Page 1

2 6. – 12. 1. 2009 / SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Ročník XX / Cena 11 Kč

Pomáhat druhým a být svědky Pána Ježíše S požehnáním svých biskupů vyšly na prahu ledna do ulic už podeváté skupiny koledníků ve všech našich diecézích. Během Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou Česká republika, mohou lidé až do 11. ledna finančně přispívat na podporu bližních v nouzi. „Vítám vás, vaše královské výsosti i celý váš doprovod,“ oslovil biskup Vojtěch Cikrle koledníky, kteří v pátek 2. ledna zaplnili brněnskou katedrálu. Téměř všichni přítomní totiž byli ozdobeni pestrými královskými insigniemi. Při slavnostní mši svaté biskup Cikrle účastníky vyzval: „Vaším úkolem je koledovat a tím pomáhat potřebným. Nezapomeňte ani na svoji ještě důležitější povinnost – být všude svědky, že se narodil Pán Ježíš. Pro nás, naše farnosti, ale i pro celé lidské společenství.“ Akce přes krátkou tradici v Brně již zdomácněla. Děti byly spokojeny i se závěrečným teplým pohoštěním stejně jako s možností podívat se na Brno z výšky petrovských věží. KRÁLOVSKÉ SETKÁNÍ VE ZLÍNĚ Několik set králů v kostýmech tří mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara zaplnilo v pátek farní kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zde slavnostní mší zahájil letošní tříkrálovou sbírku ve zlínském a olomouckém kraji. Do kostela ho průvodem doprovodili tři králové na koních a mnoho dalších koledníků v převlecích. V průběhu mše svaté arcibiskup Graubner požehnal všem přítomným koledníkům a posvětil křídy, jimiž budou králové značit příbytky lidí, které navštíví. „Málokdy se stává, že je tolik králů pohromadě. Sice nemáte za sebou žádné království a poklady, ale dáváte příležitost lidem, aby ukázali svou lásku a štědrost – a to je důležité,“ povzbudil koledníky arcibiskup. Po mši svaté a následné besedě bylo připraveno občerstvení v podobě teplého čaje a koblížků, děti měly možnost se projet na koních nebo si zazpívat koledy. Arcibiskup Graubner obdržel od zástupců zlínské charity rovněž symbolické dary pro zahřátí – slivovici a med.

www.katyd.cz

NA CESTĚ KE SPOLUZODPOVĚDNOSTI Desítky malých koledníků zaplnily 4. ledna odpoledne jeden ze sálů Arcibiskupství pražského na Hradčanském náměstí. Kardinál Miloslav Vlk na mši požehnal jim i Tříkrálové sbírce. „Mladí lidé se tak učí spoluzodpovědnosti za společné věci. Svou aktivitou se snaží pomáhat nejen u nás doma, ale například také v Indii, kde stavíme odbornou školu, aby děti z chudých rodin mohly studovat a připravit se pro život,“ uvedl kardinál Vlk. Arcidiecézní charita Praha uspořádala v pondělí 5. ledna Tříkrálový benefiční koncert v Obecním domě. Ten den odpoledne prošel Prahou i průvod Tří králů na velbloudech, a to z Hradčanského na Loretánské náměstí. Tříkrálové sbírky se v královéhradecké die-

Ve dvou halách bruselského výstaviště se dvakrát denně scházeli mladí lidé z celé Evropy k modlitbám, zpěvům, rozjímání a promluvám bratra Aloise. Evropské centrum zároveň předurčilo i charakter setkání, a to zejména díky volitelným dílnám (tematickým skupinám), které se pořádaly na půdě Evropského parlamentu. Byl to například rozhovor s viceprezidentem Evropské komise Jacquem Barrotem o Evropské unii nebo společná rozpra-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Katolický týdeník vstupuje v roce 2009 do šedesátého roku své existence. Po pádu komunismu totiž navázal na Katolické noviny založené v době komunistického režimu, v roce 1949. Nechceme oslavovat historii stinnou a dávnou, spíš si ji připomenout a se čtenáři zavzpomínat. V letošním roce se na stránkách KT budete setkávat s ohlédnutími za nejzajímavějšími léty minulosti tohoto tisku. Pro ty z vás, které by zajímal podrobnější pohled do dějin listu českých a moravských diecézí, chystáme vydání almanachu mapujícího klíčové momenty historie novin. (red)

Nový generální vikář v Litoměřicích Nový litoměřický biskup Jan Baxant jmenoval v prvním dnu nastalého roku 2009 svého generálního vikáře. Vůbec nejmladším ordinářem v Česku se tak stal P. Stanislav Přibyl CSsR, provinciál Kongregace redemptoristů v České republice a dosavadní duchovní správce svatohorského poutního místa. (red)

Kaple v supermarketu „Jestlipak už chodíš do školy?“ oslovil biskup Vojtěch Cikrle nejmenšího z brněnských koledníků. Snímek Václav Štaud cézi zúčastní téměř dva tisíce skupinek koledníků. Výtěžek sbírky – stejně jako v jiných diecézích – je určen jednak pro zahraniční humanitární pomoc, jednak pro zdejší nemocné a handicapované lidi, matky s dětmi v tísni nebo seniory. „Například v Červeném Kostelci budou koledníci vybírat příspěvky na zdravotnický materiál a vybavení tamního hospice,“ uvedla Alena Lorencová z hradecké charity. Koledníci budou slavnostně vysláni 6. ledna. BISKUP NA KOZLÍKU Tříkrálovou sbírku v plzeňské diecézi zahájil 2. ledna odpoledne v mázhausu plzeňské radnice biskup František Radkovský společně s ředitelem Diecézní charity Plzeň Jiřím Lodrem. Sešlo se zde několik desítek koledníků v kostýmech králů. Slavnostní atmosféru doplnil zpěv dětského sboru Jiřičky a Scholy při kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté byl před radnici přistaven povoz tažený pivovarskými koňmi, do něhož se nadšeně hrnuli zejména nejmladší „králové a královny“. Biskup Radkovský zasedl na kozlík vedle povoznice a celé spřežení objelo plzeňské náměstí Republiky kolem dokola až ke vchodu do katedrály sv. Bartoloměje. Tam před hlavním oltářem čekalo na účastníky překvapení – živý betlém v podání účinkujících ze Starého Plzence. V litoměřické diecézi vyrazila tento týden do

ulic zhruba tisícovka malých Tří králů. Sbírka tradičně začala v litoměřické katedrále sv. Štěpána Tříkrálovým koncertem a žehnáním koledníkům. Těm požehnal litoměřický biskup Jan Baxant a zazpíval komorní sbor Litoměřický Hlásek společně s učiteli ZUŠ. „Myslete na to, že vám lidé do pokladniček dávají s peněžním darem i kus svého srdce. Dávají, protože chtějí, nikdo je k tomu nenutí. Nezapomeňte s láskou poděkovat,“ nabádal koledníky biskup, než je rozeslal po celé diecézi. FANFÁRY NA JIHU ČECH Za zvuků fanfár, které zazněly od českobudějovické Černé věže, se vydali v neděli 4. ledna malí i velcí králové od katedrály sv. Mikuláše k jesličkám u stromku před radnicí. Šli si pro požehnání od místního biskupa a pro přání českobudějovického primátora. Na náměstí se pak uskutečnil jarmark řemeslníků, kde své umění předvedli i kejklíři a muzikanti. Charita Opava ve spolupráci se Slezským divadlem zahájí letošní Tříkrálovou sbírku velmi netradičně (5. ledna, tj. po uzávěrce KT). Průvod má být zahájen požehnáním koledníčkům a doprovázet ho má bubenická show skupiny Boris. Na Dolním náměstí pak bude možnost zhlédnout divadelní představení se třemi králi na koních a betlém se zvířátky. Akce má být ukončena mší svatou. (mtz, rag, str, vas)

V Bruselu zazněly modlitby z Taizé Více než 40 tisíc mladých se sjelo ve dnech 29. 12. – 2. 1. do Bruselu na světové setkání pořádané komunitou z Taizé. Jeho letošní téma znělo: Budovat důvěryhodnou Evropu. Účastníkům zaslal pozdrav nejen papež Benedikt XVI., ale jménem předsedající země EU také český premiér Mirek Topolánek.

ŠEDESÁTINY KATOLICKÉHO TÝDENÍKU

va o pluralismu (jak žít vedle sebe v různosti) či o evropských hodnotách. „Mne osobně přesto nejvíce oslovila výzva bratra Aloise, abychom nezapomínali na Afriku a podle svých možností přispívali ke zmírňování tamní chudoby,“ sdělila KT Martina Hošková, jedna ze 150 českých účastníků. Ovšem není to jen sociální odpovědnost, kterou tato setkání podněcují. „Už to, že lidem stojí za to strávit konec roku v modlitbách a rozjímání, o něčem vypovídá,“ domnívá se Martina Hošková. „Pro mě samotnou je spiritualita z Taizé oživujícím zdrojem duchovní inspirace i něčím, co mohu pokládat za svůj duchovní domov,“ dodává. Podle ní se zakotvení v určité farnosti s touhou po smíření a jednotou s křesťany jiných vyznání vzájemně nevylučují, spíše naopak. Odpovídá to podle ní představě bratra Rogera, zakladatele spo-

lečenství Taizé, který takto usiloval naplňovat Kristovu modlitbu za jednotu církve. POLÁKŮ PŘIJELO NEJVÍC O silvestrovském večeru, který bratr Alois zahájil meditací o Boží lásce, bylo oznámeno, že místem konání dalšího setkání bude polská Poznaň. Ta čekala na své hostitelství šest let, jak poznamenal poznaňský arcibiskup Stanisław Gądeck, který vidí v tomto typu setkávání lék proti zploštění života do pouze horizontálního rozměru. „Mladí se zde mohou ztišit uprostřed dnešního shonu,“ říká poznaňský arcibiskup a přitom oceňuje, že mladá generace rozumí významu kontemplace a z ní plynoucího pokoje. Spiritualita hnutí Taizé nachází mezi polskou mládeží velkou odezvu. Ostatně Poláků přijelo do Bruselu ze všech evropských národů nejvíc, zhruba devět tisíc. MARTIN T. ZIKMUND

Pomodlit se při nákupech v supermarketu mohou od začátku roku zákazníci ve městě Messina na jihoitalském ostrově Sicílii v nově vysvěcené kapli. „Zákazníkům to umožní na chvilku se zamyslet nad duchovními věcmi, a to přímo v obchodním centru. Naším cílem bylo spojit víru a všední život člověka,“ nechal se slyšet farář Giuseppe Lonia, který kapli v supermarketu Tremestieri vysvětil. Zástupce obchodního centra Maurizio Andronico doplnil, že kaple bude přístupná jak zákazníkům, tak i zaměstnancům a budou v ní slouženy mše. Jde o první iniciativu svého druhu v Itálii. (čtk)

Simon Wiesenthal – 100 let od narození Kdyby před třemi lety nezemřel, oslavil by Simon Wiesenthal poslední prosincový den stovku. „Moje práce skončila. Masové vrahy, které jsem hledal, jsem našel. Všechny jsem přežil. Pokud jsem některé nehledal, jsou dnes příliš staří a nemocní, než aby šli před soud,“ prohlásil nedlouho před svou smrtí. Bilance jeho snažení je přitom úctyhodná: 1 100 pochytaných zločinců. Před spravedlnost pomohl postavit organizátora konečného řešení židovské otázky Adolfa Eichmanna, velitele Treblinky a Sobiboru Franze Stangla, sadistickou dozorkyni Hermine Braunsteinerovou či Franze Murera. Přesto se najdou i tací, kteří mu unikli: „Bílý anděl“ z Osvětimi Josef Mengele, který pravděpodobně zemřel v roce 1979 v Brazílii, či Alois Brunner, který údajně našel azyl v Sýrii. Život Simona Wiesenthala, legendárního „lovce nacistů“, zcela změnila druhá světová válka. Připravoval se na klidnou dráhu architekta do chvíle, než pro svůj původ uvízl v koncentračních táborech. Po pobytu ve dvanácti takových zařízeních se dočkal osvobození v Mauthausenu. Vážil pouhých 45 kilogramů. Šťastně se setkal s manželkou Cylou, které pomohl k přežití „árijský vzhled“, a později se tak mohl radovat i z narození dcery Pauliny. Přišel ovšem o desítky příbuzných. Otřesen hrůzou holokaustu, rozhodl se celý svůj život zasvětit pronásledování nacistických zločinců. Hlavním mottem svého života zvolil „Spravedlnost, nikoli pomsta“, což je zároveň titul jeho nejslavnější knihy. Zakladatel Židovského dokumentačního centra ve Vídni a Střediska Simona Wiesenthala v Los Angeles se desítky let snažil především o to, aby zločiny holokaustu nezůstaly bez trestu. A připomínal i novodobé hrozby, jako je například neonacismus. (čtk, zub)

02-prvni  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you