Page 1

Nyheter

Tirsdag 25. oktober 2011// Årgang 48 // nr. 11 // Uavhengig studentavis ved Norges Handelshøyskole

Bergen Challenge Idrettsfestivalen vel arrangert tross utfordringer

Pedagogikk Studentene positive til NHHs nyvinninger

side 16-17

Karrieredagen Bedrifter gir Bergen Challenge skylden for lavt oppmøte

side 10-11 Foto: Joakim Bratlie

side 7 Foto: Audun Bakke Andersen

Foto: Håkon Frede Foss

TJENER RÅTT PÅ HEMMELIG GULLAVTALE  NUs avtale med Deloitte gir dem mye mer velferdspenger enn andre underutvalg.  KS innrømmer urettferdig regime.  Underutvalg fortvilet over situasjonen. Leder, side 4-6

Magasinet

Illustrasjon: Kai Erspamer

Bergen Challenge Fyrverkeri! Sport! Bankett! Les om alt i Bulle

Mektige menn Som kjemper mot makten

side 34-35

Flytende Rente NHH-gutter går nye veier

side 24-27 Foto: Erik Hapnes

side 29 Foto: Oda Myhrvold

Foto: Audun Bakke Andersen


2

Nyheter

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

w w w. k 7 b u l l e t i n . n o Tips: Red@k7bulletin.no

Urettferdig

velferd

Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS) er bygd på pilarer som rettferdighet, fellesskap og «noe for alle». Dagens situasjon er likevel et urettferdig velferdssystem basert på skjønn. Svaret fra Kjernestyret er at alle underutvalg selv kan inngå egne avtaler, og går enda et skritt bort ifra fellesstankegangen. Næringslivsutvalget (NU) står uten tvil i en særstilling når det gjelder markedsavtaler. De har et enormt nettverk å lene seg tilbake på og arrangerer den årlige Karrieredagen og bedriftspresentasjoner til den store gullmedaljen. I dagens K7 Bulletin kan man lese om en NU-ledelse som holder godene for seg selv. De ønsker ikke å dele av sin kunnskap, noe som provoserer. Det som er skremmende med dagens regime er at det er lagt opp etter skjønn. Det kan se ut som underutvalgenes velferdsskjebner blir avgjort i et terningkast. Dersom det var bingo vi skulle spille kunne vi likeså godt opprettet kontoer i Norsk Tipping. Folk må få velferd som fortjent og etter innsats - ikke fordi man har står i en særstilling sammenlignet med andre. For et underutvalg som K7 Bulletin vil ordet «uavhengighet» alltid veie tungt. Vi kan ikke inngå avtaler i hytt og gevær fordi vi da vil miste vår allerede oppbygde uavhengige status. Å bli behandlet på lik linje med andre er noe vi har tatt for gitt. Det er på tide vi tar en debatt på hva som er «til det beste for NHHS». For det er ingen tvil om at man vil miste motivasjonen til å bidra til fellesskapet hvis vi alle få hver vår pengebinge.

Hva skjer egentlig i resten av student-Norge? I Telegrafen får du oversikten.

Nektes utdanning

Praksiskaos ved HiST

Etterlyser SMS-varsling

OSLO: Etter at Utdanningsdirektoratet gav en nytolkning av opplæringsloven får innvandrere med videregående utdanning fra land utenfor EØS og EU verken godkjent studiekompetanse eller retten til å ta opp fagene de trenger.

TRONDHEIM: Mangel på relevant praksisplass og lite oppfølging fra høyskolen har blitt hverdagen for sykepleierstudenter i Trondheim. Studentene mener høyskolen bryter rammeplanen for sykepleierutdanningen med den dårlige oppfølgingen.

BERGEN: Studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) etterlyser SMS-varsling om avlyste forelesninger. De er lei av å vente i tomme forelesningssaler. UiB-ledelsen vil imidlertid ikke prioritere SMS-varsling.

Fire års videregående utdanning holdt ikke til å gi Olga Westby studiekompetanse i Norge. Nytolkningen av opplæringsloven har ført til at innvandrere ikke har rett til videregående opplæring i Norge dersom de har videregående fra hjemlandet. Konsekvenser er da at de mister muligheten til å studere i Norge.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) fikk i starten av oktober klager fra lærerstudentene på en problemfylt praksisordning. Nå er altså en annen fremtidig yrkesgruppe rammet av problemene. Dekan Anne Tveit ved Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) kjenner seg imidlertid ikke igjen i påstandene om oppfølging.

– Da jeg fikk avslaget føltes det urettferdig. Jeg ble sint og lei meg. Jeg kastet brevet, og stilte meg selv spørsmålene: Hvorfor fikk jeg avslag? Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg få tak i pengene? sier Westby.

– I studiekvalitetsundersøkelsen rapporterer studentene at de er godt fornøyd med måten de blir fulgt opp av praksislærer på, sier Tveit til Under Dusken.

Tidligere avdelingsleder i Oslo voksenopplæring, Hilde Havgar, mener at en konsekvens av den nye praksisen er at søkerne lyver på seg mindre utdanning for å få rett til å ta videregående opplæring i Norge. – Jeg ser ikke bort fra at det kan være søkere som unnlater å levere dokumentasjon. Myndighetene har ingen mulighet til å etterprøve det, sier hun.

PFU er et klageorgan oppnevnt av fra Norsk Presseforbund. og fra almennheten, Organet som har medlemmer presseorganisasjonene

behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, Organet som har medlemmer fjernsyn og nettpublikasjoner)

fra presseorganisasjonene

Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. Sentrum 0101 Oslo og46fra allmennheten, Telefon: 22 40 50 40behandler Fax: 22 40 klager 50 55 mot E-post: pfu@presse.no pressen

i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn

– På møter snakket hjelpepleierne gjerne over hodene våre og nektet å snakke til oss. Du blir ganske psykisk ødelagt av å ha det så ille på jobb at du kommer hjem og gråter i to måneder, sier Schjølberg.

Myklatun studerer medievitenskap på andre året ved Universitetet i Bergen (UiB) og har i høst opplevd to avlyste forelesninger uten at man har fått noe beskjed på forhånd. – Folk satt og ventet før de sakte, men sikkert begynte å gå. En beklagelse kom først på MiSide en god stund etterpå, sier hun. UiB vurderte tiltak allerede i 2008, men siden den gang har lite skjedd. Seksjonsleder for Studieadministrativ avdeling, Marianne Johansen Huse, sier en løsning for SMS-varsling ikke har vært prioritert av flere grunner. – Det ville være teknisk komplisert å få til en god nok løsning fordi varslingen må kobles til MiSide og timeplansystemet der. Det har vært nødvendig å prioritere andre utviklingsoppgaver, sier Huse.

Foto: stock.xchng

SMS: Studentene ved UiB er lei tomme forelesningsaler, og vil nå ha SMS-varsling ved avlyste forelesninger.

w w w. k7 bu l le t i n . no Helleveien 30 5045 Bergen 55 95 92 08

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.

Sykepleierstudent Martine Schjølberg er en av de som er blitt rammet av praksisordningen. I fjor hadde hun praksis ved Saupstad Helsehus. Hun beskriver praksisperioden som tøff.

– Jeg vil heller bruke tiden til noe fornuftig enn å vente i en tom forelesningssal, sier Ulrikke Myklatun til Studvest.

t w it ter.com / k7 bu l let i n red@k7 bulletin.no A ns v a rl ig red a k t ø r Hog ne U l l a Nyhet sred a k t ø r Ja kob R . A . Fug l set h Maga si nred a k t ø r E l len B a l ke Hveem

Jou r n a l ister A nd rea s L . Fa rberg St i ne Gr i h a m a r E spen B olg h aug Si men S let sjøe L a rs T hom a s Sø n n i ngd a l Fred r i k Næss I ngeborg S. C h r i stensen Si mon K a r f i s Ni l sen M a r i a Tom ren S h re ya Nagot hu C h r i s Fa sse l a nd Gu ro Va l l a nd E spen I rgens H augen I ng r id Hog n a l a nd L ot t a Pau l ien de R ijke L i n n H a lberg Joh a n Fred r i k H i l lveg Met te B ot ne v i k B end i k Støren Jørgen Ta ngen

Si lje Su nd fø r Ky r re K je l le vold St i ne Ø i Em i l Bjø r nst ad Ol av S let tebø Ei r i k Ma l kom sen A d r i a n Søg nen A k se l Nor m a n n Si lje Su nd fø r Joac h i m B ac h a Intersec t ion Va ler i a Polya kova Veron i k a Post upa len ko E l i n a K a i kova Ni kol ay D ie vsk i E l l iot Dea l Spor t sa ns v a rl ig Ei n a r Bl i x Hu seby s por t@k7 bu l let i n.no

A nnonser (Markedsansvarlig) Joac h i m B ac h a m a rked@k7 bu l let i n.no Ø konom i a nsva rl ig Si lje Su nd før oko@k7 bu l let i n.no Fotored a k tør K r i st i n Hei md a l foto @k7 bu l let i n.no Graf isk ut for m i ng Id a Hje l set h I sabe l l a Lu C h r i st i a n Tjør ve M a r t i n a Siebenbr u n ner Ter je Ø yslebø B ened ic te Hv ide Sag va ag Nat a l i a D roz dova

M i k ke l Myh re Dor i s B a ier A r t D i rec tor Si r i S. Øst l i & A nja Ø i set h Creat ive D i rec tor Tobi a s Mu nter Tr yk k Med i at r yk k

ØMERKE ILJ T M

24

59

1 Trykksak

9


K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter

3

Det er ikke fullt før det renner over, sa brura! Tegning: Helene Olerud

Over streken

Påskeeggene ingen klarer å finne NHH har lansert podcasting, men det uovertrufne systemet hemmes av dårlig distribusjon. Det kan bli prøveprosjektets bane. Johan Fredrik Hillveg jh@k7bulletin.no

Som et siste krafttak før Kjernestyret ’10 trakk seg tilbake i fjor, lanserte daværende fagpolitisk ansvarlig Maren Altø Riis nyheten om at NHH skulle begynne med podcasting av forelesninger i 2011. Et av de 9000 postkortene for en moderne undervisning hadde nådd frem også ved Høyblokken og formante at den antikvariske tavleundervisningen tilpasset seg det nye millenniet. Dermed startet den teknologiske vandringen langs en sti som allerede hadde blitt tråkket opp av toppskolene på Financial Times sin årlige ranking. På det tidspunktet kunne det faktisk virke som om NHH lå godt plassert i halehenget også innenfor riksgrensen. Tross alt var det ikke snakk om annet enn å legge ut lydfiler av forelesninger som allerede foregikk på mikrofon. Et halvt år senere er prøveprosjektet i full gang, og NHH har allerede kommet langt på den hittil ukjente stien. For det som i utgangspunktet kunne virke

som en enkel lydfil har utviklet seg til å bli en fullverdig video stream. Med en egen podcastansvarlig brukes faget Videregående mikroøkonomi (SAM020) som prøvekanin, der Lars Mathiesen briljerer med mikrofaget på sedvanlig vis, tilsynelatende upåvirket av systemet som skal forevige undervisningstimene. Lyden er upåklagelig, bildet av forelesningsnotatene er krystallklare, og dersom det skulle være tavlebruk og diskusjoner blir dette filmet og vist som

avlaste mange studenter som av sykdom, jobb eller andre hensyn går glipp av verdifull læring. Problemet med dette argumentet er at det samtidig styrker det bittersøte ankepunktet: Dersom tilbudet for fjernundervisning styrkes, vil insentivet til å delta på forelesning svekkes. Reduserte klasser vil derfor være en naturlig konsekvens. Spørsmålet er om ikke dette bør være ønskelig fra skolens side. Med større kull enn noensinne vil fjernundervisning avlaste

For en offentlig institusjon som ikke akkurat er bortskjemt når det gjelder bevilgning av ressurser, kan systemet best beskrives som en teknologisk velsignelse. video. Små forstyrrelser fra salen er en saga blott, og skulle man likevel ikke få med seg alt som blir sagt, kan man enkelt spole tilbake til der man falt ut. For en offentlig institusjon som ikke akkurat er bortskjemt når det gjelder bevilgning av ressurser, kan systemet best beskrives som en teknologisk velsignelse. I utgangspunktet var podcastsystemet ment for fjernundervisning for blant annet MRR-studenter, som av jobbrelaterte årsaker ikke alltid kan delta på forelesning. Et implementert videosystem vil i så fall

kapasitetsbehovet i forelesningssalene betraktelig. Samtidig er det heller ikke slik at fjernundervisning er noe direkte substitutt for vanlig undervisning. For de mest aktive studentene vil ordningen bidra til å øke læringen i den grad de kan høre en fagperson formidle teorien flere ganger, i stedet for å lese av mangelfulle forelesningsnotater. Problemet er bare at høyskolens gave til studentene har vist seg å bli godt skjulte påskeegg som få av studentene klarer å finne. Av rettighetshensyn krever

nemlig avspillingen innlogging gjennom NHH sitt nettverk. Dersom man ønsker å se forelesningen i egen stue, noe som må kunne antas å være hovedformålet med ordningen, må man derfor først logge seg inn gjennom secure.nhh.no, for deretter å aktivere Network Connect, logge inn på It’s Learning og spille av videoen. Det er mulig fremgangsmåten ikke har blitt kommunisert godt nok til de studentene som følger undervisningen i SAM020, men prosessen må kunne betegnes som alt annet enn intuitiv. Dermed har en rekke av studentene vært under den oppfatning at videoen kun kan avspilles på skolens datamaskiner, noe som har ført til at langt færre har benyttet seg av tilbudet. Det er i så fall svært beklagelig. For videosystemet har uten tvil livets rett. Det må bare formidles slik at flere studenter får øynene opp for den læringseffekten denne teknologiske gavepakken potensielt gir. Så får det bli administrasjonens jobb å utvikle en enklere og mer intuitiv måte å bruke systemet på i neste runde. For skal rektor Haaland kunne meske seg med den europeiske eliten innen 2021, vil det være andre undervisningsfag enn SAM020 som kunne trengt det pedagogiske løftet et slikt videosystem gir. JOHAN FREDRIK HILLVEG KOMMENTATOR I K7 BULLETIN

ER


4

Nyheter

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

«Pappa» får for

Kjernestyret nekter å røre Næringslivsutvalgets hemmelige velferdsavtale, og vil heller lage flere. Kyrre Kjellevold kk@k7bulletin.no Mette Botnevik mb@k7bulletin.no Maria Tomren red@k7bulletin.no

Revisjonsselskapet Deloitte betaler Næringslivsutvalgets (NU) velferd gjennom en hemmelig sponsoravtale. Kjernestyret (KS) nekter å fortelle om dens innhold, og Næringslivsutvalget er selv tause om hvor mye penger det er snakk om. ‒ Det er taushetsbelagte klausuler, så jeg kan ikke prate om noen av de samarbeidsavtalene vi har, sier Silje Andersen, markedsansvarlig i KS. Etter det K7 Bulletin erfarer, får medlemmene i NU betydelig mer velferd per hode enn andre underutvalg i NHHS. I 2010 mottok NU totalt 175.000 kroner i form av «sponsorinntekter». I NU er det rundt 60 medlemmer totalt. Penger fra «pappa» «Pappa betaler» er et vanlig uttrykk i NU, der «pappa» er Deloitte. Som følge av sponsoravtalen, har NU og Deloitte flere sosiale sammenkomster sammen, og revisjonsselskapet har dermed god tilgang til å rekruttere ansatte fra et av Studentforeningens største underutvalg. Tidligere leder for NU og Representantskapet, Saliba Korkunc, forsvarer Deloitteavtalen. ‒ Det er bra at underutvalg kan trekke inn samarbeidspartnere. Bedriftene kommer ikke til NHH fordi NU er så fantastisk gode til å flytte bord og servere pizza, men fordi merkevaren til stud. NHH er så sterk, sier han. Korkunc er en av flere som har hatt nær kontakt til NU som medlem av Studentforeningens styrings- og kontrollorgan, Representantskapet (RS). Våren 2011 bestod Kjernestyret av to NU-medlemmer og en med personlig tilknytning til underutvalget. Samtidig var leder og nestleder i RS inhabile i alle spørsmål rettet NU på grunn av deres tilknytning til underutvalget.

Gullavtale: Næringslivsutvalget med leder Øyvind Sævig får fortsette å være sponset av Deloitte, og kan dermed se frem til flere betalte utenlandsturer.

Flere sponsoravtaler Istedenfor at avtalen til NU omgjøres til å gjelde hele NHHS, vilv KS at alle underutvalg i utgangspunktet skal ha mulighet til å inngå egne sponsoravtaler. I NHHS-instruksene er det nedfelt at sponsoravtaler for summer over 10.000 kroner skal godkjennes av KS og at denne summen skal gagne NHHS. Hva som gagner NHHS

er ikke definert. Silje Andersen ønsker ikke å svare konkret på spørsmål om alle underutvalg kan få en pappa som plukker opp regningene. Det vil være en situasjonsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, om hva som er til det beste for hele NHHS. Jeg vil ikke si at alle kan få det, men om man skal få inn en avtale, så må den være bra for

hele NHHS, sier hun. Urettferdig Velferdssystemet Underutvalg K7 Bulletin har snakket med sier at dette er ny informasjon, og flere av dem mener de ikke har ressurser eller mulighet til å inngå slike avtaler. De må dermed nøye seg med Studentforeningens velferdssystem.

Det systemet er ikke rettferdig, innrømmer leder for Kjernestyret, Cilia Indahl Holmes. ‒ Man har forsøkt å legge til grunn kriterier som gjør at man skal kunne kompensere for arbeidet man legger ned i foreningen, men man kan ikke si at man har klart å gjøre det rettferdig. Det vil være utrolig vanskelig. Da ville man hatt


K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter

rtsatt betale

Kapitalklovnenes

monster Andreas L. Farberg Kommentar

Bak fasaden til Norges beste studentforening skjuler det seg et monster av dobbeltmoral, hemmelige avtaler og privilegier. Næringslivsutvalgets (NU) særdeles gunstige avtale er monsterets hode. I årevis har Kjernestyrer messet om moderasjon i tildelingen av velferdsmidler, og satt foten ned når blant annet K7 Bulletin har tatt til orde for at studentene som arbeider gratis bør få mer moro på Studentforeningens bekostning. Samtidig drar NU på tur til New York og London med penger fra en revisjonsgigant som i gjengjeld får gratis annonser i K7 Bulletin. Annonsene er bare ett av flere eksempler på at NU grafser til seg penger som kunne tilfalt resten av NHHS og bruker dem på seg selv. Det er først og fremst to grunner til at monsteret i NHHS får leve. Den ene er, som i kapitalforvaltningssaken, at Kjernestyrene preges av lite kunnskap og evne til å se hva som er urett og bør endres. ‹‹Kapitalklovner i kamp››, sier KS-leder Cilia Holmes. Da bør hun skjønne hvilken strid de bør kjempe.

Foto: Hilde Karine Sæberg

enormt mange kriterier som måtte legges til grunn, sier hun. Nestleder for Markedsgruppen, Kristian Tandberg, er skeptisk til at alle underutvalg skal prøve å skaffe egne sponsoravtaler. ‒ Jeg ser ingen voldsomme problemer i at noen underutvalg skulle ønske å skaffe seg egne avtaler. Det som er synd, eller interessant, er om dette vil

kunne undergrave eller forandre Markedsgruppens jobb, sier han.

Nekter å dele kontaktnettverket Gjennom sin daglige kontakt med næringslivet, har flere påpekt at NU har gode forutsetninger for å skaffe sponsoravtaler til seg selv. ‒ Det ønsker jeg ikke å spekulere i, svarer Øyvind

Sævig, leder for NU på spørsmål om de har urettmessig fordel ved utarbeidelse av samarbeidsavtaler. Det vil ikke bli aktuelt for andre underutvalg å gå i uformelle møter med NU for erfaringsutveksling ved utarbeidelse av samarbeidsavtaler med bedrifter, mener han. ‒ Dette er noe helt annet

enn hva vi driver med. Vi skal formidle jobber og internships mellom studentene og bedriftene. Dette er ikke vårt mandat, vi vil ikke kunne bidra her, sier Sævig.

5

Den andre er ren og skjær nepotisme. NU er en såpass stor maktfaktor og med så mange bekjente i og rundt Kjernestyret at enhver endring som rammer dem blir stoppet lenge før de når Foreningsmøtet. Troll sprekker når de kommer frem i lyset. Forhåpentligvis skjer det samme med NHHSmonsteret. Andreas L. Farberg er kommentator i K7 Bulletin.


6

Nyheter

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Foto: Daniel Bernstein

Underutvalgslederne reagerer

Bekymret: Micheal Ueland er bekymret for om sponsoravtaler kan føre til større skille mellom underutvalgenes velferd.

Kjernestyret er positiv til at alle underutvalg kan tegne egne sponsoravtaler, hvor inntektene går direkte til underutvalget. Maria Tomren mt@k7bulletin.no Kyrre Kjellevold kk@k7bulletin.no Mette Botnevik mb@k7bulletin.no

Kjernestyret (KS) mener Deloitte-avtalen til Næringslivsutvalget ikke er unik. De stadfester at alle underutvalg har den samme muligheten til å tegne individuelle sponsoravtaler og at mange underutvalg allerede har inngått slike avtaler. Men

dersom summen i avtalen overstiger 10.000 kr må avtalene godkjennes av KS. Ingen av de underutvalgslederne K7 Bulletin har vært i kontakt med, var klar over at underutvalget deres kunne ta initiativ til avtaler i denne størrelsesordenen. Rangerer underutvalg Regnskapsgruppens leder, Micael Ueland, tror en egen sponsoravtale kan tilføre underutvalget mye, spesielt i form av kurs og kompetanseutvikling. Samtidig er han bekymret for hva en slik oppdeling av velferdsmidlene vil si for NHHS: – Ikke alle underutvalg vil kunne få en samarbeidsavtale, men alle har en like viktig rolle i NHHS. Vi skal aldri rangere underutvalg. Slike avtaler har et kjempepotensiale for motivasjon og utvikling, men det er viktig at en ikke glemmer de som ikke

stiller like sterkt i kampen om disse. Umotiverende Raul Leonardo Rojas, leder for K7-minutter reagerer på

noen underutvalg mister motivasjonen til å skaffe inntekter til felleskassen dersom andre grupper bare skaffer midler til egen lomme legger han til.

Det blir urettferdig dersom de med best kontakter får de største midlene. Raul Leonardo Rojas, leder K7-minutter at denne nye ordningen kan komme til å øke velferdsmidlene til de undergruppene som har en tett kontakt med næringslivet. – Det blir urettferdig dersom de med best kontakter får de største midlene. Man skal få velferd basert på det arbeidet man legger ned i studentforeningen, sier K7lederen over telefon. – Det kan tenkes at

Ulike muligheter Teknisk gruppe (TG) har allerede inngått mindre avtaler om sponsing av klær, men leder Erik Ingebretsen var ikke klar over at alle underutvalg har anledning til å tegne avtaler som gjelder store pengebeløp, slik Kjernestyret åpner for. Ingebretsen reagerer på den vendingen velferdssystemet tar. – Det virker som en rar løsning

at noen underutvalg skal ha store sponsoravtaler men andre ikke. Han legger til at mye vil ha mer, og at ikke alle underutvalgene har samme muligheter for å få inn slike avtaler, – Man vil alltids ha mer velferd hvis man kan få det, men vi har ikke tid og ressurser til å skulle lete etter potensielle sponsoravtaler nå, slår TGlederen fast. Tilfreds slik det er Leder for GEP (Global Economics Perspectives), Jens Martin Dahlum, er derimot svært fornøyd med fornøyd med de velferdssatsene de har hatt til nå. – Vi er 15 stykker, så det er begrenset hvor mye vi bruker internt. Jeg var ikke kjent med at vi kunne lage slike avtaler selv, men det ville jo ikke være første gang informasjonsflyten har vært litt rar i NHHS.


K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter

7

Studentene sviktet Karrieredagen Foto: Audun Bakke Andersen

– Bedriftene skylder på Bergen Challenge

På stand: 82 bedrifter gav standsrekord på årets karrieredag ved NHH. Den store studentmassen uteble likevel , og bedriftene la skylda på Bergen Challenge for det dårlige oppmøtet.

Til tross for bedriftsstorm til NHHs Karrieredagen 2011, uteble studentene fra årets jobbsøkerarena . Bedriftene legger skylden på Bergen Challenge. Chris Fasseland cf@k7bulletin.no Hogne Ulla hu@k7bulletin.no

– Karrieredagen (KD) 2011 var en stor suksess, og kunne i tillegg vise til flere bedrifter enn noensinne, sier Suddersan Thangrajah, årets leder i Karriedag-styret. HR-direktør for trainee og talentutvikling i Storebrand, Anne Røren Andreassen, deler ikke Thangrajahs entusiasme rundt årets arrangement. – Det var jo helt stille der, og det er synd for de 82 bedriftene

som møtte opp. Vanligvis er det godt oppmøte på NHH denne dagen, men årets karrieredag var ikke bra, sier hun. Arrangementskrasj Andreassen er heller ikke i tvil om hva som er grunnen til årets dårlige oppmøte. – Det at Bergen Challenge (BC) velger å legge sitt arrangement på samme tidspunkt som karrieredagen er helt vanvittig, mener hun. Lederen for Karrieredagen forstår at Andreassen er oppgitt. – Datoen for KD har vært avtalt i lang tid, og jeg skjønner noen av bedriftenes reaksjoner. Det var helt klart uheldig at disse to arrangementene var på samme tidspunkt. Viktig møteplass Tor Erik Groeng, seniorrådgiver ved kompetanseavdelingen i NHO, presiserer hvor viktig karrieredager er, samt Studentforeningens ansvar i den anledning. – Karrieredager er viktige møteplasser for studenter og

bedrifter, og det er viktig at bedriftene får anledning til å treffe flest mulig studenter på denne profileringsarenaen, konstaterer Groeng. Andreassen ser også på Karrieredagen som en viktig møteplass for studenter og bedrifter, men håper også på litt engasjement andre veien. – Jeg ser på studenter som mine kunder, men studenter bør også se på bedriftene som sine

idrettsarrangementet. – Vi tok kontakt med NU allerede da BC var i startgropa. De har hele tiden visst at vi skulle arrangere BC den uken. Det er tydelig at NU har undervurdert størrelsen på arrangementet vårt fra starten av, og ikke sett hvor stort BC var før det var for sent, sier Bettina Therese Rognås Ellefsen, informasjonsansvarlig i BC. Hun kan fortelle at Bergen

At Bergen Challenge velger å legge sitt arrangement på samme tidspunkt som Karrieredagen er helt vanvittig. Anne Røren Andreassen, Storebrand

kunder, legger hun til. – Trodde ikke på oss BC-ledelsen mener Næringslivsutvalget undervurderte

Challenge kunne gjort lite med arrangementkrasjet. – Uansett hvordan vi vrir og vender på det så kan vi, på grunn av hall- og skolebruk,

ikke legge det til noen annen dato enn i høstferien. Det er uheldig for NHHS at bedriftene er misfornøyde, det har jeg full forståelse for. Når det er sagt, prøvde vi å gjøre vårt beste ved å tilpasse kampoppsettet, sende ut tekstmeldinger til både NHHstudenter og andre deltagere, og oppfordre disse til å møte opp på KD, sier Rognås. Neste års karrieredag KD-leder Thangrajah påpeker derimot at de skal prøve å finne en bedre løsning for KD2012. – Planen er å sette oss ned med ledelsen i BC for å finne en løsning som gagner alle bedre i forhold til neste års arrangementer, sier han. Dersom det hadde vært opp til Andreassen er løsningen enkel. – Datoen for Karrieredagen var fastsatt for lenge siden, og da bør det ikke være så vanskelig å unngå akkurat denne dagen for andre arrangementer. Bergen Challenge burde holdt seg langt vekk, og heller valgt et annet tidspunkt, avslutter HRdirektøren i Storebrand.


8

Nyheter

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Over gjennomsnittet interessert i økonomi? Vil du ha din tekst på trykk i Bulle? Bulls & Bears har en studentskrevene spalte perfekt for deg. Temaet er valgfritt, men selvsagt økonomirelatert. Tekst sendes til red@k7bulletin.no

bulls & bears

Enden på eurovisa?

Eirik Malkomsen em@k7bulletin.no

I studiet av Den europeiske union representerer EU noe nytt, uferdig og vanskelig definerbart. EU er et pågående politisk, økonomisk og sosialt prosjekt. EU handler ikke kun om et indre marked og felles valuta, men om verdier, politiske visjoner og en rolle som fredsbevarer. Hva EU er, skal eller bør være, er både problemet og løsningen på krisen. EU er ikke en føderal stat, eller en mellomstatlig organisasjon, men har blitt litt

av alt, der medlemslandene fortsatt har mye suveren makt. EU mangler handlekraft i denne krisen. Løsningen blir å avgi mer suverenitet. Politikk utfordrer juss Euroen er symbolet på EU sitt prosjekt, men mangler det som forårsaker den fatale krisen; den fiskale unionen. EU har ikke et eget finansdepartement, lovfestet mulighet til å utstede statsobligasjoner, eller lovfestet rett til å skattelegge eller sosialisere gjelden mellom medlemslandene. EU-kommisjonen, Frankrike og Tyskland opererer langt ut over deres egen myndighet, i arbeidet med å gjøre grep i kriselandene. Det er udemokratisk, illegitimt og grunnlovsstridig, og mye av grunnen til at tyskerne roper stopp, de vil ikke mer. Statsledere havner i en politisk interessekonflikt og rettslig knipe mellom egen stat og EU, særlig Merkel merker presset

fra domstolen. Redningsfondene som skal løse flokene, er midlertidige og også opprettet på utsiden av den europeiske unionen, uten lovverk. Redningsfondene er frivillige låneavtaler mellom land i eurosonen. Det er et mellomstatlig arrangement, der det Internasjonale pengefondet, den Europeiske sentralbanken og EU-kommisjonen utfører tiltakene. Viljen til å handle er tilstede, men prosessene er tidkrevende. Ny politikk, nye lovverk og institusjoner vil gi EU myndighet til å gjennomføre de nødvendige reformene som må utføres. Viljen er stor i de store europeiske, politiske partiene, fordi de og landene økonomisk, kulturelt og organisatorisk er innrettet og bygd opp rundt et EU som består. Løsningene vil være ukonvensjonelle, og det korrekte demokratiske og

Økonomihjørnet Hellas er ute i hardt vær, og rister i grunnvollene til EU og euroen. Vi spør kriseekspert Ola Grytten hva som vil skje nå. Bendik Støren bs@k7bulletin.no

– Europa vil de neste årene gå fra krise til krise, sa Bart van Craeynest i det Brusselbaserte meglerhuset Petercam til DN. Tror du også det? Det gjør de vel allerede. Men samtidig skal vi vite at slike kriser historisk sett ofte går raksere over enn vi tror. Så lenge de ikke har løst de underliggende gjeldsproblemene og har en Euro som er pådyttet økonomier som aldeles ikke burde ha hatt samme valuta, vil de ha problemer. Samtidig må Europa på sikt gjøre noe med fødselsunderskuddet. – Kan ikke Kina komme å redde oss da? Kina er avhengige av Europa og

USA, samtidig er de selvopptatte. De vil hjelpe oss i den grad de meener det hjelper dem selv. – Hvordan ser du på dette i et historisk perspektiv? Er dette et stort skille? Krisen ligner på problemene med den internasjonale gullstandarden på 1920- og 1930-tallet. En stor forskjell nå og da, er at den gang hadde man fremdeles de nasjonale valutaer. Det viste seg å være positivt da gulstandarden endelig falt på 30-tallet. I dag har de som er med på eurosamarbeidet kvittet seg med sine valutaer. Det er vanskelig å se hvordan Hellas skal gjeninnføre en drakme markedet har tillitt til. På den måten er problemet større i dag. På den andre side har vi i dag langt bedre og slagkraftige nasjonale og internasjonale institusjoner som forhindrer like store kriser som den gang. – Helt kort, hvorfor og hvordan har grekerne kommet i slikt et uføre? Det er tre årsaker til at de er havnet der de er nå:

rettslige arbeidet må gjøres i ettertid. Men slik er, og vil EU utvikle seg.

europeisk stat har eksistert som nasjonalstat uten et sterkt engasjement for EU.

Kaste ut medlemsland? Problemet med å kaste land ut av EU, er at ingen land kan kastes ut. De er bundet av lover, og må selv trekke seg ut ved enstemmig nasjonale vedtak. Ved en tvungen utkastelse vil de økonomiske og politiske kostnadene som medfølger, gjøre det nesten utenkelig. De kriserammede landene eksisterer, og er definert, kun som medlemmer av EU. Ved utkastelse vil de måtte reorganisere sin administrasjon, forvaltning og internasjonale avtaler, endre grunnlovene, innføre ny valuta og opprette toll. De ekskluderes fra Europas indre marked. Kort sagt må de gjenoppstå som nasjonalstater. Dette er sensasjonelt og risikabelt, siden ingen

Skaper sosiale reaksjoner Verden preges av alvorlige sosiale reaksjoner, fra streiker og demonstrasjoner, til opprør og krig. EU går for å være vår tids fredsprosjekt, og har fungert som kitt i eurosonen. Nå kan EUuroen virke som plastisk kitt, som sprenger landene fra hverandre. Det er vanskelig å ane konturene av hvilken retning enkeltstående stater vil utvikle seg i. Med dagens sosiale reaksjoner, kan gjengangere i Europa være på trappene. Dersom EU fallerer, hvem av aktørene vil skylden legges på? Der den ble lagt første gangen, endte det ikke godt etterpå. Kilder: Frokost med Bernt, UiO.

Får du ikke nok av pensum? Vil du lese mer om økonomi? I Økonomihjørnet stiller vi spørsmålene du ikke turte stille i Aud Max.

For det første, en underliggende større vekst i utgifter enn i inntekter, sammenfallende med en begynende eldrdrebølge, lav pensjonsalder, kort arbeidstid og dårlig produktivitet. For det andre, prøvde de å løse finanskrisa med store offentlige utgifter i en tid da skatteinntektene sank dramatisk. Og sist, at de har jukset med statistikken. Dermed har de tapt tillitt og rentene stiger også som en konsekvens av det.

– Craeynest sier videre at EUs monetære union også må bli en finanspolitisk union. Er du enig? Og hva vil det egentlig si? Enten må den også bli en finanspolitisk union, eller modifiseres på ett eller annet vis, eller så må den opphøre slik den er nå. Å ha samme valuta krever egentlig en sentralmakt som har statsmyndighet overfor medlemslandene. Men fremdeles krever det økonomier som er ganske like også.

– Sist uke kunne man at grekerne privatiserer over en lav sko. Er det en god løsning? Løsningen er å betale ned gjeld, effektivisere næringslivet og komme til gode avtaler. Privatisering er en naturlig frukt av offentlige innstramminger.

– Burde EU bli til de forente europeiske stater, USE, slik Gerhard Schroeder vil? Dersom euroen skal fungere

– Hvilken rolle har bankene i dette? Er det ikke rimelig at de må tåle å ta store tap? På sikt må muligens mange banker ta store tap. Problemet nå er at mange av dem er så lite solide at de ikke kan ta store tap akkurat nå.

Foto: Kai Erspamer

Eksperter spår Den europeiske unionens undergang og euroens fall. Men er gjelden EUs ruin? Er det så enkelt?

bedre, må den kanskje det. Men det gir fremdeles ingen garanti for at euroen skal fungere. Jeg tror ikke Hellas og Tyskland burde ha same valuta nesten uansett hvilken politisk overbygging de har. Jeg tror vel også at euroen egentlig er mer begrunnet ut i fra ønske om en føderasjon enn økonomiske gevinster. Et alternativ er jo å myke opp pengeunionen og legge til rette for at færre land er på euro og dermed myke opp i den store unionen. Dette er egentlig i stor grad politiske spørsmål. Jeg har personlig ingen drøm om å på død og liv tilhøre Europas Forente Stater.


Lover landlig løft

Foto: Scanpix

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter

9

Foto: Daniel Bernstein

Høyt og lavt: Tidligere KS-leder Gudbrand Johannes Qvale og Andreas Wessel vil gi NHH-studenter påfyll med kunnskap om primærnæringene.

NHHS Bondelaget vil øke interessen og kunnskapen om skog- og jordbruk. Samarbeidspartnere og studenter strømmer til. Hogne Ulla hu@k7bulletin.no – Vi opprettet gruppen for å øke interessen og kunnskapen blant NHH-studenter, sier initiativtaker og leder for NHHS Bondelaget Andreas Wessel. Han snakker om den nyopprettede gruppen NHHS Bondelaget som på sikt ønsker å få til konferanser, debatter, prosjekter og ekskursjoner. Det overordnede målet er å øke innsikten om primærnæringen og få både de med bondeaner og andre til å engasjere seg i problemstillinger knyttet til næringen. «Åpen gård» på NHH Sammen med Wessel har tidligere Kjernestyret-leder Gudbrand Johannes Qvale lagt planer for den nye interessegruppen. – På sikt vil vi prøve å få til en dag der vi åpner dørene for primærindustrien og lar studentmassen få oppleve mulighetene som ligger der. Mange av våre

mulighet for dem. De omsatte i 2010 for ti milliarder kroner, så noe lite selskap er de ikke, sier Wessel. I tillegg har både TINE Meierier, Norskog med sin «Velg skog» - kampanje, Le Chameau og Barbour meldt sin besøkelsestid. Flat organisasjon Når det gjelder formaliteter, tar imidlertid guttene ting litt som det kommer. – Nå må vi først se an pågangen. Etter dette er det naturlig å se på organiseringen, men for øyeblikket er det en forholdsvis flat struktur. Brenner en person for noe spesielt føler vi det er naturlig at den får muligheten til å se nærmere på dette selv, forteller Qvale. På sikt vil man imidlertid prøve å få en klarere struktur. – Klart, skal vi virkelig satse vil det være naturlig å ha et styrekollegium. På kort sikt er det imidlertid ikke hensiktsmessig å ha et styre bare for å ha et styre. Vi håper på organisk vekst, og dersom noen for eksempel ønsker å lage en nettside, kan jo vedkommende få være web/ informasjonsansvarlig. Initiativet må komme bottom-up, sier Qvale. Mye på kalenderen Til tross for å ha bare eksistert i et par uker har man mye på tapeten fremover. En konferanse og en kick-off med leirdueskyting

Det hadde vært artig å få Hegnar og Sponheim til å diskutere landbrukspolitikken. Andreas Lie Wessel, leder NHHS Bondelaget

samarbeidspartnere, deriblant Felleskjøpet, synes dette er en god ide, sier Qvale. Initiativtakerne ser for seg en slags «Åpen gård»-variant, der man kan få både tradisjon og diskusjon i samme setting. – Det hadde for eksempel vært interessant og artig å få Trygve Hegnar og Lars Sponheim til å diskutere landbrukspolitikken og statlige subsidier, ler Lie Wessel. Flere partnere på plass Felleskjøpet er en av flere samarbeidspartnere de to bondeættede har fått med seg. – Felleskjøpet har vært ærlige og fortalt oss om deres situasjon. De sliter med å få rekruttert siviløkonomer og følgelig vil NHH og studentene her åpne opp en

er noe av det som står på programmet for NHHS Bondelaget i månedene som kommer. – Konferansen er et faglig arrangement med Norskog. Dette vil foregå 2. og 3. november. Den vil være for de som kvalifiserer seg etter å ha skrevet et motivasjonsbrev. Det er dessverre ikke mulig for oss å få med så altfor mange på et slikt arrangement, og derfor bør de som brenner ekstra for dette få den muligheten, forklarer Qvale. I tillegg åpner den nye interessegruppen også muligheter for de hesteinteresserte. – Andre mulige utflukter kan være Oslo Horse Show og det årlige Derbyet på galoppbanen Øvrevoll, avslutter Wessel.

HAR DU OGSÅ HØYE AMBISJONER? En god revisor er ikke nødvendigvis den som er flinkest til å regne eller som kan alle paragrafer på rams. Vi vurderer ikke kandidatene etter pressen i dressen eller fasongen på frisyren. Vi vil ha noe mer. Vi vektlegger selvfølgelig faglig kompetanse og interessen for revisjon, men er også opptatt av kandidatenes evne til å løfte blikket. Se bak tallene. Samtidig som de ikke overser kunden. Vi forventer at våre medarbeidere vil opp på verdenscupnivå, ettersom barneskirenn er noe vi inviterer til én gang i året. Alle stillinger utlyses på www.bdo.no, men vi tar gjerne imot åpne søknader også. Vi er alltid på utkikk etter gode kandidater! For mer informasjon, se: www.bdo.no/karriere Revisjon - rådgivning - skatt og avgift - regnskap og lønn.


10

Nyheter

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Etterlengtede pedagogiske

tiltak ved NHH

Foto: Norwegian Air Shuttle ASA

Foto: Norwegian.

Tror på tverrfaglighet: Kommersiell direktør i Norwegian, Daniel Skjeldam.

Videreføring av tverrfaglig case-oppgave, kombinert med podcast-prosjekt, viser tegn til utvikling av undervisningen. Studentene er fornøyde. Jakob R.A. Fuglseth red@k7bulletin.no

– Vi er svært godt fornøyd, og opplever at dette ligger nærmere arbeidsoppgaver etter endt studium enn mye annet, sier Steffen Stensrud, leder i BFU. Som mange andre studenter har Stensrud ønsket fornyelse ved NHH, og han forteller at han er veldig for større variasjon i undervisning og vurdering. – Jeg er opptatt av ulike former for undervisning fordi studenter har forskjellige måter å lære på, og ulike vurderingsformer fordi man har forskjellige måter å best vise hva man kan. Stensrud vektlegger viktigheten

av at et vitnemål fra NHH skal synliggjøre et bredere spekter av ferdigheter enn i dag. Positivt, men krevende Dekan for bachelorutdanningen ved NHH, Kjetil Bjorvatn, fremhever at fjorårets studenter synes det tverrfaglige prosjektet var bra. Mye arbeid ligger like fullt bak prosjektet, og det krever ressurser og planlegging. – Det er krevende å få slike store prosjekt til å fungere, det er mange aktører, og alt skal samkjøres. På spørsmål om hva studentene ønsket å forbedre forteller Bjorvatn at mange etterlyste mer utfyllende tilbakemelding på skriftlig arbeid, i tillegg til en mer samkjørt tilbakemelding på det muntlige. Erfaring med muntlig fremføring er et av feltene man får lite av ved NHH. Likevel imponerte studentene representantene fra Geelmuyden Kise og de ansatte. – Vi så naturligvis at det var variasjon i hvorvidt man er vant til å forholde seg til en forsamling, sier Bjorvatn og forteller at noen var mer

Foto: Håkon Frede Foss

Satser på pedagogikk: Dekan Kjetil Bjorvatn jobber for å bedre NHH-undervisningen.

nøkterne og nervøse enn andre. – Slike erfaringer er spesielt viktig for disse, ikke bare i jobb, men også generelt når man skal presentere faglig vanskelige tema. Det er først når man har forelest noe man virkelig forstår det. Viktig med tilbakemelding Både Bjorvatn og professor Lars Mathiesen vektlegger at studentenes tilbakemelding er sentrale i den videre prosessen både når det gjelder podcast og tverrfaglige prosjekt. Mathiesen er foreleser i faget Videregående mikroøkonomi (SAM 020), den ene halvdelen av det tverrfaglige prosjektet. – Prosjektet er viktig. Det bryter ned en barriere, mange studenter opplever fag som uavhengige av hverandre. Vi forsøker med prosjektet å knytte sammen to fag som studerer ulike sider av en problemstilling. På spørsmål om slike prosjekt og mer erfaring med muntlig fremføring er noe man er noe studentene bør ha mer av ved NHH forklarer han: – De får mulighet til å prøve seg, og få tilbakemelding. De må

forklare seg klart og kortfattet, til andre enn sensorer, og kommunisere på en forståelig måte. Dette er noe vi må integrere i studieprogrammet. Det kunne vært naturlig at studentene hadde en muntlig presentasjon, gjerne i tilknytning til et integrerende case, hvert semester fra 3. semester av. Populær podcasting SAM 020 er i tillegg faget hvor man har prøveprosjektet med podcast. Selv synes Mathiesen at det er greit at forelesningene blir filmet. – Etter første gang tenker jeg ikke på at jeg blir filmet. For meg er ikke podcast viktig, men jeg håper det blir brukt, ellers er det bortkastet. Studentene setter pris på podcasting, selv om mange har opplevd problemer med den tekniske løsningen til skolen. I det hele tatt tror BFU-leder Stensrud at NHH er på rett vei. – Har inntrykk av at stud. NHH liker hvor vi er på vei, siden de ikke er tilfreds med hvor vi beveger oss fra. Jeg tviler ikke på at NHH ønsker et så

godt pedagogisk opplegg som mulig, men jeg kaster hansken og utfordrer dem til å prioritere dette høyere enn noe annet. – Tverrfaglig kompetanse er undervurdert Daniel Skjeldam er kommersiell direktør i Norwegian, og har bidratt på det tverrfaglige prosjektet begge årene. Han mener man stiller styrket i arbeidslivet med tverrfaglig forståelse av teorien, siden dette brukes i arbeidsdagen. – Muntlig presentasjonsteknikk er også noe man blir møtt med på dag 1 i arbeidslivet, og som vil kunne være avgjørende i forhold til å overtale en ledelse eller et styre om en anbefalt retning. Skjeldam mener prosjektet virker godt. – Jeg tror kombinasjonen av case og teori er veldig bra, og at dette prosjektet bidrar til å øke den praktiske forståelsen til teorien, på tvers av flere forskjellige fag. Siden i fjor er det gjort litt mer kompakt, og det tror jeg er positivt.


K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter

4 på gangen 1. Hva synes du om det tverrfaglige prosjektet i sam/sol? 2. Hva synes du om prøveprosjektet med podcast? Fungerer det? 3. Burde NHH generelt ha flere nyvinninger innen undervisning og vurdering? Foto: Hilde Karine Sæberg

Lars Arne Iversen, 2.kull

Amala Kanagaratnam, 2.kull

1. Det er veldig spennende. Utfordrende og lærerikt.

1. Synes det er et genialt opplegg. Spennende, og jeg føler vi får lært mye.

2. Har ikke brukt det så mye, det jeg har sett virker veldig bra. Det er en fin mulighet om man går glipp av forelesningen.

2. Tror ikke jeg har brukt det, det er tungvint å logge seg inn.

3. Ja, spennende med variasjon. Spørs litt på tiltaket.

A global leader in aluminium, Hydro is shaping the future of a metal that is part of the solution

3. Ja, tror det. Det er bra med gruppearbeid. men i forhold til mitt forbruk er jeg fornøyd med utvalget.

Hydro’s CFO and former NHH-student Jørgen C. Arentz Rostrup will tell you:

• Why aluminium is the metal of the future, and Hydro is balancing the current market • How uncertainty with the exciting long-term prospects of the industry

November 3, 2011, at 17:15 Auditoriet Agnar Sandmo

Elise Ivara Dahl Lorvik, 2.kull

Margrethe Giæver, 2.kull

1. Jeg liker prosjektet, det gjør nesten begge fag mer interessante.

1. Har kun sam-delen, men ting handler aldri kun om et fag, så prosjektet er absolutt relevant. Synes det er bra.

2. Det har jeg fått til å få tilgang til enda, men det er en god ide. 3. Det synes jeg. Læringsutbyttet vil bli bedre.

2. Jeg elsker det. Det er dritbra, skjønner ikke at det ikke har vært gjort før. 3. Man bør kanskje se hvordan det går. Det bør i hvert fall bli mer podcast.

Food and beverages will be served after the session *** DJ PistolPuma

Check out our Summer Internship & Graduate Positions 2012 at hydro.com Follow us on facebook.com/norskhydroasa

11


12

Nyheter

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Med ønske om å bli best Fagutvalget for samfunnsøkonomi ved UiB ønsker å dra studentmiljøet til nye høyder. Til det trengs det engasjement, åpenhet og tradisjoner, mener leder Yngve Høiseth. Guro Valland gv@k7bulletin.no

– Vi ønsker å ha den beste samfunnsøkonomilinjen i Norge, sier leder for fagutvalget ved institutt for samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen (UiB), Yngve Høiseth. – Selv om det er vanskelig å måle slike ting, så mener vi at vi kan bli best på det faglige og sosiale omdømmet, legger Høiseth til. Må opp og frem Etter at den nyvalgte lederen

tok over roret for rundt 800 vordende samfunnsøkonomer i høst, ser han store verdier å høste i et studentmiljø som i større grad favner om den enkelte student. – Det er ikke til å stikke under en stol at vi er mindre synlige enn for eksempel økonomistudentene ved NHH. Derfor ønsker vi ikke bare å fokusere på faglig utvikling, men også et sosialt miljø som skaper åpenhet og engasjement, sier Høiseth. Han trekker frem at en nylig gjennomført studietur til Frankfurt, hvor over 40 samfunnsøkonomistudenter besøkte institusjoner som Deutsche Bank og Den europeiske sentralbank, samt sosiale tilstelninger som «Lønningspils» den 15. hver måned og maskeradeball, har vært med på å øke tilhørigheten hos de mer samfunnsorienterte økonomene på Høyden. – Det er ikke sånn at fagutvalgene har gjort en dårligere jobb tidligere, men vi har nå satt i gang en prosess som forhåpentligvis gjør at vi får en

enda mer sammensveiset gjeng, sier Høiseth.

Skape særpreg En potensiell vinneroppskrift for et populært studentmiljø, vil etter representantenes visjoner inkludere en rendyrking av utdanningsprofilen, men også etablering av sosiale tradisjoner. – Noe av grunnen til at vi opplever økte søkertall, er det faglige særpreget som karakteriserer linjen vår, spesielt innenfor offentlig økonomi og konkurransepolitikk, men også forskning på velferdsstaten. Det særpreget er viktig å dyrke videre, sier Høiseth. Henrik Zahl, leder av arrangementog faglunsjkomiteen, drar også frem viktigheten av å etablere tradisjoner, som bedriftsbesøk, faglige foredrag og studieturer som gjelder spesielt for samfunnsøkonomistudentene. – Selv om vi har opplevd en økning i oppmøte og større interesse for fagutvalgets arbeid, kan vi selvfølgelig ikke tvinge noen til å være med på arrangementene våre. Men

vi gjør vårt ytterste for at opplevelsene skal bli unike, sier Zahl.

Byråkrati begrenser I motsetning til NHHS som har flere lokaler disponibelt for både faglige og sosiale arrangementer, setter universitetetsbyråkratiet kjepper i hjulene for slike tilstelninger. Eksempelvis er det også ulovlig for private bedrifter å markedsføre seg selv på universitetets vegger og vinduer. Det eksisterer heller ikke øremerkede lokaler som studentene ved samfunnsvitenskapelig fakultet kan benytte ved tilstelninger av faglig og sosial art.

– Universitets hensyn til uavhengighet og derav holdninger til det private næringsliv er et hinder for oss, det er det ingen tvil om, sier Zahl. – Alternativet er at vi heller må dra og besøke bedriftene, men det er ikke lett å få med alle. Heller er det ikke enkelt å få plass til alle studentene hos bedriftene. – Har dere vurdert å inngå samarbeid med for eksempel NHHS? – Jeg er veldig tilhenger av tverrfaglig samarbeid. Det er viktig, interessant og spennende, og kan ha stor nytteverdi for alle involverte parter, sier Zahl.

Foto: Guro Valland

Klare: Yngve Høiseth (til høyre) og Henrik Zahl ønsker å forbedre studentmiljøet.

Vil du jobbe der det skjer? Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass hvor du raskt får faglig tunge oppgaver. Hos oss arbeider du i et ungt og sosialt fellesskap med "kort vei" til den politiske ledelse, og gode utviklingsmuligheter.

Hva gjør vi? • Planlegger og iverksetter den økonomiske politikken • Samordner arbeidet med statsbudsjettet • Sørger for at statens inntekter fastsettes, innkreves og sikres på en effektiv måte • Overvåker og utarbeider regler for finansmarkedene

Hva kan vi tilby deg? • • • •

Dagsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver Faglig utvikling En arbeidsplass midt i sentrum Fleksible arbeidsordninger

www.jobb ifi n a n s . d e p. n o


K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter

13

K7 Bulletin retter

Studenters alkoholvaner påvirker arbeidslivet

På side 13 i K7Bulletin nr 10, 2011 fremgår det av artikkelen at man skal ta fra fondenes grunnbeløp dersom man opplever negativ avkastning på støttefondene. Dette er feil. Dersom årlig avkastning ikke dekker kostnader inkludert årlig utdeling, kan det foretas utdeling fra oppspart, ubenyttet avkastning fra tidligere år.

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) advarer om at studenters høye alkoholforbruk også vil påvirke deres kommende arbeidsplasser. Tall fra AKAN viser at mer enn en tredjedel av studenter har et farlig høyt alkoholinntak. – Jo høyere forbruket er, jo vanskeligere blir det å skru av knappen når man går ut i arbeidslivet, sier Kari Lossius, fra Stiftelsen Bergensklinkikkene til nrk.no.

Slik blir nye Sjekkbar

Foto: Ragnhild Tveit

Dugnad for Sjekkbar: Arbeidsutvalget for Sjekkbar-oppussingen (f.v. Thomas Høy, Charlotte Mauring, Lene Aronsveen og Knut Olav Five Reinskou) satser på en smittende dugnadsånd.

En prosjektgruppe med internansvarlig i Kjernestyret i spissen vil gi Sjekkbar et ansiktsløft. Et vedtektsforslag på 375.000 kroner legges frem på Foreningsmøtet (FM) i november. Hogne Ulla hu@k7bulletin.no

– Hovedproblemet med dagens situasjon er at folk står og henger fremfor å sitte seg ned i denne delen av Kjelleren. Derfor vil vi gjøre noe med atmosfæren i Sjekkbar, sier tidligere leder i Klubb- og Kulturutvalget (KKU) Thomas Høy. Høy har i samarbeid med Knut Olav Five Reinskou, Lene Aronsveen og Charlotte Mauring sett på hvordan Kjellerbaren Sjekkbar kan pusses opp.

Prislappen ser i dag ut til å ligge på godt under en halv million kroner. – Vi har budsjettert med 375.000 kroner. Vi har hatt fire entreprenører oppe til vurdering og er veldig fornøyde med det valget vi har falt ned på, forteller Knut Olav Five Reinskou, internansvarlig i Kjernestyret (KS)

på det. Det betyr at de forskjellige underutvalgene og Kjellergruppene har blitt

Vil få NHHS-preg Lene Aronsveen, assisterende salgssjef i Uken12, er ikke i tvil om at førsteinntrykket av Kjelleren er viktig. – Sjekkbar er det første som møter deg når du kommer ned Kjeller-trappen og da er det ekstra viktig at man får et godt inntrykk. Vi vil gjøre det klart at det er NHHs studentforening som holder til her, og at det ikke ser ut som på et hvilket som helst annet utested, forklarer hun. På spørsmål om det estetiske er det tydelig at prosjektgruppen vil satse på et mer helhetlig preg. – Vi kommer til å sette et helhetlig, NHHS-preg

inkludert for å få sjansen til å sette et preg på baren. Det er KKU som avgjør om man også velger å starte skjenking av alkohol, noe både de og Skjenken er positive til, forteller Five Reinskou.

vil gjøre det mulig for VK å få bedre oversikt over gjestene som oppholder seg i denne delen av

Vi ønsker å sette et NHHS-preg på Sjekkbar. Knut Olav Five Reinskou, internansvarlig Kjernestyret

Bedre oversikt for vk Også Charlotte Mauring fra Vaktkorpset ser store fordeler med å gjøre noe med Sjekkbar. – Dagens situasjon er jo selvfølgelig ikke optimal. Når vi nå pusser opp Sjekkbar håper vi dette vil bedre fremkommeligheten i området. Folk velger forhåpentligvis å sette seg ned fremfor å stå i ferdselsområdet, da spesielt ved inngangen til Klubben. Dette

Kjelleren, sier Mauring. Fornøyd skjenkekontor Gro Gaarder ved Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune roser studentforeningens nye alkoholpolitikk. – Vi har en veldig god dialog og vi må berømme dagens NHHS-ledelse for akkurat det.

Det er ikke til å stikke under en stol at situasjonen på NHH ikke har vært optimal. Da er det ekstra gledelig at man tar tak og inkluderer kommunen i prosessen, sier hun. – Hvordan vil en alkoholservering i Sjekkbar kunne fungere? – Som i mange andre saker har man i NHHS en skjenkebevillingsom også tar for seg Klubben og Campus. Å servere bare alkohol i Sjekkbar går faktisk an, gitt at man tilbyr et alkoholfritt alternativ ved denne baren også. Det alkoholfrie alternativet behøver ikke fysisk å være i baren. Det er tilstrekkelig at betjeningen henter det i en av de andre barene, sier Gaarder.

Oppussing av Sjekkbar

En prosjektgruppe presenterte på forrige Foreningsmøte (FM) forslag om hvordan Sjekkbar kan pusses opp. Baren, som er det første man møter i NHHs kjeller, skal i følge utvalget pusses opp til et budsjett på rundt 375.000 kroner. Det er på FM 10. november at det endelige vedtektsforslaget legges frem for stud. NHH.


14

NEWS

K7 Bulletin - Tuesday October 25th 2011

intersection

Halloween: Over 100 disguised students found their way to the Halloween Party last Friday. The event was a success with many funny costumes.

Hello, evil night! Ready I opened the window and saw darkdark night with only moon sparkling brightly and some strange sounds coming from nowhere.

Having made a deep breath, I felt the Halloween’s gently embracing spirit… Elina Kaikova ek@k7bulletin.no

October, 21 was one of the hottest nights at Hatleberg, full of mysterious creatures passing here and there. Halloween’s spirit made students’ creativity reach some unprecedented levels, uncovering personal traits of character, usually hidden somewhere deep inside. Voluptuous nurses with magic syringes,

Christmas trees, handsome pirates, hovering nymphs, bees, babies, hells, killers and even terrorist gathered together that night to encompass one of the most burning nights… Welcome to Hatleberg Halloween party! «I can’t find it anywhere!» Even if you’re creative enough to

decide what you want to wear, it doesn’t mean that you will definitely make your idea come true. To find a catchy costume in Bergen can be a great challenge, especially if you stay here just for several months. I asked several people a week before the party what they were planning to wear and got nearly the same

Five in the Corridors of Hell

Text: Valeria Polyakova

What is your greatest sin?

Death I killed a man, a women and a whole family.

Bavarian Vampire I fancy big glasses filled with blood.

Joker Twins Letting Batman live.

Draco Malfoy Being a Slytherin.

Photo: Mikhail Smirnov

Crazy Spanish People Drinking a lot.


K7 Bulletin - Tuesday October 25th 2011

NEWS

15

NHHS elections We hope you know that NHHS elections are to be held between October 26 and 28, 2011. Here we will explain how to register for voting and how to actually cast your vote. First, you have to create a profile on NHHS’s website – www.nhhs.no; if you should need any help with creating a profile you can e-mail your problem to pu.profilering@ nhhs.no or call 95 89 86 72. Once you have created your profile you can cast your vote between the October 26 and 28; you can do that either electronically on It’s Learning or in person at Servicebygget by filling out the paper ballot. If you choose to vote in person then you will have the chance to meet all the candidates,

talk to them and figure out their agenda and last but not least get some free candy. If you are more adventurous and want to run for a position you can register as candidate until October 26, 12:30 am. More info about the positions and how to actually register as candidate can be found on www.nhhs.no. The winners will be announced on October 28 during the Election Show which will be held in the Aula. We wish good luck to all the candidates and encourage you to vote and run for election! And don’t go over board with all the candy!

Photo: Mikhail Smirnov

Gershon Kumeto LH 732 BGO From Jönköping International Business School. So Gershon, you’re in Norway, from Ghana, by way of Sweden? How’d you end up here? I wanted to get a degree in international logistics and supply chain management, which were not available in Ghana. My university in Sweden is known for this program, and I wanted to study energy logistics, which NHH is known for. What’s the weather like on a typical day in Kumasi, Ghana? It’s safe to say it’s sunny. In the rainy season it rains for maybe one or two hours, either in the morning or late afternoon. Then it’s sunny again!

to party? answer: «I want to be Drakula, but I have no idea where I can find the costume». The same was with almost every costume. But, as future managers and business leaders, NHH students soon solved this problem. Some found a wonderful shop on the way to Fløyen, others decided to have a hand-made costume. In order to understand some ideas, it was necessary to use your logical thinking. For example, Yev, a first year master student, was wearing a corn flake box and held a knife in his brave hands… Any guesses? How about serial killer? Sounds very interesting, creative and, of course, «halloweenish». Another question to pop into your mind might have been «How on Earth did he manage to fit himself into the box?» Well, let it stay the mystery of the night. We gonna party, yeah! Klubben, perfectly decorated with spider webs, graves and coffins, was just the right place to gather together dark souls. After the photo session, everyone started to party when suddenly the music stopped… The wave

of disappointment was soon replaced by excitement from expectation of who was going to take back to Hatleberg awards for the best costumes. Though it was close to impossible to figure out who the winners were, rumors going around whispered it was the Terrorist and the Christmas Trees. Happy and full of evil energy, winners and their fellow-party mates were now ready to continue this night full of sounds, music beats and frightening costumes. Scary, charming, fashionable, dangerous, attractive, thrilling, mysterious, suspicious - even endless list of adjectives won’t be enough to describe the spirit of that Friday’s Halloween party – it was something more than just words – that was an event when feelings reach some new, out-ofreality dimension.

What’s the biggest difference between Norway and Ghana? Almost everything is different! In Ghana, you can walk up to anybody, ask anything, and laugh about anything together. It’s very easy to get to know people. I’ve heard there’s a kind of wine made in Ghana that’s even better than what’s brewed in Hatleberg. Is this true? I’m not a wine person, but there is a local sweet palm wine that is distilled, meaning the fermented liquid is boiled, and then the vapor collected and condensed. It’s very strong. The taste [laughing]…I can’t describe the taste. Any other foods or drinks a tourist in Ghana should be sure not to miss? Oh, yeah! Fufu is boiled yam, plantain, and cocoyam pounded together and then eaten with vegetable, peanut, or palm nut soup. It’s the most common food in Ghana. And it’s swallowed, not chewed, so you taste the soup. What do you miss most from Ghana? From Sweden? First I miss the sun, and also my family. From Sweden I miss the Swedish family I lived with. But I’m going to see them for Christmas. What’s your plan after doing your exchange here at NHH? I will do an internship in Toronto, Canada, with an export company, while writing my thesis about this company. And when you get off the plane back home in Ghana, what’s the first thing you’re going to do? Get a job and start a business. Interviewer: Elliot Deal Photo: Private


16

SPoRT

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Sportsansvarlig: Einar Blix Huseby Tips? sport@k7bulletin.no

Foto: Stacey Kammerer

Eventyret Bergen Challenge

Gullguttene: Blod, slit og tårer ble ofret for seier mot erkerivalen BI Nydalen, og til slutt ble det BC-gull for Lacrossguttene våre.

Bulle møter leder prosess, Martin Schütt en uke etter at høstens vakreste eventyr, SL Bergen Challenge, er over. Etter uttallige arbeidstimer, blod, svette og tårer har nå Martin endelig sjansen til å slappe av på sofaen igjen. Jørgen Tangen jt@k7bulletin.no Einar Blix Huseby eh@k7bulletin.no

Til tross for at det har gått noen dager har Schütt enda ikke klart å innse at det hele faktisk er over. – Det er litt vanskelig å forklare. Jeg sitter igjen med en følelse av tomhet. Det er veldig rart, men nå begynner ting å roe seg, sier han og fortsetter entusiastisk å fortelle om de fire festivaldagene.

– Selve festivalen gikk over all forventing. Vi regnet med å støte på noen uforutsette hendelser underveis, men alt har egentlig gått etter planen! Det har egentlig vært litt skremmende hvordan alt har gått så knirkefritt, men med våre fantastiske BC-funksjonærer på laget har alt løst seg. Det er fortsatt litt som gjenstår i prosessen etter Bergen Challenge, men dette er noe Martin ser fram til. – Nå gjelder det å finne styret for neste år, samt få BC som underutvalg i NHHS. Dette skal tas opp på foreningsmøtet tredje november, der vi også skal presentere regnskapet. Han ser flere viktige momenter ved å bli en del av NHHS-familien. – Det viktigste ved det å bli implementert i NHHS er det å få studentforeningen i ryggen. Studentene får mer tillitt til oss, og det blir lettere å få kontinuitet i BC som gruppe. På den økonomiske biten betyr dette veldig mye. Nå som vi har vært registrert som en selvstendig forening, har det enkelte ganger vært vanskelig å få økonomisk tillit fra leverandører. Som

underutvalg vil vi ha NHHS' økonomi i ryggen, og vil dermed ikke ha dette problemet lenger, forteller Schütt. Problemet med ikke å være inkludert i NHHS er også at prisene for leie av Aulaen og bruk av interessegrupper på skolen blir kostbart. Som underutvalg vil NHHS betale for bruke av TG, KKU etc, og vil frigjøre midler til andre ting. Det var også annonsert på forhånd at et eventuelt overskudd skulle gå uavkortet til NHH Aid, og Martin har gleden av å avsløre at BC faktisk har gått med overskudd. Det eksakte tallet vil han dog ikke avsløre. – Til tross for et noe lavere deltagerantall enn budsjettert, har vi klart å bøye økonomien i riktig retning. Vi er i pluss og er glade for å kunne bidra med en sum til Aid. Høstet lovord Bergen Challenge har gjennom festivaldagene fått ros fra både samarbeidspartnere og ikke minst, NSI, Norges Studentidrettsforbund. – NSI var over seg av begeistring over hvor bra det

har gått. Under studentlekene i Trondheim måtte de stresse rundt og bidra til at ting gikk rundt. Under BC fortalte de at de ikke visste helt hvor de skulle gjøre av seg, og skrøt av at «Dere har jo alt under kontroll». Det endte opp med at de bare hadde gått rundt og kost seg, smiler Martin. Hovedsamarbeidspartneren, DnB Nor, har også annonsert at de er godt fornøyd med samarbeidet og har åpnet opp for framtidig kontakt. Framtiden Årets styre i Bergen Challenge er nå i gang med intensjonssøknad for Studentleker også i 2012. Planen er å arrangere festivalen annet hvert år etter dette for å slippe konkurranse med UKA og rekrutteringen til UKEN. – Drømmen har jo hele veien vært at BC er kommet for å bli. Etter årets suksess har jeg nå enda større tro på at dette skal skje. Med tanke på deltakerantall i år slo vi SL i Trondheim hva angår eksterne deltagere. I Trondheim var 1100 av 1800 deltagere fra NTNUI, mens vi i år hadde kun 280 fra NHH.

Hvis vi arrangerer festival hvert partallsår vil vi også få med flere fra Trondheim. Dette er en kjempemulighet ettersom det er 12.000 registrerte medlemmer bare i NTNUI, forteller Schütt. NSI ser også lyst på framtidsutsiktene. – Etter festivalen kom de bort til oss og mente festivalen var såpass bra at de også annonserte muligheten for at BC burde arrangere EM i innebandy og basketball 2013. Dette er faktisk noe vi har vurdert tidligere, og det er klart det er noe å tenke på for det neste styret. Schütt junior Selv om Martin ikke fortsetter som leder i neste års BC, vil han definitivt engasjere seg. – Ja! Jeg skal selvfølgelig være med neste år også. Har kjempelyst til å være gruppeleder/mellomleder på en eller annen måte, og vil nok også fungere som en slags mentor for det nye styret. Jeg gleder meg veldig, og har lyst til å komme tilbake til NHH om mange år og kanskje se mine egne barn i BC-styret, avslutter den avtroppende lederen fornøyd.


K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

SPORT

17

Red Bull Racing Can 2011 Gutta var i ekstase etter skoleseieren. – Dette var uventet, men veldig moro. Nå skal vi vinne landsfinalen og dra til England! Det endte dog ikke så bra. Gutta endte på sisteplass etter batteriproblemer med bilen, men fikk med seg to paintballbilletter og medaljer. – Det var synd at bilen fikk problemer i finalen, men vi er fornøyde uansett. Gøy at BC og Red Bull har fått til noe sånt. Det var et spennende prosjekt!

Foto: Mikhail Smirnov

Under Bergen Challenge ble det arrangert et godt gammeldags fjernstyrt radiobilløp i regi av Red Bull. Alle som ville kunne melde seg på for et par uker siden, og fikk da tilsendt deler til å bygge bilen. En skolefinale ble først arrangert for de åtte påmeldte NHH-lagene. Deretter kom den nasjonale finalen der lag fra NTNU, og Universitet i Oslo var blant deltakerne. Laget som vant NHH’s skolekonkurranse var «Bazinga Bull Ride» styrt av førstekullistene Fredrik Døhl Mostad, Tom Erik Lundamo og «ekstern konsulent » Mats Langgård.

Engarde! Den siste musketeren var til slutt fra BI, men Thomas Ertzeid fra NHH kom på en god andreplass.

God innsats fra NHH Blant vinnerne, var det også mange fra NHH som tok med seg pokaler og EMbilletter fra BC. Den aller første som stakk av med tittelen som studentmester var vår egen Sondre Hals, da han tok seieren hjem i bordtennis. Jørgen Tangen jt@k7bulletin.no Einar Blix Huseby eh@k7bulletin.no

− Jeg hadde håpet på å komme langt, men forventet ikke å vinne. Nå skal jeg til Spania, forteller den nybakte studentmesteren. Fra våre egne rekker vant også Lacrosse-laget etter en

spennende og fartsfylt finale mot erkerivalen BI Nydalen, med sifrene 4-1. − Bergen Challenge har vært bra! Det har vært utrolig gøy å spille i turneringen, og godt oppmøte har bidratt til dette. Dette var fantastisk, og særlig etter seier mot BI, forteller Ayush Kumra etter seieren. I squash-hallen viste også NHH god innsats. Førstekullist Anders Løe kunne til slutt strekke armene i været og kalle seg selv BC-mester. – Det er herlig. Jeg er veldig fornøyd. Finalen var veldig jevn og hard, men det var godt å kunne dra hjem dette med en skikkelig sliteseier, uttalte Loe, etter fredagens seier. På croquetbanen endte vi også opp som vinnere. Håkon Kavli vant til slutt finalen mot en HiTstudent. – Det var en lettelse. Jeg var litt redd i starten av kampen, han åpnet veldig bra. Jeg er spesielt fornøyd med noen langskudd som satt der de skulle, sier en godt fornøyd vinner.

Den siste vinneren vi hadde fra NHH var i kvinnenes tennisfinale der Christine Elsrud overlegent vant finalen. − Det var utrolig gøy! Jeg hadde håpet å komme til finalen, sa Christine etter matchen. Hun er også imponert over turneringen generelt. – Kjempemorsomt opplegg og gjennomføringen har vært veldig bra! NHH sikret seg også edelt metall i andre idretter. Blant de som fikk sølv var håndballherrene, fekting herrer, golf, halvmaraton, FK-1, fotballrypene og innebandyjentene. På bronseplass kom innebandy herrer, tennis herrer og damer, croquet og halvmaraton. Jørgen Tangen og Einar Blix Huseby er BC-funksjonærer.

Foto: Alejandro Jaramillo Glem Anna Kournikova: Vi har vår egen BC-gulljente i Christine Elsrud.


18

SPORT

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Foto: Ellen Balke Hveem

Høy intensitet: Ultimate-gutta viser stor engasjement og gjør alt for å vise at de har funnet den ultimate treningsmåten.

Bulle tester NHHI: Ultimate Frisbee De lyser opp Klubben med sine røde slips, men hva driver de egentlig med? Frisbee assosieres fort med avslappet strandliv. Dette er ikke tilfelle for Ultimate Frisbee. Stine Viddal Øi svo@k7bulletin.no

Sosialt: En Ultimate Frisbee-trening er hyggelig. Da denne sporten ikke har noen dommer, forutsetter den ærlige mennesker med god sportsånd. Dette virker det ikke som det er mangel på hos disse gutta. Uklare enkeltsituasjoner løses raskt, uten for mye diskusjoner. Ultimate Frisbee lar utvekslingsstudenter bli med utenfor opptaket, for å gi de et større utbytte av oppholdet i Norge. Hovedkommunikasjonen er likevel på norsk, men spillerne oversetter gladelig.

Neste vors og NHHSarrangement planlegges i pausene. Gutta kjører hardt og ser ingen problemer med å dra direkte fra treninga på fredager til kø utenfor aulaen - etter en liten dusj vel å merke. At de fleste sitter igjen i hallen en halvtime etter trening og prater, er et tydelig tegn på at dette er en sammensveiset gjeng. Pluss: Høyt oppmøte, diplomatisk sport, god stemning på trening, åpent for utvekslingsstudenter og sosiale arrangementer utenfor trening. Minus: Litt høyere terskel for utvekslingsstudentene Treningsutbytte: Sanden er byttet ut med parkett, t-skjortene beholdes, til bullistens store skuffelse, på og svetten renner ikke på grunn av stekende julisol, men er heller resultat av en intens treningsøkt. Treninga begynner riktignok ganske rolig med teknisk kastetrening, men tar seg gradvis opp fram mot treningens høydepunkt –

nemlig spillingen, som opptar halvparten av den to timer lange treningstiden. Har du fortsatt ikke tatt deg helt ut, er det alltids mulig å få kjørt ut siste rest av krefter gjennom intense intervallspurter på slutten av treninga. I Ultimate Frisbee er presisjon og koordinasjon viktige egenskaper, men mye kan oppveies med litt ekstra innsats på løpefronten. Pluss: Intens og godt strukturert treningsøkt. Minus: Styrketrening kun i form av kollektiv avstraffelse. Underholdningsverdi: Alle spillerne er enige i at Ultimate Frisbee er gøy. – Overraskende morsomt, mener en, og det kan bullisten skrive under på to timer senere. Det er ingen tvil om at det er gøy å spille, men det er ikke nødvendigvis like spennende å se på. Det største problemet er at få kjenner til sporten, noe som ikke blir bedre av at laget spiller få kamper. I høst har det ikke blitt noen, men de jobber

med å få til treningskamper både mot NHHI Allidrett og BSI. Sammen med BSI arrangerer de egen Ultimate Frisbee-turnering hver vår. At kroppskontakt er imot reglene, fører til mye veivende armer noe som har

underholdningsverdi i seg selv for en tilskuer. Pluss: Gøy å spille og morsomme detaljer. Minus: Få kamper og ukjent sport.

NHHI Ultimate Frisbee:

•  Startet opp i 2008. •  Består av ca. 20 gutter og leder er Hein Enger Halvorsen. •  Trener hver fredag i Lehmkuhlhallen. Treningsansvarlig er Vegard Wergeland. •  Treningen består av spill, teknikktrening og kondisjonsøvelser •  Opptak hver vår og høst. Åpent for utvekslingsstudenter. •  Arrangerer turnering hver vår, i samarbeid med BSI Ultimate. •  Møtes i sosiale sammenhenger utenom treningstid.

Treningsutbytte Sosialt Underholdningsverdi

Totalkarakter

K1234567 K1234567 K1234567 K1234567


K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter

Har du lyst til å jobbe som analytiker i et av landets ledende advokatfirmaer? Ønsker du å jobbe med transaksjonsstøtte, finansiell analyse, restrukturering, insolvens og granskning? Velkommen til vår bedriftspresentasjon: Når: Onsdag 2. november kl. 17.15 Hvor: Agnar Sandemos Auditorium For fast stilling eller internship i 2012, send søknad med CV, karakterutskrifter og relevante attester til hr@selmer.no innen 4. november 2011 For studentnyttig informasjon, se våre facebooksider: facebook.com/AdvokatfirmaetSelmer

Advokatfirmaet Selmer DA • 23 11 65 00 • www.selmer.no

19


20

Nyheter

K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

LESERBREV

Vi vil ha dine meninger om alt mellom himmel og jord! Leserinnlegg 200-300 ord, kronikk 600 ord. Deadline til neste avis er torsdag 3. november. Sendes til red@k7bulletin.no

Forskning eller formidling? NHH som institusjon har to hovedoppgaver; forskning og formidling, og som vitenskapelig ansatt ved NHH, er man gjerne borti både forskning og undervisning. Det hersker liten tvil om at både forskning og formidling er to særs viktige samfunnsoppgaver, om det er naturlig å anta at disse er likestilte.

Tar vi derimot en titt på hvordan de økonomiske incentivene er fordelt på disse oppgavene, oppdager vi raskt at det kun er prestasjoner innen forskning og publisering som belønnes, eksempelvis gjennom publikasjonsbonus. Med dagens system er det altså slik at en vitenskapelig ansatt kan oppnå bonus dersom han eller hun får publisert en forskningsartikkel i ett høythengende tidsskrift, mens det ikke vanker annet enn en klapp på skulderen dersom samme person leverer ett solid

kurs utover det som er forventet og som gir stort utbytte for studentene. Det økonomiske incentivsystemet er bygget

er verken studenter, NHH eller samfunnet tjent med. For at NHH skal holde på sin stilling som en ledende utdanningsinstitusjon

belønningssystem som også belønner gode formidlere. En annen måte å øke satsingen

Skal det være slik at en av to arbeidsoppgaver blir verdsatt høyere enn den andre, når begge oppgavene er like viktige? Madeleine Tennebekk, Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret

opp under forskning, mens det glemmer formidlig. Skal det være slik at en av to arbeidsoppgaver blir verdsatt høyere enn den andre, når begge oppgavene er like viktige? Økonomiske incentiver er ett aspekt, men med et skjevt system kan det sende signaler om at forskning er viktigere enn formidling. En slik løsning

i Norge, og samtidig hevde seg internasjonalt, er det helt nødvendig at kvaliteten på undervisningen er av ypperste klasse. For at vi skal bli bedre, er det nødvendig å ha et kontinuerlig fokus på å forbedre innhold og formidling av de kursene som tilbys oss studenter. En måte å gi incentiver for dette, er å få på plass et jevnere økonomisk

på undervisniVng, er å være på banen og gripe de sjansene som kommer. Undervisning er et nasjonalt satsingsområde, og utdanningsinstitusjoner over hele landet har mulighet på å søke om å få et ”Senter for fremragende Utdanning” (SFU) tilknyttet sin institusjon. Dette er en sjanse som NHH må gripe! Allerede til neste år, har NHH mulighet til å

være med på søknadsrunden om å få ett SFU tilknyttet seg, som vil gi øremerkede midler fra myndighetene til undervisning. Det er imidlertid hard konkurranse om disse sentrene, og det er viktig med et solid og grundig forarbeid til søknaden. Det er ikke tvil om at NHH vil være en het kandidat i en slik søknadsprosess dersom forarbeidet er på plass. Jeg vil derfor oppfordre NHH til å gripe denne unike muligheten til å satse på undervisning. Dette kan være en viktig nøkkelfaktor til å nå ambisjonene om å være i europatoppen innen 2021. Madeleine Tennebekk Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret

Norsk skole knuser studenters Tysklandsambisjoner? Det siste året har norske medier anført av forståsegpående journalister i spissen satt fokus på at det er så få norske studenter som studerer i

Tyskland, og fremstiller oss som late og udugelige som avslår ‘en slik fantastisk mulighet’ til å oppnå ‘ettertraktet kompetanse’ som næringslivet har et

tilsynelatende umettelig behov for.

hevder at norske studenter ikke vil ha den.

Sist ut er Dagens Næringsliv som forflater hele debatten og

Hadde det bare vært så enkelt! Så langt har man glemt å nevne at for å kunne ta en hel bacheloreller mastergrad i Tyskland trenger man å kunne tysk på et helt annet nivå enn hva man belønnes med karakteren 6 for på gymnaset. Det sier sitt om hva man egentlig holder på med i norsk skole når skoleordboken mangler elementære ord og det å kunne preposisjonsregler på rams etter fem års undervisning er tilstrekkelig for å bestå faget. For de fleste studier i Tyskland må man kunne tysk tilnærmet flytende for å bli akseptert, og bestå en offentlig godkjent prøve som bekrefter dette. Det er generøst av Lånekassen å tilby språkstipend på 16.000 kroner for å lære seg språket før studiestart, og det er sikkert en veldig god løsning for dem blant oss som mestrer solide skippertak.

Foto: stock.xchng

Tyskland: Skribenten kritiserer mangelen på tilstrekkelig tyskundervisning for norske studenter.

Det er såklart mulig å ta ansvar for egen læring, men som

student har man som regel ikke veldig dype lommer å grave i etter tusenlapper til undervisning. Heldigvis finnes det snarveier til det Dagsavisen i sommer slo opp som ‘Det nye Amerika’; på NHH kan man dra til Tyskland på semesterutveksling på bachelor eller et helt år på master. Hvis Tyskland som en av Norges største handelspartnere virkelig er så viktig for Norge, hadde det antagelig ikke hatt utelukkende negative konsekvenser om man la seg i selen og ga både elever og studenter skikkelig språkundervisning. Det er faktisk grenser for hvor lenge det er sjarmerende å stotre ‹‹Ich bin ein Berliner››. iNGEBORG STRAND CHRISTENSEN 3. KULL AVD. MANNHEIM TIDLIGERE ANSVARLIG I REDAKTØR K7 BULLETIN


K7 Bulletin - Tirsdag 25. oktober 2011

Nyheter

21

LESERBREV

Vi vil ha dine meninger om alt mellom himmel og jord. Leserinnlegg 200-300 ord, kronikk 600 ord. Deadline til neste avis er torsdag 20. oktober. Sendes til red@k7bulletin.no

«Vi ansetter kun folk som har en master i lommen.» Asbjørn Aaheim – CiCero les mer om hvilket av våre 8 masterstudier som passer deg på www.bi.no/msc TYNGDEN DU TRENGER


Prøv vår nye mobilbank-app for iPhone, iPad og Android Med SpareBank 1s nye app for iPhone, iPad og Android får du en forenklet utgave av nettbanken på mobilen. Nå kan du raskt og enkelt sjekke saldo og betale regninger når du er på farten.


Foto: Audun Bakke Andersen

Menn med makt Trygve Hegnar og Hans Geelmuyden snakker om makt, ĂŚrlighet og rettferdighet. Blant annet.


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

24


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

Kamphanen I 40 år har han sørget for orden i hønsegården, og sikret seg et par gullegg underveis. Hva tenker mannen som har skremt nyutdannede siviløkonomer i en årrekke om makten han selv besitter? Trygve Hegnar guider Bulle gjennom maktens og medienes uklare univers. Tekst: Kyrre Kjellevold

Foto: Audun Bakke Andersen

Noen har hevdet Hegnar har en tvilsom maktrolle fordi publikasjonene hans kan påvirke markedsinformasjonen, samtidig som han er storinvestor selv. Dette har han ikke glemt. – Fordi at alle vet det, så kan man ikke gjøre det. Jeg har vært i gamet i førti år uten å få slike beskyldninger. Det sier seg selv at slik vil man ikke gjøre, for da mister man integriteten, og folk vil stoppe å kjøpe Finansavisen og Kapital.

Etter Utøya-tragedien har mange spurt seg om makten pressen har utøvet. – Pressen evaluerer jo nå om politiet gjorde en god jobb den 22.juli, det kan de gjøre, men makten ligger jo i kommisjonen som er satt ned for å granske håndteringen av tragedien, sier Hegnar forsiktig.

Det er hans egne ansatte som sørger for at han bevarer den hårfine balansen. – Vi har 50-60 redaksjonelle medarbeidere i Hegnar Media, og jeg ville ikke kunne se de øynene hvis det stod et eller annet på trykk som gavnet meg. Jeg ville kanskje ikke blitt sparket, men de ville latt være å jobbe for meg, sier Hegnar oppriktig.

Kneblet anonyme nettrasister – Jeg tror ikke noe vil forandres vesentlig etter 22.juli, men debatten i etterkant ble så vanskelig, følsom og komplisert, at vi på Hegnar Online ikke lenger godtar anonyme innlegg. Da falt mye tull bort, sier Hegnar alvorlig.

Hegnar understreker at han ikke er en aktiv aksjespekulant. – Jeg er ingen aksjetrader, for da ville alle trodd at det stod om aksjer i publikasjonene mine som kunne påvirke egne kjøp. Min rolle er som langsiktig investor og jeg må være superforsiktig, og alle medarbeiderne vet hvor jeg har mine plasseringer til enhver tid. Like lett er det ikke finne ut hvor samfunnets bakmenn har sine.

Jeg er på utsiden av alt. Pressens jobb er å være den såkalte fjerde statsmakt. Trygve Hegnar

Et spørsmål om makt – Det er klart at det er mange maktstrukturer i næringslivet og i politikken, og de er veldig vanskelig tilgjengelig. Jeg som har vært journalist og redaktør i et helt liv, får jo ikke tilgang til noe særlig, sier Hegnar ydmykt. Som medieeier og samfunnsdebattant betrakter han maktens kjerne, men mest sittende på grenen, i følge han selv. – Jeg er på utsiden av alt. Pressens jobb er å være den såkalte fjerde statsmakt, altså skrive hva de vil og når de vil. Det kan jeg gjøre, men jeg er kjempelangt fra alt som handler om makt i Norge. Det vil enhver pressemann være, men vi kan sette ting på dagsorden og det er jo en variant av makt.

Spørsmålet vi «alle» stiller oss er vel hvor samfunnsdebatten nå går.

Han mener likevel at vi skal ha toleranse for den slags. – Man kan spørre seg om ikke folk skal få ha sprøe meninger, og jeg mener at det skal de få ha, men vi kan ikke godta at folk sjikanerer andre uten å navngi seg. Spørsmålet er hvem som skal være ordstyrer i den offentlige debatten. – I mine publikasjoner har jeg kontroll på debatten, for det er jeg som risikerer fengsel hvis det er tull som kommer ut. På nettet har det ikke vært en kontroll, og det er jo helt håpløst egentlig. For samfunnet har det vært ålreit, fordi samfunnsdebatten øker med flere hundre tusen. Det er likevel ikke bra hvis det er ukvalifiserte debattanter, sier Hegnar uten å blunke. Hegnar tror på en klarere oppmerking av ansvaret på nettet. – Jeg tror det vil komme en lovendring i fremtiden som gir nettredaktørene samme ansvar som jeg har for mine papirprodukter. I dag er de ikke ansvarlige for debatten på sine sider. Nettopp å stille folk til ansvar, har blitt merkevaren til hans. – Makt korrumperer IKKE De fleste som har blitt utsatt for Hegnars vrede på lederplass må nok lete etter sine ord i etterkant, det må ikke mannen selv når han kommenterer sine egne domsavgjørelser. – I pressen er man en dømmende makt. Det er klart at hvis jeg skriver i dag i Finansavisen, at noen har fått solstikk og at han ikke skjønner hva han snakker om, så dømmer jeg. Jeg har makt i den forstand at jeg kan påstå med rette eller urette at det noen påstår er vrøvl, sier Hegnar klart. Noen hevder det er en naturlov at den som besitter makt, før eller siden vil misbruke den. Det avfeier Hegnar. – Nei, det tror jeg ikke. Men det er klart de gjør det av og til. Husk på det at makt utøves i bedrifter, organisas-

joner, lokalsamfunn, på et sykehus og i en barnehage, for å nevne noen. Så at makt korrumperer tror jeg ikke noe på, men i visse miljøer gjør det nok det oftere enn i andre. Her kan de udemokratiske regimene i Midtøsten og andre diktaturer tjene som eksempel. Han fortsetter med å minne oss på hva det vil si å besitte makt. – Makt er ansvarsutøvelse i en eller annen form. Jeg tror vi glemmer at makt er langt mer enn de store tingene, som statsminister og regjering, der å bestemme hvor bordet skal stå på SFO. Jeg håper ikke makten har korrumpert meg, i hvert fall.

Min tilnærming var at toppene ikke var hellige, og det eneste som betydde noe var hva folk gjorde og sa. Trygve Hegnar

Gikk løs på toppene Selv om han hevder at makt ikke øker sannsynligheten for misbruk av egen stilling, så er Hegnar ingen ukritisk sjel. – Jeg har bygd min karriere innen journalistikken på det å være kritisk til autoriteter innen næringslivet og det de sier. Jeg tok et helt annen tilnærming enn det som var en forsiktige og tilbakeholdne normen på den tiden da jeg startet Kapital i 1971. For Hegnar er det få etablerte sannheter. – Min tilnærming var at toppene ikke var hellige, og det eneste som betydde noe var hva folk gjorde og sa. Det var dette som skapte Kapital, fordi folk skjønte at næringslivet og eierne ikke betydde noe mer enn andre, sier mediemogulen. Det er få samfunnsdebattanter som har opparbeidet seg like mange knockout-seire som han. – Det har jo gitt meg en ganske stor respekt fordi folk vet at de ikke kan tulle med meg eller mine ansatte. Jeg backer dem alltid opp hvis de havner i konflikt, sier Hegnar. Få tviler på akkurat det, i hvert fall hvis man nettopp har fått en suser under beltet.

25


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

26


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

Rettferdighetens kommunikator Hans Geelmuyden blir forbannet av urett. Med åpenhet og livet som innsats går han til strid. Tekst: Kyrre Kjellevold og Shreya Nagothu – Rettferdighet er en helt sentral ingrediens i det menneskelige lykkebegrep, og hvis vi ikke opplever rettferdighet, opplever vi ulykke. Jeg er ikke opptatt av likhetsbegrepet. Det har jeg aldri forstått skulle være noe mål. For Hans Geelmuyden er det essensielt å ha et individfokus, altså tenke på sin neste. – Jeg mener at medmenneskelighet er en av menenskets sterkeste egenskaper, og medmenneskeligheten gjør at vi reagerer på urettferdighet. Han kommer med en rekke sterke tanker som ikke er daglig kost i selvrealiseringens tidsalder. – Vi har alle som medmennesker en forpliktelse til å engasjere oss mot urettferdighet. Frihetens pris er å hjelpe dem som faller utenfor. Demokratiets pris er å avvise aggressor, om nødvendig med eget liv som innsats. – Jeg er dypt bekymret over at stadig flere faller utenfor samfunnet vårt, understreker Geelmuyden. – Det er ikke nok å høre statsministeren si at alle skal med, når realiteten er at over 800 000 mennesker enten er uføretrygdet, arbeidsledige, har rusproblemer, sitter på barnevernsinstitusjoner eller i asylmottak eller er eldre som har mindre enn 400 kroner å leve av om dagen. Dette er grunnleggende urettferdig. Mediene er nærmest til å gi dem stemme, men mediene er selv ofte en del av makteliten. Den politiske arena er den eneste arenaen hvor svake grupper kan bli hørt. Men vi som sitter på innsiden av det norske korporativet hegner om egne privilegier, og er ikke flinke til å invitere andre inn. Slik står Norge stille på de svakes bekostning. Åpenhet gir mer rettferdighet Det blir for enkelt å si at de som faller utenfor må ta skjeen i egen hånd. De maktesløses problem er at de ikke vet hvordan de skal gjøre seg gjeldende. – Maktens sterkeste muskel er lukkemuskelen, og lukkemuskelen bidrar til å holde utenfor de som blir urettferdig behandlet. Skal de komme med, og få ta del i felleskapet, mener jeg den fjerde statsmakt må mobilisere i forhold til den første og den andre. Åpenhet er veien å gå for å skape et mer rettferdig samfunn, mener Geelmuyden. – Det viktigste jeg gjør er å hjelpe organisasjoner og ledere med å beherske åpenhet, og jeg tror det er en forutsetning for å bekjempe urettferdighet. For urettferdighet skjer alltid i lukkede rom og makten ønsker at urettferdighet skal skje i lukkede rom. Da er det ingen som ser, og ingen som engasjerer seg. For ham er åpenhet et vanskelig ord. – Mange tror at åpenhet er enkelt. Jeg sier det er det vanskeligste ordet i språket. Åpenhet er lett i gode tider. Lett som markedsføring. Bare se på Facebook. Mediet er fullt av selvhevdende skvalder. Det er i

dårlige tider åpenheten settes på prøve. Da krever åpenhet sterk rygg, sier Geelmuyden – Historien har vist at åpenhetsdebatten sjeldent kommer uten offer? – Min sønn, det finnes ingenting som er smertefritt her i verden. Og er det noe mål? Erkjennelse, troverdighet og mobilisering Kommunikasjon i seg er ikke viktig. Det sentrale er den endring kommunikasjonen skaper. I en slik sammenheng trekker Geelmuyden frem tre ord som svært viktige. – Det første er erkjennelse – hvis du ikke erkjenner at noe er urettferdig – så er det jo helt utenkelig at noen vil gjøre noe med det. Dernest må du ha troverdige aktører som arbeider med problemstillingen. Hvis du skal få til endring, må du tilslutt mobilisere for endringen. Disse tre ordene – erkjennelse, troverdighet og mobilisering er kommunikasjonsavhengige og kommunikasjonssterke ord og uttrykk. Ingen av ordene kan leve uten aktiv formidling. Det er jo derfor mitt yrke er så fantastisk, sier Geelmuyden opprømt. – Men kommunikasjon kan også misbrukes. Kommunikasjon uten moral er propaganda. Makten har også sin dialekt; maktsproget. Hvor ofte hører vi ikke mektige si at «saken fortjener ro nå», eller «etter en samlet vurdering» eller «saken skal evalueres», eller «vi har vedtatt å utrede saken, og kommer tilbake med rapport om et år». Slik kommunikasjon tåkelegger og umyndiggjør. God kommunikasjon gjør det motsatte. Den opplyser og ansvarliggjør, sier Geelmuyden. Hvor går grensen Geelmuyden mener grensene rundt åpenhet er vanskelige og utydelige, men han fremhever at en inndeling i sfærer er essensielt. – Det som er viktig i en sivilisasjon er at borgerne forstår at det er en offentlig sfære og en privat sfære, det er en forutsetning. Jeg har ikke krav på å få vite alt om deg, på å få være med inn på soverommet ditt i kveld. Han tror ikke åpenheten er grenseløs. – Altså, det som hører hjemme på den offentlige arena, det skal man være åpen om. Det angår samfunnets borgere, og vitale samfunnsinteresser. Hvis man derimot har en personalsak, så sier det seg selv at man ikke kan selge ut medarbeidere, man kan ikke stigmatisere enkeltindivider. Likevel ser det ut til at dette kan settes til side i ekstreme situasjoner, sier Geelmuyden og drar frem hendelsene 22/7. – Et av de største monstrene vi har sett i det norske samfunn, er jo nå en person som ikke lenger har en privat sfære. Jeg snakker selvfølgelig om Anders

Foto: Oda Myhrvold Behring Breivik. Geelmuyden stiller spørsmålet om mannen er offentlig eiendom. – På flyet over i dag leste jeg i VG om hans psykolograpporter hvor en psykolog anbefalte at Breivik allerede som 4-åring ble tatt ut av hjemmet sitt. Hvor går grensen? Er dette en åpenhet vi ønsker? Misbruker forsvareren hans dokumentasjon som hører hjemme i den private sfære? Det er dilemmaer her og derfor er åpenhet vanskelig. Til og med Anders Behring Breivik har rettigheter. – Det finnes ingen hellige sannheter – Jeg ser i etiske debatter at mange sier det er noe som er rett og noe som er galt. Og det kan det selvfølgelig være, men i menneskelivet generelt handler det ikke alltid om rett eller galt, men ofte om dilemmaer. Og når vi da skal forsøke å løse dilemmaer, handler det om godt eller dårlig skjønn, og god informasjon øker sannsynligheten for gode vurderinger. – Mange har brukt livet på å jakte på den hellige gral, men ingen har funnet den. Det finnes ikke alltid en sannhet, men det finnes alltid bedre informasjon. Jeg har dedikert mye av mitt liv til å prøve fremskaffe bedre informasjon, i den tro at bedre informasjon gir bedre beslutninger, og over tid et bedre samfunn. Kunnskap er våpenet som temmer autoritetene og åpner maktens vakuum, mener Geelmuyden. – Jeg tror altså at for å forstå makten, så må du trimme hodet ditt hele tiden og søke kunnskap. For makten har kunnskap og kunnskap er en hermetikkåpner. Men også her er det dilemmaer. – Du skal aldri undervurdere den kollektive fornuft, eller overvurdere folkets kunnskap – folk skjønner mer enn du tror, selv om de ikke kan saken i detalj. Du må aldri glemme at folk er bra! – de er det beste vi har. På individets side – Samfunn som utvikler seg godt avvikler privilegier, de som forsvarer privilegier forvitrer. Det samme gjelder i næringslivet. – Jeg er ikke begeistret for incentiver i det hele tatt. Gode ledere motiveres av å gjøre en god jobb for fellesskapet de representerer, ikke av gode bonusordninger. Du må være opptatt av noe som er viktigere enn penger, for penger er forgjengelig. – Redaktøren i det tyske magasinet Der Spiegel sa alltid til journalistene sine at hvis dere er i tvil, så gå til venstre. Politisk. Min far sa alltid til sine sønner at hvis dere er i tvil, så velg individets side. Det er min rettesnor. Jeg står alltid på individets side. Jeg er alltid systemkritiker. Makten klarer seg alltid. Det er enkeltmennesket som trenger sympati.

27


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

1

1

– I’m the Kebab-man, and I’m scary ‘cause I will EAT your kebab!! AAAARW!!

2

2

– NOO, we totally DID NOT use toilet papers! Jeez, such noobs.

HALLOWEEN PARTY Photo: Mikhail Smirnov

5 3

4

3 4

28

The deadliest babies ever, they’ll torture you and kill you with their most dangerous weapon: The Dummy. You’ll never see it coming. Tiger babes. Arw! - making claw movements.

6

5

– OH! Don’t touch me there, I’m still sore.

6

– Respect my authoritaaaaah!


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

1

1

Rundt Hallingskeid er det mange turmuligheter. Her er det bare å boltre seg

2

2

Etter ni timer på tur, er det godt med en pils foran bålet.

3

3

– Jeg ble litt sliten, da. Tok en liten høneblund i snøen.

LURKEN PÅ HØSTTUR Foto: Lurken Skilag

4

5

6

7

4

I området kan man både gå vidder og toppturer.

5

– Hei hvor det går! Stompeski var en stor hit.

6

Lurken finner snø uansett hvor de er, selv på høsttur.

7

Man kan kanskje til og med argumentere for at man blir et bedre menneske med Lurken.

29


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

PIFF PÅ BIFF Tekst: Maria Tomrez

Bergen internasjonale filmfestival ønsker å gi Bergenserne åtte dager med diskusjon, engasjement og et filmtilbud med en bredde som en kan se langt etter ellers i året. Startskuddet for den tolvte utgaven av Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) gikk onsdag 19. oktober. Med 160 filmer på programmet og en stor variasjon i sjangre ville festivalledelsen legge til rette for kino-opplevelser utenom det vanlige.

Foto: Peder Fylling Mæle

Publikum ble også invitert til å delta gjennom møter med filmskapere og debatter. David Carr er en av de mest fremtredende personene i filmen «Page One: Inside The New York Times». Journalisten kom til Bergen i anledning BIFF for å promotere dokumentaren om avisen han arbeider i. – Jeg vet ikke helt hvorfor jeg er her, men hvis noen vil stille noen spørsmål om fil-

men kan de godt gjøre det, meddelte Carr da han noe uventet dukket opp i kinosalen etter en visning på åpningsdagen. Dermed var grunnlaget lagt for en spontan diskusjon om journalisters rolle når nye medier blandes med gamle. NHH-samarbeid Pressetalsmann for filmfestivalen, OleMorten Algerøy, mener BIFF gjør mye for Bergen ved å være en arena for meningsutveksling og kunnskapsformidling. – Filmene vi velger til programmet skal engasjere, provosere eller glede. Man skal ikke gå ut av kinosalen og trekke på skuldrene. Ett av flere arrangement i tilknytning til filmvisninger er Gründerseminaret som arrangeres i samarbeid med NHH. Med utgangspunkt i dokumentaren «Something Ventured» ønsker man å diskutere hva Bergen har å lære av Silicon Valley – base for flere av USAs store teknologientreprenører.

Klart for Chagall.

festival:

BIFF setter sitt preg på Bergen by, her utenfor festivalbaren

«Chasing Madoff» er et eksempel på det. Pensumrelevant Ifølge Algerøy utgjør studenter omtrent 40 prosent av filmfestivalens besøkende og er dermed en dominerende publikumsgruppe. Sentrumsstudentene Johanne Høstvold og Pavel Knutsen vet å sette pris på det omfangsrike filmtilbudet under BIFF. – Under BIFF får jeg muligheten til å se filmer som jeg normalt aldri ville hørt om, sier Knutsen. Han understreker at det ikke nødvendigvis er nisjefilmene han går etter. Høstvold studerer kunst og forteller at hun finner noen pensumrelevante filmer på programmet, men det er ikke hovedgrunnen til at hun tar turen til kinosalene disse dagene: – Jeg har vært på BIFF tildligere år og det har vært veldig gode opplevelser. Programmet i år er variert og godt. Det er mange filmer her jeg gleder meg til å se.

– Jeg tror dette er starten på et veldig godt samarbeid, sier Algerøy og legger til at flere av postene på programmet bør være interessante for økonomistudenter. Korrupsjonsfilmen

ANMELDELSER Mørkt, majestetisk og magisk fra Mastodon Anmeldt av Espen Irgens Haugen Smakebitene som har florert på internett i forkant av dette albumet, har vitnet om et Mastodon i storform, noe konsertene deres – blant annet den de hadde i Grieghallen i juni – også har gjort. Det er da en glede å kunne slå fast at resten av albumet lever opp til de skyhøye standardene dette bandet har satt med sine fire foregående mesterverk. The Hunter er en symbiose mellom gammel og nyere Mastodon. Den inneholder både råskapen og de rifftunge elementene fra Remission, Leviathan og Blood Mountain (Black Tongue, Curl of the Burl, Spectrelight). Samtidig som det progressive og psykedeliske fokuset som preget Crack The Skye, også er representert (Stargasm, The Hunter, Bedazzled Fingernails, The Sparrow). På mange måter er The Hunter Mastodon sitt Black Album. De har gått bort fra låtstrukturen på Crack The Skye, som bestod av lange, kompliserte låter. Dette betyr ikke at The Hunter er tilgjengelig, de har fremdeles en forkjærlighet for det kompliserte rent arrangementsmessig – og bandets medlemmer viser

30

seg igjen som glitrende instrumentalister. Ikke minst trommis, Brann Dailor, som nok er den stjernen som lyser sterkest. Ikke bare har han den beste vokalen – Mastodon har nå tre vokalister – men trommingen hans er det som virkelig gir bandet særpreg. Uansett hvor mye bandet forandrer uttrykk fra utgivelse til utgivelse, hører man med en gang at dette er Mastodon. Selv om alle bandets fire foregående album kan regnes som semi-metal-klassikere, har de virkelig overgått seg selv på The Hunter. Den er kanskje ikke like nyskapene som de andre albumene, men det er utvilsomt det albumet hvor Mastodon virkelig har funnet, og perfeksjonert uttrykket sitt. Tittelsporet er det beste eksempelet på dette. Låten handler om broren til gitarist og vokalist Brent Hinds sin bortgang – albumet er dedikert til ham – og er en magisk og rørende reise inn i en sørgendes sinn. Rett og slett et fantastisk album, fra et fantastisk band. KARAKTER:

K1234567


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

ANMELDELSER Flytende, flott og freidig Foto: Audun Bakke Andersen

Oppfølger: Duo’en fra Jubileumsrevyen fortsetter suksessen i et radioprogram.

Anmeldt av Maria Flinder Stierna

Det skal sies at da jeg satte meg ned med penn og papir, og te med honning, morgenen søndag 16. oktober, var forventningene mine intet annet enn skyhøye. Programmet hadde i forkant blitt hauset opp, gjennom felles bekjente, Facebook og intervju i Studvest. Jeg gledet meg som en liten unge til å høre hva disse gutta faktisk fikk til. Både rollespill, musikk, harselering med det meste og prat om løst og fast (samt noe økonomi…) var på planen.

Sætre, tar turen innom i hver eneste sending for å forklare noe vanskelig på en lettfattelig måte. I anledning første sending var temaet statsobligasjoner, og også Sætre skal ha skryt for å gjøre seg bra på radioen. Programmets høydepunkt for min del, var spalten «Lur og Drill», der Thorset og Ingholm mikser tekst og melodi fra forskjellige sjangere – denne gangen svart metal og country. Dette eksperimentet resulterte i at man kunne høre teksten til Mayhems «Deathcrush» – til en søt, liten country-trall, noe som så absolutt er repriseverdig! De musikalske guttene brakte musikkinnslag på banen flere ganger i løpet av programmet, mot slutten i form av «Øystein Sundes sommerfavoritter», som også var en slager.

At gutta lykkes med sine radiostemmer, er det ingen tvil om. De sparker i gang sendingen, og lener seg på sin sans for selvironi fra første stund. Etter en låt, fortsetter programmet med en ‹‹klassisk›› radioreportasje, og siden blir vi kjent med flere artige skikkelser og parodier i intervjuer om alt fra buekorps til gründervirksomhet. Ett seriøst hjørne har også programmet med, da doktorstipendiat i samfunnsøkonomi, Morten

Alt i alt, kunne programmet slått bedre an? Mine høye forventninger tatt i betraktning: Ja. Overgangene kunne gått glattere, og mens man noen steder i programmet faktisk ler høyt, eksempelvis under samtalen om «De uskrevne pissoarregler», så er det også flere steder det kunne vært morsommere. Men var det verdt denne timen på en søndag? Uten tvil. Og gleder jeg meg til fremtidige sendinger? Helt klart. Så jeg vil på det var-

En av Studentradioen i Bergens nyeste humorsatsinger, Flytende Rente, er laget av duoen Thorset og Ingholm på NHH, og lover god stemning på søndager, samt en syltynn tilknytning til økonomi.

meste anbefale alle der ute å gjøre denne lyttetimen til en fast post i sin søndagsprosedyre, uavhengig av om søndagen er frisk eller klein. «Flytende Rente» er et flott, nytt innslag på Studentradioen, og forhåpentligvis vil læringskurven for den allerede flinke duoen være bratt for hver eneste sending. Personlig, regner jeg med allerede tredje sending vil være en soleklar 7’er. KARAKTER:

K123456 7

FLYTENDE RENTE Hva: Nytt humorprogram på Student-radioen i

Bergen.

Hvem: NHH-studentene Knut Anders Thorset og Hans Olav Ingholm. Når: Hver søndag kl 12.00.

31


K7 Bulletin - Tirsdag 25. Oktober 2011

SEX III De siste ukene har denne spalteplassen vært viet til generelle fakta om fenomenet sex! Vi skal nå bevege oss tilbake til røttene, tilbake til NHH. Mye har skjedd, og mye skal skje. Valgshowet står for tur. Dette medfører en fantastisk utsikt for begge kjønn. Hvor ofte får du se skolens eldste gutter i bar overkropp innsmurt i olje? Samtidig er Aulaen stappfull av fulle, kåte studenter og studiner. Dette er studentforeningens siste krampetrekning før bøkene kaller. Så når du står på stolen under andre gjennomgang (dersom du er så heldig at du klarer å karre deg til en billett), se deg rundt i salen og tenk; dette er semesteret siste sjanse! De av dere som er litt mer heldige har kanskje noen i kikkerten allerede. Da er oppgaven relativt enkel, bare vis nok oppmerksomhet, og du går ikke alene hjem. Hvis du på den andre siden liker å se an hva som er på markedet før du binder deg, følger det med noe mer risiko. Og er det noe vi økonomistudenter vet, så er det at risiko må diversifiseres. Så det gjelder å vie flere aktuelle bytter nok oppmerksomhet, slik at det på slutten av kvelden er størst mulig sannsynlighet for at i hvert fall én er på kroken. Men husk: Disse må ikke under noen omstendigheter kan vite om hverandre. Da risikerer du å være den personen som springer rundt i klubben fem over halv tre på desperat jakt etter «han du klinte med under førstekullseminaret for to år siden, men ikke helt husker hva het», eller «han du snakket med i BED-forelesning som kanskje, muligenst var litt søt». Man må også være litt realistiske på festen etter femtekullshow. Ikke sett alle kortene på den jenta/gutten som du siklet på på scena under showet, hun/han har nok ganske mange tilbud så risikoen er dessverre også her stor. Over til noe i litt nærmere fremtid. I skrivende stund sitter vi med hvert vårt glass rødvin, fylt opp et par ganger allerede, spente på hvordan dagens kveld på Jacob Aal vil bli… Tre fjerdedeler av NHHS er i Trondheim, i hvert fall ifølge statusoppdateringer på Face, så vil det være noen på byen overhodet er spørsmålet. Er det kanskje kvelden for å prøve et annet utested? Treffe andre gutter enn de fra NHH? Hm... Nei! Jacob Aal it is .

Foto: Chris Willis, flicker.com

Et spørsmål om mot og dannelse Korrektur ser på man-iske politikere og førsteradsblondiner. «Man kan mistenke at Høyre bevisst har ført folk bak lyset,» ytret et SV-politiker under en radiodebatt tidligere i høst. Korrektur reagerte umiddelbart: Det er jo du som mistenker Høyre for å føre folk bak lyset, din SV-nisse. Man-ismen innebærer bruken av «man» fremfor de personlige pronomene «jeg» og «vi». Effekten av dette er at budskapet som leveres, distanseres fra den som gir det. Dermed er det mulig å fremme anklager, mistanker, unnskyldninger og annet på en måte som gjør at man implisitt fraskriver seg ansvaret for budskapets innhold. Dette språklige utysket har spredd seg, og befestet sin posisjon ikke bare i politikkens verden, men også blant svake unge mennesker som er redde for ansvar. Man-ismen er et uttrykk for feighet; for mennesker som ikke tør å stå for sine handlinger og meninger; for folk som sier «jeg kan ikke» istedenfor «jeg vil ikke». Korrektur eksemplifiserer:

«Når det er gratis vin, så må man liksom drikke, og når noen sier de spanderer taxi, så må man liksom takke ja, jeg kunne ikke si nei.» Tåpelige førsteradsblondine. Du må ikke drikke, du må ikke sette deg i den taxien, og om du hadde villet det, så kunne du skreket nei med dine lungers fulle kraft. At du så valgte å gjøre alle disse tingene likevel, kan kun tilskrives din svake personlighet; at du prøver å gjemme dette, styrker hverken din egen eller andres oppfatning av deg. Korrektur må imidlertid påpeke at bruken av «man» på ingen måte er noe som bør forbys; det er et nyttig pronomen i mange situasjoner der det kan være usikkerhet knyttet til kjønn og antall subjekter. Det kan også brukes for å få en teatralsk effekt, og Korrektur bruker «man» konsekvent istedenfor «vi.». Man er da dannede mennesker.

Maren og Marie er freelance sexspaltister i K7 Bulletin. Av Andreas L. Farberg og Simen A. Selmer Sletsjøe

32


K7 Bulletin - Tirsdag 25. Oktober 2011

5.kullsshowet er kun få dager unna og Uken12 nærmer seg. I Bulles store revy og teater-quiz fikk leder for 5.kullsshow Julie prøve seg mot revyspire og Uken12-aktør Siri. Er de eldste fortsatt best?

Quizmaster: Linn Hallberg

Foto: Jie Zhang

Ellen Balke hveem

Over og ut! Ei venninne av meg slettet Facebook-profilen sin her om dagen. De fleste av oss som kjenner henne tenkte at hun var riv ruskende gal – hvordan skal hun kunne holde seg oppdatert på alt som skjer nå? Hvordan skal hun få det med seg hvis noen for eksempel skal ha en bursdagsfest? Og hvordan skal jeg, som bor i Bergen, holde kontakten med henne, som bor i Oslo?

Julie Undlien

Re: revy, da var jeg bak scenen!

Siri Sandvik

Vs.

Leder 5.kullsshow

JA

Ehhh… jeg har ingen anelse. NEI

Hva het UKE -revyen i 2008?

Hvem har komponert musikalen Cats?

Aktør Uken12

JA

JA

Re: revy.

Det var Andrew Lloyd Webber!

Vet at er en gruppe som heter Immaturus. Vet ikke om noen andre teatergrupper, så jeg sier Immaturus.

Hva heter studentteatergruppen i JA Bergen som nettopp har satt NEI opp Anne Franks -dagbok?

Hmmm… Har faktisk lest om de, men jeg husker ikke!

Det er jo Anders Hoff og Øyvind Rafto. Hoff var med i Dirmus og Rafto i Svæveru’. De var aktører i revyen i 2000.

To av medlemmene i Raske Menn har gått på NHH, hva heter de? Og i hvilke kjellergrupper var de med?

Øyvind Rafto og Anders Hoff, og de var med i Dirmus og Svæveru’.

Kant.

Da sier jeg Akropolis.

Det er jo Broadway.

K 1 2 3 4 56 7

JA

NEI

Hvilken kjent filosof definerte strukturen i et klassisk drama. En struktur man gjerne finner igjen i moderne NEI Hollywood-filmer?

Dionysos-teateret er det eldste greske teatret og det er blant annet her det JA antikke drama oppsto. Hvor i Athen ligger det?

JA

JA

Hva det kjente teaterområdet i New York?

JA

JA

Jeg vet ikke, Shakespeare er guden, men han var jo ingen filosof. Jeg har ikke peiling…

Vi konfronterte henne med det. Det eneste hun gjorde, var å trekke litt på skuldrene og si «jeg orker ikke å være avhengig av noe som tar så lang tid lenger». Noen klarer å balansere bruken sin, mens andre, sånn som henne, kunne finne på å sitte med facebook i timesvis på kvelden hvis hun ikke hadde noe annet å gjøre. Snoke rundt i bildene til folk hun ikke egentlig kjenner, holde seg oppdatert på hva folk hun ikke har snakket med på tre år gjør. Mange kan nok kjenne seg igjen. Hvis jeg går gjennom biblioteket på leting etter en leseplass, ser jeg det hele tiden; folk som sitter med SAM-boka slått opp foran seg, men fokuset et helt annet sted, nemlig på Facebook. Mange kan argumentere med at «Ja, men det er jo bare oppe. Jeg bruker det jo ikke aktivt.» Likevel er det en distraksjon, noe man kan skifte oppmerksomheten til hvis det blir litt ubehagelig kjedelig å lese om Cournot-modellen. Jeg synes sosiale medier er en viktig nyvinning, og at jeg selv er ganske flink til å begrense bruken av Facebook. Likevel har jeg ‹‹venner›› på Facebook jeg møtte på språkreise i 2006 og ikke har møtt siden, det er jo hyggelig nok, det. Men hvor mange mennesker trenger man egentlig å nesten holde kontakten med? Visst er Facebook og andre sosiale medier nyttige verktøy, men det lønner seg å være bevisst på bruken. For eksempel å mentalt legge igjen Facebook hjemme når du går på lesesalen. Min Facebook-slettende venninne har nå begynt å ta hobbyer. Så istedenfor å være ei som dreper fritidsproblemene sine med Facebook, lærer hun seg å strikke istedenfor. Det er sikkert vel og bra, det, men jeg kan se feriebildene til han broren min gikk på barneskolen med!

Du ser det fra Akropolis!

Broadway.

K 1 2 3 4 56 7

Svar: 1) Re: revy. 2) Andrew Lloyd Webber. 3) Immaturus. 4) Øyvind Rafto og Anders Hoff, hhv Svæveru’ og Direksjonsmusikken. 5) Aristoteles. 6) Ved foten av akropolis. 7) Broadway.

33


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

The winner

Bergen Challenge feiret seg selv i Vestlan god - nok en NHH-fe Tekst: Jakob R. A. Fuglseth

Foto: Eivind Gimse

Hvilken stemning: Oooooo! Aaaaaaaaa!

Det har vært høsten for banketter ved NHH. Skolen startet selv ballet med festmiddag i Håkonshallen, før NHHS fulgte opp med jubileumsbankett i Grieghallen. Nå var det BC og Vestlandshallens tur, og man kan kanskje si lokalet var skikket en idrettsfestival. Dog, følelsen ved ankomst var en blanding av konsert og julediskotek på ungdomsskolen. Feststemt ungdom strømmet til den store, mørke hallen, lokalisert i et område den jevne student kun besøker for å nyte noen timer på Ikea. Her i et av Bergens mer lugubre hjørner var alt klart for fest. Flymat og finstas Med så mange gjester og et begrenset budsjett var det mange som undret seg over hva som stod på menyen. Nå var maten aldri hovedfokus denne kvelden, men bankett er ikke bankett uten et måltid. Etter å ha trengt seg gjennom køen og krevd sin rett, stod man igjen med en liten plastboks med mat, i tillegg til et kaldt rundstykke og en liten smørpakke. Tankene for mange gikk nok til de kulinariske fristelser man vanligvis møter i et 737 på vei til syden. Om bankettens deltagere fikk utdelt faktiske bed.pres.-rester vites ikke, dog det er like fullt klart at tapas nytes best varm, og på et stort selskaps regning. Menyen satte på ingen måte noen demper på stemningen, og de finkledde festdeltagerne var viste dynamikk og elastisitet ved å skifte fra fast til flytende føde. Standen som solgte drikkebonger var hyppig besøkt, og hansaen flommet liflig fra kranene. I forrige utgave slo K7 Bulletin et slag for gutter i dress, og da er det på sin plass denne gang å prise den utringete aftenkjolen. Det var i det hele tatt mye fint å hvile øynene på. Taler og takknemlighet Visse kulturforskjeller kom til syne i løpet av kvelden, og en av disse var publikums mottakelighet for taler og annen sceneunderholdning i bedugget tilstand. Stud.NHH er fostret opp på taler og Aulashow, og var slik sett forberedt på hva som kom. Ettersom kvelden utviklet seg ble det klart at de tilreisende deltakere ikke satt inne med samme erfaring, og fokuset på det

Foto: Kai Erspamer

BC-glede: ‹‹Jeg er the winner. Jeg tar it all››.

Foto: Kai Erspamer

Ølkulinarisk: Damene som solgte øl var de definitivt mest populære under banketten.

34

Foto: Kai Erspamer

Uken: Uken er skapt for å glede, også under BC.


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

takes it all

ndshallen. Maten var dårlig, stemningen est vel gjennomført. Foto: Foto BC

som skjedde på scenen ble stadig mindre. Uansett gjorde de som entret scenen helhjertede forsøk på å underholde, og stemningen var generelt god. Vi fikk blant annet følgende oppfordring i herrenes tale:

Fugledansen: BC fikk med alle deltakerne på fugledansen (untatt Lacrosse).

Foto: Kai Erspamer

- Gutter, det er mange nye jenter her i kveld, så legg vekk skallet og finn frem håven. Med tanke på senere begivenheter kan mye tyde på at tilhørerne tok oppfordringen på strak arm. Ledelsen i Bergen Challenge takket alle frivillige, deltagere og sponsorer. De skal ha skryt for å ha startet en festival fra bunn, og takle utfordringene som fulgte. Denne kvelden var de kanskje mindre fokuserte enn tidligere, og fokuset lå nok på timene etter at pliktløpet på scenen var ferdig. Det er tross alt typisk stud.NHH å skape noe, og feire det ettertrykkelig etterpå. Fyll og fanteri Når talenes tid var forbi og lørdag for lengst hadde gått over til søndag, ble bordene ryddet bort, og festen kunne virkelig begynne. Enkelte hadde vunnet dagen, og mange ønsket nå å vinne natten. Konferansier Atle Johannesens ord fra tidligere på kvelden gjaldt nok likevel fortsatt når natten var omme: noen av dere har vunnet, de fleste av dere har tapt. Men hvilke tap det ble! Folk gikk til verks med «alle skal få» prinsippet, noe som i og for seg er prisverdig. At enkelte allerede tidlig på kvelden følte for fysisk kontakt med både vakter, helsepersonell og politi var derimot å dra det hele en smule langt. Arrangementet varte ut i de små timer, lenge etter at Bulles utsendte hadde tatt bussen tilbake til sivilisasjonen. Noen skandaler har ikke kommet oss for øre, og ingen fikk så vidt vi vet trang til å operere elektrisk verktøy på nattestid. Vi ser derfor frem til neste BC, hvor barnesykdommene er færre, deltagerne flere, og stemningen like god. Eva

and the heart-

God musikk varmet opp til fyrverkeriet. maker:

Foto: Joakim Bratlie

Tjohei hvor heiagjeng.

det går:

Baluba sørget for at (nesten) ingen deltagere sto uten

Foto: Mikhail Smirnov

Foto: Joakim Bratlie

Call

on me!

Hanekamhaug var haug på seg selv.

35


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

OPPSLAG dersen

n Bakke An

Foto: Audu

med Alpetur

Lurken

r y alpetu e med n id t å p d nart nner ste Det er s . Turen fi det vil være n e rk u L med uar, og ken i jan us 3. november første u p m a ing i C påmeld . 0 12.0 klokken å Lurken p er. akk med b n S m e ? v rt o e er til 2. n Interess b to k o a 31. stand fr

Høstvalg

28. r til fredag 6. oktobe 2 g a d s n . O alg r det høstv oktober e om agene er s

et for d Programm følgende:

g Onsdag: lgutspørrin 07:30, va Stand fra 17:30 Torsdag: dagen. Stand hele

Valgshow / 5. kullsshow Billettsalget til valgshow og femtekullsshow vil finne sted tirsdag 25. oktober klokka 09:00 i Campus. Femtekull lover et forrykende show. Husk å møte opp i god tid! Det vil selges billetter både for aulaen og for kjelleren. Aulashowbillettene vil koste 100 kr, mens kjellerbillettene vil koste 50 kr. Showet finner sted i Aulaen fredag 28. oktober klokken 19:00.

36

a Fredag: lgshow fr dagen. Va le e h d n ta S 19:00. ! retten din e stemme k ru b å k s Hu


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

GSTAVLA Hørt på NHH: «Jeg prøvde å forklare at alle lo hver gang jeg gikk på do, fordi jeg liker å tulle med meg selv» – Symp-pamp i jobbsøkerprosess. «Dette var flymat» – Hørt på Bergen Challenge banketten.

eranse GEP-konf erer es arrang

erspectiv uture onomic P 011: The F Global Ec CTIVES 2 E P . S 2 R g E a P d FALL m ons Mossins rican Drea e n m Ja i A e 5 :1 th of 16:15-18 a k k lo k r e novemb m. Auditoriu g engelsk, o holdes på t et:: e n g n a ra t d n re la Fo ne er b re e ens ld o h s D aktør ag foredrag finansred d ta s k ri Terje E v, Næringsli reassen gnus And a M ld ra a H ecurities, anuensis om First S sjefsøkon - førsteam n e s s a. e n n Tø ulen Vold Alf Tomas på Høgsk k k ti li o P ns i Amerika

«Å gå på NHH er som å være med i en jævla Glee-episode » - Hørt fra amerikansk utvekslingsstudent.

m Strategisk foru tegisk forum, ber er det stra Den 1. novem smøtet. Hvis ing til Forening , er dette som oppvarm i NHHS’ fremtid t er ss re te in du er tirsdagen. re akkurat den væ l vi du et ed st

easy Haikus are es they don’t make m ti e But som . sense tor Refridgera

37


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

glimt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

Erik hapnes FOTO NHHS

I’ve loved the stars too fondly to be fearful of the night. Gallileo Gallilei

38


magasinet - tirsdag 25. oktober 2011

Foto: Ellen Balke Hveem

Superkvinnen fra Hønefoss: Maren velger baking foran graffiti.

Det fremstår i grunn fåfengt å skrive en ironisk ingress om Maren Solhjem. Har jenta i det hele tatt dårlige sider? Hører hun på Justin Bieber i smug? Velger hun Idun foran Heinz? Man undres. Du er fra Hønefoss, Leiv Vidars opphavsted, dog kanskje ikke verdens navle. Hvordan har hjembyen din preget deg? – Det er veldig hyggelig å vokse opp på et lite sted. Jeg har i tillegg blitt veldig fotballinteressert. Denne fotballinteressen understrekes av de hyppige meldingene Maren mottar under intervjuet: – Jeg har fikset scoringsvarsel for alle de viktige kampene i Adecco-ligaen, forklarer Maren, tydelig glad over at hennes elskede HBK ser ut til å sikre opprykket. Videre forteller hun at hun har laget et excel-ark over Adecco-innspurten, og at det ser veldig bra ut. På dette feltet møter frøken Solhjem uten tvil forståelse hos journalisten, som i måneder har håpet og ventet på at Molde skal kunne hente hjem sitt første seriegull. Vanligvis pleier Bulle å spørre om en god limerick. For variasjonens skyld satser vi denne gangen på en god historie, eller en pinlig, alt ettersom. – Jeg er skikkelig redd for masker, har vært det hele livet. Jul har jeg derimot alltid vært veldig glad i, og et år skulle jeg være julenisse for naboen. Men jeg ble så

redd for meg selv i masken at pappa måtte følge meg.

Tett

Frivillig leksehjelp er en av Marens mange sysler. Et strålende konsept som kanskje har flere bruksområder. Kunne noe slikt for eksempel vært en ide for alle stud.NHH som nå henger faretruende langt bak pensum etter en høst med festligheter? – Haha, leksehjelpen er nok mer for de som har lyst å komme inn på NHH. Jeg håper noen av dem klarer det.

Det har kommet oss for øret at du er i besittelse av et piano, og evnen til å traktere det. Klassisk musikk er det lite av på NHH, men kanskje mer i de høyere kretser i arbeidslivet. Burde noe gjøres her? – Jeg spiller mye piano, og liker naturlig nok å høre på klassisk musikk også. Men det vil ikke si at jeg har lyst å høre Mozart i Klubben. Av venner og bekjente er Maren beskrevet som en hønemor, som gjør det hyggelig for de rundt deg, og får folk til å føle seg hjemme om de er på besøk. Hvordan spredde hun så glede i Kjernestyret under lange dager på kontoret? – Det var ikke så vanskelig, de var en glad gjeng som det var veldig gøy å være med. (Det samme kan kanskje ikke sies om NHH-styret?, red.anm.) Apropos hyggelig, hva liker Maren å diske opp med på kjøkkenet for å spre matglede?

– Det meste av bakverk egentlig. Kaker, boller, paier, alt mulig. De jeg bor med er også flinke. Et drømmekollektiv der altså, og inntrykket blir bare bedre og bedre. På dette tidspunktet innser journalisten at det er utfordrende å finne på noe i klassisk ”Tett På” – ånd i dette intervjuet. Dog, som Radioresepsjonen har bevist ukentlig i flere år, kan et godt dilemma aldri slå feil. Det får stå sin prøve: Ville du deltatt i et heftig hot tub party med gutta i HBK eller den gamle KSgjengen? – Sorry Mac, da blir det Hønefoss Ballklubb for alle penga, svarer Maren, og med tanke på det lure smilet dilemmaet lokket frem kan man anta at scenarioet fremstår tiltalende. Med det avsluttes intervjuet, Hønefoss Ballklubb har vunnet 3-0 på hjemmebane, ingen masker er i sikte, og alt er vel i verden. Skrevet av Jakob R. A. Fuglseth

Maren Solhjem

Fire kjappe:

Estimert IQ: – Medlem av Mensa Hvilket dyr er du: – Ikke så veldig glad i dyr. Marenmarsvin? Plan B: – Har bachelor i psykologi, så kunne kanskje blitt psykolog Hatsang: - Lite glad i DDE, med mindre de er på NHH

CV NHHS:

Styret NHH 2011 Ekstern, KS 10 Styret i NHHS Vaktvirksomhet Representant ved velferdstinget for NHH Oktagon Arrangement, AID 08 Gruppeleder, UKEN 10 Øko, NHHI 09

39


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

Til himmels

Mobilvigilant på BC-Bankett

8

Tirsdag i uka før Nr.11 Årg. 1431 Løssalg: Fritt vilt. Antall lesere: +

– Jeg er ikke farlig altså.

Sjokkerte vitner: Vaktkorps-alumniene Moland og French ble vitne til en overaktiv juss-student på BC-banketten.

Overaktiv juss-student tar på seg rollen som de svakes beskytter i syndens tid.

Like før midnatt kunne man høre Drues skingrende stemme: – Heeey, ro deg ned litt da. En feststemt deltager i NHHI Penultimate, skolens kjente boomeranglag, hadde tirret på seg arrangementets vakter, og Skinn Fasting var lite fornøyd med

Den røffe behandlingen av boomerang-bengelen fortsatte til tross for Drues mange innsigelser. – Heey, du sitter jo oppå han, fyy faen, ropte Drue da ordensmakten fant ut at man skulle bruke kroppsvekt for å roe gemyttene. I tumultene som fulgte var det både spark, slag og umannlig klyping. Heey, drit i å ta politigrep, hva har han gjort deg? Fengselsfuglene Moland og French har begge en fortid fra Vaktkorpset. De ble haste innkalt under Bergen Challenge-

NØKKELTALLENE – Hører du meg eller?!?!

7 <4|<3BU|<|<4|<3859302

Nyheter -13 Annonser 666 Under dyna: Truseloftet EtterBørs 69

Børsen ned 75%

NHHS + 5 nye grupper

Edvin - klær (men +bart)

Bergen + 10000 mm

Libya - diktator

5. kullsshow + ikke lenge til!!

Valg + spekulering

NHHI-Ultimate ØVL Lacrosse Halloween Kyrre

+ superdust - 50% deltakere + 12 dustemikler + 1 kebabmann + 5000 ord

NHH-staben MS Norwegian BC-bankett NU

8

– Serr, jeg biter ikke!

Juss-studenten Skinn Fasting Drue, gjort kjent gjennom Radioresepsjonen, hadde for anledningen tatt turen over fjellet for å vise hvor skapet skulle stå. Men Drues oppgaver var ikke bare begrenset til idrettsbanen, og som mange andre deltok han på banketten. Der fikk han nok å henge fingrene i.

behandlingen. Som mobilvigilant filmer Drue uheldige episoder mellom vakter og utestedsgjester, og legger det ut på youtube. Som juss-studenter flest er han en kranglefant.

+ masse gjeld - 1 Foto smårips + 451 gratis reklame + 5% flymat + 1 NHHS-monster

+1 -8 22

uken for å bistå VK. Tospannet var sjokkerte vitner under BC-banketten. – Jeg har vært borti mye, men dette tok kaka. Jeg frøs til is som en iglo. Jeg har aldri møtt en mer irriterende jævel, forteller en skremt French. Nå viste det seg at svaret på Drues siste indignerte spørsmål var: Ganske mye, derav politigrepet. Dette brydde like fullt mobilvigilanten kun i liten grad, han var parat med sin trofaste iPhone, og før natten var omme lå klippene ute til almenn beskuelse. Om man er interessert i disse og andre lignende klipp er det bare å søke på «heey», «slappa litt da» eller «fyy faen».

K7 Bulletin  
K7 Bulletin  

nhhs, k7, osv, osv, osv