Page 1

CMYK

a¿Ikp-±Avh B¿ Fw tdmUv, tImgn-t°m-S˛v 2 t^m¨: 0495 2701812 ^mIvk:v 2703870,

1433 i∆m¬ 20 2012 k]vXw-_¿ 07 sh≈n ]pkvXIw 36, e°w 06 hne: 10 cq]

www.shababweekly.net

8

shababweekly@gmail.com

32

\tcm-Zm]mSy

apl-ΩZv Ak-Zns‚ ss[j-WnI kw`m-h\ - I - ƒ

tImSXn sXfn-bn® {]Xo-£-bpsS Xncn-\mfw A-[n-Im-chpw kzm-[o-\h - pw ]-Wh - pw ]n-≥_ - e - h - p-sa-√m-ap-≠mbn´pw tI-kp-sI-´p-Iƒ tX-®p-am-®p I-fb - m-≥ km-[yam-b F-√m {i-aß - fpw \-SØ - n-bn-´pw, ap-≥ a-{¥nbpw Fw F-¬ Fbpam-b H-cmfpw aq-∂pX-hW Fw F-¬ F-bm-bn-cp∂ a-s‰m-cmfpw in-£n-°s∏-s´-¶n-¬ A-Xv C-¥y-≥ \o-Xn-\ym-b kw-hn-[m-\Øn-s‚ hn-Pb - a - m-sW-∂Xn-¬ X-¿° - a - n√.

F ]n CkvamCu¬

Xm-Sn-bpw A-d_ - n hm-°pw k-aw tN¿∂m¬ ` - o-Ic - \ - m-Ip-sa-∂ `-cW - I - q-S kn-≤m-¥h - pw s]m-Xp-t_m-[h - p-am-Wv kXv\w-knw-Kns‚ acWw \ap°v ap∂n¬ Db¿Øp-∂X - v. A-ar-Xq-´p-∂ A-Ω-bp-sS B-{i-a-Øn-epw ]-I-bpsS k¿-∏ß - ƒH - f - n-®n-cn-∏p-s≠-∂ thZ-\m-P\ - I - a - m-b k-Xy-am-Wv a-s‰m-∂v.-

Ak-Zn-s‚ a-cW - t - Øm-sS H-cp ]-{X-{]-h¿ - Ø - I - s\-bpw k©m-cn-sbbpw km-aq-ly-hn-a¿ - i - I-s\-bpw Nn-¥I - s - \-bpw _-lp-`m-jm]-fin-Xs - \-bpw \-thm-∞m\ \m-bI - s - \-bpw cm-jv{- S-X{¥-⁄s - \-bpw hn-h¿ - Ø - I - s\-bpw ssZ-hn-Ia - m-¿K - Ø - nse tk-h\ - Ø - n-\m-bn A-¿∏n-°s - ∏-´ H-cp ]-fin-Xs - \bpw k-∑m-¿K - n-bm-b H-cp km-aq-ly-tk-h-I-s\-bpw \-jS -v s - ∏-´p.

apPo-_p¿dlvam≥ In\m-eq¿

Ckvam-Cu¬ C_vdmlow \∆m_v

_nkvan sNm√n, `oI-c-\mbn arXyp-h-cn® kXv\w-knwKv

12

\ne-hn-f-°v, HmW-kZy: hnhm-Z-߃ AXn-cp-hn-S-cpXv

4. IØp-Iƒ 6.

FUn-t‰m-dn-b¬ 15 apJm-apJw 22. 26.

G-I-ssZ-h hn-izm-k-Øn¬ D-d-®p-\n-ev-°pIbpw a-‰p a-X-°m-cpambn kln-jvWp-X-bn¬ Ign-bp-I-bp-amWv apkvenw-Iƒ sNtø-≠-Xv.

ho£Ww

Jp¿-B\ns\ Is≠-ج 36. Ipdn-∏p-Iƒ

40.

hm¿Ø-Iƒ

Ih¿: ^hmkv Xncq-cß - mSn

kn ]n Da¿ kp√an

CMYK


Cu \c-th-´bv°v Adp-Xn-bp-≠m-hnt√? kzm-X-{¥ym-\-¥-c C-¥y-bn¬ ap-kvenw-Iƒ-°p t\-sc-bp-≠m-b A-{I-a-ßfn¬ B-Zy-tØ-sXm-∂p-a-√ A-k-an-ep≠m-b-Xv. Im-em-Im-e-ß-fn¬ sN-dpXpw h-ep-Xpw hy-‡n-I-sf-bpw Ip-Spw_-ß-sf-bpw kw-L-S-\-I-sf-bpw {]Xn-°q-´n-em-°n `-c-W-Iq-S-hpw a-Xm-‘X _m-[n-®-h-cpw ap-kv-enw-I-sf th-´bm-Sn-bn-´p-≠v. ]p-Xn-b X-e-ap-d-bv-°v G-sd ]-cn-N-b-ap-≈-Xpw a-d-°m-\m-hmØ-Xp-am-Wv 2002¬ \-S-∂ Kp-P-dm-Øv I-em-]w. B-bn-c-°-W-°n-\v ap-kv-enwI-fm-Wv ap-kv-en-am-bn-t∏m-bn F-∂ H-‰ Im-c-W-Øm¬ th-´-bm-S-s∏-´-Xv. a-tX-X-c-Xz-hpw P-\m-[n-]-Xy-hpw \m-\m-Xz-Øn¬ G-I-Xz-hp-sa-√mw D-ZvtLm-jn-°p-tºmƒ X-s∂, C-Xn-s\ XIn-Sw a-dn-°m≥ cm-Py-Øv h≥ i-‡nIƒ H-fn-™n-cn-∏p-≠v. A-k-an-se Pao-µm-dp-Iƒ-°v Iq-en-th-e sN-øm-\pw A-Sp-°-f-bn-epw tXm-´-Øn-epw tPm-ensb-Sp-°m-\pw th-≠n-bm-Wv Ip-d-™ Iq-en \¬-In _w-•m-tZ-in¬ \n-∂v sXm-gn-em-fn-I-sf sIm-≠p-h-∂-Xv. C-Xv F-{X-tbm h¿-j-߃-°p ap-ºv. F∂m¬ cm-Pyw kz-X-{¥-am-hp-I-bpw Chn-S-sØ tPm-en-°m¿-°v ]u-c-Xzw

\¬-Ip-I-bpw A-h¿ I-eym-Ww I-gn-®v a-°-fpw t]-c-a-°-fp-am-bn am-Xr-cm-PytØm-sS Iq-dp-]p-e¿-Øn Po-hn-°ptºm-gm-Wv \p-g-™p-I-b-‰-°m-sc-∂pw ]p-d-tºm-°p-Im-sc-∂pw hn-fn-®v C-h-sc B-{I-an-°p-∂-Xv.G-sXm-cp kw-ÿm-\-Øpw G-I-]£o-b-am-b I-em-]-ap-≠m-bn-´p-s≠¶n¬ A-Xn¬ A-hn-S-sØ `-c-W-Iq-S߃-°v hy-‡-am-b ]-¶p-≠m-bn-cn°pw. _m-_-cn a-kv-Pn-Zv s]m-fn-®t∏mƒ \-c-knw-l-dm-hp ssI-s°m-≠ \n- w-K-X-bpw Kp-P-dm-Øv I-em-]Øn¬ tam-Un-bpw k¿-°m-dpw kzo-Icn-® \n-e-]m-Spw C-Xn-\v D-Zm-l-c-W-amWv. C-Xn-\p k-am-\-am-bn-´p X-s∂-bmWv A-kw ap-Jy-a-{¥n X-cp¨ K-tKmbn {]-h¿-Øn-®-Xv. F-∂m¬ kw-ÿm-\-ß-sf \n-b{¥n-°m-\pw im-kn-°m-\pw `-c-W-L-S\m-]-c-am-bn A-[n-Im-c-ap-≈ tI-{µ-k¿°m¿ kzo-I-cn-°p-∂-Xv \n- w-K-X-sb F-¥p t]-cn-´p hn-fn-°-Ww? Kp-P-dmØn¬ ap-kv-enw-I-sf Iq-´-s°m-e sNbv-Xpw Iq-´n-bn-´v s]-t{Sm-sfm-gn-®v IØn-®pw K¿-`n-Wn-I-sf-t∏m-epw _em¬-kw-Kw sN-bv-X h-b-dv Ip-Øn-∏n-

f¿-Øn K¿-`-ÿ-in-ip-hn-s\ Xr-iq-eØn¬ X-d-®v D-b¿-Øn-bpw \-cm-[-a∑m¿ th-´-\m-bv-°-sf-t∏m-se s]-cp-amdn-b-t∏m-gpw C-h¿ \n- w-K-X ]p-e¿Øn. `q-cn-]-£ hn-`m-K-߃ sN-øp-∂ `o-I-c-X-sb Xr-W-h¬-K-Wn-°p-∂ \ne-]m-Sv thm-´p-_m-¶v e-£y-am-°n-bmWv F-∂-Xv t\-cv. F-∂m¬ cm-Py-Øv `-c-W-L-S-\ A-\p-im-kn-°p-∂ GsXm-cp ]u-c-\pw Po-hn-°m-\p-≈ kzmX-{¥yw A-\p-h-Zn-®p-X-cm≥ `-c-W-Iq-SØn-\v _m-[y-X-bn-t√? tI-c-f-Øn¬ C-{X-sbm-∂pw h-ep-X-√m-Ø H-cp {]-iv\-Øn-s‚ t]-cn¬ h¿-j-߃-°p apºv kw-ÿm-\ k¿-°m-dn-s\ ]n-cn-®phn-Sm≥ tIm¨-{K-kn-\v I-gn-™n-cp-∂p F-∂-Xv a-s‰m-cp Im-cyw! G-sXm-cp sN-dn-b {]-iv-\-sØ-bpw ]¿-h-Xo-I-cn-®v B-gv-N-I-tfm-fw N¿-®bv-°n-Sp-∂ am-[y-a-߃ t]m-epw Cu hn-j-b-Øn¬ \n- w-K-X ]p-e¿-Øn. tI-c-f-Øn-se A-dn-b-s∏-Sp-∂ H-cp hm¿-Øm Nm-\¬ A-kw I-em-]-Øns‚ B-Zy \m-fp-I-fn¬ dn-t∏m¿-´v sNbv-X-Xv `q-cn-]-£ hn-`m-K-hpw \yq-\-]£ hn-`m-K-hpw X-Ωn-ep-≈ G-‰p-ap-´¬ F-∂m-bn-cp-∂p. H-cp ]-£-Øv ap-kvenw-I-fm-sW-∂v D-d-s° ]-d-bm≥ t]mepw A-h¿ a-Sn-°p-∂p.-- F-∂m¬ sIme-sN-bv-X-h¿ ap-kv-enw-I-fm-bn-cp-∂psh-¶n¬ A-h¿ kzo-I-cn-t®-°m-hp-∂ \n-e-]m-Sv \-ap-°v Du-ln-°m-hp-∂-tXbp-≈q.\nkm-ap-±o≥ sIm√w

XmSn-bpsS aXw XmSn-tcmaw hf¿Øp-∂-Xns‚ aX-hn-[n-sb-°p-dn®v ]n sI sambvXo≥ kp√an Fgp-Xnb teJ\w {it≤-b-am-bn. \n¿_-‘-_m-[y-X-bmb \akvIm-c-Øn\p \¬Ip-∂-Xn-s\-°m-tfsd {][m-\y-amWv C°m-cy-Øn¬ Nne¿ ]pe¿Øp-∂-Xv. \_n(-k)-bpsS ImeØv apkvenw-Isf apivcn-°pI- f n¬ \n∂v Xncn- ® - d n- b m- \ p≈ AS- b m- f - a m- b n- ´ m- b n- c p- ∂ p- h t√m XmSn hf¿Øepw ssaem-©n-bn-Sepw t{]m’m-ln-∏n-®-Xv. A°m- e Øv hnZqc tZi- ß - f n- e p≈ ]ecpw hnizm- k n- I - f m- b m¬ AXv F√m-h-scbpw Adn-bn-°m≥ km[n-®n-cp-∂n-√m-bn-cn-°mw. bp≤-thf- b nepw a‰pw CXv {]bm- k - a p- ≠ m- ° p- s a∂v hnNm- c n- ® m- b n- c n°mw Cßs\ \n¿tZiw \¬In- b - X v . F∂m¬, hnIr- X - a m- I p∂ cq]- Ø n¬ XmSn hf¿Øm\pw AXns\ t{]m’m-ln-∏n-°m\pw sa\-s°-Sp-∂-h¿ CsXm∂pw Adn-™n-s√∂v \Sn-°p-I-bm-Wv. A_vZp¬a-enIv tImgn-t°mSv

4

]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


i_m_v, ]p-Sh {]N-c-W-am-k-Øn¬

{]tXyI Hm^¿ 50¬ IqSp-X¬ tIm∏n tN¿°p∂ k_v- G-P‚p-am-cn¬ \n∂pw imJ-I-fn¬ \n∂pw sXc-s™-Sp-°-s∏-Sp-∂-h¿°v em]vtSm-]v. hm¿jnI hcn-°m¿°v bphXbpsS kn¬h¿kv-Iow Im¿Uv kuP\yw

{]N-c-W-amk hcn-kwJym hnhcw i_m_v

]pSh

Hcp h¿jw 450 Bdp amkw 225 sse{_dn (Hcp h¿jw) 225 sse{_dn (Bdv amkw) 113

Hcp h¿jw 120 sse{_dn (Hcp h¿jw) 60

hntZiw Hcp h¿jw 2250 Bdp amkw 1125

Hcp h¿jw 540

amt\-P¿, i_m_v hmcnI a¿I-kp-±Av-h, tImgn-t°m-Sv˛2, t^m¨: 0495 2701812

Bh-iy-ap≠v tImgn-t°mSv a¿I-kp-±Avhbn-te°v Xmsg ]dbp∂ XkvXn-I-I-fn-te°v DtZym-Km¿Yn-Isf Bh-iy-ap-≠v. 1). skbn¬kv amt\-P¿ (bp-hX _pIvlu-kv) 2). ss{Uh¿ 3). A°u-≠‚ v (C≥Iw-SmIvkv CS-]m-Sp-Iƒ \n¿h-ln-°m≥ {]m]vX\ - m-bn-cn-°W - w. dn´-b¿ sNbvXh - ¿°pw At]-£n°mw) 4). {]q^v doU¿/FUn-t‰m-dn-b¬ Akn- v

BI¿j-Ia - mb iº-fhpw Xma-kk - u-Ic - y-hp-ap-≠mbn-cn-°pw. {]ÿm\ _‘p-°ƒ°v ap≥K-W\ - . Ph: 9447415481 shababweekly@gmail.com ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

5


FUn-t‰m-dn-b¬

]pI-bp∂ Akw; tIm¨{Kkv IÆp-Xp-d-°ptam?

2012

B-Kk - vX - v 26\v Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cØ - p-\n-∂v Kp-hm-l´ - n-bn-te-°v ]p-ds - ∏-´ Xo-h≠ - n-bn¬ H-cp t_m-Kn \n-ds - b h-kv{- X-am-bn-cp∂p. A-ka - n-se A-`b - m-¿Y - n Iym-ºp-If - n¬ I-gn-bp-∂ "\-·e-£ß - ƒ - '°p- th-≠n tI-cf - Ø - n-s‚ ap-°p-aq-eI - f - n-¬ \n-∂v tiJ-cn-® h-kv{- X-߃ - . F-¥m-bn-cp-∂p C-{X Kp-cp-Xc - a - m-bn A-hn-sS kw-`h - n-®X - v? Pqsse C-cp-]X - p ap-X¬ - A-ka - n-se sIm{I-Pm-¿ Pn-√b - n-¬ s]m-´n-∏p-ds - ∏-´ hw-iob I-em-]w G-Xm-\pw Zn-hk - ß - ƒ - s - Im≠v \q-tdm-fw Po-h\ - ] - l - c - n-®p. A-©p e£-tØm-fw t]-¿ `-h\ - c - l - n-Xc - m-bn. ho-SpI-ƒ H-en-®p-t]m-bX - √ - ; I-em-]I - m-cn-Iƒ X-¿s - Ø-dn-™X - v. \m-\q-tdm-fw Zp-cn-Xm-izmk Iym-ºp-Iƒ - \n-eh - n-¬h - ∂ - p. A-hn-tS°m-Wv "a-lm-`m-cX - 'Øn-s‚ sX-s° A-‰Øp-\n-∂v Xp-Wn-Øc - ß - f - pw a-cp-∂p-If - pw a-‰p Zp-cn-Xm-izm-k km-a{- Kn-If - pw F-Øn°m-≥ {i-an-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂X - v. C-¥y≥ C-kzve - m-lo ap-hvs - a-‚ v {]-Xn-\n-[n-Iƒ t\-cn-¬I - ≠ Zp-cn-Xß - ƒ - tem-It - Øm-Sv hn-fn-®p-]d - ™ p. Zp-cn-X_ - m-[n-X¿ - ° - v Bizm-kw \-¬I - m-≥ B-lzm-\a - m-bn. A-kan-se _w-Km-fn-If - m-b e-£° - W - ° - n-\v ap-kve - nw-Iƒ - kz-¥w `-h\ - ß - f - n-¬ \n-∂v B-´n-tbm-Sn-°s - ∏-´n-´pw C-hn-Ss - Ø Nm-\¬ Iym-ad - m-am-∑m-tcm-sSm-∏w te-JI - ∑ - m-¿ X’-ab - kw-t{]-£W - w \-SØ - n-bn-√.hn-Zym-hn-lo-\c - pw A-kw-LS - n-Xc - pw cm-jv{So-b t_m-[a - n-√m-Øh - c - pw Z-cn-{Z-cp-am-b ap-kve - nw sXm-gn-em-fn-If - m-Wv I-em-]Ø - n\v hn-t[-ba - m-bX - v. bm-Zr-—n-Ia - m-b G-sX-¶n-epw kw-`h - Øn-¬ D-≠m-bn-Øo-¿∂ e-lf - b - m-sW-¶n6

¬ kzm-`m-hn-Is - a-∂v I-cp-Xn k-am-[m-\n-°mam-bn-cp-∂p. A-kw `-cn-°p-∂ ap-Jy-a{- ¥n°pw B-`y-¥c - a - {- ¥n-°pw I-em-]k - m-[y-Xsb]-‰n- ap-≥I - q-´n A-dn-bm-am-bn-cp-∂p F-∂Xv B-tcm-]W - a - √ - . tIm-¨{- K-kv ap-Jy-a{- ¥n sKm-tKm-bv° - v tIm-¨{- K-kn-s‚ Pn-√m sk{I-´d - n Cu hn-hc - w h-®v I-Øb - ® - n-cp-∂p. "ssZ-\n-Iv K-Wm-[n-Im-¿' ]-{Xw Cu I-Øv ]p-dØ - p-hn-´t - Xm-sS-bm-Wv P-\ß - ƒ - \-tc-{µtam-Un-bp-sS {]-Xn-cq-]w X-cp¨ s - Km-tKm-bn¬ Im-Wm-≥ Xp-Sß - n-bX - v. Kp-Pd - m-Øv B-h¿-Øn-°p-∂p F-∂v ]-db - s - ∏-Sm-Xn-cn-°m-≥ {]-[m-\a - {- ¥n a-≥t - am-l≥ - k - nw-Kpw tI-{µ- `c-Wa - p-∂W - n A-[y-£ tkm-Wn-bm-Km-‘nbpw A-ka - n-¬ Hm-Sn-sb-Øn F-∂X - pw ipt`m-Z¿ - ° - a - m-Wv. F-∂m-¬ `-cW - I - £ - n-bm-b tIm-¨{- K-kn-s‚ k-Jy-I£ - n-bm-b t_mtUm-em-‚ v ]o-∏vƒ - {^-≠v Fw F-¬ F I-em-]Ø - n-\v t\-Xr-Xzw \-¬I - n F-∂v Is≠-Øp-Ib - pw A-dà - p sN-øs - ∏-Sp-Ib - pw sN-bvX - kw-`h - Ø - n-¬ \n-∂v I-em-]Ø - n-¬ `-cW - I - £ - n-°p-≈ ]-¶v hy-‡a - m-hp-Ib - mWv. Xo A-Wt - °-≠h - ¿ - F-Æ tIm-cn-sbmgn-°p-∂p.hw-io-bs - h-dn-sIm-≠v s]m-dp-Xn-ap-´n-b A-kw "kz-X{- ¥-`q-an'°p- th-≠n ]p-Ib - m-≥ Xp-Sß - n-bn-´v ]-Xn-‰m-≠p-If - m-bn. t_m-tUm hw-iP - ¿ - X-߃ - ° - v kz-X{- ¥ t - _m-tUm-em‚ v th-Ws - a-∂v hm-Zn-°p-∂p. F-∂m-¬ t_mtUm em-‚ v Hm-t´m-Wa - k - v Iu-¨k - n-¬ \ne-hn-¬ h-cn-Ib - pw A-Xn-s‚ F-gp-]Ø - n-b©p-iX - a - m-\w t_m-tUm-Iƒ - ° - v am-{X-am-bn am-‰n-hb - v° - s - ∏-SpIbpw sNbvXn-´p≠v. FsI˛47 ssd-^n-fp-If - pƒ-s∏-sS \n-ch - [ - n am-cI - m-bp-[ß - ƒ - ssI-hi - w sh-®n-cp-∂ ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


t_m-tUm I-em-]I - m-cn-If - p-am-bn K-h¨ - s - a‚ v 2003-ep-≠m-°n-b k-am-[m-\ I-cm-dn-s‚ A-Sn-ÿm-\Ø - n-¬ B-bp-[ß - ƒ - h-®p Io-gS - ß-Ws - a-∂m-bn-cp-∂p hy-hÿ . F-∂m-¬ AXv \-S∂ - n-´n-√. A-kw P-\k - w-Jy-bn-¬ 20 iX-am-\w am-{Xw h-cp-∂ t_m-tUm-Iƒ - ° - v k¿-hh - n-[ ku-P\ - y-ßf - pw ku-Ic - y-ßf - pw \¬Ibn´v km-bp-[c - m-b C-h¿ - F-gp-]X - p- i-Xam-\w h-cp-∂ \n-cm-bp-[c - m-b km-[m-cW - ° - m¿-s°-Xn-sc F-∂pw I-em-]s - °m-Sn D-b¿ - Ø - p∂p. C-t∏m-ƒ kw-`h - n-®X - pw A-Xp-Xs - ∂. A\-[n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰° - m-¿ (illegal immigrants) F-∂pw \p-g™ p-Ib - ‰ - ° - m-¿ (infiltrators) F∂pw tZ-io-b am-[y-aß - ƒ - t]m-epw hn-fn-°p∂-Xv _w-Km-fn kw-km-cn-°p-∂ A-kw ap-kvenw-Is - f-bm-sW-∂v Hm-¿° - p-I.A-ka - n-se C-cp-]Ø - n-tb-gv Pn-√I - f - n-¬ ]Xn-aq-∂n-epw Cu A-\[ - n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰° - mcm-b "hn-tZ-in-If - m'Wv `q-cn-]£ - s - a-∂v Kzm-l´n-bn-¬ \n-∂p-≈ _n sP ]n Aw-Kw tem-Ivk-`b - n-¬ D-∂b - n-®n-´v A-Xn-\v a-dp-]S - n ]-db - m≥ tIm-¨{- K-kn-t\m `-cW - I - £ - n-bn-¬ s]-Sp∂ B-¿s - °-¶n-ep-tam I-gn-™n-´n-√. h-kvX - p\n-jvT - am-b sX-fn-hp- t]m-epw B-cpw \n-cØ - nbn-√. F-∂m-¬ _n-_n-kn F-Un-‰¿ - \m-kk - v A-^vt - dm-kv C-¥y-bn-epw _w-•m-tZ-in-epw k©-cn-®v X-øm-dm-°n-b dn-t∏m-¿´ - n-¬ "Cu Ip-Sntb-‰w' e-£ß - ƒ - h-cp-∂t - Xm ÿm-bnbmbtXm A-√ F-∂v km-£y-s∏-Sp-Øp-∂p (Hu-´vep-°v- am-Kk - n-≥). 4000 In.-ao h-cp-∂ C¥y˛_w-•m-tZ-iv A-Xn-¿Ø - n-bp-sS F-¨] - X - p i-Xa - m-\h - pw ap-≈p-Iº - n sIm-≠p-≈ C-c´ th-en sI-´n ^vf - U - vsse-‰v ÿm-]n-®v km-bp[ A-Xn-¿Ø - nc-£m tk-\s - b hn-\y-kn-®X - mWv. A-Xn-¿Ø - n-bn-ep-≈ \-Zn-If - n-em-Is - ´ kv]o-Uv t_m-´v ku-Ic - y-tØm-sS t]m-eo-kv Im-he - pw. C-Xn-\n-Sb - n-eq-sS Z-ie - £ - ° - W - ° - n-\v Bfp-Iƒ - "\p-g™ p I-bd - p-∂p' F-∂p-h∂ - m-¬ B-cm-WX - n-\p-Øc - h - m-Zn-Iƒ - ? \q-dpw C-cp-\qdpw sIm-√w ap-ºv A-∂p h-bt - e-eI - f - n-¬ ]Wn-sb-Sp-°m-≥ h-∂v \m-´p-Im-cm-bn am-dn-b _w-Km-fn-Is - f-bm-Wv "A-\[ - n-Ir-X Ip-Sn-tb-‰°m-¿' F-∂v hn-fn-®m-t£-]n-®v X-√n-tbm-Sn-°pI-tbm sIm-s∂m-Sp-°p-It - bm sN-øp-∂X - v. A[n-Im-cw ssI-bm-fp-∂h - ¿ - ° - v C-Xn-sem-∂pw Xm-Xv] - c - y-an-√m-ØX - p-t]m-se s]-cp-am-dp-∂X - mWv G-sd k-¶S - w. C-¥y-≥ P-∑n-am-¿° - p-th≠n ]-Wn-sb-Sp-°m-≥ _w-•m-tZ-in-¬ \n-∂v C-∂pw B-fp-Is - f sIm-≠p-hc - p-∂p-≠t - {X. Ip-d™ Iq-en-°v ]-Wn-sb-Sp-°p-∂ C-hs - c Xn-cn-®b - t - °-≠ _m-[y-Xb - pw C-¥y-≥ P-∑n°m-Wt - √m. ]-t£, ]m-hw _w-•m-tZ-in-bpw ap-kve - nw-If - pw {]-Xn-°q-´n-¬! P-\m-[n-]X - y kw-hn-[m-\Ø - n-¬ cm-jv{- So-b ]m-¿´ - n-Iƒ - ° - v G-sd D-Øc - h - m-Zn-Øß - f - p-≠v. F-∂m-¬ Pm-Xn-°m-¿U - p-If - Sn-®n-´m-bm-epw A]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

[n-Im-cw \n-e\ - n-¿Ø - W - s - a-∂v am-{X-am-Wv ]e-cp-sS-bpw an-\n-aw A-P≠ - . tZ-io-b ]m-¿´ - nI-ƒ t - ]m-epw A-Xn-¬ \n-∂v H-gn-h√ - . 2006se sX-cs - ™-Sp-∏n-¬ 126¬ 53 ko-‰p-am-{Xw In-´nb tIm-¨{- K-kv, t_m-tUm-em-‚ v ]o-∏n-ƒk - v {^-≠v (-_n-]n-F^ - v) ]m-¿´ - n-bp-am-bn tN-¿∂ - mWv `-cW - w \-SØ - n-bX - v. 2011¬ A-tX sKmtKm-bv F-gp-]Ø - n F-´v ko-‰v t\-Sn-bX - v Akw ln-µp-°f - p-sS kw-c£ - I - \ - m-bn th-jw sI-´n-bm-bn-cp-∂p. _n ]n F-^v B-Is - ´, tIm-¨{- K-kn-s‚ ]n-¥p-Wb - pw ap-kve - nw hn-cp≤ \n-e] - m-Sm-bX - n-\m-¬ _n-sP-]n ]n-¥p-Wbpw H-tc-ka - b - w t\-Sn. ]-{¥-≠v Fw F-¬ F-am-cpw H-cp a-{¥n-bpw H-cp cm-Py-k` - m Fw ]n-bpw A-h¿ - ° - v e-`n-®p. am-{X-a√ - ]n F-kv kn sN-b¿ - a - m-≥, C-eI - vj - ≥ - I-Ωo-jW - ¿ - , Kh-¿W - ¿ - , ssl-t°m-SX - n P-UvP - n Xp-Sß - n-b Iot]m-Ãp-If - n-¬ A-ht - cm-[n-°s - ∏-Sp-Ib - pw sN-bvX - p. t_m-tUm P-\ß - f - mIs´ B-bp-[ta-¥n-bh - c - pw. C-hc - m-Wv \n-cm-ew-_c - pw Z-cn-{Zcp-am-b ap-kve - nw-Iƒ - s - °-Xn-sc "hn-tZ-in' Btcm-]W - h - p-am-bn Xn-cn-bp-∂X - v. Cu Iem-]Øn-\p ]n-∂n-¬ H-fn-™n-cn-°p-∂ cm-jv{Sobw B-cpw ]p-dØ - p-sIm-≠p-hc - p-∂n-√.sKm-tKm-bn-bp-sS `-cW ]-cm-Pb - h - pw tI{µ-Kh - ¨ - s - a-‚ n-s‚ Pm-{K-X° - p-dh - p-am-Wv DØ-c] - q-¿h - C-¥y-sb sIm-e° - f - a - m-°p-∂X - nte-°v \-bn-®X - v F-∂v ]-db - p-∂X - v A-hn-SpsØ _p-≤n-Po-hn-Iƒ - X-s∂-bm-Wv. \m-jW-¬ I-Ωo-j≥ - t^m-¿ ssa-t\m-dn-‰o-kv X-eh-≥ h-Pm-lØ - v l-_o-_p-√ {]-[m-\a - {- ¥n°v t\-cn-´v F-gp-Xn A-dn-bn-®X - n-ßs - \: "A-hK-Wn-°s - ∏-Sp-∂ ap-kve - nw P-\e - £ - ß - ƒ - `mhn-bn-¬ h-en-b `o-Ic - h - m-ZØ - n-te-°v \-bn-°s∏-t´-°m-≥ km-[y-Xb - p-≠v. km-aq-ln-Ia - m-b A-c£ - n-Xm-hÿ , cm-jv{- So-ba - m-b A-hK - W - \, Xo-{h-hm-Z {Kq-∏p-If - p-sS C-Ss - ]-S¬ - F∂o km-lN - c - y-߃ - k-aq-lØ - n-s‚ a-t\m\n-eb - n-¬ am-‰w h-cm-hp-∂ L-SI - ß - f - m-Wv'. C-¥y-bp-sS "Nn-°≥ - s - \-°v' ap-dn-s∏-Sm-Xn-cn°m-≥ tZ-io-b cm-jv{- So-b ]m-¿´ - n-If - pw `-cW - I-¿Ø - m-°f - pw t_m-[] - q-¿h - w {i-an-t°-≠Xp-≠v.Kp-Pd - m-Øn-se hw-il - X - y-bn-¬ \-tc-{µtam-Un-bp-sS ÿm-\w A-ka - n-¬ sKm-tKm-bv°v D-s≠-∂v ]-db - m-≥ I-gn-bn-s√-¶n-epw _m_-cn a-kvP - n-Zv [zw-k\ - Ø - n-¬ A-∂s - Ø {][m-\a - {- ¥n \-ck - nw-l d - m-hp-hn-\p-≈ ]-¶v Akw I-em-]Ø - n-¬ sKm-tKm-bn-°v D-s≠-∂v ]-dt - b-≠n-hc - pw. D-Øc - h - m-Zs - ∏-´h - c - p-sS \n w-KX - b - m-Wv I-em-]w ]-Sc - m-≥ Im-cW - s - a∂-Xv A-\n-tj-[y-am-Wv. C-¥y-≥ \m-jW - ¬ tIm-¨{- K-kn-s\-t∏m-ep-≈ tZ-io-b a-X\ - n-ct]-£ ]m-¿´ - n-Iƒ - D-W¿ - ∂ - p {]-h¿ - Ø - n-®m-¬ P-\ß - f - p-sS ]n-¥p-Wb - p-≠m-hp-Ib - pw A-¥na hn-Pb - w P-\m-[n-]X - y-Øn-∂m-bn-cn-°p-Ibpw sN-øpw. 7


Ih¿tÃmdn

F ]n Ckvam-bn¬

\tcm-Zm-]mSy

tImSXn sXfn-bn® {]Xo-£b - psS Xncn-\mfw

\ 8

t - cm-Zm-]m-Sy-bn-se ap-dn-hp-Iƒ - C\nbpw D-Wß - n-bn-´n-√. H-cp tImSXn hn-[n sIm-≠v B ap-dn-hpI-sf D-W° - m-\p-am-hn-√. A-{X-ta-¬ Bg-Øn-ep-≈X - m-bn-cp∂p Kp-Pd - m-Øv I-em-]t - Øm-S\ - p-_‘ - n-®v Cu {]tZiØv A-ct - ßdn-b A-{I-aß - ƒ. F-¶n-epw ]-Øp-h¿ - j - a - m-bn XpS-cp∂ \o-Xn-°p-th-≠n-bp-≈ \n-ehn-fn-Iƒ - ° - p ta-¬ s]bvX - B-izmk-Øn-s‚ sN-dpa-gb - m-bn A-lvaZm-_m-Zn-se {]-tXyI tImS-Xn hn[n-sb hn-ti-jn-∏n-°mw. ap-Xn-¿∂ _n sP ]n t\-Xmhpw ap-≥ a-{¥nbpam-b am-bm sIm-Sv\ - m-\n-sb 28 h-¿j - t - Ø°pw _-Pvd - w-KZ - ƒ - t\Xm-hv _m-_p _-Pvd - w-Kn-sb ac-Ww h-tc°pw X-Sh - n-\p in-£n®p-sIm-

≠p≈ tImS-Xn hn-[n C-¥y-≥ \o-Xn\ym-b N-cn{X-Øn¬ kph-¿W en-]n-If - m-¬ Ip-dn-°s - ∏-´ A-[ym-ba - m-Wv. A-[n-Im-chpw kzm-[o-\h - pw ]-Whpw ]n-≥_ - e - h - p-sa-√m-ap-≠m-bn´pw tI-kp-sI-´pI-ƒ tX-®p-am-®p I-fb - m-≥ km-[yam-b F-√m {ia-ßf - pw \-SØ - n-bn-´pw, ap-≥ a-{¥nbpw Fw F-¬ F-bpam-b H-cmfpw aq-∂pX-hW Fw F-¬ F-bmbn-cp-∂ a-s‰m-cmfpw in-£n-°s - ∏-s´-¶n-¬ A-Xv C-¥y-≥ \o-Xn-\ym-b kw-hn-[m-\Ø - n-s‚ hn-Pb - am-sW-∂X - n-¬ X-¿° - a - n√. A-t\z-jW - ß - ƒ - A-´n-ad - n-°p-∂X - n-s‚bpw \o-Xn \n-tj-[n-°s - ∏-Sp-∂X - n-s‚bpw am{Xw hm-¿Ø-Iƒ - ]p-dØ - ph-∂p sIm-≠n-cp-∂ A-tX Kp-Pdm-Øn-¬ \n-∂m-Wv CØ-cs - am-cp in-£m-hn[n ]p-dØ - p-h∂ - n-cn-°p-∂X - v. k-¿h - m-bp-[ß - f - p-am-bn D-d™ p-Xp≈n-b ln-µp-Xz Xo-{h-hm-Zn-Iƒ - 2002¬ Kp-Pd - m-Øns\-sbm-∂m-sI sIm-e° - f - a - m-°n am-‰nb-t∏m-ƒ \n-c] - c - m-[n-Ifpw \n- l - m-bc - p-am-b 97 ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


a-\p-jy- Po-hn-Is - f-bmWv \tcm-Zm-]m-Sy-bn-se ap-kve - nw-Iƒ - °v Ip-cpXn-sIm-Sp-t°-≠n h∂-Xv. 2002 s^-{_p-hc - n 27\m-bncp-∂p tKm-{[-bn-¬ k-_¿ - a-Xn F-Ivk - v{- ]-kn-\v Xo-]S - ¿ - ∂ - v 57 I-¿t - k-hI - ¿ - a-cn-®X - v. kw-ib - ß-ƒ C-\nbpw Zq-co-Ic - n-°s - ∏´n-´n-√m-Ø Cu kw-`h - Ø - n-s‚ t]-cn-¬ ln-µp-Xz Xo-{h-hmZnIƒ A-gn-®p-hn-´ h-¿Kob Iem-]Ø - n-¬ B-bn-cØ - n-e[ - nIw ap-kve - nw-If - m-Wv Iq-´s - °me sN-øs - ∏-´Xv. G‰-hpw-Iq-SpX-¬ t]¿ sIm-√s - ∏-´ sX-cphp-If - n-¬ H-∂m-bn-cp-∂p \-tcmZm-]m-Sy. k-_¿ - a-Xn F-Ivk - v{]-kv Zp-c¥ - s - Ø-Xp-S¿ - ∂ - v ]-e `m-Kß - f - n-epw ap-kve - nw-Iƒ - A{I-an-°s - ∏-Sp-∂p-sh∂ hm-¿Ø-Iƒ - ]c-∂t - Xm-sS \-tcm-Zm]m-Sy-bn-se P-\ß - ƒ - `o-Xn-bnte-°v D-ƒh - e - n-™n-cp∂p. I-SI-ƒ A-S™ p-In-S∂ - p. Xm-gn-´ ho-Sp-Iƒ - ° - p≈n-¬ kp-c£ - n-Xsc-∂v hn-iz-kn®v P\w A-`bwtX-Sn. ]-cº - c - m-KX - Xp-Wnan¬ hy-hk - m-bß - ƒ-°v t]-cptI-´ Kp-Pd - m-Øn-te-°v D-]P - oh-\m¿-Yw Ip-Sn-tbdn-b a-lmcmjv{Sbn-se-bpw I-¿W - m-SI - bn-sebpw Z-cn-{Zcmb ap-kve - nwI-fm-bn-cp-∂p \-tcm-Zm-]m-Sy-bnse Xm-ak - ° - m-¿. Xp-Wn-an-√pI-fn-¬ ]-Wn-sb-Sp-Øm-¬ In-´p∂ Xp-—am-b h-cp-am-\w sIm≠v A-∂∂ - s - Ø Po-hn-Xw X≈n-\o-°p-∂h-¿. C-Spßn-b ]m-XI - ƒ - ° - n-cp-hi - Ø - p-am-bn \n-c∂ - p-\n-d™ sNdn-b ho-SpIƒ. tKm-{[ kw-`h - s - Ø-Xp-S¿∂v hn-iz-ln-µp ]-cnj-Øv Blzm-\w sN-bvX - _-µn-te-°mWv s^-{_p-hc - n 28s‚ ]-Ien¬ \-tcm-Zm-]m-Sy-°m-¿ D-W¿-s∂-gp-t∂-‰Xv. Fßpw kwL-¿j - Ø - n-s‚ Im-¿t - a-Lß - ƒ am-{Xw. ]pd-sØ sX-cphn¬ s]-t{Smƒ t_mw-_pIfpw tXm°pw Xr-iq-eh - pw a‰v B-bp-[ß - f - p-am-bn X-Sn-®pIqSn-b I-em-]I - m-cnI-ƒ. kao]-sØ \q-dm-\n a-kvP - n-Zn-te°v \n-ds - bm-gn®p-sIm-≠m-bn-cp∂p A-{I-aß - ƒ-°v Xp-S°w. ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

]n-s∂ ]-≈n A-·n-°n-cb - m-°n. ho-Sp-Iƒ-°v t\-sc s]-t{Smƒ t_mw-_p-Iƒ - F-dn™p. ho-Sn-\p≈n-¬ I-gn-™h-sc ]p-ds - ØØn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p e-£yw. ]pd-Øn-dß - n-bh-sc {Iq-ca - m-bn sh´n-bpw t_mw-s_-dn™pw sIm-es∏-Sp-Øn. Ip-td-tb-sd t]sc HmSn-®n-´v k-ao]-sØ In-Wd - n-te-°v X-≈n-bn-´v s]-t{Smfpw Uo-kepw H-gn-®p Xo-sh-®p. Po-ht - \m-sS Nps´-cn®p. {]m-Wc - £ - m¿-∞w HmSnb kv{- Xo-Isf, hr-≤s - cbpw Ip-´nI-sf-bpw D-ƒs - ∏sS Iq-´_ - e - m-¬kw-KØ - n-\n-cb - m-°n. D-Sp-Xp-Wn t]m-ep-an-√m-sX-bm-Wv ]-e¿ - ° - pw Hm-Sn-t∏m-th-≠n h-∂X - v. tImS-Xn in-£n-® _m-_p _-Pvd - w-Kn sXl-¬I - am-Kk - n-≥ \-SØn-b Hm-fn-Imadm Hm-∏t - d-j\ - n-¬ sh-fns∏-Sp-Øn-bX - m-Wv tNm-cb - d - ° - p-∂ Cu hn-hc - ß - ƒ. Cu k-ab - a - {- X-bpw kp-c£ - °m-bn kw-ÿm-\ k-¿° - m-¿ \ntbm-Kn® s]m-eokpw dn-k¿-hv tk-\bpw Im-gvN - ° - m-cm-bn \n-¬°p-Ib - m-bn-cp∂p. A-lva - Z - m-_m-Znse dn-k¿-hv tk-\m B-ÿm-\Øp-\n-∂v aq-∂p In-tem-ao-‰¿ am{Xw A-Is - e-bm-Wv \-tcm-Zm]mSy. I-em-]I - m-cn-If - n-¬ \n-∂v c£-s∏-´v A`-bw tX-Sn-bh - s - c tK‰v Xpd-∂v A-IØ - p-IS - Ø - m-≥ t]m-epw s]m-eo-kv X-bm-dm-bn-√. B-Zy-saØn-b 500Hm-fw t]¿-°v Jp-¿j - n-Zv A-lΩ-Zv F∂ s]meokv Hm-^n-k¿ - Iym-ºn-¬ {]-th-

kv Iym-ºn-\p ap-∂n-en-´pt]mepw A-{I-an-Iƒ - kv{XoI-sf am-\`w-KØ - n-\n-cbm-°n-sb-∂v ]n-∂o-Sv jm Bew Iym-ºn-¬ A`-bwtX-Sn-b C-cI - ƒ - sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. \-tcm-Zm-]m-Sy-bn-¬ A-ctßdnb {Iq-cX - b - p-sS B-gw A-f∂ - m-¬ C-t∏mƒ tImS-Xn hn-[n-® in£ t]mepw Xo-sc A]-cym-]vX - a - m-sW-∂v I-cptX-≠n h-cpw. F-√m {]-Xn-Iƒ°pw h-[i - n-£ hn-[n-°W - sa-∂m-Wv t{]m-kn-Iyq-j≥ B-hi - y-s∏-´n-cp-∂X - v. \-tcm-Zm]m-Sy kw-`h - s - Ø a-tX-Xc P-\m-[n]-Xy C-¥y-bp-sS N-cn{X-Øn-se I-dp-Ø A-[ym-bsa-∂m-Wv tI-kn-¬ hn-[n {]kvX - m-hn® A-Uo-jW - ¬ - {]n≥-kn-∏¬ - P-UvP - v tPym’-\m bm-·n-°v hn-ti-jn-∏n-®X - v. B-tKm-f X-eØ - n-¬ cq-]s - ∏´p h-cp-∂ ]pXnb \n-e] - m-SpI-ƒ am{Xw ap-≥\ - n-¿Ø - n-bmWv {]-Xn-Iƒ - ° - v h-[i - n-£°v hn-[n-°m-Øs - X-∂ tIm-SXn-bp-sS ]-cm-a¿ - i - w H-c¿ - ∞ - Øn¬ {]-Xn-Iƒ - h-[i - n-£ A-¿l - n-°p-∂h - c - m-sW-∂ kΩ-X] - {- X-am-Wv. Kp-Pd - m-Ønse C-cI - ƒ-°v ]q-¿W \o-Xn e-`n-®p-sh-∂v C-Xn-eq-sS H-cn°-epw ]-db - m-\m-In√. \n-tj[n-°s - ∏-´p-sh-∂v I-cpXn-b \o-Xn-bp-sS hm-Xn-¬ A-¬] - -

A-[n-Im-chpw kzm-[o-\h - pw ]-Wh - pw ]n-≥_ - e-hp-sa-√m-ap-≠m-bn´pw tI-kp-sI-´p-Iƒ - tX®p-am-®p I-fb - m-≥ km-[yam-b F-√m {i-aß - fpw \-SØ - n-bn-´pw, ap-≥ a-{¥nbpw Fw F-¬ F-bpam-b H-cmfpw aq-∂pX-h-W Fw F-¬ F-bm-bn-cp-∂ a-s‰m-cmfpw in-£n-°s - ∏-s´-¶n¬ A-Xv C-¥y-≥ \o-Xn-\ym-b kw-hn-[m-\Ø - ns‚ hn-Pb - a - m-sW-∂X - n-¬ X-¿° - a - n√.

""

in-°m-≥ A-\pa-Xn \-¬I - n. tPmen-bn-¬\ - n-∂p-≈ am-‰a - m-bn-cp-∂p C-Xn-\v A-t±-lØ - n-\v In´n-b {]Xn-^e - w. ti-jn-°p-∂h-sc kp-c£mD-tZym-Kÿ ¿ - Iym-ºn-\p ap∂n-¬\ - n-∂v B-´n-∏m-bn-®p. s]m-eo-

sa-¶nepw Xp-d∂ - p-In-´p-tºm-gp≈ sNdn-b B-izm-kw. AXp am-{X-am-Wv {]-tXyI tImS-Xn hn-[n _m-°n-sh-°p∂Xv. ]n-s∂ h-cm-\n-cn-°p-∂ tI-kp-If - n-epw \o-Xn e-`n-°p9


sa-∂ {]-Xo-£b - pw. \-tcm-Zm-]m-Sy Iq-´s - °m-eb - psS _p-≤n-tI-{µw ap-≥a - {¥n ambm-s_≥ sIm-Sv\ - m-\n-bm-sW∂mWv tImS-Xn hy-‡a - m-°n-bXv. I-em-]t - h-fb - n-epw \n-eh - nepw \-tcm-Zm-]m-Sy D-ƒs - ∏-Sp-∂ \-tcm-Z \n-ba - k - ` - m- a-fie - Ø - n-¬\ - n-∂p≈ _n sP ]n Fw F-¬ F-bmWv sIm-Sv\ - m-\n. \-tcm-Zm-]m-Sy-bn¬ A-{I-aw A-ct - ß-dp-tºm-ƒ sIm-Sv\ - m-\n ÿ-eØ - p-≠m-bn-cp∂-Xm-bn km-£nI-sf D-≤c - n-®v t{]m-kn-Iyq-j≥ tIm-SX - n-bn-¬ ÿm-]n-®n-cp-∂p. {In-an-\¬ - KqVmtem-N\ - , sIm-e] - m-XI - w, sIm-e]m-XI - {i-aw Xp-Sßn-b Ip-‰ß - fm-Wv C-h¿ - s - °-Xn-sc tImS-Xn Np-aØ - n-bn-cp-∂Xv. I-em-]I - m-cnIƒ-°v B-bp-[ß - ƒ - F-Øn-®p \-¬I - n-bXpw k-lm-bhpw kw-c£-Whpw \-¬I - n-bXpw sIm-Sv\m-\n-bm-sW-∂v kp-{]ow-tImS-Xn \n-tbm-Kn-® {]-tXy-I A-t\z-jW kw-Lw (Fkv sF Sn) Is≠-Øn-bn-cp-∂p. _-Pvd - w-KZ - ƒ - t\-Xmhm-b _m_p _-Pvd - w-Kn-bmWv I-em-]Ø - n\v t\-cn-´v t\-XrXzw \-¬I - n-bX - v. Kp-Pd - m-Øv I-em-]Ø - n-s‚ C-cI - fn-¬ G-sd N-¿® - sN-øs - ∏-´X - mbn-cp-∂p Iu-k¿ - _ - m-\p-hn-s‚ t]cv. ]q-¿W K-¿` - n-Wnbm-b Iuk-¿_ - m-\p-hn-s‚ hb-dv ] - n-f¿-Øn K-¿` - ÿ in-ip-hn-s\ Xr-iq-eØ - n¬ Xd-®v Np´p-sIm-∂ k-am-\X - bn-√m-Ø {Iq-cX-°v th-Zn-bmbXpw \-tcm-Zm-]m-Sy-bm-bn-cp-∂p. Xm-\m-Wv B IrXyw sN-bvX - s - X∂v sX-l¬ - I - b - p-sS H-fn-Imadm Hm-∏t - d-j\ - n-¬ _m-_p _-Pvd - w-Kn sh-fn-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. tNm-cI≠v A-d∏ - p-Xo-cmØ _-en-jvTamb B ssI-II - f - n-¬ ]n-S™p-ac - n®-Xv A-t\-Iw Po-h\ - p-Ifm-bn-cp-∂p. \-tcm-Zm-]m-Sy Iq-´s°m-e \-S∏ - m-°n-bX - v _-Pvd - w-Kn hn-iZ - o-Ic - n-°p∂-Xv C-ßs - \-bmWv: ""A-hs - c-sb√mw Rß-ƒ HmSn-®v ]-≈n-°p k-ao]-sØ H-cp Ip-gn-bn-te-°v X-≈n-bn´p. ]n-s∂ ssI-bn-¬ I-cpXn-b Uo-kepw s]-t{Smfpw A-h¿ - ° - p-ta-¬ H-gn®p. t]Sn-sIm-≠v ]-ck - v]c - w H-´n∏n-Sn-®p In-S∂ - A-hs - c S-b¿ - IØn-®n-´v ]®-°v Xo-¿Ø - p.'' a-\p-jy a-\ - m-£n-sb a-ch - n10

∏n°p-∂ {Iq-cX - I - f - m-Wv Kp-Pd - mØnepw {]-tXy-In-®v \-tcm-Zm-]mSy-bn-epw I-em-]t - h-fb - n-¬ A-ctß-dn-bXv. kz-X{¥ C-¥y-°v C{X-ta¬ tem-IØ - n-\p ap-∂n-¬ e÷n-®p X-eX - m-gvt - Ø-≠n h-∂ \nan-jw th-sd-bp-≠m-bn-´n-s√-∂X - mbn-cp-∂p Kp-Pd - m-Øn-s‚ {]tXyIX. _-Pvd - w-Kn-sb a-cW - whsc-bm-Wv {]-ttXyI tImSXn X-Shn-\p in-£n-®X - v. KqVm-tem-N\ - bn-¬ ]-s¶-Sp-Ø \-tc-jv Nm-c, sam¿-fn kn‘n, l-co-jv dmtØmUv, {]wN-µv Xn-hmcn, a-t\mPv` - m-bv kn-‘n Ip-Ivd - m\n, _n-]n≥ ]-©¬ - F-∂n-hs - c 21 h-¿j - w X-Sh - n\pw ti-jn-°p-∂ 22 {]-XnIƒ-°v 14 h-¿jsØ Po-h] - c - y¥-hp-am-Wv tImS-Xn hn-[n-®Xv. {]-tXyI tImS-Xnhn-[n ]-Icp-∂ B-izm-kØ - n-\n-Sb - nepw KpP-dm-Øn-se ap-kvenw D-∑q-e\ - Øn-\v t\-XrXzw \-¬I - n-bh - ¿ - Ct∏mgpw \n-ba - Ø - ns‚ ]-cn-[n-°v ]p-dØ - m-Wv. I-em-]Ø - n-¬ t\-cn-´v ]-s¶-Sp-Øh - ¿ - am-{X-am-Wv am-bm sIm-Sv\ - m-\nbpw _m-_p _-Pvd - wKn-bp-sa-√mw. Xn-c» - o-e° - p ]n-∂nen-cp-∂v Im-cy-߃ - \n-b{- ¥n-®h - ¿ C-t∏m-gpw- kp-c£ - n-Xc - m-Wv. hy‡am-b sX-fn-hp-Iƒ - D-≠m-bn´pw A-h¿ - s - °-Xn-sc A-t\z-jW - ßtfm hn-Nmc-Wtbm C-√m-sX

]q-¿W - K-¿`- n-Wnbm-b Iu-k-¿-_m-\p-hn-s‚ hb-dv ] - n-f¿-Øn K-¿`- ÿin-ip-hn-s\ Xr-iqe-Øn-¬ Xd-®v Np´psIm-∂ k-am-\-X-bn√m-Ø {Iq-cX-°v thZn-bm-bXpw \-tcm-Zm]m-Sy-bm-bn-cp-∂p. Xm\m-Wv B IrXyw sNbvX - s - X-∂v sX-l¬ - I - bp-sS H-fn-Imadm Hm∏-td-j-\n-¬ _m-_p _-Pvd- w-Kn sh-fn-s∏-SpØn-bn-cp-∂p.

""

t]m-Ip∂-Xv cm-Py-sØ \o-Xn-\ymb kw-hn-[m-\Ø - n-¬ km-[m-cW ]u-c∑ - m-¿° - p-≈ B-i¶ - h-¿[ - n∏n-°p-∂X - mWv. \-tcm-Zm-]m-Sy tI-kn-¬ in£n-°s - ∏-´ am-bm sIm-Sv\ - m-\n Iem]w A-ct - ß-dn-b 2002 s^{_p-hc - n 28\v ]-eX-hW ap-Jya{¥n \-tc{µ-tam-Un-bpsS Hm-^okn-te-°v hn-fn-®n-cp-∂X - m-bm-Wv hn-hcw. C-°mcyw Fkv sF Sn dn-t∏m-¿´ - n-¬ ]-cm-a¿ - i - n-°p-∂p-≠v. A-∂v B-`y-¥c - k-la - {- ¥n-bmbn-cp∂ tKm-¿Z - ≥ - k-Zm-^n-bs - bbm-Wv sIm-Sv\ - m-\n hn-fn-®s - X-∂mWv hn-hc - w. I-em-]Ø - n-\v t\XrXzw \-¬I - m-≥ ap-Jy-a{¥n \tc{µ-tam-Un Np-aX - e - s - ∏-SpØn-b a-{¥n-k` - b - n-se Aw-Ka - m-bn-cp-∂p k-Zm-^n-b. 28\v cm-{Xn 7.06\pw 8.14\p-am-Wv sIm-Sv\ - m-\n ap-Jy-a{¥n-bpsS Hm-^o-kn-te-°v hn-fn®Xv. B-Zy-tØ-Xv H-cp an-\p-´pw 19 sk-°‚pw c-≠m-at - Ø-Xv H-cp an\p-´pw 43 sk-°‚pw ssZ-¿L - y-ap≈ Im-fp-If - m-bn-cp∂p. am¿-®v H∂n\pw ap-Jy-a{- ¥n-bpsS Hm^okpw sIm-Sv\ - m-\nbpw X-Ωn¬ c-≠pX-hW t^m-¨ kw-`mjWw \-S∂p. B-Zy-tØ-Xv D-®°v 1.09\v c-≠v an-\p-´v 59 sk-°‚pw c-≠m-at - Ø-Xv 1.24\v H-cp an-\p-´pw 15 sk-°‚pw ssZ-¿L - y-ap-≈ Imfp-If - m-bn-cp∂p. F-∂m-¬ C-°mcy-߃ - tI-kt - \z-jn-® Fkv.sF-.Sn A-hK - W - n-°p-Ib - mbn-cp-∂p-sh-∂m-Wv I-s≠Ø-¬. C-tX-°p-dn-®v Iq-Sp-X¬ - A-t\z-jW-߃ - \-S∂ - n-cp-s∂-¶n-¬ Kp-Pdm-Øv I-em-]h - p-am-bn _-‘s - ∏-´ hen-b KqVm-tem-N\ - X-s∂ ]pd-Øp h-cp-am-bn-cp-∂p. _n.sP.]n-bp-am-bn A-I∂ tKm-¿Z - ≥ - k-Zm^n-b a-lm Kp-Pdm-Øv ]m-¿´ - n-bp-≠m-°p-Ibpw ]n∂o-Sv C-Xp ]n-cn-®p-hn-´v Kp-Pd - m-Øv ]-cn-h¿ - Ø - ≥ - ]m-¿´ - n-bn-¬ Aw-Kam-hp-Ibpw sN-bvX - n-cp∂p. F-∂m¬ A-t∏m-sg√mw I-em-]t - °-kn¬ C-bm-sf kw-c£ - n-°p-∂ \n-e]m-Sm-Wv \-tc{µ-tam-Un kzo-Ic - n®-Xv. k-Zm-^n-bs - °-Xncm-b Btcm-]W - ß - ƒ tIm-SX - n-bn-¬ sXfn-bn-°s - ∏-´m-¬ tam-Un-°v I-em]-Øn-ep-≈ ]-¶v ]p-dØ - p-hc - p-sa∂-Xm-bn-cp-∂p C-Xn-\p Im-cWw. ap-Jy-a{- ¥n \-tc{µ-tam-Un-°v ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


I-em-]Ø - n-ep-≈ ]-¶v kw-_‘ - n®v I-em-]t - h-fb - n-¬ A-la - Z - m-_mZv s]m-eo-kv I¨-t{Sm-ƒ dq-an-s‚ Np-aX - e - b - p-≠m-bn-cp-∂ sF ]n F-kv Hm-^n-k¿ - k-RvP - o-hv `-´v \-SØn-b sh-fn-s∏-Sp-Øe - p-Ifpw C-Xph-sc A-t\z-jn-°s - ∏-´n-´n-√. kp-{]ow-tIm-SX - n-bn-¬ k-a¿ - ∏ - n-® k-Xy-hm-Mva - q-eØ - nepw Kp-Pd - mØv I-em-]s - Ø-°p-dn-®v A-t\zjn-® P-Ãn-kv \m-\mh-Xn IΩoj-≥, kp-{]ow-tImS-Xn \n-tbmKn-® {]-tXy-I A-t\z-jW kwLw (Fkv sF Sn) F∂n-h apºm-sI \-¬Inb sam-gn-bnepw `´v tam-Un-bp-sS ]-¶v sh-fn-s∏-SpØp-∂p≠v. tKm-{[ kw-`h - s - ØXp-S¿ - ∂ - v ap-Jy-a{¥n hn-fn-®p-tN-¿Ø D-∂X s]m-eo-kv D-tZym-Kÿ-cp-sS tbm-KØ - n-¬ ap-kve - nw-Iƒ-s°-Xn-sc A-cn-iw Xo-¿° - m-≥ I-em-]I - m-cnI-sf A-\p-hZ - n-°W - sa-∂v tam-Un t\-cn-´v B-hi - y-s∏s´-∂m-bn-cp-∂p `-´n-s‚ sam-gn. apJy-a{¥n hn-fn-®p-tN-¿Ø tbm-KØn-¬ k-RvP - o-hv `-´v ]-s¶-Sp-Øn√- F-∂m-bn-cp-∂p C-Xn-s\ Jfin-°m-≥ \-tc{µ-tam-Un k-¿°m-¿ D-b¿ - Øn-b hm-Zw. `-´v tbm-KØ - n-¬ ]-s¶-Sp-Øncp-∂p-sh∂v Io-gp-tZym-Kÿ \ - m-bncp-∂ sI Un ]m-¥v BZyw samgn \-¬I - n-bn-cp∂p. tbm-KØ - n-¬ ]-s¶-Sp-°m≥ t]m-b `-´n-s\ ss{U-hd - m-bn A-\p-Ka - n®-Xv ]m¥v B-bn-cp-∂p. C-°m-cy-߃ A-t\z-jn-°s - ∏-´n-√ F-∂p am{Xa-√, Io-gp-tZym-Kÿ \ - m-bn-cp-∂ sI Un ]m-¥n-s\ `o-jW - n-s∏-SpØn F∂m-tcm-]n-®v `-´n-s\-Xn-sc tI-kv c-Pn-ÿ - sN-øp-Ibpw sNbvXp. C-Xn-\mbn `o-jW - n-s∏-SpØn ]m-¥n-s\-s°m-≠v sam-gn Xncp-Øn-∏n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. `-´n-s\Xn-sc Kp-Pd - m-Øv s]m-eo-kv \-SØp-∂ A-t\zj-Ww kp-{]owtImS-Xn C-Ss - ]-´v X-S™ n-cn-°pI-bm-Wn-t∏m-ƒ. \-tc{µ-tam-Un k-¿° - m-cn-¬ a-{¥n-bm-bn-cp-∂ ]n∂o-Sv Zpcq-l km-lN - c - y-Øn¬ sIm-√s - ∏-´ lm-c≥ - ]m-fiy- C°mcyw t\-cs - ØX-s∂ sh-fns∏-Sp-Øn-bn-cp∂p. kp-{]ow-tImSXn ap-≥ No-^v P-Ãn-kv hn B-¿ Ir-jvW - ø - cpw P-Ãn-kv ]n _n km-h¥pw Aw-Kß - fm-b h-kvX - pXm-t\z-jW I-Ωo-j≥ - ap-ºm]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

sI \-¬Inb sam-gn-bn-em-Wv apkve - nw-Iƒ - s - °-Xn-sc ]-I Xo-¿°m≥ I-em-]I - m-cnI-sf A-\p-hZn-°W - s - a-∂v \-tc{µ-tam-Un Bh-iy-s∏-´X - m-bn ]-db - p-∂X - v. shfn-s∏-Sp-ج - \-SØ - nb-Xv H-cm-ƒ ap-≥ a-{¥n, a-s‰m-cm-ƒ D-∂X s]m-eo-kv D-tZym-Kÿ ≥. hn-izk-\o-bam-b c-≠p tI-{µ-ßf - n-¬\n-∂m-bn´pw Cu B-tcm-]W - ß - ƒ F¥p-sIm-≠v A-t\z-jn-°s - ∏Sm-sX t]m-bn. I-em-]Z - n-hk - ß - f - n¬ ap-Jy-a{- ¥n-bpsS Hm-^o-kp-ambn _-‘s - ∏-´v \-S∂ t^m-¨ kw-`m-jW - ß - f - p-sS hn-iZ - mw-ißfpw `-´v hnhn-[ A-t\z-jW G-P≥ - k - n-Iƒ-°v ap-ºm-sI k-a¿ - ∏n-®n-cp-∂p. C-tX-°p-dn®pw At\z-jW - ß - f - p-≠m-bn-√. Kp-Pd - mØv I-em-]t - °-kp-If - p-am-bn _‘-s∏-´ A-t\z-jW - ߃ GsX√mw cq-]Ø - n-¬ A-´n-ad - n-°s∏-Sp-∂p-sh-∂X - n-s‚ D-Øt - am-Zml-cW - a - mWv Cu kw-`h - ß - s - f√mw. A-[n-Im-chpw kzm-[o-\hpw Xn-Æ_ - e - hpw D-]t - bm-Kn-®v I-em]-t°-kp-Iƒ - A-´n-ad - n-°m-≥ {ian-® Kp-Pd - m-Øn-se \-tc{µ-tamUn `-cW - I - q-SØ - n-\v N-cn{Xw kΩm-\n-® Xn-cn-®S - n-bm-Wv {]-tXyI tImS-Xn hn-[n. t{]m-kn-Iyq-j≥ km-£n-Iƒ - Im-Wn-® A-km-am\y [o-cX - b - m-Wv _m-_p _-Pvd - wKn-sb-t∏m-ep-≈ a-\p-jy-ar-Kßsf Po-hn-Xm¥yw h-tc°pw P-bne-gn-°p-≈n-eb - ° - m-≥ hgn-sbm-cp°n-bX - v. I-em-]Ø - n-¬ F√mw \„-s∏-´v, `o-jW - nbpw ]o-U\ - hpw sIm-≠v s]m-dp-Xn-ap´n-b C-cI - ƒ°v A-Xn-\v B-fl_ - e - hpw ss[cyhpw ]-I¿-∂p \-¬I - n-bX - m-hs´, A-t\Iw ]u-cmhIm-i kwL-S\ - I - fpw So-à sk-ج - h - m-Zns\-t∏m-ep-≈ a-\p-jym-hIm-i {]h-¿Ø - I - c - pw. Un-kw-_d - n-¬ Kp-PdmØv \n-ba - k-`m sX-cs - ™-Sp-∏v \-S° - m-\n-cn-s°-bm-Wv ap-≥ a-{¥nbpw \n-eh - n-¬ Fw F-¬ F-bpamb H-cm-sf tIm-SX - n I-em-]t - °kn-¬ in-£n-®n-cn-°p-∂X - v. h-\nXm a-{¥n-bm-bn-cp-∂ H-cm-ƒ I-em]-t°-kn-¬ in-£n-°s - ∏-Sp∂-Xv C-¥y-≥ cm-{„o-b˛\o-Xn-\ym-b Ncn-{X-Øn-¬ B-Zy-am-Wv. sX-cs™-Sp-∏p {]-Nm-cW cwK-Øv tam-Un-° P-\ß - ƒ - ° - v ap-∂n-¬

C-Xn-\v a-dp]-Sn \-¬t - I-≠n h-cpw. F-¶nepw Kp-Pd - m-Øn-s‚ P-\h - n[n-sb A-Xv kzm-[o-\n-°p-sa-∂ hn-eb - n-cp-Øe - p-Is - fm∂pw H-cp tIm-Wn-¬\ - n∂pw D-bc - p-∂n-√. {]Xo-£b - ‰p-t]m-b cm-{„o-b kml-Nc - y-ßf - m-Wv Kp-Pd - m-Øn-s\ \-bn-°p-∂X - v. {]-Xn-]£ ]m-¿´nbmb tIm-¨{- K-kn-s‚ Zp-¿_-eX X-s∂ {][m-\ Im-cWw. tamUn X-Ic - W - s - a-¶n-¬ ]I-cw sh°m-s\m-cp i-‡n-thWw. AXn-√m-sX t]m-sb∂-Xv Kp-Pd - mØn-s‚ im-]w. sX-cs - ™-Sp-∏v {]-Nm-cW - ß - ƒ-°v tIm-¨{- K-kv t\-cs - ØX-s∂ XpS-°w Ip-dn-®n´p≠v. F-∂m-¬ ap-Iƒ - X-´n-se t\-Xm-°ƒ - am-{X-am-Wv A-Xn-s\ \-bn-°p-∂Xv. Xm-sg X-´n¬ tIm¨-{K-kv Xo-¿Øpw Zp-¿_ - e - amWv. tam-Un hn-cp-≤ tN-cn-bn-¬\ - n∂v cq-]s - ∏-´ Kp-Pd - m-Øv ]-cn-h¿ - Ø-≥ ]m-¿´ - n-bm-Wv a-s‰m∂v. ssi-ih - Z-ib - n-ep-≈ Cu- ]m-¿´ - n°v sX-cs - ™-Sp-∏v I-Ωoj-s‚ Aw-Ko-Im-cw t]mepw C-Xph-sc e-`n-®n-´n-√. AXp-sIm-≠p-Xs - ∂ Kp-Pd - m-Øv sX-cs - ™-Sp-∏n-¬ _n.sP.]nbpw tam-Unbpw H-cn-°¬-Iq-Sn P-bn-®mepw A-Xn-¬ A¤p-Xs - ∏-Sm-\n√. am-bm-s_≥ sIm-Sv\ - m-\n-sbbpw _m-_p _-Pvdw-Kn-sb-bp-sa-√mw X-s‚ c-£°p-th-≠n _en-sIm-Sp-°s - ∏-Sp∂ Ip-cp-Xn-ar-Kß - f - m-°n am-‰m-\p≈ X-{¥-ßf - m-bn-cn°pw tam-Un C-t∏m-ƒ sa-\b - p-∂p-≠m-hp-I. \n-c] - c - m-[n-Ifm-b a-\p-jy-cpsS tNm-ch - o-W a-Æp-sIm-≠m-Wv \-tc-{µ-tam-Un-sb-∂ \-cm-[a - \mb `-cW - m-[n-Im-cn X-s‚ A-[n-Imc-ku-[ß - f - {- Xbpw sI-´n-s∏-SpØn-cn-°p-∂X - v. tem-IN - c - n-{X-Øn¬ A-t\-Im-bn-cw `-cW - m-[n-Im-cnI-ƒ C-Øc - Ø - n-¬ I-S∂p-t]m-bn´p≠v. A-hc - p-sS-sb-√mw Z-b\ - obam-b ]-X\ - ß - ƒ - N-cn-{X-Øn-\p ]m-Ta - m-bn-´p-ap≠v. tam-Un-sbbpw Im-Øn-cn-°p-∂ hn-[n a-s‰m-∂m-hns√-∂v {]-Xym-in-°mw. A-[n-Im-cØn\pw ]-WØ - n\pw kzm-[o-\Øn\pw ta-se \o-Xn-\ym-b kwhn-[m-\w hn-Pb - w-hc - n-°p-∂ alØm-b B Zn-\Ø - n-\p th-≠n {]m-¿∞ - \ - I - f - p-ambn Im-Øn-cn°mw. 11


CMYK

Ih¿tÃmdn

apPo-_p¿d-lvam≥ In\m-eq¿

_nkvan sNm√n, `oI-c-\mbn arXyp-h-cn® kXv\w-knwKv

k 12

CMYK

X - v\ - wknw-Kv am≥.- h-b - v 23. _o-lm¿ k - z-tZ-in.- C-°g - n-™ B-KÃ - v- B-Zy-Øn¬- Du-fº - m-d am-\k - n-Im-tcm-Ky tI-{µ-Øn¬H-cp t]-∏´ - n-sb t]m-se X-√nsIm-√s - ∏-´h - ≥.- lr-Zb - t - `-ZI - hpw A-Xo-h \o-Nh - p-am-b co-Xnbn-em-Wv \n-ba - hn-Zym¿-Yn-bm-b Cu bp-hm-hv sIm-√s - ∏-´X - v.- am\-kn-Im-ip-]{- Xn-bn¬ h - ® - v Poh-\° - m-cp-sS a¿-Z\ - t - a-‰v- X-f¿∂pho-W C-bmƒ- X-db - n-eq-sS C-g™ p sN-∂v- I-°q-kn-se A-gp-°p-sh-≈w \m-bs - b-t∏mse \-°n-°p-Sn-®m-Wv- A-¥yizm-kw h-en-®X - v.- A - ¥ - y-ka - -

bw H-cp ap-dp-°v sh-≈wt]m-epw \n-tj-[n-°s - ∏Sm≥ a - m-{Xw F-¥v ]m-XI - a - m-Wv k-Xv\ - wknw-Kv sN-bvX - X - v? Cu tNm-Zy-Øn-\v i-cn-bm-b D-Øc - w In-´W - s - a-¶n¬ a - t - \m-tcm-KtI-{µ-Øn¬- F-Øpw ap-ºv k-Xv\ - wknw-Kv F-hn-sS B-bn-cp-∂p, B-cmWv C-bm-sf B-ip-]{- Xn-bn-se-Øn-®X - v Xp-Sß - n-b A-t\z-jW - ß - ƒ- th-≠n h-cpw.-

a-t\m-tcm-Kn-tbm {]-Xn-`m-im-en-tbm? Cu {]-]© - Ø - n-s‚ s]m-cpƒ-tX-Sn C-dß - n-b Akm-[m-cW hy-‡n-bm-bn-cp-∂p k-Xv\ - w knw-Kv.{io-_p-≤s - ‚ \m-Sm-b _o-lm-dn-se K-b Pn-√b - nse {]-ap-J {_mlvaW P-ao-µm¿- Ip-Spw-_mw-Ka - mWv C-t±-lw.- A-—≥ A - d - n-bs - ∏-Sp-∂ _n-kn-\ - pIm-c≥.- A-Ωb - pw \m-ev k-tlm-Zc - ß - f - pw A-Sß - p∂ Ip-Spw-_w. F - √ - m-hc - pw D-b¿-∂ \n-eI - f - n-em-

]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


CMYK

Wv.- knw-eb - n-se {]-ik - vX - am-b _n-j∏ - v tIm-´¨- kvIqƒ- hn-Zym¿-Yn-bm-bn-cp-∂p k-Xv\ - w. ]n-∂o-Sv e-Ivt - \m-bnse dmw a-t\m-l¿ t - em-ly \m-j\ - ¬- tem bq-\n-th-gvk - n‰n-bn-se A-≠¿ {- Km-tPz-‰v hnZym¿-Yn-bm-bn.- kz-¥w k-aql-Øn-se D-®\ - o-NX - z-ßf - pw A-ka - X - z-ßf - pw sN-dp-∏w apX¬-t° k-Xv\ - wknw-Kn¬ A-kz-ÿX - D-≠m-°n-bn-cp∂p.- D-∂X - a - m-b [n-jW - b - psS D-Sa - b - m-b A-bmƒ H - c - p A-h[ - q-Xs - \ t]m-se Bflo-bm-t\z-jW - w Xp-Sß - n.]Tn-® ¢m-kp-If - n-se-√mw H∂m-a\ - m-bn-cp-∂p.- F-t∏m-gpw Iq-´v ]p-kvX - I - ß - ƒ- B-bn-cp∂p. C-°t - Wm-an-Ivk - v, s]mfn-‰n-Ivk - v, tkm-tjymf-Pn, \nb-a hn-jb - ß - s - f-√mw \-∂mbn ]Tn-® C-bmƒ I - h - n-Xbpw F-gp-Xm-dp-≠m-bn-cp-∂p.]m-hs - ∏-´ Ip-´n-Is - f ]Tn-∏n°m-\pw Xm-gv∂ - Pm-Xn-°m¿°v th-≠n {]-h¿-Øn-°m\pw k-Xv\ - w a-\ - v sh-®n-cp∂p.\n-c¥ - c - a - m-b B-flo-bmt\z-jW - w \n-ba - ]T-\Øn¬ a - S - p-∏p-fh - m-°n.- \n-ba]p-kvX - I - ß - f - pw `-cW - L-S\-bp-am-bn-cp-∂n-√ k-Xv\ - Ø - ns\ {]-tem-`n-∏n-®X - v. X - X - z-imkv{- X-hpw th-Zß - f - pw B[ymfln-I Ir-Xn-If - pw ssZ-hi - mkv{- X-hp-sam-s° B-bn-cp-∂p.Cu A-km-[m-cW {]-Ir-Xw s]m-Xp-hn¬ k - a - q-lØ - n-\p Dƒ-s°m-≈m≥ {- ]-bm-ka - mW-t√m.- k-Xv\ - X - n-s‚ Po-hnX-Øn-\pw hn-\b - m-bX - v k-aql-Øn-s‚ Dƒ-s°m-≈m-bvI X-s∂bm-bn-cp-∂p.B-flo-b h-gn-bn¬- ho-Sv hn-´n-dß - n-b Cu bp-hm-hv cma-Ir-jvW an-j≥ B - ÿ m-\am-b t_-eq¿ B - {- i-ah - pw tbm-K tI-{µ-ßf - p-sam-s° k-µ¿-in-®p. X-s∂ Xr-]vX - ns∏-Sp-Øp-∂ H-cp Kp-cp-hn-s\ tX-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p A-bmƒ.H-Sp-hn¬ I - g - n-™ sa-bv- 29\v cm-{Xn B-tcm-Spw ]-db - m-sX ho-Sv hn-´n-dß - n. B B-[ymfln-I bm-{X-bvs - °m-Sp-hn-em]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

CMYK

Wv k-Xv\ - w tI-cf - Ø - n¬ F - Ønt®cp-∂X - v.-

tI-cf- Ø - n¬ tI-cf - Ø - n¬ h - ∂ k-Xv\ - w h¿°-eb - n-se {io-\m-cm-bW Kp-

e-bn-te-°v \-bn-® kw-`h - ß - fp-sS Xp-S° - w. a - m-[y-aß - f - n¬ h - ∂ - dn-t∏m¿-´p-Iƒ {- ]-Im-cw B kw-`h - w C-ßs - \-bm-Wv: B-Kk - vX - v H-∂n-\v A-Ω `‡¿-°v- Z¿-i\ - w \¬-Ip-∂X - n-

Xm-Sn-bpw A-d_ - n hm-°pw k-aw tN¿∂m¬ `- o-Ic - \ - m-Ip-sa-∂ `-cW - I - q-S kn≤m- ¥ - h pw s]m- X p- t _m- [ - h p- a m- W v kXv \ w- k nw- K ns‚ acWw \ap°v ap∂n¬ Db¿Øp-∂X - v. A-ar-Xq-´p-∂ A-Ωb - p-sS B-{i-aØ - n-epw ]-Ib - p-sS k¿-∏ß - ƒH - f - n-®n-cn-∏p-s≠-∂ th-Z\ - mP-\I - a - m-b k-Xy-am-Wv a-s‰m-∂v.-

""

cp aT-Øn¬ B - W - v B-Zyw FØnt®¿∂Xv.- - A-hn-sS aq-∂p B-gvN - t - bm-fw Xm-ak - n-®p.- Cu Im-eØ - v \-Sc - m-P Kp-cp-hn-s‚ Zm¿-i\ - n-I {K-Ÿß - f - m-bn-cp-∂p k-Xv\ - w hm-bn-®n-cp-∂s - X-∂v B-{i-a A-[n-Ir-X¿- ]-db - p-∂p. Z - m¿-i\ - n-I k-tΩ-f\ - ß - f - n¬ bp B¿ A - \ - ¥ - a - q¿-Øn-sb t]m-ep-≈ ]-fin-X∑ - m-cp-am-bn C-t±-lw Zm¿-i\ - n-I kw-hm-Z߃ \ - S - Ø - n-bX - m-bn ap-\n \mcm-bW {]-km-Zv- hy-‡a - m-°pI-bp-≠m-bn.- A-hn-sS \n-∂v Abmƒ A - a - r-Xm-\µ - a-bn-bp-sS h-≈n-°m-hv B-{i-aØ - n¬- FØn-s∏-Sp-Ib - m-bn-cp-∂p.A-ar-Xm-\µ - aT-Øn¬ sh®m-Wv k-Xv\ - w knw-Kn-s‚ sIm-

\n-Sb - n¬ k - X - v\ - w knw-Kv `‡-sc X-≈nam-‰n th-Zn-bn-te°v Hm-Sn-°b - d - m≥ {- i-an-°p∂p.- "_n-kva - n-√m-ln¿-dlvam\n¿-dl - ow' F-∂v D-®Ø - n¬- D®-cn-®psIm-≠m-Wv C-bmƒ a - pt∂m-´p B-™X - v.- H-cp `o-Ic - \m-sW-∂p [-cn-®v aTw skIyq-cn‰n-°m-cpw Uyq-´n-bn-ep≠m-bn-cp-∂ t]m-eo-kpw tN¿∂v A-bm-sf Io-gvs - ∏-Sp-Øn I-cp-\m-K∏ - ≈ - n t]m-en-kv- tÃj-\n¬ l - m-Pc - m-°p-∂p.- ]n∂o-Sv C-bm-sf sIm-√w Pn-√m P-bn-en-te-°v am-‰n.- A-hn-sS \n-∂m-Wv a-t\m-tcm-K tI-{µØn-te-°v sIm≠p-t]mb-X.v -

_n-ka-v n-bpw `o-Ic- X - b - pw A-Ωb - ° v- v t\-sc sN-∂ k-Xv\w knw-Kn-s‚ ssI-hi - w am-cIm-bp-[ß - ƒ- H-∂p-ap-≠m-bncp-∂n-√ F-∂X - v F-√m-hc - pw k-ΩX - n-°p-∂ H-cp k-Xy-amWv.- ]n-s∂ F-ßs - \ C-bmƒ H - c - p "`o-Ic - ≥' B-bn am-dn? B-bp-[ß - ƒs - sI-hi - a - n-s√¶n-epw H-cp `o-Ic - s - ‚ `m-hlm-hß - f - m-bn-cp-∂p A-bmƒ°v.- A-Xm-bX - v, ap-kvenw-Is - f t]m-se Xm-Sn sh-®n-cp-∂p Abmƒ.- am-{X-a√ - Jp¿-B≥ h - N-\w D-cp-hn-´v sIm-≠m-Wv Abmƒ A - Ω - b - v° - v t\-sc sN∂-Xv! "_n-kva - n-√m-ln¿-dlvam\n¿-dl - ow' F-∂ A-d_ - n hm13


t]m-eo-kns‚ ho-gN -v

°n-\v ]-ca - I - m-cp-Wn-I\ - pw I-cpWm-hm-cn-[n-bp-am-b ssZ-hØ - ns‚ \m-aØ - n¬- Ft∂ A¿-Yap≈q.- Im-cp-Wy-Øn-s‚ ]-cym-bw F-∂v tLm-jn-°s - ∏-Sp-∂ A-arXm-\µ - a - b - n-sb Bt«-jn-°m≥t]m-Ip-∂ H-cmƒ- ]-ca - I - m-cp-WnI-s‚ t]¿- D-cp-hn-´m¬- A-sXß-s\ `o-Ic - X - b - m-Ipw? k-Xv\ - wknw-Kv H-cp ap-kvenw B-bn-cp-∂n-√. A-bmƒ- Jp¿B≥ h - m-bn-®p]Tn-®n-cp-∂p F-∂v kp-lr-Øp-°ƒ- ]-db - p-∂p.- F¥m-bm-epw Cu A-d_ - nhm-Iyw A-bmƒ l - r-Zn-ÿa - m-°n-bX - v h¿°-eb - n-se k¿-ha - X - {]m¿-Y\ - bn¬ \ - n-∂m-sW-∂m-Wv ]-db - s∏-Sp-∂X - v.- - F-√m a-Xß - s - f-bpw H-cpt]m-se Im-Wp-sa-∂pw F√m a-\p-jy-a° - f - pw X-s‚ a-°fm-sW-∂pw {]-tLm-jW - w sNøp-∂ "A-Ω'bp-sS B-{i-aØn¬ H - c - p A-d_ - n h-N\ - w D-®cn-®X - n-s‚ t]-cn¬- P-bn-en¬- AS-®X - n-\v F-¥v \ym-bo-Ic - W - a - p≠v? Cu a-Is - \ t]m-eo-kp-Im¿h-en-®n-g® - p sIm-≠p-t]m-Iptºmƒ A - c - p-sX-∂ H-cp hm-°v]-db - m≥- am-Xr-hm-’e - y-Øn-s‚ \n-dI - p-Sa - m-b Cu A-Ω a-Sn-®sX-¥v? X-s‚ Z¿-i\ - Ø - n-\p h∂ H-cp `-‡≥- a-t\m-tcm-K Bip-]{- Xn-bn¬ a - r-Ko-b] - o-U\-ta‰p ]n-S™ p a-cn-®n-´pw A-Ω H∂v k-µ¿-in-°p-I t]m-epw sNøm™-sX-¥psIm-≠v? X-ßf - p14

sS ]p-{X-s\ \-jvSs - ∏-´p hn-ßns∏m-´p-∂ k-Xv\ - Ø - n-s‚ am-Xm]n-Xm-°s - f _o-lm-dn¬-sN-∂v B-iz-kn-∏n-°m≥- t]m-epw Cu A-Ω Xp-\n-bpI-bp-≠m-bn-√.

hn-ka-v r-Xn-bp-sS cmjv{Sobw cm-jv{Sob ssh-cØ - n-s‚ sh-t´‰p sIm-√s - ∏-´ Sn ]n N-{µ-ti-Jc≥ t - I-cf - Ø - n¬ a - m-kß - t - fm-fw N¿-® sN-øs - ∏-´p. ] - {- X am-[y-aß-fpw Nm-\e - p-If - pw B kw-`hw ap-Sn-\m-cn-g Io-dn ]cn-tim-[n®p. A-ºs - Øm-∂v sh-´p am¿-Ivkn-Ãp {Iq-cX - b - p-sS {]-Xo-Ia - mbn \n-d™ p.- F-∂m¬, k-Xv\wknw-Kv a-cn-°p-tºmƒ A - b - mfp-sS tZ-lØ - v 77 ap-dn-hp-Iƒ- D≠m-bn-cp-∂p! ]t£, C - u {Iq-cX am-[y-aß - ƒ-°v hn-jb - a - m-bn√.sIm-√s - ∏-´X - v sh-dp-sam-cp _o-lm-dn ]-ø≥- B-bX - v am-{X-a√ Cu em-Lh - ]-cn-Nc - W - Ø - n\v Im-cW - w.- Cu sIm-es - b Ipdn-®p-≈ N¿-® h-≈n-°m-hn-te-°v Iq-Sn \o-fpw F-∂X - v sIm-≠mWv.- kz-¥w Nm-\e - pw aƒ-Sn kvs]-jym-en-‰n B-ip-]{- Xn-If - pw hn-tZ-ic - m-Py-ßf - n¬ A - S - ° - w h≥- _-‘ß - f - pw tIm-Sn-If - p-sS B-kvX - n-bp-ap-≈ h-≈n-°m-hn-eΩ-sb sXm-Sm≥ t - I-cf - Ø - n¬- Hcp am-[y-ai - n-¶h - pw C-\n-bpw hf¿-∂n-´n-s√-∂p X-s∂-bm-Wv Cu au-\w h-f® - psI-´n-√m-sX ]d-bp-∂X - v.-

k-Xv\ - w knw-Kv a-cn-®X - v a-t\mtcm-Km-ip-]{- Xn-bn¬- sh-®m-Wv. sk-√n-se tcm-Kn-If - p-sS a¿-±\ - ta-‰m-Wv a-cW - w D-≠m-bs - X-∂mWv H-cp \n-Ka - \ - w.- B-ip-]{- Xn A-[n-Ir-Xc - p-sS `m-KØ - v- \n-∂v Ip-‰I - c - a - m-b A-\m-ÿ D-≠m-bn´p-s≠-∂v k¿-°m-cpw Aw-Ko-Ic - n°p-∂p.- A-XpsIm-≠m-Wt - √m B-ip-]{- Xn-bn-se H-cp Xm¬-°men-I tUm-IvS - s - d ]n-cn-®p-hn-Sp-Ibpw a-‰p aq-∂p tUm-IvS - ¿-am¿-°p ÿ-ew-am-‰w \¬-Ip-Ib - pw sN-bvX-Xv.- F-∂m¬-Bi - p-]{- Xn-bn¬F-Øpw ap-ºv X-s∂ Cu bp-hmhv sIm-Sn-b ]o-U\ - ß - ƒ-°v C-cbm-bn-cp-∂p F-∂v dn-t∏m¿-´v- D≠v.- I-ÃU - n-bn¬ C - b - mƒ ] - o-Un∏n-°s - ∏-´n-cp-t∂m? H-cp `o-Ic - ≥B-bn-cp-∂p C-bmƒ F - ¶ - n¬- F¥n-\p Cu ]m-hs - Ø {`m-¥m-ip]-{Xn-bn¬ {- ]-th-in-∏n-®p? C-\n, H-cp a-t\m-tcm-Kn B-bn-cp-∂p-sh¶n¬ s - F ]n kn 307 A-\p-kc - n®v tI-s -Sp-°p-Ib - pw P-bn-en¬ A - S - b - v° - p-Ib - pw tIm-SX - n-bn¬lm-Pc - m-°p-Ib - pw sN-øp-∂s - Xß-s\?

k-X\ -v w: Nn-e k-Xyß - ƒ k-Xv\ - w knw-Kn-s‚ a-cW - w \-ΩpsS a-\ m-£n-°v t\-sc H-cp]mSv tNm-Zy-߃ D - b - ¿-Øp-∂p-≠v.\-S∏ - pco-Xn-Iƒ- sX-‰n-®p hy-XykvX - A-t\z-jW h-gn-Iƒ- tXSp-∂h - s - \ a-t\m-tcm-Kn B-°p-∂ k-aq-lØ - n-s‚ sX-‰m-b Im-gvN - ∏m-Sm-Wv H-∂m-at - Ø-Xv.- Xm-Snbpw A-d_ - n hm-°pw k-aw tN¿∂m¬ ` - o-Ic - \ - m-Ip-sa-∂ `-cW - Iq-S kn-≤m-¥h - pw s]m-Xp-t_m[-hp-am-Wv c-≠m-at - Ø-Xv.- A-arXq-´p-∂ A-Ωb - p-sS B-{i-aØ - nepw ]-Ib - p-sS k¿-∏ß - ƒH - f - n®n-cn-∏p-s≠-∂ th-Z\ - m-P\ - I - a - mb k-Xy-am-Wv a-s‰m-∂v.- am-\k - nI ssh-Ie - y-ap-≈h - ¿-°v kvt - \lip-{iq-j \¬-Ip-∂X - n-\v ]-Icw A-hs - c a¿-Zn-®p h-is - ∏-SpØp-∂ {]m-Ir-XX - z-Øn¬ \ - n-∂v B-[p-\n-I am-\k - n-Im-tcm-Ky tI-{µ-߃ t - ]m-epw H-´pw am-dnbn-´n-s√-∂X - m-Wv A-Sp-ØX - v.k¿-thm-]c - n, ]-WØ - n-\pw A-[nIm-cØ - n-\pw Bƒ-ssZ-hß - ƒ°pw ap-ºn¬ H - c - p ]n-Wh - pw hm ]n-f¿-°n-√ F-∂X - pw! ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


apJm-apJw/ apkvenw

\a-kvIm-c-Øn¬ Ah-b-h-߃ Nen-∏n-°mtam? \-akvI - m-cØ - n-¬ G-sX-¶n-epw Hc-hb - h - w aq-∂n-¬ Iq-Sp-X¬ - {]mh-iyw N-en-∏n-°m-≥ ]m-Sn-√ F-∂v Nn-e I-¿a - i - m-kv{- X ]p-kvX - I - Ø - n¬ Im-Wp-∂p. F-∂m-¬ ]-ec - pw A-Øl - n-øm-Øv Xp-Sß - p-∂X - v apX-¬ k-emw ho-´p-∂X - p-hs - c Nq≠v hn-c¬ - N-en-∏n-®p sIm-t≠-bncn-°p-∂p. C-Xn-s‚ hn-iZ - o-Ic - W - w \-eI v- m-tam? hn sI kn A_vZp- emw tImb-º-Øq¿ \-ak - I -v m-cØ - n-¬ G-sX-¶n-epw Ah-bh - w aq-∂n-¬ Iq-Sp-X¬ - {]m-hiyw N-en-∏n-®m-¬ \-a-kv-Im-cw _m-Xzn-¬ (\n-jv^ - e - w) B-Ip-sa∂v Jp-¿B - \ - n-tem {]m-am-Wn-Ia - mb l-Zo-kn-tem ]-d™ n-´n-√. \-akvI - c - n-°p-∂X - n-\n-Sb - n-¬ ]m-tºm tX-tfm h-∂m-¬ sIm-∂p I-fb - m≥ \-_n(-k) I-ev] - n-®X - m-bn A_q-Zm-hq-Zpw Xn-¿a - n-Zn-bpw a-‰pw dnt∏m-¿´ - v sN-bvX - n-´p-≠v. C-Xn-\v ico-cØ - n-s‚ ]-e `m-Kß - f - pw N-en∏n-t°-≠n h-cp-sa-∂v D-d∏ - m-W.v Nne-t∏m-ƒ I-tøm Im-tem aq-∂n-e[n-Iw {]m-hi - yw N-en-∏n-t°-≠nh-cn-Ib - pw sN-øpw. F-∂m-¬ Bh-iy-an-√m-sX A-hb - h - ß - ƒ - N-en∏n-®p sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv `-‡n°pw a-\  - m-∂n-[y-Øn-\pw `w-Kw h-cp-Øn-tb-°pw. A-Øl - n-øm-Øn-¬ \-_n(-k) Nq-≠p-hn-c¬ - N-en-∏n-®n-cp-∂p-sh-∂v Nn-e l-Zo-kp-If - n-ep-≠v. hn-c¬ - Nen-∏n-®n-cp-∂n-√ F-∂p hy-‡a - m°p-∂ l-Zo-kp-If - p-≠v. A-Xn-¬ G-Xn-\v ap-≥K - W - \ - \-evI - W - s - a∂ Im-cy-Øn-¬ ]-fin-X∑ - m-¿ GIm- ` n- { ]m- b - ° m- c - √ . ap- ≥ KW]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

\m¿l-amb lZokv GXm-sW¶nepw AXn-\mWv I¿aim-kv{- X ]-fin-X∑ - m-cp-sS A-`n-{]m-bt - Ø°m-ƒ {]m-[m-\ywI-e] -v n-t°-≠X - .v

GI aAvaqw \nevt°-≠Xv FhnsS? Hcp Camapw Hcp aAvaqapw am{XamWv \a-kvIc - n-°p-∂sX¶n¬ aAvaqw \nevt°-≠Xv Cam-ans‚ he-Xp-`m-KØv Cam-an-s\-°mƒ Aev] - w ]n∂n-em-bn-´mtWm, AX√ Cam-ans‚ H∏w Xs∂ ]nt∂mt´m ap-t∂-m-t´m \oßm-sX-bmtWm? \ΩpsS \m´n¬ F√m-hcpw \n-ev°p-∂Xv BZyw ]d-™ coXn-bn-emWv. K-ƒ-^nepw a‰pw ]ecpw \nev°p-∂Xv c≠m-aXv ]d™ \ne-bn-emWv. C-Xn-¬ \_-nN-cy-tbmSv IqSp-X¬ tbm-Pn®Xv GXmWv? aJv_q¬ IÆq¿ Cu hnj-bI - a - mbn _pJm-cnbpw apkvenapw C_v\p-A-∫mkn(d)¬ \n∂v dnt∏m¿´v sNbvX Hcp lZo-kn¬ C{]-Imcw ImWmw: ""Fs‚ amXr-kt - lm-Zc - nbpw {]hm-NI-]X - \ v n-bp-amb ssaaq\(d)bpsS ho-´n¬ Rm≥ Hcp cm{Xn Xmakn®p. A∂v dkq¬(k) Cim \a-kvIc - n-®t - ijw ho´n¬ h∂p. A\-¥cw \m-ep dIvA - Øv \akvIc - n-®n´v At±-lw Ddßn. ]ns∂ Dd-°a - p-W¿∂v At±lw \akvIc - n-°m≥ \n∂-t∏m-ƒ Rm≥ sN∂v At±-lØ - ns‚ CS-Xp-`mKØv \n∂p. At±lw Fs∂ At±-lØ - ns‚ he-Xp-`m-Kt - Ø°v am‰n-\n¿Øn. Aßs\ At±lw A©p dIvA - Øv \a-kvIc - n®p.

]n-∂oSv c≠p dIvA - Øv \a-kvIcn-®n´v At±lw Ddßn. At∏mƒ At±-l-Øns‚ Iq¿°w hen Rm≥ tI´p. ]n∂oSv At±lw (kp_vlv) \a-kvIm-cØ - n\v (]≈n-bn-te°v) ]pd-s∏´p.'' C_v\pA∫m-kns\ \_n(k) \n¿Øn- b Xv At±- l Øns‚ h-e-Xp-`m-KØv AtX \nc- b n¬ Xs∂- b m- b n- c pt∂m AX√ Aev] - w ]-nt - ∂m´v \oßnbm-bn-cpt∂m F∂v Cu lZokn¬ hy‡- a m- ° - s ∏- ´ n- ´ n√. F∂m¬ _pJmcn Cu lZo-kn\v \evInb io¿-jI - w "c≠p t]cmWv \a-kvI-cn-°p-∂-sX-¶n¬ Cam-ans‚ he-Xp-`m-KØv At±l-Øns‚ t\sc Xp-ey-ÿm-\ØmWv \nevt°-≠Xv' F∂mIp∂p. lZo-kn¬ \n∂v A-{]-Imc- a mWv At±lw {Kln- ® - s X∂¿Yw. F∂m¬ _pJm-cn-bp-sS {]ap- J hymJym- X m- h mb C_v\plP¿ At±-lØ - ns‚ ^Xvlp¬_mcn F-∂ hymJym\ {KŸ-Øn¬ (3:104) ]d-™n-´p-≈Xv io¿j-I-Øn¬ ]d-™ Imcyw Cu lZo-kn¬ \n∂v kwi-bmXo-Xa - mbn sXfn-bp-∂n-s√-∂mWv. ImcWw, Cam-ans‚ he-Xp-`m-KtØ°v am‰n\n¿Øn F∂-Xn\v, H´pw apt∂mt´m ]nt∂mt´m \oßm-Øh - n[w t\¿°p t - \sc \n¿Øn F∂v Xs∂ A¿Y-am-IW - sa-∂n-√-t√m. he-Xp-`m-KØv Xs∂ Aev]w ]pd-tIm´v \o°n \n¿Øn-bmepw "h-et - Øm´v am‰n \n¿Øn' F∂v ]d-bp-∂X - n¬ A]mI-Xb - n√. Cu \ne-bn-emWv im^n-Cu aZvl_ - p-Im¿ Cu lZo15


kns\ hne-bn-cp-Øp-∂Xv. Camw _pJm-cnsb t]mse A-Xzm-Dw A`n-{]m-bs - ∏-´Xv Cam-ans‚ t\¿h-eX - p-`m-KØv Xs∂-bmWv GI a-Ava - qw \nevt°-≠s - X-∂s{X. c≠mw Jeo^ Da¿(d) Hcp a-Avaqans\ X-s‚ t\¿h-eX - p-`m-KØv Xs∂ \n¿Ønb kw`hw Camw amenIv aphXz- b n¬ dnt∏m¿´v sNbvXn-´p≠v.

apPm-lnZv ]≈n-bnse Bcm-[\ - m-kzm-X{¥yw \Pvdm-\n¬ \n∂p h∂ ss{I-kvXh kwLØn\v \_n(-k) X-s‚ ]≈n-bn¬ {]m¿Y-\bv°v Ah-kc-sam-cp-°n-s°m-Sp-ØXv kXy-amWt√m. F∂m¬ \-ΩpsS ]≈nI-fn¬ CXp-t]mse A\y-a-Xÿ¿°v {]m¿Y-\m-ku-Icyw Hcp°n-s°m-Sp-°p-∂-Xn¬ F¥mWv sX‰p-≈Xv? \ΩpsS ]-≈n-Ifn¬ A\ya- X - ÿ ¿°v t]m- b n´v as‰mcp apkvenw kwL-S-\°v t]mepw Ah-cp-tS-Xmb Bcm-[\ \n¿h-ln-°m≥ hn´p-sIm-Sp-°m-dn√. CXv A\ym-b-at√? kp∂nIƒ°v aueoZv \S-Øm≥ ]≈n Xpd-∂p-sIm-Sp-°m-≥ apPm-ln-ZpIƒ F¥psIm-≠mWv X-øm-dm-hmØXv? ]n apl-ΩZv kzmen-lv tIm´-bw \_n(- k )- b psS k∂n- [ n- b n¬ hn{K-lm-cm-[I - ¿ h∂ ]e kw`h-ßfpw lZokv Ncn-{X-{K-Ÿß - fn¬ hnh-cn-°s - ∏-´n-´p-≠v. F∂m¬ Ah¿s°m∂pw aZo-\-bnse ]≈n-bn¬ Bcm-[\ \S-Øm≥ A\p-hmZw \evIn-bn-´n-√. \Pvdm\n¬ \n∂v AXn-Yn-If - mbn h∂ {InkvXy≥ {]Xn-\n-[n-Iƒ°v Xmev°m-en-Ia - mbn ]≈n-bn¬ {]m-¿Yn-°m≥ A\p-hmZw \evIn--sb-¶nepw ÿnc-ambn ]≈n-bn¬ Bcm[\ \S-Øm≥ A\y-a-X-ÿ¿s°m∂pw \_n(-k)tbm Jeo-^amtcm A\p-hmZw \evIn-bX - mbn dnt∏m¿´v sNø-s∏-´n-´n-√. apPm-lnZv ]≈n-I-fn¬ apkvenw-If - n¬ F√m hn`m-K° - m¿-°pw \a-kvI-cn-°m≥ ]q¿W A-\phmZw \evIp-∂p-≠t√m. {In-kvXy≥ AXnYn- I - f m- s c- ¶ nepw h∂m¬ Xmev°m-en-Ia - mbn ]≈nbn¬ Ah-cpsS {]m¿Y\ \S-Øns°m-≈m≥ A\p-h-Zn-°p-Ibpw 16

BImw. aueq-Zv, dmØo-_v, ame∏m-´p-Iƒ F∂nh Alvep- p∂Øv h¬Pam-AØ - ns‚ bYm¿Y Bcm-[\If-√m-Ø-Xn-\m¬ Jp¿-B\pw kp∂-Øp-a\ - p-kc - n®v Bcm-[\Iƒ \S-Øm≥ th≠n ÿm]n-Xa - mb ]≈n-If - n¬ Ahsbm∂pw A\p-hZ - n-°m≥ ]‰n-√. A\m-Nm-c-߃ ]≈n-bn¬ \SØm≥ A\p-hZ - n-°p∂Xv Ah-bv°v AwKo-Imcw \evIp-∂X - n\v Xpey-am-Ip-∂p. \_n(-k)-bp-sStbm kzlm-_n-I-fp-sStbm ImeØv ]≈n-If - n¬ CØcw A\m-Nm-cß-sfm∂pw \S-Øn-bn-´n-√t - √m.

hn-e° -v m-≥ th-≠n hm-ßp-∂ `q-an-bp-sS k-Im-Øv hn-ev° - m-≥ th-≠n hm-ßn-sh-°p∂ `qan°v k-°m-Øv C-t√? Ds≠-¶n-¬ A-Xn-s‚ I-W° - v Fß-s\? C-_d -v m-low tXm-t´-°m-Sv a-e∏ - p-dw B `q-an hm-ßn-bX - v k-Im-Øv \evI - n ip-≤o-Ic - n-® ]-Ww sIm-≠msW-¶n-¬ C-\n A-Xv hn-e° v- p-tºmƒ k-Im-Øv \-evI - n-bm-¬ a-Xn. hnev° - p-tºm-ƒ˛ aq-e[ - \ - h - pw em-`h - pw D-ƒs - ∏-sS-˛ B-sI e-`n-°p-∂ XpI-b° -v v c-≠c - i-Xa - m-\w k-Im-Øv

\-eI -v n-bm-¬ a-Xn-sb-∂m-Wv ]-e ]fin-X-∑m-cp-sS-bpw A-`n-{]m-bw. A-‰m-Zm-bØ - n-\v ]-Øv i-Xa - m-\a - mWv k-Im-Øv \-et v- I-≠s - X-∂v A`n-{]m-ba - p-≈h - c - p-ap-≠v.

X-dm-ho-lv I-tk-cn-bn-en-cp-∂p \-ak - I -v c- n-°W - t- am? X-dm-ho-lv \-ak - vI - m-cw Nn-e Bƒ-°m-¿ I-tk-cb - n-¬ C-cp-∂v _p≤n-ap-´n \-ak - I -v c - n-°p-∂p. C-ßs - \ _p-≤n-ap-´n \-ak - vI - c - n-°p-∂X - n-¬ ap-kve - n-an-s‚ A-`n-{]m-bs - a-¥v? hn sI Xan-gv\mSv \n-ev° - m-≥ I-gn-hp-≈h - ≥ - \n-∂pw A-Xn-\v I-gn-hn-√m-Øh - ≥ - C-cp-∂pw A-Xn-\pw I-gn-hn-√m-Ø-h-≥ In-S∂pw \-ak - vI - c - n-°p-I F-∂X - v Ckve - m-an-se s]m-Xp-hn-[n-bm-W.v kp∂-Øv \-ak - I -v m-cw F-∂X - n-s‚ hnh-£ X-s∂ \n-¿-_-‘-a-√m-ØXpw ]p-Wy-Ic - h - p-am-b \-ak - vI - mcw F-∂m-W-t√m. A-Xn-s‚ ]pWyw B-{K-ln-°p-∂h - ¿ - ° - v km-[n°p-∂ hn-[Ø - n-¬ A-Xv \n-¿h - l - n°mw. I-tk-cb - n-en-cp-∂v Jp-¿B - ≥ Hm-Xn dp-Ip-C\ - pw kp-Pp-Zn-\pw Xe Ip-\n-°p-∂X - v A-{X {]-bm-kI-ca - m-b Im-cy-am-sW-∂v "apkvenw' I-cp-Xp-∂n-√.

ARABIC TEACHER Walk – in – Interview on 09.09.2012(Sunday) for:

Trained Graduates/ Post Graduates in Afzal–Ul–Ulama Salary will commensurate with competency, expertise and experience. Selection purely on the basis of merit after written test and Interview. Negative attitude towards recommendations. Interested candidates should register by phone on or before: 08-09-2012 between 10 a.m. to 5 p.m. Contact No: Administrator: 9447679408

Principal: 9745177355

Chairman Dr. K. Abdul Rahiman ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


H-cp ap-kv-en-an-s\ kw-_-‘n-t®S-tØmfw a-‰p a-X-ÿtcmSv hn-im-e a-\k - vI - X - ImWn-°W - w. C-kve - m-an-s‚ hn-izm-kw Atßm-´v A-Sn-t®-ev] - n-t°-≠ B-hi - y-an-√. C-kve - m-an-se G-‰h - pw a-lX - z-ta-dn-b kq-‡a - m-Wv G-Is - sZ-hhn-izm-kw hn-hc - n-°p-∂ B-bØ - p¬ Ip¿-kn-øv. F-∂m¬, A-Xv I-gn-™ D-Ss - \-Øs - ∂ hn-ip-≤ Jp¿-B≥ ]-db - p-∂X - v "a-XI - m-cy-Øn¬ _-e{- ]-tbm-Kan-√' F-∂m-Wv. G-Is - sZ-h hn-izm-kØ - n¬ D-d® - p-\n-e° v- pIbpw a-‰p a-X-°m-cpambn kln-jvWp-X-bn¬ Ign-bp-I-bp-amWv apkvenw-Iƒ sNtø-≠X - v.

""

hni-Ie\w

kn ]n Da¿ kp√an

\ne-hn-f-°v, HmW-kZy:

hnhm-Zß - ƒ AXn-cp-hn-Sc- pXv

ap

kve - nw-IfpsS C-Xc - a-Xh - n-`m-Kß - f - p-am-bp≈ _-‘w G-Xp hn-[Ø - n-em-bn-cn-°W - sa-∂X - v Cu-bn-sS tI-cf - Ø - n¬ N¿-®b - mbn-´p-≠v. Xo-{h-am-b A-`n-{]m-bß - ƒ c-≠‰-ßf - n-epw {]-IS - a - m-bn-°m-Wp-∂p. A-ap-kvenw-If - p-sS B-tLm-jZ - n-\ß - f - n¬ A-hc - psS k¬-°m-cw t]m-epw kzo-Ic - n-°m≥ ]m-Sn-√, A-hc - p-sS A-∂s - Ø B-lm-c߃-°v Xp-ey-am-bh ap-kve - nw `-h\ - ß - fn¬ D-≠m-°m≥ ]m-Sn-√ t]m-ep-≈ Xo{h\n-e] - m-Sv {]-Nc - n-∏n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂ H-cp hn-`m-Ka - p-≠v. ap-sº-√mw ap-Pm-ln-ZpIƒ C-Øc - w Im-cy-ßf - n¬ Zn-im-t_m-[tØm-Sp Iq-Sn am-\p-jn-I kulm¿Zw ]pe¿-Øp-∂ hn-`m-Ka - m-bn-cp-∂p. C-t∏mƒ apPm-ln-Zv an-ºd - p-If - n¬ \n-∂p-Xs - ∂ CXn¬ \n-∂v hy-XykvXa - m-b kz-cß - ƒ tI-´p-Xp-Sß - n-bn-cn-°p-∂p. Hm-WØ - n-t\m {In-kvX - p-ak - n-t\m a-t‰m A-hc - p-sS k¬°m-cw kzo-Ic - n-°p-Ib - pw B-lm-cw I-gn°p-Ib - pw sN-bvX - m¬ "A-ht - cm-Sv k-Zr-iam-I¬' B-sW-∂pw A-Xh - s - c-t∏m-se B-Ip-∂X - n\p Xp-ey-am-sW-∂pw ap-Pm-ln-

]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

Zv an-ºd - p-If - n¬ \n-∂p-Xs - ∂ tI-´p Xp-Sßn-bn-cn-°p-∂p. hn-ip-≤ Jp¿-B\ - n-¬ 5:51¬ ]-db - p-∂ ssa-{Xo-_‘ - Ø - n¬ AXpw s]-Sp-∂p F-∂m-Wv A-hc - p-sS \ymbw.""\n-ßf - m-sc-¶n-epw A-hs - c D-‰ an-{Xß-fm-bn kzo-Ic - n-°p-∂ ]-£w A-h\ - pw A-hc - n¬ s]-´h - ≥ X-s∂-bm-Wv.'- ' (hn.Jp 5:51) ""h-√h - c - pw A-ht - cm-Sv ssa{Xo-_‘ - w ]p-e¿-Øp-∂ ]-£w A-h¿ X-s∂-bm-Ip-∂p A-{I-aI - m-cn-Iƒ.'' (hn.Jp 60:9). ""G-sX-¶n-epw H-cp k-aq-ltØm-Sv B-sc-¶n-epw k-Zr-iam-bm¬ Ah-\pw A-hc - p-sS Iq-´Ø - n¬ s]-´h - ≥ Xs∂-bm-Ip-∂p'' F-∂ l-Zo-kpw A-hc - Xn-\v sX-fn-hm-bn D-≤c - n-°p-∂p. C-sX√mw H-cp a-tX-Xc - P\m-[n-]Xy cm-jv{- Sam-b C-¥y-bn¬ Po-hn-°p-∂ ap-kve - nw k-aq-ls - Ø tZ-io-b[m-cb - n¬ \n-∂I - ‰ - pI-bpw a-‰p a-X° - m¿-°v ap-kve - nw-ItfmSv hn-tZz-jh - pw i-{Xp-Xb - pw D-≠m-bn-Øocm≥ \n-an-Øa - m-bn-Øo-cp-Ib - pw sN-øp∂p. Cu Xo-{h-hm-Zw C-kve - m-an-\v A-\y17


am-sW-∂v a-\ - n-em-°n--s°m-Spt°-≠X - v Im-eL - ´ - Ø - n-s‚ Bh-iy-I-X-bm-Wv. F-∂m¬ C-Xn-\v hn-cp-≤a - m-bn a-‰p Nn-e A-`n-{]m-b {]-IS - \ - ß - fpw Cu-bn-sS-bm-bn tI-´p-hc - p∂p-≠v. hn-Zym-kº - ∂ - c - pw cm-jv{So-b° - m-cp-am-b t\-Xm-°f - n¬ \n-∂m-Wv A-X[ - n-Iw tI-´p-hc - p∂-Xv. A-ap-kve - nw-If - p-am-bn A-hcp-sS ]q-Pm-I¿-aß - f - n¬ t]m-epw ap-kve - nw-Iƒ ]-¶p-tN-cW - s - a∂m-Wv A-h¿ k-aq-ls - Ø D-Zvt_m-[n-∏n-°p-∂X - v. \n-d] - d - b - pw s\¬-°X - n-cpw sh-®v A-Xn-\p ap∂n¬ \n-eh - n-f° - v sIm-fp-Øp-∂ k-{º-Zm-bØ - n-\v tZ-io-bX - b - psS \n-dw\¬In A-Xn¬ ap-kve - nwIƒ ]-¶p-tN-cW - s - a-∂v A-h¿ hmZn-°p-∂p. Ip-´n-Is - f F-gp-Øn\n-cp-Øp-∂X - n-\v H-cp {]-tXy-I Zn-hk - w sX-cs - ™-Sp-°p-Ib - pw CXn\v tZ-io-bX - b - p-sS \n-dw \evI - n ap-kve - nw-Iƒ A-Xn¬ ]-¶ptN-tc-≠X - m-sW-∂v ]-db - p-Ib - pw sN-øp-∂p. D-]t - bm-Kn-°p-∂ Bbp-[ß - ƒ B-Zc - n-°s - ∏-tS-≠X - mWv F-∂ B-ib - Ø - n¬ B-bp[-]q-P k-{º-Zm-bØ - n-\v ap-kvenw-Iƒ ]-¶p-tN-cW - s - a-∂v Ah¿ \n-jvI - ¿-jn-°p-∂p. F-∂pth-≠, G-Xp ]q-Pm-I¿-aØ - n-sebpw B-Nm-cI - ¿-a co-Xn-Iƒ F¥m-bm-epw hn-izm-kw a-\  - n-ep≠m-bm¬ a-Xn, I¿-aØ - n¬ a-‰p≈-ht - cm-Sv k-lI - c - n-®m¬ sX‰n√ F-∂m-Wh - c - p-sS Nn-¥mK-Xn. C-Xv A-ap-kve - nw-If - p-sS GXv B-cm-[\ - m I¿-aß - f - n-epw apkve - nw-Is - f sN-s∂-Øn-°p-∂p. CØcw hmZ-߃ i-hI - p-Soc-ßf - n¬ t]m-bn hn-f° - v sImfpØp-Ib - pw ]p-jv] - N-{Iw A¿-∏n°p-Ib - pw sN-øp-∂X - n-\p-t]m-epw ap-kve - nw-Iƒ-°v {]-tNm-Z\ - w \-evIp-∂p. hn-izm-kw i-cn-bm-bm¬ I¿-aw F-¥m-bn-cp-∂m-epw hn-tcm[-an-√ F-∂m-Wh - c - p-sS P¬]\w. A-Xv a-‰p B-cm-[\ - m-eb - ß - fn¬ t]m-bn Xp-em-`m-cw t]m-ep≈ h-gn-]m-Sp-Iƒ \-SØ - m≥ hsc ap-kve - nw-Iƒ-°v {]-tNm-Z\ - w \-evI - p-∂p. Cu c≠p XcØnep-ap-≈ Nn-¥m-KX - n-If - n¬ \n-∂v Xn-I® - pw hy-Xy-kvX - a - m-bn H-cp a[y-a\-ne - ]m-Sv kzo-Ic - n-°p-Ib - pw a-‰p a-X° - m-tcm-Sv am-\p-jn-I_18

‘w ]p-e¿-Øp-Ib - pw sN-øp-∂ H-cp \n-e] - m-Sm-Wv b-Ym¿-YØn¬ C-kve - m-an-\p-≈X - v. _-‘ß - ƒ ]-e X-cØ - n-ep≠v. c-‡_ - ‘ - w, hn-hm-l_ - ‘w A-b¬-hm-kn _-‘w, am\p-jn-I _-‘w, B-Z¿-i _‘w. C-Xn¬ B-Z¿-i_ - ‘ - a-√mØ a-s‰-√m _-‘ß - f - n-epw a-‰p a-X° - m-cp-am-bn \-ap-°m-Im-hp-∂Xm-Wv. F-∂m¬, hn-hm-l_ - ‘w c-‡_ - ‘ - Ø - n¬ \n-∂I - ∂-Xpw B-Z¿-i _-‘Ø - n¬ A-[n-jvTn-Xa - m-bX - pw am-{X-ta Ckve - mw A-\p-hZ - n-°p-∂p-≈q. AXp-sIm-≠p-Xs - ∂ G-Is - sZ-hhnizm-kn-If - pw _-lp-ssZ-h hn-izmkn-If - pw X-Ωn-ep-≈ hn-hm-l_ - ‘w A-\p-hZ - \ - o-ba - m-hp-Ib - n-√. G-Xv Im-cy-am-bm-epw A-‘h - nizm-kß - ƒ-°pw A-\m-Nm-cß - ƒ°pw Nq-jW - ß - ƒ-°pw C-kvemw F-Xn-cm-Wv. \n-\° - d - n-bmØ Im-cyw A-\p-Ic - n-°c - p-Xv F∂v hn-ip-≤ Jp¿-B≥ B-h¿Øn-®v hy-‡a - m-°n-bn-´p-≠v (hn.Jp 17:36) A-√m-lp-hn-s\ B-cm-[n-°pI F-∂X - v I-gn-®m¬ G-‰h - pw {]-[m-\s - ∏-´X - m-Wv am-Xm-]n-Xm°-fp-am-bp-≈ ]-hn-{X-_‘ - w. ]-s£, \-ap-°v a-\ - n-em-°m≥ I-gn-bm-Ø H-cp Im-cyw A-√mlp-hn-t\m-Sv k-as - ∏-Sp-Øn sN-øphm≥ am-Xm-]n-Xm-°ƒ \n¿-_‘n-®m-epw A-X\ - p-kc - n-°c - p-Xv F-∂pw A-tXm-sSm-∏w- X-s∂ `u-Xn-Ia - m-b Im-cy-ßf - n¬ A-htcm-Sv \-√ \n-eb - n¬ k-lh¿Øn-°p-Ib - pw A-hs - c B-Zc - n°p-Ib - pw sN-øW - s - a-∂pw hn-ip≤ Jp¿-B≥ (31:15) ]-db - p-∂p. A-Xp-sIm-≠p X - s - ∂, A-_q-_°¿ kn-±o-Jv(d - )s‚ a-Iƒ A-kvam(-d) a-Zo-\b - n¬ Xm-ak - n-°ptºmƒ _-lp-ssZ-h hn-izm-kn\n-bm-b X-s‚ am-Xm-hv k-µ¿-in°m≥ h-cp-Ib - p-≠m-bn. a-Iƒ°p-th-≠n ]-e l-Zn-bI - f - p-am-bn´m-Wv B am-Xm-hv h-∂n-cp-∂X - v. F-∂m¬, B am-Xm-hn-s\ B-Zcn-®p kzo-Ic - n-°W - t - am F-∂ Im-cy-Øn¬ A-kva - m(-d)°v kwi-ba - m-bn. k-tlm-Zc - n-bpw \-_nbp-sS {]n-b ]-Xv\ - n-bp-am-b B-Ci(-d)-tbm-Sv A-Xn-s\-∏‰ - n tNm-Zn®p. B-Ci - (-d) \-_n-tbm-Spw A-

tX∏-‰n tNm-Zn-®p. \-_n(-k) amXm-hn-s\ kzo-Ic - n-°m-\pw Ip-Spw_-_‘ - w tN¿-°m-\p-am-Wv D-]tZ-in-®X - v. tcm-Ki - ø - b - n-¬ In-S° - p-∂ PqX-s\ \-_n(-k) k-µ¿-in-® kw`-hw l-Zo-kn¬ h-∂n-´p-≠v. i-hkw-kvI - c - W - Ø - n-\v sIm-≠p-t]mIp-∂ Pq-Xs - ‚ i-hw A-Sp-sØØn-bt - ∏mƒ \-_n(-k) B-Zc - n-®v F-gp-t∂-‰p \n-ev° - p-Ib - p-≠m-bn. AsXm-cp Pq-X\ - √ - t - bm F-∂v \_n(-k)-tbm-Sv tNm-Zn-°s - ∏-´t∏mƒ A-sXm-cp a\p-jy-Pohnb-t√ F-∂m-Wv \-_n(-k) Xncn-®p tNm-Zn-®X - v. \-_n(-k) C-ltem-Ih - m-kw sh-Sn-™t - ∏mƒ X-s‚ ]-Sb - ¶ - n H-cp Pq-Xs - ‚ ASp-°¬ ]-Wb - Ø - n-em-bn-cp-∂p F-∂v _p-Jm-cn-bn¬ dn-t∏m¿-´v sN-bvX - l-Zo-kn-ep-≠v. a-°bn¬ \n-∂v a-Zo-\b - n-te-°v \_n(-k) ln-Pvd - t]m-bt - ∏mƒ hniz-kvX - \ - m-b H-cp Aap-kve - n-ans\bm-bn-cp-∂p h-gn-Im-´n-bm-bn kzo-Ic - n-®n-cp-∂X - v. \-Pvd - m-\n¬ \n-∂v H-cp {In-kvX - o-b \n-th-ZI kw-Lw a-Zo-\b - n¬ h-∂t - ∏mƒ ]-≈n-bn¬ A-h¿-°v kzo-Ic - Ww \-evI - p-Ib - pw ]-≈n-bn¬ sh-®p-Xs - ∂ A-hc - p-sS B-Nm-c{]-Im-cw {]m¿-Yn-°m≥ A-\p-hZn-°p-Ib - pw sN-bvX - p. C-sX-√mw C-kve - m-an-s‚ hnime ho-£W - hpw a-‰p a-X° - m-cpambp-≈ kplr-Zv _-‘h - p-am-Wv BW-bn-Sp∂-Xv. H-cp ap-kve - n-an-s\ kw-_‘ - nt®S-tØmfw a-‰p a-Xÿ tcmSv hn-im-e a-\k - vI - X - ImWn-°Ww. C-kve - m-an-s‚ hn-izm-kw A-tßm-´v A-Sn-t®-e] v- n-t°-≠ B-hi - y-an-√. C-kve - m-an-se G-‰hpw a-lX - z-ta-dn-b kq-‡a - m-Wv G-Is - sZ-hhn-izm-kw hn-hc - n-°p∂ B-bØ - p¬ Ip¿-kn-øv. F∂m¬, A-Xv I-gn-™ D-Ss - \-Øs∂ hn-ip-≤ Jp¿-B≥ ]-db - p∂-Xv "a-XI - m-cy-Øn¬ _-e{- ]tbm-Ka - n-√' F-∂m-Wv. G-Is - sZh hn-izm-kØ - n¬ D-d® - p-\n-ev°pIbpw a-‰p a-X° - m-cpambn kln-jvWp-Xb - n¬ Ign-bp-Ib - pamWv apkvenw-Iƒ sNtø-≠X - v. A-Xn¬ bm-sXm-cp hn-´pho-gvN - bpw C-kve - mw A-\p-hZ - n-°p-Ib - n√. A-tXm-Sp Iq-Sn-Øs - ∂ a-‰p a]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


X-°m¿-°v A-hc - p-sS hn-izm-kmNm-c {]-Im-cw Po-hn-°m-\p-≈ kzm-X{- ¥y-hpw k-ln-jvW - p-Xbpw ap-kve - nw-If - n¬ \n-∂p-≠mhp-Ib - pw thWw. G-Is - sZ-h hnizm-kØ - n-\p- th-≠n am-{X-am-Wv \-_n(-k)bpw kz-lm-_Ø - pw a°-bn¬ \n-∂v a-Zo-\b - nte°v A`-bm¿-Yn-If - m-bn t]mtI-≠n-h∂ - Xv. B H-cp B-Z¿-i kzm-X{- ¥yØn-\v th-≠n-bm-Wv a-Zo-\b - n¬ sh-®v \n-ch - [ - n bp-≤ß - s - f t\-cntS-≠n-h∂ - X - pw. A-hk - m-\w, A√m-lp-hn-s‚ k-lm-bØ - m¬ hnP-bn-®v a-°b - n-te-°v Xn-cn-®p-h∂-t∏mƒ Rm-s\-ßs - \ s]-cp-amdp-sa-∂m-Wv \n-߃ I-cp-Xp-∂Xv F-∂v i-{Xp-]£ - t - Øm-Sv tNmZn-°p-Ib - p-≠m-bn. am-\y-am-b s]-cp-am-‰a - p-≠m-Ip-sa-∂m-Wv R߃ {]-Xo-£n-°p-∂X - v F-∂mbn-cp-∂p A-hc - p-sS a-dp-]S - n. temI-Øv a-s‰m-cp tP-Xm-hpw Im-Wn°m-Ø H-cp am-Xr-Ib - m-Wv \_n(-k) A-hn-sS Im-Wn-®X - v. \_n(-k) A-ht - cm-Sv ]-d™ p: ""\n-߃-°v t]m-Imw, \n-ßs - f√mw kz-X{- ¥-cm-Ip-∂p'' F-∂m¬ A-Xn-\v ap-ºv kz-X{¥-am-bn Dw-d \n¿-hl - n-°m≥ th-≠n apkvenw-Iƒ a-°b - n-te°v h-∂t - ∏mƒ A-\p-hZ - n-°m-sX Ah¿ Xn-cn-®b - ° - p-Ib - m-Wv sNbvX - X - v. A-hk - m-\w, k-am-[m-\] - c-am-b H-c¥ - c - o-£w D-≠m-Im≥th-≠n A-Sp-Ø sIm-√w A-hc - psS A-\p-hm-Z{- ]-Im-cw h-cmw F∂-\p-hZ - n-®p-sIm-≠v i-{Xp-°ƒ ]-d™ F-√m hy-hÿ b - pw Aw-Ko-Ic - n-®v H-cp k-‘n-bn¬ H∏n-´v t]m-Ip-Ib - m-Wv \_n(-k) sNbvXXv. b-Ym¿-YØ - n¬ B k-am-[m-\k - ‘ - n-bm-Wv- C-kve - man-s‚ hn-Pb - Øns‚ B[mcw. A-X√ - m-sX H-cp `-cW - I - q-SØ - ns‚ ÿm]-\a - m-bn-cp∂n-√. F∂m¬, H-cn-°¬ k-am-[m-\Ø - ns‚ hy-hÿ b - m-bn i-{Xp-°f - psS `m-KØ - p-\n-∂v C-ßs - \ Hcp \n¿-tZ-iw h-∂p: A-h¿ B-cm[n°p-∂ _-lp-ssZ-hß - s - f ap-kvenw-If - pw B-cm-[n-°W - s - a-∂v. Cu kµ¿`-Øn¬ Jp¿-B\n¬ sNdn-sbmcp kqdØv Ah-Xc - n∏n-®p. A-hn-izm-kn-Iƒ F-∂mWXn-s‚ t]-cp-Xs - ∂. A-hn-izmkn-It - fm-Sv ap-kve - nw-If - p-sS \-bw ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

F-¥n-bn-cn-°W - s - a-∂v A-Xn-eqsS A-√m-lp A-dn-bn-®p. ]-e kµ¿-`ß - f - n-epw Cu kq-‡w Bh¿-Øn-®v D-cp-hn-Sp-∂X - v ]p-WyI¿-aa - m-bn \n-›bn-b° - s - ∏-´n-´p≈-Xv Cu B-ib - w ap-kve - nwIƒ ssI-hn-Sc - p-sX-∂v I-cp-Xnbm-Wv. A-Xn-s‚ Np-cp-°w C-ßns\-bm-Wv: ""\-_n-tb ]-db - p-I. A-hn-izm-kn-It - f, \n-߃ B-cm[n-®p-hc - p-∂X - n-s\ R-߃ Bcm-[n-°p-Ib - n-√. Rm≥ B-cm-[n®p-hc - p-∂X - n-s\ \n-߃ B-cm[n-°p-∂h - c - p-a√ - . \n-߃ B-cm[n-®p-h∂ - X - n-s\ Rm-s\m-cn-°epw B-cm-[n-°p-Ib - n-√. Rm≥ B-cm-[n- ° - p-∂X - n-s\ \n-ßs - fm-cn°-epw B-cm-[n-°m≥ t]m-Ip∂p-an-√. \n-߃-°v \n-ßf - p-sS aX-{]-Im-ch - pw F-\n-s°-s‚ a-X{]-Im-ch - pw Po-hn-°mw.-'' ap-kve - nw-Iƒ A-ap-kve - nw-If - pam-bn ssa-{Xo-_‘ - w ]p-e¿-Øp∂-Xv kw-_‘ - n-®v hn-ip-≤ Jp¿B≥ hy-‡a - m-b \n-e] - m-Sv ]-d™n-´p-≠v.- ""k-Xy-hn-izm-kn-Iƒ k-Xy-hn-izm-kn-Is - f-°q-Sm-sX k-Xy-\n-tj-[n-Is - f an-{X-ßf - m°n sh-°c - p-Xv. A-ßs - \ h-√h - cpw sN-øp-∂] - £ - w A-√m-lp-hpam-bn A-h\ - v bm-sXm-cp _-‘hpw D-≠m-hp-Ib - n-√. \n-߃ Ah-tcm-Sv I-cp-Xt - em-sS h¿-Øn°p-Ib - m-sW-¶n-e√ - m-sX.'' (hn.Jp 3:28) bp-≤c - w-KØ - v {]-th-in-°ptºmƒ i-{Xp-°s - f-bpw an-{X-ßsf-bpw th¿-Xn-cn-®p Im-tW-≠Xp-≠v. B-Z¿-iØ - n-s‚ t]-cn-emhp-∂p bp-≤w sN-tø-≠n-hc - p-∂Xv. A-hn-sS a-‰p _-‘ß - ƒ-°v ÿm-\a - n-√. hn-ip-≤ Jp¿-B≥ ]-db - p-∂p: ""k-Xy-hn-izm-kn-Itf, \n-ßf - p-sS ]n-Xm-°f - pw \nß-fp-sS k-tlm-Zc - ∑ - m-cpw k-Xyhn-izm-ksØ-°mƒ k-Xy-\ntj-[s - Ø-bm-Wv C-jvS - s - ∏-Sp-∂Xv F-¶n¬, \n-߃ A-hc - p-am-bn ssa-{Xo-_‘ - w ÿm-]n-°c - p-Xv. (k-Xy-hn-izm-kn-Iƒ-s°-Xn-cmbn) \n-ßf - n¬ \n-∂m-sc-¶n-epw A-hc - p-am-bn ssa-{Xo-_‘ - w ÿm-]n-®m¬, A-h¿ X-s∂-bmIp-∂p A-{I-an-Iƒ.'' (hn.-Jp 9:23) _-lp-ssZ-hm-cm-[\ - b - m-Wv G‰-hpw h-en-b a-lm-]m-]w. a-\ - n-

s‚ am-en-\y-Øn¬ \n-∂p-≠m-Ip∂ A-‘h - n-izm-ka - m-Wv _-lpssZ-hm-cm-[\ - . A-h¿ F-hn-sS sN-∂m-epw F-¥m-bm-epw {]-XnjvTn-®m-cm-[n-°pw. A-ßs - \ `q-anbn¬ B-Zy-am-bn G-Is - sZ-hsØ B-cm-[n-°m≥ th-≠n ÿm-]n-°s - ∏-´ a-µn-cw(-]c - n-ip-≤ I-Av_ - ) _-lp-ssZ-hm-cm-[\ - b - psS tI-{µ-am-bn am-dn. B N-cn{Xw, C-\n-bm-h¿-Øn-°m-Xn-cn°m≥ t - h-≠n hn-ip-≤ Jp¿B≥ k-Xy-hn-izm-kn-Is - f A-dnbn-®p: ""k-Xy-hn-izm-kn-Itf, _lp-ssZ-hh - n-izm-kn-Iƒ (a-\ - v) a-en-\a - m-bh - ¿ X-s∂-bm-Wv. AXn-\m¬, Cu sIm-√Ø - n-\v tijw A-h¿ B-Zc - W - o-b a-µn-csØ k-ao-]n-°c - p-Xv.'' (hn.-Jp 9:28) A-hc - p-sS i-co-cw a-en-\a - msW-t∂m A-ht - cm-Sv A-bn-Øw I¬-]n-°W - s - a-t∂m A-√ Cu ]-d™ X - v. a-en-\a - m-b B-Z¿-iw kzo-Ic - n-® a-\  - v a-en-\a - m-sW∂m-Wv. Cu kq-‡w D-≤c - n-®psIm-≠v Xo-{h-hm-Zn-If - m-b Nn-e¿ A-hs - c kv] - ¿-in-°m≥ ]m-Sn-s√∂pw A-hc - p-sS k¬-°m-cß - f - nepw a-t‰m ]-¶p-tN-cm≥ ]m-Sn-s√∂pw ]-d™ p-hc - p-∂p-≠v. A-Xv Jp¿-Bs - ‚ A-¥  - Ø - b - v° - v tbm-Pn-®X - √ - . bp-≤c - w-KØ - v Ah-cp-am-bn ssa-{Xo_-‘w ÿm]n-°m≥ ]m-Sn-√ F-∂v ]-d™ Xns‚ hnh-£. ""a-XI - m-cy-ßf - n¬ \n-ßt - fm-Sv bp-≤w sN-øm-Xn-cn-°p-Ib - pw \nß-fp-sS ho-Sp-If - n¬ \n-∂v \n-ßsf ]p-dØ - m-°m-Xn-cn-°p-Ib - pw sN-øp-∂h - s - c kw-_‘ - n-t®-StØm-fw \n-ßf - h - ¿-°v \-∑ sNøp-∂X - pw \n-ßf - h - t - cm-Sv \o-Xn Im-Wn-°p-∂X - pw A-√m-lp \ntcm-[n-°p-∂n-√. Xo¿-®b - m-bpw \o-Xn ]m-en-°p-∂h - s - c A-√mlp C-jvS - s - ∏-Sp-∂p. a-XI - m-cyØn¬ \n-ßt - fm-Sv bp-≤w sN-øpI-bpw \n-ßf - p-sS ho-Sp-If - n¬ \n-∂v \n-ßs - f ]p-dØ - m-°p-Ibpw \n-ßs - f ]p-dØ - m-°p-∂Xn¬ ]-ck - v] - c - w k-lI - c - n-°p-Ibpw sN-bvX - h - s - c kw-_‘ - n-®vam-{X-am-Wv A-ht - cm-Sv ssa-{Xo_-‘w ÿm-]n-°p-∂X - v A-√mlp hn-tcm-[n-°p-∂X - v. A-ßs - \ A-h¿ h-√h - t - cm-Spw ssa-{Xo-_19


‘w ÿm-]n-°p-∂] - £ - w Ah¿ X-s∂-bm-Ip-∂p A-{I-aI - mcn-Iƒ'' (hn.-Jp 60:8,9) a-‰p-≈h - c - p-sS B-cm-[\ - m-kzmX-{¥yw A-\p-hZ - n-®p-sIm-≠v Ah-tcm-Sv k-ln-jvW - p-X Im-Wn°p-∂t - ]m-se-Øs - ∂ G-Is - sZh-sØ am-{Xw B-cm-[n-°m-\p≈ kzm-X{- ¥yw ap-kve - nw-Iƒ°pw A-\p-hZ - n-®p- In´-Ws - a∂mWv Ckvem-ans‚ Xm¬]cyw. A-‘a - m-b A-\p-Ic - W - w apkve - nw-Iƒ-°v H-cn-°e - pw Aw-KoI-cn-°m≥ ]-‰n-√. A-hn-izm-kn-Ifm-b am-Xm-]n-Xm-°t - fm-Sv `u-XnI-am-b Im-cy-Øn¬ k-lI - c - n°m≥ ]-d™ t - ∏mƒ A-`u-XnI-am-b Im-cy-Øn¬ A-ht - cm-Sv k-lI - c - n-°c - p-Xv F-∂v ]-d™ Xv {i-t≤-ba - m-Wv. H-cp ÿm-]\ - tam a-t‰m D-ZvL - m-S\ - w \-S° - ptºmƒ \n-d] - d - b - pw s\¬-°X - ncpw sh-®v Xn-cn-hn-f° - v sIm-fpØp-∂X - n¬ `u-Xn-Ia - m-b Fs¥m-cp t\-´a - m-Wv D-≈X - v. sshZyp-Xn tÃ-j≥ D-ZvL - m-S\ - w sNøp-∂X - n¬ t]m-epw Xn-cn-hn-f° - v sIm-fp-Øp-∂X - n-s‚ bp‡n F¥m-Wv? A-sXm-cp a-Xm-Nm-ca - msW-¶n¬ B a-X° - m¿ \n¿-hln-®p-sIm-≈s - ´. a‰p-≈h - ¿ A-

a-’-c-Øn-\v ]m-Smw; hn-Pb - n-°mw ]pXnb Ad_n Ihn-XI - ƒ P-Zo-Zv (VCD) hn-e 65 ]Øv X-\X - v am-∏n-f∏ - m-´p-Iƒ C-i¬sXm-¶¬ (VCD)hn-e 65 A-d_ - n- I-Ym{]-kw-Kw i-lo-Zv (VCD) hn-e 90 Bw-Ky-∏m-´v (A-d_ - n) aym-hq aym-hq (VCD) hn-e 90 koUn-bp-sS Iq-sS ]m-´p]p-kvX - I - hpw.sIm-dn-bd- n¬ e-`n-°p-∂X - n-\v ap≥-Iq-´n ]-Ww A-b-°p-I. C.V.A Kutty Cheruvadi Mavoor (via), Pin 673 661 Mob: 9447936736

sN-dp-hm-Sn-bn-se kp¬-Øm-\ _p-°l v u-kn¬ sam-Øa- m-bpw Nn-√d- b - m-bpw e-`n-°pw. Sulthana Book House Cheruvadi 20

Xp sN-øp-∂n-s√-¶n¬ F-¥n-\v A-kl - n-jvW - p-X Im-Wn-°W - w. hn-f° - v sIm-fp-Øp-∂ k-{ºZm-bw B-cm-[\ - b - p-sS H-cp `m-Kam-bn ap-ºp-ap-Xt - e B-Nc - n-®p-hcp-∂X - m-Wv. A-Xp-sIm-≠v Xs∂-bm-Wv i-hI - p-So-cß - s - f Bcm-[\ - m-eb - a - m-°p-∂h - s - c-bpw AXn-t∑¬ hn-f° - v sIm-fp-Øp-∂h - sc-bpw \-_n(-k)- i-]n-®n-cn-°p∂p F-∂v \-_n-hN - \ - Ø - n¬ h∂n-´p-≠v. ]-≈n-bp-sS A-IØ - v sIm-fp-Øp-∂ Xn-cn-hn-f° - v F¥p-sIm-≠v ]p-dØ - v sIm-fp-Øn°q-Sm F-∂v Nn-e cm-jv{- So-b t\-Xm-°∑ - m¿ tNm-Zn-°p-∂X - v Hcn-°e - pw A-hc - p-sS \n-eh - m-cØ - n\v tbmPn-®X - √ - . sh-fn-®a - n-√mØ Im-eØ - v Xn-cn-hn-f° - v F-hnsS-bpw D-]t - bm-Kn-®n-cp-∂p. F∂m¬, ssh-Zyp-Xn-bp-sS Im-eØpw ]-´m-∏-I-en-epw Xn-cn-hn-f°v sIm-fp-ØW - s - a-∂v ]-db - p-∂Xv ]-≈n-bn-em-bm-epw ]-d-ºn-embm-epw i-h-Ip-So-c-Ø n-em-bmepw A-‘h - n-izm-k-hpw _-lpssZ-hm-cm-[-\-bp-sS `m-K-hp-amWv . km-£m¬ ssZ-hØ - n-\v Xncn-\m-fØ - n-s‚ B-hi - y-an-√. Ah≥ X-s∂ tem-IØ - n-s‚ sh-fn®-am-Wv. CXn¬ h¿-Ko-bX - t - bm ]-£] - m-Xn-Øt - am C-√. ap-kvenw-cm-Py-ßf - p-sS Nn-e k-{º-Zmb-߃ D-≤c - n-®v A-sX-√mw apkve - nw-Iƒ-°pw am-Xr-Ib - m-Wv F-∂v ]-db - p-∂X - pw _p-≤n-Po-hnIƒ-°v tN¿-∂X - √ - . G-sX-¶nepw \m-´n-se am-Xm-Nm-cw am-XrI-bm-bn F-Sp-Øp Im-Wn-°m-\ps≠-¶n¬ A-Xv \-_n(-k) A-hkm-\w Po-hn-°p-Ib - pw A-¥y-hn{i-aw sIm-≈p-Ib - pw sN-øp-∂ aZo-\b - n-se B-Nm-ca - m-Wv. a-°˛- a - Zo-\ F-∂o B-Zc - W - o-b a-µn-cß-fp-sS tk-hI - ≥ F-∂v kz-bw C-jvS - s - ∏-Sp-∂ `-cW - m-[n-Im-cn C¥y k-µ¿-in-®t - ∏mƒ H-cp i-hIp-So-cØ - n-epw hn-f° - v sIm-fpØm-t\m H-cp am-e Nm¿-Ømt\m th-≠n k-µ¿-i\ - w \-SØ - nbn-√ F-∂X - v {i-t≤-ba - m-Wv. APva - o-cn-epw \n-km-ap-±o-\n-epw Xn-cnhn-f° - v sIm-fp-Øm-\pw ]q-am-e Nm¿-Øm-\pw t]m-Ip-∂h - ¿-°v Km-‘n-ka - m-[n-bn-epw C-µn-cm-Km‘n k-am-[n-bn-epw A-Xv sN-øp-

I-bn-√ F-∂v ]-db - m≥ [m¿-anIm-hI - m-ia - p-≠m-hp-Ib - n-√t - √m. Cu k-am-[n-If - n¬ sN-øm-hp-∂ H-cp I¿-aw F-¥p-sIm-≠v Kp-cphm-bq-cn-epw sIm-Sp-ß√ - q-cn-epw sN-bvX - p-Iq-Sm F-∂p-Iq-Sn Nn-¥nt°-≠-Xm-Wv! A-ap-kve - nw-Iƒ-°v \-∑ sNø-Ws - a-∂pw A-ht - cm-Sv \o-Xn ]m-en-°W - s - a-∂pw hn-ip-≤ Jp¿B≥ hy-‡a - m-°n-bt - √m. A-htcm-Sp sN-øp-∂ H-cp \-∑b - m-Wv A-hc - p-sS k¬-°m-cw kzo-Ic - n°p-Ib - pw k¬-°m-cØ - n-te-°v £-Wn-°p-Ib - pw sN-øp-I F-∂Xv. A-Xn-\v Hm-Wh - pw s]-cp-∂mfpw F-∂v th¿-Xn-cn-®v hn-th-N\w Im-Wn-t°-≠X - n-√. {]-tXyIn-®v, Hm-Ww tI-cf - o-bc - p-sS tZio-b B-tLm-jw Iq-Sn-bm-Wt√m. A-`u-Xn-Ia - m-b e-£y-an√m-Ø tZ-io-b B-Nm-cß - ƒ - apkve - nw-Iƒ - kzo-Ic - n-®p h-cp-∂X - p sIm-≠m-Wt - √m tZ-io-b ]-XmI-sb-bpw tZ-io-bK - m-\s - Ø-bpw A-¿l - n-°p-∂ hn-[Ø - n-¬ ap-kvenw-Iƒ - B-Zc - n-°p-∂X - v. ]-et∏m-gpw ap-kve - nw B-Nm-cß - ƒ - t°m B-Z¿ - i - Ø - n-t\m ]-cn-KW - \ \-evI - s - ∏-Sm-Ø H-ch - ÿ ImW-s∏-Sp-∂p-≠v. ap-kve - nw \m-a[m-cn-If - m-b t\-Xm-°∑ - m-¿ Xs∂ A-Xn-\v t{]m-’m-l\ - w \evI - p-∂X - v A-`n-ej - W - o-ba - √. tZ-io-bX - e - Ø - n-¬ kn-°v a-X°m-¿° - pw a-‰p Nn-e \yq-\] - £ a-Xh - n-izm-kn-Iƒ - ° - pw ssk-\yØn-epw a-‰v tZ-io-b B-Nm-cß - fn-epw \-evI - s - ∏-Sp-∂ ]-cn-KW - \ F-¥p-sIm-≠v C-kve - mw a-Xh - nizm-kn-Iƒ - ° - pw \-evI - n-°q-Sm F∂m-Wv F-√m-hc - pw Nn-¥n-t°-≠Xv.

Bh-iy-ap-≠v Ad_n, Cw•ojv ssS∏nwKv Adn-bm-hp∂ teUn Ãm^ns\ Bh-iy-ap-≠v. send cv to: gftpojan@gmail.com ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

21


CM

ho£Ww

]n Sn \u^¬

a\p-jysc I≈n-Xn-cn-°m≥ \n߃°v B¿ Ah-Imiw X∂p?

C

22

kve - mw H-cp-]m-Sv hn-a¿ - i - \ - ß - ƒ - ° - v hnt[-ba - m-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂ H-cp Im-eL-´Ø - n-eq-sS-bm-Wv I-S∂ - p-t]m-Ip-∂Xv. C-kve - m-an-I k-aq-lw ]-e Im-eL-´ß - f - n-¬ ]-e hn-[Ø - n-¬ ]-co-£n°-s∏-´n-´p-≠v. bp-≤ß - f - pw bm-X\ - I - fpw A-[n-Im-c ap-jv° - pw A-Xn-¬ D-ƒs∏-Sp-∂p. H-cp-]t - £ ]p-Xn-b Im-eØ - v \mw A-`n-ap-Jo-Ic - n-°p-∂ ]-co-£Ww, C-kve - m-an-\p t\-sc D-bc - p-∂ hna-¿i - \ - ß - s - f \-Ωƒ - F-ßs - \ A-XnPo-hn-°p-∂p F-∂X - m-Imw. F Un 7˛mw \q-‰m-≠n-¬, C-kve - mw F-∂ ssZ-hn-I a-XØ - n-\v ap-lΩ - Z - v \_n-bp-sS {]-hm-NI - X - z-Øn-eq-sS ]q-¿W-X h-cn-Ib - m-bn-cp-∂p. A-hn-Sp-∂tßm-´v B hn-izm-k{]-am-Ww- A-Xnse hn-izm-kn-If - n-eq-sS-bm-Wv ssI-am-

‰w sN-bvX - p-t]m-cp-∂X - v. A-ßs - \ ]-e \q-‰m≠p-If - n-eq-sS, ]-e a-\p-jy-ka - q-lß - f - n-eq-sS ]-e tZ-iß - f - n-eq-sS A-Xv 21-˛mw \q-‰m-≠n-¬ F-Øn-bncn°-p∂ - p. h-cm-\n-cn-°p-∂ P-\k - a - ql-ßf - n-te-°v A-Xv ssI-am-‰w sN-øm-≥ \mw _m-[y-Xs - ∏-´n-cn-°p-∂p. H-cp `m-KØ - v ]-T\ - hpw a-dp `m-KØ - v {]-Nm-cW - h - p-am-bn C-kve - mw C-∂pw tem-IØ - v Po-hn-°p-∂p. B-bn-cØ - n \m-\q-dv h-¿j - ß - ƒ - ° - p ap-ºv a-° a-cp-{]-tZ-iØ - v C-kve - mw ]n-dh - n-sb-Sp-Øt∏m-ƒ hn-izm-kn-If - p-sS "hn-izm-ky-X' tNmZyw sN-øs - ∏-´n-cp-∂n-√. a-dn-®v hn-izm-kØ - ns‚ km-[p-Xb - m-bn-cp-∂p tNmZyw-sN-øs - ∏-´Xv. ap-lΩ - Z - v \_n(-k)sb B k-aq-lØ - n-\v hnizm-ka - m-bn-cp-∂p. A-_q-_° - d - n-s\-bpw D-ad - ns\-bpw Dkvam-s\bpw hn-izm-ka - m-bn-cp-∂p. ]s£, X-ßf - p-sS hn-izm-km-Nm-cß - s - f ]n-gpsX-dn-bp-∂, X-ßf - p-sS Po-hn-Xc - o-Xn-sb I-Sn]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

CM


MYK

MYK

CMYK

™m-Wn-Sp-∂ hn-izm-k{- ]-am-Ww A-h¿ - ° - v kzo-Im-cy-am-bn-cp-∂n-√. ]-®] - n-Sn-®pw h-c≠ - pw h-f¿ - ∂ - pw ]n-f¿ - ∂ - pw C-kve - mw ]-e P-\k - aq-lß - ƒ - ° - n-Sb - n-eq-sS \-Ωp-sS ap-∂n-se-Øn-bt - ∏m-ƒ km-lN - cyw t\-sc hn-]c - o-Xa - m-bn-cp-∂p. hn-izm-kØ - n-s‚ hn-izm-ky-X C∂v A-{X-bv° - pw tNm-Zyw sN-øs∏-Sp-∂n-√. C-kve - m-an-s‚ km-[pX Iq-Sp-X¬ - Aw-Ko-Ic - n-°s - ∏-´psIm-≠n-cn-°p-∂p. ]-s£, hnizm-kn-bp-sS hn-izm-kw C-∂v tNm-Zyw sN-øs - ∏-Sp-∂p! C-kvemw F-Xn-¿° - s - ∏-Sp-∂X - n-s\-°mƒ Iq-Sp-X¬ - ap-kve - n-an-s\ F-√mh-cpw t]Sn-°p-∂p, kw-ib - n-°p∂p. B-[p-\n-I ]-cn-jvI - r-X temI-Øn-\p tN-cm-Øh - n-[w ]n-¥ncn-∏∑ - m-cm-Wv ap-kve - nw-Iƒ - F-∂ {]-Nm-cW - w C-∂v tem-IØ - v i‡-am-Wv. H-cp _-lp-kz-ck-aql-Øn-¬ Po-hn-°m-\p-≈ k-lnjvW - p-Xt - bm hn-im-eX-tbm apkve - nw-Iƒ - ° - n-s√-∂v ]-cs - ° kw-ib - n-°s - ∏-Sp-∂p. A-√m-lphn-s‚-Xm-b `q-an-bn-¬ "A-\n-kvem-an-Ia - m-bn' H-∂pw ]m-Sn-√ F∂v i-Tn-°p-∂h - \ - m-bn ap-kve - nw Nn-{Xo-Ic - n-°s - ∏-´p-sIm-≠n-cn°p∂p. ssZ-h\ - n-ba - a - √ - m-sX H-cp \nb-aa - p-≠m-Ic - p-sX-∂pw ssZ-hc - mPy-a√ - m-sX H-cp `-cW - k - w-hn-[m\-ap-≠m-Ic - p-sX-∂pw I-Sp-w]n-SpØw ]n-Sn-°p-∂h - \ - m-bn ap-kve - nw B-tcm-]n-°s - ∏-Sp-∂p. C-kve - m-anI hn-izm-kß - f - p-sS hn-tcm-[n-Isf-bpw F-Xn-cm-fn-Is - f-bpw t_mw-_n-´p \-in-∏n-°p-∂h - \ - mbn A-h≥ - A-Sb - m-fs - ∏-SpØs∏Sp-∂p. A-Xn-\m-bn A-Wp-t_mw_v \n-¿a - n-°p-∂h - \ - m-bn A-h≥ hn-Nm-cW - sN-øs - ∏-Sp-∂p. H-cp _-lp-kz-cX - m hn-tcm-[n-bm-bn A-h≥ - ap-{Z-Ip-Øs - ∏-Sp-∂p. ta-¬]-d™ X-cØ - n-ep-≈ H-cp ap-kve - nw Nn-{Xo-Ic - W - Ø - n\p ]n-∂n-se kr-Km-e cm-jv{- Sobw X-ev° - m-ew am-‰n-sh-°mw. F∂m-¬ hn-a¿ - i - \ - ß - ƒ - ° - v i-‡n]-Ic - p-∂ C-Ss - ]-Se - p-It - fm {]-XnI-cW - t - am _-lp-kz-c kw-kvI - mc-Øn-\v £-Xt - a-ev] - n-°p-∂ ImTn-\y-tam \-Ωp-sS `m-KØ - p-≠mIp-∂p-t≠m F-∂v B-fl] - c - ntim-[\ - \-St - Ø-≠X - p-≠v.

a-t‰-tXm \m-´n-¬ D-≠m-b Hcp km-ap-Zm-bn-I I-em-]Ø - ns‚ D-Øc - h - m-Zn-Øw A-Sn-t®-ev]n-°s - ∏-´ \mw \-Ωp-sS \m-´n-¬ \n-∂v th-sdm-cp \m-´n-te-°v t]mtI-≠n h-cn-Ib - m-sW-∂v I-cp-XpI. ln-Pvd - b - n-¬ {]hmNI-\v XpW-bp-≠m-bn-cp-∂ t]m-se \-Ωn¬ Xp-Wb - m-bn H-cp A-_q-_° - ¿(-d) C-∂p-t≠m? {]-hm-NI - s - ‚ Im-eØ - v bm-X\ - I - ƒ - k-ln-sI-´t∏m-ƒ ]-em-b\ - w sN-øm-≥ Xocp-am-\n-®n-dß - n-b A-_q-_°dns\(-d) XS-™p-\n-¿Ø - n, Xm-¶ƒ - t]m-Ic - p-Xv, Xm-¶s - f Cu \m-Sn-\v th-Ww F-∂v sI©n-b A-\y-aX - ÿ \ - m-b A-b¬-hm-kn-°v \-Ωn-¬ ]n-≥K - m-an Dt≠m? Xm-¶ƒ - ° - v Rm-≥ A-`bwX-cmw, t]m-Ic - p-Xv F-∂v ]-dbm-≥ X-° B-fl_ - ‘ - a - p-≈ Hcp A-ap-kve - nw kp-lr-tØm Ab-¬h - m-kn-tbm \-ap-°p-t≠m? A-Øc - w H-cp _-‘w D-≠m-°nsb-Sp-°m-≥ A-_q-_° - dn\v(d - ) a-Xw X-S - a - m-bn-cp-∂n-s√-∂m-Wv \mw A-dn-tb-≠X - v. kz-X{- ¥-am-bn Nn-¥n-°m-\p≈ I-gn-hp\-¬I - n ssZ-hw a-\pjy-s‚ ap-ºn-¬ c-≠v h-gn-Iƒ Xp-d∂ - n-Sp-∂p. [-¿a - Ø - n-s‚-bpw A-[¿ - a - Ø - n-s‚-bpw. A-Xn-¬, Cu `q-an-bn-¬ Po-hn-°p-∂n-StØm-fw C-jvS - a - p-≈ h-gn sX-cs™-Sp-°m-≥ A-h\ - v kzm-X{¥y-hpw \-¬I - p-∂p. Iq-´Ø - n-¬ \-iz-ca - m-b {]-tem-`\ - ß - f - n-¬

ho-Wv A-[¿ - a - Ø - n-s‚ h-gn-°v t]m-Ic - p-sX-∂ D-]t - Z-ih - pw \-¬Ip-∂p-≠v. t\-¿h - g - n hy-‡a - m-°p∂ A-√m-lp- ]-t£, A-‘a - mbpw \n-¿_ - ‘ - n-Xm-hÿ b - n-epw Cu h-gn kzo-Ic - n-°W - s - a-∂ns√-∂pw ]-Ic - w bp-‡n D-]t - bmKn-®v Nn-¥n-®v, A-t\z-jn-®v Is≠-Øp-Ib - m-Wv th-≠s - X-∂pam-Wv B-lzm-\w sN-øp-∂X - v. bp-‡n-sb am-{X-a√ - , ssh-Im-cnI-Xs - b-bpw D-W¿ - Ø - n-s°m-≠v ssZ-hw h-gn Im-Wn-°p-∂p-≠v. Xm-≥ a-\p-jy-\v \-¬I - n-b ]-e A-\p-{K-lß - f - pw F-Sp-Øp-]d - ™p-sIm-≠v A-Xn-s\-°p-dn-®mtem-Nn-®n-s´-¶n-epw, [-¿a - Ø - n-s‚ am-¿K - w kzo-Ic - n-®p-Iq-tS, A-[¿ - a - Øn-s‚ am-¿K - w hn-´p-IqtS F-∂v ssZ-hw a-\p-jy-t\m-Sv tNm-Zn-°p∂p-≠v. C-\n-bpw t_m-[y-am-bn-´ns√-¶n-¬ `q-an-bn-se Po-hn-XI - m-ea-{X-bpw a-\p-jy-\v Xm-≥ sX-cs™-Sp-°p-∂ am-¿K - Ø - n-eq-sS t]m-Imw F-∂v A-\p-hm-Zw \-¬Ip-∂p-≠v. B Po-hn-Xw Xo-cp-∂Xv h-sc a-\p-jy-\v B kzm-X{¥yw ssZ-hw A-\p-hZ - n-®n-cn-°p∂p. {k-jvS - m-hv C-{X D-Zm-ch - m-≥ B-sW-¶n-¬ kr-jvS - n-If - m-b \mw F-¥n-\m-Wv I-¿° - i - ° - m-cmhp-∂X - v? hn-ip-≤ Jp-¿B - \ - n-¬ Hcp-]m-Sn-Sß - f - n-¬ A-√m-lp Cu Nn-¥m ssh-hn-[y-sØ `q-an-bnse Po-hn-XØ - n-s‚ H-cp \n-›b - am-bn Aw-Ko-Ic - n-°p-∂n-t√? AXn-s\ _-lp-am-\n-°m-≥ {]-hm-N-

23

]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

CMYK


I-∑m-tcm-Spw A-hcpsS P-\X - I - tfm-Spw B-lzm-\wsN-øp-∂n-t√? ]n-s∂ F-¥n-\v \mw im-Tyw ]nSn-°W - w? C-kve - m-an-s‚ {]-Nm-cW N-cn{X-Øn-se-hn-sS-bpw \n-¿_ - ‘ aX-{]-Nm-cW - w D-≠m-bn-´n-√. F√m-bvt - ∏m-gpw Nn-¥m-kzm-X{- ¥ysØ ap-Jh - n-es - °-Sp-Øv a-Xw {]-t_m-[n-∏n-°p-∂ co-Xn am-{Xta C-kve - mw A-he - w-_n-®n-´p≈q. Jp-¿B - \ - pw A-Xp-Xs - ∂-bmWv ]-d™ n-´p-≈X - pw. kz-¥w Xm-¬] - c - y-s∏-Sm-sX B-cpw t\-¿am-¿K - Ø - n-se-Øn-s√-∂X - m-Wv Jp-¿B - \ - n-s‚ X-Xzw. C-kve - mw k-Xy-am-¿K - a - m-bn {]-Jym-]n-°p∂-h¿ - ° - v ap-kve - n-am-Imw. ap-kve - nam-bn-´n-√ F-∂m-sW-¶n-¬ A-htcm-Sv bm-sXm-cp-hn-[ hn-th-N\ - hpw Im-Wn-°m-≥ a-Xw {]-tNm-Z\w \-¬I - p-∂n-√. a-dn-®v, A-ht - cmsSm-Øv \n-∂p-sIm-≠v X-s‚ aXw \n-e\ - n-¿Ø - n-t∏m-cp-∂X - n-s\ {]-iw-kn-°p-Ib - m-Wv sN-øp-∂Xv. C-hn-sS sN-øp-∂ I-¿a - ß - f - psS A-Sn-ÿm-\Ø - n-¬ B-fp-Isf I-≈n-Xn-cn-°m-≥ a-\p-jy-\v A-[n-Im-ca - n-√. A-Xv ssZ-hØ - ns‚ A-hI - m-ia - m-Wv. {]-hm-NI - s - \ sIm-√m-≥t - h≠n Du-cn-∏n-Sn-® hm-fp-am-bn ho-´n¬ \n-∂n-dß - n-b J-Øm-_n-s‚ a-I≥ - D-ad - n-s\ ]n-∂o-Sv, A-t±-lØn-s‚ t]-cp-tI-´m-¬ "dZzn-b√ - mlp A-≥l - p' F-∂v ]-db - p-∂n-StØ-°v D-b¿ - Ø - p-Ib - m-Wt - √m {]-hm-NI - ≥ - sN-bvX - X - v. Zn-hk - w ap-gp-h≥ - ]-≈n-bn-ep-≠m-Ip-am-bncp-∂ ]m-ac - \ - m-b H-cp kz-lm-_n°v A-√m-lp k-ºØ - v \-¬I - n-bt∏m-ƒ k-Im-Øp-t]m-epw sIm-Sp°m-≥ hn-kΩ - X - n-®v A-l¶ - m-cnbm-bn am-dn-bt - ∏m-ƒ, A-t±-lØn-\v kz-¿K - w \n-tj-[n-®v A-√mlp h-N\ - w C-d° - p-Ib - p-≠m-bn. A-t∏m-ƒ s]m-´n-°c - b - p-Ib - m-bncp-∂p-ht - √m d-kq-¬. ssZ-hØ - ns‚ A-\p-{K-lw B-¿° - m-Wv Ft∏m-gm-Wv h-cn-I F-∂v \-ap-°v A-dn-bn-√; A-Xp-sIm-≠v {]-Xy£-Øn-¬ Im-Wp-∂ sN-bvX - n-Isf A-Sn-ÿm-\s - ∏-Sp-Øn B-fpI-sf-°p-dn-®v \n-e] - m-Sp-Is - f-Sp°p-∂t - Xm, {]-Jym-]\ - ß - f - n-d°p-∂t - Xm a-XØ - n-\p t - bm-Pn-®X-√; {]-tXy-In-®v A-sXm-cp \n24

tj-[m-flI - hn-eb - n-cp-Øe - m-hptºm-ƒ. am-{X-a√ - , A-Xv ]n-∂o-Sp≈ A-hc - p-sS Xn-cn-®p-hc - h - n-s\ H-cp]-s£ X-S - s - ∏-Sp-Øn-tb°mw.C-kve - m-an-se \n-ba - m-he - n-Iƒ hn-iZ - o-Ic - n-°p-tºm-ƒ an-°hm-dpw A-Xv (C-kve - mw-aX - w) hniz-kn-®h - t - c, F-∂v hn-fn-®p-sIm≠m-Wv kw-t_m-[\ - . A-Xn-∂¿ - Yw C-ke v- mw hn-tcm-[n-®n-´p-≈ A-s√-¶n-¬ \n-b{- ¥n-®n-´p-≈ Imcy-߃ - ap-kve - nw-Iƒ - ° - v am-{X-ta a-X] - c - a - m-bn _m-[I - a - m-hp-∂p≈q F-∂m-Wv. C-Xc - a-X° - m-¿°v B \n-b{- ¥-Wß - ƒ - C-√. CXn-eq-sS C-kve - mw a-\p-jy-s\ kw-kvI - c - n-°p-∂ H-cp hn-izmkkw-ln-Xb - mWv F-∂m-Wv hy‡-am-Ip-∂X - v. F-∂m-¬ C-kvemw Aw-Ko-Ic - n-®p \-¬I - p-∂ hnizm-k kzm-X{- ¥yw \-Ωƒ - ImWm-sX t]m-hp-∂p. e-fn-Xa - m-Wv A-√m-lp-hn-s‚ \n-_‘ - \ - ; \n-߃ - ° - v [-¿a - Ø - ns‚-bpw A-[¿ - a - Ø - n-s‚-bpw c≠v am-¿K - ß - f - p-≠v. [-¿a - am-¿K - w F-Sp-°p-∂h - ¿ - kw-kvI - r-Xc - m-bncn-°W - w, A-Xn-\m-¬ \n-߃ Nn-e Im-cy-߃ - \n-¿_ - ‘ - a - mbpw sN-øW - w. Nn-eXv \n-¿_ - ‘-am-bpw sN-øc - p-Xv. Nn-eX - v sNøp-∂X - v \-√X - v. Nn-eX - n-¬ \n-∂v \n-߃ - hn-´p-\n-¬° - p-∂X - v \-√Xv F-∂n-ßs - \ H-cp h-iw. A-[¿-aØ - n-s‚ am-¿K - w F-Sp-°p-∂h - -

ln-Pv-d-bn-¬ {]hmNI-\v Xp-W-bp-≠m-bn-cp-∂ t]m-se \-Ωn-¬ Xp-Wbm-bn H-cp A-_q-_-°¿(-d) C-∂p-t≠m? {]-hmN-I-s‚ Im-e-Øv bm-X\-I-ƒ k-ln-sI-´-t∏m-ƒ ]-em-b-\w sN-øm-≥ Xocp-am-\n-®n-d-ßn-b A-_q_-°dns\(-d) XS-™p\n-¿-Øn, Xm-¶-ƒ t]m-Icp-Xv, Xm-¶-sf Cu \m-Sn\v th-Ww F-∂v sI-©nb A-\y-a-X-ÿ-\m-b A-b-¬-hm-kn-°v \-Ωn-¬ ]n-≥-Km-an D-t≠m?

¿-°v bm-sXm-cp \n-b{- ¥-Wh - p-an√. H-cp \n-›n-XIm-ew- h-sc F∂ a-dph-ih - pw. B ]-cn-[n `q-anbn-se Po-hn-Xw A-hk - m-\n-°p∂-Xp-hs - c-bm-Wv. A-Xm-bX - v A[-¿a - Ø - n-s‚ am-¿K - w ]n-≥] - ‰ - p-∂h-¿ [-¿a - Ø - n-‚ am-¿K - w ]n-≥] - ‰ - p∂-hs - c-t∏m-se `q-an-bn-se Xp-eyPo-hn-Xm-hI - m-iw A-¿l - n-°p-∂p. B Po-hn-Xm-hI - m-iw A-hc - p-sS am-¿K - w {]-Nc - n-∏n-°m-≥h - s - c Ah-¿° - v A-hI - m-iw \-¬I - p-∂p. A-ßs - \ `q-an-bn-¬ a-\p-jy-≥ Dt≈-St - Øm-fw Im-ew k-Xy-Øn\pw A-kX - y-Øn-\pw Xp-ey- \ne-\n-¬] - m-hI - m-iw ssZ-hw \-¬Ip-∂p. A-ßs - \ D-≠m-bn-cn-°ptºm-ƒ am-{X-ta Xp-S¿ - ∂ - p-hc - p-∂ X-ea - p-dI - ƒ - ° - p ap-∂n-epw sX-cs™-Sp-°m-≥ c-≠v h-gn-Iƒ - F∂ km-lN - c - yw \n-e\ - n-¬° - p-Ibp-≈q. X-s∂-bp-a√ - , kz-X{- ¥\m-bn sX-cs - ™-Sp-°m-≥ c-≠v h-gn-Iƒ - \n-e\ - n-ev° - p-tºm-ƒ am{X-ta A-hc - p-sS ta-ep-≈ ]-co£-Ww ]q-¿W - a - m-hp-Ib - p-≈q. H-cp _-lp-aX - k-aq-lØ - nse ap-kve - nw _-lp-kz-cX - s - b Aw-Ko-Ic - n-°m-≥ X-øm-dm-hW - w. B k-aq-lØ - n-¬ Im-Wp-∂ "A-\n-kve - m-an-IX - 'bn-¬ A-kzÿ-\m-bn A-bm-ƒ a-‰p-≈h - c - psS kzm-X{- ¥y-sØ l-\n-°c - pXv. ap-kve - nw-If - p-am-bn-´v am-{Xw CS-]m-Sp-Iƒ - \-SØ - n, A-ap-kve - nwI-fp-am-bn th-¿s - ]-´v \n-∂v hn-`mKo-bX - kr-jvS - n-°c - p-Xv. C-Xn-\¿ - Yw {]-t_m-[\ - w F-∂ I-Sa - Dt]-£n-°W - sa-∂√ - . "A-\n-kvem-an-IX - ' \n-d™ p-\n-ev° - p-∂ H-cp k-aq-lØ - n-¬ X-s‚ C-kvem-an-I Z-¿i - \ - Ø - n-¬ D-d® - p-\n∂p-sIm-≠v Po-hn-®v Im-Wn-°p∂-Xv X-s∂-bm-Imw A-bm-ƒ° - v sN-øm-hp-∂ G-‰h - pw \-√ {]t_m-[\ - co-Xn. B-ib - {- ]-Nm-cW-ßf - pw \-SØ - mw. A-tX-ka - bw A-bm-ƒ C-Xc - Z-¿i - \ - ß - s - f C-Ig - vØ - m-t\m A-\m-Zc - n-°m-t\m Xp-\n-bp-∂ ]-£w {]-t_m-[\ ^-ew ]-cm-Pb - a - m-bn-cn-°pw. C-hn-sS-bpw D-bc - p-∂ tNm-Zyw a-\p-jy-h¿ - K - Ø - n-s‚ ap-gp-h≥ - DS-ab - m-b ssZ-hw A-h¿ - ° - v A-\ph-Zn-® kzm-X{- ¥yw, F-¥p-sIm≠v \mw \n-tj-[n-°p-∂p F-∂Xm-Wv. A-√m-lp D-t±-in-®n-cp]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


s∂-¶n-¬ a-\p-jy-Ip-eØ - n-s\ B-Ia - m-\w H-scm-‰ k-aq-la - m°m-am-bn-cp-∂p. A-ßs - \ sN-ømXn-cp-∂X - v C-lt - em-I Po-hn-XØn-¬ a-\p-jy-s\ ]-co-£n-°m≥ th-≠n-bm-Wv. A-Xp-sIm-≠mWv a-e° - p-Iƒ - A-S° - a - p-≈ CX-c kr-jvS - n-Pm-eß - ƒ - ° - v kvtXm-{X-߃ - am-{Xw \-evI - n-bt∏m-ƒ a-\p-jy-\v ssZ-hw kvt - Xm{X-ßf - pw {]m-¿Y - \ - I - f - pw \-evI - nb-Xv a-\p-jy-\v ssZ-hhp-am-bn-´p≈ C-S] - m-Sv C-Xc - P - o-hn-If - n-¬ \n-∂pw Xn-I® - pw hy-Xy-kvX - a - m-bXn-\m-em-Wv. a-‰p Po-hn-Iƒ - ° - v \¬Im-Ø kz-X{- ¥ Xo-cp-am-\w F-Sp-°m-\p-≈ A-hk - c - w ssZhw \-evI - n F-∂X - m-Wv ]-ca - {][m-\w. A-hs - ‚ ta-¬ G-ev] - n-°s∏-´n-´p-≈ G-‰h - pw h-en-b D-Øc-hm-Zn-Øw Cu hn-th-N\ - m-[n-Imcw X-s∂. a-X˛- Z - ¿ - i - \ - ß - f - n-¬ a-\p-jy-¿°n-Sb - n-¬ `n-∂p-∏p-≠m-Ipw F-∂Xv k-Xy-am-Wv. _-lp-`q-cn-]£ - hpw A-Xn-¬ A-[¿ - a - Ø - n-s‚ hgn sX-cs - ™-Sp-Øh - c - m-bn-cn°pw. h-fs - c sN-dn-b H-cp hn-`mK-ta [-¿a - Øn-s‚ h-gn sX-c-

]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

s™-Sp-Øn-´p-≠m-hq. ]-s£ B-cm-Wv B c-≠v hn-`m-Kß - ƒ F-∂v Xo-cp-am-\n-°p-∂ C-Sw Cl-tem-I Po-hn-X th-fb - √ - . hnNm-cW \m-fm-Wv. C-lt - em-I Po-hn-Xt - h-f hn-Nm-cW-\m-fn-¬ hn-Pb - n-If - m-hm-\p-≈ Xo-cp-am-\sa-Sp-°m-\pw {]-h¿-Øn-°m-\pw D-≈ H-cp C-St - h-fb - m-Wv ap-kvenw-Iƒ-°v. H-cp-]t - £, hn-izmkn-If - m-Wv F-∂X - n-s‚ t]-cn¬ hn-Pb - n-If - m-hp-∂h - c - p-sS Iq-´Øn¬ C-Sw-In-´m≥ `m-Kyw e-`nt®-°mw. ]-t£, A-Xn-s‚ t]cn¬ C-lt - em-IØ - p X-s∂ hnP-bo-`m-hw \-Sn-®p Po-hn-°m≥ \ap-°v- A-hI - m-ia - n-√. A-[¿-a° - msc [¿-a° - m¿ ]p-—n-°p-∂X - m-bnJp¿-B≥ hn-hc - n-°p-∂ k-µ¿-`w ]-ct - em-IØ - p sh-®v kz¿-K° - m-c\pw \-cI - ° - m-c\ - pw a-\p-jy-ka - ql-sØ th¿-]n-cn-®X - n-\p ti-jam-Wv. A-√m-sX `q-an-bn-se Pohn-Xt - h-fb - n¬ X-s∂ kz¿-Km-hIm-in-bm-bn F-∂v kz-bw hn-izkn-®v \-cI - m-hI - m-in-bm-sW-∂v a-‰p-≈h - s - c hn-eb - n-cp-Øn A-hsc C-Ig - vØ - p-∂, A-hs - c i-]n°p-∂ \n-e] - m-Sv H-cp ap-kve - n-an¬

\n-∂p-≠m-Im≥ ]m-Sn-√.Hm-tcm a-\p-jy-\pw A-hs - ‚ D-Sb - X - º - p-cm≥ A-\p-hZ - n-®p \¬In-b hn-izm-kk - zm-X{- ¥yw k-lPo-hn-If - m-b F-√m a-\p-jy-cpw _-lp-am-\n-°W - w-. A-t∏mƒ am{X-ta hn-ip-≤ Jp¿-B≥ hn-`m-h\ sN-bvX - hn-izm-kk - zm-X{- ¥yw (42:15) Aw-Ko-Ic - n-®h - c - m-bn \-Ωfpw am-dp-Ib - p-≈q. A-t∏mƒ am{X-ta [m¿-an-IX - s - b ]q¿-Øo-Icn-°p-∂ am-\p-jn-IX - s - b D-b¿Øn-°m-´p-∂h - c - m-bn hn-im-ea - \ - kvI - c - m-bn ap-kve - nw-Iƒ hn-eb - ncp-Øs - ∏-Sp-Ib - p-≈q. A-t∏mƒ-am{X-ta k-¶p-Nn-X¿, I-Spw-]n-Sp-Ø°m¿, au-en-Ih - m-ZnIƒ Xp-Sß - n A-√m-lp-hn-s‚ a-lØ - m-b a-XØn-s‚ ta¬ Nm¿-Øs - ∏-´ I-f¶-߃ I-gp-In-°f - ™ v B am¿-KØ - n-s‚ a-t\m-lm-cn-X temI-Øn-\v Im-Wn-®p-sIm-Sp-°m≥ I-gn-bp-Ib - p-≈q. A-t∏mƒ- am-{Xta A-√m-lp-hn-s‚ a-Xs - Ø AXn-s‚ i-cn-bm-b A¿-YØ - n-epw cq-]Ø - n-epw h-cpw-Xe - a - p-dI - ƒ-°v ssI-am-dn, \-Ωp-sS D-Øc - h - m-ZnXzw ]q¿-Øo-Ic - n-°s - ∏-Sp-Ib - p≈q.

25


sNdn-b-ap≠w A_vZp¬l-aoZv Jp¿-B\ - ns\ Is≠-ج

A[ymbw 2, A¬_-Jd

D®-\o-NX - z-߃°v AXo-Xa- mb Ad-^m-kw-Kaw 198

ß-ƒ A-\p-kva - c - n-®n-cp-∂X - pt - ]m-se-tbm AXns\-°m-ƒ i-‡a - m-b \n-eb - n-tem A-√mlp-sh \n-߃ - A-\p-kva - c - n-°q. a-\p-jy-cn-¬ Nn-e¿ - ]-db - pw: "R-ßf - p-sS c-£n-Xm-th, Cl-tem-IØ - v R߃°v \o \¬tI-Wta' F∂v. F∂m¬ ]c-tem-IØv A-Øc - ° - m-¿°v bm-sXm-cp hn-ln-Xh - pw D-≠m-bn-cn-°p-Ibn-√. 201

(l-÷n-\n- S - bn-¬) \n-ßf - p-sS c-£n-Xm-hn-¶¬ \n-∂p-≈ (eu-In-Ia - m-b) A-\p-{K-lß - ƒ - tXSp-∂X - n-¬ \n-߃ - ° - v Ip-‰s - am-∂p-an-√. "A-d^m-Øn'¬ \n-∂v \n-߃ - ]p-ds - ∏-´p-Ig - n-™m¬ "a-ivA - d - p-¬ l-dm-an'\-Sp-Øv sh-®v \n-߃ A-√m-lp-sh {]-Io-¿Ø - n-°q. A-h≥ - \nß-ƒ° - v h-gn Im-Wn-®{- ]-Im-cw \n-߃ - A-hs\ A-\p-kva - c - n-°q. C-Xn-\v ap-ºv \n-߃ - hgn-]n-g® - h - c - p-sS Iq-´Ø - n-¬ X-s∂-bm-bn-cp-∂p.

a-‰p Nn-e¿ - ]-db - pw: "R-ßf - p-sS c-£n-Xm-th, R-߃ - ° - v C-lt - em-IØ - v \o \-√X - v X-tcW-ta. ]-ct - em-IØ - pw \o \-√X - v X-tc-Wt - a. \-cI - i - n-£b - n-¬ \n-∂v R-ßs - f Im-Øp-c£n-°p-Ib - pw sN-tø-Wt - a' F-∂v. 202 199 A-h¿ - k-ºm-Zn-®X - n-s‚ ^-ea - m-bn A-h¿ - ° - v (K-Wy-am-b) H-cp hn-ln-Xa - p-≠v. A-√m-lp AXn-th-KØ - n-¬ I-W° - pt\m-°p-∂h - \ - m-Ip-∂p. 203

]n-s∂ P-\ß - ƒ - F-hn-sS \n-∂v ]p-ds - ∏-´p-thm A-hn-sS \n-∂p X - s - ∂ \n-ßf - pw ]p-ds - ∏-SW - w. \n-߃ - A-√m-lp-thm-Sv ]m-]t - am-N\ - w tX-SpI-bpw th-Ww. A-√m-lp G-sd s]m-dp-°p-∂h-\pw I-cp-Wm-\n-[n-bp-am-Ip-∂p. 200

A-ßs - \ \n-߃ - l-÷v I-¿a - ß - ƒ - \n-¿h - ln-®p I-gn-™m-¬ \n-ßf - p-sS ]n-Xm-°s - f \n26

F-Æs - ∏-´ Zn-hk - ß - f - n-¬ \n-߃ - A-√m-lpsh A-\p-kva - c - n-°q. (A-hb - n-¬) c-≠p Zn-hk-Øn-\I - w h-√h - \ - pw [r-Xn-s∏-´p t]m-hp-Ibm-sW-¶n-¬ A-h\ - v Ip-‰a - n-√. (H-cp Zn-hk - wIqSn) Xm-ak - n-®v t]m-Ip-∂h - \ - pw Ip-‰a - n-√. kq£va - X - ]m-en-®h - \ - v (A-Xm-Wv D-Øa - w). \nß-ƒ A√m-lpsh kq£n-°p-Ibpw Ah¶-te°v \nß-ƒ Hcp-an®p Iq-´s - ∏-Sp-sa-∂v Adn-bp-Ib - pw sN-øp-I. ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


¢n ùr«dn C-√, ì l ÉnæLo Ip-‰w, Gƒo¨àn Ñr Jn ¿r Gn \n-߃ - tX-Sp-∂X - n-\v l °r na A-\p-{K-lw, Hu-Zm-cyw, ºr µo Hu Qp ør ep \n(`q.{In ≈n¨àn Hr Gp ), π ß-fp-sS c-£n-Xm-hn-¬ \n-∂v, º r ào °r  naGn \n-߃ - ]p-ds - ∏- A-\p-kva - c - n-°q, {]-Io-¿Ø - n´p/H-gp-In, Ghoôco Pr Gn \n-߃ °q (`q.{In nôncnP), ôl ©n °r ûne Xo-¿Y - m-S\ - k-t¶-Xw, Ωl GnôM n ]- g - n Im-Wn-®p, t\-¿h - g - nhn-{Xw, \n-jn-≤w, in~gn t\-¿h bn-em-°n, ¿ n ƒtdBÉ°V ,ÚudBÉ°V h-gn-]n-g® - h - ¿ - (G.h ∫ l Én°V), Gƒo° «naGn \n-߃ - ]p-ds - ∏-Sq (`q.{In ¢ n VÉnaGn ), å o «r Mn ør ep GsXm-cn-SØ - v \n-∂v, GhoôØp ¨r àn °r SpG \n-߃ - ]m-]t - am-N\ - w tX- ≥ - , S-Ww (`q.{In ôn Øn ¨r àn °r SpG), Ql ƒoØZn G-sd s]m-dp-°p-∂h ºr ào «r °n  nb \n-߃ - \n-¿h - l - n-®p, ∂ o °p SÉnæen l-÷v I-¿a- ß - ƒ - , l °n ùræen ), rºocpôrcpònc \n-߃ - AA-\p-jvT - m-\ß - ƒ - (G.h ∂ \p-ka v- c - n-°p-∂X - p-t]m-se, Al ÉnHBG ]n-Xm-°ƒ - (G.h Ü l Gn ). ~t °n TnG Iq-Sp-X¬ - i-‡a - m-b/I-Tn-\a - m-b, ∫ o ƒo≤jn ør en ]-db - p∂-h≥ - / ]-db - p-∂h - ≥ - (`q.{In ∫ n Énb), ÉnæJp BG R-߃ - ° - v \evt - I-Wt - a (`q.{In ≈nJBG), Én«fr ~ t dG C-lt- em-Iw, InôNp B’G ]-ctem-Iw, ¥ l Ó n Nn hn-ln-Xw, Hm-lc- n, ál æn °n ùnM \-∑, \-√X - v, Énæbp R-ßs- f Im-Øp-c£ - n-t°-Wt - a, Ü l GnòYn in-£, ∂ n Äp dn hoG A - Ø - c - ° - m-¿ (G.h ∑ n GnP), Ö l «p°ünf hn-ln-Xw, Hm-lc- n, ™l jpô°n S th-KX - b - p-≈, Ü l Én°ùpM I-W° - v, I-W° - p-t\m-°¬, Ωl ÉsjGn Zn-hk - ß - ƒ - (G.h Ωl ƒnj), ä l GnOho~©r en F-Æs- ∏-´h (G.h Ol ho~©r en ), π n é s ©n Jn [r-Xn-s∏-´p, [r-Xn-Iq-´n, øp «r en ƒr jn c≠pZn-hk - w (G.h Ωl ƒr jn ), º l Kr Gp ]m-]w, Ip-‰w, ôn Ns Ér Jn sshIn, Xm-ak - n-®p, ≈n≤Js G ø p ªn dp kq-£va- X - ]m-en-®h - \ - v, Gƒoª∏n Yr Gp \n-߃ - A-dn-bW - w, ¿ n hoô°n ûrëJo \n-߃ - H-cp-an-®pIq-´s - ∏Spw. l-÷v bm-{X-bn-epw Po-hn-X bm-{X-bn-epw G-‰h - pw D-Øa - a - m-b ]m-tY-bw X-Jvh - m A-Yh - m [-¿a - \ - n-jvT - bm-sW-∂m-Wt - √m 2:197 kq-‡Ø - n-s‚ A-hk - m-\`m-KØ - v A-√m-lp ]-Tn-∏n-®X - v. ]-ct - em-IØ - n-\p th≠n-bp-≈ {]-h¿ - Ø - \ - ß - ƒ - am-{X-ta l-÷v bm-{X-bn¬ ]m-Sp-≈q F-∂v C-Xn-¬ \n-∂v Nn-e¿ - a-\  - n-em-°m≥ km-[y-Xb - p-≠v. F-∂m-¬ C-ltem-IØ - n-\v th≠n-bp-≈ {]-h¿ - Ø - \ - ß - s - fm-s° sh-Sn-bp-I F-∂√ X-Jvh - m-bp-sS Xm-ev] - c - y-sa-∂v 2:198 ¬ A-√m-lp ]-Tn∏n-°p-∂p. A-√m-lp-hpw d-kq-epw(-k) hn-e° - n-b sX‰m-b {]-hW - X - I - ƒ - H-gn-hm-°n-s°m-≠p-≈ hym-]mcw l-÷n-\n-Sb - n-epw A-\p-hZ - \ - o-ba - m-Wv. A-Xn-¬ \n∂v e-`n-°p-∂ em-`s - Ø-bpw {]-tbm-P\ - s - Ø-bpw A√m-lp-hn-s‚ A-\p-{K-ls - a-∂m-Wv Cu kq-‡Ø - n-¬ hn-ti-jn-∏n-®n-cn-°p-∂X - v. eu-In-I Po-hn-XØ - n-¬ A√m-lp-hn-s‚ A-\p-{K-lw tX-Sp-∂X - n-s\ A-h≥ - A\p-hZ - n-°p-I am-{X-a√ - t{]m-’m-ln-∏n-°p-Ib - pw sNbvX - n-´p-≠v. ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

""A-ßs - \ \-ak - vI - m-cw \n-¿h - l - n-°s - ∏-´p I-gn-™m¬ \n-߃ - `q-an-bn-¬ hym-]n-®p-sIm-≈p-I. A-√m-lphn-s‚ A-\p-{K-lØ - n-¬ \n-∂v tX-Sp-Ib - pw A-√m-lpsh [m-cm-fa - m-bn Hm-¿° - p-Ib - pw sN-øp-I. \n-߃ - hnP-bw {]m-]n-t®-°mw.''(hn.Jp 62:10) a-°m \n-hm-kn-Iƒ - ° - pw a-‰p Xo-¿Y - m-SI - ¿ - ° - pw {]tbm-P\ - s - ∏-Sp-∂ ]-eX - pw, a-°b - n-¬ F-Øn-®v hn-]W-\w sN-øm-≥ hn-hn-[ \m-´p-Im-cm-b lm-Pn-am-¿° - v, I-gn-bpw. a-°b - n-¬ \n-∂v a-Sß - p-tºm-ƒ ]-e h-kvX - p°-fpw kz-tZ-iØ - v sIm-≠p-t]m-bn hn-¬°m-\pw Ign-bpw. `m-hn-bn-¬ ap-kve - nw \m-Sp-Iƒ - X-Ωn-ep-≈ hym]m-cw h-f¿ - Ø - m-≥ Cu hn-\n-ab - w H-cp \n-an-Øa - m-sb∂pw h-cmw. I-_f - n-∏n-°t - em Ir-{Xn-at - am sIm-≈e - m`-tam C-√m-Ø hym-]m-cØ - n-¬ A-√m-lp-hn-s‚ A\p-{K-la - p-≠m-Ipw. l-÷n-s‚ A-\p-jvT - m-\ß - f - n-epw ssZ-hk - va - c - W - b - n-epw ho-gvN - h-cp-Øm-sX Cu A-\p{K-lw tX-Sm-≥ A-√m-lp \n-¿t - Z-in-°p-∂p. hym-]m-cß-fpw a-‰p Po-hn-X hy-hl - m-cß - f - pw ssZ-hk - va - c - W - bv° - pw a-Xm-\p-jvT - m-\ß - ƒ - ° - pw X-S - a - m-Ic - p-sX-∂v A-√m-lp \n-jvI - ¿ - j - n-®n-´p-≠v.

""k-Xyhn-izm-kn-I-tf, \n-ß-fp-sS kz-Øp-I-fpw k¥m-\ß - f - pw A-√m-lp-sh kw-_‘ - n-® kva - c - W - b - n¬ \n-∂v \n-ßf - p-sS {i-≤ Xn-cn-®p hn-Sm-Xn-cn-°s - ´. B-¿ A-ßs - \ sN-øp-∂p-thm- A-h¿ - X-s∂-bm-Wv \jvS - ° - m-¿.'' (hn.Jp 63:9)

""Nn-e `h\-ßf - n-es-{X (B sh-fn-®a - p-≈X - v.) A-h D-b¿ - Ø - s - ∏-Sm-\pw A-hb - n-¬ X-s‚ \m-aw kva - c - n-°s∏-Sm-\pw A-√m-lp D-Øc - h - v \-evI - n-bn-cn-°p-∂p. Ah-bn-¬ cm-hn-se-bpw k-‘ym-ka - b - ßfn-epw Nn-e ]pcp-j∑ - m-¿ A-hs - ‚ a-lX - zw {]-Io-¿Ø - n-®p-sIm-≠n-cn°p-∂p. A-√m-lp-sh kva - c - n-°p-∂X - n-¬ \n-∂pw, \-akvI - m-cw ap-d{- ]-Im-cw \n-¿h - l - n-°p-∂X - n-¬ \n-∂pw, kIm-Øv \-evI - p-∂X - n-¬ \n-∂pw I-®h - S - t - am {I-bh - n-{Ib-tam A-hc - p-sS {i-≤ Xn-cn-®p-hn-Sp-Ib - n-√. lr-Zb - ß - fpw I-Æp-If - pw C-fI - n a-dn-bp-∂ H-cp Zn-hk - s - Ø Ah-¿ `-bs - ∏-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.''(hn.Jp 24:36,37) A-d^ - x F-∂ {]-kn-≤a - m-b ÿ-eØ - n-\v A-d^ - mØv F-∂pw t]-cp ]-db - m-dp-≠v. l-÷n-s‚ I-¿a - ß - fn-¬ A-Xn-{]-[m-\a - m-Wv hn-im-ea - m-b A-d^ - m ssa27


Xm-\s - Ø Xo-¿Y - m-SI - kw-Ka - w. Zp-¬l - n-÷x am-kw Hº-Xn-\v kq-cym-kvX - a - \-Øn-\v ap-ºv A-d^ - b - n-¬ \n-ev°-¬ Hm-tcm lm-Pn-°pw \n-¿_ - ‘ - a - m-Ip-∂p. Z-ie - £ - °-W° - n-¬ Xo-¿Y - m-SI - ¿ - - A-hn-sS- \n-∂pw C-cp-∂pw A-√m-lp-thm-Sv Xm-ga -v t - bm-sS {]m-¿Y - n-°p-∂p. F-√m A\p-{K-lß - f - pw A-ht - \m-Sv tX-Sp-∂p. F-√m ]m-]ß - fpw s]m-dp-°m-≥ A-ht - \m-Sv tI-Wt - ]-£n-°p-∂p. \_n(-k) hn-iz-{]-kn-≤a - m-b a-\p-jym-hI - m-i {]-Jym-]\w D-ƒs - °m-≈p-∂ "hn-Sh - m-߬ - {]-kw-Kw' \-SØ - nb-Xv A-d^ - b - n-em-Wv. Hm-tcm h-¿j - h - pw B am-Xr-I ]n-¥p-S¿ - ∂ - p-sIm-≠v ap-kve - nw k-aq-lØ - n-s‚ H-cp t\Xm-hv A-d^ - b - n-¬ D-Xvt - _m-[\ - w \-SØ - p-∂p. l-da - ns‚ (a-kvP - n-Zp-¬l - d - m-an-s‚ ]-cn-kc - w D-ƒs - °m-≈p-∂ ]-hn-{X-am-b {]-tZ-iØ - n-s‚) A-Xn-¿Ø - n-°v ]p-dØ - mWv A-d^ - . A-Xn-\m-¬ l-da - n-se A-[n-Im-cn-If - m-bncp-∂ Jp-ssd-in-If - pw a-‰p Nn-e tKm-{X-°m-cpw A-d^mkw-Ka - Ø - n-¬ ]-s¶-Sp-°m-dp-≠m-bn-cp-∂n-√. A-`n-PmX-cpw t{i-jvT - c - p-sa-∂v kz-bw I-cp-Xn-bn-cp-∂ Cu tKm{X-°m-¿ a-‰p Xo-¿Y - m-SI - t - cm-sSm-∏w A-d^ - b - n-¬ H-cpan-®p Iq-Sm-≥ C-jvS - s - ∏-´n-cp-∂n-√. l-da - n-s‚ kw-c£ - I-cm-b X-߃ - l-da - n-\v ]p-dØ - v H-cp A-\p-jvT - m-\Ø - nepw ]-s¶-Sp-t°-≠X - n-s√-∂m-bn-cp-∂p Jp-ssd-in-If - psS \n-e] - m-Sv. bm-sXm-cp-hn-[ D-®\ - o-NX - z-ßf - pw Aw-KoI-cn-°m-Ø C-kve - mw, tZ-i˛- ` - m-jm-˛t - Km-{X-˛h - w-i˛- h - ¿ - W t`-Zß - ƒ - ° - X - o-Xa - m-bn ap-gp-h≥ - Xo-¿Y - m-SI - c - pw ]s¶-Sp-°p-∂ A-d^ - m kw-Ka - Ø - n-\m-Wv h-en-b {]m-[m\yw I-ev] - n-®X - v. ô©°ûe F-∂ ]-ZØ - n-\v Xo-¿Y - m-SI - k-t¶-Xw A-Yhm l-÷n-s‚ `m-Ka - m-bn G-sX-¶n-epw A-\p-jvT - m-\w \n-¿-h-ln-°p-∂ ÿ-ew F-∂m-W-¿-Yw. F-∂m-¬ ΩGô◊Gô©°ûŸG F-∂X - v ap-kvZ - e - n-^b - p-sS a-s‰m-cp t]-¿ F∂ \n-eb - n-em-Wv {]-tbm-Kn-°s - ∏-´p h-cp-∂X - v. A-d^ - bp-sS-bpw an-\m-bp-sS-bpw a-[y-Øn-ep-≈ H-cp Xm-gvh - c - bm-Wv ap-kvZ - e - n-^. Zp-¬l - n-÷ H-ºX - n-\v kq-cym-kvX - a-\t - Øm-sS A-d^ - b - n-¬ \n-∂v a-Sß - p-∂ Xo¿Ym-SI - ¿ Ahn-sS-bmWv cm∏m¿t°-≠X - v. {]-`m-XØ - n-em-Wv Ah-¿ a-‰p A-\p-jvT - m-\ß - ƒ - ° - m-bn an-\m-bn-te-°v \otß-≠X - v. ap-kvZ - e - n-^b - n-¬ sh-®v a-Kvc - n-_pw C-im-Dw Iq-Sn \-ak - vI - c - n-® ti-jh - pw D-dß - n-sb-gp-t∂-‰ ti-jhpam-Wv {]m-¿Y - \ - m Io-¿Ø - \ - ß - f - n-¬ G-¿s - ∏-tS-≠Xv. kp-_vl - v \-ak - vI - m-ct - i-jw kq-tcym-Zb - w h-sc-bpw ssZ-hk - va - c - W - b - n-¬ ap-gp-Im-hp-∂X - m-Wv. Pm-ln-en-øm (A-⁄m- \) Im-eØ - v A-d^ - b - n-¬ t]m-bn a-Sß - p-∂ Xo-¿Y - m-SI - ¿ - ap-kvZ - en-^bn-epw an\m-bn-epw G-Xm-\pw Zn-hk - w X-ßn I-em-]c - n-]m-Sn-If - nepw I-®h - S - Ø - n-epw ap-gp-Ip-Ib - m-Wv sN-bvX - n-cp-∂X - v. tKm-{X-Øn-s‚-bpw ]n-Xm-°f - p-sS-bpw hn-{K-lß - f - p-sSbpw a-lX - zw hm-gvØ - p-∂ Km-\ß - f - pw I-hn-XI - f - pw Be-]n-°e - m-bn-cp-∂p I-em-]c - n-]m-Sn-If - n-¬ {]-[m-\ C-\w. A-√m-lp-hn-s‚ \n-¿t - Z-i{- ]-Im-cw C-_vd - m-low \-_n(A) am-Xr-I Im-Wn-® l-÷n-¬ ]p-tcm-ln-X∑ - m-cpw {]-am-Wn-am-cpw I-SØ - n-°q-´n-b A-\m-Nm-cß - f - m-bn-cp-∂p C-sXm-s°. a-ivA - d - p-¬ l-dm-an-epw an-\m-bn-epw a-‰pw A-√m-lp-hn-s‚ A-\p-{K-lw tX-Sn-s°m-≠v I-®h - S - w sN-øp-∂X - v A-\p-hZ - \ - o-ba - m-sW-¶n-epw l-÷v bm-{Xbp-sS e-£yw `u-Xn-It\-´ß - t - fm Zp-c` - n-am-\˛- s - ]m-ß® {]-IS - \ - ß - t - fm B-Im-≥ ]m-Sn-√. l-÷n-se ap-Jy28

hn-jb - w A-√m-lp-sh A-\p-kva - c - n-°e - pw A-hs - ‚ al-Xzw {]-Io-¿Ø - n-°e - p-am-Ip-∂p. A-√m--lp-sh A-\p-kva - c - n-°p-∂X - pw A-hs - ‚ a-lXzw {]-Io-¿Ø - n-°p-∂X - pw A-h≥ - am-¿K - Z - ¿ - i - \ - w \-evIn-b {]-Im-cw X-s∂-bm-bn-cn-°p-I F-∂X - v A-Xn-{][m-\a - m-Wv. hn-hn-[ a-X° - m-cpw Hm-tcm a-XØ - n-se hyXy-kvX - hn-`m-K° - m-cpw `-P\ - I - f - pw Io-¿Ø - \ - ß - f - pw \-SØ - m-dp-s≠-¶n-epw A-sXm-∂pw A-√m-lp A-dn-bn® {]-Im-ca - √ - \-S° - p-∂X - v. P-\ß - s - f B-I¿ - j - n-°m\pw B-th-i` - c - n-Xcm-°m-\pw th-≠n ]p-tcm-ln-X∑ - m¿ B-hn-jvI - c - n-°p-∂ B-Nm-cß - f - m-Wv A-hs - b-√mw.

""B `-h\ - Ø - n-s‚ (I-Av_ - b - p-sS) A-Sp-°¬ - A-h¿ \-SØ - p-∂ {]m-¿Y - \ - Nq-fwhn-fn-bpw ssI-sIm-´p-a√ - msX a-s‰m-∂p-am-bn-cp-∂n-√. A-Xn-\m-¬ \n-߃ - k-Xy\n-tj-[w ssI-s°m-≠n-cp-∂X - v \n-an-Øw in-£ Bkz-Zn-®p-sIm-≈p-I.'' (hn.Jp 8:35) Nn-e ap-kve - nw hn-`m-Kß - ƒ - i-hI - p-So-cß - ƒ - ° - p apºn-¬ \-SØ - p-∂ {]m-¿Y - \ - m Io-¿Ø - \ - ß - f - pw, ]-tc-Xmflm-°t - fm-Sv {]m-¿Y - n-°m-≥ th-≠n kw-LS - n-∏n-°p-∂ N-Sß - p-If - pw A-√m-lp-hn-s‚ am-¿K - \ - n-¿t - Z-i {- ]-Ic - a - p≈-X√ - . A-hs - bm-s° hn-ip-≤Jp-¿B - \ - n-se-bpw {]mam-Wn-Ia - m-b l-Zo-kp-If - n-se-bpw A-[ym-]\ - ß - ƒ - ° - v hn-cp-≤h - pw Iq-Sn-bm-Ip-∂p. th-Z{- K-ŸØ - n-epw {]-hmN-Ih-N\ - ß - f - n-epw hy-‡a - m-°n-bn-´p-≈X - m-Wv k-Xyk-∑m-¿K - w. A-Xn-¬ \n-∂v hy-Xy-kvX - a - m-bn-´p-≈ BNm-cm-\p-jvT - m-\ß - s - fm-s° Zp-¿a - m-¿K - a - m-Ip-∂p. Zp-¿a - m¿-Kß - ƒ - ]n-¥p-Sc - p-∂h - ¿ - ° - v tam-£a - √ - - \-cI - i - n-£bm-Wv e-`n-°p-I. k-Xy-k∑ - m-¿K - Ø - n-s‚ sh-fn-®w e`n-®X - n-\v ti-jw Zp-¿a - m-¿K - Ø - n-te-°pw Zp-cm-Nm-cß - f - nte-°pw h-gp-Xn-t∏m-Im-≥ C-Sb - m-Ic - p-sX-∂v A-√m-lphpw d-kq-epw ]-eX - h - W ap-∂d - n-bn-∏v \-evI - n-bn-´p-≠v.

""th-Z{- K-ŸØ - n-¬ \n-∂v H-cp hn-ln-Xw \-¬I - s - ∏-´h - sc \o I-≠n-t√? A-h¿ - Zp-¿a - m-¿K - w hn-eb - v° - p- hm-ßpI-bpw, \n-߃ - h-gn-sX-‰n-t∏m-IW - s - a-∂v B-{K-ln-°pI-bpw sN-øp-∂p.'' (hn.Jp 4:44)

""k-Xy--hn-izm-kn-It - f, th-Z{- K-Ÿw \-eI v- s - ∏-´h - c - n-¬ Hcp hn-`m-KsØ \n-߃ - A-\p-kc - n-°p-Ib - m-sW-¶n-¬, \n-߃ - hn-izm-kw kzo-Ic - n-®X - n-\p- ti-jw A-h¿ - \nß-sf A-hn-izm-kn-I-fm-°n am-‰n-tb-°pw.'' (hn.Jp 3:100) 2:199 kq-‡Ø - n-s‚ {]-Ya - A-`n-kw-t_m-[n-X¿ - Jpssd-in-If - pw A-hc - p-am-bn _-‘a - p-≠m-bn-cp-∂ Nn-e tKm-{X-ßf - p-am-Wv. l-da - n-se A-[n-Im-cn-Iƒ - F-∂ \ne-bn-¬ a-‰p A-d_ - n- tKm-{X-߃ - ° - n-√m-Ø ]-Zh - n Xß-ƒ° - p-s≠-∂m-Wv A-h¿ - kz-bw I-cp-Xn-bn-cp-∂X - v. ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


¢ùªM (lpw-kv) A-Yh - m I-¿° - i - a - m-b a-X\ - n-jvT - b - p≈-h¿ - F-∂m-Wv A-h¿ - kz-bw hn-ti-jn-∏n-®n-cp-∂X - v. Zp-¬l - n-÷x H-ºX - n-\v a-‰p Xo-¿Y - m-SI - ¿ - A-d^ - b - n-¬ t]m-bn a-Sß - p-tºm-ƒ lpw-kv hn-`m-K° - m-¿ ap-kvZ - e - n^ h - s - c t]m-bn a-Sß - p-Ib - m-Wv sN-bvX - n-cp-∂X - v. l-dan-\v ]p-dØ - p-≈ A-d^ - b - n-¬ t]m-Ip-∂X - v X-ßf - p-sS km-aq-ly]-Zh - n-°v \n-c° - m-Ø Im-cy-am-sW-∂m-bn-cp∂p A-hc - p-sS hm-Zw. C-kve - mw ]-Tn-∏n-°p-∂ am-\h - n-I k-aX - z-Øn-\v hn-cp-≤a - m-b D-®\ - o-NX - z-hn-Nm-cw ssI-hn´v a-‰p Xo-¿Y - m-SI - s - c-t∏m-se-Øs - ∂ Jp-ssd-in-If - pw Iq-´m-fn-If - pw A-d^ - b - n-¬ t]m-bn ap-kZ v- e - n-^b - n-te-°v a-Sß - W - s - a-∂v Cu kq-‡Ø - n-¬ A-√m-lp I-ev] - n°p-∂p. am-\h - n-I k-aX - z-sØ kw-_‘ - n-® Jp-¿B - \n-I A-[ym-]\ - w A-\ym-Zr-ia - m-Wv.

""a-\p-jy-tc, Xo-¿® - b - m-bpw \n-ßs - f \mw kr-jvS - n-®X - v H-cm-Wn-¬ \n-∂pw H-cp s]-Æn-¬ \n-∂p-am-Wv. \n-ßsf \mw hn-hn-[ k-ap-Zm-bß - f - pw tKm-{X-ßf - p-am-°n-bXv \n-߃ - ]-ck - v] - c - w Xn-cn-®d - n-bp-∂X - n-\p- th-≠n-bmWv. Xo-¿® - b - m-bpw A-√m-lp-hn-¶¬ - \n-ßf - n-¬ G-‰h - pw B-Zc - W - o-b≥ - \n-ßf - n-¬ G-‰h - pw [-¿a - \ - n-jvT - ]m-en°p-∂h - \ - m-Ip-∂p. Xo-¿® - b - m-bpw A-√m-lp k-¿h - ⁄ \pw kq-£va - ⁄ \ - p-am-Ip-∂p.'' (hn.Jp 43:13) ""P-\ß - t - f, \n-ßf - p-sS c-£n-Xm-hv G-I\ - m-Wv. \nß-fp-sS ]n-Xm-hpw H-∂m-Wv. A-dn-bp-I: A-d_ - n-°v A\d_n-sb-°m-tfm A-\d - _ - n-°v A-d_ - nsb-°m-tfm Nph-∂h - \ - v I-dp-Øh - s - \-°m-tfm I-dp-Øh - \ - v Np-h∂ - s - \°m-tfm bm-sXm-cp t{i-jvT - X - b - p-an-√; [-¿a - \ - n-jvT - s - Im≠-√m-sX'' F-∂v l-÷n-\n-Sn-bn-¬ an-\m-bn-¬ sh-®v Zp-¬l - n-÷ 12\v sN-bvX - {]-kw-KØ - n-¬ \-_n(-k) ]d-™p-sh-∂v A-_q-\Z - z-vd - (-d)-bn-¬ \n-∂v A-lva - Z - v (d) D-≤c - n-®n-cn-°p-∂p. A-√m-lp-thm-Sv ]m-]t - am-N\ - w tX-SW - s - a-∂pw 2:199 kq-‡Ø - n-¬ I-ev] - n-®n-cn-°p-∂p. C-_vd - m-low \-_n(A) ]-Tn-∏n-® hn-im-ea - m-b am-\h - n-IX - b - n-¬ D-®\ - o-NXzw I-SØ - n-°q-´p-I F-∂ Kp-cp-Xc - a - m-b sX-‰n-\v A-h¿ ]m-]t - am-N\ - w tX-SW - w F-∂ Im-cyw hy-‡a - m-Wv. l-÷n-s‚ A-\p-jvT - m-\ß - ƒ - b-tYm-Nn-Xw \n-¿h - l - n°p-∂X - n-¬ kw-`h - n-®n-cn-°m-hp-∂ ho-gvN - I - f - p-sS t]-cnepw A-h¿ - ]m-]t - am-N\ - w tX-tS-≠X - p-≠v. G-Xv Bcm-[\ - m-I¿ - a - ß - ƒ - \n-¿h - l - n-°p-tºm-gpw \yq-\X - I - ƒ kw-`h - n-°p-I kzm-`m-hn-Ia - m-Wv. A-√m-lp {]-tXy-I kw-c£ - W - w \-evI - n-b {]-hm-NI - ∑ - m-¿ H-gn-sI-bp-≈ B-cpw sX-‰p-Ip-‰ß - f - n-¬ \n-∂v ap-‡c - √ - . A-Xn-\m-¬ A-\p-jT v- m-\ß - ƒ - ° - n-Sb - n-epw A-hb - ° v- p ti-jh - pw hogvN - I - ƒ - s]m-dp-ØpIn-´m-≥ t - h-≠n A-√m-lp-thm-Sv {]m¿-Yn-t°-≠X - v B-hi - y-am-Ip-∂p. B-cm-[\ - m-I¿ - a - w A-Yh - m A-\p-jvT - m-\w F-∂¿ - Y - ap-≈ a-≥k - I - v F-∂ ]-ZØ - n-s‚ _-lp-hN - \ - a - m-Wv a\m-kn-Iv. l-÷n-s‚ I-¿a - ß - ƒ - F-∂ A-¿Y - Ø - n-emWv a-\m-kn-Iv F∂ ]Zw IqSp-X¬ {]tbm-Kn-°s - ∏-Sp∂-Xv. Clvdmw, Xzhm^v (I-Av_ - m {]-Z£ - n-Ww), k]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

Avb - v (k-^m-˛a - ¿ - h - ° - n-Sb - n-se \-SØ - w), A-d^ - b - n-se \n-dp-Øw, ap-kvZ - e - n^-bn-¬ cm∏m¿°¬, an\m-bn¬ cm∏m¿°¬, Pwd-If - n¬ Is√-dn-b¬, X-ea - p-Sn \o-°¬, _-en-bd - p-°¬ - F-∂n-hb - m-Wv l-÷n-s‚ I-¿a - ß - ƒ. A-d_ - v tKm-{X-߃ - l-÷v I-gn-™m-¬ ]n-Xm-°fp-sS A-]Z - m-\ß - ƒ - hm-gvØ - p-Ib - pw ]q-¿h - n-Ic - p-sS al-Xz-sØ-s®m-√n A-`n-am-\w {]-IS - n-∏n-°p-Ib - p-am-bn-cp∂p ]-Xn-hv. ]n-Xm-°ƒ - \-√h - c - m-sW-¶n-¬ A-hs - c {]iw-kn-°p-∂X - n-¬ Ip-‰a - n-s√-¶n-epw l-÷v th-fb - n-¬ A-Xn-\v {]-tXy-I kmw-KX - y-an-√. I-Av_ - b - p-sS-bpw ld-an-s‚-bpw \m-Y\ - m-b A-√m-lp-sh A-hs - ‚ _-lphn-[ A-\p-{K-lß - f - p-sS t]-cn-¬ hm-gØ -v p-Ib - m-Wv lmPn-am-¿ sN-tø-≠X - v. A-√m-lp \-evI - n-b B-tcm-Kyhpw k-ºØ - p-am-Wv l-÷v \n-¿h - l - n-°m-≥ A-h¿ - ° - v k-lm-bI - a - m-bX - v. A-√m-lp \-evI - n-b am-¿K - Z - ¿ - i - \ - {- ]Im-ca - m-Wv A-h¿ - l-÷v \n-¿h - l - n-®X - v. A-Xn-\m-¬ Ah-s\ A-\p-kva - c - n-°m-\pw A-h\ - v \-µn Im-Wn-°m-\pw A-h¿ - _m-[y-ÿc - m-Ip-∂p. l-÷v Xo-¿Y - m-SI - ¿ - A-√m-lp-thm-Sv [m-cm-fa - m-bn {]m-¿Y - n-°m-dp-≠v. a-kP v- n-Zp-¬l - d - m-an-epw A-d^ - b - n-epw an-\b - n-epw ap-kvZ - e - n^bn-epw a-‰pw A-h¿ - G-sd t\cw {]m-¿Y - \ - b - n-¬ ap-gp-Ip-∂p. k-Xy-hn-izm-kn-Iƒ - A\-iz-ca - m-b ]-ct - em-IØ - n-\v £-Wn-Ia - m-b C-lt - emI Po-hn-XsØ-°m-ƒ G-sd ap-≥K - W - \ - \-evt - I-≠h - cm-Wv F-∂ bm-Ym-¿Y - yw a-d∂ - p-sIm-≠v ]-ec - pw C-ltem-Is - Ø hn-hn-[ B-hi - y-߃ - ° - p th-≠n-bm-Wv {]m¿-Yn-°m-dp-≈X - v. C-lt - em-Is - Ø B-hi - y-߃ - Hm-¿tØm-¿Ø - v A-√m-lp-thm-Sv tNm-Zn-°p-∂X - n-\n-Sb - n-¬ Nne-¿ ]-ct - em-I ku-`m-Ky-Øn-\p-th-≠n {]m-¿Y - n-°m-≥ a-d∂ - p-t]m-Ip-∂p.

""Cu sF-ln-IPo-hn-Xw hn-t\m-Zh - pw I-fn-bp-a√ - m-sX a-s‰m-∂p-a√ - . Xo-¿® - b - m-bpw ]-ct - em-Iw X-s∂-bm-Wv Po-h\ - p-≈ tem-Iw. A-h¿ - a-\ - n-em-°n-bn-cp-s∂-¶n¬.'' (hn.Jp 29:64)

""k-Xy-hn-izm-kn-It - f, \n-߃ - ° - v F-¥p-]‰ - n? A-√mlp-hn-s‚ am-¿K - Ø - n-¬ ([-¿a - k - a - c - Ø - n-\v) \n-߃ - Cd-ßn-∏p-ds - ∏-´p-sIm-≈p-I F-∂v ]-db - s - ∏-´m-¬ \n-߃ `q-an-bn-te-°v Xq-ßn-°f - b - p-∂p. ]-ct - em-IØ - n-\v ]I-cw C-lt - em-IP - o-hnXw sIm-≠v \n-߃ - Xr-]vX - ns∏-´n-cn-°p-Ib - m-tWm? F-∂m-¬ ]-ct - em-Is - Ø A-t]£n-®v C-lt - em-Is - Ø kp-Jm-\p-`h - w Xp-—w am-{X-amIp-∂p.'' (hn.Jp 9:38) im-iz-Xa - m-b ]-ct - em-I Po-hn-XØ - n-\v G-sd {]m[m-\yw I-ev] - n-t°-≠ k-Xy-hn-izm-kn-Iƒ - {]m-¿Y - \ - mth-fb - n-¬ ]-ct - em-Is - Ø hn-kva - c - n-°m-≥ ]m-Sn-√. {]m29


¿-Yn-°p-tºm-sgm-s° C-lt - em-Is - Ø B-hi - y-߃ am-{Xw tX-Sp-∂h - ¿ - ° - v ]-ct - em-IØ - n-¬ Xm-e] v- c - y-an-s√∂m-Wv a-\ - n-em-°m-hp-∂X - v. A-h¿ - B-hi - y-s∏-Sp-∂ Nn-e Im-cy-߃ - C-lt - em-IØ - v A-√m-lp \n-dt - h-‰ns°m-Sp-tØ-°mw. ]-s£, ]-ct - em-IØ - v A-hs - ‚ A\p-{K-lß - f - n-¬ bm-sXm-cp hn-ln-Xh - pw A-h¿ - ° - v e-`n°p-Ib - n-√. Cu B-ib - w a-s‰m-cp kq-‡Ø - n-¬ C-{]Im-cw hn-hc - n-°p-∂p:

""£-Wn-Ia - m-bX - n-s\ (C-lt - em-Is - Ø)bm-Wv h-√h - cpw D-t±-in-°p-∂s - X-¶n-¬ A-h¿ - ° - v A-Yh - m (A-hc - n¬ \n-∂v) \mw D-t±-in-°p-∂h - ¿ - ° - v \mw D-t±-in-°p-∂Xv C-hn-sS sh-®p-Xs - ∂ th-KØ - n-¬ \-evI - pw. ]n-s∂ A-Øc - ° - m-c\ - v \mw \-eI -v p-∂X - v \-cI - a - m-bn-cn-°pw. A]-am-\n-X\ - pw ]p-dw X-≈s - ∏-´h - \ - p-am-bn-s°m-≠v A-h≥ A-Xn-¬ F-cn-bpw.''(hn.Jp 17:18) C-Xn-¬ \n-∂v hy-Xy-kvX - a - m-bn C-cp-tem-Iß - f - n-sebpw \-∑b - v° - p-th-≠n A-√m-lp-thm-Sv {]m-¿Y - n-°p-∂h-cp-sS \-S] - S - n-bm-Wv- am-Xr-Im-]c - w. km-£m-¬ c-£nXm-hn-t\m-Sv C-l] - c - \-∑ tNm-Zn-°p-∂h - ¿ - \-∑ Xn-∑I-fp-sS Im-cy-Øn-¬ A-√m-lp-hn-s‚ ln-Xw am-\n-°p∂-hc - m-bn-cn-°W - w. C-lØ - n-epw ]-cØ - n-epw \-ap-°v Kp-WI - c - a - m-bn I-em-in-°p-∂X - v F-s¥m-s°-bm-bn-cn°p-sa-∂v \-ap-°v kq-£va - a - m-bn A-dn-bn-√. [m-cm-fw t]-¿ {]m-¿Y - n-°m-dp-≈X - v k-ºØ - n-\p-th-≠n-bm-Wv. F∂m-¬ Np-cp-°w t]-¿° - p am-{X-ta k-ºØ - v B-Xy¥n-Ia - m-bn Kp-WI - c - a - m-bn `-hn-°m-dp-≈q. k-º∂ - c - n¬ A-[n-It - ]-cpw ]n-ip-°v \n-an-Øt - am [q-¿Ø - v \n-anØ-tam A-√m-lp-hn-s‚ in-£b - v° - v A-hI - m-in-If - mbn-Øo-cpw. [m-cm-fw ]-Ww e-`n-® Im-cW - Ø - m-¬ ]-ecpw Zp-»o-eß - f - n-te-°pw Zp-¿h - r-ØnIfn-te-°pw h-gpXn-t∏m-bn-´p-≠v. ]-Ww \n-an-Øw Po-h≥ - A-]I - S - Ø - nem-bh - c - p-sS F-Æw Ip-dh - √ - . A-√m-lp \-evI - n-b [\w A-hs - ‚ am-¿K - \ - n-¿t - Z-i{- ]-Im-cw sN-eh - g - n-°p-∂h-¿° - v am-{X-am-Wv A-Xv C-lt - em-IØ - pw ]-ct - em-IØpw H-cp-t]m-se Kp-WI - c - a - m-bn `-hn-°p-∂X - v.

F-∂m-¬ B-¿ ]n-ip-°v Im-Wn-°p-Ib - pw kz-bw ]cym-]vX - X - \-Sn-°p-Ib - pw G-‰h - pw D-Øa - a - m-bX - n-s\ \ntj-[n-®p X-≈p-Ib - pw sN-bvX - p-thm A-h\ - v \mw G-‰hpw sR-cp-°a - p-≈X - n-te-°v ku-Ic - y-samcp°n-s°mSp-°pw. A-h≥ - \m-iØ - n-¬ ]-Xn-°p-tºm-ƒ A-hs - ‚ [-\w A-h\ - v {]-tbm-P\ - s - ∏-Sp-Ib - n-√. Xo-¿® - b - m-bpw am-¿K - Z - ¿ - i - \ - w \-Ωp-sS _m-[y-Xb - m-Ip-∂p. Xo-¿® - b - mbpw \-Ωp-tS-Xv X-s∂-bm-Ip-∂p C-lt - em-Ih - pw ]-ctem-Ih - pw.'' (hn.Jp 92:8˛13) A-Xn-\m-¬ C-l] - c - \-∑b - v°p- th-≠n {]m-¿Y - n-°ptºm-ƒ k-Xy-hn-izm-kn-Iƒ - e-£y-am-t°-≠X - v A-√mlp \-∑b - m-bn \n-›b - n-®X - m-Wv; Hm-tcm-cp-Ø¿ - ° - pw \30

√-Xm-bn-tØm-∂p-∂X - √ - . \-√s - X-∂v A-√m-lp \n-›bn-®X - v Nn-et - ∏m-ƒ \-ap-°v A-\n-jS -v I - c - a - mbn-tØm-∂mw. F-∂m-epw A-Xv B-Xy-¥n-Ia - m-bn \-ap-°v Kp-WI - c - am-bn `-hn-°pw.

""C-\n \n-߃ - ° - v A-ht - cm-Sv sh-dp-∏v tXm-∂p-Ib - m-sW¶n-¬ (\n-߃ - a-\ - n-em-°p-I) \n-߃ - H-cp Im-cyw sh-dp-°p-Ib - pw A-tX Im-cy-Øn-¬ A-√m-lp [m-cmfw \-∑ \n-›b - n-°p-Ib - pw sN-bs -v X-∂p h-cmw,'' (hn.Jp 4:19) C-ke v- m-an-se {]m-¿Y - \ - m hm-Iy-ßf - n-¬ G-‰h - pw {][m-\s - ∏-´X - m-Wv "R-ßf - p-sS c-£n-Xm-th, R-߃ - ° - v C-lØ - n-epw ]-cØ - n-epw \-∑ sN-øW - t - a' F-∂X - v. \-_n(-k) ]-et - ∏m-gpw C-{]-Im-cw {]m-¿Y - n-®n-cp-∂p. IAv_ - m {]-Z£ - n-Wt - h-fb - n-¬ I-Av_ - b - p-sS sX-°p-`mK-sØ c-≠p aq-eI - ƒ - ° - n-Sb - n-eq-sS I-S∂ - p-t]m-Ip-tºmƒ A-hn-Sp-∂v Cu {]m-¿Y - \ - sNm-√n-bn-cp-∂p-sh-∂v A_q-Zm-hq-Zv, \-km-Cu, A-la v- Z - v F-∂n-h¿ - dn-t∏m-¿´ - p-sNbvX - n-´p-≠v. hm-Kvh - n-Nm-c I-¿a - ß - f - n-se sX-‰p \n-an-Øw \-ap-°v t\-cn-Sm-hp-∂ G-‰h - pw h-en-b Zp-c¥ - w \-cI - i - n£-bm-W.v A-√m-lp-hn-s‚ A-]m-ca - m-b Im-cp-Wyw sIm≠v am-{X-ta A-Xn-¬ \n-∂v tam-N\ - w t\-Sm-≥ I-gn-bq. A-Xn-\m-¬ \-cI - i - n-£b - n-¬ \n-∂v Im-Øp-c£ - n-°m≥ th-≠n \mw A-√m- lp-thm-Sv Xm-gva - t - bm-sS {]m-¿Y - n°p-∂X - n-\v G-sd {]-k‡ - n-bp-≠v. ]-ct - em-Is - Ø hn-ka -v c - n-®p-sIm-≠v Cu tem-Is - Ø ]-eh - n-[ B-hi - y-߃ - ° - p-th-≠n {]m-¿Y - n-°p-∂h - ¿ - ° - v A-hc - p-sS Nn-e B-hi - y-߃ - A-√m-lp \n-dt - h-‰n sImSp-tØ-°p-sa-∂m-Wv ap-If - n-¬ D-≤c - n-® 17:18 kq-‡Øn-¬ \n-∂v hy-‡a - m-Ip-∂X - v. A-Xv A-√m-lp-hn-s‚ Hu-Zm-cy-hpw ]-co-£b - p-am-Wv. A-ßs - \ H-cp a-\p-jy≥ tX-Sn-b Nn-e A-\p-{K-lß - ƒ - A-√m-lp \-evI - n-bXp-sIm-≠v A-√m-lp A-hs - \ C-jvS - s - ∏-´p-sh-t∂m ]c-tem-It - am-£w A-h\ - v D-d∏ - m-sb-t∂m I-cp-Xp-∂X - v i-cn-bm-bn-cn-°n-√.

""F-∂m-¬ a-\p-jy-s\ A-hs - ‚ c-£n-Xm-hv ]-co-£n°p-Ib - pw A-ßs - \ A-hs - \ B-Zc - n-°p-Ib - pw A-h\ - v ku-Jyw \-evI - p-Ib - pw sN-bvX - m-¬ A-h≥ - ]-db - pw; F-s‚ c-£n-Xm-hv F-s∂ B-Zc - n-®n-cn-°p-∂p F-∂v. F-∂m-¬ A-hs - \ A-√m-lp ]-co-£n-°p-Ib - pw F-∂n´v A-hs - ‚ D-]P - o-h\ - w C-Sp-ßn-bX - m-°p-Ib - pw sN-bvXm-¬ A-h≥ - ]-db - pw; F-s‚ c-£n-Xm-hv F-s∂ A]-am-\n-®n-cn-°p-∂p F-∂v.'' (hn.Jp 89:15,16) C-cp-tem-Iß - f - n-se-bpw \-∑b - ° -v p- th-≠n-bp-≈ {]m¿-Y\ - A-√m-lp-hn-¶¬ - kzo-Im-cy-am-bn-´p-≈X - m-Wv. F∂m-¬ A-{]-Im-cw {]m-¿Y - n-°p-∂h - ¿ - ° - v C-lt - em-IsØ ku-`m-Ky-ßs - f-√mw e-`n-°p-sa-∂v A-Xn-\v A-¿Y-an-√. A-h¿ - ° - v B-Xy-¥n-Ia - m-bn Kp-WI - c - a - m-Ip-∂ ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


Im-cy-ßf - m-Wv A-√m-lp A-h¿ - ° - v \-evI - p-I.

""\-√X - v sN-bvX - h - ¿ - ° - v Cu Zp-≥b - m-hn-¬ X-s∂ \-√ ^-ea - p-≠v. ]-ct - em-I `-h\ - a - m-Is - ´ Iq-Sp-X¬ - D-Øa - am-Ip-∂p. kq-£va - X - ]m-en-°p-∂h - ¿ - ° - p-≈ `-h\ - w F{X-tbm \-√X - v!''(hn.Jp 16:30) A-[zm-\n-®p t\-Sn A-Yh - m k-ºm-Zn-®p F-∂m-Wv Ö°ùc F-∂ {In-bb - p-sS A-¿Y - w. A-ßs - \ t\-Sn-sb-SpØ k-ºm-Zyhn-ln-XØ - n-\v Ö«°üf F-∂v ]-db - p-∂p. Cl-tem-IØ - n-\p t - h-≠n am-{Xw {]-h¿ - Ø - n-°p-Ib - pw {]m-¿Y - n-°p-Ib - pw sN-øp-∂ B-fp-Iƒ - ° - v C-hn-sS Nne t\-´ß - ƒ - D-≠m-Im-dp-≠v. F-∂m-¬ A-√m-lp AXn-s\ au-en-Ia - m-b t\-´a - m-bn K-Wn-°p-∂n-√. C-ltem-IØ - n-\pw ]-ct - em-IØ - n-\pw Iq-Sn {]-h¿ - Ø - n--°pI-bpw {]m-¿Y - n-°p-Ib - pw sN-øp-∂h - ¿ - ° - v A-√m-lp \evI - p-∂X - m-Wv {]-kvX - m-hy-am-b `m-Ky-hn-ln-Xw. k-l{k-tIm-Sn-°W - ° - n-¬ a-\p-jy-cp-sS hm-°p-If - pw {]-hrØn-If - pw hn-Nm-cß - f - pw kq-£va - a - m-b I-W° - p ]-cntim-[\ - b - ° -v v hn-t[-ba - m-°m-≥ tem-Ic - £ - n-Xm-hm-b A√m-lp-hn-\v I-gn-bn-s√-∂v I-cp-Xp-∂h - t - cm, I-gn-bp-tam F-∂v kw-ib - n-°p-∂h - t - cm B-Wv ]-ct - em-Is - Ø hnkv-a-cn-°p-∂-h-¿. A-h-cp-sS sX-‰n-≤m-c-W Xn-cp-Øns°m-≠v A-√m-lp D-d∏ - n-®p]-db - p-∂p; A-h≥ - A-Xnth-Kw I-W° - p-t\m-°m-≥ I-gn-hp-≈h - \ - m-sW-∂v. kl-{k-tIm-Sn-°W - ° - n-\v a-\p-jy-cp-sS \-∑X - n-∑I - ƒ - IW-°m-°m-≥ A-√m-lp-hn-\v h-fs - c Ip-d™ k-ab - w a-Xn. Ip-‰h - m-fn-Iƒ - ° - v C-Xv `-bP - \ - I - h - pw kp-Ir-Xh - m∑m-¿° - v k-t¥m-jZ - m-bI - h - p-am-Ip-∂p. 2:203¬ "F-Æs∏-´ Zn-hk - ß - ƒ - ' F-∂ hm-°p-sIm≠v D-t±-in-°s - ∏-´X - v Zp-¬l - n-÷x 11,12,13 Xn-øX - n-If - mWv. lm-Pn-am-¿ an-\m-bn-¬ Xm-ak - n-®p-sIm-≠v Pw-dI - fn-¬ F-dn-bp-Ib - pw A-√m-lp-sh A-\p-ka v- c - n-°p-Ib - pw {]-Io-¿Ø - n-°p-Ib - pw sN-tø-≠ Zn-hk - ß - ƒ - . "A-ømapØ-ivc - o-Jv' F-∂ t]-cn-em-Wv Cu Zn-hk - ß - ƒ - A-dnb-s∏-Sp-∂X - v. Zp-¬l - n-÷ 10 \v _ - e - n-b¿ - ∏ - n-°m-≥ kuI-cy-s∏-Sm-Øh - ¿ - ° - v Cu Zn-hk - ß - f - n-¬ _-en-b¿ - ∏ - n°p-Ib - pw sN-ømw.

\m-bn-¬ \n-∂v a-St - ß-≠n h-cp-Ib - m-sW-¶n-¬ c-≠p Zn-hk - w A-hn-sS I-gn-®p-Iq-´n-bn-´v 12 \v D-®° - p-ti-jw Pw-dI - f - n-¬ F-dn-™n-´v ÿ-ew hn-Sp-∂X - n-¬ sX-‰n-s√∂v Cu kq-‡Ø - n-¬ \n-∂v hy-‡a - m-Ip-∂p. kzm-¿YNn-¥I - f - n-¬ \n-∂pw A-[m-¿a - n-I {]-h¿ - Ø - \ - ß - f - n¬ \n-∂pw H-gn-™p-sIm-≠v I-gn-bp-∂{- X {]m-¿Y - \ - m Io-¿Ø - \ - ß - f - n-¬ ap-gp-In-bm-Wv an-\m-bn-¬ I-gn-®p-Iqt´-≠X - v. 12 \v a-Sß - m-sX an-\m-bn-se Zn-hk - ß - ƒ - ]q¿-Øn-bm-°p-∂h - ¿ - a-Sp-t∏m a-\{- ]-bm-kt - am Iq-Sm-sX A-√m-lp-hn-s‚ hn-[n-hn-e° - p-Iƒ - ]m-en-°m-\p-≈ Xmev] - c - y-tØm-sS-bm-Wv A-hn-sS X-tß-≠X - v. A-√m-lphn-s‚ B-lzm-\a - \ - p-kc - n-®m-Wv A-h¿ - A-hnsS H-cp-an®pIqSn-bn-´p-≈X - v. ]-ct - em-It - am-£a - m-Wt - √m A-hc - psS e-£yw. D-bn-¿s - Ø-gp-t∂-ev] - p \m-fn-¬ A-√m-lphn-s‚ ap-ºn-¬ ap-gp-h≥ - a-\p-jy-cpw H-cp-an-®p-Iq-´s - ∏Sp-sa-∂ bm-Ym-¿Y - yw a-\ - n-em-°n-s°m-≠m-Wv lm-Pnam-¿ X-Jvh - t - bm-sS {]m-¿Y - \ - m Io-¿Ø - \ - ß - f - n-¬ ap-gptI-≠-Xv.

""k-Xy-hn-izm-kn-It - f, \n-߃ - A-√m-lp-sh kq-£n°p-I. Hm-tcm hy-‡n-bpw Xm-≥ \m-tf-°p-th-≠n Fs¥m-cp ap-s∂m-cp-°a - m-Wv sN-bvX - n- ´p-≈s - X-∂v t\m°n-s°m-≈s - ´. \n-߃ - A-√m-lp-sh kq-£n-°p-I. Xo-¿® - b - m-bpw A-√m-lp \n-߃ - {]-h¿ - Ø - n-°p-∂X - ns\-°p-dn-®v kq-£a v- ⁄m-\a - p-≈h - \ - m-Ip-∂p.''(hn.Jp 59:18)

""A-h¿ - ° - v {]-tbm-P\ - I - c - a - m-b cw-Kß - f - n-¬ A-h¿ - k∂n-ln-Xc - m-Im-\pw, A-√m-lp A-h¿ - ° - v \-¬In-bn-´p-≈ \m¬-°m-en ar-Kß - s - f \n-›n-X Zn-hk - ß - f - n-¬ A-hs‚ \m-aw D-≤c - n-®p-sIm-≠v _-en-b¿ - ∏ - n-°m-\pw th≠n-bs - {X A-Xv. A-ßs - \ A-hb - n-¬ \n-∂v \n-߃ Xn-∂p-Ib - pw ]-ch - i - \ - pw Z-cn-{Z-\p-am-bn-´p-≈h - \ - v `-£n°m-≥ sIm-Sp-°p-Ib - pw sN-øp-I.'' (hn.Jp 22:28) Zp-¬l - n-÷x 13 h-sc-bm-Wv an-\m-bn-¬ Xm-ak - n-®psIm-≠v A-√m-lp-hn-s‚ a-lX - zw {]-Io-¿Ø - n-°p-Ib - pw Pw-dI - f - n-¬ I-s√-dn-bp-Ib - pw sN-tø-≠X - v. F-∂m-¬ h√ A-Xym-hi - y Im-cy-Øn-\pw th-≠n [r-Xn-bn-¬ an]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

31


CMYK

_¿en-\n¬ \n∂pw a°-bn-te-°v˛2

Ckvam-Cu¬ C_vdm-low \∆m_v

apl-ΩZv Ak-Zns‚ ss[j-WnI kw`m-h\ - I - ƒ

A 32

CMYK

k-Zn-s‚ a-cW - t - Øm-sS H-cp ]{X-{]-h¿ - Ø - I - s - \-bpw k©mcn-sbbpw km-aq-ly-hn-a¿ - i - Is\-bpw Nn-¥I - s - \-bpw _-lp`m-jm-]fi n-Xs - \-bpw \-thm∞m-\ \m-bI - s - \-bpw cm-jv{- SX-{¥-⁄s - \-bpw hn-h¿ - Ø - I - s\-bpw ssZ-hn-Ia - m-¿K - Ø - n-se tk-h\ - Ø - n-\m-bn A-¿∏ - n-°s - ∏´ H-cp ]-fin-Xs - \-bpw k-∑m-¿Kn-bm-b H-cp km-aq-ly-tk-hI - s\-bpw \-jvS - s - ∏-´p. F-∂m-¬ ap-kve - nw-If - p-am-bp≈ A-kZ - n-s‚ B-fl_ - ‘ - w A-t±-lØ - n-s‚ a-cW - t - Øm-sS A-hk - m-\n-°p-∂ A-[ym-ba - √ - . Xn-f° - a - m-¿∂ A-t±-lØ - n-s‚

c-N\ - I - ƒ - A-t±-lØ - n-\v C-kve - m-an-t\m-Sp-≠mbn-cp-∂- kvt - \-lØ - n-s‚ Po-hn-°p-∂ Zr-jvS - m¥-am-bn \n-e\ - n-ev° - p-∂p. A-Xve - m-‚ n-°n-s‚ C-cp-hi - Ø - p-ap-≈ H-cp]m-Sv ]m-›m-Xy F-gp-Øp-Im-cp-sS-bpw _p-≤nPo-hn-If - p-sS-bpw B-[p-\n-I Im-es - Ø C-kvem-amt«-jW I - Y - I - f - n-¬ an-Ih - p-‰ H-∂m-Wv A-kZ - n-t‚-Xpw. A-hc - n-kve - mw kzo-Ic - n-°m-\p≠m-b km-lN - c - y-߃ - hy-Xy-kvX - a - m-Wv. F∂m-¬ C-hs - c-√mw C-kve - mw kzo-Ic - n-®X - n-\v s]m-Xp-hm-b aq-∂v Im-cW - ß - f - p-≠v. Jp-¿B - s‚ ssZ-hn-IX - b - n-ep-≈ hn-izm-kw, ap-lΩ - Z - v \-_n(-k)-bp-sS {]-hm-NI - X - z-Øn-ep-≈ hn-izmkw, k-∑m-¿K - Po-hn-XØ - n-te-°p \-bn-°p-∂ C-kve - m-an-s‚ k-tµ-iw. Cu {]-Xn-`I - f - p-sS C-kve - m-am-t«-jW - Ø - n-\v, G-sX-¶n-epw H-‰s∏-´ {]-tZ-is - Ø {]m-Ir-Xc - m-b B-fp-Iƒ ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


CMYK

]n-¥p-Sc - p-∂ G-sX-¶n-epw hn-Nn{X-am-b H-cp a-Xa - √ - C-kve - m-sa∂pw, a-dn-®v tem-Is - Ø G-‰hpw ]p-tcm-KX - n {]m-]n-® ÿ-eß-fn-se t]m-epw Im-cy-t_m-[hpw Nn-¥m-ti-jn-bp-ap≈ B-fpI-ƒ° - v tbm-Pn-®X - m-Wv C-kve - man-s‚ k-tµ-is - a-∂pw ]m-›mXy-tem-Is - Ø _-lp-P\ - Ø - n-\v Im-´n-s°m-Sp-°m-≥ I-gn-™p. \q-‰m-≠p-If - m-bn C-kve - m-an-s\°p-dn-®v ]m-›m-Xy-tem-IØ - v \ne-\n-∂ sX-‰m-b C-ta-Pn-\v \njv] - £ - c - m-b ]m-›m-Xy-¿° - n-Sbn-se-¶n-epw a-ßt - e-‰n-cn-°p-∂p F-∂v C-hc - p-sS C-kve - m-am-t«j-Ww sX-fn-bn-°p-∂p. C-ke v- m-an-t\m-Sv kvt - \-la - n√m-Ø Hm-dn-b‚ - e - n-Ãp-Iƒ - bqtdm-]y-≥ `m-jI - f - n-¬ C-kve - m-ans\-°p-dn-®pw ap-kve - nw-Is - f-°pdn-®pw c-Nn-® km-ln-Xy-ßf - mWv C-hc - n-¬ ]-e¿ - ° - pw C-kve - man-te-°p h-gn-Im-´n-bX - v F-∂X - v G-sd {i-t≤-ba - m-Wv. Xo-¿® - b - mbpw C-kve - m-am-t«-jn-®h - c - n-¬ Nn-es - c-¶n-epw Hm-dn-b‚ - e - n-Ãp-Ifm-bn-cp-∂p. Nn-ec - p-sS t]-cp-Iƒ Xm-sg ]-cm-a¿ - i - n-°mw. {_n-´Wn-¬ \n-∂pw s_-≥{- S-≥U - v d -en-s‚ A-Ωm-h\ - m-b tem-Uv Ãm-≥e - n Hm-^v B-¬s - _-¿e - n, lu-kv Hm-^v tem-Uvk - n-se Hcw-Kh - pw B-IvS - n-hn-Ãp-am-b _mc-≥ sl-Uve - n (D-a¿ - A-¬ ^mdq-Jv) t\m-he - n-Ãpw ]n-∂o-Sv Jp¿-B≥ - hn-h¿ - Ø - I - \ - p-am-b apl-ΩZ - v a-¿a - U - yq-Iv ]n-IvX - m-ƒ, \n-Kq-Vm-flI - X - z cw-Ks - Ø ]fin-X\ - m-bn-cp-∂ am-¿´ - n-≥ enwKvk - v (A-_q-_° - ¿ - kn-dm-Pp-±o≥), {]-Xn-`m-im-en-bm-bn-cp-∂ Ckve - m-an-s‚ hym-Jym-Xm-hv Nm-ƒkv en Km-bn Cu-‰¨ - . {^m-≥kn-¬ \n-∂pw _-lp-aX - ]-finX-\pw X-Xz-ao-amw-k c - w-Ks - Ø {]-ap-J\ - p-am-b sd-s\ Kn-t\m-≥, a-≥k - q-¿ tam-≥S - o-¬, {K-ŸI - m-c\m-b tam-dn-kv _p-°m-bv. P-¿a - \n-bn-¬ \n-∂pw \-bX - {- ¥-⁄\pw {K-ŸI - m-c\ - p-am-b ap-dm-Zv hn-¬{- ^-Uv tlm-^va - m-≥. Hm-kv{Sn-bb - n-¬ \n-∂pw \-ch - w-i imkv{- X-⁄\ - m-b _m-scm-≥ D-a¿ thm-≥ F-lvs - d-≥s - ^-¬k - v, lwK-dn-bn-¬ \n-∂pw Hm-dn-b‚ - e - nÃm-b A-_vZ - p-¬ I-cow P-¿a - \ - p]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

kv, kzn-‰vk - ¿ - e - ‚ - n-¬ \n-∂pw a-X Xm-cX - a - y ]-T\ - c - w-KØ - v Xm-≥ I-≠ G-‰h - pw {]-Xn-`mim-en-bm-b F-gp-Øp-Im-cs - \∂v Sn F-kv F-en-b´ - v hn-tijn-∏n-® {^n-Xvt - Pm-^v jznt\m-≥, h-Ss - ° A-ta-cn-°b - n¬ \n-∂pw C-kve - m-an-I ]fin-X\ - pw Jp-¿B - ≥ - hn-h¿ - Ø-I\ - p-am-b tXm-ak - v C-¿hnw-Kv (A-¬lmPv X-Ave - nw A-en), F-gp-Øp-Im-cn-bm-b am-¿K - c - ‰ - v am-¿t - °-kv (a-¿b - w P-ao-e), Z I-¨s - sk-kv F-≥ssk-t¢m-]o-Un-b Hm-^v Ckve - m-an-s‚ c-Nb - n-Xm-hm-b kn-dn-ƒ •m-s , K-Wn-Xi - m-kv{X-⁄\ - pw C-kve - m-an-I {KŸ-Im-c\ - p-am-b sP-{^n emwKv, I-hn-bpw t\m-he - n-kv‰ - pw bm-{Xm hn-hc - W - ß - f - p-sS c-Nbn-Xm-hp-am-b ssa-°ƒ - hp-ƒ^v. Cu ]m-›m-Xy-cm-b ap-kvenw-Is - f-√mw ap-lΩ - Z - v A-kZn-t\m-fw X-s∂ C-kve - m-ant\m-Sv B-flm-¿Y - X - b - pw A-¿∏-Wh - pw D-≈h - cm-bn-cp-∂p. F-∂n-´pw F-¥p-sIm-≠m-Wv Cw-•o-jn-¬ {K-Ÿß - ƒ - cNn-® ]m-›m-Xy-cm-b \-h ap-kve - nwI-fn-¬ A-kZ - n-s‚ ÿm-\w G-sd ap-∂n-em-bX - v? A-hc - nsem-cm-fpw ˛-]n-IvX - m-ƒ t]mepw-˛ ap-kve - nw-Iƒ - ° - pw A-apkve - nw-Iƒ - ° - p-am-bn h-¿Ø - a - m-

\-Im-e km-lN - c - y-Øn-\n-Wßpw hn-[w C-kve - m-an-s‚ B-flk - Ø - s - b H-cp Z-¿i - \ - am-bn hym-Jym-\n-°p-∂X - n-¬ ap-lΩ - Z - v A-kZ - n-t\m-fw kw`m-h\ - I - ƒ - \-evI - n-bn-√. Ak-Zn-s‚ km-ln-Xy kw-`m-h\-Is - f A-{X F-fp-∏Ø - n-¬ kw-{K-ln-°m-\m-hn-√. F-¶nepw A-t±-lw B-Zy-am-bn apkve - nw-Is - f I-≠p-ap-´n-bX - pam-bn _-‘s - ∏-Sp-Øn A-kZn-s‚ _u-≤n-I kw-`m-h\ - I - fp-sS {]-[m-\ k-hn-ti-jX - I-ƒ \-ap-°v hn-eb - n-cp-Øm\m-hpw. H-∂mw tem-I a-lm-bp-≤ k-ab - Ø - v {]-£p-_[ v- a - m-bncp-∂ an-Un-¬ Cu-Ãn-em-Wv A-kZ - v B-Zy-am-bn ap-kve - nwtem-Is - Ø k-‘n-®X - v. Np-cpßn-b hm-NI - ß - f - n-¬ F-gpXm-≥ I-gn-bm-Ø hn-[w i‡-hpw hym-]I - h - p-am-b `oj-Wn-bm-bn-cp-∂p ]m-›m-Xycm-Py-ßf - n-¬ \n-∂pw A-∂v ap-kve - nw-tem-Iw t\-cn-´X - v. sXm-´p-ap-ºp-≈ c-≠p \q‰m-≠p-If - n-¬ A-[n-Im-ch - pw i-‡n-bp-ap-≈ bq-tdm-∏v ap-kvenw-tem-IØ - n-s‚ `q]Sw am‰n h-c® - n-cp-∂p. ap-kve - nw-temI-tØ-°p-≈ bq-tdm-∏n-s‚ ssk-\n-Ih - pw cm-jv{- So-bh - pw kmw-kvI - m-cn-Ih - p-w km-ºØn-Ih - p-am-b A-[n-\n-th-iw

33

CMYK


C-¥y-bn-se ap-Kƒ - ` - c - W - Ø - n-s‚bpw t]-¿j - y-bn-se k-^h - n-Zp-Ifp-sS-bpw {]-Xm-]w C-√m-Xm°nbncp-∂p. A-Pø - a - m-bn-cp-∂ Ht´m-a≥ - km-{am-Py-Øn-s‚ \-s´s√m-Sn-°p-Ib - pw Jn-em-^Ø - n-s\ X-I¿ - ° - p-Ib - pw sN-bvX - ncp-∂p. hn-Zym-`ym-k, hym-hk - m-bn-I, km-t¶-Xn-I, im-kv{- Xo-b ta-Je - I-fn-¬ ap-kve - nw-Iƒ - ]m-›m-Xytc-°m-ƒ h-fs - c ]n-∂n-em-bn. Ccp-]X - mw \q-‰m-≠n-s‚ B-Zy ]Xn-‰m-≠p-If - n-¬ I-Sp-Ø `n-∂X - bn-epw \n-cm-ib - n-epw A-]a - m-\Øn-epw s]-´v D-ge - p-Ib - m-bn-cp∂p ap-kve - nw tem-Iw. 1922¬ A-kZ - v an-Un-¬Cu-Ãn¬ h-cp-tºm-ƒ ap-kve - nw k-aq-lØn-s‚ A-Sn-Ød - s - b-Øs - ∂bpw C-f° - pw-hn-[w tem-IØ - v ]p-Xn-b Nn-¥m-KX - n-If - pw aq-eyß-fpw km-aq-ly-co-Xn-If - pw hym]n-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. ]m-cº - c - y C-kve - m-an-I aq-ey-߃ - ]-e apkve - nw-If - pw ap-dp-sI ]n-Sn-®n-cps∂-¶n-epw ]m-›m-Xy-Nn-¥I-ƒ BfpIsf Bib°p-g∏ - Ø - nem-°n-bn-cp-∂p. ap-kve - nw ]m-cº - cy-Øn-¬ th-cp-If - p-≈ ]cnjvI - c-W kw-cw-`ß - f - p-sS km-∂n--[yap-≠m-bn-cp-∂p. A-√m-am C-Jv_m-epw Cu-Pn-]vX - n-se ap-lΩ - Z - v A-_vZ - p-hp-am-bn-cp-∂p C-Xn-\p ]n∂n-¬. C-dm-\n-se dn-km-jm ]lve - h - n-sb-bpw Xp-¿° - n-bn-se Iam-¬ A-Øm-Xp-¿° - n-s\-bpw t]m-se ]m-›m-Xy-he - v° - c - W - w, tZ-io-bX - , a-tX-Xc - X - zw F-∂o B-ib - ß - f - p-sS {]-Nm-cI - c - p-ap≠m-bn-cp-∂p. C-kve - m-an-I aq-eyß-fn-¬ A-[n- jvT - n-Xa - m-b \-thm∞m-\ \m-bI - c - p-sS-bpw ]m-›mXy-h-ev-°-c-W-Øn-s‚-bpw atX-X-c-Xz-Øn-s‚-bpw {]-Nm-cI-cp-sS B-ib - ß - s - f-bpw Xp-eyam-bn Im-Wm-≥ I-gn-bp-am-bn-cp∂n-√. ap-kve - nw-If - p-sS A-[∏-X\ - Øn-s‚ Im-cW - ß - s - f-bpw A-h¿ t\-cn-Sp-∂ {]-iv\ - ß - s - f-bpw hn-a¿ - i - \ - m-flI - a - m-bn hn-eb - n-cptØ-≠X - pw ap-kve - nw-Is - f D-d° - Øn-¬ \n-∂v C-W¿ - t - Ø-≠X - pw X-s‚ _m-[y-Xb - m-bn A-kZ - v I≠p. H-cp ]-cn-jvI - ¿ - Ø - m-hn-s‚ B-th-it - Øm-sS a-Xs - Ø-bpw B-[p-\n-IX - s - b-bpw k-a\ - z-bn-∏n34

®v B-[p-\n-I k-aq-lØ - n-s‚ B-hi - y-߃ - ° - p {]-tbm-P\ - s - ∏Spw hn-[w cq-]s - ∏-Sp-Øm-≥ A-t±lw ]-cn-{i-an-®p. C-Xn-\m-bn Bg-Øn-ep-≈ A-dn-hn-s‚ k-lm-btØm-sS Nn-¥b - n-¬ hy-‡X - cq]-s∏-Sp-Øp-Ibpw A-Xn kq-£va-am-bn hym-Jym-\h - pw hy-Xy-kvX-hm-Zß - f - p-sS \n-cq-]W - h - pw \-SØp-Ib - pw sN-bvX - p. ]m-›m-XyNn-¥I - ƒ - D-b¿ - Ø - n-b hy-Xy-kvX-ßf - m-b sh-√p-hn-fn-Iƒ - ° - v Xs‚ I-gn-hpw D-’m-lh - pw sIm≠v D-Nn-Xa - m-b ]-cn-lm-cw \n-¿t - Zin-°m-≥ I-gn-™p F-∂X - v At±-lw ssI-hc - n-® {]-tXy-Ia - m-b t\-´w X-s∂-bm-Wv. A-kZ - n-\v {]-tNm-Z\ - w \-evI - nb {]m-Ya - n-I t{km-X - p-Iƒ Jp-¿B - \ - pw {]-hm-NI - N-cy-bp-ambn-cp-∂p. F-∂m-¬ ap-kve - nw kaq-lØ - n-s‚ tcm-Kß - ƒ - ° - p-≈ {]-Xn-hn-[n-Iƒ - ap-ºv \n-¿W - b - n-® ap-lΩ - Z - v A-_vZ - p, ap-lΩ - Z - v C-Jv_m-¬ Xp-Sß - n-bh - c - p-sS Nn-¥I - fpw A-t±-ls - Ø B-I¿ - j - n-®p. C-kve - m-an-I Z-¿i - \ - Ø - n-s‚ D’m-ln-bm-b {]-Nm-cI - \ - pw B[p-\n-I tem-IØ - v ap-kve - nw hy‡n-Xz-Øn-¬ A-`n-am-\n-°p-∂h - ¿-°v {]-tNm-Z\ - h - p-am-bn A-kZ - v \n-es - Im-≠p. C-kve - m-an-s‚ i‡n-sb-°p-dn-®pw `m-hn-sb-°p-dn®pw A-t±-lw ap-kve - nw s]m-XpP-\ß - f - n-¬ B-flh - n-izm-kw h-f¿-Øn. C-Xn-s\-√m-am-bn A-t±lw H-tc-sbm-cp B-bp-[w D-]tbm-Kn-®p ˛X-s‚ t]-\. X-s‚ cN-\I - f - p-sS B-gh - pw ssh-]p-eyhpw A-kZ - n-s‚ c-N\ - I - f - p-sS {]m-[m-\y-ta-‰n. 1920I-ƒ ap-X¬ 1980I-ƒ h-sc G-Xm-≠v A-c \q‰m-≠n-te-sd-°m-ew A-kZ - v C-kvem-an-s\-°p-dn-®pw ap-kve - nw-Is - f°p-dn-®pw F-gp-Xn. A-t±-lØns‚ c-N\ - I-ƒ: Z A-¨s - dm-am-‚ n-Iv Cu-Ãv, C-kvemw h-gn-Øn-cn-hn-¬, a-°b - n-te°p-≈ ]m-X, cm-jv{- S-hpw `-cW - Iq-Sh - pw C-kve - m-an-¬, k-lo-lp¬ _p-Jm-cn: Z F-b¿ - e - n C-tb-gvkv Hm-^v C-kve - mw, hn-ip-≤ Jp¿-Bs - ‚ hym-Jym-\a - m-b Z satk-Pv Hm-^v Z Jp-¿B - ≥ - , Zn-kv tem Hm-^v Hu-th-gk v- v B-‚ v AZ-¿ F-s -bvk - v. 1946 epw 1947 epw A-d^ - m: F- a-≥X - ve - n {In-‰n-

sshhm-lnIw C-kve - m-ln bp-hX - n, 22 h-b v, 5'4 D-bc - w, MBBS 4th year, (tIm-gn-t°m-Sv sa-Un-°¬ tIm-fP - v), a-e∏ - p-dw Pn-√. 9037391771 C-kve - m-ln bp-hX - n, 25 h-b v, 150 sk.-ao D-bc - w, tImgn-t°m-Sv Pn-√. {]o-ss{]-ad - n kvI - qƒ A-[ym-]n-I, {Im-^v‰n¬ ]-cn-⁄m-\w. 9446295346 C-kve - m-ln bp-hX - n, 25 h-b v, 5'1 D-bc - w, BHMS, a-e∏ - pdw Pn-√. 9946338799 ku-µc - y-hX - n-If - m-b c-≠v bph-Xn-Iƒ, 26, 30 h-b  - v. a-e∏p-dw Pn-√. ]p-\¿-hn-hm-ln-Xsc-bpw ]-cn-KW - n-°pw. 9846320451 ap-kve - nw bp-hX - n, 23 h-b  - v, 5'4 D-b-cw, sh-fp-Ø-\n-dw, MSc Chemistry, NET \v ]Tn°p-∂p. hn-Zym-`ym-kh - pw tPmen-bp-ap-≈ bp-hm-°f - n¬ \n∂v B-tem-N-\ £-Wn-°p∂p. tIm-gn-t°m-Sv, a-e∏ - p-dw Pn-√° - m¿-°v ap≥-KW - \ - .9497169890 C-kve - m-lo bp-hm-hv 28 h-b v, 172 sk.ao D-bc - w. knhn¬ F-©n-\o-bd - nw-Kv I-º\n-bn¬ tPm-en. a-e∏ - p-dw Pn√. A-\p-tbm-Py-am-b B-temN-\I - ƒ £-Wn-°p-∂p. 9847351708 C-kve - m-ln Ip-Spw-_Ø - n-se bp-hX - n, 35 h-b  - v, 5 A-Sn Db-cw, sa-en-™ {]-Ir-Xn, Fkv F-kv F¬ kn, Xr-iq¿ Pn-√. _m-[y-XI - f - n-√m-Ø ]p\¿-hn-hm-ln-Xs - c-bpw ]-cn-KWn-°pw. Pn-√ {]-iv\ - a - √ - .9496348266 ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


°v Hm-^v ap-kve - nw tXm-´v F-∂ tP-W¬ - A-t±-lw {]-kn-≤o-Ic - n®p. A-kZ - n-s‚ B-Zy ]p-kvX - I - am-b Z A-¨sdm-am-‚ n-Iv CuÃv, {^m-¶v ^-¿´ - ¿ - tk-Øpw-Kv F-∂ ]-{X-Øn-s‚ I-dk - vt - ]m≠-‚m-bn-cn-s°-bp-≈ X-s‚ bm{X-Is - f A-Sn-ÿm-\a - m-°n c-Nn®-Xm-Wv. 1920 I-fp-sS a-[y-Øn-¬ {]kn-≤o-Ic - n-® C-Xv an-Un-¬ CuÃn-s\-°p-dn-®v th-dn-´ Nn-{Xw \evI - n. 1934 ¬ {]-kn-≤o-Ic - n-® Ckve - mw h-gn-Øn-cn-hn-¬ F-∂ ]pkvX - I - a - m-Wv {]-Xn-⁄m-_≤ - \m-b ap-kve - n-sa-∂ \n-eb - n-ep-≈ A-kZ - n-s‚ B-Zy-cN - \ - . ap-kve - nwtem-Is - Ø Zp-¿_ - e - s - ∏-Sp-Øp-Ibpw A-ÿn-cs - ∏-Sp-Øp-Ib - pw sN-bvX - ]-e tcm-Kß - ƒ - ° - p-ap-≈ hn-iZ - a - m-b {]-Xn-hn-[n-Iƒ - Cu ]p-kvX - I - Ø - n-en-s√¶n-epw C-kvem-an-s\ h-√m-sX A-]I - S - s - ∏-SpØpw-hn-[w ap-kve - nw-Iƒ - ]m-›mXy-aq-ey-ßs - f A-\p-Ic - n-°p-∂Xn-s\-Xn-sc Cu ]p-kvX - I - w ap∂-dn-bn-∏v \-evI - p-∂p-≠v. ]m-›mXy kw-kvI - m-cØ - n-\pw cm-jv{- So-

bm-[n-]X - y-Øn-\p-sa-Xn-cn-¬ Dt∑-jZ - m-bI - h - pw hn-kva - b - I - c - h - pam-b co-Xn-bn-ep-≈ aq-¿® - t - b-dn-b {]-Xn-Ic - W - a - m-bn-cp-∂p C-Xn-s‚ D-≈S - ° - w. ]p-tcm-KX - n t\-Sp-∂Xn-\m-bn ap-kve - nw-Iƒ - ]m-›mXy-co-Xn-Iƒ - F-{X-tØm-fw D-ƒs°m-≈W - s - a-∂pw ]m-›m-Xy-hXvI - c - W - Ø - n-s‚ {]-iv\ - ß - s - f°p-dn-®pw C-kve - m-an-I \-thm∞m-\s - Ø-°p-dn-®pw Cu ]p-kvX-Iw N-¿® - sN-øp-∂p-≠v. Jp-¿B - s - ‚-bpw kp-∂Ø - ns‚-bpw A-[ym-]\ - ß - ƒ - ]n-≥] - ‰p-∂X - n-s\ A-kZ - v ]n-¥pW-®p. kp-∂Ø - n-s\ A-kZ - v C-ßs - \ \n-¿h - N - n-®p: ""X-s‚ k-ao-]\ - ß - fn-eq-sS-bpw {]-hr-Øn-If - n-eq-sSbpw {]-hm-NI - ≥ - (k) \-ap-°p Im-Wn-®p-X∂ am-Xr-I,'' ""Jp-¿B-\n-Im-[ym-]\ - ß - f - p-sS hn-iZ - oI-cW - w''. C-kve - mw h-gn-Øn-cn-hn¬ F-∂ {K-ŸØ - n-¬ A-t±-lsa-gp-Xn: ""C-kve - m-an-I tem-Iw F-∂ tcm-K{- K-kvX - a - m-b i-co-cØn-\v {]-tXy-Ia - m-b a-cp-∂v \n-¿tZ-in-°m-≥ ]-e B-flo-b Nn-In’-Ic - pw {i-an-®p. F-∂m-¬ C-

Xp-hs - c-bp-≈ A-hc - p-sS {i-aß - sf-√mw ]-cm-Pb - a - m-bn-cp-∂p. Imc-Ww _p-≤n-am-∑m-cm-b Cu NnIn-’I - s - c-√mw ˛ Np-cp-ßn-bX - v B-fp-Iƒ - {i-hn-°p-∂ ip-{iqjI-sc-¶n-epw ˛ A-hc - p-sS a-cp∂p-Iƒ - ° - pw tSm-Wn-°p-Iƒ - ° - pw ar-Xk - R - vP - o-hn-\n-Iƒ - ° - p-sam-∏w tcm-Kn-bp-sS i-co-c h-f¿ - ® - b - v° - v B-Zy-ta B-hi - y-am-b ]-Yym-lmc-{I-aw \n-¿t - Z-in-°m-≥ ]-et∏mgpw a-d∂ - p. B-tcm-Ky-ap-≈t - Xm tcm-K{- KkvX - t - am B-b C-kve - m-an-s‚ ico-cØ - n-\v {]-tbm-P\ - {- ]-Za - m-bn kzo-Ic - n-°m-\pw B-Kn-cW - w sNøm-\pw I-gn-bp-∂ Cu ]-Yym-lmc-{I-aa - m-Wv {]-hm-NI - ≥ - (k)-bpsS kp-∂Ø - v. A-kZ - n-s‚ ho-£W-Øn-¬ ]-Xn-aq-∂p \q-‰m-≠p-Iƒ-°p-ap-ºp-≈ C-kve - m-an-s‚ D∞m-\w a-\ - n-em-°p-∂X - n-\pw h-¿Ø - a - m-\I - m-e ap-kve - nw-If - p-sS ]-cm-Pb - w a-\  - n-em-°p-∂X - n-\pap-≈ Xm-t°m-em-Wv {]-hm-NIN-cy. hn-h. kn-±o-Jv Nn-t‰-ØpIp-Sn-bn-¬

sF Fkv Fw bph-kw-Kaw afiew

XnøXn

kabw ÿew

kwÿm\ {]Xn-\n[n

FS-°c

k]vXw-. 9

5 pm

ssKU≥kv tImfPv FS-°c

F≥ F≥ apl-ΩZv dm^n

\ne-ºq¿

''

2 pm

akvPn-Zp¬a-\m¿ \ne-ºq¿

F≥ F≥ apl-ΩZv dm^n

a¶S

''

2 pm

aZo\ akvPnZv a¶S

F≥ Fw A_vZp¬P-eo¬

ta∏-bq¿

k]vXw-. 14

7 pm

\c-t°mSv ssa{Xn lmƒ

sF ]n A_vZp- emw

aÆm¿°mSv

k]vXw-. 15

4 pm

akvPn-Zp-Øu-loZv

\qdp-±o≥ FS-hÆ

FS-Ø\ - m-´p-Ic k]vXw-. 16

4 pm

ke-^nsk‚¿ Zmdp- emw

Ckvam-bn¬ Icn-bmSv

]me-°mSv

''

2 pm

sF kn kn ]me-°mSv

bp ]n blvbm-Jm≥

t]cm{º

''

4 pm

Nmen-°c ke^n aZvdk

ip°q¿ tImWn-°¬

_mep-t»cn

''

7 pm

ke^n akvPnZv _mep-t»cn ap°v

ip°q¿ tImWn-°¬

FS-hÆ

''

4 pm

Ckvem-ln-sk‚¿ FS-hÆ

]n kpssl¬ km_n¿

sImt≠m´n

''

4 pm

]pfn-°¬ sI F≥ Fw Hm^okv

C H ss^k¬

^tdmJv

''

2 pm

^tdmJv bphX HmUn-t‰m-dnbw

a≥kq-den sNΩmSv

kn‰n t\m¿Øv

''

3 pm

a¿I-kp-±Avh

A_vZp- emw ap´n¬

kn‰n kuØv

''

9 am

Xncp-hÆ - q¿ CwZm-Zp-±o≥ aZvdk

A_vZp- emw ap´n¬

Xm\q¿

''

10 am ]pØ≥sX-cphv ke^n akvPnZv

hfm-t©cn

''

4 pm

hen-bI - p∂v akvPn-Zp¬ apPm-ln-Zo≥ ss^k¬ Cø-°mSv

bq\n-th-gvkn‰n

''

4 pm

tNfmcn ke^n akvPnZv

]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

Pm_n¿ Aam\n

Pm_n¿ Aam\n 35


]-e Im-cW - ß - ƒ sIm-≠pw \n-eh - n¬ eqWm¿ sUbv‰vsse≥ \nehn¬ h-∂n-´n-√. U-bv‰- vs - se≥ C-√m-sX Zn-hk - Ø - n-s‚ G-Io-Ic - W - w D-≠m-IW - w F-∂v B-{K-ln-°p-∂X - v hn-hm-ln-X\ - m-Im-sX k-¥m-\a - p≠m-IW - w F-∂v B-{K-ln-°p-∂X - p-t]m-se-bp-≈ A-kw-_‘-am-Wv.Nm-{µ-am-kØ - n-se Zn-hk - h - pw Xn-øX - n-bpw H-∂m-IW - s - a-∂v B-{K-ln®-Xp-sIm-≠m-bn-√. A-Xn-\p-≈ sU-bv‰- vs - se≥ th-Ww. A-sX-hn-sSbm-sW-∂v lnPvd°m¿ hy‡am-°p-tam?

Ipdn-∏p-Iƒ F≥ hn k°-cnø Aco-t°mSv

da-Zm-\n¬ s]cp-∂mƒ BtLm-jn-®h - ¿

temIØv H‰-s∏-´-sX-¥p-sIm≠v? tIm-gn-t°m-Sv Bÿm-\a - m-bn {]h¿-Ø\ - w \-SØ - p-∂ H-cp ap-kvenw kw-LS - \ - b - p-≠v. P-\m-_v Aen-aW - n-Iv^ - m≥ t\-Xr-Xzw \¬Ip-∂ ln-Pvd - ln-em¬ I-Ω‰ - n. apkve - nw-If - p-sS t\m-ºpw s]-cp-∂mfpw G-Io-Ic - n-°p-Ib - m-Wv kw-LS-\b - p-sS {]-Jym-]n-X A-P≠ - . tJ-ZI - c - s - a-∂v ]-db - mw, G-Xm-\pw ap-kve - nw-If - p-sS t\m-ºpw s]-cp∂m-fpw "Ip-f'am-°p-∂X - n¬ I-hn™v bm-sXm-cp tk-h\ - h - pw k-aql-Øn-\p-th-≠n \n¿-∆l - n-°≥ Cu hn-`m-KØ - n-\v km-[n-®n-´n-√. I-gn-™ Cu-Zp¬^n-Xzv¿ X-s∂ D-Zm-lc - W - w. tem-Is - Ø 196 cmPr-ßf - n-se-hn-sS-bpw B-Kk - vX - v 18 i-\n-bm-gvN - s]-cp-∂m-fn-√. 170Hmfw tIm-Sn h-cp-∂ tem-Ia - p-kve - nwI-fn¬ B¿-°pw i-\n-bm-gvN - i∆m¬ am-kw ]n-d∂ - n-´n-√. A-h¿s°-√mw i-\n-bm-gvN - d-aZ - m-\m-bncp-∂p.- F-∂n-´pw C-h¿ H-‰bv° - v i-\n-bm-gvN - s]-cp-∂mƒ B-tLmjn-®p. A-ßn-ßm-bn Nn-e lm-fpI-fn¬ H-Øp-tN¿-∂v- X-Iv_ - o¿ sNm-√n c-≠v d-IvA - Ø - v \-ak - vIcn-®p JpX-zv_ - \-SØ - n ]n-cn-™p. s]-cp-∂m-fm-Ws - {X C-Xv! tem-Im36

Sn-ÿm-\Ø - n¬ s]-cp-∂mƒ GIo-Ic - n-°p-∂X - n-\v th-≠n kw-LS-\b - p-≠m-°n cw-KØ - p h-∂h - c - psS hn-Nn-{X-am-b \n-e] - m-Sv \n-anØw A-h¿ kz-bw H-‰s - ∏-Sp-Ib - mbn-cp-∂p.te-IØ - v F-√m-h¿-°pw t\mºpw \-Ωp-sS \m-´n-se G-Xm-\pw ap-kve - nw-Iƒ-°v am-{Xw s]-cp-∂mfpw!? ]-cn-lm-kyhpw ]-cn-Xm-]I - c-hp-am-b Cu \m-Wt - °-Sn-s‚ Imc-Ws - a-¥m-Wv? D-Øc - w e-fn-Xa - mWv: 1) A‘am-b hm-in lnPvd a - m-k\n¿-Wb - Ø - n¬ temI-Øp-≈ ap-kve - nw-If - n¬ B-cpw kzo-Ic - n-°p-It - bm Aw-Ko-Ic - n-°pI-tbm sN-bvX - n-´n-√m-ØX - pw Aen a-Wn-Iv^ - m≥ F-∂ hy‡nbp-sS a-\ - n¬ cq-]s - ∏-´X - p-am-b \q-X\ - a - m-b H-cp Im-gvN - ∏ - m-Sn-s\ A‘-am-bn A-\p-Ic - n-°m≥ \Ωp-sS \m-´n-se G-Xm-\pw t]¿ hm-in-tbm-sS Xo-cp-am-\n-®X - n-s‚ ]-cn-Wn-Xn- am-{X-am-Wo "d-aZ - m≥ s]-cp-∂mƒ.' l-PP - n-\v h-∂h - ¿ A-d^ - b - n¬ k-tΩ-fn-®X - n-s≥-d Xte-Zn-hk - w B-sfm-gn-™ A-d^ - bn¬ H-‰° - v \n-∂v hm-in Xo¿-Ø

N-cn-{X-hpw C-h¿-°v kz-¥a - m-Wv.i-cn-bm-b co-Xn-bn¬ C-_m-ZØ - v \n¿-∆l - n-°p-∂X - n-\v a-t‰-Xv Xm¬]-cr-sØ-°m-fpw {]m-[m-\rw \¬Im≥ km-[n-°m-sX h-cp-tºm-gmWv C-Øc - w `o-aa - m-b sX-‰p-]‰ - pI.2) sX-‰n-°s - ∏-Sp-∂ Xp-S° - w am-kw B-cw-`n-°p-∂X - n-\v A-√mlp-hpw d-kq-epw \n-›b - n-®p X∂ Ãm¿-´nw-Kv t]m-bn‚pw a-Wn-Iv^m≥ \q-X\ - a - m-bp-≠m-°n-b Ãm¿-´nw-Kv t]m-bn‚pw {]-IS - a - m-b hyXymk-ap-≠v. H-∂v ln-em-epw(crescent) a-t‰Xv A-am-hk - n-bpw (new moon)-. a - p-kve - nw te-Iw lnem-en-s\-bpw Cu hn-`m-Kw A-amh-kn-sb-bp-am-Wv- am-ka - m-‰Øn-\v B-kv] - Z - a - m-°p-∂X - v. A-am-hk - n I-gn-™v G-sd a-Wn-°q-dp-Iƒ ]n-∂n-´ ti-ja - m-Wv ln-em¬ {]Xy£-am-hp-I. A-Xn-\m¬ an-°t∏m-gpw H-cp Zn-hk - w t\-cs - Ø am-km-cw-`w Ip-dn-°m≥ \q-X\ - h - mZn-Iƒ \n¿-_‘n-Xc - m-Wv.- kzm-`mhn-Ia - m-bpw t\m-ºpw s]-cp-∂mfpw C-h¿-°v H-cp Zn-hk - w t\-csØ-bm-bn-cn-°pw-. Cu s]-cp∂mƒ am-{X-a√ - `m-hn-bn-epw C]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


tXt]m-se k-ab - w sX-‰n-®v \n¿∆-ln-°s - ∏-Sp-∂ t\m-ºpw s]-cp∂m-fpw B-h¿-Øn-®p-sIm-≠n-cn°pw. ]-hn-{X-am-kß - s - f t_m-[]q¿-hw am-‰n \n-›bn-°p-∂ Pmln-eo k-{º-Zm-bs - Ø Ip-^vd - ns≥-d ]-cn-[n-bn¬ s]-Sp-Øn-b kq-dXp Xu-_b - n-se 37˛mw h-N\w a-‰p-≈h - t - cm-Sv Hm-Xp-∂X - n-\v ap-ºv C-h¿ kz-bw hm-bn-°p-∂X - v hn-jb - Ø - n-s≥-d Ku-ch - w a-\ - nem-°m≥ \-∂m-Ip-sa-∂v tXm-∂p∂p. am-k∏ - n-dh - n Z¿-in-°m-ØX - n\m¬ ap-∏X - v ]q¿-Øn-bm-°n t\mºv B-cw-`n-°p-∂ {]-hm-NI - coXn-bpw \yq-aq¨ I-W° - m-°n t_m-[] - q¿-hw H-cp Zn-hk - w t\-csØ-bm-°p-∂X - pw H-cpt]m-se-b√. A-h X-Ωn¬ {]-IS - a - m-b hyXym-k-ap-≠v.3) Nn-Xs - e-Sp-Ø A-Sn-Ød A-¥m-cm-jv{- S Zn-\a - m‰tc-J (international dateline)- B-tKm-f k-ab - w (universal time) I-dp-Øhm-hv A-Yh - m A-am-hk - n (new moon) F-∂o aq-∂v kvX - w-`ß - f - mWv \q-X\ - h - m-ZØ - n-s≥-d A-Sn-Ød. B-tKm-f k-ab - s - a-∂- (UTC) e≠≥ k-ab - Ø - n-s≥-d D¬-`h - w 1884¬ hm-jnwKvW - n-em-Wv. tem-IsØ 24 cm-jv{- S-߃ tbm-Kw tNcp-Ib - pw Xp-S¿-∂v `q-cn-]£ - m-`n{]m-b{- ]-Im-cw e-≠\ - n-se {Ko-\n®n-s\ (GMT) B-tKm-f k-ab - Ø - ns≥-d \n-Zm-\a - m-bn Aw-Ko-Ic - n-°pI-bp-am-Wp-≠m-bX - v. Zn-\a - m-‰ tcJ-bm-Is - ´ (IDL) s]-k^ - n-Iv k-ap{Z-Øn-se km-¶¬-]n-I tc-Jb - mWv. hyXy-kvX - cm-jv{- So-b \o-°pt]m-°p-Iƒ-°v th-≠n ]-eh - ´ - w am-‰Ø - n-cp-Øe - p-Iƒ-°v hn-t[-bam-b Cu tc-Jb - pw ssZ-hn-Ia - √ - . ku-Ic - y-{]-Za - m-b H-cp ta-Je - s - b Zn-\a - m-‰Ø - n-s≥-d _n-µp-hm-bn a\p-jy¿ Xn-cs - ™-Sp-ØX - m-Wv. Idp-Øh - m-hn-\v (new moon) k-am-\am-b H-cp ]-Zw t]m-epw Jp¿-B\n-epw kp-∂Ø - n-epw h-∂n-´n-√. A-Xn-\m¬ C-hs - bm-∂pw C-kve - man-se B-cm-[\ - mI¿-aß - f - p-sS \nZm-\a - m-Ip-Ib - n-√ F-∂p {K-ln°m≥ km-a\ - y_p-≤n-°∏ - p-da - p≈ A-dn-shm-∂pw B-hi - r-an-√. F-∂n-´pw C-kve - man-I {]-am-Wß - fp-am-bn i-Xa - m-\w t]m-epw _‘-an-√m-Ø aq-∂v A-Sn-Ød - I - f - n]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

em-Wv- X-s≥-d hm-ZK - X - n-Is - f ]Wn-Xp-b¿-Øn-b-Xv.4) A-\yw\n¬-°p-∂ Im-gvN - ∏ - m-Sv \-_n Xn-cp-ta-\n-bp-sS Im-ew apX¬ ap-kve - nwtem-Iw \n-cm-t£]w Xp-Sc - p-∂ Nm-{µ-am-k \n¿-Wb co-Xn-If - p-am-bn ]p-Xn-b Im-gvN - ∏m-Sv Xn-I® - pw A-\yw\n¬-°p-∂Xm-Wv.- F-hn-sS am-kw I-≠m-epw F-√m-hc - pw kzo-Ic - n-t°-≠X - pt≠m? A-tXm {]-tXyI ta-Je ]-cn-KW - n-t°-≠X - p-t≠m? Im-gvN \n¿-_‘ - am-tWm? A-tXm I-W°n-s\ A-he - w_n-®m¬ a-Xntbm? Im-gvN - ÿn-cs - ∏-Sm≥ H-cp km-£n a-Xn-tbm? Iq-Sp¬ km£n-Iƒ B-hi - yam-tWm? Xp-Sßn-b ]-e hn-jb - ß - f - pw ap≥-Ime ap-kve - nw ]-fin-X∑m¿ [m-cmfw N¿-®s - N-bvX - n-´p-≠v.- B N¿-®I-fn-sem-∂pw B-tKm-f k-ab - h - pw Zn-\a - m-‰ tc-Jb - pw A-am-hk - n-bpw Im-Wp-Ib - n-√. am-{X-a√ - A-h¿ Du-∂n-b A-Sn-ÿm-\ß - f - p-am-bn \q-X\ - Im-gvN - ∏ - m-Sn-\v] - p-e_‘w t]m-ep-an-√. F-∂n-´pw Im-gvN - b - p-sS A-Sn-ÿm-\Ø - n¬ a-°b - n¬ \n¿W-bn-°s - ∏-Sp-∂ t\m-ºv, s]-cp∂mƒ, l÷v, A-d^ - Xp-Sß - n-b B-cm-[\ - I - ƒ bm-Zr—n-Ia - m-bn HØp-hc - p-tºmƒ tem-Iw X-ßt - fmsSm-∏a - m-sW-∂v C-h¿ hm-Zn-°m-dp≠v. 5). A¿[-cm-{Xn-bpw A-kvX - a - b - h - pw cm-hpw ]-Ie - pw Dƒ-s°m-≈p-∂ ln-Pvd - am-kØ - n-se Hm-tcm Xn-øXn-bpw \n-es - Im-≈p-∂X - v c-≠p Znh-kß - f - n-em-bn-cn-°pw. Cu hyXymkw C-√m-Xm-°m≥ I-gnbp-tam? km-[ya-√.- A¿-[c - m-{Xn 12 a-Wn-°v- Xn-øX - n-bpw Zn-hk - hpw am-dp-I F-∂ \n-eh - n-ep-≈ A-hÿ Xp-Sc - p-t∂-St - Øm-fw Im-ew ta¬-]d - ™ hyXymkw C-√mXm-°m≥ I-gn-bn-√. Im-cW - w kqcymkvXa - b - t - Øm-sS-bm-Wv- ln-Pvd Xn-øX - n B-cw-`n-°p-∂X - v. a-WnIv^ - m-s≥-d hm-Z{- ]-Im-cw {]-`m-XttØm-sS-bpw. c-≠m-bm-epw Xn-øXn-bpw Zn-hk - h - pw H-cp-an-®v am-dp∂n-√. c-≠pw X-Ωn¬ \-Ωp-sS \m´n¬ A-t©m B-tdm a-Wn-°q¿ hyXym-ka - p-≠m-Ipw. A - X - n-\m¬ A¿-[c - m-{Xn-°v ]-Ic - w kq-cymkvX-ab - t - Øm-sS Zn-hk - w B-cw-`n-

°p-I F-∂v tem-Iw Xo-cp-am-\n°p-It - bm A-s√-¶n¬ ln-Pvd - Xø-Xn am-dp-∂X - v A¿-[c - m-{Xn 12 aWn-°m--Ws - a-∂v ap-kve - nw-Iƒ Aw-Ko-Ic - n-°p-It - bm th-Ww. F¶n¬ am-{X-ta C - u hyXymkw C√m-Xm-°m≥ I-gn-bq.- c-≠m-aX - v ]d-™ ln-Pvd - Xn-øX - n-bp-sS k-ab-am-‰w a - p-kve - nw-Is - f kw-_‘ - nt®-St - Øm-fw bm-sXm-cp \o-°pt]m-°n-\pw Jn-bm-aw h-sc km[y-a√ - . Im-cW - w Jp¿-B\ - pw lZo-kpw \n¿-Wb - n-® A - S - n-ÿm-\ß-fn¬ am-‰w h-cp-Øm≥ A-h¿°m-In-√. A-t∏mƒ ln-Pvd - X-øX - n c≠m-as - Ø Zn-hk - Ø - n-te-°v {]th-in-°m-Xn-cn-°m≥- \n-eh - n-ep≈ A¿-[c - m-{Xn-°v ]-Ic - w kqcym-kvX - a - b - t - Øm-sS Zn-hk - w am-d-

Z {SqØv kwÿm\ ZAvh Iymºv Fd-Wm-Ip-fw, s\´q¿ k]vXw-. 8,9 (i-\n, Rmb¿) ]s¶-Sp-°p-∂h - ¿

Fw kzem-lp-±o≥ aZ\n apkvX^ kp√an sIm®n≥ _jo¿ ]t´¬Ømgw ]s¶-Sp-°m≥ Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ sh≈n-bmgvN cm{Xn s\´q¿ acSv shPn-‰_vƒ am¿°-‰n\p kao-]a - p≈ akvPn-Zp-∂q-dn¬ FØn-t®-cp-I. hnh-cß - ƒ°v

9037956554 7736656827

tImgn-t°mSv kuØv Pn√ Iymºv Fc-™n-°¬ ]qfm-Sn-°p∂v _nem¬ akvPnZv

k]vXw-. 23 (7am) 37


W-sa-∂ Im-cyw tem-Is - Ø t_m-[ys∏-Sp-Øp-It - b \n-hrØnbp-≈q. C-Xn-\v th-≠n-bp-≈ H-cp ]p-Xn-b aq-hvs - a‚n-\v Xp-S° - w Ipdn-°p-Ib - m-bn-cn-°pw ln-Pvd - I-Ω‰n-sb kw-_‘ - n-t®-St - Øm-fw G‰-hpw A-\p-tbm-Pyam-b co-Xn. AXm-Is - ´ hn-Pb - n-°m-\pw \-S∏ - mIm-\pw km-[yX-bp-≈ Imcy-amWv. Im-cW - wA - ¿-[c - m-{Xn 12 aWn-°v Zn-hk - w am-dp-I F-∂X - v a\p-jy≥ tbm-Kw tN¿-∂v Xo-cp-am\n-®X - m-Wv.- A-√m-lp-thm d-kqtem \n¿-Wb - n-®X - √ - . A-Xn-\m¬ Xo-cp-am-\w am-‰p-∂X - n-\v tem-Ia - \p-jy¿-t°m, am-‰w Aw-Ko-Ic - n°p-∂X - n-\v ap-kve - nw-Iƒ-t°m km-t¶-Xn-Ia - m-bn X-S -hp-an-√.C-Xn-\v ]-Ic - w \n-eh - n-ep-≈ t]mse UTCbpw IDLDw \yq-aq-Wpw Iq´n-∏n-Sn-®p-≈ k-©m-cw a-Wn-Iv^ - ms\-bpw A-\p-bm-bn-Is - f-bpw Iq-SX¬ ]m¿-iz-h¬-°c - n-°p-It - b D≈q.6). eq-Wm¿ sU-b‰ -v -v sse-\n-s≥-d A-`m-hw {In-kvX - p-ak - v tem-Is - Ø-hn-sSbpw Un-kw-_¿ 25\m-Wv.- A-XvRm-bd - m-gvN - b - m-sW-¶n¬ tem-IsØ-√mw Rm-bd - m-gvN - am-{X-am-bncn-°pw. A-Xp-t]m-se Cu-Zp¬^nX¿ tem-Is - Ø-hn-sS-bpw i-∆m¬ H-∂mw Xn-øX - n-bm-Wv. F-∂m¬ Znh-kw H-∂m-hp-Ib - n-√.- Rm-bd - pw Xn-¶f - p-am-bn c-≠p Zn-hk - ß - f - mbn-cn-°pw. C - u am-‰Ø - n-s‚ H-cp Im-cW - w ap-If - n¬ ]-d™ p.- as‰m-cp Im-cW - wk - u-ca - m-kh - pw Nm-{µ-am-kh - pw X-Ωn-ep-≈ hyXym-ka - m-Wv. ku-ca - m-kØ - nse Zn-hk - h - pw Xn-øX - n-bpw- H-tc

{]-Xe - Ø - n¬ \n-es - Im-≈ptºmƒ ln-Pvd - am-kØ - n-se Xn-øXn-bpw Zn-hk - h - pw hyXy-kvX - {]X-eß - f - n-em-Wv \n-es - Im-≈p-∂Xv. Un-kw-_¿ 25 F-∂ Xn-øX - nbpw- Rm-bd - m-gvN - F-∂ Zn-hk - hpw H-cp-t]m-se ku-cm-[n-jvTn-Xam-Wv.- A-Xn-\m¬ A-h c-≠n-s‚bpw B-cw-`w Ip-dn-°m≥ A-¥mcm-jv{- S Zn-\m-¶t - c-J (solar dateline) s - b A-he - w-`n-°mw. F∂m¬ i-∆m¬ A-ßs - \-b√ - . Xnø-Xn Nm-{µn-Ih - pw Z - n-hk - w ku-chp-am-Wv.- ku-cZ - n-\w B-cw-`n°m≥ Zn-\m-¶ tc-Jb - p-s≠-¶n-epw Nm-{µn-I Xn-øX - n B-cw-`n-°m-\p≈- A-¥m-cm-jv{- S Zn-\m-¶tc-J¶ (lunar dateline) Cu \n-an-jw hsc tem-Is - Ø-hn-sS-bpw D-≠m-bn´n-√.- N-{µ-s‚ k-©m-cco-Xn-bp-sS {]-tXyI-X \n-an-Øa - m-Wv {]-kvXp-X Zn-\m-¶tc-J \n¿-Wb - n°m≥ tKm-fi - m-kv{- X-Øn-\v km[n-°m-ØX - v. F-Xm-bm-epw A-Øc-sam-cp sU-bv‰ - vs - se≥ k-¶¬-]n°m-sX N-{µ-am-k Xn-øX - n-Is - f G-Io-Ic - n-°m≥ km-[ya-√.hn-hm-lh - pw a-°f - pw Np-cp-°Ø - n¬ ku-ca - m-kØ - n-se Xn-øX - n-bpw Zn-hk - h - pw A-¥m-cmjv{- S Zn-\a - m-‰tc-Jb - n¬ (IDL) \n∂v B-cw-`n-°m≥ km-[n-°p-∂X - v t]m-se N-{µ-am-kØ - n-se X - n-øXn-bpw Zn-hk - h - pw B-cw-`n-°m≥ \n¿-Wn-Xa - m-b H-cp ÿ-et - am km-¶¬-]n-I tc-Jt - bm D-≠m-hWw. A-Øc - s - am-cp sU-bv‰ - v sse≥ (lunar date line) ]-e Imc-Wß - ƒ sIm-≠pw \n-eh - n¬ h∂n-´n-√. U-bv‰ - vs - se≥ C-√m-sX Znh-kØ - n-s‚ G-Io-Ic - W - w D-≠m-

{]hm-NI - s‚ Xncp-ti-jn-∏p-Ifpw _¿I-sØ-Sp-°epw ]n sI sambv X o≥ kp√an tIc-fk - a - q-lØ - n¬ {]N-cn-∏n-°s - ∏´ {]hm-NI tIi hnhm-ZØ - ns‚ ]›m-Øe-Øn¬ Xncp-ti-jn-∏p-Iƒ sIm≠v _¿I-sØ-Sp-°p-∂X - nse Ckvem-an-IX ]cn-tim-[n-°p∂ IrXn t]Pv 64, hne 40 cq]

bphX _pIvlu-k,v a¿I-kp-±Avh, tImgn-t°m-S˛v 2 38

I-Ww F-∂v B-{K-ln-°p-∂X - v hn-hm-ln-X\ - m-Im-sX k-¥m-\a - p≠m-IW - w F-∂v B-{K-ln-°p-∂Xp-t]m-se-bp-≈ A-kw-_‘-amWv.- a-°t - fm-sSm-Øv Po-hn-°p-∂ hn-hm-ln-Xs - c t\m-°n X-\n-°pw a-°t - fm-sSm-Øv Po-hn-°W - s - a-∂v B-{K-ln-®X - p-sIm-≠m-bn-√t - √m. hn-hm-lw sN-øW - w. A-Xp-t]mse Nm-{µ-am-kØ - n-se Zn-hk - h - pw Xn-øX - n-bpw H-∂m-IW - s - a-∂v B{K-ln-®X - p-sIm-≠m-bn-√. A-Xn-\p≈ sU-bv‰ - vs - se≥ th-Ww. AsX-hn-sS-bm-sW-∂v lnPvd°m¿ hy‡am-°p-tam? hm-kvX - h - Øn¬ hn-hm-ln-X\ - m-Im-sX k¥m-\s - Øk - zo-Ic - n-°m-\p-≈ Ipdp-°p-hg - n-If - m-Wv eq-\m¿ sU-bv‰ - v sse≥ C-√m-sX Zn-hk - s - Ø GIo-Ic - n-°m≥ a-Wn-Iv^ - m≥ Is≠-Øn-b ]p-Xn-b Xn-ko-kv.- AXv, ]-s£, C-kve - m-an-I {]-am-Wß-fp-sS-tbm ]-fin-X≥-am-cp-sStbm bm-sXm-cp ]n-¥p-Wb - p-an-√mØ X-\n D-t´m-]y≥ kn-≤m-¥a - mbn F-∂X - m-Wv k-Xyw. kzm-KX - m¿-la - m-b K-th-jW - w \-S° - p-∂p-≠v eq-\m¿ sU-bv‰ - v sse≥ \n¿-Wbn-°m≥ km-[ya-s√-¶n-epw ]pWyZn-\ß - f - p-sS G-Io-Ic - W - w km-[y-am-tWm F-∂ N¿-® k¥m-\e - _ - v[ - n-°v km-[yX-bn-√mØ L-´Ø - n¬ Z-Øp-]p-{X-s\ kzo-Ic - n-°m-tam F-∂ N¿-® t]mse {]-k‡ - a - m-sbm-cp K-th-jW hn-jb - a - m-Wv. Cu N¿-® k - zmK-Xm¿-la - m-Wv.- C-kve - m-an-\pw apkve - nw-Iƒ-°pw t\-´a - p-≠m-°p-∂ Imcyam-Wv. IDL-s\ X-s∂ Nm-{µn-I Zn-\m-¶ tc-J- (lunar date line) B-bn k¶¬-]n-®p-sIm-≠v ]p-WyZn-\ß - fp-sS Xn-øX - n-bpw Zn-hk - h - pw GIo-Ic - n-°m≥ km-[n-°p-tam? As√-¶n¬ a-°s - b B-[m-ca - m-°nbm¬ i-cn-bm-Ip-tam? tem-Is - Ø {]-Ya - ]n-dh - n- N-{µ-s\ ]-cn-KW - n®m¬ t]mtc? F-∂n-ßs - \ "ZØp-]p-{X-s\' kzo-Ic - n-°m-tam F-∂ hn-jb - Ø - n¬ Ku-ch - a - m-b Nn-¥b - pw K-th-jW - h - pw tem-IsØ ]-e ap-kve - nw k-LS - \ - I - fpw tKm-fi - m-kv{- X hn-im-cY - c - pw C-t∏m-gpw \-SØ - p-∂p-≠v. B-tKmf Nm-{µ-Z¿-i\ - k-an-Xn-bp-sS Moonsighting Committee World]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


wide (MCW) D-]⁄ m-Xm-hv Jmen-Zv iu-JØ - v, atejy-bn-se apl-ΩZ - v C¬-bm-kv Xp-Sß - n-bh - ¿ D-Zm-lc - W - w.- A-hs - c-√mw A-Xns\ H-cp K-th-jW hn-jb - a - m-bmWv- K-Wn-°p-∂X - v.- A-Xn-\m¬ Xß-fp-sS ]T-\ß - ƒ ap-kve - nw ]fin-X∑m¿-°v ap-ºn¬ A-`n-{]mb-ßf - pw \n¿-tZ-iß - f - p-am-bn ka¿-∏n-°p-Ib - m-Wh - ¿ sN-øp-∂X - v.B-tKm-f ]-fin-X∑mcpw ]finX k-`I - f - pw N¿-®s - N-bvX - v hn-[n-]d - t - b-≠X - m-Wv hn-jb - w F∂m-Wh - c - p-sS \n-e] - m-Sv. C-Xv kzoImcyam-b C-kve - m-an-I co-Xn-bpw \o-Xn-bp-am-Wv. Ip-^d -v n-s≥-d h¿[\-hs - {X!? F-∂m¬ a-Wn-Iv^ - m-\pw A\pbm-bn-Iƒ-°pw am-\y-am-b Cu coXn-bpw \o-Xn-bpw A-dn-bn-√. in¿°pw Ip-^vd - p-am-bn am-dp-∂ A-JoZ-bm-bm-Wv hn-jb - m-hX - c - W - w! B-tKm-f ]-fin-X≥ a-Wn-Iv^ - m\pw! ]-fin-Xk-`- tIm-gt - °m-s´ lnPvd I-Ω‰ - n-bpw! A-h¿ ko-Icn-® Z-Øp-]p-{X-\m-Wv b-Ym¿-∞ k-¥m-\s - a-∂pw hn-hm-ln-Xc - m-bh¿-°v P-\n-®s - X-√mw Pm-ck - ¥ - Xn-If - m-sW-∂pw hn-[n-°p-Ib - mW-h¿. A-hc - p-sS hnUvV - n-Ø߃ Aw-Ko-Ic - n-°m-Ø tem-Ia - pkve - nw ]-fin-Xc - pw cm-Pyß-fpw `-cW - m-[n-Im-cn-If - pw Xp-Sß - n F√m-hc - pw G-tXm h≥-]m-]Ø - ntem Ip-^vd - n-tem A-Is - ∏-´X - m-bmWv Nn-{Xo-Ic - n-°m-dp-≈X - v.- C-h¿ \-bn-°p-∂ hn-hc - t - °-Sp-If - p-sS tLm-jb - m-{X-bn¬ ]-¶m-fn-bm-ImØ-h¿ am-kw sX-‰n-°p-∂h - c - pw "kn-bm-ZØ - p≥ ^n¬ Ip-^vd - n'epam-sW-∂v {]-Nc - n-∏n-°p-Ib - m-Wv.sI-´n-®a - ® ]p-Xn-b hm-Zß - ƒ "B-tKm-f ]-fin-X\ - pw ]-finXk-`b - pw' X-ßf - p-sS \q-X\ - Bi-bß - ƒ k-a¿-Yn-°p-∂X - n-\v [mcm-fw ]p-Xn-b hm-Zß - ƒ N-a® - p≠m-°n-bn-´p-≠v. A-Xn¬ G-Xm\pw Im-cy߃ Im-Wp-I. 1).-Xn-øXn-bp-sS B-cw-`w ^-Pv¿ ap-Xe - mWv Xp-St - ß-≠X - v. 2). C - k - ve - man¬ c - m-{Xn-b√ - , ]-Ie - m-Wv BZyw. 3). am-kw t\m-t°-≠X - v {]`m-Xt - h-fb - n-em-Wv. 4). a-Kvc - n-_n-\v am-kw t\m-°p-∂X - v _n-ZvA - Ø - v. 5). k - z-lm-_n-am-cm-cpw am-kw ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

t\m-°n-bn-´n-√. 6). t\m-°m-\p-≈ I¬-]\ - I-Æp-sIm-≠√ - . 7). \yqaq¨ sk-°‚p am-{X-ap-≈ {]-Xn`m-kw. 8). D¿-Pq-\p¬ J-Zow N-{µs≥-d H-cp L-´a - m-Wv. 9) IDL ssZhn-Ia - m-b tc-Jb - m-Wv. 10). IDL Jn_-ea - m-‰ tc-Jb - p-am-Wv. 11). e - ≠ - \n-se cm-{Xn 12 a-Wn-bp-sS apºpw ti-jh - pw I-W° - m-°n-bmWv hyXy-kvX - ln-Pvd - Xn-øX - nIƒ \n-›bn-t°-≠X - v. 12). \-_n Xn-cp-ta-\n-bp-sS A-d^ - sh-≈nbm-gvN - b - √ - , hym-gm-gvN - b - m-bn-cp-∂p Xp-Sß - n- F-{X-sb-{X A-_≤ - P - S - ne-am-b ]p-Xn-b hm-Za - p-Jß - f - m-Wv Ch¿ \n-tXy\ B-hn-jvI - c - n-®p sIm-≠n-cn-°p-∂X - v. C-hs - b-√mw H-∂p-In¬ hn-hc - t - °-Sm-Wv A-s√¶n¬ {]-am-Wh - n-cp-≤a - m-bn sI-´n®-a® - h - b - m-Wv.

Nqj-Ww sN-øs - ∏-Sp-∂ kp-a\ - - p-Iƒ F-∂m¬ Cu hm-Zß - s - f-√mw hn-‰gn-°s - ∏-Sp-∂X - v t\m-ºpw s]-cp∂m-fpw sF-Iy-tØm-sS k-t¥mj-{]-Za - m-bn H-tcZn-hk - w B-tLmjn-°m-\p-≈ ap-kve - nw a-\  - n-s≥d A-Sß - m-Ø B-{K-ls - Ø Nqj-Ww sN-bvX - p-sIm-≠m-Wv. hnj-bw i-cn-bm-bn ]Tn-°m-sX ]pdw-te-_e - n¬ am-{Xw B-Ir-jvS - cm-bn h-©n-Xc - m-Im-Xn-cn-°m≥ Ckve - m-an-I {]-am-Wß - t - fm-Sv {]-Xn_-≤X - b - p-≈h - ¿ {i-≤n-°p-I. C‚¿-s\-‰n-epw s^-bvk - v_ - p-°nepw Po-hn-°p-∂ ]-ec - pw I-Yb - d - nbm-sX B-Sp-Ib - m-sW-∂v a-\  - nem-°p-∂X - v \-∂m-bn-cn-°pw. ...............................................................................................

nvzakariyya@gmail.com

39


km-t¶-Xn-Ihn-ZybpsS Zp-cp-]-tbm-Kw Ku-c-h-tØm-sS Im-W-Ww ˛Fw- F-kv- Fw

F-d-Wm-Ip-fw Pn-√m ap-Pm-ln-Zv t\-Xr-kw-K-aw Fw kzem-lp±o≥ aZ\n D-Zv-Lm-S-\w sNøp-∂p.

Ip-‰-hm-k-\-bv-°v Im-c-Ww [m-¿-an-IXbpsS A-]-cym-]v-X-X

tImgn-t°mSv: km-t¶-Xn-I hn-Zy-bp-sS Zp-cp-]-tbm-Kw h¿-Ko-b I-em-]-Øn-\v B-°wIq-´p-∂ km-l-N-cy-Øn-te-°v h-f-cp-∂-Xv Ku-c-h-am-bn Im-W-W-sa-∂v- Fw F-kv Fw kwÿm\ Iu¨kn¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p. C-Xn-s\ {]-Xn-tcm-[n-°m≥ \n-b-a-߃°-∏p-dw a-\p-jyXz-Øw a-ln-X-am-bn Im-W-p-∂ hn-th-I-Øn-te°v P-\-߃ h-f-c-Ww. C-Xn-\v i-‡-am-b Im-º-bn≥ B-h-iyam-sW-∂pw Iu¨-kn¬ A-`n-{]m-b-s∏-´p. sF- F-kv -Fw kw-ÿm-\ {S-j-d¿ C-kv-am-Cu¬ I-cn-bm-Sv Iu¨-kn¬ D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. Fw- F-kv- Fw kw-ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn Pm-kn¿ c-≠-Øm-Wn A-[y-£-X h-ln-®p. dn-t∏m¿-´nw-Kv sk-j≥ k-Ko-d-en ]-¥m-hq¿ ,πm--\nw-Kv sk-j≥ bq-\p-kv sN-ß-c t\-Xr-Xzw \¬-In. kw-Lm-S-\w X-Xz-hpw {]tbm-K-hpw F-∂ hn-j-b-Øn¬ B-kn-^-en I-Æq¿ ,l¿-jn-Zv am-tØm-´w kw-h-Zn-®p. lm-^n-fv d-“m≥ ]p-Øq¿, ap-l-Ω-Z-en ]-tøm-fn, Pu-l¿ A-b-\n-t°m-Sv kw-km-cn-®p.

F-d-Wm-Ip-fw: hn-Zym-¿-Yn-I-ƒ-°n-S-bn-¬ h-¿-[n-®p-h-cp-∂ Ip-‰-IrXy-ß-ƒ-°pw A-Xn-{I-a-ß-ƒ-°pw Im-c-Ww [m-¿-an-I hn-Zym-`ymk-Øn-s‚ A-]-cym-]v-X-X-bm-sW-∂v sI F-≥ Fw {S-j-d-¿ Fw kz-em-lp-±o-≥ a-Z-\n A-`n-{]m-b-s∏-´p. sI F≥ Fw F-d-Wm-Ipfw Pn-√m ap-Pm-ln-Zv t\-Xr-kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xv kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. sI F-≥ Fw Pn-√m {]-knU-‚ v Fw Fw _-jo-¿ a-Z-\n A-[y-£-X h-ln-® tbm-K-Øn-¬ A-_v-Zp-¬-K-\n kz-em-ln, hn ap-l-Ω-Zv kp-√-an, ap-_m-d-Iv lwk, Fw sI im-°n-¿, A-≥-km-¿ A-en F-∂n-h-¿ {]-kw-Kn-®p.

Fw Fkv Fw kwÿm\ Iu¨kn¬ Ckvam-bn¬ Icn-bmSv DZvLm-S\w sNøp-∂p.

l-÷n-eq-sS B-fl-hn-ip-≤ t\-Sp-I˛ kn a- Ω q- ´ n Fw F¬ F

C-¥y≥ C-kvem-ln sk‚¿ Pn-± \¬-In-b kzo-I-c-W-Øn¬ ]n hn apl-ΩZv Aco-t°mSv {]kw-Kn-°p-∂p.

km-aq-ly ]ptcm-K-Xn cmjv{Sob-am-bn kw-L-Sn-°p-∂-Xn-eq-sS˛ ]n -hn ap-l-Ω-Zv Pn-±: cm-{„o-b-am-bn kw-L-Sn-°p-∂-Xn-eq-sS am-{Xta km-aq-ly]p-tcm-K-Xn ssI-h-cn-°p-hm≥ km-[n-°qsh∂v ap-kvenw eo-Kv kw-ÿm-\ {]-h¿-Ø-I k-an-Xn Aw-K-w ]n hn ap-l-Ω-Zv A-cot°m-Sv A`n-{]m-b-s∏´p. C-¥y≥ C-kvem-ln sk‚¿ Pn-± \¬In-b kzo-I-c-W-Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. kpDu-Zn C-¥y≥ C-kvem-ln sk‚¿ \m-j-W¬ I-Ω-‰n {]-knU-≠v F-©n-\o-b¿ ap-l-Ω-Zv lm-jnw N-S-ßn¬ kw-_-‘n-®p. ap-Po-_pd-lvam≥ kz-em-ln {]-kw-Kn-®p. kn hn A-_q-_-°¿ tIm-b A-[y-£-X h-ln-®p. k-em-lv Im-cm-S≥ kzm-K-X-hpw kn-±o-Jv hm-Wn-b-º-ew \-µn-bpw ]-d-™p.

Fw F-kv Fw a-e-∏p-dw sh-ÃvPn-√m Im-º-kvkw-K-aw Cu-k a-Z-\n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p 40

Xn- c q¿: hn- i p- ≤ l- ÷ v I¿- a - Ø n- e q- s S B- fl - h n- i p- ≤ n ssI-h-cn-°-W-sa-∂v kn a-Ωq-´n Fw F¬ F ]-d-™p. ae-∏p-dw sh-Ãv Pn-√ sI F≥ Fw kw-L-Sn-∏n-® l-÷v ]T-\-¢m- v D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw. Cu hn-ip-≤ Po-hn-X-Im-ew ap-gp-h≥ \-ap-°v I-cp-Øv ]-Ic-Ww. kzo-Im-cy-am-b l-÷n-\v kz¿-K-a-√m-sX {]-Xn-^-ean-s√-∂ {]-hm-N-I-h-N-\w lm-Pn-am¿ hn-kv-a-cn-°-cp-Xv. [m¿-an-I-X-bpw k-Zm-Nm-c-t_m-[-hpw \n-e-\n¿-Øm≥ l÷n-eq-sS t\-Sn-sb-Sp-°p-∂ hn-ip-≤n-sIm-≠v km-[n-°-Wsa-∂pw A-t±-lw ]-d-™p. sI F≥ Fw Pn-√ {]-kn-U‚ v bp ]n A-_v-Zp¿-d-lvam≥ au-e-hn A-[y-£-X-h-ln-®p. i-^o-Jv A-kv-ew, \qdp- ∂ n- k \- P m- Ø n- ø ¢m- s  - S p- Ø p. sI F≥ Fw kwÿm-\ sk-{I-´-dn D-ss_-Zp-√ Xm-\m-fq¿, Pn-√ sk-{I-´dn kn a- Ω p tIm- ´ - ° ¬, Sn B- _ n- Z v a- Z - \ n, sI A- _ v Zp¬-I-cow F≥-Pn-\n-b¿, F ssk-Xm-en-°p-´n, F Sn lk≥ a-Z-\n, ]n Fw l-k≥ lm-Pn, A-_v-Zp¬-I-cow ¢m-cn, Fw _m-∏p-´n {]-kw-Kn-®p.

sI F≥ Fw ae-∏pdw shÃv Pn√ l÷v ]T-\-¢mkv kn aΩq´n Fw F¬ F DZvLm-S\w sNøp-∂p. ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07


sF F- k v Fw X-¿-_n-b-Øv Iym-ºv A-co-t°m-Sv: a-fi-ew X-¿-_nb-Øv Iym-ºv sI F-≥ Fw afi- e w ssh- k v {]- k n- U - ‚ v sI ]n A-_v-Zp-¿-d-lv-am-≥ kp√- a n D- Z v - L m- S - \ w sN- b v - X p. _m-h A-co-t°m-Sv A-[y-£X h-ln-®p. a-fi-ew sk-{I-´dn sI Sn A- _ v - Z p- k - Ø m- ¿ , Pn-√m sk-{I-´-dn im-°n-¿ _p_v Ip- \ n- b n- ¬ kw- k m- c n- ® p. ]-©m-b-Øv sa-º-¿ sI A-`nem-jv B-iw-k \n-¿-h-ln-®p. ]p-Xn-b `m-c-hm-ln-I-fm-bn Icow a-¶-S-hv ({]-kn-U-‚ v), sI dn- b m- k v (sk- { I- ´ - d n), A- ¬ Xzm- ^ v lp- s sk- ≥ ({S- j - d - ¿ ) F-∂n-h-¿ sX-c-s™-Sp-°-s∏´p.

sF Fkv Fw kwÿm\ {]h¿Ø-I-k-anXn s{]m^. F≥ hn A_vZp¿d-lvam≥ DZvLm-S\w sNøp-∂p.

km-ap-Zm-bn-I ku-lm-¿Z- h - pw k-lh - ¿- Ø - n-Øh - pw A-]-I-S-s∏-Sp-Ø-cp-Xv ˛ sI F-≥ Fw tIm- g n- t °m- S v : \m- b - ¿ - ˛ - C u- g - h sF- I y- Ø n- s ‚ t]- c n- ¬ kwÿm-\-Øv \n-e-hn-ep-≈ km-ap-Zm-bn-I ku-lm-¿Zhpw k-l-h¿-Øn-Ø-hpw A-]-I-S-s∏-Sp-Øm-\p-≈ t_m-[-]q-¿-h-am-b {i-aß-sf \m-b-¿-˛-Cu-g-h k-ap-Zm-b Aw-K-ß-ƒ Pm-{K-X-tbm-sS ImW-W-sa-∂v sI F-≥ Fw kw-ÿm-\ \n-¿-hm-l-I-k-an-Xn Bh-iy-s∏-´p. k-¿-°m-dn-¬ k-Ω-¿-Zw sN-ep-Øn A-\-¿-l-am-b-Xv t\-Sm\pw ]n-t∂m-°-˛-\yq-\-]-£-ß-sf X-f-¿-Øm-\p-ap-≈ F-≥ F-kv F-kn-s‚-bpw F-kv F-≥ Un ]n-bp-sS-bpw Iq-´m-b {i-a-ß-sf sN-dp-°m-≥ a-tX-X-c cm-jv-{So-b t\-Xr-Xz-ß-ƒ-°v _m-[y-X-bps≠-∂pw tbm-Kw A-`n-{]m-b-s∏-´p. kw-ÿm-\ {]-kn-U-‚ v tUm. C sI A-lv-a-Zv-Ip-´n A-[y£-X h-ln-®p. H-Iv-tSm-_-¿ 3,4 Xn-ø-Xn-I-fn-¬ sIm-Sp-ß-√q-¿ Gdn-bm-´v \-S-°p-∂ sF-Iy-kw-Lw sk-an-\m-dpw \-hw-_-¿ 7,8,9 Xn-ø-Xn-I-fn-¬ F-d-Wm-Ip-f-Øv \-S-°p-∂ Fw F-kv Fw kwÿm-\ k-tΩ-f-\-hpw, Un-kw-_-¿ 21,22,23 Xn-ø-Xn-I-fn-¬ ]me-°m-´v \-S-°p-∂ sF F-kv Fw kw-ÿm-\ bp-h-P-\-k-tΩ-f\-hpw hn-P-bn-∏n-°p-hm-≥ Xo-cp-am-\n-®p. P-\.-sk-{I-´-dn kn ]n

D-a-¿ kp-√-an, F A-_v-Zp-¬-l-ao-Zv a-Zo-\n, F A-kv-K-d-en, Fw kz-em-lp-±o-≥ a-Z-\n, ]n Sn ho-cm-≥-Ip-´n kp-√-an, A-_q-_-°¿ au-e-hn, sI ]n k-I-cn-ø, ]n ap-kv-X-^ ^m-dq-Jn, ]n sI C_v-dm-low lm-Pn, D-ss_-Zp-√ Xm-\m-fq-¿, kn A-_v-Zp-√-Øo-^v, ]n ]n A-_v-Zp-¿-d-lv-am-≥ am-Ã-¿, A-_q-_-°-¿ \-∑-≠, J-Zo-P \-¿-Ko-kv, F-≥ Fw A-_v-Zp-¬-P-eo-¬, sk-bv-Xp ap-l-Ω-Zv {]kw-Kn-®p. hn-hn-[ Pn-√-I-sf {]-Xn-\n-[o-I-cn-®v Sn hn ^-kv-ep-¿-d-lv-am≥, Sn ]n lp-ssk-≥-tIm-b, A-_v-Zp-¬ l-ko-_v a-Z-\n, Sn ]n sam-bv-Xp, jw-kp-±o-≥ ]m-e-t°m-Sv, tUm. k-eow sN-¿-∏p-f-t»cn, s{]m-^. Fw lm-dq-≥, kn a-Ωp tIm-´-°-¬, F-≥ sI Fw k-I-cn-ø, A-_v-Zp-¿-d-Du-^v a-Z-\n, k-°o-¿ ^m-dq-Jn, lp-ssk≥ I-√m-bv, A-_v-Zp-¬-J-øpw kp-√-an, sI A-_v-Zp-¬-I-cow F-≥Pn-\o-b-¿, A-_q-_-°-¿ a-Z-\n a-cp-X, ]n ap-l-Ω-Z-en A-≥-kmcn, bq-\p-kv D-a-cn, k-øn-Z-en kz-em-ln, K-\n-ø kz-em-ln, Fw F-kv Fw d-jo-Zv, sI ap-l-Ω-Zv sIm-√w, ]n ]n \n-km-ap-±o-≥ ^m-dq-Jn Xn-cp-h-\-¥-]p-cw, ]n sI a-Po-Zv am-Ã-¿, Fw Fw _jo-¿ a-Z-\n, ]n sI A-_v-Zp-¬-I-cow N-¿-®-bn-¬ ]-s¶-Sp-Øp.

\yq\- ] £ ]oU\w; `c- W - I qSw Pm{KX ImWn-°Ww sImSp-ß-√q¿: apkvenw \yq\-]-£-߃°v t\sc cmPysØ hnhn[ tI{µ-ß-fn¬ \S-°p∂ A{I-a-߃s°Xnsc `c-W-IqS-߃ Pm{K-X-]m-en-°-W-sa∂v sF Fkv Fw sImSp-ß-√q¿ kwL- S n- ∏ n® ka¿∏- W w˛2012 A`n- { ]m- b - s ∏- ´ p. sI F A_v Z p¬l- k o_v aZ\n DZv L m- S \w sNbv X p. sF Fkv Fw Pn√ {]kn- U ‚ v C sF apPo_v A[y- £ - X - h - l n- ® p. kwÿm\ sk{I-´-dn-am-cmb ip°q¿ tImWn-°¬, ss^k¬ Cø- ° mSv ¢ms - S p- Ø p. Pn√ sk{I- ´ dn Fw F kmZnJv kzmK-Xhpw aPoZv amÿ \µnbpw ]d-™p.

Fw Fkv Fw ImºkvhnwKv cq]o-I-cn®p Ip-\n-bn-¬ \yq-_-km-¿ im-Jm Fw F-kv FΩns‚ D-]-lm-cw Hfn-ºy≥ C¿^m\v kΩm-\n-°p-∂p.

D-]-lm-cw \-¬-In A-co-t°m-Sv: e≠≥ Hfn-ºn-Ivkn¬ \S-Ø-a-’-c-Øn¬ anI® {]I-S\w \S-Ønb sI Sn C-¿-^m-\v Ip-\n-bn-¬ \yq-_-km-¿ im-Jm Fw F-kv Fw D-]-lm-cw \-¬-In. im-Jm ssh-kv {]-knU-‚ v ]n. A-_v-Zp-¬-hm-ln-Zv, sI Sn km-_n-Iv, sI Fw B-jnIv, sI Sn j-°ow, Sn hm-knw, kn sI A-Pv-a-¬, Fw Sn k-lo¿ {]-kw-Kn-®p. ]pkvXIw 36 | e°w 06 | 2012 k]vXw-_¿ 07

tIm- g n- t °m- S v : ku- Ø v Pn- √ - b n¬ Fw F- k v Fw Im- º - k v hnwKv cq-]o-Ic-- n-®p. ap-lm-hn≥ ap-_m-d-Iv (-sN-b¿-am-≥), i-°o_v A-tØm-fn (I¨ho-\¿), dn-bm-kv \-∑-≠ ({Sj-d¿), ^¿lm≥,, ^m-kn¬ \-Sp-h-Æq¿, A-lv-a-Zv ssJ-kv, ^-hm-kv, A-Zo_v ]p-Øq¿, ap-kv-en-lv I-√m-bv, s^-kn≥ ]p-∂-ti-cn, lm-cnkv, J-eo-^, ^-hm-kv, \n-km¿ H-f-h-Æ, C¿-jm-Zv F-∂n-h-cm-Wv `mc-hm-ln-Iƒ. kw-ÿm-\ Im-º-kv hnwKv sN-b¿-am≥ dn-lm-kv ]p-em-a-t¥mƒ sX-c-s™-Sp-∏v \n-b-{¥n-®p. P-co¿ ]m-e-Øv A[y-£-X h-ln-®p. kw-ÿm-\ I¨-ho-\¿ \-_o¬ ]m-e-Øv {]kw-Kn-®p. 41


CMYK

i_m_v˛]p-Sh GP≥kn kwKaw tUm. Fw Fw _jo¿ DZvLm-S\w sNøp-∂p.

Ime-Øns‚ am‰-߃ Dƒs°m-≈m≥ apkvenw {]kn-≤o-I-c-W-߃ Xøm-dm-IWw˛tUm. Fw Fw _jo¿ tImgn-t°mSv: tIm-gn-t°m-Sv: Im-e-Øns‚ am-‰-߃ Dƒ-s°m≈m≥ ap-kvenw {]-kn-≤o-I-c-W-߃ X-bm-dm-I-W-sa-∂v {]-apJ F-gp-Øp-Im-c-\pw tIm-gn-t°m-Sv k¿-h I-em-im-e a-e-bm-f hn-`m-Kw ap≥ ta-[m-hn-bp-am-b tUm.- Fw Fw _-jo¿ A-`n-{]mb-s∏-´p. -i-_m-_v {]-Nm-c-W-am-km-N-c-W-Øn-s‚ `m-K-am-bn kwL-Sn-∏n-® G-P≥-kn kw-K-aw D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.tem-I-Øn-s‚ ]p-Xn-b km-l-N-cy-ß-sf a-X-Øn-s‚ A-Snÿm-\-Øn¬ hn-i-I-e-\w sN-øp-I-bpw ]T-\ K-th-j-W-ß-sf t{]m¬-km-ln-∏n-°p-I-bpw th-Ww.- \n-e-hm-c-ap-≈ C-kvem-anI hm-b-\-bv°v a-e-bm-f-Øn-se an-I-® am-Xr-I-bm-Wv i-_m-_v

F-∂pw tUm.- _-jo¿ ]-d-™p. i_m_v FUn-‰¿ apPo-_p¿d-lvam≥ In\m-eq¿ A[y-£X-h-ln-®p.]n sI sambvXo≥ kp√an Fgp-Xnb "{]hm-N-Is‚ Xncp-ti-jn-∏p-Ifpw _¿I-sØ-Sp-°epw' {KŸw tUm. Fw Fw _jo-¿ {]Im-i\w sNbvXp. sI F≥ Fw kwÿm\ sk{I´dn F AkvK-den G‰p-hm-ßn. ]n sI sambvXo≥ kp√-an, sF Fkv Fw P\. sk{I- ´ dn F≥ Fw A_v Z p¬P- e o¬, sF ]n A_vZp- -emw, Sn ]n lpssk≥ tImb {]kw-Kn-®p. bp ]n blv b m- J m≥ kzmK- X hpw F≥ sI Fw k°- c nø \µnbpw ]d-™p. GP‚p-am¿°v D]-lm-c-ßfpw t_mWkpw hnX-cWw sNbvXp.

k-Xv-\mw knw-Kn-s‚ Zp-cq-l a-c-Ww: k-a-{K-am-b A-t\z-j-Ww th-Ww ˛sF F-kv Fw tIm-gn-t°m-Sv: A-ar-Xm-\-µ-a-bn B-{i-a-Øn-¬ ]n-Sn-°-s∏-´ kXv-\mw knw-Kn-s‚ Zp-cq-l a-c-W-sØ-°p-dn-®v k-a-{K-am-b At\z-j-Ww \-S-Ø-W-sa-∂v sF F-kv Fw kw-ÿm-\ sk-{I´-dn-tb-‰v B-h-iy-s∏-´p. am-\-kn-I tcm-Kn-bm-b bp-hm-hn-s\ ac-W-Øn-te-°v \-bn-® F-√m Im-cy-ß-fpw sh-fn-®-Øv sIm-≠ph-c-Ww. B-{i-a-Øn-se A-t¥-hm-kn-I-fn-¬ \n-∂pw k-Xv-\mw knw-Kn-\v ]o-U-\-ta-¬-t°-≠n h-∂-Xm-b B-tcm-]-W-Øn-s‚ \n-P-ÿn-Xn A-dn-b-Ww. kv-t\-l-hpw km-¥z-\-hpw am-{Xw hgn-s™m-gp-Ip-∂p F-∂v D-Zv-tLm-jn-°-s∏-Sp-∂ A-ar-Xm-\-µ-abo a- T - Ø n- ¬ \- S - ∂ Cu A- \ n- j v - S kw- ` - h w tI- c - f - Ø n- s ‚ kmw-kv-Im-cn-I s]m-Xp-t_m-[-Øn-t\-‰ £-X-am-Wv. `q-tem-I-Øv F-¥v kw-`-hn-®m-epw Xo-{h-hm-Z-Øn-s‚ \n-g-¬ Im-W-p-∂-h-cpsS Cu hn-j-b-Øn-ep-≈ {]-Xn-I-c-Ww A-dn-bm-≥ Xm-¬-]-cy-aps≠-∂pw sF F-kv Fw A-`n-{]m-b-s∏-´p. A-k-an-¬ ho-≠pw sIm-e-]m-X-I-hpw A-{I-a-hpw Xp-S-cp-∂Xn-¬ sF F-kv Fw sk-{I-´-dn-tb-‰v B-i-¶ tc-J-s∏-Sp-Øn. A-{I-aw A-a-¿-® sN-øm-≥ `-c-W-Iq-Sw A-am-¥w Im-Wn-°-cp-sX∂pw A-k-an-se ap-kv-enw \yq-\-]-£-ß-fp-sS kp-c-£ D-d-∏ph-cp-Øm-≥ tI-{µ-˛-kw-ÿm-\ k-¿-°m-dp-I-ƒ A-Sn-b-¥n-c-am-bn C-S-s]-S-W-sa-∂pw sF F-kv Fw A-`n-{-]m-b-s∏-´p. Zp-cn-Xmizm-k Iym-ºp-I-fn-¬ \-c-I-bm-X-\ A-\p-`-hn-°p-∂-h-¿-°v klm-b-ß-ƒ e-`y-am-°m-≥ \-S-]-Sn-I-fp-≠m-h-W-sa-∂pw B-h-iys∏-´p. {]-kn-U-‚ v ap-Po-_p-¿ d-lv-am-≥ In-\m-eq-¿ A-[y-£-X hln-®p. P-\-d-¬ sk-{I-´-dn F-≥ Fw A-_v-Zp-¬ P-eo-¬, P-Av^-¿ hm-Wn-ta-¬, A-_v-Zp- -emw ap-´n-¬, kp-ssl-¬ km-_n-¿,

C H ss^-k-¬, a-≥-kq-d-en sN-Ωm-Sv, C-kv-am-Cu-¬ I-cn-bmSv, ip-°q-¿ tIm-Wn-°-¬ N-¿-®-bn-¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Iq‰-\mSv Ckvemln akvPn-Zns‚ inem-ÿm-]\w kn ]n Da¿ kp√an \n¿h-ln-°p-∂p.

]≈n-Iƒ \∑-bpsS hnf-\n-e-ß-fm-IWw Iq‰-\mSv: ]≈n-Iƒ kaq-l-Øn\v \∑ sNøp∂ hnf-\n-e-ßfpw kmam[m\-Øns‚ tI{µ-ß-fp-am-I-W-sa∂v sI F≥ Fw P\. sk{I-´dn kn ]n Da¿ kp√an ]d-™p. Iq‰-\mSv \n¿an°p∂ Ckvemln akvPn-Zns‚ inem-ÿm-]\w \n¿h-ln-®p {]kw- K n- ° p- I - b m- b n- c p∂p At±- l w. F sI Cuk aZ- \ n, aPoZv amÿ, F\v hn sambvXo≥ {]kw-Kn-®p. \mk¿ Iq‰\mSv kzmK-Xhpw A°p \µnbpw ]d-™p.

Edited Printed and Published by Cheriyamundam Abdu Razack for SHABAB Publishers on behalf of Ithihadu Shubbanil Mujahideen (Regd.) Printed at Noble Media Prints, Kozhikode. Typesetting: Microprint, Calicut, Ph:2701812

CMYK

Shabab Weekly Sept 2012  

Shabab Weekly Sept 2012

Shabab Weekly Sept 2012  

Shabab Weekly Sept 2012

Advertisement