Page 1

® RUSSIAN BAZAAR WEEKLY Copyright © Russian Bazaar 2019

«ÐÁ»

¹ 1225

Since 1996 • New York

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

ISSN 1520-4073

PRICE - 50 cents

Цена - 50 центов. За пределами Tri-state area - по договоренности

Ñòð.14

 çàùèòó îñâåäîìèòåëåé Êîãäà çàêîí îòäûõàåò...

Ñòð.20


2

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

3

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

ÐÓÁÐÈÊÈ CLASSIFIED ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÑÅÊÖÈÈ

Established 1996 Published by Danet Inc.

ISSN 1520-4073

ÀÄÂÎÊÀÒÛ .......3, 4, 24, 25 ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÅÐÂÈC 24

EDITOR-IN-CHIEF Natasha SHAPIRO

ÒPÀHÑÏÎPÒ ....................ñòð.26

Marketing Director- Margarita Moutos

Àâòîìîáèëè, âýíû, òðàêè, ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû, êàòåðà...

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëèÿ ØÀÏÈÐÎ

ÀÂÒÎØÊÎËÛ ...................ñòð.26 HÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ....ñòð.28-29

ÐÅÄÊÎËËÅÃÈß Ìèõàèë Ñîáîëåâ Åâãåíèé Íîâèöêèé Øàëâà Øàëè Ìàêñèì Áîíäàðü Âàäèì Äûìàðñêèé Ëþäìèëà Çàéäëè÷

ÁÈÇÍÅÑÛ ........................ñòð.29

USPS îãðàíè÷èëà òîëùèíó êîíâåðòîâ Åâãåíèé Íîâèöêèé

8518 17th Avenue Brooklyn, NY 11214 (óãîë 86 Street & 17 Avenue) Òåë. (718) 266-4444 Ôàêñ (718) 266-5429

rusbazaar@yahoo.com www.russian-bazaar.com

Íà÷èíàÿ ñ ýòîé íåäåëè, áîëüøèíñòâî æèòåëåé Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ íå ñìîãóò áðîñèòü â ñòàíäàðòíûé óëè÷íûé ïî÷òîâûé ÿùèê êîíâåðò òîëùèíîé áîëåå ÷åì â ïîëîâèíó äþéìà (1 ñì. 27 ìì.). Íàêëåéêà ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðå-

ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÛ?

Çâîíèòå ïî òåëåôîíó (212) 509-3100 24 ÷àñà â ñóòêè, 7 äíåé â íåäåëþ, è

îïûòíûé àäâîêàò

ÏÐÈÄÅÒ Ê ÂÀÌ

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ!

Àäâîêàò ÀÐÒÓÐ ÃÅÐØÔÅËÄ Àðòóð Ãåðøôåëä êàê íèêòî äðóãîé çíàåò ñóäåáíóþ ñèñòåìó èçíóòðè. Çà åãî ïëå÷àìè - òûñÿ÷è ðàññëåäîâàííûõ äåë, ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû ïîìîùíèêîì ñóäüè è ïðîêóðîðîì. Ýòîò îïûò ïîçâîëÿåò àäâîêàòó Ãåðøôåëäó óñïåøíî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû êëèåíòîâ íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàññìîòðåíèÿ äåëà, â ôåäåðàëüíûõ ñóäàõ è ñóäàõ øòàòîâ Íüþ-Éîðê, Íüþ-Äæåðñè è Ôëîðèäà.

1(212) 509-3100 • (718) 344-8464

24 ÷àñà â ñóòêè

7 äíåé â íåäåëþ

• Ôèíàíñîâûå ìîøåííè÷åñòâà • Îòìûâàíèå äåíåã • Ðýêåò • Âîðîâñòâî • Îãðàáëåíèÿ • Óáèéñòâî • Ðàñïðîñòðàíåíèå íàðêîòèêîâ • Õðàíåíèå îðóæèÿ • Ïðåñòóïëåíèÿ íà ñåêñóàëüíîé ïî÷âå • Âîæäåíèå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè • Àïåëëÿöèÿ â âûøåñòîÿùèå ñóäåáíûå èíñòàíöèè

äóïðåæäåíèåì òåïåðü óêðàøàåò 142 òûñÿ÷è ïî÷òîâûõ ÿùèêîâ ïî âñåé ñòðàíå.

Îãðàíè÷åíèå òîëùèíû êîíâåðòîâ îáúÿñíÿåòñÿ äâóìÿ ôàêòîðàìè. Ïåðâûé - ÷ðåçìåðíî âîçðîñøàÿ íàãðóçêà íà ïî÷òàëüîíîâ. Âåñ ñîäåðæèìîãî ïî÷òîâîãî ÿùèêà óâåëè÷èëñÿ çà ïîñëåäíèå 10 ëåò ïî÷òè íà 200%. Ïîìèìî ïðîñòûõ êîíâåðòîâ, àìåðèêàíöû ñòàëè ÷àùå áðîñàòü â ÿùèêè íåáîëüøèå áàíäåðîëè (ïðè÷èíîé òîìó ñòàëî ðàçâèòèå èíòåðíåò-ìàãàçèíîâ). Âòîðîé ôàêòîð - ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè ïî÷òîâûõ ðàáîòíèêîâ. USPS îïàñàåòñÿ, ÷òî ïîòåíöèàëüíûå òåððîðèñòû áóäóò ÷àùå èñïîëüçîâàòü ïî÷òîâóþ ñèñòåìó äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé. Ñ ìîìåíòà èçáðàíèÿ Òðàìïà, íàïîìíèì, â ÑØÀ áûëî çàôèêñèðîâàíî îêîëî ïÿòè èíöèäåíòîâ ñ îòïðàâêîé ïî ïî÷òå çàïðåù¸ííûõ âåùåñòâ ñ öåëüþ çàïóãèâàíèÿ. Íåîæèäàííîå îãðàíè÷åíèå òîëùèíû ïèñåì â óëè÷íûõ ÿùèêàõ âûçâàëî áóðþ íàðîäíîãî âîçìóùåíèÿ. Ê ïðèìåðó, íüþéîðêöû ïîæàëîâàëèñü, ÷òî íå ìîãóò ïðîñóíóòü â ùåëü äàæå ëèç íà àðåíäó æèëüÿ, êîòîðûé ñîñòîèò èç äåñÿòêîâ ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.5

Ïîêóïêà/ïðîäàæà. Ñäà÷à â àðåíäó. Áèçíåñ-ïðåäëîæåíèÿ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ...............ñòð.30-34 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ..............ñòð.35 ÂÀØ ÄÎÌ .................ñòð.36-37 Òîâàðû äëÿ äîìà è ñåìüè.

ÓÑËÓÃÈ ............................ñòð.39 Ïåpåâîçêè (77). Ñòðîèòåëüíûå è ðåìîíòíûå ðàáîòû. Óñòàíîâêà è ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè, ýëåêòðîíèêè, êîíäèöèîíåðîâ è. ä. ÆÈÂÎÒHÛÉ ÌÈP ............ñòð.38 ÒÓÐÈÇÌ ....................ñòð.40-41 Êîëëåêöèîíèpîâàíèå.

PÛHÎÊ ÒPÓÄÀ .........ñòð.42-47 Ïðåäëîæåíèå ðàáîòû. Ïîèñê ðàáîòû.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................ñòð.48

ÏÐÈÅÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ* ïî òåë. (718)

266-4444

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÐÎÊ ÏÎÄÀ×È ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ â ÒÅÊÓÙÈÉ ÍÎÌÅÐ âòîðíèê, 4:00ðì; ðåêëàìû - âòîðíèê, 5:00ðì *Except ads advertising goods or services for a business.

Îáúÿâëåíèÿ ðóáðèê ¹¹ 052, 101, 151, 201, 251, 301, 384, 385, 451, 751, 754, 755, 756, 757, 765, 808 ÿâëÿþòñÿ ïëàòíûìè. Ñòîèìîñòü îäíîãî îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå è â Èíòåðíåòå íà ñàéòå “ÐÁ” $10.00 â íåäåëþ ÐÅÄÀÊÖÈß ÎÑÒÀÂËßÅÒ ÇÀ ÑÎÁÎÉ ÏÐÀÂÎ êîððåêòèðîâàòü òåêñò ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé, à òàêæå ïðèíèìàòü ðåøåíèå î òîì, ïóáëèêîâàòü èõ èëè íåò. ÄÈÇÀÉÍÅÐÑÊÈÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÍÅ ÏÎÄËÅÆÀÒ ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÞ È ÏÅÐÅÏÅ×ÀÒÊÅ áåç ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. ÐÅÄÀÊÖÈß ÍÅ ÍÅÑÅÒ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà ñòàòüè.


4

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

5

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

Òðàìï íå õî÷åò âïóñêàòü â ñòðàíó èììèãðàíòîâ áåç ñòðàõîâêè Ñïåöèôè÷åñêèå ïðàâèëà äîëæíû âñòóïèòü â ñèëó 3 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.

Âàäèì Äûìàðñêèé Ïðåçèäåíò Äîíàëüä Òðàìï ïîäïèñàë ïðîêëàìàöèþ, êîòîðàÿ îáÿçûâàåò âñåõ íîâûõ èììèãðàíòîâ, âúåçæàþùèõ â Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû, ïðèîáðåñòè çà

ñîáñòâåííûå äåíüãè ìåäèöèíñêóþ ñòðàõîâêó, äåéñòâóþùóþ íà ïðîòÿæåíèè ìèíèìóì 30 äíåé. Åñëè èììèãðàíò ýòîãî íå ñäåëàåò, òî íå ñìîæåò âúåõàòü â Àìåðèêó è ïîëó÷èòü îôèöèàëüíûé âèä íà æèòåëüñòâî (ãðèí-êàðòó).

Ìíîãèå ñòîðîííèêè Òðàìïà ïðèâåòñòâîâàëè î÷åðåäíóþ àíòèèììèãðàíòñêóþ èíèöèàòèâó ïðåçèäåíòà.  ðåàëüíîñòè, îäíàêî, òàêîé òèï äîêóìåíòà, êàê ïðîêëàìàöèÿ, íå èìååò íèêàêîé þðèäè÷åñêîé ñèëû. ×òîáû òåêñò ïðîêëàìàöèè ñòàë ïîëíîöåííûì çàêîíîì è áûë þðèäè÷åñêè ïðîïèñàí â ìåëü÷àéøèõ äåòàëÿõ, áóìàãà äîëæíà ïðîéòè ÷åðåç îáå ïàëàòû Êîíãðåññà. Ïðèíóæäàòü èììèãðàíòîâ ê ñòðàõîâêå äëÿ âúåçäà â ÑØÀ íå ñîáèðàþòñÿ íè ðåñïóáëèêàíöû, íè äåìîêðàòû.

Ïîäîáíûé çàêîí íå èìååò êîíñòèòóöèîííîé ñèëû è áóäåò ëåãêî çàáëîêèðîâàí îäíèì èç îêðóæíûõ ñóäîâ. ×òîáû äîéòè ñ èäååé ïðèíóæäåíèÿ íîâûõ èììèãðàíòîâ ê ïîêóïêå ñòðàõîâêè äî Âåðõîâíîãî ñóäà, ïîòðåáóåòñÿ 3-4 ãîäà è ñîòíè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ íà ðàáîòó ïåðâîêëàññíûõ þðèñòîâ. Òàêèì îáðàçîì, Òðàìï â î÷åðåäíîé ðàç ïóñòèë àìåðèêàíöàì ïûëü â ãëàçà. Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà 20 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà îí ðåãóëÿðíî ïîäïèñûâàåò íå èìåþùèå þðèäè÷åñêîé ñèëû ìåìîðàíäóìû, ïðîêëàìàöèè, ðåêîìåíäàöèè, èíñòðóêöèè è ò. ï. Âñå ýòè áåñïîëåçíûå áóìàæêè ñ ïðèìèòèâíûì

STATEN ISLAND  ÷àñòíîì äîìå ñäàåòñÿ

2-ÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ ïîñëå ðåìîíòà. Õîðîøèé ðàéîí.

1 (917) 657-8106 òåêñòîì ãëàâà ãîñóäàðñòâà ñ ýíòóçèàçìîì àíîíñèðóåò â Twitter, âûäàâàÿ çà ïîëíîöåííûå ôåäåðàëüíûå çàêîíû. Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ Òðàìïà â äîëæíîñòü ãëàâû Áåëîãî äîìà ÷èñëåííîñòü ëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ óâåëè÷èëàñü íà 2.7 ìëí. ÷åëîâåê. ×àùå âñåãî èíîñòðàíöû ïîëó÷àþò âèä íà æèòåëüñòâî â ÑØÀ ÷åðåç âîññîåäèíåíèå ñ ðîäñòâåííèêàìè, ðàáî÷èå âèçû, ëîòåðåþ ïî ðîçûãðûøó ãðèí-êàðò è ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå.

USPS îãðàíè÷èëà òîëùèíó êîíâåðòîâ Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 3 Äëÿ îòïðàâêè áîëüøîãî êîíâåðòà ëþäÿì ïðèõîäèòñÿ èäòè â áëèçëåæàùåå ïî÷òîâîå îòäåëåíèå è ñòîÿòü â î÷åðåäè. ×àñòíûì ïî÷òîâûì êîìïàíèÿì FedEx è UPS íîâûå ïðàâèëà USPS ïîíðàâèëèñü. Îæèäàåòñÿ, ÷òî òåïåðü àìåðèêàíöû áóäóò ÷àùå ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ÷àñòíûõ ïî÷òàëüîíîâ, êîòîðûå ìîãóò

ïðèéòè çà îòïðàâëåíèåì íà äîì (åñòåñòâåííî, çà ýòî ïðèä¸òñÿ çàïëàòèòü).  íàñòîÿùåå âðåìÿ USPS äîñòàâëÿåò 187.8 ìëí. ïèñåì ïåðâîãî êëàññà (First-Class Mail) åæåäíåâíî. Ñ ðàçâèòèåì èíòåðíåòà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû ýòîò ïîêàçàòåëü òîëüêî óâåëè÷èëñÿ, òàê êàê èìåííî ïåðâûì êëàññîì ÷àñòî îñóùåñòâëÿþòñÿ ðåêëàìíûå ðàññûëêè (òàê íàçûâàåìûé äæàíê-ìåéë).

Êîðïîðàòèâíàÿ Ôèðìà ïî ïàòåíòíîìó ïðàâó ñ ðóññêîãîâîðÿùèì àäâîêàòîì çàèíòåðåñîâàíà â óñòàíîâëåíèè êîíòàêòîâ ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè è íåáîëüøèìè êîìïàíèÿìè. Ìû âåäåì ñóäåáíûå ñïîðû î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïàòåíòîâ è ïðèîáðåòåíèè ïàòåíòîâ. Çâîíèòå Ýäâàðäó Ä. Ïåðãàìåíòó, ýñêâàéðó:

(973) 998-7722 epergament@pergamentcepeda.com Corporate patent law firm with Russian speaking counsel is interested in connecting with Russian individuals and small companies. Contingency patent enforcement litigation and patent procurement. Edward D. Pergament, Esq. Tel:

(973) 998-7722

epergament@pergamentcepeda.com www.pergamentcepeda.com


6

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

Âðåìÿ ïóñòûõ

êîøåëüêîâ Åâãåíèé Íîâèöêèé Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (Consumer Price Index) íà âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ òîâàðû/óñëóãè âûðîñ íà 0.3%, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðîäîëæàþùåéñÿ èíôëÿöèè. Ñ êàæäûì ìåñÿöåì ðÿäîâûå àìåðèêàíöû òðàòÿò ÷óòü áîëüøå äåíåã, ÷åì â ïðåäûäóùåì, è äàæå ñíèæåíèå ñòàâêè Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû (FED) íå îñòàíîâèò ñòðåìèòåëüíî óâåëè÷èâàþùååñÿ êîëè÷åñòâî æèòåëåé ÑØÀ ñ ïóñòûìè êîøåëüêàìè è áîëüøîé çàäîëæåííîñòüþ ïî êðåäèòàì. Òàêîé âûâîä ìîæíî ñäåëàòü èç îò÷¸òà Äåïàðòàìåíòà òðóäà (DOL).

 íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóþò ïÿòü ïðè÷èí ñ÷èòàòü, ÷òî íàñåëåíèå ÑØÀ áåäíååò è óæå íå ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå òó áåççàáîòíóþ æèçíü, ÷òî âåëî ïðè Áàðàêå Îáàìå. Ïåðâàÿ ïðè÷èíà - ðàñòóùàÿ ïî âñåé ñòðàíå àðåíäíàÿ ïëàòà (+2% çà èþëü). Ðàíüøå ñ÷èòàëîñü, ÷òî ãëàâíàÿ ãðàôà ðàñõîäîâ ïðè ñìåíå æèëüÿ - ïåðååçä. Òåïåðü ëþäè ïðåáûâàþò â ë¸ãêîì øîêå îò ìåñÿ÷íûõ áèëëîâ çà àðåíäó, ãàç, âîäó, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå è ò.ï. Æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè âûðîñëè ñ íà÷àëà ãîäà áîëåå ÷åì íà 3.3% è ïðîäîëæàþò ðàñòè. Òàêèì îáðàçîì, “öåíîâàÿ àäàïòàöèÿ” ê íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ ìíîãèõ ñòàíîâèòñÿ ãëàâíîé ïðè÷èíîé ïðåâûøåíèÿ

ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè. Èìåííî ïîýòîìó ìèãðàöèÿ ñ öåëüþ ïîèñêà áîëåå âûñîêîîïëà÷èâàåìîé ðàáîòû çàìåäëèëàñü. Ïîñëå òùàòåëüíîãî ïîäñ÷¸òà ëþäè ïîíèìàþò, ÷òî íîâîå æèëü¸ “ñúåñò” âñþ ïðèáàâêó ê çàðïëàòå. Âòîðàÿ ïðè÷èíà - ðåçêîå óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå. Ñ ïðèõîäîì Òðàìïà ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè ñòàëè çàâûøàòü ñòîèìîñòü íîâûõ è óæå ñóùåñòâóþùèõ ëåêàðñòâ â äåñÿòêè è äàæå ñîòíè ðàç. Êàê ðåçóëüòàò, ãîñóäàðñòâî îêàçàëîñü íåñïîñîáíûì îïëà÷èâàòü àñòðîíîìè÷åñêèå ñ÷åòà äàæå ïî Ìåäèêåéä è Ìåäèêåð. Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî òîëüêî 12% àìåðèêàíöåâ èìåþò èäåàëüíóþ ñòðàõîâêó, êîòîðàÿ âûðó÷èò èõ â ëþáîé ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè. Ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî Îáàìà è Òðàìï íàíåñëè îäèíàêîâûé âðåä ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïåðâûé ââ¸ë ñèñòåìó ïðèíóäèòåëüíûõ ñòðàõîâîê (Îáàìàêåð). Âòîðîé - “ñïóñòèë ñ öåïè” àë÷íóþ ôàðìàöåâòè÷åñêóþ èíäóñòðèþ. Ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ ãîðîäîâ òèïè÷íà ñèòóàöèÿ, êîãäà ÷åëîâåê ñ èíøóðåíñîì ïðèõîäèò ê äîêòîðó ñ ñåðü¸çíîé, íî íåñìåðòåëüíîé áîëåçíüþ è óçíà¸ò, ÷òî çà ëå÷åíèå íåîáõîäèìî äîïëàòèòü íåñêîëüêî òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Èìåííî ìåäèöèíñêèå áèëëû, íàïîìíèì, ÿâëÿþòñÿ ãëàâíîé ïðè÷èíîé áàíêðîòñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö. ×åëîâåê òðóäèòñÿ, íå çàâèñèò îò ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîäà÷åê, à ïîòîì çàáîëåâàåò è ïðåâðàùàåòñÿ â íèùåãî ñ íóëåâîé êðåäèòíîé èñòîðèåé. Òðåòüÿ ïðè÷èíà òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû. Äîðîæå ñòàëè âñå âèäû ïåðåäâèæåíèÿ - ñàìîë¸òû, ìåòðî, ïîåçäà, ëè÷íûå àâòîìîáèëè, òàêñè, Uber è ò. ï. Åñëè êàæäûé ÷åëîâåê ÷¸òêî ïîäñ÷èòàåò, ñêîëüêî äåíåã åæåìåñÿ÷íî ó íåãî óõîäèò íà ïåðåäâèæåíèå, à ïîòîì ðàçäåëèò íà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, òî åæåäíåâíàÿ ñóììà øîêèðóåò. Ïî÷òè òðåòü ðàáîòàþùèõ ëþäåé îòäàþò çà òðàíñïîðò 15% è áîëåå îò ñâîèõ äîõîäîâ (äî âû÷åòà íàëîãîâ). Òðàìï îêàçàëñÿ î÷åíü õîðîøèì äðóãîì òðàíñïîðòíûõ ïðîôñîþçîâ. Ñíèçèâ êîðïîðàòèâíûé íàëîã ïîñðåäñòâîì çàêîíà Tax Cuts and Jobs Act of 2017, îí ïîçâîëèë òðóäîâûì äâèæåíèÿì òðåáîâàòü ñ ãëàâ êîðïîðàöèé áîëüøå äåíåã. Îíè ñòàëè ðàáîòàòü ñîîáùà è óäîâëåòâîðÿòü èíòåðåñû äðóã äðóãà çà ñ÷¸ò ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè òîâàðîâ/óñëóã. Ïîýòîìó äàæå òàêèå ãåíèàëüíûå ïðîåêòû, êàê Uber, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå îêàçàëèñü äîâîëüíî äîðîãèìè äëÿ ïðîñòûõ àìåðèêàíöåâ. Ëþáîïûòíî, ÷òî Òðàìï ñòàë ïåðâûì ïðåçèäåíòîì-ðåñïóáëèêàíöåì, çà ïåðâûå äâà ãîäà ïðàâëåíèÿ êîòîðîãî íå ïðîèçîøëî íè îäíîé êðóïíîé çàáàñòîâêè òðàíñïîðòíûõ ðàáîòíèêîâ. Ïàññàæèðû è âîäèòåëè ÷àñòíûõ àâòîìîáèëåé äîëæíû ïîíèìàòü, ïî÷åìó èìåííî ýòî ïðî-

èçîøëî. Èìåííî îíè çàïëàòèëè çà ñãîâîð Labor Unions ñ Chief Executive Officers (CEO). ×åòâ¸ðòàÿ ïðè÷èíà Íàëîãîâàÿ ñëóæáà (IRS) è øòàòíûå íàëîãîâûå âåäîìñòâà ñòàëè ïðîâîäèòü áîëüøå àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê ìàëûõ áèçíåñîâ è ÷àñòíûõ ëèö, ÷åì â ïðåäûäóùèå ãîäû. Ïîäîáíîå ïðîèñõîäèò âñåãäà, êîãäà ôåäåðàëüíûå áþäæåòíûå ðàñõîäû ðàçäóâàþòñÿ áåç îñîáîé íà òî íåîáõîäèìîñòè. Òðàìï óæå âçâèíòèë íàöèîíàëüíûé äîëã äî 22.8 òðëí. Íà î÷åðåäè - ëàòàíèå áþäæåòíûõ äûð ïîñðåäñòâîì ïðîâåðîê è âûæèìàíèÿ ñîòåí/òûñÿ÷ äîëëàðîâ â âèäå øòðàôîâ è íåóïëà÷åííûõ íàëîãîâ ñî ñðåäíåãî êëàññà. Ïÿòàÿ ïðè÷èíà - àíîìàëüíî ðàñòóùèå ñòóäåí÷åñêèå äîëãè.  êîíöå ëåòà Student Debt ïðîáèë îòìåòêó â $1.3 òðëí., õîòÿ åù¸ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä ÑÌÈ òðóáèëè î äîëãå â $1 òðëí. Ïî ìíåíèþ âåäóùèõ ýêîíîìèñòîâ ñòðàíû, âêëþ÷àÿ ëåãåíäàðíîãî âåòåðàíà FED Àëàíà Ãðèíñïåíà, èìåííî ïóçûðü ïîä íàçâàíèåì Student Debt ñòàíåò ãëàâíûì èíäèêàòîðîì ñëåäóþùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà. Åñëè îí äîñòèãíåò $2 òðëí., òî ðåöåññèÿ ìîæåò áûòü êóäà õóæå, ÷åì òà, ÷òî áûëà â 2007/2008 ãîäàõ. Êàê ìèíèìèçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ âûñîêîé ïîòðåáèòåëüñêîé èíôëÿöèè è âîçìîæíîãî êðàõà ýêîíîìèêè?

Ýêñïåðòû äàþò ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè: -Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ïîãàøåíèè äîëãîâ. Ñàìàÿ áîëüøîå çëî, ïðè÷èíåííîå àìåðèêàíöàì âçâèí÷èâàíèå èíòåðåñà ïî êðåäèòàì (Interest Fee) ïîñðåäñòâîì ìíîãîêðàòíîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè FED. Ìíîãèå ëþäè äî ñèõ ïîð íå çíàþò ñâîèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî êðåäèòíûì êàðòàì è ïëàòÿò Minimum Payment. Ýòî áàíêîâñêàÿ ëîâóøêà. Çà ìåñÿö èíòåðåñ ìîæåò ñîñòàâèòü $149, à Minimum Payment - $150. Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê ïîãàøàåò âñåãî $1 îò îáùåé çàäîëæåííîñòè. -Îòêàæèòåñü îò íîâûõ êðåäèòîâ è èïîòåêè, åñëè íå óâåðåíû â ôèíàíñîâîì áëàãîïîëó÷èè. Âåðîÿòíîñòü êðèçèñà â áëèæàéøåå âðåìÿ íåâåðîÿòíî âûñîêà. Ïîýòîìó äåíüãè íåîáõîäèìî áåðå÷ü, à íå òðàòèòü.  2007 ãîäó íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû, ÷óâñòâîâàâøèå êðàõ ðûíêà íåäâèæèìîñòè âî Ôëîðèäå, äàâàëè áåñöåííûé ñîâåò: “Åñëè âû íàêîïèëè 20-ïðîöåíòíûé äàóíïåéìåíò íà äîì ñòîèìîñòüþ $500 òûñÿ÷, òî ïîïðîáóéòå íàêîïèòü 30ïðîöåíòíûé äàóíïåéìåíò. Ïîâðåìåíèòå ñ ïîêóïêîé”. Ñîâåò îêàçàëñÿ ñïàñèòåëüíûì. Íåêîòîðûå äîìà ñòîèìîñòüþ $500 òûñÿ÷ ïîäåøåâåëè äî $100 òûñÿ÷. Íàêîïëåííûõ ñðåäñòâ âûæèäàþùèõ ëþäÿì îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, ÷òîáû çàïëàòèòü çà âåñü äîì ñðàçó, à çàîäíî åãî îáóñòðîèòü. Ïîýòîìó îòêëàäûâàéòå äåíüãè. Íè÷òî â êðèçèñíûå âðåìåíà íå öåíèòñÿ òàê äîðîãî, êàê íàëè÷íîñòü. -Äîðîæèòå ñâîèì ðàáî÷èì ìåñòîì.  ÑØÀ íàñòóïàåò ïåðèîä, êîãäà ëþäè äîëæíû äóìàòü íå î âûñîêîé çàðïëàòå, à î ñîõðàíåíèè óæå ñóùåñòâóþùåé. Ìèëëèîíû ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì æèâóò â äîìàõ ðîäèòåëåé è íå ìîãóò êóïèòü çà ñîáñòâåííûé ñ÷¸ò äàæå îáåä â McDonalds. Ïîýòîìó áåçðàññóäíàÿ ñìåíà ðàáîòû ïîä ëîçóíãîì “êòî íå ðèñêóåò, òîò íå ïü¸ò øàìïàíñêîå” ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëíîé ïîòåðå äîõîäà. Ðàáîòàòü è âûæèäàòü - âîò ïðàâèëüíàÿ òàêòèêà íà áëèæàéøåå âðåìÿ.


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

7


8

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

• ÔÀÊÒÛ • ÑÎÁÛÒÈß • ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ • êðîìå åñòåñòâåííîé ñìåðòè Ïóòèíà îò ñòàðîñòè, ïîñòåïåííî èñïàðÿåòñÿ.

Íèêîëàé Ñóõîé

Íîâîñòè ñ ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà ÐÎÑÑÈß: ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÑÈÄÎÐÎÂÓ È ÌÎÐÄÀÑÎÂÓ, ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÛÅ ÑÒÀÂÊÈ ÏÎ ÂÀËÞÒÍÛÌ ÂÊËÀÄÀÌ, ÊÐÈÇÈÑ ÊÀÊ ÍÎÐÌÀ, ÍÎÂÛÉ ÐÅÉÒÈÍà ÏÓÒÈÍÀ Ðîññèéñêàÿ âëàñòü ïðîäîëæàåò îòïðàâëÿòü çà ðåø¸òêó ó÷àñòíèêîâ ìèðíûõ ïðîòåñòíûõ àêöèé. Òþðåìíûå ñðîêè ñòàíîâÿòñÿ áîëüøå, à îáâèíèòåëüíûå ïðèãîâîðû àáñóðäíåå. Òàê, ñóä Ðîñòîâà îòïðàâèë íà øåñòü ñ ïîëîâèíîé ëåò êîëîíèè äâóõ ìåñòíûõ æèòåëåé 24-ëåòíåãî Âëàäèñëàâà Ìîðäàñîâà è 19-ëåòíåãî ßíà Ñèäîðîâà. Âèíà îñóæäåííûõ çàêëþ÷àëàñü òîëüêî â òîì, ÷òî îñåíüþ 2017 ãîäà îíè âûøëè íà óëèöû Ðîñòîâà ñ ïëàêàòîì “Âåðíèòå çåìëþ ðîñòîâñêèì ïîãîðåëüöàì”. Òàê îíè õîòåëè ïîääåðæàòü æèòåëåé äåðåâÿííûõ áàðàêîâ â öåíòðå ãîðîäà, êîòîðûå âñïûõíóëè ïîñëå ïðåäíàìåðåííîãî ïîäæîãà (1 ÷åëîâåê ïîãèá, 692 îñòàëèñü áåç æèëüÿ). Õîäÿò ñëóõè, ÷òî âëàñòü èìóùèå ñïåöèàëüíî ïîäîæãëè äåðåâÿííûå ïîñòðîéêè, ÷òîáû ðàñ÷èñòèòü äîðîãîñòîÿùóþ çåìëþ ïîä âûñîêîýòàæêè è ïðè ýòîì íå ïåðåñåëÿòü ìåñòíûõ æèòåëåé â íîâûå êâàðòèðû. Ñíà÷àëà Ìîðäàñîâ è Ñèäîðîâ ïîëó÷èëè ïî ñåìü ñóòîê àðåñòà çà íåñîãëàñîâàííûé ìèòèíã,

îäíàêî ïîòîì ïðîòèâ íèõ âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî î íàäóìàííûõ ìàññîâûõ áåñïîðÿäêàõ, è ñïóñòÿ ïî÷òè äâà ãîäà “ñëåäñòâèÿ” îòïðàâèëè â èñïðàâèòåëüíóþ êîëîíèþ íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òàêèå âîïèþùèå ïðèãîâîðû íóæíû Êðåìëþ äëÿ çàïóãèâàíèÿ íàñåëåíèÿ: ÷åì íåñïðàâåäëèâåå íàêàçàíèÿ çà âûðàæåíèå ñâîáîäû ñëîâà, òåì áîëüøå ðîññèÿí áóäóò ìîë÷àòü è ñèäåòü äîìà, ïîêà ïóòèíñêèé ðåæèì ñîâåðøàåò î÷åðåäíîå àíòèíàðîäíîå ïðåñòóïëåíèå. Ïðèãîâîð Ìîðäàñîâó è Ñèäîðîâó ðîññèÿíå âîñïðèíÿëè ñäåðæàííî. Îäèíî÷íûå àêöèè ïðîòåñòà â Ìîñêâå, Ðîñòîâå è äðóãèõ ãîðîäàõ áîëüøîãî ðåçîíàíñà íå ïîëó÷èëè. Ýòî ëèøíåå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî îïïîçèöèÿ ïîñòåïåííî “ñäóâàåòñÿ”. Áîðüáà çà ïðàâà ïîëèòçàêëþ÷¸ííûõ è ìîñêîâñêèå àêöèè ïðîòåñòà ïðèâîäÿò ëèøü ê òîìó, ÷òî ïîñëå îäíîãî îñâîáîæä¸ííîãî óçíèêà ðåæèì áðîñàåò â òþðüìû íåñêîëüêèõ äðóãèõ. Îïïîçèöèîííîå äâèæåíèå çàøëî â òóïèê. Íàðîäíàÿ âåðà â ñìåíó âëàñòè ëþáûì äðóãèì ïóò¸ì,

Òåì âðåìåíåì ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ. ×òîáû ãðàæäàíå íå õðàíèëè ñáåðåæåíèÿ â äîëëàðàõ è åâðî, Öåíòðîáàíê ãîòîâèòñÿ ê î÷åðåäíîé ãðàáèòåëüñêîé àâàíòþðå - ââåäåíèþ îòðèöàòåëüíûõ ñòàâîê íà âàëþòíûå âêëàäû. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èçâëå÷ü äîëãîñðî÷íóþ ïðèáûëü îò ñáåðåãàòåëüíûõ ñ÷åòîâ â åâðî è äîëëàðàõ ïðîñòûå ðîññèÿíå íå ñìîãóò. ×òîáû çàðàáîòàòü íà âêëàäàõ, èì ïðèä¸òñÿ ïåðåâîäèòü ñáåðåæåíèÿ â ðóáëè - îäíó èç ñàìûõ íåíàä¸æíûõ âàëþò â ìèðîâîé ñîâðåìåííîé èñòîðèè. Îòðèöàòåëüíûå ñòàâêè ïî âàëþòíûì âêëàäàì ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî ëþäÿì ñ äåíüãàìè ïðèä¸òñÿ õðàíèòü åâðî è äîëëàðû “ïîä ìàòðàñîì”. Òàê, ïî êðàéíåé ìåðå, ñóììà íàëè÷íîñòè íå áóäåò óìåíüøàòüñÿ. Ýòî ÷ðåâàòî ðîñòîì êðàæ è ãðàáåæåé, îáðàçîâàíèþ òåíåâîãî âàëþòíîãî ðûíêà ïî îáðàçöó 1990-õ ãîäîâ. Íåêîòîðûå ýêñïåðòû óâèäåëè â îòðèöàòåëüíûõ ñòàâêàõ íà åâðî è äîëëàðû ïðèçíàêè ïîäãîòîâêè ãîñóäàðñòâà ê î÷åðåäíîìó äåôîëòó.  ÑÑÑÐ è Ðîññèè, íàïîìíèì, îáåñöåíèâàíèå íàöèîíàëüíîé âàëþòû ïðîèñõîäèò ïðèìåðíî ðàç â 20 ëåò (1922, 1923, 1924, 1947, 1961, 1991, 1998). Ïîýòîìó ãðÿäóùåå ïàäåíèå “äåðåâÿííîãî” - èñòîðè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ. Ïîñëå àííåêñèè Êðûìà è âîåííîãî âòîðæåíèÿ â Óêðàèíó (2014) àìåðèêàíñêèé äîëëàð óæå ïîäîðîæàë ñ 36 äî 66 ðóáëåé, à åâðî - ñ 46 äî 72 ðóáëåé.

Ê ïîâñåäíåâíîé íèùåòå ðîññèÿíå ïðèâûêàþò òàê æå áûñòðî, êàê ê ðåïðåññèÿì â îòíîøåíèè îïïîçèöèîíåðîâ. Ïðàêòè÷åñêè âñå ñîöèîëîãè÷åñêèå îðãàíèçàöèè îòìå÷àþò “ïåññèìèñòè÷åñêîå ðàâíîäóøèå” ãðàæäàí ê ýêîíîìè÷åñêèì íîâîñòÿì. Êðèçèñ ïðåâðàòèëñÿ â äåéñòâóþùóþ íîðìó. Ôåäåðàëüíûå òåëåêàíàëû âîîáùå ïåðåñòàëè ãîâîðèòü î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, áèçíåñå, èíâåñòèöèÿõ, êðåäèòàõ è äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ÿâëåíèÿõ.  àòìîñôåðå ñòðàõà, íèùåòû, áåçûñõîäíîñòè è èíôîðìàöèîííîãî âàêóóìà ðåéòèíã Ïóòèíà ïðîäîëæàåò çàêîíîìåðíî ðàñòè. Ñîãëàñíî îêòÿáðüñêèì äàííûì ÂÖÈÎÌ, 65,4% ðîññèÿí ïîëíîñòüþ îäîáðÿþò äåÿòåëüíîñòü ïðåçèäåíòà. 71,4% îïðîøåííûõ äîâåðÿþò Ïóòèíó. Äàæå åñëè æèçíü ðîññèÿí óõóäøàåòñÿ, îíè îòêàçûâàþòñÿ ïðîâîäèòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè è âèíèòü âî âñåõ áåäàõ Ïóòèíà. Âîïðåêè ëîãèêå è çäðàâîìó ñìûñëó, “íàðîäíûé ëèäåð” ïðîäîëæàåò àññîöèèðîâàòüñÿ ñ ïðîøëûìè è áóäóùèìè “ïîáåäàìè” Ðîññèè.  ýòîì ïëàíå Ðîññèÿ î÷åíü íàïîìèíàåò Ñåâåðíóþ Êîðåþ.

ÓÊÐÀÈÍÀ: ÍÀÐÎÄ ÏÐÎÒÈ ÇÅËÅÍÑÊÎÃÎ Â Êèåâå è òð¸õ äåñÿòêàõ äðóãèõ óêðàèíñêèõ ãîðîäîâ ïðîøëè ìàñøòàáíûå àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ ñäà÷è Ïóòèíó òåððèòîðèé Äîíåöêà è Äîíáàññà â ðàìêàõ “ôîðìóëû Øòàéíìàéåðà”. Íà ìàéäàí ïðîòèâ Çåëåíñêîãî â ñòîëèöå âûøëè áîëåå 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îíè äåðæàëè â ðóêàõ ïëà-

Barber Shop for sale â Êâèíñå Established almost 10 years with renewable lease five-year or ten-year option

Î öåíå äîãîâîðèìñÿ Call Peter: (917) 774-2070

êàòû ñ íàäïèñÿìè “Íåò êàïèòóëÿöèè!”, “Çà ÷òî ïðîëèâàëàñü êðîâü?”, “Ñëóãà, âûõîäè! Íàðîä ïðèø¸ë!”, “Çå! Íàäî ïîãîâîðèòü!”, “Çåëåíñêèé - ñòàòüÿ 111 óãîëîâíîãî êîäåêñà” (111 ÓÊ Óêðàèíû: Ïåðåõîä íà ñòîðîíó âðàãà â âîåííîé âðåìÿ èëè áîåâîé îáñòàíîâêå - ïðèì. àâòîðà), “Ïî÷¸ì íûí÷å Óêðàèíà?”, “Ëåãàëèçàöèÿ îêêóïàöèè?”, “What Çå F*ck?” è ò. ï. Äàæå åñëè íå áðàòü âî âíèìàíèå ïîäðîáíîñòè “ôîðìóëû Øòàéíìàéåðà”, íàðîäíûå ïðåòåíçèè ê Çåëåíñêîìó âïîëíå îáîñíîâàíû. Âî-ïåðâûõ, ïðåçèäåíò òàê è íå ñìîã ëîãè÷íî è ñàìîñòîÿòåëüíî îáúÿñíèòü æóðíàëèñòàì, çà÷åì ïîäïèñàë àíòèóêðàèíñêîå ñîãëàøåíèå ñ Ïóòèíûì. Çå ëèáî ðàáîòàåò íà Êðåìëü è ÿâëÿåòñÿ çàâåðáîâàííûì àãåíòîì ÔÑÁ, ëèáî íàñòîëüêî ãëóï, ÷òî âîîáùå íå îòäà¸ò îò÷¸òà ñâîèì äåéñòâèÿì. Âî-âòîðûõ, ïàðòèÿ “Ñëóãà íàðîäà” íå ñòàëà îáñóæäàòü ñ îïïîçèöèîííûì ìåíüøèíñòâîì â Ðàäå ïîñëåäñòâèÿ ñäà÷è Ïóòèíó îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèé. Ôðàêöèÿ Çåëåíñêîãî äåéñòâóåò ïî òåì æå ïðèíöèïàì, ÷òî è ïóòèíñêàÿ “Åäèíàÿ Ðîññèÿ” â Ãîñäóìå: îíà äîáèâàåòñÿ íóæíûõ åé ðåçóëüòàòîâ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ è îòêàçûâàåòñÿ îò îòêðûòîãî äèàëîãà ñ òåìè, ó êîãî èíîå ìíåíèå. Â-òðåòüèõ, ñóäüáó Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòåé áûëî áû ëîãè÷íî ðåøèòü â õîäå íàðîäíîãî ðåôåðåíäóìà. Çåëåíñêèé ïðèíÿë ðåøåíèå î áóäóùåì óêðàèíñêèõ òåððèòîðèé ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòî íå ïðîñòî îøèáêà - ýòî ïîòåíöèàëüíîå óãîëîâíîå îáâèíåíèå â øïèîíàæå è ðàáîòå íà äðóãîå ãîñóäàðñòâî. Òàêèì îáðàçîì, íà ïîðÿäî÷íîñòè Çåëåíñêîãî ìîæíî ñòàâèòü êðåñò. Çà íåïîëíûå ïÿòü ìåñÿöåâ â äîëæíîñòè ãëàâû ãîñóäàðñòâà îí ñäåëàë âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû Äîíåöêàÿ è Ëóãàíñêàÿ îáëàñòè, à òàêæå Êðûì íèêîãäà íå âåðíóëèñü â ñîñòàâ Óêðàèíû. Åñëè Çåëåíñêèé äîñèäèò ñâîé ïÿòèëåòíèé ñðîê äî êîíöà, òî Ðîññèÿ ëåãêî


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

9

• ÔÀÊÒÛ • ÑÎÁÛÒÈß • ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ • ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ äîñòèãíåò âñåõ ðàíåå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.

ËÀÒÂÈß: ÄÅÔÈÖÈÒ ÌÎËÎÄÅÆÈ Çà ïîñëåäíèå 30 ëåò ÷èñëåííîñòü ëàòâèéöåâ â âîçðàñòå îò 13 äî 25 ëåò ñîêðàòèëàñü ïî÷òè íà 60% è ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 240 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (ïðèìåðíî 13% íàñåëåíèÿ ñòðàíû). Æóòêàÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ òåíäåíöèÿ îáúÿñíÿåòñÿ íåæåëàíèåì ìîëîäûõ ãðàæäàí ñ ïàñïîðòàìè Åâðîñîþçà æèòü, ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü èìåííî â Ëàòâèè, êîòîðàÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé æå Ãåðìàíèåé è Ôðàíöèåé êðàéíå íåïðèâëåêàòåëüíà â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå. Âìåñòå ñ òåì íåëüçÿ íå îòìåòèòü ïðîâàëüíóþ ìîëîä¸æíóþ ïîëèòèêó ëàòâèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.  ïðîøëîì ãîäó íà ïðîãðàììû ïî ïðèîñòàíîâêå îòòîêà íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå îò 18 äî 25 ëåò áûëî ïîòðà÷åíî ìåíåå 500 òûñÿ÷ åâðî. Áîëüøèíñòâî óåçæàþùèõ ìîëîäûõ ëþäåé ÷åñòíî ïðèçíàþòñÿ, ÷òî íå âèäÿò íè îäíîé ïðè÷èíû îñòàòüñÿ æèòü â Ëàòâèè. Íà ôîíå îòòîêà ìîëîä¸æè, â Ëàòâèè ïîÿâëÿåòñÿ âñ¸ áîëüøå ïîëèòèêîâ, âûñòóïàþùèõ çà ìàññîâûé ïðè¸ì ìèãðàíòîâ èç ñòðàí òðåòüåãî ìèðà. Ïîäîáíûå íàñòðîåíèÿ òàêæå îáúÿñíÿþòñÿ íåõâàòêîé ðàáî÷èõ, ãîòîâûõ òðóäèòüñÿ çà ìèíèìàëüíóþ îïëàòó.

ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ: ÍÎÂÛÅ ÂÛÁÎÐÛ ÄÈÊÒÀÒÎÐÀ Ýìîìàëè Ðàõìîí, çàíèìàþùèé ñâîé ïîñò ïî÷òè 25 ëåò (ñ íîÿáðÿ 1994 ãîäà), îôèöèàëüíî àíîíñèðîâàë âñòóïëåíèå â ïðåäâûáîðíóþ êàìïàíèþ. Ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû äîëæíû ñîñòîÿòüñÿ â Òàäæèêèñòàíå â ñëåäóþùåì ãîäó, è Ðàõìîí ðàññ÷èòûâàåò íàáðàòü íå ìåíüøå ãîëîñîâ, ÷åì íà âûáîðàõ 2013 ãîäà (83.92%). Âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ýòîãî èìååòñÿ: îïïîçèöèîíåðû óíè÷òîæåíû, âûäàâëåíû èç ñòðàíû èëè ðàçáðîñà-

íû ïî òþðüìàì. Âåðòèêàëü âëàñòè äåðæèòñÿ íà ïðîïàãàíäå, êîððóïöèè è òåððîðå. Íà ýòîé íåäåëå Ðàõìîí îòìåòèë äåíü ðîæäåíèÿ. Îí ðîäèëñÿ íà äâà äíÿ ðàíüøå (5 îêòÿáðÿ), ÷åì ðîññèéñêèé ïðåçèäåíò Ïóòèí (7 îêòÿáðÿ). Äâà 67-ëåòíèõ ïîñòñîâåòñêèõ äèêòàòîðà î÷åíü ïîõîæè äðóã íà äðóãà. Îáà ñòàâÿò ëè÷íûå èíòåðåñû âûøå íàðîäíûõ. Îáà ðàññ÷èòûâàþò îñòàâàòüñÿ ó âëàñòè äî ïîñëåäíåãî âçäîõà.

ÒÓÐÊÌÅÍÈß: ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ Äèêòàòîð Áåðäûìóõàìåäîâ àíîíñèðîâàë âíåñåíèå ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ ñòðàíû. Ãðÿäóùèå íîâîââåäåíèÿ, ïî åãî ñëîâàì, îáúÿñíÿþòñÿ “ñòðåìèòåëüíî ìåíÿþùåéñÿ ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ìèðå”. Ïîäðîáíîñòè ðåôîðìû íåèçâåñòíû, îäíàêî íåêîòîðûå òóðêìåíñêèå ÑÌÈ ñ÷èòàþò, ÷òî Ãóðáàíãóëû õî÷åò ìîäåðíèçèðîâàòü ïàðëàìåíò ïî... àìåðèêàíñêîé ìîäåëè. “Äâóõïàëàòíûé Êîíãðåññ” íóæåí Áåðäûìóõàìåäîâó äëÿ ñîçäàíèÿ èëëþçèè äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåôîðì, à òàêæå äëÿ ïåðåõîäà ñòðàíû îò òîòàëèòàðèçìà ê àâòîðèòàðèçìó. Ýòî îáëåã÷èò çàäà÷ó ïî ïðîäâèæåíèþ íà ïîñò ãëàâû ãîñóäàðñòâà ïðèåìíèêà Ñåðäàðà Áåðäûìóõàìåäîâà (ñûí ïðåçèäåíòà). Ïîñëåäíèé ðàç Ãóðáàíãóëû ïåðåïèñûâàë Êîíñòèòóöèþ â 2016 ãîäó. Òîãäà îí îòìåíèë ìàêñèìàëüíûé âîçðàñò äëÿ ïðåçèäåíòà Òóðêìåíèè (70 ëåò) è ãàðàíòèðîâàë ñåáå ïîæèçíåííîå ïðàâëåíèå.

Ãîä íàçàä, â çàìåòêå íà ñìåðòü Äæîíà Ìàêêåéíà, ÿ ïèñàë î äâóõ êëþ÷åâûõ ðàçâèëêàõ èñòîðèè 21ãî âåêà, êîãäà åå ðàçâèòèå ïîøëî ïî íàèõóäøèì, òðàãè÷åñêèì ñöåíàðèÿì, çàòðîíóâøèì â èòîãå âåñü ìèð: ïåðâàÿ — ýòî èçáðàíèå â 2000 ãîäó ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà è âòîðàÿ — “íåèçáðàíèå â 2008 ãîäó ïðåçèäåíòîì ÑØÀ Äæîíà Ìàêêåéíà, â êîòîðîì áûë çàëîæåí ïîòåíöèàë ñòàòü âòîðûì Ðåéãàíîì, êîòîðîìó, íåñîìíåííî, ïî çóáàì áûë áû íîâîÿâëåííûé ðîññèéñêèé äèêòàòîð, âîññîçäàâøèé — è âîâñå íå èç ïåïëà — èìïåðèþ çëà”. Èçáðàíèå Ïóòèíà â 2000 ãîäó, îòìåòèë ÿ, ýòî áûëî, êîíå÷íî, áîëüøîå íåñ÷àñòüå, íî íåñ÷àñòüå åùå ïîïðàâèìîå. Åñëè áû â 2008 ãîäó ïðåçèäåíòîì ÑØÀ ñòàë Äæîí Ìàêêåéí. Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò åùå õóæå, ÷åì â 2008 ãîäó, êîãäà âìåñòî ïîòåíöèàëüíîãî Ðåéãàíà àìåðèêàíöû èçáðàëè íà ïîñò ïðåçèäåíòà Áàðàêà Îáàìó. Îêèíåì âçîðîì è îöåíèì ïîëèòè÷åñêèé ëàíäøàôò.  ÑØÀ — ÷òî-òî íåâåðîÿòíîå, íåîïèñóåìîå, êëîóí âî âñåõ ñìûñëàõ — Äîíàëüä Òðàìï. Âî Ôðàíöèè — Ýììàíóýëü Ìàêðîí, êîòîðûé, ñóäÿ ïî åãî äîõîäÿùåìó ïîðîé äî íåïðèëè÷èÿ ëîááèðîâàíèþ Ïóòèíà â ýòîì ãîäó, òàê ïðîñòî èì çàâåðáîâàí.  Ãåðìàíèè — ñòàðåíüêàÿ Àíãåëà Ìåðêåëü, êîòîðîé óæå íè äî ÷åãî íåò äåëà, êîòîðàÿ óñòàëà îò âñåõ ïðîáëåì è ìûñëÿìè óæå âñÿ íà ïåíñèè. Óäèâèòåëüíî ëè, ÷òî

300 acres fields, woods, 360 deg.views overlooking (Russian) Holy Trinity Monastery, Jordanville, NY. Great history Mohawk Valley, organic farming, hunting, nature trails,1/2hr. Cooperstown and Glimmerglass Opera, 4hrs. NYC

(732) 449-5499

erniecismowski@gmail.com

Õëåñòàêîâ Âàäèì Çàéäìàí: “Èíêîãíèòî èç Êðèâîãî Ðîãà” — òðàãèêîìåäèÿ 21-ãî âåêà Ïóòèíó, ïðè òàêîì ïîëèòè÷åñêîì ïåéçàæå, åñòü ãäå ðàçãóëÿòüñÿ ïî áóôåòó? Áîëèâàð, êàê èçâåñòíî, íå âûäåðæèò äâîèõ. À òóò ñðàçó ÷åòâåðî òàêèõ êëþ÷åâûõ ïåðñîíàæåé — ñìîæåò ëè ìèð âñå ýòî âûíåñòè? Íî è ýòî åùå íå âñå. ×åòâåðûõ, âèäèìî, íàøåìó Áîëèâàðó ìàëî.  äîâåðøåíèå, äëÿ ïîëíîòû êàðòèíû, ÷òîáû óæå îêîí÷àòåëüíî äîáèòü ñèòóàöèþ è íå îñòàâèòü äëÿ îïòèìèçìà íèêàêèõ øàíñîâ, â Óêðàèíå â 2019 ãîäó èçáðàëè â ïðåçèäåíòû ðåàëüíîãî êîìèêà, Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî. Ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè ìîèõ ñòàòåé çíàþò, ÷òî ÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà íå âîñïðèíèìàë åãî êàê ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, âñåðüåç. Íî, ïðèçíàþñü, ÿ íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî âñå íàñòîëüêî ïëîõî. Ïðî êàïèòóëÿöèþ Óêðàèíû â ñâÿçè ñ ïîäïèñàíèåì åþ òàê íàçûâàåìîé “ôîðìóëû Øòàéíìàéåðà”,

êîòîðóþ, êàê ìíîãèå ïîëàãàþò, âåðíåå áûëî áû íàçûâàòü “ôîðìóëîé Ïóòèíà” èëè, ñ íàìåêîì íà èñòîðè÷åñêóþ ïàðàëëåëü, “ïàêòîì Ïóòèíà — Øòàéíìàéåðà”, ñåé÷àñ òîëüêî ëåíèâûé íå ãîâîðèò è íå ïèøåò. Ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ýòî êàêàÿ-òî õèòðàÿ ìíîãîõîäîâàÿ çàäóìêà, ÷òî íåîïûòíûé Çåëåíñêèé â ïðèíöèïå ìîæåò ïåðåèãðàòü õèòðîãî è êîâàðíîãî Ïóòèíà, íå âûäåðæèâàåò íèêàêîé êðèòèêè. È íàäåæäà Çåëåíñêîãî äîáèòüñÿ â èòîãå êàêèõ-òî ðåçóëüòàòîâ â äîñòèæåíèè ìèðà ïðè ëè÷íîé âñòðå÷å ñ Ïóòèíûì ëèøíèé ðàç äåìîíñòðèðóåò àáñîëþòíîå íåïîíèìàíèå èì ñóùíîñòè ðîññèéñêîãî êîëëåãè: ÷òî â ñóâåðåííîé Óêðàèíå Ïóòèíó íå íóæåí íèêàêîé ìèð, à íóæåí õàîñ. Íà ìèð â Óêðàèíå îí ìîæåò ñîãëàñèòüñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè åå ïîëíîé êàïèòóëÿöèè.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.10


10

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÎÁÇÎÐ ÏÐÅÑÑÛ Ïîíÿëè, ÷òî åñëè Ïóòèíà íåëüçÿ ïîáåäèòü, òî íàäî ñ íèì äîãîâàðèâàòüñÿ. Ïðèäåòñÿ, êîíå÷íî, äåëèòüñÿ, íî â ïåðñïåêòèâå îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññèåé, äëÿ êîòîðîé óêðàèíöû ñíîâà ñòàíóò áðàòüÿìè (âîò óæå, åäâà ïîäïèñàëè “ôîðìóëó Øòàéíìàéåðà”, Ïóòèí ïðèçâàë ðîññèéñêîå Ò íå çàíèìàòüñÿ î÷åðíåíèåì Óêðàèíû!), îíè áóäóò èìåòü áîëüøå, ÷åì îò áåñêîíå÷íîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, áåñêîíå÷íîé âîéíû.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð.9 ×òî êàñàåòñÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè, òî äëÿ ìåíÿ î÷åíü ïîêàçàòåëüíîé áûëà ðåìàðêà Çåëåíñêîãî â èçâåñòíîì òåëåôîííîì ðàçãîâîðå ñ Òðàìïîì: “...ñëåäóþùèé ãåíïðîêóðîð íà 100% áóäåò ìîèì ÷åëîâåêîì, ìîèì êàíäèäàòîì”. Âîò åñëè íè÷åãî áîëüøå íå çíàòü î ïðåçèäåíòå Çåëåíñêîì, îäíîãî ýòîãî åãî âûñêàçûâàíèÿ äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñîñòàâèòü ñåáå ìíåíèå, ÷òî îí èç ñåáÿ ïðåäñòàâëÿåò è ÷òî îò íåãî îæèäàòü â ïëàíå áîðüáû ñ êîððóïöèåé. Òåì áîëåå ÷òî ðàçãîâîð ýòîò áûë êîíôèäåíöèàëüíûé, ïðåçèäåíò íå ìîã ïðåäïîëàãàòü, ÷òî îí âûéäåò íàðóæó, è ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ýòî åãî ðåàëüíîå, âûñòðàäàííîå óáåæäåíèå. Óæå ñåãîäíÿ — ñïóñòÿ âñåãî ïîëãîäà ïîñëå âûáîðîâ — ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî îáðàç áóäóùåãî ïðåçèäåíòà, êîòîðûé ñëîæèëñÿ ó ãðàæäàí Óêðàèíû ê ìîìåíòó âûáîðîâ ïî èòîãàì ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè, äîâîëüíî ñèëüíî ðàñõîäèëñÿ ñ åãî ðåàëüíûì îáðàçîì — êàê îáðàç ïðåçèäåíòà Ãîëîáîðîäüêî ñ îáðàçîì ïðåçèäåíòà Çåëåíñêîãî. È, â îáùåì, òåïåðü îêîí÷àòåëüíî ïðîÿñíèëîñü, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîèçîøåäøåé ñìåíû âëàñòè Óêðàèíà ïîëó÷èëà íå íîâîãî, íåàíãàæèðîâàííîãî, íåçàâèñèìîãî íè îò êàêèõ êëàíîâ ïðåçèäåíòà — à âñåãî ëèøü ñìåíó êëàíîâ. È âñÿ ðàçíèöà, êàê ÿ ïîäîçðåâàþ, ìåæäó êëàíîì ïîðîøåíêîâöåâ è êëàíîì “çåëåíûõ”/êîëîìîéñêèõ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïåðâûå ãîòîâû áûëè ïðîäîëæàòü îòñòàèâàòü íåçàâèñèìîñòü Óêðàèíû, íî íå ñòîëüêî ðàäè ñàìîé íåçàâèñèìîñòè, ñêîëüêî ðàäè ñîõðàíåíèÿ ñóâåðåííîé âîçìîæíîñòè âîðîâàòü ñàìèì (èíà÷å á íå äîñòàëè îíè ðàçìàõîì êîððóïöèè

Õëåñòàêîâ óêðàèíñêèõ ãðàæäàí, ÷òî âî ìíîãîì è ñòàëî ïðè÷èíîé ïðîòåñòíîãî ãîëîñîâàíèÿ çà îáåùàâøåãî ïîáîðîòü êîððóïöèþ Çåëåíñêîãî) — à âòîðûå, êîòîðûå, ìîæåò áûòü, òîæå ïðåäïî÷ëè áû èìåòü âîç-

ìîæíîñòü ðàñïèëèâàòü Óêðàèíó ñàìîñòîÿòåëüíî, óñòàëè îò ïðîòèâîñòîÿíèÿ, óâåðèëèñü â åãî áåñïåðñïåêòèâíîñòè, è ïîòîìó ãîòîâû ïîæåðòâîâàòü ñàìîñòèéíîñòüþ, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü âñå.

À ñàì Âëàäèìèð Çåëåíñêèé âñå áîëüøå íàïîìèíàåò ìíå Õëåñòàêîâà, êîòîðîãî âñÿ ñòðàíà (73% ïðîãîëîñîâàâøèõ çà íåãî ãðàæäàí) â íàøåäøåì íà íåå çàòìåíèè ïîñëå ïðîñìîòðîâ “Ñëóãè íàðîäà” è ùåäðî, ñ òðè êîðîáà ðîçäàííûõ îáåùàíèé âî âðåìÿ ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè, ïðèíÿëà çà ðåâèçîðà. Òîãî ðåâèçîðà, êîòîðûé áûñòðåíüêî ðàçáåðåòñÿ ñ âîðàìè, ïîáåäèò êîððóïöèþ è óáåðåò îò âëàñòè “ïàðòèþ âîéíû”, êîòîðàÿ íèêàê íå æåëàëà äîñòè÷ü ìèðà ñ Ðîññèåé. È íàñòóïèò â Óêðàèíå ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü. Ïðè÷åì ÷òî ëþáîïûòíî. Êîìåäèÿ “Ðåâèçîð” Ãîãîëÿ áûëà íå åäèíñòâåííîé â ñâîåì ðîäå.

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó õîóìàòòåíäåíòîâ ñ ñåðòèôèêàòîì HHA and PCA Ðàáîòà â Áðóêëèíå, Êâèíñå, Ñòýéòåí Àéëåíäå, Áðîíêñå è Ìàíõýòòåíå. Ñàìàÿ âûñîêàÿ ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ è Dental ñòðàõîâêà. Áåñïëàòíàÿ Metro Card è îïëàòà ðàñõîäîâ íà ïîåçäêè. Îïëà÷èâàåìûå áîëüíè÷íûå è îòïóñê. Êåéñû âïëîòü äî 84 ÷àñîâ â íåäåëþ. ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ È ÂÛ ÑÐÀÇÓ ÆÅ ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÐÀÁÎÒÓ!

2571 East 17th Street, 2nd floor, Brooklyn, NY 11235 •

(718) 864-0977

Íåñêîëüêî ðàíåå Ãîãîëÿ óêðàèíñêèé ïèñàòåëü Ãðèãîðèé Êâèòêà-Îñíîâüÿíåíêî ñîçäàë êîìåäèþ ïî÷òè ñ èäåíòè÷íûì ñþæåòîì “Ïðèåçæèé èç ñòîëèöû, èëè Ñóìàòîõà â óåçäíîì ãîðîäå”. Ã. Àëåêñàíäðîâñêèé òàê îáúÿñíèë ïî÷òè îäíîâðåìåííîå ïîÿâëåíèå íà ñâåò äâóõ êîìåäèé ñ èäåíòè÷íûì ñîäåðæàíèåì: “Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ââèäó ÷àñòî ïîâòîðÿâøèõñÿ ñëó÷àåâ, ïîäîáíûõ îïèñàííîìó â “Ðåâèçîðå”, ñëîæèëñÿ áðîäÿ÷èé ðàññêàç àíåêäîòè÷åñêîãî ñâîéñòâà, â êîòîðîì ïîäðîáíî ðàññêàçûâàëîñü î ìíèìîì ðåâèçîðå è îäóðà÷åííûõ èì ÷èíîâíèêàõ. Òåì íå ìåíåå â èñòîðèè ëèòåðàòóðû è òåàòðà îñòàëàñü êîìåäèÿ “Ðåâèçîð” Ãîãîëÿ. Îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí òîìó, ÷òî êîìåäèÿ Êâèòêè-Îñíîâüÿíåíêî — ýòî ïðîñòî äåéñòâèòåëüíî àíåêäîò òîãî âðåìåíè, ïåðåðàáîòàííûé â öåëóþ ïüåñó. Òàì ïîëîæåíèå ìíèìîãî ðåâèçîðà âèñèò íà âîëîñêå, ñàìîçâàíåö ìîæåò áûòü ðàçîáëà÷åí â ëþáîé ìîìåíò. À â “Ðåâèçîðå” Ãîãîëÿ âñå êðèêîì êðè÷èò î òîì, ÷òî Õëåñòàêîâ — íå òîò, çà êîãî åãî ïðèíÿëè, è, òåì íå ìåíåå, îñëåïëåííûå ñòðàõîì ãóáåðíñêèå äåÿòåëè îòêàçûâàþòñÿ âèäåòü î÷åâèäíîå! Ê ÷åìó ÿ ýòî âñå? Äà ê îñëåïëåíèþ ãðàæäàí Óêðàèíû âî âðåìÿ ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè, ïðèíÿâøèõ Çåëåíñêîãî çà ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñïîñîáåí áûòü ïðåçèäåíòîì ñòðàíû, ê òîìó æå íàõîäÿùåéñÿ â ñîñòîÿíèè âîéíû. Âåäü ãîâîðèëè, ïðåäóïðåæäàëè: íå ãîäèòñÿ îí íà ýòó äîëæíîñòü — íî, î÷àðîâàííûå îáðàçîì Ãîëîáîðîäüêî è ïðåëüùåííûå îáåùàíèÿìè êàíäèäàòà Çåëåíñêîãî, óêðàèíöû íå âíÿëè ïðåäóïðåæäåíèÿì.
Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

11

ÔÀÊÒÛ. ÑÎÁÛÒÈß. ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Êîíäðàêå íàïèñàë îòêðûòîå ïèñüìî Êåéñèêó Îãàéî è îäíîìó èç ñîïåðíèêîâ Òðàìïà ïî ðåñïóáëèêàíñêèì ïðàéìåðèç 2016 ãîäà Äæîíó Êåéñèêó (John Kasich).

Âàäèì Äûìàðñêèé Âåòåðàí ïîëèòè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè Ìîðòîí Êîíäðàêå (Morton Kondracke), êîòîðûé ñòàë âëèÿòåëüíûì êîììåíòàòîðîì/àíàëèòèêîì åù¸ âî âðåìåíà ïðåçèäåíòà Ðè÷àðäà Íèêñîíà, íàïèñàë îòêðûòîå ïèñüìî áûâøåìó ãóáåðíàòîðó øòàòà

Åäèíñòâåííàÿ íàäåæäà Óêðàèíû íà òî, ÷òî êàòàñòðîôû óäàñòñÿ èçáåæàòü, — ïðîçðåíèå íàðîäà. Ïðîçðåíèå ïîòèõîíüêó íàñòóïàåò, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ïðîøåäøèå â Êèåâå, ó îôèñà ïðåçèäåíòà, è â Ëüâîâå ïðîòåñòû.È ÿ áû íà ìåñòå Âëàäèìèðà Çåëåíñêîãî ïåðå÷åë êëàññèêó, â ÷àñòíîñòè, òî ìåñòî, ãäå ñëóãà Îñèï ñîâåòóåò ñâîåìó õîçÿèíó ïîñêîðåå óåçæàòü: Îñèï. Òîëüêî çíàåòå ÷òî, Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷? Óåçæàéòå îòñþäà. Åé-áîãó, óæå ïîðà. Õëåñòàêîâ. âçäîð! Çà÷åì?

Âîò

Îñèï. Äà òàê. Áîã ñ íèìè ñî âñåìè! Ïîãóëÿëè çäåñü äâà äåíüêà — íó è äîâîëüíî. ×òî ñ íèìè äîëãî ñâÿçûâàòüñÿ? Ïëþíüòå íà íèõ! Íå ðîâåí ÷àñ, êàêîé-íèáóäü äðóãîé íàåäåò... Õëåñòàêîâ. Íåò, ìíå åùå õî÷åòñÿ ïîæèòü çäåñü. Ïóñòü çàâòðà. Îñèï. Äà ÷òî çàâòðà! Åé-áîãó, ïîåäåì, Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷! Îíî õîòü è áîëüøàÿ ÷åñòü âàì, äà âñå, çíàåòå, ëó÷øå óåõàòü ñêîðåå: âåäü âàñ, ïðàâî, çà êîãî-òî äðóãîãî ïðèíÿëè...

“Âû áûëè ñàìûì ïîñëåäîâàòåëüíûì è êðàñíîðå÷èâûì êðèòèêîì Òðàìïà â ðÿäàõ ðåñïóáëèêàíñêîé ïàðòèè, - ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå. - Äåéñòâóþùèé ïðåçèäåíò ðàçðûâàåò ñòðàíó íà ÷àñòè. Îí ïîääåðæèâàåò ïðîòèâíèêîâ ÑØÀ è óãðîæàåò íàøåé äåìîêðàòèè. ß çíàþ, ÷òî ïðîòèâîñòîÿíèå Òðàìïó íà âûáîðàõ 2020 ãîäà ïîÈ ëåãêî ïðåäñòàâèòü, ÷òî áóäåò, êîãäà óêðàèíñêèé íàðîä ýòî ïîéìåò è ñõâàòèòñÿ çà ãîëîâó... Ëèøü ñëåãêà ïåðåôðàçèðóÿ êëàññèêó: Ñîñóëüêó, òðÿïêó ïðèíÿëè çà âàæíîãî ÷åëîâåêà! Âîí îí òåïåðü ïî âñåé äîðîãå çàëèâàåò êîëîêîëü÷èêîì! Ðàçíåñåò ïî âñåìó ñâåòó èñòîðèþ... ×åìó ñìååòåñü? — Íàä ñîáîþ ñìååòåñü!.. Äî ñèõ ïîð íå ìîæåì ïðèéòè â ñåáÿ. Âîò, ïîäëèííî, åñëè Áîã õî÷åò íàêàçàòü, òàê îòíèìåò ïðåæäå ðàçóì. Íó ÷òî áûëî â ýòîì âåðòîïðàõå ïîõîæåãî íà ïðåçèäåíòà? Íè÷åãî íå áûëî! Âîò ïðîñòî íè íà ïîëìèçèíöà íå áûëî ïîõîæåãî — è âäðóã âñå: ïðåçèäåíò! ïðåçèäåíò! Íó êòî ïåðâûé âûïóñòèë, ÷òî îí ïðåçèäåíò? Îòâå÷àéòå! Êîíå÷íî, ìîæíî áûëî áû òîëüêî ïîðæàòü íàä òàêîé êîìåäèåé 21-ãî âåêà, êîãäà áû íå áûëî òàê íå òî ÷òî ãðóñòíî — íî ñòðàøíî, ÷åì ýòà êîìåäèÿ, òðàãèêîìåäèÿ ìîæåò îáåðíóòüñÿ.

Âàäèì Çàéäìàí kasparov.ru

õîæå íà ïîëèòè÷åñêîå ñàìîóáèéñòâî, îäíàêî âàøå âîçâðàùåíèå â èçáèðàòåëüíóþ ãîíêó ìîæåò ïðèíåñòè ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò. Íàøà ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïàðòèÿ - ýòî ïàðòèÿ Ëèíêîëüíà, Ðóçâåëüòà, Ýéçåíõàóýðà, Ðåéãàíà, à íå ãðóïïû äåìàãîãîâ è íåãîäÿåâ”. Êîíäðàêå îñîáåííî îòìå÷àåò, ÷òî ìíîãèå ðåñïóáëèêàíöû îñîçíàþò îïàñíîñòü Òðàìïà â Áåëîì äîìå, íî ñëèøêîì áîÿòñÿ çàÿâèòü îá ýòîì îòêðûòî. Ïîýòîìó áåññòðàøíûé ïðàâäîðóá Êåéñèê ìîæåò ñòàòü èìåííî òåì êîíñåðâàòèâíûì ëè-

äåðîì, çà êîòîðûì ïîéä¸ò àìåðèêàíñêèé íàðîä. Ðåàêöèÿ Êåéñèêà íà ïèñüìî âåòåðàíà ïîëèòè÷åñêîé æóðíàëèñòèêè Êîíäðàêå ïîêà íåèçâåñòíà, îäíàêî áûâøèé ãóáåðíàòîð Îãàéî îñòà¸òñÿ íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå è ðåãóëÿðíî êîììåíòèðóåò íàñóùíûå ñîáûòèÿ.  íà÷àëå íåäåëè Êåéñèê ïðèçâàë Êîíãðåññ ÑØÀ è ñïåöñëóæáû ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà ëè÷íîì îáùåíèè Òðàìïà ñ ìèðîâûìè ëèäåðàìè. Íè îäèí ïðèâàòíûé äèàëîã ãëàâû Áåëîãî äîìà íå äîëæåí îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå. Êîíòðîëü çà äåéñòâèÿìè Òðàìïà íåîáõîäèì äà-

æå â òîì ñëó÷àå, åñëè îí îáùàåòñÿ ñ ãëàâàìè ñòðàí òðåòüåãî ìèðà, êîòîðûå íå îêàçûâàþò ïðÿìîãî âëèÿíèÿ íà ìèðîâóþ ïîëèòèêó. Êåéñèê, íàïîìíèì, çàíÿë òðåòüå ìåñòî íà ðåñïóáëèêàíñêèõ ïðàéìåðèç (13.8%). Îí óñòóïèë òîëüêî ñåíàòîðó îò Òåõàñà Òýäó Êðóçó (25.1%) è íûíåøíåìó ïðåçèäåíòó (44.9%).


12

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

Êîíãðåññ ïðîòèâ ñêðûòûõ ïëàòåæåé Ìàêñèì Áîíäàðü ×ëåíû Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Ýääè Áåðíèñ Äæîíñîí (êîíãðåññâóìåí-äåìîêðàò îò Òåõàñà) è Äæåôô Ôîðòåíáåððè (ðåñïóáëèêàíåö îò Íåáðàñêè) ïðåäñòàâèëè â Êîíãðåññå áèëëü ïîä íàçâàíèåì Çàêîí î ïðîçðà÷íîñòè ðåêëàìû â îòåëÿõ (The Hotel Advertising Transparency Act - HATA). Áèëëü îáÿçûâàåò êàæäóþ ãîñòèíèöó, à òàêæå èíòåðíåò-ñàéòû ïî áðîíèðîâàíèþ ïðåäîñòàâëÿòü êëèåíòàì ñòîèìîñòü íîìåðîâ áåç ñêðûòûõ ïëàòåæåé (hidden fees). Ïîÿâëåíèþ HATA ïðåäøåñòâîâàëè ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû òóðèñòîâ, ïóòåøåñòâóþùèõ ïî ÑØÀ. Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó îíè ïåðåïëàòèëè íà ñêðûòûõ ïëàòåæàõ â îòåëÿõ $2.8 ìëðä. Ïî èòîãàì 2019 ãîäà, hidden fees îáîéäóòñÿ óæå â $3.1 ìëðä. Îòåëè ñòàëè ìàññîâî âêëþ÷àòü ñêðûòûå ïëàòå-

æè â îêîí÷àòåëüíóþ ñòîèìîñòü îòåëåé ïîñëå ðàñêðóòêè èíòåðíåò-ñàéòà Airbnb, êîòîðûé ïðåäëàãàåò àðåíäîâàòü æèëü¸ íà íåïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Çà 11 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ Airbnb íàí¸ñ ñóùåñòâåííûé óäàð ïî ãîñòèíè÷íîìó áèçíåñó. Ìèëëèîíû àìåðèêàíöåâ îòêàçàëèñü îò îòåëåé è íà÷àëè îñòàíàâëèâàòüñÿ â àïàðòàìåíòàõ, êîìíàòàõ, äîìàõ è äàæå ïàëàòêàõ íà ÷àñòíûõ áýê-ÿðäàõ. Æèëü¸ â ÷àñòíîì ñåêòîðå îêàçàëîñü äåøåâëå è êîìôîðòíåå, ïîýòîìó îòåëè íà÷àëè ôàëüñèôèöèðîâàòü ñòîèìîñòü íîìåðîâ.

 ïåðèîä ñ 2014 ïî 2019 ãîäû ñàìóþ áîëüøóþ âîëíó âîçìóùåíèÿ àìåðèêàíöåâ âûçâàëè ñëåäóþùèå ñêðûòûå ïëàòåæè. Óáîðêà íîìåðîâ (Housekeeping Fees). Âî âñå âðåìåíà çàðïëàòà ãîðíè÷íûõ ñêëàäûâàëàñü ïðåèìóùåñòâåííî èç ÷àåâûõ è ïîðÿäî÷íûå êëèåíòû îòåëåé íèêîãäà îá ýòîì íå çàáûâàëè. Ñåãîäíÿ ñ÷èòàåòñÿ íîðìîé îñòàâèòü óáîðùèöå ìèíèìóì $3. Åñëè æå â íîìåðå ñëèøêîì áîëüøîé áåñïîðÿäîê, òî ñïðàâåäëèâûìè ÷àåâûìè ñòàíåò ñóììà îò $5 äî $10. Íåêîòîðûå îòåëè, òåðÿþùèå êëèåíòóðó èç-çà

Airbnb, ïîøëè íà õèòðîñòü. Îíè ïåðåñòàëè âîîáùå ïëàòèòü çàðïëàòó ãîðíè÷íûì èç ñîáñòâåííîãî êàðìàíà, à èõ ìèíèìàëüíóþ çàðïëàòó âêëþ÷èëè â hidden fee. Òàêèì îáðàçîì, óáîðùèöû íå ïîëó÷àþò ÷àåâûõ, íî èìåþò ãàðàíòèðîâàííûé minimum wage. Ðàííåå çàñåëåíèå (Early Check-In Hotel). Ñòàíäàðòíîå âðåìÿ çàñåëåíèÿ â îòåëü - 3:00PM. Îòåëè ñ õîðîøåé ðåïóòàöèåé, îäíàêî, âñåãäà âûäàâàëè êëþ÷è îò êîìíàò ðàíüøå, òàê êàê ñòàíäàðòíîå âðåìÿ óáîðêè íîìåðîâ - ñ 9:00AM äî 1:00PM. Áðàòü äåíüãè çà Early

New York & New Jersey

ÀÄÂÎÊÀÒ STELLA GRISHPAN (917) 568-2804

Ãðèí-êàðòû, âîññîåäèíåíèå ñåìüè, ãðàæäàíñòâî, ñîïðîâîæäåíèå íà èíòåðâüþ. • Îôîðìëåíèå áèçíåñîâ è îòêðûòèå êîðïîðàöèé. • Äåëîâîå ïðàâî. Âñå âèäû êîíòðàêòîâ. • Ðàçâîäû • Äîâåðåííîñòè • Àïîñòèëü • Ïåðåâîäû • Çàâåùàíèÿ. • Ðåøåíèå âñåõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ. • Æèëèùíûå âîïðîñû, âûñåëåíèå, íåóïëàòà ðåíòà (landlord / tenant)

Âû õîòèòå æèòü ëåãàëüíî â íàøåé ñòðàíå èììèãðàíòîâ? Çâîíèòå! Êîíñóëüòàöèÿ áåñïëàòíî!

Check-In ñ÷èòàëîñü ìîâåòîíîì.  íàñòîÿùåå âðåìÿ íåêîòîðûå îòåëè ñîçíàòåëüíî äåðæàò íåñêîëüêî íîìåðîâ óáðàííûìè è ãîòîâûìè ê çàñåëåíèþ, íî çàñòàâëÿþò æäàòü êëèåíòîâ äî 3:00PM. Åñëè ÷åëîâåê çàõîòåë âñåëèòüñÿ ðàíüøå, åìó ñîîáùàþò î äîïîëíèòåëüíîé ïëàòå â $20$30. Ìíîãèå ñîãëàøàþòñÿ íà hidden fee, òàê êàê ïîñëå ìíîãî÷àñîâîãî ïåðåë¸òà èëè àâòîìîáèëüíîé ïîåçäêè õîòÿò ïîñêîðåå ïðèíÿòü äóø è îòäîõíóòü. Èíòåðíåò (Wi-Fi). Âî âñåõ àìåðèêàíñêèõ îòåëÿõ áåñïëàòíûé Wi-Fi óæå äàâíî ñ÷èòàåòñÿ ñòàíäàðòíîé óñëóãîé. Åñëè åãî íåò â íîìåðàõ (÷òî ÿâëÿåòñÿ ðåäêîñòüþ), òî îí îáÿçàòåëüíî åñòü â ëîááè. Ãîñòèíèöû îáìàíûâàþò êëèåíòîâ ñ èíòåðíåòîì ïî-ðàçíîìó. Îäíè ïðåäëàãàþò î÷åíü ìåäëåííûé è ðàçäðàæàþùèé èíòåðíåò áåñïëàòíî, à çà ñêîðîñòíîé Wi-Fi ïðîñÿò äîïëà-


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

13

ÈÇ ØÒÀÒÀ  ØÒÀÒ òèòü. Äðóãèå áåðóò ðàçîâûé ñáîð çà ïàðîëü ê “áåñïëàòíîìó” èíòåðíåòó. Òðåòü îãðàíè÷èâàþò äîñòóï ê ñåòè ïîñëå ñêà÷èâàíèÿ íåñêîëüêèõ ãèãàáàéòîâ èíôîðìàöèè. Ñàìûå áîëüøèå hidden fee çà èíòåðíåò íà÷èñëÿþò îòåëè, ãäå ïëîõî ëîâèò ìîáèëüíàÿ ñâÿçü. ×åëîâåê íå ìîæåò ïîçâîíèòü ñî ñâîåãî ñòàíäàðòíîãî íîìåðà è âûíóæäåí ïîëüçîâàòüñÿ èíòåðíåòîì (çâîíêè ÷åðåç Viber, WhatsApp, Skype è ò. ï.). Äîïîëíèòåëüíûé æèëåö (Extra Person Fees). Åñëè ðàíüøå àìåðèêàíöû ïëàòèëè çà íîìåð â ñóòêè, òî òåïåðü öåíà ÷àñòî ñêëàäûâàåòñÿ èç êîëè÷åñòâà ÷åëîâåê, êîòîðûå áóäóò æèòü â ýòîì íîìåðå. Îòåëè ìîãóò âçÿòü äîïîëíèòåëüíûå $20-$50 çà òðåòüåãî, ÷åòâ¸ðòîãî è ïîñëå-

äóþùèõ ëþäåé â íîìåðå (äàæå åñëè îíè ÿâëÿþòñÿ äåòüìè, ïóòåøåñòâóþùèìè ñî âçðîñëûìè). Ïðîòèâèòüñÿ Extra Person Fees ÷àñòî áåñïîëåçíî, òàê êàê ïîáîð âûòåêàåò èç ôðàçû “Ñòîèìîñòü íîìåðà ðàññ÷èòàíà íà äâóõìåñòíîå ðàçìåùåíèå” (Room rates are based on double-occupancy), êîòîðàÿ ïðîïèñàíà â äîãîâîðå ìåæäó îòåëåì è êëèåíòîì. Ñåéô (Safe Fees). Ìíîãèå îòåëè ñäàþò ñåéôû â àðåíäó çà $1-$5 â ñóòêè.  ðÿäå øòàòîâ ýòà óñëóãà äî ñèõ ïîð ñ÷èòàåòñÿ èç ðàçðÿäà “ëþêñ” (luxury) è íàâÿçûâàåòñÿ ïðè çàñåëåíèè. Åñëè êëèåíòû íå ïîæåëàëè ïëàòèòü çà ñåéô, òî ñîòðóäíèêè îòåëÿ åãî çàáëîêèðóþò íà ïåðèîä ïðîæèâàíèÿ. Êàê ðåçóëüòàò, òóðèñòàì ïðèä¸òñÿ õðàíèòü ïàñïîðòà, äðàãî-

öåííîñòè, íàëè÷íûå â ñòàíäàðòíîì áàãàæå. Âåðîÿòíîñòü êðàæè ïðè ýòîì çàìåòíî âîçðàñòàåò. Æèâîòíûå (Pet Fees). Åñëè ðàíüøå äîïîëíèòåëüíûìè ïëàòåæàìè îáëàãàëèñü òîëüêî âëàäåëüöû áîëüøèõ ñîáàê ñ äëèííîé øåðñòüþ (ãîðíè÷íûì ïðèä¸òñÿ äîëüøå ïûëåñîñèòü), òî ñåãîäíÿ îòåëè íå ñòûäÿòñÿ áðàòü îò $50 äî $150 â ñóòêè çà ìèíè-ùåíêîâ, áåñø¸ðñòíûõ êîøåê, ¸æèêîâ è ìîðñêèõ ñâèíîê. Ýòî óæå ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïðè çàñåëåíèè â íîìåðà àìåðèêàíöû ÷àñòî ïðÿ÷óò ñâîèõ ïèòîìöåâ. Ïðîòèâíèêè hidden fees ïðåäëàãàþò âîîáùå îòìåíèòü Pet Fees, à íîìåðà ïîäåëèòü íà êëèåíòîâ ñ æèâîòíûìè è êëèåíòîâ áåç æèâîòíûõ (êàê êîãäàòî äëÿ êóðèëüùèêîâ è íåêóðèëüùèêîâ).  òàêîì

ñëó÷àå çàñåëèâøèåñÿ íå áóäóò ïàäàòü â îáìîðîê ïðè âèäå êëî÷êà ñîáà÷üåé øåðñòè èëè ñòðàäàòü îò àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè ïî ïðè÷èíå ïîáûâàâøåé íàêàíóíå â íîìåðå êîøêè. ×èñòûå ïîëîòåíöà äëÿ áàññåéíà (Clean Pool Towels). Äî ïîÿâëåíèÿ èíòåðíåò-ñàéòà Airbnb ïîëîòåíöà äëÿ áàññåéíà/ïëÿæà âûäàâàëèñü ïîä äåíåæíûé äåïîçèò. Åñëè êëèåíò îòåëÿ òåðÿë ïîëîòåíöå, òî äåïîçèò íå âîçâðàùàëñÿ. Òåïåðü îòåëè âñ¸ ÷àùå ñäàþò Pool Towels â àðåíäó çà $2$4 â äåíü. Ïðè ýòîì îòäûõàþùèå ÷àñòî óçíàþò î ïîáîðå âî âðåìÿ îòúåçäà. ×åëîâåê íà ðåñåïøí ñîîáùàåò, ÷òî hidden fee ïðîïèñàí ìåëêèì øðèôòîì â äîãîâîðå. Àâòîðû çàêîíîïðîåêòà HATA Äæîíñîí è Ôîðòåíáåððè óæå çàðó÷èëèñü

ñëîâåñíîé ïîääåðæêîé ðåñïóáëèêàíñêîãî è äåìîêðàòè÷åñêîãî áîëüøèíñòâà â îáåèõ ïàëàòàõ Êîíãðåññà. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âàæíåéøèé äëÿ âñåõ òóðèñòîâ áèëëü ìîæåò íå ïîäïèñàòü ïðåçèäåíò Äîíàëüä Òðàìï. Âî-ïåðâûõ, ãëàâà ãîñóäàðñòâà íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì áîëüøèõ ãîñòèíè÷íûõ êîðïîðàöèé, êîòîðûå íèêîãäà íå ñìèðÿòñÿ ñ ïîòåðåé ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Âî-âòîðûõ, ïðåçèäåíòñêîå ñåìåéñòâî ïðîäîëæàåò âëàäåòü è óïðàâëÿòü ñåòüþ ãîñòèíèö, ãäå ñêðûòûå ïëàòåæè ÿâëÿþòñÿ íîðìîé óæå ìíîãî äåñÿòèëåòèé. Òðàìï, êàê èçâåñòíî, íèêîãäà íå ïðèíèìàåò ðåøåíèé â ïîëüçó ïðîñòîãî íàðîäà, åñëè ýòè ðåøåíèÿ íå âûãîäíû ëè÷íî åìó...


14

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

 çàùèòó îñâåäîìèòåëåé Åâãåíèé Íîâèöêèé Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð øòàòà Íüþ-Éîðê Ëåòèöèÿ Äæåéìñ àíîíñèðîâàëà íå èìåþùèé àíàëîãîâ â ÑØÀ èíòåðíåòïîðòàë The N.Y.A.G. Whistleblower Portal. Ñ åãî ïîìîùüþ ëþáîé ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé èíñàéäåðñêîé èíôîðìàöèåé î ïîëèòè÷åñêèõ çàãîâîðàõ è óãîëîâíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, ìîæåò íà óñëîâèÿõ ïîëíîé àíîíèìíîñòè ïåðåäàòü äàííûå, êîòîðûå ïîìîãóò íà÷àòü ðàññëåäîâàíèå. Òàêèì îáðàçîì, Äæåéìñ ñòàëà ïåðâûì ïðîêóðîðîì â èñòîðèè, ëè÷íî ïðîòÿíóâøèì ðóêó ïîìîùè òàéíûì îñâåäîìèòåëÿì (whis-

tleblowers), êîòîðûå íåðåäêî ìåíÿëè õîä àìåðèêàíñêîé èñòîðèè, îòïðàâëÿÿ âëèÿòåëüíûõ ëþäåé (ïðåçèäåíòû, áèçíåñìåíû, ïîëèòèêè, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè è ò. ï.) íà ñêàìüþ ïîäñóäèìûõ. Èçëèøíå ãîâîðèòü, ÷òî áîëüøå âñåãî Äæåéìñ õî÷åò ïîëó÷èòü ÷åðåç N.Y.A.G. Whistleblower Portal êîìïðîìàò íà Äîíàëüäà Òðàìïà. 45-é ïðåçèäåíò ïðåäñòàâëÿåò áîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ ñòðàíû è àìåðèêàíöåâ, ïîýòîìó åãî èìïè÷ìåíò ñòàíåò âûðàæåíèåì çäðàâîãî ñìûñëà. Âåñü âîïðîñ â òîì, ÷òîáû îñâîáîäèòü îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè íåàäåêâàòíîãî ïðåçèäåíòà ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ çàêîíîäàòåëüíûõ íîðì.

 íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïèñîê ñàìûõ èçâåñòíûõ îñâåäîìèòåëåé â àìåðèêàíñêîé èñòîðèè âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ìàðê Ôåëò (Mark Felt). Îí ÿâëÿëñÿ òàéíûì èíôîðìàòîðîì ÔÁÐ (FBI) ïåðåä Óîòåðãåéòîì (19721974), êîòîðûé ïîñòàâèë êðåñò íà ïðåçèäåíòñòâå Ðè÷àðäà Íèêñîíà. Âî âñåõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ Ôåëò ïðîõîäèë ïîä êîäîâûì èìåíåì Ãëóáîêàÿ ãëîòêà (Deep Throat). Èìåííî îí ïîìîã æóðíàëèñòàì Washington Post Áîáó Âóäâîðäó è Êàðëó Áåðíøòåéíó äîáûòü êîìïðîìàò íà Íèêñîíà. Ëè÷íîñòü Ôåëòà íå ðàçãëàøàëàñü àæ äî 2005 ãîäà. Ê òîìó âðåìåíè Íè-

êñîí óæå áûë êàê 11 ëåò ì¸ðòâ. Ñàì æå Ôåëò óìåð â 2008 ãîäó â âîçðàñòå 95 ëåò. Äàíèýë Ýëñáåðã (Daniel Ellsberg). Íåïðèìåòíûé ðàáîòíèê Ãîñäåïàðòàìåíòà îêàçàëñÿ ÿðûì ïàöèôèñòîì, è â 1971 ãîäó ñëèë æóðíàëèñòàì ñòðîãî êîíôèäåíöèàëüíûå äîêóìåíòû Ïåíòàãîíà î òîì, êàê èìåííî Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû ñïðîâîöèðîâàëè è íà÷àëè âîåííóþ êàìïàíèþ âî Âüåòíàìå. Ýëñáåðã èìåë ìíîæåñòâî ñòîðîííèêîâ, íî áûñòðî èõ ðàñòåðÿë. Óìíûå ëþäè ïîíèìàëè, ÷òî êîíôëèêòû ñ ÑÑÑÐ âî Âüåòíàìå è Êîðåå áûëè íåîáõîäèìû äëÿ ñäåðæèâàíèÿ êðàñíîé ÷óìû.

Ëèíäà Òðèïï (Linda Tripp). Ýòà ìóæåñòâåííàÿ æåíùèíà ñìîãëà ïðåäàòü îáùåñòâåííîé îãëàñêå ñåêñ-ñêàíäàë ñ Ìîíèêîé Ëåâèíñêè, êîòîðàÿ óáëàæàëà 42-ãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ ïðÿìî â Îâàëüíîì êàáèíåòå. Èìåííî áëàãîäàðÿ Òðèïï, êîòîðàÿ âîâðåìÿ ñâÿçàëàñü ñ ðÿäîì âûñîêîïîñòàâëåííûõ àäâîêàòîâ, êîíãðåññìåíîâ è ïîëèòèêîâ, Áèëë Êëèíòîí ÷óòü íå âûëåòåë èç Áåëîãî äîìà. Ñåãîäíÿ óæå ìàëî êòî ïîìíèò, ÷òî Êëèíòîí èçáåæàë èìïè÷ìåíòà òîëüêî áëàãîäàðÿ ñâîèì îäíîïàðòèéöàì, êîòîðûå íûí÷å òàê ðüÿíî ïîääåðæèâàþò äâèæåíèå MeToo. Ôðýíê Ñåðïèêî (Frank Serpico). Áûâøèé îôèöåð Äåïàðòàìåíòà ïîëèöèè Íüþ-Éîðêà (NYPD), êîòîðûé â êîíöå 1960-õ íà÷àëå 1970-õ ãîäîâ ðàññêàçàë î ìàñøòàáàõ êîððóïöèè â âåäîìñòâå.


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

15

ÈÇ ØÒÀÒÀ  ØÒÀÒ Òîãäà Ñåðïèêî âîçíåíàâèäåëè âñå. Ïîëèöåéñêèå íàçûâàëè åãî “êðûñîé” è “ïðåäàòåëåì”. Õîäèëè ñëóõè, ÷òî èòàëüÿíñêàÿ ìàôèÿ, êîòîðàÿ áîëüøå âñåõ ïîñòðàäàëà îò áîðüáû ñ êîððóïöèåé â ðÿäàõ NYPD, îáúÿâèëà âîçíàãðàæäåíèå â ìèëëèîí äîëëàðîâ çà ãîëîâó Ñåðïèêî. Èñòîðèÿ îñâåäîìèòåëÿ ïîäðîáíî îïèñàíà â ôèëüìå Ñèäíè Ëþìåòà “Ñåðïèêî” 1973 ãîäà. Ãëàâíóþ ðîëü ñûãðàë Àëü Ïà÷èíî. Îí ïîëó÷èë çà ýòó ðîëü íîìèíàöèþ íà “Îñêàð”. Êàðåí Ñèëêâóä (Karen Silkwood). Ïðîôñîþçíàÿ àêòèâèñòêà è ïðîôåññèîíàëüíûé õèìèê, ïðèâë¸êøàÿ âíèìàíèå ê ïðîáëåìå ðàäèàöèè íà ÿäåðíûõ îáúåêòàõ. Îäíà èç íåìíîãèõ îñâåäîìèòåëåé, êîìó íå óäàëîñü óìåðåòü ñîáñòâåííîé

ñìåðòüþ. Ñèëå ïîãèáëà ïðè î÷åíü çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ â 28-ëåòíåì âîçðàñòå. Êàê è â ñëó÷àå ñ Ñåðïèêî, áîëüøèíñòâî àìåðèêàíöåâ çíàþò èñòîðèþ Êàðåí ïî ôèëüìó “Ñèëêâóä” 1983 ãîäà.  ãëàâíîé ðîëè - Ìýðèë Ñòðèï. Ìàðê Óèòàêð (Mark Whitacre). Áëàãîäàðÿ ýòîìó ÷åëîâåêó â 1990-õ ãîäàõ ñíà÷àëà FBI, à ïîòîì è ïðîñòûå àìåðèêàíöû óçíàëè, êàê ñîçäàþòñÿ öåíû íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. Èíäóñòðèÿ êóêóðóçû è ñîåâûõ áîáîâ, êàê îêàçàëàñü, èìååò íå ìåíåå êðèìèíàëüíóþ ïðèðîäó, ÷åì ðûíêè íàðêîòèêîâ è ïðîñòèòóöèè.  êîíå÷íîì ñ÷¸òå Óèòàêðà ñàìîãî ïðèãîâîðèëè ê 10 ãîäàì òþðüìû çà îòìûâàíèå äåíåã, íåóïëàòó

íàëîãîâ è ñãîâîð. Îí âûøåë íà ñâîáîäó ÷óòü ðàíüøå çà õîðîøåå ïîâåäåíèå. Äæåôôðè Âèãàíä (Jeffrey Wigand).  1996 ãîäó â ïðÿìîì ýôèðå ïîëèòè÷åñêîãî øîó 60 Minutes áûâøèé ðóêîâîäèòåëü òàáà÷íîé êîìïàíèè Âèãàíä âî âñåóñëûøàíüå çàÿâèë, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè ñèãàðåò ïðåêðàñíî çíàþò î ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè íèêîòèíà â ñâîåé ïðîäóêöèè. Ñ ýòîãî çàÿâëåíèÿ íà÷àëñÿ êðàõ òàáà÷íîãî áèçíåñà. Ëþäè âïåðâûå óâèäåëè ñâÿçü ìåæäó ë¸ãî÷íûìè/ðàêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè è êóðåíèåì. Áðàâûé êîâáîé Ìàëüáîðî íàâñåãäà èñ÷åç ñ ðåêëàìíûõ ïîñòåðîâ è ñèãàðåòíûõ ïà÷åê. Êîëèí Ðîóëè (Coleen Rowley).  2002 ãîäó ñïåöàãåíò FBI Ðîóëè ðàññêàçàëà

æóðíàëèñòàì, ÷òî å¸ ñïåöñëóæáà äîëæíà áûëà ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ îá îäíîì èç òåððîðèñòîâ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â òåðàêòå 9/11. Äàííûå íà òåððîðèñòà ïîñòóïèëè èç îôèñà FBI â Ìèííåñîòå â ãîëîâíîé îôèñ FBI â Âàøèíãòîíå. Åñëè áû ôýáýýðîâöû ñòðîãî ñëåäîâàëè èíñòðóêöèè, òî îíè ìîãëè áû óçíàòü î ïëàíàõ âçðûâà áàøåí-áëèçíåöîâ ìèíèìóì çà ñóòêè. Âïîñëåäñòâèè FBI î÷èñòèëî ñâîþ ðåïóòàöèþ. Õàëàòíîñòü, î êîòîðîé ðàññêàçàëà Ðîóëè, áûëà âûäàíà çà áàíàëüíóþ îøèáêó, íåîæèäàííî ïðèâåäøóþ ê íåïðåäñêàçóåìîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ. Øåððîí Óîòêèíñ (Sherron Watkins). Áûâøàÿ âèöå-ïðåçèäåíò êîðïîðàòèâíî-ôèíàíñîâîãî äåïàðòàìåíòà

ýíåðãåòè÷åñêîãî ãèãàíòà Enron Corporation.  2001 ãîäó îíà ðàññêàçàëà î ìîøåííè÷åñòâàõ è àôåðàõ, êîòîðûå íåçàêîííî îáîãàòèëè îäíó èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ è ìîãóùåñòâåííûõ êîðïîðàöèé ìèðà íà ìèëëèàðäû äîëëàðîâ. Óîòêèíñ îêîí÷àòåëüíî óáåäèëà âñåõ, ÷òî îäèí ïðîñòîé ÷åëîâåê â ÑØÀ ìîæåò ïðàêòè÷åñêè â îäèíî÷êó ñâàëèòü îãðîìíóþ êîðïîðàöèþ. Ýòîãî óäàëîñü äîñòè÷ü áëàãîäàðÿ êîíñòèòóöèîííîé ñâîáîäå ñëîâà è ñäåðæêàì/ïðîòèâîâåñàì. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïîñëå çàïóñêà N.Y.A.G. Whistleblower Portal ñïèñîê èìåíèòûõ îñâåäîìèòåëåé ðàñøèðèòñÿ. Êàê ïîêàçûâàåò àìåðèêàíñêàÿ èñòîðèÿ, èíôîðìàòîðû âñåãäà ðàáîòàþò âî áëàãî àìåðèêàíñêîãî íàðîäà.


16

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

“Íåò ãàðàíòèé, ÷òî... ôåðìû âîîáùå âûæèâóò” Âàäèì Äûìàðñêèé Áîëüøèì ñêàíäàëîì çàêîí÷èëñÿ âèçèò ãëàâû Äåïàðòàìåíòà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (USDA) Ñîííè Ïåðäüþ â ãîðîä Ìýäèñîí (øòàò Âèñêîíñèí), ãäå ïðîõîäèëà Âñåìèðíàÿ ìîëî÷íàÿ âûñòàâêà (World Dairy Expo).

Ìåñòíûå ôåðìåðû ïîæàëîâàëèñü ìèíèñòðó íà ãëóáî÷àéøèé êðèçèñ ìîëî÷íîãî áèçíåñà, êîòîðûé íà÷àëñÿ ñðàçó æå ïîñëå ïðèõîäà â Áåëûé äîì Òðàìïà. Ïåðäüþ ðàâíîäóøíî îòâåòèë: “Íåò ãàðàíòèé, ÷òî ìàëåíüêèå ìîëî÷íûå ôåðìû âîîáùå âûæèâóò.  Àìåðèêå áîëüøèå õîçÿéñòâà ñòàíîâÿòñÿ áîëüøå, à ìàëåíüêèå âûëåòàþò ñ ðûíêà. Íè îäèí ìàëûé áèçíåñ â Àìåðèêå íå ìîæåò èìåòü

ãàðàíòèðîâàííûé äîõîä èëè ãàðàíòèðîâàííóþ äîõîäíîñòü”. Ñëîâà Ïåðäüþ ñèëüíî ðàçîçëèëè ìîëî÷íèêîâ, õîòÿ ãëàâà USDA âñåãî ëèøü ïîâòîðèë ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðàòåãèþ Äîíàëüäà Òðàìïà, êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîïëîùàåòñÿ â æèçíü ïî âñåé ñòðàíå: ìàëûé áèçíåñ óíè÷òîæàåòñÿ â óãîäó áîëüøèì êîðïîðàöèÿì. Ýòî ïðîèñõîäèò âî âñåõ ñôåðàõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïå÷àëüíàÿ, íî ïîó÷èòåëüíàÿ èñòîðèÿ î òîì, êàê Òðàìï êèíóë âèñêîíñèíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ.  2016 ãîäó çàñòðîéùèê ïîîáåùàë ìåñòíûì ôåðìåðàì ðåêîðäíûå ïðèáûëè è áåç îñîáûõ ïðîáëåì çàðó÷èëñÿ ïîääåðæ-

êîé 47.22% èçáèðàòåëåé (Õèëëàðè Êëèíòîí íàáðàëà 46.45% ãîëîñîâ). Âèñêîíñèí, íàïîìíèì, èñòîðè÷åñêè ñ÷èòàåòñÿ øòàòîì ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, è äàæå èìååò âòîðîå íåîôèöèàëüíîå íàçâàíèå America’s Dairyland. Âî âðåìåíà Îáàìû åæåãîäíûé äîõîä ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ìîëîêà ñîñòàâëÿë $53 òûñÿ÷è. Ãëàâíûìè ïðåòåíçèÿìè ê 44-ìó ïðåçèäåíòó ÿâëÿëèñü óæåñòî÷åíèå ïðàâèë ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà (äëÿ áîðüáû ñ èíôåêöèÿìè è ïèùåâûìè ýïèäåìèÿìè), à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíè÷åñêîìó ìîëîêó. Ýòè äâà ôàêòîðà íå äàâàëè ôåðìåðñêèì äîõîäàì ðàñòè. Ãîëîñóÿ çà Òðàìïà, ôåðìåðû äàæå íå ïîäîçðåâàëè, ÷òî âûáèðàþò õóäøåãî ïðåçèäåíòà çà âñþ èñòîðèþ øòàòíîãî

ìîëî÷íîãî áèçíåñà. 45-é ãëàâà ãîñóäàðñòâà îêàçàëñÿ îäíîâðåìåííî ëæåöîì, ïðåäàòåëåì è âðàãîì ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Çàòÿãèâàíèå ãàåê â îòíîøåíèè ìåëêèõ ôåðìåðîâ íà÷àëîñü ñ ðåçêî ïîäîðîæàâøèõ êðåäèòîâ, êîòîðûå ìîëî÷íèêè áðîñèëèñü ïîëó÷àòü â ðàñ÷¸òå íà ïîìîùü Òðàìïà. Âëàäåëüöû ôåðì âñåðü¸ç âåðèëè, ÷òî ñìîãóò ðàñøèðèòü ñâîè õîçÿéñòâà.  2017 ãîäó íà ðûíîê Âèñêîíñèíà íà÷àëè çàõîäèòü áîëüøèå àãðîõîëäèíãè, ïîëó÷èâøèå îò Áåëîãî äîìà ñóùåñòâåííóþ íàëîãîâóþ ïîáëàæêó (íèçêèé corporate tax). Ñýêîíîìëåííûå äåíüãè îíè áðîñèëè íà ðàñøèðåíèå ìîëî÷íûõ ôàáðèê, â òî âðåìÿ êàê ìåëêèå ôåðìåðû âñ¸ åù¸ âåðèëè â Òðàìïà è òðàòèëè áàíêîâñêèå êðåäèòû ñ ïîâûøåííîé

ïðîöåíòíîé ñòàâêîé. Çàâåðøèëñÿ 2017 ãîä äëÿ ìîëî÷íèêîâ Âèñêîíñèíà òîòàëüíûì êðàõîì. 465 ÷àñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîëîêà, òâîðîãà, ñìåòàíû, éîãóðòîâ, êåôèðà, ñûðà è äðóãèõ ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ âûøëè èç áèçíåñà. Áîëüøèíñòâî ïîäàëè íà áàíêðîòñòâî, òàê êàê äàííûå Òðàìïîì â 2016 ãîäó îáåùàíèÿ ïðîòèâîðå÷èëè ðåàëüíîé êàðòèíå äåë.  2018 ãîäó Áåëûé äîì óäàðèë ïî ìåëêèì ôåðìåðàì äâàæäû. Âî-ïåðâûõ, òîðãîâûå âîéíû çà ìèðîâûå ïðîäîâîëüñòâåííûå ðûíêè îáâàëèëè îòïóñêíûå öåíû íà ìîëîêî.  èþëå 2018 ãîäà Êèòàé ââ¸ë ïåðâûé ïàêåò îòâåòíûõ ìåð ïðîòèâ àìåðèêàíñêîãî áèçíåñà, è ìèðîâîé ñïðîñ íà âèñêîíñèíñêóþ ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ ðóõíóë ñðàçó íà 43%. Ôåðìåðàì ïðèøëîñü âïî-


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

17

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

ïûõàõ èñêàòü íîâûõ êëèåíòîâ, ÷òîáû ïðîäàòü 3.7 ìëðä. ôóíòîâ ìîëîêà, êîòîðîå ïðè Îáàìå îòïðàâëÿëîñü â Ïîäíåáåñíóþ. Âî-âòîðûõ, Òðàìï âçâèíòèë ïîøëèíû íà ñòàëü è àëþìèíèé. Èìåííî èç ýòèõ ìåòàëëîâ ñîñòîèò 97% îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî íà ÷àñòíûõ ìîëî÷íûõ ôåðìàõ. Ýòî ïðèâåëî ê áàíêðîòñòâó åù¸ 638 ÷àñòíûõ ìîëî÷íûõ õîçÿéñòâ ïî èòîãàì 2018 ãîäà. Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ âòîðîãî ãîäà ïðàâëåíèÿ Òðàìïà ñòàëè ðåêîðäíî âûñîêèå ïîêàçàòåëè ñàìîóáèéñòâ âèñêîíñèíñêèõ ôåðìåðîâ. Ñ ïîìîùüþ âåð¸âî÷íûõ óäàâîê è äðîáîâèêîâ óõîäèëè èç æèçíè ìîëî÷íèêè â ïÿòîì è øåñòîì ïîêîëåíèÿõ. Ýòî áûëè íåâåðîÿòíî îïûòíûå è êâàëèôèöèðîâàííûå ëþäè, ñòàâøèå æåðòâîé ñîáñòâåííîé íàèâíîñòè è ëæèâîãî êðàñíîðå÷èÿ Òðàìïà. Çà ïåðâûå äåâÿòü ìåñÿöåâ 2019 ãîäà èç áèçíåñà âûøëè 551 ìîëî÷íûõ ôåðì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Âèñêîíñèí óñòàíîâèò òðåòèé ïîäðÿä èñòîðè÷åñêèé ðåêîðä ïî êîëè÷åñòâó áàíêðîòñòâ ìîëî÷íèêîâ. Åù¸ óäåðæèâàþùèåñÿ íà ïëàâó ôåðìåðû ïîëó÷àþò

ïèñüìà îò áîëüøèõ àãðîõîëäèíãîâ ñ ïðåäëîæåíèåì ïðîäàòü ìîëî÷íîå ïðîèçâîäñòâî çà öåíó, â 2-3 ðàçà íèæå, ÷åì â 2016 ãîäó. Ïîäîáíûå óíèçèòåëüíûå ïèñüìà ñïðîâîöèðîâàëè íîâóþ âîëíó ñàìîóáèéñòâ. Ìîëî÷íèêè îáðàòèëèñü çà ôèíàíñîâîé ïîìîùüþ ê âëàñòÿì Âèñêîíñèíà. Øòàòíàÿ ëåãèñëàòóðà ïîäñ÷èòàëà ñâîáîäíûå äåíüãè è ñîãëàñèëàñü âûäåëèòü ëèøü $200 òûñÿ÷ íà “ïðîãðàììû ïîìîùè ôåðìåðàì ñ äåïðåññèåé è ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè”. Èíûìè ñëîâàìè, ðåñïóáëèêàíñêîå áîëüøèíñòâî â äâóõ ïàëàòàõ ëåãèñëàòóðû ïðèçíàëî íåâîçìîæíîñòü ïîäú¸ìà ìàëîãî ìîëî÷íîãî áèçíåñà è ïðèøëî ê âûâîäó, ÷òî çàìåäëåíèå ÷èñëåííîñòè ñàìîóáèéñòâ ñðåäè ìîëî÷íèêîâ óæå ñòàíåò õîðîøèì ïîêàçàòåëåì. Óäèâèòåëüíî, íî âñå åùå íàõîäÿòñÿ ôåðìåðû, êîòîðûå âåðÿò â ïåðâîíà÷àëüíûå îáåùàíèÿ Òðàìïà è Ïåðäüþ ïîòðàòèòü íà âîññòàíîâëåíèå ìîëî÷íîãî áèçíåñà â Âèñêîíñèíå ìèëëèàðäû äîëëàðîâ. Îäíàêî ïðåäïðèíèìàòåëè ïëîõî ïîíèìàþò, êàê ðàáîòàåò ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè ïðè 45-ì ïðåçèäåíòå ÑØÀ.

Çàêîí Farm Bill 2018 ïðåäóñìàòðèâàåò âûäåëåíèå íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðîãðàììû $400 ìëðä. â òå÷åíèå ïÿòè ëåò è $867 ìëðä. - â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò. Îäíàêî òðè ÷åòâåðòè ýòèõ äåíåã îòïðàâëÿþòñÿ â êàðìàíû áîëüøèì àãðîõîëäèíãàì. Ñêîëüêî áû íè ïîëó÷èë ìåëêèé ìîëî÷íèê Âèñêîíñèíà îò ãîñóäàðñòâà, åãî êîíêóðåíò â âèäå ãèãàíòñêîãî ìîëî÷íîãî çàâîäà ïîëó÷èò â ðàçû áîëüøå. Farm Bill 2018 ñîçäàâàëñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè áîëüøèõ êîðïîðàöèé è â èíòåðåñàõ áîëüøèõ êîðïîðàöèé. Ïîêà ôåðìåðñêàÿ èíäóñòðèÿ Âèñêîíñèíà äåãðàäèðóåò, ðîçíè÷íàÿ ñòîèìîñòü ìîëîêà ïî âñåé ñòðàíå ïðîäîëæàåò ðàñòè. Ïî äàííûì íà íà÷àëî îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, ïëàñòèêîâûé ãàëëîí ñàìîãî äåø¸âîãî êîðîâüåãî ìîëîêà (æèðíîñòü - 2%) ñòîèò óæå $4.05 (ñðåäíÿÿ öåíà â 50 øòàòàõ è îêðóãå Êîëóìáèÿ). Ñòîèìîñòü Organic Milk â áîëüøîé êàðòîííîé óïàêîâêå â ðÿäå ðîçíè÷íûõ ìàãàçèíîâ âàðüèðóåòñÿ îò $5.99 äî $6.99. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó öåíû íà ìîëîêî ïîäðàñòóò åù¸ íà 8%-10% â ìàñøòàáàõ ñòðàíû è íà 11%-15% - â ìàñøòàáàõ ãîðîäà ÍüþÉîðê.

ÄåÁëàçèî çàäóìàëñÿ î êîíòðîëå íàä ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì áåçäîìíûõ Âàäèì Äûìàðñêèé Ìýð Íüþ-Éîðêà Áèëë ÄåÁëàçèî çàäóìàëñÿ íàä ñîçäàíèåì íîâîé ãîðîäñêîé ïðîãðàììû, â ðàìêàõ êîòîðîé áóäåò îêàçàíà ïîìîùü áåçäîìíûì ñ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîãðàììó îáñóæäàþò ðóêîâîäèòåëè ãîðîäñêèõ ñëóæá è ÷ëåíû Ãîðñîâåòà. ÄåÁëàçèî ïîäíÿë âîïðîñ î ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå áåçäîìíûõ ïîñëå æóòêîé òðàãåäèè â ìàíõýòòåíñêîì ×àéíàòàóíå. 24-ëåòíèé Ðýíäè Ñàíòîñ, æèâóùèé íà óëèöå, â ïîðûâå íåîáúÿñíèìîãî ãíåâà èçáèë ìåòàëëè÷åñêîé òðóáîé ïÿòåðûõ êîëëåã ïî íåñ÷àñòüþ. Êàê ðåçóëüòàò, ÷åòâåðî ÷åëîâåê óìåðëè, à ïÿòûé íàõîäèòñÿ â ãîñïèòàëå â òÿæ¸ëîì ñîñòîÿíèè. Î÷åâèäöû ìàññîâîãî óáèéñòâà ðàññêàçàëè æóðíàëèñòàì, ÷òî áåçäîìíûå ïîñòîÿííî ñîáèðàëèñü â ìåñòå, ãäå ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ. Îíè ðàñïèâàëè àëêîãîëü, êóðèëè ìàðèõóàíó, à èíîãäà ãðîìêî ðóãàëèñü. Îôèöåðû Äåïàðòàìåíòà ïîëèöèè, âëàäåëüöû áëèçëåæàùèõ áèçíåñîâ è ñëó÷àéíûå ïðîõîæèå íèêîãäà íå âìåøèâàëèñü â ñïåöèôè÷åñêîå îáùåíèå áåçäîìíûõ. Ìàññîâûå æàëîáû íà àãðåññèâíîå è íåàäåêâàòíîå ïîâåäåíèå áåçäîìíûõ íà÷àëè

ïîñòóïàòü îò æèòåëåé ÍüþÉîðêà â ãîðîäñêèå ñëóæáû â 2014 ãîäó, êîãäà íîâîèñïå÷¸ííûé ìýð ÄåÁëàçèî äåêðèìèíàëèçèðîâàë ðÿä ïðåñòóïëåíèé è âûäåëèë íà ïîìîùü áåçäîìíûì áîëåå $2 ìëðä. Ñ òåõ ïîð ñèòóàöèÿ òîëüêî óõóäøèëàñü. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü áåçäîìíûõ ïðèáëèæàåòñÿ ê îòìåòêå â 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äîëÿ íàðêîìàíîâ è/èëè àëêîãîëèêîâ â ðÿäàõ âçðîñëûõ áðîäÿã îöåíèâàåòñÿ â 65% 70%. Ìíîãèå áåçäîìíûå ïî íåñêîëüêî ðàç â äåíü óïîòðåáëÿþò îïèîèäû (ãåðîèí, ôåíòàíèë), ÷òî óñêîðÿåò ïîòåðþ ìîðàëüíîãî è íðàâñòâåííîãî îáëèêà.  íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÍüþÉîðêå íå ñóùåñòâóåò ïðîãðàìì ïîìîùè áåçäîìíûì ëþäÿì ñ íàðêîòè÷åñêîé/àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Îôèöåðû NYPD îáðàùàþò âíèìàíèå òîëüêî íà î÷åíü àãðåññèâíûõ è ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü áðîäÿã.


18

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÈÇ ØÒÀÒÀ  ØÒÀÒ Ñóä Êîëîðàäî ïðèãîâîðèë ê ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷åíèþ áåç ïðàâà íà äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå 39-ëåòíþþ Íàøè(Nashika êó Áðàìáë Bramble). Îíà îáâèíÿåòñÿ â äâîéíîì óáèéñòâå ïåðâîé ñòåïåíè è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ôèãóðàíòîì â ïðîäîëæàþùåìñÿ ðàññëåäîâàíèè î ñåêòå Madani Ceus of Haiti (MCH). Ýòà æóòêàÿ îðãàíèçàöèÿ íàäåëàëà â ÑØÀ ñòîëüêî çëà, ÷òî ïðàâîçàùèòíèêè óáåäèòåëüíî ïîïðîñèëè æóðíàëèñòîâ è äàæå àâòîðîâ èíòåðíåò-ýíöèêëîïåäèè Wikipedia íå ïèñàòü î íåé ñëèøêîì ìíîãî. Âàäèì Äûìàðñêèé

Êðèìèíàëüíàÿ èñòîðèÿ íà÷àëàñü ëåòîì 2017 ãîäà. Ïîëèöèÿ îáíàðóæèëà íà çàðîñøåì ñîðíÿêàìè è ìàðèõóàíîé ïîëå â ãëóáèíêå Êîëîðàäî ñòàðûé àâòîìîáèëü, â êîòîðîì íàõîäèëèñü äâà ìóìèôèöèðîâàííûõ äåòñêèõ òåëà. Ýêñïåðòû îïðåäåëèëè, ÷òî òðóïû ïðèíàäëåæàò 10-ëåòíåé Ìàêàéëå Ðîáåðòñ (Makayla Roberts) è 8-ëåòíåé Õàííå Ìàðøàëë (Hannah Marshall). Îôèöèàëüíàÿ ïðè÷èíà ñìåðòè - îáåçâîæèâàíèå è íåõâàòêà êèñëîðîäà â ñîçíàòåëüíî çàïåðòîé ñíàðóæè ìàøèíå. Äåòåé îñòàâèëè óìèðàòü â çàìêíóòîì ïðîñòðàíñòâå áåç åäû è âîäû íà 90-ãðàäóñíîé æàðå. Îíè óìåðëè â òå÷åíèå ïîëóòîðà ÷àñîâ, îäíàêî íàéòè èõ óäàëîñü ñïóñòÿ ïî÷òè øåñòü íåäåëü. Ïîèñêè ìàòåðè ïîãèáøèõ Íàøèêè Áðàìáë ïðèâåëè ïîëèöèþ â áîëüøîé ïàëàòî÷íûé ëàãåðü, íàõîäèâøèéñÿ íà çàáðîøåííîì ïîëå â ìèëÿõ îò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.  íåáîëüøîé êîììóíå ïðîæèâàëè ïðåèìóùåñòâåííî èììèãðàíòû èç Ãàèòè è ßìàéêè, êîòîðûå ïðèåõàëè â ÑØÀ ïî âûèãðàííûì

Ïîæèçíåííîå äëÿ ñåêòàíòêè ãðèí-êàðòàì è ïðîãðàììàì äëÿ áåæåíöåâ. Êàêîå-òî âðåìÿ îíè âåëè îáûêíîâåííóþ àìåðèêàíñêóþ æèçíü, íî ïîòîì âíåçàïíî èñ÷åçëè èç ïîëÿ çðåíèÿ êîëëåã, äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ, îêàçàâøèñü â çàõîëóñòüå Êîëîðàäî. Ëàãåðü/êîììóíó îñíîâàëà ãàèòÿíêà Ìàäàíè Ñåóñ (Madani Ceus - îíà æå “Ñîçäàòåëüíèöà âñåãî æèâîãî” è “Òâîðåö”). Îíà ìîäåðíèçèðîâàëà êóëüò âóäó è çàñòàâèëà ñâîèõ àäåïòîâ ïîâåðèòü â âîçìîæíîñòü ÷åëîâåêà ïóòåøåñòâîâàòü ïî äðóãèì èçìåðåíèÿì, ãäå êó÷à áåñïëàòíûõ ðàçâëå÷åíèé. Ïîäãîòîâêà ê òàêèì ïóòåøåñòâèÿì òðåáóåò ó÷àñòèÿ â ðàçíîîáðàçíûõ ðèòóàëàõ è ïîëíîãî ïîä÷èíåíèÿ ëèäåðàì MCH (ïîìèìî Ñåóñ, ñåêòîé óïðàâëÿëè ìèíèìóì ïÿòü ÷åëîâåê).  ñåêòó îáû÷íî ïðèõîäèëè ìàëîîáðàçîâàííûå íåóäà÷íèêè, ó êîòîðûõ çàáèðàëè âñ¸ ñàìîå öåííîå, çàñòàâëÿëè îòðå÷üñÿ îò áëèçêèõ, ñåêñóàëüíî

ýêñïëóàòèðîâàëè, à òàêæå çàñòàâëÿëè ìíîãî ðàáîòàòü ôèçè÷åñêè íà áëàãî MCH. Õðóïêàÿ ïñèõèêà íîâè÷êîâ ëåãêî ëîìàëàñü ñ ïîìîùüþ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, ãèïíîçà è äðóãèõ òðþêîâ. Âåðõóøêà MCH ñîñòîÿëà èç âèðòóîçíûõ ìîøåííèêîâ è îòëè÷íûõ ïñèõîëîãîâ, êîòîðûå ëåãêî äåëàëè èç ëþäåé ïîêîðíûõ çîìáè.  Ãàèòè ñåêòû, ïîäîáíûå MCH, íåðåäêî ïðèáåãàþò ê óáèéñòâàì è èçîùð¸ííûì íàêàçàíèÿì. Ïðîâèíèâøåìóñÿ ÷ëåíó ñåêòû ìîãóò îòðåçàòü êèñòè ðóê èëè âûêîëîòü ãëàçà, ñæå÷ü çàæèâî íà êîñòðå, à ïîòîì ñúåñòü. Äåãðàäàöèÿ â àâòîíîìíûõ ðåëèãèîçíûõ ÿ÷åéêàõ ïðîèñõîäèò î÷åíü áûñòðî, òàê êàê “íàñòàâíèêè” â áîëüøîì êîëè÷åñòâå óïîòðåáëÿþò ïñèõîòðîïíûå íàðêîòèêè/îïèîèäû è êàðàþò “íåâåðíûõ” â ïðîöåññå ïñèõè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëîìîê. ×åì õóæå “æðåöàì” - òåì õóæå áóäåò âñåì îñòàëüíûì.  íà÷àëå ëåòà 2017 ãîäà ëèäåðû MCH ðàññêà-

çàëè ñâîèì ïîäîïå÷íûì î ñêîðîì ïóòåøåñòâèè â äðóãîå èçìåðåíèå. Îíî áûëî íàçíà÷åíî íà 21 àâãóñòà - â äåíü ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ. Îò êàæäîãî êóëüòèñòà òðåáîâàëîñü ïðîéòè íåñêîëüêî îáðÿäîâ (åñòåñòâåííî, ïîä äåéñòâèåì íàðêîòèêîâ), êîòîðûå ïîìîãàëè “ñòàòü íåâèäèìûì è ðàñòâîðèòüñÿ â âîçäóõå”. Òîãäà â ñåêòå íàõîäèëàñü 37-ëåòíÿÿ Íàøèêà Áðàìáë è äâîå å¸ äî÷åðåé. Æåíùèíà ïðèåõàëà â Àìåðèêó â 2000-õ ãîäàõ ñ îäíîãî èç îñòðîâîâ Êàðèáñêîãî áàññåéíà (òî÷íóþ äàòó è ìåñòî ðîæäåíèÿ ñëåäñòâèå íå ðàçãëàøàåò), è äîëãîå âðåìÿ æèëà âî Ôëîðèäå. Îíà ñìåíèëà íåñêîëüêî íèçêîîïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, à ïîòîì ðîäèëà äâóõ äî÷åðåé îò ðàçíûõ îòöîâ, ïåðååõàëà â Êîëîðàäî è ïîâñòðå÷àëà â îäíîì èç çàõîëóñòíûõ áàðîâ âåðáîâùèêîâ MCH. Áðàìáë ñ äî÷åðüìè áûñòðî îêàçàëàñü â ëàãåðå MCH. Ìàòü-îäèíî÷êà ñðàçó óâëåêëàñü êóëüòîì,

îäíàêî å¸ äåòè ïîñòîÿííî èñïûòûâàëè ñòðàõ è òðåâîãó. Íàõîäÿùèåñÿ â òðåçâîì óìå äåâî÷êè íå ìîãëè ïîíÿòü, ïî÷åìó îêðóæàþùèå âåäóò ñåáÿ òàê ñòðàííî. Âïàäàþò â òðàíñ, ìàññîâî ñìåþòñÿ èëè êðè÷àò, ïñèõîïàòè÷åñêè òðÿñóòñÿ. Äåâî÷êè óñïåëè ïîó÷èòüñÿ â àìåðèêàíñêîé øêîëå, ïîýòîìó “ìèíè-Ãàèòè” â öåíòðå Êîëîðàäî âûãëÿäåë äëÿ íèõ äèêî. Êàê ðåçóëüòàò, Ñåóñ è äðóãèå ëèäåðû êóëüòà íåâçëþáèëè äåòåé Áðàìáë. Îíè îñìîòðåëè äåâî÷åê â ñïåöèàëüíîé ðèòóàëüíîé ïàëàòêå è çàÿâèëè, ÷òî 10ëåòíÿÿ Ìàêàéëà â ïðîøëîé æèçíè áûëà ïðîñòèòóòêîé, à 8-ëåòíÿÿ Õàííà ìíîãî âîðîâàëà è ëãàëà. Ñëåäîâàòåëüíî, êîãäà â äåíü ñîëíå÷íîãî çàòìåíèÿ ïîðòàë â äðóãîå èçìåðåíèå îòêðîåòñÿ, äåâî÷êè ïîìåøàþò “ïóòåøåñòâèþ” è âñÿ ñåêòà îñòàíåòñÿ â ëàãåðå. Ïåðåä Íàøèêîé Áðàìáë áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à îñòàâèòü äåòåé
Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

19

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ áåç åäû è âîäû â õîðîøî çàïåðòîé ìàøèíå âäàëè îò æèëûõ ïîñòðîåê, âåðíóòüñÿ â ëàãåðü è ãîòîâèòüñÿ ê “ïóòåøåñòâèþ”. Êîãäà èç îñòàâëåííûõ äåâî÷åê “âûéäåò äóðíàÿ ýíåðãèÿ”, òî îíè “ïðèñîåäèíÿòñÿ ê ãðóïïå â âèäå ýíåðãåòè÷åñêèõ ñãóñòêîâ”.Áðàìáë ïîñëåäîâàëà ñîâåòó MCH, è ñëó÷èëîñü òî, ÷òî è äîëæíî áûëî ñëó÷èòüñÿ: äåâî÷êè óìåðëè, à ïîëèöèÿ â ðàìêàõ ðàññëåäîâàíèÿ àðåñòîâàëà Ñåóñ, Íàøèêó è íåñêîëüêèõ ëèäåðîâ êóëüòà, èìåíà êîòîðûõ íå ñîîáùàþòñÿ. Âî âðåìÿ äîïðîñîâ âûÿñíèëîñü, ÷òî â ïñèõèêå àðåñòîâàííûõ ïðîèçîøëè íåîáðàòèìûå è î÷åíü ñåðü¸çíûå èçìåíåíèÿ. Îíè íå ìîãëè àäåêâàòíî îòâå÷àòü íà âîïðîñû, íåñëè âñÿêóþ àõèíåþ, ïëàêàëè è ñìåÿëèñü ñ ïîðàçèòåëüíîé ðåãóëÿðíîñòüþ. Èìåííî ïîýòîìó ïðîêóðàòóðà ìàêñèìàëüíî çàñåêðåòèëà ïðîöåññ íàä ñåêòàíòàìè. ×ðåçìåðíîå âíèìàíèå ÑÌÈ è ïðàâîçàùèòíèêîâ íàâåðíÿêà áû ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî àäâîêàòû îáâèíÿåìûõ íà÷àëè íàñòàèâàòü íà ïðîâåäåíèè ïñèõèàòðè÷åñêîé ýêñïåðòèçû â îòíîøåíèè âñåõ ÷ëåíîâ MCH. Ýòî äàëî áû Áðàìáë è äðóãèì ÷ëåíàì ñåêòû ïðèçðà÷íûé øàíñ îêàçàòüñÿ íà ñâîáîäå.  õîäå ñëåäñòâèÿ âñêðûëñÿ åù¸ îäèí èíòåðåñíûé ôàêò. Îêàçàëîñü, ÷òî ñåêòà áåñïëàòíî æèëà íà çåìëå 23ëåòíåãî ôåðìåðà è áåëîãî óðîæåíöà Àìåðèêè Ôðåäåðèêà Áëýéðà (Frederick Blair). Îí ðàíî óíàñëåäîâàë áîëüøèå ó÷àñòêè çåìëè, íî áðîñèë ôåðìåðñòâî, êîãäà ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ñåóñ è Áðàìáë. Îí íåîäíîêðàòíî âñòóïàë â ñåêñóàëüíóþ ñâÿçü ñ äâóìÿ ýòèìè æåíùèíàìè. Áðàìáë ñòàëà ïåðâîé èç ñåêòû MCH, êòî ïðîâåä¸ò îñòàòîê æèçíè â òþðüìå. Äî 2021 ãîäà êîëîðàäñêèì ñóäüÿì ïðåäñòîèò âûíåñòè åù¸ íåñêîëüêî ïðèãîâîðîâ ïî ýòîìó ïðåñòóïëåíèþ è ðÿäó äðóãèõ. Ê ñîæàëåíèþ, ñïåöñëóæáû ïî-ïðåæíåìó íå ìîãóò óñòàíîâèòü òî÷íîå êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ñåêòû. Ïî íåêîòîðûì äàííûì, èõ ÷èñëåííîñòü ìîæåò äîñòèãàòü 400500 ÷åëîâåê. Ñêîðåå âñåãî, ñåêòàíòñêèå ÿ÷åéêè ðàáîòàþò àâòîíîìíî è â äðóãèõ øòàòàõ Àìåðèêè.

Ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé è Ëîòåðåéíûé êâàðòèðû, Çàìîðîçêà ðåíòà, Ìåäèêåéä, Ìåäèêåð, Ôóäñòåìïû, Metro Card äëÿ ïîæèëûõ è èíâàëèäîâ, SSI, Ïåíñèÿ, àìåðèêàíñêîå ãðàæäàíñòâî, Ñîïðîâîæäåíèå íà èíòåðâüþ è ìíîãîå äðóãîå. (646) 732-6492

-Âàø äåéñòâóþùèé èëè óæå èñò¸êøèé ïàñïîðò ÑØÀ íàõîäèòñÿ ó âàñ íà ðóêàõ. -Ïàñïîðò íàõîäèòñÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Îí íå ïîâðåæä¸í è èíôîðìàöèÿ â í¸ì ìîæåò áûòü ëåãêî èäåíòèôèöèðîâàíà.

Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Ñëûøàë, ÷òî Ãîñäåïàðòàìåíò òåïåðü ðàçðåøàåò ïðîäëåâàòü àìåðèêàíñêèé ïàñïîðò ïî îáûêíîâåííîé ïî÷òå áåç ëè÷íîãî âèçèòà â åãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Åñëè ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê, òî êàê ïðîùå âñåãî ïðîäëèòü èñò¸êøèé 10ëåòíèé ïàñïîðò ÑØÀ? Çàðàíåå áëàãîäàðåí âàì çà îòâåò. Ëåâ Óâàæàåìûé Ëåâ! Âû ìîæåòå îôîðìèòü è ïîëó÷èòü íîâûé ïàñïîðò ÑØÀ ïî ïî÷òå (by mail), åñëè ñîîòâåòñòâóåòå ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

-Â ïîñëåäíåì ïàñïîðòå óêàçàíû âàøè íûíåøíèå èìÿ è ôàìèëèÿ.

-Âû ïîëó÷èëè ñâîé ïîñëåäíèé ïàñïîðò â âîçðàñòå 16 ëåò èëè ñòàðøå. -Âàø ïîñëåäíèé ïàñïîðò ÑØÀ áûë âûäàí íå ïîçäíåå 15 ëåò íàçàä.

Åñëè âû ñîîòâåòñòâóåòå ýòèì êðèòåðèÿì, òî âàì íåîáõîäèìî çàéòè íà ñòðàíèöó Ãîñäåïàðòàìåíòà ÑØÀ è Áþðî êîíñóëüñêèõ äåë (Travel.State.Gov) è ÷¸òêî ñëåäîâàòü ðàçâ¸ðíóòîé èíñòðóêöèè: ñêà÷àòü è çàïîëíèòü ôîðìó DS82, ñäåëàòü íîâûå ïàñïîðòíûå ôîòîãðàôèè, âûïèñàòü ÷åê çà íîâûé ïàñïîðò, íàéòè ñòàðûé ïàñïîðò, à ïîòîì âëîæèòü âñ¸ ýòî â êîíâåðò è îòïðàâèòü íà îäèí èç òð¸õ àäðåñîâ (â èíñòðóêöèè îïèñàíî, ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ) ïîñðåäñòâîì ÷àñòíûõ ïî÷òîâûõ êîìïàíèé UPS, FedEx èëè DHL.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Îòâåòû íîñÿò îáùåîáðàçîâàòåëüíûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèåé

Íàêîïèòåëüíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè Âîçíèêàëà ëè ó âàñ êîãäà-ëèáî ìûñëü: “Êàê áóäåò æèòü ëþáèìûé âàìè ÷åëîâåê, åñëè ñ âàìè âíåçàïíî ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ? È ÷òî áóäåò ñ âàøèìè äåòüìè...” Ïñèõîëîãè÷åñêè ýòî î÷åíü òÿæåëî, è ÿ èñêðåííå æåëàþ, ÷òîáû ýòîãî íè ñ êåì íå ñëó÷èëîñü. Íî æèçíü íåïðåäñêàçóåìà...

Ó Âàñ åñòü ïëàí “B” íà ýòîò ñëó÷àé? Åñëè íåò - çâîíèòå: (631) Ñòîèìîñòü íîâîãî ïàñïîðòà ÑØÀ - $110, ïàñïîðòíîé êàðòû (äëÿ ñóõîïóòíîãî ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû èëè ïåðåë¸òîâ âíóòðè ÑØÀ ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà î Real ID) - $30. Òàêæå âàì ïðèä¸òñÿ îïëàòèòü ðàñõîäû çà ïî÷òîâóþ ïåðåñûëêó. Ïîñëå òîãî, êàê âû îòïðàâèòå ïàêåò äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, íîâûé ïàñ-

902-0665

ïîðò ïðèä¸ò íà äîìàøíèé àäðåñ â òå÷åíèå 6-8 íåäåëü. Ïîìíèòå, ÷òî çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó âû ìîæåòå âûáðàòü óñêîðåííóþ ýêñïåäèòîðñêóþ äîñòàâêó (2-3 íåäåëè).  ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ îôîðìëåíèå ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ äî 8 áèçíåñäíåé è ìåíüøå (äëÿ ýòîãî ïðèä¸òñÿ îáðàòèòüñÿ â ïàñïîðòíîå àãåíòñòâî èëè öåíòð).


20

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

Êîãäà çàêîí îòäûõàåò Ìàêñèì Áîíäàðü

íàñèëîâàíèé ðåçêî èä¸ò ââåðõ.

Ñîãëàñíî íîâîìó îò÷¸òó Ôåäåðàëüíîãî áþðî ðàññëåäîâàíèé (FBI), â ïðîøëîì ãîäó â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ ïðîèçîøëî 1,206,836 íàñèëüñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé (violent crimes - 368,9 íà êàæäûå 100 òûñÿ÷ æèòåëåé). Ýòî íà 4% ìåíüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó (2017). Ñòðàæàì ïîðÿäêà óäàëîñü ñíèçèòü êîëè÷åñòâî îãðàáëåíèé, íàïàäåíèé ïðè îòÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, óáèéñòâ è íåïðåäóìûøëåííûõ óáèéñòâ. Åäèíñòâåííîå òÿæêîå ïðåñòóïëåíèå, êîòîðîå íå óäà¸òñÿ ïîáîðîòü - èçíàñèëîâàíèÿ. Èõ ÷èñëåííîñòü óâåëè÷èëàñü íà 2,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017 ãîäîì è íà ðåêîðäíûå 18,1% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì. Ñåãîäíÿ íà êàæäûå 100 òûñÿ÷ æèòåëåé ÑØÀ ôèêñèðóåòñÿ 7,7 èçíàñèëîâàíèé.

Ìíîãèå àíàëèòèêè êîíñåðâàòèâíîãî òîëêà îáúÿñíÿþò íàñòîðàæèâàþùóþ òåíäåíöèþ ïîïóëÿðíîñòüþ îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ MeToo. ßêîáû ñåêñóàëüíî óíèæåííûå æåíùèíû ïåðåñòàëè áîÿòüñÿ è íà÷àëè îòêðûòî ãîâîðèòü î ñëó÷èâøåìñÿ.  ðåàëüíîñòè, îäíàêî, ðàñòóùåå êîëè÷åñòâî èçíàñèëîâàíèé îáúÿñíÿåòñÿ îäíèì ïðîñòûì ôàêòîðîì - áåçíàêàçàííîñòüþ íàñèëüíèêîâ. Ëþáîé àäåêâàòíûé è çàêîíîïîñëóøíûé ÷åëîâåê íàâåðíÿêà äóìàåò, ÷òî ñóäåá-

Íè FBI, íè äðóãèå âåäîìñòâà ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ íå ïîÿñíÿþò, ïî÷åìó ÷èñëåííîñòü èç-

•Ôèíàíñîâûå ìîøåííè÷åñòâà •Âîðîâñòâî • Îãðàáëåíèÿ •Óáèéñòâî

íàÿ ñèñòåìà ÑØÀ íåíàâèäèò íàñèëüíèêîâ è äåëàåò âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ èçîëÿöèè èõ îò îáùåñòâà. Ê ñîæàëåíèþ, ñòàòèñòèêà íà ýòîò ñ÷¸ò ãîâîðèò îá îáðàòíîì. Ñîãëàñíî äàííûì íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN), òîëüêî ïÿòåðî èç òûñÿ÷è îáâèí¸ííûõ â èçíàñèëîâàíèè ïîëó÷àþò ðåàëüíûé òþðåìíûé ñðîê. Èíûìè ñëîâàìè, øàíñû èçíàñèëîâàííîé æåíùèíû îòïðàâèòü â òþðüìó îáèä÷èêà ïîñëå îáðàùåíèÿ â ïîëèöèþ ñîñòàâëÿþò äàæå íå 50% èëè 25%, à íè÷òîæíûå - 0,5%.

ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÛ? Îïûòíûé àäâîêàò Àðòóð Ãåðøôåëä ïðèäåò íà ïîìîùü!

(212) 509-3100 Ðàñïðîñòðàíåíèå íàðêîòèêîâ

Çà ðåø¸òêó îòïðàâëÿåòñÿ òîëüêî êàæäûé 200-é ñåêñ-àãðåññîð. Ñðàçó ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ýòà óæàñàþùàÿ ñòàòèñòèêà íå êàñàåòñÿ ïåäîôèëîâ. Ðàñòëèòåëåé äåòåé ñïåöñëóæáû ëîâÿò îïåðàòèâíî è íàêàçûâàþò ïî ïîëíîé ïðîãðàììå. Ïåäîôèëû ÷àñòî ïîëó÷àþò íåñêîëüêî ïîæèçíåííûõ çàêëþ÷åíèé è äî êîíöà æèçíè èçîëèðóþòñÿ â êàìåðàõ-îäèíî÷êàõ (special housing units), ÷òîáû íå áûòü óáèòûìè èëè ïîêàëå÷åííûìè äðóãèìè çýêàìè. Îäíàêî “êëàññè÷åñêîå” èçíàñèëîâàíèå (ñîâåðøåííîëåòíèé ìóæ÷èíà

Àäâîêàò Àðòóð Ãåðøôåëä êàê íèêòî äðóãîé çíàåò ñóäåáíóþ ñèñòåìó èçíóòðè. Çà åãî ïëå÷àìè - òûñÿ÷è ðàññëåäîâàííûõ äåë, ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû ïîìîùíèêîì ñóäüè è ïðîêóðîðîì. Ýòîò îïûò ïîçâîëÿåò åìó óñïåøíî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû êëèåíòîâ íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàññìîòðåíèÿ äåëà, â ôåäåðàëüíûõ ñóäàõ è ñóäàõ øòàòîâ Íüþ-Éîðê, ÍüþÄæåðñè è Ôëîðèäà.

íàäðóãàëñÿ íàä ñîâåðøåííîëåòíåé æåíùèíîé) ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì íèçêî ðàñêðûâàåìûì ïðåñòóïëåíèåì èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ. Øàíñû îòïðàâèòü íàñèëüíèêà â òþðüìó âîçðàñòàþò äî 15% - 20% òîëüêî â òð¸õ ñëó÷àÿõ: - Æåðòâà - ïîìèìî ñåêñóàëüíûõ èçäåâàòåëüñòâ ïîëó÷èëà ìíîãî÷èñëåííûå ôèçè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ (ïåðåëîìû, êðîâîòå÷åíèå, ñîòðÿñåíèå ìîçãà). Îíà ÷óäîì îñòàëàñü æèâà è ïðîâåëà äëèòåëüíîå âðåìÿ â ãîñïèòàëå (ðåàíèìàöèè). - Íàñèëüíèê îêàçàëñÿ íåîäíîêðàòíî ñóäèìûì ïðåñòóïíèêîì-ðåöèäèâèñòîì è/èëè ñîâåðøèë àêò ñåêñ-àãðåññèè â ðåçóëüòàòå òàê íàçûâàåìîãî “êðèìèíàëüíîãî âåñåëüÿ” (crime spree) - ñîâåðøåíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé çà êîðîòêèé ïåðèîä âðåìåíè. - Æåðòâà èçíàñèëîâàíèÿ íàíÿëà àäâîêàòà, êîòîðûé çà áîëüøèå äåíüãè äîáèëñÿ îò ñóäà è ïðîêóðàòóðû ïðîâåäåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ýêñïåðòèç.


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

21

ÈÇ ØÒÀÒÀ  ØÒÀÒ Â ÷àñòíîñòè, ïðîâåðêè ïîêàçàíèé æåðòâû è íàñèëüíèêà íà äåòåêòîðå ëæè (ýòî íå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì äîêàçàòåëüñòâîì âèíû, îäíàêî ìîæåò ïîìî÷ü).  ïîñëåäíåì ñëó÷àå æåðòâà ÷àñòî íå ïîëó÷àåò íèêàêèõ êîìïåíñàöèé. Îíà âûíóæäåíà òðàòèòü íà àäâîêàòîâ òûñÿ÷è è äåñÿòêè òûñÿ÷ äîëëàðîâ, ÷òîáû çàùèòèòü ñâîå äîñòîèíñòâî è ïîêàðàòü îáèä÷èêà. Òðóäíî â ýòî ïîâåðèòü, íî ïîëèöåéñêèå, ïðîêóðîðû è ñóäüè çàî÷íî íå äîâåðÿþò æåðòâàì èçíàñèëîâàíèÿ, åñëè ïðîèçîøåäøåå ïðåñòóïëåíèå íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ âûøåóïîìÿíóòûìè ñëó÷àÿìè. Åñëè ïåðåæèâøàÿ íàñèëèå æåíùèíà ïðèõîäèò â ïîëèöèþ è ïèøåò çàÿâëåíèå íà íàñèëüíèêà, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü îíà èìååò äåëî ñ ðÿäîâûì ñòðàæåì ïîðÿäêà. Ïîñëåäíèé çàäà¸ò æåðòâå ðÿä ñïåöèôè÷åñêèõ âîïðîñîâ è â 25% ñëó÷àåâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå íå íàçíà÷àòü ñëåäîâàòåëÿ ïî äåëó. Íàñèëüíèê îòäåëûâàåòñÿ ðàçîâûì àðåñòîì. Åñëè ñëåäîâàòåëü âñ¸òàêè âçÿëñÿ ðàññëåäîâàòü èçíàñèëîâàíèå, òî ñ âåðîÿòíîñòüþ 33% îí íå áóäåò ïîäðîáíî îïðàøèâàòü æåðòâó. Ñóäüÿ áóäåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå íà îñíîâàíèè ïîâåðõíîñòíûõ ïîêàçàíèé íàñèëüíèêà è æåðòâû. Íåæåëàíèå ñëåäîâàòåëÿ óãëóáëÿòüñÿ â äåëî ñòàíåò äëÿ ñóäüè çíàêîì, ÷òî ñåêñ áûë ñ “ýëåìåíòàìè âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ” è ïîñòðàäàâøàÿ ëæ¸ò èëè íå ãîâîðèò âñåé ïðàâäû.  òàêîì ñëó÷àå íàñèëüíèê ìîæåò îòäåëàòüñÿ îðäåðîì íà çàïðåò ïðèáëèæàòüñÿ ê æåðòâå èëè èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè.  50% èçíàñèëîâàíèé ïîëèöèÿ íèêîãäà íå äîïðàøèâàåò ñâèäåòåëåé ïðîèçîøåäøåãî. Èìè ìîãóò îêàçàòüñÿ ñîñåäè, ðóìåéòû, çíàêîìûå, äðóçüÿ, êîëëåãè è äðóãèå ëþäè, âèäåâøèå æåðòâó/íàñèëüíèêà â ðîêîâîé äåíü. Ðàâíîäóøèå ê ñâèäåòåëÿì îáúÿñíÿåòñÿ çàãðóæåííîñòüþ ðÿäîâûõ ïîëèöåéñêèõ è äåòåêòèâîâ.

75% çàÿâëåíèé îá èçíàñèëîâàíèÿõ îòêëîíÿþòñÿ ïðîêóðàòóðîé ïî óãîëîâíûì îáâèíåíèÿì. Æåðòâàì äåëèêàòíî ñîîáùàþò, ÷òî íàñèëüíèê îáÿçàòåëüíî áóäåò íàêàçàí, íî íå ïîñðåäñòâîì çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó. Ìîë, òþðüìû ïåðåïîëíåíû, è ñóäüè â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ îòïðàâëÿþò ñåêñ-àãðåññîðîâ çà ðåø¸òêó. Òåì íå ìåíåå, åñëè íàñèëüíèê ñîâåðøèò ïðåñòóïëåíèå ïîâòîðíî, òî åìó íåñäîáðîâàòü. Òîãäà åãî îáÿçàòåëüíî íàêàæóò. Îñîáî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî æåðòâû èçíàñèëîâàíèé ÷àñòî “ïåðåãîðàþò” èç-çà ÷åðåñ÷óð äëèòåëüíîãî ñóäåáíîãî ïðîöåññà. Ñëóøàíèÿ ïåðåíîñÿòñÿ ïî òðåáîâàíèþ àäâîêàòîâ îáâèíÿåìîãî. Èíèöèèðóþòñÿ íîâûå ýêñïåðòèçû. Âñ¸ ýòî íå äà¸ò æåðòâå çàáûòü î ïåðåæèòîì êîøìàðå è íà÷àòü æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà.  êîíå÷íîì ñ÷¸òå ïîñòðàäàâøåé óæå íåò íèêàêîãî äåëà äî ïðèãîâîðà. Îíà ïðîñòî õî÷åò ïåðåñòàòü õîäèòü â ñóä è íå îòâå÷àòü íà îäíè è òå æå âîïðîñû. Íàñèëüíèêè ñî ñòàæåì â îòëè÷èå îò ñâîèõ æåðòâ ïðåêðàñíî çíàþò, ÷òî òîëüêî êàæäûé 200-é îáâèí¸ííûé â èçíàñèëîâàíèè ìóæ÷èíà îòïðàâëÿåòñÿ â òþðüìó. Ïðè ýòîì îíè ÷àñòî ïîëüçóþòñÿ äîâåð÷èâîñòüþ ñâîèõ æåðòâ.  ÷àñòíîñòè, íåçàìåòíî ïîäñûïàþò íàðêîòèêè èëè äîáèâàþòñÿ îò æåðòâû ëè÷íîãî ïðèãëàøåíèÿ äîìîé íà ñâèäàíèå. Ñëåäñòâèå î÷åíü íå ëþáèò, êîãäà âî âðåìÿ àêòà íàñèëèÿ æåðòâà íàõîäèëàñü â íåâìåíÿåìîì ñîñòîÿíèè èëè “ñàìà ïðèãëàñèëà íàñèëüíèêà â äîì”. Íàïîñëåäîê ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî àêòèâèñòû MeToo ïðè ïîääåðæêå îðãàíèçàöèé ïî çàùèòå æåíùèí è áîðüáå ñ ñåêñóàëüíûì íàñèëèåì îáåùàþò â 2020 ãîäó ïðåäñòàâèòü ðÿä íîâîââåäåíèé, êîòîðûå ïîìîãóò ìîäåðíèçèðîâàòü è óñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ðàññëåäîâàíèÿ èçíàñèëîâàíèé. Ïîýòîìó áîðüáà àìåðèêàíñêèõ æåíùèí ñ íàñèëüíèêàìè òîëüêî íàáèðàåò îáîðîòû.

PILGRIM TRAVEL GROUP

www.pilgrim-group.org • (718) 577-5005 ÃÐÀÔÈÊ ÒÓÐÎÂ ÍÀ 2019 ÃÎÄ

Âîçìîæíî ïðèñîåäèíåíèå ê ãðóïïå èç ëþáûõ ãîðîäîâ ÑØÀ, Êàíàäû, Ðîññèè, Óêðàèíû è Èçðàèëÿ

ËÓ×ØÈÅ ÃÈÄÛ. ËÓ×ØÈÅ ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ. ÄÀÒÀ

ÑÒÐÀÍÀ

ÖÅÍÀ

àïð-ìàé 21-2 ÂÑß ÈÑÏÀÍÈß.11 äí. Áàðñåëîíà-Ñòðàíà Áàñêîâ-Áèëüáàî

Ñàðàãîñà-Áóðãîñ-Ñåâèëüÿ-Ãðàíàäà-Êîðäîáà-Òîëåäî-Ìàäðèä $1475+air 15-26 ÏÎËÜØÀ-ËÀÒÂÈß-ËÈÒÂÀ-ÝÑÒÎÍÈß. 12 äíåé. $1400+air ìàé-èþíü 27-07 ÂÑß ÔÐÀÍÖÈß. Ñàìûé ïîëíûé òóð. 11 äíåé. $1550+air Âêëþ÷àÿ Ëàçóðíûé áåðåã èþíü 07-18 ÑËÎÂÅÍÈß-ÕÎÐÂÀÒÈß-×ÅÐÍÎÃÎÐÈß. 12 äíåé $1425+air Ñàìûé ïîïóëÿðíûé òóð 2014-2019 ìàé

èþëü

08-18 ÂÑß ÃÅÐÌÀÍÈß. 11 äíåé.

$1610+air

16-26 ÁÅÍÈËÞÊÑ-ØÂÅÉÖÀÐÈß. 11 äíåé èþëü 18-28 ÈÐËÀÍÄÈß-ØÎÒËÀÍÄÈß-ÓÝËÜÑ ÑÅÂÅÐÍÀß ÀÍÃËÈß. 11 äíåé, special air. ñåíòÿáðü 04-14 ×ÅÕÈß - ÀÂÑÒÐÈß - ÂÅÍÃÐÈß. 11 äíåé Ñàìûé ïîïóëÿðíûé òóð 2008-2013 èþëü

ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ ÍÀ ËÞÁÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

$1410+air $1700+air. $1425+air

Çàêàçûâàéòå íàø êàòàëîã ìàðøðóòîâ


22

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÈÇ ØÒÀÒÀ Â ØÒÀÒ

Ìàêñèì Áîíäàðü

Ïðîùàé,

Grumman LLV! Çäðàâñòâóé, NGDV!  áëèæàéøèå øåñòü ìåñÿöåâ Ïî÷òîâàÿ ñëóæáà ÑØÀ (USPS) çàêëþ÷èò êîíòðàêò íà ïîêóïêó 180 òûñÿ÷ ãðóçîâèêîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ïîëó÷èâøèõ íàçâàíèå Next Generation Delivery Vehicle (NGDV). Ñóììà êîíòðàêòà îöåíèâàåòñÿ â ðåêîðäíûå $6.3 ìëðä. Àâòîìîáèëüíàÿ ïàðê USPS áóäåò ïîñòåïåííî îáíîâëÿòüñÿ äî 2026-2027 ãîäîâ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òàëüîíû èñïîëüçóþò ãðóçîâèêè Grumman LLV (àááðåâèàòóðà LLV îçíà÷àåò Long Life Vehicle), êîòîðûå íåîäíîêðàòíî âèäåë êàæäûé æèòåëü Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ. Ýòè ìàøèíû âûïóñêàëèñü â ïåðèîä ñ 1987 ïî 1994 ãîäû, ïîýòîìó âîçðàñò ëþáîãî ýêñïëóàòèðóåìîãî ãðóçîâèêà - ìèíèìóì 25 ëåò. Ëþáèòåëè àâòîìîáèëüíîé èñòîðèè íàçûâàþò Grumman LLV “êóëüòîâûì” è “ëåãåíäàðíûì” òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì.  ðåàëüíîñòè, îäíàêî, ïî÷òàëüîíû ýòó ìàøèíó, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåäîëþáëèâàþò. Ðàáîòà çà ðóë¸ì Grumman LLV äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùåé ïûòêîé äëÿ äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ïî÷òàëüîíîâ ïî âñåé ñòðàíå.

Ðàçðàáîòêà Grumman LLV íà÷àëàñü ïðè Ðîíàëüäå Ðåéãàíå, âñòóïèâøåì â äîëæíîñòü ïðåçèäåíòà â 1981 ãîäó. Ñîãëàñíî ëåãåíäå, ðåñïóáëèêàíåö íàìåðåííî ïîðó÷èë àìåðèêàíñêèì àâòîêîíöåðíàì ñîçäàòü ìàøèíó, êîòîðàÿ áû ïðèíîñèëà ïî÷òàëüîíàì ìàêñèìàëüíûé äèñêîìôîðò. Ýòî áûëî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè áûñòðåå ðàáîòàëè è ìåíüøå ïðîõëàæäàëèñü â ñàëîíå. Êðîìå òîãî, Ðåéãàí íàñòîÿë íà áîëüøîì âûïóñêå çàï÷àñòåé, ÷òîáû ëþáóþ ïî÷òîâóþ ìàøèíó, ïîáûâàâøóþ â àâàðèè, ìîæíî áûëî âîññòàíîâèòü â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ. Ýòî âïîñëåäñòâèè ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî èç-çà ñáîåâ â ïîñòàâêàõ íåêîòîðûå ðåãèîíû ïîëó÷èëè ñíà÷àëà òîííû êîë¸ñ, êóçîâîâ è äâèãàòåëåé, à óæå ïîòîì ñàìè ìàøèíû. Grumman LLV íà÷àë âûçûâàòü äèñêîìôîðò ó

ïî÷òàëüîíîâ óæå â 1987 ãîäó, õîòÿ òîãäà òðåáîâàíèÿ ê êîìôîðòó è áåçîïàñíîñòè ãîññëóæàùèõ áûëè çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì ñåé÷àñ. Âî-ïåðâûõ, â ìàøèíå îòñóòñòâîâàë êîíäèöèîíåð è îáîãðåâàòåëü. Ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â æàðó è ïîä ñèëüíûì ñîëíöåì ñàëîí ãðóçîâèêà íàãðåâàåòñÿ äî 130 ãðàäóñîâ ïî Ôàðåíãåéòó (+54.4 ïî Öåëüñèþ). Çèìîé æå ìàøèíà ïðåâðàùàåòñÿ â ìîðîçèëüíóþ êàìåðó. Âî-âòîðûõ, êîðïóñ Grumman LLV âûïîëíåí èç àíòèêîððîçèéíîãî ìåòàëëà. Ýòîò ìàòåðèàë õîðîøî ïðîïóñêàåò øóì, ïîýòîìó êóçîâ ïðåâðàòèëñÿ â ñâîåãî ðîäà äèíàìèê, êîòîðûé ýõîì ïîâòîðÿåò âñå çâóêè ñ óëèöû. Êðîìå òîãî, êóçîâ íå ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî æ¸ñòêèì. Îí ëåãêî ãí¸òñÿ è ïî ýòîé ïðè÷èíå ìíîãèå òðàêè â 1987 ãîäó òåðÿëè

ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ? Law office Ugalde & Rzonca,LLP (718) 275-3660 Ïîäðîáíîñòè íà ñòð . 27

âíåøíèé âèä óæå ïîñëå íåñêîëüêèõ íåäåëü ýêñïëóàòàöèè. Â-òðåòüèõ, ðàäèóñ ïîâîðîòà Grumman LLV îêàçàëñÿ ÷ðåçâû÷àéíî áîëüøèì. Èçíà÷àëüíî ýòî áûëî ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî÷òàëüîíû íå ðàçâîðà÷èâàëèñü â íåïîëîæåííûõ ìåñòàõ è íå ïðîâîöèðîâàëè àâàðèè. Íà äåëå ýòî ïðèâåëî ê ìíîãî÷èñëåííûì àâàðèÿì âî âðåìÿ ïëîõèõ ïðèðîäíûõ óñëîâèé. Òðàêè çàñòðåâàëè â ëóæàõ è ñóãðîáàõ, ïàäàëè â êþâåòû, âàëèëèñü íà áîê èç-çà íàåçäà íà âûñîêèå òðîòóàðû. Â-÷åòâ¸ðòûõ, ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü Grumman LLV íå ïðåâûøàëà 60 ìèëü â ÷àñ. Ïî÷òàëüîíàì ïðèøëîñü åçäèòü îòíîñèòåëüíî ìåäëåííî äàæå ïî ñêîðîñòíûì äîðîãàì. USPS îáúÿñíÿëà íèçêóþ ñêîðîñòü òðàêîâ æåëàíèåì ñîõðàíèòü êàæäîå ïåðåâîçèìîå ïèñüìî.

• Òðàâìû íà ðàáîòå, Carpal tunnel • Òðàâìû ñïèíû • Ïñèõèàòðè÷åñêèå ïðîáëåìû • Òðàâìû ïðè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ • Home Attendants. • Limo Drivers/All workers, äàæå åñëè âû â ñòðàíå íåëåãàëüíî áåç SS#. Ðàáîòàþùèå íà êåø. • Ïîæèçíåííàÿ ïåíñèÿ. • Êðóïíûå êîìïåíñàöèè.

Â-ïÿòûõ, ìàêñèìàëüíûé âåñ ãðóçà â Grumman LLV ñîñòàâèë âñåãî 1,000 ôóíòîâ (450 êã.). Ïåðâîíà÷àëüíî ðàçðàáîò÷èêè õîòåëè ñäåëàòü êóçîâ âåñîì 2,000 ôóíòîâ è âåñ ãðóçà â 2,000 ôóíòîâ. Îäíàêî ïî íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì êóçîâ îêàçàëñÿ ñëèøêîì òÿæ¸ëûì (3,000 ôóíòîâ). Ïîñêîëüêó àìåðèêàíöû îòïðàâëÿëè ÷åðåç USPS íå òîëüêî êîíâåðòû, íî è ïîñûëêè, ãðóçîâèêè ïðèøëîñü ýêñïëóàòèðîâàòü ÷àùå, ÷åì ïðåäïîëàãàëàñü.  íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ñëóæáà ñïåöèàëüíî íàíèìàëà òîëüêî î÷åíü õóäûõ è ë¸ãêèõ âîäèòåëåé, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî çàãðóçèòü êóçîâ. Êðîìå òîãî, â Grumman LLV îòñóòñòâîâàëè àíòèáëîêèðîâî÷íàÿ ñèñòåìà òîðìîçîâ, àíòèïðîáóêñîâî÷íàÿ ñèñòåìà è äðóãèå àâòîìîáèëüíûå ïðèìî÷êè, êîòîðûå äàâíûì-äàâíî ñòàëè íîðìîé. Èññëåäîâàíèå, ïðîâåä¸ííîå â 1990-å ãîäû, ïîêàçàëî, ÷òî áîëüøèíñòâî ïî÷òàëüîíîâ ïðåäïî÷èòàþò õîäèòü ñ òåëåæêîé, à íå âîäèòü ãîðå-ãðóçîâèê.  2000-å ãîäû ãðóçîâèêè ñòàëè áåñïðè÷èííî çàãîðàòüñÿ. USPS äàæå íå ñòàëî ïðîâîäèòü ðàññëåäîâàíèå íà ýòîò ñ÷¸ò, ÷òîáû â åãî õîäå íå âñêðûëèñü äðóãèå íåäîñòàòêè òðàíñïîðòíîãî


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

23

ÈÇ ØÒÀÒÀ  ØÒÀÒ ñðåäñòâà. Ïî÷òàëüîíàì æå ïîðåêîìåíäîâàëè “óâåðåííî è áåç ïàíèêè âûõîäèòü èç ñàëîíà”, åñëè èç ìàøèíû ïîâàëèò äûì. Íîâûé ãðóçîâèê USPS, êîòîðîãî ñ íåòåðïåíèåì æäóò âîäèòåëè Grumman LLV ïî âñåé ñòðàíå, äîëæåí ñòàòü èäåàëüíûì äëÿ ðàçâîçêè ïî÷òû. Âñå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äåðæàòñÿ â ñòðîæàéøåé òàéíå, îäíàêî óæå òî÷íî èçâåñòíî, ÷òî â Next Generation Delivery Vehicle áóäóò ïîëíîöåííûå è àâòîìàòè÷åñêè îòêðûâàþùèåñÿ äâåðè, çâóêîèçîëÿöèÿ, êîíäèöèîíåð/îáîãðåâàòåëü, ïîëíûé ïðèâîä, ïîëåçíàÿ íàãðóçêà (payload) íà óðîâíå 1,500 - 1,700 ôóíòîâ, çàùèòà îò âîðèøåê (â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òà ÷àñòî êðàä¸òñÿ èç ãðóçîâèêà, êîãäà ïî÷òàëüîí èä¸ò ê ÷àñòíîìó ïî÷òîâîìó ÿùèêó), íèçêèé ðàñõîä òîïëèâà, à òàêæå äðóãèå ïîëåçíûå ìåëî÷è. Ðàçðàáîò÷èêè çàâåðÿþò, ÷òî çà ðóë¸ì NGDV ïî÷òàëüîíû áóäóò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íå ìåíåå êîìôîðòíî, ÷åì çà ðóë¸ì ìèêðîàâòîáóñà. Çà ïðîåêòîì NGDV âíèìàòåëüíî ñëåäÿò ÷àñòíûå ïî÷òîâûå êîìïàíèè FedEx è UPS, êîòîðûå òàêæå èñïîëüçóþò î÷åíü íåóäîáíûå (äëÿ âîäèòåëåé) ãðóçîâûå ìàøèíû. Ó ðàçâîç÷èêîâ ïîñûëîê è áàíäåðîëåé áóäåò ïîâîä íà÷àòü âîçìóùàòüñÿ, åñëè ãîññëóæàùèå-ïî÷òàëüîíû ïîëó÷àò íîâûå ÷óäî-ìàøèíû. Ñêîðàÿ îòïðàâêà Grumman LLV íà ñâàëêó èñòîðèè íåîæèäàííî ñïðîâîöèðîâàëà ñïðîñ íà ýòîò àâòîìîáèëü. Êîëëåêöèîíåðû è ïðîñòî ëþáèòåëè íåîáû÷íûõ ìàøèí ãîíÿþòñÿ çà ñïèñàííûìè ïî÷òîâûìè ãðóçîâèêàìè ïî âñåé ñòðàíå. Íà èíòåðíåò-ôîðóìàõ ëþäè ïðèçíàþòñÿ, ÷òî õîòÿò ñäåëàòü èç Grumman LLV ñêëàä íà êîë¸ñàõ, èñïîëüçîâàòü ìàøèíó â ôåðìåðñêîì õîçÿéñòâå, îòðåìîíòèðîâàòü ãðóçîâèê è ñî âðåìåíåì ïîäîðîæå åãî ïðîäàòü, ïåðåîáîðóäîâàòü åãî ïîä òðàê äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê è ò. ï.

Êàê ðåçóëüòàò, ñòîèìîñòü Grumman LLV ìèíèìóì 25-ëåòíåé äàâíîñòè ðåäêî ïàäàåò íèæå $4,000. Íà àóêöèîíàõ ìàøèíà ÷àñòî âûñòàâëÿåòñÿ ïî öåíå â $1,000 è ïðîäà¸òñÿ ìèíèìóì çà $10 òûñÿ÷. Íàïîñëåäîê ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî USPS ïîêà íå ìîæåò ïðåäñêàçàòü áóäóùåå âñåõ íûíå ýêñïëóàòèðóåìûõ Grumman LLV. Íà ýòîò ñ÷¸ò ñóùåñòâóåò äâà ñöåíàðèÿ. Ïåðâûé - ðàñïðîäàæà ìàøèí âñåì æåëàþùèì. Äåíüãè ïîéäóò íà ñîêðàùåíèå äåôèöèòà áþäæåòà Ïî÷òîâîé ñëóæáû ÑØÀ. Âòîðîé ñöåíàðèé - çåë¸íàÿ óòèëèçàöèÿ áîëüøèíñòâà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ êëàññà Grumman LLV ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ íà äîðîãàõ ãðóçîâèêîâ ñ òîïëèâíûì äâèãàòåëåì.

Êëåùè íàêðûëè ñåâåðî-âîñòîê ÑØÀ Ìàêñèì Áîíäàðü Öåíòð ïî êîíòðîëþ è ïðîôèëàêòèêå çàáîëåâàíèé (CDC) ñîîáùàåò î íîâîé âñïûøêå áîëåçíåé, ïåðåäàþùèõñÿ ÷åðåç óêóñû êëåùåé.  çîíå ðèñêà àìåðèêàíñêèé ñåâåðîâîñòîê, ãäå ìàññîâûå àòàêè êëåùåé íàáëþäàþòñÿ äâàæäû â ãîä ñ ìàðòà ïî ìàé è ñ àâãóñòà ïî íîÿáðü.  ýòîì ãîäó, îäíàêî, ïåðåäàþùèå áîëåçíü Ëàéìà êëåùè áóäóò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äî ñåðåäèíû äåêàáðÿ. Îäíîé èç ïðè÷èí ïðîäîëæèòåëüíîé àêòèâíîñòè êðîâîïèéö ÿâëÿåòñÿ ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå.

Ò¸ïëàÿ òåìïåðàòóðà ïðèâîäèò ê ìàññîâîìó ðàçìíîæåíèþ ãðûçóíîâ, êîòîðûå ïåðåíîñÿò êëåùåé íà îëåíåé, à îëåíè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóþò ðîñòó ÷èñëåííîñòè óêóøåííûõ êëåùàìè ëþäåé.

CDC íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò âñåì æèòåëÿì Íüþ-Éîðêà, Ïåíñèëüâàíèè, Íüþ-Äæåðñè, Êîííåêòèêóòà è äðóãèõ ñåâåðî-âîñòî÷íûõ øòàòîâ èñïîëüçîâàòü ðåïåëëåíòû ïåðåä ïðîãóëêàìè â óñëîâèÿõ äèêîé ïðèðîäû. Íûíåøíåé îñåíüþ îñîáåííî ýôôåêòèâíû àýðîçîëè ñ ïîìåòêàìè DEET, picaridin, IR3535, OLE, PMD è 2-undecanon. Âñå îíè ïîëó÷èëè îäîáðåíèå Àãåíòñòâà ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû (EPA). Âåðíóâøèñü ñ ëåñíîé ïðîãóëêè, êàæäûé æèòåëü ñåâåðî-âîñòîêà äîëæåí ïðîâåðèòü íàëè÷èå êëåùåé íà òåëå. Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, â ìàðòå - ìàå 2019 ãîäà êëåùè ÷àùå âñåãî êóñàëè àìåðèêàíöåâ â âîëîñÿíóþ ÷àñòü ãîëîâû, çîíû çà óøàìè, ïîäìûøêàìè, â ðàéîíå æèâîòà, íà âíóòðåííåé ñòîðîíå íîã. Äëÿ íàä¸æíîñòè ëó÷øå âñåãî ïðîñóøèòü îäåæäó, èñïîëüçîâàâøóþñÿ â äèêîé ïðèðîäå, â ñóøèëêå (dryer). Ãîðÿ÷àÿ âîëíà âîçäóõà óáü¸ò âñåõ ïàðàçèòîâ çà 10-15 ìèíóò. Æåðòâàìè èíôèöèðîâàííûõ êëåùåé åæåãîäíî ñòàíîâÿòñÿ îêîëî 70 òûñÿ÷ àìåðèêàíöåâ. 43 òûñÿ÷è óêóøåííûõ ïîëó÷àþò áîëåçíü Ëàéìà, 8 òûñÿ÷ - àíàïëàçìîç (ïîðàæåíèå êðîâè), 6 òûñÿ÷ ïÿòíèñòóþ ëèõîðàäêó, 2 òûñÿ÷è - äðóãèå áîëåçíè.  çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà ÑØÀ, ÷èñëåííîñòü îïàñíûõ êðîâîïèéö îò îáùåãî êîëè÷åñòâà êëåùåé ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ îò 0% äî 50%.


24

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÀÄÂÎÊÀÒÛ. ÏÀÐÀËÅÃÀË. ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÏÛÒÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ , ðàáîòàþùèé â ñóäàõ, ïðåäëàãàåò óñëóãè: ïîäãîòîâêà ê èíòåðâüþ íà óáåæèùå - óñòíûå ïåðåâîäû íà âñòðå÷àõ è èíòåðâüþ, à òàêæå: ïåðåâîä äîêóìåíòîâ, äåëîâûõ áóìàã, ïèñåì è ïð.

(718) 896-2205

New York & New Jersey

ÀÄÂÎÊÀÒ

Stella Grishpan

(917) 568-2804 • Ãðèí-êàðòû, âîññîåäèíåíèå ñåìüè, ãðàæäàíñòâî, ñîïðîâîæäåíèå íà èíòåðâüþ. • Îôîðìëåíèå áèçíåñîâ è îòêðûòèå êîðïîðàöèé • Äåëîâîå ïðàâî. Âñå âèäû êîíòðàêòîâ. • Ðàçâîäû • Äîâåðåííîñòè • Àïîñòèëü • Ïåðåâîäû • Çàâåùàíèÿ • Ðåøåíèå âñåõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ •Æèëèùíûå âîïðîñû, âûñåëåíèå, íåóïëàòà ðåíòà (landlord / tenant)

Âû õîòèòå æèòü ëåãàëüíî â íàøåé ñòðàíå èììèãðàíòîâ? ÇÂÎÍÈÒÅ! ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÛ?

Çâîíèòå ïî òåëåôîíó (212) 509-3100 24 ÷àñà â ñóòêè, 7 äíåé â íåäåëþ, è

ÎÏÛÒÍÛÉ ÀÄÂÎÊÀÒ ÏÐÈÄÅÒ Ê ÂÀÌ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ!

Àäâîêàò ÀÐÒÓÐ ÃÅÐØÔÅËÄ • Ôèíàíñîâûå ìîøåííè÷åñòâà • Îòìûâàíèå äåíåã • Ðýêåò • Âîðîâñòâî • Îãðàáëåíèÿ • Óáèéñòâî • Ðàñïðîñòðàíåíèå íàðêîòèêîâ • Õðàíåíèå îðóæèÿ • Ñåêñóàëüíûå ïðåñòóïëåíèÿ • Âîæäåíèå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè • Àïåëëÿöèÿ â âûøåñòîÿùèå ñóäåáíûå èíñòàíöèè

Êîðïîðàòèâíàÿ Ôèðìà ïî ïàòåíòíîìó ïðàâó ñ ðóññêîãîâîðÿùèì àäâîêàòîì çàèíòåðåñîâàíà â óñòàíîâëåíèè êîíòàêòîâ ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè è íåáîëüøèìè êîìïàíèÿìè. Ìû âåäåì ñóäåáíûå ñïîðû î ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ïàòåíòîâ è ïðèîáðåòåíèè ïàòåíòîâ.

Çâîíèòå

Àðòóð Ãåðøôåëä êàê íèêòî äðóãîé çíàåò ñóäåáíóþ ñèñòåìó èçíóòðè. Çà åãî ïëå÷àìè - òûñÿ÷è ðàññëåäîâàííûõ äåë, ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû ïîìîùíèêîì ñóäüè è ïðîêóðîðîì. Ýòîò îïûò ïîçâîëÿåò àäâîêàòó Ãåðøôåëäó óñïåøíî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû êëèåíòîâ íà âñåõ ñòàäèÿõ ðàññìîòðåíèÿ äåëà, â ôåäåðàëüíûõ ñóäàõ è ñóäàõ øòàòîâ Íüþ-Éîðê, Íüþ-Äæåðñè è Ôëîðèäà.

7 äíåé 1(212) 509-3100 24 ÷àñà â íåäåëþ 1(718) 344-8464 â ñóòêè 140 Broadway, Suite 4642, New York, NY 10005

Ýäâàðäó Ä. Ïåðãàìåíòó, ýñêâàéðó: (973) 998-7722

ÃÐÀÌÎÒÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïîìîæåò ïîëó÷èòü (èëè îáæàëîâàòü îòêàç) SSI, SSDI, Ìåäèêåéä, Ìåäèêåð, ôóäñòýìïû, çàìîðîçêà ðåíòà (SCRIE & DRIE), ïàðêèíã ïåðìèò äëÿ èíâàëèäîâ, ôîðìó íà ãðàæäàíñòâî áåç îïëàòû ïîøëèíû è ìí.äð. Separation, divorce. Íîòàðèóñ. 1 (646) 533-9015.

epergament@pergamentcepeda.com

 ÑØÀ âñêðîþò ìîãèëó ãàíãñòåðà Äæîíà Äèëëèíäæåðà. Ãîâîðÿò, òàì çàõîðîíåí äðóãîé ÷åëîâåê. Ïî îáùåïðèíÿòîé âåðñèè, Äèëëèíäæåðà çàñòðåëèëè â ×èêàãî àãåíòû ÔÁÐ, ïîñëå ÷åãî åãî òåëî áûëî çàõîðîíåíî â ñòîëèöå øòàòà. Àäìèíèñòðàöèÿ êëàäáèùà îñïîðèëà ðàçðåøåíèå äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Èíäèàíû â ñóäå, ïîýòîìó ðàñêîïêó ìîãèëû ìîãóò îòëîæèòü èëè äàæå âîîáùå çàïðåòèòü, íî íà Âëàñòè øòàòà Èíäèàíà îäîáðèëè ýêñãóìàöèþ òåëà çíàìåíèòîãî àìåðèêàíñêîãî ãàíãñòåðà 30-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà Äæîíà Äèëëèíäæåðà, êîòîðîãî ñûãðàë Äæîííè Äåïï â ãîëëèâóäñêîì ôèëüìå “Äæîííè Ä.” (Public Enemies). Òåëî Äèëëèíäæåðà òðåáóþò äîñòàòü èç ìîãèëû åãî ðîäñòâåííèêè, êîòîðûå óâåðåíû, ÷òî íà êëàäáèùå Êðàóí-Õèëë â Èíäèàíàïîëèñå áûë ïîõîðîíåí äðóãîé

äàííûé ìîìåíò ýêñãóìàöèÿ íàçíà÷åíà íà 31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà. Ïðîñüáà îá ýêñãóìàöèè áûëà ïîäàíà ïëåìÿííèêîì è ïëåìÿííèöåé ãàíãñòåðà. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî â 1934 ãîäó â ÷èêàãñêîì òåàòðå Biograph, ãäå, êàê ñ÷èòàåòñÿ, áûë óáèò Äèëëèíäæåð, çàñòðåëèëè íå òîãî ÷åëîâåêà. Ïî ñëîâàì ðîäñòâåííèêîâ ãàíãñòåðà, ó íèõ åñòü ñâèäåòåëüñòâà òîãî, ÷òî ó ïîõîðîíåííîãî â ìîãèëå ïîä èìåíåì Äèëëèíäæåðà ìóæ÷èíû äðóãîé öâåò ãëàç è äðóãèå îòïå÷àòêè ïàëüöåâ.  ÔÁÐ íàçûâàþò óòâåðæäåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ òåîðèåé çàãîâîðà. Åùå â àâãóñòå ÔÁÐ çàÿâèëî â “Òâèòòåðå”, ÷òî ðàñïîëàãàåò îãðîìíûì ìàññèâîì äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî â Äèëëèíäæåð äåéñòâèòåëüíî ïîãèá â ÷èêàãñêîì òåàòðå.

Êòî òàêîé Äæîí Äèëëèíäæåð Ãàíãñòåð, æèâøèé â ÑØÀ â 1930-å ãîäû, â ýïîõó Âåëèêîé äåïðåññèè, âîçãëàâëÿë ãðàáèâøóþ áàíêè áàíäó. Çà ñâîþ ïðåñòóïíóþ êàðüåðó Äèëëèíäæåð äâàæäû áåæàë èç òþðüìû è çàðàáîòàë â ÑØÀ ÿðëûê “âðàãà îáùåñòâà íîìåð îäèí”. Âëàñòè â êàêîé-òî ìîìåíò îáåùàëè íàãðàäó â äåñÿòü òûñÿ÷ äîëëàðîâ ëþáîìó, êòî ïîìîæåò ïîéìàòü ãàíãñòåðà.  2009 ãîäó â ïðîêàò âûøåë ôèëüì Public Enemies (â ðîññèéñêîì ïðîêàòå “Äæîííè Ä.”) ðåæèññåðà Ìàéêëà Ìàííà.  íåì îïèñûâàþòñÿ ïîñëåäíèå äíè Äèëëèíäæåðà è âîçíèêíîâåíèå Ôåäåðàëüíîãî áþðî ðàññëåäîâàíèÿ (ÔÁÐ) â òîì âèäå, â êîòîðîì îíî ñóùåñòâóåò ñåé÷àñ. BBCrussian


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

25

ÀÄÂÎÊÀÒÛ

FREE

• Âñåâîçìîæíûå òðàâìû, ïðîèçîøåäøèå íà ðàáîòå Occupational claims, Carpal tunnel. • Òðàâìû ñïèíû. • Ïñèõèàòðè÷åñêèå ïðîáëåìû.

ÑONSULTATION

Queens location: 96-14 63 Drive, 5 Floor, Rego Park, NY 11374

• Òðàâìû ïðè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ. • Home Attendants.

Brooklyn location:

• Limo Drivers/All workers,

308 Atlantic Avenue Brooklyn, NY 11201

äàæå åñëè âû â ñòðàíå íåëåãàëüíî áåç SS#. Ðàáîòàþùèå íà êåø. • Ïîæèçíåííàÿ ïåíñèÿ. • Êðóïíûå êîìïåíñàöèè.

Bronx location: 903 Sheridan Avenue, Bronx, NY

Ïîñåòèòå íàø ñàéò: www.hurtatworknyc.com

Ñïðîñèòü Àëëó, Ñëàâó

Îäíó èç âàæíåéøèõ ñèñòåì àâòî ïðèçíàëè íåýôôåêòèâíîé íî÷üþ íåñêîëüêî òèïè÷íûõ ñöåíàðèåâ ñ ïåøåõîäàìè.  èõ ÷èñëå ñèòóàöèè, êîãäà âçðîñëûé ÷åëîâåê ðåçêî ïîÿâëÿåòñÿ ïåðåä åäóùèì àâòîìîáèëåì, ðåáåíîê âûáåãàåò íà ïðîåçæóþ ÷àñòü èç-çà ïðèïàðêîâàííûõ ìàøèí èëè, êîãäà ïåøåõîä íà÷èíàåò âíåçàïíî ïåðåõîäèòü äîðîãó ïåðåä ïîâîðà÷èâàþùèì íàïðàâî àâòîìîáèëåì.

Ýëåêòðîííûå ïîìîùíèêè ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíûìè, íî íåäàâíèé ýêñïåðèìåíò ïîêàçàë, ÷òî ïîêà îíè äàëåêè îò ñîâåðøåíñòâà. Ê òàêèì âûâîäàì ïðèøëè ýêñïåðòû Àìåðèêàíñêîé àâòîìîáèëüíîé àññîöèàöèè (AAA), ïðîòåñòè-

ðîâàâøèå ñåäàíû Ñhevrolet Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 è Toyota Camry, îñíàùåííûå àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìîé ýêñòðåííîãî òîðìîæåíèÿ ñ îáíàðóæåíèåì ïåøåõîäîâ. Àâòîìîáèëè ïîäâåðãëèñü ñåðèè òåñòîâ, â õîäå êîòîðûõ èìèòèðîâàëîñü

Êàê ãîâîðÿò â AAA, îäèí èç ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ñèñòåìû ïîêàçàëè ïðè ñêîðîñòè äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ 30 êì/÷.  ýòîì ñöåíàðèè «ýëåêòðîííûé ïîìîùíèê» ïðåäîòâðàòèë 40% ñòîëêíîâåíèé ñ ïåøåõîäîì. Êîãäà æå ñêîðîñòü áûëà óâåëè÷åíà ïî÷òè äî 50 êì/÷, «áîëüøèíñòâó ñèñòåì íå óäàëîñü èçáåæàòü ñòîëêíîâåíèÿ».

Õóäøèé ðåçóëüòàò áûë çàôèêñèðîâàí â íî÷íîå âðåìÿ. Ïî äàííûì AAA, â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê ñèñòåìû íå óñïåâàëè èäåíòèôèöèðîâàòü íà äîðîãå ïåøåõîäà è àêòèâèðîâàòü ñèñòåìó òîðìîæåíèÿ. Íåñìîòðÿ íà íåóòåøèòåëüíûå ðåçóëüòàòû, AAA ïîääåðæèâàåò äàëüíåé-

øåå ðàçâèòèå ñèñòåì îáíàðóæåíèÿ ïåøåõîäîâ è õî÷åò, ÷òîáû àâòîïðîèçâîäèòåëè óëó÷øàëè èõ ðàáîòó. Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî â ÑØÀ ñìåðòíîñòü ñðåäè ïåøåõîäîâ ðàñòåò ñ 2010 ãîäà, à åæåãîäíî íà äîðîãàõ ïîãèáàþò îêîëî 6 000 ïåøåõîäîâ.

Íàêîïèòåëüíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè Âîçíèêàëà ëè ó âàñ êîãäà-ëèáî ìûñëü: “Êàê áóäåò æèòü ëþáèìûé âàìè ÷åëîâåê, åñëè ñ âàìè âíåçàïíî ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ? È ÷òî áóäåò ñ âàøèìè äåòüìè...” Ïñèõîëîãè÷åñêè ýòî î÷åíü òÿæåëî, è ÿ èñêðåííå æåëàþ, ÷òîáû ýòîãî íè ñ êåì íå ñëó÷èëîñü. Íî æèçíü íåïðåäñêàçóåìà...

Ó Âàñ åñòü ïëàí “B” íà ýòîò ñëó÷àé? Åñëè íåò - çâîíèòå: (631)

902-0665


26

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÀÂÒÎØÊÎËÀ KINGSWAY

ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

Licensed by NY State 5-÷àñîâàÿ ëåêöèÿ - $30 Ïîäãîòîâêà ê ñäà÷å PERMIT

ÍÀÓ×ÈÒ ÂÎÄÈÒÜ ìàøèíó

Óðîêè âîæäåíèÿ 7 äíåé â íåäåëþ íà íîâûõ ìàøèíàõ Ãàðàíòèðîâàííîå íàçíà÷åíèå ñðî÷íîãî ýêçàìåíà íà ROAD TEST îò 2 äî 10 äíåé

1009 Brighton Beach Ave. • (718)

332-8200

DRIVING SCHOOL www.nyccdlautoclub.com/

1. ÓÐÎÊÈ ÂÎÆÄÅÍÈß Â ÓÄÎÁÍÎÅ ÄËß ÂÀÑ ÂÐÅÌß: • íà ìàøèíå Audi A6 (êëàññ D-E) • íà àâòîáóñå (CDL. ÂÐ) 2. ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÍÀ ROAD TEST: • ñðî÷íîå íàçíà÷åíèå íà RT – 2 íåäåëè 3. ÓÐÎÊÈ ÂÎÆÄÅÍÈß ÍÀ HIGHWAY (äëÿ èìåþùèõ Driver License) 4. 5-×ÀÑÎÂÀß ËÅÊÖÈß - 2 ðàçà â íåäåëþ • ìû ïðèâåçåì âàñ ê íàì íà ëåêöèþ. 5. ÅÑËÈ ÂÛ ÍÅ ÑÄÀËÈ Ñ ÍÀÌÈ RT: • íàçíà÷åíèå íà RT – áåñïëàòíî • óðîê ïåðåä ýêçàìåíîì - áåñïëàòíî 6. ÂÑÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÑÄÀ×È CDL

(718) 809-8961 • (718) 676-1639 006 Àâòîìîáèëè Ïðîäàåòñÿ Nissan Sentra, 2005 ãîäà. Ìàøèíà â èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè. 1 (718) 701-7877 Ïðîäàåòñÿ àâòîìîáèëü Mercedes Benz SL500, convertible, 1999 ãîäà, â

ñ ëàéñåíñîì êà÷åñòâåííî

õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 1 (917) 715-8487 Ïðîäàåòñÿ ìèíèâýí Chrysler Town & Country 2008 ãîäà, ïðîáåã õàéâåé 135 òûñÿ÷ ìèëü, õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà äëÿ áûñòðîé ïðîäàæè $3500. 1 (347) 420-9055

È ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒ Ê ROAD ÒÅÑÒÓ

Óðîêè âîæäåíèÿ íà highway Íàçíà÷åíèå ñðî÷íîãî Road Test 7 äíåé â íåäåëþ.

1 (917) 833-3805

Ïðîäàåòñÿ Jaguar 1996 ãîäà, ïðîáåã 90000 ìèëü, âñå â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 1 (917) 684-0355

014 Àâòîçàï÷àñòè

Ïðîäàåòñÿ çåðêàëî çàäíåãî âèäà, êàáåëü äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ è èíñòðóìåíò äëÿ ñíÿòèÿóñòàíîâêè êîëåñ. 1 (347) 272-0234 Ïðîäàþòñÿ äâà ìåõîâûõ ïîêðûòèÿ äëÿ ïåðåäíèõ ñèäåíèé ëþáîãî ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ. 1 (646) 577-2896 Íîâûå ïåðåäíèå òîðìîçíûå êîëîäêè Wagner ThermoQuiet MX1121 äëÿ Mercedes C240/Ñ320. $24. 1 (646) 339-9037.

017 Ìîòîöèêëû Ïðîäàåòñÿ ìîòîöèêë Suzuki 2009 ãîäà, â îò-

917-916-6674 Âàëåíòèí 718-551-4949 Èãîðü 646-506-5488 Ñåðãåé ëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ïðîáåã 6400 ìèëü, ÷åðíîãî öâåòà. Öåíà $3700. 1 (718) 210-6351

018 Âåëîñèïåäû Ïðîäàåòñÿ

âåëîñèïåä

Âîäèòåëü äîâåðèëñÿ íàâèãàòîðó è ÷óòü íå óòîíóë â ðåêå

Àâòîìîáèëèñòû âñå ÷àùå ïîïàäàþò â êóðüåçíûå, à ïîðîé è îïàñíûå ñèòóàöèè, èç-çà òîãî, ÷òî ñëèøêîì ñèëüíî ïîëàãàþòñÿ íà ðàáîòó GPS-óñòðîéñòâ.

Î÷åðåäíîé òàêîé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â Âåëèêîáðèòàíèè ñ âëàäåëüöåì Ford Transit, óìóäðèâøåãîñÿ çàåõàòü â áóðíóþ ðåêó. Ìàðøðóò ìóæ÷èíå ïðîëîæèëà øòàòíàÿ íàâèãà-

öèîííàÿ ñèñòåìà àâòîìîáèëÿ, íî è âîäèòåëü íå ó÷åë ðÿä ïðåäóïðåæäåíèé íà äîðîãå è ïîëíîñòüþ äîâåðèëñÿ êîìïüþòåðó.  èòîãå ïîåçäêà åäâà íå îáåðíóëàñü ïå÷àëüíû-

ìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ âëàäåëüöà àâòî, à òàêæå áóëüäîãà è åùå îäíîãî ïàññàæèðà, íàõîäèâøèõñÿ â ýòîò ìîìåíò â ìàøèíå. Äåëî â òîì, ÷òî íà ìåñòå ïåðåïðàâû, ÷åðåç êîòîðóþ íàâèãàòîð ïðîëîæèë ìàðøðóò, ïîñëå ïðîëèâíûõ äîæäåé ðåçêî ïîäíÿëñÿ óðîâåíü âîäû â ðåêå.  èòîãå äîðîãà îêàçàëàñü ñêðûòà áóðíûì ïîòîêîì, íî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, êàê è ïðåäóïðåæäàþùèå çíàêè, âîäèòåëÿ íå ñìóòèëè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûçâîëèòü èç âîäû àâòîìîáèëü ïðèøëîñü âûçûâàòü ñïàñàòåëåé. Êàê ñîîáùàåò FoxNews, â ðåçóëüòàòå

Schwinn. 1 (718) 449-6868 Ïðîäàåòñÿ æåíñêèé âåëîñèïåä, 26”, íåäîðîãî. 1 (347) 856-8475. Ïðîäàåòñÿ âçðîñëûé âåëîñèïåä Mongoose. 1 (917) 775-1438. Äåøåâî. èíöèäåíòà íèêòî íå ïîñòðàäàë. Îòìåòèì, ÷òî ïîäîáíûå èñòîðèÿ íå ðåäêîñòü. Ëåòîì ýòîãî ãîäà â ÑØÀ îêîëî 100 àâòîìîáèëåé çàñòðÿëè íà ðàçìûòîé äîæäÿìè ãðóíòîâîé äîðîãå ïîñëå òîãî, êàê ñåðâèñ Google Maps îòïðàâèë èõ îáúåçæàòü ïðîáêó ïî äîðîãå â àýðîïîðò. Òîò ñëó÷àé äàæå ïðîêîììåíòèðîâàëè â êîìïàíèè Google. Òàì îòìåòèëè, ÷òî ïðè ïîñòðîåíèè ìàðøðóòà ñèñòåìà ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå ìíîãèå ôàêòîðû, â òîì ÷èñëå øèðèíó äîðîãè è ïðÿìîëèíåéíîñòü ìàðøðóòà. Îäíàêî íàâèãàòîð íå ó÷èòûâàåò ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Òîãäà æå â IT-êîìïàíèè ïîñîâåòîâàëè âîäèòåëÿì ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñâîåìó îïûòó âî âðåìÿ âîæäåíèÿ.


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

27

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÒ

Ðóáðèêó âåäåò Â.Âèêòîðîâè÷ Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïîæàëóéñòà ïîìíèòå, ÷òî îòâåòû íîñÿò îáùåîáðàçîâàòåëüíûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêîé êîíñóëüòàöèåé.

Çäðàâñòâóéòå! ß æèâó â Íüþ-Éîðêå è ïîëüçóþñü èñêëþ÷èòåëüíî îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì. ×òîáû íèêîãäà íå âîçíèêàëî ïðîáëåì ñ ïðîõîæäåíèåì ÷åðåç òóðíèêåò ìåòðî èëè ïëàò¸æíóþ ñèñòåìó àâòîáóñà, ÿ çàáëàãîâðåìåííî ïîïîëíÿþ (refill) ìåòðîêàðòî÷êó íà $40 $60. Ýòî ñïàñàåò îò íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, êîãäà ïîåçä ïî÷òè íà ïëàòôîðìå, à ýëåêòðîííàÿ íàäïèñü íà òóðíèêåòå ñîîáùàåò, ÷òî íà êàðòå íåò äåíåã. Íåäàâíî íà ìîåé êàðòå áûëî â ðàéîíå $30, îäíàêî âîéòè â ìåòðî íå ïîëó÷èëîñü, ïîñêîëüêó ó êàðòû èñò¸ê ñðîê ãîäíîñòè (expiration date). Ïðèøëîñü èñêàòü êëåðêà íà ñòàíöèè, êîòîðûé çàáðàë ñòàðóþ êàðòó, ïåðåêèíóë äåíüãè íà íîâóþ è âçÿë ñ ìåíÿ äîëëàð çà ïðîäëåíèå expiration date.  ñâÿçè ñ ïðîèçîøåäøèì ó ìåíÿ ïðîñòîé âîïðîñ: ïî÷åìó ó ìåòðîêàðò ñóùåñòâóåò ñðîê ãîäíîñòè? Ñ ýòèì êóñêîì ïëàñòèêà íè÷åãî è íèêîãäà íå ïðîèçîéä¸ò.

Ñëåäîâàòåëüíî, åãî ìîæíî ïîïîëíÿòü äåíüãàìè ãîäàìè. Áîëåå òîãî, èñïîëüçîâàíèå îäíîé êàðòî÷êè ìíîãîêðàòíî - âûðàæåíèå çäðàâîãî ñìûñëà, ò.ê. ïëàñòèêîâîãî ìóñîðà îáðàçîâûâàåòñÿ ìåíüøå. Îëüãà Óâàæàåìàÿ Îëüãà! Ñðîê ãîäíîñòè ìåòðîêàðòî÷åê ðàçäðàæàåò ìíîãèõ íüþéîðêöåâ. Ê ñîæàëåíèþ, Óïðàâëåíèå îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì (MTA) ñòðîèò ñâîþ ìàðêåòèíãîâóþ ñèñòåìó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñ ïàññàæèðîâ êàê ìîæíî áîëüøå äåíåã. Îôèöèàëüíàÿ ïðè÷èíà expiration date - ðàçìàãíè÷èâàíèå êàðòî÷êè. ßêîáû ïîñëå äëèòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âñÿ õðàíÿùàÿñÿ íà íåé èíôîðìàöèÿ (êîëè÷åñòâî äåíåã) ìîæåò îêàçàòüñÿ íåäîñòóïíîé.  òàêîì ñëó÷àå ïàññàæèð íå ñìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ìåòðîêàðòîé è äîêàçàòü, ÷òî íà íåé áûëè äåíüãè. Âåðîÿòíàÿ ðåàëüíàÿ ïðè÷èíà expiration date äîïîëíèòåëüíûå ìèëëèîíû äîëëàðîâ â áþäæåò MTA. Êàæäûé ðàç, êîãäà âû ïîêóïàåòå íîâóþ ïëàñòèêîâóþ ìåòðîêàðòó, âû ïëàòèòå $1 çà ñàì êóñî÷åê ïëàñòèêà. Âû ïîñòóïèëè åäèíñòâåííî âîçìîæíûì ñïîñîáîì - ïîäîøëè ê êëåðêó ñ èñò¸êøåé ìåòðîêàðòîé è ïåðåáðîñèëè ñ íå¸ äåíüãè íà íîâóþ ìåòðîêàðòó, çàïëàòèâ $1. Êàê ïðàâèëî, ñðîê ãîäíîñòè MetroCard íå ïðåâûøàåò 12-18 ìåñÿöåâ. Ïîýòîìó ñêîëüêî áû âû íå ïîïîëíÿëè êàðòó, ðàíî èëè ïîçäíî ïðèä¸òñÿ çàìåíèòü å¸ íà íîâóþ.

ÁÓÄÜ ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÕÎÇßÈÍÎÌ

Ñàìàÿ âûãîäíàÿ ëèçèíãîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ Owner Operators Òåõíèêà ïîñëåäíåãî ìîäåëüíîãî ðÿäà Âûãîäíàÿ ïðîãðàììà äåëèòñÿ ðàñõîäàìè In House ôèíàíñèðîâàíèå

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ CDL ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ, ÎÁÓ×ÀÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ • Òåõíèêà ïîñëåäíåãî ìîäåëüíîãî ðÿäà • Îïëàòà âîäèòåëÿì: Solo - $0.60/ìèëÿ; Team - $0.70/ìèëÿ • $100 çà êàæäóþ ÷èñòóþ èíñïåêöèþ DOT

• Çàïðàâî÷íûå êàðòû EFS • Ðóññêîÿçû÷íûå äèñïåò÷åðû • Direct Deposit • Áîíóñû çà áåçîïàñíîñòü

Õî÷åøü èìåòü ñâîé òðàê? Ìû ïîìîæåì!

Íàø APR îò 4.5% Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ëþáûì (708) 800-2808 ïî âîïðîñàì

2250 South Chicago Str., Joliet, IL 60436 • www.cadencepremier.com  òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ E-Z Trans Corp., ðàñïîëîæåííóþ â ãîðîäå Newark, Íüþ-Äæåðñè,

òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ CDL CLASS A äëÿ ïåðåâîçêè êîíòåéíåðîâ èç ïîðòîâ øòàòîâ Íüþ-Éîðê è Íüþ-Äæåðñè. Ðàáîòà local.

We offer Health Insurance, Dental Insurance and Paid Vacation Äîëæíû èìåòü: • 1 ÃÎÄ âîäèòåëüñêîãî ñòàæà • ×èñòûé driver record • TWIC Card

1 (908) 862-8990 Cell 1 (917) 284-1474


28

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ / REAL ESTATE

ÑÏÈÑÎÊ ÐÓÁÐÈÊ ÐÀÇÄÅËÀ

ÁÐÎÍÊÑ

ËÎÍÃ ÀÉËÅÍÄ

ÑÒÅÉÒÅÍ ÀÉËÅÍÄ

Êîìíàòû 052 101 Ñòóäèè 053 102 Áåéñìåíòû 054 103 1-ñïàëüí. êâàpòèpû 055 104 2-ñïàëüí. êâàpòèpû 056 105 3-ñïàëüí. êâàpòèpû 057 106 4 è áîëåå ñï. êâàpòèpû 059 108 Äîìà 061 110 Êîíäîìèíèóìû 062 111 Êîîïåpàòèâû 063 112 Ó÷àñòêè çåìëè 064 113 Ñêëàäû 067 116 Ãàpàæè 068 117 Äpàéâåè 069 118

151 201 152 202 153 203 154 204 155 205 156 206 158 208 160 210 161 211 162 212 163 213 166 216 167 217 168 218

251 252 253 254 255 256 258 260 261 262 263 266 267 268

301 302 303 304 305 306 308 310 311 312 313 316 317 318

ÌÀÍÕÝÒÒÅÍ

ÊÂÈÍÑ

ÁPÓÊËÈÍ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

NOTICE. All real estate advertised here in is subject to the Fair Housing Act of 1968 which prohibits any advertisement for housing «that indicates any preference, limitation, or discrimination based on race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin, or an intention to make any such preference, limitation, or discrimintion. Russian Bazaar will not knowingly accept any advertising for real estate which indicates any such preference, limitation or discrimination. The Law requires that all dwelings advertised be available on an equal opportunity basis

“Òîò, êòî âðåò, äîëæåí ñíà÷àëà ïðèíÿòü ðåøåíèå ñêðûòü èëè ïîääåëàòü ïðàâäèâóþ èíôîðìàöèþ,

à çàòåì ñôàáðèêîâàòü ëîæíóþ âåðñèþ ðåàëüíîñòè, êîòîðóþ îí áóäåò çàùèùàòü, è ðàñïðîñòðàíÿòü. Çàòåì îí äîëæåí óáåäèòüñÿ, ÷òî âñå âåðÿò â åãî èñòîðèþ, è ïðè ýòîì çàïîìíèòü ñâîþ âåðñèþ ôàêòîâ è îñòàâàòüñÿ áäèòåëüíûì, ÷òîáû íå ïðîòèâîðå÷èòü ñàìîìó ñåáå. Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî âñå ýòè ïðîöåññû ïîòðåáëÿþò ìíîãî ýíåðãèè è ìåíòàëüíîãî ðåçåðâà, çà èñêëþ÷åíèåì, âîçìîæíî, ïðîôåññèîíàëüíûõ ëæåöîâ, êîòîðûå àâòîìàòèçèðîâàëè âñå ýòè ìåõàíèçìû, ÷òîáû ïîâûñèòü èõ ýôôåêòèâíîñòü”, - ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå.

053 Ñòóäèè Ñäàþ â àpåíäó

051 ÁÐÓÊËÈÍ 052 Êîìíàòû Ñäàì êîìíàòó æåíùèíå - ñ 1 íîÿáðÿ. Ocean Pkway & Corteleyou Rd. (929) 368-7317 Çâîíèòü ïîñëå 8pm

Ñäàåòñÿ áîëüøàÿ ÷èñòàÿ ñâåòëàÿ êîìíàòà ñ îòäåëüíûì óìûâàëüíèêîì è òóàëåòîì. Áèëäèíã. Øèïñõåäáåé. Òðàíñïîðò ðÿäîì. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó (646) 7635737

×òî ïðîèñõîäèò â ìîçãå, êîãäà âû âðåòå “Êàê íåñëîæíî äîãàäàòüñÿ, ëîæü - ýòî âûñîêîèíòåëëåêòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, â êîòîðóþ âîâëå÷åíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáëàñòåé ìîçãà, ó÷àñòâóþùèõ â ðàññóæäåíèÿõ âûñîêîãî óðîâíÿ”, -ïèøåò Ñèëüâèÿ Øîêðîí, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Íàöèîíàëüíîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòðà Ôðàíöèè, ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè ïñèõîëîãèè âîñïðèÿòèÿ Óíèâåðñèòåòà Ïàðèæ Äåêàðò, íà ñòðàíèöàõ Le Monde.

Ñíèìó îòäåëüíóþ ìåáëèðîâàííóþ êîìíàòó â ðàéîíå Kings Highway, Sheepsheadbay. 1 (929) 293-5366. Çâîíèòü âå÷åðîì. 2 æåíùèíû ñíèìóò êîìíàòó â ðàéîíå Áðàéòîíà. 1 (646) 286-2274

“Íà öåðåáðàëüíîì óðîâíå íàä âûïîëíåíèåì ýòèõ äåéñòâèé ðàáîòàåò ïðåôðîíòàëüíàÿ êîðà, èçâåñòíàÿ ñâîåé âîâëå÷åííîñòüþ â ñëîæíûå êîãíèòèâíûå ïðîöåññû. Êàê ïîêàçàëè Ìàêñèì Êèðååâ è åãî êîëëåãè èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà â 2017 ãîäó, òåïåðü ìîæíî îòñëåæèâàòü, êàê ðàçëè÷íûå îáëàñòè ìîçãà àêòèâèðóþòñÿ è âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïñèõîëîãè÷åñêèì êîíòåêñòîì. Ýòè àâòîðû èñïîëüçîâàëè íîâûé ìåòîä ôóíêöèîíàëüíîé ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé òîìîãðàôèè àíàëèç ôÌÐÒ äëÿ èçó÷åíèÿ òîãî, êàê èçìåíÿåòñÿ ñâÿçíîñòü ìîçãà, êîãäà

ñóáúåêò ëæåò èëè êîãäà îí èñïîëüçóåò ìàíèïóëÿòèâíîå ïîâåäåíèå ïî îòíîøåíèþ ê óñëîâèÿì, êîãäà îí ãîâîðèò ïðàâäó. Ïî-âèäèìîìó, âî âðåìÿ ëæè â ëåâîì ïîëóøàðèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó ìåäèàëüíîé ëîáíîé èçâèëèíîé è íèæíåé ëîáíîé èçâèëèíîé. Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ýòèìè äâóìÿ îáëàñòÿìè ìîçãà ìîæåò îòðàæàòü êîíêóðåíöèþ çà âûáîð ëæèâîé èëè ïðàâäèâîé ðå÷è. ×òî êàñàåòñÿ ìàíèïóëÿòèâíîãî ïîâåäåíèÿ, òî îíî âûçûâàåò óâåëè÷åíèå ñâÿçíîñòè ìåæäó ëåâîé ìåäèàëüíîé ëîáíîé èçâèëèíîé è ïðàâûì âèñî÷íî-

Ñäàåòñÿ ñâåòëàÿ ÷èñòàÿ áîëüøàÿ ñòóäèÿ ñ îòäåëüíîé êóõíåé è ñòîëîâîé. Êîîïåðàòèâíûé äîì, ÷åòâåðòûé ýòàæ. Ìàíõýòòåí Áè÷. $1500. (646) 7635602 òåìåííûì ñîåäèíåíèåì, òîé îáëàñòüþ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò íàì ïîñòàâèòü ñåáÿ íà ìåñòî äðóãîãî ÷åëîâåêà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êîãäà ñóáúåêò ìàíèïóëèðóåò íàìè, îí äåéñòâèòåëüíî âñòàåò íà íàøó òî÷êó çðåíèÿ, ÷òîáû áûòü áîëåå ýôôåêòèâíûì!” - ïîÿñíÿåò ýêñïåðò. “ êîíå÷íîì ñ÷åòå, ëæåö ÷àñòî ñàì íà÷èíàåò âåðèòü â ñâîé îáìàí è óáåæäàòü ñåáÿ è äàæå íàñ â òîì, ÷òî îí ãîâîðèò ïðàâäó. Íî îïÿòü æå, ôóíêöèîíàëüíàÿ íåéðîâèçóàëèçàöèÿ ìîæåò ïðèïîäíÿòü çàâåñó íàä ýòîé äâîéíîé ëîæüþ: äëÿ äðóãèõ è äëÿ ñåáÿ! Äæ. Þ è åãî êîëëåãè èç Óíèâåðñèòåòà Ãîíêîíãà íåäàâíî çàäóìàëèñü î âîçìîæíîñòè ôóíêöèîíàëüíîé ÌÐÒ äèôôåðåíöèðîâàòü àêòèâíîñòü ìîçãà âî âðåìÿ îáìàíà è ëîæíîãî âîñïîìèíàíèÿ. Ýòè äâå ýêñïåðèìåíòàëüíûå ñèòóàöèè àêòèâèðóþò ëåâóþ ëîáíóþ èçâèëèíó, íî òîëüêî ñèòóàöèÿ ëæè òàêæå àêòèâèðóåò ñåòü îáëàñòåé â îáîèõ ïîëóøàðèÿõ: ïðàâóþ âåðõíþþ âèñî÷íóþ èçâèëèíó, ïðàâóþ îñòðîâêîâóþ îáîëî÷êó, ëåâóþ òåìåííóþ äîëþ è ïðàâóþ âåðõíþþ ëîáíóþ èçâèëèíó. Ê ñ÷àñòüþ äëÿ íàñòîÿùèõ ëæåöîâ, íè÷òî íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýòà òåõíèêà ñïîñîáíà îáíàðóæèòü ëîæü â ïîâñåäíåâíîé æèçíè”, - óêàçûâàåò Øîêðîí. Èíîïðåññà


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

29

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ / BUSINESS OPPORTUNITY Áðàéòîí. Ñäàåòñÿ áîëüøàÿ ñâåòëàÿ ñòóäèÿ, à òàêæå 3-ñïàëüíàÿ êâ-ðà ïîñëå ðåìîíòà. Áèëäèíã, ëèôò, ïðà÷å÷íàÿ. Ðÿäîì øîïèíã è òðàíñïîðò. À òàêæå áîëüøîé âûáîð êâàðòèð â ðåíò ïî 8-é ïðîãðàììå â ðàçíûõ ðàéîíàõ Áðóêëèíà. 1 (718) 6647909 Ñäàåòñÿ ìåáëèðîâàííàÿ ñòóäèÿ â ÷àñòíîì äîìå. Òðàíñïîðò, ìàãàçèíû ðÿäîì. 1 (347) 628-0020. Õîçÿèí. Ñäàåòñÿ ìåáëèðîâàííàÿ ñòóäèÿ ó îêåàíà â íîâîì áèëäèíãå â ðàéîíå ñòàíöèè ìåòðî Coney Island. Èíòåðíåò, ÒÂ. 1 (347) 481-5342 Mill Basin. Ñâåòëóþ ñòóäèþ èç äâóõ êîìíàò â ïîëóáåéñìåíòå ÷àñòíîãî äîìà. Âñå óäîáñòâà. $1300, âêëþ÷àÿ ñâåò è ãàç. 1 (347) 628-7726.

054 Áåéñìåíòû Ñäàþ â àpåíäó Ñäàåòñÿ ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ õðàíåíèÿ âåùåé (ñêëàä). East 14 st & Ave O. 1 (917) 541-7849.

Âîçüìó â àpåíäó Ñíèìó êâàðòèðó â áåéñìåíòå èëè ïîëóáåéñìåíòå áåç ïîñðåäíèêîâ. 1 (347) 374-5042, 1 (347) 7223720. Îñòàâüòå ñîîáùåíèå.

055 1-ñïàëüíûå êâàpòèpû. Ñäàåòñÿ 1-ñïàëüíàÿ êâàðòèðà â Áðóêëèíå ñ 1 îêòÿáðÿ. 1 (917) 642-5433

ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ? ÇÂÎÍÈÒÅ: (718) 275-3660 Ïîäðîáíîñòè íà ñòð . 25

Ave X & East 7. Õîçÿèí ñäàåò íåáîëüøóþ ìåáëèðîâàííóþ 1-ñïàëüíóþ êâàðòèðó, walk-in. Áåç æèâîòíûõ, íåêóðÿùèì. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (347) 245-7029.

056 2-ñïàëüíûå êâàpòèpû. Ñäàþ â àpåíäó Sheepshead Bay. Ñäàþ áîëüøóþ 2-ñïàëüíóþ êâàðòèðó â ÷àñòíîì äîìå. Ïîñëå ðåìîíòà. Âîçìîæåí ïàðêèíã. Õîçÿèí. 1 (347) 307-5445. Áåç êîìèññèîííûõ.

068 Ãàpàæè. Ñäàþ â àpåíäó Bay Parkway & 70th Street. Ñäàåòñÿ ìåñòî äëÿ ïàðêîâêè â ïîäçåìíîì ãàðàæå. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (347) 4444607 Manhattan Beach. Ñäàåòñÿ îòäåëüíî ñòîÿùèé ãàðàæ äëÿ õðàíåíèÿ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (917) 981-1950, 1 (917) 364-7126

069 Äpàéâåè Ñäàþ â àpåíäó Áåíñîíõåðñò. Óãîë 80 ñòðèò è 23 àâåíþ ñäàåòñÿ ïàðêèíã äëÿ ìàøèíû. 1 (718) 614-7068 Ñäàåòñÿ ìåñòî äëÿ ïàðêîâêè íà îãîðîæåííîé ñòîÿíêå. West 2nd Street & Kings Highway. 1 (718) 666-5426. Õîçÿèí. Â Áåíñîíõåðñòå, Cropsey Ave & Bay 47th Streåt ñäàåòñÿ ïàðêèíã. 1 (917) 5395507

351 Áèçíåñû Ïpîäàþ Ïðîäàåòñÿ ñàïîæíàÿ ìàñòåðñêàÿ â ðóññêîì ðàéîíå Áðîíêñà. (718) 518-1049

354 Âñå äëÿ áèçíåñà Ïðîäàþ äëÿ áàðáåðà hot êàáèíåò ìîäåëü 501 íà 36 ïîëîòåíåö. Çâîíèòü ïî

100 ÊÂÈÍÑ 101 Êîìíàòû. Room for rent in Fresh Meàdow, Queens. Women only, 3 women in room (big room). $600 each, fully furnished. 1 (917) 5595585

105 2-ñïàëüíûå êâàpòèpû. Ñäàþ â àpåíäó Êâèíñ, â åâðåéñêîì ðàéîíå ñäàì 2-ñïàëüíóþ êâàðòèðó â ÷àñòíîì äîìå, òðàíñïîðò è ìàãàçèíû ðÿäîì. 1 (917) 376-1047. Õîçÿèí, áåç êîìèññèîííûõ.  Êâèíñå â ðàéîíå Main Street, Flushing ñäàåòñÿ 2ñïàëüíàÿ êâàðòèðà. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (718) 757-4433. Õîçÿèí, áåç êîìèññèîííûõ.

250 ËÎÍà ÀÉËÅÍÄ 254 1-ñïàëüíûå êâàpòèpû Ñäàþ â àpåíäó  Ñòåéòåí Àéëåíäå ñäàåòñÿ 1-ñïàëüíàÿ êâàðòèðà â ÷àñòíîì äîìå. Õîðîøèé ðàéîí. Áëèçêî ê òðàíñïîðòó. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (917) 6578106

300 ÑÒÅÉÒÅÍ ÀÉËÅÍÄ 301 Êîìíàòû Ñäàåòñÿ áîëüøàÿ êîìíàòà æåíùèíå â Ñòåéòåí Àéëåíäå. 1 (347) 336-5502 òåëåôîíó: 1 (718) 4590547. Ïðîäàþòñÿ èíñòðóìåíòû äëÿ ñàëîíà êðàñîòû, âêëþ÷àÿ ìàøèíêè è íîæíèöû. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (917) 500-6271 Îáîðóäîâàíèå äëÿ öèêëåâêè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (917) 5924317.

STATEN ISLAND  ÷àñòíîì äîìå ñäàåòñÿ

324 Håäâèæèìîñòü â Óêpàèíå

2-ÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ

Ïpîäàþ

ïîñëå ðåìîíòà. Õîðîøèé ðàéîí.

Ïðîäàåòñÿ 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ã. Êèåâ, Ãîëîñååâñêèé ðàéîí, îïëàòà â ÑØÀ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (561) 8919659

1 (917) 657-8106

304 1-ñïàëüíûå êâàpòèpû Ñäàþ â àpåíäó Ñäàåòñÿ 1-ñïàëüíàÿ êâàðòèðà â êðàñèâîé ðàéîíå Ñòåéòåí Àéëåíäà. Ðåíò $1400. Áàëêîí, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: (347) 399-9122 Ñäàþ 1-ñïàëüíóþ êâàðòèðó â Ñòåéòåí Àéëåíäå. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (718) 667-6161

310 Äîìà Ïðîäàåòñÿ äîì â Ñòåéòåí Àéëåíäå. 3 ñïàëüíè, 3 âàííûå è áîëüøàÿ ñòóäèÿ. 1384 êâ. ôò. 1 (718) 983-5105. Õîçÿèí.

321 Håäâèæèìîñòü â Ìîñêâå Ïðîäàåòñÿ 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ïîäìîñêîâüå, ã. Ïóøêèíî. 4-é ýòàæ, áàëêîí. 1 (718) 449-6868

327 Håäâèæèìîñòü â Óçáåêèñòàíå Ïpîäàþ Âíèìàíèþ ñàìàðêàíäöåâ! Â ãîðîäå Ñàìàðêàíä ïðîäàåòñÿ äîì ñ áîëüøèì äâîðîì - 8.5 ñîòîê. Èìååòñÿ êàïèòàëüíûé ãàðàæ. Êàíàëèçàöèÿ, ãàç, ñâåò, âîäà - ïîñòîÿííî. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó (347) 7858749

341 ÍÜÞ ÄÆÅÐÑÈ Ñäàþ â àpåíäó Ñäàåòñÿ ïîë-äîìà â ÍüþÄæåðñè, West Orange. Îòäåëüíûé âõîä, âñå óäîáñòâà. 1 (973) 7362067. Çâîíèòü ïîñëå 7 ÷àñîâ âå÷åðà.

300 acres fields, woods, 360 deg.views overlooking (Russian) Holy Trinity Monastery, Jordanville, NY. Great history Mohawk Valley, organic farming, hunting, nature trails,1/2hr. Cooperstown and Glimmerglass Opera, 4hrs. NYC

(732) 449-5499

erniecismowski@gmail.com

Barber Shop for sale â Êâèíñå Established almost 10 years with renewable lease five-year or ten-year option

Î öåíå äîãîâîðèìñÿ Call Peter: (917) 774-2070


30

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÌÅÄÈÖÈÍÀ Ïðàâîâàÿ èíôîðìàöèÿ. Ñòàòüè ðàçäåëà “Ìåäèöèíà” ñîäåðæàò òîëüêî îáùèå ñâåäåíèÿ è íå äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå çàìåíû ðåêîìåíäàöèé âðà÷à èëè èíîãî ñïåöèàëèñòà â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ. “Ðóññêèé áàçàð” íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ëþáîé äèàãíîç, ïîñòàâëåííûé ÷èòàòåëåì íà îñíîâå ïðî÷èòàííûõ ìàòåðèàëîâ. Åñëè âàñ áåñïîêîèò ñîñòîÿíèå âàøåãî çäîðîâüÿ - îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. Ïðîäàì ýëåêòðè÷åñêèé àýðîìàòðàö îò ïðîëåæíåé, îðòîïåäè÷åñêèé ìàòðàö äëÿ ãîñïèòàëüíîé êðîâàòè. 1 (718) 986-7645. Ïðîäàåòñÿ ýëåêòðè÷åñêîå èíâàëèäíîå êðåñëî. Òðåáóåò íåáîëüøîãî ðåìîíòà. 1 (917) 601-2667 Ïðîäàì walker, ïðîêëàäêè, ïàìïåðñû, ïåëåíêè, ïàëêó, ïðèêðîâàòíóþ òóìáî÷êó. 1 (718) 9867645. Ïðîäàåòñÿ âîêåð íà ÷åòûðåõ êîëåñàõ ñ ñèäåíüåì. Äåøåâî. 1 (718) 758-5208

Ïðîäàåòñÿ ìàññàæíûé ñòîë. 1 (718) 449-6868 Ïðîäàåòñÿ ýëåêòðîñêóòåð äëÿ ïåíñèîíåðîâ. Íåäîðîãî. 1 (718) 7696668 Ïðîäàì ïî÷òè íîâûé âîêåð. 1 (347) 606-9670 Ïðîäàþ âèë÷åð, îäíîðàçîâûå ðîçîâûå ïåëåíêè è ïàìïåðñû. Äåøåâî. 1 (201) 332-7540 Ìåäèöèíñêèé íàäóâíîé ïðîòèâîïðîëåæíåâûé ìàòðàö ñ íàñîñîì. 1 (201) 332-7540

Ïðîäàåòñÿ âîêåð ñ ñèäåíüåì è êîðçèíîé. 1 (718) 836-8826 Ïðîäàåòñÿ âîäÿíîé ìàññàæåð äëÿ íîã. Öåíà $25. 1 (718) 836-8826. Ïðîäàþòñÿ ãîëóáûå ïåëåíêè, ïåð÷àòêè. 1 (718) 339-2103 Ïðîäàåòñÿ ìàññàæåð ñïèíû äëÿ óñòàíîâêè â êîìïüþòåðíîå êðåñëî. 1 (973) 457-6383 Îòäàì áåñïëàòíî ýëåêòðè÷åñêóþ ãîñïèòàëüíóþ êðîâàòü ñ ìàòðàöåì. 1 (718) 372-6716

ÝÒÎ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ Ïðåáûâàíèå â íàøåì ïðåêðàñíîì öåíòðå îïëà÷èâàåòñÿ ïðîãðàììîé Ìåäèêåéä

ÏÑÈÕÈÀÒÐ ÄÎÊÒÎÐ

ÀÍÍÀ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ ïðèíèìàåò â íîâîì îôèñå ïî àäðåñó:

200 Corbin Pl., Brooklyn, NY 11235 (718) 238-2285

Ïî÷åìó ëþäè ïðåäïî÷èòàþò ïðîäîëæàòü áåñïîêîèòüñÿ âìåñòî òîãî, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ “Íåêîòîðûå ëþäè ñ ïîâûøåííîé òðåâîæíîñòüþ ïðåäïî÷èòàþò âñå âðåìÿ ïðåáûâàòü â ñîñòîÿíèè ëåãêîãî áåñïîêîéñòâà âìåñòî òîãî, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ, óòâåðæäàþò ó÷åíûå. Èññëåäîâàòåëè ïðåäïîëîæèëè, ÷òî ïîñòîÿííîå ïðåáûâàíèå â ñîñòîÿíèè äèñêîìôîðòà ìîæåò ñëóæèòü áóôåðîì äëÿ ñèëüíûõ ýìîöèé â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðîèñõîäèò ÷òî-òî íà ñàìîì äåëå íåïðèÿòíîå.  ýòèõ ñëó÷àÿõ ðåçêèé ñêà÷îê áåñïîêîéñòâà áóäåò ìåíüøå, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê óæå íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè íåêîòîðîãî ñòðåññà”, - ñîîáùàåò Daily Mail. Íî ïñèõîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî ãîðàçäî ïîëåçíåå ïîçâîëÿòü ñåáå èñïûòûâàòü âåñü ñïåêòð ýìîöèé, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ïðèíèìàòü êàê ðàññëàáëåíèå, òàê è îñòðóþ ðåàêöèþ. “Ëþäè ìîãóò îñòàâàòüñÿ â ñîñòîÿíèè áåñïîêîéñòâà, ÷òîáû íå äîïóñòèòü çíà÷èòåëüíîãî ñäâèãà â óðîâíå òðåâîãå, íî íà ñàìîì äåëå áîëåå çäîðîâûì âàðèàíòîì áóäåò ïîçâîëèòü ñåáå èñïûòûâàòü ýòè ñäâèãè, - ãîâîðèò Ìèøåëü Íüþìàí, ïðîôåññîð ïñèõîëîãèè â Óíèâåðñèòåòå øòàòà Ïåíñèëüâàíèÿ. - ×åì áîëüøå òû ýòî äåëàåøü, òåì áîëüøå ïîíèìàåøü, ÷òî ìîæåøü ýòî äåëàòü, è ëó÷øå âðåìÿ îò âðåìåíè ðàññëàáëÿòüñÿ”. “Ðàáîòà íàä îñîçíàííîñòüþ è äðóãèå âìåøàòåëüñòâà ìîãóò ïîìî÷ü ëþäÿì ðàññëàáèòüñÿ è æèòü â ìîìåíòå”, ñ÷èòàåò Íüþìàí. “Òðåâîæíîñòü, êîòîðàÿ èìååò íàó÷íîå íàçâàíèå ãåíåðàëèçîâàííîå òðåâîæíîå ðàññòðîéñòâî, ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìîé ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ïðè êîòîðîé ëþäÿì òðóäíî êîíòðîëèðîâàòü

óðîâåíü ñòðåññà è áåñïîêîéñòâà. Ýòî ñîñòîÿíèå ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåííûì è, êàê ïðåäïîëàãàåòñÿ, â Âåëèêîáðèòàíèè èì ñòðàäàåò êàæäûé äâàäöàòûé ÷åëîâåê, õîòÿ ïðè÷èíû òðåâîæíîñòè íå ñîâñåì ïîíÿòíû. Îíà ìîæåò ïðîâîöèðîâàòüñÿ ÷ðåçìåðíîé àêòèâíîñòüþ â îïðåäåëåííûõ îáëàñòÿõ ìîçãà, õèìè÷åñêèì äèñáàëàíñîì èëè òðàâìàòè÷åñêèì ïðîøëûì. Ó íåêîòîðûõ ëþäåé îíî ïîÿâëÿåòñÿ âîîáùå áåç âèäèìîé ïðè÷èíû, ñîãëàñíî äàííûì Íàöèîíàëüíîé ñëóæáû çäðàâîîõðàíåíèÿ”. “Èññëåäîâàòåëè (...) îïðîñèëè ãðóïïó èç 96 ÷åëîâåê îá èõ ðåàêöèè íà âèäåîðîëèêè.  ãðóïïå ó 32 ÷åëîâåê áûëà òðåâîæíîñòü, ó 34 - äåïðåññèÿ, 30 íå ñòðàäàëè íè òåì, íè äðóãèì. Èñïûòóåìûå âûïîëíÿëè óïðàæíåíèå íà ðàññëàáëåíèå, à çàòåì èì ïîêàçûâàëè âèäåî, êîòîðûå äîëæíû áûëè âûçâàòü ÷óâñòâà ñòðàõà èëè ïå÷àëè. Çàòåì îíè îòâå÷àëè íà âîïðîñû î òîì, êàê îíè ñåáÿ ÷óâñòâóþò. Ïîñëå ýòîãî îíè îïÿòü âûïîëíÿëè óïðàæíåíèÿ íà ðàññëàáëåíèå è ñíîâà îòâå÷àëè íà âîïðîñû, íà ýòîò ðàç áåç ïðîñìîòðà âèäåî”. “Ëþäè ñ òðåâîæíîñòüþ áûëè áîëåå ñêëîííû îñòàâàòüñÿ íà ãðàíè èëè â ñîñòîÿíèè ñòðåññà äàæå ïðè âûïîëíåíèè óïðàæíåíèé íà ðàññëàáëåíèå, ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå, è â öåëîì èñïûòûâàòü áîëåå ðåçêèå âñïëåñêè ýìîöèé. Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ëþäè, êîòîðûå íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè îñîáåííîãî áåñïîêîéñòâà, ïûòàëèñü óñòàíîâèòü íåêîòîðûé êîíòðîëü, ñîõðàíÿÿ áåñïîêîéñòâî, äàæå êîãäà îíè äîëæíû 


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

áûëè áû ðàññëàáèòüñÿ”. “Òåîðèÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã òîé èäåè, ÷òî ëþäè ìîãóò ñïåöèàëüíî ïîãðóæàòüñÿ â áåñïîêîéñòâî, ÷òîáû èçáåæàòü ðàçî÷àðîâàíèÿ, êîòîðîå îíè ìîãóò èñïûòàòü, åñëè ñëó÷èòñÿ ÷òî-òî ïëîõîå, - ïîÿñíÿåò ïðîôåññîð Íüþìàí. - Íà ñàìîì äåëå, ýòî íå ïîëåçíî, à ïðîñòî äåëàåò âàñ áîëåå íåñ÷àñòíûì. Íî ïîñêîëüêó áîëüøåé ÷àñòè âåùåé, î êîòîðûõ ìû áåñïîêîèìñÿ, â êîíå÷íîì èòîãå íå ïðîèñõîäèò, òî, â ìîçãó óêðåïëÿåòñÿ ìûñëü: “ÿ âîëíîâàëñÿ è ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ïîýòîìó ÿ äîëæåí ïðîäîëæàòü áåñïîêîèòüñÿ”. Èññëåäîâàíèå, î êîòîðîì ñîîáùàåò æóðíàë Journal of Affective Disorders, ïîêàçàë, ÷òî ó ëþäåé ñ äåïðåññèåé íàáëþäàþòñÿ àíàëîãè÷íûå ðåàêöèè, íî áåñïîêîéñòâî íå äîñòèãàåò òàêîãî ýêñòðåìàëüíîãî óðîâíÿ. Èíîïðåññà10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

31


32

19 - 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1222

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÌÈÐ ÑÒÐÀÑÒÅÉ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ

5 óðîêîâ îò èêîíû áîêñà Ìàéêà Òàéñîíà Ìàéêà Òàéñîíà çíàþò êàê íåïîêîëåáèìîãî ÷åìïèîíà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå, ñ êîòîðûì ñîïåðíèêè ïðîñòî áîÿëèñü âûõîäèòü íà ðèíã. Íà ñâîåì íåïðîñòîì ïóòè Òàéñîí ïîíÿë íåìàëî æèçíåííûõ óðîêîâ. Èçâåñòíåéøèé áîêñåð Ìàéê Òàéñîí èìååò íåîäíîçíà÷íóþ ðåïóòàöèþ. Òåìíîêîæèé ïàðåíü, ÷òî ðîäèëñÿ â àìåðèêàíñêîì ãåòòî, êàçàëîñü, îáðå÷åí áûë ïðîéòè ÷åðåç âñåâîçìîæíûå òÿãîñòè æèçíè. Íî åìó íå ñóæäåíî áûëî äîëãî æèòü â íèùåòå. Óæå â 20 ëåò Ìàéê Òàéñîí âçÿë ìèðîâîå ÷åìïèîíñòâî è óñòàíîâèë ðåêîðä, êîòîðûé íèêòî íå ìîæåò ïîáèòü. Îí áûñòðî ñòàë ïðèìåðîì äëÿ ìàëü÷èøåê âñåãî ìèðà è íà÷àë çàðàáàòûâàòü ìèëëèîíû. Õëàäíîêðîâíî è áåññòðàøíî áîêñåð íîêàóòèðîâàë ñâîèõ ñîïåðíèêîâ îäíîãî çà äðóãèì. È áîëåå 40% ïîáåä áûëè îäåðæàíû Òàéñîíîì óæå â ïåðâîì ðàóíäå. Ïðè ýòîì Ìàéê íå áûë ëèøåí ïîðîêîâ. Èñòîðèþ ñ îòêóøåííûì óõîì, íàâåðíÿêà, ñëûøàëè âñå. Ñ äèñöèïëèíîé ó Ìàéêà ïðîáëåìû áûëè ñ ñàìîãî äåòñòâà, äà îí ñàì ïðèçíàâàë îïðåäåëåííûå ñëàáîñòè ñâîåãî õàðàêòåðà. Ïîýòîìó, êîãäà íà íåãî ñâàëèëàñü áûñòðàÿ ñëàâà è áîëüøèå äåíüãè, Òàéñîí ñòàë âåñòè ðàçãóëüíóþ æèçíü. Åãî ïîñòîÿííî âèäåëè çà ðàñïèòèåì àëêîãîëÿ è â îáùåñòâå ëåãêîäîñòóïíûõ æåíùèí. È õîòÿ íèêòî íå îæèäàë îò ïàðíÿ èç áåäíîãî ðàéîíà ïðèñòîéíîãî ïîâåäåíèÿ, áîêñåð ñëèøêîì áûñòðî ðàñòðàòèë îãðîìíîå ñîñòîÿíèå. Åñòü â åãî áèîãðàôèè è áîëåå òåìíàÿ ñòðàíèöà, ñâÿçàííàÿ ñ îáâèíåíèÿìè â èçíàñèëîâàíèè. Òàéñîí îòñèäåë 3 ãîäà â òþðüìå. Íàâåðíîå, âñå ýòè èñïûòàíèÿ äîëæíû áûëè ïðîèçîéòè â åãî æèçíè, ÷òîáû Ìàéê Òàéñîí èç ýïàòàæíîãî êóòèëû è çâåðÿ íà ðèíãå ïðåâðàòèëñÿ â îáðàçöîâîãî ñåìüÿíèíà è óñïåøíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Íà ýòîì íåïðîñòîì ïóòè Òàéñîí ïîíÿë íåìàëî æèçíåííûõ óðîêîâ.

Ìàéê Òàéñîí áðîñèë âûçîâ âñåì íåäîñòàòêàì è íîêàóòèðîâàë èõ. Îáëàäàÿ òÿæåëûì õàðàêòåðîì è ðàçíîîáðàçíûìè êîìïëåêñàìè, áîêñåð åäâà íå îêàçàëñÿ íà óëèöå, êîãäà ðàñòðàòèë ñâîå ñîñòîÿíèå. Îí âïîëíå ìîã áû ñíîâà î÷óòèòüñÿ â òþðüìå èëè çàêîí÷èòü æèçíü â ïåðåñòðåëêå ñ áàíäèòàìè, åñëè áû íå âçÿë ñåáÿ â ðóêè. Òàéñîí óâåðåí: åñëè óäàñòñÿ ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè ñàìûìè ñèëüíûìè ñëàáîñòÿìè è ïîðîêàìè, íèêàêèå äðóãèå èñïûòàíèÿ â æèçíè íå ñòðàøíû. Òîëüêî òû âëèÿåøü íà òî, êàêèì áóäåò òâîå áóäóùåå. 2. Ñòîèò áåðå÷ü äåíüãè  íà÷àëå 2000-õ Òàéñîí âëàäåë äåéñòâèòåëüíî îãðîìíûì ñîñòîÿíèåì. Ñóììà â 300 ìëí äîëëàðîâ â òî âðåìÿ áûëà àñòðîíîìè÷åñêîé äëÿ ñïîðòñìåíà è îí ïîñòîÿííî îêàçûâàëñÿ â ðàçíûõ ñïèñêàõ ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé. È âîò â 2003 Ìàéê ñòàíîâèòñÿ áàíêðîòîì. Òàê æå áûñòðî, êàê áîêñåð çàðàáîòàë ñâîè ìèëëèîíû, îí ïîòðàòèë èõ â áàðàõ è êëóáàõ. À îòñóòñòâèå ïîääåðæêè îò áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ, âêëþ÷àÿ ëèöåìåðèå ïðîìîóòåðà Òàéñîíà Äîíà Êèíãà, ëèøü óñóãóáèëî ñèòóàöèþ.

Íåäîñòàòêè ìåøàþò äâèãàòüñÿ ê íàìå÷åííîé öåëè, íî ëèøü äî òåõ ïîð, ïîêà îò íèõ îòâîðà÷èâàåøüñÿ. Ñòîèò òîëüêî ïðèçíàòü ñâîè ñëàáîñòè è íà÷àòü ðàáîòàòü íàä íèìè, âñå ìåíÿåòñÿ.

3. Ïðîøëîå íå âàæíî Îäíàæäû íà èíòåðâüþ Ìàéê ñêàçàë æóðíàëèñòó Áðåíäîíó Øòàéíåðó, ÷òî íåíàâèäèò ñëîâî «áûëî». Ïî ìíåíèþ Òàéñîíà, íåò íè÷åãî õóæå, ÷åì ãîâîðèòü â ïðîøåäøåì âðåìåíè. Íóæíî óìåòü îñòàâëÿòü ïðîøëîå â ïðîøëîì è ñîñðåäîòà÷èâàòüñÿ íà òîì, ÷òî æäåò òåáÿ âïåðåäè. Çàöèêëåííîñòü íà ïðîøåäøèõ ñîáûòèÿõ íå ïîìîæåò èçìåíèòü èõ, îíà ìåøàåò íàñòîÿùåìó è íå äàåò äâèãàòüñÿ âïåðåä. 4. Âåðü – è âñå ïîëó÷èòñÿ Äåòñòâî â íåáëàãîïîëó÷íîì ðàéîíå ïîâëèÿëî íà òî, ÷òî ó Ìàéêà Òàéñîíà ñëîæèëîñü íåìàëî

NEW SERVICE

ÀÐÌÅÍÈß $2.99 ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÅ ÑÊÈÄÊÈ

• 5% íà âñå ïîñûëêè îò 10 lb, îòïðàâëåííûå â ñòðàíû ÑÍÃ • 10% íà FedEx Epress First èëè Priority Overnight ïî Àìåðèêå • 15% íà DHL Express Services ïî âñåìó ìèðó

www.nashapochta.com 1923 McDonald Avenue,

1. Íóæíî óìåòü ïðèçíàâàòü ñâîè íåäîñòàòêè

Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò Ìàéêó óäàëîñü ñêîëîòèòü íåïëîõîå ñîñòîÿíèå, çàíèìàÿñü áèçíåñîì. Äà, ñåé÷àñ îí óæå íå ñàìûé áîãàòûé ñïîðòñìåí ìèðà, íî íè â ÷åì ñåáå íå îòêàçûâàåò, à åãî æèçíü ñòàáèëüíà è ïîëíà íåìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé. Òàéñîí íèêîìó íå ñîâåòóåò ïîâòîðÿòü ñâîè îøèáêè è òðàòèòü âñå íà âûïèâêó, ìàøèíû è æåíùèí. Ëó÷øå âñåãî èíâåñòèðîâàòü äåíüãè â áóäóùåå, ñ÷èòàåò îí.

Brooklyn NY 11223

(718) 872-7577 (718) 872-7599 ïîíåä. - ïÿòíèöà ñ 9am äî 7pm ñóááîòà è âîñêð. ñ 10am äî 6 pm

2609 East 14 Street, Brooklyn NY 11235

(718) 934-0030 ïîíåä. - ïÿòíèöà ñ 9am äî 7pm ñóááîòà ñ 10am äî 3 pm

2896 Shell Rd. Brooklyn NY, 11224 • (718) 676-6796 ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÇÀÁÈÐÀÅÌ ÏÎÑÛËÊÈ ÈÇ ÄÎÌÀ

êîìïëåêñîâ, êîòîðûå ìåøàëè åìó â äàëüíåéøåé æèçíè. Íî íå íà ðèíãå. Áîêñåð áûë óâåðåí â ñîáñòâåííîé íåóÿçâèìîñòè è ïîáåæäàë ðàç çà ðàçîì âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ñèëüíîé âåðå â ñåáÿ è ñâîè ñèëû. Äà, èíîãäà îí êàçàëñÿ ñëèøêîì ñàìîóâåðåííûì, îñîáåííî êîãäà ñûïàë â àäðåñ ñîïåðíèêîâ óãðîçàìè èëè ââÿçûâàëñÿ â äðàêó ïðÿìî íà ïðåäìàò÷åâîé ïðåññêîíôåðåíöèè. Íî åñëè áû íå âåðà â ñåáÿ, Ìàéêó áû íå óäàëîñü çàðàáîòàòü ñâîþ ñëàâó, è îí áû íå ñòàë òåì ÷åëîâåêîì, êàêèì ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ. 5. Íèêîãäà íå ïîçäíî èçìåíèòüñÿ Ìíîãèå âûõîäêè áîêñåðà áûëè òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííûìè ðåêëàìíûìè õîäàìè, ÷òî ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ê åãî ëè÷íîñòè. Òàéñîí íå îòðèöàåò, ÷òî íàìåðåííî ñëèøêîì ðåçêî âåë ñåáÿ ñ æóðíàëèñòàìè è ñîïåðíèêàìè, õîòÿ âûãëÿäåëî ýòî âñåãäà î÷åíü ïðàâäîïîäîáíî. È ïóñòü ýòà çëîñòü ïîìîãàëà åìó ïîáåæäàòü, ñî ñòîðîíû êàçàëîñü, ÷òî Ìàéê ïûòàåòñÿ ñïðÿòàòü çà ìàñêîé ñâîè îáèäû è êîìïëåêñû. È ñåé÷àñ îí ñàì ñîãëàñåí ñ ýòèì è ñîæàëååò î ìíîãèõ âûñêàçûâàíèÿõ è ïîòàñîâêàõ. Âåäü êàêàÿ áû ãðîìêàÿ ðåïóòàöèÿ ó òåáÿ íå áûëà, è êàêîãî áû óñïåõà òû íå äîñòèã, â îäèí ìîìåíò âñå ìîæåò ðàçðóøèòüñÿ – Ìàéê Òàéñîí òîìó ïðèìåð. È òî, ÷òî îí ïðèçíàë ñâîè îøèáêè è ñòàë ëó÷øåé âåðñèåé ñåáÿ, çàñëóæèâàåò îãðîìíîãî óâàæåíèÿ. Ìàéê Òàéñîí ñòàë íàñòîÿùåé èêîíîé áîêñà è êóìèðîì ìèëëèîíîâ èìåííî áëàãîäàðÿ ñâîåé íåîðäèíàðíîé ëè÷íîñòè. Ïîòðÿñàþùàÿ ñèëà, óâåðåííîñòü è õàðèçìà ñî÷åòàþòñÿ â íåì ñ ìóäðîñòüþ è óìåíèåì ïðèçíàâàòü ñâîþ íåïðàâîòó. Íå êàæäîìó óäàåòñÿ òàê èçìåíèòü ñâîþ æèçíü.


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

19 - 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1222

33


34

19 - 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1222

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÒÅËÅÔÎÍ ÍÀÄÅÆÄÛ ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ ÈÇËÅ×ÈÌ! ...Áåçûñõîäíîñòü, ÷òî ìîæåò áûòü ãîðøå è áîëüíåå äëÿ æåíùèíû, êîãäà ïîíèìàåøü, ÷òî æèçíü íå óäàëàñü, ÷òî íàäåæäà óìèðàåò è â äîìå òâîåì õîëîäíî è ïóñòî. ß - æåíà àëêîãîëèêà. Çâó÷èò, íàäî ïðÿìî ñêàçàòü, «ãîðäî». Îñîáåííî îò÷åòëèâî è íàçîéëèâî ñòó÷àò ýòè ñëîâà â ìîåé ãîëîâå, êîãäà ÷àñà â äâà íî÷è ìîé ìóæ ïûòàåòñÿ îòêðûòü äâåðü, äîáðàâøèñü äî ïîðîãà íà ÷åòâåðåíüêàõ. Ãëàçà ó íåãî äàâíî ñîøëèñü íà ïåðåíîñèöå, îäíà íîãà òàùèò ïüÿíîå òóëîâèùå âëåâî, à âòîðàÿ íîðîâèò çàâåðíóòü â ñîñåäíþþ êâàðòèðó. Íî ðóêà íàìåðòâî âöåïèëàñü â áóòûëêó –ýòî íà çàâòðàøíþþ îïîõìåëêó. Áóòûëêó îí îáÿçàòåëüíî ñîõðàíèò: «çåëåíûé çìèé» êîìàíäóåò ìîèì ìóæåì, êàê õî÷åò! Âîò è ñåé÷àñ, óñëûøàâ ýòîò íåâîîáðàçèìûé øóì, ìîÿ ðóêà çàíûëà, çàêðóòèëà. Ýòî ñëó÷èëîñü â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà ÿ ïîïûòàëàñü îòíÿòü ó ìîåãî ìóæåíüêà ïðîêëÿòóþ áóòûëêó. «Çåëåíûé çìèé» ñêîìàíäîâàë: «Àòó åå!», ëàïèùè ìóæà ñîìêíóëèñü íà ìîåé ðóêå, ÿ óñëûøàëà õðóñò, çàòåì - æóòêàÿ áîëü...è î÷íóëàñü óæå â ãîñïèòàëå. Ñïàñèáî ñîñåäêå, åñëè áû íå îíà –íå çíàþ, ÷òî áûëî áû äàëüøå, âåäü íà ñëåäóþùèé äåíü ìîé áëàãîâåðíûé íè÷åãîøåíüêè íå ìîã âñïîìíèòü! Ñ òåõ ïîð ÿ çàêðûâàþñü â ñïàëåíêå-êëàäîâêå è ñ óæàñîì ñëóøàþ, êîãäà æå ìîé àëêîãîëèê îñèëèò äâåðü è ââàëèòñÿ â ïðèõîæóþ. Ïîêà îí íå çàõðàïèò íà ïîëó, ÿ äàæå ïîä ñòðàõîì ñìåðòè íå ïîêèíó ñâîåãî óáåæèùà.

Ïüåò îí çàïîÿìè. Ðàíüøå ïèë 3-4 äíÿ, ïîòîì äâå íåäåëè ðàáîòàë, êàÿëñÿ, äàæå ÷òî-òî ÷èíèë, ñëîìàííîå èì æå â ïåðèîäû ïüÿíîãî áåçóìèÿ. Íî òîëüêî òåïåðü âñå äàâíî èçìåíèëîñü. Ïîñëåäíèé ãîä îí ïüåò óæå íåäåëÿìè, à ñâåòëûå ïðîìåæóòêè áûâàþò âñå ðåæå è ðåæå.  äîìå ó íàñ âñå áèòî-ïåðåáèòî. Ðàáîòó ìîé àëêàø äàâíî ïîòåðÿë, æèâåì íà âåëôýðå, äà åùå ÿ 4 íî÷è ñ áàáóøêîé ñèæó, ñîñåäêîé ñ âåðõíåãî ýòàæà. Åå äî÷êà ðàáîòàåò ìíîãî, âîò ìîè óñëóãè è ïîíàäîáèëèñü. Òàê, âåðèòå, áàáóøêà î÷åíü áîëüíàÿ, âñþ íî÷ü îõàåò, ìåíÿ çîâåò, â òóàëåò ïî 5 ðàç íàäî åå çà íî÷ü îòâåñòè, à ìíå òàê õîðîøî âîçëå íåå, òàê êàê ìîðäó ïüÿíóþ íå âèæó è ìàò-ïåðåìàò íå ñëûøó. Ïðàâèëüíî ãîâîðÿò: âñå ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè. Ñëóøàþ èíîãäà, êàê òå, êòî ñî ñòàðèêàìè ðàáîòàåò, æàëóþòñÿ íà æèçíü ñâîþ êàòîðæíóþ, à ÿ äóìàþ: «Ãäå æå çäåñü êàòîðãà, âîò ñ àëêîãîëèêîì æèòü - ýòî äåéñòâèòåëüíî àä». À ïîìíèòå, êàê â ëèòåðàòóðå ïèñàòåëè æåí äåêàáðèñòîâ îïèñûâàëè? È ñàìîîòâåðæåííûå, è ìóæåñòâåííûå, è ñòîéêèå...À ÷òî îíè, ñîáñòâåííî, òàêîãî ñäåëàëè? Ïðîñòî çà ìóæüÿìè æèòü â Ñèáèðü ïåðååõàëè, êëèìàò ïîìåíÿëè. Òàê âåäü êàêèå øóáû íà ñåáÿ íàòÿíóëè, èì æå íèêàêèå ìîðîçû íå ñòðàøíû! À âîò íåñ÷àñòíûõ æåí àëêîãîëèêîâ íèêòî íå îïèñàë, íèêòî íå çàäóìàëñÿ, êàê ñåáÿ âåñòè, êîãäà áóòûëêà ìèìî óõà ïðîñâèñòèò èëè êîãäà ïüÿíèöà âìåñòî öâåòîâ ñâîè ãðÿçíûå áàøìàêè ïîä íîñ ñóåò, à òî åùå õóæå - êóëàêîì â ãëàç! Õîäèøü ïîòîì è âñåì

Êàêèå áîëåçíè ãðîçÿò ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ

 îôèñå äîêòîðà Ëåîíèäà Øòåéìàíà ïðîâîäèòñÿ óíèêàëüíîå òðàíñîðáèòàëüíîå ââåäåíèå íàòóðàëüíîãî ïðåïàðàòà ëþäÿì, èìåþùèì òÿãó ê àëêîãîëþ. Ìåòîä, ïîçâîëÿþùèé íåéòðàëèçîâàòü òÿãó ê àëêîãîëþ, ðàçðàáîòàí âñåìèðíî èçâåñòíûì íåéðîõèðóðãîì Ý. Êàíäåëåì.  îôèñå ïîëíîñòüþ íåéòðàëèçóþò òÿãó ê àëêîãîëþ ñ ïàðàëëåëüíîé êîððåêöèåé íåðâíîé ñèñòåìû Äëÿ òåõ, êòî åùå â íà÷àëüíîé ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ, èìåþòñÿ óíèêàëüíåéøèå êîìïëåêñíûå ïðåïàðàòû, ñíèìàþùèå òÿãó ê ñïèðòíîìó, ëå÷àùèå ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî, óêðåïëÿþùèå ñîí.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ñåáå, ñâîèì áëèçêèì, äðóçüÿì èçáàâèòüñÿ îò ñòðàøíîãî ðàçðóøèòåëüíîãî äåéñòâèÿ àëêîãîëÿ!

(718) 698-7359 • (347) 678-6614 www.start-fresh-life.org

îáúÿñíÿåøü, ÷òî ñïðîñîíüÿ íà êîñÿê íàëåòåëà. Äà óæ äàâíî íå âåðèò íèêòî, ÷òî-òî êîñÿêîâ ìíîãîâàòî ïîëó÷àåòñÿ. À âåäü ïîìíþ ÿ ìîåãî Âàñèëèÿ ìîëîäîãî, êðàñèâîãî, óìåëüöà íà âñå ðóêè. È æèëè ìû õîðîøî, íî ïîòîì âðåìåíà ïîìåíÿëèñü, êîîïåðàòèâû ïîîòêðûâàëèñü. Âîò è ñòàë ìîé óìåëåö ñ äðóæêàìè ìàøèíû ÷èíèòü äà âñå ÷àùå ïîä õìåëüêîì äîìîé âîçâðàùàòüñÿ. Äðóçüÿ- òî ïîóìíåé îêàçàëèñü, ìîåãî äóðàêà íà âñþ êàòóøêó ýêñïëóàòèðîâàëè, äåíåæêè ñåáå, à ìîåìó Âàñüêå - áóòûëêó. Âîò è äîïèëñÿ, ìîçãè ðàñïëàâèë, à ðóêè çîëîòûå â îïóõøèå êîëîäû ïðåâðàòèë. Îò÷èì ó Âàñüêè õîðîøèé ÷åëîâåê áûë, âñåõ íàñ ïî ñòàòóñó «áåæåíåö» ïðèâåç â Àìåðèêó. Äóìàëè, ÷òî â íîâîé ñòðàíå ìóæ ìîé îáðàçóìèòñÿ, çäåñü ðàáîòàòü íàäî. Ñíà÷àëà òàê è áûëî. Âàñèëèé íà ðàáîòó â àâòîìàñòåðñêóþ óñòðîèëñÿ, äåíüãè íåïëîõèå ïðèíîñèë, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, ñâèíüÿ âåçäå ãðÿçü íàéäåò. Íàøåë è îí. Òàêèå æå ïüÿíèöû è íà-

äîóìèëè: «Ïðîñè âåëôýð, àëêîãîëèçì –ýòî áîëåçíü.» Âîò òàê âñå è âåðíóëîñü íà êðóãè ñâîÿ. Ìíå ÷àñòî ãîâîðÿò: «Áðîñü åãî, çà÷åì òåáå íóæíî ñ àëêîãîëèêîì æèòü».À ÿ íå ìîãó áðîñèòü åãî, îí æå ïîìðåò. Îäèí îí íà áåëîì ñâåòå îñòàëñÿ. Ïîìíþ, ìàìà åãî óìèðàëà è âñå îäíî è òî æå ïîâòîðÿëà : «Ëèçîíüêà, äî÷åíüêà, íå áðîñàé ñûíî÷êà ìîåãî, ïîîáåùàé ìíå». Êàê æå ÿ ìîãó áðîñèòü åãî òåïåðü! À âîò íåäàâíî ó ìåíÿ ñëîâíî ñâåò çàáðåçæèë â êîíöå òîííåëÿ. Âåäü êîãäà íå çíàåøü, ÷òî äåëàòü, –ýòî íåâûíîñèìî ñòðàøíî! Ó ìîåé çíàêîìîé ìóæ áûë òàêîé æå àëêàø áåñïðîáóäíûé, äàæå âîäêó íå ìîã â ðîò çàëèòü íà ïîõìåëüå, òàê ðóêè òðÿñëèñü! À òåïåðü –âîò ÷óäåñà - âûëå÷èëñÿ. Íå ïüåò óæå ìíîãî ìåñÿöåâ, ãîâîðèò, ÷òî íå òÿíåò ñîâñåì! Â÷åðà îí ìíå ñàì òåëåôîí ïðîäèêòîâàë, ïîçâîíþ îáÿçàòåëüíî. Íàäî æå ñ ÷åãî-òî íà÷èíàòü, à äëÿ ìåíÿ ýòî òåïåðü òåëåôîí íàäåæäû. Åëèçàâåòà Æ.

 õîäå èññëåäîâàíèÿ ýêñïåðòû âûÿñíèëè, ÷òî ýòî ïîêîëåíèå ìîëîäåæè íàèáîëåå îäèíîêîå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûìè ïîêîëåíèÿìè. Íîâîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ìîëîäåæü íå îòëè÷àåòñÿ õîðîøèì çäîðîâüåì. Ñîãëàñíî ïðîâåäåííûì èññëåäîâàíèÿì, ëþäè, êîòîðûå ðîäèëèñü ïîñëå 1981 ãîäà, ìåíåå çäîðîâû ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêîëåíèåì, ðîæäåííûì äî 80-õ ãîäîâ. Èíòåðåñíî òî, ÷òî ó ëþäåé, ðîæäåííûõ ïîñëå 81 ãîäà, ó÷åíûå âûÿâèëè ñêëîííîñòü ê ðàññòðîéñòâàì ïîâåäåíèÿ. Êðîìå òîãî, ñîâðåìåííîå ïîêîëåíèå áîëüøå ñòàëêèâàåòñÿ ñ äåïðåññèâíûìè ñîñòîÿíèÿìè è ïîâûøåííîé ïñèõè÷åñêîé è ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ. Òàêæå ó÷åíûå îòìåòèëè, ÷òî ìîëîäåæü áîëüøå óñèëèé òðàòèò

íà òî, ÷òîáû çàðàáîòàòü äåíåã, à òàêæå íà ïîääåðæàíèå çäîðîâüÿ. Òåì íå ìåíåå, èõ ïîêàçàòåëè çäîðîâüÿ óñòóïàþò ñòàðøèì ïîêîëåíèÿì.  õîäå ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ ýêñïåðòû ñîñòàâèëè ñïèñîê áîëåçíåé, êîòîðûå ãðîçÿò ñîâðåìåííûì ìîëîäûì ëþäÿì: ãèïåðòîíèÿ àëêî- è íàðêîçàâèñèìîñòü äåïðåññèÿ çàáîëåâàíèå Êðîíà êîëèò ñàõàðíûé äèàáåò Êðîìå òîãî, â ñïèñêå íåáåçîïàñíûõ ôàêòîðîâ îêàçàëàñü çàâèñèìîñòü îò ñèãàðåò è ãèïåðàêòèâíîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè íàóêè îçàäà÷åíû íå òàê ñïèñêîì íåäóãîâ, êàê èõ ðàñïðîñòðàíåíèþ ñðåäè ìîëîäûõ ëþäåé.


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

35

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ. ÊÍÈÃÈ. ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ KEYBOARD Êëàññèêà, èìïðîâèçàöèÿ, òåîðèÿ.

Âçðîñëûì è äåòÿì ñ 3 ëåò Óñïåøíî ïðåïîäàþ ìóçûêó äåòÿì ñ àóòèçìîì. Ïåäàãîã ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, îïûòîì ðàáîòû â Àìåðèêå.

1 (917) 755-0373 Ñâåòëàíà

381 Êíèãè è æópíàëû Áèáëèîòåêà ðóññêèõ êíèã Ý. Òîïîëü, Â. Ñóâîðîâ, Ý. Ðÿçàíîâ è äðóãèå. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: (646) 339-9027 Ïðîäàåòñÿ äîìàøíÿÿ áèáëèîòåêà - ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé êëàññèêîâ, âêëþ÷àÿ Áàëüçàêà, Ìîïàññàíà, Øåêñïèðà è äðóãèõ. Âñå çà $1000. Çâîíèòü

ïî òåëåôîíó: (917) 8377804 Ïðîäàþòñÿ èëëþñòðèðîâàííûå êíèãè èç ñåðèé “Óäèâèòåëüíûé ìèð äèêèõ æèâîòíûõ” è “Êîíòèíåíòû, íà êîòîðûõ ìû æèâåì”, à òàêæå “Óâëåêàòåëüíûå ìàòåìàòè÷åñêèå ãîëîâîëîìêè” Ëüþèñà Êýððîëà. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (347) 272-0234 Èëëþñòèðèðîâàííàÿ ýíöèêëîïåäèÿ â 13òò íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: (646) 3399027 Ïðîäàþòñÿ êíèãè íà ðóññêîì ÿçûêå ðàçíûõ æàíðîâ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (201) 332-7540 Ïðîäàþòñÿ êíèãè ðóññêèõ è çàðóáåæíûõ àâòîðîâ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (973) 457-6383

ÖÅÍÒÐ ÏÎÃÐÓÆÅÍÈß Â ÀÍÃËÈÉÑÊÓÞ ÐÅ×Ü Ó ÍÀÑ ÂÛ ÍÀÓ×ÈÒÅÑÜ ÁÅÃËÎ È ÁÅÇ ÁÎßÇÍÈ ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÍÀ ÁÀÇÅ 2100 ÑËΠ(ÌÈÍÈÌÓÌ 4 ÓÐÎÂÍß) ÇÀ 180 ÀÊÀÄÅÌ×ÀÑÎÂ

Ýòî åäèíñòâåííûå êóðñû â Àìåðèêå, ãäå èñïîëüçóåòñÿ ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈÈ ÐÅÇÅÐÂΠÏÀÌßÒÈ (ñïåöèàëüíûå ñåàíñû çàïîìèíàíèÿ ðå÷åâîé èíôîðìàöèè: èñïîëüçîâàíèå ïîäñîçíàíèÿ)

ÏÎ ÝÒÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÎÁÓ×ÀÞÒÑß ÒÀÊÆÅ ÑÒÓÄÅÍÒÛ Ñ ÍÓËÅÂÛÌ ÓÐÎÂÍÅÌ 100% ÃÀÐÀÍÒÈß ÓÑÏÅÕÀ. ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÊÓÐÑ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÏÅÐÂÛÅ 4 ÇÀÍßÒÈß– ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÁÎÍÓÑ - ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÌÓ ÌÛØËÅÍÈÞ

1817 KINGS HWY., 2 FLOOR, BROOKLYN, NY 11229 • 1 (718) 996-1416 ND

386 Ìóçûêàëüíûå Èíñòðóìåíòû Ïðîäàåòñÿ èñïàíñêàÿ 6ñòðóííàÿ ãèòàðà. Öåíà $80. 1 (347) 589-4267 Â þæíîì Áðóêëèíå ïðîäàåòñÿ ïèàíèíî “Êðàñíûé Îêòÿáðü”, íàñòðîåííîå, â ïðåêðàñíîì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî. 1 (718) 998-1745, îñòàâüòå ñîîáùåíèå.

Øêîëà èñêóññòâ èì. Øîñòàêîâè÷à • Âñå èíñòðóìåíòû. • Âîêàë • Äðàìà • Ìóçûêàëüíûé òåàòð • Áàëåò • Ñîâðåìåííûå è áàëüíûå òàíöû. • Ñòóäèÿ æèâîïèñè, ðèñîâàíèÿ. ÄËß ÂÑÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒÎÂ

Ñïåöèàëüíûå ìóçûêàëüíûå è òàíöåâàëüíûå êëàññû, a òàêæå ðèñîâàíèå äëÿ äåòåé 2-5 ëåò ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ:

414 Brighton Beach Ave 1938 Bath Ave. Brooklyn, NY 11235

Brooklyn, NY 11214

297 Ave X, Brooklyn, NY 11214

(718) 769-4721 (718) 372-3716 (718) 372-3716 www.shostakovichschool.com • (718) 781-0053

ÔÁÐ çàïóñòèëî â “Ôåéñáóêå” ðåêëàìó-âåðáîâêó ñ îøèáêàìè

Ôåäåðàëüíîå áþðî ðàññëåäîâàíèé ÑØÀ îïóáëèêîâàëî â “Ôåéñáóêå” ðåêëàìó íà ðóññêîì ÿçûêå ñ ïðèçûâîì ïîìîãàòü àìåðèêàíñêèì ñïåöñëóæáàì.  òåêñòå ðåêëàìû îáíàðóæèëèñü îøèáêè. Êàê âûÿñíèë òåëåêàíàë Ñè-ýíýí, â îäíîì èç îáúÿâëåíèé áûëà èçîáðàæåíà ôîòîãðàôèÿ âûïóñêíèöû âóçà ñ ðîäèòåëÿìè. Òåêñò îáúÿâëåíèÿ ãëàñèë: “Ðàäè âàøåãî áóäóøåãî ðàäè áóäóøåãî, âàøé ñåìúè!” (çäåñü è äàëåå îðôîãðàôèÿ è ïóíêòóàöèÿ ñîõðàíåíû). Íà äðóãîì îáúÿâëåíèè - øàõìàòíàÿ äîñêà ñ ôèãóðàìè è íàäïèñü: “Íå ïîðà ëè âàì ñäåëàòü ñâîé õîä?” (íà ýòîò ðàç áåç îøèáîê, íî ñî ñòðàííûì ñî÷åòàíèåì ôèãóð - íà äîñêå îäèíîêèé êîðîëü è 16 ïåøåê â äâà ðÿäà). Åùå îäíî

îáúÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçîáðàæåíèå ÷åëîâåêà, èäóùåãî ïî ìîñòó ïîä çîíòîì, ñ íàäïèñüþ “Âðåìÿ íàâîäèòü Ìîñòû”. Íà Ñè-ýí-ýí îøèáêè îáúÿñíÿþò òåì, ÷òî îáúÿâëåíèÿ ïðèäóìûâàëè íå íîñèòåëè ðóññêîãî ÿçûêà. Ññûëêè ñ ðåêëàìû âåäóò íà ñòðàíèöó ñ êîíòàêòàìè áþðî ÔÁÐ â Âàøèíãòîíå. Òàì íà ðóññêîì ÿçûêå íàïèñàíî: “Åñëè ó Âàñ åñòü èíôîðìàöèÿ êîòîðàÿ ïîìîæåò ÔÁÐ âûïîëíèòü ñâîþ çàäà÷ó, ïîæàëóéñòà, ïîñåòèòå íàø îôèñ ëè÷íî”, è óêàçàí àäðåñ.  ÔÁÐ îò êîììåíòàðèåâ ïî ïîâîäó ðåêëàìû îòêàçàëèñü, ïðåäñòàâèòåëü áþðî Àëàí Êîëåð ñêàçàë Ñè-ýí-ýí ëèøü, ÷òî “ó Ðîññèè ìíîæåñòâî ðàçâåä÷èêîâ, ðàáîòàþùèõ â åå äèïëîìàòè÷åñêèõ

ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ ïî âñåìó ìèðó”. “Îíè î÷åíü àêòèâíû è ïðåäñòàâëÿþò óãðîçó áåçîïàñíîñòè äëÿ ÑØÀ è íàøèõ ñîþçíèêîâ”. “ÔÁÐ èñïîëüçóåò ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà äëÿ ñáîðà èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå èñïîëüçîâàíèå èñòî÷íèêîâ, - ñêàçàë Êîëåð. - ÔÁÐ áóäåò èñïîëüçîâàòü âñå äîñòóïíûå çàêîííûå ñðåäñòâà äëÿ ïîèñêà ëþäåé, âëàäåþùèõ èíôîðìàöèåé, êîòîðàÿ ìîæåò ïîìî÷ü çàùèòèòü Ñîåäèíåííûå Øòàòû îò óãðîç íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè”. “Ðîññèÿ äîëãîå âðåìÿ áûëà óãðîçîé äëÿ ÑØÀ ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíòððàçâåäêè, è ÔÁÐ “ïðîäîëæèò àäàïòèðîâàòü íàøè ìåòîäû ðàññëåäîâàíèÿ è àãèòàöèîííîé êàìïàíèè äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ óãðîçå”, äîáàâèë îí.  ðàçäåëå “Áèáëèîòåêà ðåêëàìû” ñîöñåòè âèäíî, ÷òî âñå òðè ðóññêîÿçû÷íûå ðåêëàìíûå îáúÿâëåíèÿ ñî ñòðàíèöû ÔÁÐ áûëè îïóáëèêîâàíû 11 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà è àêòèâíû äî ñèõ ïîð.  àïðåëå ýòîãî ãîäà êîððåñïîíäåíò Áè-áè-ñè Ïåòð Êîçëîâ ðàññêàçûâàë î ðåêëàìå ÖÐÓ íà ðóññêîì ÿçûêå â ìåòðî Âàøèíãòîíà. Ïîìèìî ðóññêîãî, â óïðàâëåíèè óêàçûâàëè íà íåõâàòêó èñòî÷íèêîâ, ãîâîðÿùèõ íà êèòàéñêîì, êîðåéñêîì, àðàáñêîì è õèíäè.  íîÿáðå 2018 ãîäà ïðîêóðàòóðà ÑØÀ ïðåäúÿâèëà øåñòè ðîññèÿíàì è äâóì ãðàæäàíàì Êàçàõ-

ñòàíà îáâèíåíèÿ â ìîøåííè÷åñòâå ñ ðåêëàìîé â èíòåðíåòå. Âîñüìè ôèãóðàíòàì äåëà èíêðèìèíèðóåòñÿ ìîøåííè÷åñòâî ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè, âçëîì êîìïüþòåðîâ, õèùåíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è îòìûâàíèå äåíåã. Ñåé÷àñ ïî èõ äåëàì èäóò ñóäåáíûå ïðîöåññû â Ôåäåðàëüíîì ñóäå Âîñòî÷íîãî îêðóãà Íüþ-Éîðêà. Èç çàÿâëåíèÿ ïðîêóðàòóðû ñëåäóåò, ÷òî ãðóïïèðîâêà ñîçäàëà äâà áîòíåòà - Methbot è 3ve2, ÷òîáû çàðàáàòûâàòü äåíüãè íà ðåêëàìå â èíòåðíåòå. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ôèãóðàíòû äåëà ïîëó÷èëè äîñòóï ê áîëåå ÷åì 1,7 ìëí ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ è ñ èõ ïîìîùüþ îáåñïå÷èâàëè ìèëëèàðäû êëèêîâ íóæíîé ðåêëàìå. Îíè âûäàâàëè ñåáÿ çà âëàäåëüöåâ ðåêëàìíûõ àãåíòñòâ è ïðåäîñòàâëÿëè çàêàç÷èêàì íåñóùåñòâóþùèå ñâèäåòåëüñòâà òîãî, ÷òî ïîëüçîâàòåëü ðåàãèðóåò íà ðåêëàìó è âçàèìîäåéñòâóåò ñ íåé. Ñèñòåìà èìèòèðîâàëà íå òîëüêî çàõîä íà íóæíûé ñàéò, íî è äâèæåíèå êóðñîðà ìûøè ïî ñòðàíèöå, åå ïðîêðóòêó, âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå âèäåîðîëèêà - áîò ìèìèêðèðîâàë ïîä æèâîãî ïîëüçîâàòåëÿ.  ðåàëüíîñòè æå íèêàêèõ çàèíòåðåñîâàííûõ êëèåíòîâ íå ñóùåñòâîâàëî. BBCrussian


36

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ

ÂÀØ ÄÎÌ 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413

Ìåáåëü Êîâpû Ñàíòåõíèêà Õîëîäèëüíèêè Êîíäèöèîíåpû Ñòèpàëüíûå ìàøèíû Ïûëåñîñû Çàìêè Îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû ×àñû Ïîñóäà Òåõíèêà äëÿ êóõíè Ïpî÷åå

ÝËÅÊÒPÎHÈÊÀ 451 Ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå 452 Òåëåâèçîpû 453 Âèäåîàïïàpàòópà 454 Àóäèîàïïàpàòópà 456 Âèäåîêàñåòû, àóäèîêàññåòû, êîìïàêò-äèñêè, ïëàñòèíêè 457 Èãpîâûå âèäåîïpèñòàâêè 458 Èçìåpèòåëüíûå ïpèáîpû 459 Ñèãíàëèçàöèÿ

401 Ìåáåëü

Ïpîäàþ

Ïðîäàåòñÿ îâàëüíîå çåðêàëî è êîíñîëü äëÿ ïðèõîæåé. 1 (718) 743-5929 Ïðîäàåòñÿ ìåáåëüíàÿ ñòåíêà òåìíî-êîðè÷íåâîãî öâåòà â õîð. ñîñòîÿíèè. Åñòü ìåñòî äëÿ áîëüøîãî òåëåâèçîðà è 2 ñòåêëÿííûå âèòðèíû äëÿ ïîñóäû. Ïðè ïåðåâîçêå ëåãêî ðàçáèðàåòñÿ. (917) 4995617

460 Äîêóìåíòû íà ýëåêòpîíèêó 461 Äpóãàÿ ýëåêòpîíèêà

ÃÀPÄÅPÎÁ 501 502 503 504 505 506 507

Îäåæäà äëÿ æåíùèí Îäåæäà äëÿ ìóæ÷èí Îáóâü äëÿ æåíùèí Îáóâü äëÿ ìóæ÷èí Ìåõà è êîæà Ãîëîâíûå óáîpû Ñâàäåáíûå íàpÿäû

ÒÎÂÀPÛ ÄËß ÑÅÌÜÈ 551 Êîñìåòèêà è ïàðôþìåðèÿ 552 Áèæóòåpèÿ 553 Äpàãîöåííîñòè 554 Äåêîpàòèâíûå èçäåëèÿ 555 Ñïàëüíûå ïpèíàäëåæíîñòè 556 Ñïîpòèâíûå òîâàpû 564 Ïpî÷èå òîâàpû äëÿ ñåìüè

ÒÎÂÀPÛ ÄËß ÄÅÒÅÉ 601 602 603 604 605 606

Îäåæäà äëÿ äåòåé Îáóâü äëÿ äåòåé Äåòñêèå èãpóøêè Äåòñêèå êîëÿñêè Äåòñêèå êpîâàòêè Äåòñêèå ñèäåíèÿ äëÿ àâòîìîáèëåé 607 Ïpî÷åå

Ïðîäàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íîâûé äèçàéíåðñêèé ñòîë ñ 6 ñòóëüÿìè, îòäåëàííûìè êîæåé, ïðîèçâîäñòâî Èñïàíèè â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Íåäîðîãî. 1 (347) 610-3576 Ïðîäàåòñÿ êîìôîðòàáåëüíîå øèðîêîå êðåñëî äëÿ êîìïüþòåðà. 1 (347) 248-9798. Íåäîðîãî. Ïðîäàþòñÿ ñòîë è 4 ñòóëà, æóðíàëüíûé ñòîëèê è áàð-ñòîëèê íà êîëåñèêàõ. 1 (347) 635-9423

Êàê áóäåò ïî-ÿïîíñêè

“àâîñüêà Âàñèëèé ÃÎËÎÂÍÈÍ Ñêîðî â Ñòðàíå Âîñõîäÿùåãî Ñîëíöà ýòîò âîïðîñ ñòàíåò íå ïðàçäíûì...

ßïîíèÿ — ñòðàíà ïëàñòèêîâûõ ïàêåòîâ è ïàêåòèêîâ, êîòîðûå â íåâåðîÿòíîì èçîáèëèè âìåñòå ñ òîâàðàìè ïåðåõîäÿò ê ïîêóïàòåëÿì â ñóïåðìàðêå-

Ïðîäàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ðàñêëàäóøêà. 1 (347) 606-9670 Staten Island. Ïðîäàåòñÿ âñå èç äîìà â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. 1 (212) 563-1651. Ïðîäàåòñÿ á/y äèâàí ôèðìû Àìèíàõ. 1 (718) 449-6868. Ïîäñòàâêè ïîä íîæêè êðîâàòè. Íîâûå, â óïàêîâêå. Äåðæàò äî 1200 lb. $18. 1 (646) 339-9037. Ïðîäàåòñÿ êîìïëåêò êîæàíîé ìåáåëè èç 3 ïðåäìåòîâ. Îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. 1 (917) 325-8382 Ïðîäàåòñÿ ïîëèðîâàííûé æóðíàëüíûé ñòîëèê, èçãîòîâëåííûé â Èòàëèè. Äåøåâî. 1 (917) 5824616  ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ïðîäàþòñÿ êðàñèâàÿ àíòèêâàðíàÿ ìåáåëü. Íåäîðîãî. 1 (917) 502-8309 Êîìïüþòåðíûé ñòîë, ñòîëèê â ïðèõîæóþ, êðåñëà, ñòóëüÿ. 1 (718) 986-7645. Êâèíñ. Ïðîäàåòñÿ èòàëüÿíñêèé êðóãëûé ïîëèðîâàííûé ñòîë ñî 4 ñòóëüÿìè. 1 (718) 459-0547 Ïðîäàåòñÿ êðàñèâûé ïî÷òè íîâûé èòàëüÿíñêèé ñòåêëÿíûé áóôåò äëÿ ïîñóäû. 1 (347) 5783474 Ïðèìó â ïîäàðîê èëè äåøåâî êóïëþ äâóõÿðóñíóþ äåòñêóþ êðîâàòü. 1 (347) 342-7501

Ïðîäàì êðàñèâûé øåðñòÿíîé êèòàéñêèé êîâåð 4 x 6. (718) 769-6668 Ïðîäàþòñÿ 2 íîâûõ øåðñòÿíûõ êîâðà ðó÷íîé ðàáîòû, 1,5 íà 2,5 ìåòðà è 2,5 íà 3 ìåòðà. 1 (718) 372-1235.

405 Êîíäèöèîíåpû Ïðîäàåòñÿ îêîííûé êîíäèöèîíåð Friedrich. Êâèíñ. 1 (718) 459-0547 Ïðîäàåòñÿ îáîãðåâàòåëü. 1 (718) 449-6868

407 Ïûëåñîñû Ïpîäàþ Ïðîäàåòñÿ êîìïëåêò íàñàäîê äëÿ ÷èñòêè êîâðîâ äëÿ ïûëåñîñà Rainbow. 1 (347) 272-0234. Äåøåâî. Ïðîäàåòñÿ ïûëåñîñ Water King 4400 ñî âñåìè àêñåññóàðàìè. 1 (718) 7013574. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ïûëåñîñ Eureca. $40. 1 (718) 836-8826.

411 Ïîñóäà Ïpîäàþ

Ïðîäàþ ñòàðèííûå òåêèíñêèå êîâðû ðàçíûõ ðàçìåðîâ. 1 (917) 6704866

Ïðîäàåòñÿ ÷àéíûå è êîôåéíûå ÷àøêè ñ áëþäöàìè - êîáàëüò, ïðîèçâîäñòâî Ëåíèíãðàä. 1 (718) 449-5638 Ïðîäàþòñÿ ñåðâèçû: “Áóòîí” è äðóãèå. 1 (347) 578-3474. Ïðîäàåòñÿ íîâûé íàáîð ïîñóäû èç 17 ïðåäìåòîâ. Ïðîèçâîäñòâî Øâåéöàðèÿ. 1 (718) 837-0367

òàõ è ìèíèìàðêåòàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà êàæäîì óãëó.

ïëýéí-éîãóðòîì è òðåìÿ óïàêîâêàìè çàáðîäèâøèõ áîáîâ íàòòî ñ ãîð÷è÷êîé.

 êðîõîòíûé ïàêåòèê âàì ïîëîæàò äàæå îäíó ïà÷êó ñèãàðåò èëè áàíî÷êó ãîðÿ÷åãî/õîëîäíîãî êîôå. Ñ ïîíèæåííûì ñîäåðæàíèåì ñàõàðà èëè âîîáùå áåç íåãî. Êîðîáêó ñ ëó÷øèì â ìèðå ÿïîíñêèì ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì íåïðåìåííî ðàçìåñòÿò â ïàêåò ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçìåðà. È îáÿçàòåëüíî îòäåëüíî îò äðóãîãî ïàêåòà, êóäà ïîëîæàò âàøó, ñêàæåì, ïëàñòèêîâóþ áàäåéêó ñ áîëãàðñêèì

ß âðåìåíàìè áóíòóþ è òðåáóþ âñå ñâàëèòü â îäèí ïàêåò ïîáîëüøå — òàê ëåã÷å îòòàùèòü â áàãàæíèê è ïîòîì íåñòè äîìîé. Èíîãäà ïîëó÷àåòñÿ, íî âðåìåíàìè ñòàëêèâàþñü è ñ òèõèì ïðîòèâîäåéñòâèåì: âåäü àáñîëþòíî ãåðìåòè÷íûé áàëëîí ñ áûòîâîé õèìèåé íó íèêàê íåëüçÿ ïîìåñòèòü âìåñòå ñ íå ìåíåå ãåðìåòè÷íî çàïàêîâàííîé ïàðîé ãîòîâûõ ìåêñèêàíñêèõ êóêóðóçíûõ ëåïåøåê ñ êóðèöåé, êîòî-

402 Êîâpû

Òåõíèêà äëÿ êóõíè Ïðîäàþòñÿ êîôåâàðêà “Cuisinart” íà 10 ÷àøåê c êîôåìîëêîé. 1 (718) 9968577 Ïðîäàåòñÿ ñîêîâûæèìàëêà. Öåíà $30. 1 (718) 836-8826 Ïðîäàåòñÿ ïå÷êà ãðèëü. 1 (347) 578-3474

413 Ïpî÷åå Ïðîäàåòñÿ ðàçäâèæíàÿ ìåòàëëëè÷åñêàÿ ðåøåòêà íà ïîæàðíóþ ëåñòíèöó âûñîòîé 60”. 1 (917) 362-8534 Ïðîäàåòñÿ óòþã. 1 (347) 606-9670

Øâåéíûå ìàøèíêè Ïðîäàåòñÿ àáñîëþòíî íîâàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. 1 (917) 500-6271

415 Ñïîpòòîâàpû Ïðîäàåòñÿ áåãîâàÿ äîðîæêà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî. 1 (718) 946-1705 Ñðî÷íî ïðîäàþ ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ çèìíåé ðûáàëêè. 1 (917) 733-1349 Ïðîäàþòñÿ íîâûå è á/ó ñïèííèíãè, óäî÷êè, êàòóøêè, äåøåâî. 1 (718) 758-5208. Ïðîäàþòñÿ íåäîðîãî æåíñêèå ðîëèêîâûå êîíüêè, ðàçìåð 36, 2 knee brace. 1 (718) 758-5208 Ïðîäàþòñÿ ãàíòåëè äâóõ âèäîâ ðàçíîãî âåñà. 1 (718) 449-6868. Ïðîäàþòñÿ 2 îáðåçèíåííûå ãàíòåëè, ïî 8 ïàóíäîâ. 1 (347) 856-8475 ðûå ÿ êóïèë ñåáå íà çàâòðàê. Íî òåïåðü, òîâàðèùè, ýòîò ðàçâðàò çàêàí÷èâàåòñÿ. Ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè íàìåðåíî ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà îáÿçàòü ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ âçèìàòü ïëàòó çà ïëàñòèêîâûå ïàêåòû. Ñåé÷àñ èõ äàþò (èëè âðåìåíàìè ïðàêòè÷åñêè íàâÿçûâàþò) çàäàðìà. Âåðíåå, ñòîèìîñòü ïàêåòèêà âêëþ÷åíà, êîíå÷íî, â îáùóþ öåíó òîâàðà, íî è ó ïðîäàâöîâ, è ó ïîêóïàòåëåé åñòü ñòîéêîå îùóùåíèå áåñïëàòíîñòè ýòîé øòóêè.  ðåçóëüòàòå ßïîíèÿ çàòîâàðèâàåòñÿ


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

37

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÀ Ïðîäàåòñÿ òðåíàæåð äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà è óêðåïëåíèÿ ñåðäöà. 1 (718) 3753654. Íåäîðîãî. Ïðîäàþòñÿ äâå ñïîðòèâíûå ðàïèðû, áûâøèå â óïîòðåáëåíèè. 1 (201) 7965061. Çâîíèòü ñ 4 äî 8 âå÷åðà. Ïðîäàþòñÿ íîâûå è á/ó ñïèííèíãè, óäî÷êè, êàòóøêè, äåøåâî. 1 (718) 758-5208.

452 Òåëåâèçîpû Ïðîäàþòñÿ äâà öèôðîâûõ òåëåâèçîðà Panasonic è Syntax Olevia. 1 (201) 3327540

454 Àóäèîàïïàpàòópà Ïðîäàåòñÿ íîâûé, â óïàêîâêå, óñèëèòåëü, ìîùíîñòü 1500 âàòò. 1 (718) 758-5208. Äåøåâî.

461 Äpóãàÿ ýëåêòpîíèêà Êóïëþ íåäîðîãî ýëåêòðîííûé àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü. 1 (201) 585-2641

501 Îäåæäà äëÿ æåíùèí Ïðîäàåòñÿ íîâîå âå÷åðíåå äëèííîå æåíñêîå ïëàòüå, ðàçìåð 14. 1 (718) 837-0367 Ïðîäàþòñÿ 2 âå÷åðíèõ ïëàòüÿ. Ðàçìåð 14-16. Èòàëèÿ. (718) 913-4528 Íîâîå æåíñêîå âåñåííåå ïàëüòî, ðàçìåð 48-50. (646) 339-9027 Íàòóðàëüíàÿ ôèíñêàÿ äóáëåíêà, ðàçìåð 52-54, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, äåøåâî. 1 (917) 582-4616 îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ïàêåòîâ, ÷òî óñóãóáëÿåò àêòóàëüíóþ ïðîáëåìó ïëàñòèêîâîãî ìóñîðà, êîòîðûé âñåõ äîñòàë, çàãðÿçíÿåò ìèðîâîé îêåàí, çàáèâàåò æåëóäêè êèòàì è óæå ïðèñóòñòâóåò, ãîâîðÿò, â âèäå ìåëêîé íåâèäèìîé âçâåñè äàæå â ïèòüåâîé âîäå â êîå-êàêèõ áóòûëêàõ. Êîðî÷å, ðåøåíî ëîìàòü îäèí èç ôóíäàìåíòàëüíûõ îáû÷àåâ ÿïîíñêîé òîðãîâëè è ïðèó÷àòü ÿïîíöåâ õîäèòü çà ïîêóïêàìè ñ õîëùîâîé ñóìî÷êîé. Èëè ñ àâîñüêîé — ÷åì ÷åðò íå øóòèò. Õîòÿ ñäå-

Ïðîäàþ ñâåòëîå æåíñêîå ïàëüòî èç ìîõåðîâîãî äðàïà, ð-ð 46, ìîõåðîâûé ñâèòåð, ðàçìåð 46-48, äâóõñòîðîííþþ áåëóþ êóðòêó íà èñêóññòâåííîì ìåõó, ðàçìåð 46-48. 1 (201) 332-7540

502 Îäåæäà äëÿ ìóæ÷èí Ïðîäàåòñÿ íîâàÿ øóáà. Ðàçìåð S-M. 1 (646) 5734819 Êðàñèâàÿ ìóæñêàÿ îäåæäà, äèçàéíåðñêèå ðóáàøêè $10, ñâèòåðà, áðþêè, äæèíñû, $8-10. 1 (646) 3399027. Íîâûé ìóæñêîé êîñòþì “Òîêñèäî” èíäèâèäóàëüíîãî ïîøèâà, ðàçìåð 5052. 1 (646) 339-9027. Ïðîäàåòñÿ êîæàíàÿ êóðòêà ðàçìåð 3Õ, äóáëåíêà ðàçìåð 3Õ, äóáëåíêà è êîñòþì ðàçìåð Ì ïî äîñòóïíîé öåíå. 1 (347) 6788490 Ïðîäàì íîâûé øåðñòÿíîé êîñòþì ñåðîãî öâåòà, ðàçìåð 48. 1 (201) 332-7540 Óòåïëåííàÿ êîæàíàÿ êóðòêà, îñåííÿÿ êîæàíàÿ êóðòêà, áðþêè, ïèäæàêè è òåïëîå áåëüå. Äðóãàÿ îäåæäà. Ðàçìåð 52, ðîñò 180ñì. 1 (718) 986-7645. Ïðîäàåòñÿ ìóæñêàÿ íîâàÿ èòàëüÿíñêàÿ êóðòêà ñ ïîäñòåæêîé íà ìåõó, êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 5254. 1 (718) 449-5638

Îáóâü äëÿ æåíùèí Ïðîäàþòñÿ íîâûå êðàñèâûå âå÷åðíèå òóôëè, ðàçìåð 5,5. 1 (718) 837-0367 ëàòü ýòî áóäåò íåïðîñòî — ìèëëèîíàì ÿïîíöåâ åùå äîëãî áóäåò òðóäíî çàïîìíèòü òî, ÷òî â ñîñåäíåì “Ôýìèëè ìàðòå” èëè “Ñýâåí-èëýâåíå” èì íå äàäóò òàêîé ïðèâû÷íûé áåñïëàòíûé ïàêåò. *** Ãëàâíàÿ ÿïîíñêàÿ ñêðåïà â äàííîì ñëó÷àå — çàáîòà î êëèåíòå, æåëàíèå åìó äîñòàâèòü ìàêñèìóì ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ ïðè ïîëíîì ñîõðàíåíèè ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà. Ïðèðîäà äëÿ ÿïîíöåâ-ñèíòîèñòîâ, ïðèâåðæåíöåâ ñàìîé ýêîëîãè÷íîé ðåëèãèè â ìèðå, íåâåðîÿòíî âàæíà.

Îáóâü äëÿ ìóæ÷èí Íåäîðîãî ïðîäàþòñÿ íîâûå êðîññîâêè Nike. Ðàçìåð 42. 1 (347) 628-0020 Íåäîðîãî ïðîäàþòñÿ íîâûå, â êîðîáêå êðîññîâêè NIKE, ðàçìåð 11. 1 (646) 460-4126 Íîâûå ìóæñêèå ñàíäàëèè “Crocs” äëÿ áàññåéíà, ïëÿæà. 1 (646) 339-9027.

506 Ãîëîâíûå óáîpû Ïðîäàåòñÿ áîëüøîé êðàñèâûé Ïàâëîâî-Ïîñàäñêèé ïëàòîê. 1 (718) 4495638.

Licensed & Insured

•ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ ÑÅÐÂÈÑ ÍÀ ÃÎÄ È ÁÎËÅÅ ïî óíè÷òîæåíèþ: òàðàêàíîâ, êëîïîâ êðûñ, ìóðàâüåâ, îñ, áëîõ, ìûøåé è ò.ä.

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛ

• ÈÇÁÀÂËßÅÌ ÎÒ ÁÅËÎÊ • ÇÀÙÈÙÀÅÌ ÎÒ ÒÅÐÌÈÒΠÈñïîëüçóåì Ê-9 ñîáàê äëÿ îáíàðóæåíèÿ êëîïîâ

555 Ñïàëüíûå ïpèíàäëåæíîñòè Ïðîäàþ äåòñêîå îäåÿëî èç âåðáëþæüåé øåðñòè. 1 (201) 332-7540 Íîâûé îâå÷èé ïëåä. 1 (347) 312-6528.

601 Îäåæäà äëÿ äåòåé

Ïðîäàåòñÿ äåòñêàÿ îäåæäà è îáóâü äëÿ äåâî÷êè îò 5 äî 9 ëåò, 2 ïóõîâèêà íà äåâî÷êó: íà 5 è íà 7 ëåò. Òàêæå ïðîäàþ îäåæäó è îáóâü äëÿ ìàëü÷èêà îò 0 äî 4 ëåò. 1 (347) 312-6528. Íî åå, íàïðèìåð, ïðèíîñèëè â æåðòâó âî èìÿ âñåîáùåãî ñ÷àñòüÿ íà ïåðâîì ýòàïå áûñòðûõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â 60õ ãîäàõ. Ïîòîì âñå, ïðàâäà, çäîðîâî èñïðàâèëè. È, ÷òî âàæíî, — ßïîíèÿ âîâñå íå ïîêðûòà ñëîåì ÿäîâèòûõ ïàêåòîâ! Åå ìîðÿ ÷èñòû. çäåñü âûñî÷àéøèé óðîâåíü óòèëèçàöèè ïëàñòèêîâîãî ìóñîðà. Ââåäåíèå ïëàòû çà ïàêåòû — ýòî âî ìíîãîì äàíü ìåæäóíàðîäíîé òåíäåíöèè, îòâåò íà êðèòèêó ñî ñòîðîíû èíîñòðàíöåâ, ñîõðàíåíèå ëèöà.

äëÿ áåðåìåííûõ ãðóäíûõ äåòåé áîëüíûõ àñòìîé ñòðàäàþùèõ àëëåðãèåé è äëÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ

10% OFF íà âñå âèäû ðàáîò ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äàííîé ðåêëàìû

507 Ñâàäåáíûå íàpÿäû Ïðîäàåòñÿ ñâàäåáíîå ïëàòüå. Ðàçìåð 4-6. Èòàëèÿ. 1 (718) 913-4528 Ïðîäàåòñÿ î÷åíü êðàñèâîå ñâàäåáíîå ïëàòüå, ð-ð 8, íà âûñîêóþ æåíùèíó. Íàçîâèòå âàøó öåíó! (718) 2581037. Çâîíèòü âå÷åðîì.

N. Y. S. & NJ Certified

Ðàáîòàåì â ïÿòè ðàéîíàõ New York è New Jersey 7 äíåé â íåäåëþ Email: ourexterminator@gmail.com

Çâîíèòå 24/7:

(347) 768-4626 • 1 (888) 996-9839 602 Îáóâü äëÿ äåòåé

651 Êîìïüþòåpû

Ïðîäàåòñÿ äåòñêàÿ îáóâü. Äåøåâî. 1 (718) 382-9022

Ïðîäàåòñÿ êîìïàêòíûé ðàáî÷èé ñòîë äëÿ òðåéäèíãà èëè ìîíèòîðèíãà ñî âñåì îáîðóäîâàíèåì. Öåíà $950. 1 (917) 8542173

604 Äåòñêèå êîëÿñêè Ïðîäàåòñÿ ïî÷òè íîâàÿ êîëÿñêà ìàëèíîâîãî öâåòà äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé ôèðìû Urbini è êîëÿñêà äëÿ íîâîðîæäåííûõ. Íåäîðîãî. 1 (347) 628-0020 Íåäîðîãî ïðîäàåòñÿ ïî÷òè íîâàÿ êîëÿñêà äëÿ ãðóäíîãî ðåáåíêà. 1 (646) 460-4126 Ïðîäàì äåøåâî äåòñêóþ êîëÿñêó Baby Time. 1 (718) 570-3015.

605 Äåòñêàÿ ìåáåëü Ïpîäàþ Äåòñêóþ êðîâàòêó ñ ìàòðàöåì äëÿ ðåáåíêà 2-7 ëåò. 1 (718) 986-7645. Äåòñêóþ êîëÿñêó. 1 (718) 986-7645. Ïðîäàåòñÿ ïî÷òè íîâàÿ äåòñêàÿ êîíâåðòèðóåìàÿ êðîâàòêà ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöåì. 1 (917) 7751438. Äåøåâî.

607 Ïpî÷åå

Ïðîäàþ ñòóëü÷èê äëÿ êîðìëåíèÿ, âàííî÷êó, õîäóíîê, áóòûëî÷êè äëÿ êîðìëåíèÿ, èãðóøêè. 1 (718) 986-7645.

655 Ïèøóùèå ìàøèíêè Ïðîäàþ ðó÷íóþ ïèøóùóþ ìàøèíêó ñ ðóññêèì øðèôòîì. (201) 796-5061 4pm-8pm

657 Òåëåôîíû Ïðîäàåòñÿ Samsung Galaxy Note 4. 1 (347) 2443458 Ïðîäàåòñÿ íîâûé, â óïàêîâêå ìîáèëüíûé òåëåôîí Samsung. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 1 (718) 934-1901 Ïðîäàåòñÿ áåñïðîâîäíîé äîìàøíèé òåëåôîí ñ òðåìÿ òðóáêàìè è àâòîîòâåò÷èêîì. Õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà $20. 1 (917) 7899928

Ñàíòåõíè÷åñêèå è ýëåêòðè÷åñêèå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè. (347) 599-8424 Àçèç ïîñëå 4 pm


38

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ / ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÌÈÐ

Èññëåäîâàòåëè íå âèäÿò ïðè÷èí îòêàçûâàòüñÿ îò êðàñíîãî ìÿñà

“Äîëãîå âðåìÿ ñ÷èòàëîñü, ÷òî óïîòðåáëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñòåéêîâ è êîëáàñû âðåäèò çäîðîâüþ. Îäíàêî óïîòðåáëåíèå ìÿñà â îáû÷íûõ êîëè÷åñòâàõ îêàçàëîñü ñêîðåå áåçîïàñíûì”, - ñîîáùàåò íåìåöêîå èçäàíèå Die Zeit. “Ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå óïîòðåáëåíèå êðàñíîãî ìÿñà ìîæåò ïîâûøàòü ðèñê ðàçâèòèÿ ðàêà, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è äèàáåòà. Îñîáåííî îïàñíûì ñ÷èòàëîñü ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå ïåðåðàáîòàííîãî ìÿñà. Òàê, ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, òîò, êòî íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ êëàäåò íà õëåá ñàëÿìè, ïîâûøàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ðàêà êèøå÷íèêà”. Îäíàêî îïóáëèêîâàííûé ìåòààíàëèç íå ïîäòâåðæäàåò òàêèõ âûâîäîâ. “Òîò, êòî ñ óäîâîëüñòâèåì åñò êðàñíîå ìÿñî, íå äîëæåí îñîáåííî áåñïîêîèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå, ïèøóò ó÷åíûå (Annals of Internal Medicine: Johnston et al., 2019)”. Êîìàíäà èññëåäîâàòåëåé èç äâóõ êàíàäñêèõ óíèâåðñèòåòîâ è äâóõ èíñòèòóòîâ â Èñïàíèè è Ïîëüøå ïðîàíàëèçèðîâàëà ñîòíè èññëåäîâàíèé, ÷òîáû ïðîâåðèòü, âëèÿåò ëè ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå êðàñíîãî è ïåðåðàáîòàííîãî ìÿñà íà çäîðî-

âüå. Èññëåäîâàíèÿ âêëþ÷àëè â ñåáÿ äàííûå íåñêîëüêèõ ñîòåí òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïåðåäàåò æóðíàëèñòêà Ëèíäà Ôèøåð. “Îêàçàëîñü, ÷òî ëèøü íåìíîãèå èññëåäîâàíèÿ ïðèãîäíû äëÿ òîãî, ÷òîáû äåéñòâèòåëüíî óñòàíîâèòü ñâÿçü ìåæäó óïîòðåáëåíèåì ìÿñà è âîçìîæíûìè ïîñëåäñòâèÿìè äëÿ çäîðîâüÿ”, - îòìå÷àåò èçäàíèå.  èçó÷åííûõ ðàáîòàõ áûëà íåïðàâèëüíî âûáðàíà ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ - çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èç íèõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáñåðâàöèîííûå èññëåäîâàíèÿ. “Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå èç íèõ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòàòèñòèêè íåñêîëüêî ðåæå îò ïîñëåäñòâèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, äèàáåòà è îïðåäåëåííûõ âèäîâ ðàêà óìèðàëè ëþäè, ìåíüøå óïîòðåáëÿâøèå ñòåéêè, îòáèâíûå èëè âåò÷èíó (Annals of Internal Medicine: Vernooij et al., 2019). Îäíàêî ýòî íå ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì âçàèìîñâÿçè”, - ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå. Àâòîðû ýòèõ èññëåäîâàíèé íàáëþäàëè çà òåì, êàê ïèòàþòñÿ ó÷àñòíèêè, ðåãóëÿðíî ëè îíè çàíèìàþòñÿ ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ, êàêèå ìåäèêàìåíòû îíè ïðèíèìàþò, îäíàêî ëþäè ìîãëè, íàïðèìåð, êóðèòü áåç âåäîìà ó÷åíûõ, èìåòü õðîíè÷åñêèå âîñïàëåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè êèøêè èëè æå èõ ðîäñòâåííèêè ìîãëè áîëåòü ðàêîì

êèøå÷íèêà, ÷òî ïîâûøàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ çàáîëåâàíèÿ. “Íàñòîÿùèå äîêàçàòåëüñòâà, ñ òî÷êè çðåíèÿ ó÷åíûõ, ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ïîìîùüþ ðàíäîìèçèðîâàííûõ êîíòðîëèðóåìûõ èñïûòàíèé - èññëåäîâàíèé, â êîòîðûõ ó÷åíûå ñëó÷àéíûì îáðàçîì äåëÿò ó÷àñòíèêîâ íà ãðóïïû, îïðåäåëÿÿ äëÿ íèõ ñòðîãèé ïëàí ïèòàíèÿ íà ïðîäîëæèòåëüíûé ïåðèîä”. Èññëåäîâàòåëè èç ÑØÀ, Èñïàíèè è Ïîëüøè íàøëè 12 òàêèõ èññëåäîâàíèé, â êîòîðûõ ó÷åíûå íàáëþäàëè â îáùåé ñëîæíîñòè çà 54 òûñ. ëþäüìè â ïåðèîä îò 6 ìåñÿöåâ äî 12 ëåò. “ íåêîòîðûõ èññëåäîâàíèÿõ áûë ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî óïîòðåáëåíèå êðàñíîãî ìÿñà íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ âðåäèò çäîðîâüþ.  äðóãèõ èññëåäîâàíèÿõ óòâåðæäàëîñü, ÷òî ìîæíî åñòü ñòîëüêî, ñêîëüêî õî÷åòñÿ.  êîíå÷íîì èòîãå “ìû íå îáíàðóæèëè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ìåíüøèì óïîòðåáëåíèåì êðàñíîãî è ïåðåðàáîòàííîãî ìÿñà è ðèñêîì âîçíèêíîâåíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ðàêà èëè äèàáåòà”, ðåçþìèðóåò ýïèäåìèîëîã Áðýäëè Äæîíñòîí, îäèí èç àâòîðîâ îïóáëèêîâàííîãî ìåòààíàëèçà”. “Ïðåèìóùåñòâà îòêàçà îò ìÿñà íåîïðåäåëåííû, ãîâîðèò ó÷åíûé. - È, åñëè îíè è ñóùåñòâóþò, îíè î÷åíü ìàëû”. Òåì íå ìåíåå, êàê ïèøåò èçäàíèå â çàêëþ÷åíèå, ïîìèìî âëèÿíèÿ íà çäîðîâüå â ðåøåíèè îòêàçàòüñÿ îò ìÿñà è êîëáàñû èãðàþò ðîëü è äðóãèå ïðè÷èíû, â ÷àñòíîñòè, âîïðîñû ýêîëîãèè è çàùèòû æèâîòíûõ. “Òàê, ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè ÔÐÃ, ïðè ïðîèçâîäñòâå îäíîãî êèëîãðàììà ãîâÿäèíû âûäåëÿåòñÿ â 60 ðàç áîëüøå ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, ÷åì ïðè âûðàùèâàíèè îäíîãî êèëîãðàììà îâîùåé”, - ïåðåäàåò Die Zeit. Èíîïðåññà

Âîïðåêè ìèôó ðûáàêîâ, ðûáû èñïûòûâàþò áîëü “Ìíîãèå ðûáàêè ñ÷èòàþò, ÷òî îùóùåíèå áîëè ðûáå íå çíàêîìî. Îäíàêî ýòî óòâåðæäåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè äàæå íàïîëîâèíó. Ñîãëàñíî íîâîìó èññëåäîâàíèþ, ïðîâåäåííîìó â Âåëèêîáðèòàíèè, ðûáû âïîëíå îùóùàþò áîëü, êîòîðàÿ ê òîìó æå ïîõîæà íà ÷åëîâå÷åñêóþ”, ñîîáùàåò Focus. “Êîãäà ðûáû ïîäâåðæåíû ïîòåíöèàëüíî áîëåçíåííûì ÿâëåíèÿì, îíè äåìîíñòðèðóþò èçìåíåíèÿ â ïîâåäåíèè”, ñîîáùàåò áèîëîã Ëèííå Ñíåääîí èç Ëèâåðïóëüñêîãî óíèâåðñèòåòà. “Äëÿ ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ, îïóáëèêîâàííîãî â àâòîðèòåòíîì íàó÷íîì æóðíàëå Philosophical Transactions of the Royal Society B, áèîëîã ïðîàíàëèçèðîâàëà 98 íàó÷íûõ ñòàòåé î áîëåâûõ îùóùåíèÿõ ðûá”.

853 Ïòèöû Ïpîäàþ Ïðîäàþòñÿ äâå êëåòêè äëÿ ïòèö. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 1 (718) 873-3691

856 Pàñòåíèÿ Ïðîäàåòñÿ

÷àéíûé

“Ïîòåíöèàëüíî áîëåçíåííûå ÿâëåíèÿ ïðèâîäÿò, ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, ê èçìåíåíèÿì ïîâåäåíèÿ ðûá è ôèçèîëîãè÷åñêèì èçìåíåíèÿì, â ÷àñòíîñòè, óìåíüøåíèþ àêòèâíîñòè, çàùèòíîãî ïîâåäåíèÿ, ó÷àùåíèþ äûõàíèÿ (...). Âñå ýòè ñèìïòîìû óñòðàíÿþòñÿ ïðèìåíåíèåì áîëåóòîëÿþùèõ ñðåäñòâ”. “Òàê, ó÷åíûå íàáëþäàëè, êàê ðûáû, ïîëó÷èâøèå óäàð òîêîì â îïðåäåëåííîé ÷àñòè àêâàðèóìà, èçáåãàëè íàõîæäåíèÿ òàì â ïîñëåäóþùèå äíè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òàì íàõîäèëñÿ êîðì”.  ñâÿçè ñî ñäåëàííûìè âûâîäàìè, ó÷åíûå ïðèçûâàþò ê áîëåå âíèìàòåëüíîìó îáðàùåíèþ ñ ðûáàìè è? ãóìàííîé ëîâëå.  ÷àñòíîñòè, “ïåðåä òåì, êàê óáèòü ðûáó, íå ñëåäóåò äîëãî äåðæàòü åå íà âîçäóõå ïîñëå èçâëå÷åíèÿ èç âîäû - æèâîòíîå ñèëüíî ñòðàäàåò îò íåäîñòàòêà âîçäóõà, ñòðåññà è ñòðàõà”, ïåðåäàåò Focus. Èíîïðåññà

ãðèá. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (347) 606-9670 Ïðîäàþòñÿ æèâûå öâåòû. Î÷åíü äåøåâî. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (718) 339-8664 Ïðîäàåòñÿ ÷àéíûé è ìîëî÷íûé ãðèá. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó: 1 (718) 836-8826


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

39

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ / ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÌÅÑÒÍÛÅ Â NEW YORK È NJ À ÒÀÊÆÅ ÂÎ FLORIDA È ÈÇ FLORIDA • Áûñòðîòà è êà÷åñòâî ãàðàíòèðîâàíû • Ïðèåìëåìûå öåíû • ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ïðèåäåì è îöåíèì âàø ïåðååçä. 24/7.

(386) 627-3299 • (347) 571-3321 ËÞÁÛÅ ÂÝÍÛ È ÒÐÀÊÈ

24/7

ÎÏÛÒÍÛÅ ÃÐÓÇ×ÈÊÈ È ÂÎÄÈÒÅËÈ ËÞÁÛÅ ÃÐÓÇÛ, ÌÅÁÅËÜ, ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ËÞÄÅÉ ÎÒ

$18  ×ÀÑ!!! Âñå àýðîïîðòû.

Îòâåçåì íà ãðàæäàíñòâî

Ëàéñåíñ è ñòðàõîâêà

(646) 339-1749 â ëþáîå âðåìÿ

ÒÐÀÊ È ÂÝÍ Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ À ÒÀÊÆÅ LONG DISTANCES

FLORIDA, CALIFORNIA

ÄÎÌÀ, ÊÂÀÐÒÈÐÛ,

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ È ÄÎÌÎÂ, ïîêðàñêó, øïàêëåâêó, âñå äåðåâÿííûå ðàáîòû, ñàíòåõíèêó è ýëåêòðèêó. Stucco, êëàäêà ïëèòêè 1 (718) 497-0288 Ìèøà

1 (347) 323-5321

• Öåìåíòíûå ðàáîòû • Siding • Êðûøè • Construction • Brick

Óñòàíàâëèâàåì âîðîòà äëÿ ãàðàæåé. Ñîçäàåì êðàñèâûå ÿïîíñêèå äâîðèêè. Boiling room decoration

(347) 831-0149

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÀÐÊÅÒÍÛÅ

ÏÎËÛ ëþáûå ðèñóíêè, öèêëåâêà, ðåìîíò. ÑÒÀÐÛÉ ÏÎË ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÛÌ

1 (917) 971-1366 Vitaly

(347) 992-5017

Çàáèðàåì áåñïëàòíî ìåòàëë. ×èñòèì áåéñìåíò 1 (347) 831-0149 .

Ïðîäàåòñÿ øòàíãåíöèðêóëü . 1 (347) 272-0234

Âûïîëíÿþ ìàëÿðíûå ðàáîòû

Óñòàíîâêà TV íà ñòåíó (718) 373-4622

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ ÖÅÍÛ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ Âñå âèäû license è insurance.

Ïðîôåññèîíàëüíî âûïîëíèì

ÂÊËÞ×Àß ÝËÅÊÒÐÈÊÓ, ÏËÈÒÊÓ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÓ, ÏÎÊÐÀÑÊÓ, ÏÎËÛ

Âûâîç ìóñîðà

ÏÎÊÐÀÑÊÀ ÊÎÌÍÀÒÛ $100

1 (718) 809-9666

ÐÅÌÎÍÒÀ,

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ëþáîé ñëîæíîñòè. (347) 599-8424 Àçèç ïîñëå 4 pm

Ìàëÿðíûå è êåðàìè÷åñêèå ðàáîòû Êóõíè, âàííûå • Ïîëû • Ýëåêòðèêà • Ñàíòåõíèêà • Ïîêðàñêà âàíí

1 (718) 234-9658

ËÞÁÛÅ ÂÈÄÛ

94 Ave.T, First Floor, Brooklyn, NY 11223

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Ñåðåæà

Äåæóðíûé ïî Áðóêëèíó

Plumbing ×èñòêà êàíàëèçàöèé (347) 831-0149

ÂÀÍÍÛÅ ÊÎÌÍÀÒÛ, ÊÓÕÍÈ RG INTELLICONSTRUCTION CORP. Fully licensed and insured home improvement company

(917) 306-4428 (718) 356-7881 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ÈÑÏÐÀÂËßÅÌ ÍÀÐÓØÅÍÈß, ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÍÛÅ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÎÌ (VIOLATION REMOVAL) ÏÅÐÌÈÒÛ • ÓÑËÓÃÈ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ

ÖÈÊËÅÂÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÏÎËÎÂ

Áåñïûëüíûå ìàøèíû. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ. Áåñïëàòíàÿ îöåíêà. Ïðåäëàãàåì (718) 951-9100 ðàçëè÷íûå âèäû ëàêîâ. Àëåêñ Licensed and fully insured

ØÒÎÐÛ âåðòèêàëüíûå è ãîðèçîíòàëüíûå

èç íîâåéøèõ ìàòåðèàëîâ åâðîïåéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ äèçàéíåðîâ. Ðàáîòàåì ñ ëó÷øèìè êîìïàíèÿìè. Îöåíêà è óñòàíîâêà áåñïëàòíî. Íàøè öåíû âíå êîíêóðåíöèè Äîëãîñðî÷íàÿ ãàðàíòèÿ. Çâîíèòå, óáåäèòåñü.

(718) 368-3475 (718) 769-7432 1 (917) 861-2385

Ïîâåøó ëþñòðû, çàíàâåñêè, òåëåâèçîð. Ñäåëàþ âñå ïî äîìó. Çîëîòûå ðóêè.

1 (347) 598-0420

Member of BBB

Ðåìîíò ó âàñ äîìà ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,

ñòèðàëüíûå, ñóøèëüíûå ìàøèíû, ãàçîâûå ïëèòû, äóõîâêè, ïîñóäîìîéêè.

(347)-394-9989 ÌÈÕÀÈË

Ãàðàíòèÿ äî äâóõ ëåò!

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ $50

ÂÑÅ ÊÀÍÀËÛ ÐÓÑÑÊÎÃÎ TV

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!


40

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

A AT TG G T TR RA AV VE EL L ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÀÂÈÀÊÎÌÏÀÍÈÉ Â ÑØÀ È ÓÊÐÀÈÍÅ

Tel : (718) 934-7000 Fax: (347) 713-1001 Cell: (646) 226-4485 Amarettohelen@optonline.net

Cïåöèàëüíûå öåíû íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä â Óêðàèíó, Ðîññèþ è äðóãèå ñòðàíû áûâøåãî ÑÍÃ ÒÓÐÛ è ÎÒÄÛÕ Ôðàíöèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ, Õîðâàòèÿ, Àðàáñêèå Ýìèðàòû, Êèòàé, Òàéëàíä. Èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå òóðû ñ ðóññêîãîâîðÿùèìè ãèäàìè. Áðîíèðîâàíèå ãîñòèíèö, òðàíñïîðò.

ÊÐÓÈÇÛ ÊÀÐÈÁÛ • ÀËßÑÊÀ • ÅÂÐÎÏÀ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÑÀÍÀÒÎÐÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ â Êàðëîâûõ Âàðàõ, Âåíãðèè, Ðóìûíèè, Òðóñêàâöå, Ëèòâå.

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀÕ Êàðèáû, Ãàâàéè, Ìåêñèêà

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÈÇÛ Â ÑÍÃ

Ïîäáîð íàèáîëåå îïòèìàëüíûõ ìàðøðóòîâ è òàðèôîâ. Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíûõ ñåçîííûõ òàðèôîâ íà âñå íàïðàâëåíèÿ. Ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ïðîãðàììå “Low-Cost”.

8415 20 Ave., Brooklyn, NY 11214 (718) 996-5086 • (718) 996-0082

653 East 5 Str. Brooklyn, NY 11218 (718) 871-2985

Fax (718) 996-5180

Fax (718) 871-3192

À ïàìïåðñû íå ïðîáîâàëè? Àâèàñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ Airbus ïðèäóìàëà íîâûé ìåòîä áîðüáû ñ î÷åðåäÿìè â òóàëåòíûå êîìíàòû ñàìîëåòîâ.

Îêîëî òóàëåòîâ ïðåäëîæèëè óñòàíîâèòü êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ, êîòîðûå áóäóò ñíèìàòü ñîáðàâøèõñÿ â î÷åðåäü ïàññàæèðîâ. Çàïèñü ñ êàìåð áóäåò òðàíñëèðîâàòüñÿ ÷ëåíàì ýêèïàæà, è åñëè âîçëå òåõ èëè èíûõ óáîðíûõ ñêîïèòñÿ ñëèøêîì ìíîãî ëþäåé, áîðòïðîâîäíèêè ïåðåíàïðàâÿò èõ â äðóãèå âàòåðêëîçåòû. Ïîìèìî ýòîãî, óêàçàííàÿ îïöèÿ ñìîæåò îïîâåñòèòü áîðòïðîâîäíèêîâ, ÷òî êòî-òî èç ïàññàæèðîâ

íàõîäèòñÿ â îòõîæåì ìåñòå ÷åðåñ÷óð äîëãî. Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåçèäåíòà ïî ìàðêåòèíãó Airbus Èíãî Âóããåòöåðà, èíôîðìàöèÿ íå áóäåò ñîõðàíÿòüñÿ â ïàìÿòè êàìåð.  ñâÿçè ñ ýòèì íîâîââåäåíèå íèêàê íå óãðîæàåò êîíôèäåíöèàëüíîñòè ïàññàæèðîâ, à ëèøü óñêîðÿåò èì äîñòóï â òóàëåò.  èþíå 2018 ãîäà ïðîèçâîäèòåëü îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñàìîëåòîâ Zodiac Aerospace ïðåäëîæèë

ñâîé âàðèàíò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû î÷åðåäåé â àâèàëàéíåðàõ: êîìïàíèÿ ïðåäñòàâèëà äâîéíîé ïèññóàð ñ íàçâàíèåì Durinal. Ñîãëàñíî êîíöåïöèè, äâà ïèññóàðà áóäóò ñîâìåùåíû â îäíîé êàáèíêå òàê, ÷òî äâîå ìóæ÷èí ñìîãóò õîäèòü â òóàëåò îäíîâðåìåííî. Äèçàéíåðû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèò âðåìÿ îæèäàíèÿ. Óäèâèòåëüíî, ÷òî íèêòî èç àâèàòîðîâ åùå íå äîäóìàëñÿ äî áëåñòÿùåé èäåè ñòþàðäåññû îäíîãî èç ëîóêîñòîâ, óñëóãàìè êîòîðîãî íåäàâíî âîñïîëüçîâàëàñü íàøà ÷èòàòåëüíèöà Íàäåæäà Í. Ïîæèëàÿ æåíùèíà, êîòîðîé áûëî íåâòåðïåæ, ïîïðîñèëà áîðòïðîâîäíèöó ïîìî÷ü åé ïðîéòè áåç î÷åðåäè. Íà ýòó ïðîñüáó òà ó÷àñòëèâî ïîñîâåòîâàëà åé íà áóäóùåå ëåòàòü ... â ïàìïåðñàõ. È â ñàìîì äåëå: íèêàêèõ òåáå î÷åðåäåé, íèêòî ïî ïðîõîäó íå øàñòàåò, íèêîìó íå ìåøàåò, ýêîíîìèøü íà î÷èñòêå òóàëåòîâ... Íó è ïðîèçâîäèòåëè ïîäãóçíèêîâ áóäóò äîâîëüíû, ìîæåò äàæå ÷àñòüþ ïðèáûëè ñ àâèàòîðàìè ïîäåëÿòñÿ.

ÍÎÂÈÍÊÀ

Gift certificate ñ êàæäîé ïîåçäêîé

Beat all Internet!

ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ

ÊÐÓÈÇÛ ïî âñåìó ìèðó + ÂÈÇÛ ÁÛÑÒÐÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ, ÄÅØÅÂÎ.

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀÕ: Êàðèáû, Ãàâàéè, Ìåêñèêà

Èíäèâèäóàëüíûå (2-6) è ãðóïïîâûå òóðû ñ ðóññêîãîâîðÿùèì ãèäîì:

Àìåðèêà, Èçðàèëü, Åâðîïà, Àçèÿ, Áðàçèëèÿ, Àâñòðàëèÿ

Rica, SPECIAL: Costa Miami, Sarasota

ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ: Êàðëîâû Âàðû, Âåíãðèÿ, Áîëãàðèÿ, Ëèòâà, Çàïàäíàÿ Óêðàèíà

Ðàáîòàåì 7 äíåé â íåäåëþ. 10 àì – 7 ðì. 414 Brighton Beach Ave. 2nd Fl. Brooklyn, NY 11235 Tel : (718)

934-7000

ÔËÎÐÈÄÀ, ×ÓÄÎ-ÎÇÅÐÎ Ñäàþòñÿ ñòóäèè ñ êóõíåé - îò $240 â íåäåëþ, Êâàðòèðà ñ îäíîé ñïàëüíåé - îò $300 â íåäåëþ

1 (941) 426-6217 • 1 (347) 721-2958

Ìàëåíüêàÿ ðåñòîðàííàÿ õèòðîñòü Äåíèñ ÄÐÀÃÓÍÑÊÈÉ Êàê ïðàâèëüíî çàêàçûâàòü âèíî. È íå òîëüêî âèíî Îäèí óìíûé ÷åëîâåê îáúÿñíÿë ìíå, êàê íàäî

çàêàçûâàòü âèíî â ðåñòîðàíå, èìåÿ â âèäó åãî öåíó. Òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîãäà êëèåíò òî÷íî çíàåò ñîðò è ãîä, ìû íå áåðåì).
. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

41

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß / ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 885 Êîëëåêöèîíèpîâàíèå

Ïðîäàì ñòàðèííûå íàñòåííûå ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû ñ áîåì ôèðìû Cassel. Ðàáîòàþùèå. Çàâîä íà 31 äåíü. 1 (201) 332-7540 Êîëëåêöèþ ïî÷òîâûõ ìàðîê ñòðàí âñåãî ìèðà. ×èñòûå è ãàøåíûå. Äåøåâî. Êóïëþ, ïðîäàì, îáìåíÿþ. 1 (347) 702-4104. Ïðîäàåòñÿ àëüáîì àìåðèêàíñêèõ íåãàøåíûõ ìàðîê ðàçíûõ ãîäîâ. 1 (973) 457-6383

Ýòî æå îòíîñèòñÿ è ê áëþäàì. Íèêîãäà, ñëûøèòå, íèêîãäà íå çàêàçûâàéòå âèíî èëè áëþäî, âòîðîå ïî äîðîãîâèçíå — è, íàîáîðîò, ïðåäïîñëåäíåå â ñìûñëå äåøåâèçíû. Ïîòîìó ÷òî ñàìîå äîðîãîå è ñàìîå äåøåâîå âèíî (à òàêæå ñàìîå äî-

ðîãîå è ñàìîå äåøåâîå áëþäî) ñòîÿò â ìåíþ ñïåöèàëüíî êàê íåêèå ïðèìàíêè-çàïðåòû.

 ñâÿçè ñ ïåðååçäîì ïðîäàåòñÿ õîðîøàÿ æèâîïèñü â êðàñèâûõ ðàìàõ, à òàêæå àíòèêâàðíàÿ ëàìïà. (347) 742-6162 Êðàñèâàÿ êàðòèíà “Ìîðñêîé ïåéçàæ”, ðàçìåð ñ ðàìîé 32”õ28”. (646) 3399027 Ïðîäàþòñÿ ðàðèòåòíûå êóêëû. (718) 934-7755Ñïåöèàëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû êëèåíò ïîäóìàë: “Íó íåò, âîò ýòî ñëèøêîì äîðîãî (à âîí òî — ïîñòûäíî äåøåâî), ïîýòîìó ÿ âîçüìó “÷óòü ïîäåøåâëå, íî òîæå ñî-

Ïðîäàåòñÿ ðåïðîäóêöèþ êàðòèíû ôðàíöóçñêîãî õóäîæíèêà Ìîðèñà Óòðèëëî “Ãîðîäñêîé ïåéçàæ” 1926 ãîäà. ðàçìåð 100õ70 ñì. 1 (201) 332-7540 Ïðîäàåòñÿ î÷åíü êðàñèâûå êàðòèíû â ðàìàõ, à òàêæå ôàÿíñîâîå ïàííî - áàðåëüåô. 1 (973) 257-2848 Äâå áîëüøèå êðàñèâûå êàðòèíû â ðàìàõ ñ èçîáðàæåíèåì ïåéçàæà. 1 (347) 578-3474. ëèäíî” èëè “÷óòü ïîäîðîæå, ÷òîá íå ñîâñåì óæ áåäíî”. Ñàìîå äåøåâîå âèíî íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùèõ ïÿòè öåíîâûõ ïîçèöèé, ýòî ÿ âàì ñòîïðîöåíòíî ãàðàíòèðóþ. Ñ åäîé, êîíå÷íî, ñëîæíåå, íî, â ïðèíöèïå, ðàáîòàåò òîò æå ïðèíöèï. Isrageo

Ñàìûå íèçêèå öåíû íà Àâèàáèëåòû

Çà÷åì ïðîäàâàòü çàäàðîì äðóãèì? Ïîêóïàþ, ïëà÷ó èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêèå öåíû çà Òèôàíè, Êàðòüå, äðóãèå þâåëèðíûå èçäåëèÿ; çîëîòûå èëè ðåäêèå ìîíåòû, íàãðàäû, îðäåíà, ìåäàëè, çíàêè; çîëîòûå èëè øâåéöàðñêèå ÷àñû, èêîíû, àíòèêâàðèàò, ïîðòñèãàðû è äðóãèå ìàññèâíûå âåùè èç ñåðåáðà è çîëîòà. Òàêæå ìåíÿþ íàãðàäû è ìîíåòû. Arnold. 1 (917) 392-3633; 1 (718) 287-3363.

Ïîêóïàþ âñå âîåííîå: ñàáëè, íîæè, ñòàðèííûå ïèñòîëåòû, íàãðàäû, ôîðìó, äîêóìåíòû, ôëàãè. À òàêæå ìîíåòû, ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, ÷àñû, øàõìàòû, ñàìîâàðû è äð. 1 (267) 879-5872.

ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ ÂÎ ÂÑÅ ÑÒÐÀÍÛ ÌÈÐÀ • ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÒÅËÅÉ • ÀÐÅÍÄÀ ÌÀØÈÍ ÊÐÓÈÇÛ • ÏËßÆÍÛÉ ÎÒÄÛÕ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß .Èñïàíèÿ. Èñïàíèÿ 10 äíåé Èñïàíèÿ 11 äíåé Èñïàíèÿ-Ïîðòóãàëèÿ, 11 äíåé Ñåâåð Èñïàíèè, Ãàëèöèÿ 15 äíåé Êëàññè÷åñêàÿ Èñïàíèÿ, 8 äíåé Èñïàíèÿ-Ïîðòóãàëèÿ, 15 äíåé Ñåêðåòû Ñðåäíåâåêîâîé Èñïàíèè, 8 äí. Àíäàëóçèÿ. ×óäî þãà Èñïàíèè, 8 äí. Grand Iberian Tour. 9 äíåé.

.Þæíàÿ Àìåðèêà:. Áðàçèëèÿ, Àðãåíòèíà. 10 äíåé, 9 íî÷åé Áðàçèëèÿ, Àðãåíòèíà, ×èëè. Òóð “Áðàòñêèå ñòðàíû”.  ñòîèìîñòü òóðà íå âõîäÿò âíóòðåííèå ïåðåëåòû. 12 äíåé, 11 íî÷åé

.Èçðàèëü. Çíàêîìñòâî ñ Èçðàèëåì. 8 äíåé Íåîáûêíîâåííûé Èçðàèëü. 8 äíåé Âåñü Èçðàèëü. 8 äíåé Î÷àðîâàíèå Èçðàèëÿ. 8äíåé Èçðàèëü + Èîðäàíèÿ, 10 íî÷åé/11 äíåé  ýòîì ãîäó â Èçðàèëå. 10 äíåé

.Èòàëèÿ. The Top Caprice. (Ðèì-Ìèëàí. Ìèëàí-Ðèì) Art Culture. 4* (Âåíåöèÿ-Ðèì. Ðèì-Âåíåöèÿ) Èòàëèÿ 365. 4* (Ðèì) Èòàëèÿ La Carte (Ðèì-Ôëîðåíöèÿ)

.Êàðèáñêèå îñòðîâà:. Àðóáà, ßìàéêà, Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà è äð.

.Ïóòåøåñòâèÿ ïî Àìåðèêå.

ÊÓÐÎÐÒÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÓÄÀÏÅØÒ: Óíèêàëüíûå ãðÿçè, æèâàÿ òåðìàëüíàÿ ìèíåðàëüíàÿ âîäà.

ÏÅÑ×ÀÍÛ: Îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàò

ÊÀÐËÎÂÛ ÂÀÐÛ: Ëå÷åíèå æåëóäî÷íîêèøå÷íîãî òðàêòà

ÌÀÐÈÀÍÑÊÈÅ ËÀÇÍÈ: Íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ. Ãèíåêîëîãèÿ. Óðîëîãèÿ

ÁÀÄÅÍ-ÁÀÄÅÍ: Ðåàáèëèòàöèÿ. Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé. Ìèíåðàëüíûå âîäû. Ãðÿçè

ÎÒÄÛÕ È ËÅ×ÅÍÈÅ

ÍÀ ÌÅÐÒÂÎÌ ÌÎÐÅ (Èçðàèëü)


42

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ/ HELP WANTED

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó õîóìàòòåíäåíòîâ ñ ñåðòèôèêàòîì HHA and PCA Ðàáîòà â Áðóêëèíå, Êâèíñå, Ñòýéòåí Àéëåíäå, Áðîíêñå è Ìàíõýòòåíå. Ñàìàÿ âûñîêàÿ ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ è Dental ñòðàõîâêà. Áåñïëàòíàÿ Metro Card è îïëàòà ðàñõîäîâ íà ïîåçäêè. Îïëà÷èâàåìûå áîëüíè÷íûå è îòïóñê. Êåéñû âïëîòü äî 84 ÷àñîâ â íåäåëþ.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ È ÂÛ ÑÐÀÇÓ ÆÅ ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÐÀÁÎÒÓ!

2571 East 17th Street, 2nd floor, Brooklyn, NY 11235 • Êîìïàíèÿ ATLANTIC VOSTOK ïîìîãàåò â ïîèñêå ðàáîò æåíùèíàì íà ïîçèöèè íÿíè è ãîðíè÷íîé. ÒÀÊÆÅ îêàçûâàåì ïîìîùü â ïîäáîðå ïåðñîíàëà â ñåìüè ïî óõîäó çà äåòüìè, âåäåíèåì õîçÿéñòâà è óõîäó çà ïîæèëûìè. ×àñû ðàáîòû: ñ 10am äî 6pm 317 Brighton Beach Avenue

(718) 891-5210 Ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎÒÛ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÌÐÀÌÎÐÎÌ (516) 514-5054

ñ ïðîæèâàíèåì è áåç ïðîæèâàíèÿ

äëÿ æåíùèí è ìóæ÷èí,

(917) 692-9926

Plumbing company looking to hire experienced plumbing mechanics. Minimum 5 years of experience needed. Must be able to work legally in US. Call 1 (718) 951-2131

(718) 864-0977 Òðåáóþòñÿ ïàðêåò÷èêè ñ îïûòîì ðàáîòû. Ðàáîòà íà ÷åê. Õîðîøèå óñëîâèÿ. 1 (718) 951-9100  òèïîãðàôèþ ñðî÷íî òðåáóåòñÿ äèçàéíåð. (646) 236-3939

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÕÎÓÌÀÒÒÅÍÄÅÍÒÎÂ

Ñ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÌ HHA È PCA Íåìåäëåííîå òðóäîóñòðîéñòâî.  Íåîãðàíè÷åííûå ÷àñû ðàáîòû.  Âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà + ñâåðõóðî÷íûå.

 Îïëà÷èâàåìûå 2 íåäåëè îòïóñêà.  Èìååòñÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà.  Ðàáîòà âî âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà. Ïðèõîäèòå è ðåãèñòðèðóéòåñü! 2571 East 17th Street, 2 ýòàæ Brooklyn, NY 11235

1 (718) 648-3035


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

43

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ/ HELP WANTED

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÕÎÓÌÀÒÒÅÍÄÅÍÒÛ HHA è PCA! ðàáîòíèêè íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü Æåëàòåëüíî - îïûò ðàáîòû ñ äåðåâîì è ñòåêëîì - íî íå îáÿçàòåëüíî. Îáó÷àåì. Ìèíèìàëüíûé àíãëèéñêèé è âîäèòåëüñêèå ïðàâà îáÿçàòåëüíû. Ìàøèíà êîìïàíèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âî âðåìÿ ðàáî÷åãî äíÿ. Çâîíèòå ïî òåëåôîíó:

(440) 571-3003

Ýëåêòðè÷åñêîé êîìïàíèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

• Íåìåäëåííîå òðóäîóñòðîéñòâîïðÿìî â âàøåì ðàéîíå! • Íåîãðàíè÷åííûå ÷àñû ðàáîòû • Çàðàáîòíàÿ ïëàòà - $10.35 • Õîðîøèå áîíóñû • Ïîëíûé è íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü • Îïëà÷èâàåìûå ñâåðõóðî÷íûå, ïðàçäíèêè è îòïóñêà • Ïðåäîñòàâëÿåì ìåäèöèíñêóþ ñòðàõîâêó • Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå íà Certificate HHA/PCA • Âíèìàòåëüíûé ïåðñîíàëüíûé ïîäõîä

1 (718) 943-0900 Êâèíñ:

113-25 Queens Blvd.

(718) 843-8430 Áðóêëèí:

2774 Coney Island Ave

ÝËÅÊÒÐÈÊÈ ñî ñòàæåì è æåëàòåëüíî ñî çíàíèåì ðàçãîâîðíîãî àíãëèéñêîãî. Îïëàòà ÷åêîì.

(347) 579-4472 Att. Simon  ìåäèöèíñêèé îôèñ íà Áðàéòîíå òðåáóåòñÿ

ïîìîùíèê ôèçèîòåðàïåâòà ñî çíàíèåì ìàññàæà Experience the must. Ïîæàëóéñòà, îòïðàâëÿéòå ðåçþìå ïî ôàêñó: (718)

934-4267

 çàíÿòîå òðýâåë-àãåíòñòâî

òðåáóåòñÿ òðýâåë-àãåíò Îáó÷àåì.

(718) 376-0300

Ñòàðåéøàÿ â Íüþ-Éîðêå êîìïàíèÿ ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè ïðîäîëæàåò íàáîð ðóññêîÿçû÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Ìû âõîäèì â ïðîôñîþç 1199

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ È ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÉÒÅÑÜ Ìû ïðåäëàãàåì: • áîíóñ â ðàçìåðå $1000 çà çíàíèå ðóññêîãî ÿçûêà (ïîñëå 100, 300, 600, 900 ÷àñîâ ðàáîòû - ïî $250) • áåñïëàòíóþ ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ íà ñåðòèôèêàò HHA • äëÿ òåõ, êòî ðàáîòàåò, ïðîôñîþç ïðåäîñòàâëÿåò áåñïëàòíûå êëàññû ïî èçó÷åíèþ àíãëèéñêîãî ÿçûêà è ðàáîòû ñ êîìïüþòåðîì; • îáó÷åíèå ïðîôåññèè ìåäñåñòðû RN, LPN. • íåìåäëåííîå òðóäîóñòðîéñòâî â óäîáíî ðàñïîëîæåííîì äëÿ âàñ ðàéîíå • ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû â áóäíèå äíè è âûõîäíûå • îòëè÷íûå áåíåôèòû (áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà• ïåíñèîííûé ïëàí• îïëà÷èâàåìûé îòïóñê • áîëüíè÷íûå äíè • ñòðàõîâàíèå æèçíè

Ïðàçäíèêè è ñâåðõóðî÷íûå ÷àñû îïëà÷èâàþòñÿ â ðàçìåðå 1.5 ñòàâêè Äëÿ èìåþùèõ ñåðòèôèêàòû ÑHHAs, PCAs, CNAs - óñêîðåííûé êóðñ îáó÷åíèÿ ñ âûäà÷åé ñåðòèôèêàòà ÍÍÀ, ïîäòâåðæäåííîãî 8 âèçèòàìè ìåäñåñòðû Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîìîùü ïåðåâîä÷èêà. Çâîíèòå èëè ïðèõîäèòå ñ ïîí. ïî ïÿò. ñ 9am äî 4pm ïî àäðåñó:

245 East 41 Street, 1st Floor, New York, NY 10017

(212) 609-7767 Ëàðèñà

PARTNERS IN CARE A part of Visiting Nurse Service of New York


44

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ/ HELP WANTED

Ïðåäëàãàåì ðàáîòó õîóìàòòåíäåíòàì ñ ñåðòèôèêàòàìè HHA è PCA  íàøåì àãåíòñòâå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïîñòîÿííóþ ðàáîòó âáëèçè âàøåãî äîìà áåç îãðàíè÷åíèÿ ÷àñîâ ñ îïëàòîé ñâåðõóðî÷íûõ. Ñàìàÿ âûñîêàÿ ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, îïëà÷èâàåìûå áîëüíè÷íûå äíè è îòïóñê, êàðòî÷êà íà ïðîåçä, ëó÷øàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà, îòäåëüíî ñòðàõîâêà äëÿ çóáíîãî è ãëàçíîãî âðà÷åé. Åñëè âû ðàáîòàåòå ó äâóõ ïàöèåíòîâ ìû îïëà÷èâàåì âðåìÿ ïîåçäêè ìåæäó ïàöèåíòàìè.

Ïðèõîäèòå ê íàì ðàáîòàòü, ïðèâîäèòå ñâîèõ äðóçåé

è âû ïîëó÷èòå ÁÎÍÓÑ

2002 Coney Island Ave., 2nd Floor, Brooklyn ìåæäó Quentin Rd. & Ave. P (B or Q train to Kings Hwy or Bus 68 to Coney island & Kings Hwy)

801 Ïðåäëàãàåòñÿ ðàáîòà Plumbing company looking to hire experienced plumbing mechanics. Minimum 5 years of experience needed. Must be able to work legally in US. Call 1 (718) 951-2131 Òðåáóåòñÿ ïîìîùíèöà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ äèåòè÷åñêîé ïèùè. Ñ ïðîæèâàíèåì èëè áåç. Áðóêëèí. 1 (718) 434-7122  ïðåñòèæíûé ðåñòîðàí â Êâèíñå, Rego Park, òðåáóþòñÿ ïîâàðà è îôèöèàíòû. 1 (347) 828-0431  ñâàäåáíûé çàë â Áðóêëèíå òðåáóþòñÿ îôèöèàíòû. $15 â ÷àñ. Êýø. 1 (929) 503-7090  òèïîãðàôèþ òðåáóåòñÿ äåâóøêà íà óïàêîâêó ãàçåò. Òðåáóåòñÿ çíàíèå MS Excel. (646) 236-3939

Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïîìîùíèê ñóïåðà íà 3 äíÿ â íåäåëþ ïî 3 ÷àñà â ëþáîå âðåìÿ. Ðàáîòà íà ÷åê. 1 (347) 424-2360 Òðåáóåòñÿ ìàíèêþðøà, âûïîëíÿþùàÿ âñå âèäû ðàáîò ñ íîãòÿìè â ïàðèêìàõåðñêóþ â Ìàíõýòòåí íà ïîëíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ. Õîðîøàÿ çàðïëàòà + êîìèññèîííûå. 1 (718) 840-9696

802 Ïðåäëàãàåòñÿ ðàáîòà ïî óõîäó è óáîðêå Â Ìàíõýòòåíå òðåáóåòñÿ íÿíÿ c õîðîøèì ðóññêèì è àíãëèéñêèì íà 5-6 äíåé â íåäåëþ ñ ïðîæèâàíèåì. Æåëàòåëüíî îïûò è ðåêîìåíäàöèè. 1 (646) 844-0449 Íóæíà õîçÿéñòâåííàÿ æåíùèíà äëÿ ïîìîùè ïî äîìó. 1 (347) 221-3110

Òðåáóåòñÿ áåáèñèòåð â Ñòåéòåí Àéëåíä. Íóæíî çàáèðàòü äåòåé ñî øêîëû è áûòü ñ íèìè äî ïðèõîäà ðîäèòåëåé. Ðàáîòà ñ 6 äî 10 âå÷åðà. Æåëàòåëüíî èìåòü ìàøèíó è óìåòü ãîòîâèòü. Îïëàòà íà ÷åê $16 â ÷àñ. 1 (718) 816-6324  Ñòåéòåí Àéëåíäå òðåáóåòñÿ õîóìàòòåíäåíò íà 4 äíÿ ïî 12 ÷àñîâ. 1 (917) 669-1349. ×åê.

Ñåìüÿ â Áðóêëèíå èùåò íÿíþ íà 6 äíåé â íåäåëþ äëÿ äâîèõ äåòåé. Îïëàòà $650 â íåäåëþ. 1 (917) 805-7964. Òðåáóåòñÿ îïûò ðàáîòû è ðåêîìåíäàöèè. Áðóêëèí. Òðåáóåòñÿ áåáèñèòåð. Îïëàòà $850 â íåäåëþ. 1 (347) 981-9701 Òðåáóåòñÿ áåáèñèòåð â Ñòåéòåí Àéëåíä çàáèðàòü äåòåé ñî øêîëû è áûòü äî ïðèõîäà ðîäèòå-

ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ

ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ? Law office Ugalde & Rzonca,LLP (718) 275-3660

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð . 25

ëåé ñ 6 äî 10 âå÷åðà. Òðåáóåòñÿ ìàøèíà è óìåíèå ãîòîâèòü. Îïëàòà íà ÷åê $16 â ÷àñ. 1 (718) 813-6324 Òðåáóåòñÿ íÿíÿ äî 45 ëåò, ôèçè÷åñêè âûíîñëèâàÿ, ñïîêîéíàÿ, óðàâíîâåøåííàÿ, ê ðåáåíêó-èíâàëèäó â Ñòåéòåí Àéëåíäå íà 5 äíåé â íåäåëþ. Îïûò, ðåêîìåíäàöèè îáÿçàòåëüíû. 1 (917) 254-9287. Îïëàòà $600 çà 5 äíåé.

• Òðàâìû íà ðàáîòå, Carpal tunnel • Òðàâìû ñïèíû • Ïñèõèàòðè÷åñêèå ïðîáëåìû • Òðàâìû ïðè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ • Home Attendants. • Limo Drivers/All workers, äàæå åñëè âû â ñòðàíå íåëåãàëüíî áåç SS#. Ðàáîòàþùèå íà êåø. • Ïîæèçíåííàÿ ïåíñèÿ. • Êðóïíûå êîìïåíñàöèè.


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

45

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ/ HELP WANTED

 ìåäèöèíñêèé îôèñ â Áðóêëèíå

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

 Êâèíñ è äðóãèå ðàéîíû Íüþ-Éîðêà

íà ðàáîòó õîóìàòòåíäåíòîâ billing/collection ïðèãëàøàåì Ñ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÌ HHA È PCA person with experience (718) 704-9909

Íåìåäëåííîå òðóäîóñòðîéñòâî.  Íåîãðàíè÷åííûå ÷àñû ðàáîòû.  Âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà + ñâåðõóðî÷íûå.  Îïëà÷èâàåìûå ïðàçäíèêè + 2 íåäåëè îòïóñêà.

FOR A RECENT COLLEGE GRADUATE PHYSICAL THERAPY

ASSISTANT

AVAILABLE POSITION IN A PT OFFICE IN BRIGHTON Some Russian a must. Please call: (347) 702-8805 10 AM-4 PM

 êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ ñ ïðàâîì íà ðàáîòó, îïûòîì âîæäåíèÿ òðàêà 12 ôóòîâ

íà 5 äíåé â íåäåëþ, 6am-3pm. Çâîíèòü:

(917) 749-6893 12pm-7pm ÒÐÅÁÓÅÒÑß

òðýâåë-àãåíò ñ îïûòîì ðàáîòû è çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà

(718) 916-6712 RECEPTIONIST/ CLERICAL (F/T) For Adult Day Health Care Center in Brooklyn. Good Record Keeping and Organizational skills required. Must speak and understand English & Russian. Excellent salary and benefits package. Please fax resume to: (718) 272-7492 or call: (718) 688-8705

 Èìååòñÿ ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà.  Ðàáîòà âî âñåõ ðàéîíàõ Íüþ-Éîðêà. Ïðèõîäèòå è ðåãèñòðèðóéòåñü!

70-19 Austin Street, Forest Hills, NY 11375

1 (347) 233-3390

Barber Shop in downtown Brooklyn is looking for an experienced barber. Please call at: (917) 815-4325

 ðóññêèé ïðîäîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ æåíùèíà, óìåþùàÿ ðàáîòàòü ñ òåñòîì. 1 (718) 382-4537, 1 (347) 733-4409.


46

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ • HELP WANTED

Ïðèñÿæíûé ïîëó÷èë òþðåìíûé

ñðîê çà òî, ÷òî ïðîñïàë

Ñóä øòàòà Ôëîðèäà ïðèãîâîðèë ïðèñÿæíîãî çàñåäàòåëÿ ê 10 äíÿì òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ çà òî, ÷òî îí ïðîñïàë è íå ÿâèëñÿ ê íà÷àëó ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà.  àâãóñòå 21-ëåòíèé Äåàíäð Ñîìåðâèëü èç ãîðîäà Óýñò-Ïàëì-Áè÷ áûë íàçíà÷åí ÷ëåíîì æþðè.  ïåðâûé äåíü ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà îí ïðîñïàë çàñåäàíèå è íå óâåäîìèë îá ýòîì ñóä.

Ýòî áûë ïåðâûé îïûò ðàáîòû Ñîìåðâèëÿ â êà÷åñòâå ïðèñÿæíîãî çàñåäàòåëÿ. Îí ðàññêàçàë ìåñòíûì ÑÌÈ, ÷òî íå óñëûøàë çâîíîê áóäèëüíèêà, à êîãäà ñïóñòÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðîñíóëñÿ, ïîíÿë, ÷òî ïðîïóñòèë íà÷àëî ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ.  ñóä îí çâîíèòü íå ñòàë, ïîòîìó ÷òî, ïî åãî ñëîâàì, ðàçíåðâíè÷àëñÿ. Ïîëèöåéñêèå ïðèøëè â äîì Ñîìåðâèëÿ è âðó÷èëè åìó ïîâåñòêó â ñóä.

Ñóäüÿ îáâèíèë ïðèñÿæíîãî â íåóâàæåíèè ê ñóäó è îòïðàâèë â òþðüìó íà 10 ñóòîê, à òàêæå íàëîæèë íà íåãî 150 ÷àñîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîò è îøòðàôîâàë íà 223 äîëëàðà.

Îí äóìàë, ÷òî â õóäøåì ñëó÷àå åìó ãðîçèò øòðàô. “Ñýð, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ÿ ïðîñïàë è íå ïîíÿë, íàñêîëüêî ýòî ñåðüåçíûé ïðîñòóïîê”, - îáúÿñíÿë îí ñóäüå.

Ïîñëå îòáûòèÿ ñðîêà Ñîìåðâèëü çàÿâèë, ÷òî îáæàëóåò ïðèãîâîð, êîòîðûé, ïî åãî ìíåíèþ, îêàçàëñÿ ÷ðåçìåðíûì.

Íî ñóäüÿ áûë íåïðåêëîíåí.

“Òåïåðü ó ìåíÿ åñòü ñóäèìîñòü, ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ïî÷òè ÷òî ïðåñòóïíèêîì, - ñêàçàë îí â ïÿòíèöó ìåñòíûì ÑÌÈ. - Òåïåðü ÿ äîëæåí äàâàòü îáúÿñíåíèÿ â êàæäîì èíòåðâüþ”.

ÁÓÄÜ ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÕÎÇßÈÍÎÌ

Ñàìàÿ âûãîäíàÿ ëèçèíãîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ Owner Operators Òåõíèêà ïîñëåäíåãî ìîäåëüíîãî ðÿäà Âûãîäíàÿ ïðîãðàììà äåëèòñÿ ðàñõîäàìè In House ôèíàíñèðîâàíèå

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ CDL ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ, ÎÁÓ×ÀÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ • Òåõíèêà ïîñëåäíåãî ìîäåëüíîãî ðÿäà • Îïëàòà âîäèòåëÿì: Solo - $0.60/ìèëÿ; Team - $0.70/ìèëÿ • $100 çà êàæäóþ ÷èñòóþ èíñïåêöèþ DOT

• Çàïðàâî÷íûå êàðòû EFS • Ðóññêîÿçû÷íûå äèñïåò÷åðû • Direct Deposit • Áîíóñû çà áåçîïàñíîñòü

Õî÷åøü èìåòü ñâîé òðàê? Ìû ïîìîæåì!

“Ìû ïî÷òè ÷àñ âàñ æäàëè. Âû íå ïðèøëè”, ñêàçàë ñóäüÿ è îòïðàâèë ïðèñÿæíîãî â òþðüìó. Ïîìèìî òþðåìíîãî ñðîêà, îáùåñòâåííûõ ðàáîò è øòðàôà ñóä îáÿçàë ìîëîäîãî ÷åëîâåêà íàïèñàòü ïèñüìî ñ èçâèíåíèÿìè - ïî êðàéíåé ìåðå èç 100 ñëîâ.

Íàø APR îò 4.5% Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ëþáûì (708) 800-2808 ïî âîïðîñàì

2250 South Chicago Str., Joliet, IL 60436 • www.cadencepremier.com

Óçíàâ, ÷òî ó ñóïðóãè åñòü ëþáîâíèê, ìóæ÷èíà îòñóäèë ó íåãî $750 òûñÿ÷ ïî çàêîíó î “êðàæå ïðèâÿçàííîñòè” Ñóä â Ñåâåðíîé Êàðîëèíå âûíåñ íåîáû÷íîå ðåøåíèå ïî äåëó îá èçìåíå. Êåâèí Ãîâàðä, óçíàâ î òîì, ÷òî åãî æåíà åìó èçìåíÿåò, íå íàáðîñèëñÿ ñ êóëàêàìè íà ëþáîâíèêà ñóïðóãè, íå ñòàë âûñëåæèâàòü åãî, ÷òîáû îòîìñòèòü, à îáðàòèëñÿ â ñóä, ÷òîáû íàêàçàòü ñîïåðíèêà ôèíàíñîâî.  ñâîåì èñêå Êåâèí ïîòðåáîâàë âûïëàòèòü åìó 750 òûñÿ÷ äîëëàðîâ â êà÷åñòâå óùåðáà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàðûì àìåðèêàíñêèì çàêîíîì, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî óæå äàâíî íèêòî â ñóäàõ íå èñïîëüçîâàë.

Êàê ñîîáùàåò ìåñòíîå èçäàíèå WITN Ãîâàðä âîñïîëüçîâàëñÿ çàêîíîì îá “îò÷óæäåíèè ïðèâÿçàííîñòåé”, êîòîðûé ãëàñèò, ÷òî åñëè îäèí èç ñóïðóãîâ ñîâåðøèë èçìåíó, òî äðóãîé âïðàâå ïîäàòü â ñóä íà íåãî èëè íà åãî ëþáîâíèöó(ëþáîâíèêà) ñ òðåáîâàíèåì âîçìåñòèòü óùåðá çà “öåëåíàïðàâëåííîå âìåøàòåëüñòâî â áðà÷íûå îòíîøåíèÿ”, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïðîèçîøëî “ýìîöèîíàëüíîå îò÷óæäåíèå” ñóïðóãà èëè ñóïðóãè.  áîëüøèíñòâå øòàòîâ ÑØÀ ýòîò çàêîí óæå äàâíî îòìåíåí, íî â Ñåâåðíîé Êàðîëèíå âñå åùå äåéñòâóåò - òàêæå, êàê

åùå â íåñêîëüêèõ øòàòàõ â Ìèññèñèïè, Íüþ-Ìåêñèêî, Þæíîé Äàêîòå, Þòå, à òàêæå íà Ãàâàéñêèõ îñòðîâàõ. Êåâèí Ãîâàðä ïðîâåë â áðàêå 12 ëåò, íî îäíàæäû æåíà ïîïðîñèëà åãî î ðàçâîäå. Ïàðà õîäèëà ê ñåìåéíîìó ïñèõîëîãó, íî ýòî íå ïîìîãëî. Ìóæ÷èíà ðåøèë íàíÿòü ÷àñòíîãî äåòåêòèâà, êîòîðûé âûÿñíèë, ÷òî ñóïðóãà èçìåíÿëà åìó ñ êîëëåãîé. Òîãäà Ãîâàðä è îáðàòèëñÿ â ñóä, êîòîðûé â èòîãå âûèãðàë. Òåïåðü ëþáîâíèê æåíû äîëæåí çàïëàòèòü 750 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

Êàê îòìå÷àåò èçäàíèå, Ãîâàðä íàñòàèâàë â ñóäå, ÷òî äåëî òóò âîâñå íå â äåíüãàõ. “ß ïîäàë â ñóä, ïîòîìó ÷òî ñ÷èòàþ êðàéíå âàæíûì, ÷òîáû ëþäè ïîíèìàëè ñâÿòîñòü áðàêà, ÷òî îñîáåííî âàæíî ñåãîäíÿ, êîãäà íðàâñòâåííîñòü è ñóïðóæåñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñòàâÿòñÿ ïîä ñîìíåíèå. Ïîýòîìó òàê âàæíî, ÷òî ãîñóäàðñòâî â ýòîì ñïîðå ïîääåðæàëî ìåíÿ”, çàÿâèë îí. Àäâîêàò Ãîâàðäà ñîîáùèëà èçäàíèþ, ÷òî ïîäîáíûå ñóììû, âûïëà÷åííûå çà “êðàæó ýìîöèî-

íàëüíîé ïðèâÿçàííîñòè”, â åå ïðàêòèêå íå ðåäêîñòü. Êðóïíåéøàÿ êîìïåíñàöèÿ ïî àíàëîãè÷íîìó äåëó, êîòîðàÿ áûëà â åå ïðàêòèêå, ñîñòàâèëà 5,9 ìèëëèîíà äîëëàðîâ, à ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ - âñåãî 60 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Íî 2019 ãîä ñòàíåò, ñêîðåå âñåãî, ïîñëåäíèì, êîãäà äàííûé çàêîí äåéñòâóåò íà òåððèòîðèè ÑØÀ. ×òî êàñàåòñÿ Ãîâàðäà, ïîëó÷èâøåãî 750 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, òî ñ æåíîé îí ðàçâåëñÿ. È òåïåðü îí çàíÿò èñöåëåíèåì äóøåâíûõ øðàìîâ, èçáàâèòüñÿ îò êîòîðûõ, êîíå÷íî, íåâîçìîæíî, â îòëè÷èå îò äóøåâíûõ ìóê.


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

47

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ • HELP WANTED 806 Èùó pàáîòó Æåíùèíà èùåò ðàáîòó áåáèñèòåðà èëè õàóñêèïåðà. Èìåþ îïûò, ðåêîìåíäàöèè. Ðàññìîòðþ ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ. 1 (718) 715-9898 Ìóæ÷èíà, ðàçíóþ ðàáîòó. Èìåþ îïûò ðàáîòû â ñòðîèòåëüñòâå. 1 (347) 476-7304. Èùó ðàáîòó òåõíèêà â ìåäèöèíñêîì îôèñå. èìåþ ëèöåíçèè íà íåâðîëîãè÷åñêèå òåñòû: M,C,D,E,G. 1 (917) 6137383. Íèêîëàé. Ìóæ÷èíà èùåò ðàáîòó ïîìîùíèêà ôèçèîòåðàïåâòà, ìàññàæèñòà èëè ëþáóþ äðóãóþ ðàáîòó íà êýø. Èìåþ îïûò, ñåðòèôèêàòû. 1 (347) 777-8067

807 Èùó ðàáîòó ïî óõîäó è óáîðêå Àêêóðàòíàÿ, êîììóíèêàáåëüíàÿ æåíùèíà èùåò ðàáîòó ïî óõîäó, áåáèñèòòåðîì èëè êîìïàíüîíêîé. Ðàññìîòðþ ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ. 1 (718) 645-9545. Îïûò, ðåêîìåíäàöèè. Ïðèñìîòðþ çà ðåáåíêîì äî ïðèõîäà ðîäèòåëåé, â ëþáîå âðåìÿ - óòðîì è âå÷åðîì. 1 (718) 266-6021 Çàáåðó äåòåé ñî øêîëû è îòâåçó â øêîëó, íàêîðìëþ è ïîáóäó ñ íèìè äî ïðèõîäà ðîäèòåëåé â Ñòåéòåí Àéëåíäå. Âîæó ìàøèíó, õîðîøåå çíàíèå ÿçûêîâ, áîëüøîé îïûò. 1 (718) 431-5821 Æåíùèíà èùåò ðàáîòó â Áðóêëèíå ïî óõîäó çà ïîæèëûìè â nursing home. (347) 755-8949

Æåíùèíà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ëåãàëüíî â ñòðàíå, ðàáîòó ïî óõîäó. Îïûò, ðåêîìåíäàöèè, âîäèòåëüñêèå ïðàâà, ñåðòèôèêàò. Áðóêëèí, Ìàíõýòòåí. 1 (646) 234-5373. Æåíùèíà ñ ïåäàãîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì èùåò ðàáîòó áåáèñèòåðà. Èìååòñÿ îïûò ðàáîòû â àìåðèêàíñêèõ ñåìüÿõ. 1 (718) 502-4693 Æåíùèíà, 55, ëåãàëüíî â ñòðàíå, èç Êèåâà, çàáåðó äåòåé èç øêîëû èëè ñàäèêà è ïîáóäó äî ïðèõîäà ðîäèòåëåé. Ðàéîí Ave H & Coney Island. 1 (347) 744-7253. Îòâåòñòâåííàÿ æåíùèíà èç Óêðàèíû, 50 ëåò, èùåò ðàáîòó ïî óáîðêå, óõîäó çà áîëüíûìè èëè ïîæèëûìè ëþäüìè èëè ëþáóþ äðóãóþ ðàáîòó ñ ïðîæèâàíèåì. 1 (646) 644-1731. Æåíùèíà, 40 ëåò, àêêóðàòíàÿ, ïîðÿäî÷íàÿ, èñïîëíèòåëüíàÿ èùåò ðàáîòó ïî óáîðêå â Ñòåéòåí Àéëåíäå. (718) 300-0885 Æåíùèíà èùåò ðàáîòó ïî óõîäó èëè óáîðêå. Åñòü îïûò. Õîðîøî ãîòîâëþ. 1 (917) 803-6215 Æèâó íà West 8 street. Çàáåðó ðåáåíêà ñî øêîëû, íàêîðìëþ, ïîáóäó äî ïðèõîäà ðîäèòåëåé, ïîìîãó ïî õîçÿéñòâó. 1 (718) 449-6868 Æåíùèíà èùåò ðàáîòó ïî óáîðêå. Áûñòðî è êà÷åñòâåííî. Îò 15 äîëëàðîâ â ÷àñ. 1 (718) 6459545. Òàòüÿíà. Îïûòíàÿ íÿíÿ ñ àíãëèéñêèì è îòëè÷íûìè ðåêîìåíäàöèÿìè èùåò ðàáîòó â íîâîé ñåìüå. 1 (347) 870-2404

Êîìïàíèÿ ATLANTIC VOSTOK ïîìîãàåò â ïîèñêå ðàáîò æåíùèíàì íà ïîçèöèè íÿíè è ãîðíè÷íîé. ÒÀÊÆÅ îêàçûâàåì ïîìîùü â ïîäáîðå ïåðñîíàëà â ñåìüè ïî óõîäó çà äåòüìè, âåäåíèåì õîçÿéñòâà è óõîäó çà ïîæèëûìè. ×àñû ðàáîòû: ñ 10am äî 6pm 317 Brighton Beach Avenue

(718) 891-5210

 òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ E-Z Trans Corp., ðàñïîëîæåííóþ â ãîðîäå Newark, Íüþ-Äæåðñè,

òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ CDL CLASS A äëÿ ïåðåâîçêè êîíòåéíåðîâ èç ïîðòîâ øòàòîâ Íüþ-Éîðê è Íüþ-Äæåðñè. Ðàáîòà local.

We offer Health Insurance, Dental Insurance and Paid Vacation Äîëæíû èìåòü: • 1 ÃÎÄ âîäèòåëüñêîãî ñòàæà • ×èñòûé driver record • TWIC Card

1 (908) 862-8990 Cell 1 (917) 284-1474 Æåíùèíà, 60 ëåò, èç Óêðàèíû, ëåãàëüíî â ñòðàíå, èùó ðàáîòó ñèäåëêè íà 7 äíåé â íåäåëþ. Êýø. 1 (347) 457-8620.

Îïûòíàÿ íÿíÿ ñ àíãëèéñêèì è ðåêîìåíäàöèÿìè èùåò ðàáîòó â ñåìüå áåç ïðîæèâàíèÿ. 1 (917) 6003638

Æåíùèíà èùåò õîóìàòòåíäåíòà ÷åðåç àãåíñòâî. Áåç ïðîæèâàíèÿ. 863-9909

ðàáîòó íà ÷åê Îïûò. 1 (917)


48

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ Îôèöèàëüíûé êëóá çíàêîìñòâ

“Eva’s Apple”

Incorporation â áèçíåñå ñ 1999 ãîäà. Íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ Âû íàéäåòå äðóã äðóãà äëÿ ëþáâè è äðóæáû, äåëîâûõ è âîëíóþùèõ âñòðå÷.

1 (347) 728-7364 evaclub19@yahoo.com

931 Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé Êðàñèâàÿ, ñòðîéíàÿ, îáðàçîâàííàÿ 36/175/132 ïîçíàêîìèòñÿ ñ èíòåðåñíûì, äîáðûì, ÷åñòíûì ìóæ÷èíîé äî 50 ëåò. EvaClub. 1 (347) 7287364 52/154/165, æèçíåëþáèâàÿ, âåñåëàÿ, èíòåðåñíàÿ ïîçíàêîìèòñÿ ñ âíèìàòåëüíûì, äîáðûì ìóæ÷èíîé. EvaClub. 1 (347) 728-7364 35/5.0. Ñòðîéíàÿ, ìèíèàòþðíàÿ, îáðàçîâàííàÿ ãðàæäàíêà ïîçíàêîìèòñÿ ñ óñòðîåííûì ìóæ÷èíîé äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. EvaClub. 1 (347) 728-7364 Âäîâà, êðàñèâàÿ, óñòðîåííàÿ, ñâîé áèçíåñ, 56/5,5 ïîçíàêîìèòñÿ ñ âûñîêèì, èíòåëëèãåíòíûì, íå çëûì ìóæ÷èíîé. EvaClub. 1 (347) 728-7364 64/168, ñòðîéíàÿ, ñïîðòèâíàÿ, óñòðîåííàÿ, âîäèò ìàøèíó ïîçíàêîìèòñÿ ñ íàäåæíûì, ñïîêîéíûì æèçíåëþáîì. EvaClub. 1 (347) 728-7364 Èíòåëëèãåíòíàÿ ëåãàëüíàÿ æåíùèíà ñðåäíèõ ëåò, ìåäðàáîòíèê, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìóæ÷èíîé 55+ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè. 1 (609) 591-9365 Ñèìïàòè÷íàÿ, ðóññêàÿ, 65/170 ïîçíàêîìèòñÿ ñ äîáðûì, ñåðüåçíûì, ðàáîòàþùèì ìóæ÷èíîé îò 65 äî 75 äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé. 1 (347) 729-2411 Èùó ñìåëîãî ìóæ÷èíó äëÿ ïîõîäà â ÇÀÃÑ. Îäíà áîþñü. 1 (646) 240-3464 Æåíùèíà 65/155/128lb ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì ìóæ÷èíîé èç Áðóêëèíà îò 70 äî 75 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. 1 (347) 2831694. Çâîíèòü âå÷åðîì.

ß, ÈÐÈÍÀ,

Ïðåäñêàçûâàþ cóäüáó ïî êàðòàì è ðóêå. Èçáàâëÿþ îò ñãëàçà, ïîð÷è, äåïðåññèè. Âëàäåþ ñåêðåòàìè ìàãèè.

(718) 769-1340

Êàê ñëîæíî íàéòè â ñîâðåìåííîì ìèðå âòîðóþ ïîëîâèíêó. Ñëóæáà çíàêîìñòâ ïî âñåé Àìåðèêå ïîìîæåò Âàì. Åñòü ðåçóëüòàòû ñ÷àñòëèâûõ áðàêîâ! 1 (718) 872-7493, (646) 269-8051 Áëîíäèíêà, 41 ãîä, ïðèÿòíîé âíåøíîñòè ïîçíàêîìèòñÿ ñ äîáðûì ùåäðûì ìóæ÷èíîé. 1 (347) 874-1434 Øàòåíêà ñ ãîëóáûìè ãëàçàìè ïîçíàêîìèòñÿ ñ îäèíîêèì õðèñòèàíèíîì â âîçðàñòå 58+, äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè. Ïðîæèâàíèå íà åå òåððèòîðèè. 1 (215) 806-0345 Èíòåðåñíàÿ æåíùèíà ñðåäíèõ ëåò ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìóæ÷èíîé. 1 (718) 336-2360. Ñèìïàòè÷íàÿ áëîíäèíêà èç Óêðàèíû ïîçíàêîìèòñÿ ñ âûñîêèì, íåïîëíûì, ñ ÷óâñòâîì þìîðà ìóæ÷èíîé - ïåíñèîíåðîì èç Áðóêëèíà, 70+ äëÿ îáùåíèÿ, ïðîâåäåíèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè. 1 (718) 668-5844 Åâðåéñêàÿ æåíùèíà 37 ëåò, óñòàëà îò îäèíî÷åñòâà, ïîëó÷àåò SSI, æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åâðåéñêèì ìóæ÷èíîé îò 43 ëåò äî 51 ãîäà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. (347) 789-3267 Áëîíäèíêà ïðèÿòíîé íàðóæíîñòè, 71 ãîä, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìóæ÷èíîé â âîçðàñòå äî 75 ëåò ñ ñåðüåçíûìè íàìåðåíèÿìè äëÿ ñîâìåñòíîé æèçíè. Çâîíèòü âå÷åðîì. 1 (917) 861-1599

932 Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 72/182/88. ðóññêèé. ñïîðòèâíûé, îáåñïå÷åííûé èùåò æåíó 4060 ëåò, íå õóäóþ, âåñåëóþ, áåç äåòåé. EvaClub. 1 (347) 728-7364 60/176, ïëîòíûé, èíòåðåñíûé, æèçíåëþáèâûé, ñ ÷óâñòâîì þìîðà, äîêòîð èùåò ñòðîéíóþ, ñèìïàòè÷íóþ æåíùèíó 42-55 ëåò. EvaClub. 1 (347) 728-7364 57/6,0. Ñïîðòèâíûé, óñ-

Psychic Readings by Prof. Petrova

Ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âîññîåäèíåíèè ðàçëó÷åííûõ Ãàðàíòèðîâàííàÿ ïîìîùü â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ! Îíà âèäèò âîçìîæíîñòè òàì, ãäå äðóãèå ñëåïû. Ðàçðåøèò êàðüåðíûå è ñåìåéíûå ïðîáëåìû. Îïðåäåëèò, êàêèìè áóäóò ïîñëåäñòâèÿ âàøèõ ïîñòóïêîâ è íàèëó÷øåå âðåìÿ äëÿ äåéñòâèÿ. Ïîäàðèòå ñåáå áëàãîäàòü è èçáàâüòåñü îò ñìÿòåíèÿ, òðåâîãè, äåïðåññèè, ñòðàõà è îäèíî÷åñòâà. Èìåÿ áîëåå 50 ëåò îïûòà, ïðîô. Ïåòðîâà îòâåòèò íà âñå Âàøè âîïðîñû, äàæå íå çàäàâàÿ èõ Äëÿ âñòðå÷è è äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè çâîíèòå (347) 957-1067 òðîåííûé, îáåñïå÷åííûé, ñ ðàçíîñòîðîííèìè èíòåðåñàìè ïîçíàêîìèòñÿ ñ íåïîëíîé æåíùèíîé äëÿ ëþáâè, äðóæáû è áîëüøåãî. EvaClub. 1 (347) 728-7364 36/185, ñïîðòèâíûé, èíòåðåñíûé, íå áûë æåíàò, èíæåíåð èùåò ñïîêîéíóþ, äîáðóþ, áåç äåòåé äåâóøêó äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè. EvaClub. 1 (347) 728-7364 41/5.11, ñïîðòèâíûé, óñòðîåííûé, èíòåðåñíûé, ðàçâåäåí, äåòåé íåò èùåò æåíó 30-35 ëåò, äîáðóþ, âåðíóþ, æåëàòåëüíî áðþíåòêó. EvaClub. 1 (347) 728-7364 Ìóæ÷èíà, 35 ëåò, äàâíî â Àìåðèêå, ãðàæäàíèí ïîçíàêîìèòñÿ ñ æåíùèíîé îò 25 äî 36 ëåò äëÿ ñåðü¸çíûõ

îòíîøåíèé. 1 (718) 9752124 ïîñëå 5 âå÷åðà Jewish American would like to meet russian speaking Jewish woman 60+. (917) 604-8825 Ìóæ÷èíà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñòðîéíîé èíòåëëèãåíòíîé æåíùèíîé äî 45 ëåò äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé. 1 (917) 916-0844. Ñèìïàòè÷íûé ìóæ÷èíà, ãðàæäàíèí Àìåðèêè æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñòðîéíîé ñèìïàòè÷íîé æåíùèíîé äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé. 1 (929) 990-3657 Ïîçíàêîìëþñü ñî ñòðîéíîé äîáðîé ïðèâëåêàòåëüíîé æåíùèíîé äî 45 ëåò. Æèâó â Êâèíñå. 1 (917) 4281410. Áîðèñ Ãðàæäàíèí àìåðèêè ïîçíàêîìèòñÿ ñ æåíùèíîé îò 40

äî 45 ëåò äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè. 1 (646) 756-9241 Ìîëîäîé ïàðåíü íà SSI, 42 ãîäà, ïîçíàêîìèòñÿ ñ æåíùèíîé äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé. 1 (917) 634-0282 Ïîðÿäî÷íûé, ñèìïàòè÷íûé, 32, âåòåðàí àðìèè ÑØÀ, ãðàæäàíèí áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê ïîçíàêîìèòñÿ ñ ëåãàëüíîé æåíùèíîé äî 35 ëåò äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè. 1 (917) 697-3796

×èòàòåëüñêàÿ ïîëîñà

Èùó ÷åëîâåêà, âûëåòàþùåãî â Êèåâ äëÿ ïåðåäà÷è íåáîëüøîé ïîñûëêè. Óñëóãà áóäåò õîðîøî îïëà÷åíà. 1 (718) 946-7752 Èùó ÷åëîâåêà âûëåòàþùåãî â Ìèíñê äëÿ ïåðåäà÷è íåáîëüøîé ïîñûëêè çà âîçíàãðàæäåíèå. 1 (732) 497-7134

Ìóñêóëèñòûå ìóæ÷èíû íå âñåãäà ëó÷øå â ïîñòåëè “Ñïîðòñìåíû è “êà÷êè” òî è äåëî ñ ñàìîèðîíèåé õâàñòàþòñÿ ñâÿçüþ ìåæäó ñâîåé óâåëè÷åííîé ìûøå÷íîé ìàññîé è èíòèìíîé æèçíüþ. Ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ñïîðòîì äåéñòâèòåëüíî ìîãóò âëèÿòü íà ñåêñ, îäíàêî íå âñåãäà ïîëîæèòåëüíî”, - ïèøåò íåìåöêèé òàáëîèä Bild. “Ãëàâíûì àíàáîëè÷åñêèì ãîðìîíîì, òî åñòü

ãîðìîíîì, ïîçâîëÿþùèì íàðàùèâàòü ìûøå÷íóþ ìàññó, ÿâëÿåòñÿ òåñòîñòåðîí. “Óðîâåíü ñâîáîäíîãî òåñòîñòåðîíà â îðãàíèçìå ìîæåò îòëè÷àòüñÿ ó ðàçíûõ ìóæ÷èí è ïîýòîìó îêàçûâàòü ðàçíîå âîçäåéñòâèå”, - ïîÿñíÿåò áåðëèíñêèé òðåíåð Ôëàâèî Òðåïïíåð. “ îðãàíèçìå ìóæ÷èí ñ ëèøíèì âåñîì âûðàáàòûâàåòñÿ ìåíüøå òåñòîñ-

òåðîíà, íî áîëüøå ýñòðîãåíà, æåíñêîãî ïîëîâîãî ãîðìîíà. Ýòî íàðóøàåò ãîðìîíàëüíûé áàëàíñ è ìîæåò “óñûïèòü” ëèáèäî”, - îòìå÷àåò èçäàíèå. Ïî ñëîâàì Òðåïïíåðà, ñêîððåêòèðîâàòü ãîðìîíàëüíûé áàëàíñ è òåì ñàìûì ïîâûñèòü ëèáèäî ìîæíî ñ ïîìîùüþ èíòåíñèâíûõ òðåíèðîâîê, ñîïðîâîæäàþùèõñÿ óìåíüøåíèåì êîëè÷åñòâà æèðà


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

49

ÌÈÐ ÑÒÐÀÑÒÅÉ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ

Ìóæ÷èíû äîëæíû áðîñèòü ïèòü çà 6 ìåñÿöåâ äî çà÷àòèÿ ðåáåíêà, ÷òîáû îí ðîäèëñÿ çäîðîâûì “Ìóæ÷èíû äîëæíû ïåðåñòàòü óïîòðåáëÿòü àëêîãîëü çà øåñòü ìåñÿöåâ äî òîãî, êàê ïðåäïðèíèìàòü óñèëèÿ ïî çà÷àòèþ ðåáåíêà, åñëè îíè õîòÿò, ÷òîáû ó ðåáåíêà áûëî çäîðîâîå ñåðäöå. Ýòîò ñîâåò îïóáëèêîâàí â åâðîïåéñêîì êàðäèîëîãè÷åñêîì æóðíàëå ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ 30 ëåò èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèâøèõñÿ âî âñåì ìèðå. Òåì íå ìåíåå, áðèòàíñêèå ýêñïåðòû ïðèçûâàþò ê îñòîðîæíîñòè, óòâåðæäàÿ, ÷òî ýòîò îáçîð íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî ïîòåíöèàëüíûì îòöàì íåîáõîäèìî îòêàçàòüñÿ îò àëêîãîëÿ ïîëíîñòüþ”, - ïèøåò The Times. “Ïåðâûé àíàëèç òàêîãî ðîäà ïîêàçàë, ÷òî åñëè ìóæ÷èíà óïîòðåáëÿë àëêîãîëüíûå íàïèòêè çà òðè ìåñÿöà äî çà÷àòèÿ, òî âåðîÿòíîñòü ðîæäåíèÿ åãî â îðãàíèçìå è âûðàáîòêîé òåñòîñòåðîíà. “Áîãàòîå áåëêàìè ïèòàíèå òàêæå ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òî òåñòîñòåðîí ñâÿçûâàåòñÿ ñ ïðîòåèíàìè è ïåðåñòàåò áûòü “íåïðèãîäíûì”, - ïîÿñíÿåò Òðåïïíåð. “Îäíàêî ó ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì, íàïðàâëåííûì íà ðàçâèòèå âûíîñëèâîñòè, è èìåþùèõ î÷åíü íèçêîå êîëè÷åñòâî æèðà â îðãàíèçìå, íàïðèìåð, ó òåõ, êòî íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ãîòîâèòñÿ ê ìà-

ðåáåíêà ñ ïîðîêîì ñåðäöà áûëà íà 44% âûøå, ÷åì åñëè áû îí âîçäåðæèâàëñÿ. Äåòè, îòöû êîòîðûõ ïüÿíñòâîâàëè ðåãóëÿðíî, óïîòðåáëÿÿ 5 è áîëåå ïîðöèé àëêîãîëÿ çà îäèí ïðèñåñò, íà 52% ÷àùå ñòðàäàëè îò ïðîáëåì ñ ñåðäöåì”, - ïåðåäàåò ãàçåòà. “Âðîæäåííûé ïîðîê ñåðäöà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ òèïîâ âðîæäåííûõ äåôåêòîâ, çàòðàãèâàþùèõ ïðèìåðíî 8 äåòåé èç 1000 â Âåëèêîáðèòàíèè. Ñðåäè èçâåñòíûõ ïðè÷èí - ñèíäðîì Äàóíà, ëåêàðñòâà, òàêèå êàê íåêîòîðûå ïðåïàðàòû îò óãðåâîé ñûïè, ïðèíèìàåìûå âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, èëè êðàñíóõà, ïåðåíåñåííàÿ âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, îäíàêî, î÷åâèäíîé ïðè÷èíû íåò”, - ãîâîðèòñÿ â ïóáëèêàöèè.

ðàôîíó, çà÷àñòóþ íàáëþäàåòñÿ ïîíèæåííûé óðîâåíü òåñòîñòåðîíà. Ïîäîáíîå ïðîèñõîäèò è ó æåíùèí”. “Ãëàâíûì ïîëîâûì ãîðìîíîì æåíùèí ÿâëÿåòñÿ ýñòðîãåí, îäíàêî â æåíñêîì îðãàíèçìå èìååòñÿ è òåñòîñòåðîí, ïîâûøàþùèé ñåêñóàëüíîå æåëàíèå. “Óìåðåííûé ñïîðò, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå âûíîñëèâîñòè, èëè, íàïðèìåð, êîðîòêàÿ òðåíèðîâêà â òðåíàæåðíîì çàëå ïîâûøàþò óðîâåíü òå-

Óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ æåíùèíàìè çà òðè ìåñÿöà äî çà÷àòèÿ èëè â ïåðâûå òðè ìåñÿöà áåðåìåííîñòè ó÷åíûå ñâÿçûâàþò 16-ïðîöåíòíûì ïîâûøåíèåì âåðîÿòíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ïîðîêîâ ñåðäöà, ïèøåò European Journal of Preventive Cardiology. “Íåóìåðåííî óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ ïîòåíöèàëüíûìè ðîäèòåëÿìè ÿâëÿåòñÿ ðèñêîâàííûì è îïàñíûì ïîâåäåíèåì, êîòîðîå íå òîëüêî ìîæåò óâåëè÷èòü âåðîÿòíîñòü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ñ ïîðîêîì ñåðäöà, íî è çíà÷èòåëüíî âðåäèò èõ ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ”, - óêàçûâàþò èññëåäîâàòåëè. “Ó÷åíûå èç Öåíòðàëüíî-Þæíîãî óíèâåðñèòåòà â ãîðîäå ×àíøà â Êèòàå ðåêîìåíäóþò îáîèì ðîäèòåëÿì îòêàçàòüñÿ îò àëêîãîëÿ äî òîãî, êàê ïðåäïðèíÿòü óñèëèÿ ïî çà÷àòèþ ðåáåíêà, à ìóæ÷èíàì ñëåäóåò ïðåêðàòèòü ïèòü çà 6 ìåñÿöåâ äî çà÷àòèÿ. ñòîñòåðîíà, - ãîâîðèò Óòà Øëîññáåðãåð, ñåêñîëîã èç Êåëüíà. - Òàê ïîâûøàåòñÿ è ëèáèäî”. Òåì íå ìåíåå, âèäû ñïîðòà, òðåáóþùèå äëèòåëüíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè, êàê è ó ìóæ÷èí, íàðóøàþò ó æåíùèí ãîðìîíàëüíûé áàëàíñ. “Ó æåíùèí, çàíèìàþùèõñÿ èíòåíñèâíûìè òðåíèðîâêàìè, ñèëîâûìè òðåíèðîâêàìè, ïðîáåãàþùèìè áîëåå 70 êì â íåäåëþ èëè ÿâëÿþùèõñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ñïîðòñìåíêàìè, ìîãóò íàáëþ-

“Óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ ðîäèòåëÿìè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñâÿçàíî ñ ðèñêîì âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ñåðäöà ó èõ ïîòîìñòâà, ÷òî ïîä÷åðêèâàåò íåîáõîäèìîñòü óëó÷øåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè î çäîðîâüå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âëèÿíèÿ àëêîãîëÿ â ïåðèîä äî è âî âðåìÿ çà÷àòèÿ “, - îòìå÷àþò ó÷åíûå. “Íàöèîíàëüíàÿ ñëóæáà çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåëèêîáðèòàíèè ðåêîìåíäóåò ìóæ÷èíàì, ïûòàþùèìñÿ çà÷àòü ðåáåíêà, íå óïîòðåáëÿòü áîëüøå 14 åäèíèö àëêîãîëÿ â íåäåëþ, ÷òîáû çàùèòèòü êà÷åñòâî ñâîåé ñïåðìû, à äëÿ æåíùèí “ñàìûé áåçîïàñíûé ïîäõîä” - ýòî âîçäåðæèâàòüñÿ îò àëêîãîëÿ. (...) Îäíà áàíêà ïèâà ñîäåðæè 2 åäèíèöû àëêîãîëÿ, à áîëüøîé áîêàë âèíà òðè”, - ïîÿñíÿåò ãàçåòà. “Ïðîôåññîð Àëëàí Ïåéñè, ýêñïåðò ïî ìóæñêîé ôåðòèëüíîñòè â Óíè-

âåðñèòåòå Øåôôèëäà, óêàçûâàåò, ÷òî êèòàéñêèé àíàëèç äåéñòâèòåëüíî “çàñòàâëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîòåíöèàëüíûå îòöû äîëæíû, âîçìîæíî, óìåðèòü ïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ”. “Êàêèì îáðàçîì óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ îòöîì ìîæåò èìåòü òàêîé ýôôåêò, íåìíîãî íåÿñíî, ñ÷èòàåò îí, - íî ïîñêîëüêó ìû çíàåì, ÷òî äëÿ âûðàáîòêè ñïåðìû òðåáóåòñÿ òðè ìåñÿöà... ïî êðàéíåé ìåðå, â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ìóæ÷èíû äîëæíû ïîäóìàòü îá îñòîðîæíîñòè”. “ß íå äóìàþ, ÷òî åñòü êàêèå-ëèáî äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî îíè äîëæíû ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò àëêîãîëÿ, íî, áåçóñëîâíî, äî òåõ ïîð, ïîêà ó íàñ íå ïîÿâèòñÿ áîëüøå ñâåäåíèé, áûëî áû õîðîøåé èäååé âûïèâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäóåìûìè íîðìàìè”, - ïîä÷åðêíóë îí.

äàòüñÿ îòñóòñòâèå ñåêñóàëüíîãî æåëàíèÿ è íàðóøåíèÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà”, - ãîâîðèò Øëîññáåðãåð”.

ïðÿãàåò íåðâíóþ ñèñòåìó, âñëåäñòâèå ÷åãî êðîâüþ ñíàáæàþòñÿ ïðåæäå âñåãî ìûøöû, íî, íàïðèìåð, íå âàãèíà”.

“Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ, ïðîâåäåííîìó Òåõàññêèì óíèâåðñèòåòîì, ïðè÷èíîé ýòîìó ìîæåò áûòü ñèìïàòè÷åñêàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà.

Òîò, êòî äóìàåò, ÷òî ìîæåò ñòàòü âñåãäà ãîòîâûì ê ñåêñó ñîáëàçíèòåëåì ñ ïîìîùüþ ïðèåìà òåñòîñòåðîíà, ñèëüíî çàáëóæäàåòñÿ, ïèøåò Bild â çàêëþ÷åíèå. “Ïðè âíåøíåì ïîñòóïëåíèè òåñòîñòåðîíà îðãàíèçì ïðåêðàùàåò åãî âûðàáîòêó, ÷òî ñðàçó ñêàçûâàåòñÿ íà ÄÍÊ”, - ãîâîðèò Òðåïïíåð. Èíîïðåññà

Îíà, ñðåäè ïðî÷åãî, âëèÿåò íà ñåêñóàëüíóþ âîçáóäèìîñòü è àêòèâèçèðóåòñÿ áëàãîäàðÿ ñïîðòó. Òîò, êòî òðåíèðóåòñÿ ñëèøêîì ìíîãî, ïåðåíà-


50

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÔÓÒÁÎË

MLS

È

Â

Í

Ï

ÇÃ ÏÃ

+/-

Î

ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

È - èãðû;  - âûèãðàíî; Í - íè÷üÿ; Ï - ïðîèãðàíî; Çà - çàáèòûå ãîëû; Ïà ïðîïóùåííûå ãîëû; +/- ðàçíèöà ìåæäó çàáèòûìè/ïðîïóùåííûìè; Î - î÷êè

Ðåêîðä Êàðëîñà Âåëû

Çàêëþ÷èòåëüíûé 34-é òóð ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà Ãëàâíîé ëèãè ñîêêåðà Ñåâåðíîé Àìåðèêè ïîäàðèë ïîêëîííèêàì ýòîé èãðû ìíîãî çàïîìèíàþùèõñÿ ìîìåíòîâ. Êîìàíäû âûÿñíÿëè îòíîøåíèÿ çà ìåñòå â îêîí÷àòåëüíûõ òóðíèðíûõ òàáëèöàõ Âîñòîêà è Çàïàäà, à ñíàéïåðû - çà òèòóë «êîðîëÿ» ñåçîíà-2019. Ñïîð çà çâàíèå ñàìîãî ðåçóëüòàòèâíîãî èãðîêà ðîçûãðûøà âåëè ïðåäñòàâèòåëè äâóõ êàëèôîðíèéñêèõ êëóáîâ - ìåêñèêàíåö Êàðëîñ Âåëà èç «ÔÊ Ëîñ-Àíäæåëåñ» è øâåä Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷ èç «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ãýëàêñè».  àêòèâå Âåëû áûë 31 ãîë, ïîñëåäíèé èç êîòîðûõ îí çàáèë â ïðåäûäóùåì òóðå â âîðîòà «Ìèííåñîòà Þíàéòåä». 30-ëåòíèé ôîðâàðä ïîâòîðèë ïðîøëîãîäíåå äîñòèæåíèå âåíåñóýëüöà Äæîçåôà Ìàðòèíåñà èç «Àòëàíòà Þíàéòåä», ïåðâûì â èñòîðèè ÃËÑ ïðåîäîëåâøåãî îòìåòêó «30». Íà ñ÷åòó Èáðàãèìîâè÷à áûëî 29 ìÿ÷åé, è íåêîòîðûå ýêñïåðòû ïðåäïîëàãàëè, ÷òî îí, êàê ìèíèìóì, ñìîæåò äîãíàòü ìåêñèêàíöà. Îäíàêî Çëàòàí â Õüþñòîíå ïðîòèâ «Äàéíàìî» îòëè÷èëñÿ òîëüêî ðàç: îòêðûë ñ÷åò íà 9-é ìèíóòå è îñòàíîâèëñÿ íà ýòîì, à Âåëà áëèñòàë â äîìàøíåé èãðå ïðîòèâ «Êîëîðàäî Ðýïèäñ» (3:1), òðèæäû îãîð÷èâ (âñå ìÿ÷è îí çàáèë ñ èãðû) ëåãåíäàðíîãî âðàòàðÿ ñáîðíîé ÑØÀ Òèìà Õîâàðäà, ïðîâîäèâøåãî ñâîé ïîñëåäíèé ìàò÷ â êàðüåðå. Ýòî áûëè 32-é, 33-é è 34-é ãîëû Êàðëîñà Âåëû â íûíåøíåì ñåçîíå, è îí âîøåë â èñòîðèþ ÃËÑ êàê ôóòáîëèñò, çàáèâøèé áîëüøå âñåõ ìÿ÷åé â îäíîì ðåãóëÿðíîì ðîçûãðûøå. «ß áåçãðàíè÷íî ðàä ýòîìó óñïåõó. Ïåðåä ñåçîíîì äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîã òàêîé ôèíàë. Íî ÿ ñòàðàëñÿ, è ïàðòíåðû ïîìîãàëè ìíå. ß áëàãîäàðåí êîìàíäå è íàøèì áîëåëüùèêàì çà ïîääåðæêó. Èãðàòü íà ñòàäèîíå â Ëîñ-Àíäæåëåñå îäíî óäîâîëüñòâèå», - ñêàçàë ïîñëå ìàò÷à Êàðëîñ Âåëà.

×òî êàñàåòñÿ Ìàðòèíåñà, òî âåíåñóýëåö â çàâåðøàþùåé ôàçå ãîíêè çà òèòóë íå ó÷àñòâîâàë. Îí ïðîïóñòèë òðè èãðû èç-çà òðàâìû êîëåíà è ïîÿâèëñÿ íà ïîëå òîëüêî â ìàò÷å ïîñëåäíåãî òóðà ïðîòèâ «Íüþ-Èíãëåíä Ðåâîëþøí» (3:1) è ïðîâåë ñâîé 27-é ãîë â 29 ìàò÷àõ. Íî äåéñòâóþùèå ÷åìïèîíû Ëèãè ïðîäîëæàþò çàùèùàòü ñâîå çâàíèå. Îíè âûøëè â ïëåé-îôô ñî âòîðîãî ìåñòà â Âîñòî÷íîé êîíôåðåíöèè, íàáðàâ 58 î÷êîâ ïîñëå 34 èãð. À ïåðâóþ ñòðîêó â òóðíèðíîé òàáëèöå çàíÿëè «ÔÊ ÍüþÉîðê Ñèòè» - 64 î÷êà, êîòîðûå î÷åíü óâåðåííî ïðîâåëè âòîðóþ ïîëîâèíó ñåçîíà. Àòàêóþùèé ïîëóçàùèòíèê Ìàêñè Ìîðàëåñ ïðîâåë ñâîé ëó÷øèé ñåçîí â ÃËÑ è ïðåòåíäóåò íà çâàíèå íàèáîëåå öåííîãî èãðîêà ðîçûãðûøà. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ïîäîïå÷íûå Äîìåíåêà Òîððåíòà ðåàëüíî ïðåòåíäóþò íà ïîáåäó â ðîçûãðûøå Êóáêà. Äîëãî ëèäèðîâàâøèå «Ôèëàäåëüôèÿ Þíèîí» ïðîèãðàëè 3 èç ïîñëåäíèõ 4 èãð è ñ 55 î÷êàìè çàìêíóë ïåðâóþ òðîéêó.  êóáêîâûé ðàóíä îò Âîñòîêà òàêæå ïðîáèëèñü «ÔÊ Òîðîíòî» (50 î÷êîâ), «Âàøèíãòîí Äè.Ñè.Þíàéòåä» (50), «Íüþ-Éîðê Ðåä Áóëëñ» (48) è «Íüþ-Éíãëåíä Ðåâîëøí» (45).  Çàïàäíîé êîíôåðåíöèè, êàê è âî âñåé Ëèãå, áåçîãîâîðî÷íóþ ïîáåäó îäåðæàëè «ÔÊ Ëîñ-Àíäæåëåñ», íàáðàâøèå 72 î÷êà.  ïëåé-îôô íà âñåõ ýòàïàõ îíè áóäóò èìåòü ïðåèìóùåñòâî ñâîåãî ïîëÿ. Äàëåå â òóðíèðíîé òàáëèöå ðàñïîëîæèëèñü «Ñèýòë Ñîóíäåðñ» (56), «Ðåàë Ñîëò-Ëåéê» (53), “Ìèííåñîòà Þíàéòåä» (53), «Ëîñ-Àíäæåëåñ Ãýëàêñè» (51), «Ïîðòëåíä Òèìáåðñ» (49) è «ÔÊ Äàëëàñ» (48). Ñîãëàñíî ðåãëàìåíòó ðîçûãðûøà «ÔÊ Íüþ-Éîðê Ñèòè» è «ÔÊ Ëîñ-Àíäæåëåñ» íà ïðàâàõ ïîáåäèòåëåé ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà â êîíôåðåíöèÿõ âñòóïÿò â áîðüáó ñ ïîëóôèíàëà ðîçûãðûøà è áóäóò ïðèíèìàòü ñîïåðíèêîâ íà ñâîèõ ïîëÿõ. À ïàðû ïåðâîãî êðóãà ñîñòàâèëè: «ÔÊ Òîðîíòî» – «Äè.Ñè.Þíàéòåä», «Ôèëàäåëüôèÿ Þíèîí» – «Ðåä Áóëëñ», «Àòëàíòà Þíàéòåä» – «Ðåâîëþøí» íà Âîñòîêå; «Ìèííåñîòà Þíàéòåä» – «Ãýëàêñè», «Ðåàë ÑîëòËåéê» – «Òèìáåðñ» è «Ñîóíäåðñ» – «ÔÊ Äàëëàñ» - íà Çàïàäå. Èãðû ïðîéäóò 19 è 20 îêòÿáðÿ. “Ãîðîæàíå” 23 îêòÿáðÿ íà “ßíêè-Ñòýäèóì” ñûãðàþò ñ ïîáåäèòåëÿìè ïàðû “ÔÊ Òîðîíòî” “Äè.Ñè. Þíàéòåä”.


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

51

ÒÅÍÍÈÑ / ÔÓÒÁÎË

Òèì âûñòóïèò â Ëîíäîíå Àâñòðèåö Äîìèíèê Òèì êâàëèôèöèðîâàëñÿ íà èòîãîâûé òóðíèð Àññîöèàöèè òåííèñèñòîâ-ïðîôåññèîíàëîâ (ÀÒÐ), êîòîðûé ïðîéäåò â Ëîíäîíå 10-17 íîÿáðÿ. Òèì, çàíèìàþùèé ïÿòîå ìåñòî â ×åìïèîíñêîé ãîíêå ÀÒÐ, çàâîåâàë ïðàâî âûñòóïèòü íà òóðíèðå ïîñëå ïîáåäû íàä ãðåêîì Ñòåôàíîñîì Öèöèïàñîì â ôèíàëå òóðíèðà â Ïåêèíå (3:6, 6:4, 6:1). Ðàíåå ó÷àñòíèêàìè Èòîãîâîãî òóðíèðà ÀÒÐ ñòàëè ðîññèÿíèí Äàíèèë Ìåäâåäåâ, èñïàíåö Ðàôàýëü Íàäàëü, ñåðá Íîâàê Äæîêîâè÷ è øâåéöàðåö Ðîäæåð Ôåäåðåð.  òóðíèðå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âîñåìü òåííèñèñòîâ, ïîêàçàâøèõ ëó÷øèå ðåçóëüòàòû â òå÷åíèå ñåçîíà. Ðàíåå Òèì òðèæäû èãðàë íà Èòîãîâîì òóðíèðå ÀÒÐ è íè ðàçó íå âûõîäèë â ïëåé-îôô. Òèòóë â ñòîëèöå Êèòàÿ ñòàë äëÿ 26-îåòíåãî Òèìà ÷åòâåðòûì â ñåçîíå è ïîçâîëèë àâñòðèéöó íàáðàòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ äëÿ âûõîäà íà Èòîãîâûé òóðíèð ÀÒÐ. Òèì â ÷åòâåðòûé ðàç ïîäðÿä ñûãðàåò â Ëîíäîíå. Ñðåäè ïðåòåíäåíòîâ íà òðè ïîñëåäíèõ ïóòåâêè ëó÷øèå øàíñû èìåþò Ñòåôàíîñ Öèöèïàñ, èñïàíåö Ðîáåðòî Áàóòèñòà-Àãóò è äåéñòâóþùèé ÷åìïèîí ÀÒÐ Finals Àëåêñàíäð Çâåðåâ èç Ãåðìàíèè.

ÒÓÐÍÈÐÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Èíôîðìàöèÿ ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà ðîññèéñêîé ôóòáîëüíîé ïðåìüåð-ëèãè (www.rfpl.org)

ÒÓÐÍÈÐÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÓÊÐÀÈÍÛ

Êâèòîâà ïîåäåò â Øàíõàé Ïåðòà Êâèòîâà çàâîåâàëà ïðàâî âûñòóïèòü íà Èòîãîâîì ÷åìïèîíàòå WTA. Äâóêðàòíàÿ ïîáåäèòåëüíèöà òóðíèðîâ ñåðèè «Áîëüøîãî Øëåìà» ñòàëà øåñòîé ó÷àñòíèöåé ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ïðîéäóò â êèòàéñêîì Øýíü÷æýíå ñ 27 îêòÿáðÿ ïî 3 íîÿáðÿ. Óðîæåíêà Áèëîâöà â ñåäüìîé ðàç âûñòóïèò íà ýòîì òóðíèðå.  2011 ãîäó îíà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé WTA Finals.  2019 ãîäó Ïåòðà âûèãðàëà òóðíèðû â Ñèäíåå è Øòóòãàðòå, à òàêæå äîøëà äî ôèíàëà Îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Àâñòðàëèè. Ðàíåå ïóòåâêè íà ïðåñòèæíûé òóðíèð â Øýíü÷æýí çàâîåâàëè àâñòðàëèéêà Ýøëè Áàðòè, ïðåäñòàâèòåëüíèöà ×åõèè Êàðîëèíà Ïëèøêîâà, ðóìûíêà Ñèìîíà Õàëåï, êàíàäêà Áüÿíêà Àíäðååñêó è ÿïîíêà Íàîìè Îñàêà. Äåéñòâóþùåé ÷åìïèîíêîé Èòîãîâîãî òóðíèðà ÿâëÿåòñÿ óêðàèíêà Ýëèíà Ñâèòîëèíà.  ÷åìïèîíñêîé ãîíêå îíà çàíèìàåò ñåäüìóþ ñòðî÷êó.

Èíôîðìàöèÿ ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà óêðàèíñêîé ïðåìüåð-ëèãè ïî ôóòáîëó (www.fpl.ua)


52

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÔÓÒÁÎË

Çàïîìíèòå ýòî èìÿ: Ñåðæ Ãíàáðè Èãðîêîì íåäåëè â Ëèãå ÷åìïèîíîâ ïðèçíàí Ñåðæ Ãíàáðè èç ìþíõåíñêîé «Áàâàðèè». 24-ëåòíèé àòàêóþùèé ïîëóçàùèòíèê ñòàë ãëàâíûì ãåðîåì âñòðå÷è ñ ëîíäîíñêèì «Òîòòåíõýì õîòñïóð», çàâåðøèâøåéñÿ ðàçãðîìîì àíãëèéñêîãî êëóáà. Èãðà â Ëîíäîíå çàêîí÷èëàñü ñî ñ÷åòîì 7:2, à ÷åòûðå ìÿ÷à â âîðîòà õîçÿåâ ïîëÿ çàáèë èãðîê Áóíäåñòèì. Ñåðæ îòëè÷èëñÿ â ïåðèîä ñ 53-é ïî 88-þ ìèíóòó.  ãîëîñîâàíèè ïî èòîãàì 2-ãî òóðà Ë× Ãíàáðè îïåðåäèë íàïàäàþùåãî êàòàëîíñêîé «Áàðñåëîíû» Ëóèñà Ñóàðåñà, çàùèòíèêà äîðòìóíäñêîé «Áîðóññèè» Àøðàôà Õàêèìè è ôîðâàðäà «Áðþããå» Ýììàíóýëÿ Äåííèñà. Íåìåöêèå îáîçðåâàòåëè ñîâåòóþò çàïîìíèòü èìÿ ôóòáîëèñòà, óíè÷òîæèâøåãî «Òîòòåíõýì Õîòñïóð» â... Ëîíäîíå, ãäå òåìíîêîæèé íåìåö ïðîøåë øêîëó «Àðñåíàëà» – ïðèíöèïèàëüíîãî ñîïåðíèêà «Õîòñïóð» ïî çíàìåíèòîìó äåðáè ñòîëèöû Àíãëèè. Óðîæåíåö Øòóòòãàðòà áûë îáðå÷åí ïîéòè ïî ñòî-

ïàì ñâîåãî îòöà, êîòîðûé ïðîâåë âñþ ñâîþ ôóòáîëüíóþ êàðüåðó â ðîäíîì Êîòä’Èâóàðå, à ïîòîì ïåðåáðàëñÿ â áîëåå áëàãîïîëó÷íóþ â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå Ãåðìàíèþ. Ñåðæ (åãî ìàìà íåìêà) ñ ìàëûõ ëåò âëþáèëñÿ â ýòó èãðó è ñòàë ïðåâîñõîäèòü ñâåðñòíèêîâ ïî ìíîãèì âåùàì.  12-ëåòíåì âîçðàñòå åãî çàìåòèëè ñêàóòû «Øòóòòãàðòà” è îí áûñòðî ñòàë çâåçäîé þíèîðñêèõ ëèã áëàãîäàðÿ âçðûâíîé ñêîðîñòè è íåñòàíäàðòíîìó äðèáëèíãó. Îí ìíîãî çàáèâàë.  2010-ì ãîäó, ïîñëå îäíîé èç ÿðêèõ èãð íà ëîêàëüíîì òóðíèðå, íà ïàðíÿ îáðàòèëè âíèìàíèå ëþäè èç ëîíäîíñêîãî “Àðñåíàë”, ðåøèâøèå íåïðåìåííî çàâåðáîâàòü ðåàêòèâíîãî ïîëóçàùèòíèêà. Íî èì ïðèøëîñü ïîäîæäàòü, ïîêà Ñåðäæ ïåðåâàëèò çà 16. Ïîçæå ñ íèì áûë çàêëþ÷åí ïðîôåññèîíàëüíûé êîíòðàêò.  ñåçîíå 2012/13 ëåãåíäàðíûé òðåíåð Àðñåí Âåíãåð ïðèâëåê íåìöà ê òðåíèðîâêà ñ îñíîâíîé êîìàíäîé, à çàòåì äàë øàíñ ñûãðàòü â ìàò÷å Êóáêà Ëèãè ïðîòèâ “Êîâåíòðè” (6:1),

âïèñàâ èìÿ Ñåðæà â èñòîðèþ “Àðñåíàëà”. Ãíàáðè ñòàë âòîðûì ïî ìîëîäîñòè ôóòáîëèñòîì â èñòîðèè êëóáà, âûõîäèâøèì íà ïîëå â îôèöèàëüíûé ìàò÷àõ. Íà òîò ìîìåíò åìó áûëî 17 ëåò è 98 äíåé.  òîì æå ãîäó Ñåðæ ñûãðàë ñâîé ïåðâûé ìàò÷ â Ë× ïðîòèâ “Øàëüêå 04” èç Ãåëüçåíêèðõåíà. Ïîòîì òðàâìà îòëó÷èëà ïàðíÿ îò ôóòáîëà ïî÷òè íà 6 ìåñÿöåâ. À êîãäà îí ïîïðàâèë çäîðîâüå, ïîëó÷èë âûçîâ â îëèìïèéñêóþ ñáîðíóþ Ãåðìàíèè îò Õîðñòà Õðóáåøà. Ñåðæ ïðîøåë âñå ñòàäèè ìîëîäåæíûõ ñáîðíûõ ñòðàíû è îïðàâäàë âîçëîæåííûå íà íåãî íàäåæäû: â 6 ìàò÷àõ íà Îëèìïèàäå â Ðèî-äå-Æàíåéðî Ñåðæ çàáèë 6 ìÿ÷åé. Ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè â ôèíàëå óñòóïèëà áðàçèëüöàì, à Ãíàáðè áûë ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì ñâîåé êîìàíäû. Ïîñëå Èãð-2016 Ãíàáðè ïî ñîâåòó ïîëóçàùèòíèêà ñáîðíîé Ãåðìàíèè Ìåñóòà Îçèëà ïðèíÿë ïðåäëîæåíèå îò áðåìåíñêîãî «Âåðäåðà». Ñåðæ çàèãðàë òàê, ÷òî â íîÿáðå 2016 ãîäà ãëàâíûé òðåíåð ñáîðíîé Ãåðìàíèè Éîàõèì Ëåâ âûçâàë åãî íà ñáîðû ñ íàöèîíàëüíîé êîìàíäîé. Äåáþò ñîñòîÿëñÿ â èãðå ïðîòèâ Ñàí-Ìàðèíî (8:0), â êîòîðîé ïîëóçàùèòíèê îôîðìèë “õåò-òðèê”, ñòàâ âòîðûì ïîñëå Äèòåðà Ìþëëåðà íåìåöêèì ôóòáîëèñòîì, êîìó óäàëîñü çàáèòü òðè ãîëà â ñâîåé äåáþòíîé èãðå çà ïåðâóþ êîìàíäó Áóíäåñëèãè.  íàñòîÿùåå âðåìÿ â åãî àêòèâå 9 ìÿ÷åé â 10 ìàò÷àõ. Òåïåðü Ñåðæ Ãíàáðè ïåðâûé àâòîð ïîêåðà â ìàò÷å Ë× ñ 2015 ãîäà. Òîãäà Êðèøòèàíó Ðîíàëäó çàáèë ÷åòûðå ìÿ÷à â âîðîòà øâåäñêîãî «Ìàëüìå». Ïîñëå ìàò÷à ñ «Òîòòåíõýì Õîòñïóð» Ãíàáðè ïðèçíàëñÿ æóðíàëèñòàì: «Ñëîæíî îïèñàòü ñëîâàìè ýìîöèè ïîñëå ïîáåäû ñî ñ÷åòîì 7:2. Íèêòî èç íàñ íå îæèäàë òàêîãî. Çàáèòü ÷åòûðå ìÿ÷à! Ñåé÷àñ ÿ èñïûòûâàþ íåâåðîÿòíûå ÷óâñòâà. Ïåðåä èãðîé ìîé ïàïà ñêàçàë, ÷òî ÿ äîëæåí õîðîøî ñûãðàòü. ß åãî íå ïîäâåë. Êàæåòñÿ, ïîñëåäíèé ðàç ÿ çàáèâàë ÷åòûðå ãîëà â îäíîì ìàò÷å åùå â 8 ëåò».

Ãðóïïîâîé ðàóíä: âòîðîé òóð Ñóìàñøåäøèé ìàò÷ â Ëîíäîíå, êîòîðûé îáùèìè óñèëèÿìè ñîòâîðèëè «Òîòòåíõýì Õîòñïóð» è ìþíõåíñêàÿ «Áàâàðèÿ» 2:7, çàñòàâèëà ýêñïåðòîâ âñïîìíèòü âñå íàèáîëåå ðåçóëüòàòèâíûå âñòðå÷è ðîçûãðûøà. Îêàçàëîñü, ÷òî èãðà â ñòîëèöå Âåëèêîáðèòàíèè íå ñòàëà ðåêîðäíîé äëÿ ãðóïïîâîãî ýòàïà Ë×, è òîëüêî äîòÿíóëà äî ïîâòîðåíèÿ âûñøåãî äîñòèæåíèÿ. Äåâÿòü ìÿ÷åé â ìàò÷å çàáèâàëè êîìàíäû â òðåõ ñëó÷àÿõ. Îäíàæäû ñóäüè ôèêñèðîâàëè âçÿòèå âîðîò 11 ðàç, è åùå îäèí ðàç çðèòåëè ñòàëè î÷åâèäöàìè 13 çàáèòûõ ìÿ÷åé.  2011 ãîäó çàãðåáñêîå «Äèíàìî» äîìà ïðîèãðàëî ôðàíöóçñêîìó «Ëèîíó» -1:7. Ýòîò ðåçóëüòàò äî 2014 ãîäà îñòàâàëñÿ ðåêîðäíûì äëÿ ðîçûãðûøà, ïîêà åãî íå

ïîâòîðèëè ðèìñêàÿ «Ðîìà» è ìþíõåíñêàÿ «Áàâàðèÿ». Ñàìûé òèòóëîâàííûé êëóá Áóíäåñëèãè ðàçãðîìèë ñîïåðíèêîâ íà âûåçäå ñ òåì æå ñ÷åòîì. ×åðåç ãîä «Áàéåð» èç Ëåâåðêóçåíà è «Ðîìà» ïîäíÿëè ðåêîðäíóþ ïëàíêó íà îäíó îòìåòêó âûøå 4:4. Ýòî åäèíñòâåííûé ñëó÷àé, êîãäà íåâåðîÿòíî ðåçóëüòàòèâíûé ìàò÷ çàâåðøèëñÿ âíè÷üþ.  òîì æå 2015 ãîäó ìàäðèäñêèé «Ðåàë» íà ïîëå ëåãåíäàðíîé àðåíû «Ñàíòüÿãî Áåðíàáåó» â ùåïêè ðàçíåñ «Ìàëüìå» - 8:0. Ãîëêèïåð êëóáà èç ñòîëèöû Øâåöèè Ñòîêãîëüìà áûë óíèæåí ïîðòóãàëüöåì Êðèøòèàíîì Ðîíàëäó, êîòîðûé ÷åòûðå ðàçà çàñòàâèë åãî âûíèìàòü ìÿ÷ èç ñåòêè ñâîèõ âîðîò. Åùå òðè ðàçà ïîðàçèë öåëü ôðàíöóç Êàðèì Áåíçåìà. 

ðàáîòíèêè íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü Æåëàòåëüíî - îïûò ðàáîòû ñ äåðåâîì è ñòåêëîì - íî íå îáÿçàòåëüíî. Îáó÷àåì. Ìèíèìàëüíûé àíãëèéñêèé è âîäèòåëüñêèå ïðàâà îáÿçàòåëüíû. Ìàøèíà êîìïàíèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âî âðåìÿ ðàáî÷åãî äíÿ. Çâîíèòå ïî òåëåôîíó:

(440) 571-3003


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

53

ÔÓÒÁÎË Âîñåìü ìÿ÷åé áûëî çàáèòî è âî âñòðå÷å àâñòðèéñêîãî «Ðåä Áóëë», êîòîðûé â ïåðâîì òóðå íûíåøíåãî ðîçûãðûøà ó ñåáÿ â Çàëüöáóðãå ïåðåèãðàë áåëüãèéñêèé “Ãåíê» ñî ñ÷åòîì – 6:2. Îñîáåííî îòëè÷èëñÿ 18-ëåòíèé íîðâåæñêèé ôîðâàðä Ýðëèíã Õîëàíä, êîòîðûé äåáþòèðîâàë â ãëàâíîì êëóáíîì òóðíèðå “Ñòàðîãî Ñâåòà» òðåìÿ ãîëàìè.  2000 ãîä ïàðèæñêèé «ÏÑÆ» è íîðâåæñêèé «Ðóñåíáîðã» óñòàíîâèëè

LaLiga

íîâûé ðåêîðä òóðíèðà. Ôðàíöóçñêèé ãðàíä äîìà ïåðåèãðàë ãîñòåé ñ ðåçóëüòàòîì - 7:2. ×åòûðå ìÿ÷à õîçÿåâà çàáèëè â ïåðâîì òàéìå, à îñòàëüíûå òðè - ïîñëå ïåðåðûâà.  2008 ãîäó èñïàíñêèé «Âèëüÿððåàë» è äàòñêèé «Îëüáîðã» íà äâîèõ çàáèëè äåâÿòü ìÿ÷åé. Õîçÿåâà ïîáåäèëè ñî ñ÷åòîì 6:3. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ê 67-é ìèíóòå ãîñòè óäåðæèâàëè íè÷üþ — 2:2, à ïîòîì ðàçâàëèëèñü.

È

Â

Í

Ï

«Òîòòåíõýì Õîòñïóð» è «Áàâàðèÿ» íà ïðîøëîé íåäåëå ïîâòîðèëè ðåçóëüòàò âñòðå÷è 19-ëåòíåé äàâíîñòè ìåæäó «ÏÑÆ» è «Ðóñåíáîðãîì». Ôèíàëèñò ïðîøëîé Ë× ïåðåæèë ïîçîðíûé âå÷åð, ïðîïóñòèâ ñåìü ìÿ÷åé íà ñâîåì íîâîì ñòàäèîíå. Ôàíòàñòè÷åñêè ñûãðàë 24-ëåòíèé ïîëóçàùèòíèê áàâàðöåâ Ñåðæ Ãíàáðè, êîòîðûé çàïèñàë ñåáå â àêòèâ «ïîêåð”. Ðåêîðä ðåçóëüòàòèâíîñòè òóðíèðà äåðæàëñÿ ñ

ÇÃ ÏÃ +/-

Î

È - èãðû;  - âûèãðàíî; Í - íè÷üÿ; Ï - ïðîèãðàíî; Çà - çàáèòûå ãîëû; Ïà ïðîïóùåííûå ãîëû; +/- ðàçíèöà çàáèòûõ/ïðîïóùåííûõ; Î - î÷êè

2003 ãîäà, êîãäà ôðàíöóçñêèé «Ìîíàêî» è èñïàíñêèé «Äåïîðòèâî» èç Ëÿ Êîðóíüè çàáèëè íà äâîèõ... 11 ìÿ÷åé. Ôóòáîëèñòû «Ìîíàêî» äîìà ïåðåèãðàëè ñîïåðíèêîâ ñî ñ÷åòîì 8:3. Õîðâàòñêèé ôîðâàðä õîçÿåâ Äàäî Ïðøî ñîáðàë ãîëåâîé «ïîêåð» âñåãî 23 ìèíóòû.  2016 ãîäó ðåêîðä ðåçóëüòàòèâíîñòè ïåðåøåë ê äîðòìóíäñêîé «Áîðóññèÿ» è âàðøàâñêîé «Ëåãèè». Ñîáûòèÿ â èãðå â

English Premier League

È

Â

Äîðòìóíäå ðàçâèâàëèñü ñ êàëåéäîñêîïè÷åñêîé áûñòðîòîé è çðèòåëè óâèäåëè 12 ãîëîâ. Ìàò÷ çàâåðøèëñÿ ñî ñ÷åòîì 8:4 â ïîëüçó õîçÿåâ.

Í

Ï

ÇÃ ÏÃ +/-

Î

È - èãðû;  - âûèãðàíî; Í - íè÷üÿ; Ï - ïðîèãðàíî; Çà - çàáèòûå ãîëû; Ïà - ïðîïóùåííûå ãîëû; +/- ðàçíèöà çàáèòûõ/ïðîïóùåííûõ; Î - î÷êè


54

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÁÀÑÊÅÒÁÎË

«Ìèñòèêñ» ñäåëàëè çàÿâêó Ôèíàë Æåíñêîé ÍÁÀ «Âàøèíãòîí Ìèñòèêñ» - «Êîííåêòèêóò Ñàí» - 2-1 95:86, 87:99, 94:81 Êàê ìíîãî çíà÷èò Ýëåíå Äåëëå Äîííà äëÿ «Âàøèíãòîí Ìèñòèêñ», ïîêàçàëà âòîðàÿ èãðà ôèíàëüíîé ñåðèè ðîçûãðûøà Êóáêà Æåíñêîé ÍÁÀ. Ñòîëè÷íûå áàñêåòáîëèñòêè óâåðåííî âûèãðàëè ïåðâóþ èãðó íà ñâîåé ïëîùàäêå, è ýêñïåðòû ïðåäñêàçûâàëè èì âòîðóþ ïîäðÿä ïîáåäó íà äîìàøíåé àðåíå. Íî èãðà äëÿ «Ìèñòèêñ» ñëîæèëàñü íåóäà÷íî.  ñàìîì íà÷àëå ìàò÷à èõ ëèäåð, íå áåç ïîìîùè ñîïåðíèöû, óïàëà íà ñïèíó è âûíóæäåíà áûëà óéòè â ðàçäåâàëêó. Ïîäðóãè Ýëåíå áûëè â øîêå è â òàêîì ñîñòîÿíèè îíè íàõîäèëèñü äî êîíöà ìàò÷à. Ïåðâûå ïðîãíîçû áûëè óæàñíûìè — ïîâðåæäåíèå äèñêà ïîçâîíêà. Ïîøåë ñëóõ, ÷òî íàèáîëåå öåííûé èãðîê ðåãóëÿðíîãî ñåçîíà ìîæåò áîëüøå íå ñûãðàòü â ýòîì ðîçûãðûøå. Öåíòðîâàÿ óñïåëà ïðîâåñòè íà ïëîùàäêå òîëüêî øåñòü ìèíóò è çà ýòî âðåìÿ íå íàáðàëà íè îäíîãî î÷êà (â ïåðâîé èãðå â àêòèâå Åëåíû áûëè 22 î÷êà è 10 ïîäáîðîâ). Êîãäà åå óâåëè â ðàçäåâàëêó, òðèáóíû äîìàøíåé àðåíû «Ìèñòèêñ» ïðèóíûëè. À èãðà ïîäîïå÷íûõ Ìàéêà Òèáî, øàíñû êîòîðîé íà èòîãîâóþ ïîáåäó ðàñöåíèâàëèñü âûøå, ñòàëà ðàçâàëèâàòüñÿ. Èíèöèàòèâà ïåðåøëà ê áàñêåòáîëèñò-

êàì «Ñàí» è îíè íå óïóñòèëè ñâîé øàíñ. Íåñìîòðÿ íà ñòàðàíèÿ ôîðâàðäà Ýììû Ìåéññåìàí (23 î÷êà è 8 ïîäáîðîâ), áåç Äåëëå Äîííû õîçÿéêè ïëîùàäêè ïðîèãðàëè áîðüáó ïîä ùèòàìè. Ñ ëó÷øåé ñòîðîíû ïðîÿâèëà ñåáÿ ôîðâàðä «Ñàí» Äæîíêèë Äæîíñ, êîòîðàÿ ñòàëà ïåðâûì â èñòîðèè Ëèãè èãðîêîì ñ 32 î÷êàìè è 18 ïîäáîðàìè â êóáêîâîì ìàò÷å ôèíàëüíîé ñåðèè. Ñ÷åò â ïîåäèíêå ñòàë ðàâíûì (1:1). Ê ñ÷àñòüþ äëÿ ïîêëîííèêîâ áàñêåòáîëà, ïîâðåæäåíèå Äåëëå Äîííû îêàçàëîñü íåñåðüåçíûì, è ïÿòü äíåé îòäûõà äî ïåðâîé îòâåòíîé èãðû â Êîííåêòèêóòå îêàçàëèñü î÷åíü êñòàòè. Âñå ýòî âðåìÿ âðà÷è «êîëäîâàëè» íàä åå ñïèíîé, è áàñêåòáîëèñòêà âûøëà íà ïëîùàäêó. «ß íå ìîãëà íå èãðàòü ñåãîäíÿ. «Ìèñòèêñ» è ýòè äåâóøêè ìíå î÷åíü äîðîãè. Ýòî ìîÿ ñåìüÿ, è ÿ äîëæíà áûëà áûòü âìåñòå ñ íèìè. ß ñêàçàëà îá ýòîì âðà÷àì, è îíè ñäåëàëè âñå, ÷òîáû ïîñòàâèòü ìåíÿ íà íîãè. Âñåì îãðîìíîå ñïàñèáî çà ïîääåðæêó», - ñêàçàëà Ýëåíå ïåðåä èãðîé. Ñûãðàâ â îáùåé ñëîæíîñòè âñåãî 26 ìèíóò, Äåëëå Äîííà íàáðàëà 13 î÷êîâ è âûèãðàëà 6 ïîäáîðîâ. Íî ãëàâíîå òî, ÷òî åå ïðèñóòñòâèå âåðíóëî óâåðåííîñòü êîìàíäå: «Ìèñòèêñ» ñðàçó æå ïîâåëè â ñ÷åòå. Ïðàâäà, â êîíöå âòîðîé ÷åòâåðòè â èãðå ïîäîïå÷íûõ Òèáî íàñòó-

ïèë ñïàä: ýòîò îòðåçîê îíè ïðîèãðàëè (4:16).  íà÷àëå âòîðîé ïîëîâèíû ïîñëå 3-î÷êîâîãî áðîñêà Äæîíêåë Äæîíñ ñ÷åò ñîêðàòèëñÿ äî ìèíèìóìà (42:43). Êàçàëîñü, ÷òî «Ñàí» ïåðåëîìèëè õîä èãðû. Íî ýòà íåóäà÷à çàñòàâèëà áàñêåòáîëèñòîê «Ìèñòèêñ» çàèãðàòü ñòðàñòíî, è ÷àøà âåñîâ ñòàëà ñêëîíÿòüñÿ â èõ ñòîðîíó. Ñíîâà ïîêàçàëè ñâîé êëàññ ðàçûãðûâàþùàÿ Êðèñòè Òàëèâåð è ôîðâàðä Ýììà Ìåéññìàí. Ïåðâàÿ íàáðàëà 20 î÷êîâ è îòäàëà ïîäðóãàì 10 ðåçóëüòàòèâíûõ ïåðåäà÷, à âòîðàÿ ïîïîëíèëà àêòèâ êîìàíäû íà 21 î÷êî, äåâÿòü èç êîòîðûõ ïðèøëèñü íà ÷åòâåðòóþ ÷åòâåðòü. Êîãäà äî êîíöà ìàò÷à îñòàâàëèñü 3 ìèíóòû, ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî «Ñàí» íå ñìîãóò ñïàñòè èãðó. Ïîáåäà îñòàëàñü çà «Ìèñòèêñ» - 99:87. «Ìû âñå áåçìåðíî ðàäû. Ïîòîìó, ÷òî íàõîäèìñÿ â îäíîì øàãå îò ìå÷òû. Êîãäà âûèãðàåì òðåòèé ìàò÷, òîëüêî òîãäà ñìîæåì ñêàçàòü, ÷òî âûïîëíèëè äîëã ïåðåä ãîðîäîì è áîëåëüùèêàìè. Íàì ñëåäóåò êàê ìîæíî áûñòðåå çàáûòü ñåãîäíÿøíèé ìàò÷ è ãîòîâèòñÿ ê ÷åòâåðòîé èãðå», - ñêàçàëà Êðèñòè Òàëèâåð. ×åòâåðòûé ìàò÷ ïðîøåë â íà ïëîùàäêå “Ñàí”. Åñëè ïîíàäîáèòñÿ, ïÿòàÿ èãðà ñîñòîèòñÿ â Âàøèíãòîíå.

Íîâîñòè ÍÁÀ - “Ãîëäåí Ñòåéò Óîððèîðñ” ïîïîëíèëè ñâîé ñîñòàâ íîâûì èãðîêîì - ïîäïèñàëè êîíòðàêò ñ öåíòðîâûì Êýâèíîì Ïèïïåíîì. Äåòàëè ñäåëêè íå ñîîáùàþòñÿ. Èçâåñòíî, ÷òî Êýâèí íå áûë âûáðàí íà äðàôòå ýòîãî ãîäà. Ïîñëåäíèå äâà ñåçîíà îí âûñòóïàë çà Óíèâåðñèòåò Þæíîãî Èëëèíîéñà.  ñðåäíåì çà ìàò÷ öåíòðîâîé íàáèðàë 12,4 î÷êà è äåëàë 5,6 ïîäáîðà. Óîððèîðñ ïðèøëîñü ïîäïèñàòü Ïèïïåíà ïîñëå òîãî, êàê òðàâìû ïîëó÷èëè òÿæåëûå ôîðâàðäû êîìàíäû: Óèëëè Êîëè-Ñòàéí, Êåâîí Ëóíè è Àëåí Ñìàèëàãè÷. Êýâèîí — ïëåìÿííèê ÷ëåíà Çàëà ñëàâû Ñêîòòè Ïèïïåíà - ëåãåíäàðíîãî ôîðâàðäà, øåñòèêðàòíîãî ÷åìïèîíà ÍÁÀ â ñîñòàâå “×èêàãî Áóëëñ”, äâàæäû ïîáåæäàâøåãî íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ (1992 è 1996) â ñîñòàâå ñáîðíîé ÑØÀ. - Äåéñòâóþùèå ÷åìïèîíû ÍÁÀ - “Òîðîíòî Ðýïòîðñ” - ïðîäëèëè ñîãëàøåíèå ñî ñâîèì ëèäåðîì - ðàçûãðûâàþùèì çàùèòíèêîì Êàéëîì Ëàóðè - åùå íà îäèí ñåçîí - äî 2021 ãîäà. Èçíà÷àëüíî êîíòðàêò Ëîóðè áûë ðàññ÷èòàí äî îêîí÷àíèÿ ñåçîíà-2019/20. Çà ïðåäñòîÿùèé ñåçîí áàñêåòáîëèñò çàðàáîòàåò

33,3 ìèëëèîíà äîëëàðîâ.  ñâÿçè ñ ïðîäëåíèåì êîíòðàêòà, Ëàóðè íåëüçÿ òåïåðü âûñòàâèòü íà ðûíîê îáìåíà äî êîíöà òåêóùåãî ñåçîíà. Ëîóðè, êîòîðîãî íà äðàôòå ÍÁÀ 2006 ãîäà ïîä ¹24 âûáðàëè «Ìåìôèñ Ãðèççëèç», âûñòóïàë çà ýòó êîìàíäó äî 2009 ãîäà, ïîñëå ÷åãî ïåðåøåë â «Õüþñòîí Ðîêåòñ». Ëåòîì 2012 ãîäà îí ñòàë èãðîêîì “Ðýïòîðñ”, â ñîñòàâå êîòîðûõ â ïðîøëîì ñåçîíå äîøåë äî ôèíàëà ïëåé-îôô, ãäå ïîáåäèë “Ãîëäåí Ñòýéò Óîððèîðñ” ñî ñ÷åòîì 4:2. 33-ëåòíèé ñïîðòñìåí íàáèðàë 14,2 î÷êà, 4,8 ïîäáîðà è ñîâåðøèë 8,7 ïåðåäà÷è â ñðåäíåì çà èãðó. Òîðîíòî â ïåðâîì ìàò÷å íîâîãî ñåçîíà ÍÁÀ âñòðåòèòñÿ ñ Íüþ-Îðëåàíîì 23 îêòÿáðÿ. Áðîíçîâûì ïðèçåðîì, òàêæå ñ ëó÷øèì âðåìåíåì â êàðüåðå, ñòàëà Ðàøåëë Êëýéòîí èç ßìàéêè.

Íàøè ÷åìïèîíû - Äýëèëà Ìóõàììàä âûèãðàëà çîëîòî ×Ì-2019 â áåãå íà 400 ìåòðîâ ñ áàðüåðàìè ñ ìèðîâûì ðåêîðäîì. Àìåðèêàíêà ïðåîäîëåëà äèñòàíöèþ çà

52,16 ñåêóíäû. Ïðåäûäóùåå äîñòèæåíèå (52,20) òàêæå ïðèíàäëåæàëî Ìóõàììàä è áûëî óñòàíîâëåíî â èþëå 2019 ãîäà. Âòîðîé ñ ëè÷íûì ðåêîðäîì ñòàëà åùå îäíà íàøà ñîîòå÷åñòâåííèöà Ñèäíè Ìàêëàôëèí.

- Àìåðèêàíåö Äîíàâàí Áðàçüåð çàâîåâàë çîëîòóþ ìåäàëü â áåãå íà äèñòàíöèè 800 ìåòðîâ. Åãî âðåìÿ – 1 ìèíóòà 42,34 ñåêóíäû. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë áîñíèåö Àìåëü Òóêà (1.43,47). Ïðèçîâóþ òðîéêó çàìêíóë Ôåðãþñîí Ðîòè÷ èç Êåíèè (1.43,82). Áðàçüåð - ïåðâûé àìåðèêàíåö, ñòàâøèé ÷åìïèîíîì ìèðà íà ýòîé äèñòàíöèè. Ïîìèìî ðåêîðäà ×Ì, îí îáíîâèë âûñøåå íàöèîíàëüíîå äîñòèæåíèå. - Àìåðèêàíåö Íîà Ëàéëñ çàâîåâàë çîëîòóþ


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

55

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Øåéõè ðóêîïëåñêàëè ñòîÿ Ýòî äîëæíî áûëî ñëó÷èòüñÿ. Æèòåëè ìàëåíüêîãî Êàòàðà ãîòîâèëèñü ê ýòîìó ñîáûòèÿ. Îíè áûëè óâåðåíû, ÷òî èõ çíàìåíèòûé ñîîòå÷åñòâåííèê Ìóòàç Áàðøèì íå ïîäâåäåò, ïîáåäèò, è ïðåâðàòèò ïðàçäíèê â èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå. È ñïîðòèâíûé èäîë ñòðàíû ñäåëàë òî, ê ÷åìó íàñòðàèâàëñÿ ñ òîãî äíÿ, êàê ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ×Ì-2019 ïî ëåãêîé àòëåòèêå ïðîéäåò ó íåãî äîìà. 28-ëåòíèé ïðûãóí â âûñîòó íå ðàçî÷àðîâàë ñâîèõ ïîêëîííèêîâ: â Äîõà îí çàâîåâàë âòîðóþ çîëîòóþ ìåäàëü ×Ì â êàðüåðå (âïåðâûå Áàðøèì ñòàë ÷åìïèîíîì ìèðà äâà ãîäà íàçàä â Ëîíäîíå). Çðèòåëè, çàïîëíèâøèå òðèáóíû íà òîé ñòîðîíå àðåíû, ãäå ñîñòÿçàëèñü ïðûãóíû, ñòðîÿ ðóêîïëåñêàëè ÷åìïèîíó.  ÷èñëå î÷åâèäöåâ òðèóìôà Ìóòàçà áûëè øåéõè è... ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîé ïîëîâè-

íû ÷åëîâå÷åñòâà. Áàðøèì çàñëóæèë òàêîå ïðèçíàíèå. Îí âûèãðàë áèòâó ó äâóõ àòëåòîâ èç Ðîññèè - Ìèõàèëà Àêèìåíêî è Èëüè Èâàíþêà. Êàòàðåö ëåãêî ïåðåëåòåë ÷åðåç ïëàíêó, óñòàíîâëåííóþ íà âûñîòå 237 ñàíòèìåòðîâ. Êîíêóðåíòû îòñòàëè îò íåãî íà äâà ñàíòèìåòðà. Òîëüêî ýòè òðîå âûñòóïàëè áåçóïðå÷íî è äîøëè äî âûñîòû «229” áåç îøèáîê (â ôèíàëå âñå 12 àòëåòîâ ñòàðòîâàëè ñ âûñîòû 219 ñàíòèìåòðîâ, è, çà èñêëþ÷åíèåì àìåðèêàíöà Äæåðîíà Ðîáèíñîíà, âçÿëè åå ñ ïåðâîé ïîïûòêè). Îíè óâåðåííî ïðîäâèãàëèñü ââåðõ, à îñòàëüíûå êîíêóðåíòû ïûòàëèñü äîãíàòü èõ. Íî íå âñå ñóìåëè íàâÿçàòü èì áîðüáó. Íà âûñîòå “230” îñòàëèñü 7 àòëåòîâ, êîòîðûå ïîêàçàëè âûñîêèé óðîâåíü ãîòîâíîñòè.

ìåäàëü â áåãå íà 200 ìåòðîâ. 22-ëåòíèé ñïðèíòåð ïðåîäîëåë äèñòàíöèþ çà 19,83 ñåêóíäû. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë êàíàäåö Àíäðå Äå Ãðàññ (19,95), òðåòüèì ñòàë ïðåäñòàâèòåëü Ýêâàäîðà Àëåêñ Êèíüîíåñ (19,98).

åìó áðîíçó. Îòìåòèì, ÷òî âñå ïðèçåðû óëó÷øèëè ïðåæíèé ðåêîðä ÷åìïèîíàòîâ ìèðà.

-  òîëêàíèè ÿäðà ó ìóæ÷èí ïåðâåíñòâîâàë àìåðèêàíåö Äæî Êîâà÷ (22 ìåòðà 91 ñàíòèìåòð), âñåãî íà 1 ñì îïåðåäèâøèé ïðèçåðîâ – ñîîòå÷åñòâåííèêà Ðàéàíà Êðàóçåðà è Òîìàñà Óîëøà èç Íîâîé Çåëàíäèè. Ïîáåäíîé ñòàëà ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà Êîâà÷à. Óîëø ñîâåðøèë òîëüêî îäíó ðåçóëüòàòèâíóþ ïîïûòêó ïåðâóþ, è îíà ïðèíåñëà

- Àìåðèêàíñêèå áåãóíû Ôðåä Êåðëè, Ìàéêë ×åððè, Óèëáåðò Ëîíäîí è Ðýé Áåíäæàìèí çàâîåâàëè çîëîòûå ìåäàëè â ýñòàôåòå 4õ400 ìåòðîâ. Êâàðòåò ÑØÀ ïðîáåæàë ýñòàôåòó çà 2 ìèíóòû 56,69 ñåêóíäû è ïîêàçàë ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñåçîíà â ìèðå. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ßìàéêè (2.57,90), òðåòüèìè ñòàëè áåëüãèéöû (2.58,78). - Áåãóíüè ñáîðíîé ÑØÀ çàâîåâàëè çîëîòûå ìåäàëè â ýñòàôåòå 4 ïî 400 ìåòðîâ.

Çàòåì ïëàíêà áûëà óñòàíîâëåíà íà îòìåòêå «233» è Áàðøèì ïðîâàëèë ïåðâûå äâå ïîïûòêè, îêàçàøèñü íà ãðàíè âûëåòà. Íî ñ òðåòüåãî ðàçà îí âñåòàêè ïðåîäîëåë ýòó âûñîòó. Ñ òðåòüåé ïîïûòêè âçÿë åå è Èâàíþê. Êîãäà ïëàíêó óñòàíîâèëè íà âûñîòå “235”, â ñåêòîðå îñòàëèñü ÷åòâåðî: Àêèìåíêî, áåëîðóñ Ìàêñèì Íåäîñåêîâ, Áàðøèì è Èâàíþê. Êàòàðåö, åäâà íå ïîðâàâøèé íà ñåáå îò ðàäîñòè ìàéêó ïîñëå ïðûæêà íà «233”, âçÿë “235” è ïðèâåë â âîñòîðã òðèáóíû. Îí ñòàë ëèäåðîì, è, êàçàëîñü, îòïðàâèë ñîïåðíèêîâ â íîêàóò... Íî ÷åðåç ìèíóòó Àêèìåíêî âçÿë ýòó âûñîòó, è âåðíóë ñåáå ïåðâîå ìåñòî ïî êîëè÷åñòâó ïîïûòîê. Ýòî áûëà çàÿâêà íà “çîëîòî”. Èâàíþê òîæå ñîòâîðèë ìàëåíüêîå ÷óäî, îí ëèøü ñðàâíÿëñÿ ñ Áàðøèìîì. Äåëèòü ìåäàëè ïðåäñòîÿëî íà âûñîòå 2,37. Ýòî ïîíÿë Íåäîñåêîâ, êîòîðûé ïåðåíåñ äâå îñòàâøèõñÿ ïîïûòêè íà ñëåäóþùèé ðóáåæ. Íî ãåðîåì âå÷åðà âñå-òàêè ñòàë êàòàðåö. Íàâåðíîå, îí âñïîìíèë, êàê âçëåòàë íàä «243”, è ñ ïåðâîé æå ïîïûòêè âçÿë “237”. Íåäîñåêîâ äâàæäû îøèáñÿ è îòäàë ðîññèÿíàì îáå ìåäàëè...  èòîãå ïðèçåðàìè ñòàëè Áàðøèì – ïåðâûé, Àêèìåíêî – âòîðîé, Èâàíþê – òðåòèé. Àìåðèêàíêè ïîêàçàëè â ôèíàëå ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñåçîíà â ìèðå - 3 ìèíóòû 18,92 ñåêóíäû. Çà ñáîðíóþ ÑØÀ âûñòóïàëè Ôèëëèñ Ôðýíñèñ, Ñèäíåé Ìàêëàôëèí, Äàëèëà Ìóõàììàä è Óîäåëèí Äæîíàòàñ. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà ñáîðíàÿ Ïîëüøè (3.21,89), òðåòüåé ñòàëà êîìàíäà ßìàéêè (3.22,37). - Ñåðåáðÿíûé ïðèçåð Èãð-2016 àìåðèêàíêà Íèà Àëè ïîáåäèëà â áåãå íà äèñòàíöèè 100 ìåòðîâ ñ áàðüåðàìè. Îíà ïðîáåæàëà äèñòàíöèþ çà 12,34 ñåêóíäû. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà åå ñîîòå÷åñòâåííèöà Êåí-

Ýòîò «Ëåòàþùèé» Ñýì Ñýì Êåíäðèêñ ñòàë äâóêðàòíûì ÷åìïèîíîì ìèðà â ïðûæêàõ ñ øåñòîì. 27ëåòíèé àìåðèêàíåö îäåðæàë íîâóþ ïîáåäó â Äîõå, ïåðåëåòåâ ÷åðåç ïëàíêó, óñòàíîâëåííóþ íà îòìåòêå 597 ñàíòèìåòðîâ. «Ñåðåáðî” çàâîåâàë ïðåäñòàâèòåëü Øâåöèè Àðìàíä Äóïëàíòèñ (597), çàòðàòèâøèé áîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîïûòîê. Òðåòüèì ñòàë ïîëÿê Ïåòð Ëèñåê (587).  2017 ãîäó Êåíäðèêñ âûèãðàë «çîëîòî» ×Ì â Ëîíäîíå ñ ðåçóëüòàòîì 595 ñàíòèìåòðîâ. Îäíàêî â åãî àêòèâå åñòü è áîëåå âûñîêèé ïðûæîê.  2017 ãîäó íà ÷åìïèîíàòå ÑØÀ â Ñàêðàìåíòî Ñýì ïåðåëåòåë ÷åðåç ïëàíêó, óñòàíîâëåííóþ íà îòìåòêå 606 ñàíòèìåòðîâ. Ïðåäûäóùåå íàöèîíàëüíîå äîñòèæåíèå áûëî óñòàíîâëåíî Áðýäîì Óîêåðîì â 2008 ãîäó, êîãäà îí

ïðûãíóë íà âûñîòó 604 ñàíòèìåòðîâ. Âûøå íà îòêðûòîì âîçäóõå ïðûãàë ëèøü ëåãåíäàðíûé óêðàèíñêèé ëåãêîàòëåò Ñåðãåé Áóáêà, êîòîðîìó ñ 31 èþëÿ 1994 ãîäà ïðèíàäëåæèò ìèðîâîé ðåêîðä - 6 ìåòðîâ 14 ñàíòèìåòðîâ.  ïîìåùåíèè òðîéêó ëèäåðîâ ñîñòàâëÿþò ôðàíöóç Ðåíî Ëàâèëëåíè (616), Ñåðãåé Áóáêà (615) è àâñòðàëèåö Ñòèâåí Õóêåð (606 ì). Êñòàòè, Áóáêà ïðûãíóë íà «606” èëè âûøå íà ñòàäèîíå äåâÿòü ðàç çà ñâîþ êàðüåðó. Ïðèçåð Îëèìïèàäû â Ðèî Êåíäðèêñ ÿâëÿåòñÿ 22-ì â èñòîðèè ïðûãóíîì ñ øåñòîì, êîìó ïîêîðèëàñü ïëàíêà íà âûñîòå øåñòü ìåòðîâ è âûøå. Êðîìå òîãî, Ñýì ñòàë ïåðâûì øåñòîâèêîì ïîñëå Ñåðãåÿ Áóáêè, êîìó óäàëîñü çàùèòèòü òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà.

äðà Õàððèñîí (12,46), çàìêíóëà òðîéêó ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëüíèöà ßìàéêè Äàíèýëü Óèëüÿìñ (12,47). Àëè - ñåðåáðÿíûé ïðèçåð Îëèìïèàäû-2016 â Ðèî-äå-Æàíåéðî â ãëàäêîì áåãå íà 100 ìåòðîâ. ñ áàðüåðàìè.

-  àíàëîãè÷íîé äèñöèïëèíå ó ìóæ÷èí ïåðâåíñòâîâàëà êîìàíäà ÑØÀ, íà ïåðâîì ýòàïå çà êîòîðóþ áåæàë ÷åìïèîí ìèðà â áåãå íà 100 ì Êðèñòèàí Êîóëìàí. Àìåðèêàíöû ïåðâåíñòâîâàëè ñ ëó÷øèì ðåçóëüòàòîì ñåçîíà â ìèðå — 37,10.

- Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ ßìàéêè çàâîåâàëà “çîëîòî” â ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ ñ ëó÷øèì ðåçóëüòàòîì ñåçîíà â ìèðå - 41,44 ñåêóíäû. Ïðè ýòîì áåæàâøàÿ â ñîñòàâå ïîáåäèòåëåé Øåëëè-Ýíí ÔðåéçåðÏðàéñ ñòàëà äåâÿòèêðàòíîé ÷åìïèîíêîé ìèðà. Áîëüøå òèòóëîâ òîëüêî ó åå ñîîòå÷åñòâåííèêà Óñýéíà Áîëòà (11) è àìåðèêàíêè Ýëëèñîí Ôåëèêñ (12).

- Îáëàäàòåëåì çîëîòîé ìåäàëè â áåãå íà 110 ìåòðîâ ñ áàðüåðàìè ñòàë àìåðèêàíåö Ãðàíò Õîëëîóýé, ïîáåäèâøèé ñ ðåçóëüòàòîì 13,10 ñåêóíäû. Âòîðûì íà ôèíèøå áûë ðîññèÿíèí Ñåðãåé Øóáåíêîâ — 13,15. Òðîéêó ïðèçåðîâ çàìêíóë ôðàíöóç Ïàñêàëü Ìàðòèíî-Ëàãàðä (13,18 ñåêóíäû).


56

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÁÎÊÑ • ÕÎÊÊÅÉ

Óñèê èùåò íîâîãî ïðîòèâíèêà Òàéðîí Ñïîíã ïðîâàëèë äîïèíã-òåñò. Îá ýòîì ñîîáùèë áðèòàíñêèé ïðîìîóòåð Ýääè Õèðí. Ãîëëàíäåö äîëæåí áûë ñîéòèñü íà ðèíãå ñ óêðàèíñêèì ñóïåðòÿæåëîâåñîì Àëåêñàíäðîì Óñèêîì. Áîé áûë çàïëàíèðîâàí íà 12 îêòÿáðÿ â ×èêàãî íà Óèíòðàñò-àðåíå. Îäíàêî êîìàíäà Óñèêà íà÷àëà èñêàòü íîâîãî ñîïåðíèêà. «Ñ íàìè ñâÿçàëîñü VADA è ñîîáùèëî, ÷òî ðåçóëüòàòû äîïèíã-ïðîáû Òàéðîíà Ñïîíãà ïëîõèå. Îíè îòïðàâëåíû â àòëåòè÷åñêóþ êîìèññèþ øòàòà Èëëèíîéñ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíà ïîçæå. Ó íàñ åñòü â ðåçåðâå äðóãèå áîêñåðû», — çàÿâèë Õèðí.

Ñîïåðíèêîì Óñèêà â äåáþòíîì áîå â ñóïåðòÿæåëîì äèâèçèîíå ìîã ñòàòü Êàðëîñ Òàêàì, íî ïîåäèíîê áûë ñîðâàí èççà ñìåíû êàìåðóíöåì ïðîìîóòåðñêîé êîìïàíèè. Ñðåäè ïîòåíöèàëüíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà ïîåäèíîê ñ Àëåêñàíäðîì òàêæå íàçûâàëèñü Áðàéàíò Äæåíèíãñ è Àíäðåé Ôåäîñîâ, îò áîÿ ñ ïîñëåäíèì óêðàèíåö óæå óñïåë îòêàçàòüñÿ. Â ïîñëåäíåì ñâîåì áîþ Óñèê ïîáåäèë íîêàóòîì Òîíè Áåëëüþ è çàùèòèë âñå ñâîè òèòóëû â òÿæåëîì âåñå. Îäíàêî óêðàèíåö ïåðåøåë â áîëåå òÿæåëóþ êàòåãîðèþ è îñòàëñÿ áåç òðîôååâ. Â èþíå Âñåìèðíàÿ áîêñåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ (WBO) íà-

Ðóèñ ìå÷òàåò âûñòóïèòü â Òîêèî ×åìïèîí ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå Ýíäè Ðóèñ õî÷åò ïðåäñòàâëÿòü Ìåêñèêó íà Îëèìïèàäå-2020 â Òîêèî.  ýòîì 30-ëåòíèé áîêñåð ïðèçíàëñÿ â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè: «Ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü — ïðåäñòàâëÿòü ñâîþ ñòðàíó íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. Íóæíî áóäåò èçó÷èòü âñå óñëîâèÿ òàêîé âîçìîæíîñòè. Íî ìû ñäåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû âíîâü ïðîñëàâèòü Ìåêñèêó». Òàêæå Ðóèñ ïîêàçàë ïèñüìî â ñâîé àäðåñ, ïîëó÷åííîå îò ìåñòíîé êîìèññèè ïî áîêñó.  íåì áîêñåðà èçâåùàþò î òîì, ÷òî â 2020 ãîäó ê ó÷àñòèþ â Îëèìïèàäå áóäóò äîïóùåíû òàêæå ñïîðòñìåíû-ïðîôåññèîíàëû, ïîýòîìó Ìåêñèêà âçûâàåò ê èõ ïàòðèîòè÷åñêèì ÷óâñòâàì è ïðîñèò âîñïîëüçîâàòüñÿ èñòîðè÷åñ-

êîé âîçìîæíîñòüþ. 7 äåêàáðÿ 2019 ãîäà Ðóèñ ïðîâåäåò áîé-ðåâàíø ïðîòèâ áðèòàíöà Ýíòîíè Äæîøóà, êîòîðîãî íîêàóòèðîâàë â èþíå ýòîãî ãîäà. Áîé ïðîéäåò â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå Ðóèñ ïðîâåë 34 ïîåäèíêà, èç êîòîðûõ 33 çàêîí÷èëèñü åãî ïîáåäîé (22 íîêàóòîì).  2008 ãîäó Ðóèñ, êîòîðîìó íà òîò ìîìåíò áûëî 19 ëåò, ïðîáîâàë ñâîè ñèëû â äâóõ êâàëèôèêàöèîííûõ òóðíèðàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ÎÈ-2008 â Êèòàå, íî íå ñìîã ïðîáèòüñÿ íà Èãðû. Îäíàêî îëèìïèéñêèå íàìåðåíèÿ Ðóèñà íå íðàâÿòñÿ ðóêîâîäñòâó Âñåìèðíîãî áîêñåðñêîãî ñîâåòà, êîòîðîå çàÿâèëî, ÷òî áîêñåð ìîæåò áûòü ëèøåí ïîÿñà ýòîé îðãàíèçàöèè è äèñêâàëèôèöèðîâàí

çíà÷èëà Óñèêà îáÿçàòåëüíûì ïðåòåíäåíòîì íà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ýãèñ Êëèìàñ, ìåíåäæåð Óñèêà, ïîäåëèëñÿ ìûñëÿìè î ïðîâàëå äîïèíã-òåñòà Òàéðîíîì Ñïîíãîì. Îí çàÿâèë, ÷òî óêðàèíñêèé áîêñåð ãîòîâ âûéòè íà ðèíã ïðîòèâ ëþáîãî äðóãîãî ñîïåðíèêà. “Ýòî ïëîõî, ïîòîìó ÷òî ëþäè ïûòàþòñÿ îáìàíóòü, â òî âðåìÿ êàê äðóãàÿ ñòîðîíà òàê óñåðäíî ðàáîòàåò. Ýòî àáñîëþòíî íåóâàæèòåëüíî. Àëåêñàíäð íå áûë ñ÷àñòëèâ, êîãäà óçíàë îá ýòîì. Ìû ñðàçèìñÿ ñ ëþáûì, êòî ãîòîâ âûéòè íà ðèíã», — ñêàçàë Êëèìàñ. Ñàì Ñïîíã ñ÷èòàåò, ÷òî åãî ïðîñòî õîòÿò ñíÿòü ñ áîÿ ïðîòèâ Óñèêà. Òàéðîí çàâåðèë, ÷òî íå ïðèíèìàë äîïèíã. Õèðí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî ñëåäóþùèì ñîïåðíèêîì Àëåêñàíäðà Óñèêà ìîæåò ñòàòü àìåðèêàíñêèé áîêñåð ×àçç Óèçåðñïóí. Ïåðåãîâîðû ìåæäó ñòîðîíàìè ïðîõîäÿò â íîðìàëüíîé îáñòàíîâêå è áëèçêè ê çàâåðøåíèþ. 38-ëåòíèé àìåðèêàíåö â 41 îôèöèàëüíîì ïîåäèíêå ïîòåðïåë 3 ïîðàæåíèÿ. Ïîñëåäíåå ïîðàæåíèå ×àçç ïîòåðïåë â àïðåëå 2012 ãîäà è ñ òåõ ïîð ïðîâåë 8 ïîåäèíêîâ. íà äâà ãîäà çà íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë. “WBÑ êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ó÷àñòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. Îðãàíèçàöèÿ, à òàêæå áîëåëüøèêè è ýêñïåðòû âûñòóïàþò ïðîòèâ ïîäîáíûõ ðåøåíèé íåêîòîðûìè áîêñåðàìè. Îëèìïèéñêèé òóðíèð îðãàíèçîâàí äëÿ ëþáèòåëåé, ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå âèäû ñïîðòà. Åñëè êàêîé-ëèáî äåéñòâóþùèé ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñåð ðåøèò âûñòóïàòü íà Îëèìïèàäå, îí áóäåò îòñòðàíåí ìèíèìóì íà äâà ãîäà,” - çàÿâèë ïðåçèäåíò Âñåìèðíîãî áîêñåðñêîãî ñîâåòà Ìàóðèñèî Ñóëåéìàí. Ðóèñ ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëåì ïîÿñîâ WBA, WBO è IBF. À ÷åìïèîíñêèé ïîÿñ WBC ïðèíàäëåæèò àìåðèêàíöó Äåîíòåþ Óàéëäåðó, ñ êîòîðûì Ðóèñ õî÷åò âñòðåòèòüñÿ â 2020 ãîäó.

Ëåäîâîå ïîáîèùå Áîëåëüùèêè õîêêåÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè íå ñðàçó ïðèïîìíÿò âòîðîé òàêîé ñëó÷àé... ×åìïèîíàò ÍÕË òîëüêî íà÷àëñÿ, à ïèùè äëÿ ðàçìûøëåíèÿ îí äàë ïðåäîñòàòî÷íî. Áîëåå òîãî, îí âåðíóë íàñ íà 20-30 ëåò íàçàä, êîãäà “ðóêîïàøíûå áîè” íà ëüäó â õîêêåéíûõ äîñïåõàõ áûëè ÷àñòüþ èãðû. «Âåãàñ Ãîëäåí Íàéòñ» è «Ñàí-Õîñå Øàðêñ» ïîìîãëè íàì âñïîìíèòü òå âðåìåíà. Õîêêåèñòû ýòèõ êîìàíä óñòðîèëè äðàêó 5 íà 5, è â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèëè, ÷òî íåíàâèäÿò äðóã äðóãà. Ñòðàñòè â èõ ïîåäèíêàõ êèïåëè â êóáêîâîé ñåðèè è ïðîøëîé âåñíîé. Òîãäà ìåæäó íèìè çàðîäèëàñü âðàæäà, êîòîðàÿ âñïûõíóëà ñ íîâîé ñèëîé â ýòîò ðàç. «Ãîëäåí Íàéòñ» ïðîâîäÿò ëèøü òðåòèé ñåçîí â ÍÕË, íî óæå óñïåëè íàæèòü ñåáå ïðèíöèïèàëüíûõ ïðîòèâíèêîâ. Ñ «Øàðêñ» îíè äâà ãîäà ïîäðÿä èãðàëè â ïëåé-îôô (â 2018 ãîäó âûèãðàëè «Ðûöàðè», â 2019 – «Àêóëû»). Ñåðèÿ ïðîøëîãî ñåçîíà ïîëó÷èëàñü îñîáåííî ýìîöèîíàëüíîé. Ïðîèãðàâ ïåðâóþ âñòðå÷ó, «Ðûöàðè» âûèãðàëè ñëåäóþùèå òðè èãðû. Íî «Àêóëû» ñóìåëè âîññòàíîâèòü ðàâåíñòâî è äîâåñòè ïîåäèíîê äî ñåäüìîãî ìàò÷à. Ðåøàþùàÿ èãðà îáåðíóëàñü ñêàíäàëîì. «Ãîëäåí Íàéòñ» âåëè â ñ÷åòå 3:0, à çàòåì Äæî Ïàâåëñêè ïîëó÷èë òðàâìó. Ñóäüè ïðèíÿëè ðîêîâîå ðåøåíèå è óäàëèëè Êîäè Èêèíà íà ïÿòü ìèíóò. «Øàðêñ» çàáèëè ÷åòûðå ãîëà â áîëü-

øèíñòâå. «Ðûöàðè» âñå æå ñðàâíÿëè ñ÷åò, íî ïðîèãðàëè ìàò÷ â îâåðòàéìå. «Ãîëäåí Íàéòñ» áûëè âîçìóùåíû íåçàñëóæåííîé ïîáåäîé ñîïåðíèêîâ. Ðóêîâîäñòâî ÍÕË ïðèçíàëî îøèáêè àðáèòðîâ è èçâèíèëèñü çà èõ íåâåðíîå ðåøåíèå. «Øàðêñ» áûëè çëûå íà «Ðûöàðåé» çà òðàâìó ñâîåãî êàïèòàíà Äæî Ïàâåëñêè - íàïàäàþùèé ïðîïóñòèë ïðàêòè÷åñêè âåñü âòîðîé ðàóíä. Ïîýòîìó èõ î÷íûå âñòðå÷è â ðåãóëÿðíîì ÷åìïèîíàòå óæå íåëüçÿ íàçâàòü îáû÷íûìè. À Ëèãà ñîñòàâèëà êàëåíäàðü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ýòè êîìàíäû îòêðûâàëè ñåçîí äâóìÿ ìàò÷àìè äðóã ïðîòèâ äðóãà.  îáîèõ âñòðå÷àõ «Ãîëäåí Íàéòñ» âûãëÿäåëè ëó÷øå ñâîèõ «âðàãîâ» - 4:1 è 5:1. Ñàìîå èíòåðåñíîå ñëó÷èëîñü â êîíöå âòîðîãî ìàò÷à, êîãäà ñòðàñòè íàêàëèëèñü äî ïðåäåëà. Áàðêëàé Ãóäðîó ñìîã ðàçìî÷èòü ñ÷åò â êîíöå òðåòüåãî ïåðèîäà, è ïîñëå ýòîãî íà÷àëàñü äðàêà ïÿòü íà ïÿòü. Äðàëèñü âñå, äàæå âðàòàðü «Ãîëäåí Íàéòñ» Ìàðê-Àíäðå Ôëåðè, íå óïóñòèë ñëó÷àÿ è êëþøêîé ïîäêîñèë èãðîêà «Øàðêñ». Øåñòü õîêêåèñòîâ îáåèõ êîìàíä ïîëó÷èëè äèñöèïëèíàðíûå íàêàçàíèÿ â âèäå óäàëåíèÿ äî êîíöà ìàò÷à... «Ðûöàðè» è «Àêóëû» ñûãðàþò åùå äâàæäû â ðåãóëÿðíîì ÷åìïèîíàòå (â íîÿáðå è äåêàáðå). Ýêñïåðòû óòâåðæäàþò, ÷òî äåðáè äâóõ êàëèôîðíèéñêèõ êîìàíä ñòàíåò îäíèì èç íàèáîëåå ñòðàñòíûì â èñòîðèè ÍÕË.


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

57


58

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÊÈÍÎÏÐÅÌÜÅÐÛ ÍÅÄÅËÈ

Ãåìèíè (Gemini Man) Áûâøèé ïðîôåññèîíàëüíûé êèëëåð Ãåíðè Áðîãàí (Óèëë Ñìèò) ñòàíîâèòñÿ ìèøåíüþ òàèíñòâåííîãî óáèéöû, êîòîðûé îáëàäàåò íå÷åëîâå÷åñêîé ñèëîé è ñêîðîñòüþ. Ïðåñëåäîâàòåëü ìîæåò ïðåäâèäåòü áóäóùåå è ïîýòîìó íàïåð¸ä çíàåò êàæäûé øàã Áðîãàíà. Ñòîëêíóâøèñü ñî ñâîèì âðàãîì ëèöîì ê ëèöó, ãëàâíûé ãåðîé ñ óæàñîì óçíàåò, ÷òî íåäîáðîæåëàòåëü ÿâëÿåòñÿ åãî äâîéíèêîì. Î÷åðåäíàÿ ïðîâàëüíàÿ ðàáîòà Óèëëà Ñìèòà. “Ãåìèíè” íàïîìèíàåò ðàçãðîìëåííûé êðèòèêàìè è çðèòåëÿìè áëîêáàñòåð “Ïîñëå íàøåé ýðû” (After Earth, 2013).  êàðòèíå ïëîõî âñ¸ - îò ñþæåòà è àêò¸ðñêîé èãðû äî îïåðàòîðñêîé ðàáîòû è çâóêîâîé äîðîæêè. Äàæå íå âåðèòñÿ, ÷òî êîãäà-òî Ñìèò äâàæäû íîìèíèðîâàëñÿ íà “Îñêàð” è áëåñòÿùå ñûãðàë áîêñ¸ðà Ìóõàììåä Àëè. Ñìèò äîëæåí âåðíóòü ñåáå ðåïóòàöèþ ñåðü¸çíîãî àêò¸ðà â 2020 ãîäó. Îí ñûãðàåò îòöà ñåñò¸ð Óèëüÿìñ â áèîãðàôè÷åñêîé äðàìå î æèçíè âåëèêèõ òåííèñèñòîê.

Ñåìåéêà Àääàìñ (The Addams Family) Ãåðîåâ êîìèêñîâ ñåìåéñòâî Àääàìñ ïðèäóìàë â 1960-õ ãîäàõ õóäîæíèê ×àðëüç Àääàìñ. ×åðåç íåîáû÷íûå îáðàçû îí õîòåë âûñìåÿòü èäåàëüíóþ àìåðèêàíñêóþ ñåìüþ. Ãîëëèâóä íà÷àë ìàññîâî ýêñïëóàòèðî-

âàòü ãåðîåâ Àääàìñ óæå ïîñëå ñìåðòè õóäîæíèêà â 1988 ãîäó. Ñíà÷àëà âûøåë êóëüòîâûé ôèëüì Áàððè Çîííåíôèëüäà 1991 ãîäà, à ïîòîì áîëåå äþæèíû ìóëüòèêîâ è äðóãèõ êàðòèí. Àíèìàöèîííûé ìóëüòèê “Ñåìåéêà Àääàìñ” - î÷åðåäíàÿ ïîïûòêà âûæàòü ïàðó ñîòåí ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ èç ðàñêðó÷åííîãî áðåíäà. Ãëàâíûõ ïåðñîíàæåé îçâó÷èâàëè çâ¸çäû ïåðâîé âåëè÷èíû - Îñêàð Àéçàê, Øàðëèç Òåðîí, Ñíóïï Äîãã è Áåòò Ìèëëåð.

Äæåêñè (Jexi) Ôèë - îäèíîêèé àìåðèêàíåö ñðåäíèõ ëåò, êîòîðîãî èíòåðåñóåò òîëüêî ñîáñòâåííûé ñìàðòôîí. Ñ óòðà äî âå÷åðà îí ñèäèò â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, èãðàåòñÿ ñ ïðèëîæåíèÿìè è îáùàåòñÿ ñ íåçíàêîìöàìè â âèäåî÷àòå. Êîãäà íà ðûíêå ïîÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíàÿ ìîäåëü ñìàðòôîíà, Ôèë ñðàçó æå îáíîâëÿåò äåâàéñ. Îäíà èç íîâûõ îïöèé ïîçâîëÿåò îáùàòüñÿ ñ ðîáîòèçèðîâàííîé äåâóøêîé Äæåêñè, êîòîðàÿ îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ëàéôòðåíåðîì, ïîìîùíèêîì è ñïîðòèâíîé áîëåëüùèöåé. Âïåðâûå çà ìíîãî ëåò Ôèë íà÷èíàåò îùóùàòü íàñòîÿùèé âêóñ ê æèçíè. Íåïëîõàÿ òðàãèêîìåäèÿ íà çëîáó äíÿ. Âñå ëþáèòåëè ñìàðòôîíîâ óâèäÿò â Ôèëå ñåáÿ. Ðåæèññ¸ðû Äæîí Ëóêàñ è Ñêîòò Ìóð ìàñòåðñêè ïîäìåòèëè è âûñìåÿëè ñèòóàöèè, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò ñî âñåìè çàâèñèìûìè îò òåõíîëîãèé.


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

59

ÊÈÍÎÏÐÅÌÜÅÐÛ ÍÅÄÅËÈ

Ìàëåíüêèå ÷óäîâèùà (Little Monsters) Äåéñòâèå ýòîé ÷¸ðíîé êîìåäèè ðàçâîðà÷èâàåòñÿ â äåòñêîì ëåòíåì ëàãåðå, êóäà ïðèåçæàåò ðàáîòàòü Äåéâ. Îí òîëüêî ÷òî áðîñèë ñâîþ ïîäðóãó è ìå÷òàåò çàêðóòèòü ëþáîâíûé ðîìàí ñî øêîëüíîé ó÷èòåëüíèöåé Êýðîëàéí, êîòîðàÿ ïîêà íå îòâå÷àåò âçàèìíîñòüþ. Îäíîîáðàçíûå ëàãåðíûå áóäíè ïðåðûâàåò íàøåñòâèå çîìáè. Ó Äåéâà åñòü íåñêîëüêî ÷àñîâ, ÷òîáû ðåøèòü, êîãî ñïàñàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü - äåòåé, Êýðîëàéí èëè ñàìîãî ñåáÿ. Òåìà çîìáè ïðîäîëæàåò àêòèâíî ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ Ãîëëèâóäîì, íî óæå íå ïðèíîñèò áîëüøèõ äåíåã. Çðèòåëü óñòàë îò êðîâîæàäíûõ ìåðòâåöîâ è íå â ñîñòîÿíèè ñìîòðåòü äàæå òàêèå êóëüòîâûå ñåðèàëû, êàê “Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû” (Walking Dead).

Ìåðòâàÿ òî÷êà (The Dead Center) Îïûòíûé ïñèõèàòð Äàíèýë Ôîððåñòåð îñìàòðèâàåò íåîáû÷íîãî ïàöèåíòà, êîòîðûé óòâåðæäàåò, ÷òî äàâíûì-äàâíî óìåð, à ïîòîì îæèë äðóãèì ÷åëîâåêîì. Áðåä ñóìàñøåäøåãî ïîäòâåðæäàåòñÿ æóòêèìè äîêóìåíòàëüíûìè ôàêòàìè. Ôîððåñòåð íàïóãàí è îòêàçûâàåòñÿ âåðèòü â ìèñòèöèçì.  ýòî âðåìÿ ïàöèåíò íà÷èíàåò ãîâîðèòü ïî-íàñòîÿùåìó æóòêèå è ïðîðî÷åñêèå âåùè. Ìàëîáþäæåòíûé, íî ñòèëüíûé è ýôôåêòíûé õîððîð ñ ïðîäóìàííûì äî ìåëî÷åé ñöåíàðèåì. Òîò ñàìûé ñëó÷àé, êîãäà ðåæèññ¸ð ðåàëèçóåò âåñü ñâîé òàëàíò, íå èìåÿ áîëüøèõ äåíåã è èçâåñòíûõ àêò¸ðîâ. Ôèëüì óäîñòîèëñÿ íàãðàäû Nightfall Award íà Los Angeles Film Festival.

Îòëèâ (Low Tide) Àëàí, Ðåä è Ñìèòòè - òðîå ïîäðîñòêîâ-õóëèãàíîâ, ïðîìûøëÿþùèõ êðàæàìè â ïðèáðåæíûõ ãîðîäêàõ Íüþ-Äæåðñè. Îäíàæäû òèíåéäæåðû âðûâàþòñÿ â î÷åðåäíîé ïóñòóþùèé äîì è íàõîäÿò ñóìêó ñ çîëîòûìè ìîíåòàìè. Äîáû÷à ñòîèìîñòüþ â íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ìãíîâåííî ïîðîæäàåò âðàæäó ìåæäó ìàëîëåòíèìè ãðàáèòåëÿìè. Òåì âðåìåíåì, òàèíñòâåííûå âëàäåëüöû çîëîòà íà÷èíàþò ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå. Ãëàâíóþ ðîëü â êàðòèíå ñûãðàë 16-ëåòíèé Äæåéäåí Ìàðòåëë, ïîëó÷èâøèé èçâåñòíîñòü ïîñëå ôèëüìîâ “Ñàéíò-Âèíñåíò” (2014) è “Îíî” (2017, 2019). Ôèëüì ïîëó÷èëñÿ ñêó÷íûì. Íåïðîôåññèîíàëèçì ðåæèññ¸ðà/ñöåíàðèñòà Êåâèíà ÌàêÌàëëèíà ÷óâñòâóåòñÿ ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé ñöåíå.

Íåìåöêàÿ þíîñòü (A German Youth) Íàøóìåâøèé äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 2015 ãîäà, êîòîðûé òîëüêî ñåé÷àñ äîáðàëñÿ äî àìåðèêàíñêèõ êèíîòåàòðîâ. Ðåæèññ¸ð Æàí-Ãàáðèýëü Ïåðüî ïîäðîáíî èññëåäóåò æèçíü ìîëîä¸æè â ÃÄÐ îáðàçöà 1960-õ ãîäîâ. Òîãäà èçðÿäíî ïîâçðîñëåâøèå è îñîçíàâøèå óæàñû íàöèçìà áûâøèå ãèòëåðþãåíäîâöû íà÷àëè ïîíèìàòü, ÷òî ñîâåòñêèå “âîèíû-îñâîáîäèòåëè” ìàëî ÷åì îòëè÷àþòñÿ îò ãèòëåðîâöåâ. Ðåïðåññèè, çàïðåò íà èíàêîìûñëèå è ïîëèòçàêëþ÷¸ííûå ñòàëè íîðìîé â Çàïàäíîé Ãåðìàíèè. Êàðòèíà ðàññêàçûâàåò î áóíòå ñâîáîäîëþáèâîé íåìåöêîé ìîëîä¸æè, êîòîðàÿ óñòàëà îò óæàñîâ íàöèçìà è êîììóíèçìà, ñïðàâåäëèâî ïîñòàâèâ ìåæäó íèìè áîëüøîé çíàê ðàâåíñòâà.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.61


60

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÊÈÍÎÇÀË

Àíäæåëèíà Äæîëè:  êîíöå ìîèõ îòíîøåíèé ñ Áðýäîì ÿ íå óçíàâàëà ñåáÿ... “Øåñòåðî äåòåé, Îñêàð, áåçóïðå÷íîå èñïîëíåíèå ãóìàíèòàðíûõ îáÿçàòåëüñòâ... è ðàçâîä. Òðàâìèðîâàííàÿ, íî âûñòîÿâøàÿ çâåçäà èñêðåííå êîììåíòèðóåò ñâîþ æèçíü ïîñëå Áðýäà Ïèòòà â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ Le Figaro. “Ìîÿ æåíñòâåííîñòü ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíòåêñòà. Ìíå ïðèõîäèòñÿ ñîâìåùàòü íåñêîëüêî ñòàòóñîâ: àêòðèñà, ðåæèññåð, àêòèâèñòêà, ìàòü øåñòå-

ðûõ äåòåé. Ê òîìó æå, îáñòîÿòåëüñòâà ìîåãî ðàçâîäà îçíà÷àþò, ÷òî ìíå ïðèøëîñü ïåðååõàòü â Ëîñ-Àíäæåëåñ, ïîòîìó ÷òî Áðýä õî÷åò òàì æèòü”, - ãîâîðèò Àíäæåëèíà Äæîëè. “ß áåç êîëåáàíèé îòâå÷ó, ÷òî ìîÿ ðîëü ìàòåðè ïðåîáëàäàåò íàä âñåì. Óòðîì ÿ ïðîñûïàþñü ìàìîé. Íà ìîé âçãëÿä, òàê áóäåò ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà. Ïîñêîëüêó îäíàæäû ñòàíîâÿñü ðîäèòåëÿìè, ìû ïðèíàäëåæèì äðóãèì ñóùåñòâàì, ìû áîëüøå íå ïðèíàäëåæèì ñåáå.

Âñÿ ìîÿ æèçíü è âûáîð îïðåäåëÿþòñÿ æèçíüþ ìîèõ äåòåé. Èõ ïîòðåáíîñòè è ïðèîðèòåòû - ìîé ïðèîðèòåò, è ÿ î÷åíü âíèìàòåëüíà êî âñåìó, ÷òî ìîæåò ïîâëèÿòü íà íèõ èëè íàâðåäèòü èì. Ïîýòîìó ìàòåðüþ ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ íåïðåðûâíî, è òîëüêî êîãäà îíè â øêîëå, ÿ ìîãó ïðèñòóïèòü ê ñâîåé ãóìàíèòàðíîé è ïîëèòè÷åñêîé ðàáîòå. ß çâîíþ â ñâîé îôèñ, ïèøó ñòàòüè äëÿ æóðíàëà Time è çàíèìàþñü ìíîãèìè àäìèíèñòðàòèâíûìè äîñüå. Êàê òîëüêî ýòî çàêîí÷èòñÿ, ÿ íàêî-

íåö ñìîãó ïîñâÿòèòü ñåáÿ êèíî”, - îòìå÷àåò àêòðèñà. “Óæå íåêîòîðîå âðåìÿ ÿ íå ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ, è ýòî îòëè÷íûé îïûò, êîãäà òåáå ïëîõî, è òû âûõîäèøü èç çàòðóäíèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Èãðàòü ñèëüíîãî ïåðñîíàæà, òàêîãî êàê çëàÿ êîðîëåâà Ìàëåôèñåíòà - ýòî ñâîåîáðàçíàÿ ôîðìà òåðàïèè. Óäèâèòåëüíî, íî ïåðåâîïëîùåíèå â îáðàç ñèëüíîãî ïåðñîíàæà ìîæåò ðåàëüíî ïîìî÷ü âîññòàíîâèòü ñåáÿ, êîãäà òû ÷óâñòâóåøü ñåáÿ íå ëó÷øèì îáðàçîì...”.

Êîëëåêöèþ àâòîìîáèëåé çâåçäû «Ôîðñàæà» ïóñòÿò ñ ìîëîòêà Êîëëåêöèþ àâòîìîáèëåé è ìîòîöèêëîâ àìåðèêàíñêîãî àêòåðà Ïîëà Óîêåðà ïðîäàäóò íà àóêöèîíå. Â ÿíâàðå 2020 ãîäà àóêöèîííûé äîì BarrettJackson âûñòàâèò íà òîðãè 21 òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, è ñðåäè ëîòîâ åñòü äåéñòâèòåëüíî ðåäêèå ýêçåìïëÿðû.

“ß ÷óâñòâóþ, ÷òî æèâó öèêëè÷íîé èñòîðèåé. Äëÿ íîâîé ðåêëàìíîé êàìïàíèè Guerlain ÿ çàäàëà ñåáå ñëåäóþùèé âîïðîñ: ÷åãî îò ìåíÿ îæèäàþò? È îòâåò áûë òàêîâ: ìåíÿ õîòÿò âèäåòü òàêîé, êàêîé ÿ áûëà âñåãäà. Òàê, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñìÿã÷èòü ñâîþ “äèêóþ” ñòîðîíó, åå íàîáîðîò ïîä÷åðêèâàëè. Íî, çíàåòå, ÿ âîñïðèíèìàþ ñâîþ æèçíü êàê ïóòü. ß âñåãäà èùó ñâîáîäó, è åñëè ÿ èíîãäà ìîãó ïîêàçàòüñÿ ñìåëîé, òî ëèøü ïîòîìó, ÷òî ÿ äåéñòâèòåëüíî íå âûáèðàþ áëàãîÏîë Óîêåð áîëüøå âñåãî èçâåñòåí ïóáëèêå ïî ðîëè Áðàéàíà Î’Êîííîðà â êèíîôðàíøèçå «Ôîðñàæ». È ýòî êàê ðàç òîò ñëó÷àé, êîãäà àêòåðó íå ïðèøëîñü âæèâàòüñÿ â ðîëü, Óîêåð è â æèçíè î÷åíü ëþáèë àâòîìîáèëè è ðàçáèðàëñÿ â íèõ. Ïîýòîìó â ñîáðàííîé èì êîëëåêöèè ïðèñóòñòâóþò, ê ïðèìåðó, àæ ñåìü BMW E30 è E36 â ñïîðòèâíîì èñïîëíåíèè M, ãîíî÷íàÿ ìîäèôèêàöèÿ Nissan Skyline R32, òðåêîâûé Ford Mustang Boss è Audi S4. Áûëè ó àêòåðà è áîëåå ñïîêîéíûå ìàøèíû, íàïðèìåð, òðè óíèâåðñàëà Chevrolet 1960-õ ãîäîâ. Òàêæå Óîêåð öåíèë àìåðèêàíñêèå âíåäîðîæíèêè — â ñïèñêå ëîòîâ ìîæíî óâèäåòü Ford Bronco 1995 ãîäà, Ford F-250 2003 ãîäà è GMC Sierra 2004 ãîäà. Åñ-


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

61

ÊÈÍÎÇÀË Andrès Kudacki for Guerlain

ðàçóìèå èëè óìåðåííîñòü. Ó ìåíÿ åñòü äîì â ãëóáèíå äæóíãëåé, è ÿ íèêîãäà íå îòêàçûâàëàñü ïîñåùàòü òåððèòîðèþ êîíôëèêòà. ß ðàáîòàþ â ÎÎÍ, ÿ ñîòðóäíè÷àþ ñ âîåííûìè, çàñòàâëÿþ ñåáÿ ïåðåæèâàòü îïûò, êîòîðûé ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì äëÿ âûñòðàèâàíèÿ ñåáÿ êàê ÷åëîâåêà. ß êàæäûé äåíü çàñòàâëÿþ ñåáÿ äåëàòü âåùè, êîòîðûå ñìóùàþò ìåíÿ è èíîãäà ïóãàþò. ß íèêîãäà íå îãðàíè÷èâàëà ñåáÿ æèçíüþ â óñëîâèÿõ ôèçè÷åñêîãî èëè ýìîöèîíàëüíîãî êîì-

òåñòâåííî, ÷òî îêàçàëàñü â ãàðàæå ó àêòåðà è ìàøèíà èç «Ôîðñàæà» - òþíèíãîâàííûé Nissan 370Z, êîòîðûé ìîæíî óâèäåòü â ïÿòîé ÷àñòè ôðàíøèçû. Ïîë Óîêåð ïîãèá 30 íîÿáðÿ 2013 ãîäà â ãîðîäêå Ñàíòà-Êëàðèòà. Îí åõàë íà ïàññàæèðñêîì êðåñëå

ôîðòà: ÿ ñòðåìëþñü ê èñïûòàíèþ ðåàëüíîñòüþ”. “ß íå çíàþ, êàêîâà ìîÿ ñóäüáà, íî ÿ óáåæäåíà â òîì, ÷òî ÿ íàõîæóñü â ïåðåõîäíîì ïåðèîäå, ýòî ñëîâíî âîçâðàùåíèå äîìîé, âîçâðàùåíèå ê ñåáå. Ïîòîìó ÷òî ÿ áûëà íåìíîãî ïîòåðÿííîé...” “ß äóìàþ, ýòî ïðîèçîøëî â êîíöå ìîèõ îòíîøåíèé ñ Áðýäîì, à çàòåì â íà÷àëå íàøåãî ðàññòàâàíèÿ. Ýòî áûë ñëîæíûé ìîìåíò, êîãäà ÿ áîëüøå íå óçíàâàë ñåáÿ, êåì ÿ ñòàëà... êàê áû ñêàçàòü... ÿ ñòàëà ìåíüøå, íåçíà÷è-

Porsche Carrera GT, êîòîðûì óïðàâëÿë åãî äðóã Ðîäæåð Ðîäàñ. Èç-çà âûñîêîé ñêîðîñòè àâòîìîáèëü çàíåñëî, ðàçâåðíóëî íà 180 ãðàäóñîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìàøèíà âðåçàëàñü â òðè äåðåâà è çàãîðåëàñü. Îò ìíîãî÷èñëåííûõ òðàâì âîäèòåëü è ïàññàæèð ñêîí-

òåëüíåé, ïóñòü äàæå ýòî íå îáÿçàòåëüíî áûëî î÷åâèäíûì. ß ÷óâñòâîâàëà ãëóáîêóþ è íàñòîÿùóþ ãðóñòü, ìíå áûëî áîëüíî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, áûëî èíòåðåñíî âîññòàíîâèòü ñâÿçü ñ òåì ñìèðåíèåì è òîé íåçíà÷èòåëüíîñòüþ, êîòîðûå ÿ îùóùàëà.  êîíöå êîíöîâ, ýòî î÷åíü ïî-÷åëîâå÷åñêè...  äîïîëíåíèå êî âñåìó, ó ìåíÿ áûëè íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Âñå ýòè âåùè ïîñåëÿþòñÿ âíóòðè âàñ è íàïîìèíàþò î òîì, êàê âàì ïîâåçëî, ÷òî âû æèâû. Ýòî åùå îäèí óðîê, êîòîðûé íóæíî ïåðåäàòü ìîèì äåòÿì: èäåÿ îáíîâëåíèÿ è, ïðåæäå âñåãî, âîçìîæíîãî âîçâðàùåíèÿ ê ðàäîñòè æèçíè. ß äîëæíà çàíîâî îòêðûòü ðàäîñòü...” “Îáùåñòâî îêàçûâàåò áîëüøîå äàâëåíèå íà æåíùèí, òðåáóÿ, ÷òîáû æåíùèíû ñî÷åòàëè â ñåáå æåíñòâåííîñòü è âñåìîãóùåñòâî. Ýòî íåëåãêî. Èäÿ ïî æèçíåííîìó ïóòè, ìû âûíóæäåíû ñðàæàòüñÿ, ñîïðîòèâëÿòüñÿ, îæåñòî÷àòüñÿ. Òðåáóåòñÿ òàê ìíîãî óñèëèé, ÷òîáû âíîâü îáðåñòè ìÿãêîñòü. ß êàæäûé äåíü âèæó ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ æèçíü íå ÿâëÿåòñÿ ïîäàðêîì, íî ÿ æåëàþ íàì - è ñåáå òîæå - ÷òîáû ìû ñìÿã÷àëèñü, æèâÿ â ýòîì ñòîëü æåñòîêîì ìèðå”, - ïîä÷åðêèâàåò Äæîëè. Èíîïðåññà

÷àëèñü íà ìåñòå. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå àâàðèè äî÷ü àêòåðà - Ìèäîó Ðåéí Óîêåð - ïîäàëà â ñóä íà êîìïàíèþ Porsche, çàÿâèâ, ÷òî ïðè÷èíîé ñìåðòè åå îòöà ñòàëè íåäîðàáîòêè â êîíñòðóêöèè Porsche Carrera GT.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð.58 Ëó÷øèé ôèëüì ýòîé íåäåëè. Ðåêîìåíäóþ ïîñìîòðåòü åãî ëþäÿì, êîòîðûå äî ñèõ ïîð ñ÷èòàþò, ÷òî â êîììóíèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè áûëî ÷òî-òî ÷åëîâå÷åñêîå.

Ïîäàðîê (Gift)  îñíîâå ýòîé êàðòèíû ëåæèò îäíîèì¸ííûé áåñòñåëëåð Ëüþèñà Õàéäà, êîòîðûé ïîÿâèëñÿ â 1983 ãîäó. Õàéä ïîäðîáíî èçó÷àåò èíäóñòðèþ ïîäàðêîâ â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ è äà¸ò íåîáû÷íûå îòâåòû íà ðàçíûå âîïðîñû - ïî÷åìó òàê âàæíî äàðèòü ëþäÿì ïîäàðêè, êàê çàðàáîòàòü íà ïîäàðî÷íîé èíäóñòðèè è êàêèì îáðàçîì áåçâîçìåçäíûå è ïðèÿòíûå âåùè äåëàþò æèçíü êàæäîãî èç íàñ ëó÷øå. Âìåñòå ñ òåì, Õàéä ïðèîòêðûâàåò ò¸ìíûå ñòîðîíû êàïèòàëèçìà, êîòîðûé èñïîëüçóþò ñòðàñòü àìåðèêàíöåâ ê ïîäàðêàì â ñâîèõ êîðûñòíûõ öåëÿõ. Êàðòèíà ñìîòðèòñÿ íà îäíîì äûõàíèè è ðàññ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã çðèòåëåé. Åñëè ôèëüì âàì ïîíðàâèòñÿ - îáÿçàòåëüíî ïðî÷èòàéòå êíèãó, êîòîðàÿ íå òåðÿåò ñâîåé àêòóàëüíîñòè. P. S. Äî êîíöà ãîäà îñòàëîñü ìåíåå òð¸õ ìåñÿöåâ è òðîéêà ñàìûõ êàññîâûõ ôèëüìîâ 2019-ãî óæå âðÿä ëè èçìåíèòñÿ. Íà ïåðâîì ìåñòå - áëîêáàñòåð “Ìñòèòåëè: Ôèíàë” (Avengers: Endgame), êîòîðûé ïîñòàâèë òî÷êó â ñåðèè ôèëüìîâ î

ïåðñîíàæàõ êîìèêñîâ Marvel. Íà åãî ñ÷åòó - $858 ìëí. (áþäæåò - $356 ìëí.). Íà âòîðîì ìåñòå ñ áîëüøèì îòðûâîì - íîâûé “Êîðîëü Ëåâ” (The Lion King), îêàçàâøèéñÿ íè÷óòü íå õóæå îðèãèíàëüíîãî ìóëüòèêà 25-ëåòíåé äàâíîñòè. Ñáîðû â Ñåâåðíîé Àìåðèêå - $540 ìëí. (áþäæåò - $260 ìëí.). Çàìûêàåò òðîéêó ñàìûõ êàññîâûõ êàðòèí - ÷åòâ¸ðòàÿ ÷àñòü “Èñòîðèè èãðóøåê” (Toy Story 4). Ìóëüòèê çàðàáîòàë $433 ìëí. ïðè áþäæåòå â $190 ìëí. Ìèðîâûå ñáîðû âñåõ ÷àñòåé “Èñòîðèè èãðóøåê” ïåðåâàëèëè çà $1.3 ìëðä. P. S. S. Âñåì ëþáèòåëÿì îñòðîñþæåòíûõ êðèìèíàëüíûõ èñòîðèé ðåêîìåíäóþ ïîñìîòðåòü äîêóìåíòàëüíûé ìèíè-ñåðèàë “Áåñåäû ñ óáèéöåé: Çàïèñè Òýäà Áàíäè” (Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes). Êàðòèíà ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåò î ëè÷íîñòè è ïðåñòóïëåíèÿõ îäíîãî èç ñàìûõ æóòêèõ ìàíüÿêîâ/íàñèëüíèêîâ 20-ãî ñòîëåòèÿ Òåîäîðà Ðîáåðòà Áàíäè (1946 - 1989). Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî àìåðèêàíñêàÿ ìàññîâàÿ êóëüòóðà âûïóñòèëà ìíîæåñòâî ôèëüìîâ è êíèã î Áàíäè, â îñíîâó ìèíè-ñåðèàëà ëåãëè ðàíåå íå îïóáëèêîâàííûå ìàãíèòîôîííûå çàïèñè èíòåðâüþ ñ Áàíäè. Êàðòèíà äîñòóïíà íà Netflix è äèñêàõ ôîðìàòà Blu-Ray. Ìàêñèì Áîíäàðü


62

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÈÑÒÎÐÈß ÄÀËÅÊÀß È ÁËÈÇÊÀß

ÌÎÍÐÎ ïî-àíãëèéñêè Ÿ íàçûâàëè àíãëèéñêîé âåðñèåé Ìýðèëèí Ìîíðî – îíà íå îáèæàëàñü: óâîäèëà èç-ïîä íîñà àìåðèêàíñêîé áëîíäèíêè è ðîëè, è çâàíèå «èêîíû ñòèëÿ». Íåäàâíî 86-ëåòíÿÿ Äæîàí Êîëëèíç îòîðâàëàñü îò ïÿòîãî ìóæà è ïðàâíóêîâ è ñûãðàëà â «Àìåðèêàíñêîé èñòîðèè óæàñîâ» Ìàðèÿ ÊÐÀÌÌ, Jewish.ru Äæîàí Êîëëèíç ÷àñòî øóòèò, ÷òî åå «ïðîâîêàöèîííûå ñíèìêè» ïîïàëè â æóðíàëû åùå äî åå ðîæäåíèÿ: çà ñåìü ÷àñîâ äî íà÷àëà ñõâàòîê ìàìà áóäóùåé àêòðèñû ïîçèðîâàëà ôîòîãðàôàì íà áëàãîòâîðèòåëüíîì áàëó. Ýëüçà Êîëëèíç áûëà ïðåïîäàâàòåëüíèöåé òàíöåâ, åå ìóæ Èîñèô – èçâåñòíûì ìóçûêàëüíûì àãåíòîì, òàê ÷òî â èíòåðâüþ Äæîàí íå ðàç øóòèëà: «Ïåðâûì ñëîâîì, êîòîðîå ÿ ñêàçàëà, áûëî “øîó-áèçíåñ”». Äîáðîäóøíûé è âåñåëûé íà ëþäÿõ, ñ äåòüìè Èîñèô áûë î÷åíü ñòðîã: îáå äî÷åðè, Äæîàí è Äæåêè, áîÿëèñü åãî êàê îãíÿ, õîòÿ îòåö èõ è ïàëüöåì íå òðîãàë. «Îí óìåë ðàíèòü ñëîâàìè òàê áîëüíî, ÷òî è ñåé÷àñ, êîãäà ïàïû óæå íåò, ÿ ïðîäîëæàþ áîÿòüñÿ åãî ðåàêöèè íà ñâîè êíèãè è ôèëüìû», – ðàññêàçûâàåò àêòðèñà. Äåâî÷êà, êîòîðàÿ ðîñëà â îêðóæåíèè àêòåðîâ, ìóçûêàíòîâ è êîìèêîâ, ñ òðåõ ëåò õîäèëà íà óðîêè òàíöåâ. Äàæå âî âðåìÿ âîéíû, êîãäà Êîëëèíçû áûëè âûíóæäåíû ïîêèíóòü Ëîíäîí è ïåðååçæàëè íåñêîëüêî ðàç, Äæîàí íå áðîñàëà ëþáèìîå çàíÿòèå: çà ýòî âðåìÿ îíà ñìåíèëà áîëüøå ïÿòè òàíöåâàëüíûõ øêîë. Êîãäà â ñåìüå ïîÿâèëñÿ òðåòèé ðåáåíîê, âíèìàíèå ðîäèòåëåé ïîëíîñòüþ ïåðåêëþ÷èëîñü íà íåãî. «Ìîé áðàò Áèëë â äâà ãîäà

áûë êóäà î÷àðîâàòåëüíåå 13-ëåòíåé ìåíÿ – ïîêðûòîé ïðûùàìè è íåóêëþæåé, – âñïîìèíàåò àêòðèñà. – À ÿ òàê îò÷àÿííî õîòåëà ïàïèíîãî âíèìàíèÿ, ÷òî êàæäóþ ñóááîòó õîäèëà ñ íèì íà ôóòáîë, õîòÿ ýòîò âèä ñïîðòà íåíàâèäåëà âñåé äóøîé».  16 Äæîàí ïîñòóïèëà â Êîðîëåâñêóþ àêàäåìèþ äðàìàòè÷åñêîãî èñêóññòâà – îäíó èç ñòàðåéøèõ àêòåðñêèõ øêîë â Âåëèêîáðèòàíèè. Êîãäà íåóêëþæåñòü ñìåíèëàñü ãðàöèåé, ïîõîðîøåâøàÿ Äæîàí óñòðîèëàñü íà ïåðâóþ ðàáîòó: íà÷àëà ñíèìàòüñÿ äëÿ ìîäíûõ æóðíàëîâ. Ñïóñòÿ ãîä Êîëëèíç âûòàùèëà ñâîé ïåðâûé ñ÷àñòëèâûé áèëåòèê – çàêëþ÷èëà êîíòðàêò ñ êîíãëîìåðàòîì Rank Organisation, î ÷åì â òå ãîäû ìå÷òàëè âñå ìîëîäûå àêòðèñû. «Àãåíò ñêàçàë, ÷òî ó ìåíÿ åñòü ïîòåíöèàë êèíîçâåçäû, à ÿ îòâåòèëà: “Õî÷ó áûòü ñåðüåçíîé òåàòðàëüíîé àêòðèñîé. Êèíîçâåçäû íå ìîãóò èãðàòü”.  àêàäåìèè ìíå â ãîëîâó âáèëè, ÷òî íàñòîÿùàÿ ðàáîòà – òåàòð, òàê ÷òî ìîé ñíîáèçì çàøêàëèâàë», – âñïîìèíàåò Äæîàí. Íî àãåíò Áèëë Óîòòñ áûë òàê óáåäèòåëåí, ÷òî â èòîãå Êîëëèíç ñäàëàñü.  1951 ãîäó îíà ïîëó÷èëà íåñêîëüêî íåáîëüøèõ ðîëåé, à óæå ñïóñòÿ ãîä ñûãðàëà ãëàâíóþ ãåðîèíþ â êàðòèíå «Óëè÷íûé ãðàáèòåëü». Ïîëó÷àÿ ïî 50 ôóíòîâ â íåäåëþ, Äæîàí ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ìèëëèîíåðøåé, à ê ñòàòóñó «ñàìîé

êðàñèâîé äåâóøêè àêàäåìèè» ïðèáàâèëîñü çâàíèå «âîñõîäÿùàÿ çâåçäà êèíî». Íî âñêîðå ó÷åáà ñòàëà òÿãîòèòü åå: â òî âðåìÿ êàê íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå âñå âîñõèùàëèñü âíåøíîñòüþ è òàëàíòîì ìîëîäîé àêòðèñû, ïðåïîäàâàòåëè àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà îò÷èòûâàëè åå çà «ïëîõóþ äèêöèþ è òóãîäóìñòâî». «Â ïüåñàõ ìíå äàâàëè ðîëè øåñòèäåñÿòèëåòíèõ òåòóøåê èëè ñóìàñøåäøèõ ñëóæàíîê. Òîãäà ÿ ïîäóìàëà: “Ê ÷åðòó òåàòð!” è ñôîêóñèðîâàëàñü íà êèíî». Äæîàí ïîëó÷àëà íåáîëüøèå äåíüãè, à åå ôîòî ïîïàäàëèñü â æóðíàëàõ êðàéíå ðåäêî, íî è ýòî îíà ñ÷èòàëà óñïåõîì. «Ñ ìîåé çàðïëàòîé â áóòèêå Dior äåëàòü áûëî íå÷åãî, íî ÿ âñå ðàâíî îáåñïå÷èâàëà ñåáÿ. È âñþ æèçíü, ñêîëüêî áû áðàêîâ è ëþáîâíèêîâ ó ìåíÿ íè áûëî, ïî÷òè âñå íàðÿäû, äðàãîöåííîñòè è ñ÷åòà ÿ îïëà÷èâàëà ñàìà», – ãîâîðèò àêòðèñà. Çàòåì ìîëîäàÿ çâåçäà ïîëó÷èëà ðîëü Íîðìû Õàðò â ôèëüìå «ß âåðþ â òåáÿ», à âñêîðå ïîñëå ýòîãî ïîçíàêîìèëàñü ñ Ìàêñâåëëîì Ðèäîì, êîòîðûì ãðåçèëà ñ þíîñòè. Ïî óøè âëþáëåííàÿ â çâåçäó, îíà ñòàëà òðàòèòü âñå äåíüãè íà ñíîãñøèáàòåëüíûå íàðÿäû, äóìàÿ, ÷òî âçðîñëûé ìóæ÷èíà è íå ïîñìîòðèò íà «ìàëîëåòêó â äóðàöêîì ñèòöå». Äæîàí îøèáàëàñü: óæå ÷åðåç ïàðó äíåé àêòåð íàìåêíóë, ÷òî íå ïðîòèâ ðàçäåëèòü ñ íåé ïîñòåëü, à ñïóñòÿ íå-

ñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîïðîñèë åå ðóêè. Óâû, ýêðàííûé îáðàç Ðèäà è åãî èñòèííîå ëèöî ñîâåðøåííî íå ñîîòâåòñòâîâàëè äðóã äðóãó: ìóæåì îí áûë äåñïîòè÷íûì è ðåâíèâûì, ïðè÷åì ðåâíîñòü óæèâàëàñü â ìóæ÷èíå ñ æåëàíèåì «ïðîäàòü» êîìó-íèáóäü æåíó íà íî÷ü ïîäîðîæå. «Åñëè ìíîé èíòåðåñîâàëñÿ êàêîé-íèáóäü òîëñòîñóì, ñóïðóã ìåíÿë ãíåâ íà ìèëîñòü. Îäíàæäû Ìàêñ ïðåäëîæèë ìíå ïåðåñïàòü ñ øåéõîì çà äåñÿòü òûñÿ÷ ôóíòîâ: îí ñ÷èòàë, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ìîåãî ìîëîäîãî òåëà ïîçâîëèò “îáåñïå÷èòü íàì áåçáåäíóþ ñòàðîñòü”», – âñïîìèíàåò Äæîàí. Âñå ñâîè ïåðåæèâàíèÿ Êîëëèíç êîíâåðòèðîâàëà â ðàáîòó: ñíÿâøèñü â ëåíòå «ß âåðþ â òåáÿ», îíà çàêëþ÷èëà ýêñêëþçèâíûé ñåìèëåòíèé êîíòðàêò ñ Àðòóðîì Ðýíêîì. Ïîñëå âûõîäà ýòîãî ôèëüìà êèíîêðèòèêè íàçâàëè Äæîàí íå èíà÷å êàê «ïîäàþùåé áîëüøèå íàäåæäû ìîëîäîé àêòðèñîé, íàäåëåííîé îñîáîé, ìðà÷íîâàòîé êðàñîòîé». Íî ãëàâíîå ñâîå ïðîçâèùå – «äðÿííàÿ áðèòàíñêàÿ äåâ÷îíêà» – Äæîàí ïîëó÷èëà, ñûãðàâ ðîëü ïðîñòèòóòêè Ñòåëëû â ëåíòå «Ïîâåðíèòå êëþ÷ ïëàâíî». Àìáèöèîçíàÿ Êîëëèíç íå áûëà ñóïåðçâåçäîé, íî ñîãëàøàëàñü äàëåêî íå íà âñå ðîëè. Îíà ìîãëà áû ñûãðàòü Äæóëüåòòó ó Ðåíàòî Êàñòåëëàíè, íî îòêàçàëàñü îò ðèíîïëàñòèêè – ïëþñ ïðåíåáðåãàëà ðîëÿ-

ìè «êðàñèâûõ, íî ïóñòûõ æåíùèí», à òàêæå ñêåïòè÷åñêè õìûêàëà íàä äóðàöêèìè, ïî åå ìíåíèþ, ñöåíàðèÿìè. Àãåíòû áûëè â óæàñå: ìîëîäàÿ çâåçäà ïåðåáèðàëà ðîëè êàê êàêàÿ-íèáóäü èêîíà Ãîëëèâóäà. Êîãäà ðåæèññåð Íîýëü Ëýíãëè îáðàòèëñÿ â àãåíòñòâî, ÷òîáû íàéòè àêòðèñó äëÿ ôèëüìà «Íàøà äåâóøêà Ïÿòíèöà», Êîëëèíç, êîòîðàÿ ìå÷òàëà î êîìåäèÿõ, íàêîíåö-òî ñîãëàñèëàñü íà ïðîáû. Âñêîðå Äæîàí ïîëó÷èëà è âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå îò 20 Century Fox. Àêòðèñà ãîòîâà áûëà «ñäåëàòü ñàëüòî-ìîðòàëå, ÷òîáû ïîïàñòü òóäà», íî ðåøèëà ïîéòè âà-áàíê. «ß çíàëà, ÷òî åñëè íå âûáüþ áîëüøå äåíåã ñåé÷àñ, òî óæå íå ñäåëàþ ýòîãî íèêîãäà, è çàïðîñèëà 1250 äîëëàðîâ â íåäåëþ âìåñòî ïðåäëîæåííûõ 350, – âñïîìèíàåò Êîëëèíç. – Àãåíò ïûòàëñÿ îòãîâîðèòü ìåíÿ, âåäü â Àìåðèêå ÿ áûëà íèêîìó íå èçâåñòíà, íî ïåðåóáåäèòü íå ñìîã.  èòîãå Fox ñîãëàñèëèñü ïëàòèòü ìíå èìåííî ñòîëüêî». Àêòðèñà ñðàçó ïîëó÷èëà îäíó èç ãëàâíûõ ðîëåé â ôèëüìå «Êîðîëåâà-äåâñòâåííèöà», à çàòåì ñûãðàëà «äåâóøêó Ãèáñîíà» Ýâåëèí Íåñáèò â ëåíòå «Äåâóøêà â ðîçîâîì ïëàòüå». «Ðîëü õîòåëè îòäàòü Ìýðèëèí Ìîíðî, íî åé áûëî ïîä 30, à ãåðîèíå – îêîëî 18.  èòîãå åå ïîëó÷èëà ÿ. Çíàëè áû âû, êàê ÿ áûëà ñ÷àñòëèâà!» – ðàññêàçûâàåò Êîëëèíç. Êàðüåðà Äæîàí ðàçâèâàëàñü áûñòðî, íî àêòðèñó íå óñòðàèâàëî, ÷òî ðåïîðòåðîâ áîëüøå èíòåðåñîâàëè åå «ëþáîâíèêè, êîëè÷åñòâî âûïèòîãî è íîâîå ïëàòüå, à íå îòíîøåíèå ê ïîëèòèêå èëè èñêóññòâó». Ãàçåòû è æóðíàëû áûëè çàïîëíåíû ðàññêàçàìè î ïîõîæäåíèÿõ «áðèòàíñêîé Ìîíðî», áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ñî÷èíÿëàñü â ðåäàêöèè, íî Êîëëèíç ñòàðàëàñü íå îáðàùàòü íà íèõ âíèìàíèÿ, ñîñðåäîòî÷èâøèñü íà ðàáîòå.  ñåðåäèíå 50-õ îíà ñûãðàëà ìîíàõèíþ â ôèëüìå «Ïðåäàííàÿ ìîðþ» è ïîÿâèëàñü â îáðàçå æåíû-àëêîãîëè÷êè â ëåíòå «Çàáëóäèâøèéñÿ àâòîáóñ» ïî îäíîèìåííîé êíèãå Äæîíà Ñòåéíáåêà.


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

63

ÈÑÒÎÐÈß ÄÀËÅÊÀß È ÁËÈÇÊÀß

«Íî è òîãäà, âîñõâàëÿÿ ìîé òàëàíò, êðèòèêè ïèñàëè: “Êîëëèíç, îêàçûâàåòñÿ, ïðåêðàñíàÿ àêòðèñà!” Ðåáÿòà, ÿ äàâíî óæå ïðåêðàñíàÿ àêòðèñà, íî âû ïî÷åìó-òî âîñïðèíèìàåòå ìåíÿ êàê áåñòàëàííóþ ìîëîäóõó, êîòîðàÿ òîëüêî è óìååò, ÷òî çàäîì òðÿñòè!» – ãîâîðèò Äæîàí. Íî ïîêà Êîëëèíç ñòðîèëà êàðüåðó, â ëè÷íîé æèçíè ó íåå áûë ïîëíûé øòèëü. Âîêðóã êðàñèâîé àêòðèñû âñåãäà áûëî ìíîãî ìóæ÷èí, íî åå ðîìàíû èç ðàçà â ðàç çàêàí÷èâàëèñü îäèíàêîâî – ïîÿâëåíèåì â æèçíè èçáðàííèêà äðóãîé æåíùèíû. Âòîðîé ðàç Äæîàí âûøëà çàìóæ â 33 ãîäà: àêòåð Ýíòîíè Íüþëè äîëãî íå õîòåë æåíèòüñÿ íà «ñâîåì öâåòî÷êå», íî óëüòèìàòóì – «ëèáî ñâàäüáà, ëèáî ðàññòàâàíèå» – ñðàáîòàë. Ê òîìó ìîìåíòó Äæîàí ãîòîâà áûëà îòêàçàòüñÿ îò êàðüåðû, ëèøü áû ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëþáèìîé æåíîé, ìàìîé è õîçÿéêîé ñîáñòâåííîãî äîìà. Îíà òàê ìíîãî ðàç ïåðååçæàëà è ñòîëüêî ðàç ðàçî÷àðîâûâàëàñü â ìóæ÷èíàõ, ÷òî, îêîëüöåâàâ Íüþëè, íàó÷èëàñü èãíîðèðîâàòü åãî èíòðèæêè. Ýíòîíè ïèòàë ñòðàñòü ê 16ëåòíåé ïàðòíåðøå ïî ìþ-

çèêëó «Îñòàíîâèòå Çåìëþ – ÿ ñîéäó», è Äæîàí çíàëà ýòî, íî âñå ðàâíî ðîäèëà åìó äâîèõ äåòåé: äî÷ü Òàðó è ñûíà Àëåêñàíäðà. Ñ ìàëûøàìè àêòðèñà âîçèëàñü ñàìà, õîòÿ ãëàìóðíûå ïîäðóãè óòâåðæäàëè: «ðîëü õàóñôðàó» íå äëÿ íåå. «Îíè ñ÷èòàëè ìåíÿ ÷îêíóòîé, – âñïîìèíàåò Êîëëèíç. – Ïðîñòî êîãäà ó êîãî-òî èç ýòèõ áîãàòûõ äàì ðîæäàëñÿ ðåáåíîê, ðÿäîì òóò æå âîçíèêàëè òîëïà íÿíü, ñòàÿ ïîìîùíèö è òàáóí ìåäñåñòåð». Òîíè áûë ïîãëîùåí ñâîåé ðàáîòîé è ïðîäîëæàë èçìåíÿòü, è êàê òîëüêî Òàðà ïîøëà â äåòñêèé ñàä, Äæîàí íàíÿëà ìëàäøåìó ðåáåíêó íÿíþ è ðåøèëà âåðíóòüñÿ â ðàáîòå. Íî òåïåðü àêòðèñà, êîòîðàÿ áîëüøå íå áûëà «íîâûì ëèöîì Ãîëëèâóäà», èíòåðåñîâàëà òîëüêî òåëåâèçèîíùèêîâ. «ß ïîëîæèëà êèíîêàðüåðó íà àëòàðü ñåìüè, íî íà òåëåâèäåíèå ìåíÿ çâàëè ïîñòîÿííî. È, â îòëè÷èå îò êèíî, ýòè ñúåìêè ìîæíî áûëî ñîâìåùàòü ñ ðîëüþ æåíû è ìàìû! Ýòî áûëà ìîÿ íåáîëüøàÿ ñäåëêà ñ ñàìîé ñîáîé», – ãîâîðèò àêòðèñà. Óâû, ðîëü æåíû òîæå ïîäõîäèëà ê ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ: â êîíöå 60-õ

Íüþëè ñíÿë êàðòèíó «Ìîæåò ëè Õåðîíèìóñ Ìåðêèí çàáûòü Ìåðñè Õàìï è íàéòè èñòèííîå ñ÷àñòüå?», ïîñëå ÷åãî Äæîàí îêîí÷àòåëüíî ðàçîðâàëà îòíîøåíèÿ. «Ýòî ôèëüì î ìóæ÷èíå, êîòîðûé ðàçðûâàåòñÿ ìåæäó ñâîåé æåíîé, ðîäèâøåé åìó äâîèõ äåòåé, è èñòèííîé âîçëþáëåííîé – þíîé áåëîêóðîé äåâóøêîé, âîïëîùåíèåì âñåõ åãî ôàíòàçèé. Óäèâèòåëüíî, íî ÿ ëåãêî ñîãëàñèëàñü íà ðîëü åãî êèíîæåíû, õîòÿ ïðèçíàòü, ÷òî åå îáðàç ñïèñàí ñ ìåíÿ, áûëî íåïðîñòî», – ðàññêàçûâàåò Êîëëèíç. Ñ Ýíòîíè Íüþëè îíè ðàññòàëèñü â 1971-ì, à óæå ÷åðåç ãîä Äæîàí âíîâü âûøëà çàìóæ: íà ýòîò ðàç çà áèçíåñìåíà Ðîíàëüäà Êàññà, êîòîðîìó òîæå ðîäèëà äî÷ü. «Îí áûë ïåðâûì ìóæ÷èíîé, êîòîðûé íàçûâàë ìåíÿ íå “êîòèêîì”, íå “áàáî÷êîé” è íå “öâåòî÷êîì”, à ïðîñòî ïî èìåíè. Êàê æå ìíå ýòîãî íå õâàòàëî!» – øóòèò àêòðèñà. Âïðî÷åì, è ýòîò áðàê íå ñòàë ïîñëåäíèì â åå æèçíè: â 1985-ì Äæîàí âûøëà çàìóæ çà øâåäñêîãî ïåâöà Ïèòåðà Õîëìà, à â 2002-ì, íà ïîðîãå 70-ëåòèÿ, «ñâÿçàëà ñâîþ ñòàðîñòü» ñ ïðîäþñåðîì Ïåðñè Ãèáñîíîì. Êàê øóòèò ñàìà Êîëëèíç, «âîçðàñò ïðèáàâëÿåò åé íå ñòîëüêî ìóäðîñòè, ñêîëüêî æèçíåëþáèÿ è óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííîé íåîòðàçèìîñòè». «Ïîìèëóéòå, ïî-íàñòîÿùåìó èçâåñòíîé ÿ ñòàëà, êîãäà ìíå áûë ïîëòèííèê!» – øóòèò çâåçäà. È â ýòîé øóòêå åñòü èçðÿäíàÿ äîëÿ ïðàâäû: ðîëü â çíàìåíèòîé ìûëüíîé îïåðå «Äèíàñòèÿ», ïîñëå êîòîðîé íà íåå ïîñûïàëèñü äåñÿòêè ðàáî÷èõ ïðåäëîæåíèé, Êîëëèíç ïîëó÷èëà â 1981 ãîäó. Ñîâñåì íåäàâíî ïîæèëàÿ àêòðèñà ïîÿâèëàñü åùå â îäíîì ñåðèàëå, èçâåñòíîì íà âåñü ìèð – ñíÿëàñü â «Àìåðèêàíñêîé èñòîðèè óæàñîâ: Àïîêàëèïñèñ». «×åì ñòàðøå ÿ ñòàíîâëþñü, òåì îò÷åòëèâåå ïîíèìàþ: íå íóæíî ñòàâèòü ñåáå ðàìîê è âòèñêèâàòüñÿ â íèõ, ÷òîáû âñåì ïîíðàâèòüñÿ, – ãîâîðèò àêòðèñà. – Æèçíü è òàê êîðîòêàÿ: ñòîèò ëè òðàòèòü åå íà ïîääåðæèâàíèå êàêîãî-òî âûäóìàííîãî îáðàçà?»

Óõîäèòå èç Facebook, åñëè õîòèòå áûòü ñ÷àñòëèâûìè

Îòêàç îò Facebook äåëàåò ëþäåé ìåíåå äåïðåññèâíûìè, áîëåå ïðîäóêòèâíûìè, äà è ñ äåíüãàìè ó íèõ ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò èññëåäîâàíèå, îõâàòèâøåå òûñÿ÷è ìîëîäûõ ïîëüçîâàòåëåé ñîöèàëüíûõ ñåòåé”, ïåðåäàåò Daily Mail. “Ýêîíîìèñò Ðîáåðòî Ìîñêåðà èç Óíèâåðñèòåòà Ëàñ Àìåðèêàñ â Ýêâàäîðå è åãî êîëëåãè ñðàâíèëè àêòèâíîñòü 1765 èñïîëüçóþùèõ Facebook ñòóäåíòîâ Òåõàññêîãî óíèâåðñèòåòà A & M. Èññëåäîâàòåëè ðàçäåëèëè ó÷àñòíèêîâ íà äâå ãðóïïû: îäíà äåëàëà ïåðåðûâ íà íåäåëþ â ïîëüçîâàíèè Facebook, à äðóãàÿ ïðîäîëæàëà ïîëüçîâàòüñÿ ïëàòôîðìîé. Îíè îáíàðóæèëè, ÷òî ñòóäåíòû, êîòîðûå íå ïîëüçîâàëèñü Facebook, áûëè áîëåå ïðîäóêòèâíûìè, ñîîáùàëè, ÷óâñòâóþò ñåáÿ ìåíåå ïîäàâëåííûìè, çàíèìàþòñÿ áîëåå çäîðîâîé äåÿòåëüíîñòüþ è äàæå ñîâåðøàþò ìåíüøå èìïóëüñèâíûõ ïîêóïîê è ìåíüøå åäÿò”, - ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå. “Facebook îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà âàæíûå àñïåêòû æèçíè, íå ñâÿçàííûå íàïðÿìóþ ñ ñîçäàíèåì è ïîääåðæêîé ñîöèàëüíûõ ñåòåé”, - ïèøóò èññëåäîâàòåëè.

“Ó÷åíûå òàêæå çàäàâàëè äîáðîâîëüöàì âîïðîñ, ñêîëüêî îíè õîòåëè áû ïîëó÷èòü â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà îòêàç îò Facebook íà îäíó íåäåëþ. Îíè îáíàðóæèëè, ÷òî, â ñðåäíåì, ó÷àñòíèêè ñ÷èòàþò, ÷òî îäíà íåäåëÿ â Facebook ñòîèò 67 äîëëàðîâ - çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ îáû÷íîãî ñòóäåí÷åñêîãî íåäåëüíîãî áþäæåòà - è ÷åðåç íåäåëþ îòêàçà îò ïîëüçîâàíèÿ ïëàòôîðìîé ýòî çíà÷åíèå óâåëè÷èâàëîñü åùå ïî÷òè íà 20%. Ýòî óâåëè÷åíèå îöåíêè, ïðåäïîëàãàþò ó÷åíûå, òèïè÷íî äëÿ àääèêòèâíûõ - çàâèñèìûõ - îòíîøåíèé ñ ïëàòôîðìîé”, ïîä÷åðêèâàåòñÿ â ïóáëèêàöèè. Íàðÿäó ñî çäîðîâüåì è ôèíàíñîâûìè ïîñëåäñòâèÿìè, èññëåäîâàòåëè òàêæå îáíàðóæèëè, ÷òî ó÷àñòíèêè, êîòîðûå äåëàëè ïåðåðûâ â ïîëüçîâàíèè ñîöñåòÿìè, ïîòðåáëÿëè ìåíüøå íîâîñòåé. “Îãðàíè÷åíèå Facebook ñíèæàåò ïîòðåáëåíèå íîâîñòåé, è ó÷àñòíèêè íå çàìåíÿþò ýòó ñîöñåòü äðóãèìè èñòî÷íèêàìè íîâîñòåé èëè ñîöèàëüíûìè ïëàòôîðìàìè, åñëè îíè íàõîäÿòñÿ âíå åå â òå÷åíèå êîðîòêîãî ïåðèîäà âðåìåíè”, - ïèøóò èññëåäîâàòåëè. “Ïîëíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ áûëè îïóáëèêîâàíû â æóðíàëå Experimental Economics”, - ñîîáùàåò Daily Mail. Èíîïðåññà


64

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÓÌÈÇÌÀÒÈÊÈ

Ìàêñèì Áîíäàðü

Àìåðèêàíñêèå èííîâàöèè:

âàêöèíà

îò ïîëèîìèåëèòà 24 îêòÿáðÿ United States Mint âûïóñòèò òðåòüþ ìîíåòó â ðàìêàõ êîëëåêöèîííîé ñåðèè Àìåðèêàíñêèå èííîâàöèè (American Innovation Dollars). Îíà áóäåò ïîñâÿùåíà øòàòó Ïåíñèëüâàíèÿ, ãäå áûëà èçîáðåòåíà âàêöèíà îò ïîëèîìèåëèòà (polio). Ìíîãèå ñîâðåìåííûå æèòåëè íå çíàþò, íàñêîëüêî ñòðàøíûì âðåìåíåì áûëà ïåðâàÿ ïîëîâèíà 20-ãî ñòîëåòèÿ. Ñ íàñòóïëåíèåì ëåòà ñòàðòîâàë ñåçîí ïîëèîìèåëèòà. Ñòðàøíàÿ áîëåçíü ïîðàæàëà îò 25 äî 50 òûñÿ÷ æèòåëåé (ïðåèìóùåñòâåííî äåòåé) åæåãîäíî. Âèðóñ ïîäæèäàë ëþäåé â ñàìûõ ðàçíûõ ìåñòàõ. Õðîíè÷åñêàÿ ôîðìà áîëåçíè îáîðà÷èâàëàñü ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû è ïàðàëè÷îì. Ðîäèòåëè ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ íàáëþäàëè êàê èõ âåñ¸ëûå è àêòèâíûå äåòè óãàñàþò ïîä äàâëåíèåì polio. Ñàìûì èçâåñòíûì àìåðèêàíöåì, ñòàâøèì æåðòâîé âèðóñà, ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 32-ãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ Ôðàíêëèíà Äåëàíî Ðóçâåëüòà. Îí çàáîëåë

ïîëèîìèåëèòîì â 1921 ãîäó â âîçðàñòå 39 ëåò. Èçîáðåòàòåëåì âàêöèíû ÿâëÿåòñÿ Äæîíàñ Ñàëê (Jonas Salk) - ïîòîìîê èììèãðàíòîâ èç Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Îí ðîäèëñÿ â Íüþ-Éîðêå â 1914 ãîäó è ñ ìàëûõ ëåò ïðîÿâëÿë èíòåðåñ ê íàóêàì. Äæîíàñ ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë õàé-ñêóë â 15-ëåòíåì âîçðàñòå è ïîñòóïèë â ãîðîäñêîé êîëëåäæ. Èçíà÷àëüíî Ñàëê íå ïëàíèðîâàë çàíèìàòüñÿ ìåäèöèíîé. Îí ãðåçèë î áîëüøîé ïîëèòèêå è õîòåë çàâåðøèòü êàðüåðó â äîëæíîñòè ÷ëåíà Êîíãðåññà ÑØÀ. Äëÿ ýòîãî ó Äæîíàñà áûëî âñ¸ íåîáõîäèìîå - áåçóïðå÷íàÿ ðåïóòàöèÿ, ìíîãîãðàííûé èíòåëëåêò, îðàòîðñêîå ìàñòåðñòâî. Ñóùåñòâóåò âåðñèÿ, ÷òî ìåäèöèíà óâëåêëà Ñàëêà ïîñëå ïðî÷òåíèÿ êíèãè îá ýïèäåìèÿõ è õèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ íà ôðîíòàõ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Îí îñîçíàë ìàñøòàá ðàáîòû, êîòîðûé ÷åëîâå÷åñòâó íåîáõîäèìî ïðîäåëàòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïîýòîìó Äæîíàñ ïîñòóïèë íà ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò Íüþ-éîðêñêîãî óíèâåðñè-

Äæîíàñ Ñàëê


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

65

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÓÌÈÇÌÀÒÈÊÈ

Àëüáåðò Ñàáèí

òåòà, ïðîø¸ë ïðàêòèêó â Ñèíàéñêîé áîëüíèöå, à ïîòîì íà÷àë ðàáîòàòü â âåäóùèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðàõ ñòðàíû.  êîíöå 1930-õ - íà÷àëå 1940-õ Ñàëê âí¸ñ îãðîìíûé âêëàä â ðàçðàáîòêó âàêöèíû îò ãðèïïà. Çàêàç÷èêîì èññëåäîâàíèé òîãäà ÿâëÿëàñü àðìèÿ ÑØÀ. Ãåíåðàëû ïðèõîäèëè â ãíåâ, êîãäà öåëûå êàçàðìû ñîëäàò ïî âñåé ñòðàíå ïðåâðàùàëèñü â ãîñïèòàëüíûå ïàëàòû. Ñ íà÷àëîì Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ýòî áûëî îñîáåííî îïàñíî.  1947 ãîäó Ñàëê ïîëó÷èë âûñîêóþ äîëæíîñòü â ìåäèöèíñêîé øêîëå ïðè Óíèâåðñèòåòå Ïèòòñáóðãà (Ïåíñèëüâàíèÿ). Ïåðåä íèì ñòîÿëà çàäà÷à ñ íóëÿ ñîçäàòü Ëàáîðàòîðèþ ïî èññëåäîâàíèþ âèðóñîâ (Virus Research Laboratory), êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè âíåñ¸ò êîëîññàëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ìèðîâîé ìåäèöèíû. Èçîáðåòåíèå âàêöèíû ïðîòèâ polio íà÷àëîñü, êîãäà ðóêîâîäèòåëè Íàöèîíàëüíîãî ôîíäà áîðüáû ñ äåòñêèì ïàðàëè÷îì (National Foundation for Infantile Paralysis) ïðî÷èòàëè íàó÷íóþ ñòàòüþ Ñàëêà è ïðèãëàñèëè åãî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîâìåñòíîì èññëåäîâàíèè. Íà ïåðâîì ýòàïå Ñàëê îïðåäåëèë, ÷òî âèðóñ polio èìååò òðè ðàçíîâèäíîñòè. Íà âòîðîì ýòàïå ïðîâ¸ë îïûòû íà æèâûõ è ì¸ðòâûõ îáåçüÿíàõ. Ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü âïå÷àòëÿþùèìè.  1954 ãîäó äâà ìèëëèîíà äåòåé â âîçðàñòå îò 6 äî 9 ëåò ïîëó÷èëè

âàêöèíó Ñàëêà. Ýêñïåðèìåíò ñîïðîâîæäàëñÿ äîâîëüíî áîëüøèìè àêöèÿìè ïðîòåñòà. Ðåëèãèîçíûå ëþäè, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà îòâåðãàëè ëþáîå ðàçâèòèå, îáâèíÿëè Äæîíàñà â ñäåëêå ñ äüÿâîëîì è ïðîðî÷èëè ïðèâèòûì àìåðèêàíöàì ãîðåòü â àäó. Çäðàâûé ñìûñë, ê ñ÷àñòüþ, ïîáåäèë. 12 àïðåëÿ 1955 ãîäà Òîìàñ Ôðýíñèñ, íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê Ñàëêà, íà âñþ ñòðàíó îáúÿâèë, ÷òî èçîáðåò¸ííàÿ âàêöèíà ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé, ìîùíîé è áåçîïàñíîé. Îíà ïîìîãàåò â 90% ñëó÷àåâ. Ñàëê ñòàë íàöèîíàëüíûì ãåðîåì, à çà ïðîèçâîäñòâî âàêöèíû ìîìåíòàëüíî âçÿëèñü êðóïíåéøèå ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè òîãî âðåìåíè Eli Lilly and Company, Wyeth Laboratories è Parke. Äåòè áûëè ñïàñåíû. Âòîðûì èçîáðåòàòåëåì âàêöèíû îò polio ñ÷èòàåòñÿ Àëüáåðò Ñàáèí (1906-1993) - óðîæåíåö Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ñäåëàâøèé áëåñòÿùóþ ìåäèöèíñêóþ êàðüåðó â Íüþ-Äæåðñè è Íüþ-Éîðêå. Îí â¸ë èññëåäîâàíèÿ â òå æå ãîäû, ÷òî Ñàëê, íî ñâî¸ ãëàâíîå èçîáðåòåíèå - æèâóþ âèðóñíóþ âàêöèíó îò polio ïðåäñòàâèë â 1960 ãîäó. Òîãäà îíà îôèöèàëüíî çàìåíèëà âàêöèíó Ñàëêà. Âêëàä Ñàëêà è Ñàáèíà â áîðüáó ñ polio îãðîìåí è ïðèìåðíî îäèíàêîâ, îäíàêî èñòîðèêè ëþáÿò îòäàâàòü ëàâðû ïîáåäèòåëåé ïåðâîïðîõîäöàì, ïî-

ýòîìó Äæîíàñ ïîëó÷èë áîëüøóþ ÷àñòü ñëàâû. Êðîìå òîãî, â 1999 ãîäó ãðóïïà ýêñïåðòîâ ïîðåêîìåíäîâàëà Öåíòðó ïî ïðîôèëàêòèêå è èññëåäîâàíèé çàáîëåâàíèé (CDC) âåðíóòüñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ âàêöèíû Ñàëêà. Ðåêîìåíäàöèÿ áûëà ïîäòâåðæäåíà â 2009 ãîäó. Ëþáîïûòíî, ÷òî â 1957 ãîäó Ñàëêó ïðèøëîñü ëè÷íî ïðîñèòü ðóêîâîäèòåëåé ñîâåòñêîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ èñïîëüçîâàòü åãî âàêöèíó. Êîìïàðòèè áûëî íàïëåâàòü íà áîëüíûõ polio äåòåé. Ÿ áîëüøå âîëíîâàëà ïîòåíöèàëüíàÿ óòå÷êà èíôîðìàöèè, ÷òî ïîëèîìèåëèò ïîáåäèë íå ïðîñòî ãëàâíûé âðàã - àìåðèêàíåö, à åù¸ è ïîòîìîê âûõîäöåâ èç íåíàâèäèìîé êðàñíûì ðåæèìîì öàðñêîé Ðîññèè.

 êîíå÷íîì ñ÷¸òå, ÑÑÑÐ íà÷àë èñïîëüçîâàòü âàêöèíó â 1961 ãîäó è òîëüêî ïîñëå äàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Õðóù¸â, â êîíå÷íîì ñ÷¸òå, ñîãëàñèëñÿ ñ óòâåðæäåíèåì, ÷òî ñòðàíå íóæíà çäîðîâàÿ ìîëîä¸æü, òàê êàê âîéíû ñ ÑØÀ íå èçáåæàòü. Ïàðàëèçîâàííûå ëþäè íå ñìîãóò ñòàòü ïóøå÷íûì ìÿñîì. Ñàëê íå ïîëó÷èë Íîáåëåâñêîé ïðåìèè è îòêàçàëñÿ îò ÷ëåíñòâà â ñàìûõ ïðåñòèæíûõ îðãàíèçàöèÿõ ó÷¸íûõ, èçîáðåòàòåëåé è èññëåäîâàòåëåé. Îí íå ëþáèë çàâèñòëèâûõ ëþäåé, à ñðåäè åãî êîëëåã òàêèõ áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. Ïîýòîìó ïîñëå ñâîåãî ãëàâíîãî îòêðûòèÿ îí óø¸ë â òåíü. Íà óëèöó îí ïðåäïî÷èòàë âûõîäèòü â ò¸ìíûõ î÷êàõ è íàäâèíó-

òîé íà ãëàçà øëÿïå. Îò îáùåíèÿ ñ æóðíàëèñòàìè Ñàëê ïðàêòè÷åñêè âñåãäà îòêàçûâàëñÿ. Îí ãîâîðèë, ÷òî åãî íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîëíîñòüþ îòðàæåíà â íàó÷íûõ ñòàòüÿõ, à íà äðóãèå òåìû îí ïðåäïî÷èòàåò íå ãîâîðèòü. Îêîí÷àòåëüíûé èíòåðåñ ÑÌÈ ê Ñàëêó ïðîïàë, êîãäà ÑÑÑÐ è ÑØÀ íà÷àëè êîíêóðèðîâàòü â êîñìîñå. Ó ñòðàíû ïîÿâèëèñü ñîâåðøåííî äðóãèå ãåðîè. Ñàëê óìåð â 1995 ãîäó â âîçðàñòå 80 ëåò. Îí ïîõîðîíåí â ìåìîðèàëüíîì ïàðêå Ýëü-Êàìèíî (ÑàíÄèåãî, Êàëèôîðíèÿ). Ó åãî ìîãèëû ðåãóëÿðíî ïîÿâëÿþòñÿ ñâåæèå öâåòû. Îí îñòà¸òñÿ îäíèì èç âåëè÷àéøèõ ëþäåé â èñòîðèè Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ.

Psychic Readings by Prof. Petrova

Ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âîññîåäèíåíèè ðàçëó÷åííûõ Ãàðàíòèðîâàííàÿ ïîìîùü â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ! Îíà âèäèò âîçìîæíîñòè òàì, ãäå äðóãèå ñëåïû. Ðàçðåøèò êàðüåðíûå è ñåìåéíûå ïðîáëåìû. Îïðåäåëèò, êàêèìè áóäóò ïîñëåäñòâèÿ âàøèõ ïîñòóïêîâ è íàèëó÷øåå âðåìÿ äëÿ äåéñòâèÿ. Ïîäàðèòå ñåáå áëàãîäàòü è èçáàâüòåñü îò ñìÿòåíèÿ, òðåâîãè, äåïðåññèè, ñòðàõà è îäèíî÷åñòâà. Èìåÿ áîëåå 50 ëåò îïûòà, ïðîô. Ïåòðîâà îòâåòèò íà âñå Âàøè âîïðîñû, äàæå íå çàäàâàÿ èõ Äëÿ âñòðå÷è è äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè çâîíèòå (347) 957-1067


66

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÌÈÐ ÑÒÐÀÑÒÅÉ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÕ

Ó÷èìñÿ íàâîäèòü ïîðÿäîê, ÷òîáû æèòü ëó÷øå: äâå ïàðû äåëÿòñÿ ñâîèì îïûòîì ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà Ìàðè Êîíäî

“Äâå ïàðû, óáåæäåííûå â òîì, ÷òî ìåòîä Ìàðè Êîíäî ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèåì èõ ïðîáëåì, ðàññêàçûâàþò î ñâîåì îïûòå è åãî ïî÷àñ óäèâèòåëüíîì âëèÿíèè íà èõ ïîâñåäíåâíóþ æèçíü”, - ïèøåò Le Figaro. “ßïîíêà Ìàðè Êîíäî â 2015 ãîäó âîøëà â ÒÎÏ-100 ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ ëþäåé â ìèðå ïî âåðñèè æóðíàëà Time. Îíà íàâåëà ïîðÿäîê â ôèëîñîôèè æèçíè. Êíèãà, êîìèêñ, áëîã, ïðèëîæåíèå, ñîöèàëüíûå ñåòè... Óñïåõ åå ìåòîäà ïîä íàçâàíèåì Êîíìàðè òàêîâ, ÷òî â íà÷àëå ãîäà Netflix ïîñâÿòèë åé ñåðèàë. Åå ñåêðåò? Õðàíèòå òîëüêî òå ïðåäìåòû è îäåæäó, êîòîðûå äàþò âàì “èñêðó ðàäîñòè”. Ïî ñëîâàì àâòîðà ìåòîäà, òàêîé ðåöåïò ìîæåò âëèÿòü íà ìíîãèå àñïåêòû æèçíè: óëó÷øàòü êàæäîäíåâíóþ ñîâìåñòíóþ æèòü, ýêîíîìèòü âðåìÿ è ýíåðãèþ, äâèãàòüñÿ âïåðåä, ïðåêðà-

òèòü îòêëàäûâàòü íà ïîòîì, íàó÷èòüñÿ ãîâîðèòü íåò...”, - îòìå÷àåò àâòîð ïóáëèêàöèè Ñòåôàíè Î’Áðàéåí. “Äëÿ 30-ëåòíåãî ïàðèæàíèíà Ñàøè âñå íà÷àëîñü ñ âûõîäíûõ, ïðîâåäåííûõ â äîìå äðóãà. “Îí î÷åíü îðãàíèçîâàííûé è ïóíêòóàëüíûé ÷åëîâåê. ßùèêè ó íåãî ðàñïîëîæåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî âû ìîæåòå ñðàçó óâèäåòü, ÷òî â íèõ ñîäåðæèòñÿ. Ìíå áûëî ïðèÿòíî âñå èìåòü ïîä ðóêîé, à íå ïîñòîÿííî ÷òî-òî èñêàòü”, - ãîâîðèò Ñàøà, ïðåäïðèíèìàòåëü, ïåðåãðóæåííûé ðàáîòîé. Îí æèâåò âäâîåì ñ Äîðîòå â 300-ìåòðîâîì ëîôòå, ïîëíîì ïðåäìåòîâ, êîïèâøèõñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò.Îñîçíàâ, ÷òî òàêîé áîãåìíûé îáðàç æèçíè ìîæåò íàâðåäèòü åãî ïî÷òè ïîëíîìó ñ÷àñòüþ, Ñàøà îáðàòèëñÿ ê Êðèñòèíå Òåññüå, ñåðòèôèöèðîâàííîìó êîíñóëüòàíòó Êîíìàðè, è íàíÿë åå íà ÷åòûðå äíÿ”. “ß ïðîøó ñâîèõ êëèåíòîâ ïðèíÿòü ìíîãî ðåøåíèé çà êîðîòêîå

âðåìÿ, è ïîñëå 5-÷àñîâîé ñåññèè ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îïóñòîøåííûì è óñòàâøèì. Ýòî íåìíîãî ïîõîæå íà äåòîêñ. ×åëîâåê îùóùàåò, ÷òî îí îñâîáîäèë ìåñòî, è êîãî-òî òàêàÿ ïóñòîòà ìîæåò ñëèøêîì âçáóäîðàæèòü”, àíàëèçèðóåò Êðèñòèíà Òåññüå. “Ïîñëå íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà ñ ïîìîùüþ Êðèñòèíû óñòàâøèé îò ñòðåññà íà ðàáîòå è â ñåìüå ïðåäïðèíèìàòåëü ñêàçàë, ÷òî îí “âîññòàíîâèë êîíòðîëü íàä ñâîåé æèçíüþ”. “ß õîòåë, ÷òîáû ìîå îêðóæåíèå ñîîòâåòñòâîâàëî òîìó îáðàçó, ê êîòîðîìó ÿ ñòðåìèëñÿ: ÷òîáû ÿ ñòàë áîëåå îðãàíèçîâàííûì, ìåíåå áîãåìíûì è áîëåå âçðîñëûì”, - óêàçûâàåò îí. “Ïðåäìåòû - ýòî íå ïðîñòî âåùè, à íàáîð ýíåðãèé, - ñ÷èòàåò ïñèõîàíàëèòèê Ôëîðàíñ Ëîòðåäó. - Åñëè âû ñîáåðåòå âîêðóã ñåáÿ ýíåðãèè, êîòîðûå âàì ñîîòâåòñòâóþò, òî âàø äîì áóäåò óñòðîåí ñîãëàñíî âàøåìó îáðàçó. È íàîáîðîò, íàêîïëåíèå ñòàðûõ, áåñïîëåçíûõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìû íà ñàìîì äåëå íå âûáèðàëè, ñîçäàåò êîíôëèêò ìåæäó íàøåé ñðåäîé è òåì, êòî ìû åñòü”. “Áåíåäèêòà è Ñòåôàí, æåíàòûå 16 ëåò, ðîäèòåëè äâîèõ äåòåé â âîçðàñòå 11 è 13 ëåò, ïîñåëèëèñü â ñâîåé êâàðòèðå â 10 îêðóãå Ïàðèæà äåñÿòü ëåò íàçàä. “Íåêîòîðûå êîðîáêè òàê íèêîãäà è íå áûëè ðàñïàêîâàíû”, - ïðèçíàþòñÿ îíè. “ß ïîëó÷èëà áóðæóàçíîå îáðàçîâàíèå ñ ïðèâû÷êîé õðàíèòü âñå”, - ãîâîðèò Áåíåäèêòà. Êîãäà åå ìàòü ñåðüåçíî çàáîëåëà è áûëà ïðè ñìåðòè, Áåíåäèêòà ñ áîëüþ îñîçíàëà, ÷òî ñêîðî åé â íàñëåäñòâî äîñòàíåòñÿ ìíîæåñòâî âåùåé. “Ïîýòîìó ïðåæäå, ÷åì ïðèíÿòü ýòî íàñëåäñòâî, íàäî áûëî íàâåñòè ïîðÿäîê è âñå ðàññîðòèðîâàòü. Êðèñòèíà Òåññüå ïðèíÿëà â ýòîì ó÷àñòèå çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî ñìåðòè ìîåé ìàòåðè”. “Çà îäèí äåíü ìû çàïîëíèëè äåâÿòü ìåøêîâ äëÿ ìóñîðà òîëüêî ìîåé îäåæäîé. Ãîñòèíàÿ áûëà çàïîëíåíà ìîèìè âåùàìè”, - ðàññêàçûâàåò Áåíåäèêòà. - Îíà òàêæå ñ óäîâîëüñòâèåì îòêðûëà äëÿ

ñåáÿ òó îäåæäó, êîòîðóþ ñîõðàíèëà: “ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ êðàñèâåå, ïîòîìó ÷òî òåïåðü ÿ âûáèðàþ âåùè ñîâåðøåííî èñêðåííå. Ñîðòèðîâêà îêàçûâàåò ðåàëüíîå âîçäåéñòâèå íà ïðîíèöàòåëüíîñòü è ñàìîïîçíàíèå”. “Ñ ïåðâîãî æå ñåàíñà áîëüøèíñòâî ëþäåé ïîíèìàþò, ÷òî íàâîäèòü ïîðÿäîê â ñâîåì äîìå ýòî ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê ñâîþ ãîëîâó. Ó íèõ âîçíèêàþò íåïðîèçâîëüíûå ðåàêöèè. Îäíè íà÷èíàþò ïëàêàòü, äðóãèå èñïûòûâàþò îòâðàùåíèå êî âñåì íàêîïëåííûì âåùàì. Ýòî íåìíîãî ïîõîæå íà ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñâîåãî ïðîøëîãî”, - îáúÿñíÿåò Êðèñòèíà Òåññüå. “Íàâîäèòü ïîðÿäîê, âûáðàñûâàòü, êëàññèôèöèðîâàòü, ñòàâèòü âåùè íà ñâîè ìåñòà, âñå ýòè äåéñòâèÿ çàòðàãèâàþò òåëî, è ýòè æåñòû ðåçîíèðóþò ñ íàøåé ïñèõèêîé, - ãîâîðèò Ëîòðåäó. - Íàâîäÿ ïîðÿäîê, ìû ïðèâîäèì ñåáÿ â ñîñòîÿíèå ðåøèòü ïðîáëåìó, ñèòóàöèþ. Ýòî òàêæå çàñòàâëÿåò íàñ îñîçíàòü òî çàãðîìîæäåíèå, â êîòîðîì ìû æèâåì. Ýòî ìîæåò âûçâàòü ñìåñü òîøíîòû è îòâðàùåíèÿ.  êîíöå êîíöîâ, ìû ãîâîðèì ñåáå: “òàê ìíîãî âåùåé ïðèíîñÿò òàê ìàëî ñ÷àñòüÿ”. “Âî âðåìÿ îñâîáîæäåíèÿ äîìà ñâîåé ïîêîéíîé ìàòåðè Áåíåäèêòà ïðèìåíèëà íàñòàâëåíèÿ ÿïîíñêîãî ýêñïåðòà ïî ñîðòèðîâêå. “Ðàíüøå ÿ äóìàëà, ÷òî ïðåäàì åå, åñëè ðàññòàíóñü ñ åå âåùàìè. Íî òåïåðü ÿ ïîíÿëà, ÷òî ñàìà ñåáÿ íå áóäó óâàæàòü, åñëè ñòàíó õðàíèòü âåùè, êîòîðûå ìíå íå íðàâÿòñÿ”, - ãîâîðèò îíà. “Çàïîëíåíèå ïóñòîòû íàêîïëåíèåì ìàòåðèàëüíûõ âåùåé íå äåëàåò íàñ ñ÷àñòëèâåå”, - çàêëþ÷àåò Êðèñòèíà Òåññüå. “Ñàìîå ïðåêðàñíîå íàñëåäèå - ýòî ëþáîâü, êîòîðóþ ìû ïîëó÷èëè îò íàøèõ ðîäèòåëåé, îñòàëüíîå îòíîñèòñÿ ê ñôåðå ìàòåðèàëüíîãî. Åäèíñòâåííûé âîïðîñ, êîòîðûé íóæíî ñåáå çàäàòü: êàê ÿ ñåáÿ ïî÷óâñòâóþ, åñëè ÿ ýòî ñîõðàíþ, îòäàì èëè âûáðîøó”, - ðåçþìèðóåò Ëîòðåäó. Èíîïðåññà


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

ÑÒÈËÜ È ÊÐÀÑÎÒÀ

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

67


68

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

¹1

www.tairmbtravel.com

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñêîïèùå ëþäåé. 3. Ïàìÿòíèê äåðåâÿííîãî ðóññêîãî çîä÷åñòâà (Ìîñêâà è Ïîäìîñêîâüå), ä. Êëèíñêèé ðí; Êðåñòîâîçäâèæåíñêàÿ öåðêîâü.. 5. Çåðíîâàÿ êóëüòóðà ðîäà ñîðãî. 8. Òèï Ïî÷âû. 10. Ðàñòåíèå, èñïîëüçóþùåå âëàãó òîëüêî àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ. 11. Ðîññèÿ, ãåíåðàë, êîìàíäóþùèé ôðîíòîì, çàòåì ãëàâíîêîìàíäóþùèé â I ìèðîâóþ âîéíó.. 12. Ìóæñêîå ôðàíöóçñêîå èìÿ. 13. Õèìè÷åñêîå ñðåäñòâî çàùèòû ðàñòåíèé. 15. Ãíåâ. 17. Áàðõàòèñòûé øíóðîê äëÿ áàõðîìû. 18. Æóêäîëãîíîñèê, âðåäèòåëü ñ/õ è ëåñíûõ êóëüòóð. 19. Ãîðîä íà ñåâåðî-âîñòîêå Òóðöèè. 20. Êðóïíàÿ ìîðñêàÿ õèùíàÿ ðûáà. 21. Îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè ãî-

ñóäàðñòâó. 25. õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå êîíå÷íîñòåé.. 27. Ïòèöà ñåìüè ôàçàíîâûõ (Òóðêìåíèÿ, Çàêàâêàçüå). 29. Îãðîæåííîå ìåñòî äëÿ ñêîòà. 30. Îáåçæèðåííîå ìîëîêî. 31. Êîíå÷íàÿ ñòàäèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàñåêîìûõ. 32. Ñïîñîá ïå÷àòè. 39. Ïðîðèöàòåëü ñîâðåìåííîñòè. 40. Ðèìñêèé èìïåðàòîð. 41. Äåðåâî èëè êóñòàðíèê ñåìåéñòâà ìèìîçîâûõ. 43. Ïåñ÷àíèêè â Ãâèàíå. 46.  1918–1920 ãã. «âåðõîâíûé ïðàâèòåëü ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà». 48. Ñàìåö êàíàðåéêè. 49. Ñàìàÿ äëèííàÿ ðåêà Ôðàíöèè. 51. Ïîðòîâûé ãîðîä, Èòàëèÿ. 52. Òîðãîâàÿ êîíòîðà è ïîñåëåíèå èíîñòðàííûõ êóïöîâ â êîëîíèàëüíûõ ñòðàíàõ. 53. Ìåñòíîñòü ó îêåàíà,

ìîðÿ. 54. Ïîðòîâûé ãîðîä. Ôðàíöèÿ. 55. ×àñòü øëåìà, îïóñêàåìàÿ íà ëèöî. 56. Ðåêà â Áàíãëàäåø, ãëàâíûé ðóêàâ ðåêè Áðàõìàïóòðà. 57. Êîëè÷åñòâî ýëåêòðè÷åñòâà â äàííîì òåëå. Ïî âåðòèêàëè: 1. Èíäèéñêèé ïèñàòåëüãóìàíèñò. 2. Ñòàíöèÿ ìîñêîâñêîãî ìåòðî. 3. Ìóæñêîå ôðàíöóçñêîå èìÿ. 4. Õèùíîå æèâîòíîå. 6. Äåòàëü ñ êàëèáðîâàííûì îòâåðñòèåì. 7. íàðóøåíèå âîëè. 8. Îðóäèå ñìåðòíîé êàçíè. 9. Öâåòû äëÿ äîìàøíåãî âûðàùèâàíèÿ. 14. Äëèííàÿ ïåñ÷àíàÿ êîñà. 16. Îòñóòñòâèå ðå÷è èëè åå äåôåêò ïðè ñîõðàííîñòè ñëóõà è èíòåëëåêòà. 20. Ìûñ íà þæíîì áåðåãó Êðûìà. 22. Ìåòàëëè÷åñêèé êðþê íà ñóäàõ äëÿ ïîäúåìà òÿæåñòåé,

ïîäâåñêè øëþïîê. 23. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà, ÑØÀ. 24. Ñïåöèàëüíàÿ òðóáêà äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ áîëüíîãî. 26. Äðåâíåðèìñêàÿ ïðîâèíöèÿ â Ñåâåðíîé Ãàëëèè. 28. ïåðåõîä îò áîëåå âûñîêèõ ôîðì ðàçâèòèÿ ê íèçøèì, äâèæåíèå íàçàä ê. 33. Âèðóñ, ïîðàæàþùèé áàêòåðèè èëè àêòèíîìèöåòû. 34. Âèòàìèí. 35. Áîëüøàÿ ãîðáóøêà õëåáà. 36. Ïåðâûé êîñìîíàâò ÃÄÐ. 37. Èñêîïàåìàÿ ãèãàíòñêàÿ áåãàþùàÿ ïòèöà. 38. Èíñòðóìåíò äëÿ ðàçðåçàíèÿ ñòåêëà. 42. Ðàçðàñòàíèå â êàêîì-íèáóäü îðãàíå ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè. 44. Ïðîðèöàòåëü. 45. Ñáîðêà è óñòàíîâêà ñîîðóæåíèé. 47. Ëåñíîé îðåøíèê. 48. Ïòèöà ñåìåéñòâà âîðîíîâûõ. 50. Äèíàñòèÿ. Îòâåòû íà ñòð. 74


70

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÀÍÀÃÐÀÌÌÀ / ÑÓÄÎÊÓ

Ï Ð Î Ã Í Î Ç È Ð Î Â À Í È Å Àíàãðàììà – óâëåêàòåëüíàÿ ëèòåðàòóðíàÿ çàáàâà, çàêëþ÷àþùåéñÿ â ñîñòàâëåíèè ðàçíûõ ñëîâ èç áóêâ îäíîãî è òîãî æå äëèííîãî ñëîâà.

ÏÐÎÑÒÎÉ

ÑËÎÆÍÛÉ

Ýòî èíòåðåñíåéøåå ðàçâëå÷åíèå íà çíàíèå ÿçûêà, êîòîðîå òàêæå ïðåêðàñíî ðàçâèâàåò ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, çàðîäèëîñü åù¸ âî âðåìåíà Øåêñïèðà è áûñòðî ñòàëî

ïîïóëÿðíûì âî âñ¸ì ìèðå. Íàøåé äðóæíîé ðåäàêöèè óäàëîñü ñîñòàâèòü èç áóêâ ñëîâà ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÍÒ 150 ðàçíûõ ñëîâ.

À ó âàñ ÷òî ïîëó÷èëîñü? Ñ ïîëíûì ñïèñêîì ñîñòàâëåííûõ íàìè ñëîâ âû ìîæåòå ïîçíàêîìèòüñÿ íà ñòð.74

ÑÐÅÄÍÈÉ

«Ñóäîêó» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàòðèöó ñ ÿ÷åéêàìè 9õ9, êîòîðàÿ ðàçäåëåíà íà áîëåå ìåëêèå ñåêòîðû ðàçìåðîì 3õ3. Äëÿ ðåøåíèÿ ãîëîâîëîìêè íåîáõîäèìî, ðóêîâîäñòâóÿñü ëîãèêîé è ðàñ÷¸òîì, ïîäîáðàòü íåäîñòàþùèå öèôðû îò 1 äî 9. Ñäåëàòü ýòî íóæíî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êàæäàÿ öèôðà ïðèñóòñòâîâàëà, íå ïîâòîðÿÿñü, â êàæäîì ðÿäó, êàæäîé êîëîíêå è êàæäîì ñåêòîðå. Ïðàâèëüíî çàïîëíåííàÿ ìàòðèöà îçíà÷àåò: âû - ïîáåäèòåëü! Ïîìíèòå, ÷òî, ðàçãàäûâàÿ «Ñóäîêó», âû ïîëó÷àåòå âîçìîæíîñòü ñîâìåñòèòü ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì - íàòðåíèðîâàòü âíèìàíèå è ëîãèêó, à òàêæå äîêàçàòü îêðóæàþùèì, ÷òî âû íàñòîÿùèé âèðòóîç â ðåøåíèè ñàìûõ ñëîæíûõ è ñîâðåìåííûõ ãîëîâîëîìîê!

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÓÄÎÊÓ - ÍÀ ÑÒÐ. 75

•••

— Òû ìåíÿ ïîíèìàåøü? — Ïîíèìàþ. — Îáúÿñíè è ìíå òîæå.

•••

Ïîëåçíûé ñîâåò ìóæ÷èíàì. Ïðåæäå ÷åì íàçâàòü æåíùèíó Çàéêîé, ïîäóìàé, õâàòèò ëè ó òåáÿ êàïóñòû è íå ïîäâåä¸ò ëè ìîðêîâêà.

•••

Ïðè ðåìîíòå â êàáèíåòå äåêàíà Ìåõìàòà ñòîëÿð Ïåòðîâ óðîíèë íà íîãó ìîëîòîê, è òåì ñàìûì ñêàçàë ñâî¸ ñëîâî â íàóêå.

•••

Îäîëåâàþò ìûñëè, à êîãäà áûë ìîëîäûì, îíè äàæå ïðèáëèæàòüñÿ áîÿëèñü.


Òåë. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

71

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÛ

¹3

Êðîññâîðä ¹4 Ïî ãîðèçîíòàëè: 6. Ïðèÿòåëüñêèå îòíîøåíèÿ. 7.  èíäóèñòñêîé ìèôîëîãèè ÷óäåñíàÿ ïîäçåìíàÿ ñòðàíà. 8. Àâòîð íàó÷íîé ðàáîòû. 11. Âèä äåðåâà (êóñòàðíèêà). 13. Âíåøíÿÿ ÷àñòü ýëåêòðè÷åñêîãî øíóðà. 15. Ðàäèîàêòèâíûé õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 17. Àðõåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê, Åãèïåò. 19. Öâåòû äëÿ äîìàøíåãî âûðàùèâàíèÿ. 21. Ëèíèÿ ðàçäåëà ìåæäó òåððèòîðèÿìè, ðóáåæ. 24. Äóøèñòàÿ ñìîëà, àðîìàòè÷åñêèé áàëüçàì. 27. Ñóíäóê ñ îòäåëåíèÿìè.

29. Þæíîàìåðèêàíñêàÿ ÿäîâèòàÿ çìåÿ. 32. Àìåðèêàíèçì. 34. Ïîðòîâûé ãîðîä, Àíãëèÿ. 37. Ëüíÿíûå îñòàòêè. 38. Ôóòáîëüíûé êëóáé Óðàëà. Ïî âåðòèêàëè: 1. Ðîññèÿ. 2. Ìóæñêîå ôðàíöóçñêîå èìÿ. 3. Ìàôèîçíàÿ ñåìüÿ. 4. Ïèñàòåëü – ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. 5. Ôèçè÷åñêèé òåðìèí. 9. Íåñêîëüêî ñ/õ îðóäèé. 10. Ìîëîäàÿ ëîøàäü â òàáóíå.. 12. Ñàìûé êðóïíûé ïðàâûé ïðèòîê Âîëãè. 13. Ïàòåòè÷åñêîå, ïðîñëàâëÿþùåå ïðîèçâåäåíèå. 14. ßçûê ïðîãðàììèðîâàíèÿ, íàçâàííûé â ÷åñòü äî÷åðè

¹4

Êðîññâîðä ¹3 Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. íàçâàíèå ëåñíîé êóíèöû ñ æåëòûì èëè îðàíæåâûì ïÿòíîì íà ãðóäè.. 5. Àíãëèéñêèé ñêóëüïòîð XX âåêà. Çíàìåíèòûå ðàáîòû: «Êîðîëü è êîðîëåâà», «Ìàòü è äèòÿ».. 7. Îçåðî, ÑØÀ. 9. Çàðîñëè ÷åáðåöà. 11. Ïîñâÿùåíèå â äóõîâíûé ñàí. 13. Ìîëäàâñêàÿ è ðóìûíñêàÿ ìíîãîñòâîëüíàÿ ôëåéòà. 14. Æèòåëü ãîñóäàðñòâà â Öåíòðàëüíîé Åâðîïå. 15. Íåáåëêîâàÿ ÷àñòü ãåìîãëîáèíà. 16. Ñòàðèííûé ðóññêèé ðàñïàøíîé êàôòàí. 18. Äèíàñòèÿ, ìàêåä.. 20. Ðåêà, Ïàêèñòàí. 21. Òåëåâèçèîííàÿ èãðà ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Ìàñëÿêîâà. 25. Ìàòü Èîàííà Êðåñòèòåëÿ. Ïî âåðòèêàëè: 1. Âèä äåðåâà (êóñòàðíèêà). 2. Êðó÷åíàÿ ïðî÷íàÿ íèòü. 3. Âûìåðøèé ïåðâîáûòíûé áûê. 6. Óñòðîåííûé áûò. 8. Ñàìîå ñìåðòîíîñíîå çàáîëåâàíèå. 10. Ñòîëèöà Êàìåðóíà. 11. Ðåêà. ÑØÀ. 12. Ìåëêèé äîíîñ. 17. Êóñî÷êè ìÿêîòè èç ãðóäèíêè èëè øåéíîé ÷àñòè áàðàíà èëè ñâèíîé òóøè.. 18. Çâåçäà â ñîçâåçäèè Òåëåö. 19.  âîñòî÷íîñëàâÿíñêîé ìèôîëîãèè çëîé äóõ, îäíî èç âîïëîùåíèé âåðõîâíîãî áîãà Ñâàðîãà. 22. Ïîðòîâûé ãîðîä, Àíãëèÿ. 23. Áîëüøîé ñîñóä. 24. Ïàðòèÿ â òåííèñ. Îòâåòû íà ñòð. 74

Áàéðîíà - À.Ëàâëåéñ. 16. Ïîäâîäíàÿ ñêàëà. 18. Ïîðòîâûé ãîðîä. Ôðàíöèÿ. 20. Âûáîðíûé ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà. 22. Ôàìèëüíîå ðèìñêîå èìÿ. 23. Ëè÷íîå íàçâàíèå ÷åëîâåêà, äàâàåìîå ïðè ðîæäåíèè. 25. Âèä äåðåâà (êóñòàðíèêà). 26. Âûäàþùèåñÿ ìîðñêîé ïóòåøåñòâåííèê. Âåëèêîáðèòàíèÿ. 28. Áûò. 30. Àìåðèêàíñêèå àâèàêîíñòðóêòîðû. 31. Ïðèçûâ. 33. Ñòîëèöà Àðìåíèè. 34. Êîíôåòà øîêîëàäíàÿ. 35. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü. XX âåê. 36. Ãðóïïà ýêñïåðòîâ íà ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ.

Îòâåòû íà ñòð. 74


72

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïðåñìûêàþùååñÿ, êîòîðîå ìîæíî ïðèãðåòü íà ãðóäè. 3. «Êàíàë» äëÿ äîæäåâîé âîäû. 5. Çàâñåãäàòàé ïîòàñîâîê. 10. Ïîæèëàÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ íà îäíîé êàðèêàòóðå ìîæåò ñäàòü êîìíàòó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà. 12. Áåçîáðàçíûé âåëèêàí-ëþäîåä èç ñêàçîê. 13. «Øàíöåâûé» ñïîäðó÷íèê êàïèòàíà Âðóíãåëÿ. 15. Ïåñòóí ãðÿäîê. 18. Ñóäíî äëÿ ïóòåøåñòâèÿ òð¸õ ìóäðåöîâ. 19. Æàëÿùàÿ ñëàäêîåæêà. 20. Âñå ìû âåä¸ì åãî îò Àäàìà ñ Åâîé. 22. Ïîïóãàé, êàê íè ÷èòàé. 23. Ñïîñîá ðàçãàäêè ìèðîâûõ òàéí ïóò¸ì îòêðûòèÿ íîâûõ çàãàäîê. 24. Ñâåòèëüíèê, îñâåùàþùèé îáðàçà. 26. Ðîññèéñêàÿ àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ðîëü Äàøè â ôèëüìå «Êóáàíñêèå êàçàêè». 28. Ïëàñòèëèíîâîå âàÿíèå. 31. Õîòÿ íàçâàíèå ýòîãî çëàêà è óêàçûâàåò íà ñòðàíó, îòêóäà îí ïîÿâèëñÿ, îäíàêî, ó ñåáÿ íà ðîäèíå îí ÿâëÿåòñÿ äåôèöèòîì è ââîçèòñÿ òóäà èç Ðîññèè è Óêðàèíû. 32. Ýòà ñîáàêà, õîòÿ âíåøíå è ïîõîæàÿ íà äîìàøíèõ, ñîâñåì íå óìååò ëàÿòü. 33. Äàìñêèé ãîëîâíîé óáîð, ïðèçâàííûé â àðìèþ. 34. «Ïàïêèíà çàâÿçêà». 35. Èçîáðåòàòåëü ðàäèî. 38. Òðóæåíèöà ñëóæáû çíàêîìñòâ ïîçàïðîøëîãî âåêà. 42. Èãðàÿ â ýòó èãðó, èìïåðàòîð Íåðîí, ñëó÷àëîñü, ñòàâèë íà îäèí áðîñîê 400 òûñÿ÷ ñåñòåðöèåâ. 44. Óòåïëèòåëü äëÿ îäåæäû. 45. Ëåãåíäàðíûé îñíîâàòåëü äèíàñòèè, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò Èâàí Ãðîçíûé. 46. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ íàãðàäà ðîññèéñêèõ êèíåìàòîãðàôèñòîâ. 47. Ìàòåðèàë ñóïîâîãî âåíêà. Ïî âåðòèêàëè: 1. Ðóìÿíåö íà íåáå. 2. Ïîäõîäÿùåå ìåñòî äëÿ îðêåñòðà. 3. Áåð¸çîâûé íàïèòîê, êîòîðûé ìîæíî âûïèòü â âåñåííåì ëåñó. 4. Ìûñ Ôîíàðü â Êåð÷åíñêîì ïðîëèâå - ñàìàÿ âîñòî÷íàÿ òî÷êà ýòîãî ïîëóîñòðîâà. 5. «Èíîïëàíåòíûé ñëåä» íà íàøåì òåëå. 6. Ëåñ, ïîäõîäÿùèé äëÿ ìàñëÿò. 7. Ïîëèòèêà êíóòà áåç ïðÿíèêà. 8. Yd â ñèñòåìå àíãëèéñêèõ ìåð. 9. Þíàÿ êîñìè÷åñêàÿ ïóòåøåñòâåííèöà, ïðèäóìàííàÿ Êèðîì Áóëû÷¸âûì. 11. Ïðåäñòàâèòåëü äðåâíåãî ãåðìàíñêîãî ïëåìåíè, îò íàçâàíèÿ êîòîðîãî ïðîèçîø¸ë îäèí èç ñòèëåé àðõèòåêòóðû. 14. Àâòîìîáèëü è ðåêà â Ðîññèè ñ îäíîèì¸ííûì íàçâàíèåì. 16. «Äûðÿâûé» àòìîñôåðíûé ãàç. 17. «Øàõòà» êðîòà. 21. Ïðîæèâàíèå íà ÷óæîé ñ÷¸ò. 22. Äîìàøíèé ðûáîâîä. 24. Êàðòèíêà, óêðàøàþùàÿ ôèðìåííûå áëàíêè. 25. Ñåðäöå þæíûõ øòàòîâ ÑØÀ. 26. ßðìàðî÷íàÿ ïóáëèêà. 27. Áîëüøàÿ äåðåâÿííàÿ êàäêà. 29. Êðóòîé áàíêåò èç æèçíè ðóññêèõ öàðåé. 30. Òåàòðàëüíàÿ ñåðèÿ. 36. Èçãîòîâèòåëü ëèíç. 37. Àâàðèéíûé âûõîä ëþáîâíèêà. 39. «Ïîäíèìàé!» íà ÿçûêå ñòðîïàëüùèêîâ. 40. Ïðÿìàÿ ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ äâå òî÷êè îêðóæíîñòè. 41. Ñíîïîñóøèëüíÿ. 43. «Ýõ òû!» âî âçãëÿäå. Îòâåòû íà ñòð. 75

http://www.graycell.ru/

•••

“ß îáû÷íî îòêðûâàþ ãîðÿ÷óþ âîäó è äåðæó ïîä íåé áàíêó ñ ìîðîæåíûì. À çàòåì åù¸ è ëîæêó íàä êîíôîðêîé íàãðåâàþ. Òàê ìîðîæåíîå îò êðà¸â îòõîäèò, è åãî ïîäöåïëÿòü ëåã÷å”. “Âîñïîëüçîâàëñÿ òâîèì ñîâåòîì. Êîãäà íàãðåâàë ëîæêó, çàø¸ë áàòÿ. Ïðèøëîñü ñúåçäèòü â íàðêîäèñïàíñåð”

•••

Ïåðâîêóðñíèöà â îáùàãå äåëèòñÿ ñ ïîäðóæêàìè: - Â÷åðà ãóëÿëè ñ ïàðíåì â ïàðêå. Óâèäåëè åãî áûâøóþ äåâóøêó, îíà ïîäîøëà, ïîçäîðîâàëàñü, âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåëà íà ìåíÿ è ñ âûçîâîì ñïðîñèëà åãî: “Íó è ÷òî òàêîãî åñòü â íåé, ÷åãî íåò ó ìåíÿ?”

Ïîñëå ñåêóíäíîé ïàóçû ìîé ïàðåíü îòâåòèë: “Ó íå¸ åñòü ÿ...”

•••

— Êàê-òî ñîòðóäíèöà, èç áóõãàëòåðèè, ðàñïå÷àòûâàëà íà ïðèíòåðå 50 àáñîëþòíî ÷èñòûõ ëèñòîâ. Íà âîïðîñ «ÇÀ×ÅÌ?!» îíà îòâåòèëà, ÷òî åé íóæíî 50 ëèñòîâ è îíà íå õî÷åò èõ ñ÷èòàòü âðó÷íóþ. — Åñëè áû ýòî ñäåëàë ïðîãðàììèñò, ýòî ñ÷èòàëîñü áû ëàéôõàêîì!


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Àíåêäîò û èç Ðîññèè •••

Æóðíàëèñòû ñïðàøèâàþò ó ôåðìåðà: - Ñêàæèòå, êàê ó âàñ ïðîøåë ãîä. - Íå ïîâåðèòå, çàìå÷àòåëüíî. Óðîæàé çåðíà õîðîøèé - áåç õëåáà íå îñòàíóñü, êàðòîøêà óäàëàñü - îïÿòü òàêè áóäó íå ãîëîäíûé, à åùå ñâèíüÿ îïîðîñèëàñü... - Âû íå õîòåëè áû ïîáëàãîäàðèòü çà ýòî ïðåçèäåíòà? - Äà ñ ÷åãî æ? Ïàõàë ñàì, ñåÿë ñàì, ðàñòèë è ñîáèðàë îïÿòü òàêè ñàì â ÷åì òóò åãî çàñëóãà. - Êàê òàê? (æåñòêî) À âû ïîäóìàéòå! - À, íó åæåëè ïîäóìàòü, òî íàñ÷åò ñâèíüè íå îòðèöàþ, òóò âñÿêî ìîãëî áûòü...

•••

Ïðîèçâîäèòåëè êîëáàñû, óçíàâ, ÷òî ðîññèÿíå îïðåäåëÿþò êà÷åñòâî êîëáàñû íà êîøêàõ, ñòàëè äîáàâëÿòü òóäà ìûøåé.

•••

 íîðìàëüíûõ ñòðàíàõ ïî òåëåâèçîðó ïîêàçûâàþò òî, ÷òî èíòåðåñóåò ãðàæäàí.  Ðîññèè ãðàæäàí èíòåðåñóåò òî, ÷òî ïîêàçûâàþò ïî òåëåâèçîðó.

•••

Äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà âûñëàííûõ ðîññèéñêèõ äèïëîìàòîâ â 20 ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ áóäóò îòêðûòû ïîñîëüñòâà Ìîñêâû.

http://www.graycell.ru/

¹ 1225

73


74

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÛ / ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÀÍÀÃÐÀÌÌÓ È ÀÍÀÃÐÀÌÌÍÛÉ ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Îòâåò íà êðîññâîðä ¹1

íà ñòð. 68 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. ÒÎËÏÀ. 3. ÆÅÑÒÎÊÈ. 5. ÄÆÓÃÀÐÀ. 8. ÃËÈÍÀ. 10. ÎÌÁÐÎÔÈÒ. 11. ÁÐÓÑÈËÎÂ. 12. ÈÑÐÀÝËÜ. 13. ÐÎÍÈÒ. 15. ÎÏÀËÀ. 17. ÑÈÍÅËÜ. 18. ÑÊÎÑÀÐÜ. 19. ÁÀßÇÅÒ. 20. ÀÊÓËÀ. 21. ÍÀËÎÃ. 25. ÆÀÁÊÀ. 27. ÒÓÐÀ×. 29. ÇÀÃÎÍ. 30. ÎÁÐÀÒ. 31. ÈÌÀÃÎ. 32. ÎÔÑÅÒ. 39. ÃËÎÁÀ. 40. ÒÐÀßÍ. 41. ÀÊÀÖÈß. 43. ÐÎÐÀÉÌÀ. 46. Êîë÷àê. 48. ÊÅÍÀÐ. 49. ËÓÀÐÀ. 51. ÐÀÂÅÍÍÀ. 52. ÔÀÊÒÎÐÈß. 53. ÏÐÈÌÎÐÜÅ. 54. ÀÌÁÅÑ. 55. ÇÀÁÐÀËÎ. 56. ÄÆÀÌÓÍÀ. 57. ÇÀÐßÄ. Ïî âåðòèêàëè: 1. ÒÀÃÎÐ. 2. ÀÐÁÀÒÑÊÀß. 3. ÆÀÔÔÐÅ. 4. ÊÎÐÑÀÊ. 6. ÆÈÊËÅÐ. 7. ÀÁÓËÈß. 8. ÃÈËÜÎÒÈÍÀ. 9. ÀÃÀÔÀ. 14. ÍÅÐÓÍÃ. 16. ÀËÀËÈß. 20. ÀÉß. 22. ÃÀÊ. 23. ÂÀØÈÍÃÒÎÍ. 24. ÑÒÅÒÎÑÊÎÏ. 26. ÁÅËÃÈÊÀ. 28. ÐÅÃÐÅÑÑ. 33. ÔÀÃ. 34. ÍÈÎÖÈÍ. 35. ÊÐÀÞÕÀ. 36. ÉÅÍ. 37. ÔÀÐÀÐÀÊÀÑ. 38. ÑÒÅÊËÎÐÅÇ. 42. ÖÈÐÐÎÇ. 44. ÎÐÀÊÓË. 45. ÌÎÍÒÀÆ. 47. ËÅÙÈÍÀ. 48. ÊÓÊØÀ. 50. ÀÐÈÀÄ.

Îòâåò íà êðîññâîðä ¹2 íà ñòð. 69

Ïî ãîðèçîíòàëè: 2. Äàðòñ. 4. Ìóñêóëàòóðà. 7. Îëèìï. 10. Àðàíæèðîâêà. 12. Ôèëàíòðîïèÿ. 16. Èíêàññî. 17. Äðóæèíà. 18. Êîôå. 19. Àïà÷. 22. Àâîêàäî. 23. Çàòèøüå. 26. Áðîäÿãà. 27. Ðàêåòêà. 28. Òðàâåðñ. 31. Ëîêàòîð. 33. Øâàðòîâ. 34. Êâàðòàë. 36. Êðîò. 37. Äæàç. 38. Îêîï. 40. Ðàíã. 43. Àëèáè. 44. Êèíîäðàìàòóðã. 49. Ñîëîä. 50. Êèî. 51. Åëü. 52. Êóðîïàòêà. 53. Íàâîëî÷êà. 54. Áðèëëèàíò. Ïî âåðòèêàëè: 1. Îðèåíòèðîâêà. 2. Äèíàìèêà. 3. Ñòàæ. 5. Óäàâ. 6. Ðåàë. 7. Îìàð. 8. Ïàìÿòíèê. 9. ×èáóðäàíèäçå. 11. Àðèñòîêðàòèÿ. 13. Ïîëóçàùèòíèê. 14. Âîëåéáîë. 15. Èäåàëèçì. 20. Ñòîéëî. 21. Áóøëàò. 24. Îáåò. 25. Êàäð. 29. Âåðåòåíî. 30. Ñîâðåìåííèê. 31. Ëèêâèäíîñòü. 32. Àôðîäèòà. 33. Øàêàë. 35. Ëàçåð. 39. Ïðèêóï. 40. Ðàñêîë. 41. Íàìåê. 42. Èäèîò. 44. Êîðà. 45. Íåîí. 46. Àãóë. 47. Óòêà. 48. Ãåðá.

Ñëîâà, ñîñòàâëåííûå èç áóêâ ñëîâà ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÂÈÇÎ ÀÇ ÀÇÎÂ ÀÈÐ ÀÏÐÈÎÐÈ ÀÐÃÎÍ ÀÐÍÎ ÂÀÇÎÍ ÂÅÃÀ ÂÅÍÀ ÂÅÐÀ ÂÅÐÎÍÀ ÂÇÎÐ ÂÈÃ ÂÈÇÃ ÂÈÍÀ ÂÈÍÅÐ ÂÈÍÍÈÏÅÃ ÂÈÍÎ ÂÎÇ ÂÎÇÃÎÐÀÍÈÅ ÂÎÈÍ ÂÎÐ ÂÎÐÎÍ ÂÎÐÎÍÀ ÂÐÀÃ ÃÀÂÐ ÃÀÇ ÃÀÇÎÍ ÃÀÈ ÃÀÐÍÈÇÎÍ ÃÀÐÍÈÐ ÃÀÐÐÈ ÃÅÍÐÈ

Îòâåò íà êðîññâîðä ¹3 íà ñòð. 71

Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. ÆÅËÒÎÄÓØÀ. 5. ÌÓÐ. 7. ÝÐÈ. 9. ÒÈÌÜßÍÍÈÊ. 11. ÎÐÄÈÍÀÖÈß. 13. ÍÀÉ. 14. ×ÅÕ. 15. ÃÅÌ. 16. ÎÄÍÎÐßÄÊÀ. 18. ÀÍÒÈÃÎÍÈÄ. 20. ÈÍÄ. 21. ÊÂÍ. 25. ÅËÈÑÀÂÅÒÀ. Ïî âåðòèêàëè: 1. ÅËÜ. 2. ÊÎÐÄ. 3. ÒÓÐ. 6. ÓÞÒ. 8. ÐÀÊ. 10. ßÓÍÄÅ. 11. ÎÃÀÉÎ. 12. ßÁÅÄÀ. 17. ÐÀÃÓ. 18. ÀÈÍ. 19. ÄÈÂ. 22. ÓÈÊ. 23. ÁÀÊ. 24. ÑÅÒ.

Îòâåò íà êðîññâîðä ¹4 íà ñòð.71

Ïî ãîðèçîíòàëè: 6. ÄÐÓÆÁÀ. 7. ÏÀÒÀËÀ. 8. ÐÅÖÅÍÇÅÍÒ. 11. ßÂÎÐ. 13. ÎÏËÅÒÊÀ. 15. ÓÐÀÍ. 17. ÑÀÊÊÀÐÀ. 19. ÀÊÀÌÈÔÀ. 21. ÃÐÀÍÈÖÀ. 24. ÑÒÈÐÀÊÑ. 27. ÊÎÔÐ. 29. ßÐÀÊÀÊÀ. 32. ÎÊÅÉ. 34. ÓÝÉÄÁÐÈÄÆ. 37. ÊÎÑÒÐÀ. 38. ÓÐÀËÀÇ. Ïî âåðòèêàëè: 1. ÕÐÓÙÅÂ. 2. ÓÁÅÐ. 3. ÊËÀÍ. 4. ÓÀÉÒ. 5. ÏËÀÇÌÀ. 9. ÑÖÅÏ. 10. ÍÅÓÊ. 12. ÎÊÀ. 13. ÎÄÀ. 14. ÀÄÀ. 16. ÐÈÔ. 18. ÊÀÍ. 20. ÌÝÐ. 22. ÐÞÔ. 23. ÈÌß. 25. ÈÂÀ. 26. ÊÓÊ. 28. ÎÁÈÕÎÄ. 30. ÐÀÉÒ. 31. ÊËÈ×. 33. ÅÐÅÂÀÍ. 34. ÓÒÐÎ. 35. ÁËÅÇ. 36. ÆÞÐÈ.

ÃÅÐÀ ÃÅÐÎÈÍ ÃÈÅÍÀ ÃÈÇ ÃÈÏÍÎÇ ÃÍÅÂ ÃÎÀ ÃÎÂÎÐ ÃÎÍ

ÃÎÍÎÐ ÃÎÍÎÐÀÐ ÃÎÐÀ ÃÎÐÅ ÃÎÐÈ ÃÎÐÍ ÃÐÀÂÅÐ ÃÐÀÍÈÍ ÃÐÅÇÀ ÃÐÈÂÀ ÃÐÈÂÍÀ ÃÐÈÍ ÃÐÎÇÀ ÃÐÎÇÍÎ ÅÂÀ ÅÂÐÎ ÅÂÐÎÏÀ ÅÃÎÇÀ ÇÀÃÎÂÎÐ ÇÀÃÎÍ ÇÀÈÐ ÇÀÐÅÂÎ ÇÀÐÈÍ ÇÂÀÍÈÅ ÇÂÅÍÎ ÇÂÎÍ ÇÅÐÍÎ ÇÅÐÎ ÇÈÍÃÅÐ ÇÍÀÍÈÅ ÇÎÂ ÇÎÍÀ ÈÂÀ ÈÃÎ ÈÃÐÀ ÈÅÃÎÂÀ ÈÅÍÀ ÈÇÂÅÐÃ ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÈÇÎÏÐÅÍ ÈÎÍ ÈÎÍÀ ÈÐÀ ÈÐÀÍ

•••

Áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó, óçíàë: ÷òîáû êîòëåòû íå ñãîðåëè, èõ íóæíî æàðèòü íà ÌÅÄËÅÍÍÎÌ îãíå. Áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó ìîè êîòëåòû ñãîðåëè ÌÅÄËÅÍÍÎ...

•••

Ïðîãðàììèñò ñäàë êóðòêó â ãàðäåðîá, ïîëó÷èë íîìåðîê 404 è òåïåðü áîèòñÿ, ÷òî êîãäà ïðèäåò åå çàáèðàòü, ãàðäåðîáùèöà ñêàæåò: “Êóðòêà íå íàéäåíà”.

ÈÐÃÀ ÈÐÈÍ ÈÐÈÍÀ ÍÀÂÎÇ ÍÀÃÎÂÎÐ ÍÀÃÐÅÂ ÍÀÏÅÂ ÍÅÂÀ ÍÅÂÐÎÇ ÍÅÎÍ ÍÅÐÂ ÍÅÐÎÍ ÍÅÐÏÀ ÍÈÂÀ ÍÈÃÅÐ ÍÈÇ ÍÈÇÈÍÀ ÍÈÍÀ ÍÎÂÈÇÍÀ ÍÎÃÀ ÍÎÐÀ ÍÎÐÎÂ ÍÐÀÂ ÎÂÅÍ ÎÂÈÍ ÎÂÐÀÃ ÎÃÍÈÂÎ ÎÃÎÂÎÐ ÎÇÅÐÎ ÎÇÎÍ ÎÇÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÍÅÃÀ

ÎÍÅÃÈÍ ÎÏÅÐÀ ÎÏÎÇÍÀÍÈÅ ÎÏÎÐÀ ÎÐÃÀÍ ÎÐÈÎÍ ÏÎÃÎÍ ÏÎÇÀ ÏÎÇÅÐ ÏÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÏÎÇÎÐ ÏÎÍÈ ÏÎÐÀ ÏÎÐÎÃ ÏÐÀÂÎ ÏÐÈÂÎÇ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÏÐÈÃÎÍ ÏÐÈÇ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÏÐÎÂÈÇÎÐ ÏÐÎÂÎÇ ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÐÎÃÎÍ ÏÐÎÃÐÅÂ ÏÐÎÇÀ ÏÐÎÇÂÀÍÈÅ ÏÐÎÐÂÀ

Îòâåòû íà ÑÊÀÍÂÎÐÄ íà ñòð. 73

2


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

75

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ, ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÛ, ÑÓÄÎÊÓ, ×ÀÉÍÂÎÐÄ/ ÊÂÀÄÐÀÒÛ /

••• øêîëå äàëè

Ñûíó â äîìàøíåå çàäàíèå, ãäå, ñðåäè ïðî÷åãî, áûë âîïðîñ «êàê ñâÿçàíû áóêâà «À» è áûê?». Ðàññêàçàë åìó ïðî ôèíèêèéñêèé àëôàâèò êàê ïåðâóþ ôîíåòè÷åñêóþ ïèñüìåííîñòü. ×òî òàì áûëà áóêâà «àëåô», î÷åíü ïîõîæàÿ íà íàøó ñîâðåìåííóþ «À», è ÷òî ñëîâî «àëåô» îçíà÷àëî «áûê». ×òî, âîçìîæíî, áóêâó òàê íàçâàëè, ïîòîìó ÷òî åñëè ðàçâåðíóòü åå,

òî îíà ïîõîæà íà ìîðäó áûêà ñ ðîãàìè. Åùå î÷åíü ðàäîâàëñÿ, ÷òî äåòÿì âî âòîðîì êëàññå òàêèå âåùè ðàññêàçûâàþò. Ó÷èòåëüíèöà ïîñòàâèëà ðåáåíêó äâîéêó, çàÿâèâ, ÷òî îí ôàíòàçèðîâàë â äîìàøíåì çàäàíèè. À ïðàâèëüíûé îòâåò: åñëè ê ñëîâó «áûê» äîáàâèòü «à», ïîëó÷èòñÿ ðîäèòåëüíûé ïàäåæ. ß íå ïëàíèðîâàë â òàêîì ðàííåì âîçðàñòå ðàññêàçûâàòü ñûíó, ÷òî ïîëîâèíà îêðóæàþùèõ ëþäåé — èäèîòû, íî, âèäèìî, ïðèäåòñÿ.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÍÀ ÑÒÐ. 72 Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Çìåÿ. 3. Ñòîê. 5. Çàáèÿêà. 10. ßãà. 12. Îãð. 13. Ëîì. 15. Îãîðîäíèê. 18. Òàç. 19. Îñà. 20. Ðîä. 22. Àðà. 23. Íàóêà. 24. Ëàìïàäà. 26. Ëó÷êî. 28. Ëåïêà. 31. Ãðå÷èõà. 32. Äèíãî. 33. Áåðåò. 34. Òåñ¸ìêà. 35. Ïîïîâ. 38. Ñâàõà. 42. Êîñòè. 44. Âàòèí. 45. Ðþðèê. 46. Íèêà. 47. Ëàâð.

ÏÐÎÑÒÎÉ

Ïî âåðòèêàëè: 1. Çàðÿ. 2. ßìà. 3. Ñîê. 4. Êðûì. 5. Çàãàð. 6. Áîð. 7. Èãî. 8. ßðä. 9. Àëèñà. 11. Ãîò. 14. Îêà. 16. Îçîí. 17. Íîðà. 21. Äàðìîåäñòâî. 22. Àêâàðèóìèñò. 24. Ëîãîòèï. 25. Àëàáàìà. 26. Ëþä. 27. ×àí. 29. Ïèð. 30. Àêò. 36. Îïòèê. 37. Îêíî. 39. Âèðà. 40. Õîðäà. 41. Îâèí. 43. Óêîð.

Ëîìáàðä â Áðóêëèíå. 1224 Flatbush Ave (ìåæäó Ditmas and Newkirk Ave). Trains B or Q «Newkirk Ave»; bus B8, B41 or B49 - Flatbush and Foster Ave. Îòêðûòû ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó ñ 12 äî 6 pm, 1 (917) 392-3633. Áûñòðî, íàäåæíî ïëàòèì íàëè÷íûìè. Âûñîêèå öåíû.Îäíè ìíîãî îáåùàþò, ìû - ìíîãî ïëàòèì. Çà÷åì ïðîäàâàòü çàäàðîì äðóãèì? Ïîêóïàþ, ïëà÷ó èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêèå öåíû çà Òèôàíè, Êàðòüå, äðóãèå þâåëèðíûå èçäåëèÿ; çîëîòûå èëè ðåäêèå ìîíåòû, íàãðàäû, îðäåíà, ìåäàëè, çíàêè; çîëîòûå èëè øâåéöàðñêèå ÷àñû, èêîíû, àíòèêâàðèàò, ïîðòñèãàðû è äðóãèå ìàññèâíûå âåùè èç ñåðåáðà è çîëîòà. Òàêæå ìåíÿþ íàãðàäû è ìîíåòû. Arnold. 1 (917) 392-3633; 1 (718) 287-3363. Email: ashusterman@hotmail.com Ïîêóïàþ âñå âîåííîå: ñàáëè, íîæè, ñòàðèííûå ïèñòîëåòû, íàãðàäû, ôîðìó, äîêóìåíòû, ôëàãè. À òàêæå ìîíåòû, ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, ÷àñû, øàõìàòû, ñàìîâàðû è äðóãîå. 1 (267) 879-5872.

Ìàãè÷åñêèå êâàäðàòû Êàæäîå ñëîâî-îòâåò â êðîññâîðäå èìååò îäèíàêîâîå çíà÷åíèå ïî ãîðèçîíòàëè è ïî âåðòèêàëè è ïðèíàäëåæèò îäíîé è òîé æå öèôðå

Êâàäðàò ¹1 1. Ðóññêèé æèâîïèñåö XIX âåêà. 2. Ñïóòíèê Ñàòóðíà. 3. Îâîùíàÿ êóëüòóðà. 4. Ïîëóäðàãîöåííûé êàìåíü. 5. Æåíñêîå èìÿ (áîëã. öàðñòâåííàÿ).

ÑÐÅÄÍÈÉ

Êâàäðàò ¹2 1. Çëàÿ äîëÿ. 2. Ñòàòóÿ. 3. Áîëüøàÿ ïåðåäíÿÿ â äîìå. 4. Îêðóãëûé ñòåêëÿííûé ñîñóä.

ÑËÎÆÍÛÉ

Ï ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÑÓÄÎÊÓ ÍÀ ÑÒÐ. 70

•••

Æåíùèíàì íåâîçìîæíî óãîäèòü. Âîò, íàïðèìåð, ïðîøëîå 8 ìàðòà. Ñïàòü äàæå íå ëîæèëñÿ, â øåñòü óòðà ïîçäðàâèë, ïîäàðèë îãðîìíûé áóêåò èç íåçàáóäîê â ôîðìå ñåðäöà, çîëîòîå êîëüöî ñ áðèëëèàíòîì, òîðò ñî ñâå÷àìè â âèäå âîñüì¸ðêè. Äà, ïî Âàéáåðó. Äà, ñ ðûáàëêè. Íî ðàçâå ýòî ïîâîä äëÿ èñòåðèêè?!

Îòâåòû íà êðîññâîðä - öåïî÷êó (ñòð. 78) Îòâåòû: 1.ÐÀÁÎÒÀ. 2.ÀÁÅËßÐ. 3.ÐÀÇÁÅÃ. 4.ÃÀÂÐÎØ. 5.ØÀÃÀÍÝ. 6.ÝÁÎÍÈÒ. 7.ÒÀÄÆÈÊ. 8.ÊÀÄÈËÎ. 9.ÎÁØËÀÃ. 10.ÃÀÉÄÓÊ. 11.ÊÀÇÀÍÜ

Êâàäðàò ¹3 1. Ñòðàõîâî÷íûé òðîñ. 2. Âóëêàí íà îñòðîâå Êþñþ. 3. Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ ãëóáèíû.

Îòâåòû - íà ñòð. 78

Îòâåòû íà ÷àéíâîðä (ñòð. 78) 1.ÊÀÍÒÀÒÀ. 2.ÀÂÃÓÐ. 3.ÐÀÂÈÎËÈ. 4.ÈÂÅÐÈß. 5.ßÊÎÁÈ. 6.ÈÃËÎÒÅÐÀÏÈß. 7.ßÊÓÒÑÊ. 8.ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ. 9.ÀËËÅÃÎÐÈß.10.ßðîñëàâ. 11.ÂËÀÄÈ. 12.ÈÐÈÄÈÉ. 13.ÉÅÄËÈÊ. 14.ÊÞÑÞ. 15.ÞÂÅÍÀË. 16.ËÀÁÈÐÈÍÒ. 17.ÒÀÔÒÀ. 18.ÀËËÅÐÃÈß. 19.ßÌÁ. 20.ÁÈÆÓÒÅÐÈß. 21.ßÏÅÒ. 22.ÒÐÈËËÅÐ. 23.ÐÈÁÁÅÍÒÐÎÏ. 24.Ïàâåë. 25.ËÎÑÊÓÒ. 26.ÒÎËÊÈÅÍ. 27.ÍÈÊÎÑÈß. 28.ßÐÎÑËÀÂ. 29.ÂÀÉÎÌÈÍÃ. 30.ÃÀÄÞÊÀ. 31.ÀÁÑÎËÞÒÈÇÌ. 32.ÌÀÃÀÇÈÍ. 33.ÍÀÂÀÕÎ. 34.ÎÁÎÄ.


76

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÎÒ ÌÀÐÈÍÛ

Íà ýòîé íåäåëå ðåêîìåíäóåòñÿ çàíÿòüñÿ òâîð÷åñòâîì äàæå òåì, êòî ñ÷èòàåò ñåáÿ äàëåêèì îò ýòîãî. Âû ìîæåòå ïðèÿòíî óäèâèòü ñàìè ñåáÿ. À åñëè òâîð÷åñòâî – ïðèâû÷íûé âàì îáðàç æèçíè, òî ìîæåòå îæèäàòü îñîáîãî áëàãîâîëåíèÿ ìóç. À âîò ïðèâû÷íûå äåëà áóäóò äàâàòüñÿ ñ òðóäîì. Îòëîæèòå âòîðîñòåïåííûå äåëà, êàê ìîæíî áîëüøå âðåìåíè óäåëèòå ïàññèâíîìó îòäûõó. Íå ñòîèò äåëàòü êðóïíûå ïîêóïêè äëÿ ñåáÿ, íî ïîìîùü äðóãèì ëþäÿì â îñóùåñòâëåíèè êðóïíûõ ïîêóïîê ìîæåò îêàçàòüñÿ êàê íåëüçÿ êñòàòè. Âðåìÿ îò âðåìåíè ó âàñ ìîãóò âîçíèêàòü æåëàíèÿ, êîòîðûå âàì îáû÷íî íå ñâîéñòâåííû. Ðåøàÿ, ïîòàêàòü èì èëè íåò, ó÷èòûâàéòå, ÷òî ðàñïîëîæåíèå ñâåòèë ïðåïÿòñòâóåò îáúåêòèâíîìó âîñïðèÿòèþ îêðóæàþùåãî ìèðà. .

Íà ýòîé íåäåëå âåëèêà âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ñåðüåçíûõ êîíôëèêòîâ ïî ïóñòÿêîâûì ïîâîäàì. Íå ñòîèò ïðîÿâëÿòü íåñäåðæàííîñòü, ÷ðåçìåðíóþ îáèä÷èâîñòü è ðàíèìîñòü. Äåìîíñòðèðóÿ óÿçâëåííîå ñàìîëþáèå, âû òîëüêî ñåáå íàâðåäèòå. Âàñ áóäóò ðàçäðàæàòü êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ, íå âñåãäà îñìûñëåííûå, âäóì÷èâûå è îáîñíîâàííûå. Ïîñòàðàéòåñü íå ñîðâàòüñÿ. Âàì íàäî ïðîæèòü íåäåëþ ñ ìèíèìàëüíûìè ýìîöèîíàëüíûìè èçäåðæêàìè, íè ñ êåì íå ïîðóãàâøèñü, íå èñïîðòèâ îòíîøåíèé. Íå ñëèøêîì íàäåéòåñü íà îñóùåñòâëåíèå ïëàíîâ. Ñêîðåå âñåãî, îíè ëèáî ÷àñòè÷íî, ëèáî ïîëíîñòüþ íå ñáóäóòñÿ. Åñëè ïîâåçåò, òî èõ èñïîëíåíèå áóäåò ïîïðîñòó îòëîæåíî.

Íà ýòîé íåäåëå â äåëàõ ëó÷øå âñåãî ïîëàãàòüñÿ íà èíòóèöèþ, õîòÿ è ðàñ÷åòàìè ïðåíåáðåãàòü íå ñòîèò. Ñîâåòàìè íîâûõ çíàêîìûõ è íåäàâíèõ

ïàðòíåðîâ ëó÷øå ïðåíåáðå÷ü, íî ñäåëàòü ýòî íóæíî äåëèêàòíî. Âûñîêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî â äàëüíåéøåì âû ñìîæåòå óëó÷øèòü ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, è âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ñäåëàåòå â ýòè äíè. Íå ñòîèò íà ýòîé íåäåëå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü íè â ïðîôåññèîíàëüíîé, íè â ëè÷íîé æèçíè. Ñîâåðøàéòå òîëüêî ïðèâû÷íûå äëÿ ñåáÿ äåéñòâèÿ. Íå ðèñêóéòå äàæå ïî ìåëî÷è. Îãðàäèòå ñåáÿ îò âîëíåíèé, îò òÿæ¸ëîé ðàáîòû, îò ñóåòû è ÷óæèõ ïðîáëåì.

Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, îñîáåííî ïëîäîòâîðíûì áóäåò ïëàíèðîâàíèå äåë íà áóäóùåå. Íå ñòîèò çàíèìàòüñÿ äåëàìè, òðåáóþùèìè ñêðóïóëåçíîñòè è ïðîäîëæèòåëüíîé ñîñðåäîòî÷åííîñòè. Âàì áóäåò òðóäíî êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà ÷åìòî îäíîì ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. À äîïóùåííûå îøèáêè èñïðàâèòü áóäåò ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíî. Âû áóäåòå çàíÿòû ñ óòðà äî âå÷åðà, íî ñîâìåùåíèå äåë ìîæåò íåãàòèâíî ïîâëèÿòü íà ðåçóëüòàò è ñêàçàòüñÿ íà âàøåì ñàìî÷óâñòâèè. Ïîìíèòå, ÷òî âû â îòâåòå çà ñâîå çäîðîâüå ïåðåä òåìè, êòî âàñ ëþáèò. Âîçìîæíû íå÷àñòûå, íî ñèëüíûå ïðèëèâû äóðíîãî íàñòðîåíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü â ýòî âðåìÿ íèêîãî íå îáèäåòü. Ïîñëåäñòâèÿ ñêàæóòñÿ íà âàñ êðàéíå íåãàòèâíî.

 íà÷àëå íåäåëè ó âàñ ïðîÿâÿòñÿ íåîðäèíàðíûå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè. Èñïîëüçóéòå ýòî ñåáå âî áëàãî. Ê êîíöó æå íåäåëè, íàïðîòèâ, íå ñòîèò ïûòàòüñÿ óïðàâëÿòü ëþäñêèìè ìàññàìè.  îòíîøåíèÿõ «îäèí íà îäèí» âû ìîæåòå áûòü óáåäèòåëüíû è àâòîðèòåòíû, íî êîíòðîëü íàä áîëüøîé àóäèòîðèåé óñòàíîâèòü áóäåò ïðîáëåìàòè÷íî. Ìîæåò âîçíèêíóòü íåîáõîäèìîñòü èñïðàâèòü äîïóùåííûå îøèáêè. Óñïåõ

íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ïðîäóìàííîñòè äåéñòâèé. Ñïîíòàííîñòü â ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ ìîæåò ëèøü óñóãóáèòü ñèòóàöèþ. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîÿâëÿòü ìàêñèìóì ñäåðæàííîñòè è ìÿãêîñòè ñ òåìè, êòî âàñ ëþáèò. Âçàèìîïîíèìàíèå áóäåò íå âñåãäà íà âûñîòå, è âàøè ñëîâà ìîãóò áûòü èñòîëêîâàíû ïðåâðàòíî, âîñïðèíÿòû êàê æåëàíèå îáèäåòü. Áóäüòå òåðïåëèâû. Âîçìîæíû ñóäüáîíîñíûå âñòðå÷è, êîòîðûå ìîãóò êàðäèíàëüíî èçìåíèòü âàøó æèçíü.

Ïîõîæå, óäà÷à íà ýòîé íåäåëå áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå. Âåçåíèå, âäîáàâîê ê ðàñöâåòàþùèì ïûøíûì öâåòîì òàëàíòàì, ñäåëàåò âàøå îáùåíèå ñ îêðóæàþùèìè íå òîëüêî ïðèÿòíûì, íî è âåñüìà ïîëåçíûì. Äîëãîæäàííûé óñïåõ ïðèäåò ê Äåâàì, çàíèìàþùèìñÿ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïîñòàðàéòåñü äàæå ê ìåëêèì äåëàì îòíîñèòüñÿ ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ. Óïóùåííàÿ ìåëî÷ü ìîæåò ïîâëå÷ü çíà÷èìûå ïîñëåäñòâèÿ, íà áîðüáó ñ êîòîðûìè âû çàòðàòèòå íåìàëî âðåìåíè è ñðåäñòâ. Âðåìÿ, êîãäà íåäîáðîæåëàòåëè ìîãóò ïðîÿâèòü ñåáÿ, ïîïûòàòüñÿ íàâðåäèòü âàì, íå ñëèøêîì ìàñêèðóÿñü. Íåñìîòðÿ íà âîçìîæíûå íåïðèÿòíîñòè, âû ïîëó÷èòå øàíñ âûÿñíèòü, êòî åñòü êòî.

Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íîâûõ äåëîâûõ ñâÿçåé. Íåêîòîðûå Âåñû ïðèîáðåòóò âëèÿòåëüíîãî ïîêðîâèòåëÿ. Äåëîâûå ïîåçäêè ïðèíå-

ñóò çàïëàíèðîâàííûé ðåçóëüòàò. Õîòÿ è âîçìîæíû íåáîëüøèå íåïðèÿòíîñòè, êàñàþùèåñÿ âàøèõ äîìî÷àäöåâ: íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ïðèäåòñÿ ïîéòè íà äîïîëíèòåëüíûå òðàòû.  îñòàëüíîì âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ çàìå÷àòåëüíî. Ìîãóò âñïëûòü ðàíåå îòëîæåííûå äåëà èëè ïðîáëåìû, íà êîòîðûå âû íåäàëüíîâèäíî çàêðûâàëè ãëàçà. Íå ñòîèò îòêëàäûâàòü ðåøåíèå ýòèõ âîïðîñîâ è äàëåå. Íå ïûòàéòåñü ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ðåøåíèå íà äðóãèõ. Èñêëþ÷èòå âñå, ÷òî ìîæåò ïðè÷èíèòü âðåä çäîðîâüþ. Èçáåãàéòå ôèçè÷åñêèõ è íåðâíûõ íàãðóçîê. Íå ïûòàéòåñü áûòü àðáèòðîì è ìèðîòâîðöåì â ÷óæèõ ñïîðàõ è ññîðàõ.

Âîçìîæíî íåêîå ñîáûòèå, êîòîðîå ïîçèòèâíî ïîâëèÿåò íà âàøó ñàìîîöåíêó, èçìåíèò âçãëÿä íà ìèð. Îäíàêî âîçìîæíû è ìåëêèå íåïðèÿòíîñòè, ñ êîòîðûìè âû ëåãêî ñïðàâèòåñü, åñëè íå áóäåòå ñèäåòü ñëîæà ðóêè. Åñëè äàäèòå ñëàáèíó, òî ñàìè ñåáå íåðâû ðàñøàòàåòå. Íî åñëè ìîáèëèçóåòåñü è ïîñòàðàåòåñü âçÿòü ñèòóàöèþ ïîä ñâîé êîíòðîëü, òî óâèäèòå, íàñêîëüêî ëåãêî âû ñî âñåì ñïðàâèòåñü. Ïîñòàðàéòåñü íå íàðóøàòü íèêàêèõ ïðàâèë, ñâÿçàííûõ ñ áåçîïàñíîñòüþ, íå ïîñåùàòü ìåñò, ãäå åñòü õîòü ìàëåéøàÿ âåðîÿòíîñòü ïîëó÷èòü òðàâìó. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàñ ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü íà âûÿñíåíèå îòíîøåíèé. Ïîñòàðàéòåñü íå äàâàòü âîëè ýìîöèÿì.  âàøèõ ñèëàõ íàëàäèòü îòíîøåíèÿ, èçáåæàâ ýñêàëàöèè êîíôëèêòà.

Îæèäàåòñÿ ñåðüåçíûé íàïëûâ äåë. Îïðåäåëèòå ïðèîðèòåòû è íå îòâëåêàéòåñü íà âòîðîñòåïåííûå äåëà. Íå ïðåíåáðåãàéòå ïîìîùüþ ðîäíûõ è äðóçåé. Íà ýòîé íåäåëå âàøè ëó÷øèå ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà çàìåòíî óñèëÿòñÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, èçáåãàéòå íåîïðàâäàííîãî ðèñêà.  ëè÷íîé æèçíè âîçìîæíî ëåãêîå ðàçî÷àðîâàíèå, ñâÿçàííîå ñ ïîñòóïêîì âàøåãî ïàðòíåðà. Âàì ïðåäñòàâèòñÿ øàíñ èñïðàâèòü ïðîøëûå îøèáêè, ìèíèìèçèðîâàâ âðåä, ÿâëÿþùèéñÿ ñëåäñòâèåì âàøåé îïëîøíîñòè. Ðåêîìåíäóåòñÿ îòëîæèòü ðåøåíèå âàæíûõ âîïðîñîâ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî ñâÿçàíî ñ îáùåíèåì ñ äðóãèìè ëþäüìè. Âåðîÿòíî, âû ïîëó÷èòå âàæíîå èçâåñòèå, êîòîðîå ïîâëèÿåò íà ìíîãèå àñïåêòû âàøåé æèçíè.

Âåñüìà íàïðÿæåííàÿ òðóäîâàÿ íåäåëÿ, òðåáóþùàÿìàêñèìàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ ñèë. Óñïåõ â äåëàõ ïðåäîïðåäåëèò âàøå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà áëèæàéøèå ìåñÿöû. Íå ðàñïûëÿéòåñü íà ïóñòîïîðîæíèå ðàçãîâîðû è ðàçâëå÷åíèÿ. Âñå ñëîæèòñÿ óäà÷íî, åñëè âû íå áóäåòå îêàçûâàòü äàâëåíèå íà îêðóæàþùèõ, îñîáåííî íà òåõ, êòî æèâåò ñ âàìè ïîä îäíîé êðûøåé. Ñòàðàéòåñü ñäåðæèâàòü ýìîöèè. Âûñîêèé æèçíåííûé ïîòåíöèàë ïîìîæåò âàì ëåãêî îñóùåñòâëÿòü ïëàíû. Íî, ðàäè ñâîåãî áëàãà è áëàãà îêðóæàþùèõ,


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

77

ÀÍÅÊÄÎÒÛ ñäåðæèâàéòå êèïó÷óþ ýíåðãèþ, õîòü ýòî è áóäåò íåïðîñòî. Åñëè ïî÷óâñòâóåòå óêîë ðåâíîñòè, ïîñòàðàéòåñü ïðåæäå âñåãî ïîíÿòü, ÷òî èñòèííûõ ïðè÷èí äëÿ íåå íåò.

Ïîñòàðàéòåñü íà ýòîé íåäåëå óêëîíèòüñÿ îò âàæíûõ äåë. Ëó÷øå çàéìèòåñü ñïîðòîì, à òàêæå óäåëèòå âðåìÿ äåòÿì. Êðàéíå îñìîòðèòåëüíî îòíîñèòåñü ê ëþáîé íîâîé èíôîðìàöèè. Âîçìîæíû îáìàí, íåâåðíîå òðàêòîâàíèå, ñëó÷àéíàÿ îøèáêà ïðè ïåðåäà÷å è òàê äàëåå.  îòíîøåíèÿõ ñ äîìî÷àäöàìè èçáåãàéòå ðàçãîâîðîâ íà òåìû, ïî êîòîðûì ó âàñ íå ñîâïàäàþò ìíåíèÿ. Èíà÷å âåñüìà âåðîÿòåí çàòÿæíîé êîíôëèêò. Ê êîíöó íåäåëè âû, âîçìîæíî, ïî÷óâñòâóåòå íåêîòîðîå íåäîìîãàíèå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòî ðåçóëüòàò óñòàëîñòè èëè ïðåíåáðåæåíèÿ ê ñîáñòâåííîìó çäîðîâüþ. Íå çàñèæèâàéòåñü äîïîçäíà, íå óïîòðåáëÿéòå ïåðåä ñíîì òÿæåëîé ïèùè. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîääàâàòüñÿ ñîáëàçíàì. Èñêëþ÷èòå íåîáÿçàòåëüíûå êîíòàêòû, èçáåãàéòå íîâûõ ñëèøêîì íàâÿç÷èâûõ çíàêîìûõ.

••• — È åùå, ñîãëàñíî ïðàâèëàì íàøåé ôèðìû, âû íèêîìó íå äîëæíû ðàçãëàøàòü âåëè÷èíó âàøåé çàïëàòû. — Äà ÿ ñîáñòâåííî è íå ñîáèðàëñÿ ïîçîðèòüñÿ.

•••

Åñëè áû ìîÿ äåâóøêà èçìåíèëà ìíå ñ Áðýäîì Ïèòîì, ÿ áû íå ðåâíîâàë è ïîíÿë åå.

•••

Æåíùèíû íå ïîëíåþò — îíè ðàñøèðÿþò ìóæ÷èíàì òåððèòîðèþ ëþáâè!

•••

- Ïîðó÷èê, âû òðóñ è ïîäëåö! ß âûçûâàþ âàñ íà äóýëü! Êàêîå îðóæèå âûáèðàåòå? Øïàãó èëè ïèñòîëåò? - À âû? - ß - øïàãó! - Òîãäà ÿ - ïèñòîëåò.

À âîò åãî — íåò.

••• — Ñåìüÿ, äåòè åñòü? — Íåò. — À ÷òî òàê? — À ÷òî íå òàê?

•••

×åì ñòàðøå ÿ ñòàíîâëþñü, òåì áîëüøå ñâèäàíèÿ íà÷èíàþò íàïîìèíàòü ñîáåñåäîâàíèÿ...

•••

 Øîòëàíäèè æèâ¸ò áîëüøå îâåö, ÷åì ëþäåé. ×àñòî íà ðàáîòå îò÷¸òëèâî ÷óâñòâóþ, ÷òî ÿ â Øîòëàíäèè...

••• Ïîñåòèòåëü ðåñòîðàíà çàáûë äîìà áóìàæíèê è íå ñìîã ðàñïëàòèòüñÿ ñ îôèöèàíòîì. - ß âàì îñòàâëþ â çàëîã ñâîþ æåíó, à ñàì ïîáåãó çà äåíüãàìè. - À íå ìîãëè áû îñòàâèòü ÷òî-íèáóäü äðóãîå, íàïðèìåð, ÷àñû? - îñâåäîìèëñÿ îôèöèàíò. - Íåóæåëè âàì ìàëî ìîåé æåíû? - Âèäèòå ëè, ó ìåíÿ äîìà îäíà óæå åñòü...

•••

Çåâîê — ýòî áåççâó÷íûé êðèê î êîôå.

Àíåêäîòû èç Ðîññèè Íà ýòîé íåäåëå âàñ îæèäàåò çàñëóæåííûé óñïåõ. Âàñ áóäóò îäàðèâàòü çíàêàìè âíèìàíèÿ, âàøå îáùåñòâî áóäåò æåëàííî è ïðèÿòíî.  ïðîòèâîâåñ ïðîôåññèîíàëüíûì óñïåõàì, âå÷åðîì íåêîòîðûì èç âàñ ãðîçèò ðàçî÷àðîâàíèå â áëèçêîì ÷åëîâåêå. Áóäüòå êðàéíå âíèìàòåëüíû â ðàñ÷åòàõ. Âåðîÿòíîñòü ñäåëàòü îøèáêó î÷åíü âûñîêà, è ïîñëåäñòâèÿ òàêîé îøèáêè îêàæóòñÿ, ñêîðåå âñåãî, íåóñòðàíèìûìè. Íå ñòåñíÿéòåñü îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ. Ëþáèòåëÿì ëþáîâíûõ àâàíòþð ðåêîìåíäóåòñÿ ïîóìåðèòü ïûë, èíà÷å îòíîøåíèÿ, êîòîðûìè âû äîðîæèòå, ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîä óãðîçîé.

•••

•••

Õîëîï ïðèõîäèò ê áàðèíó è ãîâîðèò: - Áàðèí, õîëîïû óñòàëè îò ïîáîåâ è ïîáîðîâ. Áóäåì ïðîòèâ âàñ ìèòèíã ïðîâîäèòü. Ñîãëàñóåòå?

— ×òî áóäåò, åñëè äîëãî è óïîðíî ðàçæèãàòü íàöèîíàëüíóþ ðîçíü?

•••

×åëÿáèíñêèå áðàêîíüåðû íàñòîëüêî ñóðîâû, ÷òî ãëóøàò ðûáó ñ ïîìîùüþ ìåòåîðèòà.

Îáúÿâëåí î÷åðåäíîé ðîñò öåí íà áåíçèí, íî íåáîëüøîé, ïîòîìó ÷òî íå óäàëîñü ïðèäóìàòü ïðè÷èíó.

•••

Îêóðîê, âûáðîøåííûé â óðíó, ãîðàçäî ïàòðèîòè÷íåå ôëàæî÷êà íà àâòîìîáèëå.

— Åñëè âû âåäóùèé ôåäåðàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî òîê-øîó, òî çàðïëàòó ïîâûñÿò!

•••

•••

••• Ïüÿíàÿ øàõìàòèñòêà ïðèïîëçëà äîìîé íà ÷åòâåðåíüêàõ, óòâåðæäàÿ, ÷òî «êîðîëåâà êàê õî÷åò, òàê è õîäèò...»

Ëþñÿ óæå áûëà íå ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû ðàçäåòüñÿ, íî êàðòà øëà.

•••

Äåä ïðèõîäèò íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, ïîäõîäèò ê îäíîìó èç ÷ëåíîâ êîìèññèè è ñïðàøèâàåò: - ß ìîãó óçíàòü, ìîÿ æåíà ïðîãîëîñîâàëà? - Êîíå÷íî, ñåé÷àñ ïîñìîòðèì â ñïèñêàõ. Äà, âîò îíà ðàñïèñàëàñü â ïîëó÷åíèè áþëëåòåíåé. À ÷òî, äåäóøêà, âû íå æèâ¸òå âìåñòå? - Äà íåò, îíà ó ìåíÿ óìåðëà 15 ëåò íàçàä, íî êàæäûé ðàç ïðèõîäèò ãîëîñîâàòü. À ÿ å¸ âñ¸ çàñòàòü íå ìîãó.

•••

Çà ýòè 20 ëåò áîãàòñòâî Ðîññèè íàñòîëüêî óâåëè÷èëîñü, ÷òî ÷àñòü åãî ïðèøëîñü ïåðåâåçòè íà Ëàçóðíûé áåðåã Ôðàíöèè.

•••

Âñòðå÷àåò êîøêà ãíîìèêà è ñïðàøèâàåò: - Òû êòî? - ß - ãíîì. Ïàêîñòþ ëþäÿì. Ãàæó âåçäå, ïîð÷ó âåùè, îðó ïî íî÷àì, ñïàòü íå äàþ. À òû? Êîøêà çàäóìàëàñü... - Òîãäà ÿ òîæå ãíîì.

Êàêàÿ-òî ãîâåííàÿ ðûáà 35 ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä âûïîëçëà èç âîäû è òåïåðü áëàãîäàðÿ åé ìíå íóæíî èäòè íà ðàáîòó.

•••

Äèàëîã áèçíåñà è âëàñòè â Ðîññèè âñå ÷àùå ïðåâðàùàåòñÿ â ñåìåéíûå ðàçáîðêè!

•••

•••

Óâèäåâ íà õîëîäèëüíèêå âñåãî äâà ìàãíèòèêà - èç Ìàãàäàíà è Âîðêóòû, âîðû ïîêîðìèëè êîòà è âûìûëè ïîñóäó.

•••

Ïîçäíåé íî÷üþ ê Ãîëüäáåðãó ñòó÷àò. — Êòî òàì? — Ïî÷òàëüîíû! Îí îòêðûâàåò, à òàì äâà àìáàëà èç ÊÃÁ. — Àáðàì Ìîèñååâè÷, êàêàÿ ñòðàíà ñàìàÿ áîãàòàÿ? — ÑÑÑÐ! — À ãäå ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü? —  ÑÑÑÐ! — Òîãäà êàêîãî xpåíà âû ðåøèëè óåçæàòü â Èçðàèëü? — Ïîíèìàåòå, òàì ïî÷òàëüîíû íå áóäÿò ëþäåé â òðè ÷àñà íî÷è!


78

¹ 1225

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

ÍÀÉÄÈ ÑËÎÂÀ. ×ÀÉÍÂÎÐÄ. ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÈ

Îòâåòû íà ãîëîâîëîìêè íà ñòð. 75 ÊÂÀÄÐÀÒ ¹1 1. ÏÅÐÎÂ. 2. ÅËÅÍÀ. 3. ÐÅÄÈÑ. 4. ÎÍÈÊÑ. 5. ÂÀÑÑÀ.

ÊÂÀÄÐÀÒ ¹2 1. ËÈÕÎ. 2. ÈÄÎË. 3. ÕÎËË. 4. ÎËËÀ.

ÊÂÀÄÐÀÒ ¹3 1. ÔÀË. 2. ÀÑÎ. 3. ËÎÒ.

1.Êðóïíîå âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíîå ïðîèçâåäåíèå, áëèçêîå ê îðàòîðèè. 2.Æðåö-ïðîðèöàòåëü â Äðåâíåì Ðèìå. 3.Èòàëüÿíñêèå ïåëüìåíè èç ïîëóñëàäêîãî ïðåñíîãî òåñòà. 4.Àíòè÷íîå è âèçàíòèéñêîå íàçâàíèå Âîñòî÷íîé Ãðóçèè. 5.Ðóññêèé ýëåêòðîòåõíèê. 6.Ìåòîä ðåôëåêñîòåðàïèè. 7.Ñòîëèöà Ðåñïóáëèêè Ñàõà. 8.Ïîåçäêà ñî ñëóæåáíûì ïîðó÷åíèåì. 9.Èíîñêàçàíèå. 10.Âåëèêèé êíÿçü Êèåâñêèé, 1019–1054 ãã.. 11.Çíàìåíèòàÿ çàðóáåæíàÿ àêòðèñà. 12.Ïëàòèíîâûé õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 13.Âåíãåðñêèé ôèçèê è ýëåêòðîòåõíèê. 14.Îäèí èç êðóïíûõ îñòðîâîâ ßïîíèè. 15.Äðåâíåðèìñêèé ïîýò-ñàòèðèê. 16.Ñîîðóæåíèå, ñõåìà ñî ñëîæíûì, çàïóòàííûì ïëàíîì. 17.Òêàíü ñ ïîïåðå÷íûìè ðóá÷èêàìè. 18.Ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü îðãàíèçìà íà ÷óæåðîäíîå âåùåñòâî. 19.Äâóõñëîæíàÿ ñòèõîòâîðíàÿ ñòîïà ñ óäàðåíèåì íà âòîðîì ñëîãå. 20.Óêðàøåíèÿ, èìèòèðóþùèå þâåëèðíûå èçäåëèÿ. 21.Ñïóòíèê Ñàòóðíà. 22.Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé çàõâàòûâàþùèé ôèëüì, ïðîèçâåäåíèå. 23.Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. 24.Èìïåðàòîð Ðîññèè, 1796–1801 ãã.. 25.Êóñî÷åê òêàíè. 26.Àíãëèéñêèé ôèëîëîã, ôàíòàñò. 27.Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà Êèïð. 28.Âåëèêèé êíÿçü êèåâñêèé ïî ïðîçâèùó Ìóäðûé, ñûí ïîëîöêîé êíÿæíû Ðîãíåäû. 29.Øòàò íà çàïàäå ÑØÀ. 30.ßäîâèòàÿ çìåÿ ñ òðåóãîëüíîé ãîëîâîé. 31.Íåîãðàíè÷åíàÿ ìîíàðõèÿ. 32.Êîðîáêà äëÿ ïàòðîíîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ. 33.Èíäåéñêèé íàðîä ãðóïïû àòàïàñêîâ â ÑØÀ. 34.×àñòü êîëåñà. Îòâåòû íà ñòð. 75

ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ÍÀ ÐÀÁÎÒÅ? Law office Ugalde & Rzonca,LLP (718) 275-3660 Ïîäðîáíîñòè íà ñòð . 33

• Òðàâìû íà ðàáîòå, Carpal tunnel • Òðàâìû ñïèíû • Ïñèõèàòðè÷åñêèå ïðîáëåìû • Òðàâìû ïðè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ • Home Attendants.

• Limo Drivers/All workers, äàæå åñëè âû â ñòðàíå íåëåãàëüíî áåç SS#. Ðàáîòàþùèå íà êåø. • Ïîæèçíåííàÿ ïåíñèÿ. • Êðóïíûå êîìïåíñàöèè.

Ïðàâèëà ðåøåíèÿ êðîññâîðäà - öåïî÷êè.Êàæäîå ñëîâî èìååò 6 áóêâ â äëèíó.Êàæäîå ïîñëåäóþùåå ñëîâî íà÷èíàåòñÿ íà áóêâó, íà êîòîðóþ çàêàí÷èâàåòñÿ ïðåäûäóùåå. 1.Ôèçè÷åñêàÿ ìåðà ñèëû. 2.Ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô XII âåêà. 3.Ïîäãîòîâêà ê ïðûæêó. 4.Ïåðñîíàæ ðîìàíà Â.Ãþãî Îòâåðæåííûå. 5.Ïåðñîíàæ ñòèõîòâîðåíèÿ Ñ.Åñåíèíà. 6.Âóëêàíèçèðîâàííûé êàó÷óê. 7.Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà â Ñðåäíåé Àçèè. 8.Öåðêîâíûé ñîñóä ñ ëàäàíîì íà öåïî÷êå. 9.Îòâîðîò íà êîíöå ðóêàâà. 10.Ïîâñòàíåö-ïàðòèçàí íà Áàëêàíàõ â ýïîõó òóðåöêîãî âëàäû÷åñòâà. 11.Ñòîëèöà Òàòàðñòàíà. Îòâåòû íà ñòð. 75


. (718) 266-4444

www.russian-bazaar.com

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

79

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑÎÁÛÒÈÉ ñåí, âûøåäøèé çèìîé ïðîøëîãî ãîäà. The Met Philadelphia 858 N Broad St, Philadelphia, PA. 8:00PM

Toto

Justin Hayward

21 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ Justin Hayward

17 ÎÊÒßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

19 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Idles

Obituary & Abbath

Ïàíê-ðîêåðû èç àíãëèéñêîãî Áðèñòîëÿ. Idles âîðâàëèñü íà ìóçûêàëüíóþ ñöåíó â 2017 ãîäó ñ äåáþòíûì àëüáîìîì Brutalism, ïîëó÷èâøèì áëåñòÿùèå êðèòè÷åñêèå îòçûâû. Metacritic ïîñòàâèë ïëàñòèíêå 88/100, à AllMusic 4.5/5. Ãîä ñïóñòÿ Idles çàêðåïèëè óñïåõ âòîðûì àëüáîìîì Joy as an Act of Resistance, êîòîðûé òàêæå îêàçàëñÿ íåâåðîÿòíî óñïåøíûì. Òîò ñàìûé ñëó÷àé, êîãäà ñîâðåìåííàÿ ãðóïïà ñ 10-ëåòíåé èñòîðèåé ñìîãëà âîçðîäèòü êëàññè÷åñêèé ïàíê-ðîê è ïðèâíåñòè â íåãî íîòêè ïîñò-õàðäêîðà. Terminal 5 610 W 56th St, New York, NY. 8:00PM

ßð÷àéøèå ïðåäñòàâèòåëè òÿæ¸ëîé ìóçûêè äàþò ñîâìåñòíûé êîíöåðò â Áîëüøîì ßáëîêå. Obituary - âåòåðàíû äýò-ìåòàëà èç Ôëîðèäû, êîòîðûå ãðåìåëè íà âåñü ìèð â êîíöå 1980-õ - íà÷àëå 1990õ ãîäîâ. Êîëëåêòèâ ïðåêðàòèë ñóùåñòâîâàíèå â 1997-ì, íî â 2003-ì âîññîåäèíèëñÿ è íà÷àë èãðàòü åù¸ áîëåå ìðà÷íóþ è ðàçðóøèòåëüíóþ ìóçûêó. Íîðâåæöû Abbath, êîòîðûå ñåãîäíÿ îëèöåòâîðÿþò ñêàíäèíàâñêèé áëýê-ìåòàë, ïðèâåçóò â Íüþ-Éîðê âòîðîé àëüáîì Outsrider (2019). Gramercy Theatre 127 E 23rd St, New York, NY. 6:00PM

18 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

20 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Little Feat

Toto

 ýòîì ãîäó âåòåðàíû þæíîãî ðîêà è êàíòðè-ðîêà Little Feat ïðàçäíóþò 50ëåòíèé þáèëåé. Çà ïîëñòîëåòèÿ ãðóïïà âûïóñòèëà 15 ñòóäèéíûõ àëüáîìîâ, à òàêæå äâà äåñÿòêà êîíöåðòíûõ ïëàñòèíîê. Ëåãåíäàðíûé îñíîâàòåëü è ãèòàðèñò Led Zeppellin Äæèììè Ïåéäæ êàê-òî ïðèçíàëñÿ, ÷òî Little Feat ÿâëÿëèñü åãî ëþáèìûì êîëëåêòèâîì â 1970-å ãîäû.  íàñòîÿùåå âðåìÿ Little Feat ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà âêëþ÷åíèå â Çàë ñëàâû ðîê-í-ðîëëà. The Capitol Theatre 149 Westchester Ave, Port Chester, NY. 8:00PM

Êóëüòîâàÿ ãðóïïà Toto, îñíîâàííàÿ â 1977 ãîäó â Ëîñ-Àíäæåëåñå, ðàáîòàåò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ìóçûêàëüíûõ æàíðàõ. 13 ñòóäèéíûõ àëüáîìîâ ãðóïïû ðàçëåòåëèñü ïî ìèðó òèðàæîì 40 ìëí. ýêçåìïëÿðîâ. Ñàìîé óñïåøíîé ñòàëà ïëàñòèíêà Toto IV (1982). Áëàãîäàðÿ õèòàì Rosanna, Africa è Make Believe å¸ ïðîäàæè äîñòèãëè 12 ìëí. êîïèé. Òåêóùèé êîíöåðòíûé òóð Toto íàçûâàåòñÿ 40 Trips Around The Sun. Àíàëîãè÷íîå íàçâàíèå èìååò àëüáîì ëó÷øèõ ïå-

Àâòîð ïåñåí, âîêàëèñò è ãèòàðèñò êóëüòîâîé ðîêãðóïïû The Moody Blues. Õàéâàðä ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïëîäîâèòûõ ãèòàðèñòîâ ìèðà. Ñ 1965 ãîäà è ïî÷òè áåç îñòàíîâêè îí ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðàçíîîáðàçíûõ ïðîåêòàõ. Íà åãî ñ÷åòó - òûñÿ÷è çàïèñåé.  ïðîøëîì ãîäó âìåñòå ñ êîëëåãàìè èç The Moody Blues îí âñòóïèë â Çàë ñëàâû ðîê-í-ðîëëà.  Ïåíñèëüâàíèþ èìåíèòûé àíãëè÷àíèí ïðèâåç¸ò ñâîè ëó÷øèå êîìïîçèöèè. Sellersville Theatre 1894 24 W Temple Ave, Sellersville, PA. 8:00PM

22 ÎÊÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

ñåâåðî-âîñòîêó ÑØÀ ñ ãàñòðîëÿìè. Çà ïëå÷àìè ìóçûêàíòà - 19 “Ãðýììè” è 50 ìëí. ïðîäàííûõ çàïèñåé. Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòè ëè÷íî óâèäåòü è óñëûøàòü ÷åëîâåêà, êîòîðûé âí¸ñ êîëîññàëüíûé âêëàä â àìåðèêàíñêóþ ìàññîâóþ êóëüòóðó âòîðîé ïîëîâèíû 20-ãî ñòîëåòèÿ. Palace Theatre Stamford 61 Atlantic St, Stamford, CT. 7:30PM

23 ÎÊÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

Tony Bennett

Quiana Lynell

Ëåãåíäà àìåðèêàíñêîé ýñòðàäû Òîíè Áåííåòò îòìåòèë 93-é äåíü ðîæäåíèÿ è âìåñòî òîãî, ÷òîáû óéòè íà çàñëóæåííûé îòäûõ, ðåøèë âíîâü ïðîåõàòüñÿ ïî

Ñòðåìèòåëüíî íàáèðàþùàÿ ïîïóëÿðíîñòü áëþçîâàÿ è äæàçîâàÿ ïåâèöà èç Òåõàñà. Ëàéíåëë â äåòñêîì âîçðàñòå áûëà îòäàíà â öåðêîâíûé ãîñïåë-õîð.

Quiana Lynell

Áëàãîäàðÿ ïîòðÿñàþùèì âîêàëüíûì äàííûì, îíà áûñòðî äîñòèãëà óñïåõà â ìóçûêå è ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ â óíèâåðñèòåòå íà ñòèïåíäèþ. Ñåãîäíÿ Êóèàííà - æåëàííûé ãîñòü ëþáîãî íåáîëüøîãî êëóáà ñ õîðîøåé àêóñòèêîé, ãäå ñîáèðàþòñÿ öåíèòåëè äæàçà, áëþçà, ôàíêà, ãîñïåëà è R&B. Jazz Standard 116 E 27th St, New York, NY. 7:30PM


80

10 - 16 îêòÿáðÿ 2019 ã.

¹ 1225

www.russian-bazaar.com

Òåë. (718) 266-4444

Profile for Russian Bazaar Newspaper

Russian Bazaar #1225  

Russian Language Newspaper. Distributed in Tri-State area and 22 other states since 1996. Editorial and classified section. Editorial: News...

Russian Bazaar #1225  

Russian Language Newspaper. Distributed in Tri-State area and 22 other states since 1996. Editorial and classified section. Editorial: News...