Page 1

22

Ročník XXI / Cena 11 Kč

25. – 31. 5. 2010 / SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

KOMENTÁŘ: Kámen úrazu odvalen Sedmnáctileté soudní přetahování o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech je u konce. Nový pražský arcibiskup Dominik Duka a český prezident Václav Klaus podepsali minulé pondělí společné prohlášení o péči o pražskou katedrálu. Církev, respektive Metropolitní kapitula, stáhne žalobu podanou k Ústavnímu soudu, Hrad poskytne Metropolitní kapitule k bezplatnému užívání dva velké domy u katedrály – tzv. Staré proboštství a Mladotův dům, o které se bude dále starat. Cesta k pozdějšímu řešení zákonem zůstává otevřena. V této chvíli je na místě položit otázku, proč se řešení tak vleklo. Je třeba otevřeně přiznat, že otázka vlastnictví a spravování katedrály se stala během let otázkou zástupnou. Stal se z ní symbol neuspořádaných vztahů mezi státem a církví. Ani jedna ze stran dostatečně nedocenila jiné aspekty než vlastnické. Pro většinu obyvatel této země, ať už jsou věřící či nikoliv, je katedrála spíše národním symbolem. Je místem služby pražského arcibiskupa, ale také místem, kde jsou pohřbeni čeští králové. Ve snahách získat katedrálu tedy ve skutečnosti šlo spíše o to, kdo si „přisvojí“ tento symbol. Na jedné straně stála katolická církev logicky trvající na spravedlnosti a nutnosti vrátit to, co bylo ukradeno. Na straně druhé představitelé státu, spíše však nejrůznější skupiny obyvatel obávající se toho, že církev z katedrály udělá jakousi svoji „provozovnu“. Soudní cesta určující vlastnictví katedrály, napravující křivdy komunistického režimu se zdála jako cesta nejnestrannější. Celá záležitost ovšem uvízla na stavu českého soudnictví. Proto nelze kardinálu Miloslavu Vlkovi vytýkat jeho dlouholeté snahy postupovat soudní cestou. Vyzkoušel řadu cest, které se nabízely, řadu možností, které ovšem končily ve slepé uličce. Troufám si napsat, že i tyto bezvýchodné cesty bylo nutno projít. V současné době už nazrála situace k tomu, aby se překročil vymezený a ohraniče-

K poctě Jana Pavla II.

Dohoda o katedrále je uzavřena. ný způsob uvažování a aby se začalo uvažovat o řešení zcela jiném. Je k dobru obou zúčastněných stran, že dokázaly porušit stereotypní uvažování a hledat jiné řešení. Podepsané prohlášení je svědectvím, že shodu je možno najít. Není pochyb o tom, že k urychlení této dohody přispěla i návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v naší vlasti. Při ní se ukázalo, že duchovně mnohdy podceňovaná společnost má ve skutečnosti zájem o hodnoty jiné než materiální. Jde jen o to, aby byly nabízeny, a ne vnucovány, aby se o nich hovořilo srozumitelným „necír-

Snímek APHA kevnickým“ jazykem a aby u kořene domluv byla vzájemná úcta, pravda a upřímnost. V této chvíli tak dvě autority – prezident a arcibiskup – daly najevo, že o důležitých věcech je možno se domluvit, že je možné nehledat jen vlastní prospěch a výhru, ale společně usilovat o dobro celé společnosti. Chtěl bych věřit, že takovýto příklad právě ve vypjaté předvolební atmosféře nezapadne a že může být dobrou inspirací i pro další směřování společnosti. P. MILAN BADAL (autor je poradcem pražského arcibiskupa)

PROHLÁŠENÍ PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA KE KATEDRÁLE

www.katyd.cz

Chtěl bych poděkovat za vstřícné jednání, kterého se mi dostalo z obou zúčastněných stran. Úvodní slova našeho slavnostního prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o katedrálu vycházející z Preambule Ústavy České republiky nám přibližují chápání historie pražské katedrály jako Božího chrámu, který v duchu biblické tradice patřil Bohu a o který vykonávali péči nebeští patroni sv. Vít, Václav a Vojtěch a na zemi panovník a arcibiskup a později i Metropolitní kapitula. Tento způsob vlastnění a správy majetku, kdy katedrála patří katedrále, měl v toku dějin zabezpečovat ochranu katedrály před možností prodeje či užití k jinému účelu. Pro určitou ilustraci bych srovnal otázku vlastnictví katedrály, která je duchovním statkem a symbolem, s otázkou vlastnictví např. Dvořákova oratoria Sv. Ludmila. Ví-

„Snažili jsme se vytvořit stránky, které by v mezích našich finančních možností obstály v dnešní době. Obrazová část webových stránek má velký vliv na to, jak návštěvníci vnímají seminář, seminární život a bohoslovce,“ říká bohoslovec a realizátor projektu Tomas van Zavrel. Jak dále uvedl, důležitým prvkem nových stránek je jejich multimediální charakter. „Zahrnuje videa, fotogalerie, prezentace a zvukové nahrávky, ale v této oblasti

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

me, že toto vlastnictví nelze vtěsnat do právních norem a předpisů. Toto dílo bylo autorem věnováno celé světové kultuře. Katedrála je národním duchovním, státním i kulturním symbolem drahým všem obyvatelům této země bez rozdílu jejich vyznání. Na jejích vstupních dveřích je zobrazen Otec vlasti Karel IV., jak společně s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic přinášejí relikvie do právě zakládaného dómu. Vznik tak nádherné stavby umožnil právě harmonický vztah panovníka a arcibiskupa, aby zde lidé mohli oslavovat Boha i české zemské patrony. Ale nejen to! Katedrála sloužila jako místo, kde byli korunováni čeští králové. Zde královskou korunu na hlavu panovníka vsazoval pražský metropolita po mši svaté a po pomazání posvátnými oleji. Ve zdech katedrály je uložena i Svatováclavská koruna, symbol české státnosti. Jejím držitelem je na věčné časy sám svatý Václav, tak,

jak si to přál císař Karel IV. Katedrála slouží i jako mauzoleum, ve kterém v naději na vzkříšení odpočívají ostatky českých knížat, králů, arcibiskupů a světských i duchovních hodnostářů. K největším relikviím patří ostatky svatého Václava, o jehož pomoc pro tuto zem denně ve zdech katedrály církev prosí. Katedrála vzkvétala vždy, když o ni nerozdílnou rukou pečoval stát i církev a kdy byla užívána ku prospěchu obou. Je to i závazek do budoucna. Věřím, že i dohoda prezidenta republiky a pražského arcibiskupa je vyjádřením naší společné vůle zabezpečit spolehlivou a harmonickou vzájemnou spolupráci v péči o katedrálu a její uchování budoucím generacím. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský (Společné prohlášení arcibiskupa a prezidenta republiky naleznete na str. 9.)

Církev stále více sází na internet Ve věku moderních komunikačních technologií musí i církev držet prst na tepu doby. Že tak činí, dokazuje i vznik nových webových stránek Arcibiskupského semináře nebo čerstvě zrekonstruované stránky ČBK.

Zemřel biskup Josef Koukl Po páté hodině ranní zemřel náhle v sobotu 22. května ve svém bytě v biskupské rezidenci v Litoměřicích ThDr. Josef Koukl, emeritní litoměřický biskup. Pohřební mše svatá bude sloužena v sobotu 29. května ve 14 hodin v litoměřické katedrále sv. Štěpána a poté bude uložen do biskupské hrobky na místním hřbitově. Přenos z pohřbu plánuje vysílat TV Noe. Více k osobnosti Josefa Koukla na straně 7. (red)

jsme ještě v začátcích,“ vysvětluje Tomas van Zavrel. Zbrusu novou podobou internetových stránek se od začátku května může pochlubit i ČBK. „Téměř po deseti letech jsme inovovali. Web je v nové verzi obohacen o funkční moduly, které umožní přehlednější a systematičtější internetovou prezentaci katolické církve v Česku,“ říká Markéta Jírů z tiskového střediska ČBK. Podle ní nový web přinese i řadu novinek – například bude informovat o připravovaných bohoslužbách a přednáškách nebo upozorňovat na zajímavé pořady v médiích. „Zcela novou funkcí bude tzv. RSS zpravodajství – přehled nejnovějších aktualit z webových stránek křesťanských médií a diecézí v ČR. Po kliknutí

na název zvoleného článku se návštěvník dostane přímo na stránky daného subjektu,“ dodává Markéta Jírů. Na technologické požadavky doby reaguje i nový pražský arcibiskup Dominik Duka, který připravuje spuštění svých vlastních internetových stránek. „Webové stránky jsou dnes stále častěji tou první branou, skrze kterou se vůbec o nějaké instituci člověk dozví. Je proto velmi důležité, aby nebyly pouze lákavým vývěsním štítem, ale také důvěryhodným zdrojem informací a místem, kde je možné, i když jen částečně, zájemce oslovit,“ tvrdí pražský arcibiskup. Stránky Arcibiskupského semináře: www. arcs.cuni.cz. Stránky ČBK: www.tisk.cirkev.cz JIŘÍ PRINZ

Před patnácti lety přijel do České republiky papež Jan Pavel II., aby v Olomouci svatořečil Jana Sarkandra. Jeho cesta vedla i na Svatý Kopeček. A právě zde si věřící v sobotu 22. května toto výročí připomněli. Oslavy začaly už v pátek večer koncertem Hradišťanu v bazilice Navštívení Panny Marie. V sobotu pak sloužil arcibiskup Jan Graubner slavnou mši svatou, na níž se sešlo několik stovek lidí. Po ní se z baziliky vydal průvod vedený lidmi v hanáckých krojích s obrazem Královny Moravy. Zamířil na Sadové náměstí, kde stojí první zastavení nové poutní cesty ze Sv. Kopečka na Sv. Hostýn. Arcibiskup Graubner první zastavení požehnal a průvod se vydal zpět k bazilice. Tam na věřící čekalo slavnostní Te Deum a uctívání Milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké – Královny Moravy. „Moc mě potěšila dnešní bohatá účast, protože počasí není nejlepší, a navíc se v nedalekém Dubu koná pouť. Oslavy měly hlavně připomenout papežovu návštěvu a svatořečení Jana Sarkandra. A chtěli jsme je spojit s otevřením poutní cesty, což se podařilo,“ vysvětlila Zora Krejčí z Matice svatokopecké. Nová cesta je dlouhá padesát kilometrů a poutníky na ní čeká 19 zastavení. (jej)

Noc kostelů v Praze Letošní Noc kostelů, která se koná již tento týden (28. května), nabídne v pražské arcidiecézi celou řadu netradičních aktivit. Začíná vyzváněním zvonů – a kdo se bude chtít o tomto pozoruhodném hudebním nástroji dozvědět něco víc, pro toho v kostele sv. Vavřince v Praze-Jinonicích připravili farníci program s názvem „Škola zvoníka od svatého Vavřince“. V Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Chodově bude zase příležitost s odborným výkladem pozorovat hvězdy astronomickým dalekohledem. Jak vypadá kostel pouze ve světle svící, zjistí návštěvníci žižkovského kostela sv. Prokopa, kde během večera mohou vyslechnout také koncert Kühnova dětského sboru. Stejně tak – pouze ve světle svící – je připraven i sestup do krápníkové kaple sv. Maří Magdalény na Svaté Hoře. Celý večer zde začíná průvodem se svícemi po svatohorských schodech a následuje prohlídka areálu, přednášky, ladění varhan (s možností si na ně zahrát) a mnoho dalšího. (tok)

Brno – ekumena i GPS V Brně zahájí Noc kostelů slavnostní ekumenické setkání zástupců šesti křesťanských církví v „červeném“ kostele J. A. Komenského. Biskup Vojtěch Cikrle označil loňský první ročník této akce jako velmi úspěšný. „Na mnoha návštěvnících jsem viděl, že dokázali překročit práh osamocenosti, nebáli se ptát a sami se také svěřovali s problémy. Je dobře, když dokážeme lidi sbližovat,“ zdůraznil biskup Cikrle. „Přál bych si, aby se církvím brzy dařilo tímto způsobem oslovovat občany nejen ve velkých centrech, ale i v menších obcích,“ řekl zase biskup Církve československé husitské Petr Šandera. Návštěvníci Noci kostelů si mohou podle mluvčí brněnského biskupství Martiny Jandlové velmi jednoduše zjistit polohu chrámů a modliteben, jež chtějí navštívit. Pomůže jim v tom propojení s aplikací Google Maps pomocí GPS souřadnic. Kompletní mapa pro brněnskou diecézi je již k dispozici na www.nockostelu.cz a postupně je tam zpracovávána i mapa zapojených kostelů pro celou Českou republiku. (vaš)

22-prvni  
22-prvni  
Advertisement