K7 Bulletin #10 2016

Page 1

Økonomi: Newtons knuste sydhavsdrøm

Magasin: Ett år med skrivesperre og kommende EP

SIDE 14-15

SIDE 26-28 Tirsdag 11. oktober 2016 • Årgang 52 • nr. 10 • Uavhengig studentavis ved Norges Handelshøyskole

K7 BULLETIN VIL HA SLUTT PÅ OPPTAK MED ALKOHOL NHH-student Jens Seip mener alkohol på opptak i NHHS-grupper oppleves som ubehagelig og ekskluderende. DOBBELTSEIER

Sport: NHH overlegne i student-NM

– Lagene må gjerne feste så mye de orker ellers, men ikke som en del av opptaksprosessen, sier NHHI-leder.

PRESIDENTIAL ELECTION

Intersection: Hillary Clinton is Batman

KJERNESTYRETS NYE LEDER

Tett på: Mats Erik Wøien


2

NYHETER

K7 www.k7bulletin.no Hel­le­vei­en 30 5045 Ber­gen Tlf.: 53 05 89 78

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

Daglig leder Sondre Dahl Lillestrand

Sportsredaktør Ole Andreas Øverland

An­svar­lig re­dak­tør Eivind Langdal

Intersectionredaktør Haakon Resaland

Ny­hets­re­dak­tør Søker

Jour­na­lis­ter Anna Dulsrud Mageli Anna Michalsen Carl Bache Caroline Grundekjøn Emmad Zangani Erik Bucher Johannessen Federica Fabiano Haakon Møyner Lund

Ma­ga­sin­re­dak­tør Søker Økonomiredaktør Audun Flatebakken

Henrik Hedegaard Henrik Mørkved Ingeborg Bøe Strand Marcus Lauritsen Marie Blekastad Marie Ilona K. Borg Mikhail Eek Mjelde Oda Aspebakken Sværen Sara Helene Rønningstad Sebastian Valenzuela Mar­keds­an­svar­lig Søker Fo­to­re­dak­tør Marina Snegirjova

Svetlana Olonina Art/Crea­tive Director Maria Vatnøy Elisabeth Spilde Gra­fisk ut­for­ming Audun Strøm Astrid Nyygard Bjørnar S. Tømmerås Erik Shikerin Fawziyya Muhammad Fredrik Olsen Halvard S. Jansen Hammad Tayyab Kamal Hanna Reistad

Linus Larsson Marie Ilona K. Borg Natalia Drozdova Natalia Muscher Niusha Baradaran Patrick Sattler Samuel Orth Sebastiano Pescarolo Viktoria Gaidukova Vilde Dyrnes Ulriksen Trykk Schib­sted Trykk

Forsidebilde Marina Snegirjova

ØMERKE ILJ T M

Forsidebilde magasin Vilde Dyrnes Ulriksen

24

59

1

9

Trykksak

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Adresse: Rådhusgt.17 Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 50 40 Fax: 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no

Leder

Kommentar

Tips: red@k7bulletin.no

I vår skrev jeg en kommentar hvor jeg sa at NHHS gikk glipp av en sjanse til å skape historie. Jeg skrev at kjernestyret og representantskapet burde ha grepet sjansen til å gjøre Bulle uavhengig. Nå har de, samt resten av studentforeningen, gjort nettopp det. Det er jævlig bra. Jeg startet i K7 Bulletin høsten 2014, det samme semesteret hvor avisen ble utfordret i høstvalget. Valget ble vunnet av en ekstern redaksjon, som førte til at storparten av journalistene forlot avisen. Mange av dem, inkludert undertegnede, gikk videre, og grunnla Stoff. Senere kom flere av oss tilbake. Vårsemesteret 2016: Bulle var allerede kommet langt i gjenoppbyggingsprosessen. Glansdagene var enda bare et minne, men den kritiske linjen var tilbake, og kompetansenivået var gradvis på vei oppover. Men noe manglet: Vi var fremdeles ikke en uavhengig avis. Det skulle vi gjøre noe med. På siste foreningsmøte, samme semester, fremmet vi forslag om internvalg, men ble stemt ned. Vi fikk høre at tiden for eksternvalg definitivt var over, men at forslaget trengte forbedring. Utover de kommende månedene jobbet Bulle med kjernestyret og representantskapet i NHHS med et nytt forslag. Dette ble lagt frem på høstens første foreningsmøte, og gikk igjennom. Bulle er nå på vei til å bli et aksjeselselskap, med egenkapital og en redaksjon som blir ansatt av et styre, og ikke valgt av en studentmasse. Ok, la oss snakke litt om det siste. For mange stiller seg kanskje undrende til at studentene ikke skal kunne stemme på redaksjonen i avisen. Hvorfor skal ikke det være en mulighet? Jo, fordi en redaksjon som blir valgt av den studentorganisasjonen den skal være kritisk til, ikke er uavhengig. Man kan ikke kritisere en person som kan tie kritikken. Slik er det for alle aviser. Men hvorfor skal avisen være kritisk? Ødelegger ikke det den gode stemningen i studentorganisasjonen? Nei. Kritikk er bra. Hvis noe ikke funker, må det være mulighet til å si ifra om det, med det håp at forbedring er mulig. Bulle skal ikke bare være en avis, men også et organ for ytringsfriheten. Da kan ikke redaksjonen være tilgjengelig for demokratiet. Ytringsfriheten skal ikke beskytte majoriteten, men heller minoriteten fra majoriteten. For hva er ytringsfrihet? Ytringsfriheten er friheten til å klage. Til å sutre. Til å grine, rope, og si ifra. Det er friheten til å si hva man mener, selv om alle andre er uenig. Det er en viktig rettighet, en inget demokrati kan fungere uten. Inkludert NHHS. Merk: Selv om redaksjonen i Bulle ikke lenger er på valg, kan hvem som helst søke til å bli en del av den. Alle som vil bidra, kan fremdeles gjøre det. Men da bør man stille med kompetanse, ikke bare karisma.

K. Sy­vert­sen

UNYANSERT OM STUDENTIDRETT Velferdstinget skal dele ut penger til studentidrett neste måned. Stoffs dekning er dessverre heller ensidig. Det er høyst forståelig å la seg friste til å lage maleriske fortellinger om hvordan fellesskapet subsidierer lacrossespillere fra BI. Fortellingene bør imidlertid ta med hele historien. For 2016 får Bergen Studentidrett (BSI) 780 000 kroner fra Velferdstinget. BI Bergens idrettslag (BISI) får 210 000. I søknadene som ligger til grunn for tildelingene oppgir BSI å ha 2295 medlemmer, mens BISI oppgir å ha 400. Den store forskjellen på tallene, men som Stoff i deres siste utgave elegant unnlater å ta hensyn til, er at langt fra alle BSIs medlemmer er studenter. BSIs eget anslag er at 1411 av de 2295 medlemmene som oppgis i søknaden faktisk studerer. Det tilsvarer en tildeling per studentmedlem på 553 kroner til BSI. Til sammenligning støttes hvert medlem i BISI med ca. 525 kroner. Studentene i BSI får altså mer støtte enn studentene i BISI, basert på tallene Velferdstinget hadde tilgjengelig da årets tildeling ble gjort. Å fremstille situasjonen som at BISI vasser i semesteravgiftskroner på bekostning av BSI er dermed, i beste fall, upresist. Til sammenligning får Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) 295 kroner per medlem. Det er såvidt over halvparten av hva en student i BSI støttes med. Forskjellen understrekes ved at BSI fortsatt får tildelt mer per medlem enn NHHI når alle BSIs medlemmer, også de som ikke studerer, tas med i beregningen. Det slående ved tildelingene for inneværende år er tilsynelatende at NHHI får klart minst, ikke at BSI blir urettferdig behandlet. Neste års tildelinger skal fastsettes på Velferdstingets budsjettmøte i november. Søknadene idrettslagene har sendt inn avslører blant annet at

BISI har søkt om over 1000 kroner per medlem. Hvis den faktiske tildelingen skulle havne i nærheten av dette, er det ingen tvil om at eventuelle reportasjer om subsidiering av lacrosse vil være helt på sin plass. Mangelen på virkelighetsorientering i BISIs søknad understrekes av at Juristforeningens Studentidrettslag (JSIL), NHHI og HiBI til sammenligning søker om henholdsvis 209, 354 og 360 kroner per medlem. HiBI fortjener spesielt ros for å søke om mindre penger for neste år enn de får tildelt i år. BSI søker om 636 kroner per studentmedlem, ifølge vedleggene til Budsjettkomiteens foreløpige innstilling. Dersom BSIs øvre anslag om i underkant av 1600 studentmedlemmer legges til grunn, blir tallet rundt 550 kroner. En av grunnene til at BSI har flere medlemmer som ikke er studenter, er at BSI er åpne for alle som vil være med. De øvrige idrettslagene har primært medlemmer fra sine respektive studiesteder. Spørsmålet blir da om denne forskjellen rettferdiggjør en høyere tildeling til BSI enn medlemsmassen skulle tilsi. I Budsjettkomiteens foreløpige innstilling legger de til grunn at alle medlemmene av et idrettslag skal motta like mye støtte, uavhengig av hvilken organisasjon de tilhører. Komiteen viser til at midlene stort sett går til de samme formålene i alle idrettslagene. Komiteen foreslår dermed å tildele JSIL, NHHI og HiBI alt de søker om, mens BISI og BSI nedjusteres til 400 kroner per studentmedlem. Dersom Velferdstinget skulle velge å avvike fra budsjettkomiteens instilling, anbefales det å endre satsen for samtlige idrettslag for å sikre en rettferdig fordeling. Det er ikke sikkert at å binde seg til en eksplisitt sats på 400 kroner per medlem er en optimal løsning, men en jevnere fordeling enn i dag bør være et mål. Forhåpentligvis tar Velferdstinget hensyn til Budsjettkomiteens vurderinger når tildelingene skal fastsettes om en snau måned.

Ole Andreas Øverland, sportsredaktør


NYHETER

K7 Bulletin

tirsdag 11. oktober

FOTO: CHARLOTTE LEIKANGER BAADE, FOTO NHHS

Vil ha vekk alkoholen: NHH-student Jens Seip foreslår nye retningslinjer for opptak i NHHS.

ØNSKER SLUTT PÅ ALKOHOL UNDER OPPTAK NHH-student Jens Seip ønsker totalforbud mot alkohol på intervjuer til studentforeningen. Han vil ha nye retningslinjer i NHHS for opptak, og får støtte fra NHHI. Ingeborg Bøe Strand ibs@k7bulletin.no NHHS er en av landets mest aktive studentforeninger, med et bredt utvalg av underutvalg og interessegrupper. Hver høst er det opptak, med varierende kriterier for hva som avgjør om man får være med i et underutvalg eller en gruppe. Nå vil NHH-student Jens Seip ha slutt på at enkelte deler av NHHS har alkohol som innslag i opptaksprosessen. – Mange reagerer på alkoholpresset. Å vise seg fram på vorspiel er et lite objektivt og urettferdig kriterium. Det oppleves ubehagelig for veldig mange, og

det er ekskluderende overfor dem som ikke drikker alkohol, sier Seip.

sisere at alkohol ikke skal være del av opptaket, men er avhengig av at underutvalgene og interessegruppene støtter det. Jeg synes det er veldig ålreit at underutvalg og interessegrupper arrangerer velkomstfester, men som en del av opptaket er det kritikkverdig, sier han.

Styrer unna alkohol-opptak Selv sier han at han bevisst har styrt unna grupper som har alkohol som innslag i opptaksprosessen, og foreslår opptakskriterier basert på for eksempel ferFår NHHI-støtte digheter eller motivasjon. – Jeg er overbevist om at gruppene klar- Blant dem som støtter forslaget er er å finne gode løsninger for å gjennom- NHHI-leder Petter Skjærvø. – NHHI har tatt et standpunkt mot alføre opptakene sine som ikke involverer alkohol, sier Seip, som er medlem i SPU, kohol på opptak og støtter forslaget om at alkohol ikke storstyret til skal være en del NHH Aid, NHHI Klatring KKU klarer fint å gjøre sine opptak av selve opptaket. Lagene må og tidligere har uten alkohol, og de driver med å gjerne feste så vært økonomimye de orker ansvarlig i Aksarrangere fester. ellers, men ikke jonsuken. som en del av – KKU klarJENS SEIP, NHH-STUDENT opptaksproser fint å gjøre essen, sier Sksine opptak uten alkohol, og de driver med å arrange- jærvø. re fester, poengterer han. Han begrunner standpunktet med at På forrige foreningsmøte (FM) lanserte det er vanskelig å argumentere med hvorSeip et forslag om å endre studentforenin- for alkohol skal være en del av opptaket. gens retningslinjer for opptak. – Velferdstinget, som er vår desidert – Jeg vil at nye retningslinjer skal pre- største inntektskilde, har stilt spørsmål-

stegn rundt opptaksprosessen til de forskjellige idrettslagene. De lagene som ønsker å rekruttere på bakgrunn av andre kriterier enn det sportslige kan for eksempel gjennomføre intervjuer, sier han. – Den løsningen er det mange lag som bruker i dag, og den fungerer utmerket, sier Skjærvø. KS vil vurdere forslag Informasjonsansvarlig Linda Roald i kjernestyret (KS) synes det er positivt at alkohol på opptak blir debattert. – Dagens instruks på opptak går primært på personvern ved rekruttering, og at man ikke skal gjøre intervjusituasjonen ubehagelig for dem som søker, sier hun. KS kan bestemme retningslinjer i studentforeningen, mens instruksendringer må vedtas på Foreningsmøtet. Foreløpig er ikke alkoholkonsum på opptak noe som er diskutert i KS. – Personlig synes jeg ikke alkohol har noe på opptak å gjøre. Siden vi ikke har diskutert det i KS, har ikke KS noen mening om det enda. Hvis dette er noe studentene ikke ønsker, så vil ikke KS ha det slik heller.


4

NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

– SUGER AT FORENINGS Påtroppende leder i kjernestyret vil ha engelske sakspapirer, men debatt på norsk. Han får kritikk av internasjonal student Mykola Blokhin. Emmad Zangani, Erik Bucher Johannessen ez@k7bulletin.no, ej@k7bulletin.no

– Hvis NHH skal være en skole for både es på engelsk, men at det foreløpig er for norske og utenlandske studenter må tidlig. foreningsmøtene (FM) foregå på engelsk, – Ofte diskuterer man detaljer, som ordsier Mykola Blokhin. Han er én av de in- lyder i lovene. Man trenger en gradvis ternasjonale studentene ved NHH, og er overgang til engelsk for å sikre kvaliteten, ikke fornøyd med at FM inntil videre hol- sier han og legger til: des på norsk. – På både valgutspørring og forening– Det suger at Foreningsmøtene foregår smøte er det et begrenset antall personer på norsk, sier Blokhin, som ikke snakker som tør å gripe mikrofonen. Å gå rett på norsk. engelsk kan heve Han peker på terskelen for å at utvekslingsstuNoen av gruppene vil ikke bidra til debatten, denter mener det sier Wøien, og påslippe inn utvekslingsstu- peker at Internavanskelig å få innpass i underutvalg denter fordi de bare er her i tional Commitee og interessegruptidligere har uttalt ett semester. per i NHHS. at språkbarrierer – Jeg har mange er en av grunnene MYKOLA BLOKHIN venner som søkte til at norske stuseg til flere grupdenter ikke ønsker per i studentå være utvekslingforeningen, men faddere. Wøien de kom ikke med. Noen av gruppene vil mener den samme språkbarrieren kan ikke slippe inn utvekslingsstudenter fordi oppstå på foreningsmøtet. de bare er her i ett semester, sier han. Generelt problem Nyvalgt leder i kjernestyret, Mats Erik Wøien, er kjent med at flere står på utsiden av studentforeningen. – Det er et generelt problem at mange som ønsker innpass i studentforeningen ikke kommer med. Dette gjelder både norske og internasjonale studenter. Samtidig har jeg forståelse for at grupper prioriterer å ha med noen som skal være med i fem år fremfor ett halvt år, sier Wøien. En av fanesakene til den påtroppende lederen er å bedre inkluderingen av internasjonale studenter. For å gjøre dette vil han ha alle saksdokumenter til FM på engelsk. – Det som ofte skjer er at internasjonale studenter føler seg ekskludert fordi de ikke har mulighet til å gjøre seg opp en mening på forhånd, sier Wøien. Alt på engelsk er målet Den påtroppende lederen mener drømmesituasjonen ville vært at hele FM hold-

Sakspapirer på norsk Ifølge Wøien fører mangelen på engelske sakspapirer til spontanoversetting under Misfornøyd: Mykola Blokhin er ikke fornøyd med at FM foregår på norsk. FM. – Det er et problem at msan oversetter på sparket, og at debatten går på begge språk uten klare retningslinjer. Når alle nestyret med å forbedre inkluderingen Vil lage brosjyre sakspapirer er på engelsk mener jeg det er av internasjonale studenter. Inkluder- Lea Melpignano, leder for sosiale arrom til å ta debatten på norsk, sier han, og ing og integrering er et felles ansvar for rangementer i MEBA, forteller at mange legger til at han vil både norske nye internasjonale studenter har liten samarbeide med og internasjo- oversikt over studentforeningen og hva det internasjonale studenter, som foregår i løpet av året. Dette ønsker Det er et generelt problem at nale miljøet for å finne sier Kapfham- MEBA å løse. mange som ønsker innpass i mer og legger den beste løsnin– Vi ønsker å lage en brosjyre med ingen. til at han som formasjon om de ulike studentgruppene studentforeningen ikke kom- ny leder for og kommende arrangementer i løpet av mer med. Felles ansvar MEBA ønsker skoleåret. Brosjyren skal være rettet spesiFelix Kapfhamat de skal for- elt mot internasjonal studenter. Vi ønsker MATS ERIK WØIEN mer, påtroppende midle aktivite- at studentene skal en liten oversikt over leder for MEBA, tene sine bedre studentforeningen og alt som foregår. vektlegger at det til norske stuer viktig med samarbeid for å løse prob- denter. Trenger flere faddere lemene knyttet til inkludering og integreKapfhammer støtter planen om å grad- Mykola var fadder for utvekslingssturing. vis gjøre FM engelsk, men påpeker at det denter tidligere i høst. I lys av problemet – Vi ønsker å jobbe sammen med kjer- kan eksludere norske studenter. med å rekruttere faddere til utvekslings-


NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

5

SMØTENE ER PÅ NORSK

FOTO: LIUBOC NIKITINA, FOTO NHHS

studenter har Mykola et forslag til hvor- fadder for utvekslingsstudenter. Du møter mennesker fra alle verdens hjørner dan man kan få flere faddere. – Jeg synes norske studenter som er og får verdifulle kontakter. faddere for KS vil ha engelsk første gang kan være Det som ofte skjer er at inter- FM Avtroppende kjernefaddere for nasjonale studenter føler seg styre er enig i at hele norske stuFM på sikt må holdes denter. Men ekskludert fordi de ikke har på engelsk. når norske mulighet til å gjøre seg opp en – Antall interstudenter er nasjonale studentfaddere for mening på forhånd. er øker for hvert år. andre gang For å gi disse en reel så mener MATS ERIK WØIEN jeg at de kan påvirkningskraft i være faddere studentforeningen for internasmå sakspapirer og jonale og utvekslingsstudenter. Norske diskusjon være på engelsk, sier informasstudenter vet ikke hvor gøy det er å være jonsansvarlig Linda Roald.

I dag står Profileringsutvalget for oversetting av dokumenter til engelsk. Dette vil ifølge kjernestyret ikke være hensiktsmessig i lengden. – Det er for mye arbeid. Kjernestyret har i år jobbet for en gradvis overgang med å oversette store deler av sakspapirene sammen med PU. Men på sikt må papirene være på engelsk i utgangspunktet, og da må rutiner endres, sier Roald. Alt på engelsk i Stockholm Kjernestyret trekker frem Stockholm School of Economics som et eksempel på en studentforening der alt går på engelsk. – Det kan absolutt være mulig å gjøre hele FM og studentforeningen engelsk, men det krever at vi sammen jobber for det, sier Roald.

ENGLISH SUMMARY The documents for Foreningsmøte (FM) are currently in english and norwegian. The new leader of the Excecutive Board, Mats Erik Wøien, wants to have all the documents in English, but the debate will still be held in Norwegian. International student Mykola Blokhin would like FM to be held in english. Wøien thinks its too early, but would like it to be in English in the future.


6

NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

FOTO: VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

Kritisk: Aleksander Gjøsæter mener Velferdstinget trenger mer penger.

SLAKTER VELFERDSTINGET Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Aleksander Gjøsæter, mener bergensstudentene nedprioriterer sin viktigste lobbyorganisasjon. Ole Andreas Øverland sport@k7bulletin.no

På møtet i Velferdstinget 4. oktober ble det bestemt hvor mye av semesteravgiften som skal gå til Velferdstinget selv neste år. Styret hadde søkt om 1 172 000 kroner. Tildelingen ble betydelig mindre, og endte på rundt 725 000. Aleksander Gjøsæter fra Velferdstinget i Oslo og Akershus deltok på møtet som gjest. Han mener representantene i Bergen prioriterer helt feil, og at Velferdstingets arbeidsutvalg trenger mer ressurser. – Dere kommer til å sitte igjen med et arbeidsutvalg som er helt kjørt til sommeren. De kommer til å være utbrent. Hvis de ikke er det, er det fordi de ikke har fått gjort det de skal. Arbeidsutvalget må få handlingsrom til å gjøre det de burde gjøre, sier Gjøsæter. – Kapasitet handler om penger og om tid. Jeg tror ikke arbeidsutvalget i Bergen kommer til å få noen av delene med det

budsjettet de har nå. Det synes jeg er en dårlig prioritering, og jeg synes det er synd, fortsetter han.

len i Sogn og Fjordane. Det innebærer blant annet at SiB må slås sammen med samskipnadene der. Leder av Velferdstinget i Bergen og den ene halvparten av Fusjon bringer merarbeid arbeidsutvalget, Linnea Reitan Jensen, Styret i Velferdstinget i Bergen består av forteller at fusjonen trolig fører med seg fire personer. To av disse utgjør arbeids- mye ekstra arbeid. utvalget og er ansatt – Vi vil få mer å på fulltid. Til samJeg ville vært redd for følge opp. Vi må dekke menligning har Oslo fire nye campus, og vi tildelingen min hvis jeg får minst to nye organ, fire heltidsansatte i sitt arbeidsutvalg, i skulle søke om støtte i samt fire nye komtillegg til halvannet muner og to fylkesBergen. årsverk som tar seg kommuner å forholde av administrative oposs til. Vi bruker alleALEKSANDER GJØSÆTER pgaver. Velferdstinget rede all kapasiteten vi i Gjøvik, Ålesund og har, sier Reitan Jensen. Trondheim har tre tillitsvalgte på heltid Reitan Jensen forteller at det trolig blir og fem på deltid. mindre tid til å prioritere studentpolitikk På nyåret fusjonerer HiB med Høg- og lobbyvirksomhet overfor for eksempel skolen Stord/Haugesund og Høgsku- Bergen kommune til neste år.

– Vi har i utgangspunktet ikke kapasitet til å håndtere fusjonen. Vi blir nødt til å nedprioritere noe. Det blir politikken. Vi må uansett holde organisasjonen gående, sier hun. Null studentboliger burde være et signal – Når man velger å lage et velferdsting er det for at noen skal engasjere seg for velferd. Måten å gjøre det på er å snakke med samskipnaden, politikere og så videre, mener Gjøsæter. – Det er et signal de som sitter i Velferdstinget burde ta når Bergen får tildelt null studentboliger for 2016. Det er ikke fordi man ikke har flinke nok folk, men fordi man ikke har kapasitet. Bergen får ingen studentboliger fordi Kunnskapsdepartementet ikke ser resultater. Det er ikke samskipnaden eller arbeidsutvalget sin


NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

7

FOTO: SANNA PITKANEN, FOTO NHHS

Sa nei: Velferdstinget ville ikke øke antallet ansatte i arbeidsutvalget på møtet 4. oktober. Bildet er fra en annen avstemning på samme møte.

feil. Det er politikernes feil, og det skjer fordi det ikke er noe press på dem, fortsetter han. Ville vært redd Gjøsæter er lite imponert over debatten i Bergen. – Jeg fikk litt sjokk av å høre en debatt som går på at Velferdstinget ikke er viktig nok til å få penger, at Velferdstinget er mindre viktig enn idrett og medier. Det at man sier, er at det ikke er viktig at man har idrettsbaner, at det ikke er viktig at mediene har gode vilkår, og så videre, sier han. – Søkerorganisasjonene i Oslo har sagt at de er redde for at prosessen her kan bli som den i Bergen. Nå skjønner jeg hva de mener. Jeg ville vært redd for tildelingen min hvis jeg skulle søke om støtte i Bergen, legger han til. Må prioritere mellom flere gode formål Gjøsæters innlegg på møtet 4. oktober var ikke spesielt populært blant representantene. Audun Syltevik fra UiB omtalte Gjøsæters innlegg som «utidig», mens HiBs Sondre Riisøen lurte på om det var mulig å frata Gjøsæter taleretten han hadde fått ved møtets begynnelse. Gjøsæter fikk også lite gehør for at arbeidsutvalget trengte mer ressurser. Et forslag fra Riisøen som tok utgangspunkt i fjorårets tildeling, heller enn styrets søknad, ble til slutt enstemmig vedtatt.

Riisøen mener man endte med en fornuftig tildeling. – Det er to hovedårsaker til at vi ikke øker tildelingen mer. Den ene er prioriteringer. Vi har veldig lite midler å fordele. Det er ikke sikkert at en ekstra stilling til arbeidsutvalget vil tilføre mer velferd for studentene enn dersom pengene gikk til de andre søkerorganisasjonene. Den andre er at vi må finne en løsning der både vi og studentene fra Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane er med og bidrar til å dekke de kostnadene fusjonen medfører. Han påpeker også at arbeidsutvalget ble økt fra én til to stillinger for 2016, nettopp for å forbedre mulighetene til å drive med lobbyvirksomhet. Han mener det ville vært for tidlig å vedta å utvide ytterligere etter bare ni måneder. Åpner for å revidere HiB-representanten synes prosessen rundt tildelingen kunne vært bedre. – Jeg skulle ønske man tildelte midler til Velferdstinget samtidig som de andre søkerne. Når man først skal gjøre denne tildelingen på et eget møte er det vanskeligere å veie den opp mot andre. Flere representanter virket også overrasket over at man skulle vedta et helt budsjett. Prosessen rundt budsjettet ble kanskje ikke så god som den burde ha vært, sier Riisøen. Riisøen åpner for å revidere budsjettet på et kommende møte. – Totalsummen er fornuftig, og vi kan omfordele på ulike poster innenfor den

rammen. Det er fortsatt mulig å gjøre endringer før man skal begynne å bruke av pengene. Aldri opplevd lignende Gjøsæter var ikke spesielt fornøyd med det han oppfattet som et forslag om å ta fram ham taleretten. – Jeg har aldri hørt om eller opplevd at noen har blitt behandlet slik på et møte noe sted, sier han. – Jeg foreslo ikke å ta fra ham taleretten, jeg lurte på om det var mulig. Jeg vil også påpeke at jeg heller ikke stemte for å gi ham talerett i utgangspunktet. Det er hyggelig å få besøk, men å komme her og fremme det jeg vil kalle egne interesser, det synes jeg ikke er greit. At han skal gå inn og fortelle hvordan vi skal fordele pengene våre, det er ikke hans oppgave. Spesielt ikke på den måten han gjorde det. Velferdstinget skal handle om bergensstudentene og de som er valgt av bergensstudentene for å fremme deres in-

TILDELINGER TIL VELFERDSTINGET •

Tildelt 2016: 709 000

Søkt 2017: 1 172 000

Tildelt 2017: 725 000

teresser, svarer Riisøen. Gjøsæter er uansett ikke imponert. – Jeg håper man i fremtiden tar bedre vare på gjestene sine, slik at de får lyst til å komme tilbake, sier han. K7 Bulletin får støtte fra Velferdstinget.

ENGLISH SUMMARY On October 4th, the Student Welfare Council decided next year’s budget for operating the Council. The board had applied for 1 172 000 NOK, but the Welfare Council only awarded them around 725 000. Leader of the Welfare Council in Oslo and Akershus, Aleksander Gjøsæter, believes the student representatives are making the wrong priorities, and that they are downgrading their most important lobby organisation. He thinks the council needs more money to be able to make the students’ voice heard by politicians and the government.


8

NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

FOTO: MADELEINE ARDBY, FOTO NHHS

En av få: Ida-Sofie Sandvik i Økonomiformidlingen er en av jentene som stilte til valg som leder i høst.

Kun fire av 16 ledere er jenter Halvparten av de tillitsvalgte i årets høstvalg i NHHS er jenter. Blant gruppeledere er det bare en fjerdedel. Eivind Langdal red@k7bulletin.no

NHHS har nettopp hatt høstvalg. 16 studenter stilte til lederstillinger, hvor kun fire var jenter. Da er fagpolitisk ansvarlig og eksternansvarlig i kjernestyret (KS), samt leder av Karrieredagene, regnet med. Hvis ikke, blir fordelingen skjevere. Blant tillitsvalgte totalt er fordelingen jevnere. Der er hele 43 % jenter. Ida-Sofie Sandvik er nyvalgt leder av Økonomiformidlingen. Hun synes det er rart at det er så skjevfordelt, spesielt siden totaltallene er så jevne. – Det er nok ingen fordel at det er få jenter, for jeg tror nok det er mange som egner seg, sier Sandvik. Sandvik mener det er viktig at NHHS har kvinnelige ledere. – Det hadde vært fint å se en kvinnelig leder i KS. Vi hadde jo det for noen år siden, med Dina Mikalsen, sier hun. Hun mener det er bra det blir satt fokus på temaet, men legger til at hun ikke vet hvorfor problemet har oppstått. Hun sier jenter ikke bør være redde for å stille til valg.

– Jeg vil oppfordre at jenter som føler at de har noe komme med stiller til valg som ledere. Det er utrolig lærerikt. Man får mange erfaringer. De største gruppene ledes av gutter Margit Abel Grape er leder av NHH-Symposiet. I en tidligere utgave av K7 Bulletin sa hun at jenter i NHHS måtte tørre å stille til valg som ledere. Hun er ikke fornøyd med at det bare er fire jenter som faktisk gjorde det. – Det er synd. Det er mange jenter som ikke griper sjansen til å ta lederverv, sier Grape. Grape sier hun er fornøyd med at fordelingen er jevnere totalt sett, men at det fremdeles ikke er nok. – Studietiden er til for å ta noen sjanser, og jeg tror mange jenter hadde fått mye moro og erfaring ut av å ta et lederverv, forteller hun. – Kommende ledere av KS, RS og Uken er alle gutter. Er det bra?

– Nei, jeg tror det hadde vært bedre om fordelingen blant de største vervene hadde vært likere. Fremtidens ledere ikke fra NHH Grape sier hun håper det er en forbedring neste år, men om det faktisk skjer er hun mer forsiktig med å melde. – Hvis det er verre neste år, er det et problem. Er det som i år, har vi fortsatt et problem. Når man er leder i studentforeningen lærer man lederegenskaper, og man lærer å feile, og det er helt essensielt når man skal ta en lederjobb i næringslivet. Hvis bare er guttene som griper muligheten, blir det vanskelig å få kvinnelige toppledere i næringslivet, sier hun. – Jeg tok Symposiet-lederrollen fordi jeg hadde en idé om hvordan jeg ville Symposiet skulle være. Lysten til det var større enn frykten for å dumme meg ut eller tape et valg. – Hvis NHH-ere skal bli morgensdagens ledere, betyr det at fremtidens ledere er menn?

– Jeg tror det er en større sjanse for det, ja. Eller at fremtidens ledere ikke er fra NHH.

ENGLISH SUMMARY NHHS just finished its fall election. Out of 16 available leader positions, only four were filled by girls. For all positions, the distribution between the genders were more even. Ida-Sofie Sandvik, leader of Økonomiformidlingen, and Margit Abel Grape, leader of NHH-Symposiet, both agree that the lack of female leaders is a loss for the student union.


NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

9

Utnevnt til æresmedlem i NHHS På årets tredje foreningsmøte ble Victor Norman utnevnt til æresmedlem med stort flertall. – Noe av det gøyeste jeg har opplevd, sier Norman. Oda Aspebakken Sværen oas@k7bulletin.no

Forslaget om å utnevne den populære foreleseren til æresmedlem i NHHS kom fra Vegard Bækkedal, Håkon Block Vagle og Eirik Berger. De to førstnevnte presenterte forslaget og begrunnelsen på foreningsmøtet (FM). – Vi ønsker å hedre Victor Norman for alt han har gjort for studentene, sa Vagle og Bækkedal. Stiller alltid opp Siden Norman aldri har studert på NHH, var dette den eneste måten han kunne bli medlem i NHHS. – Jeg setter enormt stor pris på utmerkelsen, forteller Norman. Professoren har alltid vært populær hos NHH-studenter. Da Norman meldte overgang til Universitetet i Agder, ble det demonstrasjoner. – Victor Norman har i en årrekke jobbet for og med studentene ved NHH, og arbeidet hans har påvirket flere kull med siviløkonomer fra NHH, skrev forslagstillerne i sin begrunnelse. Matteo Ghini, tidligere kjernestyre-medlem, uttalte at Norman uten tvil var en verdig kandidat. – Han stiller alltid, og er der når man trenger noe, for eksempel med bidrag til internaften og til morsomme K7-videoer. Har revolusjonert forelesninger En av begrunnelsene for forslaget var

Normans populære og nyskapende forelesninger. Eksternansvarlig i kjernestyret, Ingvild Kvinnsland, mener at dette ikke er holder for å bli æresmedlem. – Vi har allerede foreleserpriser for dette, sa Kvinnsland, som var redd for å «vanne ut» disse prisene. Forslagsstiller Håkon Block Vagle mener Normans forelesninger har ført til at det generelle nivået på forelesninger på NHH har blitt betraktelig hevet. —Det å være god foreleser er ikke utelukket nok, men det er svært mange andre ting som gjør at representantskapet (RS) stiller positivt til forslaget, svarer Erik Rose, nestleder i RS. Studentforeningen viktig for NHH Hovedpersonen selv, som snart går av med pensjon, mener NHHS er viktig for skolen og skaper mangfold. – Mange tror NHH-studenter bare er blåruss. Studentforeningen har alltid hatt et stort mangfold og løftet takhøyden for diskusjon på NHH. På tross av noe debatt, ble forslaget om å utnevne Norman til æresmedlem vedtatt med stort flertall. Vedtaket krevde 4/5-dels flertal, og stemmegivningen ble 85 for, 1 mot og 3 avholdne. Victor Norman ble dermed det 27. æresmedlemmet siden NHHS startet i 1936. Den første var Kristoffer Lehmkuhl.

FOTO: MAX OZEROV, FOTO NHHS

Fornøyd: Victor Norman er det 27. æresmedlemmet i NHHS.

Digitalisering av NHHS’ økonomiske system Underutvalgene får egne bankkort og elektronisk behandling av fakturaer. Oda Aspebakken Sværen oas@k7bulletin.no Økonomiansvarlig i Kjernestyret, Øyvind Bjørndal, måtte utsette presentasjonen av studentforeningens halvårsregnskap på grunn av serverproblemer, men slapp i stedet nyheten om digitalisering. – Nye digitale løsninger fra Visma er på

vei og noe er allerede installert, fortalte Bjørndal på FM. Tatt lang tid Digitalisering av økonomisystemet har vært en valgkampsak for kjernestyret i 2013, 2014 og 2015 uten at det har kommet i mål, på tross av at Visma er en av studentforeningens samarbeidspartnere. – Planen var å gå over til Visma.net, og man ventet en stund på at vår løsning skulle bli ferdig. Etter at man ikke har vært fornøyd med mulighetene der, har vi nå besluttet å bygge på vårt nåværende

Visma Global system med andre moduler, forklarer Bjørndal. Bjørndal nevner at det er en utfordring at økomomiansvarlig bare sitter ett år av gangen. Nå ser det imidlertid ut til at papirbunkene etter hvert kan ryddes bort. – Et dokumentsenter for mottak og behandling av faktura er installert, og elektronisk behandling av fakturaer for underutvalg kommer i løpet av høsten, forteller Bjørndal. Det arbeides også for å få på plass digital utleggsbehandling, men det er usikkert når dette er på plass.

Bankkort til underutvalg En annen nyhet er at underutvalgene nå kan disponere egne bankkort knyttet opp mot en felles konto. – Studentøkonomien er preget av dårlig likviditet og med kort kan vi kutte ned på bruken av utlegg, sier Bjørndal. I tillegg har underutvalgene nå mulighet for elektronisk registrering av interne krysselister. – Vi i IT-gruppen har utviklet en digital krysseliste for alle underutvalgene, fortalte Anders Dovran, leder i IT-gruppen i meldingsrunden på FM.


10 NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

Bli med på KPMG International Case Competition NHH 20. oktober

Søknadsfrist 16.10

Les mer og meld deg på kpmg.no/karriere

KPMG KICC avisann 260x380_org.indd 1

28.09.2016 15.22


NYHETER 11

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

FOTO: GLORIA FORESI, FOTO NHHS

Erna Solberg besøkte NHH: Foredrag i aulaen om norsk økonomi i en volatil verden.

SMARTEST, IKKE BILLIGST

– Vi kan ikke være det billigste landet, men vi kan være det smarteste, oppsummerte Solberg i sin Lehmkuhlforelesning ved NHH. Caroline Grundekjøn cg@k7bulletin.no Torsdag 29. september besøkte statsminister Erna Solberg Norges Handelshøyskole for å holde årets Lemkhulforelesning. Forelesningen holdes årlig i tiden rundt Kristofer Lehmkhuls bursdag til ære for ham som av mange ses på som den mest sentrale personen bak etableringen av Handelshøyskolen. Som forelesere har NHH gjennom årene invitert toppledere fra nærings- og samfunnsliv, som gjerne har delt både konkret kunnskap og erfaringer, men også visjoner, med et engasjert publikum. – Det burde ikke være et sjokk for noen at det måtte en bergenser og konservativ politiker til for å opprette Norges første businesskole, spøkte Solberg da hun entret scenen etter rektor Frøystein Gjesdals introduksjon. Norsk økonomi i endring Temaet for forelesningen var «Norwegian Economy in a volatile world». Statsministeren tok opp hovedproblemstillingene

usikkerhet, klimaendringer og teknologisk revolusjon. Hun pekte på den fundamentale og internasjonale usikkerheten som knytter seg særlig til migrasjon og terrorisme, og som har ført til frykt og hat i et Europa som etter verdenskrigenes ragnarok har opplevd mange år med stor grad av stabilitet og trygghet. Under usikkerhetspunktet nevnte hun også spesielt energimarkedene og deres betydning for norsk velferd og arbeidsliv. Under punktet klimaendringer beskrev hun klodens miljøutfordringer, og behovet for å gjennomføre et grønt skifte. – Selv i Bergen kan man merke klimaendringene på kroppen. Dere har lenge hatt en Indian summer, og nå er det nesten storm. Andre land opplever langt mer alvorlige klimaendringer, og dette må vi ta seriøst, sa Solberg. I forbindelse med teknologiendringenes trusler og muligheter understreket hun at Norge må bidra med forskning og

smarte løsninger. – Teknologien skaper fortløpende nye rammebetingelser og muligheter, og her er det særdeles viktig å være med. Vi må nyttiggjøre oss teknologiens muligheter, og gjerne selv levere de smarteste løsningene, sa Solberg. – Den norske befolkningen måtte omstille seg fra jordbrukssamfunn til industrisamfunn, og i senere år til et samfunn hvor olje, gass og oljeservice har spilt en svært stor rolle. Nå er det igjen tid for omstilling og nytenkning. Dels må vi finne helt nye næringsmuligheter, og dels må vi finne smartere og mer kostnadseffektive produksjonsmetoder innen eksisterende næringsliv, ikke minst innen petroleumssektoren, utdypet hun. Norsk økonomi er sårbar Solberg vektla i sin forelesning at Norge er et lite land med en åpen økonomi. – Vår økonomi er på godt og vondt eksponert for global usikkerhet, klimautfordringene og de store endringene som skjer i teknologien. Solberg uttrykte sterk bekymring for tendensene til nasjonalisme og proteksjonisme i enkelte europeiske land. Å møte de store utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor ved å mure seg inne bak stengte grenser, var noe hun advarte mot. – Disse problemene må vi ta på alvor, sa

statsministeren. – For å unngå en proteksjonistisk politikk som kan ødelegge vekstkraften i internasjonal økonomi, må vi ha sterke ledere som kan gi befolkningen trygghet og klar anvisning om at nasjonene sammen må løse de store utfordringer vi har på sentrale felt som migrasjon og miljøkrise, sa Solberg. Viktig å stå sammen Statsministeren vektla at det i disse tider er ekstra viktig at vi står sammen som en forent verden gjennom organer som FN og EU. Hun understreket viktigheten av å få alle landene til å støtte opp om de viktige forslagene fremlagt i FN for å få til «det grønne skiftet». Solberg sa også at det er viktig at EU opprettholder stabilitet for å kunne få til en økonomisk vekst og sørge for at vi ikke ender opp med en ny generasjon uten jobber og håp. Derfor mener statsministeren at Brexit er feil vei å gå. – Tiden er heller inne for å styrke det europeiske samarbeidet fremfor å trekke seg delvis ut av det. Norsk økonomi «in a volatile world» er også i høyeste grad avhengig av at fremtiden blir preget av samarbeid og frihandel, og ikke nasjonalisme og proteksjonisme, avsluttet statsministeren.


12 NYHETER

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

BRIEFING Facts and figures

GUTTER

Av 16 lederstillinger på valg i NHHS, er 12 besatt av gutter. Alle de tre største gruppene (KS, RS og Uken) har mannlige ledere.

JENTER

De fire gjenværende lederstillingene er besatt av jenter. Det er for lite.

Bull Bear

Foto: Henrik Eikefjord, Foto NHHS

«Regjeringen har sendt sin avskjedssøknad.» Siv Jensens miljøbevisste søster, Nina Jensen, om statsbudsjettet.

200 mrd. kroner

Estimert verdi av Snapchat ved en eventuell børsnotering.

58

«Lykke til, Isak!»

mrd. kroner

Skam er tilbake!

Verdien oljefondet falt med i tredje kvartal 2016.

«Den mest vulgære mannen jeg har møtt.» Vendela Kirsebom om Donald Trump.

17 Antall år Jon Almaas har vært programleder for Nytt på nytt. Nå slutter han.


NYHETER 13

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

LESERINNLEGG Fokus på slikkerier i standsøyemed Atter en gang er det høstvalg på NHH, og jeg observerer til min store forundring at fokuset på slikkerier (godteri og snacks, red. anm.) ikke er blitt mindre med årene. I løpet av de to dagene standsvirksomheten utøves, kan den gjengse stud.nhh gå fra stand til stand og lempe i seg med de herligste slikkerier av ymse slag. For meg er det to helt åpenbare grunner til at dette er til ugunst for studenter, så vel som ansatte, ved NHH. Det første er at det etter mitt syn blir alt for stort fokus på boller og brus. Jeg ønsker på ingen måte å bygge opp under det kroppspresset som ligger latent i gangene på NHH, men det er utilbørlig at stud. nhh manes opp til å trykke i seg usunnheter rett før eksamensperioden. Dette fører helt klart til dårligere konsentrasjon og trøttere stemning rundt lunsjbordet. Mitt åpenbare spørsmål er: Hvorfor

serveres ikke frukt, grønt og kornbaserte er et nødvendig onde for å få gjennomprodukter på stands? ført en høvelig standsuke. Jeg foreslår da Videre er det helt åpenbart et at alle de som stiller til valg går sammen demokratisk problem. Hvem som vin- og lager en felles slikkeristand med et ner valget betak på mengstemmes av den slikkerier hvem som har en student kan Jeg bryr meg om studentbredest utvalg hente ut i løpet foreningens utvikling, og av slikkerier av en dag. Kanpå stand og didatene kan da trenden vi ser med slikkeriikke av hvem konsentrere seg er på stand er ikke til NHHS’ som kommer om å spre sitt til å gjøre den budskap uten beste. beste jobben de ugunstige for NHHS. forstyrrelsene THOMAS EDVARD JUST, NHH-STUDENT Fokuset til slikkerier repregruppene og senterer i dag. Jeg bryr meg personene på stand må være å kommunisere sine val- om studentforeningens utvikling, og gløfter, fremfor å konkurrere om slikke- trenden vi ser med slikkerier på stand er riutvalget. Mange vil mene at slikkerier ikke til NHHS’ beste.

Thomas Edvard Just NHH-student

Thomas Just: Her er det altså bare å elte i seg et bredt utvalg slikkerier.

Vatn dekkar 70% av verda. Bulle dekker resten!

Lurer du på hvordan media fungerer? Det gjorde vi også. Så ble vi med i Bulle. Nå vet vi det. Eller ikke. Det er enda ikke for sent å bli en bullist. Søk Bulle nå. Send en søknad til red@k7bulletin.no. Erfaring er ikke nødvendig.


ØKONOMI & SAMFUNN

K7 Bulletin

tirsdag 11. oktober

­Newtons knuste sydhavsdrøm I året 1720 var britiske South Sea Company det hotteste selskapet på markedet. Det endret seg raskt. Isaac Newton var en av dem som tapte en formue på det som senere ble kjent som Sydhavsboblen. Audun Flatebakken okored@k7bulletin.no

Isaac Newton kan sies å være blant de mest intelligente menneskene som noensinne har plantet sine ben på denne Sir Isaac Newton (1642-1726)

jord. Det engelske 1600-talls geniet var matematiker, fysiker, kjemiker og naturfilosof. Han regnes fremdeles som en av tidenes fremste vitenskapsmenn og matematikere. Sammen med Leibniz var Newton den første til å utforme den matematiske analysen, også kjent som kalkulus. I 1687 utga Newton den revolusjonerende boken «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica», eller bare «Principia». I denne boken presenterer Newton sine teorier om gravitasjon og bevegelse, bedre kjent som Newtons lover. Her utdyper han også Keplers 75 år gamle teorier om planeters bevegelse. Denne mannen var med andre ord mer enn en flue på menneskehistoriens TV-skjerm. Fysikkmedaljens bakside Isaac Newton er for NTNU-studenter det Adam Smith er for oss NHH-ere, altså fysikkverdenens Michael Jackson. Men

akkurat som Michael Jackson ikke for- hvorav ni millioner var uten noen plan stod seg på legevitenskapens kirurgiske for tilbakebetaling. Til sammenligning grenser, eller Smith alvar Storbritannias BNP dri fikk draget på dampå samme tid rundt 60 er, hadde Newton også Ideen bak South Sea millioner pund. Resten sine svake sider. av gjelden var hovedTil tross for sin enorme Company var å over- sakelig fordelt på andre natur v itenskap elige føre statsgjelden på selskaper og private inhjernekapasitet gikk vestorer. Andelen på ni ni millioner pund til millioner pund kunne Newton rett i den klassiske spekulasjonsfellen, selskapets investor- i hovedsak tilskrives hvilket en sann kjenner de to parallelle storkriav skadefrydens kunst er, ved å la selskapet gene Storbritannia var vet å sette pris på. kjøpe statsobligas- involvert i, Den Spanske Arvefølgekrigen joner, som igjen ble (1701-1713) og den Dumpet gjeld Det hele begynte i 1711. kjøpt av investorene i Store Nordiske Krig (1700-1721). South Sea Company var form av aksjer. nylig startet opp som et Ideen med South Sea aksjeselskap i partnerCompany var å overføre statsgjelden på ni skap med den britiske nasjonalbanken. Den britiske staten had- millioner pund til selskapets investorer, de omtrent 23 millioner pund i gjeld, ved å la selskapet kjøpe statsobligasjon-


ØKONOMI OG SAMFUNN 15

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

er, som igjen ble kjøpt av investorene i form av aksjer. I bytte mot denne gjelden fikk selskapet utbetalt seks prosent årlig rente, samt monopol på slavehandel med Sør-Amerika. Havområdene rundt Sør-Amerika ble på denne tiden kalt «The South Seas», derav navnet South Sea Company. Urealisert monopol Å eie et britisk selskap på 1700-tallet med monopol på all handel med det nye kontinentet, Sør-Amerika, høres ut som enhver 1700-tallskapitalists drøm. Med et slikt monopol burde det ikke være stort annet å gjøre enn å lene seg godt tilbake i den ornamenterte høystolen av valnøttre, mens du muntert plystrer melodien til «Rule, Britannia!» Dette på handelsskuten fullstappet med svarte slaver på vei til det lovede land. Kunne det bli bedre? Ja, det kunne det faktisk. Det eneste problemet var at havområdene rundt Sør-Amerika var kontrollert av den spanske tronen. Spania var, blant andre, i strid med Storbritannia i Den Spanske Arvefølgekrigen. Krigen varte helt til freden i Utrecht i mars 1713. Under fredsforhandlingene gav den spanske regjeringen dronning Anne av Storbritannia Asiento-avtalen. Denne avtalen var en tillatelse til å drive slavehandel med spanske territorier i Amerika. Dronningen overførte samme år rettighetene fra Asiento-avtalen til South Sea Company. Sneglestart Innen juli 1713 hadde South Sea Company inngått avtaler med The Royal African Company om forsyning av slaver fra Jamaica. Selskapet hadde også fått tillatelse til å opprette kontorer i havnebyene Buenos Aires, Caracas, Cartagena, Havanna, Panama, Portobelo og Vera Cruz. Nå skulle man tro at det burde vært mulig for investorene å gni seg i henda. Så enkelt var det dessverre ikke. Selskapet fortsatte å gå med underskudd år etter år. Slavehandelen gikk tregt, importtollen var høy, og en fjerdedel av fortjenesten per slave skulle gå til den spanske tronen. Dødeligheten på kryssingen av Atlanteren var på elleve prosent, hvilket egentlig var relativt moderat på denne tiden. Heldigvis kunne noen slaver delvis skattlegges, avhengig av kvaliteten. Det var ikke stor etterspørsel etter andre varer heller. South Sea sendte et skip til Cartagena med ulltekstiler i 1714, der salgsvarene forble usolgt i over to år. Det var altså ikke stort annet å gjøre enn å håpe på bedre tider i slavebransjen. Kjepper i seilene Den første utseilingen fra Jamaica gikk i 1713 med en last på 1 230 slaver. Ved ankomst nektet de lokale myndighetene å godta Asiento-avtalen, som enda ikke var bekreftet fra spansk høyere hold. Lasten ble derfor solgt med underskudd i De Vestindiske øyer. En ny leveranse ble solgt med fortjeneste i 1714. Salget tok seg opp i 1716-1717; 13 000 nye slaver ble solgt. Selv om handelen bedret seg frem mot 1718, gikk South Sea fremdeles med underskudd, og selskapet var avhengig av statlig støtte.

I 1718 brøt Kvadruppelalliansekrigen ut, med Spania og Storbritannia på hver sin side. Krigen stanset all handel mellom partene. South Sea Company hadde nå aktiva til en verdi av 300 000 pund under kontroll av spanske koloniherrer. Selskapets fremtid var i utrygt farvann. – Hva med Newton? Vær tålmodig, han er ikke glemt. En inspirasjonskilde Skotten John Law (1671 - 1729) fortjener egentlig sin egen artikkel. Kort fortalt var han en velstående landstryker med savantaktige egenskaper i hoderegning og økonomi. Han ble i en alder av 23 år dømt til døden i England, etter å ha drept naboen sin i en sverdduell. Law flyktet fra dødsdommen, og levde et omflakkende liv på det europeiske fastlandet. En hardbarka mann av sin tid, med andre ord. Law tjente en formue på gambling og skaffet seg mektige venner. Det skal også nevnes at han skaffet seg en del fiender gjennom gamblingen. Ved hjelp av sine mektige venner startet han i 1716 Banque Générale, som senere ble til den franske

John Law (1671-1729) løftet den franske økonomien i perioden 1717-1719.

sentralbanken, Banque Royale. I 1717 kjøpte Laws bank Mississippikompaniet. Mississippikompaniet fikk et handelsmonopol med de franske koloniene i Amerika. Selskapet ble dynket i fransk statsgjeld fra den bankerotte statskassa Ludvig XIV hadde etterlatt seg etter et utall kriger. Selskapet ble solgt til kraftig overkurs. En fabelaktig løsning på kort sikt! Historien høres kanskje kjent ut? Mississippikompaniet led samme skjebne, i samme år, som den South Sea senere skulle lide. Svaret er... mer gjeld! Inspirert av John Law, ba John Blunt, direktøren av South Sea Company, i 1719 regjeringen om å legge mer statsgjeld på selskapets allerede tyngede skuldre. Den samme gamle regla gjentok seg. Blunt løftet fingeren og ba, og regjeringen, støttet av kong Georg I, innfridde ønsket. Bare denne gangen i større skala. Mye større skala. South Sea Company planla så, i bytte mot aksjeandeler forrentet med fem prosent, å kjøpe opp mesteparten av res-

The Bubble Act ble vedtatt 11. juni 1720. Selskaper trengte med dette kongens godkjenning for selge aksjer. Vedtaket dro opp prisen på South Sea Company.

terende britisk nasjonalgjeld på omtrent tok ut et beløp på totalt 7 000 pund, med 50 millioner pund. Selskapet satt allere- 100 prosent profitt. Newton kunne puste de på 11,7 millioner og svelget nå 31 nye lettet ut, ta seg en god kopp te og gi seg millioner pund av denne statsgjelden. selv en klapp på skulderen. Strategien med oppkjøp av nasjonalgSeiersfølelsen ble raskt erstattet med jeld var den samme som i 1711; aksjer frustrasjon. Aksjekursen pekte bare opunderbygget av statsgjeld ble sett på som pover. Vennene til Newton tjente seg søken sikker investering. Mynter, sedler og krike, mens Newton selv sto på sidelinjen. gullbarrer var simpelthen ikke egnet I juni 1720 ble The Bubble Act vedtatt av til å bevare slike verdier. Omsetning av parlamentet. Den gikk ut på at selskaper land og eiendom var som blåste opp aksjepriset alternativ, men var en, og dem var det mange Prisen gjenspeiler av, måtte ha tillatelse fra tungvint å overføre. Det naturlige valget var der- ikke lenger selska- kongen. South Sea Comfor å kjøpe aksjeandeler pany fikk tillatelse til dette pets verdier, eller momentant, og det styrket i selskaper som South Sea Company. tiltroen til selskapet ytterforventet fortjeligere. Kursen hoppet opp neste. Det eneste til 880 pund tidlig i juni. Pris-crescendo South Sea Company prisen gjenspeiler Newton gikk inn i markesatte nå i gang en omdet igjen. Denne gangen er absurditet, og fattende ryktespredning gikk han all in. om selskapets fremtid. investorene begynInvestorene ble lovet Boblen sprekker — te å skjønne det. gull og grønne skoger Newtons formue går i med krem på toppen. vasken Det er her vår gode venn Isaac Newton ig- Klimaks ble nådd tidlig i august, med jen kommer inn i bildet. I januar 1720 var en blodpris på 1 050 pund per aksje. aksjekursen 128 pund, og innen februar Prisen gjenspeilet ikke lenger selskapets steg den til 175. Newton satte nå penger verdier, eller forventet fortjeneste. Det inn i selskapet. Han holdt på investerin- eneste prisen gjenspeilet var absurditet, gen frem til midten av april. Prisen var og investorene begynte å skjønne det. I da rundt 350 pund. Vitenskapsmannen slutten av august startet massene å selge i store kvanta. Prisen stupte. Det sirkulerte skrekkhistorier fra børsen der prisen Sir John Blunt (1665-1733) regnes ofte i den ene delen av forhandlingsrommet som syndebukken i historien. var 780 pund, mens man samtidig kunne høre en selger forlange 750 i den andre! I slutten av september stod aksjen i 150 pund. Newton solgte seg ut med et tap på omtrent 20 000 pund, det meste av hans oppsparte midler. Beløpet tilsvarer omtrent 35 millioner norske kroner i dag. Newton uttalte at han var i stand til å «beregne himmellegemenes bevegelse, men ikke menneskenes galskap». 77 år gamle Newton forbød alle rundt seg å uttale ordene «South Sea» i hans nærvær. Dette holdt han fast ved til han endte sine dager den 20. mars 1726. South Sea Company levde videre til midten av det 19. århundre, riktignok med varierende grad av lønnsomhet.


16 ØKONOMI OG SAMFUNN

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

HVORDAN... BLI RIK Har du ikke fått deg jobb, klart å jukse på CV-en eller blitt berømt, så har du fortsatt muligheten til å bli rik. Bulle gir deg hjelpen du trenger.

HVORDAN

Fast spalte skrevet av Haakon Møyner Lund. I hver utgave gir han deg svarene du trenger.

Haakon Møyner Lund hml@k7bulletin.no

på NHH. Om dette ikke var ille nok, så må det dessverre nevnes at flere av personene på rikinglisten har sin utdanning fra BI. NHH-studenter får kanskje være fornøyde dersom de i det hele tatt får seg jobb. Det er det heldigvis ganske mange som får. Det er rundt 76 prosent som får seg jobb før de er ferdig på studiet.

Nylig slapp økonomenes versjon av Se og Hør, Kapital, sin årlige liste over Norges 400 rikeste. De har som vanlig gravd dypt for å finne formuen til personene på listen. Hvert år skapes det avisoverskrifter om at noen har tjent eller tapt mye penger i løpet av året som gikk. Det er kun noen få blant oss som får muligheten til å kjenne på følelsen av å tape flere milliarder og etterpå bli utsatt for en irriterende journalist som spør deg «hva føler du nå?». Listen over Norges rikeste bør leses nøye av studenter som har et ønske om å bli rike, og stemmer fordommene mot NHH, så gjelder det alle på skolen.

2. Fuck the police Et annet tips for å komme på denne listen er å være litt på kant med loven. Det gjelder ikke alle, men flere av personene har både hatt alvorlige kriminelle siktelser mot seg, og noen har fått fengselsstraff. Kjell Inge Røkke ble blant annet funnet skyldig i å ha bestukket en svensk skipsinspektør for å få mulighet til å føre stor lystbåt (kystskippersertifikat klasse D5). Han ble da dømt for korrupsjon, falske opplysninger og føring av sertifikatpliktig fartøy uten de påkrevde papirene, og fikk 120 dagers fengsel, hvorav 30 var ubetinget. Skipsrederen Torstein Hagen var kanskje ukjent for de fleste før han ønsket å døpe sitt nyeste skip i Vågen 17. mai 2015.

Oversikten gir nemlig svært gode tips om hva du må og ikke må gjøre for å bli blant Norges absolutt rikeste. Vi snakker da om topp 10. De 390 andre er jo bare ganske rike. Siden du sikkert har mer enn nok med å prøve å henge med på skolen, gir Bulle deg de viktigste rådene. 1. Slutt på NHH Det første du må gjøre er å slutte på NHH så fort som mulig. Det viser seg at det ikke er noen av Norges 10 rikeste som har gått på NHH. Vi blir ikke morgendagens ledere, fordi den rollen har BI tatt. En oversikt viser at det er betraktelig flere toppledere som har gått på BI enn

Det ble ett enormt medieoppstyr, og han har fortsatt status som siktet i den påfølgende korrupsjonssaken. Den rikeste og kanskje mest kjente på listen er ikke engang norsk, og har ikke vært det på mange år. John Fredriksen har merket oljeprisfallet godt, men Bunkerssaken, som varte i fem år før den ble avsluttet med at Fredriksen betalte en bot på to millioner og ett forlik med forsikringsselskapet Gard på 800 000 dollar, var nok en betraktelig større prøvelse for rederen. Han satt varetektsfengslet i 113 dager. Saken blir sett på som et av de største nederlagene for norske påtalemyndigheter noensinne. 3. Be a man Det aller viktigste hvis du vil bli blant Norges 10 rikeste er imidlertid å være mann. Kanskje fremtiden vil bli annerledes, men enn så lenge er lite håp for halvparten av oss. Men ett lyspunkt kan være at du heldigvis slipper å få deg nye foreldre. De fleste på listen har tjent sine penger helt selv.

Kilde: Kapital


ØKONOMI OG SAMFUNN 17

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

The Climate Debate Is Regressing American politicians were more unified in the debate on global warming before. Here are five quotes that illustrate how the debate is going backwards. Eivind Langdal red@k7bulletin.no

APRIL 2007

Newt Gingrich

“The age of dinosaurs was dramatically warmer than this right now and it didn’t cook the planet. And in fact, life was fine.”

“The evidence is sufficient that we should move towards the most effective possible steps to reduce carbon loading in the atmosphere.”

DECEMBER 2007

Mitt Romney

John McCain

“I believe that climate change is real. It’s not just a greenhouse gas issue. It’s a national security issue. We have an obligation to future generations to take action and fix it.”

JANUARY 2009

“When you have over 90 percent of the world’s scientists who have studied this, stating that climate change is occurring, and that humans play a contributing role, it’s time to defer to the experts.”

MAY 2015 “We are seeing this horrible reports on Palmyra. They’re executing people and leaving their bodies in the streets. Meanwhile the president of the United States is saying the biggest enemy we have is climate change.”

John Boehner

“I think most members [of Congress] think that climate change is a serious issue that needs to be addressed.”

MAY 2011

OCTOBER 2011 “My view is that we don’t know what’s causing climate change on this planet. And the idea of spending trillions and trillions of dollars to try and reduce CO2 emissions is not the right course for us.”

“I think the risks of climate change are real and that you’re seeing climate change. I think human activity is contributing to it.”

MAY 2008

JANUARY 2014

DECEMBER 2010 “It’s a forum to promote Democrats’ job-killing national energy tax.”

(On the select committee on global warming.)

Chris Christie

DECEMBER 2015 “I don’t buy the fact that it is a crisis. I just don’t.”


18 ØKONOMI OG SAMFUNN

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

RELIGIØSE PLAGG FOR bruk av religiøse plagg og symboler av fagdommere Jarle Aarbakke Tollaksen, Politisk nestleder, KrFU

Det er i dag ikke noe forbud mot at fagdommere bruker religiøse plagg eller symboler i sin yrkesutøvelse. I et åpent, liberalt og multikulturelt samfunn ser jeg få grunner til å endre forskriftene for fagdommeres bekledning, og det er liten grunn til å tro at et forbud mot bruk av religiøse plagg og symboler er nødvendig for at domstolene skal fortsette å fremstå som objektive og nøytrale. Forbudet mot bruk av religiøse plagg og symboler for fagdommere diskuteres ofte i sammenheng med uniformsreglementet til politiet, og det er mange av de samme problemstillingene som gjør seg gjeldene i begge disse tilfellene. Særlig gjelder dette spørsmål rundt religionsfrihet og antidiskriminering som må veies opp mot verdier som objektivitet, nøytralitet og tillit. Religionsfrihet og antidiskriminering Religionsfriheten er en av de mest grunnleggende frihetene vi nyter godt av, og denne friheten sikrer at man både privat og offentlig har muligheten til å gi uttrykk for sin religiøse overbevisning. Et forbud mot religiøse plagg og symboler for fagdommere begrenser denne muligheten til å uttrykke sin religiøse overbevisning offentlig. På samme måte kan et slikt forbud medføre en diskriminering av personer som ønsker å bruke religiøse plagg eller symboler, for eksempel muslimske kvinner som bruker hijab, og samtidig jobbe som fagdommer. Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at Justis- og beredskapsdepartementet handler i strid med lovverket ved ikke å endre uniformsreglementet til å tillate bruk av religiøse hodeplagg i politiet. En endring i lovverket som umuliggjør bruk av religiøse plagg og symboler for fagdommere vil etter min mening føre med seg de samme utfordringene når det gjelder religionsfrihet og an-

tidiskriminering, og er derfor svært problematisk. Mangfold og åpenhet Norge blir stadig mer mangfoldig. I et samfunn der mange ulike kulturer, livssyn og levesett eksisterer side om og side, kan ikke svaret vårt være å eliminere ulike uttrykk for dette i det offentlig rom. I et liberalt, åpent og pluralistisk samfunn bør vi heller strebe etter anerkjennelse og respekt for disse ulike uttrykkene. Heller enn å legge lokk på offentlige uttrykk for kultur, livssyn og levesett, bør vi verne om retten til å uttrykke dette. Å la fagdommere bruke religiøse plagg eller symboler er et eksempel på at man tillater uttrykk for religiøs overbevisning i det offentlige rom. Jeg er ikke i tvil om at Norge er best tjent med å la denne type uttrykk få slippe til, og at vi som samfunn vil tjene på å la enkeltpersoner som ønsker det få bruke religiøse plagg og symboler – også i yrkesutøvelsen som dommer eller politi. Nøytralitet og objektivitet De som ønsker seg et forbud mot bruk av religiøse plagg og symboler for fagdommere begrunner ofte dette med at det er viktig at domstolene oppfattes som nøytrale, objektive og uavhengige. Jeg er selvsagt helt enig i at det for rettssikkerheten og domstolenes legitimitet er viktig at fagdommere oppfattes som nøytrale og upartiske. Men jeg stiller meg tvilende til at å tillate bruk av religiøse plagg og sym-

boler vil rokke ved dette. For det første er ikke et forbud mot religiøse plagg og symboler en garanti for at en dommer opptrer objektivt. For det andre vil enhver dommer gå inn i en sak med en bakgrunn, uavhengig av om de er kristne, muslimer eller ateister. En ytre påkledning vil gjøre denne bakgrunnen mer synlig, men den vil alltid være der like fullt. For det tredje finnes det i dag alminnelige habilitetsregler for de forholdene som kan farge avgjørelsene for en fagdommer. Religion er ikke – og bør ikke være – blant disse. Et spørsmål om tillit Alle disse ulike problemstillingene og avveiningene koker for min del ned til ett sentralt spørsmål: Vil tilliten til domstolene svekkes eller undergraves dersom en tillater fagdommere å bruke religiøse plagg og symboler? Jeg mener at det ikke vil gjøre det. Med tanke på utfordringene knyttet til diskriminering og begrensning av religionsfrihet, mener jeg det for domstolenes tillit vil være mer problematisk med et forbud. Når det i tillegg er få grunner til å tro at bruk av religiøse plagg og symboler vil svekke nøytraliteten og objektiviteten til domstolene, er det lite som taler for at et forbud mot dette er nødvendig for å ivareta tilliten til domstolene og fagdommernes avgjørelser.


ØKONOMI OG SAMFUNN 19

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

MOT bruk av religiøse plagg og symboler av fagdommere Kristian Eilertsen. 1. nestformann, Fremskrittspartiets Ungdom

Fremskrittspartiets Ungdom er svært opptatt av å verne om rettsstaten, forsterke tilliten til rettsvesenet og sikre uavhengighet og upartiskhet. Derfor kan vi ikke under noen omstendighet akseptere at fagdommere skal kunne bære religiøse symboler og hodeplagg i rettssalene.

Fra tid til annen dukker det opp debatter knyttet til bruk av religiøse plagg og symboler i en rekke forskjellige sammenhenger. Dette skyldes åpenbart at det er et vesentlig større mangfold av religioner og livssyn i Norge i dag enn hva det var for bare noen få tiår siden. I nyere tid har vi to konkrete eksempler på dette: Det ene er debatten om man skulle tillate bruk av hijab i politiet. Det andre eksemplet er debatten om NRK-ansattes bruk av smykker med kristendommens karakteristiske kors under TV-sendinger. Høy tillit til domstolene I Norge er vi ganske godt stilt sammenlignet med mange andre land. Tall fra 2014 viser at nesten ni av ti har svært stor eller ganske stor tillit til domstolene. Det er bemerkelsesverdig høye tall, og der er faktisk en økning dersom man sammenligner med tidligere undersøkelser. Tallene er på mange måter betryggende, og taler om at folk flest er trygge på at domstolene og rettssystemet er velfungerende, uavhengig

og upartisk. Det er svært viktig at man er trygg på at ens egen rettssikkerhet blir ivaretatt dersom man skulle møte i retten en gang i løpet av livet. Svekker tilliten til retten I tillegg til de innledende eksemplene på debatter om bruk av religiøse plagg og symboler, har det vært debatt tidligere om både fagdommere, meddommere og jurymedlemmers mulighet til å bære religiøse symboler i retten. For førstnevnte har Domstoladministrasjonen fastsatt klare kriterier for bruk av kappe og lignende. For Fremskrittspartiets Ungdom er det viktigste hensynet å verne om rettens uavhengighet og tillit. I enhver rettsstat er tilliten til systemet helt avgjørende for at det skal fungere og ha legitimitet. Begynner folk å så tvil om rettens uavhengighet og upartiskhet, beveger samfunnet seg i en retning vi overhodet ikke ønsker. Da blir plutselig avstanden mellom Norge og andre land, som vi ikke liker å sammenligne oss med, veldig kort. Dersom fagdommere, meddommere eller jurymedlemmer for eksempel bærer hijab eller turban i retten, og man behandler en voldtektssak, er det uomtvistelig at mange vil slite med tillit til retten. Kan man i det hele tatt være sikker på at norsk lov blir ivaretatt, og at ikke egne kulturelle verdier er førende for den dommen? Svaret på det er åpenbart nei – også i dag,

men at rettens medlemmer har nøytrale klær, begrenser mulighetene til å så tvil om rettens uavhengighet og upartiskhet. Valget av hijab som eksempel er selvfølgelig ikke tilfeldig. Det er i hovedsak på grunn av dette plagget at debatten i det hele tatt reises, men også andre religioner har eksempler på hodeplagg som kan skape utfordringer dersom disse bæres i en rettssal. Derfor sier vi nei Fremskrittspartiets Ungdom er svært opptatt av å verne om rettsstaten, forsterke tilliten til rettsvesenet og sikre uavhengighet og upartiskhet. Derfor kan vi ikke under noen omstendighet akseptere at fagdommere skal kunne bære religiøse symboler og hodeplagg i rettssalene. Fagdommere er den soleklart synligste aktøren i en rettssal, og derfor må disse fortsatt ha strenge regler for bekledning og annet. Meddommere og jurymedlemmer bør også ha strenge regler for bekledning og bruk av symboler, da disse aktørene også påvirker folks oppfatning av retten. Rettsstaten trenger tillit, og den tilliten har det norske folk i dag. Derfor vil det være et historisk feilgrep å svekke den skyhøye tilliten folk har for å tillate at fagdommere skal kunne bruke religiøse hodeplagg og symboler i rettssalene.


INTERSECTION

K7 Bulletin

Tuesday October 11

At School to Start Out Startups Can university support your entrepreneurial inclination? Read from Helge Thorbjørnsen about opportunities at NHH. Federica Fabiano ff@k7bulletin.no University entrepreneurship is booming in most developed countries. From venture-related courses to spin-off companies and business incubators, the role universities play in the entrepreneurial process has an impact on the community as a whole. In particular, being universities publicly founded bodies, there should be some consensus regarding their pivotal role in the process. This semester NHH has seen the launch of the Global Business Venturing course. One semester, challenging hands

on opportunities and guests’ personal experiences are the tools students are given to turn a good idea in a valuable venture. Helge Thorbjørnsen, the course director, kindly decided to give us some comments. – The Global Business Venturing course is only one of several master courses that NHH offers in innovation and entrepreneurship. We’ve also had “Grunderskolen” for years. However, we do experience an increased demand for such courses from students, politicians, alumni and

the business community. More entrepreneurship courses are on their way, Thorbjørsen said. But a step further has to be taken to perceive the positive spill-overs of what is taught at school. – NHH runs an incubator, “Nyskapingsparken”, together with the University of Bergen, BTO ,and others. Recently, we’ve also acquired shares in BTO (Bergen Technology Transfer Office) to have a more complete offer for students and faculty in terms of incubation and entrepreneurship support services, Thorbjørsen said. Indeed, for startups the true challenge is to start out. All business plans are somehow flawed, hence why “lean startuppers” from overseas promote a cut on planning. But does Norway comprise, if ever, the possibility to fail fast and cheap?

– Yes. But I think it is less accepted to fail in Norway than for example in Stockholm or Silicon Valley. In Stockholm, entrepreneurs are the new superstars. In Norway, we still regard them as someone who did not succeed in getting a proper job in EY or KPMG. Helge Thorbjørnsen

PHOTO: NHH

Why Referendums Aren’t as Democratic as You Might Think National referendums seem to be the craze in global politics this year. But are they really a good idea? Henrik Hedegaard hh@k7bulletin.no It has been a busy year for voters in national referendums worldwide. They have rejected the peace deal in Colombia, set Britain on a course to leave the EU and given their approval to a new constitution in Thailand, which limits the role of elections while giving more power to the current military junta. Though these results were all achieved in very close circumstances they are sure to have massive effects on the lives of a huge number of people. One would naturally be inclined to think that national referendums represent the purest way of handing the ultimate power over to the people. This is true in a way. Referendums do in the strictest sense allow the population to vote on an important issue. However, there are several reasons to question whether they actually benefit the democratic process.

A national vote turns into a popularity contest Referendums are held to reach a decision on an important subject. The thing about dilemmas that deserve this kind of national attention is that they are often hugely complicated. There are most likely no easy answers. Condensing such complexities down to a ‘Yes’ or ‘No’ on a piece of paper and leaving the decision to the population thus presents a very apparent problem: Many people do not know enough about the issue on which they are voting. When voters must make their decision with little information it forces them to rely on political messaging instead. This puts the power back into the hands of the political elite, which obliges by spewing manipulative claims at the public in order to win votes for their cause. “A vote that is

supposed to be about an important public issue ends up instead being about the popularity or unpopularity of a particular party or leader… or some set of issues or events that are not related to the subject of the referendum,” writes Lawrence LeDuc, a political scientist and professor emeritus at the University of Toronto, in a 2015 paper. A crucial political decision simply devolves into a popularity contest, with each side contesting for the attention of voters by whatever means possible. Narratives decide referendums In the end it all comes down to how the story is told. Politicians or other powerful actors will reframe the referendum into simplistic and straightforward narratives that serve their purpose. The result is that the vote becomes less about the actual policy question and more about which narrative voters find more appealing. In Britain’s debate over whether to leave the EU, neither side emphasized the specifics of being part of the union but instead framed the vote as a choice between values. The ‘Remain’ campaign presented membership as a necessity for economic stability, while the ‘Leave’ campaign was focused on immigration. It clearly worked, as this was how the voters ended up defining and choosing between the

two sides. In another example, the recent referendum in Colombia was presented as a vote for peace by the government while the opposition framed it as a decision on whether the rebel group FARC was deserving of leniency. Neither narrative fully portrayed whether the peace deal was actually worthwhile. A tool for the powerful to get what they want Referendums are essentially a way for politicians to add a sheen of legitimacy to something they were already going to do. The former British Prime Minister David Cameron held the recent referendum expecting that people would reject the proposal of leaving the EU. He did this to reinforce his decision to stay in the union and silence the politicians who wanted to leave. As we know, it did not quite turn out as he had planned and his attempt to use a national referendum as a political tool ended up changing the future of Great Britain for generations to come. The lesson is this: Do not be fooled by the democratic gloss of referendums. While they appear to leave the decision to the people, they are most often no more than an instrument for the powerful, ranging from pointless to dangerous.


INTERSECTION 23

K7 Bulletin Tuesday October 11

HILLARY CLINTON

IS BATMAN You thought Bruce Wayne was the Dark Knight? Hillary Clinton just gave him a run for his money.

1996

1997

Alicia Machado is crowned Miss Universe

Donald Trump fatshames Machado on TV

Machado suffers weight loss and develops eating disorders

2002

23.09 Cosmopolitan article written

2016

27.09 Morning: Fox and Friends

26.09 Evening: Debate Night: Video

28.09 Cosmopolitan article released

Eivind Langdal red@k7bulletin.no According to TvTropes, the Batman Gambit is “A complicated plan that revolves entirely around people doing exactly what you'd expect them to do.» Though usually reserved for comic book characters, the gambit was recently used by Hillary Clinton, to great effect. It all starts in 1996, when Donald Trumped crowns Venezuelan-born Alicia Machado Miss Universe. However, in the period following the ceremony, Machado starts gaining weight, much to Trump’s chagrin. In 1997, Trump invites Machado to a New York Gym for an exercise. What she doesn’t know, is that he has blindsided her by inviting reporters to the event, intending to fatshame her. It works. Machado is deeply shamed, and, in the following five years, she struggles with anorexia and bulimia. “Miss Piggy” Fast-forward two decades, to Monday 26th september, 2016. Donald Trump is the Republican presidential nominee, and he is debating Hillary Clinton, the Democratic nominee. Right before the final question, Clinton brings up Alicia Machado, intending to use her as an example of Trump’s misogynism. She refers to how he once called her “Miss Piggy” and “Miss Housekeeping”. A few hours after the debate, the Clinton campaign releases a video detailing Machado’s troubling relationship with Trump. The next morning, Trump appears on the TV show «Fox and Friends», where he says the following about Machado: “That person was a Miss Universe per-

son, and she was the worst we ever had, the worst, the absolute worst.” Instead of apologizing, he doubles down. Playing right into her hands What Trump doesn’t know, is that he has just played right into Hillary Clinton’s plan. It is one hatched long before the debate took place. On the same day as «Fox and Friends», Cosmopolitan releases an interview with Alicia Machado where she speaks out for Clinton, and against Trump. However, the pictures used in the article were actually taken a week before its release. Because, as it turns out, Machado was ready for Trump. Roughly a month earlier, on August 19th, she became an American citizen, which made her eligible to vote. She had no intention of watching from the sidelines. She was going to throw herself into the fray, head first. Batman proud Clinton entered the debate fully aware of Machado’s interaction with Cosmopolitan. She intended to play the Machado card for all that it was worth. And it worked. This was the Batman Gambit done right. Its success depended on Donald Trump behaving like Donald Trump, and that was just what he did. Had he apologized or made some semblance of regret, the effect of the campaign video and Cosmopolitan article would have been diminished. But he didn’t. Meanwhile, in Gotham, Batman watched Hillary Clinton with deep envy.


SPORT

K7 Bulletin

tirsdag 11. oktober

NHH FK og Fotballrypene gjør lekestue Du hører det gang på gang: Det norske landslaget er for dårlig. Det du ikke hører er at NHHI Fotballrypene og NHH FK er best. Sebastian Valenzuela sv@k7bulletin.no Foto: Anup Kumar Saha, Foto NHHS

Sogndal var arenaen for drømmers sluttspill. NHHI Fotballrypene dro med høye forventninger. Seierens smak hadde de kjent før. NHH FK kunne erindre et hint av hevnlyst fra seieren som ble frarøvet dem i fjor. Rypene var mest spente på om de nok en gang skulle gjenta suksessen fra forrige NM, da de hentet med seg pokalen hjem. – Vi dro med store forventninger, og det fristet veldig å kvalifisere oss til EM igjen, sier Marte Hoff, leder i NHHI Fotballrypene. Hun forteller at de var selvsikre, da laget er samspilt og har prestert sterkt i serien. Rypene ligger på topp også i serien, og oppskriften på suksessen er lagspill. – Lagånden vår er på topp, og mye samspill og trening er det som trengs for å få gode resultater, sier Hoff. Dette er også grunnlaget for videre satsing. Planen fremover for Fotballrypene er å satse på å få til et 11-erlag. Dette vil innebære enda mer fokus på samspill, fysikk og lagånd, noe som kan heve lagets nivå enda mer. Suksessopptak for FK FK fikk også vist muskler under NM i Sogndal. Guttene hadde et stort opptak under rekrutteringsuken, der de fikk inn mange talentfulle spillere. Spillere som har spilt på høyere nivå tidligere, og som har enormt pågangsmot. – Vi er avhengige av spillere som bidrar, både på og utenfor banen, sier Jørgen Vara Skogholt, spiller i NHH FK. Han understreker at dette er noe alle på laget har gjort, spesielt i de tøffe kampene under NM. NHH FK startet konkurransen i Sogndal kamp mot Sjøkrigsskolen i gruppespillet. Her ble det tøff konkurranse, noe som senere skulle gjenta seg i finalen. – Vi kom ut rimelig greit fra gruppespillet med 12-1 i målforskjell, sier Jørgen Vara Skogholt. Likevel var ikke veien til finalen helt uproblematisk. – Semifinalen mot Studentspret-

ten var derimot knallhard, fortsetter Skogholt, og nevner at resultatet ble 2-1 til slutt. Dette sto i kontrast til kvartfinalen, der FK knuste NTNUI med 5-1. I finalen var mesteparten av kruttet oppbrukt. Både FK og Sjøkrigsskolen hadde tatt seg gjennom mesterskapet for så å møtes i en seig finale. Med store forhåpninger om både å vinne og ikke å gå til ekstraomganger, ble frykten reell for begge lagene. – Vi hadde jo en sur følelse fra fjoråret, så vi håpet vi ikke skulle tape i år, kommenterer Skogholt. Virkeligheten ble til at etter ordinært spill lå stillingen 1-1 for to slitne lag. Første ekstraomgang gjenspeilte spillernes reduserte tilstand, men i andre ekstraomgang hentet Ulrik Aasen frem uante krefter og fikk banket inn 2-1. Med dette var seieren klar for NHH FK. Veien til Porto 2017 Fotballrypene gjorde det ikke mindre bra enn guttene i “De Ædle Blaa”. De toppet turneringen med dobbeltseier. Gull og sølv sto på menyen som forrett for dem på deres vei mot EM i Portugal neste sommer. – Vi gleder oss utrolig mye til EM i Porto. Det ga mersmak å spille mot gode fotballnasjoner og få testet nivået, sier Marte Hoff. Rypene gjorde ikke rent bord under EM i Kroatia 2016, men fikk med seg tre seirer, to tap og mye moro. Det siste var også fokuset under deres nylige 10-års jubileum. – Vi hadde et utrolig gøy jubiliumsom oppladning til NM i Sogndal, forteller, sier Hoff Både NHH FK og NHHI Fotballrypene reiser ned til Porto for å delta i EM. De ser begge fram til å heie hverandre opp. Jørgen Skogholt forteller at det er en unik stemning under mesterskapet. – Det er ikke bare det at vi NHHlag heier på hverandre, alle de norske lagene heier på hverandre. – Men det er selvsagt ekstra bra hvis NHH gjør det bra, ler Skogholt.


SPORT 23

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

FOTO: VILDE DYRNES ULRIKSEN, FOTO NHHS

SiB City - Norges flotteste treningssenter? SiB City har blitt tatt imot med stor glede av Bergens studenter. Langt flere er innmeldt i SiB Trening enn på samme tid i fjor. Sara Helene Rønningstad shr@k7bulletin.no Det klinger i vekter som løftes fra stativ, mens tredemøllene surrer i bakgrunnen. På SiB City produseres det svette og muskler i stor skala. Gjennom en glassvegg kan det skimtes studenter som løfter armene og bøyer seg mot gulvet etter yogainstruktørens kommando. I midten av senteret hopper de mest akrobatiske på kasser eller klatrer opp tau. Mindre kaos Det nye anlegget ved Bystasjonen har blitt et kjærkomment tilskudd til familien av SiB-treningssentre siden det åpnet 10. august i høst. – Selv om det er mange som kommer hit er det nok av stativer og apparater til at det blir god utskifting av folk. Det er lite ventetid i forhold til hvordan det er på Vektertorget og Lehmkuhlhallen, for eksempel, forteller NHH-student Knut Are Skjong. Han er på senteret tre-fire dager i uken, og er særlig fornøyd med de økte mulighetene til å trene på ettermiddagen og kvelden. – På Vektertorget er det kaos, og du går

omtrent oppå folk hvis du kommer etter klokka fire. Det nye anlegget tar unna folk på en bedre måte enn de gamle. Studentene får bedre plass Bård Johansen er direktør for SiB Trening og bekrefter at senteret har blitt tatt godt imot. – Vi planla å bygge Norges flotteste treningssenter, og det mener jeg vi har klart. Det har vært en stor suksess så langt. Jeg utelukker ikke at vi om noen år kan nå 5000 kunder. Han forteller at kapasiteten til studenttreningssentrene har vært sprengt siden de la ned SiB Sentrum for to år siden. Derfor er det antagelig mange som har blitt medlemmer andre steder. – SiB Trening har fått 1200 flere studentmedlemskap enn på samme tid i fjor. Det har ikke blitt mindre pågang på de andre sentrene våre, men vi kan nå ta imot flere av dem som ønsker å trene hos oss. For å gå rundt økonomisk trengte senteret en økning i medlemskap av både studenter og eksterne. – Foreløpig har det kommet mest stu-

denter, og det ligger an til et visst underskudd i år. Men dette er vanlig for nye sentere, og jeg tror vi vil få det til å gå rundt neste år. SiB Trening som helhet går for øvrig med overskudd, sier Johansen. Største møllesal i Norge SiB-lederen mener det er en stor styrke at anlegget er bygget opp på en funksjonell måte. Lokalet med kapasitet for 500 mennesker er på bare ett plan. I midten av styrketreningssalen er det et crossfit-inspirert område. Aerobic-salen holdes åpen for egentrening når den ikke brukes til gruppeaktiviteter. Bak i lokalet finner man det som nok er den største møllesalen i Norge. – Møllene kan gå nedover i tillegg til oppover og bortover. Det gir oss muligheten til å bruke film av terreng fra den virkelige verden under løpetimer. Bård Johansen har personlig testet alle sammen. – Jeg har løpt en kilometer på hver av de 42 maskinene i bygget. Til sammen tilsvarer det en maratonlengde, smiler han. Musikk, LED-lys og Prama Senteret var også først ute i Skandinavia med å skaffe seg en ny, interaktiv treningsløsning som kalles Pramagulvet. Her dukker lys opp på både gulv og vegger som man skal trykke på med vekselvis ben og armer. I tillegg skal musikk og LED-lys med skiftende farger holde

stemningen og motivasjonen på topp. – Dette er et spennende konsept som særlig styrker koordinasjon og bevegelsesdyktighet. Vi har nettopp hatt kurs for instruktører og skal snart begynne med timer, forteller Johansen. Aktive studenter Han forteller at studenter i snitt er dobbelt så aktive som resten av befolkningen. I Bergen trener 95 prosent av studentene som trener innendørs hos SiB. Han mener de 1100 kronene det koster for et semester er en svært god pris. – Hvis man sammenligner det med en fuktig kveld på byen, gjerne med en drosjetur hjem, så er det veldig lite, humrer han.

SIB-CITY Åpnet 10. august Inneholder 2300 m2 med treningsareal Kapasitet til 500 på én gang Har mellom 2000 og 3000 kunder


24 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

Kulturkapital

I hver utgave av K7 Bulletin anbefaler våre journalister både nye og gamle album, bøker og filmer vi mener det er verdt å få med seg. Lytt, les og se!

Frank Ocean – Blond(e) (2016) Anna Dulsrud Mageli adm@k7bulletin.no Frank Ocean har klart det igjen. Sleng på deg noen store hodetelefoner, legg deg på sofaen, lukk øynene og lytt! Dette er etter min mening et album fullstappet med lytteropplevelser av høy kvalitet. Fire år har passert siden Channel Orange (med blant annet «Thinkin Bout You» og «Bad Religion») ble utgitt, og fans over hele verden har ventet i spenning på Oceans andre album, Blond(e). Ocean publiserte i forkant av utgivelsen et visuelt album i tillegg til en live-stream, og viser med dette at han også er kunstner, ikke bare musiker. Men denne gangen har Frank Ocean også tatt seg friheten til å utfolde seg kreativt og søkende i musikken, i mye større grad enn på Channel Orange. Da er det kanskje heller ikke så rart at Blond(e) inneholder låter av litt

ulik «stil». Med det mener jeg at noen av sangene oppleves som soleklare hitter (altså det en vil kalle «verdig» for radio), mens andre beveger seg ut i noe litt mer… eksperimentelt og sært. Her må «Pretty Sweet» nevnes, for ikke å snakke om «Facebook Story», et lydspor, eller rettere sagt, en liten historie om en dame som klikker på kjæresten sin fordi han ikke vil godta henne på Facebook. Med andre ord bærer albumet preg av at Ocean har hatt et ønske om å uttrykke noe, skape noe, og han har ikke produsert sanger for at de skal bli likt av alle, alltid. Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg hadde noen favoritter som lå utenom Spotifys høyest rankede låter, men slik er det den gang ikke. «Pink + White», «Nikes» og «Ivy» er virkelig noe alle må høre. Please do.

Tolstoj - Ungdom (1856) Marcus Lauritsen ml@k7bulletin.no Hva gjør du om du er en pretensiøs mafakka, men aldri gidder å lese «Krig og fred»? Du leser Tolstojs «Ungdom». Det er en nydelig, liten roman om det å vokse opp og søken etter sin plass i verden. Boken er en del av en trilogi («Barndom», «Gutteår»), men kan fint leses uavhengig av de andre. Gjennom førstepersonsskildringer får vi et introvert blikk i hovedpersonens ambisjoner og positive tanker om fremtiden. Nikolaj er seksten år og skal begynne på universitetet. Mot slutten av studieåret viser det seg imidlertid at det ikke er helt lett å leve opp til alt det man har lovet seg selv. Tolstojs kjennetegn, hans eminente skildringer av personligheter og deres indre liv, brukes til å presentere menneskene rundt Nikolaj. Vi får et innblikk i hans familie, venner,

forelskelser og studiekamerater. De skildres alltid gjennom Nikolajs tanker, noe som gjør at man føler at man selv tar del i denne personligheten. Tankene hans er like de vi alle har tenkt i ungdommen: Vi føler oss bedre enn andre, og vi føler oss usynlige. Trangen etter å passe inn gjør at vi prøver ut forskjellige fasader, med mer eller mindre hell. Dersom du har håp om å komme gjennom andre verk av Tolstoj, vil «Ungdom» være en perfekt innledning. Nikolaj er, som Levin i «Anna Karenina», løst basert på Tolstoj selv. I den forstand kan «Ungdom» beskrive Levins bakgrunn, og styrke leseopplevelsen. Finn fram den følsomme siden av deg selv og nyt noe av det beste russisk litteratur har å tilby.

Gravity (2013) Mikhail Eek Mjelde mek@k7bulletin.no To astronauter som svever rundt i verdensrommet, og i mesteparten av filmen bare én ensom astronaut. Høres ganske kjedelig ut. Og for mange av kinoseerne ble Alfonso Cuaron sin triumf fra 2013 ansett som en treg film med manglende dialog og repetitiv handling. Mange klarte ikke å se filmen slik den var ment. For dem som forventet en actionfilm så kan jeg forstå noe av skuffelsen. Til tross for revolusjonerende visuelle effekter så har handlingen en veldig enkel fremgang. Det er en ren overlevelsesfilm der mange av de samme utfordringene møter astronaut Ryan Stone (spilt av Sandra Bullock). Det som imidlertid gjør filmen så utrolig bra er dybden re-

gissøren og manusforfatterne klarer å gi karakterene, selv med så få linjer. Etter min oppfatning er «Gravity» en metaforisk skildring av de utfordringene Ryan Stone fikk etter at hun mistet sitt eneste barn. Verdensrommet er kun en avbildning av hvor «uendelig» håpløst livet hennes virket i etterkant. Filmens komplekse karakterportrett appellerer til de fleste av oss, noe som gjør historien særdeles engasjerende, så fremt du vet hva du skal se etter. Med andre ord skildrer «Gravity» det sterke budskapet om hvor viktig det er å fri seg fra fortidens lenker, uansett hvilken tragedie som måtte ha inntruffet, slik at du kan leve livet til dets fulle potensiale. Dette er en film som blir bedre for hver gang man ser den, og det er et sjeldent kvalitetsstempel i dagens filmverden.


K7 MAGASIN BLI MED INN I HODET TIL JARLE BERNHOFT


26 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

FOTO: HENRIK EIKEFJORD, FOTO NHHS


MAGASIN 27

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

KVALTE SEG

AMBISJONSMESSIG Bernhoft har en Grammy-nominasjon, blitt Årets Spellemann og har spilt på The Ellen DeGeneres Show. Selv forteller han at han flere ganger har vurdert å slutte med musikken. Marie Blekastad, Marie Borg mb@k7bulletin.no, mikb@k7bulletin.no Vi møter Jarle Bernhoft en vakker høstdag på Verftet, Da han var «15 eller noe sånt» fant han ut at han ville der han senere på kvelden skal spille konsert. Solen har jobbe med musikk. Han var ikke så veldig bekymret for for en gangs skyld meldt sin ankomst i Bergen, noe Ber- fremtiden og tenkte at han fikk prøve å se hvordan det nhoft påpeker at den alltid gjør når han er her. Han tak- gikk. Han trekker frem en person som hadde stor betydker nei til en kopp kaffe i det vi setter oss på et bord ute ning for selvtilliten rundt en fremtidig karriere. ved fjorden. – Det var en trommeslager som heter Finn Sletten som Bernhoft kan fortelle at han fra tidlig alder var om- jeg møtte på en jam session. Sletten kom bort til meg å sa ringet av musikk. Med en musikklærer og kordirigent «du kommer til å klare det her, det kommer til å gå bra», som mor og far i operakoret, ble han tidlig introdusert mens han klappa meg på skulderen. Det var første gang til mange instrumenter. jeg tenkte at dette faktisk kan gå, sier Bernhoft, mens han – Jeg begynte å synge i kor og å spille i korps. Jeg spilte etterligner Slettens skulderklapp. også fotball, håndball, drev med teater. Egentlig var jeg Samme dag ble han trukket opp til eksamen i historie, en ganske hyperaktiv kid. Men det det ga han beng i. var musikken som satt seg. Jeg begy– Etter jam-en sov jeg ute på nte å spille gitar, og da var det gjort. Jeg var helt overbevist at plenen foran legevakta i Oslo, sånn Jeg var helt overbevist at om dersom om dersom jeg begynte super narkokman-sprøytespiss-sted. jeg begynte å spille gitar, da ble det Men jeg hadde ikke penger til taxi, så å spille gitar, da ble det jeg ble nødt til å vente på første buss damer liksom, sier Bernhoft med et smil om munnen. morran etter. Så da bestemte jeg meg damer liksom. Damer ble det dessverre ikke av gibare for å hvile litt på plenen så lenge. tarspillingen. Når vi snakker om gitar legger Bernhoft til at han tror gitarspilling har gått ut på Et år med skrivesperre dato. Til nå har Bernhoft sluppet tre soloalbum og én EP. In– I den store konteksten virker det som at den elek- spirasjonen til all musikken henter han fra mye forsktroniskbaserte musikken er så kraftig at gitaren er død jellig. Han refererer til en podcast han hørte på tidligere for denne gang. Jeg tenker at det bare er en «passing i dag, Dan Carlin’s Hardcore History. Dagens podcast phase». Samtidig føler jeg meg som en fra 1959 som sit- handlet om Midtøstens histore. Her trekker Bernhoft ter med trekkspillet sitt og sier: «det kommer tilbake ig- linjer til dagens samfunn. jen, bare vent, det kommer tilbake», sier han mens han – Den gang var det nærkamp med spyd. Nå har vi mimer at han spiller trekkspill. droner. Av slike linjer blir jeg jævlig inspirert. Dette går

jo mot det tekstlige, men det tekstlige inspirerer ofte musikken. Bernhoft forteller at han i det siste har oppsøkt musikalsk inspirasjon på grunn av problemer med skrivesperre. For å komme forbi dette fant han ut at det gjaldt å bare spille mer og mer. – Det begynte egentlig med at jeg så en Jimi Hendrix-dokumentar hvor de sa at han alltid gikk rundt med en gitar på seg. Så da tenkte jeg «Bedre gitarist får du ikke liksom». Dermed begynte jeg med det samme. Da merker jeg at jeg blir bedre til å spille, fikk mer lyst til å spille, og at jeg begynte å teste ut nye lyder. Skrivesperren har vært en ettårig prosess han nylig har kommet seg ut av. Han følte at lista hevet seg for hver gang et soloalbum ble gitt ut. Etter første soloalbum var han fornøyd dersom hver sang hadde en kul setning. Til slutt ble kravene han stilte til seg selv for høye. – Samtidig som jeg tok kvelertak på meg selv ambisjonsmessig, handlet skrivesperren om en sorgprosess jeg måtte gjennom. Jeg hadde en manager som døde for to og et halvt år siden. Det første halvåret prøvde jeg bare å fullføre løpet, og så traff sorgen meg. Jeg hadde ikke noen musikkinteresse i over et år. Familiekjær mann Familien er veldig viktig for Bernhoft, og han kommer stadig inn på dem i løpet av intervjuet. Han har innsett at han ikke kan turnere så mye i USA dersom han også skal være familiefar.

JARLE BERNHOFT Født: 21. juni 1976 Har gitt ut fem album som soloartist Kjent for sanger som «Cmon talk» og «Stay With Me» Ga ut EP-en «Stop/Shut Up/Shout it Out» i mai 2016 Årets Spellemann og beste mannlige artist under Spellemann 2011, Grammynominert til beste R&Balbum i 2015 for «Islander» og vinner av Statoilstipendet i 2012 FOTO: VILDE D. ULRIKSEN, FOTO NHHS


28 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

– Turneer i USA er gjerne lagt opp sånn at du er borte meg ikke dødssexy da, ass. Samtidig finnes det jo folk på med?». i to måneder i strekk, og når du er ferdig med turneen min alder som er ganske kule, og 70-åringene var jo unge – Det å holde på med musikk føles av og til ikke mathar de du spilte for først glemt hvem du var. Så da må da soulen var ny. Det er jo ganske kult dersom man får nyttig, som om jeg ikke gjøre noe viktig. For et år siden, du starte på nytt igjen. Det fungerer ikke hverken for godkjentstempelet fra dem. Trikset blir å kunne gjøre det da jeg hadde skrivesperre, vurderte jeg om jeg skulle meg eller Lisa som ikke er noe særlig like bra for alle aldersgrupper samti- slutte med musikken for heller å bli postbud. Det endte glad i digitalskype-ektemann-og-far. dig som jeg modererer meg minst aldri slik, men jeg har meldt meg som frivillig på redSamtidig som jeg tok Å være på turné er en dårlig-samvitmulig. ningsskøyten. Hardt vær, godt samhold og en kopp kaffe tighets-fabrikk. Samtidig er det vik– Hva ønsker du at man skal sitte i styrhuset høres helt topp ut for meg, sier han med en kvelertak på meg selv tig ikke å ha dårlig samvittighet der igjen med etter å ha hørt låtene dine? glede i stemmen. ambisjonsmessig, handen ikke hører hjemme. Dette er jo – Elena Ferante, forfatteren av NaDet er tydelig at musikken har spilt en viktig rolle i faktisk jobben min. poli-kvartetten, sier at når en bok er Bernhoft sitt liv. Til tross for dette har han aldri eid noen dlet skrivesperren om en Kona er den første som får høre skrevet har den ikke lenger behov stor platesamling. sorgprosess jeg måtte for sin forfatter. Jeg kan ha en tanke musikk hans. I følge han selv er hun «ruthless» og har tekstene i fokus, om hva min tanke bak å skrive den Prøver å senke lista gjennom. noe som har fått ham til å bli enda og den låta er, men når den er ute er Bernhoft har tidligere i år gitt ut EP-en «Stop/Shut Up/ mer tekstfokusert selv. den ute. Det er som et barn, når du Shout It Out» og har nettopp blitt ferdig med enda en EP. – Hun er sånn som kan høre på hardcore rock og anal- slipper det løs, vokser det opp og gjør sine egne greier, Når den kommer er han ikke sikker på, men vi kan vente ysere tekstene, men jeg har ikke sjangs til å få med meg et sier han og gestikulerer ivrig med armene. oss en ny singel snart. eneste ord. Jeg innså først etter jeg møtte henne at tekst Bernhoft har spilt på mange ulike steder, fra Oslo Spek– Hvorfor valgte du å gi ut EP denne gangen? var et område jeg var helt blåst på. trum og Ellen DeGeneres til mer intime konsertscener – Litt for å komme utenom den der lista jeg snakka om, Han nevner at sønnen også burde bli en del av proses- som Røkeriet USF. Best trives han på at du hever det du gjør hele tiden. Alsen. Bernhoft ser på det som en seier dersom han liker de mindre scenene. Når det gjelder bum blir litt som å løpe 100 meter, nå musikken. publikum ser han regionale forhopper jeg lengde, det er noe annet. Det å holde på med – Da sønnen min var ett år gammel ville han kun høre skjeller, generelt har han inntrykk Det er et annet format, jeg synes også på min musikk. Nå er han seks år og jeg har vist ham av at i nord i de ulike landene har musikk føles av og til ikke det er fint med kortformat. Når hørte en verden av musikk uten om meg. Så en periode var publikum mer energi, mens de i sør matnyttig, som om jeg du gjennom et helt album sist? han kjempegira på annen musikk enn min. Nå vil han er dorske. I tillegg mener han nordNår vi spør om han har klart å ikke gjør noe viktig. bare høre på min musikk igjen. Publikumsmassen min menn er mer lyttende og et høfligere senke forventningene til de nye EPer kanskje på min alder, ikke sant, også får man sånne publikum enn resten av verden. ene smiler han og svarer nei. Han opplevelser hvor seksåringer synes det er kult og tenker – Et edru onsdagspublikum i forteller at han er litt skuffa over at «takk og lov, det er en fremtid». «I conquer», sier han Norge må man jobbe litt med. Det er et tippepunkt der «Stop/Shut Up/Shout It Out» ikke har blitt lagt bedre og ler. som handler om alkohol. Jeg synes alkohol i moderate merke til. mengder er veldig bra for det norske folket. Det får oss – Jeg tenker det er mange som kunne vært interessert Publikum gikk apeshit til å bli litt mindre tilkneppa. i å høre EP-en som ikke vet at den er kommet. ForventBernhoft sier at han foretrekker å spille for litt yngre folk ningene har nok vært litt høye. Det er det første jeg og helst et stående publikum. Han trekker frem en kon- Prøvde å slutte med musikk har kommet ut med siden det albumet som ble Gramsert han hadde på Samfundet i Trondheim. Der beskriv- I hele sitt voksne liv har Bernhoft jobbet med musikk. my-nominert, liksom. Så jeg tenkte kanskje at det ville er han at publikum gikk helt apeshit, og at han kan leve Tre ganger har han prøvd å slutte, men han blir alltid bli litt mer virak rundt EP-en. lenge på sånne opplevelser. To dager før hadde han vært sugd tilbake til musikklivet. Å slutte helt med musikken Fremover jobber Bernhoft med å komme tilbake til det på Lillestrøm og spilt. kan han ikke se for seg nå, det å spille for folk ligger han han kaller 100 meter-formatet, nemlig å lage et nytt al– På første rad satt tre av mine ungdomsskolelærere, for kjært. Til tross for dette spør han seg stadig om det bum. Samtidig jobber han med et TV-konsept sammen langt nedi godstolen med et slags apatisk blikk. Jeg følte å være musiker «er noe en voksen mann skal holde på med en kompis. Hvor det ender, er han ikke sikker på.


MAGASIN 29

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

FOTO: JO MICHAEL

MISANTROPEN SOM ELSKET MENNESKER Det er få andre forfattere som kan måle seg i brutal ærlighet og direkte skildringer av det man selv opplever som det Stig Sæterbakken gjorde. Anna Michalsen am@k7bulletin.no

Når det kommer til Stig Sæterbakken, er det ingenting som er hellig. Alt kan skrives om med en trygghet og ro, samt en åpenhet og søkende innstilling til alt som skjer rundt en selv. Også etter sin død gjør han seg aktuell, både i form av utgivelser, men kanskje viktigere, tekster som sitter i oss, og som sier mye om verdenen vi lever i. Mitt eget forhold til Sæterbakken har vært med meg noen år nå. Jeg husker at jeg plukket opp en av bøkene hans, mest fordi jeg visste at vi var fra samme sted, Lillehammer. «Ikke forlat meg» handler om nettopp ungdomstid, og å vokse opp på samme sted som jeg selv har gjort. Det tok meg lang tid å komme meg fra perm til perm, ikke fordi den noen gang var kjedelig (heller det motsatte), men fordi den fikk meg til å føle så sterke følelser at jeg tidvis måtte legge boken vekk for en liten stund. Og så måtte jeg gå tilbake og lese deler som virkelig traff meg. Og det er derfor jeg har tatt med meg Stig Sæterbakkens forfatterskap i min oppvekst fra tenåring til voksen.

«Og er det rart jeg har mine beste stunder når jeg er full? Som om det er noe ved selve livet jeg strever med å ta på alvor. Som om jeg fortsatt bare leker voksen når jeg er der ute.» Fra «Der jeg tenker er det alltid mørkt» (2012). En viktig del av Sæterbakkens verker er i essayform. Et av dem jeg har gått tilbake til i det siste heter «Til Jenny». Det er skrevet til hans datter. Teksten handler om å være voksen, eller kanskje heller at man ikke er det. Jeg tror mange kan relatere til følelsen av å gå rundt i sin egen hverdag og prøve så godt man kan å overbevise seg selv og andre om at nå, ja nå, har jeg blitt voksen. Jeg har kontroll. Jeg vet hva jeg driver med. «Lenge trodde jeg at man, etter å ha vært barn en stund, ble voksen, at en vakker dag ville noen skru på et lys oppe i hodet mitt, og så ville det være gjort» skriver Sæterbakken. For er det ikke ofte sånn det er når man er student? Du har kanskje ikke bodd borte fra foreldrene dine så lenge enda. Alle vaner er brutt. Det som alltid virket som

det aller beste med å bli voksen er også ofte det skumleste. Alt ansvaret jeg gledet meg til må jeg plutselig faktisk ta. Alle avgjørelser som foreldrene mine pleide å ta for meg må jeg plutselig ta selv. Og hvordan husker folk å ringe før kontorer stenger? Er det egentlig så stor forskjell på min egen psyke og mitt eget tankesett nå og for noen år siden? Jeg synes Sæterbakken er viktig og relevant, fordi han turde å skrive om de små tingene, og de store tingene, og seg selv. Han er det mange kaller for «ekte»; ikke noe i mellom, ikke noe pynt. Om du har muligheten vil jeg anbefale deg å dra på arrangementet «Alt menneskelig: Stig Sæterbakken» 23. november, på Litteraturhuset her i Bergen. Da kan du høre Audun Lindholm, Tore Engelsen Espedal og Cathrine Strøm fortelle mer om deres forhold til kanskje en av de viktigste norske forfatterne i vår samtid. Eller så kan du plukke opp en bok og la deg fascinere av mørke tekster i en vakker drakt.


30 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

SØLVSKATTEN 1816 I år er det 200 år siden Norge fikk sin egen nasjonalbank. I den anledning har Kunstmuseet, KODE satt opp jubileumsutstillingen: «Sølvskatten 1816», og jeg tok turen for å ta del i feiringen. Anna Dulsrud Mageli adm@k7bulletin.no

I det jeg ankom annen etasje på KODE 2, møtte jeg et stort, blått rom med mørk belysning. Flere hundre små sølvskjeer hang ned fra det høye taket, og på veggen stod det skrevet i stor sølvskrift: «SØLVSKATTEN 1816».

Indahl fortsatte introduksjonen med å fortelle om hvorfor denne aksjetegningen fant sted, og dette var også vesentlig for å forstå undertittelen «Nasjonsbygging gjennom dugnad og tvang»: Dette er hva Indahl forklarte: Kunst og økonomi – Under NapeleonskriJeg tuslet litt rundt gene fra 1807 og utover Vi kunne tross alt ikke kalle utstillingen for og oppdaget raskt at kom Norges finansvesen <<Den tvungne aksjetegningen 1816>>. «Sølvskatten 1816» beshelt ut av kontroll. Da to av flere rom med grunnloven ble vedtatt TROND INDAHL hvert sitt tema. Jeg tok i 1814 var Norge i returen gjennom alle og aliteten konkurs. Det var beveget meg derfor gjennom «Metallverdi», «Symbolsk økonomisk krise, og noe måtte gjøres. På Eidsvoll ble det verdi», «Bergen 1816», «Tillit» og «Virtuell verdi» samt da dannet en finanskomité, for å skape et grunnlag for rommet jeg først ankom, «Sølvskatten 1816». en økonomi i Norge. Det ble bestemt at dette grunnlagÅ få et helt klart bilde på hva utstillingen i hovedtrekk et, altså banken, skulle baseres i pengeenheten spesidaler forsøkte å formidle, var i første omgang litt vanskelig. (en spesidale var i underkant av 30 gram sølv). Mens jeg gikk rundt, følte jeg at det var litt for mange – Så i 1815 inviterte Stortinget til frivillig tegning av løse tråder til at jeg klarte å fange et budskap. Ett rom aksjer i banken. Men det gikk dårlig. Det var ikke så viste gamle smykker og kroner, et annet inneholdt et mange som ville tegne aksjer for å skape grunnlaget for monter med gamle sjekkhefter og betalingskort, det staten. Derfor ble det vedtatt at aksjetegningen skulle neste inneholdt en rekke skjermer med informasjon om være tvungen. Aksjetegningen ble basert på skatteliskontantbeholdningen og andre verdier på det norske tene, og de som hadde tilstrekkelig formue måtte betale markedet. Hvor kom egentlig «Sølvskatten 1816» inn, og inn 2% av det de eide. I Bergen var det 876 personer av hva var egentlig koblingen mellom de ulike rommene? i alt 20 000 innbyggere som betalte inn denne ekstrasUndertitlene på utstillingen er «Nasjonsbygging gjen- katten. nom dugnad og tvang» i tillegg til «En utstilling om verdier og tillit». Så det å finne én rød tråd var kanskje heller Skattebetalerne i Bergen ikke å forvente. Og så skal det også sies at økonomi og I ett av rommene portretterte KODE ni av disse 876 bankvirksomhet nok heller ikke er det en umiddelbart skattebetalerne. Blant dem var de store kjøpmennene tenker vil danne grunnlaget for den helt store kunstop- August Konow og Herman D. Janson, latinskolelærerne plevelsen. F. C. H. Arentz og Lyder Men etter å ha tittet Sagen og stortingspreslitt rundt på egen hånd Sjekkheftene er lagt til side til fordel for betal- ident W. F. K. Christie. hang jeg meg på en stor Av de skattebetalerne i gruppe eldre, pent- ingskort og reduksjonen av kontanter i omløp Bergen var kun hundre talende og velkledde har gjort det vanskeligere å hvitvaske penger. av dem kvinner. To av bergensere. Sammen disse var portrettert i ble vi guidet gjennom rommet, forretningrommene av hovedkurator og kunsthistoriker, Trond skvinnene Karen Ameln og Else Marie von Tangen. Med Indahl. Og da så jeg annerledes på saken! gamle skrivebøker, flotte serviser, eksklusive møbler og informasjon gjenskapte KODE et bilde av tidsånden, og Sølvskatten – grunnlaget for Norges Bank etter hva jeg forstod har de gjort en god jobb. Indahl startet omvisningen med å forklare tittelen Rommets tema som helhet var «Bergen i 1816». Hanpå utstillingen. Og allerede her falt mange brikker delvirksomhet var et viktig stikkord, og to store akvapå plass. reller malt av Johan F. L. Dreier viste at Bergen ikke har – På norsk har vi ordet, «skatt». På engelsk har forandret seg stort mye siden den gang. Rommet ga i sin vi to ord som brukes om samme fenomen, og helhet en indikasjon på velstanden som fantes i Bergen det er kanskje litt mer klargjørende, for det er på den tiden, samt en elegant portrettering av noen av «treasure» og «tax». Og «sølvskatten» her i byens mest kjente skattebetalere. denne utstillingen, det er «the silver tax». Vi diskuterte litt frem og tilbake om vi skulle Høydepunkt (for øyet) bruke dette begrepet, men vi kom fram til Personlig syntes jeg høydepunktet var rommet som hanat «Sølvskatten» var et godt navn. Vi kunne dlet om «symbolsk verdi». Her kunne man nesten trodd tross alt ikke kalle utstillingen for «den tvun- at tittelen refererte nettopp til skatter som i «treasure». gne aksjetegningen i 1816». For denne tvun- For rommet inneholdt montere med gamle smykker, gne aksjetegningen, som det i virkeligheten var, kroner, bunadssølv og drikkebeger. den ble på folkemunne kalt «sølvskatten», sa Indahl. Men nå skal det også sies at jeg kanskje er litt over


MAGASIN 31

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

FOTO: DAG FOSSE, KODE

Brudekrone i forgylt sølv med glassteiner fra rommet «Symbolsk verdi». middels interessert i smykkekunst, så det kan ha vært noe av grunnen til begeistringen. For dette var til gjengjeld den delen av utstillingen som i seg selv kanskje ikke hang helt på grep med hovedtemaet i utstillingen. En av de som var med på den guidede turen spurte om nettopp dette: hva var egentlig sammenhengen mellom disse gjenstandene og sølvskatten, altså aksjetegningen? Indahl forklarte: – Dette reflekterer verdier. For vi fant tidlig i planleggingen ut at hvis KODE skulle være med på jubileumsmarkeringen så måtte vi kunne presentere noe annet enn den rene pengeverdien. Da må vi snakke om symbolverdi eller kulturhistorisk verdi eller kunstnerisk verdi. Det

var bakgrunnen for ønsket om å lage dette og da problematisere begrepet «verdi». Visuelt sett var altså denne delen av utstillingen veldig interessant, men det var litt vanskelig å forstå akkurat hva de prøvde å formidle. Historietime De resterende rommene inneholdt blant annet informasjon om, og bilder på, hvordan bankvirksomheten i Norge har endret seg gjennom de siste 200 årene. Sjekkheftene er lagt til side til fordel for betalingskort og reduksjonen av kontanter i omløp har gjort det vanskeligere å hvitvaske penger. Ønsker man å lære mer om

sølvkursen gjennom tidene, sedler og sølvverdier kan man bruke mye tid i disse rommene. Jeg for min del syntes det var mer spennende å se på gamle gjenstander. Jeg hadde før utstillingen lite kjennskap til den Norske Banks historie, og enda mindre til den aksjetegningen som fant sted i Bergen. Takket være en veldig engasjert og kunnskapsrik guide fikk jeg mye ut av turen min til KODE. Visuelt sett var det mye vakkert å se på, spesielt det historiske rommet som illustrerte Bergen i 1816. Utstillingen står til februar 2017, og har du planer om å ta turen burde du for all del passe på å få med deg en guidet tur. Fiskespade i sølv fra Bergen.

Sølvskatten 1814 •

En kunstutstillingen som markerer Norges Banks 200-årsjubileum.

Utstillingen står på KODE 2, men er et utvidet samarbeid mellom KODE, Universitetsmuseet i Bergen og Bymuseet i Bergen.

Aksjetegningen for å reise grunnkapitalen til Norges Bank ble referert til som «sølvskatten» på folkemunne.

Utstillingen åpnet den 28. september 2016 og står til 26 februar 2017.

Guidede turer på KODE 2: søndag 16. oktober kl. 13.00 og søndag 27. november kl. 13.00 FOTO: DAG FOSSE, KODE


32 MAGASIN

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

Show Fra Femtekull Tradisjonen tro ble aulascenen fylt av dansende femtekullister. Emmad Zangani ez@k7bulletin.no «Valgshow må være noe av mest NHHske som finnes. At man må være villig til å drite seg ut for en åpen sal for å få seg et verv må virke temmelig vanvittig på enkelte utenforstående, men det er nå likevel blitt en fast og godt innarbeidet tradisjon her på berget.» Sitatet ovenfor er hentet fra en Bulle-utgave fra 1986. Mye har forandret seg siden den gang. Før i tiden var utdanningsløpet på NHH nemlig fire år. Brukte du lenger tid og ble femtekullist måtte du holde show. Showet har fortsatt samme navn, men nå skal alle gjennom, normert som ikke-normert - med mindre du er ekstern master så klart. Dans Dansingen var overraskende bra. Folk danset synkront og levde seg inn i rollene. Danserne virket komfortable, og det så ut som om de hadde det gøy. Koreografien var også variert. Numrene var inspirerte av filmer og politikk. Alt fra Brexit til Harry Potter.

ståhei da videoen med Frøystein ble vist. Det var deilig med avbrekk fra dansingen. Godt gjennomført. Stemning Som vanlig var det god stemning i aulaen under showet. Folk var fulle og jublet hver gang de så noen kjente på scenen. Etter showet sjanglet stemningen ned til kjelleren. Lys Uten lys ville man ikke sett dansene. Teknisk Gruppe gjorde som vanlig en god jobb, og sørget for at ingen ble glemt i mørket. Spot on. Lyd Uten lyd ville man ikke hørt musikken. Teknisk Gruppe gjorde som vanlig en god jobb, og sørget for at alle sangene ble hørt. Vekslingen mellom video og dansemusikk gikk sømløst. Spillelisten var også variert, med alt fra «Highway To The Danger Zone» til «Bitch Better Have My Money». Andre gjennomgang Tradisjonen tro ble showet vist i to omganger. Visning nummer to var hakket mer lettkledd og krydret med en rekke overraskelser. Det var morsomt og underholdende.

Kostymer Dagene før showet var Facebook-feeden min preget av forespørsler etter kostymer og rekvisitter. Masingen ga avkastning. Kostymene var varierte, og rekvisittene satt som de skulle. Veldig bra. Video Med jevne mellomrom ble det vist videoer. De var varierte og morsomme. «Skam»-videoen var skammelig lik originalen, og det ble full

FOTO: VILDE KOCH FREDRIKSEN, FOTO NHHS

BULLET VALGETS KVALER av Haakon Resaland Ingenting er bedre enn å leve i et demokrati. Få retten til å stemme på mennesker som skal representere din stemme i politikken. Men valgets kvaler kommer ofte fram i politikken, siden det er så mange gode (eller i USA: så mange dårlige) kandidater å velge mellom. Heldigvis finnes det flere steder hvor de har fjernet dette problemet: Nord-Korea, Etiopia og, så klart, NHHS. Ved å gi muligheten til å stemme, men også fjerne muligheten til å velge feil, har disse demokratiene gjort valget til en lek. Istedenfor å sette seg inn i hva kandidatene lover å utrette og hvordan de skal rette opp i feilene som florerer, så kan en lene seg tilbake, sette på en episode av «House of Cards», og kritisere USAs valgsystem for å være korrupt. Konkurranse kan være ødeleggende for samfunnet. Det er derfor det er viktig å unngå når det kommer til noe så viktig som valg. Hvorfor ødelegge det kjæreste vi har med masse krangling og konflikt? Køsystemet fungerer mye bedre. Hvis du ikke stiller i år, så kan du stille neste år. Hvis du jobber hardt nok, så kan du forsikre deg om at du slipper en vanskelig og dyr valgkamp. Hvorfor drive med valgkamp hvis du ikke er sikker på å vinne? Da kan det jo være bortkastet tid. Og som NHH har lært studentene: Tid er penger, og penger er alt. NHHS skaper også en god pakkeløsning. Istedenfor å måtte lære navnet på hver og en av personene som stiller til valg, kan du lære deg den ene blokken som stiller. Denne inkluderer alt som trengs for å fylle de nødvendige stillingene, uten noen ekstra kostnad for deg. Hvis du ikke er helt sikker på hva GEP står for eller hva Start NHH driver med, så slipper du å ta stilling til det. Du kan heller tenke på at gruppen har et morsomt navn som du lett kan forestille deg å stemme på. Du har nå bidratt til den demokratiske prosessen uten at det har kostet deg mer tid enn fem minutter på It’s Learning. Til tross for hvor enkel valgprosessen har blitt, er det fortsatt laber deltagelse. Under dette valget stemte kun 17,8 prosent av de stemmeberettigede. Hvis NHHS skal nå målet sitt – å kopiere den nordkoreanske modellen, må valgdeltagelsen opp i rundt hundre prosent, muligens litt høyere. Det var også trist at mellom 30 og 50 prosent av velgerne stemte blankt. Når NHHS har gjort så mange steg for å gjøre det lett for velgerne å stemme riktig er det en spyttklyse i trynet med så lav valgoppslutning.

FOTO: LIUBOV NIKITINA, FOTO NHHS


MAGASIN 33

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

BULLEQUIZ

SEX & SAMLIV

Begge er med i NHHI Motbakke, men hvem har mest kunnskap om geografi?

KJØKKENKOS

NJÅL ENGEN EKRE

RIKTIG

New Delhi

RIKTIG

Saudi-Arabia

RIKTIG

VERSUS Hva heter hovedstaden i India?

HENRIK LÅTUN New Delhi

RIKTIG

Hvor ligger Mekka, muslimenes hellige by?

Saudi-Arabia

RIKTIG

Nordland

I hvilket fylke ligger Bodø?

Troms

FEIL

RIKTIG

Tokyo

Hva er verdens største hovedstad?

Bogotá

FEIL

RIKTIG

Tyrkia

I hvilken stat er Ankara hovedstad?

Tyrkia

RIKTIG

FEIL

Pass

Algerie

FEIL

FEIL

8

7

FEIL

5 av 7

Hva heter hovedstaden i Algerie?

Hvor mange land grenser Kina til?

3 av 7 QUIZ­MAS­TER: HENRIK MØRKVED

1. New Delhi, 2. Saudi-Arabia, 3. Nordland, 4. Tokyo, 5. Tyrkia, 6. Alger, 7. 14

Vi stod på kjøkkenet og gjorde klart til fredagstacoen. Det var en svært varm dag, så han stod i bar overkropp. Jeg ble stående og beundre ham der han stod og kuttet opp paprika. Det lysebrune håret hadde blitt ganske langt, i likhet med det nesten svarte skjegget hans. Han så mye mer mandig ut med det skjegget, når jeg tenkte meg om. Den nye, rufsete stilen hans tente meg. Han kom bort til der jeg stod ved vasken for å skylle en agurk, men da han skulle gå tilbake for å kutte den stoppet jeg ham. Jeg så ham dypt inn i øynene og kysset ham kjærlig i flere titalls sekunder før jeg varsomt kysset ham nedover den muskuløse overkroppen hans. Da jeg nådde buksekanten, kastet jeg et raskt blikk opp mot ham. Øyne hans var fulle av forventing, og jeg var klar til å innfri forventingene. Jeg dro buksen og bokseren forsiktig ned og nøt synet av den halvstive pikken hans et øyeblikk før jeg langsomt tok den i munnen. Å kjenne den vokse i munnen min, er noe av det beste jeg vet. Jeg byttet på å suge fort og langsomt mens jeg masserte ballene hans lett med den ene hånden til hans store glede, og jeg visste at om jeg fortsatte sånn ville han komme hvert øyeblikk. Det visste han også, så han ba meg om å reise meg. Han kysset meg intenst mens han dro av meg skjørtet og trusen, tok tak rundt hoftene mine og løftet meg opp på kjøkkenbenken. Jeg var skikkelig kåt på dette tidspunktet, og klar for å få pikk. Benkehøyden var perfekt, og han traff utmerket med det første støtet. Det ilte av lyst og nytelse i underlivet mitt, og jeg ville ha mer og jeg ville ha det hardere. Jeg kommanderte ham til å speede opp tempoet, og han adlød. Etter en stund løftet han meg ned fra benken og snudde meg rundt så jeg ble liggende med magen over kjøkkenbenken før han igjen stakk den deilige pikken sin i meg. Det tok ikke lang tid før han pumpet meg full av sæd. Vi fortsatte tacolagingen før vi satt oss i sofaen foran TV-en og så film mens vi spiste maten. Senere på kvelden brukte han laaaaang tid på å gjengjelde tjenesten. ;)


Rebekka Davidsen Winner of Foto NHHS photo competition f/3,5 ISO 400

1/2000 s 18 mm


MAGASIN 35

K7 Bulletin tirsdag 11. oktober

Mats Erik Wøien Høstvalget er over og vi har kommet tett på fremtidige kjernestyreleder Mats Erik Wøien.

Carl Bache cb@k7bulletin.no Du har jo en lang CV i NHHS og nå skal du blir leder for KS som er toppen av kransekaka. Hva er planen videre? – Forhåpentligvis så begynner jeg på Master da, men jeg liker å ha mye å gjøre. Ellers så hadde jeg jo ikke stilt til kjernestyreleder. Etter det så er det jo ikke så lenge til Uken18 så håper jeg kan gjøre noe morsomt der. Kompasset 2017? Din Idé? – Å finne navn er faktisk ganske vanskelig, så det var jo en stor prosess. Mitt forslag var «snurrebass», men jeg fikk sterk kritikk fordi folk mente det betydde noe helt annet en hva jeg forbant med det. Kompasset, det er jo fint det. Vi skal jo lede studentforeningen, peke ut retningen og ta veivalg. Ganske klisjé, men det er helt passe klisjé spør du meg. Du jobber jo med russetjenester. En ganske utskjelt bransje. Er du en seriøs person, som passer i den seriøse delen av NHHS? – Ja, det vil jeg si. Det som er med russebransjen er at til tross for at det ofte er en utskjelt bransje så er det jo fortsatt hardt og solid arbeid som ligger bak. Selv om det ikke er den mest

FEM KJAPPE Alder: 22 IQ: 115 Kvinne eller Mannegruppa Ottar? Mannegruppa Mental alder: 14 Plan B: Begynne å studere på NHH

CV I NHHS • • • • • • • • • •

Representantskapet 2016/17 Direksjonsmusikken GL UKEN 16 GL Bergen Challenge 16 FKU-kom 16 17. mai-kom 2015 NHHT UKEorkesteret 2016 NHHI Svømming NHHI Squash

FOTO: LIUBOV NIKITINA, FOTO NHHS

seriøse bransjen å jobbe i så er det faktisk ganske lærerikt. Selv jobbet jeg med markedsføring og salg, så det er jo veldig relevant. Ryktene skal ha det til at du er en ekstremt dårlig taper. Føler du at det er noe sannhet i det? – Nei, Ehh, Jo. Jeg er jo ikke glad i å tape, men det er jo stort sett i veldig lavterskel konkurranser dette kommer frem. For eksempel stein-saks-papir og lignende. Det er morsommere og lage et nummer ut av ting. Om jeg vinner eller taper er det nok stor reaksjon uansett. Jeg har hørt at du har blottet deg for en ferge i Kragerø, kan du fortelle mer om den historien? – Dette her var jo et veddemål vi hadde. Om hvorvidt man turte å stå naken på vannski og ta igjen en ferge. Det har jo litt å gjøre med dette å være dårlig taper. Jeg har en venn jeg konkurrerer mye med og han hadde allerede gjort det. Da hadde jeg dessverre ikke noe

valg. Men det skal sies at det var et lysglimt, for en ellers kjedelig fergetur i skjærgården i Kragerø.

kveldstid og potensielt på nattestid. Så da blir det jo at man krysser relativt mye. Så det stemmer nok det ja.

Folk som kjenner deg sier at du sovner tidlig på fest. Kan vi forvente en sliten kjernestyreleder som gir seg når nattetimene blir lange? – Nei, det er tull. Nå har riktignok ikke jeg vært i militæret, men jeg har mange venner som har vært det og de har lært meg at «en god soldat hviler når han kan». Det er på en måte mantra jeg hviler når jeg har muligheten. – Og om man kan forvente en kjernestyre leder som forsvinner når nattetimene nærmer? Da vil jeg si både ja og nei egentlig, jeg håper at grunnen til at jeg forsvinner er fordi det er noe jeg føler jeg må få gjort dagen etter og ikke fordi jeg sovner.

Og dette konsumet har en tendens til og komme opp igjen også? – Neineienei, det her må være samme person som har sagt at jeg sover mye. Det er to sterkt overdrevne rykter. Det vil jeg si er tull. Før slet jeg med nyrene så da kunne ting komme opp veldig fort og uventet, men det problemet ble løst for 2 år siden. Så det er ikke noe problem nå lenger. Du er jo en travel fyr, har du noe tid til romantikk? – Nå så er det ikke så mye, men det er ikke nødvendigvis tiden det står på. Hadde det dukket opp romantikk så skulle jeg klart å finne tid.

Du har visstnok et stort konsum på Rum? – Rum er et veldig fint sted å være, som jeg benytter meg av både på dagtid,

Hvis du kunne solgt deg inn hos jentene på NHH med en setning. Hva hadde det vært? – Tjueto og et halvt, klar for alt!


Tirsdag 11. oktober 2016 Nummer: 10 Løssalg: Gratis maddafakkas Antall lesere: Hvertfall 2

Illustrasjon: Svetlana Olonina

– JEG SKAL BYGGE EN MUR MOT UIB OG LA DEM BETALE! Hermione gone wild

Etterbørs: Cava i fUken PPAP

Annonser: Bare én Under dynen: 5. kullist

Nyheter: Ja, alltid

Dark, mysterious wizard with a penchant for eyeliner

Harry Potter meets fashion show catwalk

Nøkkeltall

Studentforeningen på Norges Aller Aller Aller Høieste skal få nye sjefer. Morgendagens Næringsliv har møtt dem alle.

varlig, sukker over gutta. Hun er mer opptatt med å rangere kursene på skolen. – På toppen har jeg satt Eliksirer. Professor Slur er så flink, sier Hoppetau, og chugger en fiskefisluktende væske hun har kokt opp. Hun legger til at også Forsvar mot svartekunster er et fag hun liker. Plutselig sovner hun på gulvet. – Dette er så typisk ass. Hun gjør alltid det der, sier Andy Bø-Ble-Du-SkremtNå, og tegner en bart på Hoppetau. Andy er gruppens gullmyntforvalter. Han sier han har en veldig bestemt strategi som studentforeningen skal tjene penger på. – Jeg skal selge dritt, sier han, og pakker inn gruppens valghefte og setter på en prislapp.

tid et rim på lager, sier Bage. Han er gruppens innvolleansvarlig. For tiden er han på utveksling til Narnia. – Dette er ikke veldig ulikt Norges Aller Aller Aller Høieste. Skolen jeg går på ledes også av snakkende dyr.

Pengestrategi Fryd Héléné Hoppetau, fagpolitisk uans-

«Dass» Mary Sauene-Skal-Til-Sæthers, Manhattan Project-ansvarlig, titter febrilsk på et kompass. – N er obviously sørvest, og Ø er vel vestover. Dette er så kjempeenkelt, sier Sauene-Skal-Til-Sæthers, mens hun løper på en tredemølle som står stille. Hun fniser litt. – Det som er så kjempekult med ordet «kompass», er at det rimer på «dass», sier hun. September Bage nikker anerkjennende. – Mary er gruppens poet. Hun har all-

Kake Kristian Zorro kommer inn i rommet. – Bitches beware, here comes a man with brilliant hair, sier Zorro, og tegner en Z i veggen. Zorro er gruppens markansvarlig, og er derfor en dreven fisker. I hånden holder han en stang som han slenger rundt med. Den er litt våt, og noe av væsken går rett i trynet på kollegaene. – Det finnes ingen kake som bukkake, sier han. Carolina Nordgård Dronningshaug står klar med visiret, et åpenbart tegn på at hun har god forberedelsesevne. Hun er gruppens ekstremansvarlig. – Jeg har jo «nord» i navnet. Det gjør det lettere å forstå kompass, sier hun, og går sørover. Trump ler av det tafatte forsøket på å finne riktig retning. Han chugger en ny øl, og overrasker alle med å nå bunnen. Ikke bunnen av flaska, bare psykisk. – Bættre ta, søringa kan faan mæ itj å drekk, sier JoaKim og setter på DDE. – Dette går rett vest, sier tidligere nyhetsredaktør av Morgendagens Næringsliv.

Bulle Mannegruppa Ottar KS TV 2 NHHS

Jagland Kim K. Kristian Valen Forsidesaker Stoltenberg

Google Kirke IC Meba Stud.NHH

– Jeg er så klar til å bli sjef. Har kongekrona klar, sier Matz Trump, påtroppende leder av kjernestyrets kjernestyre. Trump danser rundt med en sopelime han har stjålet fra Harry Potter. Han prøver å chugge en øl, men som alle ikke-trøndere spyr han den ut igjen før han er halvveis. Propagandasjef JoaKim Jong-Un, som faktisk er trønder, ler. Han drikker ren vodka og legger ut planene for nettsidene. – Forsia e mæ i bar overkropp. Allj sian, faktisk. Hi du passord, sjer du Bjarne Brøndbo’n min, sier JoaKim og gliser med alle tre tenner. Trump trenger seg på. – Jeg skal bygge en mur mot Ullentusiaster i Bergen (UiB), og la dem betale! Han tar på seg en rød caps med følgende påskrift: «Make Norges Aller Aller Aller Høieste Great Again!»

+ uavhengighet - 180000 - konkurranse - ansatte + Victor

­- ansikt - diamanter­ - frihet + oppmerksomhet + utlevering

+ mobiltelefon + spy + world dinner + business trip - femtekullsbilletter

BC

Regjeringen

TG

5. kull

Pen

TG

Velferdstinget

Emmad

Deltakerrekord

- grønt skifte

­+ 35 år

+ kakefest

+ apple and pineapple

- garderobestativ

+ frostskader

- man bun


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.