Page 1

UAVHENGIG STUDENTAVIS VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

WWW.K7BULLETIN.NO

K7

TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011 Å R G A N G 4 8 , NR. 1

Foto: Stephan Duffner

Kjernestyret vil løse billettkaoset

side 4 og 5

HVORDAN BLIR 2011?

Foto: Joakim Bratlie

Amerikansk fotball til NHH

side 20

Foto: Ole K. Hermansen

Fersk undersøkelse:

Drikkepress blant studentene

n NHH-professor frykter Euro-kollaps

n Usikkerhet rundt børsutsiktene

side 6 og 7

magasinet

side 14

s01.indd 1

Bildeserie

Portrettet:

Til topps på Kilimanjaro

side 35

Herman Friele

side 28 - 31

Foto: Thomas Borgen Ha

Foto: Erik Hapnes

31.01.11 03.13


2

MENINGER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Får du ikke nok av pensum? Vil du lese mer om økonomi? Økonomihjørnet er spalten hvor professorer og andre eksperter øser av sin kunnskap for å slukke din vitelyst.

W W W. K 7 B U L L E T I N . N O

Økonomihjørnet

TIPS: RED@K7BULLETIN.NO

Godt nytt år! Mye tyder på at vi har et innholdsrikt år foran oss. Verden rører på seg, og det samme gjør K7 Bulletin. Leserne vil merke en liten kursendring. Vi tror studenthumor er forenlig med godt journalistisk håndverk, og håper stud.NHH og resten av studentBergen er enige. Forandring er det også på høyskolen. Ambisiøse planer har blitt lagt for å løfte skolen og Studentforeningen opp i toppsjiktet, og det er bra. Vi heier på Haaland. Frisk bris på FM På Foreningsmøtet 17. februar vil et utvalg nedsatt av Representantskapet legge frem forslag om reform av tillitsvalgtordningen i NHHS. Da blir det bråk. Første del av forslaget er å endre privilegene for de tillitsvalgte. Rent konkret vil det si at gratis festbilletter byttes ut med en ordning der de tillitsvalgte får reservert billetter, men betaler selv. Dette burde være lett å svelge for de fleste. Det finnes etter vårt skjønn flere viktigere formål enn å subsidiere pampenes allerede utstrakte festing. Noe som derimot har bidratt til å heve atskillige øyenbryn, er forslaget om å kutte antall tillitsvalgte. I dag er antallet 204. Planen er å redusere dette tallet med rundt 35. Særlig har Bachelorfagsutvalget (BFU) latt seg tirre. Forslaget innebærer nemlig at kullrepresentantene i BFU ikke lenger får status som tillitsvalgt. Kanskje får vi et Foreningsmøte med litt temperatur. Det hadde jo ikke tatt livet av noen.

KJETIL BJORVATN

Mikrofinans: Fra anekdoter til forskningsbasert kunnskap Mikrofinans. En vei ut av fattigdom, eller kilde til fortapelse? Anekdotene f lorerer. Solskinnshistorier om alenemoren som tok opp et lite lån, kjøpte noen avokadoer som hun solgte videre med gevinst, kjøpte en gris, grisen fikk unger, kjøpte et fjøs til grisen og en ku, og bygget seg et hus til seg og barna. Og skrekkhistorien om selvmordsbølgen blant fattige låntakere i India: Aggressive låneagenter hadde overtalt dem til å ta opp lån med en årlig rente på omkring 30 prosent. De fi kk problemer med å betale tilbake, ble presset av både andre låntakere og banken, et press som til slutt ble uutholdelig.

har jeg studert nettopp dette spørsmålet. Høsten 2008 gjennomførte vi, i samarbeid med forelesere ved Universitetet i Dar es Salaam, et kursprogram i entreprenørskap for 300 småskalaentreprenører, alle medlemmer av den største mikrofinansinstitusjonen i landet, PRIDE Tanzania.

Hva er egentlig sannheten om mikrofinans? Forskning viser at verken solskinnshistoriene eller tragediene gir et representativt bilde. Sannheten er langt mer nyansert, og derfor langt mer interessant. Blant annet viser forskningen at avkastningen på en kapitaltilførsel er betinget av entreprenørenes humankapital. Dette er også i tråd med standard mikroøkonomisk teori. Et naturlig oppfølgingsspørsmål er derfor: Er det mulig å gi mikrofi nansklienter et ekstra løft ved å tilføre mer humankapital? Sammen med forskergruppen i utviklingsøkonomi ved Norges Handelshøyskole,

Det finnes tre hovedforklaringer: i) Kvinnene har ikke lært noe fra kurset; ii) Forpliktelser i hjemmet og andre sosiale beskrankninger gjør at kvinnene ikke i samme grad har anledning å implementere det de har lært; iii) Kvinnene har ikke noe stort ønske om å ekspandere forretningene. Den første forklaringen, at kvinner ikke har lært noe, kan vi klart tilbakevise. Om noe, så finner vi at de har lært mer enn menn. Den andre forklaringen har helt sikkert noe for seg. Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret gjelder også i Tanzania, og det er ikke uvanlig at det egentlig er mannen som styrer

w w w. k 7b u lle t i n . n o Helleveien 30 5045 B e r ge n 55 95 92 08 red@k7bulletin.no Ans varlig redak tør Olav Slet teb ø

PFU er et klageorgan av Norsk Presseforbund. PFU er oppnevnt et klageorgan opp-

nevnt av Norsk Presseforbund.

Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål Organet som og har medlemmer (trykt presse, radio, fjernsyn nettpublikasjoner)

fra presseorganisasjonene Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 og 50 40 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no fraFax: allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). s02_03.indd 2

Adresse: Rådhusgt.17 Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo

Ma ga sinredak tør Emil Bjørns tad Spor t s ans varlig Einar Blix Hus eby sp or t@k7bulletin.no Fotoredak tør Va silis a Sayapina foto@nhhs .no

Vi finner at kurset har hatt stor effekt, men utelukkende for mannlige entreprenører: Treningen hadde gitt en økning i profitt og omsetning på ca. 30 prosent i forhold til året før, en økning som i første rekke ser ut til å være drevet av nyetableringer. Hvorfor ser vi ingen effekt av opplæringen for kvinner?

Journalister Stine Grihamar Simen Slet sjø e Håkon Frede Fos s Espen B ol ghaug Simon Kar fis Nil sen Jakob Fugl s eth Maria Slotne s Ingeborg Chris tens en Fredrik Næ s s A sbjørn D y rne s Ræder Guro Valland Ida Selje skog Ådne Gabriel s en Hogne Ulla Sondre Ra sch L ar s Thoma s Sønningdal Tonje L ans e skog Johan Fredrik Hillveg Jørgen Tangen Met te B otnev ik B endik Støren Linn Halb erg Lot ta Paulien de Rijke Ingrid Hognaland

familiens forretninger, selv om det er kvinnen som formelt sett står som ansvarlig for lånet. Da er det kanskje ikke så rart at veien fra kunnskap til handling blir lang for kvinnene. Men vi finner også at de kvinnelige entreprenørene er mindre villige til å konkurrere enn menn. Dette målte vi i et såkalt lab-eksperiment, hvor sosiale forhold ikke skulle påvirke handlingene direkte. Det er rimelig å tro at en svakere vilje til å konkurrere gir seg utslag i større aversjon mot å etablere seg i nye markeder, en viktig driver for økt omsetning og profitt i vårt datamateriale. Forskjeller i motivasjon ser dermed ut til å spille en rolle for å forklare hvorfor menn og kvinner responderer ulikt på en kunnskapstilførsel. M e n s a n e k d o t e n e om mikrofinans ofte gir klare svar, viser forskningen at bildet er sammensatt. Mikrofinans ser ut til å fungere, men ikke for alle. Og opplæring virker, men, igjen, ikke for alle. Det ser ut til å være spesielle utfordringer knyttet til det å skape vekst for kvinnelige entreprenører. Denne innsikten har viktige policy-implikasjoner, blant annet for utformingen av bistand. KJETIL BJORVATN ER DEKAN FOR BACHELORUTDANNINGEN VED NHH

Ellen B alke Hveem Maria Slotne s Mat tia s Røs tad Jørum Intersec tion is@k7bulletin.no Va silis a Sayat skaya Amy Morris Tuan Anh Ngu yen Sunbin Park Amanda Grochowich Seba s tián Rodríguez Pérez Annonser (Markedsansvarlig) Joachim B acha marked@k7bulletin.no Økonomians varlig

Grafisk utforming A sbjørn D y rne s Ræder André Buha gen Anja Øiseth Chris tian Tjør ve Erik Hui John-Erik Rørheim Kathrin Holter Siri Øs tli Terje Ø yslebø Tobia s Munter Ar t Direc tor Terje Ø yslebø Creative Direc tor

GRAFISK Tobia s Munter

Kenneth Midt gård oko@k7bulletin.no

GRAFISK Tr ykk

GRAFISK

Mediatr y kk

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

ØMERKE ILJ T M

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

24

59

1

9

Trykksak

31.01.11 03.30


MENINGER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

NHH-student døde

Nytt engelsk navn?

Jo Vegard Hægstad døde i januar. Hægstad var student ved siviløkonomutdannelsen ved NHH og begynte for kort tid siden på masterdelen av utdannelsen. Ledelsen ved NHH opplyser at Hægstad døde under tragiske omstendigheter, og at skolen var representert i begravelsen 21. januar. Skoleledelsen uttrykker sorg over Jo Vegard Hægstads bortgang, og medfølelse med hans nærmeste.

10. februar 2011 vil styret ved NHH stemme om vedtak over nytt engelsk navn. Navneforslaget, “Norwegian School of Economics” er nå ute til høring blant instituttene. NHHs nåværende undertittel er Norwegian School of Economics and Business Administration, et navn mange studenter og ansatte mener er for langt. Dersom forslaget blir vedtatt, vil både merkenavn og forkortelse fremdeles være NHH.

3

Utvekslingsstudentene og oss vanlige Norske og utenlandske studenter på NHH lever stort sett i to ulike verdener. Den manglende integreringen er urovekkende.

grupper, og det fører til at mange ikke får noe forhold t i l d e n n o r s ke f a d d e r e n sin i det hele tat t. Derfor bør det lyses ut stillinger som person lige faddere fo r ut ve k s l i n g s s t ud e nt e r som øn sker det . Sl i k bl i r f lere nordmenn involvert i internasjonaliseringen, og utvekslingsstudentene blandes lettere med oss norske. Dette gjøres på mange av NHHs partneruniversiteter med stort hell.

KOMMENTAR

Lars Thomas Sønningdal

Å være utvekslingsstudent i et fremmed land er vanvittig moro og ekstremt lærerikt. En utvekslingsstudent kommer raskt inn i en sammensveiset gruppe med likesinnede, der alle har samme mål: Gjøre mest mulig ut av oppholdet, bli kjent med andre og dermed sørge for tidenes semester. Om du er i Bergen, Milano eller Kuala Lumpur spiller ingen rolle, for stemningen er den samme over alt. En interkulturell orgie av fester, reiser, vennskap og faglig påfyll, ispedd litt spennende usikkerhet og med litt haltende engelsk som minste felles mu ltiplum. Bedre kan det knapt bli! M eda lj ens ba k si de er imidlertid at en så sterk gruppe som den utvekslingsstudentene utgjør, ikke blir kjent med st udenter f ra la ndet de faktisk befinner seg i. Her på NHH forsterkes dette ved at opplegget for integrering av de utenlandske studentene er svakt, og ikke minst ved at stud. nhh ikke bryr seg nevneverdig om utvekslingsstudentene som rusler rundt på skolen. Vi er

FOTO: VASILISA SAYAPINA

oss selv nok og trives utmerket med det. K anskje er de litt r a r e . Det er først når du selv har vært på utveksling og blitt like rar at du forstår hvorfor Hatleberg, eller til og med Fantoft, kan være fine steder å bo. Så internasjonal er stemningen på disse stedene at jeg anbefaler dem som ikke drar på utveksling å henge litt på studentbyene, sånn for å innse hva slags ukomplisert moro de går glipp av ved å bli hjemme. Mens de internasjonale spiller beer-pong og boltrer seg på Hatleberg driver vi nordmenn med andre ting. Vi er ikke interesserte i utlandet, vi forstår mindre enn vi tror av hva som foregår i verden rundt oss, men det bekymrer oss ikke så lenge alle nærmest er sikret en god og ganske interessant jobb og framtid hjemme i styrtrike

Norge. Vår mobilitet er av samme grunn veldig lav, noe som hindrer NHH i å klatre på de internasjonale rangeringene. Vi har havnet i suksessfella! Selvfølgelig kunne jeg som en løsning på problemet etterlyst det vi nordmenn liker aller best dersom vi står overfor et sosialt problem vi ikke riktig vet hvordan vi skal løse. En holdningskampanje. Vi vet som regel at de ikke fungerer så bra, men det er en behagelig løsning som i det minste gir oss god samvittighet. Skal problemene løses, må imidlertid konkrete tiltak opp på bordet. Jeg har to forslag. Siden det heldigv is og ut rol ig nok er en del utvekslingsstudenter som går inn for å lære seg norsk mens de er på NHH, så burde høyskolen innføre tandempartneropplegg. Det

betyr at norske og utenlandske st udenter pa res opp for å lære hverandres respektive morsmål. Slik vil stud.nhh få muligheten til å lære seg eller perfeksjonere for eksempel engel sken, t ysken el ler japansken. Den utenlandske ta ndempa r tneren v i l lære seg bedre norsk og sikkert en hel del om nordmenn, og ikke minst vil begge to høyst sannsynlig ha det riktig artig sammen. I n t e r n a t i o n a l committee gjør en god jobb for utvekslingsstudentene våre. Med begrensede ressurser a rra ngeres en forr ykende Welcome Week, og det er dessuten a rra ngementer g jen nom hele semesteret. Med unntak av de ivrigste fadderne, så er det få norske studenter som deltar på disse arrangementene. Fadderne er dessuten ansvarlige for hele

Selv om jeg vet jeg taler til nesten døve ører, så oppfordrer jeg til å være nysgjerrige på utvekslingsstudentene våre. De er ikke farlige, men kan tvert imot gi oss mange hyggelige og nyttige impulser. Øk t integrering ut løser dessuten en rekke hyggelige ting: Utvekslingsstudentene blir bedre kjent med Norge og trives dermed bedre. Du blir mer internasjonal, lærer språk og får lyst til å studere eller jobbe utenlands. NHH får derfor en høyere plassering på de gjeveste rangeringene. Dette øker verdien på ditt vitnemål og du vil som resultat kunne få bedre og mer spennende jobber. Både hjemme og ute. Litt søkt er det kanskje, men slettes ikke umulig. LARS THOMAS SØNNINGDAL ER KOMMENTATOR I K7 BULLETIN

BULLE SØKER KARIKATURTEGNER

Vi trenger en fast bidragsyter med en stødig hånd. Lite arbeid, mye moro. Send en kort søknad til red@k7bulletin.no innen 9. februar

s02_03.indd 3

31.01.11 03.30


4

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Kjernestyret vil løysa køut Det slår Kjernestyret fast i strategien for 2011. Men dei vil ikkje tvinga interessegruppene till å legga om bilettsalet sitt. Ingrid Hognaland ih@k7bulletin.no

Stephan Duffner (foto) foto@k7bulletin.no

Like før jul hadde det nye Kjernestyret (KS) strategien sin klar. Ein strategi på 14 punkt, der eit av punkta seier at KS vil jobba for å finna ei løysing på dagens kø- og billettsystem ved NHHS-arrangement. Dei vil setta i gang prøveprosjekt i løpet av våren 2011. - Me vil effektivisera måten køane blir organiserte på i dag. Det inneber å bli flinkare til å informera dei som står i kø. Folk i kø skal få informasjon når det er utseld, og viss det står f leire i kø enn det finst tilgjengelege billettar skal det også informerast om det. Det skal bli greiare å stå i kø. Me vil òg prøva digitalt billettsal, noko som er litt meir krevjande å få til, seier Gisle Rognerud, informasjonsansvarleg i KS. Nye KS opplyste før jul at dei var positive til å prøva nye løysingar på det første store NHHS-arrangementet i 2011, men ingenting blei gjort under billettsalet til Homecoming. KS opplyser at dette var av praktiske omsyn. Det blei for kort tid til å implementera nye rutinar, og sikra at folk blei klar over endringane. I løpet av våren skal nye system testast. - Me vil prøva å få nokon til å testa det ut, men det er ikkje avklart kva arrangement det vil skje på, seier Rognerud.

BLIR FEIL Å PRESSA Men KS vil ikkje pålegga nokon å ta dei nye måtane for billettsal i bruk. KS seier i strategien sin at prøveprosjekt skal settast i gang i løpet av dette semesteret, men det kan henda at ingen interessegrupper vel å endra kø- og billettoppleggjet på sine arrangement. - Me vil ikkje pålegga nokon å gjera dette med det første. Då må det i så fall først opp som ei sak på FM, opplyser informasjonsansvarleg.

S04_05.indd 4

TENKER LANGSIKTIG: Det nye Kjernestyret har endeleg lagt fram strategien sin. Samstundes som dei vil gjera billettordninga betre, siktar dei mot å bli

- Det blir feil å pressa dette på nokon. Me må stola på at studentane og interessegruppene er interesserte i å få til eit best mogleg køsystem, seier KS-leiar Cilia Indahl.

SKAL MARKERA JUBILEET

Det nye Kjernestyret ville ikkje koma med mange valløfter under valet i haust. No som strategien er klar tar dei sjølvkritikk for dette. - Me skulle ikkje ha vore så redde for å meina meir. Me trakk fram tre ting i haust som me no har med i strategien, det er langsiktigheit, effektivitet og å få til eit fantastisk jubileum, seier Cilia Indahl. KS slår fast i strategien at

NHH sitt 75-års jubileum skal markerast. - Til no har me fått j u b i l e u m s l o go e n k l a r, o g me starta markeringa under Homecoming. I ballongane på Homecoming blei det gøymd to billettar til jubileumsshowet 3 0 . s ept em b er, s eier prosjektansvarleg Anna Gursli Langesæter.

BANKETT I GRIEGHALLEN KS håpar underutvala og interessegruppene vil vera med på markeringa. Dei ønskjer blant anna at interessegruppene sine faste arrangement skal knyttast opp mot jubileet, og har sendt ut førespurnadar om dette. - Me har fått positive signal

på dette, men alt er ikkje spikra enno. Det som likevel er klarert er at det blir ei jubileumsveke til hausten, som vil bli avslutta med jubileumsshow på fredagen og bankett i Grieghallen på laurdagen, seier Gursli Langesæter. Ho understrekar at jubileet skal vera for alle NHH-studentar, ikkje berre underut vala og interessegruppene.

BEST I EUROPA

Med 75 års jubileum blir 2011 eit viktig år, men Kjernestyret har også lagt langsiktige planar. - N H H sat sa r og v i l bl i Europas beste handelshøgskule. Då vil me gå i same retning,

noko me meiner vil gi positiv effekt. Me vil difor bli Europas beste studentforeining. Me har allereie god dialog med skuleleiinga på dette, seier leiar Cilia Indahl. I strategien blir dette kalla NHHS 2021, og KS går inn for å utarbeida ein langsiktig strategi. - Me ska l ut vik la ein handlingsplan i løpet av året. Me vil ikkje legga klare føringar for dei som kjem etter oss, men me vil sikra stor grad av kontinuitet i KS sitt arbeid. Det er mange sakar som dukkar opp for alle KS, seier Indahl.

STØRRE OPENHEIT

KS vil også fokusera på openheit, og då spesielt med

31.01.11 01.34


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

øutfordringane 4

5

PÅ GANGEN

1. Hva synes du om den nye strategien til KS? 2. Hvordan tror du det nye KS kommer til å klare seg? THOMAS SÆTER 4.KULL

1) Alt høres veldig bra ut, spesielt det med en løsning på billettsystemet. 2) De kommer til å klare seg

JESPER M. HATLETREIT 5.KULL

1) Synes det er bra at de har fokus på integrering av internasjonale studenter. 2) De kommer til å klare seg bra!

ANDERS LANGSET 5.KULL

1) Utgangspunktet ser veldig bra ut. Det er bra at de vil finne en løsning på billettsystemet. 2) De er jo NHH-studenter, så det går nok veldig fint.

dei mot å bli Europas beste studentforening innan 2021.

tanke på økonomi. - Budsjetta har tidlegare blitt presentert saman med rekneskapa. Me ønskjer no å of fent leggjera budsjet tet tidlegare, slik at studentane får meir informasjon om korleis det går. Budsjettet vil blant anna bli tatt opp på FM, seier økonomiansvarleg Christian Olsen. UKEN og Symposiet sine budsjett vil likevel ikkje bli offentleggjorde. Årsaka er at det er Representantskapet som har ansvaret for dette, opplyser KS.

TASHA HE 3.KULL

Kjernestyret sin strategi: ■ Markera 75 års-jubileet

■ Utforma NSO-NHHS

■ Sørgja for best mogleg kapa sitet sutny t ting av skulen og auka NHHS sin kapasitet

■ Modernisera det fagpolitiske arbeidet

■ Større openheit rundt økonomi

■ Jobba for betre integrering av internasjonale studentar

■ Utgreia rekneskapsplikta og ringverknadane for NHHS

■ St yrka samarbeidet med andre studentorganisasjonar

■ Finna ei løysing på kø- og billettsystemet

■ Tettare samarbeid med NHH Alumni

■ Jobba for ein heilskapleg marknadsprofil

■ NHHS 2021

1) Det er ingenting som er helt nytt, men det trenger det heller egentlig ikke å være, selv om det hadde vært fi nt med noe som skilte seg litt ut. Det er bra at de tar med integrering av internasjonale studenter. 2) De ser ut som en f lott g jeng , både jord nære og kunnskapsrike. De kommer til å klare seg bra. Jeg synes de virker veldig kompetente og mener at de har fått litt ufortjent kritikk.

■ Skaffa ny hovudsamarbeidspartnar og vidareutvikla noverande avtalar

S04_05.indd 5

31.01.11 01.34


6

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Her er profetiene Verden i 2011  blir preget av  europeisk trøbbel,  amerikansk  arbeidsledighet og  et mer ambisiøst  Kina, ifølge NHHs  egne eksperter. 

penger, og da er det bare et spørsmål om tid før arbeidsledigheten synker, sier NHHprofessor Kjetil Bjorvatn. Ma k roek sper ten a n slå r at

For å løse denne floka må de sterke landene i EU ettergi gjeld.

Olav Slettebø

Rolf Jens Brunstad om Eurokrisen

red@k7bulletin.no

Det er va n skel ig å spå, spesielt om fremtiden. Derfor tok K7Bulletin en prat med Ha ndel shø y skolen s eg ne eksperter om hva de tror vil prege overskriftene 2011. I tillegg har vi forhørt oss med en folkekjær spåmann. Skal vi tro dem, er EU-t røbbel og vedva rende amerikansk arbeidsledighet noen av stikkordene for året som kommer.

FRYKTER EU-KOLLAPS – Hva skjer egentlig med Eurolandene? – Eurofellesskapet er i store problemer. Jeg tror det er cirka 30 prosent sannsynlig at det bryter fullstendig sammen, sier professor Rolf Jens Brunstad. Det er gjeldskrisen i Portugal, Hellas, Italia, Irland og Spania, de såkalte PIIGS-landene, som har gjort at den europeiske unionen knaker i sammenføyningene. Og Tyskland, som tradisjonelt har punget ut når det politiske prosjektet er i krise, har nå sett seg lei av å betale for fete greske pensjoner. Professor Brunstad mener imidlertid at alternativene er få: – For å løse denne floka må de sterke landene i EU ettergi gjeld. Eventuelt kan PIIGS-landene bryte ut av eurosamarbeidet, lage sin egen valuta og devaluere denne. Uansett tar det nok tid før problemene er løst.

HÅP FOR USA

Etter finanskrisen har USA slitt med høy arbeidsledighet, og laber økonomisk vekst. Flere eksperter har også spekulert i om USA er på vei inn i en ny økonomisk krise. – Er du blant dem som tror på en ny nedtur i USA? – Nei. Amerikansk økonomi er på gli, og amerikanere flest får det bedre i år. Nå begynner de store bilkonsernene å tjene

s06_07,ikkeslett.indd 6

hakket mer forsiktig. – Jeg tror ikke på noen særlig stigning, sier han.

arbeidsledigheten på slutten av året er nede i åtte prosent. – Det er generelt slik at USAs arbeidsledighet er mer følsom for konjunktursvingninger. Den veksten vi venter å se i 2011, kommer dermed til å påvirke USA i større grad enn Europa, tilføyer Ola Grytten.

HAREN SØRGER FOR VEKST

Henning Hai Lee Yang, kåret av BBC til verdens beste spåmann, deler gladelig sine prediksjoner med K7Bulletins lesere. – Den tredje februar går vi inn i harens år. Da er det all grunn til å tro på mindre

konflikter. Tigerens år, som vi nå forlater, førte som ventet med seg konfl ikter og global krise. Disse problemene kommer til å løse seg, om enn i et moderat tempo, sier Lee Yang på telefon fra Oslo. Etter en liten pause legger han til: – Men man vet aldri hvor haren hopper! Yang har et optimistisk syn på verdensøkonomiens utvikling. – Grekerne er jo litt for glade i å feste, og nå er de inne i en dundrende bakrus. Men jeg tror at kineserne og tyskerne vil komme dem til unnsetning. Verden går i riktig retning.

KINA HOLDER KOKEN

Kina og India har de siste å rene gjor t seg gjeldende på verden s a ren aen, både p o l i t i s k o g ø ko n o m i s k . Store v a lut a reser ver og høy nettoeksport har vært sti k kordene for k inesisk økonomi i tiåret som har gått. – Kineserne var nødt til å omstille seg fra en eksportrettet økonomi til å produsere for hjemmemarkedet. Det har de klart. Derfor kan veksten i k i n e s i s k ø ko n o m i fortsatt forbli høy, sier makroekspert Øystein Thøgersen.

USIKKERT OM BØRSEN

Både små og store investorer er nok interessert i hva som skjer med børsen i det nye året. Men her er oraklene lite skråsikre. Eller holder de kortene tett til brystet? – Hva skjer på Oslo Børs i 2011? Blir det et godt aksjeår? – Her tror jeg det er helt umulig å spå, sier Ola Grytten. – Men jeg tror på moderat høyere børs. Rolf Brunstad er

HVOR BLÅSER BØRSVINDEN?   Ola  Grytten mener det er vanskelig å si hvor  børsen   skal i 2011. FOTO: THOMAS BORGEN HA

31.01.11 04.22


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

e for det nye året

7

Dette skjer med verdensøkonomien 1. Hva skjer med renten? 2. Hvor ender Oslo Børs? 3. Hvor høy blir arbeidsledigheten i USA? 4. Hvor stor vekst for Kina?

FOTO: PRIVAT

HARENS ÅR: - Alt  kan  skje.  Ingen  vet  hvor  haren  hopper!  mener  Henning Hai Lee Yang.

ØYSTEIN THØGERSEN

Professor i samfunnsøkonomi 1.    Den skal til 2,75 prosent.  2.  530.  3.  8,2 prosent.  4.  Holder seg på høyt nivå. 9,5 prosent.    

KJETIL BJORVATN

Dekan for bachelorutdanningen 1.     Den skal opp til 3 prosent.  2.   Ehh... Vi sier 500.  3.   Ingen nøling her. Det blir åtte prosent.  4.  10 prosent, verdensøkonomien er på vei  opp.

OLA GRYTTEN FOTO: TOBIAS MUNTER

HAR TRUA: Kjetil Bjorvatn tror på  redusert arbeidsledighet.

Professor i samfunnsøkonomi 1.     Opp til 3 prosent.  2.   Helt umulig å si. Moderat vekst. 

3.   Omtrent 9,8 prosent som i dag.  4.   Kan opprettholde vekst ved omstilling.  Men ellers nedover.

ROLF JENS BRUNSTAD Professor i samfunnsøkonomi 1.    Den nærmer seg 3 prosent.  2.  Omtrent likt som i dag.  3.  Mellom 8 og 10 prosent.  4.  Samme vekst som i dag, men den  bremser i løpet av få år.

HENNING HAI LEE YANG

Spåmann

1.    Den går opp og ned. Men den blir nok litt  høyere til slutt.  2.  Over 500!  3.  Den blir nok ganske lik.  4.  9,6 prosent. 

Dette skjer i Studentforeningen 1. Hva blir det beste NHHS-arrangementet dette semesteret? 2. Hvem kommer til å markere seg i NHHS? 3. Hvilke nye verv får Olsen?

FOTO: SYMPOSIET

POSITIV TIL SAMARBEID:   Symposiet-sjef  Harald  M.  Holm  er  spent på NSO-NHHS.

ATLE JOHANNESEN Leder Motbakke

1.    Det blir Midtukefesten, den største festen  dette semesteret. Men selvfølgelig også  Bergensbaneløpet, som er det morsomste  arrangementet hvert eneste år. Uten  sidestykke.  2.  Tja. Jeg har troen på amerikansk fotballgjengen. De kommer til å gjøre det bra.  3.  Ja, han må vel bli byråd i Bergen, tenker  jeg. 

EDVIN ØRBOG

Direksjonsmusikken og PU

FOTO: PU

FESTLØVE: Edvin  Ørbog  gleder  seg til Bierstube.

s06_07,ikkeslett.indd 7

1.     Ehh.. Bierstube. Det er alltid god stemning.  2.  UKEN er jo på frammarsj. Men jeg tror det  nye Kjernestyret kommer til å overraske  positivt. 

3.   Han får pent bli sittende i øko-stolen til  han er ferdig. Men etter det vender han nok  blikket mot sentrum. 

HARALD MARTENS HOLM Leder NHH-Symposiet 1.    Objektivt eller subjektivt? Uansett blir det  nok Symposion.  2.  Jeg tror på samarbeidet NSO-NHHS.  Kanskje vil det føre til at NHH-studenter  i større grad gjør seg bemerket i  studentpolitikk. Det er jo ingen grunn til at vi  ikke skulle gjøre det.  3.  Hva er det han ikke har hatt? Kanskje  NSO-NHHS? Nei du, nå tror jeg han får holde  seg i ro en stund. Selv Supermann måtte  hvile iblant!

31.01.11 04.22


8

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Persson tar ikke turen allikevel Den tidligere svenske statsministeren var et av toppnavnene til NHH-Symposiet. Nå har han trukket seg. – Årsaken er rett og slett en dobbelbooking. Det er ikke så mye vi kan gjøre med dette, sier William Graham, programsjef for Symposiet. Han er skuffet over at Persson uteblir, men tar det med fatning. - Vi fikk beskjed om dobbelbookingen et par uker før jul. Det er selvsagt skuffende, men sånn er bransjen. Slike ting skjer.

Kommer dere til å finne en erstatter i samme liga som Persson? – Vi mener at årets program fremdeles er sterkt. Det er flere store navn på plakaten, som Sigbjørn Johnsen og Helge Lund. Personlig gleder jeg meg også veldig til David Arkless og Norges Største Gruppearbeid, et prosjekt som involverer næringslivstopper som Kristin Skogen Lund og Idar Kreutzer.

Illustrasjonsfoto: Marie Skjelbred

KASTES UT: Interessegrupper blir tvunget ut av kontorene sine, Kjernestyret vil prioritere underutvalg.

Kjernestyrets vårrengjøring Kjernestyrets vårrengjøring Innen påske må fem av interessegruppene i NHHS flytte ut av kontorene sine. Jakob R.A. Fuglseth jf@k7bulletin.no

– Prosessen startet med Langsiktighetsutvalget initiert av fjorårets Kjernestyre, sier Knut Olav Reinskou, internansvarlig i årets Kjernestyre. Det er plassmangel og vekst som driver fram omorganiseringen av studentforeningens lokaler. – Et av formålene til utvalget var å kartlegge dagens situasjon med tanke på kontor og lager-

s08_09.indd 8

plass, og se dette i forhold til behovene i NHHS, forteller han. Studentforeningen har vokst seg større. Det er rett og slett ikke nok plass i dagens lokaler, og det er dermed et ønske om å omorganisere for å møte utfordringene veksten skaper.

VEDTATT SKILLE På siste styremøte i 2010 ble det vedtatt å sette et tydeligere skille i prioriteringen av underutvalg og interessegrupper i NHHS. Dette er en av grunnene til at interessegruppene Start NHH, Finansgruppen, ØVL, Econa og Skipsfart- og Transportgruppen nå må flytte ut av sine lokaler. Til sammen har disse gruppene hatt tre kontorer til rådighet i Kontorlandskapet. – Etter omleggingen vil disse rommene bli til henholdsvis et

kontor, et lagerrom og et møterom, forklarer Reinskou.

for søknader.

MULIG Å SØKE

– Det er klart at dette ødelegger for vår aktivitet. Vi er avhengige av å ha et sted å lagre ting, sier leder i Start NHH, Erlend Karlseng. Han mener den gode Startfølelsen forsvinner når gruppen

Omleggingen vil altså frigjøre et kontor for NHHS, som vil være ledig når de berørte interessegruppene har flyttet ut i løpet av påsken. Reinskou forteller at

FELLESKONTOR

Jeg er litt bitter og lei meg. Erlend Karlseng, leder i Start NHH

dette kontoret vil kunne søkes på innad i NHHS. – Det vil være mulig for alle grupper å søke, men underutvalg vil bli prioritert, sier han. Videre nevner Reinskou at det vil bli annonsert når man åpner

mister tilholdsstedet sitt. – Jeg er litt bitter og lei meg, det kan du godt sitere meg på. Men vi håper det kommer til å løse seg, sier Karlseng. Han mener et felleskontor for de gruppene som ikke lenger har

sitt eget rom, kunne vært en god løsning.

GJENNOMGÅENDE PROBLEM Plassmangel er et gjennomgående problem for NHHS, både når det gjelder kontor og lagerplass. Foreningen benytter lokaler i kontorfløyen og kjelleren på servicebygget, i tillegg til lagerplass i Merinobygget. Situasjonen vil ikke nødvendigvis bedre seg når NHH flytter inn i nye lokaler og avslutter avtalen med Merinobygget. Man har gjort undersøkelser angående eventuelle utvidelser på Servicebygget, og noen av disse ble presentert på siste FM før jul. Eventuelle utvidelser vil like fullt kreve mye tid og ressurser, og vil ikke være på plass med det første.

31.01.11 02.15


© 2011 Accenture. All rights reserved

Getting satisfaction from what you do. Just another day at the office for a high performer.

Choose Accenture for a career where the variety of opportunities and challenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop your potential and grow professionally, working alongside talented colleagues. The only place where you can learn from our unrivalled experience, while helping our global clients achieve high performance. If this is your idea of a typical working day, then Accenture is the place to be.

Accenture is hiring Accenture is looking for motivated candidates, with strong academic results, professional communication skills and a desire to work in business. At Accenture we hire the best people and then we help them become even better, whether it’s for the next project, a promotion or general professional development. Accenture is recruiting graduates to join our management consulting or technology practice, where you will work closely with clients to design and deliver innovative

solutions that help them achieve high performance. You could be involved from the concept stage of analyzing existing processes or systems, through to designing and delivering the solutions. Accenture’s truly dynamic environment means you will be able to take advantage of a variety of opportunities through which you can tailor your career, develop specialized expertise and grow professionally. Skills are built through coaching, training and on-the-job experiences!

If you want to know more, contact us on norway.recruiting@accenture.com or phone 67 12 67 00 or online at accenture.no/jobb. • Learn more about Accenture at our school presentation at Galleri Nygaten on February 7, 2011. • Apply now at accenture.no/jobb

Visit accenture.no/jobb

s08_09.indd 9

31.01.11 02.15


10

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

TENKER NYTT: Alexander Cappelen og Bertil Tungodden introduserer et nytt fag.

Foto: Joakim Bratlie

Ny retning utfordrer den gamle skolen NHH lanserer nytt fag i krysningen mellom økonomi og psykologi. - Kan revolusjonere bruken av standard teori, sier professor. Bendik Støren

bs@k7bulletin.no

– Dette er helt klart et av de mest aktuelle områdene innen samfunnsøkonomi verden over, sier en engasjert professor Bertil Tungodden ved Institutt for samfunnsøkonomi. S a m men me d profe s s or Alexander Cappelen leder de utviklingen av faget ved NHH, og publiserte nylig en artikkel på området i det prestisjetunge vitenskapsbladet Science. Nytt av semesteret er også VOA-

s10_11.indd 10

kurset Økonomi og Psykologi, på bachelornivå. - Dette er kommet for å bli, forsikrer Cappelen. – Viser det seg at standard økonomisk teori ikke egentlig er et egnet styringsverktøy? – Nei, det er ingen tvil om at standardmodellene er veldig verdifulle i mange sammenhenger, men de er også helt klart utilstrekkelig i mange andre situasjoner, sier Cappelen. Vi ønsker å berike bildet, supplerer Tungodden.

NOEN EKSEMPLER? Utbetaling av bonuser kan være et eksempel, og hvordan dette i enkelte tilfeller kan virke mot sin hensikt. Skattesystemet også, og hvorfor så mange velger å jobbe svart, påpeker Tungodden. Her er to rettferdighets-

hensyn; skatter skal jevne ut forskjellene og ta fra de som har mye og gi til de som har lite, men samtidig tar det fra de som gjør mye jobb til de som gjør lite jobb.

INKLUDERES Faget, som på engelsk heter Behavoural Economics, kom først på banen på 60- 70-tallet, men har ikke tatt av før de siste tiårene. – Hvordan vil dette påvirke den øvrige økonomiundervisningen? – I nt rodu k sjon sk u rset i mikro her på NHH har nå tatt med elementer av eksperimentell økonomi, slik vi holder på med. Feltet er i ferd med å bli mainstream, men det ligger en utfordring i å få det inn i lærebøkene, sier Tungodden. De to professorene understreker at de ikke ønsker forkaste de

gamle modellene, men heller berike de. - Alle modeller er jo feil, eller utilstrekkelig da, så det blir rart å understreke bare det. Men det blir et problem hvis de er superfeil, og ikke bare litt. I noen sammenhenger kan det bli superfeil. – Hvilke effekter kan dette få? – For eksempel er ikke folk så rasjonelle i sine beslutninger som man har lagt til grunn. Folk gjør systematiske «feil». Så er spørsmålet, skal vi la folk få gjøre alle disse feilene? For eksempel, burde man automatisk bli innrullert i forsikring, sparing osv, så man aktivt må melde seg av, og ikke på? Skal man sette den sunneste maten fremst i kantinen og så videre?, spør Cappelen. – Er dette et svar på all kritikken mot økonomifaget etter

finanskrisen? – Nei, fokuset kom før krisen. Men krisen har vist to ting; at vi har lært veldig mye makroøkonomi, som reddet oss på kort sikt, og at rettferdighet er viktig folk, og for politikk, at de som forårsaket det hele ikke skal slippe unna, om tilliten til politikere skal opprettholdes. Så langt er de to veldig fornøyd med oppslutningen til kurset sitt, som de holder sammen. – Etter modell av et kurs jeg fulgte på Harvard, sier Tungodden. –Vi håper det kan skape en god dynamikk. Og så brenner vi veldig for det begge to, sier han avsluttende.

31.01.11 02.13


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

11

Finansministeren til Stud.Symp NHH-studenter i kø for å delta på årets nykommer i Symposiet-familien. Jakob R. A. Fuglseth jf@k7bulletin.no

emner som kapitalforvaltning, brand management og konsulentvirksomhet. – 250 studenter skal delta i sesjonene, forteller Thanh, som var fornøyd med den store interessen.

FAGLIG TILSKUDD

Linn Halberg

lh@k7bulletin.no

– Stud.Symp er et samarbeid mellom Symposiet og Symposiets hovedsamarbeidspartnere, forteller Linn Thanh, assisterende samarbeidssjef i Symposiet 2011. Arrangementet, som ble fullbooket på under tre timer, skal gi NHH -studentene et innblikk i fremtiden som venter. – Vi ble inspirert av bedriftsbesøk på barne- og ungdomsskolen. Bed.pres. på skolen er ofte veldig teoretiske, vi ønsket å tilby studentene en mer praktisk tilnærming, sier Thanh.

REELLE PROBLEMSTILLINGER Thanh forteller at studentene skal jobbe i grupper med reelle problemstillinger og få tilbakemelding fra representanter for bedriftene. Dette gir studentene mulighet til å få innblikk i hvordan arbeidslivet fungerer. – NHH er veldig teoretisk ret tet. Det er annerledes i arbeidslivet, der man jobber mer i team, også med folk man ikke kjenner. Det er viktig å kjenne sine styrker og benytte breddekunnskap, uttaler hun. Flere ulike bransjer er representert i de praktiske sesjonene. Studentene kan velge blant

I tillegg til sesjonene skal finansminister Sigbjørn Johnsen og konsernsjef i Manpower Maalfrid Brath holde foredrag og gi studentene faglig input. – Johnsen skal snakke om generasjonskontrakten og hva Norge skal leve skal leve av etter oljen. Brath skal trolig fortelle om trender i arbeidslivet, uttaler Thanh. Foredragene er tilgjengelige for alle og er et samarbeid mellom Symposiet, Econa og NHH.

Stud.Symp n Stud.Symp er et samarbeid mellom symposiet og deres hovedsamarbeidspartnere. n Arrangementet er gratis for nhh-studenter og skal gi et innblikk i fremtiden som venter. n Studentene kan delta på praktiske sesjoner med kjente bedrifter. n Foredragsholdere er finansminister Sigbjørn johnsen og konsernsjef i Manpower Maalfrid Brath Stud.Symp holdes tirsdag 1.Februar

FREMTIDSRETTET: Sigbjørn Johnsen skal forberede NHH-studenter på framtiden. Foto: Esben johansen/regjeringen.no

FOTO NHHS REKRUTTERER Søker nybegynnere og erfarne fra alle kull. Send din søknad innen 9. februar.

foto.leder@nhhs.no

Foto: Thomas Borgen Ha

s10_11.indd 11

31.01.11 02.13


12

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Foto: RSM/CEMS

POPULÆRE CEMS: Gutter er i mindretall på NHH når det gjelder utdannelse i utlandet. Her fra CEMS-graduation 2010.

NHH-jentene vil til utlandet

NHH har en høyere mannlig studentmasse, likevel er det flere jenter som velger utlandet. Linn Halberg

lh@k7bulletin.no

Lotta P. de Rijke lr@k7bulletin.no

– Jenter har en høyere tilbøyelighet til å velge språkfag, uttaler John Andersen, leder for internasjonalt kontor ved NHH. Han tror dette har en direkte sammenheng med overvekten k vinner som ønsker seg til utlandet. – De ønsker å praktisere språkferdighetene sine, sier han. Andersen understreker at en stor del av studentmassen velger utveksling og berømmer NHH-studentenes internasjonale orientering. – Faktum er at flinke studenter søker utfordringer, forteller han.

FLINKEST I KLASSEN – Næringslivet etterspør den kompetansen som utveksling

s12_13.indd 12

gir. Derfor er det stadig flere NHH-studenter som ønsker internasjonal erfaring, sier Andersen. Ha n ka n for tel le om en stigende trend. Av masterstudentene velger nå over 50 prosent av st udent ma ssen utveksling. I tillegg kommer studentene som søker CEMS og dobbelgrad. – NHH har fått en merkelapp som flinkest i klassen når det kommer til internasjonalisering. Vi får mye skryt og blir ofte trukket frem som et vellykket eksempel fra offisielt hold, forteller Andersen. Også CEMS opplever jenteboom. Programmet, som er av de mer prestisjetunge i Europa, opplever stor pågang. Andersen tror CEMS er etterspurt fordi programmet gir en ekstra kompetanse. – CEMS er et nettverk med høy anseelse, det kan fungere som en døråpner til en internasjonal karriere, forteller han.

GUTTEKLUBB Dobbelgrad merker motsatte tendenser. Programmet har en signifikant høyere andel

mannlige enn kvinnelige søkere. Dette kommer klart frem i årets kandidater, hvor kun to av femten er kvinner. – Omkring 65 prosent av søkerne er mannlige studenter, forteller Ole-Johan Berge, dobbelgradskoordinator ved NHH. Dette er en forverring fra fjoråret. Berge ønsker ikke å trekke noen konklusjoner, da programmet er forholdsvis nytt. Likevel innrømmer han at flere kvinnelige søkere ønskes til dobbelgrad. – Kvinner og menn stiller på lik linje, understreker han.

POPULÆRE PARIS Blant studentene som ønsker dobbelgrad er HEC Paris mest populær. Konkurransen er hard, og kun tre NHH- studenter kan få plass på den prestisjetunge utdanningsinstitusjonen denne runden. – Karakterer er selvfølgelig viktig, forteller Berge, som røper at snittet for dobbelgrad ligger rundt B, mens det for HEC Paris er enda høyere. Han trekker i tillegg frem motivasjon, språkkunnskaper,

studentengasjement og internasjonal erfaring som positive faktorer i søknadsprosessen. – Vi tar høyde for studentenga sjement nå r v i v u rderer karakterer, utdyper han. D o b b e l g r adpro g r a m m e t hadde i år rundt 50 søkere. Av disse kan opptil 15 bli tilbudt plass.

NYE MULIGHETER Berge forteller at de jobber med å skaffe flere destinasjoner, blant annet er Canada interessant. Dersom avtalen går igjennom, kan dette skaffe NHH opptil fem

DOBBELGRAD n Studenten tar i løpet av estimer t tid to mastergrader n En av mastergradene tas på NHH og den andre på en samarbeidsskole i utlandet n NHHs samarbeidsskoler: HEC Paris , Louvain School of Management, University of Mannheim og EGADE del Tecnológico de Monterrey i Mexico n Dobbelgrad krever sterke akademiske resultater

FOTO: RSM/CEMS

nye plasser. – Det er stor etterspørsel etter dobbelgrad i engelskspråklige land, avslutter han. Mens dobbelgrad ser mot Nord Amerika, vender CEMS seg mot Asia. – Det er en naturlig utvikling som kommer av trender i verdensøkonomien og politikken. Dette fører til at NHHstudenter ønsker utveksling i Asia, forteller Andersen.

CEMS MIM n Samar b eidsn et t ver k mellom 26 handelshøyskoler og 64 bedrifter. n NHH tilbyr CEMS MIM som eneste institusjon i Norge. n CEMS MIM går over to semestre ved to ulike skoler innen CEMS-nettverket. n Programmet inkluderer et ti ukers internship utenlands, skillsseminarer og et businessprosjekt n CEMS k r e v e r s te r ke akademiske re sultater, gode presentasjonsevner og beherskelse av minst to fremmedspråk

31.01.11 02.45


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

13

Sender studenter til Israel

FOTO: HÅKON FREDE FOSS

HOLDER SEG UTENFOR: Prorektor Gunnar E. Christensen fastholder at NHH holder seg utenfor den politiske arenaen, selvom de åpner for utveksling til Tel Aviv.

Av sikkerhetsmessige årsaker har utvekslingsavtalen med Universitetet i Tel Aviv ligget på is i ti år. Nå inviteres NHH-studenter igjen til å dra. Håkon Frede Foss (tekst, foto) hff@k7bulletin.no

Selvmordsbomber i sentrale strøk av Tel Aviv tidlig på 2000-tallet var grunnen til at NHH sluttet å sende studenter til Israel. Denne aksjonsformen vokste fram på midten av 90-tallet i kjølvannet av Oslo-avtalen. Perioden 20012004 var den verste, med over hundre selvmordsangrep. Siden har den politiske volden avtatt. Siste selvmordsaksjon i Tel Aviv tok sted april 2006 og kostet ni menneskeliv. Nå vil NHH sende to masterstudenter til strandbyen, som omtales som Midtøstens Miami.

s12_13.indd 13

TILFELDIGHETER

Senest i oktober 2010 uttalte prorektor og leder av Internasjonalt utvalg ved NHH, Gunnar E. Christensen, til K7 Bulletin at dette var en «i høyeste grad sovende ut vekslingsavtale». Men i november møtte Christensen og John Arild Andersen, leder for Internasjonalt Kontor, representanter fra Universitetet i Tel Aviv på den årlige PIMkonferansen (Partnership in International Management). Disse kunne fortelle at universitetet ønsker å åpne opp for mer utveksling innenfor PIMnettverket og at sikkerhetssituasjonen nå er god. Dermed ble avtalen stablet på beina igjen. – Det er tilfeldig at dette skjedde nå, forteller Andersen. Han mener avtalen kunne ha blitt stablet på beina igjen neste år eller for et år siden. – Vår målsetning er å skape et stort og mangfoldig tilbud for NHH-studenter, både faglig, språklig og kulturelt. Utdanning i Israel holder et meget solid nivå innenfor mange fagfelt, sier han.

FADERLIG OMSORG

Men NHH må også vurdere om utvekslingsopphold er trygge for studentene. Derfor har NHH aldri sendt studenter til Venezuela eller Johannesburg i SørAfrika, selv om disse stedene har medlemsinstitusjoner i samarbeidsnett verket PIM. – Vi har et faderlig, ti l

dels moderlig, omsorgsforhold til våre studenter, i t i l leg g t i l det si k kerhet smessige, på stå r A ndersen. Tidligere hendelser der NHHadministrasjonen har blit t bekymret som sine utvekslingsstudenter, er terrorangrepet 11. september, f lom i Australia og jordras i Filippinene.

– Har NHH foretatt en egen sikkerhetsvurdering av Tel Aviv? – Nei, vi forholder oss til offisielle reiseråd fra Utenriksdepartementet, samt synspunkter fra de aktuelle lærestedene, sier Andersen. Reiserådene Andersen viser til, fraråder å oppholde seg nærmere enn 40 km fra Gazastripen. Tel Aviv ligger ca 50 km unna.

KONTROVERSIELT SAMARBEID

VIL BOIKOTTE: – Israel er en okkupantstat tuftet på apartheidpolitikk, og parallellen til Sør-Afrika blir stadig tydeligere. Samarbeid mellom akademiske institusjoner bidrar til å legitimere Israels okkupasjonspolitikk, sa Torstein Dahle til K7 Bulletin i oktober 2010.

I oktober 2010 skrev K7 Bulletin om et opprop for akademisk og kulturell boikott av staten Israel. Utveksling av studenter er en form for samarbeid som aksjonen oppfordret til å avstå fra. Prorektor Christensen fa st holder at N HH holder seg utenfor den politiske arenaen i dette spørsmålet. – Vil samarbeidet med Tel Aviv legitimere okkupasjonen og Israels politikk overfor palestinere? – Nei, vi forholder oss til Kunnskapsdepartementet og går ikke inn på politisk orienterte beslutninger, sier Christensen.

31.01.11 02.45


14

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Investeringsklubben slår Oslo Børs I november 2010 betalte Investeringsklubben NHHS AS (IKNHHS) ut 2 900 kroner i utbytte per aksje. Dette gir investorene som har vært med siden aksjeselskapets oppstart i 2006 en årlig direkteavkastning på 15 prosent. Siden oppstart har selskapet, som forvaltes av Børsklubben NHH, hatt et forsprang på Oslo Børs med 55 prosent. Siden 1. november i fjor har de hatt en avkastning på rundt 25 prosent.

En av årsakene til de gode resultatene er at IKNHHS deltok i børsnoteringen av Gjensidige, hvor de oppnådde en avkastning på ti prosent i løpet av én dag. Selskapets siste investeringer er MIS og ABG Sundal Collier, som de kjøpte i forrige uke. Klubben har i dag ca 80 aksjonærer og en totalkapital på rundt 700 000 kroner. En andel hos IKNHHS koster for tiden rundt 5 000 kroner. Fra 1. til 14. februar vil de ha kjøp- og salgsperiode. Dette er eneste mulighet til å kjøpe aksjer hos selskapet før sommeren.

Erna og Aarebrot møtes til debatt GEP har stornavn på programmet når de inviterer til velferdsdebatt neste uke. Mette Cecilie Botnevik mb@k7bulletin.no

FOTO: TOMAS@ICU.NO

TIL NHH: Erna Solberg er blant gjestene til GEP.

UNIK NORDISK MODELL

Global Economic Perspectives (GEP) har stortingspresident Dag Terje Andersen, Høyreleder Erna Solberg og UiB-professor Frank Aarebrot på plakaten til vårens konferanse. De håper diskusjon om velferdsstaten og den nordiske modellen vil gi stinn brakke i Dag Coward. – Vi har valgt å ha litt politisk spredning blant årets panel i håp om å få belyst tema fra flere innfallsvinkler, samt få litt temperatur på debatten til slutt, sier leder for GEP Linn Elise Bjerkeli.

Bli deltaker

16-17 mars

– Vi i GEP håper de tre foredragsholderne vil bringe på banen flere aktuelle problemstillinger med hensyn til hvordan den nordiske modellen er bygd opp og hvordan den skal håndtere fremtidige utfordringer. Den nordiske modellen kjennetegnes ved en stor offentlig sektor, små lønnsforskjeller og en sjenerøs velferdsstat. En av de større ufordringene for den nordiske modellen er de økende utgiftene til pensjon. Med den større andel pensjonister vil man ikke bare få økte pensjon, helse og omsorgsutgifter, men vi får en andel yrkesaktive som er relativt sett mindre og man har færre som kan betale for gildet. Hun er klar på hvorfor studentene burde ta seg tid til årets konferanse

– Konferansen er høyst aktuell for oss som er studenter i dag fordi dette handler om premissene for vår fremtid. Hvordan ser samfunnet ut om 10 år? Kan vi forvente oss et velferdstilbud slik det er i dag? – Kom på konferansen og få svarene, oppfordrer Bjerkeli.

GLOBAL ECONOMIC PERSPECTIVES

n Arrangerer konferanse hvert semester. n 10. februar. Dørene åpner kl. 16:15 n Gratis. Ingen påmelding

Vi ser etter 10 samfunnsengasjerte NHH-studenter som får gratis deltakerplass på NHH-Symposiet. Send søknad til soknad@symposiet.no

Legg ved: - Navn, alder og kull - Evt. masterretning - Maks 150 ord om hvorfor akkurat du bør få delta

Søknadsfrist 9. februar Mer info på Facebook, søk opp “Studentkonkurransen”

s14_15.indd 14

31.01.11 02.20


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

15

FØLG OSS PÅ TWITTER.COM/K7BULLETIN

40 prosent opplevde drikkepress Fersk undersøking viser at fleire følte seg pressa til å drikke og kle av seg under fadderveka. – Det synes me er trist, seier infoansvarleg i Kjernestyret Ingrid Hognaland ih@k7bulletin.no

Ole Hermansen (foto)

– Ja mt over va r dei f leste fornøgde med gjennomføringa, står det i samandraget av undersøkinga. Det står vidare at det er verdt å merka seg at det var ei grad av drikkepress og press til å bryta intimgrenser, både hos bachelor- og masterstudentar. Det er NHHS Consulting, på oppdrag frå Kjernestyret, som har utført undersøkinga. Ein av ti studentar opplevde drikkepress under førstekullsveka. I underkant av 30 prosent seier at dei opplevde ei viss grad av drikkepress.

– DET ER TRIST Studentane har også blitt spurt om i kva grad dei kjente seg pressa til å kle av seg eller bryta andre intimgrenser. Her svarer om lag sju prosent at dei kjente seg svært pressa, medan 30 prosent kjente seg pressa til ei viss grad. – Me ser at nokon har opplevd drikkepress og press til å bryta intimgrenser. Det synest me er trist. Me vil prøva å ta det i mente. Me vil ta opp at det må vera aksept for at ikkje alle vil ta det like langt, også på arrangement som pub-til-pub, seier informasjonsansvarleg Gisle Rognerud i Kjernestyret. Under førstekullsveka finst det to faddergruppetilbod, alkoholfritt og med alkohol. – Me vil sjå på moglegheita for å få til eit tilbod som er midt på

s14_15.indd 15

NED MED BUKSA, OPP MED HUMØRET: Omtrent sju prosent av studentane følte seg svært pressa til å kle av seg i løpet av førstekullsveka. Personane på biletet har forøvrig ingenting med undersøkinga å gjera.

treet mellom desse. Alkohol med måte om du vil, opplyser Rognerud.

FLEIRTALET FORNØGDE Dei nye NHH-studentane er i midlartid godt fornøgde med førstekullsveka 2010. 74 prosent vurderer fadderveka som god, og ein av fire vurderer den til middels god. NHHS sine arrangement får også god kritikk. 59 prosent synest arrangementa var bra, medan ein cirka ein tredjedel vurderer dei til middels bra. – Undersøkinga teiknar eit bilete av at svært mange var veldig fornøgde med opplegget. Det er veldig triveleg og tyder på at mykje av førstekullsveka fungerer på ein god måte. Det synest me er flott, seier Rognerud.

REPRESENTATIVT UTVAL

181 studentar svarte på den anonyme undersøkinga. Det utgjer i underkant av 30 prosent av alle undersøkinga blei sendt ut til. 134 av studentane som svarte er bacheleorstudentar, medan 43 av svara kom frå masterstudentar. NHHS Consulting meiner tala er representative. – Ei slik undersøking er eit effektivt styringsverktøy. Det verkar hensiktsmessig å vidareføra undersøkinga, men det er ikkje avklart ennå. Denne gongen blei undersøkinga sendt ut litt seint, ikkje før i desember. Viss dette blir vidareført vil me prøva å få gjennomført undersøkinga tidlegare, seier informasjonsansvarleg i KS.

Fadderveka Korleis opplevde du fadderveka? n Veldig bra: 74% n Middels bra: 25,4% n Veldig dårlig: 0,6%

Kva synes du om NHHS sine arrangement? n Veldig bra: 59% n Middels bra: 35,2% n Veldig dårleg: 5,8%

I kva grad følte du drikkepress? n Stor grad: 10,7% n Moderat grad: 28,8% n Veldig liten grad: 60,5%

Følte du deg pressa til å bryte intimgrenser? n Stor grad: 6,8% n Moderat grad: 29,7% n Veldig liten grad: 36,2%

31.01.11 02.20


16

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Søker nye studentgründere Start NHH ønsker å stimulere til innovasjon blant norske studenter. Derfor arrangerer de også i år Venture Cup.

– Den første fasen er enkelt og greit å sende inn en kort beskrivelse av en oppfinnelse eller

Fase to blir å levere en fullstendig forretningsplan. Vinneren her kan vinne 50 000 kroner

Det kan være alt mellom himmel og jord. Start-lederen om bidrag til Venture Cup

Olav Slettebø

os@k7bulletin.no

– Du trenger ikke være noen Petter Smart for å delta i Venture Cup. Selv er jeg ikke det minste teknisk anlagt, men jeg har store planer om å levere inn en forretningsidé, sier leder i Start NHH, Erlend Karlseng.

JURY FRA NÆRINGSLIVET Venture Cup er en konkurranse rettet mot studenter. Målet er å oppfordre til nyskapning, og hjelpe unge talenter til å starte en bedrift. Konkurransen er delt inn i tre f a s er.

forretningsidé. Denne idéen vil bli vurdert av en jury bestående av folk fra næringslivet, og de tre beste stikker av med en pengepremie. I denne fasen kan man vinne opp til 15.000 kroner.

og får muligheten til å delta i fase tre, en nasjonal finale der man kan stikke av med 200.000 kroner. Premiepengene vil være øremerket til å stable en bedrift på beina.

200.O00 I PENGEPREMIE

KICK-OFF PÅ RICKS

– Hva slags oppfinnelser er dere ute etter? – Det kan være alt mellom himmel og jord. I fjor mottok vi konkrete oppfinnelser som en ny type fugemasse og en måler til varmtvannstanker, men også forslag til innovasjon på servicefronten.

Karlseng mener Venture Cup er både alvor og moro. – 8. februar blir det arrangert kick-off på Ricks, med Jonna Støme. Alle studenter i Bergen er hjertelig velkomne! D er s om du g å r me d en gründer i magen, er fristen for å levere bidrag 14. februar.

Foto: Audun Bakke Andersen

SOLID SOLUTIONS: Vinneren av Venture Cup 2010 vant 50.000

NEXT PRACTICE MANAGEMENT CONSULTING At Quartz+Co, we are looking for new and talented consultants who want to become part of one of Scandinavia's leading management consulting companies. We offer a career that is more than just a stepping stone on your career path. At our Oslo ofce, we are now hiring young professionals for start up fall 2011. We are looking for candidates who are highly talented and have deep analytical and empathic skills. Is this you? Apply for a job and read more at www. quartzco.com/jobs or contact Christer Jensen at christer.jensen@quartzco.com or +47 908 24 851 for more information. Deadline for submitting your application is February 28.

Quartz+Co is one of Scandinavia’s leading management consulting companies with more than 170 employees in Copenhagen, Oslo and Stockholm. We also offer mentorship programmes and internships for all graduate students. Read more at www.quartzco.com

s16_17.indd 16

31.01.11 02.54


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Norges kuleste sommerjobb? Mange studenter er ute etter den rette sommerjobben. Da kan man vanskelig gjøre det bedre enn å lede et konsern med 600 ansatte og 8.000 vikarer. Jakob R. A. Fuglseth jf@k7bulletin.no

Det er den muligheten Adecco, Norges største bemanningsbyrå, tilbyr i sommer. En student vil få muligheten til å vikariere for konsernsjef Anders Øwre-Johnsen. – Det er utrolig mange unge talenter der ute. Nå ønsker vi å gi én av dem en unik mulighet til både å lære og å vise seg fram, sier ØwreJohnsen. Konsernsjefen oppfordrer studenter fra lærestedene i Hordaland om å søke. EN UNIK MULIGHET Øwre-Johnsen vektlegger at sommerjobben vil være en unik sjanse. – Mange skal bli ledere innen sitt felt. Det

gjelder ikke bare studenter ved BI og NHH. Jeg utfordrer alle til å søke - teologer, pedagoger, arkeologer og alle andre. Konsernsjefen har selv bakgrunn fra NHH, og nesten halvparten av de som søkte de siste topplederjobbene hadde bakgrunn fra NHH eller BI. Den gjennomsnittlige toppleder har gjerne også vært mange år i næringslivet, og det kan derfor synes noe risikabelt å ansette en student. Øwre-Johnsen er likevel sikker på å finne rett person. SOMMERJOBB VIKTIG UANSETT Sommerjobber er gjerne studenters første møte med arbeidslivet, og er en kilde til både inntekt og erfaring. – Man knytter kontakter og får nye erfaringer. Det kan åpne mange dører senere, sier Øwre-Johnsen. Som mange andre oppfordrer han unge til å søke sommerjobber, selv om man kanskje ikke finner jobber som oppleves som relevante for det man ønsker å drive med. – Vi ser at jobbsøkerne begynner tidligere og tidligere, og blir stadig proffere. Vi får våre første sommerjobbkandidater når forrige sommerjobb er avsluttet, forteller konsernsjefen.

Jubilant med ambisjoner NHH fyller 75 år i 2011. Bursdagsbarnet har som målsetning å bli blant Europas fremste handelshøyskoler. Lotta P. De Rijke lr@k7bulletin.no

Linn Halberg lh@k7bulletin.no

Bakgrunnen for satsingen er at NHH ønsker å få samme posisjon internasjonalt som handelshøyskolen i dag har nasjonalt. I et strategidokument heter det at skolen skal jobbe med å styrke fagstaben og nærværet i

s16_17.indd 17

17

bedriftsmarkedene, samt løfte NHH-miljøet faglig og markedsmessig. – Denne handlingsplanen bidrar til å realisere NHHs visjoner og strategi. Vi skal være en handelshøyskole av høy internasjonal klasse og en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling, sier rektor Jan I. Haaland til Paraplyen. Det er i løpet av de neste ti årene at disse målsetningene skal bli realitet. Gjennom rekrutterings- og kvalifiseringsaktiviteter, tematiske satsningsprogrammer, samt andre tiltak skal ambisjonene oppnås. Haaland har uttalt til Paraplyen at jubileet er en perfekt anledning til å vise omverdenen at høyskolen tenker framover, og ikke bare mimrer over tidligere bragder.

har du også høye ambisjoner? En god revisor er ikke nødvendigvis den som er flinkest til å regne eller som kan alle paragrafer på rams. Vi vurderer ikke kandidatene etter pressen i dressen eller fasongen på frisyren. Vi vil ha noe mer. Vi vektlegger selvfølgelig faglig kompetanse og interessen for revisjon, men er også opptatt av kandidatenes evne til å løfte blikket. Se bak tallene. Samtidig som de ikke overser kunden. Vi forventer at våre medarbeidere vil opp på verdenscupnivå, ettersom barneskirenn er noe vi inviterer til én gang i året. Alle stillinger utlyses på www.bdo.no, men vi tar gjerne imot åpne søknader også. Vi er alltid på utkikk etter gode kandidater! For mer informasjon, se: www.bdo.no/karriere

Revisjon - rådgivning - skatt og avgift - regnskap og lønn.

BDO_130X360_K7_2011_1.indd 1

27.01.2011 14:00:57

31.01.11 02.54


18

NEWS

K7 BULLETIN  TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

intersection Destination Europ

BERGEN AT ITS FINEST: Days like these are not found very often in Bergen, and instead of spending all your money on expensive Norwegian beer, why not explore Europe?

To many the day-to-day grind may be a chore and the dreary weather too much - but fear not! Europes delights are just a short flight away.

even party a little. As you turn to leave the silver flash of a passing plane catches your eye, and you can’t help but think about the mysterious allure of what could be just no ordinary weekend You can play it safe and stay with the high prices, hectic routine a nd some average weather, or you can try something different. What do you have to lose?

Calum Anderson

COPENHAGEN

Another Friday afternoon staring down from the library onto the Fjords - it’s probably raining, and, if by chance its past 3pm, the sun has already started to set. The week has gone on long enough; it’s time to put the books away, kick your feet up, and maybe

Flights to Copenhagen start at rock bottom prices and at a quick commute of 80 minutes, the actual f light is quicker tha n going to Fantoft and back! Don’t head to Copenhagen if you want to catch your breath, because this city will take it away. Forget the hill from Merino, Copenhagen is predominantly

ca@k7bulletin.no

s18_19.indd 18

flat, so bike along the cobbled streets and besides the canals. Treat yourself to a shopping spree - you will be pleasantly surprised by both the prices and variety. Saturday night can only be spent in one way, so warm up with a tour of the Carlsberg museum and cool down afterwards on the rollercoaster at Tivoli.

ROME Some say this city is the most romantic in the whole of Europe, but let’s not tell the French about this... Perhaps you want to spice things up with that special someone, or perhaps some of you ladies are thinking of some dream get away, should I mention Armani, Gucci or Bulgari? Romance aside one simply does not visit Rome without experiencing the historic

cities beauty. When you walk through the streets and see the remnants of this vast empire, you will truly appreciate what once was, and if you start to fi nd all the walking tough then rent a Vespa! Sit down in the evenings and watch the night come upon you with a real pizza, no microwaves needed. They say that ‹‹When in Rome, do like the Romans››, and the Romans really know how to party, but don’t worry - nothing cures an Italian hangover like an Italian espresso.

PRAGUE So let’s pretend your appetite for partying has returned from welcome week, Prague is where you want to be. There are three reasons why you should be in Prague right now, though next weekend will do.

Firstly, it’s really cheap! In Norway you pay at least 20kr for a can of beer, while in Prague alchoholic beverages can be cheaper than water. Secondly, the parties are amazing and the pub crawls intense, so spice up your life and give Scotsman a break this weekend. Thirdly we are left with the city itself, which is gorgeous. So drag yourself from bed in the morning to go sightseeing.

BERLIN Apparently New York never sleeps, a nd neit her does Berlin. There is always something happening and there’s always worth going to. Berlin has had its troubled years, but years of restoration have turned that around. and the city is now back to its previous glory. Dig in to Berlin’s past

31.01.11 01.32


NEWS

K7 BULLETIN  TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Movie Magic

We all know that Norway is expensive, but if you’re tired of the “home theatre” experience, and you signed up with Chess Mobile (like the majority of international students) you can hit the Bergen Kino (movie theatre, near to Café Opera) on Tuesday nights and get 2 tickets for the price of one! How does it work? Simply: 1. Send ”chess Tuesday” to 2001 2. Receive a code back 3. Show the Code when you purchase your tickets at the box office

19

Cabin Trip

If you haven’t yet experienced the Norwegian Cabin Culture, you haven’t really been on exchange in Norway! Luckily, NHH is the proud owner of “Kramboden” a large cabin built in 1938 and situated in the mountains south west of Bergen, approximately an hours’ drive from town. Grab your chance to enjoy nature, good company and a healthy dose of fresh air, by signing up now on Facebook (search for “Cabin Trip”, under” NHH Exchange student - Spring 2011”) for this semester’s cabin trip in March! Text: Amy Morris

ope

EXCHANGED SRDJAN KNEZEVIC ENE, Belgrade, Serbia � You go by Serge – ever hear any good Beverly Hills Cop jokes? No, I’m aware of the character but I don’t hear it often. Usually people go “Serge, like Google?” But seriously I respond to everything. � You also previously went to school in Dayton, Ohio and New York City: Which is better? It is kind of obvious. Good thing you didn’t ask me what’s better, Bergen or New York. I still love the people I lived with in Ohio, but yeah… � During which time period did you eat more salmon: last semester in Norway or your entire life up to that point? Here! Salmon and hot dogs. I had more hot dogs here than in the United States. � Who’s less popular in Serbia – Larry Brown or Wesley Clark? Probably a lot of people don’t know who Larry Brown is, but Wesley Clark definately.

e?

FOTO: AUDUN BAKKE ANDERSEN

through it’s many tours and museums, and catch a photo of the many iconic monuments of the city. Germany entails certain stereotypes, so you won’t be surprised to arrive to one of the most complex and efficient transport networks around. Like beer? Germans love it, and a life could easily be spent tasting each one of Germans fine blends - instead try out one of the bars atop sky scrapers and sip a local blend over the evening skyline

BARCELONA They say if you have not partied with the Spanish you have not lived, so take this chance to learn from the professionals. The winter for most of us it has been a long few months, although one would hope the worst of

s18_19.indd 19

this is behind us. The allure of sandy beaches, sunshine, and the warmth that goes with it is something hard to resist. I guess there could be nothing like coming back to NHH on a Monday morning sporting a real tan to attract some jealous looks. The laid back and easy go lifestyle of Barcelona will presently surprise you as you recover from a ’hard’ week of study.

SOUNDS GOOD? So take a nice deep breath and close your eyes while you click confirm on your computer screen, you have just made a most excellent decision. So pack you bags and put away your books, it’s weekend time!

� You went both surfing and skiing for the first time recently: which one did you like better? In which one were you able to stay upright more? Skiing was more fun because I could do it, but surfing was more unexpected. It was crazy. Surfing in Norway? And it was snowing. Not everybody has done that. As to staying up; skiing definitely. It was easier; but it hurts more when you fall down. � After four months, how good is your Norwegian? “Jeg forstår Norsk ikke.” And “skål.” And “faen.” � If there was one thing you could change at NHH, what would it be? A lot of the best schools in the world tape their classes and post them on It’s Learning or whatever they use. Students can go home and watch classes again. That would be useful.

Serge’s Message to Bulle Readers: Whatever you do, make the most of it. TEXT: Adam Salomon PHOTO: Stephan Duff ner

31.01.11 01.32


V

20

SPORT

K7 BULLETIN  TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Sportsansvarlig: Emil Bjørnstad Tips? sport@k7bulletin.no

Amerikansk fotball på vei til NHH Det var stor interesse da 6 NHHstudenter inviterte til åpen trening i Lehmkuhl-hallen. Jørgen Tangen jt@k7bulletin.no

Joakim Bratlie (foto) foto@k7bulletin.no

Opp i mot 50 nysg jerrige studenter hadde møtt opp til den første treningen, lørdag 22. januar. Det var overraskende stort oppmøte. I tillegg er det flere som har meldt interesse, men som ikke kunne komme i dag, sier Stian Haugen, en av initiativtakerne til det amerikanske fotballaget.

VIL VERVE MEDSTUDENTER Både idéen og ønsket om et amerikansk fotballag har vært til stede lenge. Vi var en gjeng på seks gutter, hvor flere av oss har drevet med amerikansk fotball tidligere. Vi syns det er kult, og har snakket med andre som hadde lyst til å starte et lag, forteller Haugen. Det har vært mye snakk om det tidligere, men det har aldri blitt noe av det. Nå bestemte vi oss endelig for å danne et studentlag, fortsetter han.

TRENINGSKAMPER OG SERIESPILL Selv om det først og fremst blir fokus på treninger, skal det også bli muligheter for treningskamper i løpet av våren. Vi skal prøve å få til noen treningskamper i løpet av våren. Vi kjenner flere lag i Hordaland, i tillegg har vi avtalt en ‹‹ vennskapskamp ›› mot BI Bergen, forteller guttene. Det vil ikke bli noe seriespill på vårparten, men laget tar sikte på å delta til høsten. Det spilles en serie på våren og en på høsten. Vi sikter oss inn mot høst-serien. Den gjel-

s20_21.indd 20

der kun Hordaland, mens den på våren er nasjonal. Høstserien er mest gunstig, da slipper vi blant annet all reisingen, sier Haugen.

ÅPNE TRENINGER Guttene stiller ingen krav til verken ferdigheter eller tidligere erfaring. Treningene vil være åpne for alle NHHstudenter. Alle som har lyst til å prøve seg kan komme. Vi ønsker flest mulig. Det kan gjøre det mulig å få til et andrelag også, påpeker Haugen. Om interessen fortsetter å øke kan det likevel være aktuelt med opptak. Det er klart at blir vi veldig mange, vil vi vurdere et opptak. Den avgjørelsen må vi i så fall a samlet innad. Det blir uansett

«

har initiativtakerne møtt på problemer. Vi får ikke kalle eller profilere oss med noe som har med NHH, NHHS eller NHHI å gjøre. Ikke engang “Amerikansk fotball for NHH-studenter” var greit. I tillegg måtte vi endre navnet på Facebook-gruppen, sier Phu Nguyen, som også er med på oppstarten av det nye laget. Internansvarlig i Kjernestyret, Knut Olav Reinskou, forklarer at verken NHHI eller NHHS navn kan benyttes uten et vedtak på FM. Det følger nokså klart av relevante instrukser, sier han. Det ble diskutert om sanksjoner skulle være et alternativ, men KS vurderte det som lite hensiktsmessig. Initiativtakerne har vist

Alle som har lyst til å prøve seg kan komme Stian Haugen, initiativtaker

VISER MUSKLER: Det Går Hardt for seg på trening.

ikke aktuelt før på høsten. Enn så lenge er treningene åpne for alle som har lyst, fortsetter han. De som er med på treningene på våren vil naturlig nok få være med videre. Oppmøte er viktig, poengterer Rune Halsen Sagvolden, en annen av initiativtakerne. En av de fremmøtte var 1. kullisten Sondre Hals. Det var veldig ålreit, spesielt for oss som ikke har vært borte i det tidligere. Vi fi kk en innføring i de ulike delene av spillet, noe som var veldig bra, skryter Hals.

NAVNETRØBBEL Selv om oppmøtet og interessen skulle tilsi en knirkefri vei mot et medlemskap i NHHS,

forståelse for deres brudd på reglene. Samtidig bør sanksjoner være forbeholdt mer alvorlige saker. Gruppen er også et godt initiativ. Men jeg er litt overrasket at de ikke selv gikk i dialog med KS angående dette, avslutter Reinskou. Selv om det har vært en noe trøblete oppstart, er gjengen optimistiske med tanke på å starte et amerikansk fotballag på NHH Vi kommer til å søke opptak til NHHI på foreningsmøtet i februar. Vi håper og tror det skal gå i orden da, avslutter de.

Amerikansk fotball i korte trekk: ■ Målet er å løpe med ballen over motstanderens

mållinje. Da scores en touchdown, og laget belønnes med 6 poeng.

■ Underveis i spillet er målet å forflytte seg 10 yards fremover på banen. Det angripende laget har 4 forsøk på å klare å dette. De kan velge om de vil kaste eller løpe med ballen. ■ Dersom laget klarer å passere de 10 yardsene, gis 4

nye forsøk på å forflytte seg nye 10 yards.

■ Kampen varer i 48 minutter, fordelt på 4 perioder av 12 minutter. ■ Laget med flest poeng når kampen er over vinner. ■ Man kan spille med 8 eller 11 spillere på hvert lag.

31.01.11 04.22


SPORT

K7 BULLETIN  TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

NHHI INNEBANDY MED NY SEIER OVER BSI

Opprykksplaner for NHH-FK 1

NHHI Innebandys gutter tok sesongens andre seier over førstelaget fra Bergen Studentidrett med sluttsifrene 5-3. Kampen bølget mye frem og tilbake og BSI ledet lenge 3-1 etter at NHHI hadde tatt ledelsen allerede i det sjette minutt. NHHI scoret deretter to raske mål midt i andre periode før Halvdan Grøm og Anders Nordhagen sørget for en 5-3 seier. Tidligere i sesongen har NHHI vunnet 12-4 og tapt 3-10 mot BSI. NHHI ligger på tredje plass på tabellen. Djerv topper tabellen, ubeseiret så langt i sesongen.

Etter nedrykket forrige sesong har NHH-FK 1 ambisjonene klare. De skal rett opp igjen. – Vi er gode nok for 4 divisjon. En grunn til nedrykket var at i mange viktige kamper ifjor manglet vi spillere som var ute med skade eller var bundet opp med jobb, sier Harald Haltvik, leder i NHH-FK 1. ”Tredjelaget” på skolen, NHH FK 1936 spiller nå bare divisjonen under. – Det er bare hyggelig at flere lag på skolen gjør det bra, men vi er fortsatt det beste laget på skolen, sier Haltvik.

21

I SPAGATEN: Mari Undlien Sportens nye spalte heter I Spagaten, og i første utgave er det leder for NHHI, Mari Undlien, som prøver seg. Joachim Bacha jb@k7bulletin.no

Morten Falch Sortland (Foto) foto@k7bulletin.no

Mari har vært aktiv i flere idretter, deriblant langrenn, fotball, håndball og roing. I tillegg til å lede studentforeningens idrettsorganisasjon, er 2. kullisten med i både Symposiet og Oktagon. Hva er ditt beste idrettsminne?

– Det må være da vi vant bronse i Norway Cup som juniorer for Korsvoll. I tillegg var det stort da Olaf Tufte vant OL-gull i Athen i 2004. Jeg ble veldig rørt da han gråt gledestårene. Hva er din største idrettsprestasjon?

– Jeg har fire NM-gull i roing, blant annet i dobbeltfirer.

«

Jeg har fire NM-gull i roing Mari Undlien, Leder NHHI

Hvor fort løp du 60metern på?

– Tør ikke å si noe helt bestemt, tror jeg lå rundt 9 sekunder. Hvor var du da Norge slo Brasil i VM98?

– Jeg var åtte år og satt hjemme i stuen. Husker jeg ble helt satt ut da Rekdal scoret, pappa har aldri brølt så høyt før. I hvilken idrett ville du helst vunnet VM-gull?

– Det ville vært gøy med et langrennsgull, både fordi vinteridrett er så stort i Norge, og fordi jeg drev med det selv da jeg var yngre. Hvem er du, den hovne Petter Northug, eller den ydmyke Marit Bjørgen?

– Tror jeg ligner mest på Bjørgen, har aldri vært veldig hoven av meg. Sikkert fordi jeg ikke har vært så suveren som dem. Davy Wathne eller Arne Scheie?

s20_21.indd 21

VISER MUSKLER: Det går hardt for seg på trening. Hvem var ditt forbildet ditt som liten?

– Det må bli Arne Scheie, er litt konservativ av meg sånn sett. Er også mest glad i vinteridrett.

– Bente Skari! Jeg gikk veldig mye på ski, og fi kk alltid høre at jeg skulle bli den nye Bente Skari.

Motbeviser du Andy Gray og forklarer oss offside-regelen?

Som medlem i Oktagon, hvem ville du helst rodd til en øde øy med?

– Null problem. Det er dersom ballen spilles til en person som, i det ballen spilles, kun har en motspiller, som regel keeper, mellom seg og målet.

– Hele NHHI-styret, jeg er så glad i gjengen. Vi er skikkelig sammensveiset og jeg gleder meg veldig til året som kommer!

Helt til sist, kan du gå I Spagaten?

– Hehe, nei det tror jeg dessverre ikke at jeg kan. Var nære i tiårsalderen, skiløpere er ikke kjent for å være myke.

31.01.11 04.22


22

SPORT

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

IDRETTSLIG MANGFOLD: Styret i Bergen Challenge 2011 ser frem til å arrangere studentmesterskap i en rekke idretter.

Bergen Challenge tar form Arrangementet blir Norges største satsning mot studentidrett. Emil Bjørnstad

eb@k7bulletin.no

Joakim Bratlie (foto) foto@k7bulletin.no

Vasilisa Sayapina (foto) foto@k7bulletin.no

– Bergen Challenge skal definitivt bli større enn Studentlekene, sier Martin Schütt, en av lederne i Bergen Challenge. Det var mange som sperret opp øynene da Schütt og medleder Kjetil Sand presenterte sine ambisiøse planer for Bergen Challenge 2011 på siste Foreningsmøte (FM) i høst. Men reaksjonene fra

s22_23.indd 22

stud.NHH var i all hovedsak positive, og Bergen Challenge ble akklamert inn som ny interessegruppe i NHHS. – På sikt ønsker vi å bli et underutvalg, uttaler Sand. – Til arrangementet i høst trenger vi over 200 medarbeidere, og vi kommer til å ha flere ansettelsesrunder i løpet av våren. 2.500 DELTAGERE Bergen Challenge tar sikte på å bli større enn Studentlekene, som har vært arrangert i Trondheim. I følge lederne Sand og Schütt har Studentlekene blitt arrangert sporadisk. Et resultat av dette er at Bergen Challenge ønsker å få til et arrangement annenhver høst

– Målet vårt er å samle 2.500 deltagere fra utdanningsinstitusjoner over hele landet, og arrangere konkurranser i over 20 idretter. Vi har inngått samarbeid med Norges Studentidrettslag (NSI) og har søkt om å få arrangere student-NM i en rekke idretter. Blant idrettene som vurderes er futsal, tennis, basket og volleyball, men også mer utradisjonelle øvelser som fekting, motbakkeløp, curling og dans.

MANGLER HOVEDSPONSOR –Vi lodder stemningen for de forskjellige idrettene nå, før vi avgjør hvilke øvelser som kommer på programmet. Veien blir på en måte til mens vi går, sier Bettina Ellefsen, informasjonsansvarlig.

Bergen Challenge vil dreie seg om mer enn sport. Det foreligger planer om en stor åpningsseremoni på Festplassen, flere konserter og en avsluttende bankett for alle deltakerne i løpet av de fire dagene Bergen Challenge varer. – Hvordan har dere tenkt å finansiere arrangementet? – Vi arbeider med å skaffe sponsorer. Ennå har vi ingen hovedsponsor, men vi har fått til en gunstig trykkingsavtale med Allkopi. Vi har budsjettert med 250.000 kroner i sponsorinntekter for å gå i null, forteller Schütt.

forberedt på å dekke dette av egen lomme. – Har dere fremdeles tenkt å stå personlig økonomisk ansvarlige for prosjektet? – Nei. Vi har opprettet en organisasjon i Brønnøysundregisteret, som nå står økonomisk ansvarlig for prosjektet. Går prosjektet med underskudd, går organisasjonen konkurs, sier Sand. – Går vi derimot med overskudd, vil dette bli delt mellom NHH Aid, som vil gi pengene til UNICEF, og ungdomsorganisasjonen MOT, avslutter Schütt.

FINANSIERING I ORDEN? På FM i høst uttalte Schütt og Sand at dersom arrangementet gikk med underskudd, var de

31.01.11 02.55


UAVHENGIG STUDENTAVIS VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

WWW.K7BULLETIN.NO

K7 Rekrutterer: R E T IS L A N R U JO Er du engasjert i studentlivet på NHH? Eller sportsinteressert? Kanskje du heller kunne tenke deg å intervjue en av de mange kjendisene på NHH-besøk eller bare anmelde den sinnsykt gode filmen du så sist uke?

LIG R A V S N IA M ØKONO Har du kontroll over egen økonomi? Vil du ha kontroll over Bulles økonomi? Søk økonomiansvarlig da vel. Dette vervet har tillitsvalgtsstatus.

Bli med og lag byens beste studentavis! Send en kort søknad til red@k7bulletin.no innen 9. Februar.

KOM IGJEN! BLI MED ’A! s22_23.indd 23

31.01.11 02.56


24

LESERBREV

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

LESERBREV Leserinnlegg 200-300 ord, kronikk 600 ord. Sendes til red@k7bulletin.no

Også vi søker stjernene NHH kliner til og setter store ambisjoner for seg selv. Og godt er det. Innen 2021 skal NHH være i europatoppen av handelshøyskoler etter en ti års satsing på rekruttering, MBA-program og tematiske forskningsprogrammer. I september 2010 ble NHH kåret til den 40. beste siv.øk-utdannelsen i europa av Financial Times. Et hopp fra 40. plass til å bli blant topp 15 innen 10 år er ambisiøst. Svært ambisiøst. Hvis NHH tar utgangspunkt i at FT-kåringen skal være deres styringspinne gjennom de kommende 10 årene vil fokuset til NHH ligge i å jobbe direkte opp mot målkravene FT har. Et hopp på FT-ranking krever alt fra flere publiserte artikler og større andel studenter som velger å dra utenlands etter endt utdanning til større kvinneandel på fakultetene. Vi som NHH-studenter har mye å vinne på NHHs sin satsing: Flere dyktige ansatte gir bedre forelesere, flere produserte artikler fører til mer forskningsbasert undervisning og ikke minst vil NHH sitt forbedrede rykte internasjonalt føre til et litt enklere jobbintervju i City of London.

FOTO: NHH.NO

Spørsmålet er om NHHs ambisjoner er for store. NHH er en liten skole sett med internasjonale øyne og har heller ikke de samme økonomiske midlene som sine konkurrenter. Men det går an. Fra

2004 til 2010 hoppet Stockholm School of Economics (SSE) fra 32. plass til 19. plass etter en tung satsing på å rekruttere internasjonalt. Kan svenskene, kan vi. Derfor er det greit om vi låner UiOs

motto for sin jubileumsfeiring: Også vi søker stjernene. MATTIAS RØSTAD JØRUM ER KOMMENTATOR I K7BULLETIN

Hvor ble det av miljøet? Flere av oss fulgte med på utspørringen av det nye Kjernestyret under høstvalget i fjor. Mens enkelte var oppgitt over manglende forberedelse og visjoner fra kandidatene, hadde de imidlertid ett godt forslag som ble trukket fram flere ganger i løpet av debatten; miljøsertifisering av studentforeningen. Skuffelsen ble derfor stor da strategiplanen for 2011 ble lagt ut på nhhs.no for et par uker siden. Det kan virke som om dette begrepet, som flere av de nye tillitsvalgte åpenbart hadde lært seg for anledningen, har falt like fort ut av vokabularet som det kom inn. Selv om blant annet internansvarlig ikke hadde satt seg inn i hva en miljøsertifisering vil innebære, var det positivt å se et engasjement og en vilje til å få NHHS til å ta et større miljøansvar – noe som har vært ikke-eksisterende i studentorganisasjonen fram til nå. Hvorfor dette da er fullstendig utelatt fra strategiplanen kan man bare undre seg over. Miljø er ikke like trendy som i 2009, men det betyr ikke at det ikke fremdeles

s24_25.indd 24

er viktig. Løsningen ligger ikke bare i CER- og EUA-kvoter, det er også våre personlige utslipp og forbruk som må reduseres. NHH burde som landets ledende institusjon for utdanning innen økonomi, innse viktigheten av et slikt fokus, og jobbe for å minimere eget karbonavtrykk. Kjernestyret bør derfor ikke bare gå inn for en mer miljøvennlig studentorganisasjon, men også utøve et press på skolens ledelse for en felles miljøprofil for Norges Handelshøyskole og for studentforeningen. En miljøsertifisering vil kreve en innsats også fra skolens side ettersom mye er knyttet til drift og beslutningsavgjørelser som ikke studentorganisasjonen alene er ansvarlig for. Man har flere typer miljøsertifikater og egne selskaper som har spesialisert seg på rådgivning tilknyttet dette. Spesielt i forbindelse med konstruksjonen av nybygget bør energieffektivisering og sparetiltak inkluderes. Noe annet vil være trangsynt når vi har kommet til 2011. Kjernestyret 2011 er ikke de første med

ideen om en miljøvennlig studentforening. I Oslo har Velferdstinget kommet med retningslinjer for Studentsamskipnaden, og Høyskolen i Vestfold fikk sin egen miljøstrategi etter press fra studentforeningen. Dette viser at det er mulig, og er noe NHHS også burde ta innover seg.

•NHHS bør benytte sin innflytelse på Velferdstinget til å påvirke SiB til å opprette en miljøstrategi for sine institusjoner.

Slik kan miljøhensynet implementeres i den nye strategien for 2011:

•I langsiktighetsstrategien bør man vektlegge betydningen av en studentforening som tenker på bærekraftighet og miljø, og at NHHS bør framstå som en foregangsfigur for resten av landets studentforeninger i dette arbeidet.

•Et planlagt samarbeid med skolens ledelse for å oppnå en fullstendig miljøsertifisering for høyskolen samlet. •Under strategipunktet om nybygg bør det understrekes at man ønsker å jobbe for energieffektive og ressursparende løsninger i det fremtidige bygget.

På valgutspørringen var vårt nye KS svært opptatt av å ikke love for mye, i frykt for å skuffe noen dersom de ikke klarte å holde det. At de derfor har glemt noe av det mest fornuftige som kom fram i løpet av debatten, har i alle fall skuffet meg.

• NHHS bør jobbe for å redusere forbruket av energi, vann og avfall samt utvikle retningslinjer for underutvalg og interessegrupper om ansvarlig ressursbruk og kildesortering. Her kan UKENs miljøinnsats brukes som et eksempel til etterfølgelse.

GURO LYSTAD 2. KULL

31.01.11 01.54


LESERBREV

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

25

LESERBREV Leserinnlegg 200-300 ord, kronikk 600 ord.

Kortsiktighetsplaner Mens man i studentforeningen i disse dager har fokus på langsiktighet og strategi, er det noen ganger nyttig å se på mer jordnære problemstillinger. Å løse disse problemene vil gjerne ikke revolusjonere studenttilværelsen eller heve NHH på rankinglistene, men sannsynligvis gjøre hverdagen bedre for stud.nhh. 1. SiB-kantinen: denne institusjonen er en endeløs kilde til undring. Hva er det i grytene? Vil bankterminalen fungere i dag? Og den mest vanlige: hva ligger bak SiBs prisningskalkyle? Etter årsskiftet har vår alles kjære studentkantine gjort en helhjertet innsats for å jage bort flere kunder. Økningen i prisene gjør at man nå nærmest må ut med en femtilapp for et osterundstykke med skinke og ost. Det jevne kaldmat-produkt hos SiB er lettlaget og rimelig med tanke på innsatsfaktorer. I de senere årene har vi likefullt opplevd en kontinuerlig prisøkning, som ikke bare kan forklares ut fra inflasjon eller kvalitetshevning. Det burde være mulig å tilby studenter og ansatte mat av ok kvalitet til langt

lavere priser enn det vi opplever i dag. 2. Strømsparing: nordmenn er dårlige på strømsparing, og NHH er intet unntak. Både studenter og ansatte ved høyskolen synes til å fortrenge alt som heter kraftkrise, høye strømregninger eller miljøhensyn. Servicebygget, høyblokken og Merino skal helst være fullbelyst hele døgnet. Om dette skyldes redsel for ymse lyssky skapninger fra skolens mange kjellerrom vites ikke, men ingen merkbar bedring kan spores når studentene karrer seg hjem til Hatleberg og de mange lysende blokkvinduer. Litt mer bevissthet, og en og annen tidsbegrenset sensor utenom arbeidstid hadde hjulpet kraftig. 3. Bedriftspresentasjoner: å gå på bed. press er en populær aktivitet for stud. nhh. Kombinasjonen av mat og informasjon er en sikker vinner, og om man i tillegg får seg litt å drikke også er alt smil og lutter glede. Nytten av å gå på bed.press foruten det rent ernæringsmessige er derimot usikker. Den jevne bed.press er et overflødighetshorn av

klisjer om unikhet, men til syvende og sist kunne man i mange tilfeller byttet ut bedriftsnavnet øverst på powerpointen og kjørt en felles bed.press-mal for alle besøkende bedrifter. I stedet for store ord og forseggjorte videosnutter hadde det vært langt mer informativt om bedriftene faktisk orienterte om hvilke kvalifikasjoner og fagkunnskaper de var ute etter, og hvilke faktiske arbeidsoppgaver man kan vente seg som nyansatt. 4. Sanitærforhold: det jevne toalett på NHH går langt i å innfri folks forventning til offentlige fasiliteter. Det må her nevnes at toalettene rent estetisk hever seg over snittet, og at man slik sett har et godt utgangspunkt. Dessverre går man i flere klassiske tabber på andre felter. Kardinaltabben er å kjøpe inn stivt, glatt og syltynt toalettpapir som er mer egnet som kladdepapir på eksamen enn til sitt intenderte formål. En annen papirmangel er nettopp mangelen på tørkepapir som oppstår ved lunchtider og vedvarer resten av dagen. Det må være mulig å få til bedre rutiner for innkjøp og distribusjon av disse artiklene. I tillegg ville det

vært greit å finne ut hvorfor man rent odørmessig skulle trodd man var på kramboden (og ikke servicebygget) hver gang det er fest. 5. Foreningsmøter: Foreningsmøtet er NHHSs storting og demokratiske flaggskip. Her har alle stud.nhh møteog stemmerett. Likevel er oppmøtet varierende og frafallet i løpet av møtene høyt. Det er flere mulige faktorer som spiller inn her. En er at man innser at demokratiet ikke funker helt i praksis når pampene styrer dagsordenen. En annen er at nevnte pamper er veldig glad i å høre sin egen stemme, og finner en stille glede i å stille seg i kø igjen og igjen for å kverulere. I en slik situasjon er det vanskelig for ”vanlige” studenter å hevde seg. Om flere modererte tidsbruken og justerte synet på FM som plattform for personlige egotripper kunne situasjonen blitt bedre. Det er grenser for hvor mye trivsel man kan veie opp med 2 for 1 tilbud i baren og noen få biter tapas. KAI OVE PETTERSEN 4. KULL

FOTO: MARTE H. STABBETORP

VIL DU HA KOMMENTAREN DIN PÅ TRYKK I BERGENS BESTE STUDENTAVIS? Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og send dem til red@k7bulletin.no.

SKRIV SELV.

Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!

s24_25.indd 25

31.01.11 01.55


KONSERNTRAINEE Søknadsfrist for traineeprogrammet 11. februar, 2011 www.sparebank1.no/trainee

s26_27.indd 24

31.01.11 02.40


Kaffekongen Nr. 1

TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

s26_27.indd 25

Herman Friele forteller om biler, brasiliansk babybiff og sin kjærlighet til Bergen. TEKST: EMIL BJØRNSTAD

FOTO: THOMAS BORGEN HA

31.01.11 02.40


[m]

HERMAN FRIELE n Født: 21. august 1943 n Fra: Bergen n Sivilstatus: Gift, en datter n Yrke: Forretningsmann og politiker n Aktuell: Kaffekonge

s28_29.indd 28

30.01.11 23.23


ker

PORTRETTET: HERMAN FRIELE

K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

BORGERMESTER PÅ LIVSTID Bergen er på søken etter identitet. Men fjeset er det ingen som strides om. Kaffekonge, borgermester og erkebergenser på livstid; Herman Friele. TEKST: EMIL BJØRNSTAD FOTO: THOMAS BORGEN HA

Herman Friele er medievant og snakker gjerne med journalister, K7Bulletin inkludert. Men han går ikke med på hva som helst. Derfor tar vi trappene når kaffekongen skal avbildes. Friele tar alltid trappene. Kan han unngå å ta heis, så gjør han det. Ikke fordi han er så skeptisk til heis, men Friele liker trapper. Den kjøligere luften slår mot oss. Det er kaldt ute og solen skinner. På fortauet står Herman Friele og stråler om kapp med solen. Det er her han liker seg. Ute blant folk. En taxisjåfør hilser fra innsiden av bilvinduet, og Friele vinker tilbake. Som om de hadde kjent hverandre i flere år. Mange nysgjerrige presser nesen mot bussvinduet. Folk snur seg på gaten. Alle vet hvem Herman Friele er. Han myser mot kameraet, og smiler. Fotografen er rask. Vi beveger oss inn igjen, og Friele tar trappene. To trinn av gangen. Herman Friele tar alltid trappene.

Du ser ingen som sitter og krangler mens de drikker kaffe. Kaffe er en sosial olje. Men aller helst tar han bilen. I garasjen hjemme på Hjellestad har det stått bilmerker som Aston Martin, Jaguar, Porsche og Morgan. Hans hjerte ligger nært de gamle, åpne engelske bilene. Gjerne de som knirker litt. - Det blir dessverre litt mye biler. Neida, jo da, neida. Jeg er en entusiast, og jeg synes biler er drita gøy! Men hvorfor har du bærumsskilt på alle bilene dine? - Jeg har fått råd fra fagfolk om å velge bærumsskilter fremfor registreringsskilter fra Bergen. De selger bedre! Selv etter å ha tjent millioner på kaffesalg har han den økonomiske sansen i behold. Han er en selger. Som syvende generasjon overtok han ansvaret for driften av Kaffehuset Friele i 1980. 20 år senere ga han seg. Han hadde gjort sitt. Han hadde sørget for at Kaffehuset Friele hadde gått fra å være en lokal leverandør til en nasjonal kaffekjempe, en ikonbedrift med markedsandeler på godt over 30 prosent. - Jeg er født med kaffe, det har alltid vært en del av hverdagen. Drakk ikke under tvang, men fordi det var godt. Nå drikker jeg seks-syv kopper om dagen. Kølsvart frem til klokken ett, og så sover jeg godt etter en espresso eller to. Men jeg drikker Friele frokostkaffe som alle andre, Norges mest drukne kaffe. Kaffe er fagområdet hans. Livet hans. Han retter seg opp i stolen. Konsentrert. Fokusert. - Hvordan kaffe nytes best er veldig situasjonsbetont. Kaffe er veldig beroligende. Du ser ingen som sitter og krangler mens de drikker kaffe. Kaffe er en sosial olje. - Der var litt vitaminer. Signe, Frieles sekretær, setter en skål med

sjokolade og tre kopper med kaffe cortado på bordet. Friele takker. Og takker igjen. Kaffen stammer fra maskinen ute i gangen. Favoritten til Friele er cortado. Cappuccino blir det for mye melk i. Cortado består av en del espresso og en del steamet, melk. Mørk og god, akkurat slik han liker den. Også er du glad i brasiliansk babybiff? - Fantastisk! Friele stopper opp. Tankene hans er allerede på første fly til Brasil. - Ikke bare er de møre, men de smaker godt også! De grove nevene banker lett i bordplaten for å understreke hvor gode de er. Men Friele opplever seg ikke selv som en snobbete, eller en ”flottenpeis” som de sier her i Bergen. - Jeg har forståelse for at jeg står lagelig til for kritikk. Men jeg oppfører meg ikke som en flottenpeis i hvert fall. - Jeg er født med sølvskje i munnen, og har det egentlig veldig bra. Jeg trives med livet rett og slett, men skulle gjerne hatt en time eller to mer i døgnet. Klokker har han i alle fall nok av. De fire klokkene på veggen viser hver sin tid. En tid for New York. En for Singapore. En for London. Og en for Bergen da. Selvfølgelig. Fra kontoret har han utsikt til majestetiske Ulriken. Snøen ligger tynt på toppen der oppe. Sola skinner over vestlandsbyen. Bergen har alltid stått Frieles hjerte nær. Han er jo tross alt født her. - Objektivt sett er Bergen en pen by. For meg er Bergen og Rio de Janeiro er de to peneste byene i verden. Og hadde Herman Friele vært uten Bergen, hadde han vært i Rio. På spørsmål om hva Bergen hadde vært uten Herman Friele blir han ydmyk – igjen. - Akkurat det samme. Jeg er nok mye mer avhengig av Bergen, enn Bergen er av meg. Stemmen til Friele blir engasjert rundt spørsmålene om Bergen. Artikuleringen blir dårligere og ordene kommer raskere. - Bergenserne er jo sammensatt av reservedeler fra resten av Europa. Han legger ut om Bergen som en naturlig hovedstad på Vestlandet, en internasjonal handelsby. Han snakker om marinen, om oppdrettslaks, og om olje og gass. Om vannkraft og turisme. Og Handelshøyskolen. Friele selv manglet poeng for å komme inn på NHH. Men han fikk lov til å følge undervisningen på skolen i ett år. Eksamen fikk han ikke ta.

- Men det var vanskelig og jeg kom aldri helt innenfor veggene på Handelshøyskolen. Handelshøyskolen. Bestemt form, entall. Slik alle bergensere sier det.

Jeg er født med sølvskje i munnen, og har det egentlig veldig bra. - Men etter det året dro jeg til USA, og studerte ved Babson Business School. 20 minutter utenfor Boston. Utdanningen i utlandet ga meg en veldig praktisk tilnærming til fagene, med mange næringslivstopper som foreleste. - Foreleserne var gutter som hadde vært ute i marken og slåss. Friele legger ikke skjul på hvor viktig skolen er, både for han og for byen, og han har vært innom på gjestevisitt ved flere anledninger. Både som ordfører og som Herman Friele, businessmannen. Han har stilt opp både for Uken, rektor og studentene. - Handelshøyskolen holder et godt akademisk nivå. Og det er viktig at den ligger i Bergen. Skolen har stor betydning for Bergen som universitetsby. - De beste hodene må vi selvfølgelig holde igjen i her i byen, resten kan vi smøre utover landet, humrer han.

Bergenserne er jo sammensatt av reservedeler fra resten av Europa. Friele smiler. Som han alltid gjør. Den medfødte positiviteten har ført han hit han sitter i dag. Som en av Bergens rikeste, og som styreformann i verdens eldste privateide kaffefirma. Føler du at du er blitt født inn på livets solside? - Desidert. Jeg er født med sølvskje i munnen. Og det er noe jeg er veldig ydmyk overfor. Jeg har hele tiden hatt det veldig godt. Samtidig synes han andre nordmenn har noe å lære. - Vi er veldig godt stilte her i landet. Fra naturens side er vi velutstyrt, og det gjelder å være littegrann takknemlig overfor det. Jeg synes vi bør være litt mer takknemlige overfor skjebnen.

Var du en god student? - Tjaaa. Friele drar på ordet. Tvilende. - Men jeg var seint utviklet og var ikke særlig skoleflink da jeg var liten. Han husker tiden ved NHH. Det var en fin tid.

29

s28_29.indd 29

[m] 30.01.11 23.23


PORTRETTET: HERMAN FRIELE

Som borgermester og partimedlem i Høyre begikk han kardinalsynden for en kapitalist – å engasjere seg politisk for et blått parti. Likevel er han elsket av bergenserne. Og av nordmenn flest. I en fersk omdømmemåling publiser av InFact havnet han på tredjeplass i kåringen av Norges mest populære rikinger, kun bak Bjørn Kjos og Olav Thon.

Jeg skulle gjerne blitt næringsminister, om vi får en borgerlig regjering. Det er nok mange om benet, men jeg kan gjerne melde meg som gnager på det benet.

Men selv om Friele er folkets mann, er han ikke på Facebook. Han er ikke typen, i følge han selv. Men det finnes en profil i hans navn. Men profilen har bare 9 venner. Åpenbart ikke hans, med andre ord. - Nei, det var en eller annen faen som har lagt meg ut på Facebook. Han virker nesten brydd. På Facebook finner man også gruppen ”Herman Friele som konge når Vestlandet blir egen stat” med 331 medlemmer. - Med litt respekt for monarkiet skal vi bare ha en konge i Norge, men vi kunne hatt et vestlandskontor for kongen. Det kunne jeg ledet. Friele er kjent for å være leder. I fire år ledet han Bergen. Selv om den formelle tittelen var ordfører, trivdes han best med å være borgermester i Bergen. Som borgermester kunne han bruke tid ute blant folk. Ute for å lytte, og ta hensyn til hva folk hadde å si. - Formålet med politikken er for meg å skape flere arbeidsplasser og å skape en bedre levestandard og sosial rettferdighet. Man skal ikke måtte møte på en byråkratisk mur når folk henvender seg til deg som politiker, man må kunne lytte. Du har tidligere uttalt at du kunne tenkt deg rollen som Næringsminister. Er det noe du fortsatt kan tenke deg, eller er den ballen helt død? - Jeg skulle gjerne blitt næringsminister, om vi får en borgerlig regjering. Det er nok mange om benet, men jeg kan gjerne melde meg som gnager på det benet. Friele klarer ikke legge skjul på at han trives som politiker. - Jeg liker å være delaktig i samfunnsdebatten og være med å kunne ta beslutninger.

Hans egen politikerkarriere begynte tidlig, og i 1965 var han leder i Fana Unge Høyre. Men karrieren fikk en brå stopp da han oppdaget maktspillet i kulissene. - Jeg ble veldig skuffet over at mange var mer opptatt av å bruke politikken for makten. For å fremme seg selv og egen posisjon. De var ikke så opptatt av ideologien til politikken. Selv har kaffekongen en grunnleggende anti-autoritær holdning. For er det noe Herman Friele ikke liker er det å bli bestemt over. - Alt for ofte blir makt utnyttet. Og å være utsatt for en som driver maktmisbruk må være fryktelig beklemmende. Hva med deg selv? Er det noen som får bestemme over deg? - Altså, jeg lar meg gjerne lede, men det forutsettes et dyktig lederskap. Det må være en viss autoritet, ellers blir det bare vissvass. Da Friele stilte som ordførerkandidat i 2003 slo Bergens Tidende opp en forside med sitatet ” Jeg har ikke peiling på politikk”. Og Friele mener det er mye han ikke har peiling på. Men er det en ting han kan, så er det business. - Jeg kunne praktisk politikk, men jeg kjente ikke til normene ved det å være politiker. Samfunnskunnskapen hadde jeg. Men når du er ordfører er det antatt at du skal vite alt.

[m] 30 s30_31.indd 30

30.01.11 23.23


K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Det tok også tid før han våget å ta over familiebedriften. Da du fikk tilbud om din første lederstilling, så hadde du ikke lyst til å ta over? - Nei, jeg trodde ikke jeg var kapabel til å overta, særlig ikke som salgssjef som jeg startet som. Det kommer nok av den dårlige selvtilliten jeg hadde som liten. Herman Friele har etter eget utsagn ikke alltid vært like selvsikker som han fremstår. Da han var liten hang han etter på skolen, og hadde brilleglass tykke som colabunner. En laseroperasjon rettet på mye – bortsett fra at han fremdeles myser.

Altså, jeg lar meg gjerne lede, men det forutsettes et dyktig lederskap. Det må være en viss autoritet, ellers blir det bare viss- Selvtilliten kom til med årene, men det er en lang prosess. Altså, de som begynner med høy selvtillit, det er helt greit det. Og noen har kanskje i overkant høy selvtillit. Litt større dress enn de klarer å fylle ut. Han gestikulerer med armene. Den mørkeblå dobbelkneppede dressen sitter godt på Friele. Det blå slipset med de lilla prikkene matcher tørkleet som stikker opp av brystlommen. Friele ønsker å bli husket for to ting. God kaffe. Og som borgermester i Bergen. Svarene kommer lynraskt. - Det hadde vært trivelig. Den rollen likte jeg. Jeg er jo selger. Så jeg solgte begeistring og troen på Bergen. Noen må gå foran og skape begeistring. Og skulle han bli født på ny, stiller han godt forberedt. - Jeg har jeg bestemt meg for tre ting. Da skal jeg ha et ekstra kredittkort i lommen, noen gode vinflasker i skapet og en bil stående klar i garasjen. Da er jeg klar til neste omgang, ler Friele. [m]

31

s30_31.indd 31

[m] 30.01.11 23.24


Bullet FREDRIK NÆSS

Julefyring som svir! Ja, så skjedde det igjen. Strømregningen forpester all glede som er opparbeidet i løpet av ferien, og setter sine spor langt inn komforttemperaturen i leiligheten. Hvorfor lære når du kan ha det uendelig behagelig?” Lenge til strømregningen kommer” tenkte jeg, der jeg kastet meg inn i dusjen og forble der. Utenfor vinduet stod kulden og ropte; “du får igjen i januar!”. Ja, jeg/vi burde skjønt det, burde skjønt det så altfor godt. Bergen er ikke forberedt på disse temperatursvingningene, vann har tross alt vært vår minste bekymring. “Dine penger” prøvde å advare meg, at spottprisen kom til å skyte til værs. Ja, jeg burde skjønt det, men hvem gidd å fryse på hendene når man spiller Fifa? Alle har vært der. Du hadde det litt for kjekt i julen, hadde deg litt for mange turer ut, kjøpte litt for mye, og spiste definitivt for mye. Og så, når nyåret skal bli så mye bedre, så treffer virkeligheten deg som et lyn fra himmelen, der det ligger et brev fra BKK. Smålig panikk, leien er ikke betalt enda, lenge til studielånet kommer inn, og du har ikke jobbet en halvtime i ferien. Og hver gang skjer det samme, nå skal det innskrenkes på forbruket. Det kan sammenlignes så mye med lesing på skolen. Dette semesteret skal bli så mye bedre, men på høyre skulder sitter den lille røde mannen og ler rått over din naivitet. Slik er det også med strømsparingen. Du senker temperaturen i leiligheten fra litt over tyve grader, til nærmere bestemt femten. Du vasker oppvasken for hånd, dusjer i kaldt vann, og sitter med polvotter i stuen, og spiser maten kald. Dette fungerer knallbra, og stemningen er på vei opp, helt til det to dager seinere eskalerer fullstendig og er oppe på samme gamle brutale nivå. Det er ikke lett å være ung og lovende, og samtidig ta vare på seg selv. Er det egentlig noen vits å være snusfornuftig? En student kommer ikke til å være noe rikere om det spares, en student er ment til å ha personlig økonomi som er på randen. Forskjellen er bare hva det brukes på, og med eventuelle subsidier fra mor og far. Så når du har i et halvt år spart og spinket 20 000, for så å bli overkjørt av en buss, så er det bra at du kan sitte og tenke over hvor givende livet ditt har vært.

Militaristisk lefling Korrektur oppklarer en språklig misforståelse, og tar et oppgjør med språklig okkupasjon. Det har blitt gjengs å bruke ordet lefle i betydningen pusle, eksperimentere, utfordre på en litt trasig måte. For eksempel:

gode norske ord, som alle uttrykker den samme temporale hast, hvert med sin sinnstemning tilknyttet.

«Kronprinsessen leflet en del med sterkere saker enn hockeypulver i ungdommen», eller «du må ikke lefle med fyrstikkene».

Umiddelbart er rett frem og kanskje den mest åpenbare kandidaten til skriftlig bruk. Straks er fin til tale, dog kan den være litt spak i skriftlig korrespondanse. Om ikke det faller i smak kan du forsøke omgående, som er presist, men strengt.

Selv om meningen i eksemplene over kommer frem, er det lemfeldig bruk av språket. Å lefle betyr nemlig smiske, jatte, søke å innynde seg med. For eksempel: «Korrektur håper at avisens nye redaksjon ikke vil lefle med Kjernestyret.» Man har den siste tiden observert en lei trend blant Handelshøyskolens unge lovende. Til og med blant de smukke frøkner registrerer Korrektur at forkortelsen ASAP brukes for å be om at noe blir utført så fort som mulig. Dette er en forkortelse for«as soon as possible», og kan spores tilbake til det amerikanske militæret via Hollywood.

Trives man ikke med å uttrykke sin autoritet, kan det lekne sporenstreks brukes. For de avanserte språkrøktere har man fluksens. Dog er det noe litterært i stilen, og det blir fort flåsete – det kan virke som man prøver for hardt: omtrent som menn som bruker hatt. Ære være den leseren som får til fluksens. Korrektur har også løsningen for dem som elsker forkortelser.«Så fort som mulig» gir den uskjønne sammensetningen SFSM, men det hele løses ved å ta seg friheter i uttalelsen. Uansett anbefales det å vike unna engelske forkortelser - og det sefsem.

Man blir ikke Bruce Willis ved å si ASAP; det eneste man oppnår er et hofteskudd mot det norske språk, samt å svekke sine sjanser for å bli oppfattet som velformulert. Det finnes flere

AV ANDREAS L. FARBERG OG SIMEN A. SELMER SLETSJØE

[m] 32 s32_33.indd 32

31.01.11 02.32


K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

QUIZMASTER: BENDIK STØREN

FOTO: THOMAS BORGEN HA OG VASILISA SAYAPINA

I anledning opprettelsen av NHHS nye interessegruppe for tysk språk og næringsliv, Wirtschaftsclub Hansa, griper Bulle muligheten og arrangerer quiz mot den allerede etablerte gruppen for franskinteresserte, Le Coq Economique. Vivre/leben (l’)Europa!

DYP OG BRED SEX Du vet landet er inne i en bra tid når forrige års drøyeste sexprat kom fra henholdsvis statskirken og statskanalen. Ikke bare kom det på det rene at Bibelen holder sin andel snusk, men en jovial kar fra Vålerenga menighet samlet likegodt det beste i et anvendelig kompendium. Slikt inspirerer.

Det er EGKS, Europeische Gemeinschaft für Kohle und Stahl! Eller Europeiske forbund for kull og stål, om du vil.

Mao. hvem vant? Hehee. Nederland?

TJA

Tyskland er i oktober i hvertfall. 1. oktober. Frankrike..., jeg sier 23. februar!

De har jo sterk fagforening. Jeg sier 70 år.

Rundt årtusenskiftet. 2003.

Köhln. Det er bra!

Er dette lurespørsmål? Har jo lyst til å si Frankrike da. Jeg sier det.

K 1 2 1/4 3 4 5 6 7

VS.

1 2 3 4 5 6 7

ANNA TSCHOUVAKHINA

Hva heter forløperorganisasjonen til EU, initiert av fransk-tyskeren Robert Schuman, som skulle sikre vennskap og

LEDER I LE COQ ECONOMIQUE

Men misforstå han rett, det Halvor selvfølgelig mente er at om du har sex med samme damen hundre ganger, blir det desto bedre den hundrede og første. Prest og voksen som han er liker ikke Halvor å brenne rundt, og råder alle til å følge hans eksempel. Bli ekspert på ett felt, sier Halvor. Knull deg til topps på ditt eget område.

Folkeforbundet?

utvikling mellom de to landene?

Hvem tapte både Frankrike og Tyskland mot i VM i Tysklad i 2006, hhv. i semiefinalen og finalen?

Når er nasjonaldagene til Tyskland og Frankrike?

Hva er pensjonsalderen i Frankrike?

Når kom euroen i sirkulasjon?

Hvor hører det lyse, forfriskende Kölschølet hjemme?

Hvilket land i verden produserer mest vin?

(1 Kull- og stålunionen (2 Italia (3 Frankrike 14. juli, Tyskland 3. oktober (4 62. år (5 1. januar 2002 (6 Köln (7 Italia

OLAV SCHEWE

LEDER FOR WIRTSCHAFTSKLUB HANSA

Ikke Spania, det var jo i fjor. Heller ikke Portugal.. Jeg sier England.

Før jul meldte biskop Halvor Nordhaug i BA at «dybdesex» var det eneste virkelig verdt å snakke om. En kompis, måtte hans kreativitet brenne, var behjelpelig nok i å få frem den riktige meningen i budskapet. Relativt forstyrrende, selvfølgelig, ved visualisering: Halvor, naken, og lidenskapelig fokusert på oppgaven i front. «HnnnNNNGH!». Utforskeren, Halvor. Polfarer, gullgraver, mot nye dybder. Statoil og Halvor delte mer enn et ønske om å utforske våte områder. De graver dypere. Prester, ass.

TJA

Joda. Men etter hektisk leting og virksomhet i dypet, kan jo brønnen gå tom. Tørr. Og hva gjør man da? Stud.nhh har svaret. Breddesex.

11. november i Tyskland. Frankrike 24. juli. Nei 25.!

Den var 60 frem til november/oktober i fjor, da den ble hevet til 62. Masse streiking da, de liker det.

Løsningen ved tørrlagte oljefelt/ dårlig sex er selsagt å lete etter nye oppdagelser i nye områder. Øk nedslagsområdet og øk sjansen for gull. Fasiten er alt godt kjent blant studentene, og praktiseres med hell. - Jeg frastår fra dybdesex, sier Emil, 22, NHH. - Jeg søker bredde, med mer empirisk forankring. Inkludering og integrering, det er bare sånn jeg er, jeg har mye å gi, sier Emil. Jeg tror vi kan lære av hverandre. Og setter en de to sammen, blir jo oppfordringen glassklar: Ha mer sex med alle du har sex med, og sett pris på det!

Januar 2001. Jeg hadde om det i fransken i høst, ikke stol på den wiki-fasiten deres.

Köhln sikkert..

Frankrike! 17 ulike distrikter!

K 1 2 1/4 3 4 5 6 7

BENDIK STØREN ER JOURNALIST I K7 BULLETIN

33

s32_33.indd 33

[m] 31.01.11 02.32


HØRT PÅ NHH «Hvem er egentlig denne NN?» Forvirret sympsjonær tenker høyt. Nasse Nøff?

«Hei, jeg kommer fra Bulle! Vil du være med på intervju?» «Er det fra skoleavisen?» «Ja!» «Jeg tror nok jeg står over.» Ung og håpefull journalist får sine drømmer knust av Svein Gjedrem.

«530. Kom tilbake hvis Thore Johnsen har et høyere estimat» Øystein Thøgersen på spørsmål om hvor børsen ender i 2011

NHH Aid Gaute i Malawi Strømmen går.

7 % av malawiere er tilknyttet strømnettet. Når strømmen går, er vi altså ikke så mange som merker det. Sist lørdag gikk vi uten strøm hele dagen og det som måtte varmes av mat ble gjort på gamlemåten over flamme. De malawierne jeg har blitt kjent med så langt tilhører en privilegert del av befolkningen og er blant dem som lar seg provosere av stadige strømbrudd. Den jevne malawier har imidlertid andre ting å tenke på. I Malawi bor folk flest på landet. Hele 85 % prosent av befolkningen livnærer seg av jordbruk. En stor del

av befolkningen er nesten ikke del av pengeøkonomien, noe som forklarer at gjennomsnittsinntekten per person kan være så lite som 1890 kr i året. Det tilsvarende tallet for Norge er 458 716 kr (BNP per hode, 2009). 40 % av malawiere lever for mindre enn 2 kr pr dag og av disse lever 22 % for mindre enn 1 kr dagen. Dette taler om utbredt fattigdom, men også om utstrakt selvbergingsjordbruk. Dagens president Dr. BinguWaMutharika følger ikke alle demokratiske spilleregler, men økonomien vokser, om enn sakte, og den politiske situasjonen er stabil. De siste tre årene har den delen av økonomien som blir målt vokst med

i overkant av 7 % årlig, noe som i utgangspunktet ser bra ut. Problemet er at befolkningen vokser kraftig samtidig. Mellom 1998 og 2008 vokste Malawis befolkning fra 10 til 13 millioner. Selv om befolkningsveksten i dag er anslått til 2,6 % årlig (ned fra 2,8 % i nevnte periode) blir den økonomiske veksten per person minimal. Det som kan virke som et dystert bilde ser imidlertid mange som forsiktig fremgang. Mer om dette i neste notat! GAUTE EIELSEN ER NHH AID-INTERN HOS UNICEF MALAWI - SE FLERE NOTATER PÅ GAUTETARNOTATER.COM

Karpe Diem entrer scenen på NHH

«Du er ikke sann!» «Nei, jeg er grus!» UKEN-pamp K.A. Thorset i det vittige hjørnet.

«Jeg tror jeg hadde vært skikkelig flink til å suge» Anonym, men velkjent, mannlig NHHer.

«Jeg og» Trofast følgesvenn. Lesesalspoesi:

En helt vanlig dag på ”jobben”

Det ringer. Det ringer så jævla høyt. Slumre. Det ringer. Høyere nå. Faen. Det regner. Det regner mer nå. Knukket paraply. Det øser ned. Våt. Bussen kommer ikke. Ikke på en halvtime. Det kommer en buss. Det kommer tre. Alle er stappfulle. DaBoda

Tekst: Jørgen Tangen

Fredag 4. februar presenterer Backline Music Karpe Diem i Aulaen på NHH. Duoen, bestående av Magdi og Chiraq, dannet Karpe Diem tilbake i 2000, og kan nå skryte av over ti år med konsertvirksomhet, platinaselgende album og singler. Duoen har gitt ut totalt fire album,

Pressefoto: Martin Johansen

og blant annet mottatt Alarmprisen for debutalbumet ”Rett fra hjertet” (2006), samt vunnet Spellemannsprisen for storsuksessen ”Fire vegger” (2008). I mai 2010 ble de to hiphoperne den første vinneren av den nyopprettede Bendiksenprisen (som gis av Kulturdepartementet) og mottok et beløp på 100.000 kroner. ”Prisen skal bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk og «være et bidrag til en artist som allerede har

kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst en kommersiell utgivelse eller har konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til” Bandet har hat stor suksess med hits som blant annet "Piano", "Stjerner", "Vestakantsvartinga", og "Ruter" (sammen med Andreas Grega). Duen kan det å lage liv når de entrer scenen, så gled dere til en helaften med gutta i Aulaen på Norges Handelshøyskole!

[m] 34 s34_35.indd 34

31.01.11 03.07


K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

Foto: Erik Hapnes

1 Kilimanjaro besøkes hvert år av tusenvis av håpefulle som forsøker å nå toppen; omlag halvparten av dem lykkes.

1

NHHS EKSPEDISJON PÅ TUR TIL KILIMANJARO

Foto:NHHS Ekspedisjon

Foto: Carl-Christian Mannerud

3

2

Foto: Erik Hapnes

Foto: Christoffer Pettersen

4

5

2

To av deltakerne tar seg en velfortjent pust i bakken.

3

Syv NHH-studenter feirer på Uhuru-peak, 5895 meter over havet.

4

Lang, lang rekke. Toppen er enda langt unna.

5

Utsikten fra den høyeste toppen i Afrika er uslåelig.

35

s34_35.indd 35

[m] 31.01.11 03.07


Lurken Skilag på alpetur Val Thorens i de franske alper. 2300 moh. Blå himmel. Puddersnø. Løs hel. 100 NHH-studenter. Bulle viser deg resultatet av opplevelsen. FOTO: MARTIN KALAND & MAGNUS KNAP

[m] 36 s36_37.indd 36

30.01.11 23.40


K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

37

s36_37.indd 37

[m] 30.01.11 23.40


g limt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

ERIK S. STUBSJØEN FOTO NHHS

VIEW OF BOGOTÁ, COLOMBIA FROM MONSERRATE 3152 MOH. * IF YOU CAN FILL THE UNFORGIVING MINUTE WITH SIXTY SECONDS' WORTH OF DISTANCE RUN, YOURS IS THE EARTH AND EVERYTHING THAT'S IN IT, AND - WHICH IS MORE - YOU'LL BE A MAN, MY SON! * RUDYARD KIPLING

[m] 38 s38_39.indd 38

30.01.11 23.58


K7 BULLETIN - TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011

LEKEN LEDER: Ny leder i Kjernestyret ”SFO - Den profesjonelle lekeplassen” er ikke redd for å gape over for mye.

Cilia Holmes Indahl vil helst ha full fart, både på dansegulvet og i NHHS. Som ny leder av den profesjonelle lekeplassen går det slag i slag. Cilia, er ikke det et rart navn da? - Jo, det er faktisk veldig rart. Mamma og pappa hørte det på lokalradioen da de reiste rundt i Australia. Også har du gått på skole i Cambridge. Er du posh? - Nei. Jeg bodde i ”the bad parts of Cambridge”, i et litt shady strøk. Men det er jo en fin posh by. I høst ble Cilia utsatt for en stygg ”facerape”. - Ja, det var en tulling fra NU som la til over 100 venner på Facebook-profilen min. Men allikevel har du over 1000 venner, og du har snakket med alle? Jeg har ikke venner på Facebook som jeg ikke har snakket med. Som nordlending må du jo elske fisk? - Det e faktisk heilt rektig, æ ælske fesk, sier hun på kav nordlending. Makrell i tomat, tunfisk, fiskepudding, fiskepinner. You name it! Hva er en typisk dag for Cilia? - En typisk dag for meg er ganske travel og starter allerede kl 8-9. Først må jeg trene, deretter er kaffe og

epost en nødvendighet. Frokost blir det som regel ikke tid til før utpå formiddagen.. Forelesninger er det heller ikke så ofte jeg rekker, men en obligatorisk nå og da må jeg nesten få til. Ellers er det mye nytt å sette seg inn i akkurat nå, men det er egentlig bare spennende og interessant. Hvordan ville vennene dine beskrevet deg? - Travel! Jeg liker å ha mye å gjøre og det er de nok ganske vant til. Ingen er vel i grunn overrasket over at jeg velger å engasjere meg i så mye, fordi slik har det egentlig alltid vært. Fullt fart liker jeg godt! Fødselsdag den 8.april, samme dag som Leah Isadora Behn. Ganske fett, hva? - Jada, joda. Jada, vi tenkte å feire sammen i år faktisk. Og samme dag som Odd Nerdrum. Du har ikke malt noen selvportretter kun iført kjortel du da? - Neeeeei, ikke som jeg veit om. Hihihi.. Hva tipper du blir neste flashmob? - Ehm.. Rihanna er nesten en selvfølge, men det er kanskje litt kommersielt? Loca av Shakira synes jeg hadde vært supert! Hva er ditt partytriks? - Oj,har jeg det da? Jeg kan faktisk knyte knute på stilken til et kirsebær. Eneste er at jeg trenger en stilk i

Tett drinken for at det skal fungere, og det er det ikke alltid man får..

Hva provoserer deg? - De som kjenner meg vil kanskje påstå at jeg ikke blir så lett provosert. Det skal egentlig ganske mye til for at jeg blir irritert, men mennesker som ikke tar hensyn til andre kan provosere meg. Folk som alltid skal sette seg selv foran blir fort plagsomt. Kan du lage en limerick om deg selv? - Jeg kjenner en jente fra Nord Hennes appetitt på NHHS den er stor Til NU hun kom Hun så seg litt om Før hun dro til et større kontor. Tekst: Maria Slotnes og Emil Bjørnstad Foto: Mathias Følstad

Cilia Holmes Indahl

Nyvalgt leder i Kjernestyret

Fem kjappe:

Estimert IQ? - Det er det noen år siden jeg sjekket... Mental alder? - Veslevoksen da jeg var mindre, men blir mer og mer barnslig. Nå er jeg 22 både psykisk og fysisk. Aktivitetsnivå i NHHS beskrevet som et dyr? - Ekorn! Jeg er som Snipp og Snapp: liker full fart og er nysgjerrig. Hatsang på vors? - ‹‹Love the Way you Lie›› med Eminem og Rihanna. Eneste bra er delen med Rihanna! Plan B? - Jeg har både plan B, D, C og noen ganger E også. Det er så mye jeg har lyst til å gjøre. Plan B er vel å reise rundt fra sted til sted...

39

s38_39.indd 39

[m] 30.01.11 23.59


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

Sydover Tirsdag 1. februar 2011 Numero uno. Årg. Fiiiiiin Løssalg: Et slikk og ingenting

Ørten lesere med benner’n

Pupper i fokus

SYMPOSIET:

ERSTATTER KJEDELIG SVADA MED PUPPER flaggskip ”Norges største puppearbeid”.

Etter tips fra markedsføringsmiljøet på NHH, legger Symposiet nå om profilen. - Så lenge det er litt størrelse på dem, er jeg med. Jeg liker store pupper. Veldig store.

Kjernestyret støtter den nye puppestrategien. - Dette er noe som må settes på dagsordenen, og noe Kjernestyret 2011 stiller seg bak.

- Vi erkjenner at dette egentlig var møkk kjedelig, sier programsjef William Dra-Ham til MN. - Men nå har vi tatt noen nødvendige grep. Vi våknet opp da Pöran Gersson avlyste foredraget sitt, forteller han. Det er Gerssons kjærlighetsbarn fra tiden som sjømann, den profilerte rogutten Øivind Persson, som forteller MN at det slett ikke var en dobbeltbooking som førte til Gerssons Symposieavlysning. - Det var rett og slett for lite pupper på programmet. Så nå stikker Papsen og jeg til Egypt, sier Persson. Der blir det både pupper, pyramider og politikk. - Vi har nemlig hørt at det er en ledig toppstilling der nede! sier sønnen. NORGES STØRSTE PUPPEARBEID - I samarbeid med ledende eksperter innen markedsføring, lanserte Symposiet sitt nye

«Satan, for noen hurraballonger!» utbryter Ollis pekende mot HR-sjef Penedicte Bolgersen under et Aulaforedrag, og støttes spontant av publikum i en eksplosjon av anerkjennende tilrop og applaus. Bolgersen selv virket storfornøyd etter presentasjonen av det nye prosjektet. - Det hele vil ta form som en case competition, hvor vi har hanket inn andre anerkjente pupper fra hele landet, fortalte hun. - Sammen løser vi gåten om hva vi skal kna på i fremtiden! HENTER INN NYE NAVN Da Gersson trakk seg fra årets konferanse måtte programsjef i Symposiet, William Dra-Ham, jobbe på spreng for å få på plass erstattere. Han har lykkes. -Vi er storfornøyd med det nye programmet, sier Dra-Ham. Han får støtte fra politisk hold: Siggen Johnsen tar nemlig av seg hatten for Symposiets nye foredragsholdere. - Så høggelig at dekk ringe!

NØKKELTALLENE - Dette synes jeg er et flott initiativ. Pupper er fine å se på, og fine å ta på. Finfint!

7 0835256027649838642

s40.indd 40

Nyheter N/A Annonser 8 Under nattbordet 90210 EtterBørs 7

NYTT PROGRAM: Etter en vekker fra Pöran Gersson erstatter Symposiet sitt program med noe mer aktuelt. Programsjef er fornøyd.

Je ligg no her med dundrende hodepine etter gårsdagens utflyttingsfest for a Marrie Ammelie. Må få si at je glær me spessielt tell å høre hva’n Northug har å si! Etter det MN erfarer, har Fetter Northug trukket seg fra årets Ski-VM i Kollen for å delta på Symposiet. Der skal han holde et lengre foredrag med tittelen ”Ydmykhet går hånd i hånd med god konkurranseånd” -Det e itj tvil om at æ kom te å hold det bæste foredraget! kommenterer Northug i kjent stil.

POLERER BØRSA Men han er langt fra det største kaninen i flosshatten til Dra-Ham. Dick Shiney, tidligere amerikansk visepresident og nå nyvalgt leder i NHHI Jakt, skal også på talerstolen. Han skal holde et foredrag med tittelen «Det er viktig og digg å polere børsa». NHH har mye å se fram til!

Børsen opp 100,000%

K7 Buletin + 2 redaktører

Maria Ameile + 1 gratis flyreise

Settehelg + 1 sen settehelg

K7 Bulletin - 1 redaktør

Symposiet - 1 søta bror

Susanne Sundfør - 1 spellemann

Amerikansk fotball + navnetrøbbel Nye KS + 1 strategi NHH + 1 sentralbanksjef Norge - 1 Mullah HF - noen fremtid

Ringnes Studvest Israel NHH Nøkkeltallene

+ 1 livlig bedpress + 1 stusselig intervju + 2 NHH’ere + 1 nytt navn? mye dårlig

66 6 66

31.01.11 04.14

K7 Bulletin nr 01 - 2011  

Til topps på Kilimanjaro Portrettet: Kjernestyret vil løse billettkaoset Foto: Thomas Borgen Ha Foto: Erik Hapnes Bildeserie Fersk undersøke...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you