Page 1

informační list Starostové a nezávislí / č. 9 / 17. 9. 2012

V tomto čísle najdete

Nemáme se za co stydět / str. 1

Kompetence kraje / str. 2

Zprávy z krajů / str. 3-9

Žena regionu / str. 10

A další

Krajské volby = příležitost jednou za 4 roky Nemáme se za co stydět Za necelý měsíc voliči ve třinácti krajích rozhodnou, kdo bude spravovat naše regiony. Kandidujeme jako koaliční uskupení TOP 09 a Starostové, složené z úspěšných starostů, radních, osobností kraje. Předkládáme občanům program odpovědné správy našich regionů. Usilujeme totiž o kraje, které se nerozvíjejí na úkor budoucnosti, nechceme kraje zadlužené, s vytunelovanými evropskými dotacemi, korupcí a ovládané klientelistickými vazbami různých kmotrů. Naší budoucností jsou kraje průhledné a otevřené, kraje spolupracující se svými samosprávami, kraje s předvídatelným dělením finančních prostředků. Starostové a komunální politici dobře vědí, jak důležitá dobrá správa kraje je. Nyní naši občané rozhodnou o směřování krajů na další čtyři roky. Ve volbách si vyslechnou voliči spoustu slov, spoustu slibů. Bude to jistě celý maraton předvolebních prohlášení, které s reálným fungováním krajů na další čtyři roky nemá nic společného. Starostové a nezávislí spolu s TOP 09 nabízí volbu osobností z regionů, kteří získali důvěru ve svých městech a obcích. Kandidujeme nejen s konkrétním programem zaměřeným na rozvoj našich krajů, ale také proto, že se NEMÁME ZA CO STYDĚT. Starostové a nezávislí v celostátní politice nezklamali. Nejsme zatíženi žádnou aférou, díky spolupráci s TOP 09 jsme prosadili klíčový požadavek zásadní změny financování samospráv (RUD), prosadili jsme do vládního prohlášení řadu důležitých programových požadavků, jako je přímá volba starostů, reforma školského zákona, nový systém dělení evropských prostředků, jejichž prosazování nyní finišuje. Zároveň ve schvalovaných zákonech jsme dokázali odstranit či změnit návrhy, které by se negativně promítli do rozvoje a hospodaření obcí a měst (zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon, občanský zákoník a řada dalších návrhů). V krajských volbách bude rozhodovat každý jednotlivý hlas o výsledném složení zastupitelstva. Podařilo se nám prosadit zákon, který umožňuje, aby volič více promlouval do složení zastupitelstva, neboť pro upřednostnění kandidáta postačuje nově www.starostove-nezavisli.cz

pouze 5% preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů pro kandidátku (dříve bylo nutných 10%). Každý hlas pro kandidáta přitom pomáhá kandidátce jako celku. Proto vás chci vyzvat, abyste poslední měsíc před volbami věnovali naplno kampani, abyste svému okolí se nebáli sdělit, že vy osobně kandidujete či podporujete lidi, které znáte. Tyto volby nerozhodnou, jaké budou daně, kdo bude vládnout z Prahy ani jiné celostátní témata. Krajské volby rozhodnou o směřování krajů na další 4 roky, o tom, kdo bude spravovat zájmy voličů v krajích. Měli by to být ti, kdo se osvědčili na místní úrovni, lidé, které známe z našeho okolí. Měli by to být kandidáti Starostů a nezávislých a TOP 09. Nebojme se to našemu okolí říci, přitáhnout je k volbám, aby podpořili člověka ze svého středu, z blízkého okolí. V říjnových volbách usilujeme o příležitost dobře spravovat naše kraje, propojit celostátní úroveň s našimi kraji a našimi městy a obcemi. Je dost dobře možné, že se tato příležitost nebude opakovat. Využijme ji. Přesvědčme naše okolí, že se NEMÁME ZA CO STYDĚT. Váš Stanislav Polčák, místopředseda STAN

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

1


Právní tým STAN informuje

Kompetence kraje aneb nežijeme "pouze" v obci Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo

kraje pro spokojený život. Jistě je zákonodárná iniciativa využívána

na samosprávu. Tak zní jedna z legálních definicí. Co však každý

více vládou či poslanci, avšak vyššímu územně samosprávnému

ze 14 krajů České republiky zajišťuje? Jaké má kompetence a proč

celku ji Ústava přiznává také.

je důležité, aby řádně fungoval a měl schopnou reprezentaci?

Na základě zvláštních zákonů dále kraj určuje směr středního

Většina obyvatel obce či města zná svého starostu, primátora, členy

školství, odborných učilišť. Prostředky krajů směřují do domovů

zastupitelstva. Avšak nežijeme pouze v naší obci. Každodenní život

důchodců, hospicové péče či dětských domovů. Muzea

ovlivňuje také „druhá kolej” státní správy - vyšší územně

a regionální knihovny fungují za účasti krajů. Mnoho lidí také

samosprávný celek - kraj.

zapomíná, že ne všechny silnice vlastní obce či města. Silnice II. a III. tříd jsou majetkem kraje, proto i kraj je zodpovědný za jejich

Kraje byly zřízeny ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření

stav a musí určit plán případných oprav a investic do těchto

vyšších územních samosprávných celků. Ústavní zákon nabyl

komunikací.

účinnosti 1. 1. 2000 a bylo tak naplněno to, co Ústava předpokládala již v roce 1993. První volby do zastupitelstva kraje se konaly

Vyjmenovali jsme velmi konkrétní záležitosti, na které dohlíží a které

pochopitelně hned v roce 2000. Volební období je čtyřleté, proto

spravuje kraj resp. jeho reprezentace. Nevěnovali jsme se blíže

letos na podzim nás čekají již v pořadí čtvrté krajské volby.

přenesené působnosti, do které patří např. odvolací řízení, a kterou ponecháme samostudiu daných zákonů. Cílem bylo poukázat na to,

Kraje spravují svoje záležitosti samostatně - disponují tak

jak je velmi důležité mít zodpovědnou krajskou vládu, která se bude

samostatnou působností. Může jim být však svěřen výkon státní

starat o všechny výše uvedené věci s péčí řádného hospodáře

správy, v tom případě ji vykonávají orgány kraje jako přenesenou

a bude poskytovat a zajišťovat obyvatelům kraje spokojený život.

působnost. Do samostatné působnosti patří hospodaření kraje

Naplní tak další zákonné ustanovení: kraj pečuje o všestranný rozvoj

včetně tvorby rozpočtu a závěrečného účtu kraje. Kraj může dále

svého území a o potřeby svých občanů.

zřizovat organizační složky kraje a právnické osoby kraje. Například chodíme-li do „krajské” nemocnice, mnohdy to znamená,

Mgr. Kateřina Malá

že nemocnice je obchodní společností /např. akciová společnost/ s majetkovou účastí kraje. Kraj může být i jediným akcionářem. V tu chvíli je velmi důležité, kdo „kraji vládne”, neboť zastupitelstvo mimo jiné navrhuje zástupce kraje do orgánů obchodním společností, v nichž má majetkovou účast, navrhuje také jejich odvolání. Zde je velká řada diskuzí nad nedostatečnými pravidly pro obsazování zmíněných funkcí, neboť mnohdy si je rozdělují vládnoucí strany, jejichž úkolem a cílem by mělo být spíše vytvoření jasných pravidel pro obsazovaní dozorčích rad či představenstev daných společností. Blízkou souvislost s nemocnicemi má také záchranná služba. Mnoho lidí neví, kdo je zřizovatelem a kdo tak ovlivňuje chod záchranné zdravotnické služby. Je to opět kraj. Zastupitelstvu kraje je dále vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky, schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti, stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje apod. Další pochopitelně důležitou kompetencí je zákonodárná iniciativa vůči Poslanecké sněmovně. Kraj jí disponuje vedle jednotlivých poslanců, skupiny poslanců, Senátu a vlády, a bude poskytovat a vytvářet podmínky obyvatelům 2

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

www.starostove-nezavisli.cz


Kandidát do Senátu Ing. Vlastimil Bařinka Hlavní body programu Starosta Moravských Budějovic a kandidát do senátu

Naše obce a města si zaslouží lepší budoucnost

Žádné zbytečné řeči, ale výsledky

Nové rozpočtové určení daní přináší do našich obcí více peněz. Disproporce mezi největšími čtyřmi městy a ostatními obcemi je však stále ještě velká. Nesmíme usnout na vavřínech. Záleží na tom, v jakém stavu odkážeme obce a města našim dětem.

Šest let jsem starostou Moravských Budějovic. Principem tohoto poslání je každodenní práce s lidmi a pro lidi. Zbytečné řeči tu nemají místo. To je moje zkušenost, kterou chci přenést z Třebíčska do vrcholné politiky.

Pracuji pro region, chci pracovat pro Česko

Více práce do našeho regionu

Jsme převážně zemědělským krajem. Zemědělství se bohužel ocitá na okraji zájmu a chybí mu podpora státu. Důsledky neseme všichni. Naší prioritou musí být kvalitní potraviny z místní produkce. To není jen zájmem Třebíčska, ale celé republiky. Nechceme nekvalitní potraviny z Polska, Číny, Argentiny a odjinud.

Důležitým faktorem hospodářského rozvoje Třebíčska je bezesporu Jaderná elektrárna Dukovany. Podporuji výstavbu pátého bloku elektrárny a chci záruky od státu. Bez nich hrozí našemu regionu hospodářský úpadek a sociální kolaps. Zanikla by tak podpora sportu, kultury, sociálních věcí atd.

Politika začíná doma. Víc, než si myslíte Aneb obýváková kampaň 2012 Do kampaně Politik v obýváku se zapojí více než dvacítka kandidátů TOP 09 a STAN do krajských i senátních voleb v osmi krajích a v Praze. Chybět mezi nimi nebude například předseda našeho hnutí a lídr kandidátky do Zlínského kraje Petr Gazdík, jednička jihomoravské kandidátky Jan Vitula nebo kandidáti do Senátu Jaroslav Lobkowicz (Rokycany), Viliam Buchert (Praha), Stanislav Berkovec (Litoměřice) a Jana Němečková (Šumperk). Jde o kampaň, kterou dosud v Česku žádná strana nepoužila, která nabízí přímou diskusi s kandidáty v soukromí. Lidé mají možnost pozvat k sobě domů politika, přizvat rodinu či sousedy a uspořádat si tak v podstatě soukromý mítink. Obývákovou kampaň už zahájili politici v Královehradeckém kraji a v Praze. Přejímáme tímto článek paní Zdenky Hanyšové Celé z 1. 9. 2012. Do takzvané „obývákové” kampaně, nového způsobu prezentace postojů politiky TOP 09 a Starostů pro Královéhradecký kraj, se zapojili Ludmila Rutter z Jaroměře a Miroslav Sazeček ze Strážného. Spoluobčany v kraji poněkud provokativně vyzývají, aby si je „ugrilovali”. „Jsme připraveni přijet za Vámi domů v domluveném čase, vyslechneme velmi kritické názory na správu věcí veřejných, budeme odpovídat i na nepříjemné otázky,” říká Miroslav Sazeček. „Žádné hlučné mítinky ani uspěchané schůzky. Můžeme se potkat osobně a v klidu, třeba přímo u Vás. Rád Vás přijedu navštívit, klidně pozvěte i přátele a kamarády. Vždyť politika začíná doma,” vyzývá v dopise i na webových stránkách spoluobčany zastupitel Strážného Miroslav Sazeček a dodává: „Stačí vypít kávu nebo čaj, špekáčky grilovat nemusíme, ugrilujte www.starostove-nezavisli.cz

si mne. Vím, že mnozí občané jsou nespokojení se způsobem vedení současné politiky. Proto je vyzýváme: Řekněte nám, jak se díváte na řešení každodenních problémů v Královéhradeckém kraji i na politiku TOP 09 a Starostů,” říká za sebe i za zastupitelku Jaroměře Ludmilu Rutter. Poté, co se lidé ozvou na telefonním čísle 734 607 399 či na e-mail:sazecek@centrum.cz, domluví si s nimi kandidáti konkrétní čas a místo setkání, které bude trvat přibližně jednu hodinu. Miroslav Sazeček má pro organizátory „obývákové” návštěvy i překvapení: „Po každé třetí návštěvě vylosujeme poukaz pro čtyřčlennou rodinu na tři dny pobytu zdarma v chaloupce u Sazečků ve Strážném. Jednoho výherce už máme, s paní Ludmilou Rutter už máme za sebou první sérii obývákových diskuzí,” říká Sazeček. Miroslav Sazeček je připraven v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prosazovat normální a přirozené formy péče o seniory a spoluobčany, kteří jsou nejen zdravotně znevýhodněni. „Budu prosazovat, aby se sociální služby přesunuly co nejblíže občanovi s cílem okamžitě reagovat na jeho potřeby a pomoc plánovat společně s ním a s jeho přičiněním. To zvýší hospodárnost a kvalitu sociálních služeb a celé sítě v kraji.” Ludmila Rutter se soustředí na oblast ochrany životního prostředí, které je podle ní nutné řešit v kontextu územního plánování a trvale udržitelného rozvoje. „Prioritou je ochrana vod. Vodu máme jen jednu a Královéhradecký kraj je krajem bohatým na vodní zdroje. Toto bohatství musíme chránit pro další generace.” Tabulku kandidátů, které si můžete pozvat, najdete zde: http://www.starostove-nezavisli.cz/info-amedia/aktuality/politika-zacina-doma-vic-nez-si-mysliteaneb-obyvakova-kampan-2012.html informační list Starostové a nezávislí / č. 9

3


Zprávy z Jihomoravského kraje

Starostové umí pracovat pro Jihomoravský kraj Vím, že všichni ti, kteří někdy pracovali v komunální politice a s čistými úmysly se snažili pracovat pro své obce a občany, tváří v tvář s předvolební realitou, se nestačí divit. Každý starosta zná svoje zastupitele a občany, kteří jsou po celou dobu vládnutí zastupitelstva poměrně aktivní, snaží se prosazovat zájmy svých občanů, sdružení a mnohdy, i když jde i o jejich vlastní zájmy, alespoň pomáhají v rozvoji obce. Jsou to prostě lidé, bez kterých to nejde. A potom jsou lidé, kteří jsou aktivní pouze těsně před volbami. Připomínají mi zombie. Vylezou, zaneřádí vzduch a opět zalezou. A opakuje se to při každých volbách, ať komunálních, krajských, parlamentních nebo senátních. Ze svých řad vyberou mordy na billboardy, které nás přesvědčují, že jen oni jsou ti nejlepší. Jejich jediným zájem přitom je, zda jejich spolubojovníci na kandidátce budou chtít placenou funkci. A co občan? Obec? Kraj? O to přece až tak moc nejde. Důležité je, že jsou "u lizu" a tu skutečnou práci nechť udělají ti, kteří jsou aktivní a práce pro lidi je baví. Politická kariéra se s prací přece nemůže míchat. Ó jak se to stále opakuje. A občan se opět diví, kdo stříhá pásky, kdo rozděluje kamarádům dotace, kdo má celou rodinu v různých dozorčích radách. A za kým stojí neochvějně jeho strana, stranické sekretariáty, nadšená mládež pracující pro stranu, dříve se jmenovali svazáci, dnes však mají různé jiné názvy, to podle politické strany. Vysoké hrdé čelo, bradu dopředu a jasný pohled do zářivé budoucnosti. K tomu notebooky, netbooky, facebooky a ještě kdovíjakébooky. Je to trošku jiné, ale systém zůstává. Pracujte pro stranu a hlavně pro nás, třeba se kariérně vyšvihnete, jako všichni ti naši mladí politici a děti zasloužilých rodičů. Utvoříte další, jak řekl jeden "profláknutý" politický matador, kindermanagement. Jak dlouho ale bude bavit ty aktivní a nadšené pracovat pro blaho

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. vysokoškolský učitel, historik, poslanec PSP ČR Více k lídrovi Jihočeského kraje na http://www.bezecny.eu/

4

Veřejně dostupné údaje potvrdily smutnou pravdu. Jihočeský kraj vydává na svůj provoz nejvíce ze všech krajů, lidově řečeno máme nejdražší úředníky v České republice. Statistiky mluví jasně. Zatímco obyvatel Jihočeského kraje zaplatí na tento účel 9439 korun, tak obyvatel nejlevnějšího kraje Plzeňského jenom 2846 korun. To je neomluvitelný rozdíl i přesto, že Jihočeský kraj má druhou největší rozlohu ze všech krajů České republiky. Tato nepříznivá situace se musí změnit. Jednou z cest je redukce organizací zřizovaných krajem, jejichž přínos je více než sporný. Týká se to třeba Jihočeské centrály cestovního ruchu, která se rozhodně nemůže pochlubit skvělými výsledky, protože počet návštěvníků do turisticky velmi atraktivních jižních Čech v posledních letech výrazně

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

Dovolím si začít částí textu písničky zpěváka Tomáše Kluse: …a tváře se nemění pouze tituly a příjmení a kdo má peníze vystaví svou mordu u dálnice na billboardu...

všech? Jim nejde o placené funkce, jim nejde o kariérní postup v rámci strany, jim nejde o pašalíky pro kamarády. Jim jde o to, aby se nemuseli jednou stydět sami před sebou. Proto prosím nezkoušejme jejich trpělivost. Jsme zástupci politického hnutí Starostové a nezávislí. Šli jsme do vysoké politiky jistou mírou naivity a nadějí, že se dá něco změnit. A změnilo se opravdu hodně. Bylo dobře, že jsme byli i trošku naivní. Protože po bližším seznámení se s realitou politiky a s představiteli stran napříč politickým spektrem, nyní mnozí z nás vystřízlivěli a naivita je opustila. Krajské volby, které nás čekají, se nebudou lišit od ostatních voleb. Strany budou slibovat, špinit se, hanět se navzájem, přesvědčovat občany, že to s nimi myslí upřímně a že jen jejich kandidáti kraj vyvedou ze slepé uličky. Nevěřme tomu. Jestli bude vládnout Petr nebo Pavel, největší část břemene stejně zůstane na obcích. Starostové a zastupitelé měst a obcí budou muset apelovat na krajskou reprezentaci a hlavně hlídat její úředníky, aby se neopakovaly takové případy, kdy kraj něco plánuje bez vědomí a souhlasu obcí a potom se diví, že mu třeba neprojdou Zásady územního rozvoje kraje. A na těch jsou závislé územní plány obcí a měst. A můžeme každý přidat sto dalších příkladů. Proto buďme připraveni, že lépe bude pouze tehdy, když pro to uděláme něco hlavně my, obce, starostové zastupitelé a občané. Začal jsem textem písničky a také tak skončím. Skupina Chinaski:„Jaký si to uděláš, takový to máš” Ze sluncem zalité a burčákem prolité Jižní Moravy Jaroslav Žalkovský starosta Zbýšova, kandidát do Krajských voleb za Starosty a TOP09

Zprávy z Jihočeského kraje

STAN důrazně žádá, aby vedení Jihočeského kraje přestalo zbytečně utrácet neroste. Problematické jsou rovněž další instituce zřizované krajem, a to; Jihočeský koordinátor dopravy (JIKORD) a Jihočeské letiště a.s. Co vlastně JIKORD dělá? Čekali bychom, že připraví Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Jenomže studie odborníků z pražské Vysoké školy ekonomické pro společnost Mastercard považuje zdejší hromadnou veřejnou dopravu za jednu z nejhorších v České republice a nejvíc kritizuje právě chybějící Integrovaný dopravní systém. Přínos českobudějovického letiště je rovněž diskutabilní. Kraj do něj plánuje stamilionové investice, přitom jeho roční zisky se pohybují řádově v statisících korun. To se musí změnit. Jihočeský kraj není tak bohatý, aby si mohl dovolit utrácet peníze za zbytečnosti. Cesty ke zlepšení této nepříznivé situace spočívají ve snížení provozních nákladů, kde jsou velké rezervy, dále v lepší průhlednosti výběrových řízení a hlavně v zavedení elektronických aukcí, které dokáží ušetřit velké peníze, a jež Jihočeský kraj téměř nevyužívá. Ing. Jaroslav Houba předseda jihočeského hnutí STAN, starosta obce Sedlec www.starostove-nezavisli.cz


Zprávy z Karlovarského kraje

Zlepšíme Karlovarský kraj vlastními silami! TOP 09 a Starostové spustili nový web www.vlastnimisilami.cz. Záchrana Lázní Kyselka, zapsání lázeňských památek na seznam UNESCO nebo radikální zprůhlednění krajského rozpočtu - to jsou tři z mnoha projektů, pro které hlasují občané Karlovarského kraje na nových webových stránkách www.vlastnimisilami.cz. Projekty s největším počtem hlasů budou tvořit základ volebního programu společného hnutí Starostů, TOP 09 a KOA s lídrem kandidátky senátorem Janem Horníkem. Kromě již navržených projektů může kdokoli přidat projekt svůj. Pojďme zlepšovat náš kraj vlastními silami, hlasujte a komentujte projekty na www.vlastnimisilami.cz

Zprávy z Královehradeckého kraje

Ing. Jan Horník starosta Božího Daru, senátor

Cogan: Soupeření a podbízení se? To nejsme my Rozhovor s kandidátem na hejtmana Rudolfem Coganem

Ještě vloni byl jedenačtyřicetiletý Rudolf Cogan druhý na českém mistrovství v dlouhém triatlonu i v běhu na 100 kilometrů a za padesátku chůze dokonce získal domácí titul. O pár měsíců později už jako starosta Nové Paky přebíral ocenění v soutěži Město pro byznys roku a další sbírku úspěchů rozšířil v dubnu, kdy se stal lídrem společné kandidátky TOP 09 a hnutí Starostové pro krajské volby. Se sportem se sice Rudolf Cogan nechce loučit ani v případě dalšího pronikavého úspěchu ziskem hejtmanského postu, avšak vytrvalecké tratě přece jen trochu zkrátí. „Není důvod soupeřit, my prostě oslovujeme lidi, ať se rozhodnou svobodně,” říká před blížícími se volbami coby politik a kandidát na hejtmana. Více na: http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/cogan-soupereni-a-podbizeni-se-toJUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. starosta Nové Paky

nejsme-my-10884.html zdroj: Mladá fronta DNES, 12. 9. 2012, Rubrika: Kraj Hradecký, str. 3

U studentů středních škol vítězí v Libereckém kraji koaliční kandidátka TOP 09 a Starostové

Zprávy z Libereckého kraje

Ve čtvrtek 6. 9. 2012 se zúčastnilo necelých šest set studentů ze středních škol Libereckého kraje akce „Studentské volby 2012", a to v rámci programu „Jeden svět na školách” organizovaném Člověkem v tísni. Studenti vybírali mezi všemi dvaceti subjekty usilující o vstup do zastupitelstva Libereckého kraje. Více než pětina z nich, přesně 21,1 %, upřednostnila ze všech subjektů koaliční kandidátku TOP 09 a Starostové. Kandidující subjekt o více než 5 % předstihl druhý kandidující subjekt v podobě České pirátské strany. Zajímavé je sledovat preference studentů směrem ke krajské vládnoucí koalici ČSSD - SOS - KSČM. Jejich souhrnný výsledek 9,5 % preferenčních hlasů je přibližně na polovině preferencí naší koalice. Samozřejmě je nutné zdůraznit, že se těchto „voleb nanečisto” zúčastnili studenti starší 15 let, nelze je proto považovat za relevantní volební preference. Ač je potěšující vidět důvěru mladých v naši koalici, smutný je vzestup

Jiří Kočandrle místostarosta České Lípy, kandidát na hejtmana

preferencí u extremistických stran. www.starostove-nezavisli.cz

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

5


Zprávy z Moravskoslezského kraje

TOP09 a Starostové pro Moravskoslezský kraj spoléhají na boha Radegasta, děda Praděda a lišku Bystroušku Mýtické postavy severní Moravy ožily. Sluneční bůh Radegast, temný rytíř Vítek či liška Bystrouška se sešli ve videoklipu vzdáleně připomínajícím Pána prstenů. Velmi vzdáleně. Akční šot má nicméně v krajských volbách nahnat body pro poslance TOP 09 Pavola Lukšu, lídra kandidátky pro Moravskoslezský kraj. Odkaz na videoklip: http://www.youtube.com/watch?v=VoSCJgCQjvQ&feature=player_embedded#! VÍCE: Netradiční klip: Politik před volbami spoléhá na Radegasta, Praděda a lišku Bystroušku ZDROJ: www.ihned.cz

Litovelské slavnosti 2012 nabídly silné motorky, koncerty i prohlídky pivovaru

Zprávy z Olomouckého kraje

Populismus místo historické spravedlnosti

9.9.2012 | 10:00 Litovelské slavnosti jsou již tradiční akcí, kterou organizuje město Litovel ve spolupráci z organizacemi a firmami litovelského regionu. V sobotu 8. září se uskutečnil již devátý ročník. "Jsem moc rád, že se tato tradice v Litovli dodržuje a město tak nabízí svým občanům kulturní vyžití," uvedl celou akci lídr krajské kandidátky TOP 09 a Starostů Bořivoj Šarapatka. Již po devět sezón připravuje město Litovel tradiční Litovelské slavnosti, které mají za cíl představit návštěvníkům ve dnech Evropského dědictví toto krásné město, ale také um a úspěchy místních obyvatel. Letos připravili organizátoři bohatý program, který probíhal nejen na náměstí Přemysla Otakara, ale třeba i v nedalekém parku u gymnázia. Více na: http://www.top09.cz/regiony/olomouckykraj/medialni-vystupy/litovelske-slavnosti-2012nabidly-silne-motorky-koncerty-i-prohlidkypivovaru-10840.html 6

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

S blížícím se termínem podzimních voleb roste také napětí a rozšiřuje se zlo v naší společnosti. Jakékoliv téma může posloužit k vytouženému vítězství ve volbách, tím letošním tématem se staly pro ČSSD církevní restituce, resp. správně návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Místo věcné diskuse jsme byli svědky osočování, lží a pomluv na adresu těch, kteří vedou naši společnost k víře, dobru a lásce. Nevkusné billboardy zaplacené z peněz nás všech mají za úkol dostat do podvědomí lidí v naší zemi, že se děje něco špatného, namísto pochvaly současné vládě za to, že byla schopná po 22 letech připravit návrh zákona, který má ukončit vyrovnání se s komunistickou minulostí částečným odškodněním těch, kteří byli okradeni, a tím uzavřít kapitolu totalitního režimu. Po dvouleté intenzivní práci na ministerstvu kultury je připraven návrh zákona, který má ukončit nenormální stav právní nejistoty v oblasti vlastnických vztahů k nemovitostem v ČR, podpořit rozvoj investičních aktivit či přispět k rozvoji trhu práce. Jak je možné, že strana, která si říká demokratická, má s tímto problém a svým postojem uráží všechny věřící žijící v naší zemi, mezi něž se řadím i já osobně? Svými počiny popírá pravidla demokracie a ve svém důsledku poškozuje celou naši zemi. Vždyť navrhovaná finanční náhrada ve výši cca 2 mld. Kč ročně činí necelé 2 tisíciny státního rozpočtu, což nemůže ohrozit žádné z významných výdajů. A je také třeba zdůraznit, že návrh zmiňovaného zákona je kompromisem, který je jak v zájmu církví a náboženských společností, tak v zájmu státu a celé naší společnosti. Vedení ČSSD by se mělo (místo podsouvání nečestných pohnutek čestným lidem a očerňování církví z nepoctivosti) vážně zabývat změnou svého názvu, například na Česká strana sociálně populistická. Jana Němečková, kandidátka do senátu www.starostove-nezavisli.cz


Zprávy z Pardubického kraje

Jaroslav Zedník u Moravce - politika je zodpovědná služba 11.9.2012 Byl klidný, hovořil plynule a k věci, oponoval levici i Václavu Moravcovi, nabízel konkrétní řešení. Takový byl Jaroslav Zedník ve studiu speciálu Otázek Václava Moravce v pardubickém Ideonu. I redaktoři deníků zhodnotili výkon lídra kandidátky TOP 09 a Starostů pro Pardubický kraj velmi kladně. V hodnocení uvedli, že byl jasně nejlepším účastníkem ze středových a pravicových stran. Postřehl a zdůraznil, že se v příspěvku režie vyskytla chyba, oponoval levici i Moravcovi. Hovořil plynule a nebyla na něm znát nervozita. Více: http://www.top09.cz/regiony/pardubicky-kraj/tiskove-zpravy/jaroslav-zednik-u-moravce-

Jaroslav Zedník starosta České Třebové

politika-je-zodpovedna-sluzba-10869.html

Zprávy z Plzeňského kraje

TOP 09 a Starostové přinášejí melouny. Nejen v kampani. a naše nově upravené náměstí se tak často využívá. Věřím, že od příštího roku budeme mít víc na další investice” pochvaloval si rockovou pohodu starosta Dobřan Marek Sýkora, který kandiduje na čtvrtém místě společné kandidátky. Právě Dobřany si od příštího roku díky novému rozpočtovému určení daní, které prosadili právě poslanci TOP 09 a Starostů, polepší o 13 188 000 Kč milionů korun. „Hodně lidí dnes studené melouny osvěžily. V příštích letech miliony korun určitě oživí rozvoj stovek měst a obcí v našem kraji,” říká kandidát na hejtmana Pavel Čížek. Nové RUD totiž přinese celému Plzeňskému kraji 713 897 000 milionů korun. „Chtěli jsme touto vtipnou formou poukázat na to, že TOP 09 dotahuje věci do konce. Navíc věci, které mají pozitivní Někomu miliony korun, někomu statisíce přinese zákon o

a hlavně konkrétní dopad pro naše obce,” dodal místostarosta

rozpočtovém určení daní obcím. V tomto duchu se nese nová

Plzně 2 - Slovany Jan Fluxa, kandidát za TOP 09.

kontaktní kampaň TOP 09 a Starostů v Plzeňském kraji. Ta začala tuto sobotu na náměstí v Dobřanech při festivalu Radbuza Fest.

Eva Šafránková

Obce se dočkají milionů do svých rozpočtů až od ledna, kandidáti

krajská manažerka

do kraje servírovali lidem melouny na dobřanském náměstí už o víkendu. Potěšili a osvěžili tím voliče a připomněli čerstvě platný zákon, který znamená především férovější rozdělení sdílených daní od státu. „Jsem rád, že se tu dnes tolik lidí dobře baví www.starostove-nezavisli.cz

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

7


Zprávy ze Středočeského kraje

Kandidátka na hejtmanku Helena Langšádlová má během kampaně v plánu navštívit všechny obce nad 2 tisíce obyvatel, kde pořádá besedy s občany. S dalšími kandidáty se účastní nejrůznějších společenských, sportovních a kulturních akcí pořádaných jak pro děti, tak dospělé. Středočeský kraj je největším z krajů, rozdělili jsme jej na 12 regionů, kde bude do schránek distribuováno 12 mutací předvolebního letáku. V každém regionálním letáku jsou představeni všichni kandidáti z regionu a regionální témata. V některých regionech se budou kandidáti věnovat kontaktní kampani ve všech obcích a každý kandidát ještě přidá svoji vlastní kampaň pro své nejbližší okolí. Rozhodli jsme se také vydat volební noviny s názvem „Střední Čechy NÁŠ KRAJ” kde představíme všechny naše kandidáty a podrobněji prvních 15 kandidátů. Ve volebních novinách voliči najdou také náš volební program ve zkrácené verzi, tipy na výlet na zajímavá místa v našem kraji nebo například zábavný komix.

"Lex Langšádlová": Krajské dotace jinak Změnit zacházení s krajskými dotacemi tak, aby se již nadále peníze nepřidělovaly na základě těžko sledovatelné libovůle hejtmanů, to je hlavní cíl reformního návrhu poslankyně a místopředsedkyně

Mgr. Helena Langšádlová poslankyně, kandidátka na hejtmanku

zásadní. Zároveň budou tato pravidla krajská vedení motivovat k hospodárnějšímu rozdělování prostředků daňových poplatníků. V případě jejich porušení bude kraji hrozit pokuta,” dodala Helena Langšádlová. Alžběta Plívová tisková mluvčí TOP 09

rozpočtového výboru Heleny Langšádlové. Pro poskytování dotací z krajských rozpočtů nejsou nyní stanovena téměř žádná pravidla a žádné povinnosti, současná legislativa totiž předpokládala, že se hejtmani budou chovat transparentně. „V tuto

Obýváková kampaň Věry Kovářové

chvíli tak kraj v podstatě může přidělit dotaci podle toho, jak se hejtman vyspí, s kým je kamarád nebo kdo mu dá láhev vína.

První návštěva Věry Kovářové v rámci obývákové kampaně

Zkušenosti z poslední doby mě přesvědčily, že je potřeba tuto praxi

proběhla v Jinočanech u paní Hrabalové. Když je něco poprvé, máte

změnit,” popisuje Helena Langšádlová, proč návrh

vždy obavy. "Poprvé" na návštěvě v obýváku u paní Hablové

předkládá.”Návrh Heleny Langšádlové vítám a podporuji jej. Jedná

v Jinočanech však dopadlo výborně. Donesla jsem vlastnoručně

se další krok pro zvyšování transparentnosti veřejných rozpočtů,”

upečený cuketový koláč, papuče a hostitelce kytičku. „Semleli”

uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

jsme páté přes deváté - od starostů, TOP 09, financování obcí

Problematika krajských dotací se týká mnoha miliard korun ročně.

(RUD), obchvatu Jinočan, zadlužování kraje, Chýňské pivo, přes

Veřejnost se přesto většinou dozví pouze o výši dotace a jejím

autobusovou dopravu a zastávky ČD až po krásné jinočanské

příjemci, chybí však zdůvodnění, proč byla někomu udělena, proč

rybníky a zápach z nedalekého pozemku. Koláč mi hostitelé

někomu jinému odepřena a proč se vlastně kraj danou oblast vůbec

pochválili (nepatřím totiž mezi

rozhodl podporovat. „Často se vůbec nezveřejňují podrobná

vyhlášené kuchařky)

kritéria, podle kterých se dotace udělují,” říká Langšádlová, která

a svoji laskavostí mi usnadnili

svým návrhem nyní upozorňuje, že současný systém nahrává

moje „poprvé” v obýváku.

korupci, klientelizmu a prosazování stranického klíče či neefektivnímu nakládání s penězi daňových poplatníků. V novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů proto Langšádlová navrhuje pro kraje obdobná pravidla transparentnosti, jaká se chystají pro dotace ze státního rozpočtu. „Návrh umožní veřejnou kontrolu, což je v boji proti korupci

8

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

Ing. Věra Kovářová učitelka, ekonomka kandidátka č. 2 ve Středočeském kraji www.starostove-nezavisli.cz


Zprávy z Ústeckého kraje

Haasová: Desetiletí trvající drancování kraje se nesmí opakovat Rozhovor s kandidátkou na hejtmanku Karolou Haasovou 11.9.2012 Je to poprvé, co lékařka a ústecká zastupitelka za TOP 09 Karola Haasová vede kandidátku své strany do voleb. ”Cítím velkou odpovědnost,” říká o své nové roli. Krajské volby vidí jako prostředek, jak pomoci Ústeckému kraji. „Náš kraj si zaslouží lepší zacházení. Desetiletí byl jen drancován a plundrován ve prospěch celé země a nic za to nedostával zpátky. To se už nesmí opakovat,” říká kandidátka TOP 09 a Starostů na hejtmanku Ústeckého kraje. Více: http://www.top09.cz/co-delame/medialni-vystupy/haasova-desetileti-trvajici-drancovanikraje-se-nesmi-opakovat-10866.html ZDROJ: Mladá fronta DNES, 11. 9. 2012, Rubrika: Severní Čechy, str. 3

Zprávy z Vysočiny

MUDr. Karola Haasová lékařka, kandidátka na hejtmanku

TOP 09 a STAN na Vysočině startují kampaň

TOP 09 a Starostové pro Vysočinu zahájili kampaň 29.8.2012. Zahájení se zúčastnili téměř všichni kandidáti a po úvodních slovech lídra kandidátky, poslance Ladislava Jirků a po přípitku na podzimní úspěch přišla na přetřes témata nedostatků a problémů Vysočiny a jejich řešení. ”Sedět v hospodě a kecat o tom, jak vláda dělá všechno blbě, to dokáže každý. Ovšem málokdo si uvědomuje, jak je těžké dosáhnout změny tak, aby byla skutečně k lepšímu, jak je to složitý a dlouhý proces, na kterém pracuje spousta lidí. Nikdo ale nevidí úspěchy, které se vládě již podařily. Jen z nového nastavení RUD, které dnes mimochodem podepsal prezident a kterou TOPka se STANem prosazuje od parlamentních voleb, bude mít Vysočina o 896 316 000 korun navíc. Hlavně, Vysočina, to je kraj, kde je nejvíce vesnic a malých obcí. A právě těmto malým obcím změna RUD přinese nejvíc peněz do rozpočtu”. Těmito slovy zahájil Ladislav Jirků kampaň a uvedl další úspěchy, které vláda prosadila a prosazuje (více ZDE ). Takže, kampaň jsme nastartovali. Nehodláme zaplavovat náměstí a návsi na Vysočině oranžovou záplavou, nebudeme opíjet lidi párky s hořčicí ani volebním guláškem. Věříme totiž, že těch, kteří jen nekecají, ale taky přemýšlí a dělají, je u nás na Vysočině většina. Zbývá jen, popřát si úspěch, nekecat, nepostávat a dělat. Irini Martakidisová, asistentka lídra kampaně Ladislava Jirků

Starostové a TOP 09 zahájili volební kampaň. S divadlem a loutkami chtějí porazit velkou koalici ODS a ČSSD

Zprávy ze Zlínského kraje

Starostové a nezávislí spolu s TOP 09 3.9.2012 zveřejnili kandidáty, kteří se na podzim pokusí ve volbách získat post krajského zastupitele. Mimo již oznámeného lídra kandidátky poslance Petra Gazdíka, předsedy starostovského hnutí a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, se dvojkou koalice stala primářka oddělení ARO Lenka Mergenthálová z Kroměříže, třetí místo obsadil zlínský primátor Miroslav Adámek. Více: http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/aktuality/starostove-a-top-09-zahajili-volebni-kampan-s-divadlem-aloutkami-chteji-porazit-velkou-koalici-ods-a-cssd.html

www.starostove-nezavisli.cz

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

9


Věra Kovářová je středočeskou Ženou regionu Zastupitelka Chýně a středočeská krajská zastupitelka Věra Kovářová uspěla v letošním ročníku soutěže Žena regionu a obsadila mezi veřejně činnými ženami Středočeského kraje první místo. „Výsledek mi samozřejmě udělal velkou radost, a to především proto, že ho svým hlasováním určují lidé. Pokud člověk pracuje pro svůj region a snaží se v něm něco dokázat, něco změnit, pochopitelně mu udělá radost, když si jeho úsilí někdo všimne a ocení ho. Své umístění v anketě Žena regionu jako takové ocenění vnímám,” komentuje výsledek Věra Kovářová. Věra Kovářová kromě prvenství ve Středočeském kraji navíc „bodovala” i v celorepublikovém hodnocení, kde mezi ženami ze všech krajů naší země skončila v celkovém pořadí třetí.

obohacují náš život a nezřídka ještě při tom všem zvládají péči o rodinu. Většinou se však o nich, kromě úzkého okruhu přátel a rodiny, nemluví. O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy, kterým se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v jedné ze 4 následujících kategorií:

Žena regionu - výsledky

V soutěži jsme měli několik zástupkyň, které si vedly skutečně výborně, posuďte sami. Kompletní výsledky hlasování naleznete zde: http://www.zenaregionu.cz/clanky/vysledky-hlasovani

Tato soutěž je vyhlašována od roku 2009 a je určena pro ženy, které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, které

Středočeský kraj Liberecký kraj Pardubický kraj

Věra Kovářová (STAN) - 387 hlasů Lenka Burianová - 212 hlasů Soňa Paukrtová (STAN) - 74 hlasů Kateřina Havlová - 54 hlasů Hana Štěpánová (STAN) - 114 hlasů Marie Schillerová - 24 hlasů

podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura a sport.

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Markéta Záleská - 199 hlasů Jana Němečková (STAN) - 121 hlasů Blanka Kolečkářová (STAN) - 112 hlasů Markéta Macků - 351 hlasů Jana Juřenčáková (STAN) - 243 hlasů

Starostové a TOP09 by ve studentských volbách získali 2. místo Studentské volby 2012 vyhrála Česká pirátská strana Na středních školách si přibližně měsíc před krajskými volbami zkusili studenti nanečisto volit politické strany, které kandidují do regionálních zastupitelstev. Tyto volby by vyhrála Česká pirátská strana. Na středních školách si přibližně měsíc před krajskými volbami zkusili studenti „nanečisto” volit politické strany, které kandidují do regionálních zastupitelstev. Tyto volby by vyhrála Česká pirátská strana, informoval o projektu ve čtvrtek Karel Strachota ze společnosti Člověk v tísni. Piráti získali 20,6 procenta všech studentských hlasů. Na druhém místě u středoškoláků skončila současná vládní strana TOP 09 a Starostové, kterou by volilo 15,1 procenta mladých voličů. Třetí místo patří Dělnické straně sociální spravedlnosti se ziskem 10,4 procenta odevzdaných hlasů. Až na čtvrtém místě figuruje ODS (7,8 procenta). Do Poslanecké sněmovny by se také těsným překonáním pětiprocentní hranice dostaly Strana svobodných občanů a ČSSD. Obě by volilo shodně 5,1 procenta studentských voličů. ”Výsledky Studentských voleb 2012 jsou v mnohém překvapivé 10

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

i alarmující. Přesto je považujeme za důležité a doufáme, že povedou k širší společenské diskusi a reflexi. V souvislosti s řádnými volbami plánujeme studentské volby jakožto vzdělávací a výchovný projekt organizovat i nadále,” uvedl ředitel programu "Jeden svět na školách" společnosti Člověk v tísni Karel Strachota, který studentské volby inicioval poprvé před dvěma lety. Studenti zúčastněných škol odevzdali celkem 21 982 platných hlasovacích lístků. Možnost volit měli všichni studenti starší 15 let ze škol, které se do studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby reálné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které kandidují v řádných volbách do zastupitelstev krajů. František Bůžek, PRAHY / 22:27, 06. 09. 2012/ Mediafax

http://www.mediafax.cz/politika/4095979-Studentske-volby2012-vyhrala-Ceska-piratska-strana www.starostove-nezavisli.cz


Starostové a nezávislí (STAN) politické hnutí, IČ: 26673908 zasílací adresa/ V Rovinách 40, 140 00 Praha 4 E-mail: info@starostove-nezavisli.cz / Telefon: +420 241 412 091, +420 734 588 408 ředitelka hlavní kanceláře Veronika Vendlová / Mobilní telefon: +420 777 326 333

Najdete nás

www.starostove-nezavisli.cz

http://twitter.com/#!/STANcz

www.facebook.com/starostove

Jak se stát příznivcem hnutí Starostové a nezávislí? Připojte se i Vy! Stačí vyplnit na internetu jednoduchý dotazník příznivce (ke stažení na http://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/registracni-formular). O přijetí registrovaného příznivce rozhoduje krajský výbor. Komunikace probíhá v elektronické formě a na krajské úrovni osobní formou. Příznivec zůstává nezávislou osobou bez politické příslušnosti, má však práva zajištěná stanovami hnutí. Registrovaný příznivec však nemůže být volen do nejvyšších orgánů hnutí. Zpravidla po dvouleté lhůtě může registrovaný příznivec požádat o udělení členství v hnutí. Pokud chcete mít nejnovější zprávy z politické scény a z dění v hnutí, neváhejte nás kontaktovat na facebooku či twitteru!

Zajímavé odkazy

Transparentní kraj o něco podrobněji

www.transparentnikraj.cz

V minulých Stanovinách jsme Vás informovali o zahájení naší kampaně v Hostivici. V tento den byla také spuštěna webová aplikace http://www.transparentni-kraj.cz , která identifikuje problémy krajů v mnoha oblastech. Hned v úvodu se můžete velmi přehledně seznámit s rozpočty všech krajů a vytvořit si díky kalkulačce váš vlastní rozpočet kraje v hlavních oblastech. Kliknutím na odbornou oblast zjistíte, které kraje mají největší problém danou problematiku řešit. Díky záložce kraje se dozvíte podrobné informace o krajích a můžete si velmi jednoduše jednotlivé kraje porovnat. Abychom pouze nekritizovali, na webu samozřejmě naleznete naši vizi. Věříme, že kraje mohou hospodařit mnohem lépe a efektivněji než dnes. Abychom vás o tom také přesvědčili, připravili jsme pro vás jednoduchou kalkulačku, pomocí které budete moci sami navrhnout krajský rozpočet v jeho hlavních oblastech. Naše vize transparentního kraje má 21 hlavních programových tezí, které naleznete zde: http://www.transparentni-kraj.cz/nase-vize A na závěr si můžete velmi pohodlně spočítat, kolik financí z vašeho platu jde na hospodaření kraje. Jde o poměrně zásadní informaci, kterou jste možná dosud nevěděli.

KRAJE ZA VŠECHNY PENÍZE ZA VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE 11

informační list Starostové a nezávislí / č. 9

www.starostove-nezavisli.cz

Stanoviny9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you