområde, og ungdom, kvinner og funskjonshemmede er målgruppe for prosjektet som er sponset av Norad. Khayelitsha betyr <mew home» og er i hovedsak et «svart» område hvor klikkspråket Xhosa er mest utbredt. Townshipen ble etablert i 1985 og har i dag, 13 år senere, over 1 million innbygere. Ingen kan si eksakt hvor mange som bor her. Khayelitsha utvikler seg stadig. De heldige bor i skikkelige steinhus med innlagt strøm og vann. De ikke fullt så heldige bor i skurelIer «shacks». Men midt inne i det, for oss usiviliserte samfunnet,er det man finner de første tydlige tegn av Afrika. De som offisielt har tilgang på strøm, strekker bare en ledning over veien til de som ikke har. «Den utvidede familie». En kultur som vi «siviliserte» i store trekk har lagt igjen hos våre besteforeldre. Mitchells Plain er et «farvet» område. De farvede ble rangert som mer verdifulle enn svarte av det tidligere apartheid r·e gimet. Infrastrukturen i townshipen er derfor m ye, mye bedre enn i Khayelitsha. Men med en fordeling av økonomiske midler med 80-16-4 mellom hvit, farvet og svart, sier det seg selv at heller ikke Mitchells Plain fikk mye oppmerksomhet under det tidligere regimet.

ikke får med seg flere ledere. Hvordan skal man klare å utvikle et prosjekt fra et enmanns foretak til en stabil organisasjon?

NORSKE FRIVILLIGE Med bakgrunn fra norsk klubbidrett og Norges Handelshøyskole ble jeg sammen med 6 andre nordmenn sendt ned til Sør-Afrika for 6 måneders kultursjokk. Etablering og utvikling av klubber gjennom utdannelse av trenere og ledere i lokalsamfunnet er vår oppgave. Men med litt bakgrunn fra organisasjon og strat. fra NHH har jeg fått en fantastisk mulighet til å jobbe med utvikling av hele Sport For All konseptet. Zarni Mbalo er SFA-coordinator og jeg er mer eller mindre hans assistent. Mer eller mindre fordi jeg stadig må lære han hvordan en datamaskin fungerer, mer eller mindre fordi jeg har større bakgrunn i organisasjon og strategi. Men han kjenner de menneskene vi arbeider med. Tradisjonene og vanene. Begrepet om tid. Begrepet om effektivitet. .

KONGEBESØK Det kan være ganske frustrerende med et norsk begrep om tid. Det norske kongebesøket er et godt eksepel på det. 27. februar var SFA vertskap for kongeparets besøk på Khayelitsha Stadium. Dagen ble en kjempesuksess med idrett, dansegrupper, rekreasjonsaktiviteter og konserter hånd i hånd. Ganske utrolig spør du meg. Organisasjonskomiteen

IORm Hvorfor skal Norge på død og liv tvinge idrett inn i disse områdene? Ved første øyekast er vel nok mat og sikkerhet mer nødvendig enn behovet for idrettslig adspredelse. Den norske idrettsrnodellen bygger på idrettsla-, gene som sosiale hjørnesteiner i lokalsamfunnet. De aller fleste nordmenn har på en eller annen måte vært innom et idrettslag i sin tid og møtt et relativt trygt miljø med relativt gode rollemodeller. Selv om de samme nordmenn for første gang blir introdusert for alkohol i et slik miljø, blir dette harmløst i forhold til de alternativer barn og ungdom står ovenfor i Mitchells Plain. På den bar~eskolen jeg arbeider vurderer barna hvilken gjeng de skal gå inn i. Ugly Americans er en av mange. Disse gjengene bruker naboskolens idrettsfelt som «battle field». Gangsterne er disse ungenes forbilder. Ikke alle er gangstere. Noen har valgt å konvertere til idrett. Willem Arendse er en av dem. Han startet «The sports project» i Heynes Park. I løpet av noen måneder har han nå fått omkring 100 barn og ungdom med seg. De deler to fotballer og et draktsett sponset fra Lillestrøm SK. Problemet er bare at han

besto av de to «idrettskretsene» (sports councils) i Mitchells Plain og Khayelitsha. Det er ganske frustrerende å sitte i en slik planleggingsgruppe med norske tanker om organisering. Jeg har alltid hatt en ordensmanniklassen, jeg har alltid hatt en kaptein på laget mitt, jeg har vært forsvarsspiller og Richard har yært angrepsspiller. Jeg har vært styremedlem i idrettslaget med ansvar for oppfølging av ungdomslagene og ikke minst, jeg har vært sjåfør i Næringslivssymposiet. Jeg har alltid hatt et bilde av hvor jeg har "befunnet meg i en organisasjon og hvilke oppgaver som har tilhørt min rolle. Det er ikke like selvfølgelig her nede. el, vi hadde en møteleder. Men alle diskuterte alt, og møtene var åpne for alle som ville komme. Og ' det var få som kom 18:30 når møtet skulle begynne. Ingen vil komme først. Sjelden begynte vi før 19:15,

og fortsatt ramlet det inn mennesker. Det minnet mer om et allmøte. 14 dager før besøket var vi 25 mennesker og en leder. Ingen oppgaver var delegert. Alle var enige om at «time is against us», men ingen virket nevneverdig stresset av den grunn. Plutselig forstår man at disse menneskene aldri har fått noen opplæring i organisering. . Det var en a-ha opplevelse for meg. To ting oppdaget jeg. For det første var det svært enkle ting å lære bort. Men ofte er de så enkle at de er vanskelig å få øye på. Vi trengte maks 7 mennesker i den komiteen. Gjennom litt lobbyvirksomhet ble oppgavene delegert på neste møte. Det ble et fantastisk møte sett med mine øyne: Alle gruppelederne kom på slaget 18:30, og møtet var over på en times tid. Dette var den andre a-ha opplevelsen. Alle de andremøtedeltakerne ble plutselig bare tilskuere. Ikke rakk de å prate stort før møtet, og ikke kom de til ordet under møtet. Jeg tror det var en liten skuffelse for mange av dem.

KULTURFORSKJELLER Dette er noe av de mest grunnleggende forskjellene mellom deres kultur og vår. Om jeg ikke rekker bussen nede ved Sandviksbodene så kommer jeg for seint til foreisning og ~agen har fått en jævlig dårlig start. Om du ikke rekker bussen på dette kontinentet, så har du en sjanse til å møte noen nye mennesker. Tid er ikke en knapp faktor. Tiden vil alltid komme. Tid er en av de få tingene det alltid er nok av. Bare slapp av. Nyt dagen. Det du ikke får gjort i dag kan du gjøre i morgen. Jeg håper seks måneder på dette kontinentet ikke har preget meg for mye. Jeg har nemlig augusteksamen. Den kan jeg ikke ta i september. Men noe skal jeg ta med meg. Den utvidede familiefølelsen. Du har alltid tid til å hjelpe noen andre. Jeg skal huske at No;ge er et fantastisk land. Vi har ikke piggtråd på gjerdene. Vi kan gå trygt ute selv om det er mørkt. Og det er ikke en golfbane i mellom et slumområde og et fasjonabelt syoenparaais-:- Kontrastene som gjør Sør Afrika fantastisk og grusomt. Men aller mest skal jeg ta med meg smilene. Og takknemligheten hos de ungene jeg spilte ball med.

Kronikkforfatter Roar Askheim er 3. kullist ved Norges Handelshøyskole. Askheim oppholder seg i Sør-Afrika i perioden 4. januar til månedsskiftet juni/juli som en medhjelper i et idre:ts(ilOsjekC sponset av NORAD


Magasin 17

Fornøgde· gjestar Den første International Week (IW) ved NHH er overstått, og arrangementskomiteen er tilfreds med utfallet. Nær 75% av deltakarane har i ettertid tatt . kontakt og sagt seg svært nøgd med veka dei tilbrakte i Bergen.

ponerte av omfanget og det faktum at det er studentar som står bak heile arrangementet.

Hensikt Er det lett at ei slik veke får eit useriøst preg over

Sidan d et var første gongen det vart skipa til IW på NHH, hadde komiteen ingen klare retningslinjer å følga. Dei måtte ta utgangspunkt i dei erfaringane dei sjølv har hatt ved å delta på IW. Difor er det ekstra kjekt at deltakarane var fornøgde, seier Amela Kolander i arrangementskomiteen.

Deltakarane betaler ingenting for å delta på sjølve arrangementet, og årets IW vart finansiert av Kollegiet. - Heile systemet er organisert slik at opphaldet er gratis for studentane. Etter å ha deltatt på ei IW vert det venta at eins eigen skule arrangerer ei IW etterpå, og såleis "betaler" ein tilbake. Det vert dessutan stilt krav til dei som reiser ut om å skriva ein rapport om opphaldet når dei kjem attende.

Sosial gruppe Dei fleste deltakarane kom frå Europa, men og Russland og Japan var representert. Den ulike bakgrunnen hindra ikkje det sosiale sarnkvemet. - Alle deltakarane var veldig opne og interesserte i å bli kjent med kvarandre, og veka var prega av ein god sosial atmosfær, seier Kolander. Blant aktivitetane var det bedriftsb~søket på Hansa og turen til Kramboden som fall best i smak. Og "villmarksturen" til Hardanger med innslag av rømmegrøt og skreiing i fjellsider var populær. Derimot var ikkje deltakarane heilt fornøgde med å måtta dra direkte frå primitivt og krevjande hytteliv på Kramboden til eit heller formelt bedriftsbesøk. Men det kan vera hardt sjølv for ein hardbarka NHH-student ... log med at IW var lagt til den første delen av UKEN fekk deltakarane ein liten smakebit av vestlandets nest største kulturarrangement. Dei var svært im-

tar og studiestader i ulike land. Internasjonale kontaktar og erfaringar er av aukande betydning, og på sikt kan slike relasjonar betra forutsetningane for norsk næringsliv i utlandet. Det er og ein fin måte å profilera NHH på og gjera skulen kjent i det europeiske høgskulemiljøet, seier Kolander.

Årleg IW

seg? - Riktignok vert det sosiale tillagt stor vekt, men IW har og eit faglig innhald. Forutan bedriftsbesøk til blant anna Lerøy, Star Shipping og Hansa, hadde me konferansedag og presentasjonar av dei ulike skulane. Temaet på konferansedagen var "Menneskerettar og Internasjonalisering". Desse arrangementa var opne , så muligheten til å delta på konferansen og stifta nærare bekjentskap med ulike Lierestader i verda var tilstades for alle. - Kva er tankegangen bak IW? - Hensikten er å auka sarnkvemet mellom studen-

Det vert no arbeidd for at IW skal bli eit årlig arrangement ved skulen. Ein vil og skapa rutiner for administrering av invitasjonar og utsending av deltakarar til IW i utlandet. Me mottek heile tida invitasjonar til IW i andre land. Til no har me hatt problemer med å finna folk som ynskjer å reisa, men me vonar dette endrar seg når IW vert betre kjent blant studentane ved NHH. På sikt har me planar om å oppretta ein database som skal kombinera invitasjonar og studentar med konkrete ønsker bm kva land og skule dei vil besøka. Det er og utarbeida søknadsskjema for å delta på IW, i tilfelle ein må konkurrera om invitasjonane, avsluttar Kolander.

Tekst: Maren Hvidsten Lien Foto: International Week

Endelig debatt på NHH Torsdag 23. mars nådde korstoget til bondevikingene også NHH. Den moralske vinden nådde Bergen i en skabelon av verdidebatt. Og med et tema som populistisk nok var forbruksvekst versus livskvalitet. - I løpet av de siste årene har vi fått mer og mer, uten at vi har blitt noe bedre mennesker av den grunn. Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, øyvind Håbrekke, la med dette premissene for debatten. Videre tok han forsamlingen med på en moralsk rundreise i cyberspace. Håbrekke tok opp revolusjonen i bruken av Internett. Informasjon har blitt lettere tilgjengelig og avstandene har blitt mindre, som en følge av dette. Noe som har ført til en annerledes måte å tenke på og har gjort noe med oss som mennesker. Etter dette tok han en odysse innom debattens hovedtema: Forbruksvekst versus livskvalitet. - Jeg er for forbruksvekst, inntil et visst punkt, men dette punktet har vi nådd for lenge siden, slo han fast. Håbrekke påpekte videre at vi har fått et samfunn som verdsetter effektivitet framfor nær sagt alt annet. Samfunnet krever rask.e svar og kjappe re-

sultater. - Dette har blant annet kommet til syne i kritikken mot Verdikommisjonen - en komite som ikke skal vedta noe som helst. Men som Håbrekke påpekte: - Det viktigste er ikke dokumentet som Verdikommisjonen legger frem etter endt arbeid, men diskusjonen og debatten som blir skapt underveis. I god pietistisk stil påpekte Håbrekke videre sammenhengen mellom familie og verdier, noe Jon Michelet tydeligvis hadde et og annet å utsette på: - Jeg er for kontantstøtte, men mot forslaget fra regjeringen og KrF. Jeg hadde vært for, dersom det hadde vært tale om full kontantstøtte for alle barna i hele verden, og ikke økonomisk støtte for verdens rikeste barn i verdens rikeste land. Michelet var for øvrig farveklatten i panelen. Han skapte liv og røre, og holdt temperaturen oppe. - Jeg er ikke kristen. Jeg er ingen kapitalist. Jeg stiller meg derfor spørsmålet: Hva gjør jeg på et arrangement i kristen regi på økonomenes høyborg NHH.' Litt skuffende var det at det aldri ble noen

tenntemperatur over debatten . For å sette det litt p å spissen: Håbrekke sa det han alltid har pleid å si, Michelet sa det som ble forventet av ham og Kari Wærness sa, ubevisst eller bevisst, hva Bondevik antakelig ville ønske hun skulle si. Det var i alle fall en nærliggende tanke. Debatten aksellererte innom mange forskjellige tema og til tider var den svært så springende. Om det var rød tråd i debatten, var den til tider helt usynlig. Men til trøst, og som tidligere nevnt, debatten er ikke viktig for debattens skyld, men viktig i et perspektiv der den kan gi akutt hjelp til et døende debattmiljø på skolen. Noe som forøvrig gjenspeilte seg på oppmøtet. Debatten og debattantene hadde fortjent bedre. Men hvem setter spørsmålstegn ved at politisk debatt er omvendt proporsjonal med ølkonsumet? Politisk engasjement er ingen signifikant faktor blant studentene på Handelshøyskolen. .

Tekst: Kjetil Heimark Pedersen


. 18 Magasin

«Wirspielen hardeore»

«Der Norwegerfete» Sagaen forteller videre om vikingen Fjolne som under sine studier i Manneheim, druknet i ølfatet. Dette var den tids måte å fortelle om at han hadde oppnådd det største en kunne hige etter: EVIG LIV. Om dette er grunnen til at Mannheim siden SO-tallet har vært tumleplass for over 300 norske siviløkonomstudenter skal ikke kommenteres nærmere her. Uansett kan man ledes til å tro dette etter å ha hørt om «der Norwegerfete», som er de norske studentene i Mannheims store høydepunkt. Denne festen som avholdes hver juni måned er så populær og beryktet at tyskere overnatter i sovepose for å få billetter til den tradisjonelle «feten». Mer enn 3500 var tilstede i fjor der akevitt og laks gikk ned på høykant. I år (datoen er 2.juli) blir det dessverre også siste gang «N orwegerfete» blir arrangert. Færre og færre norske studenter har kommer til Mannheim, og det gjør det vanskelig å arrangere et slikt kjempearrangementet.

sydvest i Bundes-republikken. McDonald' s har fire tiske overklassen å sende sine unge håpefulle ut på restauranter i byen, m .a .o ligger innbygger- en såkalt «Grand TOUT» - en dannelsesreise som ville potensialet på ca 320 000 (4 DonaIder x 80 000 innb.). gi den innsikt og oversikt en trengte over verden Byen har i likhet med to andre verdensmetropoler utenfor det trygge hjemland. En utvekslingsopphold (New York og Måløy) delt sitt gatenett opp etter i utlandet et semester eller to er nettopp en slik sak. nummer etter at det meste av byen ble bombet ned «Hvis man ikke kan minst ett fremmedspråk så kan man under 2.verdenskrig. Byen har imidlertid sin sjarme, heller ikke sitt eget», har Goethe sagt og noe ligger i og utenfor byen finnes det fortsatt mange små nettopp dette. Man kjenner ikke sin egen kultur«DorfeT» med Disneyhus og føydale slott som over~ identitet hvis ikke du har noen å sammenligne den våker landskapet. En sykkeltur en søndagsmorgen med. På den annen side er det ikke alltid dette hjeltil en av disse per. Selv om tyskere flest smålandsbyene, med kjenner Norge godt (d.v.s. lukten av nybakt brød. vi er vikinger som skyter «01 i Manneheim, hjå Æser Bjor, Veig segjer Vafra det lokale bakeri, er hval i fjordene og alle kjenner, Hreina Log Jotner, Mjød i Hel, Sumbl hjå uten tvil en stor oppner Wenche Myhre og Rune Suttungs Søner» levelse. Bratseth) er det bare å innrømme at vi også er kjent <<1 Manneheim (gml.norsk: menneskeverden) Uni Mannheim for dårlig dannelse, eller bor vi Studenter, og alle vet hva øl ,eT», heter Universitetet har så faktisk total mangel på sådet i dette verset fra Allvismål i den eldre lange tradisjoner som dan (for de som har tatt Edda. tilbake til 1779 da kurKielferga vet hva jeg mefyrste Karl Theodor ner) . Derfor kan kanskje bygde sitt enorme utdannelsen i utlandet slott. Slottet er enda større enn Versailles og med gjøre noe med dannelsenj hjemlandet? Vi skal like_ katakomber i østfløyen. Her ble det etterhvert laget vel nyte det lokale weilSbier, men å drukne i ølfatet en handelsskole for Mannheims kjøpmannsønner skal en vel prøve å unngå. Forøvrig er studentlivet (m.a.o noe a la det NHH var ment å være for ber- her mye likt studentlivet på NHH. Studentene klagenske skipsredersønner). Siden den tid har Mannger fordi de vil bli behandlet som kunder, klager heim blitt et universitet selv om en først og fremst over for få PCer, syting over dyr mat i kantinen (15,er kjent for sitt siviløkonom- eller Diplornkaufrnann- kroner for en middag), mens studieadministrasjostudie. Sammen med siviløkonomstudiene i KoIn nen er bekymret over en altfor lav kvinneandel (20% og Munchen rankes Mannheim alltid som en av de kontra NHHs 30%). Dette ser ut til å være univertre beste siviløkonomutdanningene i Tyskland. sale universitetsproblemer. En ting gleder imidlerDette kan også være en av hovedgrunnene til at så tid undertegnede i hjeiterota. Gode gamle Modem mange nordmenn har studert i Mannheim. Til tider Talking har inntatt førsteplassen på hitlistene. Nå har her vært over 100 nordmenn immatrikulert ved venter vi bare på en Aha-revival. Uni Mannheim. Kapitalredaktør Trygve Hegnar har vært en av dem, og han lærte ganske sikkert å sette Jetzt spielen wir hardcore ..... . stable sammen sin første aksjeportefølje her i Mannheim. Vi lar karusellen gå. God sommer fra et vårlig Mannheim. #

Mannheim by

Wenn jemand eine Reise tut.

Mannheim er en by litt større enn Bergen og ligger

Fra 1700-tallet var det vanlig særlig blant den bri-

Vårens Sprøeste Eventyr

-

Stafetten mellom Oslo og Bergen, forøvrig den 26. i rekken, er en årlig kappestrid mellom NHH og BI Sandvika. I år starter det hele den 29.april i Oslo, og i løpet av 122 etapper spekket med fart og spenning avgjøres det hele. Hvem kommer først til Bergen? Og ikke minst, vinner NHH? Den 1. mai, rundt kl. 1700, får du svaret. Vi oppfordrer alle til å møte' opp på Øvre Vågsalmenning, (mellom Platou Sport og Kreditkassen) og støtte opp om NHH-studentene.

o

000

Tekst Stein-Erik Myhre Fota: Arkiv


. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maga.n 19

På ski over Narvik Med vårsol og varm e er det ikke mange tanker som ofres på snø og ski. Spesielt ikke nå som eksamensnervene sakte men sikkert sklir innover de fleste. Det er derfor det finnes steder i Norges langstrakte land som er verdt å avlegge et besøk. Narvik skisenter er et av disse.

da det finnes stup p å denne ruten tar m an gjeme med en kjentmann i følget. Andre finner frem klatreutstyret og rappellerer 15 meter ned i en kløft for å kjøre videre ned Mørkhålla. Siste alternativer å gå et stykke videre mot tredje toppen, sette utfor kanten og la det stå til. Med vilt og vakkert i bakhodet

Med annonseteksten «N arvik, vilt og vakkert» friskt i minne steg SAS-maskinen til værs og etter et lite mettende flyrnåltid var halve etappen unnagjort. Med snødekte veikanter og en drøy time i flybussen var vi der; Narvik. Byen som ble tatt av tyskerne en junidag i' 40, og der mE:f enn halve befolkningen har h att sitt levebrød gjennom arbeid i NSB, eller på malmkaiene. Det var likevel toppene som strekker seg mot kveldsolen som vakte vår oppmerksomhet. Med et sjeldent flott fjellandskap omkranset av flere fjordarmer er det - vanskelig for oss søringer å ikke la seg fascinere.

Mat, uteliv m.m. Frokost inntas på bostedet, lunsj kan enten smøres og medbringes i bakke eller kjøpes for en rimelig stor penge i restauranten på toppen av gondolen. 25 kroner for en halvliter Cola og 25 kroner for en kvart landgang er i overkant, selv i Norge. Middagsalternativene florerer ikke, men det finnes både kinesiske og lokale spisesteder. Astrupkjelleren ble fort en slager med sine rustikke omgivelser og varierte m attilbud, men med et minus for vinutvalget. Er økonomien skral er Arilds Grill & Co saken. Nattlivet i byen er ikke så dårlig som en kan tro. Etter en relativt tam og skuffende afterski var det mer futt og fart i lokalbefolkningen på kveldstid. Lokalene var mer innbydende enn Klubben, og det finnes svært mange interessante mennesker å beskue. Telegrafen er stedet for deg som liker hete rytmer, Malmen for deg som digger militanter eller ikke er over tyve, Peacock for deg som digger biljard og dart og ikke for å glemme; NarvikgU,ten Pub for deg soll). ønsker å komme i kontakt med de lokale drankerne og opp}~ve slåsskamper på nært hold. .

Heisene, løypene Ol off-pisten Narvik skisenter har den største høydeforskjellen i Norge og -noen av de bratteste bakkene. Det har tidligere vært avholdt flere World Cup arrangementer her i alle disipliner både for kvinner og menn, men det er likevel utenfor løypene en ekte skientusiast finner gleden. Med sin relativt nybygde gondol kommer man raskt og komfortabelt opp i god høyde. Er man heldig og har værgudene på sin side er vindstyrken såpass moderat at stolheisen opp mot eldoradoet er åpen for publikum, og man hjelpes et stykke på vei. På snaue 1100 meter er det flere valgmuligheter: De late setter kursen ned snaufjellet til venstre, turistene svinger seg ned fjellsiden i bakken, m ens de ivrigste tar av skiene/ brettet og begynner å traske i godt tempo. Alle med solskinnet speilende i havet langt 'under seg (med forbehold om sol). Etter en kort spasertur når vår tredje gruppe den andre toppen. Her kan man spenne p å seg u tstyret og skli i beundring ned mot Beisfj orden, m en

er det i grunnen bare skiferdighetene og redselen som setter grenser...

Bosted Det finnes flere boalternativer i N arvik. Enkelte har muligens avlagt Perminalen et kort besøk, men som student er det slutt på tilgangen til forsvaret og vernepliktens fasiliteter. Da er i stedet Breidablikk gjestgiveri, med sin beliggenhet mellom bakke og by, et godt og rimelig alternativ. Enkle dobbeltrom, med gode senger og dusj / toalett tvers over gangen innbyr ikke til den største luksus, men er mer enn godt nok for en student på jakt etter nye skiopplevelser. Skulle det likevel være behov for bedre overnattingssteder er ikke dette noe stort problem. Fullt er det sjeldent, men en vet jo aldri.

Priser Det kan være en fordel med en far som er bereist, slik at du kan fly på bonuspoeng, hvis du ikke har dette selv. Flybussen gir studentrabatt og koster 4~,­ kroner en vei. Alpinpakken på Breidablikk som inkluderer overnatting fredag til søndag, frokost og tredagers heiskort koster 650 kroner per person. I tillegg kommer alkoholholdige drikker, mat og uforutsette kostnader. Alt i alt en rimelig helgetur. Så lykke på reisen, du vil sitte igjen med inntrykket «Variert, vilt og vakkert» og da mener en ikke byen, men fjellene som stiger til himmels med snødekte topper.

I

Tekst: Ketil Gjerstad

Gla'fotball iStemmemyren Fredag-24.april var det duket for den årlige nattturneringen i fotball. Femten selvkomponerte lag fra NHH konkurrerte om den gjeve vandrepokalen og en rekke andre flotte premier.

ning på tribunen. I anledning sluttspillet kunne «Liggeunderlaget» by på litt ekstra show, ved å stille i en meget trang draktkolleksjon fra et tidlig åttitall.

Med erfarne dommere, vaffelstekere, kiosktjeneste og fine premier hadde Idrettsutvalget lagt rammen for et vellykket arrangement. Nå var det bare kvaliteten på banespillet som skulle sette prikken over i' en. Gla' fotballen var så absolutt til stede i Stemmernyren, selv om ikke alle kampene var like velspilte. Allerede i de innledende kampene var det mange lag som viste seg gode nok for en finale, men det var ingen som klart skilte seg ut som favoritter. Mye ble overlatt til tilfeldighetene, og dette kom sterkest til syne i sluttspillet. Mange kamper måtte avgjøres ved «sudden death» og straffespark.

Etter to meget jevnspilte semifinaler, en avgjort på straffespark og en på «sudden death», var det lagene <<Itte» og «Lag nr.15» som møttes i finalen. Kampen ble spilt kvart over to-på natten, og bar virkelig preg av det. Tempoet var betraktelig dårligere nå enn tidligere i turneringen, men kampen var likevel spennende for de som fortsatt var tilstede. Da det var målløst etter ordinær tid og «sudden death», måtte også denne kampen avgjøres på straffer. <<ltte» vant til slutt 6-5, og kunne velfortjent ta med seg pokalen hjem. Vi gratulerer dem med seieren!

Publikumsinteressen var dessverre ikke så stor, men de hvilende lagene klarte alikevel å lage god stem-

. Tekst: Mads HøghOlen Foto: Joar Mannsåker Monsen


." « .

20 Magasin

MED JUNGELBR kl. 23:12 En sal full av studenter fra Polo til punk. Som alle kommer til å våkne med vakum i hodet, med tal behovmangel på ørepropper. Tynne lommebøker som har ofret fire halvlitere for en konsert. Eller en helflaske heimert. Import, naturligvis. Selv gjerdemannen ser mer muskuløs ut.

kl. 24:09 Slave og møkkamann. Spadd opp fra dypet av svette menn på scenen. Løftet videre opp av hundre i salen. Metallic, hvit som Prepple der glinsende står i bar overkropp. Punk-trøkket fuzz-bassen smeller i buksa og i ørene. De sangene driver utflytta trøndere i bevegelse. sang og senka blikk. Neven i været. Trønderrock er ikke DDE, men Trondhjemsrock.

kl. 00:52 Bunnsolid konsert. Slitne kropper i klamme klær får roet ned på slutten av andre runde med ekstranummer. Jenta ved siden av meg er visst småforelska og synes DumDumBoys er erotiske på scenen. Hun vil på nachspiel med bandet. Selv om Samfunnet er selve stedet, går det an en stakket stund å være trønder i Bergen. Torkel S. Halm.


Magasin 21

FE

, Tekst Stein Haben Foto: Artciv

mange er sommerens desiderte høydepunkt. Her kommer det mennesker fra nær sagt alle verdenshjørner og publikumsrekorden er 129000 solgte billetter. I år har arrangørene lagt ut "kun" en stor norsk by for salg, dvs. 90000 billetter. Roskilde har alltid klart å trekke til seg de aller største navnene innen musikk industrien og slik er det også denne gangen. Listen er lang over gjestende artister, men øverst troner navn som Beastie Boys, Tori Arnos, Garbage, Portishead, Pulp, The Verve, Spiritualized, Iggy Pop, Eagle-Eye Cherry og Cake. For dem som virkelig satt pris på åtti årenes pling plong synth musikk, vil det være ~n gedigen mulighet til å oppleve de store heltene i tyske Kraftwerk. De vil ta med seg hele innholdet i sitt berømte Pling Plong Studio. Av norske opptredener kan vi registrere flere navn som også gjestet UKEN 98. Dette gjelder da spesielt Nils Petter Molvær, Seigmen og Those Norwegians (som vil gå under navnet Drum Island). Andre

98 mer spennende, Music Factory gå av stabelen i gen. Dette er musikk som kan kategoriseres innen genren nyklassisk. Det er kanskje ikke alltid er så lett tilgjengelig, men hvis du er på jakt etter en litt annen type opplevelse enn fyll, fest og DeLillos, kan dette være et godt alternativ.

vil Skagen bli avholdt i samme tidsrom. Navnene er ikke så store, men det er allikevel ting vi kjenner igjen på artistoversikten. Lisa Ekdahl, Oysterband og Odd Børretzen kan helt sikkert trekke noen feriesløve nordmenn opp av godstolel\l. For de mer rølpete kan festivalen by på ingen ringere enn storbandet DDE. Bulle redaksjonen har allerede anskaffet seg billetter og gleder seg meningsløst. ,

Iig program for i Bergen, det er bekreftet at George Clinton vil stille For d em som ikke kjenner Clinton, han regnet som en av de aller største' funk. Når han entrer scenen vil han med seg ikke mindre enn 25 musikere Andre godsaker er FFF (French Federation).

en ger å reise langt for å finne. Mellom 29. April til 3. Mai er det bare å sette seg på bussen inn til Bergen sentrum.

sør, være ""'".;;,,,"'''' søke Midtfyn. Her lokkes vi med navn som The Corrs, Faithless, Del Amitri, Audioweb, Nick Cave og Anouk. Festivalen finner sted fra 1.-5. Juli.

festivalen et besøk. TItano er kjent for sin fantastiske og intime atmosfære, trekkspill og særdeles høye alkohol nivå. Bulle vet heldigvis ikke når og hvor årets festival skal arrangeres, og redaksjonen ønsker heller ikke å tilegne seg denne kunnskapen.

'"


infonnasjon: Oppstart av Bkonomia 0 konomia, jentegruppen på NHH, starter opp igjen for fullt fra høsten . Vi kommer bl.a. til å jobbe m ed tiltak for å få flere kvinnelige studenter og vitenskapelig ansatte til NHH, arrangere foredrag med kvinnelige foredragsholdere, arrangere kast-degfrempå-kurs, samt generelt bevisstgjøringsarbeid. Vi vil gjerne h a med flere jenter i dette arbeidet, og hvis du har lyst til å være med, t a ko ntak t m ed Kr istin Lysn e St amne s p å mailadresse: s971108@stud.nhh.no.

Suppleringsvalg

Fadderkomiteen

Det vil bli fore tatt suppleringsvalg til NU, Fagu tvalget og K7 Bulletin torsd ag 30.april1998. Stemmeseddelen kan leveres i Vrimle mellom kl. 11 - 13, og utenfor Studia mellom kl. 14 -16.

Fristen for å melde seg som fadder er satt til on sd ag 29. april klokken 15.00. Skjema kan leveres i kassen ved styrekontoret eller direkte til Kjernestyret. Infomøte om detaljene rundt Fadderuken vil bli avholdt torsdag 7. mai klokken 18.15. Nærmere beskjed om sted vil bli gitt blant annet ved p åmeldingskassen .

I NU er det ledig stilling som Presentasjonsansvarlig, i Fagutvalget er det omvalg på representanter fra 2.kull 2.avdeling, og K7 Bulletin skal ha h e journalister til ett-semester tillitsvalgte. Kandidatur m eldes til Kjernestyret innen onsd ag 29.april1998, kl. ~5 . 00

Skumfest i Klubben Idrettsutvalget Styrkerommet er nå åpnet i ny og større utgave.

KKU arrangerer Skumfest i Klubben torsdag 30. apriL Følg m ed på oppslag for nærmere informasjon .

BLI FADDER - meld deg nå!

Handelsgruppen H andelsgruppenskal arrangere kræsjkurs i strategi og oppgavekurs i markedsundesøkelser.

) Kræsjkurs i strategi: TID: Lørdag 2.m ai klokken 10.00-15.00 STED: Aud A FOREDRAGSHOLDER: Carl Chr. Christensen Jr. PRIS: Kr. 100,Medlemmer gratis

Oppgavekurs i markedsundersøkelser: TID: Onsdag 13.mai klokken 14.00-ca.18.30 STED: Aud A FOREDRAGSHOLDER: Leif Hem PRIS: Kr. 100,Med lemmer gratis Siden dette skal være en hjemme-eksamen vil det ikke bli et tradisjonelt kræsjkurs med repetering av stoff. Det vil derimot bli lagt vekt på hvordan en hjemme-eksamen skal skrives og disponeres, hvor og hvordan man skal søke etter sekundærkilder og til sist en stor del med anvendelse der man bl.a. går gjennom flere case. Etter klokken 18 vil det bli avsatt tid til eventuelle spørs:\ll~l. Overskuddet av begge arran gem entene vil ga til NHH-AlD.

kulttrguile

Lørdag 2.mai ASF: Ole Blues Festival Studentersamfunnet: Dario Fo og gjøglerne

Søndag 3.mai Bergen Filmklubb: H eavy

1irsdag 28. april

Torsdag 30. april

KKU: TV2s tirsdagskomedier

KKU: SkumfestenStaf.kom: BergeNSBaneløpet ASF: Ole Blues Festival

Onsdag 29.april KKU: Filmkveld Staf.kom: BergeNSBaneløpet

Fredag l.mai Staf.kom: BergeNSBaneløpet ASF: Ole Blues Festival

Mandag 4.mai Navigatørne: Fellsmøte

1irsdag 5.mai Stduentersamfunnet Upop: Tidsreiser

Lørdag 9.mai Studentersamfunnet: Melodi Grand Prix


1ing som opptar Kjetil Vårens varmeste anbefalinger

OppgitteHRS studenter tok affære

!(] Bulletin vil i ..en serie

tekster forklare hvorfor eksamen .

ålltid kommerJikefort. Jaja - blir vi mer populære nå, så vet ikke jeg. Som vi alle vet har jo NHH-studentene hatt svært så gode tider de siste årene. «Alle» får jobb før de er ferdige og bedriftene står i kø for å få tak i de beste eksemplarene av ferdige siv.øk' er. Konkurransen om kremen av norsk ungdom er beinhard, og for å nå opp i kampen har de ivrigste kastet seg på «anbefalingsbølgen» . Firmaene lever etter den enkle regelen: «De flinkeste studentene er venner med de andre racerne». Det er som med vår moderne utgave av Darwins «survival of the fittest» - de tøffe gutta stikker alltid av med de penejentene! (Da er det jo i grunnen bare å akseptere da, at er du ikke tøff så får du ta til takke med de stygge damene. Og tilsvarende - er du dum, ja så får du d~mme venner).

FAKTA: - HRS studentene har lesesal i tredje etasje på Merino. - På lesesalen er det en del oppslagsverk som HRS studentene har ansvaret for - Lesesalen er omtrent halvfull med studenter fra HRS studiet - Et dusin Siv. øk. studenter har benyttet de resterende tomme plassene i flere år. - Siv. øk. Studentene er nå kastet ut fra lesesalen.

Og ikke nok med at konsulentbransjens hotteste synes dette er en utmerket måte å rekruttere bra og billig på - hodejegerfirmaer dukker opp som paddeh atter, og enkelte, som «Nova 100», profilerer seg som «møteplass» for ressurssterke studenter, og firmaer. «Her kan studentene utvikle seg i et stimulerende miljø» sier de idyllisk og forteller ikke at det er firmaene som betaler for middagene og drinkene. Konseptet er for såvidt greit: få tak i en dyktig student så anbefaler han eller hun de flinkeste av vennene sine og snøballrullingen er i gang. Kanskje vel og bra det for firmaene. Kanskje vel og bra det for de som blir anbefalt. Kanskje ikke så fett for deri stakkaren som sølte kaffe på deg under forelesning en gang på 2.ku11. «Han anbefaler vi i hvert fall ikke! »

Hvilket motiv som drev dem til" denne handlingen er for meg noe uviss, men argumentet var følgende: «På grunn av vårt ansvarsforhold til oppslagsverkene på lesesalen, ønsker vi ikke at andre h ar tilgang til lesesalen». Dette argumentet har altså drevet admi:ili.strasjonen til å installere en lås på døren. Vi andre studenter som har benyttet salen, blir altså sett på som potensielle tyver, og misbrukere av deres lille bibliotek. Det er alltid trist å bli sett på som kriminell, men det er ikke det som plager meg mest ved denne saken.

Med denne trenden er det i hvert fall ingen tvil om at strategiske allianser får en helt ny anvendelse her på skolen. Egne kollokviegrupper for de aller hvasseste, og relasjonsbygging på lesesalen konker ut de utenomfaglige aktivitetene. Problemet blir jo bare å finne ut at «vennene» dine er så hvasse som de sier. På ungdomsskolen skrøt vi jo alltid på oss en NG i oppførsel for å bli pop blant jentene - nå må vi jo heller begynne å legge på litt ekstra på fi nanskarakteren. «Middels semester for meg denne gangen - tre 8' ere og uflaks i anvendt, måtte ta til takke med en 6' er - kun! Men det blir jo konte, da!» Slik får du en haug kjempegode venner lett som bare det. Men ettersom konkurransen tilspisser seg vil man jo m åtte intensivere jakten på de beste vennene. l.kullsuken blir starten på en 4-5 år lang valgkamp. Se bare for deg Vrimle når det lakker og lir mot vår: 200 ivrige studenter løper rundt med fly' ers med «anbefal meg til BCG!» på. Det blir fe tt det - endelig litt skikkelig valgkamp her på skolen! -Om jeg synes det er kjipt å måtte bytte ut et par av vennene mine i ny og ne - hun som fikk 4 i org for eksempel? Nei, jeg synes det er helt greit jeg, vi hadde vel ikke så mye å snakke om likevel. Dessuten gleder jeg meg til forelesningspausene i Vrimle - gratis kaffe og Twist hver eneste dag ... Det blir moro, det!

Are Dragesund

Storebroren min har jæ~la fine ski. Karbonbaserte Fisher-ski med matshende Bjørn Dæhlie støvler. Ban harhatt dem i flere påsker. D~t er derfor har går fortere enn meg. · o

;Menikke i år..ror nå har jeg kjøpt nye ski. Revolusjo' nerende poly-etylen-struktur-ski, med masse ekstrautstyr. Fisher-pinnene kan,brorbare kaste, eller brenne og steke pølser p~ når jeg har gått forbi. Sust forbi han, faktisk. Det skal jeg gjøre, ja. Jeg skal bare ta igjen forspr~get.Forrest~l} ~gentlig ingen grunn til at jeg skulle gi han cl!:!t forsgr~get. Dessuten snør it ~etJegersvelt·~kiene k!adder (egentlig ik\:).§lmur•. •.·. · riing~n e~Jei1(egentlig ikke):Ullstillongse,l"l klør. ()g dessuten er dust~pJorlangt foranrneg. Ikke snUr han ~eg. Ogjeg kan ikke skrike. Bare kvinner og barn \s kriker. Il<.~e jeg som er . yngre enn' broren min, Og \ . d~~sutentar det seg ikke ut å gaule på fje~let; .l-{vis '5. ~~ik~e;nur ;2~ €lUer.~lakke~gåfarteI'l~omme:jeg .'•. • •.• .~~lå løpeft2m eg, kv~st2 'hanlltedst~vene. Nå ·skal · ·. "jeg stave hån ~ed. I rygger. Det er mest passende, Det er bar~ . så sykt langt fI;eIIl,j;' ,i ' .

De fremtidige statsautoriserte revisorene har altså nå tatt affære, og fjernet Siv. øk. studentene som benyttet seg av de ledige plassene. Dette har de gjort ved å installere nøkkelkort på døren inn til lesesalen.

Bva godt haregeqtlig R0c:t1d Amundsen gjort for Norge? ' .

Som de fleste vet er det ikke nok leseplasser til alle studentene ved NHH. Femte etasje er stappfull av studenter som febrilsk kjemper om leseplassene. Slik jeg ser det, må det være positivt at noen s!Udenter finner andre steder å lese. Som den skolen i landet med flest anmodninger om effektiv ressurs utnyttelse, er dette for meg et høyst uforståelig tiltak. Jeg ønsker også å berømme HRS studentenes valg av tidspunkt for dette «nødvendige» tiltaket. Som alle vet er dette den tiden av året da flest studenter frekventerer lesesalen, og vi står av den grunn sist i køen i kampen om leseplassene.

Vi ser framover Noen brune, andre bleke Lesing og pugg Stafetten for døren Pesing og dugg Vårens valg Ekamen - Amen Pust og pæs Oslo-Bergen ræs Stafett Ikke lite svett Bankett Nasjonaldagen rant Rusen svant - hvem vant Omar

Ingen skal beskylde HRS for å ikke ha informert oss. Allerede dagen før den brutale utkastelsen, ble jeg høflig anmodet om å pakke sakene mine. Jeg tror egentlig ikke at de mistenker 'oss for å stjele bøkene deres, men da faller også argumentet vekk. Det er d a for meg mest nærliggende å tro at jeg pluss de andre Siv Øk studentene har vært litt av et irritasjonsmoment for HRS studentene, som gikk til dette skrittet. Jeg beklager for min tilstedeværelse, og ønsker lykke til med eksamen. Gard Haugland

K727,april1973

beider med

NHHS.

-~~( ,,-

CI5

.

Il I(REDITllASSEN Distriktsbank Hordaland


Vårsal hos Bergen mmer

Vårstem .ing Så har det endelig bUtt vår i Bergen: Regnskyene letter, og etterat,. lien første forijamselsen har lagt,seg, skjønner en at, å jå, det r ' faktisk solen som er den gUle greia som brenner tm i fjeset. Inh endig når brunslbrølenenye høy-det"og noe som har liggeti hi et halvt regntungt år presser på og vil ut Man er våryr og glad, og alt er såre vel: TiisyneIfttende: Vår i Bergen er nemlig ikke som varer ellers i verden. For nykomlin.ger kan det først vj~ke som om Ole Alexander Filibombombom har gått fullstendig ax.nok på samtlige syv fjell samtidig, og panikken er'nær. Så etterhvert oppdager man grunnen, nem- ~ lig en gjeng snørrunger i uniform og med våpen på aksel Makanl Mari blir ståen<;ie litt tafatt og klø segi huet, og fundere på hvor ber-" genserne tar detfra. Ja, ja. Nå er detmvertfall blitt vår. Og medvåren, }onuner eksamen, og så: Sommeren! Hm.

... etlite diktom... ØL! en slurk din skurk en flaske to raske

(Jr

en tank gir skallebank et bryggeri . gjør deg lXkkeli' ,,;"

ni'ngen av stillingen som A.m. Dit ved vår kjære

...og Br sa atstudentenedrakk mest?!

K7 Bulletin nr 06 - 1998  

De.t er bred enighet i Valgkomiteen om å innstille Victor Norman og Per Ivar Gjærum til henholdsvis rektor og pro- rektor ved NHH. Formannsk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you