Page 1


Techtips

05

Log Files (ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ) Japan Corner

07

อามะ … อาชีพน่าเหลือเชื่อของผู้หญิงญี่ปนุ่ สืบทอดกันมากว่า 2 พันปี News & Activity

09

งานสัมมนา Technical Workshop ครัง้ ที่ 2 Product Update

11

เบ็นคิว PL550 สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอลผ่านทางจอภาพ Horoscopes

13

พยากรณ์รายเดือนวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559

07

09

11


Log Files (ข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ) Log Files หรื อข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ นนั ้ ที่เก็บข้ อมูลการสื่อสารที่เกิดขึ ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนาข้ อมูลดังกล่าวไว้ เป็ นหลักฐานในการหาข้ อมูลการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทาไมต้ องจัดเก็บ Logs File ? 1. เพื่อคงปลอดภัยของระบบข้ อมูลข่าวสารบนเครื อข่าย (Information system and network security) 2. ให้ System Administrator สามารถตรวจสอบดูแลทางานของเครื อข่ายได้ ( System health monitoring) 3. ให้ เป็ นไปตามขอบังคับและกฎระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ ( Legal and regulatory compliance) 4. หากเกิดเหตุการณ์ตา่ ง ๆ จะสามารถช่วยในการสืบสวนเชิงลึกทางนิติ (Forensic investigations) จากการประกาศใช้ พรบ . ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 ทาให้ หลาย องค์กรทังภาครั ้ ฐและภาคเอกชนต้ องมีการปรับตัว เนื่องจากมาตรา 26 ใน พรบ . ได้ กล่าวไว้ วา่ “ ผู้ ให้ บริการต้ องเก็บรักษาข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ไว้ ไม่น้อยกว่าเก้ าสิบวัน นับแต่วนั ที่ข้อมูลนันเข้ ้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจาเป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่จะสัง่ ให้ ผ้ ใู ห้ บริการผู้ใดเก็บรักษาข้ อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ไว้ เกินเก้ าสิบวันแต่ไม่เกินหนึง่ ปี เป็ นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้ บริการ จะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ใช้ บริ การเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ สามารถระบุตวั ผู้ใช้ บริการ นับตังแต่ ้ เริ่มใช้ บริการ และต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเก้ าสิบวันนับตังแต่ ้ การใช้ บริการสิ ้นสุดลง ความในวรรคหนึง่ จะใช้ กับผู้ให้ บริการประเภทใด อย่างไร และเมื่อใด ให้ เป็ นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ ให้ บริการผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรานี ้ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าแสนบาท ” การจัดเก็บแบบใดถึงจะถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ของ พรบ . โดยที่องค์กรแต่ละองค์กรมีลกั ษณะการใช้ ระบบสารสนเทศที่แตกต่างกัน ดังนันจึ ้ งควรมีการแนวทาง หรื อ ”Guideline” ในการจัดเก็บข้ อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ ให้ ถกู ต้ องและเหมาะสมกับลักษณะการใช้ ระบบสารสนเทศหรื อระบบอินเทอร์ เน็ตของแต่ละ องค์กร สาหรับหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว เพื่อให้ เกิดความเหมาะสม ในทางปฏิบตั แิ ละเพื่อให้ หลายองค์กรได้ มีแนวทางที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิ ว่าข้ อมูลจราจรอะไรบ้ างที่ควร จัดเก็บ ข้ อมูลอะไรที่ไม่ต้องจัดเก็บ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บอย่างถูกต้ อง ตรงตามลักษณะการใช้ ระบบ สารสนเทศหรื อระบบอินเทอร์ เน็ตของแต่ละองค์กร เช่น การจัดเก็บในลักษณะ “Centralized Log”


วิธีการเก็บข้ อมูลจราจร มี 3 วิธี แบ่ งได้ ดังนี ้ 1. ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นบนระดับเครื่ อง ( Local Host Log) ไม่วา่ จะเป็ นระดับเครื่ องลูกข่าย ( Client) หรื อ เครื่ อง แม่ขา่ ย ( Server) การสืบหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เรามักจะเก็บ Log จาก System , Application และ User เป็ นหลัก ในแต่ละเครื่ องย่อมมี Application ที่แตกต่างกัน Application ใดที่ใช้ งาน บนเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ของเรา ก็ได้ แก่ Web Browser Application ที่ใช้ ก็ได้ แก่ Firefox หรื อ IE , Chat เป็ นต้ น เรา ต้ องพิจารณาการเก็บบันทึกเหตุการณ์ตาม ช่วงเวลาที่ใช้ Application ต่างๆ ที่กล่าวมา รวมถึงการติดต่อ สื่อสารบน Application จากเครื่ องสูร่ ะบบเครื อข่าย ( Network) หากต้ องพิสจู น์หาหลักฐานต้ องพิจารณา การเชื่อมโยงเครื อข่าย จะเข้ าสูแ่ นวทางการปฏิบตั แิ บบ Network Forensics จากความสัมพันธ์สว่ นนี ้ 2. การบันทึกข้ อมูลจราจรระดับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ( Network Data Traffic) การเก็บบันทึกเหตุการณ์ ส่วนนี ้ มักดูจากอุปกรณ์เครื อข่าย ได้ แก่ อุปกรณ์ Sniffer หรื อ IDS (Intrusion Detection System) ซึง่ ใน ส่วนนี ้เป็ นที่มาการสร้ างระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามทางความมัน่ คง ซึง่ การบันทึกข้ อมูลจราจรจากระดับ เครื อข่าย นี ้ไม่ละเอียดอย่างแรก แต่จะเห็นภาพรวมเหตุการณ์ ที่มีการติดต่อสื่อสารกันได้ แบบเชิงกว้ าง ไม่ลกึ แต่พอทราบถึงเหตุปัจจัยการเกิดเหตุ นัน่ เอง 3. การเก็บบันทึกข้ อมูลจราจรทังหมด ้ โดยเชื่อมต่อกับการเก็บบันทึกกลาง หรื อที่เรี ยกว่าการทา SIM (Security Information Management) คือ เก็บบันทึก Log จากหัวข้ อที่ 1 ทังหมด ้ ส่งเข้ าสูศ่ นู ย์กลาง และหัวข้ อที่ 2 แต่เปลี่ยนเป็ นเก็บบันทึกตามอุปกรณ์เครื อข่าย เช่น Router , Firewall , IDS/IPS , UTM (Unified Threat Management) ส่วนการเก็บบันทึกการใช้ งานระดับ User เรามักมองหาเทคโนโลยี เช่น Radius คือระดับ WAN Technology ส่งออกไป และในระดับ LAN Technology ก็เป็ นระบบ NAC (Network Access Control) เป็ นต้ น ซึง่ ทังหมดนี ้ ้สามารถ ส่ง Log ที่เกิดขึ ้นให้ กบั SIM ได้ และ SIM จะใช้ กลไกในการทา Correlation Log การเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของ Log แต่ละชนิดให้ จดั ระเบียบ รวบรวมตามหมวดหมูส่ าหรับผู้ดแู ลระบบต่อไป วิธีนี ้เป็ นวิธีที่ละเอียดที่สดุ แต่ ในความเป็ นจริงแล้ วทา ยากที่สดุ เช่นกัน เพราะต้ องอาศัย ผู้เชี่ยวชาญ ที่ร้ ูจกั ชนิดการส่ง Log ในแต่ละอุปกรณ์ Application และ ความแตกต่างของรุ่น ยี่ห้อ ทังระดั ้ บ Host และ Devices อย่างชานาญ ถึงจะส่ง Syslog มาที่ SIM บริหารจัดการได้ ในส่วนตัวผมแล้ วคิดว่าระบบนี ้ คงเป็ นไปได้ ยากในเมืองไทย เนื่องจากความมากด้ วย บริษัท SI ที่ขาดความรู้ในเชิง Implement จริง ทาให้ ผลกระทบว่าซื ้อไปแล้ ว อาจไม่ค้ มุ ค่า ได้

ทาง Netmarks จึงนาเสนอการจัดเก็บ Log ที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ งานได้ จริง ซึ่งมี หลาย Product ที่เราทาอยู่ เช่ น Splunk , LogStrom , LogBox , Etc.


อามะ … อาชีพน่ าเหลือเชื่อของผู้หญิงญี่ปุ่นสืบทอดกันมากว่ า 2 พันปี ช่วงนี ้ช่องไทยพีบีเอสใกล้ จะนาซีรี่ส์ดงั ญี่ปนุ่ “อามะจัง สาวน้ อยแห่งท้ องทะเล” มาฉายแล้ ว ชวนนึกถึง รอยยิ ้มน่ารักของสาวน้ อยโนเน็น นางเอกในเรื่ องเลยค่ะ สัปดาห์นี ้เกตุวดีเลยขอเกาะกระแสซีรีส์นิดหนึง่ ด้ วย การนาเสนอเรื่ องราวของ “อามะ” หรื อ นักดาน ้า เผื่อใครดูซีรี่ส์จะได้ ยิ่งอินนะคะ 1. อามะ คืออะไร ภาษาญี่ปนุ่ เขียนว่า 海女 แปลตามตัวคือ ผู้หญิงแห่ง ท้ องทะเลหมายถึงผู้หญิงที่ทาอาชีพดาน ้างมหอย อาชีพ นี ้มีมาตังแต่ ้ 2 พันปี ก่อนหน้ าแล้ ว เหล่าผู้หญิงอามะก็จะ ว่ายน ้าลงทะเลลึกไปงมหอย ขึ ้นมาเก็บไปขาย หอยที่พวก เธองมส่วนใหญ่เป็ นหอยแพง ๆ เช่น หอยเป๋ าฮื ้อ หอยเม่น อย่างหอยเม่นนี่ตกกิโลละ 3 พันบาทเลยค่ะ วิธีงมมีสองแบบ คือแบบงมคนเดียว น ้าตื ้นกว่า กับแบบมีคนช่วย โดยจะจับเชือกและใช้ ต้ มุ น ้าหนักถ่วงลงไป เนื่องจากอา มะเป็ นอาชีพอาชีพหนึง่ พวกเธอก็จะงมหอยกันทังวั ้ น เฉลี่ยวันละ 6 ชัว่ โมง ดาผุดดาว่ายอยูใ่ นน ้าแบบนัน้ เป็ นอาชีพที่เรี ยกได้ วา่ โหดเอาการอยูเ่ หมือนกัน 2. อามะดานา้ ได้ ลึกไหม ปี แรกที่ฝึกใหม่ อามะดาน ้าได้ 4-5 เมตร แต่พอฝึ กจนชิน พวกเธอก็สามารถดาดิง่ ไปลึกได้ ถึง 10 เมตร 3. อามะกลัน้ ลมหายใจได้ นานไหม แม้ เทคโนโลยีอย่างถังอ๊ อกซิเจนจะพัฒนาไปมาก แต่อามะทังหลายก็ ้ ยงั ใช้ วิธีดงเดิ ั ้ ม อย่างมากใส่แค่ แว่นกันน ้า แล้ วก็โดดลงไปงมหอยแบบโบราณ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ว่ากันว่าพวกเธอดาน ้าได้ นาน ประมาณ 1-2 นาที (อย่าลืมว่าเธอต้ องดาผุดดาว่ายกันหลายรอบมากนะคะ ระยะเวลาเท่านี ้ก็ เก่งแล้ ว) 4. อามะฝึ กกลัน้ ลมหายใจกันยังไง หากใครมีโอกาสได้ ไปชมโชว์อามะ จะเห็นว่าตอนที่อามะลอยขึ ้นมาบนผิวทะเล พวกเธอจะผิวปากดังวี ้ด วี ้ด จริง ๆ แล้ ว อันนี ้เป็ นเทคนิคเฉพาะของอามะจัง โดยเป็ นการฝึ กขับลมออกจากปอด เพื่อให้ หายใจ เอาอ๊ อกซิเจนเข้ าไปให้ ได้ มากที่สดุ ทาให้ สามารถกลันหายใจได้ ้ นานขึ ้นค่ะ 5. ทาไมอามะต้ องเป็ นผู้หญิง ผิวผู้หญิงจะมีชนไขมั ั ้ นเยอะกว่าผู้ชาย ทาให้ สามารถดาน ้าได้ นานกว่า ในสมัยโบราณไม่มีชดุ ประดาน ้า กันความเย็น มีจารึกไว้ ในประวัตศิ าสตร์ วา่ ผู้ชายทนความหนาวเย็นไม่ได้ ดีเท่าผู้หญิง อามะจึงเป็ น ผู้หญิงเสียส่วนมากว่ากันว่าอามะที่เก่ง ๆ งมหอยได้ เยอะ ๆ มักมีร่างกายอวบ (ล่า) ค่ะ ทนความเย็นได้ ดี


6. ถ้ าอยากดูอามะ ไปดูได้ ท่ ไี หนบ้ าง สามารถดูได้ ที่จงั หวัดมิเอะเสียเป็ นส่วนใหญ่คะ่ ส่วนจังหวัดอื่น ๆ อาจมีเป็ นงานเทศกาลบางครัง้ สถานที่ที่ไปง่ายหน่อย น่าจะเป็ น Mikimoto Pearl Island ( http://www.mikimoto-pearlmuseum.co.jp/eng/index.html ) จังหวัดมิเอะค่ะ ชมอามะเสร็จก็ช้อปไข่มกุ ไปด้ วยได้ เลย

ที่นี่มีบริ การปิ ง้ หอยและกุ้งที่อามะเก็บมาให้ ทานกันสด ๆ ด้ วย http://www.toba.or.jp/amagoya/access.html

ดู ๆ แล้ วก็นา่ ภูมิใจแทนคนญี่ปนุ่ นะคะ ที่สามารถรักษาอาชีพดังเดิ ้ มที่มีมากว่า 2 พันปี ไว้ ได้ นาน ขนาดนี ้ แถมทางช่อง NHK ก็เก่งเหลือเกินที่เลือกหยิบอาชีพเล็ก ๆ อาชีพนี ้มาทาเป็ นละครแนวสดใส เรี ยกได้ ว่าทาคนญี่ปนหั ุ่ นกลับมาสนใจอาชีพนี ้กันเป็ นแถว ดิฉนั จาได้ วา่ ฉากแรกของละคร เป็ นฉากคุณ ยายนางเอกงมหอยโชว์หลานแล้ วยื่นหอยให้ นางชิม คุณหลานกินหอยเม่นอย่างเอร็ดอร่อยไปหลายตัว แล้ วคุณยายก็ไปทวงเงินค่าหอยกับแม่นางเอก 555 น่ารักขาสุด ๆ เลยค่ะ ท่านใดสนใจ ช่องไทยพีบีเอสจะนามาฉาย เริ่มวันอาทิตย์นี ้แล้ ว ตังแต่ ้ เวลา 20.15 – 21.10 น. ค่ะ (ชม ทางเน็ทก็ได้ นะคะ www.thaipbs.or.th/Live ) ละครเรื่ องนี ้ดี เชียร์ สดุ ใจค่ะ (จากแนะนาเกร็ดความรู้ กลายมาเป็ นเชียร์ ละคร …555)

เรื่ องโดย : เกตุวดี www.marumura.com


งานสัมมนา Technical Workshop ครัง้ ที่ 2

บริษัท เน็ตมาร์ ค (ประเทศไทย) จากัด ร่ วมกับ บริ ษัทยัก ษ์ ใหญ่ อย่าง บริ ษัทซิ ส โก้ ซิ สเต็ม ส์ ประเทศไทย (จากัด ) ได้ จดั งานสัมมนา Technical Workshop ครัง้ ที่ 2 ภายใต้ หวั ข้ อ “VMware vSphere : Basic Skills for IT Professionals” ณ ตึกสรชัย ชันที ้ ่ 24 บริษัท เน็ตมาร์ ค (ประเทศไทย) จากัด เมื่ อ วันที่ 14 ตุล าคม ที่ ผ่า นมา โดยการจัดงานในครั ง้ นี ้ บริ ษัท เน็ตมาร์ ค และ บริ ษัท ซิ สโก้ ซิ สเต็ม ส์ ได้ ม อบความรู้ ในเรื่ อง ของ VMware vSphere โดยได้ เ ชิ ญ อ.ประวิทย์ พึ่ง เที ยน บริ ษัท Business Management (BMC) มาเป็ นผู้บ รรยายในครั ง้ นี ้ พร้ อมทัง้ อัพ เดทเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่ น่าสนใจให้ กับ กลุ่ม ลูกค้ าที่ ม าในงาน โดยตัวแทนจาก บริ ษัทซิ ส โก้ ซิ ส เต็ม ส์ ประเทศไทย สุดท้ ายนี ้ ทางทีมงานต้ องขอขอบคุณลูกค้ าทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน และพบกันใหม่อีกครัง้ ในโอกาสต่อไปนะคะ


Super Narrow Bezel (สาหรั บวิดีโอวอลล์ ) เบ็นคิว PL550 สื่อประชาสัมพันธ์ ดจิ ติ อลผ่ านทางจอภาพ BenQ PL550 กับระยะห่างน ้อยทีส ่ ด ุ BenQ PL550 สุดยอดจอภาพที่ถกู ออกแบบมาให้ มีระยะห่างระหว่างจอน้ อยที่สดุ รองรับการเชื่อมต่อ หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ รับประสบการณ์การใช้ งานที่ดีที่สดุ ลักษณะเด่นพิเศษ      

World’s Slimmest Bezel Ensures a Bezel-to-Bezel Gap of Just 3.5mm HDMI Digital Daisy Chain Connect Up to 16 Displays without Splitter USB Flash Drive Connectivity Video Over Ethernet (VOE) Manage Multimedia Cotents Easily & Effectively Multiple Display Administrator (MDA) : Remote Control with Failure Alert System Color Calibration : Automated Uniformity Correction for Video Walls

จุดเด่น รอยต่อแคบที่สดุ ในโลกระยะห่างระหว่างจอเพียง 3.5 มม. PL550 จอที่มีระยะเชื่อมต่อระหว่างจอน้ อยที่สดุ ในโลก เพียงแค่ 3.5มม. เพื่อให้ ผ้ ชู มได้ อรรถรสในการรับชม รับฟั งที่สมบูรณ์แบบที่สดุ กับผลิตภัณฑ์จากBenQ

* ขนาดของระยะห่างในการต่อจอภาพอาจมากกว่าค่าตา่ สุดทีร่ ะบุไว ้ เนื่องจากวิธก ี ารปูกระเบือ ้ งทีแ ่ ตกต่างกัน


จอดิจต ิ ัลขนาดใหญ่ด ้วย HDMI เชื่อมต่อสูงสุดถึง 16 จอ คุณสมบัตทิ ี่ชว่ ยให้ คณ ุ สามารถ เชื่อมต่อเพื่อแสดงผลภาพไปยังสถานที่ที่แตกต่างกัน หรื อ สามารถสร้ างภาพขนาดใหญ่บนผนังจากจอภาพหลายจอ ด้ วยการเชื่อมต่อสื่อมีเดียผ่าน HDMI เข้ ากับจอภาพ (4x4 เชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้ สายสปิ ตเตอร์ ) ื่ มต่อ USB รองรับการเชอ เพียงเชื่อมต่อ USB แฟลชไดรฟ์ของคุณกับ PL550 ก็สามารถเล่นเนื ้อหามัลติมีเดียได้ ทนั ที โดยไม่จาเป็ น ต้ องมีอกุ ปกรณ์อื่นเพิ่มเติม ิ ธิภาพ จัดการเนือ ้ หามัลติมเี ดียได ้ง่ายและมีประสท PL550 ช่วยให้ คณ ุ สามารถควบคุมการเข้ าถึงและ จัดการกับภาพ, เสียง, วิดีโอและเนื ้อหาที่แสดงผ่าน จอภาพที่ติดอยู่บนผนังทังหมดจากระยะไกลผ่ ้ าน ทางอีเธอร์ เน็ต ซึง่ ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้ จา่ ย และ จานวนคน แสดงผลหลายจอ ควบคุมและแสดงผลได้ หลายหน้ าจอพร้ อมกันด้ วย แอพพลิเคชันผ่านเครื อข่ายเนตเวิร์ก หรื อพอร์ ต นอกจากนี ้ยังทางานตรวจสอบการแสดงผลของจอ โดยสามารถแจ้ งเตือนผ่านอีเมล์กรณีที่มีปัญหา และสามารถควบคุม จัดการด้ วยการรี โมทจากระยะไกลได้ ี าพ คอนโทรลสภ คุณสามารถเซตอัพความสว่างของสีภาพที่ต้องการแสดง ออกมาบนจอภาพทุกจอผ่านคอมพิวเตอร์ หลัก ซึง่ ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องไล่ปรับสีทีละจอ


การงานการเงิน ในเดือนนี้ มีเกณฑ์ดม ี ากในเรือ ่ งของเอกสารสัญญาการลงนามต่าง ๆ ถ ้าคุณทางานที่ มุง่ หวังการทาสัญญาใด ๆ เดือนนีส ้ าเร็จค่ะ หากคุณรอข่าวเรือ ่ งงานทีค ่ ณ ุ วิง่ เต ้นมานานเดือนนีเ้ ตรียม ่ ในสัญญาว่าจ ้างได ้เลยค่ะ หากคุณมีคดีความทีค ปากกาด ้ามใหม่ไว ้ลงชือ ่ าราคาซังเดือนนีป ้ ิ ดคดีคะ่ คุณมี ผู ้ใหญ่ทม ี่ อ ี าวุโสสูงกว่าให ้การสนับสนุนขอให ้คุณทางานด ้วยความรอบคอบค่ะ เพราะมีความก ้าวหน ้า ค่อนข ้างเด่นชัดในเดือนนีค ้ ะ่ ทางด ้านการเงินดีมากเป็ นพิเศษมีรายได ้ทีม ่ าจากความสามารถได ้เงินเดือน ขึน ้ เงินตกเบิกค่ะ ความร ัก ความรักของคุณในเดือนนีส ้ าหรับคนทีม ่ ค ี นรู ้ใจแล ้ว มีความมัน ่ คงดีมค ี วามรักความจริงใจให ้ กันอย่างมาก คนโสดจะได ้พบรักแท ้ในเร็ววันแน่นอน และคุณจะได ้รับข่าวจากคนทีค ่ ณ ุ รอคอยในเร็ว ๆ นี้ ครอบคร ัว ในเดือนนีม ้ เี กณฑ์ดม ี ก ี ารเดินทางเกีย ่ วกับการทาบุญ ไปไหว ้พระ มีโชคลาภ ระวังสุขภาพ เกีย ่ วกับภูมแ ิ พ ้ด ้วยค่ะ จะมีขา่ วดีเกีย ่ วกับงานมงคลของหมูญ ่ าติ ทาให ้ทุกสนุกสนานมีความยินดีมากค่ะ

การงานการเงิน ในเดือนนี้ คุณมีสงิ่ ดี ๆ เกีย ่ วกับด ้านการงานเข ้ามา แต่ขอให ้คุณใจเย็น ๆ เพราะว่าสิง่ ทีค ่ ณ ุ รอคอยนัน ้ จะยังไม่เกิดในตอนนีต ้ ้องล่วงเข ้ากลางเดือนไปแล ้วจะเริม ่ เป็ นรูปร่างมากขึน ้ จะมีการ เดินทางในการงาน และจะได ้รับความสาเร็จในการติดต่อการงาน หรือการค ้า จะได ้พบมิตรภาพใหม่ ซึง่ จะพาคุณไปประสบความสาเร็จในอนาคตค่ะ ทางด ้านการเงินจะมีการติดขัดในช่วงต ้น แต่กลางเดือนไป แล ้วจะเริม ่ ลงตัวมากขึน ้ ความร ัก สาหรับคนทีม ่ ค ี นรู ้ใจแล ้วคุณจะได ้รับความสุขเป็ นอย่างมาก คนรักของคุณเปลีย ่ นแปลง ตัวเองดีขน ึ้ จนคุณพึงพอใจ แต่อย่างไรก็แล ้วแต่ควรจะปรับทัง้ สองคนจะได ้มีความอบอุน ่ เป็ นทีส ่ ด ุ ค่ะ ้ ผ ้าไม่สวย สาหรับคนโสดจะได ้พบมิตรใหม่ทค ี่ ณ ุ ถูกใจ จนรู ้สึกอิม ่ เอิบใจ ระวังจะสมบูรณ์ขน ึ้ เดีย ๋ วจะใส่เสือ ครอบคร ัว ในครอบครัวเดือนนีใ้ ห ้ระวังการเจ็บป่ วยเป็ นไข ้เล็ก ๆ น ้อยๆ สาหรับผู ้อาวุโสในครอบครัวให ้ ระวังสุขภาพให ้มาก ๆ เกีย ่ วกับระบบช่องท ้อง ขอให ้ทาบุญทาทานตักบาตรกันทุกคนในครอบครัวจะดี มาก ๆ เพราะจะมีอะไรดีๆ เกิดขึน ้ ในเร็ววันนีเ้ กีย ่ วกับโชคลาภบางอย่างค่ะ

การงานการเงิน ในเดือนนี้ คุณจะต ้องทาใจในหลาย ๆ อย่าง หากคุณมุง่ หวังในสิง่ ใด สิง่ หนึง่ มาก ๆ จะไม่เป็ นดังทีห ่ วังนะคะ หากคุณจะต ้องหางานใหม่เพือ ่ ให ้ตรงกับความสามารถ หรือตามทีต ่ นถนัดจะต ้อง รอไปก่อนยังไม่ได ้รับคาตอบในช่วงนีอ ้ ย่างแน่นอน หากคุณทางานประจาก็ต ้องทนไปก่อนจะมีเกณฑ์ม ี ปั ญหากับเพือ ่ นผู ้ร่วมงาน ทัง้ ความคิด และคาพูด ขอให ้หลีกเลีย ่ งไว ้จะดีกบ ั ตัวคุณเองค่ะ ทางด ้าน ่ งทางในการหาเข ้ามามากกว่าหนึง่ ทาง แต่ขอให ้คุณซือ ้ เป็ นของมีคา่ ไว ้จะดีทส การเงินจะมีชอ ี่ ด ุ ค่ะจะได ้ ไม่มท ี างใช ้จ่ายออกไป เพราะคุณเป็ นนักช็อปปิ้ งค่ะ ความร ัก ทางด ้านความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนรู ้ใจมากเป็ นพิเศษในเดือนนี้ แต่ต ้องขอแนะนาไว ้ก่อน ว่าจะไม่จรี ัง ซึง่ เค ้าคนนีไ ้ ม่คอ ่ ยจะจริงใจเท่าไรนักนะคะ อย่าไปปั กใจมากนักค่ะ จะผิดหวังคนเดียวนะคะ สาหรับคนทีม ่ ค ี นรู ้ใจอยูข ่ ้าง ๆ จะเสียความรู ้สึกเป็ นอย่างมากกับคนรู ้ใจ อาจจะต ้องพบกันน ้อยลง หรือ แยกกันอยูเ่ พือ ่ พิจารณาเรือ ่ งราวทีผ ่ า่ นมา ในบางรายอาจจะกลับไปเป็ นเพือ ่ นทีด ่ ต ี อ ่ กันค่ะ ครอบคร ัว ในครอบครัวของคุณในเดือนนีจ ้ ะมีเรือ ่ งของสุขภาพ ของคนในครอบครัวขอให ้ดูแลกันเป็ น อย่างดีนะคะ คุณจะเหนือ ่ ยกับการงานจนลืมดูแลสุขภาพของตนเองด ้วยนะคะ อยากขอแนะนาว่าคุณควร ่ ได ้ค่ะ หาเวลาพักผ่อนบ ้างไม่เช่นนัน ้ อาจจะต ้องล ้มหมอนนอนเสือ


การงานการเงิน ในเดือนนี้ จะต ้องวิง่ เต ้นติดต่องานมากกว่าเดิม ทุกอย่างชะลอตัวล่าช ้าไม่เป็ นไป ตามทีว่ าดหวังไว ้ ไม่เสร็จตามกาหนด และไม่มก ี ารรักษาคาพูดจากคนทีเ่ ค ้ารับปากคุณเป็ นมัน ่ เป็ นเหมาะ แต่ดวงยังดีนะคะทีไ่ ด ้รับความช่วยเหลือจากมิตรต่างเพศทีอ ่ ายุมากกว่า และให ้ความจริงใจกับคุณด ้วยค่ะ แต่กลางเดือนไปแล ้วทุกอย่างจะดีขน ึ้ ทางด ้านการเงินของคุณก็ตด ิ ขัดไม่คล่องตัวเหมือนเมือ ่ ก่อน ั ดี ความร ัก ในเดือนนีค ้ วามรักมีเกณฑ์ดค ี นโสดจะได ้มิตรภาพใหม่ทค ี่ ณ ุ รอคอย เป็ นคนผิวขาวมีนส ิ ย ตามแบบฉบับสุภาพบุรษ ุ ซึง่ คุณถูกใจมาก สาหรับคนมีคนเคียงข ้างแล ้วจะมีเรือ ่ งต ้องตัดสินใจบางอย่าง หรือไม่เช่นนัน ้ จะมีปากเสียงกับคนรักได ้ ทางทีด ่ ห ี ลีกเลีย ่ งดีกว่าค่ะ จะได ้ไม่มป ี ั ญหาค่ะ ครอบคร ัว สาหรับครอบครัวในเดือนนีม ้ เี กณฑ์ทะเลาะเบาะแว ้งทางด ้านคาพูดขอให ้ระมัดระวังให ้มาก อย่าอารมณ์เสียกับเรือ ่ งไม่เป็ นเรือ ่ ง ปล่อยวางบ ้างนะคะ เด็ก ๆ ในบ ้านจะนาความยุง่ ยากมาให ้ สุขภาพ ของคนในครอบครัวเดือนนีร้ ะวังเรือ ่ งเกีย ่ วกับระบบทางเดินหายใจ ปอด หลอดลม ควรพักผ่อนให ้มาก ๆ

การงานการเงิน ในเดือนนี้ มีเกณฑ์ดเี กีย ่ วกับงานประสบความสาเร็จ มีการติดต่องานแบบวิง่ เต ้น นายหน ้าทางการค ้าอะไรก็แล ้วแต่ในเดือนนีจ ้ ะได ้รับผลดีมากค่ะ จะมีคนผิวสองสี รูปร่างท ้วมเข ้ามา แนะนาลูท ่ าง ในการดาเนินธุรกิจให ้กับคุณ ซึง่ ขอให ้คุณเก็บคาแนะนานัน ้ มาพิจารณาดู คุณอาจจะมีการ เปลีย ่ นแปลงในสิง่ ทีท ่ าอยู่ ไปในทิศทางทีด ่ ข ี น ึ้ และอาจจะได ้งานพิเศษเข ้ามาในช่วงนีด ้ ้วยค่ะ ทางด ้าน การเงินคุณมีเกณฑ์ดใี นด ้านรายรับ แต่กเ็ ข ้ามือซ ้ายจ่ายมือขวา เก็บไม่คอ ่ ยอยูค ่ ะ่ มีรายได ้จากหลายทาง แต่ก็มรี ายจ่ายมากมายรออยู่ ความร ัก ดวงความรักของคุณในเดือนนีส ้ าหรับคนทีม ่ ค ี นรู ้ใจแล ้วมีความลงตัวมาก มีการสะสางปั ญหา ต่าง ๆได ้ มีความสุขสมบูรณ์ มีการเดินทางระยะใกล ้ และไกลรออยูค ่ ะ่ สาหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์พบรัก ั ดี กับคนทีม ่ อ ี ดีตรักร ้าวมาก่อน แต่อาจจะเป็ นเพือ ่ นทีด ่ ข ี องคุณได ้ เพราะเค ้าก็เป็ นคนดีม ี ฐานะดี นิสย ครอบคร ัว สาหรับครอบครัวในเดือนนีม ้ เี กณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ อาจจะไป ทะเล หรือไม่เช่นนัน ้ ก็จะเดินทางออกนอกประเทศไปประเทศเพือ ่ นบ ้าน ระวัง สุขภาพไว ้ด ้วยค่ะ ช่วงนีม ้ ี เกณฑ์เจ็บป่ วยออดๆ แอดๆ ระวังแพ ้อากาศค่ะ

การงานการเงิน ในเดือนนี้ มีเกณฑ์ดม ี าก อาจจะได ้รับข่าวดีเกีย ่ วกับการเลือ ่ นตาแหน่ง เลือ ่ นขัน ้ และ การเดินทางไกลเนือ ่ งด ้วยหน ้าทีก ่ ารงาน มีความก ้าวหน ้าในการติดต่องานเป็ นอย่างมาก มีบริวารมากมาย และได ้รับความนิยมชมชอบจากคนในทีท ่ างาน เนือ ่ งจากผลงานทีค ่ ณ ุ ทาไว ้ ระมัดระวังคาพูด หรือการ หวังดีกบ ั เพือ ่ นจะกลายเป็ นปั ญหาขึน ้ มาได ้ค่ะ ทางด ้านการเงินในเดือนนีม ้ ล ี ท ู่ างทีจ ่ ะแสวงหาเงินตรา ประเภทรายได ้พิเศษจะมีเข ้ามาให ้คุณได ้ทา และเป็ นเดือนทีก ่ ารเงินของคุณลงตัวมากทีส ่ ด ุ ค่ะ ความร ัก สาหรับคนทีย ่ งั โสดคุณมีเกณฑ์พบรักกับมิตรต่างเพศเป็ นคนทีม ่ เี สน่หเ์ อามาก ๆ มีคนชอบ มากกว่าหนึง่ คน ซึง่ คุณคงจะต ้องเจอคูแ ่ ข่งทีน ่ ่าลาบากใจแล ้วล่ะค่ะ สาหรับคนทีม ่ ค ี นรู ้ใจอยูเ่ คียงข ้างจะมี ความคิดทีไ่ ม่ลงรอยกันซักเท่าไหร่ สิง่ ทีค ่ ณ ุ หวังจากคนรักช่างไม่เป็ นดังใจนึกเลยค่ะ อย่าไปหวังอะไร มากมายนะคะ ถึงอย่างไรก็มค ี วามเข ้าใจกันเป็ นอย่างดีคะ่ ครอบคร ัว สาหรับครอบครัวในเดือนนีจ ้ ะมีขา่ วดีเกีย ่ วกับสมาชิกใหม่ในครอบครัว หรือเด็ก ๆ ใน ครอบครัวทาเรือ ่ งน่าปี ตใิ ห ้ทุกคนยินดี มีความสุข ระวังสุขภาพของผู ้สูงอายุไว ้ด ้วยค่ะ จะเกีย ่ วกับการแพ ้ อากาศ อุบต ั เิ หตุไม่มค ี ะ่


การงานการเงิน ในเดือนนี้ คุณมีเกณฑ์เด่นมากในเรือ ่ งของความก ้าวหน ้าในอาชีพการงานทีท ่ าอยู่ ประจา หากคุณรองานคุณจะมีขา่ วดี จะลงทุนทาอะไรก็ได ้รับความสาเร็จเป็ นอย่างดี ได ้รับแรงสนับสนุน จากคนรอบข ้างไม่วา่ จะเป็ นเจ ้านาย หรือเพือ ่ นร่วมงาน หรือบริวาร คุณมีขา่ วดีเกีย ่ วกับการศึกษาหลักสูตร ้ อาจจะได ้รับทุนจากทางองค์กร หรือบริษัทซึง่ ถือว่าเป็ นความก ้าวหน ้าทีด ระยะสัน ่ ม ี ากค่ะ ทางด ้าน ่ หรือรายได ้พิเศษ การเงินของคุณดีมาก มีรายรับดีจริงๆ มีรายได ้มากกว่าสองทางจะเป็ นค่าคอมมิชชัน อืน ่ ๆ เป็ นเดือนทีร่ ายรับดีมากค่ะ ความร ัก เดือนนีค ้ ณ ุ ทีม ่ ค ี นรู ้ใจแล ้วจะมีความทุกข์ร ้อนบางอย่างเกิดขึน ้ ไม่สข ุ สมหวังเหมือนแต่กอ ่ น อาจมีเรือ ่ งทีเ่ ข ้าใจผิดกัน ขอให ้รอมชอมไว ้นะคะอย่าใจร ้อน เรือ ่ งทุกอย่างจะคลีค ่ ลายได ้โดยใช ้สติคะ่ คนทีย ่ งั โสดจะได ้พบมิตรต่างเพศ ทีม ่ เี จ ้าของแล ้ว เห็นทีควรจะบอกผ่านดีกว่านะคะ ครอบคร ัว เป็ นช่วงเดือนทีม ่ โี ชคมากๆ ไม่วา่ จะเป็ นด ้านเงินทอง หรือข่าวมงคล ซึง่ คุณจะมีความสุขมาก ๆ แต่ขอให ้ระวังเรือ ่ งของสุขภาพของคุณ และคนในครอบครัว อาจจะเกิดจากความประมาทไม่ทันระวังตัว ลืน ่ ล ้ม หกล ้ม ถูกของมีคมบาดระวังด ้วยนะคะ

การงานการเงิน เดือนนี้ มีเกณฑ์ดม ี ากมีความสาเร็จทีร่ อคอย มีความราบรืน ่ ดีมาก มีความคิดจะริเริม ่ ในการทาธุรกิจการค ้าขอแนะนาว่าอย่าเพิง่ ลงทุนในช่วงนีใ้ ห ้รออีกซักระยะหนึง่ จะมีเกณฑ์ดม ี ากกว่า จะ ได ้รับความก ้าวหน ้าจากงานทีท ่ าอยูเ่ ป็ นประจา มีเพือ ่ นร่วมงานหน ้าใหม่ ทีจ ่ ะมาร่วมกันทางานให ้ลุลว่ ง และได ้รับคาชมเชยจากเจ ้านาย หรือได ้รับรางวัลพิเศษค่ะ ในด ้านการเงินถือว่ามีรายรับเข ้ามาไม่ขาดสาย แต่คณ ุ จะได ้รับของมีคา่ บางอย่างทีอ ่ ยากได ้มานานในเดือนนีด ้ ้วยค่ะ ความร ัก ทางด ้านความรักสาหรับคนโสดในเดือนนี้ จะพบมิตรต่างเพศ และมีความสมหวังในอนาคต เป็ นคนดีน่าจะเป็ นคนทางไกล หรือทางานเกีย ่ วกับคนต่างชาติ อาจจะได ้รับการแนะนาจากเพือ ่ น หรือ ผู ้ใหญ่ก็ได ้ค่ะ สาหรับคนมีเจ ้าของแล ้วจะได ้เดินทางไปท่องเทีย ่ วกับคนรัก แต่ระวังของหายไว ้ด ้วยค่ะ ครอบคร ัว ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กน ั เป็ นอย่างดี มีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึน ้ ในหมูญ ่ าติ หรือพี่ น ้อง มีเกณฑ์ได ้ของใหม่เข ้าบ ้าน สุขภาพ ของบุตรหลาน หรือบริวาร ขอให ้ระวังไว ้ให ้มาก อาจจะ เจ็บป่ วยเล็ก ๆ น ้อย ๆ สุขภาพของผู ้ใหญ่เกีย ่ วกับระบบขับถ่ายไม่คอ ่ ยดี แต่ก็ไม่หนักหนาค่ะ

การงานการเงิน ในเดือนนี้ ต ้องมีความอดทนให ้มาก ๆ นะคะ หนักเอาเบาสู ้ไว ้ค่ะ ถึงแม ้ว่างานจะหนัก แต่มจ ี ะมีผลลัพธ์ทด ี่ ใี นอนาคต ผู ้ใหญ่ให ้ความเมตตาเป็ นอย่างดี แต่ยงั ไม่สามารถทีจ ่ ะผลักดันสิง่ ดี ๆ ให ้ คุณในช่วงนีไ ้ ด ้จึงขอให ้คุณอดทนไปก่อนอย่าวูว่ ามตัดสินใจทาอะไรลงไปเพราะอารมณ์โดยเด็ดขาดค่ะ ทางด ้านการเงินคุณจะมีเกณฑ์ใช ้จ่ายเพือ ่ งานสังคม หรือเพือ ่ การรักษาหน ้าบางประการแต่คณ ุ จะมี โอกาสในด ้านของรายได ้พิเศษเข ้ามาในเดือนนีค ้ ะ่ ความร ัก สาหรับคนมีเจ ้าของแล ้วช่วงเดือนนีจ ้ ะต ้องระวังปั ญหาการทะเลาะเบาะแว ้งกับคนรัก ขอให ้ คุณใจเย็น ๆ ไว ้อย่าวูว่ าม อาจจะมีเกณฑ์ดข ี น ึ้ หากคุณหักห ้ามอารมณ์ฉุนเฉียวได ้ค่ะ สาหรับคนโสดจะมี โชคด ้านความรัก มีเปอร์เซ็นต์ทจ ี่ ะได ้พบคนรู ้ใจมากเป็ นพิเศษในเดือนนีค ้ ะ่ ้ ของมีคา่ เข ้าบ ้าน เนือ ครอบคร ัว ในช่วงเดือนนีม ้ ก ี ารจับจ่ายใช ้เงินซือ ่ งจากเกิดความเสียหายบางอย่าง กับข ้าวของ จะมีเรือ ่ งวุน ่ วายมากบางอย่างเกิดขึน ้ ซึง่ อาจจะเป็ นคนในบ ้าน หรือคนนอกบ ้านนาเรือ ่ งมาให ้ ระวังเกีย ่ วกับนักย่องเบาไว ้ด ้วยค่ะ เพราะมีเกณฑ์เสียของมีคา่ ค่ะ ทางด ้านสุขภาพขอให ้ระวังการเจ็บป่ วย แบบกะทันหัน ไม่ทันตัง้ ตัวด ้วยค่ะ


การงานการเงิน ในเดือนนี้ จะมีคนเข ้ามาช่วยเหลือ หรือได ้เพือ ่ นร่วมงานทีด ่ ท ี จ ี่ ะมาช่วยคุณทางานให ้ บรรลุเป้ าหมาย หรือได ้รับหน ้าทีร่ ับผิดชอบจากทางเจ ้านาย จะมีขา่ วดีในเรือ ่ งของทางไกล หรือได ้ติดต่อ กับคนต่างชาติ อาจจะได ้เดินทางเพือ ่ การงานอย่างกะทันหันขอให ้เตรียมตัวให ้พร ้อม ทางด ้านการเงิน คุณจะเป็ นคนทีห ่ าเงินคล่อง แต่จะมีเรือ ่ งจ่ายไม่หยุดหย่อน หากไม่ฟมเฟื ุ่ อยจนเกินไป งดทานอาหาร นอกบ ้านในตอนเย็น งดการช็อปปิ้ ง รับรองได ้ค่ะว่าคุณจะมีเงินเก็บมากกว่าใคร ความร ัก ทางด ้านความรักคุณ ๆ ทีม ่ เี จ ้าของแล ้วมีความสุขอบอุน ่ ดีมากค่ะ แต่คณ ุ ก็จะเหนือ ่ ยมากกับ ทุกอย่างในครอบครัวจนน้ าหนักลดไปเลยค่ะ สาหรับคนโสดจะมีขา่ วเกีย ่ วกับคนทีล ่ ุ ้น ๆ มาเข ้าหู จนทุก คนลุ ้นกันตัวโก่ง เห็นทีต ้องขอบอกว่าคนทีม ่ าชอบพอเค ้าจะเข ้ามาเปลีย ่ นแปลงความรักของคุณไป ในทางทีด ่ เี ร็ว ๆ นีค ้ ะ่ ่ ง หรือได ้รับรางวัล ครอบคร ัว ในครอบครัวอบอุน ่ ดีคะ่ มีความราบรืน ่ ในครอบครัวมีโชคจากการเสีย สลาก แบบไม่คาดคิด แต่ขอให ้ระวังระบบฟื นไฟ ในบ ้านไว ้ด ้วยค่ะ ในเรือ ่ งสุขภาพไม่มอ ี ะไรน่าเป็ นห่วงใน เดือนนีค ้ ะ่ แต่ขอให ้ระวังความประมาทของตนเอง อาจจะหกล ้ม หรือลืน ่ ไถลค่ะ

การงานการเงิน ในเดือนนี้ มีเกณฑ์ดม ี าก จะมีการวางรูปแบบ การวางแผนงานทีด ่ ี และมีพน ื้ ฐาน ความสาเร็จทีแ ่ น่นหนาถาวร ทีเ่ กิดจากความรอบคอบของตัวคุณเอง จะมีผู ้ใหญ่ใจดีเป็ นผู ้ชาย อายุแก่ กว่ามาช่วยเหลือคุณให ้ได ้รับความสาเร็จ ให ้มีสถานภาพทางการงานการเงินดีขน ึ้ หรือจะมีการ เปลีย ่ นแปลงการดาเนินชีวต ิ ใหม่ทด ี่ ก ี ว่าเดิม จะได ้เข ้าไปเกีย ่ วข ้องกับชาวต่างชาติ ต่างภาษา การ เดินทางไปต่างประเทศ หรือมีการลงทุนการค ้าร่วมกันก็เป็ นได ้ในปั กษ์ นค ี้ ะ่ ทางด ้านการเงิน จะมีไหลมา เทมา ฐานะทางการเงินมัน ่ คง มีทก ุ สิง่ ทีป ่ รารถนาในเดือนนีค ้ ะ่ ความร ัก ทางด ้านความรักของคุณในเดือนนีส ้ าหรับคนมีคแ ู่ ล ้วส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์ต ้องแยกจากคนรัก เป็ นการชัว่ คราว เพราะตาแหน่งหน ้าทีก ่ ารงานบังคับให ้ต ้องห่างกัน แต่ความรักก็ยงั เป็ นความรักอยูด ่ ค ี ะ่ สาหรับคนโสดระวังปั ญหาเรือ ่ งทะเลาะกับมิตรใหม่ คุณมีเกณฑ์ผด ิ หวัง และเสียใจอกหักชัดมาก ครอบคร ัว ทางด ้านครอบครัวให ้ระวังการเจ็บป่ วยของทุกคนไว ้ให ้มาก ๆค่ะ อย่าเดินทางออกจากบ ้าน ในตอนค่ามืด ควรระวังอุบต ั เิ หตุเกีย ่ วกับยวดยานพาหนะไว ้ด ้วยค่ะ แต่ถงึ อย่างไรก็จะต ้องมีการเดิน ทางไกลในครอบครัวเกิดขึน ้ ค่ะ สาหรับความเป็ นอยูจ ่ ะมีความอุดมสมบูรณ์ดค ี ะ่

การงานการเงิน ในเดือนนี้ คุณจะมีการเปลีย ่ นแปลงในด ้านการงาน ได ้เลือ ่ นขัน ้ เลือ ่ นตาแหน่ง ได ้รับ ความยอมรับจากผู ้ร่วมงาน ได ้รับความสาเร็จ แต่คณ ุ จะมีการผิดหวังจากคนรอบข ้างใกล ้ตัวเกีย ่ วกับคาพูด หรือการกระทาบางอย่างของเค ้าซึง่ คุณเห็นแล ้วไม่ชอบเอามากๆ คุณอาจจะได ้ทาในสิง่ ทีไ่ ม่คุ ้นเคย แต่ สามารถเรียนรู ้ได ้อย่างรวดเร็ว และได ้ผลลัพธ์เป็ นทีน ่ ่าพึงพอใจ ทางด ้านการเงินของคุณจะมีรายรับทีด ่ ี เข ้า และคุณจะสามารถจัดการกับรายจ่ายได ้อย่างลงตัวเป็ นทีส ่ ด ุ ความร ัก สาหรับคนทีม ่ ค ี นรู ้ใจคุณมีเกณฑ์ได ้รับโชคทางด ้านการเงิน ซึง่ เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจกัน ทัง้ สองฝ่ าย มีเกณฑ์ดใี นด ้านงานมงคล หากคุณลังเลอยู่ ก็รบ ี ตัดสินใจนะคะ สาหรับคนโสดทีร่ อคอยคนรู ้ ใจ ใจเย็น ๆค่ะ คุณจะได ้พบกับเค ้าในเดือนนี้ และพบจากการแนะนาของเพือ ่ นฝูง หรือญาติผู ้ใหญ่ ครอบคร ัว ในเดือนนีจ ้ ะมีเกณฑ์ทเี่ ด็ก ๆ ในบ ้านจะไปค ้างอ ้างแรมทีอ ่ น ื่ ทาให ้ทุกคนเป็ นห่วง จะมี อารมณ์หงุดหงิดแปรปรวน ทาให ้ทะเลาะกับคนในครอบครัวได ้ขอให ้ไปทาบุญ นั่งสมาธิจต ิ ใจจะได ้สงบ เย็นลงบ ้างค่ะ ทางด ้านสุขภาพระวังโรคเครียดจะเล่นงานนะคะพักผ่อนมาก ๆ จะได ้ผ่อนคลายลงค่ะ

Netmarkazine on October 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you