Page 1

UAVHENGIG STUDENTAVIS VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

WWW.K7BULLETIN.NO

K7

TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010 Å R G A N G 4 7 , NR. 09

Uken 2010 gikk 852.000 i pluss:

Sentralbanksjefen kan bli NHH-professor

- Fest viktigere enn penger

side 7

NHHIs golfmesterskap regnet bort side 19

Møt Henrik Matsen og Ole Bore:

magasinet

To av få NHHalumni med jobb i utlandet side 8-9

s01A.indd 1

■ Overskuddet halvert fra 2008 ■ Likevel tidenes tredje beste resultat

Internaften:

side 4 og 5

Pareto-topp

Svein Støle Berusende summer til Afrika deler nøkkelen til suksess i portrettet

side 26-27

side 30-31

27.09.10 02.58


2

MENINGER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

Får du ikke nok av pensum? Vil du lese mer om økonomi? Økonomihjørnet er spalten hvor professorer og andre eksperter øser av sin kunnskap for å slukke din vitelyst.

W W W. K 7 B U L L E T I N . N O

Økonomihjørnet

TIPS: RED@K7BULLETIN.NO

Trade, not aid Det er flott at NHH-studenter bidrar til å gi barn i Malawi skolegang gjennom NHH Aid og Unicef. En heving av utdannelsesnivået er alltid positivt. Effekten er usikker. Likevel, hvis vi kun skulle gjøre ting som ville gi formidabel effekt, ville vi aldri gjøre noe. Et prosjekt som NHH Aid er også en god anvendelse av det man lærer på skolen; det er anvendt finans og økonomi. Stud.nhh endrer kanskje ikke verden, men det er godt nok for dem det dreier seg om, både for studenter som får CV-fyll og god samvittighet, og dem som er mottagere av u-hjelpen. Bistand skal likevel ikke helliggjøres. Det er et bedøvelsesmiddel, som da Bismarck innførte den tyske velferdsstaten for å unngå sosialt opprør. Norge vil gi 27,4 milliarder kroner til norsk utviklingssamarbeid i 2010. Vi har gitt bistand i flere årtier, uten at Afrika har blitt et mye bedre sted. Det sier seg selv at det ikke er pengene som er problemet. Det er politikken. Europeiske kyr blir subsidiert med 900 dollar i året, mens mennesker i utviklingsland overlever på mindre enn én dollar dagen. Det finnes metoder som er langt mer effektive enn bistand. Det er rart at ikke flere studenter ved landets ledende økonomihøyskole stiller seg kritisk til denne formen for hjelp, og særlig den manglende rapporteringen som ble avdekket tidligere i vår. Hvis stud.nhh ønsker å gjøre en reell forskjell, kan de engasjere seg politisk. I et så lite land som Norge er det ikke vanskelig å komme seg opp og frem, hverken som næringslivstopp eller politiker. Åpne markeder hjelper mer enn bistandspenger til gode prosjekter. Bistand har kortsiktig effekt, mens handel gir viktige vekstimpulser og avkastning over tid. Trade, not aid.

Financial Times-rankingen Hva var det vi sa?

JARLE MØEN

Bør journalister få statsstøtte? Med NHHS i rYggen antar jeg at Bulles redaksjon har en ubekymret økonomi. Det gjør Bulle unik. I USA har 30 prosent av budsjettet til reportasjejournalistikk forsvunnet på tre år, og i Norge mistet mer enn 500 journalister jobben i fjor. Journalistikk Har nePPe blitt mindre viktig for sam f unnsut v ik lingen, men markedet for papiraviser er varig forandret som følge av internett. Annonsekronene vandrer til nettet med Google som den store vinneren. Dette krever en gjennomtenking av pressestøtten, og et offentlig utvalg skal konkludere i løpet av høsten. Utvalget har 1,8 milliarder subsidiekroner å rutte med, men uavhengige fagøkonomer er ikke invitert med. Pressestøtte er nemlig kulturpolitikk! PressestØtten ble utformet på 60-tallet i en tid da avisene var partipolitiske redskaper. Tidligere utredninger har ikke gitt noen begrunnelse for støtten utover honnørord som norsk språk, demokrati, ytringsfrihet og meningsmangfold. Hvorfor vil et fritt marked produsere for lite journalistikk? Om ikke kulturdepartementet kan gi et godt svar på det spørsmålet blir pressestøtten noe man fritt kan være for eller mot på linje med støtte til opera. Det er uheldig.

w w w. k 7b u lle t i n . n o Helleveien 30 5045 B e r ge n 55 95 92 08 red@k7bulletin.no Ans varlig redak tør Ingeb org S. Chris tens en

PFU er et klageorgan av Norsk Presseforbund. PFU er oppnevnt et klageorgan opp-

nevnt av Norsk Presseforbund.

Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål Organet som og har medlemmer (trykt presse, radio, fjernsyn nettpublikasjoner)

fra presseorganisasjonene

Adresse: Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 22 40 og 50 40 22 40 50 55 E-post: pfu@presse.no fraFax: allmennheten,

behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

s02_03.indd 2

Adresse: Rådhusgt.17 Pb. 46 Sentrum 0101 Oslo

Nyhet sredak tør Guro Valland Ma ga sinredak tør Johan Hillveg foto@nhhs .no Fotoredak tør Thoma s B orgen Ha

J ou r n a l i s t e r e r kunnskapsarbeidere, og pressestøtten bør behandles som kunnskapspolitikk. Hovedbegrunnelsen for å subsidiere kunnskapsproduksjon er at den som frembringer ny kunnskap sjelden får hele gevinsten. I medieverdenen illustreres dette ved at gjenbruk av stoff genererer store verdier som ikke tilfaller opphavsredaksjonen.

seg kan øke overskuddet uten å påvirke det journalistiske innholdet. Regner man dagens støtte om til årsverk svare den til omkring 2000 journalister. Siden momsfritak er en viktig støttekomponent som følger omsetningen, får VG og Aftenposten en støtte tilsvarende 540 av disse. Om det er en effektiv måte å sikre mediemangfold på kan være verd en analyse.

Regler om oPPHavsrett skal motvirke underinvestering i kunnskap, men de er ikke vanntette og bør heller ikke være det. Selv om redaksjoner skulle få perfekt monopol på stoffet sitt, vil de dessuten ikke kunne inndra lesernes fulle konsumentoverskudd. Derfor vil det finnes journalistiske prosjekter hvor den samlede verdien for leserne er høyere enn kostnaden ved å utarbeide stoffet, uten at prosjektene er lønnsomme og blir realisert. Sammenhengen mellom lav korrupsjon, gode politiske institusjoner og økonomisk vekst er dessuten godt dokumentert. Disse demokratibyggende funksjonene kan betraktes som et kollektivt gode og forsvarer statsstøtte.

E n a n n e n fa l l gru v e er lobbyisme. Nye teknologiske plattformer har få talsmenn, og når teknologien er i rask endring får virkemiddelapparatet problemer med å henge med. Dette kan eksemplifiseres ved at dagens pressestøtte er forbeholdt papiraviser. Det er som å gi støtte til komponister under forutsetning av at de utgir musikken sin på vinylplater! Hvis markedssvikten ligger i det journalistiske produktet bør støtten rettes direkte mot redaksjonelt arbeid. Om artiklene som skrives publiseres på papir eller internett er irrelevant. JARLE MØEN, PROFESSOR VED INSTITUTT FOR FORETAKSØKONOMI

Erfaringer med subsidieordninger viser imidlertid at det er krevende å få dem til å virke godt. For det første kan offentlig finansiering fortrenge private investeringer. Pressestøtte til aviser som uansett ville greid

Journalister Stine Grihamar Simen Slet sjø e Håkon Frede Fos s Esp en B ol ghaug Hogne Ulla Andrea s Farb erg Olav Schewe Simon Kar fis Nil sen Jakob Fugle s eth Hanne H. Lor v ik Fredrik Næ s s Marie Blys tad Houge A sbjørn D y rne s Ræder Ørjan D rønen Madsen Ådne Gabriel s en Ida Selje skog Olav Slet teb ø L ar s Thoma s Sønningdal Tonje L ane s skog Sondre Ra sch Emil Bjørns tad Met te B otnev ik B endik Støren Maria Slotne s

Linn Halberg Jørgen Tangen Silje Sundfør Joachim A . B acha Lot ta Paulien D e Rijke Ingrid Hognaland Ellen B alke Hveem Einar Blix Huseby

Grafisk utforming Anita Røt vold Chris tian Tjør ve Ka sper T. Fjellkjær Terje Ø yslebø John-Erik Rørheim Is abella Lu Grethe Meising set

Intersec tion

Ar t Direc tor

is@k7bulletin.no Hannah Chen Robbie Stobar t Alexander B arclay Adam Solomon

Simen Slet sjøe Creative Direc tor

GRAFISK A sbjørn D. Ræder

GRAFISK

Annonser (Markedsansvarlig) Linn Halberg marked@k7bulletin.no Økonomians varlig Kenneth Midt gård oko@k7bulletin.no

Tr ykk

GRAFISK

Mediatr y kk

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

ØMERKE ILJ T M

STUDENTFORENINGENS DESIGNBYRÅ

24

59

1

9

Trykksak

27.09.10 01.34


3

MENINGER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

Rave-smell for Trondheimsstudenter

Vil at studentene skal betale

Da studentene i Trondheim nylig feiret NTNUs 100-årsjubileum inviterte de til gratis raveparty i Dødens dal. I forkant av festen var studentene bekymret, for arrangørene hadde fått tak i et partytelt med plass til kun 600 mennesker. Imidlertid viste det seg at til tross for fristelser som gratis glovesticks og flotte premier, samt 2500 påmeldte på Facebook, var bekymringen overdrevet. Kun 50 feststemte trønderstudenter møtte nemlig opp på det rusfrie arrangementet. Under Dusken og STV.no

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, foreslår innføring av skolepenger for å skaffe nye midler når studentmassen øker. Han foreslår en studieavgift på 20 000 til 30 000 kroner. Colbjørnsen møter motstand hos rektorene ved HiB, UiB og NHH. Også leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er uenig med BI-rektoren. – Skolepenger løser ikke problemet med den økende studentmassen. Lik rett til utdanning er et av de viktigste godene vi har i Norge, uttaler Skaar. studvest.no

Håpløst billettsystem KOMMENTAR

Lars Thomas Sønningdal

I for r ige u tgav e av K7 Bulletin ble det satt spørsmålstegn ved studentforeningas billettpraksis. Det er nemlig ikke uvanlig at studentene må stå mange timer i kø, gjerne grytidlig om morgenen, for å sikre seg billetter til de mest populære arrangementene på skolen. I sedvanlig lettbeint men arrogant tone ble det fra NHHS-representantenes side hevdet at de lange køene slettes ikke var så verst og at det alltid hadde vært slik. Siden det ikke fantes noen alternativer, så kom det dessuten alltid til å forbli slik. Litt spesielt ble det i tillegg da en av de som selv slipper å stå i kø forfektet køståing som først og fremst en hyggelig greie. Kom m u n i k a sjonsst r ategien til Aid og de andre fra NHHS innerste sirkler som Bulle var i kontakt med virker nokså merkelig, og den fører ikke akkurat til at vi studenter får tillit til de styrende i foreninga. Det kan se ut som om de ikke innser at køståing er

bortkastet tid. Som vordende økonomer bør vi se på det som samfunnsøkonomisk ineffektivitet, og påpeke at alternativkostnaden er enorm. Hvor mye er vel for eksempel ikke den ekstra timen søvn mellom seks og syv om morgenen verdt? Mange kunne tenkt seg på fest i regi av NHHS, men når man må ofre timer i kø i Kjelleren er det mange som dropper hele greia. Det er greit nok at billettene bør gå til dem som har mest lyst, men jeg er redd mange aldri får oppleve de mest populære arrangementene, rett og slett fordi terskelen for å komme på den første festen blir for høy. Dermed blir den harde kjerne av superengasjerte studenter enda hardere. Det er for så vidt sikkert flott for de innvidde, men det kan svekke mangfoldet i studentforeninga og det fører til at en del studenter ikke bruker noe fritid i det som skal være landets mest aktive studentforening. Selvsagt er det vanskelig å finne en løsning på køproblemet. Egentlig er det jo også et luksusproblem som følger av iherdig dugnadsinnsats, glade studenter og massevis av gode ideer. Jeg vil verken foreslå rasjonering av billetter eller at de superengasjerte skal vike i køen for de litt mindre engasjerte, for det er både urimelig og bakstreversk. Noe bør likevel gjøres, for i løpet av et år kunne mange flere fått glede av NHHS’ aktiviteter,

FOTO: AUDUN B. ANDERSEN

NHHS sitt billettsystem har gått ut på dato, uten at noen ser ut til å ville foreta seg noe som helst.

MANUELT OG DIGITALT: Under Uken 2010 kunne man kjøpe billetter hos Billettservice og i Ukepunkt på servicebygget.

og samlet glede, hvis et slikt vagt begrep er lov å bruke, ville kunne stige betraktelig. Å påstå at alternativer ikke finnes er bare tull. Internett er kommet for å bli, og her har både Billettservice og deltager.no etablerte løsninger som også skulle passe NHHS. Det er verken dyrt eller vanskelig, dessuten øker det betalings- og forfalskningssikkerheten betraktelig. Med et nettbasert system for billettkjøp vil alle slippe å måtte dra seg opp av senga klokka fem om morgenen for å sikre seg en billett før forelesningsstart. Det holder å sitte klar foran PC-en rett før billettslipp, slik praksis er til

Birken, Stoltzen, Metallicakonserter og andre arrangementer der kombinasjonen knapphet og enorm etterspørsel er et utbredt fenomen. Rett nok premierer ikke dette systemet de aller ivrigste i like stor grad som nå, men det er jo fortsatt lov til å ha eksklusive gjestelister i døra som kan gå utenom billettrushet på internett. Arrangøren må gjerne ha 99 prosent eksklusive gjester for min del, dersom det er så mange man føler man står i takknemlighetsgjeld til!

i forrige utgave. Ved å bruke Billettservice, som er en av løsningene Kjernestyret kan vurdere, er det imidlertid fortsatt mulig å føle på køstemninga. Billettservice har nemlig egne fysiske utsalgssteder, så det er bare å ta med seg sovepose, niste og godt humør og legge seg til på utsiden av Grieghallen, 7-Eleven eller Posten i god tid før billettslipp! LARS THOMAS SØNNINGDAL ER KOMMENTATOR I K7 BULLETIN.

For en godt sammensveiset gruppe kan naturlig nok kø fortone seg som reine festen, slik Aid-leder antydet til Bulle

VIL DU HA KOMMENTAREN DIN PÅ TRYKK I BERGENS BESTE STUDENTAVIS? Gjør studentskeptikerne til skamme: Skriv ned dine synspunkter og send dem til red@k7bulletin.no innen 7.oktober klokken 16.

SKRIV SELV.

Vi ønsker leserbrev om alt mellom himmel og jord!

s02_03.indd 3

27.09.10 01.34


4

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

-V

CASH I KASSEN: En smørblid Ukesjef kunne sammen med økonomiansvarlig Marlene Aulie presentere ett ukeresultat på 852.000 kroner.

Uken 2010 halverte overskuddet fra 2008. — Økt festog velferdsfokus, kommenterer Ukeledelsen. Ingeborg Strand Christensen ic@k7bulletin.no

Thomas Borgen Ha (foto) foto@k7bulletin.no

– Dette er høyere enn budsjettert, konkluderer Ukesjef Kristen Holt etter å ha presentert et overskudd på 852 000 kroner. Det er millionen dårligere enn resultatet Uken 08 leverte.

s04_05.indd 4

– Uken 08 hadde mer å bevise enn det vi hadde, siden Uken 06 gikk med underskudd. Dersom to U ken-arrangementer på rad tapte store pengesummer, kunne det kommet en debatt om NHHS hadde råd til å arrangere Uken, sier Holt.

SLET MED FINANSKRISE – Det er en god trend at uken tjener penger, sier Ukesjef for Uken 08, Adrian Geelmuyden, og viser til det negative resultatet for Uken 06. Han synes årets resultat er veldig bra, til tross for at de drar inn én million mindre enn hva han selv gjorde i 2008.

– De fikk finanskrisen midt i trynet, så jeg vil tro at det ikke var så lett, sier han. Det kan Ukesjef Holt bekrefte. – PwC har vært med oss hele veien som hovedsamarbeidspartner, men vi mistet Statkraft og fikk Nordea inn i stedenfor Skandiabanken. Holt vil derimot ikke si hvor mye Uken tapte på ikke å ha en tredje HSP. – Men det gav selvfølgelig betydelig utslag på resultatet til markedsseksjonen, forteller han. Annonsesalget gikk også trått for Uken 10. – Det var vanskelig å selge

annonser over hele fjøla, og vi måtte også sette ned prisene på annonser, forteller Holt, som anslår at markedsseksjonsens samlede inntekter ligger en halv million under Uken 08.

MEST FEST, MINDRE PENGER Mens Uken 08 tenkte fest óg penger, har Uken 10 fokusert mest på festdelen. – Vi har laget en bra fest, og det er det viktigste for oss. Det er heller ikke til å stikke under en stol at vi har brukt mer penger på artister enn Uken 08, sier Holt. – Vi booket dyre artister, men hadde også mindre arrangemen-

ter i Campus som for eksempel «Next big thing». Det er ikke alltid man tjener penger på visse artister, men Uken som festival kan tjene penger med dyre internasjonale artister. Hva som var den største kon s er t s u k s s e s s en holder Ukesjefen for seg selv, fordi han vil ikke avsløre hvor mye artistene koster.

BILLETTSUKSESS

Total omsetning for Uken 10 var på 8.666.955 kroner, hvor salg av alkohol stod fornærmere en femtedel. Også egne arrangementer gav klingende mynt i kassen. Uken 10 solgte

27.09.10 01.39


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

Viktigst å lage en bra fest

5

Stjernesmell for Uken Wyclef Jeans konsertavlysning førte til avlyst-klistremerker i 10 000 UKEN-programmer og 180 000 kroner i utestående depositum. – Vi brukte samme byrå som da vi booket 50 Cent, så alt var ordentlig og sikkert, fortalte Uke-sjef Kristen Holt til Foreningsmøtet torsdag 23 september. Uken hadde allerede betalt depositum da stjernen kansellerte, og hadde dermed fulgt samme prosedyre som da de booket rap-stjernen 50 Cent.

LOVEN PÅ UKENS SIDE Grunnen til at han ikke kunne stille i Aulaen under Uken, var den mye omtalte jordskjelvkatastrofen på Haiti. – Omstendighetene rundt kanselleringen var slik at vi med loven i hånd skal kunne få depo-

situmet tilbake, sier Holt. Det har imidlertig ikke skjedd enda. – Problemet ligger i USA, men det er den norske agenten som har ansvar overfor oss, sier Holt. – Agenten skylder oss 180 000 kroner, men Uke-styret har likevel bestemt seg for å resultatføre depositumet.

HELT DRITT Selv om PwC var en av Uken 10 sine samarbeidspartnere, har de måttet betale for å få juridisk hjelp. – Promotøren i Norge er enig i at pengene er våre, vi skal få pengene av ham siden det er han som har ansvar overfor oss, sier Holt, som kan fortelle at Uke-styret vil sette opp en betalingsplan for å drive inn pengene. – Pengene vil bli overført månedlig til NHHS. Det er helt dritt, og ikke slik vi ønsket oss det, men sånn er det med disse artistene. Jeg kan ikke bare ringe til Wyclef og si vi vil ha pengene tilbake, sier Holt. Foto: Ole Kristian Hermansen

flere revybilletter enn tidligere, og hadde en samlet salgsgrad på arrangementene sine på 96%. – Det vi tjente mest på var våre egne arrangementer som revyen, Golden Moments og Temptation Candyland, i tillegg til alkoholsalg, sier Holt Tidligere Uke-sjef Geelmuyden mener det er viktig at Uken tjener penger. – Det er viktig at Studentforeningen tjener penger på Uken, det er læring i praksis å vise at man tjener penger på festivalideen med et solid økonomisk resultat, sier Geelmuyden.

s04_05.indd 5

VELFERDSUKEN I følge UKE-sjef Kristen Holt var hovedmålet aldri å tjene mest mulig penger. Blant annet har Uken brukt 615 000 kroner på velferd til fUkensjonærene, hvilket inkluderer mat på jobb, fukensjonærpriser, turer og fester. – Uken trenger ikke være så effektivisert. De som ville være

med på Uken 10, fikk være med, sier Holt. Uken 10 hadde 1033 fUkensjonærer, selv om Holt mener det ikke var behov for så mange. – Da får man også høyere velferdskostnader, sier han.

Uken 2010 n Varte fra 4.-21. mars n Høydepunktene var revyen Amatør, konserter med 50 Cent, A1, Klovner i Kamp og Vengaboys n Uken går for å være Vestlandets nest største kulturarrangement etter Festspillene n Styret for Uken 2012 skal velges under høstvalget i NHHS

AULAFEST: Mens Wycleaf Jean var ”no-show”, var det stinn brakke med 50 Cent i Aulaen under Uken.

27.09.10 01.40


6

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

KAOTISK: Dette er et vanlig syn på NHH når det er billettsalg på skolen. Flere klager, men løsningene er ikke vanskelige å finne.

–Trodde 2010 hadde nådd NHH Daglig leder i Bergen Live, Frank Nes, mener at billettordningen til NHHS er langt på vei utdatert. Mette Cecilie Botnevik mb@k7Bulletin.no

– Sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være, det blir ingen endring, sa Jo Erlend Korsvold, Internaftenansvarlig i Aksjonsukestyret, i forkant av billettsalget til årets Internaften. Han avviste dermed Billettservice og andre billettformidlingssentraler som salgsalternativer.

GAMMELDAGS – Jeg trodde ikke det var mulig å selge billetter på denne måten. Det å stå i kø i flere timer er ikke noe positivt foran en konsertopplevelse. Det er viktig å bruke de salgsplattformene man har,

s06_07_2.indd 6

og folk er jo vant til å bruke internett, sier Frank Nes.

ENKEL LØSNING

IT-gruppen mener det er en enkel sak å lage en applikasjon til «min side» på nhhs.no hvor man kan reservere billetter til arrangementer. — Det er helt klart ikke umulig. Jeg er mer usikker angående en applikasjon med betalingsformidler, for dette har vi ikke utredet. Kun reservasjon er derimot en relativt enkel oppgave, sier Marius Gundersen, leder for IT-gruppen. – Det er ikke noe vi kan få til på kort sikt, men kanskje innen ett år dersom det skulle bli aktuelt, sier Gundersen, og tar forbehold om at NHHS innehar den riktige kompetansen.

RIMELIG

En slik løsning vil i utgangspunktet bli gratis for NHHS, såfremt ikke IT-gruppen må hente hjelp utenfra.

Skal man derimot bruke applikasjonen kun til reservering av billetter krever dette at man har et bemannet kontor å hente billettene på. Dette vil altså ikke redusere administreringen av billettsalget.

BILLETTSERVICE

Billettservice er et alternativ som krever tilnærmet ingen administrering, men er i motsetning til IT-gruppens alternativ ikke gratis. – I utgangspunktet er det tre ting som koster. Det er en registreringsavgift, arrangementavgift og en sluttbrukeravgift, sier Kristian Flermoe, salgskonsulent i Billettservice. Han avviser at det er problematisk å bruke Billettservice til lukkede arrangementer. – Man kan ha lukkede forsalg, med for eksempel passordbeskyttelse, sier han. Dermed vil det fortsatt være mulig å forhåndsreserve billetter og bruke tillitsvalgslisten, siden arrangøren selv bestemmer hvor mange billet-

ter man ønsker å legge ut for salg. Billettservice har også fysiske utsalgssteder, i blant annet postkontorer og kiosker i Bergen.

BRYTER MED NORMEN

Uke-sjef Kristen Holt mener det er rettferdig at man står i kø foran billettsalg. – Billettene i dag ligger langt under betalingsvilligheten. Innsatsen ved å stå i kø er den reelle prisen. De som får billettene er de som har mest lyst på dem, mens på Billettservice er det litt mer flaks, sier han. Uken har lenge valgt å benytte Billettservice til å avvikle billettsalget og UKEsjef Holt forteller at det er tre grunner til dette. – Vi kan selge billetter til hele Norge, det blir mindre administrering og billettene fra Billettservice er vanskeligere å forfalske, noe vi opplevde under midtUke-festen, sier Uke-sjefen.

BI BRUKER DELTAGER.NO

BI Bergen bruker en annen billettformidler enn Billettservice – Til større arrangementer bruker vi tjenesten deltager.no, sier Jonas Axelsson, ansvarlig for sosiale tilstelninger. Deltager.no er en tjeneste med sikker betalingsformidling som er levert av DnB Nor. Å bruke denne vil koste arrangøren tre kroner per påmeldte og fire prosent av billettinntektene og er derfor et rimeligere alternativ enn Billettservice.

BILLETTSERVICE n Eies av Ticketmaster som er verdens største formidler av billetter.

Priser Registreringsavgift: 1000 kr Arrangementsavgift:

10 kr

Sluttbrukeravgift: prisklassen 1-99 kr legges det til en avgift på 15 kr og for 100-249 kr blir den 20 kr

27.09.10 01.40


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

7

Smigret over NHH-tilbud Sentralbanksjef Svein Gjedrem forhandler med NHH om professorat. Ingeborg Strand Christensen ic@k7Bulletin.no

Thomas Borgen Ha (foto) foto@k7Bulletin.no

– Jeg ser positivt på tilbudet jeg har fått, og vil svare på det så snart jeg kan, forteller sentralbanksjef Svein Gjedrem. INTERESSANT TILBUD K7 Bulletin kunne mandag forrige uke avsløre at Svein Gjedrem ser ut til å vende snuten mot Bergen etter at han er ferdig i Norges Bank. – Jeg er smigret, og det er absolutt et interessant tilbud. På NHH er det mange gode fagfolk, forteller Gjedrem. Han kunne derimot avdekke at det har vært dialog mellom partene over lengre tid. – Jeg har snakket med instit ut t leder Ø ystei n Thøgersen tidligere, og rektor Jan I. Haaland ringte meg formelt forrige uke angående tilbudet. Foreløpig har han ikke fått noen f rist for nå r ha n må bestemme seg. SAMFUNN OG FORETAK Gjedrem har knyttet sterke bånd til høyskolen i sine 12 år som sentralbanksjef, både gjennom foredrag for skolens

«

GODE BUSSER: NHH-rektor Jan I. Haaland håper å få sentralbanksjef Svein Gjedrem inn I fagstaben etter at Gjedrem går av som sentralbanksjef 1. januar 2011.

FJÆR I NHH-HATTEN – Å få Gjedrem hit vil være en fjær i hatten for NHH, sier professor i økonomisk historie,

– Gjedrem har opparbeidet seg en unik kompetanse som sentralbanksjef Jan I. Haaland, rektor ved NHH

studenter og kursing for høyskolens stab, og da spesielt for samfunnsøkonomisk institutt. Stilligen han vil bli tilbudt er en professor II - stilling, hvilket innebærer at han vil jobbe 20 prosent ved NHH. Han vil da i hovedsak jobbe på instituttene Samfunn og Foretak, et naturlig engasjement i lys av hans arbeidsoppgaver som sentralbanksjef med fokus på pengepolitikk og kapitalforvaltning.

s06_07_2.indd 7

Ola Grytten. Han mener at skolen vil kunne nyte godt av Gjedrems realkompetanse som sentralbanksjef. Instituttleder ved institutt for samfunnsøkonomi, Øystein Thøgersen, har forsøkt å lokke Gjedrem til NHH siden han selv gikk ut av styret i Norges Bank for to år siden. – Vi har lenge forsøkt å finne ut om han er interessert og har et rimelig godt håp om at han vil

si ja. Vi har spurt ham, og han vil vurdere tilbudet, sier Thøgersen. GJESTET LEHMKUHL-FORELESNING Det var ventet at Gjedrem ville offentliggjøre at han takket ja til stillingen da han gjestet høyskolen for å holde den årlige Lehmkuhl- forelesningen fredag 24. september. Men etter det K7 Bulletin kjenner til kan han ikke signere kontrakt for en ny jobb mens han sitter som sentralbanksjef. Høyskolen skal være villig til å strekke seg langt for å få Gjedrem inn i staben, men kniver med flere andre høyskoler og universiteter.

«

Tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland gikk til BI da han takket av i 1993, og NHHstaben jobber for at dette ikke skal skje igjen. – Gjedrem har opparbeidet seg en unik kompetanse som sentralbanksjef. Han kjenner norsk økonomisk politikk godt, og vi vil veldig gjerne ha ham her. Det ville vært strålende for NHH, sier rektor Jan I. Haaland, som har god tro på at Gjedrem vil akseptere tilbudet.

– Å få Gjedrem hit vil være en fjær i hatten for NHH Ola Grytten, professor ved NHH

Svein Gjedrem n Født: 1950 n Utdannelse: Cand.oecon., UiO: 1975 Yrkeserfaring: n 197 5 -7 9: Ko n s u le n t i kredittpolitisk avdeling og i utredningsavdenlingen, Norges Bank. n 1979-95: Byråsjef, underdirektør, avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet n 1994 -95: O p p h o ld i EU-kommisjonen (permisjon fra Finans- og tolldepartementet) n 1996 -98: F i n a n s r åd i Finans- og tolldepartementet n 1999-2005: Beskikket som sentralbanksjef i Norges Bank i 6 år n 2005: Gjenoppnevnt som sentralbanksjef i Norges Bank i ytterligere 6 år n Trivia: Gjedrem er tidligere fotballspiller og spilte blant annet for Viking og Lyn. I 1965 ble han juniornorgesmester med Viking.

27.09.10 01.40


8

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

Veien til toppen går via ut – Å jobbe for en internasjonal bank i en av verdens største finansielle sentre gir deg muligheter til å arbeide med de beste innen bransjen, sier NHHalumni Henrik Matsen (24). Lotta Paulien de Rijke lr@k7bulletin.no

Guro Valland

gv@k7bulletin.no

Som analytiker i UBS Investment Bank i London er hverdagen til Matsen alt annet enn tradisjonell. Ofte befinner han seg mer i luften enn på bakken. – Dette er en livsstil mer enn noe annet. Du er tilgjengelig, gjør telefonsamtaler og svarer på e-post når som helst på dagen, selv om du er ute og reiser eller ikke er på kontoret fysisk sett, sier han. Til tross for at NHH-studenter har en tendens til å være uinteresserte i å arbeide i utlandet, var Matsen ikke i tvil om at han ville ut. – Jeg skjønte at jeg ville jobbe med finans i mitt andre år på NHH, og London var da det opplagte valget.

FIRE PROSENT DRAR UT Matsen er en av få NHH-alumnier som har tatt steget ut av landets trygge grenser. Tall fra arbeidsmarkedsundersøkelsen ved NHH fra 2009 viser at kun en av 25 nyutdannede dro ut for å jobbe. Mangelen på internasjonal mobilitet er en av hovedårsakene til NHH sin relativt lave plassering på FT-rankingen. En Internasjonal Karrieredag uten utenlandske bedrifter er heller ingen god tilstandsrapport. Senior markedsrådgiver ved NHH, James Hosea, mener flere burde gå i fotsporene til Matsen. – Å dra til utlandet for å jobbe er en investering og åpner nye, spennende muligheter. Noen år i en utenlandsk bedrift er også

Foto: Arkiv

I LONDON: Henrik Matsen

s08-09.indd 8

JOBBER NÆR SEATTLE TOWER: Ole Bore tok så mange fag som mulig på engelsk da han gikk på NHH. Det var til stor hjelp da han fikk jobb som seniorana

en god måte å «turbocharge» karrieren din på, sier han.

FANT DRØMMEJOBBEN UBS-ansatte Matsen er derimot ikke alene om å sette Hoseas råd til livs. Den tidligere NHHstudenten Ole Bore jobber idag som senioranalytiker for Microsofts Online Services Division i Seattle. Han mener å ha funnet drømmejobben og råder flere NHH-studenter til å søke jobb i utlandet. – Arbeidserfaring fra utlandet viser at du er villig til å prøve noe nytt og at du mestrer å jobbe utenfor komfortsonen din. Samtidig viser det at du er villig til å ta sjanser og være fleksibel. I Microsoft forventes det at Bore tilbringer rundt 20 prosent av tiden sin til å tenke utenfor boksen for å forbedre servicenivå, produkter og tankeganger. – Da gjelder det å endre arbeidsmåter slik at du føler du har innvirkning på beslutninger. – I tillegg får du mer støtte

dersom du har gode ideer, og du får frihet til å utforske nye muligheter. Bore synes jobben er spennende og byr på de rette utfordringene.

som kjennetegner kandidater med arbeidserfaring fra utlandet er at de har turt å «gutse». Pettersen mener kandidater som har gjort en god jobb i utlandet får mye igjen for det i

Å dra til utlandet for å jobbe er en investering og åpner nye, spennende muligheter James Hosea, senior markedsrådgiver ved NHH

kan erfaring fra utlandet være avgjørende. – Vi jobber også med stillinger der det kreves at man har arbeidserfaring fra utlandet. Her er språkkompetanse et opplagt kriterie. Dersom man har lysten og driven til å dra ut og jobbe, mener Pettersen man ikke bør nøle. – Gjør det så tidlig som mulig, iallefall før du har fylt 35 år.

NETTVERK – USA er stort og variert. Her er det mer fokus på individuelle prestasjoner og på deg som individ. I tillegg er amerikanere mer høflige og mindre direkte.

GULL VERDT Hodejeger Dag Bergheim Pettersen fra Panamera IMD, et av Norges ledende rekrutteringsfirmaer, påstår at arbeidserfaring fra utlandet er gull verdt. – Det spørs selvfølgelig hva man har jobbet med, men det

en jobbsøkersammenheng her hjemme. – I USA er de for eksempel ekstremt resultatorienterte. Der stilles det mye større krav til deg enn i det norske arbeidsmarkedet. Det er én ting å være dyktig i Norge, men har man internasjonal erfaring stiller man sterkere. For hodejegeren er drømmescenarioet å finne den kandidaten som har den absolutt riktige profilen til jobben. Da

For NHH-studenter som har sett seg ut et land de ønsker å jobbe i, råder Bore dem til å bruke NHH Alumni, Facebook og andre ressurser for å få en fot innenfor døren. – Ik ke vær redd for å ta kontakt med profesjonelle – det verste som kan skje er at de ikke svarer deg. Dersom de svarer, finner du noen som kan hjelpe deg til å nå målet ditt. Er du heldig kan det også hende du får deg en mentor i prosessen.

27.09.10 01.52


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

utlandet

9

NHH, skift navn!

Få drar ut, men mange vil. Et navnebytte kan katalysere stud.nhh ut i det globale arbeidsmarkedet. KOMMENTAR

Simen Sletsjøe

E       N H H-    drar kun en av 25 til utlandet for å jobbe. Fra Handelshögskolan i Stockholm er tallet en av fire – seks ganger så mange. Ifølge eksperter er forklaringen at svenskene er mer verdensvante og ambisiøse; de legger bevisst inn et utenlandsopphold fordi det styrker CVen. En årsak kan også være at NHH-navnet ikke er kjent nok blant utenlandske bedrifter som rekrutterer.

D e t te e r s a ke n: ■ K7 Bulletin skrev i sist utgave om den Internasjonale Karrieredagen ved NHH der ingen utenlandske bedrifter kommer grunnet lav interesse fra studentene. Arrangørene fra Næringslivsutvalget (NU) må derfor selv informere studentene om det internasjonale arbeidsmarkedet. ■ Kun fire prosent av ferdigutdannede stud.nhh dro til utlandet for å jobbe i 2008. Ved Handelshögskolen i Stockholm var prosentandelen 32.

S.    : 74 prosent oppgir at de vil jobbe i utlandet. Men veien fra å ville til å gjøre kan være uendelig lang. NHH mangler en kultur for å fostre visjoner om internasjonale karrierer – og studenter med drivkraft til å gjennomføre dem.

■ Seniorkonsulent Eivind Drange ved NHH mener en forklaring er at norske studenter har et for godt og trygt arbeidsmarked hjemme.

FOTO: PRIVAT

m senioranalytiker hos Microsoft i Seattle.

Ikke glem språket Mangel på språkkunnskaper kan være én av grunnene til at NHH-studenter ikke oppsøker arbeidsmarkedet i utlandet. – Jeg er rett og slett bekymret for at NHH-studentene kanskje kvier seg å for å reise ut på grunn av språkbarrierer. Språk er den viktigste døråpneren for internasjonale markeder, sier faglig leder for CEMS og førsteamanuensis ved institutt for strategi og ledelse ved NHH, Tor Aase Johannessen Med arbeidserfaring innen skipsmegling, eksport og markedsføring fra London og New York, vet Johannessen hva han snakker

Å        er et strategisk mål for NHH. Slike sosiale omgivelser trenger mer enn kunstig gjødsel fra festtaler for å gro frem. Hvis NHH lykkes i å rekruttere toppstudenter fra hele verden, kan deres internasjonale legning og ambisjoner smitte oss andre og skape en kultur for å se forbi nasjonale grenser i jakten på toppjobbene. F      behøves en spisset og konsekvent internasjonal markedsføringsstrategi. Den bør fortelle Maria fra Milano eller Takeshi fra Tokyo hvorfor de skal velge akkurat Bergen. Hva tilbyr NHH som er unikt, som kan forbedre deres sjanser på jobbmarkedet – både globalt og hjemme i

om. Han tror det var en dårlig idè å fjerne det obligatoriske språkfaget ved NHH på 60-tallet.

SKAPER MER FOKUS Førsteamanuensis Marita Kristiansen ved institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, tror det kan ha noe for seg å gjeninnføre det obligatoriske språkkravet, dersom

Italia eller Japan. NHH må legge seg mot en eller flere nisjer – det er nok av toppskoler som er businessgeneralister. E-  M    , den tilbyr en engelskspråklig mastergrad der Norge og NHH har konkuransemessig fortrinn. Den er et av NHHs point of difference, der vi skiller oss ut positivt og er et godt grunnlag å bygge videre på. Derimot har NHH et åpenbart point of inferiority – navnet. Mens de andre nordiske handelshøyskolene har internasjonalisert merkenavnet og heter Copenhagen Business School (CBS) og Stockholm School of Economics (SSE), har NHH satset på det omstendelige Norwegian School of Economics and Business Administration, med kortformen NHH (ikke NSEBA). Det engelske navnet er tungvint, generisk og vanskelig å huske – også fordi kortformen ikke er forkortelsen av langformen. Det gjelder for både studenter på jobbjakt og rekrutterende bedrifter på studentjakt. God merkevarebygging forutsetter et godt merkenavn. Et nytt, spissere og mer gjenkjennelig engelsk navn vil være en katalysator i NHHs internasjonale branding. Til hjemmebruk beholder vi status quo; i utdannings-Norge er det få merkenavn som kan måle seg mot NHH.

tene skal få tilstrekkelige språkkunnskaper til at de kan brukes i en profesjonell sammenheng. Kristiansen er derimot enig i at økt språkkompetanse kan føre til at flere studenter drar til utlandet for å jobbe. – Jeg tror generelt at man blir mer fokusert og opptatt av internasjonalisering og forskjellige kulturer dersom man studerer språk. Sånn sett er det

Tor Aase Johannessen

GLAD I SPRÅK: Tor Aase Johannessen og Marita Kristiansen.

s08-09.indd 9

S     Navnet bør ligge nærme det norske, og kommunisere skolens akademiske område. Da blir det naturlige enten Business School eller School of Economics, siden BI bruker Norwegian School of Management. For country of origin-effekter bør navnet inkludere Norway/Norwegian. Dermed blir de åpenbare kandidatene Norwegian School of Economics (NSE) eller Norwegian Business School (NBS). Hva med en navnekonkurranse? E     som setter seg i det globale næringslivet gjør NHH-vitnemålet mer attraktivt. Flere får jobb ute fordi flere ute kjenner til NHH. Og flere NHH-studenter vil søke internasjonalt, fordi en mer internasjonal og ambisiøs studentkultur kan skape en mentalitetsendring – vi blir mer oppmerksomme på de karrieremessige fordelene av å dra ut – og vi vil kjempe hardere for å oppnå dem. Bieffekten blir at NHH klatrer til topp 20 på FT-rankingen. Der vi hører hjemme. SIMEN SLETSJØE ER SPALTIST I K7 B U L L E T IN O G M A ST ERST U D EN T I MARKETING OG BRAND MANAGEMENT VED NHH.

E        for studenter i den tykke disen av verdens businessskoler. Det vil også skinne på CVen til studenter på internasjonal jobbjakt.

Språk er den viktigste døråpneren for internasjonale markeder, tilbudet er godt nok. – Da er det en forutsetning at dagens omfang på 15 studiepoeng opprettholdes. Det er for at studen-

A-snitt hjelper lite hvis hodejegeren ikke har hørt om skolen du gikk på.

viktig at flere studenter benytter seg av muligheten til å tilegne seg et fremmedspråk.

Dårligst i Skandinavia Forrige uke publiserte Financial Times sin rangering over de beste siviløkonomutdanningene i verden. NHH havnet på 40. plass av 65 institusjoner mot 35. plass av 50 i fjor. Den lave andelen av NHH-alumni som reiser ut for å jobbe, er en avgjørende årsak til den dårlige plasseringen. – Det er utfordrende at veldig få nordmenn ønsker å satse på en internasjonal karriere, sier rektor ved NHH, Jan I. Haaland. Av de andre nordiske skolene kom Stockholm School of Economics på 14. plass, Copenhagen Business School på 22. plass og Helsinki School of Economics på 30. plass.

27.09.10 01.52


ANNONSE

K7 K7 Bulletin søker nye redaktører til vårsemesteret 2011

Ansvarlig redaktør Ansvarlig redaktør er leder for hele organisasjonen K7 Bulletin, og har totalansvaret for avisen. Redaktørens arbeidsoppgaver innebærer først og fremst å sørge for at avisen blir produsert og kommer ut når den skal. Vervet har en varighet på et halvt år.

Nyhetsredaktør

Som nyhetsredaktør har man i oppgave å komme opp med nyhetssaker til avisen. Nyhetsredaktøren skal også følge opp både nyhetssakene og journalistene som skriver dem. Som nyhetsredaktør har man opprykk til ansvarlig redaktør etter ett semester.

Magasinredaktør Magasinredaktør har ansvar for å fylle avisens magasinsider. Dette tillitsvervet gir stort spillerom for kreativitet og passer for deg som liker å skrive litt andre sjangre enn den typiske nyhetsartikkelen. Vervet har en varighet på et halvt år

Husk å stille, Husk å stemme! Spørsmål? Kontakt red@k7bulletin.no Vi er også tilstede på standsaften 29. september

s10_11.indd 10

27.09.10 01.56


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

Vil ha skjenking overalt

11

4 på gangen 1) Ynskjer du skjenking i heile kjellaren slik som i FKU på permanent basis? 2) Kvifor/kvifor ikkje?

Om Vaktkorpset får det som dei vil, kan alle lokala i Kjelleren få skjenkeløyve. Guro Valland gv@k7bulletin.no

Audun B. Andersen (foto) foto@k7bulletin.No

– Ordninga under fyrstekullsveka (FKU) fungerte så bra at me no ynskjer ei permanent løysing, seier rom- og baransvarleg for Vaktkorpset, Kristian Peder Mørtvedt Andersen.

Helene Sikveland, 1.kull 1. Ja, det ynskjer eg. 2. Fordi det vert mykje betre stemning!

EFFEKTIV RESSURSBRUK Vaktkorpset syntes ordninga var så velfungerande at det skapa positive ringverknadar i fleire ledd. – Me fekk bruka ressursane våre på det me er til for og gode på. Blant anna slapp me å bruka tid på å stogga folk i dørene til kjellarrommene, seier Andersen. – På den måten fek k me frigjort ressursar til områder med fleire festdeltakarar og der det var behov for betre vakthald. Ordninga såg samstundes ut til å ha ein avbalanserande effekt på studentane. – Det er ofte i samanheng med at studentar ikkje kan ta

PERMANENT ORDNING: Vaktkorpset med rom- og baransvarleg Andersen i spissen vil ha Kjelleren open for alle.

– Me stiller oss generelt positive til alle innspel som kjem til Studentforeningen, men me vil ikkje fronta eit slikt forslag, det er det opp til dei som ynskjer å fremja forslaget å gjera. Leiaren for Vaktkorpset er derimot klar på at dei vil gå fram med forslaget uansett. – Me kjem til å søka om permanent skjenkeløyve sjølv om dei andre kjellargruppene

Rommene er ikkje til for alle. Det er eit privat opphaldsrom der me kan øva og ha det moro. Jenni Sjøtveit, leiar for Sangria

VAR PROSJEKT

– Sjølv om me også har positive erfaringar frå skjenkereglane under FKU, har me aldri hatt intensjonar om å innføra dette permanent. Ordninga var eit prosjekt, seier leiar for Kjernestyret (KS), Gudbrand Johannes Qvale. KS vil heller ikkje stå i spissen for ei eventuell endring i skjenkeløyvet.

s10_11.indd 11

ikkje ynskjer å skaffa dette sjølv.

MØTER KRITIKK

Sjølv om studentane stort sett Foto: Ole Hermansen

med seg drikke overalt at dei vert irriterte. Men når dei no fekk ferdast fritt, vart stemninga mykje betre enn vanleg, påpeiker Andersen.

OPEN FOR INNSPEL: KS-leiar Qvale.

er positive til forslaget, støttar ikkje alle kjellargruppene synet deira. – Rommene er ikkje til for alle. Det er eit privat opphaldsrom der me kan øva og ha det moro. Ei slik ordning vil difor øydeleggja den gode kjellarkulturen, seier leiar for Sangria, Jenni Sjøtveit. Ho meiner at det også vil skapa meirarbeid for gruppa. – Me har ikkje kapasitet til å stilla med vakter i baren, og me vil jo sjølvsagt at det er våre eigne medlemmer som står der. Mannskoret Svæveru’ tykkjer også at forslaget har lite for seg. – Føremålet med private festar er at ein kan kosa seg og slappa av. Dette vil difor endra kjellarkulturen, men også påføra meirarbeid i form av at me må stilla med edru vakter i baren, seier leiar Jonatan Asplin. Ordninga vil heller ikkje gje studentane eit større tilbod.

– Sjølv om ein opnar opp skjenkeløyvet vil det framleis vera slik at kjellerrommet bestemmer kven som skal få koma inn eller ikkje, påpeiker Asplin.

FORMELT FORSLAG MANGLAR

Sidan skjenkeløyvet til NHHS står i KS-leiar Qvale sitt namn, må alle innspel til endringar rettast dit. Forslaget har derimot uteblitt. – KS har ikkje høyrt noko frå Vaktkorpset endå, men me reknar med å få ein førespurnad dersom dei har lyst å føreslå endringar, påpeiker Qvale. Han tykkjer også at dei som har råderett over kjellarrommene skal få vera med i prosessen. – Når medlemmene i kjellargruppene bidrar i så stor grad som dei gjer for NHHS, så må dei få lov å vera med å leggja premissene for korleis ordninga skal vera, avsluttar Qvale.

Chris Fasseland, 2.kull 1. Ja, det hadde vore supert! 2. Fordi då kan ein kjøpe drikke kor enn ein befinn seg.

Therese Ose Lid, 3.kull 1. Eigentleg ikkje. 2. Syns det er greit sånn som det er no.

Dette er saken n Då fyrstekullsveka (FKU) vart avvikla i haust fekk Kjernestyret (KS) innvilga midlertidig skjenkeløyve som gav dei feststemte studentane moglegheit til å ferdast fritt med drikke mellom dei ulike kjellarlokala. n Til vanleg er rommene til kjellargruppene definerte som private og forbeholdt medlemmene deira, der drikke kjøpt i Klubben ikkje kan takast med inn i andre lokaler og omvendt.

Ann Kristin Vinje, 3.kull 1. Ja, definitivt. 2. Når ein fyrst er i kjellaren har ein lyst å besøka alle rommene. Slik som det er idag med gjesteliste så kan ein ikkje det, og då vert det litt laber stemning.

27.09.10 01.56


slin g

er u tvek

KPM GA (un d

)

NSA T

T :)

© 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Norway

GLOBAL INTERNSHIP program – en unik erfaring! Å skaffe seg internasjonal erfaring, både personlig og profesjonelt, vil være en stor fordel når du skal bygge din karriere. Hos KPMG vil du få denne muligheten! KPMGs Global Internship Program (GIP) er et program som går over 8 uker på sommeren. Programmet gir deg en unik mulighet til å bli kjent med vår nasjonale og globale organisasjon! GIP starter med fire ukers jobbing hos KPMG i Oslo. Deretter blir du sendt til ditt vertsland for fire nye spennende og utfordrende uker. Du kan bli utplassert i en rekke land, deriblant USA, England, Sør-Afrika, Spania og Frankrike. Planlegg sommeren 2011, og søk KPMGs Global Internship Program!

Online søknad på kpmg.no/karriere Søknadsfrist 15. oktober

s12_13.indd 12

27.09.10 03.07


NYHETER

K7 BULLETIN  TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

13

Rekordinnsamling for NHH Aid Årets aksjonsuke ble den mest innbringende i historien. Hele 810.000 kroner gis bort til Schools for Africa. Hogne Ulla

hu@k7bulletin.no

Ole Hermansen (foto) olehe@k7bulletin.no

– Aksjonsuken er hele stud. nhhs verk. Jeg vil takke alt fra kakebakere til bøssebærere, sier den svært fornøyde lederen for NHH Aid, Marie Skjelbred. – Det nye aksjonsstyret har gjort en kjempejobb. Samarbeidet mellom styret og resten av NHH Aid har vært vanvittig bra!

REKORDRESULTAT Til tross for at fjoråret også ble et rekordår, var årets inntjening hele 110.000 kroner bedre. Foruten kronerulling fra Studentforeningen og PwC var det Internaften som fylte opp totalbøssa. – Mesteparten av pengene kommer inn på Internaften. Det er det største og mest populære arrangementet gjennom uken, sier Skjelbred. A r r a ngementet som ha r tradisjoner tilbake til 70-tallet er fortsatt en svært viktig bidragsyter. Aksjonen samlet i år alene inn 288.500 kroner.

UNICEF-SKRYT Hanne Holt fra UNICEF er imponert over samarbeidspartneren. – NHH Aid er en stor og viktig partner for oss. Schools for Africa som pengene går til gjør at flere barn kan få tilgang

til rent vann og skolegang, sier hun.

ENKEL FORKLARING Ifølge Skjelbred er det førstekullistene som skal ha æren for suksessen. Blant annet deltok 40 frivillige på Nattaksjonen i stiv kulling og høljeregn i sentrum, andre var aktive i alt fra vaffelsteking til dans. – Årets nye studenter har virkelig vært engasjerte. De mange frivillige har gjort en enorm innsats, sier hun. – Hvorfor tror du at engasjementet har vært såpass stort? – Jeg tror årsaken både ligger i at det er en god sak, men samtidig at man også får sjansen til å bli kjent med NHHS og resten av skolen på en veldig fin måte.

VÆR TIL BESVÆR Aksjonsstyreleder og førstekullist Lena Ryde Nord er enig med Skjelbred, men trekker likevel frem en faktor som trakk ned. – Været! Vi måtte gjøre flere endringer under veis grunnet mangel på fi nt vær. Blant annet ble moteshowet flyttet fra Torgallmenningen og inn i gangene på NHH, sier hun.

NØKKELTALL ■ Tot alt b elø p: 810.000 kroner inkludert kronerulling fra Studentforeningen og PwC ■ Internaften: 305.430 kroner ■ Auksjonen: 216.500 kroner ■ Nattaksjon: 17.383 kroner ■ Eksternt: 111.968,50 kroner ■ Antal øl solgt: 2019

NY REKORD: Lena Ryde Nord og resten av NHH Aid er godt fornøyde med årets aksjonsuke.

... også legespirene hjelper Malawi Medisinstudentenes aksjon MedHum samler inn penger til sykepleierutdanning i Malawi. – Dette prosjektet er spesielt relevant for oss siden det hand-

s12_13.indd 13

ler om helseutdanning, uttalte Ingrid Ormåsen, PR-ansvarlig i MedHum Bergen til Studvest. Aksjonsuken startet 17.september og er et samarbeid mellom de fire medisinfakultetene i Norge. I år gikk den av stabelen for ellevte gang og engasjementet har vært stort. – I tillegg til rundt 200 bøssebærere har vi studenter stasjo-

nerte på bamsesykehus, fortalte Ormåsen.

FLERE SYKEPLEIERE I motsetning til NHH Aid som har UNICEF som sin samarbeidspartner, jobber MedHum med K i rken s Nød hjelp. Programkoordiantor Haldis Kårstad fra Kirkens Nødhjelp mener pengene hjelper.

– Vi har allerede nådd målet om å doble tallet på sykepleiere i Malawi, sa Kårstad til Studvest.

MULIG SAMARBEID Ormåsen håper at enda flere kan delta neste år og har planene klare. – Vi bør fokusere på å få til et enda bedre tilbud. Med dette mener jeg flere spennende

arrangementer og større fokus på målet med aksjonen, sier Ormåsen som tror et samabeid med NHH Aid hadde vært interessant. – Vi har ingen kon k rete planer, men å jobbe med NHH Aid hadde vært artig, påpeker Ormåsen. Resultatet fra aksjonen blir først klart i uke 40.

27.09.10 03.07


14

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

Valflesk fungerer ikkje i styret Anette Frønsdal (23) og Jørgen Kjær (25) er studentane sine nye representantar i NHH sitt øvste styringsorgan. Å få gjennomført valkampsakene er derimot vanskeleg. Ingrid Hognaland ih@k7Bulletin.no

Thomas Borgen Ha foto@k7bulletin.no

Frønsdal og Kjær lova under vårvalet at dei ville sørgja for å sikra studentane tilstrekkelege ressursar i nybygget, gjera meir for å utvida utvekslingstilbodet og styrka kvaliteten i undervisinga. Samstundes ynskte dei å modernisera undervisningsforma. Men lite får dei gjort med det. – Det er kjernesaker for oss, men vår primære jobb vil vera å representera studentane i sakene som kjem på styrebordet, seier Kjær.

TEK TID Studentrepresentantane peikar på at det er ein lang prosess å få nye saker opp i styret. Ikkje alt kan diskuterast i det øvste organet og dei fleste dagsaktuelle sakene for studentar kan gjerast noko med i andre utval. – Men er det ei sak som er av stor prinsipiell betydning og innanfor styret sitt arbeidsområde kan me i prinsippet forbereda ei sak til neste styremøte, påpeiker Kjær. Ofte er det heller ikkje naudsynt å ta sakene opp i det øvste organet. – Til dømes har styret allereie opna for å bruka meir fleksibel undervisingsmetodar. Difor er det ikkje noko mål å få dette som eiga styresak. Me vil bistå i arbeid med å læra om andre utdanningsinstitusjonar sine erfaringar og bringa det tilbake til arbeidsgruppa som jobbar med det, kommenterer Kjær.

LØNA VERV Studentrepresentantane sitt verv er ei 20 prosents-stilling som gjer ei årsløn på 51.300 kroner i året. Verva er to av få for NHH-studentar som er honorerte. – Då eg stilte til val visste eg ikkje at det var honorar knytt til

s14-15f.indd 14

STUDENTREPRESENTANTANE : Jørgen Kjær og Anette Frønsdal jobbar for at fleire skal få kjennskap til kva som skjer i høgskulen sitt styre.

verva, seier Frønsdal. Verva er honorerte fordi representantane stiller på lik linje med dei andre styremedlemmene. – Det vert forventa meir av oss og jobben me gjer når det er honorert, kommenterer Frønsdal. Rektor Jan I. Haaland er klar på at det er viktig å ha studentar med i styret. – Dei representerer den største gruppa på skulen og det er opplagt at dei spelar ei viktig rolle i styret. – Studentane har også meir innsyn enn andre i saker som gjeld studentar. Dessutan er dei aktive i alle saker me har oppe, seier Haaland.

VIL HA OPENHEIT Dei nye studentrepresentantane vil jobba for at fleire skal få kjennskap til arbeidet deira. – Me vil at fleire studentar skal vera klar over at studentane har to representantar i skulen sitt øvste organ, slik at dei kan ta kontakt viss dei har tankar og meiningar om sakene som blir tatt opp i styret, seier Frønsdal. For å nå dette målet har representane laga ei side på veven. – Sidan me ynskjer openheit om det som skjer i styret har me oppretta Facebook-sida «NHH styret». Der vil me informera om saker som skal opp i styret, seier dei.

NHH-Styret ■ Styret for NHH er Noregs Handelshøgskule sitt øvste styringsorgan med ansvar for strategiutvikling, ressursdisponering og resultatrapportering. ■ St y r e t b e s t å r a v 11 medlemmer; rektor, fire eksterne representantar, tre faste tilsette, to studentrepresentantar og ein representant for midlartidige tilsette i forskings-, og undervisingsstillingar.

■ Styret har tre møter i semesteret. ■ Studentmedlemmer får 51 300 kroner i honorar (før skatt), og reiseutgifter blir dekka i høve møter og spesielle arrangement.

Vil vita korleis du opplever studiekvardagen Studentrepresentantane skal gjennomføra ei undersøking på NHH. Den skal visa om NHH framleis oppfyller krava til å vera representerte i Equis.

Equis (European Qualit y I mprovement System) er eit i nterna sjona lt s ystem for kvalitetssikring, forbetring og akkreditering for utdanningsinstitusjonar innan økonomi og administrasjon. NHH vart med i Equis i 2001 og må kvart femte år utarbeida ein rapport for å bli reakkrediterte. Skulen held no på med utarbeidinga av denne rapporten og studentrepresentantane i styret har ei sentral rolle i dette

arbeidet. – For første gong skal det også gjennomførast ei studentevaluering, seier Jørgen Kjær.

TRENG STUDENTANE Han og Frønsdal ønskjer i dette arbeidet å komma i kontakt med studentar på ulike kull, både dei som er aktive i det som skjer på skulen, men også dei som engasjerer seg mindre. – Me v i l v it a korlei s studentane oppfattar studie-

kvardagen, seier Frønsdal. – Viss dei til dømes fortel om kritikkverdige forhold i undersøkinga er det noko som vil bli tatt seriøst og fylgt opp. Difor er det naudsynt at studentane deltek. – Me vil oppmoda studentar som ønskjer å vera med på å forma skulen om å ta kontakt og vera med i undersøkinga, avsluttar Kjær.

27.09.10 00.03


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

15

Menneskeverdets mann får pris

SETTER FINGEREN PÅ DET: López får prisen for sitt utrettelige arbeid for de svakeste. Foto: Raftostiftelsen

Den meksikanske biskopen José Raúl Vera López er vinner av Raftoprisen 2010. Olav Slettebø os@k7bulletin.no

Siden 1987 har Professor Raftos stiftelse delt ut Raftoprisen til mennesker som har gjort en ekstraordinær innsats for menneskerettigheter og demokrati. Det er en utdeling som nyter stor internasjonal anerkjennelse. Flere mottakere av Raftoprisen har senere også mottatt Nobels fredspris. 23. november ble det annonsert at prisen i år skal gis til biskop José Raúl Vera López (65). Han er katolsk biskop i Saltillo, Mexico, og har gjort seg bemerket som en fryktløs forsvarer av de aller svakeste i det meksikanske samfunnet. I et samfunn der korrupsjon og lovløshet blir mer og mer vanlig, har han rettet kritikk mot både pol itifolk og narkobander. Dette er langt fra ufarlig. Hver eneste dag skjer det likvidasjoner i Mexico, ofte i fullt dagslys og på åpen gate.

OMFANGSRIKT ENGASJEMENT Raúl Vera har satt søkelys på kritikkverdige forhold i ulike leire. Han deler myndighetenes oppfatning om at narkotikakriminaliteten og den tilhørende voldsbruken er det største problemet i det meksikanske samfunnet. Likevel har han vært kritisk til politiet og hærens metoder for å få bukt med volden. Raúl Vera har blant annet satt søkelyset på militærets voldtekter og overgrep, som har kostet hundrevis av unge kvinner livet de siste 15 årene. Det har vært praksis å feie slike saker under teppet, og straffefrihet for militære er helt vanlig.

FRITTALENDE Han har også opprettet et senter, kalt Diocesan Center for Human Rights, som arbeider for utsatte grupper som migranter og urbefolkning. Selv om Raúl Vera tilhører den katolske kirken, har han uten

s14-15f.indd 15

forbehold gitt sin støtte til homofile og prostituerte, to minoriteter som lever under svært tøffe forhold i Mexico. Det er denne omsorgen for de svakeste som er hovedårsaken til at han kommer til å motta Raftoprisen 2010. Stiftelsen ønsker å trekke oppmerksomhet mot den stadig forverrede situasjonen i Mexico, og fremhever Raúl Veras evne til å kjempe for langsiktige endringer i samfunnet og på samme tid hjelpe utsatte mennesker med umiddelbare behov.

I RAFTOS ÅND

Thorolf Rafto var professor i økonomisk historie på NHH, og en kjent og kjær skikkelse i Bergen. Av studenter og kolleger ble han beskrevet som en entusiastisk type og en fremragende pedagog. Likevel er det hans samfunnsengasjement og innsats for undertrykte mennesker som huskes aller mest. I tillegg til å formidle sitt engasjement til interesserte studenter, foretok han også flere reiser til regimer der menneskerettighetene var truet. Da han besøkte Praha i 1979 holdt han private forelesninger for studenter som var utvist fra universitetet for politisk aktivisme. For dette ble han arrestert og brutalt mishandlet av det tsjekkoslovakiske politiet. Han kom seg aldri helt etter skadene, og døde etter lang tids sykeleie i 1986. Etter hans død ble Raftostiftelsen opprettet for å holde arbeidet i live. Dens formål er å kjempe mot krenkelser av menneskerettighetene. Særlig viktig har vært kampen for åndsfrihet og retten til å tale fritt uten å bli forfulgt. Siden 1987 har stiftelsen delt ut en pris til mennesker som har arbeidet i Raftos ånd. Den første vinneren var Jiri Hajek, som kom nettopp fra Tsjekkoslovakia. Fire av de som har mottatt Raftoprisen, er senere blitt tildelt Nobels fredspris: Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae-jung, Shirin Ebadi.

har du også høye ambisjoner? En god revisor er ikke nødvendigvis den som er flinkest til å regne eller som kan alle paragrafer på rams. Vi vurderer ikke kandidatene etter pressen i dressen eller fasongen på frisyren. Vi vil ha noe mer. Vi vektlegger selvfølgelig faglig kompetanse og interessen for revisjon, men er også opptatt av kandidatenes evne til å løfte blikket. Se bak tallene. Samtidig som de ikke overser kunden. Vi forventer at våre medarbeidere vil opp på verdenscupnivå, ettersom barneskirenn er noe vi inviterer til én gang i året. Alle stillinger utlyses på www.bdo.no, men vi tar gjerne imot åpne søknader også. Vi er alltid på utkikk etter gode kandidater! For mer informasjon, se: www.bdo.no/karriere

Revisjon - rådgivning - skatt og avgift - regnskap og lønn.

BDO_130X360_K7_2010.indd 1

08.09.2010 15:36:23 27.09.10 00.03


16

NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28 SEPTEMBER 2010

Grisebingen NHHS NHH-ledelsen er lei av ølsøl og oppkast etter NHHS-fester. Nå skal Kjernestyret løse problemet. Jakob R. A. Fuglseth jf@k7bulletin.no

Thomas Borgen Ha (foto) foto@k7bulletin.no

– Studentene er flinke til å møte opp på arrangementer, men det er ikke så hyggelig å komme til rommene etter de har blitt brukt, sier Arvid Fredheim, leder for Teknisk Avdeling (TA) ved NHH. Eksempler på hva som møter vaktmestere og renholdspersonell kan være overfylte toaletter, oppkast i trapper og ganger, og søppel som ikke er fjernet. Det er især det siste året problemene har vært store. – Vaktmesterne er mer på vakt nå, og noterer seg tilstanden på bygget etter fester, sier han.

ANSVARSLØSE STUDENTER

– Hovedproblemet er at studentene ikke tar ansvar, både som

enkeltpersoner og arrangører, sier Fredheim. Han vil likevel ikke skjære alle over en kam. – Enkelte ganger er noen bedre enn andre, og det er lett å se om man har hatt orden på ting. For eksempel er det generelt bedre under Uken, hvor man har en daghavende og mange frivillige som hjelper, forteller han og legger til: – NHH er tross alt en skole og det bør se greit ut her. Det er synd om bygget skal bli stengt for studentene.

KAN MISTE TILBUDET

Etter tilbakemeldinger fra TA har ledelsen på NHH tatt initiativ til møter mellom TA, Kjernestyret (KS) og representanter fra ledelsen for å løse konflikten. I ytterste konsekvens kan NHH-studentenes griseri føre til innskrenkninger i bruk av skolens lokaler og møblement. – Det er klart at det kan gå utover studentene om det ikke blir forbedringer, sier Fredheim. Siden NHH eier lokalene til studentforeningen i kjelleren, men også andre områder på skolen som studentene bruker til arrangementer, kan eventuelle begrensninger i tilbudet

SØPPELBONANZA: NHH-studentene får kritikk for dårlig opprydningsarbeid etter NHHS-fester.

skape problemer for NHHS sine aktiviteter.

FORVENTER INNSKJERPING

– Folk er ikke alltid nøye nok, sier Martin Hagen, internansvarlig i KS. – Det er ikke Teknisk Avdelings oppgave å rydde opp etter fester. Slik oppførsel medfører ekstraarbeid for de ansatte, og

det er rimelig at de reagerer, sier Hagen. Som internansvarlig har han en egen kontaktperson i arrangørgruppen for hver fest som arrangeres av studentene på bygget. Kjernestyret samarbeider tett med de ulike gruppene i kjelleren. – Vi jobber sammen med administrasjonen, og ønsker

selvsagt å komme til enighet om retningslinjer som muliggjør videre NHHS-aktivitet samtidig som de ansatte i TA ikke får slike ulemper som i dag.

Brevet fra Amerika. Opprøret i styrerommet.

Løsningen som skal gjenvinne tilliten hos investorene. Vi møter ledere når det blåser nordavind fra alle kanter, og hjelper dem å flytte makt til beste for virksomheten og samfunnet. Noen leser om det for første gang i DN. For andre er det gårsdagens nyheter. Geelmuyden.Kiese, nærmere makten kommer du ikke.

Vi er tilstede på NHH følgende dager: Bedriftspresentasjon 11. oktober Populærforedrag 12. oktober Karrieredagen 13. oktober

NÆRMERE MAKTEN

KOMMER DU IKKE s16_17.indd 16

Søknadsfrist 6. oktober og 15. oktober

www.gkfolk.no

27.09.10 02.06


NYHETER

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

17

Flyr stud.nhh gjennom kriser Bjørn Kjos er årets trekkplaster til Karrieredagen. Mette Cecilie Botnevik mb@k7bulletin.no

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått en av Norges desidert største næringslivstopper til Karrieredagen. Han er en travel type, og derfor er vi stolt

– Det er over 70 bedrifter som kommer for å presentere seg for studentene, og Google sender representanter helt fra Irland for å kunne profilere seg for bergensstudentene på NHH, påpeker Pettersen.

FINN DIN PLASS

Lederen for Karrieredagen oppfordrer studentene på det sterkeste til å møte opp. – Vær nysgjerrig! Bruk Karri-

Vær nysgjerrig! Bruk Karrieredagen til å snakke med de bedriftsrepresentantene som står på stand. Eline K. Pettersen. leder for Karrieredagen

over at han kommer, sier Eline Karlshaugen Pettersen, leder av årets Karrieredag.

TRANGT OM PLASSEN

Årets karrieredag har hatt stor pågang. Den var tidlig fullbooket og styret jobber fremdeles med kreative løsninger. Blant annet trenger man flere standstelt får å få plass til de som er på venteliste.

eredagen til å snakke med de bedriftsrepresentantene som står på stand, og finn ut om dette er mennesker du har lyst til å jobbe med en gang i fremtiden, sier hun. – Det er også viktig at man kommer frem til hva man ønsker på egen hånd og ikke alltid følger de andre på «NHH-karusellen». Har du innsikt nok til å vite hvor du står og hva du ønsker deg, har du et svært godt grunnlag for å

kunne ta de riktige valgene og forme din utsikt.

LÆR FØRSTEINNTRYKKET

Karrieresenteret vil også gi veiledning på CV- og søknadsskriving. – Her kan du komme innom med og i løpet av kort tid får tilbakemelding på din søknad og CV. De kan også gi deg tips i hvordan gjøre et godt første inntrykk, hva gjelder de første 40 sekundene og generelle råd, sier Presentasjonsansvarlig for Karrieredagen, Jan Lilleby.

DRA PÅ KURS

– NHO, Geelmuyden.Kiese, Deloitte og Hartmark er årets kursholdere, forteller Karrieredagsstyret.   Kursdagen som blir avholdt er også utvidet og har aldri vært større enn i år. – Blant annet skal NHOpresident Kristin Skogen Lund holde kurs om hva som vil kreves av morgendagens ledere. Geelmuyden.Kiese stiller også mannssterke. – Hans Geelmuyden skal i egen person fortelle stud.nhh hvordan man skal bygge seg selv som merkevare, påpeker de.

TAR TUREN: Norwegian-gründer Kjos har mange baller i luften, men tar seg likevel tid til å kaste glans over årets karrieredag. Foto: Norwegian

NEXT PRACTICE MANAGEMENT CONSULTING Want to know more about your career in one of Scandinavia's leading consulting companies? Quartz+Co is now hiring young professionals. Meet us at the annual career day and learn more about what it is like to work as a management consultant at Quartz+Co. You can find us at Norges Handelshøyskole (NHH) on October 13. We hope to see you there.

Quartz+Co is one of Scandinavia's leading consultancies. We offer a Nordic alternative to the traditional consulting model. We also offer mentorship programmes and internships for all graduate students. Read more on www.quartzco.no

s16_17.indd 17

27.09.10 02.06


V

18

SPORT

K7 BULLETIN  TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

sport

TIL TOPPS: NHHI Innebandy viste gode takter, og vartet opp med flott spill og mange mål gjennom hele turneringen.

God innsats av NHHI

NHHI viste gode takter under Studentidrettsdagen 2010 i Nordneshallen. Innebandylaget vant en spennende finale. Jørgen Tangen jt@k7bulletin.no

− Det var en fortjent seier, sier en fornøyd Anders Nordha-

gen etter at NHHI Innebandy hadde sikret seg finaleseier mot Sjøkrigsskolen (SKSK). Laget hadde valset over det som var av motstand frem til finalen, og hadde hele 12-0 i målforskjell før den avgjørende kampen. Til tross for at NHHI var klare favoritter, bød SKSK likevel på god motstand. NHHI tok kommandoen fra start og styrte spillet, men målene uteble til tross for flust av sjanser. − De var egentlig aldri i nærheten, men de hadde en god keeper som holdt dem inne

i kampen. Det verste ville vært om det avgjort på grunn av egne personlige feil, sier Nordhagen. Til tross for stort overtak fra NHHI stod det likevel 0-0 til full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. NHHI fortsatte der de slapp, og få minutter senere kunne de slippe jubelen løs etter seier 1-0. − Det har vært en veldig bra dag. Vi sleit litt i starten, men så åpnet det seg og det meste gikk veien. Vi er godt fornøyde, sier Nordhagen.

NESTEN FOR FOTBALLAGET Også fotballaget tok seg til finalen. - Vi frykter ingen!, sier en selvsikker Aleksander Jensen etter å ha scoret tre av lagets fi re første mål i innledning i turneringen. Det ble med ytterligere to mål, ett av disse i finalen, men det kunne likevel ikke forhindre et bittert 1-2 tap i rivaloppgjøret mot Jussen. - Vi burde vunnet. Vi ledet 1-0 og var nære på å gå opp til 2-0, men mistet det på slutten.

Det var surt, sier en tydelig skuffet Jensen like etter kampslutt. MANGE LAG REPRESENTERT NHHI stilte også lag i volleyball, basketball og kanonball. Volleyballaget vant sine innledende kamper, men måtte gi tapt i semifinalen. Verken kanonballaget eller basketballaget kom seg videre fra gruppespillet, men samtlige lag viste likevel god innsats og representerte NHH på en utmerket måte.

Opprykksfest for NHHI-FK 1936 Etter tirsdagens 6-3 seier rykket NHHI-FK 1936 opp til sjettedivisjon. Einar Blix Huseby eh@k7bulletin.no

Sesongen så langt har vært en eneste lang jubelhistorie for

s18_19.indd 18

guttene fra NHH. Bortsett fra en forsmedelig kamp som endte uavgjort, har laget vunnet alle kampene så langt. Det hele toppet seg tirsdags kveld, da laget rykket opp etter en jevn og tett affære mot Kjøkkelvik 2. Kampen tippet til slutt i NHHs favør da kondisjonen ble en avgjørende faktor. Trener for NHHI-FK 1936,

Håkon Brevig, er klar på hvorfor laget hans har dominert såpass gjennom sesongen. — – I forhold til motstanderne har vi generelt en mye bedre teknikk. Det tjener vi mye på, sier han. Neste år satser laget på nok et opprykk. — – Vi har et godt lag, hvor de fleste har spilt på et mye

høyere nivå enn 7. divisjon. En realistisk målsetning er vel et direkte opprykk neste sesong, for så å etablere seg i 5 divisjon. FIKK LAG TIL Å TREKKE SEG På 12 kamper er laget ubeseiret, og står med 34 poeng. Laget har scoret hele 81 mål, og ned til neste lag på tabellen skiller det 12 poeng.

– Høydepunktene gjennom sesongen har vært mange, sier Brevig. Særlig én hendelse skiller seg fra de andre. Nedsablingen av Apollo IL og nyheten om at de dagen etter hadde trukket seg fra serien etter et surt 17-0 tap mot NHH-FK 1936.

27.09.10 02.00


SPORT

K7 BULLETIN  TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

19

Håndballherrene på 2.plass

Nye interessegrupper i NHHS

NHHIs håndballherrer i 2.divisjon begynte sesongen bra. De prikket inn to seiere og fi re poeng før de gikk på sitt første tap. Seriestarten førte med seg en jevn batalje mot Norrøna der NHH-studentene trakk det lengste strået 31-28. I sesongens andre kamp ble Gloppen løpt i senk og NHHIs herrer kunne juble etter 32-17 på hjemmebane. Nornen ble dessverre for sterke i tredje seriekamp og NHHI måtte se seg slått med sifrene 36-32. NHHI ligger på andreplass på tabellen, med en kamp mer spilt enn sine motstandere. Lagets toppscorer etter 3 kamper er rutinerte Morten Riiser med 21 mål. Nhhi.org

NHHS opplever et tilskudd til familien etter foreningsmøtet 23.september. Både NHHS Holmenkollstafetten og NHHI Tennisjenter ble inkludert i studentforeningen torsdag. Sistnevnte gruppe består per i dag av 13 medlemmer og planlegger å ha opptak i nær fremtid. De ønsker likevel ikke en for stor medlemsmasse, da dette vil gå ut over effektiviteten på treningene. NHHS Holmenkollstafetten opplevde navnedebatt, men ble vedtatt ved akklamasjon. De ønsker å forankre Holmenkollstafetten som tradisjon og vil rekruttere gjennom Stafkom.

Golfmesterskap regnet bort Studentmesterskapet i golf ble en våt affære. Emil Bjørnstad

eb@k7bulletin.no

– Det her tenderer til ekstremsport, utbryter lederen i NHHI Golf, Anne Elisabeth Næstvold. 16 golfspi l lere møt te til kamp om tittelen som NHHs Studentmester i golf, på en svært regntung bane på Bergen Golfklubb. – Vi kan langt fra kan klage på oppmøtet i dag, værforholdene tatt i betraktning, sier arrangementsansvarlig Joakim Noraas. TO STUDENTMESTERE Av deltakerne som stilte til start, var det stor variasjon i nivå og ferdigheter. Spillere med alt fra 2 i handicap til et nivå tilsvarende grønt kort, hadde møtt opp. – En spiller hadde før han startet mesterskapet, kun gått 9 hull i sitt liv, forteller Næstvold. Turneringsformen var slagspill, en konkurranseform hvor den som bruker færrest slag vinner, uavhengig av handicap. Sammen med førstekullist Casper Bolle fikk Næstvold delt førsteplass. Begge spilte til 7 slag over banens par. Sistemann på seierspallen ble Kim Dyrkolbotn, også han 1. kull,

VÅTT: Joakim Noraas og Anne Elisabeth Næstvold trakk på smilebåndet da de måtte tømme hull 14 for vann.

som gikk 10 slag over par. MED EGEN CADDY Andrekullist Kristian Tandberg synes studentmesterskapet er et supert tiltak. – Jeg liker initiativet, men det var synd med så dårlig vær, sier han.

Tandberg, som for anledningen stilte med egen caddy, stod for dagens prestasjon da han i regnværet endte opp med å slå kølla lenger en ballen. MANGE STUDENTTILBUD NHHI Golf er en interessegruppe som har eksistert lenge

i NHHS. — Per i dag sitter vi fire i styret, og i disse dager tar vi også opp spillere til en elitegruppe, sier Nøstvold. – Men vi kan vel si at vi starter NHHI Golf for alvor nå. Hittil er det lite som har skjedd i NHHI Golf.

Foto: Privat

Hv i lke andre ti lbud har NHHI Golf til studentene? —Vi vil prøve å få til en scramble turnering senere i høst. I tillegg vil vi prøve å trene én dag i uken fremover, sier Nøstvold. Vi har i tillegg studentavtaler med både Fanaog Bergen Golfklubb, sier hun.

Stafkom nådeløse i bistandsstafett Det var aldri noen tvil om hvem seieren ville gå til da Stafkom stilte lag til NHH Aid sin årlige Lungegårdsstafett. Joachim Bacha jb@k7bulletin.no

– Dette var veldig gøy! forteller Stafkomlaget. I et konkurran-

s18_19.indd 19

sefelt med lag fra blant annet HiB, UiB og Sjøkrigsskolen viste guttelaget til Stafkom seg å være overlegent sterkest. I finalen vant de med god margin til Lovstafetten fra jussen og NHHI All-Idrett som utgjorde resten av pallen. TOPPET LAGET Staf kom hadde toppet laget sitt med friidrettsutøvere for anledningen, og var derfor storfavoritt på forhånd. En av løperne, Jonas Lurås Hammer,

vant blant annet bronsemedalje på 3000 meter hekk i årets NM. Stafkon rose NHH Aidarrangementet. – Det blir bedre og bedre for hvert år, og antall deltakende lag øker hver gang, sier Gjermund Groven på Stafkomlaget. – Stafetten byr på relevant trening og en mulighet til å vise seg frem, noe vi synes er kjekt, sier han. Som premie vanket det guttetur til Hirtshals. – Det er veldig kjekt å vinne, og det er ikke ofte vi får premie

på slike arrangementer, sier Sigmund Groven. Før et comeback rundt Lungegårdsvannet neste høst skal guttelaget også delta i Holmenkollstafetten og BergeNSBaneløpet. VIL BLI SETT Arrangementsansvarlig for stafetten, Inga Øystese Hovde, var fornøyd med årets stafett. Hun forteller at målet med stafetten er å bli sett av andre enn NHH, og samtidig få med andre skoler på aksjonen.

– Dette er en innsamlingsstafett der alle deltakere betaler for å bli med, sier Øystese Hovde. – Stafetten bare blir større og større for hvert år, noe som bidrar til å skape blest rundt Aksjonsuken. Vi ønsker at dette skal være en tradisjon som videreføres, og alle som ønsker kan delta, ikke bare studenter, avslutter en fornøyd stafettsjef.

27.09.10 02.00


20

NEWS

K7 BULLETIN  TUESDAY 28. SEPTEMBER 2010

intersection

Scandal in Landmark: «Sherry» is i

Unusually for Ann Liv Young, the performance of the sherry show at Bergen’s Landmark theater did not entail the literal lack of clothes. Yet metaphorically, the emperor’s lack of clothes is all too apparent. ■

Review

TEXT: ADAM SOLOMON & ALEXANDER BARCLAY PHOTO: ALEXANDER BARCLAY MS. YOUNG CURRENT performance style, openly predicated on the ability to travel efficiently, is the confrontation character of «Sherry». In the guise of something on the order of talk show host or evangelist, ms. Young/sherry acts out an antagonistic twohour show turning her beleaguered audience into unwitting, if willing, accomplices. She is joined on stage by her husband Michael Guerrero in the role of «Thomas»; who speaks as much as teller of Penn & Teller and adds nothing to the show save his obtrusive recording. THE MAIN ACTION TAKES place between repeated sing-a-long performances to Kanye West and Lionel Richie songs off her macbook that serve as the only attempt at structure during the show. Ms. Young seems to think – or rather heavily imply – that these are kuleshov effect performances made unique by that which precedes it. Unfortunately, these are not existential jazz acts but merely co-options of narrative by someone who self-admits she just isn’t talented enough to write or even sing solo her own songs. HOWEVER, THE MAIN ENTERTAINMENT is also the main offense. Ms. Young’s shtick is mainly to question the weakest members of her audience with the blandest of provocative questions – their sex lives, bank accounts, and views on race. In some ways, this act may have worked better in Norway than in her home of New York.The so-professed proclivity towards honestly and privacy made her local audience, coming to see an outrage, more receptive of what may have more otherwise been a bland retread mix of Jerry Springer and Andy Kaufmann. Ms. Young invites the audience to be present in the happening – yet she herself refuses to be equally present. CLOAKED IN THE SHERRY character, ms. Young refuses to truly engage with the audience on the community terms that such an authentic endeavor would require. Worse, due to lack of command of her character and fear of her unrehearsed interlocutors’ actions, she truly takes few chances in her show. If one wants

s20_21.indd 20

INTENSE DIALOGUE: In one of the show's most tense moments, the audience saw Ms. Young refusing to involve in a potentially since spectator. – This is my show! Get your own show girl!, Ms. Young said.

to be edgy, one must push towards the edge. However, ms. Young was more comfortable confronting a delicate participant yearning for attention than to challenge those who responded with any verve and contrast. THE SHERRY CHARACTER made much hay of a young volunteer coping with the death of her father yet did not dare to venture deep into a father’s feeling over the death of a child. If one peddles indecency and incivility in order to shock, must not one have to courage to go boldly over the line? On the whole, the show smacked of juvenile self-promotion and thematic haziness in keeping with ms. Young’s earlier dance work. The most enjoyable moment for this review occurred after the performance in the lobby. Ms. Young’s sale of her pantyhose to what could loosely be described as a fan, all while not quite understanding the difference between the value of the kroner and the dollar perhaps is a small measure of audience payback.

A lucrative business A true business woman, Ms. Young knows how to capitalize on the buzz she creates. While she carefully slips a reference to New York City being uptight on financing the arts, she certainly is not lost when it comes to getting money in. Her website is full of ways to finance her activities, and Ms. Young will accept cash, paypal and most likely credit cards. You can buy her wig hair for 45 USD, her broken microphone for 75 USD, her used underwear for the same price, or you can go crazy and buy an exclusive used tampon for 45 USD, oh what a bargain!

Other wacky items are for sale, but please look up her website for this. At the end of her show, two middle-aged Bergen gentlemen asked her if they could buy her undies; Ms. Young: «Sure. 100 dollars please»; the keenest of the two gentlemen handed her 100 NOK; «How much is this worth... what, only 20 USD?! How much do you have on you? No, I want 100 USD» ... for a pair of worn stockings. She eventually accepted the 100 NOK, and her two fans walked away with a one-of-a kind souvenir.

27.09.10 02.01


NEWS

K7 BULLETIN  TUESDAY 28. SEPTEMBER 2010

21

TAIJIQUAN AND TRADITIONAL CHINESE MARTIAL ARTS Traditional Chinese martial arts - Wushu, is a treasure of cultural heritage from ancient China. Taijiquan is one type of Wushu, which consists of trainings aimed at enjoying physical fitness. Additionally, it can serve as a self defense technique. There are mainly five schools of Taijiquan: Yang, Chen, Sun, Wu and WuHao. The theoretical basis of Taijiquan is well known as Taoism and YinYang. Taoism is often seen as one of the most important schools of thought in the Chinese cultural history. Further, Taoism is frequently studied as a research subject to gain better understanding of oriental philosophy and management

is in the house!

methodology in many business schools today. There are two Wushu clubs in Bergen: BSI Wushu and Bergen Wushu Club. In cooperation with the local Confucius Institute, the clubs have teachers from Beijing Sport University, and offer a series of courses such as Taijiquan, Changquan, Taolu, Sanshou and Qigong. Students are welcome to take part in the courses with special discounted prices. For more information, visit the websites at www.bsi.no or www.wushu.no TEXT: HANNA G. CHEN

EXCHANGED VALERIA BARRECA From: Borgo San Lorenzo, Italy To: NHH -MSc in Energy, Natural Resources and the Environment

«THOMAS», in real life Ms. Young’s husband, obediently filmed the whole performance.

Which maritime adventure appeals to you more: swimming with dolphins or swimming with sharks? Swimming with sharks. Obviously, there is this danger part which makes it much more appealing. It’s 1964 and you’ve won a contest to take one of the Beatles to Disneyland - which one do you take and why? It’s a hard one, especially because I didn’t grow up with the Beatles. I don’t know them one by one. I know them in general but… I’ll just go with John Lennon because I just love what he says in ‘Imagine’. David Foster Wallace wrote the essay «A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again» about his trip on a cruise ship. What would be the subject of your essay with that title? See I think there’s nothing that I wouldn’t do again. It sounds like a cliché but I’m happy about having done whatever I did. Even if I regret it, I think doing it was much better than not doing it and having remorse. So there’s nothing really; I would do it all again.

entially sincere exchange with a

MS. YOUNG GETS TWO single women on stage to compare their breasts, bellies and knees while a single man in the audience gives his opinions.

The show´s highlights Amongst other things, Ms. Young’s show included all of the following: She ostensibly tried to create a couple; she tried to have a woman admit that she had issues about the size of her breasts, although this was, to say the least, unclear; she unsuccessfully tried to demonstrate that Norwegians are racists and homophobes by clearly picking on colored Norwegians and homosexuals in the audience; she screamed at the bar personnel out of the blue in an attempt to convince the audience she could actually act angry and switch back to a stable mood; she ended her show by explaining to the audience

s20_21.indd 21

the meaning of the moment she tries to drink water out of a dog plate while being pulled away by her husband holding her on a leech; she promised she would never come back to Bergen as the audience was, according to her, vacant and complacent; she pulled her wig off after a man from the audience poured his beer on her head; she sang three times the same song in playback; and she asked the personnel not to expel a lady after what was the best exchange of the evening: Ms. Young: «You’re drunk». Woman in the audience: «I’m not drunk. I’m on acid». Ms. Young «Oh...».

If a Norwegian told you Christopher Columbus didn’t really discover America, how would you respond? Who cares? (Laughter). Yeah, okay, the Vikings went there first but they didn’t settle down. So as far as possession is concerned I guess Columbus wins. Leonardo Da Vinci’s masterpiece The Last Supper is located where you went to university. What would you like for your last supper? I would like homemade pappardelle with wild boar sauce and parmesan cheese on top. Followed by a super rare T-bone steak of about 900 grams with green salad as a side dish. And sushi. Inter or AC? We call them Milan and Inter. I would go for Inter because I don’t feel much sympathy for the president of Milan. You should have asked about female soccer; then I could tell you everything about it. My sister plays for the first league in Italy. What have you seen on a pizza in Norway that scared you? I have seen many things. I shouldn’t say that everything scared me. Pineapple and raw onion. Corn. I’ll stop here. Valeria Barreca’s message to the readers of Bulle: «You shouldn’t eat pizza in Norway».

TEXT: ADAM SOLOMON & ALEXANDER BARCLAY PHOTO: ALEXANDER BARCLAY

27.09.10 02.01


20

LESERBREV

20

LESERBREV

INFORMERER Bergen Shipping Conference STG inviterer til Maritime Dager og Bergen Shipping Conference på NHH. Onsdag 29.september blir det shipping ABC med ankerpils og pizza i kjelleren etterpå. En ypperlig anledning til å lære hva shipping går ut på. Torsdag 30.september braker det løs for Bergen Shipping Conference. Fredag 1.oktober er det klart for Studentkonferanse og case-competition. Opplegget er skreddersydd for studenter.

Maktmisbruk på Foreningsmøtet FOTO: THOMAS BORGEN HA

Bierstube 1. oktober inviterer Direksjonsmusikken til Bierstube. Et tradisjonsrikt og alltid vellykket arrangement på NHH. Her går billettene raskt unna, så husk å være tidlig ute!

Leserinnlegg 200-300 ord, kronikk 600 ord. Deadline for innlegg i neste avis er torsdag 7. oktober klokken 16:00.

Høstvalg i NHHS 6. oktober åpner høstvalget 2010. Medlemmer av tunge pampeverv som Kjernestyret og Uken takker av, og nye engasjerte studenter skal velges inn. Valguken avsluttes med det populære Valgshowet, også kalt femtekullsshowet. Her skal femtekullistene virkelig vise hva de kan, og alle kandidatene som stiller til valg må løse spennende utfordringer på scenen. Arrangementet er populært, så forbered deg på å stå opp tidlig for å få tak i billetter! Har du ennå ikke vurdert å stille til valg? Det er fortsatt ikke for sent. Onsdag 29.september er det standsdag hvor styrene i de forskjellige underutvalgene vil stå på Servicebygget fra kl.11-14 for å informere om deres egne stillinger. Her kan du stille alle spørsmål om det du måtte lure på. Når vi først snakker om spørsmål, onsdag 6.oktober er det valgutspørring. Dette er din mulighet til å få svar på hva de ulike kandidatene ønsker å utrette i styret og forskjellige verv i NHHS, og hvorfor de skal få din stemme. Møt opp! Valgblekka ligger også tilgjengelig på skolen med informasjon om valget og hver enkelt stilling. Oppmeldingsfrist er onsdag 6. oktober kl 07.30. Husk å stille - Husk å stemme!

NHHI Kick Off 30. september inviterer NHHI-styret alle idrettslagene til Campus for å få i gang konkurranseinstinktet på en kameratslig og hjemlig arena. For hvem er best når det gjelder? Kan de nyankomne tennisjentene slå gamlegutta på NHH-FK? Har Allidrett virkelig trent seg opp i alle grener? Møt opp og vis hva ditt lag er god for. Måtte de beste vinne!

NB! Kalenderen inneholder kun fastsatte arrangement som er åpen for alle. Det dukker stadig nye arrangementer så følg med på nhhs.no og plasmaskjermene for å holde deg oppdatert.

K7

TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010 Å R G A N G 4 7 , NR. 9

Neste utgave av Bulle kommer 12. oktober

s22_23.indd 20

MISFORNØYD: Innsenderne mener Kjernestyret viste manglende respekt for debattregelene i forsøk på vinne Foreningsmøtets gunst på FM 23 september. Glenn Michael Jonassen (t.v) og Kristen Holt talte under en av møtets mange debatter.

T o r s d a g 2 3 . s e p T e m b e r opple vde Foreningsmøtet en opphetet debatt rundt vedtaket om investering i ny nettside, og Representantskapet ønsker å belyse et par viktige momenter som dukket opp i den forbindelse. Det bør foreligge et godt og redelig grunnlag for vedtak som gjøres, og det skal eksistere en underliggende respekt for forsamlingen og Foreningsmøtet; det øverste organet i NHHS. Dette mener vi dessverre ikke var tilfellet sist torsdag. Bakgrunnen for dramatikken som utspant seg i Aulaen var en uheldig utvikling i saksgangen rundt de nye nettsidene, som blant annet inkluderte presentasjonen av ny og høyst relevant informasjon. I starten av diskusjonen ble det opplyst om at en utsettelse av saken ville vanskeliggjøre arbeidet med ny nettside. Dette var også en del av behandlingsgrunnlaget til Representantskapet på vårt møte i forkant av Foreningsmøtet. Underveis i diskusjonen utviklet imidlertid dette standpunktet seg til å bli et ultimatum til forsamlingen: En utsettelse eller et nei til forslaget ville føre til at forslaget, som ifølge Kjernestyret er vitalt for studentforeningen, ble lagt på is. Vi har forståelse for at slike argumenter kan komme i affekt, men mener det er svært uheldig at dette ikke ble tilbakevist i sluttfasen. Argumentet ble faktisk tatt opp igjen av Gudbrand Johs. Qvale, leder av Kjernestyret, og brukt som en avgjørende faktor for saken. Debat treg lene ble gjentat te

ganger bevisst brutt. For eksempel ble muligheten til å tegne replikker misbrukt til fordel for utsagn som ikke var relevante for det aktuelle innlegget, slik som følelsesladede appeller for og i mot investeringsforslaget. Vi er spesielt skuffet over at Kjernestyret viste manglende respekt for debattregler de skal ha og har inngående kjennskap til, i et forsøk på å vinne Foreningsmøtets gunst. I tillegg benyttet Kjernestyret flere ganger sin stilling til å holde flammende innlegg utenom talelisten. Det er lov å bli revet med i diskusjonen, noe også vi kjenner oss igjen i og tar selvkritikk for. Likevel føler vi at Kjernestyret krysset en grense for hva som kan anses som respektfull oppførsel på et Foreningsmøte. Hendelsene beskrevet over mener vi blant annet førte til at Foreningsmøtet måtte ta stilling til saken på et svært uryddig grunnlag. Behandlingen som ble gjort av Representantskapet mistet mye av sin betydning på grunn av den nye saksinformasjonen, og innstillingen var dermed ikke like relevant. Få timer tidligere, på samme Foreningsmøte, kom Kjernestyret (støttet av Representantskapet) med et endringsforslag i Loven for NHHS om at Representantskapet og Kjernestyret skal ha all relevant saksinformasjon til grunn for sine innstillinger. Bakgrunnen for dette var at det under det andre Foreningsmøtet våren 2010, i forbindelse med NHH Aids kronerullingssak, ble presentert annen informasjon for

Foreningsmøtet enn ved Kjernestyret og Representantskapet sin behandling av saken. For å sitere Kjernestyrets leder under nevnte sak; «Kjernest yret trekker sin innstilling. Vi er handlingslammet av Foreningsmøtet». Hvordan ble handlingsrommet til Foreningsmøtet påvirket i saken om nettsiden? Vi oppfordrer NHHS til å oppgi all informasjon som kan bli relevant for en sak før Foreningsmøtet – til tross for at informasjonen kan virke som et ultimatum eller være kontroversiell på andre måter. Vi mener også det er viktig at Kjernestyret går foran med et godt eksempel, forholder seg til Foreningsmøtets debattregler og viser større respekt for forsamlingen. Dersom Kjernestyret ikke forholder seg til de regler og normer som gjelder for Foreningsmøtet, kan man da forvente at andre gjør det? § 1 i Repre s ent a nt sk ap e t s instruks lyder som følger: «Representantskapet har det overordnede og langsiktige ansvaret for økonomisk styring i NHHS. Representantskapet skal også fungere som et kontrollorgan overfor Kjernestyret og NHHS for øvrig». REPRESENTANTSKAPET NHHS, V/ MARIE SKJELBRED, EIRIK BRYNHILDSVOLL TENFJORD, OLE KRISTIAN HERMANSEN, JO WILHELM SKYBAK HOLMSEN, EIRIK SØNSTEBØ, NINAZ KHODABANDEH OG SALIBA ANDREAS KORKUNC.

27.09.10 02.03


Man høster som man sår ikke NHH i å erkjenne, og ta tak i de utfordringene vi møter på vår egen utdanningsinstitusjon. Å benytte resultatene fra kursevalueringer kan være en måte å måle forelesere på. Da er det imidlertid viktig at svarprosenten øker, slik at man får et bredt grunnlag å ta beslutninger på. Vel så viktig er det i denne sammenheng å sørge for gode tiltak for oppfølging. Det har ikke noen hensikt å måle kvalitet i undervisningen uten å følge opp med tilpassede tiltak. Pedagogisk etterutdanning bør i så måte være et tilbud til alle forelesere, uavhengig av nåværende kompetanse. Poenget med et incentivsystem, kursevalueringer og pedagogisk etterutdanning må være å sette i verk tiltak for å løfte de som gjør det dårlig, motivere de som er i mellomskiftet til å utvikle seg videre, og belønne de som gjør det godt. Med denne målsettingen er det ikke tilstrekkelig å sette i verk mindre tiltak for å inspirere forelesere til å utvikle

Å benytte resultatene fra kursevalueringer kan være en måte å måle forelesere på. Da er det imidlertid viktig at svarprosenten øker, slik at man får et bredt grunnlag å ta beslutninger på. Maren Altø Riis, Fagpolitisk ansvarlig i KS

ken. At det er tiltak som fører oss et stykke på vei mot en bedre utdanning, men at det grunnleggende mangler, vilje til å prioritere og dyrke frem gode forelesere. NHHs formål er delt mellom forskning og undervisning. Som vitenskapelig høyskole er vårt fundament knyttet til at undervisningen er forskningsbasert. Det er et svært viktig element å stimulere for å opprettholde høyskolens egenart. På tross av at denne delingen sidestiller de to aktivitetene, kan det synes som om den ikke er en realitet i høyskolens organisasjon. De økonomiske og organisatoriske incentivene er per i dag tilknyttet forskningsaktivitet heller enn undervisning. Å stimulere til NHH som en samfunnsaktør i forskning er udelt positivt. Derimot må man følge opp utdanningen på samme måte. Man vil naturlig prioritere de områdene som blir belønnet og det dermed er knyttet mest status til. Jeg synes Martin Lang har et godt poeng i sitt leserbrev i Bulle nr.8 2010, «man får det man måler». Når incentivene er knyttet til forskning, heller enn undervisning, fører det til en naturlig prioritering av nettopp dette. At dette er en utfordring som bør tas på nasjonalt plan, er det liten tvil om, dette er ikke enestående ved NHH. Det hindrer derimot

FOTO: HÅKON FREDE FOSS

p e d a g o g i k k i u n d e r v i s n i n g e n er e t mantra som går igjen hos mange studentrepresentanter. En gang i året skifter man talsperson for studentene, men et av hovedbudskapene forblir det samme, vi ønsker forelesere med bedre formidlingsevne, og økt kvalitet i undervisningen. Det er ikke mangel på kreativitet eller andre utfordringer som ligger til grunn for dette valget. Kvaliteten på utdanningen ved NHH kan best måles ved kunnskaps- og ferdighetsnivået hos studentene som hvert år uteksamineres. Evne til å kommunisere fagkunnskap videre til studentene er i så måte et av de viktigste midlene på veien mot dette målet. Det har blitt arbeidet mye med dette temaet i løpet av året, og man har fått til mye. Likevel kan man få en følelse av at man skraper litt i overflaten når det gjelder tematik-

STUDENTENE MÅ SVARE: Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Maren Altø Riis, mener at det er viktig at svarprosenten på kursevalueringer øker. Her er matematikkprofessor Jan Ubøe under forelesning i 2009.

seg selv. Undervisning må være en like selvsagt prioritering for høyskolens fagansatte som forskning, og det må etableres rutiner for oppfølging innen pedagogikk. Det er ingen tvil om at NHHs forelesere har stor kunnskap på sitt fagområde, men man kan ikke alene stå ansvarlig for hvordan dette skal formidles videre til studentene. Da er det kanskje en dårlig start å legge ned grupperingen som jobber med utvikling og innovasjon av undervisningen ved NHH, etter bare et år. På mange institusjoner vi liker å sammenlikne oss med, har pedagogisk utvikling og arbeid en fast plass i organisasjonsstrukturen. Dette bør være et minstekrav også på Norges beste økonomiutdanning.

Arkwright is a corporate development firm combining business strategy skills with corporate finance capabilities. We help leading companies conceive and implement corporate strategies and confront other complex development issues. Arkwright is present in Oslo, Stockholm, Hamburg, Houston and Zurich.

DO YOU ASPIRE TO JOIN ARKWRIGHT? APPLY FOR A POSITION AS ASSOCIATE, ANALYST OR INTERN

MAREN ALTØ RIIS, FAGPOLITISK ANSVARLIG I KJERNESTYRET We are looking for bright, creative, and ambitious students capable of contributing to the growth of our clients and of our firm. We offer positions to both Master and Bachelor candidates: • Associate • Analyst • Internship Contact person:

If interested, please send us an application including

Hege Kj¿ niksen,

cover letter, CV, and transcript of grades (both

recruiting@arkwright.no Tel.: +47 23 11 67 00

academic and high school). Application deadlines: Associate: 3 Oct. 2010

www.arkwright.no

s22_23.indd 21

Internship and Business Analyst: 17 Oct. 2010

27.09.10 02.03


Deloitte Student Business Forum

24. – 28. mars 2011 samles over 60 topptalenter fra hele Europa i Athen til en utfordrende casekonkurranse i regi av Deloitte og IMD Business School. Deloitte Norge skal sende fem studenter - kanskje er du en av dem? I så fall vil du få muligheten til å jobbe i team med andre internasjonale studenter. I samarbeid med medarbeidere fra Deloitte og representanter fra IMD vil du få innblikk i hvordan man løser realistiske problemer på en profesjonell måte. Du vil få teste dine teoretiske, analytiske og praktiske ferdigheter, og ikke minst din evne til samarbeid i grupper. Les mer om Student Business Forum på www.joindeloitte.no Ta kontakt med Helene Sillerud Cappelen på hsillerud@deloitte.no hvis du har spørsmål. Søknad og CV kan skrives på norsk. Dyktige søkere vil uansett bli fulgt opp i etterkant gjennom vårt talentnettverk og vil bli invitert på samling i Oslo på våren. Søknadsfrist: 14. oktober

s24_25.indd 22

27.09.10 03.11


Nr. 9 TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

Auksjonsrekord Internaften nådde nye høyder da NHH-studentene donerte penger til Afrika gjennom øl og auksjon.

s24_25.indd 23

27.09.10 03.11


16.000: Kveldens høyeste bud stod førstekullist Yngve Løkås for. – Jeg stod på galleriet og fikk ikke helt med meg hva som skjedde, eller hva jeg bød på, det eneste jeg brydde meg om var å vinne. Og det gjorde jeg!

LEGGETID?: NHHS’ gromgutt Olsen måtte egentlig legge seg tidlig, men klarte å skrike seg til å få være oppe lenge nok til å få se første halvdel av auksjonen.

Internaften TEKST: Simen Sletsjøe & co FOTO: Thomas Borgen Ha & Ole Jørgen Larssen

En helaften med show og auksjon dro inn 305.430 til utdanning i Malawi; en fullsatt Aula drakk øl for å skape en bedre verden. De ivrigste filantropene bød til de ble like fattige som barna i Afrika. Kvelden ble en spektakulær fest og Bulle hjelper deg å gjenoppleve høydepunktene*.

RUTINERT: Janet Jackson-episoden inspirerte trolig til denne oppfinnsomme formen for manuell pre-sensur.

*Billedtekstene kan avvike noe fra hva som faktisk skjedde, ettersom Chablisen ble servert i halvliterglass er notatene våre noe uklare.

[m] 26 s26_27_internaften.indd 26

27.09.10 02.04


K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

PRICELESS: Puleder Edvin ville gjerne by på Lady Gaga. Men hun var ikke til salgs.

BORTEVEKK: Noen roper fra salen: -Hvor har de to gavekortetene på 5000 kr donert av Kondomeriet blitt av? Plutselig oppdager NHH Aid-leder Marie Skjelbred og Aksjonstyreleder Lena Ryde Nord noe spennende på hver sin kant av scenen.

[m]Auksjonsgjenstander

INTERNAFTEN

Aulaen (fult) 2010 øl solgt

n Skagen-pakken (Yngve Løkås, 16.000 kr) n Sjøkrigsskolen (Jenni & Sangria, 11.500 kr) n Ekstremsportpakken (Marie Skjelbred, 11.000 kr) n Svæveru-pakken (Magnus Dahl, 10.500 kr) n Hansa-pakken (Tim Nilo, 10.000 kr) n Jentepakken (Therese Hitland, 9.000 kr) n Vinterpakken (Martin Jacobsen, 9.000 kr)

NØDHJELP

K123 45

• • • • • •

6 7

Penger til Afrika Powerpoint-sketsjen Morsomt innslag om Finland Extravadance Nakenhet Vi hadde gode plasser

• • • •

Chablisen var for varm Auksjonarius uten bukseseler Ikke ølbarometer på storskjerm Ølkasting er døvt

Auksjonsfall: KS-Ingrid dånte da hun så hva hun egentlig hadde kjøpt. Det var ikke to gavekort fra Kondomeriet…det var en partykoffert.

Fire med vinnerbud

Svein Ove Langeland fra Symposiet og femtekull Hva: Kanonball Hvor mye: 6000 kr Ellers: - Symp er digg. Kanonball er digg. Bistand er digg.

Stianog kompiser, andrekull Hva: Guttepakken Hvor mye: 7000 kr Ellers: - Hva vant vi? - Vet ikke. Noe med en klokke iallefall. - Dødsbra. Trenger ny klokke!

Krostoffer Thoner, fjerdekull og fremtidig nyhetsanker på TV2 Hva: Sangriapakken Hvor mye: 7000 kr Ellers: - At jeg får nyvasket gulv er en liten pris å betale for at barn i Afrika får et lykkeligere liv.

Therese Hitland, andrekull Hva: Jentemiddag Hvor mye: 9000 kr Ellers: Mye latter. Notatene våre er litt vanskelige å lese. God stemning.

27

s26_27_internaften.indd 27

[m] 27.09.10 02.04


Bullet

Bedrøvelige nyord

LOTTA PAULIEN DE RIJKE

Game over Vi jenter har alle vært borti det: Han legger an på venninnen din etter å ha flørtet vilt med deg kvelden før, later som om du spyttet ham i ansiktet for at du skal føle deg usikker eller tror han vil vinne oppmerksomheten din med sjekkemåter fra Barney Stinsons Bro Code. Helt siden John Nash revolusjonerte økonomien med teorien om hvordan man bør sjekke opp jenter, kan man vel si at denne ”sjarmen” har vært spesielt tilstedeværende i vår økonomiverden. Også her på skolen kan det virke som om den gjennomsnittlige mannlige stud. nhher har flere sjekkereplikker på lager enn han har tegnet likevektspunkter i samfunnsøkonomiforelesningene. Kunsten å gi negative kommentarer er blitt en hel vitenskap i seg selv og er vel noe vi kan gi The Games Neil Strauss all ære for. Her handler det om å si noe positivt til ei dame, for så å trekke det tilbake. «Så god parfyme du har. Jeg tror bestemoren min har den samme». er bare en av mange slagere. Hvordan så overleve i denne jungelen av ugress? Kunsten er å ha de rette svarene klare. Ber førstissen deg med på en second date, etter at du måtte forklare ham hvorfor ansiktet ditt ser kjent ut, er responsen din «Nei, jeg pleier ikke å gjøre samme feil to ganger». Tilbyr han å spandere en halvliter etter å ha oversett deg halve kvelden, biter du fra deg nok et «Nei», men denne gangen med en follow-up om at du godt kan få pengene. Og blir du ordentlig lei etter å ha spilt med på for mange Klubben-fester og torsdagskvelder på Feliz, kan du alltids la ham smake sin egen medisin: «Så fint hår du har! Bare synd det begynner å bli tynnere» eller «Wow, stilig skjorte. Så søtt at du har prøvd å pynte deg!». Den mannlige stoltheten hans vil krenkes like fort som Per Manne løser en tredjegradsligning. Problem solved!

Korrektur ser på vokabularutviklingen. Det norske språk er konstant i endring. Forandring fryder, men medfører også at lingvistiske riddere må være på vakt mot udyr som prøver å snike seg inn i vokabularet. Korrektur har tidligere beskrevet forholdismen, som har spredd seg fra Stortingets talerstol og ut i massemediene. Det bør påpekes at journalistene selv unnlater å luke hagen for språklig ugress, og slik har skapt en hel flora av styggedommer Et eksempel på dette er uordet «sentrumsk». Synderen denne gangen er herr Alstadheim i Dagens Næringsliv, som i artikkelen «Gult lys for blåblå» skriver følgende: «Dagfinn Høybråten har - på utydelig sentrumsk kommet med det som kan bli et av de viktigste utspillene før valget i 2013.» Det Alstadheim mener, er at Høybråten uttaler seg på en måte som er forbundet med sentrumspartier i norsk politikk, det vil si at han støtter hverken den ene eller andre siden fullt ut.

Korrektur trekker frem et av Schjervens beste bidrag: bedrøvet /bedrø:vet/ Adj. -e. (av lty. «gjøre grumset”, ”formørke”) sorgfull, skuffet, trist, lei seg. «En av språkets juveler. Et vakkert, stolt og presist ord om en av livets grunnfølelser. Storslått og lavmælt i ett. Mektig natur, mollstemt musikk, høst. Et av disse ordene som ikke har noen fullverdig sidemann eller -kvinne, og altså ikke kan erstattes med et annet ord». Like fullt er vi i ferd med å skusle det bort med billige erstatninger som trist, lei seg og de engelske «sorry» og «sad». Og med det forsvinner et ord av edleste sort, og språket er en nyanse fattigere. Og det verste av alt - etter denne språklige erosjonen vil ikke folk være bedrøvet lenger. Vi har skuslet bort følelsen som fulgte med ordet. Dét gjør meg selvsagt bedrøvet. Dette er et av språkets fineste ord». Man kan bare ta av hatten og bukke for slike visdomsord.

Korrektur gir journalisten honnør for forsøket, men må likevel ta frem riset. Dette er et klart overtramp, og representerer en utvasking av norsk språk fremfor et kreativt tillegg. Endring medfører at når et nytt ord går inn, faller et gammelt ut. Det trenger ikke alltid være negativt, men stort sett er det slik. Heldigvis finnes det brave herrer som forsøker å bevare de norske kulturskattene, deriblant språkprofitør Petter Wilhelm Schjerven. Hans nye «Nostalgisk ordbok» tar for seg ord uttrykk som i det forrige årtusen var de mest naturlige deler av dagligtalen, men som nå anses som gammeldagse og utiltalende.

Korrekturs nostalgiske favoritter: Kulten Krapyl Basketak Kilevink Håndgemeng Døgenikt Kranglefant Brygd Mehe Diskenspringer Galant Lumpent Ringforlovet Bankerott Spradebasse

AV ANDREAS L. FARBERG OG SIMEN A. SELMER SLETSJØE

[m] 28 s28_29_firespalter.indd 28

27.09.10 03.08


K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

QUIZMASTER: Maria Slotnes

Historien har avlet mange kjente og kjære ledere. I denne utgaven av Bullequiz lar vi våre egne storheter prøve seg.

KOLLEKTIVLIV Det å være student byr på mange nye utfordringer. Man må lære seg å lage mat selv, lage leseplan og prøve å følge den, ringe hjem til mor i hvert fall en gang i uken, og ikke minst lære seg å bo i kollektiv. For alle kommer det ikke like naturlig. Det å bo vegg i vegg med mennesker man i utgangspunktet ikke kjenner, er en smule spesielt. Men flauheten går fort over når man innser at det ikke finnes noen hemmeligheter i et kollektiv. Og da mener jeg ingen. Nedenfor følger noen mer eller mindre kjente scenarioer:

GUDBRAND QVALE LEDER FOR KJERNESTYRET

Hun egyptiske…Kleopatra!

Elba!

Hehe… Sarah med h og Margaret.

Ehm.. Dette er litt flaut. 1987?

VS.

1 2 3 4 5 6 7

Hva het Julius Cæsars kjente elskerinne?

Hvilken øy ble Napoleon forvist til?

K12 34567

Det var jo Kleopatra!

Ehm ehm.. Det var vel Sicilia, nei Korsika!

Jeg er litt dårlig på barn egentlig, vet ikke.

I hvilket år ble Gro Harlem Brundtland første gang statsminister?

En gang tidlig, eller midt på 1980-tallet. Jeg sier 1985.

Hvem var Rikard Løvehjerte?

Hvor lenge styrte Viktoria av England?

1) Kleopatra 2) Elba 3) Malia og Sasha 4) 1981 5) Winston Churchill 6) Engelsk konge 7) 63 år, syv måneder og to dager

Hun ble hvertfall eldgammel. Jeg sier 82 år.

LEDER FOR SYMPOSIET

Hva heter barna til Barack Obama?

Det er det mange som har sagt. Winston Hvem utalte «Life is too short to drink Churchill likte vel best whisky, men jeg bad wine»? tipper det var han.

Britisk konge.

HARALD HOLM

Churchill var jo veldig på drikkingen.

Scenario 1: Sniker seg ut soveromsdøren en sen kveld for å pusse tennene, og blir møtt av en kompis på kullet i bare bokseren ute i gangen. Får latteranfall og returnerer med et lurt glis tilbake til rommet sitt. Våkner senere samme kveld av dempede stønn og dynkelyder fra andre siden av veggen. Hva sier man egentlig følgende frokost? Og er man så heldig å møte romkameratens utkårede morgenen etter er det enda vanskeligere å holde masken. Scenario 2: Er selv den heldige som bringer den utkårede hjem en sen kveld. Hva er egentlig kollektivetikette? Sier man unnskyld dersom man har hatt det litt for moro, eller er det bedre å late som ingenting? Og hva om man har vært til de grader urutinert, og er nødt til å banke på døren til en intetanende roomie og høre om han/hun har et kondom til overs? Da er kollektivet godt å ha. Scenario 3: Blir med en kjekkas hjem til et kollektiv, noe som også kan by på sine utfordringer. Lister deg inn på badet mens romkameratene er våkne, innbiller deg at Don Juan fra natten før ikke kommer til å sladre det minuttet du er utenfor dørstokken, og passer dermed ekstra godt på å fjerne alle spor av at du har vært der. Men allikevel, innerst inne, så vet du at de vet det og du gleder deg til å møte vedkommende på skolen etter å ha sneket deg ut av leiligheten mens han fortsatt ligger snorkende i sengen. Scenario 4: Blir med noen hjem, ser seg rundt i gangen og stuen, og får et lite déja vu. Her har man jammen vært før, dog i en annens seng. Hva blir slagplanen? Late som ingenting, kremte diskre og komme på at du har glemt å henge opp klesvasken og må gå, eller bare kjøre på? Og vet nr.2 at han ikke er først i rekken? Av frykt for å gjenta meg selv – det finnes ingen hemmeligheter i et kollektiv.

Hvem pokker var han da? En svensk konge tror jeg.

Er dette et lurespørsmål? Jeg tipper 50 år.

K1234567

HANNE HJELMUNGEN LORVIK ER JOURNALIST I K7 BULLETIN

29

s28_29_firespalter.indd 29

[m] 27.09.10 03.08


PORTRETTET:

PENGEMASKINEN Blant mangt et gullkorn fra det sagnomsuste -83 kullet, er Svein Støle en diamant. Under finanskrisens hardeste år tjente Pareto-gründeren nesten en milliard kroner. TEKST: BENDIK STØREN FOTO: ADRIAN SØGNEN

— Det er ikke mulig å glemme finansprofessor Thore Johnsen, humrer Svein Støle om tiden på NHH. — Jeg likte stilen hans veldig godt. Og så hadde han jo en interesse for finans og aksjer, det er klart det traff rett i hjertet hos meg, sier Svein Støle. Hos Thore Johnsen er følelsene gjensidig. — Han var en smarting, en seriøs student, sier Johnsen om Støle. Han husker studenten godt fra forelesninger. — Særdeles friske og utfordrende spørsmål, ofte med et glis. Unge Støle var ikke en som uten videre aksepterte professorens teorier, smiler Johnsen. — Han er da utfordrende selv, ler Støle og svarer på tiltale. Nei den pris/bok-modellen, er vi nok fortsatt ikke helt enig, humrer han. Den uteksaminerte Svein Støle treffer du nå i Dronning Mauds Gate 3, øverste etasje i Pareto A.S. sitt hovedkvarter i Oslo. Et litt søkt regnestykke kan sette premissene for intervjuet: Gitt Paretos inntjening på 879 millioner før skatt i 2009, Støles 74 prosent eierandel, en antatt arbeidsdag på ni timer og rundt 300 arbeidsdager i et år, er K7 Bulletins avtalte time verdt rundt 243 000 kroner. At han senere skal følge oss ned til inngangen og åpenhjertig forklare raskeste vei til flytoget, begrenser seg til 22 000 kroner. Men dette vet vi jo ikke ennå. Foreløpig byr Støle på markedsanalyser samt kaffe og vann, kledelig servert i komplett Pareto-servise. — Her er det enkle forhold, akkurat som i markedet, sier Støle.

— Hvordan var overgangen fra studietilværelse til jobb? — Jeg jobbet jo mye under studiene, men det er klart at frihetsgraden er mindre. I næringslivet er det nattforelesninger hver eneste dag (08.15-forelesninger, red.anm.). I Pareto har vi morgenmøte klokken halv åtte. Det er nok mer struktur og rutine. Når Støle hevder han jobbet mye under studiene, er det likevel ikke studentforeningen han sikter til. Støle studerte fag, og det på rastløst vis. NHH fullført på tre år, og Jus ferdig etter ytterligere to. Sistnevnte gjorde han delvis overlappende med høyskolen og delvis i etterkant ved siden av jobb.

Her er det enkle forhold, akkurat som i markedet — Er ikke dette egentlig to krevende fulltidsstudier? — Vel, det ligger mye i studieteknikk.. Han drar på svaret. — Men ikke lag noe stort poeng av dét. Poenget var at overgangen ikke var så stor, sier Støle, og forklarer seg fort videre. Han er tydeligvis ikke trent i selvskryt. En krysning mellom norsk jantelov og næringslivets muligheter kan gi fascinerende resultater.

— Er det fett å være rik da? — Det er klart at god egenkapital gir Pareto en masse muligheter, svarer Støle omsider. — Men mer personlig det er nok en avtakende nyttefunksjon, ja. Han mener likevel det må være lov å stikke seg frem, og peker på studietiden som en mulighet. Etter NHH begynte Støle som journalist i Kapital, hvor han raskt ble kastet ut på dypt vann. — Journalistikken er en god skole, sier Støle. — Man lærer om deadlines, at man må bli ferdig med ting. Og så var Trygve Hegnar veldig viktig. Han gav oss stor tillit, husker Støle. Etter så å ha jobbet noen år i Sundal-Collier tok Støle i 1992 over toppstillingen i Pareto Securities, som den gang var eid av Oslobanken. Banken fikk derimot problemer året etter, så Støle kjøpte da Pareto sammen med Widar Salbuvik og to andre. Siden det har han bygget opp selskapet til å bli en ledende aktør i finansbransjen.

Det var enklere å gjøre kremmere av akademikere, enn omvendt — Vi innså at det var enklere å gjøre kremmere av akademikere, enn omvendt, sier Støle. — Vi satset på analyse, og faglig høy profil. Helst høyere avdeling fra NHH eller en MBA, for eksempel. Finansprofessor Johnsen på NHH gir en samsvarende forklaring. — I så måte var Støle visjonær. Han introduserte fokus på kunnskap og utdanning, både egen og andres, og skapte amerikanske tilstander. Han plukket med seg de beste, sier Johnsen, men legger til: — Svein Støle var rett man til rett tid. Hadde ikke Norge blitt deregulert på den tiden hadde det ikke vært bruk for Støle på samme måten. Frem til 80-tallet var jo Norge en ørken, før Willoch deregulerte alt fra restauranter til Børsen.

enn å kaste mer bensin på bålet, poengterer han.

— Så hva skjer videre? Svein Støle kaster et blikk på klokken. — Jeg tror på sakte, langsiktige, men store endringer. Banker vil gå mer tilbake til å være banker i tradisjonell forstand. Ikke ta så stor risiko. Denne troen på at diversifisering og kompliserte modeller kan erstatte solid egenkapital, har nå forhåpentligvis fått seg et ordentlig skudd for bauen, sier finansmannen. Så skjærer fotografen inn. Verden må videre på kort sikt også. Nye avtaler, tog som skal nås. En kan ikke sitte å løse verdensproblemer hele dagen.

— Før vi skilles, du vet kanskje at det kommer en ny Wall Street film? Svein Støle lyser opp. — Husker du den forrige? — Ja. Jeg likte jo mange sitater derfra. «If you need a friend, buy a dog!» Eller «If you're not inside, you're outside». Haha. Nei, den gir jo et fortegnet bilde. Jeg syns Warren Buffet er en mye bedre rollemodell enn Gekko. Men den oppfølgeren, ja, jeg må nok se den, smiler Svein Støle.

Jeg likte jo mange sitater derfra. «If you need a friend, buy a dog!» Til tross for alternativkostnaden av tiden hans, er Støle behjelpelig med å vise oss ut. — Ned gaten og første til høyre. Fem på går så fint så. I næringslivet ville vi tatt det femten over og løpt gjennom sikkerhetskontrollen. God tur.

Nå har Støle gjort opp sine egne tanker om regulering og markeder, i lys av de siste års hendelser i finansmarkedene. — Moral hazard, for eksempel, er interessant. Det kan ikke være slik at banker kan ta enorm risiko, for så å bli reddet av staten om de går på en smell. La de heller gå på den smellen. La både aksjonærer, kreditorer og ansatte tape penger, slik at alle lærer å være forsiktig, sier Støle. Han utdyper: — Det blir problematisk når finansinstitusjoner blir samfunnskritiske, sier Støle. — Stalige store redninger kan i neste omgang skape enda større problemer. Da har man ikke annet valg

[m] 30 s30_31.indd 30

27.09.10 01.30


[m]

31

s30_31.indd 31

[m] 27.09.10 01.30


«I’M GONNA MAKE YOU RICH, BUD FOX»

Gekko er tilbake Udødeliggjorte Gordon Gekko gjør comeback på den store skjermen. Det får finanseliten til å storme kinosalene.

Tekst: Silje Brandtzæg Sundfør og Ellen Balke Hveem og i likhet med de fleste er han svært spent på oppfølgeren.

– Vi lærte at lukten av suksess kan pakkes inn i sigarer og en fin dress, forteller Helge Søbstad fra DnB Nor.

– Filmen gjenspeiler miljøet veldig godt. Herre-tjener-forholdet mellom Gordon Gekko og Bud Fox fra den

PÅ DEN RØDE LØPEREN står Jørn Lekve, daglig leder i Lekve Kommunikasjon og tar i mot pressekorpset. Han smiler fra øre til øre mens han prøver å forklare ringvirkningene av den første Wall Street-filmen. – Fenomenet Wall Street har påvirket finansmiljøet, både på godt og vondt, sier Lekve. Han mener temaene som tas opp fortsatt er høyaktuelle.

Vi lærte at lukten av suksess kan pakkes inn i sigarer og en fin dress Helge Søbstad, DnB Nor Han er en av mange finansfolk som har møtt opp på før-førpremieren til «Wall Street: Money Never Sleeps»,

første filmen er spesielt fascinerende, utdyper han.

«BLUE HORSESHOE LOVES

IN POVERTY»

ANACOTT STEEL»

Foto: 20th century FOX

«THERE’S NO NOBILITY

I filmen fremstilles det som plumt at bare penger teller noe, man kan liksom selge sin bestemor Thore Johnsen, professor i finans DET HELE STARTET 19. oktober 1987, en dag som senere ble omdøpt til «Black Monday» i nyere amerikansk historie. Dow Jones falt 22 prosent, finansinstitusjonene ble svekket, og det oppstod en krise i boligmarkedet. I kjølvannet av krakket kom filmen «Wall Street». Med fortsatte etterdrønninger fra finanskrisen er konteksten rundt oppfølgeren «Wall Street: Money Never Sleeps» slående lik. Det har også en av Norges fremste professorer i finans, Thore Johnsen, lagt merke til. – Det er nesten for godt til å være sant, de som lagde filmen er litt for flinke til å treffe, sier Johnsen. Professoren finner den første filmen meget underholdende, men påpeker at den kun er en refleksjon av kjente økonomiske forhold.

DEN OPPRINNELIGE Wall Streetfilmen huskes kanskje best for Gordon Gekko, i Michael Douglas skikkelse, og hans udødeliggjøring gjennom utsagnet «Greed, in lack of a better word, is good». Uttalelsen skapte debatt, særlig utenfor finansmiljøet, og «The Greed Market» har fått skylden for svært mange av nedturene i økonomien de siste 20 årene. – Utsagnet «Greed is good» er viktig både i kunst, vitenskap og økonomi, men i filmen fremstilles det som plumt at bare penger teller noe. Man kan liksom selge sin bestemor, påpeker Johnsen. Han legger til at grådighet i seg selv ikke er positivt, men at det kan være

Foto: 20th century FOX

SVARTE DRESSER, elegante kjoler og en og annen buksesele fyller rommet meglerhuset Norne Securities har booket for anledningen. Det er klart for visning av «Wall Street: Money Never Sleeps» og betydningen av Oliver Stones første film i rekken er tydelig. En rask håndsopprekning bekrefter at samtlige har «Wall Street», og at halvparten har sett den nylig. Champagnekorkene popper opp én etter én. Det er ingen tvil, det er finansbransjens kveld.

[m] 32 s26_27.indd 32

27.09.10 01.27


K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

«IF YOU NEED A FRIEND,

«MONEY NEVER SLEEPS»

Foto: Ole Hermansen

Foto: Thomas Borgen Ha

GET A DOG»

PÅ RØD LØPER: Jan Lekve tok i mot gjestene

nyttig for at samfunnet skal kunne gå fremover. DEN ERKEKAPITALISTISKE Gordon Gekko sies å være basert på de kjente personene Ian Boesky og Carl Icahn. På 80-tallet ble Boesky kjent for en innsidehandel som han til slutt havnet i fengsel for. Icahn er på sin side kjent for å være en meget suksessrik investor og er

GREED IS GOOD: Finansprofessor Thore Johnsen mener grådighet kan være nyttig for samfunnet.

Han legger til at slik «creative destruction» vil være nødvendig for at samfunnet skal fungere optimalt og siterer Adam Smiths teori om at egoisme er til fellesskapets beste. OLIVER STONES eget syn på kapitalismen er derimot av en annen art. Likevel har antagonisten i Wall Street-filmene, Gordon Gekko, fått en

Det er ingen som tør å gå med bukseseler lenger Gunnar Gullaksen, adm. dir. i Norne Securities

i dag en av verdens rikeste menn. Johnsen trekker paralleller mellom Røkke og Gekko. – Gordon Gekko kjøpte selskaper, slaktet og solgte dem i mindre og mer levedyktige biter. I Norge kan man kanskje si at Røkke har opptrådt på samme vis, sier han.

noe uforutsett, og kanskje uønsket heltestatus. – Jeg har ikke tall på hvor mange unge som har kommet til meg i løpet av årene og sagt «Jeg dro til Wall Street på grunn av den filmen», fortalte Stone i et intervju med New York Times i september i fjor.

ETTER EN TIME med champagne og mimring åpner dørene til Konsertpaleet seg for Bergens finansfiff. Nostalgien blant dem er til å ta og føle på, og de er alle spesielt inviterte til visningen, tre dager før Norgespremieren. Administrerende direktør i Norne Securities, Gunnar Gullaksen trer opp på talerstolen før filmen setter i gang. – Hvis det var noe vi lærte fra den første filmen, så var det at antrekket var viktig, men det er ingen som tør å gå med bukseseler lenger, spøker Gullaksen til latter fra salen. Like etterpå slukkes lysene og Gordon Gekko er igjen i sentrum av begivenhetene. FENOMENET WALL STREET har en høy stjerne også blant studentene ved NHH. I løpet av den femårige siviløkonomiutdannelsen er den første Wall Street-filmen nesten som pensum å regne ved høyskolen.

gladelig at hun har sett filmen gjentatte ganger. – Det er en film som fascinerer mange, spesielt oss økonomistudenter. Tennebekk nevner at det er den ekstreme kapitalismen gjenspeilet gjennom Gordon Gekko som gjør filmen så spennende. Erlend Aanestad, leder av Finansgruppen i NHHS er entusiastisk med tanke på oppfølgeren. Han mener at grådigheten kan forsvares dersom målet er å bli rik. – Folk vil jo gjerne tjene mye penger, sier Aanestad. Så legger han ærlig til: – Filmen viser kanskje hva mange på skolen drømmer om.

Leder for Høyres Studenterforening, Madeleine Tennebekk innrømmer

«IF YOU’RE NOT INSIDE,

Foto: 20th century FOX

Foto: 20th century FOX

YOU’RE OUTSIDE»

33

s26_27.indd 33

[m] 27.09.10 01.27


[m] 34 s34_35_anmeldelse.indd 34

27.09.10 01.32


FILMANMELDELSE:

K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

WALL STREET 2: GORDON GEKKO (MICHAEL DOUGLAS) INNGÅR EN ALLIANSE MED HANDELSMANNEN JACOB (SHIA LABEOUF)

FOTO: 20TH CENTURY FOX

Is greed still good? Utsagnet «Greed is good» gjorde karakteren Gordon Gekko verdensberømt. I oppfølgeren blir sitatet forlenget med «And now it seems it’s legal». Mye har endret seg siden vårt første møte med den karismatiske Gekko, spilt av Oscarvinner Michael Douglas. 23 år har gått og finanssvindleren har sittet bak lås og slå i hele 122 000 timer. Skulderputene har forsvunnet, Gekko er blitt gråhåret, kjøleskapsmobilen er byttet ut med en BlackBerry – og grådigheten? Ja, den er blitt grådigere.

FRA KONGE TIL SKYGGE Fengselsvakten ønsker Gekko lykke til idet den tidligere Wall Street kongen samler åttitallseiendelene sine og forlater cellen. Men lykke viser seg å være langt utenfor hans rekkevidde. Gekko innser at han nå er som en skygge i Wall Streets finansmiljø, en verden han tidligere dominerte. Sønnen Rudy har begått selvmord, og datteren Winnie, spilt av talentfulle Carey Mulligan, nekter å ha noe mer enn navnet «Gekko» til felles med faren. Winnies nag mot den sørlige delen av Manhattan gjør det kanskje litt ironisk at hun allerede tidlig i filmen forlover seg med Wall Street fyr Jacob, spilt av Shia LaBeouf. Akkurat som Bud Fox

på sin tid, kommer også Jake under Gordon Gekkos fortryllelse.

GRÅDIGHET OG FINANSKRISE Mens Wall Street åpnet øynene til seere på åttitallet, avslører ikke Money Never Sleeps noe nytt for oss som har fulgt med på Dagsrevyen.

kommentarene til Gekko heldigvis fortsatt på plass. Selv med mindre kameratid eier Douglas også denne gangen showet. Heller ikke innsatsen til LeBeouf er det noe å innvende på, og store skuespillere som Susan Sarandon og Charlie Sheen gir filmen «det lille ekstra».

Filmregissør Oliver Stone viser hvordan finansmennesker uten tegn til anger utløser en slags finansiell armageddon, noe som gjør at Wall Street II likevel klarer å kapre sin tidsånd.

Stone er tilhenger av symbolbruk og lar alt fra såpebobler og ringer til bier og kreft underbygge sine poeng. Av og til kan dette oppleves som billig, men det sørger samtidig for en rød tråd gjennom historien.

Stone tar oss med fra Wall Street til Main Street og byr på gjensyn med gamle karakterer. Han gir oss hyggelige og forferdelige overraskelser om hverandre, noe som sørger for at man holder seg rak i ryggen gjennom hele filmen.

Imponerende lydeffekter, kombinert med spennende musikk av blant andre David Byrne og Brian Eno løfter filmen, samtidig som kameramann Rodrigo Prieto har gjort en formidabel jobb med å fastlegge New York. Også i denne filmen gjør Stone bruk av split screens, og han leker seg med flashbacks og fantastiske helikopterbilder.

Skattesvindel, aksjemanipulering og innsideinformasjon er bare noen stikkord som går igjen og holder spenningen på et høyt nivå. Slutten på familiedramaet kan oppleves som litt for enkel og myk, og det svakeste ved filmen er kanskje de alt for tydelige produktplasseringene.

BITCHES, BOBLER OG BIER «Money is like a bitch that never sleeps.» er nok en forlengelse av et Gekko sitat fra film nummer én.

ØKONOMISK VIRRVARR Regissøren prøver hardt å forklare det som for mange er uforståelig. Han mikser økonomisk terminologi med selgende digitale effekter. Det tegnes grafer på New Yorks himmelrand, såpebobler sprekkes og teknisk kompliserte forhold illustreres ved hjelp av de nyeste animasjonseffektene.

Til tross for at vi nå får servert en eldre utgave av den verdensberømte kultfiguren, er de lynskarpe

For de som ikke har hatt Victor Norman som foreleser kan det likevel være vanskelig å følge

spillet til investeringsbankene med gjengangerbegrep som «sub-prime mortgages». For oss som derimot har hatt samfunnsøkonomi og som ønsker å lære mer om Amsterdams Tulipanmani eller gjerne vil høre Gekkos definisjon av «Moral Hazard» er filmen absolutt verdt å få med seg. K123456 7

Filmanmeldelse av Lotta P. de Rijke

[m]

WALL STREET 2

n Original tittel: Wall Street: Money Never Sleeps n Regi: Oliver Stone n Manus: Allan Loeb, Allan Loeb, Stephen Schiff n Genre: Drama n Skuespillere: Shia LaBeouf, Michael Douglas, Carey Mulligan, Susan Sarandon n Nasjonalitet: USA n Språk: Engelsk n Produksjonsselskap: 20th Century Fox, Edward R. Pressman, Dune Entertainment n Lengde: 2 t. 13 min. n Produksjonsår: 2010 n Kinopremiere: 24.09.2010 n Aldersgrense: Tillatt for alle n Egnethet: Ungdom/voksen

35

s34_35_anmeldelse.indd 35

[m] 27.09.10 01.32


Internship gir deg perspektiv

Noen ganger må du opp og ut for å få et nytt perspektiv på fremtiden. Et internship i Deloitte vil gi deg mulighet til å bygge kompetanse, knytte langsiktige kontakter, sette teori ut i praksis og utfordre deg selv. Som internshipstudent ved Oslo-kontoret, vil du få relevant arbeidserfaring fra et eller flere av våre forretningsområder; Audit & Advisory, Consulting, Financial Advisory eller Advokat. Du får innblikk i hvordan det er å være en del av ulike profesjonelle team, og du får være med på utviklende internkurs. Deloitte er et av få selskaper som tilbyr internship både sommer og vinter. Les mer om internship på www.joindeloitte.no Ta kontakt med Helene Sillerud Cappelen på hsillerud@deloitte.no hvis du har noen spørsmål. Søknadsfrist for både sommer og vinter er 14. oktober

s36-37 36

27.09.10 09.22


K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

1

1

I en medley av ulike stilarter var rosa naturlig nok en farge som gikk igjen.

EN ROSA TRÅD eXtravadance feiret 10-årsjubileum med Aulashowet «En rosa tråd». Det ble en braksuksess. Tekst:Johan Fredrik Hillveg | Foto: Thomas Borgen Ha

2

3

4

5

2

Den populære stekdansen kulminerte i hysteriske rekemoves over hele scenen.

3

Showjazz stod i sentrum da Big Business Band vartet opp med «Mr. Pinstripe Suit».

4

Med høye spark og forførende antrekk lekte dansegruppen seg trampeklapp og jubel.

5

Med opptil 15 timers trening daglig var det kanskje ikke rart at avslutningsnummeret tok av.

37

s36-37 37

[m] 27.09.10 09.23


g limt*

FOTOGRAFENES FAVORITTER

MORTEN FALCH SORTLAND FOTO NHHS

Take Off Unknown to birds and butterflies - A flower blooms - The autumn sky Matsuo Basho Shot at Kiyosumi Teien, where Basho got much of his inspiration, this little Japanese sparrow shot to the sky as I lay down to take it´s picture. Sometimes, timing is everything.

[m] 38 s38-39.indd 38

27.09.10 03.10


K7 BULLETIN - TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2010

Hissig nabo: Det er ikke alltid like lett å være Shadabis nabo, men det er ikke alltid like lett å være Shadabi heller.

Hun har hatt syv tillitsverv på åtte semestre og har lurt seg med på alle arrangementene i regi av NHHS (med unntak av Lurkens alpetur). Vi møter 5. kullist Shadabi Zaman. Du har jo hatt tillitsverv i Infoutvalget og PU, men hva synes du egentlig om EU? – Jeg er faktisk mot EU. Jeg syns det er greit at Norge holder seg utenfor, spesielt i forhold til fri flyt av mennesker! Jeg har vel alltid vært en nei-person i grunn. Nei til EU altså, ikke nei sånn generelt. Hvis du skulle skrevet et limerick om deg selv, hvordan ville det lyde? Shadabi hun er ganske liden Mase gjør hun hele tiden Likevel alltid glad og jovial I tillegg må hun være sosial Men whisky-stemmen kommer før eller siden. Hvordan er det å leve med whiskystemme? – Whisky-stemmen er spesielt slitsom når du jobber som kundekonsulent i Skandiabanken! Det innebærer å ta en del telefoner, da er det dumt å fremstå som en narkoman. Heldigvis har sjefen god forståelse for raspestemmen så jeg blir satt til å gjøre litt andre ting.

Hva er ditt pinligste øyeblikk til nå? – Jeg har hatt veldig mange, men det viktigste er å slutte å ha angst. Her om dagen gikk jeg ut i feil etasje hjemme og skjønte ikke hvorfor nøkkelen min ikke passet. Det endte med at jeg hamret på døren og skrek «Lukk opp døren, jeg bor her!». Etter en stund kom det noen ut av døren og svarte «Nei Shadabi, du bor ikke her!». Det var flaut. Hvis du skulle duellert i russisk rulett mot én person i NHHS, hvem skulle det ha vært og hvorfor? – Det måtte ha vært en med stødige hender så jeg ikke blir drept når det ikke er min tur. Jeg ville derfor vært litt nervøs om jeg spilte mot meg selv, for hendene mine er ikke spesielt stødige. Hva er en typisk dag for Shadabi? – Jeg er et typisk B-menneske, noe som gjør at jeg alltid stresser om morgenen. Deretter bærer det til skolen for å jobbe med masteroppgave. Jeg er jo ikke like aktiv i NHHS lenger, men nå begynner det å ulme litt på 5.kullsfronten, så da blir det litt å gjøre der også. Hvordan er det med kokkekunnskapene egentlig? – Jeg er kjempeflink når jeg vil, men jeg liker ikke å lage middag bare til meg selv. Jeg vartet opp med en treretters for ikke så lenge siden. Det ble braksuksess!

Tett

Nå bygger du forventninger her! Hva har du i kjøleskapet? – Vel, på grunn av romkameraten min så er det mye økologisk mat. Hyllen min er ganske tom. Jeg har nemlig mesteparten i fryseren. Der er det mye frosne grønnsaker, fisk og pommes frites, men de blir ikke nødvendigvis kombinert sammen!

Hva slags sjekketriks har du? – Jeg sjekker ikke så mye for meg selv, men fungerer bra som winglady! For eksempel danser jeg mye swing på dansegulvet. Da pleier jeg å bruke mye plass og bumper borti de fleste rundt meg. Personen jeg vil hjelpe får da den fine jobben med å si unnskyld på mine vegne. Det fungerer fint.

Tekst: Johan Fredrik Hillveg Foto: Thomas Borgen Ha

Shadabi Zaman

Frydefull femtekullist

Fem kjappe:

Estimert IQ: – Tror jeg fikk 125 på en test en gang, men den har nok blitt dramatisk redusert siden jeg begynte på NHH. Mental alder: – Har vel hørt 16. Jeg er visst veldig barnslig av meg. Ditt aktivitetsnivå i NHHS beskrevet med et dyr: – Det har jo vært relativt høyt hele tiden, så jeg tror jeg må si en ravende bavian. Nå ble jeg litt usikker på om det er et glad dyr, for det må den være. Jo, den smiler!. Hatsang på vors: – «We Speak No Americano». Den går meg på nervene. Da skriker jeg høyt nei! Plan B: – Servitør på Logehaven. Jeg har faktisk klart å holde 18 øl på et brett en gang, så jeg har muligens en god karriere der.

39

s38-39.indd 39

[m] 27.09.10 03.10


Morgendagens Næringsliv www.mn.no

TIL SKOGS Tirsdag 28. september 1994 Nr. 0,258 Årg. Ikke den beste Løssalg: En krukke honning 7 lesere i Hakkebakkeskogen

KUGALSKAP I AULAEN

Tre blinkskudd MN hadde tenkt til å trykke bilder av bistandsarbeidet i Malawi, men vi valgte å trykke disse fra Eksternaften i stedet:

- Røsk meg i barten, nå blir det peiskos!

KJØTT TIL FOLKET: Mat til Afrika fikk en ny mening under Ereksjonsmusikkens saftige innslag under Eksternaften.

Årets grillsesong startet lovlig sent da den alltid like upassende Ereksjonsmusikken sendte ut Ole «GaGa» Smitteby som et ensomt lam på beite under årets Eksternaften.

- Vi starter på 5000!

- Gi meg ølen eller bli kjøttbikini du også!

7 0835256027649838642

s40.indd 40

Nyheter N/A Annonser 5 Under nattbordet 90210 EtterBørs 7

—Ahhh, det renner kjøttsaft mellom lårene, hyler en sprudlende og særdeles fornøyd Smitteby mens han løper med to lange kjøttstykker dinglende mellom beina. Det var med andre ord lite som blir etterlatt til fantasien under den plutselige kjøttfesten i Aulaen.

Eksternaften er en kveld hvor stud.nhh gir av sin rikdom til fattige barn i Afrika. For Ereksjonsmusikken var det imidlertid bare nok en anledning til å ikle seg diverse matvarer og dameparykker akkompagnert av Lady GaGas «Poker Face», kjenningslåten til de energiske musikerne. —Slapp av, alle skal få, roper den halvnakne erektøren til ellevill jubel fra studentene i salen. MYE GODT Å BITE I —Dette er Gilde. Det kjenner jeg på smaken, svarer en smattende

NØKKELTALLENE

Fo Gøyen like bak sceneteppet. Lederen for NHHI Øltimate fikk rappet til seg en skikkelig godbit like før Smitteby inntok scenen i Aulaen. —Pølser vokser ikke på trær akkurat. Som student så spiser jeg den maten jeg får, selv om jeg egentlig er vegetarianer, innrømmer den åpenhjertige Øltimatelederen. GIKK OVER STREKEN Det gikk dessverre litt for langt da en overstadig beruset Ereksjonist begynte å «poke» Smitteby på et nokså usjarmerende sted under bukkeseansen.

—Ikke ta på skinka mi, skriker Smitteby mens han slår rundt seg og løper ut av lokalet som en gråtende jenteunge. Noen meter fra utgangen slenges han i bakken av Jaktkorpset. — Den tar vi, hånler Jaktsjef Øyvind Fossekalv og drar av ham kjøttbikinien. —Nå kan du gå, avsluttet Fossekalv med kjøttsaft i munnviken. Om det var for å samle proteiner eller om Jaktkorpset hadde andre baktanker bak handlingen er fremdeles uklart.

Børsen opp 8,10%

UKEN-resultatet + 852.000 kr

Foreningsmøtet + 1 diktator

Optimum + 110% kleint

Thore Johnsen - 40 om dagen

Direkjsonsmusikken - 1 kjøttbikini

KS-Martin - 1 grilldress

eXtravadance + 10 år Vaktkorpset - 1 upassende gave Internaften - 8 studielån Ansvarlig redaktør - 1 kjæreste H-Land + 1 BFF

NHHS Sverige Asbjørn TA Olsen

+ 1 grisebinge + 20 brunskjorter + 300 spørsmål + 4 lumpne vaktmestere + Enda et røverkjøp

28 9 47

27.09.10 01.27

Bulle#09_small  

NHHIs golfmesterskap regnet bort ■ Overskuddet halvert fra 2008 ■ Likevel tidenes tredje beste resultat To av få NHH- alumni med jobb i utla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you