Page 1

s

sess

- Vi er veldig fornøyd med UKEN så langt. Revyen har solgt bra hittil, de fleste konsertene er utsolgt og omsetningen på huset er veldig bra, sier PR-sjef Fredrik Mortvedt. I helgen spilte både Morten Abel og Bloodhound Gang for fulle hus. Her slapper aktørene Anne Line Grepne og Petter Sørgård av sammen med inspisient Mie Kjær Austad etter urpremieren på UKErevyen Tvetidi.

Side 17, 20, 21 og 25

Etablerer studentorganisasjon Fremmedgjøring og misnøye med administrasjonen gjør at Master of Business International(MIB) studentene etablerer sin egen studentorganisasjon. I tillegg til å opprette kommunikasjonskanaler og nettverk er målet å profilere MIB-programmet både internt og eksternt. - Det langsiktige målet vårt er å reformere programmet, sier Maria Beyer som sammen med Rupal Shah er en av initiativtakerne til organisasjonen.

Side 3


2

k7 Bulletin

leder

Ekstra service? - Det er NHH det Høyskolens superminoritet, Master of InternationaL Business (MIB)studentene, har sett seg lei på servicen de får fra høyskolens administrasjon og . i Studentforeningen. MIB-studentene fikk heldigvis omgjort sin eksamensplan i forhold til hvade opprinnelig fikk presentert fra administrasjonen. At MIBstudentene i det hele tatt fikk presentert en plan med seks eksamener på tre dager er en skandale. Dessverre er dette bare et eksempel på hvor lang vei administrasjonen ved høyskolen har igjen å gå dersom den ønsker å yte tilfredsstillende service overfor studentene. En undersøkelse, riktignok fra 1998, men publisert i Bergens Tidende uken som gikk, viser at kun en tredjedel av studentene er fornøyd med servicen ved høyskolen. Det er beklageligvis lite som skulle tilsi at studentene er mer fornøyd i dag. Ved høyskolens omleggil)g til matriseorganisasjon har studentekspedisjonen fått ·flere arbeidsoppgaver uten at de ha"r blitt tilført flere ressurser. Etter at studentsekretær Kari Halland nå har sluttet blir dessuten alt vedrørende Lånekassen flyttet opp til studentekspedisjonen. Hvordan dette vil bli i begynnelsen av semesteret trenger man ikke god fantasi for å tenke seg. Hadde man blitt møtt med samme holdning .i et kommersielt foretak som man kan møte .på studentekspedisjonen ville du neppe kommet tilbake. Et annet eksempel på elendig service er sensuren ved høyskolen som kommer ulovlig seint hvert eneste år. Hadde det .enda bare vært ulovlig, men dessverre kommer den også for seint til at studentene får mulighet til å vurdere andre alternativer enn høyskolen, om sensuren ikke skulle bli som forventet. Her har rektor Norman og administrasjonssjef Fagereng en jobb å gjøre, dersom NHH skal komme på høyde med BI hva gjelder service overfor studentene. Kanskje man skulle begynne å definere studentene som kunder.

kommentar

Når seilene begynner å revne I forrige nummer av K7 Bulletin kunne du lese om to studiesjefer som ikke akkurat jevnlig møtes i parken for å mate ender. Kanskje er ikke det så rart, den geografiske forskjellen tatt i betraktning, men vi forstod alle at det ikke akkurat var der problemet lå. En bitter studiesjef Kurt Petersen uttalte blant annet at BI ikke gjør annet enn å kopiere, og at de har langt igjen for å nå igjen NHH. Studiesjef ved BI, Trond østgaard, mener at BI har tatt igjen NHH. BI har lenge ligget etter NHH, som har vært det store skipet. Helt i Statsraad Lehmkuhls ånd. Et stykke bak har BI ligget i kjølvannet og observert. Med suksess. For å ligge i kjølvannet er lett, det er bare å rette roret etter skipet foran. Og mens NHH bare lot de aller flinkeste få sitte på, tok BI med litt flere. Riktignok til en langt høyere billettpris, men reisen var den samme. BI har lenge ligget slik og lært av feilene til NHH. Men nå har BI øket farten, og venter på å ta en innersving. Venter på at Statsraaden der fremme skal gjøre en feil. Eller bare svinge litt for sent. Kanskje er de allerede på siden? Siviløkonomer fra NHH har lenge vært mer attraktive, såfremt de har kunnet vise til gode karakterer og evnen til engasjement utenfor studiene. Jeg tror det kommer av at NHH er litt unik, med landets høyeste kompetanse innen økonomi. Fordi det kreves gode karakterer for å slippe inn, er skolen også sikret lærevillige og flinke studenter. Det er et lærested der en må arbeide for billetten inn, hvor det faste mannskapet har drevet skipet i stø kurs lenge. Arbeidsgiverne vet at den faglige staben ved NHH er av de beste på sitt område i landet. Og har man gått der selv, så vet en i tillegg at NHH har en studentforening som overgår det meste av engasjement, vilje og dyktighet. Det som er så skremmende er at ledelsen ved NHH er litt trege til å heise spinnakeren for å møte utfordreren. De ser fremover, og har bestemt seg for å holde samme støe kurs og fart. De ser seg ikke til siden, der BI kommer seilende. Innovative og sterke. Petersen nekter for at NHH konkurrerer med BI, da de

opererer med ulike rammebetingelser. Det er riktig at de opererer med ulike rammebetingelser, men det er klart de konkurrerer. En konkurrent med bedre forutsetninger for å reagere raskt på markedet er fremdeles en konkurrent. Petersen benekter altså praktisk talt at BI kommer seilende bakfra, selv om de seiler i samme lei. Og han har per dags dato litt rett, ettersom NHH fremdeles har den ledende kompetansen. Ledelsen ved NHH bør tar en titt på BI. Undervisningstilbudet der blir stadig bedre. De har mulighet til å justgxe seg raskere inn. Mens NHH har brukt de samme seilene i årevis, får BI stadig nye, ofte med litt stygg reklame på. NHH kan lære mye selv om de opererer med andre rammer. Og hvorfor bruke tid på å krangle om hvem som var først og hvem som er best? Hvorfor ikke vise en bedre evne til samarbeid? Da er kanskje BI villige til å legge seg litt bak igjen, nettopp fordi de får lov til å titte litt over kanten og inn på dekk. Og NHH på sin side kan titte inn på BI. Jeg mener ikke bare faglig sett, men også profileringsmessig. Det er flaut å måtte oppleve ubehagelige episoder som å se kinoreklamer der skolen rett og slett fremstiller seg som gammeldags og lite nyskapende. Eller å lese i dårlige kataloger som heller ikke gagner skolens renomme. Det er viktig å differensiere seg i større grad. Konkrete tiltak for å skille seg ut kan for eksempel være å holde undervisning i enkelte fag på engelsk. Slik kan man hente inn engelskstalende ekspertise, og være med på å konkurrere med andre tilsvarende internasjonale økonomiutdanninger. Et slikt tiltak vil gjøre siviløkonomer fra NHH mer attraktive internasjonalt. Og hvorfor ikke konvertere til et nytt karaktersystem? Vi er alle stolte av vår Statsraad, men den trenger litt oppussing. Og kanskje noen nye seil. Uten reklame på.

Richard Øverland Journalist i K7Bulletin s989796@stud.nhh.no

Ansvarlig red ak tør: Knut Solberg Magasinredaktor: Margrete Hansen Redaktør: Andreas Harstad Lien Red aksjonssekretær: Maria Prestmo/ Trygve S. Kolderup Journa lister: Marte Ramuz Eriksen/ Maria Prestmo / Eirik Wæraasl Mathias Berg/ Trygve S. Kolden tp / Steffen Gausemel Backe/ Alexander Kemp / Richard Øverland Fotografer: Joachim Elisenberg/ Marius Løken Freelance: Andreas Torsheim/ Bjørn Vegar Solheim Økonomisjef: Christian Jensen Markedssjef: Petter'0s'tbø K7 Bulletin kommer ut annenhver tirsdag. Frist for 'innl~vermg av stoff er torsd ag før utgivelse klokken 18.00. Stoff leveres på diskett ( Mac eller PC, RTF-fil). K7 Bulletin er institusjonsavis for Norges Handelshøyskole og mottar midler av Velferdstinget.


Misnøgde MIBstudentar Dei fleste MIB-studentane ved NHH har blitt kjend med tilbodet gjennom personlege erfaring ar, ikkje gjen nom skulen si promotering av programmet.

Studentane ved NHH sitt MIB har etablert sin eigen studentorganisasjon for å promotere studiet både internt og eksternt.

Lite kontinuitet Tidlegare har ressursgrupper blitt starta blant MIB-studentane både i 1991 og i 1996, men arbeidet i desse har opphøyrt. Beyer seier at målet er å skape kontinuitet i dette arbeidet. - Vi har fleire konkrete mål no. Vi vil opprette nettsider, etablere ei fadderordning og i tillegg få til eit alumniprogram slik at vi held kontakten mellom studentane. - Det langsiktige m ålet vårt er å få kontinuitet i arbeidet vårt og å reformere MIB-programmet, seier Beyer, som er talskvinne for MIB-studentane si ressursgruppe

A v A LEXAN DER K EMP

- MIB-studentane veit kva dei vil. Vi kjenner oss framandgjorde ved NHH. 28 av 30 studentar i MIBprogrammet er utanlandske, og vi føler at det er vanskeleg å få gjort det vi vil når vi manglar både faglege kontakter og sosiale nettverk. Dette seier Maria Beyer og Rupal Shah, som er initiativtakarar i ressursgruppa MIB-studentane nyleg har sett ned.

Vil samarbeide MIB-studentane har allereie fått endra J nokre eksamensdatoar og føler at dei er komne godt i gang m ed arbeidet sitt. -Responsen frå ulike instansar har vore god. For eksempel har vi vore i kontakt m ed Int ernasjonal Komite vedrørande fadderordning. - Målet vårt er å promotere MIB internt, spesielt i høve til Studentforeninga, og vi ynskjer samarbeid med blant andre GEP og NU. Blant anna står bedriftspresentasjonar på engelsk høgt på lista.

Seks eksamenar på tre dagar. MIB-studentane er gjenstand for lite gjennomtenkt arbeid frå administrasjonen. For eksempel vart det sett opp seks eksamens avviklinger på tre dagar. Ettersom studiet manglar kontaktpersonar, føler mange at dei har ingen å gå til. Shah og Beyer arbeider no med å profilere MIB-studiet, og eitt av dei første måla for dei er å opprette solide kommunikasjonskanalar med den faglege staben og administrasjonen. - Målet for vår ressursgruppe er å promotere MIB-programmet, også utanfor Noreg.

Velkomne Internasjonal Komite (IK) vil svært gjerne integrere MIBstudentane sine fadderordningar. - Vi ser gjerne at MIB-studentane innleier eit nært samarbeid med oss, seier Cathrine Fosse, leiar i IK. - Dette er ei sak å ordne til hausten, og vi samarbeider gjerne med folk frå MIB om ei fadderordning. Til vanleg er det problem å få mange nok fadrar til utanlandske stud entar om hausten, og det er flott at MIB-studentane tilbyd seg å vere fadrar, seier IK-leiaren.

BETRER TILHØVA: Rupal Shah (t. h) og Maria Beyer har etablert ei ressursgruppe for å betre forholda kring MIB-studiet ved NHH. (Foto: Alexander Kemp)

d in ære utv ekslingselevane prioritet er det god plass til MIB-studentane også. Først og fremst er IK ein sosial organisasjon, seier ho.

MIB-programmetmå oppgraderast til å bli ein fullverdig konkurrent til utanlandske MBAprogram, seier Andreas Falkenberg, som har arbeidd med etableringa av studiet.

A v A LEXANDER K EMP

VELKOMNE: Cathrine Fosse ynskjer MIB-studentane velkomne til å samarbeide med Internasjonal Komite. (Foto: Marius Løken)

f

ynskjer å kome i kontakt med utanlandske studentar, og dette er eit utmerkt høve for MIB-studentane til å kome i kontakt med nordmenn.

- Gjer det skikkeleg eller legg ned

På arrangement Cathrine Fosse presiserer at folk frå MIB-studiet har blitt inviterte til å vere med på dei ulike arrangementa til IK, blant anna skiturar. - Sjølv om vi har gjeve dei or-

Fantastiske fadrar Cathrine Fosse seier at fadrane i IK er svært irnøtekomande og ivrige. - Fadrane våre er flinke og

- Det er fagleg oppegåande personar som tek del i MIBprogrammet, og dei høyrer heime på HAS- og HRS-nivå

og ikkje på siviløkonomnivå. Andreas Falkenberg seier at det berre er MIB-studiet til NHH som har reell konkurranse, og dette gjev ytterlegare grunn til at ein bør gjere programmet m eir kjent i utlandet. - NHH må ta situasjonen på alvor og bli aktive med marknadsføringa. Han ynskjer at programmet blir oppgradert til MBAnivå og viser til at det fines svært gode program av dette slaget både i Europa og i USA. - MIB-programmet ved NHH er ein slags MBA-light og det er leit om det ikkje blir lagt ned meir arbeid i det, avsluttar Falkenberg.

OPPEGÅANDE: - Personar som tek del i MIB-programmet høyrer ikkje heime på siviløkonom nivå, meiner Falkenberg. (Foto: Alexander Kemp)


Slappe studenter To år etter at studentene skrek opp om større bruk av gruppeundervisning, benytter svær få seg av det utvidede tilbudet. / A v M ARTE R AMUZ E RIKSEN

Professor Rolf Brunstad er skuffet over studentene. På kurset i makroøkonomi på andre avdeling møter kun en tredjedel av studentene opp' på gruppeundervisningene. På plenumsforelesningene er derimot oppmøtet tilfredsstillende, mener han. - Studentene leser ikke. De kommer på forelesning og tar stenografiske notater. Dette bruker de når de leser de siste 14 dagene før eksamen, sier Brunstad. Det gjør det fryktelig vanskelig å belyse de viktige temaene i pensum. Brunstad frykter nå at man må kutte sterkt ned på gruppetilbudet i samfunnsøkonomifagene. Ressursene og tiden kan brukes på mer fornuftige ting. Han er også bekymret for studentenes faglige nivå.

Fritidspreget aktivitet LESER IKKE: Brunstad mener studentene ikke leser og tar stenografiske notater. (Foto: Arkiv)

Brunstad synes studentene er for lite opptatt av fag. - Mange studenter tillegger utenom fagligeaktiviteter langt større verdi enn

OPPMØTE: Kun en tredjedel av studentene møter på gruppeundervisning, på plenumsforelesningene er oppmøte derimot godt. (Foto: Marius Løken)

uttellingen den gir i næringslivet. Mye av den har nærmest et fritidspreg, sier han. Dersom dette er et bevisst valg fra studentenes side, må

vi jo respektere det, sier han. Men han spekulerer likevel på om man med dagens inntaksordning ikke tar inn de som er genuint interesserte i øko-

Byggjer nettverk I helga heldt studentrepresentantane i kollegiet NHH samling for det nasjonale kollegieforumet. Studentar frå dei fire universiteta og dei tre største høgskulane i landet kjem saman for å snakke utdanning og vere sosiale.

jobbar opp mot departementet, og dette gagnar også oss, seier Prestgard.

Demokratisk Alle utsendingane til Kollegieforum har same rang; her er ingen som har leiarvervover andre. Kvart år blir det halde sju samlingar, kvar gong ulike stader i landet. - Eg ynskjer å halde på den uformelle og sosiale forma, seier Prestgard.

A v A LEXANDER K EM P

Det nasjonale kollegieforum er eit uformelt samarbeid mellom kollegierepresentantar frå dei fremste lærestadane. Erlend Prestgard berømmer samankomstane og seier at d ette er eit ypperleg fora for debatt og ikkje minst idemyldring - Ein knyttar gode kontakter og får mange innspel og idear som kan gagne høgskulen i lang tid.

Hauster erfaringar Ettersom dei faglege representantane i Kollegiet ved NHH sit i tre år og studentrepresentantane i berre eitt kan det vere vanskeleg for studentane å knyte nettverk på nivå med det dei faglege tilsette har. - Kollegieforum er med på å hjelpe oss å byggje solide nettverk, og vi haustar erfaringar frå arbeidet ved andre lærestader. For eksempel er det andre som

GENIALT: Kollegieforum er det mest geniale nettverket eg har vore borti, seier Erlend Prestgard, studentrepresentant i Kollegiet ved NHH her samman med kollega Tina Stiegler. (Foto: Alexander Kemp.)

nomi. Han er redd for at mange ser på det faglige som «noe man må komme seg gjennom» for å få seg en jobb senere.


tirsdag 14. mars

nyheter

5

Ulovlig kopiservice ? Sveins Kopisenter i Helleveien blir av flere studenter ved skolen beskyldt for å drive ulovlig kopiering og videresalg av kompendier. Innehaveren, Svein Rune Kleivedal, stiller seg uforstående til beskyldningene.

annen versjon om hva som hadde skjedd: - Jeg selger kun kompendier som jeg har fått tillatelse av studenter til å selge. Skulle jeg ha solgt noen andre er dette _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kompendier som ikke har blitt Av T RYGVE S UNDE K OLDERUP hentet og som har blitt liggende i lang tid.

Beklager påstandene Ove Lande, en av studentene K7 Bulletin har vært i kontakt med, opplevde at et kompendium han hadde vært med på å lage ble solgt på kopisenteret i Helleveien uten hans tillatelse. Dette er i følge både Politiet i Bergen og Kopinor, den norske interesseorganisasjonen for rettighetshavere til åndsverk, i strid med norsk lov.

Ulovlig - Dersom kompendiumet er kopiert og solgt videre uten forleggerens tillatelse strider dette mot Åndsverkloven og kan ha en strafferamme på bøter eller fengsel inntil tre år, sier John-Willy Rudolph, administrerende direktør i Kopinor. Han anbefaler Lande og de andre som har vært utsatt for lignende tilfeller å anmelde saken til politiet. - Et kompendium er en personlig eiendom, og dersom vi mottar en anmeldelse vil saken bli etterforsket på vanlig

måte, sier avdelingssjef ved Ber gensp olitiets økonomiavsnitt, Roald Korsøen.

Benekter alt De to gangene Kleivedal er blitt konfrontert med påstandene fra studentene har forklaringene vært sprikende. Overfor Lande, skal Kleived al h a innrømmet at han gjorde noe ulovlig, men mente dette var overfor forfatterene av læreboken og ikke overfor Land e som hadde laget kompendiumet. Han fortalte dessuten at, ettersom mange hadde vist interesse for kompendiumet, hadde han kopiert et stort antall eksemplarer for å spare arbeid. Ved å trykke et stort antall eksemplarer ville han også kunne selge kompendiene billigere til studentene. Da K7 Bulletin konfronterte Kleivedal med påstandene om ulovlig salg og kopiering, ga han imidlertid en

- Jeg har flere ganger nektet folk som kommer med kopier å la dem kopiere flere enn en kopi. Et bra kompendium begynner fort å florere blant studentene. Jeg kan ikke sjekke om alle får lov til å kopiere kompendiene, men på bakgrunn av noen konflikter og uoverensstemmelser har jeg i det siste strammet inn på reglene. I butikken har Kleivedal lagt ut flere kompendier for salg. Dette er, i følge Kleivedal, kompendier som er lagt ut for salg etter avtale med forfatterene. Likevel klarte han ikke på K7 Bulletins forespørsel å fremskaffe navn eller telefonnummer på de aktuelle forfatterene. - Jeg synes det er synd at påstander om ulovlig virksomhet kommer frem, sier Kleivedal, og inviterer de som har framsatt påstandene til å komme innom butikken for å kontrollere hva han driver med.

IKKE PÅ SPARKET: Svein R. Kleivedal klarte ikke fremskaffe navnene på forfatterene av kompendiene han hadde lagt ut for salg. (Foto: Trygve Sunde Kolderup)

Stoler på Svein - Jeg synes det er et positivt at et tiltak som Sveins Kopisenter finnes. Jeg tror ikke han tjener så mye på salget av kompendiene. Tiltaket er en god mulighet for studentene til å hjelpe hverandre frem mot eksamen, sier Ingunn Aspli Rekstad. Av T RYGVE

NYITIG HJELP:Isteden for stabler med tykke bøker kan kompendiumene være god hjelp frem mot eksamen.(Foto: Marius Løken )

S UNDE K OLDERUP

Rekstad leverte et kompendium i Markedsundersøkelse til Svein R. Kleivedal for to år siden. Sammen inngikk de en avtale der han skulle selge hennes kompendier, og hun skulle motta et visst beløp for hvert kompendium som ble solgt.

- Kopisenteret fører opp alle kompendiene de selger i en notisbok. Det er vanskelig for meg å kontrollere hvor mange eksemplarer han virkelig selger. Jeg må bare stole på at han snakker sant og til nå har jeg et pålitelig inntrykk.


nyheter

6

kl Bulletin

Fem på gata Ved Steffen og Marius - Hva synes du om servicen til det administrative personalet ved NHH?

Andre Mortensen , 1. kull - Stort sett bra, men jeg kunne tenkt meg flere oppmeldingstermina ler. Kompendieutsalget har en dårlig lokalisering.

Atle Alvestad, 1. kull - Jeg har fått et dårlig inntrykk av Studentekspedisjonen, de virker lite serviceinnstilte. Ellers er det bra. '

Forbedringspotensiale Kun 33 prosent av studentene ved NHH er fornøyd med servicen til det administrative personalet ved høyskolen. Administrasjonen ser et klart forbedringspotensiale og vil iverksette tiltak. A v S TEFFEN G AUSEMEL B ACKE

- Disse tallene er forsåvidt gammelt nytt siden de ble presentert i fjorårets undersøkelse. Vi ønsker at både administrasjonen, fagstaben og studentene skal sette fokus på situasjonen og muligheten til forbedring, sier administrerende direktør ved NHH Ragnar Fagereng. Det var i Bergens Tidende tirsdag 7. mars den omfattende studentundersøkelsen ble presentert. NHH havnet langt ned på listen over service ved høgskolene . Det er verdt å legge

BEDRING: Kun en tredel av studentene ved NHH er fornøyd med servicen. Det skal det gjøres noe med. (Illustrasjonsfoto: Marius Løken) merke til at tallene for NHH er fra 1998.

Kollegiesak Fagereng forteller at det allerede på neste Kollegiemøte vil bli diskutert hvordan man på

best mulig måte kan få til en konstruktiv dialog mellom studenter og ansatte. - Vi har et forbedringspotensiale og er avhengige av tilbakemelding fra studentene for å få satt fokus på dette, sier

Fagereng, som synes at det mest overraskende med undersøkelsen er at så mange som rundt 40 prosent ikke hadde noen mening om saken.

Solid billettsal til UKEN Leonard Hemsen, 1. kull - Veldig bra! Jeg klarte å miste både vitnemål og studentbevis, og de fant kortet mitt før jeg visste at jeg hadde mistet det.

UKEN 2000 er i gang, og førehandssalet av billettar har vore bra. - Vi har få store bekymringar, seier Fredrik Mortvedt, PR-ansvarleg i UKEN-styret. A v ALEXANDER KEMP

Så godt som heile fyrste helga var utseld på førehand. UKEN 2000 har ute billettar for sal gjennom blant anna Posten og ein har kunne tinge billettar over Internett

og kjøpe via UKEbussen som st år p å Torgalmenningen. Den grøne dobbeltdekkaren i sentrum har stått for kring 80 prosent av billetts alet så langt.

Revyen tener mest - Revyen gjev oss godt innkome, seier Mortvedt. Det er ikkje seId mange billettar til revyen på førehand. PR-sjef Mortvedt seier at folk ventar med å kjøpe revybillettar til dei har sett meldingane i avisene. - Utfordringa blir å få selt framsyningane på vekedagane, difor er billettpris ane også lågare desse dagane.

UKEN budsjetterer med at berre halvparten av dei 650 publikumsplassane blir fylde i gjennomsnitt.

Koster skjorta Mortvedt seier at konsertopplegget i år er dyrt. - Vi trengte eit sterkt konsertprogram for å bli kvitt eit ry kte som kjedelege på konsertsida.

Top stories this week Helge Thiis Haugane, 1. kull

C OMPILED BY A LEXANDER K EMP

- Rådgiverne er veldig bra, og de nye åpningstidene på kompendieutsalget gjør at jeg nå rekker å kjøpe kompendier.

Illegal document reproduction

Øyvind Lægreid, 3. kull - Eksamenskontoret krever harde frister av ess, men klarer selv ikke å overholde sine. Klager på sensur blir behandlet vanvittig tregt, og det er altfor d årlig.

Sveins Kopisenter, located in Helleveien, is under scrutiny by NHH students for allegedly making and dis tributing non-Iegit summaries of curriculum literature. Student Ove Lande has fallen victim of this practice: a summary composed by him was sold at Sveins Kopisenter without him acknowledging the process. According to authorities, performing such practices may qualify for prison time of up to three years. Svein Kleivedal of Sveins

d enies all Kopisenter suggestions of improper practice.

Discontentment among MIB students The thirty students attending the school' s MIB program have recently forrned their own board in order to promote themselves and their interests. Targets will be the academic as well as managerial staff of NHH. Also, says board member Maria Beyer, a core objective will be working to integrate MIB students with the student' s association of NHH.

As the number of foreign stud ents at NHH has increased during the 1990s, focus on the MIB program has dwindled. Lecturer Andreas Falkenberg express es that NHH needs to enhance the quality and external promotion of the program, or it might as well be c10sed down altogether. According to him, the MIB program is the only one by which NHH is competing internationally. Cathrine Fosse of the International Committee, which currently takes care of exchange students, welcomes part-takers in the MIB pro-

gram to join the social activities and mentor program they currently are running.

Department of ethics A department of ethics will be established at NHH by 200l. There will only be parttime appointments, to help assist faculty with such duties. Sponsorship of the department may be an issue. Student representative for the school board, Tina Stiegler, expresses concern about such an institution possibly being under the reins of one single company.


nyheter

tirsdag 14. mars

7

Radikale endringer er nødvendig Handlingsplanen for økt kvinnerekruttering som likestillingsutvalget har utarbeidet er nå blitt vedtatt av Kollegiet. Av M ARIA

PRESTMO

- Det er en myte at Norge har så mange velutdannede og yrkesaktive kvinner, sier leder av likestillingsutvalget ved NHH, Arent Greve.Greve mener at det må radikale endringer til for at NHH skal nå et akseptabelt nivå i antall vitenskapelig ansatte kvinner. - Vi ligger langt etter andre land i Europa, USA og Canada, forteller han. Medregnet alle instituttene er kvinneandelen ved NHH på cirka 10 prosent.

Dersom vi inkluderer stipendiater er andelen på cirka 19 prosent.

Vil stimulere kvinner I planen legges det vekt på tiltak på flere nivåer. Et tiltak er å øke kvinneandelen i siviløkonomstudiet. Et annet er å motivere kvinner til opptak på HAS-studiet, og et tredje er å ta vare på både studenter og ansatte. Greve påpeker at det er viktig å gå aktivt ut for å få bedre kontroll med kjønnsandelen. - Et virkemiddel i handlingsplanen er direkte henvendelse til potensielle søkere istedet for tradisjonell utlysning. Det er jo et paradoks at i 1984 var kvinneandelen ved NHH på 42 prosent. Nå er den heldigvis på vei opp igjen, men vi har et stykke igjen for å nå

1984-nivået. På møtet avsatte Kollegiet en årlig pott på en million kroner øremerket tiltak som Jentekampanjen.

Kjønnskvotering Planen innebærer radikal kjønnskvotering av kvinner til midlertidige stillinger. Det vil si at de kan bli tilsatt selv om

de har svakere kvalifikasjoner enn mannlige søkere. Målsettingen er at cirka annenhver nyansatt skal være en kvinne. Angående faste ansettelser sier rektor Victor Normann til Aftenposten at: - Jeg håper vi slipper radikal kjønnskvotering til faste stillinger. Det er en dårlig løsning. Men han utelukker ikke at det kan bli aktuelt. Kvinneligp. doktorgradsstipendiater og kvinnelige ansatte får dessuten tilbud om spesiell oppfølging gjennom en mentorordning. Kvinnene har videre førsterett til de barnehageplassene som Handelshøyskolen disponerer. DIREKTE: - Direkte henvendelse til potensielle søkere istedet for tradisjonell utlysning er et vikemiddel for økt kvinneandel, forteller Arent Greve.

Fortsatt lønnsfest

Norges Handelshøyskole foretar to ganger årlig arbeidsmarkedsundersøkelser for sine nyutdannede siviløkonomer. Resultatene av undersøkelsen for kandidatene som ble uteksaminert våren 1999 er nå klare. Av MARIA

P RESTMO

Den gjennomsnittlige lønnen er på 278.400 kroner. Dette er en økning på 2,4 prosent fra året før. I tillegg kommer ekstrainntekter og goder som utgjør 43.100 kroner. - Arbeidsmarkedssituasjonen for de nyutdannede fra NHH må fortsatt karakteriseres som god, selv om det nå er et noe vanskeligere arbeidsmarked som møter kandidatene, sier Anita Søvik ved Jobbsenteret på NHH. Ved valg av bransje er det hele 32 prosent som går til stillinger innen revisjon hele 32 prosent.

Guttene tjener mest I undersøkelsen som ble gjort for kandidater som ble uteksaminert høsten 1998, hadde

jentene SOO kroner mer i årslønn enn guttene. I følge tallene som nå foreligger, har ikke jentene klart å beholde forspranget. Guttene tjener SOOO kroner mer enn jentene. En av årsakene til skillet, kan være at en større kvinneandel jobber i det offentlige eller i revisjonsbransjen. Det er mulig at kvinnene i større grad foretrekker å ha en 9-16 jobb, som de lettere kan kombinere med familieliv. Tallene viser at gjennomsnittslønnen for revisorer ligger på vel 266.000 kroner. For den offentlige administrasjon viser tilsvarende tall2S2.000 kroner, mens konsulentene tjener omlag 306.000 kroner.

Karriereservice på BI. Man må allikevel være forsiktig med å trekke forhastede konklusjoner på dette grunnlag. Kun halvparten av BI-stu-

BI øker mest Den tilsvarende undersøkelsen fra Handelshøyskolen BI viser at de nyutdannede tjener 292.000 kroner. Dette er en økning på over 8 prosent fra året tidligere. Det synes altså som om ferske siviløkonomer fra BI oppnår høyere begynnerlønn enn kandidatene fra NHH, selv om forskjellen er under fem prosent. - En grunn kan være at BI-studentene er mer næringslivsrettet i sin utdannelse, sier Karianne Bjørnevik ved

REVANSJE: Guttene er igjen forbi jentene på lønnsstatistikken med 5000 kroner. (Foto: Marius Løken) dentene har svart. Ved NHH er svarprosenten på 71 . En annen grunn kan være at det er flere BI-kandidater som har sitt arbeid i Oslo. Tall viser nemlig at det er en forskjell på

omlag 16.S00 kroner på de som jobber i Oslo og de som holder til i Bergen. 67 prosent av de kandidatene fra NHH fant sitt arbeid i Oslo, mens 8 prosent fant sitt ar~ beid i Bergen. Søvik påpeker dessuten at de fjerner den laveste og den høyeste årslønnen, slik at undersøkelsen viser et riktigere snitt. Hun understreker samtidig at de opererer med en brutto grunnlønn per år som ikke inkluderer overtid, andre ekstrainntekter og goder. I BI's papirer kan man lese at undersøkelsen er gjort på grunnlag av brutto intekt per år, uten bonuser og tilleggsytelser.

Vi sitter ved kjøkkenbordeti sh,ldenthjemmets fellesI "]"",,.<::H. Kari Merete Jorteller om den dagen for snart tre uker siden, da hun ufrivillig ble konfrontert med NRK' s utsendte spion. På, ett ro,m, med TV' ~:n · godtplassert . ~ midten av roiilnret,~ar (fet"" ikke annet å gjøre enn å bekrefte det kontrolløren så .• Kontrolløren spUrte meg om' jeg hadde .inntekt. Studielån kom etter hans definisjon under kategorien inntekt. Samviten, UiB

Tyven, tyven ... Det er en skam at man ikke skal kunne gå i de klærne man vil til og fra fest, og at det skal være umulig å sette fra seg skolesekken mens man er på Bodegaen. Men slik er det. Det at noen sljeler kan vi som jobber på Samfunnet ikke få gjort så veldig mye med. Utfordringen vår er å hindre at noe blir stjålet i utgangspunktet. Garderobevakter på alle fester, er det som virker som den mest innlysende løsningen. Tuntreet, Ås


kl Bulletin

nyheter

8

Iru sur In Fri internettilgang er et viktig middel for å lokke studenter til Hatleberg. Hastigheten på nettverket står imidlertid ikke i stil til tilbudet. Beboerne klager, men nå skal situasjonen bli bedre. Av B JØRN

KAOS: Mye ledninger og lite fart på Hatleberg. (Foto: Marius Løken) trent 1000 kroner mer i måneden enn dagens avtale, noe som tilsvarer to kroner per beboer.

V EGAR S OLH EIM OG S TEFFEN G AUSEMEL B ACKE

- På Hatleberg har vi en kapasitet på 256 kB / s fordelt på omlag 460 brukere. Situasjonen er fryktelig, sier Erik Johann Kvalsund i Nettverksgruppen ved Hatleberg Studenthjem. - For å gi et bilde av situasjonen, kan du si at hvis det å surfe på nettet p å NHH kan sammenliknes med å kjøre en vanlig bil, er s urfing på

Hatleberg som å kjøre en trillebår med firkantede hjul. K7 Bulletin fikk selv oppleve hvor tregt systemet er. Den kvelden vi var der, tok det rundt to minutter å åpne VGs hjemmeside, en operasjon som på NHH tar et par sekunder. Beboere K7 Bulletin har snakket med, mener det er"iH<€ greit å legge ned en tjeneste som ikke fungerer skikkelig.

Høyskolerådet har 34 medlemmer, og selv om rådet blant studenter ofte har blitt omtalt som et "supperåd" har organet myndighet til å påvirke din studenthverdag på NHH. Av R ICHARD

Raske BI

Lys i tunnelen Kvalsund forteller at det arbeides m ed å forbedre nettverkskapasiteten. - Vi jobber med et tilbud som

vil gi en åttedobling av dagens kapasitet, og vi regner med en løsning i løpet av våren, sier Kvalsund. Denne oppgraderingen koster om-

For beboerne på Hybelhuset i Sandvika er situasjonen en helt annen . Også her er internettilgangen gratis, men linjene er direkte koplet opp mot BI, noe som sikrer rask surfing. - Dette ble etablert allerede da Hybelhuset stod klart i 1996, og beboerne er meget fornøyde, sier Leif Ove Voster, økonomiansvarlig i Hybelhuset.

Ikke supperåd

Ø VERLAND

- Høyskolerådet er med sine 34 medlemmer, herav 8 studenter ved NHH, et rådgivende organ for Kollegiet, og er derfor av stor viktighet, sier tidligere Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Andreas B. Eskelund. Han forklarer videre at det er ikke alltid at Kollegiet representerer den allmenne oppfatning blant studenter og ansatte. Ordningen med Høyskolerådet er lovfestet gjennom Universitetsloven som NHH er pliktet til å følge.

Ikke mange saker Selv om Høyskolerådet er et viktig organ, blir det sjelden brukt. I fjor ble det bare avholdt ett møte, hvor seks saker ble behandlet. - En typisk sak for høyskole-

rådet ville være det aktuelle spørsmålet om det skal tas opp femti nye studenter hvert år ved NHH. Den saken ble imidlertid avgjort uten Høyskolerådets medvirkning, noe som i grunn er synd, kommenterer Esklund.

Kort tid Prorektor Per Ivar Gjærum mener at Høyskolerådet har en funksjon det er viktig å benytte seg av. - Det er vel en stund siden Høyskolerådet er blitt konsultert. Det er i grunn synd, for det er et utvalg det er aktuelt å rådføre seg med i mange saker. Spørsmålet om hvor vidt skolen skal ta opp flere studenter eller ikke, hadde vært en typisk sak å rådføre seg med H øyskolerådet om, men grun-

VIKTIG: Prorektor Per Ivar Gjærum mener det er viktig å benytte seg av Høyskolerådet. (Foto: Joachim Elisenberg) net den korte tiden vi hadde til å gjennomføre en høring av

saken valgte vi å gå direkte via instituttene, Kollegiet,

Mot etikksenter Kollegiet har vedtatt å opprette et senter for etikk og økonomi. Det skal etableres innen 2001 og vil fungere som en tverrfaglig møteplass for de ansatte ved høyskolen. Av M ATHIAS

IKKE POSITW: - Jeg er ikke udelt positiv til at ett enkelt selskap sponser etikksenteret, sier Tina Stiegler i Kollegiet. (Foto: Hilde Steinfelt)

B ERG

Etikksenter prosjektet skriver seg tilbake til 1997 da et etikkseminar ble avholdt på høyskolen. Et etikkutvalg ble resul-

tatet, og våren etter kom et notat der det ble foreslått et senter for etikk. Saken har nå vært oppe i Kollegiet, der man besluttet å opprette senteret innen 200l. - Det skal foreløpig ikke opprettes faste stillinger i tilknyt-

ning til senteret, sier rektor Victor Norman. Han forteller at man skal jobbe med etikk på deltid, og at enkelte vil få lettet sin opprinnelige arbeidsbyrde for å jobbe med etiske spørsmål. - Folk i den faste stab kan bli frikjøpt for å arbeide deltid ved etikksenteret, sier Norman

Sponsing aktuelt Rektor fremhever også at man ikke oppretter etikksenteret for å tjene penger. Likevel er sponsing aktuelt.

Formannsskapet og Studentforeningen.

- Høyskolen er i dialog med Norsk Hydro angående sponsing av prosjektet, men vil selv uten sponsormidler opprette senteret, forteller Erlend Prestgård , studentrepresentant i Kollegiet. Tma Stiegler, også studentrepresentant i Kollegiet, mener det kan være fare for at resten av høyskolen fraskriver seg ansvaret for etikk. - Senteret målsetting m å være å integrere etikk i høyskolens forskning, ikke ha ansvaret for NHHs etikkforskning. Jeg er ikke udelt positiv til at et enkelt selskap sponser senteret i tradisjonell forstand, avslutter Stiegler


9

nyheter

tirsdag 14. mars

Rekordstryk .f:Iele 80 prosent av dem som melder seg opp til translatøreksamen ved NHH, stryker på prøven. Nå kommer nye bestemmelser som skal få strykprosenten ned. Av EIRI K WÆRAAS

Translatørutdanningen ved NHH har slitt med katastrofal strykprosent i mange år. Til sommeren i fjor strøk for eksempel hele 22 av 27 personer som meldte seg opp i engelsk. Grunnen til de elendige tallene er at translatørautorisasjonen krever at man klarer å oversette begge veier. Prøvene tester både teknisk, juridisk og økonomisk språkkunnskap. Utdanningsdepartementet innser nå at kravene er urimelige. Fra neste år skal man kunne bli translatør bare en oversettelsesvei.

Oppmeldingskrav

STOR STRYKPROSENT: Bjørnulf Hinderaker ved institutt for språk konstaterer at strykprosenten på translatøreksamen er skyhøy. (Foto: Eirik Wæraas)

Departementet innfører også krav om tre års utdanning før man kan melde seg opp til translatøreksamen. Forslaget er kommet fra leder for translatørutdanningen ved NHH, Bjørnulf Hinderaker. - Til nå har alle fått prøve seg. Med de nye reglene håper vi at strykprosenten går betraktelig ned, sier Hinderaker. Han forventer å se resultater

allerede til sommeren. - De gamle kravene var urealistiske. Å ha like god kompetanse begge veier er vanskelig spesielt i "fjerne" språk. De nye reglene som åpner for enveis translatørautorisasjon, er tilbakevirkende til 1991 . Dermed vil mange personer som har strøket tidligere, nå få muligheten på nytt. Alle som har bestått en oversettelsesvei vil få tilbud om en muntlig prøve. Dersom de består denne, får de translatørtittel.

Ikke fullverdig Bjørnulf Hinderaker er kritisk til at det ikke finnes en fullverdig translatørutdanning i Norge. - Nå må man sette sammen sin egen språkutdanning. Mange har vært nødt til å kombinere hovedfag i språk sammen med for eksempel økonorniutdanning for å klare kravene. Dette har gjort at strykprosenten i noen fag har ligget over 80 prosent, sier Hinderaker.

Ros til hjellllllesidene I en test av internettsidene til til utdanningsinstitusjonene i Bergen kommer NHH best ut. Testen, som er gjennomført av Bergensavisen, gir NHH ros for både utseende og brukervennelighet. Av

M ARI US LØKEN

- Vi

har bevisst jobbet for at det skal være enkelt å navigere i hjemmesidene og i tillegg skal de være raske å laste ned, sier Audun Andreas Dahl, web-konstruktør og sivilarbeider i Informasjonsavdelingen.

Juryen som besto av både skole elver og netteksperter,

var entydige i sin dom.

UR OG FOTO ,u.har fokus på gode ti/bud... NIKONF70 ru/zoom 35-80,

O; 650

zoom 75-240 og bag. Før 9500,M

NA

l Nygaten 9 ~ n f. 55 31 62 15

FORNØYD: - Det er hyggelig å bli kåret til best i test, sier mannen bak de nye hjemmesidene til NHH, Audun Andreas Dahl. (Foto: Marius Løken)


JØRGEN EEG

BOSS HUGO

BOSS

\

Man - fredag

10-18

Torsdag

10-20

JØRGEN EEG

Lørdag

10 - 16

Olav Kyrresgt. 11 - Tlf.

55 31 69 42


Redningspersonell gjør seg klar for å bistå i hevingen av Sleipner, hurtigbåten som sank og tok 19 menneskeliv med seg i den største norske ulykken siden Scandinavi an Star. De siste månedene har rederiet HSD opplevd krisen alle bedrifter frykter som pesten. Etter ulykkene er det blitt avdekket graverende mangler og håndteringen av hendelsen er blitt kraftig kritisert. Bulle rapporterer om den altoverskyggende krisen som bringer vaklende bedrifter i knestående.

Side 12 og 13

Gjennom 15 år har deLilios besøkt hver eneste lille utpost i Distrikts-Norge. Helt siden midten av åttitallet har de reist rundt og underholdt med naive og enkle tekster. Orginaliteten og personligheten har i følge Lars Lillo Stenberg gjort at de har overlevd så lenge i bransjen. Og når vi spør han hvordan det var å slå igjennom på en tid da Samantha Fox og Limal var de store forbildene, irettesetter han oss og minner om at i likhet med deLilios hadde også REM sitt gjennombrudd på BO-tallet.


'0

ar

I morgen ellerom en uke kand et skje en ny stor mange sitter igj~l1'med, er et rederi som ikke ulykke her til lands. Spørsmålet er om norske viste hvordan de best SKulle unngå krisen og som bedrifter har lært. Eller om krisen nok en ganR mistet kontrollen da de skuHe håndtere den. kommer like brått på dem som skal håndtere """ - HSD er tatt med Duksene nede, konstaterer Cato pårørende, media og myndigheter. . Rasmussen, senior rådgiver i bedriften Nut Det er 27 :november i fjor. Utenfor Bømlø går driversikkedtets- og beredskapsoppl::er hurtigbåten "Sleip~å skjæret Bloksen. Jre lXlefler bl SD er et eksempel på at dårl ig Kvarter senere5~r\I<!;{ båteo ;.19 menn~sK~rq!J1:' Bereaskaps1edelse kan få katastrofale følger. Kommer. ((:lagene etter uly Rken 'får vi vite atalf . ,-De fleste organisasjoner er førpliktet til å kumle gikk galt forut for den tragrsKe ulyK~eh . Rede,;.iet'"' håndtere kriser. Men ofte mangr~r viktige ko~[) som eide "Sleipner" , hadde bare gjennom': '·' ponenter. Det er tilfelle med mange rede~ier hvor rtevakueringsøvelseri teorien. Flåtene løste det brukes altfor få ressurser på å bygge opp en seg ikke ut eller virket ikke som de skulle. Og nå stor nok beredskapsgruppe, sier Rasmussen. i februar ble det kjent at "Sleipner" aldri burde Han refser de nye reglene som trer i kraft i 2002 gått fra kai . Bare tre dager fø do ri iset ble det funom hvor mye rederier er nødt til å trene og drive net 34 graverende mangler ved båten. øvelser. I etterkant av ulykken har både mannskap, re- Rederier blir ikke pålagt å drive beredskapsderi og sjøfartsmyndigheter fått unngjelde. Be- øvelser. Hva de faktisk forplikter seg til, er meskyldninger om hvem som har ansvaret for ulyk- get vagt formulert. Dessuten kommer reglene for ken, slenges ut i avisspalter og på tv. Mannska- sent, mener han. pet ombord føler seg uthengt. Sjøfartsdirektoratet får kjeft for ikke å ha stoppet "Sleipner" i tide, Krisen kommer mens rederiet refses for manglende opplæring De fleste bedrifter er forberedt på at krisen en og beredskapsøvelser. dag vil komme. Men kriseplanen gjennomsyres alt for ofte av at man ikke har anelse om det Avkledd trykket som kommer i det krisen inntreffer. HSD er rammet av krisen alle bedrifter frykter - Alt fra pårørende og medier til myndigheter og redningsmannskap presser på for å få vite mest som mest. På kort tid har tusener av kunder formulig i en krisesituasjon . Men sjelden klarer man duftet, troverdigheten til selskapet er på lavmål, å takle trykket. Krisen synes alltid å komme like og det er bråk og uro internt i bedriften. I tillegg må rederiet bære ansvaret for at 19 personer brått på. Det som ser holdbart ut på papiret, vimistet livet ombord oå en av dets h<her. Inntrvk- spr Spg ;\ sviktp hplt n::l <\Ipinpr "ik-k- npr! hl",

sentralbordet i HSD sprengt. Og da folkene som satt der var utslitte, var det ingen til å ta over, sier Rasmussen . Han mener det ikke bare er HSD som gjennomsyres av dårlig bered ska . Og mange andre ~rifterie pe ert i nedgangstider går mah på akkord med sikke~heten. ' ., - Sikkerheten blif iJl:lidlertiden liten pr is å betale iforhold til bva man taper i omdømme og lojalitet etter en krise.

Mi teste siltllJhet - Det beste utgangspunkt for å unngå en krise er å forutsette hele veien at noe kan gå galt, sier førsteamanuensis Arent M. Greve ved institutt for strategi og ledelse på NHH. - Sikkerhetsarbeidet må kartlegge svake ledd i organisasjonen og driftssystemene må testes for hvor sårbare de er. Greve tror at mange organisasjoner kan lære mer av kriser. Men han påpeker at dette ofte hindres av at informasjon holdes tilbake. Greve er også kritisk ti I hvordan det offentl ige håndterer kriser. - I etterkant av ulykker konsentrerer alltid kommisjonene seg om å finne synderen. I stedet burde man undersøke systemene. Ofte konkluderer man med at det har skjedd menneskelig svikt, men man burde heller spørre hvorfor mennesker har feilet, sier Greve. Han mener driftssystemene bør bli så gode at folk kan tillates å gjøre feil.


Isen ra

Han mener det bør være lav tersKel for hva man går ut med . - Jo mer pressen får vite i en krisesituasjon, desto bedre. Selv om det er snakk om i utgangspunktet negativ informasjon .

Krisen innad Også innad i organisasjonen rammer krisen . Elendig krisehåndtering kan gi svekkettillittil arbeidsplassen. Enkelte medarbe idere vil ikke lenger føle stolthet over å jobbe i selskapet, og mange blir fru strerte dersom ikke informasjonen utad er korrekt. - Organisasjonen må ha en klar formening om forskje llen mellom dagl ig drift og beredskap. Men da må beredskap trenes, fremhever Rasmussen.

ler at de bare har gjort mindre endringer i beredskapsorganisasjonen i etterkant av fjorårets ulykke. - Vi me ner vi har gode beredskap srutin er o~ o erh o lder de st re nge kravene som settes ti l oss som transportør av passasjerer, sier Per Atl e Tell nes .

KRITISK. Mange bedrifter mangler ressurser fo r å håndtere kriser i bedrifte n, mener seniorrådgiver i Nutec, Ca to Rasm ussen.

info r m as j o n sberedskapen vår. Vi innser nå at v i helt klart har et forbedri ngspote nsiale i fo rhold ti I kri seinfo rm asjon, sier Mi dtl and. Hu n vi l i kk e komme nte re "Sleipner" - saken ytte ri igere før undersøkelseskommisjonen har lagt fram sin rapport.


14


15 - Jeg hadde aldri trodd at deLil los skulle bli så stort og holde på så lenge som det vi har gjort. Da v i startet så jeg på det som en hyggelig ting som kan skje kunne få lov t il å gi ut et par plater. Det bl e im idlertid et eventy r som jeg va r heldig å få lov til å være med på, sier Lars Lillo Stenberg, frontfigur og vokalist i bandet som fortsatt, etter 15 år på farten, trekker fulle hus, uansett hvor i landet de befinner seg. Overalt har ?e vært, det finnes " Ikke et grendehus eller studentersamfunn de ikke har besøkt. Ikke rart at de på sin nye CD "Kast alle papirene", drømmer om

En gang var jeg med på noe sprøtt hypnotiseringsopplegg, og fant ut at det var helt fei I. Nå sier jeg konsekvent nei. - Men er det mulig å bli rik av å væ re popstjerne i Norge? - Man kan tjene mye, men det er umulig å bli steinrik. Turneelivet er et sjømannsliv med store inntekter og utgifter. Det er vanskelig å legge seg opp penger, og man blir heller ikke spesielt rik om man driter seg ut på grunn av skattemessige årsaker sånn som vi har gjort. o" ~

har riktignok ikke noe S sielt forhold ti I UKEN det er flere ar siden Jeg SiSt M '11 sao en revy. en ' VI Spl er svært gjerne for menneske" og jeg tenker på stuk denter som mennes er.

utlandet. Kulturhuset i Sogndal frister vel ikke alltid like mye. "Nå vil vi til Sverige,", synger de, med håp om en karriere i det de beskriver som popmusikkens land. - Jeg fikk ideen til teksten på et hotellrom i Karlstad. Det er ikke annerledes i Sverig~, det er sammen folk og masse likheter. Derfor er det klart at Sverige frister og vi skulle gjerne hatt et navn der. Dessuten ligger det jo bare to timer unna. Men "Vi vil til Sverige" er bare en sangtekst, og ikke nødvendigvis en reell sannhet.

Aret er 1996

Lars Lillo Stenberg går solo. CDen med gamle barnesanger bl ir bra mottatt, og selger drøyt 20000 eksemplarer. Et par år sen ere roter han i noen gamle papirer han heldigvis ikke hadde kastet. For første gang synger han på engelsk, men CDen "The Freak" blir lunkent mottatt og selges i et begrenset opplag på 3000 eksemplarer.

Aret er 1990 deLilios synger om Kåre og Nelly, den feite mannen og en hjerne som er alene. - Hvor er det de får det fra, alt det rare de synger om? - Vanligvis tenker jeg egentlig ikke at noe kan bli en tekst når jeg opplever det. Opplevelsene blir ofte først ti I tekster mange år etterpå. Da bare dukker de opp igjen aven eller annen merkelig grunn . Ikke alle sangene våre er selvopplevd, men mange har en selvopplevd opplevelse som ' utgangspunkt. - Hvorfor har dere alltid valgt å synge på norsk? - Det var størst utfordring å synge på norsk da vi startet deLi Ilos, og det har vel alltid vært naturl ig for oss, sier mannen som av mange blir regnet som Norges beste låtskriver. Noen videre forfatterkarriere har han imidlertid ikke tenkt så mye på. - Skulle jeg skrevet noe annet enn sangtekster måtte jeg ha tatt meg sammen. Det slipper jeg å gjøre når jeg skriver tekster ti I deL i Ilos.

Aret er 1993

Lars Lillo Stenberg titter ned fra balkongen på Rådhuset. Han skal snart synge " Oslosangen" i anledning Oslos 1 000 års jubileum og overgangen til det nye årtusen. Under han raver 60000 halvfulle mennesker, hele rådhusplassen er full av spente tilhørere . Det kan nesten ligne en kjempefestival , og er definitivt så langt fra Kulturhuset i Sogndal som man kan komme. Lars Lillo Stenberg synger, men ingen hører sangen . Rakettene går til værs, champagnekorkene spretter og igjen kan deLillos-vokalisten studere rutehåndboken for å finne frem til Elverum, Sogndal, Rena og Grimstad . Det er bare en måned til starten på en ny Norgesturnee, og det gjelder å være forberedt når man skal besøke vær eneste krok i Norge. - Det var en spesiell opplevelse å få lov til å synge på Rådhusplassen. Jeg følte at det var en alvorlig oppgave jeg ikke kunne si nei til, og som jeg visste at jeg aldri ville kunne få igjen. Sangen fikk desverre en litt trist skjebne, det var jo ingen som hørte den. Heldigvis skal den bli spilt ved fl ere ganger gjennom hele året.

Ile jeg skrevet noe a et enn sangtekster måtte jeg ha tatt meg sammen. Det slipper jeg å gjøre når jeg skriver tekster til deLilIos. 17. mars 2000 - Er soloprosjektene et forsøk på å ha noe å leve av om deLilios skulle bli oppløst? - Nei, nå har jeg har ingen nye soloplaner. Vi er i starten aven turne, og tenker ikke så mye fremover. Soloplanene gjør at vi av og til legger del illos på hylla for en stund, men så lenge tonen er så bra mellom oss har det foreløpig aldri vært aktuelt å nedlegge deLi Ilos. Jeg skal først vurdere nedl eggelse når deL i lios blir et mimreband som ikke produserer noe nytt. Det er ingen ting i veien for at ikke deLilios skal kunne _ holde på en stund til. Vi tåler å bli gamle, vi har jo aldri fremstått som noen sexsymboler. - Men hva er det som gjør at deLilios har klart å være et av Norges ledeende band gjennom 15 år? - deLi Ilos har alltid stått for person I ighet og orgina het-:-Det er en mangelvare i mange norske band for tiden, og det er det som har gjort at vi har klart å overleve såpass lenge.

illos har alltid stått rsonlighet og orginalitet. Det er' en mangelvare i mange norske band for tiden, og det er det som har gjort at vi har klart å overleve såpass lenge.

deLilios gir ut sin hittil største su ksess " Neste sommer" . Singelen blir en definitiv sommerhit, albumet selger 85 000 og konsertpublikumet roper fremdeles etter "Kokken Tor" . Ti I tross for den store suksessen, har likevel aldri Lars Lillo Stenberg sett på seg selv som noen stor stjerne. - Stjerne er i grunn et pussig uttrykk fra Hollywood. Man kan bli selvopptatt av det, men de som går gjennom hele livet uten personfokusering blir også selvopptatt. Jeg har blitt vant til personfokuseringen, og styrer unna det jeg ikke liker. Jeg kommer aldri til å stille opp på kjedelig TV- opplegg hvor jeg må være kokk eller svare . på spørsmål. Da unngår jeg "Se og hør" -fokusen.

Aret er snart 2000. Klokken er 23.52

deLilios står på scenen foran en fullsatt Aula. Til nå har UKEN vært en enorm suksess, men stemningen i dag slår alt annet. Noen har allerede begynt å rope etter "Kokken Tor" til tross for at delilIos, av mange sett på som Norges beste liveband, bare har vært på scenen i noen minutter. - Hva er det som gjør at deLilios så ofte får glimrende kriti kker for si ne konserter, ti I tross for at CDene ikke alltid blir like godt mottatt? - Jeg tror vi drar nytte av lang erfaring og innkjøring. Følesen av kontroll gir større frihet og dermed mer show. Vi synes det er kjempegøy, og derfor blir ikke det vi holder på med rutine. Vi ønsker å gjøre hver konsert til en enestående opplevelse, også for oss i bandet. Vi følger at det er et privilegium å få lov til å spille, sier frontfiguren i Oslobandet som i år spiller under UKEN for tredje gang på rad. En jobb de, i følge Lars Lillo Stenberg, gjør mer enn gjerne. - Jeg har riktignok ikke noe spesielt forhold til UKEN, det er flere år siden jeg sist så en revy. Men vi spiller svært gjerne for mennesker, og jeg tenker på studenter som mennesker. På studentkonserter samles masse unge mennesker som har interesse for populærkultur, og det setter vi stor pris på.


16

~u sikk gerilj

-Det er vanskelig å tenke seg hvem som er mer aktuell i disse dager enn UKEsjef Harald Holst Jansen. UKEN-programmet er i pressen skrytt opp i skyene, men sjefen sjøl er ikke særlig bevandret i musikkens verden.

-slår til der du minst aner det

Vi har avtalt møte med han søndag morgen klokken ett. Musikkgeril jaen kommer presis. U KE-Harald er så bu sy at han ikke;har tid t il å sjekke filofaxen. Mobi lsamtale 13:10 - Æl loh, H arald. - Hei det er fra Bulle, har du glemt oss? - Neida, neida. Men ... nå? - Jepp - eeh. Åkei. 7 minutter. Mannen som deler leilighet med Harald serverer appelsinjuice mens jeg venter, herlig uanstrengt i frekk

slåbrokk. 7 minutter senere: UKEHara ld i døren. 2 meter effektivitet feier inn i stuen. Rett fra minutt-tilminutt-planlegging for UKEN til Musikkgeriljaen . Man venter kontroll og system aven mann med så mye ansvar Stuen er en slagmark. Inntil en vegg står et står et CD-stativ i ekte eik, CDene der er fulle av støv. 50 CDer, 50 forskje l lige artister. UKE-sjefen erklærer at han er altetende når det gjelder musikk. Tracy Chapman, Robbie Williams, Luis Armstrong, Cafe del Mar, Pink Floyd. Og selvfølgelig UKENs jubileumscd. Da Harald var et år i USA ble han kjent med Jimmi Buffet. En fyr få har hørt om i Norge, så Harald setter stolt på track 11 : «Why don't we get drunb (fortsetter videre: ... and get shagged) En lettere nervøs journalist blir småengstelig, men da tar Harald frem Oslo Gospel Choir. - Denne hører jeg også mye på. Du verden. M annen ER virkelig altetende. Rundt anlegget ligger en hel haug med CD er. Harald har vært på Platekompaniet og kjøpt UKENmusikken. Det er lenge siden sist ' han kjøRte CDer. "- . Du lian "SI det slik at det går en god stund mellom hver gang jeg kjøper musikk. I går brukte jeg 500

kroner på CDer, sier han. Til tross for den nye priskrigen på plater, prioriterer UKEN-mannen øl fremfor musikk - Det blir nok et halvt år til neste gang jeg kjøper meg noe nytt. Men Harald angrer ikke på at han går glipp av et utall øl under UKEN, han er fornøyd med kjøpet. Travis ligger øverst bunken, og forblir nok der en stund. - Travis er legendarisk. De fikk to Brit Awards nå nettopp, men de kommer til å vokse seg enda større. Det er genialt, sier han og forteller om da han var i Newcastle for en liten stund siden. Harald var i en platebutikk der Travis var eksponert over en hel vegg. UKE-sjefen kunne ikke dy seg og spurte mannen bak disken om Travis var et stort band i England. - Oh yes, svarte man nen. De er de største. D a måtte U KE-Harald humre godt. - He, he, de kommer til UKEN, de, tenkte han, men sa det ikke. Musikkgeriljaens kred til Harald for godt konsertprogram under UKEN fikk ikke samme effekt som forventet. - Hehe. Det er tidenes beste UKEprogram. Vi har vært jævlig gode til å booke band i år, sier han med et bredt smil. Musikkgeriljaen skal ikke skyte noen for den uttalelsen.


17

o

5 på gaJa etter Urpremleren

a ~I

Årets UKE-revy ble som lovet litt mer enn Stovner Videregåendes russerevy. Her er riktignok de klassiske revynumre, men også sang og dansenumre som ligger nærmere teater. La meg bare innrømme jeg var skeptisk til hele revygreia, men det var før jeg så den. Etter to timer, som kanskje var Iitt lenge, er jeg mer enn overbevist om at denne revyen er en ting : nemlig rå.

Av nummerene vil jeg spesielt trekke frem A-Ha parodien. Publikum tror de første minuttene innslaget vises, at det er den virkelig Morten Harket og ikke Svæverus Jørgen Festervold som medvirker. Anders Hoff som Pål Waaktaar Savoy er også utrolig god. Hoff får publikum med seg enten han dukker opp på scenen som Pinoccio eller svensk konfirmant. Operadebatten får meg til å miste rumpe-

festet på stolen og da Carl I Hagen alias Petter Sørgård, klyper mor Åse i puppen har jeg fått nok og detter av stolen i et skikkelig lattervin. Sørgård er også flott som

tar Bjørn Brunstad det med inn i sin Bondevik parodi og gjør salen urolig: - Har statsministeren virkelig gått av? På plassen to ra-

sinnataggen: - Han ligner jo, hviskes det langs benkeradene i salen. Bare minutter etter Bondevi kregjeri ngens fall,

der foran meg sitter eks studNHH Kristin Clemet, og nikker bekreftende. Hun har akkurat mottatt telefon om regjeri ngens fall.


_Fra stiv og stor til slapp og liten Bulle tester pølser. Er du ute etter litt leU mat i byen, har du vært på fylla eller har du bare lyst på dårlig ånde? Da er pølser tingen for deg. For å hjelpe deg i valgets kvaler spiste Bulles representanter seg gjennom Bergens beste kioskpølser.

NARVESEN ' Lokalene er trange og ikke spesielt hyggelige. Dette er ikke stedet du går for å virkelig kose deg med pølsen din. Relativt godt utvalg av pølser. Vi valgte Grill og Ostepølse.

&rillpølse 21,Smak Litt tam, lite smak Konsistens Saftig Størrelse Hvor er pølsa? Lite sau og mye ull. For liten til å bli slapp Stivhet Brød Sprøtt og fint med mye frø Konklusjon lite smak, men det var heller ikke mye å smake. Pluss for testens beste brød og "god" ånde etter maten. Damenes favoritt om en ser bort i fra størrelsen?

••

Romslige og innbydende lokaler. Veldig sentral beliggenhet og døgnåpent.'

Cheesebite m. Chili 27,Smak Sterk og god. Litt mer enn bare pølse. Størrelse Størst av dem alle Akkurat som vi liker den Stivhet Brød Samme som BigBite Konklusjon Testens vinner under tvil og i skarp konkurranse med Statoil. Åndealarm

BigBile 22,Smak Størrelse Stivhet Brød Konklusjon

&riIl19,-.!

Smak Litt tam denne og, mild smak Konsistens Saftig og sprø Størrelse Langemann ( 22.5 cm) Stivhet Litt slapp, men stram i skinnet Igjen veldig bra brød Brød Konklusjon Rolig smak ikke noen overraskelse. Pluss for godt brød .Prisen var litt i overkant.

Smak Størrelse Stivhet Brød Konklusjon

• •

Generelt god. Største grillpølsen Hard, men myk når du biter Bra, men manglet frø, vi fant ett. testens beste grill

• ••

• •

Romslij sted, men dårlig utvalg i pølser.

OstepøI1l30,-

• •

• • • •

Vond Sossiss? Slapp Vassent "Dette var vondt alstå" " kødder de?"

Wiener 17,-!! Som gri II men enda mer utpreget røkt smak Dette kan umulig være 59 gram

(\te C.IU.·.b. Ben

Romslig og hyggelig med mye gode venner og drikke. Pluss for musikk og hyggelig betjening.

Koselig og romslig lokale, steder å sitte. Pluss for musikk. Trivelig sted som bare kunne tilby grillpølse.

Wiener 10,Smak Størrelse Stivhet Brød Konklusjon ren trekker

Hvor god kan den bl i? Rema Nei nei -se størrelseIngen god pølse, men atmosfæopp. Pluss for ølservering som

v r v I

••

&rillpølse 18,-

Romslige lokaler med toaletter, bra utvalg i pølser og sentralt beliggende ved siden av skolen.

Oste pølse 29,Smak En god pølse Schwæring Størrelse Stivhet Stivest Brød Som grill Konklusjon bra velsmakende pølse, pluss for bacon, "hvor er osten"

••• • •

&riIl23,Smak Allright smak, vanlig? Størrelse Stoor Stivhet Stor og stiv Som Narvesen Brød Konklusjon bra mat, men prisen litt i overkant. Pluss for god norsk naturtarm

• • • •

Smak Ingen Konsistens Bløt, er det kjøttdeig? Størrelse Litt liten og tynn Stivhet Nei Brød Fuktig mini-brød Konklusjon Dette var ingen god pølse, burde heller konsentrere seg om det de kan.

Slik utførte vi testen: Vi ba om de to mest solgte pølseslagene hvert sted . Fast tilbehør var rekesalat på den ene og stekt løk på den andre, i tillegg til sennep og ketchup. Vi vurderte smak, konsistens, størrelse, pris, brødet og lokalene pølsene ble solgt i. Utvalget av pølser i Bergen er ikke så bra som vi hadde håpet, men to av stedene klarte å tilfredsstille oss. Både Statoil og Seven Eleven er trygge steder å kjøpe pølser. Særlig Seven Eleven. Neste gang du kjøper en pølse bør det være derfra, ellers kan du risikere å ramle inn på Mix, da går det deg ille.


Norske Siviløkonomers Forening Bergensavdelingen

Norske Siviløkonomers Forening

Stipend for beste utredningsarbeid ved siviløkonomstudiet ved NHH

Kr 10.000,Formål Norske siviløkonomers forening Bergensavdelingens stipend for utredningsarbeid har som formål å stimulere til utarbeidelse av gode og tidsaktuelle skriftlige utredninger ved siviløkonomstudiet ved NHH. Stipendet kan søkes av studenter ved siviløkonomstudiet ved NHH . Alle til enhver tid gjeldende fagretninger ved siviløkonomstudiet kan danne utgangspunkt for tema for utredningen.

Størrelse og rammer Stipendet tildeles en gang pr år og er på totalt kr 10.000,-. Det kan tildeles ett stipend pr utredning. En utredning kan gjennomføres aven eller flere personer. For nærmere informasjon om kriterier og søknadsprosedyre viser vi til brosjyre som kan fås ved henvendelse til NHH Jobbsenter. Spørsmål kan også rettes til Per Arne Foshau g, e-post: «per-arn e.foshaug@hordaland-f.kommune.no ».

SØKNADSFRIS_T~2000 : 7. april 2000

--

Web-ansvarlig Vi ønsker nå å legge avisen på nett. Du vil få ansvaret for å bygge opp en hjemmeside, samt ha det løpende ansvaret for å oppdatere avisen på web. Det er ønskeli g med en kreativ person som fungerer i en stil ling som vi l innebære stor grad av frihet i konstruksjon av hjemmesiden. Stillin gen vil høyst sannsynlig kvalifisere til et tilli tsverv i studentforeningen.

Freelancejournal ister Dersom du går med et ønske om å skrive og sette dagsorden på skolen vil dette være en stilling for deg. Vi kan love utfordrende og lærerike oppgaver i en sammensveiset og morsom redaksjon.


20

AmIgant og fett

-Are you ready for t he c ity now? Tonight's the night if you wanna get high. Vi er med. Vi hopper. En eller annen sendes forove r. - All right. Selv om Kåre & t he Cavemen sitt nye navn Euroboys minner om et dårlig «boyband», spiller de rock på et høyt nivå. De er kjent for enkle tekster og stor musikk, noe de også beviser denne kvelden. Etter å ha åpnet med en rolig intro drar de publikum med inn i en ny låt: «Dirty Hall ». De fortsetter med «24 Hour Kind of Guy», som også er nyskrevet. Det lyder fett, og det lover bra for det nye albumet Euroboys er i gang med å spille inn . Euroboys sin opptreden og engasjement på konserter kan variere, men til tross for dårlig lyd i mikrofonene, litt rølpete publikum og dårlig belysning på scenen serverer de en rå konsert. Få rockeartister perkusjonerer med større innsats enn Anders Møller, og det er lett å bli revet med. Schreiner er som vanlig stor i vokal og gitaristrollen. Han er trolig Norges beste på «vindmøllen», en manøver vi ikke fikk se. jeg mistenker Schreiner for å bare vise seg frem slik på konserter der han selv er spesielt fornøyd. likevel fremtrer han på arrogant vis. Hans spillestil på scenen lyser av selvsikkerhet og genialitet, mens Dag F. Gravem og Per 0ydir holder seg som vanlig litt tilbake på scenen. Deres bidrag musikalsk sett er likevel det som drar musikken opp på et høyt nivå. Kåre jao Pedersen er som alltid energisk bak trom mene, men blir lite synlig for publikum. På låten «1999 Man» eksploderer publikum sammen med bandet, og konserten når sitt høydepunkt. I siste ekstranummer får de med seg saksofon. Dette instrumentet er sjelden heldig i kombi nasjon med rock, men i instrumental sammenheng fungerer det og markerer en verdig avslutning. jeg har sett Euroboys ta mer av, men musikalsk sett er de som alltid presise. For samspillet er der. Det sitter.

Per Øydir er Euroboys sitt sist ankommende medlem , og hans evner bak orgelet bidro til at albumet ccLong Day's Flight Itill Tomorrown stod for et mer komplisert og melodiøst lydbilde enn sekstitalls inspirerte ccJet Agen. Per 0ydir i Euroboys er sjelden fremstilt i media, og hevder selv at han ikke liker alt maset med presse og rykter. Han trakterer vanligvis et orgel av typen VOX Continental. På konserten i aulaen ved NHH hadde han imidlertid med seg et Eika orgel, grunnet begrenset plass på flyet fra Oslo. Foruten å spille orgel har 0ydir begynt å skrive låter, og stod blant annet for l åten «Electric Dandruff» på forrige album. - j eg lager instrumenta l låter som

er litt baro kki nspi rerte, forteller 0ydir halv sløvt etter konserten. H an er sliten og trett, men lyser litt opp ved spørsmål om det ikke ble spilt en jimmy Hendrix låt under konserten. - Vi spilte låten «Hey joe» av j immi Hendrix, det stemmer. Noe som er litt spesielt er at vi også spi lte «Taxfree», som er et cover av den svenske duoen Hansson og Carl son. Duoen har spilt en del sammen med jimmy Hend rix, så det var en liten li nk der. 0ydir bekrefter også at låtene «Dirty Hall» og «24 Hour Kind of Guy» er spilt inn til det kommende albumet, men ingenting er avgjort ennå. Hvorvidt noen av hans egne låter kommer med på albumet kan han ikke si så mye om. - Vi samarbeider om de fleste låtene, så det er vanskei ig å si noe om hvem som kan krediteres for de enkelte sporene. På scenen pakkes utstyret ned, og noen pirker på o rge let han s der oppe på scenen. Det er i kke bra, og 0ydi r forsvi nner i en fe i. Orge lkongen.


21

Vision Invisible

Bare for å si det med en gang: Morten Abel er profesjonell. Etter utgivelsen av hans siste soloalbum "Here We Co Then. You and l?" har han reist rundt i Norge.9g turne-rt:Nå var turen kommettil aulaen på NHH, og med tanke på at de 1200 utlagte billettene var utsolgt god tid i forkant burde publikums forventninger være skyhøye. Og forventningene skulle bli oppfylt. Det er trangt og klamt idet Abel entrer scenen i en flom av lys, ikledd cowboy hatt, svømmebriller, latexbukser og jakke. Det må da være varmt? Med tanke på at denne mannen er 40 år blir jeg forbløffet over tempoet som utøves der foran. Og dyktigheten. Under fremførelsen av låten "Be My Lover" synger publikum med, spesielt den kvinnelige delen. En jente besvimer, og bæres vekk. Mens venninnene synger. "Tulipz in my head, I try to forget. " I tillegg til vanvittig

o ••

','.'.

.:.

il<Ji'ht Sblberg

Proff Abel

Sted: Aulaen NHH, Publikum: 1200 (utsolgtJ

rå musikk får vi servert en opplevelse i form av forbløffende Iyskoregrafi og små filmsnutter. Abel selv oppnår god kontakt med publikum, og imiterer av og til bergensdialekt mellom låtene. Blandingen av humor, korrekt koregrafi, erfarenhet og vanvittig bra musikk gjør kvelden perfekt for de 1200 som er stappet inn i lokalet. Uheldigvis for Abel brukes en del tid på å få fjernet en lyskjegle fra ansi ktet hans før" All or Noth i ng", og det gjør han synlig irritert. Likevel er det en for liten bagatell til å vippe han av pinnen, og etter ekstranumre i blåglinsende paljettskjorte forlater han scenen med et publikum som fremdeles roper etter mer. Men da er det nok. Abel forlater NHH . For denne gang.

Forfatter og teaterregissør Chan Ping Chiu gjester 15 mars Bit Teatergarasjen sammen med sine skuespillere danner han gruppen Archaeology Bird Worksshop. som setter opp stykket Vision Invisible - the happy journey. Det er første gangen gruppen gjester Norge, men på Teatergarasjen føler man seg sikre på at stykket holder mål etter å grundig ha stu dert videoopptak. Sist uke gjestet de Oslo, visstnok med suksess. Språket i stykket er en blanding av engelsk og kantonesisk så språkproblemer vil kunne oppstå. På Teatergarasjen tror damen som svarer blidt på telefon, men ikke vil oppgi noe navn, at dette ikke vil bli noe problem. - Det vil ikke bli noe opplevelsesproblem, sier hun .

V-citiy Stykket handler om fire turister på jakt etter hva de lengter etter. Etter en flykrasj begir de seg sammen inn i metropolen V-citiy. Metropolen er først og fremst et spei I av Hong Kong. Turistene går snart vill og begynner å undres over om de har funnet hva de egentl ig lette etter. Hele forestillingen er en blanding av surrealisme og science fiction der regissør Chiu gjør i stykket bruk både musikk, tekst og video.

- ikke akkurat Midnight Choir har høstet store ovasjoner for sine tre første plater. Med Amsterdam Stranded fra 1998 ble bandet allemannseie. Den nye plata Unsung Heroine viser at det fortsatt er helt korrekt å ha Midni ght Choir i sam lingen. M id night Choir er et norsk band som spiller amerikansk musikk med europeisk tilsnitt. Fire plater er innspilt i Texas, Seattle, Portugal og sist i Ljubljana, Slovenia. Et band av internasjonal karakter som tross sin nasjonalitet er langt fra den typiske norske rocken og lydbildet vi er vant fra norsk musikk. Det er lett å like Midnight Choir. Med gode porsjoner hjerte-smerte og stor me-

lankoli skildrer vokalist Paal Flaata og resten av gjengen midnattskoret store og dype sinnsstemninger. Nå ser det imidlertid ut til at verden har lysnet litt for Midnight Choir. Med den nyeste platen Unsung Heroine har bandet gjort det igjen. Er det virkelig mulig å overgå seg selv i så mange omganger? Fra depressiv og nedstemt musikk på Amsterdam Stranded, har koret høynet såvel Iydbildet som kvaliteten. Strinda Strings er som vanlig med, og lager god stemning med dyktige strykere. Platens udiskutable høydepunkt er når vokalist Paal Flaata også slipper korist Carla Torgerson til. Det er vakkert, så vakkert. Journalistens ubetingede anbefalelse er; løp og kjøp! Midnight Choir blir stadig bedre, så få med deg konserten under årets UKEN . Om to år kan det være for sent, kanskje er Aulaen da blitt for liten for Skiens bandet.

MIONIGHT CHOIR: Beste plate til nå - dog første gang uten «mercy» i noen av sangtitlene (Foto: pressebilde)


22

s Ein tørr tysdag dreg eg for å finne narkotika. Det er lett, eHer to telefonar har eg avtale om eit møte klokka 13.00. Først når klokka er 15.45 vaknar det eine intervjuobjektet. - 01 og alkohol er forkasteleg, og det henge ikkje på greip. For å vere ærleg så gjev narkotika ein mykje betre rus og dessutan er det bilIegare enn øl. Det seier karane eg vitjar i eit pent husvære i ei av gatene i sentrum. Dei vil reserver seg mot'å få namna sine i avisa ettersom. dei er redde for snuten. - Det er ikkje mykje risiko med å ha stoff i huset, det er verre å gå rundt med det, ei bikkje finn det lett. - Fantasiane blir sterkare når du røykjer. Dei to gutane, som nyleg er vakna, kan fortelje om elefantar og statuer som viser seg i sølvpapir og sigarettøskjer. - Ei stripe varer til ein somnar, ein merker rusen jamvel dagen etterpå.

Avskyeleg Ole Thomas Humborstad har klåre haldningar mot kjemiske rusmiddel. Han er student ved Den polytekniske Høgskolen

å ta seg eit glas i godt lag, men hyppig inntak av stoff som er ulovlege og heilt klart helseskadelege går over mi forstand, seier den ryddige unge mannen. - Desse folka bør få seg skikkelege

Dobbelmoral - Folk som er liberale med alkohol og motstandarar av narkotika er slik berre fordi lova seier det slik. Om " urter " var lovleg og alkohol forbode ville desse hatt andre haldningar. - Rusen gjev ei n høve til å finne sitt indre, og ein blir overraska over å møte sider av seg sjølv som ein ikkje kjenner til frå før. - Ein møter underbevisstheten. Dei to kompisane viser meg ei vasspipe som er kjøpt på galleriet i sentrum. - Det er ingen tvil om at seljarane veit kva slikt blir brukt til, seier dei .

Populært: Det er langt fleire enn dei tradisjonelle brukarane av streetwear som nyttar narkotika . (Foto: Illustrasjon.)

Humborstad før han må attende til lesesalen.

Eit rusfritt samfunn Magne Hovda, avdelingsleiar ved narkotikaavsnittet ved Bergen politikammer seier at avdelinga han tek inn kring tusen personar kvart år i narkoti kasaker. - Har du hasj får du minst tre tusen kroner i bot og forholdet kjem på rullebladet, seier han. - Det er ingen tvil om at dei lettare stoffa rekrutterer tunge m isbru karar. Men han seier at det er vanskeleg å prøve at folk nyttar dei lettare stoffa. - For eksempel er det mange unge som nyttar stoff for å unngå at foreldra merkjer at dei rusar seg. - Det er ein utopi å få bort stoffet no, men eg tykkjer at politiet gjer ein god jobb, og vi vonar at folk med tida vil skjøne at bruk av narkotika er feil. Han seier elles at det etter deira erfari ngar er lite narkoti katrafi kk kring Hatleberg og Handelshøgskulen.

Hemmar læreevna

og har inga forståing for at folk søkjer avslapping og fred i "weed". - Det er forståeleg at somme likar

interesser og bruke tid · på å lese bøker og lære kva som skjer i verda heller enn å søkje falske gleder, seier

Tek avstand: Student Ole Thomas Humborstad tek sterk avstand frå alle former for narkotika. (Foto: Alexander Kemp .)

Utbreidd: Spesielt dei "lettare " narkotiske stoffa er svært utbreidde i Bergen. Alkohol og sigarettar høyrer med. (Foto: Alexander Kemp.)

- Røyking av stoff som hasj og marihuana reduserer evna til å lære, og gjev dessutan bronkitt og irritasjon i luftvegane. Dette seier Ole Jacob Broch, professor i farmakologi ved Haukeland sjukehus. - Bruken av " urter" er mykje meir alvorleg enn bruk av tobakk. Dessutan er desse giftene svært sterke. Alkohol er i seg sjølv ei relativt svak godt, så dei skadelege effektane avgrensar seg sjølv i stor grad i og med at ein må ta inn etter måten store mengder av for eksem pel øl for å bli rusa. Professor Broch seier at det er svært uheldig at narkotika blir utbreidd i studiemiljø. - Det øydelegg mykje.


23

Håndball-SM under UKEN Det off isiell e no rgesmesterskapet i håndball for stu denter (SM) arra ngeres for tredje gang på rad som et U KEN-arra ngement. - Tradisjonen tro kan vi by på både sports lige og sosiale utfordri nger, sier leder av arrangementskomiteen, Lisa Fredriksen. Totalt seksten dame- og herrelag skal siste helgen i UKEN konkurrere om heder og ære. Lagene kommer fra forskje llige universiteter og høysko ler, fra Tromsø i nord til Krist iansand i sør. - Mesterskapet begynner tidlig fredag morgen, og vi regner med å ha kåret årets vi n nere innen 1 7 :00 lørdag ettermiddag , opplyser Fredr iksen.

Bankett Lagene v il bl i delt inn i pul jer på fire og de to beste går di rekte til sem ifi nale. De fleste kampene spil les i Stemmemyren, men på lørdag vil også banen på Studentsenteret bli benyttet. Lørdag kveld blir det holdt bankett på Merinobygget for de nærmere 200 deltakerne. - Det pleier å være vel så viktig å vinne bankette n som selve turneringen, forteller Fredriksen .

Går for gull Under UKEN 98 tok damene bronse, mens herrene kunne smykke seg med gullmedaljer. - Vi skal gjenta suksessen i år, sier herrelagets tre ner Ole Tafjord . Damelagets trener Aksel Sæther nøyer seg med å si at de skal " revan sjere en svak sesong" .

Mennene seiret

SPENSTIGE HOPP: Med hopp blir det kanskje seier både i turneringen og på banketten .

Sesongens Nattcup i fotball gikk av stabelen fredag 1. mars. Hele ni lag med både gutter og jenter kjempet hardt for å vinne heder og fin e premier. Best av alle var Sportsklubben Mann . Idrettsutvalgets Nattcup har blitt en fin tradisjon, og også i år var oppslutningen god. Stemningen og innsatsen var høy, og skuffelsen over å tape gikk fort over takket være rikelig med premiering og ikke minst bananer og saft. Mest jubel fikk Jentelaget, som sjarmerte publikum med tekniske lekkerbiskener og gla'fotball. Finalen stod mellom HRS og Sportsklubben Mann. Kampen ble en jevn batalje som gikk til ekstraomganger. Stian Tei gen fra Sportsklubben Mann ble matchvinner på Golden Goal, og jubelen kunne slippes løs. Som et lite plaster på såret fikk HRS turneringens toppscorer i Simen Jagland.

Svømmemesterskap med vri Første helgen i april vi l det bli avho ldt studentNM i svøm ming i Os lo. - Vi oppfordrer al le svømmeentusiaster til å delta, sier representant fo r svømmerne, Einar Kilde Eve nsen. Det er per i dag syv svømmere fra NHH som er medlemmer av Bergen svømmeclub og som trener jevnlig med andre studenter i Bergen. Her finnes alt fra ti d ligere landslagssvømmere til mosjonister. - Det har vært dårli g ti lflyt av NHH-studenter de siste årene. Men vi håper at mange vil melde sin interesse til SM, slik at vi kan sti ll e et eget lag fra N HH, på lik linje med Bergen Studentid rettslag. Han sier at det ikke er noen grenser fo r hvem som kan delta, men han påpeker at det er en ford el å kunne ta et startstup og å vite hvordan man tar på seg brillene.

Utradisjonelle øvelser - I tillegg til de tradisjonelle øvelsene, vil også øltørste svømmere få muligheten til å vise sine ferdigheter. Det vil nemlig bli arrangert 50, 100 og 4* 50 meter øl. På stafetten 4*50 meter øl har NTNU vist seg å være suverene. Bulle oppfordrer dermed alle ølglade svømmere til å delta, slik at denne ensidige trønderdominans blir brutt.

MER SPENST: NHHs mannlige svømmere viser muskler i forkant av studentmesterskapet.


24

Tirsdag 14. mars:

Lørdag 18. mars:

UKEN, NHH: Karate, kl. 19 UKEN, NHH: Bierstube, kl. 22 Immaturus, Cafe Opera: Dario Fo-monologene, kl. 22 Studentersamfunnet, Kvarteret: Samfunnetbokslepp, kl. 12

UKEN, NHH: Internasjonal dans og Åsleik Engmark, kl. 18/23 UKEN, NHH: Sternklang, kl. 24

Onsdag 15. mars: Rick's: Jonny be good (prem.) Den Stundesløse: Ramona 1 + (prem.) Studentersamfunnet, Kvarteret: Landeveiens aristokrati- sigøynerkultur, kl. 19:15 BIT Teatergarasjen: Vision Invisible- the happy journey (prem.), kl. 20 UKEN, NHH: Karate, kl. 19 UKEN, NHH : The Trendtemple, Bobby Hughes Experience og Hardyboyz, kl. 23/24

Torsdag 16. mars: UKEN, NHH: Amy Sexton, kl. 23 Bergen filmklubb, Studentsenteret: Menn imellom, kl. 19:30 Studentersamfunnet, Kvarteret: Vestens straffange?

Fredag 17..mars: UKEN, NHH: Irish Foreplay, kl. 19 UKEN, NHH: Blo(Bleau) og delilIos, kl.22/23 Sardinen USF: Veslefrekk, kl.21 Hulen: Black Debbath

UKEN, NHH: Relaxing day og Finn Coren, kl. 17/23 Bergen filmklubb, Studentsenteret: The Unholy Three, kl. 21

Lørdag 25. mars: UKEN, NHH: Køhn/Johansen(Excess) og Midnight Choir, kl. 21 :30/23

For mer informasjon: http://www.studsamf.uib.no Mandag 20. mars:

Studentersamfu nnet

UKEN, NHH : Stereofish, kl. 23

http://www.kulturhuset-usf.no Tirsdag 21. mars:

Kulturhuset USF

UKEN, NHH : Big Business Band med Øyvind " Elg" Elgenes og Mystika Lu:d , kl . 22/23 Studentersamfunnet, Kvarteret: Heidegger og retorikk, kl. 19 :15

Onsdag 22. mars:

.

UKEN, NHH: Polyesterday og Travis, kl. 22/23 Studentersamfunnet, Kvarteret: Homokultur på film og TV, kl. 19:15 Studentersamfunnet, Kvarteret: Fritt 0st-Timor?, kl. 19:15

http://www.kvarteret.uib.no Det Akademiske Kvarter

http://www.bergen-filmklubb.no Cinemateket filmklubb

http://www.hulen.no Hulen

Torsdag 23. mars:

http://www.uken.no

UKEN, NHH: Honey B. -& T-Bones, kl. 23

UKEN

IN~IHlsl. Ansvarlig/Sted

Dato

Begivenhet

Tirsdag 14. mars

Volleyb./Badminton Fotball I. 13 Håndball

kl. 12 kl. 14/15

Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren

Fotball Håndball Basket

kl. 12 kl. 13 kl. 14/16

IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren

Torsdag 16. mars

Forball Badminton Innebandy Aerobic

kl. kl. kl. kl.

14 15 16/17 17:30/18

IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren

Fredag 17. mars

Håndball Basket Volleyball

kl . 12 kl. 14/15 kl. 18/19/20

IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren

Håndball

kl. 15

IU/Stemmemyren

Mandag 20. mars

UKEN, NHH: Perculator og Primal Scream, kl. 22/23 Kvarteret, Teglverket: Motorpsycho Sardinen USF: Maj Britt Kramer trio, kl.21

Søndag 19. mars:

Il

Onsdag 15. mars

Fredag 24. mars:

r

eider med

K"BANK

Mensatesten Det er gitt 3 figurer på venstre side. Hvilken av de fire oppgitte figurene (a, b, c og d) passer best som fjerde figur i serien? Det svarte mønsteret skjuler en del av mønsteret. Mensabergen@hotmail .com

A

Wti~n~,


26

Li tt P Fått som fortjent, fordi vi fortjener det. Våkner opp mens hodet kjører vaskemaskin og magen snakker med seg selv. Utenfor er solen på vei ned, mens jeg prøver å komme meg opp. Encola til frokost, dusj og sminke. Starter dagen med potetgull og øl på vorspiel to timer senere. Et nytt band i aulaen, flere halvlitere. Stadig flere gullkorn i bedugget tilstand et sted i kjellern. Da du trodde det ikke var mulig å synke dypere, ser du den kjekkeste gutten i byen sitte kanakkas i et hjørne. Slår deg ned . Skrur på sjarmen med masca ra under øynene. Det du trodde var interesse fra hans side bare er u kontrol lert fyllekramper. Tre nger mer sminke. Det bli r sexappeal av sånt. Det vet Morten Abel. Med så mange kj ente fj es samlet på ett sted er det bare å kj øre på. Det viktigste er ikke å se, men å bli sett. Morten Abe l har skjønt det, med gassmaske entret han scenen i aulaen . Ingen bar overkropp den gangen her. Kun effekter og blå paljettopp. Kanskje det er en eller annen som et øyeblikk blir truffet aven skuffet tanke. Men slike ti ng går fort over. Når en av Abels medhjelpere etterhvert både har bar overkropp og mye sminke. Da er det noe annet med Bloodhound Gang. Disse gutta trenger ikke gjøre seg kule. Trenger ikke gjøre noe for å bli sett. Lykkelige over endel ig å ha kommet ti I et ku It sted tusler de ru ndt i underetagen med en hær av ivrige studenter hengende rundt seg. Ikke er de tiltrekkende. Ikke så veldig spennende hell er. Vi har sett dem før. På MTV i apekostymer. Det burde holde. Men det er UKEN . Og vi har det kuleste kon sertprogramm et noen sinne. Vi er litt ovenpå. Kanskje en dag så angrer man på at ikke har snakket med dem. Bedre føre var. Trenger mer sminke. Det blir sex appeal av sånt.

l

M's"'.

Vær hilset, kj ære kryssordvenner! Det er UKEN, det er fest og det er alltid tid til å løse kryssord. Denne gangen kommer vi med en oppfordring til UKEN, og den kan du finne ved å sette de tre løsningsordene sammen i rekkefølge. Svaret på forrige nummers Sirkuskryss var som mange av dere fant ut " Mine damer og herrer". Lykke til og fest med måte!

I

• , i


27

Studentmedlemmene

I

kollegiet

gikk man derfor bort fra mene fra faglig stab føle at prinsippet om kollegiet som de måtte prioritere lærernes møteplass og kranglearena interesser på bekostning av for ulike grupper, og over til studentenes, t/a- medlemordningen med kollegiet mene måtte mene at et trisom et profesjonelt styre der velig arbeidsmiljø er viktihvert enkelt gere enn gode studier, kollegiemedlem , uansett tudentmedlemmene måtte hvem som har valgt dem, er være villige til å ofre forsmedansvarlig for hele virkKollegiet er NHHs styre og kning til fordel for undervissomheten . ning, osv. Kollegiet ville har de samme oppgaver og det samme ansvar som etraskt utvikle seg t il en slagErfaringene er svært gode. hvert annet styre. I vårt ti 1mark der de sterkeste grupPersonlig opplever jeg at fell e betyr det at kollegiet - pene meier ned de andre. alle medlemmene i det nåhar ansvaret for at høyskoDet ville være tragisk for kollegiet hever seg værende len tilbyr studenene faglig høyskolen. Det ville ikke over særi nteresser og aktivt og pedagogisk gode studieminst være tragisk for stuer opptatt av å utvikile NHH pro gramm er og et godt dentene, som i en slik situalæringsmiljø, at det ved sjon ville være dømt til å til en institusjon som både skal være offensiv og synlig NHH drives forskning av tape i de fleste kampog skal ha høy kvalitet i alle høy kval itet, og at den fagvoteringer. deler av virksomheten. Et lige stab ved høyskolen akuttrykk for det er den sterke tivt engasjerer seg i formidFør vi fikk den nåværende ling av forskningsresultater universitetsloven, var det vekt hele kollegiet nå legger på tiltak for bedre studieog annen kunnskap til sammange steder nettopp slik. kvalitet i 1. og 2. avdeling funnet utenfor. Resultatet var da også at av sivi løkonomstudiet. ko lleg iet ved mange instituDet hadde vært umulig for sjoner, spesielt ved univerJeg er overbevist om at stukol leg iet å ivareta dette an- sitetene, bare briljerte ved dentene ved NHH er langt svaret dersom det enkelte høylytt krangel. Mye ble bedre tjent med et kollekollegiemedlemskulle oppsagt, men lite eller ingenting gium der alle medlemmene fatte seg som re presentant ble gjort. ;;.,:.:;.tar et samlet ansvar for virkfor sær! nteressene ti I den ~.:.-r....-.gruppen han el! /;)1:/r Da den nåværend e · somheten enn de ville være med et system der studentvafgt-f . a ville medlemuniversitetsloven ble laget,

På lederplass angrep Bulle i forrige nummer et av studentmedlemmene i kollegiet fordi hun etter redaksjonens mening ikke hadde forstått sin oppgave. Det er nok dessverre Bulle som har misforstått.

interessene sku Ile ivaretas av et øremerket mindretall i styret. Studentmedlemmene i kollegiet gjør en svært god

jobb. Jeg håper at de vi I fortsette i samme spor som idag.

Victor D. Norman

Presiseri ng: I forhold til artikkel i Bulle nr 1/00 ønsker Næringslivsutvalget å presisere følgende: I artikkelen stod det: "1 fjor vart Karrieredagen omgjort til eit profittmaksimerande arrangement." Dette er feil. Det riktige skulle ha vært at Karrieredagen ønsket å øke mangfoldet av deltakende bed ri fter, og innbringe mer inntekter enn i 1999 (som var et nu Il profittforetak). Karrieredagen er i kke et profittmaksimerende arrangement. Selv om vi i Næringslivsutvalget etterhvert har innsett at vi er viktige bidragsytere til kassen i NHHS, så er arbeider · IKKE

Næri ngsl ivsutvalget etter profittmaksimerende prinsipper. I Næringslivsutvalget priser vi produktene våre på en slik måte at NHH besøkes av flest mulig rekrutterende bedrifterfra flest mulig bransjer. Vi er altså nyttemaksimerende (på studentene sine vegne) heller enn profittmaksimerende. Vårt hovedformål er fortsatt å formidle kontakt mellom arbeidssøkende studenter ved NHH og rekrutterende bedrifter.

Kjartan MedIe Leder Næringslivsutvalget

Vi representerer studente~;~-e§ I forrige nummer av K7 Bulrepresentanter og studenter. Det er åpenbart at vi har letin sår ansvarlig redaktør Andreas Harstad Lien..j2å forskjellig syn i mange salederplass tvil om min tr~keFo--J:y1ålet må imidlertid verd ighet som studentvære felles. Styret skal funrepresentant i kollegiet. Han gere som en s;;nlet strategisk enhet som fører høyhevder at min uttalelse om studentrepresentant vs. skolen i en retning alle kan styrerepresentant tyder på at være fornøyde med. Et styre jeg hever meg over studensom fungerer godt og setter tene og ikke taler studentefokus på de viktige sakene, nes sak i høyskolens øverkommer også studentene ti I ste organ . gode. Uttalelsen bygger på en misforståelse, og kan ikke stå uimotsagt. Jeg er student, og jeg er valgt av studentene. Jeg sitter imidlertid ikke i kollegiet ute lukkende for å uttale meg om studiekvalitet og idrettshall, på samme måte som en representant fra fagstaben ikke utelukkende er opptatt av saker som angår hennes eget insti tutt. Hadde stu d entrepresentantene hatt en slik holdning, ville de raskt ha mistet all tyngde i kollegiet. Kollegiet består av rektor, prorektor, medlemmer av fagstaben, teknisk-administrativt ansatte, to eksterne

Lien har ikke undersøkt drevet særlig oppsøkende journalistikk før han uttalte at

jeg i kke representerer studentene. Jeg stilte til valg nettopp fordi jeg er engasjert i studentpolitikk. Jeg har sittet lenge i Fagutvalget, både som medlem og leder, og mener at jeg gjennom dette har opparbeidet det Lien kaller " troverdighet som studentrepresentant i kollegiet" . Som studentrepresentanter i kollegiet legger vi stor vekt på at flest mulig studenter skal informeres og få anled-

ning til å uttale seg i saker som skal opp i kollegiet. Våre viktigste diskusjonspartnere er Fagutvalget og studenter med fagpol itiske verv. Kommende kollegiesaker diskuteres til dels svært grundig på møter i Fagutvalget. I hele vår har vi også hatt ukentlige møter med fagpolitisk ansvarl ig i kjernestyret, leder for Fagutvalget og fagpolitisk ansvarlig i NSU. Fordi vi gjerne vil ha innspill fra flest mulig studenter, har

vi opprettet mailadressen kollegiet@nhhs.nhh.no. Vi legger også vekt på å informere studentene gjennom K7 Bulletin . Jeg mener altså at jeg legger ned betydelig arbeid i å sørge for at mine uttalelser i kollegiet ikke går på tvers av det studentene mener. På denne bakgrunnen synes jeg det blir uriktig av Lien å påstå at jeg ikke er en troverdig representant for studentene.

Tina Stiegler Kollegierepresentant

Jentetrim Som de fleste vet, hadde vi tidligere et eget jentetrimopplegg i hallen. Denne aktiviteten er dessverre utgått, noe som vi ikke kan akseptere. Derfor er vi ute etter en eller to som kan ta på seg å sette opp og gjennomføre et brukbart trimprogram for jentene. De som har lyst på denne jobben, kan avtale nærmere betingelser med oss. Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at jentene her ved skolen har egne tider avsatt i trimrommet/garderoben . I den senere tid har det dessverre vist seg at gutta ikke respekterer disse tidene. Vi vil derfor minne om at de tidene som er oppslått på garderobedøren skal følges. Til slutt en liten opplysning til alle fotballspillere: Sykkelpumpe er ennå ikke innkjøpt, med vi antar at bensinstasjonens luftsjekker er en grei midlertidig anordning.


I

, INNSIDEN

Regjeringsaktuell Kåre Spekulasjonene om hvem som skal sitte i J ens Stoltenbergs nye regjering spriker i alle retninger. Kåre Syversen ble, i følge ubekreftete kilder, umiddelbart etter Bondevik-regjeringens fall lansert som kandidat til finansministerstillingen. Syversen er, etter flere år som student på NHH genuint interessert i økonomisk politikk. Til tross for sin langvarige studietid vil han likevel følge tradisjonene til tidligere statsråder; han har ikke fullført noen akademisk utdannelse. Flere tyngre aktører innen norsk næringsliv stiller seg positive til Syversens kandidatur. - Det er avgjørende for en mindretallsregjering å ha en myndig og erfa-:ren person i denne jobben. Jeg vil derfor ikke bli over asket om det skulle bli Syversen som fikk telefon fra Stoltenberg, uttaler Viktor E. Nordmann, stipendiat på BI. Nordmann er selv lansert i stillingen som Valgerd Svarstad Hauglands arvtaker.

Grotesk Donald GN registrerer med undring den vridning i humoren som har funnet sted i Donald etter at vi sluttet å lese bladet. I Dagbladet lørdag 4. mars finner vi, mellom to reportasjer fra flomkatastrofen i Mosambik, følgende annonse for det populære bladet: "Stiger vannet eller.synker det? - Svaret finner du i Donald Pocket nr 228". Illustrasjonen er Donald som drukner. Donald Pocket 228 heter forøvrig treffende nok "Hjelp søkes".

Det er ikke bunnlinjen som eller (Denne historien er bare tull og har ingen rot i virkeligheten) UKE styret har i forkant av UKEN bidratt med ny økonomisk teori. UKEN hadde i sine budsjetter ikke noe eget sokkebudsjett, men til gjengjeld et riktig så romslig sydvestbudsjett. Det skulle snart vise seg å bli vanskelig å få sponset inn grønne sokker. Sydvestene ble derimot langt billigere enn budsjettert, butikken med sydvestene kunne selge sokker dyrt og på kvitteringen kunne alt skrives som sydvester. Altså bare en post i regnskapet: Sydvester. En annen løsning var å kjøpe sydvester billig og sokkene billig i en annen

Budsjetterte enkeltposter

viktig

Bunnlinje

uviktig

butikk. Altså to poster i regnskapet og 2000 kroner spart. Konklusjonen fra UKE styret var entydig: 2000 kroner spart i bunn-

linjen betyr ingen ting. - Det er nemlig ikke bunnlinjen som teller. Det er de enkelte postene på budsjettet.

«- Nye produkter er

akkurat som gamle produkter - de er bare forskjellige.» Victor D. Norman . il •

~

'f;.

Børs side 14-15 -

K7 Bulletin nr 04 - 2000  
K7 Bulletin nr 04 - 2000  

Side 17, 20, 21 og 25 Side 3 -Vi er veldig fornøyd med UKEN så langt. Revyen har solgt bra hittil, de fleste konser- tene er utsolgt og omse...