Prohvet aprill 2023

Page 1

Tervitused taas!

Sel kuul on Sul taas au lugeda meie armsat koolilehte Prohvet. Eksamiteaeg varitseb

nurga taga ja aprillikuulehestleiadnippeja

näpunäiteid eksamiärevusega toime tulemiseks. Samuti leiab käesolevast lehest nõuandeidomatulevikukujundamiseks.

Lugeda saab ka kevadpühade ja palju muu kohta. Lisaks on toimunud paar muudatust jameiekallismuusikanurkontagasi!

MõnusatlugemistSulle!

Peatoimetajad

KaroliineNõmmikjaLuule-MariMeriste

Peatoimetajad: KaroliineNõmmik(11.klass)

Luule-MariMeriste(10.klass)

Küljendus:

BeritAren(10.klass)

Toimetus:

Eha-LillMeriste(12.klass)

RonjaPuusepp(10.klass)

MartaPrikk(5.b)

Elise-LaureenMüller(5.b)

Juhendaja: ÕpetajaMaiPallon

Kontakt:

IG:@katoliku_prohvet

1

SUUR REEDE JA MUNADEPÜHAD

Karoliine Nõmmik

Vaikne nädal, mille sees on ka suur reede ja ülestõusmispühad, saab alguse pühapäeval enne ülestõusmispühi. Sellel pühapäeval, ehk palmipuudepühal meenutatakse seda, kuidas Jeesus eesli seljas ratsutades Jeruusalemma saabus. Sellele järgneb suur neljapäev, millega meenutatakse Jeesuse viimastpaasasöömaaega. Suureleneljapäevalejärgnebkisuurreede.

Suur reede on päev, mil Jeesus risti löödi. Jeesuse ristilöömine ja surm peidavad endas Jumala suurt armastust. Suur reede on nii katoliku kui ka protestantliku kiriku püha. See on üks tähtsamaid kevadpühasid, kunagi oli sellepühitsematajätminelausapatt.

Vanade eestlaste arvates olireedehalbpäev põhimõtteliselt kõigi toimingute jaoks, välja arvatud nõidumine. Näiteks reedel sündinud lapsed omasid uskumusekohaseltnõiavõimeid. Reede oli halb aega alustada pikemaid toiminguid ja sellel nädalapäeval sõlmitud abielu kujunes uskumuste kohaselt õnnetuks. Suurel reedel on kõigile sellistele toimingutele veel suurem mõju. Kuid samas oli suur reede hea aeg näiteks võõrast lehma lüpstes endale karjaõnnesaada.

Suurel reedel kehtis ka endaasjadeteistele andmise või laenamise keeld. Samuti oli vanadel eestlastel sel päeval ka külaskäigu

keeld.Polnudlubatudkanäitekskurikagapesu pesta või lihtsalt puid lõhkuda. Suurel reedel kehtibkavaikusenõue.

Veel kuuluvad suure reede traditsioonide hulka põllutööriistade korrastamine ja parandamine.

Toitude seast on suurel reedel, eelkõige Eesti lõunapoolsetel aladel levinud oad, herned, kruubid,tangudjakaerakiisel.

Vaikselnädalaljärgnebsuurelereedelevaikne laupäev, mil Jeesus surnuna hauas lebas. Pärast vaikset laupäeva tähistatakse ülestõusmispühi, mida peetakse peale kevadist pööripäeva esimesele täiskuule järgneval pühapäeval. Kristlastele on see aasta kõige tähtsam ja rõõmsam päev, sest tol päeval tõusis Jeesus surnuist üles ja vabastas inimesed patust. Rahva seas nimetatakseülestõusmispühikalihavõteteks, sest sellega lõppeb paastuaeg ja kaetakserikkalik pühadelaud.

Vanadel eestlastel Lõuna-Eestis oli siis kombeks hakata koos kiigel käima ja samal ajal laule laulda, algas lõbutsemisaeg. Põhja-Eestis algas aga kiigelkäimine hiljem ja kestis natuke kauem. Seepärast nimetatakse ülestõusmispühi rahva seas ka kiigepühadeks. Tüdrukutel oli kombeks kiigeseppadele ja kiigutajatele tasuks muneanda.

2

Munade värvimise komme saabus Eestisse alles 19. sajandil ja on tänapäeval üks

põhilisemaid lihavõtete traditsioone. Vanasti oli munade värvimine vahend, millega noored oma sümpaatiat avaldada said. Munadega

mängiti ka erinevaidmänge,naguveeretamine

või koksimine. Sealt ka rahvapärane nimetus “munadepühad”. Samuti oli kombeks

varahommikul oma silmi pesta, et ollaterveja virge. Pühadelaulalt leiab nii keedetud mune, liha, kui ka muid varakevadelkättesaadavatest ainetestvalmistatudtoite.

KUIDAS VALIDA OMA TULEVIKKU?

Ronja Puusepp

Käes on kevad ja kohe jõuab kätte aeg, millal kaheteistkümnendikud valmistuvad

lõpueksamiteks ja varsti juba gümnaasiumi

lõpetamiseks. Põhikooli üheksandikke ootab

põhimõtteliselt sama tee: katsed, lõpueksamid ja viimaks põhikooli lõpetamine. Seega, hetkel on aeg, mis võib veel üpriski segane tunduda. Võib-olla ei oska sa veel kutsekooli või gümnaasiumi minemise vahel valida.

Gümnasistidel on valik minna ülikooli, kutsekoolivõitööle,neistkaksviimaston

tegelikult valikus ka põhikooli õpilaste jaoks. Tihtipeale seostub noortel tuleviku valimisega mingisugune eelarvamus, mis ei pruugi üldse tõsi olla. Selles artiklis räägin ma natukene erinevatestvalikutestjamurranmüüte.

3

Miksvalidakutsekool?

Kutseharidus sobib just neile, kellel on soov õppida praktilist eriala, kus õpitud ja omandatud teadmistele ning koolis saadud oskustele on pärast kutsekooli lõpetamist tööpõld lai ja rakendust leida on kerge. Erialalane valik on kutsekoolislai,niietigaüks võib midagi endale meelepärast leida.Üks põhjus, miks kutsekool valitakse, on see, et amet saab kiiresti selgeks. Kui noor läheb pärast põhikooli lõpetamist kutsekooli, saab ta lisaks ametile omandada ka keskhariduse ning kui on soovi, võib ta enda tulevikku jätkata ülikoolis. Ning kui minna kutsekooli kohe peale gümnaasiumi, saab omandada eriala ja hiljem minna ülikooli. Alati võib kutsekooli õppima minna ka pärast ülikooliõpinguid. Soovitan tutvuda lähemalt erinevate kutsekoolide kodulehtede infoga, kui see valik sindhuvitab.

Miksvalidagümnaasium?

Suur osa inimesi valib gümnaasiumi just selle pärast, sest nad pole veel kindlad, mida tulevikus teha soovivad. Gümnaasiumi üheks suureks plussiksonküllaltkilaijamitmekülgne haridus. Seal ei õpita ühtegi ainet väga põhjalikult, et anda pilti ainetest, mis sind huvitada võiks. Võib-olla hetkel sa veel ei teagi, kas tahad gümnaasiumi edasi õppima minna, aga juhul, kui oled koolispingutanudja vaeva näinud, annab see hea põhja, et hiljem

kõrgharidusasutuses või kutsekoolis enda haridusteed jätkata. Lisaks haridusele, mida gümnaasiumis omandad, soovitan sul gümnaasiumis enda haridusteed jätkata, sest leiad palju uusi sõpru ning saad proovida laialdaselt uusi õppeaineid.Koolidesonolemas suur variatsioonvalikaineidjavõib-ollahakkab sulle mõni aine, mida koolis natuke või palju õppisid, meeldima, ja soovid seda tulevikus edasiõppida.

Miksvalidaülikool?

Ülikool on mõeldud just nendele, kes on leidnud enda jaoks ainevaldkonna, mida soovivad põhjalikult õppida ja hiljem ka enda elus rakendada. Sealt saad eriala, mis sind huvitab, ja saad end sellel ka mitmekülgselt arendada. Lisaks on sul võimalus valida ka kõrvaleriala, kuisoovid enda silmaringi veel laialdasemalt avardada. Ülikoolis pakutakse väga erinevaid õppeaineid. Tartu ja Tallinna Ülikoolides on kursuste valik väga lai ja seetõttu on tohutult võimalusi õppida just nimelt seda, mis pakub sulle huvi, muidugi kohustuslike kursuste kõrvalt. Ülikoolis õppides on ainult sinul endal vastutus õppida. Ülikooli pluss (või samas ka miinus) ongi see, et sa pead väga teadlik olema kõigist otsustest, mida koolis teed ja võtma õppetööd tõsiselt. Seega annabki ülikool hea ja mitmekülgse hariduse ning suutlikkuse kriitiliselt mõelda. Seda aga ainult juhul, kui sa ise pingutad. Ülikooli üks väga suur plussonsee,etkuioledbakalaureuseõppesse

4

mingit eriala õppima asunud ja saadennepoolt nominaalaega aru, et seeerialasullekoheüldse ei meeldi, on sul võimalik tasuta eriala vahetadajaasudauuestiõppima.

Miksvalidakohepealekoolitööleminek?

Tööle soovitan ma minna näiteks nendele inimestele, kes soovivad peale gümnaasiumi vaheaasta võtta. See on hea viis, kuidas alustada iseseisvat elu jakogudaraha,ethiljem näiteks kõrgkooli õppimaminna.Seevõibanda ka võimaluse näiteks kusagil välismaal enda õpinguid alustada. Kui sul on aga soov peale põhikooli tööle minna, soovitan ma sul ikkagi kusagil koolis õppimist jätkata ja huvi korral sellekõrvaltväikesekoormusegatöödteha.

Lõppkokkuvõtteks on valik sinu, mida sa tulevikus teha soovid. Soovitangi sul mõelda sellele, mida sulle praegu teha meeldib ja sellele, mida tulevikus teha soovid. Siin on 4 soovitust, mille järgi on sul endal võib-olla lihtsamorienteeruda:

1. Usaldaomasisetunnet.

2. Uuri põhjalikult selle kohta, mis sind kõnetab.

3. Avasta ka enda teisi valikuid, mille oled endaletagavaraksjätnud.

4. Jaga enda mõtteid ja arvamusi kellegagi, kesjubasamaasjaläbiteinud.

Mõned müüdid ülikoolis õpitavate erialade

kohta:

Müüt: Neil inimestel, kesonõppinudülikoolis humanitaarteadusi või loodusteadusi, pole tavaliseltpärastkoolilõpetamisttööd.

Fakt: Neil, kes on õppinud eelnimetatud teadusharus(des), on tavaliselt arenenum kriitiline mõtlemine ning kirjutamise ja informatsiooni leidmise oskus. Sellised oskused on aga erinevates valdkondades väga vajalikud.

Müüt:ITonvägaüksluinejaigav.

Fakt: IT-erialase õppe läbinud inimesed vastutavad väga paljude asjade eest. Näiteks aitavad ettevõtetel ja organisatsioonidel tehnoloogia arengu ja turvaprotseduuridega sammu pidada. Kui te arvate, et teie elu IT-valdkonnas pärast ülikooli lõpetamist on üksluine ja igav, mõelge uuesti. Selles valdkonnas on väga palju põnevaid karjäärivõimalusi. Sul võib olla isegi võimalik siseneda sellistesse valdkondadesse, nagu andmeteadus, teadus- ja arendustegevus, ärianalüüs, meditsiin jne. Lisaks sellele on IT-valdkond vägagi tulutoov. Maailm areneb pidevaltedasijaIT-spetsialisteonalativaja.

5

Müüt: Inimestel, kes õpivad psühholoogiat,on rasketulevikustöödleida.

Fakt: Psühholoogia valdkond pakub suurt tööpõldu, kui mõelda kastist väljapoole.

Psühholoogia uurib inimeste käitumist ja sellele oskusele on arvukalt rakendusi ja nõudlust. Lisaks on selles valdkonnas palju erinevaid töökohti, näiteks akadeemiline nõustaja,elutreenerjapaljudmuudelukutsed.

Soovitangi mõelda ja valida, mis endale kõige enamhuvipakub.

Müüt: Kui valin matemaatika eriala, õpingi päevadläbiainultmatemaatikat.

Fakt: See ei olenii.Igasõppekavassisalduvadnn vabaained, milles tudeng võib ennast eri suundades arendada. Väga hinnas on näiteks võõrkeeled,samutisaabedendadaIT-oskusijne.

Pilt:pixabay.com

KUIDAS HAKKAMA SAADA EKSAMISTRESSIGA

Eha-Lill Meriste

Meie kooli esimestel abiturientidel ja põhikooli 19. lennul on eksamid kohe nurga taganingsellegakaasnebkahtlematapaljuängi ja õudu. Kuna liigne stress ja hirm ei aita ei õppimisel ega eksami sooritamisel, on super olulinesedahirmuvähendada.

Esiteks tuleb meeles hoida, et eksamid ei ole maailma lõpp. Eksamid on vaid üks osa eluteest, seega isegi halvad eksamitulemused sulgevad vaid mõned uksed sinu tulevikus.

Pealegi, alati on järeleksamid olemas. Seda ei tohiks võtta kui vabandust mitte pingutada, vaid kui võimalust vähendada seda koormat, mida eksamiteläheneminekindlapealevaimule tekitab.

Teiseks tuleb õppimist alustada varakult ning mitte toppida kogu õppimist ühe või kahe päeva sisse. Esmalt aitab see aitab stressigatoimetulla,sestteadmine,etsa

pidevalt teed kasvõi midagi, rahustab su aju maha ja annab sulle julgust juurde, prokrastineerimine toob vaid stressi juurde, eduka eksami sooritamise jaoks sellest tulemuslikku kasu ka ei ole. Teisalt ontargad ajuteadlased välja uurinud, et igapäevnatuke õppimineonpaljuefektiivsem,kuiterveööja päeva kordamine. Seega vähem stressi tähendab paremaid tulemusi, polesiinmillegi ülevaielda.

Viimaseks peab enda eest hoolt kandma: söö piisavalt, maga korralikult (vähemalt 8-tunniseid ööunesid) ning tee trenni. Võidisegimediteeridaja mindfulness'i praktiseerida. Kõik need asjad hoiavad sind raskel ajal virgena, ning kuna sateedeksamit ikkagi enda jaoks, siis enesehävitamine vahetultenneeksameideiaitakedagi.

7

TUNNE OMA ÕPETAJAT: MERILI LIIVER

Oled sa kunagi tahtnud oma õpetajatega paremini tuttavaks saada? Või vahel mõelnud, kelleks nad tahtsid väiksena saada? Või kui kaua nad üldse meie koolis töötanud on? Kui jah, siis õnneks on sul nüüd see võimalus. Küsimustele vastab eesti keele, kirjanduse ja väikese klassi matemaatika õpetaja ja ka 5.a klassijuhatajaMeriliLiiver.

Kellekssatahtsidväiksenasaada?

Mul oli mitu varianti. Kõigepealt ma tahtsin saada poemüüjaks. Sellepärast, et80-ndatelei olnud väga palju peeneid mänguasju, agamul oli üks selline kassaaparaat, mis tegi igasuguseid lahedaid häälijasellesttulisahtel

välja. No see tundus ikka väga lahe amet ja ma arvasin, et kindlasti hakkan poemüüjaks. Siis läks see üle. Arstiks tahtsin ma vist ka saada. No sest kõik väikesed tüdrukud mängivad poodi või siis arsti. Selle kõrval tahtsin ma aga väiksena kogu aeg saada näitlejaks. Mu isa töötas mitukümmendaastat Võru kultuurimajas Kannel. Nii ma olengi poolenisti lava pealjalavatagaüleskasvanud ja seda näitlejate maailma päris lähedalt näinud.Votsellisedkolmvariantiolidmul.

Mituaastatsaoledsiinkoolistöötanud?

Ma ei ole päris sada protsenti kindel, aga ma arvan, et kaheksa ja pool. Ma tulin poole aasta pealt. See tähendab, etmaeialustanudkooliaastat septembris,vaidtulinjaanuaris.

Kas sa mäletad oma esimest tööpäeva siin koolis?

Minu esimene tööpäev… Sellega oli nii, et kõigepealt ma tulin siia praktikale. Ma tulin

vaatama õpetaja Marise tunde, et kuidas tema õpetab, sest ma tulingi teda asendama. Esimest tööpäeva ma ei mäleta, agamamäletanvägahästi tööintervjuud. See oli päris hirmus. Ma olen päris palju tööintervjuudel käinud ja tavaliselt on see niimoodi, et on üks kuni kaks inimest, kes sinuga räägivad. Sinult küsitakse küsimusi jasinavastad. Aga kui ma siia kooli tööintervjuule tulin, siis mind kuulas kuus inimest. Ja kui ma siis küsimustele vastasin, siis hakkasid mul jalad värisema ja mamõtlesin:“Appi,misnüüdsaab!?” Aganoh,näed,töölesain.

Mis sulle meie kooli juures kõige rohkem meeldib?

Ma arvan, et see on kõige parem kool üldse, kus õppida või töötada. Ja mul on päris palju võrdlusmomente.Sellekoolijuuresmeeldib

8

kõige rohkem, ma arvan, see vibe,missiinon. Headsuhted,misonõpilastejaõpetajatevahel on. Ja õpetajate endi vahel ka. Kõikonselline toetav ja hästi sõbralik. See on väga tore töökeskkond.

Mikssahakkasidõpetajaks?

Jaa, sellega on tegelikult naljakas lugu. Ma olen kunagi, aastakümneid tagasi, kõva ja selge häälega öelnud, et ükskõik mis, aga õpetaks mina mitte kunagi elus ei hakka. Mitte sellepärast, et mulle see amet poleks meeldinud, vaid seetõttu, et mu ema oli õpetaja. Aastakümneid ja väga hea ning lugupeetud õpetaja. Ja manägintemakõrvalt, kui palju pühendumust, kui palju vastutust ja energiat see töö tegelikult nõuab. Ja ma

mõtlesin, et need on küll suuredkingad,mille sisse astuda, et kasvõi pooltki nii heaks õpetajaks saada, kui mu ema. Aga näed, siin ma ikkagi olen. Täiesti juhuse tõttu sattusin ma kunagi kooli tööle. Ma õppisin tegelikult hoopis infoteadust ja raamatukogundust oma esimese haridusena Viljandi

Kultuuriakadeemias, vist aastal 2000. See tundus ikka väga cool, et infoteadus, väga lahe asi. Ometi, kui ma selle eriala ära lõpetasin, ei osanud ma mitte midagi sellega peale hakata. Ja siis ma sattusin juhuslikult

tööle erivajadustega laste kooli. Seal töötamise ajal hakkasingi ma õppima erinevaid pedagoogikaga seotud asju ja

erialasid. Ma olen hästi palju õppinud ja ennast täiendanud. Õpetaja elukutse ongi

selline, et sa ise ka õpid tegelikult kogu aeg midagi.Janiimooditaläks.

Misonsulemmikriik,-linn,-raamatja-söök?

Lemmiklinn on muidugi Tartu. On õige vastus loomulikult, eks ole (muigab)? Aga ma pean kindlasti ütlema mõne linna Austraaliast ka, et Austraalia ei solvuks. Tartu ja Melbourne siis. Need on mõlemad kohad, kus ma olen päris pikalt elanud. Riikidest... ma arvan, et Kreekaon lemmik.

Söögi armastamise poolest olen ikka klassikaline eestlane. Kõiksugused hästi valmistatud liharoad meeldivad mulle, ja kartul meeldib ka väga. Ja mis veel oli, raamat? Vat raamatuga onnii,etma päriselt ka ei oska öelda, mis mu lemmikraamat on. Sest nii palju häid raamatuid on maailmas. Kui ma olin väike, siis mulle meeldis tohutult muinasjutte lugeda. Kõik muinasjuturaamatuid olen vist läbi lugenud. Siis järgmiseks hakkasid mulle meeldima igasugused sellised teismeliste suhte lood ja asjad. Koos vanusega elu jooksul kogu aeg muutub see maitse. Viimati ma lugesin uuesti üle sellise kirjandusklassika, nagu “Tappa laulurästast”. Mitte, et see mu lemmikraamat oleks, aga see on kindlasti üks väga mõjukas raamat. Aga ühte ainukest päris lemmikut ma ei oskaväljatuua.

9

Kassulonkoduloomi?

Koduloomi mul endal ei ole, sest ma olen nii sellise kärsitu eluga, eipüsipaigaljaliigunnii palju. Siismulolekskoguaegvajakedagi,kes mul neid koduloomi hoiaks. Küll aga olen ma üles kasvanud lemmikloomadega ja loomad mulle väga meeldivad. Nii et masaansõprade koeri ja kasse paitada aeg-ajalt, aga endalmul praeguühtegilemmikloomaeiole.

Mõnitsitaat,missindinspireerib?

Vat selle tsitaadiga on niimoodi, et see kõlab inglisekeelesvõib-ollaparemini:

“Never look down on anybody, unless you are helping them up.”

See mõte on siis selles, et ära vaata kunagi kellelegi ülevalt alla, ainult siis, kui sa teda püsti aitad. See tähendab seda, et ma ei või kannatada, mulle kohe üldseeimeeldijamind teeb hästi vihaseks, kui inimesed on põhjendamatult õelad. Või sellised ülbed, pahatahtlikud ja halvustavad üksteise suhtes. Vat see on selline asi, mis mind kohutavalt vihale ajab. Ma arvan, et minu õiglustunne on see, mis kohe pahandab, kui tajun, et keegi teebkellelegiliiga.

see, ma arvan, kui sa suudad elus leida üles need õiged ja head sinu inimesed. Kui sa oled enda ümber need inimesed üles leidnud või on nemad sind üles leidnud, siiseisaagielusmidagi valesti minna. Kui sa oled ümbritsetud heade inimestega. Ja ma olen vist nii vana (muigab), et ma pean ütlema, et hea tervis on ka oluline. Kui tervisteiole,siisonkeeruline.

Lõpetalause:

Viimatiajasmindnaerma…

maisetänahommikul.Sellepärast,etmapidin kaks korda vahetama pluusi, sest ma ajasin plödi endale peale. Esimene kord ma läksin jube vihaseks. Teine kord ajas see mind juba naerma, sest no kaua võib! Ma arvan, et oskus enda üle naerda on inimesele väga vajalik ja selline eluterveasi.

Kõigemeeldejäävamsündmussinuelus?

Lõpetalause:

Õnnelikuelusaladuson..

Neid on ka nii palju, et ühte on väga raske välja tuua. Ma arvan, et kõige meeldejäävamad asjad, mis on juhtunud, on ikkagi seotud mõne reisiga tavaliselt. Sest seal on alati kuidagi lahe ja teistmoodi keskkond ja alati juhtub hästi põnevaid asju. Üks meeldejäävamaid hetki näiteks oli see, kui ma Kreeka saartel purjetasin ja oli meeletult tugev torm. Siis oli küll korraks selline tunne, et mul käis elu silme eest läbi. Et kas jääme ikka purjekaga püsti või ei jää.Selline isegi hirmutav, aga kindlasti jääb elu lõpuni meelde.

10

Mikssatulidjustmeiekoolitööle?

Ma arvan, et see olisaatusesõrm.Siiskuima

Austraaliast tagasi tulin, siis ma vahetasin

Eestis linna ja kolisin Viljandist Tartusse. Alguses peale tagasitulekut ma kohe tööle ei läinud, vaid puhkasin veidi. Aga mingi hetk jõudis kätte see, et peabjuikkainimenetööle minema. Ja tegelikult ma ütlenausalt,egama ei teadnud sellest koolist siin mitte midagi enne. Ma lihtsalt tegin internetis töö otsimise portaali lahti ja nägin kuulutust, et siia kooli vajatakse asendusõpetajat. Ma saatsin oma elulookirjelduse ja mind kutsutigi vestlusele.

Janiimoodimasiiasattusingi.

Kuidasollaheaõpilane?

Hea õpilane… Tulles selle eelmise tsitaadi juurde tagasi,maarvan,etheaõpilaneonsee, kes on inimlik selle sõna kõige paremas mõttes. Kes on avatud meelega, heatahtlik, õiglane. Ma arvan, et see ei käi mitte ainult hea õpilase, vaid üldse hea inimese kohta. Tulebollainimlik.

EHAKUMA HELIALLEE - MITTEPOLARISEERIV ERI

edasi, ja appi, kui erakordselt hea aeg praegu muusika jaoks on. Seega selle kuu muusikanurk on pühendatud imelistele albumitele,misonviimaselajalväljatulnud,

Heihopsti, ilusad inimesed! Vabandan väga,et eelmine muusikanurk avaldamatajäi,võitlesin suuremate võimudega kui mina, ning kahjuks kaotasin. Aga pole muret, sest muusika elab 11

käsitledes mitte ühtegi polariseerivatteemat… Väikene hoiatus, et ükski neist albumitest ei olesobilikomavanaemalekuulatalaskmiseks, ning neid võib isegi kirjeldada kui - nagu noored ütlevad - “Luudasid hirmutav muusika”. Kuid, te olete okei sellega, eksole?

Halba muusikat ma igatahes ei soovita,seeon kindel.Davai,hakkamepihta.

100gecs-10000gecs

Kui 100 gecs tuli 2019. aastal välja albumiga

"1000gecs", saatis see võimsaid lained läbi terve muusikamaailma. See üks album

põhimõtteliselt lõi terve hyperpop muusikažanri ja mõjutas tervet pop- ja elektroonilise muusika maailma märgatavalt.

100gecs on väga unikaalne bänd, ning nende muusika ei pruugi alguses kuigi häid tundeid esile kutsuda. See võib kõlada lollilt, tobedalt ja kõrvu veritsema ajavalt. Ka mina hakkasin neid kuulama, kuna nende kuulus singel “Money machine” oli nali nii internetis kuika minu sõbragrupis. Kuid mida rohkem maneid kuulasin, seda rohkem ma avastasin kui innovatiivne ja kvaliteetne nende muusika tegelikulton.

Bänd koosneb kahest liikmest, Dylan Brady, kes on olnud varajase hyperpop'i populariseerija ja ikoon olnud juba aastaid, ning Laura Les, täiesti tavaline ja mittepolariseeriv naine, kes on samuti oma sooloprojektidega löönud laineid underground

hyperpop skeenes. Siiski, seni oleme näinud vaid kahte geci, loodetavasti millalgi nad paljastavadmeilekaülejäänud98.

Lõpuks jõuamealbumini,millesttegelikultsee arvustus peaks rääkima. 100 gecs pole end kunagi kuigi tõsiselt võtnud, nende muusika on täis huumorit ja tobedat internetikultuuri, ning see aspekt nende muusikas särab kõige rohkem just selles albumis. Kuid see töötab täielikult selle albumi kasuks, lihtsalt öeldes, seeontorejalõbusalbum.

Albumil arendab 100 soundi, sildist oma 100 ja imeline. algselt väärt.

Slowthai-UGLY

Ma olen briti räppari Slowthai karjääri jälginud juba mõned aastad, alates tema esimesest albumist “Nothing Great About Britain”. Poliitiliselt laetud sõnad ja unikaalne stiilpanitakoheräppmuusikakaardile.Kuid

Got
12

ma ei oleks eales oodanud, kui väga ta oma stiililt kasvab. Tema järgmine album ‘’Tyron’’ avaldas uue poole tema muusikast, mis oli palju haavatum ja palju emotsionaalsem, rääkides vaimsetest probleemidest, narkomaaniast ja maailma rõhuvast mõjust madalamale ühiskonnaklassile. Need teemad onlihvitudtäiuslikkusenitemakõigehilisemas albumis “UGLY”. Illustreerides kõige

JPEGMAFIA, Danny Brown - SCARING THEHOES

Teil pole õrna aimugi, kui elevil ma selle albumi väljatulekuks olin JPEGMAFIA ja Danny Brown on kõige ikoonilisemad alternatiivsed räpparid praegu tegutsemas, nende innovatiivne käsitlus sellest žanrist on piire lõhkuv ja lihtsalt super äge Danny Browni muusika on eriti minu jaoks super oluline olnud Ning JPEGMAFIA on maailmakuulus, kriitikute poolt tunnustatud

13

APRILLIKUU HOROSKOOP

Nüüdsestalatessaatelugedahoroskoopi,midaeitasutõepähevõtta.Kuidkasealvõibteraketõde seesolla.

Jäär(21.märts–20.aprill)

Aprillis juhtub teie elus palju. Suure tõenäosusega võidate loteriiga palju raha. Selleks hetkeks, kui jõuate aga selleülerõõmu tundma hakata, jääb teie maja justnimelt röövlite tee peale. Ühe õhtuga on kogu võidetudsummateiekäestäravõetud.Selleüle ei maksa aga kurvastada, sest see näitab ainult asjade pidevat muutumist, mis on eluloomulik osa.

Sõnn(21.aprill–20.mai)

Aprillis kohtute paljude hapuks läinud piimatoodetega. Sel kuul ähvardab teil halvaks minna koguni viis piima ja kaks jogurtit. See muudab arusaadavalt hapuks ka teie tuju.

Vaevalt jõuate uue piima osta, kui juba see näitab märke halvaks minemisest. Pöörake suurt tähelepanu sellele, et te piimatooteid külmikust välja ei jätaks. Kui seda teete, onka neilväiksemvõimalushapuksminna.Kesteab, äkki pääsete siis kõigest kuue halvaks läinud piimaga?

Kaksikud(21.mai–20.juuni)

Aprillikuusvaritsebteidalatasaoht,etteid

aetakse kellegi teisega segamini. Seda võib juhtuda lausa naeruväärselt tihti. Teid ärritavad kogu aeg õlale koputavad käed, kes seejärel hakkavad loopima igasse ilmakaarde vabandusi, etarvasidsindkeegiteineolevat.Proovigesellest mitte välja teha. Ega teised inimesed seda ju meelegatee.

Vähk(21.juuni–22.juuni)

Kuu esimesel poolel komistateomakingapaelade otsa ja kukute päris valusalt. Peale seda muutub kingapaelade otsa komistamine teie suurimaks hirmuks. Pole aga vaja paanitseda. Aprillilõpuks olete selle juba unustanud ja saate oma eluga ilusti edasi minna. Samuti sunnib see teid uusi kingiostma.

Lõvi(23.juuli–22.august)

Aprillikuus on teil kõigil päevil kaunid juuksed. Peaaegu et igal päeval saate komplimente oma kauni soengu kohta. Lõpuks võite sellest lausa ära tüdineda. See viitab ainult ühele asjale: ärge te jumala eest mingisugust juukselõikust sel kuul plaanige! Kõik need komplimendid muudavad teie meele väga heaks ja te ei märkagi, kui juba ongiaprillläbi.

14

Neitsi(23.august–22.september)

Sel kuul läheb teil taimedega hästi. Mitte kordagi ei unusta te oma aknalaual juba närtsivat kaktust kasta. Julgete isegi suure õhinaga endale veel lilli juurde muretseda. Kuid kuu viimastel päevadel läheb teil selle taimekogusega raskeks ja mõned neist vajuvad jällegi paratamatult unarusse. Kui nii juhtub, siis on hea idee taimed kellegi teise hoole alla anda.

Kaalud(23.september–22.oktoober)

Aprillikuul ei ole teile eriti palju pakkuda. Võiks öelda, et tuleb päris üksluine kuu, kui välja arvata see suur hulk uusi riideid, mille endale soetate. Mõistlik oleks asja natuke rahulikumalt võtta ja paar rahatähte ka toidu jaoks jätta. Eelkõige sellepärast, et aprillikuul süüakse teie eest mingil põhjusel palju toitu ära.

Skorpion(23.oktoober–22.november)

Aprillikuus tuleb teil eriti ettevaatlik olla igasuguste ronimistega. Parem mitte puu otsa, veel vähem mägedesse, ronima minna. Seda

sellepärast, et teid varisteb aprillis suur oht ära murdaomavasakukäe

väike sõrm. Kui nii peaks minu hoiatusest

hoolimata ikkagi juhtuma, siis võtke asja rahulikult ja laske sel sõrmel häirimatult paraneda.

Ambur(23.november–22.detsember)

Sel kuul ajab teid kõik millegipärastnärvi.Iga väikenegi kui asi paneb teid silmi pööritama. Eriti käib teile närvidele teie kodulooma suur püüdlus teie teleka peale ronida. Teile tundub, nagu ta oleks teie teleka lõhkumise oma elu eesmärgiks teinud. Ärge sellest aga eriti välja tehke, sest järgmiseks kuuks on tal see tuhin jubamöödas.

Kaljukits(22.detsember–19.jaanuar)

Aprillis tuleb teil eriti ettevaatlik olla oma nutiseadmes sõnumite saatmisega. Suure tõenäosusega saadateüheleinimeselemõeldud sõnumi hoopis teisele inimesele. Olete just poenimekirjaga sõnumi oma ema poole teele saatnud,kuiavastate,etsaatsitesõnumihoopis oma töökaaslasele. Alati vaadake kaks korda, kellelesõnumitvõie-mailisaadate.

Veevalaja(20.jaanuar–19.veebruar)

Kui elate maal ja veedate oma aega aiatöid tehes, tasub teil aprillis olla ettevaatlik ämbritega. Pealtnäha võib ämber korras tunduda, kuid niipea, kui olete selle vett täis pannud, veab ta teid alt. Ämbris on tõenäoliselt auk. Nii juhtub kõigi ämbritega, mis sel kuul teie käest läbi käivad. Parem oleksnadnatukeseksajaksrahulejätta.

15

Kalad(20.veebruar–20.märts)

Aprillikuus valdab teid suur tahe ujumaminna. Mingil põhjusel tõmbavad teid väga väliveekogud. Kuid kui te juhuslikult just talisuplemist ei harrasta, siis soovitaksin teil ujumisega ikkagi vähemalt maikuuni oodata. Muidu võite veel endale kõige tipuks kopsupõletikusaada.

TKH ÕPETAJATE TSITAATE

,,Omalapsitulebarmastada,sestnemad valivadsullevanadekodujalapselapsituleb armastada,sestnemadmaksavadsulastele kätte.’’

,,Õpikäitumaehkmanipuleerima.’’

,,Kuivnagutatrapuder.’’

,,Maeiviitsisinugadiskussiooniminna.Maei tea,kasmejõuamekuhugi…’’

,,Mapeankoguaegvõitlemaomaeksistentsi eest.’’

,,Mistehullateseal,poisid?’’

,,Kesseesiisvaheajaltöötab!?Vaheaegon puhkamiseks!’’

,,Hakkankõvastihüsteeritsema.’’

*Õpetaja annab klassile ülesande ning kõik vaikivad ja vaatavad tühjade pilkudega*

,,Rääginikkaeestikeelesvä?’’

,,Maolennagukeemiaõpetaja–teginnalja,aga reaktsioonpuudub.’’

16

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.