Prohvet mai 2023

Page 1

PEATOIMETAJATELT LUGEJATELE

Kallis lugeja! Ongi käesseeaeg,kuskoolikott tundub aina raskem ja tunnid tunduvad üha pikemad.Koolilõpponuksetaganingnüüdon veel teha viimased pingutused. Sinu käes on meie viimased pingutused ehk selle õppeaasta viimane Prohvet. Loe see kasvõi kapsaks, kuna uus leht ilmub alles nelja kuu pärast. Selle numbriga saadamegi sind, kallis sõber, soojale suvele. Rahulikku kooliaasta lõppu

ning toredat, töökat, kirjut, võrratut ja lõbusat

suve!

Peatoimetajad Luule-Mari Meriste ja

KaroliineNõmmik

Peatoimetajad:

KaroliineNõmmik(11.klass)

Luule-MariMeriste(10.klass)

keeletoimetus:

KristiineMerzin(11.klass)

Küljendus:

BeritAren(10.klass)

Toimetus:

Eha-LillMeriste(12.klass)

RonjaPuusepp(10.klass)

MartaPrikk(5.b)

Elise-LaureenMüller(5.b)

Juhendaja:

ÕpetajaMaiPallon

Kontakt:

IG:@katoliku_prohvet

1

UURIMISTÖÖ –

Karoliine Nõmmik

POLE VAJA KARTA (EHK PAAR NÕUANNET)

Iga gümnasist peab üheteistkümnendas klassis kirjutama valmis ühe uurimistöö. Algusesvõib küll töö kirjutamine tunduda suure ja raske ettevõtmisena,agakuiseelõpuksvalmissaada, on õnnetunne suur Tõsi, aega võtab töö kirjutamine päris kaua. Olles ka ise see aasta üheteistkümnendas klassis ja oma töö ära esitanud ning kaitsnud, oskan anda tulevastele uurmistöö kirjutajatele paar nõuannet, et asi lihtsamaltläheks.

● Kindlasti lihtsustab uurimistöö kirjutamise protsessi see, kui valida teema, mispäriseltka huvi pakub. See suurendab kõvasti motivatsiooni taset. Näiteks mina valisin teema, mis mulle väga huvitav tundub ja sellepärastnautisintöökirjutamisttäiega.

● Kohe alguses võiks ka ära otsustada, kas on soov teha uurimuslik või praktiline töö. Siinkohal tasub mainimist see, et praktilist töödeiolelihtsamtehakuiuurimuslikkutööd.

● Kui puudub igasugune mõte, millest tööd kirjutada, tuleks pilk suunata oma huvidele ja hobidele. Olles näiteks huvitatud kunstist, oleksüksvõimalusmaalidavalmispaarpiltija nendest näitus teha (muidugi tuleb sealjuures ka kirjalik osa koostada). Kui aga pakub huvi hoopisajalugu,on

mõistlik uurimistöötehajustsellestlähtuvalt, näiteks mõnda ajaperioodi rohkem süvitsi uurides.

● Peale teema valimist on vaja ka juhendajat. Juhendaja tuleks valida teemast lähtudes, sest näiteks ajalooteemalise töö juhendajaks ei ole erilist mõtet võtta füüsikaõpetajat. Võimalus on muidugi ka juhendaja valida väljastpoolt kooli. Seda tegin ka mina: põhijuhendaja võtsin Tartu Ülikoolist ja kaasjuhendaja koolistseest.

● Kui teema on valitud ja juhendaja samuti, on aeg kirjutama hakata, mille käigus tuleb kindlastijärgidakoolipooltantudjuhendit.

● Suurim soovitus, mille saan anda, on see, et raudkindlalt tuleb hakata tööd kirjutama KOHE. Nii on võimalus jagada kirjutamine ilusti päevade ja nädalate vahel ära, et mitte nädal enne uurimistöö esitamise kuupäeva 24/7 oma tööd kirjutada. See probleem on peaaegu igal ühel, kes tööd kirjutab: koguaeg arvatakse, et aega on ohtralt. Usaldage mind, aega ei ole üldse palju. Pole mõtet arvata, et töö onvõimalikkorralikultvalmissaadaainult kuu ajaga. Sellepärast on hea mõte võtta asja nädalakaupajakoostadaendaleplaan,millisel nädalalmidakirjutadavõiuurida.

2

● Samuti tuleks kasuks ka hea koht, kus tööd kirjutada. Ideaalne oleks vaikne ja rahulik paik, kus on võimalik ainult kirjutamisele keskenduda. Üks selline koht on näiteks Tartu Ülikooli Raamatukogu, kus ise veetsin peale kooli tunde (ja tunde…ja tunde…), otsides sobivat kirjandust, mida kasutada, ja samuti töödkirjutades.

● Kindlasti tasuks hoida ka terve kirjutamise protsessi vältel kontakti oma juhendajaga. See lihtsustab tunduvalt asja, sest temalt saab kõike kohe küsida. Ei ole eriti hea idee oma küsimuste ja probleemidega üksi jääda. Juhendaja saab näiteks abiks olla juhendi järgimisel ja samuti usaldusväärsete allikate otsimisel.

INTERVJUU MADLI OLBREIGA

Ronja Puusepp

Praegune üheksandaklassiõpilaneMadliOlbrei

kirjutas kaheksandas klassis enda loovtöö teemal “Uurimus enesevigastamise kohta”. Uurime, kuidas oli tal sellisel teemal tööd kirjutada?Haridus-jaTeadusministeeriumandis

12. aprillil ERM-is toimunud riiklikul õpilaste teadusfestivalil Madli loovtööle eriauhinna olulistharidusteematkäsitlenudtööeest.

Kusttekkisideesinuloovtöötegemiseks?

● Tulles siis nende samade usaldusväärsete allikate otsimise juurde, on mul ka paar soovitust anda. KINDLASTI pole hea mõte kasutada oma allikana Vikipeediat. Parem oleks sealtsamast leida algallikad ja neid uurida. Samuti on rohkem kasuks ingliskeelsed allikad. Kui tekstist aru saamisel peaks ette tulema mõni probleem, ei ole sinu parimaks sõbraks mitteGoogleTranslate,vaid Deepl.com!

Seega, uurimistöö kirjutamisteiolevajakarta. Järgides neid nõuandeid, peaks kogu asi natukelihtsamolema.Jõudutööle!

Kui hakkasin loovtöö teemat valima,siiskohe teadsin, et tahan teha uurimistöö ning tahtsin, et mu töö oleks sotsiaalteaduste või psühholoogia teemal. Kuna mulle sellel ajal oli enesevigastamine väga aktuaalne teema, siis tuligi idee teha loovtöö enesevigastamisest.

Mis oli kõige keerulisem loovtöö loomise juures?

3

Kindlasti sellisel teemal loovtöö tegemine ei olnud lihtne. Kuid loovtöö juures oli raske küsimustiku koostamine: raske oli leida küsimus, mis leiaks küsimusele vastuse, kuna jah/eivastusedeiannaniitäpseidvastuseid.

Kelleonsinutehtudloovtöösuunatud?

Põhiliselt noortele. Kas kellelegi, kes vigastab ennast, või kelle sõber vigastab ennast. Loomulikult ka juhul, kui hädas lapsevanem loebseda,siisloodan,ettöölugemineaitab.

Midatahtsidsaavutadaendaloovtööga?

Enesevigastamisest teadlikkust tõsta. Kuna käisin õpilaste teadusfestivalil, siis tegin seda seal ja kui enesevigastaminetulebteemaks,siis saanvabalträäkida.

Kui teadlik olid sa enne enda loovtöö tegemistenesevigastamisest?

Teadsin ikkagi suhteliselt palju enesevigastamisest, kuna olen ise teemaga mitmeidkordikokkupuutunud.

Mida tuleks sinu arvates muuta,etennetada enesevigastamist?

Ega seda on raske teha,kunameeisaaõpetada teisi, kes vigastavad ennast, kuid üks viisoleks olla nendele inimestele toeks. Koolides võiks teha nii-öelda vaimse tervise esmaabi kursuse, kusräägitakseerinevatestvaimsettervist

puudutavatest teemadest janiioskavadnoored üksteisttoetada.

Kuidas aidata inimest, kellel on probleem enesevigastamisega?

Kui näed, et keegi on end tahtlikult vigastanud. Ole enesevigastamise suhtes mõistev ja toetav Alati on tähtis mitte liiga palju pressida peale, et ta sinuga probleemist räägiks. On hea lihtsalt küsida, kas ta tahab probleemist rääkida. Kui tal ei ole soovi rääkida, siis tuleb lasta tal üksi olla. Kuid kui keegi tahab sinuga probleemist rääkida, siis näitavälja,ethoolidjaoletalletoeks.

Millist tagasisidet oled saanud praegu enda loovtööle?

Väga head! Tihti tullakse rääkima, et kui tore see on, et tegin sellisel teemal enda loovtöö, kuna teema on nii paljudele nii lähedane ning aktuaalne. Mõned arvavad, et sellineteemaon liiga raske kaheksanda klassi õpilasele, kuid ma arvan, et selliste teemadega tegelemine ei olegilihtne.

Kust tuli mõte osaleda õpilaste teadustööde riiklikulkonkursil?

Olen ise sarnastel konkurssidel varem käinud ja seega teadsin, et minu kaheksanda klassi loovtööonselleksheavõimalus.

4

Kas loovtöö eest saadud eripreemiad tulid sulleüllatusena?

Ikka natukene. Mul endal oli tunne nagu ma ei läheks autasustamisele, kuna arvasin, et mul läksvägahalvasti.

Kui 11. klassis tuleb teha uurimistöö, on sul plaanis mingisuguse sarnase teemaga jätkata?

Ma eriti ei usu, et jätkaksin täpselt enesevigastamise teemaga, kuid kindlasti millegagi seoses psühholoogia või sotsiaalteadustega.

TUNNE OMA ÕPETAJAT: HEIDI RAJAMÄE

Marta Prikk ja Elise-Laureen Müller

Oled sa kunagi tahtnud oma õpetajatega paremini tuttavaks saada? Või vahel mõelnud, kelleks nad tahtsid väiksena saada? Või kui

kaua nad üldse meie koolis töötanud on? Kui jah,siisõnneksonsulnüüdseevõimalus.

Küsimustele vastab saksa keele õpetaja ja 5.b

klassijuhatajaHeidiRajamäe-Volmer

Kellekssatahtsidväiksenasaada?

Pilt: Madli Olbrei teadusfestivali finaalis aprillis 2023 .
5

Sellega oli see tore lugu, et kõigepealt ma tahtsin saada geoloogiks, sest mind huvitasid väga kivid. Ma korjasin neid iga päev ja toksisin neidja…jatahtsingisaadageoloogiks. Siis mingil hetkel ma tahtsin saada kuulsaks sportlaseks. Ja siis veel teoloogiks ja teadlaseks. Õpetajaks, ma arvan, et ma sain täiesti juhuslikult. Maütleks,ettänuõnnelikule juhusele.

Mituaastatsaoledsiinkoolistöötanud?

Ma olensiinkoolisttöötanud12aastat.Aastast 2010, 10. jaanuarist. Esialgu olin ma lasteaias ja siis meelitati mind kooli, sest siia oli saksa keele õpetajat vaja ja minul oli saksa keele õpetajadiplom.

Kas sa mäletad oma esimest tööpäeva siin koolis?

Mäletan. Sest esimene tööpäev oli lasteaias ja seal avati just sellel ajal uuedrühmad.Joosepi majas tehtilahtikolmerühmagalasteaed,enne seda oli ainult siin (loe: Agathe majas) ühe rühmaga lasteaed. Esimesel päeval ma läksin siis hommikul tööle. Sellel ajal ma pidin veel ise rühmale putru keetma ja see oli väga keeruline. Samal ajal tuli lapsi vastu võtta ja putru keeta, nii et pudrupott põhja ei kõrbeks. Vahepeal see kõrbes põhja ka. Ja tuli veel võileibuteha.Seeolipäristore.Maolinsiis

Anna rühma õpetaja. Ja meenub veel, etmaei saanud hommikul uksest sisse. Ei saanud võtmegaustlahtikeeratud.

Mis sulle meie kooli juures kõige rohkem meeldib?

No ma tõin oma esimese lapse siia kooli lapsevanemana ja mulle on alati meeldinud see, et meie koolis lapsed saavad ollasellised, nagu nad on. Et nendest hoolitakse, igaühest eraldi. Et me ei vaata oma lapsi nagu mingit massi, vaid meil on just hea meel, et tema on selline ja tema on selline. Me hindame ja väärtustame neid inimestena, seda, et kõik on omanäolised. See meeldib mulle meie kooli juures kõige rohkem. Ja lastele ka. Mulle tundub, et me ei sea neile liiga palju mingisuguseid paremusjärjestusi ja raame. Mulle tundub, et sellises keskkonnas on lastel hea areneda. Nad ei ole sellise meeletu surve ja stressi all, et “ma pean”. Meie koolis võistleb igaüks ainult iseendaga. Saeipeasiin olema keegi teine kui sa oled. Ja õpetajana on siinkatore.

Mikssahakkasidõpetajaks?

Eeh… No elu sundis! (naerab) Saksa keele õpetajaks ma õppisin sellepärast, etmatahtsin oma saksa keele kohta mingisugust dokumenti, mis näitab, et ma oskan sedakeelt (muigab).Siismamõtlesin,etteensedaselles

6

vormis, et õpinsaksakeeleõpetajaks.Agaega ma õpetajaks ei tahtnud saada. Mõte mingisuguste teismeliste kantseldamisest tundus mulle täiesti kohutav. Mingil hetkeloli mul aga tööd vaja ja siis räägiti mulle auk pähe, et siia on saksa keele õpetajat vaja. Ja nüüd mulle väga meeldib. Mulle tõesti väga meeldib just nimelt teismelistega maadelda siinkoolis (naerab).

Lemmiklinn,-riik,-söökja-raamat.

Oh jupsas! No lemmikriik on ilmselt Saksamaa. Eesti muidugi ka. Lemmiklinn on Oberamergau, see on Lõuna-Saksamaal.

Lübeck on teine lemmiklinn kindlasti, aga ka Pariis. Lemmiksöök… mulle meeldib

läätsesupp! Mulle meeldivad igasugused kaunviljad.Lemmikraamat,ootalasmanatuke

mõtlen… Raamatuga on keeruline, sest lemmikraamatuid on väga palju. Väga meeldivad lasteraamatud. Ilmselt see raamat, mismaparasjaguloen,onlemmikraamat.

Kassulonkoduloomi?

Jah,mulonkakskoerajakakskassi.

Mõnitsitaat,missindinspireerib?

No väidetavalt on Hippokrates, see Vana-Kreekaarst,eksole,öelnud:

“Kui sul on paha tuju, mine jalutama. Kui sul on ikka paha tuju, tee veel üks jalutuskäik.”

Maeiteamuidugi, kasseejustlemmikon.

Lõpetalause:

“Õnnelikuelusaladuson…”

…, kui ma isegi teaks… No kardetavasti on õnneliku elu saladus tasakaal. Tasakaal iseenda ja teiste vahel. See, et sa suudad oma asjade ja sellega, mis su elus on juhtunud, toime tulla. Et sa… ma ei tea… ei jookse kokku, vaid saad hakkama. Õnneliku elu saladus on see, et sa leiad enda ümber need inimesed, kes on sinu inimesed ja kellega sul on hea suhe. Ja ilmselt see, et sa tunned iseennast ja leiad tegevusala, mis sulle meeldib. Jah, tasakaal,jasee,etsasuudadolla rahul sellega, mis sulle on antud. Ja ei poe nahastväljasellenimel,midasulleantudpole.

Lõpetalause:

“Viimatiajasmindnaerma..

Ma võiksin pigem lõpetada lause: “viimati ajas mind nutma..” Aga mis mind viimati naermaajas?Midagimaküllväganaersin,aga praegu ei tule meelde, mis see oli. Ilmselt ma

tegin mingit asja ja.. No tegelikult ajab mind päris palju asju naerma. Näiteks tänasel koolipildistamiselajasidminuendaõpilased

7

mind naerma. Oli lihtsalt palju väga toredaid hetki,kuimaneidvaatasin.

Kõigemeeldejäävamsündmussuelus?

Ma arvan, et neid sündmuseid on palju olnud. Kindlasti mu laste sünnid ja kindlasti mõned kindladaastadmuelus.Lastesünnidmuudavad maailma, see, kui sa annad elu ühele uuele inimesele.

Mikssatulidjustmeiekoolitööle?

No vat, ma tõinsiiskõigepealtomalapsed.Kui ma siia tööle tulin,käiskaksminulastjubasiin koolis. Mina ise töötasin varem hoopis ühes teises kohas, olin ühelasteaiajuhataja.Agasiis läks siin lasteaed suuremaks ja ma mõtlesin, et ma võin sama hästi ka lasteaia rühmas tööd teha. Et lasteaia tööd ma juba tunnen ja ma ei pea olema juhataja, vaid võin olla ka meeskonnamängija. Aga siis mind meelitati sealt õpetajaks, sest tegelikult oli mul õpetaja elukutse, kogemus ja haridus ka olemas. Aga see, miks ma oma lapsed siia tõin, oli kindlasti see, et see on kristlik kool ja siin hoitakse iga oma last. Siin on ka tugev inglise keeljamulle meeldis, et see ei ole piirkonna kool. Siin on lapsi üle kogu Tartu ja väljastpoolt ka, ei ole ainult,etnaabruskonnastkäivad.

Kuidasollaheaõpilane?

Tegelikult ma olen täitsa veendunud,etmaise sellest kooli ajal aru ei saanud: tuleb olla tunnis mõttega kohal! Mina nii ei teinud, aga teie tehke minust paremini! Tuleb püüda igas tunnis aru saada, millest jutt käib, ja tähele panna, mis toimub. Ma arvan, et see teeb õpilasestheaõpilase.

8

EHAKUMA MUUSIKAALLEE – Eha viimane muusikanurk :(((

Ehakuma muusikaallee on kahjuks lõppemas. Elutee on viinud nii kaugele, etenamkauasiin koolis ma ei käi. Pikka juttu ei hakka ajama, kuid ma olen väga nautinud selle väikse muusikanurgaga tegelemist, ning loodan, et teie suvi on täidetud päikseliste võbede (ingl. k. vibe) ja imelise muusikaga. Muusikast rääkides…

TylertheCreator-CALLMEIFYOUGET

LOST:TheEstateSale

Mida saab Tyleri kohta öelda, mis pole juba öeldud? Mees on geenius ning tema kasv loomeinimesena on olnud vägev vaadata. "CALL

ME IF YOU GET LOST" on olnud juba kaks aastat olnud minu go to suvemuusika, ning ilmselt jääb ka kolmandaks, kui just tema loodetavasti varsti ilmuvalbumsedaselleltasemeleiületa.The estate sale on versioon albumist, kuhu on lõppu lisatud ka laulud, mis algselt sinna ei mahtunud.

Laulud, nagu "WHARFTALK"ja"BOYFRIEND, GIRLFRIEND" lisavad veel hulgaga suvist atmosfääri, mida sellesse albumisse jagub küll ja veel. Kõik võetakse kokku lõpppalaga "SORRY

NOT SORRY", mis on kokkuvõte Tyler-looja edust, tema headest ja vigadest koos super muusikavideoga, mis on tõeline nostalgiapomm kõikideletemafännidele.

CASIOPEIA-MINTJAMS(Live)

Natuke fusion'it on igainimeseelluvajajasee album on üks parimaid alguspunkte.

CASIOPEIAalbumMINTJAMSeiolesügav, see pole filosoofiline sõnum, mis muudaks sinu eluvaadet. MINT JAMS on lihtsalt tore album, mis toob õnne südamesse ja manab naeratusenäole.

9

Charli XCX, A:G Cook, Vernon, Rina Sawayama-BegforYou(Remix)

Tavaliselt ei ole ma suur remikside fänn, enamasti onneedminujaokslihtsalthalvemad versioonid originaalist. Kuid see laul on absoluutselt hiilgav erand. Täiustades Charli XCX’i originaalset kaasakutsuvat popplaulu

A.G Cooki proto-hyperpop produktsiooniga, on tulemuseks lihtsalt võrratu kooslus. Isegi, kui tahaks, ei saaks ma sedalaulukritiseerida.

Tegu on lihtsalt imelise supiga kõigest, mis popmuusikaheaksteeb.

INTERVJUU KATOLIKU _ TOIDU _ REVIEWGA

Luule-Mari Meriste

Kuna kooliaasta on läbi saamas ja praegused üheksandikud lahkumas, otsustasime teha

intervjuu meie kõigi lemmiku

Instagrami-kontoga @katoliku_toidu_review.

Konto hakkas selle aasta jaanuarist hindama

meie kooli igapäevast toitu ning on sellega võitnud paljude inimeste südamed. Kui Te veel kontoteijälgi,siiskindlastisoovitame.

Kusttuliseemõtetoidureview tegemiseks?

10

"Tuli lihtsalt mitte kusagilt. Istusime ja siis nii tatuligi,sealsamassöögilauas."

"Mekoguaegvaidlesimeüksteisega,etmistoit on parem ja mis ei ole. Tihti läks mingiteks kaklusteks ning me mõtlesimegi, et äkki saaks sedasi oma arvamust kajastades viha välja valada."

Misonolnudlemmiktoit?

"Šokolaaditükkidegakook."

"Jakakindlastipraedjapastad."

"Parima hinnangu on saanudvistfrikadellisupp jašokolaadikook.Vägamaitsevoli."

Milline peaks olema toit, et see saaks ideaalse10/10?

"Parim pasta ja parim magustoit, aga see pole kahjuksvõimalik."

"Kahjuks praadi ja magustoitu kokku ei saa panna, muidu tuleks väga lihtsasti ära, ma arvan."

"Igaühel meist on erinevad lemmiksupid, aga šokolaadikookonvõitkõigilemmik."

Kuhu lähete pärast põhikooli ja kas toidureview jääbelama?

"Ilmselt ei jää see püsima selles vormis, mis see praegu on, võib-olla keegi võtab üle, võib-olla ei võta. Sama hästi nad kindlasti ei teeks."

"Kardan, et katoliku gümnaasiumisse keegi meisteitule."

Kas Te arvate et inimesed nõustuad teie hinnangutega?

"Olenebsöögistjaolenebpäevast."

"Kindlasti mitte kõik. Igaühel on siiski oma arvamus."

"Mõnedarvavad,etmehindameliigahästi."

Kuidas suudate järjepidevust hoida ja iga päevuutvideotfilmida?

"No eks ta ole siuke vabaajategevus, keegi ei kohusta seda tegema. Alati ei ole kõige rohkem motivatsiooni seda teha, aga lõpuks võtame ennast ikka kokku." "Selles mõttes palju enam lõpuni ei ole kah. Ega see ei võta vägapaljuaegaka.Kuskilpooltundipäevas."

Millist tagasisidet olete konto kohta saanud?

"Positiivset."

"Osadele nagu ei meeldi meie arvamused, et liigahästihindame."

"Õpetajatelevägameeldib"

"Alguses arvasime, et võib-olla ei võeta nii hästivastu,agaikkagiläksinimestelepeale."

Võitsite filmifestivalil ka päris mitu auhindakaasaarvatud"rahvalemmiku".

11

Mis Te arvate, miks läks Teie film inimestele hinge? "Panimepuid."

"Sest see oli nii-öelda relatable. Kõik said aru sellest ja nendest naljadest, mis me seal tegime. Sellepärast oligi see rahva lemmik, mitte õpetajate lemmik. Žürii lemmik see küll eiolnud."

"Kõik said sellega kaasa mõelda ja kõik teadsid neid õpetajaid ning me tegime ikkagi selliseid

aktuaalseid nalju. Ja selles mõttes, hästi oli tehtudka.Ikkaöeldi,etvägakvaliteetne."

"Sellelalalonmeilkogemust.’’

PÕNEVUST PAKKUNUD SAALIHOKI TURNIIRI VÕITIS 8.B

21.–24. märtsil toimus Katoliku kooli saalihoki turniir, kus Turniiril osales kellestnelipääsesid finaali.

Turniiri reeglite kohaselt sai iga klass

välja panna

maksimaalselt 7-liikmelise võistkonna, kusjuures igas võistkonnas pidi olema vähemalt üks tüdruk. Esimesest alagrupist pääsesid edasi 7.b klass ja 9.a klass, teisest aga8.bklassja7.aklass.

Finaalmängud toimusid 24.märtsilning see võistluspäev pakkus palju põnevust.

Päeva lõpuks selgusid turniiri võitjad – 8.b klassi õpilased, kes kogusid 5 punkti. Teisele kohale tuli7.aklass3punktiganing kolmandale kohale 7.b (3 punkti) ja neljandale9.a(1punkt)klass.

8.b klassi võidumeeskonda kuulusid Rasmus

Lehtsaar, Taaniel Uibopuu, Uku Niin, Lenne Savi, Kärt Haamer, Kevin Krjutškov jaMariia

Tyran.Võistlusekorraldamistaitasidläbiviia Sten Tristan Raid ja Kaspar Lehtsaar oma loovtööraames.

12

piltSinust

"saoledniiilus"

ütlenmasulle

suunistelesilmadele

juustele,mismoodustavadjustkuipõõsa

su suurele särgile, milles on lisaks neljale

kohustuslikulevähemaltkolmaukujuures

suhommikuhäälelahtiköhatamisele

suühelepõselohule

suallespudruselelõuale

su armsale naeratusele, mille minu poole saadad,kuiesitansulleomahommikutantsu

su tahtele lihtsalt olla ja süüa lõpuni see paganamapuder

seerämedalttõenepiltinimesesthommikul

see pilt sinust, mis ei pälviks küll ajakirja esikaant, aga minu südame näitusesaalis on see suurelt kuldraamiga kõige austatumas

kohas

-BarbaraPõldmaa

Kuinägintedasealteepervel, silmadkuiklaas.

Pilksuunatudjumalakotta, käsiliikumatultmaas.

Teadsin,etegaheadseetähenda, toopeegellikpilk.

Liikumatusaarkesetmerd, lahkunudtastelutilk.

Kuidviimaksmõistsinma, etegamuumeidootaees, kuiseelõpugatee, mistahes-tahmatalõpebvees.

Eihingelmunahas, polemõtethalada. Sestnii-ehk-naamurravadlainedselle, isegi,kuinadonmadalad.

Niiedasimakõndisin, pilkülestardunud.

Tõstsinjalgujamõtteideest, kunilõpuksolikahingsinnakaldunud.

-KaroliineNõmmik

13

MAIKUU HOROSKOOP

TervitusedTaroKarolt!Sellekooliaastaviimanehoroskooponjõudnudteiekätte,seeganautige, nagunauditepäikest,misnüüdjärjestenamteiepalesidpaitab!

Jäär(21.märts–20.aprill)

Maikuu tõotab tulla teil üpris rõõmus. Seda ilmselt tänu suurele kogusele D-vitamiinile, mida päike teile jagab. Palun hoiduge aga jäätise söömisest. Suve tuleku tõttu on teilküll selle järgi suur isu, aga suure tõenäosusega kukub iga jäätis, mida süüa proovite, teile kuhugi riiete peale ja rikub ka teie lemmiksärgi.

Sõnn(21.aprill–20.mai)

Sel kuul tuleb teil eemale hoida seepidest,eriti duši all olles. Kindlasti libisete mõne peal ja välistatud pole ka raskemad vigastused. Kätepesul kasutage ka pigem vedelseepi. Kuid kindlastii ei tasuks teil selle tõttu üleüldse

pesemist vältida, sest rasketel aegadel on pika sooja duši võtmine võibolla ainus asi,misteile rõõmutoob.

Kaksikud

Kui olete mõelnud oma

maamajale justnüüd

selleks õige pääse see kuri koer, aeda. Saate siiskarahus peaksiteka

võõrasteleinimestelevähemomaisiklikust elust rääkima ja ka sel moel endale aia ümber ehitama. Kunagi ei tea, millal vaenlased võivad sinu saladusi sinu vastu kasutada.

Vähk(21.juuni–22.juuni)

Sel kuul tuleb teil ette mõningaid probleeme veetorudega. Nimelt kipuvad need tihti lekkima. See juhtub nii tihti, et teil tekib tunne, et tegemist on mingit sorti needusega. Kes selleteilepealepani?Kasulikolekstagasi mõelda, kellega te olete halvasti käitunud või keda solvanud. Nii võite jõuda probleemi lahenduseni. Kui olete õige inimeseleidnudja tema ees vabandanud, kaob lekkivate veetorudeprobleemjustkuiiseenesest.

Lõvi(23.juuli–22.august)

Maikuus juhtub teie elus palju. Kuid kõige silmatorkavam asi on see, et iga koer, keda kohtate, on teiepealekurijatahabteilekallale tulla. Kui teil on ka endal koer,tundubtemagi teie peale kogu aegpahameeltavaldavat.Ärge aga sedaerititähelepange.Asieioleteis,vaid milleskimuus.Proovigelihtsaltkoerte

14

juuresolekul võimalikult rahulikult käitudajaneid mitteärritada.

Neitsi(23.august–22.september)

Maikuus tuleb teil ette päris palju tülisid oma vanemate või elukaaslasega. Seda justnimelt teie jalanõude pärast. Tihti vaidlete selle üle, kellejalanõudesikusolemapeaksid.

Peale selle ostate ka uued jalanõud, mis teie leibkonnale üldseeimeeldi.Ärgekindlastineid minema visake, küll teised nendega harjuvad.

Tüli esikus olevate jalanõude pärast läheb kiirestiülejakõikmuutubtaasnormaalseks.

Kaalud(23.september–22.oktoober)

Sel kuul on teil suur tung kogu aeg looduses jalutamas käia ja linnulaulu kuulata. See on muidugi hea,kuidühelpäevalvõiteminnaliiga kaugele metsa ja sealt ühe koopa leida. Ükskõik, kui suur tahtmine teil kapolekssinna sisse vaadata, ärge seda tehke. Suur võimalus on, et te sealt enam välja ei tule. Selle asemel lihtsalt jätkake oma jalutuskäiku ja käituge, nagutepolekssedakoobastnäinudki.

Skorpion(23.oktoober–22.november)

Maikuus teete palju süüa. Tihti kasutate söögivalmistamisel ka sibulaid, kuna need lisavad toidule palju juurde. Ärge aga nendega liialdage,sestsibulatelonnaljakaskomme

nutma ajada. Varsti ei pea teie silmad sellele enam vastu. Vahetevahel muidugi

võib toidule hea maitse saamiseks sibulat lisada, aga seda ei maksa teha iga päev ja igatoidukorraajal.

Ambur(23.november–22.detsember)

Kindlasti tuleks teil sel kuul natuke rohkem tähelepanu pöörata oma tervisele. Kui otsustate sporti tegema hakata ja valite mõne pallimängu, siis olge väga ettevaatlikud.Olete juskui magnet, mis enda külge palle tõmbab. Saate nendega tihti vastu pead. Suure tõenäosusega, kui te piisavalt ettevaatlikud ei ole, siis murrate pallilöögi tagajärjel oma vasakukäeväikesesõrme.

Kaljukits(22.detsember-19.jaanuar)

Maikuustöötabteieajutäistuuril.Märkateigal pool palju seoseid ja kokkusattumisi. Näiteks võib teile tunduda, et ilm tegutseb justkui teie vastu. Panete tähele, et iga kord, kui õue lähete, hakkab kas vihma sadama või midagi veel hullemat. Selliseid, ja muid naljakaid asjaolusid, märkate palju. Kuid tegelikult ei ole ilmal teie vastu midagi, vaid te kipute lihtsaltnatukeülemõtlema.

15

Veevalaja(20.jaanuar–19.veebruar)

Sel kuul kipub teil palju söögiriistu, eelkõige kahvleid, maha kukkuma. See hakkab teile lausa närvidele käima. Lõpuks ei jaksa te neid protesteerivaid kahvleid enam peale põrandalt

üles korjamist enam isegi pesta. Ärge aga kindlasti neid pesemata jätke!Muidusaateveel mõnehaiguseendalekülge!

Kalad(20.veebruar–20.märts)

Olete sel kuul väga loominguline ja tegelete paljukunstiga.Kõikseekunstitarvikutekokku ostmine võib aga varstiteierahakotilehalvasti mõjumahakata.

Kui teil tuleb mõte ka oma sein mingisuguse omaloominguga üle värvida, mõelge selle üle järele. Tõenäoliselt vaatate oma mitte-eriti-ilusti-välja-tulnud seinamaalingut paari nädala pärast väga halva pilguga. Parem säästke end seinauuestivalgeksvärvimisestja ärge hakake seda oma suure kunstiga üldse kaunistama.

16