Page 1

1


NETMARK@ZINE ISSUE 25 || MAY 2018

03 EDITOR ‘S TALK

04 JAPAN CORNER

06 TECHTIPS

08 PRODUCT UPDATE

09 NEWS & ACTIVITY

10 HOROSCOPE

11 TRAVEL


คนญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับเรื่ องเวลามาก การไปถึง ณ สถานที่นดั หมายก่อนเวลานัด 5-10 นาที ถือว่าเป็ น เรื่ องพื้นฐานของการทาธุ รกิจนะครับ แต่ถา้ มีเหตุ ฉุ กเฉิ นหรื อรู ้ตวั ว่าจะไปถึงสายต้องรี บโทรแจ้งก่อน จะถึงเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที ขอโทษ พร้อม อธิ บายสาเหตุที่มาสาย พร้อมแจ้งเวลาที่คาดการณ์วา่ จะไปถึง โดยให้เผือ่ เวลาออกไปด้วย เพราะคุณจะ สายถึง 2 ครั้งไม่ได้เด็ดขาด พฤติกรรมการแลกนามบัตรจะใช้วดั มารยาท (Manner) ของคนๆ นั้น ในวงการธุ รกิจสาหรับคนญี่ปุ่นแล้ว การแลก

ได้ เพราะขั้นตอนและวิธีการแลกนามบัตรนั้นถูกกาหนดเอาไว้เป็ น

นามบัตรกันถือเป็ นไฟท์บงั คับ สาหรับการเจอกัน

แบบแผนอยูแ่ ล้วในประเทศญี่ปุ่น ถ้าทาได้ตามที่กาหนดคือ ผ่าน ถ้า

ครั้งแรกเลย เพราะการแลกนามบัตรคือการแสดงอัต

ทาไม่ได้ คือ อาจจะถูกมองว่า ไม่ใส่ ใจ ไม่ให้เกียรติ แต่สาหรับพวก

ลักษณ์ (Identity) ของเราว่า เราคือใคร อยูบ่ ริ ษทั

เราไม่ตอ้ งกังวลไปนะครับ เพราะเราไม่ได้ถูกฝึ กมาเพื่อแลกนามบัตร

ไหน ตาแหน่งอะไร พอคู่สนทนาได้รู้ก็จะคลาย

แค่แนะนาชื่ อตัวเอง แนะนาชื่ อบริ ษทั พร้อมยืน่ นามบัตร และน้อม

ความสงสัยในตัวเราไปด้วย คือ "เปลี่ยนคนแปลก

รับอย่างมีมารยาท แค่น้ นั ก็โอเคแล้ว คนญี่ปุ่นเข้าใจเราได้ และ

หน้า ให้กลายเป็ นคนที่น่าเชือถือได้ ด้วยนามบัตรใบ

เนื่องจากนามบัตรจะมีเบอร์ โทรศัพท์หรื ออีเมล์ติดต่อด้วย จึง

เดียว" แต่ถา้ ไม่มีนามบัตร "คุณจะเป็ นคนแปลกหน้า

กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญ ที่ใช้ผกู ความสัมพันธ์ในอนาคตหรื อสร้าง

สาหรับเค้าอยูด่ ี"

connection ในทางธุ รกิจได้ดว้ ย


เวลาคุ ณ เจอฝรั่ ง ถ้า เขาพู ด ภาษาไทยกับ คุ ณ คุ ณ รู ้ สึ ก ดี ใจมั้ย ? นี่ คื อ ศาสตร์ เ ดี ย วกัน ที่ เ มื่ อ ใครพู ด ภาษาเดี ย วกับ เรา เราจะรู ้ สึ ก ใกล้ชิ ด มากกว่ า ฉะนั้ น ถ้า เจอกัน ครั้ งแรก แล้ว เราพู ด ญี่ ปุ่ นได้บ ้า งเป็ นบางคา ก็ จ ะสร้ า งความประทับ ใจ ให้ ก ับ คนญี่ ปุ่ นได้ จึ ง อยากแนะนาชุ ด คาศัพ ท์ ง่ า ยๆ ไม่ กี่ ประโยค จาติ ด ตัว เอาไว้เ พื่ อ พู ด กับ คนญี่ ปุ่ นะ (会社名) のブームです。 (ชื่ อ บริ ษ ัท ) โนะ (ชื่ อ เรา) เดส (ชื่ อ บู ม จากบริ ษ ัท xyz ครั บ /ค่ ะ ) ทาให้ดูมีความตั้งใจในการสนทนา เรื่ องนี่เป็ นเรื่ องที่ผม สังเกตเห็นจากการทางานร่ วมกับคนญี่ปุ่นในบริ ษทั ไม่วา่ จะ ไปประชุมที่ไหน จะในหรื อนอกบริ ษทั เขาจะถือสมุดจด planner หรื อ organizer ติดตัวไปด้วยเสมอ ซึ่ งภายหลังรุ่ นพี่ คนญี่ปุ่นบอกผมว่า นอกจะช่วยให้เราไม่ลืมเรื่ องราวที่ประชุม กันแล้ว การใช้วธิ ี น้ ียงั สร้างความเชื่อมัน่ ต่อคนอื่นๆ ได้อีกด้วย ดูมีความเป็ นมืออาชีพ (professional) ในการทางาน และคาว่า communication แปลว่าการสื่ อสาร แปลรวมๆ ได้วา่ "การสื่ อสารระหว่างการดื่ม" คนญี่ปุ่นให้ ความสาคัญกับการดื่มสังสรรค์หลังเวลางานมาก โดยเชื่ อ ที่ญี่ปุ่นจะมีคาศัพท์นึงที่เกิดขึ้นมาสาหรับคนวัยทางานคือคาว่า 飲

ว่า ถ้าคุณอยากรู ้จกั ตัวตนคนๆ นั้นให้มากขึ้น

みニケーション (Nominication) เกิดจากการผสมของคา

นอกเหนือจากเรื่ องงาน ให้หาโอกาสไปดื่มด้วยกัน บาง

ว่า โนมุ ซึ่ งแปลว่า ดื่ม

คนปิ ดการขายได้ระหว่างการดื่มก็ยงั มี


Software Defined network (SDN) คือ ระบบบริ หาร จัดการเครื อข่ายที่ ใช้ซอฟต์แวร์ ทา หน้าที่ จัดการ (Configure) และควบคุมการทา งานของระบบ เครื อข่ายได้อย่างอัตโนมัติจาก จุ ดเดี ย ว อี ก ทั้ง ยัง มี สมรรถนะในการปรับขยาย และรองรั บ แอพพลิ เคชัน่ ที่ ใช้แบนด์วิธสู ง โดยจะแยกระบบควบคุมหรื อ ระบบการ บริ การเครื อข่ายออกจากฮาร์ ดแวร์ ซึ่ งในอดีตการให้ บริ การจะผูกติดกับฮาร์ดแวร์ของเครื อข่าย แต่สา หรับ SDN นี้ จะ ใช้ซอฟต์แวร์ที่เรี ยกว่า Controller แทน ทั้งนี้ SDN นั้นเดิมคือการ ทา Network Virtualization เพื่อรวมการจัดการทรัพยากรของ เครื อข่ายไว้ในที่ ๆ เดี ยว แต่ ในปั จจุ บนั การทา เป็ น Network Virtualization นั้นได้รับการพัฒนาให้กา้ วหน้ากว่าเดิ มมาก โดย ไม่เพียง แต่เครื อข่ายจะสามารถรวมการจัดการแบบรวมศูนย์ ได้ เท่านั้น แต่ยงั สามารถควบคุมจัดการด้วยซอฟต์แวร์ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ SDN ยังคงคุณลักษณะของเครื อ ข่ายปกติที่รองรับ ฟั งก์ชนั่ การทา งานต่ าง ๆ อาทิ การ สลับเส้นทางในเครื อข่าย (Switching), การเลือกเส้น ทางระหว่างเครื อข่าย (Routing), การ ประกันคุณภาพ การให้บริ การในเครื อข่าย (QoS)

เป้ าหมายของ SDN คื อ การให้วิศวกร เครื อข่ า ยและผู ้ดู แ ลระบบเครื อข่ า ยสามารถ ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการทาง ธุ รกิ จได้อย่าง รวดเร็ ว โดย SDN จะมีการจัดการ ระบบเครื อข่ายที่ สามารถปรับแต่ งรู ปโฉมของ กระแสข้อ มู ล ในเครื อ ข่ า ย จากศู น ย์ค วบคุ ม ส่ วนกลางซึ่ งเป็ นซอฟต์แวร์ ได้โดยที่ผู ้ ดูแลไม่จา เป็ นเข้าไปจัดการที่ ตวั สวิตช์ (Switch) โดยตรง และสามารถเปลี่ยนแปลงการทา งานของสวิตช์แต่ ละตัว ในเครื อ ข่ ายได้ทนั ที เ มื่ อ ต้อ งการ ทั้ง ยัง สามารถจัดลาดับ ความสาคัญของข้อมูลชนิ ดต่างๆ ได้ตามต้องการ ซึ่ ง มีประโยชน์กบั สถาปั ตยกรรม ของการประมวลผลแบบ คลาวด์ (Cloud Computing) เพราะทา ให้ ผูด้ ู แ ลระบบสามารถ จัดการกับปริ มาณกระแสข้อมูลในเครื อข่าย ได้ อย่างมีประสิ ทธิ ผลและยืดหยุ่นกว่าเดิม นอกจากนี้ ยัง ทา ให้สามารถใช้สวิตช์ธรรมดาที่ราคาไม่แพง เพราะไม่ จา เป็ นต้องใช้ Enterprise Switch ที่มีชิพ พิ เ ศษประเภท Application-specificIntegrated Circuits (ASICs) ราคาแพงอีกต่อไป


SDN Architecture SDN เป็ นสถาปัตยกรรม ที่มีอินเตอร์เฟซเพื่อช่วย ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ซึ่ งสามารถควบคุมการเชื่อมต่อ ทรัพยากรเครื อข่าย และการไหลของข้อมูลใน เครื อข่าย ไปพร้อม ๆ กับการตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงของการจราจรข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ในเครื อข่าย SDN นั้นสร้างตัวเองอยูบ่ นฐาน ของแนวคิดที่วา่

ส่ วนที่ควบคุม (control plane) และส่ วน ของข้อมูล (data plane) แยกออกจากกันอย่าง ชั ด เ จ น โ ด ย มี ส่ ว น ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร (management) เป็ นตัวเชื่ อมโดยใช้ API ใน การเชื่อมต่อทั้งสองส่ วนนี้ เข้าด้วยกัน Control plane เป็ นส่ วนที่จะทาหน้าที่ในการตัดสิ นใจ ว่า แพ็ก เก็ต ที่ วิ่ ง อยู่ภ ายในระบบหรื อ เข้าถึ ง ระบบแล้ ว จะต้ อ งจั ด การส่ งต่ อ หรื อท า อย่างไรก็ต่อไป ส่ วน Data plane คือส่ วนที่จะ อนุญาต หรื อทาหน้าที่ในการส่ งข้อมูลไปตาม การตัดสิ นใจของ control plane

ผลทีไ่ ด้ จากการใช้ งาน SDN อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสิ่ งที่ SDN ทาขึ้นนัน่ ก็คือระบบเครื อข่ายที่แยกตัวโครงสร้างการไหลของข้อมูล ออก จากโครงสร้างการตัดสิ นใจว่าจะให้ขอ้ มูลไหลไปในทิศทางใด โดยมี API อย่าง OpenFlow เป็ นตัวกลางในการประสานระหว่างตัวโครงสร้างของ เครื อข่ายและส่ วนควบคุมของระบบเครื อข่ายนัน่ เอง ซึ่ งผลที่ได้จากการใช้ งาน SDN ที่พอจะกล่าวถึงได้มีอยูส่ ามอย่าง ดังนี้ 1. ผูด้ ูแลระบบไม่ตอ้ งสนใจอุปกรณ์โดยดูที่ผผู ้ ลิตอีกต่อไป ในแง่ นี้ หมายถึ ง ว่ า แต่ เ ดิ ม แต่ ล ะอุ ป กรณ์ จ ะมี ร ะบบการควบคุ ม และจัด การ เครื อข่ายที่แยกออกไปจากกันเอง ซึ่ งก็แปลว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะมีระบบ การท างานที่ แ ตกต่ า งกัน แม้ว่ า จะมี โ ปรโตคอลหรื อ มาตรฐานกลางที่ สามารถทาให้ใช้งานร่ วมกันได้ แต่เมื่ อต้องแก้ไขปั ญหา อุปกรณ์แต่ละตัว กลับมี วิธีการที่ แตกต่ างกัน เมื่ อมี การใช้งาน SDN สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นคื อไม่ ว่า อุปกรณ์ของผูผ้ ลิ ตรายใดก็ตาม ควบคุ มจัดการให้ดว้ ยโปรโตคอลกลางที่ เรี ยกว่า OpenFlow Configuration 2. ระบบมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและขยายตัวได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุผล จากข้อแรกที่เราไม่ตอ้ งคานึ งว่าอุปกรณ์ตอ้ งมาจากผูผ้ ลิตรายเดียวกัน สิ่ งที่ เกิ ดขึ้นคือการจัดซื้ ออุปกรณ์เครื อข่ายและปรับเปลี่ ยนขนาดของเครื อข่าย สามารถทาได้เร็วขึ้น และวางแผนได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งมีตน้ ทุนที่ถูก ลง (เพราะไม่ตอ้ งถูกผูกขาดด้วยผูผ้ ลิตรายใดรายหนึ่ ง) 3. ผู ้ ดู แ ลระบบสามารถจั ด การเครื อข่ า ยให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากตัว control plane สามารถที่จะกาหนดค่าในการใช้ งานต่างๆ ได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ ที่ควบคุมจากศูนย์กลาง (จึ งได้ชื่อว่าเป็ น software-defined network) สวิตซ์แต่ละชุ ดจะสามารถควบคุมผ่าน API สาหรับการควบคุม


มว

จอภาพสาหรับงานกราฟิก การออกแบบ การตัดต่อวีดีโอ งาน ต่างๆที่ต้องใช้ความละเอียดและความถูกต้องแม่นยาในการแสดงผล ด้านสีและแสงเงา นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงจอภาพหลายๆจอ เพื่อการปรับแต่งให้ใช้โปรไฟล์สีที่ตรงกันจากศูนย์กลาง

จอภาพสาหรับการทางานทางด้านธุรกิจ , การเงิน . CAD และ สาหรับการใช้งานในห้องคอนโทรล มีระบบการทางานแบบ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ให้ภาพที่คมชัด สบายตา เหมาะกับคนที่ต้องจ้องจอภาพเป็นเวลานานๆ

จอภาพสาหรับงานในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการคุณสมบัติของ จอภาพแบบเฉพาะเจาะจง เช่นสามารถเปิดได้ยาวนานต่อเนื่อง หรือ มีมาตรฐานในการรับแรงสั่นสะเทือน กันน้า หรือต้องมีการติดตั้ง ในพื้นที่จากัด

จอภาพสาหรับงานด้านการแพทย์ ใช้เทคโนโลยีภาพที่สอดคล้องกับ การทางานของแพทย์ เช่นการแสดงผลภาพ X-ray และการ แสดงผลจากเครื่องแสกนแบบต่างๆที่เชื่อมต่อ ทั้งในโหมด Monochrome และ Color ได้อย่างสมบูรณ์แบบ


บริษทั เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จากัด ร่วมกับ บริษทั เอชพี เอ็นเตอร์ไพร์ และบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ Smart & Secured Wireless Technology” ให้กบั ลูกค้า เพือ่ อัพเดทเทคโนโลยีลา่ สุด ทีเ่ กียวข้องกับความปลอดภัยใน การใช้งานบนเครือข่าย Wireless เมือ่ วันที่ 27 เมษายน ณ SF World – Central World ทีผ่ า่ นมา ภายในงานได้มกี ารจัดบูท เพือ่ นาเสนอสินค้าทีเ่ หมาะกับการ ใช้งานในองค์กร อาทิ เช่น EIZO เป็ นแบรนด์ผูผ้ ลิต มอนิเตอร์จากประเทศญีป่ ุ่น ทีเ่ น้นผลิตจอมอนิเตอร์พเิ ศษ สาหรับทางานเฉพาะด้านโดยเฉพาะสือ่ สิง่ พิมพ์หรืองาน ด้านกราฟิ กทีต่ ้องการสีสนั ความแม่นยาสูงสุด , ATEN แบรนด์ชนั้ นาอุ ปกรณ์ต่อพ่วง สาหรับธุรกิจ SME จนถึง ภาคการศึกษา และ เอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงบูทของ HPE Aruba ซึง่ เป็ นผู น้ าในระบบอุ ปกรณ์เครือข่าย ทัง้ การเข้าถึง LAN ผ่านระบบสายและไร้สาย ทัง้ นีล้ ูกค้าได้ให้ การตอบรับและมีความสนใจในสินค้าเป็ นอย่างดี ในท้ายสุดของงานยังได้มกี จิ กรรมพาคุณลูกค้าเข้าชม “Avengers Infinity War” ในรูปแบบ MX4D ซึง่ บรรยากาศภายในงานเป็ นไปด้วยความอบอุ่น และเป็ น กันเองอย่างมาก ทางทีมงานต้องขอพระคุณลูกค้าทีใ่ ห้การสนับสนุนด้วยดี เสมอมา มาใน ณ โอกาสนีด้ ้วยนะคะ และทางบริษทั จะมี กิจกรรมดีๆอย่างนีต้ ่อไปเรือ่ ยๆ อย่าลืมติดตามข่าวสาร กันนะคะ


Netmarkazine on May 2018  
Netmarkazine on May 2018  
Advertisement