Page 1

tkm]m\w

A Family-Magazine from Seva darshan Kuwait

Volume 2

5114 `m{Z]Zw

Issue 6

15th September, 2012

I

For more information contact : Seva Darshan, Kuwait - INDEMB/KWT/ASSN/150 Sevadarshan@gmail.com Sopanam - September 2012

Sopanam E-Magazine - (For members circulation only)

1


kp`mjnXd

Subashitam 'ÕßÙÞÏ µÎÞX Ï£ ØVÕÞX ÉáÎÞ¢ Öí º øÄß ÈßØí ÉãÙ£ ÈßVNçÎÞ ÈßøÙCÞø£ Ø ÖÞLßÎÇß·ºí »Äß.

AÀ°w ®ÜïÞ ¦Øµñßµ{ᢠæÕ¿ßEí , ²KßÜᢠ¥ÄßçÎÞÙÎßÜï ÞæÄ, ÎÎÄÏᢠ¥ÙCÞøÕáÎßÜïÞæÄ ÕVJßAáKÏÞ{ßÈá ÎÞdÄ¢ ÖÞLß ÜÍßAáKá.

Amritha Vachanam

AayX hN\w

ÎÈá×cæÈ ÕÞVæJ¿áAáK ÕßÆcÞÍcÞØ¢; ¨ Õß×Ï¢ ¥Çßµ¢ ÕßÖÆàµøßAÞæÄ §KæJ ÕßÆcÞÍcÞØ ØdOÆÞÏJßW ¥¿ßÎá¿ß ÎÞx¢ çÕâ ®Kí ÉùEÞW ÎÄßÏÞµá¢. ÇVÎJßæa ¥¿ßØíÅÞÈ ÄÄbB{ᢠ¥ÕæÏ ¼àÕߺîí µÞÃߺî ÎÙÞzÞøÞÏ ÉâVÕßµøáæ¿ ºøßdÄB{ᢠøÞ×íd¿ èÉÄãµJßæa ¯xÕᢠ©ÆÞJÎÞÏ ÕÖBç{Þ¿í µâ¿ß ¼ÈÄÏáæ¿ ØÄcØtÕᢠÖáiÕáÎÞÏ ºøßdÄÕᢠ³çøÞ ÕßÆcÞVjßæÏÏᢠÉÀßMßAâ. Ü{ßÄ¢ ¦Ï çÏÞ·dµßϵ{ßÜâæ¿ ÎçÈÞ ÈßÏdLÃJßæa ÖÞdØñ¢ ¦ÕÖc¢ ¥ÍcØßMßAâ. ¼àÕßÄ ÉøàfÃBæ{ Õ߼ϵøÎÞÏß çÈøß¿áÕÞX, ¥ÕæÈ ÄÏîÞùÞAáÕÞX ÕßÆcÞÍcÞØJßæa Öß×í¿ÍÞ·¢ ØbÞÍÞÕßµÎÞÏ èÆÈ¢ ÆßÈ ¼àÕßÄJßæÜ ÕØñáĵç{޿ᢠ³çøÞ ÕcµñßÏáæ¿ ¥Íßøáºßµç{޿ᢠÌtæMGÄí ¦µÃ¢. ¦ø¢Í¢ ÎáÄW ÄæK ®ÜïÞ ÌtB{ßÜᢠ©IÞµáK µVJÕcBæ{ ªKß ÉùÏáK ²KÞÏßøßAâ ¥Äí. ÄßµÕáx µVJÕcçÌÞÇ¢ ¦Ãá ¯xÕᢠÎÙßÎÏÞVKÄí. Éçf ØbÞVj¼¿ßÜÎÞÏ §KæJ ¥LøàfJßW ¥Äí dÉÞçÏÞ·ßµ¢ ®Kí çÄÞKáæKCßW µVJÕc¢ ÉøÎ dÉÇÞÈ¢ ¦Ãí. ÕcµñßÏáæ¿ÏᢠÕV·JßæaÏᢠ¥ÕµÞÖBZ ¥ÄßÜâæ¿ ÌtæMGÄᢠ¥ÄßæÈ ¦dÖÏßAáKÄᢠ¥ÄßæÈ ¥çÉfߺîí ·áÃÎÞÃí ®K ÉøÎÞVj¢ ÏáÕÎÈTáµ{ßW d·Ùà ÖàÜ¢ Îáxß ÈßWµáK dÉÞÏJßW ¦ÕVJߺîí ¦ÕVJߺîí ÎádÆâ æºçÏîIÄí ¦ÕÖcÎÞÃ.í ÖÞøàøßµ Öµñß ¦ÕÖcÎÞÃí, Éçf ØbÍÞÕÖáiß µâ¿áÄW dÉÇÞÈc¢ ©UÄÞÃí. ¥ÄÞÏÄí ØbÍÞÕÖáißµâ¿ÞæÄÏáU Öµñß ÎÈá×cæÈ Îã·ÎÞAá¢. ÕcµñßÏáæ¿ ÈßÜÕÞøJßÜᢠøÞ×íd¿Jßæa ÈßÜÕÞøJßÜᢠØbÍÞÕÖáißÏÞÃá øÞ×íd¿èÕÍÕJßçaÏᢠÎÙÄbJßæaÏᢠÏÅÞj ¼àÕÕÞÏá.

2

Sopanam - September 2012


Editorial Indians have always worshipped nature and preserved it right from the time of the Vedas. We have learnt nature’s secrets and learned how to respect, protect and grow nature all around us. Development of our societies has always been in line with nature and its well being. While we need development to sustain and develop our country in the fast growing era, all precaution must be taken to ensure that nature and its people are not affected and displaced by this change. AT the same time people must be made aware of vested interests that work against the progress of our nation. These threats maybe from within and outside our nation. These threats maybe veiled in the name of social service and other opportunities, which common man gets attracted to without properly understanding the ulterior motives. For the society to understand this deceit they need to be educated. Education simply does not come from school books and high end college degrees alone. It also comes from our civilization and passed on for generations. The country’s future does not depend on political leaders or governments but on the good quality of the society which has been moulded and

Editorial Board

Krishna Kumar Paliath Vibheesh Tikkodi Anandharaj Konni Reshmy Krishna Kumar

Data Management

Ajaykumar Anjaneyam Manoj Nair Rajarajan Ganesan Sindhu Sanjith Suresh Varickolil Roopesh R. Souparnika Advt.Vidhya Sumodh Dr. Sindu Sudheesh Advt. Vinod R . Sundara Raman Divya Satheesh Kumarakam Anuradha Sundara Raman

Creative & Design Sreenivasan C.P. Sunil Pookode Vinaya Babu. C.K.

For Comments, Submissions & Subscriptions please write to

email : vbkuwait@gmail.com Sopanam - September 2012

built on the basis of our rich heritage. Every citizen must realize his own worth and work in tandem with the society for the betterment of the same society. And as part of that society it is our duty to help every aspiring citizen. The cycle of violence we see in our nation today is simply because our society has not yet fully comprehended the importance of the freedom we achieved 65 years ago. They have no sense of attachment to the nation. It is just ‘I’ and what it takes to sustain that entity. This needs to change. Reservations to uplift the needy people in our society must not be used as a tool to be played around by politicians and criminals for their personal benefit. While these reservations maybe be still the need of the day, the benefiting communities must also understand that after 60 years it is time for them to rise up to the occasion and join the main stream based on merit and ability. Till then we will see countless crimes in the name of caste and appeasement. All of the nation’s ills can only be eliminated by a sense of national integration. The artists who defame’s national symbols or the one who hurts the sentiments of community by drawing and writing hate are people who will always test the integrity of our nation. Instead of being pulled into the disturbing web they weave we need to indulge ourselves in the richness of our national identity. Lord Krishna, who gave us the Gita taught us the way we need to follow. He remains the role model of our young generation. It is essential the essence of what he taught us be given to new generation as part of their upbringing. Festivals like Sri Krishna Jayanthi must be seen in the light. Organizations like Bala Darhsan, Bala Barathi, Bala Gokulam understand the importance of cultural education and have been doing this work extensively. Like our national symbols, our language, way of living and respect for others are traits that needs to recognized and nurtured in our future generations also. A national language like Samskrita plays a major role in understanding our scriptures and what message they teach us. Seva Darshan brings this opportunity to you next month by organizing a Spoken Sanskrit Workshop for adults and children. We should take this opportunity to learn about India, learn about who we are. 3


A²rmßnId

Spiritualism

dÉÞVjÈ ®LßÈ¡? ÈÞ¢ ¦d·ÙßAáK ÕßÇJßWåÈNáæ¿ ¼àÕßÄJßW ®ÜïÞ¢åØ¢ÍÕßAáKßÜï ®Ká µÞÃáçOÞÝÞÃí,å¨ dɵãÄßæÏ ÈßÏdLßAáKÄÞøí? §Äßæa dØ×í¿ÞÕí, ÈßÏLÞÕí ¦øí ®æKÞæA ÈÞ¢ ºßLßAÞX Äá¿Bá KÄí. ÉßKß¿ÞÃí ²øá ÉøÎÞÃá ÎáÄW ¨ ¥¶m ÎmÜÞµÞøJßÜáU ®ÜïÞJßçÈÏᢠØã×í¿ßAáK ,ÈßÜÈßVJáK, ¥ÕØÞÈ¢ ÈßVNÞV¼í¼È¢ æºÏîá Kå¥øâÉßÏᢠ¥ÆãÖcÈáÎÞÏ ²øá Öµñß ÈN{ßæÜ ÜïÞJßÜᢠ©æIKí ÈÞ¢, ÈNáæ¿ ¥ùßÕßW ¥ùßÏáKÄᢠ¥ÄßæÈ ÈNZ èÆÕ¢ ®Ká Õß{ßAáµÏᢠæºÏîáKá. §JøJßW ²çøÞ ÕcµñßÏᢠÄæa ©p æÏ妵çÕÏáU ©pçÏÞ¿á çºVJá Õºîá µÞÃáK ÄßÈá çÕIß ÈßøLø¢ È¿JáK dÖÎÎÞÃá dÉÞVjÈ. RèÆÕçÎ Èßæa §ºí» È¿AæGQ, ¥ÄßæKÞJá ¾ÞX ¼àÕߺîá æµÞUÞ¢å®KáådÉÞVjßAáK ÄßÈáɵø¢åRèÆÕçÎ ®æa §ºí»æAÞJí Èà ÕVJßÏíAÃçÎ ¥ÄßÈáU ÕÝßÉÞ¿íå¾ÞX ÄKá æµÞUÞçÎ Q®KÄßÜáU ÄJbÕßçøÞÇ¢ ÈNZ ¦øᢠµÞÃÞùßÜï. ÄJbÞÇß×í¿ßÄÎÞÏ dÉÞVjȵæ{ÞæA çÆÕÄØñáÄß µ{ÞÃí. ÍÞøÄJßæÜ ¦icÞvßµ ØÞ¢ØíµÞøßµ ºøßdÄJßW ¯µ èÆÕæJ, ²øá çÆÕÄÏáç¿ÏᢠøâÉ¢ ÈWµÞæÄ Ø¢çÌÞÇÈ æºÏñáæµÞIí, ÆÞVÖßȵÎÞÏ æµGáùMᢠ©ZAGßÏᢠ©UÄøJßWå¥VjßÏíAáKÕæÈ ¥èÆbÄßÏáæ¿åÄÜJßçÜÏíAí ©ÏøáÕÞÈáU ²øá ØÞÇÈÞdµÎÎÞÏ ²øá dÉÞVjÈÏÞÏßGáUÄí ÈÞøÞÏà ·áøáÕßæaåèÆÕÆÖµ¢ ¦æÃKí ÈNZ ÄßøߺîùßçÏIßÏßøßAáKá. ÎÈá×cÖøàø¢ ¨Öbøæa_¥ÅÕÞ ¥ÈÖbødɵÞÖ ÎáU ÉøÎÞvÞÕßæa _ ¦ÈwÕᢠؼàÕÕáÎÞÏ ¦ÕÞØø¢·ÎÞæÃKí çÕÆÖÞdØñBZ ©Äíç¸Þ×ßAáKá. dÉÞÉFßµÎÞÏ ÉøÞÇàÈÄÏßWæMGá ÉáÜVKáçÉÞøáK ÎÈá×cøÞÖßAí ¦vÞÈáÍâÄßÏáIÞµÞæÄ ÏÅÞVjÎÞÏ ¦ÈwÎáIÞµáKÄÜï. ÏÅÞVjÎÞÏ ¦ÈwÞÈáÍÕÎáIÞµÃæÎCßW ÖøßAáU ¥ùßÕí çȿâ. ¥Äí ÄÈßçÏ ÕøßµÏßÜï, dÖiÞÉâVÕî¢ ¥çÈb×ßAâ; ¥ùßÕ¡ ÈN{ßÜßÜïÞEßGÜï, ÏÅÞVjJßW ÈÞ¢ ¥ùßÕá ÄæKÏÞÃçdÄ!! ¥Äí ¥¼í¾ÞÈ¢ æµÞIí ÎùEßøßAáKá. ¥¼í¾ÞÈ¢ ÎÞxßæÏ¿áAÞX ©Ußæa ©UßÜáU ¦vÞÕÞµáK ÉødÌÙíÎJßæÈ ÄßøçAâ. ¥ÄáÄæKÏÞÃí ¨ 4

Øáçø×í æµÞºîJí

ÈNæ{Ïá¢, ÈNZ µâ¿ßÏáU ¨ dÉÉFçJÏᢠÈÏßAáKÄí. ÈNáæ¿ ÎÈTÞæÃCßW ®HÎßÜïÞJ ÕߺÞøÉø Oøµ{ßW ®çMÞÝᢠµáÄߺîíæµÞUâK ØbÍÞÕçJÞ¿á µâ¿ßÏÄÞÏßøßAáKá. ÉÜÕÝßAá ÕcÞÉøߺîáæµÞIß øßAáK ÎÈTßæÈ ¥LVÎá¶ÎÞÏß ¯µÞd·ÎÞAáKÄßÈᢠ¥ÄáÕÝß ¦vØÞfÄíµÞø¢ ØÞÇßAáKÄßÈᢠ©U ®{áM ÕÝß, ͵íÄßçÏ޿ᢠÕßÖbÞØçJ޿ᢠµâ¿ß ¸G¢ ¸GÎÞÏâ¢, ÈßøLøÎÞÏáÎáUådÉÞVjȵ{ßÜâæ¿ ©ÏVK ÄÜBZ çÄ¿W ÎÞdÄÎÞÃí. ¨Öbøæa ¥Õ·ÃßAÞÈÞÕÞJ dÉÍÞÕæJMxß ®KáæÎKᢠµàVJßAáµÏᢠÇcÞÈßAáµÏᢠæºÏíÄÞW dµçÎà ÎÈTí ÖÞL-_ ÈßVNÜÎÞÕáµÏᢠ¥ÈLøÎÞÏß èÆÕßµÞ¢ÖçJÞ¿í ¥ÈÞÏÞçØÈ ØÞÎàÉc¢ dÉÞÉßAáµÏᢠæºÏîá¢. ¥BßæÈ, ÈÎáAí dÉÞVjÈ ²øá ÖàÜÎÞAß, ¦vàÏ ØOJí çÈ¿Þ¢. ®CßW ÎÞdÄçÎ ÍìÄßµ ØOJá¢, ÎÞÈØßµ ®µÞd·Ä Ïá¢, ÌáÆíÇßÏá¢, ÖÞLßÏá¢, fÎÏᢠ©IÞAÞX ØÞÇß Aâ. ÎÞdÄÎÜï §Äá ÕÝß ÈNáæ¿ ¥¿áJ ÄÜÎáù ¼ÈßĵÎÞÏß ÖáiàµøßÏíAæMGí µâ¿áÄW Ø¢ØíµÞø ØOKøÞÏßJàøáµÏᢠæºÏîá¢. §ÄùßÏÞX dÉÞVjÈ ²øá ÖàÜÎÞAßÏÕøáæ¿ ÕßÆcÞÍcÞØ Õ{VºîÏᢠdÉÞVjÈ ¼àÕßÄ çÈGB{ᢠ²Ká dÖißAáµ!! ÖàÜÎÞAß ÏÅÞVjÎÞÏ ¦Èw¢ çÈ¿áµ,

Sopanam - September 2012


A²rmßnId

Spiritualism

cmkeoe Ipamcn AZnXn ipIvS³IÀ `Khm³ Bbnc¡W¡n\v tKm]nIamcpambn can¨p F¶v ]dªv `Khms\ A]IoÀ¯ns¸Sp¯p¶hÀ `Khm³ Bbnc¡W¡n\v cq]saSp¯p F¶ Imcyw F´psImI­vkzoIcn¡p¶nÃ? cmkeoesb¡pdn¨v tIÄ¡pt¼mÄ Xs¶ bap\mXoc¯v icXvIme ]uÀWanbnse \nemhpÅ cm{Xnbpw, {ioIrjvW`Khm³ cm[ tbmSpw aäp tKm]nIamtcmSpsam¯v \S¯nb cmtkmÕh¯nsâ tamln¸n¡p¶Xpamb ZriyhpamWv I¬ap¶n hcp¶Xv. Cu DÕhw cm{Xn Bcw`n¨v t\cw ]pecp¶Xphsc XpSÀ¨bmbn \ S¶ncp¶p F¶mWv {ioaZv`mKhX ]pcmW¯n hymk alÀjn hÀWn¨ncn¡p¶Xv. bYmÀY¯n cmkeoe hm¡pIÄ sImI­v hÀWn¡m³ km[yaÃ. At±lw tKm]nIamcpsS `ànsb BZÀi `ànbmbn D]an¡p¶p. tamlambbnÂ\n¶v AI¶ tKm] nIamcptSbpw {ioIrjvW `Khmtâbpw cmkeoe F{Xam{Xw ]hn{XamWv! C{X ]hn{Xamb cmkeoesb IenbpK¯n P\§Ä AÚm\¯m kwib ZrjvSntbmsS bpw ]cnlmkt¯msSbpw t\m¡p¶p. am{XaÃ, NneÀ¡v `Khmsâbpw tKm]nIamcptSbpw hnt\mZw XnI¨pw A[mÀanIamsW¶phsc tXm¶p¶p. Cu ambsb Xs¶ \nÀan¨ km£mXv `Khm³ Xs¶ ambbn s]«v F§s\ Dgem³? cmkeoebpsS `mhmÀYhpw B[ymßnIXbpw a\Ênem¡msX, C¶v AXns\ hnIrXamb coXnbn ]cnlmkNphtbmsS AhXcn¸n¡p¶p. CXn\m [mÀanI aqey§fpsS A[x]X\hpw kw`hn¡p¶p. bYmÀY-¯n cmk-eo-eb - psS cq]-¯n `K-hm³ \S¯nb eoe amb-bn \n¶p-sIm-I,­v {_Òs¯ Adnbp¶Xn-s\-¡p-dn¨v ]Tn-¸n-¡p-¶Xn\pth­Inbm-W.v amb-bnÂ\n¶p IqSn Cuiz-cs\ kvacn-¡m³ Ign-bW - w, F¶mWv `Khm³ CXn \n¶pw ]Tn¸n¡p¶Xv. cmkeoebpsS kµÀ`saSp¯v {ioIrjvW `Khms\ A]IoÀ¯ns¸Sp¯p¶hÀ Nne Imcy§Ä a\ Ênem¡nbm \¶mbncn¡pw. B kab¯v `Khm\v shdpw 8 hbÊp am{Xam bncp¶p. tKm]nIamÀ Bbnc¡W¡n\p­Imbncp¶p. C{Xbpw ImapInamtcmsSm¶n¨v can¡m³ BÀ¡pw km[yaÃ. Bbnc¡W¡n\v tKm]nIamtcmsSm¯v `K hm³ cmkeoebmSp¶ kab¯v AhcpsS `À¯m¡·mcpsS kao]¯pw tKm]nI cq]¯n `Khm³ cq]w FSp¯ncp¶p F¶pw ]dbp¶p. Sopanam - September 2012

ta¸dªXn \n¶pw cmkeoe F¶Xv Cuizcobamb ImcyamWv F¶Xv hyàamIp¶p. tKm ]nIamsc Bßobambn D²cn¡m³ thI­n `Khm³ \ S¯nb eoebmWv cmkeoe. AXn\m `Khms\ ] cnlkn¨v ]m]w hcp¯m³ CSbm¡cpXv. cmkeoesb¡pdn¨p a\Ênem¡phm\pÅ{X Adnhv \½fn CÃ. cmkeoe k¼qÀ®ambpw B[ymßnI \nebnembncp¶p. cmkeoe a\Ênem¡n FSp¡p¶Xn\mbn Pohsâ B[ymßnI \ne 60 iXam\¯nepw A[nIamtII­nbncn¡p¶p. (Hcp km[mcW hyànbpsS B[ymßnI \ne shdpw 20 iXam\w am{XamWv. km[\ sN¿pt¼mgmWv Bßob \ne Dbcp¶Xv.) B[ymßnI \ne IpdªhÀ¡v {ioIrjvW `Khm\pambn _Ôs¸« hnh[ Imcy§fpsS `mhmÀY§Ä a\Ênem¡m\pw km[yaÃ. Ahcn Cuizct\mSpÅ `ànþ`mhhpw Ipdhmbncn¡pw. HcmÄ¡v Hcp hnjbs¯¡pdn¨v AdnhnÃ, Asæn a\ÊnemIp¶nÃmsb¦n Ipäw hnjb¯ntâXÃ, adn¨v AbmfptSXmWv. kzbw a\ÊnemIm¯Xn\m hnjbs¯¡pdn¨v sXämbn ]dbp¶Xv F{]Imcw sXämb {]hWXbmtWm, AXpt]mse ""{ioIrjvW `Khms\ ]cnlkn¡p¶hÀ C¡mcyw {i²n¡Ww.'' \½Ä {ioIrjvW `Khms\ a\Ênem¡m³ am{Xw Bbn«nÃ. km[\ sNbvXv Xsâ B[ymßnI \ne DbÀ¯n {io IrjvW`Khm³ F´mWv F¶Xnsâ Úm\w k¼mZn¨v AXnsâ A\q`qXn A\p`hn¨Xn\ ptijw am{Xta {ioIrjvW `Khms\¡pdn¨v hÃXpw ]dbmhq. \½psS ap³ XeapdIÄ¡pw \ap¡pw bYmÀYamb [Àas¯¡pdn¨pÅ ]T\w CÃm¯Xn\m C¶v ]eÀ¡pw Cuizc³ DsI­t¶m; Asæn t£{XmNmc§Ä, `àn F¶Xns\¡pdn¨pw sXämb [mcWbmWpÅXv. AXnsâ ^eambmWv ]ecpw AXmXp Xe§fnse Imcy§Ä a\Ênem¡msX Ah\hsâ Nn´bn DZn¡p¶ Imcy§Ä hnfn¨v Iqhp¶Xv. Ct¸mÄ IqSnhcp¶Xv F´msW¶p h¨mÂ, \ap¡dnbm¯ hnjb§sf¡pdn¨v \mw NÀ¨ sN¿pIbpw Hcp Xocpam\¯nse¯n AXns\¡pdn¨v A`n{]mbw ]dbpIbpw sN¿p¶p. \mw [Àas¯¡pdn¨v icnbmw h®w ]Tn¨v a\Ênem¡n [ÀamNcWw sNbX v v AtXmsSm¸w sXämb {]NcW§sfbpw {]hWXIsfbpw FXnÀ¡pIbpw thWw. Hmw \tam `KhtX hmkptZhmb 5


A²rmßnId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Cultural

Kpcp ]Y§fneqsS... ØbÞÎß dÖàÎÆí ÕßÖÞÜÞÈw¼ß

ÕßÍàס ÄßçA¿ß

ÕßÖbØ¢ÙßĵZAᢠØÞÎâÙc ÕcÕØíŵZAᢠµÞÜÞÈáØãÄÎÞÏ ÎÞx¢ Ø¢ÍÕßAáµ ØbÞÍÞÕßµ¢. ®KÞW µÞÜÞÈáØãÄÎÞÏ ÎÞxB{ßW æÉGáçÉÞµÞæÄ ¥Jø¢ ÉøßÄØíÅßÄßÏßÜᢠµÞÜ, çÆÖ, çÍÆ¢ ²GáÎßÜïÞæÄ ®ÜïÞµÞÜJᢠØVÕîØNÄÕᢠµÞÜÞÄàÄÕáÎÞÏß ÕVJßAáKÕÏÞá dÖà ÈÞøÞÏ÷áøáÕßæa ÎÙÄí ÆVÖÈB{ᢠ©ÆíçÌÞÇÈB{á¢. dÖàÈÞøÞÏ÷áøáÕßæa ©ÆíçÌÞÇÈBZ ¯æÄCßÜᢠ²øá dÉçÄcµ ØÎâÙJßçÈÞ çÆÖJßçÈÞ çÕIß ¦ÏßøáKßÜï ¦ ÉáÃcÞvÞÕí ÕßÍÞÕÈ¢ æºÏñÄí ÎÞÈÕµá¿á¢Ì¢ ®K ÎÙJÞÏ ¦ÖÏÎÞÏßøáKá ¥Ä¡. dÉÉFJßæÜ ØVÕî ÎÈá×cøÞÖßÏáæ¿ÏᢠÈzAí ©ÄµáKÕÏá¢, µÞÜJßæa µáæJÞÝáAßW æMGí Èßù¢ ÎBÞæÄ ÕViߺî dÉÍçÏÞæ¿ dɵÞÖ¢ æºÞøßEí ÈßÜæµÞUáKÕÏáÎÞÃí ·áøáÕßæa ÆVÖÈB\. ÕVH ÕcÄcÞØB{áæ¿ æµÞ¿áCÞxßÜáÜE ¦µÞܸGJßW ÎÞdÄÎÜï ¦ÇáÈßµÄÏáæ¿ èÙæ¿Aí Ïá·ÎÞÏ §øáÉJßæÏÞKÞ¢ ÈâxÞIßÜᢠdÉصñÎÞµáKÕÏÞÃí ¦ ÕÞAáµæ{Kí ØÎâÙæJ çÈÞAß µÞÃáK ¯æÄÞøáÕÈᢠÈßT¢ÖÏ¢ ÉùÏáÕÞX µÝßÏá¢.

6

dÖàÈÞøÞÏ÷áøáÕßæa ¥Èád·ÙJÞÜó¢ ÉÞÆØíÉVÖJÞÜᢠÇÈcÎÞÏ çµø{JßæÜ ÕVAÜ ÖßÕ·ßøß ÎÀJßW 22 ÕV×AÞÜÎÞÏß ØbÞÎß dÖàÎÆí ÕßÖÞÜÞÈw¼ß ØÈcÞØÕãJßÏßW ¯VæMG¡ ¦dÖμàÕßÄ¢ ÈÏßAáKá. dÌÙíÎdÖà ÈÞøÞÏ÷áøáçÆÕX Ø¡ÅÞÉߺî ÇVNØ¢¸¢ d¿Ø¡ÚßW 1991W dÌ١κÞøßÏÞÏß çºøáµÏᢠ1993 W ØÈcÞØÆàf ÜÍßAáµÏᢠæºÏ¡Ä ØbÞÎß¼ß çÏÞ· ¿ß.¿ß.Øß. (International Level Canada) µÝßEßGáI¡.. µÝßE 5 ÕV×AÞÜ¢ ÖßÕ·ßøß ÎÀ¢ ÇVNØ¢¸¢ d¿Ø¡Ú¡ d¿×ùV ¦Ïß çØÕÈ¢ ¥ÈáסÀߺîßGáI¡. ÇVNØ¢¸¢ d¿Ø¡Úßæa Îá¶ÉdÄÎÞÏ ÖßÕ·ßøß ÎÞØßµÏáæ¿Ïá¢, ÌáA¡ØÚ ¡ Þ{ßæaÏá¢, dÉTßæaÏᢠÎÞçȼV ¦Ïß çØÕÈÎÈá×ÀßAáK ØbÞÎß ÕßÖÞÜÞÈw¼ß ¥çgÙJßæa µáèÕxí ØwVÖÈçÕ{ÏßW çØÞÉÞÈ¢ ÎÞ·ØàÈá ÈWµßÏ ¥ÍßÎá¶JßX ÈßKí.... D·áøáçÆÕ ØCWMB{áæ¿ ØεÞÜßµ dÉصñß ? D·áøáçÆÕæa ¼àÕßÄ¢ _ ÈæN ¯xÕᢠµâ¿áÄW ØbÞÇàÈßAáK ©JÎÞÏ ²øá èÖÜß ¦ÏßøáKá. dÉÇÞÈÎÞÏᢠØÎØñ ¼ÈBç{ÏᢠØÎáiøßAÞX çÕIß ¦icÞvßµÕᢠÍìÄßµÕᢠ¦Ï ¼àÕßÄJßÈáĵáK ÕcµñÎÞÏ ÎÞVPÈßVçgÖBZ ·áøáçÆÕX ÖßÕ·ßøß ÄàVjÞ¿ÈJßÈá ¥ÈáÎÄß æµÞ¿áJ ØwVÍJßW ÈWµáµÏáIÞÏß. ÕßÆcÞÍcÞØ¢, ÖáºßÄb¢, ¨Öbø͵ñß, ظ¿È, ÕcÕØÞÏ¢, èµæÄÞÝßW, ÖÞdØñØÞçCÄßµÕßÆc. §ÄßæÈ çµdwàµøߺîí ÕßÆ·íÇæøæµÞIí µïÞTáµZ ÈÏßAâ ®Ká¢, çµZAáKÄí ¼àÕßÄJßW dÉÞÕVJßµÎÞAÃæÎKá¢å¥Õß¿áKí ©ÆíçÌÞÇß MßAáµÏáIÞÏß. ÎÞÈÕøÞÖßÏáæ¿ ØÎØñ Õß¼ÏÎdLÕᢠ¨ ®Gá Õß×ÏB{ßW ÉâVHÎÞÏᢠÖÞdØñàÏÎÞÏß ¥¿BßÏßGáIí.å¨ ÉùE dɵÞø¢ µVNBZ ¥Èá×íÀßAáµÏÞæÃCßW ¼àÕßÄ¢ Õß¼ÏdÉÆÎÞÏßøßAá¢, DÖßÕ·ßøß ÎÀ¢ æºÏîáK ØÞÎâÙc çØÕÈ dÉÕVJÈ BZ ®æLÞæAÏÞá? DÕßÆcÞÍcÞØÉøÎÞÏᢠØÞ¢ØíµÞøßµÉøÎÞÏᢠSopanam - September 2012


A²rmßnId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Cultural ØÞÎâÙcÎÞÏᢠÉßçKÞA¢ ÈßWAáK ¼ÈB æ{ ØÎâÙJßæa Îá¶cÇÞøÏßçÜAá æµÞIá ÕøáKÄßÈáU dÉÕVJÈ ÉiÄßµZ ÖßÕ·ßøß ÎÀ¢ ¦Õß×íµøߺîí È¿MßÜÞAß æµÞIßøßAáKá. ¦çøÞ·cø¢·æJ çØÕÈJßÈÞÏß ÖßÕ·ßøßÎÀ¢ ÕßÉïÕµøÎÞÏ ÎÞxÞ¢ µáùßAáKÄßÈÞÏß 25 çµÞ¿ß øâÉ ºßÜÕÝߺîí ²øá ØâMV ØíæÉ×ÞÜßxß çÙÞØíÉßxW ÉâVJßÏÞAß æµÞIßøßAáµÏÞá. µâ¿ÞæÄ ÈßViÈ µá¿áÌJßæÜ ÏáÕÄßµ{áæ¿ ÕßÕÞÙ¢ ØKi Ø¢¸¿Èµ{áæ¿ ØÙÞÏçJÞæ¿ È¿Jß æµÞ¿áAáK ÉiÄßµZ, ÍÕÈÈßVNÞà ÉiÄßµZ, Øì¼Èc ÕßÆcÞ ÍcÞØ ÉiÄßµZ, ÕßÆcÞÍcÞØ ØíçµÞ{V×ßMáµZ, ÆæJ¿áAW, Äá¿BßÏ çØÕÞµÞøcBZ ÎÀ¢ ÈßVÕîÙß AáKáIí. çØÕÈ¢ Îá¶c ÜfcÎÞá. §ÈßÏᢠµâ¿âÄW µâ¿áÄW æºçÏîIßÏßøßAáKá. D¦ÇáÈßµ ¼àÕßÄdµÎJßW çÏÞ·ÞÍcÞØ¢ ¼àÕßÄ ºøcÏÞAßÏÞW ©IÞµáK ·á÷ÃBZ? DçÏÞ·ÞÍcÞØ¢ ¼àÕßĺøcÏÞAß ÎÞxßÏÞW ÈNá Aí dµßÏÞvµÎÞÏ ÖÞøàøßµÕᢠÎÞÈTßµÕᢠ¦Ï ªV¼í¼Jßæa ©ÃVÕîí ¥ÈáÍÕæM¿á¢. ÖøàøJßæa øÞظ¿ÈæÏ ÄæK ÎÞxßÎùßAáK ¥qáĵøÎÞÏ Øßi´×ÇÎÞÃá Éľí¼Üß ÎÙV×ß ØNÞÈߺî ÙÀçÏÞ·JßW ¥Çß×íÀßÄÎÞÏ çÏÞ·ºøcµZ. §Ä¡ ªVi·Äß ÜfàµøßAáKá. §dwßÏBæ{ ¥¿Aß ÈßVJÞÈáU µÝßÕí, ¦vØ¢ÏÎÈ¢, ÈßøÕÇß çøÞ·Bæ{ Ä¿EáÈßVJÞÈáU Öµñß, ÎÈTßæa ÖÞLß, ªV¼í¼ØbÜÄ ®KßÕ çÏÞ·cÞÍcÞØJßÜâæ¿ çÈ¿Þ¢. DÉâVÕÞdÖÎJßW ÈßKᢠØÈcÞØ ¼àÕßÄ¢ Øbàµøß AáÕÞX ©IÞÏ dÉçºÞÆÈ¢? DÈNáæ¿ ¼àÕßÄ¢ ²øá ÈßÖíºßÄ ¼z¢ æµÞIí ©IÞµáKÄÜï. ÉâVÕ ¼zÞV¼ßÄÎÞÏ µVN ÕÞØȵ{áæ¿ÏᢠÉáÃc ËÜBæ{Ïᢠ¦dÖÏߺîÞÃá ¥Õ øâÉ¢ æµÞUáKÄí. dÉÌÜÎÞÏ ØÞ¢ØíµÞøßµ ¼àÕÇÞøÏßW ¥Çß×íÀßÄÎÞÏß ÈßøLøÎÞÏß ¦icÞvßµ ØÞÇÈ æºÏîáçOÞZ æÄÞG¿áJ ¸GJßçÜAí ²øá µáÄߺîí ºÞG¢ ¦ÕÖcÎÞÏß Õøá¢. ¥Jø¢ dÉçºÞÆÈBZ ÈNáæ¿ µVNÕÝß æÄ{ßÏßAâ¢. DÈNáæ¿ ÈÞGßW ÎáAßÈᢠÎâÜÏßÜᢠØßizÞøᢠØbÞÎß ÎÞøᢠdÉÄcfæMGáæµÞIßøßAáK ¨ µÞÜJí ÉÜ ØÞÇÞøÃAÞøᢠÕcÞ¼ ØßizÞøÞÜᢠØbÞÎßÎÞøÞÜᢠµÌ{ßMßAæM¿áKáIí. ®LáæµÞIÞá ØÎâÙ¢ §ÄßÈá §øÏÞÕáKÄí? DÖÞdØñàÏÎÞÏ ¦icÞvßµ ¥ÕçÌÞÇJßæa ¥ÍÞÕÎÞÃá §ÄßÈáµÞøâ. §øáJ¢ ÕK ·áøáAzÞøßW ÈßKí ¥icÞvÖÞdØñ¢ ÉÀßAâ, Äá¿VKá ¥Èá×íÀÞÈJßÜâæ¿ÏᢠÄæaÄÞÏ ØÞÇÈÏßÜâæ¿Ïᢠ¨Öbø͵ñß, ØbÞÄbßµÎÞÏ ÎÈTí ®KßÕ çȿâ. ®CßW ®ÜïÞ dÉçÜÞÍÈBæ{Ïᢠ¥Äß¼àÕßAÞX µÝßÏá¢. D ¦icÞvßµJßÜÇß×íÀßÄÎÞÏ ²øá ¼àÕßÄ dµÎJßæa dÉÞÇÞÈc¢ ®LÞá? D ÍìÄßµ ¼àÕßÄÕãJ¢ ¦icÞvßµÄÏßÜÇß×íÀßÄ Sopanam - September 2012

ÎÞÏßøßAâ. §Jø¢ çÌÞÇØJÏßÜâæ¿ ÖÞLßÏᢠØÎÞÇÞÈÕᢠèµÕøßAÞ¢. §ÄßÈÈáØøߺîí dÉÕVJߺîÞW çµïÖßçAIß ÕøßÜï. ¥ÎßÄÎÞÏ ¦d·ÙBZAí ÉßKÞæÜÏáU ³GÎÞÃá Æ᣶BAá µÞøâ. dÖàÌáiæa ÕÞAáµZ dɵÞø¢ ØVÕî Æá¶BZAᢠµÞøâ ¦ÖÏÞá. ÏÎ_ÈßÏÎ_¦ØÈ_dÉÞÃÞÏÞÎ_dÉÄcÞÙø_ ÇcÞÈ_ÇÞøÃ_ØÎÞÇß ¨ ¥×í¿Þ¢· çÏÞ·JßW ¥Çß×íÀßÄÎÞÏß ÎçÈÞÈßÏdLâ çÈ¿ß ÖÞLß èµÕøßAâ. DØÞÎâÙc ÉøßÕVJÈJßÈÞÏß, ÈçÕÞjÞÈ JßÈÞÏß ÇÞVNßµÞºÞøczÞøáæ¿ ÉCí ®LÞÏßøßAâ? DØÎáÙæJ Éøß×íµøßAÞXå¦icÞvßµ ¦ºÞøczÞVçA µÝßÏâ. ÎxáUÕV æºÏñáµÝßEÞW øµñæºÞøߺîÜáµZAá ÕÝß æÕçºîAÞ¢. ÏÞæÄÞKßçÈ޿ᢠdÉÄßÉJßÏßÜïÞæÄ Èß×íµÞεVN¢ æºÏîáKÕøÞá ÈNáæ¿ ÇÞVNßµ ¦ºÞøczÞV. ¦icÞvßµ ¦ºÞøc zÞøáæ¿ ÌáißèÕÍÕ¢ ¥çÎÏÎÞá. §Äí ÉâVHÎÞÏᢠØÞÎâÙc ÉøßÕVJÈJßÈÞÏß ÕßÈßçÏÞ·ßAâ. §Õøáæ¿ ÎÞVPJßÜâæ¿ ØÎÞ¼¢ dÉÕVJßAâ. DÕßÍÞ·àÏÄ ØÎâÙJßW ©ÏVJáK æÕÜïáÕß{ßµæ{ ®BßæÈ Ä¿ÏÞ¢? DØÎâÙæJ µÞVKáÄßKáK ÎÙÞçøÞ·ÎÞÃá ¼ÞÄàÏÄ. ¨ ÕßÍÞ·àÏÄ ÕÜßÏ ÕßÉJÞá. §Äí ÎáÄæÜ¿áAáÕÞX ÈßfßÉñ ÄÞWÉøcAÞV dÉÕVJß AáKáÎáIí. §Äí µIùßEáæµÞIí ÈNáæ¿ µáGßµæ{ §ÄßÈÄàÄÎÞÏß Õ{øáÕÞX ¥ÕVAí 段cJßæa ÆßÖÞçÌÞÇ¢ ɵVKí ÈWµÃ¢. ÈNâæ¿ ·áøáÉøOøÏáæ¿ ÆVÖÈB{á¢,åÄcÞ·æJÏᢠµáùߺîí ÉÀßAáÕÞÈá¢, ØÈÞÄÈ ÇVNJßæa ÄÄbBZ ¥ÈáØøߺîí ¼àÕßAÞÈᢠæÉÞÄáØÎâÙæJ çÌÞÇÕWµøßçAIÄÞÏßGᢠ©Ií. 段cJßæa ÉÞÄ ØbàµøߺîÞÜáIÞµáK ·áÃBæ{µáùߺîí ¥ÕçÌÞÇ¢ Øã×í¿ßçAIÞÄÞÏßGáIí. DØOâVH ØÎÞ¼Jßæa ØÙµøâ ®BßæÈ ØÞicÎÞAÞ¢? DØÈÞÄÈÇVNdɵÞø¢ ÕßÍÞ·àϺßL æÕºîí ÉáÜVJÞXååØÞicÎÜï. ØÞ¢ØíµÞøßµÎÞÏ ¯µàµø ÃJßÜâæ¿ ØÎÞ¼JßW dÉÕVJßAáK ÕßÕßÇ Ø¢¸¿ÈµZ ÉøØíÉøÉâøµÎÞÏß ØÙµøÃJßæa ÉÞÄÏßÜâæ¿ æ®µcJßæa Öµñß øâÉæM¿áJß ØÎÞ¼¢ çÈøß¿áK æÕÜïáÕß{ßµZæAÄßæø ²Kߺîá dÉÕVJßAâ. §Jø¢ dÉÕVJÈB{ßW ÎáÝáÕX ØÞÎÞ¼Þ¢·Bæ{Ïᢠ©ZæM¿áJß ØÎâÙJßæa æµGáùMí èµÕøßAÞX ÈÞ¢ dÖÎßAâ. ÕcµñßÄÞWÉøcBZAᢠÕßÍÞ·àÏ ºòLµZAó¢ ¥ÄàÄÎÞÏß ØÎÞ¼ÈzAáĵᢠÕßÇ¢ ÈÞ¢ dÉÕVJßAâ DØbÞÎß ÕßçÕµÞÈwX, dÖà ¥ÏîCÞ{ß ®KßÕøáæ¿ 150 Þ¢ ¼zÆßÈ¢ ¦ç¸Þ×ßAáK ¨ ¥ÕØøJßW ÏáÕÄÜÎáùAáU ØçwÖ¢? D ÏáÕÄÜÎáù §Jø¢ ÎÙÞzÞøáæ¿ ØÞøÕJÞÏ ©ÆíçÌÞÇÈBZAÈáØãÄÎÞÏß ¼àÕߺîí µÞÃßAáµ .¥Õøáæ¿ÉÞÄ ØbàµøßAáµ, ³çøÞ ÕcµñßÏᢠ§ÄßÈá ÄÏîÞùÞÕâ.å å 7


A²rmßnId A²rmßnId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Spiritualism Cultural

The Greatness Of Ancient India’s Developments Krishna Kumar Paliath When we talk about the planet’s earliest civilization, we are talking about the world's earliest sophisticated society after the last ice age. This means that according to the Vedic time tables, various forms of civilization have been existing for millions of years. But the first record of an organized and developed society was the Vedic culture that arose in ancient India with the Indus Sarasvati civilization, and then spread out from there in all directions around the world. Often times we see that students, even in India’s academic system, have not studied or encountered the contributions that were made by early civilization in the area of ancient India. Not only are they not aware of such developments that had been given from India, but there is often a lack of such knowledge to be studied. Therefore, this article is to help fill that gap of information and to show how this area of the world, indeed, had a most advanced civilization, but was also where many of society's advancements originated. "Hindus are a race who have dwelled on the most fundamental questions about life (& death), about nature and its origins. The bold questioning by Hindus gave birth to theories, axioms, principles and a unique approach to and a way of life. The approach to life and the way of life led to the evolution of one of the most ancient and grand cultures on the face of the earth. The spiritual aspects of Hindu culture are more commonly known, the fact that science, technology and industry were a part of their culture is little known. "For historical reasons, the achievements of ancient Indians in various fields of science and technology are not popularly known to Indians. The recent research by Sri Dharmpal and others has shown that the colonial invaders and the rulers had a vested interest in distorting and destroying the information regarding all positive aspects of Indian culture. The conventional understanding today is that Indians were more concerned about rituals, about spirituality, and the world above or the world after death. That Indians were an equally materialistic people, 8

that India was the industrial workshop of the world till the end of 18th century, that Indians had taken up basic questions of the principles of astronomy, fundamental particles, origins of the universe, applied psychiatry and so on, are not well documented and not popularly known. That ancient Indians had highly evolved technologies in textile engineering, ceramics, printing, weaponry, climatology and meteorology, architecture, medicine and surgery, metallurgy, agriculture and agricultural engineering, civil engineering, town planning, and similar other fields is known only to a few scholars even today. The information about the science and technological heritage of India is embedded in the scriptures, the epics and in several of the technical texts. The information needs to be taken out of these and presented. Facts like Indians had the knowledge that the sun is the center of the solar system, about the geography of the earth, the way the plants produce food, the way blood circulates in the body, the science of abstract mathematics and numbers, the principles of health, medicine and surgery and so on at a time in history when the rest of the world did not know how Sopanam - September 2012


A²rmßnId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Cultural to think, talk and write has to be exposed to people. This can draw the attention of these communities, especially the future generation towards ‘ideas’ that are essentially Indian. There are several published works on the history of India. Such works are written by Indian scholars as well as western researchers in oriental and Indological studies. Many of these works are highly scholastic and are not amenable to the common man. There is a need to make the knowledge of science heritage of India known to one and all. Further, there is need for studying scriptures, epics, and other ancient literature (in Sanskrit as well as other regional languages) to unearth the wealth of knowledge of our ancestors. Reports of such studies also need to be published continuously. THE ADVANCED NATURE OF ANCIENT INDIAN SCIENCES Achievements in the sciences of ancient India were known all over the world, even in Arabia, China, Spain, and Greece, countries in which medieval scholars acknowledged their indebtedness to India. The first nation to have cultivated science is India... India is known for the wisdom of its people. Over many centuries, all the kings of the past have recognized the ability of the Indians in all the branches of knowledge. To their credit the Indians have made great strides in the study of numbers and of geometry. They have acquired immense information and reached the zenith in their knowledge of the movements of the stars [astronomy]. ...After all that they have surpassed all other people in their knowledge of medical sciences..." Some of the most important developments in the history of mathematics that took place in India, are the contributions of luminaries such as Aryabhata, Brahmagupta, Mahavira, Bhaskara, and Madhava. Of their subtle discoveries in the science of astronomy – discoveries even more ingenious than those of the Greeks and Babylonians – of their rational system of mathematics, or of their method of calculation which no words can praise strongly enough. India created the beginnings of all sciences and she carried some of them to a remarkable degree of development, thereby leading the world. India has produced great literature, great arts, great philosophical systems, great religions, and great men in Sopanam - September 2012

every department of life–rulers, statesmen, financiers, scholars, poets, generals, colonizers, skilled artisans and craftsmen of every kind, agriculturalists, industrial organizers, and leaders in far reaching trade and commerce by land and sea. India was a far greater industrial and manufacturing nation than any in Europe or than any other in Asia. Her textile goods–the fine products of her loom, in cotton, wool, linen, and silk–were famous over the civilized world; so were her exquisite jewelry and her precious stones, cut in every lovely form; so were her pottery, porcelains, ceramics of every kind, quality, color and beautiful shape; so were her fine works in metal iron, steel, silver, and gold. She had great architecture–equal in beauty to any in the world. She had great engineering works... Not only was she the greatest ship-building nation, but she had great commerce and trade by land and sea which extended to all known civilized countries. Powerful empires existed and flourished in India while Englishmen were still wandering, painted in the woods, while the English colonies were a wilderness and a jungle. India has left a deeper mark upon the history, the philosophy, and the religion of mankind, than any other terrestrial unit in the universe. In addition to the still visible past glories of art and architecture, the wonderful ancient literature, and other cultural achievements of which educated Indians are justly proud, the Indian past includes another type of glory most tantalizing to the Indians of today–prolonged material prosperity. For well over a millennium and a half, the Indian subcontinent 9


A²rmĂ&#x;nId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Cultural may have been the richest area in the world. Mathematical science was so perfect and astronomical observations so complete that the paths of the sun and moon were accurately measured. It was an astonishing discovery that Hindusthan possessed, in spite of the changes of the realms and changes of time, a language of unrivaled richness and variety; a language, the parent of all those dialects that Europe has fondly called classical–the source alike of Greek flexibility and Roman strength. The Hindu Revelation (Vedas) is of all revelations the only one whose ideas are in perfect harmony with modern science, as it proclaims the slow and gradual formation of the world. The Hindu religion is the only one of the world's great faiths, dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed, an infinite number of deaths and births. It is the only religion in which the time scales correspond to those of modern cosmology. The point is that all science of the Vedic tradition was developed with or in continuation of the ancient Vedic or spiritual knowledge that was a central point in understanding life. It was part of the Absolute Truth, or Sanatana-dharma, by which we could understand how to function in this world, and what is the purpose of both this world and our life in it. From this point, so many other developments took place, not as a means to control the environment, but as a means to know how to work holistically with nature for our material and spiritual progress and growth. India is the cradle of the human race, birth place of human speech, mother of history, grandmother of legend, great-grandmother of tradition, whose yesterdays bear date with the moldering antiquities of the rest of the nations... India had the start of the whole world at the beginning of things. She had the first civilization; she had the first accumulation of material wealth; she was populous with deep thinkers and the subtle intellects; she had mines, and woods, and a fruitful soil. Even in scientific discoveries, there are those who acknowledge the knowing that has taken the rest of the world ages with which to catch up. To the philosophers of India, however, relativity is no new discovery, just as the concept of light years is no matter for astonishment to people used to thinking of time in millions of kalpas [days of Brahma]. The fact that the wise men of India have not been concerned with technological applications of this 10

knowledge arises from the circumstance that technology is but one of innumerable ways of applying it. It is, indeed, a remarkable circumstance that when Western civilization discovers relativity, it applies it to the manufacture of atom bombs, whereas, Oriental (Vedic) civilization applies it to the development of new states of consciousness. In India, we see the beginnings of theoretical speculations of the size and nature of the earth. Some 1,000 years before Aristotle, the Vedic Aryans asserted that the earth was round and circled the sun. Two thousand years before Pythagorus, philosophers in northern India had understood that gravitation held the solar system together, and that therefore the sun, the most massive object, had to be at its center. Western mathematical heritage and pride are critically dependent on the triumphs of ancient Greece. These accomplishments have been so greatly exaggerated that it often becomes difficult to sort out how much of modern math is derived from Greece and how much from the Indians and so on. Our modern numerals 0 through 9 were developed in India. Mathematics existed long before the Greeks constructed their first right angle. THE ANTIQUITY OF VEDIC CULTURE For example, archeologists have found 7000year-old rock paintings in the Aravalli mountain range near Benari dam in the Kotputli area of Jaipur district in Rajasthan in 1991. These paintings are adjacent to the site of the famous Indus Valley Civilization. Such 7000-year-old (5000 BCE) paintings were also found in Braham Kund Ki Dungari and Budhi Jeengore in Rajasthan. This discovery makes the Vedic civilization more ancient than the Egyp-

Sopanam - September 2012


A²rmßnId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Cultural tian and Greek and Mesopotamian civilizations. This also negates the Aryan Invasion Theory. It was reported that the department of Archeology and Museums in the city of Jaipur, Rajasthan discovered as many as 300 prehistoric paintings on Kanera rocks in an area of 400 square miles near the town of Nimbahera in Chittorgarh district. These paintings are dated between 50,000 to 60,000 years old. That pushes the earliest reaches of Vedic civilization to at least 50,000 years back. It was reported therein that newly discovered archaeological sites in southern and northern India have revealed how people lived before and after the colossal Toba volcanic eruption 74,000 years ago. A potentially ground-breaking implication of the new work is that the species responsible for making the stone tools in India was Homo sapiens. Stone tool analysis has revealed that the artefacts consist of cores and flakes, which are classified in India as Middle Palaeolithic and are similar to those made by modern humans in Africa. Though we are still searching for human fossils to definitively prove the case, we are encouraged by the technological similarities. This suggests that human populations were present in India prior to 74,000 years ago, or about 15,000 years earlier than expected based on some genetic clocks. History certainly proves that India was also one of the wealthiest countries on the planet in its earlier days. Not only did she have vast treasures of knowledge and developments, but ancient India also had great wealth, such as sapphires, rubies, emeralds, pearls, and other gems, along with sunny climate, great fertility, and much more that was exported to various parts of the world, but the deep levels of knowledge and development was another of her greatest assets. For this reason, the ambition of all conquerors was to possess the area of India. The pearl presented by Julius Caesar to Servilia, the mother of Brutus, as well as the famous pearl ear-ring of Cleopatra, were obtained from India. The Koh-i-noor diamond, weighing at 106.5 carats, one of the most fabled of diamonds, was taken to England from India. When the Sultan Mahmud of Ghazni destroyed the famous Somnath temple, he found astonishing wealth in diamonds and jewels. He also sacked Mathura and gathered numerous Deities in gold and silver. Ultimately, it was the wealth of India that drew the barbaric Arabs to the country, and then let the half-civilized Tartars to overrun it. The people of India were actually not so barSopanam - September 2012

baric as the invaders that forced their way into the country, but rather some of the most civilized in the world, primarily because of their sophisticated level of consciousness and gentleness towards one another caused by their training in the principles of the Vedic spiritual culture. The Indians are gentle and benevolent, more susceptible of gratitude for kindness shown them, and less prompted to vengeance for wrongs inflicted than any people on the face of the earth; faithful, affectionate, submissive to legal authority. 'The Indians are brave, courteous, intelligent, most eager for knowledge and improvement; sober, industrious, dutiful parents, affectionate to their children, uniformly gentle and patient, and more easily affected by kindness and attention to their wants and feelings than any people. If a good system of agriculture, unrivaled manufacturing skill, a capacity to produce whatever can contribute to either convenience or luxury, schools established in every village for teaching reading, writing, and arithmetic, the general practice of hospitality and charity amongst each other, and above all, a treatment of the female sex full of confidence, respect, and delicacy, are among the signs which denote a civilized people. Max Muller said, "If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow–in some parts a very paradise on earth–I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant–I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life not for this life only, but a transfigured and eternal life–again I should point to India." (Excerpt from "Advancements of Ancient India's Vedic Culture") by Stephen Knapp (Sri Nandanandana dasa) 11


A²rmßnId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Cultural

alm`mcX¯neqsS.... alm`mcX¯neqsS.... alm`mcX¯neqsS.... ÈÞ¢ ÎÜÏÞ{ßµZAí ¯æù ÉøߺϢ ®ÝáJ ºí»æa ÎÙÞÍÞøÄ ÕßÕVJÈÎÞá. Éæf, ÕcÞØ øºßÄÎÞÏ ÎÙÞÍÞøÄJßæa ÉâVÃøâÉ¢ ¦ ÕßÕVJÈJßÈßÜï. ÎÞdÄÎÜï, ÎÙÞÍÞøÄæJ ©É¼àÕߺîí Øã×í¿ßµZåÈ¿JßÏÕV ÇÞøÞ{ÎáIí. µÞ{ßÆÞØX ÎáÄW Äá¿BáKá ¦ ÉøOø. µÞ{ßÆÞØX ®ÝáÄßÏ ÖÞµáL{¢ ®K ÈÞ¿µJßæa µÅÞÄLáÕᢠÎÙÞÍÞøÄJßçÜÄÞá. Éæf ÈNZ ÉÀߺîçÄÞ ¥ùßEçÄÞ ¦Ï ÖµáL{ÏÜï ÏÅÞVj ÖµáL{. ¥ÄáæµÞIá ÄæK ÏÅÞÄÅÎÞÏ ÕßÕVJÈJßÈÞÃá ¨ É¢µñßÏßÜâæ¿ dÖÎßAáKÄí. dÉÞºàÈ ÍÞøÄàÏ ØÞÙßÄcJßW ÎÞdÄçÎ §ÄßÙÞØæÎK ØÞçCÄßµ øºÈÞøàÄßÏßW d·ÅßAæMG (®ÝáÄæMG) µãÄßµZ µÞÃáKáUâ. ¥ÕÏÞµæG ¦æµ øæIH¢ ÎÞdÄ¢. ÕÞÜ¡ÎàµßÏâæ¿ øÞÎÞÏÃÕᢠÕcÞØæa ÎÙÞÍÞøÄÕá¢. çÜÞµØÞÙßÄcJßW ÈÞ¢ §ÄßÙÞØ¢ ®Kí ÕßçÖ×ßMßAáK µãÄßµZ ÎÙÞµÞÕcæÎKçÉ øßÜùßÏæM¿áK ÌãÙÆÞ¶cÞÈB{Þá. çÙÞÎùßæa §ÜßÏÁíÁᢠ²ÁàØßÏᢠ¥ÄßÈáÆÞÙøÃB{Þá. ÎÙÞµÞÕcB{Üï §ÄßÙÞØBZ. ÏâçùÞMßæa ØÞÙßÄcØÎáºîÏJßW ÎÙÞµÞÕcBç{ÏáUâ §ÄßÙØB{ßÜï. æÕV¼ßÜßæa ¨ÈàÁí, ÁÞçaÏáæ¿ ÁßèÕX çµÞæÎÁß, æ·ÏíçÅÏáæ¿ ËìØíx,í ÎßWxæa ÉÞøèÁØí çÜÞØíxí ®KßÕÏᢠÎÙÞµÞÕcB{Þá. ºøßdÄØ¢ÍÕB{áæ¿ ÍÞÕÈÞvµÎÞÏ ÕVHÈæÏ §ÄßÙÞØæÎKá ÉùÏÞ¢. §ÄßÙÞØæÎKÞW '§Äß §Ù ¦ØàÄí §Äß §ÄßÙÞØ:" ¥ÄÞÏÄí §dɵÞø¢ §Õßæ¿ Ø¢ÍÕߺîßøßAáKÄßÈÞÜßÄßÙÞØ¢ ®KVj¢. øÞÎÞÏâ ÈÞ¢ Èß×íÀçÏÞæ¿ ÉÞøÞÏâ æºÏîáµÏᢠ¥ùßÏáµÏᢠÉÀßAáµÏᢠ²æA æºÏîáKáIí. Éæf ®LáæµÞçIÞåÎÙÞÍÞøÄ¢ ÕÞÏßAÞX ÈÞ¢ ÄÏîÞùÞµáKßÜï. ÎÙÞÍÞøÄ¢ Õà¿áµ{ßW ÕÞÏߺîÞW µÜÙ¢ ©I޵ᢠ®K æºÞÜïÞÕÞ¢ §Äí ÕÞÏßAáKÄßW ÈßKᢠÈæN ÉßLßøßMßAáKÄí. ®KÞW ÈÞ¢ ¥ùßEßøßçAI dÉÇÞÈÕØñáÄ, ¨ ²æøÞx d·sJßæa ÉÞøÏÃJßW µâ¿ßÄæK ®ÜïÞ Õß×ÏBæ{ µáùߺîᢠ¼í¾ÞÈ¢ ØOÞÆßAÞX Éxᢠ®K µÞøcÎÞá. ¥ÄÞÏÄí ÈÞÜá Éáøá×ÞVjBZAá (ÇVÎ, ¥Vj, µÞÎ, çÎÞf) ÉáùçÎ ÈàÄßÖÞdØñ¢, ÎÈÖÞdØñ¢, çÕÆÞL¢, ÆÞOÄc¼àÕßÄ¢ ®KíçÕI ÎÈá×c¼àÕßÄçJÞ¿á ÌtæÉG ®ÜïÞ Õß×ÏB{ᢠ§ÄßW dÉÄßÉÞÆߺîßGáIí. §ÄùßÏáK ÉÞÖíºÞÄcV ¨ d·s¢ ¥Õøáæ¿ ÍÞ×µ{ßçÜAá ÕßÕVJÈ¢ æºÏîâµÏᢠ12

Èß× ¥ÈâÉí

ÉÀßAáµÏᢠæºÏîáKáIí. ÎÙÞÍÞøÄJßæa ù×cX ÉÄßMí ²øá Üf¢ èÜdÌùßµZAÞá ÉÄßxÞIáµZAá ÎáXçÉÄæK ¥ÕV ÕßÄøâ æºÏñÄí. ¥BæÈ ÕßçÆÖàÏV çÉÞÜᢠÕ{æø ¦ÆøçÕÞæ¿ ÉÀßAáK ÕcÞØøºßÄÎÞÏ ÎÙÞÍÞøÄJßæa (¥ÄÞÏÄí, ÎâܵãÄßÏáæ¿) ÕßÆbÞX dÖà. æµ. dɵÞÖJßæa ÉøßÍÞ×ÏÞÃá ¾ÞX §Õßæ¿ ÉøߺÏæÉ¿áJáKÄí. ÎÙÞÍÞøÄæJAáùߺîá ÄÄí µVJÞÕÞÏ ÕcÞØX ÉùE ÕÞAáµZ §BæÈÏÞÃá: 'ÏÄßÙÞØñß ÄÆÈcçdÄ ÏçKÙÞØñß È ÄÄí µbºßÄí". ¥ÄÞÏÄí, §ÄßÜáUÄí ÎxáÉÜÄßÜᢠµçIAÞ¢, §ÄßÜßÜïÞJÄí ÎæxÞøß¿JᢠµÞÃáµÏßÜï. §JøJßÜáU ÎÙÞÍÞøÄæJ ©É¼àÕߺîá ÎìÜßµ Øã×í¿ßµZ È¿JßÏÕøÞÃá ÄáFJí øÞÎÞÈá¼X ®ÝáJºí»X ÎáÄW ¦ÇáÈßµÈÞÏ ®¢. ¿ß. ÕÞØáçÆÕXÈÞÏV Õæø. §ÕV µÞÝíºÕºî øºÈµZ ÎÜÏÞ{ ØÞÙßÄßAí Îßµºî ÎáÄWAâGáµZ ÄæK.. Ø¢ÖÏÎßÜ.ï Éæf, ÕcÞçØÄßÙÞØJßæa ºßÜ ØíËáÜߢ·BZ ÉâJßøß çÉÞæÜ µJߺîíµÞGß ÎÜÏÞ{ßµ{áæ¿ µHFßMßAáµÏÞÃá æºÏñæÄKí ØâfíÎÆã×í¿ßµZ ÎÈTßÜÞAáKá. ÈÞÜá çÕÆBZ ÄáÜÞØßæa ²øáÄGßÜᢠÍÞøÄ¢ ÎùáÄGßÜᢠæÕºîí ÉIí çÆÕzÞV ÄâA¢ çÈÞAßÏçMÞZ Sopanam - September 2012


A²rmßnId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Cultural '¥ÙÈcÙÈß ÍâÄÞÈß dÉÕÖLß ÏÎÞÜÏ¢ çÖ×Þ ØíÅßÄÄbÎߺí»Lß µßÎÞÖíºøcÎßÄ:Éø¢'

ÍÞøÄ¢ æÕºî ÄGßW ÄâA¢ µâ¿áÄW µÞÃáµÏáIÞÏß. ¥BæÈÏÞÃá ÎÙJÞÏ ÍÞøÎáUÄí ®KVjJß W 'ÎÙÞÍÞøÄ¢' Õß{ßæµÞIæÄKí ËÜdÖáÄßÏßW µÞÃߺîßGáI¡. '¼Ï¢"®K ÎÙÞÍÞøÄJßæa ¥Éø ÈÞ΢ dÉØßiÎÞá. çdÖÞÄÞAZAᢠ¼ÏæJdÉÆÞÈ¢ æºÏîáKÄá æµÞIÞÃáå¦ çÉøá ÈWµßÏæÄKí ÉmßÄzÞV ÕcÞ¶cÞÈßAáKá. §BæÈÏáU ÎÙÞÍÞøÄJßæa dÉÄßÉÞÆc¢ æ®ÄßÙc¢ çÉÞæÜ çµGùßE µÅµç{Þ ØbL¢ ØCWÉ¢ Õøºîá µÞGßÏ ÆãÖcBç{Þ ¥Üï. ®ÜïÞ¢ ÕcÞØÍ·ÕÞæa ØbL¢ ¥ÈáÍÕJßW ÈßKáÎáIÞÏ ºâ¿á¢ ºáÕÏᢠØíËáøßAáK µÅµ{Þá ÉâVÕßµøáæ¿Ïᢠ¥ÈLøÕzÞøáæ¿ÏᢠÄæaÄæKÏáÎáU µÅµZ. -d·ÙØíÅßÄß dɵÞø¢ ÎÙÞÍÞøÄØ¢ÍÕBZAí 5000JßçÜæù ÕV×æJ ÉÝAÎáI¡. ØáÍdÆÏáæ¿ ÕßÕÞÙ¢, ÏáiÞø¢Í¢, Íà×íÎøáæ¿ ØbVPdÉÞÉñß Äá¿Bß dÉÇÞÈØ¢ÍÕ¢ È¿K ÆßÕØæJ d·ÙØíÅßÄßÏᢠÄßÅßÏᢠµÅæÏÞæ¿ÞM¢ dÉÄßÉÞÆßAáKáI¡. ØCàVÃÎÞÏ ÈÞÈÞ ºÜÈB{áæ¿åÎicJßÜᢠ²øá ØáÕVÃÄLá çÉÞæÜ ÇVÎJßæa ØáÕßçÖ×ÎÞÃá ÎÙÞÍÞøÄJßW ÎßKßÄß{BáKÄí. ÎÈá×c¼àÕßÄJßæa èÕÉáÜcçJÏᢠèÕÕßÇc æJÏᢠ§dÄçÏæù ÕßçÕµJßµçÕÞæ¿ ÎæxÞøá d·sÕᢠÕßÖµÜÈ¢ æºÏñßGßÜï. ÉÞmÕøáæ¿ ÕÈÕÞصÞÜJßæa ¥Lc¸GJßW ÏÎÇVÎX ÏføâÉ¢ Øbàµøߺîí ÇVÎÉádÄçøÞ¿í ÎVÎØíÉVÖßÏÞÏ ¥ÈÕÇß çºÞÆcBZ çºÞÆßAáKá. çÜÞµJßæÜ ¯xÕᢠÕÜßÏ ¥qáÄ¢ ®LÞæÃK ¥ÕØÞÈæJ çºÞÆcÎÞÏßøáKá dÉÇÞÈ¢. ¥ÄßÈá ÏáÇß×ñßøX ÈWµßÏ ÎùáÉ¿ß §dɵÞøÎÞÏßøáKá:

Sopanam - September 2012

(¨ çÜÞµJßæÜ ¦ÏßøÎÞÏßø¢ ¼àÕßµZ ÆßÕçØÈ ÎøÃοÏáKá. ¨ µÞÝíº µIßGᢠÎøÃJßæa ØÞVÕ¼ÈàÈÄæÏMxß çÌÞÇÎßÜïÞæÄ ÌÞAßÏáUÕøÞµæG ÖÞÖbļàÕßÄ¢ æµÞÄßAáµÏᢠæºÏîáKá. §ÄßçÈAÞZ ÕÜßÏ ¦Öíºøc¢ ÎæxLáI..í) §dÄçJÞ{¢ ©ZµÞÝíºÏᢠ©pÏᢠ(ØÄc¢) ØíËáøßAáK ²øÞÖÏ¢ ÎçxæÄCßÜᢠÄâÜßµ ÕßÖbØÞÙßÄcçÕÆßÏßW æµÞ{áJßæÕºîßGáçIÞ..? ÉÞmÕøá¢, µìøÕøá¢, ÉÞFÞÜßÏá¢, dÖàµã×íÃÈá¢, ÍàfíÎøá¢, µáLßÏá¢, µVÃÈᢠÎxᢠ§LcAøÞÏ ÈÎáAí ²øá d·sJßæa ÈÞÜáæµGßȵJá ÕßÙøßAáK µWÉÈÞØã×í¿ßµ{Üï. ¼àÕßAáK Õcµñßµæ{çMÞÜßKᢠ¥ÕV ÈNáæ¿ ØÎâÙÎicJßW ºáxßJßøßÏáKá. dÖàµã×íÃæÈçMÞæÜ ªV¼¼b ØbÜÄÏᢠÈßùMµßGᢠ³{¢æÕGáK ²øá µÅÞÉÞdÄ¢ çÜÞµØÞÙßÄcJßæÜBáÎßÜï ®KÄÞÃá ÕÞØñÕ¢. §BæÈæÏÞæAÏáU ÎÙÞÍÞøÄ¢ ²øá ¼ÞÄßÏáæ¿çÏÞ ÎÄJßæaçÏÞ ØbµÞøc ØbJÜï. ¥Äí ÍÞøÄJßæa æÉÞÄáØbJÞá. ÍÞøÄJßW ¥ÇßÕØßAáK ÙßwáAæ{çMÞæÜÄæK dµßØñcÞÈßAá¢, ÎáØWÎÞÈá¢, ÍÞøÄJßW ¼ÈߺîáÕ{VK ®ÜïÞÕVAᢠæÉÞÄáÕÞÏß ¥ÕµÞÖæMG ¥ÎâÜcÎÞÏ ²øá ØOJí. ¥BæÈ, dÉÞºàÈÎÞÏ Ø¢ØíµÞøJßæa ¥fÏÈßÇßÏÞÃá ÈNáæ¿ ÎÙÞÍÞøÄ¢.

13


A²rmßnId kmwkv ImcnIw

Spiritualism Cultural

Cultural

{ioIrjvWPb´n Imgv¨IÄ çËÞçGÞ: ø¾í¼ßÄí ¥ùOßW

14

Sopanam - September 2012


`mcX ZÀi\w Bharath Dharshan

A tribute to Doodh Walla… The father of White Revolution in India and hailed as India's “doodhwalla”(milkman), Dr. Verghese Kurien passed away on Sunday 9th September 2012. Mr. Kurien was the founder-chairman of National Dairy Development Board (1965-98) and chairman of Gujarat Co-Operative Milk Marketing Federation Ltd (GCMMF)(1973-2006), and also the Institute of Rural management (1979-2006). Born on Nov 26,1921 at Kozhikode, Kerala, Mr. Kurien who was instrumental in laying the foundation of democratic enterprises dedicated his life to the cause of empowering Indian farmers through co-operative societies. By placing technology and professional management in the hands of the farmers, he tried to improve the living standards of millions of poor people living in the remote villages of India. After completing his graduation in Physics and Mechanical engineering from Madras University, Mr. Kurien acquired specialized training at the Imperial Institute of Animal Husbandry and Dairying in Bangalore. In 1948, he completed his masters in Mechanical Engineering from the Michigan State University, USA, with dairy engineering as a minor subject. On completing his studies, Mr. Kurien came back to India and joined as a dairy engineer in a government factory in Anand, Gujarat. He worked there only for just six months. Just as he was planning to move to Mumbai, Tribhuvandas Patel, the then chairman of Kaira District Co-operative Milk Producers Union, popularly known as 'Amul', with whom Kurien had developed a good friendship, requested him to stay back in Anand for some more time and help him organize his co-operative society's dairy equipment. Kurian stayed back there for a few more days which resulted in his becoming the legend through Operation Flood in 1971. The first dairy co- operative Union in Gujarat formed in 1942 was started with only two village co-operative societies as members and only 274 liters of milk collected by them. His decision to stay back at Anand changed the destiny of the entire Indian dairy sector and later resulted in the dairy co-operative movement. Mr. Kurian believed that development of man can best be achieved by putting in his hands the instruments of development. He made the neighborhood 'doodhwala' a key Sopanam - September 2012

Advt. Rema Sudhir

player in the country's struggle for economic development and progress at the grass root level. He believed that the greatest assets of this country are its people, and dedicated his life to the task of harnessing the power of the people in a manner which promoted their larger interests. He proved it by the Operation Flood in 1971 - creating a national milk grid - which was implemented in three phases. Not only did it result in making India the world's largest producer of milk and milk products, it also helped reduce malpractices by milk producers and merchants. He was a man with the rarest vision who devoted his lifetime for the development of India. The architect of "Operation Flood" the largest dairy development programme in the world, is recognized among the other companies for making India the largest milk producer in the world, especially when food shortage was the major cause of concern. Along with his empowerment of farmers for development of the country, he also brought forward a point that the young, educated and professional to stay in India will make changes happen in the positive way. He also brought to picture the importance of creating our own domestic market for better growth of the country. His autobiography ‘I too had a dream’’ is a narrative of how the common people under a visionary and charismatic leadership can bring about a radical change in the status quo and how a tiny ripple in the form of people’s movement can create a nation-wide impact, when convinced of their own strengths and ability to bring about change for the common good of all. For his vision and contributions, this unassuming man has won many awards during his lifetime and served as a role model to many others. In 1963, the Ramon Magsaysay Award for Community Leadership, the Padma Shri in 1965, the Padma Bhushan in1966, the Krishi Ratna and Wateler Peace Prize in 1986, World Food Price in 1989, International Person of the Year Award in 1993 and the Padma Vibhushan in 1999. India salute you Mr. Varghese Kurian and thank you for giving us the Hausla, Pragati and Anand and we all share the tears of our dearest Amul girls.

15


`mcX ZĂ€i\w Bharath Dharshan

Mathura Krishna Janma Bhoomi

The land (Brajbhoomi) where Shri Krishna was born and spent his youth has today little towns and hamlets that are still alive with the Krishna legend and still redolent with the music of his flute. Mathura, a little town on the River Yamuna was transformed into a place of faith after Lord Krishna was born here. Vrindavan, a village - once noted for its fragrant groves, is where he spent an eventful youth. There are numerous other little spots in the area that still reverberate with the enchantment of Shri Krishna. Mathura City is the transcendental abode of Lord Krishna. It is not an ordinary material city, for it is eternally connected with the Supreme Personality of Godhead. Vrindavan is within the jurisdiction of Mathura and still continues to exist. Because Mathura and Vrindavan are intimately connected with Krishna eternally, it is said that Lord Krishna never leaves Vrindavan (vrindavanam parityajya padam ekam na gacchati). Govardhana hill Govardhana is a famous and Holy Hill near Vrindavan. The very old hill is also famous for its 21 kilometer long Parikrama. The town also houses Manasi-Ganga, a close ended lake. This is another pious place for the devotees visiting this town. One of the most important days in Goverdhan is Guru 16

Rajarajan Ganesan Poornima (Also called "Mudia Poono"). On this day, Millions of devotees come to Goverdhan for parikrama. Govardhan Puja is celebrated the day after Diwali. It is the day Lord Krishna defeated Indra, the deity of thunder and rain. Krishna saw huge preparations for the annual offering to Lord Indra and questions his father Nanda about it. He debated with the villagers about what their 'dharma' truly was. They were farmers; they should do their duty and concentrate on farming and protection of their cattle. He continued to say that all human beings should merely do their 'karma', to the best of their ability and not pray or conduct sacrifices for natural phenomenon. The villagers were convinced by Krishna, and did not proceed with the special puja (prayer). Indra was then angered, and flooded the village. Krishna then lifted the Govardhan hill and held it up as protection to his people and cattle from the rain. Indra finally accepted defeat and recognized Krishna as supreme LegandarySignificance of Mathura The history of Mathura dates back to 'Treta-Yuga in which Shatrughana, the younger brother of Lord Shri Rama, killed a demon named Lavana and established a town called 'Madhura'. 'Madhura came to be known as Mathura over time, where Shri Krishna would manifest Himself in the prison cell of the tyrant king Kamsa. Archeologist’s Views Ancient relics found in Katra Keshavadeva and the researches of foreign and Indian scholars indicate that numerous grand and magnificient temples were constructed here from time to time. It is certain that an earlier shrine or series of shrines, on the same site and under the same dedication, had been famous for many ages. But, while most of them were destroyed by the ravages of time, the rest were ruined by the onslaughts of invaders. Not even a single temple Sopanam - September 2012


`mcX ZÀi\w Bharath Dharshan

could be saved. Construction of First temple According to the epics and folklore prevailing in the local area, the first temple was constructed on this spot by Vajranabha, the great grandson of Lord Shri Krishna, in memory of his family deity. A stone inscription in Brahmi script shows that in the reign of Shodasa, an individual named Vasu had a temple, an arched doorway and an altar constructed at the birthplace of Shri Krishna. The Second Temple The next big temple was constructed here during the reign of Gupta Emperor, Chandragupta Vikramaditya. Mathura was then a flourishing city, where Hinduism, Buddhism and Jainism were held in high esteem. Close to the site of Janmasthan, Buddha Viharas and Jain temples were also in existence. From the remains of these, it has been established that the followers of Buddhism and Jainism had great regard for the birthplace of Lord Krishna. In 1017 A.D., the magnificent temple that had been built by Emperor Chandragupta Vikramaditya, was destroyed by Mahmud Ghaznavi. After seeing the temple for himself, the Sultan Mahmud said that if any one wished to construct a building equal to it, he would not be able to do so without spending a hundred million dinars, and the work would occupy two hundred years, even though the most able and experienced workmen were employed. The Third Temple A Sanskrit inscription incised on a stone slab was found in Katra Keshavadeva, which mentions that in Vikrama Samvat 1207 (1150 A.D.), when MahaSopanam - September 2012

raja Vijayapal Deva was the ruler of Mathura, an individual by the name of Jajja constructed a new temple on the site of Shri Krishna’s birthplace. Shri Chaitanya Mahaprabhu came to Mathura and bathed at the Vishraam Teertha. Then he prayed and paid obeisance to the Lord at the Keshavadeva temple at Shri Krishna’s birthplace. Imbued with his love for Lord Shri Krishna, Shri Chaitanya Mahaprabhu began to dance, sing and cry out the name of the Lord. People were mesmerised by his acts of divine love and began to chant ”Hari-Hari” along with him. The priest of the Keshavadeva temple garlanded Shri Chaitanya. Shri Chaitanya returned to Mathura after a visit to Gokul and paid obeisance to the Lord at His birthplace. He stayed at the house of the priest. The Fourth Temple About 125 years later, Raja Veer Singh Deva Bundela of Orchha constructed another magnificent temple (about 250 feet high) on the sacred spot at a cost of Rs. 33 Lakhs. A fortified boundary wall was also erected around it. A part of this wall exists even now. In the south-eastern corner of the compound, a large well with a tall tower was built up. The water of that well was lifted to a height of about 50 feet and was used to feed the fountains in the quadrangle of the temple. The well and the tower are extant today. From the descriptions of the Italian traveller, Manuchi, it is clear that the gold canopied top of the temple could be seen even from Agra, which is at a distance of 18 Kosas (54 Kilometres). When lamps were lit on the Deepavalinight, the light could be easily seen by the Emperor from Agra. Manuchi stayed in India for a long time and had the opportunity to see the temple several times. The great temple of Keshava Rai at Mathura was built by Bir Singh Deo Bundela (during Jahangir’s time) at a cost of thirty-three lakhs of rupees. The Dehra of Keshava Rai was one of the most magnificent temples ever built in India and enjoyed veneration of the Hindus throughout the land. Alberuni also states that this temple was approximately 20 times larger than the largest mosque he ever saw in his life. Prince Dara Shukoh, Son of Jehangir, who was 17


`mcX ZÀi\w Bharath Dharshan

looked upon by the masses as the future Emperor, had presented a carved stone railing to the temple which was installed in front of the deity at some distance; the devotees stood outside this railing to have darshan of Keshava Rai. During British Rule In 1803, the Mathura region came under British rule. In 1815, the East India Company auctioned the area of Katra Keshavadeva, which was purchased by the then Raja Patnimal of Banaras. It was the earnest desire of Raja Patnimal that the Lord Keshavadeva temple should be rebuilt on the site of His birth. But his wish could not be fulfilled. His family heirs, however continued to have the ownership rights over Katra Keshavadeva. Revival of Janmasthan The Late Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya felt utterly distressed to see the miserable condition of this historical and sacred site. He started making plans for restoration of the shrine. With financial assistance from the Late Seth Jugal Kishoreji Birla, Pt. Madan Mohan Malaviya acquired the entire land from Raj Krishna Das on 7th February, 1944 at a small sum of Rs. 13,000/-. This amount does not account for the real value of the sacred land, but the expenses incurred for fighting the case at various levels by Late Shri Kailash Nath Kataju. After these cases were won, Shri Madan Mohan Chaturvedi of Mathura made commendable efforts in restoring this sacred land to its rightful owner, Raj Krishna Das. However, Malaviyaji could not fulfill his wish during his life time. Before his death, he expressed touching sentiments and a strong desire 18

for early completion of Lord Shri Krishna’s memorial at the place of his birth. In order to fulfill the last wishes of the Late Malaviyaji, the Late Seth Jugal Kishorji Birla, on February 21, 1951, constituted a trust named ’Shri Krishna Janma Bhoomi Trust’ and acquired the ownership rights over Katra Keshavadeva. Subsequently, the Trust was registered as a society, 'Shri Krishna Janmasthan Seva Sansthan.’ On observing the earnest devotion of Shri Jaidayalji Dalmia towards Lord Krishna and the sacred land of Braja, Devout entrepreneur Shri Jugalkishoreji Birla handed over the responsibility of development and construction of various temples to be carried out in accordance to the magnitude mentioned on the sacred scripture (PURAN) Shri Jaidayalji Dalmia accepted this mammoth endeavor due to his earnest devotion towards Lord Shri Krishna and keenness towards Shri Birlaji and committed himself completely throughtout his life. It was due to the tireless efforts of Shri Jaidayalji Dalmia that a glorious initiation of the construction work at the Shri Krishna Janmasthan took place. Shram Dhan Under the chairmanship of the revered Swami Shri Akhandananda Saraswati, the then Vice President of the Trust, a group of enthusiastic young volunteers of Mathura started clearing the mounds and filling up the pits through Shram Daan on the auspicious day, 15th October, 1953. Later, the work continued for several years with great perseverence under the leadership of Shri Babulal Bajaj and Shri Phool Chand Khandelwal. Thus began the restoration and contruction of the prison cell and the magnificent Shri Krishna Janmasthan complex, which was completed in February 1982. The main objective of the Trust is to develop the birthplace of Lord Shri Krishna as a centre of Hindu religion, culture and philosophy, and to publicize and propagate the message of Shrimadbhagavata Gita not only in our own country but also in foreign lands.

Sopanam - September 2012


`mcX ZÀi\w Bharath Dharshan

The Dwaraka Of South India

Guruvayoor Temple Advt.Vidhya Sumodh Guruvayoor Sri Krishna temple is a Hindu temple dedicated to Lord Krishna, located in the Town of Guruvayoor, in Trissur District of Kerala South India. It is referred to as “Bhulokavaikunda” which is transalated as”Holy abode of Lord Vishnu on earth.It is believed that the Idol of Lord vishnu at Guruvayoor temple was worshipped by Lord Krishna’s parents and Lord Krishna himself at Dwaraka Palace. After Dwaraka was consumed by sea ,the Intact idol was recovered by renowned sage Brihaspati, who is the guru of devas,and he flew with the help of Lord Vayu to seek a suitable place to install the precious idol. When they reached a beautiful place with a lake full of lotus flowers and saw Lord Siva and Parvathi dancing there, Guru was entranced by the beauty of the place and its peacefulness, on guru’s request Lord Siva allowed him to place the idol in that spot and moved to another spot near the lake called Mammiyur. A temple was built on the spot were guru placed the idol, and it was called guru-vayu-ur. Equally important is the Siva temple at Mammiyur. Architecture and Culture ;-Primary deity:Krishna(the idol of the temple is that of four armed Vishnu) The small idol is made of black stone called Antimony, which is believed to have medicinal qualities. Important Festivals:- Janmashtami, Kumbam utsavam, Ekadasi, and vishu.Architectural style-Traditional kerala style. Date built:-More than 1000years old. Location and transport:- the temple is located about 29 kms from thrissur. The nearest Railway station is at Guruvayoor .Only Guruvayoor –Chennai Egmore express train from Chennai via Thiruvananthapuram ,Madurai and trichy runs up to this station. However regular passenger train service to Ernakulam via trissur, passenger trains from Calicut side are available . The nearest railway station for better connectivity is Thrissur.and the nearest Airport is Nedumbassery,Cochin International Airport..,near Kochi. Various private and state govt buses ply with devotees,at regular intervals. Dress code for entering the temple.:- Strict dress Sopanam - September 2012

Pooja timings at Guruvayur Temple.

Time 03.00 am to 03.20 am 03.20 am to 03.30 am

Pooja Nirmalyam Thailabhisekam,vakacharthu,Sankabishekam 03.30 am to 04.15 am Malar Nivedyam, Alankaram 04.15 am to 04.30 am Usha Nivedyam 04.30 am to 06.15 am Ethirettu puja followed by Usha Pooja 07.15 am to 09. 00Am Seeveli Palabhisekham, Navakabhsekam Pantheeradi Nivedyam and Pooja . 11.30 am to 12.30 pm Ucha pooja 04.30 pm to 05.00 pm Seeveli 06.00 pm to 06.45 pm Deeparadhana 07.30 pm to 07.45 p.m Athaza pooja Nivedyam 07.45 pm to 08.15 pm Athaza pooja 08.45 pm to 09.00pm Athazha seeveli. 09.00 pm to 09.15 pm Thrippuka and olavayana 09.15 p.m Sreekovil will close. On special occasions and when there is udayasthmanapooja, timings will change.

code exists for people who wish to enter .Men are to wear Dhothi(mundu) around their waist, without any dress covering their chest, but a veshti . Boys can wear shorts, without shirt. Girls and women are not allowed to wear trouser like dress or short skirts. Women wear saris, and long skirts and blouses, or dhavanis. Presently dress code for women have been relaxed with salwar kameez being allowed. Head is not covered and foot wear is not allowed. Security restricts prevent carrying mobile phone or camera. The temple is always packed with devotees. And there is seperate queue for ladies and gents. On entering the premise of the temple one is totally immersed in bhakti. Rudra thirtham , the pond near the temple is considered very sacred, as Siva himself had done penance there. And many venerated sages had mediated in that place. Visiting Guruvayoor temple which is soaked in devotion is a sublimely fulfilling experience. 19


`mcX ZÀi\w Bharath Dharshan

]´ncpIpe almtPmXn t£{Xw ØÙdØÞÌíÆJßÈMáù¢ ØÎâÙJßæÜ ÉùÏÕVPJß æÜ ¥NÏíAᢠÕßdµÎÞÆßÄcØÍÏßæÜ ¥ÄßdÉÄÞÉÕÞÈᢠdÉÄßÍÞÖÞÜßÏáÎÞÏ ÉmßÄ ÕçøÃcX ÕøøáºßæÏK dÌÞÙíÎÃÈᢠÉßùK ÎAZ ÈÞÈÞ¼ÞÄß ÎÄAÞøÞÏß Õ{øáµÏá¢å®KÞW ØçÙÞÆøÌt¢ ÎùAÞÄßøßAáµÏᢠæºÏñáæÕKí ÕcµñÎÞAáK µÅAí ¥çȵ¢ ¥VjÄÜB{áI.í ©JøÍÞøÄàÏÈÞÏ ¦øc dÌÞÙíÎÃÈÞá ÕøøáºßæÏçKÞVAáçOÞZ ¨ æ®ÄßÙc¢ ÍÞøÄJßæa ÌãÙÄíÉÞøOøcJßæa dÉÄൢ µâ¿ßÏÞµáKá.å ¼ÈÈJßæa çÉøßÜáU çÕVÄßøßÕáµZAᢠæÄÞGáµâ¿ÞÏíÎAáÎáU ¥Vj ÖâÈcÄÏá¢, ¥ÄßÈÄàÄÎÞÏß ØçÙÞÆøÌt¢ ÉÕßdÄ ÎÞÏß ÈßWAáKáæÕK ØçwÖÕᢠ¨ µÅÏáæ¿ µÞÄÜÞÃí. ÎÞÈÕàÏÄ, ¯µÄb¢ ®KßÕÏßW ¥¿ßÏáùºî ÍÞøÄàÏÄÏáæ¿ ¼àÕÈáU ©ÆÞÙøÃÎÞÃá ¼ÞÄß, çÆÖ, ÎÄB{áæ¿ ¥ÄßøáµZ Ü¢¸ßºî ¥ÕVH ØÕVH ºßLµ{áæ¿ çÕøùáAáK ¨ ÉâVÕîºøßÄ¢. çµø{àÏ ÈçÕÞjÞÈ¢ ®K ÎÙJÞÏ Üfc¢ ÎÜÏÞ{ÎHßæa ÉøOøcæJ ÕcµñÎÞAáK ¨ æ®ÄßÙcJßW ÈßKÞÃá Äá¿A¢ µáùßçAIÄí. ¥¿ßJGßæÜ ¼È ÄÏáæ¿ æ®µcJßÈᢠçÎÞºÈJßÈᢠ©ÄµáK ÎøáKÞ Ïß ¨ æ®ÄßÙcæJ ÈÞ¢ ÄßøߺîùßçÏIÄáIí. ÎÞçÕÜßÈÞ¿í ®K ÎÙÞØCWÉ¢ çÉÞæÜÄæK ÈæN dÉçºÞÆßMßAáµÏᢠ¦çÕÖ¢ æµÞUßÏíAáµÏᢠæºçÏî IÄÞÃá ÉLßøáµáÜJßæa ÉÞÕÈØíÎøÃ. ¦ÜMáÝ ¼ßÜïÏßW ÈâùÈÞ¿í µøßÎá{AW ®K d·ÞÎJßW µÞÜB{ÞÏß ¦øÞÇÈ ÉßLá¿VKá æµÞIß øáKåÍdƵÞ{ß, ÖßÕçfdÄJßçÈÞ¿áåçºVKí §çMÞZ ÉLßøáµáÜ ÎÙÞç¼cÞÄßçfdÄ¢ ÈßÜæµÞUáKá.

¦ÈwøÞ¼í çµÞKß.

ÆbÞÆÖÞ×í¿ ¥oß×íç¿Þ΢ È¿JæMGá. dØñàÉáøá× çÍÆÎçÈc ¦ÌÞÜÕãi¢ ¨ Ͼí¼JßW çÕÆÎdLBZ ©øáÕßGá ¥BæÈ ÎÙÞç¼cÞÄßÏÞÏß çfdÄJßW µá¿ßæµÞUáK ÎÙÞç¼cÞÄßÏÞÃáí §Õß¿áæJ dÉÄßסÀ. ¨ çfdÄJßæÜ dÉÇÞÈÕÝßÉÞ¿í ÄOâÜ ØÎVMà ÎÞÃí. ÎÈá×cæa ¼ÈÈ¢ ÎáÄW ¥Õæa ¼àÕßÄJßæÜ ®ÜïÞ µVNB{ßÜᢠ²Ýߺîáµâ¿ÞÈÞÕÞJ ²KÞá ÄÞOâÜ¢. ÉøÎÞvÞÕᢠ¼àÕvÞÕᢠ²Kߺîá çºVJí ªGßÏáùMßAáK ÕßçÖ×ÞW Éâ¼ÏÞá ÄÞOâÜ ØÎVMâ ¨ ÕÝßÉÞ¿í ÎÜÏÞ{ ÎÞØJßæÜ ®ÜïÞ

ÉLßøáµáÜ ÉøOøÏßæÜ çÎ{JâV ¥oßçÙÞdÄßÏáæ¿ §ÜïJáÈßKᢠç¼cÞÄß ÉµVJß ÌÞAß 11 §Üïï JáÈßKᢠç¼cÞÄß Øbàµøߺîí 12 ç¼cÞÄßÏᢠÕÙߺîáæµÞIáU ç¼cÞÄßdÉÏÞà øÅÏÞdÄ ³ºîßù ÉødÌÙíÎçfdÄJßW ÎÙÞµÕß ¥ºîáÄX ÈOâÄßøßÏáæ¿ µÞVNßµÄbJßW ¦ºÞøc ÈçødwÍâ×X 12 ç¼cÞÄßçÏÏᢠØÎÈbÏßMߺîí ÎÙÞç¼cÞÄßÏÞAáµÏᢠæºÏñá. ¨ ÎÙÞç¼cÞÄßÏÞÃá çfdÄJßW §Kᢠ浿ÞÕß{AÞÏß ÈßÜæµÞUáKÄí. ÉLßøáµáÜ ÎÙÞçÏÞ·¢ ç¼cÞÄßdÉÄß×íÀAáçÕIß 20

Sopanam - September 2012


`mcX ZÀi\w

Bharath Dharshan ¦Æc ¾ÞÏùÞÝíºîµ{ßÜÞÃí È¿AÞùáUÄí. ÉLßøáµáÜ ÎÞÙÞç¼cÞÄß dÉÄß×íÀߺî ØÈÞÄÈÇVN ·áøáµáÜ¢ ÉGßµÕßÍÞ·¢ ¼ÈÄÏáæ¿ ÄàVjÞ¿È çµdw¢ ÎÞdÄÎÜï ¦µÎÞÈ¢ çµø{àÏøáæ¿Ïᢠ¥ÍßÎÞÈ dÉÄൢ µâ¿ßÏÞÏß ÎÞùáµÏÞá. ØbÞVjçdÉøßÄÎÞÏ ÕßÍÞ·àÏ ºßLµ{ßWÈßKí çµø{àÏøáæ¿ ÉáJX ÄÜÎáùæÏ çÎÞºßMߺîí ©ÄíÉÄß×íÃáÄbJßæa ÉáJX çζÜ{àçÜAí ÈÏßAáÕÞX ØÈÞÄÈÇVN ·áøáµáÜJßæÜ ç¼ÞÄß ØíKßÇßÏßçÜAáU ÄàVjÞ¿È¢ ¯ÕVAᢠÉáÃcÕᢠµøáJᢠÈWµáæÎK dÉÄàfÏÞÃáUÄí. ÉùÏßæÉx ÉLßøáµÜJßæa ¥VjÉâHÎÞÏ ÉâÕîµÅ çµø{àÏ ØÎâÙJßæa ¥çÌÞÇÎÈTßW ÖµñÎÞæÏÞøá ÇÞVNßµ çÌÞÇÎáÃVJß §Kᢠ¼bÜߺîáÈßWAáKá. ¦ µÈW ªÄß ¼bÞÜÏÞAáµçÏ çÕIâ, ÈNáæ¿ ÉâVÕî Ø¢ØíµãÄßÏáæ¿ ÈzÏßçÜAí Äßøßæµ æºÜïÞX. ØÄcJßæa Îᶢ ØáÕVHÉÞdÄ¢ æµÞIí Îâ¿ßÏßøßAáKá ®K ©ÉÈß×Æí µWÉÈ §Õßæ¿ ³VNߺîá çÉÞµáKá. ØÎâÙÎÈTßæa ¥¿ßJGßæÜ ÈzÏáæ¿ ÄàAÈÜáµZ ÉÜ ¥¿øáµ{ÞÏß ºÞø¢ Îâ¿ß µß¿AáµÏÞá: ®CßÜᢠ¥ÃEßGßÜï ¥Ä¡ ªÄß ¼bÜßMߺîí ®ÜïÞ çµø{àÏ ÎÈTßÜᢠÈzÏáæ¿ Èùá Äßøß æÄ{ßÏßAáµ ®K ÎÙÄí ÜfcÎÞÃá ØÈÞÄÈ ÇVN ·áøáµáÜJßæa ÈßçÏÞ·¢. ÇVNdÉÉFJßæa çµdwØíÅÞÈ¢ ®Kí dÖàÉ vÈÞÍ ÆÞØ ©dÄÞ¿¢ ÄßøáKÞZ ÎÙÞøÞ¼ÞÕí ÕßçÖ×ß Mߺî ÉLßøáµáÜ ÎÙÞç¼cÞÄß çfdÄJßW ®ÜïÞ ÎÜÏÞ{ÎÞØÕᢠ¦Æc ¾ÞÏùÞÝíºµ{ßW ÄÞ¢ÌâÜ ØÎVMà ÕßçÖ×ÞW ÕÝßÉÞ¿í È¿JæM¿áKá. ØVÕî çÆÞ×Bç{ÏᢠÍØíÎàµøßAáK ¼í¾ÞÈÞoß ÏÞµáK ÎÙÞç¼cÞÄß ØKßÇòÏßW ÄÞÌâÜ¢ µÏîßæÜ¿áJí ç¼cÞÄßAí dÉÆßfßâ æÕºîí

͵¡ÄßÉâVÕî¢ ØÎVMßAáçOÞZ ÜÍßAáK ÖÞLßÏá¢, ØÎÞÇÞÈÕá¢, æ®ÖbøcØÎãißÏᢠ³çøÞ ÍµñÈᢠ¥ÈáÍÕߺîùßçÏIÄÞá. ²M¢ ®Gá ÏÞÎB{ßÜᢠȿJæM¿áK ÆàÉÞøÞÇÞÈÏßÜâæ¿Ïᢠ¥¶m dÉÞVjÈÏßÜâæ¿ÏᢠØÞfÞÄíµøßAæM¿áKÄᢠ`×àÖbøzÞøᢠÇVN ·áøáAzÞøᢠçdÉÞ¼bÜßMߺî ØÈÞÄÈÇVN¢ ÄæK. ØÈÞÄÈÇVN ÉøßÉÞÜÈJßæa ÉßùÕßÏÞÏß ¨ çfdÄ ØÎáºîÏJßWÈßKᢠ²øá ÉáÃcÞvÞÕí ØÈcÞØ çdÖ×íÀÈÞÏß ¨ çfdÄJßW §çMÞZ ÈßÜÕßÜáI.í Öã¢ç·øß ÎÀJßæÜ ÖCøÉàÀ¢ 36_ ÎÄíåÆfßÃÞzÞÏ ÖÞøÆÞÉàÀJßWÈßKᢠdÖà. dÖà ÍøÄàÄàVj ÖCøÞºøcøáæ¿ ÉAW ÈßKᢠÎdLÆàf ØbàµøߺîáæµÞIí ØbÞÎßÖßÕÞÈw ÖVN ØÈcÞØ ÉøßÖàÜÈJßÈá Äá¿A¢ µáùߺî¡å¦ºøcØíÅÞÈJí ÈßÜæµÞUáKá. ÄãÛâV ¼ßÜïÏßæÜ ÎxJâVµóKí (æµÞ¿µøAáØÎàÉ¢) çÆÕàçfdÄJßW ØbÞÎß ÖßÜÞØíÅÞÉÈ¢ È¿Jáµ ÏáIÞÏß. ØÞÇÞVÃAÞøßWÈßKᢠØÈcÞØ ¼àÕßÄJßçÜAí ©ÏVKáÕK ²øá ÕcµñßÄbÎÞÃáí ØbÞÎßÖßÕÞÈwÖVN. ØbÞVjçdÉøßÄÎÞÏ ÕßÍÞ·àÏ ºßLµ{ßWÈßKᢠÈßØbÞVj çØÕÈJßçaÏᢠÉÞÄ ÉßLá¿VKá ÍÞøÄJßæa ÉáJX ÄÜÎáùæÏ çÎÞºßMߺîí ©ÄíÉÄß×íÃáÄbJßæa ÉáJX çζܵ{ßçÜAí ÈÏßAáÕÞÈᢠÈNáæ¿ èÉÄãµ ØÄcBZ ÄßøߺîùßÏá ÕÞÈᢠ¦ Èz ¼àÕßÄJßW ɵVJáÕÞÈᢠdÉÄß¼í¾Þ ÌiøÞÏ ²øá ÄÜÎáù ؼí¼ÎÞÏßAÝßEá. ØÈÞÄÈÇVN·áøáµáÜJßæa ç¼cÞÄß ØKßÇßÏß çÜAáU ÄàVjÞ¿È¢ ¯ÕVAᢠÉáÃcÕᢠµøáJᢠÈWµáÎÞùÞµæG ®Ká dÉÞVjßAáKá. åååååååå

Sopanam - September 2012

21


ho£Ww Views

kaql¯nse aqeyNypXn

-Hcp AhtemI\w

çÜÞçµÞJø¢ ®KáåÈÞæÎÞæA ØbµÞøc ¥Ù CÞøçJÞæ¿ ªx¢ æµÞUáK ÍÞøÄØ¢ØíµÞø¢. ÈßVÍÞ·cæÎKá ÉùÏæG , èÕϵñßµÎÞÏ ØÎàÉÈBZ ÎâÜ¢ ÕßÕßÇ ÕßÍÞ·B{ßWæÉGÕVAá¢, ÕßÕßÇ çζܵ{ßW dÉÕVJßAáKÕVAá¢, ÕßÕßÇ ÕcµñßÄbBZAᢠ§Kí ²çø ¦ÖÏÎÜï. dÌßGà×í çµÞ{ÈßÕÞÝíºÏßW ÈßKᢠ1947 ³·Øíxí 15_Èá ²øá ÍÞ·¢ æÕGßÎáùßAæMG ÈßÜÏßW ÈNáæ¿ ÎÞÄãÍâÎß ÕßçÎ޺Ȣ çÈ¿ßæÏCßÜá¢, ÕßçÆÖßµ{áæ¿ ¥ÇßÈßçÕÖ µÞܸGB{ßW ÈNßW ÜÏߺîá çºVKá µÝßEßøáK ÈßøÕÇß Ø¢ØíµÞøB{áæ¿ÄÞÏ çÖ×ßMáµZ, ÍÞøÄ Ø¢ØíµÞøæÎKá ÉøæA µøáÄæMGßøáK ØÈÞÄÈÇVN Bæ{ ÌÙáÆâø¢ ¥µxßAÝßEßøßAáKá. ¥çMÞçÝ Aᢠ¯ÄÞÃá ÎßµºîÄí ®Kí ÄßøæE¿áAÞX ÌáißÎáGáIÞAáKÕßÇ¢ ØCøÎÞÏß ÄàVKá, ØÞÎâÙc ÕcÕØíÅßÄß. ÍÞøÄàÏÄæÏ ¥¿ßØíÅÞÈÎÞAÞæÄ øâÉ¢ æµÞI ÕßÕßÇ dÉØíÅÞÈB{ó¢ ¨æÏÞøá ÎÞxJßÈá ¦A¢ µâGß. ®CßWçÉÞÜᢠÕßÕßÇ Ø¢¸¿Èµ{áæ¿ Ø¼àÕdÉÕVJÈËÜÎÞÏß ÎâÜcB{ßÜᢠÎxᢠ²øáÄø¢ ¯µàµøâ ÕKá µÝßEßøáKá, ØbÞÄdLc ÜÌíÇßAá æÄÞGá ÎáOáIÞÏßøáK ÄÜÎáùAí ÆÏÞÈwØøØbÄß Ïáç¿ÏᢠøÞ¼ÞùÞ¢ çÎÞÙX ùÞÏßÏáç¿ÏᢠÎxᢠdÉØíÅÞÈBZ ³VAáµ. ÍÞøÄàÏV ÄæK ÍÞøÄJßæa ¥ÇßµÞø¢ èµÏÞ{ÞX Äá¿BßÏßGí 65 ÕV×¢ ÉßKßGá. ÉìøzÞøáæ¿ ¼àÕßÄ ÈßÜÕÞøB{ßÜá¢, µVNÎmÜB{ßÜᢠÕcÞÉÞø_ ÕcÕØÞÏ ø¢·B{ßÜᢠÉáçøÞ·Äßµ{áIÞÏß ®K ØÄc¢ ÈÎâAí ¥¢·àµøßAÞ¢. Éæf, çÕÆÈçÏÞæ¿ ÎÞdÄ¢ çÈÞAß µÞçÃI ²KáIí_ ØÎâÙJßW ÎâÜcB{ßÜᢠÇÞVNßµÄÏßÜᢠÈßøLøÎÞÏß Ø¢ÍÕߺîí æµÞIßøáAáK çÖÞ×â. ¯æÄÞøá ædÉÞË×æaÏᢠÎáùߺîáÎÞxÞX ÉÞ¿ßÜïÞJ ²øá ¸¿µÎÞÃá ¥Äßæa ®JßµíØí_ æÉÞÄáæÕ ÌÙáÎÞÈcÄ ÈßÜÈßVJßÏnøáKá, èÕÆcÕãJß, ÕßÆcÞÍcÞØ¢, øÞ×íd¿àÏ¢, ØÞ¢ØíµÞøßµ¢, ØÞOJßµ¢, ÎÄ¢, ÉdÄdÉÕVJÈ¢, ØÞÎâÙc ÕcÕØíÅ Äá¿BßÏ ÎßA çζܵ{ßÜá¢. ®KÞW, ØÎàɵÞÜØâºÈµZ ¦ÖC ¼ÈßMßAáKá ®Kí ÉùÏÞæÄ ÕÏî. ÎÞicÎB{ßÜᢠæØÎßÈÞùáµ{ßÜᢠÎxᢠȿJæM¿áK Ø¢ÕÞÆB{ßW ²æA ÄæK ¨ çζܵ{ßW ©U dÉÕVJµøßÜᢠçÈÄãØíÅÞÈàÏøßÜᢠ22

ÉvÈÞÍX ÄßçAÞ¿ß

²æAÏáU صÞøÃÎÞÏ ¥ÕßÖbÞØJòæaÏᢠ¥ÈÞÆøÕßæaÏᢠØbøBZAí ÆßÈ¢ dÉÄß ÎâVºî µâ¿ßµâ¿ß ÕøáKÞÄÞÏÞÃá µÞÃáKÄí. ØÞÎâÙc ÕcÕØíÅÏßW ØìÙãÆB{ᢠµâGÞÏíε{ᢠµáùEáÕøáKá. ¥ÏWÉABZ ¥ÈcøÞÏß ÎÞùáKá. ØÄc¢, ØÎÄb¢, ØÞçÙÞÆøc¢, ØÎâÙÈàÄß §ÕæÏÞKᢠÎâÜcºcáÄßÏáæ¿ µøÞ{ÙØñB{ßW ÈßKᢠ²ÝßÕÞAæM¿áKßÜï. èÕÆcÕãJßÏáæ¿ ¯µÜfc¢ ÎÈá×cçØÕÈ¢ ÎÞdÄÎÞÏßøßæA ·ÃÈàÏÎÞÏ ²øá ÕßÍÞ·¢, Íß×·bøzÞøáæ¿Ïᢠ¦ÄáøÞÜÏB{áæ¿Ïᢠ§æMÞÝæJ ¥ÕØíÅ ®LÞá? ©KÄÎÞÏ ÎÞÈá×ßµ ÎâÜcB{ßWÈßKᢠÉøÎÞÕÇß Îáµñß dÉÞÉߺîí çµÕÜ¢ ²øá ©çÆcÞ·¢ ÎÞdÄÎÞÏßøßAáKá, èÕÆcÕãJß §çMÞZ........ ÕßÆcÞÜÏB{áæ¿ ©¿ÎØíÅÄ èµÏ¿Aß æÕºîßGáU æºùßæÏÞøá ÕßÍÞ·¢ ²Ýßæµ ¯ÄÞIí ®ÜïÞÕøᢠÄæK_ øÞ×íd¿àÏ çÈÄÞAZ ©ZMæ¿_ ØøØbÄà ÎwßøBZ ¦çµI §ÕÏáæ¿ É¿ßÉ¿ßÏÞÏ µçOÞ{ ÕWAøâ ÉçøÞfÎÞÏß ¥¢·àµøßAáKáIí. ÕßÕßÇøàÄßµ{ßÜáU ¥ÇcÞÉÈ Ø¢ÕßÇÞÈBZ_ §æaVÈÞ×íÃW, Øà. Ìà. ®Øí. Øß, æ®.®Øí. Øß., Ø¢ØíÅÞÈ ØßÜÌTáµZ ÕÞVæJ¿áAáKÄí ÈßÜÕÞøB{ßW ¥LøÎáU ÉìøzÞæø ¦Ïßøß AáæÎKí ÉùçÏIÄßÜïçÜïÞ. ÉÀÈ Õß×ÏB{ßW ØíæÉ×èÜçØ×X Îá¶cÎÞÏçÄÞæ¿ ÇÞVÎßµÄ. ÎâÜc¢ Sopanam - September 2012


ho£Ww Views §ÕAá ØßÜÌTßçÜÞ, ÉÀÈdµÎB{ßçÜÞ ØbÞÇàÈ¢ §ÜïÞÄÞÏß. ÈNáæ¿ ÎÞÄãÍâÎßÏáæ¿ ÕØñáÈß×íÀÎÞÏ ØÞ¢ØíµÞøßµ ºøßdÄ¢, ÉáøÞÃBZ, §ÄßÙÞØBZ §ÕAí dÉÞÇÞÈc¢ µáùEá. ©UÕÏßÜÞæÃCßçÜÞ, ÕßµÜÎÞÏ ÕcÞ¶cÞÈBZ ©U µãÄßµZAÞÃá dÉÞÎá¶c¢. øÞ×í¿àÏ çÈÄãÄbB{ßÜ⢠ÍøÃÕßÍÞ·B{ßÜᢠ©KÄB{ßÜᢠ®JßæM¿ÞÈáU ÉøÎdÉÇÞÈB{ÞÏ Éøß·ÃȵZ 'ÕßÖß×í¿" Õcµñßµ{áæ¿ ÉßLá¿V ºîÞÕµÞÖßµ{ᢠÕßÕßÇ ÕßÍÞ·Bæ{ Üfc¢ æÕºîáU dÉàÃÈB{ᢠ¦ÏßAÝßEâ. ÄBZ çÕÞGí æºçÏîIÄí ÉÞVGßæAÞ ØíÅÞÈÞVÅßµ{áæ¿ µÝßÕßæÈÞ ®Ká ØÞÇÞøÃAÞøÞÏ ØNÄßÆÞÏVAí ÄàøáÎÞÈßAÞX µÝßÏáKßÜï . ØíÅÞÈÞVÅßÏáæ¿ §ÈßÏᢠæÄ{ßÏßAæMGßGàÜïïÞJ ÍøÃÎßµÕᢠ¼ÈçØÕÈJßÈáU ¦V¼ÕÕá¢, Îßµºî dÉØ¢·µøßÜâæ¿ dɺøßMßAæM¿áµÏÞÃá ®Bá¢. ØÞØíµÞøßµ ø¢·æJ ØíÅßÄßçÏÞ? ¥AÞÆÎßµ{ßçÜ AáU ÈßÏÎÈBZ øÞ×íd¿àÏÉøß·ÃȵZ µÃAßæÜ ¿áJí ÎÞdÄÎÞÃßçMÞZ. ÎÞùß ÎÞùß Íøßºî µfßµæ{ÞKᢠÄæK §ÄßæÈÞøá ÎÞx¢ ÕøáJÞX ²øßAÜᢠØKi ÎÞÏßGßÜï ®KÄí ²øá ØáÄÞøc ØÄc¢. ÉáøØíµÞø ÈßVÃÏB{ßW ¯æÄCßÜᢠÄøJßÜáU ØbÞÇàÈBZ ©IÞÕáKÄÞÏß ÉùÏæM¿áKá. ÖøßÏÞÏßøßAÞ¢ ®Ká ¼ÈBZAí çÄÞKáµÏᢠæºÏîáKá. ÇÞVNßµÄÏáæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈ¢ ®Kí æÉÞÄáæÕ ÕßÖbØßAæM¿áµÏᢠdɺøßMßAæM¿áµÏᢠæºÏîáK ÎÄÕßÖbÞØBZ ®¿áAáµ. ÕßÕßÇ ÕßµØßÄ øÞ×íd¿B{ßW È¿JæMG ØVçÕµ{ßW ®ÜïÞ¢ ÄæK ÕßÖbÞØcÄÏßÜᢠÌÙáÎÞÈcÄÏßÜᢠ©KÄ ÈßÜÕÞø¢ ÉáÜVJáKÕøÞÏß ÍâøßÉf ÉßLáà ÜÍߺîÕV ÉáçøÞÙßÄzÞøÞÏßøáKá. §Õøáæ¿ ØíÅÞÈ¢ §KÞµæG, ¥d·ß΢ ¥Üï. ÕßÖÞØßµæ{ §Kí ÈÏßAáKÄí ÉÜçMÞÝᢠÎÄJßæa dÉÞÇßÈßÇc¢ ¥ÕµÞÖæMGá ø¢·JáU Ø¢¸¿Èµ{ᢠ¥ÕÏáæ¿ çÈÄÞA{ᢠ¦Ã¡ . §ÕçøÞæ¿ÞM¢ ÄæK ¦dÖÎB{á¢, ¦dÖÎÞÇßÉzÞøᢠµÉ¿ØßizÞøᢠ²æAÄæK ÎÄÕßÖbÞØB{áæ¿ µçOÞ{ÕWµøÃJßW ¥Õøáæ¿ÄÞÏ ÉCá ÕÙßAáKá

È¿çJIßÕK ØÎø¢ çÜÞµøÞ×íd¿BZAß¿ÏßW ÍÞøÄàÏ ¼ÈÞÇßÉÄcJßÈá Ø¢ÍÕߺî ÎâÜcºcáÄòÏáæ¿ ²øá Õß{¢Ìø¢ ¦ÏßøáKæÜïÞ?. ÇÞVNßµÄÏáæ¿ ÄµVºîæÏ µáùߺîᢠÎâÜc ºcáÄßæϵáùߺîᢠ¼ÈB{ßW ¥ÕçÌÞÇ¢ ©IÞ AßÏÄí ØbÞÈáÍÕBZ ®KæÄCßÜᢠ¯æù ÎÞicÎB {ßÜâæ¿ÏÞæÃKí ÈßT¢Ö¢Ï¢ ÉùÏÞ¢. æÉÞÄá dÉÕVJ µçøÞ Íøõâ¿çÎÞ æÄÞ¿ÞJ æ¾GÜáIÞAáK ÈßøÕÇß Õß×ÏB{ßW ÕàçùÞæ¿ æÉÞøáÄßÏßøáK ÎÞicÎB{áæ¿ §KæJ ØíÅßÄßçÏÞ? ÕÞVJµZ ÄÎØíµøßAæM¿áKá. ¿bòØíxí æºÏîæM¿áKá... ºßÜçMÞZ ²çø Ø¢ÍÕ¢ ÉdÄB{ßW ÉÜÄøJßW. ÎxáºßÜçMÞZ ²çø æÄxí ®ÜïÞ ÎÞÇcÎB{ßÜᢠ²çøçÉÞæÜ.. ÇàøÎÞÏ ÉdÄdÉÕVJÈ¢ ÕÝß ¼ÈÕßÖbÞØ¢ Üfc¢ æÕAáKÕV ¥¢·áÜn ÉøßÎßÄ¢ . ÎâÜcÕᢠÇÞVNßµÄÏᢠÉÝFX ¥ÌiBZ ¦ÃßKí. çµGùßE ÕßÕø¢ ÖøßÏÞæÃCßW ÉdÄdÉÕVJÈ ÉøßÖàÜÈÉiÄßµ{ßW ²KᢠÄæK ÎàÁßÏ ®JßµíØí ²øá Õß×ÏÎÞÏß ÕøáKßÜï : ²xæMG dÉÍÞ×ÃB{ßW ¥ÜïÞæÄ. ³VN ÕøáKá ²øá æÉÞÄếBí. çÕÆßÏßW ÈßÜÕß{Aí. ²ÝßçAI ®H ¯æÄçKÞ, ®dÄ ÄßøßÏ߿â ®çKÞ ¥ùßÏÞæÄ èµµÞøc¢ æºÏñí µøßLßøß µJáKá... dÉÇÞÈ ÉøßÉÞ¿ßµ{ßW ²KÞÏßøáK æÉÞKÞ¿ ¥ÃßÏߺîí ¦ÆøßAÞX çÉÞÜᢠÎâÜcºcáÄò Õß{ßçºîÞÄß. ØAÞJßÈá µÞJá ÈßWAáK ÆøßdÆæÈ çÉÞæÜ µcá ÈßWAáµÏÞÏßøáKá, ¦ÆøßAæMGÕV. ÄßzæÏ ÄßøØíµøßAÞÈáU ÎçÈÞÍÞÕ¢ ÉáÄnÏ ÄÜÎáùÏßW Õ{VJßæÏ¿áAÞX ¦ÕÞJß¿çJÞ{¢ ØÎâÙ¢ çÈøß¿áK ÎâÜcºcáÄß ¥ÈáØcâÄ¢ Äá¿øá¢... ¥øÞ¼µÄb¢ ®K ¥ÕØíÅÏßÜÞÕᢠæºæKJáµ. ÎâÜcÞÇß×í¿ßÄ ÎçÈÞÍÞÕÎáU ²øá ÈÜï ÈÞæ{AÞÏß ÈÎáAí dÉÞVX¡ÅßAÞ¢ _ µÞJßøßAÞ¢

ØVAÞøßæaÄᢠØVAÞøßÄø Ø¢¸¿Èµ{áç¿ ÄáÎÞÏß æÕ{ßæM¿áJæMG ÍàÎÎÞÏ ØÞOJßµ ¥ÝßÎÄß µÅµZ ¥OøMßAáKÄÞá. 65 ÕV×BZ µÝßEßGᢠµùµ{E ²øá ¥ÝßÎÄß Õßøái ÌßW ÉÞTÞAßæÏ¿áAÞX ÈÎáAí µÝßEßGßÜï ®çKÞVAáµ. ¥HÞÙØÞøÏáæ¿ çÈÄãÄbJßW Sopanam - September 2012

23


IeþkmlnXrw Art & Litrature

AjvSan tcmlnWn \mfn ÈÕßX µã×íÃdÖß

(Øá×íÎ Øáçø×í ¦ÈÞÏíAW)

µHÞ ¨ øÞÕßX ¾ÞX ÈßX ÉàÜß ÄßøáÎá¿ßÏÞÏí ÎÞùßæÏCßW ÈßX ©¿ÜÞæµ ºáxáK ÉàÄÞÌø çºÞÜÏÞæÏCßW ÈßÄcÕᢠÈßKÇøBZ ºáÌßÏíAᢠÎáø{ßÏÞÏí ¾ÞX ÎÞùßæÏCßW ÈßX ÉÞÆBZ ÄÝáµáK ÉvÎÞÏí ÕßøßæECßW µHÞ... ÈßX µYÀJßÜÃßÏᢠµìØñáÍÎÞÏí ¾ÞX Äß{BßæÏCßW ÈßX dÖàÕrÞCßÄ ÕfØßæÜ ÆßÕcdÖàÏÞæÏCßW µHÞ... ç·Þ ÉøßÉÞÜÈÞ¢ ç·ÞµáÜÈÞÅÞ ÈßX ç·ÞÉßµÏÞÏí ¾ÞX ÉßùKáæÕCßW µÞÏÞOâ ÕVHÞ ÈßX µÞÃßµcÏÞ¢ µÆ{ßÉÝÎÞæÏCßW µÎÈàÏ çÈdÄÈÞ¢ µÞVÕVHÞÈßX µøØídÉÖ ÎùßEáæÕCßW ¾ÞX ¨ øÞÕßW ÈßKßW ¥ÜßEá æºVKáæÕCßW µHÞ...

24

Sopanam - September 2012


BtcmKrw Health

Pregnancy and Child Birth Pregnancy and childbirth is one among the miraculous and mysterious processes in the entire universe .The spark of a new life is the perception of soul or God or a divine intervention. The period of pregnancy is very important for the fundamental growth of an individual. it requires utmost care, patience and perseverance. It needs intense thapas and sadhana. Ayurveda being the most ancient scientific medicinal system have a significant contribution to pregnancy and infant care. Ayurveda emphasize on the physical, emotional and social wellbeing of pregnant mother. Ayurvedic tips for pregnant mother • Pregnant women should be cheerful and happy since the thoughts and moods of the mother influence the foetal growth. Disputes and anger provoking thoughts can harm both mother and baby and that should be avoided. • Personal hygiene is very important for a pregnant woman to avoid infections. Bathing with mild warm water boiled with nalpamara bark and tamarind leaves can alleviate pain and keep skin free of infections • Regarding diet easily digestible light diets with plenty of fresh fruits and vegetables are advisable. Drinking plenty of water help to keep the mothers body hydrated. Over eating meat, pulses, heavy and spicy foods, garlic, onions should be avoided. Eating excess fish can also be harmful since these days fishes are loaded with industrial and metallic contaminants. Fresh water fish in moderate amounts are advisable. • Looking at stars comets, eclipses etc should be avoided. Avoid UV exposure as much as possible • A wide range of herbs are mentioned for garbhasthapana(stabilizing pregnancy) and to improve foetal oxygenation .Bala (sida cordifolia) has been proven to improve foetal oxygenation even by modern pharmacodynamics. • Gokshura(njerinjil) is given boiled with water to improve renal filtration and there by prevent renal diseases. • Pichu with dhanwantharam thaila can alleviate pain and help prevent infections • In the first trimester jeevaniya drugs like shatavari, vidari etc are advised. • Herbs like Aswagandha and guduchi are advised to strengthen uterine muscles and for nourishment of the embryo Sopanam - September 2012

Dr. Maya Gopinath

• Application of sandalwood pulp and lotus paste can help prevent strechmarks. Paste of neem, basil, manjishta and jasmine oil can also be helpful. • Tulsi tea is advised during pregnancy because of its anti infective and anti spasmodic properties. • Dinking ginger tea can be helpful in morning sickness and anorexia. • Pregnant women should avoid taking intoxicants like wine alcohol etc. • Pregnant women should avoid strenuous exercises, sleeping during the day and keeping awake late at night. • According to Ayurvedacharyas pregnant women start to feel longings for special foods due to the second hridaya or chetana of the new life sparkling inside. This should not be prevented since it can be harmful for the foetus. • The physical and psychological disturbances of the expectant mother should be taken care of immediately. Masanumasika chikitsa, Pumsavana (special nasal medication to have baby of ones own choice) detailed description of management of delivery and ante natal care can all be seen in the ancient texts like Charaka Samhitha, Susruth Samhitha, Ashtanga Hridaya etc It is important to note the contributions of the rural and tribal people in pregnancy care and management. Therapeutic oil massages, warm water bath with boiled leaves of Moringa, Ajamoda etc are helpful in alleviating aches and inflammation. Dizziness and nausea are managed by oral administration of dhanyaka(coriander) and sugar is very popular in Kerala . Management during delivery and aftercare are as important as the pregnancy period for the mother to regain her health and physique. Today we live in an era of sophisticated diagnostic procedures where we can see how the baby moves, breathe and live inside the womb. Advancement of technology had contributed to a great extent in obstetric management. Even though Ayurveda emerged in an era of less technological advancement the management techniques of pregnancy and infant care are still very valuable for every expectant mother. 25


hnZr`rmkw Education

"Samskritham Vada, Aduniko Bhava "

Anuradha Sundara Raman

Samskrita, or Sanskrit as we call it, is the core of our Bharatiya culture and tradition. This language occupies an exalted position amongst the numerous languages of the world, as it is not just a communication tool but is an entire 'way of life'. Modern day scholars admit that Sanksrit could be older than 6,000 years at the least. Samskrita is considered to be a 'Devabhasha', the language of the Gods, and even a cursory study reveals why it is so. It is infact made up of the primordial sounds, and is developed systematically to include the natural progressions of sounds as created in the human mouth. Among the current languages which possess a hoary antiquity like Latin or Greek, Samskrita is the only language which has maintained its structure and vocabulary even today as it was in the past. Our sacred Vedas or Shrutis as they are called, which classify as one of the oldest literature of the world are all in Samskrita, as are our various Puranas, Ithihasas, the Upanishads, and other Vedantic and Shastraic texts. We have untold wealth in our treasury of knowledge, all compiled in this most beautiful, pristine and scientific language. Samskrita once flourished in our country, not only as the language of royalty, nobles and intellectuals, but was widely spoken in common circles too. There are many pointers to this. It is perhaps more than just a coincidence that our Bharatha was at the pinnacle of glory, power and esteem during this period. The abundant wealth of knowledge that we can see in the texts handed down to us by our ancestors is a powerful testimony to this. Be it in the field of spirituality, medicine, science and technology, literature, mathematics, arts, the humanities, astronomy, astrology or a host of other subjects, our ancestors have left behind a sea of material that stands the test of modern-day scrutiny and analysis. Scholars from various fields all over the world are turning to these very texts to uncover the rich, hidden knowledge.We can rediscover all this as also preserve it for future generations only through the study of Samskrita. Sir Monier-William in an introduction to his San26

skrit-English Dictionary wrote, “By Sanskrit is meant the learned language of India - the language of its cultured inhabitants, the language of its religion, its literature and science - not by any means a dead language, but one still spoken and written by educated men by all parts of the country, from Kashmir to Cape Comorin, from Bombay to Calcutta and Madras” . Samskrita has been greatly applauded as a Mantric language, and yet it is as modern as any language can be, as NASA the most advanced research center in the world has discovered that Sanskrit, the world's oldest spiritual language is the only unambiguous spoken language on the planet. The precise and extremely well defined structure of Sanskrit, offers a number of areas in linguistics research including Computational Linguistics. Scientists have noted that Sanskrit could be used to write programs and communicate with computers, as it’s scientific structure makes it very similar to a machine –level language. Also, Samskrita is the only known language which has a built-in scheme for pronunciation, word formation and grammar. It is lauded as a language of the heart giving expression to many kinds of human emotions. Samskrita is a language for humanity, and the Vedas encompass knowledge in every sphere of human activity. Many profound principles of human existence are given expression through Sanskrit, and this continues to amaze those who study the language. A Samskrita scholar understands the world better than most others. Shanghai has a statue of Sanskrit poet Kalidas on one of its most important streets, something that few Indian cities can boast about. By studying Sanskrit, other languages can be learnt more easily; this being the language all others borrow from fractionally. The Sanskrit grammar is reflected in part in Irish or Greek, Latin or English. Sanskrit has the most comprehensive writings in the world expressed through the Vedas and the Gítá. The Upanishads –translated by William Butler Yeats have given people from all over the world an insight into universal religious feelings for more than one century now. To know these well expressed simple words Sopanam - September 2012


hnZr`rmkw Education of wisdom in the original is better than dealing with second-hand copies or translations. Sri Rutger Kortenhorst , a Sanskrit teacher in John Scottus school in Dublin who is also a member of the School of Practical Philosophy and Economic Sciences says, ”Sanskrit is the only language in the world that does not have a short lifespan. It is a never-dying constant”. The reason for the constancy in Sanskrit is that it is completely structured and thought out. It also affords ample room for new words. “This is the most perfect and logical language in the world, the only one that is not named after the people who speak it. Indeed the word itself means, 'perfected language'", says Warwick Jessup, head of the Sanskrit department at St.James, a British school in the heart of London, which has made Sanskrit a compulsory subject for its junior division because it helps students grasp maths, science and other languages better. Headmaster Paul Moss says, "Sanskrit is the mother of most Indo-European languages. Sanskrit helps immensely to develop cerebral dexterity through its phonetics. The Devanagari script also aids the development of better motor skills in the students. In the past 10 years we have realised that it helps students in their overall cognitive development." The unifying role of Samskrita in our country cannot be over emphasised. Sardar K.M. Panikkar pointed out, “It is one common inheritance of Bharat. The unity of Bharat will collapse if it breaks away from Sanskrit and the Sanskritic traditions”. Dr. Rajendra Prasad said, “Sanskrit provided perhaps the most important focal point from which emanated cultural and political unity”. K.M. Munshi aptly pointed out that “without Sanskrit Bharat would be nothing but a bundle of linguistic groups”. The word Samskritam means “polished” or “refined” or “sculpted to perfection”, and this language is verily so. It is considered to be the 'mother of all Indian languages', and on an average all Indian languages have about 50-60% Sanskrit words. Sanskrit as a language is based on root syllables and words. Unlike the other languages of the world, every word in Sanskrit is derived from a root. A delightful feature of Samskrita bhaasha is the propounding of great as well as simple philosophical truths through the medium of Subhashitams, which are practical statements, that shed light on various social and cultural aspects of daily life in simple, lucid and crisp terms. Sopanam - September 2012

If education aims to build up the character of students and to impart the highest intellect to them, can there be any better language than Sanskrit to teach students. The phonetic system of all our languages is borrowed from Samskrita by tradition. The syntax and grammar is also akin to Samskrita. We are also familiar with mantras, verses in Samskrita and Pauranic discourses. Hence it will not be very difficult for an Indian student to learn this sublime language. Mattur and Hosahalli are infact twin-villages near Shimoga in Karnataka, where Samskrita is spoken as a regional language. More than 90% of the population of these villages knows Samskrita. There are many efforts being undertaken to restore Samskrita to its once held position of glory. Samskrita Bharathi, is one such non-profit organization that is working to bring Samskrita back into the mainstream.They conduct courses, lectures, seminars, debates, discourses.etc with the objective of promoting the study of Samskrita language. The spoken Samskrita camps(Samskrita Sambhaashana Shibirs) conducted by them have helped bring Samskrita into people's homes in short, simple steps. Basically, a person needs about 200-250 words to be able to effectively converse in any language on a simple day-to-day basis. These shibirs provide an opportunity for everyone to learn basic communication skills in Samskrita, and have earned the admiration of many. To enable the large expat Indian population in the Middle-East to benefit from this endeavour, Samskrita Bharathi will be coming to our doorsteps soon. In the month of October, a Samskrita Camp will be conducted in Kuwait. This is a golden opportunity for all Bharatiyas to dip into the vast ocean of the treasures we have inherited in the form of the ancient language of Samskrita, endeavouring in the process to regain our position of eminence in the world. To avail this opportunity and for more details, please contact by mail : vbkuwait@gmail.com In the words of Rachel Nez, “Language is the distillation of hundreds, if not thousands of years of experience of a collective.... So when the language disappears you're really throwing away that whole library of knowledge” . Let us all earnestly come to the feet of our mother, Samskrita now and offer our respects by making use of this wonderful opportunity to rediscover our roots and heritage. 27


hmÀ¯IÄ News

Ipsshänsâ kz´w AÀ^Pv.... Hê cm{ã¯nsâ tZiob ]pjv]¯n\v B Øm\w e`nç¶Xv BImc`wKn am{Xw sIm­IÃ, B cmPy¯nsâ Ncn{Xhpw, BhmkhyhØXbn AXnëÅ Øm\hpw Hs¡ IW¡nseSp¯mWv. \mw A[nhknç¶ æssh¯nsâ tZiob ]pjv] w GXmWv Fì tNmZn¨mÂ, F{X t]À¡v D¯cw \ÂIm\mæw? BImc`wKn sIm­Ipw hen¸w sIm­ Ipw ap¶n«p \nevç¶ ]e ]pjv]§fpw a\Ên ht¶ímsa¦nepw, tIcf¯nsâ tZiob ]pjv]amb IWns¡m¶ t]mse kzÀ®hÀ®w hmcn sNmcnbp¶, hfsc sNdnb, "AÀ^Pv'BWv æssh¯nsâ tZiob ]pjv]w. hk´¯nsâ Bchw æsshänsâ a®nteív F¯níp¶ kuhÀ® NmêX. BZnaImew apXevçXs¶ æsshänse `q{]IrXnbpsS `mKambn hnhn[Xcw sNdpkky§fpIp­v.sImSpwth\epw AXnssiXyhpw amdn amdn ]nSnapdpç¶ ChnSps¯ ImemhØbnÂ, I¯nÖzenç¶ kqcyë Xmsg kkyPme§sfÃmw hmSn¯fêì. th\¨qSn Dêæ¶ `qanív Bizmkamsb¯p¶ æfnÀagbn a®nsâ amdn Dd§n¡nSç¶ X\ Xmb sNdpkky§Ä ]p\ÀÖ\nçì. C¡q«cn {][m\nbmWv Rhanterum Epapposum F¶ ikv{X\m aapÅ AÀ^Pv. A§s\ th\ hk´¯në hgnamdpì, AXnssiXy¯në apt¶mSnbmbpÅ sNdphk´w. th\en A{]Xy£amæ¶ Cu sNdp]pjv]w ]p¯ëWÀhn angnXpdç¶tXmsS æsshäv hk´¯nsâ ]«p]pXípì. Xsâ kzÀ®hÀ®w sImI­v AÀ^Pv æsshäns\ Ae¦cnçì. a®nÂ\nìw A{XII­v Dbc¯n hfcm¯ Cu sNdpkky¯nsâ aqeyw {]mNo\Imew sXm«pXs¶ ChnSps¯ P\X a\Ênem¡nbnêì Fì thWw IêXm³. KÀlnI Bhiy¯nëÅ CÔ\ambpw kpJib\¯nëÅ sa¯bmbpw am{Xaà P´pPme§fpsS Blmcambpw AÀ^Pv D]tbmKn¨pt]mì. kpJapÅ \ë¯ KÔw t] dp¶ ChbpsS Huj[aqeyw {]kn²amWv. Cu {]tXyIXIÄ FÃmw AÀ^Pv F¶ sNdp]pjv] s¯ Cu tZi¯nsâ Xs¶ {]XoIambn DbÀ¯n. æsshänsâ tZiob]pjv]ambn AÀ^Pns\ HutZymKnIambn AwKoIcn¨Xv 1983 BWv. {]IrXnkuµcy¯në amäp Iq«phm\m 28

civan IrjvWæamÀ bn bqtdm]y³ cmPy§fn \nìt]mepw CdçaXnsN¿p¶ kky§Ä æsshän ] cn]men¡s¸Spì. B ]pjv]Pme§fpsS \n d¨mÀ¯nepw AÀ^Pv æsshänsâ a®n {]uVntbmsS hnSÀì \nevçì. Xsâ X¦hÀ®w sImI­v Hê D]X]vX`qansb¯s¶ PohÊpäXmçì. ]Ýnaæsshänsâ hmZn AÂþ_m Zn³ Xoc§ fn CSXqÀì hnSÀ¶v \nevç¶ AÀ^Pnsâ hÀ®hnkvabw Imgv¨¡mêsS a\w Ihêw. Hmtcm `q{]IrXnbpsSbpw {]tXyIXIÄ AXnPohn¡m³ Iê¯pÅhbmWv AhnSps¯ X\Xmb ssPhPme§Ä. ImemhØbpw {]IrXnbpsS `mhamä§fpw Ah XcWw sN¿pì. F¶m ]cnØnXntbbpw BhmkhyhØsb¯s¶bpw apdnth¸nç¶ Xc¯nepÅ aëjysâ ]ptcm Ka\ {]hÀ¯\§Ä ChbpsS hwi\mi¯në Xs¶ ImcWamæì. AÀ^Ppw C¶v hwi\m i¯nsâ `oXnbnemWv. aëjy\m aeoakamæ¶ ]cnØnXn ]qÀh ØnXnbn F¯m³ hÀj§Ä FSpt¯¡mw. Hê ]t£ ]p\ÀÖ\n kz]v\w II­v a®n Dd§p¶ AÀ^Pv t]msebpÅ kky§fpsS hn¯pIÄ t] mepw A\yw \nì t]mtb¡mw. kÀÆw klbmb `qan I\nªp \evæ¶ k¼¯mWv Pehpw hmbphpw DÄs¸sSbpÅ kÀÆPohPme§fpw. k´penXamb Hê BhmkhyhØbn am{Xta AhsbÃmw kwc£n¡s¸SpìÅp. hêw Xeapdíp th­In Cu k¼¯v Im¯pkq£nt¡I­ NpaXe \apçI­v. iÆm amkw ]ndì. th\ensâ Ahkm\w kqNn¸n¨psImI­­v skmssl \£{Xw Zriy ambn. C\n th\ÂagímbpÅ Im¯ncn¸nsâ Zn\§Ä. æsshänse sNdphk´¯nsâ kqN\ \ÂIn AÀ^Pv DWcm³ kabambn. \apçw Im¯ncnímw, Znhk§ÄçÅn DbnÀ¯ps]m §p¶ AÀ^Pn\mbn....

Sopanam - September 2012


hmÀ¯IÄ News RAMAYANEEYAM

SEVADARSHAN FAHAHEEL UNIT

Seva Darshan – Adhyathmik Samithi Fahaheel Unit celebrated Ramayaneeyam, a full month festival in the month of Ramayana (July 16 to August 16’2012). Ramayana Painting Competition, Quiz Competition, Symposium & Varieties of cultural and spiritual programmes, including Sree Rama Sangeerthanam, Pithru Tharppanam, Pada Pooja, Ramayan reading etc. was performed during the various occasions of the Ramayaneeyam.

Sopanam - September 2012

29


hmÀ¯IÄ News ONOTHSAVAM SEVADARSHAN FAHAHEEL UNIT Seva Darshan Fahaheel members gathered together with their family and friends to celebrate Festive Onam 2012 at Sopanam auditorium Abu Halifa on on Friday 31stAugust’2012. The meeting started at 09.30 am with prayer song by Bala Darshan Students followed by welcome speech by Aneesh Kumar. Chief Guest, Shri. Swami Visalandaji (Sivagiri Madham – Sivagiri Magazine Manager), inaugurated the function and Shri. Vibheesh Thikkodi (Coordinator – Vichar Bharathi) conveyed the Onam Message. Varieties of cultural programmes & Onam Games was performed during the occasion. Lord Mahabali visited and blessed each and every attendees. Every body enjoyed the Onam Special Payasam Mela including 35 types of Pyasas prepared by Mathru Darshan members and the function ended at 1.00 p.m with the Vanchi pattu led by Ratheesh Kumar.

30

Sopanam - September 2012


hmÀ¯IÄ News ONOTHSAVAM SEVADARSHAN FAHAHEEL UNIT

Sopanam - September 2012

31


hmÀ¯IÄ News

News

SREE KRISHNA JAYANTHI SEVADARSHAN FAHAHEEL UNIT Sree Krishna Jayanthi was celebrated as Bala Dinam by Bala darshan Fahaheel on 07th September 2012 at Sopanam auditorium Abu Halifa. Shri. Prabhakaran conveyed the Bala Dinam Message.

32

Sopanam - September 2012


hmÀ¯IÄ News Janmashtami Celebrations SEVADARSHAN SALMIYA UNIT Bala Darshan Kuwait's Salmiya Unit celebrates Onam and Janmashtami in the class on Friday, 15th September. The class was also a welcome for the children who came back from their long vacation in India. The fun filled programmes ended with 'payasam' ( sweet) being distributed to all the attendees.

Sopanam - September 2012

33


hmÀ¯IÄ News Janmashtami Celebrations SEVADARSHAN FARWANIYA UNIT Sree Krishna Jayanthi was celebrated as Bala Dinam by Bala Darshan Farwaniya Unit. Various programes performed by Bala Darshan students during the function. Dashavataram and Sreekrishana skit are the special attraction of the programme.

34

Sopanam - September 2012


tkhm hy¯m´w Seva Vrithandam

॥ मानव सेवा माधव सेवा ॥

मानवसेवा माधवसेवा

is the ability to see ourselves in all beings, even while our two eyes are wide open. We should be able to love and serve others, seeing ourselves in them. That is the fulfillment of spiritual practice. In the stream of selfless service , MAM conducts extensive charitable work including disaster relief, healthcare for the poor, environmental programs, fighting hunger and scholarships for impoverished students, amongst many others. It runs the fivecampus university known as Amrita Vishwa Vidyapeetham, and conducts classes in yoga, meditation and Sanskrit. The Amrita University — that has tie-up with 25 leading American universities, including the Yale, Harvard and Princeton universities. It is one of the seven from Asia in the 16-member consortium of European Union Educational Initiative funded by the European Commission. Amma's medical institute at Kochi in Kerala , a 1,400-bed huge super specialty medical facility manned by 200 doctors qualified from the best medical institutes all over the world , is ranked as the eighth परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परॊपकाराय best professional medical colleges in India. Beginning with the 2001, the Mata Amritananवहन्ति नद्यः damayi Math has consistently dedicated volunteers परॊपकाराय दुहन्ति गावः परॊपकारार्थम् and resources in response to disasters within India. इदं शरीरम् Its most extensive disaster-relief program followed परोपकाराय फलिन्त व� ृ ाः परॊपकाराय वहिन्त नद्यः the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami. In Gopa Kumar N Pallikkattu परॊपकाराय दहु िन्त गावः परॊपकाराथर्म ् इदं शर�रम ् ॥response, MAM provided a value of $46 million in Trees bear fruit for others’ sake. Rivers flow for relief, including the construction of 6,200 tsunamiothers to use. Cows give milk for all. This body of resistant houses in India and Sri Lanka, as well as ours too is meant serve newThis fishing boats. It also constructed a multiruit for others’ sake. Riverstoflow forothers. others to use. Cows give milk 700 for all. This is the message Amma, Mata Amrithananda million-dollar bridge providing Alappad Panchayat, s too is meant servespreads others. the world through her each and a tsunami-at-risk peninsula community, an evacuMayitoDevi every action. Amma's life and work is a living ation route to the mainland. MAM has provided a example universal love is combination message Amma, MataofAmrithananda Mayiand Deviservice. spreadsThere the world through her of medical care, food, shelter, monetary no better method of teaching than first to elevate aidlove and and other forms of relief following the flooding very action. Amma's life and work is a living example of universal oneself through intense sadhana and then to live in of Karnataka and Andhra Pradesh in 2009, Bihar in re is no accordance better method than first to elevate oneself through with of the teaching truth of one's realization. After 2008, and Gujarat in 2005 and Bombay in 2005, as hana andthe then to liveofinSri. accordance with the of one's realization. mission Ramakrishan andtruth swami Vivewell asAfter the Kashmir-Pakistan earthquake of 2005. It kananda a century back, it is now Amma's role 1,200 homes following the 2001 of Sri. Ramakrishan and swami Vivekananda a century back, also it isreconstructed now is vital in the nation's life when we come to Gujarat earthquake. e is vital in the nation's life when we come to know more and more about know more and more about the magnitude of her In connection with its sister organizations all around ude of herwork workand andattainment. attainment.Humble HumblePranams PranamstotoAmma Amma. . Amma's 59thit also has responded to disasters outside Inthe world, celebratingAmma's on September 27, 2011 59th Birthday is .celebrating on September dia as well, including medical supplies, blankets and 27, 2011 . care for orphans following the 2010 Haiti earthquake, shows her for lifethe as an ideal example for theSeva. a donation ws her life asAmma an ideal example Manava Seva- Madhava This sevaof $1 million U.S. to the Bush-Clinton KaManava SevaMadhava Seva. This seva Manthra trina Fund, not for simple utter; Amma teach us how to perform selfless service to thefollowing Hurricane Katrina, and $1 milis not for simple utter; Amma teach us how to per- lion U.S. in relief aid to victims of the 2011 Tōhoku u can see form in anyselfless of Amma's Projects, people fromYou all around join forand tsunami, with a focus on children orservice to the society. can seethe in globe earthquake ma Karma'. alwaysProjects, remind us that from ,we can close eyes tointhe any Amma of Amma's people all never around the ourphaned the disaster. Even the Western people were join Self-Realization for the 'Nishkama Karma'. Amma al- in surprised name of globe spirituality. is the ability to see ourselves all beings,by Amma's these services ; (in their eyes a ways us that canbe never ourand eyes to others, Bharath is poor). Amma showered the needed for the our two eyes areremind wide open. We,we should ableclose to love serve seeing the world in the name of spirituality. Self-Realization needy, irrespective of cast, color, religion and nation.

them. That is the fulfillment of spiritual practice.

Sopanam - September 2012 am of selfless service , MAM conducts extensive charitable work including

35


2011 Tōhoku earthquake and tsunami, with a focus on children orphaned in the disaster. Even the Western people were surprised by Amma's these services ; (in their eyes a Bharath is poor). Amma showered the needed for the needy, irrespective of cast, color, religion and nation. The Sanathana Manthra , 'Lokah Samastha Sughino Bhavanthu:', once again glorifies the globe.

tkhm hy¯m´w Seva Vrithandam

The Sanathana Manthra , 'Lokah Samastha Sughino Karnataka and Kerala. It was originally started as part of MAM's campaign to curb India's problem of Bhavanthu:', once again glorifies the globe. MAM's Amrita SREE program was launched farmer suicide, by providing children of agricultural in 2006, with the goal of aiding 100,000 women families a means to education that will expand their MAM's Amrita SREE program wasself-help launched in 2006, withoptions. the goal aiding 100,000 women vocational It is of MAM's stated goal to eventhrough the development of 5,000 groups. through development of 5,000 Now, 100,000 there are thanthroughout 6,000 such tually provide such more scholarships Now,the there are more than 6,000 such self-help groups, withgroups. India. throughout India. MAM has also set morewith than more 100,000than women participating throughout groups, 100,000 women participating MAM started the Amala Bharatam Campaign India. MAM has also set up an additional 1,000 selfup anhelp additional 1,000 self-help groups in Andaman providing vocational (ABC) inIsland. 2010 inThrough order to improve public health groups in Andaman Island. Through providing and restore India's physical beauty. Through ABC, vocational education, start-up capital, marketing aseducation, start-up capital, marketing assistance and access to microcredit loans and micro sistance and access to microcredit loans and micro MAM volunteers clean public areas, construct public savings accounts, SREEprogram program equips unemployed and economically vulnerable toilets and spread awareness regarding environmensavings accounts,the theAmrita Amrita SREE equips women with theand skills and means to set up small-scale, cottage-industry businesses. tally friendly ways of disposing of trash. As part of unemployed economically vulnerable women with the skills and means to set up small-scale, cot- the Amala Bharatam Campaign (ABC), the Math has decided program, to observe the Sunday to of every tage-industry businesses. its Amrita Kuteeram housing In 1997 MAM launched anfourth initiative buildmonth 25,000 In 1997 MAM launched its Amrita Kuteeram hous- as Cleaning Day with a view to making India litterhomes the an homeless India. MAM is striving to build another free . ing for program, initiative tothroughout build 25,000 homes for Currently If we look Amma’s life, this is what we see— the homeless India. Currently 100,000 homes. throughout At this moment 50,000MAM such homes haveat beenalready constructed. These is striving to build another 100,000 homes. At this someone who has offered her every thought, word homes include 1,200 built have in order to rebuild three following 2001 Gujarat deed villages for the benefit of others.the Giving is the esmoment 50,000 such homes beenalready con- and earthquake and 6,200 built in order toorder replace homes the Indian Ocean sence. It’s justdestroyed that when theby homeless come crying structed. These homes include 1,200 built in for shelter Amma them a house, we call her to rebuild three Kuteeram villages following the 2001 tsunami. Amrita homes haveGujarat thus far beenand built in gives Rajasthan, Uttar Pradesh, earthquake and 6,200 built in order to replace homes a “humanitarian.” And when the sorrowful come crydestroyed by the Indian Ocean tsunami. Amrita Ku- ing for emotional solace and she gives them love, we teeram homes have thus far been built in Rajasthan, call her a “mother.” And when those thirsty for spiriUttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharash- tual knowledge come earnestly seeking and she gives tra, West Bengal, Andhra Pradesh, Orissa, Pondich- them wisdom, we call her a “guru.” This attitude of erry, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Andaman selflessly serving all creation, knowing others to be extensions of one’s own self, Amma refers to as vishIsland. MAM runs two care homes for children. Amrita wa matrutvam—universal motherhood. From a poor Niketan is a facility for 500 children in Paripally, fishing village in Kerala, Southern India, Amma had Kollam, Kerala. The majority of Amrita Niketan grown to Vishwa Matharam. This is the Sanathana residents are from poor tribal communities. In 2009, Dharmas Sandesham, 'Vasudeaiva Kudumbakam'. There is currently an imbalance in Dharma and in through a sister organization known as Amma-Kenya, Nature – we are taking from Nature with reckless MAM started an orphanage in Nairobi for 108 children. Also, MAM runs the Amrita Vocational Train- abandon and not caring sufficiently for the suffering in the world. How can we restore this balance? This ing Center in Kenya, equipped with 35 computers. MAM is providing 32,000 scholarships to disad- can be done by following our own Dharma and by vantaged children, many of whom have lost a parent praying with our hearts and serving with our hands. – AMMA due to suicide or have a parent suffering from AIDS Known as Vidyamritam, the scholarship program is ॐ नमः शिवाय ॥ currently running in Maharashtra, Andhra Pradesh, 36

Sopanam - September 2012


Salt

amXr ZÀi\w Pepper

Food for Thought

Dr. Sindu Sudish

When we consume food in adequate amount, it gives us long life and youthfulness. Inadequate amounts can increases production of toxins which is harmful for life. Food not only nourishes the body, it affects the mind and consciousness as well. Our mental attitude greatly depends on the food we eat on a daily basis. There is a connection between how we are EATING and how we are ACTING. One can find out the nature or temperament of a man from the nature of the food he prefers. Having right food is the initial step towards achieving healthy life. But just having right food is not enough. Right combination and proportion of food is also important for an individual. Since ancient times, we classify every life activity, habit, food, medicine and state of mind into three categories (satvic, rajassic and tamassic) based on their effect on the mind, body, and emotions. Food we eat can be categorized as either satvic, rajassic or tamassic according to its character and effect upon the body and the mind. Satvic foods support satva; they help the mind become clear and stay focused. They promote energy and health; they also promote pleasure and happiness.Rajasic foods have the quality of stimulation and activating body systems. These foods energize the nervous system, yet without the clarity of awareness provided by Satvic foods. Tamasic foods increase inner darkness and confusion. They slow us down, depress us and enhance inertia. "Satvic" foods encourage a harmonious yet creative lifestyle where a person's awareness level is raised such that he could enjoy the complete range of human emotions, yet stay detached from them. These are clean burning foods that leave little to no residue on the nervous system. Such foods include fresh fruit and vegetables, legumes and beans, wholesome unrefined grains, and fresh raw cow's milk. Rajasic foods, due to their high stimulant quality tend to push people who consume them to doing deeds beyond their normal capacity; they include foods such as coffee, tea, spicy foods, rich sauces, sweets, etc. Stressful and quick eating is also termed rajasic. In ancient times rajasic foods were always of good quality and freshness, hence the origin of the word "raja" - kingly, or fit for a king. Such foods encourage aggression and domination - kingly qualities then, though strangely also required in today's demanding world of competition and targets. "Tamasic" foods lead one to a state of inertness and

Sopanam - September 2012

Mathru Dharshan

dullness. These are known as the "dead" foods which contain no vitality or life. These foods are heavy and sluggish and may cause irritability and restlessness. The endurance of one's energy is very short when eating such foods, the most dramatic illustration is that of the tiger and elephant. A tiger mainly eats tamasic foods and can fight for 3-4 hours. The elephant, a vegetarian, eats mainly sattvic foods and can fight for 3-4 days. Alertness and concentration is very difficult soon after eating tamasic foods. Today's foods that could be classified as tamasic would include those with heavy preservatives and artificial additives which may serve as an irritant when ingested, most meats, thick heavy oily foods and low-grade alcoholic drinks. Overcooked and food consumed after more than 8 hours since being cooked are also termed tamasic. The state of foods is also classified this way. Freshly plucked fruits and vegetables are Satvic, a few hours on any supermarket or grocers's shelf make them Rajassic and when they wilt and dry, they then take on Tamsic qualities. The basic nature of the mind is creative or Satvic, with just enough Rajas and Tamas to bring desires to fruition. So the food we take should be a mix of satvic,rajasic and tamassic. That means the base of our diet should consist of satvic foods like fresh or freshly prepared grains, vegetables and fruits, nuts, seeds, beans, milk, ghee and butter in moderation, cold pressed oils and natural sweeteners. We need just a small amount of rajasic foods to stimulate creativity and outward motion. Tamasic food can be helpful when an excess of rajas is present. If the mind is hyper and ungrounded – some tamasic food can be eaten to promote stability. Satvic foods include • Light soothing and easy to digest • Sprouted whole grains• Fresh fruit • Pure fruit juices • Nut and seed milk and cheese • Legumes• Nuts•Seeds• Sprouted seeds • Honey • Herb teas Rajassic foods include • Hot • Bitter • Sour • Dry • Salty • Coffee • Meat • Fish • Eggs • Chocolate • Many ground foods • Eating in a hurry Tamasic foods include • Meat • Poultry • Fish • Eggs • Onions • Garlic • Fermented foods • Eggplant • Over ripe fruits • Left over foods • Alcohol • Tobacco and other intoxicants • Foods that are over-processed, no longer fresh and difficult to digest are tamasic. It is vital for health and happiness to keep this balance for our life to move in a progressive direction. Satvic, rajasic and tamasic are more than just qualities in food — they are a way of life. 37


_metemIw

Bala Lokam

Akshra Baladarshan Abbasiya

Gautham Mohandas Baladarshan Abbasiya

Gayathri Mohandas Baladarshan Abbasiya 38

Sopanam - September 2012


Sopanam - September 2012

39

Sopanam E Magazine Vol 2  

Sopanam magazine in english and malayalam published from Kuwait

Advertisement