Page 1

Jentene t-ener For første gang er jentene forbi gutta på Norsk Siviløkonomforenings lønnsstatistikk. Tallene kommer overraskende, da tilsvarende undersøkelse i 1998 viste en forskjell på 19.000 kroner i guttas favør. Anita Sørvik ved NHHs jobbsenter tror årsaken kan være at jentene har blitt bedre til å forhandle om lønn med arbeidsgiver.

Side 4

Uengasjerte studenter Ett år etter at NSU-lokallag ved NHH ble dannet, er to av fem stillinger fremdeles ubesatt. NSU arbeider med viktige saker som påvirker studentenes hverdag, blant annet eksamensformene og karaktersystemet på NHH. De har verken internasjonalt ansvarlig eller likestillingsansvarlig, og det manglende engasjementet blant studentene kan føre til slutten for lokallaget. - Dette betyr at vi ikke får representert høyskolen i alle de fora vi ønsker, sier fagpolitisk ansvarlig i NSU-NHHS Karoline Bakka Hjertø.

Side 5


2

k7 Bulletin

leder

I utakt med studentmassen

kommentar

Konsulentenes inntogsmarsj

NSU-NHHS har store problemer med å få besatt sine tillitsverv. 3 måneder etter høstvalget er vervene som likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig fortsatt ledige. Fagpolitisk ansvarl ig, Karoline Bakka Hjertø i NSU-NHHS antyder (les saken side 3) at en av årsakene kan være' at lokallaget her på skolen ikke har rukket å profilere seg godt nok overfor studentene, i motsetning til de andre underutvalgene på " høyskolen. Dette er ikke et viktig , poeng; og heller ikke særlig riktig. NSU-NHHS er godt profilert; men den. linjen de har'valgtå leggese9 på er'ikke i tråd med resten av høy" skolen. NSU-NHHS har på en nega'tiv måte markert seg som «et U1<estillingsråd». ," " ,.

De tjener grovt, men jobber livet av seg. Du ser dem haste fra ett storkonsern til et annet. Fremfor alt er de unge og jobber i team. Konsulenter heter de, og de blir stadig mer populære. Sannsynligheten er stor for at du som NHH-student havner i en av verdens raskest voksende industrier. I fjor var selskapene i bransjen verdt 320 milliarder kroner. Største gutten i klassen er Andersen Consulting som alene er verdt over 60 milliarder og som sysselsetter ikke mindre enn 63.000 arbeidstakere.

[iRestillings~ampener:. svært viktig, og ~en er dessverre en kamg som,. ' fort~att n:'å+ kjemR~s i mange :F~r ,,, fr~mover. Men . skarman få fr,em- '~ 'skritt må man blrtatt p~ alvor~ c.Q~t ;; hjelpEtcJite 'at man kjempef.for 'en god sa ,k~ hvis folk kun legger merke til stemmen som skriker og .ikke skjønner hva det skrikes om. '

Men den enorme ekspansjonen i"konsulentvirksomheter mer til bek~mring enn feiring. Konsulentyrkets suksess 'reflekterer svakheter ved dagens bedriftsledere; ubesluttsomhet, liten tiltro til egne evner og for liten teft og innsatsvilje. Konsulentenes inntog betyr ofte at en av to ting har skjedd. Enten vet ledere hva de skal gjøre, men vil ikke ta ansvaret for tiltakene, eller så har de ganske enkelt ingen anelse om hva som må gjøres. Begge deler er sykdomstegn. For noe har gått galt når siviløkonomjyplinger, med hodet fullt av teori, blir satt til å løse store bedriftsoppgaver. Igjen forteller det alt om kvaliteten på lederne internt i bedriften. '

Også her i landet har konsulentbransjen festet grepet. I noen bedrifter har man gått så langt som å gi konsulentselskaper fast kontorplass.

Det er 'ingen' tvil /om at Foreningsmøtet tok en riktig beslutning da' det ble /bestemt' at i NHHSskuUe "4 melde"seg :ut"av NSU:,Bergen : Soq, egetlokaHag. har vi mye s,tø , r,re m ,' 'l!lighetertil å jobbe' for· de sa~er1e som er,viktige for NHH-studen:ter'leJ,, På en høys,kole hvor det ene und~r­ utvalget etter' det andre. klarer å'~. NHH er en skole som utdanner studenter til knytte innbringende kontakter med å bli fremtidige bedriftsledere. Men det er et næringslivet,:~ville' det være rart om det ikke fantes dyktige mennesker stort paradoks at mange heller ønsker å gi som kunne talt NHH sin sak overfor råd til ledere enn å være leder selv. I den store politiske myndjgheter,' Lånekas~en, siviløkonomundersøkelsen som ble presenmedia og ledelsen ved NHH. Men tert under Næringslivssymposiet i fjor vår, når NSU-NHHS annonserer (side 10) kom det fram at svært mange ønsket å be,e tter studenter som kan fylle de legynne som konsulent i sin første jobb. dige stillingene, med appeller som: "Har du lest Fittstim, Råtekst eller Konsulentyrket betraktes som et springbrett Matriark?" sender de ut klare signaler om hvilke personer de kan tenke seg å ha med videre. En bred søkergruppe blir med ett svært snever. I et underutvalg hvor arbeidsoppga,vene kan gjøres både spennende, varierte og utfordrende er det synd at man får inntrykk av at hovedoppgaven til NSU-NHHS er likestilling. NSU-NHH sin utfordring ligger i at studentmassen i større grad må kunne identifisere seg med underutvalget. NSU-NHHS trenger ikke begynne å profilere seg, de må skifte profil. La oss bare håpe at de rekker det før NHHS må banke på døren til NSU-Bergen.

til videre karriere og byr på lukrative arbeidsoppgaver, Bransjen tiltrekker seg de aller beste studentene. Mange har kanskje ikke ledet noe annet enn et lokalt 4H-Iag, men ingen kan betvile at de er hardt arbeidende, flinke og ikke minst beslutningsdyktige. Det er liten tvil om at mange bedriftsledere føler et stort behov for noen som kan gi klare svar på problemer. Bedrifter som blant annet skal implementere ny IT-teknologi tvinges ofte til å hente inn arbeidskrafte? utenfra for å få gjort jobbe~. Her v~rker det også logisk å bruke konsulenter: Bririg dem inn for en begrenset' periode,bet?l dem og vis dem på dør igjen. Problemet er a~ konsulentene i mange sammenhenger får altfor løse tøyler og at bedriften blir avhengig av deres hjelp. Konsulenter imøtekommer et enormt marke(isbehov, men d~ er ikke magikere, de ~ar sjelden kunnskap som ikke finnes internt ,og de forsyner 'seg grovt av bedriftsbudsjettet. Det er grunn til å spørre om vi er i ferd med å utdanne en generasjon av ledere som ikke vet hvordan de skal ta en beslutning eller håndtere risiko. NHH vil benekte dette og bruke noen semestertimer i beslutningsanalyse og investering som selvforsvar. Men utenfor NHHs verden er det å gi råd til en bedrift blitt mer attraktivt enn å lede den. Det er et problem som selv ikke konsulenter kan løse.

Eirik Wæraas Journalist i K7 Bulletin

Ansvarlig redaktør: Margrete Hansen Magåsin redaktør. Knut Solberg Redaksjonssekretær: Richard Øverland Journalister: Richard Øverland/ Maria Prestroo / Mathias Berg/ TrygveS, Kolderup/ Marte Ramuz Eriksen / Steffen Gausemel Backe/ Alexander Kemp/ Eirik Wæraas Fotografer: Marius Løken / Joachim Elisenberg/ Kjetil Garstad Freelance: Martin Landberg Øko·ansvarlig: Christian Jensen Annonseansvarlig: Petter Østbø / Espen Fagereng K7 Bulletin kommer ut annenhver tirsdag, Frist for innlevering av stoff er torsdag før utgivelse klokken 18, Stoff leveres på diskett ( Mac eller PC, RTF·fil), K7 Bulletin er institusjonsavis for Norges Handelshøyskole og mottar midler av Velferdstinget.


nyheter

4

entene tjener mest For første gang siden 80-tallet h ar nyutdannede siviløkonomjenter fra NHH større inntekt enn guttene. Av EIRIK WÆRAAS

I sin første jobb tjener jentene i snitt 277.289 kroner i grunnlønn. Det er 500 kroner mer enn guttene, viser en rapport

om lønn. Det er også andre for klarin ger p å l ø nnsforskjellene som ikke kommer fram i undersøkelsen, sier Anita Søvik ved Jobbsenteret på NHH. Hun bekrefter at det er første gang på svært lenge de har registrert at jentene har høyere grunnlønn enn guttene. Men Søvik påpeker at guttene fremdeles har mer i overtid og frynsegoder enn jentene. Høsten 1998 rapporterte guttene

Gjør som Kurt

års kamp for lik lønn blant nyutdannede siviløkonomer kronet med gull. Det gleder studentrepresentant i Kollegiet og leder i jentekampanjen Tma Stiegler. Men hun forteller at det også er andre ting enn lønn de fokuserer på når de reklamerer for skolen. - De fleste vi møter er opptatte av utveksling, kostnaden ved å studere her og jobbmuligheter etterpå. Vi nevner selvsagt lønnsforhold, men

Kurt snek seg inn på samtlige hjemmekamper uten å vite hvem som vant. (Vi visste jo ikke at det var tomflaskene han var opptatt av.) Allerede som 19-åring ble han abonnent. For 738" i halvåret (halv pris) kan du gjøre det samme.

Abonner på ON allerede som student fra Jobbsenteret ved' høyskolen. Tallene gjelder siviløkonomer som ble uteksaminert høsten 1998. Dermed har jentene gjort et byks framover på lønnsstatistikken etter at de våren 1998 tjente nesten 19.000 kroner mindre enn guttene. Det ble det fullt ramaskrik av i pressen, og Kollegiet krevde at årsakene skulle finnes. Nå har imidlertid jentene grunn til å smile bredt.

Smarte jenter En av grunnene til at jentene *ner mer kan være at de har blitt smartere til å forhandle lønn med arbeidsgiver. - Vi er nødt til å ta noen forbehold når vi leser d isse tallene, blant annet n år det gjelder jentenes vilje til å forhandle

om nesten 47.000 kroner i slik inntekt. Avstanden ned til jentene er over 7.000 kroner. Rapporten fra Job bsenteret viser også at det er de som får jobb i industrien som har økt mest i lønn de siste årene. Grunnlønna her ligger på nesten 305.000 kroner. Konsulentene følger hakk i hæl med i overkant av 302.000 kroner. I det offentlige tjener man, ikke overraskende, minst med 256.000 kroner.

Kampanjen ruller Ferske tall fra uteksaminerte våren 1999 er på vei og vil vise om jentene har klart å beholde forspranget, og om det unaturlig store lønnsskillet for to år siden er utlignet. Dersom trenden holder seg, er mange

det er ikke et trekkplaster i seg selv, sier Stiegler til K7 Bulletin. Jentekampanjen vil i løpet av våren blant anne! bruke kinoreklame i Bergen og Oslo for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Kampanjen ønsker også å invitere jenter til Bergen som kommer inn på NHH i år, men som ennå ikke har bestemt seg for å si ja til plassen. - Mange jenter takker nei til NHH etter at de først kom inn. Jenteandelen kunne vært høyere dersom man klarte å bed re på dette, sier Tina Stiegler. Men planene om å samle potensielle NHH-studenter i Bergen avhenger av at det blir søkt om mer penger til prosjektet.

Riktig verktøy gjø r jo

------------- ----

Studenter får 1/2 pris på Dagens Næringsliv.

Ja, jeg bestiller abonnement på: D 1/2 år Dagens Næringsliv kr 738,D 1/1 år Dagens Næringsliv kr 1.370,Navn _____________________________________

c/o _____________________________________ Gate/vei ____________-----o.ppg _________ Et Postnr Sted _______________ E-post ___________________________________ Skole/univ _________________________________ Studiekort nr ________ Forventet studietid _ __ Regningen sendes: Navn ____________________________________ Adresse __________________________________ Postnr/-sted ______________________________ Tlf Du kan fakse din bestilling på 55 90 30 86, sende kupongen til Dagens Næringsliv, P.b. 1919, Nordnes, 5817 Bergen eller ringe 55902980. Prisene gjelder i 2000.


5

nyheter

tirsdag 1. februar

U engas j erte

studenter Snaue ett år etter at Foreningsmøtet vedtok å·danne eget Norsk Studentunionlokallag ved NHH, er fremdeles to av fem stillinger i utvalget ubesatt ..I verste fall kan det manglende engasjementet blant studentep.e bety kroken på døra for lok.dlaget. A v S TEFFEN G AUS EMEL B ACKE

de fora vi ønsker. Vi satser - Jeg tror ikke folk er klar d~rfor på å få besatt stillinover hvor mye makt NSU har overfor myndighetene" . , gene så fort som mulig, sier sier Karoline Bakka Hjertø~ - Bjertø. Hun forklarer den manglende interessen blant fagpolitisk ansvarlig i NSU'annet med at NSU-NHHS NHHS. Selv er hun fascinert ikke har hatt tid til å profilere av å delta i arbeid for å beseg overfor studentene på lik dre studentenes kår, både linje med andre underutvalg. lokalt og nasjonalt. Høy- . - Jeg ser ikke grunnen til at skolens lokallag har lagt . folk ikke skal ha like stor lyst bak seg sitt første ordinære til å være med i NSU som i driftssemester, ,.men manNæringslivsutvalget eller gler fremdeles internasjoFagutvalget, sier hun. .nalt ansvarlig og likestillings ansvarlig for Sentrale kampsaker dette semesteret. NSU jobber for tiden med sa- Er det et problem for dere å ikke være fulltallige? . ker som kan få direkte inn, virkning på vår s tudent- Ja, del: betyr at vi ikke får hverdag. representert høyskolen i alle

Eksi;lmensformene og ka,raktersys tem et h er på NHH er viktige saker. I tillegg er jeg personlig optatt av å få bedre service og raskere behandlingstid hos Statens Lånekasse, sier Hjertø. Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Elin S. Nilsen, understreker viktigheten av å ha et komplett lokallag: - For å få fram våre meninger er det helt nødvendig å ha våre egne representanter på plass der det skjer. Med så m ange engasjerte studenter her på høyskolen, tror jeg det skal gå greit å få et fulltallig NSU, sier Nilsen.

TRENGER FOLK: Karoline Bakka Hjertø og N SU-NHHS er i beit for folk og får ikke gjort en fu llgod jobb slik situasjonen er i dag. (Foto: Christian Jensen)

o

Artusenfrisk lånekasse En økning i stipendandelen på 10 prosent og økt bidrag med 500 kroner i måneden er noe av det Aamodtutvalgets innstilling til endring av studiefinansieringen foreslår. - Et for nøkternt og lite progressivt forslag, kommenterer ' leder i Norsk Studentunion (NSU), Sigrun Aasland.

Slutt på reisestipend Større endringer utvalget går inn for er å avskaffe reisestipendet, og heller gå inn for en generell rabattordning på reiser i stedet. Ordningen er i dag at man ut fra distriktspolitiske hensyn differensierer på reisestipendet. - Jeg mener dette vil gjøre det .mindre attraktivt å velge stu-

dium i distriktene, da reise- . mer rendyrket utdanningskostnadene relativt sett vil øke politisk modell. til disse stedene, sier Aasland . I innstillingen går flertallet Forenklinger inn for en rabattkortordning i - Det har vært et mål for oss å forenkle forholdet mellom samarbeid med Lånekassen. Også det fordelingspolitiske kundene og Lånekassen for å prinsippet, hvor man har diføke forståelsen og kundeferensiert på stipend og lån på servicen, forteller Aamodt videre. bakgrunn av søkers formue, foreslås erstattet for å oppnå en Aasland er også positiv til

de foreslåtte forenklinger innstillingen skisserer, og at de gjør det enklere for kundene å forholde seg til Lånekassen. - Men jeg vil gjerne understreke at ansvaret blir skjøvet over på andre offentlige institusjoner, og at det således ikke innebærer noen reell forenkling. Utvalget går også inn for en universell holdning som innebærer at alle låneberettigede får en like høy ytelse, uavhengig av ens formue. Dette bunner i et av hoved p rinsippene for studiefinansieringen, nemlig at alle skal ha samme rett til lik utdannneise.

A v A NDREAS H ARSTAD L IEN

- Jeg karakteriserer økningen i kostnadsnormen som et nøkternt og nødvendig tiltak, kommenterer leder i utvalget og forsker Per Olof Aamodt. Hans oppfordring er at tiltaket er et minstekrav for hva som må følges opp politisk. - Bidraget preges av et kraftig etterslep, og det burde u tarbeides en plan for en langsiktig økning av bidraget til et høyere reelt nivå, kommenterer Aasland. Med den foreslå tte økningen gir det te heltidsstudenten 72 500 krone i året, mens gjennomsnittsforbruket i Norge på årsbasis ligger på 10 000 kroner, forteller hun videre.

FAKTA:

Aamodtutvalgets mancjat har vært

å vurdere utdanningsfinansierif)gen i Lånekassen i lys av de utfordringer srøltesystemet er stilt overfor. Kirke, undervisnings- og forskningsdepartemenlet ønsket en oppfølger til "Magistad-utvalget" som leverte en studiefinansieringsinnstilling I 1992,

MINDRE SKREMMENDE: Med en økning i stipendandelen kan Lånekassen virke mindre truende etter endt studietid.


nyheter

6

kl Bulletin

Billigbøker på internett

Det lønner seg å kjøpe pensumbøker på internett. Engelske bøker er opptil hundrevis av kroner billigere i forhold til Studia. Av

EIRIK W ÆRAAS

Selv om det er blitt enkelt å handle pensumbøker på nettet, går fortsatt de fleste på Studia for å handle bøker. Det er det m ye å tape på. Båd e norske og engelske bøker er dyrere hos Studia enn på nettet, viser en undersøkelse K7 Bulletin har gjort. Men også på internett er det lett å gjøre et d årlig kjøp . I mange tilfeller er velkjente Amazon langtfra det beste valget. På utvalgte bøker som K7 Bulletin har sett på, er konkurrenten BOL vesentlig billigere. Dersom man likevel velger Amazon bør man bestille bøkene fra England istedenforUSA. ' Det er verdt å merke seg at frakten fra England blir billigere dersom man er flere som slår seg sammen. Mens BOL har en pris per ordre uansett

hvor mange bøker du kjøper, betaler du hos Amazon en pris per ordre samt ett pund per bok.

Ingen Studia-rabatt Her tillands skiller Bokkilden og Bokus seg ut som de mest lukrative. Begge tilbyr norske pensumbøker med rabatt. Frakten er gratis dersom man kjøper bøker over en viss sum. Hvem som er billigst kommer helt an på hvilke bøker man er ute etter. Sydsæters Matematisk analyse koster for eksemp el p å 286. kroner hos Bokus, 342 'kroner hos Bokkilden, mens Studia er dyrest med 350 kroner. Også på de fleste andre norske bøker er -Studia dyrest. Mens studentbokhandelen TAPIR i Trondheim tilbyr over ti prosent rabatt på alle utenlandske bøker, har Studia ingen slike rabattordninger. K7 Bulletin har ikke lyktes å få noen kommentar fra Studias ledelse dette.

500

450 400

-+-Studia

___ Amazol

350

BOL

300 250 200 2

3

5

4

6

1. MARKETING MANAGMENT

3. MARKETING REsEARCH,

5. FUNDAMENTALS OF CORPORATE

BAGOZZI ETC.

BIRKS ETC.

FINANCE BREALY ETC

2. COST ACCOUNTING

4. MACROECONOMICS

HORNGREN ETC.

BURDA

'

6.MICROECONOMICS, PILDYCK

480 430 380

__ Studia I!i Bakkilden Bakus

330 280 230 180 1

2

4

3

5

6

7

1. MÅLRETTET PERSONALLEDELSE

3. FINANSREGNSKAP WANALYSE DEL 2

5. PROSJEKTANALYSE

NORDHAUG

KINSERDAL

GJÆRUll OG BØHREN

2. KONKRUSSANSESTRATEGI

4. MATEMATISK ANALYSE

SØRGÅRD

SYDSÆTER

6. REISEN TIL MARKEDET COLBJØRNSEN

NHHS Consultin i medvind Som 1 av 9 hovedforedragsholdere ved en stor bank-og finanskonferanse i Trondheim i mars, skummer det nå friskt rundt skolens eget konsulentfirma, NHHS Consulting. -Ja, vi er i full vind, sier markedssjef Erik Tynes i underutvalget. Av M ARTI N L ANDBERG

e ~,

Siden begynnelsen av desember har NHHS Consulting arbeidet med en markedsundersøkelse om det privateog bedrifters syn og holdninger til nye former for betalingstjenester, på oppdrag

Skussmål

sjon på fremtidige årlige oppgaver fra DND, forteller Tynes. Han bekrefter videre at oppdraget medfører et pent overskudd til skolens eneste aksjeselskap. Samtidig blir de 22 ansatte i studentselskapet lønnet på timelønnsbasis ved slike prosjektoppgaver. Innsatsen ved dette oppdraget har vært høy. Tynes legger heller ikke skjul på at han er stolt over forespørselen: -Det er jo svært gledelig at NHH og NHHS Consulting blir koblet til en slik toppkonferanse. Dette medfører en profilering av skolen alle er tjent med.

-Vi har valgt våre egne poenger og strategier for undersøkelsen som har omfattet 1000 respondenter fra hele Norge. Dersom m ottagelsen er bra har vi også sikret oss en op-

Topp ene er såpass store skikkelser som administrerende direktører i Storebrand Bank

FRISK BRIS for NHHS Consulting ved Per Henrik Mohn (personalsjef), Helge Haaland (daglig leder) og Erik Tynes (markedssjef). (Foto: Marius Løken) fra Den Norske Dataforening (DND). Det er nettopp denne undersøkelsesrapporten som skal legges frem på konferansen.

Bigshots

.~

HVA ER NHHS CONSULTING?

'Konsulentfirma opprettet av studenter i 1994 -Aksjeselskap med studentforeningen som ene· aksjonær ,Utfører tjenester eksternt og internt innen administrasjon og økonomi

og Bankenes Betalingssentral, konserndirektør i Sparebanken Midt-Norge og markedsdirektør i Fokus Bank. Blant disse og rundt 200 andre beslutningstakere innen bankog finans skal altså NHHS Consulting, som eneste konsulentfirma, legge frem sin rapport.


tirsdag 1. februar

nyheter

7

Alternativ

A v A NDREAS H ARSTAD LIEN

- Vi vil ansette en stipendiat som vil være tilgjengelig for spørsmål fra studenter, sier ansvarlig for finansregnskapsdelen av kurset, professor Frøystein Gjesdal. Dessuten er det planlagt en ' oppgaveløsning i grupper med stipendiat i aulaen i mai måned. Tidligere fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Andreas Eskelund, mener det ikke er tilstrekkelig med bare en kveldssamling for studentene, og at Gjesdal i samtale med FU stilte seg positiv til økt bruk aven slik undervisningsform. - Jeg mener det er potensiale i kurset til flere oppgaveseminarer, sier han. Han kommenterer videre at Brunstadutvalget sitter med økonomiske midler øremerket nettopp slik undervisning, og at det derfor økonomisk lar seg gjennomføre med mer enn en gruppesamling.

utarbeide en eksamensløsning som vil egne seg for selvstudium, forteller Gjesdal. På spørsmål om hvorfor de kun velger å produsere ett løsningsforslag, kommenterer han dette med at han mener studenteI).e lærer faget bedre uten slike utdypende fasiter. Han peker også på at et problem tidligere har vært at ingen på instituttet har vært tilgjengelige til å svare på spørsmål i eksamensperioden, men at dette problemet nå løses med en stipendiat. - Fagutvalget på sin side vil følge dette faget spesielt godt opp dette semesteret, påpeker Tina Stiegler, tidligere le~ der i Fagutvalget (FU). Intensjonen er å avhold e et studentpanel så snart kurset er kommet igang, slik at kommunikasjon fra student til institutt bedres, og at dette kan lede til ytterligere forbedringer forteller hun.

Ikke tilgj engelige

Misnøye

Instituttet har tidligere blitt kritisert for dårlige fasiter til de tidligere eksamensoppgavene, som for flertallet av studentmassen er den mest brukte måten å tilegne seg fagkunnskap på. - Instituttet vil denne våren

FU har også påpekt den generelle misnøyen som har rådet blant studentene overfor pensumlitteraturen; hvor de mener det er flere områder i pensum som ikke er grundig nok dekket. Gjesdal forteller at han nå, sammen

Vil ha ministre D~n

nye konferansen ved NHH, Global Economic ~erspectives (GEP), satser aUe kort på å få enten menneskerettighetsminister H~!deFrafjord Johnsen eller uteririk,sminister Knut Vollebæk til Bergen til høst~n. Konferansen avholdes i september og vil omhandle norsk næringsvirksomhet i utlandet. I tillegg til store norske se!-skaper?g humanitære org~nisasj~rer, ønsker

studentene i GEP å få store politikernavn på blokka. Ifølge eksternkoordinator Tone Evje har responsen fra både Utenriksdepartementet og .andre . organisasjoner vært god. Men. offisielle invitasjoner går ikke ut før i ilpril og programmet for konferansen presenteres først i august. Før det skal GEP rekruttere nærmere 80 friviU,j:ge studenter til arbeidet med konferansen!

IMPLEMENTERES: Andreas Eskelund mener det er viktig at BEA200 følges opp og at foreslåtte endringer implementeres.(Foto: Arkiv) med professor Atle Johnsen, er i ferd med å utarbeide et kompendium som skal benyttes i undervisningen dette semesteret. ~ Det er viktig at kurset følges opp, og at de foreslåtte endringene implementeres, avslutter Eskelund. Gjesdal på sin side lover at de nevnte endringene vil være klare til kursstart midten av mars.

DETIE ER BRUNSTADUTVALGET:

Studiekvalitetskommisjon som besto både av studenter og vitenskaphg ansatte. Brunstaduvalget utarbeidet en handlingsplan fot bedret studiekvalitet, gjennom opprusting av de ressursmessige og pedagogiske sider av studiet, samt bed ~e utnytting av ITqg kommunika· sjon '! siviløkonomstudiets obligatoriske fag.

Bergen.verst i landet Sammen med Universitetet i.Oslo...har Universit~!eti Berg~n det dårligste'pc-tilbudet i landet. 23 st1..tdenter må dele på ) h":i~rRf:V g~B. Fqrho.ldeneer eV-ed NTNU i Tro. er 18.000 r5.000

. tJJeg-

ger .

Uventet eksamen Studenter som kontet kurset BEA200 forrige semester ble overrasket ved at eksamen utelukkende testet kunnskaper innenfor temaet finansiering. Delen finansregnskap, som er fordelt med en andel på 35% i undervisningen ble utelatt. Ved instituttet til FU kommenterer de fagansvarlige Frode Sættem, Frøystein Gjesdal og Atle Johnsen eksamen på følgende måte: "Forelesningene i kurset har

(. .. ) presisert at den historiske vektingen av eksamen på ingen måte begrenser hva man kan bli prøvet i på eksamen. (. .. ) man kan risikere å få bare finansiering, bare finansregnskap eller en annen kombinasjon av de to delene enn den historiske 50% vektingen. - Vi har forståelse for instituttets syn, men synes det er tatt for lite pedagogiske hensyn med i vurderingen, kommenterer Tina Stiegler, tidligere leder i FU.

prio.ritere st~~~ek":ia~i!et. Vi har ikke det S~.Fe inntrykket av Universitetet i Oslo o.g pniversitetet i Bergen, sier leder i No.rsk Studentunio.n (NSU) Sigl}m Aasland. . Stuivi7t26:j~n: 9d.

~~.~.~~e.~ ;~~tis

gjennom!;nfta ' . IT-avdelingen ved um har plasse~~~s~ks raøio.sendere påsentrlae bygg på universitetsområdet. Signalene~kker fraJio.p, gjenno.m hele Bergensdalen til Laksevåg o.g øyre San~~~n. M:?~fri sikt til en ay~.endefrie o.g bo.sted maks 3000 meter frade .. · · \~.~QSi~?t tas inn · hjelp aven antenn.epg en mo.ttaker~p~s.piB ;i'lr seg ikke betalt fo.r tjenesten, men mottakerbo.ksen koster


nyheter

8

k7 Bulletin

UKEN· sj'e kket inn Det var mange blide fjes å se da Sjekkbar ble gjenåpnet etter ombygning fredag 21. januar. Både sponsorer og prosjektører var godt tilfredse med resultatet. Av

fire sittegruppene. - Båsene åpner for at studenter som til daglig ikke har eget oppholdsrom nå får et samlingssted, sier Lund, som også opplyser om at resten av fellesarealene i kjelleren skal få ny drakt før UKEN. - Sjekkbar har virkelig blitt

flott! Den stilfulle designen med grått, svart og rødt skaper et meget innbydende lokale, sier Anne Lise Jeppesen fra Bergens Tidende, en av fire bedrifter som har muliggjort ombygningen.

S TEFFEN GAUSEMEL B ACKE

- Jeg er kjempefornøyd med nye Sjekkbar, sier salgssjef i UKEN Stian Lund. Han har stått i spissen for arbeidet med baren, som har pågått helt til det siste. Det at baren ligger i en rømningsvei har gjort kravene til brannsikring ekstra strenge. Den største synlige forandringen er de

POPULÆR: Godt besøk fra dag 1 lover det beste for nye Sjekkbar. (Foto: Marius Løken)

STOLTE GUTTER: Gaute Ulltveit-Moe(t.vJ og Stian Lund har hengt i stroppen for å få Sjekkbar ferdig i tide. (Foto: Marius Løken)

UKEN

Pengene • trø rI n '> •

Fire hovedsponsorer er nå klare for UKEN. 2000-utgaven får inn 40 prosent mer sponsorpenger enn UKEN for 2 år siden. Av

MATHIAS BERG

- Vi tilbyr også langt mer enn UKEN 98, forteller markedssjef Kim Hovland. Flere 8 meter lange bannere med UKENs designprofil, samt sponsorenes logoer vil henge i aulaen. Disse vil være av samme karakter som kulturby-bannerene i Bergen sentrum, fortsetter Hovland. I tillegg til denne profileringen, vil de fire hovedsponsorene, Skandia-banken, PWC, Hydro og SAS, få billetter til den prestisjetunge vårkonferansen som Den norske Bank avholder på NHH. Høyskolen har avsatt billetter til sponsorene, og viser med dette at UKEN er viktig for NHH.

Kj empefornøyd markedssjef - Hovedsponsorene har vist seg langt mer aktive enn tidligere sponsorer og det er blitt avholdt et sponsorseminar der forskjellige prosjekter er blitt diskutert. I tillegg vil det i år være mer skreddersydde sponsorpakker, der gjensi-

dige behov vil bli tilfredsstilt, forteller Hovland.

UKEN + Symposiet = sant Det har før vært lite samarbeid mellom Næringslivssymposiet og UKEN. Nå får imidlertid UKENs hovedsponsorer billetter til Symposiet, og omvendt. - Med disse to arrangemen-

.i

fis· el

Eksklusivitet UKEN har eksklusivitet for sine hovedsponsorer og NHHS sine støttespillere vil ikke kunne annonsere på UKEN arrangementer. Hovland sier at en løsning der NHHS sine sponsorer også sponset UKEN kunne ha vært mulig, men hadde blitt veldig komplisert. - Det er forskjellige måter å

del av Bergenskulturen UKEN har kommet inn som en del av Kulturby Bergen 2000. - Det blir satt fokus på alt i Bergens som har med kultur å gjøre, sa markedssjef Kristian B. Jørgensen i Kulturby Bergen 2000, under kontraktsundertegnelsen med UKENs fire hovedsponsorer.

FORNØYDE: Endelig er avtalen i havn og representanter fra de fire hovedsponsorene lam smile bredt.( Foto: Joachim Elisenberg) tene viser NHH seg som en veldig attraktiv skole for sponsorer. Hydro går inn med like mye penger i UKEN 2000 som i Uka i Trondheim 1999. Når man tenker på at Hydros virksomhet er-rettet mot NTNU er dette yeldig bra, sier Hovland.

sponse på og vi har litt ulike målgrupper, sier markedssjefen. Han fremhever også at NHHS og UKEN har forskjellige profiler. UKEN har en mer kulturelprofil, og henvender seg i tillegg til studenter utenfor NHH, avslutter Hovland.

Av MARIA

P RESTMO

Den offisielle åpningen av Kulturby Bergen 2000 går av stabelen torsdag 17.februar klokken 1800 med en stor folkefest på Torgallmenningen. Her vil Ko ng Harald og Dronning So nja være til~ stede. Deretter går det slag '1; slag med aktiviteter og arrangementer for alle aldersgrup-

per. Det skal blant annet holdes 120-130 konserter på 1520 forskjellige steder.


tirsdag 1. februar

9

nyheter

Lite attraktivt Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap sliter med å rekruttere nye medarbeidere. Konkurransen med det private næringsliv er nærmest umulig. Av RICHARD Ø VERLAND

I input til årsberetning 1999 skriver institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR) at instituttet er lite, vesentlig på grunn av det store rekrutteringsproblemet innen fagområdene. Det er mangel på kvalifiserte medarbeidere innenfor alle delområdene, en årsak til dette er forskjellen i økonomiske betingelser mellom offentlig og

privat virksomhet. Bedre lønnsbetingelser er en absolutt nødvendig faktor for å kunne trekke interessante medarbeidere til fagområdene.

studenter til høyere avdeling. Dagens kursprogram er for frittflytende og kan virke avskrekkende. Vi jobber derfor med å utarbeide et mer oversiktlig og sammensatt kursprogram. Kandidatene vil få en mer konsentrert, men bred nok, dekning av feltet regnskap og økonomisk styring.

Hente inn utenfra - TIl undervisning har instituttet gode ressurser til å hente inn nødvendig kompetanse utenfra. Dette krever mye administrasjonsarbeid, men er likevel en god løsning da det er vanskelig å ansette faste medarbeidere, hevder Arne Riise, instituttstyrer på IRRR.

Liten forståelse

Mer oversiktlig TIl K7 Bulletin sier Riise at instituttet ikke kan tilby mer konkurransedyktige lønnsbetingelser. - Vi må bli flinkere til å rekruttere flere avgangs-

Offensiv Institutt for foretaksøkonomi lider av de samme problemene som IRRR, men er i ferd med å løse disse. Av RICHARD ØVERLAND

BEKYMRET: Instituttstyrer (IRRR) Arne Riise ser alvorlig på rekrutteringsproblemene. ( Foto: Richard Øverland)

Vårt institutt kommer etter IRRR som en god nummer to, og vi må tilsette 8 - 12 nye medarbeidere i hovedsak for å kompensere for naturlig avgang, sier Terje Hansen ved institutt for foretaksøkonomi til Paraplyen. Hansen peker på kallelse og tidsbegrensede arrangementer som midler for å rekruttere nye medarbeidere. I tillegg

har instituttet flere doktorgradsstudenter. 4-5 av disse vil trolig fullføre i år, herav 2-3 kvinner. På grunn av den store avgangen er ikke dette nok, og det er derfor aktuelt å rekruttere kandidater fra andre miljøer.

Tveegget sverd

- Privat virksomhet burde være mer interessert i rekrutteringsproblemene. De har behov for kompetanse fra høyere avdeling, så våre rekrutteringsproblemer angår også dem. Det er imidlertid ikke lett å skaffe til veie eksterne investorer. Store private selskaper tenker ofte på kort sikt, og innser ikke nytteverdien aven slik investering, hevder Riise.

tekter: - Mulighetene for biinntekter er et tveegget sverd. Dersom unge forskere lokkes av høye biinntekter risikerer vi at de mister fokuseringen på forskning, og det er NHH som er arbeidsplassen deres. Dette har foreløpig ikke vært noe problem her, men vi er oppmerksomme på det.

Til Paraplyen omtaler Hansen problemet med lønn og biinn-

Lover endringar Cateringdirektør i SiB, Bjørn Johnsen, seier der vil kome endringar i kantinedrifta ved Handelshøgskulen i løpet av året. Resultatet er betra i 1999, men framleis går dei to kantinene med underskot. A v ALEXANDER KEMP

-Kantinene i Merinobygget og i Servicebygget har eit kostnadsproblem. Blant anna tilbyr begge varm mat, og sett i lys av at høgskulen berre har 2800 studentar, snakkar vi her om for stor kapasitet. Ei mogleg løysing kan vere å kutte dette tilbodet ved kantina i Merinobygget. Altså har vi har ein for stor arbeidskostnad i høve til omsetninga, seier Johnsen. For å freiste å angripe problemet har det ikkje vore tilsett nytt personale i det siste, og staben blir gradvis redusert gjennom naturleg avgang; folk blir pensjonerte bg søkjer \

andre engasjement.

Andre kantiner dekkjer underskotet - Ein av årsakene til ovennanninga er at kantinene treng folk til å handtere cateringoppdrag, seier Johnsen. Ein leverer til arrangement i regi av blant andre UKEN, ti~ette og Næringslivssymposiet. Sjølv om desse leveransane er lukrative nok i seg sjølv blir bemanninga for stor i høve til den daglege drifta. Ifylgje direktøren er økonomien i cateringdivisjonen bra, for eksempel er han betre

enn i Oslo. Inntekter frå andre kantiner, frå arrangement og frå automatdrift har vore med på å dekkje underskotet hos kantinene ved Handelshøgskulen.

Pizza og burger Studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim er i samtaler med eksterne aktørar om kantinedrift. Blant andre aktørar frå pizzaog burgerbransjen viser interesse for å kome inn på studiestadene. -Våre samskipnader femner om kring hundre tusen personar, ei relativt lita gruppe i

MODERNE TILBaD: Cateringdivisjonen ynskjer å gje eit meir moderne tilbad og endringar ved NHH vil skje i år. (Foto: Illustrasjon SiB)

seg sjølv, men ei viktig ei i og med at desse vil bli forsørgjarar for og influere opp mot ein halv million menneske, så det er klart eksterne aktørar er interesserte i å samarbeide med oss, seier Johnsen.

Ombygging -Endringar ved våre kantiner på Handelshøgskulen vil skje i år, slår cateringdirektøren fast. Planane er ikkje konkrete

endå, men det som er klart er at eventuelle ombyggingar må skje i løpet av sommarferien. Johnsen seier at cateringdivisjonen ynskjer å gje eit meir moderne tilbod og at målet for i år er å gå minst i balanse.


k7 Bulletin

nyheter

10

Dromedar best på kaffe Torsdag 27. januar fikk Dromedar kaffebar Natt & Dags utmerkelse "Beste kafe og kaffebar" under utdeling av Bergensprisen på Maxime. NHHs egen Silje Gamstøbakk har vært med og startet stedet. A v HAKON OPSUND

- Dette er en anerkjennelse av vår fokus på kaffe med kvalitet, sier daglig leder Maria Mørseth. Kaffe er et håndverk, og det at kvaliteten på kaffen vår ble berømmet under utdelingen er vi veldig glade for.

En ålreit bedrift I 1998 åpnet fire studenter kaffebar Nygårdshøyden, og det ble starten for Dromedar i Bergen. Siden har det gått slag i slag og i september i fjor ble prisvinneren i gågaten

åpnet. - Vi har vel kanskje satt mål av oss å være en ålreit bedrift, sier Silje Gamstøbakk. Vi vil være stolte av kvaliteten på kaffen vår, vi vil ha gode stamkunder og vi vil ha gode vilkår for ansatte. De målene har gått veldig i oppfyllelse. Vi fikk akkurat en flaske champagne aven av stamkundene, som gratulasjon. Det er jo kjempehyggelig.

de fire grunderne som fremdeles studerer. Hun kombinerer studiene ved NHH med drift av kaffebar, men jobber ikke like mye som de andre tre som nå er ansatt på heltid. - Jeg er vel den litt kjipe økonomen man er nødt til å ha, sier hun. Og selv om jeg ikke har full stilling er det mye jobb. Det brenner alltid et sted, bilag forsvinner, ekstrahjelpen er syk, hva som helst. Jeg er alltid på jobb.

Den kjipe økonomen

Silje Gamstøbakk driver kaffebar og studerer ved NHH. Et friskt alternativ til utenomfaglige aktiviteter. (Foto: Håkon Opsund)

Gamstøbakk er den eneste av

BERGENSPRISEN

Bergensprisen er Natt & Dags utmerkelse til nykommere i ni ulike kategorier. I hver kategori er det tre nominerte og juryen består av redaksjonen i Na:tt & Dag. Følgende kategorier er · gjeldende: Beste skive, beste lesning, beste forestilling, beste klubb, beste spisested, beste kafe/kaffebar, beste liveband, beste utstilling og beste fritidsforbedrer

GLADE VINNERE: De fire grunderne av Dromedar tlikker for prisen. ( Foto: Eirik Wæraas)

200.000 sponsor-

kroner til NU -I tillegg til at vi får tilgjenge ging av satsinga til Ernst & til bedriftsbesøk ved Ernst & Young, fortel NU leiaren. Young sitt Bergenskontor, er det også aktuelt med Høve til forlenga ekskursjonar til meir ekso- kontrakt tiske stader som London og Ernst & Young har opsjon på ,Stockholm for å' vitje kontora forlenging av kontrakta etter . - der, seier Vetle. det fyrste året. Det er heller : I" tillegg til at NU no har ikkje utelukka at sponsoren Av ALEXANDER KEMP nok kontantar, så set ein stor kan få utvida sitt dekningspris på å få tilgjenge til Ernst område. NU har vore i samtaler med Betrar resultatet i & Young sitt kompetanse- Klart vi skal gje sponsoren fire potensielle sponsorar dei NHHS mangfald. vår ei gunstig profilering, siste månadene. Sponsoravtalen er med på å - Ernst & Young sitt arbeid er seier Vetle. - Det har vore eit gunstig betre resultatet i Student- allereie i gang ved NHH. Det klima for oss i denne proses- foreninga. Omfanget av avta- har vore halde jobbsøkarkurs sen, og Ernst & Young kom len er på storleik med det to kveIdar med over 200 3tltså ll1ed det, best~ t~!~~.~eJ~-" .,.ho~u_dspons?!~ne ?idreg . påm~lde delta,karar. Vi kjem cf- fottel Kj~'rta:n Vette: '"~"'""--'~""'':·~ine(#o ';':;~'::;'':';':;'-~··;~':·~'~ ·:-,·':'::';;';::!fil·'åk.oIn€ med solid .oppføl,, :;. ..•.,cc·. ··... ' .0 ~

Næringsliysutvalet (NU) har nett inngått sponsoravtale med Ernst & Young i storleiken 200.000 kroner. - Eg er glad for at arbeidet i haustsemesteret har gjeve så godt resultat, seier leiar i NU Kjartan Vetle.

".g ""._.

. ' ..


innovation 5 T RAT EG I C ' C O NSU l TI N G

Innovation Strategic Consulting (Innovation) har i løpet av få år etablert seg som en viktig støttespiller for nordiske virksomheter i forbindelse med strategiutvikling og strategiske prosjekter. Selskapet har i dag en attraktiv klientportefølje og en solid økonomi. Selskapet

Innovation ble etablert i 1992 og har siden starten arbeidet for toppledelse og styre hos våre klienter. Gjenkjøpsfrekvensen blant klientene er svært høy - mer enn 80% av totalomsetning er gjenkjøp - og relasjonene er bygget på langsiktig gjensidig tillit. Innovation består i dag av ca. 30 medarbeidere, og eies av selskapets fire senior partnere med 65%, og aven ekstern investorgruppe med 35%. Omsetningen og resultatutviklingen har vært svært god. Omsetningen økte fra 45 mill. i 1996.til 53 mill. i 1997, og ytterligere til 57 mill. i 1998. Lønnsomheten er blant de beste i bransjen. Klientene

Innovations klienter er konsentrert innenfor fire hovedsegmenter; IT / tele, bank/ finans, energi, og marine & .offshore. Klientene gjennomlever'store forandringer i forhold til global konkurranse, deregulering, industrielle restrukturerirtger og teknologisk utvikling. Dette gjenspeiles i·våre.oppdrag. Klientene er gjeme børsnoterte . .og/ eller ledende inn~n sine bransjer. Markedsfokus

Innovations hjemmebase er strategisk rådgivning. Over de siste årene har vi kombinert dette med corporate finance-relatert aktivitet og strategisk IT-rådgivning. Den .siste tiden har vi i økende grad også fokusert på realisering av nye forretningsideer, utviklet av oss på vegne av etablerte og/ eller nye klienter; ofte flere sammen. ,.

lnnovation arbeider med genuin strategiutvikling sammen med ledelsen hos våre klienter, samt bistår i første nivå av implementering. Dette stiller store krav til våre medarbeidere, og samspillet disse imellom.

En av våre fremste styrker er sammensetningen av vår intellektuelle kapitaL Vi kombinerer konsulenterfaring fra de fremste internasjonale strategirådgivningsfirmaer, ledererfaring på topp-nivå fra nordiske og multi-nasjonale selskaper, og sterk faglig analytikerkapasitet gjennom rekruttering fra velrenommerte utdannings-institusjoner i Europe og USA; med verdiskapning for våre klienter som måL Arbeidsform

Arbeidsformen i Innovation er teambasert. Dette innebærer et tett samarbeid mellom ulike fagfelt internt i Innovation, samt utstrakt interaksjon med klientene. Ofte inngår nøkkelpersoner hos klientene i prosjektenes kjerneteam. Hoveddelen av prosjektarbeidet utføres ved våre kontorer på .Høvikodden (Veritasparken) og hos klientene. . Rekruttering

.Innovation har stadig behov for å rekruttere (svært) dyktige medarbeidere. På helt kort sikt har vi mest behov for prosjektledere (økonomer med noe erfaring), men analytikerkorpset vil bli ytterligere styrket til høsten. Vi legger vekt på sterk faglig bakgrunn, analytiske evner, kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig, språkferdigheter,. og personlighet. For rette vedkommende kan ~-i tilby meget utfor- '. .drende arbeidsoppgaver, spennende utviklingsmuligheter og gode betingelser; i et godt og stimulerende miljø.

Henvendelser rettes til: Per Arne Sørlien, partner

Innovation Strategic Consulting Postboks 273, 1323 Høvik Telefon: 67577710- Telefax: 67577700

, ;

\


II Er du interessert i internasjonale saker? Har du vært eller er du medlem av AISEC, internasjonal komite, DEP eller DIKDS? Har du lest Fittstim, Råtekst eller Matriark? Har du lyst til å bli kjent med noen Stortingspolitikere? Bor det en liten initiativtaker i deg? Eller er du rett og slett interessert i strategisk CV-fyll ... ?

Vi søker: To personer med engasjement, kreativitet og evne til å si ifra som er villige til å reise litt . som har lyst til å påvirke studenttilvæ relsen

Du får: Stor frihet mht. arbeidsmengde , arbeidstid, ol Erfaring fra nasjonal studentpolitikk Mulighet til å påvirke avgjørelser som tas i studentforeningen og på skolen Organisasjonserfaring Tillitsvalgtstatus i NHHS Partoutkort Være med i et hyggelig og sosialt utvalg!

Vi i NSU-NHHS tre'nger .

Internasjonalt ansvarlig' og

,

Likestil~ingsansvarlig

" Er du interessert? Mail til s971 067@stud.nhh.no eller kom innom kontoret vårt i kontorlandskapet for mer info!

"

Søknadsfrist tirsdag Ø.februar, Skriv en kort søknad og legg den i posthylla vår utenfor nedgange n til klubben.

.

\.

··f

..

-.}

"


Mange studenter sliter med stress og prestasjonsangst i perioden før eksamen. Mange vet ikke at stress og eksamensangst kan bekjempes med relativt enkle midler og at et stort hjelpeapparat står nærmest ubrukt. Med eksamensperioden før jul relativt friskt i minne, setter K7 Bulletin fokus på stress. Se side 14

Det kreves vanligvis mer av maskin-

Sjelden har en mann ment så mye om så mange ting. Alle har han latt få gjennomgå, og det var en nervøs K7 Bulletinsjournalist som traff lrygve Hegnar da han i forrige uke holdt foredrag for Finansgruppen. Se side 16


14

tudietidens g ade dager?

J~e· .~

Jeg er den eneste som blir stresset i eksamensperioden. De fleste på skolen har snitt over seks. Man behøver ikke lese mye for å få en god karakter. Glitrende karaktersniH er eneste vei til kremjobb. K7 Bulletin tar livet av noen myter. Det er ønsket om å lykkes, ofte kombinert med frykten for å mislykkes, som skaper det man kaller eksamensangsten. Stort press i dagene før eksamen gir mange tomhetsfølelse, utmattelse, søvnproblemer og angst. Enkelte gir opp. Noen få blir fysisk syke. Alvorlige problemer som er skremmende vanlige. Desverre er de også helt normale. Riktignok kan stress til en viss grad øke prestasjonene, men blir presset for stort, kan eksamensangsten føre til dårligere prestasjoner til tross for at kunnskapene er mer enn tilstrekkelige.

Lite vekt på karakterer Det å kun lese er ikke særlig sunt, og det skaffer deg ikke nødvendigvis de beste jobbene. Det er en utbredt oppfatning blant studentene at gode karakterer er eneste inngangsport til de beste jobbene. Vi kan herved bevise at det erfeil. Samtlige konsulentselskaper K7 Bulletin har vært i kontakt med understreker at karakterer kommer i andre rekke. Personlighet, erfaringer og engasjement imponerer mer enn et gyldent karaktersnitt. Det mange ikke vet er at utenlandsopphold og utveks ling på tredje avdeling teller positivt.

Undersøkelser foretatt i perioden 1994-97 viser at uteksaminerte studenter hadde rundt 5 i snitt. 1,4 prosent hadde karakteren 7 eller bedre. Det ble ikke registrert noe ufrivillig arbeidsledighet etter ett år, det er unikt for siviløkonomer. Begynnerlønnen ligger på rundt 270 000 kr.

Ingen vei utenom eksamen Eksamenskarakterer må man ha for å få bevist at man har tatt en utdannelse, selv om det er en unaturlig måte å presentere sine gode kunnskaper på. Senere i livet vil du aldri oppleve å måtte løse oppgaver på kort tid, uten hjelpemidler og under streng bevoktning. Det er derfor ikke nødvendigvis de mest kunnskapsrike som klarer seg best når sensuren faller. Eksamen er like mye en test av din evne til å håndtere uvante og stressende situasjoner. Denne evnen kan du selv trene opp.

Konte-galskap Stad ig flere ve lger å forbed re en ofte allerede akseptabel karakter. I ekstreme ti Ifeller har studenter vært misfornøyde med karakteren 8! Dette bekymrer studieveileder Martin Tjelta. - Det er en myte at studentene på Handelshøyskolen har så himla gode karakterer. Studentene lager seg en oppfatning om at alle andre har høyere snitt enn dem selv og at ingen leser noe særlig, sier Tjelta.

Change in aHitude For sier du at eksamen går til helvete, så vil den gjøre nettopp det, skal vi tro forsker Helge Hauge ved Program for Læremestring ( UiB). Fra psykoanalysen har vi at bevisstheten kun er toppen av det isfjellet vi kaller hjernen, at om lag 90 prosent av aktiviteten skjer ubevisst. Bevisstheten kommuniserer med underbevisstheten, og kan faktisk programmere slik at man presterer

dårligere enn man ellers vi lle gjort. Bekymrer du deg stadig for eksamen, vil du etter hvert bli overbevist om at du ikke vil klare det bra, og prestasjonene blir deretter. Bli heller klar over hva du kan fremfor å si til deg selv at du kommer til å gjøre det dårlig på eksamen. Lyv så du tror det selv. Lykke til!

SiB ubrukte kjempetilbud Hvert år har Studentsamskipsnaden i Bergen (SiB) kontakt med omlag 500 studenter. Det utgjør bare 2 prosent av studentmassen. Det viser seg at studentene ikke aktivt benytter seg av SiB sine mange tilbud til studentene. Mye tyder på at det er lite kjent blant studentene hva de kan benytte seg av. Alle som betaler semesteravgift er medlem av SiB, og kan fritt benytte seg av SiB sine mange velferdstilbud.

Studentenes psykiske helsetjeneste [SPH) Seks psykologer, hvorav fem av dem er spesialister, tilbyr gratis psykologhjelp.Adr. Hans Tanks gate 19 tlf. 55 54 51 45

Sosialrådgiver

Sorggrupper

To sosialrådgiver kan hjelpe, veilede og gi praktisk hjelp i personlige, sosiale og økonomiske forhold. Susanne Tuvehagen har kontortid på NHH torsdager 1400-1600. Studentsenteret, 2. etasje. tlf. 55 5451 42

Samtalegruppe for deg som har mistet en som har stått dem nær. Deltagerne møtes annenhver uke. Gruppene ledes av studentprest og sosialrådgiver. tlf. 55 58 94 45

Studentprest

SiB dekker egenavgiften dersom du skulle ha behov for legebesøk. Med kvittering får du refundert beløpet hos studentsekretæren.

Gratis lege Hjel per ti I ivanskel ige Iivssituasjoner, er ti I stede dersom du trenger noen å prate med eller har spørsmål om tro. Prestene har faste trefftider, men kan også treffes etter avtale. Ansatt av Den Norske Kirke. Adr. Hermann Foss gate 6 (tlf. 55 58 47 14) I Professor Keysers gate 1 - Ulrikke Pihls hus (tlf. 55589445)

Studieveiledere Tre studieveiledere sitter i studentekspedisjonen, og opptrer som en støttetjeneste for studenter på NHH.


15

Vet svimlende lite K7 Bulletin spurte tre NHH studenter om de kjente til SiB sitt tilbud til studenten og om de eventuelt ville benyttet seg av det.

Ragnar Husebø, 2. kull

Jim Petter Johnsen 2. kull

Mattis Litlere 2. kull

jeg ville ikke gjort noen ting dersom jeg fikk problemer personlig eller i forhold til studier. jeg vet ingenting om SiS sitt tilbud til studenter på dette området, de har "ikke profilert seg aktivt. Om jeg vi lle benyttet meg av et eventuelt tilbud, kan jeg først ta stilling til når problemet oppstår.

Det finnes en psykisk helsetjeneste, og den ville jeg benyttet meg av hvis det hadde vært nødve ndig. Det er ikke flaut. Tjenesten er ikke profilert, men det finnes informasjon som kan finnes fett.

jeg vet at det finnes tilbud til studenter gjennom SiS, men det er ikke noe informasjon om det tilgjengelig. Men det er vel sannsynligvis slik at jeg kan finne frem til det dersom det skulle være nødvendig. jeg ville likevel ikke benyttet meg av et slik tilbud. Dersom det skulle være noe, ville jeg henvendt meg til familien eller til primærlege. Det blir mer personlig.

ers "Trine" (20) skulle ha eksamen i valgfag økonomisk historie i høst. Faget var spennende, men hun begynte ikke å lese før det siste semesteret. Jeg klarte ikke å slappe av, for de eneste gangene jeg var rolig var når jeg satt og leste. Det at faget var så interessant ble et problem. Da jeg begynte å skjønne sammenhengene, ønsket jeg å få vite mer, sier "Trine" . Bulldozerlesing Frustrasjonen ble stor da jeg så at abso lutt alt hang sammen. jeg måtte lære mer, derfor måtte jeg lese mer. jeg leste som en bulldozer. Fra å lese konsentrert 10 sider på en time, ble det 10 sider på ti minutter. Det ble aldri nok. En hel måned leste jeg nærmere 20 timer i døgnet. Og jeg leste på rommet mitt. Når jeg sov, var jeg hele tiden klar over at bøkene lå på pulten og v~ntet.

edag Ville være best jeg har alltid vært best. Da jeg kom til NHH hadde jeg ikke lenger de beste karakterene. På eksamen i økonmisk historie ville jeg gjøre det bra. jeg fikk 5 og er fornøyd med det, men resultatet står ikke i forhold til det jeg leste. jeg ante virkelig ikke at det var andre som var i samme situasjon som meg.

Note: " Trine " ønsket ikke å stå frem med fullt navn .


16

nn •

r

For mange fremstår han som en begavet guru. Andre oppfatter han som en selvsikker og arrogant urokråke. Selv bryr ikke Trygve Hegnar seg så mye om hvordan han blir oppfattet av andre. - Men det er trist at jeg har mistet så mange venner på grunn av alt jeg har skrevet. sier redaktøren av Kapital og Finansavisen. se ut som han har lykkes med nesten alt han har gjort i løpet av sitt 56-år lange liv. Da han var ung var han landslagsspiller i håndball, etter økonomiutdannelsen ble han raskt headhuntet til Oslo Sporveier, og i dag er han god for godt og vell ,2 milliarder kroner. Karrieren har stort sett pekt en vei. Oppover. - Ting som man kan være heldig å få ti I en gang i Iivet, har jeg fått ti I et par ganger. Jeg har tjent ufattel ig mye penger og har jobbet med det jeg synes er gøy. Jeg har alltid kjøpt selskaper ingen andre har trodd på, men som jeg har ment ville få en stor fremtid. Svært ofte er det Hegnar som har hatt rett.

Uker innflytelse

Det er få samfunnstopper i Norge som ikke har vært utsatt for Hegnars giftige penn. Over 400 ledere skriver han i året. 400 ledere hvor han lar politikere og næringslivsfolk få gjennomgå. Ingen unnslipper, selv ikke nære bekjente. - Fordi det norske økonomimiljøet er så lite, er jeg ofte nødt til å skrive om nære venner. Mye av det jeg skriver er negativt og sårende. Det er derfor naturlig at de blir sure og reagerer med sinne. Jobben min gjør at jeg blir sittende igjen venneløs, sier Trygve Hegnar.

Angrer lite - Likevel angrer jeg på lite av det jeg har skrevet, selv om jeg i ettertid innser at alt ikke alltid har vært like bra. Han angrer i grunn lite, Hegnar. Og det har han vel heller ingen grunn til. Det kan tilsynelatende

Gjennom sine mange ledere og deltagelse i flerfoldige TV-debatter har Hegnar etterhvert opparbeidet seg et rykte som en allvitende rikssynser. Han ble spurt om å stille på Høyres liste til Stortingsvalget i 1985. Hegnar innrømmer at tanken fristet, men til slutt takket han imidlertid nei fordi han ikke orket tanken på å selge seg selv i bydelsforeningene i Oslo. - Jeg tror jeg har større innflytelse som redaktør av Finansavisen og Kapital enn jeg ville hatt som en representant på Stortinget. Dessuten har jeg et annerledes lynne enn politikerne. Resultatene tar alt for lang tid, og innebærer uendeligheter av møtevirksomhet. Å være politiker er et møy-

er en gammel mann, og er mentalt trett

sommelig og dårlig betalt arbeid som ikke passer for meg.

<$. '.'

gsommankan være heldig A fA til en g'ang i livet, har jeg' f~tl' tN et par ganger

Kapital p' kjøkkenbenken

.

Bladet Kapital er Hegnars hjertebarn. Bladet, som i dag har over 28 000 abonnenter, startet han hjemme på kjøkkenbenken for nesten 30 år siden. - I dag er Kapital et av de mest lønnsomme selskapene i Norge. Vi er størst og best. I tillegg har vi forferdelig dårlige konkurrenter. Med Finansavisen er det derimot annerledes. Der er det Hegnar som utfordrer de etablerte, de flinke og de store. - Finansavisen er en liten avis, men en stor suksess. Siden starten for syv år siden har avisen opplevd en vekst som er enestående i norsk presse. Selv sier Hegnar at suksessen er bygget på to ting; hell og hardt arbeid. For omlag 15 år siden hadde Hegnar ti prosent av aksjene i konsernet som eier hans største konkurrent, Dagens Næringsliv. En aksjepost han kjøpte for 600 000 kroner og solgte noen år senere for 26 millioner. Det høres så vanvittig bra og enestående ut, men salget viser at også Hegnar kan gjøre feil. Ti år senere var aksjeposten verdt omlag 200 millioner kroner. - I dag er Dagens Næringsliv en strålende avis, og jeg håper de kommer ti I å satser mer på sport, sier han med ironi i stemmen og et smil om munnen. Han tar seg likevel fort inn og påpeker at den lyserosa økonomiavisen både er spennende og bra .


17

Eventyr mot slutten I dag synes Hegnar livet er morsommere enn noen gang tidligere. - Fokusen min er annerledes. jeg jobber mindre og går tidligere hjem, sier familiemannen som tidligere beskrev seg selv som egoistisk og selvsentrert. I media skrøt han nesten av sine mange havarerte samlivsbrudd. - Nå har jeg to barn som gir meg noe helt annet å jobbe for enn det jeg har hatt tidligere. I forhold til tidligere trapper jeg ned . jeg er en gam mel mann, og er mentalt trett. Det driver meg ikke lenger å være styremedlem i et cruiseselskap. jeg er lei av å fly til Miami og gå på utallige styremøter. Hegnar er derfor ingen trist mann når han nå sannsynl igvis forl ater Norwegian Cruise Line etter over 18 år som aksjonær og 13 år som styremedlem. - Det er et formidabelt økonomisk eventyr som trolig går mot slutten. Det viktigste for meg nå er å få en best mulig økonomisk utgang. Og det gjør han naturligvis. Akkurat som han har gjort så ofte før. 700 millioner kroner tar han etter all sannsynlighet med seg fra det norske cruiseeventyret som nå overtas av malaysiske Star Cruises. - jeg har ingen planer for pengene, og jeg kom-

I

er størst 08'

t..

I tillegg har vi farle ...

deUs d~rlige an ur... ren . f.

T

mer sannsynligvis til å bli Norges kjedeligste investor.

Med sølvskje i munn Kanskje overlater han en del av beløpet til sine

to barn. De har allerede verdier for over 500 millioner kroner, og han legger ikke skjul på at det kan være vanskelig for dem å sitte så godt i det som de gjør. Men, som han sier; - Når de er så store at de skjønner det, er jeg så gammel at jeg ikke bryr meg. Det eneste jeg håper er at de får seg en god utdannelse. Om de vil bli gartnere, fotografer eller sivi løkonomer får de bestemme selv. Den eneste forskjellen på dem og de fleste andre barn er at de har den fordelen

at de ikke behøver å arbeide. Det kan være ekstremt ødeleggende.

lid til golf Etter å ha trappet ned på styreverv og arbeidsmengde skal Hegnar bruke den nye fritiden til golf. - Golfferdighetene er nok blitt betydel ig svekket som en følge av den store arbeidsmengden, sier balltalentet som tidligere hadde 12 i handikap. Alle ballene han har hatt i luften de siste årene har sørget for at handikapet nå er adskillig større. Derfor kommer nok Hegnar til å tras~e mye rundt på Bogstad så fort snøen forsvinner, sammen med resten av den norske næringslivseliten. Om han da ikke har kritisert dem uken før slik han pleier å gjøre. Da blir han sannsynligvis gående for seg selv. Hegnar er god for 1,2 milliarder kroner, og ofrer likevel vennene fremfor jobben. Selv om han ikke trenger det.


l

18

lng!


· .. og omgivelse r Storebrand står overfor spennende utfordringer med ambisiøse markedsmål og nye satsningsområder. Som konserntrainee i Storebrand deltar du i et gjennomarbeidet 2-årig traineeprogram hvor du arbeider innen flere fagområd er/avdelinger. Du får tett oppfølging, stor kontaktflate i organisasjonen og blir en del av et stimulerende og sosialt miljø. Etter endt traineeperiode står du foran spennen de og varierte karrieremuligheter.

Bedriftspresentasjon

[<onsernsJ-e f Age Korsvold vil på bedriftspresentasjonen orientere om Storebrand og utfordringene i finansnæringen.

onsdag 2.2.2000 kl. 19.15 Sted: Auditorium A - NHH Søknad sendes innen

ons dag 9. 2. 2000 til Storebrand ASA vi Organisasjon og Lederutvikling, P.b. 1380 Vika, 0114 Oslo

Summer Intern~hlp

Merk søknaden med ccKONSERNTRAINEE» . For mer infor m asjon:

Storebrand Kapitalforvaltning tar inn 2 tredjeårsstudenter (evt. Høyere avd. studenter) til Middle Office for oppgaver relatert til investeringsrisiko og avkastningsmåling. SommeIjobbene er linket mot konserntraineeprogrammet nærmere info på presentasjonen!

www.storebrand.nolkonserntrainee

Storebrand FOND - BANK- FORS I KRING


BOSS HUGO

BOSS

. GANT THe , B O O T C O M P A N Y

MIlJ7I/Iy FUNCTIONAL

QIJ

CANALI

NAUTICA

J 0RGE 路 j

(

1 \ \

'

1

U.S.A.

EEG

Olav Kyrresgt. 11 - tlf. 55 31 69 42


21

Stor ståhei for • • • ngent. ng .......... ,

,~

........

,

;I~~ti:!~,~estmo .

Helgen før skolestart dro 11 håndballspillere over fjellet til Sogndal for å hente med seg 4 viktige poeng hjem til Bergen . Det endte i steden med smadra leiebil, hjernerystelse, ferjeventing, null poeng og bilkjøring. " Med avreise kl. 1000 burde vi ha plenty av tid før kamp start I/ I . 1600", sier trener Akse l lørdag morning. Og vel uthvilte etter julen setter NHHs 3. divisjon slag kursen mot Sogndal. Men det tar ikke lang tid før kjøreforhold ene forverres, og pl utsel ig sitter 4 av jentene på sju keh eimen etter et møte med au tovern et. La det være nevnt at eneste strekspiller, keeper og draktsett befant seg i ulykkesbil en. De andre klarer å utsette kampen til 1630, mens 4 skjelvne spillere skifter i ei bu ved ferjeleiet og venter på skyss.

Fiasko og matorgie Etter 60 minutter på banen står de med 11 mål i minu s. Den eneste gleden den dagen er å hi ve innpå pizza på Dolly Dimpe ls og hamstre godis på Statoil.

Nedrykk Skuffa og slitne tar jentene fatt på veien igjen. Me n en ting står klart fo r dem; de må legge seg i hardtrening for ikke å måtte spille 4. divisjonshåndball til neste se song. Og etter nok mange m i I på gassen og må neder uten tre n i ng er det 11 mørban ka kropper som ankommer Bergen .

NHH Håndball . NHHI har 3 håndballag: 1 herrelag i 3. divisjon og 2 damelag i henholdsvis 3. og 6. divisjon . Samtlige lag trener 2 ganger i uken på dagen i Stemmemyrer

Gutta kryper oppover tabellen Søndag er det frokost på et hotell i byen kl. 0800, og etter 4 timers kjøring er jentene kl are for kamp mot Florø IL. Men nok en gang går de på trynet. D et eneste lyspunktet er gutta som nå er ankomm et. Etter hard match slår de Florø .

Studentmesterskap i håndball siste helgen under

Sjanse til å bli trainee hos KPMG

Vil du komme deg fram?

• Programmet varer i 3 år og inkluderer 12 mnd. i en av våre revisjonsgrupper, 9 mnd. i Consulting, 9 mnd. i Infonnation Risk Management eller 'Iransaction Services og 6 mnd. delt mellom administrasjonen og transfer til udandet. Gjennom hele programmet blir du fulgt opp og veiledet av din personlige mentor, en av partnerne iKPMG. • Du må kunne vise til solide faglige resultater. Som trainee i KPMG må du tåle store krav og tøffe utfordringer. Du må ha analytiske evner og du må være kreativ. • Kontakt med andre mennesker er en vesendig del av jobben. En stor del av arbeidet består av kommunikasjon og det er viktig at du kan forholde deg til mennesker på ulike nivåer både i KPMGs og kundens organisasjon. Vil du vite mer om mulighetene som trainee i KPMG kan du kontakte trainee Martin Westersø eller personalkonsulent Reidun Bruland., df: 22 07 22 07. Vi er også på stand på NHH fredag 4. februar. Skriftlig søknad med cv, karakterutskrift og attester merket "'frainee': sendes innen 15. februar til KPMG, Personalavdelingen, postboks 150 Bryn, 0611 Oslo

www.kpmg.no

It's time for clarity.

,

.


22

belter på snødekke Veien fra teori til praksis kan ofte være lang. Skal vi til topps i næringslivet må vi ikke bare kunne snakke i fine ordelag, vi må også beherske faget vårt i praksis. Bulles motoreksperter bestemte seg for å tjuvtrene IiH, og se om vi virkelig kan brukes til alt, slik det sies.

- Staget har frøsi, så vi får ikke nok gasspådrag, sier dosersjef Strand. Vi nikker stivt og slår floke. Foran oss står en Liebherr PR 731 C, for vanl ig dødelige en bulldoser, og nekter å starte. Vi befinner oss rett nord for Hønefoss en kald vinterdag for å friske opp gamle doserferdigheter. Som kjent er Forsvarets maski npark Nord-Europas største, og kan by på noe for enhver maskinførersmak. Vårt valg falt naturlig nok på bulldoseren.

Hvorfor bulldoser? Rolf Jacobsen burde valgt en annen maskin enn graveren i sitt dikt «Landskap med gravemaskiner». Alle vet at det er bulldoserer som kommer først. «De spiser av skogene mine», heter det i diktet. Dette er det rene sprøyt. Heller burde det hete: «De doserer ut skogene mine». For oss har bulldoseren alltid stått for noe maskulint og potent. Det finnes ingen runde, feminine former, her er intet rom for kompromiss og skulle den noen gang komme med en dempet lyd, ville denne være dyp og faretruende. Til og med førerens sittestilling er komplett maskulin. I cockpiten er det rikelig med plass for velutviklede mager, for rulling av røyk og kløing i skrittet. Her finnes nemlig ikke noe ratt, kun to spaker.

Slik skli det gjøres Etter femogførti kalde minutter får Strand endelig start på beistet, og vi holder oss på trygg avstand mens han kjører ut av garasjen. Det er store krefter i sving. Med et sylindervolum på 11 liter fordelt på seks sylindere og et dreiemoment på 628Nm ved 1200rpm, får den en hvilken som helst Harley til å høres ut som en snørrete drittunge. Adrenalinet bruser idet Strand hopper ut og spør om vi har lyst på en prøvetur. Jess! Overrasket over tilliten kryper vi inn. Mellom beina har vi 17,3 tonn stål, i hendene to store spaker og foran oss to store jordhauger. Motoren reagerer kontant da venstre styrespak skyves framover. Med en hastighet på nærmere ti km/t nærmer vi oss raskt målet. Sammenstøtet merkes på kroppen. Flere tonn jord og grus presses mot bulldoserens skjær. I arbeidslyset glimrer snøen som sølv. Vekta på skjæret øker dramatisk, og Strand beordrer det hevet. Foran oss har det bygd seg opp en haug, og da vi når toppen tipper vi framover. Det kjennes et lite øyeblikk ut som om vi faller. Likevel, doseren lander med begge beitene trygt på jorda. Følelsen med spakene vekkes, og det oppstår perfekt samhandling mellom mann og maskin .

....

En bulldoser er ikke spesielt rimelig i drift. Med et drivstofforbruk på 20 liter per mil merkes det godt på et beskjedent studielån om man skull e legge ut på langtur. Forøvrig understreker,vi, at y

,

det er strengt forbudt å bruke bulldoseren på asfaltert vei, selv med betalt piggdekkavgift. Sist vi prøvde dette, måtte veien repareres for bety~ delige summer. Bulldoseren er og blir en rendyrket anleggsmaskin. Likevel kan et kjøp forsvares. Ny koster en slik muskelbunt en drøy million. Du kan imidlertid få tak i gode doserened mot 400.000. Noen riper i lakken og et slitt sete spiller nemlig ingenrolle for en slik maskin.

Hva vi lærte Dieselmotorer kan være lunefulle på vinterføre. At det tok tre kvarter før maskinførenen fikk startet opp, sier vel sitt. Tålmodighet og varme sko er en nødvendighet. Likevel vil vi si at prøveturen var ventetiden verdt. Stolte over egne prestasjoner og med styrket selvbilde forlot vi Strand og hans doser. Så var det altså sant, da, at vi virkelig kan brukes til alt. Doserkjøring også.


Mi Eg husker før, for fleire år sidan. Det må ha vore på ungdomsskul~n in"annan plass i for. Dei snakka om ting tida. Dei stod deri eg ikkje visste kva du med diskettane"? Det var datanerdan Eg lovde meg sjølv at eg aldri skulle bli slik. Meg og ein computer kunne aldri bli eitt. Pc. Hjelpl Førre veke braut eg denne lovnaden. Bits og RAM og kam og eg veit ikkje kva kom på agendaen. Marknadenvart gjennomsøkt. Dei høge prisane på mine rhegab'its whatever var slett ikkje med i stu Besøka i databutikken fekk m " shopping rage". Eg opplevde i ftJllt monn påkjenningane ved å vise seg på ein sånn stad . Uttrykk om draiverar og kompatibilitet ins svirra skyhøgt over hovudet på meg. Eg veit

~:;;. at eg

vil ha Mouse. Får eg det,

blitt bytt om med ein slags støyforsterkar. Kven som helst er velkomen til å samanlikne megahertz og bytes nO l Dei siste nettene har :~blitt lange. Spela harfanga : meg. Eg er i alle fall sikker på ein ting: Datamaskina @".""M,,''''''',.,+M:* 4{jfj fq kklre':~~fii':g(j)ii'gMN1et1ehf~ær ved å få same status l alisert seg i driverar Eg får ringe mamma ri nter og i nternett. Så eg ye datamaskin er i hamn, men byrjinga. Det er ei r ute som berre venter Eg er blitt ein lagre. Og snart også.

ert~if;;ii! ""'

Dette er spesielt. Sjølv om det har"stått ei hårv f i, av ei maskin heime eit par år, kan det ikkjJ m~le ' I seg med kjensla av å ha si eiga datamaskin. For

'0

Gwml

iiii /hN6tiiim9MM@@ii

å trykke og klikke og å bli internett-surfar

:&ti#1biiiMNt@S*~;~t*~i@j',"" ~lt~~A'l!!?~~~~~:;~k:~k~ee~~:~, å::;~ke~s~~~~

I,

g fint å leve med ei stund. Eg er jo student, ikkje bat-soldat. 7. etasjepå,Hatleberg er tinga. Når eg har bedeterpe~onlegdatamaskin , PD,e ~~III.~I~I~~~~.~~~ssautihittfull . Inntil då Ikkje computer eller Pc. . . ' " .................w., . . ,'~'" . .. "= .. står ho trygt på rommet. i"

u

....

....•

......

No står kassa der og durer som eit industrielt fryseanlegg. Eg lurer på om " NoiseKiller'i har

Eg er ikkje blitt datanerd, eg er berre generell slitar.

Eg er diverre ikkje den som les mest bøKer. Likevel tykkjer eg at mi erfaring er tilstrekkeleg ti I å seie at dette her er ei bok utanom det vanlege. Denne tekstsam I i nga, som eg vel å kalle det, inneheld eit utval av tankar og syns- , punkt som er laga for å forskrekke og sjokkere l esarar, og ho er så leis svært direkte. Te ma er gjen n o m g åande vald og seksual brotsverk som blir ski ldra i eksplisitte ordelag. Dette er ikkje tida

slikt støyter samfunnet, så eg ser på denne puhar vore ' innom den delen av helsevesenet. blikasjonen som i beste fall eit nisjeprodukt. Vi 'møter ein ung mann i "En stygg tispe hadde kjøpt seg en jævla is byrjinga av tjueåra som forpå pinne. Spiste hun den? Nei, hun drev og tel om sine tankar og . sugde på den. Hun førte den inn i munnen gjerningar. Innhaldet veksog gjorde obskøne ting. Øvde' hun på å suge lar mellom blant anna kuk? ..... daglegdagse, sprø tankar 'og gjerningar og middelaldersk Eg har til gode å bl i sjokkert over ordbru ke n sverd strid . som gjennomsyrer boka. Mitt inntrykk er at fo rDer er I iten eller i ngen syn- fattaren frei star å overraske gjennom tu ngt og taks mellom episoda ne, og , direkte språ k, og dette er til ei viss grad med nesten kva r side gjev ein ny på å dekkje over manglande handling og meining. situasjon med same tema. Forfattaren hevdar å ha vore Seriøsiteten , skjebnene og kjensle ne eg har noregsmeister i fri idrett, og funne blant andre verk. han set dette som ein av Ein aste grunnen eg ser til å lese denne boka er om ein har ynskje om å øve seg' i "usømeleg" hovudårsakene til at han framstår som "gal". Blant framferd og tale . Eg trur at størstede len av anna inneheld boka lesarskaren ti l ei slik bok vil vere predisponerte rapportar frå Mentalhygiene for "sjangeren" ved å i det heile ha valt slikt lesestoff. Nord og Åsgård sjukehus som "prov" på at forfatta ren God litteratur og verdfullt lesestoff finn.ei!) an dre stader enn her. ', ' , - .


24

Av Monica Salthella

s Jeg funderer av og til på hva som driver meg. Er det et entydig mål der fremme i horisonten eller er det flere delmål?

og kompetanse. Evner ikke organisasjoner å ti Itrekke seg, eller beholde de beste menneskene, vil de som gjør det vinne!

Jeg ble aldri 'pushet' av mine foreldre i en eller annen bestemtretning. Tvert i mot. 'Finn ut hva du liker og behersker og ta det derfra', var meldingene. Nysgjerrig og lærevillig flyttet jeg til Bergen som 16 åring. 'Gymnaset er plattformen videre, det må du ta', var beskjeden hjemmefra. Etter skolegang, 2 års arbeid i det offentlige og etablering av egen bedrift var jeg moden for mer skolegang. Utlandet og London sto for tur. Uforglemmelige erfaringer og minner sitter som støpt og har vært med på å forme meg.

4. Tør å ta utfordringer

Hvis jeg skal komme med noen råd til yngre kvinner og menn vil det være noen råd som skiller seg ut.

1. Vær ikke redd for å bevege på deg, reise utenlands, oppleve nye ting. Det å komme seg utenlands en periode, spesielt når man er ung er i mine øyne udelt positivt. I vår globaliserte verden vil fremtiden og bedrifter være avhengig at mennesker med forskjellig kultur og bakgrunn fungerer sammen, uansett kulturbakgrunn .

2. Respekt for andre Evner vi ikke å respektere hverandre og besitte de riktige holdninger, vil vi gå glipp av store konkurransefortrinn . Mangfold er nøkkelen. Tenker vi alle likt, da stivner vi og evner ikke å utvikle oss selv eller bedriften videre.

7. Gi ros til dine omgivelser Som nyutdannet fra University of London i 1994 og tilbake i moderlandet var det å søke arbeid. Av de jobbene jeg fikk tilslag på valgte den jeg følte var mest utfordrende. Dette for da visste jeg at jeg fikk brynt meg innen områder jeg trengte å utvikle meg mer innenfor. Jobben var i Vesta Forvaltning (den gang Vesta Fonds) som Investeringsrådgiver. Etter et år i stillingen fikk jeg ansvar for distribusjonsoppbyggingen til selskapet som Senior Markedssjef. Dette førte til mye kontakt med mennesker og reising over det ganske land . Frukten av dette var et unikt nettverk innen forskjellige næringer. Parallelt var jeg heldig å fikk delta i NHO's "Mentor and Adept program" . Et lederutviklingsprogram for kvinner i næringslivet. Der ble jeg match'et med en meget dyktig mentor som jeg samarbeidet med i 14 måneder.

Som ung kvinne i næringslivet kan man møte motforesti II i nger både fra andre kvinner og menn. Det er ting jeg har akseptert men ikke lenger lar gå inn på meg. Som regel bunner det i misunnelse og manglende evne til å glede seg på andres vegne. Så lenge du selv vet at du gjør en god jobb, så er det viktigst. Evner du å gi ros til dine omgivelser vil folk oppleve deg positivt og du etablerer deg en 'Goodwill' konto som kån komme godt med senere.

8. Få kolleger med deg Det beste virkemiddel jeg har opplevet for ikke å skremme andre men likevel komme inn under huden på mennesker, er humor. Massevis med lun og god humor. Det gjør alltid hverdagen og samholdet til kolleger lettere. Samtidig kan det være brekkstang til å få løst opp konflikter.

5. Ikke glem nettverkene ... Menn vil jeg påstå er flinkere enn kvinner til å skaffe seg og pleie sine nettverk. Kvinner ser seg ikke alltid anledning til å kunne pleie sine 'business' nettverk på samme måte som menn blant annet på grunn av barn og familie som krever sitt. Her har vi kvinner en utfordring. Nettverk er, basert på egen erfari ng ofte en av de viktigste konkurranseparametrene i næringslivet.

6. Ha tro på deg selv 3. Vær sulten på ny kunnskap Bedrifter og organisasjoner i dag blir vinnere basert på to ting; kunnskap

har samtidig ikke brukt for mye tid til å fundere på om jeg greier å løse oppgaven eller ikke. Det har snarere vært en innstilling om at; 'det finner jeg ut når jeg har prøvd det!'.

Jeg har hatt en overordnet som har hatt tro på meg og kastet meg ut i nye utfordringer gang på gang. Jeg

Når jeg nå ser tilbake og på ny kikker mot horisonten, er det noen ord som faller på plass. Hva trengs for å utvikle seg i næringslivet? Jeg tror det er å være; nysgjerrig, uredd, ydmyk, ha pågangsmot og sulten på kunnskap. Det er det som har drevet meg og kommer til å være drivkraften videre i arbeidsl ivet.


25

11& Levende kvinnelige træ r, aper med rom pehumor og m islykkede hippier er noe av ingrediensene nå r Den Nationale Sce n e (DNS) v i s e .. "Nieis' Klims reise til den underjordiske verden". Stykket er et ledd i DNS sin satsing på Ludvig Holberg denne våren . Romanen er den eneste Holberg har skrevet med Bergen som ram mefortelling. Dette kan en ikke unngå å legge merke til. For en østlending kunne det ha blitt litt i meste laget med bypatriotisme og bergensk skrål i halvannen time. Men med kjappe sceneskift, og utrol ige effekter, både når det gjelder kostymer og kulisser, blir det en fengende oppl evelse. Ludvig Holberg er kjent for sine moral iserende budskap, og i "Niels Klims reise til den underjordiske verden" er moralisering et åpenbart og iøyenfallende element, uten at det går på bekostning av humoren i stykket. Instruktør og

dramatisør Bentein Baardson skal ha ros for å ha gjenskapt et gammelt stykke i moderne former og med overraskende effekter. Stykket er god underholdning og kan oppleves på D NS fram til 26.februar.

3. februar setter den nederlandske teatergruppa Dood Paard opp stykket "medEia" på BITTeatergarasjen. Gruppa baserer seg på klassIske tekster som de konverterer til nåtid foran publikum.

dreper sin egen bror og sine to barn. Dood Paard har eksistert i seks år og har gjesDe gamle grekerne hadde også en tet Bergen før, sist med annen versjon der Medea bare er en lidenskapelig kvinne. Hennes stykket 2Skin. Gruppa har ingen regisuhemmede og utemmede lidenskap sør, men legger vekt på utnyttes av mannen i hans maktkollektivt arbeid med kamp mot andre menn. Medea har forestillingene. Kompasåledes blitt brukt som bilde i feminiet har laget mer enn tjue nistisk Iitteratur, blant annet i Chrisforesti Il i nger, en Tv-serie tina Wolfs bøker. og flere spillefilmer. Det Dood Paard gir henne et nakent sku Ile borge for kval itet . og minimalistisk uttrykk der de prøog gode prestasjoner på ver å vise Medeas sider som mor Teatergarasjen . prinsesse og morderske. Samtidig ønsker de å gi gjenkjennelse og forGresk mytologi midle at dette gjelder oss alle. Stykket "med Eia" er basert på trollkvinnen Medea fra gresk mytologi sitt liv. De klassiske tekstene om henne av Euripides er blitt radikalt modernisert og stykket fremstår med et samtidsuttrykk. I mytologien er Medea et uhyre som både


26

Detny -

olusjon SC)m gjenforening

Som nysgjerrig elleveåring fulgte jeg de dramatiske forandringene på høsten og vinteren 1989. Lite visste jeg da om de 40 årene Europa hadde vært splittet av to politiske systemer og ulikhetene som var blitt. Det var særlig bildene fra Tyskland, gjensynsgleden, festen og en befolkning som hakket seg gjennom en mur, som gjorde inntrykk på meg som vil være der livet ut.

DieWende De dramatiske forandringene i DDR gjennom høsten 1989 kan sees tilbake på med vidt forskjellige påskrifter: Man snakker om oppbrudd, om en radikal reform , ja til og med om en revolusjon. Under alle de vitenskapelige definisjonene og litterære omskrivingene har ikke noe annet uttrykk for kommunismens fall festet seg blant det tyske folk som betegnelsen «die Wende». Dette selv om betegnelsen langt fra er det mest presise begrepet i språket og at ordet i utgangspunktet hadde en helt annen betydning. Begrepet ble første gang introdusert av Egon

Krenz den 18. oktober 1989, da han henvendte seg til befolkningen i Øst-Berlin i sin valgkamp for å bli SEDs nye generalsekretær. Avsetningen av Erich Honecker samme dagen som offisielt skyldtes helsegrunner, var et planlagt «kupp» fra Krenz sin side. Dette skulle innlede «eine Wende» i partiarbeidet for å gjenoppnå en pol itisk og ideologisk offensiv. Resultatet ble at befolkningen selv adopterte begrepet og selv definerte innholdet av hva «eine Wende» skulle innebære. I sin tid kom Honecker på en lignende måte til makten; en politisk karriere som startet med en antifascistisk kampanje i kjølvannet av andre verdenskrig.

Wir wollen raus!

a

r

I

I

"1

uropa

Honecker styrte DDR fra sitt glasspalass vis vis Berliner Domen og ved elven Spree, elven som slanger seg gjennom hele byen. Palasset ligger i forlengelsen av gaten Unter den Linden som starter ved Brandenburger Tor, Karl-Liebknecht Strasse, og som ender på Alexanderplatz hvor DDR-regimet lot bygge det 113 meter høye og, i sentrumsbildet, så markante fjernsynstårnet. Tårnets høyde og særegne konstruksjon, et byggverk som bryter med resten av bybildet, kommer utelukkende av at det skull e kunne sees fra den vestlige delen av byen. Tårnet ble aktivt benyttet i propagandaen om kommunistregimets overlegenhet over kapitalismen. Honecker-palasset var også sentrum for den omfattende 40 års markeringen for DDR den 7.

oktober 1989. Lite visste de prominente gjestene, herunder Michail Gorbatsjov, at palasset var omringet av demonstranter som ropte slagord som «Wir wo llen raus!» (Vi vil ut!). Dette var kun begynnelsen, og demonstrasjonene kalt «den kinesiske løsning» fikk stadig større tilhengerskare. Det som skulle være en fest for DDR-regimet, ble begynnelsen på slutten for systemet. I Dresden, Leipzig og Berlin utviklet protestaksjonene seg. Det styrende partiet ble fratatt retten til å handle i folkets navn. Titusener av mennesker samlet seg i gatene i slutten av oktober under parolen «Wir sind das Volk» (Vi er folket), og forlangte dramatiske endringer i samfunnssystemet. Demokratisk frihet skulle nå endelig også slå rot i Øst-Tyskland. Etter den overraskende åpningen av Berlinmuren den 9. november, fulgte forsamlingsfrihet og en skrittvis nedleggelse av statspartiet og dets sikkerhetsorgan . På arbeidspulten min står en liten bit av Berlinmuren kjøpt på Checkpoint Charlie-museet; som Iigger ved den mest berømte grenseovergang

mellom 0st- og Vest-Berlin med samme navn. Vedlagt følger et autentitetsbevis som skal sikre at jeg sitter med en bit av den muren som i 37 år stod som symbolet på to totalt ulikt forankrede pol itiske systemer. Autentitsbeviset er viktig for den som ønsker et ekte stykke mur. Det er nemlig kalkulert at det er nødvendig med fem-seks Berlinmurer for å dekke salget av mursouvernirer over ti år! Fortsatt tilbys turistene falske småbiter av muren av de tyrkiske gateselgerne, som skaper et levebrød på salg av effekter fra DDRs Folkearme og fra den tidligere så stolte sovjetiske Tysklandsarme. Muren symboliserer smerten, døden, men står for en hel verden som selve symbolet på kommunismens fall . Kanskje er det historien som lokket meg til tusenårsfeiring i Berlin . Det er vanskelig å forestille seg all dramatikken som utspant seg på stedet jeg nå står sammen med rundt 2,5 millioner feirende berlinere - forventninger og stemning ligger naturligvis i luften. Det er påfallende hvor store forskjellene mellom øst og vest er, selv om de gradvis ser ut til å smelte sammen. Milleniumsskiftet i Berl i n var for meg helt spesielt - endel ig kom berlinerne i stemning. Mens bare noen titusener kom ut for å feire murens fall, flokket nær halvparten av byens befolkning seg i sentrum denne nyttårsnatten til den første store gledesfest i Tysklaqds gjenreiste hovedstad. Dette var kvelden hvor berlinerne våget å utfordre historien - og de vant.

Lien


27

beider med

IN1nIHlsl- rI~ j.Il

1irsdag1/2: Den Nationale Scene: Vestibylen: Zik Zak kl. 11.00 og kl. 12.00. Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30. Småscenen: Erasmus Montanus, kl. 19.30. Lille Scene: De Vægelsinnede, kl. 19.00.

Onsdag 212: Den Nationale Scene: _ Vestibylen: Zik Zak kl. 11.00 og kl. 12.00. Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden,' kl. 19.30. Småscenen: Erasmus Montanus, kl. 19.30. Lille Scene: De Vægelslnnede, kl. 19.00.

Torsdag3/2: Den Nationale Scene: Vestibylen: Zik Zak kl. 11.00 og kl. 12.00. Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30. Småscenen: Erasmus Montanus, kl. 19.30. Lille Scene: De Vægelsinnede, kl. 19.00. Kvarteret, Teglverket: Transjoik kl. 19.59. BIT Teatergarasjen: Dood Paard "medEia" kl. 20.00. Evans jazz Club, Champions: Black Coffee.

Fradag4/2: Den Nationale Scene: Vestibylen: Zik Zak kl. 11.00 og kl. 12.00. Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30. Småscenen: Erasmus Montanus, kl. 19.30. Lille Scene: De Vægelsinnede, kl. 19.00. Kvarteret: Teglverket: Ploink kI.21.00.

©

2

O

~

Hulen: Satyricon kl. 22.00. BIT Teatergaraasjen: Dood Paard "medEia" kI.20.00. Den Stundesløse: Vidar Busk and his True Belivers k1.20.00 Scene USF: Finsejazz med Arild Nyquist Trio, Big Foot og Herc med Perc kl. 20.00. Garage: Logikal. joe's: Louisiana Washboard Five/Keith Nicols kI.19.30.

Lørdag 5/2: Den Nationale Scene: Vestibylen: Zik Zak kl. 11.00 og kl. 12.00 og kl.13.00. Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 18.00. Småscenen: Erasmus Montanus, kl. 18.00. Lille Scene: De Vægelsinnede, kl. 19.00. Hulen: Studentkro. Kvarteret: Teglverket: Madrugada kl. 21.00. BIT teatergarasjen: Dood Paard "medEia" kl. 20.00. joe's: Chippie kl. 14.00.

II KREDITKASSEN Distriktsbank Hordaland

Onsdag 9/2. Den Nationale Scene: Store Scene, Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30.

Torsdag 10/2: Den Nationale Scene: Store Scene, Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30. joe's: Short Stories.

Fredag 11/2: joe's: Magni Wentels Sekstett kl. 14.00. Garage: Sister Sonny. Hulen: Dominion Goth Club kl. 22.00. Den Nationale Scene: Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30. . Kvarteret, Tegleverket: Iver Kleve Kompani, kI.22.00. Den Nationale Scene: Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30. USF: Zap Mama.

Lørdag 1212: Hulen: Gluecifer.

Søndag 8/2: BIT Teatergarasjen: Dood Paard "medEia" BIT kI.20.00.

Mudq712: Den Nationale Scene: Store Scene, Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30.

1imlll 8/2: Store Scene, Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 19.30.

Søndag 13/2: Den Nationale Scene: Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl. 18.00

Mandag 14/2: Den Nationale Scene: Store Scene: Niels Klims reise til den underjordiske verden, kl 19.30.


28

Dato

Ansvartig/sted

Tirsdag 1.feb

Løpetrening kl. 18.30 Fotball (herrer) kl. 12.00 Håndba ll kl. 13.00

Staf.kom IU/ Stemmemyren IU/Stemmemyren

Onsdag 2. feb

Meningsfull onsdag kl. 19.00 Håndball kl. 12.00 Fotball (herrer) kl. 14.00 Basket (herrer) kl. 16.00 Volleyball (herrer) kl. 20.00 Innebandy (herrer 2.d iv) kl. 21.00

Klubben IU/Stemmemyre n IU/Stemmemyren I U/Stemmemyren IU/Åstveithallen IUNikinghallen

Torsdag 3. feb

Aerobic 19.00 Håndball kl. 14.00 Fotball (herrer) kl. 15.00 Volleyball (damer) kl. 17.00

IU/Aulaen* IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren

Fredag 4. feb

Håndball kl. 12.00 Basket (herrer) kl. 14.00 Basket (damer) kl. 15.00 Volleyball (damer) kl. 18.00 Volleyball (herrer) kl. 20.00

IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren

Mandag 7. feb

Basket (damer) kl. 15. 00 Innebandy (damer) kl. 17.00 Aerobic kl. 18.00 Innebandy (herrer 2. div) kl. 21.00

IU/ Stemmemyren IU/Aul aen* IU/Aulaen* IUNikinghallen

Tirsdag 8. feb

Fotball (herrer) kl. 12.00 Håndball kl. 13.00 Badm./fotball (damer) kl. 15.00 Løpetrening kl. 18.30

IU/Stemmemyren I U/Stemmemyren IU/Stemmemyren Staf.kom

Håndball kl. 12.00 Fotball (herrer) kl. 14.00 Basket (herrer) kl. 16.00 Innebandy (damer) kl. 18.00 Volleyball (herrer) kl. 20.00 Innebandy (herrer 2.div) kl. 21 .00

IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemme myren IU/Aulaen* IU/Åstveithallen IUNikinghallen

Torsdag 10. feb

Håndball kl. 14.00 FotbalJ (herrer) kl. 15.00 Badm. kl. 16.00 Volleybal! '(Qamer)" kI.17.00 Aerobic kl. 19:00

IU/ Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/ Stemmemyren IU/Aul aen*

Fredag: 11 . feb

Håndball kl: 12.00 Basket (herrer) kl. 14.00 Basket (damer) kl. 15.00 Volleyball (damer) kl. 18.00 Volleyball (herrer) kl. 20.00

IU/Stemmemyren , IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren IU/Stemmemyren

Mandag 14. -feb

Basket (damer)' kl. 15.00 Innebandy (herrer 2.div) kl. 21 .00

Onsdag 9. feb

IU/ Stemmemyren IUNikinghallen

Bulle for 14 år siden De mer ekshibisjonistiske elementene i SAIH-gruppen vil med sin info-kampa~je/standsaksjon mandag 17.feb. gi alle dere som lenge har klødd dere i hodet over hva SAIH egentlig står for (er det Sosialistenes og Anarkistenes Internasjonale Hjelpefond?) en enestående sjanse til å få rettet på dette dypfølte savnet. . For dere som ved semesterstart ikke husket å betale SAIH-tierne (20 kroner som går til u-hjelpsprosjekt i Afrika og Latin-Amerika) er det mulighet for ålette på samvittigheten og lommeboken, og bli med i det store SAIHlotteriet.

Vinner! Torstei n W isnes tok storeslem i Bulles julekonkurranse og vant like så godt både kryssordet og j ulenøttene. Wisnes var dessverre ikke tilgjengelig for kommentar før K7-Bulletin gikk i trykken.

Mensa Testen Det er gitt 3 figurerpå venstre side. Hvilken av de fire oppgite figurene (a, b, C, og d) til høyre passer best som fjerde figur i serien? Mensabergen@hotmail.com

A

BeD

I~I Il [-<6[ ~J I~T~ I~I~I

Is1f1 it®L~ [ -I I~~:u~l\ twll] rFnil\


'"-:'

"'I.l,

!iTUO EI\ITbokkilden.no ,


ARTHURANDERSEN

Velkommen til en annerledes bedriftspresentasjon - en presentasjon hvor DU bestemmer innholdet. ..

i.

)

,


31

Valg ·av livsstil

r

Siste semester. Jobbsøking. Gjennom bed.presser med kanapeer og rødt i glassene skal vi forføres til å søke jobber vi rett og slett ikke kan si nei til. Enda har jeg ikke sendt inn min første søknad og har dermed heller ikke fått svaret: "Vi har mottatt din søknad men kan dessverre ikke i denne omgang ... " Derfor kan jeg også tillate meg å søke akkurat de jobbene jeg har lyst til. La oss ta det som utgangspunkt. Hvordan velger man så hvilke selskaper man vil sende inn søknader til , med flatterende beskrivelser av seg selv og gode grunner for at akkurat dette selskapet er det rette. Jo, jeg har en oppfatning av hvilken by jeg ønsker å jobbe i, hvor mye jeg etter hvert ønsker å tjene og hvilket fagområde jeg vil jobbe med. Men jeg innser også at jeg i stor grad må velge en slags livsstil. Derfor bør valget være godt fundert. En artikkel jeg kom over i Financial Times for en stund siden begynner som så:" Todays generation of high-earning professionals maintain that their personal fulfilment comes from their jobs and the hours they work. They should grow up, says Thomas Barlow. Blant annet hevdes det i artikkelen at det har vokst opp en kultur av misnøye blant høyt utdannede unge, spesielt blant de i slutten av 20-årene og

begynnelsen av 30-årene. Årsaken er, kanskje overraskende, at man har overveldende muligheter som gjør karriere- og livsvalg vanskelig. Dessuten har man denne ideen om at jobben skal være mye mer enn en inntektskilde og en måte å forsørge familien på, den bør tilby en rik og givende opplevelse i seg selv. "Jobs are no longer just jobs; they are lifestyle options". For hva venter vi oss vel ikke av den første jobben? Det er som med måkene, ska ha ska ha. Men jeg tør påstå at det er en sammenheng som i finans, høyt avkastningskrav medfører høy risiko. Legger vi en stor del av livet vårt i arbeidsgivers hender kan vi enten ende opp som de suksessrike unge menneskene vi håper på å bli, eller tvert imot en dag våkne opp blek i huden og med mørke ringer under øynene og forstå at en er blitt en slave av omstendighetene. I begynnelsen begynner man å substituere andre livsverdier for jobben, men snart har man mistet alle andre grunner til å eksistere. " Nesten ikke til stede i sitt eget liv" , synger Jan Eggum. Står vi virkelig i fare for å bli offer for en destruktiv kultur? Kanskje mer enn før bør man begrunne sitt jobbvalg grund ig overfor seg selv. Ikke den type argumentasjon man gjerne kommer med overfor en mulig ar-

beidsgiver, men helt personlig og ærlig. Hvorfor vil jeg jobbe i denne bedriften. Ærligheten og selvinnsikten til en noe pussig kinesisk utvekslingsstudent jeg traff på HEC i Paris i høst, imponerte meg i så måte. I et jobbintervju hos investeringsbanken Lehman Brothers ble han bedt om å finne tre dårlige sider ved seg selv; "jo, jeg liker ikke å vaske skjortene mine så ofte, jeg liker ikke jenter og så er jeg ikke så flink til å jobbe sammen med andre". Tro det eller ei, han fikk ikke jobben, men hvor mange klarer å gjøre slike innrømmelser engang overfor seg selv. Hva er det så jeg mener? Jo, vi ønsker alle å maksimere livskvalitet, men hvordan? Mange har sikker lest "Livsfilosofi" av Arne Næss. Han sier: "Å være dyktig i kunsten å leve tolker jeg som det å ha en evne til å gjennomføre et liv preget av glede - uten å minske andres sjanse for å gjøre det samme" . Han mener at noe har egenverdi uansett ens skjebne, for han er musikk en slik egenverd i. Kanskje er det der en bør begynne, hva har egenverdi for meg og hvordan kan jeg prege livet mitt med det. Og slik kan en begrunne valgene sine: jeg ønsker å gjøre en karriere innen finans der jeg kan tjene fett; fordi for meg betyr penger alt. Show me the money! Jeg

ønsker å ofre all fritid på å jobbe i et konsulentselskap; fordi prestisje og andres oppfatning betyr mye for meg. Lykken er et businesscard med gu Ilskrift. Jeg ønsker å jobbe i en kommune fordi kaffepausene er det jeg har likt best her på skolen. Et viktig poeng er at ingen begrunnelser er ri ktigere eller mer høyverd ige enn andre. Nøkkelen er å være seg bevisst hva som har en egenverdi for seg selv. Peter Wessel Zappfe har en annen tilnærming til livet, han sier: "Verden er uten mening", mennesket krever mer enn livet kan oppfylle. All aktivitet går således ut på å distrahere seg selv fra denne erkjennelsen. Kanskje ligger dette ekstreme synet ikke så langt unna for mange. Begrunnelsen for mange lange timer på kontoret blir da en form for eskapisme. Er du fremdeles usikker på jobbvalget sier Næss også: "Det er ikke så farlig hvordan du har det, men hvordan du tar det". Og om livet og livskunst tilføyer han: "Livskunst er å kunne arbeide med små ting på en stor måte". Godt valg Erik Nyheim

En kvinne følger sin mann Jentekampanjen er nå i full gang, og det er bra. Haugevis av søkere ville være med på å rekruttere flere jenter til skolen, så det er tydelig at mange av skolens studenter ser på mangelen på jenter som et problem. Samtidig som jentekampanjen ble planlagt skulle skolen ta stillin g til et utkast til "Handlingsplan for likestilling" for perioden 2000-2003. Dette skulle skje gjennom en arbeidsgruppe der også studentene skulle være representert, siden handlingsplanen omfatter studenter. Møtet skulle opprinnelig avholdes i midten av desember, men ble flytte til den 22. desember, på tross av iherdige protester fra studentene. Det vil vel ikke overraske noen at det var umulig å skaffe en studentrepresentant ti I et møte så sent i desember. Det er ikke første gang at studentene blir forhindret fra å delta i skolens likestillingsarbeid ved at møter blir lagt til ferier eller at møter rett og slett bl i r flyttet uten at det blir gitt beskjed . Dette er synd, siden skolen helt klart trenger studentenes syn i likestillingssakerfor å være i pakt med den tiden vi le-

ver i - det vil si år 2000, ikke år

1965. Tilsynelatende er skolen opptatt av likestilling, og gjennomfører tiltak som f.eks. jentekampanjen. Skolen skal ha ros for tiltak som dette, men det er langt fra nok! At skolens administrasjon ikke ønsker, eller evner, å sette igang den omfattende prosessen som er nødvendig for å oppnå likestilling ved skolen, blir tydelig ved en gjennomlesning av utkastet til handlingsplanen for likestilling som ble fremlagt for arbeidsgruppen. Følgende eksempel burde illustrere problemsti II ingen : Administrasjonen spør seg i utkastet til handlingsplan hvorfor det er så vanskelig å rekruttere ferdige kvinnelige doktorander til instituttene. Jeg siterer: « Dette kan skyldes flere forhold , som f.eks . ektemenns arbeid og lokalisering, ønske om å vende tilbake til hjemstedet, eller at erfari ngene fra doktorgradsstud iet ikke frister til å bli ansatt». Tydeligere kan det vel ikke sies ... hovedårsaken til rekrutteringsproblemene ligger ikke hos instituttene selv, men

skyldes kvinnens avhengighet av sin man n! Etter å ha lest denne uttalelsen tror jeg vi kan slå fast at rekrutteringsprobleme r skyldes' et håpløst gammeldags syn på kvinner, et syn som er så inngrodd at skolen ikke er i stand til å få øye på det selv. Dette synet demonstreres kontinuerlig av forelesere som omtaler ett hvert subjekt i verden som en han, uansett om det dreier seg om en investor, en kunde eller en NHHstudent. De samme forelesere er som regel helt ute av stand til å integrere kjønnsperspektivet i deres forelesningsrekke. En av mine forelesere unnlot f.eks. å nevne kvinnenes inntog da det var snakk om endringer i arbeidsmarkedet på 70tallet. Skolen har de siste årene hatt som målsetning å nå en jenteandel blant studentene på 40%, men det er fortsatt like langt igjen . Jentekampanjen er et langsiktig prosjekt, som en først vil se det endelige resultatet av om noen år. Størrelsen på effekten er høyst usikker, og mens vi venter har NHH fortsatt en jenteandel på ca. 30%. Hvis sko-

lens administrasjon virkelig vil oppnå en høyere jenteandel kan de klare det med kvotering eller øremerking'av studieplasser. Ved å endre inntaksreglene i jenters favør, vil skolen være sikret en jenteandel på minst 40% hvert år. Kvotering eller øreme rking vil ikke føre til at ukvalifiserte studenter blir tatt opp, siden NHH har stor pågang og mange kvalifiserte søkere hvert år blir stående uten studieplass ved skolen . Hvis skolens administrasjon virkelig ønsker å oppnå likestilling bør de ta et oppgjør med seg selv. Per i dag er det fortsatt sånn at det ristes på hodet over det fryktelig "radikale" forslaget om kvotering av jenter, mens man villig deler ut tre ekstrapoeng til befalgutter. Jeg håper at det i fremtiden vil være en større kvalifikasjon å være jente enn befal ved NHH . Det er i hvert fall i ngen tvi I om hvem av dem som vil erobre fremtiden! Og jentene har for lengst sluttet å følge sine menn. Renate Enemark Bergersen


INN SIDEN

Variert litteratur Brautende ustyrlige sosialis ters fore n ing (BUS) tester litteratur kunnskapene i s in n ye ansettelsesrunde. Søkerne stilles sp ørsmålet: Har du lest Fittstim, Råtekst eller Matrlark? - Vi valgte tre så ulike bøker nettopp for å sikre søkere med forskjellig bakgrunn, får GN opplyst fra BUS. Det er med glede GN registrerer at samtlige bøker som ble anbefalt i Bulles Julenummer falt i smak hos BUS ledelsen. GN anbefaler derfor "Taomassasje: Veien til maksimal nytelse", og Slesklu n d s"Mine Orgasmer" , til videre lesning.

ETTER BØRS

Nei til intport .av Belgisk Blå Mannegruppa Othilies lokalavdeling er i harnisk etter stripping i Aud.Max. De krever nå en redegjørelse fra høyskolen om hvordan en kan la en toppløs kar sprade rundt i Aud.Max. - Puppene er jo ikke engang ekte, utaler et opphisset og anonymt medlem av Othilie. Han tilbakeviser at han er misunnelig fordi han ikke kan oppvise maken til premie stutens lekre byste. - Nei, vi flatbrysta er slettes ikke misunnelige, sier han i en kommentar til GN. - Det vi først og fremst r eagerer på er fokuset på mannekroppen som seksualobjekt. Da de fleste av gutta her på høyskolen ikke kan matche et slikt utseende kan mange utvikle mindreverdighets komplekser eller . bli lei seg.

Fisken Johan Stenersen Under nyåpningen av Klubben skjenket flere s entrale studentforenings medlemmer hver sin fisk , så også J ohan Stenersen . Dessverre viste det seg raskt at Johans n avnebror var en hissig og braut end e kampfisk. De andre fisk ene gikk rask lei kjekkasen og beit av lille Johan halen. Derfor måtte det snille klubbstyret gi lille Johan sitt eget lille akvarium. Der han kan få være i fred for de andre slemme fiskene. GN foreslår å også gi Store Johan sitt eget mini kontorlandskap.

SIBs kokker beste i landet! Denne utrolige overskriften står å lese på SIBs egen hjemmeside. Videre kan leses: "Studentene i Bergen ~ kansIge heldigere enn de aner: Hverdagsmaten deres lages av landets beste samskipnadskokker! Det er tredje gang på rad at kokkene fra SiB vinner den prestisjetunge kokke konkur ransen. " GN gidder ikke engang forsøke å lage noe morsomt ut av denne saken, da den står s å uendelig godt for seg selv.

Ingeniørmoro FISK: johan Stenersen nå også som fisk.

"Helge Gevelt i Drainmen skal ha kjøpt en Nissan Cherry 1983 som bilselger Bjørn T. Rust måtte kondemnere på grunn av k orrosjon"

Melder Teknisk Ukeblad

"Hønefossfirma billigere enn gratis", meld er avisen Ringeriks Porten - Sprøyt, det eneste som er gr atis er juling, utaler et ikke navngitt medlem av vaktkorpset .

K7 Bulletin nr 01 - 2000  

Side 4 Side 5 For første gang er jentene forbi gutta på Norsk Siviløkonomforenings lønns- statistikk. Tallene kommer overras- kende, da tils...