Page 1

VVM-­‐høring om  forslag  til  havmøllepark  ved  Mejl8lak   starter  den  30.juli  2012 Havvind  Århus  Bugt  A/S  (HÅB)  har  udarbejdet  VVM-­‐rapport  vedr.  miljøeffekterne  af  at   etablere  en  havmøllepark  bestående  af  20  styk  møller  med  totalhøjde  på  op  til  200  meter  ved   MejlGlak  i  Århus-­‐Bugten.  Bag  HÅB  står  6  lokale  parter:  Vindmøllelaug  Århus  Bugt,  Østjysk   Energi,  Galten  Elværk,  Viby  Elværk,  Brabrand  Elværk  og  NRGI.   Mandag  den  30.juli  2012  starter  en  8  ugers  høringsrunde,  hvor  offentligheden  får  lejlighed  til   at  kommentere  VVM-­‐rapporten.   VVM-­‐rapporten  er  udarbejdet  af  eksperter  inden  for  miljøvurdering  fra  Girmaerne  Rambøll,   Orbicon,  GEO  og  PlanEnergi.  I  VVM-­‐rapporten  beskrives  de  miljømæssige  effekter,  f.eks.  i   forhold  til  fugle,  Gisk,  havet  fauna  og  visuel  effekt.   I  rapporten  indledende  afsnit  beskrives,  hvilke  faktorer  der  har  gjort  sig  gældende  for   udvælgelse  af  placeringer  for  de  20  møller.   Lauget  og  de  5  lokale  energiselskaber,  der  står  bag  HÅB,  har  fra  starten  valgt,  at   havmølleparken  skal  placeres  i  Århus  Bugten,  hvor  energiselskabernes  andelshavere  og   forventeligt  de  Gleste  af  laugsmedlemmer  er  bosat  og  bruger  el.  Vindforholdene  er  i  øvrigt   ganske  gode,  så  havmøllerne  vil  her  få  en  relativ  høj  el  produktion. Det  mest  egnede  område  i  Århus  Bugten  mht.  havdybde  og  fast  bund  for  placering  af   havmøller  er  selve  MejlGlak.  Men  MejlGlak  er  udlagt  som  Natura  2000-­‐område,  så  der  ønsker   HÅB  ikke  at  placere  møllerne.   En  anden  potentiel  velegnet  mulighed  for  placering  er  Wulffs  Flak  ud  for  Århus.  Desværre  har   det  vist  sig,  at  Glakket  er  udlagt  til  råstoGindvinding. Havområdet  omkring  Århus  har  en  livlig  skibstraGik  herunder  skibstraGik,  der  sejler  skråt  ned   gennem  bugten  fra  Århus  mod  Samsø.  Men  det  er  lykkedes  at  placere  møllerne,  så  den  negativ   effekt  på  sejladssikkerheden  er  lille.   I  dele  af  Århus  Bugten  er  havdybderne  og  løse  havbundsaGlejringer  så  store,  at  disse  områder   teknisk-­‐økonomisk  er  uegnede  for  placering  af  havmøller.   Ved  den  meget  detaljerede  kortlægning  af  havbunden  har  helt  gastætte  havbundslag  betydet   dannelse  af  gaslag  i  havbunden,  som  ikke  gør  det  muligt  at  kortlægge  den  nedenfor  liggende   havbund,  hvorfor  man  ikke  kan  se,  om  den  er  egnet  til  placering  af  havmøller.   På  baggrund  af  ovennævnte  begrænsninger  har  HÅB  med  aGbalancering  af  de  forskellige   hensyn  placeret  de  20  havmøller  med  11  i  2  rækker  nord  for  Tunø  og  9  i  en  række  langs  med   MejlGlak  Natura  2000-­‐området  nordvest  for  nordspidsen  af  Samsø.     Mulighederne  for  at  placere  møllerne  tættere  på  Århus  omkring  Wulffs  Flak  er  blevet   undersøgt.  HÅB  har  forespurgt  Naturstyrelsen,  om  det  kunne  være  muligt  at  placere  møllerne   på  Wulffs  Flak  i  kombination  med  råstoGindvinding.  Den  mulighed  har  Naturstyrelsen  afvist.  


Havvind Århus  Bugt  ser  frem  til  den  8-­‐ugers  høringsfase  og  debatten  om   vindmølleudbygningen.   20  havvindmøller  med  en  totalhøjde  op  til  200  meter  i  Århus  Bugten  vil  være  synlige  og  kan   give  en  væsentlig  vedvarende  energiproduktion,  betydelige  CO2-­‐reduktioner,  grøn   jobskabelse  og  positiv  markering  af  Århus  som  vindmøllehovedstad. HÅB  vil  den  30.  juli  udsende  pressemeddelelse  med  link  til  VVM-­‐rapporten  og  informationer   om  fem  offentlige  møder  som  HÅB  aGholder.  Vedhæftet  uddrag  af  VVM-­‐rapporten. Søren  Egge  Rasmussen,  formand  for  HÅB,  2215  6472

Placeringer af møllerne


Eksisterende råstofinteresser i forundersøgelsesområdet


Skibstrafik densitetsplot baseret p책 AIS data fra 2009

Presssemedelse VÅB  

VV M undersøgelse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you