Jovan Hadži Vasiljević - Južna Stara Srbija - Kumanovska oblast

Page 1

Јован Хаџи-Васиљевић ЈУЖНА СТАРА СРБИЈА књига прва КУМАНОВСКА ОБЛАСТ


БИБЛИОТЕКА

ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Уредник Сунчица Денић

Јован Хаџи-Васиљевић ЈУЖНА СТАРА СРБИЈА књига прва КУМАНОВСКА ОБЛАСТ

Главни и одговорни уредник Мирослав Цера Михаиловић

Технички уредник Ненад Дејковић

Издавач Књижевна заједница „Борисав Станковић“ Врање, Оца Јустина 6, п. фах 167 e-mail: kzborisavstankovic@gmail.com www.kzborisavstankovic.org.rs тел. 017/ 422339, 400818; факс 400817

Штампа

Тираж

Јесен, 2014.