Page 1

Raftoprisen Pris til modige homofobibekjempere side 12

Ny hverdag Fagpolitikken gjenoppstår i ny form fra 2012 side 8

Foto: Kristin Heimdal

Dårligere tilbud Ny ordning kan kutte VOAtilbudet side 15

Foto: Brandon O’Donnel

Foto: Anna Pettersen

NYHETER

Tirsdag 11. oktober 2011// Årgang 48 // nr. 10 // Uavhengig studentavis ved Norges Handelshøyskole

INGEN BEDRING FOR STUDENTENE  Taperne i statsbudsjettet.  Fremdeles stive kantinepriser.  Overfylte studiersteder.

Leder, side 3-7

MAGASINET

Foto: Tobias Munter

ekkofestivalen Det har vært festival i sentrum - få den med deg i K7 Bulletin. side 32

Nhhs-jubileum En godt gjennomført jubileumsuke er over. side 26-31 Foto: Kai Erspamer

s01.indd 1

Bierstube Ein Prosit! Vi har bildene fra ølfesten. side 36 Foto: Adrian Søgnen

Foto: Martón Ronavari

10.10.11 00.47


2

NYHETER

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

W W W. K 7 B U L L E T I N . N O TIPS: RED@K7BULLETIN.NO

Trangere tider Det finnes neppe noen som vet bedre hva som er et stramt budsjett enn oss studenter. Nok en gang blir vi taperne i statsbudsjettet. Budsjettforslaget til regjeringen for 2012 gir studenter lite å glede seg over. Studiestøtten øker med 1,9 prosent. Dette er justert for konsumprisindeksen og blir usle 172 kroner ekstra i måneden. Vi vet så altfor godt at dette beløpet vil smuldre opp raskt. Studenter flest har mat og bolig som sine to mest vesentlige kostnadsposter. Økt matmoms og fortsatt voksende boligutgifter gjør at de 172 kronene blir en kortvarig glede. Ekstra provoserende er det at samtlige regjeringspartier har programfestet 11 måneders studiestøtte, uten at disse løftene innfris. Det burde være en selvfølge at folk skal ha lik rett til utdannelse, uavhengig av sosial og økonomisk status. Slik er det ikke i dag, og slik blir det dessverre heller ikke med neste års budsjett. Det har lenge vært uttrykt misnøye fra studentmassen ved NHH på grunn av sprengt kapasitet. Det virker nesten som om ledelsen ikke tror det er fullt før det renner over. Hvor mange studenter skal vi virkelig presse inn før det sier stopp? I dagens K7 Bulletin kan man lese om en avslappet NHH-ledelse. Vi frykter de tar for lett på problemstillingen. Det har tidligere blitt presisert at nybygget ikke vil bidra til økt kapasitet, men heller det motsatte. Da burde det i alle fall være en selvfølge at man hadde klart for seg hvordan man skal innrede et nybygg på en smartest mulig måte. At ledelsen mangler en klar strategi for dette er urovekkende. Utsagnet at «studentene skal inkluderes i prosessen» virker mer som et skalkeskjul enn noe annet. Da må ledelsen i alle fall være klare på hvordan vi skal inkluderes. Det har de ikke vært så langt.

Hva skjer egentlig i resten av student-Norge? I Telegrafen får du oversikten.

Plagiatanklager HiOA

OSLO: Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Kari Toverud er anklaget for plagiat. Toverud skal, i samarbeid med en prosjektleder ved HiOA, ha stjålet ideen til et forskningsprosjekt av en doktorgradsstipendiat. Høgskolen avviser påstandene og ønsker ikke å granske saken. – Dette er ikke lenger en sak, forteller Kommunikasjonsdirektør ved HiOA Anne- Christel Johnsgaard. Samtidig kan forskningsdirektør ved HiOA Jostein Skurdal fortelle at Høyskolen mener anklagene er grunnløse og at de derfor anser saken som ferdigbehandlet. Forskningsetisk utvalg ved HiO hadde i utgangspunktet ansvar for å ta stilling til anklagene. Utvalget erklærte seg imidlertid inhabile på grunn av avhengighetsforholdet til ledelsen og sendte saken videre til det nasjonale Granskingsutvalget. Utvalget skal nå ha svart skolen, men dette svaret er imidlertid unntatt offentlighet. I forbindelse med saken setter HiOA nå ned et nytt forskningsetisk utvalg. Dette utvalget skal imidlertid ikke behandle påstandene om plagiat, men fokusere på sakskomplekset. I tillegg skal det gå gjennom rutiner og rapporteringsprosedyrer.

PFU er et klageorgan oppnevnt av fra Norsk Presseforbund. og fra almennheten, Organet som har medlemmer presseorganisasjonene

behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, Organet som har medlemmer fjernsyn og nettpublikasjoner)

fra presseorganisasjonene Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. Sentrum 0101 Oslo og46fra allmennheten, Telefon: 22 40 50 40behandler Fax: 22 40 klager 50 55 mot E-post: pfu@presse.no pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). s02_03.indd 2

Adresse: Rådhusgt.17 Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo

Samfundet sliter TRONDHEIM: Samfundet sliter med røde tall etter at de foreløpige regnskapstallene for 2011 ble lagt frem. Trondheims svar på Kvarteret har opplevd dårlige besøkstall, stenging av Klubben og budsjettsvik. – Tiltak vil bli gjort for å begrense underskuddet, forteller Leder i Finansstyret, Dag Herrem. Han nevner jule- og sommeråpent som alternative løsninger på problemet. Spesielt Klubben har slitt dette året, som følge av blant annet stenging i forbindelse med ombygging til UKA. Leder i Klubbstyret, Øyvind Lunke, mener i tillegg Klubbens størrelse og utforming gjør det vanskelig å tjene penger. Han er likevel fornøyd med sine arrangementer. – Med tre utsolgte storsalkonserter kan man ikke være misfornøyd, uttaler Lunke. Han refererer til Veronica Maggio, 90-tallsfest med Dr. Bombay og stand up med Dagfinn Lyngbø, Terje Sporsem og Dag Sørås. Til tross for sviktende besøkstall mener Lunke at Kullturstyret ikke kunne gjort noe annerledes. – Vi kan ikke ha 90-tallsfest hver helg, men vi satser på et bredt spekter av sjangre, avslutter Lunke.

Opp mot 500 karakterer er feil BERGEN: Flere hundre karakterer ved Universitetet i Bergen (UiB) kan være satt feil hvert år. Øystein Henriksen er bare én av mange som er rammet. Henriksen, som tok opp en tidligere eksamen, hadde forbredt seg god og ble svært overrasket da sensuren kom. – Så kom svaret om at jeg hadde strøket, og jeg klaget med en gang. Senere fikk jeg vite at universitetet hadde mikset to eksamener. Jeg fikk F, men skulle hatt en B, sier Henriksen til Studvest. Henriksen er ikke den eneste som er rammet av eksamenssurr. Studvest har fått flere henvendelser av studenter som har opplevd det samme. Håvard Raddum, førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved UiB, forteller at feilen ligger hos sensorene. – Den klart største risikoen, som faktisk fører til flere hundre feil, er at sensor blander studentenes eksamensoppgaver når de fyller ut resultatene, forteller han. Christen Solheim, avdelingsdirektør ved Studieadministrativ avdeling ved UiB, forteller at situasjonen vil bli tatt tak i umiddelbart.

Foto: UKM

Røde tall: Samfundet i Trondheim sliter økonomisk etter sviktende besøkstall og dårlig budsjettering.

w w w. k7 bu l le t i n . no Helleveien 30 5045 Bergen 55 95 92 08

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.

mot

t w it ter.com / k7 bu l let i n red@k7 bulletin.no A ns v a rl ig red a k t ø r Hog ne U l l a Nyhet sred a k t ø r Ja kob R . A . Fug l set h Maga si nred a k t ø r E l len B a l ke Hveem

Jou r n a l ister A nd rea s L . Fa rberg St i ne Gr i h a m a r Si men S let sjøe L a rs T hom a s Sø n n i ngd a l Fred r i k Næss I ngeborg S. C h r i stensen Si mon K a r f i s Ni l sen M a r i a Tom ren S h re ya Nagot hu C h r i s Fa sse l a nd Gu ro Va l l a nd E spen I rgens H augen I ng r id Hog n a l a nd L ot t a Pau l ien de R ijke L i n n H a lberg Joh a n Fred r i k H i l lveg Met te B ot ne v i k B end i k Støren Jørgen Ta ngen Si lje Su nd fø r

Ky r re K je l le vold St i ne Ø i Em i l Bjør n st ad Ol av S let tebø Ei r i k M a l kom sen A d r i a n Søg nen A k se l Nor m a n n Si lje Su nd før Joac h i m B ac h a Intersec t ion Va ler i a Polya kova Veron i k a Post upa len ko E l i n a K a i kova Ni kol ay D ie vsk i E l l iot Dea l Spor t sa ns v a rl ig Ei n a r Bl i x Hu seby spor t@k7 bu l let i n.no

A nnonser (Markedsansvarlig) Joac h i m B ac h a m a rked@k7 bu l let i n.no Ø konom i a nsva rl ig Si lje Su nd før oko@k7 bu l let i n.no Fotored a k tør K r i st i n Hei md a l foto @k7 bu l let i n.no Graf isk ut for m i ng Id a Hje l set h M i k ke l Myh re Maud Dav id Fa r z ad V i r jee Da n ie l Hu ndv i n B ened ic te Hv ide Sag va ag A nd ré Bu h agen

Nat a l i a D roz dova C hen Cu i A r t D i rec tor Si r i S. Øst l i & A nja Ø i set h Creat ive D i rec tor Tobi a s Mu nter Tr yk k Med i at r yk k

ØMERKE ILJ T M

24

59

1

9

Trykksak

10.10.11 01.39


K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

NYHETER

3

Tegnet av: Helene Olerud

Over streken

Studenter i skyggenes dal Studentene må finne seg i å leve på nåden til politikere og utdanningsinstitusjonene. Hittil har det betydd å stille langt bak i køen, med de følger dette fører med seg. Jakob R. A. Fuglseth jf@k7bulletin.no

Aldri har det vært så mange studenter som nå, dog om man ser på den oppmerksomheten studentrelaterte saker får idag skulle man tro størstedelen av årskullene hoppet rett fra videregående ut i arbeidslivet. Det er likevel ikke bare politikere og media som dropper studentsaker, også de som leder landets læresteder sover i timen. Utilstrekkelig studiestøtte En valgkamp og et budsjettforslag har kommet og gått, og som vanlig har fokuset på studenter vært minimalt. I det hele tatt er studentpolitikk særs lite hipt om dagen. Studiestøtten har fått en minimal justering, og er fortsatt altfor liten i forhold til intensjonene om heltidsstudenten. Mens almenn prisstigning har økt jevnt, har Lånekassens tilskudd stått rimelig

s02_03.indd 3

støtt det siste tiåret. Kjøpekraften til studentene har dermed blitt svekket, og veldig mange ser seg nødt til å jobbe utenfor studiet. Det er naturligvis positive sider for studentene såvel som for samfunnet forøvrig ved at mange får erfaring fra arbeidslivet. Men det er nødvendighet, og ikke cv-bygging, som er bakgrunn for jobbingen. Studentene møter ofte liten forståelse hos den øvrige befolkningen for kravene om større studiestøtte. Bildet av den bortskjemte studenten som bor for bra, og bruker opp pengene på utesteder og festing, sitter sterkt i hos mange. Samtidig skriker man opp om situasjonen til grupper som får langt større økonomisk støtte enn studentene. For en student som lever på Lånekassen blir det komisk når folk snakker om hvor «uverdig» det er å måtte leve for ti tusen kroner i måneden.

på fagene som et nødvendig onde som tar tiden bort fra andre ting, virker det som mange forelesere ser på undervisning som noe de helst skulle sluppet. Ved studiestart virket det i tillegg som ledelsen her på huset tenkte at det ville vært greit å drive handelshøyskole om det ikke hadde vært for alle disse studentene. For meg står det i hvertfall klart. Den viktigste oppgaven læresteder har er å tilby sine studenter best mulig undervisning. Man skal søke å gi studentene den teoretiske og praktiske ballasten de trenger for å senere gå ut i arbeidslivet. Dette innbefatter grunnleggende kunnskap i relevante fag, i tillegg til erfaring hos studentene i å formidle denne kunnskapen både skriftlig og muntlig. Især i det siste er det mye å hente i undervisningen rundtom.

En inspirert stud.ass kan gjøre en bedre jobb enn en professor uten pedagogiske evner. Uinspirert undervisning Institusjoner innen høyere utdanning har to fokus: forskning og utdanning. Det er ofte veldig tydelig hva ledelse og ansatte setter høyest pris på. På samme måte som enkelte studenter, især her på NHH, ser

På NHH er vi priveligerte med flere svært dyktige professorer som brenner for både forskning og formidling, og disse gir inspirasjon og lærelyst hos studentene. Men det er også forelesere i store kurs som fremstår totalt uinteresserte i hvorvidt

undervisningen når frem. Det hjelper ikke med en doktorgrad om man ikke evner/ønsker å undervise - en inspirert stud.ass kan gjøre en bedre jobb enn en professor uten pedagogiske evner. For mange studenter? Politikere og læresteder ser først og fremst på studenter som numre. For politikerene er det dyrt, men bra, med flere studenter. Lærestedene får betalt per hode, og en økning i studentantall er dermed i utgangspunktet positivt for bunnlinjen. Det er like fullt på sin plass med spørsmålet om det virkelig er udelt positivt med stadig flere studenter, om det ikke er en bevisst plan bak hvilken kompetanse disse gir tilbake til samfunnet. Norge trenger først og fremst flere studenter med kompetanse innen realfag og helse, og det er derfor innen disse feltene man bør ha fokus om økning av studieplasser er aktuelt. Utover dette er det viktigere å fokusere på de studentene man faktisk allerede har. Det er grenser for hvor lenge politikere og andre kan la disse studentene gå for lut og kaldt vann. Eller, det er kanskje ikke det? Jakob R. A. Fuglseth er nyhetsredaktør i K7 Bulletin Les om statsbudsjettet side 4 og 5

10.10.11 01.39


4

NYHETER

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

Fortsetter å sprenge kapasiteten

Foto: Daniel Bernstein

Lang, lang rekke: Stappfulle auditorier er noe stud.nhh må lære seg å leve med gitt dagens utvikling. Ledelsen tror likevel ikke studentene vil merke økningen i studentmassen.

NHH skal fra og med i fjor ta inn 140 nye studenter over en fireårsperiode. – Ingen problem, sier adm.dir. Ole Hope. Chris Fasseland cf@k7bulletin.no

– NHH er ved en kapasitetsgrense som utdanningsinstitusjon. Dette gjelder lesesaler, auditorier og pc-laber, sier Madeleine Tennebekk, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret i NHHS. Administrerende direktør ved NHH, Ole Hope, er på den annen side overhodet ikke bekymret på vegne av studentene med tanke på den ventede økningen. – Etter vår oppfatning så blir ikke dere som studenter på NHH påvirket noe mer enn det faktum at det fysisk kommer flere studenter, uttaler Ole Hope. Ingen optimal situasjon Det er flere personer som mener at en økning i studentmassen ikke er oppskriftsmessig med tanke på studentene som allerede studerer ved NHH. – Vi kommer til å merke at auditoriene blir fullere og at kampen om lesesalsplasser i presstider som

s04_05.indd 4

eksamensperioden vil bli enda hardere. Hvorvidt kvaliteten på kursene blir dårligere er dessuten vanskelig å si, forteller Tennebekk. Professor ved Institutt for pedagogikk ved UiB, Arild Raaheim, mener også at en økning i antall studenter kan påvirke læremiljøet negativt. – Desto større antall studenter det er i forelesning, desto større blir sjansen for at folk ikke deltar i diskusjonen mellom foreleser og studentene. Det er en uheldig situasjon, sier Raaheim. Økte ‹‹inntekter›› for NHH Selv om Hope ikke mener at vi som studenter vil bli påvirket, så vil i hvert fall skolens finanser bli påvirket. I følge K u n n s k a p s d e p a r te m e n te t s orientering om forslag til statsbudsjettet 2012, kommer det frem at den nye satsen per 60 studiepoeng for en masterstudent lyder på hele 118.000 kroner. Dette er potensielt sett gode penger ekstra for Hope & co i høyblokken, ettersom det på en fireårs basis vil komme 140 nye studenter inn dørene på Norges høyeste. Også her er Hope raskt fremme med å kontre journalistens påstand om mer penger i kassa for NHH. – NHH tjener ikke penger. NHH får tildelt ressurser for å betjene de nye studieplassene, opplyser Hope.

På spørsmål om hvorvidt nybygget, som skal stå ferdig i 2013, vil ha fasiliteter til å dekke den økende studentmassen, gir den administrerende direktøren

hvordan studiefasilitetene våre blir i det nye bygget. I diskusjonen om utforming av studieplasser, er jeg positiv  til at NHH  vil lytte til og ivareta

Etter vår oppfatning blir ikke dere som studenter på NHH påvirket noe mer enn det faktum at det fysisk kommer flere studenter. Ole Hope, adm.dir. NHH

et litt mer nølende svar. – Vi vet hva planene for bygget var da tegningene ble lagd, men per dags dato vet vi ikke hvordan den eksakte utformingen av studentarbeidsplassene blir. Hope meddeler derimot at den endelige avgjørelsen vil tas i tett samarbeid med en gruppe studenter. – Hvordan studentplassene i det nye bygget blir utformet og hvor mange det blir, er en problemstilling som vi skal gjøre sammen med representanter valgt av studentene, meddeler Hope. Det at Hope ønsker å inkludere studentene i avgjørelsen synes Tennebekk er bra. – Det er viktig at vi som studenter får ta del i utformingen, og at våre representanter skal ta del i avgjørelsene som omhandler

studentenes ønsker og behov. På den annen side er hun

ikke helt sikker på hvordan de respektive studentene vil bli valgt. – Det er per i dag ikke besluttet hvem som skal representere studentene i en slik gruppe, men jeg synes for eksempel det vil være naturlig at Internansvarlig i KS vil inngå i en slik gruppe, konstaterer hun. fortsatt eksklusivitet Da Hope blir konfrontert med spørsmålet om NHHs eksklusivitet vil bli redusert ved å øke antall studieplasser per kull på master-studiet, svarer han uten å nøle. – Jeg tror at NHH vil være eksklusivt nok uansett.

NHH og statsbudsjettet I følge Statsbudsjettet 2012 deles bachelor- og master-studenter inn i to forskjellige kategorier: •  Bachelor-studenter befinner seg i kategori F, som tilsvarer et totalt bevilget beløp på 82.000 kroner per 60 studiepoeng per student. •  Master-studenter hører til i kategori D, som tilsvarer et totalt bevilget beløp 118.000 kroner per 60 studiepoeng per student. •  NHH har avtalt med Kunnskapsdepartementet at skolen skal åpne for 140 nye studieplasser på master fra og med høsten 2010, til og med høsten 2013. •  Det er ikke gjort noen avtale om å øke antallet bachelorstudenter.

10.10.11 01.44


K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

NYHETER

5

Budsjettapere nok en gang

Foto: Linkages

Lite til studentene: Som i de siste årene utelot finansminister Sigbjørn Johnsen og regjeringen stort sett studentene i Statsbudsjettet for 2012. Lederen i NSO er ikke fornøyd.

Studentene er tildelt en økning i studiestøtten på 172 kroner, en forsvinnende liten sum med tanke på økningen i prisnivået. Lederen i Norsk Studentorganisasjon (NSO) er ikke fornøyd. Jakob R.A. Fuglseth red@k7bulletin.no

– Når vi i tillegg vet at matmomsen øker og at boutgiftene stadig blir høyere, så dekker studiestøtten mindre og mindre. Studentene må jobbe mer og får mindre tid til å studere. Den største skuffelsen er at man kommer lenger og lenger unna målsetningen om heltidsstudenter, sier leder av NSO, Kim O. Kantardjiev, til ABC Nyheter. Økning matvarepriser Regjeringen la frem forslag om å sette opp matmomsen fra 14 til 15 prosent i statsbudsjettet for 2012. For tredje gang siden de overtok, øker de rødgrønne regjeringspartiene

s04_05.indd 5

dermed matmomsen, som var på 11 prosent da de overtok makten. Selv om forbrukerne

av betydelig foreldrehjelp. Når kjøpemarkedet er som det er, må de fleste studenter

Den største skuffelsen er at man kommer lenger og lenger unna målsetningen om heltidsstudenter. Kim O. Kantardjiev, leder NSO

ikke nødvendigvis må ta hele denne økningen, følger dette en trend med kraftig økning i matvareprisene. Slike økninger går særlig ut over studenter og andre grupper med lav inntekt. Siv Jensen uttalte til NRK at økte matvarepriser vil ramme de som har minst fra før. – I en tid der man snakker om hvordan man skal redusere fattigdommen, er ikke dette et bidrag. Egentlig er dette smålig, sier Jensen. økning i boutgifter Den utgiftsposten som griper dypest i studentenes lommebok er utgiftene til å bo. Det har blitt vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, og dette vil ytterligere forsterkes om forslag om økning i egenkapitalskrav ved boligkjøp går igjennom. Allerede nå er mange studenter avhengige

forholde seg til leiemarkedet. De senere årene har regjeringen prøvd å fikse kraftig underdekning i studentboliger. I budsjettet holder regjeringen løftet sitt med å bygge 1.000 nye studentboliger neste år. – Regjeringen skal ha skryt for å følge opp målsetningen sin om utbygging av studentboliger. Men det er et problem at det bare akkurat er nok til å stoppe den negative trenden. For at det skal bli bedre så må vi øke utbyggingskraften til 1.500 boliger, sier Kantardjiev. Økt studentboligbygging kan like fullt ikke forebygge de høye leieprisene norske studenter møter i leiemarkedet. Her har studentene ofte minst like høye boutgifter som de som eier, uten å få ta del i prisstigningen.

Langvarig trend Studentpolitikk er ikke en valgvinner, og over mange år har politikerne nedprioritert høyere utdanning til fordel for eldreomsorg, familiepolitikk og andre mer attraktive temaer. Som leder i Venstre, et parti med fokus på utdanning og forskning, er Trine Skei Grande lite imponert over regjeringen. – Dette er regjeringens syvende budsjett, men heller ikke dette budsjettet løser fremtidens utfordringer. Viljen mangler til å satse på kunnskap, forskning og høyere utdanning, sier Grande til NTB. Hun mener regjeringen over flere år har underfinansiert forskning og høyere utdanning.

11 måneders studiestøtte. Mens noen studenter er ferdig før advent på høsten, og før 17. mai på våren, er det mange som studerer hele semesteret. En ellevte måned med studiestøtte er et stort krav med høy kostnad (cirka 500 mill.). Selv om samtlige regjeringspartier og de fleste partiene på Stortinget støttet kravet om 11 måneder i forrige valgkamp, har ikke saken blitt prioritert av regjeringen. NSO mener også at man bør knytte studiestøtten opp mot grunnbeløpet i folketrygden (G). Mens resten av samfunnet nyter godt av den generelle lønnsveksten blir studentene i realiteten fattigere for hvert år.

Viljen mangler til å satse på kunnskap, forskning og høyere utdanning. Trine Skei Grande (Venstre) – Dette føyer seg inn rekken av kunnskapsfiendtlige grep over flere år. Det finnes blant annet ikke en krone mer til flere gode lærere i budsjettet.

Om man knytter studiestøtten til G vil det forhindre at studentene fortsetter å miste kjøpekraft.

11 måneders studiestøtte Et av de viktigste studentkravene til politikerene har vært å bevilge

10.10.11 01.44


6

NYHETER

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

Stadig uenighet om k Mange studenter er misfornøyde med høye priser i SiBkantinene. Divisjonslederen i SiB mener studentene har urealistiske forventinger. Jakob R. A. Fuglseth red@k7bulletin.no Adrian Søgnen as@k7bulletin.no Shreya Nagothu sn@k7bulletin.no

Høye priser ved SiB-kantinene har vært et tilbakevendende tema de siste årene. Senest høsten 2010 hadde K7 Bulletin en sak om dette. Siden den gang har prisene økt ytterligere, især på brødmat. De fleste påsmurte brødproduktene til SiB ligger nå med en pris mellom 35 og 40 kroner i kantinene. Siden SiB leier lokaler gratis og har monopol på kantinedrift undrer studentene seg over at de opererer med så høye marginer på mange av sine produkter, når de i utgangspunktet ikke skal tjene penger på driften. – Ulike oppfatninger Divisjonsleder for kafedriften til SiB, Ørjan Vågstøl, mener det er vanskelig å senke prisene ytterligere. – Vi har et ekstremt trykk på å tilby lavere priser. Jeg er klar over at mange studenter har ulik oppfatning av hva som er lav pris - noen mener det er alt for dyrt, mens mange synes det er helt ok. Forventningene til studentene om at vi skal ha de laveste prisene er ikke alltid realistiske, sier Vågstøl. Han mener også at det har vært bedringer: – I 2011 lanserte vi nye menyer med nytt innhold, som er billigere enn de tidligere. Han forklarer videre at om SiB kunne forsvart lavere priser i forhold til kostanden ville de justert prisene med en gang. – Vi er en velferdsorganisasjon styrt av studentene som har som mål å ha en ansvarlig økonomi, avslutter han. Dyrt med brødmat Student ved NHH, Jo Magnus Tenfjord, synes det er dyrt med brødmat, og at gratis leie burde tilsi at SiB skulle klare bedre. En prisnedgang på menytilbudet har han i alle fall ikke fått med seg. – Nei, det har jeg ikke merket. Generelt synes jeg det er dyrt, for eksempel brødmaten og

s06_07.indd 6

Punger ut: Studenter må betale høy pris for mat og drikke i SiB-kantinene. Divisjonsleder Ørjan Vågstøl mener studentene har urealistiske forventninger til prisnivået, mens varmmaten, det er kun små år. Disse pengene blir skutt stått mer i ro enn utviklingen på ha gått utover tid til å lage andre ting, men at man søker å ha porsjoner. Kaffen kjøper jeg rett inn i kafedriften i form av kostnadssiden. tilpasset bemanning. – Vi er til mest fordi jeg er trøtt, ikke for å investeringer, utvikling og lavere Travel kantine vanlig 4 på jobb, i tillegg leier vi kose meg, sier NHH-studenten priser. med et smil. SiB leder Vågstøl forteller at Kantinen i Servicebygget på inn ekstra folk når det trengs, Han mener de burde klare å ha de største utfordringene ligger NHH er altså en av få SiB- utdyper han. På spørsmål om økt lavere priser og høyere kvalitet i sentrum der flesteparten av kantiner som går ok. I tillegg og ekstrarbeid på tilbudet. kafeene er plassert, men at de til den daglige kafedriften bemanning også har problemer på NHH. gjøres også mange oppdrag for påvirker prisene sier Johnsen at disse er satt av SiB sentralt. Sliter med underskudd – På Nygårdshøyden ligger høyskolen. SiB-kafeene har ikke gått de største utfordringene, der – Det har vært en travel høst Ifølge Johnsen er det heller rundt på ti år, bare driften av ligger det mange kafeer i samme med mange arrangementer i ikke noe økonomisk problem SiB Catering gjør at resultatet område. Når det gjelder NHH forbindelse med NHHs jubileum, med svinn, grunnet lange ikke er enda verre. Overskudd så går kafeen i Servicebygget sier kafeleder Hans Johnsen. åpningstider. Generelt synes de herfra har gjort at driften totalt helt greit og Merinokafeen går Han og nestleder Therese to kantinelederne at studentene sett har gått i pluss over en del dårlig. Generelt har SiB-prisene Andersen nevner at dette kan bruker rabattordninger i liten

10.10.11 01.58


K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

NYHETER

7

kantinepriser 4 i kantina

1. Synes du at SiB-kantinen gir valuta for pengene? 2. Hvorfor handler du på SiB-kantinene, og hvor ofte? 3. Hva mener du kunne blitt forbedret? Foto: Kristin Ward Heimdal

Foto: Kristin Ward Heimdal

Sondre Hals, 2.kull Solfrid Helgesen, 2.kull 1. Nå har jeg akkurat spist grøt, og den er ganske dyr, så er jo ikke helt fornøyd. Men den er god da. 2. Handler bare grøt en gang i uken, og ellers noe frukt og drikke av og til. Det er ikke noe ‹‹kultur›› blant de jeg henger med for å spise SiB-mat. 3. Prisene kunne vært lavere, men i forhold til mitt forbruk er jeg fornøyd med utvalget.

1. Synes middagen er verdt pengene, og grøten. Middagene har blitt mye bedre i det siste. Men ikke baguettene, 40 kroner for en er altfor dyrt. 2. Det er vel når jeg ikke gidder å lage mat hjemme, eller ikke har tid. Det blir kanskje 3-4 ganger i uken. 3. Det kunne vært et bedre tilbud av lunsjmat, og varmmaten i lunsjen kunne vært litt billigere. Foto: Kristin Ward Heimdal

Foto: Kristin Ward Heimdal

Hanne Hjelmungen Alexander Lorvik, 3.kull Gustafsson, 5.kull Foto: Daniel Bernstein

isnivået, mens studentene selv mener SiB utnytter monopolsituasjonen.

grad, og at det kan være penger å spare der. – Uansett setter vi pris på tilbakemelding fra studentene, vi ønsker å være løsningsorienterte. Kafeen er først og fremst for studenter, fremhever Johnsen. Får studenthjelp NHHS Consulting er engasjert av SiB for å undersøke om driften kan gjøres bedre og om kostnadene kan senkes ytterligere. – Vi kommer til å foreta en analyse av driften, og deretter

s06_07.indd 7

se på muligheter for forbedring av den. Vi har startet arbeidet nå og kommer blant annet til å gå gjennom regnskap og se på muligheter for forbedring der, samt hvordan driften av kantinen er organisert, sier Kristine Granquist leder for NHHS Consulting. Granquist forteller at det er fire medarbeidere involvert i det hun karakteriserer som et relativt stort prosjekt. Fokuset kommer til å ligge på hvor effektivt driften er, og vil basere seg på hva studentene

er misfornøyd med. Selv mener hun at studentene også er kostnadsrealister. – Jeg vil ikke si at studentene har et urealistisk bilde av prisene, men jeg tror studentene har forventninger om enda lavere pris. Tidligere undersøkelser blant studentene tyder på at det er misnøye når det gjelder prisene og tilbudet i kantinen, og vi ønsker å finne ut om det er mulig og gjøre noe med det, forklarer Granquist.

1. Det har blitt bedre mat i det siste, for eksempel hamburgerne med poteter til 52 kroner. Men baguetter er altfor dyrt i forhold til det man får. Vi er jo studenter som lever på lån. 2. Det er det nærmeste og egentlig eneste tilbudet man har. Når man har en lang dag på skolen så blir det ofte middag i kantinen. Handler kanskje et par-tre ganger i uken. 3. Åpningstidene er veldig dårlige og i eksamenstiden så stenger de altfor tidlig. Priser på baguettene burde vært lavere.

1. Nei, overhodet ikke! Det er nesten dyrere enn på bensinstasjonen. Tilbudet er for så vidt greit. SiB opererer med monopolpriser. Man må jo ha seg mat – det er uelastisk etterspørsel, og det tror jeg de dessverre er klar over. 2. Kjøper et måltid hver dag, som regel middag. Det er jo det enkleste, og middagstilbudet er veldig greit. 3. Middagen er grei, men alle andre varer kunne vært rimeligere, og tilbudet er helt middels.

10.10.11 01.58


8

NYHETER

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

Ny fagpolitisk hverdag

Foto: Kristin Heimdal

Under ett: Alexander Gustafson (t.v.) og Steffen Stensrud er positive til at Master- og Bachelorfagutvalget slås sammen fra januar 2011. Prinsipprogrammet skal diskuteres på FM i november.

I oktober skal representanter til det nylig vedtatte Fagutvalget velges, men få studenter vet hva stillingene går ut på. Stine Viddal Øi soe@k7bulletin.no Silje B. Sundfør ss@k7bulletin.no – Fåtallet på skolen, utenfor den innerste kjernen, vet egentlig hva det nye fagutvalget innebærer, sier nestleder i Masterfagutvalget Alexander Gustafsson. Fagutvalget som velges nå i høst legger grunnlaget for hvordan det nye utvalget skal struktureres. Det er derfor viktig at studenter som ønsker å bidra i fagpolitikken, får mulighet til å stille. – Man låser seg veldig til å måtte plukke folk fra Masterfagutvalget (MFU) og Bachelorfagutvalget (BFU), fordi det kun er de som har informasjonen. Det ekskluderer

s08_09.indd 8

potensielt flinke folk, fortsetter Gustafsson. Gustafsson påpeker at informasjon om utvalget bør være lettere tilgjengelig. – Det burde vært noe alle kunne plukke opp, uten å måtte lese en 40 siders brosjyre. Positive synergier Fra januar 2012 blir BFU og MFU slått sammen til ett underutvalg, Fagutvalget. Målet er å bedre fagpolitikken for NHH- studentene. – Vi i MFU er veldig fornøyd med den nye ordningen, forteller Gustafsson. Nå som vi har begynt å se konturene av hvordan det blir, ser vi veldig lyst på situasjonen. Det kommer til å skape mange positive synergier, fortsetter han. Leder av BFU, Steffen Stensrud, synes også at løsningen er god. – Av løsningene vi på forrige FM hadde å velge mellom var dette - som jeg på FM tydelig uttrykket - det beste alternativet. Omstillinger MFU og BFU er allerede godt i gang med å legge grunnlaget for oppstarten av Fagutvalget. Dette for å hindre en lang

omstillingsperiode. – Hvis man får gjort en god jobb nå i høst, vil det bli en mykere overgang, sier Gustafsson. Endringer er nemlig noe fagutvalgene er godt vant til. – Det er allerede lav kontinuitet i fagutvalgene i dag på grunn av mye utskiftninger, forteller Gustafsson. – Vil kontinuiteten forbedres med den nye ordningen? – Den vil i hvert fall ikke bli dårligere enn det den er i dag. – må erstatte rollene Ved opprettelsen av det nye utvalget vil dagens ordning med kullrepresentanter forsvinne og erstattes av et valgt styre med ti øvrige medlemmer. – Det at kullrepresentantene forsvinner er en ikke ubetydelig svakhet, påpeker Stensrud. – Rollene må erstattes, men det blir opp til det nye fagutvalget hvordan de ønsker å løse utfordringen. Kontakten med NHH- studentene er uvurderlig, uten den så er det jo ikke noen grunn til å ha et fagutvalg, sier Stensrud. Gustafsson tror at det å fjerne kullrepresentantene kan føre til bedre løsninger.

– Det er ikke sånn at det vi har i dag er den beste løsningen, mener han. Nytt prinsipprogram På vårens siste FM i mai, ble det vedtatt at Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret (KS) blir den nye lederen for Fagutvalget. Etter mye diskusjoner rundt denne avgjørelsen stiller nåværende fagpolitisk ansvarlig i KS, Madeleine Tennebekk, seg nå positiv til ordningen. Tennebekk ser også gode muligheter som følge av sammenslåingen av de to fagutvalgene. – Opprettelsen av Fagutvalget vil føre til at vi får en større gjennomslagskraft i høyblokken

og en mer samkjørt fagpolitikk, forteller Tennebekk. I tillegg til det nye utvalget skal det også opprettes et prinsipprogram hvor man ønsker å kartlegge en mer langsiktig plan for fagpolitikken på skolen. Her skal rammene for fremtidens fagpolitikk settes, og programmet skal revideres hvert tredje år. Prinsipprogrammet skal tas opp på neste Foreningsmøte i november. – Vi ønsker innspill fra studentene om hva de mener det er viktig å fokusere på, sier Tennebekk og fortsetter: – Ved å gi studentene mulighet til å diskutere på FM vil Fagpolitikken bli mer åpen.

Fagutvalget •  BFU og MFU blir slått sammen til Fagutvalget fra januar 2012. •  Lederen blir Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret. •  Utvalget skal ha et styre på 4 personer som velges på høstvalget og 10 medlemmer. •  Det skal opprettes et prinsipprogram som inneholder planer for fagpolitikken tre år framover. •  Prinsipprogrammet skal diskuteres på FM i november og det ønskes innspill fra studentene ønskes.

10.10.11 01.59


Hegnar til Karrieredagen

NYHETER

Foto: Scanpix

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

9

Foto: Hegnar Media/faksmiler Illustrasjon: Tobias Munter

HAR DU OGSÅ HØYE AMBISJONER? Avismann: Kapital og Finansavisens Trygve Hegnar gjester NHH torsdag 13. oktober.

Finansavisgründer og en av Norges rikeste, Trygve Hegnar, er årets foredragsholder på Karrieredagen ved NHH. Hogne Ulla hu@k7bulletin.no På NHHs karrieredag torsdag 13. oktober er det Trygve Hegnar som skal holde populærforedraget. Den karismatiske og frittalende redaktøren ser frem til å ta turen til høyskolen. – Det er hyggelig å dele noen av mine egne erfaringer på en dag som Karrieredagen. Det er en flott anledning til å kombinere det faglige med det jeg selv har opplevd. Dette forklarer også hvorfor han velger en todeling av foredraget «En uoversiktlig økonomisk verden og en måte å slå markedet på». – Jeg har tenkt til å dele foredraget i to. Først vil jeg fortelle litt om min egen karriere og egne sjanser i livet. Etter det vil jeg gå over på å se om det går an å slå markedet, sier Hegnar til K7 Bulletin. Fornøyd med NHH-studentene Hegnar kan også fortelle at hans selskaper, med Finansavisen i spissen, har mange tidligere NHH-studenter med på laget. – Vi har fifty-fifty fra NHH og BI her på huset. I dag har vi 50 siviløkonomer, det er

s08_09.indd 9

kanskje like mange som Statoil eller Hydro, forteller Hegnar til K7 Bulletin. – Hva kan du si om kvaliteten på studentene? – Vi er svært godt fornøyde med dem, i alle fall dem vi har ansatt, ler Hegnar. Flere går veien videre Mange siviløkonomer bruker Finansavisen og Kapital som et springbrett for videre karriere. – Det er artig å se at flere av våre tidligere ansatte siviløkonomer gjør det bra. Noen gjør det til og med ekstremt bra. At vi kan fungere som et springbrett er gledelig, sier Hegnar. – Kan det bli for mange siviløkonomer i Norge? – Nei, det kan jeg aldri tenke meg at det kan bli, avslutter Hegnar. Fornøyde med valget Leder for Karrieredagen, Suddersan Thangarajah, er fornøyd med å få Hegnar på plass. – Vi hadde en idémyldring og en prosess der flere kandidater ble vurdert. Hegnar er med sin bakgrunn og som en viktig samfunnsdebattant en perfekt foredragsholder for oss, sier han. Thangarajah forklarer at foredraget vil være dagsaktuelt. – Vi leser hver dag om at økonomien holder på å ramle sammen. Slik sett håper vi foredraget til Hegnar vil vekke stor interesse. Så langt er det mye som tyder på det, sier han.

En god revisor er ikke nødvendigvis den som er flinkest til å regne eller som kan alle paragrafer på rams. Vi vurderer ikke kandidatene etter pressen i dressen eller fasongen på frisyren. Vi vil ha noe mer. Vi vektlegger selvfølgelig faglig kompetanse og interessen for revisjon, men er også opptatt av kandidatenes evne til å løfte blikket. Se bak tallene. Samtidig som de ikke overser kunden. Vi forventer at våre medarbeidere vil opp på verdenscupnivå, ettersom barneskirenn er noe vi inviterer til én gang i året. Alle stillinger utlyses på www.bdo.no, men vi tar gjerne imot åpne søknader også. Vi er alltid på utkikk etter gode kandidater! For mer informasjon, se: www.bdo.no/karriere Revisjon - rådgivning - skatt og avgift - regnskap og lønn.

BDO_halvside_K7tilpasset.indd 1

31.08.2011 10:07:53 10.10.11 01.59


10

NYHETER

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

Over gjennomsnittet interessert i økononi? Vil du ha din tekst på trykk i Bulle? Bulls & Bears har en studentskrevene spalte perfekt for deg. Temaet er valgfritt, men selvsagt økonomirelatert. Tekst sendes til red@k7bulletin.no

bulls & bears

Gründerens U-sving Kari og Ola ser gründermuligheter, men takker heller ja til kontorjobb hos Ernst & Young. Lotta Paulien de Rijke lr@k7bulletin.no

Titler som «Gjelden gjør ham til selvmordskandidat» og «Straffen hadde blitt mindre hvis jeg hadde skutt noen», har det siste halvåret preget sidene til Nettavisen.no. Leter man etter fellestrekk ved sakene, kan det anføres at intervjuobjektene var selvstendig næringsdrivende. Alternativt kan vi kalle dem «gründere». Da jeg ble med i Start NHH for tre år siden, var det fordi jeg hadde et bilde av gründere som modige og kreative oppfinnere. Jeg fulgte et etableringsfag da jeg trodde det ville øke min motivasjon for å starte egen bedrift. Gründerskolen var igjen ment som et steg nærmere det

jeg oppfattet som en spennende skaperverden. Virkeligheten skulle derimot vise seg å bli en annen. Harde kår En 24/7-jobb kompliserer gründerens familieliv, samtidig som en sterk fagorganisering i det norske arbeidsliv medfører en høy terskel for å ansette medarbeidere. Små norske bedrifter har høye rapporteringskostnader, i tillegg til at potensielt høy skattegjeld kan medføre mangel på gjeldsordning. Videre utgjør relativt svake trygdeordninger også en faktor som kan ta knekken på selv den sterkeste gründerspire. Til tross for at halvparten av de norske respondentene i fjorårets Global Entrepreneurship Monitor så gode muligheter for å starte egen bedrift i nærområdet, mente kun 40 prosent at de har det som trengs for å starte opp. Dette i motsetning til amerikanere, hvor hele 60 prosent har tro på etablering. En sommer med

Gründerskolen i USA ga meg innblikk i en verden hvor entreprenørsfæren kjentes svær. Mens min amerikanske sjef presenterte seg med et stolt «Entrepreneur» fremfor «CEO», påpekte professorer ved Boston University at de utenom å undervise også investerer i studentbedrifter og etablerer egne kjeder. Medstudenter, som kom fra NTNU med egne forretningskonsepter, ble tilbudt hjelp til å få mest mulig ut av idéene. Hvis de oppdaget konkurrerende virksomheter, så Uncle Sam dette som markedspotensialer snarere enn som hindre for markedsvekst. Videre ble entreprenører med mislykkete etablererforsøk hyllet for deres erfaringer og plassert bak talerstoler, slik at også andre kunne dra nytte av deres lærdom. Personlig Nyetablering Det har nå gått seks uker siden den amerikanske entreprenør under visningen ble avsluttet. Med norsk jord under føttene er det for mange

Økonomihjørnet

av studentene vanskeligere å se en fremtid som gründer. Likevel kan entreprenørerfaringen være gull verdt i en tid hvor finanskrise, globalisering og ITrevolusjoner endrer kravene som stilles i arbeidslivet. Reid Hoffmann, grunnlegger av LinkedIn, påstår at de usikre forholdene som selskaper etableres i, i dag også tilsvarer omstendighetene til karrieremennesker. Følgelig ser bedrifter etter mennesker som utfører dagens jobb, samtidig som de er i stand til å forutse hvordan morgendagens oppgaver bør utrettes. Når Facebook sier at deres ansatte «Build stuff that will get used. Fast.», er det kanskje her den fremtidige gründeren kan finne sin plass. Innovativ Fremtid? Hos flere av mine tidligere medstudenter ligger arbeidskontrakter fra Ernst & Young og Bekk Consulting klare. Hverdager preget av finansiell usikkerhet, konstant nettverksbygging og

avhengighet av «Friends, Family and Fools» viker for sikker inntekt, kaffe latte-maskin på Grünerløkka-kontoret og tannlegeforsikring. Likevel er det ingen tvil om at studentene vil leve godt. Entreprenørspirenes’ fremtidige arbeidsgivere vil også dra fordel av studentenes innovative egenskaper. Verre er det for fremtidens konsumenter som nå antagelig ikke vil få mulighet til å bruke mobiltelefonen som en trygg og enkel identifiseringsmetode, eller for etterlatte som fra og med neste år kanskje må se etter andre metoder for å fjerne avdødes’ spor fra internett. Vi må sannsynligvis også krysse fingrene for at NTNUstudentene faktisk ikke sitter på svaret til oljesølproblemer. Alternativkostnaden for en forkastelse av denne forretningsplanen kunne blitt utenkelig stor. Kilder: Nettavisen, SMP, New York Times, Mandag Morgen, Selvstendige Arbeidere

Får du ikke nok av pensum? Vil du lese mer om økonomi? Økonomihjørnet er spalten hvor vi stiller spørsmålene du ikke turte spørre i Aud Max.

Sist uke ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 lagt frem. Vi har vært i Høyblokken for å få dommen fra våre egne eksperter. 1. Hva er det beste med statsbudsjettet?

Rolf Jens Brunstad, professor i makroøkonomi

1. Det ser ut som et bra budsjett, med en rimelig budsjettbalanse. Det er mildt ekspansivt, men ikke i forhold til at resten av Europa skal se ut til å gå i kraftig nedtur. At Høyre og NHO maser om lavere skatter og at alle vil ha høyere bevilgninger til verdige formål er en del av det vanlige ritualet. 2. Jeg har ingen nevneverdig kritikk av det jeg har sett så langt.  Det er selvsagt bekymringsfullt at pensjonsutgiftene øker mer enn tidligere antatt på grunn av at flere velger tidlig pensjon, men dette skyldes kompromissene rundt pensjonsreformen og ikke statsbudsjettet.

Tekst: Shreya Nagothu Foto: Kai Erspamer

s10_11.indd 10

2. Hva er det verste med statsbudsjettet?

Ola H. Grytten, professor i økonomisk historie

1. Det beste med statsbudsjettet er at det er trist og grått – det bør være grått. Det gir påregnelighet og ingen overraskende krumspring. Det er et solid budsjett. 2. Det er ikke noe horibelt i budsjettet. En ting jeg ikke liker er at det er et lite barnevennlig budsjett. Det er en underliggende ideologisk profil om at barna er «statens barn» – staten skal ikke overta foreldreansvaret. Det er litt ekspansivt i forhold til andre land, men i det store og hele et godt budsjett.

Øystein Thøgersen, leder for Institutt for Samfunnsøkonomi

1. Det beste er det lett å svare: vi får igjen demonstrert at norske myndigheter klarer å vise finanspolitisk disiplin og følge handlingsregelen. Det er forskjellen mellom oss og et Europa i gjeldskrise. Tilhengerne av budsjettet sier at dette er et budsjett for fremtiden, mens opposisjonen kaller det trist. Men det er nettopp det at det er grått, perspektivløst og mangler nytenkning som er grunnen til at det går bra. Det er predikerbart og konsistent over tid. Hellas og Spania for eksempel, har hatt «morsomme» og spennende budsjetter, men vi vet jo at det har gått veldig dårlig. 2. Det er i det hele et godt budsjett. En ting som kan nevnes er at oljerikdom gjør at vi utsetter utfordringene med å reformere uførepensjonssystemet.

10.10.11 00.33


K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

NYHETER

11

KPMG International Case Competition 2012 KPMG International Case Competition er en årlig konkurranse der studenter fra ulike skoler konkurrerer i å løse business case. Vi utfordrer deg og dine studievenner til å delta i innledende runde på NHH, torsdag 20. oktober. Her blir det kåret et vinnerlag som skal delta i den nasjonale konkurransen. Det nasjonale vinnerlaget får 20.000 kroner og tur til finalen i Hong Kong, 18. - 20. april 2012. Søknadsfrist: 14. oktober | Påmelding: leder.mg@nhhs.no

s10_11.indd 11

Ann_CaseComp_Bulle_sept2011.indd 1

kpmg.no/karriere

10.10.11 00.33

22.09.2011 09:49:10


12

NYHETER

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

Pris til homofobi-bekjempere

Foto: Brendan O`Donnel , Raftostiftelsen Foto: Foto: Brendan O`Donnel

Modig vinner: Frank Mugisha og hans organisasjon SMUG blir etter sin tydelige og uredde kamp for minoriteters menneskeverd belønnet med årets Rafto-pris.

Årets Raftopris tildeles Sexual Minorities Uganda (SMUG) og deres leder Frank Mugisha. Lars Thomas Sønningdal lts@k7bulletin.no

Folk som bryter med samfunnets kjønns- og seksualitetsnormer utsettes i dagens Uganda for grove overgrep. Offentlig omtales homoseksualitet gjerne som en «uafrikansk» og «smittefarlig» forurensing som ødelegger samfunnet og derfor bør elimineres. – En uverdig statstøttet homofobi sprer seg på det afrikanske kontinentet. Slik karakteriserer tidligere leder i SMUG, Victor Juliet Mukasa, den utviklingen Ugandas og Afrikas seksuelle minoriteter opplever. Mennesker som tilhører en seksuell minoritet utstøtes ofte av familie og lokalsamfunn, mange mister jobben eller skoleplass, og blir stående helt uten et sosialt sikkerhetsnett. Ifølge Raftostiftelsens egen redegjørelse for årets pris, så ender mange opp med å måtte bo i slummen.

Farlig kamp Sexual Minorities Uganda fører en modig kamp for å beskytte enkeltindivider mot myndighetenes og flertallets overgrep. Dette er det aller mest grunnleggende formålet i menneskerettighetene, og SMUGs og Mugishas modige arbeid hedres derfor nå med Raftoprisen. De sosiale problemene i Uganda er store, og politikerne bruker de seksuelle minoritetene flittig som uskyldige syndebukker som de kan angripe for å sanke støtte i befolkningen. De fungerer som politiske lynavledere i landet som preges av vanstyre og antidemokratiske krefter. Uganda er ikke unikt, men snarere typisk for mange land i Afrika og Midtøsten. Livet som hele landets syndebukk er vanskelig, og prisvinner Frank Mugisha

forteller om et liv i frykt. – Jeg vet ikke hva som kan skje meg det neste minuttet. Jeg vet ikke hvem som ønsker å henge meg og jeg vet ikke hvem som vil angripe. En annen aktivist, David Kato, ble henrettet hjemme i januar 2011 etter at lokalavisen avbildet ham på framsida med oppfordringen «Ugandas hundre fremste homoer: Heng dem!» Da han fikk avisa dømt i retten ble han drept. Får ikke beskyttelse Det er ingen beskyttelse å få fra myndighetene, for sex mellom personer av samme kjønn har vært forbudt siden kolonitiden og kan straffes med fengsel på livstid. Lovforslaget «AntiHomosexuality Bill» foreslår at dette blir en minimumsstraff, samt dødsstraff dersom det gjentar seg eller hvis personen

Sexual Minorities Uganda •  Sexual Minorities Uganda (SMUG) ble stiftet i 2004. •  SMUG er en koalisjon av organisasjoner som jobber med menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle. •  Har jobbet mot forslaget om en «Anti-Homosexuality Bill» i Uganda. •  Bruker med stort hell rettsapparatet i saker med trakassering og vold fra statlige og private aktører.

er HIV-positiv eller har hatt sex med en mindreårig. Loven er ikke vedtatt enda, men debattene om loven har dramatisk forverret situasjonen til de seksuelle minoritetene. Mange ser på lesbiske og homofile med forakt, og mener de bør drepes. De som ikke sier ifra om «homoseksuelle handlinger» eller dersom man «fremmer homoseksualitet», for eksempel gjennom opplysningsarbeid, risikerer man også fengsel. I denne politiske virkeligheten er SMUGs utrettelige arbeid livsviktig for mange mennesker. Rettighetene gjelder alle Avdøde professor Thorolf Rafto ved NHH, som prisen er til minne om, var svært opptatt av menneskerettighetsbrudd i sovjetstatene i Øst-Europa. De siste 20 årene har ting bedret seg betraktelig i de fleste

østeuropeiske landene, og prisen har i større og større grad blitt gitt til menneskerettighetsforkjempere i land lenger borte. I redegjørelsen for prisutdelingen skriver Raftostiftelsen at de med tildelingen til SMUG i år ønsker å tydeliggjøre at menneskerettighetene skal gjelde absolutt alle, uansett seksuell legning. I forbindelse med utdelingen av prisen arrangerer Raftostiftelsen et symposium hvor eksperter kommer sammen og diskuterer menneskerettigheter sett fra forskjellige ståsteder. Prisen for 2011 vil bli delt ut på Den Nationale Scene søndag 6. november klokka 18:00.for minoriteters menneskeverd blir nå belønnet med Raftoprisen 2011.

Raftoprisen •  Thorolf Rafto var professor i økonomisk historie ved NHH og menneskerettighetsforkjemper. •  I tillegg til å være en førsteklasses pedagog reiste han mye rundt til regimer hvor menneskerettighetene hadde dårlige kår. Var særlig opptatt av Øst-Europa. •  Døde i 1986 etter sykdom forårsaket av mishandling hos det tsjekkoslovakiske politiet i 1979. •  Raftoprisen har blitt delt ut siden 1987 til mennesker som alle har arbeidet i Raftos ånd. Kilde: www.rafto.no

s12_13.indd 12

10.10.11 01.52


K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

NYHETER

13

Rydder opp i støttefond NHH ønsker å slå sammen 33 fondsstiftelser med en totalforvaltning på 100 millioner kroner. Dette vil årlig frigjøre 260 000 kroner i ekstra støtte til studenter og ansatte. Hogne Ulla hu@k7bulletin.no

– Flere stiftelser er utdaterte og overlapper hverandre. Vi mener det er på høy tid at man samler fondene til et stort ett, forteller Knut Schjerven Roald, juridisk ansvarlig i direktørens stab ved NHH. Han viser til at NHH i dag administrerer 33 fond, derav NHH-styret er styre for 23. De resterende har egne, eksterne styrer. Fondene er opprettet med formål om å støtte NHHrelatert aktivitet. Dette omfatter blant annet forskningsopphold ved anerkjente utenlandske universiteter, faglige arrangementer i regi av studenter eller sosiale arrangementer som profilerer NHH på en god måte. Nå vil man slå sammen flest mulig til ett stort fond. I tall K7 Bulletin har fått tilgang til, var de interne fondenes inngående balanse 31. desember i fjor på i overkant av 55 millioner. De eksterne sto bokført med 40 millioner på samme tidspunkt. Med andre ord kan man samle nær 100 millioner i det nye fondet. Penger spart, penger tjent Ved å slå sammen fondene vil man spare 260 000 kroner i året. Forretningsfører for fondene, og adm.dir. ved NHH, Ole Hope, forteller at de sparte kronene vil komme flere til gode. – 260 000 kroner høres

Foto: Brendan O`Donnel

Vårrengjøring: Som forretningsfører av 33 NHH-relaterte fond ønsker Ole Hope, adm.dir. ved NHH, å samle flest mulig av disse til ett stort.

kanskje lite ut, men det er 260 000 kroner ekstra i støtte til studenter og ansatte. Dette er en god ting og skyldes at man har kuttet kostnadene til forvaltningen, sier Hope. Det er gjennom SKAGEN Fondene man i dag forvalter pengene. I dag har man 40 prosent i aksjer og 60 prosent i rentefond. I følge Hope ble oppdragsgiver valgt på en ryddig måte – Dette var en konkurranseutsetting av en prosess. De har en langsiktig avtale med oss på dette. Her ble markedskreftene brukt, og vi har hatt en ryddig prosess vi er fornøyde med, forklarer han. Fortsetter som i dag – Med 100 millioner på bok,

hvorfor vil dere ikke gjøre endringer i investeringene? – Sammenslåingen har ingenting med avkastning å gjøre, vi vil fortsette å ha 60 prosent i rentefond og 40 prosent i aksjefond. Endringen har først og fremst et administrativt formål, forteller Hope. Han forteller at hverdagen for søkerne ikke vil bli forandret som følge av sammenslåingen. – Det blir ingen endringer for søkerne, de vil kunne fortsette sine søknadsprosesser på samme måte, forklarer Hope. Minimumsavsettning Det er NHH-styret som bestemmer hvor mye penger som hvert år blir avsatt, men de har likevel en slags handlingsregel. – Det skal avsettes minimum

10 prosent av avkastningen hvert år, forteller Schjerven Roald. – Hva skjer når det er negativ avkastning? – Dersom man opplever negativ avkastning vil man ta kapital fra fondets grunnbeløp, utdyper Schjerven Roald. Han fastlår likevel at man må være på vakt dersom finansuroen i dag ikke bedrer seg. Går aksjemarkedene ytterligere nedover må vi sitte på gjerdet og ta løpende vurderinger av situasjonen, sier Schjerven Roald. Ingen plankekjøring Det er imidlertid lite som tyder på at sammenslåingen blir en enkel prosess. – Det er selvsagt juridiske

utfordringer knyttet til dette. Når man skal lage en stiftelse må man omformulere noen av retningslinjene til de ulike fondene. Da må beholde grunntankene til stifterne av de respektive fondene, avslutter Schjerven Roald. Roald forklarer også at flere av stiftelsene har gått ut på dato. – Flere av stiftelsene ble opprettet lenge før studenter hadde støtteordninger som Lånekassen. Man må likevel stille seg spørsmålet om de nye støtteordningene helt har tatt over behovet, eller om man må opprettholde et visst nivå av støtte i tillegg til dagens ordninger, avslutter Schjerven Roald

Dropper forskningsfondet Forrige torsdag la Regjeringen frem forslag om å avvikle Forskningsfondet. Det skaper reaksjoner. – Det var helt nødvendig å gjøre noe med strukturen. Renten er omtrent halvert i forhold til for ti år siden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland til Aftenposten. I statsbudsjettet for 2012

s12_13.indd 13

har Regjeringen foreslått å legge ned Forskningsfondet og heller føre pengene som egne budsjettsposter. Storm i vannglass Norsk studentorganisasjon med leder Kim Kantardjiev i spissen er ikke fornøyde med hvordan fondet har blitt behandlet av politikerne. – Langsiktigheten i et fond, der man må legge til 30 milliarder for å ikke redusere avkastningen, er ingen langsiktighet i det hele tatt. Her har man laget storm i et vannglass. Realiteten er at

fondet i stor grad har utspilt sin rolle som stabilisator for forskningsmidlene, sier Kantardjiev. Flere har bedt Regjeringen om å opprettholde og øke fondet fordi avkastningen skal være uavhengig av politiske svingninger. – For det første er vi uenige i at fondet var unntatt fra politisk styring. Det vises av behovet for å legge til 30 milliarder. For det andre er det ikke noe negativt ved at politikere blir holdt ansvarlig for sine prioriteringer i budsjettet. Den som tør å kutte

i forskningsbudsjettet skal gjøre det ved å kutte, ikke ved å la være å overføre penger til et fond, sier Kantardjiev. Sender signaler Adm. dir ved NHH Ole Hope tror beslutningen nødvendigvis ikke er en dårlig avgjørelse. Han er likevel klar på at det vil sende signaler. – Det vil selvsagt sende ut en signaleffekt, men det er nødvendigvis ikke en dårlig løsning gitt at man opprettholder støttenivået, sier han. Andre reagerer på at man

ikke satser mer på utdanning i budsjettet. – Utfordringene som Norge står overfor kan bare løses ved å satse på forskning og kompetanse. Det er derfor svært skuffende at Regjeringen innenfor rammene av et stramt budsjett ikke vil investere i kunnskap. Derfor er det spesielt uheldig at Forskningsfondet avvikles i denne situasjonen, sier leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne, til forskerforum.no.

10.10.11 01.52


14

NYHETER

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

Vil du starte din karriere som Management Trainee i Visma?   Traineeprogrammet varer i 12 måneder, og du vil i løpet av perioden jobbe i fem prosjekter for ulike avdelinger i Visma. Det vil også være muligheter for opphold i utlandet. Du også bli tildelt en mentor som gir deg støtte og oppfølging. Som trainee vil du være med på sosiale events. Vil du bli en av Vismas fremtidige ledere, må du søke på Management Trainee programmet innen 14. oktober 2011 for oppstart høsten 2012. Send søknadsbrev, CV, karakterutskrift, og eventuelt attester til marianne.koien.paulsen@visma.com

Vi blir å treffe på stand på karrieredagen NHH

Nordens ledende fagmiljø innen økonomi og IT

visma.no/trainee

Visma gjør virksomheter mer effektive, gjennom å levere programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Vi forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. 320 000 nordeuropeiske kunder benytter våre produkter og tjenester, og ytterligere 330 000 bruker oss som hosting-partner. Vi er over 5 000 ansatte og hadde i 2010 en omsetning på NOK 4 168 mill.

s14_15.indd 14

10.10.11 01.53


K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

NYHETER

15

Nye studentar kan droppa å ta VOAfag. Det kan føra til at fleire VOA-fag forsvinn. Ingrid Hognaland ih@k7bulletin.no

– Me meiner valfridom er eit gode. Slik forklarer bachelor-dekan Kjetil Bjorvatn kvifor NHH har endra valfagordninga. Studentar som starta på førstekull i år kan la ver å ta valfrie økonomiskadministrative kurs (VOA-fag). I staden kan dei ta fleire allmenn valfag. Men det er ikkje mogleg å ta fleire VOA-fag om ein skulle ønska det. Studentane på andre- og tredjekull må forholda seg til den gamle ordninga. – Dei har allereie lagt opp studieplanen sin etter dei gamle reglane, og kunne ha oppfatta endringane som urettferdig, seier Bjorvatn. Opp til studentane Av omsyn til utvekslingsstudentar må NHH tilby VOA-fag på engelsk. Men VOA-fag på norsk kan bli lagt ned som følgje av endringane. – Viss studentane heller vil ta allmenne valfag kan dei forsvinna. Me har ei målsetting om eit visst antall VOA-kurs på engelsk, og utover det er det

Foto: Anna Pettersen

Populært med etikk: Etikk er eit VOA-kurs det blir undervist i på engelsk og det er mange av både utvekslingsstudentar og norske studentar som tar faget.

studentane som bestemmer kva fag som overlever ut frå kva dei vel, seier Bjorvatn. For Bachelorfagutvalet (BFU) er det viktig at valfagendringa ikkje fører til ei nedbygging av VOA-tilbodet før studentane har fått vist kva type valfag dei føretrekk. – At studentane har mange valmoglegheiter er viktig for å få vita kva studentane føretrekk. Viss det blir for få valmoglegheiter blir det nesten

som obligatoriske emner, seier Steffen Stensrud, leiar i BFU. Avlyste tre fag Viss det viser seg at få studentar vel VOA-fag etter at endringa har tredd i kraft, vil ikkje BFU protestera mot at upopulære fag blir lagt ned. BFU reagerer imidlartid på at tre VOA-kurs er blitt avlyste i haust. – Fleire bachelorstudentar er skuffa. Dei hadde rekna med

fleire valmoglegheiter, seier Stensrud. NHH har ei målsetting om å tilby åtte VOA-kurs på engelsk, men i haust er det berre seks. Det har blant anna ført til at berre utvekslingsstudentar får ta «Management consulting» i haust. – Det er synd at studentar ikkje får tatt emner dei har gledd seg til, seier Stensrud.

Betre til våren Årsaka til at VOA-tilbodet er dårlegare i haust er at ein forelesar har fått ny jobb, to har fått friår for å forska, og ein forelesar skal jobba med administrative oppgåver. – Dette haustsemesteret har blitt litt spesielt på grunn av desse uheldige omstendigheitene. Til våren vil det bli betre igjen, lovar dekan Bjorvatn.

5 på gangen 1. Kva synest du om VOA-tilbodet? 2. Kva føretrekk du av VOA og allmenne valfag?

Steffen G. Økland

3. kull 1. Det er lite å velja mellom. 2. Eg har akkurat starta med VOA-fag, så det er litt tideleg å seia. Men eg synest det er kjedeleg at ein del valfag berre går anten om våren eller hausten.

s14_15.indd 15

Nils D. Algaarb

3. kull 1. Det er eit dårleg tilbod. 2. Eg føretrekk valfag sidan der er det betre utval.

Grete Helle

3. kull 1. Det generelle tilbodet er bra, men nesten ingen fag eg syntes var interessante gjekk i haust. Det eine faget eg ville ta var det ikkje plass på. 2.Ut frå slik tilbodet er no føretrekk eg valfag.

Foto: Anna Pettersen

Andrea Moen

4. kull 1. Eg synest det var mykje å velja mellom. 2. Eg liker best dei vanlege valfaga. Rettslœre er veldig gøy.

Martin Skramstad

3. kull 1. Eg er skuffa. Det var ei lang liste med fag, men få me kunne ta. 2. VOA-faga er litt meir relevante.

10.10.11 01.54


16

NEWS

K7 Bulletin - Tuesday October 11th 2011

intersection Career now - procrastinate later Best of the best global companies came to NHH to help ambitious students find the ideal place to work. It’s International Career Fair!

Foto: Erik Hapnes

Elliot Deal ed@k7bulletin.no Elina Kaikova ek@k7bulletin.no

Eye-catching “Working in Norway/ Working Abroad” posters announced the arrival of the 2011 International Career Fair on October 4th. The fair featured international companies, universities, and other groups all vying for students’ attention. International and Norwegian students alike picked up free goodies and chatted with recruiters from companies like Google, Oracle, Citibank, and more. Photo: Erik Hapnes

Who Gets a Job

A representative from Citibank said that there was a place for people with many different backgrounds at Citibank, and that they were not just looking for finance students, but also people with interests in econometrics, research, sales, and other fields. A Google recruiter said that a person’s major isn’t nearly

Thinking hats: Dr. Edward De Bono’s Six Thinking Hats was one of the opportunities Google gave the students.

as important as their ability and interest in the product, and pointed out that one of his coworkers has a bachelor’s degree in opera. A representative from Oracle echoed the statement about interest, saying that passion is the most desirable attribute, followed by the ability to work on a team. Skills are ultimately

much more important than grades.

Google’s Creative Hats

When Google Inc. announced a workshop on creative thinking, expectations were running wild. Nikolay Dievski, for example, was just “hoping for a Coke Zero.”

Google gave students the opportunity to try on Dr. Edward De Bono’s “Six Thinking Hats”. The system tells potential thinkers to approach a topic from predefined points of view, separately exploring the positive, negative, creative, emotional, factual, and management issues. Google then asked participants

to put on their separate hats and tackle the dicey hypothetical topic of “All students need to do an unpaid internship before full-time employment.” As could have been expected, the negative hat may have taken the day on that topic.

On the way to success Which company values do you appreciate most of all?

Tor-Geir Hermansen 2nd year Bachelor student; Norway I think that the working environment the company operates in is really important. It definitely should give opportunities for personal development by solving complex tasks, working with challenging situations and non-trivial projects.

Photo: Mikhail Smirnov

Alexandre Hanquart Double Degree Master program; Belgium The most important thing is that a company should give the opportunity to progress by taking different challenging projects and acquiring experience. There should also be a balance between team work and taking individual responsibility.

Photo: Mikhail Smirnov

s16_17.indd 16

Photo: Mikhail Smirnov

Photo: Mikhail Smirnov

Tim Lempers Exchange, The Netherlands First of all, honesty: the company should be honest to its clients, employees and other interested parties. Second, it should have a clear strategic plan, otherwise it’s impossible for the company to develop. It definitely shouldn’t be bureaucratic. And, of course, its employees should be 100% motivated to do their best to contribute to the company’s success.

Seth Formal 1st year Master student; USA I really appreciate companies with innovative culture, that focus a lot on training, consistent learning and developing their employees, but which at the same time give an opportunity for work-life balance.

10.10.11 02.25


K7 Bulletin - Tuesday October 11th 2011

Hjertefred in Bergen

If you as a kid were pretty puzzled whenever a Halloween episode of your favorite cartoon was aired, an alternative experience in addition to the Halloween party at NHH might be to drop by at Nygårdsparken on November 6th around 6 p.m. to experience the beauty of loving sorrow. Hjertefred – Peace of Heart in English, started when Björg Thorhallsdottir, Icelandic-Norwegian artist, lost her husband. She arranged a small festival-like event to allow her son to commemorate

Reinhard the Fisherman

NEWS

17

his father. The first event happened in 2005. Since then it have become an annual event, gathering people to give their respect to the dead. What started off in 2005 as 500 participants grew up to 3500 last year. Participants are invited to perform or play music, or just to enjoy the performances of other. People talk of death, reminisce funny stories, letting loose heart shaped balloons into the dark sky. It is remarkable to see how a story of a family becomes a true national celebration.

NATALIE TRUONG

LH 732 BGO

From National University of Singapore

Photo: Private

Enthusiastic: Austrian Reinhard Fellner finds great joy in fishing.

“Oh, it’s huge!” That was what Elliot exclaimed when he clutched the fish he had just caught. It was the first fish he ever caught, but it would not be the last one. Nikolay Diveski intersection@k7bulletin.no

Elliot instantly felt like the caveman inside himself had awaken; his primal instincts had been ignited and Elliot felt that he had a complete control over his destiny. He was already addicted! But how did Elliot end up fishing in the first place? The answer is Reinhard Fellner. He was born in Austria and got hooked on fishing when he was four years of age, after his dad took him along. Before coming to Bergen and NHH, Reinhard studied at the University of Alaska Fairbanks, which is just about heaven for fishing enthusiasts like Reinhard. So what is it about fishing that excites Reinhard so much? We can partly blame our inherited competitiveness; more specifically, Reinhard always looks to outdo his previous catch. He enjoys and boasts the boat fishing as a little more exciting than fishing from the shore. And his fishing comrade, Kjartan Rasmussen, has both a boat and a kayak. The two fishing buddies go out on the water just about every weekend fishing mostly for sea trout, pike and large deep-sea fish. There are many trophies out there but what Reinhard really wants to catch is a wild atlantic salmon.

s16_17.indd 17

He always knows what kind of fish he is after when he goes fishing and plans accordingly – there is always the right lure for the right fish. Also, Reinhard never sits down still when he is out and about; in his words, he has “to make the lure move realistically.” This is what attracts the big fish. It is perfectly safe to believe him – Reinhard’s biggest catch ever was a 178 centimeters long catfish, weighing in at 45 kilograms! And since in Bergen, Reinhard has caught a tusk, or brosme in Norwegian, weighing in at 5 kilograms. This goes on to confirm Reinhard’s opinion that one can catch enough fish to be self-sufficient. And considering the prices in Norway, fishing for living might not be a bad idea. Reinhard finds great joy in taking friends fishing and teaching them techniques and tricks. For the guys and girls reading this, I am sure you can imagine what a great bonding experience this is; even though Reinhard is not a proponent of drinking beer and being all passive, waiting for the fish to get hooked on, the situation is still a picture-perfect stress-reliever. Reinhard says he feels rewarded when his “students” catch their first fish. Reinhard also adds that no matter the size of the fish everybody goes on shouting out “it’s huge!”. Surprisingly, one thing Reinhard hasn’t tried yet is fishing with Brunost. Who knows, maybe Norwegian salmon like the brown cheese and Reinhard will be able to catch a record-breaking one. And even though he never implied that teaching fishing for money was in his plans, well you never know: a fishing club might be a nice addition to NHHS. In the meanwhile, if you are interested in fishing or looking to try something new then make friends with Reinhard. He’s a great catch!

Hello, Natalie, and welcome to NHH! Let’s talk about country differences first. On a scale of 1 to 10, how different is Norway from Singapore? I would say it’s really different, probably around 7 to 8. The main difference is the weather, of course. It’s always warm and sunny in Singapore while in Bergen the majority of the days are rainy. Also, Singapore is all about city life, crowds of people and skyscrapers on each corner. Bergen is more cultural and laid-back, and boasts such magnificent nature! I bet the food is completely different as well… By the way, if I take a look inside your refrigerator at Hatleberg, what would I find? I was lucky to uncover some Asian food at the Global store in Bergen, so you’re likely to encounter unknown for you Asian bottles. But I am trying to experience Norwegian food and tastes as well, so I normally buy cheese, olives, fish and whatever everyone else eats. Do you find any food tradition here particularly different or even strange? Overall no, everything is nice and delicious, but I did have one embarrassing situation, though. In Singapore, adults always eat chili instead of ketchup, whereas the latter is only used for children. I didn’t know that it was different in Europe before coming here, so when a friend offered me ketchup, I just laughed and said “Thanks, but I’m a grown up already!” The guy looked shocked! Name one thing that has happened to you in Bergen that has had a great impact on your life. Well, at first I didn’t plan to learn Norwegian, but when I heard an Asian friend of mine speaking to a shop assistant in Norwegian I thought it was so cool that I actually decided to learn it myself. Now I am seriously contemplating the idea of working for Norwegian companies, such as Telenor or Orkla, which have offices in Singapore. That would be a great application of my Norwegian experience. Finally, what can you tell our readers about Singapore to make them come there? Singapore is heaven for shopping, so definitely come at least for this reason! We even have a special period of the year known as “Great sales Singapore”, when people from all over the world come to shop at the best boutiques with the best sales offerings. We also had a big H&M store opened recently. So Europeans, do not hesitate! Interviewer: Veronika Postupalenko Photo: Helene Ringen

10.10.11 02.26


18

NYHETER

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

Sportsansvarlig: Einar Blix Huseby Tips? sport@k7bulletin.no

NHH vant Mini-BBL - og BI løp feil

Foto: Arturo Goodwin God støtte: Her er Tiril Rieker fra NHH og Eirin Lilletvedt fra BI i gang med første etappe av historiens første mini-BBL. ASAP henger seg på.

Fra BIs nye festning på Marineholmen startet historiens aller første utgave av mini-BBL onsdag i jubileumsuken. NHH gikk nok en gang seirende ut av stafetten. Einar Blix Huseby eh@k7bulletin.no På en sjelden soldag i Bergen stilte ASAP mannsterke i BIs høyborg, og sang for full hals. Selv stilte BI på hjemmevbane med få deltakere og uten heiagjeng. NHH hadde allerede vunnet første runde. – Vi savner heiagjengen fra BI litt. Det er mye koseligere når vi

s18_19.indd 18

er representert fra begge skoler, foreller en representant fra ASAP. BI-OPTIMISME Deltakerne fra BI var likevel klare og giret på å vinne. – Selv om NHH har vunnet BBL mange år på rad, satser vi på å vinne i dag. Det er tross alt BI Nydalen som har tapt hvert år. Nå er det BI Bergen dere skal slå, forteller tre BI-studenter samstemte. Eirin Lilletvedt startet på BI i år, og løp første etappe fra Marineholmen til Lille Lundgaardsvann. – Vi hadde siste uttak for noen dager siden og har funnet et bra team. Noen løper aktivt, men vi har ikke hatt noen arrangerte treninger. Vi skal vinne, slo hun fast før løpet. Motstanderen hennes fra NHH var Tiril Rieker fra 2. kull. Hun var like optimistisk. – Vi satser selvfølgelig på at NHH

skal vinne. Personlig håper jeg på en motstander jeg skal klare å slå, men er litt smånervøs, fortalte hun før det hele var i gang. De to løperne føk ut av startblokkene med ASAP heiende hakk i hæl . LØP FEIL Løpet gikk over 15 etapper, alle på omtrent en kilometer hver. Avslutningsetappen var opp Merinobakken der det var satt opp rødt målbånd, musikkanlegg, og vannflasker til deltagerne. Flere titalls NHHere var også kommet for å se på avslutningen. Etter hvert som løpet nærmet seg slutten begynte rykter å strømme inn om at BI hadde løpt feil ved 7.etappe. Ved Skansemyren hadde tydeligvis en BI-student sprunget en annen vei enn den opprinnelige ruten, noe som førte til at de ikke fikk løpt to av etappene sine.

FØLTE SEG BORTDØMT I god NHH-ånd bestemte jubileumskomiteen derfor at skolene fikk starte likt igjen ved neste etappe, selv om NHH på det tidspunktet hadde en solid ledelse. Men det var ikke enden på visa. Etter enda flere forviklinger og rot startet skolene likt igjen også på den 14.etappen, altså den nest siste. Denne gang med et og et halvt minutt forsprang til NHH. til tross for at det egentlige forspranget var på nærmere tre minutter. Med forbehold om feil, mente BI-studentene at de hadde to av sine sterkeste kort på etappene de mistet og derfor burde bli kompensert for det. TRIUMFFERD OPP MERINOBAKKEN Dersom det var usikkerhet om hva som skjedde underveis var i hvert fall avslutningen

krystallklar. NHHs ankermann, Sondre Hals, kom til slutt alene opp Merinobakken med et bredt smil rundt munnen. NHH hadde vunnet, igjen. – Alltid deilig å slå BI! Det har vært veldig god stemning i hele dag, og det er deilig å komme opp hit og få den hyllesten. Hele laget gjorde en kjempejobb, forteller Hals. Fra BI-studentenes side var det litt blandende følelser. – NHH sendte oss feil! Vi var kun 20 sekunder bak da vi løp feil vei. Men vi er ikke bitre, dette var gøy og frister til gjentakelse, meldte de. ASAP feiret i velkjent stil og NHH hadde vunnet historiens første mini-BBL. Denne gangen mot BI Bergen. Tronen er fortsatt vår.

10.10.11 00.37


K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

Parkettgutta viste gode takter

NYHETER

I høstens utgave av futsalcupen “Engineering Advanced Futsalcup” på studentsenteret kom NHHI Parkettgutta seg til semifinalen etter sterk innsats i gruppespillet. Men mot Disco Ninjas, som senere endte opp som vinnere, ble laget slått ut med et 2-0 tap. Her var riktignok også NHH representert med et par spillere fra FK-1. Herman Vidje fra Parkettgutta var likevel fornøyd med lagets innsats. – Det var en morsom dag. Vi spilte bra, og det er greit nok å ryke ut mot de. De vant jo turneringen i vår også.

19

Får Uken i form

Etter at rektutteringskabalen til Uken var ferdig begynte kampen for å få fUkensjonærene i form til mars. Ukesport arrangerte turnering i Lehmkuhlhallen med volleyball, kanonball, og innebandy på programmet. Etter at de forskjellige gruppene hadde kommet seg gjennom tre kamper, bar det opp til Stemmemyren for en jaktstartstafett. Gjennom løypa med potetløp, risposekasting og sekkeløp, endte til slutt Pers.Sos opp som dagens vinnere og kunne ta med seg vandrepokalen hjem.

Foto: EA Sports FIFA-eufori: Når du blir lei av Merino i løpet av høsten, bør du slå i hjel et par timer med FIFA. Løp og kjøp, du kommer ikke til å angre.

FIFA 12: Suksessen fortsetter

Spillet som sørger for flere titalls timer underholdning for alle fotballfrelste sjeler er tilbake. Joachim Bacha jb@k7bulletin.no Jørgen Tangen jt@k7bulletin.no

Ved de siste utgivelsene av FIFA har ordet ‹‹revolusjonerende›› vært en hyppig gjenganger blant produsentene i EA Sports. Også i år. Og det er forståelig. Det er nemlig tre store endringer fra tidligere utgivelser i serien. Det som utviklerne så religiøst har valgt å kalle ‹‹den hellige treenigheten av innovasjon››.

s18_19.indd 19

BEDRE FOR TEKNIKERNE La oss starte med den beste av nyvinningene, Precision Dribling. Dribleferdighetene til de animerte stjernene har blitt mer realistiske siden sist. Nå kan du gjenskape de euforiske øyeblikkene av magi fra Premier League eller La Liga i din egen stue. Det er nesten grotesk hvor godt det føles å være skaperen av slik magi. Nå kan du finne ut akkurat hvordan Nani følte det, da han driblet tre motspillere før han banket ballen i korset fra 25 meter. I hvert fall nesten. KOMISKE SITUASJONER En annen forandring fra tidligere er den nye fysikkmotoren. Skaperne kaller den Player Impact Engine, og sier det er et nytt steg mot fullstendig virtuell realisme. Det er det ikke. I enkelte øyeblikk får vi se fantastiske taklinger og dueller,

mens det i andre situasjoner får spillet til å se ut som en støtende seksuell handling. Eller tilnærmet eksorsisme der spillere blir dratt utover gresset eller kastet opp i luften. Konseptet er enkelt nok. Det skal merkes at når Nemanja Vidic og Jordan Henderson havner i kroppsduell, så er den ene vesentlig tyngre enn den andre. Både fart inn i duellen, og massen på spilleren vil avgjøre hvordan duellen går. Nødvendigheten av den nye fysikkmotoren blir nok gjenstand for mye diskusjon framover. Den er allerede grunnlag for mange morsomme YouTube-videoer, og flere vil oppstå så lenge EA tviholder på det nye systemet. VANSKELIG I FORSVAR Tactical Defending er siste del av treenigheten. Det er den delen som virkelig revolusjoner FIFA,

om en av nyvinningene skal gjøre det. Tiden hvor en holdt inne X/A, og deretter automatisk stjal ballen fra motspilleren er over. Nå blir ferdighetene satt på prøve. En må selv løpe opp nær motspilleren, før deretter manuelt prøve å takle eller gå inn i kroppsduellen. Det er med andre ord veldig mye vanskeligere å spille forsvar nå enn tidligere.

rangerte kamper som før. Et kult tilskudd er muligheten til å gamble vekk pengene dine. EA Sports Arena er stedet. På hjemmesidene til EA finner en motstandere, blir enig om en slant som satses, før så å kjempe innbitt om små eller større summer.

SPILL DEG TIL FANT Selv om oppvisningskampene er spillfunksjonen som blir mest benyttet, er det flere andre morsomme måter å spille på. Karrieremodusen har fått seg en kraftig overhaling, og ligner mer og mer på Football Manager. I tillegg er Ultimate Team og

VERDT PENGENE Alt i alt er FIFA 12 en god videreføring av den populære spillserien. Selv om noen av nyvinningene av og til får deg til å rive deg i håret, er det flere ting som er bedre med dette spillet enn tidligere utgaver. Grafikken har sin naturlige framgang, spillet er blitt mer realistisk og morsommere. FIFA er og blir obligatorisk i alle fotballelskeres husholdning.

Karakter:

K 1234567 10.10.11 00.38


20

DEBATT

K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

LESERBREV

Vi vil ha dine meninger om alt mellom himmel og jord. Leserinnlegg 200-300 ord, kronikk 600 ord. Deadline til neste avis er torsdag 20. oktober. Sendes til red@k7bulletin.no

De Capitale haver Svaret! Verden ere Vorunderlig, naar den sure Svie kiendes før den søde Kløe! Følelser der sckal være kiende vor Kiernestyret efter den afholdte Banquett i Bjørgviins eneste beboelige Flygel. Svien maa have giennemsyret de Svartrødes Aarer et Vener idet Studentervorenelsens interne Organ, K7, paa sedvanlig viis la Vorenelsens Skampletter paa Gullfad til Socialiststudenterne i Centrum.

mot de unge Børn, det ere tross alt icke Dem, der haver all Makt i Studentervorenelsen. Representantskabet, underutvalget der kiemper med Partiet i mængden Hemmelighedskremmeri, haver sakte men sikkert kiempet sig opover Maktens Stige i Vorenelsen. Kanskje sckulle dette Skabet ha været mer tro mot sine Statutter? Hvorhen ere det kritiscke Øhrneblick?

Massene haver vendt neven mot K. Dog sckal en icke være for hard

Hansken ere kastet, et Partiet byr opp til den intellektuelle Disku-

tion om vorvalting af Midlene. I samme Aandedrag lanseres Løsningen: Vorankret i Teorien om Comparative Vortrinn, erklærer Partiet seg villig til at vorvalte Midlene. Victor Norman repeterer det som bør være velkiend Kunnskab vor vordende Handelsmænd et Kvinde; Der du ere best, der bør du giøre mest. Det ere slik Vinnere vorbliver Vinnere. Capitalen maa vorvaltes af den der kiender Markedene bedre end Koret kiender de

Førsteflaksende Piiger. Ethvert vellycket læm av Studentervorenelsen vil naturligviis vorespørge de aller mest Capitale ved Norriges Høieste vor hjelp med Formuesvorvaltningen. Partiet vorvalter tross alt merparten af Verdiene i det Norske Samfund! Overgi Eders begredelige Pengepung et faa Orden paa Eders Riksdaler. Der ere naturligviis ingen Kurtasie, Partiet ber kun om at faa pryde C$F-Flagget paa en Indgangsluke i Guld i Mørckerom-

met kiendt som Campus. Decorationen vil et camfulere Efterdønnelsene fra Jubileuumsukens Nachspiel. 24 Carats Guld om en maa faa be. Vi er et lite Parti, men et Eliteparti. Føret i Pennen af Den usynlige Haand paa Vegne af

PRÆCIDENTEN CAPITALISTISK FOLKEPARTI

Hvordan forvalte NHHS-kapitalen? Enhver strategi for kapitalforvaltning må ta utgangspunkt i hva som er målet med kapitalen. NHHS har en formålsparagraf i loven som sier hva NHHS faktisk er og skal jobbe for. Det er denne man må ta utgangspunkt i for alle store avgjørelser i studentforeningen, også hva som er målet med midlene vi har oppspart. Skal vi låse pengene i en høyrente konto, sette de i et fond eller begynne med aktiv forvaltning i aksjer? Alle disse

ideene er verdt å utforske! Det har ikke blitt gjort en ordentlig og grundig prosess på dette på flere år. Så det er kjempeflott at K7-Bulletin tar tak i dette og setter det på dagsorden. Kjernestyret har sammen med Representantskapet startet denne prosessen og vil nå i første omgang utrede nøyaktig hvor mye likviditet NHHS trenger. For det er nemlig slik at av de vel over 6 millioner som står på bok så er mye av dette i konstant omløp, men det er alltid den nederste delen av pengebingen

som ikke har blitt rørt på flere år. Når det er gjort kan vi da se på muligheten disse urørte midlene kan gi oss. Da kommer spørsmålet til hva som er målet med midlene. For målet er det som avgjør hva man skal gjøre med dem. Ønsker man frihet til å ta investeringer uten å måtte vurdere det makroøkonomiske bildet i verden? Ønsker man å maksimere avkastningen uten for mye risiko, eller ønsker man å ta risiko for å oppnå

enda bedre avkastning? Dette er viktige spørsmål som vi håper stud.NHH ønsker å være med å debattere. Vi håper slike debatter vil skape en grobunn for en mer aktiv interesse for NHHS sin økonomiske styring hos engasjerte tillitsvalgte, men ikke minst hos stud.NHH generelt. Om to små uker begynner valget i NHHS der vi håper stud.NHH vil være med å sette kapitalforvaltning på agendaen til de som stiller

til Representantskapet og Kjernestyret slik at dette blir en like naturlig del av den økonomiske styringen til NHHS som budsjettprosessen er den dag i dag. OLSEN, ØKONOMIANSVARLIG KJERNESTYRET JO HOLMSEN, LEDER REPRESENTANTSKAPET

Kapitalklovner i kamp Kommentaren til Andreas Farberg i forrige utgave av K7 Bulletin, med tilhørende artikler, flytter fokuset til et område NHHS historisk har hatt lite fokus på. Dette er bra. Det jeg derimot motsetter meg i Farbergs kommentar er kravene

vil være en del av. Likeledes er jeg uenig i alt som går i retning av å vedtektsfeste krav som etter all sannsynlighet vil høyne terskelen for å stille til valg. Jeg refererer til §13 i ‹‹Loven for NHHS›› hvor det gjøres klart at alle medlemmer av NHHS skal

Jeg forlanger ingenting annet enn at valgkandidatene ønsker å gjøre det beste for NHHS. KS-leder Cilia Holmes Indahl han ønsker å stille til de som skal føre stafettpinnen videre. Den dagen evnen til å drifte studentforeningen skal måles i faglig tyngde, vet jeg ikke om det er en studentforening jeg lengre

s20_21 20

kunne stille til valg. Dette er for meg like essensielt som at alle NHH-studenter skal kunne være medlemmer av foreningen uten å betale en krone. Denne oppfatningen av likeverd på

tvers av kull og erfaring er viktig for at nye studenter skal kaste seg inn i eventyret NHHS, og at flest mulig skal kunne nyte godt av studentforeningen. Hvordvidt et Kjernestyre er udugelige eller ei, bør ikke avgjøres på bakgrunn av kamper de ikke velger å ta, men heller kampene de velger å kjempe. Ikke de få timene i døgnet de har fri, men de mange timene de jobber. Jeg forlanger med det ingenting annet enn at valgkandidatene ønsker å gjøre det beste for NHHS. CILIA HOLMES INDAHL, LEDER KJERNESTYRET

Foto: Foto NHHs

Kapitalklovnene: Indahl vil ikke høyne terskelen for å stille til valg.

10.10.11 01.56


K7 Bulletin - Tirsdag 11. oktober 2011

DEBATT

21

LESERBREV

Vi vil ha dine meninger om alt mellom himmel og jord. Leserinnlegg 200-300 ord, kronikk 600 ord. Deadline til neste avis er torsdag 20. oktober. Sendes til red@k7bulletin.no

Skjenkesurr

Foto: Alejandro Jaramillo

Gylne dråper: Direksjonsmusikken og flere andre Kjellergrupper vil i sitt innlegg komme med en oppfordring til Kjernestyret om å klarere holdepunkter i skjenkeproblematikken.

Kjære medstudenter! I en artikkel i Studvest onsdag 21. september kommenterer Kjernestyret den såkalte skjenkesaken, en sak som har skapt mye hodebry særlig for oss i Kjelleren på NHH. Vi mener at enkelte av opplysningene og beskrivelsene i denne artikkelen ikke holder vann. Fordi dette er en komplisert sak med mange sider, ønsker vi her å gjøre det hele mer forståelig og samtidig få frem vår side av saken. Artikkelen åpner med følgende setning: ‹‹Separate kjellerrom og lange gjestelister har skapt trøbbel når skjenkekontrollører har vært på besøk i kjelleren på Norges Handelshøyskole (NHH). Dette har resultert i fem prikker fra kontrollørene››. Dette er i beste fall en uheldig formulering. Tre av de fem prikkene kan på ingen måte relateres

s20_21 21

til hverken kjellerrom eller lange gjestelister. Mer sannsynlig kommer prikkene av at Studentforeningen ikke har hatt oversikt over gjeldende skjenkebestemmelser. Forøvrig må disse skjenkebestemmelsene sies å være unødig kompliserte og utydelige, men det er ikke hovedpoenget her. To av prikkene skyldes riktignok at drikke har beveget seg inn fra skjenkeområdet til kjellerrom. Men vi ønsker å presisere at dette skjedde på en fest der skjenkesystemet mer enn noen gang var preget av kaos og misforståelser: Kjellergruppene fikk beskjed av Kjernestyret kun én dag før denne festen startet om at vi måtte lage en gjesteliste over de som skulle få tilgang til rommene. Det bør også nevnes at de nye studentene på første kull var vant til at de kunne ta med alkohol overalt, etter en fadderuke preget av fri flyt. Infor-

masjon om at dette nå hadde endret seg, var ikke videreformidlet til disse. Uken etter at vi fikk disse prik-

ikke noe nytt fenomen. De siste årene har det vært en rekke kontrabeskjeder fra diverse Kjernestyrer angående prinsippet

til å følge med på K7-sendinger og plasmaskjermer, så vil forhåpentligvis den gjengse student snart få klarhet i hva som er lov, og hva som ikke er lov, når man er på fest på skolen. Så! Beklager til stud.NHH for dette lange og sikkert ulidelig kjedelige brevet. Vi lover å være morsomme Kjellergrupper i fremtiden. Men vi er nødt til å si fra når vi føler oss urettferdig behandlet, og i våre øyne er det liten tvil om at Kjelleren langt i fra er med gjesteliste. Vi håper at man hovedansvarlig for at Skjenken nå kan få en stabilitet som gjør har gitt NHHS fem prikker. systemet forutsigbart, både for studenter og vakter. Klar kommu- ÆRBØDIGST, nikasjon og enkle regler er noe alle D I R E K S J O N S M U S I K K E N , vil tjene på. SANGRIA, SVÆVERU’, TEKNISK GRUPPE, BIG Det kan forøvrig nevnes at Kjel- BUSINESS BAND, OPTIMUM lergruppene i disse dager holder OG EXTRAVADANCE. på med en opplysningskampanje for hvordan man skal forholde seg i kjelleren. Vi oppfordrer alle

Vi håper at man kan få en stabilitet som gjør systemet forutsigbart

kene fikk kjellergruppene tid til å sette seg ordentlig inn i systemet med gjestelister samt utarbeide rutiner internt for å passe på at drikke ikke gikk ut av kjellerrommene. Dette førte til at kjellerrommene hadde god kontroll på Internaften den påfølgende uken. Selv Vaktkorpset kom med gode tilbakemeldinger på hvordan systemet fungerte. Skjenkeproblemer er forøvrig

10.10.11 01.57


Prøv vår nye mobilbank-app for iPhone, iPad og Android Med SpareBank 1s nye app for iPhone, iPad og Android får du en forenklet utgave av nettbanken på mobilen. Nå kan du raskt og enkelt sjekke saldo og betale regninger når du er på farten.

s22_23.indd 22

10.10.11 00.41


Foto: Kristian Pletten

NHHS’ jubileumsuke Konsert, helhus, standup, revy og bankett - K7 Bulletin var der da det skjedde.

s22_23.indd 23

10.10.11 00.41


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

Jakten på NHHS-ø

Femtekullisten hadde klart det. Det var n Dypt inne i det aller helligste, «Kjelleren» Truseloft

Tekst: Safri Duo    Illustr

Femtekullisten hadde klart det. Det var noe jævla strev, men Han var inne. Dypt inne i det aller helligste, «Kjelleren» til kjelleren i NHH. Katakombene. Truseloftet. Mange hadde vært her før Han, men i den større sammenhengen var Han blant de få utvalgte. Spesielt fordi han ikke var alene. Hun var med Han, og gjennom hånden hennes kunne han kjenne sitringen som elektriske støt. Han hadde blitt nødt til å gå drastisk til verks. Noen hadde sett seg lei på at folk til stadighet tok seg ned i katakombene, og derfor låst nedgangen med en stor hengelås. Heldigvis fantes det både kubein og drill innen rekkevidde, og Han hadde kastet seg over arbeidet som en internrevisor sjekker lunsjregninger. Jenta hadde stått trippende ved siden av og holdt Ham i gang med både øl og erotiske blikk. Da låsen endelig gikk, rev Han opp døren og fòr inn. Det var mørkt, og kaldt. Blant store, tunge steiner var det lagt et provisorisk gulv av treplater. Rør og ledninger buktet seg over alt, som slanger i Syndens Paradis. Under en luke i gulvet kunne Han skimte vann. Grått, grumsete vann, men hvor faen var truseloftet? Alt Han hadde av lyskilder var lommelykten på telefonen. Med et desperat blikk saumfarte Han rommet, helt til Han kjente en hånd stryke ham på baken. «Her skal vi,» sa jenta og gled bort til enden av gangen, ved en sprekk i veggen. Han burde ha innsett det. Selvfølgelig hadde hun

vært her før. Med hvor mange? Det spilte ingen rolle nå, dette var Hans kveld, hans alene. Femtekullisten fulgte jenta tett og så etter hånden som pekte oppover. Endelig fikk Han se det. Legenden, myten, historien som så mange hadde hørt, men få hadde opplevd. På noen bjelker hang de, truser på truser, i alle regnbuens farger, boksere og g-strenger, gamle og nye. Det var noe av det vakreste Han hadde lagt sitt blikk på. Han kjente en følelse av storhet, av lykke, en kraft som gjorde Ham i stand til å takle hva som helst, når som

helst; lede et oljeselskap, shorte i hjel kinesisk valuta, Han ville greie det, for Han hadde vært på truseloftet. Jenta begynte klatringen, og femtekullisten fulgte etter. Han måtte ta tak i et par rør for å heise seg opp på de få plankene som utgjorde gulvet. Flere hull kunne fortelle at det var flere meter ned, til steiner, gamle stearinlys og knuste ølflasker. Til tross for en vidunderlig klarhet i sinnet, kjente Han kveldens alkoholkonsum svaie ham faretruende til høyre og venstre, men Han holdt seg fast.

24

s24_25.indd 24

10.10.11 02.00


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

S-øyeblikket - Del 2

et var noe jævla strev, men Han var inne. lleren» til kjelleren i NHH. Katakombene. useloftet.

   Illustrasjon: Finn Pennen

Var dette øyeblikket Han hadde søkt så lenge? Femtekullisten kom seg ned til gulvet, og konstaterte lettet at hun ikke hadde flyktet, men var i gang med å finne frem noen ølkasser og flere dusin telys. En stemme langt bak i hodet Hans skrek at dette virket altfor planlagt, men Han hørte ikke etter, stirret bare på kvinnekroppen som gled elegant frem og tilbake. Da alle lysene var tent, kjentes det ut som de satt ved et bål; skjønt varmen kom først da hun dro av seg kjolen, og Han fikk se Handelshøyskolens fineste timeglassform.

«Sånn. Ta den av deg nå,» sa hun, som allerede var i gang med å få dandert et rødt, bittelite plagg med blonder på veggen. Han kunne ikke huske at hun hadde tatt den av seg. Hadde hun gått med den i veska hele kvelden? Han var forvirret. «Skal vi ikke først...» begynte Han. «Nei, sånn er ikke reglene,» smilte hun vampete. Han var på ingen måte i stand til å diskutere. Klum-

sete og med stor iver fikk Han av seg buksa, og den marineblå tettsittende bokseren fulgte tett etter. Uten skjemsel strakte Han seg etter en rusten spiker. Endelig var Han blitt en del av NHHS-legenden. «Det er sant hva de sier om menn som liker å ta stor risiko,» konstaterte hun fornøyd. Så stod Han der, naken fra underlivet og ned. Hun snudde seg og klatret ned igjen. Hva i huleste, var dette alt? Hadde hun virkelig tenkt å forlate Ham der?

Før Han rakk å ta initiativet, skjøt hun en hånd opp i strupen Hans, og tvang Ham ned på kassene. Blodet strømmet som en foss til den delen av kroppen som trengte det, og i den heftige beruselsen var Han ikke i stand til å skjønne om øynene hennes virkelig lyste rødt, eller om det var et synsbedrag. Det første støtet sendte Ham gispende etter luft, og da hoftene hennes begynte å rulle, svartnet det nesten for Ham, men Han nektet å besvime, søkte lyset, og minutter senere eksploderte Han, kroppen revnet i en ekstase som sendte Ham langt inn i et annet univers. Nå var Han virkelig klar for alt. Med et selvtilfreds smil steg hun av Femtekullisten, gav Ham et kyss på kinnet og sa: «Velkommen til Capitalistik Folkeparti.»

25

s24_25.indd 25

10.10.11 02.00


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

DATARÅTT

Tekst: Espen Irgens Haugen

Foto: Kristian Pletten

God Stemning i Aulaen: Datarock inviterte på fest, og invitasjonen ble tatt imot med entusiasme hos publikum.

Datarock bydde opp til fest, og en to-tredjedels full Aula tok i mot dem med åpne armer. Siden oppstarten rundt år 2000, har Datarock gått fra å være et undergrundsband, som for andre enn dem som hørte på musikken deres, kun var kjent for deres joggedressestetikk. Dette uttrykket er fremdeles tilstede, og det var virkelig et spesielt persongalleri som stod på scenen. Vokalisten så ut som Dave Grohl, bassisten headbanget som om han spilte i Slayer, tungt tatoverte Tarjei Strøm styrte skuta stødig fra trommesettet, og saksofonisten så, og hørtes ut som, en selvironisk og hip Michael Bolton. Men det var heldigvis ikke bare joggedressene Datarock hadde å by på denne kvelden. De gikk ut i høyt tempo med Life is a Musical og Give it Up, og publikum fulgte opp med å følge ordrene fra scenen om å danse som om livet stod på spill. Etter et par låter dro de tempoet ned et par hakk, uten at

det la noen demper på feststemningen. Og da frontperson Fredrik Saroea fikk publikum med på å synge bursdagssangen til 22 år gamle Juni i publikum, fikk man virkelig inntrykk av hvordan en Datarockkonsert er mer en fest, enn en musikalsk opplevelse. Dette betyr ikke at det var en dårlig konsert om man ser på bandets prestasjon – de var både tighte og kontante, og lyden satt som et skudd – men det er allikevel ikke dette som kommer i fokus. Musikken fungerer hele tiden som et bakteppe for festen som foregår foran scenen, og noen ganger på scenen. Og for undertegnede var dette også det eneste minuset med konserten. Da en konsert av dette formatet kun varer i rundt en time, ønsker man gjerne mest mulig av den timen. Når mye tid gikk med til sprell fra scenen – blant annet en ganske lang introduksjon av hvert medlem i bandet – kunne man kanskje ønsket mer musikk, eller eventuelt en lengre konsert.

5 på gangen

Alexander Rio 1. Jeg har hørt om dem, og har hørt noen sanger, og jeg syns de var fete. 2. Syns konserten som helhet var veldig bra, men det var under Fa Fa Fa det var mest liv i publikum og bandet. 3. Dumt å legge konserten på mandag, det kunne gjerne vært flere folk.

Mot slutten av konserten kom de mer kjente låtene The Pretender, Fa Fa Fa og Computer Camp Love, og da tok det virkelig av i publikum. Allsangen runget, øl fløy over hodene og stagedivene florerte. Dette var kveldens definitive høydepunkt, og når en funky, halvtekno låt som Fa Fa Fa avsluttes med doble basstrommer og en drivende saksofonsolo (!), hva mer kan man be om? Da Datarock så avsluttet konserten med at saksofonisten spilte Time of My Life, før playback av denne lød utover anlegget, og publikum sang med av full hals, fikk man virkelig inntrykket av hvordan dette var mer av en fest enn en konsert. På en måte var det kanskje derfor synd at denne ble lagt til mandag, siden flere ville stilt om den hadde vært en fredag eller lørdag. Men alt i alt må det kunne sies å ha vært en vellykket aften, og en meget lovende start på jubileumsuken for NHHS. KARAKTER:

K123456 7

1: Hvilket forhold har du til Datarock? 2: Hva var høydepunktet i konserten? 3: Hva syns du om å legge konserten til en mandag?      

Georg (fra HiB) 1. Hørte de først i 2008, da på Quarten. Har vært fan siden den gang. 2. Computer Camp Love, da dette er favorittlåten min. 3. De som vil se dem kommer uansett, men man ville nok fått et større publikum på en lørdag.

Tobias Munter 1. Er stor, stor fan av bandet. Eier alt de har hatt og lagd. 2. Mange gode øyeblikk. Amarillon var høydepunktet for min del. Stagedivene og når de danset med fansen var også bra. 3. Usikker på hvor mange flere som ville kommet, var jo en ganske full Aula. Var veldig god stemning i publikum.

Silje Sundfør (Jubileumskomiteen) 1. Jeg så dem på UKA i 2009. Syns det var sykt bra da jeg så dem da, og ville se dem igjen. 2. California og Catcher in the Rye var høydepunkter. Mest fordi jeg kunne teksten. 3. Veldig greit. Det var mandag som passet best.

Foto: Oda Myhrvold

Jim Olaisen 1. Jeg har et veldig godt forhold til dem. 2. Sykt, sykt bra. Sto helt fremst, og fikk mye kroppskontakt. Stagediven var utvilsom høydepunktet. 3. Kunne ikke forventet mer. Som student går det helt greit å gå ut på mandager.

26

s26_27.indd 26

10.10.11 02.26


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

HALVMAKS PÅ HELHUS Tekst: Mette Botnevik

Foto: Kristin Reisegg

Lot seg ikke dempe: Bergensbandet Tôg lot seg ikke påvirke av den heller labre stemningen blant publikum.

Stud.NHH, bli ved din lest, fest på NHH er best Norges Handelshøyskoles studentforening feiret sine syttifem med å invitere sosialantropologer, medievitere, kjønnsvitere, ingeniører og andre studenter som driver rundt i sentrumskjernen til bursdagsfest i det urbane sentrum. I stedet for en sliten kjeller med begrenset kapasitet et sted ute i Sandviken var Kvarteret leid inn som lokale. I lystige lag skal alle med. Hva skjer når Kvarteret møter NHHS? Vi får større plass til å vise at vi fremdeles bare er en tidel av byens studentmasse, og er som en kuriøs minoritet å regne. Å invitere til et så stort kalas er slett ikke dårlig av en jubilant allerede vel forbi AFP-nivå, og stud.NHH vet hvordan man skal feste. Det var bare synd at det fåtall andre studenter hadde latt seg overbevise, slik at Kvarteret ble så stort at man kunne høre sitt eget ekko. En liten makeover av det ellers så folkelige hurrahiet

var på sin plass. Maos lille røde ble raskt mørkeblått da den ble inntatt av kapitalistene i Svæveru, som, for å hedre bursdagsbarnet, droppet det fete honoraret for en jevnt over gjennomsnittlig kirkekoropptreden. Speilsalen var husets samlepunkt hvor fUken var reinkarnert. Her var stemningen til å ta og føle på bokstavelig talt. Her kunne man kjenne gulvet gynge i takt med musikken. Optimum lagde som sedvanlig klein stemning, som bare deres kjente og kjære klamydiasanger kan med nattkonsert i øvre etasje. Kvarteret har alt for mange trapper, det utgjør en stor sikkerhetsrisiko og NHHS har ikke råd til å ha et Røde Kors-team parat til alle festlige lag, iallefall ikke når gullformuen råtner bort på lavrentekonto. Det er også lite optimalt for vaktkorpset, de blir slitne av all rekinga opp og ned for å bære ut overstadig berusede mennesker. Selv om huset er stort, skiller det seg fra kjelleren ved at det er mange store rom. Etter kveldens rundtur satt man igjen med spørsmålet, hvor er Rum? Det var riktignok gladstemning og pianospill på Maus, men man kan ikke substituere lystige Ringnesentusiaster

med menn i kilt. Også Sangeria og Extravadance var blant kjellergruppene som ikke ble fikk plass i da romkabalen skulle legges, så jentene i Baby’s Corner og Langsomheten ble fusjonert sammen. Ingen bursdagsfeiring er komplett uten underholdning. I anledning jubileet var bergensbandet Tôg leid inn for å underholde gjestene. Selv om Tôg kanskje trodde de så du hadde sansen for dem, var det bare innbilning. NHHS stilte mannsterke med mennesker man kan telle på to hender. Gratis konsert var definitivt en flopp større enn Jan Thomas sin artistkarriere, og med et labert oppmøte ble det hverken hæla i taket eller tenna i tapetet. Til tross for at ikke alle de inviterte bursdagsgjestene kunne komme, var stemningen blant de oppmøtte upåklagelig. Med riktig markedsføring og et fødselsdagskalas som ikke faller på en tirsdag kan dette bli aldri så festlig i neste runde. Vi misunner sentrumsstudentene deres treetasjes festkvartal, med uteplass og matservering. Likevel: Stud.NHH trives best i kjelleren.

27

s26_27.indd 27

10.10.11 02.26


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

NHHS Greatest Hits Tekst: Jakob R. A. Fuglseth

Foto: Audun Bakke Andersen

Foto: Audun Bakke Andersen

– En forventningsfull Aula ble servert det beste NHHS har å tilby. Høydepunktene var mange, overraskelsene litt færre. Suksessen var et faktum. I en fullpakket jubileumsuke var det knyttet størst spenning til revyen. Ville det være nye eller gamle numre? Hvem skulle bidra? Man undret seg. I en overopphetet og overbooket aula skulle revyen vise seg å bli en maktdemonstrasjon av den kreativiteten som preger NHHS. Eirik Sønstebø ledet oss gjennom showet som den evige NHHSer, 6.kulls bachelor, kjempende for studentlivet og kjærligheten. Det var stor spennvidde i programmet når alle kjellergruppene bidro. Fra Rakhmaninov til burlesque, fra narko-foreningsmøte til bed.press, alt var på plass. Den mest representerte gruppen var Svæveru’, som bidro med mange nummere fra fjorårets strålende Svæveru’revy ‹‹Siste tone er ikke truffet››. Første akts høydepunkt var da også Svæveru’s Hatlebergbataljon, som var både artig og kraftfull. En annen rød tråd var tonene fra Direksjonsmusikkens barbershop-kvartett. Fra hylla kunne de smokingkledde guttene binde sammen showet og gi avveksling til

scenenummerne. I tillegg til dette bidro Extravadance med sedvanlig solide dansenumre, som salen (og kanskje spesielt herrene?) satte pris på. I et show preget av humor og sketsjer fungerte dynamikken bra, og det var lite spor av dødtid. Som en begeistret publikummer sa det: - Er det noe disse folka ikke kan? Andre akt var preget av næringslivet, og hva som venter etter NHH. Romansen mellom Eirik og hans kjære Siri ble utfordret av aggresiv markedsføring fra de store selskapene i næringslivet om å ansette henne etter endt bachelorgrad. Humoristiske Bull eller Bear, med kyniske Pareto-direksjonister, bragte særlig godt humør. Festlivet i NHHS er preget av noen klassiske gjengangere på musikkfronten. ‹‹Optimist››, ‹‹Se Ilden lyse›› og ‹‹Brandenburger Tor›› har vært å høre på mangt et aulashow og kjellerfest. Siden Uke-revyen ‹‹Re-revy›› i 2008 har en ny sang godt rett hjem hos stud.nhh, og den er i tillegg vår egen. ‹‹Mamma›› (kvinnen i mitt

liv) medførte revyens kanskje sterkeste øyeblikk, hvor samtlige tilstedeværende inkludert rektor og administrerende direktør bidro til tidenes allsang. Avslutningen på showet ble preget av veiskillet til karakterene i valget mellom NHHS og næringslivet. I et nummer med særs god regi fremstilte UKEN to alternative virkeligheter for Siri, hvor man med deling av scenen spilte på kontrastene mellom studenthverdagen og livet som nyansatt trainee. Til slutt ble valget mellom fellesskap og penger bygd opp til tonene av ‹‹I will do anything for you››, og med den kreativitet og glede som NHHS bringer til liv, ble valget naturligvis NHHS. Og for en fullsatt og jublende sal var det klart at både valget og revyen var en suksess. Om det er noe man skal sette fingeren på er det kanskje mangelen på overraskelser eller numre som er nye for publikum, dog dette blir overskygget av kvaliteten på det vi faktisk fikk se.

28

s28_29.indd 28

10.10.11 02.04


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

Verdig bankett Tekst: Ellen Balke Hveem

Foto: Kai Erspamer

Foto: Kai Erspamer

– Aldri har stud.nhh vist seg fra en vakrere side, aldri har vi vært mer glad i vår kjære studentforening.

Jeg elsker menn i dress! Det er få ting som som slår menn i dress. Topp det med god stemning, flotte taler, vakre kjoler, ‹‹gratis›› vin og velsmakende mat - der finner du jubileumsbanketten. Det å legge jubileumsbanketten til Bergens eneste beboelige flygel, Grieghallen, var et sjakktrekk. Lokalene var jubilanten verdig. De mange lyspærene som hang fra taket, kombinert med småbord, gjorde mang en NHHSer mo i knærne. En av bankettens bedre frynsegoder, var nyutgivelsen av studentforeningens egen sangbok ‹‹HåHå›› (eller Hållå? Eller Halla? Det er egentlig ikke godt å si), redigert av Olav Slettebø. Sangboka tar for seg diverse viser fra Norge, Bergen, NHH, drikkekultur, og ‹‹ymse›› fra hele verden. Generelt kan man si at det er viser den jevne stud.nhh vil sette pris på. Og under banketten ble de virkelig satt pris på, da det ene bordet etter det andre stemte i klassikere som blant annet ‹‹Orvils Vise››, ‹‹Strebergjengen›› og ‹‹Don’t stop believing››. Særlig

bord nummer 22 sang av full hals. Det morsomme bordet. Eller det udugelige bordet. Alt ettersom. Jubileumsbanketten var en kveld stud.NHH kunne være stolte av seg selv uten at det ble hverken for mye, eller for pinlig. Under talene haglet pompøse ord om hvor flinke og hvor flotte vi er. Og for noen talere! Spesielt kan man trekke frem Torstein Selvik, som tok på seg å holde 75-års talen med en gang den ble utlyst. Han holdt også 50-års talen i sin tid, og det var tydelig at dette var noe han hadde gjort før. Det satte heller ikke en demper på stemningen at Espen Selvik spilte en fanfare på ei trakt i forkant av talen. Også jubileumskomiteen var tydelig fornøyde. Kveldens mat er et kapittel for seg selv, og man kunne tydelig observere at de aller fleste ble positivt overrasket over kveldens meny. Det ble servert scampi med tilbehør til forrett, lam til hovedrett, og sjokolademousse med limesorbet til dessert. Med hver rett ble det servert tilhørende vin, til glede for nye og gamle NHHSere.

Den eneste jeg møtte som var litt mindre fornøyd, var en kompis som mente at ‹‹jeg er vel litt for snobbete for å være helt fornøyd››. Etter middagen spilte Big Business Band opp til dans, og studentene, de danset. Noe verre ble det etter at BBB var ferdig, og en DJ tok over. Kanskje tidenes dårligste DJ? Etter at han tok over forsvant studentene fra dansegulvet like raskt som studielån fra brukskonto. Likevel var det god stemning i Grieghallen, og kanskje spesielt foran fotoveggen? Uansett om kvelden ble avsluttet med nachspiel på skolen, eller et annet sted, virker det som den jevne stud.NHH er enige om at jubileumsbanketten, den var bankers.

29

s28_29.indd 29

10.10.11 02.04


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

Foto: Ole Hermansen

NHHS Jubileum

Som forventet var jubileumsuken til NHHS fullpakket med underholdning. Tekst: Redaksjonen

Foto: Audun B. Andersen

Siri har akkurat gjort sitt valg til glede for publikum.

Foto: Erik Hapnes

1

Foto: Foto NHHS

1

2 2

Hatlebergs Bataljon leverte varene som så ofte før, i et av revyens høydepunkter.

30

s30_31.indd 30

10.10.11 02.05


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

Foto: Kai Erspamer

Foto: Kai Erspamer

Foto: Kristine Hopland

3

3

4

5

Alumni lærte nåværende NHHSere traktens mange bruksområder.

4

Noe kan tyde på at det var litt flere gutter enn jenter på banketten (eller egentlig ikke).

5

Vi i redaksjonen husker egentlig ikke så mye av dette. Men standup er ålreit.

Foto: Kai Erspamer

Foto: Audun B. Andersen

6

7

Foto: Kristian Pletten

8 6

8

Foto: Erik Hapnes

‹‹Er den ikke større?››

7

NHHS tar musikk til nye høyder.

Stagedivene florerte under datarockkonserten. Til glede for leder av Grafisk NHHS.

9

Russetid nå igjen?

9

31

s30_31.indd 31

10.10.11 02.06


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

Ekkofestivalen 2011 Tekst og foto: Adrian Søgnen

Ikke bare musikk: Ekkofestivalen byr ikke bare på band som Put Your Hands Up For Neo Tokyo, men er en viktig møteplass for ressurssterke personer innenfor lys-, visuals- og elektronisk kunst.

Røyk, lysrør, strober, kunst og elektronisk musikk. Velkjente som ukjente kunstnere og musikere stod på scenen, men prosjektmedarbeider Emilio Sanhueza tror ikke nødvendigvis det er dem som har mest utbytte av festivalen. Emilio Sanhueza jobber for duoen Machine Birds, det progressive synthbandet Put Your Hands Up For Neo Tokyo og er medarrangør for Nabovarsel og Ekkofestivalen. Han mener ressurssterke personer som våger ta tak i prosjekter er minst like viktig som kunstnerne og musikerne. – Hvis man ser på de ulike bølgene vi har hatt i Bergen de siste årene, kommer det mye av at riktige personer liker å ta tak og sikre kvalitet på prosjektet. Mye av grunnen til at Bergen har klart dette så bra er fordi det er mange handlekraftige kunststudenter, men disse personene kommer fra overalt. Selv blir jeg veldig motivert av at folk rundt meg skaper noe, og ikke bare lar gode prosjekter med potensiale svinne hen. Han påpeker at det er produksjonsmiljøet som virkelig har noe å hente fra å jobbe med Ekko-festivalen. – Musikere og DJ-er som spiller på klubber for elektronisk musikk i Norge har som oftest

en helt ok produksjon, mens når vi arrangerer Ekko får artistene bli del av en kjempeproduksjon med veldig flinke folk bak spakene. Det er nok det lokale miljøet for elektronisk musikk som har mest utbytte. Selv om han jobber med flere av bandene som spilte på Ekko i år, mener han de ikke nødvendigvis spiller fordi det gir dem mer kredibilitet. – Ekko er en kredibel festival, den har et godt rykte og er et produkt av svært høy kvalitet, men bandene som spiller der takker ikke nødvendigvis ja fordi det gir dem kred. Jeg tror det er veldig inspirerende for artistene å spille her, og de sitter igjen med en god opplevelse. Har elektronisk musikk endelig blitt mainstream med festivaler som Ekko? – Dette er et vanlig spørsmål, og sannheten er at elektronisk musikk har vært mainstream helt siden 70-tallet og utover. Folk har vært

bevisste på elektronisk musikk siden da, noe man lett kan se på hitlistene til enhver tid. Det er subkulturene som har fått bedre forhold. Innspillingsutstyr er for eksempel blitt bedre og billigere, distribusjonskanalene er også mer åpne, selv om du ikke er et major-label som gir ut. Sanhueza tror at musikerne som vil lykkes ikke må ha forhåpninger om et stort volummessig salg, men at Ekko-festivalen gir publikum mulighet til å oppdage ukjente band som gjerne har holdt på lenge. – Forbruket av musikk har endret seg drastisk de siste årene, det gjelder også festivaler. De blir større og større samtidig som det samlede musikksalget blir mindre. Man må se på salget på en helt annen måte for å definere suksess. Dagens musikere er ikke avhengig av kortsiktig inntekt for å få suksess. Her kommer festivaler som Ekko inn, og gir publikum mulighet til å oppleve gamle eller nye band de aldri har hørt om, avslutter Sanhueza.

32

s32_33.indd 32

10.10.11 02.07


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

OPPSLAGSTAVLA allenge h C n e g r Be ktober

g 16. o til sønda hallenge bli . 12 g a d Fra ons ergen C s første B a hele landet vil fr vil tidene r for Studente r å kjempe innen avholdt. fo n e til Berg valfarte . tt sin idre tsenå Studen p g n ri e rmoni på Akkredit pningsse å Onsdag: g o g n losjeri teret, inn sen. s la Festp sarer, kveld nde rund e pplegg d o g le n o r In : ktivitete Torsdag ra u lt u k nter, rangeme mrådet. lo a v ti s på fe veldsarifinaler, k m e s l, legg il p r og opp Videres ktivitete Fredag: ra u lt u k nter, rangeme mrådet. lo a v ti s på fe å festipplegg p o l, il p s Finale Lørdag: ankett. det og b rå valom reise. og hjem k k je ts U Søndag: ortpe supp ulig å kjø m re æ v gså nge. Det vil o n Challe til Berge r e tt le il erb for er åpent tplassen s e F ! å v p li mye eltet Festivalt at, aktiviteter og m d e m alle

Foto: Joakim Bratlie

When the stars threw down their spears, And watered heaven with their tears, Did he smile his work to see? Did he who made the Lamb make thee? Tyger! Tyger! burning bright In the forests of the night, What immortal hand or eye Dare frame thy fearful symmetry?

Karrieredagen 2011

n

nderskole

ist Grü Søknadfr

erfaring? rnasjonal te in å p nende t s Ly r et prisvin e n le o k rs m ønsker Gründe for deg so m ra ng, g ro p studie ingsutvikli om forretn r e i m ld o re h å læ nært e dette på sjonog opplev te innova s e b s n e rd e v v noen a n gå smiljøer. du ikke ka mulighet n e r e e tt De glipp av! ber. ist: 15. okto Søknadsfr

karriereTorsdag 13. oktober er det r noen me kom dag på service. Hit for å er rift bed rste av Norges stø har til de ud tilb lke hvi om fortelle gve Try e. vordende arbeidstaker edrag . for ær pul po Hegnar vil holde kurss gen eda rier kar vil Onsdag 12. dag avholdes.

Svæverist for en kveld Tirsdag 11. oktober kan alle studentene på skolen få prøve å være Svæverister. Dra frem kilten! Arrangementet holdes nede i kjeller´n.

33

s32_33.indd 33

10.10.11 02.08


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

MEDIESEX

Maskulint hunnkjønn

SEX! Klarer man å heve hodet fra bøkene (eller kanskje studentforeningens mange gjøremål), finner man sex overalt. Man finner det i nyheter, tv-serier, sladderblader, sladder generelt og i politikken: Sex selger! Skriver du kun sex i søkefeltet til google kommer det opp rimelig mye rart. Etter  man har kommet seg gjennom det som er av porno og lovnader om en sexdate, er det dette man sitter igjen med: utroskap, overgrep og sexkjøp! Altså ganske negativt, men det finnes mange unntak hvis du velger å bruke litt mer tid:  Man finner for eksempel overraskende mange blogger rundt temaet, kanskje en subtil erstatning for porno? Dette kan være greit å huske på hvis du holder på å sovne på lesesalen en kald og mørk vinterdag med litt for mange eksamener rundt hjørnet.  Internett og media har også gjort det mye lettere å finne fakta uten å stille foreldre, lege eller venner pinlige spørsmål. Lurer du på om den følelsen du har i buksa er normal, er svaret bare et par tastetrykk unna.   Men over til det virkelig spennende med media og sex; ny forskning! Dette høres kanskje ikke særlig sexy ut - assosiasjonen går fort til diverse SOL-pensum. Dette skal nå forandres! Vi nevner  i fleng:  Sexolog Bente Træen ved Universitet i Tromsø kan nå bekrefte at norlendingers sexvaner ikke er merkbart forskjellige fra de i sør. Det er bare en myte at de i nord er ‹‹mer virile, kåte og utskeiende››. Årsaken til at man kan tro det er store forskjeller er i følge Træen historisk. Jenter i sør ble gjort æreløse hvis de hadde sex utenfor ekteskap, mens i nord var det mer kulturelt akseptert. Kort sagt: Bare fordi nordlendingene har det i munnen, er det ikke gitt at de har det i senga.   Her er noen andre funfacts du kan briljere med i lunsjpausen på Merino: • Flaggermus har oralsex. • Jenter får mer glede hvis de bruker glidemiddel. • Flatlus er en utrydningstruet art som følge av intimbarbering. • Armer trekkes frem som sexy på tvers av kulturer. Hvis det er noen som har spørsmål til oss kan du sende hendvendelser til Bulle. Her er ingen spørsmål for dumme... eller for kleine.

Foto: Universal

Korrektur skriver om farlige kvinner. Om giftige kvinner og dumme menn er meget sagt, og temaet er så å si uuttømmelig. Korrektur berører emnets språklige overflate.

eksempel:

Når makt og fare skal omtales, tar språket ofte en maskulin form. Hankjønnsord er skumlere enn hunkjønnsord. De færreste lar seg skremme av ‹‹hu dama››; den kvinnen er derimot i stand til å rive i stykker både forstand og lykke. Med ‹‹hora›› er det mannen som har kontroll; eskortepiken kan fort vise seg å være den største ulykke ikledd forførerinnens skikkelse.

2. Det kvinnelige fabelvesenet i gresk mytologi har ingen ambisjoner om å redde liv. Tvert imot. Med sitt uimotståelige kall lokker hun sjømenn til seg, og ler rått når de, i sin blinde forelskelse i sirenen, knuses mot knivskarpe klipper og synker døde ned i et kaldt, mørkt hav. Et eksempel:

Hankjønnsordene er også dominerende innen det mytologiske. En vamp er ikke en gjeng middelaldrende spillemenn, men noe langt annet: vamp m1 (eng. fork. for vampire ‹‹vampyr››) erotisk tiltrekkende kvinne som forfører og utnytter menn Et annet eksempel er sirenen. En sirene kan være to ting, og disse har stikk motsatt betydning: 1. En sirene er en gjenstand som redder liv. Med en øredøvende tone forteller den oss at det er fare på ferde, og at vi bør gjemme oss, så langt vekk fra sirenen som mulig. Et

‹‹Luftvernssirenene sørget for at vi unnslapp bombetoktet med livet i behold.››

‹‹For å unnslippe sirenenes sang, puttet han voks i ørene og seilte videre.›› Både vamp og sirene er gode, norske ord for den forsmådde mann. Skulle man imidlertid ha behov for flere, har franskmennene skjenket en gave gjennom film noir-sjangeren, nemlig femme fatale, som i løpet av årene har funnet veien inn i norske ordbøker. femme fatale m ubøy. (utt. famm fata>l; fr.) skjebnesvanger, farlig kvinne, vamp Med dette har Korrektur gitt stud.nhh ordene for å beskrive hun som lurte ham trill rundt. Å avsløre henne før det er for sent, blir han nødt til å lære på egen hånd.

MAREN OG MARIE ER FREELANCE SEXSPALTISTER I K7 BULLETIN. AV ANDREAS L. FARBERG OG SIMEN A. SELMER SLETSJØE

34

s34_35.indd 34

10.10.11 02.08


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

Quizmaster: Lotta P. de Rijke

Foto: Daniel Bernstein

FREDRIK NÆSS

Lei lespende latino

Det har gått for langt, altfor langt. Annenhver tirsdag og onsdag har blitt hellig for meg, det er som et lys i hverdagen. På tross av alt som skulle vært gjort, ikke har blitt gjort, så er det tid for fotball når klokken bikker åtte. Jeg får en liten følelse av helg, der jeg godter meg i sofaen, og ikke er fremmed for følelsen av en duggfrisk pils. Helt til jeg skrur på skjermen og blir møtt av en glisende programleder med lespende, metroseksuell latino-aksent.

HANS JOHNSEN

Pinjekjerner, basilikum og olivenolje! … og salt. TJA

Ehm… ca. 1977/1978

Det er torsk/klippfisk.

TJA

JA

Jeg tror ikke det er The Simpsons, men noe lignende. Skriv The Simpsons du.

Sake.

JA

K 1 2 3 45 6 7

Daglig leder, Barillo

Hva er ingrediensene i pesto?

Vi har ikke det. Den grønne? Jeg har ikke brukt det.

Pizza Grandiosa er Norges mest solgte dypfryspizza. Hvilket år ble den lansert?

Jeg har bodd her siden 1999 og har alltid sett det. Ehm.., begynnelsen av 80-tallet?

TJA

Det betyr kjøttkake. Det finnes mange typer.

Hva betyr ordet ‹‹bacalao››?

I hvilken tv-serie lager man Chocolate Salty Balls?

Å, det vet jeg jo. Det er sånn, ‹‹You know the feeling››. Jeg har det på tunga.

En slags eplekake, hvor du steker eplene i karamell. Man lager det i en paiform, som man vender.

NEWAF ESA SEDIK

VS.

Kaféleder, SIB NHH

JA

Hva heter japansk risvin?

Ehm.., sushi?

Hva heter den franske filmen hvor fire menn spiser seg i hjel?

JA

Hva er en Tarte Tatin?

South Park

Den har jeg aldri hørt om.

JA

Opp-ned kake.

Jan Åge Fjørtoft er ikke av de personene som inspirerer meg mest. Og for all del, jeg kunne skrevet enkeltartikler mot hver og en i Viasat studio i midtuken, men Fjøra ble likevel offeret. Jeg takler bare ikke det febrilske forsøket på å etterligne en våryr katalaner i turistsesongen. Jeg elsker god fotball, men hater denne kommersielle og glattbarberte fremstillingen av sporten jeg elsker, og Fjøra er prima punta i gruppen som hvert år bader i fettet fra håret til Cristiano Ronaldo. Det er forkastelig at enkelte deler av fotballen er blitt så showbiz-preget at jeg ikke klarer å skille mellom det og ‹‹Skal vi danse››. At mannen er Leeds-fan burde så inderlig kommet bedre frem, da hadde jeg vært lutter øre. At Fjørtoft minner mer om Fez fra ‹‹that 70’s show›› enn en norsk fotballekspert er en ting, men at han og gjengen stiller så fullstendig uforberedt til sending hver eneste tirsdag og onsdag er for meg uforståelig. Hvordan er det fysisk mulig å ikke kunne mer om fotball, når det er det man har holdt på med hele livet? Hvordan er det mulig å si at Cavani var toppscorer i Serie A med ca 25 mål i fjor, når Di Natale puttet 28? Kunnskapen når ikke lengre enn til øvre halvdel på balløyen, samt noen skrytevideoer på YouTube fra La Liga. Hvordan er det mulig å blindt hylle en liga fra scoringsballet på VGTV, når Osasuna stiller med et forsvar bestående av mannen som selger solsenger, og den lokale kirketjeneren? Er jeg krass? Kanskje, men jeg forventer mer, det er jobben deres. Velger investorer selskaper etter hvor fint navn de har, eller hvordan de kler seg? Sliter søppelmannen med å skille mellom de grønne og blå søppelspannene? Nei, de kan sin jobb, og de vet hva de skal gjøre. Jeg har sluttet å se på match pre-view, da jeg ikke orker å høre mer skryt av Madeira-klysen med eget klesmerke, og hælsparkene til Nani. Få inn Andy Gray, han trenger jobb om dagen!

K 1 2 1/2 3 4 5 6 7

Svar: 1. Basilikum, olivenolje, parmesan, hvitløk og pinjekjerner 2. 1980 3. Torsk 4. South Park 5. Sake 6. La Grande Bouffe 7. Kake/pai som er vendt opp-ned

35

s34_35.indd 35

10.10.11 02.09


magasinet - tirsdag 11. oktober 2011

I d Foto: Marton Ronavari

Foto: Marton Ronavari Foto: Hanne H. Lorvik

Foto: Marton Ronavari

1

1

22

3

Mang en bierstubegjest utfordret mannen i Die gelbe Lederhosen. Få med særlig hell.

2

Olsen så ut som en virkelig duggfirsk Junge.

3

N v

o

S a A

Ølglasstårnene ble høyere og høyere, og gjestene ble fullere og fullere.

t

BIERSTUBE

D

L T

S

Foto: Marton Ronavari Foto: Marton Ronavari

1

5

Foto: Marton Ronavari

6

Foto: Marton Ronavari

4

4

6

7

‹‹Ein Prosit, Ein Prosit››. Disse Dirmusjentene sang og drakk til den store gullmedaljen.

5

Mye allsang og mye, mye øl. Mannen helt nederst i bildet her hadde kanskje fått litt vel mye øl?

7

Det var nok av underholdning og aktivteter på scena hele kvelden. Direksjonsmusikken habe øl. Denne saksofonsoloen ble fremført med så stor innlevelse at selv deltagerne på Oktoberfest München ville vært misunnelig på NHH-studentene i Aulaen.

36

s36_37.indd 36

10.10.11 02.12


Internship gir deg perspektiv Noen ganger må du opp og ut for å få et nytt perspektiv på fremtiden. Et internship i Deloitte vil gi deg mulighet til å bygge kompetanse, knytte langsiktige kontakter, sette teori ut i praksis og utfordre deg selv. Som internshipstudent ved Oslo-kontoret, vil du få relevant arbeidserfaring fra et eller flere av våre kompetanseområder; Audit & Advisory, Consulting, Enterprise Risk Services, Financial Advisory eller Advokat. Du får innblikk i hvordan det er å være en del av ulike profesjonelle team, og du får være med på utviklende internkurs. Deloitte er et av få selskaper som tilbyr internship både sommer og vinter. Les mer om internship på www.joindeloitte.no Ta kontakt med Kasim Sandset på ksandset@deloitte.no hvis du har noen spørsmål. Søknadsfrist for både sommer og vinter er 13. oktober

Illustrasojnsfoto: Filmweb

s36_37.indd 37

10.10.11 02.12


glimt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

ANNA PETTERSEN FOTO NHHS

What we are experiencing now is a kind of accelerated time mode that often is beyond our control. There are so many things to do that even every time I go to sleep seems like a little failure to me.

38

s38_39 38

10.10.11 00.58


Foto: Jessica Li

TRØNDER PÅ FRIFOT: Edda Burheim liker taco, Rosenborg, og K7 Minutter. Bulle snakker med trønderen bak den engasjerte NHHSeren.

Edda Burheim fra Trondheim går sitt andre år på NHH, og det er tydelig at hun trives som «stud.nhh». I en nesten endeløs rekke av frivillige studentverv og aktiviteter, er hun i tillegg en relativt middels innebandyspiller for skolens jentelag. Jeg konfronterte Edda med det sistnevnte. 8 kamper, 0 mål, 0 assist og 1 utvisning sier statistikken. Fortell meg at du er keeper! «Æ har ingen assist heller nei..? Vel, æ spiller bækk. I lagspill har alle sine rolla!» sier hun i god trøndersk Nils Arne Eggenstil. Bulle er en seriøs avis, som tar research og forarbeid alvorlig. I den anledning har vi vår egen lille «Cand. Internett FacebookPoirot», og «Porre» som vi kaller’n skulle vise seg å spille en avgjørende rolle i dette intervjuet. Et kjapt Google-søk på navnet ditt avslører blant annet en pikant fortid som videoblogger i 16-årsalderen, og en småfetisjistisk interesse for tegneseriefigurene Asterix og Obelix. Har du en kommentar? «Åååå... Hehehe. Æ får ikke sletta det, men æ føler vel enkli at det e ganske harmløst da! Kanskje æ får prøve å rydde opp litt.» Edda slår meg som en jordnær og tvers igjennom hyggelig jente, som trives best om hun får stå litt i bakgrunnen. Kanskje er det derfor hun ikke har limt flere baller opp i krysset på innebandybanen, aldri er å se foran kameraet i K7 minutter og

kanskje var det derfor hun så litt utilpass ut under fotograferingen. Jeg spør om hun har noen gode fyllehistorier. «Nei, enkli ikke...» Hun virker kryptisk i svaret. Jeg tenker at vi skulle bare visst

Tett

Vi prater videre om Rosenborg, et utvekslingsopphold i Texas, ambisiøse sykkelturer i sentral-Europa og ikke minst taco. Edda Burheim er VILL etter taco. «Det e så godt. Æ skulle gjerne spist taco hver eneste dag! Man har tacos, fajitas, enchilladas, pitas, nachos, quesedillas, burritos...». Jeg måtte stoppe henne der. Hun var på vei ut i en evigvarende euforisk tilstand av taco-hallusinasjon, og selv om jeg aldri så mye likte å se gløden i Eddas øyne når hun snakket om taco måtte jeg tenke på leserne. Jeg fikk henne ned på jorda med et spørsmål om døden.

Hvis du fikk vite at du skulle dø om fire minutter, og du fikk lov til å sette på én siste sang over skolens høytaleranlegg. Hvilken hadde det blitt? «Hmmmmm. Æ tror det måtte ha blitt I-95 av Fountains of Wayne. Det e yndlingslåta mi.» Det er perfekt. Låta begynner med litt melodiøs gitarspilling, etterfulgt av en vokal med særpreg som synger om trivielle ting som plakater og lastebilsjåfører som fyller bensin. Det påfølgende refrenget begynner slik: «It’s a nine hour drive from me to you south on I-95». Hmmmm. Hvilke andre sanger har vi som handler om lastebilsjåfører, øde landev-

eier og lange bilturer gjort av kjærEdda N. Burheim lighet? WTF! Altmuligkvinne i NHHS Yndlingssangen til Edda Burheim er en amerikansk blåkopi av D.D.E’s E6! Jeg mener, låta Estimert IQ: heter jo tilogmed det – Midt på treet. samme! Legg dette sammen med hennes Sivilstatus: tidlige fascinasjon for gallerne; et lite avs– Singel idesliggende folkeslag med egen konge, Favoritt C-kjendis: egen kultur og en mytifisert hemmelig – Mikael Dorsin eliksir som visstnok skal gjøre gutter til Siste måltid: menn! Hallo? Denne beskrivelsen passer – Taco. jo minst like godt for Trøndelag! Nils Arne Trønder i prosent: Eggen, karsk, skinnvest og Petterøes blå. – 50-80. Konge, styrkedrikk og kultur.

Fem kjappe:

Psykologene ville kanskje pekt på forskyvning for å forklare I-95 og Asterix og Obelix. «En forsvarsmekanisme der følelser og behov ubevisst blir skjøvet over til og får sitt utløp et helt annet sted». En skjebnesvanger dag vil kanskje ikke poplåter og tegneserier lenger være nok til å holde Edda unna den utagerende erketrønder-oppførselen som til de grader preget dette landet for 1000 år siden. Øl, vold og skamslåtte østlendinger. Dere er advart.

CV NHHS:

- Nestleder og økonomiansvarlig K7 minutter - Video NHH Aid - Scene, UKEN’12 - Assisterende Informasjonssjef Bergen Challenge - Videomedarbeider under Symposiet’11 - Spiller på NHHI Innebandy

SKREVET AV AKSEL NORMANN

39

s38_39 39

10.10.11 00.59


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

Til loftet Tirsdag i uka derpå Nr.10 Årg. 19-sexogtredve Løssalg: Ein Prosit Antall lesere: Haaland & Søn

SHORTER FØR HIMMELSPRETTEN

Det er ikke bare staten som tar studentene bakfra.

SPARER IKKE PÅ STASEN: - Gullkorset skal vera like stort som høyblokka, jubler Heilaug Graudottir.

Kristne NHH-studenter gjør seg klare for dommedag.

- Vil du gjette hva jeg har under kilten? INGENTING! Få ting er bedre enn en frisk bris mot 9-ironet *wink wink*

- NHH-studentene vil vere blant dei fyrste som sendast rett til helvete. De høyrer jo ikkje etter når me prøver å advare dei, sier Heilaug Graudottir. Som leder for Handelshøyskolens minst populære interesseorganisasjon, de kristne Anavigatørene, ser hun frem til verdens undergang, populært kalt Himmelspretten, som finner sted 21. oktober - ifølge Anavigatørene.

- Det blir kjekt å få møta Jesus. Eg trur han vil skjøna at vi ikkje er som dei andre hedningane på Handelshøgskulen, snufser Graudottir. Mens andre kristne har donert bort pengene sine før de angivelig får møte sin skaper, kjører Anavigatørene motsatt taktikk - der i gården har man i det siste bedrevet storstilt shortsalg for å samle inn penger. - Me treng ikkje betala tilbake når me går til himmelen, så detta er ein god idé, fremholder Arne Arnesen, økonomisjef i

NØKKELTALLENE - Du lurer nok på hvor den andre enden av pølsen er!

7 <4|<3BU|<|<4|<3859302

s40_bakside.indd 40

Nyheter -13 Annonser 666 Under dyna: Truseloftet EtterBørs 69

- Hva skal dere bruke pengene på? - Me lyt byggja et svært kors av gull. Slik skal Gud sjå vi verkeleg er fromme kristne, svarer Arnesen. Andre i stud.NHH har lyttet på Anavigatørene, men vil heller ha en fest enn en stort gullkors; - Vi vil lissom Rave to the Grave hvis du skjønner hva jeg sier mann, ljomer Fatle Joharryson. Det var ikke mulig å få kommentar fra Anavigatørene på dette utsagnet.

Blant gamle Bølleredaktører fnyser man av Anavigatørenes planer. - Det eneste som går til helvete 21. oktober er finansene til de gærningene, sier pampen Andy Argberg. Sammen med den helsleipe halvgrekeren Zymon Kå Nelson arrangerer han We’re Still Here-fest 22. oktober, når nok en dommedagsprofeti har falt i fisk. - Men vi kommer til å feste som om det var vår siste dag på jorden likevel, gliser Nelson.

Børsen ned 75%

Lurken + God stemning

MS + 2 rykter

SIB + 10000 burgere

Jubkom + Gratulerer

Bankett + 1 dårlig DJ

BC - 2500 deltakere

Muffins-Stine Truseloftet Studiestøtte Olav Slettebø Kongen

Anavigatørene.

+ Kjærleik - en hengelås + 172 kroner - 1 frakk + 3,9 %

AudMax Tidenes fest Settehelg Grafisk NHHS AD-Bulle

+ trangt + Øyjorden 22. Oktober - grafikere + 1 frustrert leder + 1 redd Siri

+1 -8 22

10.10.11 02.26

Bulle #10  

k7, bulletin

Bulle #10  

k7, bulletin