Page 1

TRẦN VĂN KHÁ biên soạn

THUẬT NGỮ HUYỀN HỌC

MMVIII


2


3

TEÂN VIEÁT TAÉT CUÛA CAÙC SAÙCH ÑÖÔÏÏC TRÍCH DAÃN Töïa ñeà saùch trích daãn Aûo Caûm : Moät Vaán Ñeà Cuûa Theá Gian Aùnh Saùng Cuûa Linh Hoàn Chìa Khoùa Minh Trieát Thieâng Lieâng Chieâm Tinh Hoïc Noäi Moân Chuyeán Khaûo Du Cuûa Linh Hoàn Chöõa Trò Theo Noäi Moân Cung Vaø Ñieåm Ñaïo Ñieåm Ñaïo, Nhaân Loaïi Vaø Thaùi Döông Ñöôøng Ñaïo Trong Kyû Nguyeân Môùi I, II Giảng Luận Ánh Sáng Trên Thánh Đạo Giaûng Luaän Tieáng Noùi Voâ Thinh Giaùo Duïc Trong Kyû Nguyeân Môùi Giaùo Lyù Bí Nhieäm I, Ii, Iii, Iv,V Khaûo Cöùu Veà Taâm Thöùc Linh Hoàn Vaø Cô Caáu Cuûa Linh Hoàn Luaän Veà Baûy Cung Luaän Veà Huyeàn Linh Thuaät Luaän Veà Löûa Caøn Khoân Minh Trieát Ngaøn Xöa Ngöõ Giaûi Minh Trieát Thieâng Lieâng Phaät Giaùo Noäi Moân Söï Hieån Loä Cuûa Thaùnh Ñoaøn Tieáng Noùi Voâ Thinh Söï Taùi Laâm Cuûa Ñöùc Christ Töø Bethlehem Ñeán Calvary Taâm Lyù Hoïc Noäi Moân I, II Taâm Thöùc Cuûa Nguyeân Töû Töø Trí Tueä Ñeán Tröïc Giaùc Thö Cuûa Chaân Sö Thö Veà Tham Thieàn Huyeàn Linh Vieãn Caûm Vaø Theå Dó Thaùi Vaän Meänh Caùc Quoác Gia Vaán Ñeà Cuûa Nhaân Loaïi Voøng Luaân Hoài

Vieát taét laø ... ... … ... …. ... ... ... ... … …. ... … … ... ... ... ... … … … ... … ... ... ... ... ... … ... ... ... ...

ACMVÑTG ASCLH CKMTTL CTHNM CKDCLH CTNM CVÑÑ ÑÑNLVTD ÑÑTKNM I, II GLASTTĐ GLTNVT GDTKNM GLBN I ñeán V KCVTT LHVCC LV7C LVHLT LVLCK MTNX NGMTTL PGNM SHLCTÑ TNVT STLCÑC TBÑC TLHNM I, II TTCNT TTTÑTG TCCh.S TVTTHL VCVTDT VMCQG VÑCNL VLH


4


5

A A–di: – Coõi nguyeân hình, coõi bieåu loä thieâng lieâng, coõi thöù nhaát cuûa Thaùi Döông Heä chuùng ta, coõi Toái Ñaïi Nieát Baøn. – Coõi cuûa Thöôïng Ñeá. (LVLCK, 79, 656) Adi hay Adi Budha : (A Di Ñaø Phaät) Ñaáng Ñoäc Nhaát (The One) hay Ñaáng Nguyeân Thuûy (The First) vaø Minh Trieát Toái Thöôïng (Supreme Wisdom), laø moät thuaät ngöõ ñöôïc Ñöùc Aryasanga duøng trong caùc boä luaän bí nhieäm cuûa Ngaøi vaø ngaøy nay thì caùc tín ñoà Phaät giaùo Baéc Toâng ñeàu duøng. Ñoù laø tieáng Baéc Phaïn, moät danh xöng maø nhöõng ngöôøi AÁn AÂu (Aryan) sô khai nhaát duøng ñeå chæ Ñöùc Thöôïng Ñeá Huyeàn Vi (Unknown Deity). (GLBN I,43) - Adi- Buddha töùc laø Parabrahman. (Thö cuûa Ch. S. 379) Aditattva : Vaät chaát vi töû coõi Toái Ñaïi Nieát Baøn. (LVLCK, 56) ADuïc Vöông : Asoka (B.Ph.) Aether : X. Haäu Thieân Khí. Agami Karma : X. Nghieäp quaû. Agni : X. Hoûa thaàn.


6

Agnichaitans : (X. Hoûa thaàn) – Moät nhoùm Hoûa thaàn (fire devas) (ÑÑNLVTD,215) – Moät loaïi hoûa tinh linh (fire spirit) cao caáp, taïo ra caùc xoaùy löûa, ñöôïc thaáy ôû phaïm vi lôùn, nhö trong hoûa sôn vaø caùc ñaùm chaùy döõ doäi. Caùc hoûa tinh linh naøy coù lieân keát chaët cheõ vôùi moät nhoùm thieân thaàn quan troïng hôn, taïo ra lôùp löûa bao quanh maët trôøi – Caùc Agnichaitans naøy thuoäc phaân caûnh thöù ba, ñaëc bieät döôùi aûnh höôûng cuûa naêng löôïng Thoå tinh. Hoï laø caùc taùc nhaân dung hôïp cuûa vaät chaát, chính nhôø hoï maø vieäc chuyeån hoùa kim loaïi môùi xaûy ra. Caùc hoûa tinh linh coù lieân quan vôùi giôùi khoaùng chaát, töông töï nhö söï lieân heä maø caùc thuûy thaàn ñang coù ñoái vôùi giôùi thöïc vaät vaø ñoäng vaät. Nhö ta seõ thaáy, caùc vò naøy coù lieân quan ñeán bí huyeät coå hoïng cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá vaø Thaùi Döông Thöôïng Ñeá; nhôø söï hoaït ñoäng cuûa caùc Ngaøi maø vieäc truyeàn aâm thanh qua khoâng khí môùi xaûy ra ñöôïc. Ñieàu naøy coù theå laøm kinh ngaïc caùc ñaïo sinh vaø caùc nhaø phaùt minh, neáu hoï coù theå hieåu ñöôïc raèng söï taêng tröôûng hieän nay cuûa phöông tieän truyeàn thoâng voâ tuyeán ôû khaép nôi laø do söï giao tieáp nhanh choùng vôùi rung ñoäng con ngöôøi cuûa moät nhoùm caùc sinh linh hoûa thaàn (fiery deva lives) töø tröôùc tôùi giôø chöa ñöôïc giao tieáp. (LCLCK, 67, 905) Agnitattva : Vaät chaát vi töû coõi trí (LVLCK, 56) Agnisuryan : – Chaát lieäu linh hoaït cuûa coõi caûm duïc (the living substance of the astral plane). (LVHLT, 238) – Thieân thaàn coõi caûm duïc (Astral plane devas). (LVLCK, 658) Agni yoga: Töùc laø khoa Yoga veà löûa. (ACMVÑCTG, 171)


7

Ah–hi : – Ah–hi töùc laø Thieân Trí (Universal mind) – Ahhi, caùc Ñaáng Kieán Taïo vó ñaïi (greater Builders), caùc Ngaøi laø caùc Tinh Quaân thi haønh yù chí cuûa Thaùi Döông Thöôïng Ñeá, caùc Ngaøi söû duïng phaàn lôùn hai coõi ñeå giao tieáp vôùi nhau vaø vôùi caùc ñoaøn theå cuûa caùc Ngaøi: Moät laø coõi thöù hai, nôi maø caùc Ngaøi giao tieáp baèng phöông tieän tinh thaàn maø hieän nay con ngöôøi khoâng theå hieåu ñöôïc. Hai laø coõi trí, nôi maø caùc Ngaøi giao tieáp vôùi taát caû caùc söï soáng thöù yeáu baèng loaïi vieãn caûm thuoäc theå trí. (LVLCK, 815) – Ah–hi: caùc Ñaáng Thieâng lieâng (Celestial Beings). (GLBN I, III) Ahamkara: – Ahamkara töùc laø principle of I–ness (Ngaõ thöùc). (LVLCK,712) – Nguyeân khí taïo “Ngaõ” caàn thieát ñeå ngaõ thöùc coù theå ñöôïc phaùt trieån, nhöng sieâu vieät khi coâng vieäc cuûa noù keát thuùc. Nguyeân khí Ahamkara taùc ñoäng thì con ngöôøi trôû thaønh coù ngaõ chaáp (self–centered) maïnh meõ vaø coù ñöôïc ngaõ thöùc theo yù nghóa bao haøm thaáp hôn cuûa danh xöng ñoù. (LVLCK, 1103) Ajna centre : X. Bí huyeät chính. Akasha : X. Tieân Thieân Khí. Akashatattva : Vaät chaát vi töû coõi Nieát baøn. (LVLCK, 56) Alaïigiathöùc (Alaya, taøng thöùc, toaøn linh thöùc, Alaya Vijnana): - Alaya Vijnāna töùc laø tri thöùc aån taøng (hidden knowledge). (Thö cuûa Ch. S. 361) - Ñaïi Hoàn (MasterSoul) laø Alaya, linh hoàn vuõ truï hay Atma, moãi con ngöôøi ñeàu coù trong mình moät tia (ray) cuûa noù vaø ñöôïc


8

giaû ñònh laø coù theå ñoàng nhaát hoùa chính mình vôùi noù vaø hoøa hôïp chính mình vaøo noù. (LVLCK, 137) Altar Major Center : Trung taâm löïc haønh tuûy. Trung taâm löïc haønh tuûy töùc laø trung taâm thaàn kinh ôû choùt xöông soáng, nôi maø hoäp soï (cranium) vaø xöông soáng gaàn tieáp xuùc nhau. (LVLCK, 960) AÙm (Obsession): X. Nhaäp xaùc. AÙm thò: (Suggestion): AÙùm thò töùc laø moät hình thöùc chuyeån di tö töôûng (thought transference) (CKMTTL, 221). Amen : Amen laø söï söûa ñoåi sai laïc ôû Taây Phöông (western corruption) cuûa A.U.M. Vieäc duøng Amen trong nghi leã cuûa Giaùo hoäi Thieân Chuùa sau roát seõ bò ngaên caûn (discouraged), bôûi vì veà caên baûn, ñoù laø moät xaùc nhaän coù tính duy vaät, thöôøng ñöôïc ngöôøi ngoan ñaïo bình thöôøng xem nhö laø daáu aán cuûa vieäc chuaån nhaän thieâng lieâng veà ñieàu thænh nguyeän cuûa y leân Ñaáng Toaøn Naêng (Almighty) ñeå xin che chôû hay xin coù ñöôïc caùc nhu caàu vaät chaát; do ñoù, taát caû ñeàu coù lieân quan ñeán cuoäc soáng theøm muoán, khao khaùt, nhò nguyeân vaø ñoøi hoûi. Noù bao goàm thaùi ñoä cuûa ngöôøi cho vaø keû nhaän. (CVÑÑ, 5152) An truï (truï vaøo, polarize or centrehimself  ASCLH, 251)  Khi baïn duøng thuaät ngöõ: “moät ngöôøi truï vaøo (polarized) trong theå caûm duïc cuûa mình”, laø baïn thöïc söï muoán noùi ngöôøi ñoù coù Chaân Ngaõ hoaït ñoäng chính yeáu thoâng qua hieän theå naøy. (LVHLT, 112) – Tính chaát an truï (polarity) cho thaáy ñoä thoâng thoaùng cuûa vaän haø. Toâi xin giaûi roõ. Chaân ngaõ cuûa keû thöôøng nhaân coù truù sôû ôû phaân caûnh thöù ba cuûa coõi trí. Neáu moät ngöôøi coù theå caûm duïc phaàn lôùn caáu taïo baèng vaät chaát thuoäc phaân caûnh (coõi phuï) thöù


9

ba cuûa coõi caûm duïc coøn theå trí haàu nhö ñöôïc taïo baèng vaät chaát ôû phaân caûnh thöù naêm cuûa coõi trí thì Chaân Ngaõ seõ taäp trung noã löïc vaøo theå caûm duïc. Neáu ngöôøi aáy coù theå trí caáu taïo baèng chaát lieäu cuûa phaân caûnh thöù tö vaø theå caûm duïc caáu taïo baèng chaát lieäu cuûa phaân caûnh thöù naêm, thì söï an truï (polarization) seõ ôû theå trí. – Khi baïn noùi Chaân Ngaõ keàm cheá con ngöôøi nhieàu hay ít laø thaät ra baïn muoán noùi raèng ngöôøi ñoù ñaõ kieán taïo caùc theå cuûa mình baèng chaát lieäu ôû caùc phaân caûnh cao. Chaân Ngaõ chæ kieåm soaùt moät caùch ñaùng keå chæ khi naøo con ngöôøi haàu nhö hoaøn toaøn loaïi boû ñöôïc chaát lieäu cuûa caùc phaân caûnh thöù 7, thöù 6 vaø thöù 5 ra khoûi caùc theå cuûa mình. Khi y ñaõ kieán taïo vôùi moät tyû leä naøo ñoù chaát lieäu thuoäc phaân caûnh thöù tö thì Chaân Ngaõ môû roäng ñöôïc söï kieåm soaùt cuûa Chaân Ngaõ. Khi coù ñöôïc moät tyû leä naøo ñoù chaát lieäu cuûa phaân caûnh thöù ba thì luùc ñoù con ngöôøi böôùc chaân leân Thaùnh ñaïo. Khi chaát lieäu thuoäc phaân caûnh thöù hai vöôït troäi thì baáy giôø con ngöôøi ñöôïc ñieåm ñaïo, vaø khi chæ coù chaát lieäu nguyeân töû (atomic substance) (phaân caûnh I – ND) thì con ngöôøi trôû thaønh moät Chaân Sö. Do ñoù, con ngöôøi ôû treân phaân caûnh naøo laø ñieàu raát quan troïng vaø vieäc nhaän bieát ñöôïc söï an truï cuûa y seõ minh giaûi ñöôïc kieáp soáng. (LVHLT, 112–113) – An truï (polarise) töùc laø taäp trung (focus). (ÑÑKNM II, 428) An truï vaøo chính mình (Dwell calmly within themselves) Haï trí ñaït tôùi yù töôûng tröøu töôïng nhôø lyù luaän, vaø nhôø laøm nhö theá, haï trí môùi bay voït leân cao nhaát, chaïm ñeán ngöôõng cuûa coõi voâ saéc töôùng (töùc laø töø coõi thöôïng trí trôû leân. ND) vaø lôø môø thaáy ñöôïc nhöõng gì naèm beân kia. Linh hoàn (Thinker) caûm nhaän ñöôïc caùc yù töôûng naøy vaø quen soáng trong caùc yù töôûng ñoù. Khi naêng löïc lyù luaän tröøu töôïng caøng ñöôïc phaùt trieån vaø trôû neân laõo luyeän, thì linh hoàn trôû neân coù hieäu löïc trong coõi rieâng cuûa noù vaø baét ñaàu söï soáng hoaït ñoäng tích cöïc trong laõnh vöïc rieâng cuûa linh


10

hoàn. Nhöõng ngöôøi nhö theá ít ñeå yù ñeán söï soáng cuûa giaùc quan, ít chuù taâm ñeán beà ngoaøi hoaëc ít ñaët taâm trí vaøo hình aûnh cuûa caùc ñoái töôïng beân ngoaøi. Naêng löïc cuûa nhöõng ngöôøi naøy ñöôïc thu taäp vaøo trong (in drawn), khoâng coøn ñoå xoâ ra ngoaøi ñeå tìm thoûa maõn nöõa. Hoï an truï vaøo chính hoï, daønh heát thì giôø vaøo caùc vaán ñeà trieát lyù, vaøo caùc khía caïnh saâu xa cuûa söï soáng vaø tö töôûng, tìm caùch hieåu taän nguyeân nhaân hôn laø baän taâm ñeán keát quaû, vaø ngaøy caøng tieán gaàn hôn ñeán vieäc nhaän bieát Ñaáng Duy Nhaát (the One) aån döôùi moïi thieân sai vaïn bieät (diversities) cuûa baûn theå beân ngoaøi. (MTNX, 240) Ananda : Toái linh phuùc. Chuùa Con (Son), Vishnu, Thöôïng Ñeá Ngoâi Hai, Tinh thaànVaät chaát, Chí Phuùc (Bliss), Baùc aùi (Love). (LVLCK, 94) Anglo Saxon : Laø gioáng daân phuï (phuï chuûng) thöù 5 cuûa gioáng daân chính (caên chuûng) thöù 5. (ASCLH, IX) AÙnh saùng (Light): Theo Huyeàn Linh Hoïc cuõng nhö theo kinh Kabalah, coù ba loaïi aùnh saùng: 1.- AÙnh Saùng Tröøu Töôïng vaø Tuyeät Ñoái, ñoù laø Boùng Toái (Darkness) 2.- AÙnh Saùng cuûa Ñaáng Bieåu Loä – Voâ Hieän (the ManifestedUnmanifested) maø moät soá ngöôøi goïi laø Logos; 3.- AÙnh Saùng loaïi sau phaûn chieáu nôi caùc Dhyān Chohans, töùc caùc minor Logoi – caùc Elohim noùi chung – ñeán löôït caùc Ñaáng naøy laïi ban raûi noù cho vuõ truï beân ngoaøi. (GLBN 3, 49) (LVHLT, 437)  AÙnh saùng laø chaát lieäu (substance)  AÙnh saùng vaø vaät chaát (matter) laø caùc teân goïi ñoàng nghóa. (VCVTDT, 140)  Löûa ñieän hay tinh thaàn hôïp nhaát vôùi löûa do ma saùt (nhieät) taïo ra löûa Thaùi döông hay aùnh saùng. (LVLCK, 241)


11

 Theo quan ñieåm cuûa nhaø huyeàn bí hoïc, taát caû caùc hình thöùc söï soáng treân haønh tinh cuûa chuùng ta ñeàu chòu aûnh höôûng bôûi ba loaïi chaát lieäu aùnh saùng (light substance) vaø hieän nay, loaïi thöù tö ñang töø töø hieän ra. Caùc loaïi aùnh saùng naøy laø: 1. AÙnh saùng cuûa maët trôøi. 2. AÙnh saùng trong chính haønh tinh, khoâng phaûi laø aùnh saùng phaûn chieáu cuûa maët trôøi maø laø aùnh quang huy (radiance) coù saün rieâng bieät cuûa haønh tinh. 3. Moät aùnh saùng ñang lan qua (seeping in) (neáu toâi coù theå duøng caùch dieãn taû nhö theá) töø coõi caûm duïc, moät söï thaáu nhaäp töø töø vaø vöõng chaéc cuûa “caûm duïc quang” vaø söï pha troän cuûa noù vôùi hai loaïi aùnh saùng choùi loïi kia. 4. Moät aùnh saùng ñang baét ñaàu töï pha troän vôùi ba loaïi aùnh saùng kia vaø xuaát phaùt töø traïng thaùi vaät chaát maø chuùng ta goïi laø coõi trí – moät aùnh saùng maø ñeán löôït noù phaûn chieáu töø lónh vöïc cuûa linh hoàn. (TLHNM I, 102) AÙnh saùng caûm duïc : X. Caûm duïc quang. AÙnh saùng cuûa linh hoàn : (Light of the soul) AÙnh saùng cuûa linh hoàn naèm ôû vuøng tuyeán tuøng quaû, hoaït ñoäng thoâng qua vaø phaûi ñöôïc ñieàu ñoäng (directed) qua maét phaûi voán laø (nhö baïn ñaõ ñöôïc daïy) cô quan cuûa tueä giaùc theå (buddhi). (TLHNM II, 610) AÙnh saùng cuûa phaøm ngaõ : (Light of the personality) AÙnh saùng cuûa phaøm ngaõ naèm ôû vuøng tuyeán yeân (pituitary body) hoaït ñoäng thoâng qua maét traùi. (TLHNM II, 611) AÙnh saùng cuûa theá gian : (Light of the world) Theo doøng tieán hoùa, vaät chaát ngaøy caøng trôû neân vaät daãn truyeàn aùnh saùng (conductor of the light) moät caùch hoaøn haûo hôn, caâu noùi cuûa Ñöùc Christ: “Ta töôïng tröng cho AÙnh saùng cuûa Theá gian” (“I am the Light of the World”) chöùng minh cho chaân lyù aáy. (LVHLT, 10)


12

AÙnh saùng trong ñaàu : (Light in the head)  Khi hieän höõu, aùnh saùng trong ñaàu bieåu thò: a/ Vieäc hoaït ñoäng ít nhieàu cuûa tuyeán tuøng quaû (pineal gland), voán laø (nhö ngöôøi ta bieát roõ) vò trí cuûa linh hoàn vaø laø cô quan cuûa tri giaùc tinh thaàn (spiritual perception). b/ Vieäc chænh hôïp cuûa con ngöôøi treân coõi traàn vôùi Chaân Ngaõ, hay linh hoàn, treân coõi trí vaø söï tuaân phuïc cuûa baûn chaát vaø söï soáng treân coõi traàn ñoái vôùi aán töôïng vaø söï keàm cheá cuûa linh hoàn. c/ Vieäc thaàn löïc tuoân ñoå xuoáng xuyeân qua sinh meänh tuyeán (sutratma), tuyeán töø ñieån töùc laø tuyeán töø linh hoàn tôùi naõo boä xuyeân qua theå trí (mind body). d/ Sau cuøng, aùnh saùng trong ñaàu laø chæ daãn cuûa vieäc tìm ra Thaùnh ñaïo. (LVHLT, 183–184)  … Kundalini hay laø hoûa xaø (serpent fire) ôû choùt xöông soáng, khi noù ñaùp öùng vôùi rung ñoäng cuûa linh hoàn, ñöôïc caûm thaáy ôû trong ñaàu, nôi vuøng tuyeán tuøng quaû (pineal gland), ñöôïc goïi laø “aùnh saùng trong ñaàu”. (ASCLH, 209) AÙnh saùng trong maùt : (Clear cold light, tueä quang) AÙnh saùng trong maùt laø aùnh saùng cuûa tröïc giaùc (pure reason), do nhaän thöùc khoâng theå sai laàm cuûa tröïc giaùc. (CVÑÑ, 39) AÙnh saùng vaø boùng toái : (Light and Darkness) Theo giaùo lyù cuûa Hoa Hoàng Thaäp Töï maø keû phaøm tuïc (profane) coù vaän duïng vaø giaûi thích hoïa hoaèn laém môùi ñuùng, duø chæ ñuùng moät phaàn naøo thì “AÙnh saùng vaø Boùng toái gioáng nhö nhau, chuùng chæ khaùc nhau trong trí ngöôøi”. Theo Robert Fludd thì “Boùng toái chaáp nhaän söï chieáu saùng (illumination) ñeå töï hieån loä (visible)” Theo giaùo lyù cuûa Huyeàn Moân Ñoâng Phöông thì Boùng toái laø Thöïc taïi ñích thöïc duy nhaát (the one true actuality), laø caên baûn vaø coäi reã cuûa Aùnh saùng, khoâng coù Boùng toái thì AÙnh saùng khoâng bao giôø coù theå töï bieåu loä hay toàn taïi ñöôïc. AÙnh saùng laø Vaät chaát,


13

coøn Boùng toái laø Tinh thaàn thuaàn tuùy. Treân caùi caên baûn sieâu hình toaøn dieän cuûa noù (radical metaphysical basis), Boùng toái laø AÙnh saùng tuyeät ñoái vaø chuû quan, coøn AÙnh saùng cho duø coù veû röïc rôõ vaø huy hoaøng tôùi ñaâu ñi chaêng nöõa cuõng chæ laø moät khoái boùng toái (mass of shadows) maø thoâi, vì noù khoâng bao giôø coù theå tröôøng cöûu maø chæ laø moät AÛo Töôûng (Illusion) hay Haõo Huyeàn (Maya). Ngay caû trong Saùng Theá Kyù (Genesis), moät taùc phaåm laøm roái trí vaø gaây nhöùc oùc cho khoa hoïc, aùnh saùng ñöôïc taïo ra baèng boùng toái (out of darkness) – “vaø boùng toái phuû treân maët cuûa vöïc thaúm” chöù khoâng phaûi ngöôïc laïi (not vice versa). “Trong noù (trong boùng toái) coù söï soáng vaø söï soáng laø aùnh saùng cuûa con ngöôøi”. Seõ ñeán ngaøy maét con ngöôøi ñöôïc môû ra, luùc ñoù, hoï seõ hieåu nhieàu hôn baây giôø, caâu kinh trong Phuùc aâm cuûa Thaùnh John: “Vaø aùnh saùng toûa chieáu trong boùng toái, vaø boùng toái khoâng hieåu ñöôïc aùnh saùng”. Luùc ñoù, hoï seõ thaáy raèng chöõ “Boùng toái” khoâng duøng ñeå chæ nhaõn quan taâm linh con ngöôøi maø thöïc ra noù chæ “Boùng Toái”, Caùi Tuyeät Ñoái, caùi voán khoâng hieåu bieát (khoâng theå nhaän bieát) ñöôïc aùnh saùng phuø du (transient Light) tuy raèng aùnh saùng naøy vaãn sieâu vieät (transcendent) ñoái vôùi maét ngöôøi. Ma quæ laø maët traùi cuûa Chuùa Trôøi (Demon est Deus invers us). Hieän giôø Giaùo hoäi Cô Ñoác goïi Ma quæ (Devil) laø Boùng toái, trong khi ñoù, trong Thaùnh kinh Cô Ñoác (Bible) vaø trong Thaùnh Thö cuûa Job (Book of Job), Ma quæ ñöôïc goïi laø “con cuûa Chuùa Trôøi”, sao mai saùng choùi, Lucifer. Coù troïn caû moät trieát lyù veà tín ñieàu giaûi thích taïi sao vò Toång Thieân Thaàn thöù nhaát, xuaát phaùt töø caùc vöïc thaúm cuûa Hoãn Mang laïi ñöôïc goïi laø Lux (aùnh saùng) (Lucifer), “Ñöùa con choùi saùng cuûa Ban Mai” hay bình minh cuûa Kyø Khai Nguyeân (Manvantaric Dawn). Giaùo hoäi Cô Ñoác ñaõ bieán vò Toång Thieân Thaàn naøy thaønh Lucifer hay quæ Satan vì vò naøy cao caû hôn vaø lôùn tuoåi hôn Jehovah neân phaûi chòu bò hy sinh cho giaùo lyù môùi.


14

(GLBN I, 137–138) Anima mundi : (xem theâm “Toaøn Linh Trí”) 1. Linh hoàn cuûa vaïn vaät (Soul of all things) 2. Linh hoàn cuûa vaät chaát (LVHLT, 321, 33) Antahkarana (Antaskarana) : X. Giaùc tuyeán. Antariksa : Theá giôùi cuûa tình caûm, töông öùng vôùi coõi caûm duïc (X. Coõi vaø traïng thaùi taâm thöùc) (ASCLH, 298) Anu : Nguyeân töû nguyeân thuûy (Primordial atom). (GLBN I, 204) Anupadaka : Thuaät ngöõ Anupadaka, töùc voâ phuï maãu (parentless) hay voâ toå tieân (without progenitors) laø moät danh xöng huyeàn bí coù nhieàu nghóa trong trieát hoïc chuùng ta. Danh xöng naøy thöôøng duøng ñeå chæ caùc Ñaáng Thieâng lieâng (celestial Beings), caùc Thieàn Ñònh Ñeá Quaân (Dhyan Chohans) hoaëc Thieàn Ñònh Phaät (Dhyan Buddhas). Veà maët huyeàn bí, caùc Ñaáng naøy töông öùng vôùi caùc Ñöùc Phaät vaø Boà Taùt cuûa nhaân loaïi, ñöôïc bieát döôùi danh hieäu Theá Gian Phaät (Manushi Buddhas). (GLBN I, 123) Anupadakatattva : Vaät chaát vi töû coõi Ñaïi Nieát Baøn (LVLCK, 56) AÛo caûm (glamour, huyeãn caûm): - AÛo caûm coù lieân quan ñeán coõi cuûa baûn chaát tình caûm vaø duïc voïng maø moïi hình haøi coù truù sôû trong ñoù. Chính aûo caûm naøy nhuoám maøu moïi cuoäc soáng cuûa chuùng ta vaø taïo ra caùc giaù trò giaû taïo, caùc öôùc muoán sai laàm, caùc nhu caàu ñöôïc goïi laø khoâng caàn thieát, caùc moái baän taâm, lo aâu vaø baên khoaên; nhöng aûo caûm coù töø laâu ñôøi vaø baùm saùt vaøo chuùng ta ñeán noãi döôøng nhö chuùng ta coù theå laøm ñöôïc raát ít. (TBÑC, 118) - Aûo caûm chính laø aûo töôûng (illusion) treân coõi caûm duïc. (ACMVÑCTG, 21)


15

AÛo löïc (huyeãn löïc, maya): - AÛo löïc lieân quan ñeán caùc löïc cuûa coõi traàn (World of physical forces) maø chuùng ta ñang soáng vaø chính noù coù lieân quan ñeán söï caùm doã ñaàu tieân (temptation). (TBÑC, 118) - AÛo löïc (maya) laø keát quaû cuûa caû hai thöù: aûo caûm (glamuor) vaø aûo töôûng. (ACMVÑTG, 33) AÛo giaùc : (Hallucination) Moät traïng thaùi ñoâi khi do caùc roái loaïn sinh lyù gaây ra, ñoâi khi do caùc traïng thaùi ñoàng coát (mediumship) vaø ñoâi khi do tình traïng say röôïu. Nhöng nguyeân nhaân taïo ra caùc linh thò phaûi ñöôïc tìm kieám saâu xa hôn laø sinh lyù hoïc. Moïi hieän töôïng nhö theá, ñaëc bieät laø khi ñöôïc taïo ra qua traïng thaùi ñoàng coát, ñeàu ñöôïc ñi tröôùc baèng moät söï nôùi loûng (relaxation) cuûa heä thaàn kinh, vieäc nôùi loûng naøy bao giôø cuõng sinh ra moät tình traïng töø ñieän baát bình thöôøng (abnormal magnetic condition) voán dó thu huùt ñeán naïn nhaân caùc laøn soùng tinh tuù quang. Chính caùc soùng tinh tuù quang naøy môùi mang laïi caùc aûo giaùc khaùc nhau, tuy nhieân khoâng phaûi nhö caùch giaûi thích cuûa caùc nhaø y hoïc, aûo giaùc khoâng phaûi luoân luoân chæ laø caùc giaác mô troáng roãng vaø khoâng xaùc thöïc. Khoâng moät ai coù theå thaáy ñöôïc ñieàu gì voán khoâng hieän höõu  nghóa laø ñieàu gì khoâng taïo ñöôïc aán töôïng - trong hoaëc treân caùc laøn soùng tinh tuù quang (astral waves). Nhöng ngöôøi coù linh thò (seer) coù theå caûm nhaän ñöôïc caù ñoái töôïng vaø quang caûnh (scenes) (duø cho thuoäc veà quaù khöù, hieän taïi hay töông lai) voán khoâng coù moái lieân heä baát keå nhö theá naøo vôùi chính y. Hôn nöõa, y coøn caûm nhaän ñöôïc nhieàu ñieàu hoaøn toaøn khoâng coù lieân quan vôùi nhau ôû cuøng moät luùc, ñeán möùc taïo ra caùc keát hôïp voâ lyù vaø quaùi dò nhaát. Ngöôøi say röôïu vaø ngöôøi coù linh thò, ngöôøi ñoàng coát vaø vò cao ñoà ñeàu thaáy ñöôïc caùc linh thò (visions) cuûa hoï thuoäc rieâng töøng ngöôøi trong tinh tuù quang; chæ coù ñieàu laø trong khi ngöôøi say röôïu, ngöôøi bò beänh taâm thaàn


16

(madman) vaø ngöôøi ñoàng töû khoâng ñöôïc luyeän taäp, hoaëc ngöôøi ñang bò vieâm naõo (brain fever) tuy thaáy (bôûi vì hoï khoâng theå caûn laïi vieäc thaáy ñoù) vaø nhaéc laïi caùc linh thò loän xoän ñoù moät caùch voâ yù thöùc cho chính hoï maø khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc chuùng, thì vò cao ñoà vaø nhaø Thaáu Thò (Seer) coù taäp luyeän cuõng thaáy nhöng coù söï löïa choïn vaø kieåm soaùt caùc linh thò nhö theá. Hoï bieát caàn taäp trung nhaân löïc cuûa hoï nôi ñaâu, bieát ñöôïc caùch naøo ñeå laøm oån ñònh caùc caûnh töôïng maø hoï muoán quan saùt, vaø bieát laøm caùch naøo ñeå thaáy ñöôïc phía beân kia caùc lôùp phuû beân treân vaø beân ngoaøi cuûa tinh tuù quang. Ñoái vôùi haïng ngöôøi tröôùc, caùc thoaùng thaáy nhö theá vaøo caùc soùng (cuûa tinh tuù quang – ND) ñuùng laø caùc aûo giaùc; coøn ñoái vôùi haïng ngöôøi sau, chuùng trôû thaønh söï taùi taïo ñaùng tin caäy cuûa nhöõng gì thöïc söï ñaõ xaûy ra, ñang xaûy ra hoaëc seõ xaûy ra. Caùc thoaùng nhìn moät caùch ngaãu nhieân ñoù do ngöôøi ñoàng töû nhaän ñöôïc vaø caùc linh thò chaäp chôøn cuûa y döôùi aùnh saùng deã nhaàm laãn, thì döôùi yù chí coù ñieàu khieån cuûa caùc vò cao ñoà vaø ngöôøi coù nhaõn thoâng, chuùng ñöôïc chuyeån ra thaønh hình aûnh vöõng vaøng, thaønh caùch trình baøy trung thöïc veà nhöõng gì maø vò naøy muoán thaáy beân trong ñieåm taäp trung söï nhaän thöùc cuûa mình. (CKMTTL, 255 – 256) AÛo töôûng (Delusion, illusion, huyeãn töôûng):  Laø tieán trình ñoàng nhaát hoùa sai laàm, trong ñoù, Baûn ngaõ töï löøa doái vaø noùi “Ta laø hình haøi”. (I am the form). (ASCLH, 194)  AÛo töôûng coù aûnh höôûng ñeán coõi trí nhieàu hôn. Noù lieân quan ñeán caùc quan nieäm soáng cuûa chuùng ta vaø cuoäc soáng tö töôûng voán dó nhieàu hay ít (maëc duø haàu heát laø ít) ñang chi phoái coâng vieäc haèng ngaøy cuûa chuùng ta. (TBÑC, 119)  AÛo töôûng ñöôïc döïa vaøo hoaït ñoäng kieán taïo hình tö töôûng cuûa haï trí. (ACMVÑCTG,178)


17

- Huyeãn töôûng laø tình traïng khieân cöôõng ñem söï hieåu bieát coù giôùi haïn vaø tri thöùc theá tuïc/ tìm thöôøng ñeå giaûng giaûi chaân lyù cao thaâm, haäu quaû laø phuû leân vaø che giaáu chaân lyù ñoù ñaøng sau ñaùm maây hình tö töôûng. Luùc ñoù, caùc hình tö töôûng naøy laïi trôû thaønh coù thöïc hôn caû chaân lyù maø chuùng ñang che laáp vaø taát nhieân laø kieàm cheá vieäc tieáp caän vôùi Thöïc Taïi cuûa con ngöôøi. (ACMVÑCNL, 240) Apana : Moät trong naêm bieán phaân cuûa prana, keàm cheá töø bí huyeät nhaät tuøng tôùi baøn chaân, lieân quan ñeán cô quan baøi tieát vaø sinh duïc. (ASCLH, 329) Apastattva : Vaät chaát vi töû coõi caûm duïc. (LVLCK, 56) Armageddon : - Vieäc gaõy vôõ hay phaân chia cuoái cuøng giöõa caùi goïi laø taø löïc vaø chaùnh ñaïo trong chu kyø theá giôùi ñaëc bieät naøy seõ xaûy ra trong thôøi kyø caên chuûng 6 cuûa hieän nay. Vaøo cuoái caên chuûng 6, tröôùc khi coù söï xuaát hieän cuûa caên chuûng 7, chuùng ta seõ coù traän chieán Armageddon ñích thöïc ñaõ ñöôïc noùi ñeán raát nhieàu. Moät chu kyø nhoû, töông öùng vôùi traän chieán vaø chia caùch cuoái cuøng seõ xuaát hieän trong phuï chuûng 6 maø hieän nay ñang trong tieán trình hình thaønh. (LVHLT, 544) - Baõi chieán tröôøng cuûa haønh tinh (planetary kurushetra). (TBÑC, 119) Arupa : X. Voâ saéc töôùng. Arupa Loka : (Voâ saéc giôùi) Coõi khoâng coù saéc töôùng (formless world) hay ñuùng hôn laø coõi khoâng coù hình töôùng (world of no form), coõi khoâng coù hình theå (incorporeal) vì cö daân (denizens) ôû coõi naøy coù theå khoâng coù thaân theå (body), hình daïng (shape), cuõng khoâng coù maøu saéc


18

(colour) nhö con ngöôøi chuùng ta (mortals) vaø theo yù nghóa maø chuùng ta daønh cho caùc thuaät ngöõ naøy. (PGNM, 70) Aryasanga : (Ñöùc Voâ Tröôùc) Ñöùc Aryasanga laø moät vò Cao Ñoà (Adept) thôøi Tieàn Cô Ñoác Giaùo vaø laø nhaø saùng laäp tröôøng phaùi noäi moân Phaät giaùo, maëc duø khoâng bieát vì lyù do naøo maø oâng Csoma De Koros cho laø Ngaøi soáng vaøo theá kyû thöù 7 sau T.C. Coù moät vò Aryasanga khaùc soáng ôû theá kyû ñaàu kyû nguyeân chuùng ta, coù leõ hoïc giaû Hungary naøy laàm loän hai vò naøy. (GLBN I, 121) Asana Toïa theá (posture). (ASCLH, 182) Atlantis : – Luïc ñòa bò nhaän chìm ôû Ñaïi Taây Döông theo giaùo lyù huyeàn linh vaø theo Plato. Atlantis laø truù sôû (home) cuûa caên chuûng thöù tö, ngaøy nay chuùng ta goïi laø gioáng daân Atlantis. (ÑÑNLVTD, 215) – Chuùng toâi goïi teân luïc ñòa thöù tö naøy laø Atlantis (Phaùp ngöõ: Atlantide). Neáu ngöôøi ta chuù yù ñeán caùc truyeàn thuyeát cuûa coå nhaân nhieàu hôn töø tröôùc ñeán giôø thì luïc ñòa ñoù seõ laø vuøng ñaát lòch söû haøng ñaàu. Hoøn ñaûo tröù danh cuûa Plato mang teân naøy chæ laø moät maûnh cuûa luïc ñòa vó ñaïi naøy. (GLBN III, 21) A–tu–la (Asura): Caùc tinh linh (elementals) coù hình ngöôøi, veà sau thaønh ngöôøi. (LVLCK, 615) Atyø (Avitchi):  Moät traïng thaùi yù thöùc, khoâng nhaát thieát chæ coù sau khi cheát hay giöõa hai laàn luaân hoài vì noù coù theå cuõng xaûy ra treân coõi traàn. Theo nghóa ñen, noù coù nghóa laø “Voâ giaùn ñòa nguïc” (“uninterrupted hell”). Chuùng ta ñöôïc baûo cho bieát ñoù laø ñòa nguïc cuoái cuøng trong soá 8 ñòa nguïc, nôi maø “keû phaïm toäi cheát vaø ñöôïc taùi sinh lieân mieân (without interruption)  tuy theá


19

khoâng chuùt hy voïng cöùu chuoäc cuoái cuøng”. Xem SD III, 510, 521, 528 529. (LVLCK, 705)  Tuy nhieân, khi naøo ñoù laø keát quaû cuûa vieäc coá yù choïn löïa, hoaëc laø thích laøm ñieàu sai traùi, baát chaáp söï hieåu bieát vaø thaùch thöùc caû tieáng noùi cuûa baûn chaát taâm linh, baáy giôø, loaïi nghieäp quaû naøy seõ daãn ñeán nhöõng gì maø huyeàn linh hoïc phöông Ñoâng goïi laø “Avitchi” hay laø “coõi thöù taùm” (eighth sphere)  moät thuaät ngöõ ñoàng nghóa vôùi quan nieäm cuûa Thieân Chuùa Giaùo veà tình traïng bò maát linh hoàn (lost soul). Tuy nhieân, caùc tröôøng hôïp naøy voâ cuøng hieám vaø coù lieân quan tôùi taø ñaïo vaø thöïc haønh haéc thuaät. Maëc duø tình huoáng naøy coù lieân luïy ñeán vieäc taùch nguyeân khí cao nhaát (nguyeân khí tinh thaàn thuaàn tuùy) ra khoûi hai bieåu hieän cuûa noù laø linh hoàn vaø theå xaùc, hay ra khoûi saùu nguyeân khí thaáp, tuy theá, chính söï soáng vaãn coøn, vaø sau khi linh hoàn bò huûy dieät ôû Avitchi thì chu kyø bieán dòch môùi (fresh cycle of becoming) seõ laïi ñöôïc môû ra. (ASCLH, 390391) Avitchi, coõi thöù taùm (8th sphere  X. chöõ naøy), truù sôû cuûa caùc linh hoàn bò ñaùnh maát (lost souls) hay laø caùc theå (shells, lôùp voû) cuûa Phaøm ngaõ (lower man) voán ñaõ trôû neân taùch bieät khoûi Chaân Ngaõ hay nguyeân khí söï soáng caù nhaân. (LVLCK, 642)  A-tyø coù nghóa laø “traïng thaùi khoâng moät gôïn soùng” (“the waveless state”). Ñoù laø traïng thaùi taâm thöùc maø trong ñoù moät ngöôøi döôøng nhö thaáy chính mình ôû beân ngoaøi caùc rung ñoäng cuûa Söï Soáng Thieâng Lieâng. (GLASTTÑ, 131) AUM : Xem theâm Linh töø vaø Dieäu aâm – Ba linh töø (Words) ñöôïc Thaùi Döông Thöôïng Ñeá (Solar Logos) truyeàn laïi cho moãi moät trong ba ngoâi Thöôïng Ñeá (each of the three Logoi) nhö sau: a/ Dieäu aâm A (sacred sound A) cho Shiva, Ñaáng bieåu hieän cho traïng thaùi tinh thaàn hay traïng thaùi yù chí. Ñoù laø Linh töø maø qua ñoù Ñöùc Chuùa Cha hoaït ñoäng .


20

b/ Dieäu aâm U cho Vishnu, Ñöùc Chuùa Con. Ngaøi laø Ñaáng kieán taïo hình töôùng (form–builder) vaø cung öùng cô theå maø tinh thaàn phaûi chieám höõu, nhôø ñoù maø vieäc nhaäp theá thieâng lieâng môùi xaûy ra ñöôïc. A laø dieäu aâm cuûa söï soáng (life sound), U laø dieäu aâm cuûa hình töôùng (form sound). c/ Dieäu aâm M cho Brahma, Ñaáng maø vôùi vai troø cung öùng naêng löôïng baèng söï thoâng tueä linh hoaït, Ngaøi ñang noái keát tinh thaàn vaø saéc töôùng hay ngaõ vaø phi ngaõ. (ÑÑTDVNL, 153) – Thaùnh ngöõ A.U.M. (chuù yù toâi taùch moãi traïng thaùi cuûa aâm tam phaân naøy) ñöa traïng thaùi linh hoàn  tinh thaàn xuoáng ñeán coõi traàn vaø baùm vaøo ñoù baèng maõnh löïc cuûa rung ñoäng höôùng ra ngoaøi cuûa noù... OM ñöôïc ngaân leân ñuùng seõ giaûi phoùng linh hoàn ra khoûi laõnh vöïc aûo caûm vaø tình traïng meâ hoaëc (enchantment). Ñoù laø aâm giaûi thoaùt, noát phuïc sinh vó ñaïi vaø naâng cao nhaân loaïi ñeán Choán Huyeàn Bí cuûa Ñaáng Toái Cao (Most High) khi maø taát caû caùc Linh töø (Words) vaø dieäu aâm khaùc ñeàu thaát baïi. Ñoù khoâng phaûi laø aâm tam phaân nhö laø A.U.M., maø laø aâm löôõng phaân, mang yù nghóa veà moái lieân heä cuûa tinh thaàn vaø linh hoàn, cuûa söï soáng vaø taâm thöùc. Linh töø thaát truyeàn naøy, töôïng tröng söï maát maùt (loss) trong ba coõi thaáp (ñöôïc tieâu bieåu baèng caùc caáp ñoä cuûa Thanh giai trong Tam Ñieåm) phaûi ñöôïc phuïc hoài vaø ngaøy nay ñang ôû trong tieán trình khaùm phaù. Caùc nhaø thaàn bí ñaõ truy tìm noù; caùc Hoäi vieân Tam Ñieåm ñaõ duy trì truyeàn thuyeát veà söï hieän höõu cuûa noù; caùc ñeä töû vaø ñieåm ñaïo ñoà treân theá giôùi phaûi chöùng toû söï sôû höõu cuûa noù (its possession). Dieäu AÂm (Sound) laø dieãn ñaït ñoäc nhaát cuûa Huùy Danh (Ineffable Name), teân goïi huyeàn bí cuûa Ñaáng maø trong Ngaøi chuùng ta soáng, hoaït ñoäng vaø hieän toàn, vaø laø Ñaáng ñöôïc bieát ñoái vôùi Ñaïi Baïch Giai qua danh xöng naøy. Luoân luoân nhôù raèng danh xöng vaø saéc töôùng, ñoù laø caùc thuaät ngöõ ñoàng nghóa trong


21

giaùo huaán huyeàn linh, vaø hai töø ngöõ naøy naém giöõ bí nhieäm cuûa söï bieåu loä ... (CVÑÑ, 5253) Avyakta : Voâ hieän, khoâng bieåu loä (unmanifest). (ASCLH, 100) AÊn chay (vegetarian): Moãi ñeä töû phaûi laø ngöôøi aên chay nghieâm nhaët. Baûn chaát thaáp trôû neân bò trì treä vaø naëng neà, coøn ngoïn löûa noäi taâm khoâng theå toûa chieáu khi coù thòt trong thöùc aên thöôøng ngaøy (the diet). Ñaây laø qui luaät nghieâm nhaët cho nhöõng keû muoán laøm ñeä töû (applicants) vaø khoâng ñöôïc vi phaïm. Keû tìm ñaïo coù theå choïn aên thòt hay khoâng tuøy yù, nhöng ôû giai ñoaïn naøo ñoù treân neûo ñaïo thì ñieàu thieát yeáu laø chaám döùt vieäc aên moïi thöù thòt vaø chuù yù nhieàu vaøo thöùc aên haèng ngaøy. Vò ñeä töû phaûi töï giôùi haïn vaøo vieäc aên rau, ñaäu, traùi caây vaø quaû haït (nut). Chæ coù nhö theá y môùi taïo ñöôïc loaïi theå xaùc coù theå chòu ñöôïc söï giaùng nhaäp cuûa Chaân Nhaân vaø ñöùng tröôùc Ñaáng Ñieåm Ñaïo trong caùc theå tinh anh cuûa mình. (ÑÑNLVTD, 196197) AÂm binh/ Aâm binh nhaân taïo: Evil genii, Artificial elementals: Xem Ñaïo binh aâm thanh. AÂm hoûa kyø kinh: X. Taû hoûa kyø kinh (Ida) AÂm ma (elementaries) : Truù sôû (abode) cuûa caùc aâm ma laø Kama–Loka (Duïc giôùi). (LVLCK, 736) AÂm ma vaø ma hình (Elementary and shell): Trong tröôøng hôïp cuûa ngöôøi cheát tröôùc thôøi gian aán ñònh (dying prematurely), nguyeân khí thöù naêm (nhaân hoàn–ND) khoâng theå taùch ra khoûi nguyeân khí hoàng traàn (earthly principle) töùc nguyeân khí thöù tö (sinh hoàn–ND). Do ñoù, vaøo luùc bò ñaåy maïnh ra khoûi xaùc thaân, aâm ma rôi vaøo Kama loka. AÂm ma (elementary) naøy khoâng phaûi laø moät ma hình ñôn thuaàn (mere shell) maø ñoù chính laø con ngöôøi, keû maø môùi ñaây haõy coøn soáng,


22

khoâng thieáu maát gì caû tröø theå xaùc, ngöôøi naøy khoâng cheát chuùt naøo theo nghóa ñích thöïc cuûa töø ngöõ ñoù. Ñieàu chaéc chaén laø caùc aâm ma thuoäc loaïi naøy coù theå giao tieáp raát hieäu quaû ôû caùc buoåi caàu ñoàng (spiritual seances) vôùi caùi giaù naëng phaûi traû cuûa hoï, bôûi vì thaät khoâng may, do choã coøn ñaày ñuû caáu taïo caûm duïc (astral constitution), chuùng coù theå tieáp tuïc taïo ra nghieäp quaû (go on generating Karma), laøm dòu noãi khaùt soáng (thirst for life) cuûa mình baèng yeáu toá thuùc ñaåy (spring) cuûa tình traïng ñoàng coát. (PGNM, 83) AÂm thanh (sound, aâm)  Thaät laø ñieàu hieån nhieân khi noùi raèng aâm thanh laø maøu saéc vaø maøu saéc laø aâm thanh... Xin baïn luoân luoân nhôù raèng moïi aâm thanh ñeàu töï bieåu hieän thaønh maøu saéc. (TVTTHL, 205)  AÂm thanh saûn sinh ra, hay ñuùng hôn laø thu huùt caùc nguyeân toá laïi ñeå taïo ra moät ozone, vieäc cheá taïo chaát naøy ôû ngoaøi tìm tay cuûa ngaønh hoùa hoïc, nhöng ôû trong caùc ranh giôùi (limits) cuûa khoa luyeän kim ñan (alchemy). AÂm thanh coù theå laøm hoài sinh (resurrect) ngay caû moät ngöôøi hoaëc moät con thuù maø theå dó thaùi (astral “vital body”) chöa hoaøn toaøn taùch ra khoûi theå xaùc bôûi söï giaùn ñoaïn cuûa tuyeán töø ñieån (magnetic or odic chord). Vôùi tö caùch moät ngöôøi ñöôïc cöùu soáng ba laàn baèng quyeàn naêng naøy, taùc giaû (töùc baø H.P.BlavatskyND) coù ñuû uy tín ñeå noùi laø baûn thaân mình bieát ñöôïc ít nhieàu veà ñieàu ñoù. (GLBN II, 279) AÁn Ñoä vôùi Huyeàn linh hoïc (India and occultism): Moät trong nhöõng trôû ngaïi chính ñoái vôùi vieäc hieåu moät caùch chính xaùc caùc ñònh luaät cuûa huyeàn linh hoïc vaø aùp duïng vaøo thöïc teá laø söï töông ñoái non treû (newness) cuûa Taây Phöông vaø caùc thay ñoåi nhanh choùng voán laø ñaëc ñieåm noåi baät cuûa vaên minh AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu. Lòch söû Chaâu AÂu chæ môùi coù töø ba ngaøn naêm, coøn lòch söû cuûa Chaâu Myõ, nhö chuùng ta ñaõ bieát, chæ môùi coù


23

vaøi theá kyû. Huyeàn linh hoïc phaùt trieån maïnh (florish) trong moät baàu khoâng khí ñöôïc chuaån bò trong moät moâi tröôøng thaám nhuaàn töø ñieån cao sieâu (highly magnetised environment) vaø trong moät tình traïng ñöôïc saép ñaët voán dó laø keát quaû cuûa coâng vieäc laâu ñôøi treân coõi trí. Ñaây laø moät lyù do giaûi thích taïi sao AÁn Ñoä laïi laø nôi tröôøng sôû thích hôïp cho noã löïc tu taäp (endeavour). Kieán thöùc huyeàn linh hoïc ôû nôi ñaây coù töø möôøi ngaøn naêm qua vaø thaäm chí thôøi gian cuõng ñaõ ghi daáu leân cô theå con ngöôøi, ñem laïi cho con ngöôøi caùc theå voán khoâng höùng chòu söï ñoái khaùng naøo maø caùc theå cuûa ngöôøi Taây Phöông raát thöôøng vöôùng phaûi. Ñaõ töø laâu, moâi tröôøng ñöôïc thaám nhuaàn baèng caùc rung ñoäng maïnh meõ cuûa caùc Ñaáng Cao Caû ñang ngöï beân trong xöù aáy, vaø, trong khi qua laïi vaø do söï thaân caän cuûa caùc Ngaøi, caùc Ngaøi khoâng ngöøng töø hoùa chaát dó thaùi cuûa moâi tröôøng. Chính ñieàu naøy taïo ra moät ñöôøng loái deã daøng khaùc nöõa, vì vieäc töø hoùa chaát dó thaùi (etheric magnetisation) coù aûnh höôûng ñeán theå dó thaùi cuûa soá ngöôøi ñöôïc tieáp xuùc. Caû hai söï kieän naøy, thôøi gian vaø ñoä rung ñoäng cao, coù keát quaû laø taïo söï oån ñònh cho tieát taáu voán laøm deã daøng cho vieäc reøn luyeän huyeàn linh vaø taïo ñöôïc moâi tröôøng yeân tónh cho vieäc thanh tu. Caùc tình traïng naøy khoâng coù ñöôïc ôû phöông Taây, nôi maø söï soáng luoân luoân thay ñoåi, nôi maø caûnh hoaït ñoäng thöôøng chuyeån ñoåi nhanh choùng, taïo ra nhöõng vuøng xaùo troän roäng lôùn, laøm caûn trôû baát cöù coâng taùc naøo coù baûn chaát huyeàn thuaät. (LVHLT, 78–79) AÁn tín cuûa vua Salomon (Salomon’s seal):  “Saùu höôùng (directions) cuûa Khoâng Gian” coù nghóa laø “Tam Giaùc Ñoâi” (“Double Triangle), töùc söï lieân keát (junction) vaø phoái hôïp (blending) cuûa Tinh thaàn vaø Vaät chaát, cuûa Voâ saéc töôùng (Arupa) vaø saéc töôùng (Rupa) maø caùc Hình Tam Giaùc laø


24

moät Bieåu Töôïng. Tam Giaùc ñoâi naøy laø moät daáu hieäu (sign) cuûa Vishnu; ñoù laø AÁn Tín cuûa vua Salomon, vaø Shri–Antara cuûa nhöõng ngöôøi Baø La Moân (Brahmans). (GLBN I, 177)  Bieåu töôïng tam giaùc ñoâi, ñöôïc Hoäi Theosophy vaø nhieàu nhaø nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng lieâng (Theosophists) chaáp nhaän. Lyù do taïi sao noù ñöôïc goïi laø “AÁn Solomon” coøn laø moät bí maät, ngoaïi tröø vieäc noù töø Iran du nhaäp vaøo AÂu Chaâu. Taïi Iran coù nhieàu caâu chuyeän veà nhaân vaät thaàn thoaïi ñoù vaø oâng ta duøng caùi aán huyeàn dieäu ñoù ñeå baét vaø nhoát loaøi yeâu tinh (djins) trong caùc loï coå. Nhöng ôû AÁn Ñoä, daáu aán hay tam giaùc ñoâi cuõng ñöôïc goïi laø “Daáu hieäu cuûa Vishnu” (“sign of Vishnu”) vaø coù theå nhìn thaáy trong nhaø cuûa moïi laøng maïc döôùi hình thöùc laù buøa trò ma quyû. Tam giaùc naøy raát linh thieâng vaø ñöôïc duøng nhö laø kyù hieäu toân giaùo ôû Vieãn Ñoâng töø laâu tröôùc khi Pythagoras tuyeân boá raèng noù laø hình hình hoïc ñaàu tieân, cuõng nhö laø hình huyeàn bí nhaát. Noù cuõng ñöôïc tìm thaáy treân kim töï thaùp vaø thaùp bia (obelisk) vaø mang nhieàu yù nghóa thaàn bí gioáng nhö moïi tam giaùc. (NGMTTL, 303) AÁn töôïng (Impression): Ñoái vôùi ngöôøi tìm ñaïo vaø ñaëc bieät laø ñoái vôùi vò ñeä töû höõu thöùc, aán töôïng caàn ñöôïc xem xeùt ñeán töø 4 coäi nguoàn: 1/ Töø linh hoàn rieâng cuûa vò ñeä töû. 2/ Töø Huyeàn Vieän maø vò ñeä töû ñaõ ñöôïc gia nhaäp. 3/ Ñeán tröïc tieáp töø Chaân Sö. 4/ Töø Tam Thöôïng Theå Tinh Thaàn, xuyeân qua giaùc tuyeán. ... Caàn neân nhôù raèng Khoa hoïc veà AÁn Töôïng naøy thöïc ra laø khoa hoïc ñeå taïo ra hình tö töôûng, ñem sinh khí cho hình tö töôûng (thoughtform vitalisation) vaø ñònh höôùng cho hình tö töôûng (thoughtform direction); chæ coù ñeä töû naøo ñaõ traûi qua caùc tieán trình Ñieåm ñaïo Bieán Dung vaø khoâng coøn laø naïn nhaân cuûa


25

rieâng Phaøm ngaõ cuûa mình nöõa môùi coù theå ñöôïc giao phoù cho moät chu trình quyeàn löïc nguy hieåm nhö theá. Khoa hoïc veà AÁn Töôïng naøy laø neàn taûng cho vieäc thöïc haønh vieãn caûm. (VCVTDT, 8687) AÂu Chaâu (Europe): Luïc ñòa thöù naêm laø Myõ Chaâu (America), nhöng vì noù naèm ôû caùc ñieåm ñoái chaân (antipodes) neân chính AÂu Chaâu vaø Tieåu AÙ (Asia Minor) haàu nhö cuøng tuoåi (coeval, cuøng thôøi) vôùi noù môùi thöôøng ñöôïc caùc nhaø Huyeàn linh hoïc AÁn Aryan (Indo–Aryan) xem nhö laø luïc ñòa thöù naêm. Neáu giaùo lyù cuûa hoï caên cöù theo söï xuaát hieän cuûa caùc luïc ñòa theo trình töï ñòa chaát vaø ñòa lyù thì baây giôø caùch phaân loaïi naøy phaûi ñöôïc thay ñoåi. Nhöng vì trình töï cuûa caùc luïc ñòa ñöôïc xeáp theo thöù töï tieán hoùa cuûa caùc gioáng daân, töø gioáng daân I ñeán gioáng daân 5, töùc caên chuûng Aryan chuùng ta neân AÂu Chaâu phaûi ñöôïc goïi laø luïc ñòa thöù naêm. Giaùo lyù Huyeàn bí khoâng tính caùc ñaûo vaø baùn ñaûo, cuõng khoâng tuaân theo caùch phaân chia cuûa ñòa lyù hoïc hieän ñaïi veà ñaát lieàn vaø bieån. Töø ngaøy coù giaùo lyù toái coå vaø chaâu Atlantis bò huûy dieät, dieän maïo cuûa Ñòa caàu ñaõ thay ñoåi nhieàu laàn. Vuøng chaâu thoå Ai Caäp vaø Baéc Phi ñaõ coù luùc thuoäc veà Chaâu AÂu tröôùc khi eo bieån Gibraltar ñöôïc taïo thaønh vaø coù theâm moät xaùo troän nöõa cuûa luïc ñòa ñaõ hoaøn toaøn thay ñoåi baûn ñoà Chaâu AÂu. Söï thay ñoåi lôùn lao cuoái cuøng ñaõ xaûy ra caùch nay khoaûng 12.000 naêm vaø ñöôïc noái tieáp baèng vieäc ñaém chìm cuûa hoøn ñaûo nhoû beù thuoäc chaâu Atlantis cuûa Plato maø Plato goïi ñoù laø Atlantis döïa theo luïc ñòa toå tieân cuûa noù. (GLBN III, 21-22)


26

B Ba coõi thaáp (three worlds): Ba coõi thaáp töùc laø coõi hoàng traàn, coõi caûm duïc vaø coõi haï trí (the physical, emotional and mental planes). (TVTTHL, 5) Ba hieän theå tuaàn hoaøn (three periodical vehicles): Ba hieän theå tuaàn hoaøn laø ba cung cuûa Chaân Thaàn, Chaân Ngaõ vaø Phaøm Ngaõ. (TLHNM II, 295–296) Balamaät (Pāramitās):  Saùu haïnh sieâu vieät (six transcendal virtues); vôùi tu só thì coù möôøi.  Caùc balamaät goàm : Boá thí (Dāna), Trì giôùi (Shīla), Nhaãn nhuïc (Kshānti, Xaõ ly (Virāya), Duõng löïc / tinh taán (Vīrya), Thieàn ñònh (Dhyana). (TNVT, 241, 178) Ba Ngoâi (Trinity): Cha ( Father) Con (Son) Thaùnh Thaàn (Holy Spirit) (CTHNM, 631) Bardo (Giaùn Kyø Luaân hoài)


27

Bardo laø thôøi kyø giöõa luùc cheát vaø luùc taùi sinh, coù theå keùo daøi töø moät vaøi naêm ñeán moät thieân kieáp (Kalpa). Noù ñöôïc chia thaønh ba thôøi kyø phuï (sub–periods): 1/ Khi Chaân Ngaõ boû cuoän daây höõu töû, tieán nhaäp vaoø Duïc giôùi (Kama Loka) (truù sôû cuûa caùc AÂm ma, Elementaries). 2/ Khi Chaân Ngaõ nhaäp vaøo “Traïng thaùi Tuï Sinh” (“Gestation State”). 3/ Khi Chaân Ngaõ ñöôïc taùi sinh vaøo coõi saéc töôùng cuûa Devachan. (LVLCK, 736) Baùc aùi, Loøng baùc aùi (love) X. Tình thöông Baùn chính baùn taø: (The black white): Töùc laø nhöõng gì khoâng hoaøn toaøn toát (all good), maø cuõng chaúng hoaøn toaøn xaáu (all bad) (ASCLH), 391) Baùo thaân (Sambhogakaya): Baùo thaân cuõng gioáng nhö öùng thaân, nhöng coù theâm veû röïc rôõ (lustre) cuûa ba ñieàu hoaøn thieän, moät trong ba hoaøn thieän naøy laø vieäc hoaøn toaøn xoùa boû taát caû caùc moái lieân quan vôùi coõi traàn. (LVLCK, 1193) Baùt chaùnh ñaïo (Noble Eightfold Path): 1. Chaùnh tín (Right values) 2. Chaùnh tö duy (Right Aspiration) 3. Chaùnh ngöõ (Right Speech) 4. Chaùnh nghieäp (Right Conduct) 5. Chaùnh maïng (Right Mode of Living) 6. Chaùnh tinh taán (Right Effort) 7. Chaùnh nieäm (Right Thinking) 8. Chaùnh ñònh (Right Rapture or True Happiness) (SHLCTÑ, 463) Baùt nhaõ (Prajnõa/ Pragna, trí hueä): ... Ñaây laø nguyeân khí (principle) giuùp cho söï Giaùc Ngoä (Enlightement) coù theå xaûy ra nôi chuùng ta cuõng nhö nôi Ñöùc


28

Phaät (Buddha). Khoâng coù trí hueä thì khoâng theå coù söï giaùc ngoä, ñoù laø quyeàn naêng taâm linh cao sieâu nhaát (highest spiritual power) maø chuùng ta coù ñöôïc. Trí tueä (the intellect) ... coù hoaït ñoäng töông ñoái cuûa noù ...Tröôùc khi ñöôïc giaùc ngoä, Ñöùc Phaät chæ laø moät con ngöôøi bình thöôøng vaø chuùng ta, töùc nhöõng ngöôøi bình thöôøng, seõ trôû thaønh Phaät vaøo luùc maø con maét trí tueä (mental eyes) cuûa chuùng ta môû ra cho söï Giaùc Ngoä. (TTTÑTG, 188) - Pragna ñoàng nghóa vôùi Mahat, Toaøn Linh Trí (Universal Mind). Naêng löïc nhaän thöùc. Taâm thöùc . (NGMTTL, 259) - Pragna laø minh trieát rieâng cuûa caùc Dhyan Chohans. (CKMTTL, 135) Baøng moân ( Black Lodge): X. Haéc thuaät. (Baøng : beân caïnh, moät beân; moân phaùi ñi leäch moät beân). Baûn chaát thoâng linh haï ñaúng (Lower psychic nature): Baûn chaát thoâng linh haï ñaúng laø thuaät ngöõ ñöôïc duøng trong huyeàn linh hoïc ñeå chæ caùc tieán trình cuûa haï trí (lower mind processes) cuõng nhö laø chæ caùc phaûn öùng tình caûm hay caûm duïc (astral or emotional reactions). (ASCLH, 14) Baûn Lai Dieän Muïc (Presence):  Laø Tinh Thaàn, laø Chaân Thaàn, laø Linh Ngaõ. (ASCLH, 8)  Baûn Lai Dieän Muïc laø maõnh löïc thuùc ñaåy ñaøng sau moïi thieân khaûi vaø thöïc ra ñoù laø Thöôïng Ñeá Noäi Taïi (God Immanent), bao giôø cuõng coá gaéng ñeå ñöôïc thöøa nhaän vaø ngoaøi ra chính Ngaøi bò thoâi thuùc bôûi söï kieän veà Thöôïng Ñeá sieâu vieät (God Transcendent). (ACMVÑTG, 176) - Töùc Thöôïng Ñeá Noäi Taïi. (ACMVÑTG, 162) - Trong con ngöôøi coù hai naêng löôïng chính yeáu baùm chaët: moät khoâng ñöôïc hieåu roõ maø chuùng ta gaén cho teân goïi laø Baûn Lai Dieän Muïc, coøn moät ñöôïc hieåu roõ maø chuùng ta goïi laø Thieân Thaàn Baûn Lai Dieän Muïc. Ñoù laø linh hoàn (Thaùi döông thieân


29

thaàn) vaø Chaân Thaàn. Moät bieåu hieän cho cung Chaân Thaàn, moät töôïng tröng cho cung linh hoàn, vaø caû hai naêng löôïng naøy chi phoái Phaøm Ngaõ moät caùch linh hoaït hoaëc moät caùch tinh teá. (CTNM, 590) Baûn naêng (Instinct): Baûn naêng naèm döôùi trình ñoä cuûa yù thöùc, nhöng baûo toàn vaø chi phoái ña soá caùc thoùi quen vaø söï soáng cuûa cô theå. Nhieàu loái soáng theo tình caûm bò chi phoái nhö theá. Baûn naêng keàm cheá xuyeân qua bí huyeät nhaät tuøng (solar plexus) vaø caùc bí huyeät thaáp. (TLHNMII, 232)  Baûn naêng töùc laø caùc kinh nghieäm ñöôïc tích luõy laïi do di truyeàn trong caùc hình haøi môùi (new forms). (MTNX, 211) Baûn naêng tinh thaàn (Spiritual instinct) Baûn naêng tinh thaàn laø khía caïnh thaáp nhaát cuûa tröïc giaùc, cho thaáy vieäc saün saøng ñöôïc ñieåm ñaïo laàn I. (ÑÑTKNM II, 267) Baûn naêng tröïc giaùc (Intuitive instinct): Tri giaùc tinh thaàn (spiritual perception) töùc baûn naêng tröïc giaùc coù nghóa laø vieäc chuaån bò saün saøng (preparedness) cho vieäc ñieåm ñaïo Bieán Dung, töùc ñieåm ñaïo laàn 3. (ÑÑTKNM II, 267) Baûn saéc (Colouring) : X. Saéc thaùi. Baûn theå (Essential): Khi moät thaønh vieân (member) cuûa Thaùnh Ñoaøn duøng chöõ “essential”, Ngaøi khoâng muoán noùi (nhö baïn thöôøng laøm) nhöõng gì caàn thieát hay thieát yeáu maø laø ñeà caäp tôùi baûn chaát saâu kín nhaát (inmost essence) ñang naèm ôû taâm cuûa taát caû moïi vaät, caû toát laãn xaáu. (CVÑÑ, 727) Baûn theå thaáp (Lower nature, Phaøm Ngaõ): Theå xaùc, theå caûm duïc vaø theå haï trí. (LVHLT, 282) Baûn toá (Element, yeáu toá): X. Yeáu toá, töù ñaïi, hôïp toá …


30

Thuaät ngöõ “baûn toá” ñöôïc giôùi haïn vaøo caùc chaát caên baûn (basis substances) trong caùi ñöôïc goïi laø vaät chaát caên baûn (essential matter) vaø nhaø hoùa hoïc cuõng nhö nhaø vaät lyù hoïc ñeàu baän taâm ñeán caùc söï soáng nhö theá. (LVLCK, 1062) Baûn toá vuõ truï (cosmic element, nguyeân toá vuõ truï): Khoa hoïc huyeàn bí (occult Science) nhìn nhaän raèng coù baûy baûn toá vuõ truï (7 cosmic elements), boán caùi hoaøn toaøn vaät chaát, coøn caùi thöù naêm, dó thaùi (ether) thì baùn vaät chaát (semi– material). Vaøo cuoái cuoäc tuaàn hoaøn thöù tö cuûa chuùng ta, chaát dó thaùi seõ trôû neân höõu hình trong khoâng khí, ñeå ngöï trò treân caùc chaát khaùc trong suoát cuoäc tuaàn hoaøn thöù naêm. Hai baûn toá coøn laïi cho ñeán nay vaãn coøn hoaøn toaøn ngoaøi tìm nhaän thöùc cuûa con ngöôøi. Tuy nhieân, chuùng seõ xuaát hieän trong gioáng daân thöù saùu vaø thöù baûy cuûa cuoäc tuaàn hoaøn naøy vaø seõ trôû neân ñöôïc bieát tôùi laàn löôït trong cuoäc tuaàn hoaøn thöù saùu vaø thöù baûy. Baûy baûn toá naøy cuøng vôùi voâ soá caùc baûn toá phuï (sub–elements), nhieàu hôn soá maø khoa hoïc bieát ñöôïc, chæ laø caùc bieán theå phuï thuoäc (conditional modifications) vaø caùc traïng thaùi phuï cuûa caùi Duy Nhaát (the One) vaø baûn toá duy nhaát (Only Element). Baûn toá duy nhaát naøy khoâng phaûi laø Dó Thaùi, cuõng khoâng phaûi laø Akasha maø laø coäi nguoàn (source) cuûa caû hai. Baûn toá thöù naêm naøy (hieän nay ñöôïc khoa hoïc saün saøng nhìn nhaän) khoâng phaûi laø chaát Dó Thaùi theo giaû töôûng cuûa Sir Isaac Newton – maëc duø oâng naøy duøng danh xöng dó thaùi ñeå goïi baûn toá ñoù, coù leõ laø luùc aáy ôû trong trí oâng lieân keát baûn toá Ether vôùi Aether, “Phuï Maãu” cuûa thôøi xöa. Do tröïc giaùc maø Newton noùi: “Thieân nhieân laø tay taïo taùc lieân hoaøn (perpetual circulatory Worker) taïo ra chaát loûng töø chaát ñaëc, chaát ñaëc töø chaát hôi, chaát hôi töø chaát ñaëc, chaát tinh anh töø chaát thoâ tröôïc, chaát thoâ tröôïc töø chaát tinh anh… Nhö vaäy, coù leõ moïi vaät ñeàu coù nguoàn goác töø Ether”. (GLBN I, 78–79) Baïn taâm giao: (soul mate, baïn tri kyû)


31

Coù theå baïn töøng nghe noùi raèng, moãi ngöôøi ñeàu coù moät ñieàu gì ñoù ñöôïc bieát döôùi teân goïi laø baïn taâm giao vaø baïn seõ luoân luoân tìm kieám moät ngöôøi nhö theá. Baïn taâm giao hoaøn toaøn coù thaät, vì töø thuôû ban sô, luùc maø huyeàn löïc söï soáng (life force) ñöôïc Quyeàn Naêng Thieâng Lieâng (Divine Power) xaï ra, huyeàn löïc ñoù hoøa nhaäp vaøo söï soáng döôùi hình thöùc song sinh (twin,forms), moät coù tính döông,moät coù tính aâm. Caû hai hình thöùc naøy tieán hoùa hoaøn toaøn rieâng bieät, moãi beân ñeàu coù chæ tieâu (quota) caùc kieáp soáng trong caùc thaân xaùc nam vaø nöõ cuûa mình. Nhöng vaøo caùc cô hoäi ñaëc bieät khi moät vieäc quan troïng phaûi ñöôïc thi haønh, thì caû hai thöïc theå naøy ñoâi khi ñöôïc ñöa vaøo cuøng nhau, vì caûm höùng cuûa moät beân giuùp cho beân kia xuùc tieán coâng vieäc vó ñaïi caàn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh… Dó nhieân ñoù laø söï hoøa hôïp hoaøn haûo cuûa döông vaø aâm, cuûa nam vaø nöõ trong thieân nhieân. Ñoái vôùi chuùng ta, khoâng phaûi luoân luoân laø vieäc toát laønh, khi coù caùc kieáp soáng vôùi baïn tri kyû cuûa chuùng ta, vì döôùi caùc hoaøn caûnh nhö theá, chuùng ta seõ coù khuynh höôùng trôû thaønh raát ích kyû; chuùng ta seõ khoâng bao giôø hoïc ñöôïc caùch nhìn söï vaät theo quan ñieåm cuûa nhöõng ngöôøi khaùc; ñoái phoù vôùi caùc yù kieán traùi ngöôïc; nhaân nhöôïng ñeå ñaït ñöôïc chuùt gì ñoù, coøn hôn laø giöõ laäp tröôøng cöùng raén maø khoâng taïo ñöôïc gì caû. (CKDCLH, 70, 71) Baûy Ñaáng Thaùnh cuûa Ñaïi Huøng Tinh (Seven Rishis of the Great Bear): Caùc nguyeân maãu (prototypes) cuûa baûy Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. (ASCLH, 82) Baûy Huyeàn Quang cuûa Thaùi Döông (seven mystic rays of the sun): Teân goïi cuûa Baûy Tia Saùng naøy laø Sushumna, HariKesa, VisvaKarman, Visva–tryarchas, Sannaddha, Sarvavasu vaø Svaraj, taát caû ñeàu huyeàn bí. Moãi teân goïi ñeàu coù öùng duïng rieâng


32

bieät cuûa noù trong moät traïng thaùi yù thöùc rieâng bieät daønh cho caùc muïc tieâu huyeàn linh. Tuy nhieân, nhö coù noùi ñeán trong NirKuta (II, 6), tia Sushumna laø tia saùng maø caùc nhaø Yoga ñöôïc ñieåm ñaïo öa chuoäng. Toaøn boä Baûy Tia Saùng traûi qua khaép Thaùi Döông Heä taïo thaønh Upadhi (cô sôû – basis) vaät chaát (taïm goïi theá) cuûa ether trong khoa hoïc. Trong Upadhi naøy, aùnh saùng, nhieät, ñieän vv…, caùc thöù löïc (forces) cuûa khoa hoïc chính thoáng lieân keát laïi ñeå taïo ra caùc hieäu quaû cuûa chuùng ôû treân maët ñaát. Döôùi hình thöùc caùc hieäu quaû taâm linh vaø tinh thaàn, chuùng baét nguoàn töø Upadhi sieâu thaùi döông (supra–solar), trong Dó Thaùi (Ether) cuûa nhaø huyeàn linh hoïc hay laø Akasha. (GLBN II, 240) Baûy Nhaùnh Tri Thöùc (Seven branches of Knowledge): Trong “Giaùo Lyù Bí Nhieäm”, chuùng ta ñöôïc daïy raèng coù baûy nhaùnh tri thöùc ñöôïc noùi ñeán trong Kinh Puranas –SD I, 192. ÔÛ ñaây, caùc töông öùng coù theå neâu ra lieân quan vôùi: a/ Baûy Cung, caùc Tinh quaân Hy sinh, Baùc aùi vaø Tri thöùc. b/ Baûy traïng thaùi yù thöùc (States of consciousness) c/ Baûy traïng thaùi vaät chaát hay caûnh giôùi. d/ Baûy loaïi thaàn löïc. e/ Baûy cuoäc ñieåm ñaïo vaø nhieàu thaát boä (septenates) khaùc. Tri thöùc thuaàn tuùy (Gnosis), Tri thöùc aån taøng laø Nguyeân Lyù (Principle) thöù baûy, saùu trieát phaùi AÁn Ñoä (schools of Indian phylosophy) laø saùu nguyeân lyù – SD I, 299. Saùu tröôøng phaùi naøy laø: a/ Tröôøng phaùi Luaän lyù (school of logic) …Baèng chöùng cuûa tri giaùc ñuùng ñaén (proof of right perception) b/ Tröôøng phaùi nguyeân töû (Atomic school). Heä thoáng caùc söï kieän (particulars). Caùc baûn toá (elements). Luyeän ñan vaø hoùa hoïc.


33

c/ Tröôøng phaùi soá luaän (sankhya school). Heä thoáng caùc soá. Tröôøng phaùi duy vaät. Lyù thuyeát veà 7 traïng thaùi vaät chaát hay prakriti. d/ Tröôøng phaùi Yoga (school of Yoga). Söï hôïp nhaát (union). Quy taéc cuûa ñôøi soáng haèng ngaøy. Thaàn bí hoïc (Mysticism). e/ Tröôøng phaùi toân giaùo nghi leã (school of ceremonial religion). Nghi thöùc (ritual). Thôø phuïng thieân thaàn hay caùc thaàn (gods). f/ Tröôøng phaùi Vedanta coù lieân quan ñeán phi nhò nguyeân (non duality) baøn veà lieân heä cuûa atma nôi ngöôøi vôùi Thöôïng Ñeá . Tri thöùc thuaàn tuùy (gnosis) hay tri thöùc aån taøng (hidden knowledge) thì töông töï nhö Atma Vidya (Minh trieát Tinh thaàn) hay Minh Trieát Thieâng Lieâng (Theosophy) vaø bao goàm 6 tröôøng phaùi kia. (LVLCK, 285) Baûy Vuõ Truï Ñaïo (Seven Cosmic Paths, 7 sieâu ñaïo): - Baûy Sieâu Ñaïo maø vò Chaân Sö phaûi giaùp maët (confront) laø: 1. Sieâu Ñaïo Phuïng Söï Theá Gian (Earth Service) daãn ñeán coõi caûm duïc vuõ truï. 2. Sieâu Ñaïo Coâng Taùc Töø ñieån (Magnetic Work) daãn ñeán coõi caûm duïc vuõ truï. 3. Sieâu Ñaïo Huaán Luyeän ñeå trôû thaønh caùc Haønh Tinh Thöôïng Ñeá, daãn ñeán caùc phaân caûnh cao cuûa coõi trí vuõ truï. 4. Sieâu Ñaïo ñeán Sirius, daãn ñeán coõi caûm duïc vuõ truï. 5. Sieâu Ñaïo cuûa Cung (Ray Path), ñöa ñeán coõi trí vuõ truï. 6. Sieâu Ñaïo maø chính Thaùi Döông Thöôïng Ñeá ñang ñi, ñöa ñeán coõi Boà Ñeà vuõ truï. 7. Sieâu Ñaïo Tình traïng Con Tuyeät Ñoái (Absolute Sonship), ñöa ñeán coõi trí vuõ truï. (CVÑÑ, 399) - Ñaïo sinh phaûi thaän troïng phaân bieät giöõa baûy vuõ truï ñaïo (baûy Sieâu Ñaïo) naøy vôùi baûy con ñöôøng maø taát caû nhaân loaïi phaûi


34

böôùc leân (ñaõ ñöôïc baøn ôû tröôùc trong boä luaän naøy). Nhö chuùng ta ñaõ thaáy baûy con ñöôøng huyeàn cung (ray paths) trôû thaønh ba khi caùc ñôn vò treân boán cung thöù yeáu töï phoái hôïp thaønh moät trong ba cung chính yeáu. Ba cung naøy hôïp thaønh cung toång hôïp Baùc AÙi – Minh trieát vaøo luùc caùc con cuûa nhaân loaïi ñaït ñöôïc caùc cuoäc ñieåm ñaïo cuoái cuøng trong Thaùi Döông Heä. Khi ñaït ñeán giai ñoaïn naøy vaø khi con ngöôøi hieåu ñöôïc söï hôïp nhaát cuûa Thaùi Döông Heä khoâng nhöõng chæ baèng lyù thuyeát maø coøn baèng thöïc teá maø chính hoï ñaõ töï ñoàng nhaát hoùa, baây giôø seõ naûy sinh nôi taâm thöùc cuûa hoï moät ñieàu gì ñoù sieâu vieät toaøn boä taâm thöùc vaø chæ coù theå ñöôïc dieãn taû baèng moät töø ngöõ coù giôùi haïn laø söï ñoàng nhaát hoùa (identification). Söï ñoàng nhaát hoùa naøy laø moät tieán trình vuõ truï chöù khoâng phaûi tieán trình Thaùi Döông Heä vaø chính noù coù baûn chaát thaát phaân. Vì leõ thieáu moät thuaät ngöõ thích hôïp hôn, chuùng ta goïi tieán trình thaát phaân naøy laø Baûy Con ñöôøng Vuõ truï (sevenfold cosmic path). (LVLCK, 1242) Baéc cöïc quang vaø Nam cöïc quang (Aurora Borealis and Autralis): AÂm thanh (Sound) laø ñaëc tính cuûa Akasha (Ether), noù sinh ra khoâng khí maø tính chaát laø xuùc giaùc; do coï xaùt, khoâng khí taïo neân maøu saéc vaø aùnh saùng”. (Kinh Vishnu Purana, q. I, chöông II, trang 34, 35) Coù leõ caâu treân ñaây seõ bò xem nhö moät ñieàu coå loã voâ nghóa (non sense) nhöng noù seõ deã hieåu hôn neáu ñoäc giaû nhôù raèng Baéc Cöïc Quang vaø Nam Cöïc Quang, caû hai ñeàu xaûy ra ôû chính caùc trung taâm ñieän löïc vaø töø löïc cuûa ñòa caàu. Hai cöïc naøy ñöôïc xem laø caùc kho chöùa, nôi tieáp nhaän (receptacles) vaø giaûi toûa (liberators) cuøng moät luùc sinh löïc (ñieän löïc) cuûa vuõ truï vaø ñòa caàu, neáu khoâng coù hai van (valve) an toaøn töï nhieân ñoù, soá ñieän löïc thaëng dö ñoù coù leõ laøm cho ñòa caàu vôõ tan thaønh maûnh vuïn töø laâu. Ñoàng thôøi, chính giaû thuyeát treân gaàn ñaây ñaõ trôû thaønh söï


35

thaät, ñoù laø hieän töôïng aùnh saùng ôû hai cöïc thöôøng ñi keøm vaø taïo ra caùc aâm thanh döõ doäi, gioáng nhö tieáng gioù rít, tieáng huù vaø tieáng noå. (GLBN I, 253–254) Baéc Phaïn ngöõ: (Sanskrit): laø ngoân ngöõ cuûa caùc Thaàn Linh (Gods) (GLBN I, 313) Baát ñaéc kyø töû (Accident, cheát ñoät ngoät) Nhöõng keû “baát ñaéc kyø töû” toát buïng vaø trong saïch (khi bò cheát ñoät ngoät seõ gioáng nhö ND) nguû trong Akasa (chaát dó thaùi khoâng gian, v..v..-ND) khoâng bieát gì ñeán tình traïng thay ñoåi cuûa hoï. Nhöõng keû raát hung aùc vaø khoâng thanh tònh (impure), phaûi chòu moïi haønh haï (tortures) cuûa moät loaïi aùc moäng kinh khieáp. Ña soá keû baát ñaéc kyø töû  khoâng thaät toát maø cuõng khoâng thaät xaáu, caùc naïn nhaân cuûa tai naïn hoaëc baïo haønh (keå caû keû bò aùm saùt)  thì coù moät soá ôû traïng thaùi nguû, moät soá khaùc trôû thaønh caùc loaïi quæ trong Thieân Nhieân (Nature pisachas)  xem muïc töø “Quæ” ND), trong khi ñoù moät thieåu soá coù theå trôû thaønh naïn nhaân cho haïng ñoàng coát, vaø ruùt ra moät taäp hôïp caùc uaån (Skandhas) môùi nôi ñoàng töû naøo thu huùt chuùng. Soá naøy coù theå khoâng nhieàu, soá phaän cuûa chuùng coù theå laø ñau buoàn nhaát. (Thö cuûa Ch. S. 239) Baát maõn thieâng lieâng: (Divine discontent) Thöôøng thöôøng ngöôøi haøi loøng thoûa nguyeän, töông ñoái coù haïnh phuùc (the contented, relatively happy man) laø ngöôøi thu thaäp hoïc hoûi ít nhaát trong kieáp soáng, vì ngöôøi ñoù coù khuynh höôùng vaãn ôû nguyeân taïi choã (remain static); toát hôn laø neân vun troàng ôû noäi taâm moái baát maõn thieâng lieâng khieán cho luoân luoân muoán vöôn tôùi höôùng ñeán caùc thaønh töïu môùi meû. (VLH, 111) Baát toån haïi (Harmlessness, voâ toån haïi, khoâng gaây toån haïi, Ahimsa):


36

 Ñieàu naøy bao goàm caùc haønh ñoäng ôû coõi traàn cuûa moät ngöôøi, vì caùc haønh ñoäng ñoù coù lieân quan ñeán moïi hình haøi cuûa bieåu hieän thieâng lieâng vaø ñaëc bieät coù lieân quan ñeán baûn chaát söùc maïnh (force nature) hay laø naêng löôïng maø ngöôøi ñoù bieåu hieän qua caùc hoaït ñoäng ôû coõi traàn cuûa mình. Y khoâng gaây ñau khoå hay laøm toån thöông baát cöù ai. (ASCLH, 184185)  Baát toån haïi laø taùc nhaân chính yeáu (major agent) ñoái vôùi vieäc laøm cho caân baèng (offsetting) nghieäp quaû. (CTNM, 295)  Do ñoù, baïn coù theå thaáy lyù do taïi sao toâi raát nhaán maïnh vaøo vieäc caàn coù ñöùc tính khoâng gaây toån haïi nôi taát caû caùc baïn vì ñoù laø phöông phaùp khoa hoïc (moät caùch tuyeät dieäu, vaø noùi veà maët huyeàn moân) ñeå taåy saïch con ngöôøi vaø ñeå thanh loïc caùc bí huyeät. Vieäc thöïc haønh ñöùc voâ toån haïi seõ laøm thoâng suoát caùc vaän haø bò taét ngheõn vaø ñeå cho caùc naêng löôïng cao sieâu tieán nhaäp vaøo. (CTNM, 40)  Thöïc haønh ñöùc voâ toån haïi ñeå chaän ñöùng vieäc taïo nhaân vaø ñeå ngaên chaän baát cöù caùch dieãn bieán theâm naøo cuûa tình traïng baát haïnh (nhaát laø do beänh taät ND). (CTNM, 296)  Haõy ñeå cho ñöùc baát toån haïi trôû thaønh chuû aâm cuûa kieáp soáng cuûa baïn. Buoåi tónh taâm chieàu toái neân ñöôïc tieán haønh hoaøn toaøn theo ñöôøng loái naøy, chia vieäc tónh taâm (review work) laøm 3 phaàn vaø xeùt: 1. Voâ toån haïi trong tö töôûng. Ñieàu naøy seõ ñöa ñeán keát quaû trong vieäc keàm cheá lôøi noùi. 2. Voâ toån haïi trong phaûn öùng tình caûm. Ñieàu naøy seõ ñöa ñeán keát quaû trôû thaønh vaän haø cho traïng thaùi baùc aùi cuûa linh hoàn. 3. Voâ toån haïi trong haønh ñoäng. Vieäc naøy seõ taïo ra söï caân baèng, kheùo leùo trong haønh ñoäng vaø ñöa ñeán yù chí saùng taïo. (LVHLT, 103)  Ngöôøi tìm ñaïo phaûi soáng moät caùch voâ toån haïi (harmlessly) trong tö töôûng (thought), lôøi noùi (word) vaø haønh ñoäng (deed).


37

Baèng caùch naøy, moãi ngöôøi trong caùc baïn seõ cung öùng moät vaän haø tinh khieát, seõ trôû thaønh moät tieàn ñoàn cho taâm thöùc cuûa Chaân Sö vaø cung öùng moät trung taâm naêng löôïng maø qua ñoù tình huynh ñeä coù theå taùc ñoäng. (LVHLT, 354) - Khoâng gaây toån haïi voán laø ñaëc tính noåi baät cuûa moiï ngöôøi con cuûa Thöôïng Ñeá. Khoâng gaây toån haïi nghóa laø khoâng noùi lôøi naøo coù theå laøm toån thöông keû khaùc, khoâng nghó ñeán baát cöù yù töôûng naøo coù theå gaây ñau khoå (poison) hoaëc taïo ra hieåu laàm, khoâng laøm moät haønh ñoäng naøo coù theå gaây thöông toån (hurt), duø laø toái thieåu cho huynh ñeä mình – ñaây laø ñöùc tính quan troïng nhaát (main virtue) seõ giuùp cho ñaïo sinh huyeàn moân (esoteric student) böôùc moät caùch an toaøn treân con ñöôøng phaùt trieån khoù khaên. (SHLCTÑ, 20) Baát töû (Immortality): – Vieäc gia taêng soá ngöôøi coù naêng löïc söû duïng maét thöù ba ñaõ ñöôïc hoaït ñoäng trôû laïi seõ chöùng minh ñöôïc söï baát töû vì hoï seõ thaáy ñöôïc moät caùch deã daøng ngöôøi naøo ñaõ vöùt boû theå dó thaùi cuõng nhö theå xaùc cuûa mình. (CTNM, 412413) – Trong Kinh Vishnu Purana, q. II, chöông VIII coù noùi: “Baát töû coù nghóa laø toàn taïi ñeán cuoái Thieân kieáp” (“By immortality is meant existence to the end of the Kalpa”), vaø dòch giaû Wilson coù cöôùc chuù nhö sau: “Theo kinh Vedas, ñaây laø taát caû nhöõng gì phaûi ñöôïc hieåu veà söï baát töû (hay tröôøng toàn – eternity) cuûa caùc thaàn (gods); caùc ngaøi tan bieán (perish) vaøo luùc cuoái khi vuõ truï tan raõ (töùc Pralaya – quy nguyeân) coøn trieát lyù noäi moân (Esoteric Philosophy) noùi: “Caùc Ngaøi khoâng tan bieán” maø laø ñöôïc taùi haáp thu (re–absorbed). (GLBN I, 109) Baàu haønh tinh (Globe): Moät baàu haønh tinh cuøng vôùi 7 gioáng daân cuûa noù töông öùng vôùi moät loaït rieâng bieät caùc laàn luaân hoài lieân quan ñeán moät ngöôøi,


38

ñang luaân hoài hay khoâng, vì taát caû caùc baàu haønh tinh ñeàu khoâng cuøng ôû treân caùc möùc ñoä vaät chaát. (LVLCK, 383) Bethlehem : Bethlehem laø “nhaø chöùa baùnh mì” (“house of bread”), moät thuaät ngöõ huyeàn linh, coù nghóa laø kinh nghieäm ôû coõi traàn. (LVLCK, 569) Beø phaùi, nguyeân nhaân : X. Cuoàng tín vaø beø phaùi. Beå löûa (Sea of fire, Hoûa haûi): Beå löûa laø bieán phaân cuûa vuõ truï naêng (Fohat) ôû coõi cuûa Söï soáng Thieâng lieâng (Plane of divine Life), Coõi Toái ñaïi Nieát Baøn (Adi). (LVLCK, 43) – Vaät chaát cuûa coõi cao nhaát (coõi Adi–ND) thöôøng ñöôïc goïi laø “beå löûa” vaø noù laø coäi reã cuûa Akasha. (LVLCK, 79) Beänh taät (Disease): 1. Moïi beänh taät ñeàu laø söï maát haøi hoøa (disharmony) vaø thieáu söï chænh hôïp (alignment) cuøng söï kieàm cheá (control). a) Beänh taät coù trong taát caû boán giôùi cuûa thieân nhieân. b) Beänh taät thaät ra laø söï thanh loïc (purificatory). c) Caùc phöông phaùp chöõa trò nhaát ñònh ñeàu ñaëc bieät cho nhaân loaïi vaø baét nguoàn ôû theå trí (mental in origin) 2. Beänh taät laø moät söï kieän (a fact) trong thieân nhieân. a) Ñoái khaùng (antagonism) vôùi beänh taät chæ laøm kích hoaït (energise) noù. b) Beänh taät khoâng phaûi laø keát quaû cuûa caûm nghó sai laàm cuûa con ngöôøi. 3. Beänh taät laø moät tieán trình giaûi thoaùt vaø laø thuø ñòch cuûa nhöõng gì tónh taïi (static). 4. Ñònh luaät nhaân quaû chi phoái beänh taät cuõng nhö chi phoái moïi söï bieåu hieän khaùc. (CTNM, 32) – Coù naêm nhoùm beänh taät chính: 1/ Caùc beänh do di truyeàn (hereditary disease):


39

a/ Coù saün trong chính haønh tinh vaø coù hieäu quaû nhaát ñònh treân nhaân loaïi qua vieäc tieáp xuùc vôùi ñaát vaø nöôùc. b/ Ñaõ phaùt trieån vaøo caùc thôøi kyø xa xöa trong chính nhaân loaïi vaø truyeàn töø theá heä naøy ñeán theá heä khaùc. c/ Ñaëc tröng cuûa gia ñình ñaëc bieät naøo ñoù vaø ñöôïc keá thöøa bôûi ngöôøi cuûa gia ñình naøy nhö laø moät phaàn cuûa nghieäp quaû ñaõ ñònh cuûa ngöôøi aáy. Caùc linh hoàn giaùng nhaäp vaøo moät soá gia ñình naøo ñoù nhaân cô hoäi naøy. 2/ Caùc beänh taät bò gaây ra bôûi caùc khuynh höôùng trong chính con ngöôøi. Caùc beänh naøy laø do cung thieân töôïng cuûa con ngöôøi chi phoái – hoaëc laø cung thaùi döông, hoaëc laø cung ñang leân cuûa y (seõ ñöôïc nghieân cöùu sau). 3/ Caùc beänh laây nhieãm (beänh dòch – epidemic – hoaëc laø beänh ñaëc tröng cuûa vuøng – endemic) voán coù nguoàn goác taäp theå vaø dính líu ñeán con ngöôøi nhö laø moät phaàn cuûa nghieäp quaû taäp theå cuûa con ngöôøi, nhöng thöôøng thöôøng khoâng lieân quan ñeán nghieäp quaû caù bieät cuûa con ngöôøi. 4/ Caùc beänh taät vaø tai naïn maéc phaûi voán laø keát quaû cuûa haønh ñoäng baát caån hay caùc thoùi quen thieáu khoân ngoan trong kieáp soáng naøy vaø nhaát ñònh laø chi phoái nghieäp quaû trong töông lai cuûa con ngöôøi. ÔÛ ñaây coù ñieåm lyù thuù lieân quan ñeán tai naïn coù theå ñöôïc neâu ra. Thöôøng thöôøng tai naïn ñöôïc gaây ra bôûi nhöõng gì coù theå ñöôïc xem nhö laø “söï buøng noå cuûa maõnh löïc”. Caùc buøng noå naøy do moät ngöôøi hay do moät nhoùm ngöôøi taïo ra do söï thuø haän hoaëc ganh tî hoaëc khoâng tha thöù, maø caùc tính chaát phaûn öùng laïi hay laø bò “quay ngöôïc trôû laïi” vaøo cuoäc ñôøi caù nhaân gioáng nhö caùi boomerang (vuõ khí cuûa thoå daân UÙc, coù theå quay laïi ngöôøi neùm–ND). 5/ Caùc beänh cuûa nhöõng nhaø thaàn bí maø hieän nay chuùng ta ñang ñeà caäp tôùi. Noùi chung, caùc beänh naøy ñeàu gaây ra bôûi naêng


40

löôïng cuûa moät bí huyeät thaáp ñaõ khai môû vaø linh hoaït ñang ñöôïc chuyeån vaøo bí huyeät cao. (TLHNM II, 547–548)  Beänh taät chæ coù trong theá giôùi hieän töôïng (world of phenomena) (SHLCÑD9CG, 36) Bhakti Yoga:  Yoga veà taâm hoaëc cuûa ngöôøi suøng tín. (ASCLH, 120)  Bhakti yoga hay laø moân yoga cuûa ngöôøi suøng tín (devotee), ñoù laø moân yoga cuûa ngöôøi thuoäc caên chuûng thöù tö, caên chuûng AÉt Laêng, coäng theâm moät ít Hatha yoga. Trong caên chuûng thöù naêm, caên chuûng Aryan, Hatha yoga hoaøn toaøn loãi thôøi ñoái vôùi ngöôøi ñeä töû, ñeä töû phaûi chuù troïng vaøo Raja yoga, coäng theâm Bhakti yoga, toùm laïi, ñeä töû phaûi laø ngöôøi trí thöùc suøng tín (mental devotee). … Nhôø Bhakti yoga, vôùi nguyeän voïng höôùng veà vieäc kieàm cheá trí tueä, vò ñeä töû cuûa caên chuûng AÉt Laêng hoïc caùch kieàm cheá theå caûm duïc vaø hieán daâng noù cho vieäc phuïng söï Ishvara. (ASCLH, 214) Bhoota : Töùc saéc töôùng bieåu loä (manifested form) (LVLCK, 1083) Bhu : (X. Coõi vaø traïng thaùi taâm thöùc.) Theá giôùi traàn tuïc, töông öùng vôùi coõi hoàng traàn. (ASCLH, 298) Bhutas : Yeáu toá, baûn toá (element). Saéc töôùng. (ASCLH, 368) Bí huyeät (Center or chakra): Xem theâm Trung taâm löïc.  Moãi bí huyeät hay chakra goàm coù ba voøng xoaén (whorl) hay luaân xa (wheel) ñoàng taâm troän laãn vaøo nhau maø trong con ngöôøi taâm linh treân con ñöôøng döï bò, chuùng töø töø chuyeån ñoäng theo moät höôùng, nhöng daàn daàn taêng toác ñoä hoaït ñoäng cuûa chuùng khi ngöôøi naøy tieán gaàn ñeán coång cuûa con ñöôøng ñieåm ñaïo. Vaøo luùc ñieåm ñaïo, taâm ñieåm cuûa luaân xa (moät ñieåm cuûa


41

löûa tieàm taøng) ñöôïc chaïm ñeán, ñoä quay trôû neân maõnh lieät vaø coù hoaït ñoäng theo chieàu ño thöù tö. (LVHLT, 362)  Taát caû caùc bí huyeät ñeàu coù caùc cô quan treân coõi traàn voán laø keát quaû cuûa söï ñaùp öùng cuûa vaät chaát troïng tröôïc ñoái vôùi rung ñoäng cuûa chuùng. Ba bí huyeät chuû yeáu : 1. Bí huyeät ñaàu (Head centre) ... Naõo, tuyeán tuøng quaû vaø tuyeán yeân 2. Bí huyeät ôû hoïng (throat) ... Thanh quaûn, daây thanh aâm, khaåu caùi vaø tuyeán giaùp. 3. Bí huyeät tim (heart) ... Maøng bao tim, taâm thaát, taâm nhó, aûnh höôûng tôùi laù laùch. Boán bí huyeät thöù yeáu : 4. Bí huyeät nhaät tuøng (Solar Plexus)... Bao töû 5. Bí huyeät laù laùch (Spleen) ... Laù laùch 6. Bí huyeät xöông moâng (Sacral) ... Caùc cô quan sinh duïc 7. Bí huyeät choùt xöông soáng ... Caùc cô quan baøi tieát, thaän, baøng quang. Caùc cô quan ôû xaùc thaân naøy laø caùc keát quaû hay haäu quaû, caùc bí huyeät laø nguyeân nhaân theå chaát cuûa chuùng vaø chuùng ñöôïc taïo ra nhôø hoaït ñoäng cuûa caùc bí huyeät dó thaùi. (ASCLH, 310)  Caùc bí huyeät coù ba chöùc naêng chính: 1/ Ñem sinh löïc (vitalise) cho theå xaùc. 2/ Mang laïi söï phaùt trieån ngaõ thöùc trong con ngöôøi. 3/ Truyeàn chuyeån naêng löôïng taâm linh vaø ñöa toaøn boä con ngöôøi vaøo traïng thaùi hieän toàn taâm linh. (LVHLT, 285) Bí huyeät chính (Major centers): Coù 7 bí huyeät chính, theo thöù töï sau: 1/ Bí huyeät ñaàu (Head Centers): Naèm ôû ngay ñænh ñaàu. Thöôøng ñöôïc goïi laø “hoa sen ngaøn caùnh” hay Brahmarandra. Noù hoaït ñoäng sau laàn ñieåm ñaïo thöù


42

ba vaø laø cô quan phaân phoái naêng löôïng Chaân Thaàn, thuoäc traïng thaùi yù chí cuûa thaùnh linh. Noù noái lieàn vôùi Phaøm ngaõ tam phaân baèng giaùc tuyeán... Ngoaïi hieän treân coõi traàn (physical externalisation) laø tuyeán tuøng quaû ôû trong ñaàu. 2/ Bí huyeät aán ñöôøng (Ajna centre): ÔÛ giöõa hai maøy, naèm ôû vuøng ñaàu ngay beân treân hai maét. Noù hoaït ñoäng ñaày ñuû vaøo luùc ñöôïc ñieåm ñaïo laàn ba. Noù laø cô quan phaân phoái naêng löôïng cuûa Ngoâi Ba  naêng löôïng thoâng tueä linh hoaït. Noù noái lieàn vôùi Phaøm ngaõ baèng sinh meänh tuyeán saùng taïo. Ngoaïi hieän treân coõi traàn cuûa noù laø tuyeán yeân (pituitary body). 3/ Bí huyeät coå hoïng (throat centre): Naèm ôû sau coå, ñi tôùi phaàn cuoái naõo dính vôùi tuûy soáng (medulla oblongata), nhö vaäy lieân quan tôùi tuyeán ñoäng maïch caûnh vaø xuoáng ñeán hai baû vai. Noù lieân quan tôùi cuoäc ñieåm ñaïo thöù nhaát. Ñoù laø cô quan phaân phoái naêng löôïng saùng taïo, naêng löôïng cuûa Ngoâi Ba. Noù noái lieàn vôùi Phaøm ngaõ baèng tuyeán saùng taïo (creative thread), noái lieàn vôùi linh hoàn baèng tuyeán yù thöùc vaø vôùi Chaân Thaàn baèng sutratma hay sinh meänh tuyeán. Ngoaïi hieän hoàng traàn cuûa noù laø tuyeán giaùp (thyroid gland). 4/ Bí huyeät tim (Heart centre): Naèm ôû giöõa hai baû vai. Noù hoaït ñoäng sau laàn ñieåm ñaïo thöù hai. Ñoù laø cô quan phaân phoái naêng löôïng cuûa Thaùnh Ñoaøn. Noù noái lieàn chuû yeáu vôùi Phaøm ngaõ khi tieán trình chænh hôïp vôùi linh hoàn ñöôïc cheá ngöï.


43

Ngoaïi hieän hoàng traàn cuûa noù laø tuyeán öùc (thymus gland). Hieän nay, ngöôøi ta bieát raát ít veà tuyeán naøy... Taâm lyù hoïc hieän ñaïi keát hôïp vôùi y hoïc, nhaän thaáy raèng khi tuyeán naøy quaù hoaït ñoäng (overactive) seõ taïo ra ngöôøi voâ traùch nhieäm vaø voâ luaân (irresponsible and amoral person). 5/ Bí huyeät nhaät tuøng (solar plexus centre): Naèm ñuùng ngay döôùi xöông baû vai trong coät xöông soáng vaø ñang cöïc kyø linh hoaït. Caùc bí huyeät thaáp naøy ñaëc bieät khoâng lieân quan tôùi caùc cuoäc ñieåm ñaïo nhö laø caùc bí huyeät treân caùch moâ, vì chuùng laø caùc bí huyeät thuoäc Phaøm ngaõ vaø phaûi ôû döôùi söï kieåm soaùt cuûa linh hoàn khi nhaän ñöôïc caùc cuoäc ñieåm ñaïo thuoäc ñaúng caáp naøo ñoù. Bí huyeät nhaät tuøng laø nôi thanh toaùn quan troïng (great clearing-house) cho taát caû caùc naêng löôïng döôùi caùch moâ. Bí huyeät naøy lieân quan ñeán ba bí huyeät chính vaø 21 bí huyeät nhoû lieät keâ ôû trang 72 (baûn tieáng AnhND). Ngoaïi hieän hoàng traàn cuûa noù laø tuïy taïng (pancreas), vôùi ngoaïi hieän phuï ôû trong bao töû (stomach). 6/ Bí huyeät xöông cuøng (Sacral centre): Naèm ôû phaàn döôùi cuûa vuøng thaét löng (lumbar area), laø moät bí huyeät raát maïnh, hieän ñang chi phoái ñôøi soáng tính duïc. Moät trong caùc ñieàu lyù thuù veà bí huyeät naøy laø noù phaûi luoân luoân laø bí huyeät maïnh meõ cho ñeán khi 2/3 nhaân loaïi ñöôïc ñieåm ñaïo, vì tieán trình sinh saûn phaûi tieáp dieãn vaø vaãn linh hoaït ngoõ haàu cung caáp caùc theå cho linh hoàn saép ñeán. Nhöng khi nhaân loaïi tieán hoùa, bí huyeät naøy seõ bò keàm cheá vaø caùc hoaït ñoäng cuûa noù seõ ñöôïc xuùc tieán moät caùch saùng suoát vaø nhö laø keát quaû cuûa söï hieåu bieát, cuûa vieäc nhìn xa thaáy roäng vaø caùc giao tieáp cao sieâu vaø tinh teá, chöù khoâng phaûi nhö laø keát quaû cuûa duïc voïng khoâng giôùi haïn vaø khoâng ñöôïc keàm cheá nhö hieän nay.


44

Bí huyeät naøy bieåu loä (register) naêng löôïng cuûa Ngoâi Ba cuûa thaùnh linh, cuõng nhö bí huyeät nhaät tuøng bieåu loä naêng löôïng cuûa Ngoâi Hai vaø bí huyeät choùt xöông soáng bieåu hieän (express) naêng löôïng cuûa Ngoâi Moät. Ngoaïi hieän hoàng traàn cuûa noù naèm trong caùc tuyeán sinh duïc (gonads), caùc cô quan sinh saûn. 7/ Bí huyeät choùt xöông soáng (Centre at the Base of the Spine): Bí huyeät naøy naèm ñuùng choùt xöông soáng vaø choáng ñôõ (support) cho moïi bí huyeät khaùc. Vaøo luùc naøy, noù töông ñoái naèm yeân, vì noù chæ ñöôïc ñaùnh thöùc ñeå hoaït ñoäng ñaày ñuû baèng moät taùc ñoäng cuûa yù chí ñöôïc vò ñeä töû ñieåm ñaïo ñieàu khieån vaø keàm cheá. Nhö chuùng ta ñöôïc daïy raèng nguyeân khí söï soáng ñöôïc “ñaët trong tim”, cuõng theá, yù chí hieän toàn (will-to-be) ñöôïc ñaët trong choùt xöông soáng... Tuyeán thöôïng thaän (Adrenal glands). (CTNM, 144202) Bí huyeät sinh löïc (vital plexi): X. Haïch thaàn kinh Bieán coá: (Event, söï kieän quan troïng): Moät bieán coá laø moät bieåu loä nhìn thaáy roõ (focussed expression) cuûa loaïi löïc naøy hoaëc löïc khaùc. (SHLCTÑ 347) Bieán thaùi (modification): Töùc laø hoaït ñoäng (activity) (ASCLH, 15) Bieät laäp ngaõ tính (Individualisation), Bieät-ngaõ-hoùa, thoaùt kieáp thuù thaønh ngöôøi:  Khi ngöôøi thuù (animalman) ñaõ ñeán trình ñoä thích hôïp, khi theå xaùc cuûa y ñöôïc phoái keát ñaày ñuû, khi y ñaõ coù moät baûn chaát xuùc caûm hay duïc voïng ñuû maïnh ñeå taïo moät neàn taûng cho söï toàn taïi vaø ñeå höôùng daãn noù nhôø vaøo baûn naêng, vaø khi maàm moáng cuûa trí tueä ñöôïc gieo raéc ñaày ñuû ñeå phuù cho y kyù öùc theo baûn naêng vaø caùch lieân keát caùc yù töôûng voán coù theå nhìn thaáy nôi loaøi


45

thuù baäc trung ñaõ ñöôïc thuaàn hoùa, luùc baáy giôø, tinh thaàn giaùng xuoáng (tinh thaàn naøy ñaõ chieám laáy moät vi töû treân coõi trí) vì ñaõ phaùn quyeát raèng ñeán luùc chieám höõu caùc hieän theå thaáp. Caùc Hoûa tinh quaân ñöôïc trieäu thænh ñeán vaø caùc Ngaøi thöïc hieän söï chuyeån di caùch an truï töø vi töû thaáp cuûa Tam Thöôïng Theå sang vi töû thaáp nhaát cuûa Phaøm ngaõ. Ngay luùc baáy giôø, ngoïn löûa noäi taïi cuõng khoâng theå xuoáng thaáp hôn phaân caûnh thöù ba cuûa caûnh trí. Nôi ñoù, caû hai gaëp nhau, hôïp nhaát laïi vaø linh hoàn theå ñöôïc taïo ra ... Do ñoù, baïn coù thôøi ñieåm bieät laäp ngaõ tính, ñoù laø teân goïi ñöôïc duøng ñeå dieãn taû giôø phuùt tieáp xuùc treân phaân caûnh thöù ba cuûa caûnh trí, moät ñieåm saùng bao quanh ba vi töû vaø chính noù bò boïc trong moät voû baèng chaát trí. (TVTTHL, 30) - Vaøo luùc bieät laäp ngaõ tính, con ngöôøi ra khoûi giôùi thuù vaät (animal kingdom) ñi vaøo giôùi nhaân loaïi (ÑÑNLVTD, 10) - Söï bieät ngaõ hoùa cuûa Tinh Thaàn (spirit), töùc laø vieäc aån naùu (incasing) cuûa Tinh Thaàn trong hình töôùng (in form), vaø Tinh Thaàn ñöôïc boïc trong theå nguyeân nhaân naøy laø linh hoàn, töùc chaân nhaân (real man). (MTNX, 213)  Coù nhieàu yeáu toá ñònh ñoaït vieäc bieät laäp ngaõ tính, coù theå keå ra nhö sau: 1/ Söï ñaùp öùng cuûa baûn naêng tính cuûa con vaät ñoái vôùi baàu khoâng khí trí tueä cuûa con ngöôøi, hay caùc sinh vaät, ñang bao quanh con vaät. 2/ Tình thöông vaø söï löu taâm ñang tuoân ra cuûa con ngöôøi maø con vaät ñöôïc raøng buoäc vaøo bôûi caùc moái lieân keát cuûa tình caûm hay cuûa vieäc phuïng söï. 3/ Caùc xung löïc cuûa cung ñöôïc kích hoaït vaøo baát cöù luùc naøo. Ñoù laø: a. Cung cuûa chính con vaät. Loaøi voi ôû treân cung moät; loaøi choù laø caùc bieåu hieän cuûa cung hai; meøo laø bieåu hieän söï soáng cuûa


46

cung ba, coøn ngöïa thuoäc cung saùu. Caùc ñoäng vaät treân caùc cung khaùc thì chöa saün saøng cho vieäc Bieät laäp ngaõ tính. b/ Cung cuûa moät hay nhieàu ngöôøi ñaëc bieät maø con vaät ñöôïc keát hôïp vaøo. c/ Moät cung hay nhieàu cung thuoäc chu kyø ñaëc bieät. (TLHNMI, 259260)  Ñaïi bieán coá bieät laäp ngaõ tính xaûy ra caùch ñaây 21 trieäu naêm. (LVHLT, 440) Bieät ngaõ thöùc (Individual Consciousness, Taâm thöùc caù nhaân): Bieät ngaõ thöùc töùc laø ngaõ thöùc (self–consciousness), nhaân thöùc (human consciousness). (LVLCK, 243) Bieåu loä (Manifestation): Söï bieåu hieän ra ngoaïi caûnh (objectivity) töùc laø bieåu loä. (LVLCK, 158) Bieåu loä thaát phaân (sevenfold manifestation): 7 chi chuûng (branch race) hôïp thaønh ... …….. Moät phuï chuûng. 7 phuï chuûng (subrace) hôïp thaønh ........ …….. Moät caên chuûng. 7 caên chuûng (rootrace) hôïp thaønh.............. Moät chu kyø theá giôùi. 7 chu kyø theá giôùi (world period) hôïp thaønh..... Moät cuoäc tuaàn hoaøn. 7 cuoäc tuaàn hoaøn (round) hôïp thaønh ... ……… Moät chu kyø daõy. 7 chu kyø daõy (chain period) hôïp thaønh ……… Moät haønh tinh heä. 10 haønh tinh heä (planetary scheme) hôïp thaønh........Moät thaùi döông heä. (LVLCK, 6263) Bieåu loä theo chu kyø (Cyclic manifestation): 1/ Moät chu kyø thaùi döông (solar cycle) nhö chu kyø hieän nay, trong ñoù Cung 2, Cung Baùc aùi - Minh Trieát laø cung chính, coøn taát caû caùc cung khaùc chæ phuï thuoäc cung naøy. 2/ Chu kyø haønh tinh, nhö laø caùc chu kyø maø chuùng ta vöøa xem xeùt lieân quan ñeán caùc gioáng daân, naêm gioáng daân ñöôïc lieät keâ ôû treân vaø naêm cung ñang chi phoái cuûa caùc gioáng daân naøy.


47

3/ Caùc chu kyø lieân quan ñeán 12 cung Hoaøng ñaïo cô baûn, caùc chu kyø naøy coù hai: a– Caùc chu kyø coù lieân quan vôùi moät voøng Hoaøng ñaïo ñaày ñuû, vaøo khoaûng 25.000 naêm. b– Caùc chu kyø coù lieân quan vôùi moãi moät trong 12 cung ñi vaøo vaø chaám döùt bieåu loä vaøo khoaûng moãi 2.100 naêm. 4/ Caùc chu kyø maø moät soá cung chieám öu theá trong moät giai ñoaïn tieán hoùa cuûa nhaân loaïi, ñoù laø naêm giai ñoaïn thuoäc gioáng daân chính maø chuùng ta ñaõ thaáy ôû treân. 5/ Chu kyø nhoû dieãn ra trong vaø ngoaøi luùc bieåu loä nhö coù ñeà caäp ñeán tröôùc ñaây trong quyeån naøy. 6/ Caùc chu kyø hoaït ñoäng cuûa cung ñöôïc xaùc ñònh baèng caùc con soá cuûa chuùng. (TLHNM I, 265) Bieåu tröng (emblem, bieåu hieän): Laø ñònh thöùc (formulation) cuûa con ngöôøi veà moät khaùi nieäm (concept), do con ngöôøi taïo ra vaø loàng vaøo (embodying) cho con ngöôøi chaân lyù khi y gaëp thaáy vaø hieåu ñöôïc chaân lyù aáy. Bieåu töôïng bao giôø cuõng coù caùc haøm yù quan troïng hôn laø bieåu tröng. (VMCQG, 119) Bieåu töôïng (Symbol):  Laø daáu hieäu (sign) thaáy ñöôïc vaø loä ra beân ngoaøi cuûa moät thöïc taïi taâm linh beân trong, ñöôïc theå hieän treân coõi traàn baèng maõnh löïc cuûa söï soáng chöùa ñöïng beân trong. (VMCQG, 119)  “Trong moät bieåu töôïng coù aån taøng söï che giaáu hoaëc söï maëc khaûi”  Carlyle. 1./ Caùc bieåu töôïng ñeàu nhaém vaøo : a) Ngöôøi ít tieán hoùa. Chuùng daïy ra caùc ñaïi chaân lyù döôùi hình thöùc ñôn giaûn. b) Ña soá nhaân loaïi. Chuùng giöõ cho chaân lyù ñöôïc nguyeân veïn vaø bieåu hieän caùc söï kieän trong vuõ truï.


48

c) Caùc moân ñoà cuûa caùc Chaân Sö. Chuùng giuùp môû mang tröïc giaùc. 2./ Caùc saùch noùi veà bieåu töôïng trong caùc vaên khoá cuûa Chaân Sö ñöôïc duøng cho vieäc giaùo huaán. Caùc saùch naøy ñöôïc giaûi thích: a) Baèng maøu saéc cuûa chuùng. b) Baèng vò trí cuûa chuùng, nghóa laø phía beân treân, naèm treân vaø beân döôùi moät ñöôøng thaúng. c) Baèng söï tieáp caän cuûa chuùng vôùi nhau. d) Baèng chìa khoùa cuûa chuùng Moät trang giaáy coù theå ñoïc ñöôïc theo 4 caùch: 1. Töø treân xuoáng döôùi ... tieán hoùa giaùng haï (involution) 2. Töø döôùi leân treân ... tieán hoùa thaêng thöôïng (evolution) 3. Töø phaûi sang traùi ... caùc chu kyø lôùn vv... 4. Töø traùi sang phaûi ... caùc chu kyø nhoû. 3./ Ba chìa khoùa : 1. Giaûi thích vuõ truï. Caùc bieåu töôïng thay cho caùc söï kieän vuõ truï. Nghóa laø Boùng toái. AÙnh saùng. Chöõ thaäp. Tam giaùc. 2. Giaûi thích Thaùi Döông Heä. Baøn ñeán söï tieán hoùa cuûa Thaùi Döông Heä vaø vaïn vaät trong ñoù. 3. Giaûi thích veà con ngöôøi. Baøn ñeán chính con ngöôøi. Thaäp giaù cuûa nhaân loaïi. Ngoïn neán coù 7 nhaùnh. 4./ Boán loaïi bieåu töôïng : a) Bieåu töôïng cuûa caùc vaät beân ngoaøi ... caùc vaät ôû coõi traàn. b) Bieåu töôïng veà baûn chaát tình caûm ... caùc söï vaät ôû coõi caûm duïc, caùc tranh aûnh. c) Bieåu töôïng hoïc veà soá .............Haï trí. Con ngöôøi duøng chính mình ñeå tính. d) Bieåu töôïng hoïc hình hoïc ... bieåu töôïng hoïc tröøu töôïng,


49

thöôïng trí. (LVLCK, 1140) Boà Ñeà Ñaït Ma (Bodhidharma): 1/ Minh trieát toân giaùo (wisdomreligion), hay laø minh trieát chöùa trong Dharma (ñaïo ñöùc, ethics). 2/ Boà Ñeà Ñaït Ma cuõng laø thaùnh danh cuûa moät vò Ñaïi La Haùn (great Arhat) thuoäc taäp caáp Kshatriya (taäp caáp chieán só), con trai cuûa moät vò vua. Chính ñöùc Panyatara, toân sö cuûa Boà Ñeà Ñaït Ma, “ñaët cho Ngaøi danh xöng Bodhidharma ñeå ñaùnh daáu söï hieåu bieát cuûa Ngaøi (bodhi, trí tueä tieáp thu) veà Chaùnh phaùp (Law, dharma) cuûa Ñöùc Phaät” (Töø Ñieån Trung HoaBaéc Phaïn). Vaøo theá kyû thöù saùu, luùc ñaït ñaïo (flourished), Ngaøi Boà Ñeà Ñaït Ma du hoùa Trung Hoa, ñöa vaøo nôi ñaây moät thaùnh tích quyù giaù, töùc laø caùi bình baùt (almsbowl) cuûa Ñöùc Phaät. (NGMTTL, 59) Boà Ñeà thoï (Bodhi Druma, Caây Boà Ñeà): Bo hay Boà Ñeà thoï (Bodhi tree), caây “tri thöùc” (tree “knowledge”), töùc laø Pippala hay Ficus religiosa trong thöïc vaät hoïc. Chính laø döôùi caây naøy maø Ñöùc Sakyamuni thieàn ñònh trong baûy naêm vaø ñaït ñöôïc Phaät quaû (Buddhaship). Töông truyeàn luùc ñaàu caây cao ñöôïc 400 feet (121,6m), nhöng khi Ngaøi Huyeàn Trang (HiounTsang) thaáy noù vaøo khoaûng naêm 640, caây naøy chæ coøn cao coù 50 feet (15,2m). Caùc caønh chieát (cuttings) cuûa caây ñöôïc ñem sang caùc nôi coù Phaät giaùo vaø ñöôïc troàng ôû tröôùc haàu heát moïi Tònh Xaù (Vihaâra) hoaëc ñeàn chuøa noåi tieáng ôû Trung Hoa, Thaùi Lan, Tích Lan vaø Taây Taïng. (NGMTTL, 59) Bodha : Voán lieáng coù saün (innate possession) cuûa trí tueä thieâng lieâng hoaëc kieán thöùc thieâng lieâng (divine intellect hoaëc understanding). (GLBN I, 43) Bodhi :


50

Bodhi cuõng laø teân goïi cuûa moät traïng thaùi xuaát thaàn ñaëc bieät ñöôïc goïi laø Ñaïi ñònh (samadhi), trong ñoù chuû theå (subject) ñaït ñeán toät ñænh cuûa tri thöùc tinh thaàn. (GLBN I, 43) Boùng toái (Darkness): X. AÙnh saùng vaø Boùng toái. Boá thí (Dāna):  Chìa khoùa / bí quyeát (key) nhaân ñöùc vaø baùc aùi muoân ñôøi. (TNVT, 177)  Taøi vaät boá thí (almsgiving) cho haønh khaát, theo nghóa ñen, “nhaân ñöùc” (“charity”), caùi thöù nhaát trong saùu balamaät cuûa Phaät giaùo (six Paramitas in Buddhism). (NGMTTL, 96) Boà Taùt (Bodhisattva): Theo nghóa ñen, laø Vò maø taâm thöùc trôû thaønh thoâng tueä hay coù tueä giaùc (buddhi). Caùc Ngaøi chæ caàn theâm moät laàn laâm phaøm (incarnation) nöõa laø trôû thaønh Ñöùc Phaät hoaøn thieän. Nhö ñöôïc duøng trong caùc saùch naøy, Boà Taùt laø danh xöng chæ chöùc vuï maø hieän nay Ñöùc Di Laïc (Lord Maitreya) ñang giöõ. ÔÛ Phöông Taây, Ngaøi ñöôïc bieát nhö laø Ñöùc Chirst. Chöùc vuï naøy coù theå ñöôïc dieãn dòch nhö laø chöùc vuï cuûa Ñöùc Chöôûng Giaùo Theá Gian (World Teacher). Ñöùc Boà Taùt laø vò Laõnh Ñaïo (Head) caùc toân giaùo treân theá gian, laø Chaân Sö cuûa caùc Chaân Sö vaø cuûa caùc Thieân thaàn (Angels). (ÑÑNLVTD, 216) Brahma: Brahma laø Thöôïng Ñeá Ngoâi Ba , töùc Ñaáng Saùng Taïo. (GLTNVT. 347) Brahma traïng thaùi (Brahma aspect):  Töùc traïng thaùi Hoaït ñoängThoâng tueä (Activity  Intelligence aspect) (LVLCK, 175)  Traïng thaùi thöù ba, töùc traïng thaùi Brahma, töùc laø traïng thaùi Thaùnh Thaàn (Holy Ghost Aspect) (ASCLH, 54)  Traïng thaùi Brahma töùc laø traïng thaùi chaát lieäu (substance aspect). (LVLCK, 1018) Brahmarandra : X. Bí huyeät chính.


51

Buddha : Hoaïch ñaéc kieán thöùc thieâng lieâng baèng caùc coá gaéng vaø coâng lao caù nhaân. (GLBN I, 43) Buddhi (Tueä giaùc) : Buddhi laø quan naêng ñeå nhaän thöùc, vaän haø (chanel) maø xuyeân qua ñoù, tri thöùc thieâng lieâng ñi ñeán Chaân Ngaõ, khaû naêng phaân bieät thieän vaø aùc, cuõng laø taâm thöùc thieâng lieâng vaø Hoàn Tinh thaàn (spiritual soul) voán laø hieän theå cuûa Atma. (Xem theâm muïc töø Tueä giaùc). (GLBN I, 43) Böùc xaï (radiation): X. Phaùt xaï. Böùc xaï laø söï chuyeån hoùa trong tieán trình thaønh toaøn (process of accomplishment). (TBÑC, 148)


52

C Caùch chæ ñaïo cuûa caùc Ñaáng Caàm Caân Nghieäp Quaû (The guidance of the Lords of Karma): Caùc “Nghieäp Quaû Tinh Quaân” (“Lords of Karma”) laø caùc Ñaáng Thoâng Tueä Tinh thaàn vó ñaïi (great spiritual Intelligences). Caùc Ngaøi giöõ caùc kyù aûnh veà nghieäp quaû (kaømic records) vaø hieäu chænh caùc taùc ñoäng phöùc taïp cuûa ñònh luaät nghieäp quaû (kaørmic Law). Trong boä saùch Giaùo Lyù Bí Nhieäm, baø H.P. Blavatsky moâ taû caùc Ngaøi nhö laø caùc vò Lipika, töùc caùc Ñaáng Ghi cheùp Nghieäp Quaû (Recorders of Karma) vaø caùc vò Maøhaøraøjas (Mahādevas hay Chaturdevas cuûa AÁn Giaùo) cuøng ñaïo binh (hosts) cuûa caùc Ngaøi, caùc vò naøy laø “caùc vò thöøa haønh Nghieäp Quaû treân coõi traàn” (“the agents of Karma upon earth). Lipika laø caùc Ñaáng thaáu suoát ñöôïc kyù aûnh nghieäp quaû cuûa moãi ngöôøi, nhôø coù minh trieát toaøn tri (omniscient wisdom), caùc Ngaøi choïn löïa vaø phoái keát caùc phaàn cuûa kyù aûnh ñoù ñeå taïo ra sô ñoà (plan) daønh cho moãi moät kieáp soáng rieâng bieät (a single life). Caùc Ngaøi ban ra “yù töôûng” (“idea”) veà loaïi xaùc thaân phaûi coù ñeå laøm lôùp aùo (garment) cho linh hoàn taùi nhaäp theá ñeå coù theå bieåu


53

loä ñöôïc caùc naêng löïc vaø caùc giôùi haïn cuûa linh hoàn ñoù. YÙ töôûng naøy ñöôïc caùc Mahārājas tieáp nhaän vaø taïo thaønh moâ hình chi tieát (detailed model), moâ hình naøy ñöôïc uûy thaùc cho moät trong caùc vò thöøa haønh caáp döôùi (inferior agents) cuûa caùc Ngaøi ñeå ñöôïc sao cheùp laïi. Baûn sao naøy chính laø theå dó thaùi (etheric double) töùc caùi khuoân (matrix) cuûa theå xaùc troïng tröôïc, chaát lieäu cuûa caùc theå naøy ñöôïc ruùt ra töø ngöôøi meï vaø leä thuoäc vaøo söï di truyeàn cuûa theå xaùc. Noøi gioáng, xöù sôû, cha meï ñöôïc löïa choïn sao cho chuùng coù khaû naêng cung caáp caùc chaát lieäu thích hôïp cho theå xaùc cuûa linh hoàn ñang ñeán vaø moâi tröôøng thích hôïp cho söï soáng luùc ban ñaàu cuûa linh hoàn ñoù. Söï di truyeàn veà theå chaát cuûa gia ñình cuõng cung caáp moät vaøi kieåu maãu vaø ñaõ phaùt trieån ñöôïc moät soá tính chaát ñaëc tröng cuûa caùc keát hôïp vaät chaát; caùc beänh di truyeàn, caùc tinh teá do di truyeàn cuûa cô caáu thaàn kinh, keùo theo caùc hôïp chaát nhaát ñònh cuûa chaát hoàng traàn (physical matter), coù khaû naêng truyeàn chuyeån. Moät linh hoàn ñaõ phaùt trieån ñöôïc caùc tính chaát ñaëc tröng trong theå haï trí vaø theå caûm duïc cuûa mình cuõng caàn coù caùc tính chaát ñaëc tröng rieâng bieät cuûa theå xaùc ñeå cho chuùng bieåu loä, linh hoàn ñoù ñöôïc daãn daét ñeán nhöõng cha meï naøo maø tính chaát di truyeàn theå chaát cho pheùp chuùng ñaùp öùng vôùi caùc ñoøi hoûi naøy. Nhö theá, moät linh hoàn coù caùc naêng khieáu ngheä thuaät cao sieâu say meâ veà aâm nhaïc seõ ñöôïc daãn daét ñeå ñaàu thai vaøo trong moät gia ñình thieân veà aâm nhaïc, trong ñoù, caùc chaát lieäu ñöôïc cung caáp ñeå taïo ra theå dó thaùi vaø theå xaùc ñöôïc taïo ra saün saøng ñeå chính chuùng thích öùng ñöôïc vôùi caùc nhu caàu cuûa linh hoàn, coøn kieåu maãu di truyeàn cuûa heä thaàn kinh seõ cung öùng boä maùy tinh teá caàn cho vieäc bieåu loä caùc naêng löïc cuûa linh hoàn naøy. Moät linh hoàn thuoäc loaïi raát xaáu xa seõ ñöôïc daãn daét ñeán moät gia ñình thoâ loå heøn keùm ñeå cho caùc haï theå cuûa linh hoàn naøy ñöôïc taïo ra baèng caùc hôïp chaát thoâ tröôïc nhaát, coù nhö vaäy môùi taïo ñöôïc moät cô theå coù khaû naêng ñaùp öùng vôùi caùc thoâi thuùc töø


54

theå haï trí vaø theå caûm duïc cuûa linh hoàn naøy. Moät linh hoàn ñaõ ñeå cho theå haï trí vaø theå caûm duïc cuûa mình ñöa mình tôùi choã quaù ñoä, thí duï röôïu cheø say söa, seõ ñöôïc daãn daét ñeå ñaàu thai trong moät gia ñình maø heä thaàn kinh bò suy nhöôïc do quaù ñoä vaø seõ do cha meï say söa sinh ra, cha meï naøy seõ cung caáp chaát lieäu beänh hoaïn cho caùi voû xaùc thaân cuûa linh hoàn naøy. Nhö vaäy, söï chæ ñaïo cuûa caùc Nghieäp Quaû Tinh Quaân hieäu chænh phöông tieän ñöa tôùi muïc ñích vaø ñaûm baûo ñöôïc vieäc thöïc thi leõ coâng baèng. Linh hoàn mang theo vôùi mình caùc sôû ñaéc veà nghieäp quaû goàm caùc naêng khieáu vaø duïc voïng, vaø linh hoàn nhaän laïi moät xaùc thaân thích hôïp ñeå laøm theå bieåu loä cuûa chuùng. (MTNX, 293–295) Caùi Ñoù (That): Trong caùc thuû buùt coå xöa nhaát cuûa vaên hoïc AÁn Ñoä, Vò Thöôïng Ñeá Tröøu Töôïng Huyeàn vi (Unrevealed Abstract Deity) khoâng coù danh hieäu. Ngaøi thöôøng ñöôïc goïi laø “Caùi Ñoù” (tieáng Baéc Phaïn laø Tad) vaø taát caû moïi danh xöng ñang coù, ñaõ coù vaø seõ coù, hay baát cöù teân goïi naøo maø trí ngöôøi coù theå nghó ñeán. (GLBN I, 144) Caûm duïc quang : (Astral light) ... Cuoän saùch (scroll) cuûa caûm duïc quang voán laø phaûn aûnh cuûa tieân thieân kyù aûnh. Tieân thieân kyù aûnh laø cuoán saùch vónh cöûu coù ghi keá hoaïch cuûa theá giôùi chuùng ta vaø töø ñoù, nhieàu vò trong chuùng toâi giaûng daïy, gom goùp döõ kieän vaø nhieàu kieán thöùc cuûa chuùng ta. Caûm duïc quang laøm leäch laïc vaø laøm môø bôùt tieân thieân kyù aûnh ñi. (SHLCTÑ, 12)  ÔÛ ñaây, caàn ghi nhaän moät ñieåm lyù thuù. Ñöôïc bieát raèng veà maët huyeàn bí, giôùi thöïc vaät laø taùc nhaân truyeàn chuyeån (transmitter) vaø taùc nhaân chuyeån hoùa (transformer) löu chaát sinh khí cho caùc hình thöùc söï soáng khaùc treân haønh tinh chuùng ta. Ñoù laø chöùc naêng thieâng lieâng vaø ñoäc ñaùo cuûa giôùi thöïc vaät. Löu


55

chaát sinh khí naøy (pranic fluid), döôùi hình thöùc caûm duïc quang (astral light) laø taám kính phaûn xaï ñoái vôùi tieân thieân khí thieâng lieâng (divine akasha). Bôûi ñoù, coõi thöù hai töï phaûn chieáu trong coõi caûm duïc. Nhöõng ai tìm caùch ñoïc caùc tieân thieân kyù aûnh, hay laø nhöõng ai coá gaéng hoaït ñoäng treân coõi caûm duïc maø muoán cho khoâng coù söï thaát thoaùt naøo (with impunity) vaø tìm toøi nôi ñoù hình aûnh cuûa caùc bieán coá trong caûm duïc quang moät caùch chính xaùc, taát yeáu phaûi laø nhöõng ngöôøi aên chay nghieâm nhaët vaø khoâng coù ngoaïi leä. Chính kho taøng tri thöùc (lore) coå xöa naøy cuûa thôøi Atlantis naèm ñaøng sau söï chuù taâm nghieâm chænh cuûa keû aên chay veà caùi caàn thieát cuûa cheá ñoä aên chay voán dó ñem laïi söùc maïnh vaø chaân lyù cho nghieâm leänh naøy. Chính vì vieäc khoâng tuaân theo quy luaät saùng suoát naøy ñaõ ñöa tôùi caùc dieãn taû sai laàm ñoái vôùi caùc kyù aûnh caûm duïc vaø tieân thieân kyù aûnh cuûa nhieàu nhaø taâm thoâng hieän nay vaø ñaõ taïo ra vieäc soi kieáp (reading of post lives) böøa baõi vaø thieáu chính xaùc. Chæ nhöõng ai aên chay nghieâm nhaët trong 10 naêm môùi coù theå hoaït ñoäng nhö vaäy trong traïng thaùi coù theå ñöôïc goïi laø “traïng thaùi ghi nhaän caûm duïc quang”. (TLHNM I, 241) Caûm giaùc (feeling, sensation) - Caûm giaùc laø phaûn xaï cuûa duïc voïng. (LVLCK, 661) - Traïng thaùi Hoaït Ñoäng (Activity-aspect) cuûa Chaân Thaàn töï bieåu loä treân coõi caûm duïc döôùi hình thöùc caûm giaùc (sensation). (KCVTT 244) Caûm thöùc (sentiency, höõu caûm thöùc): Caûm thöùc töùc laø söï ñaùp öùng beùn nhaïy vôùi vieäc tieáp xuùc vaø nhôø ñoù môùi coù söï taêng tröôûng tieáp theo veà söï hieåu bieát. (TLHNMI, 130) CaÛm thöùc: (Sentient consciousness) Caûm thöùc töùc laø aùnh saùng cuûa haï trí (the Lower Manasic light) (CKMTTL, 138)


56

Caûmhueäthöùc (Astralbudhic consciousness, yù thöùc caûm duïctröïc giaùc): Caûmhueäthöùc laø thuaät ngöõ duøng ñeå chæ yù thöùc caên baûn trong Thaùi Döông Heä ta. Noù ñöôïc ñaëc tröng baèng xuùc caûm, caûm tính, caûm giaùc maø sau roát phaûi ñöôïc chuyeån hoùa thaønh tröïc giaùc, nhaän thöùc taâm linh vaø söï hôïp nhaát. (LVLCK, 193) Caùnh hoa (Petal) : Töø ngöõ “caùnh hoa” chæ dieãn ñaït ñöôïc hình thöùc töôïng tröng moät bieåu hieän cuûa löïc vaø taùc duïng hieån nhieân cuûa noù trong vaät chaát. (LVHLT, 199)  Caùnh hoa töùc laø ñôn vò cuûa löïc (unit of force).(CTNM, 149) Caùnh hoa baùc aùi (Love petals) : Caùc caùnh hoa baùc aùi töùc laø traïng thaùi baùc aùiminh trieát (love widom aspect). Thuoäc voøng caùnh hoa thöù nhì trong hoa sen Chaân Ngaõ (egoic lotus). Caùnh hoa hy sinh (sacrifice petals) : Caùc caùnh hoa hy sinh töùc laø traïng thaùi yù chí (will aspect). Caùnh hoa kieán thöùc (knowledge petals) : Caùc caùnh hoa kieán thöùc töùc laø traïng thaùi trí tueä (mind aspect). Thuoäc voøng caùnh hoa thöù ba hay voøng ngoaøi cuûa hoa sen Chaân Ngaõ. Caùnh hoa yù chí (will petals) : Thuoäc voøng caùnh hoa beân trong cuûa hoa sen Chaân Ngaõ. (ÑÑTKNMI, 753; LVHLT, 195196) Caùnh hoa sen (Petal of the lotus) : Veà maët bieåu töôïng, ngöôøi tìm ñaïo coù theå xem moãi trung taâm löïc nhö laø moät hoa sen. Hoa sen naøy ñöôïc taïo thaønh baèng caùc ñôn vò naêng löôïng ñang hoaït ñoäng hay rung ñoäng theo moät caùch thöùc rieâng bieät vaø caùc


57

laøn soùng rung ñoäng naøy coù caùc hình daùng maø chuùng ta goïi laø caùc caùnh cuûa hoa sen. (ASCLH, 82) Caùt buïi trôû veà vôùi caùt buïi (1) (“Dust thou art; unto dust thou shalt return”): “Laø caùt buïi, ngöôi seõ trôû veà vôùi caùt buïi”, laø moät phaùt bieåu cuûa ñònh luaät huyeàn linh. Trong coâng cuoäc tieán hoùa khaùc thöôøng cuûa ngoân töø  nhö baát cöù töï ñieån coù uy tín naøo seõ chöùng minh  töø ngöõ “buïi” xuaát phaùt töø hai nguoàn goác, moät haøm yù laø “gioù” (“wind”) vaø moät coù nghóa laø “tan thaønh maûnh vuïn” (falling to pieces”). Tìm quan troïng cuûa caû hai nghóa naøy seõ roõ reät vaø trình töï cuûa caùc yù töôûng raát ñaùng chuù yù. Vôùi söï trieät thoaùi cuûa gioù hay hôi thôû, vieäc tan thaønh maûnh vuïn seõ xaûy ra, vaø ñaây laø moät phaùt bieåu ñuùng thöïc vaø coù yù nghóa. Khi söï soáng vó ñaïi thu huùt söï soáng thöù yeáu, vieäc bieán maát cuûa nhöõng gì maø söï soáng laøm linh hoaït seõ xaûy ra; ñieàu naøy ñuùng ñoái vôùi moïi hình haøi trong caùc giôùi döôùi nhaân loaïi khi chuùng ñaùp öùng vôùi söï caûn trôû hoaëc söùc thu huùt cuûa söï soáng haønh tinh; ñieàu ñoù cuõng ñuùng ñoái vôùi hình haøi con ngöôøi khi noù phaûn öùng vôùi tieáng goïi cuûa linh hoàn ñeå hoaøn laïi nguyeân khí söï soáng cuûa noù cho linh hoàn xuyeân qua Sutratma vaø ñeå quay laïi nhö laø yù thöùc cho coäi nguoàn ghi nhaän cuûa noù. (CTNM, 246247) Caùt buïi trôû veà caùt buïi (2) (Earth to earth and dust to dust): Caâu noùi “caùt buïi trôû veà caùt buïi” raát quen thuoäc trong caùc nghi leã toáng taùng cuûa Taây phöông, ñeà caäp ñeán vieäc taùc ñoäng hoaøn trôû laïi vaø nguï yù caùc nguyeân toá (elements) cuûa xaùc thaân trôû veà vôùi kho vaät chaát nguyeân thuûy vaø chaát lieäu cuûa theå sinh löïc (vital form) trôû veà vôùi kho dó thaùi chung; coøn caâu “thaàn hoàn seõ trôû veà vôùi Thöôïng Ñeá, Ñaáng ñaõ taïo ra linh hoàn” (“the spirit shall return unto God who gave it”) laø loái noùi leäch laïc ñoái vôùi vieäc hoäi nhaäp (absorption) cuûa linh hoàn vaøo linh hoàn vuõ truï (universal soul). (CTNM, 435)


58

Caù tính con ngöôøi (Character of the person): Trong tröôøng hôïp cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ hoäi nhaäp ñöôïc toaøn boä Phaøm Ngaõ (lower nature) vaø ñaõ dung hôïp (fuse) ñöôïc caùc naêng löôïng cuûa Phaøm Ngaõ. Taát caû nhöõng naêng löôïng lieân heä ñeán söï dung hôïp naøy ñeàu coù tính chaát (quality) rieâng cuûa chuùng. Söï phoái hôïp vaø söï töông taùc cuûa caùc tính chaát naøy (moãi tính chaát ñeàu ñöôïc xaùc ñònh baèng naêng löôïng cuûa cung ñaëc thuø naøo ñoù) taïo ra caù tính con ngöôøi. (TLHNM II, 442) Caùi Toâi: (the I): Thöôïng Trí (causal body) chính laø Caùi Toâi ñoái vôùi ñeä töû . (GLASTTÑ 214) Caên chuûng (Root race, gioáng daân chính):  Moät trong 7 gioáng daân thuoäc nhaân loaïi, tieán hoùa treân moät haønh tinh trong chu kyø hieän toàn vó ñaïi cuûa haønh tinh. Chu kyø naøy ñöôïc goïi laø chu kyø theá giôùi (world period). Caên chuûng Aryan hay caên chuûng thöù naêm, goàm coù ngöôøi AÁn, ngöôøi AÂu vaø caùc chuûng toäc Myõ chaâu hieän ñaïi; ngöôøi Trung Hoa vaø ngöôøi Nhaät thuoäc caên chuûng thöù tö. (ÑÑNLVTD, 224)  Giaùo lyù bí nhieäm daïy chuùng ta raèng trong voøng tieán hoùa hay cuoäc tuaàn hoaøn (round) treân haønh tinh naøy, Jivatma  töùc nhaân hoàn (human soul)  traûi qua baûy kieåu maãu chính hay “caên chuûng”. Trong tröôøng hôïp naøy, hai caên chuûng tröôùc ñöôïc bieát döôùi teân laø “Adamic” vaø “Hyperborean”, caùc hình haøi ñöôïc phuù cho linh hoàn laø chaát caûm duïc vaø chaát dó thaùi theo thöù töï: “khoång loà vaø khoâng hình daùng roõ reät”, chuùng coù moät traïng thaùi yù thöùc höôùng ngoaïi taùc ñoäng qua giaùc quan duy nhaát (thính giaùc) maø gioáng daân thöù nhaát laøm chuû, hay laø qua hai giaùc quan (thính giaùc vaø xuùc giaùc) maø gioáng daân thöù hai coù ñöôïc. Nhöng vôùi gioáng daân thöù ba, gioáng Lemuria, moät kieåu maãu gioáng con ngöôøi hôn vaø thoâ ñaëc hôn ñöôïc phaùt trieån, kieåu maãu naøy ñöôïc hoaøn thieän trong gioáng daân thöù tö hay gioáng Atlantis. Gioáng daân thöù naêm, daân Aryan, hieän nay ñang phaùt trieån treân baàu


59

haønh tinh naøy ñoàng thôøi vôùi moät phaàn lôùn gioáng daân thöù tö vaø moät ít coøn soùt laïi cuûa gioáng daân thöù ba. Caàn phaûi ghi nhaän raèng, maëc duø moãi gioáng daân khai sinh ra gioáng daân keá tieáp, caû hai gioáng daân seõ truøng laép nhau theo thôøi gian cuøng toàn taïi trong nhieàu thôøi ñaïi. Trong soá caùc daân toäc hieän höõu, ngöôøi Tartares, Trung Hoa vaø Moâng Coå thuoäc veà gioáng daân thöù tö, thoå daân UÙc Chaâu vaø ngöôøi Hottentots thuoäc gioáng daân thöù ba. (LVLCK, 121122)  Giaùo lyù bí nhieäm daïy raèng coù baûy nhoùm ñôn vò nhaân loaïi cö truù treân baûy luïc ñòa trong . (GLBN II, 68) a) Gioáng daân 1 ... Thaùnh ñòa baát hoaïi. b) Gioáng daân 2 ... Vuøng ñaát Hyperborea. c) Gioáng daân 3 ... Lemuria. d) Gioáng daân 4 ... Atlantis. e) Gioáng daân 5 ... Aryan. f) Hai gioáng daân nöõa seõ noái tieáp gioáng daân hieän nay. (LVLCK, 714)  Baûy caên chuûng hôïp thaønh moät chu kyø theá giôùi (world period). (LVLCK, 62) Caên chuûng thöù nhaát (Adamic race): coù caùc hình haøi ñöôïc laøm cho linh hoaït laø theå caûm duïc, coù moät giaùc quan (thính giaùc). Caên chuûng thöù hai (Hyperborean race): Hình haøi ñöôïc laøm cho linh hoaït laø theå dó thaùi, coù hai giaùc quan (thính giaùc vaø xuùc giaùc). Caên chuûng thöù ba (Lemurian race): Thoå daân UÙc Chaâu vaø ngöôøi Hottentots thuoäc caên chuûng 3). Caên chuûng thöù tö (Atlantean race): Ngöôøi Tartars, Trung Hoa, Moâng Coå thuoäc caên chuûng 4. Caên chuûng thöù naêm (Aryan race) (LVLCK, 122) Caên chuûng thöù tö (Fourth root race):


60

Daân toäc thuoäc caên chuûng thöù tö ñöôïc tìm thaáy treân haønh tinh chuùng ta laø ngöôøi Trung Quoác, ngöôøi Nhaät, nhieàu chuûng toäc Moâng Coå khaùc nhau ôû Trung AÙ (vaø hoï ít nhieàu bò pha troän laãn nhau vôùi gioáng daân Caucase) cuøng vôùi caùc nhoùm lai gioáng ñöôïc tìm thaáy trong nhieàu ñaûo ôû caùc bieån phía Nam trong caùc ñaïi döông vaø caùc baùn caàu, cuõng nhö haäu dueä cuûa caùc chuûng toäc maø caùch ñaây haøng trieäu naêm ñaõ laøm cho luïc ñòa Nam Myõ noåi danh vì neàn vaên minh cuûa noù. (GDTKNM, 119) Caên chuûng thöù naêm: (Fifth Root Race) Caên chuûng hieän nay cuûa chuùng ta (caên chuûng 5) ñaõ xuaát hieän ñöôïc khoaûng moät trieäu naêm (1.000.000) (GLBN 2, 376) Caên chuûng thöù saùu (Sixth root race): Caùc ñaïi hoïa (catalysms) coù baûn chaát toaøn caàu seõ xaûy ñeán trong voøng 1.000 naêm tôùi. Caùc luïc ñòa seõ bò rung chuyeån (shaken); ñaát ñai seõ bò naâng leân vaø chìm xuoáng, toät ñænh trong thaûm hoïa vaät chaát saâu xa seõ dieãn ra treân theá giôùi vaøo luùc keát thuùc chi chuûng thöù tö (fourth branch race) cuûa phuï chuûng 6 (sixth subrace). Vieäc naøy seõ môû ñaàu trong caên chuûng non treû thöù saùu. (LVLCK, 467) 1 Caëp ñoái hôïp ( )(the pairs of opposites):

1

Theo trieát hoïc Ñoâng phöông thì trong thieân nhieân, moïi vaät ñeàu coù tieàm phuïc hai yeáu toá ñoái hôïp nhö: noùng vôùi laïnh; nöôùc vôùi löûa; khoâng vôùi coù; aâm vôùi döông; tònh vôùi ñoäng vv… Caùc yeáu toá ñoái hôïp naøy va chaïm nhau, xoâ ñaåy nhau, tìm kieám nhau ñeå roài ñieàu hoøa vôùi nhau maø hôïp laïi, sinh ra caùi môùi. Hôïp theå môùi naøy daàn daàn phaân hoùa, taïo ra hai theå môùi ñeå laïi taùc ñoäng nhau, roài hôïp laïi vôùi nhau, cöù dieãn bieán nhö theá maõi ñeå ñöa tôùi tieán hoùa. Chuù yù: Ñoái hôïp khoâng phaûi laø ñoái laäp hay maâu thuaån. Ñoái laäp hay maâu thuaån thöôøng haøm yù laø choáng ñoái nhau, coøn ñoái hôïp chaúng nhöõng khoâng choáng ñoái, maâu thuaån nhau maø coøn soùng ñoâi nhau, nöông töïa nhau, hoøa hôïp nhau ñeå taïo ra caùi môùi. (Chuù thích cuûa ngöôøi dòch)


61

 Coõi caûm duïc laø nôi maø caùc caëp ñoái hôïp taùc ñoäng vaø töông taùc, nôi maø söùc loâi keùo cuûa caùc nhò nguyeân quan troïng ñöôïc nhaän thaáy maïnh meõ nhaát. Tröôùc tieân, laø söï töông taùc giöõa linh hoàn vôùi hieän theå cuûa noù, vaät chaát. Nhöng coù nhieàu nhò nguyeân keùm quan troïng cuõng coù vai troø cuûa chuùng vaø ngöôøi thöôøng cuõng deã nhaän bieát. AÙnh saùng (light) vaø boùng toái (darkness) taùc ñoäng laãn nhau, khoaùi laïc (pleasure) vaø ñau khoå (pain) cuõng theá. Thieän (good) vaø aùc (evil) gaëp nhau vaø taïo thaønh tröôøng taùc ñoäng (play ground) cuûa caùc Thieân Ñeá. Ngheøo (poverty) vaø giaøu (riches) ñöôïc ñeàn buø caùi naøy döïa vaøo caùi kia. Toaøn boä tình hình kinh teá hieän ñaïi coù baûn chaát caûm duïc, ñoù laø haäu quaû cuûa duïc voïng vaø laø keát quaû cuûa vieäc söû duïng chaéc chaén laø ích kyû caùc söùc maïnh cuûa vaät chaát. Noùng (heat) vaø laïnh (cold), theo nhö chuùng ta hieåu, theo caùch ñaëc bieät nhaát, laø keát quaû cuûa söï töông taùc cuûa caùc caëp ñoái hôïp, vaø laø moät ñöôøng loái lyù thuù cuûa nghieân cöùu huyeàn linh, chính noù lieân quan vôùi caùc haäu quaû cuûa caùc xuùc caûm cuûa con ngöôøi leân caùc tình traïng cuûa khí haäu… Ñoái vôùi con ngöôøi, huyeàn nhieäm cuûa vieäc giaûi thoaùt naèm trong vieäc laøm quaân bình caùc maõnh löïc vaø laøm thaêng baèng caùc caëp ñoái hôïp. Thaùnh ñaïo laø con ñöôøng heïp giöõa caùc caëp ñoái hôïp naøy maø keû tìm ñaïo tìm ra vaø böôùc leân, khoâng reõ sang phaûi cuõng khoâng sang traùi. Phaûi luoân luoân nhôù raèng khi caùc caëp ñoái hôïp ñöôïc phaân bieät, khi moät ngöôøi laøm thaêng baèng ñöôïc caùc maõnh löïc cuûa baûn chaát rieâng cuûa mình, khi y ñaõ tìm thaáy Thaùnh Ñaïo vaø trôû neân Thaùnh Ñaïo, baáy giôø, y coù theå hoaït ñoäng vôùi caùc söùc maïnh cuûa theá gian, coù theå duy trì ñöôïc söï thaêng baèng vaø quaân bình cuûa caùc naêng löôïng thuoäc ba coõi thaáp vaø nhôø theá trôû thaønh keû cuøng hoaït ñoäng vôùi caùc Chaân Sö Minh Trieát. (LVHLT, 225)


62

 Vaøo luùc maø vieäc ñònh höôùng beân trong höôùng tôùi coõi giôùi giaù trò cao sieâu xaûy ra, baáy giôø dó thaùi löïc hay sinh löïc laïi xung ñoät vôùi traïng thaùi thaáp nhaát cuûa con ngöôøi, töùc theå xaùc troïng tröôïc, traän chieán cuûa caëp ñoái hôïp thaáp laïi xaûy ra. Thaät laø lyù thuù maø ghi nhaän raèng chính trong giai ñoaïn naøy, caàn phaûi chuù troïng vaøo caùch giöõ giôùi luaät cho xaùc thaân, vaøo caùc yeáu toá keàm cheá nhö laø hoaøn toaøn coù tieát ñoä, soáng ñoäc thaân vaø aên chay, chuù troïng vaøo veä sinh caù nhaân vaø taäp theå duïc. Nhôø caùc yeáu toá naøy maø vieäc keàm cheá söï soáng bôûi hình haøi (töùc bieåu hieän thaáp nhaát cuûa traïng thaùi thöù ba cuûa thaùnh linh) coù theå bò xoùa boû, con ngöôøi thoaùt khoûi traän chieán thöïc söï cuûa caùc caëp ñoái hôïp. (TLHNM II, 309) Caàu voàng (rainbow bridge): Caùi caàu ñöôïc kieán taïo thöôøng ñöôïc goïi laø “caàu voàng”, bôûi vì noù ñöôïc caáu taïo vôùi taát caû caùc maøu cuûa 7 tia saùng. Noùi veà maët chuyeân moân vaø theo quan ñieåm cuûa ñeä töû, nhòp caàu maø y taïo neân giöõa Phaøm Ngaõ vôùi Tam Thöôïng Theå Tinh Thaàn goàm coù baûy tuyeán naêng löôïng hay 7 doøng thaàn löïc… (CVÑÑ, 505) Caây coù baûy laù : X. Saptaparna Caây voâ öu : Asoka (Baéc Phaïn) Cha Treân Trôøi (Father in Heaven): Moãi daân toäc vaø moãi quoác gia ñeàu coù moät Ñaáng Quaùn Saùt (Watcher), Ñaáng Baûo Hoä (Guardian) tröïc tieáp vaø Cha Treân Trôøi – moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá (a Planetary Spirit). (GLBN II, 300) Chakra : X. Bí huyeät. Chaám döùt bieät nghieäp (The ceasing of individual karma): X. Öôùc muoán giaûi thoaùt. Chaân lyù : (the truth)


63

Chaân lyù veà baát cöù söï vaät naøo laø caùch thöùc maø söï vaät ñoù töï thò hieän (presents itself) tröôùc Thaùi Döông Thöôïng Ñeá, töùc laø tröôùc Ñaáng Taïo Laäp (the Maker) cuûa toaøn boä Thaùi Döông Heä. (GLASTTÑ, 293) Chaân Ngaõ (Ego, Chaân Nhaân, Linh hoàn): (LV7C, 475)  Laø Con Cuûa Trí Tueä (Son of Mind).  Laø thöïc theå bieát suy tö (thinking entity)  Chaân Ngaõ (Ego) cuûa keû thöôøng nhaân coù truù sôû treân coõi phuï thöù ba cuûa coõi trí. (LVHLT, 113) – Chaân Ngaõ (real man) töùc hoàn tinh thaàn (spiritual soul). (CTNM, 346) – Chaân Ngaõ töùc chuû theå höõu ngaõ thöùc (self conscious Identity), coù baûn chaát vaø thaät söï laø Baùc aùi - Minh Trieát , nhöng bieåu loä chính yeáu nhö laø yù thöùc saùng suoát (intelligent consciousness). (LVLCK, 684)  Chaân Ngaõ, hình aûnh (reflection) cuûa Chaân Thaàn, chính noù cuõng laø moät tam boä (a triplicity) nhö taát caû caùc caùi khaùc (vaïn höõu) trong thieân nhieân vaø phaûn aùnh ba traïng thaùi cuûa thaùnh linh (divinity), gioáng nhö treân coõi cao, Chaân Thaàn phaûn aùnh ba traïng thaùi – YÙ chí, Baùc aùi - Minh Trieát vaø Thoâng tueä linh hoaït – cuûa Thöôïng Ñeá (Deity). (ÑÑNLVTD, 114) – Kieân trì (endurance) laø moät trong caùc ñaëc tính (characteristics) cuûa Chaân Ngaõ. Chaân Ngaõ kieân trì (persist) vì bieát mình baát töû. Phaøm ngaõ hay naõn loøng vì bieát thôøi gian ngaén nguûi. (ÑÑNLVTD, 776) – Chaân Ngaõ cuûa con ngöôøi (human Ego) khoâng phaûi laø Atman, cuõng khoâng phaûi laø Buddhi maø laø Thöôïng Trí (Higher Manas); keát quaû cuûa hoaït ñoäng trí tueä (intellectual fruitage) vaø tinh tuùy cuûa caù theå höõu ngaõ thöùc bieát hoaït ñoäng trí tueä (intellectual–self–conscious Egotism) – theo yù nghóa taâm linh cao sieâu. Kinh saùch coå goïi noù laø Karana Sharira (Chaân Ngaõ


64

theå/Linh hoàn theå) treân coõi cuûa Sutratma, voán laø “sôïi chæ vaøng” maø caùc phaøm ngaõ khaùc nhau cuûa Chaân Ngaõ naøy ñöôïc xoû xaâu qua ñoù, gioáng nhö xaâu chuoãi (beads). (GLBN III, 89)  Higher self töùc laø causal self. (ASCLH, 400) Chaân Ngaõ cuûa Ñòa caàu (Earth’s alter ego): Kim Tinh (Venus) cuõng laø Chaân Ngaõ cuûa Ñòa caàu. (CTHNM, 361) Chaân Ngaõ lieân hoa (Egoic lotus, Hoa sen Chaân Ngaõ) : töùc laø linh hoàn theå (soul body). (ÑÑTKNM, 763) Chaân Ngaõ Luaân hoài : (Incarnating/ Reincarnating Ego) - Chaân Ngaõ luaân hoài töùc laø hoàn thieâng (divine soul). - Sutratma theo nghóa ñen laø Thread Soul (Hoàn Daây), ñoàng nghóa vôùi Chaân Ngaõ luaân hoài (töùc laø Manas lieân keát vôùi Buddhi). (CKMTTL,120,125) Chaân Ngaõ theå (causal body, theå nguyeân nhaân, theå nhaân khôûi, linh hoàn theå): - Theo quan ñieåm coõi traàn, theå naøy khoâng phaûi laø moät theå, duø laø noäi taâm hay ngoaïi caûnh. Tuy nhieân, ñoù laø trung taâm cuûa Chaân Ngaõ thöùc (egoic consciousness) vaø ñöôïc taïo thaønh baèng söï keát hôïp cuûa tueä giaùc theå (buddhi) vaø thöôïng trí (manas). Theå naøy töông ñoái tröôøng cöûu vaø keùo daøi suoát chu kyø daøi cuûa caùc laàn luaân hoài, vaø chæ bò tan raõ sau cuoäc ñieåm ñaïo thöù tö, khi con ngöôøi khoâng caàn taùi sinh theâm nöõa. (ÑÑNLVTD, 217) – Chaân Ngaõ theå ñoâi khi ñöôïc goïi (duø khoâng chính xaùc) laø “Karana sarira”, naèm ôû coõi phuï (phaân caûnh) thöù ba cuûa coõi (caûnh) trí, töùc coõi tröøu töôïng thaáp nhaát. (LVLCK, 707) – Chaân Ngaõ theå cuûa thöôøng nhaân (average causal body) ôû coõi phuï thöù ba cuûa coõi trí. (TVTTHL, 3) – Chaân Ngaõ theå ñöôïc taïo ra nhôø vaøo söï soáng hay löûa döông (positive life, or fire) cuûa Tinh thaàn (löûa ñieän) gaëp gôõ löûa aâm


65

(negative fire) cuûa vaät chaát hay “löûa do ma saùt”, söï kieän naøy taïo ra söï böøng saùng cuûa löûa thaùi döông. … Chaân Ngaõ theå (linh hoàn theå) laø lôùp voû (sheath) baèng chaát trí, ñöôïc taïo ra vaøo luùc bieät laäp ngaõ tính do söï tieáp xuùc cuûa hai löûa. Löïc hay naêng löôïng tuoân ñoå qua töø caùc coõi cao (hôi thôû cuûa Chaân Thaàn, neáu baïn ñoàng yù goïi theá) taïo ra moät chaân khoâng (vacum) hay moät caùi gì töông töï vôùi moät boït hoãn nguyeân (bubble in Koilon) vaø lôùp voû cuûa linh hoàn theå – voøng giôùi haïn cuûa Söï soáng trung öông ñöôïc taïo ra. Beân trong lôùp voû naøy coù ba nguyeân töû ñöôïc ñaët teân laø nguyeân töû thöôøng toàn haï trí (mental unit), nguyeân töû thöôøng toàn caûm duïc vaø nguyeân töû thöôøng toàn hoàng traàn… (LVLCK, 506–507)  Chaân Ngaõ theå laø hieän theå (vehicle) cuûa Chaân Ngaõ. (TVTTHL, 3)  Chaân Ngaõ theå ñöôïc taïo thaønh baèng söï keát hôïp cuûa luoàng soùng sinh hoaït thöù hai vaø thöù ba. (LVLCK, 94)  Muïc tieâu tieán hoùa cuûa con ngöôøi trong ba coõi thaáp  hoàng traàn, coõi caûm duïc vaø coõi haï trí  laø chænh hôïp (alignment) Phaøm Ngaõ tam phaân vôùi Chaân Ngaõ theå cho ñeán khi trôû thaønh ñöôøng thaúng duy nhaát vaø con ngöôøi trôû neân Ñaáng Duy Nhaát (One). (TVTTHL, 5)  Chaân Ngaõ theå töùc laø theå bieåu loä (body of manifestation) cuûa Chaân Ngaõ. (LVLCK, 803)  Sau khi ñöôïc ñieåm ñaïo, Chaân Ngaõ theå ôû treân coõi phuï thöù hai cuûa coõi trí, vaø baáy giôø, Chaân Thaàn môùi baét ñaàu keàm cheá. (LVLCK, 578)  Body egoic töùc laø causal body. (LVLCK, 261)  Chaân Ngaõ theå chæ laø lôùp voû (sheath) cuûa Chaân Ngaõ (Ego). (LVLCK, 179)


66

 Tinh thaàn ñöôïc boïc (incased) trong linh hoàn theå ñöôïc goïi laø linh hoàn, con ngöôøi caù bieät (individual), chaân nhaân. (MTNX, 213) Chaân Ngaõ thöùc (Causal consciousness): Chaân Ngaõ thöùc töùc laø vieäc môû roäng lieân tuïc söï hieåu bieát saùng suoát cuûa moät ngöôøi töø kieáp naøy ñeán kieáp khaùc. (LVLCK, 279) Chaân nhaân (Real man): Laø hoàn tinh thaàn (spiritual soul). (CTNM, 346) Chaân Nhö : Tathagata, Presence. Chaân Sö (Adept hay Master):  Moät Chaân Sö hay moät ngöôøi ñaõ vöôït qua con ñöôøng tieán hoùa vaø ñi vaøo giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa thaùnh ñaïo, töùc Con ñöôøng Ñieåm ñaïo, ñuû ñöôïc 5 laàn ñieåm ñaïo vaø do ñoù, ñaõ böôùc vaøo giôùi thöù naêm hay giôùi Tinh thaàn, chæ coøn nhaän theâm hai cuoäc ñieåm ñaïo nöõa. (ÑÑNLVTD, 215)  Moät Chaân Sö laø moät vò saùng taïo (creator) baèng chaát lieäu coõi trí (mental matter), moät vò phaùt khôûi (originator) caùc xung löïc (impulses) treân coõi trí, nhôø ñoù taïo ñöôïc caùc keát quaû trong bieåu hieän ôû coõi caûm duïc hoaëc coõi hoàng traàn. Caùc keát quaû naøy maïnh meõ vaø höõu hieäu, do ñoù vò phaùt khôûi phaûi coù tö töôûng thanh khieát, lôøi noùi chính xaùc vaø haønh ñoäng kheùo leùo. (ÑÑNLVTD, 198199)  Caùc Chaân Sö chuyeân moân veà khoa hoïc thò giaùc (science of sight) vaø khoa hoïc veà aâm thanh (science of sound) laø moät soá Chaân Sö thoâng thaùi nhaát vaø tieán hoùa nhaát (most erudite and advanced) trong Thaùnh Ñoaøn.  Vò Chaân Sö coù ñöôïc töï do hoaøn toaøn ñeå hoaït ñoäng trong ba coõi thaáp coäng vôùi coõi Boà Ñeà (buddhic realm), trong khi Ñöùc Christ vaø caùc Vò cuøng caáp ñieåm ñaïo vôùi Ngaøi coù ñöôïc töï do hoaït ñoäng trong naêm coõi tieán hoùa cuûa con ngöôøi.


67

(ASCLH, 354, 356) Chaân Sö Djwhal Khul (Master D.K.): Ñöùc Djwhal Khul hay laø Ñöùc D.K. nhö Ngaøi thöôøng ñöôïc goïi, laø moät Chaân Sö thuoäc Cung 2, Cung Baùc aùiMinh Trieát. Ngaøi laø vò Chaân Sö ñöôïc ñieåm ñaïo gaàn ñaây nhaát, Ngaøi ñöôïc ñieåm ñaïo laàn 5 vaøo naêm 1875, vaø do ñoù ñang ngöï trong chính theå xaùc luùc Ngaøi ñöôïc ñieåm ñaïo. Ña soá caùc Chaân Sö khaùc ñöôïc ñieåm ñaïo laàn 5 trong khi ñang ngöï trong caùc theå tröôùc kia. Theå xaùc Ngaøi khoâng coøn treû vaø Ngaøi laø ngöôøi Taây Taïng. Ngaøi raát taän tuïy vôùi Ñöùc Thaày K.H. vaø ngöï nôi moät ngoâi nhaø nhoû khoâng xa vôùi ngoâi nhaø lôùn hôn cuûa Sö Phuï, vaø vì Ngaøi saün saøng phuïng söï vaø laøm baát cöù ñieàu gì caàn laøm. Ngaøi ñöôïc goïi laø “Vò Söù Giaû cuûa caùc Chaân Sö”. Ngaøi coù kieán thöùc uyeân baùc vaø bieát nhieàu veà caùc Cung vaø caùc Huyeàn Giai haønh tinh cuûa Thaùi Döông Heä hôn laø baát cöù vò naøo khaùc trong caáp ñaúng caùc Chaân Sö. Ngaøi hoaït ñoäng vôùi nhöõng ngöôøi chöõa beänh vaø coäng taùc moät caùch voâ vi (unknown and unseen) vôùi nhöõng ngöôøi tìm toøi chaân lyù trong caùc phoøng thí nghieäm lôùn treân theá giôùi, vôùi taát caû nhöõng ngöôøi chaéc chaén nhaém vaøo vieäc chöõa trò vaø voã veà theá gian, vaø vôùi caùc phong traøo töø thieän lôùn treân theá giôùi nhö Hoàng Thaäp Töï. Ngaøi chaêm nom ñeán nhöõng ñeä töû naøo cuûa caùc Chaân Sö khaùc coù theå taän duïng ñöôïc giaùo huaán cuûa Ngaøi. Trong voøng 10 naêm qua, Ngaøi ñaõ gaùnh vaùc cho caû Ñöùc M. laãn Ñöùc K.H. moät soá lôùn coâng vieäc giaûng daïy, tieáp nhaän töø caùc Ñaáng naøy moät soá moân ñoà daønh cho moät vaøi thôøi kyø ñaõ ñònh tröôùc. Ngaøi cuõng laøm vieäc ôû möùc ñoä lôùn vôùi moät vaøi nhoùm thieân thaàn dó thaùi, voán laø caùc thieân thaàn chöõa trò, vaø nhö theá hoï coäng taùc vôùi Ngaøi trong vieäc chöõa moät soá beänh thuoäc xaùc thaân cuûa nhaân loaïi. Chính Ngaøi ñoïc cho vieát moät phaàn lôùn boä saùch quan troïng laø Giaùo Lyù Bí Nhieäm vaø Ngaøi ñaõ chæ cho Baø H.B. Blavatsky nhieàu hình aûnh vaø ñem laïi cho Baø nhieàu döõ lieäu (data) chöùa trong boä saùch naøy.


68

Chaân Sö Hilarion : Treân cung 5, Cung Tri Thöùc Cuï Theå hay Khoa hoïc, coù Chaân Sö Hilarion, trong moät tieàn kieáp, Ngaøi laø Paul ôû Tarsus. Ngaøi coù moät theå xaùc ngöôøi Crete, nhöng phaàn lôùn thôøi gian soáng ôû Ai Caäp. Ngaøi coáng hieán cho theá gian boä luaän huyeàn linh “AÙnh saùng treân Thaùnh ñaïo” (Light on the Path). Coâng vieäc cuûa Ngaøi ñaëc bieät lyù thuù ñoái vôùi ñaïi chuùng vaøo luùc khuûng hoaûng naøy, vì Ngaøi laøm vieäc vôùi nhöõng ai ñang môû tröïc giaùc, kieåm soaùt vaø chuyeån hoùa caùc phong traøo lôùn coù khuynh höôùng thaùo boû böùc maøn ra khoûi coõi voâ hình. Naêng löôïng cuûa Ngaøi laø loaïi naêng löôïng maø, qua caùc ñeä töû cuûa Ngaøi, ñang laøm phaán khích caùc nhoùm söu khaûo taâm linh ôû khaép nôi, vaø chính Ngaøi ñaõ phaùt khôûi, thoâng qua nhieàu ñeä töû cuûa Ngaøi, phong traøo Duy Linh (spiritualistic movement). Ngaøi quaùn saùt taát caû nhöõng nhaø taâm thoâng cao caáp vaø giuùp hoï môû caùc quyeàn naêng cho lôïi ích taäp theå, vaø cuøng vôùi moät soá thieân thaàn coõi caûm duïc, Ngaøi laøm vieäc ñeå khai môû cho nhöõng keû tìm toøi chaân lyù bieát ñöôïc theá giôùi beân trong (subjective world) aån sau theá giôùi quaù thieân veà vaät chaát. Chaân Sö Jesus : Chaân Sö Jesus laø ñieåm hoäi tuï cuûa naêng löôïng ñang löu chuyeån qua nhieàu Giaùo hoäi Cô Ñoác. Hieän nay, Ngaøi ñang soáng trong moät theå xaùc ngöôøi Syrya vaø ngöï ñaâu ñoù trong vuøng Thaùnh Ñòa (Holy Land). Ngaøi ñi hoaèng khai ñaïo phaùp ôû nhieàu nôi cuûa Chaâu AÂu. Ngaøi chuyeân hoaït ñoäng vôùi quaàn chuùng hôn laø vôùi caù nhaân, maëc duø Ngaøi quy tuï ñöôïc quanh Ngaøi raát ñoâng ñeä töû. Ngaøi thuoäc Cung 6, Cung Suøng Tín hay Lyù Töôûng Tröøu Töôïng (Abstract Idealism) vaø caùc moân ñoà cuûa Ngaøi thöôøng ñöôïc nhaän ra baèng söï cuoàng tín vaø suøng tín loä roõ trong caùc thôøi kyø ñaàu cuûa Cô Ñoác Giaùo trong soá ngöôøi töû ñaïo. Chính Ngaøi laø moät nhaân vaät uy duõng, moät ngöôøi ñeà cao kyõ luaät vaø moät ngöôøi coù luaät leä vaø yù chí saét ñaù.


69

Ngaøi coù daùng daáp cao lôùn vaø xöông xöông, göông maët daøi vaø khoâng ñöôïc ñaày ñaën, toùc ñen, nöôùc da taùi, vôùi ñoâi maét xanh saéc saûo. Hieän nay, coâng vieäc cuûa Ngaøi cöïc kyø quan troïng vì Ngaøi ñöôïc giao cho vieäc leøo laùi tö töôûng cuûa Taây Phöông ra khoûi tình traïng baát oãn hieän nay vaøo doøng nöôùc an bình cuûa xaùc tín vaø tri thöùc, vaø chuaån bò con ñöôøng ôû AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu cho söï taùi laâm sau roát cuûa Ñöùc Chöôûng Giaùo. Ngaøi noåi tieáng trong caâu chuyeän Thaùnh Kinh, tröôùc tieân xuaát hieän döôùi teân Joshua, con trai cuûa Nun, taùi hieän vaøo thôøi Ezra döôùi teân Jeshua, ñöôïc ñieåm ñaïo laàn ba döôùi teân Joshua, nhö ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán trong saùch Zechariah. Trong caâu chuyeän Phuùc AÂm, Ngaøi ñöôïc bieát tôùi do hai hy sinh lôùn, cuoäc hy sinh maø trong ñoù, Ngaøi nhöôøng theå xaùc cho Ñöùc Christ söû duïng, vaø cuoäc ñaïi töø boû voán laø ñaëc ñieåm cuûa laàn ñieåm ñaïo thöù tö. Döôùi teân laø Appolonius ôû Tyana, Ngaøi ñöôïc ñieåm ñaïo laàn 5 vaø trôû thaønh moät Chaân Sö Minh trieát. Keå töø ñoù, Ngaøi ñaõ ôû laïi vaø laøm vieäc vôùi Giaùo Hoäi Cô Ñoác, nuoâi döôõng maàm moáng cuûa söï soáng tinh thaàn ñích thöïc coù trong caùc thaønh vieân cuûa moïi chi phaùi vaø moân phaùi, coá gaéng laøm trung hoøa caùc sai soùt vaø loãi laàm cuûa caùc giaùo só vaø caùc nhaø thaàn hoïc. Roõ raøng Ngaøi laø vò Ñaïi Laõnh Ñaïo, vò Töôùng Lónh vaø nhaø haønh phaùp khoân kheùo. Trong caùc vaán ñeà Giaùo Hoäi, Ngaøi coäng taùc chaët cheõ vôùi Ñöùc Christ, nhö theá ñôõ ñaàn cho Ñöùc Christ nhieàu vieäc vaø ñoùng vai troø trung gian cho Ñöùc Christ khi coù theå ñöôïc. Khoâng ai hieåu bieát caùc vaán ñeà cuûa Phöông Taây moät caùch saùng suoát baèng Ngaøi, khoâng ai tieáp xuùc moät caùch maät thieát vôùi nhöõng ngöôøi tieâu bieåu cho taát caû nhöõng gì toát ñeïp nhaát trong giaùo lyù Cô Ñoác baèng Ngaøi vaø khoâng ai bieát roõ baèng Ngaøi veà nhu caàu cuûa thôøi hieän taïi. Moät soá vò ñaïi Giaùm Muïc cuûa Giaùo Hoäi Anh Giaùo vaø Cô Ñoác Giaùo laø caùc nhaân vieân saùng suoát cuûa Ngaøi.  Ñöùc Jesus laø vò Chohan treân cung 6. (LVLCK, 439) Chaân Sö Jupiter :


70

Trong nhoùm lôùn thöù nhaát do Ñöùc Baøn Coå (Manu) laõnh ñaïo, coù hai Chaân Sö laø Ñöùc Jupiter vaø Ñöùc Morya. Caû hai Ngaøi ñeàu ñöôïc hôn 5 laàn ñieåm ñaïo. Ñöùc Jupiter cuõng laø vò Nhieáp Chính (Regent) cuûa AÁn Ñoä, ñöôïc toaøn theå Ñaïi Ñoaøn Chaân Sö xem nhö laø vò kyø cöïu nhaát trong soá caùc Chaân Sö. Ngaøi ôû trong vuøng ñoài Nilgherry, thuoäc mieàn Nam AÁn Ñoä vaø khoâng phaûi laø moät trong caùc Chaân Sö thöôøng thu nhaän ñeä töû, vì trong caùc ñeä töû cuûa Ngaøi coù caùc ñieåm ñaïo ñoà cao caáp vaø moät soá caùc Chaân Sö. Ngaøi laõnh phaàn cai quaûn AÁn Ñoä, goàm moät phaàn lôùn vuøng bieân giôùi phía Baéc vaø Ngaøi ñöôïc giao cho nhieäm vuï gian nan laø cuoái cuøng daãn daét nöôùc AÁn Ñoä ra khoûi tình traïng hoãn loaïn vaø baát an hieän nay, keát hôïp caùc chuûng toäc khaùc nhau thaønh moät khoái toång hôïp sau cuøng. Chaân Sö Koot Humi : Chaân Sö Koot Humi raát noåi tieáng ôû phöông Taây vaø coù nhieàu ñeä töû ôû khaép nôi. Ngaøi goác ôû Kashmir, maëc duø thoaït ñaàu gia ñình Ngaøi töø AÁn Ñoä ñeán. Ngaøi cuõng laø ñieåm ñaïo ñoà cao caáp thuoäc cung hai, Cung Baùc aùi Minh trieát. Ngaøi coù daùng veû quyù phaùi, cao, maëc duø hôi maûnh khaûnh hôn Chaân Sö M.. Ngaøi coù nöôùc da ñeïp, raâu toùc naâu vaøng, maét xanh thaúm tuyeät dieäu, döôøng nhö qua ñoù baùc aùi vaø minh trieát voâ thuûy tuoân traøn ra. Ngaøi coù kinh nghieäm vaø hoïc vaán roäng, tröôùc kia coù theo hoïc ôû Ñaïi hoïc nöôùc Anh, vaø noùi tieáng Anh löu loaùt. Ngaøi ñoïc nhieàu vaø bao quaùt, taát caû caùc saùch vôû vaø vaên hoïc hieän coù baèng nhieàu ngoân ngöõ khaùc nhau ñeàu ñöôïc Ngaøi ñem ñeán Hi Maõ Laïp Sôn ñeå nghieân cöùu. Phaàn lôùn Ngaøi ñeå taâm ñeán vieäc laøm sinh ñoäng moät vaøi trieát thuyeát lôùn vaø chính Ngaøi cuõng chuù yù ñeán moät soá cô quan töø thieän. Ngaøi ñöôïc giao phoù coâng vieäc maø chính phaàn lôùn laø kích thích söï bieåu loä ñöùc baùc aùi ñang tieàm taøng trong taâm moïi ngöôøi vaø khôi daäy trong taâm thöùc vieäc nhaän ra söï kieän caên baûn lôùn lao laø tình huynh ñeä.


71

Ñaëc bieät laø vaøo luùc naøy Chaân Sö M., Chaân Sö K.H. vaø Chaân Sö Jesus ñang löu taâm chaët cheõ ñeán vieäc hôïp nhaát toái ña tö töôûng Ñoâng vaø Taây, ngoõ haàu caùc toân giaùo lôùn ôû Ñoâng phöông vôùi söï phaùt trieån sau naøy cuûa Cô Ñoác Giaùo vôùi taát caû caùc chi phaùi cuûa noù, coù theå giuùp ích cho nhau. Coù ñöôïc nhö theá thì sau roát môùi hy voïng Giaùo Hoäi ñaïi ñoàng vó ñaïi duy nhaát xuaát hieän.  Chaân Sö K.H. laø Ñeá Quaân (Chohan) cuûa cung giaùo huaán (teaching ray). (SHLCTÑ, 505) Chaân Sö Morya : Ñöùc Morya laø moät trong caùc Chaân Sö Ñoâng phöông noåi tieáng nhaát, trong caùc moân ñoà cuûa Ngaøi coù moät soá lôùn ngöôøi AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu. Ngaøi laø moät oâng Hoaøng thuoäc toäc Rajput, trong nhieàu thaäp nieân ñaõ giöõ moät ñòa vò coù thaåm quyeàn trong quoác söï AÁn Ñoä. Ngaøi hoaït ñoäng baèng söï hôïp taùc chaët cheõ vôùi Ñöùc Baøn Coå vaø chính Ngaøi roát laïi seõ giöõ chöùc vuï Baøn Coå cuûa caên chuûng thöù saùu. Cuõng nhö ñaïo huynh cuûa Ngaøi laø Ñöùc K.H., Ngaøi ôû taïi Shigatse trong vuøng Hi Maõ Laïp Sôn vaø laø moät göông maët ñöôïc bieát nhieàu ñoái vôùi daân cö cuûa ngoâi laøng xa xoâi naøy. Ngaøi coù taàm voùc cao, daùng veû uy nghi, toùc, raâu vaø maét ñeàu saäm maøu, coù theå coi laø nghieâm khaéc neáu khoâng coù neùt tình caûm aån trong ñoâi maét. Ngaøi vaø Ñöùc K.H. hoaït ñoäng haàu nhö laø moät ñôn vò ñaõ töø nhieàu theá kyû vaø vaãn seõ tieáp tuïc trong töông lai vì Ñöùc K.H. seõ ñaûm nhieäm chöùc Chöôûng Giaùo khi Ñaáng ñang giöõ chöùc naøy rôøi nhieäm sôû ñeå nhaän coâng vieäc cao hôn, luùc caên chuûng thöù saùu ra ñôøi. Caû hai Ngaøi ñeàu ôû trong caùc ngoâi nhaø gaàn nhau vaø caùc Ngaøi duøng nhieàu thì giôø coäng taùc chaët cheõ vôùi nhau. Vì Ñöùc M. thuoäc cung 1, Cung YÙù chí hay Quyeàn löïc neân coâng vieäc cuûa Ngaøi phaàn lôùn coù lieân quan tôùi vieäc xuùc tieán keá hoaïch cuûa Ñöùc Baøn Coå hieän taïi. Ngaøi taùc ñoäng nhö vò gôïi höùng khôûi cho caùc chính trò gia treân theá giôùi, Ngaøi vaän duïng caùc thaàn löïc, qua Ñöùc


72

Vaên Minh Ñaïi Ñeá (Mahachohan) ñeå mang laïi caùc tình huoáng mong muoán haàu thuùc ñaåy söï tieán hoùa cuûa nhaân loaïi. ÔÛ coõi traàn, caùc nhaø haønh phaùp quan troïng cuûa quoác gia coù taàm nhìn xa vaø coù lyù töôûng quoác teá ñeàu chòu aûnh höôûng cuûa Ngaøi. Coäng taùc vôùi Ngaøi laø moät soá ñaïi thieân thaàn cuûa coõi trí vaø ba nhoùm lôùn caùc thieân thaàn laøm vieäc vôùi Ngaøi treân caùc phaân caûnh cuûa coõi trí, lieân quan vôùi caùc thieân thaàn caáp thaáp ñang laøm linh hoaït caùc hình tö töôûng, vaø nhôø theá, giöõ cho hình tö töôûng cuûa caùc vò Höôùng Daãn nhaân loaïi ñöôïc linh hoaït, ngoõ haàu ñem laïi lôïi ích cho toaøn theå nhaân loaïi. Chaân Sö M. giaûng daïy moät soá lôùn ñeä töû, Ngaøi cuõng hoaït ñoäng lieân quan ñeán nhieàu toå chöùc thuoäc loaïi noäi moân vaø huyeàn linh, cuõng nhö hoaït ñoäng qua caùc chính trò gia vaø nhaø laõnh ñaïo treân theá giôùi.  Chaân Sö M. laø moät Chohan. (SHLCTÑ, 522) Chaân Sö Rakoczi : Chaân Sö ñaëc bieät löu yù ñeán vieäc phaùt trieån caùc söï vieäc cuûa nhaân loaïi trong töông lai ôû AÂu Chaâu laø Ñöùc Rakoczi. Ngaøi laø ngöôøi Hungary, coù nhaø ôû vuøng nuùi Carpath vaø coù thôøi laø nhaân vaät noåi tieáng ôû trieàu ñình Hungary. Caùc saùch lòch söû coå xöa coù noùi ñeán Ngaøi. Ñaëc bieät laø khi xuaát hieän tröôùc coâng chuùng, Ngaøi laø Baù Töôùc St. Germain vaø tröôùc ñoù nöõa, Ngaøi vöøa laø Roger Bacon, roài sau laø Francis Bacon. Thaät lyù thuù maø ghi nhaän raèng khi Chaân Sö R. ñaûm traùch caùc söï vuï ôû AÂu Chaâu treân caùc noäi caûnh giôùi döôùi teân laø Francis Bacon thì Ngaøi xuaát hieän tröôùc maét coâng chuùng trong cuoäc tranh caõi BaconShakespear. Ngaøi coù voùc ngöôøi hôi nhoû, gaày goø, choøm raâu nhoïn maøu ñen, toùc ñen möôùt. Ngaøi khoâng nhaän nhieàu ñeä töû nhö caùc Chaân Sö khaùc. Hieän nay, cuøng vôùi Ñöùc Hilarion, Ngaøi ñang troâng coi ña soá caùc ñeä töû thuoäc Cung 3 ôû Taây phöông. Ñöùc R. thuoäc Cung 7, Cung Phaùp thuaät Nghi leã hay Traät Töï (Ceremonial Magic or


73

Order), Ngaøi laøm vieäc phaàn lôùn qua nghi thöùc vaø nghi leã huyeàn bí, ñaëc bieät löu taâm tôùi caùc hieäu quaû, ñeán nay vaãn chöa ñöôïc nhaän bieát, ñoái vôùi nghi leã cuûa Hoäi vieân Tam Ñieåm, cuûa nhieàu hoäi ñoaøn vaø Giaùo Hoäi ôû khaép nôi. Nôi Thieân ñình (Lodge), Ngaøi thöôøng ñöôïc goïi laø “Baù Töôùc”. ÔÛ Myõ vaø AÂu chaâu, Ngaøi gaàn nhö hoaït ñoäng vôùi tö caùch vò Toång Quaûn ñeå xuùc tieán caùc keá hoaïch cuûa Hoäi ñoàng chaáp haønh cuûa Thieân Ñình. Chaân Sö Serapis : Moät Chaân Sö khaùc coù theå ñöôïc noùi ñeán vaén taét ôû ñaây laø Ñöùc Serapis, thöôøng ñöôïc goïi laø Chaân Sö Ai Caäp. Ngaøi thuoäc Cung 4. Caùc phong traøo ngheä thuaät lôùn treân theá giôùi, vieäc tieán trieån cuûa aâm nhaïc, cuûa hoäi hoïa vaø kòch ngheä ñeàu nhaän ñöôïc nôi Ngaøi moät xung löïc maïnh meõ. Hieän nay, Ngaøi daønh phaàn lôùn thì giôø vaø söï löu taâm vaøo coâng vieäc cuûa cuoäc tieán hoùa thieân thaàn, cho ñeán khi söï taùc ñoäng cuûa thieân thaàn giuùp cho vieäc thieân khaûi vó ñaïi xaûy ra trong theá giôùi aâm nhaïc vaø hoäi hoïa veà sau naøy. Khoâng theå noùi theâm veà Ngaøi, choã ôû cuûa Ngaøi cuõng khoâng ñöôïc tieát loä. Chaân Sö P. : Chaân Sö P. laøm vieäc theo Chaân Sö R. ôû Baéc Myõ. Chính Ngaøi coù lieân quan nhieàu veà maët huyeàn moân vôùi caùc khoa hoïc veà trí tueä, nhö laø Khoa hoïc Cô Ñoác Giaùo vaø Taân Tö Töôûng, caû hai ñeàu laø caùc noã löïc ñöôïc Thieân Ñình ñöa ra vôùi coá gaéng giaûng daïy cho con ngöôøi bieát ñöôïc söï thaät veà nhöõng gì voâ hình vaø quyeàn naêng saùng taïo cuûa theå trí. Chaân Sö naøy coù theå xaùc ngöôøi AÙi Nhó Lan, thuoäc Cung 4, choã ngöï cuûa Ngaøi khoâng ñöôïc pheùp tieát loä. Ngaøi ñaûm nhaän nhieàu coâng vieäc cuûa Ñöùc Serapis khi Ñaáng naøy chuyeån chuù taâm vaøo cuoäc tieán hoùa cuûa thieân thaàn. Chaân Sö ngöôøi Anh (English Master):


74

Coù theå noùi ít ñieàu veà hai Chaân Sö ngöôøi Anh. Khoâng moät vò naøo thu nhaän ñeä töû theo cuøng yù nghóa thu nhaän ñeä töû cuûa Ñöùc K.H. hay Ñöùc M.. Moät trong hai Ngaøi ngöï taïi nöôùc Anh, ñaûm traùch vieäc daãn daét chuûng toäc AngloSaxon, Ngaøi ñeà ra caùc keá hoaïch cho söï phaùt trieån vaø tieán hoùa trong töông lai cuûa chuûng toäc naøy. Ngaøi ñöùng sau phong traøo Lao ñoäng treân khaép theá giôùi, chuyeån hoùa vaø höôùng daãn , traøo löu daân chuû ñang leân hieän nay coù baøn tay ñieàu khieån cuûa Ngaøi trong ñoù. Do söï baát oãn cuûa cheá ñoä daân chuû, do tình traïng xaùo troän vaø hoãn loaïn hieän nay, seõ naûy sinh tình hình theá giôùi sau naøy vôùi chuû aâm laø söï hôïp taùc chöù khoâng phaûi tranh chaáp, phaân phoái chöù khoâng taäp trung. (ÑÑNLVTD, 5360) Chaân thaàn (Monad, Spiritual Individuality – Thö Chaân Sö, 127):  Ñaáng Duy Nhaát. Tinh thaàn tam phaân treân caûnh giôùi rieâng cuûa noù. Trong huyeàn linh hoïc, töø ngöõ naøy thöôøng coù nghóa laø Tam Thöôïng Theå hôïp nhaát (unified Triad)  Atma, Buddhi, Manas; YÙ chí Taâm linh, Tröïc giaùc vaø Thöôïng trí  hay laø phaàn baát töû cuûa con ngöôøi luaân hoài trong caùc giôùi thaáp vaø daàn daàn, qua caùc giôùi naøy tieán ñeán con ngöôøi vaø töø ñoù ñi ñeán muïc ñích cuoái cuøng. (ÑÑNLVTD, 221)  Trong Thaùi Döông Heä thöù nhaát coù moät cuoäc tieán hoùa chieám öu theá vaø noù goàm coù 100 tyû Chaân Thaàn. Trong Thaùi Döông Heä hieän taïi, Thaùi Döông Heä thöù hai, coù hai cuoäc tieán hoùa chieám öu theá, ñoù laø cuoäc tieán hoùa nhaân loaïi vaø thieân thaàn; nhö ñaõ noùi tröôùc kia, coù 60 tyû Chaân Thaàn con ngöôøi. Theâm vaøo ñoù, coù cuoäc tieán hoùa aâm (feminine evolution) cuûa thieân thaàn, goàm coù 140 tyû … (CTNM, 109)  Traïng thaùi thaáp cuûa Chaân Thaàn laø tröïc giaùc (hoàn tinh thaàn). (CTHNM, 506)  Chaân Thaàn töùc laø tieåu vuõ truï. (LVLCK, 69)


75

 Chaân Thaàn laø söï soáng nhaäp theá (outbreathed life) cuûa Thöôïng Ñeá bieåu loä (Logos, Ngoâi Lôøi). (MTNX, 180)  Chaân Thaàn laø traïng thaùi taâm linh cao sieâu nhaát. (ACMVÑTG, 97)  Chaân Thaàn do Thöôïng Ñeá Ngoâi Moät sinh ra vaø ngöï treân coõi Ñaïi Nieát Baøn (Anupadaka plane), töùc coõi thöù nhì. (KCVTT, 133)  Coù baûy kieåu maãu (types) Chaân Thaàn lôùn vaø caên baûn maø ñoâi khi ñöôïc moâ taû nhö laø gioáng vôùi baûy maøu cuûa quang phoå maët trôøi daãn xuaát töø ba maøu nguyeân thuûy. (MTNX, 203)  Keå töø ñieåm giöõa cuûa gioáng daân Atlantis trôû ñi, khoâng coøn moät Chaân Thaàn môùi (fresh Monads) naøo ñi ñaàu thai nöõa. (GLBN III, 304)  Chaân Thaàn laø Tinh thaàn (Spirit), laø Linh Ngaõ (Divine Self). (LVLCK, 48)  Con ngöôøi taâm linh (spiritual man) laø Chaân Thaàn. (ASCLH, 31)  Chaân Ngaõ Taâm linh (Spiritual Self) töùc laø Chaân Thaàn. (ÑÑNLVTD, 207)  Laø Tinh thaàn, laø Linh Ngaõ, laø Baûn Lai Dieän Muïc (Presence). (ASCLH, 8)  Chaân Thaàn laø yù chí hay muïc tieâu naêng ñoäng (dynamic will or purpose) nhöng vaãn khoâng hieån loä maõi cho tôùi sau laàn ñieåm ñaïo thöù ba. Chaân Thaàn laø Söï Soáng, maõnh löïc kieân trì (sustaining force), moät Tinh Quaân (Lord) kieân nhaãn vaø luoân luoân taän tuïy theo ñuoåi muïc tieâu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh vaø ñöôïc thaáy roõ. (TLHNMI, 48) – Chaân Thaàn, töùc laø Ñôn vò Taâm thöùc (Unit of Consciousness), höõu thöùc treân coõi thöù nhì (töùc coõi Ñaïi Nieát Baøn–ND) nhöng hoaøn toaøn voâ yù thöùc (unconscious) treân naêm coõi thaáp hôn. (KCVTT, 41)


76

– Chaân Thaàn, hai haïng: 1/ Moät soá Chaân Thaàn töï nguyeän traûi qua (willing to live through) caùc coâng vieäc vaát vaû (toils) cuûa naêm coõi thuoäc vuõ truï chuùng ta ñeå cheá ngöï vaät chaát taïi ñoù vaø sau ñoù saùng taïo ra moät vuõ truï khaùc, neân phaûi giaùng nhaäp vaøo naêm coõi naøy ñeå phaùt trieån thaønh moät Thöôïng Ñeá (God), moät Caây Söï soáng (Tree of Life, Sinh Thuï), moät Suoái Nguoàn cuûa Vaïn Vaät khaùc nöõa (another fount of Being). Coâng cuoäc saùng taïo moät vuõ truï laø Ngaøy Ly Bieät (Day of Forth–going); söï soáng ñang bieán dòch; söï soáng bieát ñöôïc chính mình baèng söï thay ñoåi. 2/ Coù caùc Chaân Thaàn khaùc khoâng muoán trôû thaønh nhöõng keû cheá ngöï vaät chaát (masters of matter), nhöõng Ñaáng saùng taïo (creators), vaãn ôû laïi trong phuùc laïc yeân tónh cuûa mình, khoâng nhaäp vaøo naêm coõi tieán hoùa cuûa vuõ truï naøy, khoâng bieát ñeán caùc sinh hoaït cuûa naêm coõi ñoù. (KCVTT, 41) – Ña soá caùc Chaân Thaàn ôû treân coõi phuï thöù hai cuûa coõi Chaân Thaàn. Coù moät ít Chaân Thaàn Quyeàn löïc hay YÙ chí (Monads of power hoaëc will) ôû treân coõi phuï vi töû (töùc coõi phuï thöù nhaát cuûa coõi Chaân Thaàn–ND) nhöng soá ñoù khoâng nhieàu vaø caùc Chaân Thaàn naøy chæ taïo thaønh caùi nhaân ñeå chuaån bò coâng cuoäc tieán hoùa cho Thaùi Döông Heä III, Thaùi Döông Heä Quyeàn Löïc. Ña soá caùc Chaân Thaàn ôû treân coõi phuï thöù hai laø caùc Chaân Thaàn Baùc AÙi (Monads of Love). Treân coõi phuï thöù ba, coù moät soá ñaùng keå caùc Chaân Thaàn Hoaït ñoäng (Monads of Activity), nhöng soá löôïng khoâng nhieàu baèng caùc Chaân Thaàn Baùc Aùi. Ñoù laø caùc Chaân Thaàn thaát baïi cuûa Thaùi Döông Heä I. Nhö chuùng ta bieát, coù moät vaän haø tröïc tieáp giöõa phaân caûnh (coõi phuï) vi töû treân moãi caûnh giôùi (coõi). Ñieàu naøy ñuùng ít nhieàu ñoái vôùi moãi phaân caûnh vaø caùc phaân caûnh cao töông öùng baèng soá cuûa noù. Do ñoù, coù moät vaän haø (ñöôøng vaän chuyeån) tröïc tieáp vaø hoaøn toaøn phaùt trieån giöõa caùc phaân caûnh thöù hai treân moïi caûnh


77

giôùi, giuùp cho caùc Chaân Thaàn Baùc aùi lieân keát raát deã daøng vôùi moïi hieän theå cuûa caùc Chaân Thaàn naøy khi chuùng ñöôïc caáu taïo baèng vaät chaát cuûa phaân caûnh 2. Sau khi ñöôïc ñieåm ñaïo, linh hoàn theå ôû treân phaân caûnh 2 cuûa coõi trí, vaø luùc baáy giôø môùi coù söï keàm cheá cuûa Chaân Thaàn. (LVLCK, 578) – Chaân Thaàn cuûa “con ngöôøi” (“human” Monad), duø bò nhaäp theå vaøo trong khoaùng thaïch (immetallized) döôùi hình thöùc nguyeân töû cuûa hoøn ñaù (stone–atom), hoaëc nhaäp theå vaøo thöïc vaät (invegetalized) döôùi hình thöùc coû caây, hoaëc nhaäp theå vaøo ñoäng vaät (inanimalized) döôùi hình thöùc con vaät, bao giôø cuõng vaãn laø moät Chaân Thaàn thieâng lieâng, cho neân cuõng goïi laø Nhaân Thaàn (Human Monad). Chaân Thaàn khoâng coøn laø nhaân thaàn nöõa chæ khi naøo trôû neân tuyeät ñoái thieâng lieâng. Caùi teân goïi nhö Chaân Thaàn “khoaùng vaät”, Chaân Thaàn “thöïc vaät”, Chaân Thaàn “ñoäng vaät” chæ duøng ñeå chæ söï phaân bieät beà ngoaøi chöù thöïc söï khoâng coù moät Chaân Thaàn (Jiva) naøo maø khoâng thieâng lieâng vaø taát nhieân ñaõ hay ñang trôû thaønh ngöôøi sau naøy. Teân goïi sau seõ trôû thaønh voâ nghóa neáu sau naøy ngöôøi ta khoâng hieåu roõ söï dò bieät neâu treân. Chaân Thaàn laø moät gioït nöôùc trong Ñaïi Döông Voâ Bôø Beán (Shoreless Ocean) vöôït ra ngoaøi (beyond), hay noùi ñuùng hôn, ôû beân trong (within) coõi bieán phaân nguyeân thuûy (plane of primeval differentiation). Chaân Thaàn coù tính thieâng lieâng ôû traïng thaùi cao vaø coù tính con ngöôøi ôû traïng thaùi thaáp – caùc tính töø “cao” vaø “thaáp” ñöôïc duøng taïm vì thieáu töø ngöõ chính xaùc hôn. Tröø ra ôû traïng thaùi Nieát Baøn, coøn döôùi baát luaän tình huoáng naøo hay hình thöùc beân ngoaøi naøo, Chaân Thaàn luùc naøo cuõng vaãn laø moät. Gioáng nhö Thöôïng Ñeá (Logos) phaûn aûnh vuõ truï trong Thieân Trí, coøn Vuõ truï Bieåu loä töï phaûn aûnh trong moãi Chaân Thaàn, (theo caùch noùi cuûa Leibnitz, laëp laïi moät giaùo huaán Ñoâng phöông), thì cuõng theá, trong chu kyø nhaäp theá cuûa mình, Chaân


78

Thaàn cuõng phaûn aùnh trong chính mình moïi hình theå caên baûn (root–form) cuûa moãi giôùi (kingdom). (GLBN III, 192) - Chaân Thaàn nhò theå (dual Monad): goàm nguyeân khí thöù 7 vaø thöù 6. (Thö cuûa Ch.S. 379) Chaân Thaàn con ngöôøi : – Nhö chuùng ta ñaõ thaáy, Chaân Thaàn con ngöôøi (the human Monad) coù baûn chaát tam phaân, ba traïng thaùi cuûa noù (aspects) ñöôïc ñaët teân theo thöù töï laø Tinh thaàn (the Spirit), Hoàn Tinh thaàn (the spiritual Soul) vaø Nhaân Hoàn (the human Soul): Atma, Buddhi, Manas. (MTNX, 212) – Chaân Thaàn laø hôïp theå (combination) cuûa hai nguyeân khí choùt trong con ngöôøi, töùc nguyeân khí thöù 6 vaø thöù 7. Noùi cho ñuùng thì thuaät ngöõ “Chaân Thaàn con ngöôøi” chæ duøng ñeå chæ Linh Hoàn Keùp (Dual Soul) (Atma–Buddhi) chöù khoâng duøng ñeå chæ nguyeân khí linh hoaït taâm linh cao nhaát, töùc Atma, maø thoâi. Nhöng vì Hoàn Tinh thaàn (Spiritual Soul) khoâng theå coù söï soáng, cuõng khoâng theå bieåu loä neáu bò taùch khoûi Atma, neân Chaân Thaàn ñöôïc goïi nhö vaäy. (GLBN I, 230) Chaân Thaàn thöùc (Monadic realisation): Chaân Thaàn thöùc lieân quan tôùi taâm thöùc cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. Baét ñaàu ñöôïc nhaän bieát vaøo laàn ñieåm ñaïo thöù ba, Chaân Thaàn thöùc chi phoái linh hoàn vaø hoaït ñoäng xuyeân qua Phaøm Ngaõ. (TLHNM II, 7) Chaân thaät (Truth) : Ñieàu naøy chuû yeáu coù lieân quan tôùi vieäc söû duïng lôøi noùi vaø caùc cô quan phaùt aâm, vaø coù lieân quan tôùi söï “chaân thaät taän thaâm taâm” (“truth in the inmost part”) sao cho söï chaân thaät bieåu loä ra beân ngoaøi. (ASCLH, 185) Chaát dó thaùi (Etheric matter): X. Dó thaùi chaát. Chaát lieäu (substance):


79

(ÑÑTKNMII, 437)  Laø naêng löôïng (energy). (LVHLT, 565)  Laø maõnh löïc (force).  Noùi veà maët chuyeân moân vaø hieåu veà maët huyeàn bí, thöïc ra chaát lieäu laø chaát dó thaùi vuõ truï (cosmic etheric matter) hay laø chaát taïo thaønh boán coõi cao trong soá 7 coõi (planes) cuûa chuùng ta. (VCVTDT, 189)  Chaát lieäu laø chaát dó thaùi (ether) thuoäc moät trong nhieàu thöù baäc cuûa dó thaùi vaø laø nhöõng gì aån sau chính vaät chaát (matter). (TTCNT, 37) – Thöïc töôùng cuûa söï vaät (things–in–themselves) töùc laø chaát lieäu. (GLBN II, 43) Chaát lieäu Nguyeân thuûy (Premordial substance) : Chaát lieäu Nguyeân thuûy laø Akasha, Hieän Theå cuûa Tö Töôûng Thieâng lieâng (the Upādhi of Divine Thought). Chaát lieäu Nguyeân thuûy ñöôïc goïi laø Chaát lieäu Vuõ truï (Cosmic Substance), töùc laø Vaät chaát (Matter). (GLBN II, 39) Chaát lieäu nguyeân töû (Atomic matter): – Chaát lieäu giaùng haï tieán hoùa (involutionary substance) töùc laø chaát lieäu nguyeân töû. Chaát lieäu nguyeân töû naøy laø chaát soáng (living substance). (LVLCK, 888) – Dó thaùi thöù nhaát (first ether) töùc laø chaát lieäu nguyeân töû. (LVLCK, 910) Phaân bieät giöõa nguyeân töû thöôøng toàn vôùi chaát lieäu nguyeân töû (distinction between permanent atome and atomic matter): + Nguyeân töû thöôøng toàn laø nguyeân töû ñaõ ñöôïc daønh rieâng cho moät trong caùc sinh linh ñang taïo thaønh caùc trung taâm löïc trong cô theå cuûa moät Thaùi Döông Tinh Quaân, trong khi chaát lieäu nguyeân töû tinh anh taïo thaønh caùc phaàn khaùc cuûa theå aùnh saùng (body of light) vó ñaïi cuûa Ngaøi.


80

+ Nguyeân töû thöôøng toàn laø nguyeân töû xuaát hieän döôùi maõnh löïc huùt cuûa Ngoâi hai, trong khi chaát lieäu nguyeân töû chính noù ñöôïc laøm linh hoaït bôûi söï soáng cuûa Ngoâi Ba. + Moät nguyeân töû thöôøng toàn tuaân theo ñöôøng loái deã daøng nhaát cuûa thaàn löïc, vaø ñang vöôït qua khoûi söï kieàm cheá cuûa Tinh Quaân Thieân Thaàn vaø ñeán döôùi söï keàm cheá cuûa söï soáng tích cöïc. Ñieàu naøy lieân quan vôùi söï tieán hoùa cuûa yù thöùc trong vaät chaát. + Moät nguyeân töû thöôøng toàn tieán ñeán döôùi söï chi phoái tröïc tieáp cuûa nhoùm döôùi trong soá ba nhoùm caùc Nghieäp Quaû Tinh Quaân vaø laø taùc nhaân maø qua ñoù caùc Ngaøi taùc ñoäng döôùi söï aùp ñaët cuûa nghieäp quaû leân thöïc theå rieâng bieät ñang söû duïng noù. Caùc Ngaøi hoaït ñoäng tröïc tieáp vôùi caùc vi töû thöôøng toàn cuûa con ngöôøi vaø taïo ra caùc keát quaû qua söï taùc ñoäng cuûa hình haøi cho ñeán khi chuùng ñaõ khai thaùc heát naêng löïc rung ñoäng cuûa baát cöù vi töû ñaëc bieät naøo. Khi xaûy ra tröôøng hôïp naøy, nguyeân töû chuyeån vaøo giai ñoaïn quy nguyeân nhö laø nguyeân khí thöù baûy cuûa baát cöù theå naøo ñang laøm. Noù tieán vaøo döôùi aûnh höôûng cuûa Ngoâi Moät, bieåu loä nhö Ñaáng Huûy Dieät. (LVLCK, 517) Chaát lieäu vuõ truï: (Cosmic matter, vuõ truï chaát) Vuõ truï chaát (vaät chaát vuõ truï) voán laø akasa, töùc moâi tröôøng nguyeân thuûy (primeval), khoâng phaûi laø moâi tröôøng deã uoán naén thöù hai (secondary plastic medium), töùc laø chaát Ether maø Khoa Hoïc phoûng ñoaùn/ nghi ngôø (suspected) theo baûn naêng maø khoâng chöùng minh phaàn coøn laïi. (Thö cuûa Ch. S, 63) Chaát lieäu tuyeät ñoái: (Absolute matter) Chaát lieäu tuyeät ñoái/ vaät chaát tuyeät ñoái coù nghóa laø ñieåm ngöng hoaït ñoäng (point of cessation of action) cuûa nguyeân khí hoaït ñoäng (active principle). (Thö cuûa Ch.S. 64) Chaát trí (Mindstuff): X. Chitta. Cheùn Thaùnh (Holy Grail, Thaùnh Boâi):


81

Cheùn Thaùnh, töùc caùi cheùn (cup) tieáp nhaän vaø chöùa söï soáng cuûa Thöôïng Ñeá. (ASCLH, 227) Cheát (Death, töû vong): – Theo nghóa ñen, cheát laø söï trieät thoaùi (withdrawal) ra khoûi tim vaø ñaàu, hai luoàng naêng löôïng  giaùc tuyeán vaø sinh meänh tuyeán  do ñoù taïo ra söï maát yù thöùc hoaøn toaøn vaø söï tan raõ cuûa theå xaùc. (CTNM, 454) – Cheát laø söï trieät thoaùi moät caùch höõu thöùc hay voâ thöùc cuûa thöïc theå (entity) sinh ñoäng beân trong ra khoûi lôùp voû ngoaøi cuûa noù, söï töông öùng sinh ñoäng beân trong cuûa noù, vaø sau cuøng, chính laø söï töø boû cuûa theå tinh anh (subtle body) hay caùc theå tuøy theo trình ñoä tieán hoùa cuûa con ngöôøi. (CTNM, 478) – Söï cheát (death) chæ laø moät thay ñoåi (change) mang laïi cho linh hoàn söï giaûi thoaùt moät phaàn (partial liberation), thaùo cho linh hoàn ra khoûi caùc xieàng xích naëng neà nhaát. Ñoù chæ laø vieäc hoùa sinh vaøo moät söï soáng bao la hôn, moät söï trôû veà truù sôû ñích thöïc cuûa linh hoàn sau cuoäc soáng tha höông (exile) ngaén treân coõi traàn, moät söï chuyeån ñoåi töø baàu khí nguïc tuø sang baàu khí töï do khoaùng ñaït hôn. Söï cheát laø aûo töôûng (illusion) lôùn nhaát trong soá caùc aûo töôûng ôû coõi traàn. Khoâng coù söï cheát maø chæ coù caùc thay ñoåi trong caùc ñieàu kieän soáng. Söï soáng vaãn lieân tuïc, khoâng giaùn ñoaïn, khoâng ñöùt ñoaïn; “baát sinh (unborn), vónh haèng, coù töï nghìn xöa, thöôøng toàn”. Söï soáng khoâng bò huûy dieät cuøng vôùi söï huûy dieät (perishing) cuûa caùc theå bao phuû noù. Cho raèng linh hoàn bò huûy dieät khi theå xaùc tan raõ thì cuõng nhö nghó raèng baàu trôøi saäp xuoáng khi caùi loï bò vôõ. (MTNX, 174) – Söï cheát dieãn ra theo hai giai ñoaïn chính: Giai ñoaïn chính 1 (phase one): caùi cheát cuûa theå xaùc– theå dó thaùi (physical–etheric body). Giai ñoaïn naøy goàm hai giai ñoaïn phuï (stages):


82

a/ Giai ñoaïn maø caùc nguyeân töû caáu thaønh theå xaùc ñöôïc hoaøn traû (restored) cho coäi nguoàn cuûa chuùng. Coäi nguoàn naøy laø toaøn theå vaät chaát cuûa haønh tinh, taïo thaønh theå xaùc troïng tröôïc cuûa Söï soáng haønh tinh. b/ Giai ñoaïn maø theå dó thaùi, goàm moät taäp hôïp caùc thaàn löïc, hoaøn traû laïi caùc löïc naøy cho kho chöùa naêng löôïng chung. Giai ñoaïn chính coù hai phaàn naøy naèm trong tieán trình hoaøn traû (X. “Tieán trình söï cheát”). Giai ñoaïn chính 2 (Phase two): Loaïi boû (“rejection”, ñoâi khi ñöôïc goïi nhö theá) caùc hieän theå trí caûm. Thöïc ra, caùc theå naøy chæ hôïp thaønh moät theå duy nhaát; thuôû ban ñaàu, caùc nhaø Theosophy (moät caùch chính xaùc) ñaõ ñaët teân cho noù laø “theå trí caûm” (“Kama–manasic body) hay laø hieän theå cuûa duïc voïng–trí tueä (desire–minh). … Sau caùi cheát laàn thöù nhaát (caùi cheát cuûa theå xaùc), theå naøy vaãn coøn hoaøn toaøn thöïc (equally real). Nhöng söùc maïnh cuûa noù töø töø taøn luïi; con ngöôøi thieân veà trí (mental man) baét ñaàu nhaän thöùc ñöôïc traïng thaùi taâm thöùc thöïc söï cuûa rieâng mình (duø cho ñaõ hay chöa phaùt trieån), vaø laàn cheát thöù hai coù theå baét ñaàu xaûy ra. Giai ñoaïn naøy naèm trong tieán trình loaïi boû (X. “Tieán trình söï cheát). Khi caû hai giai ñoaïn naøy cuûa Thuaät Töø Traàn (Art of dying) keát thuùc, linh hoàn thoaùt xaùc (discarnate soul) môùi thoaùt khoûi söï keàm cheá cuûa vaät chaát; noù trôû neân tinh khieát (taïm thôøi nhôø caùc giai ñoaïn hoaøn traû vaø loaïi boû), thoaùt khoûi moïi nhieãm tröôïc cuûa vaät chaát. Ñieàu naøy ñaït ñöôïc, khoâng phaûi nhôø baát cöù hoaït ñoäng naøo cuûa hoàn trong hình haøi, töùc nhaân hoàn, maø laø do keát quaû hoaït ñoäng cuûa linh hoàn treân coõi tieâng cuûa noù (töùc hoàn tinh thaàn, treân coõi thöôïng trí–ND), hoàn naøy taùch ra moät maåu cuûa chính noù maø ta goïi laø nhaân hoàn. Chính coâng vieäc quan yeáu cuûa hoàn phuø trì (overshodowing–soul, töùc hoàn tinh thaàn–ND) laø thöïc hieän ñieàu


83

naøy, coøn hoàn trong phaøm ngaõ (töùc nhaân hoàn–ND) khoâng ñaûm traùch vieäc ñoù. Trong giai ñoaïn naøy, nhaân hoàn chæ ñaùp öùng vôùi löïc keùo hay laø löïc huùt cuûa hoàn tinh thaàn, khi hoàn naøy – vôùi yù ñònh coù caân nhaéc – keùo nhaân hoàn ra khoûi caùc lôùp voû ñang caàm giöõ nhaân hoàn. Sau naøy, khi caùc dieãn trình tieán hoùa noái tieáp vaø linh hoàn ngaøy caøng keàm cheá phaøm ngaõ thì chính hoàn naèm trong caùc lôùp voû caàm giöõ naøy seõ taïo ra – moät caùch höõu thöùc vaø coù chuû taâm – caùc giai ñoaïn töø traàn. Trong caùc giai ñoaïn tröôùc, vieäc sieâu thoaùt (release) naøy xaûy ra vôùi söï trôï giuùp cuûa hoàn tinh thaàn ñang phuø trì. Veà sau, khi con ngöôøi soáng treân coõi traàn vôùi tö caùch laø linh hoàn, y seõ – vôùi söï lieân tuïc toaøn veïn cuûa yù thöùc – chính mình xuùc tieán caùc tieán trình tröøu xuaát (taùch ra) vaø luùc baáy giôø seõ (vôùi muïc ñích ñaõ ñònh) “thaêng leân ñeán choã maø töø ñoù y xuaát phaùt”. Ñaây laø phaûn aûnh trong ba coõi thaáp cuûa vieäc thaêng leân thieâng lieâng (divine ascension) cuûa Ñöùa Con hoaøn thieän cuûa Thöôïng Ñeá. (CTNM, 408–410) Cheát troán ñau (Euthanasia): Moät soá ñaïo sinh baän taâm veà vieäc coá gaéng saép xeáp ñeå hôïp phaùp hoùa vieäc cheát troán ñau vaø thaéc maéc veà vieäc ñaët maõnh löïc cuûa söï soáng vaø caùi cheát trong tay cuûa ngöôøi thaày thuoác. Ñoàng thôøi hoï bieát raèng trong ñoù cuõng bao haøm yeáu toá nhaân ñaïo trong tröôøng hôïp khoâng theå ngöng ñöôïc söï ñau ñôùn keùo daøi. Toâi xin noùi: vieäc nghieân cöùu thöïc haønh ñeå cheát troán ñau ñöôïc ñöa ra seõ khoâng thaønh vaán ñeà nöõa khi coù söï lieân tuïc cuûa yù thöùc (noù phuû nhaän caùi cheát). Ñieàu ñoù coù nghóa laø, do söï tieán hoùa cuûa nhaân loaïi, seõ ñeán luùc linh hoàn bieát ñöôïc raèng kyø haïn cuûa kieáp soáng traàn gian chaám döùt vaø seõ töï chuaån bò ñeå trieät thoaùi ra khoûi hình haøi vôùi ñaày ñuû yù thöùc. Linh hoàn seõ bieát raèng vieäc phuïng söï cuûa hình haøi khoâng coøn caàn thieát nöõa vaø hình haøi phaûi bò vöùt boû. Linh hoàn seõ bieát raèng yù thöùc veà söï hieåu bieát cuûa noù ñang taäp trung trong baûn chaát trí tueä haõy coøn ñuû maïnh vaø ñuû sinh löïc ñeå


84

ñöa noù vöôït qua tieán trình vaø giai ñoaïn xuaát ra. Khi yù thöùc ñoù ñaõ phaùt trieån trong con ngöôøi vaø tieán trình xaûy ra phaûi ñöôïc nhaø chuyeân moân y khoa vaø caùc ñaïo sinh coù kieán thöùc khoa hoïc veà cô caáu con ngöôøi nhaän bieát, thì baáy giôø toaøn boä thaùi ñoä ñoái vôùi caùi cheát vaø caùc dieãn tieán cuûa söï cheát, ñi keøm vôùi noãi ñau ñôùn, seõ ñöôïc thay ñoåi veà maët vaät chaát. Luùc baáy giôø, ngöôøi naøo khi ñeán luùc lìa traàn ñeàu coù theå coù ñöôïc trong chính mình moät vaøi phöông phaùp ñeå thoaùt ra maø theo quan ñieåm thöôøng nhaân, coù theå ñöôïc xem nhö lieân heä ñeán vieäc cheát troán ñau. Caùc caùch thöùc xuaát ra (cuûa linh hoànND) seõ ñöôïc nghieân cöùu vaø aùp duïng khi gaàn ñeán luùc töø giaõ coõi traàn, vaø tieán trình seõ ñöôïc xem nhö laø söï trieät thoaùi cuûa linh hoàn, nhö laø moät tieán trình giaûi thoaùt vaø giaûi phoùng. Thôøi kyø ñoù khoâng coøn xa laém nhö baïn nghó. … Tuy nhieân, khi naøo xaûy ra côn ñau khuûng khieáp vaø tuyeät ñoái khoâng coù hy voïng trôï giuùp thöïc söï hay laø phuïc hoài, vaø khi naøo beänh nhaân mong muoán (hay neáu beänh nhaân quaù yeáu vaø gia ñình mong muoán), baáy giôø, döôùi caùc bieän phaùp an toaøn thích hôïp, moät ñieàu gì ñoù (something) neân laøm. Nhöng vieäc saép xeáp thôøi gian ra ñi naøy seõ khoâng ñöôïc caên cöù vaøo tình caûm vaø vaøo loøng töø aùi, maø laø döïa vaøo söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà caùc khaû naêng taâm linh cuûa söï cheát. (CTNM, 318320) Cheát laàn thöù nhaát (First death): Caùi cheát cuûa theå xaùc (coøn goïi “caùi cheát cuûa theå xaùc–theå dó thaùi) Cheát laàn thöù hai (Second death): Caùi cheát laàn hai coù lieân quan ñeán caùi cheát hay söï tan bieán cuûa linh hoàn theå vaøo luùc ñieåm ñaïo laàn 4. Caùi cheát naøy ñaùnh daáu vieäc hoaøn taát cuûa coâng cuoäc kieán taïo giaùc tuyeán vaø laäp ñöôïc moái lieân heä tröïc tieáp, thoâng suoát vaø lieân tuïc giöõa Chaân Thaàn vôùi Phaøm Ngaõ.


85

… “Cheát laàn hai” ñöôïc duøng ñeå chæ caùi cheát hay söï tieâu tan cuûa linh hoàn theå maø töø tröôùc ñeán giôø, hoàn tinh thaàn ñaõ hoaït ñoäng trong ñoù. tuy nhieân, noù cuõng coù theå ñöôïc duøng moät caùch saùt nghóa hôn vaø coù theå ñöôïc duøng ñeå noùi tôùi giai ñoaïn hai cuûa tieán trình cheát trong ba coõi thaáp. Do ñoù, noù chæ lieân quan tôùi hình haøi vaø ñöôïc gaén lieàn vôùi caùc theå bieåu loä naèm döôùi caùc phaân caûnh voâ saéc töôùng cuûa coõi hoàng traàn vuõ truï. Cheát laàn thöù ba (Third death): Caùi cheát laàn ba xaûy ra khi vò ñaïo ñoà, sau roát vaø khoâng coù trieån voïng trôû laïi, boû laïi ñaøng sau mình moïi lieân heä vôùi coõi hoàng traàn vuõ truï. Taát nhieân caùi cheát naøy coøn ôû xa phía tröôùc ñoái vôùi taát caû caùc vò trong Thaùnh Ñoaøn, vaø hieän nay chæ coù theå xaûy ra vaø chaáp nhaän ñöôïc ñoái vôùi moät vaøi vò trong Huyeàn linh Noäi ñieän ôû Shamballa. Tuy nhieân, ñoù khoâng phaûi laø moät tieán trình maø Ñöùc Sanat Kumara seõ vöôït qua. Ngaøi ñaõ vöôït qua söï “chuyeån hoùa” naøy nhieàu thieân kyû tröôùc ñaây, trong kyø ñaïi bieán ñaõ khai môû kyû nguyeân Lemuria vaø ñaõ ñöôïc taïo ra baèng kinh nghieäm vuõ truï cuûa Ngaøi vaø caàn coù moät doøng naêng löôïng löu nhaäp töø caùc Ñaáng ngoaøi haønh tinh. (CTNM, 406–408) Chi chuûng (Branch race): Baûy chi chuûng taïo thaønh moät phuï chuûng (subrace). (LVLCK, 62) Chí phuùc (Bliss, Toaøn phuùc):  Chí phuùc laø söï thaønh toaøn (consumation) maø Chaân Thaàn ban cho vò ñaïo ñoà.  Chí phuùc laø nguyeân hình maãu (archetypal pattern) cuûa laïc phuùc (joy).  Chí phuùc laø baûn chaát cuûa Ñaáng Tinh thaàn, vaø ñeán löôït noù, vaøo ñuùng luùc, ñöôïc aùp ñaët leân nhòp ñieäu cuûa linh hoàn. (ÑÑTKNM, 181, 399, 558)  Chí phuùc laø baûn chaát cuûa Tinh thaàn. (LVHLT, 369)


86

Chí Thaùnh (Holy of Holies):  Shamballa (CTHNM, 633)  Töông öùng vôùi söï soáng cuûa Chaân Thaàn, hay Linh Ngaõ (Divine Self). (LVLCK, 653) Chæ trích (Criticism, pheâ phaùn): Vieäc chæ trích coù theå ñöôïc döïa vaøo nhieàu söï kieän, nhöng thöôøng coù nguoàn goác töø söï ganh gheùt, tham voïng bò caûn trôû hay kieâu haõnh vì trí tueä caù nhaân. Neân nhôù raèng chæ trích laø moät lieàu thuoác ñoäc haïi (virulent poison). Trong moïi tröôøng hôïp, cuoái cuøng, noù gaây toån thöông cho keû chæ trích  do vieäc ñònh höôùng cuûa lôøi noùi ñöôïc phaùt ra  noù coøn laøm haïi nhieàu hôn cho keû bò chæ trích. Khi naøo söï chæ trích laø do ñoäng löïc trong saïch, tình thöông chaân chính vaø möùc ñoä lôùn lao cuûa tính voâ tö (detachment), thì caùc theå tinh anh cuûa keû bò coâng kích coù theå vaãn khoâng bò taùc ñoäng (remain immune), nhöng caùc hieäu quaû ñoái vôùi theå xaùc nhaát ñònh laø coù, vaø khi naøo coù baát cöù choã yeáu hay thieáu soùt naøo treân theå xaùc thì nôi ñoù seõ laø vuøng bò nhieãm ñoäc (locasition of the projected poison). Loaïi chæ trích khoâng phaùt thaønh lôøi (unvoiced criticism) thì raát nguy haïi vì noù ñöôïc taäp trung moät caùch maïnh meõ vaø döõ doäi, maëc duø khoâng ñöôïc höôùng vaøo caù nhaân naøo. Noù lieân tuïc phaùt ra vaø theo moät luoàng oån ñònh, ñöôïc phoùng ra baèng söï ganh tî, tham voïng, töï phuï baèng söï hieåu bieát rieâng veà moät tình huoáng ñöôïc giaû duï xaûy ra vaø moät tin töôûng raèng keû chæ trích ñang ôû vaøo vò theá hieåu bieát chính xaùc vaø coù theå  löïa ñuùng cô hoäi  choïn ñuùng haønh ñoäng. Khi naøo vieäc chæ trích ñöôïc thoát ra thaønh lôøi, taát nhieân noù ñöôïc cuûng coá baèng söï hôïp taùc cuûa nhöõng ngöôøi bò taùc ñoäng bôûi söï chæ trích vaø caùc aûnh höôûng cuûa yù töôûng taäp theå ñöôïc ñònh höôùng naøy coù theå ñöa ñeán keát quaû trong vieäc huûy hoaïi theå chaát vaø gaây roái loaïn (disruption) theå xaùc cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo.


87

Ñaây coù theå laø moät yù töôûng môùi ñoái vôùi moät soá ngöôøi vaø coù theå seõ laøm cho nhieàu ngöôøi trong caùc nhoùm thuoäc Kyû Nguyeân Môùi chaän ñöùng caùc yù töôûng cuûa hoï vaø nhôø theá giaûi thoaùt cho caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa hoï thoaùt khoûi aûnh höôûng tai haïi do vieäc chæ trích cuûa hoï gaây ra. (TLHNMII, 617 618) Chích thuû dieäu thanh : X. Tieáng Voã cuûa moät baøn tay. Chieâm tinh hoïc (Astrology): – Laø moät khoa hoïc phaûi ñöôïc ñöa trôû laïi neùt ñeïp vaø chaân lyù ban ñaàu cuûa noù tröôùc khi theá giôùi coù theå ñaït ñöôïc boái caûnh trung thöïc hôn vaø nhaän thöùc ñöôïc ñuùng ñaén vaø chính xaùc hôn veà Thieân cô nhö noù ñöôïc bieåu hieän vaøo luùc naøy qua Minh trieát Muoân ñôøi (Wisdom of the Ages). (CTHNM, 5) – Moät trong caùc khaùi nieäm naèm ñaøng sau caùc lyù thuyeát chieâm tinh hoïc laø theå dó thaùi cuûa baát luaän hình haøi naøo cuõng laø moät phaàn cuûa theå dó thaùi cuûa Thaùi Döông Heä, do ñoù, laø trung gian ñeå truyeàn chuyeån caùc naêng löôïng maët trôøi, caùc maõnh löïc haønh tinh vaø caùc xung löïc ngoaøi Thaùi Döông Heä hay thuoäc vuõ truï, veà maët huyeàn bí ñöôïc goïi laø “caùc linh khí” (“breath”). Caùc löïc vaø naêng löôïng cuûa caùc vuõ truï tuyeán (cosmic rays) naøy luoân luoân luaân löu vaø ñi theo caùc ñöôøng nhaát ñònh qua chaát dó thaùi cuûa khoâng gian ôû khaép nôi, vaø do ñoù, luoân luoân ñi qua caùc theå dó thaùi cuûa moïi hình haøi beân ngoaøi. Ñaây laø moät chaân lyù caên baûn caàn nhôù kyõ vì noù chöùa nhieàu aån yù, nhöng taát caû ñeàu qui trôû laïi yù töôûng veà söï hôïp nhaát vaø veà söï Duy Nhaát cuûa moïi bieåu loä, chæ ñöôïc hieåu bieát ôû khía caïnh chuû quan. YÙ töôûng caên baûn thöù hai laø söï ñaùp öùng cuûa theå dó thaùi cuûa moïi hình haøi vaø khaû naêng chieám höõu, söû duïng vaø truyeàn chuyeån cuûa noù ñeàu tuøy thuoäc vaøo tình traïng cuûa caùc bí huyeät (theo caùch goïi cuûa phöông Ñoâng). Caùc bí huyeät naøy khoâng nhöõng chæ goàm baûy bí huyeät chính ñaõ bieát roõ, maø coøn raát nhieàu xoaùy löïc nhoû


88

maø cho ñeán nay, phöông Taây chöa bieát vaø chöa ñaët teân. Noù cuõng tuøy thuoäc vaøo tính chaát cuûa theå dó thaùi, vaøo söï linh hoaït cuûa theå naøy vaø cuõng tuøy thuoäc maïng löôùi ñan xoaén vaøo nhau maø caùc bí huyeät naèm trong ñoù, toaøn boä ñöôïc goïi laø “taám löôùi” (“web”) hay caùi “cheùn vaøng” (“golden bowl”). Neáu löôùi naøy ñöôïc thoâng vaø khoâng ñoùng caën, neáu caùc vaän haø (channel) cuûa noù khoâng bò taét ngheõn thì baáy giôø, caùc tia, caùc naêng löôïng vaø caùc löïc coù theå gaëp ñöôïc phöông tieän deã chòu vaø coù theå chaïy voøng suoát cô theå deã daøng. Luùc baáy giôø, chuùng coù theå duøng caùc bí huyeät naøy ñeå ñaùp öùng vôùi caùc rung ñoäng cuûa chuùng vaø coù theå ñöôïc chuyeån vaøo caùc hình haøi cuøng giôùi hay khaùc giôùi trong thieân nhieân. ÔÛ ñaây coù aån caùi bí nhieäm cuûa moïi caùch chöõa trò khoa hoïc vaø huyeàn bí. Caùc nhaø chöõa trò ñang thöïc nghieäm vôùi theå dó thaùi, tuy theá, hoï bieát raát ít veà ñieàu ñoù. Hoï bieát ít hay khoâng bieát gì veà caùc bí huyeät trong chính cô theå hoï maø caùc doøng töø löïc phaûi chaïy qua. Hoï khoâng bieát gì veà tình traïng caùc bí huyeät dó thaùi maø hoï chöõa trò vaø veà baûn chaát caùc löïc maø hoï muoán duøng. Taát caû nhöõng gì maø hoï coù theå laøm laø giöõ giôùi luaät cho cuoäc soáng, nhö theá, keàm cheá caùc ham muoán ñeå taïo moät cô theå trong saïch, cung öùng moät vaän haø thoâng suoát ñeå cho thaàn löïc nhôø chính hoï maø ñeán ñöôïc nhöõng keû khaùc. YÙ nieäm thöù ba caàn nhôù laø, cho ñeán nay, hình haøi ñaùp öùng vôùi caùc löïc tôùi ñöôïc vôùi chuùng töø caùc hình haøi khaùc treân haønh tinh, ñaùp öùng vôùi baûy loaïi naêng löôïng caên baûn töø baûy haønh tinh phaùt ra vaø cuõng ñaùp öùng vôùi tia naéng ban söï soáng. Moïi hình haøi trong caû boán giôùi ñeàu ñaùp öùng vôùi nhieàu maõnh löïc naøy, vôùi baûy naêng löôïng naøy vaø vôùi moät tia duy nhaát. Gia ñình nhaân loaïi cuõng ñaùp öùng vôùi caùc naêng löôïng khaùc vaø vôùi caùc tia naéng, – tuy nhieân, taát caû ñeàu ñöôïc nhuoám maøu bôûi maõnh löïc phaùt sinh trong voøng giôùi haïn thaùi döông. (LVHLT, 289–291) Chieán tranh (War):


89

- Chieán tranh chæ laø moät khía caïnh cuûa bieán dòch (change), coäi nguoàn cuûa noù naèm saâu trong vaät chaát. (SHLCTÑ, 277)  Chieán tranh khoâng phaûi gieát ngöôøi nhö nhöõng keû nhaân haäu nghó; ñoù laø caùch huûy dieät hình haøi vôùi chuû ñích toát laønh (neáu ngöôøi ta coù theå hieåu ñöôïc Thieân YÙ) cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. Tuy vaäy, chính caùc ñoäng cô cuûa keû gaây chieán treân coõi traàn môùi laø xaáu xa. Neáu khoâng coù chieán tranh, Haønh Tinh Thöôïng Ñeá seõ keâu goïi moät soá lôùn linh hoàn trôû veà theo thieân yù baèng “taùc ñoäng cuûa Thöôïng Ñeá” (“Acts of God”). Khi keû aùc gaây ra chieán tranh, Ngaøi nhaân caùi chaúng laønh ñeå laøm ñieàu laønh. (CTNM, 436)  Qua tieán trình huûy dieät cuûa chieán tranh, söï cheát xaûy ra theo döï tính coù chæ ñaïo vaø theo chu kyø cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá, theå hieän qua Huyeàn Linh Noäi Ñieän ôû Shamballa. Nôi ñaây, caùc Ñaáng Cao Caû ñieàu khieån caùc tieán trình theá giôùi bieát raèng ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñoù, khi moái töông heä giöõa taø löïc haønh tinh vôùi caùc löïc löôïng Chính Ñaïo ñaõ ñaït tôùi möùc “ñoái khaùng buøng noå” (explosive antagonism”), nhö ngöôøi ta thöôøng goïi. Ñieàu naøy phaûi ñöôïc xaûy ra töï do neáu muoán cho thieân cô ñöôïc dieãn tieán moät caùch troâi chaûy (anarrested). Do ñoù, söï buøng noå ñöôïc pheùp xaûy ra, tuy nhieân, luùc naøo cuõng coù yeáu toá kieåm soaùt ñi keøm, cho duø con ngöôøi khoâng nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù. Vì leõ caùc Ñaáng Cao caû (caùc Ñaáng ñang thi haønh Thieân YÙ) khoâng heà ñoàng nhaát hoùa vôùi söï soáng saéc töôùng (form life), taát nhieân caùc Ngaøi coù caùch löôïng xeùt ñuùng ñaén veà tìm quan troïng töông ñoái cuûa söï soáng trong hình haøi, neân ñoái vôùi caùc Ngaøi, vieäc huûy dieät hình haøi khoâng phaûi laø caùi cheát theo nhö chuùng ta hieåu, maø ñôn giaûn chæ laø moät tieán trình giaûi thoaùt. Chính caùi nhìn haïn heïp cuûa nhöõng ai ñoàng nhaát hoùa mình vôùi hình haøi môùi nuoâi döôõng hoaøi noãi sôï cheát. Trong chu kyø maø chuùng ta ñang soáng hieän nay, coù söï huûy dieät to taùt hình haøi con ngöôøi (human forms) trong toaøn


90

boä lòch söû cuûa haønh tinh chuùng ta. Tuy nhieân, khoâng coù söï huûy dieät con ngöôøi (human beings). Veà cô baûn, caên coäi (basis) cuûa moïi cuoäc chieán tranh laø yù thöùc chia reõ (sense of separateness). Chuû nghóa caù nhaân caên baûn hay vieäc thích taùch bieät naøy ñöa ñeán caùc nguyeân nhaân phuï cuûa chieán tranh: tham lam, sinh ra thaûm traïng kinh teá; haän thuø, sinh ra tranh chaáp quoác gia vaø quoác teá; taøn baïo, gaây ra ñau khoå vaø cheát choùc. (CTNM, 431432) Chieâu hoàn thuaät: (Necromancy) Laø caùch thöïc haønh voâ cuøng nguy haïi. (CKMTTL, 149) Chính ñaïo, Chính phaùi : X. Huyeàn thuaät. Chænh hôïp (The aligning, The alignment): Coâng vieäc ñích thöïc cuûa Chaân Ngaõ (Ego) hay Thöôïng Ngaõ (Higher Self) trong baát cöù laàn luaân hoài ñaëc bieät naøo caàn ñöôïc hoaøn taát, ñoù laø vieäc chænh hôïp ba hieän theå: theå xaùc, theå caûm duïc vaø theå haï trí trong chu vi cuûa theå nguyeân nhaân (causal periphery) vaø laøm oån ñònh (stabilising) ba theå naøy vaøo theå nguyeân nhaân baèng moät noã löïc cuûa yù chí. Caùc ñaïi tö töôûng gia (great thinker) cuûa nhaân loaïi töùc laø nhöõng ngöôøi loãi laïc thöïc söï (true exponents) veà haï trí; veà caên baûn, hoï ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù ba haï theå ñaõ ñöôïc chænh hôïp, töùc laø theå haï trí cuûa nhöõng ngöôøi naøy giöõ cho hai theå kia ôû tình traïng chænh hôïp khít khao (circumspect alignment). Luùc baáy giôø, haï trí (mental body) thoâng thöông tröïc tieáp, khoâng bò ngaên chaän, khoâng bò caûn trôû, thaúng suoát tôùi boä oùc cuûa xaùc thaân. Khi söï chænh hôïp naøy coù boán phaàn, töùc laø khi ba theå noùi treân ñöôïc chænh hôïp vôùi theå cuûa Thöôïng Ngaõ, töùc theå nguyeân nhaân hay theå cuûa Chaân Ngaõ (causal hoaëc egoic body) vaø ñöôïc giöõ oån ñònh trong chu vi cuûa theå Chaân Ngaõ, luùc ñoù ta coù ñöôïc caùc ñaïi laõnh tuï (great leaders) cuûa nhaân loaïi – töùc laø nhöõng ngöôøi taùc ñoäng tôùi nhaân loaïi veà maët tình caûm vaø trí tueä; keá ñoù laø caùc nhaø


91

vaên coù linh höùng (inspirational writers) vaø caùc lyù thuyeát gia, hoï ñöa ra caùc linh höùng vaø caùc öôùc mô lyù töôûng; keá nöõa laø caùc tö töôûng gia toång hôïp vaø tröøu töôïng, hoï coù theå chuyeån caùc suy nieäm (conceptions) cuûa hoï cho theá giôùi saéc töôùng naøy. … Ñoái vôùi keû thöôøng nhaân (average man) thì söï chænh hôïp naøy chæ xaûy ra ñoâi luùc – nhö trong nhöõng luùc caêng thaúng (stress), nhöõng luùc caàn coù noã löïc nhaân ñaïo vaø nhöõng luùc ñaïo taâm daâng leân maõnh lieät nhaát (intensest aspiration). Duø ít duø nhieàu, phaøm ngaõ cuõng phaûi nhaäp vaøo traïng thaùi tröøu xuaát (abstraction) tröôùc khi Chaân Ngaõ lieân tuïc chuù yù ñeán noù. Khi söï tröøu xuaát naøy lieân quan ñeán caùc tình caûm, ñöôïc döïa vaøo trí löïc (mentality) vaø tieáp xuùc vôùi boä oùc xaùc thòt thì luùc ñoù, söï chænh hôïp môùi baét ñaàu. … Muïc ñích cuûa coâng cuoäc tieán hoùa cuûa con ngöôøi trong ba coõi: hoàng traàn, caûm duïc vaø haï trí laø chænh hôïp phaøm ngaõ tam phaân vôùi theå Chaân Ngaõ cho ñeán khi ñaït tôùi ñöôøng thaúng duy nhaát vaø con ngöôøi trôû thaønh Duy Nhaát. (TVTTHL, 1, 2, 5) Chænh hôïp trong Tieåu thieân ñòa vaø Ñaïi thieân ñòa (Microcosmic and Macrocosmic Alignment): Muïc ñích tieán hoùa cuûa con ngöôøi trong ba coõi thaáp – coõi traàn, coõi caûm duïc vaø coõi haï trí – laø söï chænh hôïp cuûa Phaøm Ngaõ tam phaân vôùi Chaân Ngaõ theå cho ñeán khi ñaït tôùi ñöôøng thaúng duy nhaát vaø con ngöôøi trôû thaønh Ñaáng Duy Nhaát (The One). ÔÛ cuoái moãi kieáp soáng, con ngöôøi ñöôïc töôïng tröng baèng moät daïng thöùc hình hoïc naøo ñoù, moät öùng duïng naøo ñoù ñoái vôùi caùc ñöôøng cuûa hình khoái vaø minh chöùng chuùng baèng moät loaïi hình theå (form) naøo ñoù. ÔÛ nhöõng kieáp ñaàu, thì neùt phaùc thaûo nhö ñaùm roái (intricate), ñoà hoïa (design) khoâng roõ raøng vaø sô saøi. Khi con ngöôøi ñaït ñöôïc möùc tieán hoùa trung bình thì hình theå ñöôïc phaùc thaûo roõ reät vaø saùng suûa. Khi böôùc leân Con Ñöôøng Ñeä Töû thì muïc tieâu cuûa


92

con ngöôøi laø phoái hôïp taát caû caùc ñöôøng naøy thaønh moät ñöôøng duy nhaát, daàn daàn seõ ñaït tôùi söï vieân maõn (consumation). Chaân Sö laø Ñaáng ñaõ phoái hôïp (blended) ñöôïc taát caû caùc ñöôøng phaùt trieån nguõ phaân tröôùc tieân thaønh ba vaø keá ñoù thaønh moät ñöôøng. Ngoâi sao saùu caùnh trôû thaønh ngoâi sao naêm caùnh, khoái laäp phöông (cube) trôû thaønh tam giaùc, tam giaùc trôû thaønh ñöôøng thaúng. Vaøo cuoái ñaïi chu kyø, ñöôøng thaúng trôû thaønh ñieåm (the point) trong voøng troøn bieåu loä. Ñoù laø noã löïc ñöôïc taïo ra ñeå giaûng daïy cho taát caû nhöõng keû taän tuïy (devotees) tính chaát ñôn giaûn, döïa vaøo Ba Ngoâi (Trinity) cuûa caùc chaân lyù caên baûn vaø ghi khaéc söï nhaát taâm (one–pointedness) ñeå tieán tôùi. Moãi kieáp soáng ñeàu ñöa ñeán söï oån coá nhieàu hôn nhöng ít khi Phaøm Ngaõ tam phaân laïi ñöôïc thaúng haøng (taïm goïi theá) vôùi Chaân Ngaõ thöùc. Coù nhöõng luùc taïm thôøi xaûy ra tröôøng hôïp naøy vaø khi (trong nhöõng luùc ñaïo taâm leân cao nhaát vaø coù caùc muïc tieâu noã löïc vì keû khaùc), Chaân Ngaõ vôùi Phaøm Ngaõ taïo thaønh moät ñöôøng tröïc tieáp. Thöôøng thöôøng, theå caûm duïc, do tình caûm vaø rung ñoäng döõ doäi, hay do söï baát an thaát thöôøng neân luoân luoân bò leäch khoûi söï chænh hôïp. Luùc maø theå caûm duïc coù theå ñöôïc chænh hôïp taïm thôøi, baáy giôø, theå haï trí laïi laø vaät chöôùng ngaïi, ngaên chaän nhöõng gì ñaõ tinh loïc (percolation) töø theå cao khoâng xuoáng ñöôïc theå thaáp, vaø nhö theá khoâng ñeán ñöôïc boä oùc hoàng traàn. Phaûi toán nhieàu kieáp soáng noã löïc beàn chí thì theå caûm duïc môùi ñöôïc tónh laëng vaø theå haï trí môùi ñöôïc kieán taïo ñeå taùc ñoäng nhö laø caùi loïc chöù khoâng coøn laø vaät ngaên caûn nöõa. Ngay khi ñieàu naøy ñaõ hoøan thaønh ñöôïc moät ít, theå caûm duïc ñöôïc oån coá vaø trôû thaønh taám kính phaûn chieáu tinh khieát, coøn theå haï trí ñaùp öùng cho muïc ñích laøm taám kính nhaïy beùn, moät taùc nhaân phaân bieän (discriminator) vaø laø taùc nhaân dieãn giaûi saùng suoát caùc chaân lyù cao sieâu ñöôïc truyeàn ñaït, ngay ñeán luùc ñoù cuõng caàn nhieàu giôùi


93

luaät vaø nhieàu kieáp coá gaéng môùi chænh hôïp ñöôïc (align) caû hai theå cuøng moät luùc. Khi xong giai ñoaïn naøy thì vieäc keá tieáp laø kieåm soaùt boä oùc hoàng traàn vaø vieäc chænh hôïp cuoái cuøng vôùi boä oùc vaãn phaûi ñöôïc thöïc hieän ñeå cho boä oùc coù theå taùc ñoäng nhö laø taùc nhaân thu nhaän (receiver) vaø taùc nhaân truyeàn chuyeån (transmitter) moät caùch tröïc tieáp giaùo huaán ñöôïc truyeàn ñaït vaø coù theå phaûn chieáu moät caùch chính xaùc taâm thöùc cao sieâu. Theá thì söï töông öùng trong Ñaïi thieân ñòa naèm ôû ñaâu? Ñaâu laø moái töông ñoàng trong Thaùi Döông Heä? Toâi xin neâu ra ñaây moät daãn chöùng. Trong dieãn trình tieán hoùa cuûa Thaùi Döông Heä, coù söï chænh hôïp tröïc tieáp cuûa moät vaøi haønh tinh vôùi nhau vaø vôùi thaùi döông, ñöa ñeán söï chænh hôïp thieâng lieâng hay chænh hôïp cuûa Thöôïng Ñeá. Haõy suy gaãm veà ñieàu ñoù, toâi coù moät lôøi caûnh baùo. Ñöøng tìm caùch neâu ra giaû thuyeát veà söï chænh hôïp döïa treân caùc haønh tinh vaät chaát. Chaân lyù khoâng naèm ôû ñoù. Chæ coù ba trong soá caùc haønh tinh vaät chaát (vaø ba haønh tinh naøy baèng chaát dó thaùi) tieán vaøo vieäc chænh hôïp cuoái cuøng, ñaùnh daáu cho vieäc ñaït ñöôïc Chaân Ngaõ thöùc vuõ truï (cosmic egoic consciousness) cuûa Thöôïng Ñeá, ñoù laø muïc tieâu thaønh ñaït cuûa Ngaøi. Ñòa caàu khoâng phaûi laø moät trong soá ba haønh tinh naøy, coøn Kim Tinh (Venus) coù vò trí töông öùng vôùi vi töû thöôøng toàn caûm duïc. Coøn moät söï chænh hôïp xa xaêm hôn: söï chænh hôïp cuûa toaøn theå Thaùi Döông Heä chuùng ta vôùi Thaùi Döông Heä cuûa sao Thieân Lang (Sirius). Ñoù laø moät thôøi ñieåm coøn xa, nhöng noù giöõ caùi bí nhieäm cuûa ñaïi chu kyø. (TVTTHL, 5–7) Chænh hôïp vaø rung ñoäng (Alignment and vibration): Ñöøng queân raèng phaàn lôùn ñaây laø vaán ñeà vaät chaát vaø möùc rung ñoäng. Caùc phaân caûnh (levels) tröøu töôïng cuûa caûnh trí goàm coù ba phaân caûnh cao maø caùi thöù nhaát ñöôïc goïi laø phaân caûnh (coõi phuï–subplane) thöù ba. Nhö tröôùc ñaây toâi coù giaûi thích, moãi coõi phuï ñeàu coù caùc lieân heä cuûa noù (correlation) treân caùc coõi chính


94

(major planes). Do ñoù, khi baïn ñöa vaøo theå xaùc, theå caûm duïc vaø theå haï trí cuûa baïn chaát lieäu cuûa coõi phuï thöù ba cuûa moãi coõi chính naøy thì baáy giôø Chaân Ngaõ baét ñaàu taùc ñoäng moät caùch höõu thöùc vaø ngaøy caøng lieân tuïc xuyeân qua Phaøm Ngaõ ñang chænh hôïp. Chuùng ta coù theå noùi ñaûo laïi raèng chæ khi naøo chaát lieäu cuûa coõi phuï thöù ba coù moät tyû leä baùch phaân naøo ñoù (tyû leä baùch phaân naøy laø moät trong caùc bí maät cuûa ñieåm ñaïo) naèm trong caùc hieän theå naøy thì Phaøm Ngaõ, vôùi tö caùch laø moät toång theå höõu thöùc (conscious whole), môùi nhaän bieát vaø tuaân theo Chaân Ngaõ. Sau khi ñaït ñöôïc tyû leä baùch phaân nhö theá roài, baáy giôø caàn kieán taïo tieáp baèng chaát lieäu cuûa hai coõi phuï cao hôn thuoäc veà coõi traàn vaø coõi caûm duïc; vì vaäy, ngöôøi tìm ñaïo caàn phaûi phaán ñaáu ñeå thanh luyeän vaø trì giôùi cho theå xaùc vaø cheá phuïc (subdue) theå caûm duïc. Thanh luyeän vaø cheá phuïc laø coâng vieäc phaûi laøm treân hai coõi naøy. Ñieàu naøy lieân quan tôùi vieäc söû duïng haï trí, ñeå roài nhôø ñoù ba hieän theå thaáp trôû neân ñöôïc chænh hôïp. Luùc baáy giôø, caùc rung ñoäng cuûa caùc phaân caûnh tröøu töôïng môùi coù theå baét ñaàu ñöôïc caûm nhaän. Baïn caàn nhôù raèng caùc rung ñoäng naøy ñeán xuyeân qua linh hoàn theå, töùc hieän theå cuûa Chaân Ngaõ, vaø linh hoàn theå cuûa keû thöôøng nhaân ôû treân coõi phuï thöù ba cuûa coõi trí. Ñaây laø moät ñieåm khoâng ñöôïc hieåu ñaày ñuû. Haõy suy gaãm veà ñieàu ñoù. Tö töôûng tröøu töôïng thöïc söï chæ coù theå coù ñöôïc khi naøo maø Phaøm Ngaõ, nhôø rung ñoäng hoã töông vôùi rung ñoäng cuûa Chaân Ngaõ, ñaõ töï mình chænh hôïp ñaày ñuû ñeå taïo thaønh moät vaän haø khaù thoâng suoát. Luùc baáy giôø, caùc yù töôûng tröøu töôïng baét ñaàu loït qua, luùc ñaàu coøn thöa thôùt, nhöng caøng ngaøy caøng nhieàu hôn, roài vaøo ñuùng luùc, ñöôïc noái tieáp theo sau baèng caùc tia chôùp cuûa söï giaùc ngoä thöïc söï hay tröïc giaùc töø Tam Thöôïng Theå Tinh thaàn hay laø chính Chaân Ngaõ tam phaân ñích thöïc. (TVTTHL, 3–4) Chit (Toái Linh thöùc):


95

Chuùa Thaùnh Thaàn, Brahma, Thöôïng Ñeá Ngoâi Ba, Minh trieát saùng taïo, Thoâng Tueä. (LVLCK, 94) Chitta : Chitta laø theå trí (the mind), hay laø chaát trí (mind stuff), haï trí (mental body), quan naêng cuûa tö töôûng vaø quan naêng taïo ra hình tö töôûng, toaøn theå caùc tieán trình theå trí; ñoù laø vaät lieäu do Chaân Ngaõ hay linh hoàn chi phoái, nhôø ñoù, caùc hình tö töôûng ñöôïc taïo ra. (ASCLH, 10) Chòu ñöïng (the endurance) : Chòu ñöïng laø höùng chòu moät caùch vui veû moïi söï vieäc xaûy ñeán maø khoâng chuùt böïc töùc (resent), thaúng tieán ñeán muïc tieâu maø khoâng ñi quanh co. (MTNX, 331) Choøm sao (constellation, tinh toøa): Tinh toøa goàm hai hay nhieàu Thaùi Döông Heä hay chuoãi Maët Trôøi vôùi caùc haønh tinh (planet) ñi keøm theo caùc Maët Trôøi. Caùc Thaùi Döông Heä naøy ñöôïc giöõ chung vôùi nhau nhö moät toång theå coá keát do söï töông heä (interrelation) maïnh meõ cuûa caùc thaùi döông, maø söï lieân heä töø löïc ñöôïc quaân bình ñeán noãi, noùi veà maët huyeàn linh, “caùc maët trôøi cuøng tieán böôùc trong phaïm vi naêng löïc cuûa nhau”. Caùc maët trôøi duy trì caùc khoaûng caùch töông ñoái vôùi nhau vaø truyeàn sinh löïc cho caùc haønh tinh cuûa mình, nhöng ñoàng thôøi cuõng duy trì moät söï ñoàng ñeàu veà söï quaân bình vaø veà aûnh höôûng. Trong vaøi tröôøng hôïp hieám coù, söï quaân bình naøy bò xaùo troän vaø coù vieäc taêng hay giaõm aûnh höôûng vaø naêng löïc thu huùt. (TLHNM I, 152) Christ caù nhaân (Individual Christ): Ñaáng cöùu roãi tieàm taøng trong moãi ngöôøi. (ASCLH, 28) Christ vuõ truï (Cosmic Christ);  Töï bieåu hieän qua moät Thaùi Döông Heä. (ASCLH, 28)


96

 Ishvara, Ngoâi Hai. Con cuûa Thöôïng Ñeá Vishnu. Toaøn Ngaõ. Linh hoàn cuûa moïi vaät. Ta laø Caùi Ñoù. AUM. Ngoâi Lôøi. Gurudeva. Aùnh saùng cuûa traàn gian. (ASCLH, 28, 51) Chu kyø Qui nguyeân : X. Qui nguyeân. Chu kyø khai nguyeân : X. Manvantara. Chu kyø maït phaùp : X. Kali Yuga. Chu kyø theá giôùi (World period):  Ring (Thö cuûa Ch, S., 160) – Baûy caên chuûng hôïp thaønh moät chu kyø theá giôùi. (LVLCK, 62) – Baûy chu kyø theá giôùi taïo thaønh moät cuoäc tuaàn hoaøn (round). (LVLCK, 63) Chuû nghóa Duy Vaät vaø Chuû Nghóa Voâ Thaàn (Materialism and Atheism). Chính do söï thieáu hieåu bieát veà caùc Giaùo Lyù Huyeàn Linh Hoïc (Occult tenets) vaø söï aùp ñaët (enforcement) caùc quan nieäm sai laàm döôùi chieâu baøi giaùo duïc toân giaùo (the guise of religious education) maø Chuû Nghóa Duy Vaät vaø Chuû Nghóa Voâ Thaàn môùi ñöôïc taïo ra nhö laø moät söï phaûn khaùng laïi (protest) traät töï thieâng lieâng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh cuûa vaïn vaät. (GLBN I, 234)

Chuû nghóa Quoác Xaõ : (Narism) Chuû Nghóa Quoác Xaõ hay Chuû Nghóa Hitler (Hitlerism) laø söï pha troän ñaëc bieät leäch laïc cuûa Chuû Nghóa Phaùt Xít (Fascism) vaø Chuû Nghóa Coäng Saûn. (SHLCÑD9CG. 127) Chuû nghóa lyù töôûng (Idealism): Chuû nghóa lyù töôûng laø naêng löïc thaáy ñöôïc linh thò (see the vision) vaø ñieàu khieån con ñöôøng cuûa mình veà höôùng ñoù. (CTHNM, 177) Chuû theå tö töôûng (thinker) :


97

 hay linh hoàn (TLHNMII, 64)  hay Chaân Ngaõ (Ego). (LVLCK, 662) - Theå thöôøng toàn (permanent body=causal body) cuøng vôùi taâm thöùc thieâng lieâng (divine consciousness) hôïp thaønh Chuû Theå Tö Töôûng. (MTNX, 144) – Chuû Theå Tö Töôûng töùc con ngöôøi caù bieät (individual), töùc Nhaân hoàn (Human Soul). (MTNX, 132) Chuû theå tö töôûng thieâng lieâng (Divine thinker) : Töùc laø Toaøn Linh Trí (Univeral Mind). (LVLCK, 317) Chuû theå quan saùt (Seer):  Chuû theå quan saùt töùc laø con ngöôøi tinh thaàn (spiritual man). (ASCLH, 163)  Chuû theå quan saùt, töùc linh hoàn (soul). (ASCLH, 169) Chuùa Thaùnh Thaàn (Holy Ghost): Chuùa Thaùnh Thaàn laø Ngoâi Ba cuûa thaùnh linh, voán laø nguyeân khí linh hoaït trong vaät chaát, vaø theå xaùc laø moät töông öùng cuûa nguyeân khí naøy. (TBÑC, 148) Chuû nghóa quoác gia : X. Quoác gia chuû nghóa. Chuùng sinh : Sattva (Baéc Phaïn), Creatures. Chuïp hình vong linh (Spirit photography, chuïp hình hoàn ma): Caàn neân nhôù raèng caùi goïi laø caùc “vong linh” (“spirits”) thì ñeàu ñang hoaït ñoäng trong theå caûm duïc haõo huyeàn (illusory), trong khi caùc “vong linh” tieán hoùa chæ hoaït ñoäng nhö laø theå trí, vaø do ñoù chæ coù theå tieáp xuùc ñöôïc baèng trí chöù khoâng coøn caùch naøo khaùc. Khoâng bao giôø coù theå chuïp ñöôïc hình theå trí (mental vehicle); chæ coù theå caûm duïc môùi ñuû thuï caûm (susceptible) ñeå chuïp hình ñöôïc maø thoâi. Khi coøn soáng, ngöôøi naøo coù duïc voïng vaø ham muoán caøng thoâ tröôïc thì ngöôøi ñoù caøng deã chuïp hình ñöôïc sau khi qua ñôøi (neáu coù ngöôøi muoán chuïp hình y!), ngöôøi caøng tieán hoùa thì caøng khoù chuïp ñöôïc hình. (CTNM, 377–378) Chuyeån ñoäng (Motion):


98

 Theo nghóa ñen, taát caû moïi chuyeån ñoäng ñeàu laø keát quaû cuûa söï va chaïm hoaëc söï giao löu (intercourse) giöõa caùc nguyeân töû, vaø khoâng coù moät nguyeân töû naøo ôû baát cöù nôi ñaâu thoaùt khoûi ñöôïc maõnh löïc naøy. Trong tröôøng hôïp chuyeån ñoäng quay troøn (rotary motion) voán ñang chi phoái hoaït ñoäng cuûa nguyeân töû vaät chaát, xung löïc xuaát phaùt töø beân trong voøng giôùi haïn vaø ñöôïc taïo ra bôûi söï va chaïm cuûa ñieän tích döông leân treân caùc ñieän tích aâm. Ñieàu naøy ñuùng cho taát caû caùc nguyeân töû, thuoäc vuõ truï, thaùi döông, caù nhaân, hoùa hoïc vaø vv… (LVLCK, 1039)  Chuyeån ñoäng ñöôïc ñaëc tröng baèng ba tính chaát: 1/ Tònh (Inertia) 2/ Ñoäng (Mobility) 3/ Nhòp (Rhythm) (CTNM, 418) 1/ Tính chaát tònh: Tính chaát naøy laø ñaëc ñieåm cuûa moïi nguyeân töû luùc baét ñaàu bieåu loä, luùc baét ñaàu moät chu kyø thaùi döông hay chu kyø ñaïi khai nguyeân  mahamanvantara  (hay laø 100 naêm cuûa Brahma), luùc baét ñaàu moät daõy, moät baàu hay cuûa baát cöù daïng hình caàu naøo. Do ñoù, caùch trình baøy bao goàm toaøn theå caùc hình haøi bieåu loä trong Thaùi Döông Heä. … Tính chaát tònh laø keát quaû cuûa söï thieáu hoaït ñoäng vaø söï töông ñoái baát ñoäng (relative quiescence) cuûa caùc löûa vaät chaát. 2/ Tính chaát ñoäng: Caùc löûa noäi taïi cuûa vaät chaát taïo ra chuyeån ñoäng quay. Sau roát, söï quay naøy daãn ñeán keát quaû laø söï phaùt xaï (radiation). Vieäc phaùt xaï cuûa vaät chaát, keát quaû cuûa nhieät löôõng phaân cuûa noù, taát nhieân taïo ra moät taùc duïng leân caùc nguyeân töû ôû moâi tröôøng chung quanh noù (khoâng coù gì quan troïng, duø moâi tröôøng chung quanh ñoù laø khoâng gian vuõ truï, khoâng gian Thaùi Döông Heä hay laø vuøng beân ngoaøi cuûa theå xaùc con ngöôøi), vaø söï töông taùc naøy taïo ra cöï löïc (repulsion, löïc ñaåy) vaø haáp löïc (atraction, löïc huùt)


99

tuøy theo cöïc cuûa nguyeân töû vuõ truï, nguyeân töû Thaùi Döông Heä hay nguyeân töû hoàng traàn. Sau roát, chính ñieàu naøy taïo ra söï coá keát cuûa hình haøi. Caùc cô theå hay taäp hôïp caùc nguyeân töû xuaát hieän hay bieåu loä vaø toàn taïi trong caùc chu kyø lôùn hay nhoû cuûa chuùng cho ñeán khi tính chaát thöù ba ñöôïc nhaän ra. 3/ Tính chaát nhòp nhaøng, töùc laø vieäc ñaït tôùi ñieåm thaêng baèng hoaøn toaøn vaø ñieåm quaân bình. Luùc baáy giôø, ñieåm thaêng baèng hoaøn haûo naøy taïo ra moät soá hieäu quaû ñaëc thuø coù theå ñöôïc lieät keâ vaø suy gaãm, cho duø chuùng coù theå döôøng nhö nghòch thöôøng vaø maâu thuaån ñoái vôùi theå trí höõu haïn cuûa chuùng ta. Caùc hieäu quaû naøy laø: a. Söï tan raõ cuûa hình haøi b. Giaûi thoaùt tinh hoa maø hình haøi giam giöõ. c. Caùc phaân ly (separations) cuûa Tinh thaàn vaø Vaät chaát. d. Keát thuùc moät chu kyø, duø laø haønh tinh, con ngöôøi hay thaùi döông. e. Taïo ra vieäc quy nguyeân vaø chaám döùt vieäc bieåu loä (objectivity or manifestation). f. Taùi haáp thu tinh hoa, phoái hôïp laïi vaät chaát ñaõ bieán phaân vôùi coäi nguoàn cuûa vaät chaát. g. Keát thuùc thôøi gian vaø khoâng gian theo caùch hieåu cuûa chuùng ta. h. Hôïp nhaát ba luoàng Hoûa vaø ñöa tôùi söï chaùy töï phaùt (spontaneous combustion), neáu coù theå noùi nhö theá. i. Hoaït ñoäng toång hôïp cuûa vaät chaát baèng ba loaïi chuyeån ñoäng  quay troøn, xoaén oác theo chu kyø vaø luõy tieán (onward progression)  maø chuyeån ñoäng hôïp nhaát seõ ñöôïc taïo ra baèng söï töông taùc cuûa löûa vaät chaát, löûa cuûa trí tueä vaø cuûa Tinh thaàn vaøo nhau. (LVLCK, 157159) Chuyeån ñoäng quay vaø bieåu töôïng kyù (Rotary motion and symbolism):


100

Moïi khoái caàu quay cuûa vaät chaát coù theå ñöôïc phaùc hoïa baèng caùch duøng cuøng caùc bieåu töôïng chung cuûa vuõ truï nhö ñaõ ñöôïc duøng ñeå moâ taû söï tieán hoùa. 1. Voøng troøn (The circle). Voøng troøn naøy thay cho voøng giôùi haïn cuûa vaät chaát chöa bieán phaân. Noù töôïng tröng cho moät Thaùi Döông Heä hay laø cô theå Thöôïng Ñeá, xeùt veà maët sieâu vieät (etherically); noù thay cho moät haønh tinh hay cô theå cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá xeùt veà maët sieâu vieät; noù thay cho moät cô theå ngöôøi cuõng xeùt veà maët cao sieâu vaø noù thay cho taát caû caùc cô theå ñoù vaøo thôøi kyø bieåu loä ñaàu tieân. Sau roát, noù thay cho moät teá baøo ñôn thuaàn trong hieän theå cuûa con ngöôøi, vaø thay cho nguyeân töû cuûa nhaø hoùa hoïc hay vaät lyù. 2. Voøng troøn coù taâm ñieåm (Circle with the point in the centre). Voøng troøn naøy haøm yù laø vieäc sinh ra nhieät ôû taâm cuûa vaät chaát; ñieåm löûa, thôøi ñieåm coù hoaït ñoäng quay ñaàu tieân, laàn giaõn ra (straining) ñaàu tieân cuûa nguyeân töû, ñöôïc tieàm nhieät kích hoaït tieán vaøo phaïm vi aûnh höôûng cuûa nguyeân töû khaùc. Ñieàu naøy taïo ra böùc xaï ñaàu tieân, löïc cuoán huùt thöù nhaát vaø ñöa tôùi khuynh höôùng ñaåy nhau, vaø do ñoù taïo ra: 3. Voøng troøn chia hai (Circle divided into two). Voøng naøy ñaùnh daáu söï quay tích cöïc vaø vieäc baét ñaàu hoaït ñoäng cuûa nguyeân töû vaät chaát, taïo ra söï baønh tröôùng theo sau ñoù cuûa aûnh höôûng cuûa ñieåm tích cöïc beân trong nguyeân töû vaät chaát cho ñeán khi phaïm vi aûnh höôûng cuûa noù traûi roäng töø trung taâm ñeán ngoaïi bieân. Nôi ñieåm tieáp xuùc vôùi ngoaïi bieân, noù tieáp nhaän aûnh höôûng cuûa caùc nguyeân töû ôû chung quanh noù; böùc xaï ñöôïc taïo neân vaø ñieåm truõng xuoáng xuaát hieän, ñaùnh daáu choã löu nhaäp vaø löu xuaát cuûa thaàn löïc hay nhieät. 4. Voøng troøn chia tö (Circle divided into four). Ñaây laø voøng troøn ñích thöïc cuûa vaät chaát, thaäp giaù coù caùnh baèng nhau cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn; Ngaøi laø nhaân caùch hoùa cuûa vaät chaát thoâng


101

tueä linh hoaït. Ñieàu naøy chöùng toû tính chaát beà ño thöù tö cuûa vaät chaát vaø vieäc xaâm nhaäp cuûa löûa trong boán höôùng, böùc xaï tam phaân cuûa noù ñöôïc bieåu töôïng hoùa baèng caùc tam giaùc hôïp thaønh bôûi thaäp giaù töù phaân. Thaäp giaù naøy dieãn taû dieãn trình tieán hoùa töù phaân cuûa baát cöù nguyeân töû naøo. 5. Chöõ Vaïn (Swastika), hay laø löûa traûi daøi, khoâng nhöõng töø ngoaïi vi ñeán trung taâm theo boán höôùng, maø coøn töø töø chaïy quanh vaø toûa ra töø vaø quanh toaøn boä ngoaïi vi. Ñieàu naøy haøm yù laø hoaït ñoäng hoaøn taát trong moïi phaàn cuûa vaät chaát cho ñeán khi sau roát, chuùng ta coù ñöôïc moät baùnh xe löûa (fiery wheel, hoûa luaân) röïc saùng, quay theo moïi caùch, vôùi caùc vaän haø röïc rôõ löûa töø taâm ñeán voøng giôùi haïn,  löûa beân trong, beân ngoaøi vaø chung quanh cho ñeán khi baùnh xe chaùy ruïi vaø khoâng coøn laïi gì ngoaïi tröø hoaøn toaøn laø löûa. (LVLCK, 159161) Chuyeån hoùa (transmutation):  Laø phöông phaùp maø nhôø ñoù caùi thaáp ñöôïc thu huùt bôûi caùi cao, nhôø ñoù maõnh löïc (force) ñöôïc chuyeån hoùa thaønh naêng löôïng (energy), nhôø ñoù, naêng löôïng cuûa ba trung taâm thaáp ñöôïc chuyeån leân ba trung taâm cao (ñaàu, tim vaø coå hoïng), sau ñoù cho pheùp vò ñeä töû ñieåm ñaïo taäp trung taát caû naêng löôïng vaøo trong ba trung taâm ñieàu khieån ôû trong ñaàu. Tieán trình chuyeån hoùa naøy dieãn tieán döôùi söï thoâi thuùc cuûa kinh nghieäm soáng haèng ngaøy, döôùi hieäu quaû thu huùt cuûa söï giao tieáp vôùi linh hoàn vaø nhö laø keát quaû taát yeáu cuûa chính söï tieán hoùa. (CVÑÑ, 278279)  Söï chuyeån hoùa coù lieân heä ñeán bieåu hieän cuûa söùc soáng (life force) treân ba coõi thaáp cuûa söï sinh hoaït vaø tieán hoùa cuûa nhaân loaïi. (CVÑÑ, 280)  Laø thay ñoåi vaø taùi ñònh höôùng naêng löôïng cuûa theå trí, cuûa caùc tình caûm (emotions) vaø cuûa baûn chaát xaùc thaân sao cho


102

chuùng duøng ñeå khai môû Chaân Ngaõ (Self) chöù khoâng chæ khai môû caùc baûn chaát taâm thoâng vaø xaùc theå. (TTTÑTG, 79) Chuyeån hoùa cao (Sieâu chuyeån hoùa, transfiguration): Laø giai ñoaïn treân con ñöôøng Ñieåm ñaïo, khi traûi qua cuoäc ñieåm ñaïo 3, luùc ñoù, Phaøm ngaõ ñöôïc roïi chieáu (irradiated) baèng aùnh saùng ñaày ñuû cuûa linh hoàn vaø ba hieän theå cuûa Phaøm ngaõ ñöôïc hoaøn toaøn sieâu vieät (transcended); chuùng trôû thaønh chæ laø caùc hình haøi maø qua ñoù, tình thöông tinh thaàn coù theå tuoân ñoå vaøo coõi giôùi con ngöôøi vôùi nhieäm vuï saùng taïo cöùu ñoä (salvaging task of creation). (CVÑÑ, 278) - Sieâu chuyeån hoùa lieân quan ñeán söï soáng cuûa Tam Thöôïng Theå Tinh thaàn (Spiritual Triad) treân ba möùc ñoä ñoàng nhaát hoùa rieâng cuûa noù. (CVÑÑ, 280) Chuyeån hoùa vöøa (trung chuyeån hoùa, transformation): - Dieãn trình tieán hoùa xaûy ra treân Con ñöôøng Ñeä töû, trong ñoù, vò ñeä töû bieán ñoåi caùi “saéc töôùng” tam phaân haï ñaúng cuûa mình hay Phaøm ngaõ vaø baét ñaàu bieåu loä “tính chaát” thieâng lieâng. Theå xaùc cuûa vò ñeä töû trôû neân tuaân phuïc caùc meänh leänh (dictates) cuûa theå trí, theå naøy ñang trôû neân ñaùp öùng vôùi thöôïng trí qua trung gian cuûa linh hoàn; baûn chaát tình caûm cuûa vò ñeä töû trôû thaønh choã tieáp nhaän (receptacle) theå boà ñeà hay tröïc giaùc, ñeå roài, sau cuoäc ñieåm ñaïo thöù ba, noù hoaøn toaøn bieán maát, vaø hieän theå boà ñeà (buddhi vehicle) trôû thaønh vaän cuï chính cuûa caûm tính (sentiency). Cuoái cuøng, theå trí cuõng hoaøn toaøn ñöôïc bieán ñoåi baèng aán töôïng töø thöôïng trí khi theå naøy noã löïc ñeå theå hieän baûn chaát yù chí cuûa Chaân Thaàn. (CVÑÑ, 278) - Vieäc trung chuyeån hoùa coù lieân quan baèng phöông caùch ñaëc bieät nhaát vôùi ba traïng thaùi cuûa theå trí treân coõi trí: a) Haï trí (lower mind) b) Con cuûa trí töùc linh hoàn. c) Thöôïng trí (higher mind). (CVÑÑ, 280)


103

Chöõa trò baèng böùc xaï (Radiatory healing): Trong caùch chöõa trò baèng böùc xaï, tieán trình chöõa trò thì ñôn giaûn vaø an toaøn hôn, vì ngöôøi chöõa trò chæ quy tuï naêng löôïng (power) vaøo chính mình roài phoùng raûi (radiate) naêng löôïng ñoù vaøo beänh nhaân döôùi daïng moät luoàng naêng löôïng toûa chieáu tuoân ra ñeàu ñaën. Doøng naêng löôïng naøy phaûi ñöôïc höôùng ñeán bí huyeät gaàn choã bò beänh nhaát. (CTNM, 101) Chöõa trò baèng caùch huùt töø ñieån (Magnetic healing): Trong caùch chöõa trò baèng töø ñieån, ngöôøi hoaëc nhoùm chöõa trò laøm hai vieäc: 1/ Y thu huùt veà phía bí huyeät caàn chöõa trò loaïi naêng löôïng seõ laøm maát taùc duïng (counteract) caên beänh. Taát nhieân ñaây laø moät vaán ñeà bao la vaø coù tìm quan troïng khoa hoïc saâu xa. Moät vaøi loaïi thaàn löïc cuûa cung coù theå ñöôïc duøng vôùi moät soá beänh, baét buoäc phaûi söû duïng moät vaøi bí huyeät ñaëc bieät ñeå phaân phoái. 2/ Y thu huùt veà chính mình vaø haáp thu caùc maõnh löïc ñang gaây ra beänh, ruùt noù ra khoûi beänh nhaân. Tieán trình sau naøy caàn coù söï baûo veä thaän troïng cuûa nhaø chöõa trò khoûi moïi laây nhieãm cuûa beänh, ñeå cho caùc löïc gaây beänh khoâng vaøo trong cô theå y. Cuõng caàn phaûi cung caáp naêng löôïng laønh maïnh cho beänh nhaân ñeå theá choã cho naêng löôïng ñaõ ñöôïc ruùt ra. (CTNM, 100) Chöõa trò ñích thöïc baèng tinh thaàn (True spiritual healing): Khi naøo beänh nhaân thình lình vaø thöôøng laø baát ngôø, tieáp xuùc vôùi linh hoàn mình, vaø trong luùc ñoù, naêng löôïng cuûa linh hoàn nhieàu vaø maïnh ñeán noãi noù queùt qua caùc hieän theå vaø nhaát ñònh phaûi taïo ra nhieàu hieäu quaû. Nhôø theá mang laïi vieäc chöõa trò cho moät hieän theå naøo ñoù vaø thöôøng laø trong theå xaùc. (CTNM, 359) Chöõ Vaïn (Swastika): X. Chuyeån ñoäng quay vaø bieåu töôïng kyù.


104

 Thaäp giaù khaû chuyeån (Mutable Cross) coù theå ñöôïc moâ taû baèng chöõ Vaïn (chöõ Vaïn ngöôïc) (CTHNM, 560)  Swastika/Svastika (B.Ph): Chöõ Vaïn (chöõ Vaïn thuaän) Trong Trieát Hoïc Noäi Moân, ñaây laø bieåu ñoà coå xöa vaø thaàn bí nhaát. Ñoù laø “taùc nhaân saùng taïo cuûa löûa do ma saùt vaø cuûa “49 Linh hoûa”. Bieåu töôïng cuûa noù ñöôïc khaéc vaøo choã quaû tim cuûa Phaät, vaø do ñoù, ñöôïc goïi laø “Taâm AÁn” (“Heart’ s Seal”). Chöõ Vaïn ñöôïc ñaët vaøo ngöïc cuûa caùc Ñaïo Ñoà sau khi cheát; vaø noù ñöôïc nhaéc ñeán vôùi nieàm toân kính saâu xa trong Ramaâyana. Chöõ Vaïn ñöôïc khaéc treân moïi hoøn ñaù, ñeàn thôø vaø caùc kieán truùc tieàn söû cuûa AÁn Ñoä vaø baát cöù nôi ñaâu coù daáu veát tín ñoà Phaät giaùo. Noù cuõng ñöôïc tìm thaáy ôû Trung Hoa, Taây Taïng, Thaùi Lan vaø trong caùc quoác gia Nhaät Nhó Man coå xöa (ancient Germanic nations) gioáng nhö caùi Buùa cuûa thaàn Thor (Thor’ s Hammer). (NGMTTL, 315) Chöôùng ngaïi treân ñöôøng phaùt trieån taâm linh (Impediment in the way of spiritual development): Caùch noùi aån duï cuûa caùc huyeàn bí gia AÁn Ñoä khi noùi ñeán “Con Maét cuûa Shiva”, töùc laø “coù ñeä tam nhaõn” (the Tri– lochana hoaëc three–eyed”) ñöôïc chöùng minh laø coù lyù. Vieäc chuyeån di tuyeán tuøng quaû (coù thôøi laø Con Maét Thöù Ba) ra tröôùc traùn chæ laø caùch noùi leäch laïc cuûa ngoaïi moân. Vieäc naøy cuõng roïi aùnh saùng vaøo moät ñieàu bí nhieäm maø moät soá ngöôøi khoâng theå hieåu ñöôïc, veà moái lieân heä giöõa tình traïng coù nhaõn thoâng vôùi söï tinh khieát veà maët sinh lyù cuûa Nhaø Nhaõn thoâng (Seer). Caâu hoûi sau ñaây thöôøng ñöôïc ñöa ra: “Taïi sao ñôøi soáng ñoäc thaân vaø söï trinh khieát (chastity) laïi laø ñieàu kieän taát yeáu cuûa haøng ñeä töû thoâng thöôøng khi muoán phaùt trieån caùc quyeàn naêng taâm linh thaàn bí? Caâu traû lôøi naèm trong Thieân bình luaän. Neáu chuùng ta bieát ñöôïc raèng Con Maét thöù ba tröôùc laø cô quan sinh lyù, roài sau ñoù, do söï bieán maát töø töø cuûa tính chaát taâm linh vaø vieäc taêng tieán cuûa


105

tính chaát vaät chaát, baûn chaát taâm linh vì bò baûn chaát vaät chaát daäp taét neân noù trôû thaønh moät cô quan thoaùi hoùa maø hieän nay caùc nhaø sinh lyù hoïc chæ hieåu ñöôïc ñoâi chuùt (gioáng nhö tröôøng hôïp cuûa laù laùch) – Khi chuùng ta hieåu ñöôïc ñieàu naøy thì moái lieân heä seõ trôû neân roõ reät hôn. Trong kieáp soáng con ngöôøi, trôû ngaïi lôùn nhaát treân ñöôøng phaùt trieån taâm linh vaø nhaát laø ñeå hoaïch ñaéc caùc quyeàn naêng nhôø yoga laø hoaït ñoäng cuûa caùc khaû naêng sinh lyù (physiological senses). Do taùc ñoäng hoã töông, hoaït ñoäng tình duïc cuõng coù lieân quan chaët cheõ vôùi tuûy soáng vaø chaát xaùm cuûa boä oùc, khoâng caàn giaûi thích daøi doøng theâm nöõa. Dó nhieân, tình traïng bình thöôøng vaø baát thöôøng cuûa boä oùc vaø möùc ñoä hoaït ñoäng tích cöïc cuûa tuûy soáng seõ taùc ñoäng maïnh meõ leân tuyeán tuøng quaû, bôûi vì, do con soá caùc “trung taâm”, ôû vuøng ñoù, töø laâu ñaõ keàm cheá moät soá lôùn caùc taùc ñoäng sinh lyù cuûa cô caáu ñoäng vaät (animal economy), vaø cuõng do söï gaàn guõi maät thieát cuûa caû hai neân tuûy soáng phaûi coù moät taùc ñoäng “caûm öùng” raát maïnh leân tuøng quaû tuyeán. (GLBN III, 297) Coõi (Plane, caûnh giôùi):  Veà maët baûn theå, coõi laø moät traïng thaùi taâm thöùc (a state of consciousness) chöù khoâng phaûi laø moät vò trí (locality) theo nhö raát nhieàu nhaø noäi moân hoïc töôûng nghó. (CTNM, 490)  Trong Thaùi Döông Heä, prana theå hieän nhö laø naêm traïng thaùi naêng löôïng vó ñaïi (great states of energy) maø chuùng ta goïi laø caùc coõi, moâi tröôøng cuûa taâm thöùc, ñoù laø: 1) Coõi Nieát Baøn hay laø coõi Tinh thaàn (atmic or spiritual plane). 2) Coõi Boà Ñeà hay coõi tröïc giaùc. 3) Coõi trí. 4) Coõi caûm duïc. 5) Coõi hoàng traàn. (ASCLH, 329)


106

– Caùc löïc tröôøng vó ñaïi (great fields of forces) ñöôïc goïi laø caùc coõi (planes). (TLHNM II, 54)  Nhö ñöôïc duøng trong huyeàn linh hoïc, thuaät ngöõ naøy chæ phaïm vi (range) hay möùc ñoä (extent) cuûa moät traïng thaùi yù thöùc naøo ñoù hay laø cuûa naêng löïc nhaän thöùc cuûa moät taäp hôïp caùc giaùc quan ñaëc bieät, hoaëc laø taùc duïng cuûa moät löïc ñaëc bieät, hoaëc laø traïng thaùi vaät chaát töông öùng vôùi baát cöù thöù naøo noùi treân. (LVLCK, 66) Coõi aûo töôûng (Plane of illusion, coõi huyeãn töôûng): Coõi aûo töôûng voán laø coõi caûm duïc. (TLHNM II, 189) Coõi Boà Ñeà (Buddhic plane): - Coõi Boà Ñeà töùc laø coõi tröïc giaùc (LVHLT, 383). Coõi thöù tö hay coõi Boà Ñeà, coõi cuûa vuõ truï chuùng ta, trong coõi naøy vaãn coøn nhò nguyeân tính (duality) nhöng khoâng coøn söï phaân chia (separation). (MTNX, 182) Coõi beân trong: (Inner planes, noäi caûnh giôùi) Coõi beân trong laø coõi cuûa caùc nguyeân nhaân vaø caùc xung löïc (impulses), cuûa tö töôûng vaø ham muoán (of thought and desire). (SHLCTÑ, 352) Coõi caûm duïc (Astral plane):  Taát caû caùc baïn ñeàu ñang hoaït ñoäng ôû moät möùc ñoä naøo ñoù treân coõi aûo töôûng vaø aûo caûm, vaø ñoái vôùi caùc baïn, theá giôùi aûo töôûng coù thaät vaø coõi caûm duïc ñoái vôùi baïn laø coù thaät. Nhöng toâi coù theå noùi: ñoái vôùi caùc thaønh vieân ñaõ ñöôïc ñieåm ñaïo cuûa Ñaïi Baïch Giai thì coõi caûm duïc khoâng coù thaät. Caùc vò naøy khoâng hoaït ñoäng treân phaân caûnh yù thöùc ñoù vì coõi caûm duïc laø moät traïng thaùi tri thöùc roõ reät cho duø (theo quan ñieåm taâm linh), noù khoâng thaät söï hieän toàn. Noù bieåu hieän cho ñaïi coâng taùc saùng taïo cuûa nhaân loaïi qua bao thôøi ñaïi vaø laø saûn phaåm cuûa söï töôûng töôïng “giaû taïo” vaø hoaït ñoäng cuûa baûn chaát taâm thoâng thaáp. Khí cuï cuûa coâng taùc saùng taïo cuûa noù laø bí huyeät xöông moâng vaø bí huyeät


107

nhaät tuøng. Khi caùc naêng löôïng tìm caùch bieåu hieän qua hai bí huyeät naøy ñöôïc chuyeån hoùa vaø ñöa tôùi bí huyeät coå hoïng vaø tim nôi ngöôøi tieán hoùa, baáy giôø, nhöõng ngöôøi vöôït troäi nhaát trong nhaân loaïi seõ bieát ñöôïc raèng coõi caûm duïc khoâng coù thaät. Baáy giôø, hoï seõ hoaït ñoäng maø khoâng coù aán töôïng cuûa noù vaø nhieäm vuï giaûi thoaùt nhaân loaïi ra khoûi tình traïng noâ leä cuûa saùng taïo rieâng cuûa noù seõ dieãn tieán nhanh choùng. (SHLCTÑ, 40) 3. Desire plane töùc laø astral plane. (LVHLT, 220) 4. Coõi aûo töôûng (plane of illusion) laø coõi caûm duïc (TLHNM II, 189)  Thuaät ngöõ “astral” (“tính chaát gioáng nhö sao”) raát thöôøng ñöôïc duøng thaät söï laø caùch goïi sai. Veà caên baûn thì H.P.B. coù lyù khi baø duøng thuaät ngöõ naøy ñeå noùi veà caùc möùc ñoä dó thaùi hay sinh löïc cuûa coõi traàn. Khi tieáp xuùc vôùi lónh vöïc dó thaùi, aán töôïng ñaàu tieân coù ñöôïc luoân luoân laø coù aùnh saùng nhö sao, choùi röïc, laáp laùnh. Tuy nhieân, daàn daàn, töø naøy ñöôïc ñoàng hoùa vôùi kama hay duïc voïng, vaø nhö theá, duøng ñeå chæ coõi cuûa phaûn öùng tình caûm. Thaät laø lyù thuù maø bieát ñöôïc ñieàu naøy vì chính noù laø moät thí duï veà taùc duïng cuûa coõi caûm duïc leân naõo boä con ngöôøi, khi khoâng ñöôïc bieát roõ, noù seõ ñaûo ngöôïc söï thaät vaø thaáy caùc söï vaät ôû tình traïng loän ngöôïc. Caùi beà ngoaøi cuûa coõi caûm duïc khi ñöôïc thaáy laàn ñaàu tieân moät caùch roõ reät bôûi “con maét môû roäng” cuûa ngöôøi tìm ñaïo laø moät ñaùm söông muø daøy ñaëc, hoãn ñoän, hình haøi bieán ñoåi, maøu saéc xuyeân thaáu nhau vaø troän laãn nhau vaø coù daùng veû bieán aûo ñeán noãi söï voâ voïng cuûa vieäc khoù khaên naøy döôøng nhö laán aùp taát caû. Noù khoâng phaûi laø aùnh saùng, hoaëc laáp laùnh nhö sao, hoaëc trong suoát. Hieån nhieân, ñoù laø moät khoái loän xoän, khoâng theå xuyeân qua ñöôïc, vì ñoù laø nôi hoäi tuï cuûa caùc maõnh löïc. Bôûi vì caùc maõnh löïc trong chính cô theå cuûa ngöôøi tìm ñaïo cuõng hoãn ñoän neân y troän laãn vôùi söï hoãn ñoän chung quanh ñeán noãi maø luùc ñaàu, linh hoàn ñöùng beân ngoaøi haàu nhö khoâng theå taùch rôøi cô caáu


108

caûm duïc cuûa rieâng mình ra khoûi cô caáu caûm duïc cuûa nhaân loaïi noùi chung, vaø ra khoûi cô caáu caûm duïc cuûa theá giôùi. Baáy giôø, moät trong caùc ñieàu ñaàu tieân maø ngöôøi tìm ñaïo phaûi hoïc laø taùch rôøi haøo quang cuûa rieâng mình trong yù thöùc tình caûm ra khoûi haøo quang cuûa moâi tröôøng quanh mình vaø phaûi maát nhieàu thôøi giôø môùi hoïc ñöôïc ñieàu naøy. Lyù do cuûa vieäc naøy laø moät trong caùc tính chaát ñaàu tieân treân ñöôøng ñeä töû laø phaân bieän, vì chính nhôø duøng theå trí nhö laø duïng cuï phaân tích, gaïn loïc maø theå caûm duïc môùi ñöôïc keàm cheá. Thöù ñeán laø, coõi caûm duïc laø coõi cuûa aûo töôûng, cuûa aûo caûm vaø cuûa caùch trình baøy thöïc taïi bò meùo moù. Lyù do laø vì moïi con ngöôøi treân theá gian ñeàu ñang vöôùng baän vôùi chaát caûm duïc vaø söùc maïnh cuûa duïc voïng nhaân loaïi vaø duïc voïng cuûa theá giôùi luoân luoân taïo ra söï “veõ vôøi” (“out picturing”) vaø xaây ñaép hình haøi (form building) voán daãn ñeán caùc hieäu quaû cuï theå nhaát ñoái vôùi chaát caûm duïc. Duïc voïng caù nhaân, duïc voïng quoác gia, duïc voïng cuûa gioáng daân, duïc voïng cuûa nhaân loaïi noùi chung, coäng vôùi duïc voïng do baûn naêng cuûa taát caû caùc sinh linh döôùi nhaân loaïi taïo ra moät söï thay ñoåi vaø chuyeån dôøi thöôøng xuyeân chaát lieäu cuûa coõi naøy. Ngoaøi ra coøn vieäc taïo neân caùc hình haøi taïm thôøi, moät soá ñeïp ñeõ hieám thaáy, moät soá khoâng ñeïp vaø coù sinh khí do naêng löôïng caûm duïc cuûa taùc nhaân taïo ra chuùng. Theâm vaøo caùc hình haøi naøy coù caùc maøn caûnh maø chuùng ta goïi laø “tieân thieân kyù aûnh” coù lieân heä ñeán liïch söû cuûa quaù khöù, coäng vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa caùc sinh linh thoaùt xaùc ñang vöôït qua coõi caûm duïc, hoaëc laø lìa traàn, hoaëc laø ñi ñaàu thai, coäng vôùi öôùc voïng maïnh meõ ñöôïc thanh loïc vaø saùng suoát cuûa caùc sieâu nhaân, keå caû caùc vò thuoäc Thaùnh Ñoaøn trong haønh tinh, vaø toaøn theå caùc maõnh löïc hieän dieän thaät kyø dieäu. Taát caû ñeàu ñang taùc ñoäng leân, chung quanh vaø xuyeân qua moïi ngöôøi tuøy vaøo naêng löïc theå xaùc y vaø tình traïng cuûa caùc trung taâm löïc cuûa y maø y ñaùp öùng ñöôïc.


109

(LVHLT, 221222) – Phaân caûnh thöù tö cuûa coõi caûm duïc naém giöõ ña soá nhaân loaïi khi hoï qua ñôøi. (LVHLT, 374) – … Trong giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa lòch söû nhaân loaïi (trong caên chuûng thöù baûy), coõi caûm duïc seõ khoâng coøn toàn taïi nöõa. (CTNM, 487)  Coõi caûm duïc döùt khoaùt laø moät traïng thaùi yù thöùc, cho duø (theo khía caïnh taâm linh) noù khoâng thöïc söï toàn taïi. (SHLCTÑ, 40) Coõi hieän töôïng (world of phenomena, phenomenal world, Yedhamma- Thö cuûa Ch.S., 256): Laø ba coõi tieán hoùa cuûa con ngöôøi (three worlds of human evolution). (GDTKNM, 60) Coõi hoàng traàn (Physical plane/objective plane – CTNM, 1, caûnh giôùi hoàng traàn): Goàm baûy phaân caûnh (coõi phuï) töø thaáp (thöù baûy) leân cao (thöù nhaát): 1/ Phaân caûnh moät … Phaân caûnh vi töû (Atomic subplane) … Vaät chaát vi töû (Atomic matter). 2/ Phaân caûnh 2 … Phaân caûnh aù vi töû (subatomic) … Chaát ether II (Dó thaùi II). 3/ Phaân caûnh 3 … Phaân caûnh sieâu dó thaùi (super etheric) … Chaát ether III. 4/ Phaân caûnh 4 … Phaân caûnh dó thaùi thöù nhaát … Chaát ether IV. 5/ Phaân caûnh 5 … Phaân caûnh chaát hôi (gaseous subplane) … Chaát hôi (gas). 6/ Phaân caûnh 6 …… Chaát loûng (liquids). 7/ Phaân caûnh 7 …… Chaát ñaëc (solids). (LVLCK, 94 vaø ASCLH, 323) Coïi giôùi xaùm (The gray world):


110

Ñôøi soáng ôû coõi giôùi xaùm sau khi cheát laø do söï vöôùng maéc cuûa theå tình caûm vaø theå sinh löïc. Nhieàu ngöôøi khoâng coù ñöùc tin roõ reät naøo vaøo söï soáng beân kia cöûa töû, tuy theá hoï laïi khao khaùt muoán tieáp tuïc söï soáng. Hoï thöôøng noùi moät caùch mô hoà vôùi baïn raèng hoï tin coù traïng thaùi haäu töû (an afterstate), nhöng roát laïi hoï raát nghi ngôø. Vì khoâng coù söï soáng naøo tröø söï soáng hoàng traàn laø coù yù nghóa ñoái vôùi hoï, hoï lieàu lónh baùm chaët vaøo xaùc thaân ñeán möùc maø sau khi cheát, chaát dó thaùi khoâng theå ruùt heát ra khoûi chaát hoàng traàn troïng tröôïc (dense physical matter) nhö caùc tröôøng hôïp thoâng thöôøng. Baáy giôø, moät luùc laâu sau khi cheát, con ngöôøi vaãn coøn ôû tình traïng khoâng phaûi laø coõi traàn, maø cuõng khoâng phaûi laø coõi sau khi cheát. Ngöôøi aáy coøn giöõ laïi moät soá lôùn chaát dó thaùi (etheric matter), chaát naøy ngaên khoâng cho y vaän duïng caùc giaùc quan thuoäc theå caûm duïc (astral senses) moät caùch troïn veïn ñaày ñuû, cho neân y khoâng theå chuyeån qua coõi caûm duïc theo yù muoán, maët khaùc, y khoâng theå ôû laïi coõi traàn vì y ñaõ maát lieân laïc vôùi coõi aáy maëc duø vaãn coøn moät soá chaát dó thaùi ôû laïi quanh y. Theá laø y bò treo trong caùi ñoâi khi ñöôïc goïi laø coõi giôùi xaùm. Trong tình traïng naøy, y chæ coù ñoâi chuùt aán töôïng cuûa moãi coõi, nhöng y ôû trong tình traïng raát khoâng oån ñònh, luoân luoân tranh chaáp ñeå coù ñöôïc cuoäc soáng ñaày ñuû ôû nôi naøy hoaëc nôi kia. Moïi ñieàu ñoù ñeàu coù theå rôøi khoûi y trong thoaùng choác neáu y chòu buoâng ra, nhöng thöôøng thöôøng phaûi maát moät thôøi gian daøi tröôùc khi y coù theå laøm ñöôïc nhö theá. (GLASTÑÑ, 389) Coõi hoàng traàn vuõ truï (cosmic physical plane, kosmic Prakritic plane): Baûy coõi (caûnh giôùi) cuûa chuùng ta laø baûy coõi phuï (subplanes) cuûa coõi hoàng traàn vuõ truï. (ÑÑNLVTD, 169), (LVLCK, 94)


111

Coõi Hoàng traà n vuõ truï (Cosmic Physical Plane):

VII 1. Logoic hay Adi (Toá i Ñaï i Nieá t Baø n)

Ba Ngoâ i cuû a Thaù i Döông Thöôï ng Ñeá

Dó thaù i moä t vuõ truï 2. Monadic (Ñaï i Nieá t Baø n) Dó thaù i 2 vuõ truï 3. Spiritual hay Atmic (Nieá t Baø n) Dó thaù i 3 vuõ truï 4. Coõ i tröï c giaù c hay Boà Ñeà Dó thaù i 4 vuõ truï

Beå löû a

Baû y Haø nh Tinh Tieâ n thieâ n khí Vi töû thöôøng toàn

Chaâ n Thaà n con ngöôø i Thöôï ng Ñeá

linh theå

(Akasha) Haä u thieâ n khí

Tam thöôï ng theå Vi töû thöôøng toàn Tinh thaà n boà ñeà

Aether Phong

Vi töû thöôøng toàn

(Air)

thöôïng trí

5. Coõ i trí Chaá t hôi vuõ truï (cosmic gaseous)

Vi töû thöôøng toàn

Hoû a

Linh hoà n theå con ngöôø i

(Fire)

haï trí Vi töû thöôøng toàn

6. Caû m duï c

caûm duïc

Chaá t loû ng vuõ truï (cosmic liquid)

Vi töû thöôøng toàn hoàng traàn

Thuû y (Water) Caû m duï c quang

Dó thaùi 1

7. Hoà ng traà n Dó thaùi 2

Dó thaù i

Dó thaùi 3 Dó thaùi 4 Khí hôi 5 Loûng 6 (Dense) Ñaëc 7

Troïng tröôïc (Dense)

(LVLCK, 344)

Coõi nguyeân hình (Archetypal plane):  Coõi nguyeân hình laø coõi cuûa bieåu loä thieâng lieâng, coõi thöù nhaát cuûa Thaùi Döông Heä chuùng ta, coõi Toái Ñaïi Bieát Baøn (the plane Adi). Vaät chaát (matter) cuûa coõi cao nhaát ñoù thöôøng ñöôïc goïi laø “beå löûa” (“sea of fire”) vaø ñoù laø coäi reã (root) cuûa tieân thieân khí (akasha), moät thuaät ngöõ ñöôïc duøng ñeå chæ chaát lieäu (substance) cuûa coõi bieåu loä thöù nhì. (LVLCK, 79)  Ñoái vôùi ngöôøi tìm ñaïo (aspirant), coõi nguyeân hình laø coõi cuûa tröïc giaùc, maëc duø trong thöïc teá, noù laø moät traïng thaùi taâm thöùc coøn cao hôn nhieàu.  Coõi nguyeân hình laø choã taäp trung söï chuù taâm cuûa nhoùm caùc Ñaáng Thoâng tueä cao sieâu nhaát treân haønh tinh chuùng ta. Taâm thöùc caùc Ngaøi coù theå ñaùp öùng vaø bao goàm vaøo lónh vöïc hoaït


112

ñoäng naøy, nôi maø Thieân Trí töï bieåu hieän, khoâng bò haïn cheá cuûa nhöõng gì maø chuùng ta hieåu nhö laø hình haøi saéc töôùng. (LVHLT, 456, 458) Coõi Nieát Baøn (The Nirvanic plane, Atmic plane): - Coõi thöù naêm, töùc coõi Nieát Baøn, laø coõi cuûa traïng thaùi cao nhaát cuûa con ngöôøi ñoái vôùi Thöôïng Ñeá beân trong chuùng ta, traïng thaùi naøy ñöôïc caùc nhaø nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng Lieâng goïi laø Atma, töùc Chaân Ngaõ (the Self). Ñoù laø coõi cuûa söï soáng thuaàn khieát (pure existence), cuûa caùc quyeàn naêng thieâng lieâng döôùi bieåu loä (manifestation) ñaày ñuû nhaát cuûa chuùng trong vuõ truï nguõ phaân cuûa chuùng ta – nhöõng gì ôû beân kia, töùc coõi thöù saùu vaø thöù baûy ñöôïc aån giaáu trong aùnh saùng khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc cuûa Thöôïng Ñeá. (MTNX, 184) - Atmic plane laø truù sôû (home) cuûa Atma con ngöôøi. (KCVTT, 236) Coõi phuï (subplane): Coõi phuï cuûa baát cöù coõi (plane ) naøo ñöôïc goïi laø “sphere” (phaân caûnh). (LVLCK, 153) Coõi phuï Chaân Ngaõ (Egoic levels): X. Phaân caûnh Chaân Ngaõ. Coõi sieâu phaøm (super-physical planes) Coõi sieâu phaøm laø caùc coõi maø Ngaõ-Thöùc (Self-consciousness) chöa ñöôïc xaùc laäp treân ñoù (KCVTT, 163) Coõi thieâng lieâng (Divine plane): Coõi thieâng lieâng töùc coõi cuûa Thöôïng Ñeá, ñoâi khi ñöôïc goïi laø coõi Toái Ñaïi Nieát Baøn (Adi). (LVLCK,468) Coõi thöù taùm (Eighth sphere): ... Gioáng nhö theå xaùc khoâng ñöôïc coi nhö laø moät nguyeân khí, cuõng vaäy, coù moät lónh vöïc hoaït ñoäng khoâng ñöôïc keå tôùi trong baûng lieät keâ cuûa chuùng ta, noù ñaõ qua roài. Caùch giaûi thích naøo ñoù


113

veà ñieàu naøy aån giaáu trong caùc lôøi leõ huyeàn linh “Coõi thöù taùm”. (LVLCK, 588) Coõi trí (mental plane):  Coõi trí laø coõi phaûn chieáu Toaøn Linh Trí trong Thieân Nhieân, trong heä thoáng nhoû beù cuûa chuùng ta, coõi trí töông öùng vôùi coõi cuûa Ñaïi Trí (Great Mind) trong Ñaïi Vuõ Truï (Kosmos). (MTNX, 123)  Caáu taïo cuûa coõi trí goàm coù ba coõi phuï voâ saéc töôùng (three formless levels) vaø boán coõi phuï höõu saéc töôùng (four levels of form). (LVLCK, 923)  Treân coõi trí khoâng coù thôøi gian. (LVHLT, 480)  Coõi phuï thöù tö cuûa coõi trí laø coõi Devachan (plane of Devachan). (LVHLT, 374) Coõi tröïc giaùc (Intuitional plane) : - Hay laø coõi boà ñeà (buddhic plane). (LVHLT, 383) - Phaân caûnh thöù tö cuûa coõi hoàng traàn vuõ truï. (CVÑÑ, 700) Coõi vaø caùc baûn toá (Plane and elements): a/ Haäu thieân khí (Aether) ….… Coõi Nieát Baøn (Atmic plane) b/ Phong (Air) ……………………….. Coõi Boà Ñeà (Buddhic plane) c/ Hoûa (Fire) ……………………….. Coõi Trí (Mental plane) d/ Thuûy (Water) ……………………….. Coõi caûm duïc (Astral plane) e/ Ñòa (Earth) ………………………… Coõi Hoàng Traàn (Physical plane) (LVLCK, 185) Coõi vaø traïng thaùi taâm thöùc (Planes and states of consciousness): 1. Coõi hoàng traàn … Bhu … Theá giôùi traàn tuïc  Hoàng traàn thöùc (Physical plane) (physical consciousness) 2. Coõi caûm duïc … Antariksa … Theá giôùi xuùc caûm Caûm duïc thöùc (Astral plane) (kamic or desire consciousness) 3. Coõi trí … Mahendra … Theá giôùi cuûa trí tueä vaø linh hoàn (Mental plane)  Trí tueä thöùc


114

(Mind consciousness) 4. Coõi Boà Ñeà … Mahar Prajapatya … Theá giôùi Christ (Buddhic plane) Tröïc giaùc thöùc hay Taâm thöùc ChristTaäp theå thöùc 5. Coõi Nieát baøn … Jana … Theá giôùi tinh thaàn  Haønh Tinh thöùc (Atmic plane) (planetary consciousness) Theá giôùi cuûa Ngoâi Ba 6. Coõi Chaân Thaàn … Tapas … Theá giôùi thieâng lieângThieân thöùc (Monadic plane) (God consciousness) Theá giôùi cuûa Ngoâi Hai 7. Coõi Thöôïng Ñeá … Tatya … Theá giôùi cuûa nguyeân nhaân phaùt (Logoic plane) sinhTuyeät ñoái thöùc (Absolute consc.) Theá giôùi cuûa Ngoâi Moät (ASCLH, 298) Coõi vaät chaát (Material planes) Taäp hôïp caùc coõi vaät chaát, töùc laø coõi hoàng traàn, coõi caûm duïc vaø coõi haï trí (lower mental plane) (GLTNVT, 104) Con cuûa trí tueä (Sons of mind) : Loaøi ngöôøi khaùc vôùi loaøi thuù ôû choã coù ñöôïc söï thoâng tueä, bieát bieän luaän baèng lyù trí. Vì theá, trong Minh trieát Voâ thuûy, Giaùo Lyù Bí Nhieäm cuûa theá gian, con ngöôøi thöôøng ñöôïc goïi laø “con cuûa trí tueä”. Chính trí tueä giuùp cho con ngöôøi coù yù thöùc veà bieät ngaõ (sense of individuality), coù yù thöùc veà söï caù bieät cuûa mình, ñoù laø Chaân Ngaõ. (ASCLH, 318) Con daân cuûa Chuùa (Man of God, Daân nöôùc Chuùa): Daân nöôùc Chuùa laø ngöôøi coù caùc quyeàn naêng ñöôïc keàm cheá bôûi rung ñoäng vöôït troäi (dominant vibration) cuûa cung linh hoàn, coøn boä maùy beùn nhaïy beân trong ñang rung ñoäng vôùi möùc ñoä maø ñeán löôït cung linh hoàn laïi ñang taùi ñònh höôùng veà phía cung Chaân Thaàn vaø ñöôïc cung naøy keàm cheá. (TLHNM II, 1718)


115

Con ñöôøng Döï bò (Path of Probation): Trong thöïc teá, con ñöôøng döï bò laø toaøn theå kinh nghieäm soáng (life experience), tröôùc khi böôùc leân con ñöôøng ñeä töû (discipleship). (CTHNM, 279) Con ñöôøng Ly Nguyeân (Path of Outgoing): – Con ñöôøng ly nguyeân ñöa vaøo vaät chaát. (CTHNM, 569) – Huynh ñeä haéc ñaïo doàn heát thì giôø vaøo caùc maõnh löïc giaùng haï tieán hoùa, hay laø Con Ñöôøng Ly Nguyeân. (LVLCK, 987) Con ñöôøng Qui Nguyeân (Path of Return, Phaûn Boån Hoaøn nguyeân): – Nhö ngöôøi ta bieát roõ, nhaø huyeàn linh hoïc hoaït ñoäng theo khía caïnh tieán hoùa thaêng thöôïng hay lieân quan ñeán Con ñöôøng Qui Nguyeân. (LVLCK, 987) – Boán giai ñoaïn cuûa Con ñöôøng Qui Nguyeân: a/ Chính giai ñoaïn tieán hoùa. b/ Giai ñoaïn Con ñöôøng Döï bò. c/ Giai ñoaïn Con ñöôøng Ñeä töû. d/ Giai ñoaïn Con ñöôøng Ñieåm ñaïo. (CVÑÑ, 476)  Nhôø con ñöôøng Quy nguyeân, nhaân loaïi ñöôïc ruùt ra khoûi söï chuù troïng vaøo ngoaïi caûnh, baét ñaàu nhaän ra vaø ghi nhaän caùc tri thöùc höõu thöùc noäi taâm cuûa nhöõng gì khoâng coù tính chaát hieän töôïng, ñeå roài, nhôø vaøo dieãn trình tieán hoùa, ñaït ñöôïc moät trình ñoä phaùt trieån maø trong ñoù moät soá ngöôøi coù theå noi theo con ñöôøng naøy töø yù thöùc hoàng traàn (physical consciousness) ñeán yù thöùc tình caûm vaø töø yù thöùc tình caûm (emotional consciousness) ñeán yù thöùc trí tueä (mental consciousness). (GDTKNM, 27) Con ñöôøng Thanh Luyeän (Path of Purification): Con ñöôøng Döï bò laø Con ñöôøng Thanh luyeän.(TLHNM, 307) Con ngöôøi (man):


116

Con ngöôøi laø moät ñieåm linh quang (point of divine light) bò che giaáu trong moät soá lôùp voû bao boïc (enveloping sheaths) gioáng nhö aùnh saùng bò che giaáu beân trong ngoïn ñeøn loàng. (TTTÑTG, 76)  Con ngöôøi laø moät thöïc theå (being, sinh vaät) maø trong y, phaàn tinh thaàn cao sieâu nhaát vaø phaàn vaät chaát thaáp thoûi nhaát ñöôïc noái keát laïi vôùi nhau baèng trí tueä (intelligence). (TTCNT, 83)  Theo chuùng toâi bieát, Con Ngöôøi hay caùi hình boùng thanh nheï (filmy image) cuûa con ngöôøi coù theå ñaõ xuaát hieän töø 300.000.000 naêm nay, maëc duø chuùng toâi khoâng ñöôïc daïy cho bieát caùc con soá chính xaùc, vì chuùng ñöôïc caùc Chaân Sö cuûa Huyeàn Moân giöõ bí maät nhö ñaõ noùi trong Esoteric Buddhism. (GLBN 3, 253) Con ngöôøi, caùc dò bieät taïm thôøi (Temporary differences): Con ngöôøi khaùc nhau ôû caùc ñieåm: a/ Cung naêng löôïng (haàu heát taùc ñoäng ñeán töø khí cuûa söï soáng). b/ Tieáp caän vôùi chaân lyù, hoaëc con ñöôøng huyeàn linh, hoaëc con ñöôøng thaàn bí coù maõnh löïc thu huùt maïnh hôn. c/ Söï an truï, ñònh ñoaït chuû ñích cuûa tình caûm, trí tueä hay xaùc thaân cuûa moät kieáp soáng. d/ Tình traïng tieán hoùa ñöa ñeán söï ña daïng ñaõ thaáy trong con ngöôøi. e/ Cung hoaøng ñaïo, xaùc ñònh khuynh höôùng cuûa baát cöù kieáp soáng ñaëc bieät naøo. f/ Gioáng daân, ñaët phaøm ngaõ döôùi hình tö töôûng rieâng bieät cuûa gioáng daân ñoù. (LVHLT, 111) Con ngöôøi, caáu taïo (Constitution of man): Veà caên baûn, caáu taïo cuûa con ngöôøi goàm ba phaàn nhö sau:


117

I. Chaân Thaàn (Monad , hay Tinh thaàn thuaàn khieát (pure Spirit), Cha Treân Trôøi (Father in Heaven). Traïng thaùi naøy phaûn chieáu Ba Ngoâi cuûa Thöôïng Ñeá (Godhead): 1. YÙ chí hay Quyeàn naêng (Will or Power) . Chuùa Cha 2. Baùc aùiMinh Trieát (LoveWisdom) ...... Chuùa Con 3. Trí tueä linh hoaït (Active Intelligence) ... Chuùa Thaùnh Thaàn. Chaân Thaàn töï phaûn chieáu laàn nöõa trong: II. Chaân Ngaõ (Ego), Thöôïng Ngaõ (Higher Self) hay Bieät Ngaõ (Individuality). Tieàm naêng cuûa traïng thaùi naøy laø: 1. YÙ chí Tinh thaàn ………………………….. Atma (Linh theå). 2. Tröïc giaùc ………………………………………….Buddhi (Tueä giaùc theå), Baùc aùi Minh trieát, nguyeân khí Christ. 3. Thöôïng trí hay Trí tröøu töôïng … Manas cao (Thöôïng trí theå). Nôi ngöôøi tieán hoùa cao, Chaân Ngaõ baét ñaàu hieån thò söùc maïnh cuûa mình, vaø söùc maïnh naøy ngaøy caøng taêng treân ñöôøng Döï Bò cho ñeán laàn ñieåm ñaïo ba thì Thöôïng Ngaõ hoaøn toaøn keàm cheá Phaøm Ngaõ, vaø traïng thaùi cao nhaát baét ñaàu hieån loä naêng löôïng. Chaân Ngaõ töï phaûn chieáu trong: III. Phaøm Nhaân hay Phaøm Ngaõ (Personality hoaëc lower self), con ngöôøi hoàng traàn (physical plane man): Traïng thaùi naøy cuõng coù ba phaàn: 1. Haï trí (mental body)...................... Manas thaáp (Theå haï trí) 2. Theå tình caûm (emotional body) ..... Theå caûm duïc 3. Theå hoàng traàn (physical body) ……... Xaùc thòt troïng tröôïc (dense physical body) vaø theå dó thaùi. (ÑÑNLVTD, XV) Con ngöôøi, phaân loaïi (People, categories):


118

Coù ba haïng ngöôøi (three types of people): a/ Ngöôøi caûm duïc (Kamic people, kamic person): nhöõng ngöôøi naøy coù tính chaát vaø caáu taïo thuaàn laø caûm duïc (purely astral). b/ Ngöôøi trí caûm (kama–manasic person): ñaây laø nhöõng ngöôøi quaân bình (balanced people), hoï laø caùc Phaøm Ngaõ hoäi nhaäp (integrated personalities). Ngöôøi trí caûm coù ñöôïc caùi goïi laø “söï töï do cuûa cuoäc soáng nhò phaân” (“freedom of the dual life”) vaø thaáy chính mình coù ñöôïc hình thöùc nhò phaân (dual form) khieán cho y tuøy yù giao tieáp vôùi caùc phaân caûnh cao cuûa coõi caûm duïc vaø caùc phaân caûnh thaáp cuûa coõi trí. Toâi xin nhaéc laïi raèng khoâng coù naõo boä hoàng traàn naøo ghi laïi ñöôïc caùc tieáp xuùc naøy. Bieát ñöôïc söï tieáp xuùc laø tuøy vaøo hoaït ñoäng beân trong cuûa chaân nhaân (inner man) vaø tình traïng ñaëc bieät cuûa caùch hieåu bieát vaø ñaùnh giaù. c/ Ngöôøi thieân veà trí (manasic subjects /person /man): Ñaây laø nhöõng ngöôøi tieán hoùa (advanced people) vaø caùc ñeä töû ñuû moïi caáp. Nhöõng ngöôøi naøy coù caùch soáng chính yeáu laø taäp trung vaøo trí. Ngöôøi thieân veà trí, töùc Phaøm Ngaõ hoäi nhaäp, hoaït ñoäng theo hai caùch taát nhieân laø tuøy vaøo möùc ñoä hoäi nhaäp ñaõ ñaït ñöôïc. Coù hai loaïi hoäi nhaäp: 1– Loaïi Phaøm Ngaõ hoäi nhaäp taäp trung vaøo trí vaø coù ñöôïc moái lieân giao luoân luoân taêng tieán vôùi linh hoàn. 2– Baäc ñeä töû, coù Phaøm Ngaõ hoäi nhaäp ñang ñöôïc hoäi nhaäp moät caùch nhanh choùng vaøo linh hoàn vaø ñöôïc hoùa nhaäp (absorbed) bôûi linh hoàn. (CTNM, 487–488, 498) Con ngöôøi, sau khi cheát (People, sau khi cheát): Cho ñeán nay, ít coù ngöôøi tieán hoùa ñuû ñeå sau khi cheát, thaáy mình coù ñöôïc moät hieän theå phaàn lôùn laøm baèng chaát trí (mental substance). Chæ coù caùc ñeä töû vaø caùc vò ñaïo ñoà, töùc laø nhöõng


119

ngöôøi haàu nhö soáng trong theå trí, sau khi cheát, töùc khaéc thaáy mình ôû treân coõi trí. Ña soá con ngöôøi ñeàu thaáy mình ôû coõi caûm duïc, khoaùc laáy lôùp voû (shell) baèng chaát caûm duïc (astral matter) vaø phaûi chòu moät giai ñoaïn thaûi boû (olimination) beân trong vuøng aûo giaùc (illusory area) cuûa coõi caûm duïc. (CTNM, 486) Con ngöôøi sô khai (Early mankind): Caùc nhaø huyeàn linh hoïc voán vöõng tin vaøo caùc giaùo lyù cuûa Minh trieát Nguyeân thuûy ñaõ baùc boû caùc baøi baùc cuûa caùc nhaø thaàn hoïc laãn caùc nhaø khoa hoïc. Caùc nhaø huyeàn linh hoïc chuû tröông raèng ngay vaøo thôøi kyø maø traùi ñaát coøn noùng boûng, thaäm chí ôû hai cöïc nöõa, vôùi nhöõng côn ngaäp luït lieân tieáp laøm xaùo troän caùc thung luõng vaø thöôøng xuyeân taïo ra thay ñoåi cuûa caùc vuøng nöôùc vaø bieån meânh moâng, caùc tình traïng ñoù cuõng khoâng theå gaây trôû ngaïi cho söï soáng vaø cô caáu (organization) ñoái vôùi con ngöôøi sô khai. Tính chaát hoãn taïp cuûa moâi tröôøng chung quanh, ñaày daãy caùc chaát khí ñoäc haïi cuõng nhö caùc hieåm hoïa cuûa lôùp voû ñòa caàu vöøa môùi ñoâng ñaëc, taát caû ñeàu khoâng theå ngaên ñöôïc Gioáng Daân Thöù Nhaát vaø Thöù Hai xuaát hieän, ngay caû trong Kyû Thaïch Thaùn (Carboniferous Age – caùch nay 360 trieäu–295 trieäu naêm–ND) hay chính Kyû Silur (Silutian Age – caùch nay 435 trieäu–410 trieäu naêm–ND). (GLBN III, 157–158) Coâ ñôn (loneliness, coâ ñoäc): Haõy doïn mình höùng chòu coâ ñôn. Ñoù laø ñònh luaät. Khi moät ngöôøi töï taùch rôøi khoûi nhöõng gì lieân quan ñeán theå xaùc, theå caûm duïc vaø theå haï trí cuûa mình vaø an truï vaøo Chaân Ngaõ thì vieäc ñoù taïo ra moät chia caùch taïm thôøi. Phaûi coá gaéng chòu ñöïng vaø vöôït qua tình traïng naøy, sau naøy, noù seõ ñöa ñeán moät moái lieân heä chaët cheõ hôn vôùi taát caû nhöõng ai coäng taùc vôùi vò ñeä töû qua nghieäp quaû cuûa caùc tieàn kieáp, qua coâng taùc taäp theå vaø qua hoaït ñoäng cuûa vò ñeä töû (luùc ñaàu xaûy ra haàu nhö voâ thöùc) ñeå taäp hôïp laïi nhöõng ngöôøi maø sau naøy y seõ laøm vieäc thoâng qua hoï.


120

(ÑÑNLVTD, 76) Coâ tòch (solitude, tòch laëng, ninh tónh): Moät trong caùc ñieàu kieän ban ñaàu maø vò ñeä töû phaûi boài ñaép, ngoõ haàu nhaän thöùc ñöôïc thieân cô vaø ñöôïc Chaân Sö söû duïng laø traïng thaùi coâ tòch. Trong coâ tòch, ñoùa hoa cuûa linh hoàn môùi phaùt trieån; trong coâ tòch, môùi nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa Linh Ngaõ; trong coâ tòch, caùc naêng löïc vaø aân hueä cuûa Thöôïng Ngaõ môùi coù theå baét reã vaø troå hoa trong Phaøm Ngaõ. Cuõng trong traïng thaùi coâ tòch, Chaân Sö môùi coù theå tieáp caän vaø taïo aán töôïng leân linh hoàn tónh laëng nhöõng tri thöùc maø Ngaøi tìm caùch truyeàn ñaït, nhöõng baøi hoïc caàn phaûi hoïc, phaûi lónh hoäi. Trong traïng thaùi tòch laëng, ngöôøi ta môùi nghe ñöôïc dieäu aâm (sound). (LVHLT, 13) Coå Ai Caäp (The older Egyptians): Nhö ñaõ neâu roõ trong Minh trieát Noäi moân (Esoteric Buddhism), ngöôøi Ai Caäp, cuõng nhö ngöôøi Hy Laïp vaø La Maõ, caùch ñaây vaøi ngaøn naêm, ñeàu laø “taøn dö (remnants) cuûa gioáng daân Atlant– ryans” – ngöôøi Ai Caäp thuoäc gioáng ngöôøi Atlant xöa hôn, ôû ñaûo Ruta, haäu dueä cuûa gioáng daân cuoái cuøng thuoäc ñaûo ñoù, caùc ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo cuûa Ai Caäp ñaõ thuaät laïi vôùi Solon (638?–?559 tröôùc TC., moät trong baûy nhaø hieàn trieát cuûa Hy Laïp–ND) caâu chuyeän veà vieäc bieán maát baát ngôø cuûa ñaûo Ruta naøy. Trieàu ñaïi (Dynasty) nhaân loaïi cuûa ngöôøi coå Ai Caäp baét ñaàu vôùi Menes (coù khi vieát laø Mena, phaùt trieån naêm 3400 (3500?) tröôùc TC., vò vua ñaàu tieân cuûa Trieàu ñaïi thöù nhaát (Thinite) cuûa Ai Caäp–ND) coù ñöôïc taát caû kieán thöùc cuûa ngöôøi Atlantis maëc duø trong maïch maùu cuûa hoï khoâng coøn doøng maùu Atlant nöõa. Tuy nhieân, hoï ñaõ baûo toàn ñöôïc moïi kieán thöùc coå ñoù. (GLBN III, 434) Cô caáu (mechanism, boä maùy) : Khi duøng töø ngöõ “cô caáu” trong caùc giaùo huaán naøy laø toâi ñeà caäp tôùi caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa vaän cuï (instrument), theå


121

(body) hay baûn chaát hình haøi (form nature) maø moïi linh hoàn tìm caùch bieåu hieän qua ñoù. Do ñoù, toâi ñeà caäp tôùi: 1) Theå xaùc troïng tröôïc. 2) Theå dó thaùi. 3) Theå caûm duïc. 4) Theå haï trí. (CTNM, 23) Cô theå con ngöôøi (Human body): Chaát lieäu cuûa hai phaân caûnh (coõi phuï) thaáp nhaát cuûa coõi traàn vaø coõi caûm duïc khoâng bao giôø ñöôïc kieán taïo thaønh cô theå con ngöôøi nhö ngaøy nay; chaát lieäu ñoù coù rung ñoäng quaù thaáp vaø coù möùc ñoä quaù thoâ tröôïc ngay caû ñoái vôùi haïng ngöôøi thaáp keùm nhaát treân ñòa caàu hieän giôø. Cuõng caàn noùi theâm raèng nôi keû thöôøng nhaân, chaát lieäu cuûa moät coõi phuï naøo ñoù seõ chieám ña soá tuøy theo möùc tieán hoùa cuûa ngöôøi ñoù. (LVLCK, 942) Cung (Ray, cung naêng löôïng): Moät trong baûy luoàng thaàn löïc cuûa Thöôïng Ñeá; 7 nguoàn saùng vó ñaïi. Moãi nguoàn saùng bieåu hieän cho moät Thöïc Theå Thoâng Linh vuõ truï vó ñaïi. Baûy cung ñöôïc chia thaønh ba cung traïng thaùi vaø boán cung thuoäc tính nhö sau: Cung traïng thaùi (Ray of Aspect) : 1. Cung YÙ chí hay Quyeàn naêng. 2. Cung Baùc aùiMinh trieát. 3. Cung Hoaït ñoäng hay Thích nghi Cung thuoäc tính (Ray of Attributs) : 4. Cung haøi hoøa, Myõ leä, Ngheä thuaät hay Hôïp nhaát. 5. Cung Kieán thöùc cuï theå hay Khoa hoïc. 6. Cung Lyù Töôûng Tröøu töôïng hay Suøng tín. 7. Cung Huyeàn thuaät Nghi leã hay Ñònh luaät. Caùc teân neâu treân chæ laø moät vaøi trong soá nhieàu teân, vaø tieâu bieåu cho caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa thaàn löïc maø nhôø ñoù Thöôïng Ñeá bieåu hieän. (ÑÑNLVTD, 224)


122

1/ Cung Moät, YÙ chí hay Quyeàn löïc (First Ray of Will or Power): Ñöùc tính ñaëc bieät (Special Virtues): Söùc maïnh (strength), can ñaûm, kieân ñònh, chaân thöïc xuaát phaùt töø tính hoaøn toaøn khoâng e sôï, naêng löïc cai trò, khaû naêng thaáu hieåu caùc vaán ñeà vó ñaïi baèng ñöôøng loái hieåu bieát roäng raõi vaø vaän duïng con ngöôøi cuøng vôùi caùc phöông tieän. Tính xaáu cuûa Cung (Vices of Ray): Kieâu haõnh, tham voïng, quyû quyeät (wilfulness), khaéc nghieät (hardness), ngaïo maïn (arrogance), öa keàm cheá keû khaùc, ngoan coá (obstinacy), giaän hôøn. Ñöùc tính caàn hoaïch ñaéc (Virtues to be acquired): Töø maån (tenderness), khieâm toán, thieän caûm, khoan dung, kieân nhaãn. 2/ Cung Hai, Baùc aùiMinh trieát (Second Ray of Love Wisdom): Ñöùc tính ñaëc bieät : Ñieàm tónh (calm), söùc maïnh, kieân nhaãn vaø chòu ñöïng (patience and endurance), yeâu chaân lyù, trung thaønh (faithfulness), tröïc giaùc, saùng suoát thoâng tueä, tính khí ñieàm ñaïm (serene temper). Taät xaáu : Quaù say meâ (overabsorption) trong vieäc hoïc hoûi, laïnh luøng (coldness), laõnh ñaïm vôùi keû khaùc, coi thöôøng caùc giôùi haïn trí tueä nôi nhöõng ngöôøi khaùc. Tính toát caàn taäp: Baùc aùi, thöông xoùt, khoâng ích kyû, nghò löïc (energy). 3/ Cung Ba, Thöôïng Trí (Third Ray of Higher Mind): Ñöùc tính ñaëc bieät : Quan ñieåm roäng raõi veà moïi vaán ñeà tröøu töôïng, thaønh taâm ñoái vôùi muïc tieâu, trí naêng saùng suoát, coù khaû naêng taäp trung vaøo caùc


123

nghieân cöùu trieát lyù, nhaãn naïi, caån thaän, khoâng coù khuynh höôùng laøm baän taâm chính mình hay ngöôøi khaùc veà chuyeän nhoû nhaët. Taät xaáu : Kieâu haõnh veà trí tueä, laïnh luøng, coâ laäp, thieáu chính xaùc trong chi tieát, ñaûng trí (absentmindedness), coá chaáp, ích kyû, quaù chæ trích keû khaùc. Tính toát caàn taäp : Caûm tình, khoan dung, suøng tín, chính xaùc, nghò löïc vaø löông tri (commonsense). 4/ Cung Boán, Haøi Hoøa qua Xung Khaéc (Forth Ray of Harmony through Conflict): Ñöùc tính ñaëc bieät : Tình caûm maïnh meõ, caûm tình, lieàu maïng (physical courage), roäng löôïng, suøng tín, nhanh trí vaø nhaän thöùc mau leï. Taät xaáu : Ngaõ chaáp, hay lo laéng, sai soùt, thieáu can ñaûm veà ñaïo ñöùc, nhieàu ñam meâ, thuï ñoäng (indolence), voâ ñoä (extravagance). Tính toát caàn taäp : Traàm tónh (serenity), töï tin, töï keàm cheá, trong saïch, xaõ kyû, chính xaùc, quaân bình trí tueä vaø ñaïo ñöùc. 5/ Cung Naêm, Haï trí (Fifth Ray of Lower Mind): Tính toát ñaëc bieät : Phaùt bieåu raát chính xaùc, coâng baèng (khoâng thöông xoùt), kieân nhaãn, löông tri, chính tröïc (uprightness), ñoäc laäp, trí tueä nhaïy beùn. Taät xaáu : Chæ trích khe khaét, heïp hoøi, ngaïo maïn, tính khoâng muoán tha thöù, thieáu tình caûm vaø suøng kính, thaønh kieán (prejudice). Ñöùc tính caàn taäp : Toân kính, suøng tín, caûm tình, baùc aùi, ñaàu oùc phoùng khoaùng (widemindedness).


124

6/ Cung Saùu, Suøng Tín (Sixth Ray of Devotion): Ñöùc tính ñaëc bieät : Suøng tín, chuyeân taâm, baùc aùi, dòu daøng, tröïc caûm (intuition), trung thaønh, toân kính. Taät xaáu : Tình thöông ích kyû vaø ganh tî, quaù döïa vaøo keû khaùc, keát luaän quaù nhanh, deã noåi giaän. Ñöùc tính caàn ñaït ñöôïc : Söùc maïnh, queân mình (selfsacrifice), trong saïch, chaân thaønh, khoan dung, traàm tónh, quaân bình vaø löông tri. 7/ Cung Baûy, Traät töï Nghi leã hay Huyeàn thuaät (Seventh Ray of Ceremonial Order or Magic): Ñöùc tính ñaëc bieät : Söùc maïnh, nhaãn naïi, can ñaûm, tao nhaõ, quaù caån thaän trong chi tieát, töï löïc (selfreliance). Taät xaáu : Chuû nghóa hình thöùc, cö xöû heïp hoøi (bigotry), kieâu haõnh, heïp löôïng, phaùn ñoaùn phieán dieän, coá chaáp (selfopinion), quaù ham meâ (overindulged). Ñöùc tính caàn taäp : Nhaän thöùc ñöôïc caùi hôïp nhaát, ñaàu oùc phoùng khoaùng, khoan dung, khieâm nhöôøng, hoøa nhaõ vaø baùc aùi.(TLHNMI, 201210) – Taát caû baûy cung ñeàu laø caùc cung phuï (subrays) cuûa Cung Baùc Aùi Vuõ truï (cosmic Ray of Love). (TLHNM II, 240) – Vieäc nghieân cöùu caùc cung seõ laøm sinh ñoäng vaø laøm cho caùc nhaø taâm lyù hoïc coù ñöôïc söï hieåu bieát ñuùng ñaén veà con ngöôøi. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu thuoäc veà moät trong baûy cung. Trong moãi kieáp soáng, Phaøm Ngaõ cuûa con ngöôøi thuoäc veà moät trong baûy cung ñoù, luaân phieân thay ñoåi tuøy theo cung Chaân Ngaõ. Sau laàn ñieåm ñaïo thöù ba, con ngöôøi xaùc ñònh ñöôïc vò trí (locate) linh hoàn cuûa mình (toâi taïm duøng moät töø ngöõ khoâng thích ñaùng nhö


125

theá) ôû treân moät trong ba cung chính, maëc duø maõi cho ñeán luùc ñoù, ngöôøi ta môùi coù theå thaáy mình thuoäc veà moät trong baûy nhoùm cung. Do thaùi ñoä phaán khích ñoù, con ngöôøi noã löïc höôùng veà vieäc hôïp nhaát troïng yeáu cuûa Chaân Thaàn. Söï kieän veà baûy loaïi cung mang caùc haøm yù quan troïng vaø söï phöùc taïp cuûa vaán ñeà ñang gaây boái roái cho vò taân ñeä töû. Thoâng qua naêng löôïng cuûa noù, moät cung seõ cung öùng caùc tình traïng theå chaát ñaëc bieät vaø ñònh ñoaït tính chaát cuûa baûn chaát caûm duïc (astral–emotional nature); noù toâ ñieåm theå trí (mind body); noù kieåm soaùt vieäc phaân phoái naêng löôïng, vì caùc cung ñeàu coù caùc möùc ñoä rung ñoäng khaùc nhau vaø chi phoái moät bí huyeät ñaëc bieät trong cô theå (moãi cung moät khaùc), vieäc phaân phoái (naêng löôïng) ñöôïc tieán haønh theo ñoù. Tröôùc tieân, moãi cung taùc ñoäng qua moät bí huyeät vaø qua saùu bí huyeät coøn laïi theo moät traät töï rieâng bieät. Cung naêng löôïng saép xeáp saün cho moät ngöôøi coù caùc söùc cöôøng traùng vaø caùc yeáu ñuoái naøo ñoù, taïo neân giôùi haïn cho nguyeân khí cuûa ngöôøi aáy, cuõng nhö phuù cho y coù ñöôïc naêng khieáu (capacity). Noù chi phoái caùc caùch lieân heä cuûa y ñoái vôùi caùc maãu ngöôøi khaùc vaø chòu traùch nhieäm cho caùc phaûn öùng cuûa y veà maët hình töôùng ñoái vôùi caùc hình töôùng khaùc. Cung naêng löôïng mang laïi cho moät ngöôøi caùi baûn saéc (colouring) vaø tính chaát cuûa y, aâm ñieäu khaùi quaùt (general tone) cuûa y treân ba coõi cuûa Phaøm Ngaõ vaø noù naén taïo theå xaùc cuûa y. Moät vaøi caùch öùng xöû (attitudes) cuûa theå trí thì deã daøng ñoái vôùi loaïi cung naøy laïi khoù khaên ñoái vôùi cung khaùc, vì theá maø Phaøm Ngaõ voâ thöôøng (changing personality) thay ñoåi heát cung naøy ñeán cung khaùc, heát kieáp naøy ñeán kieáp khaùc, cho ñeán khi moïi tính chaát ñeàu ñöôïc phaùt trieån vaø bieåu loä. Do söï ñònh ñoaït cuûa cung (ray detiny), moät soá linh hoàn ôû trong moät soá lónh vöïc hoaït ñoäng vaø moät lónh vöïc noã löïc ñaëc bieät töông ñoái vaãn nhö nhau ñoái vôùi nhieàu bieåu loä cuoäc soáng. Moät nhaø quaûn trò hoaëc moät chính khaùch luyeän taäp


126

ñöôïc naêng khieáu baèng caùi kyõ xaûo cuûa mình qua nhieàu kinh nghieäm trong lónh vöïc ñoù. Moät Ñaáng Chöôûng Giaùo Theá gian ñaõ ñang daïy doã töø caùc chu kyø laâu daøi. Moät Ñaáng Cöùu Theá (World Saviour) trong nhieàu kieáp soáng, ñaõ ñaûm traùch nhieäm vuï cöùu ñoä. Khi moät ngöôøi ñi ñöôïc 2/3 con ñöôøng tieán hoùa thì kieåu maãu cung linh hoàn cuûa y baét ñaàu cheá ngöï kieåu maãu cung Phaøm Ngaõ vaø do ñoù, seõ chi phoái khuynh höôùng bieåu loä cuûa y treân coõi traàn, khoâng phaûi theo yù nghóa tinh thaàn maø laø theo yù nghóa saép ñaët tröôùc cho Phaøm Ngaõ höôùng veà moät soá hoaït ñoäng. (TLHNM I, 128–129) Cung Baûo Bình (the sign Aquarius): Caùc naêng löôïng caûm duïc phaùt xuaát töø cung hoaøng ñaïo (sign of the Zodiac) môùi maø hieän nay chuùng ta ñang tieán vaøo, cung Baûo Bình. Cung naøy, cung cuûa ngöôøi mang nöôùc (watercarrier) laø moät cung linh hoaït vaø laø moät cung thuoäc tình caûm. Nhôø taùc duïng cuûa thaàn löïc maïnh meõ cuûa noù, cung naøy seõ kích thích caùc theå caûm duïc cuûa con ngöôøi vaøo moät tình traïng coá keát môùi, vaøo tình huynh ñeä cuûa nhaân loaïi, tình huynh ñeä naøy khoâng coù moïi dò bieät veà chuûng toäc vaø quoác gia vaø seõ ñöa söï soáng cuûa nhaân loaïi tieán vaøo toång hôïp vaø hôïp nhaát. (LVHLT, 313-314) Cung Chaân Ngaõ (Egoic ray, Ray of the Higher Self): Cung maø linh hoàn theå (causal body) cuûa moät ngöôøi thuoäc veà töùc laø cung Chaân Ngaõ. (TVTTHL, 15) Cung Chaân Thaàn (Monadic ray): Chæ coù vò ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo laàn ba môùi bieát chaéc chaén (ascertain) ñöôïc cung Chaân Thaàn cuûa mình. (LVHLT, 573) Cung giaùng haï tieán hoùa (Involutionary Arc) : Laø thuaät ngöõ ñöôïc duøng ñeå chæ phaàn ñaàu cuûa dieãn trình tieán hoùa. Noù bao haøm “con ñöôøng ñi xuoáng” hay giaùng xuoáng cuûa Tinh thaàn vaøo vaät chaát troïng tröôïc töø tröôùc ñeán giôø cho ñeán khi ñaït tôùi ñieåm thaáp nhaát, ñieåm coá keát troïng tröôïc nhaát.


127

(LVLCK, 95) Cung Hoaøng Ñaïo (sign, house) Naêng löôïng cuûa choøm sao ñaëc bieät hay laø cung Hoaøng Ñaïo maø moät ngöôøi ñöôïc sinh ra trong ñoù thì mang yù nghóa saâu xa hôn laø töø tröôùc ñeán giôø ngöôøi ta töôûng. Noù töôïng tröng hay cho thaáy vaán ñeà hieän taïi cuûa ngöôøi aáy, noù xeáp ñaët böôùc ñi hay nhòp ñoä ñoái vôùi cuoäc soáng ngöôøi aáy vaø coù lieân quan ñeán tính chaát cuûa Phaøm Ngaõ ngöôøi aáy. Noù chi phoái, neáu toâi coù theå dieãn taû nhö theá, traïng thaùi hoaït ñoäng (rajasic or activity aspect) cuûa cuoäc ñôøi ngöôøi naøy trong luùc ñaàu thai. Cung meänh (ascendant or rising sign) cho thaáy con ñöôøng maø theo ñoù naêng löôïng cuûa y noùi chung, coù theå tuoân vaøo khi naøo y phaûi hoaøn thaønh muïc tieâu cuûa baát cöù laàn luaân hoài naøo. (LVHLT, 435) Cung naêng löôïng (Ray): Cung naêng löôïng chæ laø moät teân goïi ñeå chæ moät thaàn löïc hay loaïi naêng löôïng ñaëc bieät, vôùi tìm quan troïng döïa vaøo tính chaát maø thaàn löïc ñoù theå hieän, chöù khoâng döïa vaøo traïng thaùi hình haøi maø thaàn löïc ñoù taïo ra. Ñaây laø moät ñònh nghóa xaùc thöïc (true) veà moät cung. (TLHNM, 316) Cung nguyeân thuûy (Primordial Ray):  Cung Nguyeân thuûy töùc cung Trí Tueä Linh hoaït (Ray of Active Intelligence).  Cung Nguyeân thuûy laø Cung vaät chaát trí tueä (intelligent matter).  Cung Nguyeân thuûy laø hieän theå cuûa Cung Thieâng lieâng. (LVLCK, 83, 146, 233)  Cung nguyeân thuûy ñöôïc goïi laø cung Chaân Thaàn (Monadic ray). (TLHNM I, 169) Cung Phaøm Ngaõ (Personality ray):


128

Cung Phaøm Ngaõ bao giôø cuõng laø cung phuï cuûa cung Chaân Ngaõ vaø raát thöôøng thay ñoåi hôn laø cung Chaân Ngaõ. Vôùi nhöõng Chaân Ngaõ tieán hoùa nhö nhöõng ngöôøi maø chuùng ta gaëp trong soá caùc tö töôûng gia cuûa nhaân loaïi vaø trong soá nhöõng keû laøm vieäc ñaéc löïc trong moïi ngaønh hoaït ñoäng khaép theá gian thì cung phaøm ngaõ cuûa hoï coù theå thay ñoåi töø kieáp naøy sang kieáp khaùc, moãi kieáp döïa vaøo moät aâm ñieäu (note) khaùc nhau vaø bieåu hieän moät saéc thaùi khaùc. Nhôø caùch naøy, linh hoàn theå hoïc hoûi mau choùng hôn nhieàu. (TVTTHL, 19) Cung Phaøm Ngaõ (Personality ray), Cung linh hoàn (soul ray): Trong moãi kieáp soáng, Phaøm Ngaõ cuûa con ngöôøi thuoäc veà moät trong baûy cung, luaân phieân thay ñoåi, tuøy theo cung cuûa Chaân Ngaõ hay linh hoàn. Sau laàn ñieåm ñaïo thöù ba, con ngöôøi môùi xaùc ñònh ñöôïc vò trí linh hoàn cuûa mình (neáu coù theå duøng moät töø khoâng thích hôïp nhö theá) ôû treân moät trong ba cung chính, duø cho ñeán luùc ñoù, linh hoàn coù theå thuoäc vaøo moät trong baûy nhoùm cung . (TLHNM I, 128) Cung thaêng thöôïng tieán hoùa (Evolutionary Arc) : Nöûa sau cuûa dieãn trình tieán hoùa ñöôïc goïi laø cung thaêng thöôïng tieán hoùa vaø ñaùnh daáu vieäc tieán leân hay quay veà cuûa Tinh thaàn ñeán coäi nguoàn xuaát phaùt cuûa noù, coäng vôùi caùc thu thaäp ñöôïc cuûa dieãn trình tieán hoùa. (LVLCK, 95) Cung Thieâng lieâng (Divine Ray): Cung Thieâng lieâng töùc Cung cuûa Thöôïng Ñeá Ngoâi Hai (Ray of the Second Logos). Cung Nguyeân thuûy laø hieän theå (vehicle) cuûa cung Thieâng lieâng. Cung Thieâng lieâng laø cung Baùc aùi - Minh Trieát (Love and Wisdom). Cung Thieâng lieâng chöùa trong chính noù baûy cung thoâng thöôøng. (LVLCK, 233, 513)


129

Cung traïng thaùi vaø cung thuoäc tính (Rays of Aspect and Rays of Attribut): Veà maët baûn theå, caùc Cung Traïng thaùi coù lieân quan ñeán traïng thaùi söï soáng hay traïng thaùi yù chí cuûa thieân tính (divinity); caùc Cung Thuoäc tính coù lieân quan ñeán traïng thaùi yù thöùc (consciousness aspect). (CVÑÑ, 558) Cung vaø maøu saéc (Ray and colours): Veà maøu saéc caùc maøu ñoû, lam vaø vaøng laø caùc maøu nguyeân thuûy (primary) vaø toái giaûn (irreducible). Ñoù laø maøu cuûa caùc cung chính yeáu (major rays): a/ YÙ chí hay Quyeàn naêng ……………… Maøu ñoû (Red) b/ Baùc aùiMinh trieát ………………………. Maøu lam (Blue) c/ Trí tueä linh hoaït ………………………….. Maøu vaøng (Yellow) Keá ñoù, chuùng ta coù caùc cung phuï (subsidary rays): d/ Maøu cam (Orange) e/ Maøu luïc (Green) f/ Maøu tím (violet) vaø cung toång hôïp (synthesising ray), maøu chaøm (Indigo) (TLHNM I, 127128) Cung vaø söï bieåu loä (Rays and manifestation): Cung 1 …….. Chöa bieåu loä Cung 2 …….. Bieåu loä töø 1575 sau TC. Cung 3 …….. Bieåu loä töø 1425 sau TC. Cung 4 …….. Seõ bieåu loä töø töø sau naêm 2025 sau TC. Cung 5 …….. Bieåu loä töø 1775 sau TC. Cung 6 …….. Heát bieåu loä nhanh choùng. Cung naøy baét ñaàu keát thuùc naêm 1625 sau TC. Cung 7 …….. Bieåu loä töø naêm 1675 sau TC. (TLHNM I, 26) Cung vôùi con ngöôøi (Ray and man):


130

Cung phuï (sub–ray) töùc cung thöù yeáu (minor ray) cuûa moät ngöôøi thay ñoåi theo moãi laàn ñaàu thai, coát yeáu laø mang laïi cho ngöôøi aáy saéc thaùi cuûa y trong kieáp soáng ñoù. Ñoù laø saéc thaùi phuï cuûa ngöôøi aáy. Ñöøng queân raèng cung nguyeân thuûy cuûa Chaân Thaàn vaãn tieáp noái qua voâ löôïng thôøi. Cung naøy khoâng thay ñoåi. Ñoù laø moät trong ba cung nguyeân thuûy maø sau roát toång hôïp ra caùc con cuûa nhaân loaïi. Cung Chaân Ngaõ thay ñoåi töø cuoäc tuaàn hoaøn naøy ñeán cuoäc tuaàn hoaøn khaùc, vaø, nôi nhöõng linh hoàn tieán hoùa nhieàu, thay ñoåi töø gioáng daân naøy ñeán gioáng daân khaùc vaø bao goàm moät trong naêm cung cuûa cuoäc tieán hoùa hieän taïi cuûa chuùng ta. Chính linh hoàn theå cuûa moät ngöôøi ngaân leân theo cung chieám öu theá. Noù coù theå töông öùng vôùi cung cuûa Chaân Thaàn, hoaëc noù coù theå laø moät trong caùc saéc thaùi boå tuùc cho cung nguyeân thuûy. Cung Phaøm ngaõ thay ñoåi heát kieáp naøy sang kieáp khaùc cho ñeán khi thang aâm (gamut) cuûa baûy cung phuï cuûa cung Chaân Thaàn ñeàu ñöôïc kinh qua. Do ñoù, khi giao tieáp vôùi nhöõng ngöôøi maø Chaân Thaàn ôû treân cung gioáng nhau hay cung boå sung nhau, ngöôøi ta seõ nhaän ra raèng hoï tieán tôùi vôùi nhau moät caùch ñaày thieän caûm. Tuy nhieân, chuùng ta phaûi nhôù raèng, söï tieán hoùa taát phaûi laø vöôït xa ñoái vôùi cung Chaân Thaàn naøo coù taùc ñoäng roäng lôùn. Vì theá ña soá caùc tröôøng hôïp khoâng thuoäc loaïi naøy. Vôùi ngöôøi tieán hoùa trung bình, töùc laø keû ñang phaán ñaáu ñeå gaàn ñaït ñeán lyù töôûng, söï gioáng nhau cuûa cung Chaân Ngaõ seõ taïo ra söï thoâng caûm laãn nhau vaø ñöa ñeán tình thaân höõu. Hai ngöôøi ôû treân cuøng cung Chaân Ngaõ thì deã daøng hieåu ñöôïc quan ñieåm cuûa nhau vaø hoï deã trôû thaønh baïn taâm ñaéc (great friends), vôùi loøng tin khoâng lay chuyeån ñoái vôùi nhau, vì moãi ngöôøi ñeàu nhaän bieát ngöôøi kia haønh ñoäng nhö chính mình haønh ñoäng vaäy.


131

Nhöng khi naøo (theâm vaøo vôùi söï töông ñoàng cuûa cung Chaân Ngaõ), baïn coù cuøng cung phaøm ngaõ thì baáy giôø baïn coù ñöôïc moät trong caùc ñieàu hieám thaáy laø moät tình baïn hoaøn haûo, moät cuoäc hoân phoái thaønh coâng, moät khoen noái khoâng ñöùt ñoaïn giöõa caû hai. Ñieàu naøy thöïc söï hieám coù. Khi hai ngöôøi ôû cuøng cung phaøm ngaõ, nhöng cung Chaân Ngaõ coù khaùc nhau, baïn coù theå coù caùc tình baïn vaø caùc loâi cuoán (affinities) ngaén nguûi vaø ñoät ngoät, coù tính chaát thoaùng qua nhö con böôùm. Caàn ghi nhôù caùc ñieàu naøy vaø khi nhaän thöùc ñöôïc caùc ñieàu ñoù, baïn seõ coù ñöôïc khaû naêng thích nghi. (LVHLT, 111–112) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù nhaát (first initiation, the Birth, Ñieåm ñaïo Giaùng Sinh): ÔÛ cuoäc ñieåm ñaïo I, söï kieàm cheá cuûa Chaân Ngaõ ñoái vôùi theå xaùc phaûi ñaït ñöôïc möùc ñoä thaønh töïu cao. Toäi loãi cuûa nhuïc thaân” theo caùch noùi cuûa ngöôøi Cô ñoác, phaûi bò khoáng cheá, tính tham aên, tham uoáng (röôïu), caùch soáng böøa baõi khoâng coøn cheá ngöï nöõa. Giöõa cuoäc ñieåm ñaïo I vaø II coù nhieàu kieáp soáng chen vaøo. (ÑÑNLVTD, 82) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù nhì (second initiation, the Baptisme, Ñieåm ñaïo Röûa Toäi): ÔÛ cuoäc ñieåm ñaïo naøy, vieäc kieàm cheá theå caûm duïc phaûi ñöôïc chöùng toû. Tinh linh caûm duïc bò kieàm cheá, theå caûm duïc trôû neân tinh khieát vaø trong saùng, baûn chaát thaáp taøn taï nhanh choùng. Vaøo luùc naøy, Chaân Ngaõ laïi cheá ngöï hai haï theå vaø uoán naén chuùng theo yù mình. Ñaïo taâm vaø loøng mong muoán phuïng söï, yeâu thöông vaø tieán boä trôû neân maïnh meõ ñeán noãi söï phaùt trieån nhanh choùng thöôøng ñöôïc nhìn thaáy. Ñieàu naøy giaûi thích cho söï kieän laø cuoäc ñieåm ñaïo 2 vaø 3 thöôøng thöôøng (maëc duø khoâng phaûi laø luoân luoân) noái tieáp nhau chæ trong moät kieáp.


132

(ÑÑNLVTD, 85) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù ba (third initiation, the Transfiguration, Ñieåm ñaïo Bieán Dung): ÔÛ cuoäc ñieåm ñaïo thöù ba, toaøn theå Phaøm ngaõ traøn ngaäp vôùi aùnh saùng töø treân ñöa xuoáng. Chæ sau cuoäc ñieåm ñaïo naøy, Chaân Thaàn môùi döùt khoaùt daãn daét Chaân Ngaõ, ngaøy caøng tuoân ñoå söï soáng thieâng cuûa Ngaøi vaøo vaän haø ñaõ ñöôïc chuaån bò vaø thanh taåy. (ÑÑNLVTD, 86) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù tö (fourth initiation, the Renunciation, Ñieåm ñaïo Töø Boû hay Thaäp Giaù Hình–CVÑÑ, 692) : Thoaùt khoûi moïi tính ích kyû vaø töø boû söï soáng Phaøm ngaõ baèng vieäc löu taâm ñeán moät toång theå roäng lôùn hôn. Thaäm chí linh hoàn thöùc cuõng khoâng coøn ñaùng keå, yù thöùc coù tính ñaïi ñoàng hôn vaø yù thöùc gaàn guûi hôn vôùi Thieân Trí theá choã cuûa noù. (CVÑÑ, 686) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù naêm (fifth initiation, the Revelation, Ñieåm ñaïo Thieân Khaûi):  Vaøo cuoäc ñieåm ñaïo thöù naêm, vò Chaân Sö boû heát caùc haï theå vaø truï trong theå Boà ñeà. Töø ñoù, Ngaøi taïo ra theå bieåu loä cuûa Ngaøi. (ÑÑNLVTD, 17)  ÔÛ cuoäc ñieåm ñaïo thöù naêm, con ngöôøi hôïp nhaát vôùi Chaân Thaàn. (ÑÑNLVTD, 19)  Sau cuoäc ñieåm ñaïo 5, con ngöôøi ñöôïc hoaøn thieän so vôùi heä thoáng haønh tinh naøy, maëc duø neáu muoán, vaãn nhaän ñöôïc möùc ñieåm ñaïo cao hôn. (ÑÑNLVTD, 90) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù saùu (sixth initiation, Decision, Ñieåm ñaïo Quyeát ñònh): Vò Ñeá Quaân ñieåm ñaïo laàn 6 vaän duïng ñònh luaät trong daõy haønh tinh vaø treân moïi caûnh giôùi. (ÑÑNLVTD, 90) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù baûy (seventh initiation, Resurrection, Ñieåm ñaïo Phuïc Sinh):


133

Moät vò Chohan ñöôïc 7 laàn ñieåm ñaïo vaän duïng ñònh luaät trong Thaùi Döông Heä. (ÑÑNLVTD, 90) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù taùm (eighth initiation, Transition, Ñieåm ñaïo Chuyeån Tieáp): - Muoán ñaït ñöôïc cuoäc ñieåm ñaïo 8 vaø 9 phaûi chuyeån qua heä thoáng haønh tinh khaùc ñeå phuïng söï vaø hoïc taäp trong thôøi gian daøi. (ÑDÑNLVTD, 161) - Vaøo cuoäc ñieåm ñaïo thöù taùm, cuoäc ñieåm ñaïo chuyeån tieáp, Thieân YÙ cuûa taát caû hoaït ñoäng haønh tinh cuûa chuùng ta ñöôïc khaûi thò cho vò Master, vaø taát caû caùc Masters hay ñieåm ñaïo ñoà cuûa cuoäc ñieåm ñaïo thöù 8 naøy (ñang hoaït ñoäng hoaëc laø qua Thaùnh Ñoaøn, hoaëc laø trong Shamballa) ñeàu caàn hieän höõu ôû cuoäc ñieåm ñaïo naøy ñeå kích thích ñieåm khaån tröông (point of tension) cuûa vò taân ñaïo ñoà ngoõ haàu söï khaûi thò coù theå xaûy ra. (CVÑÑ, 726) Cuoäc ñieåm ñaïo thöù chín (ninth initiation, Refusal, Ñieåm ñaïo Cöï Tuyeät): Thoaùt khoûi moïi hình thöùc caùm doã coù theå xaûy ra, ñaëc bieät laø lieân quan tôùi caùc coõi cao. Caàn phaûi luoân luoân nhôù raèng (do ñoù toâi luoân luoân laëp laïi), 7 coõi cuûa chuùng ta chæ laø 7 coõi phuï (subplanes) cuûa coõi hoàng traàn vuõ truï. (CVÑÑ, 687)

Cuoäc tuaàn hoaøn (Round):  Moät cuoäc tuaàn hoaøn laø ñoaïn ñöôøng ñi (passage) cuûa moät Chaân Thaàn töø baàu “A” ñeán baàu “Z” (from globe “A” to globe “Z”) (hay baàu “G"). (GLBN I, 221)  Ñaïi chu kyø (great cycle) töùc cuoäc tuaàn hoaøn. (ÑÑTDVNL, 34) - Baûy chu kyø theá giôùi (world periods) hôïp thaønh moät cuoäc tuaàn hoaøn.


134

Baûy cuoäc tuaàn hoaøn hôïp thaønh moät chu kyø daõy haønh tinh (chain period). (LVLCK, 63) - Ngaøy cuûa Brahma (GLBN 1, 278) Cuoàng tín (Fanalicism) vaø beø phaùi (Sectarianism): Moïi hình tö töôûng ñeàu ñöôïc taïo ra döôùi söï thuùc ñaåy cuûa moät tình caûm hay öôùc muoán naøo ñoù. Trong caùc tröôøng hôïp hieám hoi, noù coù theå ñöôïc taïo ra döôùi aùnh saùng giaùc ngoä, vaø do ñoù, bieåu hieän cho tröïc giaùc. Nhöng ñoái vôùi ña soá nhaân loaïi, ñoäng löïc thoâi thuùc loâi cuoán chaát trí vaøo hoaït ñoäng laø moät ñoäng löïc veà tình caûm, hay laø moät ham muoán maïnh meõ, hoaëc toát hoaëc xaáu, hoaëc ích kyû hoaëc vò tha. Caàn nhôù raèng hình tö töôûng ñöôïc caáu taïo nhö theá seõ, hoaëc ôû laïi trong haøo quang rieâng cuûa ngöôøi taïo ra noù, hoaëc laø tìm caùch ñi ñeán muïc tieâu ñöôïc nhaém vaøo. Trong tröôøng hôïp thöù nhaát, noù seõ taïo thaønh moät phaàn cuûa moät böùc töôøng daøy ñaëc caùc hình tö töôûng nhö theá bao quanh khaép ngöôøi aáy hay taïo thaønh haøo quang theå trí (mental aura) cuûa y vaø seõ taêng theâm söùc maïnh khi ngöôøi naøy ñeå yù tôùi noù cho ñeán khi noù lôùn ñeán noãi noù seõ gaït boû thöïc taïi ra khoûi y, hoaëc laø noù seõ naêng ñoäng vaø maïnh meõ ñeán noãi ngöôøi aáy seõ trôû thaønh naïn nhaân cuûa nhöõng gì maø y taïo ra. Hình tö töôûng seõ maïnh hôn laø keû taïo ra noù, theá neân keû taïo ra hình tö töôûng trôû thaønh bò chieám cöù (possessed, bò aùm aûnh) bôûi caùc yù töôûng rieâng cuûa mình vaø bò leøo laùi bôûi söï saùng taïo rieâng cuûa mình. (Ñaây laø tröôøng hôïp cuoàng tínND) Trong tröôøng hôïp thöù hai, hình tö töôûng cuûa ngöôøi taïo ra seõ tìm caùch ñi vaøo haøo quang theå trí cuûa moät ngöôøi khaùc, hay laø ñi vaøo moät nhoùm naøo ñoù. ÔÛ ñaây, baïn coù maàm moáng cuûa coâng taùc taø thuaät (evil magical work) vaø vieäc aùp ñaët moät theå trí maïnh leân theå trí yeáu hôn. Neáu noù tìm caùch ñi vaøo moät nhoùm naøo ñoù, caùc hình thöùc thoâi thuùc töông töï (naèm trong haøo quang cuûa nhoùm) seõ lieân keát vôùi noù, coù cuøng toác ñoä hay phaïm vi rung ñoäng. Baáy


135

giôø, cuøng moät söï vieäc xaûy ra trong haøo quang cuûa nhoùm nhö ñaõ xaûy ra trong voøng giôùi haïn (ringpassnot) cuûa caù nhaân  nhoùm seõ coù chung quanh nhoùm moät böùc töôøng ngaên caûn baèng caùc hình tö töôûng, hoaëc seõ bò aùm aûnh bôûi moät yù töôûng naøo ñoù. Ñaây laø manh moái cuûa moïi khuynh höôùng beø phaùi (fanaticism) vaø laø manh moái cuûa moät soá hình thöùc cöïc kyø roà daïi (insanity). (LVHLT, 484) Cuoàng tín toân giaùo : (Religious fanatics): Nhöõng keû cuoàng tín trong toân giaùo cuõng coù theå laø nhöõng ngöôøi phaûn khaùng laïi moät loaït caùc kieáp soáng phoùng tuùng vaø truïy laïc tröôùc kia cuûa hoï, haäu quaû laø hoï caûm thaáy bò thoâi thuùc phaûi coá gaéng vaø ngaên chaän cho keû khaùc khoûi rôi vaøo caùc loãi laàm töông töï nhö loãi laàm cuûa chính hoï. Nhöng ñieàu khoâng may laø khoâng phaûi luoân luoân nhö theá. Thaùi ñoä cuoàng tín (fanaticism) coù theå laø haäu quaû cuûa tính kieâu caêng vaø doát naùt, voán laø coäi reã cuûa raát nhieàu sai traùi, ñoäc aùc vaø hung baïo. Nhöõng keû cuoàng tín nhö theá laøm haïi cho toân giaùo cuûa hoï coøn nhieàu hôn laø keû thuø cuûa toân giaùo ñoù do choã caùc Taø Löïc (Dark Forces) söû duïng keû cuoàng tín xuyeân qua caùc nhöôïc ñieåm cuûa hoï vaøo muïc tieâu naøy. (VLH, 252)


136

D Daõ Nhaân (Ape, khæ hình ngöôøi): Daõ nhaân xuaát hieän khoaûng vaøi trieäu naêm sau khi loaøi ngöôøi bieát noùi vaø laø baïn cuøng thôøi môùi nhaát cuûa gioáng daân thöù naêm chuùng ta. Vaäy thì ñieàu quan troïng nhaát caàn nhôù laø caùc linh hoàn (Egos) cuûa loaøi daõ nhaân laø nhöõng thöïc theå maø do nghieäp quaû cuûa hoï baét buoäc phaûi ñaàu thai trong caùc hình haøi con vaät, voán taïo ra do thuù tính (bestiality) cuûa gioáng ngöôøi ôû cuoái gioáng daân thöù ba vaø ñaàu gioáng daân thöù tö. Chuùng laø caùc thöïc theå ñaõ ñaït ñeán “giai ñoaïn laøm ngöôøi” tröôùc cuoäc tuaàn hoaøn naøy. Do ñoù, chuùng trôû thaønh ngoaïi leä ñoái vôùi quy luaät chung. Voâ soá truyeàn thuyeát veà Nhaân Döông thaàn (Satyrs, thaàn nöûa ngöôøi nöûa deâ) khoâng phaûi laø chuyeän hoang ñöôøng maø laø noùi veà moät gioáng ngöôøi thuù (animal men) ñaõ tuyeät chuûng, Toå maãu (foremothers) cuûa hoï laø caùc baø “EÂvaø” (“Eves”) thuoäc thuù, coøn toå phuï (forefathers) laø caùc oâng “Adam” thuoäc ngöôøi… Loaøi daõ nhaân hieän nay xuaát phaùt töø söï phoái hôïp khoâng töï nhieân naøy (unnatural union). Chuùng ñích thöïc laø “nhöõng ngöôøi khoâng bieát noùi” (“speechless men”) vaø seõ trôû thaønh ñoäng vaät bieát noùi


137

(speaking animals) hay ngöôøi baäc thaáp (men of lower order) trong cuoäc tuaàn hoaøn thöù naêm, cho duø caùc Cao ñoà cuûa moät moân phaùi noï hy voïng raèng moät soá linh hoàn cuûa loaøi daõ nhaân thoâng minh hôn seõ taùi xuaát hieän vaøo cuoái caên chuûng thöù saùu. (GLBN III, 264265) Daõy haønh tinh (chain) : Moät loaït baûy baàu haønh tinh (globes) hay theá giôùi hôïp thaønh tröôøng tieán hoùa trong chu kyø haønh tinh hay chu kyø khai nguyeân (manvantara). Ba baàu ñaàu tieân trong caùc baàu  thöôøng ñöôïc bieát nhö laø baàu A, B vaø C hôïp thaønh moät voøng cung ñi xuoáng, vaät chaát hoàng traàn troïng tröôïc nhaát cuûa söï giaùng haï (descent) ñöôïc ñaït ñeán trong baàu thöù tö, baàu D, thí duï nhö Ñòa caàu chuùng ta. Baàu thöù 5, baàu E ôû treân voøng cung thaêng thöôïng (töông öùng vôùi baàu C treân voøng cung giaùng haï) thöôøng thuoäc veà coõi caûm duïc, vaø caùc baàu thöù 6 vaø 7, töùc baàu F vaø G (töông öùng vôùi baàu B vaø A treân cung giaùng haï) thuoäc veà coõi phuï saéc töôùng (Rupa) vaø voâ saéc töôùng (Arupa) cuûa coõi trí, do ñoù, caùc baàu naøy ñeàu voâ hình ñoái vôùi maét thöôøng. (LVLCK, 382) Daân cuûa Chuùa : X. Con daân cuûa Chuùa. Dharma : X. Thieân chöùc. DhyāniBuddhas : X. Thieàn Ñònh Phaät. Dieãn trình tieán hoùa (Evolutionary process): Gioáng nhö trong moïi bieåu loä (manifestation), dieãn trình tieán hoùa laø keát quaû cuûa yù muoán (desire), taùc ñoäng leân caùc khaû naêng saùng taïo (creative faculities) vaø taïo ra nhöõng gì bieåu loä ra ngoaïi caûnh (objective). (LVLCK, 924) Di Laïc (Lord Maitreya): Coøn goïi laø Ñöùc Chöôûng Giaùo (World Teacher), Ñöùc Christ, Ñöùc Boà Taùt, Ñöùc Iman Madhi (Hoài giaùo). (ÑÑNLVTD, 43) Di tích ñaûo Phuïc Sinh: (The Easter Island relics)


138

Caùc di tích cuûa ñaûo Phuïc Sinh laø caùc kyû vaät kyø laï vaø huøng hoàn nhaát cuûa nhöõng ngöôøi khoång loà coå xöa. Chuùng vöøa vó ñaïi vöøa huyeàn bí; chæ caàn xem xeùt ñaàu cuûa caùc pho töôïng khoång loà coøn nguyeân thì seõ nhaän ra caùc ñaëc ñieåm kieåu maãu vaø tính chaát ñöôïc cho laø cuûa ngöôøi khoång loà thuoäc gioáng daân thöù tö. (GLBN 3, 228). Dó thaùi (Ether): - Huyeàn linh hoïc nhìn nhaän coù baûy Baûn Toá Vuõ Truï (Cosmic Elements), boán hoaøn toaøn thuoäc veà vaät chaát, baûn toá thöù naêm, Dó Thaùi, baùn vaät chaát, seõ trôû neân thaáy ñöôïc trong khoâng khí vaøo cuoái Cuoäc Tuaàn Hoaøn thöù tö. (GLBN I, 78) - Dó thaùi laø bieán phaân cuûa vuõ truï naêng (Fohat) ôû coõi hoàng traàn. Dó thaùi coù boán phaân thaân (divisions) cuûa noù laø phong (air), hoûa (fire), thuûy (water), ñòa (earth). (LVLCK, 43) Dieät ngaõ chaáp (Decentralisation, Decentralize one’s personality)  Phaù ngaõ chaáp ñeå cho Phaøm ngaõ ñöôïc vaän duïng vôùi moät yù thöùc caân ñoái chính xaùc nhöng khoâng ñöôïc xem nhö laø nhaân toá chieám öu theá trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Keát quaû cuûa vieäc phaù ngaõ chaáp laø ngöôøi coù ñaïo taâm ngaøy caøng tieán veà höôùng phoái hôïp ñaày ñuû hôn vôùi taäp theå. Y bieát ñöôïc chính mình laø moät phaàn baát khaû phaân cuûa taäp theå vaø vôùi moïi caùi maø moái lieân heä nhö theá bao haøm. (ÑÑTKNM, 381382)  Dieät ngaõ chaáp baèng caùch: a. Cung öùng caùc löu taâm ñuùng ñaén, caùch giaùo duïc ñuùng ñaén vaø huaán luyeän veà ngheà chuyeân moân (vocational training). b. Boài ñaép naêng löïc nhaän thöùc vaø ñaùp öùng vôùi nhu caàu chung quanh, nhôø theá gôïi ra loøng ham muoán phuïng söï vaø ñem laïi yù thöùc veà söï haøi loøng xuaát phaùt töø vieäc thaønh töïu vaø hieåu roõ giaù trò (accomplishment and appreciation).


139

c. Moät caùch töø töø vaø thaän troïng chuyeån hoùa duïc voïng thaønh ñaïo taâm (aspiration). (TLHNMII, 423424)  Baáy giôø, vò ñeä töû seõ hoïc ñöôïc moät caùch hieäu quaû vieäc phaù ngaõ chaáp (decentralise himself). Ñieàu naøy coù nghóa laø: a/ Y seõ khoâng coøn ñoøi hoûi gì cho caùi ngaõ rieâng tö cuûa mình nöõa. Do ñoù, ngöôøi ta coù theå deã daøng thaáy taïi sao nhöõng ngöôøi tìm ñaïo ñöôïc daïy laø haõy theä nguyeän trung kieân vôùi Thöôïng Ngaõ cuûa mình vaø theà boû (for swear) taát caû caùc ñoøi hoûi cuûa baûn ngaõ rieâng tö naøy. b/ Ñoâi maét cuûa y höôùng veà aùnh saùng chöù khoâng höôùng veà duïc voïng nöõa ñeå giao tieáp ñöôïc vôùi Chaân Sö. Do ñoù, vieäc naøy loaïi boû (rub out) ñöôïc söï ích kyû tinh thaàn voán ñaõ ñöôïc bieåu hieän baèng söï ham muoán coá höõu vaø aên saâu, mong ñöôïc söï thöøa nhaän cuûa moät trong caùc Ñaáng Cao Caû. Khi thoaùt ñöôïc söï ham muoán caù nhaân naøy thì baáy giôø Chaân Sö môùi coù theå daùm tieáp xuùc vaø thieát laäp moái lieân heä vôùi ñeä töû. Thaät laø höõu ích cho chuùng ta khi suy gaãm veà ñieàu naøy. (CTHNM, 177178) Dó thaùi chaát (Etheric matter) : 1. Moïi hieän töôïng ôû coõi traàn, theo caùch chuùng ta hieåu thuaät ngöõ ñoù, ñeàu coù nguoàn goác ñieän vaø moät rung ñoäng sô khôûi treân coõi phuï thöù nhaát cuûa coõi traàn. 2. AÙnh saùng, töùc aùnh saùng coõi traàn, coù moái lieân heä chaët cheõ vôùi chaát dó thaùi thöù hai vaø söû duïng noù nhö laø phöông tieän. 3. AÂm thanh taùc ñoäng qua chaát dó thaùi thöù ba. 4. Vôùi yù nghóa ñaëc thuø, maøu saéc coù lieân keát vôùi chaát dó thaùi thöù tö. ÔÛ ñaây, chuùng ta phaûi chuù yù laø trong caùch phaùt trieån cuûa giaùc quan, thính giaùc ñi tröôùc thò giaùc, cuõng nhö aâm thanh ñi tröôùc maøu saéc. ÔÛ ñaây, neân ghi nhaän moät söï töông ñoàng lyù thuù giöõa chaát dó thaùi thöù tö thuoäc vuõ truï vaø dó thaùi thöù tö treân coõi traàn cuûa Thaùi


140

Döông Heä. Caû hai ñeàu ôû trong tieán trình bieåu loä ra ngoaøi  moät theo quan ñieåm cuûa con ngöôøi trong ba coõi thaáp vaø moät theo quan ñieåm cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. Ngay caû hieän nay, chaát dó thaùi thöù tö ñang ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc nghieân cöùu vaø coù nhieàu ñieàu maø hoï xaùc nhaän ñang coù lieân quan tôùi chaát dó thaùi, nguyeân töû, chaát radium vaø “protyle” toái haäu ñeàu coù lieân quan tôùi dó thaùi thöù tö naøy. Sau roát, noù seõ ñöôïc ñöa vaøo thaønh coâng thöùc khoa hoïc, vaø moät soá ñaëc tính cuûa noù, kieán thöùc lieân quan tôùi phaïm vi aûnh höôûng cuûa noù vaø coâng duïng cuûa noù seõ ñöôïc con ngöôøi bieát ñeán. Song song vôùi ñieàu ñoù, coõi Boà Ñeà, töùc coõi cuûa nguyeân khí Christ töø töø trôû neân ñöôïc nhaän bieát ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tieán hoùa, töùc laø nhöõng ngöôøi veà maët caù bieät, coù theå nhaän bieát ñöôïc vò trí cuûa hoï trong cô theå cuûa moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. AÛnh höôûng cuûa coõi Boà Ñeà vaø maõnh löïc cuûa ñieän voán laø tính chaát ñaëc thuø cuûa coõi aáy ñang baét ñaàu ñöôïc caûm nhaän, ñoàng thôøi, naêng löôïng cuûa noù cuõng ñang baét ñaàu coù hieäu quaû nhaát ñònh treân Chaân Ngaõ Theå cuûa con ngöôøi; chaát dó thaùi thöù 4 cuûa coõi hoàng traàn thuoäc Thaùi Döông Heä cuõng ñang ñaûm nhieäm ñuùng vò trí trong trí con ngöôøi vaø söùc maïnh cuûa ñieän ôû phaân caûnh ñoù cuõng ñaõ ñöôïc con ngöôøi laøm cho thích öùng vaø söû duïng ñeå trôï giuùp cho caùc kyõ xaûo cô giôùi, cho caùc phöông caùch vaän chuyeån, cho vieäc chieáu saùng ôû khaép nôi vaø trong vieäc chöõa trò. (LVLCK, 320)  Hieän nay, chaát dó thaùi thöù tö (maø ngay caû baây giôø ñang laø nhöõng gì maø chuùng ta coù theå goïi laø “ñöôïc khaùm phaù ra”) ñöôïc ñaëc tröng baèng moät vaøi ñieàu. Toâi xin lieät keâ vaøi söï kieän moät caùch thaät ngaén goïn nhö sau: a. Ñoù laø chaát dó thaùi maø tia saùng maøu tím duøng nhö laø moâi tröôøng. b. Dó thaùi thöù tö laø chaát maø nhôø ñoù, ña soá theå dó thaùi cuûa con ngöôøi ñöôïc taïo thaønh.


141

c. Phaân caûnh dó thaùi thöù tö phaàn lôùn laø phaân caûnh aûnh höôûng chính cuûa caùc “thieân thaàn boùng toái” hay caùc thieân thaàn maøu tím (violet devas) coù lieân heä chaët cheõ vôùi söï tieán hoùa ôû coõi traàn cuûa con ngöôøi. d. Chính phaân caûnh dó thaùi maø khoâng coøn bao laâu nöõa, cuoäc tieán hoùa cuûa thieân thaàn vaø con ngöôøi seõ ñaït tôùi beân trong ñoù. e. Theå xaùc troïng tröôïc ñöôïc taïo ra töø phaân caûnh dó thaùi thöù tö naøy. f. Ñoù laø phaân caûnh bieät laäp ngaõ tính ôû coõi traàn. Chæ khi naøo con thuù caàn ñöôïc bieät laäp ngaõ tính coù ñöôïc yù thöùc ñaày ñuû treân phaân caûnh ñoù cuûa coõi traàn thì noù môùi coù theå ñöôïc phoái keát caùc lónh vöïc töông öùng treân coõi traàn vaø coõi haï trí, vaø nhôø söï phoái keát tam phaân naøy môùi thöïc hieän ñöôïc caùc giai ñoaïn caàn thieát ñeå cho töù haï theå (quaternary) thaønh coâng ñöôïc trong noã löïc tieán gaàn tôùi Tam Thöôïng Theå (Triad). g. Trong cuoäc tuaàn hoaøn thöù tö naøy vaø treân daõy haønh tinh thöù tö naøy, Huyeàn giai saùng taïo thöù tö töùc nhaân loaïi, phaûi hoaøn toaøn cheá ngöï vaø kieåm soaùt chaát dó thaùi thöù tö. Moïi caù nhaân trong gia ñình nhaân loaïi phaûi ñaït ñeán vieäc cheá ngöï naøy tröôùc khi chaám döùt naøy. h. Ñoù laø phaân caûnh maø trong ñoù, caùc cuoäc ñieåm ñaïo ôû ngöôõng cöûa ñöôïc traûi qua vaø naêm cuoäc ñieåm ñaïo cuûa coõi traàn ñöôïc tieán nhaäp vaøo. (LVLCK, 326327)  Dó thaùi laø daïng thoâ tröôïc nhaát cuûa Tieân Thieân Khí (Akasha). (GLBN I, 78)  Chaát dó thaùi (etheric matter) hieän nay ñang trôû neân thaáy ñöôïc ñoái vôùi moät soá ngöôøi, vaø seõ hoaøn toaøn thaáy ñöôïc ñoái vôùi nhieàu ngöôøi vaøo cuoái theá kyû naøy (theá kyû XXND). (LVHLT, 374)


142

Dó thaùi khoâng gian (Ether of space):  Dó thaùi khoâng gian laø moät tröôøng (field, moâi tröôøng) maø trong ñoù vaø qua ñoù caùc naêng löôïng töø nhieàu coäi nguoàn xuaát phaùt ñang taùc ñoäng (play). … Tröôøng roäng lôùn naøy, cuõng nhö caùc tröôøng nhoû vaø thu heïp (localised) hôn cung caáp phöông tieän truyeàn chuyeån cho taát caû moïi naêng löôïng ñang taùc ñoäng leân treân vaø qua Thaùi Döông Heä chuùng ta, caùc baàu haønh tinh chuùng ta vaø taát caû caùc hình thöùc söï soáng treân caùc baàu naøy. Noù taïo thaønh moät tröôøng hoaït ñoäng (field of activity) khoâng giaùn ñoaïn vôùi chuyeån ñoäng lieân tuïc khoâng ngöøng nghæ  moät phöông tieän vónh cöûu cho söï trao ñoåi vaø truyeàn chuyeån naêng löôïng. (CTHNM, 9, 10) Dó thaùi löïc (The etheric force): Dó thaùi löïc töùc laø sinh löïc. (TLHNM II, 309) Duïc giôùi : X. KamaLoka. Duïc voïng (desire) :  Duïc voïng laø söùc maïnh cuûa phaøm ngaõ (form nature). (CTHNM, 388)  Duïc voïng xuaát phaùt töø coõi caûm duïc, taïo ra bieåu loä treân coõi traàn. (LVLCK, 692)  Duïc voïng laø vieäc gaén boù (attachment) vôùi caùc ñoái töôïng vui thích (objects of pleasure). (ASCLH, 134)  Duïc voïng voán laø yù chí treân coõi thaáp. (KCVTT, 248)  Chöøng naøo maø con ngöôøi chöa tieán gaàn ñeán tính thieâng lieâng (divinity, Phaät taùnh) thì con ngöôøi vaãn coøn caàn ñeán caùc thoâi thuùc cuûa duïc voïng (the urgings of desires), vaø duïc voïng chæ trôû neân trong saïch hôn (purer) vaø bôùt ñi tính vò kyû (less selfish) khi con ngöôøi caøng tieán tôùi. Tuy theá, caùc duïc voïng ñeàu troùi buoäc con ngöôøi vaøo voøng luaân hoài, vaø neáu muoán ñöôïc giaûi thoaùt, con ngöôøi phaûi dieät heát duïc voïng. (MTNX, 297)


143

- Duïc voïng laø YÙ Chí bò bao phuû (clothed) trong chaát caûm duïc (astral matter). (KCVTT, 237) - Chuyeån hoùa duïc voïng (transmutation of desire): Ñieåm caàn nhôù laø duïc voïng cheá ngöï vaø chi phoái haønh ñoäng khi naøo sinh löïc ñöôïc taäp trung vaøo baûn chaát duïc voïng, nhö laø haàu heát tình traïng cuûa ña soá con ngöôøi. Nhöng vieäc keàm cheá theå trí ñöôïc vaïch ra chæ coù theå hieäu quaû khi söï soáng ñöôïc taäp chuù vaøo coõi trí. Khi coù ñöôïc söï taäp chuù naøy thì khoâng caàn phaûi daäp taét (suppression) duïc voïng nöõa vì söùc maïnh cuûa söï chuù taâm coù taäp trung seõ ôû nôi khaùc vaø taát nhieân seõ khoâng coøn duïc voïng maõnh lieät naøo nöõa. Vieäc daäp taét duïc voïng laø moät noã löïc caàn phaûi coù cuûa ngöôøi quaù taäp trung vaøo theå caûm duïc ñeå mang laïi lôïi ích cho traïng thaùi yù chí cuûa theå trí. Nhöng ít khi y laøm ñieàu naøy. Duïc voïng coù theå chaám döùt nhôø noã löïc maïnh meõ maø con ngöôøi taïo ra ñeå ñaït ñöôïc möùc ñoä taâm thöùc trí tueä naøo ñoù, nhöng khoâng coù söï daäp taét naøo thöïc söï xaûy ra, cuõng khoâng coù yù chí naøo ñöôïc caàu vieän ñeán. Khi cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ñöôïc eâm xuoâi vaø ñöôïc theå trí keàm cheá töø caùc phaân caûnh trí tueä, thì baáy giôø söï chuyeån hoùa nhaát ñònh xaûy ra. Söï chuyeån hoùa (maø nhôø ñoù baûn chaát caûm duïc ñöôïc thay ñoåi vaø chuyeån bieán) coù theå coù baûn chaát taâm linh hay laø chæ coù baûn chaát thieát thöïc (expedient). Duïc voïng coù theå ñöôïc chuyeån hoùa thaønh ñaïo taâm tinh thaàn hay thaønh moät thaùi ñoä phuø hôïp vôùi yù muoán cuûa theå trí voán ñang bieåu loä noù. Do ñoù, caàn phaûi thaän troïng phaân tích ñoäng cô thuùc ñaåy vaø caùc muïc tieâu. (CTNM, 348) Dung hôïp (fusion) : Coù theå ñöôïc xem nhö laø tieán trình hoäi nhaäp taâm linh cuûa caù nhaân  vôùi yù thöùc khôi hoaït ñaày ñuû  coù lieân quan tôùi ba traïng thaùi thieâng lieâng trong con ngöôøi. (LV7C, 265)


144

Duõng löïc (Vīrya):  Naêng löïc duõng caûm (the dauntless energy) môû ñöôøng tieán ñeán chaân lyù sieâu nhieân (supernatural truth) vöôït ra khoûi baõi laày cuûa caùc doái traù cuûa theá gian. (Ñaây laø Balamaät thöù naêm ND). (TNVT, 178) Duy Danh Thuyeát (Nomimalism): Ñoái vôùi keû theo thuyeát Duy Danh (Nominalists), chính caùi phoå quaùt (the universals, phoå höõu) môùi laø thöïc taïi (realities) coøn caùc ñaëc thuø (particulars) chæ coù treân danh nghóa (in name) vaø trí töôûng töôïng cuûa con ngöôøi. (GLBN I, 317) Duy lyù: (Rational, thuaàn lyù, coù lyù trí) Töø ngöõ “duy lyù” coù haøm yù laø moät ñieàu gì ñoù xuaát phaùt töø Minh Trieát Vónh Cöûu (Eternal Wisdom). (CKMTTL, 82) Döông hoûa kyø kinh : X. Höõu hoûa kyø kinh (Pingala) Döùt boû (Virāga): X. Xaû ly.


145

Ñ Ña nhaân caùch (Multiple personalities, taâm thaàn phaân lieät): ÔÛ ñaây toâi khoâng theå baøn roäng veà vaán ñeà nhaäp xaùc (obsession) do söï trieät thoaùi cuûa traïng thaùi ngaõ thöùc cuûa chuû theå trong theå xaùc (töùc linh hoàn ND). Tieán trình taùch ra naøy chæ ñeå laïi moät caùi voû sinh ñoäng (living shell), moät caùi nhaø troáng roång. Coù quaù nhieàu ñieàu phaûi ñöôïc xem xeùt veà moät luaän ñeà nhö luaän ñeà naøy. Khoâng deã gì maø nhaø nghieân cöùu taâm lyù khoa hoïc chaáp nhaän giaû thuyeát (premise) veà söï thay theá taâm thöùc cuûa moät thöïc theå khaùc vaøo vò trí taâm thöùc cuûa moät ngöôøi khoâng theå giöõ moái lieân keát trong naõo boä vôùi möùc roõ raøng thích hôïp. Nhöng noùi vôùi tö caùch cuûa moät keû hieåu bieát, nhöõng tröôøng hôïp nhö theá thöôøng xaûy ra, ñöa ñeán nhieàu vaán ñeà ñöôïc goïi laø “taâm thaàn phaân lieät” (“split personality”), thöïc ra ñoù laø tình traïng hai ngöôøi (persons) laøm chuû moät theå xaùc ñaëc bieät  moät ngöôøi cung caáp doøng sinh löïc (life stream), (baùm truï vaøo tim), coøn ngöôøi kia cung caáp yù thöùc (stream of consciousness) (baùm truïanchored trong naõo boä) vaø nhôø ñoù keàm cheá theå xaùc, chæ huy caùc hoaït ñoäng cuûa theå naøy vaø töï bieåu hieän qua cô quan ngoân ngöõ (speech). Ñoâi khi vieäc aùm (hay nhaäp xaùc, possession) naøy xaûy


146

ra luaân phieân giöõa hai caù nhaân lieân heä. Ñoâi khi nhieàu hôn hai, vaø nhieàu ngöôøi treân khía caïnh noäi moân cuûa söï soáng, söû duïng cuøng theå xaùc. Luùc ñoù, baïn coù tröôøng hôïp ña nhaân caùch (taâm thaàn phaân lieät). (TLHNMII, 419420) Ñaïi (elements, yeáu toá, …): X. Yeáu toá. Ñaïi Chu Kyø (Maha Yuga): Coù 4.320.000 naêm cuûa con ngöôøi. Goàm coù 4 chu kyø sau: Krita yuga ..… 1.728.000 naêm theá tuïc (mortal year) Treta yuga ….. 1.296.000 naêm theá tuïc. Dwapora yuga….. 864.000 naêm theá tuïc. Kali yuga ….. 432.000 naêm theá tuïc. (LVLCK, 39) Ñaïi chu kyø khai nguyeân : X. Mahamanvantara. Ñaïi ñònh (contemplation, samahdi, nhaäp ñònh) :  Töø ngöõ ‘sama’ coù lieân quan ñeán naêng löïc cuûa chaát trí töùc laø laáy daïng thöùc hay laø töï ñieàu chænh theo caùc aán töôïng beân ngoaøi. Caùc aán töôïng töø ngoaøi naøy ñi tôùi theå trí xuyeân qua (via) caùc giaùc quan. Khi moät ngöôøi khao khaùt taäp yoga coù theå kieàm cheá caùc boä phaän nhaän thöùc baèng giaùc quan cuûa mình sao cho chuùng khoâng coøn baùo tröôùc cho theå trí caùc phaûn öùng cuûa chuùng ñoái vôùi nhöõng gì ñöôïc caûm nhaän thì hai vieäc xaûy ra: a) Boä oùc xaùc thaân trôû neân yeân tónh vaø phaúng laëng (quiet and still). b) Chaát trí hay theå trí ngöng taïo ra caùc thay ñoåi vaø trôû neân hoaøn toaøn phaúng laëng. (ASCLH, 36)  Nhaäp ñònh laø söï ñoàng nhaát hoùa cuûa ngöôøi nhaän thöùc (knower) vôùi nhöõng gì trong chính y voán raát gioáng vôùi linh hoàn beân trong hình haøi. (ASCLH, 92)  Nhaäp ñònh töùc laø chuyeån aùnh saùng cuûa linh hoàn vaøo nhöõng gì caàn ñöôïc bieát hay tìm kieám. (ASCLH, 253)  Söï nhaäp ñònh laø söï yeân nghæ (sleep) cuûa ñaïo só yoga, keát quaû cuûa söï trieät thoaùi höõu thöùc vaø coù khoa hoïc cuûa Chaân nhaân


147

ra khoûi phaøm ngaõ tam phaân ñeå hoaït ñoäng treân caùc coõi cao, chuaån bò cho coâng cuoäc phuïng söï tích cöïc naøo ñoù treân coõi thaáp. (ASCLH, 23)  Samādhi (ñaïi ñònh, nhaäp ñònh) laø traïng thaùi (state) maø trong luùc ñoù, haønh giaû maát heát yù thöùc veà moïi bieät ngaõ (individuality), keå caû chính mình. Haønh giaû trôû thaønh toång theå (the All). (TNVT, 227) Ñaïi Ñöùc : Bhandanta (B.Ph.), Reverend, Venerable. Ñaïi Haõo Huyeàn : (Mahā Māyā, Great Illusion) Vuõ truï bieåu loä (objective universe) (TNVT, 214) Ñaïi Hoøa thöùc (Mahima) : X. Quyeàn naêng. Ñaïi hoàn (Oversoul):  Ñaïi hoàn ôû treân caùc phaân caûnh cao cuûa coõi trí (mental plane). (CTNM, 395)  Ñaïi hoàn töùc laø Thöôïng Ñeá. (GDTKNM, 22) Ñaïi Hoàng Thuûy (The flood): Thaùnh Ñoaøn taän duïng khaû naêng phaân bieän cuûa theå trí, voán laø tính chaát ñoäc ñaùo cuûa nhaân loaïi, ñeå giuùp cho nhaân loaïi ñaït ñeán muïc tieâu nhôø vieäc laøm caân baèng caùc caëp ñoái hôïp vaø tìm ra con ñöôøng trôû veà coäi nguoàn. Quyeát ñònh naøy ñöa ñeán cuoäc chieán ñaáu roäng lôùn, taïo thaønh ñaëc tröng cho vaên minh thôøi Atlantis, vaø ñöa ñeán keát quaû baèng söï huûy dieät ñöôïc goïi laø Ñaïi Hoàng Thuûy maø moïi Thaùnh Kinh treân theá giôùi ñeàu coù noùi tôùi. Caùc löïc löôïng aùnh saùng vaø löïc löôïng cuûa boùng toái ñaõ daøn traän choáng laïi nhau vaø ñieàu naøy ñeå trôï giuùp nhaân loaïi. Cuoäc tranh chaáp vaãn coøn keùo daøi, vaø theá chieán maø chuùng ta vöøa traûi qua laø moät söï taùi phaùt cuûa noù. (ÑÑNLVTD, 35) Ñaïi Khaán Nguyeän : (Great Invocation) Vaøo naêm 1945, Ñöùc Christ coù ñöa ra cho theá giôùi (cho quaàn chuùng söû duïng) moät trong caùc lôøi khaán nguyeän (prayers) coå xöa


148

nhaát ñaõ töøng ñöôïc bieát tôùi, nhöng laø lôøi khaán nguyeän töø tröôùc ñeán giôø khoâng ñöôïc pheùp söû duïng, ngoaïi tröø ñöôïc caùc Ñaáng Tinh thaàn cao caû nhaát söû duïng. Chuùng ta ñöôïc cho bieát raèng chính Ngaøi ñaõ ñoïc noù laàn ñaàu tieân vaøo Kyø Traêng Troøn thaùng saùu naêm 1945, ñoù laø Kyø Traêng Troøn cuûa Ñöùc Christ, gioáng nhö Kyø Traêng Troøn thaùng naêm laø cuûa Ñöùc Phaät. Thaät khoâng deã gì maø phieân dòch caùc nhoùm töø ngöõ coå xöa naøy (xöa ñeán noãi chuùng khoâng coù nieân hieäu hay neàn taûng thuoäc baát cöù loaïi naøo) ra caùc töø ngöõ hieän ñaïi, nhöng vieäc naøy ñaõ ñöôïc thöïc hieän, vaø sau roát, baøi Ñaïi Khaán Nguyeän ñöôïc pheùp trôû thaønh lôøi caàu nguyeän cuûa theá giôùi ñöôïc Ngaøi tuyeân ñoïc vaø ñöôïc caùc ñeä töû cuûa Ngaøi ghi laïi. Noù ñaõ ñöôïc dòch ra nhö sau: Töø ñieåm Linh Quang trong Thieân Trí Xin aùnh saùng tuoân traøn vaøo trí ngöôøi Xin cho Linh Quang giaùng xuoáng traàn. Töø ñieåm Baùc AÙi trong Thieân Taâm Xin cho baùc aùi traøn ngaäp taâm ngöôøi Mong sao Ñaáng Christ trôû laïi döông traàn Töø trung taâm maø Thieân Chí ñöôïc thaáu trieät Xin cho Thieân YÙ daét daãn tieåu chí con ngöôøi Thieân YÙ maø Thaùnh Sö bieát roõ vaø phuïng haønh Töø trung taâm maø chuùng ta goïi laø con ngöôøi Mong cho Thieân Cô Baùc AÙi vaø Linh Quang khôûi ñoäng Mong cho noù phong beá ñöôïc taø moân Mong sao Linh Quang, Baùc AÙi vaø Quyeàn Naêng phuïc hoài Thieân Cô taïi Coõi traàn. (STLCÑC, 3031) Ñaïi Nhaät ôû vôùi chuùng ta : X. Ngaøy ñeán vôùi chuùng ta. Ñaïi Thieân Kieáp (Mahakalpa):


149

100 naêm cuûa Brahman, baèng vôùi 311.040 tyû naêm cuûa con ngöôøi. (LVLCK, 3940) Ñaïi Thieân Thaàn (Mahadeva): Mahadeva theo nghóa ñen laø “Ñaïi Thieân Thaàn” (“Great Deva”). Thuaät ngöõ naøy ñöôïc aùp duïng cho Ngoâi Thöù Nhaát cuûa Tam Vò Nhaát Theå bieåu loä, cho Shiva, traïng thaùi Huûy Dieät, Ñaáng Saùng taïo. (LVLCK, 3940) Ñaïi Thieân Vöông : X. Maharaja. Ñaïi Thöøa (Mahayana): Moät heä phaùi trieát hoïc Phaät giaùo, nghóa ñen laø “Coå Xe Lôùn” (“Great Vehicle”). Moät heä thoáng thaàn bí, do Ñöùc Nagarjuna laäp ra. Kinh saùch cuûa phaùi naøy ñöôïc vieát trong theá kyû thöù hai tröôùc Thieân Chuùa. (CKMTTL, 265) Ñaïi tö töôûng gia, ñaïi laõnh tuï cuûa nhaân loaïi (Great thinkers, great leaders of the race): Caùc ñaïi tö töôûng gia cuûa nhaân loaïi, nhöõng ngöôøi tieâu bieåu thöïc söï cuûa haï trí, veà caên baûn ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù ba haï theå ñöôïc chænh hôïp, töùc laø nhöõng ngöôøi maø theå haï trí giöõ cho hai theå kia chænh hôïp thaän troïng. Luùc baáy giôø, theå haï trí lieân giao tröïc tieáp, thaúng suoát tôùi naõo boä hoàng traàn maø khoâng coù gì chöôùng ngaïi, ngaên trôû. Khi chænh hôïp ñöôïc boán phaàn vaø khi ba theå noùi treân ñöôïc chænh hôïp (aligned) vôùi theå cuûa Thöôïng Ngaõ, töùc Chaân Ngaõ theå vaø giöõ ñöôïc oån ñònh trong chu vi cuûa theå naøy, thì baáy giôø caùc ñaïi laõnh tuï cuûa nhaân loaïi xuaát hieän, ñoù laø nhöõng ngöôøi coù aûnh höôûng leân nhaân loaïi veà maët tình caûm vaø trí tueä; luùc ñoù, caùc vaên só vaø lyù töôûng gia coù linh höùng môùi coù theå dieãn ñaït caùc linh höùng vaø öôùc mô cuûa hoï; luùc ñoù, caùc tö töôûng gia toång hôïp vaø tröøu töôïng môùi coù theå chuyeån caùc yù nieäm cuûa hoï cho theá giôùi höõu hình. (TVTTHL, 12)


150

Ñaïi Vuõ truï (Macrocosm): Thaùi Döông Thöôïng Ñeá (Solar Logos) töùc laø Ñaïi Vuõ truï. (LVLCK, 69) Ñaøn Vieät: (Daânapati): coøn goïi laø thí chuû (donor) Ñaïo : 1) Marga (B.Ph.), Maggo (N.Ph.), con ñöôøng. 2) Tao (teân goïi trieát thuyeát cuûa Laõo Töû). Ñaïo binh aâm thanh (Army of the voice, AÂm binh): Treân moãi coõi, taát caû caùc thieân thaàn caáp thaáp, “Ñaïo binh aâm thanh”, caùc vò kieán taïo haï ñaúng vaø voâ soá caùc tinh linh (elementals) ñang hoaït ñoäng moät caùch voâ thöùc, ñöôïc höôùng daãn vaø ñieàu khieån baèng linh töø vaø aâm thanh. (LVLCK, 472) Ñaïo Ñöùc Kinh (TaotehKing): Nghóa ñen “Quyeån saùch veà Tính Hoaøn Thieän cuûa Taïo Hoùa” (‘The Book of the Perfectibility of Nature”) do ñaïi trieát gia Laõo Töû (Laotze) vieát ra. Ñaây laø moät loaïi vuõ truï khai tòch luaän (cosmogony) chöùa ñöïng moïi giaùo lyù caên baûn cuûa Vuõ truï Khôûi nguyeân Luaän Bí truyeàn (Esoteric Cosmogenesis). Laõo Töû cho raèng vaøo luùc khôûi thuûy khoâng coù gì caû ngoaïi tröø Khoâng Gian voâ haïn vaø voâ bieân (limitless and boundless Space). Vaïn vaät sinh toàn vaø toàn taïi ñöôïc sinh ra trong ñoù töø “Caùi Baûn Nguyeân (Princple) töï hieän höõu, töï phaùt trieån töø Chính Noù, nghóa laø Swabhaâvat. Vì khoâng bieát goïi noù laø gì vaø baûn theå cuûa noù (essence) khoâng theå doø hieåu ñöôïc (imfathomable) neân caùc trieát gia goïi noù laø Ñaïo (Tao, Anima Mundi), töùc naêng löôïng chöa ñöôïc taïo ra (uncreat), chöa ñöôïc sinh ra (unborn) vaø haèng höõu (eternal) cuûa thieân nhieân, ñang bieåu loä theo chu kyø. Taïo Hoùa cuõng nhö con ngöôøi, khi noù ñaït ñeán thanh khieát (purity) thì seõ ñaït ñeán tónh taïi (rest) vaø luùc baáy giôø, moïi vaät trôû neân hôïp nhaát vôùi Ñaïo, voán laø coäi nguoàn cuûa moïi laïc phuùc (bliss) vaø dieãm phuùc (felicity). Theo trieát lyù cuûa AÁn giaùo vaø Phaät giaùo, söï thanh khieát, laïc phuùc vaø söï baát töû nhö theá chæ coù theå ñaït ñöôïc nhôø


151

luyeän taäp ñöùc haïnh vaø söï thanh thaûn hoaøn toaøn cuûa tinh thaàn treân coõi ñôøi cuûa chuùng ta; trí oùc con ngöôøi phaûi kieàm cheá vaø sau roát chinh phuïc vaø thaäm chí aùp ñaûo haønh ñoäng hoãn loaïn cuûa phaøm ngaõ con ngöôøi. Con ngöôøi ñaït ñeán möùc ñoä thanh luyeän ñaïo ñöùc caàn coù caøng sôùm thì seõ caûm nhaän ñöôïc haïnh phuùc caøng nhieàu. (NGMTTL, 320) Ñaïo taâm (aspiration, hoaøi baûo) : - Töø ngöõ “ñaïo taâm” xuaát phaùt töø tieáng La tinh “ad”: höôùng ñeán (“to”) vaø “spirare”: hít, thôû (“to breathe, to breathe towards”) nhö töï ñieån Webster ñaõ ghi. Töø ngöõ “spirit” (tinh thaàn) cuõng coù cuøng nguoàn goác. Ñaïo taâm phaûi ñi tröôùc caûm höùng (inspiration). Phaûi coù hôi thôû ra töø Phaøm ngaõ tröôùc khi coù theå coù hôi thôû vaøo (breathing in) cuûa traïng thaùi cao. Theo quan ñieåm cuûa thaàn bí hoïc Ñoâng phöông, ñaïo taâm bao haøm yù nieäm veà löûa. Noù chæ moät öôùc voïng maõnh lieät vaø moät quyeát taâm nhieät thaønh ñeå sau roát thöïc hieän ba ñieàu ñoái vôùi ngöôøi tìm ñaïo. Noù phoùng ra moät aùnh saùng maõnh lieät leân caùc vaán ñeà cuûa ngöôøi tìm ñaïo vaø taïo ra loø löûa thanh luyeän maø Phaøm ngaõ phaûi böôùc vaøo ñeå cho moïi oâ tröôïc ñeàu bò thieâu ñoát, vaø noù cuõng huûy dieät moïi chöôùng ngaïi coù theå chaän giöõ y laïi ñaøng sau. (TTTÑTG, 93) - Ham muoán thuoäc loaïi cao sieâu ñöôïc goïi laø ñaïo taâm. (SHLCTÑ, 32) Ñaïo vieän (Ashram) : X. Huyeàn vieän. Ñau khoå (pain): - Ñau khoå laø haäu quaû taïo ra khi theå caûm duïc bò an truï moät caùch sai laàm. Ñau khoå laø haäu quaû cuûa vieäc khoâng theå laøm caân baèng caùc caëp ñoái hôïp moät caùch chính xaùc. Noù cho thaáy söï thieáu quaân bình. (ASCLH, 71)  Ñau khoå chæ bò taïo ra do söï ñoái khaùng (resistance) vaø laø moät giai ñoaïn caàn thieát trong dieãn trình tieán hoùa. (LVLCK, 215)


152

 Ñoái vôùi Chaân Sö, söï ñau khoå khoâng coøn nöõa. Nghóa laø söï ñau khoå maø chuùng ta bieát treân coõi traàn, phaàn lôùn laø ñau khoå trong vaät chaát (pain in matter). Coøn söï ñau khoå aån trong söï hieåu bieát (comprehension), khoâng phaûi laø söï caûn trôû (not resistance), thì caùc giôùi cao nhaát (highest circles) môùi caûm nhaän ñöôïc, vaâng, noù leân ñeán chính Thöôïng Ñeá. Nhöng toâi ñaõ ra ngoaøi ñeà, caùc baïn laø ngöôøi coøn bò vaät chaát chi phoái thì haàu nhö khoâng theå hieåu ñöôïc. (TVTTHL, 37) - Coâng duïng cuûa ñau khoå (uses of pain): + Ñau khoå laø keû baûo veä cuûa hình haøi vaø taùc nhaân che chôû cuûa vaät chaát; noù caûnh giaùc söï nguy hieåm, noù cho thaáy moät vaøi giai ñoaïn nhaát ñònh trong dieãn trình tieán hoùa; noù ñöôïc lieân keát vôùi nguyeân khí maø nhôø ñoù linh hoàn töï ñoàng nhaát hoùa vôùi vaät chaát. (CTNM, 502) + Caùc coâng duïng cuûa ñau khoå thì nhieàu, vaø chuùng daét linh hoàn con ngöôøi ra khoûi boùng toái, ñi vaøo aùnh saùng, ra khoûi caûnh noâ leä, ñi vaøo giaûi thoaùt, ra khoûi khoå taâm ñi vaøo an bình. Söï an bình ñoù, aùnh saùng ñoù vaø giaûi thoaùt ñoù, vôùi söï haøi hoøa ñöôïc an baøi cuûa vuõ truï ñöôïc daønh cho taát caû caùc con cuûa nhaân loaïi. (LVHLT, 533) Ñau khoå (Suffering): Sau khi xem xeùt moïi khía caïnh, söï ñau khoå chæ coù theå xaûy ra khi traïng thaùi tinh thaàn maø linh hoàn (trong theå xaùc) bò ñoàng nhaát hoùa vôùi sinh hoàn, ñang laøm sinh ñoäng vaø ñöa sinh löïc ñeán hình haøi vaø taïo ra söï soáng nhaát thôøi cuûa hình haøi. Trong traïng thaùi voâ thöùc, sinh hoàn cuõng bieát ñöôïc söï ñau ñôùn vaø thoáng khoå, nhöõng ngöôøi chaêm soùc vaø canh giöõ beänh nhaân ñeàu bieát roõ ñieàu naøy, nhöng khoâng coù ñau ñôùn ñích thöïc (real pain) hay khoå ñích thöïc (true distress) bôûi vì chaân nhaân, hoàn tinh thaàn, ñaõ xuaát ra hoaëc laø do söï ñau ñôùn cöïc ñoä (nhö trong traïng thaùi voâ thöùc thöïc söï) hoaëc laø do thuoác meâ.


153

Noãi ñau cuûa linh hoàn, khi phaøm ngaõ laàm laïc, chæ laø moät hình thöùc dieãn taû töôïng tröng. Khoâng heà coù noãi ñau thöïc söï (pain or true suffering) vaø thöôøng thöôøng laø khoâng coù vaán ñeà hay bieát söï vieäc xaûy ra vì rung ñoäng khoâng ñuû cao ñeå thaáu nhaäp vaøo caûnh giôùi cao, nôi maø linh hoàn ngöï trò. Tuy nhieân, khi naøo coù söï hieåu bieát nhö theá thì linh hoàn caûm thaáy  toâi taïm dieãn taû nhö theá  moät caûm töôûng ñaùnh maát cô hoäi vaø theo sau ñoù laø caûm giaùc chaùn naõn, khoâng hôn khoâng keùm, vì söï kieân nhaãn cuûa linh hoàn thì voâ giôùi haïn, gioáng nhö söï kieân nhaãn cuûa Thaùnh Ñoaøn. Chæ vì chuùng ta noùi moät caùch töôïng tröng vaø noùi linh hoàn ñau khoå, baïn ñöøng neân dieãn dòch ñieàu ñoù baèng thuaät ngöõ thoâng thöôøng. Noãi ñau (suffering) cuûa Ñöùc Christ hay cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá, hay cuûa chính Thöôïng Ñeá, thì khoâng theå hieåu baèng caùc thuaät ngöõ chæ phaûn öùng cuûa phaøm ngaõ. Chuùng ta söû duïng ngoân töø, nhöng thöïc ra ngoân töø laïi haøm yù “söï ñoàng nhaát hoùa taùch rôøi vaø coâ laäp”. Hôõi huynh ñeä, vieäc ñoù coù gôïi ñöôïc baát cöù ñieàu gì cho baïn khoâng? Vieäc ñoàng nhaát hoùa sai laø nguyeân nhaân cuûa ñau khoå (pain) vaø ñöa ñeán noãi ñau, noãi khoå vaø caùc haäu quaû khaùc. Vieäc ñoàng nhaát hoùa ñuùng ñöa ñeán söï caûm thoâng, hieåu bieát veà caùc thaùi ñoä taâm lyù cuûa keû ñau khoå nhöng khoâng ñöa ñeán thoáng khoå thöïc söï nhö chuùng ta thöôøng hieåu.(CTNM, 346347) Ñau khoå, coäi nguoàn vaø nguyeân nhaân (origin and cause of suffering): Sau khi ñieåm giöõa cuûa khuùc quanh (central turning point) trong Ñaïi Chu Kyø ñaõ ñöôïc vöôït qua  nghóa laø sau ñieåm giöõa cuûa Gioáng daân thöù tö trong cuoäc tuaàn hoaøn thöù tö treân Baàu haønh tinh cuûa chuùng ta  khoâng coøn moät Chaân Thaàn naøo böôùc vaøo giôùi nhaân loaïi nöõa. Ñoái vôùi chu kyø naøy, caùnh cöûa ñaõ ñoùng laïi vaø söï thaêng baèng ñaõ ñaït ñöôïc. Bôûi vì neáu cöù coù moät linh hoàn môùi ñöôïc taïo ra cho moãi moät trong voâ soá con ngöôøi ñaõ cheát ñi, vaø


154

neáu khoâng coù söï luaân hoài thì khoù maø ñuû choã chöùa cho caùc linh hoàn ñaõ thoaùt xaùc (disembodied “spirits”) vaø khoâng bao giôø coù theå giaûi thích ñöôïc coäi nguoàn vaø nguyeân nhaân cuûa ñau khoå. Chính do vieäc thieáu hieåu bieát veà giaùo lyù huyeàn moân vaø aùp ñaët caùc quan nieäm sai laàm döôùi chieâu baøi (guise) giaùo duïc toân giaùo môùi phaùt sinh ra Thuyeát Duy Vaät vaø Thuyeát Voâ Thaàn nhö laø moät caùch phaûn khaùng laïi traät töï thieâng lieâng ñaõ ñöôïc an baøi cuûa vaïn vaät. (GLBN I, 234) Ñau khoå vaø phieàn naõo: (Pain and sorrows) “ Neân nhôù raèng, baát cöù noã löïc naøo cuõng taïo ra khaùng löïc (resistance), vaø khaùng löïc trong theå xaùc cuûa con ngöôøi bieåu loä (registers) döôùi hình thöùc ñau ñôùn (pain). Moät phaàn lôùn caùc ñau khoå vaø phieàn naõo xaûy ra do bôûi con ngöôøi phaûn khaùng laïi (resisting) Ñònh Luaät Nghieäp Quaû vaø phaãn uaát (resenting) vôùi caùc hoaøn caûnh baét buoäc (necessities) maø luaät ñoù aùp ñaët leân hoï, Vun troàng moät taâm trí thaêng baèng vaø moät nhaân sinh quan hôïp lyù (reasonable outlook) seõ laøm giaûm bôùt (mitigate) tình traïng naøy ñi nhieàu. (VLH, 265) Ñaàn ñoän, khôø khaïo vaø giaø laãn (Imbecility, idiocy and senil decay): … Neân nhôù raèng, trong caùc tröôøng hôïp ñaàn ñoän, khôø khaïo vaø trong giai ñoaïn luoáng tuoåi maø chuùng ta goïi laø giaø laãn, ñöôøng daây (thread) gaén chaët vaøo naõo bò trieät thoùai (withdrawn) trong khi ñöôøng daây chuyeån (convey) xung löïc söï soáng vaãn coøn baùm truï vaøo tim. Coù söï soáng nhöng khoâng coù hieåu bieát saùng suoát; coù söï hoaït ñoäng (movement) nhöng khoâng coù ñònh höôùng khoân ngoan. Trong tröôøng hôïp giaø laãn, coù luùc döôøng nhö coù moät boä maùy thuoäc loaïi cao caáp ñöôïc vaän duïng trong ñôøi soáng, döôøng nhö coù hoaït ñoäng saùng suoát, nhöng ñoù laø moät aûo töôûng do bôûi thoùi quen cuõ vaø do nhòp ñieäu ñaõ ñöôïc thieát laäp töø xöa maø khoâng phaûi do yù ñònh (purpose) coù phoái keát chaët cheõ taïo ra.


155

(LVHLT, 497) Ñaáng Baát Khaû Tö Nghò (One About Whom Naught May Be Said):  Ñaáng bieåu loä xuyeân qua baûy Thaùi Döông Heä. (TLHNMI, 155)  Thöôïng Ñeá cuûa Thaùi Döông Thöôïng Ñeá cuûa chuùng ta. (ÑÑNLVTD, 162)  Baûy tinh toøa (constellations) hôïp thaønh theå bieåu loä cuûa Ñaáng Baát Khaû Tö Nghò. (TLHNM I, 332)  Chuùng ta neân nhôù laø hình haøi thu huùt vaø söû duïng vaät chaát maø noù ngaâm taåm (immerse) trong ñoù. Thaùi Döông Heä cuûa chuùng ta laø moät trong nhieàu Thaùi Döông Heä lôùn chöù khoâng phaûi laø Thaùi Döông Heä lôùn nhaát. Noù laø moät phaàn cuûa moät toång theå vó ñaïi hôn. Toång theå vó ñaïi naøy ñöôïc taïo thaønh baèng baûy phaàn (hay baûy Thaùi Döông Heä), chính noù laïi ngaâm taåm trong nöôùc cuûa khoâng gian (water of space), ñöôïc sinh ra theo yù muoán vaø do ñoù, laø ñöùa con thieát yeáu (child of necessity). Noù thu ñöôïc söï soáng cuûa noù töø moâi tröôøng chung quanh. Caùc luoàng thaàn löïc tuoân ñoå vaøo Thaùi Döông Heä chuùng ta töø moïi phía, phaùt xuaát töø caùi maø quyeån “Luaän veà Löûa Caøn Khoân” goïi laø “Ñaáng Baát Khaû Tö Nghò”. Caùc doøng thaàn löïc naøy bieåu hieän (embody) cho yù chí vaø yù muoán (desire) cuûa Ngaøi, theå hieän (express) ra tình thöông hay laø naêng löïc thu huùt cuûa Ngaøi, vaø bieåu loä (manifest) ra nhö laø hình tö töôûng vó ñaïi maø chuùng ta goïi laø Thaùi Döông Heä cuûa chuùng ta. Xin môû daáu ngoaëc ñeå chuù thích raèng Ñaáng naøy (Existence) ñöôïc goïi laø “Ñaáng Baát Khaû Tö Nghò” khoâng phaûi vì tính caùch bí maät hay huyeàn bí maø laø vì moïi caùch trình baøy baèng yù töôûng veà söï soáng vaø muïc tieâu cuûa Ngaøi ñeàu khoâng theå coù ñöôïc maõi cho ñeán khi chuùng ta ñaõ hoaøn taát ñöôïc kyø haïn tieán hoùa trong Thaùi Döông Heä cuûa chuùng ta. Chuù yù, toâi noùi Thaùi Döông Heä cuûa


156

chuùng ta chöù khoâng phaûi chæ noùi söï soáng cuûa haønh tinh chuùng ta maø thoâi. Vieäc suy tö veà Ñaáng maø nhôø söï soáng cuûa Ngaøi, Ngaøi laøm linh hoaït (inform) baûy Thaùi Döông Heä, laø vieäc phí phaïm naêng löôïng. Treân haønh tinh cuûa chuùng ta, chæ coù caùc Ñaáng Cao caû (Great Lives) nhö laø Ñöùc Phaät, Ñöùc Kumaras vaø Ñöùc Haønh Tinh Thöôïng Ñeá laø môùi baét ñaàu caûm nhaän (sense) ñöôïc xung löïc maõnh lieät cuûa Toång Theå vó ñaïi ñoù, vaø thaäm chí caùc Ngaøi chæ môùi caûm nhaän ñöôïc xung löïc ñoù nhöng cho ñeán nay, vaãn hoaøn toaøn khoâng theå töôûng nghó (conceive) ñöôïc caùi chieàu höôùng (trend) cuûa noù, vì noù vöôït ngoaøi taâm trí (mind), tình thöông vaø yù chí. Noù laøm phaùt ñoäng caùc yeáu toá (maø chuùng ta khoâng coù moät thuaät ngöõ naøo ñeå goïi) vaø caùc khuynh höôùng maø thaäm chí cho ñeán nay vaãn khoâng hình dung ra ñöôïc moät maûy may naøo treân haønh tinh chuùng ta. (LVHLT, 274) Ñaáng Chí Phuùc (Blessed One): Ñaáng Chí Phuùc laø Ñaáng ñang bieåu loä moät caùch hoaøn haûo tính chaát cung naøo ñoù qua saéc töôùng coõi hieän töôïng ñaõ aán ñònh naøo ñoù, saéc töôùng naøy saün saøng ñöôïc ñaûm nhaän cho muïc tieâu phuïng söï, nhöng noù khoâng heà taïo ra moät giôùi haïn vaø khoâng heà laøm tuø haõm Ñaáng Chí Phuùc, vì taâm thöùc cuûa Ngaøi khoâng heà ñoàng nhaát hoùa vôùi saéc töôùng coõi hieän töôïng, cuõng nhö khoâng ñoàng nhaát hoùa vôùi tính chaát maø noù bieåu loä. (TLHNM II, 35) Ñaáng Chöôûng quaûn Ñòa Caàu (Lord of the World): Ñaáng Chöôûng Quaûn Ñòa Caàu, töùc Ñaáng Ñieåm Ñaïo Duy Nhaát, trong Thaùnh Kinh, Ngaøi ñöôïc goïi laø Ñaáng Voâ Löôïng Thoï (“The Ancient Of Days”), trong kinh saùch AÁn Ñoä, Ngaøi ñöôïc goïi laø Ñeä Nhaát Kumara, töùc Sanat Kumara. Töø choã ngöï cuûa Ngaøi ôû sa maïc Gobi, Ngaøi chuû trì Ñaïi Ñoaøn Chaân Sö vaø quaûn trò caû ba Boä Moân (department). Moät soá kinh saùch goïi Ngaøi laø Ñaáng Ñaïi Hy Sinh vì Ngaøi ñaõ choïn vieäc troâng coi söï tieán hoùa cuûa nhaân loaïi vaø thieân thaàn cho ñeán khi taát caû ñöôïc cöùu ñoä, hieåu


157

veà maët huyeàn bí. Chính Ngaøi quyeát ñònh vieäc “thaêng tieán” trong caùc Boä Moân khaùc nhau vaø saép xeáp nhaân löïc ñieàn vaøo caùc choã troáng. Moãi naêm boán laàn, chính Ngaøi trieäu taäp hoäi nghò coù taát caû caùc Ñeá Quaân (Chohan) vaø Chaân Sö, cho pheùp laøm nhöõng gì ñeå thuùc ñaåy caùc muïc tieâu tieán hoùa. (ÑÑNLVTD, 104) Ñaáng Ñieåm Ñaïo (Initiator, Hierophant): Hierophant (Vò Chuû Leã) töùc Ñaáng Ñieåm Ñaïo. (CVÑÑ, 56) Ñaáng Kî maõ (Rider): Trong kinh Taân Öôùc, Ñaáng Xuaát Theá ñöôïc nhìn thaáy xuaát hieän ñeå cöùu theá nhaân, “cöôõi treân moät con ngöïa traéng”… Ñieåm caàn nhôù laø Ñaáng Kî maõ treân con ngöïa traéng naøy khoâng phaûi laø Thöïc Theå (Entity hay Life) ngoaïi haønh tinh maø laø moät Ñaáng Cao caû gioáng nhö chính chuùng ta veà maët baûn theå  con ngöôøi vaø con vaät phoái hôïp laïi nhö taát caû chuùng ta, nhöng hôïp nhaát vôùi thaùnh linh vaø nhaän ñöôïc linh caûm töø beân treân, ñöôïc moät Nguyeân khí vuõ truï thieâng lieâng naøo ñoù laøm cho linh hoaït, gioáng nhö Ñöùc Christ ñöôïc laøm linh hoaït baèng tình thöông cuûa Thöôïng Ñeá vaø chuyeån söï thieân khaûi tình thöông ñoù cho con ngöôøi. Ñaáng Kî maõ laø moät ngöôøi trong nhaân loaïi chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñònh tröôùc (predestined goal) vaø laø Ñaáng maø  vì chính tình thöông vaø söï caûm thoâng ñoái vôùi con ngöôøi  ñaõ ôû laïi töø bao thieân kyû taïi choán thieân khaûi bí maät (nhö ñöôïc goïi veà maët noäi moân), chôø ñôïi cho ñeán khi giôø cuûa Ngaøi laïi ñeán vaø baáy giôø, Ngaøi coù theå hieän ra ñeå daãn daét con ngöôøi ñeán chieán thaéng vinh quang. Ñaáng saép ñeán naøy ñang ôû treân Ñöôøng Cöùu Theá (Path of a world Saviour), cuõng nhö caùc Ñaáng coù quyeàn naêng hôn, caùc Tinh Quaân Giaûi Thoaùt (Lords of Liberation) ñang ôû treân Ñöôøng Phuïng söï theá gian. (SHLCTÑ, 269) Ñaáng Kieán taïo (the Builders):


158

Caùc Ñaáng Kieán Taïo laø moät danh xöng bao goàm voâ soá caùc Ñaáng Thoâng Tueä (Intelligences), caùc huyeàn giai (hierarchies) goàm caùc Ñaáng coù taâm thöùc vaø quyeàn naêng phaân caáp theo thang baäc (graduated). Treân moãi coõi, caùc Ngaøi tieán haønh vieäc kieán taïo ra caùc hình haøi hieän coù. Caùc vò ôû caáp cao thì ñieàu khieån (direct) vaø kieåm soaùt (control), trong khi caùc vò ôû caáp thaáp lo thieát keá (fashion) caùc vaät lieäu (materials) theo caùc moâ hình (models) ñöôïc cung caáp. (MTNX, 356) Ñaáng Löôõng Tính Thieâng lieâng (Divine Hermaphrodite):  Ñaây laø Ñaáng Cao Caû thuoäc haønh tinh hay thuoäc Thaùi Döông Heä, moät bieåu loä trong caëp ñoái hôïp trong chính Ngaøi.  Töùc laø Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. (LVLCK, 329, 663) Ñaáng Nhaäp Nieát baøn (Nirvanee): Ñaáng Nhaäp Nieát Baøn ñích thöïc (true Nirvanee) laø Ñaáng soáng trong söï thieàn ñònh khoâng ngöøng (unbroken meditation) ôû coõi taâm linh maø vaãn coù theå hoaït ñoäng ôû coõi traàn. (LVHLT, 90) Ñaáng Quaùn Tònh Theá Gian (The Silent Watcher): Ñaáng “Quaùn Saùt Im Laëng”, Ñaáng Cao Caû naøy laø söï soáng thaám nhuaàn khaép nôi cuûa haønh tinh, ñòa vò cuûa Ngaøi so vôùi Ñöùc Chöôûng Quaûn Ñòa Caàu, Ñöùc Sanat Kumara, nhö laø Chaân Ngaõ so vôùi Phaøm Ngaõ cuûa con ngöôøi. Trình ñoä tieán hoùa cao sieâu cuûa Ñaáng naøy coù theå hieåu ñöôïc phaàn naøo khi so saùnh möùc ñoä tieán hoùa khaùc nhau hieän coù giöõa moät ngöôøi vôùi moät Chaân Sö toaøn thieän. Theo quan ñieåm cuûa heä thoáng haønh tinh chuùng ta thì khoâng coøn Ñaáng naøo vó ñaïi hôn Ngaøi, vaø ñoái vôùi chuùng ta thì Ngaøi töông öùng vôùi Thöôïng Ñeá höõu ngaõ (personal God) cuûa ngöôøi Cô Ñoác Giaùo. Ngaøi hoaït ñoäng xuyeân qua vò ñaïi dieän treân coõi traàn cuûa Ngaøi, Ñöùc Sanat Kumara, Ñaáng naøy laø ñieåm hoäi tuï cho söï soáng vaø naêng löôïng cuûa Ngaøi. Ngaøi giöõ cho theá giôùi trong voøng haøo quang cuûa Ngaøi. Chæ coù vò Chaân Sö ñöôïc ñieåm ñaïo laàn naêm vaø ñang tieán tôùi ñeå nhaän ñieåm ñaïo laàn saùu vaø baûy


159

môùi tröïc tieáp tieáp xuùc vôùi Ñaáng Cao Caû naøy. Moãi naêm moät laàn vaøo dòp leã Wesak, vôùi söï chuaån nhaän cuûa Ñaáng Chöôûng Quaûn Ñòa Caàu, Ñöùc Phaät chuyeån ñeán cho toaøn theå nhaân loaïi moät luoàng thaàn löïc keùp phaùt xuaát töø Ñaáng Quaùn Tònh Theá Gian, ñöôïc boå sung baèng naêng löôïng taäp trung hôn cuûa Ñaáng Chöôûng Quaûn Ñòa Caàu. (ÑÑNLVTD, 105106) Ñaáng Saùng taïo (Creator): X. Taïo Hoùa, Hoùa Coâng. Ñaáng Töø Bi (Lords of Compassion): Caùc Thaùnh nhaân (Adepts) ñaõ giaûi thoaùt nhöng ñaõ choïn vieäc töï hy sinh vaø ôû laïi vôùi caùc con cuûa nhaân loaïi ñeå phuïng söï vaø cöùu giuùp nhaân loaïi, noùi veà maët chuyeân moân, khoâng phaûi laø caùc Ñaáng Nhaäp Nieát Baøn (Nirvanis). Caùc Ngaøi laø caùc Ñaáng Töø Bi, ñaõ theä nguyeän chòu ñöïng vaø bò chi phoái bôûi moät soá tình traïng töông töï vôùi (maëc duø khoâng töông ñoàng vôùi) caùc tình traïng ñang chi phoái con ngöôøi, töùc nhöõng keû vaãn coøn bò raøng buoäc vaøo coõi saéc töôùng. (ASCLH, 31) Ñaàu ñaø/ Haïnh ñaàu ñaø: Dhuta/Dhudanga. Ñeá Quaân (Chohan) : Trong saùch naøy, chæ vò Chaân Sö tieán hoùa vaø ñaït ñöôïc möùc ñieåm ñaïo thöù saùu. (ÑÑNLVTD, 217) Ñeä töû (Disciple) :  Ñònh nghóa: Ñeä töû laø keû ñang tìm caùch ñeå hoïc ñöôïc moät nhòp ñieäu môùi, ñeå tieán vaøo moät lónh vöïc kinh nghieäm môùi vaø ñeå noi theo caùc giai ñoaïn cuûa nhaân loaïi tieán hoùa töùc nhöõng ngöôøi ñaõ böôùc leân Thaùnh ñaïo tröôùc vò ñeä töû, daãn töø boùng toái ñeán aùnh saùng, töø caùi giaû ñeán caùi chaân. Vò ñeä töû ñaõ neám caùc laïc thuù cuûa cuoäc ñôøi trong coõi aûo töôûng vaø ñaõ hoïc ñöôïc caùch laøm cho caùc laïc thuù ñoù khoâng coøn maõnh löïc laøm haøi loøng vaø naém giöõ y nöõa. Baây giôø, y ôû vaøo traïng thaùi chuyeån tieáp giöõa caùc traïng thaùi hieän toàn môùi vaø cuõ. Y ñang dao ñoäng giöõa tình traïng nhaän thöùc cuûa linh hoàn vôùi


160

nhaän thöùc cuûa hình haøi saéc töôùng. Y ñang “thaáy caû hai maët”. (LVHLT, 5859)  Tröôùc tieân, vò ñeä töû nguyeän laøm 3 ñieàu: a Phuïng söï nhaân loaïi. b Coäng taùc vôùi keá hoaïch cuûa caùc Ñaáng Cao Caû theo möùc ñoä hieåu bieát vaø vôùi heát khaû naêng cuûa mình. c Phaùt trieån caùc quyeàn naêng cuûa Chaân Ngaõ, môû roäng taâm thöùc cho ñeán khi coù theå hoaït ñoäng treân ba caûnh giôùi (planes) trong ba coõi thaáp (worlds) cuõng nhö trong Chaân Ngaõ theå, vaø tuaân theo söï höôùng daãn cuûa Chaân Ngaõ chöù khoâng theo leänh cuûa Phaøm ngaõ. (ÑÑNLVTD, 71)  Ñeä töû (Disciples): 1. Ngöôøi tìm ñaïo laø ñeä töû cuûa caùc ñeä töû caáp thaáp. 2. Ñeä töû döï bò (probationer), laø ñeä töû cuûa caùc ñeä töû cao caáp. 3. Ñeä töû chính thöùc (Accepted disciple) laø ñeä töû cuûa vò cao ñoà vaø cuûa Chaân Sö. 4. Vò cao ñoà (Adept) laø ñeä töû cuûa Chaân Sö.. 5. Moät Chaân Sö laø ñeä töû cuûa vò Mahatma (Ñaïi Chaân Sö, Ñaïi Thaùnh). 6. Caùc vò Mahatmas laø ñeä töû cuûa caùc ñeä töû ñieåm ñaïo cao sieâu. 7. Ñeán löôït caùc vò naøy laø ñeä töû Ñöùc Christ hay cuûa caùc Ñaáng Cao caû ñöùng ñaàu caùc boä moân giaùo huaán. 8. Caùc Ñaáng laõnh ñaïo boä moân giaùo huaán laø ñeä töû cuûa Ñaáng Chöôûng Quaûn Ñòa Caàu (Lord of the World). 9. Ñaáng Chöôûng Quaûn Ñòa Caàu laø ñeä töû cuûa moät trong ba Haønh Tinh Thöôïng Ñeá (Planetary Spirits) tieâu bieåu cho ba ngoâi chính. 10. Caùc Ñaáng naøy laïi laø ñeä töû cuûa Ñöùc Thaùi Döông Thöôïng Ñeá. (ASCLH, 53, 54)  Caùc giai ñoaïn laøm ñeä töû: 1. Giai ñoaïn tieåu ñeä töû (stage of “Little chelaship”).


161

Trong giai ñoaïn naøy, Chaân Sö tieáp xuùc vôùi ñeä töû qua moät ñeä töû khaùc treân coõi traàn. 2. Giai ñoaïn “Ñeä töû trong aùnh saùng” (“Chela in the Light”). Trong giai ñoaïn naøy, moät ñeä töû cao caáp chæ ñaïo moät ñeä töû khaùc töø phaân caûnh Chaân Ngaõ. 3. Giai ñoaïn ñeä töû nhaäp moân (accepted disciple). Trong giai ñoaïn naøy, tuøy theo nhu caàu, Chaân Sö tieáp xuùc vôùi ñeä töû qua: a/ Kinh nghieäm cuûa moät giaác mô soáng ñoäng. b/ Moät giaùo huaán bieåu töôïng. c/ Duøng moät hình tö töôûng cuûa Chaân Sö. d/ Tieáp xuùc trong luùc tham thieàn. e/ Cuoäc hoäi kieán ñöôïc nhôù roõ trong Huyeàn Vieän cuûa Chaân Sö. 4. Giai ñoaïn ñeä töû treân tuyeán (“chela on the thread or Sutratma). Trong giai ñoaïn naøy, nhôø ñaõ chöùng toû ñöôïc söï minh trieát cuûa mình trong vieäc laøm vaø caùch ñaùnh giaù cuûa mình veà vaán ñeà cuûa Chaân Sö, vò ñeä töû ñöôïc daïy cho caùch thöùc (trong luùc khaån caáp) thu huùt söï chuù taâm cuûa Chaân Sö vaø nhôø theá ruùt ñöôïc söùc maïnh, kieán thöùc vaø lôøi khuyeân cuûa Ngaøi. Ñaây laø dieãn bieán nhanh choùng vaø trong thöïc teá khoâng laøm maát thì giôø cuûa Chaân Sö. 5. Giai ñoaïn ñeä töû trong voøng haøo quang (disciple within the aura). Trong giai ñoaïn naøy, ñeä töû ñöôïc pheùp bieát phöông phaùp giuùp y coù theå taïo neân moät rung ñoäng vaø lôøi keâu caàu ñeå ñöôïc pheùp gaëp moät Chaân Sö. Chæ coù ñeä töû ñöôïc tin caäy môùi ñöôïc pheùp laøm ñieàu naøy, vaø hoï khoâng döïa vaøo vieäc duøng söï hieåu bieát naøy cho baát cöù ñieàu gì khaùc ngoaïi tröø söï caàn thieát cuûa coâng vieäc, khoâng coù lyù do naøo hay ñau khoå naøo cuûa Phaøm ngaõ thuùc ñaåy hoï laøm vieäc ñoù nöõa.


162

6. Giai ñoaïn ñeä töû trong taâm Sö Phuï (disciple within his Master’s heart). Trong giai ñoaïn naøy, ñeä töû coù theå thænh caàu Sö phuï cuûa mình baát cöù luùc naøo. Ñeä töû luoân luoân tieáp xuùc chaët cheõ vôùi Sö Phuï. Ñaây laø giai ñoaïn maø ñeä töû ñang ñöôïc chuaån bò cho cuoäc ñieåm ñaïo tröôùc maét, hoaëc laø do ñaõ ñöôïc ñieåm ñaïo, vò ñeä töû ñöôïc giao cho coâng taùc chuyeân bieät ñeå laøm coù söï coäng taùc vôùi --- cuûa vò ñeä töû. ÔÛ giai ñoaïn naøy, y ñöôïc goïi laø “ñeä töû ôû trong taâm cuûa Sö Phuï mình”. (LVHLT, 172173) Ñeä töû höõu theä (Pledged disciple) : Ñeä töû höõu theä laø ñeä töû chính thöùc (hay nhaäp moân). (ÑÑTKNM, 770). Ñeä töû nhaäp moân (Accepted disciple) : Thuaät ngöõ ñeä töû nhaäp moân bao haøm giai ñoaïn ñieåm ñaïo thöù nhaát vaø thöù hai; khi ñöôïc ñieåm ñaïo laàn ba, vò naøy khoâng coøn laø ñeä töû nhaäp moân theo nghóa chuyeân moân nöõa nhöng vaãn ôû trong nhoùm cuûa Chaân Sö cho tôùi khi ñieåm ñaïo laàn 4. (ÑÑTKNMI, 728) Ñeâm ñen cuûa linh hoàn (“Dark night of soul”): Trong kieáp soáng naêng ñoäng cuûa vò ñeä töû, coù nhöõng thôøi kyø chuyeån tieáp maø moïi ñeä töû ñeàu bieát, khi maø (nhôø söï döùt boû vaø naêng löïc trieät thoaùi) y khoâng coøn bò baát cöù ñieàu gì trong coõi saéc töôùng chi phoái ñöôïc nöõa. Trong khi vò ñeä töû chæ phaán ñaáu höôùng veà söï hoaøn thieän vaø chöa ñaït tôùi thì nhöõng thôøi kyø chuyeån tieáp tòch laëng, trieät thoaùi vaø döùt boû naøy thöôøng gaây khoù chòu vaø u buoàn. Moïi söï ñeàu vaéng laëng vaø y trôû neân kinh sôï tröôùc caùi khoâng ñöôïc bieát vaø tröôùc caùi vaéng laëng roång khoâng ôû beà ngoaøi ñang vaây quanh y. Trong caùc tröôøng hôïp toät ñieåm ñoù, dieãn bieán naøy ñöôïc goïi laø “ñeâm ñen cuûa linh hoàn”  thôøi ñieåm tröôùc bình minh, giaây phuùt tröôùc khi aùnh saùng tuoân traøn ra. (LVHLT, 150)


163

Ñòa nguïc (hell):  Nhö baïn bieát roõ, khoâng coù vò Thöôïng Ñeá phaån noä (no angry God), khoâng coù ñòa nguïc (no hell) vaø khoâng coù vieäc chuoäc toäi thay (no vicarious atonement). Chæ coù moät nguyeân khí baùc aùi vó ñaïi laøm sinh ñoäng toaøn theå vuõ truï; coù Baûn Lai Dieän Muïc cuûa Ñöùc Chirst höôùng daãn cho nhaân loaïi bieát söï thaät cuûa linh hoàn vaø chuùng ta ñöôïc cöùu baèng nguoàn soáng (livingness) cuûa linh hoàn ñoù, vaø ñòa nguïc duy nhaát laø chính coõi traàn, nôi maø chuùng ta hoïc hoûi ñeå tieán haønh söï cöùu roåi (salvation) rieâng cuûa chuùng ta, ñöôïc thuùc ñaåy baèng nguyeân khí baùc aùi vaø aùnh saùng, vaø theâm vaøo ñoù, ñöôïc kích ñoäng baèng taám göông cuûa Ñöùc Chirst vaø söï thoâi thuùc beân trong cuûa linh hoàn rieâng cuûa chuùng ta. (CTNM, 393)  Giaùo huaán lieân quan tôùi ñòa nguïc naøy laø taøn dö cuûa khuùc quanh ñoäc haïi voán ñöôïc ñöa ra do caùch tö duy cuûa Giaùo hoäi Thieân Chuùa vaøo thôøi Trung Coå vaø do giaùo huaán sai laàm trong Cöïu Öôùc Kinh lieân quan ñeán Jehovah, vò thaàn boä toäc (tribal God) cuûa daân Do Thaùi. Jehovah khoâng phaûi laø Thöôïng Ñeá, Haønh Tinh Thöôïng Ñeá, Taâm Baùc Aùi Haèng Höõu maø Ñöùc Christ noùi ñeán. Khi caùc yù töôûng sai laàm naøy tieâu tan thì yù nieäm veà ñòa nguïc seõ bò xoùa nhoøa khoûi kyù öùc con ngöôøi vaø vò trí cuûa noù seõ bò thay theá baèng vieäc hieåu bieát ñònh luaät, laøm cho moãi ngöôøi theå hieän vieäc cöùu roãi cuûa rieâng mình treân coõi traàn, ñeå giuùp y söûa chöõa caùc sai laàm maø y ñaõ phaïm trong caùc kieáp soáng treân coõi traàn vaø sau roát, giuùp y “laøm laïi töø ñaàu” (clean his own slate”). (CTNM, 393)

Ñòa thaàn (Kshiti, the God of the Earth) :


164

Thaàn cuûa ñaát theo yù nghóa chaát lieäu troïng tröôïc chöù khoâng phaûi laø cô theå cuûa haønh tinh (planetary body); Ngaøi laø Thaàn cuûa coõi traàn, coõi thöù baûy. (LVLCK, 626) Ñieàm nhieân thieâng lieâng (Divine indifference)  Ñoù laø söï ñieàm nhieân ñeå chaáp nhaän taát caû nhöõng gì xaûy tôùi, vaän duïng nhöõng gì coù theå giuùp ích ñöôïc, hoïc hoûi nhöõng gì coù theå hoïc ñöôïc maø khoâng bò kieàm cheá bôûi caùc phaûn öùng cuûa Phaøm ngaõ. Ñoù laø thaùi ñoä bình thöôøng cuûa linh hoàn hay Chaân Ngaõ ñoái vôùi phi ngaõ. Ñoù laø vieäc baùc boû thieân kieán, moïi yù nieäm heïp hoøi coù saün töø tröôùc, moïi taäp tuïc, aûnh höôûng hay boái caûnh cuûa Phaøm ngaõ. Ñoù laø tieán trình taùch ra khoûi “moïi thöù caùm doã con ngöôøi” maø Thaùnh kinh Taân Öôùc coù noùi ñeán. (ÑÑTKNMI, 59)  Haõy tieán leân ñöôøng ñaïo vôùi söï haân hoan vaø loøng phuïng söï, khoâng chuùt baän taâm vaø aâu lo, aáy laø baïn ñang hoïc ñöôïc yù nghóa huyeàn linh cuûa söï ñieàm nhieân thieâng lieâng. (ÑÑTKNMI, 503) Ñieåm ñaïo (initiation) :  Chöõ initiation xuaát phaùt töø 2 chöõ La tinh “in” laø “nhaäp vaøo, ñi vaøo” (into) vaø “ire” laø “ñi (to go), do ñoù, coù nghóa laø baét ñaàu hay tieán nhaäp (entrance) vaøo caùi gì. Trong tröôøng hôïp chuùng ta ñang nghieân cöùu, theo nghóa roäng nhaát, noù haøm yù laø tieán nhaäp vaøo söï soáng taâm linh hay vaøo giai ñoaïn môùi trong söï soáng ñoù. Ñoù laø böôùc ñaàu tieân vaø caùc böôùc keá tieáp treân Thaùnh ñaïo. Do ñoù, theo nghóa ñen, moät ngöôøi ñöôïc ñieåm ñaïo laàn thöù nhaát laø ngöôøi ñaõ ñi böôùc ñaàu tieân vaøo giôùi Tinh thaàn, ñaõ döùt khoaùt vöôït qua khoûi giôùi nhaân loaïi ñeå vaøo giôùi sieâu nhaân loaïi. (ÑÑNLVTD, 10)  Veà thöïc chaát, ñieåm ñaïo laø vieäc chuyeån ra khoûi caùc kieàm cheá cuõ xöa, ñi vaøo söï kieàm cheá cuûa caùc giaù trò thieân veà taâm linh hôn vaø ngaøy caøng cao saâu hôn. Ñieåm ñaïo laø vieäc môû roäng yù thöùc ñeå ñöa tôùi vieäc thöøa nhaän ngaøy caøng nhieàu caùc thöïc taïi noäi


165

taâm. Ñoù cuõng laø vieäc thöøa nhaän moät yù thöùc ñoåi môùi veà vieäc caàn coù thay ñoåi vaø ñieàu khieån moät caùch khoân ngoan caùc thay ñoåi caàn thieát naøy sao cho coù theå taïo ra tieán boä thaät söï; yù thöùc ñöôïc môû roäng trôû neân bao dung hôn vaø bao quaùt veà maët thieâng lieâng, coù söï kieàm cheá môùi vaø maïnh meõ hôn cuûa linh hoàn khi linh hoàn ngaøy caøng ñaûm nhaän höôùng ñi cho söï soáng cuûa caù nhaân, cuûa moät quoác gia vaø cuûa theá giôùi. (SHLCTÑ, 136)  Khi doïn mình ñeå ñöôïc ñieåm ñaïo, keû tìm ñaïo (aspirant) caàn phaûi laøm ñöôïc ba ñieàu quan troïng sau: a/ Kieåm soaùt moïi hoaït ñoäng cuûa phaøm ngaõ tam phaân. Ñieàu naøy bao haøm vieäc ñaët naêng löôïng thoâng tueä vaøo moïi nguyeân töû thuoäc ba theå cuûa mình  theå xaùc, theå caûm duïc vaø theå haï trí. Theo nghóa ñen, ñoù laø söï toûa chieáu cuûa Brahma hay Ngoâi Ba, cuûa Thöôïng Ñeá noäi taâm. b/ Haèng ngaøy, kieåm soaùt lôøi noùi trong moïi giaây phuùt. Ñaây laø ñieàu deã noùi nhöng khoù thöïc haønh nhaát. Keû naøo laøm ñöôïc seõ mau ñeán gaàn möùc giaûi thoaùt. Ñaây khoâng phaûi laø tính ít noùi (reticence), tính laàm lì (moroseness), im laëng, thaàm laëng, voán thöôøng laø ñaëc tröng cho baûn chaát keùm tieán hoùa, maø thöïc ra ñoù laø tình traïng thieáu khaû naêng dieãn ñaït. ÔÛ ñaây laø vieäc duøng ngoân töø moät caùch coù keàm cheá ñeå thaønh ñaït moät vaøi muïc tieâu, tieát kieäm naêng löôïng cuûa lôøi noùi luùc khoâng caàn thieát  moät vaán ñeà hoaøn toaøn khaùc. Noù ñoøi hoûi vieäc hieåu bieát caùc chu kyø, caùc thôøi kyø vaø muøa tieát, noù ñoøi hoûi vieäc hieåu bieát veà quyeàn naêng cuûa aâm thanh vaø veà caùc hieäu quaû do lôøi noùi taïo ra; noù bao haøm vieäc thaáu hieåu veà caùc maõnh löïc kieán taïo cuûa thieân nhieân vaø vieäc vaän duïng caùc maõnh löïc ñoù moät caùch ñuùng ñaén vaø ñöôïc döïa treân khaû naêng vaän duïng chaát lieäu coõi trí vaø khôûi ñoäng chaát lieäu ñoù ñeå taïo ra trong chaát lieäu coõi traàn caùc keát quaû phuø hôïp vôùi muïc ñích ñaõ ñöôïc minh ñònh cuûa Thöôïng Ñeá noäi taâm. Ñoù laø söï toûa chieáu cuûa Ngoâi Hai cuûa Ñaïi Ngaõ, Vishnu, hay traïng thaùi kieán taïo hình haøi, ñoù


166

laø ñaëc tính quan troïng nhaát cuûa linh hoàn treân caûnh giôùi rieâng cuûa linh hoàn. Haõy suy gaãm kyõ ñieàu naøy. c/ Tham thieàn ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa Chaân Ngaõ. Nhôø thieàn ñònh nhö theá, traïng thaùi thöù nhaát ngaøy caøng vöôït troäi vaø yù chí höõu thöùc cuûa Thöôïng Ñeá noäi taïi môùi coù theå töï bieåu loä ôû coõi traàn. (ÑÑNLVTD, 156157) Ñieåm ñaïo tröôïng (Rod of Initiation, Huyeàn löïc tröôïng): Coù 4 loaïi Ñieåm ñaïo tröôïng: 1/ Loaïi Vuõ Truï, ñöôïc moät vò Vuõ Truï Thöôïng Ñeá söû duïng ñeå ñieåm ñaïo cho moät vò Thaùi Döông Thöôïng Ñeá vaø ba vò Haønh Tinh Thöôïng Ñeá chính yeáu. 2/ Loaïi Thaùi Döông Heä, ñöôïc moät vò Thaùi Döông Thöôïng Ñeá söû duïng ñeå ñieåm ñaïo cho moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. 3/ Loaïi Haønh Tinh, ñöôïc moät vò Haønh Tinh Thöôïng Ñeá söû duïng trong caùc cuoäc ñieåm ñaïo chuû yeáu thöù ba, thöù tö vaø thöù naêm, cuøng vôùi hai cuoäc ñieåm ñaïo cao hôn. 4/ Loaïi Thaùnh Ñoaøn, ñöôïc Thaùnh Ñoaøn söû duïng cho caùc cuoäc ñieåm ñaïo nhoû vaø cho hai cuoäc ñieåm ñaïo ñaàu tieân treân coõi trí do Ñöùc Boà Taùt chuû trì. Taát caû caùc Ñieåm Ñaïo Tröôïng ñeàu taïo ra caùc hieäu quaû: a. Kích thích caùc tieàm hoûa (latent fires) cho ñeán khi caùc löûa naøy chaùy böøng. b. Toång hôïp caùc luoàng hoûa qua moät taùc ñoäng huyeàn linh, vieäc naøy ñöa caùc luoàng hoûa vaøo trong phaïm vi cuûa nhau. c. Laøm taêng möùc rung ñoäng cuûa moät bí huyeät naøo ñoù, duø laø trong con ngöôøi, moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá hay moät Thaùi Döông Thöôïng Ñeá. d. Môû roäng taát caû caùc theå, nhöng ñaàu tieân laø linh hoàn theå. e. Khôi daäy luoàng hoûa haäu (töùc laø löûa ôû ñaùy xöông soáng) vaø giuùp noù ñi leân. Luoàng hoûa naøy vaø luoàng hoûa cuûa theå trí ñöôïc


167

höôùng daãn theo moät soá ñöôøng  hoaëc caùc tam giaùc  baèng caùch ñi theo Ñieåm ñaïo Tröôïng khi noù di chuyeån theo moät caùch thöùc ñaëc bieät. (ÑÑNLVTD, 126128)  Caùc Ñieåm Ñaïo Tröôïng ñöôïc saïc baèng Fohat, do ñoù, chuùng môùi coù taùc duïng. (LVLCK, 213) Ñieåm Kim thaïch (Philosopher’ s stone, hoøn ñaù cuûa trieát gia, ñaù taïo vaøng): Coøn ñöôïc goïi laø “Boät Phoùng Chieáu” (Powder of Projection). Ñoù laø kieät taùc (Magnum Opus) cuûa caùc nhaø luyeän ñan, moät muïc tieâu maø hoï muoán ñaït ñeán baèng moïi giaù, moät chaát lieäu coù naêng löïc bieán ñoåi caùc kim loaïi thoâng thöôøng (baser metals) thaønh vaøng roøng (pure gold). Tuy nhieân, veà maët thaàn bí, ñieåm kim thaïch töôïng tröng cho söï chuyeån hoùa (transmutation) baûn chaát ñoäng vaät thaáp keùm cuûa con ngöôøi thaønh baûn chaát cao sieâu vaø thieâng lieâng. (NGMTTL, 253) Ñieåm Linh Quang (Divine Spark): Töùc laø Tinh thaàn. (ASCLH, 10) Ñieåm trung hoøa (The laya, the laya point): Ñieåm trung hoøa töùc laø ñieåm khoâng cuûa coõi vaät chaát (the laya or zeropoint of the plane of matter). (GLBN I, 189) Ñieåm nhaát taâm baát loaïn: (Point of tension) - Ñieåm nhaát taâm laø nôi maø söï kieàm cheá cuûa linh hoàn (soul control) trôû thaønh coù thaät vaø loä roõ. (ACMVÑCNL, 259) - Ñoái vôùi ñeä töû baäc trung, ñieåm nhaát taâm seõ ñöôïc tìm thaáy treân caùc coõi trí (mental levels), ñoøi hoûi phaûi coù theå trí giaùc ngoä vaø söï tieáp xuùc vôùi linh hoàn ngaøy caøng taêng. (ACMVÑCNL, 264)

Ñieân, ñieân roà: (Madness)


168

Ñieân roà töùc laø boä oùc (brain) khoâng coù khaû naêng ñaùp öùng moät caùch ñieàu hoøa vôùi caùc rung ñoäng, ñieân roà thöïc söï coù theå laø do thieáu hoaëc ngöng söï phaùt trieån, thieáu hoaëc ngöng vieäc toå chöùc cuûa boä oùc (brain organisation). (KCVTT, 173) Ñieän (Electricity): … “Chuùng ta khoâng bieát ñeán hieän töôïng naøo trong thieân nhieân maø hoaøn toaøn khoâng coù lieân quan ñeán töø löïc hoaëc laø ñieän löïc  vì, nôi naøo coù chuyeån ñoäng, nhieät, ma saùt, aùnh saùng thì nôi ñoù coù töø löïc vaø Baûn Sao (Alter Ego) cuûa noù (theo thieån yù) ñieän seõ luoân luoân hieän ra, nhö laø nguyeân nhaân hoaëc haäu quaû  hay ñuùng hôn laø caû hai neáu chuùng ta coù theå thaáu hieåu caùch bieåu hieän ñeán coäi nguoàn cuûa noù. Moïi hieän töôïng cuûa caùc doøng chuyeån ñoäng cuûa ñòa caàu, ñòa töø löïc (terrestrial magnetism) vaø ñieän löïc trong khoâng khí, ñeàu do söï kieän ñòa caàu laø moät vaät daãn ñieän, ñieän theá cuûa noù luoân luoân bieán ñoåi do bôûi söï quay cuûa noù vaø chuyeån ñoäng theo quyõ ñaïo thöôøng nieân cuûa noù, vieäc nguoäi ñi vaø noùng leân cuûa khoâng khí, vieäc taïo thaønh maây vaø möa, baõo vaø gioù vv… Coøn coù theå tìm thaáy ñieàu naøy trong saùch giaùo khoa. Nhöng ñöông thôøi, khoa hoïc khoâng saün saøng thöøa nhaän raèng taát caû caùc thay ñoåi naøy laø do töø löïc Tieân Thieân Khí (Akasic magnetism) khoâng ngöøng taïo ra doøng ñieän voán coù khuynh höôùng phuïc hoài söï thaêng baèng bò xaùo troän”. …”Thaùi Döông khoâng phaûi ôû theå raén, cuõng khoâng ôû theå loûng, tuy theá cuõng khoâng phaûi laø chaát hôi toûa saùng maø laø moät khoái caàu khoång loà vôùi caùc löïc ñieän töø, kho chöùa Söï soáng vaø chuyeån ñoäng cuûa vuõ truï, töø ñoù chuyeån ñoäng naøy rung ñoäng theo moïi höôùng, ñöa vaøo nguyeân töû nhoû nhaát cuõng nhö con ngöôøi taøi gioûi nhaát vôùi cuøng chaát lieäu cho ñeán cuoái Ñaïi Chu Kyø (Maha Yuga)”. Thaùnh Thö gôûi cho A.P. Sinnette, trang 160165. (LVLCK, 311)


169

 Moïi vaät trong thieân nhieân coù baûn chaát laø ñieän; chính söï soáng cuõng laø ñieän, nhöng taát caû nhöõng gì maø chuùng ta tieáp xuùc vaø söû duïng ngaøy nay chæ laø ñieän hoàng traàn vaø lieân quan ñeán vaø coù saün trong vaät chaát hoàng traàn vaø chaát dó thaùi cuûa moïi hình haøi. (CTNM, 377) Ñieàu khí (Pranayama, chuyeån khí) : Nhôø vieäc ñieàu khí, coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän coù theå noùi vaén taét nhö sau: 1. Ñem laïi döôõng khí cho maùu, nhôø ñoù thanh loïc doøng maùu vaø sau ñoù laøm cho theå xaùc khoûe maïnh. 3. Ñöa theå xaùc vaøo rung ñoäng ñoàng boä vôùi rung ñoäng cuûa theå dó thaùi. Ñieàu naøy ñem laïi keát quaû laø hoaøn toaøn khuaát phuïc ñöôïc theå xaùc troïng tröôïc vaø laøm cho noù hoøa hôïp ñöôïc vôùi theå dó thaùi. Hai phaàn cuûa theå xaùc hôïp laïi thaønh moät. 2. Truyeàn chuyeån naêng löôïng xuyeân qua theå dó thaùi ñeán moïi phaàn cuûa theå xaùc troïng tröôïc. (ASCLH, 219220) Ñònh ñeà (Postulate): Quyeån “Luaän veà Huyeàn linh thuaät” ñöôïc caên cöù vaøo boán ñònh ñeà caên baûn maø keû nghieân cöùu phaûi chaáp nhaän vì noù cung caáp moät giaû thuyeát ñaùng nghieân cöùu vaø thöû nghieäm. Caùc ñònh ñeà ñöôïc lieät keâ sau ñaây theo thöù töï quan troïng cuûa chuùng: Ñònh ñeà thöù nhaát : Trong vuõ truï bieåu loä cuûa chuùng ta coù toàn taïi söï bieåu hieän cuûa moät Naêng löôïng hay Söï soáng voán laø nguyeân nhaân chòu traùch nhieäm cho voâ soá hình haøi saéc töôùng vaø moät huyeàn giai roäng lôùn caùc thöïc theå coù khaû naêng caûm thuï (sentient beings) taïo thaønh toaøn theå nhöõng gì hieän toàn. Ñònh ñeà naøy thöôøng ñöôïc goïi laø VaätHoaïtThuyeát (hylozoistic theory), maëc duø thuaät ngöõ naøy chæ laøm cho roái trí. Ñònh ñeà thöù hai : xuaát phaùt töø ñònh ñeà thöù nhaát vaø ñöôïc phaùt bieåu nhö sau:


170

Söï soáng Duy Nhaát, bieåu loä qua vaät chaát, taïo ra moät yeáu toá thöù ba ñoù laø yù thöùc (consciousness). YÙ thöùc naøy, voán dó laø keát quaû cuûa söï hôïp nhaát cuûa hai cöïc tinh thaàn vaø vaät chaát, laø linh hoàn cuûa vaïn vaät; noù thaám nhuaàn moïi chaát lieäu (substance) hay naêng löôïng bieåu loä ra beân ngoaøi; noù naèm döôùi moïi hình haøi, duø cho ñoù laø hình haøi cuûa ñôn vò naêng löôïng maø chuùng ta goïi laø moät nguyeân töû, hay laø hình haøi cuûa con ngöôøi, moät haønh tinh hay moät Thöôïng Ñeá. Ñaây laø Töï Ñònh Thuyeát (Theory of Selfdetermination). Ñònh ñeà thöù ba : ñöôïc phaùt bieåu nhö sau: Muïc tieâu (object) maø theo ñoù söï soáng chieám ngöï hình haøi vaø muïc tieâu cuûa thöïc theå bieåu loä laø vieäc khai môû yù thöùc hay laø söï thieân khaûi cuûa linh hoàn. Ñònh ñeà naøy coù theå ñöôïc goïi laø Thuyeát Tieán Hoùa AÙnh saùng (Theory of the Evolution of Light). Ñònh ñeà thöù tö : ñöôïc phaùt bieåu: Moïi söï soáng ñeàu bieåu hieän theo chu kyø (cyclically). Ñaây laø Thuyeát Taùi Sinh (Theory of Rebirth) hay Thuyeát Luaân Hoài (Reincarnation), minh chöùng cuûa ñònh luaät chu kyø. Ñoù laø caùc ñaïi chaân lyù aån taøng (great underlying truths) taïo thaønh neàn taûng cuûa Minh trieát Muoân ñôøi (Ageless Wisdom) söï hieän toàn cuûa söï soáng vaø vieäc phaùt trieån cuûa yù thöùc qua vieäc chieám höõu hình haøi theo chu kyø. (LVHLT, 810) Ñònh luaät (Law, Luaät) :  Ñònh luaät laø yù chí (will) cuûa baûy vò Thaùi Döông Thöôïng Ñeá (Deities) ñang ñaët taùc duïng (impression) cuûa noù leân vaät chaát (substance) ngoõ haàu gaây neân (produce) moät chuû ñích (intent) ñaëc bieät nhôø phöông phaùp cuûa quaù trình tieán hoùa. (TLHNMI, 62)  Ñònh luaät laø söï aùp ñaët (imposition) cuûa yù chí vaø muïc tieâu cuûa nhöõng gì voâ cuøng vó ñaïi (superlatively great). Do ñoù, noù


171

vöôït ngoaøi tìm hieåu bieát cuûa con ngöôøi. Moät ngaøy naøo ñoù, con ngöôøi phaûi nhaän bieát raèng taát caû caùc ñònh luaät trong thieân nhieân ñeàu coù caùc ñoái phaàn taâm linh cao sieâu cuûa chuùng… (CTNM, 30)  Neân nhôù raèng moät ñònh luaät chæ laø hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng saùng suoát lieân tuïc cuûa traïng thaùi Söï soáng (Life aspect) khi noù taùc ñoäng keát hôïp vôùi vaät chaát. (TLHNMI, 377)  Caùc ñònh luaät cuûa vuõ truï chæ laø caùc caùch bieåu hieän, caùc xung löïc cuûa söï soáng vaø ñöôøng loái hieän toàn hay hoaït ñoäng cuûa Ñaáng maø trong Ngaøi chuùng ta soáng, hoaït ñoäng vaø hieän toàn. Sau roát, khoâng coù vieäc neù traùnh (avoiding) caùc ñònh luaät naøy, vaø khoâng coù vieäc khöôùc töø (denying) chuùng vì chuùng ta maõi maõi hoaït ñoäng theo chuùng, vaø chuùng chi phoái, keàm cheá (theo quan ñieåm cuûa Hieän Taïi Vónh Haèng) taát caû nhöõng gì xaûy ra trong thôøi gian vaø khoâng gian. Caùc ñònh luaät ñeàu coù tính chaát huyeàn linh vaø cô baûn. (CVÑÑ, 25) Ñònh luaät AÙi Löïc (Law of Affinity): Chính ñònh luaät naøy taïo ra löïc huùt töø ñieån vaø söï ñaùp öùng maïnh meõ giöõa caùc tinh toøa vôùi caùc haønh tinh trong Thaùi Döông Heä, vaø giöõa moät haønh tinh ñaëc bieät naøo ñoù vôùi caùc hình thöùc söï soáng treân moät haønh tinh khaùc cuøng vôùi caùc “naêng löôïng saép ñeán” (“impending energies”) nhö chuùng ñöôïc goïi, voán dó ñöôïc tieáp nhaän töø moät nguoàn chính yeáu naøo ñoù. (CTHNM, 267) Ñònh luaät Baùo Phuïc (Law of Retribution): Ñònh luaät Nghieäp Quaû khoâng phaûi laø Ñònh luaät Baùo Phuïc… Noù chæ laø moät khía caïnh taùc ñoäng cuûa Ñònh luaät Nghieäp Quaû. (CTNM, 2021) Ñònh luaät caên baûn trong Huyeàn linh hoïc (Fundamental law in Occultism):


172

Moät ñònh luaät caên baûn trong huyeàn linh hoïc laø khoâng coù söï ngöng nghæ hay chaám döùt chuyeån ñoäng (motion) trong Thieân Nhieân. Caùi coù veû nhö ngöng nghæ chæ laø söï thay ñoåi töø daïng thöùc naøy thaønh moät daïng thöùc khaùc, söï thay ñoåi chaát lieäu ñi ñoâi vôùi söï thay ñoåi daïng thöùc  theo nhö söï giaûng daïy cuûa Vaät Lyù huyeàn linh, nhö vaäy, ñieàu naøy döôøng nhö coù tröôùc vieäc khaùm phaù ra luaät “baûo toàn vaät chaát” (“conservation of matter”) raát laâu. Chính nhôø bieát ñöôïc ñònh luaät naøy maø vò ñöôïc ñieåm ñaïo laàn thöù tö (La Haùn, Arhat) coù theå thi thoá (perform) ñöôïc thaàn thoâng nhö laø laøm tan raõ (phaân taùn, disintegration) vaät chaát, chuyeån di caùc ñoà vaät töø nôi naøy ñeán nôi khaùc vv… (GLBN I, 160) Ñònh luaät Chu Kyø (Law of Cycles): Ñònh luaät Chu Kyø ñònh ñoaït thuûy trieàu, kieåm soaùt caùc bieán coá treân theá gian vaø cuõng seõ chi phoái caù nhaân vaø nhö theá thieát laäp caùc thoùi quen cuûa cuoäc soáng coù tieát ñieäu  moät trong caùc ñoäng cô chính yeáu ñöôïc ñònh tröôùc ñeå coù ñöôïc söùc khoûe traùng kieän. (CTNM, 89) Ñònh luaät Coâ Laäp hay Giôùi Haïn (Law of Isolation or Limitation): Döôùi Ñònh luaät Coâ Laäp hay Giôùi Haïn, söï soáng Tinh linh (elemental life) cuûa giôùi thöù tö trong thieân nhieân, töùc nhaân loaïi, vaãn coøn laø moät traïng thaùi cuûa söï soáng tinh thaàn cuûa Ñòa caàu. (CTNM, 638) Ñònh luaät Ñaåy (Law of Repulse): Teân goïi noäi moân: Ñònh luaät cuûa moïi Thieân Thaàn Huûy Dieät (Law of all Destroying Angels). Ñònh luaät naøy taùc ñoäng nhö taùc nhaân phaân taùn. Noù taïo ra söï tieáp xuùc phaân bieän maø sau roát ñöa tôùi nhöõng gì maø huyeàn bí hoïc goïi laø “Con ñöôøng Töø Khöôùc Thieâng lieâng”. Tuy nhieân, noù laø moät khía caïnh cuûa ñònh luaät Baùc Aùi, cuûa traïng thaùi Vishnu hay


173

traïng thaùi Christ vaø lieân quan ñeán thaùi ñoä cuûa linh hoàn, maø baûn chaát chính yeáu laø baùc aùi. Ñònh luaät naøy töï bieåu hieän qua baûn chaát trí tueä, vaø do ñoù, coù theå laøm cho söï hieän höõu vaø aûnh höôûng cuûa noù ñöôïc caûm nhaän treân Con ñöôøng Ñeä töû. (TLHNM II, 147) Ñònh luaät Haáp daãn (Law of Attraction): Ñònh luaät haáp daãn laø ñònh luaät veà löûa, löûa naøy ñöôïc taïo ra do söï phoái hôïp trong luùc tieán hoùa cuûa hai cöïc… Ñònh luaät Haáp daãn chi phoái khía caïnh linh hoàn… Caùc ñònh luaät phuï cuûa ñònh luaät Haáp daãn laø: 1. Ñònh luaät AÙi löïc Hoùa hoïc (law of Chemical Affinity): Ñònh luaät naøy chi phoái khía caïnh linh hoàn trong giôùi khoaùng chaát. Noù lieân quan ñeán söï phoái hôïp (marriage) cuûa caùc nguyeân töû vaø söï loâi cuoán (romance) cuûa caùc nguyeân toá (elements). Noù giuùp duy trì söï soáng cuûa giôùi khoaùng chaát vaø baûo toàn söï nguyeân veïn cuûa giôùi naøy. Ñoù laø nguyeân nhaân cuûa vieäc nhaäp vaøo khoaùng chaát (immetalisation) cuûa Chaân Thaàn. 2. Ñònh luaät Tieán boä (Law of Progress): Ñònh luaät naøy ñöôïc goïi nhö theá trong giôùi thöïc vaät do söï kieän laø chính trong giôùi naøy maø söï ñaùp öùng nhaát ñònh vaø khaùch quan ñoái vôùi söï kích thích coù theå ñöôïc ghi nhaän. 3. Ñònh luaät veà tính duïc (law of Sex): Ñaây laø teân goïi ñöôïc duøng ñeå chæ maõnh löïc mang laïi söï phoái hôïp theå chaát cuûa hai cöïc lieân quan vôùi giôùi ñoäng vaät, vaø cuûa con ngöôøi khi xem con ngöôøi nhö laø ñaùp öùng vôùi tieáng goïi cuûa baûn chaát ñoäng vaät. Töï noù coù lieân quan vôùi vieäc baûo veä hình haøi trong chu kyø ñaëc bieät naøy vaø baûo toàn hình haøi ñoù. 4. Ñònh luaät Töø ñieän (Law of Magnetism):


174

Ñaây laø ñònh luaät taïo ra söï hôïp nhaát cuûa moät phaøm ngaõ, vaø maëc duø ñoù laø moät bieåu hieän cuûa thaàn löïc nguyeät caàu, tuy theá, laïi ôû ñaúng caáp cao hôn laø ñònh luaät tính duïc hoàng traàn nhieàu. 5. Ñònh luaät Phaùt xaï (Law of Radiation): Ñaây laø ñònh luaät lyù thuù nhaát trong caùc ñònh luaät vì noù chæ hoaït ñoäng lieân quan tôùi caùc kieåu maãu cao nhaát cuûa caùc giôùi khaùc nhau, vaø chính noù coù lieân quan vôùi söï thu huùt maø moät giôùi cao trong thieân nhieân seõ coù ñoái vôùi caùc sinh linh cao nhaát cuûa giôùi thaáp keá tieáp. Noù chi phoái tính phoùng xaï (radio activity) cuûa caùc khoaùng chaát, caùc phaùt xaï cuûa giôùi thöïc vaät vaø (khaù kyø laï) toaøn boä vaán ñeà veà muøi thôm. Khöùu giaùc laø giaùc quan cao nhaát trong soá caùc giaùc quan thuaàn tuùy hoàng traàn; theá neân, trong giôùi thöïc vaät, moät loaït caùc muøi thôm naøo ñoù laø baèng chöùng veà söï phaùt xaï trong giôùi ñoù. 6. Ñònh luaät Hoa Sen (Law of the Lotus): Ñaây laø danh xöng ñöôïc gaùn cho aûnh höôûng huyeàn bí cuûa ñònh luaät vuõ truï, ñònh luaät Haáp daãn, voán ñöôïc mang ñeán trong caùc Con thieâng lieâng cuûa Trí Tueä, vaø nhö theá lieân keát hai cöïc Tinh thaàn vaø vaät chaát, taïo ra treân coõi trí caùi maø chuùng ta goïi laø hoa sen Chaân Ngaõ, hay laø “Ñoaù hoa cuûa Chaân Ngaõ”. Ñoù laø ñònh luaät giuùp cho hoa sen ruùt ra töø baûn chaát thaáp (traïng thaùi vaät chaát vaø traïng thaùi nöôùc) hôi aåm vaø söùc noùng caàn thieát ñeå khai môû vaø ñöa xuoáng töø caùc phaân caûnh cuûa Tinh thaàn nhöõng gì maø aùnh naéng ñang laøm cho giôùi thöïc vaät. Noù chi phoái tieán trình khai môû caùnh hoa, vaø do ñoù, chính noù bieåu hieän nhö moät ñònh luaät coù ba phaàn: a/ Ñònh luaät veà Nhieät Thaùi döông ……….. Caùnh hoa tri thöùc. b/ Ñònh luaät veà Aùnh saùng Thaùi döông .. Caùnh hoa baùc aùi. c/ Ñònh luaät veà Löûa Thaùi döông …………… Caùnh hoa hy sinh. 7. Ñònh luaät veà Maøu Saéc (Law of Colour):


175

Muoán hieåu ñöôïc ñònh luaät naøy, caùc ñaïo sinh neân nhôù raèng maøu saéc duøng vaøo hai muïc tieâu. Noù taùc ñoäng nhö böùc maøn cho nhöõng gì aån ñaøng sau, vaø do ñoù, ñöôïc thu huùt ñeán tia löûa trung öông, noù bieåu hieän cho tính chaát thu huùt cuûa söï soáng trung öông. Do ñoù, moïi maøu saéc ñeàu laø caùc trung taâm thu huùt coù tính boå sung cho nhau, hoaëc laø ñoái khaùng nhau, ñaïo sinh naøo bieát nghieân cöùu theo caùc höôùng naøy coù theå tìm ra ñònh luaät vaø hieåu ñöôïc taùc ñoäng cuûa noù nhôø hieåu ñöôïc muïc tieâu, caùch hoaït ñoäng vaø söï lieân quan cuûa caùc maøu öùng vôùi nhau hoaëc rieâng cho nhau. 8. Ñònh luaät Troïng löïc (Law of Gravitation): Ñoái vôùi ngöôøi nghieân cöùu khoâng thuoäc giôùi huyeàn linh, ñaây laø ñònh luaät khoù hieåu vaø gaây boái roái hôn heát. Noù töï bieåu loä ôû moät khía caïnh nhö laø naêng löïc vaø söï thoâi thuùc maïnh meõ maø moät söï soáng thieát yeáu hôn coù theå coù ñöôïc döïa vaøo söï soáng keùm coûi hôn, nhö laø naêng löïc cuûa Tinh Quaân cuûa Ñòa caàu (Thöïc theå Thoâng Linh cuûa haønh tinh, khoâng phaûi laø Haønh Tinh Thöôïng Ñeá), naém giöõ moïi hình haøi vaät chaát vaøo chính Ngaøi vaø khoâng ñeå cho chuùng “taûn maùc ra”. Ñieàu naøy do bôûi rung ñoäng maïnh meõ hôn, thaàn löïc tích chöùa phong phuù hôn vaø caùc söï soáng tónh taïi ñöôïc taäp hôïp laïi cuûa cô theå cuûa Thöïc theå Thoâng linh haønh tinh. Thaàn löïc naøy taùc ñoäng leân traïng thaùi aâm hay traïng thaùi thaáp nhaát cuûa moïi hình haøi vaät chaát. Ñònh luaät troïng löïc naøy cuõng töï bieåu hieän trong söï ñaùp öùng cuûa linh hoàn cuûa moïi vaät ñoái vôùi Ñaïi hoàn, trong ñoù, caùi thöù yeáu tìm ñöôïc chính noù. Do ñoù, ñònh luaät naøy taùc ñoäng ñeán hai hình thöùc thaáp nhaát cuûa söï soáng thieâng lieâng chöù khoâng phaûi hình thöùc cao nhaát. 9. Ñònh luaät AÙi löïc Haønh tinh (law of Planetary Affinity): Thuaät ngöõ naøy ñöôïc duøng trong giaùo huaán huyeàn linh ñaëc bieät coù lieân quan ñeán söï töông taùc cuûa caùc haønh tinh vôùi nhau vaø söï keát hôïp (marriage) sau cuøng cuûa chuùng.


176

10. Ñònh luaät Hôïp nhaát Thaùi döông (Law of SolarUnion): Khi söï töông taùc cuûa caùc Thaùi döông ñöôïc baøn ñeán theo khía caïnh vaät chaát vaø theo khía caïnh yù thöùc thì thuaät ngöõ naøy ñöôïc duøng theo nghóa huyeàn linh. Khoâng theå baøn roäng veà ñònh luaät naøy maø chæ coù theå neâu ra tính phoå caäp cuûa ñònh luaät Haáp daãn naøy. 11. Ñònh luaät veà caùc Tröôøng phaùi (Law of the Schools, Ñònh luaät Baùc aùi vaø Aùnh saùng): Ñaây laø moät thuaät ngöõ huyeàn bí ñöôïc duøng ñeå che ñaäy ñònh luaät khi noù taùc ñoäng vaøo caùc môû roäng cuûa taâm thöùc maø moät vò ñaïo ñoà ñang traûi qua vaø naêng löïc cuûa vò naøy ñeå thu huùt veà chính mình nhôø söï hieåu bieát: a. Thöôïng ngaõ cuûa rieâng mình, ñeå taïo ra chænh hôïp vaø giaùc ngoä. b. Vò Ñaïo sö Tinh thaàn cuûa mình (Guru). c. Caùi maø y tìm caùch ñeå bieát. d. Caùi maø y coù theå söû duïng trong coâng vieäc phuïng söï cuûa mình. e. Caùc linh hoàn khaùc maø y coù theå hoaït ñoäng vôùi hoï. (LVLCK, 11681173) Ñònh luaät Haáp daãn Hoã töông (Law of Mutual Attraction): Moãi vò Haønh Tinh Thöôïng Ñeá ñöôïc lieân keát vôùi moät trong caùc Huynh Ñeä cuûa Ngaøi theo Ñònh luaät Haáp daãn Hoã töông. (LVLCK, 367) Ñònh luaät Heä Quaû (Law of Consequences): Luaät Heä Quaû khoâng phaûi laø söï vieäc taát yeáu vaø ñöôïc xeáp ñaët nhö yù töôûng hieän nay öôùc ñoaùn maø ñöôïc lieân keát vôùi caùc Ñònh luaät Tö töôûng moät caùch chaët cheõ nhieàu hôn laø ngöôøi ta töôûng; khoa hoïc taâm thaàn ñaõ ñang doø daãm höôùng veà vieäc tìm hieåu ñònh luaät naøy. (CTNM, 21) Ñònh luaät Hoaøn Thieän (Law of Perfection):


177

Ñònh luaät Hoaøn Thieän lieân quan ñeán caùc naêng löôïng beân trong (noäi naêng) voán chòu traùch nhieäm cho vieäc taùc ñoäng cuûa Luaät Tieán hoùa. (CTNM, 659) Ñònh luaät Huyeàn linh (Occult law):  Con ngöôøi suy töôûng theá naøo thì y trôû thaønh theá aáy (As a man thinketh, so is he).  Con ngöôøi nghó ñeán nôi ñaâu thì y hieän höõu ôû nôi ñoù (Where a man thinketh, there is he). (ASCLH, 281) Ñònh luaät Hy sinh (Law of Sacrifice): Ñònh luaät Hy sinh laø Ñònh luaät Töû Vong trong caùc theå tinh anh. Ñònh luaät Töû vong vaø Hy sinh chi phoái söï tan raõ töø töø cuûa caùc hình haøi cuï theå vaø söï hy sinh cuûa chuùng cho söï soáng ñang tieán hoùa. (CTNM, 414) Ñònh luaät Laëp laïi (Law of Repetition): Theo ñònh luaät naøy, trong caùc giai ñoaïn tröôùc kia, moïi chu kyø lôùn bao haøm taát caû chu kyø nhoû vaø laëp laïi tieán trình tröôùc kia. (LVLCK, 347348) Ñònh luaät lieân tuïc (Law of continuity): Ñònh luaät Lieân tuïc xaùc quyeát raèng toaøn theå theá giôùi ñeàu coù lieân heä vôùi nhau, khoâng coù loå hoång (gaps) vaø hoá ngaên caùch (chasms) naøo maø khoâng theå bò laáp ñaày. (GLBN II, 352) Ñònh luaät Luaân Hoài (Law of Rebirth, Luaät Taùi Sinh): Ñònh luaät naøy laø heä luaän chính cuûa Ñònh luaät Tieán Hoùa. ÔÛ Taây phöông, ñònh luaät chöa bao giôø ñöôïc hieåu ñuùng, coøn ôû Ñoâng phöông, nôi maø ñònh luaät naøy ñöôïc thöøa nhaän laø nguyeân lyù cai quaûn söï soáng, noù laïi toû ra khoâng höõu ích vì coù haäu quaû ru nguû (soporific) vaø gaây haïi cho söï tieán boä. Ñaïo sinh phöông Ñoâng xem luaät naøy nhö laø dòp ñem laïi cho hoï nhieàu thì giôø; ñieàu naøy ñaõ laøm cho noã löïc maïnh meõ ñeå ñaït muïc tieâu thaønh voâ


178

hieäu. Ngöôøi Thieân Chuùa giaùo baäc trung laàm laãn ñònh luaät Luaân Hoài vôùi caùi maø hoï goïi laø “thoaùi boä luaân hoài cuûa linh hoàn” (“the transmigration of souls”) vaø thöôøng tin raèng luaân hoài coù nghóa laø chuyeån con ngöôøi vaøo thaân theå cuûa con thuù hay cuûa caùc hình thöùc söï soáng thaáp keùm hôn. Chaúng ñuùng chuùt naøo caû. Khi söï soáng cuûa Thöôïng Ñeá tieán tôùi qua heát hình haøi naøy ñeán hình haøi khaùc thì söï soáng ñoù trong caùc giôùi döôùi nhaân loaïi trong thieân nhieân cöù tuaàn töï tieán tôùi töø caùc hình haøi khoaùng chaát thaønh hình haøi thaûo moäc vaø töø thaûo moäc thaønh hình haøi ñoäng vaät; töø giai ñoaïn hình haøi ñoäng vaät, söï soáng cuûa Thöôïng Ñeá chuyeån vaøo giôùi nhaân loaïi vaø chòu söï chi phoái cuûa Luaân Hoài, chöù khoâng phaûi Luaät Thoaùi Boä Luaân Hoài. Ñoái vôùi nhöõng ai bieát ñöôïc ít nhieàu veà Luaät Taùi Sinh hay Luaân Hoài (Reincarnation) thì laàm laãn naøy coù veû buoàn cöôøi. Giaùo lyù hay thuyeát luaân hoài giaùng noãi sôï haõi xuoáng ngöôøi Thieân Chuùa Giaùo chính thoáng; tuy nhieân, neáu coù ai ñaët vôùi hoï caâu hoûi maø caùc moân ñoà ñaõ hoûi Ñöùc Christ veà ngöôøi muø: “Thöa Thaày, ai ñaõ phaïm toäi, ngöôøi hay cha meï ngöôøi, maø ngöôøi sinh ra thì muø nhö vaäy?” (John IX:2) thì hoï khoâng chòu nhaän caùc nguï yù ñoù, hoaëc laø hoï toû veû cöôøi nhaïo hay nao nuùng (dismay) khi xaûy ra tröôøng hôïp ñoù. Noùi chung, caùch trình baøy cho theá gian yù töôûng veà luaân hoài cuûa caùc nhaø khaûo cöùu huyeàn hoïc hay caùc nhaø Theosophy baäc trung ñeàu ñaùng phaøn naøn. Ñaùng phaøn naøn vì yù töôûng ñoù ñaõ ñöôïc trình baøy moät caùch thieáu saùng suoát. Caùi hay nhaát cuûa hoï coù theå ñöôïc noùi ñeán laø hoï ñaõ laøm cho quaûng ñaïi quaàn chuùng ñöôïc laøm quen vôùi lyù thuyeát naøy. Tuy nhieân, neáu ñöôïc trình baøy moät caùch saùng suoát hôn thì coù leõ thuyeát naøy ñaõ ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi hôn ôû Taây phöông. Neáu muïc tieâu cuûa Ñöùc Christ laø giaûng daïy veà caùc moái lieân heä ñuùng ñaén giöõa con ngöôøi ôû khaép nôi thì giaùo huaán cuûa Ngaøi phaûi nhaán maïnh vaøo Luaät Luaân Hoài. Ñieàu naøy taát nhieân phaûi


179

nhö theá, vì khi thöøa nhaän ñònh luaät naøy, ngöôøi ta seõ tìm ñöôïc giaûi phaùp cho moïi vaán ñeà cuûa nhaân loaïi vaø giaûi ñaùp ñöôïc nhieàu nghi vaán cuûa con ngöôøi. Trieát thuyeát naøy seõ laø moät trong caùc chuû ñeà then choát (keynotes) cuûa toân giaùo môùi treân theá gian, cuõng nhö laø taùc nhaân soi saùng ñeå hieåu roõ hôn caùc söï vieäc treân theá giôùi. Tröôùc ñaây, luùc Ñöùc Christ coøn hieän höõu treân coõi traàn, Ngaøi ñaõ nhaán maïnh söï thaät veà linh hoàn vaø giaù trò cuûa caù nhaân. Ngaøi noùi cho con ngöôøi bieát raèng hoï coù theå ñöôïc cöùu vôùt baèng söï soáng cuûa linh hoàn vaø cuûa Christ noäi taâm. Ngaøi cuõng noùi raèng “Neáu moät ngöôøi chaúng sanh laïi, thì khoâng theå thaáy ñöôïc nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi” (“except a man be born again, he cannot see the kingdom of God” John III:3). Chæ coù linh hoàn môùi coù theå laøm coâng daân cuûa coõi ñoù. (Trích T. Kinh, 91). Neân nhôù raèng, trong thöïc teá, moïi nhoùm huyeàn linh vaø caùc taùc phaåm veà huyeàn hoïc ñeàu thieáu saùng suoát khi ñaët tìm quan troïng vaøo tieàn kieáp (past incarnation) vaø vaøo vieäc nhôù laïi tieàn kieáp. Vieäc nhôù laïi naøy khoâng theå kieåm chöùng hôïp lyù ñöôïc  Baát cöù ai cuõng coù theå noùi hay ñöa ra chuyeän gì tuùy thích. Caùch giaûng daïy ñoù ñaõ ñöa ra nhieàu quy luaät töôûng töôïng ñöôïc cho laø chi phoái phöông trình thôøi gian (time equation) vaø khoaûng caùch giöõa caùc kieáp soáng maø queân raèng thôøi gian laø moät naêng löïc cuûa yù thöùc naõo boä (brainconsciousness) vaø khi taùch rôøi khoûi boä oùc thì thôøi gian khoâng coù nöõa (nonexistent); ngöôøi ta ñaõ luoân luoân nhaán maïnh vaøo vieäc trình baøy caùc moái lieân heä theo söï töôûng töôïng. Töø tröôùc ñeán giôø, giaùo huaán ñöôïc ñöa ra veà luaân hoài ñaõ laøm haïi nhieàu hôn laø lôïi. Chæ coù moät yeáu toá vaãn coøn giaù trò: hieän giôø söï hieän höõu cuûa Luaät Luaân Hoài ñaõ ñöôïc haøng ngaøn ngöôøi baøn baïc vaø chaáp nhaän. Ngoaøi vieäc bieát ñöôïc ñònh luaät naøy coù thaät, chuùng ta khoâng bieát nhieàu veà noù. Nhöõng ai do kinh nghieäm maø bieát ñöôïc baûn


180

chaát thaät cuûa vieäc luaân hoài ñeàu nghieâm chænh baøi baùc caùc chi tieát khoâng theå coù vaø thieáu saùng suoát ñöôïc caùc ñoaøn theå huyeàn linh hoïc vaø Theosophy ñöa ra nhö laø coù thöïc. Luaät Luaân Hoài vaãn coù, nhöng cho ñeán nay, chuùng ta chöa bieát gì veà caùc chi tieát taùc ñoäng cuûa noù. Chæ coù theå noùi vaøi ñieàu veà luaät naøy moät caùch chính xaùc vaø caùc ñieàu naøy cho thaáy khoâng coù söï maâu thuaån naøo: 1. Ñònh luaät Luaân hoài laø moät ñònh luaät thieân nhieân vó ñaïi treân haønh tinh chuùng ta. 2. Ñoù laø moät tieán trình ñöôïc thieát laäp vaø tieán haønh theo ñònh luaät Tieán hoùa. 3. Noù lieân quan maät thieát vaø bò chi phoái bôûi Luaät Nhaân Quaû. 4. Ñoù laø tieán trình phaùt trieån lieân tieáp, giuùp con ngöôøi tieán hoùa, töø caùc hình haøi thoâ sô nhaát cuûa chuû nghóa vaät chaát thieáu suy xeùt ñeán söï hoaøn thieän taâm linh vaø nhaän thöùc saùng suoát, giuùp cho con ngöôøi trôû thaønh thaønh vieân cuûa Thieân Quoác. 5. Noù giaûi thích caùc dò bieät giöõa con ngöôøi vaø  cuøng vôùi Luaät Nhaân Quaû (ôû phöông Ñoâng ñöôïc goïi laø Luaät Nghieäp Quaû)  noù giaûi thích caùc dò bieät veà hoaøn caûnh vaø thaùi ñoä ñoái vôùi ñôøi soáng. 6. Ñoù laø bieåu hieän cho traïng thaùi yù chí cuûa linh hoàn, chöù khoâng phaûi laø keát quaû cuûa baát cöù vieäc aán ñònh naøo cuûa hình haøi; chính linh hoàn trong moïi hình haøi môùi luaân hoài, choïn löïa vaø kieán taïo caùc theå xaùc, theå caûm duïc vaø haï trí thích hôïp ñeå nhôø ñoù maø hoïc ñöôïc caùc baøi hoïc caàn thieát keá tieáp. 7. Ñoái vôùi nhaân loaïi, ñònh luaät Luaân hoài taùc duïng treân coõi linh hoàn. Vieäc chuyeån kieáp (incarnation) ñöôïc thuùc ñaåy vaø ñieàu khieån töø phaân caûnh linh hoàn, treân coõi trí. 8. Linh hoàn chuyeån kieáp theo nhoùm, theo chu kyø vaø theo ñònh luaät, muïc ñích ñeå ñaït ñöôïc caùc lieân giao hoaøn toaøn vôùi Thöôïng Ñeá vaø vôùi ñoàng loaïi.


181

9. Theo luaät Luaân Hoài. Vieäc phaùt trieån taêng tieán bò chi phoái, phaàn lôùn bôûi nguyeân khí trí tueä, vì “khi con ngöôøi suy töôûng nhö theá naøo trong taâm thì y trôû neân nhö theá aáy” (“as a man thinketh in his heart, so is he”). Caùc lôøi vaén taét naøy caàn ñöôïc xem xeùt thaät kyõ caøng. 10. Theo Luaät Luaân Hoài, con ngöôøi töø töø phaùt trieån theå trí, keá ñoù, theå trí baét ñaàu kieåm soaùt baûn chaát xuùc caûm, tình caûm vaø sau roát phaùt hieän ra linh hoàn cuøng laø baûn chaát vaø moâi tröôøng cuûa linh hoàn ñoái vôùi con ngöôøi. 11. ÔÛ möùc ñoä phaùt trieån naøy, con ngöôøi baét ñaàu böôùc leân Con Ñöôøng Trôû Veà Coäi Nguoàn, vaø sau nhieàu kieáp soáng, daàn daàn töï ñònh höôùng tieán tôùi Thieân giôùi. 12. Khi naøo nhôø môû ñöôïc trí, coù ñöôïc minh trieát, thöïc haønh vieäc phuïng söï vaø do hieåu bieát, con ngöôøi ñaõ hoïc ñöôïc vieäc khoâng ñoøi hoûi gì cho baûn ngaõ hay chia reõ, thì baáy giôø, y môùi töø boû ñöôïc loøng ham soáng trong ba coõi thaáp vaø môùi thoaùt ñöôïc Ñònh luaät Luaân Hoài. 13. Giôø ñaây, con ngöôøi coù ñöôïc yù thöùc taäp theå, bieát ñöôïc nhoùm linh hoàn cuûa mình, bieát ñöôïc linh hoàn trong moïi hình haøi vaø ñaõ ñaït ñöôïc  nhö Ñöùc Christ ñeà ra  giai ñoaïn hoaøn thieän gioáng nhö Ñaáng Christ, tieán ñeán “ñöôïc taàm thöôùc voùc giaïc troïn veïn cuûa Ñaáng Christ” (Baûn dòch T.Kinh, nhaø XB T. Ch. Giaùo, trang 201). (“Measure of the stature of the fulness of the Christ”  Eph. IV:13) (STLCÑC, 115119) Ñònh Luaät Luaân Hoài: (Law of Reincarnation) Toaøn theå muïc ñích cuûa Luaät Luaân Hoài laø ñi ñeán choã sau roát Chaân Ngaõ seõ hoïc ñöôïc caùch taïo ra moät hieän theå cuûa taâm thöùc (vehicle of consciousness), ñeå, nhôø hieän theå ñoù, chaân ngaõ coù theå phaûn chieáu ra (mirror forth) moïi traïng thaùi thuoäc Ñaáng Thaùnh Linh (divinity, Phaät Taùnh, Chôn Nhö) cuûa noù döôùi traïng thaùi quaân bình hoaøn haûo (in perfect equilibrum). (VLH, 140)


182

Ñònh luaät Luõy Tieán (Law of Accretion): Ñònh luaät Luõy tieán laø moät khía caïnh cuûa Ñònh luaät Haáp daãn (LVHLT, 470) Ñònh luaät Môû roäng (Law of Expansion): Ñònh luaät Môû roäng tieán hoùa töø töø cuûa taâm thöùc ñang hieän höõu trong moïi hình haøi laø nguyeân nhaân cuûa daïng hình caàu cuûa moïi söï soáng trong toaøn theå Thaùi Döông Heä. (LVLCK, 1040) Ñònh luaät Nghieäp Quaû (Law of Karma): Ba khía caïnh cuûa Luaät Nghieäp Quaû: 1. Ñònh luaät Traùch nhieäm Nghieäp quaû (Law of Karmic Liability). Chi phoái cuoäc soáng trong ba coõi tieán hoùa cuûa con ngöôøi vaø keát thuùc vaøo luùc ñieåm ñaïo thöù tö. 2. Ñònh luaät Taát yeáu Nghieäp quaû (Law of Karmic Necessity). Ñònh luaät naøy chi phoái cuoäc soáng cuûa ñeä töû tieán hoùa vaø vò ñaïo ñoà töø luùc ñieåm ñaïo thöù hai cho ñeán treân cuoäc ñieåm ñaïo thöù tö. Caùc cuoäc ñieåm ñaïo naøy giuùp cho vò ñaïo ñoà chuyeån leân Con ñöôøng Tieán hoùa Cao sieâu. 3. Ñònh luaät Chuyeån hoùa Nghieäp quaû (Law of Karmic Transformation). Moät nhoùm töø huyeàn bí chi phoái caùc tieán trình ñöôïc traûi qua treân Con ñöôøng Cao sieâu. Caùc tieán trình naøy laøm cho vò ñaïo ñoà thích hôïp ñeå vöôït khoûi coõi hoàng traàn vuõ truï vaø hoaït ñoäng treân coõi trí vuõ truï. Noù coù lieân quan vôùi vieäc giaûi thoaùt cuûa caùc Ñaáng nhö Sanat Kumara vaø caùc Vò Coäng söï cuûa Ngaøi trong Hoäi ñoàng Huyeàn linh ôû Shamballa, thoaùt khoûi söï aùp ñaët cuûa duïc voïng vuõ truï (cosmic desire) voán bieåu hieän treân coõi hoàng traàn vuõ truï cuûa chuùng ta nhö laø yù chí tinh thaàn. Ñoái vôùi baïn, ñaây seõ laø moät yù töôûng loâi cuoán söï chuù yù. Tuy theá, hieån nhieân laø toâi chæ noùi ít veà ñeà taøi naøy. (CTNM, 405) Ñònh luaät Nhaân vaø Quaû (Law of Cause and Effect): Ñònh luaät Nhaân vaø Quaû laø ñònh luaät chi phoái vaät chaát. (LVHLT, 470)


183

Ñònh luaät Phaân Huûy (Law of Dissolution): Ñaây laø moät ñònh luaät caên baûn vaø töï nhieân, chi phoái söï soáng cuûa hình haøi trong moïi giôùi cuûa thieân nhieân. (CTNM, 501) Ñònh luaät Phaûn Boån Hoaøn Nguyeân (Law of Return): Chi phoái moái lieân heä cuûa moät ñôn vò söï soáng trong hình haøi ñoái vôùi coäi nguoàn phaùt xuaát cuûa noù. (CTNM, 246) Ñònh luaät Phoùng hieän Linh hoaït (Law of Active Precipitation): Ñònh luaät Phoùng hieän Linh hoaït taïo ra söï soáng bieåu loä (LVHLT, 278) Ñònh luaät Phuïng Söï (Law of Service): Teân goïi noäi moân: Ñònh luaät cuûa Nöôùc vaø Caù, bieåu töôïng: moät ngöôøi vôùi bình nöôùc. Ñònh luaät Phuïng söï laàn ñaàu tieân ñöôïc Ñöùc Christ dieãn ñaït moät caùch ñaày ñuû caùch ñaây 2.000 naêm. Ngaøi laø vò tieân phong cuûa kyû nguyeân Baûo Bình, do ñoù, Ngaøi luoân luoân nhaán maïnh vaøo söï kieän raèng Ngaøi laø “nöôùc cuûa söï soáng” (“water of life”), “nöôùc soáng” (“living water”) maø con ngöôøi caàn ñeán. (TLHNM II, 118119) Ñònh Luaät Quaân Bình (Law of Equilibrium) Baát cöù noã löïc maïnh meõ naøo veà moät phía ñeàu luoân luoân khôi daäy söï buø tröø ôû phía ngöôïc laïi (compensating opposition). Ñònh luaät Quy Ñònh (Law of Fixation): Ñònh luaät naøy chi phoái coõi trí, noù coù moái töông öùng nhieàu hôn vôùi luaät Nghieäp Quaû treân caùc phaân caûnh trí tueä vuõ truï. Ñònh luaät naøy laø moät trong caùc ñònh luaät quan troïng nhaát maø chuùng ta coù lieân quan vaøo baát cöù luùc naøo vaø noù seõ bieåu loä ñaày ñuû nhaát trong cuoäc tuaàn hoaøn tôùi töùc cuoäc tuaàn hoaøn thöù naêm. (LVLCK, 591) Ñònh luaät Taùc ñoäng vaø Phaûn Taùc ñoäng (Law of Action and Reaction): X. Ñònh luaät Nhaân vaø Quaû


184

Ñònh luaät Thaêng Tieán (Law of Elevation): Qua caùc thôøi ñaïi, vieäc thaønh ñaït cuûa moät caù nhaân ñaõ giuùp naâng cao nhaân loaïi, cuõng theá, moät söï thaønh töïu song haønh trong vieäc thaønh laäp nhoùm seõ coù khuynh höôùng naâng cao nhaân loaïi coøn nhanh hôn nöõa. (TLHNM II, 179) Ñònh luaät Thôøi Cô (Law of Expediency, Luaät Hoaøn caûnh Thuaän lôïi): Naêng löôïng thay ñoåi trong chính chuùng vaø ñoâi khi ngöôøi ta seõ gioùng leân noát chuû aâm naøy, ñoâi khi noát chuû aâm khaùc. Ñoâi khi moät naêng löôïng phuï seõ trôû thaønh maõnh löïc chi phoái chính, coøn ñoâi khi bieåu loä thöù yeáu seõ ñaït ñeán toät ñænh, vaø, theo chu kyø, trôû thaønh ñaëc ñieåm noåi baät cuûa tam giaùc löïc. Caùc bieán coá vuõ truï nhö theá bò chi phoái bôûi moät ñònh luaät lôùn, Ñònh luaät Thôøi Cô, do dieãn trình tieán hoùa taïo ra vaø cuõng gaén lieàn vôùi chuyeån ñoäng hoaøng ñaïo vaø söï chi phoái toaùn hoïc beân trong cuûa rieâng noù  moät chuû ñeà coù kích thöôùc bao la vaø huyeàn bí ñeán noãi khoâng moät söï soáng naøo beân trong Thaùi Döông Heä chuùng ta bieát ñöôïc nhieàu veà yù nghóa cuûa noù. Bieåu hieän söï soáng theo chu kyø tuøy thuoäc vaøo bieán chuyeån thöôøng xuyeân vaø caùc dieãn trình thay ñoåi voâ taän. (CTHNM, 420) Ñònh luaät Tieán Boä Taäp theå (Law of Group Progress): Teân goïi theo Noäi Moân laø Ñònh luaät Thaêng Tieán (Law of Elevation). Ñònh luaät naøy baét ñaàu taùc ñoäng vaø ñöôïc ghi nhaän trong taâm thöùc caù nhaân khi ngöôøi tìm ñaïo ñaït ñöôïc moät vaøi nhaän thöùc roõ reät vaø bieát ñöôïc moät soá lyù töôûng laø caùc söï thöïc trong kinh nghieäm cuûa mình. (TLHNM II, 174) Ñònh luaät Tieán hoùa (Law of Evolution): Ñònh luaät Tieán hoùa  theo nhö caùch hieåu thoâng thöôøng  coù lieân quan ñeán söï tieán hoùa cuûa khía caïnh saéc töôùng khi noù daàn daàn thích hôïp ñeå trôû thaønh moät taùc nhaân hay laø moät bieåu hieän cuûa naêng löôïng linh hoàn, vaø sau ñoù cuûa naêng löôïng Chaân Thaàn.


185

(CTNM, 659) Ñònh luaät Tieát kieäm (law of Economy): Ñaây laø ñònh luaät chi phoái söï daøn traûi (scattering) cuûa caùc nguyeân töû vaät chaát vaø söï taùch rôøi (dissociation) cuûa chuùng, söï phaân boá (distribution) roäng raõi, tieát taáu rung ñoäng, söï baát ñoàng nhaát (heterogeneity) cuøng vôùi tính chaát vaø chuyeån ñoäng quay coá höõu cuûa chuùng. Ñònh luaät Tieát Kieäm naøy khieán cho vaät chaát luoân luoân ñi theo ñöôøng loái deã daøng nhaát vaø laø neàn taûng cuûa taùc ñoäng phaân ly cuûa chaát lieäu nguyeân töû. Noù chi phoái vaät chaát, ñoái cöïc cuûa tinh thaàn. (LVLCK, 215) Ñònh luaät Tieát Ñieäu (Law of Rhythm): Ñònh luaät Tieát Ñieäu chi phoái taát caû moïi tieán trình cuûa thieân nhieân, vaø con ngöôøi laø moät phaàn cuûa thieân nhieân. Do vi phaïm ñònh luaät Tieát Ñieäu, con ngöôøi ñaõ laøm xaùo troän caùc maõnh löïc maø, neáu ñöôïc söû duïng ñuùng, coù khuynh höôùng ñöa theå xaùc vaøo tình traïng laønh maïnh, coù lôïi cho söùc khoûe. (CTNM, 8990) Ñònh luaät Töông Ñoái (Law of Relativity): Ñònh luaät Töông Ñoái töùc laø moái lieân heä giöõa taát caû caùc nguyeân töû, voán taïo ra caùi ñöôïc goïi laø AÙnh saùng, vaø baèng hieän töôïng taäp hôïp cuûa noù, taïo thaønh khoái caàu keát hôïp, moät Thaùi Döông Heä. (LVLCK, 1041) Ñònh luaät Töông ÖÙng hay Töông Ñoàng (Law of Correspondences or of Analogy): Laø ñònh luaät ñeå giaûi thích veà Thaùi Döông Heä vaø giaûi thích Thöôïng Ñeá cho con ngöôøi. (LVLCK, 7) Ñònh luaät Töông Taùc Rung ñoäng (Law of vibratory interplay): Ñònh luaät Töông taùc Rung ñoäng lieân quan ñeán vieäc kieán taïo. (LVHLT, 278) Ñònh luaät Töû Vong (Law of Death): Chi phoái vaät chaát trong ba coõi thaáp. (CTNM, 503)


186

Ñònh luaät Tuaàn Hoaøn (Law of Periodicity): Ñònh luaät naøy chi phoái moïi bieåu loä, duø ñoù laø bieåu loä cuûa moät Thaùi Döông Thöôïng Ñeá qua moät Thaùi Döông Heä, hay laø bieåu loä cuûa moät con ngöôøi qua moät hình haøi. Ñònh luaät naøy cuõng keàm cheá trong moïi giôùi cuûa thieân nhieân. (LVLCK, 56) Ñònh luaät Vaät chaát (Law of Matter): Chi phoái trong ba coõi kinh nghieäm cuûa con ngöôøi. (CTHNM, 444) Ñònh luaät veà Baát Toaøn (Law of Imperfection): Ñònh luaät Baát toaøn toàn taïi vì caùc Ñaïi Thöïc taïi (coù trong moïi theá giôùi hieän töôïng) cuõng ñang ôû trong tieán trình phaùt trieån vaø khai môû tieán hoùa. Do ñoù, chæ khi naøo caùc Ngaøi, caùc Ñaáng Tinh thaàn, ñaõ môû ñöôïc “Söï keàm cheá cao caû” (“Sublime control”)  nhö thöôøng ñöôïc goïi  chaát lieäu cuûa caùc saéc töôùng coõi hieän töôïng cuûa caùc Ngaøi, caùc hình töôùng naøy môùi ñaït tôùi möùc hoaøn thieän thieâng lieâng. Beänh taät chæ laø moät hình thöùc baát toaøn taïm thôøi, coøn söï cheát chæ laø moät phöông phaùp ñeå taùi taäp trung naêng löôïng, tröôùc khi coù moät hoaït ñoäng thoâi thuùc tieán tôùi, ñöa ñeán vieäc caûi thieän oån ñònh maõi maõi. (CTNM, 297) Ñònh luaät veà Chaát Lieäu (Law of Substance): Ñònh luaät naøy ñaët vò ñeä töû vaøo vò theá söû duïng kho döï tröõ cuûa vuõ truï moät caùch khoân ngoan. Ñoù laø vieäc vaän duïng vaät chaát (matter) vaø laøm cho noù hôïp vôùi caùc löïc töông taùc cuûa cung vaø caàu. (TVTTHL, 204) Ñònh luaät vuõ truï (Cosmic Laws): Coù ba ñònh luaät lôùn maø chuùng ta coù theå goïi laø caùc ñònh luaät caên baûn cuûa vuõ truï, thuoäc veà heä thoáng vó ñaïi hôn (ñaõ ñöôïc taát caû caùc nhaø thieân vaên hoïc nhaän bieát), maø chuùng ta laø moät phaàn trong ñoù, vaø 7 ñònh luaät coù saün trong Thaùi Döông Heä. Baûy Ñònh luaät naøy coù theå xem nhö laø phuï, maëc duø theo quan ñieåm nhaân loaïi, chuùng xuaát hieän nhö laø nhöõng ñònh luaät chính.


187

Ba ñònh luaät vuõ truï laø: 1 Ñònh luaät Toång hôïp (Law of Synthesis): Ñoù laø ñònh luaät chöùng minh söï kieän raèng taát caû moïi vaät  tröøu töôïng vaø cuï theå  hieän höõu nhö laø moät; ñoù laø ñònh luaät chi phoái hình tö töôûng cuûa Ñaáng Duy Nhaát (One) trong soá caùc Vuõ truï Thöôïng Ñeá (Cosmic Logoi) maø Thaùi Döông Heä cuûa chuùng ta laãn trung taâm vó ñaïi cuûa chuùng ta laø moät phaàn trong taâm thöùc cuûa Ngaøi. 2 Ñònh luaät Huùt vaø Ñaåy (Law of Attraction and Repulsion): Veà caên baûn, ñònh luaät naøy dieãn taû löïc huùt caàn coù ñeå giöõ cho Thaùi Döông Heä chuùng ta khoâng thay ñoåi ñoái vôùi Thaùi Döông Heä Sirius, giöõ cho haønh tinh chuùng ta quay chung quanh maët trôøi cuûa chuùng ta, giöõ cho caùc heä thoáng nhoû cuûa chaát lieäu phaân töû vaø nguyeân töû luaân löu quanh moät trung taâm trong haønh tinh, vaø giöõ cho vaät chaát cuûa moïi theå ôû coõi traàn vaø vaät chaát cuûa caùc theå tinh anh phoái keát quanh trung taâm tieåu vuõ truï cuûa chuùng. 3 Ñònh luaät Tieát Kieäm (Law of Economy): Ñònh luaät naøy ñieàu chænh taát caû nhöõng gì lieân quan ñeán söï tieán hoùa vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa vuõ truï cho coù lôïi nhaát vaø vôùi vieäc tieâu phí thaàn löïc ít nhaát.  Ñònh luaät Rung Ñoäng (Law of Vibration): Lieân quan vôùi chuû aâm hay möùc ñoä (measure) cuûa vaät chaát cuûa moãi coõi. Nhôø bieát ñöôïc ñònh luaät naøy maø vaät chaát cuûa baát cöù coõi naøo trong baûy bieán phaân cuûa noù cuõng coù theå ñöôïc kieåm soaùt.  Ñònh luaät Thích Nghi (Law of Adaption): Laø ñònh luaät chi phoái chuyeån ñoäng quay cuûa baát cöù nguyeân töû naøo treân moïi coõi vaø coõi phuï.  Ñònh luaät Ñaåy (Law of Repulsion): Chi phoái moái lieân heä giöõa caùc nguyeân töû, noù taïo ra keát quaû trong vieäc khoâng baùm vaøo nhau cuûa caùc nguyeân töû vaø trong


188

vieäc chuùng hoaøn toaøn taùch rôøi khoûi nhau; ñònh luaät naøy cuõng giöõ cho caùc nguyeân töû quay ôû caùc ñieåm coá ñònh töø caùc baàu hay hình caàu cuûa ñoái cöïc.  Ñònh luaät Ma Saùt (Law of Friction): Chi phoái traïng thaùi nhieät cuûa baát cöù nguyeân töû naøo, söï phaùt xaï (radiation) cuûa moät nguyeân töû vaø hieäu quaû cuûa vieäc phaùt xaï ñoù treân baát cöù nguyeân töû naøo khaùc. Ñaây laø 4 ñònh luaät phuï cuûa Ñònh luaät Tieát Kieäm. (LVLCK, 219) Baûy Ñònh luaät Thaùi Döông Heä, ñeàu coù töông quan vôùi 7 coõi, laø: 1/ Ñònh luaät Rung ñoäng (Law of Vibration): Ñaây laø ñònh luaät cuûa coõi thöù nhaát, noù chi phoái taát caû caùc coõi phuï nguyeân töû cuûa moãi coõi. Noù ñaùnh daáu vieäc baét ñaàu coâng vieäc cuûa Thöôïng Ñeá, khôûi ñoäng ñaàu tieân cuûa hoàn nguyeân khí (Mulaprakriti). Treân moãi coõi, rung ñoäng cuûa coõi phuï nguyeân töû khôûi ñoäng vaät chaát cuûa coõi ñoù… 2/ Ñònh luaät coá keát (Law of Cohesion): Ñaây laø moät trong caùc ñònh luaät chi nhaùnh cuûa Ñònh luaät Huùt Vuõ truï… Ñaây laø moät trong caùc ñònh luaät quan troïng nhaát cuûa Thaùi Döông Heä, neáu coù theå phaân bieät veà baát cöù maët naøo; chuùng ta coù theå goïi ñoù laø Ñònh luaät Keát hôïp (Law of Coalescence). 3/ Ñònh luaät Phaân raõ (Law of Disintegration): Ñaây laø ñònh luaät chi phoái söï huûy dieät cuûa hình haøi ñeå cho söï soáng noäi taïi coù theå toûa chieáu ñaày ñuû. Ñònh luaät naøy laø moät khía caïnh khaùc cuûa ñònh luaät Coá Keát… 4/ Ñònh luaät Kieåm soaùt Töø Ñieän (Law of Magnetic Control): Ñònh luaät naøy laø ñònh luaät caên baûn chi phoái Tam Thöôïng Theå Tinh thaàn. Ñònh luaät naøy keàm cheá Chaân Ngaõ trong linh hoàn theå… Ñoù laø ñònh luaät cuûa coõi tröïc giaùc. 5/ Ñònh luaät Quy Ñònh (Law of Fixation):


189

Ñaây laø ñònh luaät ñang chi phoái coõi trí, coù söï töông öùng to taùt hôn cuûa noù trong Ñònh luaät Nghieäp Quaû treân coõi trí Vuõ truï. 6/ Ñònh luaät Baùc AÙi (Law of Love): Ñònh luaät Baùc aùi thöïc ra chæ laø ñònh luaät cuûa Thaùi Döông Heä ñang bieåu hieän treân taát caû caùc coõi. 7/ Ñònh luaät Hy sinh vaø Töû Vong (Law of Sacrifice and Death): Ñònh luaät naøy chi phoái söï phaân raõ töø töø cuûa caùc hình haøi cuï theå vaø söï hy sinh cuûa chuùng cho söï soáng tieán hoùa vaø ñöôïc noái keát chaët cheõ trong söï bieåu loä cuûa noù vôùi cung thöù 7. (LVLCK, 574596) Ñònh luaät Xung löïc Töø ñieån (Law of Magnetic Impulse): Teân goïi noäi moân: Ñònh luaät Hôïp Nhaát Cöïc (Law of Polar Union). Ñònh luaät Xung löïc Töø Ñieån chi phoái moái lieân heä, söï töông taùc, söï töông giao (intercourse) vaø söï hoøa nhaäp giöõa baûy nhoùm linh hoàn treân caùc phaân caûnh cao sieâu cuûa coõi trí taïo ra bieán phaân thöù nhaát trong soá caùc bieán phaân chính cuûa saéc töôùng. Ñònh luaät naøy cuõng chi phoái caùc lieân heä giöõa caùc linh hoàn maø trong khi bieåu loä qua hình haøi, coù quan heä maät thieát vôùi nhau. (TLHNM II, 110) Ñònh meänh, soá meänh (destiny): X. Vaän meänh. Ñònh trí (Attention, concentration, dharana):  Töø ngöõ “concentration” xuaát phaùt töø tieáng La tinh “con” laø “cuøng nhau” (“together”) vaø “centrare” nghóa laø “taäp trung” (“to centre”). Noù coù nghóa laø “ñem laïi cuøng nhau hay laø ñöa ñeán moät trung taâm chung, hay laø ñieåm taäp trung”. Noù nguï yù laø gom chung laïi caùc tö töôûng vaø yù nghó vaån vô cuûa chuùng ta, giöõ cho theå trí vöõng vaøng vaø taäp trung ñeàu ñaën vaøo ñoái töôïng ñònh trí tröôùc maét chuùng ta, khoâng dao ñoäng hay lo ra (wavering or distraction). Noù ñoøi hoûi phaûi loaïi boû taát caû nhöõng gì töø ngoaøi xaâm nhaäp vaøo ñoái töôïng ñang ñöôïc chuù yù. Patanjali ñònh nghóa


190

vieäc ñoù nhö sau: ”gaén chaët yù thöùc ñang caûm nhaän vaøo moät nôi chaéc chaén, ñoù laø ñònh trí”. (TTTÑTG, 104105)  Do ñoù, ñònh trí laø naêng löïc taäp trung yù thöùc vaøo moät chuû ñeà ñaõ ñònh tröôùc vaø giöõ noù laïi ñoù bao laâu tuøy yù; ñoù laø phöông phaùp nhaän thöùc chính xaùc vaø naêng löïc hình dung moät caùch chính xaùc, laø tính chaát cho pheùp chuû theå tö töôûng (thinker) nhaän ra vaø bieát ñöôïc lónh vöïc nhaän thöùc. (TTTÑTG, 106)  Laø vieäc gaén chaët chaát trí (chitta hay mind stuff) vaøo moät ñoái töôïng ñaëc bieät. Coøn goïi laø dharana. Ñaïo sö Vivekananda giaûi thích dharana laø giöõ cho theå trí baùm chaët vaøo moät yù töôûng trong 12 giaây ñoàng hoà. (ASCLH, 243, 246)  Caùc giai ñoaïn ñònh trí coù theå ñöôïc keå ra nhö sau: 1. Choïn moät “ñoái töôïng” naøo ñoù ñeå ñònh trí. 2. Ruùt yù thöùc cuûa theå trí (mindconsciousness) ra beân ngoaøi theå ñoù sao cho caùc höôùng ñeå caûm nhaän vaø tieáp xuùc vôùi beân ngoaøi (5 giaùc quan) ñeàu ñöôïc tónh laëng vaø yù thöùc khoâng coøn höôùng ra ngoaøi nöõa. 3. Taäp trung yù thöùc ñoù laïi, giöõ noù oån ñònh beân trong ñaàu ôû moät ñieåm giöõa hai chaân maøy. 4. Taäp trung theå trí hay laø ñaët heát chuù taâm vaøo ñoái töôïng ñöôïc choïn ñeå ñònh trí. 5. Hình dung ra ñoái töôïng ñoù, töôûng töôïng ñeán noù vaø lyù luaän veà noù. 6. Môû roäng caùc yù nieäm trí tueä ñaõ ñöôïc taïo ra töø caùi ñaëc thuø vaø chuyeân bieät tôùi caùi toång quaùt vaø ñaïi ñoàng. 7. Coá gaéng ñaït tôùi nhöõng gì ñang aån sau hình thöùc (form) ñöôïc xem xeùt hay coá gaéng ñaït tôùi yù töôûng coù lieân quan ñeán hình thöùc. ñoù. Coù 4 loaïi ñoái töôïng neân ñöôïc duøng ñeå ñònh trí:


191

a/ Caùc ñoái töôïng beân ngoaøi nhö laø caùc hình aûnh (images) cuûa Ñaáng Thieâng lieâng (deity), caùc tranh aûnh (pictures) hay hình saéc (forms) trong thieân nhieân. b/ Caùc ñoái töôïng beân trong nhö caùc bí huyeät trong theå dó thaùi. c/ Caùc ñöùc tính nhö nhieàu loaïi ñöùc haïnh vôùi yù ñònh gôïi ra loøng ham muoán caùc ñöùc haïnh naøy vaø nhö vaäy laøm cho chuùng trôû neân thaønh phaàn cuûa söï soáng Phaøm ngaõ. d/ Caùc quan nieäm trí tueä töùc laø caùc yù töôûng ñang bieåu hieän cho caùc lyù töôûng aån sau moïi saéc töôùng linh hoaït. Caùc yù töôûng naøy coù theå khoaùc laáy hình thöùc cuûa caùc bieåu töôïng hay cuûa caùc ngoân töø. ...Chính nhaän thöùc veà vieäc caàn coù “ñoái töôïng” ñeå ñònh trí ñaõ laøm naûy sinh nhu caàu veà caùc hình aûnh, caùc töôïng thaùnh vaø tranh thaùnh. Taát caû caùc ñoái töôïng naøy ñoøi hoûi vieäc duøng haï trí cuï theå vaø ñaây laø giai ñoaïn môû ñaàu caàn thieát. Vieäc söû duïng ñoái töôïng giuùp ngöôøi tìm ñaïo keàm cheá ñöôïc theå trí vaø baét noù laøm ñuùng yù mình. Boán loaïi ñoái töôïng noùi treân daàn daàn ñöa ngöôøi tìm ñaïo vaøo noäi taâm vaø giuùp y chuyeån taâm thöùc mình töø coõi traàn vaøo phaân caûnh dó thaùi, roài töø ñoù vaøo coõi caûm duïc, vaø nhö theá vaøo coõi trí vôùi caùc yù töôûng vaø quan nieäm. Tieán trình naøy ñöôïc tieán haønh trong naõo boä, ñöa toaøn theå Phaøm ngaõ vaøo traïng thaùi chuù yù nhaát taâm keát hôïp, moïi boä phaän cuûa baûn chaát y ñeàu ñöôïc höôùng vaøo vieäc ñaït ñöôïc chuù taâm coá ñònh hay söï taäp trung cuûa moïi naêng löïc trí tueä. Baáy giôø theå trí khoâng coøn phaân taùn, hay thay ñoåi (unsteady) vaø höôùng ra ngoaøi nöõa, maø laø hoaøn toaøn “ñöôïc gaén chaët vaøo söï chuù yù” (“fixed in attention”). Vivekananda giaûi thích “dharana” (ñònh trí) laø “gaén theå trí vaøo moät yù töôûng trong möôøi hai giaây”. (ASCLH, 244246) Ñoù laø yù Chuùa (“Such is the will of God”):


192

Trong soá caùc ñieàu baùng boå kinh khuûng vaø nhöõng ñieàu gaàn nhö laø caùc lôøi keát toäi vò Thöôïng Ñeá cuûa hoï (nhöõng keû theo thuyeát Ñoäc Thaàn  Monotheistes), khoâng coù ñieàu naøo naëng neà hoaëc khoâng coù ñieàu naøo khoù theå tha thöù ñöôïc (unpardonable), ñoù laø söï khieâm toán giaû taïo (haàu nhö luoân luoân nhö vaäy) laøm cho ngöôøi theo Cô Ñoác giaùo (coù theå laø “ngoan ñaïo”) khi giaùp maët vôùi moïi taø aùc (evil) vaø tai hoïa baát coâng, ñeàu ñeà quyeát (assert) raèng “ñoù laø yù Chuùa”. Quaû laø daïi doät (dolts) vaø ñaïo ñöùc giaû (hypocrites)! Cuõng gioáng nhö vaäy, nhöõng keû baùng boå vaø caùc tín ñoà Pharisi baát kính luùc noùi veà loøng töø bi baùc aùi voâ taän vaø söï chieáu coá (care) cuûa Thöôïng Ñeá vaø laø Ñaáng Saùng taïo cuûa hoï ñoái vôùi keû bô vô (helpless man) laïi cho raèng vò Thöôïng Ñeá ñoù ñaøy ñoïa (scourging) ngöôøi laønh, taïo vaät tuyeät dieäu nhaát cuûa Ngaøi, laøm cho hoï löu huyeát ñeán cheát gioáng nhö aùc thaàn Molseh! (GLBN III, 305) Ñoaïn tuyeät (detachment, döùt boû) : Ñoaïn tuyeät laø vieäc giaûi thoaùt cuûa linh hoàn ra khoûi caûnh noâ leä cuûa söï soáng saéc töôùng (form life) vaø Phaøm ngaõ phuïc tuøng caùc xung löïc cao sieâu. (TTTÑTG, 9798) Ñoä moûi cuûa kim loaïi : X. Kim loaïi. Ñoäc aùc (Cruelty, taøn baïo): Söï ñoäc aùc thu huùt vaøo theå caûm duïc (astral body) caùc chaát lieäu (materials) thoâ tröôïc nhaát vaø caùc chaát keát hôïp (combinations) gheâ tôûm nhaát cuûa vaät chaát coõi caûm duïc (astral matter). (MTNX, 104) Ñoäc Giaùc Phaät: (Pratyeka Buddha) Ñoäc Giaùc Phaät coù cuøng trình ñoä (level) vôùi Phaät, nhöng coâng vieäc cuûa Ngaøi daønh cho theá gian khoâng coù lieân quan gì ñeán vieäc daïy doã theá gian, coøn chöùc vuï (office) cuûa Ngaøi luoân luoân bò caùi bí maät bao quanh. Caùi quan ñieåm voâ lyù cho raèng, vôùi quyeàn naêng cao sieâu vöôït treân con ngöôøi nhö theá, vôùi möùc ñoä


193

minh trieát vaø baùc aùi nhö theá, Ngaøi laïi coù theå trôû thaønh ích kyû, quan ñieåm ñoù chæ thaáy coù trong caùc saùch coâng truyeàn, maëc daàu khoù maø bieát ñöôïc lyù do phaùt sinh ra quan ñieåm ñoù. Baø H.P.B. giao cho toâi (töùc baø Annie Besant – ND) traùch nhieäm söûa chöõa laïi loãi laàm ñoù, khi baø, trong moät luùc lô ñeånh, ñaõ cheùp nhaàm caùch dieãn ñaït nhö theá ôû moät choã naøo ñoù”. (TNVT, 72-73) Ñoäc taøi (Dictator): Ngöôøi ñoäc taøi laø ngöôøi maø trong dieãn trình tieán hoùa, ñaõ phaùt trieån ñöôïc ñaày ñuû kieán thöùc vaø khaû naêng, vaø laø moät kieåu maãu cuûa tình traïng aûnh höôûng cuûa tính chaát thieâng lieâng khi cô hoäi cho pheùp vaø vôùi tö caùch laø saûn phaåm cuûa dieãn trình tieán hoùa. Ngöôøi ñoäc taøi bieåu loä nhieàu tieàm löïc thieâng lieâng cuûa con ngöôøi. Nhöng ñeán moät ngaøy naøo ñoù, keû ñoäc taøi seõ khoâng coøn hôïp thôøi, vì khi nhieàu ngöôøi ôû vaøo giai ñoaïn coù ngaõ thöùc vaø tieàm naêng rieâng bieät vaø ñang tìm caùch bieåu loä ñaày ñuû naêng löïc cuûa hoï thì keû ñoäc taøi seõ bò chìm maát trong ñaùm ngöôøi naøy. Ngaøy nay, y ñang laø daáu hieäu cuûa muïc tieâu cho Phaøm Ngaõ. (TLHNMII, 11) Ñoäc thaân (Celibacy): Khoâng baét buoäc soáng ñoäc thaân nhöng baét buoäc phaûi töï kieàm cheá chính mình. Tuy nhieân, trong chu kyø töông ñoái ngaén cuûa caùc kieáp soáng maø ngöôøi tìm ñaïo töï laøm cho mình thích hôïp ñeå böôùc vaøo neûo ñaïo, y coù theå phaûi traûi qua moät hay nhieàu kieáp soáng vôùi vieäc döùt khoaùt kieâng cöû haønh vi truyeàn gioáng ñeå hoïc caùch hoaøn toaøn kieàm cheá vaø chöùng toû ñöôïc raèng y ñaõ hoaøn toaøn khaéc phuïc ñöôïc baûn chaát tính duïc thaáp keùm. (ASCLH, 199) ÑoáiChrist (AntiChrist): Ngöôøi tìm ñaïo thuoäc cung hai taïo ra Toång Quaû Baùo (Dweller) cuûa mình vaø ñeå cho söï keàm cheá ngaøy caøng maïnh cuûa


194

noù trôû thaønh “keû löøa phænh cuûa linh hoàn” (“deluder of souls”). Y laø keû ÑoáiChrist thöïc söï, vaø qua giaùo huaán sai laàm vaø söï taùc ñoäng cuûa nhöõng gì ñöôïc goïi laø huyeàn dieäu, qua söï thoâi mieân vaø söï aùm thò taäp theå (mass suggestion), y giaêng böùc maøn qua theá gian vaø baét con ngöôøi böôùc ñi trong ñaïi haõo huyeàn. (LVHLT, 240) Ñoái phaàn (counterpart) : Moïi hình thöùc taøi saûn vaø moïi ñoà ñaïc vaät chaát, duø ñoù laø tieàn baïc hay nhaø cöûa, tranh aûnh hoaëc xe coä ... ñeàu coù söï soáng beân trong (intrinsic life) cuûa rieâng chuùng, moät böùc xaï (emanation) cuûa rieâng chuùng vaø moät hoaït ñoäng maø veà thöïc chaát laø hoaït ñoäng cuûa caùc caáu truùc nguyeân töû coù saün cuûa rieâng chuùng (vì moät nguyeân töû laø moät ñôn vò naêng löôïng linh hoaït). Ñieàu naøy taïo ra caùc ñoái phaàn trong theá giôùi cuûa söï soáng dó thaùi vaø caûm duïc, maëc duø khoâng coù trong theá giôùi cuûa trí tueä. (ACMVDCTG, 75, 76) Ñoåi cung (The change of ray) Trong Huyeàn Giai cuûa ñòa caàu chuùng ta, coù theå tieán xa treân cung 1 hôn laø treân cung 2, vaø tieán xa treân cung 2 hôn laø treân baát luaän cung naøo trong naêm cung coøn laïi. Theá neân, baát cöù vò naøo ñaõ töï mình leân ñeán möùc ñieåm ñaïo 7 ôû moät trong naêm cung cuoái cuøng vaãn phaûi ñoåi sang cung 2 hoaëc cung 1 neáu vò ñoù muoán tieáp tuïc tieán ñeán cuoäc ñieåm ñaïo thöù 8, vaø tieáp tuïc ñoåi sang cung 1 chæ khi naøo vò ñoù mong muoán tieán xa hôn nöõa. (GLTNVT, 347) Ñoàng coát (mediumship, ñoàng boùng):  Traïng thaùi ñoàng coát thöôøng dieãn ra khi tieán trình hoaøn toaøn bò giôùi haïn vaøo caùc phaân caûnh caûm duïc... Traïng thaùi ñoàng coát nguy haïi vì theå haï trí khoâng can döï vaøo vaø vì theá, linh hoàn khoâng coù kieåm soaùt. Ñoàng töû laø moät khí cuï voâ ngaõ thöùc (unconscious), khoâng phaûi chính y laø yeáu toá kieàm cheá, maø laø y


195

bò kieàm cheá. Thöôøng thöôøng, caùc thöïc theå thoaùt xaùc cuõng duøng phöông phaùp giao tieáp naøy, lôïi duïng boä oùc hay boä maùy noùi cuûa ñoàng töû, voán khoâng tieán hoùa cao vaø hoaøn toaøn thieáu khaû naêng söû duïng caùc phöông phaùp ôû coõi trí. (LVHLT, 179180)  Ñieàu tröôùc tieân caàn ghi nhôù laø hieän töôïng ñoàng boùng tieâu cöïc, thieáu saùng suoát vaø hieän töôïng taâm thoâng (psychism) haï thaáp keû thöïc haønh moân ñoù (exponent) ñeán möùc ñoä moät ngöôøi maùy. Hieän töôïng ñoàng coát thì nguy haïi vaø khoâng neân theo vì noù laáy ñi töï do yù chí vaø tính chuû ñoäng (positivity) cuûa con ngöôøi vaø ngaên trôû khoâng ñeå cho con ngöôøi haønh ñoäng nhö laø keû thoâng minh khoâng bò raøng buoäc. Trong caùc tröôøng hôïp naøy, con ngöôøi khoâng coøn hoaït ñoäng nhö laø vaän haø cho linh hoàn rieâng cuûa mình maø chæ hôn ñöôïc chuùt ít so vôùi con vaät soáng theo baûn naêng, neáu khoâng noùi traéng ra y laø caùi voû troáng roång maø moät thöïc theå nhaäp xaùc coù theå chieám cöù vaø söû duïng. Khi noùi nhö theá laø toâi noùi ñeán loaïi thaáp keùm nhaát cuûa traïng thaùi ñoàng boùng maø ngaøy nay ñang xaûy ra quaù nhieàu vaø voán dó laø nguyeân nhaân cuûa söï dính daùng ñoái vôùi caùc trí oùc môû mang trong moïi phong traøo ñang baûo trôï cho ñoàng coát. Moät traïng thaùi ñoàng coát voán ñöôïc nhaäp vaøo vôùi moät thaùi ñoä taäp trung höõu thöùc ñaày ñuû vaø trong ñoù, ñoàng töû, nhôø hieåu bieát vaø saùng suoát, rôøi boû theå xaùc cuûa mình cho moät thöïc theå nhaäp vaøo maø y hoaøn toaøn bieát ñöôïc vaø thöïc theå naøy chieám höõu vôùi söï chaáp thuaän coù yù thöùc cuûa y ñeå phuïng söï muïc tieâu taâm linh naøo ñoù vaø giuùp huynh ñeä y coù theå laø chính ñaùng vaø toát laønh. Nhöng laøm caùch naøo coù ñöôïc traïng thaùi ñoàng coát naøy? Ít ñoàng töû bieát ñöôïc kyõ thuaät chi phoái vieäc nhaäp vaøo hay xuaát ra cuûa moät thöïc theå möôïn xaùc, hoï cuõng khoâng bieát caùch thöùc tieán haønh coâng taùc naøy sao cho khoâng moät giaây phuùt naøo maø hoï laïi khoâng bieát veà ñieàu maø chính hoï ñang laøm vaø muïc ñích cuûa hoaït ñoäng cuûa hoï. Moät caùch roõ reät vaø coù muïc ñích haún hoi, hoï taïm thôøi cho moät linh hoàn khaùc möôïn theå xaùc cuûa hoï ñeå phuïng söï


196

maø luùc naøo cuõng giöõ ñöôïc söï toaøn veïn cuûa rieâng hoï. Bieåu hieän cao sieâu nhaát cuûa loaïi hoaït ñoäng naøy laø vieäc hieán daâng theå xaùc cuûa vò ñeä töû Jesus cho Ñaáng Christ söû duïng. Chính trong töø ngöõ “phuïng söï“ naøy coù aån toaøn boä vaán ñeà vaø söï an toaøn. Khi söï möôïn xaùc chaân chính naøy ñöôïc hieåu roõ hôn, chuùng ta seõ coù söï vieäc laø ñoàng töû xuaát ra khoûi xaùc vôùi yù thöùc tænh taùo ñaày ñuû xuyeân qua khe ôû ñænh ñaàu cuûa mình chöù khoâng phaûi nhö trong ña soá tröôøng hôïp hieän nay laø xuyeân qua bí huyeät nhaät tuøng maø khoâng duy trì ñöôïc yù thöùc veà söï vieäc xaûy ra vaø cuõng khoâng nhôù laïi ñöôïc nhöõng gì ñaõ dieãn ra. (SHLCTÑ, 1011) Ñoàng phaùi luyeán aùi (Homosexuality, Ñoàng tính luyeán aùi): Laø nhöõng gì ñöôïc goïi laø “moùn aên thöøa” (“leftover”) do söï quaù ñoä veà tính duïc cuûa thôøi Lemuria (caùch ñaây hôn 15 trieäu naêm  CTNM, 226), moät veát nhô bò keá thöøa, neáu baïn thích goïi nhö theá. Caùc Chaân Ngaõ ñaõ bieät laäp ngaõ tính vaø ñaàu thai vaøo thôøi kyø roäng lôùn ñoù laø nhöõng Chaân Ngaõ maø ngaøy nay ñang bieåu loä caùc khuynh höôùng ñoàng phaùi luyeán aùi… Maõnh löïc linh hoàn ñang tuoân ñoå qua caùc tieán trình bieät laäp ngaõ tính, ñöôïc duøng kích thích caùc bí huyeät thaáp. Do ñoù, caùc phöông phaùp caám ñoaùn ñöôïc ñem ra duøng. Ngaøy nay, moät soá lôùn nhöõng ngöôøi ñoù ñang ñaàu thai, caùc thoùi quen cuõ raát maïnh nôi hoï. Ngaøy nay, hoï ñuû tieán hoùa ñeå saün saøng chöõa trò  neáu hoï choïn nhö vaäy. Hoï coù theå, töông ñoái deã, chuyeån xung löïc tính duïc vaøo bí huyeät coå hoïng, vaø nhö vaäy trôû neân saùng taïo theo yù nghóa cao, söû duïng naêng löôïng ñöôïc caûm nhaän vaø luaân chuyeån theo caùc ñöôøng loái kieán taïo ñuùng ñaén. Nhieàu ngöôøi trong soá ñoù ñang baét ñaàu töï ñoäng laøm ñieàu naøy. (CTNM, 6263) Ñoàng töû (Medium, Ngöôøi ngoài ñoàng):  Neân nhôù raèng ñoàng töû laø moät ngöôøi coù caùc nguyeân khí ñöôïc noái keát moät caùch loûng leûo vaø coù theå bò möôïn (borrowed)


197

bôûi caùc thöïc theå (beings) khaùc hay bôûi caùc nguyeân khí troâi daät dôø (floating principles), nhôø coù ñöôïc moät söùc huùt ñoái vôùi moät soá trong chuùng hay moät phaàn naøo ñoù cuûa chuùng. (PGNM, 78)  Moät ñoàng töû thoâng thöôøng (average medium) laø moät ngöôøi coù moät baûn chaát tieâu cöïc hay deã tieáp thu (negative or receptive nature), vaø thöôøng thöôøng baûn chaát tam phaân (threefold nature, Phaøm Ngaõ) cuûa ngöôøi naøy ñöôïc phoái keát (coordinated) moät caùch loûng leûo ñeán noãi moät maõnh löïc hay thöïc theå beân ngoaøi coù theå söû duïng boä oùc, baøn tay hay thaân theå cuûa ngöôøi naøy. (TTCNT, 135) Ñoäng kinh (Epilepsy): Moät vaøi hình thöùc cuûa beänh ñoäng kinh laø do caùi maø chuùng ta coù theå goïi laø “söï tieáp noái loûng leûo” (“loose connection”), tuyeán yù thöùc hay tuyeán naêng löôïng ñoâi khi coù theå bò trieät thoái hay taùch ra, ñieàu naøy gaây neân caùc trieäu chöùng ñoäng kinh quen thuoäc vaø caùc tình traïng ñau xoùt ñöôïc thaáy trong luùc leân côn. ÔÛ möùc ñoä nheï hôn vaø khoâng ñöa tôùi caùc keát quaû thöôøng xuyeân, nguy hieåm, cuøng nguyeân nhaân caên baûn taïo ra caùi ñöôïc goïi laø “ñoäng kinh treû con” (“petit mal”) vaø moät vaøi loaïi leân côn ngaát xæu; caùc loaïi naøy laø do bôûi söï trieät thoaùi ngaén nguûi vaø taïm thôøi cuûa tuyeán naêng löôïng yù thöùc (thread of consciousness energy). Neân nhôù raèng khi söï trieät thoaùi naøy xaûy ra vaø coù söï chia caùch cuûa yù thöùc ra khoûi hieän theå tieáp xuùc höõu thöùc, taát caû nhöõng caùi maø chuùng ta hieåu theo thuaät ngöõ yù thöùc, nhö laø ngaõ thöùc, söï ham muoán vaø söï saùng suoát, bò taùch ra, chæ coù söï soáng vaø yù thöùc coù saün trong caùc teá baøo cuûa theå xaùc laø coøn laïi. Xem theâm muïc Quaù ñoä vaø Baïi Hoaïi veà Tính Duïc. (TLHNMII, 418) Ñoäng löïc (Dynamic force): Ñoäng löïc töùc laø naêng löôïng döông (positive energy), noù chieám giöõ ñoái cöïc cuûa noù (chaát lieäu aâm, negative substance) vaø söû duïng ñoái cöïc naøy. (LVLCK, 744)


198

Ñoäng vaät (Animal, con vaät, loaøi vaät): Ñoäng vaät coù moät theå phaùch (astral body vaøo thôøi Theosophy, töø Astral coù nghóa laø “phaùch”ND), theå naøy toàn taïi theâm moät thôøi gian ngaén sau khi theå xaùc cheát. Tuy nhieân, Chaân Thaàn (ñoäng vaät) cuûa con thuù khoâng taùi sinh trong cuøng loaøi maø taùi sinh vaøo loaøi species) cao hôn, vaø dó nhieân khoâng coù “traïng thaùi Devachan”. Trong chính con vaät ñeàu coù caùc maàm moáng cuûa taát caû caùc nguyeân khí con ngöôøi, nhöng chuùng chæ ôû traïng thaùi tieàm taøng (latent). (GLBN III, 201) Ñoäng vaät thöùc (Animal consciousness, YÙ thöùc ñoäng vaät): Ñoäng vaät thöùc töùc laø sinh hoàn (Animal soul). (TLHNM II, 559) Ñôn nguyeân (Monad): - Ñôn nguyeân hay ñôn töû laø moät thuaät ngöõ coù theå duøng ñeå chæ Thaùi Döông Heä bao la, cuõng nhö chæ nguyeân töû cöïc nhoû. (GLBN I, 86).  Ñôn nguyeân (cuûa Laibnitz) theo moät quan ñieåm coù theå ñöôïc goïi laø thaàn löïc (force), theo moät quan ñieåm khaùc laø vaät chaát (matter). Ñoái vôùi huyeàn hoïc, thaàn löïc vaø vaät chaát chæ laø hai phöông dieän cuûa cuøng moät baûn chaát (substance). (GLBN 2, 348). Ñôn vò Taâm thöùc (the Unit of Consciousness): X. Chaân Thaàn. Ñuøa vôùi löûa (Play with fire): Theo nghóa ñen, ngöôøi thöïc haønh tham thieàn huyeàn linh laø ngöôøi “ñuøa vôùi löûa”. Toâi muoán baïn nhaán maïnh vaøo caâu noùi naøy vì noù chöùa ñöïng moät chaân lyù maø ít ngöôøi hieåu roõ. “Ñuøa vôùi löûa” laø moät chaân lyù coå xöa voán dó ñaõ maát ñi yù nghóa cuûa noù do vieäc laëp ñi laëp laïi thieáu suy nghó (flippant repetition), tuy nhieân, söï thaät naøy laïi tuyeät ñoái vaø hoaøn toaøn ñuùng, vaø noù khoâng phaûi laø moät caùch giaûng giaûi töôïng tröng maø laïi laø moät dieãn ñaït roõ raøng, thaúng thaén veà moät söï thaät. Löûa taïo thaønh neàn taûng cuûa vaïn vaät 


199

Chaân ngaõ laø löûa, trí naêng (intellect) laø moät giai ñoaïn (phase) cuûa löûa, vaø, tieàm phuïc trong caùc hieän theå hoàng traàn cuûa tieåu thieân ñòa coù aån giaáu moät chaân hoûa (veriable fire), coù theå hoaëc trôû thaønh moät söùc maïnh huûy dieät, thieâu ñoát cô theå vaø kích ñoäng caùc bí huyeät, ñöa tôùi moät tính chaát ngoaøi yù muoán, hoaëc trôû thaønh moät yeáu toá mang laïi linh hoaït, taùc ñoäng nhö moät taùc nhaân gaây phaán khích vaø caûnh tænh. Khi ñöôïc höôùng daãn theo moät soá vaän haø ñaõ ñöôïc doïn saün, löûa naøy coù theå taùc ñoäng nhö laø moät taùc nhaân tinh loïc (purifier) vaø taùc nhaân noái keát quan troïng (great connector) giöõa Phaøm Ngaõ vôùi Chaân Ngaõ. Khi thieàn ñònh laø ñaïo sinh tìm caùch giao tieáp vôùi ngoïn löûa thieâng, ñoù laø Chaân Ngaõ cuûa y, ñoàng thôøi cuõng laøm cho chính mình tieáp xuùc vôùi löûa cuûa coõi trí. Khi söï tham thieàn bò thuùc eùp (forced) hay ñöôïc theo ñuoåi (pursued) quaù maõnh lieät tröôùc khi söï chænh hôïp giöõa caùc theå cao vôùi theå thaáp xuyeân qua theå caûm duïc ñöôïc hoaøn taát, thì löûa naøy coù theå taùc ñoäng vaøo löûa tieàm phuïc ôû choùt xöông soáng (löûa ñoù ñöôïc goïi laø hoûa xaøkundalini) vaø coù theå khieán cho noù ñi leân quaù sôùm. Vieäc naøy seõ taïo ra söï xaùo troän (disruption) vaø huûy hoaïi (destruction) thay vì laøm sinh ñoäng vaø taïo phaán khích cho caùc bí huyeät cao. Coù moät ñöôøng xoaén oác thích hôïp theo daïng hình hoïc maø luoàng hoûa naøy phaûi noi theo, tuøy theo cung cuûa ñaïo sinh vaø chuû aâm cuûa rung ñoäng (key of the vibration) cuûa caùc bí huyeät cao cuûa ñaïo sinh. Luoàng hoûa naøy chæ neân ñöôïc luaân chuyeån döôùi söï höông daãn tröïc tieáp cuûa Chaân Sö vaø ñöôïc chính ñaïo sinh phaân boå moät caùch höõu thöùc theo caùc khaåu huaán rieâng bieät cuûa vò Huaán Sö. Ñoâi khi luoàng hoûa coù theå ñöôïc khôi hoaït vaø ñi leân theo ñöôøng xoaén oác moät caùch chính xaùc maø ôû coõi traàn, ñaïo sinh khoâng heà hay bieát, nhöng treân caùc noäi caûnh giôùi, y laïi bieát ñöôïc, chæ coù ñieàu laø khoâng ñöa ñöôïc söï hieåu bieát ñoù ñeán vôùi yù thöùc hoàng traàn. (TVTTHL, 102103)


200

Ñuùng vaø sai (The right and the wrong, Phaûi vaø traùi): Caùi ñuùng laø nhöõng gì hôïp vôùi thieân yù (divine will), nhöõng gì giuùp vaøo söï tieán hoùa cuûa linh hoàn, nhöõng gì coù khuynh höôùng laøm maïnh theâm baûn chaát cao (higher nature) cuûa con ngöôøi, coù khuynh höôùng reøn luyeän vaø cheá phuïc baûn chaát thaáp (phaøm ngaõ). Caùi sai laø nhöõng gì laøm trì treä (retards) söï tieán hoùa, nhöõng gì vaãn giöõ linh hoàn ôû caùc chaëng ñöôøng thaáp keùm (lower stages) sau khi linh hoàn ñaõ hoïc xong caùc baøi hoïc ôû caùc chaëng ñöôøng ñoù, nhöõng gì coù khuynh höôùng giuùp cho baûn chaát thaáp cheá ngöï baûn chaát cao, vaø laøm cho con ngöôøi gioáng vôùi keû baïo taøn maø y neân laùnh xa thay vì gioáng vôùi Thöôïng Ñeá maø y phaûi tieán ñeán gaàn. (MTNX, 218) Ñöùa con ñi hoang (Prodigal son): Töùc laø linh hoàn. (ASCLH, 173) Ñöùc Baøn Coå (Manu): Ñöùc Baøn Coå chuû trì nhoùm thöù nhaát. Ngaøi ñöôïc goïi laø Ñöùc Baøn Coå Vaivasvata vaø laø Baøn Coå cuûa caên chuûng 5. Ngaøi laø maãu ngöôøi hay tö töôûng gia lyù töôûng vaø taïo maãu cho gioáng daân Aryan cuûa chuùng ta, ñaõ chuû trì vaän meänh cuûa gioáng daân naøy töø khi noù baét ñaàu coù gaàn 100.000 naêm nay. Caùc vò Baøn Coå khaùc ñaõ ñeán vaø ñi, trong moät töông lai gaàn, nhieäm sôû cuûa Ngaøi seõ ñöôïc moät vò khaùc ñaûm traùch. Luùc ñoù, Ngaøi seõ chuyeån sang coâng vieäc khaùc cao hôn. Ñöùc Baøn Coå hay nguyeân maãu cuûa caên chuûng 4, hoaït ñoäng hôïp taùc chaët cheõ vôùi Ngaøi vaø coù trung taâm aûnh höôûng ôû Trung Quoác. Ngaøi laø Ñöùc Baøn Coå thöù hai cuûa caên chuûng 4 ñaõ giöõ ñòa vò cuûa Ñöùc Baøn Coå tröôùc vaøo caùc giai ñoaïn cuoái luùc chaâu Atlantis bò huûy dieät. Ngaøi ñaõ ôû laïi ñeå baûo döôõng söï phaùt trieån cuûa kieåu maãu gioáng daân vaø ñeå cuoái cuøng noù seõ bieán maát. Caùc giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc Ñöùc Baøn Coå truøng laép


201

leân nhau, nhöng vaøo luùc naøy, treân baàu haønh tinh khoâng coøn ñaïi dieän naøo cuûa caên chuûng 3 nöõa. Ñöùc Baøn Coå Vaivasvata ngöï taïi vuøng Hy Maõ Laïp Sôn ñaõ tuï taäp ñöôïc quanh Ngaøi ôû Shigatse moät soá ngöôøi coù lieân heä töùc thôøi vôùi caùc coâng vieäc cuûa gioáng daân Aryan ôû AÁn Ñoä, AÂu Chaâu vaø Myõ Chaâu vaø nhöõng ngöôøi maø sau naøy seõ coù lieân heä ñeán caên chuûng thöù saùu saép ñeán. Caùc keá hoaïch ñöôïc chuaån bò tröôùc nhieàu thôøi ñaïi, caùc trung taâm naêng löôïng ñöôïc taïo ra haøng ngaøn naêm tröôùc khi chuùng seõ ñöôïc caàn tôùi vaø vôùi söï tieân tri saùng suoát cuûa caùc Ñaáng Thieâng lieâng naøy, khoâng gì bò ñeå cho keát thuùc ñoät ngoät, maø taát caû ñeàu hoaït ñoäng theo caùc chu kyø ñaõ saép xeáp, theo quy luaät vaø ñònh luaät, maëc duø trong giôùi haïn nghieäp quaû. Coâng vieäc cuûa Ñöùc Baøn Coå phaàn lôùn lieân quan tôùi vieäc cai trò, ñeán vieäc chính trò treân haønh tinh, ñeán vieäc taïo ra, ñieàu khieån vaø giaûi theå caùc kieåu maãu vaø hình haøi chuûng toäc. YÙ chí vaø chuû ñích cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá ñöôïc giao cho Ngaøi. Ngaøi bieát ñaâu laø muïc tieâu tröôùc maét ñoái vôùi chu kyø tieán hoùa maø Ngaøi phaûi chuû trì vaø coâng vieäc cuûa Ngaøi lieân quan tôùi vieäc thaønh toaøn thieän chí, Ngaøi hoaït ñoäng hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc thieân thaàn kieán taïo hôn laø Huynh Tröôûng cuûa Ngaøi, Ñöùc Christ, vì Ngaøi ñöôïc giao cho coâng vieäc taïo neân maãu gioáng daân, taùch ra caùc nhoùm seõ phaùt trieån thaønh caùc gioáng daân, vaän duïng caùc löïc laøm chuyeån dòch (move) voû ñòa caàu, naâng cao vaø haï thaáp caùc luïc ñòa, chi phoái trí oùc cuûa caùc chính khaùch ôû khaép nôi, ñeå cho vieäc cai trò nhaân loaïi seõ dieãn tieán nhö yù muoán, mang laïi nhöõng ñieàu kieän seõ taïo ra nhöõng gì caàn thieát cho vieäc baûo döôõng baát cöù kieåu maãu ñaëc thuø naøo. Hieän nay, caùc vieäc nhö theá coù theå ñöôïc thaáy ñang loä ra ôû Baéc Myõ vaø UÙc Chaâu. Naêng löôïng ñang tuoân traøn qua Ñöùc Baøn Coå phaùt xuaát töø bí huyeät ñaàu cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá, truyeàn sang Ñöùc Baøn Coå qua naõo boä cuûa Ñöùc Sanat Kumara, laø Ñaáng ñang taäp trung moïi


202

naêng löôïng haønh tinh vaøo trong chính Ngaøi. Ñöùc Baøn Coå hoaït ñoäng nhôø vaøo vieäc thieàn ñònh thaâm saâu, ñöôïc ñieàu khieån trong bí huyeät ñaàu vaø taïo ra caùc keát quaû nhôø vieäc Ngaøi hoaøn toaøn nhaän thöùc ñöôïc ñieàu gì phaûi ñöôïc hoaøn thaønh, nhôø naêng löïc hình dung ra nhöõng gì caàn phaûi laøm ñeå ñöa tôùi thaønh quaû vaø nhôø vaøo khaû naêng truyeàn chuyeån naêng löôïng saùng taïo vaø huûy dieät ñeán nhöõng vò phuï taù cho Ngaøi. Taát caû nhöõng ñieàu naøy ñöôïc thaønh töïu nhôø quyeàn naêng cuûa dieäu aâm ñöôïc minh xöôùng (phaùt ra roõ raøng). (ÑÑLVTD, 4147) Ñöùc Chöôûng Giaùo (The World Teacher, The Christ): Ñöùc Chöôûng Giaùo laø vò chuû quaûn nhoùm 2. Ngaøi laø Ñaáng Cao Caû maø tín ñoà Cô Ñoác Giaùo goïi laø Christ. ÔÛ phöông Ñoâng, Ngaøi cuõng ñöôïc bieát döôùi danh xöng Ñöùc Boà Taùt (the Bodhisattva), Ñöùc Di Laëc (the Lord Maitreya), vaø laø Ñaáng maø ngöôøi suøng tín Hoài giaùo mong ñôïi, döôùi danh xöng Iman Madhi. Chính Ngaøi ñaõ chuû trì caùc vaän meänh cuoäc soáng töø khoaûng naêm 600 tröôùc Thieân Chuùa vaø chính Ngaøi ñaõ ñeán vôùi nhaân loaïi tröôùc kia vaø nay Ngaøi laïi ñöôïc mong chôø. Ngaøi laø Ñaáng Baùc AÙi vaø Töø Bi, cuõng nhö vò tieàn nhieäm cuûa Ngaøi, Ñöùc Phaät, laø Ñaáng Minh trieát. Naêng löôïng cuûa Ngoâi 2 tuoân traøn qua Ngaøi, tröïc tieáp ñi ñeán Ngaøi töø bí huyeät tim cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá qua tim cuûa Ñöùc Sanat Kumara. Ngaøi hoaït ñoäng nhôø vieäc tham thieàn ñöôïc taäp trung trong tim. Ngaøi laø Ñöùc Chöôûng Giaùo, Sö Phuï cuûa caùc Chaân Sö, Ñaáng giaùo huaán cuûa Thieân Thaàn vaø Ngaøi ñöôïc giao cho vieäc dìu daét vaän meänh taâm linh cuûa con ngöôøi vaø vieäc môû ra söï hieåu bieát beân trong moãi ngöôøi raèng y laø con cuûa Thöôïng Ñeá vaø con cuûa Ñaáng Toái Cao. Neáu Ñöùc Baøn Coå baän taâm tôùi vieäc taïo ra kieåu maãu vaø hình haøi nhôø ñoù taâm thöùc phaùt trieån vaø thu nhaän kinh nghieäm, thì Ñöùc Chöôûng Giaùo ñieàu khieån taâm thöùc noäi taïi trong cuoäc soáng hay traïng thaùi tinh thaàn cuûa noù, tìm caùch laøm sinh ñoäng noù beân


203

trong hình haøi, ñeå cho, vaøo ñuùng luùc, hình haøi naøy coù theå bò loaïi boû vaø tinh thaàn ñöôïc giaûi thoaùt quay veà coäi nguoàn. Töø luùc boû coõi traàn, nhö ñaõ ñöôïc thuaät laïi gaàn ñuùng trong caâu chuyeän Thaùnh Kinh (maëc duø coù nhieàu chi tieát sai laàm), Ngaøi ñaõ ôû laïi vôùi caùc con cuûa nhaân loaïi, khoâng bao giôø thöïc söï ra ñi, maø chæ coù veû ra ñi, vaø nhöõng ai bieát caùch ñeàu coù theå tìm thaáy Ngaøi ôû trong moät theå xaùc, ngöï taïi Hy Maõ Laïp Sôn vaø hoaït ñoäng hôïp taùc chaët cheõ vôùi hai Huynh Tröôûng cuûa Ngaøi laø Ñöùc Baøn Coå vaø Ñöùc Vaên Minh Boà Taùt. Haèng ngaøy, Ngaøi ban aân hueä cho theá gian vaø haèng ngaøy, Ngaøi ñöùng döôùi coäi thoâng lôùn trong vöôøn cuûa Ngaøi vaøo luùc hoaøng hoân, ñöa tay ban phuùc cho taát caû nhöõng ai chaân thaønh vaø thieát tha tìm ñaïo. Ngaøi bieát roõ nhöõng keû ñi tìm chaân lyù, maëc duø coù theå hoï vaãn khoâng bieát Ngaøi , nhöng aùnh saùng maø Ngaøi ban raûi vaãn kích thích ñaïo taâm hoï, baûo döôõng ñieåm linh quang cuûa söï soáng ñang phaán ñaáu vaø coå vuõ ngöôøi tìm ñaïo cho ñeán ngaøy troïng ñaïi, luùc maø hoï ñöùng ñoái dieän vôùi Ñaáng maø, nhôø ñöôïc “thaêng leân” (hieåu theo nghóa huyeàn linh), ñang keùo moïi ngöôøi veà phía Ngaøi vôùi tö caùch laø Ñaáng Ñieåm ñaïo (Initiator) vôùi caùc bí nhieäm thieâng lieâng. (ÑÑNLVTD, 4147) Ñöùc haïnh (virtue) : X. Tính toát. Ñöùc Meï Theá Gian (Mother of the World): Nhoùm töø (taäp ngöõ) naøy coù theå ñöôïc duøng theo nhieàu caùch khaùc nhau vaø coù theå nhaém vaøo caùc ñieàu khaùc nhau. Noù coù theå coù nghóa: 1. Traïng thaùi aâm ñang bieåu loä, ñöôïc hình töôïng hoùa cho chuùng ta trong nhieàu toân giaùo cuûa theá gian nhö laø Meï Ñoàng Trinh vaø trong Cô Ñoác Giaùo nhö laø Trinh nöõ Mary. Chính chaát lieäu ñoù (substance) giuùp cho Thöôïng Ñeá (Deity) bieåu loä. 2. Chính laø Thieân nhieân (Nature), meï cuûa moïi hình töôùng.


204

3. Cuõng laø Nguyeät caàu, töôïng tröng cho söï soáng sinh hoùa, saùng taïo, khai sinh ra caùc saéc töôùng vaø do ñoù, laø bieåu töôïng cuûa baûn chaát saéc töôùng. 4. Vieäc taäp trung thaàn löïc aâm trong thieân nhieân nôi moät caù nhaân naøo ñoù döôùi hình haøi nöõ, baáy giôø, vò naøy ñöôïc goïi laø “Ñöùc Meï Theá Gian”. Moät caù nhaân nhö theá khoâng bao giôø toàn taïi trong söï soáng ñaëc bieät cuûa haønh tinh chuùng ta, duø cho caùc Ñaáng Hoùa Thaân thuoäc Thaùi Döông Heä tröôùc, töï bieåu hieän qua söï soáng haønh tinh, luoân luoân laáy hình thöùc naøy. Nhöng khoâng phaûi trong Thaùi Döông Heä naøy. Truyeàn thuyeát veà caùc söï xuaát hieän nhö theá thuaàn tuyù coù tính chaát bieåu töôïng, ñöôïc keá thöøa töø Thaùi Döông Heä tröôùc, theo ñoù, chuùng ta thöøa höôûng vaät chaát maø taát caû moïi hình haøi bieåu loä ñeàu ñöôïc taïo ra töø ñoù. Bieåu töôïng kyù naøy xuaát phaùt töø thôøi kyø xa xöa cuûa Cheá ñoä Maãu heä (Matriarchate), noù coù moät toân giaùo nhaéc nhôû laïi caùc caùch thöùc coå xöa cuûa Thaùi Döông Heä tröôùc vaø trong ñoù, thôøi kyø Lilith ñöôïc töôïng tröng cho Ñöùc Meï Theá Gian, cho ñeán khi Eva theá choã cuûa Baø. (CTNM, 362363) Ñöùc tin (Faith): Söùc maïnh cuûa ñöùc tin coù theå laøm khôûi ñoäng (set in motion) caùc naêng löôïng cao sieâu (superior energies), caùc naêng löôïng naøy coù theå voâ hieäu hoùa (negate) hay laøm caûn trôû (retard) beänh taät. Toaøn theå chuû ñeà veà ñöùc tin, yù nghóa thieát yeáu vaø maõnh löïc cuûa noù ñeàu ít ñöôïc hieåu, gioáng nhö laø Luaät Nghieäp Quaû. Ñaây laø moät chuû ñeà bao la vaø toâi khoâng theå quaûng dieãn theâm nöõa. Nhöng toâi ñaõ noùi ñuû ñeå giuùp baïn taøi lieäu suy ñoaùn. (CTNM, 350) Ñöùc tin chaân chính: (Real faith, pistis). Ñöùc tin chaân chính töùc laø pistis cuûa ngöôøi Hy Laïp, laø “ñöùc tin döïa vaøo tri thöùc” (“ belief based on knowledge”) duø cho tri


205

thöùc ñoù ñöôïc cung caáp bôûi baèng chöùng cuûa caùc giaùc quan vaät chaát hay tinh thaàn. (CKMTTL 169) Ñöùc Vaên Minh Boà Taùt (Lord of Civilisation, Mahachohan, Cho-Khan Thö cuûa Ch. S. 57): Vò Laõnh Ñaïo cuûa nhoùm ba laø Ñöùc Mahachohan. Vieäc cai quaûn cuûa Ngaøi ñoái vôùi nhoùm naøy keùo daøi laâu hôn hai vò Huynh tröôûng cuûa Ngaøi. Ngaøi coù theå giöõ chöùc vuï naøy trong thôøi haïn nhieàu caên chuûng. Ngaøi laø toaøn boä traïng thaùi thoâng tueä. Ñöùc Mahachohan hieän nay khoâng phaûi laø Ñöùc ñaàu tieân giöõ chöùc vuï naøy luùc thaønh laäp Thaùnh Ñoaøn vaøo thôøi Lemuria  luùc baáy giôø, chöùc naøy ñöôïc naém giöõ bôûi moät trong caùc vò Kumara hay Hoûa Tinh Quaân (Lords of the Flame) ñaõ laâm phaøm cuøng vôùi Ñöùc Sanat Kumara  maø Ngaøi ñaõ giöõ ngoâi vò naøy trong chi chuûng thöù hai cuûa caên chuûng AÉt laêng. Ngaøi ñaït ñeán quaû vò Chaân Sö (Adeptship) treân daõy nguyeät caàu, vaø chính qua trung gian cuûa Ngaøi maø moät soá lôùn nhaân loaïi tieán boä hieän nay ñaõ laâm phaøm vaøo giöõa caên chuûng AÉt laêng. Lieân heä nghieäp quaû giöõa hoï vôùi Ngaøi laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân xaûy ra tröôùc khieán cho vieäc naøy xaûy tôùi sau. Coâng vieäc cuûa Ngaøi lieân heä tôùi vieäc baûo döôõng vaø cuûng coá moái lieân heä giöõa tinh thaàn vôùi vaät chaát, giöõa söï soáng vôùi saéc töôùng, giöõa ngaõ vôùi phi ngaõ, ñöa tôùi keát quaû taïo ra caùi maø chuùng ta goïi laø vaên minh. Ngaøi vaän duïng caùc löïc cuûa thieân nhieân, vaø phaàn lôùn laø caùc nguoàn phaùt ra ñieän naêng nhö chuùng ta bieát. Ngaøi laø phaûn aùnh cuûa Ngoâi Ba hay Ngoâi Saùng Taïo, neân naêng löôïng töø Haønh Tinh Thöôïng Ñeá löu chuyeån ñeán Ngaøi töø trung taâm löïc coå hoïng, vaø chính Ngaøi, baèng nhieàu caùch, laøm cho coâng vieäc cuûa caùc Huynh tröôûng Ngaøi ñöôïc thaønh toaøn. Caùc keá hoaïch vaø yù muoán cuûa caùc Vò naøy ñöôïc chuyeån qua Ngaøi vaø


206

thoâng qua Ngaøi, caùc giaùo huaán ñeán ñöôïc moät soá lôùn caùc vò thöøa haønh thuoäc giôùi thieân thaàn. (ÑÑNLVTD, 45)


207

F Fohat (vuõ truï naêng, cosmic energy  naêng löôïng thieâng lieâng, divine Energy): * Fohat laø tö töôûng hay naêng löôïng thieâng lieâng (Shakti) khi ñaõ bieåu loä treân baát cöù caûnh giôùi vuõ truï naøo. Ñoù laø söï töông taùc giöõa tinh thaàn vôùi vaät chaát. Baûy bieán phaân cuûa Fohat laø: 1. Coõi cuûa ... Toái Ñaïi ... Beå löûa söï soáng thieâng lieâng Nieát Baøn (Adi) (sea of fire) 2. Coõi cuûa ... Ñaïi Nieát Baøn ... Tieân Thieân khí söï soáng Chaân Thaàn (Anupadaka) (Akasha) 3. Coõi cuûa ... Nieát Baøn ... Haäu thieân khí Tinh thaàn (Atma) (Aether) 4. Coõi tröïc ... Boà Ñeà ... Khoâng khí giaùc (Buddhi) (Air) 5. Coõi trí ... Trí tueä ... Löûa (Plane of mind) (Mental) (Fire) 6. Coõi duïc ... Caûm duïc ... Caûm duïc quang voïng (Astral) (Astral light) 7. Coõi troïng ... Hoàng traàn ... Dó thaùi tröôïc (Physical) (Ether) (LVLCK, 43)


208

* Fohat coù caùc ñònh nghóa :  Naêng löôïng thieâng lieâng. (LVLCK, 43)  Naêng löôïng cuûa vaät chaát. (LVLCK, 603)  Naêng löôïng tam phaân. (LVLCK, 610)  Söï soáng mang naêng löôïng. (LVLCK, 118)  Thöôïng Ñeá ngoâi Ba hay Brahma  Söï soáng coù sinh löïc.  Laø Agni (LVLCK, 610)  Fohat laø löûa vaät chaát coäng vôùi löûa ñieän. (LVLCK, 213)  Agni (Hoûa thaàn) laø Fohat, naêng löôïng tam phaân (phaùt ra töø Chaân Ngaõ Thöôïng Ñeá) voán taïo ra Thaùi Döông Heä , töùc theå xaùc cuûa Thöôïng Ñeá vaø laøm sinh ñoäng caùc nguyeân töû vaät chaát. (LVLCK, 610) (LVLCK, 603)  Fohat laø naêng löôïng cuûa vaät chaát.  Fohat hay laø Naêng löôïng thieâng lieâng vaø Fohat treân caùc coõi khaùc nhau ñöôïc bieát nhö laø aether (haäu thieân khí), khoâng khí, löûa, nöôùc, ñieän, ether (dó thaùi), prana (sinh khí) vaø caùc thuaät ngöõ töông töï. (LVLCK, 43)  Fohat töùc laø naêng löôïng cuûa Thöôïng Ñeá. (KCVTT, 16)  Fohat laø vuõ truï ñieän (cosmic electricity) (GLBN I, 150)  Chaúng nhöõng caùc nguyeân toá (elements) cuûa haønh tinh chuùng ta, maø ngay caû ñeán caùc nguyeân toá cuûa taát caû caùc haønh tinh chò em cuûa noù trong Thaùi Döông Heä naøy ñeàu coù caùc caùch keát hôïp (combinations) khaùc nhau raát nhieàu töø haønh tinh naøy ñeán haønh tinh kia, cuõng nhö khaùc vôùi caùc nguyeân toá vuõ truï naèm ngoaøi caùc giôùi haïn cuûa Thaùi Döông Heä chuùng ta. Theá neân, caùc nguyeân toá naøy khoâng theå ñöôïc duøng nhö moät tieâu chuaån ñeå so saùnh vôùi caùc nguyeân toá treân caùc baàu theá giôùi (worlds) khaùc. Thöïc vaäy, moãi theá giôùi (world) ñeàu coù Fohat rieâng cuûa noù, Fohat naøy hieän dieän khaép nôi (omnipresent) trong phaïm vi hoaït ñoäng rieâng cuûa noù. Coù bao nhieâu baàu theá giôùi thì


209

coù baáy nhieâu thöù Fohats, moãi thöù coù naêng löïc (power) vaø möùc ñoä bieåu loä khaùc nhau. Caùc Fohats caù bieät laøm ra moät Fohat phoå quaùt (universal) coù tính toång hôïp  ñoù laø traïng thaùithöïc theå (aspectentity) cuûa caùi PhiThöïcTheå (NonEntity) tuyeät ñoái, duy nhaát, ñoù laø Baûn Theå tuyeät ñoái (absolute Beness), SAT. Ñöôïc bieát raèng, vaøo moãi Chu kyø Khai nguyeân (Manvantara), coù haøng trieäu vaø haøng tæ baàu theá giôùi ñöôïc taïo ra. Do ñoù, phaûi coù nhieàu thöù Fohat maø chuùng ta xem nhö laø caùc Thaàn Löïc saùng suoát vaø coù tri thöùc (conscious). (GLBN I, 199)


210

G Gheùt (hate): Laø coù aùc caûm (aversion) vôùi baát cöù ñoái töôïng naøo cuûa caùc giaùc quan. (ASCLH, 136) Giaø lam/ Taêng giaø lam (samgha, B.P) Giaùc ngoä (Illumination):  Söï giaùc ngoä vaø aùnh saùng cuûa tri thöùc coù theå ñöôïc xem nhö laø caùc thuaät ngöõ ñoàng nghóa. (ACMVDCTG, 144)  Söï giaùc ngoä vaø nhaän thöùc chaân lyù cuõng laø caùc thuaät ngöõ ñoàng nghóa, nhöng caàn nhôù raèng trong tröôøng hôïp naøy, chaân lyù khoâng phaûi laø chaân lyù treân caùc coõi tröøu töôïng maø laø chaân lyù cuï theå vaø khaû tri  töùc laø chaân lyù coù theå ñöôïc trình baøy vaø dieãn taû baèng caùc hình thöùc vaø thuaät ngöõ cuï theå. (ACMVDCTG, 145)  Ñaây laø moät töø ngöõ neân ñöôïc duøng moät caùch döùt khoaùt ñeå chæ taâm thöùc sieâu nhaân loaïi. Baûn naêng thieâng lieâng naøy khieán cho moät ngöôøi nhaän bieát ñöôïc caùi toång theå maø y laø moät phaàn trong ñoù. Söï giaùc ngoä taùc ñoäng xuyeân qua linh hoàn cuûa con ngöôøi baèng caùch duøng bí huyeät ñaàu, vaø sau roát laøm traøn ngaäp moïi bí huyeät baèng aùnh saùng hay naêng löôïng, nhö vaäy, lieân keát moät


211

ngöôøi baèng taâm thöùc vôùi taát caû caùc phaàn töông öùng cuûa Toång theå thieâng lieâng. (TLHNMII, 233) Giaùc quan (sense): Caùc giaùc quan coù theå ñöôïc ñònh nghóa laø nhöõng cô quan giuùp cho con ngöôøi bieát ñöôïc moâi tröôøng chung quanh. Trong con vaät cuõng coù 5 giaùc quan, nhöng khoâng coù naêng löïc suy tö lieân keát. Caùc giaùc quan naøy bieåu hieän nhö moät naêng löïc taäp theå, töông töï vôùi moät baûn naêng noøi gioáng (racial instinct) ôû giôùi nhaân loaïi. Moãi moät trong 5 giaùc quan naøy ñeàu coù moái lieân heä nhaát ñònh vôùi moät trong baûy coõi bieåu loä vaø cuõng coù moät töông öùng treân taát caû caùc coõi. Coõi Giaùc quan 1. Hoàng traàn ......... Thính giaùc 2. Caûm duïc ........... Xuùc giaùc 3. Trí tueä............... Thò giaùc 4. Boà ñeà ................ Vò giaùc 5. Nieát Baøn ........... Khöùu giaùc (ASCLH, 322323) Giaùc quan thöù 6 (sixth sense, the mind): - Giaùc quan thöù saùu töùc theå trí, laø taùc nhaân dieãn dòch vaø laø taùc nhaân toång hôïp (interpreter and synthesizer) cho 5 giaùc quan kia. (ASCLH, 351) - Theo Kinh Gita (V, 7), theå trí laø giaùc quan thöù saùu bò che laáp trong vaät chaát (the mind is the sixth sense, veiled in matter). (GLTNVT, 44) Giaùc quan thöù 7 (seventh sense): Tröïc giaùc. (GLTNVT, 168) Giaùc tuyeán (Antahkarana, consciousness thread):


212

 Con ñöôøng hay caàu noái giöõa thöôïng trí vôùi haï trí, duøng nhö laø phöông tieän lieân laïc giöõa caû hai. Noù ñöôïc chính ngöôøi tìm ñaïo (aspirant) taïo ra baèng chaát lieäu cuûa coõi trí (mental matter). (ÑÑNLVTD, 215) - Antahkarana (B.Phaïn) coù nghóa cô quan beân trong hay duïng cuï beân trong. (GLTNVT, 283)  Caàu aùnh saùng (bridge of light) giöõa thöôïng trí vôùi haï trí, giöõa Tam Thöôïng Theå Tinh thaàn (spiritual Triad) vôùi Phaøm ngaõ tam phaân. (CTHNM, 516)  Khi sutratma (sinh meänh tuyeán) ñöôïc phoái hôïp vôùi consciousness thread (giaùc tuyeán) thì cuõng ñöôïc goïi laø antahkarana. (LV7C, 453)  Laø nhòp caàu (bridge) do con ngöôøi taïo ra  nhôø thieàn ñònh (meditation), hieåu bieát vaø nhôø coâng taùc saùng taïo huyeàn linh (magical creative work) cuûa linh hoàn  giöõa ba traïng thaùi cuûa baûn chaát theå trí cuûa con ngöôøi. (GDTKNM, 6)  Antahkarana chính laø haï trí (lower manas), töùc con ñöôøng thoâng thöông (path of communication) giöõa phaøm ngaõ vôùi thöôïng trí (higher manas) hay laø nhaân hoàn (human soul). (LVLCK, 457)  Khoa hoïc veà giaùc tuyeán (Antahkarana) giaûng daïy moät soá chaân lyù caên baûn veà ba tuyeán (triple thread) nhö sau: 1. Sinh meänh tuyeán xuaát phaùt tröïc tieáp töø Chaân Thaàn hay Ñaáng Duy nhaát. Tuyeán naøy naèm ôû tim trong luùc ñaàu thai. Ñoù laø vò trí (seat) cuûa söï soáng. [Sinh meänh tuyeán (life thread) naèm ôû tim. Nguyeân khí söï soáng ñaët nôi ñoù vaø töø ñoù, noù thaám nhuaàn toaøn boä theå xaùc qua trung gian cuûa doøng maùu, vì theá môùi noùi “maùu laø söï soáng”. (TLHNM II, 62)] 2. Giaùc tuyeán (consciousness thread) xuaát phaùt tröïc tieáp töø linh hoàn. Noù naèm ôû ñaàu. Ñoù laø vò trí cuûa taâm thöùc.


213

[Tuyeán cuûa yù thöùc (thread of consciousness) hay cuûa söï saùng suoát (intelligence) naèm ôû ñaàu, trong vuøng tuøng quaû tuyeán, vaø töø traïm nhaän thöùc ñoù, noù ñieàu ñoäng (order) hay chæ ñaïo (direct) caùc hoaït ñoäng ôû coõi traàn, qua trung gian naõo boä vaø heä thaàn kinh. (TLHNM II, 62)] 3. Tuyeán hoaït ñoäng saùng taïo (thread of creative activity) ñöôïc con ngöôøi phaùt khôûi vaø kieán taïo. Khi ñöôïc taïo ra ñaày ñuû, noù naèm ôû coå hoïng. Tuyeán naøy laø söï phaùt trieån hoaëc toång hôïp cuûa hai tuyeán caên baûn ôû treân. Baûn thaân tuyeán saùng taïo (creative thread) coù baûn chaát tam phaân. Noù ñöôïc con ngöôøi töø töø taïo ra qua caùc thôøi kyø. Khi con ngöôøi trôû neân thöïc söï linh hoaït, do möùc ñoä hieåu bieát saùng suoát vaø yù muoán töï bieåu loä moät caùch sung maõn, maø tieán trình ñöôïc thuùc ñaåy veà maët vaät chaát. (GDTKNM, 146147) Giai ñoaïn laøm ngöôøi (Human stage): Giaùo lyù huyeàn moân daïy raèng, ñeå trôû thaønh moät vò Thaàn (god) thieâng lieâng coù yù thöùc hoaøn toaøn  thaäm chí Ñaáng cao sieâu nhaát  caùc Ñaáng Thoâng Tueä Taâm linh Baûn sô phaûi traûi qua giai ñoaïn laøm ngöôøi. Vaø khi chuùng toâi noùi “con ngöôøi” (Human), ñieàu naøy khoâng nhöõng chæ aùp duïng cho nhaân loaïi treân ñòa caàu chuùng ta maø coøn chæ con ngöôøi (mortals) ñang soáng trong baát cöù theá giôùi naøo, nghóa laø nhöõng baäc Thoâng Tueä (Intelligences) ñaõ ñaït ñeán möùc quaân bình thích hôïp giöõa tinh thaàn vôùi vaät chaát, nhö chuùng ta ngaøy nay, keå töø khi ñieåm giöõa cuûa caên chuûng thöù tö cuûa cuoäc tuaàn hoaøn thöù tö troâi qua. Moãi thöïc theå phaûi ñoaït ñöôïc cho chính mình quyeàn trôû neân thieâng lieâng qua kinh nghieäm baûn thaân (selfexperience). Nhaø tö töôûng vó ñaïi cuûa Ñöùc, Hegel, haún ñaõ bieát hay caûm nhaän ñöôïc baèng tröïc giaùc caùi chaân lyù naøy khi oâng noùi raèng caùi Voâ Thöùc (the Unconscious) laøm phaùt trieån ra (evolved) vuõ truï chæ “vôùi hy voïng ñaït ñöôïc ngaõ thöùc saùng suoát”, noùi caùch khaùc, laø ñeå trôû neân Con ngöôøi (Man).


214

Ñaây cuõng laø yù nghóa huyeàn bí cuûa moät caâu thöôøng ñöôïc nhaéc ñeán trong kinh Purana noùi raèng Brahma luoân luoân “bò thoâi thuùc bôûi yù muoán saùng taïo”. Ñieàu naøy cuõng giaûi thích ñöôïc yù nghóa aån giaáu trong kinh Kabalah: “Hôi thôû (Breath) trôû thaønh hoøn ñaù (stone); hoøn ñaù thaønh coû caây (plant); coû caây thaønh con vaät (animal); con vaät thaønh con ngöôøi; con ngöôøi thaønh thaùnh thaàn (spirit); thaùnh thaàn thaønh Thöôïng Ñeá”. Caùc Ñaáng Thieân Toân (Mindborn Sons), caùc Ñaáng Thaùnh Trieát (Rishis), caùc Ñaáng Kieán Taïo (Builders) vv… taát caû ñeàu laø ngöôøi  cho duø ôû döôùi daïng thöùc vaø saéc töôùng naøo  trong caùc theá giôùi khaùc vaø trong caùc Chu kyø Khai nguyeân tröôùc. (GLBN I, 167) Giaûi thoaùt (Liberation): Ñoái vôùi nhaân loaïi, caùi huyeàn nhieäm cuûa söï giaûi thoaùt naèm trong vieäc laøm caân baèng caùc maõnh löïc vaø laøm quaân bình caùc caëp ñoái hôïp. Thaùnh ñaïo laø con ñöôøng heïp giöõa caùc caëp ñoái hôïp naøy maø ngöôøi tìm ñaïo phaûi tìm ra vaø böôùc leân, khoâng reõ sang phaûi, cuõng khoâng sang traùi. (LVHLT, 225) Giang mai (Syphilitic disease): Beänh giang mai laø do bôûi vieäc laïm duïng naêng löôïng cuûa cung ba, naêng löôïng saùng taïo thoâng tueä cuûa chính vaät chaát. (CTNM, 383) Giaùng ma thuaät (spiritualism, giaùng ma hoïc):  Giaùng ma thuaät laø toân giaùo cuûa chaâu Atlantis thôøi coå. (VMCQG, 43)  Trong trieát hoïc, ñaây laø traïng thaùi hay tình traïng trí tueä ñoái nghòch vôùi thuyeát duy vaät (materialism) hay laø moät quan nieäm duy vaät (material conception) ñoái vôùi caùc söï vaät. Trieát lyù Minh Trieát Thieâng Lieâng daïy raèng vaïn vaät ñang toàn taïi voán ñöôïc laøm cho linh hoaït hay sinh ñoäng baèng Linh hoàn hay Tinh thaàn Vuõ truï (Universal Soul or Spirit) vaø raèng khoâng moät nguyeân töû naøo


215

trong vuõ truï chuùng ta coù theå ôû ngoaøi Nguyeân Khí toaøn hieän naøy (omnipresent Principle)  ñoù laø Giaùng Ma thuaät thuaàn khieát (pure Spiritualism). Ñoái vôùi caùi tin töôûng ñang aùp duïng cho teân goïi ñoù, nghóa laø, tin coù vieäc ngöôøi soáng luoân luoân giao tieáp vôùi ngöôøi cheát, duø laø xuyeân qua caùc maõnh löïc ñoàng coát (mediumistic powers) cuûa chính mình hoaëc caùi goïi laø ñoàng töû (medium)  ñoù khoâng coù gì khaùc hôn laø söï hieän hình cuûa hoàn ma (materialisation of spirit) vaø söï thoaùi caáp (degradation) cuûa nhaân hoàn vaø hoàn thieâng (human and divine soul). Nhöõng ngöôøi tin coù söï giao tieáp nhö theá chæ laøm maát danh döï (dishonouring) ngöôøi cheát maø thoâi vaø luoân luoân laø moät söï baùng boå. Vaøo thôøi coå, hieän töôïng ñoù ñöôïc goïi laø “Chieâu Hoàn thuaät” (“Necromancy”). Nhöng caùc nhaø giaùng ma hieän ñaïi cuûa chuùng ta caûm thaáy bò xuùc phaïm khi bieát ñöôïc söï thaät ñôn giaûn naøy. (NGMTTL, 307) Giao tieáp baèng vieãn caûm (Telepathic communication): Ñaây laø vieäc ghi nhaän trong yù thöùc cuûa boä oùc hoàng traàn tin töùc ñöôïc truyeàn ñaït: 1. Tröïc tieáp töø Ñöùc Thaày tôùi ñeä töû; töø ñeä töû tôùi ñeä töû, töø ñaïo sinh tôùi ñaïo sinh. 2. Töø Sö Phuï hoaëc ñeä töû tôùi Chaân Ngaõ, roài töø ñoù tôùi Phaøm ngaõ, xuyeân qua caùc phaân caûnh vi töû. Do ñoù, baïn neân ñeå yù raèng chæ ôû ngöôøi naøo maø caùc theå cuûa hoï coù vaät chaát thuoäc phaân caûnh vi töû môùi coù theå hoaït ñoäng theo caùch naøy. Söï an toaøn vaø ñoä chính xaùc naèm trong vaän cuï naøy. 3. Töø Chaân Ngaõ tôùi Chaân Ngaõ xuyeân qua linh hoàn theå vaø ñöôïc truyeàn tröïc tieáp theo phöông phaùp tröôùc hay ñöôïc chöùa laïi ñeå ñöa ra daàn daàn khi naøo caàn ñeán. (LVHLT, 179) Giao tieáp giöõa ngöôøi cheát vaø ngöôøi soáng (Relation between the dead and the living):


216

Söï giao tieáp giöõa ngöôøi cheát vôùi ngöôøi soáng phaûi vaø seõ ôû treân caùc phaân caûnh trí tueä (mental levels) tröôùc khi coù caùc tieán trình hoäi nhaäp; söï giao tieáp seõ thöïc söï bò giaùn ñoaïn khi nhaân hoàn ñöôïc taùi haáp thu vaøo ñaïi hoàn (oversoul) tröôùc khi luaân hoài trôû laïi. Tuy nhieân, söï kieän coù moái giao tieáp ñeán luùc ñoù cuõng seõ hoaøn toaøn dieät ñöôïc noãi sôï cheát. Trong tröôøng hôïp caùc ñeä töû ñang hoïc taäp trong Huyeàn vieän (Ashram) cuûa moät Chaân Sö, ngay caû tieán trình hoäi nhaäp naøy cuõng khoâng taïo ñöôïc böùc töôøng ngaên caùch naøo nöõa. (CTNM, 396) Giaùo duïc (Education): - Giaùo duïc laø vieäc luyeän taäp ñöôïc ñöa ra moät caùch saùng suoát, nhôø ñoù cho pheùp thanh nieân treân theá giôùi tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng cuûa hoï moät caùch saùng suoát vaø laønh maïnh, töï thích nghi vôùi caùc hoaøn caûnh hieän coù. (GDTKNM, 8081) - Giaùo duïc phaûi laø tieán trình maø nhôø ñoù thanh nieân ñöôïc daïy caùch suy ñoaùn töø nguyeân nhaân ñeán keát quaû, ñeå bieát ñöôïc lyù do taïi sao moät soá haønh ñoäng naøo ñoù bò raøng buoäc moät caùch khoâng traùnh ñöôïc ñeå taïo ra moät soá keát quaû nhaát ñònh vaø taïi sao [döïa vaøo moät vaän cuï (equipment) trí tueä vaø tình caûm naøo ñoù, coäng vôùi moät ñaùnh giaù veà taâm lyù ñöôïc bieát chaéc], caùc khuynh höôùng cuoäc soáng roõ reät coù theå ñöôïc xaùc ñònh vaø moät vaøi ngheà nghieäp vaø caùch sinh soáng mang laïi hoaøn caûnh thuaän lôïi cho söï phaùt trieån, moät lónh vöïc kinh nghieäm coù lôïi vaø höõu ích. (GDTKNM, 8283) Giaùo Hoaøng (Popes): Moät vaøi vò Giaùo Hoaøng thuôû ñaàu laø caùc Ñaïo Ñoà (Initiates, Ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo) nhöng caùc maûnh vuïn kieán thöùc cuoái cuøng cuûa caùc vò naøy hieän nay ñaõ rôi vaøo tay cuûa doøng Jesuits (doøng Chuùa Cöùu TheáND), hoï ñaõ chuyeån ñoåi (turned) caùc maûnh kieán thöùc ñoù thaønh moät heä thoáng phuø thuûy (system of sorcery). (GLBN II, 23)


217

Giaùo lyù töông lai (Future teaching): Giaùo lyù töông lai coù vaøo khoaûng naêm 2025. (CTHNM, 589) Giaùo thoï : Acarya (B.Phaïn, Axaøleâ) Giaác mô (Dream): Caùc giaác mô coù 10 nguoàn goác nhö sau: 1. Giaác mô do hoaït ñoäng cuûa naõo boä (Dreams based upon brain activity). Trong caùc tröôøng hôïp naøy, chuû theå nguû mô maøng. Y khoâng bao giôø thöïc söï rôøi khoûi xaùc thaân, giaùc tuyeán khoâng hoaøn toaøn trieät thoaùi nhö trong giaác nguû saâu hay trong traïng thaùi voâ thöùc. Do ñoù, y vaãn ñoàng nhaát hoùa chaët cheõ vôùi theå xaùc cuûa mình, vaø bôûi vì giaùc tuyeán chæ ruùt ra coù moät phaàn neân tình traïng cuûa ngöôøi naøy gioáng nhö meâ maån (dazed), teâ lieät (benumbed) trong vieäc töï nhaän thöùc hôn laø nguû thöïc söï. Tình traïng naøy coù theå keùo daøi suoát ñeâm hay giai ñoaïn nguû, nhöng thöôøng thöôøng chæ gaëp trong hai giôø ñaàu cuûa giaác nguû, vaø vaøo khoaûng moät giôø tröôùc khi hoaøn toaøn trôû laïi tænh thöùc... 2. Giaác mô do hoài öùc (Dream of rememberance). Ñaây laø caùc giaác mô phuïc hoài nhöõng ñieàu thaáy ñöôïc vaø nghe ñöôïc trong caùc giôø nguû treân coõi caûm duïc. Chính treân coõi naøy maø con ngöôøi thöôøng thöôøng hay bieát khi giaùc tuyeán ñöôïc taùch ra khoûi xaùc thaân. Trong tröôøng hôïp naøy, con ngöôøi hoaëc laø tham döï vaøo moät soá hoaït ñoäng, hoaëc y ôû vaøo vò theá cuûa keû baøng quan, nhìn thaáy caùc caûnh quan, caùc hoaït ñoäng, con ngöôøi vv... cuõng gioáng nhö baát cöù ngöôøi naøo coù theå thaáy ñöôïc hoï khi y ñi daïo ngoaøi phoá trong baát cöù thaønh phoá lôùn naøo hay laø gioáng nhö y ñang nhìn ra ngoaøi cöûa soå ôû chung quanh. Caùc ñieàu thaáy vaø nghe ñöôïc naøy thöôøng laø tuøy thuoäc vaøo öôùc muoán trong ñôøi soáng vaø söï öa thích rieâng cuûa chuû theå, tuøy vaøo caùc öa thích vaø khoâng öa thích cuûa y, caùc duïc voïng vaø caùc thu huùt ñaõ ñöôïc bieát roõ cuûa y. Y seõ tìm kieám vaø thöôøng thaáy ñöôïc ngöôøi maø y öa


218

thích, ñoâi khi y seõ doø tìm vaø thaáy ñöôïc nhöõng ngöôøi maø y tìm caùch laøm haïi vaø tìm ñöôïc cô hoäi laøm haïi nhöõng ngöôøi maø y thuø gheùt ... 3. Giaác mô do nhôù laïi hoaït ñoäng ñích thöïc (dream which are collections of true activity). Caùc giaác mô naøy laø nhöõng ghi nhaän caùc hoaït ñoäng ñích thöïc. Chuùng ñöôïc chuû theå chöùng kieán, ghi nhaän vaø lieân keát. Ngay khi moät ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc: a) Traïng thaùi hoäi nhaäp thaät söï cuûa theå caûm duïc vaø theå sinh löïc hay theå dó thaùi coäng vôùi theå xaùc, baáy giôø, caû ba traïng thaùi hoaït ñoäng moät caùch haøi hoøa. b) Naêng löïc ñeå theo ñuoåi hoaït ñoäng ñaõ saép xeáp. Baáy giôø, con ngöôøi coù theå taïo aán töôïng leân boä oùc hoàng traàn vôùi söï hieåu bieát caùc hoaït ñoäng naøy vaø khi quay trôû laïi vôùi yù thöùc tænh taùo, ñöa noù cho theå xaùc söû duïng. 4. Caùc giaác mô coù baûn chaát cuûa theå trí (Dreams which are of a mental nature). Caùc giaác mô naøy coù coäi nguoàn treân theå trí vaø giaû ñònh tröôùc moät yù thöùc maø ít nhaát trôû neân nhaïy caûm hôn veà maët trí tueä. Duø theá naøo ñi nöõa, chuùng khoâng ñöôïc ghi nhaän trong yù thöùc naõo boä tænh thöùc cho tôùi khi coù ñöôïc moät möùc ñoä kieàm cheá theå trí naøo ñoù. 5. Caùc giaác mô voán laø caùc ghi nhaän cuûa coâng vieäc ñöôïc laøm (Dreams which are records of work done). Ngöôøi coù ñaïo taâm xuùc tieán hoaït ñoäng naøy vaøo ban ñeâm vaø khi ra khoûi theå xaùc, vaø dieãn ra: a) Treân ranh giôùi giöõa coõi caûm duïc vôùi coõi traàn. b) Trong caùi ñöôïc goïi laø “theá giôùi tröôøng haï” (“summer land”) maø toaøn theå cuoäc soáng ao öôùc (wish life) cuûa nhaân loaïi ñöôïc taäp trung trong ñoù vaø taát caû ham muoán cuûa nhaân loaïi hình thaønh trong ñoù.


219

c) Trong theá giôùi cuûa aûo caûm voán laø moät phaàn cuûa coõi caûm duïc voán bieåu hieän cho quaù khöù coå xöa, voán laøm cho phong phuù söï soáng caûm duïc cuûa hieän taïi vaø voán neâu ra baûn chaát cuûa söï soáng caûm duïc cuûa töông lai tröôùc maét. 6. Caùc giaác mô do vieãn caûm (Telepathic dreams). Caùc giaác mô naøy chæ laø vieäc ghi nhaän leân yù thöùc naõo boä hoàng traàn caùc bieán coá thöïc söï voán ñöôïc truyeàn ñaït baèng vieãn caûm töø moät ngöôøi ñeán moät ngöôøi khaùc. 7. Caùc giaác mô voán laø caùc taán kòch hoùa cuûa linh hoàn (Dreams which are dramatisations by the soul). Loaïi giaác mô naøy laø hoaït ñoäng töôïng tröng cuûa linh hoàn vôùi muïc tieâu laø ñöa ra giaùo huaán, baùo tröôùc hay ra leänh cho khí cuï cuûa linh hoàn, töùc con ngöôøi treân coõi traàn. Caùc giaác mô gaây aán töôïng maïnh hay coù tính töôïng tröng naøy trôû neân ngaøy caøng nhieàu trong tröôøng hôïp cuûa ngöôøi coù ñaïo taâm vaø caùc ñeä töû, ñaëc bieät laø trong caùc giai ñoaïn ñaàu tieáp xuùc vôùi linh hoàn. Chuùng coù theå töï bieåu loä trong nhöõng giôø nguû vaø cuõng trong luùc tham thieàn nöõa. Chæ coù chính con ngöôøi, do hieåu bieát veà chính mình, môùi coù theå dieãn giaûi moät caùch chính xaùc loaïi giaác mô naøy. 8. Caùc giaác mô lieân quan ñeán coâng vieäc taäp theå (Dreams concerned with group work). Trong loaïi giaác mô naøy, linh hoàn huaán luyeän hay laøm cho thích hôïp hieän theå cuûa mình, töùc Phaøm ngaõ, vôùi hoaït ñoäng taäp theå. Loaïi giaác mô naøy cuõng laø töông öùng cao cuûa caùc giaác mô ñöôïc baøn ñeán döôùi ñeà muïc thöù naêm cuûa chuùng ta. Laàn naøy, coâng taùc taäp theå ñöôïc noùi ñeán khoâng dieãn ra trong ba coõi thaáp cuûa bieåu loä con ngöôøi maø laø trong theá giôùi cuûa söï soáng linh hoàn vaø kinh nghieäm linh hoàn ... 9. Caùc giaác mô voán laø caùc ghi nhaän huaán thò (Dreams which are records of instruction).


220

Loaïi giaác mô naøy bieåu hieän cho giaùo huaán do Chaân Sö ñöa ra cho vò ñeä töû nhaäp moân cuûa Ngaøi. 10. Caùc giaác mô lieân quan vôùi keá hoaïch theá gian, keá hoaïch thaùi döông vaø heä thoáng vuõ truï (Dreams connected with the world plan, the solar plan and the cosmic scheme). Caùc giaác mô naøy coù theå phaân loaïi hoaøn toaøn töø boä oùc ñieân loaïn vaø caùc kinh nghieäm ghi nhaän ñöôïc cuûa ngöôøi baát bình thöôøng veà taâm thaàn ñeán giaùo huaán minh trieát vaø chín chaén cuûa caùc Thöùc giaû treân theá gian. Giaùo huaán naøy ñöôïc truyeàn ñaït cho caùc ñeä töû treân theá gian vaø coù theå ñöôïc hoï xem nhö hoaëc laø moät dieãn ñaït do linh höùng, hoaëc laø moät giaác mô coù yù nghóa saâu xa. Caàn neân nhôù raèng trong caû hai tröôøng hôïp (baát bình thöôøng veà taâm thaàn vaø vò ñeä töû coù luyeän taäp) ñeàu coù tình traïng gioáng nhau; coù moät con ñöôøng tröïc tieáp töø linh hoàn ñeán boä oùc. Ñieàu naøy ñuùng cho caû hai loaïi. Caùc giaác mô hay caùc giaùo huaán ñöôïc ghi nhaän naøy cho thaáy moät trình ñoä tieán hoùa cao. (TLHNMII, 499510) Gieo vaø gaët (Sow and reap): “Gieo moät yù töôûng (thought), gaët ñöôïc moät haønh ñoäng (action); gieo moät haønh ñoäng, gaët ñöôïc moät thoùi quen (habit); gieo moät thoùi quen, gaët ñöôïc moät tính neát (character); gieo tính neát, gaët ñöôïc soá phaän (destiny)” Thackeray. (ÑÑNLVTD, 64) Gioáng daân (Race, chuûng toäc):  Caùch phaân loaïi caùc Gioáng daân vaø söï tieán hoùa cuûa nhaân loaïi ñöôïc noùi ñeán trong saùch naøy ñaõ ñöôïc trình baøy moät caùch roõ raøng, khuùc chieát trong quyeån Phaät Giaùo Noäi Moân (Esoteric Buddism) cuûa oâng Sinnett: 1. Trong moãi Chu Kyø Khai nguyeân (Manvantara) coù baûy Voøng Tuaàn Hoaøn (Rounds); voøng Tuaàn hoaøn naøy laø voøng thöù tö


221

vaø hieän nay chuùng ta thuoäc vaøo caên chuûng thöù naêm (Fifth Root Race). 2. Moãi caên chuûng coù baûy phuï chuûng (subrace). 3. Ñeán löôït moãi phuï chuûng coù baûy nhaùnh(ramification) coù theå ñöôïc goïi laø caùc chi chuûng (“Branch” or “family” races). 4. Moãi chi chuûng laïi coù voâ soá caùc boä laïc nhoû (little tribes), caùc nhaùnh phuï (offshoots) tuøy nôi taùc ñoäng cuûa nghieäp quaû.  Gioáng daân thöù ba goàm loaïi ngöôøi “haõn sinh” (“Sweatborn”), ngöôøi “Noaõn sinh” (“Eggbearing”) vaø “Thö huøng löôõng phaùi” (“Androgyne”). Gaàn nhö voâ phaùi tính (sexless) vaøo luùc ñaàu, gioáng daân naøy trôû neân löôõng phaùi (bisexual hay androgyne), taát nhieân laø moät caùch töø töø… Nhaân loaïi cuûa gioáng daân thöù ba bí hieåm nhaát trong soá naêm gioáng daân ñaõ phaùt trieån töø tröôùc ñeán giôø… Ngöôøi cuûa gioáng daân thöù ba baét ñaàu phaân chia nam nöõ töø trong tröùng tröôùc khi sinh (prenatal shells or eggs), khi chui ra khoûi tröùng ñaõ trôû thaønh haøi nhi nam nöõ rieâng bieät… Vaøo cuoái phuï chuûng thöù tö cuûa gioáng daân thöù ba, beù sô sinh maát khaû naêng ñi ñöùng ngay khi chui ra khoûi tröùng. Vaøo cuoái phuï chuûng thöù naêm thì loaøi ngöôøi ñöôïc sinh ra döôùi cuøng caùc tình traïng vaø cuøng phöông thöùc nhö caùc caùch sinh saûn lòch söû cuûa chuùng ta. Dó nhieân dieãn tieán naøy caàn ñeán nhieàu trieäu naêm. Chæ vaøo ñieåm giöõa cuûa caên chuûng thöù ba maø con ngöôøi môùi ñöôïc phuù cho (was endowed) Trí khoân (Manas).  Gioáng daân thöù tö ñaõ coù nhieàu thôøi kyø vaên minh raát cao. Caùc neàn vaên minh Hy Laïp, La Maõ vaø thaäm chí Ai Caäp nöõa cuõng chaúng ra gì so vôùi caùc neàn vaên minh ñaõ baét ñaàu vôùi gioáng daân thöù ba (sau khi coù vieäc phaân chia giôùi tính cuûa gioáng daân naøy)  (Thaùnh Thö cuûa caùc Chaân Sö göûi cho A.P.Sinnett, trang 152).


222

… Phuï chuûng thöù tö ñaõ chöùng kieán dieät vong (destruction) cuûa taøn tích cuoái cuøng cuûa gioáng daân Atlant  AryoAtlanteans, treân hoøn ñaûo cuoái cuøng cuûa Atlantis caùch ñaây ñoä 11.000 naêm.  Caên chuûng thöù naêm xuaát hieän ñöôïc khoaûng 1.000.000 naêm. (GLBN III, 202, 257, 427, 431, 432) Gioáng daân Aryan (Aryan race) : Bao goàm vaên minh cuûa AÁn Ñoä vaø taát caû gioáng daân Latin, Teuton, Baéc AÂu (Nordics), AngloSaxon vaø nhieàu nhaùnh khaùc nhau. (TLHNMII, 580) Gioáng daân Atlanteans: - Gioáng daân Atlanteans, gioáng ngöôøi khoång loà, hình haøi ñeïp ñeõ, söùc khoûe ñaït tôùi toät ñænh hôïp vôùi luaät tieán hoùa vaøo giai ñoaïn giöõa cuûa phuï chuûng thöù tö. (GLBN 3, 319) - Trong gioáng daân Atlanteans thì caùc giaùc quan linh hoaït nhieàu hôn, thò giaùc (sight) raát beùn nhaïy, thính giaùc tinh töôøng (acute); vò giaùc (taste) phaùt trieån nhieàu hôn trong gioáng daân Lemurians nhöng vaãn coøn chöa tieán hoùa cao. Caùc thöùc aên keùm phaåm chaát (coarse) vaø hoâi haùm (rank) maø hoï vaãn aên ñöôïc heát, thaäm chí coøn thaáy laø ngon (agreable) nöõa, nhöõng moùn aên coù muøi vò raát naëng (very highly flavoured articles of diet) nhö laø thòt öôn (decaying meat) ñöôïc hoï öa thích hôn laø thöùc aên coù muøi nheï nhaøng maø hoï xem laø nhaït nheõo (tasteless). Xaùc thaân hoï khoâng ñau nhöùc laém khi bò thöông tích, caùc veát thöông naëng khoâng gaây ñau ñôùn nhieàu, cuõng khoâng ñöa tôùi ngaû quî  ngay caû nhöõng choã raùch toaïc lôùn cuõng khoâng laøm yeáu keû bò thöông  vaø raát mau laønh. Caùc taøn tích cuûa gioáng daân Lemurian ñang toàn taïi hieän nay, cuõng nhö gioáng daân Atlantean ñang lan traøn khaép nôi, vaãn toû ra töông ñoái khoâng coù caûm giaùc tröôùc caùi ñau, chòu ñöôïc söï taøn pheá ôû möùc ñoä lôùn vaø caùc veát raùch naëng, trong khi moät ngöôøi thuoäc gioáng daân thöù naêm hoaøn toaøn ngaû quî tröôùc caùc veát


223

thöông nhö theá. Thí duï moät ngöôøi Da Ñoû ôû Baéc Myõ coù keå laïi raèng, trong luùc ñaùnh nhau, moät beân baép ñuøi cuûa anh ta bò caét ñöùt, nhöng sau ñoù ñoä 12 giôø hay 15 giôø gì ñoù, anh ta ra traän trôû laïi. Ñaëc ñieåm naøy cuûa cô theå gioáng daân thöù tö giuùp cho ngöôøi baùn khai (savage) chòu noãi ñau ñôùn moät caùch bình tónh vaø phuïc hoài laïi nhanh choùng sau caùc tra taán haønh haï, trong khi moät ngöôøi thuoäc gioáng daân thöù naêm seõ ngaû quî do caùc chaán ñoäng cuûa thaàn kinh (nervous shock). (KCVTT, 136137) Gioáng daân chính (Root race): X. Caên chuûng. Gioáng daân Lemurians (Lemurian Race): Neáu chuùng ta loaïi tröø tröôøng hôïp nhöõng thöïc theå ñaõ coù ñöôïc taâm thöùc phaùt trieån ñeán moät möùc ñaùng keå vaø nhöõng ngöôøi naøy thaùc sinh vaøo caùc theå xaùc vuïng veà cuûa ngöôøi Lemurian ñeå daãn daét söï tieán hoùa cuûa nhaân loaïi, thì ngöôøi Lemurians ñaõ bò tuyeät dieät töø laâu, hoï raát keùm phaùt trieån veà caùc cô quan caûm giaùc; caùc cô quan khöùu giaùc vaø vò giaùc chöa phaùt trieån maø chæ ñang ôû trong tieán trình kieán taïo. Söï nhaïy beùn cuûa hoï ñoái vôùi vui söôùng vaø ñau khoå raát keùm coûi. (KCVTT, 136) - Chæ coøn vaøi taøi lieäu caâm laëng döôùi daïng nöûa taù pho töôïng khoång loà ñoå naùt vaø caù di tích xöa cuûa ngöôøi khoång loà moät maét (broken colossi and old cylopean ruins) laø chöùng côù cho gioáng daân Lemurian. (GLBN 3, 265) Gioáng daân thöù nhaát (First Race) Gioáng daân naøy khoâng heà coù kieåu maãu (type) hay maøu saéc maø chæ coù hình daïng gaàn roõ raøng, maëc daàu raát to lôùn (a hardly objective, though colossal form). (GLBN 3, 251) Gioáng daân thöù ba (Third race) - Gioáng daân thöù ba töùc laø “ngöôøi soáng trong hang ñoäng” (“cave-men”) (Thö cuûa Chaân Sö 160) Giôùi (Kingdom): 1. Giôùi khoaùng chaát (Mineral kingdom), Cung VII.


224

2. 3. 4. 5. 6.

Giôùi thöïc vaät (Vegetable kingdom), Cung VI. Giôùi ñoäng vaät (Animal kingdom), Cung V. Giôùi nhaân loaïi (Kingdom of men), Cung IV. Giôùi linh hoàn (Kingdom of souls), Cung III. Giôùi caùc Ñaáng Haønh tinh (Kingdom of Planetary Lives), Cung II. 7. Giôùi caùc Ñaáng Thaùi Döông (Kingdom of Solar Lives), Cung I. Caùc giôùi naøy coù theå ñöôïc xem nhö laø caùc bieán phaân cuûa Söï soáng Duy nhaát (One Life). Baïn cuõng neân chuù yù raèng giôùi khoaùng chaát vaø giôùi caùc Ñaáng Thaùi Döông (giôùi thöù nhaát vaø giôùi thöù baûy) laø keát quaû söï hoaït ñoäng cuûa cung I vaø cung VII. ÔÛ ñaây coù söï ñan beän vaøo nhau baèng soá chaët cheõ. Hai giôùi naøy theo thöù töï, ôû vaøo möùc tinh teá nhaát vaø troïng tröôïc nhaát vaø ñöôïc taïo ra bôûi yù chí vaø naêng löïc toå chöùc cuûa Thaùi Döông Thöôïng Ñeá. (TLHNM I, 215, 218) Giôùi giaùng haï tieán hoùa (Involutionary kingdom): Giôùi Tinh linh (elemental kingdom) töùc laø giôùi giaùng haï tieán hoùa. (LVHLT, 466) Giôùi haønh khí (Elemental kingdom): 1. Giôùi tinh hoa chaát thöù nhaát: ôû treân ba phaân caûnh cao cuûa coõi trí. 2. Giôùi tinh hoa chaát thöù hai: ôû treân boán phaân caûnh thaáp cuûa coõi trí. 3. Giôùi tinh hoa chaát thöù ba: ôû coõi caûm duïc. (LVLCK, 94) Giôùi linh hoàn (Kingdom of souls): Laø Thieân giôùi (Kingdom of God). (TLHNM II, 351) Giôùi thöù naêm (Fifth Kingdom):  Giôùi thöù naêm trong thieân nhieân töùc Thieân giôùi. (TLHNM II, 223)


225

 ÔÛ laàn ñieåm ñaïo thöù nhaát, ngöôøi ta tieán nhaäp vaøo giôùi thöù naêm, giôùi naøy bao truøm moïi thôøi kyø maø trong ñoù con ngöôøi nhaän ñöôïc naêm cuoäc ñieåm ñaïo ñaàu tieân. (ÑÑNLVTD, 22) Gnosis :  Kieán thöùc thuaàn tuùy (pure knowledge). (ASCLH, 160)  Gnosis töùc laø kieán thöùc aån taøng (hidden knowledge), gioáng nhö Minh trieát Tinh thaàn (Atma Vidya) hay Theosophy vaø bao goàm 6 tröôøng phaùi trieát hoïc AÁn Ñoä. (LVLCK, 285) Gôïi laïi tieàn kieáp, nguy hieåm: (Recall the past lives, dangerous). Khi con ngöôøi trôû neân tieán hoùa, moái lieân keát giöõa phaøm ngaõ vôùi Chaân Ngaõ trôû neân chaët cheõ hôn, taát nhieân laø caùc kinh nghieäm cuûa tieàn kieáp coù theå ñöôïc lieân keát moät caùch roõ raøng hôn vôùi caùc söï vieäc töông töï xaûy ra trong hieän taïi; vì leõ caûm giaùc taùi xuaát hieän döïa treân caùc rung ñoäng gioáng nhau, nhôø ñoù kyù öùc ñöôïc gôïi trôû laïi. Theá neân khi quaù khöù vaø hieän taïi trôû neân ñöôïc lieân keát raát chaët cheõ, taát nhieân laø haønh ñoäng naøy gioáng nhö moät nam chaâm, loâi cuoán caùc nguyeân nhaân ra khoûi traïng thaùi tieàm taøng (latency), taïm goïi theá; ñeå roài töï ñoäng ñöa caùc moùn nôï cuûa quaù khöù ñaëc bieät ñoù ra thanh toaùn. Ñaây laø moät lyù do vöõng chaéc giaûi thích taïi sao con ngöôøi khoâng neân ñöôïc pheùp gôïi laïi tieàn kieáp moät caùch tuøy tieän; vieäc ñoù quaù nguy hieåm vì noù coù theå laøm xuaát hieän ñoät ngoät nôi con ngöôøi loaïi karma (quaû baùo) maø ngöôøi ñoù chöa saün saøng ñeå traû, ñoàng thôøi cuõng khoâng theå mong raèng hoï seõ coá gaéng ñoái phoù vôùi karma ñoù moät caùch coù hieäu quaû. (VLH, 204). Gunas : X. Thuoäc tính. Guru :  Huaán sö tinh thaàn. Moät baäc thaày veà trieát lyù sieâu hình vaø ñaïo ñöùc. (ÑÑNLVTD, 218)


226

 Moät Guru laø moät vò thaày taâm linh (spiritual teacher). (LVLCK, 864) Gurudeva : Ishvara, Sö phuï cuûa taát caû (the Master of all). (ASCLH, 51)


227

H Haï trí (lower mind): X. Trí cuï theå. Haéc hoûa (Black fire): Haéc hoûa laø moät thuaät ngöõ trong Kinh Kabala, duøng ñeå chæ AÙnh Saùng vaø Minh Trieát Tuyeät Ñoái (Absolute Light and Wisdom). Goïi laø “haéc” (“black”) bôûi vì trí tueä höõu haïn cuûa chuùng ta khoâng theå naøo nhaän thöùc ñöôïc (incomprehensible). (NGMTTL, 58) Haïch thaàn kinh (Nerve ganglia): Caùc haïch thaàn kinh maø y hoïc chính thoáng bieát ñöôïc laø caùc phaûn aûnh (reflections) hay caùc hình boùng (shadows) cuûa caùc bí huyeät sinh löïc (vital plexi) chöù khoâng coøn gì khaùc. (ASCLH, 328329) Haønh tinh heä (Scheme, Planetary scheme, Heä thoáng haønh tinh):  Baûy chu kyø daõy haønh tinh (chain periods) hôïp thaønh moät haønh tinh heä. Möôøi haønh tinh heä hôïp thaønh moät thaùi döông heä (solar system). (LVLCK, 63)


228

 Theå bieåu loä (body of manifestation) cuûa moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá (Heavenly Man) töùc laø moät haønh tinh heä (a scheme). Moãi haønh tinh heä coù baûy daõy haønh tinh. Moãi daõy coù baûy baàu haønh tinh (globes) taïo thaønh toång soá 49 baàu; ñeán löôït moãi baàu laïi bò chieám höõu bôûi söï soáng cuûa Thöôïng Ñeá (Logos) trong ñieàu maø chuùng ta goïi laø 7 cuoäc tuaàn hoaøn (rounds), theo saùt nghóa, taïo ra 49 x 7 = 343 cuoäc laâm phaøm hay laø caùc xung löïc môùi ñeå bieåu loä. (LCLCK, 366) Haønh tinh khoâng thaùnh thieän (nonsacred planet):  Moät haønh tinh khoâng thaùnh thieän nhö laø Ñòa Caàu thì vaãn coøn tuaân phuïc vaøo cung Phaøm ngaõ cuûa Ñaáng (Life) ñang laøm cho noù linh hoaït, coøn phaàn töông öùng vôùi cung Chaân Thaàn noäi moân thì chöa höõu hieäu. (CTHNM, 363)  Thöôïng Ñeá cuûa haønh tinh khoâng thaùnh thieän nhaän ñöôïc 3 cuoäc ñieåm ñaïo vuõ truï. (CTHNM, 504)  Haønh tinh khoâng thaùnh thieän, goàm: 1. Hoûa tinh (Mars) …………………… Cung 6 2. Ñòa caàu (Earth) …………………….. Cung 3 3. Dieâm vöông tinh (Pluto) ….. Cung 1 4. Nguyeät caàu (Moon), che khuaát moät haønh tinh aån taøng ………………………………………….……………. Cung 4 5. Maët trôøi (Sun), che khuaát moät haønh tinh aån taøng ………………………………………………….…… Cung 2 (TLHNM I, 335) Haønh tinh thaùnh thieän (Sacred planet):  Laø caùc haønh tinh maø caùc maõnh löïc cung ñang bieåu hieän cho linh hoàn vaø tinh thaàn, vôùi cung Phaøm ngaõ cuûa Ñaáng vó ñaïi ñang laøm linh hoaït, töùc Haønh Tinh Thöôïng Ñeá ñaõ tuaân phuïc vaøo hai cung cao, nhö tröôøng hôïp con ngöôøi sau khi ñöôïc ñieåm ñaïo laàn ba. (CTHNM, 363)  Veà maët cô baûn, coù theå noùi raèng moät haønh tinh ñöôïc xem laø “thaùnh thieän” khi Ñaáng tinh thaàn ñang laøm linh hoaït haønh tinh


229

ñoù ñaõ nhaän ñöôïc 5 trong soá caùc cuoäc ñieåm ñaïo vuõ truï chuû yeáu. Coøn moät haønh tinh ‘khoâng thaùnh thieän” laø haønh tinh maø vò Haønh Tinh Thöôïng Ñeá cuûa noù chöa nhaän ñöôïc caùc cuoäc ñieåm ñaïo naøy. (CTHNM, 503)  Haønh tinh thaùnh thieän goàm coù: 1. Hoûa vöông tinh (Vulcan) ........ Cung 1 2. Thuûy vöông tinh (Mercury) .... Cung 4 3. Kim tinh (Venus) ................... Cung 5 4. Moäc tinh (Jupiter) .................. Cung 2 5. Thoå tinh (Saturn) ................... Cung 3 6. Haûi vöông tinh (Neptune) ...... Cung 6 7. Thieân vöông tinh (Uranus) ..... Cung 7 (TLHNM I, 335) Haønh Tinh Thöôïng Ñeá (Planetary Logos, Planetary Deity, Planetary Spirit, Heavenly Man, Planetary Life,Prajapati, Aeon, Emanation, Ray, Spirit of the Throne):  Noùi chung, thuaät ngöõ naøy ñöôïc duøng cho 7 Ñaáng cao caû nhaát töông öùng vôùi 7 Nhaát Ñaúng Thieân thaàn (Archangels) cuûa Cô Ñoác giaùo. Taát caû caùc Ngaøi ñeàu ñaõ traûi qua giai ñoaïn nhaân loaïi vaø hieän nay ñang bieåu loä qua moät haønh tinh vaø caùc möùc tieán hoùa cuûa haønh tinh ñoù, gioáng nhö caùch con ngöôøi bieåu loä qua theå xaùc cuûa mình vaäy. Vò Haønh Tinh Thöôïng Ñeá cao nhaát hoaït ñoäng qua baát cöù baàu haønh tinh (globe) ñaëc bieät naøo, thöïc ra laø vò Thöôïng Ñeá rieâng (personal God) cuûa haønh tinh aáy. (ÑÑNLVTD, 222)  The Heavenly Man, the Planetary Logos, töùc laø nhoùm bieåu loä (manifesting group). (LVLCK, 80)  Haønh Tinh Thöôïng Ñeá ñang noã löïc höôùng veà cuoäc ñieåm ñaïo vuõ truï thöù tö. (LVHLT, 390)  Planetary Life töùc laø Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. (ÑÑTKNM I, 68)


230

 Theo nhö chuùng ta bieát do nghieân cöùu Secret Doctrine, moät soá caùc vò Haønh Tinh Thöôïng Ñeá (planetary Logoi) thì voâ nhieãm (pure) vaø voâ tö (passionless), trong khi caùc vò khaùc vaãn coøn ôû döôùi söï chi phoái cuûa duïc voïng (desire) vaø ñam meâ (passion) (SD I, 214, 449  II, 223). (LVLCK, 1189) - Haønh Tinh Thöôïng Ñeá coù hieän theå laø 7 daõy haønh tinh, coù khoâng gian laø hai coõi vuõ truï (2 cosmic planes). (LVLCK, 293) - Töø chaát lieäu (matter) cuûa Thaùi döông heä tuoân ñoå ra töø chính Thaùi Döông Thöôïng Ñeá, Haønh Tinh Thöôïng Ñeá ruùt ra caùc chaát lieäu thoâ maø Ngaøi caàn, tinh luyeän chuùng baèng naêng löôïng söï soáng cuûa chính Ngaøi, nhö vaäy, moãi Haønh Tinh Thöôïng Ñeá chuyeân bieät hoùa vaät chaát thuoäc thieân quoác cuûa Ngaøi töø moät nguoàn döï tröõ chung. (MTNX, 347) Haønh Tinh Thöôïng Ñeá cuûa haønh tinh chuùng ta : X. Planetary Spirit. Hansa (Thieân nga, Minh trieát ñieåu): Nhö moïi ngöôøi AÁn Ñoä ñeàu bieát, theo yù nghóa coâng truyeàn, Hansa laø loaøi chim huyeàn thoaïi (fabulous bird), khi (theo nguï ngoân) laáy söõa troän vôùi nöôùc laøm thöùc aên cho noù, noù taùch caû hai thöù ra, uoáng söõa vaø chöøa laïi nöôùc; nhö vaäy, chöùng toû coù söï minh trieát töï nhieân  söõa töôïng tröng cho tinh thaàn, nöôùc töôïng tröng cho vaät chaát. (GLBN I, 145) Haøo quang (Aura): - Haøo quang cuûa con ngöôøi coù hình daùng beân ngoaøi laø moät luøm maây saùng coù hình tröùng (egg-shaped luminous cloud), ôû giöõa ñaùm maây laø nhuïc thaân (dense physical body). Do caùi hình daùng beân ngoaøi ñoù maø haøo quang thöôøng ñöôïc noùi ñeán nhö laø khoâng coù gì khaùc hôn laø moät ñaùm maây. Nhöõng gì thöôøng ñöôïc goïi laø haøo quang chæ laø nhöõng thaønh phaàn cuûa caùc theå tinh anh keùo daøi ra vaø vöôït quaù chu vi cuûa nhuïc thaân. Moãi theå tinh anh ñoù ñeàu coøn nguyeân veïn vaø xuyeân thaáu qua caùc theå thoâ ñaëc hôn


231

noù. Theå tinh anh naøy lôùn hoaëc nhoû tuøy theo möùc phaùt trieån cuûa noù, vaø moïi phaàn cuûa noù ñang phuû leân maët ngoaøi cuûa nhuïc thaân ñöôïc ñaët teân laø haøo quang (aura). Nhö vaäy, haøo quang ñöôïc caáu taïo baèng caùc phaàn goái leân nhau cuûa theå dó thaùi, theå caûm duïc, theå haï trí, theå nguyeân nhaân (causal body), vaø trong caùc thöôøng hôïp hieám hoi hôn, coù theâm theå Boà Ñeà ñöôïc chieáu saùng baèng aùnh quang huy cuûa linh theå (ātmic radiance). Haøo quang ñoâi khi coù maøu saéc u toái (dull), keùm coûi (coarse) vaø môø xaùm (dingy), ñoâi khi coù maøu saéc röïc rôõ, saùng suûa. Haøo quang hoaøn toaøn tuøy thuoäc vaøo trình ñoä tieán hoùa cuûa con ngöôøi, tuøy thuoäc vaøo tính chaát ñaïo ñöùc vaø trí tueä maø con ngöôøi phaùt trieån ñöôïc. Taát caû caùc ñam meâ, duïc voïng vaø tö töôûng khaùc nhau cuûa con ngöôøi ñeàu ñöôïc ghi laïi nôi ñaây baèng hình daïng, maøu saéc, aùnh saùng, cho neân “ngöôøi naøo xem qua ñeàu coù theå bieát ñöôïc” neáu ngöôøi ñoù coù con maét daønh cho loaïi chöõ vieát nhö theá. Tính tình ñöôïc in daáu treân ñoù, cuõng nhö caùc thay ñoåi thoaùng qua, vaø nôi ñaây khoâng theå coù söï doái gaït naøo ñöôïc nhö luùc ôû trong caùi maïng che maët (mask) maø chuùng ta goïi laø theå xaùc. Söï taêng gia kích côû vaø veû ñeïp cuûa haøo quang laø daáu aán khoâng theå laãn loän ñöôïc ñoái vôùi söï tieán boä cuûa con ngöôøi, ñoàng thôøi noùi leân ñöôïc söï phaùt trieån vaø söï thanh khieát cuûa linh hoàn vaø caùc hieän theå cuûa linh hoàn. (MTNX, 195-196)  Tinh hoa (essence) hay löu chaát (fluid) voâ hình vaø teá vi phaùt ra töø cô theå cuûa con ngöôøi vaø con thuù vaø ngay caû töø ñoà vaät (things). Ñoù laø doøng töø löïc taâm thoâng (psychic effluvium) coù caùc ñaëc tính cuûa theå trí laãn theå xaùc. Noù laø ñieän sinh löïc (electro vital) vaø cuõng laø ñieän trí tueä (electromental). (ÑÑNLVTD, 216)  Haøo quang maø moãi ngöôøi trong caùc baïn taïo ra chung quanh caùi nhaân naèm giöõa cuûa Chaân Ngaõ hay linh hoàn nhaäp theá (incarnated self or soul) laø moät maûnh (fragment) cuûa linh hoàn


232

trôï linh (overshadowing soul) ñaõ ñöa baïn vaøo bieåu loä. Nhö baïn bieát roõ, haøo quang naøy goàm caùc böùc xaï (emanations) cuûa theå dó thaùi, vaø ñeán löôït noù, theå naøy bieåu hieän cho ba loaïi naêng löôïng maø caù nhaân baïn ñang chòu traùch nhieäm. Ba loaïi naêng löôïng naøy laø (khi ñöôïc ñöa theâm naêng löôïng cuûa prana vaøo ñeå taïo thaønh theå dó thaùi): 1 Haøo quang söùc khoûe (health aura). Haøo quang naøy coù baûn chaát thuoäc theå xaùc. 2. Haøo quang theå caûm duïc (astral aura), cho ñeán nay thöôøng laø nhaân toá chieám öu theá nhaát, traûi roäng (extensive) vaø chi phoái. 3. Haøo quang theå haï trí (mental aura): trong ña soá tröôøng hôïp thì töông ñoái nhoû nhöng seõ phaùt trieån nhanh choùng moät khi vò ñeä töû naém quyeàn kieåm soaùt söï phaùt trieån rieâng cuûa mình moät caùch tích cöïc, hay laø khi Phaøm ngaõ an truï (polarisation) vaøo coõi trí. Trong haøo quang coù 3 phaàn naøy (hay ñuùng hôn laø 4 phaàn neáu tính luoân theå dó thaùi), moïi con ngöôøi soáng, hoaït ñoäng vaø hieän toàn; chính haøo quang sinh ñoäng naøy laø taùc nhaân ghi nhaän moïi aán töôïng, caû ngoaïi caûnh (objective) laãn noäi taâm (subjective). (VCVTDT, 9798) Haøo quang caàu baäc cao (Higher auric sphere): Töùc laø Chaân Thaàn (Monad). (TVTTHL, 207) Haøo quang noaõn (Auric egg):  Teân goïi ñeå chæ linh hoàn theå do hình daïng cuûa theå naøy. (ÑÑNLVTD, 216) Haøo quang noaõn baäc thaáp (lower auric egg): Töùc laø linh hoàn theå (causal body). (TVTTHL, 16) Haøo quang söùc khoûe (Health aura): Coù moät vuøng cuûa theå dó thaùi luoân luoân bao quanh nhöng laïi khoâng xuyeân thaáu vaøo theå xaùc troïng tröôïc. Vuøng naøy ñoâi khi ñöôïc goïi moät caùch sai laàm laø haøo quang söùc khoûe vaø noù coù theå


233

ñöôïc chuïp hình moät caùch deã daøng vaø thaønh coâng trong luùc dieãn ra söï haáp hoái hôn laø baát cöù luùc naøo khaùc, do bôûi vieäc tích tuï laïi (accumulation) cuûa caùc löïc bò ruùt ra beân ngoaøi theå xaùc höõu hình ñoä vaøi inches. (CTNM, 466) Hatha yoga:  Hatha yoga coù lieân quan ñaëc bieät vôùi theå xaùc, caùch hoaït ñoäng höõu thöùc cuûa noù (chöù khoâng theo tieàm thöùc vaø töï ñoäng) vaø moïi caùch thöïc haønh khaùc nhau giuùp cho con ngöôøi kieàm cheá ñöôïc caùc cô quan khaùc nhau vaø toaøn boä cô caáu cuûa theå xaùc. (ASCLH, 121)  Caùc vò ñieåm ñaïo thöù tö (Arhats) ñaõ vaø vaãn phaûn ñoái caùi goïi laø Hatha Yoga. Noù coù haïi cho söùc khoûe vaø khoâng bao giôø coù theå phaùt trieån thaønh Raja Yoga. (GLBN I, 158)  Trong moät soá phöông phaùp ñöôïc ñaïi chuùng hoùa (popularized) hieän nay, haønh giaû ñöôïc khuyeân taäp trung tö töôûng vaøo bí huyeät nhaät tuøng (solar plexus, bí huyeät ñan ñieàn) vaø “soáng döôùi söï kieåm soaùt cuûa bí huyeät ñoù”. Heä thaàn kinh giao caûm (sympathetic system) chi phoái caùc tieán trình troïng yeáu  töùc hoaït ñoäng cuûa tim, phoåi vaø boä maùy tieâu hoùa  vaø bí huyeät nhaät tuøng laø trung taâm quan troïng nhaát cuûa heä giao caûm naøy. Nhö ñaõ giaûi thích ôû tröôùc, hieän nay, vieäc xuùc tieán caùc tieán trình quan troïng naøy ñöôïc dieãn ra döôùi söï kieåm soaùt cuûa heä giao caûm trong tieán trình tieán hoùa, trong khi heä thaàn kinh naõo tuûy (cerebrospinal system) trôû neân ngaøy caøng coù öu theá (dominant). Vieäc phuïc hoài chöùc naêng kieåm soaùt cuûa heä naøy baèng yù chí, baèng tieán trình taäp trung tö töôûng vaøo ñoù laø moät söï thoaùi boä (retrograde) chöù khoâng phaûi laø moät böôùc tieán, cho daãu noù thöôøng mang laïi moät trình ñoä nhaõn thoâng naøo ñoù. Nhö ñaõ noùi, phöông phaùp naøy ñöôïc nhieàu ngöôøi ôû AÁn Ñoä noi theo trong heä phaùi ñöôïc goïi laø Hatha Yoga, vaø haønh giaû hoïc caùch kieåm soaùt söï hoaït ñoäng cuûa tim, phoåi vaø boä maùy tieâu hoùa. Nhö vaäy,


234

haønh giaû coù theå ngaên khoâng ñeå cho tim ñaäp, khoâng cho phoåi thôû, coù theå ñaûo ngöôïc nhu ñoäng (peristaltic action: hoaït ñoäng co thaét gioáng hình con saâu cuûa ruoätND) vv… Khi laøm ñöôïc ñieàu naøy thì moät caâu hoûi naûy sinh: Vôùi söï thaønh coâng ñoù, baïn thu löôïm ñöôïc gì? Moät laàn nöõa, baïn ñöa vaøo, döôùi söï kieåm soaùt cuûa YÙ Chí, moät heä thoáng maø trong dieãn trình tieán hoùa, heä thoáng ñoù ñaõ ñöôïc laøm cho töï ñoäng nhaèm giuùp ích raát nhieàu cho ngöôøi chuû cuûa caùc chöùc naêng thaáp keùm naøy, vaø nhö theá laø baïn tuït haäu trong cô tieán hoùa. Khi laøm ñöôïc ñieàu naøy coù nghóa laø sau cuøng seõ thaát baïi, cho duø taïm thôøi coù keát quaû roõ ñeå phoâ tröông. (KCVTT, 335336) Haáp thu (Absorption): X. Hoùa nhaäp Haäu thieân khí (Aether):  Haäu thieân khí laø bieán phaân cuûa vuõ truï naêng (Fohat) treân coõi Tinh thaàn (Plane of Spirit), töùc coõi Nieát Baøn (Atmic plane).  Laø dó thaùi thöù ba cuûa vuõ truï (3rd cosmic ether). (LVLCK, 43, 626) Heä thaàn kinh (Nervous system): Heä thaàn kinh ñöôïc taïo ra ñeå bieåu loä caùc quyeàn naêng taâm linh (spiritual powers) treân coõi traàn. Heä thaàn kinh giao caûm (sympathetic system) coù lieân quan tröïc tieáp vôùi traïng thaùi YÙ Chí (aspect of Will), döôùi hình thöùc Duïc voïng (Desire), coøn heä thaàn kinh naõo tuûy (cerebrospinal system) coù lieân quan tröïc tieáp hôn vôùi traïng thaùi Hieåu Bieát (aspect of Cognition) vaø traïng thaùi YÙ Chí thuaàn tuùy (pure Will). Heä thaàn kinh giao caûm chi phoái caùc tieán trình thieát yeáu cho söï soáng, nhö söï hoaït ñoäng cuûa tim, phoåi, boä maùy tieâu hoùa. Bí huyeät nhaät tuøng (solar plexus, bí huyeät ñan ñieàn) laø bí huyeät (trung taâm, centre) quan troïng nhaát cuûa heä thaàn kinh giao caûm. (KCVTT, 334335)


235

Hieän taïi (Present): Hieän taïi chæ laø moät ñöôøng thaúng toaùn hoïc (mathematical line) ñang phaân chia caùi phaàn cuûa Kyø gian Vónh haèng (Eternal Duration) maø chuùng ta goïi laø Töông lai (Future) vôùi phaàn maø chuùng ta goïi laø Quaù khöù (Past). (GLBN I, 110) Hieän taïi vónh cöûu (Eternal Now):  Toång hôïp cuûa Quaù Khöù, Hieän taïi vaø Töông lai. (ÑÑTKNMII, 186)  Khi tieán trình thaûi boû (elimination) ñöôïc hoaøn taát vaø thôøi ñieåm tieáp xuùc vôùi linh hoàn xaûy ra, theå trí (manasic vehicle) ôû trong tieán trình huûy dieät, thì con ngöôøi töùc khaéc bieát ñöôïc töông lai, vì tieân ñoaùn laø moät kyõ naêng cuûa linh hoàn thöùc vaø con ngöôøi taïm thôøi tham döï vaøo ñoù. Do ñoù, quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai ñöôïc thaáy nhö laø moät. Vieäc nhaän bieát ñöôïc Hieän Taïi Vónh Haèng töø töø phaùt trieån töø laàn luaân hoài naøy ñeán laàn luaân hoài khaùc vaø trong tieán trình taùi sinh lieân tieáp. Ñieàu naøy taïo thaønh moät traïng thaùi taâm thöùc (ñaëc tröng cho traïng thaùi bình thöôøng cuûa ngöôøi tieán hoùa) maø coù theå ñöôïc goïi laø traïng thaùi phuùc laïc (devachanic). (CTNM, 497) Hieän theå (Vehicle): a/ Buddhi laø hieän theå ñoái vôùi Atma. b/ Manas laø hieän theå ñoái vôùi Buddhi. c/ Kamarupa laø hieän theå ñoái vôùi Manas. d/ Theå dó thaùi (etheric body) laø hieän theå ñoái vôùi prana. (LVLCK, 265)  Caùc theå (sheaths) vaø caùc hieän theå chæ laø caùc theå (bodies) bieåu loä treân caùc coõi khaùc nhau cuûa Thaùi Döông Heä. (ASCLH, 74) Hieän theå Boà Ñeà (Buddhic vehicle): Theå cuûa nguyeân khí Christ (body of the Christ principle) laø hieän theå Boà Ñeà. (ASCLH, 138139)


236

Hieän töôïng (Phenomenon): Theo caùch goïi cuûa caùc Nhaø Duy Taâm (Idealists) ñöông ñaïi thì söï keát hôïp cuûa Chuû theå (Subject) vaø Khaùch theå (Object) taïo ra ñoái töôïng cuûa giaùc quan (senseobject) töùc laø hieän töôïng. (GLBN II, 42) Hình dung (Visualisation, möôøng töôïng, töôûng töôïng): Nhôø thöïc haønh naêng löïc hình dung, maét thöù ba ñöôïc phaùt trieån. Trong luùc hình dung, caùc hình haøi ñöôïc hình dung, caùc yù töôûng vaø caùc tröøu xuaát, voán ñöôïc khoaùc laáy vaø ñöôïc vaän chuyeån baèng chaát trí, ñöôïc phaùc hoïa caùch con maét thöù ba moät vaøi inch (inch = 2,54 cm). Chính vieäc hieåu bieát veà ñieàu naøy khieán cho nhaø yoga ôû phöông Ñoâng noùi ñeán vieäc “ñònh trí treân choùp muûi”. Ñaøng sau caâu noùi ñaùnh laïc höôùng naøy coù che giaáu moät chaân lyù vó ñaïi. (LVLCK, 1012) Hình tö töôûng (Thought form):  Hình tö töôûng nhö ñöôïc con ngöôøi taïo neân, laø söï keát hôïp cuûa böùc xaï döông (positive emanation) vaø böùc xaï aâm. Caû hai ñeàu laø böùc xaï cuûa moät Nhaát theå (Unity), töùc laø Chuû theå Tö Töôûng coá keát (coherent Thinker). (LVLCK, 560)  Hình tö töôûng laø caùc söï vaät coù thöïc chaát (substantial things). (ACMVÑCTG, 72)  Coù 3 nhoùm hình tö töôûng: 1. Caùc hình tö töôûng do chính con ngöôøi taïo ra, chuùng coù söï soáng choùng phai taøn vaø tuøy thuoäc vaøo tính chaát caùc duïc voïng cuûa con ngöôøi; vì khoâng toát cuõng khoâng xaáu, khoâng cao sieâu maø cuõng khoâng thaáp keùm neân chuùng coù theå ñöôïc laøm cho linh hoaït baèng caùc khuynh höôùng keùm coûi hoaëc caùc hoaøi baûo lyù töôûng, vôùi moïi giai ñoaïn chen giöõa caùc thaùi cöïc naøy. Ngöôøi tìm ñaïo phaûi ñeà phoøng ñeå khoâng laàm laãn nhöõng hình tö töôûng naøy vôùi thöïc taïi. ÔÛ ñaây, coù theå ñöa ra moät minh hoïa lieân quan tôùi vieäc nhieàu ngöôøi cöù cho raèng hoï ñaõ thaáy ñöôïc moät trong caùc Huynh


237

Tröôûng (hay caùc Chaân Sö minh trieát) trong khi hoï chæ môùi thaáy hình tö töôûng cuûa moät trong caùc Ngaøi. Vì söï mong muoán (wish) laø cha ñeû ñoái vôùi tö töôûng neân hoï laø naïn nhaân cuûa hình thöùc tri giaùc sai laàm maø Patanjali goïi laø söï hoang töôûng (fancy). 2. Caùc hình tö töôûng ñöôïc taïo ra bôûi chuûng toäc, quoác gia, nhoùm hay toå chöùc. Caùc hình tö töôûng taäp theå thuoäc baát cöù loaïi naøo (töø hình tö töôûng cuûa haønh tinh ñeán hình tö töôûng ñöôïc taïo ra bôûi baát cöù nhoùm tö töôûng gia naøo) ñeàu taïo thaønh toaøn theå “ñaïi aûo töôûng”. ÔÛ ñaây, coù moät aån yù cho ngöôøi coù ñaïo taâm chaân chính. 3. Loaïi hình tö töôûng do moät ngöôøi taïo ra töø laàn xuaát hieän ñaàu tieân cuûa y trong xaùc phaøm vaø ñöôïc goïi laø “Toång Quaû” (“Dweller on the Threshold”) voán dó do Phaøm ngaõ taïo ra chöù khoâng do linh hoàn, noù coù tính chaát khoâng beàn vaø chæ ñöôïc keát hôïp baèng loaïi naêng löôïng thaáp cuûa con ngöôøi. Khi con ngöôøi baét ñaàu haønh ñoäng vôùi tö caùch linh hoàn thì “hình aûnh” maø y taïo ra naøy do söï hoang töôûng hoaëc phaûn öùng cuûa y vôùi aûo giaùc bò tan bieán do moät coá gaéng toät ñoä. Noù khoâng thaät söï toàn taïi moät khi ngöôøi tìm ñaïo khoâng coù gì ñeå nuoâi noù, vaø vieäc nhaän ra ñöôïc ñieàu naøy seõ giuùp y thoaùt khoûi söï raøng buoäc cuûa noù. (ASCLH, 2021) Hình tö töôûng, chöùc naêng (function of thought form): Chöùc naêng cuûa hình tö töôûng goàm coù ba phaàn: 1. ÖÙng ñaùp vôùi rung ñoäng (to respond to vibration). 2. Cung öùng moät theå (body) cho moät yù nieäm (idea). 3. Tieán haønh muïc tieâu chuyeân bieät (specific purpose) LVLCK, 552) Hình tö töôûng cuûa Thöôïng Ñeá (Thoughtform of the Logos): Thaùi Döông Heä cuûa chuùng ta. (LVLCK, 572) Hình töôùng (saéc töôùng, forms):


238

Hình töôùng hay lôùp voû (sheath) hay caùc theå (bodies) ñeàu coù muïc ñích bieåu hieän. (ASCLH, 74) Hoa ñaøm (Öu ñaøm hoa): Udambara (B.Phaïn). Hoa sen (Lotus): X. Bí huyeät, Thaàn kinh löïc. Hoa sen Chaân Ngaõ (Egoic lotus): X. Chaân Ngaõ lieân hoa. Hoùa thaân (Avatar, Avatara) : Hoùa thaân laø moät Ñaáng (Being):  tröôùc tieân ñaõ phaùt trieån baûn chaát (nature) cuûa rieâng Ngaøi, con ngöôøi vaø thieâng lieâng, vaø sau ñoù, sieâu vieät ñöôïc (transcended) baûn chaát ñoù;  coù khaû naêng phaûn chieáu (reflecting) moät soá nguyeân khí (principle) vuõ truï hoaëc tính chaát vaø naêng löôïng thieâng lieâng voán seõ taïo ra hieäu quaû mong muoán cho nhaân loaïi, khôi daäy moät phaûn öùng, taïo ra moät kích thích caàn thieát, vaø goïi theo huyeàn bí hoïc laø “ñöa ñeán vieäc xeù raùch böùc maøn vaø ñeå cho aùnh saùng ñi qua (permeation)”. (SHLCTÑ, 291)  Caùc Ñaáng Hoùa Thaân töùc laø caùc Ñaáng Cöùu Theá (World Saviours). (CVÑÑ, 160)  Caùc Ñaáng Hoùa Thaân laø caùc Söù giaû Thieâng Lieâng (Divine Messengers). (ÑÑKNMI, 357) Hoûa haûi : X. Bieån löûa. Hoøa hôïp (coalesce): Caùc Chaân Ngaõ ôû cuøng moät cung thì saün saøng hoøa hôïp vaø hoøa nhòp vôùi nhau hôn laø caùc Chaân Ngaõ ôû treân caùc cung khaùc nhau, vaø chæ khi naøo traïng thaùi thöù hai hay traïng thaùi minh trieát ñöôïc phaùt trieån thì môùi coù ñöôïc söï toång hôïp. (TVTTHL, 38) Hoaø thöôïng : Upahyaya (B.Phaïn). Hoùa nhaäp (Absorption): Hoùa nhaäp töùc laø phöông caùch (mode) maø theo ñoù nhaân hoàn ñöôïc hoäi nhaäp (integrated) vaøo coäi nguoàn xuaát phaùt cuûa noù, töùc


239

linh hoàn vuõ truï ñang öùng linh (overshadowing universal soul). Ñaây laø moät bieåu hieän cuûa traïng thaùi thöù nhaát (first aspect). (CTNM, 434) Hoûa taùng (Cremation): Noùi veà maët huyeàn bí, vieäc hoûa taùng raát caàn thieát vì hai lyù do chính:  Noù thuùc ñaåy vieäc giaûi thoaùt caùc theå tinh anh (vaãn coøn bao phuû linh hoàn)(ñaây laø nhaân hoàn  ND) ra khoûi theå dó thaùi, nhö vaäy mang laïi söï giaûi thoaùt trong vaøi giôø thay vì vaøi ngaøy.  Noù cuõng laø moät phöông tieän raát caàn thieát ñeå ñem laïi söï tinh khieát cho coõi caûm duïc vaø ñeå ngaên chaän khuynh höôùng “ñi xuoáng” cuûa duïc voïng voán gaây caûn trôû raát nhieàu cho linh hoàn laâm phaøm. Duïc voïng khoâng theå tìm ñöôïc ñieåm taäp trung, bôûi vì veà maët caên baûn, löûa ñaåy lui khía caïnh taïo hình cuûa duïc voïng vaø löûa laø bieåu hieän chính cuûa thaùnh linh maø coõi caûm duïc khoâng coù moái lieân heä thöïc söï naøo vôùi noù, voán ñöôïc taïo ra hoaøn toaøn baèng nhaân hoàn (human soul) chöù khoâng phaûi hoàn thieâng lieâng (divine soul). (CTNM, 470471) Hoûa thaàn (Agni): Hoûa Tinh Quaân (Lord of Fire) theo kinh Vedas. Vò thaàn coå nhaát vaø ñöôïc toân kính nhaát trong soá caùc thaàn ôû AÁn Ñoä. Moät trong ba vò thaàn vó ñaïi: Agni (Hoûa thaàn), Vayu (Phong thaàn), Surya (Nhaät thaàn) vaø cuõng laø caû ba, vì thaàn naøy laø traïng thaùi tam phaân cuûa löûa; löûa laø phaàn coát yeáu (essence) cuûa Thaùi Döông Heä. Thaùnh Kinh coù ghi: “Thöôïng Ñeá cuûa chuùng ta laø löûa ñang chaùy”. Ñoù cuõng laø bieåu töôïng cuûa coõi trí, coõi maø Hoûa thaàn laø vò toái cao. (ÑÑNLVTD, 215) Hoûa Tinh Quaân (Lords of the Flame): Moät trong caùc Ñaïi Huyeàn Giai coù caùc Ñaáng Tinh thaàn ñang höôùng daãn Thaùi Döông Heä. Caùc Ngaøi naém quyeàn ñieàu khieån


240

cuoäc tieán hoùa cuûa nhaân loaïi treân haønh tinh naøy caùch ñaây khoaûng 18 trieäu naêm, vaøo giöõa gioáng daân Lemuria hay caên chuûng thöù ba. (ÑÑNLVTD, 220) Hoûa xaø (Kundalini fire hay serpent fire, hoûa haäu):  Maõnh löïc söï soáng: moät trong caùc söùc maïnh cuûa thieân nhieân. Ñoù laø moät naêng löïc maø chæ nhöõng ai thöïc haønh ñònh trí baèng yoga môùi bieát ñöôïc. Noù taäp trung beân trong xöông soáng. (ÑÑTNLVTD, 219)  Hoûa xaø laø söï phoái hôïp nhò phaân (twofold blending) cuûa noäi nhieät (internal heat) vaø luoàng sinh khí (pranic current). Nôi phaùt sinh (home) cuûa maõnh löïc naøy laø bí huyeät ôû ñaùy xöông soáng, coøn laù laùch laø nôi cung öùng noäi nhieät. (TVTTHL, 186)  Hoûa xaø naèm ôû choùt xöông soáng, vaø trong keû thöôøng nhaân, chöùc naêng chính cuûa noù laø ñem laïi söùc soáng (vitalisation) cho theå xaùc. (LVLCK, 183) Hoan hyû (Joy): Laø moät tính chaát cuûa linh hoàn vaø ñöôïc nhaän thöùc trong theå trí, khi söï chænh hôïp xaûy ra. (LVHLT, 369) Hoaøn hö / Höôøn hö / Tröøu xuaát (Pratyahara; abstraction): Hoaøn / höôøn : quay veà. Hö : troáng khoâng. X. tröøu xuaát. Tröøu xuaát : ruùt ra. Hoaøng ñaïo (Hoaøng ñôùi, Zodiac): Laø con ñöôøng töôûng töôïng (imaginary path) cuûa Maët Trôøi trong baàu trôøi. Do ñoù, theo quan ñieåm ngoaïi moân, phaàn lôùn laø aûo töôûng (illusion). Nhöng ñoàng thôøi, caùc choøm sao laïi coù thöïc, vaø caùc luoàng naêng löôïng ñang qua laïi, troän laãn, ñan beän (interlock) khaép khoâng gian thì khoâng phaûi laø aûo töôûng chuùt naøo maø roõ raøng laø bieåu hieän cho caùc moái lieân heä vónh cöûu. Chính vieäc duøng sai caùc naêng löôïng khaùc nhau ñaõ taïo ra aûo töôûng. (CTHNM, 62)


241

Hoaït ñoäng qui nguyeân cuûa haønh tinh (Obscure activity of the planet): Trong tröôøng hôïp caùc giôùi döôùi nhaân loaïi trong thieân nhieân, söï cheát laø keát quaû tröïc tieáp cuûa hoaït ñoäng qui nguyeân cuûa haønh tinh. YÙ töôûng duy nhaát veà taùc ñoäng cuûa noù maø toâi coù theå ñöa ra cho baïn laø linh hoàn cuûa moïi hình thöùc söï soáng phi nhaân loaïi laø moät traïng thaùi noäi taïi cuûa vaät chaát maø chính haønh tinh ñöôïc taïo thaønh. Linh hoàn naøy coù theå ñöôïc trieät thoaùi tuøy theo chu kyø, tuy khoa hoïc chöa bieát ñöôïc cuï theå nhöng trong caùch haønh ñoäng cuûa hoï ñaõ coù xaùc ñònh vaø chaéc chaén  ngoaøi caùc tai hoïa lôùn cuûa haønh tinh hay laø taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa giôùi thöù tö trong thieân nhieân (töùc laø giôùi nhaân loaïiND). Quyeàn löïc coù saün naøy cuûa haønh tinh ñöa ñeán caùi cheát cuûa moät ñoäng vaät vaø trong tìm möùc roäng lôùn hôn cuûa cô tieán hoùa  ñöa ñeán söï tuyeät chuûng. Vaøo ñuùng luùc, noù cuõng ñöa ñeán caùi cheát cuûa caùc hình haøi cuûa giôùi thöïc vaät, vaø cuõng laø moät trong caùc nguyeân nhaân ñöa ñeán chu kyø muøa thu trong naêm, gaây ra “söï taøn uùa (the sere), söï vaøng laù”, söï maát maøu xanh töôi nôi loaøi coû, vaø caùc bieåu hieän theo chu kyø naøy cho thaáy khoâng chæ moät mình söï cheát, ôû moät möùc ñoä taïm thôøi vaø thoaùng qua, maø coøn coù vieäc ngöng hoaøn toaøn söùc soáng trong hình haøi. “Caùc thôøi kyø huûy dieät” laø caùc bieåu hieän theo chu kyø cuûa “traïng thaùi huûy dieät” trong chính haønh tinh. Taát nhieân ñaây laø caùc vaán ñeà khoù hieåu ñoái vôùi baïn. (CTNM, 244) Hoài Giaùo (Mahomedan faith, Islam, ñaïo Hoài Hoài): Hoài giaùo coù lieân quan vôùi Thieân Chuùa giaùo, vì Hoài giaùo töôïng tröng cho coâng vieäc cuûa Chaân Sö Jesus khi Ngaøi öùng linh vaøo moät trong caùc vò ñeä töû cao caáp cuûa Ngaøi, moät vò ñaïo ñoà raát tieán hoùa, Ñöùc Mahomet (570632). (CVÑÑ, 254) Hoäi nhaäp (Integration):


242

1. Söï hoäi nhaäp cuûa Phaøm ngaõ hay laø phöông tieän maø nhôø ñoù yù thöùc con ngöôøi: a) Chuyeån khoûi theå naøy vaøo moät theå khaùc ngoõ haàu vieäc môû roäng yù thöùc roõ reät seõ xaûy ra. b) Baét ñaàu hoaït ñoäng trong caû ba hieän theå cuûa Phaøm ngaõ cuøng moät luùc. 2. Hoäi nhaäp cuûa Phaøm ngaõ vaø linh hoàn sao cho linh hoàn coù theå: a) Hoaït ñoäng qua baát cöù moät theå naøo tuøy yù, hoaëc laø b) Hoaït ñoäng qua taát caû ba theå taïo thaønh Phaøm ngaõ cuøng moät luùc. (TLHNM, 335)  Söï hoäi nhaäp cuûa theå trí, theå caûm duïc vaø naõo boä laø ñaëc ñieåm chính cuûa taát caû nhöõng keû tieán hoùa  ngöôøi aùc, ngöôøi raát aùc, ngöôøi thieän vaø ngöôøi raát thaùnh thieän. Tuy nhieân, ñoù khoâng phaûi laø daáu hieäu cuûa söï soáng taâm linh vaø thöôøng laø ngöôïc laïi. Moät “Hitler” hay laø moät keû tham voïng vôùi loøng ích kyû saâu xa, hay laø cuoäc ñôøi höôùng veà söï taøn aùc, laø moät Phaøm ngaõ, vôùi moïi naêng löïc trí oùc cuûa y daønh cho caùc muïc ñích taø vaïy, vôùi baûn chaát caûm duïc ñöôïc caáu taïo caùch naøo maø noù khoâng gaây trôû ngaïi cho vieäc tieán haønh caùc yù ñònh ích kyû, vaø vôùi boä oùc coù naêng löïc cao ñeå tieáp nhaän caùc keá hoaïch vaø caùc phöông phaùp cuûa hai hieän theå kia, laøm ñuùng caùc hieäu leänh cuûa Phaøm ngaõ. (CTNM, 508) Hoài quan (Panorama, hoài coá, quay laïi nhìn): Moät caùch töø töø, vò chuùa cuûa xaùc thaân (lord of the body) töï ruùt ra, ñöôïc bao baèng theå dó thaùi maøu tím-xaùm (violet-grey) vaø ñaém chìm trong côn ñaïi ñònh cuûa cuoäc hoài quan (hoài coá) veà kieáp soáng ñaõ qua cuûa mình, maø trong phuùt laâm chung (deathhour) ñang thaùo môû ra tröôùc maét y vôùi ñaày ñuû moïi chi tieát. Trong böùc tranh söï soáng ñoù coù taát caû caùc bieán coá cuûa kieáp soáng, caû nhoû laãn lôùn. Y thaáy ñöôïc caùc tham voïng vieäc mình vôùi söï


243

thaønh coâng hay thaát baïi cuûa chuùng, caùc noã löïc, caùc chieán thaéng, caùc sai hoûng, caùc thöông yeâu, caùc oaùn thuø; khuynh höôùng vöôït troäi cuûa toång theå hieän ra moät caùch roõ reät, tö töôûng chæ ñaïo trong kieáp soáng noåi baät leân vaø töï in saâu vaøo linh hoàn, ñaùnh daáu vuøng maø phaàn lôùn kieáp soáng sau khi cheát (post-mortem existence) cuûa y seõ ñöôïc traûi qua trong ñoù. Trang nghieâm bieát bao caùi thôøi ñieåm maø con ngöôøi ñöùng ñoái maët vôùi söï soáng cuûa mình, vaø töø cöûa mieäng cuûa quaù khöù, con ngöôøi nghe ñöôïc ñieàu tieân baùo (presage) ñoái vôùi töông lai cuûa mình. Trong moät khoaûnh khaéc ngaén nguûi, con ngöôøi thaáy ñöôïc thöïc töôùng cuûa mình, nhaän bieát ñöôïc muïc ñích kieáp soáng cuûa mình, bieát ñöôïc söùc maïnh, ñoä chính xaùc vaø caùi toát ñeïp cuûa Thieân Luaät (the Law). (MTNX, 94) Hoài ÖÙc (Recovery of anything by memory) Phuïc hoài baát cöù ñieàu gì baèng kyù öùc (hay hoài öùc) laø do bôûi söï luoân luoân hieän höõu (ever-existence) cuûa moïi söï vaät (everything) trong taâm thöùc cuûa Thöôïng Ñeá. (KCVTT, 221) Hoäi Hoa Hoàng Thaäp Töï : Rosicrucian Society. Hoäi Tam Ñieåm : Masonry, Free Masonry. Hoäi Thoâng Thieân Hoïc (Theosophical Society):  Baát cöù cuoäc ñieåm ñaïo naøo maø khoâng ñöôïc lyù giaûi trong caùch soáng haèng ngaøy thì khoâng giuùp ích ñöôïc bao nhieâu vaø veà caên baûn laø thieáu xaùc thöïc. Chính söï thieáu xaùc thöïc cuûa caùch trình baøy veà ñieåm ñaïo ñaõ ñöa tôùi vieäc Hoäi Thoâng Thieân Hoïc khoâng coøn ñöôïc xem nhö laø taùc nhaân cuûa Thaùnh Ñoaøn vaøo luùc naøy. Tröôùc kia vaø tröôùc khi coù söï chuù troïng quaù loá cuûa Hoäi vaøo vieäc ñieåm ñaïo vaø caùc ñaïo ñoà, vaø tröôùc khi coù vieäc Hoäi nhìn nhaän caùc ñeä töû döï bò nhö laø caùc ñaïo ñoà hoaøn toaøn, thì Hoäi ñaõ hoaït ñoäng ñuùng ñaén. Tuy nhieân, Hoäi khoâng nhaän ra ñöôïc caùi tìm thöôøng vaø khoâng hieåu ñöôïc raèng khoâng ai “ñöôïc” ñieåm ñaïo vaø traûi qua caùc giai ñoaïn quyeát ñònh (crises) naøy maø tröôùc ñoù


244

khoâng chöùng minh ñöôïc möùc ñoä höõu duïng roäng lôùn vaø naêng löïc trí tueä thaønh thaïo cuûa mình. Ñieàu naøy khoâng caàn thieát neáu ôû laàn ñieåm ñaïo thöù nhaát, nhöng ñeán laàn ñieåm ñaïo thöù hai, vieäc ñoù bao giôø cuõng phaûi laø neàn taûng cho moät cuoäc ñôøi xaõ thaân cho vieäc coâng ích (useful dedicated life) vaø moät quyeát taâm roõ reät böôùc vaøo lónh vöïc phuïng söï theá gian. Cuõng caàn coù söï khieâm toán vaø nhaän thöùc roõ reät veà tính chaát thieâng lieâng trong moïi ngöôøi. Nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi laø ñeä töû ñieåm ñaïo cuûa Hoäi Thoâng Thieân Hoïc (ngoaïi tröø Baø Besant) ñeàu khoâng phuø hôïp vôùi caùc ñoøi hoûi naøy. Neáu ngöôøi ta khoâng khaúng ñònh vaø ñöa ra caùc doái gaït nhö theá tröôùc coâng chuùng, toâi ñaõ khoâng ñaù ñoäng ñeán vieäc trình baøy coù tính caùch kieâu haõnh cuûa hoï. (CVÑÑ, 678679)  Neáu vieäc thaønh laäp Hoäi Thoâng Thieân Hoïc bò trì hoaõn theâm moät vaøi naêm (Hoäi Thoâng Thieân Hoïc Theá giôùi do Ñaïi Taù H.S.Olcott vaø baø H.P.Blavatsky thaønh laäp ngaøy 17111875ND) thì ngaøy nay, moät nöûa caùc quoác gia vaên minh (civilized nations) trôû thaønh theo chuû nghóa duy vaät hoaøn toaøn (rank materialists), coøn moät nöûa kia ñi theo thuyeát thaàn nhaân ñoàng hình (anthropomorphists) vaø theo thuyeát hieän töôïng (phenomenalists). (CKMTTL, 44) Hoân nhaân (Mariage relation): Nhieàu vò ñieåm ñaïo ñoà ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu khi tham döï vaøo quan heä hoân nhaân moät caùch khoân ngoan vaø thích ñaùng. Vò ñieåm ñaïo ñoà vun boài caùch haønh xöû ñaëc bieät cuûa trí tueä, nhaän thöùc raèng moïi hình thöùc bieåu loä ñeàu thieâng lieâng, vaø coõi traàn cuõng laø moät hình thöùc bieåu loä thieâng lieâng nhö baát cöù coõi cao naøo. Vò ñieåm ñaïo ñoà hieåu raèng bieåu hieän thaáp nhaát cuûa thieân tính phaûi ôû döôùi söï keàm cheá höõu thöùc cuûa thieân tính noäi taïi ñoù, moïi loaïi haønh vi neân ñöôïc ñieàu hoøa baèng vieäc coá gaéng laøm troøn moïi boån phaän vaø nghóa vuï, keàm cheá moïi haønh ñoäng, duøng theå xaùc ñeå


245

giuùp ích cho söï tieán boä tinh thaàn cuûa taäp theå vaø hoaøn thaønh ñònh luaät. ...Trong nhieàu tröôøng hôïp, caùc ñeä töû ñieåm ñaïo vaø caùc Chaân Sö vaãn laäp gia ñình vaø hoaøn thaønh boån phaän moät caùch bình thöôøng vôùi tö caùch ngöôøi choàng, ngöôøi vôï, hoaëc gia tröôûng, nhöng moïi vieäc ñeàu ñöôïc keàm cheá vaø ñieàu chænh theo Thieân YÙ (purpose) vaø Thieân Lyù (intention) vaø khoâng moät chuùt gì bò loâi cuoán bôûi ñam meâ hay duïc voïng. (ÑÑNLVTD, 204205) Hoàn khoùm (Groupsoul, hoàn taäp theå):  Hoàn khoùm treân con ñöôøng tieán hoùa giaùng haï (involutionary path) vaø hoàn khoùm treân con ñöôøng tieán hoùa thaêng thöôïng thì khoâng gioáng nhau (unlike). Hoàn khoùm treân con ñöôøng tieán hoùa giaùng haï ñang traûi qua söï bieán phaân vaø goàm coù caùc thöïc theå ñöôïc laøm cho linh hoaït baèng moät söï soáng chung (general life). Hoàn khoùm treân con ñöôøng tieán hoùa thaêng thöôïng ñaõ ñöôïc bieán phaân (differentiated); moãi thöïc theå laø moät ñôn vò rieâng reõ, coù söï soáng duy nhaát, töï tuùc (complete in itself) song vaãn laø moät vôùi toång theå. (LVLCK, 910)  “Moät hoàn khoùm laø moät taäp hôïp caùc Tam Thöôïng Theå thöôøng toàn ôû trong lôùp voû tam phaân baèng tinh chaát Chaân Thaàn. Caùc Tam Thöôïng Theå thöôøng toàn laø hình aûnh treân caùc coõi thaáp cuûa caùc Tam Thöôïng Theå tinh thaàn treân caùc coõi cao. Caùch moâ taû naøy raát ñuùng cho taát caû caùc hoàn khoùm ñang hoaït ñoäng treân coõi traàn nhöng khoâng mang laïi chuùt yù nghóa naøo cho caùi cöïc kyø phöùc taïp cuûa vaán ñeà”. Trích “Khaûo cöùu veà taâm Thöùc” cuûa Annie Besant, trang 89. (LVLCK, 335)  Treân con ñöôøng tieán hoùa giaùng haï, baïn coù caùi ñöôïc goïi laø hoàn taäp theå, ñöôïc moâ taû moät caùch thích hôïp (bao giôø maø ngoân töø treân coõi traàn coøn coù theå) nhö laø moät taäp hôïp caùc Tam boä (triads) ñöôïc bao boïc trong moät caùi voû tam phaân baèng tinh chaát Chaân Thaàn (monadic essence). Treân con ñöôøng tieán hoùa thaêng


246

thöôïng, caùc nhoùm linh hoàn theå töông öùng vaø ñöôïc taïo thaønh moät caùch töông töï, ba yeáu toá tieán nhaäp vaøo. (TVTTHL, 29) Hoàn ma (Spirit, vong linh): Caàn neân nhôù raèng caùi goïi laø “hoàn ma” (”spirits”) thì ñeàu ñang hoaït ñoäng trong theå caûm duïc haõo huyeàn (illusory astral body), trong khi caùc “hoàn ma” tieán hoùa (advances “spirits) ñeàu ñang hoaït ñoäng nhö laø theå trí, vaø do ñoù, chæ coù theå tieáp xuùc ñöôïc baèng trí chöù khoâng coøn caùch naøo khaùc.(CTNM, 377378) Hoàn ma boùng queá (Wraith): Vaøo luùc ñöôïc goïi laø cheát, theå dó thaùi bò caùch ly vôùi nhuïc theå do bôûi thöïc theå höõu thöùc ñang thoaùt ra; sôïi daây töø ñieån (magnetic tie) hieän höõu giöõa hai theå naøy trong luùc coøn soáng ôû coõi traàn bò caét ñöùt, thöïc theå höõu thöùc vaãn coøn bò bao boïc trong lôùp voû dó thaùi naøy ñeán vaøi giôø. Ñoâi khi, trong traïng thaùi naøy, noù hieän ra vôùi nhöõng ai maø noù coù raøng buoäc chaët cheõ döôùi hình moät ñaùm maây, coù yù thöùc raát lôø môø vaø caâm laëng, ñoù laø hoàn maø boùng queá. Sau khi thöïc theå höõu thöùc (conscious entity) ñaõ taùch boû theå dó thaùi, theå naøy cuõng coù theå ñöôïc nhìn thaáy ñang phaát phô löôïn lôø treân naám moà ôû nôi maø nhuïc theå ñöôïc choân laáp, theo thôøi gian qua, theå dó thaùi cuõng töø töø tan raõ. (MTNX, 61) Hoãn nguyeân khí (Mulaprakriti, Pradhana, primordial pregenetic substance, pregenetic matter [LVLCK, 43]):  Vaät chaát vi töû vuõ truï khi chöa bieán phaân (undifferentiated) ñöôïc goïi laø hoãn nguyeân khí, vaø khi ñaõ ñöôïc bieán phaân (differentiated) bôûi Fohat (hay Ñaáng laøm linh hoaït, Thöôïng Ñeá Ngoâi Ba hay Brahma) ñöôïc goïi laø prakriti hay vaät chaát (matter).  Nguoàn goác Ñaïi Phaïn Thieân (Parabramic root), nguyeân khí aâm thieâng lieâng tröøu töôïng  chaát lieäu chöa bieán phaân  Akasha Theo nghóa ñen, “nguoàn goác cuûa Thieân nhieân” (Prakriti) hay vaät chaát (matter). (LVLCK, 118)


247

Hoàn tinh thaàn (spiritual soul, divine soul, hoàn thieâng):  Tröïc giaùc (hoàn tinh thaàn) laø traïng thaùi thaáp cuûa Chaân Thaàn. (CTHNM, 506)  Caùi cheát thöù nhì duøng ñeå chæ caùi cheát hay söï huûy dieät cuûa linh hoàn theå maø töø tröôùc ñeán giôø hoàn tinh thaàn ñaõ hoaït ñoäng trong ñoù. (CTNM, 408)  Söï ñau ñôùn (suffering) chæ coù theå xaûy ra khi linh hoàn ñoàng nhaát hoùa vôùi theå xaùc, hay ñuùng hôn, khi traïng thaùi tinh thaàn cuûa linh hoàn (trong theå xaùc) ñoàng nhaát hoùa vôùi sinh hoàn (animal soul) voán ñang thaám nhuaàn (inform) vaø laøm sinh ñoäng (vitalise) hình haøi vaø ñang taïo ra söï soáng taïm thôøi cuûa noù. Trong côn voâ thöùc, sinh hoàn cuõng bieát ñöôïc söï ñau ñôùn, nhöõng ngöôøi chaêm soùc vaø canh giöõ beänh nhaân ñeàu bieát roõ söï kieän naøy, nhöng khoâng coù ñau ñôùn thöïc söï, vì Chaân nhaân, hoàn tinh thaàn ñaõ xuaát ra hoaëc laø do ñau cöïc ñoä (nhö trong traïng thaùi voâ thöùc thöïc söï), hoaëc laø do thuoác meâ. (CTNM, 346)  Hoàn Tinh thaàn ôû treân coõi Thöôïng trí (higher mental plane). (CTNM, 407)  Chaân Ngaõ (Ego) töùc laø hoàn tinh thaàn. (CTHNM, 295) - Hoàn Tinh Thaàn töùc laø Christos (CKMTTL 144) - Hoàn tinh thaàn töùc laø Manas-taijasi. (GLTNVT, 61) - Chaân Ngaõ luaân hoài (incarnating Ego) töùc laø hoàn thieâng (divine soul). (CKMTTL, 120)  Hoàn tinh thaàn laø hieän theå cuûa Atma. (GLBN I, 43) Hoàng moâng nhaát khí (Primeval Matter): X. Pradhana. Hoàng traàn thöùc (Physical consciousness): Thuaät ngöõ “hoàng traàn thöùc” ñöôïc duøng theo hai nghóa rieâng bieät: 1. Hoàng traàn thöùc thöôøng ñöôïc duøng ñeå chæ “taâm thöùc tænh thöùc thoâng thöôøng” (“ordinary waking consciousness”), nghóa laø taâm thöùc cuûa con ngöôøi, cuûa Jivatma, hay cuûa Chaân Thaàn


248

ñang taùc ñoäng qua Jivatma vaø ba nguyeân töû thöôøng toàn cuûa tam haï theå (lower triad, tam boä thaáp). 2. Hoàng traàn thöùc cuõng ñöôïc duøng theo nghóa ñöôïc duøng ôû ñaây, ñoù laø taâm thöùc ñang taùc ñoäng trong chaát hoàng traàn, ñang thu nhaän vaø ñaùp öùng vôùi caùc taùc ñoäng hoàng traàn (physical impacts), khoâng baän taâm ñeán baát cöù söï truyeàn chuyeån (transmission) xung löïc naøo veà phía caùc coõi cao, hoaëc laø khoâng baän taâm ñeán baát cöù xung löïc (impulses) naøo töø caùc coõi cao ñöôïc ñöa ñeán theå xaùc. (KCVTT, 113114) Hôïp nhaát (unity): Hôïp nhaát coù theå ñöôïc xem nhö laø söï thích nghi höõu thöùc cuûa vò ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo vaøo toång theå lôùn hôn, vì söï thu huùt cuûa vò ñeä töû vaøo nhoùm nhôø vieäc tuaân thuû vaøo caùc ñònh luaät cuûa linh hoàn vaø vôùi tö caùch chi phoái thaùi ñoä cuûa y ñoái vôùi nhöõng gì maø vò naøy ñang soáng, hoaït ñoäng vaø hieän toàn. (LV7C, 265) Hôïp nhaát vôùi linh hoàn (Union with soul): 1. Chitta hay laø chaát trí (mindstuff), theå trí, naêng löïc suy tö vaø laø naêng löïc taïo ra hình tö töôûng, töùc laø toaøn boä tieán trình tö töôûng. Ñoù laø vaät lieäu (material) do Chaân Ngaõ hay linh hoàn chi phoái vaø duøng chaát ñoù taïo ra caùc hình tö töôûng. 2. Baûn chaát thoâng linh (psychic nature) laø kamamanas (töùc duïc voïngtrí tueä), töùc theå caûm duïc coù ñöôïm moät chuùt trí tueä, ñoù laø vaät lieäu bao boïc moïi duïc voïng vaø xuùc caûm (feelings) cuûa chuùng ta, nhôø ñoù maø caùc duïc voïng vaø xuùc caûm naøy môùi theå hieän (expressed) ra ñöôïc. Hai loaïi chaát lieäu naøy (substance) ñi theo ñöôøng loái tieán hoùa rieâng cuûa chuùng. Theo thieân cô (logoic plan), caùc ñieåm linh quang (spirits hay divine sparks) bò caùc chaát lieäu naøy giam nhoát (imprisoned), thoaït tieân bò thu huùt tôùi chuùng do söï töông taùc qua laïi (mutual interplay) cuûa tinh thaàn vaø vaät chaát. Baèng caùch kieàm cheá caùc chaát lieäu naøy vaø haïn cheá (restraint) caùc hoaït ñoäng


249

theo baûn naêng cuûa chuùng, caùc ñieåm linh quang naøy seõ thu ñöôïc kinh nghieäm vaø sau roát seõ giaûi thoaùt. Söï hôïp nhaát vôùi linh hoàn ñöôïc taïo ra baèng caùch ñoù. Ñaây laø moät söï hôïp nhaát maø ngöôøi ta bieát ñöôïc vaø traûi qua trong theå xaùc treân coõi bieåu loä troïng tröôïc nhaát nhôø kieàm cheá ñöôïc phaøm ngaõ moät caùch saùng suoát vaø moät caùch höõu thöùc. (ASCLH, 1011) Hôïp toá (Compound Elements): Moät caùch toång quaùt, Thieân bình luaän daïy raèng moãi cuoäc tuaàn hoaøn môùi laïi phaùt trieån moät trong caùc Hôïp toá nhö hieän nay khoa hoïc ñaõ bieát, nhöng laïi baùc boû caùch ñaët teân ban ñaàu (primitive nomenclature), maø thích chia nhoû chuùng thaønh caùc thaønh phaàn (constituents). Neáu Thieân nhieân laø caùi “Haèng Bieán dòch” (“EverBecoming”) treân coõi bieåu loä, thì baáy giôø caùc Hôïp toá naøy cuõng phaûi ñöôïc nhìn töông töï nhö theá: chuùng phaûi tieán hoùa, phaùt trieån vaø taêng tröôûng cho ñeán cuoái Chu kyø Khai nguyeân. Nhö vaäy, chuùng ta ñöôïc daïy raèng, trong cuoäc tuaàn hoaøn 1, chæ coù moät Hôïp toá ñöôïc phaùt trieån vôùi moät tính chaát (nature), coøn nhaân loaïi, vôùi nhöõng gì coù theå ñöôïc noùi ñeán nhö laø traïng thaùi duy nhaát cuûa Thieân nhieân, ñöôïc moät soá ngöôøi goïi moät caùch raát thieáu khoa hoïc, maëc duø coù theå raát thöïc teá laø “khoâng gian moät chieàu ño” (“one dimensional Space”). Trong cuoäc tuaàn hoaøn 2, coù hai Hôïp toá sinh ra (brought forth) vaø ñöôïc phaùt trieån, ñoù laø Löûa vaø Ñaát, vaø nhaân loaïi ñöôïc laøm cho thích öùng vôùi tình traïng Thieân nhieân luùc ñoù (neáu chuùng ta coù theå duøng chöõ “nhaân loaïi” ñeå chæ caùc sinh vaät soáng trong caùc ñieàu kieän maø ngaøy nay con ngöôøi hoaøn toaøn khoâng bieát tôùi). Nhaân loaïi trong cuoäc tuaàn hoaøn 2 laø loaïi ngöôøi coù “hai chieàu ño” (laïi duøng moät nhoùm töø quen thuoäc vôùi moät nghóa hoaøn toaøn boùng baåy, ñoù laø caùch duy nhaát maø noù coù theå ñöôïc duøng moät caùch chính xaùc). (GLBN I, 295)


250

Hueä-Naêng: Hwai – Neng. Huyeàn Ñoàng (Identification, nhaäp hoùa): - Tieán trình huyeàn bí, khoâng theå moâ taû ñöôïc goïi laø huyeàn ñoàng, ñoù laø giai ñoaïn cuoái cuûa vieäc phaùt trieån linh hoàn. - Tieán trình huyeàn nhieäm maø trong ñoù linh hoàn ñöôïc haáp thu vaøo Thöïc Taïi vaø Toång Hôïp toái cao, ñeán noãi ngay caû yù thöùc cuûa taäp theå cuõng taøn phai (tröø phi khi quyeát taâm phuïc hoài laïi trong coâng vieäc phuïng söï). Luùc baáy giôø, ngöôøi ta khoâng coøn bieát ñeán gì nöõa ngoaïi tröø Thöôïng Ñeá, - khoâng coù söï phaân caùch cuûa baát cöù phaàn naøo, khoâng coù caùc toång hôïp thöù yeáu vaø khoâng coù caùc phaân reõ hay bieán phaân. (TLHNM II, 18-19) Huyeàn giai Saùng taïo Thöù tö (Forth Creative Hierarchy): Huyeàn giai Saùng taïo Thöù tö laø Huyeàn giai cuûa Chaân Thaàn con ngöôøi. (LVLCK, 1099) Huyeàn giai Thaùi Döông vaø Haønh Tinh (Solar and Planetary Hierarchies):


251

Huyeàn Giai Thaùi Döông Thaùi Döông Thöôïng Ñeá Ba Ngoâi Thaùi Döông Thöôïng Ñeá I. Ngoâi Chuùa Cha ……………………….. YÙ Chí II. Ngoâi Chuùa Con ……………………….. Baùc AÙi  Minh Trieát III. Ngoâi Chuùa Thaùnh Thaàn ……. Thoâng Tueä Linh hoaït Baûy Cung Ba Cung Traïng thaùi Boán Cung Thuoäc tính I. YÙ Chí hay Quyeàn Naêng … II. Baùc AÙiMinh trieát … III. Thoâng Tueä Linh hoaït 4. Haøi Hoøa hay Myõ Leä 5. Kieán Thöùc Cuï Theå 6. Suøng Tín hay Lyù töôûng 7. Huyeàn Thuaät Nghi Leã

Huyeàn Giai Haønh Tinh S. Sanat Kumaras, Ñaáng Chöôûng Quaûn Ñòa Caàu (Ñaáng Ñieåm ñaïo Ñoäc Toân) Ba Ñöùc Kumaras (Caùc Hoaït Ñoäng Phaät)

1

2

3

Phaûn aûnh cuûa ba cung chính vaø boán cung phuï

Ba Vò Laõnh Ñaïo Boä Moân (Deparmental Heads) I. Traïng thaùi YÙ Chí … II. Traïng thaùi Baùc AÙiMinh trieát … III Traïng thaùi Thoâng Tueä

A. Ñöùc Baøn Coå b. Chaân Sö Jupiter c. Chaân Sö M.

B. Ñöùc Boà Taùt (Ñöùc Christ) b. Moät Chaân Sö ngöôøi AÂu c. Chaân Sö K.H. d. Chaân Sö D.K.

C. Ñöùc Mahachohan c. Chaân Sö thaønh Venice 4. Chaân Sö Serapis 5. Chaân Sö Hilarion 6. Chaân sö Jesus. 7. Chaân Sö R.

Boán ñaúng caáp ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo Caùc caáp ñaúng ñeä töû chöa ñieåm ñaïo Haønh giaû treân ñöôøng döï bò Thöôøng nhaân ñuû moïi trình ñoä

(ÑÑNLVTD, 49)


252

Huyeàn linh (Occult): Thuaät ngöõ naøy lieân quan ñeán caùc löïc aån taøng cuûa söï soáng (being) vaø caùc ñoäng löïc höôùng daãn naøy (springs of conduct) taïo ra bieåu loä ôû ngoaïi caûnh. (LVHLT, 10) Huyeàn linh hoïc (Occultism):  Nghieân cöùu huyeàn linh hoïc moät caùch chaân chính laø nghieân cöùu veà nguyeân nhaân vaø caùch dieãn bieán cuûa hieän töôïng. (TVTTHL, 204)  Nghieân cöùu huyeàn linh hoïc laø nghieân cöùu veà caùc löïc, veà coäi nguoàn cuøng hieäu quaû cuûa caùc löïc ñoù. (ÑÑTKNMI, 700)  Huyeàn linh hoïc laø caùch nghieân cöùu saùng suoát nhöõng gì coøn aån taøng. (SHLCTÑ, 337)  Huyeàn linh hoïc laø moân hoïc veà caùch vaän duïng naêng löôïng, veà khía caïnh huùt vaø ñaåy cuûa löïc. (TLHNM, 317) Huyeàn Löïc Shamballa (Shamballa force) Huyeàn löïc thöù nhaát vaø maïnh meõ nhaát laø huyeàn löïc ñang tuoân xuoáng theá gian töø Shamballa, töùc trung taâm haønh tinh, nôi maø Thieân YÙ ñöôïc thaáu trieät. Chæ coù hai laàn trong lòch söû haønh tinh chuùng ta maø huyeàn löïc Shamballa naøy ñöôïc caûm nhaän tröïc tieáp: laàn ñaàu khi cuoäc ñaïi khuûng hoaûng cuûa nhaân loaïi xaûy ra vaøo luùc thoaùt kieáp thuù leân laøm ngöôøi cuûa con ngöôøi trong thôøi Lemuria xöa kia. Laàn thöù hai vaøo thôøi Atlantis, trong cuoäc tranh ñaáu lôùn giöõa cacù Tinh Quaân Chính Ñaïo vôùi caùc Tinh Quaân Vaät Chaát Saéc Töôùng (Lords of Material Form) coøn goïi laø caùc Löïc Löôïng Haéc Ñaïo (Dark Forces). Ngaøy nay huyeàn löïc naøy tuoân traøn töø Trung Taâm Thaùnh Thieän. Noù bieåu hieän cho traïng thaùi YÙ Chí cuûa cuoäc khuûng hoaûng theá giôùi hieän taïi, hai hieäu quaû hay tính chaát phuï cuûa noù laø: a.- Huûy dieät nhöõng gì baát haûo vaø ñang gaây trôû ngaïi trong caùc hình thöùc (forms) theá giôùi hieän taïi (trong laõnh vöïc cai trò, toân giaùo vaø xaõ hoäi).


253

b.- Taïo ra löïc toång hôïp ñeå raøng buoäc laïi vôùi nhau nhöõng gì töø tröôùc ñeán giôø voán taùch rôøi. - Chính söï nghieâm troïng cuûa tình hình vaø möùc roäng lôùn cuûa ñoä phaân caùch (cleavage) khieán cho Thaùnh Ñoaøn ñang theo doõi, phaûi taïo ñieàu kieän (permit) cho doøng löu nhaäp tröïc tieáp cuûa huyeàn löïc Shamballa (maëc cho caùc nguy cô theo sau) tuoân ñoå vaøo theá gian. Muïc ñích laø ñeå kích thích töï do yù chí cuûa quaàn chuùng; keát quaû coù ñöôïc treân quaàn chuùng laø töông ñoái thuaän lôïi, vì huyeàn löïc ñoù ñaõ ñöa ñeán vieäc taïo thaønh vaø bieåu loä caùc yù thöùc heä (ideologies) lôùn treân theá giôùi, ví duï Chuû Nghóa Phaùt Xít (Fascism), Theå Cheá Daân Chuû (Democracy) vaø Chuû Nghóa Coäng Saûn, cuõng nhö söï pha troän leäch laïc moät caùch khaùc thöôøng cuûa Chuû Nghóa Phaùt Xít vaø Chuû Nghóa Coäng Saûn cho ra teân goïi Chuû Nghóa Hitler (Hitlerism) hay Chuû Nghóa Quoác xaõ (Nazism). (SHLCTÑ, 72, 127) Huyeàn thuaät (chính ñaïo, White Magic) vaø Haéc thuaät (haéc ñaïo, ma thuaät, Black Magic): a) Haéc thuaät söû duïng caûm duïc quang (astral light) vôùi muïc ñích löøa doái vaø quyeán ruû, trong khi ñoù, huyeàn thuaät söû duïng vôùi muïc ñích thoâng tin vaø trôï giuùp söï tieán hoùa. (SDI, 274) b) Haéc thuaät laøm vieäc vôùi caùc ñoái cöïc. Huyeàn thuaät tìm kieám ñieåm caân baèng hay quaân bình vaø toång hôïp. (SDI, 448) c) Haéc thuaät coù bieåu töôïng laø ngoâi sao 5 caùnh laät ngöôïc. Huyeàn thuaät söû duïng cuøng bieåu töôïng vôùi ñænh höôùng leân treân. d) Haéc thuaät laø ñaïi minh trieát phaùp thuaät (MahaVidya) khoâng coù aùnh saùng cuûa minh trieát tinh thaàn chaân chính (Atma Vidya). Huyeàn thuaät laø ñaïi minh trieát phaùp thuaät ñöôïc soi saùng baèng minh trieát tinh thaàn chaân chính. (SDI, 592) e) Haéc thuaät bò chi phoái bôûi maët traêng. Huyeàn thuaät ñöôïc chi phoái bôûi maët trôøi.


254

f) Haéc thuaät vaø huyeàn thuaät xuaát phaùt trong kyø ñaïi phaân ly toân giaùo (great schism) xaûy ra trong caên chuûng thöù tö. (SDII, 221, 445, 520) g) Haéc thuaät döïa vaøo söï suy thoaùi veà tính duïc vaø veà chöùc naêng saùng taïo. Huyeàn thuaät döïa vaøo söï chuyeån hoùa cuûa khaû naêng saùng taïo thaønh tö töôûng saùng taïo cao sieâu, caùc cô quan sinh saûn khoâng ñöôïc luoàng noäi hoûa (inner fire) löu taâm ñeán, noäi hoûa naøy chuyeån qua bí huyeät coå hoïng, trung taâm löïc cuûa aâm thanh saùng taïo. h) Haéc thuaät lieân quan ñeán caùc maõnh löïc tieán hoùa giaùng haï (involution). i) Huyeàn thuaät hoaït ñoäng vôùi naêng löïc tieán hoùa thaêng thöôïng. Haéc thuaät lieân quan vôùi saéc töôùng, vôùi vaät chaát. Huyeàn thuaät lieân quan vôùi söï soáng beân trong hình haøi, vôùi Tinh thaàn. (LVLCK, 985) Huyeàn vieän (Asharam, Ñaïo vieän): Trung taâm maø Chaân Sö quy tuï caùc ñeä töû vaø ngöôøi tìm ñaïo ñeå höôùng daãn töøng ngöôøi. (ÑÑNLVTD, 215) Huyeãn hình (Mayavirupa)  Theo nghóa ñen, huyeãn hình laø hình haøi khoâng coù thaät (illusory form), ñoù laø theå bieåu loä taïm thôøi maø Chaân Sö thænh thoaûng taïo ra nhôø quyeàn naêng cuûa yù chí vaø Ngaøi taùc ñoäng trong ñoù ngoõ haàu taïo ra moät vaøi giao tieáp treân coõi traàn vaø tieán haønh moät vaøi coâng vieäc cho nhaân loaïi. (LVLCK, 761)  Tieáng Baéc Phaïn, coù nghóa laø “hình haøi giaû taïo”. Ñoù laø theå bieåu loä do vò ñieåm ñaïo cao taïo ra baèng taùc ñoäng cuûa yù chí ñeå duøng trong ba coõi thaáp. Noù khoâng coù lieân heä vaät chaát naøo vôùi theå xaùc. Noù coù tính chaát tinh thaàn vaø tinh anh, ñi qua ñöôïc moïi nôi maø khoâng bò caûn trôû. Noù ñöôïc taïo ra baèng naêng löïc cuûa haï trí vôùi chaát caûm duïc loaïi cao nhaát. (TVTTHL, 356)


255

Höôøn hö (Abstraction): X. Tröøu xuaát. Höôùng ngoaïi, höôùng noäi (extraverts, introverts):  Veà maët huyeàn bí, linh hoàn coù theå ñöôïc xem nhö laø nhöõng keû “tìm kieám aùnh saùng cuûa kinh nghieäm” vaø do ñoù höôùng veà phía bieåu hieän vaät chaát , vaø nhöõng keû “tìm kieám aùnh saùng hieåu bieát” vaø do ñoù ruùt khoûi lónh vöïc nhaân tình theá söï (human undertaking) ñeå trui reøn con ñöôøng höôùng noäi cuûa mình thaønh yù thöùc linh hoàn, vaø nhö theá trôû thaønh “keû an truù trong aùnh saùng vónh cöûu” (“dwellers in the light eternal”). Vì khoâng hieåu roõ yù nghóa cuûa caùc thôøi kyø treân, caùc nhaø taâm lyù hoïc mô hoà caûm thaáy caùc chu kyø naøy vaø goïi moät soá laø nhöõng ngöôøi höôùng ngoaïi vaø soá kia laø nhöõng ngöôøi höôùng noäi. (LVHLT, 243)  Baûn chaát thaät söï cuûa nhaø thaàn bí chaân chính hay keû höôùng noäi (introvert) laø gì? Ñoù laø keû maø söùc maïnh, cung hay tính chaát linh hoàn cuûa y quaù maïnh neân phaøm ngaõ khoâng theå ñieàu khieån ñöôïc. Baáy giôø ngöôøi aáy thaáy raèng con ñöôøng ñöa ñeán theá giôùi noäi taâm cuûa öôùc voïng tình caûm, cuûa trí tueä vaø cuûa linh thò taâm linh ñoái vôùi y laø con ñöôøng deã daøng nhaát, coøn söï hoäi nhaäp vaø bieåu loä ôû coõi traàn phaûi höùng chòu nhö laø moät haäu quaû. Söùc thu huùt cuûa linh hoàn ñang trieät tieâu “löïc keùo” (“pull”) ra beân ngoaøi, con ngöôøi trôû neân nhaø thaàn bí coù linh thò. Toâi khoâng ñeà caäp tôùi nhaø thaàn bí thöïc tieãn laø keû ñang treân ñöôøng trôû thaønh nhaø huyeàn linh hoïc. Tình traïng ngöôïc laïi cuõng coù theå ñuùng, vaø baáy giôø, ñoù laø ngöôøi hoaøn toaøn höôùng ngoaïi (pure extrovert). Baûn thaân cung Phaøm ngaõ an truï vaøo coõi traàn, coøn söùc loâi cuoán beân trong cuûa linh hoàn taïm thôøi bò trieät tieâu, ñoâi khi ñeán nhieàu kieáp soáng. Khi naøo tình traïng vaø “söùc loâi keùo” beân ngoaøi quaù maïnh vaø khi naøo taát caû moïi tính chaát cuûa cung phaøm ngaõ ñeàu ñöôïc taäp trung vaøo moät ñieåm, baïn seõ coù hoaëc laø vieäc boäc loä thoùi thích phoâ tröông (exhibitionism), nhö ngöôøi ta thöôøng goïi, hoaëc laø moät phaøm ngaõ


256

coù möùc höõu duïng cao, bieåu loä sieâu taøi vaø caùc khaû naêng saùng taïo cuûa moät bieåu hieän taâm trí, tình caûm vaø theå chaát coù phoái keát. Bieåu loä cuûa söï phoái keát naøy seõ höôùng ra ngoaøi, ñi vaøo theá giôùi haønh ñoäng (world of doing) chöù khoâng höôùng vaøo trong, ñi vaøo theá giôùi hieän toàn (world of being) hay theá giôùi cuûa linh hoàn. Caû hai traïng thaùi naøy cho thaáy “sieâu taøi höôùng veà söï hoaøn thieän” (“genius toward perfection”). Nôi naøo maø thieát bò tìm thöôøng, baïn seõ coù moät phöùc caûm chöôùng ngaïi hay ngaên trôû vaø moät yù thöùc töï ti maïnh meõ voán dó coù theå phaân nhaùnh höôùng veà thoùi thích phoâ tröông khoâng bình thöôøng (abnormal exhibitionism). Nôi naøo maø thieát bò tinh anh vaø ñöôïc luyeän taäp, baïn seõ coù moät nhaø hoaït ñoäng noåi baät trong caùc lónh vöïc noã löïc khaùc nhau cuûa con ngöôøi. Khi naøo  thænh thoaûng xaûy ra  cuøng vôùi tröôøng hôïp noùi treân coù moät khuynh höôùng höôùng noäi theâm vaøo, keát quaû laø coù ñöôïc tri thöùc cuûa linh hoàn vaø coù söï phaùt trieån cuûa tröïc giaùc, luùc baáy giôø, baïn coù moät laõnh tuï cuûa con ngöôøi, moät baäc thaày trong soá caùc thaàn töôïng (gods) vaø moät naêng löïc taâm linh . (TLHNM I, 161) Höõu caûm thöùc (Sentience, sentiency, sentient): X. Caûm thöùc. Höõu hoûa kyø kinh (Pingala, Döông hoûa kyø kinh): Maõnh löïc döông (positive force) cuûa cô theå töï bieåu loä qua ñöôøng daây thaàn kinh Pingala. (LVHLT, 95) Höõu saéc töôùng (Rupa, with form or body): Noùi chung, thuaät ngöõ höõu saéc töôùng ñöôïc duøng ñeå chæ moïi hình haøi (form) trong ba coõi thaáp. (LVLCK, 616) Höõu Thaàn thuyeát : Theism. Hy sinh huyeàn bí (Mystic sacrifice): Coù moät ñònh luaät huyeàn linh (Occult law) raøng buoäc moïi Ñeä töû Ñieåm ñaïo (Initiate), aáy laø khoâng ñöôïc duøng naêng löïc thaàn bí (occult power) ñeå töï giuùp rieâng mình. Neáu laøm theá, vò Ñaïo Ñoà seõ maát ñi naêng löïc giuùp ñôõ keû khaùc, vaø thaät khoâng ñaùng chuùt


257

naøo khi maát caùi lôùn chæ ñoåi laáy caùi nhoû. Caâu chuyeän thöôøng ñöôïc noùi ñeán veà söï caùm doã cuûa Ñöùc Christ (temptation of the Christ) coù moät yù nghóa cao xa hôn laø haàu heát ngöôøi ta hieåu. Neáu Ñöùc Christ duøng khaû naêng huyeàn linh cuûa Ngaøi ñeå bieán ñoåi ñaù thaønh baùnh mì, giuùp cho Ngaøi qua côn ñoùi, thay vì kieân nhaãn chôø thöùc aên do Thieân Thaàn (Shining Ones) mang laïi, thì sau naøy, Ngaøi seõ khoâng coù khaû naêng chòu ñöïng ñöôïc söï hy sinh huyeàn bí treân Thaäp Giaù (Cross). Bôûi ñoù, lôøi chaâm choïc chæa vaøo Ngaøi coù chöùa moät chaân lyù huyeàn bí: “Ngaøi cöùu ñöôïc keû khaùc maø khoâng cöùu ñöôïc chính Ngaøi”. Ngaøi khoâng theå duøng caùi quyeàn naêng ñaõ laøm saùng maét ngöôøi muø vaø chöõa laønh ngöôøi huûi (leper) ñeå traùnh cho chính Ngaøi söï ñau khoå ñöôïc. Nhöõng ai muoán töï cöùu mình thì phaûi töø boû söù meänh thieâng lieâng (divine mission) trôû thaønh Ñaáng Cöùu Theá (Saviours of the world). Hoï phaûi choïn giöõa nhieäm vuï naøy vôùi nhieäm vuï kia khi hoï tieán tôùi. Neáu trong luùc tieán tôùi, hoï choïn nhieäm vuï thaáp, ñoàng thôøi duøng quyeàn naêng to taùt maø hoï ñaõ ñaït ñöôïc ñeå phuïng söï cho chính mình vaø cho theå xaùc mình, thì baáy giôø hoï phaûi töø boû nhieäm vuï cao caû hôn laø duøng caùc quyeàn naêng ñoù vaøo vieäc cöùu ñoä nhaân loaïi. Hieän nay, coù moät hoaït ñoäng trí tueä roäng lôùn ñeán noãi caàn vaän duïng heát moïi naêng löïc cuûa hoaït ñoäng ñoù vaøo caùc muïc ñích cao caû nhaát. (KCVTT, 341)


258

I IBEZ : Theo saùt nghóa, danh xöng Ibez coù baûn chaát laø moät maät töï (acrostic) che giaáu thanh danh ñích thöïc cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá cuûa Ñòa caàu, moät trong caùc nguyeân khí cuûa Ngaøi ñang hoaït ñoäng trong Ñöùc Sanat Kumara, nhö theá khieán cho Ñöùc Sanat Kumara thaønh moät laâm phaøm tröïc tieáp cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá vaø laø moät bieåu loä cuûa taâm thöùc thieâng lieâng cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. Boán chöõ naøy laø caùc chöõ ñaàu cuûa caùc danh xöng ñích thöïc cuûa boán Ñaáng Hoùa Thaân (Avatars) treân boán baàu (globes) cuûa daõy ñòa caàu cuûa chuùng ta, caùc Avatars naøy tieâu bieåu cho boán nguyeân khí thieâng lieâng. Caùc chöõ I, B, E, Z khoâng phaûi laø caùc chöõ Sensar ñích thöïc, sôû dó moät caùch dieãn taû thieáu chính xaùc nhö theá coù theå ñöôïc duøng cho moät ngoân ngöõ bieåu yù, chaúng qua chæ laø moät leäch laïc khi ñöôïc Aâu hoùa maø thoâi. YÙ nghóa ñích thöïc chæ ñöôïc truyeàn ñaït vaøo cuoäc ñieåm ñaïo thöù tö, khi baûn theå (nature) cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá ñöôïc tieát loä vaø boán Hoùa Thaân cuûa Ngaøi ñöôïc tieáp xuùc moät caùch chaéc chaén qua coâng vieäc trung gian tröïc tieáp cuûa Ñöùc Sanat Kumara. (LVHLT, 379)


259

Ida : X. Taû hoûa kyø kinh. Indriya = giaùc quan (sense) Indriya hay giaùc quan khoâng phaûi laø cô quan hoàng traàn, maø laø quan naêng cuûa theå trí taùc ñoäng qua cô quan ñoù nhö laø vaän cuï cuûa noù. Caùc cô quan caûm giaùc beân ngoaøi laø caùc phöông tieän thoâng thöôøng maø nhôø ñoù caùc chöùc naêng nhö nghe, vv… ñöôïc hoaøn taát treân coõi traàn. (LVLCK, 194) Ion aâm vaø döông (negative and positive ions): Caùc ion aâm vaø döông maø nhaø khoa hoïc noùi tôùi, coù baûn chaát laø dó thaùi, vaø do ñoù, thuoäc veà coõi traàn. Caùc haït nhoû khoâng thaáy ñöôïc naøy (unseen particles) cuûa vaät chaát chæ coù theå ñöôïc doø ra nhôø caùc hieäu quaû cuûa chuùng vaø nhôø söï can thieäp vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa chuùng, voán laø caùc haït chuyeån ñoäng nhanh, coù lieân quan vôùi nhau vaø ñoàng thôøi, chính baûn thaân chuùng bò taùc ñoäng bôûi moät yeáu toá keàm cheá quan troïng hôn ñang giöõ cho chuùng chuyeån ñoäng nhö theá. (CTNM, 369370) Ishvara :  Ishvara laø Ñaáng Con ñang bieåu loä qua maët trôøi. Ñaây laø traïng thaùi ñaïi vuõ truï. Ishvara laø Con cuûa Thöôïng Ñeá, Christ vuõ truï. Ishvara laø Ngoâi Hai (second aspect). (ASCLH, 46)  Ishvara töùc laø Linh ngaõ (divine Self) coù ôû trong taâm moïi ngöôøi vaø aån sau moïi hình thöùc bieåu loä thieâng lieâng. (ASCLH, 190) Iswara: - Iswara laø taâm thöùc toång hôïp (collective consciousness) cuûa Thöôïng Ñeá bieåu loä (manifested deity), töùc Brahma, nghóa laø taâm thöùc toång hôïp cuûa Taäp Theå (Host) caùc Dhyan Chohans. (CKMTTL, 135) - Iswara laø “Chuùa Teã” (“Lord”) hay Thöôïng Ñeá höõu ngaõ – Tinh Thaàn thieâng lieâng trong con ngöôøi. Nghóa ñen: söï soáng toái


260

cao (ñoäc laäp). Moät danh vò daønh chæ Siva vaø caùc thaàn khaùc ôû Aán Ñoä. Siva cuõng coøn ñöôïc goïi laø Iswaradeva, hay Thieân Thaàn Toái Cao. (NGMTTL, 158)


261

J Jainas (B.Phaïn): Kyø na giaùo, ñaïo Jain. Moät nhoùm lôùn toân giaùo ôû AÁn Ñoä, raát gioáng vôùi Phaät giaùo, nhöng coù tröôùc Phaät giaùo nhieàu theá kyû. Hoï cho raèng Phaät Thích Ca laø moät ñeä töû cuûa moät trong caùc Tirtankaras, töùc caùc Thaùnh (Saints) cuûa hoï. Hoï khoâng nhaän uûy quyeàn (authority) cuûa Kinh Vedas vaø söï hieän höõu cuûa baát cöù vò thaàn toái cao caù bieät naøo (personal supreme god), maø tin töôûng vaøo söï vónh cöûu cuûa vaät chaát (the eternity of matter), tính chu kyø (periodicity) cuûa vuõ truï vaø söï baát töû cuûa trí (Manas) ngöôøi cuõng nhö trí cuûa con vaät. Moät moân phaùi cöïc kyø huyeàn bí. (NGMTTL, 162) Jana : X. Coõi vaø traïng thaùi taâm thöùc. Theá giôùi tinh thaàn. Theá giôùi cuûa Ngoâi Ba, töông öùng vôùi coõi Nieát Baøn. (ASCLH, 298) Jehovah : Jehovah, vò Thöôïng Ñeá boä toäc (tribal God) cuûa daân Do Thaùi (Jews). Jehovah khoâng phaûi laø Thöôïng Ñeá, Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. (CTNM, 393)


262

Jericho (töôøng thaønh Jericho, wall of Jericho): Trong Thaùnh Kinh Thieân Chuùa giaùo, baïn coù daáu tích cuûa caâu chuyeän ñöôïc truyeàn laïi cho chuùng ta töø thôøi Chaâu Atlantis. Vaøo thôøi ñoù, vieäc söû duïng aâm thanh ôû coõi traàn vaø coõi caûm duïc ñaõ ñöôïc hieåu roõ vaø thöïc haønh, trong ña soá tröôøng hôïp laø ñöôïc duøng vaøo caùc muïc ñích ích kyû. Caùc baïn ñoïc thaáy raèng, sau khi ñi voøng quanh moät caùch nhòp nhaøng moät soá laàn chung quanh caùc böùc töôøng cuûa thaønh Jericho, tieáng keøn (trumpets) ñöôïc troåi leân, caùc böùc töôøng naøy lieàn suïp ñoå. Ñieàu naøy coù theå laøm ñöôïc laø do caùc nhaø laõnh ñaïo daân chuùng coù ñöôïc kieán thöùc huyeàn linh  nhôø am hieåu veà khoa aâm thanh vaø nhôø ñaõ nghieân cöùu veà caùc hieäu quaû coù tính caùch huûy dieät vaø saùng taïo cuûa aâm thanh  caùc vò naøy bieát ñöôïc ñuùng luùc ñeå aùp duïng moân hoïc ñoù vaø thu ñöôïc keát quaû theo yù muoán. (TVTTHL, 193194) Jerusalem :  Taân Jerusalem (new Jerusalem), Thaùnh Ñoaøn. (VMCQG, 23)  Jerusalem (theo nghóa ñen laø “choán yeân bình”) khoâng phaûi laø thuû ñoâ (chief city) cuûa moät nöôùc nhoû goïi laø Palestine hay laø Thaùnh Ñòa. Töø ngöõ naøy chæ töôïng tröng cho moät theá giôùi thaùi bình  moät theá giôùi maø nhôø caùc noã löïc töï löïc cuûa rieâng noù, ñaõ ñaït ñöôïc moät yeân tònh chung vaø ñaõ ñaït ñöôïc moät möùc naøo ñoù ñoái vôùi caùc lieân giao ñuùng ñaén giöõa con ngöôøi. (SHLCTÑ, 575) Jewel in the lotus (Ngoïc saùng trong hoa sen, Hoàn linh baûo): Chính laø sinh ñieåm (point of life) nhôø ñoù Chaân Thaàn giaùng xuoáng (anchor itself) coõi traàn vaø do ñoù, laø nguyeân khí söï soáng cuûa taát caû caùc hieän theå voâ thöôøng (transient vehicles)  ñaõ phaùt trieån, chöa phaùt trieån hoaëc ñang phaùt trieån. Sinh ñieåm naøy chöùa trong chính noù moïi khaû naêng, tieàm naêng, kinh nghieäm vaø moïi hoaït ñoäng rung ñoäng. Noù laø hieän thaân cuûa yù chí hieän toàn, cuûa


263

tính chaát haáp daãn töø ñieän (thöôøng ñöôïc goïi laø baùc aùi) vaø trí tueä linh hoaït seõ giuùp cho söï sinh ñoäng (livingness) vaø baùc aùi ñöôïc bieåu loä troïn veïn. Phaùt bieåu vaø ñònh nghóa neâu treân coù tìm möùc raát quan troïng. Do ñoù, ñieåm ôû trung taâm naøy thöïc söï laø vaïn höõu (all that Is) vaø ba traïng thaùi khaùc cuûa söï soáng  nhö ñöôïc lieät keâ  chæ laø caùc daáu hieäu veà söï toàn taïi cuûa noù. Noù laø caùi coù khaû naêng ruùt veà Coäi Nguoàn cuûa noù, hoaëc laø töï choàng chaát leân chính mình heát lôùp vaät lieäu naøy ñeán lôùp khaùc; noù laø nguyeân nhaân cuûa caùi goïi laø Keû Haønh Höông vónh cöûu trôû veà nhaø Ñaáng Töø Phuï sau bao thieân kyû kinh nghieäm, cuõng nhö nhöõng gì taïo ra thöïc nghieäm sau roát ñöa tôùi kinh nghieäm vaø bieåu hieän toái haäu. (VCVTDT, 169170) Jiva : Moät ñôn vò yù thöùc rieâng bieät. (TVTTHL, 353) Jivatma : nhaân hoàn (human soul). Giaùo Lyù Bí nhieäm daïy raèng trong voøng tieán hoùa hay naøy treân haønh tinh naøy, Jivatma  nhaân hoàn  traûi qua 7 kieåu maãu chính hay laø “caên chuûng”. (LVLCK, 121) Jhana/Jnana: Knowledge, Occult wisdom. (CKMTTL, 258) Tri thöùc, minh trieát trong huyeàn linh hoïc Jnanaindriya / Jnanaindriya : giaùc caên. Naêm giaùc quan ñöôïc duøng ñeå tri giaùc ñöôïc goïi laø Jnanaindriya. 1. Tai ..…. Thính giaùc (Hearing) 2. Da ……. Xuùc giaùc (Feeling by touch) 3. Maét …. Thò giaùc (Sight) 4. Löôõi … Vò giaùc (Taste) 5. Muõi …. Khöùu giaùc (Smell) (LVLCK, 185, 194) Jyotis : Jyotis laø AÙnh Saùng trong ñaàu (Light in the head). (ASCLH, 314)


264

K Kali Yuga (Chu kyø maït phaùp): “Yuga” laø kyû nguyeân (age) hay chu kyø (cycle). Theo trieát hoïc AÁn Ñoä, cuoäc tieán hoùa cuûa chuùng ta ñöôïc chia thaønh 4 yugas hay chu kyø. Kaliyuga laø thôøi hieän taïi. Noù coù nghóa laø “kyû nguyeân Haéc AÙm” (“Black Age”), moät giai ñoaïn daøi 432.000 naêm. (ÑÑNLVTD, 219)  Chu kyø maït phaùp ñaõ baét ñaàu caùch nay gaàn 5.000 naêm. (GLBN III, 301) Kamaloka : U linh caûnh, Duïc giôùi (region of desire)  Truù sôû cuûa caùc aâm ma (Elementaries), nôi maø Chaân Ngaõ nhaäp vaøo sau khi boû laïi cuoän daây höõu töû (mortal coil) cuûa mình. (LVLCK, 736)  Kamaloka, duïc giôùi, khoâng phaûi laø coõi giôùi (region) maø duïc voïng ñöôïc phaùt trieån ñeán möùc maïnh meõ khaùc thöôøng nhö ñöôïc so saùnh vôùi duïc voïng khi noù baùm theo cuoäc soáng hoàng traàn, maø laø coõi (sphere) trong ñoù caûm giaùc ham muoán (sensation of desire), voán laø moät phaàn cuûa cuoäc soáng hoàng traàn, coù theå coøn toàn taïi. (PGNM, 75)  Coõi caûm duïc (astral plane) töùc laø duïc giôùi. (PGNM, 59)  Coõi cuûa caùc duïc voïng hay xuùc caûm (world of desires or passions), cuûa caùc khao khaùt ôû coõi traàn maø khoâng ñöôïc thoûa


265

maõn  truù sôû cuûa caùc “Ma hình” (“shell”) vaø keû bò tai naïn (victims), cuûa caùc aâm ma (elementaries) vaø nhöõng keû töï töû (suicides). (PGNM 69)  Kamaloka, töùc duïc giôùi (place of desire, nôi cuûa duïc voïng) laø teân goïi duøng ñeå chæ caùc tình traïng (conditions) cuûa cuoäc soáng trung gian (intermediate life) treân coõi caûm duïc. (MTNX, 64)  Theo nghóa ñen, Kamaloka laø nôi choán hay truù sôû (habitat) cuûa duïc voïng. Nhö chuùng ta ñaõ ñöôïc daïy, ñoù laø moät phaàn (a part) cuûa coõi caûm duïc (astral plane), noù khoâng ñöôïc taùch ra (divided) nhö moät vò trí rieâng bieät (a distinct locality) maø bò caùch ly (separated off) bôûi traïng thaùi taâm thöùc cuûa caùc thöïc theå ôû trong ñoù. Caùc thöïc theå naøy laø nhöõng ngöôøi ñaõ maát theå xaùc do caùi cheát; hoï phaûi traûi qua moät vaøi thay ñoåi coù tính caùch thanh loïc tröôùc khi coù theå böôùc vaøo söï soáng phuùc laïc vaø an bình, söï soáng naøy thuoäc veà con ngöôøi ñích thöïc (man proper, con ngöôøi ñuùng theo teân goïi), thuoäc veà nhaân hoàn (human soul). Vuøng naøy (region) tieâu bieåu vaø bao goàm caùc traïng thaùi ñöôïc moâ taû nhö laø hieän höõu trong nhieàu ñòa nguïc (hells), caùc luyeän nguïc (purgatories) vaø caùc traïng thaùi trung gian maø caùc toân giaùo lôùn cho laø truù sôû (dwellingplace) taïm thôøi cuûa con ngöôøi sau khi boû xaùc thaân vaø tröôùc khi ñaït ñeán “thieân ñöôøng” (“heaven”). Noù khoâng bao haøm (include) baát cöù choã haønh haï ñôøi ñôøi (eternal torture) hoaëc voâ giaùn ñòa nguïc (endless hell) naøo caû maø moät soá tín ñoà trí oùc caïn heïp vaãn coøn tin töôûng, vì ñoù chæ laø aùc moäng cuûa söï voâ minh, haän thuø vaø sôï seät. Nhöng chaéc chaén laø nôi ñoù coù caùc tình traïng ñau khoå taïm thôøi vaø coù tính caùch thanh luyeän ñeå giuùp thanh toaùn caùc nguyeân nhaân ñaõ ñöôïc phaùt khôûi trong kieáp soáng ôû coõi traàn cuûa moät ngöôøi. (MTNX, 9192) Kamamanas :


266

 Töùc duïc voïnghaï trí (desiremind hay desirelower mind). (ASCLH, 10, 24)  Laø chaát trí caûm (duïc voïng haï trí), töùc theå caûm duïc ñöôïc pha troän vôùi theå haï trí moät caùch yeáu ôùt vaø laø lôùp aùo baèng vaät chaát cuûa moïi duïc voïng vaø caûm giaùc cuûa chuùng ta, nhôø ñoù, chuùng ñöôïc bieåu hieän. (ASCLH, 10) Kama rupa 1. Ma hình (Shell). 2. Naêng löôïng duïc voïng (energy of desire). 3. Hieän theå cho manas. 4. Caûm duïc theå (desire body). (LVLCK, 137, 264, 265, 1046) Kamas: töùc laø caùc löïc cung caáp naêng löôïng (energizing Forces) cuûa moïi hình töôùng (forms) maø con ngöôøi ñaõ traûi qua trong ba cuoäc tuaàn hoaøn tröôùc ñaây. (Thö cuûa Chaân Sö, 123) Karana sarira : Töùc laø linh hoàn theå (egoic body). (ASCLH, 14) Karmaindriya / Karmendriya : Haønh caên. Naêm giaùc quan ñeå haønh ñoäng: 1 Mieäng ..................... Noùi (Speaking) 2 Tay ......................... Caàm (Grasping) 3 Chaân ....................... Ñi (Walking) 4 Haäu moân ................ Baøi tieát (Excretion) 5 Cô quan sinh duïc .... Sinh saûn, saùng taïo (Procreation) (LVLCK, 185, 194) Karma yoga : Khoa yoga veà haønh ñoäng. (ASCLH, 120) Toång Quaû Baùo(The Dweller on the Threshold, Toång Quaû):  Toång quaû baùo coù theå ñöôïc ñònh nghóa laø toaøn theå caùc maõnh löïc cuûa baûn chaát thaáp nhö ñaõ bieåu loä trong Phaøm ngaõ tröôùc khi coù söï giaùc ngoä, taïo höùng caûm vaø söï ñieåm ñaïo. Vaøo luùc naøy,


267

chính Phaøm ngaõ cöïc kyø maïnh vaø Toång Quaû bieåu hieän cho taát caû caùc söùc maïnh taâm thoâng vaø haï trí maø qua bao thôøi kyø, ñaõ phaùt trieån trong con ngöôøi vaø ñöôïc baûo döôõng caån thaän. Noù coù theå ñöôïc xem nhö laø söùc maïnh cuûa hình haøi vaät chaát tam phaân tröôùc khi noù coá taâm hôïp taùc vaø xaõ thaân cho cuoäc soáng cuûa linh hoàn vaø cho vieäc phuïng söï Thaùnh Ñoaøn, Thöôïng Ñeá vaø nhaân loaïi.  Toång quaû laø taát caû nhöõng gì coù nôi con ngöôøi ngoaïi tröø Chaân Ngaõ taâm linh cao sieâu; ñoù laø traïng thaùi thöù ba cuûa thaùnh linh (divinity) khi ñöôïc bieåu hieän trong vaø qua con ngöôøi. Sau roát, traïng thaùi thöù ba naøy phaûi chòu phuïc tuøng vaøo traïng thaùi thöù hai töùc linh hoàn. (ACMVÑCTG, 90-91 - TLHNMII, 312)  Toång quaû laø chính nhaân loaïi vôùi caùc thoùi quen suy töôûng xöa cuõ, loøng ích kyû vaø tham lam. (SHLCTÑ, 137)  Trong thöïc teá, toång quaû/toång quaû baùo laø moät hình tö töôûng ñöôïc truyeàn sinh löïc (a vitalised thought-form), tieâu bieåu cho söùc maïnh trí tueä (mental force) söùc maïnh caûm duïc (astral force) vaø sinh-naêng (vital energy). (ACMVÑTG, 27) Keû Haønh höông Thieâng lieâng (Divine Pilgrim): Chaân Thaàn (Monad) töùc laø keû Haønh Höông Thieâng lieâng. (LVLCK, 1074) Keû Haønh höông Vónh Cöûu (Eternal Pilgrim): Keû Haønh höông Vónh cöûu töùc laø linh hoàn. (ÑÑTKNM II, 625) Keû thöôøng nhaân (Average man): - Keû chöa tieán hoùa (undeveloped man) töùc laø keû thöôøng nhaân. (CTNM, 500) - Thöôøng nhaân (Average humanity) hay keû thöôøng nhaân laø nhöõng ngöôøi thuoäc ñuû moïi trình ñoä (of all degrees). Sô ñoà sau ñaây cho thaáy vò theá cuûa keû thöôøng nhaân: Quaû vò Chaân Sö trôû leân |


268

Boán baäc ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo | Caùc thöù baäc ñeä töû khaùc | Ngöôøi ôû treân ñöôøng döï bò -------------------------|------------------------Thöôøng nhaân thuoäc moïi trình ñoä (ÑÑNLVTD, 49) Keä, Keä ñaø, Baøi Keä : Gaøtha (Baéc Phaïn, Verse) Khai ngoä (Guidance, Höôùng ñaïo): Coù theå ñònh nghóa vaán ñeà khai ngoä nhö laø vaán ñeà veà phöông phaùp maø nhôø ñoù moät ngöôøi, baèng caùc tieán trình töï kyû aùm thò, töï ñaët mình vaøo traïng thaùi thuï ñoäng vaø (trong khi ôû traïng thaùi ñoù) trôû neân bieát ñöôïc caùc khuynh höôùng, caùc thoâi thuùc, caùc tieáng noùi, caùc meänh leänh taïo aán töôïng roõ raøng, caùc thieân khaûi veà caùc ñöôøng loái haønh xöû neân theo hay veà caùc ngheà nghieäp (careers) neân choïn, coäng vôùi chæ daãn toång quaùt veà caùc ñöôøng loái hoaït ñoäng maø “Thöôïng Ñeá” ñang ñöa ra cho ñoái töôïng ñang chaêm chuù, thuï ñoäng tieáp thu. (TLHNM II, 480481) Khaû naêng naâng leân khoái naëng (Faculty of raising great masses): X. Naâng leân khoái löôïng lôùn. Khaû naêng taâm thoâng ôû treû con (Psychic faculties in young children): Tröôùc baûy tuoåi, taâm thöùc cuûa linh hoàn (Thinker) ôû treân coõi caûm duïc nhieàu hôn laø ôû treân coõi traàn, ñieàu naøy thöôøng ñöôïc bieåu loä (evidenced) baèng vieäc hoaït ñoäng (play) cuûa caùc khaû naêng taâm thoâng ôû nôi treû raát beù. Chuùng thaáy ñöôïc caùc baïn beø thuoäc coõi voâ hình vaø caùc caûnh thaàn tieân (fairy landscapes), nghe ñöôïc nhöõng tieáng maø treû lôùn tuoåi hôn chuùng khoâng theå nghe ñöôïc, caûm nhaän ñöôïc caùc hieän töôïng quyeán ruõ vaø tinh nhaïy cuûa coõi caûm duïc. Thoâng thöôøng, nhöõng hieän töôïng naøy seõ


269

bieán maát khi linh hoàn baét ñaàu hoaït ñoäng moät caùch hieäu quaû qua theå xaùc, coøn ñöùa treû nhaïy caûm seõ trôû thaønh treû trai hay gaùi bình thöôøng, laøm nheï nhoõm bieát bao cho caùc baäc cha meï ñang hoang mang, khoâng hieåu ñöôïc nguyeân nhaân cuûa traïng thaùi “kyø quaëc” (“queerness”) cuûa con mình. Ña soá treû con ñeàu coù ít nhaát ñoâi chuùt “traïng thaùi kyø quaëc” naøy nhöng chuùng mau leï hoïc ñöôïc caùch che giaáu caùc khaùc thöôøng (fancies) vaø caùc linh aûnh (vision) cuûa chuùng khoûi tìm maét cuûa ngöôøi lôùn khoâng ñoàng caûm vôùi chuùng vì e sôï bò khieån traùch veà “nhöõng chuyeän tìm phaøo” (“telling stories”) ñoù, vaø caùi maø treû con sôï haõi hôn heát, ñoù laø söï cheá dieãu (ridicule). Phaûi chi caùc baäc cha meï coù theå thaáy ñöôïc boä oùc cuûa con caùi hoï ñang rung ñoäng do söï pha troän khoâng theå taùch ra ñöôïc cuûa caùc taùc ñoäng (impacts) ôû coõi traàn vaø coõi caûm duïc maø chính boïn treû cuõng hoaøn toaøn khoâng theå phaân bieät ñöôïc vaø ñoâi khi chuùng laïi coøn nhaän ñöôïc moät rung caûm (thrill)  duø raát nheï nhaøng  ngay töø caùc coõi cao, ñöa laïi moät linh aûnh vôùi veû ñeïp thaàn tieân (ethereal beauty) vôùi chieán coâng anh huøng maø chuùng öa thích, deã ñaùp öùng nhieàu hôn, vôùi caùch noùi bi boâ mô hoà, boïn treû coá gaéng dieãn dòch moät caùch khoù khaên baèng caùc ngoân töø chöa heà quen bieát veà caùc chi tieát khoù nhôù (elusive touches) maø chuùng ñang nhaän ñöôïc vaø chuùng ñang coá gaéng naém baét vaø ghi nhôù. Neáu tin töôûng vaø hieåu ñuùng hieän töôïng luaân hoài, ngöôøi ta seõ laøm nheï ñi traïng thaùi ñaùng thöông nhaát cuûa treû thô, ñoù laø cuoäc tranh ñaáu ñôn ñoäc cuûa linh hoàn ñeå giaønh laïi vieäc kieåm soaùt caùc hieän theå môùi cuûa mình, vaø ñeå töï lieân laïc moät caùch ñaày ñuû vôùi theå xaùc troïng tröôïc cuûa mình maø khoâng maát ñi naêng löïc taïo aán töôïng hieám coù, baèng caùch thöùc naøo ñoù coù theå giuùp chuùng gôïi laïi nôi caùi theå troïng tröôïc caùc rung ñoäng tinh vi hôn cuûa chính chuùng. (MTNX, 227228) Khaéc Kyû phaùi : Stoicism. Khieâm toán (Humility):


270

 Haõy vun queùn moät tinh thaàn thöïc khieâm toán. Hieän nay, raát thöôøng thaáy moät söï kieâu caêng veà taâm linh töï che giaáu sau caùi aùo khoaùc cuûa söï khieâm toán. Noù ñöa con ngöôøi ñeán choã töï xem mình nhö laø keû ñöôïc tuyeån choïn cuûa Thaùnh Ñoaøn ñeå cöùu ñoä theá gian; noù ñöa con ngöôøi ñeán choã töï xem mình nhö laø keû phaùt ngoân cuûa caùc Chaân Sö hay cuûa Ñöùc Christ; noù coù khuynh höôùng laøm cho hoï coù thaùi ñoä chia reõ vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo vaø caùc huaán sö khaùc, khoâng chòu nhaän bieát nhieàu khía caïnh cuûa coâng vieäc duy nhaát vaø nhieàu phöông phaùp maø Thieân trí ñaõ ñeà ra cho nhieàu ngöôøi ñaït ñeán. (TLHNM II, 572)  Haõy khieâm toán (Be humble) neáu con muoán ñaït ñöôïc Minh trieát. Caøng khieâm toán hôn nöõa khi con ñaõ coù ñöôïc Minh trieát roài. (TNVT, 165) Khinh coâng (Levitation, the power to levitate the body, khinh thaân):  Khinh coâng, töùc khaû naêng ñi treân nöôùc vaø naêng löïc choáng laïi haáp löïc troïng tröôøng (gravitational pull) cuûa traùi ñaát. (ASCLH, 330)  Naêng löïc khinh thaân, maø ngaøy nay thöôøng laø ñeà taøi löu taâm vaø söu khaûo taâm linh, laïi tuøy thuoäc vaøo vieäc ñaõ taïo ra ñöôïc söï chænh hôïp ñaëc bieät cuûa phaøm ngaõ nhôø ñaïo taâm (aspiration) vaø moät taùc ñoäng (act) cuûa yù chí. Trong ba theå buoäc phaûi coù (presupposed) moät tyû leä baùch phaân naøo ñoù caùc nguyeân töû coù caùc rung ñoäng vaø ñoä nheï (lightness) thích hôïp. (TLHNM I, 327) Khinh hoøa thöùc (Laghima): X. Quyeàn coâng. Khoa hoïc ngoaïi moân vaø khoa hoïc noäi moân (Exoteric and esoteric science): Khoa hoïc noäi moân, töùc khoa hoïc veà baûy tính chaát hay baûy cung vaø taùc ñoäng cuûa chuùng leân voâ soá hình haøi maø chuùng un


271

ñuùc(mould) vaø truyeàn naêng löôïng, laø söï tieáp caän môùi meû saép tôùi cho phöông phaùp ñuùng ñeå reøn luyeän vaø phaùt trieån gia ñình nhaân loaïi. Khoa hoïc ngoaïi moân hieän ñaïi bieát nhieàu veà hình töôùng beân ngoaøi, hay khía caïnh vaät chaát vaø baûn chaát ñieän cuûa noù. Khoa hoïc noäi moân bieát nhieàu veà baûn chaát cuûa caùc naêng löôïng beân trong vaø caùc tính chaát ñang toâ ñieåm vaø chi phoái hình haøi. Khi caû hai tri thöùc naøy ñöôïc nhaäp chung vôùi nhau (bring together) moät caùch saùng suoát, chuùng ta seõ phaùt trieån ñöôïc moät khoa taâm lyù hoïc trung thöïc vaø chính xaùc hôn vaø moät khoa hoïc môùi veà vaên hoùa con ngöôøi. Baáy giôø coâng vieäc hôïp nhaát con ngöôøi  con ngöôøi, thöïc theå taâm thoâng vaø con ngöôøi, linh hoàn chi phoái  seõ tieán tôùi nhanh choùng. (TLHNM I, 120) Khoa hoïc veà aán töôïng (Science of Impression): Vieãn caûm (telepathy, thaàn giao caùch caûm) töùc laø khoa hoïc veà aán töôïng. (ÑÑTKNM, 311) Khoa Yoga (Science of Yoga): Khoa hoïc baøn veà “caùch tröø boû (suppression) caùc hoaït ñoäng cuûa nguyeân khí suy tö (thinking principle)” hay veà caùch keàm cheá theå trí (mind control). (ASCLH, 164165) Khoaùng döôïc (Mineral drugs): Moät nhoùm thaàn (devas) treân cung tieán hoùa giaùng haï taïo ra haøo quang söùc khoûe cuûa taát caû ba giôùi giöõa cuûa thieân nhieân (thöïc vaät, ñoäng vaät vaø con ngöôøi) hoaëc moät caùch taäp theå, hoaëc theo caùch caù nhaân. Con ngöôøi ñang tieán ñeán choã giao tieáp vôùi caùc thaàn naøy theo caùc caùch trò lieäu vaø ñang baét ñaàu nhaän thöùc ñöôïc caùc thaàn ñoù phaàn naøo. Moät trong caùc sai laàm lôùn lao maø con ngöôøi rôi vaøo laø coá duøng khoaùng döôïc ñeå trò beänh. Ñieàu ñoù daãn ñeán vieäc keát hôïp caùc thaàn chaát (deva substances) maø chöa ñöôïc hoaïch ñònh bao giôø. Moái lieân heä cuûa con ngöôøi vôùi caùc giôùi thaáp, ñaëc bieät laø vôùi giôùi ñoäng vaät vaø khoaùng vaät ñaõ gaây ra


272

moät tình huoáng ñaëc bieät trong thaàn giôùi (deva world) vaø coù khuynh höôùng laøm phöùc taïp cho cô tieán hoùa cuûa thaàn giôùi. Vieäc duøng thöùc aên ñoäng vaät (vaø vieäc duøng caùc khoaùng chaát laøm thuoác ôû möùc ñoä thaáp hôn) ñaõ taïo ra vieäc pha troän thaàn chaát vaø pha troän caùc rung ñoäng khoâng thích hôïp vôùi nhau. Giôùi thöïc vaät thuoäc vaøo moät tình huoáng hoaøn toaøn khaùc, moät phaàn nghieäp quaû cuûa giôùi naøy naèm trong vieäc cung öùng thöùc aên cho con ngöôøi; ñieàu naøy daãn tôùi keát quaû laø vieäc chuyeån hoùa phaûi coù cuûa söï soáng giôùi thöïc vaät vaøo giai ñoaïn cao hôn (loaøi vaät), ñoù laø muïc tieâu cuûa giôùi ñoù. Taát nhieân vieäc chuyeån hoùa söï soáng thöïc vaät xaûy ra treân coõi traàn. Vì vaäy, duøng thöïc vaät laøm thöùc aên seõ coù lôïi (availability). Vieäc chuyeån hoùa söï soáng cuûa ñoäng vaät vaøo giôùi nhaân loaïi xaûy ra treân caùc phaân caûnh trí caûm. Vì vaäy, hieåu veà maët huyeàn bí, duøng con vaät laøm thöùc aên cho con ngöôøi laø ñieàu baát lôïi (nonavailability). Ñaây laø moät lyù leõ beânh vöïc vieäc aên chay caàn xem xeùt nghieâm chænh. (LVLCK, 645646) Khoaùng vaät: The mineral, khoaùng chaát, kim thaïch). Loaøi khoaùng vaät cheát ñi vaøo cuoái moãi chu kyø sinh hoùa (manvantaric cycle) hay laø vaøo cuoái moät Cuoäc Tuaàn Hoaøn (Round) nhö thöôøng goïi. (Thö cuûa Chaân Sö, 172) Khôi hoaït (the awakening): Söï khôi hoaït töùc laø vieäc ban phaùt caùc ñaëc tính cho vaät chaát (the giving of qualities to matter). (KCVTT, 53) Khoå haïnh quaù ñaùng: X. Tham aên vaø khoå haïnh. Khoâng gian (Space): - Khoâng gian chính laø Thaùi Uyeân (The Deep). (Thö cuûa Ch.S. 379).


273

 Khoâng gian vaø vaät chaát (substance) laø caùc thuaät ngöõ ñoàng

nghóa; vaät chaát laø taäp hôïp caùc söï soáng nguyeân töû, nhôø ñoù maø moïi hình haøi ñöôïc kieán taïo. (CVÑÑ, 105)  Chaân Sö thoaùt khoûi caùc giôùi haïn cuûa thôøi gian, maëc duø khoâng thoaùt ñöôïc caùc giôùi haïn cuûa khoâng gian, bôûi vì khoâng gian laø moät Thöïc Theå vónh haèng (eternal Entity) (CVÑÑ, 437)  Ñoái vôùi Thaùi Döông Thöôïng Ñeá, khoâng gian, theo saùt nghóa, laø daïng thöùc (form) maø trong ñoù, caùc hoaït ñoäng höõu thöùc vaø muïc tieâu cuûa Ngaøi ñöôïc hoaøn thaønh  voøng giôùi haïn Thaùi Döông. Moät caùch töông töï, khoâng gian maø trong ñoù moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá thöïc thi caùc keá hoaïch cuûa Ngaøi chaúng khaùc gì so vôùi khoâng gian thaùi döông khi taâm thöùc cuûa Ngaøi ñuû môû roäng ñeå söû duïng. (LVLCK, 281)  Saùch Giaùo lyù Vaán ñaùp Noäi moân baèng tieáng Senza (EsotericSenza Catechism) coù ghi caâu hoûi: “Caùi gì tröôùc kia ñaõ coù, hieän giôø ñang coù, sau naøy vaãn coù duø coù Vuõ truï hay khoâng, duø coù thaàn thaùnh (gods) hay khoâng?” Caâu traû lôøi laø : “KHOÂNG GIAN” (“SPACE”). (GLBN I, 75)  Khoâng gian voán voâ thuûy, voâ chung, khoâng noùng, khoâng laïnh, nhöng coù baûn chaát rieâng bieät cuûa noù. (GLBN I, 147) - Khoâng gian: caùi bao truøm (container) khoâng theå bieát ñöôïc cuûa vaïn vaät, töùc nguyeân nhaân ñaàu tieân baát khaû tri. (GLBN II, 56) Khoâng gian thuûy X. Nöôùc cuûa khoâng gian. Khoâng khí (Air): Khoâng khí chæ laø chaát dó thaùi phöùc taïp vaø ñaõ bieán phaân. (GLBN II, 258) Khoâng tham lam (Abstention from avarice): Ñieàu naøy coù lieân quan ñeán toäi haùm lôïi (sin of covetousness), maø theo nghóa ñen laø aên caép treân coõi haï trí. Toäi tham lam coù theå ñöa tôùi baát kyø toäi loãi naøo treân coõi traàn vaø raát maïnh meõ. Noù lieân quan tôùi trí löïc (mental force) vaø laø moät thuaät ngöõ phoå caäp bao


274

haøm caùc öôùc muoán maõnh lieät maø vò trí cuûa chuùng khoâng nhöõng ôû nôi theå caûm duïc maø coøn ôû trong theå haï trí nöõa. Thaùnh Paul ñaõ ñöa ra giôùi khoâng tham lam khi noùi raèng: “Trong baát cöù tình huoáng naøo, ta vaãn hoïc caùch toaïi nguyeän (content)”. Caàn phaûi ñaït ñöôïc traïng thaùi ñoù tröôùc khi theå trí ñöôïc tòch laëng ñeán möùc maø moïi söï vieäc cuûa linh hoàn coù theå thaáu nhaäp ñöôïc. (ASCLH, 186) Khoâng Toân Giaùo (hay Giaùo Phaùp) Naøo Cao Hôn Chaân Lyù: (There is No Religion (OrLaw) Higher Than Truth- Satyat Nasti Paro Dharmah) caâu chaâm ngoân cuûa Ñaïi Vöông (Maha`ra`ja) cuûa thaønh Bena`res ñöôïc Hoäi Minh Trieát Thieâng Lieâng chuaån nhaän. (GLBN I, 63) Khoâng troäm caép (Abstention from theft): Vò ñeä töû phaûi ngay thaúng trong moïi coâng vieäc cuûa mình vaø khoâng chieám höõu baát cöù caùi gì khoâng ñuùng thaät cuûa mình. Ñaây laø yù nieäm roäng lôùn bao haøm nhieàu hôn laø söï vieäc chæ duøng theå xaùc chieám laáy cuûa caûi ngöôøi khaùc. (ASCLH, 185) Khoång giaùo : Confucianism. Khoång Töû : X. Sieâu nhaân baäc naêm. Khuyeån Nho phaùi : Cynicism. Kieân trì (Patience, endurance, persist): Haõy kieân trì. Kieân trì laø moät trong caùc ñaëc tính cuûa Chaân Ngaõ. Chaân Ngaõ kieân trì (persist) vì bieát mình baát töû. Phaøm ngaõ hay naõn chí vì bieát raèng thôøi gian ngaén nguûi. (ÑÑTDVNL, 76) Kieán taùnh : X. Naêng löïc kieán taùnh. Kieáp soáng cuûa moät ñeä töû (The lives of a disciple): Caùc kieáp soáng cuûa moät ñeä töû thöôøng thöôøng laø caùc kieáp soáng ñaày baõo toá vaø caêng thaúng, coát ñeå cho caùc ñaëc tính (qualities), voán dó chæ tieán hoùa moät caùch bình thöôøng theo moät chuoãi daøi caùc kieáp soáng trong ba coõi thaáp, coù theå ñöôïc thoâi thuùc trong y thaønh söï phaùt trieån nhanh choùng vaø mau ñöa ñeán hoaøn thieän.


275

Khi vò ñeä töû dao ñoäng (alternate) moät caùch mau leï töø vui töôi sang phieàn muoän, töø bình laëng sang baõo taùp, töø nghæ ngôi sang laøm vieäc caät löïc, ñeä töû seõ hoïc ñöôïc caùch nhìn thaáy caùc hình thaùi giaû taïm (unreal forms) trong caùc thay ñoåi naøy, vaø xuyeân qua vaïn höõu, hoïc ñöôïc caùch caûm nhaän ñöôïc moät söï soáng oån ñònh baát bieán. Vò ñeä töû trôû neân laõnh ñaïm ñoái vôùi vieäc coøn (presence) hoaëc maát (absence) cuûa caùc söï vaät thoaït ñeán thoaït ñi nhö theá, ñoàng thôøi y ngaøy caøng chuù taâm vaøo caùi thöïc taïi baát bieán thöôøng haèng. (MTNX, 328) Kieát ma (Yeát ma): Karmadana (B.Phaïn). Kieåu maãu nguyeân hình : (Archetype) Thöôïng Ñeá Ngoâi Ba töùc laø Toaøn linh Trí (Universal Mind). Trong Toaøn Linh Trí, vaïn vaät hieän höõu theo kieåu maãu nguyeân hình, ñoù laø caên coäi cuûa moïi sinh linh, suoái nguoàn cuûa caùc naêng löôïng saùng taïo (fashioning energies), kho taøng tích luõy moïi daïng thöùc thuoäc kieåu maãu nguyeân hình (architypal forms) voán seõ ñöôïc bieåu loä vaø tinh luyeän trong caùc loaïi vaät chaát haï ñaúng trong chu kyø tieán hoùa cuûa vuõ truï. Caùc daïng thöùc nguyeân hình kieåu maãu naøy laø thaønh quaû cuûa caùc vuõ truï tröôùc, ñöôïc mang sang ñeå laøm maàm moáng cho vuõ truï hieän taïi. (MTNX, 46) Kim cöông taâm : (The Diamond Heart) Theo Phaät Giaùo Bí Truyeàn vaø ngay caû Phaät Giaùo Coâng Truyeàn Baéc Toâng. A di Buddha,….Ñaáng Huyeàn Vi Ñoäc Nhaát (the One Unknown), voâ thuûy voâ chung, töông ñoàng vôùi Thaùi Cöïc Thöôïng Ñeá (Parabrahman), phaùt ra moät Linh quang choùi loïi töø coõi U-Minh (Darkness). Ñaây laø Thöôïng Ñeá (Logos), Ngoâi Moät (the First), hay Vajradhara, töùc Toái Thaéng Phaät (the Supreme Buddha), cuõng ñöôïc goïi laø Dorjechang. Vôùi cöông vò laø Vò Chuùa cuûa moïi Bí Nhieäm (Lord of all Mysteries), Ngaøi khoâng theå bieåu loä, maø chæ gôûi vaøo theá giôùi bieåu loä Quaû Linh Taâm (Heart) cuûa Ngaøi, töùc “Kim Cöông Taâm” (“Diamond


276

Heart”, töùc Vajrasattva hay laø Dorjesempa. Ñaây laø Thöôïng Ñeá Ngoâi Hai (Second Logos) töùc Thöôïng Ñeá Saùng Taïo (Logos of Creation). (GLTNVT, 73) Kim loaïi (Metal): Ñoä moûi (fatigue) maø caùc kim loaïi phaûi chòu laø moät daáu hieäu (sign) khaùc cho thaáy raèng kim loaïi laø caùc vaät soáng (living things). (MTNX, 54) Kim tinh (Venus, Kim caàu):  Kim tinh laø Chaân Ngaõ (alter Ego) cuûa Ñòa caàu (Earth). Theo yù nghóa huyeàn bí, Kim tinh so vôùi Ñòa caàu cuõng gioáng nhö Thöôïng ngaõ (Higher Self) so vôùi con ngöôøi.  Vì Kim tinh ñang ôû vaøo cuoäc tuaàn hoaøn thöù naêm (fifth round), Ñaáng Tinh Quaân cuûa Kim tinh (the Venusian Lord) tieán hoùa xa hôn laø caùc Huynh ñeä (Brothers) cuûa Ngaøi.  Kim tinh ñang ôû vaøo cuoäc tuaàn hoaøn cuoái cuøng (last round) vaø ñaõ phaùt trieån giôùi thöù tö cuûa Kim tinh gaàn ñeán möùc hoaøn thieän, hay laø ñeán möùc toái ña coù theå coù trong Thaùi Döông Heä. (LVLCK, 298, 300, 742) Kim töï thaùp (Pyramids):  Trình ñoä vaên minh cuûa ngöôøi Atlantis coøn cao sieâu hôn trình ñoä vaên minh cuûa ngöôøi Ai Caäp. Chính haäu dueä suy ñoài cuûa ngöôøi Atlantis, töùc quoác gia cuûa chaâu Atlantis maø Plato noùi ñeán, môùi laø nhöõng ngöôøi xaây neân caùc Kim töï thaùp ñaàu tieân trong nöôùc ñoù, vaø vieäc ñoù chaéc chaén xaûy ra tröôùc khi ngöôøi Ai caäp (Egyptians)  maø söû gia Herodotus goïi laø “ngöôøi Aethiopia phöông Ñoâng” (“Eastern Aethiopians”)  ñeán xöù naøy.  … Ñaïi Kim töï thaùp (Great Pyramid) haún phaûi ñöôïc döïng leân caùch nay ñoä 78.000 naêm, hoaëc ñoái ñeá laém laø coù theå ñaùng ñöôïc chaáp nhaän ít nhaát muoän laém laø khoaûng naêm 3.350 tröôùc TC. (GLBN III, 427, 430)


277

 Caùc Baäc Cao caû (Adepts) hay caùc Ñaáng Minh trieát cuûa caùc Gioáng daân thöù ba, thöù tö vaø thöù naêm nguï trong caùc truù sôû ngaàm döôùi ñaát, thöôøng laø ôû beân döôùi caùc loaïi kieán truùc hình kim töï thaùp, neáu khoâng laø kim töï thaùp thöïc söï. Caùc “kim töï thaùp” nhö theá coù ôû “boán phöông trôøi” chöù khoâng bao giôø laø ñoäc quyeàn cuûa xöù sôû Pharaohs. Thaät vaäy, tröôùc khi ngöôøi ta tìm thaáy caùc kim töï thaùp ñoù ôû raûi raùc khaép Baéc Myõ, Nam Myõ, beân treân vaø döôùi maët ñaát, ôû döôùi vaø ôû giöõa caùc röøng raäm hoang vu, cuõng nhö ôû ñoàng baèng vaø thung luûng, thì ngöôøi ta cöù ngoä nhaän (supposed) ñoù laø taøi saûn rieâng cuûa Ai Caäp. (GLBN III, 350351) Kriyāshakti : Kriyāshakti, moät quyeàn naêng thaàn bí vaø thieâng lieâng (mysterious and divine power), tieàm aån trong yù chí (will) cuûa moïi ngöôøi. Quyeàn naêng naøy neáu khoâng ñöôïc thöùc ñoäng (not called to life), laøm cho linh hoaït (quickened) vaø phaùt trieån baèng vieäc luyeän yoga (Yogatraining) seõ vaãn yeân nguû (dormant) nôi 999.999 ngöôøi trong soá moät trieäu ngöôøi vaø seõ trôû neân taøn taï ñi (get atrophied). Quyeàn naêng ñöôïc giaûi thích trong phaàn “Möôøi hai cung Hoaøng ñaïo” (xem “Naêm naêm Thoâng Thieân hoïc, trang 111) nhö sau: Kriyāshakti : Quyeàn naêng thaàn bí cuûa tö töôûng, giuùp taïo ra caùc keát quaû beân ngoaøi coù theå nhaän thöùc ñöôïc cuûa coõi hieän töôïng (external, perceptible, phenomeral results) nhôø bôûi naêng löïc noäi taïi cuûa rieâng noù. Ngöôøi xöa cho raèng baát cöù yù nieäm naøo cuõng seõ töï bieåu loä ra beân ngoaøi neáu ngöôøi ta taäp trung maõnh lieät söï chuù taâm (attention) [vaø yù chí] vaøo yù nieäm ñoù. Töông töï nhö theá, moät söï mong muoán maïnh meõ (intense volition) seõ ñem laïi keát quaû mong muoán.


278

Vò Yogi thöôøng taïo ñöôïc caùc ñieàu kyø dieäu nhôø Ichchhāshakti (quyeàn naêng yù chí, willpower) vaø Kriyāshakti. (GLBN III, 180) Ksana : X. Saùtna. Kshiti : X. Ñòa thaàn. Kumaras (Thieân Toân): Baûy Ñaáng höõu ngaõ thöùc cao nhaát trong Thaùi Döông Heä. Baûy vò Kumaras naøy bieåu loä qua trung gian cuûa moät haønh tinh heä gioáng nhö caùch con ngöôøi bieåu loä qua trung gian cuûa theå xaùc. Ngoaøi caùc danh xöng khaùc, ngöôøi theo AÁn giaùo coøn goïi caùc Ngaøi laø “caùc con do trí cuûa Brahma sinh ra”. Caùc Ngaøi coù toaøn boä thoâng tueä vaø minh trieát. Trong haønh tinh heä, ngöôøi ta cuõng thaáy hình aûnh cuûa traät töï Thaùi Döông Heä. Ñöùng ñaàu coâng cuoäc tieán hoùa treân theá giôùi cuûa chuùng ta laø vò Kumaras thöù nhaát, ñöôïc 6 vò Kumaras khaùc trôï giuùp, ba vò ngoaïi moân vaø ba vò noäi moân, caùc vò naøy laø caùc ñieåm taäp trung ñeå phaân boá thaàn löïc cuûa caùc vò Kumaras Thaùi Döông Heä. (ÑÑNLVTD, 219) Kundalini: Töùc hoûa xaø (serpent fire) ôû choùt xöông soáng.(ASCLH, 209) Kundalini haønh tinh (Planetary Kundalini): Caùc vuõ truï tuyeán (cosmic rays) maø nhaø khoa hoïc hieän ñaïi bieát ñöôïc, taïo ra caùc traïng thaùi cuûa Kundalini haønh tinh. (TLHNM I, 370) Kundalini vuõ truï (Cosmic Kundalini): Kundalini vuõ truï töùc laø ñieän löïc (electrical force) cuûa Thaùi Döông Heä. (LVLCK, 296) Kurukshetra : Baõi chieán tröôøng nôi con ngöôøi (the human battle field). (TLHNM II, 310) Kyù öùc (Memory):  Laø vieäc baùm giöõ laáy nhöõng gì ñaõ bieát.


279

Kyù öùc coù lieân quan ñeán nhieàu nhoùm nhaän thöùc, hoaëc chuû ñoäng hoaëc tieàm taøng; noù lieân heä ñeán nhieàu yeáu toá ñaõ bieát, caùc yeáu toá naøy ñöôïc lieät keâ nhö sau: 1. Caùc hình tö töôûng cuûa nhöõng gì höõu hình, bieåu loä ra ngoaøi maø chuû theå tö töôûng ñaõ bieát ñöôïc ôû coõi traàn. 2. Nhöõng hình aûnh cuûa kamamanasic (töùc haï tríduïc voïng) cuûa duïc voïng ñaõ qua vaø vieäc thoûa maõn chuùng. 3. Caùc hoaït ñoäng cuûa kyù öùc voán laø keát quaû cuûa vieäc luyeän trí, vieäc tích luõy caùc söï kieän thu löôïm ñöôïc, keát quaû cuûa vieäc ñoïc saùch hay giaûng daïy. Noù khoâng thuaàn tuùy döïa vaøo duïc voïng maø caên baûn cuûa noù laø söï quan taâm cuûa trí tueä. 4. Caùc tieáp xuùc maø kyù öùc naém giöõ vaø nhaän bieát nhö laø xuaát phaùt töø caùc nhaän thöùc cuûa 5 giaùc quan thaáp. 5. Caùc hình aûnh trí tueä tieàm taøng trong naêng löïc taïo kyù öùc, ñoù laø toaøn theå kieán thöùc ñaõ ñöôïc giao tieáp vaø nhöõng nhaän thöùc ñöôïc khôi daäy do vieäc duøng theå trí nhö giaùc quan thöù saùu. Taát caû caùc daïng naêng löïc kyù öùc naøy phaûi bò deïp boû vaø khoâng ñöôïc baùm giöõ nöõa; chuùng phaûi ñöôïc nhaän ra laø caùc hoaït ñoäng cuûa theå trí, cuûa nguyeân khí suy tö vaø do ñoù laø moät phaàn cuûa baûn chaát taâm thoâng hay thay ñoåi maø nhaø yoga phaûi cheá ngöï tröôùc khi coù hy voïng ñöôïc thoaùt khoûi moïi giôùi haïn vaø moïi hoaït ñoäng thaáp. 6. Sau roát (vì khoâng caàn keå ra caùc teá phaân phöùc taïp hôn), kyù öùc cuõng bao goàm caùc kinh nghieäm maø linh hoàn gom goùp ñöôïc qua nhieàu laàn luaân hoài vaø ñöôïc tích chöùa trong chaân thöùc (true consciousness) cuûa linh hoàn. (ASCLH, 2325)  Kyù öùc khoâng phaûi laø moät quan naêng vaø khoâng ñöôïc baûo toàn laïi, kyù öùc khoâng coù saün trong taâm thöùc döôùi hình thöùc moät naêng löïc, cuõng khoâng phaûi baát cöù kyù öùc naøo veà caùc bieán coá cuõng ñeàu ñöôïc tích chöùa laïi trong taâm thöùc caù nhaân. Moïi bieán coá ñeàu laø thöïc kieän hieän taïi naèm trong taâm thöùcvuõ truï


280

(universeconsciousness), töùc trong taâm thöùc cuûa Thöôïng Ñeá. Moïi söï vieäc xaûy ra trong vuõ truï cuûa Thöôïng Ñeá, duø thuoäc quaù khöù, hieän taïi hay töông lai, bao giôø cuõng ôû nôi ñoù, trong taâm thöùc bao truøm vaïn vaät cuûa Ngaøi, trong “Hieän Taïi Vónh haèng” cuûa Ngaøi. Töø luùc baét ñaàu ñeán luùc keát thuùc vuõ truï, töø luùc bình minh cho ñeán luùc hoaøng hoân cuûa vuõ truï, moïi vaät ñeàu ôû ñoù, bao giôø cuõng hieän höõu, toàn taïi. Trong ñaïi döông yù töôûng ñoù, taát caû ñeàu hieän höõu (IS). Trong khi laïc böôùc vaøo ñaïi döông naøy, chuùng ta tieáp xuùc vôùi caùc maûnh vuïn (fragments) cuûa nhöõng caùi tích chöùa (contents) cuûa ñaïi döông ñoù, söï ñaùp öùng (response) cuûa chuùng ta vôùi caùi tieáp xuùc trôû thaønh tri thöùc (knowledge) cuûa chuùng ta. Nhôø ñaõ bieát roài, chuùng ta coù theå tieáp xuùc trôû laïi moät caùch deã daøng hôn vaø söï laëp laïi (repetition) naøy  khi xaûy ñeán maø thieáu söï tieáp xuùc cuûa lôùp voû (sheath) beân ngoaøi vaøo luùc ñoù, vôùi caùc maûnh nhoû ñang chieám coõi rieâng cuûa noù  laø Kyù öùc. (KCVTT, 216217)  Kyù öùc voán laø moät chöùc naêng (function) cuûa trí khoân (mind). (KCVTT, 245) Kyø ñaø long (Iguanodon): Con Kyø ñaø long cuûa thôøi Trung Sinh (mesozoic ages  coøn goïi laø Nguyeân ñaïi ñòa chaát thöù nhì, daøi 180 trieäu naêm, caùch nay töø 245 trieäu naêm ñeán 65 trieäu naêmND)  con quaùi vaät daøi 100 feet (30,4m)  ngaøy nay bieán ñoåi thaønh con thaèn laèn nhoû hoï Kyø Ñaø (small iguana lizard) ôû Nam Myõ. (GLBN III, 161) Kyû nguyeân Baûo Bình (Aquarian Age): Thôøi kyø naøy coù leõ xaáp xæ (Would approximate) 2.500 naêm, vaø neáu ñöôïc vaän duïng ñuùng möùc, seõ mang laïi söï thoáng nhaát cho nhaân loaïi moät caùch höõu thöùc vaø saùng suoát vaø nhö theá taïo ra söï bieåu loä cuûa caùi maø toâi thích goïi laø “tình huynh ñeä khoa hoïc” ñeå phaân bieät vôùi haøm yù tình caûm (sentimental connotation) cuûa teân goïi raát thònh haønh hieän nay. (LVHLT, 405)


281

L La haùn (Arhat), moät caùch vieát khaùc: Arhan. (GLTNVT, 244) Töùc laø vò ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo ôû caáp thöù tö. (LVHLT, 263) La saùt : X. Rakshara. Laù soá töû vi (the horoscope): Khi laáy laù soá töû vi cuûa moät ngöôøi ra ñôøi trong moät thaùng rieâng bieät, caàn phaûi nhôù (ít khi nhôù nhö vaäy) raèng hieän giôø thaùng vaø cung hoaøng ñaïo (sign) khoâng truøng hôïp nhau chuùt naøo. Thí duï maët trôøi thöïc ra khoâng ôû trong cung Haûi Sö (Leo) trong thaùng Taùm (August). Do ñoù, vieäc dieãn giaûi laù soá phaàn lôùn döïa vaøo thuaät traéc taâm (psychometrical) vaø tuøy thuoäc vaøo hình tö töôûng cuûa choøm sao maø qua bao nhieâu thôøi kyø, caùc nhaø chieâm tinh hoïc ñaõ taïo neân. Naêng löôïng theo sau tö töôûng. Trong haøng ngaøn naêm, moät vaøi loaïi naêng löôïng vaø caùc haäu quaû haïn ñònh tieáp theo cuûa chuùng treân vaät chaát vaø hình haøi ñaõ ñöôïc nghieân cöùu nhö theá ñoù. Do doù, chuùng chæ ôû chöøng möïc naøy, tröø phi trong tröôøng hôïp ngöôøi tieán hoùa cao vaø ngöôøi tìm ñaïo chaân chính, hoï bieát töï ñònh


282

höôùng cho mình vaø nhö theá thoaùt ra baùnh xe cuoäc soáng vaø baét ñaàu chi phoái caùc sao cuûa mình, vaø theá laø khoâng coøn ôû döôùi söï cai quaûn vaø aûnh höôûng cuûa chuùng nöõa. Hieän nay, khoa chieâm tinh coát yeáu laø baøn ñeán Phaøm ngaõ, laù soá ñöôïc laáy cho Phaøm ngaõ, vaø baøn ñeán caùc bieán coá cuûa söï soáng Phaøm ngaõ. Khi naøo, nhôø tham thieàn, phuïng söï coäng vôùi vieäc baét caùc haï theå tuaân theo giôùi luaät, con ngöôøi môùi tieán tôùi cung linh hoàn moät caùch höõu thöùc vaø roõ reät, baáy giôø y môùi döùt khoaùt ôû döôùi aûnh höôûng cuûa moät trong baûy Thaùi Döông Heä, vì caùc Thaùi Döông Heä naøy taäp trung naêng löôïng cuûa chuùng qua moät hay caùc choøm sao vaø tieáp theo laø moät trong 7 haønh tinh thaùnh thieän, sau roát seõ laø 12 haønh tinh thaùnh thieän, töông öùng vôùi 12 choøm sao, nhöng chöa ñeán luùc. Nhö baïn bieát Thaùi Döông Heä chuùng ta laø moät trong baûy Thaùi Döông Heä ñoù. Khi con ngöôøi ñaït ñeán möùc tieán hoùa naøy thì thaùng sinh, khoa chieâm tinh tìm thöôøng vaø caùc aûnh höôûng ñöôïc ñaët leân khía caïnh hình haøi trôû neân ngaøy caøng ít quan troïng. Caùi voøng cuûa caùc Thaùi Döông Heä coù aûnh höôûng toái quan troïng leân linh hoàn vaø noù trôû thaønh tuï ñieåm cuûa naêng löôïng tinh thaàn... Coù 4 loaïi cung hoaøng ñôùi (signs) thuoäc veà ñaát, nöôùc, löûa vaø gioù, chuû yeáu lieân quan ñeán ngöôøi soáng döôùi aûnh höôûng cuûa caùc bí huyeät döôùi caùch moâ vaø söû duïng 4 bí huyeät thaáp: bí huyeät choùt xöông soáng, bí huyeät xöông moâng, bí huyeät nhaät tuøng vaø bí huyeät laù laùch. Nhoùm beân trong thuoäc 7 naêng löôïng chính hay naêng löôïng Thaùi Döông Heä taïo ra hieäu quaû treân con ngöôøi ñang soáng vôùi bí huyeät treân caùch moâ vaø hoaït ñoäng qua baûy bí huyeät tieâu bieåu trong ñaàu. Boán trong soá ñoù taäp trung qua bí huyeät coå hoïng, bí huyeät tim, bí huyeät aán ñöôøng vaø bí huyeät ñaàu. Ba bí huyeät ñöôïc giöõ tieàm phuïc trong vuøng bí huyeät ñaàu (hoa sen ngaøn caùnh) vaø chæ hoaït ñoäng sau laàn ñieåm ñaïo ba. Do ñoù, theo quan ñieåm veà caùch laáy soá töû vi (cuõng nhö veà vaán ñeà caù nhaân),


283

hieån nhieân laø vieäc gaëp nhau cuûa caùc naêng löôïng cuûa hai loaïi choøm sao trong tröôøng hôïp ngöôøi khoâng thuaàn baûn chaát ngöôøi, cuõng khoâng thuaàn baûn chaát taâm linh quaû laø phöùc taïp bieát bao. Laù soá töû vi thoâng thöôøng trôû thaønh voâ hieäu. Cho ñeán giôø khoâng theå laáy ñöôïc laù soá töû vi loaïi naøy. Laù soá duy nhaát maø xeùt veà caên baûn vaø haàu nhö chính xaùc tuyeät ñoái laø laù soá cuûa toaøn theå nhöõng ngöôøi caáp thaáp, hoaøn toaøn soáng döôùi aûnh höôûng cuûa caùc bí huyeät döôùi caùch moâ vaø chæ bò chi phoái bôûi theå xaùc cuûa mình. Caùc nhaø chieâm tinh cuõng phaûi nhôù raèng coù vaøi haønh tinh chöa ñöôïc khaùm phaù ñang taïo ra söùc keùo, söï chuyeån di vaø caùc doøng naêng löôïng taäp trung treân traùi ñaát chuùng ta, coù khuynh höôùng laøm cho vaán ñeà caøng theâm phöùc taïp hôn nöõa. Haønh tinh Pluto (Dieâm Vöông Tinh, tìm ra naêm 1930ND) laø moät trong soá ñoù, vaø hieän giôø ñaõ thaáy roõ (hay ñuùng hôn ñöôïc nhaän bieát) seõ ñöôïc gaùn cho moïi tình traïng khoâng theå giaûi thích ñöôïc. Pluto seõ bò laøm vaät teá thaàn cho chieâm tinh hoïc ñaày sai laàm trong moät thôøi gian daøi saép tôùi. Caùch laáy soá naøy khoâng ñaït keát quaû vaø khoâng chính xaùc vì Pluto phaûi coù taùc ñoäng trong ñoù, maø chuùng ta laïi bieát ít veà Pluto. Ñaàu ñuoâi caâu chuyeän laø nhö theá. Coøn nöõa, Dieâm Vöông Tinh (Pluto) luoân luoân quay chung quanh maët trôøi cuûa chuùng ta vaø taïo ra caùc hieäu quaû cuûa noù. Tuy theá, noù chi phoái söï keát thuùc hay vieäc chaám döùt caùc yù töôûng vaø tình caûm xöa cuõ, do ñoù, aûnh höôûng cuûa noù phaàn lôùn thuoäc veà naõo (cerebral) vaø nôi ñaây, baïn coù manh moái veà vieäc tìm thaáy noù muoän maøng. Nhaân loaïi chæ môùi saép söûa thieân veà trí tueä. Caùc aûnh höôûng cuûa noù ñöôïc nhaän bieát tröôùc nhaát trong theå trí. Teân goïi cuûa caùc haønh tinh khoâng phaûi laø keát quaû cuûa vieäc choïn löïa theo voõ ñoaùn, maø laø caùc haønh tinh töï ñaët teân. Sau roát, caùc nhaø chieâm tinh seõ thaáy caàn phaûi chaám ba laù soá töû vi hay ba bieåu ñoà (charts): moät laù thuaàn hoàng traàn, baøn ñeán


284

theå xaùc; moät laù chuû yeáu veà tình caûm, baøn ñeán tính chaát cuûa Phaøm ngaõ vaø tính nhaïy caûm cuûa noù hay traïng thaùi hieåu bieát; laù thöù ba seõ laø bieåu ñoà cuûa caùc xung löïc trí tueä vaø caùc tình traïng trí tueä. Ngöôøi ta seõ thaáy raèng caû ba bieåu ñoà naøy seõ theo moät soá ñöôøng hình hoïc, coøn caùc ñöôøng naêng löôïng seõ taïo thaønh caùc moâ hình (paterns). Ba bieåu ñoà naøy ñöôïc choàng leân nhau, seõ cho sô ñoà cuûa Phaøm ngaõ, moâ hình cuûa cuoäc soáng caù nhaân... Hieän nay coù moät ñieàu maø nhaø chieâm tinh hoïc phaûi laøm, ñoù laø caân nhaéc moät caùch chính xaùc veà thôøi kyø chuyeån tieáp naøy: ra khoûi Cung Song Ngö (Pisces), ñi vaøo Cung Baûo Bình (Aquarius). Ñieàu naøy ít khi ñöôïc laøm, nhöng ñieàu hieån nhieân laø vieäc xaùo troän khuûng khieáp gaén lieàn vôùi caùc chuyeån tieáp naøy ñang gaây haäu quaû leân laù soá caù nhaân vaø thöôøng thöôøng hoùa giaûi (offsets) vaän meänh hay nghieäp quaû caù nhaân. Con ngöôøi bò chìm ngaäp trong caùc vaän meänh haønh tinh vaø chuûng toäc, caùc söï vieäc nhoû beù cuûa rieâng con ngöôøi haàu nhö hoaøn toaøn ñöôïc hoùa giaûi vaø ñoâi khi hoaøn toaøn bò voâ hieäu hoùa. Khoâng theå laáy laù soá töû vi cuûa haønh tinh, nhöõng ngöôøi toan tính laøm nhö theá laø töï löøa doái chính hoï vaø keû khaùc. Sau roát, laù soá cuûa giôùi thöù tö, nhaân loaïi, seõ ñöôïc laáy, nhöng do caùc ñieåm ñaïo ñoà, vaø luùc naøy, treân coõi traàn, khoâng coù caùc nhaø chieâm tinh ñöôïc ñieåm ñaïo naøo caû. (LVHLT,437440) Laïc phaän (contentment, vui vôùi soá phaän): Thaùi ñoä laïc phaän ñöa tôùi keát quaû laø traïng thaùi trí tueä ñöôïc an tónh. Noù döïa vaøo vieäc nhaän thöùc ñöôïc caùc ñònh luaät ñang chi phoái söï soáng vaø tröôùc tieân laø luaät nghieäp quaû. Noù taïo ra traïng thaùi taâm trí maø trong ñoù moïi tình huoáng ñöôïc xem nhö laø chính ñaùng vaø coâng baèng, cuõng nhö caùc tình huoáng maø theo ñoù, ngöôøi tìm ñaïo coù theå giaûi quyeát vaán ñeà cuûa mình moät caùch toát ñeïp nhaát vaø thaønh töïu ñöôïc muïc tieâu daønh cho baát cöù kieáp soáng ñaëc bieät naøo. Ñieàu naøy khoâng ñoøi hoûi vieäc oån ñònh (settling down)


285

vaø söï cam chòu (acquiescence) taïo ra söï uø lì (inertia), maø laø vieäc nhaän thöùc ñöôïc nhöõng gì mình ñang coù, tranh thuû cô hoäi ñeán vôùi mình vaø ñeå cho chuùng taïo thaønh neàn taûng vaø caên baûn cho moïi tieán boä töông lai (ASCLH, 189) Lao (Tuberculosis): Beänh lao laø keát quaû cuûa vieäc laïm duïng (misuse) naêng löôïng cuûa cung 2. (CTNM, 383) Laõo suy : X. Ñaàn ñoän. Laya  Traïng thaùi Laya (state of Laya) töùc laø traïng thaùi chöa bieán phaân (undifferentiated conditions, tình traïng chöa phaân hoùa).  Laya töùc laø ñieåm khoâng (zeropoint) cuûa coõi vaät chaát (plane of matter).  Laya, ñieåm vaät chaát (point of matter), nôi maø moïi söï phaân hoùa (differentiation) ñeàu ngöng laïi (ceased).  Trung taâm Laya töùc laø trung taâm yeân nghæ (Laya or sleeping centre). (GLBN I, 152, 189, 195, 202) Laya yoga:  Khoa hoïc veà caùc trung taâm löïc töùc laø laya yoga; ñaây laø vieäc aùp duïng ñònh luaät vaøo caùc maõnh löïc cuûa Thieân nhieân vaø vieäc con ngöôøi söû duïng caùc maõnh löïc naøy moät caùch khoa hoïc. Noù lieân quan tôùi vieäc chuyeån moät vaøi boä baûy (septenates) cuûa naêng löôïng qua caùc trung taâm löïc treân xöông soáng vaø vaøo trong ñaàu baèng caùch tieán theo daïng hình hoïc ñaëc bieät naøo ñoù. Vieäc naøy laøm cho moät ngöôøi thaønh moät nhaø taâm thoâng taøi gioûi vaø khai môû trong y moät vaøi quyeàn naêng tieàm taøng maø khi ñöôïc phaùt trieån, laøm cho y tieáp xuùc ñöôïc vôùi linh hoàn cuûa vaïn vaät vaø vôùi khía caïnh chuû quan cuûa thieân nhieân. (ASCLH, 78)


286

 Laya yoga coù lieân quan vôùi theå dó thaùi, vôùi caùc trung taâm löïc

hay caùc chakra trong theå ñoù, vaø lieân quan vôùi vieäc phaân phoái caùc luoàng thaàn löïc vaø vieäc khôi hoaït hoûa xaø. (ASCLH, 121122) Laâm phaøm (Incarnation):  Vôùi nghóa goác cuûa noù, töø ngöõ “laâm phaøm” truyeàn ñaït chaân lyù caên baûn coù lieân quan ñeán vieäc khoaùc laáy moät theå xaùc troïng tröôïc, coøn veà maët chuyeân moân, chæ neân aùp duïng cho giai ñoaïn bieåu loä coù lieân quan ñeán ba coõi phuï thaáp cuûa: a/ Coõi hoàng traàn vuõ truï, lieân quan ñeán moät Thaùi Döông Thöôïng Ñeá vaø ñeán moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. b/ Coõi hoàng traàn Thaùi Döông Heä, lieân quan tôùi con ngöôøi. (LVLCK, 732) Laâm phaøm tröïc tieáp (Direct incarnation): Phöông phaùp tröïc tieáp laâm phaøm seõ ñöôïc moät soá Chaân Sö vaø ñaïo ñoà söû duïng qua tieán trình: a/ Sinh ra treân coõi traàn (physical birth). b/ Chieám laáy moät theå thích hôïp (appropriation of a suitable vehicle). c/ Tröïc tieáp saùng taïo baèng moät taùc ñoäng cuûa yù chí. Caùch naøy seõ ít ñöôïc duøng. (LVLCK, 758) Laäu taän thoâng: Spiritual power. Leõ trôøi (Intention): X. Thieân lyù. Lemuria (Luïc ñòa Lemuria):  Moät thuaät ngöõ hieän ñaïi ñöôïc moät soá nhaø thieân nhieân hoïc duøng tröôùc tieân, nay ñöôïc caùc nhaø nghieân cöùu Minh Trieát Thieâng Lieâng duøng ñeå chæ moät luïc ñòa maø theo Giaùo lyù Bí Nhieäm cuûa Ñoâng Phöông, luïc ñòa naøy coù tröôùc Atlantis. Ñoù laø truù sôû cuûa caên chuûng thöù ba. (ÑÑNLVTD, 220)  Chuùng toâi ñeà nghò goïi luïc ñòa thöù ba laø Lemuria. teân goïi naøy do oâng P.L. Sclater ñöa ra. Giöõa thaäp nieân 18501860, döïa


287

vaøo caùc neàn taûng ñoäng vaät hoïc, oâng quaû quyeát laø vaøo thôøi tieàn söû, chaéc chaén laø coù moät luïc ñòa maø oâng noùi roõ laø traûi daøi töø Madagascar ñeán Tích lan (Ceylon) vaø Sumatra. Noù goàm caû moät vaøi phaàn cuûa Phi Chaâu ngaøy nay. Maët khaùc, luïc ñòa khoång loà naøy traûi daøi töø AÁn Ñoä Döông ñeán Australia, nay ñaõ hoaøn toaøn bieán maát döôùi maët nöôùc Thaùi Bình Döông, chæ ñeå laïi ñoù ñaây moät vaøi ñænh cuûa cao nguyeân maø nay laø caùc hoøn ñaûo. (GLBN III, 2021) Leänh (order or command, meänh leänh): Leänh vaø meänh leänh laø caùc giaûi thích thieáu sinh ñoäng (feeble) maø con ngöôøi ñöa ra ñoái vôùi nhöõng gì maø hoï hieåu ñöôïc theo ñònh luaät. Trong thôøi gian vaø khoâng gian, vaøo baát cöù thôøi ñieåm ñaõ ñònh naøo vaøo ôû baát cöù vò trí naøo, caùc meänh leänh naøy ñöôïc ñöa ra bôûi nhöõng keû ôû vò theá coù uy quyeàn hay nhöõng keû coù veû thoáng trò hoaëc ñang ôû vò theá aùp ñaët yù muoán cuûa hoï. Meänh leänh chöùng toû söï nhu nhöôïc vaø söï haïn cheá cuûa nhaân loaïi. (CVÑÑ, 25) Lòch söû (History) : Chæ laø vieäc ghi nhaän phaûn öùng tuaàn hoaøn (xaûy ra theo chu kyø) cuûa con ngöôøi ñoái vôùi moät naêng löôïng thieâng lieâng naøo ñoù ñang tuoân vaøo, moät Ñaáng Hoùa thaân hoaëc moät Vò Laõnh Ñaïo ñöôïc truyeàn caûm höùng naøo ñoù. (SHLCTÑ, 292) Linga sharira : Theå dó thaùi (Etheric body). (LVLCK, 264) Linh caûm (Inspiration, linh höùng) Söï linh caûm töông töï vôùi traïng thaùi ñoàng coát nhöng hoaøn toaøn thuoäc veà Chaân Ngaõ. Noù söû duïng theå trí nhö laø phöông tieän truyeàn ñaït tôùi boä oùc nhöõng gì maø linh hoàn bieát ñöôïc ... Linh caûm xuaát phaùt treân caùc phaân caûnh cao; noù haøm yù moät trình ñoä tieán hoùa raát cao vì noù dính líu ñeán Chaân Ngaõ thöùc vaø caàn ñeán vieäc duøng chaát lieäu nguyeân töû, nhö vaäy môû ra moät


288

phaïm vi roäng lôùn ñoái vôùi ngöôøi truyeàn ñaït. Noù ñöa tôùi keát quaû (spell) moät caùch an toaøn. Neân nhôù raèng linh hoàn luoân luoân thaùnh thieän; noù coù theå thieáu kieán thöùc trong ba coõi thaáp vaø coù khuyeát ñieåm ôû phöông dieän naøy nhöng noù khoâng haøm chöùa moät teä haïi naøo. Linh caûm luoân luoân an toaøn trong khi traïng thaùi ñoàng coát luoân luoân phaûi traùnh. Linh caûm coù dính daùng ñeán vieãn caûm (telepathy) vì ngöôøi taïo linh caûm coù theå laøm ñöôïc ba ñieàu: 1. Ngaøi coù theå duøng boä oùc cuûa ñöôøng vaän chuyeån (chanel) ñöôïc aán ñònh ñeå ñöa tö töôûng vaøo ñoù. 2. Ngaøi coù theå möôïn xaùc cuûa ñeä töû Ngaøi, vò naøy ñöùng sang moät beân, vaãn hay bieát trong caùc theå tinh anh cuûa mình, chæ nhöôøng laïi theå xaùc cuûa mình. 3. Phöông phaùp thöù ba laø phöông phaùp hôïp nhaát taïm thôøi, neáu toâi coù theå goïi nhö vaäy  moät söï troän laãn khi ngöôøi söû duïng vaø keû ñöôïc söû duïng luaân phieân nhau hoaëc boå sung cho nhau khi caàn ñeå laøm coâng vieäc ñaõ ñònh. Toâi khoâng theå giaûi thích roõ raøng theâm nöõa. (LVHLT, 179180) Linh hoàn (soul, hoàn):  Linh hoàn coù theå ñöôïc xem nhö laø Con cuûa Cha vaø Meï (Tinh thaànVaät chaát) vaø do ñoù laø söï soáng ñöôïc bieåu hieän cuûa Thöôïng Ñeá , laâm phaøm ñeå laøm hieån loä ñaëc tính cuûa baûn theå Thöôïng Ñeá, voán thieát yeáu laø baùc aùi. Söï soáng naøy chieám ngöï hình haøi, nuoâi döôõng ñaëc tính baùc aùi trong moïi hình haøi vaø cuoái cuøng khai môû muïc ñích cuûa moïi saùng taïo. (TLHNMI, 36)  Linh hoàn coù theå ñöôïc xem nhö laø nguyeân khí thoâng tueä  moät söï thoâng tueä coù caùc ñaëc ñieåm laø trí hueä vaø nhaän thöùc trí tueä, keá tieáp, seõ bieåu hieän nhö laø khaû naêng phaân tích, phaân bieän, taùch ly vaø phaân bieät, choïn löïa hay baùc boû, vôùi moïi haøm yù chöùa trong caùc thuaät ngöõ naøy. (TLHNMI, 38)  Linh hoàn (vaø ôû ñaây ngoân töø bò giôùi haïn vaø leäch laïc) laø moät ñôn vò aùnh saùng (unit of light), coù saéc thaùi do rung ñoäng ñaëc


289

bieät cuûa moät cung; ñoù laø moät trung taâm naêng löôïng rung ñoäng naèm beân trong caùi beà ngoaøi hay hình haøi cuûa toaøn boä söï soáng cuûa noù. (TLHNMI, 41)  Linh hoàn laø nguyeân khí höõu caûm thöùc (principle of sentiency), aån beân döôùi moïi bieåu hieän beân ngoaøi, thaám nhuaàn khaép moïi hình haøi vaø taïo thaønh taâm thöùc cuûa chính Thöôïng Ñeá. (TLHNMI, 53)  …Linh hoàn laø söï phoái hôïp cuûa hai naêng löôïng, naêng löôïng cuûa söï soáng vaø naêng löôïng cuûa theå trí. (TLHNMII, 67)  Hai tính chaát cuûa linh hoàn: thanh thaûn (serenity) vaø haân hoan (joy). (TLHNM II, 200)  Tinh thaàn (spirit) ñöôïc boïc trong linh hoàn theå laø linh hoàn, con ngöôøi caù bieät (individual), Chaân nhaân (real man). (MTNX, 213)  Baûn chaát (nature) cuûa linh hoàn laø aùnh saùng.(ASCLH, 252) - Baûn chaát cuûa linh hoàn laø baùc aùi (love) vaø caûm thoâng (understanding). (SHLCTÑ, 360) - Linh Hoàn (soul) chæ laø moät teân goïi chung, vì trong con ngöôøi, coù ba traïng thaùi (aspects) cuûa Linh Hoàn: Sinh hoàn (terrestrial, or animal soul), Nhaân Hoàn (Human soul) vaø Hoàn Thieâng (Spiritual Soul), noùi moät caùch thaät ñuùng, caû ba ñeàu laø Linh Hoàn duy nhaát ôû döôùi ba traïng thaùi. (CKMTTL, 96)  Linh hoàn laø thöïc theå bieát nhaän thöùc ñöôïc taïo ra qua söï hôïp nhaát cuûa ChaTinh thaàn vaø MeïVaät chaát. Ñoù laø caùi maø trong giôùi thöïc vaät, thí duï, taïo ra söï ñaùp öùng vôùi tia naéng vaø troå nuï; ñoù laø caùi maø trong giôùi ñoäng vaät, khieán cho con vaät yeâu thöông chuû noù, saên moài vaø theo ñuoåi söï soáng baûn naêng; ñoù laø caùi maø trong con ngöôøi, laøm cho y bieát ñöôïc chung quanh mình vaø nhoùm cuûa mình, cho pheùp y soáng kieáp soáng cuûa mình trong ba coõi thaáp cuûa möùc tieán hoùa bình thöôøng nhö laø keû ñöùng ngoaøi cuoäc (onlooker), chuû theå tri giaùc (perceiver), dieãn vieân. Chính ñieàu


290

naøy, sau roát, cho pheùp con ngöôøi khaùm phaù ra raèng linh hoàn naøy nôi y coù hai phaàn, moät phaàn cuûa y ñaùp öùng vôùi sinh hoàn (animal soul), coøn phaàn kia cuûa y nhaän bieát ñöôïc hoàn thieâng lieâng (divine soul) cuûa mình. Tuy nhieân, hieän nay, ña soá con ngöôøi ñöôïc xem laø ñang hoaït ñoäng hoaøn toaøn khoâng phaûi thuaàn baèng sinh hoàn, cuõng khoâng thuaàn baèng hoàn thieâng lieâng, maø coù theå ñöôïc xem nhö laø nhaân hoàn (human souls). (LVHLT, 3637)  Linh hoàn thì toaøn tri (omniscient) vaø toaøn naêng (omnipotent). (LVHLT, 242)  Nhaân loaïi laø moät bieåu hieän cuûa hai traïng thaùi cuûa linh hoàn, sinh hoàn (X. muïc töø naøy) vaø hoàn thieâng lieâng (X. muïc töø naøy), hai traïng thaùi naøy ñöôïc phoái hôïp vaø pha troän trong con ngöôøi taïo thaønh nhaân hoàn (X. muïc töø naøy). Chính söï kieän naøy laø nguyeân nhaân cuûa caùc vaán ñeà ñaëc bieät cuûa con ngöôøi, vaø chính hai yeáu toá naøy ñang loâi cuoán con ngöôøi vaøo vieäc tranh chaáp laâu daøi, ñöa ñeán vieäc giaûi thoaùt cuûa hoàn thieâng lieâng, qua söï sieâu vieät hoùa cuûa sinh hoàn. (TLHNM I, 248)  Neân nhôù raèng, taát caû caùc quyeàn naêng taâm linh ñeàu laø caùc quyeàn naêng, caùc quan naêng vaø khaû naêng cuûa Linh hoàn Duy nhaát (One Soul), maø theo thôøi gian vaø khoâng gian, moät soá trong caùc quyeàn naêng ñoù laø caùc bieåu loä cuûa yù thöùc ñoäng vaät (animal consciousness) hay laø sinh hoàn, moät soá döôùi hình thöùc nhaân hoàn, vaø moät soá döôùi hình thöùc hoàn thieâng lieâng. (TLHNM II, 559)  Linh hoàn vôùi vai troø laø anima mundi, hay linh hoàn theá giôùi (soul of the world) laøm linh hoaït taát caû caùc daïng thöùc söï soáng döôùi giôùi ñoäng vaät. Linh hoàn vôùi vai troø laø sinh hoàn vaø theo nghóa roäng cuûa noù, duøng ñeå chæ caùc theå xaùc (bodies) cuûa moïi ñoäng vaät, keå caû theå xaùc con ngöôøi. Linh hoàn vôùi vai troø laø nhaân hoàn, voán laø moät môû roäng hôn nöõa cuûa cuøng moät nhaân toá beùn


291

nhaïy nhöng ñöôïc taêng theâm hay ñöôïc laøm phaán khích baèng nguyeân khí ngaõ thöùc (selfawareness) hay vôùi söï nhaïy beùn cuûa phaøm ngaõ taäp trung ñoái vôùi moïi bieåu loä cuûa linh hoàn döôùi nhaân loaïi, coäng theâm söï hieåu bieát (höõu thöùc hoaëc voâ thöùc) veà hoàn baát töû hay hoàn thieâng lieâng (immortal or divine soul). Linh hoàn vôùi vai troø Chaân Ngaõ hay hoàn tinh thaàn (spiritual soul) treân caûnh giôùi rieâng cuûa noù  coäi nguoàn cuûa taâm thöùc ôû möùc ñoä coù lieân quan ñeán ba coõi tieán hoùa thaáp vaø muïc tieâu cuûa moïi dieãn trình tieán hoùa hieän nay. (CTHNM, 295) Linh hoàn chính yeáu (Chief Soul): Linh hoàn chính yeáu laø Thöôïng Trí (Manas, or mind). (LVLCK, 621) Linh hoàn luïy traàn (Earth bound souls): Ñoái vôùi keû ñoäc aùc vaø keû ích kyû taøn nhaãn, ñoái vôùi keû phaïm troïng toäi vaø ñoái vôùi moät soá ít ngöôøi chæ soáng theo maët vaät chaát, roát cuoäc seõ xaûy ra moät tình huoáng maø chuùng ta goïi laø “luïy traàn” (“earth bound”). Caùc maét xích maø hoï ñaõ reøn ñöôïc vôùi coõi traàn vaø caùc xu höôùng traàn tuïc cuûa taát caû caùc duïc voïng cuûa hoï ñaõ buoäc hoï vaãn ôû saùt gaàn coõi traàn vaø cuoái cuøng ñaët hoï vaøo vuøng chung quanh coõi traàn (earth environment). Moät caùch tuyeät voïng vaø baèng moïi caùch coù theå coù, hoï tìm caùch tieáp xuùc trôû laïi vaø nhaäp trôû laïi vaøo coõi traàn. (LVHLT, 301) Linh hoàn môùi ñöôïc saùng taïo (Newlycreated soul): Lieân quan ñeán Chaân Thaàn, ñoäc giaû neân nhôù raèng trieát hoïc Ñoâng phöông baùc boû tín ñieàu thaàn hoïc Taây phöông ñoái vôùi vieäc moät linh hoàn môùi ñöôïc saùng taïo cho moãi haøi nhi vöøa ra ñôøi, vì ñoù laø moät tín ñieàu phaûn trieát hoïc (unphilosophical), cuõng nhö khoâng theå coù ñöôïc trong caáu truùc (economy) cuûa Thieân Nhieân. Phaûi coù moät soá giôùi haïn caùc Chaân Thaàn, tieán hoùa vaø ngaøy caøng phaùt trieån ñeán möùc hoaøn thieän, xuyeân qua vieäc ñoàng hoùa cuûa nhieàu caù tính keá tieáp nhau trong moãi chu kyø Khai Nguyeân môùi.


292

Ñieàu naøy tuyeät ñoái caàn thieát xeùt theo caùc giaùo lyù veà Luaân hoài, Nhaân quaû vaø xeùt theo vieäc Chaân Thaàn con ngöôøi daàn daàn trôû veà vôùi coäi nguoàn  Thöôïng Ñeá tuyeät ñoái. Nhö vaäy, maëc duø taäp ñoaøn caùc Chaân Thaàn tieán hoùa ít hay nhieàu haàu nhö khoâng theå tính ñöôïc, nhöng con soá Chaân Thaàn vaãn coù haïn, cuõng nhö moïi söï vaät trong vuõ truï bieán phaân vaø höõu haïn naøy. (GLBN I, 224) Linh hoàn Song sinh (“TwinSoul”): Theo giaùo lyù huyeàn linh, ngöôøi naøo ñöôïc sinh ra döôùi moät ngoâi sao (star) naøo thì seõ maõi chòu aûnh höôûng cuûa ngoâi sao ñoù suoát troïn chu kyø caùc laàn luaân hoài trong moät Chu kyø Khai nguyeân (Manvantara). Nhöng ñoù khoâng phaûi laø ngoâi sao chieâm tinh (astrological star) cuûa ngöôøi naøy. Ngoâi sao chieâm tinh lieân quan tôùi phaøm ngaõ, coøn ngoâi sao noùi treân lieân quan ñeán Chaân Ngaõ (Individuality). Vò Thieân Thaàn cuûa Ngoâi sao ñoù, töùc laø vò Thieàn Ñònh Phaät (DhyaniBuddha) lieân quan ñeán noù seõ hoaëc laø “Thieân Thaàn” höôùng daãn, hoaëc chæ laø “Thieân Thaàn” chuû trì (presiding “Angel”), taïm goïi nhö theá, trong moãi laàm taùi sinh môùi cuûa Chaân Thaàn, voán laø moät phaàn cuûa chính baûn theå cuûa y, maëc duø hieän theå cuûa y, töùc con ngöôøi, coù theå vaãn khoâng bieát ñöôïc söï kieän naøy. Moãi vò Cao ñoà (Adepts) ñeàu coù vò Thieàn Ñònh Phaät cuûa caùc Ngaøi, töùc “Linh hoàn Song sinh” tröôûng thöôïng cuûa caùc Ngaøi, caùc Ngaøi vaãn bieát ñieàu ñoù vaø goïi ñoù laø “Hoàn Cha” (“Father Soul”) vaø “Löûa Töø Phuï” (“FatherFire”). Tuy nhieân, chæ vaøo cuoäc ñieåm ñaïo cuoái cuøng vaø cao nhaát, khi ñöôïc ñaët ñoái dieän vôùi “Hình Aûnh” (“Image”) saùng choùi thì caùc vò Cao Ñoà môùi hoïc ñöôïc caùch nhaän bieát ñöôïc hình aûnh ñoù. Chaúng bieát Bulwer Lytton hieåu ñöôïc söï kieän huyeàn bí naøy ñeán möùc naøo maø trong taâm traïng linh höùng cao toät, oâng ñaõ moâ taû vieäc Zanoni ñoái dieän ñöôïc vôùi Theå Quang Huy cuûa mình (his Augoeides)? (GLBN II, 296) Linh hoàn theå : X. Chaân Ngaõ theå.


293

Linh hoàn theá giôùi : X. Toaøn Linh trí. Linh hoàn thoáng soaùi (Mastersoul): Linh hoàn thoáng soaùi laø Alaya (taøng thöùc hay toaøn linh thöùc), linh hoàn vuõ truï (universal soul) hay laø Atma. (LVLCK, 137) Linh hoàn tri kyû: (Twin-soul) - Ngöôøi naøo maø Chaân Ngaõ vaø Phaøm Ngaõ ñöôïc ñieàu hôïp (attuned) moät caùch hoaøn haûo thì seõ khoâng bao giôø baän taâm quaù nhieàu vaøo vieäc tìm kieám moät linh hoàn tri kyû; ngöôøi aáy chæ doàn heát thì giôø vaøo vieäc coá gaéng tuaân theo yù chí cao sieâu (higher will) vaø tìm kieám caùc thoûa maõn saâu xa vaø beàn bó hôn. Y cuõng thöôøng quaù baän roän trong vieäc phuïng söï huynh ñeä mình. (VLH, 162) - Linh hoàn tri kyû maø moïi ngöôøi ñeàu mong moûi, thöïc ra chính laø Thöôïng Ñeá (God)…. Ñoù laø khía caïnh cao caû nhaát cuûa Ñaáng Thieâng Lieâng maø con ngöôøi coù theå hoaøi voïng ñeán. Moïi vieäc ñeàu coù tính caùch töông ñoái. Tuy nhieân con thaáy raèng khaùt voïng (dream) veà moät linh hoàn tri kyû voán luoân aùm aûnh nhaân loaïi haún nhieân laø coù moät cô sôû xaùc ñaùng vaø ñoùng vai troø thieát yeáu trong dieãn trình tieán hoùa, vì chính söï thoâi thuùc beân trong ñoù khieán cho caùi thaønh phaàn (the part, thaønh vieân, phaàn töû) tìm kieám caùi toaøn veïn (completion, hoaøn maõn) trong Toång Theå (the Whole). (VLH, 164)ø Linh hoàn vaïn vaät : X. Anima mundi. Linh hoàn vuõ truï (Universal soul): X. Toaøn Linh thöùc. Linh Hoûa (Divine Flame):  Chaân Thaàn.  Linh hoûa ñöôïc taïo ra (formed) treân coõi thöù hai, coõi Chaân Thaàn (monadic plane). (LVLCK, 47, 54)


294

Linh khí (the Breath): Söï Soáng cuûa Thaùi Döông Thöôïng Ñeá töùc laø Linh khí cuûa Ngaøi. (KCVTT, 14) Linh ngaõ (Divine self):  Laø Tinh thaàn (spirit), laø Chaân Thaàn (Monad). (LVLCK, 48)  Laø Tinh thaàn, laø Chaân Thaàn, laø Baûn Lai Dieän Muïc (Presence). (ASCLH, 8)  Linh ngaõ töùc laø Chaân Ngaõ Tinh thaàn (Spiritual Self). (ASCLH, 266) Linh phuø, linh vaät: (Talisman) Moät linh phuø laø moät vaät nhoû (small object) ñöôïc naïp töø ñieän (magnetism), muïc ñích cuûa noù laø ñeå xua ñi moïi aûnh höôûng voán khoâng haøi hoøa (harmonize) vôùi loaïi töø ñieän maø linh phuø ñöôïc tích naïp (charged). Caùch hoaït ñoäng cuûa noù coù theå ñöôïc so saùnh vôùi caùch hoaït ñoäng cuûa moät con quay hoài chuyeån (gyroscope), con quay naøy xoay troøn theo caùch naøo maø ñoâi khi noù seõ gaãy vôõ thaønh nhieàu maõnh hôn laø chòu ñeå cho chuyeån ñoäng cuûa noù bò ñoåi höôùng. (GLTNVT, 300) Ñaù quyù/ngoïc (jewel) duøng laøm linh phuø toát nhaát, vì laø loaïi khoaùng thaïch cao caáp nhaát (the highest type of mineral) neân noù giöõ ñöôïc töø ñieän beàn laâu nhaát. (GLTNVT, 300) Linh theå (Atmic body/Nirvanic body) - Linh theå con ngöôøi ngöï taïi coõi thöù ba, coõi Nieát Baøn. (KCVTT, 236) - Töùc laø theå tinh thaàn (spiritual body). (ASCLH, 23) Linh thò (Vision): Thöïc ra, linh thò thöïc söï (true vision) laø hình aûnh caûm duïc (astral reflection) cuûa Thieân Cô, ñöôïc phaûn chieáu vaøo caùc phaân caûnh cao cuûa caûm duïc thöùc (astral consciousness) cuûa haønh tinh


295

vaø ôû ñoù ñöôïc tieáp xuùc vaø nhaän thöùc ñöôïc bôûi nhöõng ngöôøi maø möùc taäp trung cuûa hoï trong ñôøi soáng ôû ñoä raát cao… (TLHNM II, 605) Linh thöùc (Ᾱtmic consciousness/ Spiritual consciousness, Nieát Baøn thöùc): X. Nieát Baøn thöùc.  Khi linh thöùc phaùt trieån nhôø vaøo tröïc giaùc thì vò ñieåm ñaïo ñoà coù theå tieáp xuùc vôùi kho kieán thöùc coù saün trong Chaân Thaàn, vaø nhö vaäy, hoïc ñöôïc caùc Quyeàn Löïc Töø (Words of Power). (TVTTHL, 263264)  Linh thöùc hay Nieát Baøn thöùc (Ᾱtmic, or nirvanic consciousness) töùc taâm thöùc thuoäc veà söï soáng treân coõi thöù naêm (coõi Nieát BaønND), laø taâm thöùc ñaït ñöôïc bôûi caùc Ñaáng Cao Caû (lofty Ones), caùc thaønh quaû ñaàu tieân (first fruits) cuûa nhaân loaïi, caùc Ngaøi ñaõ hoaøn taát chu kyø tieán hoùa cuûa nhaân loaïi vaø ñöôïc goïi laø caùc Chaân Sö (Masters). (MTNX, 185)  Spiritual consciousness, töùc laø Thöôïng Trí (Manasic mind) chieáu roïi baèng aùnh saùng cuûa Buddhi. (CKMTTL, 138) Linh töø (Mantrams) : X. Thaàn chuù. Linh töø hay Dieäu aâm (Word or Sound):  Caùc ñaïo sinh neân nhôù raèng coù ba Linh töø hay Dieäu aâm caên baûn ñang bieåu loä. Ñaây laø tröôøng hôïp ñoái vôùi giôùi nhaân loaïi. Ñoù laø: I Linh töø hay noát cuûa Thieân nhieân (Word or Note of Nature): Ñaây laø Linh töø hay dieäu aâm cuûa moïi hình thöùc cuûa moïi hình töôùng hieän höõu trong vaät chaát coõi traàn, vaø nhö thöôøng ñöôïc bieát roõ, noù ñöôïc ngaân leân döïa vaøo noát caên baûn “FA”. Ñoù laø moät noát chaúng coù lieân quan gì ñeán nhaø huyeàn linh hoïc, vì coâng vieäc cuûa ngöôøi naøy khoâng lieân quan gì ñeán vieäc gia taêng tính höõu hình, maø laïi coù lieân quan ñeán söï bieåu hieän cuûa caùi noäi taâm hay voâ


296

hình. Ñaây laø Linh töø cuûa Ngoâi Ba, Ngoâi Brahma hay Ngoâi Thaùnh Thaàn (Holy Ghost Aspect). II Thaùnh Ngöõ (Sacred Word, Linh töø): Ñaây laø Linh Töø Vinh Quang (Word of Glory), thaùnh ngöõ AUM. Ñaây laø Pranava, dieäu aâm cuûa chính Söï Soáng höõu thöùc khi Söï Soáng naøy ñöôïc truyeàn (breathed) vaøo moïi hình haøi. Ñoù laø Linh töø cuûa Ngoâi Hai, cuõng nhö Linh töø cuûa Taïo Hoùa (Nature) khi ñöôïc phaùt ra ñuùng caùch seõ cung öùng caùc hình töôùng ñöôïc döï kieán laø tieát loä linh hoàn hay Ngoâi Hai, Pranava cuõng theá, khi ñöôïc theå hieän ñuùng caùch, seõ bieåu hieän Ngoâi Cha hay Tinh thaàn qua trung gian cuûa linh hoàn. Ñoù laø Linh töø cuûa caùc con ñaõ laâm phaøm cuûa Thöôïng Ñeá. III Linh töø thaát truyeàn (Lost Word): YÙ nieäm veà Linh töø thaát truyeàn naøy ñaõ ñöôïc duy trì cho chuùng ta trong nhoùm Tam Ñieåm. Ñoù laø Linh töø cuûa Ngoâi Moät, Ngoâi Tinh thaàn, vaø chæ coù ñeä töû ñieåm ñaïo baäc ba môùi coù theå thaät söï baét ñaàu tìm kieám Linh töø naøy vì chæ coù Linh hoàn giaûi thoaùt môùi coù theå tìm ñöôïc noù. Linh töø naøy lieân quan tôùi caùc cuoäc ñieåm ñaïo cao toät, vaø chuùng ta chaúng coù lôïi gì khi nghieân cöùu theâm. (ASCLH, 5455)  Trong khi tham thieàn, nhôø ngaân leân Linh töø... (Word), ñaïo sinh môùi khôi daäy söï ñaùp öùng trong bí huyeät chính ôû ñaàu, taïo neân söï rung ñoäng hoã töông giöõa bí huyeät ñoù vôùi bí huyeät hoàng traàn treân ñaàu vaø daàn daàn phoái keát caùc maõnh löïc trong ñaàu. (LVLCK, 1012)  Dieäu AÂm (the Sound) hay Thaùnh Ngöõ (Sacred Word) khi ñöôïc söû duïng ñuùng seõ coù caùc hieäu quaû khaùc nhau coù theå ñöôïc ñeà caäp ñeán ôû ñaây. OM khi ñöôïc ngaân leân, vôùi tö töôûng taäp trung ôû sau seõ taùc ñoäng nhö moät taùc nhaân khuaáy ñoäng (disturber), moät taùc nhaân giaûi phoùng (loosener) vaät chaát thoâ tröôïc (coarse) cuûa theå tö


297

töôûng, theå tình caûm vaø cuûa theå xaùc. Khi ñöôïc ngaân leân vôùi ñaïo taâm taâm linh maïnh meõ ôû sau, noù seõ taùc ñoäng nhö moät phöông tieän thu huùt (attractive medium), vaø thu thaäp laïi caùc phaân töû vaät chaát tinh khieát ñeå laáp ñaày choã troáng cuûa caùc phaân töû bò vöùt ra tröôùc ñoù. Caùc ñaïo sinh neân coá gaéng coù hai hoaït ñoäng naøy trong trí khi söû duïng Thaùnh Ngöõ trong luùc tham thieàn. Vieäc söû duïng Thaùnh Ngöõ naøy raát coù giaù trò thöïc tieãn vaø daãn ñeán keát quaû trong vieäc kieán taïo caùc theå toát laønh ñeå cho linh hoàn söû duïng. (LVHLT, 140) Linh töø vaø dieäu aâm (Word and sound): Ñaïo sinh caàn phaân bieät caån thaän giöõa linh töø vaø dieäu aâm, vì linh töø (word) che giaáu tö töôûng, hay yù ñònh hoaëc muïc tieâu, coøn dieäu aâm (sound) laøm cho tö töôûng hay yù ñònh hoaëc muïc tieâu ñoù coù theå bieåu hieän ra trong loaïi vaät chaát naøo ñoù treân moät trong baûy caûnh giôùi. (ÑÑNLVTD, 155) Lipika : X. Nghieäp Quaû Tinh Quaân. Loa tuyeán (Spirillae, voøng xoaén oác): Loa tuyeán chæ laø caùc doøng thaàn löïc hay söùc soáng cuûa Ngoâi Hai, luaân löu theo daïng hình hoïc beân trong böùc töôøng vaây boïc cuûa vaät chaát, hôïp thaønh bôûi thaàn löïc hay chaát lieäu cuûa Ngoâi Ba. (LVLCK, 527) Loaïn trí (Insanity, maát trí, ñieân) : X. maát trí. Loøng töø maãn (Tenderness): Loøng töø maãn ñi ngöôïc laïi vôùi tính vò kyû (selfcentredness). Vò kyû haøm yù luoân luoân khe khaét (hard) vaø thu toùm veà cho mình (selfabsorbed). Nhôø coù loøng töø maãn, söï caûm thoâng do töø aùi môùi theå hieän ra thöïc teá. Caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi khoâng coøn höôùng noäi (in going) vaø vò kyû nöõa maø trôû thaønh höôùng ngoaïi (outgoing) vaø ñöôïc gôïi höùng caûm baèng moät ham muoán phuïng söï vaø giuùp ñôõ


298

nhieät thaønh vaø khoâng ích kyû. Traïng thaùi caûm nhaän naøy ñoâi khi ñöôïc goïi laø loøng nhaân töø (mercy) vaø laø ñaëc tröng cho taát caû nhöõng keû phuïng söï nhaân loaïi. Noù bao haøm söï trôï giuùp tích cöïc, ñònh taâm khoâng ích kyû, xeùt ñoaùn khoân ngoan vaø hoaït ñoäng baùc aùi. Noù khoâng vöôùng maéc vaøo baát cöù ham muoán khen thöôûng hay töôûng leä naøo. (ASCLH, 287288) Loøng traéc aån (Compassion, loøng töø bi, loøng thöông xoùt): Loøng traéc aån ngöôïc laïi vôùi söï ñam meâ (passion). Ñam meâ haøm yù ích kyû vaø tham lam (grasping). Nhôø coù loøng töø bi, con ngöôøi khoâng coøn baän taâm vôùi caùc quyeàn lôïi ích kyû cuûa rieâng mình maø tieán nhaäp vaøo vaø höùng chòu ñau khoå vôùi huynh ñeä cuûa mình. Y coù theå taïo thích öùng cho rung ñoäng cuûa mình ngoõ haàu noù ñaùp öùng ñöôïc vôùi nhu caàu cuûa huynh ñeä mình; nhôø ñoù, y môùi chia sôùt ñöôïc taát caû nhöõng gì ñang xaûy ra trong loøng huynh ñeä mình. (ASCLH, 287) Loøng voâ duïc (Dispassion): Loøng voâ duïc ngöôïc laïi vôùi khaùt voïng (lust) hay duïc voïng. Nhôø loøng voâ duïc, ngöôøi tìm ñaïo vaø keû phuïng söï môùi traùnh ñöôïc keát quaû cuûa nghieäp baùo do y haønh ñoäng vì keû khaùc. Nhö chuùng ta bieát, chính söï ham muoán rieâng cuûa chuùng ta môùi troùi buoäc chuùng ta vôùi ba coõi thaáp vaø vôùi keû khaùc. “Troùi buoäc vôùi” (“binding to”) coù baûn chaát khaùc vôùi “keát hôïp vôùi” (“union with”). Moät ñaøng thì ñaày duïc voïng, taïo ra söï boù buoäc vaø haäu quaû, moät ñaøng thì khoâng coøn ham muoán, taïo ra “söï ñoàng nhaát hoùa vôùi” (“identification with”) vaø khoâng coù haäu quaû raøng buoäc naøo trong ba coõi thaáp. Loøng voâ duïc coù tính chaát thieân veà trí tueä hôn hai caùi kia. Neân ghi nhaän laø loøng voâ duïc mang tính chaát cuûa haï trí, loøng töø maãn laø keát quaû veà tình caûm cuûa loøng töø bi voâ duïc vaø lieân quan tôùi nguyeân khí caûm duïc, trong khi loøng töø bi cuõng lieân quan tôùi


299

coõi traàn vì ñoù laø bieåu loä ra coõi traàn cuûa hai traïng thaùi kia. (ASCLH, 287288) Lôùp voû (Sheath, ñoâi khi coù nghóa laø theåbody): Hình haøi vaät chaát (material form) töùc laø lôùp voû. (LVLCK, 488) Luaân hoài (Incarnation, ñaàu thai, laâm phaøm): X. Ñònh luaät luaân hoài.  Ngöôøi ta cho raèng bí nhieäm aån taøng trong 777 laàn luaân hoài. Con soá naøy ñem laïi cô hoäi cho nhieàu suy gaãm. Caàn noùi roõ raèng ñoù khoâng phaûi laø con soá chu kyø luaân hoài maø con ngöôøi phaûi vöôït qua nhöng noù naém giöõ chìa khoùa cho ba chu kyø chính ñaõ noùi tröôùc (chu kyø cuûa Chaân Thaàn, chu kyø cuûa Chaân Ngaõ, vaø chu kyø cuûa Phaøm ngaõ ND). Tröôùc tieân, con soá naøy aùp duïng cho Haønh Tinh Thöôïng Ñeá cuûa heä thoáng haønh tinh chuùng ta chöù khoâng phaûi cho caùc haønh tinh heä khaùc. Moãi Ñöùc Haønh Tinh Thöôïng Ñeá coù con soá cuûa Ngaøi, coøn con soá cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá cuûa chuùng ta aån giaáu trong ba con soá noùi treân, cuõng nhö 666 vaø 888 naém giöõ caùi huyeàn bí ñöôïc che giaáu cuûa hai Ñöùc Haønh Tinh Thöôïng Ñeá khaùc. Soá 777 naøy cuõng laø soá chuyeån hoùa (number of transmutation), voán laø coâng vieäc caên baûn cuûa taát caû caùc Haønh Tinh Thöôïng Ñeá. (LVLCK, 306)  Vaøo moät giai ñoaïn nhaát ñònh, moät ñeä töû ñöôïc pheùp ñi ñaàu thai raát nhanh sau khi cheát, trong tröôøng hôïp naøy, vò ñeä töû ñoù phaûi ôû treân coõi caûm duïc, chôø cô hoäi thích hôïp ñeå ñi ñaàu thai. (MTNX, 80)  Coù ba nguyeân nhaân phoái hôïp laïi ñeå taïo ra luaân hoài: 1. Söùc thoâi thuùc cuûa Chaân Ngaõ (Egoic impulse). 2. Hoaït ñoäng cuûa caùc Thaùi döông vaø Thaùi aâm Thieân thaàn (solar and lunar Angels). 3. Nghieäp quaû, hoaëc laø vai troø (place) maø haønh ñoäng tröôùc kia naém giöõ trong luùc bieåu loä. (LVLCK, 761)


300

 Moät trong caùc yeáu toá chi phoái vieäc luaân hoài laø söï hieän höõu cuûa caùi ñöôïc goïi laø yù muoán linh hoaït (will-to-live). (CTNM, 638)  Con ngöôøi böôùc vaøo luaân hoài khoâng nhöõng do yù muoán rieâng cuûa y laø thu thaäp kinh nghieäm ôû coõi traàn maø coøn theo söùc thoâi thuùc cuûa nhoùm (group impulse) vaø hôïp vôùi nghieäp quaû cuûa nhoùm (group karma) cuõng nhö vôùi nghieäp quaû cuûa rieâng y. (CTNM, 492) Luaân hoài, giai ñoaïn chuaån bò :  Nhaân hoàn ñöôïc taùi haáp thu vaøo ñaïi hoàn (oversoul) tröôùc khi laïi taùi luaân hoài (reincarnating). … Coù ba chuûng töû lieân quan moät caùch ñaëc bieät vôùi caùc vi töû thöôøng toàn theå xaùc vaø theå caûm duïc, nhö theá taïo ra maõnh löïc nguõ phaân voán dó seõ taïo ra caùc saéc töôùng sau naøy: 1/ Chuûng töû 1 (seed one) ñònh ñoaït baûn chaát cuûa moâi tröôøng vaät chaát cho con ngöôøi ñaàu thai trôû laïi. Noù coù lieân quan ñeán tính chaát cuûa moâi tröôøng töông lai ñoù vaø nhö vaäy chi phoái lónh vöïc tieáp xuùc caàn thieát. 2/ Chuûng töû 2 ñònh ñoaït tính chaát cuûa theå dó thaùi nhö laø moät hieän theå maø nhôø ñoù caùc thaàn löïc cung coù theå tieáp xuùc ñöôïc vôùi theå xaùc troïng tröôïc. Noù ñònh giôùi haïn cho caáu truùc dó thaùi hay laø sinh voõng (vital web) maø naêng löôïng sau naøy seõ luaân löu theo ñoù vaø coù lieân keát moät caùch ñaëc bieät vôùi trung taâm löïc ñaëc bieät (trong soá 7 bí huyeät) voán seõ laø bí huyeät sinh ñoäng vaø linh hoaït nhaát trong laàn luaân hoài tôùi. 3/ Chuûng töû 3 mang laïi chìa khoùa cho theå caûm duïc maø con ngöôøi seõ ñöôïc an truï vaøo ñoù trong laàn luaân hoài tôùi. Ñöøng queân raèng ôû ñaây toâi ñang noùi veà keû thöôøng nhaân chöù khoâng noùi ñeán ngöôøi tieán hoùa, ñeä töû hay ñaïo ñoà. Chính chuûng töû naøy  qua caùc löïc maø noù thu huùt  giuùp con ngöôøi laäp lieân heä trôû laïi vôùi nhöõng ngöôøi maø tröôùc ñaây y yeâu thöông hay ñaõ coù söï tieáp xuùc chaët


301

cheõ. Moät söï kieän caàn ñöôïc nhaän bieát raèng yù töôûng cuûa nhoùm chi phoái moät caùch chuû quan taát caû caùc laàn laâm phaøm, vaø con ngöôøi ñi ñaàu thai, khoâng nhöõng do yù muoán cuûa rieâng y laø khao khaùt coù ñöôïc kinh nghieäm ôû coõi traàn maø coøn theo söï thoâi thuùc cuûa nhoùm (group impulse) vaø theo cuøng vôùi nghieäp quaû cuûa nhoùm cuõng nhö hôïp vôùi nghieäp quaû cuûa rieâng y. … Moät ñieåm khaùc caàn ñöôïc xem xeùt. Treân khía caïnh noäi moân, con ngöôøi hieåu ñöôïc raèng luaät Luaân hoài chi phoái tieán trình thu thaäp kinh nghieäm cho caùch soáng ôû coõi traàn, vaø con ngöôøi cuõng nhaän thöùc ñöôïc raèng, tröôùc khi thaûi boû theå caûm duïc, theå trí caûm hay theå trí, con ngöôøi chæ traûi qua moät thôøi gian taïm nghæ giöõa caùc laàn luaân hoài vaø taát nhieân hoï ñoái maët vôùi hai kinh nghieäm lôùn: 1/ Moät thôøi khoaûng (daøi hay ngaén tuøy möùc ñoä tieán hoùa ñaõ ñaït ñöôïc) ñeå tieáp xuùc vôùi linh hoàn (hoàn tinh thaànND) hay vôùi thaùi döông thieân thaàn. 2/ Sau laàn tieáp xuùc ñoù, moät söï taùi ñònh höôùng töông ñoái maõnh lieät vaøo kieáp soáng ôû coõi traàn xaûy ra, ñöa ñeán ñieàu ñöôïc goïi laø “tieán trình ñi xuoáng vaø thuùc giuïc” (”the process of descent and calling”), trong ñoù con ngöôøi: a/ Chuaån bò cho laàn ñaàu thai laïi ôû coõi traàn. b/ Ngaân leân ñuùng noát rieâng cuûa mình vaøo vaät chaát cuûa ba coõi thaáp. c/ Laøm hoài sinh caùc vi töû thöôøng toàn, voán hôïp thaønh moät tam giaùc löïc beân trong linh hoàn theå. d/ Gom laïi chaát lieäu ñeå taïo ra caùc theå bieåu loä trong töông lai. e/ Toâ ñieåm chuùng baèng caùc tính chaát vaø caùc ñaëc tính maø y ñaõ hoaïch ñaéc ñöôïc qua kinh nghieäm soáng.


302

f/ Treân coõi dó thaùi, saép xeáp laïi chaát lieäu cuûa theå sinh löïc cuûa y sao cho 7 bí huyeät hình thaønh vaø coù theå trôû thaønh nôi thu nhaän caùc thaàn löïc beân trong (inner forces). g/ Choïn löïa moät caùch coù caân nhaéc nhöõng ngöôøi seõ cung caáp cho mình nhuïc thaân caàn thieát vaø keá ñoù, chôø thôøi ñieåm luaân hoài. Ñaïo sinh huyeàn moân neân nhôù kyõ raèng cha meï chæ coáng hieán nhuïc thaân, cha meï khoâng ñoùng goùp gì khaùc ngoaïi tröø moät cô theå coù tính chaát vaø baûn chaát ñaëc bieät, cô theå naøy seõ cung öùng hieän theå caàn thieát ñeå tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng chung quanh maø linh hoàn ñi ñaàu thai caàn ñeán. Cha meï cuõng coù theå taïo ñöôïc moät phaàn naøo moái lieân heä cuûa nhoùm, nôi maø kinh nghieäm cuûa linh hoàn thì daøi vaø moät moái lieân heä ñích thöïc cuûa nhoùm ñaõ ñöôïc thieát laäp. (CTNM, 396, 495496)  Neân nhôù raèng, treân coõi rieâng cuûa mình, ôû möùc ñoä ít hay nhieàu, Chaân Ngaõ cuõng bieát ñöôïc nghieäp quaû cuûa mình vaø bieát ñöôïc nhöõng gì caàn phaûi ñöôïc laøm ñeå thuùc ñaåy söï tieán hoùa trong laàn luaân hoài tôùi (coming incarnation). Do ñoù, Chaân Ngaõ laøm vieäc vôùi caùc Nghieäp Quaû Tinh Quaân, nhöng chæ tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi caùc vò Thöøa Haønh Nghieäp Quaû cuûa nhoùm saùu vaø nhoùm boán maø thoâi (X. Nghieäp Quaû Tinh Quaân vaø caùc Ñaáng Thöøa haønh Nghieäp quaû). Thoâng qua hai nhoùm 6 vaø 4 naøy, coâng vieäc ñöôïc xuùc tieán xeùt veà maët caù nhaân cuûa Chaân Ngaõ, vaø caùc vò Thöøa haønh Nghieäp quaû khôûi ñoäng cho Chaân Ngaõ (sau khi Chaân Ngaõ ñaõ ngaân leân noát cuûa mình) guoàng maùy cuûa Thieân Luaät (machinery of the Law). (LVLCK, 943) Luaân hoài, thôøi gian taïm ngöng: (Interval) Khoâng heà coù söï coá ñònh ñoái vôùi thôøi gian taïm ngöng luaân hoài, ñoù chæ laø vaán ñeà nhu caàu cuûa linh hoàn (soul’s needs) maø thoâi. (VLH, 199) Luaân xa : X. Bí huyeät Luïc caên : Ayatana, six senses


303

Luïc ñòa Baéc cöïc (The Hyperborean): Ñaây laø teân goïi daønh cho luïc ñòa thöù hai, töùc vuøng ñaát coù caùc doi ñaát (promontories) traûi daøi theo höôùng Taây Nam tính töø Baéc cöïc (North Pole), ñeå ñoùn nhaän Gioáng daân thöù hai, vaø bao goàm toaøn theå vuøng Baéc Chaâu AÙ ngaøy nay. Ñoù laø teân goïi maø ngöôøi Hy Laïp coå xöa nhaát daønh cho vuøng ñaát xa xaêm vaø huyeàn bí, nôi maø theo truyeàn thuyeát cuûa hoï, thaàn Apollo, Baéc cöïc, tuaàn du haèng naêm. (GLBN III, 20) Luïc ñòa Atlantis: (great Atlantis) Chöøng 850.000 naêm troâi qua keå töø khi baùn ñaûo lôùn cuoái cuøng cuûa ñaïi luïc (great Atlantis) bò nhaän chìm. (GLBN III, 23) Luïc ñoaïn thieàn (Six stages of meditation): Saùu giai ñoaïn tham thieàn maø Patanjali ñeà caäp tôùi vì chuùng ñem laïi manh moái cho toaøn boä tieán trình khai môû: 1. Ñaïo taâm (Aspiration). 2. Ñònh trí (Concentration). 3. Tham thieàn (Meditation). 4. Nhaäp ñònh (Contemplation). 5. Giaùc ngoä (Illumination). 6. Linh caûm (Inspiration). (ASCLH, 37) Luïc ñoä : Six Paramitas. Luïc nhaäp : Sadayatana, six regions. Luïc thoâng: Abhijñaâ. Six phenomenal gifts. Luïc traàn, luïc taëc : Visaya. Luoàng phaân thaân (Outpouring): Luoàng phaân thaân vó ñaïi thöù nhaát phaùt ra töø Thöôïng Ñeá (Logos), laøm linh hoaït vuõ truï chaát (universal substance) vaø khieán cho moïi nguyeân töû vaät chaát trong “voøng giôùi haïn” cuûa Thaùi Döông Heä cuûa Ngaøi rung ñoäng theo baûy möùc rung ñoäng khaùc nhau.


304

Luoàng phaân thaân thöù nhì gaây ra caùc phoái hôïp phaân töû, nhôø theá taïo ra saùu coõi phuï döôùi coõi phuï nguyeân töû ôû moãi coõi vaø taïo ra hình haøi. … Linh hoàn theå ñöôïc taïo thaønh töø töø baèng caùc phaàn töû vaät chaát thuoäc cuøng tính chaát vaø cuøng loaïi nhö nguyeân töû duøng laøm nhaân cuûa noù, vaø khi linh hoàn theå ñöôïc kieán taïo nhö theá qua caùc thôøi kyø tieán hoùa daøi thì trung taâm yù thöùc thieâng lieâng ñang öùng linh, maø qua bao thôøi kyø ñaõ tieán hoùa rieâng bieät, laïi keát hôïp vôùi noù, Chaân Ngaõ baát töû baét ñaàu leo leân qua giôùi nhaân loaïi. Ñaây laø luoàng phaân thaân thöù ba ñoái vôùi moãi linh hoàn. (TLHNM I, 168169) Luoàng soùng sinh hoaït (Life waves): Luoàng soùng sinh hoaït thöù nhaát, phaùt xuaát töø Ngoâi ba Thöôïng Ñeá (third Logos): Tieán hoùa cuûa Vaät chaát (Matter). Luoàng soùng sinh hoaït thöù hai, phaùt xuaát töø Ngoâi Hai Thöôïng Ñeá (second Logos): Tieán hoùa cuûa Saéc töôùng (Form). Luoàng soùng sinh hoaït thöù ba, phaùt xuaát töø Ngoâi Moät Thöôïng Ñeá (first Logos): Phaân thaân cuûa Tinh thaàn (Outpouring of Spirit). (LVLCK, 94) Luyeän nguïc: (Purgatory): Goïi nhö theá khoâng haún laø khoâng ñuùng vì ñoù laø moät traïng thaùi taâm thöùc, nôi maø raát nhieàu thanh luyeän vaø caûi thieän xaûy ra, luyeän nguïc ôû vaøo caùc coõi phuï thaáp cuûa coõi caûm duïc, ñoù laø nôi maø con ngöôøi haàu nhö töùc khaéc böôùc vaøo sau khi boû theå xaùc. (CKDCLH, 27) Löûa (Fire):  Löûa laø moät bieán phaân cuûa vuõ truï naêng (Fohat) treân coõi trí (plane of mind). (LVLCK, 43)  Coù 3 loaïi: a) Löûa do ma saùt hay traïng thaùi Brahma aâm (negative Brahma Aspect), Ngoâi Ba (third Aspect).


305

b) Löûa Thaùi Döông hay traïng thaùi Vishnu aâm döông (positive negative Vishnu Aspect), Ngoâi Hai (second Aspect). c) Löûa ñieän hay traïng thaùi Shiva döông (positive Shiva Aspect), Ngoâi Moät (first Aspect). (LVLCK, 888)  ÔÛ treân trôøi cuõng nhö nôi coõi theá, löûa laø hình aûnh hoaøn haûo nhaát vaø khoâng pha troän cuûa Ngoïn Löûa Duy Nhaát (One Flame). Ñoù laø Söï soáng vaø Söï cheát, caùi thuûy (origin) vaø caùi chung (end) cuûa moïi söï vaät vaät chaát (material thing). Ñoù laø “Baûn theå” (“Substance”) thieâng lieâng. (GLBN I, 180) - Löûa laø bieåu töôïng cuûa theå trí. (ACMVÑTG, 179) Löûa beân trong (Internal fire, noäi hoûa): Theo Giaùo lyù Bí nhieäm thì löûa beân trong cuûa vaät chaát ñöôïc goïi laø “löûa do ma saùt” (“Fire by friction”). Noù laø haäu quaû chöù khoâng phaûi nguyeân nhaân. Noù ñöôïc taïo ra do hai löûa cuûa tinh thaàn vaø trí tueä (löûa ñieän vaø löûa thaùi döông) tieáp xuùc nhau qua trung gian cuûa vaät chaát. Naêng löôïng naøy bieåu loä trong chính vaät chaát nhö laø noäi hoûa cuûa thaùi döông vaø cuûa caùc haønh tinh, vaø coù ñöôïc moät phaûn aûnh trong caùc noäi hoûa cuûa con ngöôøi. Con ngöôøi laø Linh Hoûa (Flame Divine) vaø Trí hoûa (fire of Mind) tieáp xuùc nhau qua trung gian cuûa vaät chaát hay hình haøi. Khi cô tieán hoùa keát thuùc, löûa vaät chaát khoâng coøn nhaän bieát ñöôïc nöõa. Noù chæ toàn taïi khi hai löûa kia keát hôïp laïi vaø noù khoâng toàn taïi khi taùch khoûi chính vaät chaát. Baây giôø chuùng ta haõy thöøa nhaän moät vaøi söï kieän lieân quan ñeán löûa trong vaät chaát vaø ñeà caäp ñeán chuùng moät caùch traät töï, ñeå cho thôøi gian laøm saùng toû yù nghóa cuûa chuùng. Thöù nhaát, chuùng ta coù theå noùi raèng noäi hoûa laø caû löûa tieàm taøng laãn löûa linh hoaït, töï bieåu loä nhö laø söï toång hôïp cuûa caùc löûa tri thöùc (acknowledged fires) cuûa Thaùi Döông Heä vaø hieän ra ñieån hình nhö laø böùc xaï thaùi döông vaø söï chaùy beân trong haønh tinh. Khoa hoïc ñaõ coù noùi ñeán ít nhieàu veà vaán ñeà naøy vaø noù aån


306

giaáu döôùi caùi bí maät veà ñieän khí ôû coõi traàn, ñoù laø bieåu hieän cuûa caùc noäi hoûa linh hoaït (active internal fires) cuûa Thaùi Döông Heä vaø cuûa haønh tinh, gioáng nhö söï chaùy beân trong (inner combustion) laø moät bieåu hieän cuûa caùc noäi hoûa tieàm taøng. Caùc löûa sau naøy naèm beân trong cuûa moãi baàu haønh tinh vaø laø neàn taûng cuûa moïi söï soáng vaät chaát bieåu loä beân ngoaøi. Thöù hai, chuùng ta coù theå ghi nhaän raèng caùc noäi hoûa laø neàn taûng cuûa söï soáng trong ba giôùi thaáp cuûa thieân nhieân, vaø trong giôùi thöù tö hay giôùi nhaân loaïi, coù lieân quan ñeán hai hieän theå thaáp. Khi ñöôïc phoái hôïp vôùi caùc noäi hoûa thì Löûa Trí tueä laø neàn taûng cuûa söï soáng trong giôùi thöù tö, vaø khi ñöôïc hôïp nhaát, chuùng seõ keàm cheá (hieän giôø thì chæ coù moät phaàn, coøn sau naøy thì toaøn boä) phaøm ngaõ tam phaân; vieäc keàm cheá naøy keùo daøi ñeán laàn ñieåm ñaïo thöù nhaát. Sau roát, khi löûa Tinh thaàn hoøa laãn vôùi hai löûa kia (vieäc hoøa laãn baét ñaàu trong con ngöôøi ôû laàn ñieåm ñaïo thöù nhaát) seõ taïo thaønh moät neàn taûng cuûa söï soáng tinh thaàn. Khi söï tieán hoùa noái tieáp trong giôùi thöù naêm hay giôùi tinh thaàn, caû ba löûa naøy buøng leân cuøng luùc, taïo ra taâm thöùc hoaøn haûo. Vieäc buøng chaùy naøy ñöa tôùi keát quaû laø taïo ra söï thanh loïc cuoái cuøng cuûa vaät chaát vaø möùc ñoä thích hôïp taát yeáu cuûa noù. … Caùc noäi hoûa cuûa Thaùi Döông Heä, cuûa haønh tinh vaø cuûa con ngöôøi ñeàu chia laøm ba: 1. Löûa trong saâu (Interior fire) ôû ngay taâm cuûa khoái caàu (sphere), caùc loø löûa beân trong naøy (inner furnaces) taïo ra hôi aám. Ñaây laø tieàm hoûa (latent fire). 2. Löûa phaùt xaï (Radiatory fire). Loaïi löûa naøy coù theå ñöôïc dieãn taû baèng caùc thuaät ngöõ veà ñieän ôû coõi traàn, veà caùc tia saùng (light rays) vaø veà naêng löôïng dó thaùi. Ñaây laø löûa linh hoaït.


307

3. Tinh hoa cuûa löûa (Essential fire) hay laø hoûa tinh linh (fire elementals), chính chuùng laø tinh chaát cuûa löûa (essence of fire). Chuùng ñöôïc chia thaønh hai nhoùm chính: a/ Caùc hoûa thieân thaàn (fire devas) hay laø caùc thöïc theå tieán hoùa thaêng thöôïng. b/ Caùc hoûa tinh linh hay laø moät thöïc theå tieán hoùa giaùng haï. … Taát caû caùc hoûa tinh linh vaø hoûa thieân thaàn naøy ñeàu ôû döôùi söï kieåm soaùt cuûa Hoûa Tinh Quaân (Fire Lord), töùc laø Agni. Trong Thaùi Döông Heä hay Ñaïi Thieân Ñòa: … Löûa tieàm taøng hay löûa trong saâu taïo ra noäi nhieät (internal heat), giuùp cho Thaùi Döông Heä saûn sinh ra moïi hình thöùc söï soáng. Ñoù laø hôi aám noäi taïi (inherent warmth) giuùp cho vaïn vaät sinh soâi naûy nôû, duø laø con ngöôøi, con vaät hay caây coû. Löûa linh hoaït hay löûa phaùt xaï vaãn coù trong söï soáng vaø laøm cho söï tieán hoùa cuûa vaïn höõu phaùt trieån ra ngoaïi caûnh nhôø vaøo löûa tieàm taøng (latent fire). Trong haønh tinh, hay Haønh Tinh Thöôïng Ñeá: Noùi chung, nhöõng gì ñöôïc ñöa ra lieân quan tôùi Thaùi Döông Heä ñeàu coù theå ñöôïc xaùc ñònh ñoái vôùi moïi haønh tinh maø baûn chaát cuûa chuùng laø hình aûnh phaûn chieáu cuûa thaùi döông, ngöôøi anh caû cuûa chuùng. Trong nhaân loaïi töùc con ngöôøi Tieåu thieân ñòa: Löûa tieàm taøng nôi con ngöôøi, töùc noäi nhieät (heat interior) cuûa cô theå ñöa tôùi vieäc naûy nôû cuûa caùc hình thöùc söï soáng khaùc, ñoù laø: 1. Caùc teá baøo cuûa theå xaùc. 2. Caùc cô quan ñöôïc nuoâi döôõng baèng tieàm nhieät (latent heat). 3. Söï sinh saûn cuûa chính noù trong caùc hình haøi khaùc cuûa con ngöôøi, neàn taûng cuûa chöùc naêng tính duïc.


308

Löûa phaùt xaï hay löûa linh hoaït trong con ngöôøi laø moät nhaân toá maø cho ñeán nay ít ñöôïc hieåu bieát. Noù coù lieân quan tôùi haøo quang söùc khoûe vaø lieân quan tôùi phaùt xaï töø theå dó thaùi, noù giuùp cho con ngöôøi thaønh nhaø chöõa beänh vaø coù theå truyeàn chuyeån nhieät linh hoaït (active heat). Caàn phaân bieät giöõa söï phaùt xaï naøy (radiation) vôùi theå dó thaùi, voán laø söï phaùt xaï cuûa prana, coøn töø löïc (magnetism) voán laø moät phoùng phaùt (emanation) töø moät theå tinh anh (thöôøng laø theå caûm duïc) vaø coù lieân quan vôùi söï bieåu loä (manifestation) cuûa Linh Hoûa beân trong caùc lôùp voû vaät chaát (material sheaths). Linh Hoûa ñöôïc taïo ra treân coõi thöù hai, coõi Chaân Thaàn, coøn töø löïc (voán laø moät phöông caùch ñeå giaûi thích löûa phaùt xaï) do ñoù ñöôïc caûm nhaän cao nhaát laø treân caùc coõi thöù tö vaø thöù saùu, hay laø qua caùc hieän theå boà ñeà vaø caûm duïc. Nhö chuùng ta bieát, caùc coõi naøy coù lieân keát chaët cheõ vôùi coõi thöù hai. Söï phaân bieät naøy raát laø quan troïng vaø neân nhaän thöùc kyõ caøng. (LVLCK, 5054) Löûa do ma saùt (Fire by friction): Theo yù nghóa sieâu hình, “löûa do ma saùt” (“löûa coï xaùt”) coù nghóa laø söï keát hôïp (union) giöõa Tueä giaùc (Buddhi) hay nguyeân khí thöù saùu vôùi Trí tueä (Manas) hay nguyeân khí thöù naêm. Nhôø söï keát hôïp hay gaén chaët vaøo nhau naøy maø nguyeân khí thöù naêm hoãn hôïp moät phaàn naøo vaø trôû neân thaønh phaàn cuûa Chaân Thaàn. Theo yù nghóa vaät chaát thì löûa do ma saùt coù lieân quan vôùi tia löûa saùng taïo (creative spark) hay maàm soáng (germ) voán khai sinh vaø taïo ra con ngöôøi. (GLBN III, 250) Löûa ñòa nguïc vaø hoà löûa (Hellfire and the lake of fire): Cuõng nhö chöõ TAU, vì mang theo noát cuûa duïc voïng vaø cuûa söï thoâi thuùc ñeå chieám höõu vaø ñeå hieän höõu, bò laïm duïng vaø ñaõ ñöa caùc neàn vaên minh cuûa noù ñeán tai hoïa, cuõng theá, thaùnh ngöõ AUM cuõng coù theå bò duøng sai vaø coù theå ñöa caùc neàn vaên minh cuûa noù vaøo löûa. Ñaây laø chaân lyù voán thöïc söï aån saâu beân döôùi


309

giaùo huaán bò hieåu sai cuûa Cô Ñoác giaùo veà löûa ñòa nguïc vaø hoà löûa. Chuùng moâ taû moät caùch töôïng tröng vieäc keát thuùc kyû nguyeân khi maø caùc neàn vaên minh ôû coõi trí seõ ñi ñeán choã keát thuùc trong thaûm hoïa ñoái vôùi khía caïnh hình haøi, gioáng nhö caùc neàn vaên minh tröôùc ñaây ñaõ ñi ñeán choã keát thuùc baèng nöôùc. (LVHLT, 479480) Löûa Kundalini (Kundalini fire): X. Hoûa xaø. Löûa Nguyeân Thuûy: (Primordial Fire) Löûa Nguyeân Thuûy laø dó thaùi thöù nhaát cuûa vuõ truï ôû coõi Toái Ñaïi Nieát Baøn. (LVLCK, 626). Löûa Thaùi döông (Solar fire): Naêng löôïng cuûa linh hoàn ñoâi khi ñöôïc goïi laø löûa thaùi döông. (CTNM, 641) Löûa trong Ñaïi thieân ñòa (Fire in the Macrocosm): Löûa coù baûn chaát chính yeáu laø tam phaân, nhöng khi bieåu loä, noù coù theå ñöôïc xem nhö bieåu hieän nguõ phaân, vaø coù theå ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: 1. Löûa do ma saùt, hay löûa sinh ñoäng noäi taïi. Caùc löûa naøy laøm sinh ñoäng vaø ñem sinh khí cho Thaùi Döông Heä bieåu loä beân ngoaøi. Chuùng laø toaøn theå hoûa xaø cuûa Thöôïng Ñeá khi hoaït ñoäng ñaày ñuû trong Thaùi Döông Heä. 2. Löûa Thaùi Döông hay löûa trí tueä vuõ truï. Ñaây laø phaàn cuûa coõi trí vuõ truï ñöôïc duøng laøm sinh ñoäng theå trí cuûa Thöôïng Ñeá. Löûa naøy coù theå ñöôïc xem nhö laø toaøn theå tia löûa cuûa trí tueä (mind), caùc löûa cuûa caùc haï trí (mental bodies) vaø nguyeân khí linh hoaït cuûa caùc ñôn vò tieán hoùa cuûa nhaân loaïi trong ba coõi thaáp. 3. Löûa ñieän, hay Ngoïn Löûa Thieâng cuûa Thöôïng Ñeá. Ngoïn löûa naøy (flame) laø daáu hieäu phaân bieät cuûa Thöôïng Ñeá (Logos) cuûa chuùng ta vaø chính noù giuùp phaân bieät Ngaøi vôùi caùc vò


310

Thöôïng Ñeá khaùc, ñoù laø ñaëc ñieåm noåi baät cuûa Ngaøi vaø laø daáu hieäu vò trí cuûa Ngaøi trong cô tieán hoùa cuûa vuõ truï. (LVLCK, 3738) Löûa trong vieäc bieåu loä (Fire in Manifestation): Löûa linh hoaït (active fire) töùc laø prana (sinh khí). Löûa tieàm taøng (latent fire) töùc laø thaân nhieät (bodily heat). … Khi tieàm hoûa (löûa tieàm taøng) cuûa phaøm ngaõ phoái hôïp löûa cuûa trí tueä (fire of mind), hay löûa cuûa Chaân Ngaõ vaø sau cuøng pha troän vôùi Löûa Thieâng (Divine Flame  töø Chaân ThaànND) thì luùc ñoù con ngöôøi ñaït ñöôïc ñieåm ñaïo laàn naêm trong Thaùi Döông Heä naøy vaø hoaøn taát ñöôïc moät trong caùc chu kyø lôùn cuûa mình. (LVLCK, 47) Löûa vaø aùnh saùng (fire and light): Löûa ñieän hay Tinh thaàn, hôïp vôùi löûa do ma saùt (nhieät) taïo ra löûa thaùi döông hay aùnh saùng. (LVLCK, 241) Löûa vaät chaát (Fires of matter): Löûa töø ñaùy xöông soáng vaø tam giaùc laù laùch (splenic triangle) laø löûa vaät chaát… Caùc löûa naøy khoâng coù taùc duïng tinh thaàn (spiritual effect) vaø chæ coù chính chuùng lieân quan vôùi vaät chaát ôû choã coù caùc trung taâm löïc naøy. (LVLCK, 138) Löïc (Force, maõnh löïc): - Löïc chaúng qua chæ laø vaät chaát ôû moät trong caùc traïng thaùi cao nhaát cuûa noù. (Thö cuûa Chaân Sö, 321) -Laø teân goïi ñeå chæ taát caû caùc naêng löôïng maø  sau khi ñöôïc vaän duïng vaø taäp trung ñuùng  ñöôïc phoùng ra bôûi caù nhaân hay nhoùm theo baát cöù höôùng naøo vaø vôùi nhieàu ñoäng cô coù theå coù ñöôïc, moät soá thuoäc loaïi toát laønh vaø moät soá coù tính chaát ích kyû. (GDTKNM, 143) Löïc ñaåy (Repulsion): Ñoäng löôïng (momentum) ñöôïc taïo ra bôûi chuyeån ñoäng quay, keát quaû laø taïo ra löïc ñaåy…


311

Löïc ñaåy ñöôïc taïo ra bôûi chuyeån ñoäng quay vaø laø neàn taûng cuûa söï caùch ly ñang ngaên chaän söï tieáp xuùc cuûa baát cöù nguyeân töû naøo vôùi baát cöù nguyeân töû khaùc, ñang giöõ cho caùc haønh tinh ôû vaøo caùc ñieåm coá ñònh trong khoâng gian vaø caùch xa nhau moät caùch oån ñònh, ñang giöõ cho chuùng ôû moät khoaûng caùch nhaát ñònh keå töø taâm ñieåm cuûa heä thoáng cuûa chuùng., vaø cuõng giöõ cho caùc caûnh giôùi vaø phaân caûnh giôùi khoâng maát ñi söï ñoàng nhaát veà vaät chaát cuûa chuùng. (LVLCK, 154) Löïc taâm thoâng (Psychic force): X. Sinh hoàn vaø linh hoàn. Löôùi dó thaùi (Etheric web):  Theo nghóa ñen, löôùi dó thaùi laø maïng löôùi tinh anh vôùi caùc tuyeán löûa traûi roäng qua trung taâm vaø taïo thaønh moät dieän tích coù kích thöôùc khaù roäng. Noù taùch bieät 2 theå caûm duïc vaø theå xaùc. (LVLCK, 944)  Caùc löôùi dó thaùi thöïc ra laø dóa (disks), ñang quay troøn vôùi caùc toác ñoä rieâng bieät, khaùc nhau tuøy theo loaïi trung taâm löïc vaø tuøy theo möùc ñoä tieán hoùa cuûa heä thoáng trung taâm löïc lieân heä. Chæ khi naøo caùc löôùi naøy bò thieâu ruïi bôûi caùc luoàng hoûa ñi leân vaø ñi xuoáng, ngöôøi ta môùi thaät söï thaáy ñuùng ñöôïc caùc trung taâm löïc. Nhieàu ngöôøi coù nhaõn thoâng laàm laãn caùc trung taâm löïc vaø caùc ñoái phaàn baûo veä cuûa chuùng, vì caùc ñoái phaàn naøy (counterpart) coù ñoä toûa chieáu vaø aùnh saùng rieâng cuûa chuùng. (LVHLT, 592)  Taám maøn ngaên caùch coõi caûm duïc khoûi coõi traàn. (TLHNM I, 102) Löông taâm (conscience): - Trong ñòa haït ñaïo ñöùc, yù chí thöôøng ñöôïc meänh danh laø löông taâm. (MTNX, 237)  Nhôø vieäc öùng duïng yù thöùc phaân bieän, löông taâm ñöôïc phaùt trieån khi theå trí ngaøy caøng ñaûm traùch vieäc keàm cheá  moät nhaän thöùc vaø sau cuøng moät taâm thöùc ñaõ thöùc tænh ñöôïc khôi daäy.


312

Trong tröôøng hôïp thöù nhaát, ñieàu naøy bieåu hieän nhö laø yù thöùc traùch nhieäm; chính yù thöùc naøy daàn daàn taïo neân moät söï ñoàng hoùa ngaøy caøng taêng cuûa linh hoàn vôùi hieän theå cuûa noù, töùc con ngöôøi tam phaân haï ñaúng. (CTNM, 500501)  Löông taâm laø tieáng noùi caûnh baùo (monitory voice) cuûa linh hoàn. (MTNX, 176)  Löông taâm (consciousness) töùc laø YÙ chí laøm ñieàu phaûi (the right) vaø traùnh ñieàu sai traùi (the wrong). (KCVTT, 260) Löông tri (Common sense):  Trí tieáp thu (receptive mind) töùc laø löông tri. (GDTKNM, 35)  Löông tri chæ coù theå hoaït ñoäng trong caùc theå gioáng nhau (similar bodies) maø thoâi. Löông tri seõ cho caùc keát quaû gioáng nhau khi taát caû moïi ngöôøi ñeàu hoaït ñoäng trong theå xaùc, taát caû ñeàu hoaït ñoäng trong theå caûm duïc, hoaëc taát caû ñeàu hoaït ñoäng trong theå trí. Vì leõ “löông tri” (“common sense”) chæ laø caùc hình tö töôûng cuûa Thöôïng Ñeá treân moãi coõi, ñang chi phoái moãi taâm thöùc ñaõ nhaäp theå (embodied consciousness) vaø khieán cho taâm thöùc ñoù ñaùp öùng baèng moät soá thay ñoåi ñoái vôùi moät vaøi rung ñoäng trong caùc hieän theå cuûa taâm thöùc. Löông tri khoâng bò haïn cheá vaøo coõi traàn chuùt naøo, nhöng ôû giai ñoaïn tieán hoùa hieän nay, nhaân loaïi baäc trung khoâng môû ñuû taâm thöùc noäi taïi (indwelling consciousness) ñeå cho caùc hieän theå söû duïng baát cöù “löông tri” naøo treân coõi caûm duïc vaø coõi trí. “Löông tri” laø moät baèng chöùng huøng hoàn ñeå chöùng minh tính duy nhaát (oneness) cuûa caùc söï soáng noäi taøng (indwelling lives) cuûa chuùng ta. (KCVTT, 220221) Löôõng tính thieâng lieâng (The Divine Hermaphrodite): Ñaây laø Ñaáng Cao Caû, thuoäc haønh tinh hay thaùi döông, ñang bieåu hieän trong chính Ngaøi caùc caëp ñoái hôïp. (LVLCK, 328)


313

Lyù leõ beânh vöïc vieäc aên chay (Arguments for vegetarian living): 1/ Vieäc duøng thöùc aên ñoäng vaät (vaø ôû möùc ñoä keùm quan troïng hôn laø duøng khoaùng chaát laøm thuoác) ñaõ taïo ra söï pha troän thaàn chaát (deva substance) vaø pha troän caùc rung ñoäng voán khoâng hôïp nhau. Giôùi thöïc vaät ôû vaøo moät tình huoáng hoaøn toaøn khaùc haün, moät phaàn nghieäp quaû cuûa giôùi naøy naèm trong vieäc cung caáp thöùc aên cho con ngöôøi. Vieäc naøy ñöa ñeán keát quaû laø söï chuyeån hoùa caàn thieát söï soáng cuûa giôùi ñoù vaøo giai ñoaïn cao hôn (giai ñoaïn ñoäng vaät) voán laø muïc tieâu cuûa giôùi thöïc vaät. Taát nhieân vieäc chuyeån hoùa söï soáng thöïc vaät xaûy ra treân coõi traàn. Do ñoù, seõ coù lôïi khi choïn thöïc vaät laøm thöùc aên. Vieäc chuyeån hoùa ñôøi soáng cuûa suùc vaät vaøo giôùi nhaân loaïi xaûy ra treân caùc phaân caûnh trí caûm (kamamanasic levels). Do ñoù, hieåu veà maët huyeàn bí, duøng suùc vaät laøm thöùc aên cho con ngöôøi seõ khoâng coù lôïi. (LVLCK, 645646) 2/ “Ngoïn löûa thanh luyeän chaùy lu môø vaø yeáu ôùt khi giôùi thöù ba bò hy sinh cho giôùi thöù tö. Do ñoù, vò ñeä töû haõy ngöng vieäc gieát choùc vaø haõy nuoâi döôõng phaàn thaáp nhaát baèng saûn vaät cuûa giôùi thöù hai”. Quy luaät naøy coù theå ñöôïc toùm taét baèng giaùo huaán thoâng thöôøng laø moãi ñeä töû caàn phaûi aên chay nghieâm tuùc. Phaøm ngaõ trôû neân bò trì treä vaø naëng neà, coøn ngoïn löûa noäi taâm khoâng theå toûa chieáu khi thòt ñöôïc duøng laøm thöùc aên. Ñaây laø moät nghieâm luaät cho nhöõng ngöôøi öùng tuyeån, khoâng theå bò vi phaïm. Keû tìm ñaïo coù theå choïn aên thòt hay khoâng tuøy thích, nhöng ñeán moät giai ñoaïn naøo ñoù treân thaùnh ñaïo, ñieàu thieát yeáu laø phaûi ngöng aên moïi loaïi thòt vaø chuù taâm nhieàu vaøo vieäc aên uoáng. Vò ñeä töû phaûi töï giôùi haïn vaøo vieäc aên rau quaû, coác loaïi vaø quaû haït (nuts). Chæ baèng caùch naøy, ñeä töû môùi taïo ñöôïc loaïi theå xaùc coù theå chòu ñöïng vieäc giaùng nhaäp cuûa Chaân nhaân laø vò ngöï trong caùc


314

theå tinh anh cuûa mình tröôùc Ñaáng Ñieåm ñaïo. Neáu khoâng laøm ñöôïc nhö theá vaø neáu ñeä töû coù theå ñöôïc ñieåm ñaïo maø khoâng töï chuaån bò nhö theá thì theå xaùc seõ bò xeù tan bôûi naêng löôïng ñang tuoân ñoå qua caùc bí huyeät môùi ñöôïc kích hoaït vaø moái nguy hieåm lôùn lao seõ xaûy tôùi cho naõo boä, xöông soáng hoaëc tim. (ÑÑNLVTD, 196197) 3/ Chaân nhaân khoâng theå chuyeån tri thöùc vaø höôùng daãn cao sieâu qua moät theå xaùc thoâ tröôïc (coarse). Nhöõng luoàng tö töôûng cao sieâu khoâng theå taùc ñoäng vaøo boä oùc hoàng traàn keùm tieán hoùa. Do ñoù, vieäc thanh luyeän xaùc thaân laø ñieàu thieát yeáu. Thanh luyeän baèng thöùc aên tinh khieát. Ñaây laø cheá ñoä aên chay ñöôïc choïn moät caùch saùng suoát; noù ñoøi hoûi vieäc chæ aên caùc rau quaû ñem laïi sinh löïc. Phaùn ñoaùn caån thaän khi choïn thöùc aên, saùng suoát haïn cheá thöùc aên khoù tieâu, moät ít thöùc aên töôi toát vaø tinh khieát ñöôïc tieâu hoùa hoaøn toaøn laø taát caû nhöõng gì maø vò ñeä töû caàn coù. Caùc baïn hoûi ñoù laø thöùc aên gì? Söõa, maät ong, baùnh mì laøm baèng boät mì löùc, taát caû caùc loaïi rau moïc ngoaøi naéng, cam (nhaát laø cam), chuoái, nho khoâ, quaû haït (nuts), khoai taây, gaïo löùt, vaø toâi xin laëp laïi, chæ bao nhieâu thöù keå treân cuõng ñuû ñeå cho cô theå hoaït ñoäng. (TVTTHL, 334335) 4/ Khi vò ñeä töû soáng cuoäc ñôøi möïc thöôùc, traùnh xa thòt, chaát nicotin (trong thuoác laùND) vaø röôïu, thöïc haønh vieäc tieát duïc thì tuyeán tuøng quaû (pineal gland) khoâng coøn teo toùp nöõa maø trôû neân hoaït ñoäng sôùm hôn. (LVLCK, 1012) Tuyeán tuøng quaû laø cô quan beân ngoaøi, ôû coõi traàn cuûa noäi nhaõn thoâng. (LVLCK, 965) 5/ Vaøo luùc maø vieäc ñònh höôùng beân trong höôùng tôùi coõi giôùi giaù trò cao sieâu xaûy ra thì baáy giôø dó thaùi löïc hay sinh löïc laïi xung ñoät vôùi traïng thaùi thaáp nhaát cuûa con ngöôøi, töùc theå xaùc troïng tröôïc, vaø traän chieán cuûa caùc caëp ñoái hôïp xaûy ra.


315

Thaät laø lyù thuù maø ghi nhaän raèng chính trong giai ñoaïn naøy caàn phaûi chuù troïng vaøo vieäc giöõ giôùi luaät cho xaùc thaân, vaøo caùc yeáu toá keàm cheá nhö laø hoaøn toaøn coù tieát ñoä, soáng ñoäc thaân vaø theo cheá ñoä aên chay (vegetarianism), chuù troïng vaøo vieäc veä sinh xaùc thaân vaø taäp theå duïc. Nhôø caùc yeáu toá naøy maø vieäc keàm cheá söï soáng bôûi hình haøi (bieåu hieän thaáp nhaát cuûa traïng thaùi thöù ba cuûa Thaùnh Linh) coù theå ñöôïc xoùa boû, con ngöôøi thoaùt khoûi cuoäc chieán thöïc söï cuûa caùc caëp ñoái hôïp. (TLHNM II, 309) Ñoái vôùi con ngöôøi, bí nhieäm cuûa söï giaûi thoaùt naèm trong vieäc laøm caân baèng caùc maõnh löïc vaø laøm quaân bình caùc caëp ñoái hôïp. (LVHLT, 225) 6/ Nhöõng ai tìm caùch ñoïc tieân thieân kyù aûnh, hay nhöõng ai coá hoaït ñoäng treân coõi caûm duïc maø muoán cho khoâng coù söï thaát thoaùt naøo (with impunity), ñeå tìm kieám nôi ñoù hình aûnh cuûa caùc bieán coá trong caûm duïc quang moät caùch chính xaùc, ñeàu baét buoäc phaûi laø ngöôøi aên chay nghieâm tuùc (strict vegetarians) vaø khoâng coù ngoaïi leä naøo caû. Chính kho taøng tri thöùc coå xöa naøy cuûa thôøi Atlantis naèm ñaøng sau söï kieân trì cuûa keû aên chay veà söï caàn thieát cuûa caùch aên chay voán ñem laïi söùc maïnh vaø chaân lyù ñoái vôùi nghieâm leänh naøy. Chính vì khoâng tuaân theo quy luaät saùng suoát naøy ñaõ taïo ra caùc giaûi thích sai laàm ñoái vôùi caùc kyù aûnh caûm duïc vaø tieân thieân kyù aûnh cuûa nhieàu nhaø taâm thoâng hieän taïi vaø ñaõ taïo ra vieäc soi kieáp (reading of past lives) böøa baõi vaø thieáu chính xaùc. Chæ coù ngöôøi naøo aên chay nghieâm nhaët trong möôøi naêm môùi coù theå hoaït ñoäng nhö vaäy trong traïng thaùi coù theå ñöôïc goïi laø “traïng thaùi ghi nhaän aùnh saùng caûm duïc”. (TLHNM I, 241) 7/ Khi naøo cheá ñoä aên uoáng duy nhaát cuûa nhöõng ngöôøi con tieán hoùa cuûa nhaân loaïi goàm rau, quaû töôi, nöôùc tinh khieát, quaû haït (nuts) vaø coác loaïi (grains), hoaëc naáu chín, hoaëc coøn soáng,


316

thì baáy giôø caùc theå ñöôïc taïo ra môùi trôû neân thích hôïp ñeå trôû thaønh caùc hieän theå cho caùc Chaân Ngaõ tieán hoùa cao. (LVHLT, 84) Lyù töôûng (the ideal): Khaép theá gian, ñaâu ñaâu cuõng coù söï khao khaùt ñang thoâi thuùc con ngöôøi tìm kieám moät keû naøo ñoù maø ñoái vôùi y laø bieåu hieän moät lyù töôûng. Ngay ñeán nhöõng ngöôøi khoâng chaáp nhaän söï hieän höõu cuûa caùc Chaân Sö cuõng ñang tìm kieám moät lyù töôûng naøo ñoù, roài hình dung ra lyù töôûng ñoù ñöôïc theå hieän döôùi hình thöùc naøo ñoù treân coõi traàn. Coù leõ hoï möôøng töôïng ra mình nhö laø nhöõng ngöôøi tieâu bieåu cho haønh ñoäng lyù töôûng, hoaëc hình dung ra moät nhaø töø taâm noåi danh naøo ñoù, moät khoa hoïc gia kieät xuaát, moät nhaø myõ thuaät hay nhaïc só tieáng taêm naøo ñoù, xem nhöõng ngöôøi naøy nhö laø ñang theå hieän cho quan nieäm sieâu tuyeät cuûa hoï. Con ngöôøi  chæ vì con ngöôøi chính laø maûnh nhoû (fragmentary) vaø coøn baát toaøn (incomplete)  luoân luoân coù söï thoâi thuùc ôû noäi taâm mình ñeå tìm kieám ñoái töôïng khaùc öu vieät hôn chính mình. Chính ñieàu naøy ñöa con ngöôøi trôû laïi trung taâm baûn theå cuûa mình vaø cuõng chính ñieàu naøy thoâi thuùc con ngöôøi choïn con ñöôøng trôû veà vôùi Toaøn ngaõ (AllSelf). Qua bao thieân kyû, bao giôø Ñöùa Con Ñi Hoang cuõng ñöùng daäy vaø trôû veà vôùi Töø Phuï, luùc naøo trong thaâm taâm cuõng nhôù veà ngoâi nhaø cuûa Töø Phuï vaø caûnh huy hoaøng nôi ñoù. Nhöng theå trí con ngöôøi caàn ñöôïc kieän toaøn ñeán noãi maø vieäc tìm kieám aùnh saùng vaø lyù töôûng taát phaûi daøi laâu vaø vaát vaû. “Hieän giôø, qua khung kính, ta chæ thaáy moät caùch maäp môø, nhöng sau ñoù seõ nhìn thaáy toû töôøng”. Baây giôø, qua khung cöûa soå thoaùng môû maø chuùng ta vöôït qua khi leo leân naác thang tieán hoùa, chuùng ta baét gaëp nhöõng caùi nhìn thoaùng qua cuûa nhöõng Ñaáng Cao Caû. Caùc Ngaøi chìa ra cho chuùng ta caùc caùnh tay giuùp ñôõ vaø lôùn tieáng keâu goïi chuùng ta haõy phaán ñaáu duõng


317

caûm neáu chuùng ta muoán ñöùng ôû choã maø caùc Ngaøi ñang ñöùng hieän giôø. (TVTTHL, 256257)  Moät lyù töôûng (ideal) laø moät yù nieäm coá ñònh trong trí (fixed mental- concept) coù tính chaát gaây caûm höùng, ñöôïc taïo ra ñeå höôùng daãn caùch haønh xöû. (KCVTT, 262) - Taát caû moïi lyù töôûng ñeàu chæ laø caùi boùng (shadow) cuûa söï hoaøn thieän toái haäu (final perfection). (VLH, 110) Lyù trí thuaàn tuùy : X. Tröïc giaùc.


318

M Ma (Spook, aâm ma): Khi Phaøm ngaõ taùch khoûi Chaân Ngaõ (lower discarded self),  neáu coù theå xaùc, noù trôû thaønh ngöôøi maát linh hoàn (soulless man).  neáu khoâng coù theå xaùc, noù trôû thaønh moät con ma hay moät hình thöùc cuûa Keû Giöõ Cöûa. (LVLCK, 1017) Ma – caø – roàng: (Vampires) Ma-caø-roàng coù thaät, nhöng may thay, chuùng hieám coù. Chuùng soáng döôùi hoaøn caûnh gioáng nhö nhöõng ngöôøi töï töû, caû hai ñeàu laø vong linh luïy traàn, baïn phaûi bieát caùch giuùp ñôõ hoï, maø coøn phaûi bieát caùch giuùp giaûi thoaùt hoï taùch khoûi xieàng xích cuûa hoï (töùc laø taùch khoûi theå sinh löïc cuûa hoï - ND) (CKDCLH, 169) Ma hình (Shell):  Hình tö töôûng caûm duïc … gioáng nhö moät ma hình ñöôïc laøm cho linh hoaït vaø phaán khích. Vì leõ trong hình tö töôûng naøy coù nhieàu chaát caûm duïc vaø cuõng coù moät soá löôïng naøo ñoù chaát trí, noù coù theå taïo ñöôïc söùc thu huùt lôùn vaø coù möùc ñoä höõu hieäu gioáng


319

nhö moïi ma hình, thí duï caùc ma hình ñöôïc tieáp xuùc trong phoøng caàu ñoàng. (SHLCTÑ, 12)  Antakarana (giaùc tuyeán) laø haï trí (lower manas), con ñöôøng giao tieáp hay caûm thoâng giöõa phaøm ngaõ vôùi thöôïng trí (higher manas) hay nhaân hoàn (human soul). Vôùi vai troø laø con ñöôøng hay phöông tieän giao tieáp, noù bò tieâu huûy vaøo luùc con ngöôøi töø traàn, coøn caùc taøn tích cuûa noù (remains) soáng soùt (survive) döôùi hình thöùc nhö laø kamarupa  ma hình (the shell)  “Tieáng noùi voâ thinh”, trang 11. (LVLCK, 137) Ma saùt (Friction): Taùc duïng cuûa ma saùt treân taát caû caùc theå nguyeân töû, taïo ra: a/ Söùc soáng (vitality) cuûa nguyeân töû. b/ Söï coá keát (coherence) cuûa nguyeân töû. c/ Naêng löïc hoaït ñoäng (Ability to function). d/ Nhieät löïc ñöôïc cung öùng cho hình haøi keát hôïp maø noù coù theå taïo thaønh moät thaønh phaàn chaép vaù, duø cho ñoù laø nhieät ñöôïc cung caáp bôûi söï quay cuûa moät haønh tinh beân trong hình haøi ñaïi vuõ truï, hoaëc laø söï quay cuûa moät teá baøo trong theå xaùc beân trong hình haøi tieåu vuõ truï. e/ Söï chaùy cuoái cuøng hay laø söï phaân huûy (disintegration) khi löûa tieàm taøng vaø löûa phaùr xaï ñaït ñeán moät giai ñoaïn ñaëc bieät. Ñaây laø bí nhieäm cuûa vieäc quy nguyeân cuoái cuøng vaø cuûa thôøi kyø quy nguyeân, nhöng khoâng theå taùch bieät khoûi hai yeáu toá khaùc cuûa löûa thaùi döông vaø löûa ñieän. (LVLCK, 155) Ma thuaät (Black magic) : X. Haéc thuaät (Haéc ñaïo). Mahadeva : Mahadeva theo nghóa ñen laø “Ñaïi Thieân Thaàn” (”great Deva”). Thuaät ngöõ naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå chæ Ngoâi Thöù Nhaát (first Person) cuûa Ba Ngoâi bieåu loä (manifested Trinity),


320

töùc Shiva, Ngoâi Huûy Dieät (Destroyer aspect), Ñaáng Saùng taïo (Creator). (LVLCK, 39) Mahamanvantara (Ñaïi Chu kyø khai nguyeân hay sinh hoùa): Moät giai ñoaïn daøi cuûa toaøn theå Thaùi Döông Heä. Thuaät ngöõ naøy ñöôïc duøng cho caùc ñaïi chu kyø Thaùi Döông Heä. Noù haøm yù moät thôøi kyø hoaït ñoäng cuûa vuõ truï. (TVTTHL, 355) Mahar Prajapatya : Theá giôùi Christ, töông öùng vôùi coõi Boà Ñeà (X. Coõi vaø traïng thaùi taâm thöùc). (ASCLH, 298) Mahat:  Laø Toaøn Linh Trí (universal mind) töùc laø theå trí (mind) ñang bieåu loä trong ñaïi vuõ truï (macrocosm). (ASCLH, 15)  Mahat töùc tri thöùc (knowledge), nguyeân khí (principle) cuûa Toaøn Linh Trí. (LVLCK, 1125)  Mahat, Thöôïng Ñeá Ngoâi Ba (Third LOGOS), hay laø Trí Tueä Saùng taïo Thieâng lieâng (Divine Creative Intelligence), Brahmā cuûa AÁn giaùo, Vaên Thuø (Madjusri) cuûa Phaät Giaùo Baéc Toâng, Chuùa Thaùnh Thaàn (the Holy Spirit) cuûa Thieân Chuùa giaùo. (MTNX, 123) Mahendra : Theá giôùi cuûa trí tueä vaø linh hoàn, töông öùng vôùi coõi trí (X. Coõi vaø traïng thaùi taâm thöùc). (ASCLH, 298) Mahomet: X. Hoài giaùo. Manas : - Manas laø trí tueä (mind) bieåu loä trong tieåu thieân ñòa. (ASCLH, 15) - Manas laø nguyeân khí thöù naêm (fifth principle). (LVLCK, 309) - Baø Blavatsky phaân chia theå trí (the mind) laøm boán phaàn (division):


321

1. Manas-taijasi, hay resplendent / illuminated manas, chính laø buddhi thöïc söï, hay ít ra laø traïng thaùi cuûa con ngöôøi khi manas cuûa ngöôøi naøy trôû neân hoøa nhaäp (merged) trong buddhi, khoâng coøn yù rieâng (separate will) cuûa chính noù nöõa. 2. Manas proper (manas ñích thò), töùc thöôïng trí (highermanas) töùc trí suy tö tröøu töôïng (abstract thinking mind). 3. Antahkarana, moät thuaät ngöõ ñöôïc rieâng baø Blavatsky duøng ñeå chæ moái lieân heä (link) hay con keânh (channel) hoaëc nhòp caàu (bridge) baéc giöõa thöôïng trí (higher manas) vôùi trí caûm (kama-manas, haï trí) trong thôøi gian con ngöôøi coøn luaân hoài (during incarnation). 4. Kama-manas (trí caûm, haï trí), theo caùch chia naøy, ñoù laø phaøm ngaõ (personality). Ñoâi khi baø goïi manas laø deva-ego hay Chaân Ngaõ thieâng lieâng ñeå phaân bieät vôùi personal self (phaøm ngaõ). (GLTNVT, 46) Manasa-putras: (Trí Thieân Thaàn) - Caùc Manasa-putras töùc laø “Caùc Phaân Thaân cuûa Toaøn Linh Trí” (“Sons of the Universal Mind”), caùc Ngaøi taïo ra (created), hay ñuùng hôn saûn sinh ra (produced), con ngöôøi bieát suy tö (thinking man, “manu”), baèng caùch laâm phaøm (by incarnating) vaøo trong nhaân loaïi thuoäc Gioáng Daân Thöù ba trong Cuoäc Tuaàn Hoaøn cuûa chuùng ta. (CKMTTL, 111) - Moät Thaùi Döông Thöôïng Ñeá chæ hoaït ñoäng xuyeân qua caùc Ñaáng Kieán Taïo Vó Ñaïi (the greater Builders), töùc caùc Manasaputras thuoäc caùc caáp ñoä (grades) khaùc nhau treân hai coõi cao cuûa Thaùi döông heä (Toái Ñaïi Nieát Baøn vaø Nieát Baøn – ND). Thaùi Döông Thöôïng Ñeá hoaït ñoäng xuyeân qua caùc Manasaputras naøy vaø göûi caùc Ngaøi ra vôùi söù meänh kieán taïo vaø


322

laøm linh hoaït hình tö töôûng cuûa Thaùi Döông heä vôùi muïc tieâu ñaëc bieät ñöôïc döï kieán. (LVLCK, 564) - Caùc Manasaputras thieâng lieâng laø caùc Phaân Thaân sinh ra töø Thieân Trí (Mind-born Sons) cuûa Brahma, Thöôïng Ñeá Ngoâi Ba. Trong Secret Doctrine, caùc Ngaøi coù nhieàu danh xöng khaùc nhau: Baûy Haønh Tinh Thöôïng ñeá, caùc Huyeàn Cung Tinh Quaân (Lords of the Rays), caùc Prajapatis, caùc Kumaras, Primordial Seven, Rudras, Rishis, Spirits before the Throne. (LVLCK, 270) Mantra Yoga: Khoa Yoga veà aâm thanh hay linh töø saùng taïo (creative Word). (ASCLH, 347) Manvantara (Chu kyø sinh hoaù, chu kyø khai nguyeân):  Thôøi kyø hoaït ñoäng ñöôïc xem nhö töông phaûn vôùi thôøi kyø ngôi nghæ (rest), khoâng noùi tôùi ñoä daøi ñaëc bieät naøo cuûa chu kyø (cycle). Thöôøng ñöôïc duøng ñeå dieãn taû moät giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa haønh tinh vaø 7 gioáng daân treân haønh tinh ñoù. (ÑÑNLVTD, 221)  Baûy manvantaras töùc laø baûy cuoäc Tuaàn Hoaøn (7 rounds). (MTNX, 351)  Vaøo moãi chu kyø khai nguyeân coù haøng trieäu vaø haøng tyû theá giôùi (worlds) ñöôïc taïo ra. (GLBN I, 199)  Moät chu kyø quy nguyeân (Pralaya) daøi baèng moät chu kyø khai nguyeân, töùc laø moät Ñeâm cuûa Brahma baèng moät Ngaøy cuûa Brahma. (GLBN I, 285) Maït-na thöùc: (manasic consciousness): Chính luùc ôû giöõa traïng thaùi Devachan vôùi luùc taùi sinh maø Chaân Ngaõ khoâi phuïc laïi ñaày ñuû maït na thöùc cuûa mình. (CKMTTL, 125) Maït phaùp : X. Kali Yuga. Maøu saéc (Colour):


323

 Thaät laø ñieàu hieån nhieân khi noùi raèng aâm thanh laø maøu saéc vaø maøu saéc laø aâm thanh.  Xin baïn luoân luoân nhôù raèng moïi aâm thanh (sounds) ñeàu töï bieåu hieän thaønh maøu saéc. Khi Thaùi Döông Thöôïng Ñeá phaùn ra (utter) Linh töø vuõ truï vó ñaïi cho Thaùi Döông Heä naøy thì ba luoàng chính yeáu cuûa maøu saéc ñöôïc phaùt ra, haàu nhö ñoàng thôøi phaân ra thaønh boán luoàng khaùc, nhö theá ban cho chuùng ta baûy doøng maøu saéc maø nhôø ñoù môùi coù söï bieåu loä. Caùc maøu naøy laø: 1/ Lam (blue) 5/ Cam (orange) 2/ Chaøm (indigo) 6/ Ñoû (red) 3/ Luïc (green) 7/ Tím (violet) 4/ Vaøng (yellow) Khoâng phaûi voâ tình toâi ñaët caùc maøu theo thöù töï naøy, maø yù nghóa ñuùng ñeå daønh laïi cho baïn tìm ra. Toâi muoán nhaán maïnh yù töôûng thöù hai: baûy doøng maøu saéc naøy laø saûn phaåm cuûa söï thieàn ñònh cuûa Thöôïng Ñeá. Thöôïng Ñeá thieàn ñònh, aáp uû, hoaøi thai baèng trí tueä, taïo ra moät theá giôùi lyù töôûng vaø xaây döïng noù baèng chaát lieäu tö töôûng. Keá ñoù, vuõ truï ngoaïi caûnh cuûa chuùng ta xuaát hieän, toûa chieáu baèng baûy maøu saéc, vôùi maøu lam ñaäm hay chaøm daønh laøm maøu pha (undertone) toång hôïp.  Caùc maøu saéc ñeàu laø caùc maøu cuûa aùnh saùng (colours of light). (TVTTHL, 205206)  Taát caû caùc maøu ñeàu phaùt xuaát töø moät coäi nguoàn hay moät maøu nguyeân thuûy  trong Thaùi Döông Heä naøy, cung vuõ truï maøu chaøm bao phuû nguoàn baùc aùi hay minh trieát vuõ truï  , sau ñoù taùch ra thaønh ba maøu chính vaø töø ñoù thaønh boán maøu phuï, taïo thaønh baûy maøu cuûa quang phoå (spectrum). Baïn cuõng seõ thaáy cuøng hieäu quaû trong söï soáng cuûa caù nhaân, vì luùc naøo ñaïi vuõ truï cuõng taùc ñoäng ñeán tieåu vuõ truï. Maøu nguyeân thuûy cuûa caù nhaân laø cung


324

Chaân Thaàn cuûa y, keá ñoù, bieåu hieän thaønh ba maøu cuûa Tam Thöôïng Theå (Triade) vaø thaønh boán maøu cuûa Töù haï Theå (Quaternary). Treân con ñöôøng trôû veà coäi nguoàn, caùc maøu naøy tan hoøa thaønh ba, roài thaønh moät. (TVTTHL, 238) Maøu saéc vaø hieäu quaû (colours and its effect): Moät soá maøu saéc coù moät hieäu quaû nhaát ñònh, duø vaäy, toâi chæ coù theå keå ra ba maøu vaø noùi vaén taét veà chuùng thoâi: 1. Maøu vaøng cam (orange) kích thích söï hoaït ñoäng cuûa theå dó thaùi, noù xua tan söï taéc ngheõn (congestion) vaø laøm maïnh theâm luoàng sinh khí (flow of prana). 2. Maøu hoàng (rose) taùc ñoäng leân thaàn kinh heä vaø coù khuynh höôùng laøm linh hoaït (vitalisation) vaø xua ñi söï traàm caûm (depression) vaø caùc trieäu chöùng suy nhöôïc (symptoms of debilitation); noù laøm taêng maïnh theâm yù chí muoán soáng (Willtolive) 3. Maøu xanh luïc (Green) coù hieäu quaû chöõa trò toång quaùt, coù theå ñöôïc söû duïng moät caùch an toaøn trong caùc tröôøng hôïp vieâm nhieãm (inflamation) vaø soát, nhöng cho ñeán nay haàu nhö khoâng theå ñöa ra caùc tình huoáng ñuùng ñeå duøng ñöôïc maøu naøy hay ñaït ñeán ñoä ñaäm nhaït thích hôïp. Maøu luïc laø moät trong caùc maøu cô baûn caàn ñöôïc duøng sau roát khi chöõa trò theå xaùc, ñoù laø maøu cuûa aâm ñieäu (note) cuûa Taïo Hoùa (Nature). (TVTTHL, 247248) Maøu saéc vôùi caùc ñònh nghóa (colours and its definitions): - Maøu saéc chæ laø phöông tieän bieåu loä ra beân ngoaøi (objective medium) ñeå nhôø ñoù maø maõnh löïc beân trong töï truyeàn chuyeån (transmit itself). (TVTTHL, 211) - Neân nhôù raèng, maøu saéc chính laø caùch nhaän thöùc veà möùc rung ñoäng maø maét ngöôøi tieáp nhaän ñöôïc, ñaây laø ngöôøi ñang söû duïng theå xaùc cuûa caên chuûng thöù naêm, trong cuoäc tuaàn hoaøn thöù tö treân daõy haønh tinh thöù tö. (TVTTHL, 222223)


325

- Maøu saéc laø caùc bieåu hieän (expressions) cuûa thaàn löïc (force) hay tính chaát (quality). Maøu saéc che giaáu hay bao phuû caùc tính chaát tröøu töôïng cuûa Thöôïng Ñeá, caùc tính chaát naøy ñöôïc phaûn chieáu trong tieåu thieân ñòa ôû ba coõi thaáp nhö laø caùc ñöùc tính hay khaû naêng. (TVTTHL, 228) - Maøu saéc chæ laø hình haøi bò moät loaïi maõnh löïc naøo ñoù khoaùc laáy (assumed), khi maõnh löïc ñoù taùc ñoäng ôû moät tieâu chuaån (measure) nhaát ñònh vaø khi söï taùc ñoäng vaø söï chuyeån dòch cuûa noù bò caûn trôû hay ñöôïc thoâng suoát bôûi vaät chaát maø qua ñoù noù taùc ñoäng. (TVTTHL, 232) - Maøu saéc laø hieän töôùng (form) vaø söùc maïnh cuûa ñöùc haïnh (theo nghóa huyeàn linh hoïc) trong ñôøi soáng noäi taâm (inner life). (TVTTHL, 249) May maén (Luck): Veà caùc haønh toá (elements, hôïp toá) goùp phaàn vaøo vieäc taïo ra cô theå con ngöôøi, haønh toá naøy hay haønh toá khaùc vöôït troäi hôn (predominating) tuøy theo baûn chaát töøng ngöôøi, maø moãi ngöôøi coù caùc lieân heä vôùi caùc tinh linh thieân nhieân (elementals) moät caùch khaùc nhau. Moät Tinh linh nguõ haønh seõ thaân thieän nhaát ñoái vôùi ngöôøi naøo maø haønh toá cuûa tinh linh ñoù coù nhieàu nhaát trong ngöôøi aáy. Caùc thaønh quaû cuûa söï kieän naøy thöôøng ñöôïc ghi nhaän vaø ñöôïc daân gian gaùn cho laø “may maén” (“luck”). Coù ngöôøi ñöôïc “baøn tay may maén” (“luckyhand”) trong vieäc troàng caây mau lôùn (in making plants grow), trong vieäc nhoùm löûa (in lighting fire), trong vieäc tìm nöôùc ngaàm (finding underground water) vv… (MTNX, 74) Maét cuûa Chaân Thaàn (Eye of the Monad): Theo moät yù nghóa huyeàn bí nhaát, linh hoàn laø maét cuûa Chaân Thaàn, giuùp cho Chaân Thaàn, voán laø Thöïc Theå (Ñaáng, Being) thanh khieát, hoaït ñoäng, tieáp xuùc, bieát vaø thaáy. (LVHLT, 215) Maét cuûa linh hoàn (Eye of the soul):


326

Ñaây laø moät ñieåm ôû trong bí huyeät ñænh ñaàu. Maét naøy coù theå vaø chaéc chaén truyeàn naêng löôïng tôùi bí huyeät aán ñöôøng vaø chính noù laø taùc nhaân (tröôùc laàn ñieåm ñaïo thöù tö) cuûa naêng löôïng cuûa Tam Thöôïng Theå Tinh thaàn. (CTNM, 571) Maét cuûa Shiva (Eye of Shiva): Maét thöù ba. (LVHLT, 213) Maét cuûa Thöôïng Ñeá (Eye of God, thieân nhaõn): Thieân nhaõn laø Toaøn Nhaõn thoâng (AllSeeing Eye). (CVÑÑ, 516) Maét thöù ba (third eye):  Maét thöù ba ñöôïc taïo ra nhôø hoaït ñoäng cuûa ba yeáu toá: Thöù nhaát, nhôø söùc thoâi thuùc tröïc tieáp cuûa Chaân Ngaõ treân caûnh giôùi rieâng cuûa noù. Trong phaàn lôùn cuûa cuoäc tieán hoùa, Chaân Ngaõ tieáp xuùc vôùi hình aûnh cuûa noù, töùc con ngöôøi ôû coõi traàn, qua trung taâm löïc ôû ñænh ñaàu. Khi con ngöôøi ngaøy caøng tieán hoùa cao hôn vaø ñeán gaàn hay böôùc treân Thaùnh ñaïo thì Baûn Ngaõ noäi taïi coù ñöôïc hieåu bieát ñaày ñuû hôn ñoái vôùi hieän theå thaáp cuûa noù, vaø ñi xuoáng ñeán moät ñieåm trong ñaàu hay boä oùc naèm gaàn bí huyeät traùn. Ñaây laø söï tieáp xuùc thaáp nhaát cuûa noù. ÔÛ ñaây, thaät laø lyù thuù maø ghi nhaän söï töông öùng vôùi söï tieán hoùa cuûa caùc giaùc quan. Ba giaùc quan chính vaø laø ba giaùc quan ñaàu tieân ñeå bieåu hieän theo thöù töï laø thính giaùc, xuùc giaùc vaø thò giaùc. Trong phaàn lôùn söï tieán hoùa, thính giaùc laø xung löïc höôùng daãn söï soáng con ngöôøi qua söï giao tieáp cuûa Chaân Ngaõ vôùi ñænh ñaàu. Sau ñoù, khi Chaân Ngaõ xuoáng thaáp hôn moät ít, trung taâm löïc dó thaùi voán ñang hoaït ñoäng lieân quan vôùi tuyeán yeân ñöôïc ñöa theâm vaøo, vaø con ngöôøi trôû neân ñaùp öùng vôùi caùc rung ñoäng tinh anh vaø cao sieâu hôn; söï töông öùng huyeàn linh ñoái vôùi xuùc giaùc ôû coõi traàn ñang khôi hoaït. Sau cuøng, con maét thöù ba khai môû vaø ñoàng thôøi tuyeán tuøng quaû baét ñaàu hoaït ñoäng. Tröôùc tieân, chæ nhìn thaáy lôø môø vaø tuyeán chæ ñaùp öùng moät phaàn vôùi rung ñoäng, nhöng daàn daàn, maét khai


327

môû ñaày ñuû, tuyeán ñöôïc linh hoaït hoaøn toaøn vaø chuùng ta trôû thaønh ngöôøi “hoaøn toaøn thöùc tænh”. Khi tröôøng hôïp naøy xaûy ra, trung taâm löïc treân tuûy soáng rung ñoäng vaø baáy giôø, ba bí huyeät ñaàu hoaït ñoäng. Thöù hai, nhôø hoaït ñoäng phoái keát cuûa bí huyeät chính ôû ñaàu, töùc hoa sen nhieàu caùnh treân ñænh ñaàu. Trung taâm naøy taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán tuyeán tuøng quaû, vaø söï töông taùc cuûa löïc ôû sau caû hai (ôû moät möùc ñoä nhoû, töông öùng cuûa caùc caëp ñoái hôïp, tinh thaàn vaø vaät chaát) taïo ra cô quan vó ñaïi cuûa yù thöùc, “con maét cuûa Shiva”. Ñoù laø khí cuï cuûa minh trieát, vaø trong ba trung taâm naêng löôïng naøy, chuùng ta coù söï töông öùng cuûa ba traïng theå beân trong ñaàu cuûa con ngöôøi: 1. Bí huyeät ..... Traïng thaùi .............. Tinh ................ Cha chính treân ñaàu YÙ chí thaàn treân trôøi 2. Tuyeán ......... T.thaùi M.trieát ......... YÙù thöùc ............. Con tuøng quaû  Baùc aùi 3. Maét ............ Traïng thaùi .............. Vaät chaát .......... Meï thöù ba Hoaït ñoäng

Maét thöù ba laø taùc nhaân ñieàu ñoäng naêng löôïng hay maõnh löïc, vaø nhö theá, laø khí cuï cuûa yù chí hay Tinh thaàn; noù chæ ñaùp öùng vôùi yù chí ñoù khi ñöôïc ñieàu khieån bôûi traïng theå Con, taùc nhaân khai môû baûn chaát baùc aùi minh trieát cuûa Thöôïng Ñeá vaø con ngöôøi, vaø do ñoù, noù laø daáu hieäu cuûa nhaø huyeàn linh hoïc. Thöù ba, taùc ñoäng phaûn xaï cuûa chính tuyeán tuøng quaû. Khi ba loaïi naêng löôïng naøy hay söï rung ñoäng cuûa ba trung taâm löïc naøy baét ñaàu tieáp xuùc vôùi nhau, moät söï töông taùc roõ reät ñöôïc taïo thaønh. Vaøo ñuùng luùc, söï töông taùc tam phaân naøy taïo thaønh moät xoaùy löïc (vortex) hay trung taâm löïc, vò trí cuûa noù naèm ôû giöõa traùn, vaø sau cuøng, mang veû töông töï cuûa con maét naèm ôû giöõa hai con maét kia. Ñoù laø con maét cuûa noäi nhaõn thoâng, vaø keû naøo môû ñöôïc maét ñoù thì coù theå ñieàu khieån vaø chi phoái


328

naêng löôïng cuûa vaät chaát, thaáy ñöôïc moïi söï vieäc trong Hieän taïi Vónh cöûu vaø do ñoù, tieáp xuùc vôùi nguyeân nhaân nhieàu hôn laø vôùi hieäu quaû, ñoïc ñöôïc tieân thieân kyù aûnh vaø nhìn thaáy moät caùch töôøng taän. Nhôø ñoù, keû coù ñöôïc con maét ñoù coù theå chi phoái nhöõng vò kieán taïo caáp thaáp. (LVLCK, 1011)  Maét thöù ba toàn taïi trong chaát dó thaùi : a) Ñaøng tröôùc ñaàu. b) Naèm ngang ñoâi maét hoàng traàn. Maét thöù ba laø moät trung taâm naêng löôïng ñöôïc taïo thaønh bôûi moät tam giaùc löïc: a) Tuyeán yeân (pituitary body). b) Tuyeán tuøng quaû (pineal gland). c) Trung taâm löïc treân tuûy soáng (altar major center) (LVLCK, 965) Maét tinh thaàn (spiritual eye): Töùc laø maét thöù ba. (LVLCK, 974) Maët trôøi (The sun, Thaùi döông): - Maët trôøi laø caùi kho vó ñaïi (great reservoir) chöùa sinh löïc, töø löïc vaø ñieän löïc (elctrical, magnetic and vital forces) cho Thaùi Döông Heä cuûa chuùng ta vaø tuoân ra (pour out) raát nhieàu caùc doøng naêng löôïng ban phaùt söï soáng (lifegiving energy). Caùc luoàng naêng löôïng naøy ñöôïc caùc theå dó thaùi cuûa caùc loaïi khoaùng chaát, thöïc vaät, ñoäng vaät vaø con ngöôøi ñoùn nhaän vaø ñöôïc bieán ñoåi thaønh caùc naêng löôïng söï soáng (lifeenergies) khaùc nhau caàn thieát cho moãi loaïi. (MTNX, 55) - Maët trôøi laø theå hoàng traàn (physical body) cuûa Thöôïng Ñeá. (KCVTT, 121) Maët trôøi noäi taâm (Subjective sun): Taâm cuûa Maët trôøi (Heart of the Sun) töùc laø maët trôøi noäi taâm.


329

Taâm cuûa Maët trôøi töùc laø khoái caàu huyeàn bí beân trong, naèm sau maët trôøi hoàng traàn (physial sun) cuûa chuùng ta vaø maët trôøi hoàng traàn cuûa chuùng ta chæ laø lôùp voû bao quanh ñoù. (ÑÑNLVTD, 168, 130) Maët trôøi Tinh thaàn trung öông (Central spiritual Sun): Trung taâm ñieåm treân trôøi (central spot in the heavens) maø Thaùi Döông Heä cuûa chuùng ta ñang quay chung quanh. (ÑÑNLVTD, 130) Maát linh hoàn (lost souls). Xem theâm “Ngöôøi khoâng linh hoàn”. Khoâng moät linh hoàn naøo coù theå bò maát khi naøo: 1. Coù moät ñaïo taâm toát laønh. 2. Laøm ñöôïc haønh ñoäng khoâng ích kyû. 3. Cuoäc soáng ñöôïc cuûng coá baèng ñöùc haïnh. 4. Cuoäc soáng coù ñaïo ñöùc. 5. Cuoäc soáng taát nhieân trong saïch. Xem SDIII, 528529. (LVLCK, 992993) Maát trí (Insanity, Ñieân, Loaïn trí): Trong caùc saùch huyeàn linh khaùc, chuùng ta ñöôïc chæ cho bieát raèng söï aùm (obsession) vaø söï maát trí coù lieân quan raát chaët cheõ vôùi nhau. Maát trí coù theå xaûy ra trong taát caû ba theå, ít tai haïi hôn heát laø ñieân ôû theå xaùc, trong khi keùo daøi nhaát vaø khoù chöõa trò nhaát laø ñieân ôû theå haï trí (mental body). Bò loaïn trí trong theå haï trí laø soá phaän haåm hiu giaùng leân nhöõng keû maø trong nhieàu kieáp luaân hoài ñaõ ñi theo con ñöôøng ñoäc aùc ích kyû, duøng trí thoâng minh nhö laø phöông tieän phuïc vuï cho caùc muïc tieâu ích kyû vaø söû duïng noù moät caùch coá yù maëc duø bieát ñoù laø sai traùi. Tuy nhieân, beänh ñieân thuoäc loaïi naøy laø moät caùch maø nhôø ñoù, ñoâi khi Chaân Ngaõ ngaên chaän ñöôïc moät ngöôøi tieán veà phía taû ñaïo. Theo yù nghóa naøy thì ñoù laø “ruûi laïi hoùa may” (“a disguised blessing”). (TVTTHL, 123) Maät Toâng : Shingonshu, Tantrism.


330

Mieân du (Somnambulism, thuïy du  Thuïy: mieân, nguû): Theo nghóa ñen laø “ñi trong luùc nguû” (“sleep walking”), hay laø di chuyeån (moving), hoaït ñoäng (acting), vieát, ñoïc vaø thi haønh moïi chöùc naêng cuûa taâm thöùc tænh thöùc (waking consciousness) trong luùc con ngöôøi ñang nguû vôùi söï hoaøn toaøn khoâng bieát ñöôïc söï kieän ñoù trong luùc tænh thöùc. Ñaây laø moät trong caùc hieän töôïng taâm sinh lyù vó ñaïi, ít ñöôïc tìm hieåu vì ñoù laø hieän töôïng khoù hieåu nhaát maø chæ moät mình Huyeàn linh hoïc môùi coù ñöôïc chìa khoùa ñeå môû. (NGMTTL, 305) Minh trieát (wisdom, Jnana):  Minh trieát töùc laø tri thöùc cao sieâu (the higher knowledge). (GLTNVT, 328)  Minh trieát laø söï thaêng hoa (sublimation) cuûa trí tueä (intellect), nhöng minh trieát bao haøm söï thaêng hoa cuûa caùc khía caïnh cao cuõng nhö thaáp cuûa theå trí. Ñoù laø söï pha troän cuûa tröïc giaùc, nhaän thöùc taâm linh, hôïp taùc vôùi thieân cô vaø hieåu bieát töï phaùt baèng trí tueä ñoái vôùi nhöõng gì ñöôïc tieáp xuùc, vaø taát caû ñeàu dung hôïp vaø pha troän vôùi tình thöông vaø baèng tình thöông maø toâi ñaõ ñònh nghóa ôû treân, coäng theâm vôùi nhaän thöùc huyeàn bí voán phaûi ñöôïc khai môû tröôùc khi ñöôïc ñieåm ñaïo laàn 2. (SHLCTÑ, 99)  Minh trieát laø vieäc aùp duïng kieán thöùc ñaõ ñöôïc soi saùng, nhôø tình thöông, vaøo caùc söï vieäc cuûa con ngöôøi. Ñoù laø söï am hieåu (understanding) tuoân chaûy ra khaép nôi nhö laø keát quaû cuûa kinh nghieäm. (SHLCTÑ, 467)  Minh trieát laø saûn phaåm cuûa Phoøng Minh trieát (Hall of Wisdom). Noù coù lieân quan ñeán caùch phaùt trieån söï soáng beân trong hình haøi, lieân quan ñeán söï tieán boä cuûa tinh thaàn qua caùc hieän theå voâ thöôøng (everchanging vehicles) vaø lieân quan ñeán caùc phaùt trieån cuûa taâm thöùc keá tieáp nhau töø kieáp naøy ñeán kieáp khaùc. Noù lieân quan ñeán khía caïnh tieán hoùa cuûa söï soáng. Vì leõ


331

minh trieát lieân quan ñeán tinh hoa cuûa söï vaät chöù khoâng lieân quan ñeán chính söï vaät neân ñoù laø caùch thaáu hieåu chaân lyù baèng tröïc giaùc, khaùc vôùi khaû naêng lyù luaän vaø laø nhaän thöùc voán coù saün ñeå phaân bieät giöõa sai vôùi ñuùng, giöõa chaân vôùi giaû. Theâm nöõa, vì minh trieát cuõng laø khaû naêng ngaøy caøng phaùt trieån cuûa Chuû theå Tö töôûng ñeå ngaøy caøng thaáu nhaäp vaøo Thieân trí haàu nhaän thöùc ñöôïc giaù trò tinh thaàn ñích thöïc cuûa caùi huy hoaøng to taùt cuûa vuõ truï, ñeå hình dung ra ñöôïc muïc tieâu vaø ñeå ngaøy caøng haøi hoøa vôùi nhòp ñieäu cao sieâu hôn. Ñoái vôùi muïc tieâu hieän taïi cuûa chuùng ta (töùc laø nghieân cöùu ít nhieàu veà Thaùnh ñaïo vaø caùc giai ñoaïn khaùc nhau cuûa noù), coù theå moâ taû minh trieát laø söï nhaän thöùc veà “Thieân giôùi beân trong” vaø hieåu ñöôïc “Thieân giôùi beân ngoaøi” trong Thaùi Döông Heä. Coù theå noùi minh trieát laø söï phoái hôïp töø töø con ñöôøng cuûa nhaø thaàn bí hoïc vaø nhaø huyeàn linh hoïc (mystic and occultist)  xaây döïng ñeàn minh trieát döïa vaøo neàn taûng cuûa tri thöùc (knowledge). Minh trieát laø khoa hoïc veà tinh thaàn, cuõng nhö tri thöùc laø khoa hoïc veà vaät chaát. Tri thöùc coù tính phaân tích vaø thuoäc ngoaïi caûnh, trong khi minh trieát coù tính toång hôïp vaø thuoäc noäi taâm. Tri thöùc thì phaân chia (divide); minh trieát thì keát hôïp (unite). Tri thöùc thì taùch ra (differentiate), trong khi minh trieát thì hoøa hôïp laïi (blend). (ÑÑNLVTD, 11)  Minh trieát lieân quan ñeán Baûn Ngaõ duy nhaát (One Self), tri thöùc lieân quan ñeán Phi Ngaõ (NotSelf), trong khi thoâng hieåu (understanding) laø quan ñieåm cuûa Chaân Ngaõ (Ego) hay Chuû theå Tö töôûng (Thinker) hay laø lieân heä cuûa Chaân Ngaõ vôùi Baûn Ngaõ duy nhaát vaø Phi Ngaõ. (ÑÑNLVTD, 12)  Minh trieát seõ thay theá kieán thöùc, tuy nhieân, ôû giai ñoaïn ñaàu caàn phaûi coù kieán thöùc. Baïn neân nhôù raèng keû phuïng söï phaûi vöôït qua Phoøng Hoïc taäp tröôùc khi tieán vaøo Phoøng Minh trieát. (TVTTHL, 346347)


332

Minh trieát coå ñaïi (Vidya):  Boán minh trieát coå ñaïi cuûa trieát hoïc AÁn Ñoä coù theå ñöôïc lieät keâ nhö sau: 1. Yajna Vidya (Minh trieát nghi leã). Caùch cöû haønh caùc nghi thöùc toân giaùo vôùi muïc ñích taïo ra moät soá keát quaû. Nghi leã phaùp thuaät. Noù coù lieân quan tôùi aâm thanh, do ñoù lieân quan vôùi tieân thieân khí hay laø chaát dó thaùi cuûa khoâng gian. “Yajna” laø thieân tính voâ hình thaám nhuaàn khoâng gian. 2. Mahavidya (Ñaïi minh trieát phaùp thuaät). Tri thöùc vó ñaïi veà phaùp thuaät. Noù thoaùi hoùa thaønh vieäc thôø cuùng cuûa Vaïn Phaùp Kyø moân (Tantrika). Coù lieân quan vôùi traïng thaùi nöõ (feminine aspect) hay traïng thaùi vaät chaát (meï). Neàn taûng cuûa haéc thuaät. Mahavidya chaân chính coù lieân quan vôùi hình töôùng (traïng thaùi thöù hai) cuõng nhö noù thích öùng vôùi Tinh thaàn vaø nhu caàu cuûa noù. 3. Guhya Vidya (Minh trieát thaàn chuù). Moân hoïc veà caùc thaàn chuù. Tri thöùc bí maät veà caùc thaàn chuù huyeàn bí. Söùc maïnh bí nhieäm cuûa aâm thanh, cuûa Linh töø. 4. Atman Vidya (Minh trieát tinh thaàn). Minh trieát tinh thaàn chaân chính (true spiritual wisdom). (ASCLH, 140141)  Coù boán Minh trieát coå (Vidyas) trong soá baûy chi Tri thöùc (branches of knowledge) ñöôïc nhaéc ñeán trong kinh Purānas ñoù laø: 1. Yajna Vidyā, thöïc haønh caùc nghi leã toân giaùo ñeå taïo ra moät vaøi keát quaû. 2. Mahā Vidyā, söï hieåu bieát vó ñaïi (coù tính caùch huyeàn thuaät, Magic) hieän nay bò thoaùi hoùa thaønh söï thôø cuùng theo Vaïn Phaùp Kyø Moân (Tāntrika worship) 3. Guhya Vidyā, moân hoïc veà Thaàn chuù (Mantras) vaø nhòp ñieäu ñuùng cuûa Thaàn chuù, hay xöôùng leân (chanting) nhöõng lôøi chuù huyeàn bí (mystical incantation), vv…


333

4. Ᾱtmā Vidyā hay laø Minh trieát tinh thaàn vaø thieâng lieâng ñích thöïc. Chæ coù Ᾱtmā Vidyā môùi coù theå roïi aùnh saùng tuyeät ñoái vaø roát raùo leân caùc giaùo huaán cuûa ba caùi tröôùc. Khoâng coù söï giuùp ñôõ cuûa Ᾱtmā Vidyā thì ba caùi kia chæ laø nhöõng khoa hoïc phieán dieän (surface sciences), nhöõng ñoä lôùn hình hoïc, nghóa laø chæ coù beà daøi, beà roäng maø khoâng coù beà saâu. (GLBN I, 222) Minh trieát ñieåu : X. Hansa. Minh trieát toaøn tri (Omnicient wisdom): X. Caùch chæ ñaïo cuûa caùc Ñaáng Caàm Caân Nghieäp Quaû. Moksha : Moksha, moät traïng thaùi chaân phuùc (bliss), haøm yù “thoaùt khoûi Bandha” hay raøng buoäc (bondage). (GLBN I, 189) Söï giaûi thoaùt roát raùo (final emancipation). (LVLCK, 391) Monad : X. Chaân Thaàn. Muïc ñích cuûa tieán hoùa: (The aim of evolution) Xeùt veà con ngöôøi treân coõi hoàng traàn, muïc ñích cuûa tieán hoùa laø trôû thaønh con ngöôøi hoaøn toaøn quaân bình (perfectly balanced human being), coù ñuû caùc nam tính (male qualities) nhö yù chí (will) vaø minh trieát (wisdom) cuøng caùc nöõ tính (femine qualities) nhö tröïc giaùc (intuition) vaø tình thöông (love). (VLH, 144)


334

N Naêng löïc kieán taùnh (Ability to see the Self): Trong caâu kinh tröôùc, chuùng ta ñaõ thaáy raèng vieäc thanh luyeän (purification) caàn phaûi coù boán phaàn vaø lieân quan tôùi 4 hieän theå. Caùc keát quaû cuûa söï thanh khieát (purity) naøy cuõng coù boán phaàn vaø cuõng lieân quan ñeán boán theå. Theo thöù töï cuûa caùc hieän theå, caùc keát quaû naøy laø: 1/ Cheá ngöï ñöôïc caùc cô quan (conquest of the organs)… Nôi theå xaùc. 2/ Coù ñöôïc tinh thaàn thanh thaûn (quiet spirit)…………………….Nôi theå caûm duïc. 3/ Coù ñöôïc söï ñònh trí (concentration) ………………………………Nôi theå haï trí. 4/ Coù ñöôïc naêng löïc kieán taùnh …………… Ñaây laø keát quaû toång hôïp cuûa (naêng löïc thaáy ñöôïc Chaân Ngaõ) ba tình traïng cuûa ba theå treân.

(ASCLH, 204205) Naêng löôïng (Energy): - Laø teân goïi ñeå chæ taát caû caùc löïc ñang tuoân ñoå vaøo hình haøi caù bieät töø baát cöù phöông höôùng vaø coäi nguoàn naøo. Caùc teân goïi sutratma, life thread hay silver cord (ngaân quang tuyeán) thöôøng ñöôïc duøng ñeå chæ caùc naêng löôïng chính yeáu naøy. (GDTKNM, 143)


335

- Naêng löôïng laø töø ngöõ maø chuùng ta duøng ñeå chæ hôi thôû thieâng lieâng (divine breath) hay laø söï soáng. (LVHLT, 152) - Naêng löôïng laø löu chaát cuûa söï soáng (life fluid) chu löu khaép cô theå cuûa Thöôïng Ñeá, vaø do ñoù laøm linh hoaït ngay caû vi töû nhoû nhaát trong toång theå naøy. (LVHLT, 364) - Ñeå ñöa Minh Trieát Ngaøn Xöa phuø hôïp vôùi chaân lyù hieän ñaïi vaø caùc keát luaän khoa hoïc, toâi ñaõ phaùt bieåu hoaøn toaøn baèng caùc thuaät ngöõ chæ naêng löôïng chöù khoâng phaûi chæ caùc nguyeân khí hay caùc theå. Do ñoù, chuùng ta coù: + Phaøm ngaõ : 1/ Naêng löôïng cuûa theå trí. Maõnh löïc cuûa trí tueä. Phaûn aûnh cuûa yù chí vaø muïc tieâu thieâng lieâng. Ñoäng cô thuùc ñaåy. Xung löïc ñöa tôùi thieân cô, theo Ñònh luaät Toång Hôïp. 2/ Naêng löôïng höõu caûm thöùc. Khaû naêng ñaùp öùng. Naêng löôïng tình caûm, caûm xuùc, öôùc muoán. Phaûn aûnh cuûa tình thöông. Maõnh löïc cuûa duïc voïng. Thoâi thuùc ham muoán. Thuùc ñaåy tieán hoùa thieâng lieâng. Khuynh höôùng haáp daãn, thu huùt, theo Ñònh luaät Huùt.. 3/ Naêng löôïng cuûa Söï soáng. Khaû naêng hoäi nhaäp, phoái keát. Maõnh löïc cuûa theå sinh löïc hay theå dó thaùi. Phaûn aûnh cuûa hoaït ñoäng thoâng tueä hay chuyeån ñoäng thieâng lieâng. Xung löïc haønh ñoäng, tích naêng löôïng, theo Ñònh luaät Tieát Kieäm. 4/ Naêng löôïng cuûa vaät chaát troïng tröôïc. Hoaït ñoäng theå hieän beân ngoaøi. Caùc phaûn öùng töï ñoäng cuûa lôùp voû ngoaøi. Ñieåm hôïp nhaát troïng tröôïc nhaát. Traïng thaùi toång hôïp thaáp nhaát. + Linh hoàn 5/ Naêng löôïng cuûa tueä giaùc theå. Maõnh löïc cuûa baùc aùi phaùn ñoaùn thieâng lieâng. Tröïc giaùc. Ñaây laø phaàn tinh hoa cuûa naêng löôïng thu huùt vaø töï taäp trung trong “caùc caùnh hoa baùc aùi cuûa hoa sen Chaân Ngaõ”. Phaûn aûnh cuûa noù naèm trong yù thöùc caûm duïc höõu caûm thöùc cuûa phaøm ngaõ.


336

6/ Naêng löôïng cuûa linh theå (Atma). Maõnh löïc cuûa yù chí thieâng lieâng. Hieän thaân cuûa muïc tieâu thieâng lieâng. Naêng löôïng naøy töï taäp trung trong “caùc caùnh hoa hy sinh cuûa hoa sen Chaân Ngaõ”. Hình aûnh cuûa noù ñöôïc tìm thaáy trong baûn chaát theå trí cuûa phaøm ngaõ. + Tinh thaàn 7/ Naêng löôïng cuûa chính söï soáng. Caùc naêng löôïng naøy taïo ra con ngöôøi, moät ñôn vò naêng löôïng. 1. Ngöôøi keùm tieán hoùa vaø ngöôøi haïng thaáp bieát ñöôïc caùc thoâi thuùc cuûa phaøm ngaõ töï ñoäng vaø caùc xung löïc cuûa theå sinh löïc. 2. Ngöôøi thöùc tænh ñang phoái keát vaø trôû neân bieát ñöôïc caû hai thoâi thuùc vaø xung löïc ñaàu tieân naøy, coäng vôùi caùc phaûn öùng tình caûm vaø höõu caûm thöùc cuûa theå caûm duïc. 3. Ngöôøi thoâng minh, vaøo ñuùng luùc, bò chi phoái bôûi caùc thoâi thuùc, caùc xung löïc vaø khaû naêng thuï caûm (sentiency) cuûa ba loaïi naêng löôïng thaáp, coäng vôùi naêng löôïng cuûa theå trí. Khi thöïc söï ñaït ñöôïc ñieàu naøy, baáy giôø con ngöôøi döùt khoaùt laø ngöôøi tìm ñaïo treân ñöôøng nhaäp moân. 4. Ngöôøi tìm ñaïo (aspirant) hieän giôø ñang trôû neân bieát ñöôïc loaïi naêng löôïng caên baûn thöù naêm  naêng löôïng cuûa linh hoàn. Söï ñaùp öùng vôùi naêng löôïng linh hoàn naøy vaø hoaït ñoäng phoái hôïp cuûa caùc naêng löôïng linh hoàn (buddhiatma) taïo ra söï khai môû lôùp ngoaøi cuûa caùc caùnh hoa, töùc caùc caùnh hoa kieán thöùc, voán ñöôïc taïo thaønh baèng ba loaïi naêng löôïng: a/ Naêng löôïng thöôïng trí (manasic energy). Naêng löôïng cuûa caùc phaân caûnh tröøu töôïng cuûa coõi trí, coù saün trong linh hoàn.


337

b/ Naêng löôïng haï trí (mental energy). Ñaây laø naêng löôïng cuûa caùc phaân caûnh cuï theå cuûa coõi trí, vaø roõ raøng laø söï ñoùng goùp cuûa chính con ngöôøi. c/ Naêng löôïng cuûa theå trí trong chính vaät chaát. Ñaây laø theå trí noäi taïi vaø ñöôïc keá thöøa töø Thaùi Döông Heä tröôùc. Ba traïng thaùi cuûa naêng löôïng theå trí naøy ñöôïc phoái hôïp nhö theá vaø laø söï toång hôïp cuûa maõnh löïc thoâng tueä cuûa Thöôïng Ñeá. Chuùng bieåu hieän Thieân Trí tôùi möùc toái ña maø con ngöôøi coù theå ñoùn nhaän theo thôøi gian vaø khoâng gian, vì chuùng laø: a. Naêng löôïng cuûa söï soáng thoâng tueä, ñeán töø Ñöùc Chuùa Cha. b. Naêng löôïng cuûa linh hoàn hay taâm thöùc saùng suoát ñeán töø Ñöùc Chuùa Con. c. Naêng löôïng cuûa chaát lieäu thoâng tueä ñeán töø Chuùa Thaùnh Thaàn. 5. Caùc ñeä töû treân theá giôùi baän vaøo vieäc hoäi nhaäp cuûa phaøm ngaõ vôùi linh hoàn, hay baän vôùi vieäc toång hôïp naêm traïng thaùi naêng löôïng ñaàu tieân khi caùc caùnh hoa sen baùc aùi ñöôïc nhaän bieát roõ vaø tröïc giaùc baét ñaàu taùc ñoäng moät caùch yeáu ôùt. Caùc caùnh hoa baùc aùi naøy chæ laø caùc hình thöùc töôïng tröng cuûa naêng löôïng ñang bieåu hieän, voán coù moät hoaït ñoäng keùp  chuùng keùo leân caùc naêng löôïng haønh tinh vaø ñöa xuoáng caùc naêng löôïng cuûa Tam Thöôïng Theå Tinh thaàn, bieåu hieän cuûa Chaân Thaàn. 6. Caùc ñaïo ñoà ñang trôû neân höõu thöùc vôùi loaïi naêng löôïng thöù saùu, naêng löôïng cuûa atma, traïng thaùi yù chí cuûa Tinh thaàn. Naêng löôïng naøy giuùp cho hoï hoaït ñoäng vôùi Thieân Cô vaø thoâng qua caùc caùnh hoa hy sinh ñeå ñöa vieäc phuïng söï Thieân Cô xuaát hieän. Luoân luoân ñaây laø muïc tieâu cuûa caùc thaønh vieân ñöôïc ñieåm ñaïo cuûa Thaùnh Ñoaøn. Caùc Ngaøi thaáu hieåu, theå hieän vaø hoaït ñoäng vôùi Thieân Cô.


338

7. Sau laàn ñieåm ñaïo thöù ba, vò ñeä töû baét ñaàu hoaït ñoäng vôùi Tinh thaàn vaø baét ñaàu thaáu hieåu yù nghóa cuûa Tinh thaàn vaø taâm thöùc cuûa vò naøy daàn daàn chuyeån ra khoûi linh hoàn ñi vaøo taâm thöùc cuûa Chaân Thaàn gioáng nhö taâm thöùc cuûa phaøm ngaõ chuyeån ra khoûi söï hieåu bieát thaáp ñi vaøo hieåu bieát cuûa linh hoàn. 8. (TLHNM II, 284287) Naêng löôïng höõu caûm thöùc (Sentient energy): Naêng löôïng naøy khieán cho moät ngöôøi thaønh moät linh hoàn. Ñoù laø nguyeân khí tri thöùc, quan naêng cuûa yù thöùc, moät caùi gì ñoù coù saün trong vaät chaát (khi ñöôïc ñöa vaøo lieân keát vôùi tinh thaàn) seõ khôi hoaït söï ñaùp öùng vôùi moät moâi tröôøng tieáp xuùc roäng lôùn beân ngoaøi. Sau roát, ñoù laø caùi seõ phaùt trieån nôi con ngöôøi moät nhaän thöùc veà toång theå, veà baûn ngaõ (self) vaø ñöa con ngöôøi tôùi söï töï quyeát (selfdetermination) vaø töï nhaän thöùc (selfrealisation) … Naêng löôïng höõu caûm thöùc naøy (energy of sentient consciousness) ñeán töø Ngoâi Hai cuûa Thöôïng Ñeá, töø taâm cuûa maët trôøi. (LVHLT, 525) Naêng löôïng linh hoàn (Soul energy):  Naêng löôïng linh hoàn voán laø naêng löôïng cuûa tình thöông (energy of love). (CTNM, 131) Naêng löôïng sinh löïc hay sinh khí (Pranic energy or vitality): Ñaây laø sinh löïc (vital force) coù saün trong chính vaät chaát vaø moïi hình haøi ñeàu chìm ngaäp trong ñoù, vì chuùng taïo thaønh caùc phaàn töû hoaït ñoäng cuûa hình haøi lôùn hôn. Moïi hình haøi ñeàu ñaùp öùng vôùi naêng löôïng naøy. Loaïi naêng löôïng naøy xuaát phaùt töø maët trôøi hoàng traàn vaø taùc ñoäng tích cöïc leân caùc theå sinh löïc cuûa moïi hình haøi trong coõi thieân nhieân (natural world), keå caû hình haøi vaät chaát (physical form) cuûa chính nhaân loaïi. Theo thuaät ngöõ cuûa Minh trieát Voâ Thuûy (Ageless Wisdom), caû ba naêng löôïng naøy ñöôïc goïi laø löûa ñieän, löûa thaùi döông vaø löûa do ma saùt. (LVHLT, 526)


339

Naêng löôïng theo sau tö töôûng: (Energy follows thought) Trình töï cuûa hoaït ñoäng naøy coù theå ñöôïc trình baøy nhö sau: Treân coõi rieâng cuûa mình, chuû theå tö töôûng (thinker, linh hoàn) ñöa ra moät tö töôûng tieâu bieåu cho muïc tieâu hoaëc yù muoán naøo ñoù. Theå trí (mind) rung ñoäng ñaùp öùng vôùi tö töôûng naøy, ñoàng thôøi taïo ra moät phaûn öùng ñaùp laïi (corresponding reaction) trong theå caûm duïc, töùc theå tình caûm. Theå naêng löôïng, töùc theå dó thaùi (etheric sheath) rung ñoäng ñoàng boä theo, nhôø ñoù, boä oùc ñaùp öùng laïi vaø cung caáp naêng löôïng (energises) cho heä thaàn kinh khaép caû toaøn boä nhuïc thaân, theá laø xung löïc cuûa chuû theå tö töôûng theå hieän thaønh hoaït ñoäng ôû coõi traàn. (ASCLH, 327) Naêng löôïng thieâng lieâng : X. Fohat. Naêng löôïng tinh thaàn (Spiritual energy): Naêng löôïng tinh thaàn phaùt xuaát töø caùc Ñöùc Chuùa Cha, ñaït tôùi nhaân loaïi töø coõi giôùi maø veà maët chuyeân moân ñöôïc goïi laø coõi Chaân Thaàn, töø coõi nguyeân hình (archetypeal sphere), coäi nguoàn cao sieâu nhaát maø moät ngöôøi coù theå bieát ñeán. Coù raát ít ngöôøi ñöôïc trang bò ñuû ñeå hoïc coù theå ñaùp öùng vôùi loaïi naêng löôïng naøy. Ñoái vôùi ña soá ngöôøi, naêng löôïng ñoù thöïc ra khoâng toàn taïi. (LVHLT, 525) Naêng löôïng vaø Löïc (Energy and Force):  Toâi muoán baïn ghi nhôù raèng, maëc duø taát caû ñeàu laø naêng löôïng, tuy nhieân, ñoàng thôøi trong giaùo huaán noäi moân chính xaùc thì hoaït ñoäng coù söùc thoâi thuùc cao ñöôïc goïi laø naêng löôïng coøn nhöõng gì bò chi phoái bôûi naêng löôïng vaø bò cuoán vaøo hoaït ñoäng qua trung gian cuûa noù ñöôïc goïi laø löïc. Do ñoù, teân goïi coù tính caùch töông ñoái vaø coù theå thay ñoåi. Thí duï, ñoái vôùi ña soá nhaân loaïi, xung löïc caûm duïc laø naêng löôïng cao nhaát maø thoâng thöôøng


340

nhaân loaïi mong muoán, coøn caùc löïc maø naêng löôïng caûm duïc taùc duïng leân baáy giôø seõ laø caùc löïc dó thaùi vaø hoàng traàn. (VMCQG, 129)  Toâi duøng töø ngöõ “naêng löôïng” ñeå chæ bieåu loä tinh thaàn (spiritual expression) cuûa baát cöù cung naøo, coøn töø ngöõ “löïc” ñeå chæ coâng duïng (use) maø con ngöôøi taïo ra ñoái vôùi naêng löôïng tinh thaàn ñoù khi hoï tìm caùch söû duïng noù vaø cho ñeán nay, thöôøng duøng sai. (VMCQG, 16) Naâng leân khoái löôïng lôùn (To raise great masse): Sau naøy, caùc ñònh luaät chi phoái vieäc xaây döïng caùc kieán truùc vó ñaïi vaø vieäc xöû lyù vôùi caùc troïng löôïng lôùn seõ ñöôïc hieåu roõ laø coù lieân quan ñeán aâm thanh. Khi chu kyø trôû laïi vaø vaøo kyû nguyeân saép ñeán, ngöôøi ta seõ thaáy vieäc taùi xuaát hieän khaû naêng naâng leân caùc khoái löôïng khoång loà (great masses) cuûa ngöôøi Lemurians vaø ngöôøi Atlants nguyeân thuûy  laàn naøy ôû voøng tieán hoùa cao hôn. Trí ñeå hieåu phöông phaùp naøy seõ ñöôïc phaùt trieån. Caùc khoái vó ñaïi ñöôïc naâng leân cao nhôø caùc nhaø kieán truùc thôøi xöa coù ñöôïc khaû naêng taïo ra khoaûng chaân khoâng (vacum) nhôø aâm thanh vaø duøng khoaûng chaân khoâng ñoù vaøo caùc muïc ñích ñaõ ñònh. (TVTTHL, 249250) Ngaõ loøng (Discouragement, thieáu can ñaûm, naõn chí):  Coù 3 nguyeân nhaân gaây ra ngaõ loøng: 1. Giaõm suùt sinh khí (vitality) trong theå xaùc. Tröôøng hôïp naøy xaûy ra laø do theå caûm duïc ñoøi hoûi quaù nhieàu sinh khí cuûa theå xaùc, neân khi noã löïc ñeå ñaùp öùng vaø khi caûm thaáy baát löïc khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc moät caùch ñaày ñuû, ngöôøi ta laïi coù caûm giaùc ngaõ loøng. Vieäc naøy thöôøng xaûy ñeán cho nhöõng ngöôøi maø theå xaùc ñöôïc caáu taïo moät caùch tinh teá. Caùch chöõa trò: taùi laäp vieäc nghæ ngôi (rest) vaø thö giaõn (relaxation) vaø daønh thôøi gian cho thieân nhieân ñieàu chænh söï baát oån. Maët trôøi cuõng cung caáp sinh khí trôû laïi baèng prana, neân xem


341

xeùt ñieàu naøy. Sau heát, ñaëc bieät caàn coù löông tri laønh maïnh, vaø cuõng caàn coù nhaän thöùc raèng coâng vieäc caàn ñöôïc ñieàu chænh ñuùng vôùi khaû naêng con ngöôøi chöù khoâng theo nhu caàu quaù möùc. Haõy suy gaãm ñieàu naøy. 2. Trí cuï theå quaù phaùt trieån, ñeán phieân noù, haï trí ñoøi hoûi quaù nhieàu nôi baûn chaát caûm duïc, vaø sau ñoù, laàn nöõa treân theå xaùc. Moät naêng löïc quaù lôùn ñeå thaáu suoát toaøn theå vaán ñeà, moät söï hieåu bieát quaù khoâng caân xöùng veà nhu caàu theá giôùi, vaø moät söï hieåu bieát quaù nhanh nhaïy veà nhieàu vaán ñeà coù lieân quan ñeán moät vaán ñeà ñaëc bieät naøo ñoù taïo ra moät rung ñoäng döõ doäi trong theå caûm duïc. Ñieàu naøy ñöa ñeán vieäc laøm xaùo troän theå xaùc vaø keát quaû nhaän thaáy ñöôïc chuùng ta goïi laø ngaõ loøng. Chính ôû ñaây, yù thöùc veà söï töông xöùng phaûi ñöôïc boài ñaép, phaûi coù khaû naêng taïo quaân bình moät caùch saùng suoát vaø phaûi ñaït ñöôïc söï caân baèng trí tueä. Caùch chöõa trò: naèm trong vieäc nhaän thöùc raèng thôøi gian, söï vónh cöûu, söï tieán hoùa (tuøy yù baïn goïi noù laø gì) ñöa moïi vieäc troâi qua vaø raèng moïi vieäc ñeàu khoâng tuøy thuoäc vaøo coá gaéng caù nhaân. Linh hoàn khoân ngoan coù theå thuùc ñaåy coâng vieäc toát laønh, tuy nhieân, vieäc keát thuùc laø chaéc chaén.. Neáu caùc linh hoàn khoân ngoan khoâng coù saün, tuy theá, maõnh löïc tieán hoùa cuõng ñöa moïi vieäc troâi qua cho duø chaäm hôn. Ñöøng neân queân ñieàu naøy, nhöng khi söï ngaõ loøng do caùc coäi nguoàn ôû theå trí ñeán vôùi baïn thì baèng söï traàm laëng, haõy töï ñieàu chænh chính baïn, vaø baèng söï quaùn töôûng, haõy caûm nhaän söï thaønh ñaït sau cuøng cuûa yeáu toá vó ñaïi, ñoù laø Thôøi Gian. 3. Nguyeân nhaân thöù ba naèm trong caùc lónh vöïc huyeàn linh nhieàu hôn, vaø do vieäc laøm quaân bình caùc caëp ñoái hôïp. Khi quaû laéc dao ñoäng  nhö noù phaûi vaø nhaát ñònh xaûy ra  höôùng veà nhöõng gì maø ta goïi laø boùng toái, taø vaïy vaø caùi baát nhö yù, noù seõ taïo ra trong caùc baïn, keû ñaõ ñònh höôùng veà phía aùnh saùng, moät söï caêng thaúng, keát quaû laø coù söï baát oån (discomfort) trong taát caû


342

caùc theå, ñaëc bieät ñöôïc caûm nhaän nhö laø söï traàm caûm cuûa theå xaùc. Theå xaùc baïn caøng nhaïy caûm thì vieäc ñaùp öùng vôùi hình thöùc caùm doã naøy caøng lôùn. Ñoù laø moät trong caùc ñieàu ñaëc bieät caûn trôû ngöôøi tìm ñaïo. Noù laøm cho y thaønh tieâu cöïc vaø thuï ñoäng vôùi khía caïnh saéc töôùng vaø haï giaõm möùc rung ñoäng cuûa y. Keát quaû laø noù ngaên chaän söï thaønh ñaït cuûa y vaø vieäc phuïng söï cuûa y ñoái vôùi caùc khoå ñau treân theá giôùi. Caùch chöõa trò: taäp vaän duïng theå trí moät caùch khoân ngoan, taäp coù khaû naêng suy luaän moät caùch hôïp lyù vaø thaáy ñöôïc nguyeân nhaân cuûa caùc tình huoáng ñang naèm trong chính Phaøm ngaõ cuûa baïn hoaëc laø ôû quanh baïn. Nhö vaäy, söï thaêng baèng seõ ñaït ñöôïc. Noù cuõng naèm trong vieäc nhaän thöùc ñöôïc Thôøi Gian nhö laø moät yeáu toá giaûi quyeát (solvent) nhö ñaõ noùi ôû tröôùc. Noù cuõng naèm trong vieäc laøm tónh laëng trí cuï theå vaø theo sau laø vieäc noái lieàn vôùi linh hoàn, vaø xuyeân qua linh hoàn, vôùi nhoùm Chaân Ngaõ vaø taát nhieân vôùi Chaân Sö. (LVHLT, 341343)  Chaân Ngaõ kieân trì vì bieát mình baát töû. Phaøm ngaõ hay naûn chí vì bieát thôøi gian thì ngaén nguûi. (ÑÑNLVTD, 76) Ngaõ thöùc (I.ness hay selfconsciousness):  Ngaõ thöùc cho pheùp ñôn vò tinh thaàn ôû trung taâm (cuûa hoa sen Chaân Ngaõ ND) (nhôø vaøo noù) ñeå thu ñöôïc tri thöùc, hieåu bieát vaø söï töï nhaän thöùc (selfrealisation). (LVLCK, 762)  Ngaõ thöùc töùc laø yù thöùc con ngöôøi (human consciousness). (LVHLT, 38) Ngaõ tính (Egoism, duy ngaõ):  Ngaõ tính lieân quan tôùi naêng löïc taïo “Ngaõ” (“I” making faculty), noù chuû yeáu laø phaân bieät con ngöôøi vaø nhö theá, ñöa vaøo giaùc quan thöù saùu, töùc theå trí (mind) nhö laø taùc nhaân dieãn dòch vaø toång hôïp 5 giaùc quan kia. Ñoù laø khaû naêng cuûa con ngöôøi ñeå


343

noùi “Toâi thaáy”, “Toâi ngöûi”  moät ñieàu maø con vaät khoâng theå laøm ñöôïc. (ASCLH, 351) Ngaøy “Ñeán vôùi Chuùng ta” (Day “Be with Us”): Ngaøy “Ñeán vôùi Chuùng ta” laø ngaøy maø khi ñoù, con ngöôøi töï giaûi thoaùt khoûi caùc troùi buoäc cuûa voâ minh vaø hoaøn toaøn nhaän thöùc ñöôïc söï baát phaân ly (non separateness) cuûa Chaân Ngaõ beân trong phaøm ngaõ cuûa mình  do sai laàm maø xem nhö rieâng cuûa mình  vôùi Ñaïi Ngaõ (Universal Ego, Anima SupraMundi), nhôø ñoù saùt nhaäp vaøo Baûn Theå Duy nhaát (One Essence) ñeå trôû neân hôïp nhaát khoâng nhöõng “vôùi Chuùng ta”, töùc nhöõng Sinh linh (Lives) bieåu loä trong vuõ truï voán laø Söï soáng Duy nhaát, maø coøn trôû thaønh chính Söï soáng ñoù. (GLBN I, 189) Ngaøy Phaùn Xeùt (Judgement Day): Ngaøy Phaùn Xeùt xaûy ra trong cuoäc tuaàn hoaøn (round) thöù naêm saép tôùi. …Vaøo luùc ñoù, 3/5 nhaân loaïi hieän nay ñang ôû treân Con Ñöôøng Döï Bò hay Con Ñöôøng Ñieåm Ñaïo, seõ coù trung taâm yù thöùc cuûa hoï ôû treân coõi trí moät caùch döùt khoaùt, trong khi 2/5 vaãn taäp trung vaøo coõi caûm duïc. Taïm thôøi, 2/5 naøy seõ chuyeån vaøo chu kyø quy nguyeân (pralaya), heä thoáng ñòa caàu seõ khoâng coøn laø nôi baûo döôõng thích hôïp cho hoï nöõa. (LVLCK, 390391) Ngaøy “Sabbath” (Sabbath day): “Sabbath” coù nghóa laø Yeân Nghæ hay Nieát Baøn (Nivana). Noù khoâng phaûi laø “ngaøy thöù baûy” (“seventh day”) sau saùu ngaøy maø laø moät thôøi kyø keùo daøi baûy “ngaøy”, hoaëc baát cöù thôøi kyø naøo bao goàm baûy phaàn. … Töø ngöõ Sabbath coù moät yù nghóa huyeàn bí ñöôïc tieát loä trong vieäc Ñöùc Jesus coi thöôøng ngaøy Sabbath cuøng vôùi nhöõng gì ñöôïc noùi ñeán trong Luke. Trong ñoaïn ñoù, Sabbath ñöôïc xem nhö troïn tuaàn leã (whole week). Haõy xem baûn vaên tieáng Hy Laïp seõ thaáy tuaàn leã ñöôïc goïi laø Sabbath. Nguyeân vaên: “Toâi nhòn aên


344

hai laàn trong kyø Sabbath”. Thaùnh Paul, moät ñaïo ñoà, ñaõ bieát roõ ñieàu naøy khi noùi ñeán vieäc nghæ ngôi laâu daøi vaø haïnh phuùc vónh cöûu ôû Thieân Ñöôøng (heaven) nhö laø Sabbath: “Vaø hoï seõ ñöôïc haïnh phuùc ñôøi ñôøi vì hoï seõ maõi maõi ñöôïc hôïp nhaát (one) vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø seõ höôûng ñöôïc moät Sabbath vónh vieãn.” (GLBN I, 285) Ngaân Haø (Milky Way): Daûi baêng huyeàn bí trong baàu trôøi maø chuùng ta goïi laø Ngaân Haø, coù lieân keát chaët cheõ vôùi sinh khí (prana) vuõ truï, hay laø söùc soáng hoaëc chaát boài döôõng cuûa vuõ truï ñoù ñang ñem sinh löïc cho heä thoáng dó thaùi cuûa thaùi döông (solar etheric system). (LVLCK, 99) Ngaân quang tuyeán (Sutratma; life thread, silver cord, silver thread, thread soul, sinh meänh tuyeán):  Laø moái lieân heä töø löïc (magnetic link) maø Thaùnh kinh Cô Ñoác giaùo noùi ñeán nhö laø “sôïi daây baïc” (silver cord”), sôïi chæ aùnh saùng sinh ñoäng (thread of living light) naøy noái lieàn Chaân Thaàn töùc Tinh thaàn nôi con ngöôøi vôùi boä oùc hoàng traàn. (ASCLH, 59)  Ngaân quang tuyeán noái lieàn vaø laøm sinh ñoäng moïi hình haøi thaønh moät toång theå hoaït ñoäng vaø bieåu hieän trong chính noù yù chí vaø muïc tieâu cuûa thöïc theå ñang bieåu loä, ñoù laø moät ngöôøi, moät vò Thöôïng Ñeá hay moät tinh theå (crystal). (CVÑÑ, 449)  Ngaân quang tuyeán (sinh meänh tuyeán, sutratma hay life thread) ñöôïc laøm baèng chaát lieäu cuûa coõi thöù nhì (coõi Ñaïi Nieát BaønND). (KCVTT, 134)  Sutratma töùc laø tuyeán (thread) noái lieàn nhieàu theå khaùc nhau vaø ñi töø Chaân Thaàn treân coõi cao cuûa rieâng noù (töùc coõi Ñaïi Nieát BaønND), xuyeân qua linh hoàn theå treân caùc coõi phuï cao cuûa coõi trí xuoáng tôùi theå xaùc. (ASCLH, 318319)


345

Ngheä só (Artist, ngheä nhaân, nhaø myõ thuaät, taøi töû): Chuùng ta ñöøng queân raèng ngheä só coù trong taát caû caùc cung naêng löôïng (ray); khoâng coù moät cung ñaëc bieät naøo taïo ra nhieàu ngheä só hôn laø cung khaùc. Theo beà ngoaøi, hình haøi seõ khoaùc laáy bieåu hieän töï nhieân (spontaneous) khi söï soáng noäi taâm cuûa nhaø ngheä só ñöôïc ñieàu chænh, taïo ra toå chöùc beân ngoaøi cuûa caùc hình thöùc sinh hoaït cuûa y. Ngheä thuaät saùng taïo chaân chính laø moät chöùc naêng cuûa linh hoàn, do ñoù, nhieäm vuï ban ñaàu cuûa moät ngheä só laø chænh hôïp, thieàn ñònh vaø taäp trung söï chuù yù cuûa mình vaøo coõi giôùi yù nghóa (world of meaning). Ñieàu naøy ñöôïc noái tieáp baèng vieäc coá gaéng bieåu hieän caùc yù töôûng thieâng lieâng döôùi caùc hình thöùc thích hôïp, tuøy theo khaû naêng töï nhieân vaø caùc khuynh höôùng cuûa cung naêng löôïng cuûa ngheä nhaân trong baát cöù lónh vöïc naøo maø y coù theå choïn vaø ñoái vôùi y laø moâi tröôøng thuaän lôïi nhaát cho noã löïc cuûa y. Noù dieãn ra song song baèng söï coá gaéng, luoân luoân ñöôïc taïo ra treân coõi traàn, ñeå cung caáp, höôùng daãn vaø huaán luyeän boä maùy cuûa naõo boä, vaø qua boä maùy ñoù truyeàn ñaït, baøy toû nieàm höùng caûm haün ñang tuoân traøn ngoõ haàu coù theå coù ñöôïc caùch dieãn ñaït ñuùng vaø theå hieän chính xaùc caùi thöïc taïi beân trong. (TLHNMII, 249) Nghi thöùc (Rites):  Caùc hoûa tinh linh (fire elementals), thuûy tinh linh (water sprites) vaø caùc tinh linh haï ñaúng, taát caû ñeàu coù theå ñöôïc khieån duïng (harnessed) baèng caùc nghi thöùc. Coù ba loaïi nghi thöùc: 1. Nghi thöùc baûo veä, coù lieân quan ñeán vieäc hoä thaân cuûa baïn. 2. Nghi thöùc trieäu daãn (appeal), ñeå keâu goïi (call) vaø laøm cho caùc tinh linh xuaát hieän (reveal). 3. Nghi thöùc ñeå keàm cheá vaø ñieàu khieån caùc tinh linh khi ñaõ trieäu taäp ñöôïc (summoned). … Nhôø caùc nghi thöùc vaø nghi leã (ceremonies), baïn coù theå nhaän ra vaø giao tieáp ñöôïc vôùi thieân thaàn, nhöng khoâng theo


346

cuøng caùch thöùc, cuõng khoâng cuøng lyù do maø baïn coù theå aùp duïng vôùi caùc tinh linh. Caùc thieân thaàn döï vaøo caùc nghi thöùc moät caùch tuøy thích (freely) vaø khoâng chòu bò trieäu taäp (summoned); caùc Ngaøi ñeán ñeå vaän duïng quyeàn naêng. Khi möùc rung ñoäng cuûa baïn ñuû tinh khieát thì caùc nghi leã ñöôïc duøng nhö moät maûnh ñaát hoäi hoïp chung. (TVTTHL, 175176) Nghieäp quaû (Karma):  Taùc ñoäng ôû coõi traàn. Veà maët sieâu hình laø Luaät Baùo Phuïc (Law of Retribution); Luaät Nhaân Quaû, hay gaây haäu quaû veà maët ñaïo ñöùc. Coù nghieäp quaû do coâng vaø nghieäp quaû do toäi. Ñoù laø quyeàn löïc kieàm cheá vaïn vaät. Keát quaû cuûa haønh ñoäng ñaïo ñöùc hay laø haäu quaû veà maët ñaïo ñöùc cuûa moät vieäc laøm ñöôïc thöïc hieän ñeå ñaït moät ñieàu gì haàu thoûa maõn duïc voïng caù nhaân. (ÑÑNLVTD, 219)  Caùc loaïi nghieäp quaû (types of karma): Nghieäp quaû ñöôïc aùp ñaët leân thöïc theå coù linh hoàn (ensouling entity) qua trung gian cuûa chính vaät chaát hay chaát lieäu (maø noù taùc ñoäng tôùi) vaø vaät chaát hay chaát lieäu naøy laø nguyeân lieäu thoâng minh (intelligent material) ñöôïc taïo thaønh baèng tinh tuùy cuûa thieân thaàn (deva essence). 1. Nghieäp quaû vuõ truï (Cosmic karma): AÙp ñaët leân Thaùi Döông Thöôïng Ñeá töø beân ngoaøi Thaùi Döông Heä. 2. Nghieäp quaû Thaùi Döông Heä (Systemic karma): Thaùi Döông Thöôïng Ñeá phaûi thanh toaùn heát caùc quaû ñaõ ñöôïc phaùt ñoäng trong caùc Thieân kieáp (Kalpas) tröôùc kia vaø coù aûnh höôûng tôùi loaïi cô theå hieän nay cuûa Ngaøi. 3. Nghieäp quaû haønh tinh (Planetary karma): Nghieäp quaû rieâng cuûa moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá, noù cuõng khaùc vôùi nghieäp quaû cuûa vò Haønh Tinh Thöôïng Ñeá khaùc,


347

cuõng nhö nghieäp quaû cuûa caùc thaønh vieân khaùc nhau cuûa gia ñình nhaân loaïi. 4. Nghieäp quaû cuûa moät daõy haønh tinh (karma of a chain): Noù gaén lieàn vôùi kinh nghieäm soáng cuûa Ñaáng taïo sinh khí cho moät daõy haønh tinh vaø laø moät trung taâm löïc trong cô theå cuûa moät Haønh Tinh Thöôïng Ñeá, cuøng moät yù nghóa nhö laø Haønh Tinh Thöôïng Ñeá beân trong heä thoáng haønh tinh cuûa Ngaøi laø moät trung taâm löïc trong cô theå cuûa Thaùi Döông Thöôïng Ñeá. 5. Nghieäp quaû cuûa baàu haønh tinh (Globe karma): Vaän meänh caù bieät cuûa moät Thöïc Theå Thoâng Linh (Entity) voán laø moät trung taâm löïc trong cô theå cuûa Ñaáng (Life) ñang laøm linh hoaït moät daõy haønh tinh. Naêm Ñaáng keå treân, voán chòu taùc ñoäng bôûi nghieäp quaû, taát caû caùc Ngaøi ñeàu laø caùc Tinh Quaân Aùnh saùng thuoäc vuõ truï vaø Thaùi Döông Heä, caùc Ngaøi ñaõ ñaït ñöôïc möùc thoâng tueä vaø ñaõ traûi qua giôùi nhaân loaïi caùch ñaây nhieàu thieân kieáp. 6. Nghieäp quaû cuûa coõi giôùi (Plane karma): Nghieäp quaû naøy bò troän laãn moät caùch khoâng theå taùch ra ñöôïc vôùi nghieäp quaû cuûa Haønh Tinh Thöôïng Ñeá vaø cuûa vò Vöông Tinh Quaân (RajaLord) vaø tuøy thuoäc vaøo söï töông taùc giöõa 2 ñoái cöïc naøy  traïng thaùi döông vaø aâm cuûa Löôõng tính Thieâng lieâng. 7. Nghieäp quaû cuûa coõi phuï (Karma of a subplane), hay laø vaän meänh cuûa moät vaøi thöïc theå haï ñaúng ñang bieåu loä qua caùc coõi naøy. Trong hai loaïi nghieäp quaû naøy, chuùng ta coù nhöõng gì maø ngöôøi ta coù theå goïi laø “Nghieäp quaû cuûa caùc Huyeàn giai” nhö noù ñaõ ñöôïc taïo ra töø khi Thaùi Döông Heä bieåu loä. Ñoù laø keát quaû cuûa quaù khöù cuûa Thaùi Döông Heä naøy vaø khoâng coù nhieàu quaû phaûi ñöôïc thanh toaùn trong soá caùc quaû xuaát phaùt trong caùc Thaùi Döông Heä tröôùc.


348

8. Nghieäp quaû cuûa caùc giôùi trong thieân nhieân: Theo nhö chuùng ta bieát, caùc giôùi ñoù treân haønh tinh chuùng ta laø: a) Giôùi khoaùng chaát. b) Giôùi thöïc vaät. c) Giôùi ñoäng vaät. Ñaây taát nhieân laø nghieäp quaû cuûa caùc Nguyeät Tinh quaân khaùc nhau ñang taïo sinh khí (ensoul) cho caùc giôùi naøy vaø caùc Ngaøi ñang theå hieän muïc tieâu cuûa caùc Ngaøi qua chuùng. Chuùng ta phaûi ghi nhaän laø nhö theá chuùng ta ñaõ ñeà caäp ñeán nghieäp quaû cuûa vuõ truï, Thaùi Döông vaø Nguyeät caàu. Trong nghieäp quaû sau naøy coù aån giaáu ñaïi bí nhieäm cuûa Maët traêng vaø vò trí cuûa Maët traêng trong heä thoáng haønh tinh. 9. Nghieäp quaû cuûa Huyeàn giai nhaân loaïi (Human Hierarchy) vôùi 7 nhoùm cuûa noù vaø cuûa caùc Chaân Thaàn caù bieät. Ñaây chính laø moät chuû ñeà roäng lôùn vaø phöùc taïp trong chu kyø ñaëc bieät cuûa baàu Traùi ñaát chuùng ta, coù theå chia thaønh: a. Nghieäp quaû theá giôùi (coù 7 caên chuûng). b. Nghieäp quaû cuûa gioáng daân (racial karma) hay vaän meänh vaø muïc tieâu cuûa moãi caên chuûng (gioáng daân chính: root race). c. Nghieäp quaû cuûa phuï chuûng (subrace), vì moãi phuï chuûng coù vaän meänh rieâng cuûa noù caàn phaûi hoaøn thaønh. d. Nghieäp quaû quoác gia (national karma). e. Nghieäp quaû gia ñình (family karma). f. Nghieäp quaû caù nhaân (individual karma). (LVLCK, 469470471)  “Karma laø toaøn theå caùc haønh ñoäng cuûa chuùng ta caû trong cuoäc soáng hieän taïi laãn trong caùc kieáp soáng tröôùc kia. Noù coù 3 loaïi: 1. Sanchita Karma (Tieân nghieäp, tieàn nghieäp, tuùc nghieäp).


349

2. Prarabdha Karma (Hieän nghieäp). 3. Agami Karma (Toång nghieäp). Sanchita Karma bao goàm coâng vaø toäi cuûa con ngöôøi tích tuï laïi trong taát caû caùc ñôøi tröôùc. Phaàn cuûa S. Karma daønh ñeå taïo aûnh höôûng leân cuoäc soáng con ngöôøi trong moät kieáp soáng hay kieáp hieän taïi ñöôïc goïi laø Prarabdha. Loaïi nghieäp quaû thöù ba, Agami karma, laø keát quaû cuûa coâng vaø toäi cuûa caùc haønh vi hieän taïi. Agami karma môû roäng ñeán moïi lôøi noùi (words), yù töôûng (thoughts) vaø haønh ñoäng (acts). Nhöõng gì baïn nghó töôûng (think), nhöõng gì baïn noùi ra (speak), nhöõng gì baïn laøm (do) cuõng nhö baát cöù ñieàu gì laø keát quaû cuûa tö töôûng, lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa baïn ñeàu taïo ra treân chính baïn vaø treân nhöõng ai chòu aûnh höôûng cuûa chuùng, ñeàu thuoäc vaøo hieän nghieäp (present karma), chaéc chaén noù seõ chi phoái söï thaêng baèng cuûa kieáp soáng cuûa baïn ñoái vôùi thieän hoaëc aùc trong söï phaùt trieån veà sau naøy cuûa baïn.”  Trích taïp chí The Theosophist q. X, trang 235.  “Nghieäp quaû (haønh ñoäng) coù ba loaïi: 1. Agami: caùc haønh ñoäng thuoäc thaân xaùc (bodily actions) thuoäc loaïi toát vaø xaáu  ñöôïc taïo ra sau khi coù ñöôïc söï hieåu bieát baèng phaân bieän (discriminative knowledge). (Xin xem Shri Sankaracharya’s Tattva Bodh, Vaán ñaùp 34). 2. Sanchita: caùc haønh ñoäng ñaõ taïo ra tröôùc kia, duøng nhö laø caùc maàm moáng ñeå taïo ra voâ soá kieáp soáng; tích luõy caùc haønh ñoäng tröôùc kia ñöôïc giöõ laïi. (Nhö treân, Vaán ñaùp 35). 3. Prarabdha: caùc haønh ñoäng cuûa xaùc thaân naøy (nghóa laø kieáp soáng) voán mang laïi vui thích (pleasure) hay ñau khoå chæ trong kieáp soáng naøy. (nhö treân, Vaán Ñaùp 36)”  Taïp chí The Theosophist, q. VIII, trang 170  “Neân nhôù raèng trong moïi haønh ñoäng cuûa con ngöôøi thì aûnh höôûng cuûa nghieäp quaû tröôùc kia taïo thaønh moät nhaân toá quan


350

troïng. Muoán hoaøn thaønh moïi haønh ñoäng, Ñöùc Shri Krishna noùi, chuùng ta caàn naêm ñieåm cô baûn: 1. Keû haønh ñoäng (the actor). 2. YÙ chí ñaõ ñònh (the determined will). 3. Coâng cuï (implements) ñeå thöïc hieän haønh ñoäng nhö laø tay chaân, löôõi vv... 4. Vaän duïng caùc coâng cuï naøy. 5. AÛnh höôûng cuûa caùch haønh xöû tröôùc ñoù. Coâng vieäc maø moät ngöôøi laøm vôùi xaùc thaân, lôøi noùi hay trí oùc cuûa mình, cho duø ñuùng hay sai, neáu coù 5 ñieåm caên baûn hay 5 yeáu toá naøy ñeàu ñöa ñeán thaønh quaû.” (Gita, XVIII, 1315) Trong Mahabharata, 5 ñieåm then choát naøy cuûa nghieäp quaû ñöôïc chia thaønh hai nhoùm: 1. Haønh ñoäng hieän taïi cuûa con ngöôøi (bao goàm 4 ñieåm then choát ñaàu) vaø 2. Keát quaû cuûa haønh ñoäng ñaõ qua cuûa y (taïo thaønh ñieåm then choát thöù 5). “Ñoàng thôøi phaûi löu yù raèng keát quaû cuûa cuoäc soáng con ngöôøi khoâng phaûi laø coâng vieäc cuûa moät ngaøy hay ngay caû moät chu kyø. Ñoù laø taäp hôïp toång soá caùc haønh ñoäng ñöôïc taïo ra trong voâ soá kieáp soáng tröôùc. Moãi haønh ñoäng trong chính noù coù theå ñöôïc xem nhö khoâng quan troïng, gioáng nhö sôïi vaûi nhoû nhaát, ñeán noãi haøng traêm sôïi coù theå bò thoåi bay chæ baèng moät hôi thôû; tuy theá, nhöõng sôïi töông töï nhö vaäy khi ñöôïc buoäc chaët vaø xoaén laïi vôùi nhau seõ taïo thaønh daây thöøng vöõng chaéc vaø maïnh ñeán noãi coù theå duøng ñeå keùo moät con voi vaø thaäm chí, chieác taøu lôùn nöõa. Nghieäp quaû cuûa con ngöôøi cuõng theá, tuy raèng chính moãi caùi vuïn vaët, nhöng do tieán trình taêng boäi töï nhieân, töï chuùng keát hôïp moät caùch chaët cheõ vaø taïo thaønh moät daây thöøng ñaùng sôï ñeå loâi keùo ñöôïc con ngöôøi, nghóa laø taïo aûnh höôûng leân caùch haønh xöû ñoái


351

vôùi caùi toát hay xaáu.”  Taïp chí The Theosophist, q. VII, trang 60. (LVLCK, 470471)  Nghieäp quaû khoâng phaûi laø söï kieän xaûy ra khoâng theå traùnh khoûi vaø khuûng khieáp. Noù coù theå ñöôïc laäp laïi thaêng baèng; nhöng vieäc laäp laïi thaêng baèng naøy, ñaëc bieät khi naøo coù lieân quan tôùi beänh taät, seõ bao goàm boán ñöôøng loái hoaït ñoäng: 1. Xaùc ñònh ñöôïc baûn chaát cuûa nguyeân nhaân vaø lónh vöïc trong taâm thöùc maø noù xuaát phaùt. 2. Phaùt trieån ñöôïc caùc tính chaát voán dó laø ñoái cöïc cuûa nguyeân nhaân thöïc teá. 3. Thöïc haønh ñöùc voâ toån haïi (harmlessness) ñeå chaän ñöùng vieäc gaây ra nhaân vaø ñeå ngaên chaän baát cöù dieãn bieán theâm naøo cuûa tình traïng baát haïnh. 4. Choïn caùc giai ñoaïn caàn thieát ôû coõi traàn ñeå ñaït tôùi caùc tình huoáng maø linh hoàn mong muoán. Caùc giai ñoaïn naøy seõ bao goàm: a/ Öng thuaän trong trí vaø chaáp nhaän söï thaät cuûa hieäu quaû  trong tröôøng hôïp maø chuùng ta ñang xeùt coù lieân quan tôùi nghieäp quaû  ñoù laø beänh taät. b/ Haønh xöû khoân kheùo theo caùc ñöôøng loái cuûa phöông phaùp y hoïc chính thoáng. c/ Tham döï cuûa nhoùm chöõa trò hay nhaø chöõa trò ñeå giuùp vaøo vieäc chöõa trò taâm linh beân trong. d/ Coù caùi nhìn roõ raøng ñoái vôùi keát quaû. Ñieàu naøy coù theå ñöa ñeán vieäc chuaån bò cho cuoäc soáng ôû coõi traàn höõu ích hôn hay chuaån bò cho vieäc chuyeån tieáp lôùn lao ñöôïc goïi laø söï cheát. (CTNM, 295297)  Theo quan ñieåm cuûa Yoga Sutras, coù ba loaïi nghieäp quaû: 1/ Tieàm nghieäp (Latent Karma): Caùc chuûng töû (seeds, maàm moáng) vaø nhaân (causes) vaãn chöa phaùt trieån vaø baát ñoäng, phaûi hieän ra thaønh quaû trong moät phaàn naøo ñoù cuûa caùc kieáp soáng hieän taïi hay tieáp theo sau


352

2/ Hoaït nghieäp (Active Karma): Caùc chuûng töû hoaëc laø nhaân ñang trong tieán trình keát thaønh quaû maø kieáp hieän taïi ñöôïc döï kieán laø cung öùng maûnh ñaát caàn thieát ñeå phaùt trieån ñaày ñuû. 3/ Taân nghieäp (New Karma): Caùc chuûng töû hoaëc laø nhaân ñang ñöôïc taïo ra trong kieáp soáng naøy, taát nhieân chuùng phaûi chi phoái caùc hoaøn caûnh cuûa kieáp töông lai naøo ñoù. (ASCLH, 145146) Nghieäp quaû Tinh quaân (Lipika): Xem theâm Maharajas.  Lipika laø caùc Tinh quaân cuûa Vuõ truï. Caùc Ngaøi coù lieân heä vôùi Luaät Nhaân quaû (Karma) vaø caùc ghi nhaän cuûa luaät aáy. Chöõ Lipika xuaát phaùt töø “Lipi” nghóa laø vieát (writing). (LVLCK, 75)  Boán vò Maharajas hay laø boán Nghieäp Quaû Tinh Quaân (Lord of Karma) trong Thaùi Döông Heä ñaëc bieät löu taâm ñeán coâng cuoäc tieán hoùa hieän nay cuûa giôùi nhaân loaïi. Boán Ñaáng naøy lo veà vieäc: 1./ Phaân phoái nghieäp quaû hay vaän meänh (destiny) cuûa con ngöôøi khi noù taùc ñoäng ñeán caùc caù nhaân, vaø thoâng qua caùc caù nhaân ñeán caùc nhoùm. 2./ Troâng coi vaø saép xeáp caùc tieân thieân kyù aûnh (akashic records). Caùc Ngaøi troâng nom caùc Phoøng Kyù AÛnh (Halls of Records) hoaëc laø lo vieäc “taøng tröõ soå boä” (“keeping of the books)” theo caùch goïi cuûa Thaùnh kinh Cô Ñoác giaùo. Trong giôùi Cô Ñoác giaùo, caùc Ngaøi ñöôïc bieát ñeán nhö laø caùc thieân thaàn ghi cheùp (recording angels). 3./ Tham döï vaøo caùc Hoäi ñoàng trong Thaùi Döông Heä (solar councils). Trong chu kyø theá giôùi hieän nay, chæ coù caùc Ngaøi môùi coù quyeàn vöôït quaù phaïm vi cuûa haønh tinh heä vaø tham döï vaøo caùc Hoäi ñoàng cuûa Thaùi Döông Thöôïng Ñeá. Nhö vaäy, noùi moät caùch chính xaùc, caùc Ngaøi laø caùc Ñaáng trung gian cuûa haønh tinh (planetary mediators), ñaïi dieän cho Haønh Tinh Thöôïng Ñeá cuûa


353

chuùng ta vaø taát caû nhöõng gì coù lieân quan ñeán Ñaáng naøy trong keá hoaïch vó ñaïi hôn maø Ngaøi chæ laø moät phaàn trong ñoù. (ÑÑNLVTD, 4042)  Töø ngöõ “lipika” do chöõ lipi laø vieát” (“writing”), theo nghóa ñen laø “Ngöôøi Sao Cheùp” (”Scribes”). Ñaây laø boán “Ñaáng Baát töû” maø kinh Atharva Veda coù nhaéc ñeán döôùi danh xöng “Caùc Ñaáng Quaùn Saùt” (“Watchers”) hay caùc Ñaáng Traán giöõ (Guardians) boán phöông trôøi. Veà maët huyeàn bí, caùc Ñaáng Thieâng lieâng naøy coù lieân quan vôùi Nghieäp quaû, Luaät Baùo Phuïc (Law of Retribution) vì caùc Ngaøi laø caùc nhaø Ghi cheùp, caùc Ngaøi in daáu vaøo caùc baûng (tablets) voâ hình (ñoái vôùi chuùng ta) cuûa Tinh Tuù Quang (Astral Light), töùc laø “phoøng trieån laõm tranh vó ñaïi cuûa vónh cöûu”  nôi ghi cheùp moät caùch trung thöïc moïi haønh vi, vaø thaäm chí moïi yù töôûng cuûa con ngöôøi, cuûa taát caû nhöõng gì ñaõ coù, hieän coù hoaëc laø seõ coù trong vuõ truï hieän töôïng naøy. Nhö coù noùi trong boä Isis Unveiled, taám vaûi (canvas) thieâng lieâng vaø voâ hình naøy laø Quyeån Saùch Söï Soáng (Book of Life). Chính Lipika laø caùc “Ñaáng phoùng xuaát ra ngoaïi caûnh töø Thieân Trí thuï ñoäng caùi keá hoaïch lyù töôûng cuûa Vuõ truï maø döïa vaøo ñoù, caùc “Ñaáng Kieán taïo” (Builders) taùi taïo laïi vuõ truï sau moãi kyø Quy nguyeân (Pralaya). Caùc Ñaáng Lipika coù quaû vò töông ñöông vôùi Baûy Thieân Thaàn Dieän Muïc (Angels of Presence) maø ngöôøi Cô Ñoác giaùo bieát döôùi teân laø Baûy “Haønh Tinh Thöôïng Ñeá” (“Planetary Spirits”), hay laø Baûy “Tinh Quaân” (“Spirits of the Stars”); vaø nhö theá caùc Ngaøi laø caùc thö kyù tröïc tieáp cuûa Thieân YÙ Vónh cöûu  hay laø theo caùch goïi cuûa Plato, cuûa “Tö Töôûng Thieâng lieâng” (“Divine Thought”). (GLBN I, 165) Nghieäp Quaû Tinh Quaân vaø caùc Ñaáng Thöøa Haønh Nghieäp Quaû (Karmic agents): Döôùi Nghieäp Quaû Tinh Quaân laø caùc Ñaáng Thöøa Haønh Nghieäp Quaû. Caùc vò naøy laïi ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm sau ñaây:


354

1/ Ba vò Thöøa Haønh Nghieäp Quaû chòu traùch nhieäm tröôùc caùc Nghieäp Quaû Tinh Quaân (Karmic Lords) ñoái vôùi coâng vieäc treân ba coõi (three planes). 2/ Naêm vò Nghieäp Quaû Tinh Quaân coâng taùc chaët cheõ vôùi Ñöùc Baøn Coå (Manus) cuûa caùc gioáng daân khaùc nhau, caùc Ngaøi chòu traùch nhieäm veà vieäc kieán taïo moät caùch chính xaùc caùc kieåu maãu gioáng daân khaùc nhau. 3/ Caùc vò Thöøa Haønh Nghieäp Quaû chòu traùch nhieäm ñoái vôùi caùc kieåu maãu gioáng daân phuï (subrace types) hieän nay. 4/ Moät vaøi vò Thöøa Haønh trung gian (intermediary agents) ñaïi dieän (trong ba nhoùm naøy) cho baûy kieåu maãu Cung. 5/ Caùc Ñaáng Thöøa Haønh Thieân Luaät (god Law) naøy coù lieân quan moät caùch ñaëc bieät vôùi coâng vieäc cuûa caùc trung taâm löïc dó thaùi vaø söï ñaùp öùng cuûa chuùng vôùi caùc trung taâm löïc khaùc cuûa haønh tinh. 6/ Caùc Ñaáng Baûo Quaûn kyù aûnh (keepers of the records). (LVLCK, 942943) Nghieäp quaû vaø loaøi vaät  Khi naøo khoâng coù ngaõ thöùc thì khoâng coù traùch nhieäm. Nhö vaäy, loaøi thuù khoâng bò loâi cuoán vaøo traùch nhieäm, vaø, maëc duø chuùng höùng chòu ñau ñôùn treân coõi traàn vaø trong theå xaùc, chuùng laïi khoâng coù nghieäp quaû treân caùc coõi tinh anh, vì chuùng khoâng coù trí nhôù (memory) cuõng khoâng bieát tieân lieäu (anticipation). Chuùng thieáu khaû naêng lieân keát, vaø vì chöa coù theå trí (spark of mind), chuùng khoâng bò luaät baùo phuïc chi phoái chæ tröø khi coù lieân heä ñeán xaùc thaân. (LVLCK, 562563) Nghieäp quaû phaân boá: (Distributive karma) Nghieäp quaû phaân boá töùc laø nghieäp quaû quoác gia (national karma). (CKMTTL, 155) Ngoaïi linh khí (the outbreathed life, the outpoured life):


355

Chaân Thaàn (Monad) laø ngoaïi linh khí cuûa Thöôïng Ñeá (LOGOS) coù chöùa trong chính noù ôû traïng thaùi maàm moáng (germinally), hay ôû traïng thaùi tieàm taøng (state of latency) moïi quyeàn naêng vaø thuoäc tính thieâng lieâng. (MTNX, 180) Ngoaïi moân (Exoteric, coâng truyeàn): Taát caû nhöõng gì coù theå thu thaäp ñöôïc nhôø baûn naêng vaø nhôø vieäc duøng trí cuï theå hoaït ñoäng xuyeân qua naõo boä hoàng traàn ñeàu coù theå ñöôïc xem nhö coù lieân quan tôùi caùi maø chuùng ta goïi laø ngoaïi moân. (LVLCK, 287) Ngoaïi tuaàn hoaøn (Outer round, voøng tieán hoùa ngoaøi): Theo ngoân töø huyeàn linh, caùc haønh tinh khoâng thaùnh thieän ngoaïi moân ñöôïc goïi laø “ngoaïi tuaàn hoaøn” töùc laø giôùi ñaïo ñoà beân ngoaøi (outer circle of initiates). Ñòa caàu chuùng ta laø moät trong soá caùc haønh tinh khoâng thaùnh thieän naøy, nhöng noù ñang ñöôïc chænh hôïp moät caùch ñaëc bieät vôùi moät soá baàu haønh tinh ôû voøng tieán hoùa trong. (LVLCK, 1175) Ngoâi : X. Traïng thaùi. Ngoâi Thöôïng Ñeá : X. Traïng thaùi. Ngoân ngöõ phaùt trieån (Developed speech): Thieân Bình Luaän giaûng raèng, Gioáng daân thöù nhaát  caùc con cuûa Yoga tinh anh thanh nheï, coøn ñöôïc goïi laø “Töï sinh”  khoâng coù ngoân ngöõ (speechless), theo caùch nhaän thöùc cuûa chuùng ta, vì hoï khoâng coù trí khoân. Gioáng daân thöù hai coù “ngoân ngöõ aâm thanh” (“soundlanguage”) nghóa laø caùc aâm thanh gioáng nhö tieáng haùt (chantlike sounds) chæ goàm caùc nguyeân aâm (vowels). Gioáng daân thöù ba luùc ñaàu phaùt trieån moät loaïi ngoân ngöõ voán dó chæ hôi khaùc caùc aâm thanh trong Thieân Nhieân, nhö tieáng keâu cuûa caùc coân truøng lôùn vaø cuûa loaïi thuù nguyeân sô. Tuy vaäy, loaïi ngoân ngöõ naøy cuõng môùi naûy sinh vaøo thôøi cuûa ngöôøi “haõn sinh” (“sweat born”, ñöôïc sinh ra do moà hoâi) hay laø thuôû sô khai cuûa Gioáng daân thöù ba. Trong nöûa sau, khi gioáng ngöôøi


356

“haõn sinh” sinh ra gioáng ngöôøi “noaõn sinh” (”Egg born”), giai ñoaïn giöõa cuûa gioáng daân thöù ba; vaø khi nhöõng gioáng ngöôøi naøy thay vì “sinh ra” laøm ngöôøi löôõng phaùi xin ñoäc giaû tha thöù cho caùch dieãn taû hôi buoàn cöôøi khi aùp duïng cho con ngöôøi trong thôøi ñaïi chuùng ta  baét ñaàu tieán hoùa thaønh nam, nöõ rieâng bieät; vaø khi luaät tieán hoùa khieán cho hoï sinh saûn baèng phöông phaùp tính duïc  moät haønh ñoäng laøm cho caùc Thaàn Saùng Taïo (Creative Gods), do Luaät Nghieäp Quaû thoâi thuùc, phaûi chòu nhaäp theå vaøo nhöõng ngöôøi voâ trí (mindless men); chæ luùc baáy giôø, con ngöôøi môùi coù ngoân ngöõ. Nhöng ngay caû luùc ñoù cuõng chæ laø moät coá gaéng thöû maø thoâi. Luùc baáy giôø, toaøn theå nhaân loaïi “chæ coù moät ngoân ngöõ duy nhaát”. Vieäc naøy cuõng khoâng ngaên trôû hai phuï chuûng cuoái cuøng cuûa Gioáng daân thöù ba xaây neân caùc thaønh phoá vaø gieo raéc khaép nôi caùc maàm moáng vaên minh ñaàu tieân döôùi söï daãn daét cuûa caùc Huaán Sö Thieâng lieâng (Divine Instructors) vaø theå trí ñaõ khôi hoaït cuûa chính hoï. Theo Giaùo Lyù Huyeàn Moân, luùc baáy giôø, ngoân ngöõ ñöôïc phaùt trieån theo traät töï sau: 1/ Ngoân ngöõ ñoäc aâm (Monosyllabic speech). Laø ngoân ngöõ cuûa con ngöôøi ñaàu tieân ñöôïc phaùt trieån gaàn ñaày ñuû vaøo cuoái Gioáng daân thöù ba, nhöõng ngöôøi coù saéc da “maøu hoaøng kim” (“goldencoloured”), saéc da vaøng (yellow complexioned), sau khi phaân chia phaùi tính (sexs) vaø môû trí ñaày ñuû. Tröôùc ñoù, hoï giao tieáp nhau baèng caùch maø ngaøy nay ñöôïc goïi laø “chuyeån di tö töôûng” (“thought transference”), maëc duø, ngoaïi tröø gioáng daân ñöôïc goïi laø “Caùc con cuûa YÙ chí vaø Yoga”  laø gioáng ngöôøi ñaàu tieân maø caùc “Con cuûa Minh trieát” ñaõ nhaäp theå vaøo hoï  tö töôûng chæ ñöôïc phaùt trieån raát ít nôi con ngöôøi vöøa môùi coù xaùc thaân naøy vaø khoâng bao giôø vöôït leân treân möùc ñoä hoàng traàn thaáp thoûi. Theå xaùc cuûa hoï thuoäc veà coõi traàn nhöng Chaân Thaàn cuûa hoï vaãn hoaøn toaøn ôû treân coõi cao. Ngoân ngöõ khoâng theå phaùt trieån


357

hoaøn haûo tröôùc khi hoaïch ñaéc vaø phaùt trieån ñaày ñuû khaû naêng lyù luaän. Coù theå noùi ngoân ngöõ ñoäc aâm naøy laø nguyeân aâm phuï maãu (vowelparent) cuûa caùc ngoân ngöõ ñoäc aâm pha laãn vôùi caùc phuï aâm maïnh meõ (hard consonant), vaãn coøn thoâng duïng trong caùc chuûng toäc da vaøng maø caùc nhaø nhaân chuûng hoïc ñaõ bieát. 2/ Ngoân ngöõ líu ríu (Agglutinative speech: caùc tieáng hoùt lít rít dính laïi khoù phaân bieät). Caùc tính chaát ngoân ngöõ loaïi naøy phaùt trieån thaønh ngoân ngöõ líu ríu. Thöù ngoân ngöõ naøy ñöôïc moät soá chuûng toäc Atlantis söû duïng trong khi caùc doøng gioáng toå tieân (parent stocks) khaùc vaãn giöõ tieáng meï ñeû. Caùc ngoân ngöõ ñeàu coù chu kyø tieán hoùa, thôøi aáu træ, ñoä trong saùng (purity), giai ñoaïn tröôûng thaønh, thôøi suy taøn, bò pha troän vôùi caùc ngoân ngöõ khaùc, phaùt trieån toät ñoä, suy vong roài sau cuøng tuyeät dieät, cuõng theá, ngoân ngöõ ban sô cuûa caùc chuûng toäc Atlantis vaên minh nhaát  loaïi ngoân ngöõ maø caùc taùc phaåm baèng tieáng Baéc Phaïn coå coù ñeà caäp ñeán, ñoù laø Rākshasi Bhāshā ñaõ bò taøn taï vaø haàu nhö bieán maát. Trong khi “tinh hoa” (“cream”) cuûa Gioáng daân thöù tö ngaøy caøng höôùng veà toät ñænh cuûa söï tieán hoùa theå chaát vaø trí tueä, nhö theá ñeå laïi moät di saûn laø caùc loaïi ngoân ngöõ ñaõ phaùt trieån cao ñoä cho Gioáng daân thöù naêm coøn non treû (chuûng toäc Aryan), loaïi ngoân ngöõ líu díu ñaõ suy vi vaø coøn soùt laïi nhö laø moät thoå ngöõ (fossil idiom) rôøi raïc, hieän ñang taûn maùc vaø haàu nhö bò giôùi haïn trong caùc boä laïc thoå daân ôû Chaâu Myõ. 3/ Ngoân ngöõ traàm boång (Inflectional speech): Ñoù laø ngoân ngöõ ñaàu tieân, nguoàn goác cuûa tieáng Baéc Phaïn (Sankrit), maø ngöôøi ta goïi moät caùch raát sai laàm laø “chò caû” cuûa tieáng Hy Laïp, thay vì laø meï cuûa thöù tieáng naøy  hieän nay laø loaïi ngoân ngöõ huyeàn bí cuûa caùc vò Ñaïo Ñoà cuûa Gioáng daân thöù naêm. Ngoân ngöõ cuûa caùc xöù “Caän Ñoâng” (“Semitic” languages) laø caùc haäu dueä lai taïp cuûa caùc leäch laïc ôû caùch phaùt aâm ñaàu tieân cuûa caùc “con caû” cuûa tieáng Baéc Phaïn” nguyeân thuûy. Huyeàn bí hoïc khoâng


358

thöøa nhaän caùc chi nhaùnh (divisions) nhö laø ngöôøi Ᾱryan vaø ngöôøi Semite, vaø thaäm chí chaáp nhaän ngöôøi Turanian vôùi söï deø daët nhieàu hôn. Coøn ngöôøi Semites (Caän Ñoâng), nhaát laø ngöôøi AÙ Raäp (Arabes) laø chi nhaùnh ngöôøi Ᾱryan sau naøy  suy thoaùi veà maët taâm linh vaø hoaøn haûo veà maët vaät chaát. Taát caû ngöôøi Do Thaùi vaø AÙ Raäp ñeàu thuoäc veà caùc chi nhaùnh naøy. Nhaùnh Do Thaùi laø moät boä laïc xuaát phaùt töø giai caáp bò ruoàng boû (outcasts) laø Chandālas ôû AÁn Ñoä, nhieàu ngöôøi trong soá ñoù thuoäc giai caáp Baø La Moân tröôùc kia (exBrāhman), hoï ñi tò naïn ôû Chāldea, ôû Scinde (Sind) vaø Aria (Iran) vaø thöïc söï ñöôïc sinh ra do toå tieân ABram (PhiBaø La Moân, NoBrāhman) ñoä 8.000 naêm tröôùc Thieân Chuùa. Nhaùnh AÙ Raäp laø haäu dueä cuûa nhöõng ngöôøi Ᾱryans naøy, hoï khoâng muoán di cö vaøo AÁn Ñoä vaøo thôøi phaân taùn caùc nöôùc, do ñoù, moät soá coøn ôû laïi vuøng bieân giôùi caùc xöù naøy nhö Afghanistan vaø Kabul vaø doïc theo soâng Oxus, trong khi moät soá khaùc thaâm nhaäp vaø xaâm chieám xöù Arabia. Ñieàu naøy xaûy ra luùc Phi Chaâu noåi leân thaønh luïc ñòa. (GLBN III, 203205) Ngoân töø (speech): Moät trong nhöõng vaän cuï quan troïng nhaát cho vieäc phaùt trieån moät caùch thöïc tieãn naèm trong tay con ngöôøi, tìm thöôøng hay quan troïng, laø ngoân töø. Keû naøo bieát giöõ gìn caùch aên noùi cuûa mình, keû naøo chæ noùi vôùi muïc ñích vò tha, ngoõ haàu truyeàn chuyeån naêng löôïng Baùc aùi qua trung gian ngoân töø, laø keû ñang nhanh choùng khaéc phuïc caùc böôùc ñaàu ñeå ñöôïc chuaån bò cho ñieåm ñaïo. Ngoân ngöõ laø bieåu loä huyeàn linh nhaát trong cuoäc soáng; ñoù laø phöông tieän saùng taïo vaø laø vaän cuï cho thaàn löïc. Veà maët huyeàn bí, haïn cheá lôøi noùi laø baûo toàn thaàn löïc; duøng lôøi noùi ñöôïc choïn löïa vaø noùi ra moät caùch chính xaùc laø phaân phoái thaàn löïc baùc aùi cuûa Thaùi Döông Heä, thaàn löïc ñoù che chôû, cuûng coá vaø laøm phaán khích. Chæ coù nhöõng ai bieát ñöôïc ít nhieàu veà hai phöông dieän naøy cuûa lôøi noùi môùi coù theå ñöôïc tin töôûng ñeå ñöùng tröôùc


359

Ñaáng Ñieåm ñaïo vaø trong cuoäc dieän kieán ñoù, moät soá dieäu aâm (sounds) vaø bí phaùp (secrets) ñöôïc truyeàn ñaït cho y vôùi söï theä nguyeän khoâng ñöôïc noùi ra. (ÑÑNLVTD, 74) Nguõ chöôùng (Five hindrances, nguõ ngaïi): 1/ Voâ minh (avidya, ignorance). 2/ Chaáp ngaõ (sense of personality). 3/ Tham duïc (desire). 4/ Thuø haèn (hate). 5/ Caûm thöùc luyeán traàn (sense of attachment). Ñaây chính laø naêm yù töôûng hay yù nieäm sai laàm maø qua voâ löôïng thôøi vaø suoát bao kieáp soáng, ñaõ vaø ñang ngaên caûn khoâng cho caùc con cuûa nhaân loaïi nhaän thöùc ñöôïc raèng mình laø con cuûa Thöôïng Ñeá. Chính caùc yù nieäm naøy ñöa con ngöôøi tôùi choã ñoàng nhaát hoùa chính mình vôùi nhöõng gì thaáp keùm thuoäc veà vaät chaát, queân ñi nhöõng thöïc taïi thieâng lieâng. Chính caùc yù nieäm sai laàm naøy laøm cho Chaân Thaàn thieâng lieâng thaønh ñöùa con hoang vaø ñöa ñöùa con aáy ñeán choán xa xaêm ñeå khoaùc caùc lôùp voû cuûa cuoäc soáng theá tuïc. Nhöõng ñieàu naøy phaûi ñöôïc khaéc phuïc vaø loaïi boû tröôùc khi con ngöôøi coù theå “ngöôùc maét leân”, thaáy laïi linh aûnh cuûa Töø Phuï vaø Nhaø cuûa Cha, ñeå roài nhôø theá coù theå chuù taâm daán böôùc vaøo Con ñöôøng trôû veà queâ cuõ. Coù theå neâu ra raèng hai chöôùng ngaïi ñaàu, voâ minh vaø chaáp ngaõ, coù moät lieân quan tôùi con ngöôøi, töùc toång theå treân coõi traàn, tham duïc coù lieân quan tôùi theå caûm duïc cuûa con ngöôøi, coøn söï thuø haèn vaø caûmù thöùc luyeán traàn laø caùc saûn phaåm cuûa yù thöùc vò kyû (nguyeân khí ngaõ thöùc) ñang laøm linh hoaït haï trí. Nhö theá, phaøm ngaõ tam phaân laø caùnh ñoàng daønh cho hoät gioáng, vaø trong maûnh ñaát cuûa kieáp soáng phaøm ngaõ ôû ba coõi thaáp, nhaát ñònh laø caùc haït gioáng naøy lan traøn ra, phaùt trieån lôùn theâm ñeå taïo chöôùng ngaïi cho Chaân nhaân.


360

Caùc haït gioáng naøy phaûi bò huûy dieät, vaø khi huûy dieät ñöôïc chuùng, coù ba ñieàu xaûy ra: 1/ Nghieäp quaû ñöôïc thanh toaùn. 2/ Ñaït ñöôïc giaûi thoaùt. 3/ Hoaøn thieän ñöôïc linh thò cuûa linh hoàn. (ASCLH, 127) Nguõ giôùi (Yama hay laø five commandments): 1. Voâ toån haïi (harmlessness). 2. Chaân thaät (truth). 3. Khoâng troäm caép (abstention from theft). 4. Tieát duïc (abstention from incontinence). 5. Khoâng tham lôïi (abstention from avarice). (ASCLH, 184) Nguõ hôïp toá (Five elements, nguõ ñaïi, nguõ baûn toá): Dó thaùi (ether), phong (air), hoûa (fire), thuûy (water) vaø thoå (earth). (ASCLH, 157) Nguõ luaät (Nijama or five rules): 1. Taâm thaân thanh khieát (internal and external purification). 2. Vui vôùi soá phaän (Contentment) 3. Ñaïo taâm nhieät thaønh (Fiery aspiration). 4. Nghieân cöùu taâm linh (Spiritual reading) 5. Suøng kính Ishvara (Devotion to Ishvara). Nguõ giôùi (five commandments) vaø Nguõ luaät (five Rules) laø phaàn AÁn giaùo töông ñöông vôùi 10 giôùi raên cuûa Thaùnh kinh Cô Ñoác. (ASCLH, 187, 182) Nguõ quan thöùc (vrittis): Töùc laø nhöõng nhaän thöùc baèng trí tueä coù lieân quan tôùi naêm giaùc quan. (ASCLH, 21) Nguõ uaån: (five skandhas) 1. Saéc uaån (Rupa) caùc tính chaát hoaëc caùc thuoäc tính vaät chaát. 2. Thoï uaån (Vedana): caùc caûm giaùc (sensations).


361

3. Töôûng uaån (sanna): caùc yù töôûng tröøu töôïng (abctract ideas). 4. Haønh uaån (samkara): caùc khuynh höôùng caû veà maët xaùc thaân (physical) laãn maët trí tueä (mental), vaø 5. Thöùc uaån (Vinnana): caùc quyeàn naêng trí tueä, khueách ñaïi cuûa uaån thöù 4, nghóa laø caùc thieân höôùng veà taâm trí, xaùc thaân vaø ñaïo ñöùc. (Thö cuûa Ch. S., 199) Nguû vaø cheát (Sleep and death): Con ngöôøi hay queân raèng moãi ñeâm, trong caùc giôø nguû, chuùng ta cheát ñoái vôùi coõi traàn nhöng soáng vaø hoaït ñoäng ôû nôi khaùc. Hoï queân raèng hoï ñaõ coù ñöôïc khaû naêng rôøi boû theå xaùc Bôûi vì cho ñeán nay, con ngöôøi khoâng theå ñem trôû laïi vaøo yù thöùc boä oùc hoàng traàn caùc hoài öùc ñoái vôùi nhöõng gì ñaõ qua vaø ñoái vôùi khoaûng thì giôø xaûy ra sau ñoù cuûa cuoäc soáng linh hoaït, hoï khoâng lieân keát ñöôïc vieäc cheát vaø nguû. Sau roát, söï cheát chæ laø moät khoaûng thì giôø daøi trong söï soáng ñeå hoaït ñoäng ôû coõi traàn, ngöôøi ta chæ “xuaát ngoaïi” trong moät thôøi gian daøi. Nhöng tieán trình nguû haèng ngaøy vaø tieán trình cheát ngaåu nhieân ñeàu gioáng nhau, vôùi söï dò bieät duy nhaát laø trong luùc nguû, sôïi daây töø khí (magnetic thread) hay laø doøng naêng löôïng (current of energy) maø sinh löïc chaïy theo ñoù ñöôïc giöõ nguyeân vaø taïo ra con ñöôøng trôû laïi vôùi theå xaùc. Trong caùi cheát, sinh meänh tuyeán (life thread) naøy bò ñöùt hay gaûy. Khi ñieàu naøy xaûy ra, thöïc theå höõu thöùc khoâng trôû laïi vôùi nhuïc thaân, vaø theå naøy vì thieáu nguyeân khí coá keát (principle of coherence) baáy giôø seõ tan raõ. (LVHLT, 494495) Nguyeân hình (Patterns): Noùi cho cuøng, caùc nguyeân hình chæ laø caùc kieåu maãu (types) naêng löôïng ñang phaán ñaáu ñeå xuaát loä thaønh bieåu hieän cuï theå vaø cuoái cuøng noù khuaát phuïc ñöôïc caùc naêng löôïng hôøi hôït


362

(superficial) vaø hieån loä hôn (caùc naêng löôïng naøy ñaõ vaïch ñöôøng ñi leân ñeán beà maët trong tieán trình bieåu loä) vaøo nhòp ñieäu môùi meû hôn ñöôïc aùp ñaët leân chuùng. Nhö theá, chuùng taïo ra caùc kieåu maãu bò thay ñoåi, caùc hình haøi môùi, cuøng caùc noát, caùc aâm ñoä vaø caùc saéc töôùng khaùc nhau. Theo nghóa ñen, caùc nguyeân hình naøy laø caùc yù nieäm thieâng lieâng, khi chuùng xuaát loä töø taäp theå thöùc noäi taâm vaø khoaùc laáy caùc hình haøi baèng chaát trí voán dó coù theå ñöôïc ñaùnh giaù vaø chieám höõu bôûi theå trí vaø boä oùc cuûa con ngöôøi trong baát cöù thôøi kyø ñaëc bieät naøo. … Khi moät ngöôøi ñaït ñöôïc tieán boä treân con ñöôøng tieán hoùa vaø tôùi gaàn vò theá cuûa moät ñaïo ñoà thì söï chi phoái cuûa saéc töôùng, noäi taïi vaø coá höõu, seõ lieân tuïc tieán tôùi ngaøy caøng gaàn hôn vôùi caùc ñoøi hoûi cuûa nguyeân hình. Cuõng coù theå noùi raèng nguyeân hình thì töông ñoái baát bieán vaø khoâng theå thay ñoåi ôû baûn chaát coá höõu cuûa rieâng noù, vì noù xuaát phaùt töø trí cuûa Thöôïng Ñeá ñaïi thieân ñòa, hoaëc chuû theå tö töôûng tieåu thieân ñòa, nhöng coøn tieán trình chi phoái noäi taïi cuûa vaät chaát thì khaû bieán vaø ôû tình traïng luoân luoân thay ñoåi. Vaøo luùc ñieåm ñaïo laàn ba, khi söï hôïp nhaát cuûa nguyeân hình vaø hình haøi bò chi phoái ñöôïc ñaït ñeán, söï Bieán Dung cuûa vò ñaïo ñoà xaûy ra, ñöa ñeán cuoäc khuûng hoaûng toái haäu, trong ñoù, caû hai ñöôïc bieát nhö laø moät, vaø baûn chaát saéc töôùng (trong giai ñoaïn naøy bao goàm caû linh hoàn theå cuõng nhö caùc hieän theå thaáp) luùc baáy giôø bò phaân taùn vaø bieán maát. (TLHNM II, 55, 56) Nguyeân hình chaát (Protyle): Nguyeân hình chaát laø moät töø ngöõ do Sir William Crookes ñaët ra vaø ñöôïc oâng ñònh nghóa nhö sau: “Nguyeân hình chaát laø moät töø töông ñoàng vôùi nguyeân sinh chaát (protoplasm) ñeå dieãn taû yù töôûng veà vaät chaát nguyeân sô ban ñaàu (original primal matter) tröôùc khi coù söï tieán hoùa cuûa caùc nguyeân toá hoùa hoïc (chemical elements). Töø ngöõ maø toâi ñaõ maïo


363

muoäi söû duïng cho muïc ñích naøy ñöôïc keát hôïp töø thuaät ngöõ Hy Laïp “tröôùc hôn caû” (“earlier than”) vaø “chaát lieäu maø nhôø ñoù caùc vaät ñöôïc taïo ra” (“the stuff of which things are made”). (TTCNT, 3637) Nguyeân khí (Principle):  Caùc lôùp voû (sheaths) vaø caùc hieän theå (vehicles) chæ laø caùc theå bieåu loä (bodies of manifestation) cuûa vò ñeä töû treân caùc coõi (planes) khaùc nhau cuûa Thaùi Döông Heä, vaø caùc lôùp voû naøy phaûi theå hieän (express) cho caùi nguyeân khí voán laø ñaëc ñieåm hay tính chaát naèm döôùi moãi coõi. Thí duï 7 nguyeân khí coù lieân quan tôùi con ngöôøi laø: 1. Prana ............. Naêng löôïng ............. Theå ................ Coõi (sinh khí) sinh ñoäng dó thaùi hoàng traàn 2. Kama ........... Duïc voïng, ............... Theå ................ Coõi caûm giaùc caûm duïc caûm duïc 3. Manas ........... Trí ......................... Theå ................ Coõi trí thaáp cuï theå haï trí 4. Manas ........... Trí ......................... Theå ................ Coõi trí cao tröøu töôïng Chaân Ngaõ 5. Buddhi .......... Tröïc ....................... Theå ................. Coõi giaùc tröïc giaùc Boà Ñeà 6. Atma ............. YÙ chí ....................... Linh theå ......... Coõi tinh thaàn Nieát baøn

Vaø caùi töông öùng vôùi “nguyeân khí baát bieán voâ giôùi haïn” (boundless immutable principle” trong ñaïi vuõ truï (macrocosm) töùc laø Chaân Thaàn (treân coõi rieâng cuûa Chaân Thaàn) taïo thaønh nguyeân khí thöù 7 (seventh principle). Coù nhöõng caùch khaùc ñeå lieät keâ caùc nguyeân khí vì Subba Rao ñuùng ôû moät phöông dieän khi oâng aáy cho raèng chæ coù 5 nguyeân khí. Hai caùi cao nhaát, töùc Atma vaø söï soáng Chaân Thaàn (life monadic) khoâng phaûi laø nguyeân khí chuùt naøo. (ASCLH, 74)


364

 Noùi veà maët ñaïi vuõ truï, nguyeân khí laø nhöõng gì ñang ñöôïc phaùt trieån treân moãi coõi cuûa baûy coõi cuûa chuùng ta  7 coõi phuï cuûa coõi hoàng traàn vuõ truï. Noù laø maàm moáng treân moãi coõi phuï ñang bieåu hieän cho moät traïng thaùi naøo ñoù cuûa taâm thöùc thieâng lieâng ñang khai môû; noù laø nhöõng gì maø veà maët caên baûn, coù lieân quan tôùi moät hình thöùc caûm nhaän naøo ñoù; noù laø caùi maø caùc theå (bodies) khi tieán hoùa, thaáy raèng chuùng coù theå ñaùp öùng ñöôïc. Moät nguyeân khí laø maàm moáng cuûa hieåu bieát (awareness) coù mang moïi tieàm naêng cuûa taâm thöùc ñaày ñuû treân moät möùc ñoä (level) hoaït ñoäng thieâng lieâng ñaëc bieät naøo ñoù. Noù laø nhöõng gì voán laøm cho tri thöùc (knowledge) vaø söï ñaùp öùng höõu thöùc vôùi moïi vieäc xung quanh coù theå xaûy ra; noù laø caùi coù haøm yù moät hoaït ñoäng nhaïy caûm “ñang boäc loä” vaø theo trình töï, ñöa ñeán keát quaû laø coù theå coù ñöôïc vaø taát nhieân laø söï hieåu bieát thieâng lieâng. (CTNM, 611612)  Caùc bieán phaân caên baûn, caùc tính chaát chuû yeáu hay caùc kieåu maãu naêng löôïng (types of energy) maø theo ñoù vaïn vaät ñöôïc kieán taïo; chuùng ñem laïi baûn chaát phaân bieät cuûa moïi hình haøi. (LVLCK, 86)  “Nguyeân khí” (“principle”) nghóa laø caùc phöông thöùc ñeå bieåu loä söï soáng (modes of manifesting life). (MTNX, 89)  Caùc nguyeân khí (principles) chaúng qua chæ laø caùc khía caïnh (aspects) vaø caùc traïng thaùi (states) cuûa taâm thöùc maø thoâi. (CKMTTL,80) Nguyeân khí Boà Ñeà (Buddhic principle): Tröïc giaùc laø moät naêng löïc (power) coøn cao sieâu hôn laø trí tueä (mind) vaø laø moät quan naêng (faculty) tieàm taøng trong Tam Thöôïng Theå Tinh thaàn; noù laø naêng löïc cuûa lyù trí thuaàn tuùy, moät bieåu hieän (expression) cuûa nguyeân khí Boà Ñeà vaø vöôït ngoaøi (lies beyond) theá giôùi cuûa Chaân Ngaõ vaø theá giôùi saéc töôùng. (ACMVDTG, 81)


365

Nguyeân khí Chaân Thaàn (Monadic principle): Nguyeân khí Chaân Thaàn laø cô quan vó ñaïi cuûa söï thieân khaûi vuõ truï, ñang hoaït ñoäng qua trung gian cuûa aùnh saùng ngoaïi haønh tinh (extraplanetary light). (ÑÑTKNM II, 294) Nguyeân khí lyù luaän (Reasoning principle): Haï trí cuï theå (lower concrete mind) töùc nguyeân khí lyù luaän. (GDTKNM, 5) Nguyeân khí nôi ñoäng vaät (Principles in animals): Trong loaøi ñoäng vaät, moïi nguyeân khí ñeàu teâ lieät (paralyzed) vaø ôû vaøo traïng thaùi phoâi thai (foetuslike state), tröø ra nguyeân khí thöù hai, töùc Sinh khí (Vital) vaø nguyeân khí thöù ba, töùc theå phaùch (Astral) cuøng vôùi caùc yeáu toá thoâ sô cuûa nguyeân khí thöù tö, töùc Kāma, ñoù laø duïc voïng, baûn naêng maø cöôøng ñoä vaø söï phaùt trieån thay ñoåi tuøy theo loaøi. (GLBN III, 257) Nguyeân khí thöù 5 (Fifth Principle): Nguyeân khí trí tueä. Trong con ngöôøi, khaû naêng naøy laø nguyeân khí suy tö saùng suoát vaø ñeå phaân bieät con ngöôøi vôùi con thuù. (ÑÑNLVTD, 218) Nguyeân khí trí tueä (Manas, Manasic principle, Principle of intelligence)):  Theo nghóa ñen laø trí tueä (the mind), trí naêng (the mental faculty); caùi phaân bieät con ngöôøi vôùi con thuù ñôn thuaàn. Ñoù laø nguyeân khí bieät laäp ngaõ tính; chính noù giuùp cho con ngöôøi bieát ñöôïc raèng mình toàn taïi, caûm nhaän vaø tri thöùc. Theo moät soá tröôøng phaùi, noù ñöôïc chia thaønh hai phaàn, thöôïng trí hay trí tröøu töôïng vaø haï trí hay trí cuï theå. (TVTTHL, 355)  Linh hoàn coù theå ñöôïc xem nhö laø nguyeân khí trí tueä. (TLHNM I, 38) Nguyeân nhaân cuûa bieåu loä: (The cause of the manifestation). Coù moät caâu noùi thôøi coå dieãn ñaït söï thaät (fact), maø Plutarch (46? – 120? Tr, T.C. – ND) ñöa ra cho chuùng ta baèng caùc lôøi leõ quen thuoäc: “Moät yù nieäm (idea) laø moät Thöïc Theå Voâ Hình (a


366

Being incorporeal), chính noù khoâng toàn taïi (which has no subsistence of itself), nhöng laïi ban caáp hình daïng (figura and form) cho chaát voâ hình (unto shapeless matter) vaø noù trôû thaønh nguyeân nhaân cuûa söï bieåu loä”.(GLBN 2, 347) (ACMVÑTG, 14) Nguyeân nhaân cuûa muøa thu (Cause of Autumn): X. Hoaït ñoäng quy nguyeân cuûa haønh tinh. Nguyeân nhaân nguyeân thuûy (First cause, Nguyeân nhaân baûn sô): Nguyeân nhaân nguyeân thuûy töùc laø Thöôïng Ñeá (God). (ASCLH, 175) Nguyeân toá treân caùc baàu theá giôùi (Elements in the worlds): Chaúng nhöõng caùc nguyeân toá cuûa haønh tinh chuùng ta , maø ngay ñeán nhöõng nguyeân toá cuûa taát caû caùc haønh tinh chò em cuûa noù trong Thaùi Döông Heä naøy ñeàu coù caùc caùch hoùa hôïp (combinations) khaùc nhau moät caùch roäng lôùn töø haønh tinh naøy ñeán haønh tinh khaùc; gioáng nhö caùc nguyeân toá cuûa vuõ truï ôû ngoaøi giôùi haïn Thaùi Döông Heä cuûa chuùng ta. Do ñoù, caùc nguyeân toá naøy khoâng theå ñöôïc choïn laøm tieâu chuaån ñeå so saùnh vôùi caùc nguyeân toá treân caùc baàu theá giôùi khaùc (worlds). (GLBN I, 199) Nguyeân toá vuõ truï : X. Baûn toá vuõ truï. Nguyeân töû (Atom): X. Vi töû. Nguyeân töû haï caáp: (Debased atoms, Nguyeân töû thaáp keùm) “…..Khi con ñaõ quyeát taâm nhaän chòu vieäc coá gaéng hoùa giaûi caùc loãi laàm thuoäc caùc kieáp tröôùc cuûa con; thì con phaûi ñöa vaøo (incorporate) trong con moät soá lôùn caùc nguyeân töû bò xuoáng caáp lieân quan ñeán kieáp tröôùc ñoù ñi vaøo moãi moät trong caùc theå thuoäc phaøm ngaõ (physical bodies) cuûa con; caùc nguyeân töû thaáp keùm naøy laøm cho con trôû thaønh yeáu ôùt (delicate), keùm söùc khoûe (unhealthy), ñoàng thôøi chuùng cuõng ngaên chaän, khoâng ñeå cho con coù ñöôïc moät coá gaéng caät löïc naøo, maõi cho tôùi khi con ñaõ


367

thaønh coâng trong vieäc chuyeån hoùa (transmuting) ñöôïc moät tæ leä naøo ñoù caùc nguyeân töû bò xuoáng caáp aáy. (VLH, 123) Nguyeân töû thöôøng toàn: X. Vi töû thöôøng toàn (permanent atom). Nguyeàn ruõa: (curse, lôøi nguyeàn, chuùc döõ, truø eûo). Khoâng moät lôøi nguyeàn ruõa naøo coù theå öùng nghieäm (operative, xaûy ra) tröø phi trong ngöôøi bò nguyeàn ruõa coù moät ít taø löïc töông öùng (some corresponding evil). (VLH, 158) Nguyeät caàu (The Moon): “Nguyeät caàu (veä tinh cuûa chuùng ta) ñang tuoân ñoå vaøo baàu thaáp nhaát cuûa daõy haønh tinh chuùng ta (baàu D, töùc Ñòa caàu) taát caû caùc naêng löôïng vaø söùc maïnh cuûa noù; vaø ñaõ dôøi chuyeån chuùng qua moät trung taâm môùi, haàu nhö trôû thaønh moät haønh tinh cheát, trong ñoù, töø luùc baàu haønh tinh cuûa chuùng ta ra ñôøi, vieäc quay (rotation) ñaõ ngöng laïi.”  SDI, 179. (LVLCK, 154155) Nguyeät toå phuï (Lunar Pitris, Barhishad Pitris): Coù caùc chöùc naêng nhö sau: 1. Caùc Ngaøi laø toå tieân con ngöôøi. (SDII, 107) 2. Caùc Ngaøi laø keû taïo maãu (Fashioners) cho hình haøi con ngöôøi. 3. Caùc Ngaøi sôû ñaéc ñöôïc löûa saùng taïo vaät chaát. 4. Caùc Ngaøi chæ coù theå boïc laáy (cloth) Chaân Thaàn con ngöôøi. 5. Caùc Ngaøi khoâng theå laøm cho con ngöôøi trôû neân gioáng caùc Ngaøi. 6. Caùc Ngaøi khoâng theå mang laïi theå trí cho con ngöôøi. SDII, 82. 7. Caùc Ngaøi taïo hình theå beân ngoaøi cuûa con ngöôøi 8. Caùc Ngaøi ban cho caùc nguyeân khí thaáp  SD, 92. (LVLCK, 618)  Lunar Pitris laø taát caû caùc Tinh linh Thieân nhieân (Nature Spirits). (LVLCK, 681) Ngöôøi coù nhaõn thoâng (Clairvoyant):


368

Nôi nhaø taâm thoâng (psychics) vaø trong tröôøng hôïp caùc ñoàng töû vaø ngöôøi coù nhaõn thoâng thaáp, maïng löôùi ôû bí huyeät nhaät tuøng thöôøng bò raùch töø thuôû nhoû vaø do ñoù hoï deã xuaát ra hay nhaäp vaøo theå xaùc, ñi vaøo traïng thaùi xuaát thaàn (trance) nhö thöôøng ñöôïc goïi vaø hoaït ñoäng treân coõi caûm duïc. Nhöng ñoái vôùi maãu ngöôøi naøy, khoâng coù söï lieân tuïc yù thöùc vaø döôøng nhö khoâng coù söï lieân heä giöõa söï soáng ôû coõi traàn cuûa hoï vôùi caùc söï vieäc maø hoï noùi ñeán trong khi xuaát thaàn, vaø hoï thöôøng hoaøn toaøn khoâng bieát ñöôïc caùc söï vieäc ñoù trong yù thöùc tænh taùo. Toaøn theå hoaït ñoäng naèm döôùi caùch moâ vaø luùc ban sô, coù lieân heä ñeán söï soáng coù tri giaùc cuûa ñoäng vaät. Trong tröôøng hôïp nhaõn thoâng höõu thöùc vaø trong caùch laøm vieäc cuûa caùc nhaø taâm thoâng vaø nhaõn thoâng baäc cao, khoâng coù söï xuaát thaàn, söï aùm hay hieän töôïng ñoàng coát. Chính maïng löôùi ôû naõo bò choïc thuûng vaø khe hôû ôû vuøng ñoù ñeå cho aùnh saùng kieán thöùc vaø höùng caûm tuoân vaøo; noù cuõng ñöa tôùi naêng löïc chuyeån vaøo traïng thaùi ñaïi ñònh (samadhi) voán laø phaàn töông öùng taâm linh vôùi traïng thaùi xuaát thaàn cuûa baûn chaát ñoäng vaät. (LVHLT, 501) Ngöôøi duy thaàn: deist) Laø ngöôøi thöøa nhaän coù theå coù Thöôïng Ñeá (God) hoaëc caùc thaàn thaùnh (gods), nhöng laïi cho laø ngöôøi ta khoâng theå bieát gì veà Thöôïng Ñeá hoaëc thaàn thaùnh caû, vaø phuû nhaän söï thieân khaûi. Ñoù laø ngöôøi theo thuyeát Baát Khaû Tri (an agnostic cuûa caùc thôøi xa xöa. (CKMTTL, 249) Ngöôøi duy vaät: (Materialist) Khoâng nhaát thieát chæ coù ngöôøi khoâng tin vaøo Thöôïng Ñeá, khoâng tin vaøo linh hoàn, cuõng nhö khoâng tin vaøo söï toàn taïi cuûa linh hoàn môùi laø ngöôøi duy vaät, maø baát cöù ngöôøi naøo vaät chaát hoùa phaàn tinh thaàn thuaàn tuùy, nhö laø tin vaøo moät Thöôïng Ñeá nhaân hình (anthropomorphic deity), tin vaøo vieäc linh hoàn coù theå bò thieâu ñoát trong löûa ñòa nguïc, tin raèng ñòa nguïc vaø thieân ñaøng


369

nhö laø caùc nôi choán (localities) thay vì laø caùc traïng thaùi taâm thöùc; caùc “nhaø theo thuyeát Baûn theå” (“substantialists”) ôû Myõ, moät phaùi Cô Ñoác giaùo, cuõng nhö nhöõng ngöôøi theo Giaùng Ma hoïc (Spiritualists), ñeàu laø nhöõng ngöôøi duy vaät. (CKMTTL, 267) Ngöôøi khoâng linh hoàn (soulless man, ngöôøi maát linh hoàn): - Khi Phaøm ngaõ taùch rôøi khoûi Chaân Ngaõ (lower discarded self), neáu coøn theå xaùc, noù trôû thaønh moät ngöôøi khoâng linh hoàn. (LVLCK, 1017) - Ngöôøi khoâng linh hoàn (Soulless human beings), ôû ñaây töø ngöõ Linh Hoàn (Soul) dó nhieân laø thay theá cho Hoàn “Tinh Thaàn” (“Spiritual Soul, coøn goïi laø Hoàn Thieâng) baát cöù khi naøo Hoàn Thieâng rôøi boû moät ngöôøi “khoâng linh hoàn” thì Hoàn Thieâng trôû thaønh nguyeân nhaân cuûa vieäc nguyeân khí thöù naêm (Animal Soul, töùc Sinh hoàn) ñang tröôït xuoáng (Sliding down), vaøo coõi thöù taùm (eighth sphere). (Thö cuûa Chaân Sö, 359) Ngöôøi khoång loà cuûa Gioáng Daân 3 (Third Race Titan) Dó nhieân vieäc khaúng ñònh con ngöôøi hoàng traàn ñaàu tieân laø ngöôøi khoång loà tröôùc ñeä tam kyû (colossal pretertiary giant) vaø gioáng ngöôøi naøy ñaõ toàn taïi caùch ñaây 18.000.000 naêm, aét haún coù veû phi lyù ñoái vôùi nhöõng keû thaùn phuïc vaø keû tin töôûng vaøo khoa hoïc hieän ñaïi. Toaøn boä caùc nhaø sinh vaät hoïc ñeàu lôø ñi caùi quan nieäm veà ngöôøi khoång loà thuoäc Gioáng Daân thöù ba cuûa Ñeä Nhò kyû naøy, moät sinh vaät thích hôïp ñeå choáng laïi moät caùh thaønh coâng vôùi loaøi quaùi vaät khoång loà luùc ñoù ôû treân khoâng, döôùi bieån vaø treân ñaát, cuõng nhö caùc toå phuï cuûa y – caùc nguyeân kieåu tinh anh cuûa ngöôøi Atlantis – ñaâu coù sôï nhöõng gì coù theå laøm haïi ñöôïc hoï. (GLBN 3, 22) Ngöôøi tìm ñaïo (Ngöôøi coù ñaïo taâm, Aspirant):  Nhöõng linh hoàn bieát suy töôûng vaø nhöõng ngöôøi coù trí oùc môû mang. Con soá nhöõng ngöôøi naøy ngaøy caøng taêng theâm ñeàu ñaën


370

vaø maïnh meõ hôn leân khi caùc chöông trình giaùo duïc vaø caùc khaùm phaù khoa hoïc cuûa chuùng ta mang laïi keát quaû vaø môû roäng tìm hieåu bieát cuûa con ngöôøi. Hoï taïo thaønh tinh hoa (cream) cuûa gia ñình nhaân loaïi vaø laø nhöõng ngöôøi ñang ñaït ñöôïc thaønh coâng trong moät soá ñòa haït cuûa söï soáng nhaân loaïi. Ñoù laø caùc vaên só, ngheä só, caùc tö töôûng gia trong caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa tri thöùc vaø khao khaùt hieåu bieát cuûa nhaân loaïi, caùc nhaø chính trò, caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo, caùc khoa hoïc gia, caùc coâng nhaân coù kyõ naêng vaø thôï thuû coâng, vaø taát caû nhöõng ai, duø thuoäc vaøo lôùp ñi tröôùc, song vaãn nuoâi caùc yù töôûng, caùc döï tính ñeå laøm vieäc cho lôïi ích sau cuøng cuûa gia ñình nhaân loaïi. Ñoù laø nhöõng ngöôøi coù ñaïo taâm treân theá gian vaø laø nhöõng ngöôøi baét ñaàu ñöa lyù töôûng phuïng söï vaøo yù thöùc mình. (TLHNM II, 206)  Ngöôøi tìm ñaïo laø ngöôøi saün saøng, hoaëc ñaõ böôùc leân con ñöôøng ñeä töû döï bò. (CTNM, 34)  Ngöôøi tìm ñaïo laø ngöôøi coù theå trí thieân veà taâm linh (the spiritually minded people). (SHLCTÑ, 392)  Ngöôøi tìm ñaïo laø ñeä töû cuûa caùc ñeä töû caáp thaáp (lesser disciple). (ASCLH, 53) Ngöôøi thuù (Animal man): Vaøo thôøi kyø xa xaêm caùch nay 21 trieäu naêm, khi con ngöôøi vöøa môùi coù hình ngöôøi vaø khi hoï coù lieân quan chaët cheõ vôùi giôùi ñoäng vaät ñeán noãi chuùng ta goïi hoï baèng moät danh xöng vuïng veà laø “ngöôøi thuù”. (CTNM, 226) Ngöôøi trôøi (God man): X. Thieân nhaân. Ngöôn (Eternity): Moät ngöôn laø moät phaàn baûy (the seventh part) cuûa 311.040.000.000.000 naêm hay moät Ñôøi cuûa Brahmā (Age of Brahmā). (GLBN , 254) Nhaø cuûa Cha (Father’s House):


371

Töùc laø Shamballa (Baïch Ngoïc Cung) cuûa caùc nhaø huyeàn bí hoïc. (SHLCÑÑDG, 594) Nhaø huyeàn linh hoïc (Occultist) vaø nhaø huyeàn hoïc (mystic): Nhaø huyeàn hoïc khoâng nhaát thieát laø nhaø huyeàn linh hoïc, nhöng nhaø huyeàn linh hoïc bao goàm nhaø huyeàn hoïc. Huyeàn hoïc chæ laø moät giai ñoaïn treân con ñöôøng huyeàn linh hoïc. Trong Thaùi Döông Heä naøy  Thaùi Döông Heä cuûa baùc aùi ñang linh hoaït  con ñöôøng ít bò ñoái khaùng nhaát ñoái vôùi ña soá laø con ñöôøng cuûa nhaø huyeàn hoïc, hay laø con ñöôøng baùc aùi vaø suøng tín. Trong Thaùi Döông Heä tôùi, con ñöôøng ít bò ñoái khaùng nhaát seõ laø con ñöôøng maø ngaøy nay chuùng ta hieåu laø con ñöôøng huyeàn linh. Nhaø huyeàn hoïc ñeà caäp tôùi söï soáng tieán hoùa, nhaø huyeàn linh hoïc baøn tôùi hình haøi. Nhaø huyeàn hoïc baøn tôùi Thöôïng Ñeá noäi taâm; nhaø huyeàn linh hoïc baøn ñeán Thöôïng Ñeá bieåu hieän ôû ngoaïi caûnh. Nhaø huyeàn hoïc hoaït ñoäng töø trung taâm ñeán ngoaïi vi, nhaø huyeàn linh hoïc theo tieán trình ngöôïc laïi. Nhaø huyeàn hoïc tieán leân baèng ñaïo taâm vaø loøng suøng tín maõnh lieät nhaát ñoái vôùi Thöôïng Ñeá noäi taâm hay ñoái vôùi Chaân Sö maø y nhaän bieát ñöôïc; nhaø huyeàn linh hoïc ñaït ñeán baèng söï nhaän thöùc veà ñònh luaät ñang raøng buoäc vaät chaát vaø laøm cho ñònh luaät ñoù thích hôïp vôùi caùc nhu caàu cuûa cuoäc soáng noäi taïi. Baèng caùch naøy, nhaø huyeàn linh hoïc ñaït ñeán caùc Ñaáng Thoâng Tueä ñang hoaït ñoäng theo ñònh luaät cho ñeán khi y ñaït ñeán chính Ñaáng Thoâng Tueä. Nhaø huyeàn hoïc hoaït ñoäng qua cung Baùc aùi, Haøi hoøa vaø Suøng tín hay baèng con ñöôøng cuûa cung 2, cung 4 vaø cung 6. Nhaø huyeàn linh hoïc hoaït ñoäng qua cung Quyeàn löïc, Hoaït ñoäng vaø Ñònh luaät Nghi thöùc hay cung 1, 3, vaø 7. Caû hai ñaùp öùng vaø phoái hôïp qua söï phaùt trieån cuûa trí hay qua cung 5, cung Kieán thöùc cuï


372

theå (moät phaàn cuûa thoâng tueä vuõ truï), vaø treân cung 5 naøy, nhaø huyeàn hoïc chuyeån thaønh nhaø huyeàn linh hoïc vaø luùc ñoù laøm vieäc vôùi taát caû caùc cung. Baèng caùch tìm kieám Thieân giôùi trong chính mình vaø baèng caùch nghieân cöùu caùc ñònh luaät hieän toàn cuûa rieâng mình, nhaø huyeàn hoïc trôû neân thaønh thaïo caùc ñònh luaät ñang cai quaûn vuõ truï maø y laø moät phaàn trong ñoù. Nhaø huyeàn linh hoïc nhaän bieát Thieân giôùi trong thieân nhieân hay laø Thaùi Döông Heä vaø xem chính mình nhö laø moät phaàn nhoû cuûa toång theå vó ñaïi ñoù vaø do ñoù chòu cai quaûn baèng caùc ñònh luaät nhö nhau. Nhaø huyeàn hoïc laøm vieäc theo moät quy luaät chung döôùi boä moân cuûa Ñöùc Chöôûng Giaùo hay Ñöùc Christ, coøn nhaø huyeàn linh hoïc thöôøng laøm vieäc nhieàu hôn döôùi boä moân cuûa Ñöùc Baøn Coå, hay Ñaáng Cai quaûn, nhöng khi caû hai kieåu maãu ñaõ vöôït qua 4 cung thöù yeáu trong boä moân cuûa Ñöùc Vaên Minh Boà Taùt thì söï thaønh toaøn ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa hoï coù theå ñöôïc nhìn thaáy vaø nhaø huyeàn hoïc trôû thaønh nhaø huyeàn linh hoïc, coøn nhaø huyeàn linh hoïc bao goàm caùc ñaëc ñieåm cuûa nhaø huyeàn hoïc. Ñeå deã hieåu haõy ñôn giaûn hoùa nhö sau: Sau khi ñöôïc ñieåm ñaïo, nhaø huyeàn hoïc hoäi nhaäp vaøo nhaø huyeàn linh hoïc vì y ñaõ trôû thaønh moân sinh cuûa ñònh luaät huyeàn linh; y phaûi hoaït ñoäng vôùi vaät chaát, vôùi caùch vaän duïng vaø söû duïng cuûa noù, y phaûi cheá ngöï vaø kieåm soaùt taát caû caùc hình thöùc bieåu loä thaáp vaø hoïc hoûi caùc quy luaät maø theo ñoù thieân thaàn kieán taïo hoaït ñoäng. Tröôùc khi ñieåm ñaïo, con ñöôøng cuûa nhaø huyeàn hoïc coù theå ñöôïc dieãn taû baèng thuaät ngöõ Con ñöôøng Nhaäp moân. Tröôùc khi nhaø huyeàn linh hoïc coù theå vaän duïng moät caùch khoân kheùo vaät chaát cuûa Thaùi Döông Heä, y phaûi thoâng thaïo caùc ñònh luaät ñang chi phoái tieåu thieân ñòa, vaø maëc duø y ñöông nhieân ôû treân con ñöôøng huyeàn linh, tuy theá, y seõ vaãn phaûi tìm kieám Thöôïng Ñeá beân trong baûn theå cuûa rieâng y tröôùc


373

khi y coù theå an toaøn maïo hieåm treân con ñöôøng cuûa ñònh luaät huyeàn linh. Nhaø huyeàn hoïc tìm caùch hoaït ñoäng töø theå caûm duïc leân theå tröïc giaùc, vaø töø ñoù tôùi Chaân Thaàn hay Tinh thaàn. Nhaø huyeàn linh hoïc hoaït ñoäng töø theå hoàng traàn ñeán theå trí vaø töø ñoù ñeán Atma hay Tinh thaàn. Moät beân hoaït ñoäng theo ñöôøng loái baùc aùi, beân kia hoaït ñoäng theo ñöôøng loái yù chí. Nhaø huyeàn hoïc thaát baïi trong muïc tieâu hieän toàn cuûa mình  muïc tieâu baùc aùi ñöôïc chöùng toû trong hoaït ñoäng  tröø phi y phoái hôïp vôùi toång theå qua vieäc söû duïng yù chí saùng suoát. Do ñoù, y phaûi trôû thaønh nhaø huyeàn linh hoïc. Nhaø huyeàn linh hoïc cuõng thaát baïi moät caùch töông töï vaø chæ trôû thaønh moät ngöôøi noåi baät ích kyû veà quyeàn löïc ñang hoaït ñoäng nhôø söï saùng suoát tröø phi y tìm ñöôïc moät muïc tieâu cho yù chí vaø hieåu bieát ñoù baèng moät loøng baùc aùi sinh ñoäng ñeå seõ mang laïi cho y ñoäng löïc ñuû cho nhöõng gì maø y vöôn tôùi. (TVTTHL, 147149) Nhaø huyeàn linh thuaät (White magician):  Nhaø huyeàn linh thuaät laø keû vaän duïng moïi naêng löïc vaø kieán thöùc trong vieäc phuïng söï nhaân loaïi. (TVTTHL, 331)  Nhaø huyeàn linh thuaät laø keû ñang tieáp xuùc ñöôïc vôùi linh hoàn cuûa mình. Y beùn nhaïy vôùi vaø nhaän bieát ñöôïc muïc tieâu vaø keá hoaïch cuûa linh hoàn mình. Y coù khaû naêng thu nhaän caùc aán töôïng töø lónh vöïc tinh thaàn vaø ghi nhaän caùc aán töôïng ñoù vaøo boä oùc xaùc thòt cuûa mình. (LVHLT, 57)  Nhôø coù söï chænh hôïp höõu thöùc vôùi Chaân Ngaõ vaø vôùi “Thieân thaàn” (“angel”) cuûa mình, nhaø huyeàn linh thuaät bao giôø cuõng laø keû beùn nhaïy vôùi caùc keá hoaïch vaø muïc tieâu cuûa mình, do ñoù, coù khaû naêng nhaän ñöôïc aán töôïng cao sieâu. (LVHLT, 60)  Nhaø huyeàn linh thuaät töùc laø nhaø huyeàn linh hoïc (occultist). (ASCLH, 222)


374

Nhaø khoa hoïc Cô Ñoác giaùo : (Christian Scientist) Moät thuaät ngöõ môùi ñöôïc ñaët ra ñeå chæ caù nhaø thöïc haønh thuaät chöõa beänh baèng yù chí (art of healing by will ). Ñaây laø caùch ñaët teân sai, vì ngöôøi theo Phaät Giaùo, Do Thaùi Giaùo, Aán Giaùo hoaëc ngöôøi duy vaät, ñeàu coù theå thöïc haønh hình thöùc môùi cuûa Yoga Taây phöông naøy, vôùi söï thaønh coâng gioáng nhö vaäy neáu y coù theå daãn daét vaø ñieàu khieån yù chí cuûa mình moät caùch ñuû vöõng vaøng. (NGMTTL, 84 – 85) Nhaø kieán taïo dó thaùi (The ethereal builder) Nhaø kieán taïo dó thaùi töùc laø Tinh linh (elemental) phuï traùch vieäc kieán taïo theå xaùc con ngöôøi. (KCVTT, 77) Nhaø ma thuaät (Black Magician, haéc ñaïo, haéc thuaät): Nhaø ma thuaät thöïc söï (true black magician) laø moät thöïc theå khoâng coù linh hoàn (a soulless entity). Ñaây laø moät thöïc theå (a being) maø trong ñoù Chaân Ngaõ  theo chuùng ta hieåu thuaät ngöõ naøy hieän nay  khoâng hieän höõu. Do ñoù, ñieàu thöôøng bò coi nheï vaø ít khi ñöôïc hieåu roõ laø hoï khoâng toàn taïi trong caùc theå hoàng traàn (physical bodies). Theá giôùi cuûa hoï bao giôø cuõng laø theá giôùi cuûa aûo töôûng. Töø coõi haï trí, hoï hoaït ñoäng treân chaát caûm duïc (desire matter) vaø treân caùc theå caûm duïc cuûa nhöõng ngöôøi treân coõi traàn ñang bò chi phoái bôûi aûo giaùc (delusion) vaø bò caàm giöõ trong xieàng xích cuûa loøng ích kyû vaø ngaõ chaáp toät ñoä. Caùi maø keû thieáu hieåu bieát goïi laø nhaø ma thuaät treân coõi traàn chæ laø ngöôøi nam hay ngöôøi nöõ naøo ñoù nhaïy caûm vôùi hoaëc laø coù lieân quan vôùi moät nhaø ma thuaät chính coáng treân coõi caûm duïc. (LVHLT, 544545) Nhaõn phaùp (The eye doctrine): Laø hoïc thuyeát cuûa maét cuûa nhaõn thoâng (vision) nhaõn phaùp chi phoái kinh nghieäm thaàn bí. Nhaõn phaùp döïa vaøo quan heä löôõng phaân giöõa linh hoàn vôùi Phaøm ngaõ. Noù bao haøm caùc lieân heä tinh


375

thaàn, nhöng thaùi ñoä thieân veà nhò nguyeân luaän hay laø nhìn nhaän caùc ñoái cöïc ñöôïc hieåu ngaàm trong ñoù. (CVÑÑ, 458) Nhaõn thoâng (Clairvoyance): Ñaây laø naêng löïc thaáy treân coõi caûm duïc vaø laø moät trong caùc “siddhis” thaáp hay quyeàn naêng taâm thoâng thaáp. Naêng löïc naøy ñöôïc ñaït tôùi nhôø söï nhaïy caûm ôû beà maët cuûa toaøn boä “theå caûm giaùc” (body of feeling”), lôùp voû tình caûm vaø laø nhaän thöùc cuûa giaùc quan ñöôïc ñem leân tình traïng raát cao. Ngoaïi tröø phaàn töông öùng cao cuûa noù, töùc nhaän thöùc taâm linh, noù mang laïi tính chaát löøa doái vaø laø tuyeät ñænh cuûa aûo löïc (maya) hoaëc aûo töôûng (illusion). (ASCLH, 68) Nhaõn thoâng bieåu töôïng (symbolic vision): Ñaây laø naêng löïc cuûa theå haï trí vaø laø nhaân toá taïo ra vieäc nhìn thaáy caùc maøu saéc, caùc bieåu töôïng hình hoïc, nhaõn thoâng cuûa chieàu ño thöù tö, caùc giaác mô vaø caùc linh thò voán laø keát quaû cuûa hoaït ñoäng theå trí chöù khoâng phaûi laø nhaõn thoâng coõi caûm duïc. Thöôøng thöôøng caùc nhaõn thoâng naøy coù tính caùch tieân tri. (ASCLH, 68) Nhaõn thoâng caûm duïc (Astral vision): Trong vieäc giaûng daïy ñöôïc ban ra trong vaøi thaäp nieân tôùi, vieäc khai môû nhaõn thoâng caûm duïc vaø nhó thoâng caûm duïc (astral hearing) seõ bò loaïi boû hoaøn toaøn, hoaëc (neáu noù toàn taïi) thì sau roát phaûi bò cheá ngöï. (LVHLT, 166) Nhaõn thoâng coõi trí (clairvoyance on mental levels) Nhaõn thoâng vaø nhó thoâng cuõng coù theå xaûy ra treân caùc coõi trí vaø luùc ñoù chuùng ta goïi noù laø vieãn caûm (telepathy). (SHLCTÑ, 8) Nhaõn thoâng dó thaùi (Etheric vision):  Ñaây laø naêng khieáu ñang phaùt trieån nhanh choùng cuûa maét ngöôøi, maø sau roát, noù nhìn thaáy haøo quang söùc khoûe cuûa moïi hình haøi trong 4 giôùi cuûa thieân nhieân, seõ ñöa tôùi vieäc nhaän bieát


376

ñöôïc caùc phoùng phaùt sinh löïc prana cuûa moïi trung taâm löïc sinh ñoäng vaø seõ cho thaáy tình traïng cuûa caùc trung taâm löïc naøy. (ASCLH, 68) … Nhaõn thoâng dó thaùi laø loaïi nhaõn thoâng nhìn thaáy ñöôïc loaïi vaät chaát tinh anh hôn (finer matter) cuûa coõi traàn, töùc laø nhìn thaáy nhöõng gì ñöôïc goïi laø caùc chaát dó thaùi (ethers). (TTCNT, 132) Nhaõn thoâng thuaàn tuùy (Pure vision): Nhaõn thoâng naøy laø naêng löïc cuûa linh hoàn voán laø kieán thöùc thuaàn tuùy vaø ñöôïc bieåu loä khi linh hoàn duøng theå trí nhö laø khí cuï nhaõn thoâng cuûa noù... Ñoàng thôøi vôùi vieäc phaùt trieån loaïi nhaõn thoâng naøy, tuyeán tuøng quaû trôû neân linh hoaït vaø con maét thöù ba (trong chaát dó thaùi) phaùt trieån vôùi moät hoaït ñoäng song haønh. (ASCLH, 6869) Nhaõn thoâng tinh thaàn (Spiritual vision or true perception, hueä nhaõn): Loaïi nhaõn thoâng naøy môû ra theá giôùi tröïc giaùc hay coõi boà ñeà, vaø ñöa ngöôøi coù ñöôïc noù vöôït qua caùc phaân caûnh tröøu töôïng cuûa coõi trí. Caùc söï vaät thuaàn tuùy tinh thaàn vaø caùc muïc tieâu caên baûn aån döôùi moïi bieåu loä ñeàu ñöôïc nhaän ra theo caùch ñoù, cuõng nhö nhaõn thoâng thuaàn tuùy cho pheùp ngöôøi sôû höõu ñöôïc noù ruùt ra ñöôïc taøi nguyeân minh trieát thuaàn tuùy. Cuøng vôùi söï phaùt trieån nhaõn thoâng naøy, trung taâm löïc treân tuûy soáng trôû neân linh hoaït vaø hoa sen ngaøn caùnh khai môû. (ASCLH, 69) Nhaõn thoâng vuõ truï (cosmic sight): Loaïi nhaõn thoâng naøy coù baûn chaát khoâng theå hình dung ñöôïc (inconceivable) ñoái vôùi con ngöôøi vaø tieâu bieåu cho nhaän thöùc cuûa caùc Ñaáng ñang bieåu loä xuyeân qua moät heä thoáng haønh tinh trong moät Thaùi Döông Heä gioáng nhö con ngöôøi bieåu loä xuyeân qua caùc theå cuûa mình. (ASCLH, 6970) Nhaân hoàn (human soul):


377

 Nhaân hoàn töùc laø Chaân Ngaõ (Ego), moät bieán phaân cuûa linh hoàn theá gian (world soul), voán dó töï bieåu loä nhö moät Phaøm ngaõ (moät töông öùng vôùi tinh linh cuûa haønh tinh) vaø sau cuøng, nhö moät hoàn tinh thaàn (spiritual soul) (moät töông öùng vôùi Haønh Tinh Thöôïng Ñeá). (CTHNM, 113)  Nhaân hoàn ñöôïc taùi hoùa nhaäp (reabsorbed, ñöôïc taùi thu huùt) vaøo ñaïi hoàn (oversoul) tröôùc khi ñaàu thai trôû laïi. (CTNM, 396)  Nhaân hoàn ñöôïc taùi hoùa nhaäp theo chu kyø (periodically) vaøo hoàn ñang öùng linh (overshadowing soul). (CTNM, 433)  Trong ña soá nhaân loaïi, nguyeân khí thöù naêm, töùc nhaân hoàn, vaãn coøn chöa phaùt trieån ñaày ñuû. (GLBN 3, 318)  Thöôïng tríTueä giaùc (ManasBuddhi), Trí tueäminh trieát (mindwisdom) töï bieåu loä qua nhaân hoàn. (CTHNM, 281)  Chaân Ngaõ luaân hoài (re-incarnating Ego) töùc laø nhaân hoàn, goïi theo Aán Giaùo laø theå nguyeân nhaân (causal body). (CKMTTL, 136)  Thöôïng trí (higher manas) töùc laø nhaân hoàn. (LVLCK, 457)  Jivatma  nhaân hoàn. (LVLCK, 121)  Chaân Ngaõ höõu thöùc (conscious Ego) töùc laø nhaân hoàn.

(GLBN III, 97) Nhaân hoàn vaø hoàn tinh thaàn Khi hai giai ñoaïn cuûa Ngheä thuaät Töø Traàn keát thuùc, linh hoàn thoaùt xaùc trôû neân thoaùt khoûi söï keàm cheá cuûa vaät chaát; linh hoàn naøy ñöôïc thanh luyeän (taïm thôøi baèng caùc giai ñoaïn hoaøn traû vaø loaïi boû) khoûi moïi söï nhieãm tröôïc (contamination) cuûa vaät chaát. Ñaït ñöôïc ñieàu naøy khoâng phaûi qua baát cöù hoaït ñoäng naøo cuûa hoàn trong hình haøi (soul in form), töùc nhaân hoàn, maø laø do keát quaû cuûa hoaït ñoäng cuûa linh hoàn treân coõi rieâng cuûa noù (töùc laø Hoàn Tinh thaàn treân coõi Thöôïng tríND), Hoàn Tinh thaàn naøy ñang taùch ra moät phaàn cuûa chính noù maø chuùng ta goïi laø nhaân


378

hoàn. Veà cô baûn, chính coâng vieäc cuûa hoàn ñang phuø trì (overshadowing soul, töùc laø Hoàn Tinh thaànND) môùi laø thöïc hieän ñieàu naøy chöù hoàn trong phaøm ngaõ (soul in personality, töùc Nhaân hoànND) khoâng heà laøm vieäc ñoù. Trong giai ñoaïn naøy, nhaân hoàn chæ ñaùp öùng vôùi löïc keùo (pull) hay löïc thu huùt (attractive force) cuûa hoàn tinh thaàn (spiritual soul) khi hoàn tinh thaàn  vôùi yù ñònh coù caân nhaéc  keùo nhaân hoàn ra khoûi caùc lôùp voû giam nhoát cuûa noù. Sau ñoù, khi caùc dieãn trình tieán hoùa noái tieáp vaø linh hoàn ngaøy caøng keàm cheá phaøm ngaõ, chính laø phaàn hoàn beân trong caùc lôùp voû giam nhoát naøy môùi seõ taïo ra  moät caùch höõu thöùc vaø coù chuù taâm  caùc giai ñoaïn töø traàn. Trong caùc giai ñoaïn tröôùc, vieäc giaûi thoaùt naøy (release) chæ ñöôïc taïo ra vôùi söï trôï giuùp cuûa hoàn tinh thaàn ñang phuø trì (overshadowing spiritual soul). Veà sau, khi con ngöôøi ñang soáng treân coõi traàn vôùi tö caùch laø linh hoàn (töùc nhaân hoànND) vôùi söï lieân tuïc ñaày ñuû cuûa yù thöùc  chính linh hoàn (soultöùc Nhaân hoàn) seõ tieán haønh caùc tieán trình taùch ra, vaø luùc baáy giôø seõ (vôùi muïc tieâu coù ñònh höôùng) “tieán leân choã maø töø ñoù linh hoàn (nhaân hoànND) xuaát phaùt”. (CTNM, 409410) Nhaân loaïi thöùc (Human consciousness, nhaân thöùc):  Ñaây laø ngaõ thöùc (selfconsciousness), ñieåm giöõa, traïng thaùi taâm thöùc 4. (LVLCK, 278)  Nhaân loaïi thöùc töùc laø söï hieåu bieát (awareness) cuûa moät ngöôøi treân coõi traàn vaø ngaøy caøng taêng treân coõi caûm duïc vaø coõi haï trí. (LVLCK, 279)  Ngaõ thöùc töùc laø bieät ngaõ thöùc (Individual consciousness). (LVLCK, 243) Nhaân Luaät: (Human Law): Nhaân Luaät coù theå duøng nhö laø caùc bieän phaùp coù tính caùch ñeå giôùi haïn chôù khoâng phaûi caùc bieän phaùp coù tính caùch tröøng phaït. (CKMTTL, 153) Nhaân saâm (Mandragora, Mandrake):


379

Nhaân saâm laø moät loaïi caây coù tính chaát ma thuaät tuyeät dieäu (magic plant par excellence). Reã cuûa chuùng khoâng coù cuoáng roõ raøng (apparent stalk), caùc laù lôùn nhoâ ra töø ñaàu reã gioáng nhö moät tuùm loâng lôùn. ÔÛ Taây Ban Nha, YÙ, Tieåu AÙ, Syria, chuùng khoâng gioáng hình ngöôøi laém; coøn treân ñaûo Candia vaø ôû Karamania (xöa kia laø moät vuøng ñaát ôû Tieåu AÙ) gaàn thaønh phoá Adan, chuùng coù hình ngöôøi moät caùch kyø laï, ñöôïc ñaùnh giaù raát cao nhö buøa hoä meänh (amulet). Chuùng ñöôïc phuï nöõ ñeo, duøng laøm buøa (charm) trò beänh hieám muoän vaø duøng vaøo nhieàu muïc ñích khaùc nöõa. Chuùng ñaëc bieät coù hieäu quaû trong Ma thuaät (Black Magic). (GLBN III, 40) Nhaãn nhuïc (Kshānti):  Kieân nhaãn, dòu daøng, sao cho khoâng ñieàu gì coù theå laøm maát bình tónh. (TNVT, 178)  Kieân nhaãn, moät trong caùc Balamaät (Balamaät thöù ba ND). (NGMTTL, 181) Nhaäp ñònh, nhaäp thaàn (Contemplation hay Samadhi): X. Ñaïi ñònh. Nhaäp hoùa : X. Söï huyeàn ñoàng, Ñoàng nhaát hoùa huyeàn bí. Nhaäp xaùc ( hay aùm: obsession):  Trong tröôøng hôïp nhaäp xaùc thì con ngöôøi bò moät thöïc theå taø vaïy (evil entity) chieám laáy vaø truyeàn cho yù töôûng... Luùc nhaäp xaùc, taø löïc (evil force) baét Phaøm ngaõ laøm noâ leä, maø trong ña soá tröôøng hôïp, Phaøm ngaõ chæ laø ma hình (Shell). Hitler laø moät thí duï cuûa tröôøng hôïp naøy. Vieäc aùm naøy taïo ra moät hieäu löïc lôùn treân coõi traàn vaø coõi caûm duïc, noù nhanh choùng hôn vaø coù keát quaû tröïc tieáp, nhöng maõnh löïc khoâng ñöôïc beàn vaø hieäu quaû töông ñoái taïm bôï. (SHLCTÑ, 307308)  Coù 4 nguyeân nhaân nhaäp xaùc (causes of obsession) 1. Yeáu ôùt cuûa theå dó thaùi. Nguyeân nhaân naøy thuoäc coõi traàn vaø laø keát quaû cuûa vieäc ñieàu chænh sai vaät chaát ôû coõi traàn. Ñoù laø keát


380

quaû cuûa nghieäp quaû vaø coù tröôùc khi sinh. Nöõ thöôøng gaëp hôn nam. 2. Thieáu söï phoái keát giöõa theå caûm duïc vôùi theå xaùc, vaø khi con ngöôøi hoaït ñoäng trong theå caûm duïc (nhö vaøo ban ñeâm), khoù nhaäp trôû laïi theå xaùc, ñoù laø cô hoäi cho caùc thöïc theå khaùc nhaäp vaøo xaùc, ngaên chaän vieäc chieám höõu cuûa Chaân Ngaõ ñích thöïc. Ñaây laø caùch nhaäp xaùc thöôøng thaáy nhaát vaø taùc ñoäng vaøo ngöôøi coù theå xaùc maïnh meõ vaø caùc rung ñoäng cuûa theå caûm duïc cuõng maïnh nhöng theå trí yeáu ôùt. Khi coù xaûy ra tranh giaønh, noù ñöa tôùi caûnh la heùt ñieân cuoàng döõ doäi vaø ñöa tôùi caùc côn boäc phaùt cuûa ngöôøi bò ñoäng kinh. Nam thöôøng gaëp tröôøng hôïp naøy hôn laø nöõ, vì ñaøn baø thöôøng an truï nhieàu vaøo theå caûm duïc. 3. Moät loaïi nhaäp xaùc ít xaûy ra laø nhaäp theå trí. Vieäc aùm trí bao haøm vieäc ñoåi choã xaûy ra treân coõi trí, do ñoù ít xaûy ra. Theå xaùc vaø theå caûm duïc vaãn hôïp nhaát nhöng Chuû Theå Tö Töôûng bò boû laïi trong theå trí, trong khi thöïc theå aùm (khoaùc laáy chaát trí) nhaäp vaøo 2 theå thaáp. Trong tröôøng hôïp aùm theå caûm duïc, Chuû Theå Tö Töôûng bò boû laïi vôùi theå caûm duïc vaø theå trí maø khoâng bò boû laïi vôùi theå xaùc. Nguyeân nhaân laø theå trí quaù phaùt trieån coøn theå caûm duïc vaø theå xaùc töông ñoái yeáu. Nam vaø nöõ deã bò nhö nhau. 4. Moät nguyeân nhaân nhaäp xaùc nöõa döùt khoaùt laø do caùc Huynh ñeä haéc ñaïo.  Caùc loaïi thöïc theå nhaäp xaùc (The kinds of obsessing entities): 1. Caùc thöïc theå thoaùt xaùc thuoäc haïng thaáp keùm ñang chôø ñi ñaàu thai vaø nhöõng keû thuoäc tröôøng hôïp moät vaø hai (xem muïc nguyeân nhaân nhaäp xaùc) tìm ñöôïc dòp mong muoán cuûa hoï. 2. Nhöõng keû töï töû ñang mong muoán huûy boû haønh ñoäng vaø muoán trôû laïi tieáp xuùc vôùi coõi traàn. 3. Caùc vong linh (spirits) baùm víu coõi traàn, caû toát laãn xaáu, do söï lo laéng cho nhöõng ngöôøi thaân thieát, cho coâng vieäc kinh doanh


381

cuûa hoï, hoaëc laø muoán laøm moät chuyeän quaáy naøo ñoù hay muoán huûy boû moät haønh ñoäng xaáu xa naøo ñoù, hoï voäi vaøng vaø nhaäp xaùc theo tröôøng hôïp moät vaø hai (muïc nguyeân nhaân nhaäp xaùc). 4. Caùc huynh ñeä haéc ñaïo nhö ñaõ noùi ôû treân, hoï thöøa cô hoäi ñeå nhaäp xaùc theo tröôøng hôïp 3 vaø 4. Hoï caàn caùc theå tieán hoùa cao, khoâng duøng caùc theå yeáu hay thieáu tinh luyeän. Trong tröôøng hôïp 3, söï yeáu ôùt chæ töông ñoái do vieäc quaù chuù troïng vaøo theå trí. 5. Caùc tinh linh thieân nhieân (elementals) vaø caùc thöïc theå döôùi nhaân loaïi coù baûn chaát hieåm aùc, chuùng chôø chöïc vaøo cô hoäi sô suaát nhaát vaø vaøo nôi naøo coù rung ñoäng cuøng tính chaát vôùi chuùng. 6. Moät soá thieân thaàn haï ñaúng, tuy voâ haïi nhöng tinh nghòch do tính raát khaùc thöôøng (freakishness) vaø hay ñuøa bôõn (fun), hoï nhaäp vaøo ngöôøi khaùc gioáng nhö caùch thích phoâ tröông cuûa treû con. 7. Ñoâi khi caùc du khaùch (visitors) töø caùc haønh tinh khaùc tìm caùch nhaäp vaøo (enter) moät vaøi con ngöôøi tieán hoùa cao vì caùc muïc ñích rieâng cuûa hoï. Tröôøng hôïp naøy raát laø hieám coù... (TVTTHL, 124126) Nhaát Nguyeân Phaùi (Adwaita - B. Ph.) Moät chi phaùi cuûa Trieát heä Vedanta. Tröôøng phaùi phi-nhònguyeân (non-dualistic/ A-dwaita) cuûa trieát hoïc Vedanta (Vedantic philosophy) saùng laäp bôûi Sankaracharya, nhaø hieàn trieát vó ñaïi nhaát trong lòch söû caùc hieàn trieát Baø La Moân (Brahmin). Hai tröôøng phaùi khaùc laø Nhò Nguyeân Phaùi (Dwaitadualistic) vaø Visishtadwaita. Taát caû ba töï nhaän laø trieát heä Vedanta. (NGMTTL, 7) Nhaát quaùn (Atonement):  Ñoái vôùi caùc nhaø noäi moân (esotericists), toaøn boä vaán ñeà nhaát quaùn coù lieân quan chaët cheõ vôùi vieäc kieán taïo giaùc tuyeán


382

(antahkarana). Danh xöng naøy daønh ñeå chæ tuyeán (line) naêng löôïng linh hoaït noái lieàn caùc traïng thaùi khaùc nhau cuûa con ngöôøi vôùi linh hoàn vaø noù naém giöõ manh moái ñoái vôùi chaân lyù huyeàn linh sau: “tröôùc khi moät ngöôøi coù theå böôùc leân Thaùnh ñaïo, y phaûi trôû thaønh chính Thaùnh ñaïo”. Khi caùc raïn nöùt ñeàu ñöôïc khaéc phuïc, caùc ñieåm khuûng hoaûng khaùc nhau ñeàu ñöôïc vöôït qua, vaø caùc dung hôïp caàn coù (ñoù chæ laø caùc giai ñoaïn trong tieán trình) ñaõ xaûy ra, baáy giôø söï thoáng nhaát (unification) hay laø söï nhaát quaùn xaûy ra. Baáy giôø, ngöôøi ta tieán vaøo caùc lónh vöïc naêng löôïng môùi, nhaän thöùc vaø cheá ngöï ñöôïc chuùng, vaø caùc lónh vöïc taâm thöùc môùi seõ môû ra tröôùc maét keû haønh höông tieán hoùa. (TLHNM II, 447448)  Söï keát hôïp (cohesion) töùc laø söï nhaát quaùn. (TLHNM II, 194)  Söï thoáng nhaát (unification) töùc laø söï nhaát quaùn. (TLHNM II, 447)  Söï hôïp nhaát (fusion) töùc laø söï nhaát quaùn. (CVÑÑ, 325) Nhaát taâm, Nhaát taâm baát loaïn (Tension): YÙ nghóa huyeàn bí cuûa “nhaát taâm” (chöøng naøo maø toâi coù theå giaûi thích noù baèng ngoân töø höõu haïn) laø “YÙ chí taäp trung baát bieán” (“focused immovable Will”). Söï nhaát taâm ñuùng ñaén laø söï ñoàng nhaát hoùa cuûa boä oùc vaø linh hoàn vôùi traïng thaùi yù chí, vaø caùch duy trì söï ñoàng nhaát hoùa ñoù  khoâng ñoåi vaø khoâng lay chuyeån  baát luaän ôû vaøo tình huoáng vaø khoù khaên naøo. (CVÑÑ, 45) Nhaät Thaàn (Solar Gods):  Ban cho con ngöôøi haï trí vaø thöôïng trí. (LVLCK, 614)  Nhaät Tinh Quaân laø caùc “Thieân Thaàn Sa Ñoïa”  SDII, 287. a/ Caùc Ngaøi söôûi aám caùc boùng... caùc theå con ngöôøi.


383

b/ Ñeán phieân caùc Ngaøi ñöôïc söôûi aám bôûi Chaân Thaàn hay Atma. c/ Caùc Ngaøi laø Minh trieát xaø. d/ Baûn chaát cuûa caùc Ngaøi laø Tri thöùc vaø Baùc AÙi. e/ Caùc Ngaøi ñeán töø coõi trí vuõ truï. (LVLCK, 950) Nhaät Tinh Quaân (Solar Lord):  Chaân Ngaõ (Ego) töùc laø Nhaät Tinh Quaân. (ÑÑNLVTD, 136)  Solar Lord töùc sun god, töùc linh hoàn. (CTNM, 342) Nhò nguyeân nguyeân thuûy (Primordial duality): Tinh thaàn vaø vaät chaát (Spirit and matter). (TLHNM II, 381) Nhò nguyeân thöù caáp (Secondary duality): Linh hoàn vaø theå xaùc (Soul and body). (TLHNM II, 381) Nhó thoâng (Clairaudience):  Laø nhaän bieát ñöôïc tieáng noùi cuûa ñaïi aûo töôûng (great illusion) vaø mang laïi cho con ngöôøi khaû naêng nghe ñöôïc treân coõi caûm duïc. Khi ôû ñuùng choã vaø khi ñöôïc kieåm soaùt töø beân treân nhôø söï hieåu bieát, nhó thoâng giuùp nghe ñöôïc moät vaøi traïng thaùi cuûa bieåu hieän thieâng lieâng trong ba coõi thaáp. (ASCLH, 338)  Nghe ñöôïc treân coõi caûm duïc, thöôøng ñöôïc goïi laø nhó thoâng vaø coù nghóa laø khaû naêng nghe ñöôïc caùc aâm thanh cuûa coõi caûm duïc. Ñoù laø moät quan naêng voán hieån loä ra suoát toaøn boä theå caûm duïc, vaø con ngöôøi nghe baèng khaép hieän theå cuûa mình chöù khoâng chæ baèng caùc cô quan chuyeân hoùa, töùc laø hai tai, saûn phaåm cuûa taùc ñoäng vaø phaûn taùc ñoäng treân coõi traàn. Taát nhieân ñieàu naøy phaûi nhö theá do bôûi baûn chaát deã löu chuyeån cuûa theå caûm duïc. (LVLCK, 191) Nhó thoâng baäc cao (Higher audience): Nhó thoâng baäc cao theå hieän tröïc tieáp töø theå trí ñeán theå trí. Ñaây khoâng ñuùng haün laø vieãn caûm (telepathy) maø laø moät hình thöùc nghe tröïc tieáp. Vò huaán sö seõ noùi vôùi ñeä töû nhö ngöôøi noùi vôùi


384

ngöôøi. Do ñoù, vieäc ñaøm thoaïi ñöôïc tieán haønh hoaøn toaøn treân caùc phaân caûnh trí tueä vôùi caùc khaû naêng cao sieâu nhö laø ñieåm taäp trung. Caàn phaûi duøng caùc bí huyeät ñaàu vaø caû hai bí huyeät naøy phaûi ñöôïc laøm cho linh hoaït tröôùc khi phöông phaùp naøy coù theå ñöôïc söû duïng. (LVHLT, 179) Nhieân Ñaêng Phaät: Dipankara, Buddha of fixed light. (NGMTTL,102) Nhieät (heat):  Caùc noäi hoûa (internal fires) laøm linh hoaït vaø ñem laïi sinh löïc (vitalise), töï bieåu loä theo hai caùch: Thöù nhaát laø tieàm nhieät (latent heat). Ñaây laø neàn taûng cuûa chuyeån ñoäng quay vaø laø nguyeân nhaân cuûa bieåu loä coá keát cuûa daïng hình caàu cuûa moïi söï soáng, töø vi töû cuûa Thöôïng Ñeá (logoic atom), voøng giôùi haïn cuûa thaùi döông, xuoáng ñeán nguyeân töû nhoû nhaát cuûa nhaø hoùa hoïc hoaëc nhaø vaät lyù hoïc. Thöù hai laø hoaït nhieät (active heat). Ñieàu naøy ñöa ñeán keát quaû laø söï hoaït ñoäng vaø thoâi thuùc höôùng tôùi cuûa coâng cuoäc tieán hoùa vaät chaát. (LCVCK, 4142)  Tieàm hoûa (latent fire) töùc laø thaân nhieät (bodily heat).  Tieàm hoûa hay noäi hoûa (latent or interior fire) saûn sinh ra noäi nhieät (internal heat) voán giuùp cho Thaùi Döông Heä taïo ra moïi hình thöùc söï soáng. (LVLCK, 47, 53)  Nhieät chæ laø keát quaû cuûa söï ma saùt (friction). (LVLCK, 803) Nhòp ñieäu (Rhythm, tieát taáu, tieát ñieäu): Nhòp ñieäu coù theå ñöôïc moâ taû laø cöû ñoäng nhòp nhaøng, noù töï ñoäng ñöa nhöõng ai vaän duïng noù ñi vaøo ñuùng moät vaøi maõnh löïc cuûa Thieân Nhieân. Chính ñoäng taùc coù ñieàu khieån ñoù ñöôïc moät nhoùm ngöôøi ñoàng loaït laøm seõ ñöa tôùi keát quaû laø taïo ñöôïc moät vaøi chænh hôïp vaø vaøi hieäu quaû leân moät soá caù nhaân hoaëc leân caû nhoùm. Do ñoù, tieát ñieäu coù caùc muïc ñích:


385

a/ Ñöa moät cô theå hay moät taäp hôïp nhieàu cô theå vaøo phaïm vi taùc ñoäng cuûa moät luoàng thaàn löïc. b/ Chænh ñoán laïi vaät chaát cuûa moät trong caùc theå hay cuûa taát caû caùc theå, ñeå trôû thaønh baûn chaát cuûa caù nhaân trong moät nhoùm. c/ Baèng moät vaøi caùch caân baèng vaø saép xeáp theo daïng hình hoïc noù hoaø laãn haøo quang cuûa caùc caù nhaân trong moät nhoùm vaø laøm cho caùc haøo quang naøy thaønh haøo quang hôïp nhaát cuûa nhoùm, nhôø ñoù taïo ñieàu kieän cho doøng thaàn löïc nhòp nhaøng ñi vaøo theo vaøi höôùng ñaõ ñònh cho caùc muïc tieâu ñaõ ñöôïc aán ñònh. Qua nhieàu thôøi ñaïi, vieäc naøy ñaõ ñöôïc hieåu roõ, cho duø caùc phöông phaùp, caùch dieãn tieán vaø caùc keát quaû ñeàu khoâng ñöôïc lieät keâ hay hieåu bieát moät caùch khoa hoïc ngoaïi tröø trong caùc nhoùm noäi moân vaø huyeàn linh. Vaøo thôøi xa xöa trong caùi ñöôïc goïi laø nghi thöùc cuûa taø giaùo, giaù trò cuûa nhòp ñieäu ñaõ ñöôïc hieåu roõ, ngay ñeán vua David, ngöôøi soaïn ra thaùnh vònh (psalmist) cuûa Do Thaùi, cuõng ñaõ nhaûy muùa tröôùc Thieân Chuùa (the Lord). Caùch laéc lö thaân mình theo moät nhòp ñoä naøo ñoù vaø caùch nhuùn nhaåy (swinging) thaân mình theo nhieàu höôùng khaùc nhau, ñoâi luùc nöông theo thanh aâm cuûa nhaïc khí, ñeàu coù moät hieäu quaû ñaëc bieät vaø nhaát ñònh treân vaät chaát cuûa hai theå tinh anh. Do cöû ñoäng nhòp nhaøng naøy maø: 1. Thaàn löïc gom laïi (tapped) theo caùch naøy seõ ñöôïc höôùng ñeán (tuøy theo nhòp ñieäu) vaøo moät bí huyeät naøo ñoù cuûa cô theå. 2. Chaát lieäu (matter) cuûa theå caûm duïc vaø theå haï trí hoaøn toaøn ñöôïc taùi ñieàu chænh vaø taùi phoái hôïp, taïo ra moät soá hieäu quaû coù theå bieåu hieän ôû theå xaùc. 3. Vieäc chænh hôïp cuûa caùc theå bò aûnh höôûng, vaø coù theå bò leäch laïc hay khoâng ñuùng choã, hoaëc laø chuùng coù theå ñöôïc chænh hôïp ñuùng vaø giao tieáp ñöôïc vôùi linh hoàn theå. (TVTTHL, 196197) Nho giaùo (Khoång giaùo): Confucianism.


386

Nhôù laïi; X. Hoài öùc. Nhôù laïi tieàn kieáp (Memory of the immediate past): Thænh thoaûng chuùng ta thaáy nhieàu treû con nhôù ñöôïc kieáp soáng vöøa qua (immediate past) cuûa chuùng, vì phaàn lôùn caùc ñöùa treû naøy ñaõ cheát luùc coøn nhoû vaø ñöôïc taùi sinh haàu nhö töùc khaéc. ÔÛ phöông Taây, caùc tröôøng hôïp nhö theá hieám hôn ôû phöông Ñoâng, bôûi vì ôû phöông Taây, nhöõng lôøi ñaàu tieân cuûa moät ñöùa treû nhö theá seõ gaëp phaûi söï khoâng tin (disbelief) neân ñöùa treû seõ mau leï maát söï tin töôûng vaøo chính kyù öùc (memories) cuûa mình. ÔÛ phöông Ñoâng, nôi maø nieàm tin vaøo vieäc luaân hoài raát phoå caäp, caùc hoài öùc cuûa ñöùa treû ñeàu ñöôïc laéng nghe, vaø khi naøo coù dòp, chuùng ñeàu ñöôïc kieåm chöùng. (MTNX, 263264) Nhö Lai : Tathaâgata, Presence. Nhö thò ngaõ vaên: Thus have I heard. (Ta coù nghe nhö vaäy). Nieát Baøn (Nirvana): - Nieát Baøn laø traïng thaùi cao sieâu nhaát cuûa chí phuùc taâm linh (spiritual bliss) (TVTTHL, 356) - Traïng thaùi maø vò cao ñoà (adept) böôùc vaøo khi ba coõi thaáp khoâng coøn “raøng buoäc” Ngaøi ñöôïc nöõa do caùc khuynh höôùng hay Karma cuûa Ngaøi, traïng thaùi maø Ngaøi traûi qua sau khi ñaõ: a) Nhaän ñöôïc moät soá cuoäc ñieåm ñaïo. b) Giaûi thoaùt khoûi ba coõi thaáp. c) Kieán taïo ñöôïc theå Christ cuûa Ngaøi. (ASCLH, 31) Nieát Baøn thöùc (Atmic consciousness, linh thöùc): X. Linh thöùc Khi Nieát Baøn thöùc phaùt trieån nhôø vaøo tröïc giaùc thì vò ñaïo ñoà coù theå tieáp xuùc vôùi caùc nguoàn döï tröõ kieán thöùc coù saün trong Chaân Thaàn vaø nhôø ñoù hoïc ñöôïc caùc Quyeàn löïc Töø. Khaû naêng naøy chæ coù ñöôïc sau khi Ñaáng Chöôûng Quaûn Ñòa Caàu ñaët saùt Ñieåm ñaïo Tröôïng vaøo vò ñaïo ñoà. (TVTTHL, 263264) Nirmathana :


387

Löûa do ma saùt (fire produced by friction), nhö söï ma saùt cuûa hai mieáng goã (pieces of wood). (LVLCK, 602) Noäi giôùi (Subjective world): Caûm duïc giôùi (astral world) töùc laø noäi giôùi. (LVLCK, 1130) Noäi moân (Esoteric, bí truyeàn): Töø ngöõ “noäi moân” ñeå chæ taát caû nhöõng gì khoâng lieân quan ñeán cuoäc soáng saéc töôùng bình thöôøng hay laø taâm thöùc thoâng thöôøng cuûa con ngöôøi trong ba coõi thaáp. (CTNM, 683) Noäi moân hoïc (Esoterism, Noäi moân bí giaùo):  Moät trong caùc ñònh nghóa khoâng ñaày ñuû cuûa noäi moân hoïc laø noù lieân quan ñeán nhöõng gì coøn bò che giaáu, vaø cho duø bò nghi ngôø, vaãn coøn khoâng ñöôïc nhaän bieát. (GDTKNM, 59)  Noäi moân hoïc khoâng heà coù baûn chaát thaàn bí vaø mô hoà. Ñoù laø moät khoa hoïc maø chuû yeáu laø khoa hoïc veà linh hoàn cuûa vaïn vaät  vaø coù caùch goïi, thöïc nghieäm, caùch suy dieãn vaø caùc ñònh luaät rieâng cuûa noù. (GDTKNM, 64)  Noäi moân hoïc cuõng coù lieân quan vôùi vieäc tìm hieåu veà moái lieân heä giöõa caùc löïc (forces) vaø naêng löôïng (energy) vaø khaû naêng duøng naêng löôïng ñeå cuûng coá vaø sau ñoù ñeå söû duïng moät caùch coù saùng taïo caùc löïc ñaõ tieáp nhaän ñöôïc; do ñoù laø söï cöùu roãi. (GDTKNM, 66)  Noäi moân bí giaùo töùc laø huyeàn linh hoïc (occultism). (TLHNM, 451)  Ngöôøi theo noäi moân hoïc (esotericist) laø ngöôøi tìm ñaïo (aspirant) vaø ñeä töû (disciple). (ÑÑTKNM II, 165) Noäi ngaõ (Inner Self) Noäi ngaõ töùc laø Manas. (CKMTTL, 146) Noäi nhaõn thoâng (the eye of the inner vision, inner vision):  Chính con maét cuûa noäi nhaõn thoâng, vaø keû naøo môû ñöôïc noù thì coù theå ñieàu khieån vaø kieàm cheá naêng löôïng cuûa vaät chaát, thaáy ñöôïc moïi vaät trong Hieän Taïi Vónh Cöûu, do ñoù, giao tieáp vôùi


388

nguyeân nhaân nhieàu hôn vôùi haäu quaû, ñoïc ñöôïc treân tieân thieân kyù aûnh vaø thaáy ñöôïc moät caùch toû töôøng. Nhö theá, keû sôû höõu ñöôïc noù coù theå kieàm cheá caùc nhaø kieán taïo ôû caáp thaáp. (LVLCK, 1011)  Vieäc chöõa trò theå xaùc, cuøng vieäc hieåu vaø nghieân cöùu thích ñaùng veà noù coù theå ñöôïc xuùc tieán bôûi ngöôøi coù ñöôïc noäi nhaõn thoâng. Vôùi naêng löïc nhìn thaáy ñöôïc treân caùc phaân caûnh caûm duïc cuûa mình, y coù theå hôïp taùc vôùi vò thaày thuoác giaùc ngoä ngaøy nay vaø nhö vaäy, baûo veä cho thaày thuoác khoûi söï sai laàm, cho pheùp ngöôøi naøy phaùn ñoaùn ñuùng ñaén veà tìm möùc caên beänh, choã ñau, caùch trôï giuùp vaø tieán trieån cuûa vieäc chöõa trò. (TVTTHL, 244245)  Caùc cô quan (organs) cuûa noäi nhaõn thoâng laø: a/ Cô quan beân ngoaøi .... Tuyeán tuøng quaû ..... Hoàng traàn. b/ Cô quan beân trong .... Maét thöù ba ............ Dó thaùi Chuù yù: Ñaïo sinh phaûi thaän troïng phaân bieät giöõa con maét thöù ba vôùi tuyeán tuøng quaû Xem SDII, 308. “Con maét thöù ba ñaõ maát taùc duïng vaø khoâng coøn hoaït ñoäng nöõa”. Noù ñaõ ñeå laïi moät baèng chöùng cho söï hieän höõu cuûa noù trong tuyeán tuøng quaû”. (LVLCK, 965) Noäi tuaàn hoaøn (the inner round): Cuoäc noäi tuaàn hoaøn laø moät chu kyø huyeàn bí ít ñöôïc noùi tôùi. Noù khoâng lieân quan ñeán bieåu hieän qua 7 heä thoáng haønh tinh hay caùc baàu haønh tinh, nhöng coù lieân quan ñeán moät vaøi khía caïnh cuûa söï soáng noäi taâm hay linh hoàn. (LVLCK, 211) Noát hay aâm ñieäu (Note or tone):  Moïi giôùi cuûa thieân nhieân ñeàu coù noát hay aâm ñieäu rieâng cuûa noù vaø caùc linh aâm (mantric sound), voán coù lieân quan ñeán baát cöù tieán trình chuyeån hoùa naøo trong giôùi ñoù, seõ coù noát ñoù nhö laø chuû aâm (key) hay noát caên baûn.


389

 Khi Tinh thaàn vaø vaät chaát gioùng leân cuøng moät noát, söï tieán hoùa seõ döøng laïi. Khi noát cuûa hình haøi ñöôïc ngaân leân maïnh hôn noát cuûa Tinh thaàn, chuùng ta coù söï thu huùt giöõa caùc hình töôùng. Khi noát cuûa Tinh thaàn ñöôïc ngaân leân maïnh hôn noát cuûa vaät chaát vaø saéc töôùng, chuùng ta coù Tinh thaàn ñaåy lui saéc töôùng. ÔÛ ñaây ta coù neàn taûng cho chieán tröôøng söï soáng vaø voâ soá giai ñoaïn trung gian cuûa noù nhö sau: a/ Giai ñoaïn cheá ngöï cuûa noát hình haøi laø giai ñoaïn tieán hoùa giaùng haï (involution). b/ Giai ñoaïn Tinh thaàn xoâ ñaåy hình haøi laø giai ñoaïn ñaáu tranh ôû ba coõi thaáp. c/ Giai ñoaïn thu huùt cuûa Tinh thaàn vôùi Tinh thaàn, vaø keá tieáp trieät thoaùi ra khoûi hình haøi laø giai ñoaïn cuûa Thaùnh Ñaïo. d/ Giai ñoaïn cheá ngöï cuûa noát Tinh thaàn laø giai ñoaïn cuûa caùc coõi tieán hoùa cao sieâu.  Noát laø keát quaû cuûa hoaït ñoäng chính xaùc (correct activity) … Bôûi vì trong caùc noát naøy, caùc nhoùm thieân thaàn voán laø thaàn löïc vaø naêng löôïng cuûa caùc trung taâm löïc (ñoù laø caùc trung taâm löïc trong vaät chaát) ñöôïc tieáp xuùc vaø ñöôïc keàm cheá. Nhôø söï hoaït ñoäng cuûa caùc thieân thaàn naøy, ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua caùc trung taâm löïc, caùc lôùp voû vaät chaát  theå xaùc, theå caûm duïc vaø theå haï trí  ñöôïc taïo ra. (LVLCK, 495, 275, 625)

Nöôùc cuûa khoâng gian (The waters of space, khoâng gian thuûy): Chuùng ta ñaõ taïo ra (generate) moät thuaät ngöõ maø chuùng ta goïi laø dó thaùi (ether). Noùi veà maët huyeàn linh, ñaây laø caùch hieän ñaïi ñeå dieãn taû “nöôùc cuûa khoâng gian”, ñoù laø nöôùc cuûa ham muoán (waters of desire) maø chuùng ta ñöôïc ngaâm taåm (immerse) trong ñoù. Noù luoân luoân haï xuoáng vaø daâng leân (ebb and flux) vaø laø doøng sinh löïc (stream of life) taïo thaønh 49 kieåu maãu (types)


390

naêng löôïng, noù ñang tuoân ñoå xuyeân qua hoa sen Chaân Ngaõ cuûa vuõ truï, vaø (töø ñoù toûa vöôn ra) vôùi phaïm vi duy trì cuûa noù, nuoâi döôõng moïi hình haøi  cuûa thaùi döông, haønh tinh hay cuûa con ngöôøi  maø noù chòu traùch nhieäm. (LVHLT, 275) Nuï hoân thaùnh thieän (the holy kiss) “Nuï hoân thaùnh theän töùc laø söï hôïp nhaát (reunion) cuûa linh hoàn vôùi chaát lieäu (substance) maø töø ñoù linh hoàn xuaát phaùt – aáy laø tinh thaàn (spirit). (CKMTTL, 86)


391

O O.M.: Khi ñöôïc ngaân leân ñuùng caùch, O.M. giaûi thoaùt linh hoàn khoûi lónh vöïc cuûa aûo caûm vaø meâ hoaëc. Ñoù laø aâm thanh giaûi thoaùt, noát phuïc sinh vó ñaïi vaø naâng cao nhaân loaïi leân Choán Huyeàn bí cuûa Ñaáng Toái Cao khi taát caû moïi Linh töø vaø aâm thanh khaùc ñeàu thaát baïi. Noù khoâng phaûi laø aâm thanh tam phaân nhö A.U.M. maø laø aâm thanh nhò phaân, coù nghóa laø lieân quan cuûa tinh thaàn vaø linh hoàn, cuûa söï soáng vaø yù thöùc. (CVÑÑ, 5253)  Khi ñöôïc ngaân leân vôùi tö töôûng coù chuû ñích (intent thought) ñaøng sau), OM seõ taùc ñoäng nhö moät taùc nhaân phaù vôõ (disturber), moät taùc nhaân thaùo loûng (loosener) cuûa chaát lieäu troïng tröôïc (coarse matter) cuûa theå tö töôûng, theå tình caûm vaø cuûa theå xaùc. Khi ñöôïc ngaân leân (sounded forth) vôùi ñaïo taâm tinh thaàn maõnh lieät ôû ñaøng sau, noù seõ taùc ñoäng nhö laø moät phöông tieän (medium) thu huùt vaø taäp trung caùc caáu töû (particle) chaát lieäu tinh khieát ñeå laáp ñaày (fill) caùc choã troáng (places) cuûa caùc phaân töû bò neùm ra tröôùc ñoù. (LVHLT, 140)


392

P Parabraman (Ñaïi Phaïm Thieân): - Parabraman töùc laø Adi-Buddha. (Thö cuûa Ch.S. 379) -Theo phaùi Vedanta, Parabraman ñöôïc goïi laø Bí Nhieäm Baát Khaû Thuyeát (Unspeakable Mystery). (LVLCK, 610) Parjanya : töùc laø möa (rain). (LVLCK, 1083) Pavaka : X. Vaidyuta. Pavamana : X. Nirvathana. Phaûi bieát döûng döng phôùt lôø (Must be cold) Keû tìm kieám tri thöùc seõ khoâng ñaém sa vaøo ñam meâ vaø luyeán aùi, vì caùc ñam meâ luyeán aùi naøy baøo moøn thaân xaùc ôû coõi traàn, cuøng vôùi naêng löïc huyeàn bí cuûa chính chuùng; vaø keû naøo muoán ñaït muïc tieâu cuûa mình, caàn phaûi bieát döûng döng, phôùt lôø. (Thö cuûa Ch. S, 137) Phaù ngaõ chaáp (Decentralisation): X. Dieät ngaõ chaáp. Phaøm Ngaõ (Personality, Phaøm nhaân)  Phaøm ngaõ laø moät con ngöôøi coù tính chia reû.  Phaøm ngaõ laø keû hoaït ñoäng vôùi söï phoái keát, nhôø bôûi thieân tö cuûa mình vaø söï oån ñònh töông ñoái cuûa baûn chaát tình caûm cuûa


393

mình vaø caùc tuyeán noäi tieát laønh maïnh vaø coøn nguyeân veïn cuûa mình.  Phaøm ngaõ laø moät ngöôøi coù yù thöùc veà soá meänh.  Phaøm ngaõ laø moät con ngöôøi hoäi nhaäp ñaày ñuû.  Moät ngöôøi coù theå ñöôïc xem nhö laø Phaøm ngaõ thöïc söï khi traïng thaùi hình haøi vaø baûn chaát linh hoàn ñöôïc nhaát quaùn. (TLHNMII, 264267)  Phaøm ngaõ laø söï keát hôïp ba phaàn cuûa caùc löïc, taïo aán töôïng vaø tuyeät ñoái keàm cheá traïng thaùi thöù tö cuûa Phaøm ngaõ, ñoù laø theå xaùc troïng tröôïc. Ba loaïi naêng löôïng cuûa Phaøm ngaõ laø theå dó thaùi (voán laø hieän theå cuûa naêng löôïng sinh löïc  vital energy), theå caûm duïc (voán laø hieän theå cuûa naêng löôïng caûm giaùc  feeling energy or sentient force) vaø theå trí (voán laø hieän theå cuûa naêng löôïng thoâng tueä  intelligent energy  cuûa yù chí ñöôïc daønh rieâng cho traïng thaùi saùng taïo chieám öu theá). (TLHNMII, 8)  Theo baûn chaát rieâng cuûa noù, cô theå con ngöôøi (mechanism) cuõng laø söï pha troän hay phoái hôïp cuûa caùc naêng löôïng, naêng löôïng cuûa chính vaät chaát laáy daïng thöùc cuûa caáu taïo nguyeân töû cuûa theå xaùc, coäng vôùi sinh löïc (vitality) laøm linh hoaït theå xaùc ñoù, vaø thöù hai, naêng löôïng cuûa theå maø ta goïi laø theå caûm duïc, ñöôïc phaân bieät baèng söï nhaïy caûm, hoaït ñoäng tình caûm vaø maõnh löïc thu huùt maø ta goïi laø duïc voïng. Sau cuøng, coù naêng löôïng cuûa chính theå trí. Boán loaïi naêng löôïng naøy taïo thaønh caùi maø ta goïi laø Phaøm ngaõ … (TLHNMII, 8)  Boán naêng löôïng cuûa Phaøm ngaõ  naêng löôïng nguyeân töû (atomic energy), naêng löôïng sinh löïc, naêng löôïng caûm giaùc vaø naêng löôïng trí tueä (mental energy)  coäng vôùi hai naêng löôïng cuûa linh hoàn, taïo thaønh saùu naêng löôïng ñöôïc con ngöôøi söû duïng trong kinh nghieäm soáng; nhöng naêng löôïng cuûa nguyeân töû thöôøng khoâng ñöôïc keå ñeán nhö naêng löôïng cuûa con ngöôøi vì noù


394

ñoàng nhaát trong caùch söû duïng trong moïi hình thöùc söï soáng trong taát caû caùc giôùi, do ñoù, con ngöôøi ñöôïc xem nhö moät toång theå coù naêm naêng löôïng chöù khoâng phaûi laø saùu. (TLHNMII, 6768)  Personality töùc laø phaøm ngaõ (lower self). (LVLCK, 47)  Kieáp soáng cuûa moät phaøm ngaõ baét ñaàu khi Chuû theå Tö töôûng (Thinker, Linh hoàn) taïo ra theå haï trí môùi cuûa mình, vaø kieáp soáng ñoù keùo daøi cho ñeán khi theå haï trí ñoù tan raõ vaøo cuoái kieáp soáng cuûa noù ôû coõi saéc töôùng cuûa Devachan (formworld of Devachan). (MTNX, 177) Phaøm ngaõ hoäi nhaäp (Integrated personality): X. theâm Con ngöôøi, phaân loaïi.  Taïo ra moät nhòp caàu giöõa naõo boä  theå trí  linh hoàn, nhö theá laø taïo ra moät phaøm ngaõ hoäi nhaäp, ñoù laø moät bieåu loä ñang phaùt trieån moät caùch vöõng chaéc cuûa linh hoàn beân trong. (GDTKNM, 6)  Noái lieàn loå hoång giöõa caùc traïng thaùi khaùc nhau cuûa phaøm ngaõ ñeå cho moät phaøm ngaõ hoäi nhaäp xuaát hieän. (GDTKNM, 26) Phaûi vaø traùi (the Right and the Wrong): Ñieàu Phaûi laø nhöõng gì haøi hoøa (in harmony) vôùi ñaïi luaät (great law), mang laïi chí phuùc (bliss), coøn ñieàu Traùi laø nhöõng gì xung khaéc (in conflict) vôùi ñaïi luaät, ñöa tôùi ñau khoå (misery). (KCVTT, 282) Phaûn chieáu (Reflection): Noùi chung, thuaät ngöõ “phaûn chieáu” ñöôïc duøng khi moät maõnh löïc (force) bieåu loä treân moät coõi cao, töï hieän laïi (show itself again) treân moät coõi thaáp vaø bò chi phoái bôûi moät loaïi vaät chaát thoâ hôn trong bieåu loä thaáp ñoù, cho neân moät ít hieäu naêng (effective energy) cuûa maõnh löïc ñoù bò maát ñi vaø löïc ñoù töï hieän ra döôùi hình thöùc yeáu ôùt hôn. (KCVTT, 4647)


395

Phaùn ñoaùn (Judge): Khi caøng hieåu bieát nhieàu, ngöôøi ta caøng ít phaùn ñoaùn (as one knows more, one judges less). Deø daët khi ñöa ra yù kieán laø ñöôøng loái toát nhaát cho keû baøng quan khoân ngoan, vì y chöa coù ñöôïc noäi nhaõn thoâng ñeå thaáy saéc thaùi (colour), cuõng nhö chöa coù ñöôïc nhó thoâng (occult hearing) ñeå nhaän bieát ñöôïc noát cuûa con ngöôøi. (TVTTHL, 21) Phaùp thaân (Dharmakaya): -Theå Dharmakaya laø theå (body) cuûa Ñöùc Phaät hoaøn thieän, nghóa laø khoâng phaûi laø moät theå gì heát maø chæ laø linh khí lyù töôûng (ideal breath); taâm thöùc hoøa hôïp vaøo toaøn linh thöùc (universal consciousness) hay laø linh hoàn maø khoâng coù moät thuoäc tính naøo. (LVLCK, 1193) - Dharmakaya töùc laø Baûn Theå lan toûa trong vuõ truï (the universally diffused Essence). (Thö cuûa Chaân Sö , 379) Phaùp thuaät (magic):  Kyõ xaûo cuûa phaùp thuaät thieâng lieâng bao goàm trong khaû naêng nhaän thöùc tinh hoa cuûa caùc söï vaät döôùi aùnh saùng cuûa thieân nhieân (caûm duïc quang) vaø  baèng caùch duøng caùc naêng löïc linh hoàn cuûa Tinh thaàn  ñeå taïo ra caùc söï vieäc vaät chaát töø vuõ truï voâ hình, vaø trong caùc hoaït ñoäng nhö theá, caùi Treân vaø caùi Döôùi phaûi ñöôïc mang laïi chung vôùi nhau vaø ñeå taùc ñoäng moät caùch haøi hoøa. Phaùp thuaät laø caùi thöù nhì trong 4 minh trieát coå ñaïi vaø laø ñaïi minh trieát phaùp thuaät (great maha Vidya) trong vaên lieäu Vaïn Phaùp Kyø thö. Noù caàn aùnh saùng cuûa minh trieát coå ñaïi thöù tö (Atma Vidya) chieáu roïi vaøo ñeå trôû thaønh huyeàn linh thuaät (White magic)  SDI, 192. (LVLCK, 984)  Phaùp thuaät (Magic, SDI, 284) 1. Phaùp thuaät laø moät khoa hoïc thieâng lieâng ñöa ñeán vieäc tham gia vaøo caùc ñaëc ñieåm tieâu bieåu cuûa chính thaùnh linh.


396

2. Moïi hoaït ñoäng phaùp thuaät bao goàm trong vieäc giaûi thoaùt chính con ngöôøi ra khoûi caùc khuùc cuoän cuûa con raén xöa cuõ. 3. Muïc tieâu cuûa kyõ xaûo phaùp thuaät laø söï hoaøn thieän cuûa con ngöôøi. 4. Phaùp thuaät khaùm phaù ra tinh hoa vaø khaû naêng cuûa moïi söï vieäc. 5. Phaùp thuaät vaø töø löïc (magnetism) laø caùc thuaät ngöõ ñoàng nghóa. 6. Phaùp thuaät laø toaøn theå tri thöùc thieân nhieân. 7. Phaùp thuaät khoâng haøm yù vieäc vi phaïm caùc ñònh luaät cuûa thieân nhieân.  Neàn taûng cuûa phaùp thuaät: 1. Phaùp thuaät döïa vaøo caùc naêng löïc noäi taïi trong linh hoàn cuûa con ngöôøi. 2. Tam boä cuûa thieân nhieân laø oå khoùa cuûa phaùp thuaät. Tam boä cuûa con ngöôøi laø chìa khoùa hôïp vôùi oå khoùa ñoù. 3. Phaùp thuaät laø taâm lyù hoïc huyeàn linh. 4. Caûm duïc quang laø taùc nhaân chính cuûa phaùp thuaät (LVLCK, 982) Phaùt xaï (Böùc xaï, Radiation): Phaùt xaï laø söï chuyeån hoùa trong tieán trình hoaøn thaønh. Chuyeån hoùa voán laø söï giaûi thoaùt cuûa tinh chaát ngoõ haàu noù coù theå tìm ñöôïc moät trung taâm môùi, tieán trình coù theå ñöôïc hieåu nhö laø tính chaát phoùng xaï, hieåu theo maët chuyeân moân vaø aùp duïng cho taát caû caùc theå nguyeân töû, khoâng tröø moät theå naøo. Chæ gaàn ñaây, khoa hoïc môùi bieát ñeán chaát radium (moät thí duï cuûa tieán trình chuyeån hoùa) chæ laø loãi laàm cuûa khoa hoïc. Khi ñieàu naøy ñöôïc hieåu roõ hôn, ngöôøi ta seõ thaáy raèng moïi böùc xaï, nhö laø töø löïc (magnetism) hay phoùng phaùt taâm thoâng chæ laø dieãn trình chuyeån hoùa ñang tieán haønh treân moät möùc roäng lôùn. ÔÛ ñaây, ñieåm caàn phaûi hieåu laø tieán trình chuyeån hoùa khi coù hieäu quaû, nhìn


397

theo beà ngoaøi, laø keát quaû cuûa caùc yeáu toá beân ngoaøi. Veà caên baûn thì ñoù laø keát quaû cuûa haït nhaân tích cöïc beân trong cuûa maõnh löïc hay söï soáng ñang ñaït tôùi moät möùc rung ñoäng khuûng khieáp ñeán noãi sau roát, noù phaân taùn caùc ñieän töû hay caùc ñieåm aâm (negative points) voán taïo thaønh khoái caàu aûnh höôûng cuûa noù vaø phaân taùn chuùng ôû khoaûng caùch xa ñeán möùc maø Ñònh luaät Ñaåy chi phoái. Baáy giôø, chuùng khoâng coøn bò huùt vaøo trung taâm ban ñaàu nöõa maø tìm kieám moät trung taâm khaùc. Khoái caàu nguyeân töû, neáu toâi coù theå noùi nhö theá, tan raû ra, caùc ñieän töû chòu aûnh höôûng cuûa Ñònh luaät Ñaåy, tinh chaát trung öông thoaùt ra vaø tìm kieám moät khoái caàu môùi, hieåu veà maët huyeàn linh. (LVLCK, 478)  Böùc xaï laø hieäu öùng beân ngoaøi ñöôïc taïo ra bôûi moïi hình haøi trong moïi giôùi khi hoaït ñoäng beân trong cuûa chuùng ñaït ñeán moät giai ñoaïn hoaït ñoäng rung ñoäng ñeán möùc maø caùc böùc töôøng giam nhoát cuûa hình haøi khoâng coøn taïo ra choã caàm giöõ ñöôïc nöõa maø ñeå cho caùc tinh chaát beân trong chuû theå thoaùt ra ngoaøi. (LVLCK, 1060) Phaåm tính (Quality, Tính chaát, Phaåm ñöùc): Toâi seõ duøng töø ngöõ Phaåm tính ñeå dieãn taû Ngoâi Hai, Con cuûa Thöôïng Ñeá, Christ vuõ truï laâm phaøm trong hình haøi  moät hình haøi ñöôïc sinh ra do moái lieân heä cuûa tinh thaàn vaø vaät chaát. (TLHNM I, 18)  … Ba phaåm tính cuûa Thöôïng Ñeá: thoâng tueä (intelligence), baùc aùiminh trieát (lovewisdom) vaø yù chí (will) hay quyeàn naêng (power). (TTCNT, 98) Phaân bieän (Viveka, discrimination): Töø ngöõ Baéc Phaïn Viveka coù nghóa laø phaân bieän. Chính böôùc ñaàu tieân treân con ñöôøng huyeàn linh hoïc ... laø söï phaân bieän giöõa thöïc vôùi hö, giöõa baûn theå (substance) vôùi hieän töôïng


398

(phenomenon), giöõa Ngaõ (Self) vôùi Phi Ngaõ (NotSelf), giöõa tinh thaàn vôùi vaät chaát. (ÑÑTNLVTD, 225) Phaân caûnh Chaân Ngaõ (Egoic levels):  Caùc phaân caûnh Chaân Ngaõ laø ba coõi phuï cao (higher subplanes) cuûa coõi trí. (LVLCK, 850) Phaân caûnh vi töû (Phaân caûnh nguyeân töû, Coõi phuï nguyeân töû, Atomic subplane): Vaät chaát cuûa Thaùi Döông Heä ñöôïc caùc nhaø huyeàn linh hoïc chia thaønh 7 caûnh (coõi, plane) hay traïng thaùi (states), caûnh cao nhaát laø caûnh vi töû. Töông töï, moãi moät trong 7 caûnh ñöôïc chia thaønh 7 phaân caûnh, caùi cao nhaát ñöôïc goïi laø phaân caûnh vi töû. Do ñoù, coù 49 phaân caûnh (coõi phuï), trong ñoù coù 7 phaân caûnh vi töû. (ÑÑTNLVTD, 216) Phaân chia giôùi tính (Separation of the sexes): Toäi loãi cuûa keû khoâng coù theå trí (the mindless) coù lieân quan vôùi thôøi kyø phaân chia giôùi tính vaøo ñaàu gioáng daân chính thöù ba (early third rootrace), caên chuûng Lemuria. (LVLCK, 563) Phaân huûy (Disintegrate, laøm tan raõ): Phaân huûy töùc laø ruùt naêng löôïng ra khoûi. (LVLCK, 952) Phaân thaân (Emanation): Moät doøng thaàn löïc (stream of force) töùc laø moät phaân thaân. (LVLCK, 69) Phaät (Buddha): Danh xöng daønh cho Ñöùc Gautama (Coà Ñaøm). Ngaøi ra ñôøi ôû AÁn Ñoä vaøo khoaûng naêm 621 tröôùc Thieân Chuùa, trôû thaønh Ñöùc Phaät toaøn giaùc (full Buddha) naêm 592 tröôùc Thieân Chuùa. Ñöùc Phaät laø “Ñaáng Giaùc Ngoä” (the “Enlightened”) vaø ñaõ ñaït ñöôïc möùc tri thöùc cao nhaát coù theå coù ñöôïc ñoái vôùi con ngöôøi trong Thaùi Döông Heä naøy. (ÑÑTNLVTD, 216)


399

Phaät giaùo (Buddhism): Phaät giaùo laø trieát lyù toân giaùo (religious philosophy) do Ñöùc Phaät Thích Ca daïy ra. Hieän nay, Phaät giaùo chia laøm hai giaùo hoäi roõ reät: Nam Toâng vaø Baéc Toâng. Nam Toâng ñöôïc cho laø gaàn vôùi nguyeân thuûy hôn vì ñaõ baûo toàn moät caùch caån thaän hôn caùc giaùo huaán ban ñaàu cuûa Ñöùc Phaät. Phaät giaùo Baéc Toâng ñöôïc giôùi haïn vaøo caùc nöôùc nhö Taây Taïng (Thibet), Trung Hoa (China) vaø Neâpan (Nepaul). Nhöng söï phaân bieät naøy khoâng ñöôïc chính xaùc. Ngoaïi tröø phaàn giaùo lyù tầm phaøo, coù leõ Phaät giaùo Nam Toâng ñi gaàn vaø thöïc söï khoâng ñi leäch khoûi caùc giaùo huaán daønh cho ñaïi chuùng hay hieån giaùo cuûa Ñöùc Thích Ca, nhôø bôûi nhieàu cuoäc kieát taäp (councils) ñöôïc toå chöùc sau khi Ñöùc Boån Sö vieân tòch. Giaùo hoäi Baéc Toâng laø keát quaû cuûa giaùo huaán bí truyeàn cuûa Phaät Thích Ca maø Ngaøi chæ daïy rieâng cho caùc Tyø Khöu vaø La Haùn ñöôïc tuyeån choïn cuûa Ngaøi. Trong thôøi ñaïi chuùng ta, Phaät giaùo khoâng theå ñöôïc phaùn ñoaùn moät caùch ñuùng ñaén thöïc söï baèng hình thöùc naøy hoaëc hình thöùc kia trong soá caùc hình thöùc ñaïi chuùng coâng truyeàn cuûa noù. Phaät giaùo chaân chính chæ coù theå ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùch phoái hôïp phaàn trieát hoïc cuûa Nam Toâng vaø phaàn sieâu hình hoïc cuûa Baéc Toâng. Neáu moät beân coù veû quaù ñaû phaù thaàn töôïng vaø cöùng nhaéc thì beân kia quaù sieâu hình vaø sieâu vieät, caùc söï kieän bò chöùa ñaày coû daïi cuûa hoïc thuyeát ngoaïi lai cuûa AÁn Ñoä  nhieàu vò thaàn cuûa Ñeàn Thôø Phieám Thaàn ñaõ ñöôïc ñem troàng vaøo maûnh ñaát Taây Taïng döôùi caùc teân môùi  ñoù laø do caùch dieãn taû ñaïi chuùng cuûa Phaät giaùo trong caû hai giaùo hoäi. Moät caùch töông töï, caû hai giaùo hoäi coù moái lieân heä nhau nhö Ñaïo Tin Laønh so vôùi Thieân Chuùa giaùo La Maõ. Caû hai ñeàu sai laàm do quaù nhieät taâm vaø do caùc giaûi thích laàm laïc, maëc duø khoâng moät tu só Nam Toâng laãn tu só Baéc Toâng naøo ñaõ bao giôø coá tình ñi leäch khoûi Chaân Lyù, vaû laïi, hoï coøn haønh ñoäng theo caùc meänh leänh cuûa giai caáp taêng löõ, theo tham voïng, hay theo lôïi


400

loäc vaø quyeàn haønh caù nhaân nhö caùc giaùo hoäi sau naøy ñaõ laøm. (CKMTTL, 245) Phaät giaùo Ñaïi Thöøa, Phaät giaùo Tieåu Thöøa (Mahāyāna system or School of the Great Vehicle, Hīnayāna System or school of the Little Vehicle). Heä thoáng Phaät giaùo Tieåu Thöøa phaùt trieån töø thôøi raát xa xöa; trong khi Heä thoáng Ñaïi Thöøa veà sau môùi coù, chæ phaùt sinh sau khi Ñöùùc Phaät tòch dieät. (GLBN I, 112) Phi ngaõ (NotSelf): Phi ngaõ töùc laø Phaøm ngaõ (lower self). (LVLCK, 1135) Phieám thaàn thuyeát : Pantheism. Phoø trôï voâ hình (Invisible helpers): Caùc Chaân Ngaõ tieán hoùa vaø nhöõng ngöôøi coù khuynh höôùng taâm linh maø chöa ôû treân Con Ñöôøng Döï Bò (Probationary Path) ñöôïc tham döï caùc buoåi giaûng do caùc ñeä töû giaûng daïy. Ñoâi khi, caùc ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo cuõng höôùng daãn hoï trong caùc buoåi hoïc quan troïng. Coâng vieäc cuûa hoï ñôn giaûn hôn nhieàu, maëc duø theo quan ñieåm traàn tuïc vaãn coù tính caùch huyeàn linh, vaø hoï hoïc döôùi söï troâng coi ñeå trôû thaønh caùc vò phoø trôï voâ hình. Caùc vò phoø trôï voâ hình thöôøng ñöôïc choïn trong soá caùc Chaân Ngaõ tieán hoùa nhieàu. (ÑÑNLVTD, 65) Phong (Air): Phong (khoâng khí) laø bieán phaân (differentiation) cuûa vuõ truï naêng (Fohat) ôû coõi tröïc giaùc, coõi Boà Ñeà. (LVLCK, 43) Phoùng hieän (Precipitation): Hieän töôïng phoùng hieän laø vieäc thu naïp caùc naêng löôïng ñöôïc saép xeáp döôùi moät hình thöùc naøo ñoù, ngoõ haàu dieãn taû yù töôûng cuûa moät Chuû Theå Tö Töôûng saùng taïo naøo ñoù, vaø ñöôïc phaåm ñònh hay tieâu bieåu ñaëc ñieåm baèng baûn chaát tö töôûng cuûa chuû theå aáy vaø ñöôïc giöõ döôùi hình thöùc ñaëc bieät ñoù bao laâu maø tö töôûng cuûa y vaãn coøn maïnh meõ. (LVHLT, 552)


401

Phoøng Kyù AÛnh (Halls of Records): Caùc Chaân Sö coù caùc Phoøng Kyù aûnh cuûa caùc Ngaøi vôùi moät heä thoáng baûng bieåu maø chuùng ta khoâng theå hieåu ñöôïc vì möùc vó ñaïi vaø taát nhieân laø caùc phöùc taïp cuûa noù, caùc bieåu ñoà ñöôïc chöùa trong caùc phoøng naøy. Caùc bieåu ñoà ñoù do moät Ñöùc Ñeá Quaân (Chohan) cuûa moät Cung troâng coi, moãi cung coù taäp hôïp caùc bieåu ñoà rieâng cuûa cung mình. Ñöôïc saép thaønh nhieàu haïng muïc (sections) lieân quan ñeán caùc Chaân Nhaân ñang laâm phaøm, khoâng laâm phaøm vaø hoaøn thieän, caùc bieåu ñoà naøy laïi ñöôïc caùc vò baûo quaûn phuï troâng coi. Caùc Nghieäp Quaû Tinh Quaân (Lipika Lords) vôùi moät ñoaøn ñoâng ñuùc goàm nhieàu vò trôï giuùp cuûa caùc Ngaøi thöôøng söû duïng caùc bieåu ñoà naøy nhieàu nhaát. Nhieàu Chaân Nhaân boû xaùc ñang chôø ñaàu thai hoaëc vöøa môùi lìa traàn, hy sinh thì giôø cuûa hoï treân thieân ñöôøng ñeå phuï giuùp vaøo coâng vieäc naøy. Caùc Phoøng Kyù aûnh naøy haàu heát ôû treân caùc coõi phuï thaáp nhaát cuûa coõi trí vaø caùc coõi phuï cao nhaát cuûa coõi caûm duïc, vì ôû ñoù, chuùng coù theå ñöôïc söû duïng moät caùch ñaày ñuû nhaát vaø deã ñaït tôùi nhaát. (ÑÑNLVTD, 6869) Phoøng Voâ Minh (Hall of Ignorance): Vieäc ñoàng nhaát hoùa vôùi hieän töôïng giôùi vaø vieäc söû duïng caùc cô quan tri giaùc höôùng ngoaïi, bao goàm thôøi kyø maø Chaân Nhaân traûi qua trong caùi goïi laø Phoøng Voâ Minh (coõi hoàng traàn). Phoøng Hoïc Taäp (Hall of Learning): Söï chaùn ngaáy (satiety), söï boàn choàn (restlessness) vaø vieäc tìm kieám tri thöùc veà Chaân Ngaõ hay linh hoàn ñaëc tröng cho thôøi kyø ñöôïc traûi qua trong Phoøng Hoïc Taäp (coõi caûm duïc vaø coõi haï trí). Phoøng Minh trieát (Hall of Wisdom): Söï nhaän thöùc, söï môû roäng taâm thöùc vaø söï ñoàng nhaát hoùa vôùi Chaân Nhaân bao goàm thôøi kyø ñöôïc traûi qua trong Phoøng Minh trieát (coõi Thöôïng Trí vaø coõi Boà Ñeà).


402

Caùc thuaät ngöõ söï soáng nhaân loaïi (human life), söï soáng thaàn bí (mystic life) vaø söï soáng huyeàn linh (occult life) ñöôïc aùp duïng cho ba giai ñoaïn naøy. (ASCLH, 169)  Theo yù nghóa noäi moân, nhoùm töø “Phoøng Minh trieát” moâ taû moät giai ñoaïn taâm thöùc (stage of consciousness) chöù khoâng phaûi moät vò trí (location). (LVLCK, 534) Phoái ngaãu treân trôøi (”Mariage in the heavens”): Ñöôïc dieãn taû baèng moät bieåu töôïng toâ ñaäm, nhoùm töø naøy hình töôïng hoùa söï hôïp nhaát hoaøn toaøn giöõa caùi ngoaøi vôùi caùi trong (outer and inner), ngoaïi caûnh (objective) vôùi noäi taâm (subjective), giöõa tinh thaàn vôùi vaät chaát vaø giöõa saéc töôùng (the physical) vôùi baûn theå (the essential). (TLHNM II, 48) Phuï chuûng (Subrace):  Baûy phuï chuûng hôïp thaønh moät caên chuûng (rootrace). (LVLCK, 62)  Phuï chuûng thöù naêm cuûa caên chuûng thöù naêm (caên chuûng Aryan) laø AngloSaxon. (ASCLH, ix) Phuï chuûng 7 cuûa caên chuûng 4 (Seventh subrace of the fourth root race): Ña soá nhaân loaïi thuoäc veà phuï chuûng thöù baûy cuûa caên chuûng thöù tö  ñoù laø ngöôøi Trung Hoa (Chinamen) vaø caùc nhaùnh nhoû cuûa chuûng toäc naøy, nhö ngöôøi Maõ Lai (Malayans), Moâng Coå (Mongolians), Taây Taïng (Tibetans), Hung Ga Ri (Hungarians), Phaàn Lan (Finns) vaø ngay caû ngöôøi Esquimaux, taát caû ñeàu laø caùc taøn tích cuûa phuï chuûng cuoái cuøng naøy. (GLBN III, 185) Phuïc hoài (Work of Restitution): Taùc ñoäng phuïc hoài coù nghóa laø vieäc hoaøn traû hình haøi saéc töôùng veà nguoàn chöùa caên baûn cuûa vaät chaát; coøn ñoái vôùi linh hoàn thì naêng löôïng tinh thaàn thieâng lieâng trôû veà coäi nguoàn cuûa noù  hoaëc laø treân caùc phaân caûnh linh hoàn, hoaëc laø treân caùc phaân


403

caûnh Chaân Thaàn, tuøy theo trình ñoä tieán hoùa. Vieäc phuïc hoài naøy haàu heát laø coâng vieäc cuûa nhaân hoàn beân trong theå xaùc vaø coù lieân quan ñeán caû hai bí huyeät tim vaø ñaàu. (CTNM, 394395) Phuïc sinh (Resurrection): Phuïc sinh laø chuû aâm cuûa thieân nhieân; söï cheát thì khoâng phaûi. Söï cheát chæ laø tieàn phoøng (antechamber) cuûa söï phuïc sinh. Phuïc sinh laø manh moái cho theá giôùi yù nghóa (world of meaning) vaø laø chuû ñeà caên baûn cuûa taát caû caùc toân giaùo treân theá giôùi  quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai. Söï phuïc sinh cuûa tinh thaàn trong con ngöôøi, trong moïi hình haøi, trong moïi giôùi laø muïc tieâu cuûa toaøn theå dieãn trình tieán hoùa vaø ñieàu naøy bao haøm vieäc thoaùt khoûi chuû nghóa vaät chaát vaø tính ích kyû. Trong söï phuïc sinh ñoù, tieán hoùa vaø töû vong chæ laø caùc giai ñoaïn chuaån bò vaø quen thuoäc. (SHLCTÑ, 469470) Phuïng söï (Service):  Veà baûn theå, phuïng söï laø phöông phaùp khoa hoïc ñeå bieåu hieän baùc aùi minh trieát döôùi aûnh höôûng cuûa cung naøy hay cung khaùc trong soá 7 cung, tuøy theo cung linh hoàn cuûa vò ñeä töû ñang phuïng söï. (CTHNM, 494)  Laø moät töø ngöõ khaùc ñeå chæ vieäc söû duïng maõnh löïc cuûa linh hoàn (soul force) cho lôïi ích cuûa taäp theå. (LVHLT, 205) Phöông phaùp sinh saûn (Methods of reproduction): Trình töï tieán hoùa (progressive order) cuûa caùc phöông phaùp sinh saûn, theo söï tieát loä cuûa khoa hoïc, laø moät xaùc nhaän roõ reät ñoái vôùi Nhaân Chuûng Hoïc Huyeàn bí (Esoteric Ethnology). Caùc döõ kieän ñöôïc lieät keâ sau ñaây cuõng ñuû ñeå minh chöùng söï xaùc quyeát cuûa chuùng ta: 1/ Phaân thaân (Fission, nöùt ra): a/ Caùch naøy ñöôïc thaáy trong vieäc phaân chia (division) laøm hai cuûa ñoám nguyeân sinh chaát thuaàn chaát (homo-geneous speck


404

of protoplasm), thaáy coù ôû loaøi moneron (sinh vaät ñôn baøo khoâng nhaân) hoaëc laø con amip (amoeba). b/ Caùch phaân chia cuûa teá baøo coù nhaân, trong ñoù, nhaân teá baøo taùch ra laøm hai nhaân nhoû, moãi nhaân nhoû hoaëc laø phaùt trieån beân trong vaùch teá baøo nguyeân thuûy, hoaëc xeù raùch vaùch teá baøo ñoù vaø phaùt trieån ôû beân ngoaøi nhö laø caùc thöïc theå ñoäc laäp. (Caùch sinh saûn cuûa caên chuûng thöù nhaát cuõng nhö theá). 2/ Naåy choài (Budding): Moät phaàn nhoû cuûa caáu truùc meï (parent structure) phoàng to ra ôû beân ngoaøi vaø sau cuøng taùch ra khoûi thaân meï, phaùt trieån ñeán kích côû cuûa cô theå meï; ñoù laø tröôøng hôïp cuûa nhieàu loaïi thöïc vaät, caây baïch ñaàu oâng (seaanemone) vv… (Ñaây cuõng laø caùch sinh saûn cuûa Caên chuûng thöù hai). 3/ Baøo töû (Spores): Cô theå meï phoùng xuaát ra moät teá baøo ñôn ñoäc, teá baøo naøy phaùt trieån thaønh moät cô theå ña baøo (multicellular) saûn sinh ra caùc ñaëc ñieåm gioáng cô theå meï; ñaây laø caùch sinh saûn cuûa vi khuaån (bacteria) vaø rong reâu (mosses). 4/ Löôõng phaùi (Intermediate Hermaphroditism): Caùc cô quan ñöïc vaø caùi coù saün trong cuøng moät caù theå; ñoù laø tröôøng hôïp cuûa ña soá thöïc vaät, giun saùn (worms) vaø oác seân (snails) vv… (Ñaây cuõng laø caùch sinh saûn cuûa Caên chuûng thöù hai vaø ñaàu Caên chuûng thöù ba.). 5/ Keát hôïp phaùi tính thöïc söï (True sexual Union): Ñaây laø caùch sinh saûn ôû giai ñoaïn sau cuûa Caên chuûng thöù ba. (GLBN III, 173174) Phöông phaùp tieán hoùa (Method of evolution): Phöông phaùp tieán hoùa ñöôïc xem nhö laø moät phöông phaùp keùp. Con ngöôøi ñöôïc daïy raèng y tieán hoùa vaø trôû neân hieåu bieát tröôùc tieân nhôø coù naêm giaùc quan, sau ñoù, nhôø söï phaùt trieån khaû


405

naêng phaân bieän (faculty of discrimination), keát hôïp vôùi loøng voâ sôû duïc (coupled with dispassion). (TTCNT, 106) Planetary Spirit : Planetary Spirit laø moät danh xöng khaùc daønh cho Thöôïng Ñeá cuûa haønh tinh chuùng ta, moät trong “Baûy Tinh Quaân tröôùc Thaùnh Toøa” vaø do ñoù, laø moät trong baûy Haønh Tinh Thöôïng Ñeá (Heavenly Men). Ngaøi ñang ôû treân cung tieán hoùa thaêng thöôïng cuûa vuõ truï vaø ñaõ traûi qua nhieàu giai ñoaïn vöôït quaù caùc giai ñoaïn cuûa con ngöôøi. (LVLCK, 105) Plato (Platon, Phaùp ngöõ):  Plato laø ñeä töû ñöôïc ñieåm ñaïo. (GLBN III, 268)  Gioáng nhö Khoång Töû, Plato thuoäc giai taàng tieán hoùa cao veà trí tueä, taâm linh vaø tinh thaàn. Daàu ñang ôû trong cuoäc tuaàn hoaøn 4, oâng coù trình ñoä tieán hoùa cöïc cao cuûa cuoäc tuaàn hoaøn 5. (GLBN I, 216) Pleroma : Töùc laø linh hoàn theá giôùi (universal soul). (LVLCK, 685) Pingala: X. Höõu hoûa kyø kinh. Poseidonis: Ñaûo cuoái cuøng cuûa Chaâu Atlantis bò chìm xuoáng bieån caùch ñaây 11.446 naêm. (Thö cuûa Ch. S.- Böùc thö 93B, töùc ML 23B thaùng 10-1882) Pradhāna : 1. Traïng thaùi hieän toàn thuaàn tuùy tinh thaàn (state or pure spiritual being). 2. Chaát lieäu nguyeân thuûy khoâng theå dung giaûi (unresovable primary substance), vaät chaát keát hôïp vôùi tinh thaàn, chöa bò bieán phaân, vaãn chöa coù saéc töôùng hoaëc daáu hieäu phaân bieät (distinguishing mark). (ASCLH, 99)  Akasha (tieân thieân khí) laø Pradhāna (Hoàng Moâng nhaát khí) döôùi moät daïng thöùc khaùc.


406

 Mahat (Toaøn Linh Trí) laø saûn phaåm ñaàu tieân (first product) cuûa Pradhāna. (GLBN I, 300301) Prakriti (Vaät chaát):  Danh xöng naøy coù nguoàn goác do chöùc naêng cuûa noù nhö laø nguyeân nhaân thuoäc vaät chaát (material cause) cuûa cuoäc tieán hoùa ñaàu tieân cuûa vuõ truï. Coù theå noùi noù ñöôïc caáu taïo baèng 2 ngöõ caên: “pra” laø bieåu hieän (to manifest) vaø “krita” laø khieán cho (make); coù nghóa laø nhöõng gì khieán cho vuõ truï töï bieåu hieän. (ÑÑTNLVTD, 222)  Prakriti (vaät chaát) bao giôø cuõng bò goïi laø Haõo Huyeàn (Māyā), AÛo töôûng (Illusion) vaø coù soá phaän chòu dieät vong (is doomed to disappear) vôùi moïi caùi khaùc, keå caû caùc thaàn (the Gods) vaøo Chu Kyø Quy Nguyeân (Pralaya). (GLBN I, 299) Pralaya : X. Qui nguyeân. Prana: X. Sinh khí, thaàn kinh löïc. Pranayama (X. Ñieàu khí): Töùc laø khoa hoïc veà hôi thôû hay veà naêng löôïng cuûa prana. (ASCLH, 77) Prarabdha Karma : X. Nghieäp quaû. Prajapatis : Caùc Toå Phuï (Progenitors); Caùc Ñaáng ban söï soáng (givers of life) cho vaïn vaät treân quaû ñaát naøy. Coù 7 vaø keá ñoù laø 10 Ñaáng töông öùng vôùi 7 vaø 10 Sephiroth. Veà vuõ truï, caùc Ngaøi laø 7 Thaùnh Trieát (Rishis) cuûa Ñaïi Huøng Tinh. Veà Thaùi Döông Heä, caùc Ngaøi laø 7 Haønh Tinh Thöôïng Ñeá (seven planetary Logoi), coøn theo quan ñieåm cuûa haønh tinh chuùng ta, caùc Ngaøi laø baûy vò Kumaras. (LVLCK, 692) Purusha:  Baûn ngaõ taâm linh (spiritual self). Baûn ngaõ bieåu hieän. Theo nghóa ñen, töø naøy laø “Ngöôøi cö truù trong thaønh phoá”  nghóa laø trong thaân theå. Noù coù nguoàn goác tieáng Baéc Phaïn, “pura” nghóa


407

laø thaønh phoá hay thaân theå vaø “usha” daãn xuaát ôû ñoäng töø “vas” laø cö truù (dwell). (ÑÑTNLVTD, 223)  Purusa, linh hoàn (soul). (ASCLH, 100)  Purusa töùc laø tinh thaàn. (ASCLH, 320)  Purusha … Baùc AÙiMinh trieát. Traïng thaùi Vishnu. (LVLCK, 293)

Danh tu huyen hoc part1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you