Page 1

BANGKOK NEIGHBOURHOOD

FREE MAGAZINE

all good things nearby

issue 26 : 15 January - 15 February 2013

อ่าน ฉลาก อย่างฉลาด

YOU ARE WHAT YOU READ

เพราะ

“ร้านหนังสือ”

เราจึ ง พบกั น

3 หนุ่มเจ้าของร้านเล็ก

แต่ ใ จใหญ่ ใจกลางกรุ ง

Read between the lines อ่านใจผู้ชายชื่อวรรณสิงห์


02

editor

our neighbour contributors

นับจากกรุงเทพมหานครประกาศตัวเองเป็นมหานครแห่งการอ่าน ทำ�ให้คนไทยด้วยกันเองพากันหายใจติดขัด บ้างแค่นหัวเราะในการ พยายามเป็นนครแห่ง “เทพ” หลายๆอย่างซึ่งในที่สุดก็มาถึงการเป็นเทพ แห่งการอ่านเข้าจนได้ ในฐานะคนทำ�หนังสือไม่อยากให้นี่เป็นแค่เรื่องเพ้อ เจ้อ เนเบอร์จึงได้ทำ�เล่มนี้ขึ้นมาเพื่อมีส่วนทำ�ให้เห็นว่าการอ่านคือความ สุขในรูปแบบหนึ่งที่คนเราแบ่งปันให้กันได้ ไม่ใช่แค่การหยิบยืมตัวเล่มแก่ กันแต่ในแง่ของการเปิดใจให้คนจินตนาการเรื่องเดียวกันได้แบบเสรี ในเล่มนี้เราภูมิใจนำ�เสนอมุมมองของคนรักหนังสือผ่านหนุ่มเจ้าของ ร้านหนังสือเล็กๆในกรุงเพื่อเป็นทางเลือกของผู้อ่าน ร้านหนังสือเล็กๆ อาจฟังดูเป็นสิ่งโรแมนติค แต่ต้องยอมรับว่าร้านเหล่านี้ทำ�ให้สังคมแห่ง การอ่านมีที่ยืนได้จริงมานมนานและเชื่อว่าจะเป็นต่อๆไป มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการอ่านหนึ่งอย่างที่กวนใจทุกครั้งที่ต้องเขียน บทบรรณาธิการของแต่ละฉบับ นั่นคือ เวลาอ่านนิตยสารมักไม่ค่อยมีใคร อ่านบทบรรณาธิการกันเท่าไหร่ ถ้าอ่านพ็อคเก็ตบุ้คก็คงจะเปิดอ่านแต่ถ้า อ่านนิตยสารคนมักจะผ่านเลยหน้านี้ไป ยกเว้นซะแต่ว่าเนื้อหาในเล่มจะ ทำ�ให้โดนใจถึงจะได้กลับมาพลิกอ่านหัวจิตหัวใจของคนทำ�ซักครั้ง หวังว่าจะมีใครพลิกกลับมาอ่านจนถึงบรรทัดนี้บ้าง ดนยา ทรัพย์ยิ่ง Editor-in-chief

content LIVING OUR DELIGHT 8 โลกระหว่างบรรทัด AIR MAIL 21 ลอนดอนกับความลับ ในการอ่าน Our Bedtime story 22 กล่อมนอน OUR KITCHEN 23 มุราคามิกบั ซอส เพสโต

TREND Our News 5 Wish list 7 Eating Out 23 อร่อยใกล้บา้ น FEATURE DO YOU KNOW? 4 รูไ้ ว้ใช่วา่ Be Our Guest 9 อ่านใจผูช็ าย ชือ่ วรรณสิงห์ OUR SCOOP 18 เพราะร้านหนังสือ เราจึงพบกัน

SPECIALIST Meet the Doctor 14 อุน่ ใจใกล้หมอ OUR MIND 16 บทเรียนสุดท้าย นอกตำ�รา Let It Grow 17 อ่านฉลากอย่างฉลาด Horoscope 24 เดินตามดาว

Satrawaha Sisters เป็นพีน่ อ้ งสองสาว คนพี่ เพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ (มาย) เรียนเอกละคร คนน้อง ศิศุ สาตราวาหะ (ม่อน) เรียนเอกภาพยนตร์ เวลาพีก่ บั น้องอยูด่ ว้ ยกันชอบชวนกันคุย เรือ่ งหนัง เรือ่ งละคร เรามีความใฝ่ฝนั ว่า วันหนึง่ เราจะได้ท�ำ หนังด้วยกันอย่างคูพ่ น่ี อ้ ง Coen และ Wachowski บ้าง

ดาริกา บำ�รุงโชค นักศึกษารัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็น นักข่าวอยู่ที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ชอบถกเถียงและทะเลาะกับตนเองอยู่ เป็นประจำ� เพื่อครุ่นคิดหาหนทางในชีวิต หลงใหลในกลิ่นน้ำ�หมึกบนกระดาษ ดูหนัง และเดินทาง (คนเดียว)

วาดฝัน คุณาวงศ์ เด็กเอ๋อชาวบางกอกที่โดนส่งออกมาเรียน อยู่ที่ลอนดอน ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ หนึ่ง ณ Goldsmiths College สาขา Drama and Theatre Arts เป็นวัยรุ่น ปรกติธรรมดาทั่วไป

วชิรกรณ์ อาจคุม้ วงษ์ จบการศึกษาทางด้านวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรฯ จุฬาฯ ปัจจุบนั เป็นนักล้างสมองอาชีพ ช่างภาพสมัครเล่น นักแสดงสมัครเล่น และ สมัครเล่นอีกหลายอย่าง แต่เป็นนักแสวงหา ความรืน่ รมย์และนักเสพชาเขียวตัวยง

editorial บรรณาธิการทีป่ รึกษา ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร. วรกมล มีเพียร

ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ waltz in design

(waltzmagazine.mail@gmail.com)

พิสจู น์อกั ษร ธนากร ภูก่ ลัน่ ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและการตลาด บรรณาธิการบริหาร ศักดิส์ ทิ ธิ ์ จิตอนันตพร ดนยา ทรัพย์ยง่ิ ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน กองบรรณาธิการ ณัฎฐพงศ์ มีเพียร บารมี เด่นเดชา เกียรติยศ มีเพียร สมชีวา ชินกลิน่ แนะนำ� ติดชม หรือติดต่อลงพืน้ ทีโ่ ฆษณา ช่างภาพ นิตยสาร Neighbour ศักดิส์ ริ ิ ทรัพย์ยง่ิ 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 แขวงประเวศ เกรียงไกร ประทุมซ้าย เขตประเวศ 10250 บรรณาธิการศิลปกรรม โทร 02-321-3911, 08-6677-3949 ชนม์นภิ า บัณฑิตพุฒ www.facebook.com/neighbour.mag


quote

If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. Haruki Murakami

ถ้าอ่านแต่หนังสือที่ใครๆ เขาอ่าน คุณก็จะคิดได้แค่ที่ใครๆ เขาคิด

photo : shutterstock

ฮารูกิ มูราคามิ

03


04

do you know?

columnist : neighbour

Newsweek

นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ หยุด ตีพิมพ์ 2555 ที่ผ่านมาหลังจากที่ตีพิมพ์ นิตยสารออนไลน์ ธุรกิจสื่อหันหน้าเข้าหาดิจิตอลกันหมดแล้ว

ว่ากันว่าหนังสือที่ได้ชื่อว่าแปลกที่สุดในโลกคือ หนังสือ “Cent mille milliards de poems” หรือชื่อว่า “One hundred million million poems” ของกวีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ ได้ยินกันอยู่บ่อยๆถึงสถิติการอ่าน Raymond Queneau ที่ตีพิมพ์ ือเล่มนี้มีสิบ ของคนไทย สำ�หรับสถิติล่าสุดนั้นคน หน้า และในแต่ละหน้านั้นจะมีโคลง sonnet ซึ่งมี 14 บรรทัดโดยแต่ละบรรทัดจะถูกตัด ไทยวัยทำ�งานอ่านหนังสือกันวันละ 32 เป็นริ้วๆ ให้ขาดออกจากออก นั่นแปลว่าผู้อ่านจะสามารถเปิดเอากลอนวรรคใดของ หน้าใดมาผสมอ่านต่อกันก็ได้เพราะทั้งสิบโคลงนั้นจะมีสัมผัสที่คลองจ้องกัน ดังนั้น นาที ส่วนเยาวชนอ่านวันละ 41 นาที เมื่อเปิดผสมปนเปกันไปมาตามความน่าจะเป็นแล้ว ในจำ�นวน 10 หน้านั้นจะสามารถ หนังสือที่อ่านมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ มีกลอนซ่อนอยู่ได้ถึง 100,000,000,000,000 บททีเดียว มีคนเชื่อว่าต่อให้อ่าน เอกสารและสิ่งพิมพ์ หนังสือเล่มนี้ทั้งวันทั้งคืนก็ต้องใช้ถึงสองร้อยล้านปีถึงจะอ่านจบ

คือนวนิยาย

หนังสือที่มียอดตีพิมพ์ ครั้งที่หนึ่งมาก คนไทยอ่านหนังสือเฉลีย ่ แล้ว 2 ที่สุดก็คือ Harry potter and เล่มต่อปี ในขณะที่สิงคโปร์ ะ the order of the phoenix ญี่ปุ่นอ่านถึงคนละ 50 เล่มต่อปี แชมป์หนังสือขายดีตลอด ยิ่งเวียดนามยิ่งอ่านถึง 60 เล่ม หรือแฮรี่ พอตเตอร์ เล่มที่ห้านั่นเอง การหนีไม่พ้นไบเบิล ต่อคนต่อปี ในขณะที่ชาวยุโรป ยอดตีพิมพ์ ครั้งแรกปาเข้าไป งานของเชคสเปียร์ และอเมริกามีอัตราการอ่านเฉลี่ย 8,500,000 เล่ม เรียกได้ว่าเป็น 80 นิยายสืบสวนสอบสวน คนละ 16 เล่ม คนในแถบยุโรป เท่าของหนังสือเบสต์ เซลเลอร์ ในโลกนี้ ของอกาธา คริสตี เหนือหรือสแกนดิเนเวียนจะอ่าน พิมพ์ เยอะกว่าเล่มก่อนของแฮรี่ หนังสือปีละ 24 เล่ม ส่วนคนจีน พ็อตเตอร์ มาเกือบสองเท่าตัวเชียวนะ อ่านคนละ 6 เล่มต่อปี

Our delight?

columnist : Girl next door

CHRISTMAS IN A CUP เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานิตยสารเนเบอร์ได้รับอนุเคราะห์ แก้วนํ้าจำ�นวนมากจนเป็นที่มาของโครงการ “Christmas in a Cup” ที่เปิดรับบริจาคของขวัญ ปีใหม่ให้กับเด็กไร้สัญชาติที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาเรียน หนังสือในประเทศไทยอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ในแถบอ.พบพระ จังหวัดตาก เราได้รับขนม เครื่องเขียน ตุ๊กตา ของเล่น เครื่อง ใช้พร้อมการ์ดอวยพรภาษาไทยจำ�นวนมากเพื่อมาจัด ใส่ลงในถ้วยใบจิ๋วให้เป็นถ้วยแห่งความสุขในวันปีใหม่ โครงการดีๆแบบนี้จะสำ�เร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้พี่ๆผู้ใหญ่ใจดี และซานต้าอาสาที่ช่วยรวบรวมของขวัญไปส่งมอบให้ ถึงมือน้องๆ


our news

05

โครงการอ่านสร้างชาติ

โครงการเก๋ๆของมูลนิธิกระจกเงาที่ต้องการสนับสนุนการอ่านของ คนทุกเพศทุกวัยด้วยการนำ�ตู้เย็นเก่าไม่ใช้แล้วมาใส่หนังสือให้กลาย เป็นตู้หนังสือเพื่อไปนำ�วางตามวินมอเตอร์ไซค์ใกล้กับแหล่งชุมชนเพื่อ เป็นแหล่งความรู้ให้กับพี่วินมอเตอร์ไซค์และชาวชุมชน โดยมูลนิธิ ได้คัดเลือกประเภทหนังสือให้เหมาะกับชุมชนนั้นๆและยังจะมีการ เวียนหนังสือในตู้ต่างๆให้ด้วย มูลนิธิตั้งเป้าจะตั้งให้ครบ 100 จุด ทั่วกรุงเทพฯ ถ้าอยากสนับสนุนให้คนกรุงเทพเข้าถึงการอ่านได้ง่าย ขึ้นสามารถร่วมบริจาคทั้งตู้เย็นไม่ใช้แล้วและหนังสือให้กับมูลนิธิได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการอ่านสร้างชาติ ใน Facebook หรือโทร 02-973-2236-7

January

นิทรรศการ Ex-Libris

นิทรรศการEx-libris (ภาษาละตินแปล ว่า “จากหนังสือ”) เป็นผลงานศิลปะ จัดวางประกอบภาพวาดโดยศิลปินที่

ชื่อว่าโอ๊ต มณเฑียรว่าด้วยประสบการณ์ช่วงวัยเด็ก ในขณะที่เขาเป็นบรรณารักษ์ของโรงเรียนเพื่อมา บอกเล่าเรื่องราวชีวิตในช่วยที่กระอักกระอ่วนจากที่ เคยเป็นเด็กเนิร์ด เข้ากับเพื่อนไม่ได้ทำ�ให้อาสาไป ทำ�งานในห้องสมุด เขาจมอยู่กับกองหนังสือและพบ กับการผจญภัยผ่านตัวหนังสือที่น่าตื่นเต้น ศิลปิน พยายามเข้าใจโลกและตนเอง ไม่เว้นแม้แต่การมี เพื่อนและคนรักเป็นตัวละครในหนังสือ รายได้จาก การเข้าร่วมชมการแสดงบริจาคให้กับกองทุนพัฒนา ห้องสมุดของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถ้า คุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนอนหนังสือแล้วเข้าใจหัวอก ของเขา รีบเข้าไปรับชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ร้าน Mellow ทองหล่อ

เนเบอร์ขอคืนความสุขไร้พรมแดนนี้ให้กับทุกท่าน ด้วยรอยยิ้มของน้องๆที่สนุกกับการแกะของขวัญ ขอให้ความสุข สดใส ความอิ่มเอมใจอยู่กับทุกท่าน ตลอดปีและตลอดไป แล้วติดตามกิจกรรมดีๆ กับเนเบอร์ได้อีกที่ www.facebook.com/neighbour.mag

ประกวดเขียนจดหมาย

โครงการน่ารักของไปรษณีย์ไทย ที่ชักชวนเด็กไทยอายุไม่เกิน 15 ปีส่งประกวดการเขียนจดหมาย ในหัวข้อ “ทำ�ไมนํ้าจึงมีคุณค่า” เพื่อชิงเงินรางวัลและสิทธิ์ในการ แปลผลงานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับ นานาชาติของสหภาพสากลไปรษณีย์ มาส่งเสริมทักษะการ เขียนของน้องนุ่งด้วยการเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ ส่งไปที่“โครงการประกวดการเขียนจดหมาย UPU ปี 2556” ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th


06

her closet

columnist :

คริสติน่า ดิลอส ซันโตส

ดีใจที่เราช่วยกันสนับสนุนให้กรุงเทพเป็นมหานคร แห่งการอ่าน เพราะการอ่านเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆ ต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด แต่ทว่า…แฟชั่น อ่านได้หรือเธอ? เรามาดูการนำ�ตัวอักษรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ ที่เรียกว่า Typography อ่านได้ใจความหรือไม่ ก็เรื่องหนึ่ง แต่เริ่ดได้ใจนี่สิ เรื่องใหญ่ ใช่มะ! แฟชั่นนิสต้า

Louis Vuitton เดี๋ยวนี้ Featuring กับดีไซน์เนอร์หลายคน ผลิตดีไซน์เจ็บๆ ออกมาสนองคอ LV อย่างไม่ขาดสาย ดูอย่าง LOUIS VUITTON STEPHEN SPROUSE GRAFFITI COLLECTION นี่สิแร๊งงส์ แต่ถ้าแค่อยากให้เป็นกิมมิคใน การแต่งตัว จัด Laser Cut Scarf ไปพันคอเบาๆ กัน ดีกว่า มีทั้ง Uppercase, Lowercase and Number scarf

หรือจะแค่ Accessories เล่น Typo นิดๆ เอาเรื่องใน ใจเอามาไว้นอกใจ

.... ไปละ “รักคนอ่าน”


columnist :

กระเป๋าสารพัดนึกสารพันประโยชน์รุ่น Signature จาก ธาดา แบรนด์กระเป๋าหนังสัญชาติไทยแท้จากนักแสดงหนุ่ม ธีร์ วณิชนันทธาดา มีหกสี เหมาะใช้งานกับทุกเพศทุกวัยใน สากลโลก ราคา 3,800 บาท ซื้อได้ทางไลน์ @theetada หรือ เฟซบุค tadabgabythee (ขอบคุณภาพจาก facebook.com/ tadabagbythee)

wish list

ฐกฤต รุ่งเรืองธัญญา

07

ทิ้งท้ายด้วยของไกลตัวแต่น่ารักกับ One T-Shirt เสื้อยืดที่จับเอาจิตวิญญาณวงการ แฟชั่นทั้งสามพิภพเข้ามาไว้ด้วยกันไว้ใน ลายการ์ตูฝีมือ ไมเคิล โรเบิร์ตส แฟชั่น และสไตล์ไดเรคเตอร์นิตยสารวานิตี้แฟร์ ราคา 90 ยูโร (3,600 บาท) หาซื้อได้ที่ 10 Corso Como มิลาน, Colette ปารีส และ Browns ลอนดอน (ขอบคุณเรื่องและภาพ จาก poppaganda.net)

TO DIE FOR

บูทหัวเหล็กชื่อก้องจากอังกฤษในชื่อยี่ห้อ อันเดอร์กราวนด์ รุ่นคอมมานโดมีให้เลือก หลายหนังทั้งหนังชามัวร์หนังสีน้ำ�ตาลแดง และอื่นๆ แต่สีดำ�มันวาวเปล่งประกายคือที่สุด ราคา 8,790 บาท หาซื้อได้ที่ร้าน Yeah! ทุก สาขา เฉพาะสาขาพาราไดซ์พาร์ คติดต่อ 02-787-1551 (ขอบคุณ ภาพจาก undergroundcybershop.co.uk)

ขาดเธอ...ขาดใจ JAMBOX ลำ�โพงพกพาไร้สายคุณภาพเยี่ยม จาก Jawbone ใช้งานผ่านบลูธูทกับอุปก รณ์อิเลคทรอนิคทุกชนิด ดำ�, ขาว, เทา, ส้ม, แดง คือสีตัวเลือก ราคา 12,900 บาท หาซื้อ ได้ที่ iStudio, iBeat และ .Life ทุกสาขาทั่ว ไทย ที่เมกะบางนาใกล้บ้านคุณก็มี (ขอบคุณ ภาพจาก store.apple.com/us)

แบตเตอรีสำ�รอง Probox Power Bank (5200mAh) ที่ใช้ได้กับทุก อุกปรณ์ที่ต้องการแบตเตอรี เชื่อมต่อผ่านพอร์ท USB ราคา 1,900 บาท ที่ J.I.B. Computer Group ซีคอนสแควร์และพาราไดซ์พาร์ค หรือตามร้านอุปกรณ์มือถือชั้นนำ�ทั่วไทย ดูรายชื่อร้านค้าทั้งหมดได้ที่ trendtech-th.com (ขอบคุณภาพจาก trendtech-th.com)

h ผลิตภัณฑ์สปา ชุดของขวัญจาก Sevent ขัดผิว (200ml), ไทยแท้ทำ�มือสี่ชนิด สครับ ่ตัว (200ml), เกลือหิมาลายันสำ�หรับแช ลชั่นทาผิว เจลอาบน้ำ� (250ml) และโ สั่งซื้อโดยตรง ท (250ml) ราคา 1,200 บา ้อมบริการส่ง ที่เฟซบุค 7th.seventh พร (ขอบคุณภาพ ไปรษณีย์ EMS ฟรีทั่วไทย .seventh) จาก facebook.com/7th


08

Our delight

columnist and photographer :

วชิรกรณ์ อาจคุ้มวงษ์์

โลกระหว่ างบรรทั ด นิสัยที่ผมอยากทิ ้ง

ก่อนจะไปเป็นผู้ใหญ่ คำเต็ �กล่าม วทีตั ว่ า่ “คนไทยอ่ านหนั งสือปีละ ้ง ว่า จริงๆ แล้วเราอ่านเพราะว่าอยากเป็น ว คื อ อยากทิ หกบรรทัด” (บ้างว่าแปด บ้างก็วา่ สิบสอง เด็กใฝ่ดี หรืออยากอ่านเพราะอยากอ่าน ความเป็ ชั�่ว และทีจ่ ริงแล้ว เราอยาก “อ่าน” อะไรกัน เหมื อนจะพูดไม่ตรงกัน น) เป็เด็ นหนึก ง่ ในคำ

พูดทีผ่ มหงุดหงิดทีส่ ดุ ทีใ่ นโลก ทีห่ งุดหงิด เพราะว่าผมไม่เคยนับจริงๆ จังๆ สักที เลยไม่รวู้ า่ ตอนนีอ้ า่ นไปแค่กบ่ี รรทัด มัวแต่เอาเวลาไปจดจ่อกับสิง่ ทีอ่ า่ นใน แต่ละบรรทัด และหยุดคิดบ้างตามช่อง ว่างระหว่างบรรทัด จนลืมเก็บสถิตกิ าร อ่านของตัวเองไปเสียสนิท จำ�ได้แต่วา่ ตอนเด็กๆ เรามักจะถูก ใครต่อใครบอกว่าให้อา่ นหนังสือ เพราะ คนทีอ่ า่ นหนังสือและการอ่านหนังสือนัน้ จะถูก “อ่าน” (หรือมุมมองแบบมายาคติ) ว่าเป็นกิจกรรมของคนฉลาด รักเรียน ใฝ่ดี และอืน่ ๆ อีกมากมาย ดังนัน้ โลกของ เด็กใฝ่ดจี งึ เต็มไปด้วยหนังสือเรียน หรือที่ เกีย่ วข้องกับการเรียนในชัน้ เรียน หนังสือ ทีว่ า่ ด้วยความรูต้ า่ งๆ นานา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประดิษฐกรรมนัน่ นีโ่ น่น ประวัตบิ คุ คลสำ�คัญของโลก ความรูร้ อบตัว และอืน่ ๆ นัน่ น่าจะเป็นประสบการณ์ชว่ ง แรกๆ ทีก่ ารอ่านเข้ามาเป็นกิจกรรมสำ�คัญ อย่างหนึง่ ในชีวติ ตอนนัน้ ก็มวั แต่อา่ น อ่าน และอ่าน หนังสือที่ “ควรอ่าน” จนลืมถามตัวเองไป

แน่? แต่พอมาหยุดพักนัง่ คิดตรงพรมแดน ระหว่างบรรทัดอีกทีกเ็ ห็นว่า จริงๆ แล้ว “โลกระหว่างบรรทัด” ของผมมันน่าจะ เริม่ ต้นขึน้ ตอนทีเ่ ราเลือกหนังสือทีเ่ รา อยากอ่าน และอะไรๆ ทีต่ วั เองอยากอ่าน “นอก” ชัน้ เรียนมากกว่า จากทีค่ วรอ่าน ตามคำ�แนะนำ� จากการอ่านทีไ่ ม่ได้เป็น “หน้าที”่ อันพึงกระทำ�” ของเด็กใฝ่ดี ก็กลายเป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ในชีวติ ประจำ�วัน พอมันไม่ได้เป็นหน้าทีเ่ ราก็มกั จะจดจ่ออยูก่ บั มันด้วยความสุขสำ�ราญ มากกว่าขมขืน่ “โลกระหว่างบรรทัด” ในชีวติ ของผมอุดมไปด้วยความ หฤหรรษ์บางครัง้ ผมอดคิดไม่ได้วา่ หนังสือ แต่ละเล่มก็เข้ามาในชีวติ ของเราได้พอดิบ พอดีกบั ชีวติ ของเรา ณ ช่วงนัน้ รวมทัง้ ยัง มีเหตุผลมากมายทีเ่ ราจะหลงรักหนังสือ สักเล่ม อ่านรูเ้ รือ่ งบ้าง ไม่รเู้ รือ่ งบ้าง เรา อาจดืม่ ด�ำ่ ไปกับความซึง้ ซ่านชัว่ ขณะที่ ได้ลม้ิ รสขนมมัดเดอแลนกับน�ำ้ ชาใน À la Recherche de temps perdu ขอ งมาร์แซล พรูสต์ อาจรูส้ กึ หดหูก่ บั อารมณ์

ระทมเหงาเศร้าซึมและแปลกแยกกับตัว เองของตัวละครใน Norwegian Woods ของ ฮารุกิ มุราคามิ อาจฉงนสงสัยกับความสับสนสลับซับ ซ้อนของสถานทีแ่ ละเรือ่ งราวใน Il Nomme della Rosa ของ อุมแบร์ โต เอโก อาจตืน่ เต้นกับการไล่ลา่ ไขรหัส ลับสุดแสนระทึกผ่านเส้นสีและลีลาใน งานศิลปะระดับโลกใน Da Vinci’s Code ของแดน บราวน์ อาจหลงใหลไปกับ ภาษาอันวิจิตรบรรจงในสำ�นวนแปล เรื่อง กามนิต-วาสิษฐี ของสเฐียรโกเศศนาคะประทีป อาจทึง่ กับไอเดียทาง เศรษฐศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ใน Creative Economy ของ จอห์น ฮอว์กกิน้ ส์ อาจ ประทับใจกับมิตรภาพและการต่อสูเ้ พือ่ ผองเพือ่ นในการ์ตนู มังงะเรือ่ ง Bleach ของ ติเตะ คุโบะ อาจเพลิดเพลินกับ การเดินทางท่องเทีย่ วทีเ่ ต็มไปแง่มมุ ทาง ปรัชญาน่าขบคิดใน The Art of Travel ของอแล็ง เดอ โบตง อาจนิง่ งันถ้อยคำ� คมคายทีก่ ลัน่ ออกมาจากความคิดและ ประสบการณ์ชวี ติ ใน สิง่ ทีค่ น้ พบระหว่าง นัง่ เฉยเฉย ของนิว้ กลม หรือ อาจได้รว่ ม ครุน่ คิดผลึกชีวติ ทีเ่ ก็บตกมาจากชัน้ เรียน ใน มองทุกอย่างจากทุกมุมของ

ณัฐ ศักดาทรและความรูส้ กึ อีกมากมายที่ เหลือจะกล่าวได้หมด จากวันนัน้ ถึงวันนี้ ก็ไม่เคยถามตัว เองว่าได้อา่ นหนังสือไปแล้วกีบ่ รรทัด แต่มน่ั ใจว่ามีหลายร้อยบรรทัดทีเ่ ลือน หายไปตามกาลเวลา ตามแต่ละวินาที ทีเ่ คลือ่ นไปข้างหน้า พร้อมๆ กับทีเ่ รา เติบโตขึน้ ทุกวัน ผมพูดเล่นน่ะครับ จริงๆ แล้วมัน อาจจะไม่ได้หายไปไหนหรอก ผมคิดว่า อะไรต่อมิอะไรทีเ่ ราสัง่ สมผ่านการอ่าน มันผนวกแทรกซึมอยูใ่ นวิธกี ารคิด การ พูด การแสดงออก รวมทัง้ อีกหลายสิง่ หลายอย่างทีเ่ ราทำ�ในแต่ละวันโดยทีเ่ รา อาจไม่รตู้ วั คล้ายพืน้ ทีว่ า่ งๆ ระหว่าง บรรทัดทีเ่ รามองไม่เห็นอะไรทว่าตกผลึก อะไรได้มากมายในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ ตรงนัน้ มันหล่อหลอมอยูใ่ นตัวเรา ขอบคุณใครหลายๆ คน อะไร หลายๆ อย่างทีส่ นับสนุนให้ผมอ่าน หนังสือตอนเด็กๆ จนทำ�ให้ผมเลือก หนังสือทีอ่ ยากอ่านด้วยตัวเอง ฉะนัน้ ตราบเท่าทีเ่ รามีความสุขทีจ่ ะอ่าน ปี หนึง่ ๆ เราจะอ่านกีบ่ รรทัด ก็ชา่ งมันเหอะ ครับ ... ขอให้ทกุ คนอยูใ่ น “โลกระหว่าง บรรทัด” ด้วยความรืน่ รมย์นะครับ


columnist :

be our guess

ดนยา ทรัพย์ยิ่ง | photo : Saksiri Photography

09

READ BETWEEN THE LINES อ่านใจผู้ชายชื่อวรรณสิงห์ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน พิธีกรรายการ “พื้นที่ชีวิต” ทายาทนักคิด ขวัญใจเด็กแนว เหล่านี้คือบทบาทที่คนมักจะใช้นิยาม ถึงความเป็น “สิงห์” ตัวตนของสิงห์ถูกหล่อหลอมจากการอ่าน และการเดินทาง เรียกได้ว่าถ้าเปรียบวรรณสิงห์เป็นหนังสือสักเล่ม แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้จะโยงใยไปถึงหนังสือเล่มต่างๆในโลกนี้อีก มากมาย เนเบอร์จึงได้ชวนเขามาสำ�รวจหนังสือที่สิงสู่อยู่ในใจเพื่อที่จะ ได้ทำ�ความรู้จักตัวตนของเขาให้ดียิ่งขึ้น แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ มีดีแค่หน้าปกที่ชวนเปิด แต่เสน่ห์ยังอยู่ซ่อนอยู่ในคมความคิดระหว่าง บรรทัด ดูเผินๆเหมือนจะอ่านยาก แต่ถ้าคุณค่อยๆ ใช้เวลาในการ ซึมซับ เรารับรองว่าคุณจะรักจนวางไม่ลงเลยทีเดียว


10

การจะไปโจมตีทุกอย่างโดยบอกแค่ว่า ผิดศีลธรรมผมว่ามันไม่เวิร์ค มันต้อง มีการคิดต่อด้วยว่าแล้วเราจะเอาศีล ธรรมมาตัดสินเรื่องเหล่านี้ได้ยังไง

จากนักอ่านกลายเป็นนักเขียน อย่างทีผ่ มเคยเล่าไปหลายครัง้ แล้วว่า เวลาโตขึน้ มาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่ คน ก็มกั จะกดดันให้อา่ นหนังสือ ตอน เด็กๆก็เลยไม่ชอบ หนีไปอ่านการ์ตนู ซะเยอะ พอโตมาเรือ่ ยๆก็เริม่ สนใจ เพราะเวลานัง่ คิดนูน่ คิดนีไ่ ปเรือ่ ยแล้ว หนังสือก็ตอบโจทย์เราได้หลายๆเรือ่ ง ช่วงแรกๆทีอ่ า่ นหนังสือจะไม่ได้อา่ น งานนิยาย fiction เท่าไหร่ ช่วงนัน้ ร้อนวิชาอยากหาแต่ความรู ้ ก็เลยอ่าน แต่พวกวิเคราะห์สงั คม “ชิทแตก” ของปราบดา หยุน่ ถือเป็นหนังสือเล่ม แรกทีเ่ ป็นเรือ่ งแต่ง เป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ สัมผัสถึงความบันเทิง ตอนทีอ่ า่ นแล้ว รูส้ กึ ว่าการเป็นนักเขียนมันเท่นะ อย่าง งานวิชาการหรือปรัชญามันไม่ละเอียด ลออ การบอกอะไรตรงๆ มันไม่มี ช่องว่างเว้นไว้ให้ตคี วามเท่ากับเรือ่ ง แต่ง จากเล่มนีเ้ ลยเห็นคุณค่าของ วรรณกรรมทัง้ ในเรือ่ งของการเสพและ การใช้เป็นเครือ่ งมือในการแสดงออก ความคิดของตัวเองไปสูโ่ ลกภายนอก

จากเดิมทีผ่ มเขียนบทความมาตลอด ตอนนีผ้ มอยากทีจ่ ะเขียนเรือ่ งแต่งบ้าง ทัง้ เรือ่ งสัน้ และนิยาย เดีย๋ วงานต่อไปอาจ จะเป็นเรือ่ งแต่ง อย่างตอนนีผ้ มกำ�ลัง เวิรค์ กับเรือ่ งใหม่อยูซ่ ง่ึ เล่มนีเ้ ป็นเกีย่ วกับ บันทึกการเดินทาง แต่บนั ทึกนัน้ ถึงจะเล่า เรือ่ งจริงแต่วา่ จะเล่าออกมาแบบ fiction ผ่านตัวละครเหมือนในนิยาย เพราะเริม่ ติดใจงานวรรณกรรมเหล่านีเ้ ข้าแล้ว ผม ชอบหนังสือทีส่ ร้างโลกใหม่ขน้ึ มาแล้วเปิด โอกาสให้เราได้จมอยูใ่ นโลกนัน้ ได้ซกั พัก หนึง่ อย่างหนังสือของผม เป็นผม ผม ยังไม่คดิ จะซือ้ หนังสือตัวเองเลยเพราะ ว่ามันไม่ยาวพอทีจ่ ะดืม่ ด� ำ่ เล่มต่อๆไปก็ พยายามจะดึงคนเข้าไปมากกว่านี้ ตกผลึกกับความเป็นมนุษย์ ผมเพิง่ มาอ่าน “พีน่ อ้ งคารามาซอฟ” ของดอสโตเยฟสกีกลางปีน ้ี เป็นนิยายที่ ยาวมาก อ่านได้ครึง่ เดียวนีก่ เ็ จ๋งสำ�หรับ ผมแล้ว ผมว่าเล่มนีค้ อื การคว้านเอาไส้เอา พุงของมนุษย์ออกมาตีแผ่ ทัง้ ในความเป็น คนในด้านทีด่ งี ามและเลวทรามทีส่ ดุ

มันเป็นเรือ่ งของพีน่ อ้ งสามคนเป็นคน ทีต่ า่ งกันโดยสิน้ เชิง คนแรกคือดิมทิ รี เป็นผูท้ ม่ี วั เมาในกาม ยอมรับกิเลส ของตัวเองอย่างเต็มทีแ่ ล้วยอมรับด้วย ว่าฉันเป็นมนุษย์ฉนั สูม้ นั ไม่ได้หรอก คนทีส่ องคืออีวาน เป็นนักตรรกะนิยม ทุกอย่างต้องมีกฎมีเกณฑ์ มีเหตุมผี ล ไม่เชือ่ ในศาสนาเพราะศาสนาเป็นเรือ่ ง ทีอ่ ธิบายไม่ได้ เขาเป็นตัวแทนของ มนุษย์ยคุ ใหม่ทร่ี สู้ กึ ตัวเองมีอ�ำ นาจ เมือ่ สามารถนิยามหรือเข้าใจอะไรบาง อย่างได้ ซึง่ ผมเองก็เป็นเช่นนีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ บางครัง้ ก็ลมื ตัวเองไปเหมือนกันอย่าง อิวาน คนทีส่ ามคือ อเล็กเซเป็นน้อง คนสุดท้องเป็นบาทหลวง เป็นตัวแทน ของนักจิตวิญญาณ อยูเ่ หนือความ ขัดแย้ง ไม่โต้เถียงกับใคร คล้ายๆพระ ผูค้ นก็รกั ในแง่หนึง่ มันก็เหมือนจะเป็น พระเอกแต่พออ่านแล้วก็จะรูส้ กึ หมัน่ ไส้วา่ ทำ�ไมไอ้นม่ี นั อยูเ่ หนือความขัด แย้งตลอดเวลา แต่พอเราคิดร้ายกับ อเล็กเซเราก็จะมานัง่ คิดแล้วว่าอ้าว แล้วมันมีทางอืน่ เหรอวะทีจ่ ะอยูบ่ น

โลกนีไ้ ด้อย่างมีความสุขโดยทีย่ งั มายุง่ กับ ความขัดแย้งพวกนีอ้ ยู ่ เรือ่ งนีม้ นั ทำ�ให้ตง้ั คำ�ถามเกีย่ วกับ ความเป็นคน เหมือนกับว่าเรือ่ งนีเ้ ขาเอา ลักษณะของพวกเราทุกคนออกมาแบ่ง ส่วนกัน ผมว่าพวกเราทุกคนมีทง้ั สามคน อยูใ่ นตัวเราทุกคน บางครัง้ ดิมทิ รีอาจจะ เป็นคนทีซ่ อ่ื สัตย์สดุ ก็ได้เพราะเป็นคนที่ ยอมรับกับตัวเองว่าตัวเองเป็นแค่สตั ว์โลก ทีห่ มกมุน่ ในกาม หรือว่ามนุษย์ควรจะ เกิดมาเพือ่ เอาชนะกิเลสส่วนตัวเหมือน อย่างอเล็กเซ หรือจริงๆแล้วมนุษย์ควร จะใช้เหตุผลในการอธิบายทุกสิง่ อย่าง เหมือนอย่างอิวาน หลายๆคนอาจจะ เห็นตัวเองในเรือ่ งนีอ้ ย่างทีผ่ มเห็นก็ได้ ใช้ชวี ติ ด้วยการตัง้ คำ�ถาม ในเมืองไทยเรามักจะโยงศีลธรรมไปกับ เรื่องของการเมืองกับศาสนา บอกว่า นักการเมืองต้องมีศีลธรรม จริยธรรม จะรักษาศีลก็ต้องเข้าวัดเข้าวา แต่จริงๆ แล้วชีวิตของคนกรุงเทพทั้งหมดมัน เกี่ยวข้องกับตลาดซะมากกว่า สอง


เราจะปล่อยให้ปัญหาในโลกนี้มันผ่านหน้าไป เพียงเพราะเราบอกตัวเองว่าเราทำ�อะไรกับมัน ไม่ได้งั้นเหรอ ผมสงสัยว่ากำ�ลังให้เหตุผลกับตัว เองหรือว่ากำ�ลังหาข้ออ้างให้ตัวเองกันแน่ สถาบันที่เหลือนี่ยังห่างไกลเรามาก แต่เราไม่ค่อยเอาเรื่องศีลธรรมมาใช้กับระบบ ตลาดกันเท่าไหร่ ผมเพิง่ ได้อา่ น What money can’t buy ของ Michael J. Sandel จบไป ทีช่ อบมากเพราะเขาพูดถึงระบบทุนนิยมและพูดถึงสิง่ ทีถ่ กู ค้าขาย อยูใ่ นตลาดเพือ่ มาดูกนั ว่าของบางสิง่ เราควรจะขายกันรึเปล่า เขายกตัวอย่างเช่น ทีอ่ เมริกาให้ผตู้ อ้ งขังอัพเกรดห้องขังตัวเองได้ถา้ จ่ายคืนละ 80 ดอลล่าร์ หรือว่าทีจ่ นี มีบริษทั รับขอโทษแทน เขาพยายามตัง้ สมมติฐานว่าการ ปล่อยให้มกี ารซือ้ ขายสิง่ ใดมันอาจจะเป็นการเปลีย่ นบรรทัดฐานของสังคมไปใน ปริยาย เพราะฉะนัน้ มันควรจะมีการเอาศีลธรรมเข้ามาวัดในตลาดด้วยว่าอะไรทีเ่ รา ควรขายหรือไม่ควร มันมีการลงทุนอย่างหนึง่ ในอเมริกาคือการทีเ่ ขาไปกว้านซือ้ ประกันชีวติ ของ คนใกล้ตายมา อย่างคนแก่ คนเป็นเอดส์ คนเป็นมะเร็ง กว้านซือ้ เสร็จปุบ๊ ก็เอาเงิน ในราคาทีถ่ กู กว่าต้นทุนให้คนใกล้ตายไป เพราะคนใกล้ตายก็อยากได้เงินก้อนนีไ้ ว้ ใช้รกั ษาตัวหรือใช้อย่างสบายในช่วงสุดท้ายของชีวติ จากนัน้ คนทีซ่ อ้ื ก็ถอื กรมธรรม์ เก็บไว้แล้วรอเวลาให้คนพวกนัน้ ตายเพือ่ จะเก็บเงินประกันชีวติ มา ในแง่นกั ศีลธรรม นีเ่ ป็นการเดิมพันกับความตาย ยิง่ คนตายเร็วเท่าไหร่เขาก็จะยิง่ คุม้ เพราะไม่งน้ั ก็ เท่ากับจะต้องยิง่ ต้องลงทุนจ่ายเบีย้ ประกันไปทุกปีๆ แต่ในแง่นกั เศรษฐศาสตร์กจ็ ะ มองว่าก็ดแี ล้วนี ่ คนทีอ่ ยากได้ทรัพยากรอย่างคนป่วยก็ได้เงินในตอนนี ้ คนลงทุน ก็ได้ก�ำ ไร ก็ดกี นั ทัง้ สองฝ่าย ซึง่ มันกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากในอเมริกาจนเกิด การตัง้ คำ�ถามว่านีม่ นั ถูกต้องรึเปล่า อย่างหญิงขายบริการในเมืองไทย ถ้าเราทำ�ให้มนั ถูกกฎหมายมันจะดีขน้ึ ไหม จะช่วยลดการถูกเอารัดเอาเปรียบ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไหม แต่ ว่ามันก็จะเปลีย่ นบรรทัดฐานทางสังคมไปเลยนะ หรือแผ่นผีซดี เี ถือ่ น ในแง่การ รณรงค์เราก็บอกแค่วา่ มันผิด ผมแค่อยากจะบอกว่าทีจ่ ริงการจะไปโจมตีทกุ อย่าง โดยบอกแค่วา่ ผิดศีลธรรมผมว่ามันไม่เวิรค์ มันต้องมีการคิดต่อด้วยว่าแล้วเราจะ เอาศีลธรรมมาตัดสินเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้ยงั ไง ถ้าทุกคนตระหนักได้วา่ เราตัดสินเรือ่ งนี้ ได้ดว้ ยวิธไี หน มันก็จะสร้างจิตสำ�นึกได้โดยไม่ตอ้ งมานัง่ เถียงกันอีกแล้วว่าตกลงซีดี เถือ่ นมันผิดหรือไม่ผดิ ลูกผูช้ ายกับความหวาดกลัว ผมเพิง่ ไปคิวบามา ตอนแรกผมไม่ได้อะไรกับเช กูวาราแค่เห็นเขาอยูต่ ามท้ายสิบล้อ แต่พอผมไปถึงคิวบา ได้เห็นตำ�นานของเขา ผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ กับสิง่ ทีเ่ ขาต้องการให้เกิดขึน้ บนโลกใบนี้ แต่วธิ ที เ่ี ขาใช้ชวี ติ และการทีเ่ ขาทุม่ เทให้กบั มัน มันมากระแทกใจผมอย่างแรง เขาเข้ามาในช่วงทีผ่ มคิดว่าผมเจอคำ�ตอบให้ชวี ติ ของผมแล้ว แต่เขามาซัดผม กระเด็นเลย ก่อนหน้านีผ้ มคิดว่าผมหาจุดลงตัวของชีวติ เจอแล้ว คิดว่าเราไม่ตอ้ ง ลงไปเป็นนักต่อสูแ้ ต่วา่ เราสามารถสร้างสรรค์สง่ิ ทีม่ คี ณ ุ ค่าต่อสังคมไปเรือ่ ยๆและใน ขณะเดียวกันก็เลีย้ งตัวเองหาเงินไปด้วยได้ พอไปเจอคุณเชแล้วมันก็กระทุง้ ผมอีก ว่าเราจะปล่อยให้ปญ ั หาในโลกนีม้ นั ผ่านหน้าไปเพียงเพราะเราบอกตัวเองว่าเราทำ� อะไรกับมันไม่ได้งน้ั เหรอ ผมสงสัยว่ากำ�ลังให้เหตุผลกับตัวเองหรือว่าเรากำ�ลังหา ข้ออ้างให้ตวั เองกันแน่

11

เชเป็นคนทีใ่ ช้ชวี ติ เพือ่ ความเชือ่ ของเขาอย่างแท้จริง เป็นคนทีเ่ ป็นตัวแทนของ คนทีม่ นุษย์อยากเป็นแต่วา่ เป็นไม่ได้ เขาใช้ชวี ติ โดยปราศจากความกลัว ผมว่าลึกๆ มนุษย์เราโดยเฉพาะผูช้ ายก็ตอ้ งมีความอยากเสีย่ งอยูใ่ นใจ อยากจะบ้า อยากระหํา่ อยากทิง้ ความกลัวแล้วไปวิง่ ตาม passion ของตัวเองตลอดเวลา ผมเองมีความรูส้ กึ ของตัวเองอยูล่ กึ ๆว่าอยากจะละทิง้ ระบบแล้วไปใช้ชวี ติ ตาม passion ของตัวเองอย่างเต็มที ่ แต่หลายๆอย่างทีม่ อี ยูต่ อนนีม้ นั ก็ท�ำ ให้เราเกิด ความกลัว ทัง้ มาจากตัวเราเอง หรือการผูกมัดของเราเองทีม่ ตี อ่ ผูอ้ น่ื บ้าง ในเมือ่ ชีวติ เรามันไม่ใช่ของเราคนเดียว แต่ส�ำ คัญทีส่ ดุ คือความหวาดกลัวของตัวเองทีจ่ ะ ไปลอง แต่วา่ เช เขาสามารถทีจ่ ะทิง้ บ้านเกิดแล้วไปอยูค่ วิ บาได้เลย ก็เลยค่อนข้าง ทีจ่ ะชืน่ ชม และกำ�ลังคิดว่านีค่ อื ชีวติ ทีค่ นควรใช้ไหม หรือทีจ่ ริงแล้วนีก่ ค็ อื ความ บ้าคลัง่ ในรูปแบบหนึง่ ทีส่ ดุ โต่งไปอีกด้าน กำ�ลังชัง่ น้�ำ หนักให้กบั ตัวเองในเรือ่ งนีพ้ อ สมควร โดยเฉพาะการอยูใ่ นสังคมทีม่ บี รรทัดฐานในการเลีย่ งความเสีย่ งสูงอย่างใน เมืองไทย มันก็จะยิง่ เกิดคำ�ถามว่าแค่คนอืน่ เขาไม่พดู กันแล้วทำ�ไมเราต้องไม่พดู ด้วยล่ะ มันก็เป็นความขัดแย้งในตัวเองทีม่ นั ทำ�ให้ผมในวัยนีย้ งั หาจุดลงตัวอยู่ ผมได้หนังสือ Motorcycle Diary มาจากฮาวานา เป็นหนังสือว่าด้วยชีวติ ของเช กูวาราช่วงยุคเปลีย่ นผ่านจากเด็กหนุม่ ธรรมดาไปสูผ่ ทู้ ย่ี ดึ มัน่ ในอุดมการณ์ท่ี จะสูเ้ พือ่ คนทีอ่ อ่ นแอกว่า ยังไม่ได้อา่ นเล่มนีแ้ ต่แค่หน้าปกก็เอาไว้เตือนใจในห้องตัว เองได้แล้ว อย่างผมตอนนีก้ ย็ งั เปลีย่ นผ่านอยูน่ ะครับ ผมเปลีย่ นตลอดเวลา เคย เปลีย่ นชัดๆคือตอนทีไ่ ปอเมริกาตอนอายุ 17 ไปอยูค่ นเดียว เป็นวัยหนุม่ ทีต่ ง้ั คำ�ถาม ทดลองอะไรมากมาย จากวัยหนุม่ เลือดร้อนก็เปลีย่ นผ่านมาสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ชว่ งต้นซึง่ ใจเย็นลงดูความเป็นจริงมากขึน้ ยอมรับโลกในแบบทีม่ นั เป็นมากกว่าสิง่ ทีเ่ ราอยาก ให้เป็น แต่วา่ มาตอนนีม้ นั ก็เริม่ ขัดแย้งตัวเองอีกครัง้ ว่าเอ๊ะ ตอนนีว้ ยั หนุม่ เราจบรึ ยังวะหรือว่าเราวัยหนุม่ มันไม่ควรจบควรจะมีไปเรือ่ ยๆ เปิดใจให้ธรรมะ บอกตรงๆว่าเห็นทำ�รายการธรรมะนีไ่ ม่เคยอ่านหนังสือธรรมะเลย ค่อนข้างเชือ่ ในการเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการปฏิบัติ ผมว่าหนังสือธรรมะอ่านยากด้วย


12 ตอนนี้วัยหนุ่มเราจบรึยังวะ หรือว่าเราวัยหนุ่มมันไม่ควร จบควรจะมีไปเรื่อยๆ

ภาษายิง่ กีดกันให้เราเข้าไม่ถงึ อย่าง พรหมวิหารสีเ่ นีย่ ทำ�ไมต้องมีสข่ี อ้ และมี หลักธรรมอืน่ อีกแปดข้อผมไม่รวู้ า่ มันต่าง กันยังไง ผมไม่เข้าใจ (เสียงจีด๊ มาก) ผม จำ�ไม่ได้ การไปเรียนรูธ้ รรมะจากบท เรียนบางครัง้ มันยิง่ ผลักคนออกไป ซึง่ มัน ไม่ได้แปลว่าหัวใจของศาสนาไม่ด ี ผมว่า ผมเห็นคุณค่าของมันชัดเจน แต่การมา ทำ�ให้เป็นข้อๆและเป็นบทเรียนนีผ่ มว่า อาจจะเหมาะสำ�หรับคนทีต่ อ้ งการหลัก ยึด หลักจำ� แต่ผมว่ามันซับซ้อน ผม ชอบสายทีย่ ง่ิ ทำ�ให้ธรรมะเรียบง่ายเท่า ไหร่ ผมจะรูส้ กึ ว่าจะยิง่ มีคณ ุ ค่ามากขึน้ เท่านัน้ ถ้ายิง่ ทำ�ให้ซบั ซ้อนมากเท่าไหร่ ผมกลับรูส้ กึ เข้าไม่ถงึ อย่างหนังสือคูม่ อื มนุษย์ของท่าน พุทธทาสเป็นหนังสือธรรมะเล่มแรกที่ อ่านแล้วเข้าใจ รูเ้ รือ่ ง คือท่านตัง้ ใจเขียน ให้คนทีไ่ ม่เข้าใจอะไรอย่างผมเนีย่ แหละ แน่นอนหัวใจของมันก็คงไม่ตา่ งจาก ธรรมะเรือ่ งอืน่ เท่าไหร่อย่างการปล่อย วาง การมีสติ แต่วธิ ที ท่ี า่ นนำ�เสนอผม รูส้ กึ ว่าผมเข้าถึงมาก ตอนทีไ่ ด้อา่ นเป็น ช่วงทีก่ �ำ ลังค้นหาว่าแต่ละศาสนาแตกต่าง กันยังไง ตอนนัน้ ผมยังรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่มี ศาสนาอยูแ่ ต่พอได้อา่ นปุบ๊ และใช้ชวี ติ ผ่านการเดินทาง ถึงได้รวู้ า่ จริงๆเรามี

ศาสนาแต่วา่ เรายังไม่ได้ฟนั ธงตายตัวลงไป ความดีของเราใช้ตดั สินคนอืน่ ไม่ได้ ทุนนิยมประชาธิปไตยอย่างประเทศไทยนัน้ ทำ�ให้คนตามใจกิเลสของตัวเองเต็มที ่ เป็น ระบบทีเ่ ชือ่ ว่ามนุษย์นน้ั มีความขัดแย้งอยู่ แล้ว ไม่ได้คดิ จะแก้ไขแต่ท�ำ ให้คนเราอยู่ ในความขัดแย้งได้ เหมือนมองว่าสังคม ประกอบไปด้วยเม็ดโฟมเล็กๆทีม่ าบรรจุ ในถุงเดียวกัน สุดท้ายแล้วคนก็ยงั เป็น ปัจเจกแยกกันเหมือนเม็ดโฟมเล็กๆพวก นัน้ อยูด่ ี ในขณะทีส่ งั คมนิยมเป็นระบบที่ ไม่มองเห็นความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ทัง้ ทีธ่ รรมชาติของคนนัน้ แตกต่างแต่ คอมมิวนิสต์กลับไม่อนุญาตให้มคี วามแตก ต่างนัน้ นำ�มาสูก่ ารกดขี ่ แก้แค้นชนชัน้ ชาตินจ้ี ะแก้แค้นนายทุนกันอย่างเดียว ในหนังสือธัมมิกสังคมนิยม ท่านพุทธ ทาสบอกว่าสังคมนิยมดีตรงทีใ่ ห้คนนิยม สังคมมากกว่าตัวเอง แต่ไอ้สงั คมนิยม แบบตะวันตกเนีย่ มันไม่ใช่สงั คมนิยมของ จริงเพราะมันเริม่ ต้นมาจากความขัดแย้ง และมันมีผทู้ ร่ี ะบบต้องการให้เห็นค่าอยู่ อย่างนายทุนหรือปัญญาชน ท่านเสนอ สมมติฐานว่าทุกศาสนาทีจ่ ริงแล้วล้วนเป็น สังคมนิยมในตัวมันเองเพราะทุกศาสนา สอนให้คนไม่เห็นแก่ตวั ท่านก็เลยสร้าง คำ�ใหม่ขน้ึ มาว่า “ธัมมิกสังคมนิยม” คือ

สังคมนิยมทีป่ ระกอบขึน้ ด้วยธรรมะ ศีลธรรมไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคน ดี คำ�ว่าศีลคือภาวะปกติ ศีลธรรม คือธรรมทีท่ �ำ ให้เกิดภาวะปกติ ท่าน พูดในแง่วา่ จริงๆสรรพสิง่ ในธรรมชาติ มันก็อยูใ่ นสภาวะปกติของมันอยูแ่ ล้ว นกก็กนิ หนอนเท่าทีม่ นั อยูไ่ ด้ หนอน ก็กนิ พืชเท่าทีม่ นั กินได้ ทีนส้ี งั คมที่ มันยุง่ ยากเพราะเราออกจากภาวะ ปกติโดยเริม่ จากทีม่ นุษย์รจู้ กั ยุง้ ฉาง เป็นครัง้ แรก มันเป็นครัง้ แรกทีม่ นุษย์ รูจ้ กั กักตุนเกินกว่าทีบ่ ริโภค มันก็ไป ล้�ำ เส้นส่วนอืน่ โดยปริยาย ระบบนีก้ ็ ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�ให้เกิดภาวะปกติ อย่างยัง่ ยืนได้ แต่วา่ พอมาถึงจุดทีว่ า่ เราจะ ทำ�ให้คนกลับเข้าสูภ่ าวะปกติได้ อย่างไร ท่านพุทธทาสมองว่าระบบ ประชาธิปไตยมันช้า ดังนัน้ ระบบ ทีต่ อ้ งการคือ ประชาธิปไตยธัมมิก สังคมนิยม คือเป็นประชาธิปไตย ทีเ่ น้นธรรมะแต่วา่ บริหารงานโดย สังคมนิยมเผด็จการเพราะท่านรูส้ กึ ว่าถ้ามีผบู้ ริหารงานคนเดียวจะเกิด การเปลีย่ นแปลงได้ชดั เจนเพียงแต่ คนๆนัน้ ต้องมีธรรมะเป็นแนวทางใน การดำ�เนินการ ซึง่ พอมาถึงจุดนีก้ ม็ ี

หลายๆคนไม่เห็นด้วย แม้กระทัง่ ตัวผม เองด้วย ผมรูส้ กึ ว่าการทีเ่ ราเอาความดี ในหัวของๆคนหนึง่ ขึน้ มาเป็นบรรทัดฐาน ของสังคมต่อให้คนนัน้ จะเป็นคนดีแบบ สุดยอดก็ยงั อันตรายและน่ากลัวอยูด่ ี ถึงแม้คนนัน้ ไม่กนิ เหล้าแล้วมันจะแปล ว่าการกินเหล้าเข้าข่ายเลวไปโดยปริยาย ด้วยรึเปล่า ความดีมนั เป็นเรือ่ งส่วน ตัวในระดับหนึง่ เพราะมันมีไว้ไกด์ชวี ติ ตัวเอง แต่พอเราเอาความดีของเราไป ไกด์หรือตัดสินชีวติ คนอืน่ มันมีปญ ั หา ทันที มันไม่มนี ยิ ามความดีทต่ี รงกันร้อย เปอร์เซ็นต์อยูแ่ ล้ว มันคงจะเกิดปัญหา แน่ถา้ เราเอาความดีของคนๆหนึง่ ครอบ ไปทัง้ ประเทศพร้อมๆกัน อ่านเพื่อฝึกปรือการเขียน อย่างทีบ่ อกผมชอบนิยายทีส่ ร้าง โลกสมมติขน้ึ มาให้เราจมอยูใ่ นโลกที่ สร้างขึน้ ใหม่นน้ั เหมือนตอนทีห่ นัง Matrixออกมาก็ชอบมาก ตอนนีก้ เ็ ลย มาติดนิยายเรือ่ ง Game of Throne ที่ ตอนนีก้ �ำ ลังเป็นซีรส่ี โ์ ด่งดัง นิยายออกมา ห้าเล่มแล้วกำ�ลังจะจบทีเ่ ล่มที่ 7 อย่าง ถ้ายุคก่อนหน้านัน้ มี Lord of the Ring ยุคนีก้ ม็ ี Game of Throne มันสร้างโลก ใหม่ขน้ึ มา เป็นโลกแฟนตาซีแต่วา่ มันมี


13 ความดีมนั เป็นเรือ่ ง ส่วนตัวในระดับหนึง่ เพราะ มันมีไว้ไกด์ชวี ติ ตัวเอง แต่พอเราเอาความดีของเรา ไปไกด์หรือตัดสิน ชีวติ คนอืน่ มันมีปญ ั หา ทันที

เหตุผล หลักๆมันว่าด้วยการเฉือนคมของตระกูลต่างๆที่เป็นขุนศึก ถ้าให้อธิบาย ก็คือสามก๊กที่ไปอยู่ในโลกของ Lord of the Ring ที่มีตัวละครที่เปรียบได้กับ ขงเบ้ง โจโฉ เล่าปี่ มีตัวละครที่เป็นตัวแทนของคุณธรรม ศีลธรรม ความเฉียบ คม ไหวพริบ ปฏิภาณ ประโยคแต่ละประโยคนี่มันคมกริบแบบว่าอ่านแล้วต้อง ซี้ดดด...อูย อย่างมีประโยคทีล่ กู ถามพ่อว่า “คนเราจะกลัวและกล้าไปพร้อมกันได้เหรอ?” พ่อก็บอกว่า “คนเรานีแ่ หละทีเ่ วลากลัวจะทำ�ให้เรากล้าได้อย่างแท้จริง” มันคม บาดมากแบบทึง่ ว่าคิดได้ไงวะ มันสนุกมาก ไม่ได้ท�ำ ให้เราคิดอะไรได้มากมายแต่ รูส้ กึ ว่าในฐานะนักเขียนเล่มนีต้ อ้ งเอาไว้ลบั ภาษา แบบว่ามันสุดยอดมาก เขามี ความสามารถในการเผยตัวละครโดยไม่ใช้บทสนทนาเยอะ พูดน้อยต่อยหนัก แค่ คำ�พูดเล็กน้อยก็บอกได้เลยว่าคนๆ นีเ้ ป็นคนยังไง แต่ละคำ�มันเชือดเฉือนกันเหลือ เกิน คนอ่านสามก๊กสมัยก่อนอาจจะได้อรรถรสแบบเดียวกันนีแ้ หละ ค้นหาความเป็นไทยในวรรณกรรมร่วมสมัย ยุคนีถ้ า้ จะไม่พดู ถึงงานของมุราคามิคงไม่ได้ งานเขาเหมือนโลกเสมือนจริง มัน เหมือนว่าเขาสร้างโลกพวกนีข้ น้ึ มาโดยทีม่ นั มีอะไรคูข่ นานไปกับโลกทีเ่ ราอยู ่ มัน ท้าทายขนบเรือ่ งเล่าทีเ่ คยต้องมีตน้ กลางจบ มีเริม่ เรือ่ ง มีคลีค่ ลายแต่ของมุราคามิ นีม่ นั ไม่ม ี ไม่ใช้และทีส่ �ำ คัญคือมีความเบลอของศีลธรรมอยู ่ ไม่มถี กู ผิด ทุกอย่าง สีเทา นิยายของเขาเรือ่ งแรกทีผ่ มอ่านคือ Kafka on the Shore มันเหมือนเขา ตัดชีวติ ของคนมาส่วนหนึง่ โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ คือส่วนไหนของตัวละคร โดยทีต่ อนจบตัว ละครก็ยงั ใช้ชวี ติ ของเขาต่อไปได้โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งรูก้ ไ็ ด้ รูส้ กึ ว่ามันแปลกดี มีอะไร น่าสนใจพออ่านแล้วก็ท�ำ ให้กลับไปอ่านงานเขาอีกหลายๆเล่มแต่กไ็ ม่ได้ท�ำ ให้รสู้ กึ ว่า อยากเป็นนักเขียนแบบนี ้ แต่กท็ �ำ ให้เราเปิดโลกว่า เออ มันก็มงี านเขียนแบบนี้ ไปอยูท่ ญ ่ี ป่ี นุ่ หลายๆครัง้ ก็ท�ำ ให้เข้าใจว่าทำ�ไมมุราคามิถงึ เขียนแบบนีโ้ ดยทีอ่ ธิบาย ไม่ถกู แต่วา่ มันมีอะไรบางอย่างในสังคมญีป่ นุ่ ทีม่ นั เข้ากับความเบลอทีเ่ ขานำ�เสนอ ความไม่ตอ้ งจับต้นชนปลาย รวมถึงความอยูค่ กู่ นั ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนจริง เนีย่ ทีญ ่ ป่ี นุ่ มันชัดเจนมาก ก็เลยรอว่าเมือ่ ไหร่ตวั ผมเองจะสามารถสร้างวรรณกรรม ทีม่ นั พรีเซนต์ความเป็นไทยได้ในแบบทีไ่ ม่ใช่ลลิ ติ อะไรแบบนัน้ คือตอนนีเ้ ราให้ คุณค่าแต่กบั งานวรรณกรรมในอดีต แต่วา่ งานวรรณกรรมใหม่ๆยังไม่คอ่ ยมี งาน ส่วนใหญ่ยงั ไม่คอ่ ยเป็นงานวรรณกรรมในเชิงนิยายเท่าไหร่ มีแต่รปู แบบอืน่ ซะเยอะ

ศีลธรรมกับคนรุ่นใหม่ การทำ�รายการพืน้ ทีช่ วี ติ ทำ�ให้ผมต้องหาหนังสือเกีย่ วกับประเทศทีไ่ ปทำ�รายการ เมือ่ ปีทแ่ี ล้วไปอิหร่าน อิหร่านเมือ่ สามสิบกว่าปีกอ่ นเพิง่ ผ่านการปฏิวตั อิ สิ ลาม ทำ�ให้เกิดเป็นสาธารณรัฐอิสลามทีป่ กครองภายใต้กฎหมายมุสลิม ถามว่าทำ�ไมเป็น รัฐศาสนาแล้วทำ�ไมยังมีความรุนแรงเกิดขึน้ ผมได้อา่ นหนังสือชือ่ Khomeini’s Ghost ซึง่ พูดถึงการปฏิวตั อิ สิ ลามโดยผูน้ �ำ ทีช่ อ่ื Khomeini แล้วพอจะเข้าใจเลยว่า เพราะให้ศาสนาไปอยูใ่ นมือคนๆเดียว พอมีคนได้เป็นเสียงของพระผูเ้ ป็นเจ้าแล้วมัน ก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักทีท่ �ำ ให้เกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางก็ได้ ตอนทีผ่ มอยูใ่ นอิหร่านซึง่ เป็นรัฐศาสนา ผมเจอตำ�รวจตรวจเครือ่ งแต่งกาย ตามสีแ่ ยก อย่างทีมงานทีไ่ ปด้วยเป็นผูห้ ญิงก็ตอ้ งใส่ผา้ คลุมหัว หันกล้องไปทางตึก รัฐบาลปุบ๊ ก็เป็นเรือ่ ง อยูด่ ว้ ยความกดดันมาก ก่อนเกิดการปฏิวตั อิ สิ ลามนีเ่ ขาก็โดน ครอบงำ�จากชาติตะวันตกอยูเ่ ยอะ ตะวันตกไปเอาเปรียบเขาในเรือ่ งนํา้ มัน แต่ พอขับไล่จกั รวรรดินยิ มตะวันตกไปได้กก็ ลายเป็นรัฐอิสลาม ผมก็ไม่แน่ใจอยูด่ วี า่ อะไรมันดีกว่ากัน แน่นอนว่าแบบเดิมนีค่ วามโลภของชนชัน้ นำ�นีท่ �ำ ให้คนโดนกดขี่ มากมาย ปัจจุบนั ไม่ได้อยูด่ ว้ ยความโลภแต่อยูด่ ว้ ยความศรัทธาทีช่ นชัน้ นำ�มีตอ่ ศาสนา พอศรัทธามันครอบงำ�ไปถึงคนอืน่ ด้วยปุบ๊ มันก็กลายเป็นแบบนีอ้ กี สำ�หรับผมศีลธรรมไม่ควรเป็นเรือ่ งสาธารณะมากเกินไป ขณะเดียวกันถ้าเรา ปฏิเสธศีลธรรมเลยก็คงไม่ไหว ทุกวันนีค้ นรุน่ ใหม่ของไทยเองก็จะมีการบอกว่าการ ทำ�ดีเป็นเรือ่ งดัดจริต เป็นเรือ่ งสลิม่ โลกสวย แต่ถา้ คนรุน่ นีถ้ งึ วัยได้เข้ามาบริหาร ประเทศ เขาจะไม่เชือ่ ในความดีเลยเหรอ หลายๆคนทีเ่ ขาอุทศิ ตัวเพือ่ ผูอ้ น่ื ครู บ้านนอก เอ็นจีโอเขาก็เชือ่ ในความดี เขามีเมตตาจิตให้เพือ่ นมนุษย์ เขาทำ�เพราะ ความรักในคนอืน่ คุณค่าเหล่านีย้ งั ควรเชิดชูและยกย่องอยู ่ คนทำ�ดีไม่ควรถูกมอง ว่าดัดจริตใดๆทัง้ สิน้ แค่เราไม่ควรเอาความดีเหล่านีม้ าเป็นข้ออ้างใช้ในการบริหาร ส่วนรวมแค่นน้ั เองเพราะมันมีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นอย่างอิหร่านค่อนข้างสูงแต่ความดี ส่วนตัวผมว่ามันสำ�คัญมาก อย่าลืมมันไป แต่ถา้ เราต้องมาพูดในทีส่ าธารณะว่าคุณ ต้องเป็นคนดีนะคะ อันนีน้ า่ เบือ่ แล้ว ไม่รวู้ า่ จะช่วยให้สงั คมดีขน้ึ มาได้ในแง่ไหน สิงห์เป็นคนชอบตัง้ คำ�ถามและใช้เวลาในชีวติ ไปกับการพิสจู น์หาคำ�ตอบ สิงห์วพิ ากษ์ตวั เองอยูต่ ลอดและเขามีพลังพอทีจ่ ะเหนีย่ วนำ�ให้เราฉุกคิดต่อด้วย เมื่อคุณอ่านใจของเขา คุณจะได้อ่านและทบทวนจิตใจตัวเองด้วยเช่นกัน เป็นอันหมดข้อสงสัยว่าทำ�ไมใครๆถึงอยากให้เขาขึ้นแท่นเบสต์เซลเลอร์นัก


14

meet the doctor columnist :

ศิลา จิรวัฒโนทัย

ข้อมูลทำ�ฟันหาจากที่ไหน ??

การจะหาหนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การรักษาทางทันตกรรมสำ�หรับประชาชนทั่วไปในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เพราะส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของหนังสือเพื่อการเรียนการสอนในคณะทันตแพทย์ซะหมด แต่การอ่านก็ไม่ได้จำ�กัดอยู่ แค่การอ่านหนังสือเท่านั้น การค้นคว้าข้อมูลทาง Internet ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่เรา ต้องการได้ สำ�หรับการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาฟันสำ�หรับประชาชนทั่วไปจาก Internet สิ่งสำ�คัญไม่ได้ อยู่ที่ความสามารถในการหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การรู้จักแยกแยะเอา "ข้อเท็จจริง" ออกจาก "ข้อคิดเห็น" หรือ "คำ�โฆษณา" แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ วันนี้หมอเอา Website ที่เห็นว่าน่าจะมี ประโยชน์มาให้ลองเข้าไปเยี่ยมชมกันครับ

ทันตแพทยสภา (สำ�หรับประชาชน) http://www.dentalcouncil.or.th/member/index.php ภายใน Website ประกอบด้วย บทความให้ความรูท้ างทันตกรรมและเรื่อง อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวบรวมประกาศและข่าวสารต่างๆจากทันตแพทยสภา รายชื่อคลินิกทันตกรรมแยกตามจังหวัด-เขต ส่วนที่หมอคิดว่ามีประโยชน์ดีคือแถบทางด้านขวาครับ เราสามารถตรวจสอบ ว่าทันตแพทย์ที่เราพบนั้น ได้รับใบอนุญาตจากทันตแพทยสภาหรือไม่ โดย การกรอกชื่อ-นามสกุลลงไปได้ แต่ต้องระวังเรื่องการสะกดด้วยนะครับ ถ้ามี ข้อสงสัย หรือปัญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 02-951-0420-2 (ทันตแพทยสภาจะไม่รบั เรือ่ งร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ครับ)

คณะทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.dt.mahidol.ac.th/thai/main2011/index.php คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.dent.chula.ac.th/main.php?filename=index คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://dent.swu.ac.th/ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/index1.html คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.dent.cmu.ac.th/web/ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://www.dent.psu.ac.th/ddent/ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.dentistry.kku.ac.th/dt2008/ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.dent.nu.ac.th/index.aspx ซึง่ จากใน Website นอกจากบทความความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งฟันแล้ว เราจะ สามารถทราบสถานทีต่ ง้ั และเบอร์โทรศัพท์ส�ำ หรับติดต่อหน่วยงาน หรือคลินกิ ต่างๆของทางคณะทันตแพทย์แต่ละมหาวิทยาลัยได้ และทางมหาวิทยาลัยจะ รวบรวมประกาศประชาสัมพันธ์ตา่ งๆไว้ดว้ ยครับ (กิจกรรมตรวจฟัน-ทำ�ฟันฟรี การรับสมัครนักศึกษาในโครงการต่างๆ เป็นต้น)

สมาคมทันตแพทย์จดั ฟันแห่งประเทศไทย http://www.thaiortho.org/?page_id=46 ใน Website นีจ้ ะรวบรวมความรูเ้ กีย่ วกับการจัดฟันไว้คอ่ นข้างละเอียดครับ ทัง้ ข้อปฏิบตั ใิ นระหว่างการจัดฟัน ทำ�ไมต้องถอนฟันก่อนการจัดฟัน ปัจจัยเสีย่ ง และข้อจำ�กัดของการจัดฟัน และคำ�ถามยอดฮิตอืน่ ๆอีกมาก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน สามารถเขียนเข้ามาถาม ได้ที่ dental.d.clinic@gmail.comและสำ�หรับผู้ใช้ Facebook สามารถ เข้ามาเยี่ยมกันได้ที่ www.facebook.com/dentaldclinic


15


16

Our mind columnist :

อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

บทเรียนสุดท้ายนอกตำ�รา ทุกๆ ปี มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) ของสหรัฐอเมริกา จะมีการจัด การบรรยายชือ่ The Last Lecture โดยจะเชิญอาจารย์มาพูดโดยให้สมมติวา่ ถ้าพวกเขารูว้ า่ ตัว เองกำ�ลังจะตาย พวกเขาจะมีสง่ิ ใดทีอ่ ยากบอกกับนักเรียนในการเล็ค เชอร์ครัง้ สุดท้ายของพวกเขา ในเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2550 ผูท้ ไ่ี ด้รบั เชิญให้ขน้ึ พูดมีนามว่าแรนดี้ เพาช์ (Randy Pausch) ศาสตราจารย์ดา้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์วยั 47 ปีของคาร์เนกี เมลลอน สิง่ ทีท่ �ำ ให้แรนดีต้ า่ งจากอาจารย์คนอืน่ ๆ ก็ คือเขากำ�ลังจะตายจริงๆ ครับ แรนดีไ้ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งตับ อ่อน และจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้ไม่เกิน 6 เดือน หัวข้อทีแ่ รนดีพ้ ดู ในวันนัน้ คือ “Really achieving your childhood dreams” หรือการทำ�ความฝันในวัยเยาว์ให้เป็นจริง เมือ่ ตอนเด็กๆ แรนดีม้ คี วามฝันมากมาย เช่นการอยูใ่ นสภาวะไร้แรง โน้มถ่วง การได้เล่นในลีกอเมริกนั ฟุตบอลอาชีพ (NFL) และการได้ ทำ�งานกับวอลท์ดสิ นียใ์ นตำ�แน่ง “จินตวิศวกร” (Imagine + Engineer = Imagineer) แรนดี้ ไม่ได้ท�ำ ความฝันได้ส�ำ เร็จทุกข้อ แต่เขาก็มองว่า สิง่ ทีเ่ ขา ได้เรียนรูจ้ ากการได้ไล่ตามความฝัน ก็คมุ้ ค่าเป็นอย่างยิง่ แล้ว และสิง่ ทีย่ อดเยีย่ มยิง่ ไม่แพ้กบั การทำ�ฝันตัวเองให้เป็นจริง คือการทีแ่ รนดีไ้ ด้ ช่วยให้นกั เรียนของเขาหลายๆ คนได้ท�ำ ความฝันของพวกเขาให้เป็น จริงด้วยเช่นกัน การพูดในครัง้ นัน้ มีผเู้ ข้าฟังในหอประชุมของคาร์เนกี เมลลอน

500 คน แต่เมือ่ มีคนนำ�วีดโี อ The Last Lecture ของแรนดีไ้ ปขึน้ บน Youtube เพียงเดือนเดียวก็มผี เู้ ข้าชมมากกว่าหนึง่ ล้านคน แรนดีจ้ งึ ตัดสิน ใจเขียนหนังสือชือ่ เดียวกันเพือ่ ทีจ่ ะบอกเล่าถึงประสบการณ์และบทเรียน ชีวติ ได้อย่างละเอียดละออมากกว่าทีก่ ารพูดเพียงหนึง่ ชัว่ โมงจะทำ�ได้ หนังสือเรือ่ ง The Last Lecture ได้รบั การแปลไปแล้วสีส่ บิ กว่าภาษา รวมถึงภาษาไทยทีแ่ ปลโดยคุณหนูดี วนิษา เรซ และจัดพิมพ์โดยสำ�นักพิมพ์ อมรินทร์ครับ มีหลายบทเรียนใน The Last Lecture ทีผ่ มชอบมาก เช่นเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ ุ ไล่ตามความฝัน คุณมักจะเจอ “กำ�แพง” หรืออุปสรรค มากมาย แรนดีบ้ อกว่ากำ�แพงไม่ได้มไี ว้เพือ่ กีดกันคุณไม่ให้ไปถึงจุดหมาย แต่มไี ว้เพือ่ พิสจู น์วา่ คุณต้องการพิชติ ฝันนัน้ มากเพียงพอหรือเปล่า หรืออีก นัยหนึง่ กำ�แพงไม่ได้มไี ว้กน้ั คุณ แต่มไี ว้กน้ั คนอืน่ ทีไ่ ม่ได้มคี วามทุม่ เทมาก พอต่างหาก แรนดีม้ องว่าเขาโชคไม่ดที เ่ี ป็นมะเร็งตับอ่อน แต่เขาสามารถเลือกได้ ว่าจะใช้ชวี ติ ทีเ่ หลืออย่างไร จะสงสารตัวเองและโทษว่าโลกนีไ้ ม่ยตุ ธิ รรม หรือจะใช้ชวี ติ ช่วงสุดท้ายอย่างเบิกบานกับคนทีเ่ ขารัก (แรนดีม้ ลี กู สามคน คนโตอายุเพียงเจ็ดขวบ ณ ตอนนัน้ ) แรนดีบ้ อกว่า การใช้ชวี ติ ก็เหมือน กับการเล่นไพ่ เราไม่สามารถจะเลือกได้วา่ โชคชะตาจะแจกไพ่อะไรให้กบั เรา แต่เราสามารถเลือกได้วา่ จะเล่นไพ่ในมือเราอย่างไรให้เกิดผลดีทส่ี ดุ แรนดีย้ งั ได้ทง้ิ ท้ายด้วยว่า เขาเชือ่ เรือ่ งกฎแห่งกรรม “ขอเพียงแค่คณ ุ ใช้ชวี ติ อย่างถูกต้อง กฎแห่งกรรมจะดูแลคุณ และความฝันจะเดินมาหา คุณเอง”


columnist :

let it grow

สุธรรม ภู่ระหงษ์

17

อ่าน“ฉลาก” อย่างฉลาด

เข้าหน้าหนาวแล้วแต่เหตุใดแถวบ้านเรา ยังร้อนระอุ ว่าแล้วก็เดินเข้าร้านสะดวก ซื้อเพื่อหาเครื่องดื่มมาดับกระหายเสีย หน่อย วันนี้อยากดื่มนํ้านางเอกครับ เผื่อ ผิวพรรณที่หยาบกระด้างจะใสกระจ่าง และดูนุ่มนวลขึ้นมาบ้าง จะว่าไปน้ำ�ผลไม้ยอดฮิตของโลก เราใบนี้คงไม่มีอะไรเทียบเคียงได้กับนํ้า ส้มคั้นได้ ตลาดน้ำ�ส้มบ้านเราโดยเฉพาะ น้ำ�ส้มบรรจุกล่องนั้นต่อสู้กันดุเดือด มาก ทั้งในแง่ของความหลากหลายซึ่ง มีตั้งแต่ ส้มสายน้ำ�ผึ้ง น้ำ�ส้มโชกุน ส้ม เช้ง ส้มซันคิส ส้มโน่นนี่มากมาย และ ไหนจะเรื่องราคาที่มีหลายชั้นวรรณะ เหลือเกิน ถ้าสังเกตที่ข้างกล่องของทุก ยี่ห้อ จะระบุเหมือนกันหมดว่าผลิตจาก น้ำ�ส้ม 100% จากธรรมชาติแท้ๆ แต่ ทำ�ไมน้ำ�ส้มเขียวหวานแต่ละยี่ห้อทำ�ไม ถึงรสชาดไม่เหมือนกันเลย ทั้งๆที่มันทำ� มาจากส้มพันธุ์เดียวกันแท้ๆ มันเป็นไปได้จริงๆเหรอ สิ่งที่ข้องใจ อีกอย่างคือขนาดเราซื้อส้มแค่ 1 กิโล เนี่ย เจอหวานบ้างเปรี้ยวบ้างปะปนกัน ไป ผู้ผลิตพวกนี้เค้าคุมรสชาติให้เหมือน กันตลอดปีตลอดชาติได้ยังไง ทั้งๆที่เป็น

น้ำ�ส้มแท้ร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยนะ ผมจะเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่า การ ผลิตนํ้าส้ม 100% นั้นแบ่งเป็นสอง แบบใหญ่ๆ แบบแรกคือ คั้นน้ำ� นำ�ไป ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (พาสเจอร์ไรซ์) แล้วเก็บไว้ในถังไร้อากาศ เพื่อจะได้ มีน้ำ�ส้มขายตลอดปี ซึ่งนานนับเดือน หรือในบางกรณี อาจเป็นปี! ก่อนที่จะ บรรจุกล่องขายต่อไป น้ำ�ส้มแบบนี้จะ เรียกว่า “น้ำ�ส้มคั้นสด 100%” ฟังดูดี ใช่มั้ยครับ ยังครับ..อย่าเพิ่งดีใจไป เพราะ สิ่งที่พ่อค้าไม่ได้บอกเราก็คือ การพาส เจอร์ไรซ์และการเก็บในถังที่นานขนาด นั้นทำ�ให้รสชาดและคุณประโยชน์เสีย ไปส่วนหนึ่ง ดังนั้นจึงเติม “เครื่องปรุง รส” ที่บริษัทผลิตหัวนํ้าหอมชั้นนำ� ผลิตให้โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มกลิ่นและ รสชาดที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาจาก นั้นถึงจะบรรจุกล่องขายได้ แต่ด้วย ความที่ว่าสารปรุงแต่งกลิ่นและรสนั้น สกัดมาจากเนื้อส้มและเปลือกส้มตาม ธรรมชาติ จึงไม่ต้องระบุไว้ที่ข้างกล่อง แต่อย่างใด ส่วนเนื้อส้ม หรือเกล็ดส้มที่ เดี๋ยวนี้เป็นจุดขายนั้น เค้าก็ซื้อแยกมา

เติมต่างหากก็ได้ พูดง่ายๆก็คือน้ำ�ส้มคั้น สด 100% นี้ ทั้งน้ำ� ทั้งเนื้อ และกลิ่น อาจจะมาจากส้มคนละผลกันก็ได้ อึ้งไป เลยใช่มั้ย ในขณะที่อีกแบบหนึ่งคือ “น้ำ�ส้ม 100% จากน้ำ�ผลไม้เข้มข้น” น้ำ�ผลไม้ ประเภทนี้ เค้าจะเอาน้ำ�ผลไม้สดมาระ เหยให้ได้น้ำ�ผลไม้เข้มข้น เพื่อง่ายต่อ การเก็บรักษาและขนส่ง ผู้ผลิตบ้าน เราจะซื้อน้ำ�ผลไม้เข้มข้นนี้มาเติมนํ้า เติม“เครื่องปรุงรส” แล้วฆ่าเชื้อด้วย ความร้อนอีกครั้งจึงบรรจุและขาย หรือ บางยี่ห้ออาจจะเติมสารอาหารหรือ น้ำ�ตาลก็แล้วแต่ แม้ว่าน้ำ�ส้มแบบ แรกมักจะมีรสชาติดีกว่า ใกล้เคียง ธรรมชาติมากกว่า แต่หากนำ�มาเทียบ กันด้านคุณค่าทางอาหารแล้ว น้ำ�ส้ม 100% แบบคั้นสดจะมีคุณค่าทาง อาหารมากกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่สิ่งที่ต่างกันแน่ๆก็คือราคาครับ คำ� ว่า “คั้นสด” นั้นสามารถสร้างจุดขาย ได้เป็นอย่างดี และตั้งราคาให้สูงกว่าได้ ง่ายๆ อีกคำ�หนึ่งที่ดูเหมือนเข้าใจง่ายแต่ ลึกซึ้ง คือคำ�ว่า “ไม่ผสมน้ำ�ตาล” ที่

ข้างกล่องน้ำ�ส้ม สิ่งที่พ่อค้าต้องการสื่อ และเป็นสิ่งที่หลายคนหลงเข้าใจผิดก็ คือ “ไม่ใส่น้ำ�ตาลเพิ่ม = ไม่อ้วน” แต่ ส้มเป็นผลไม้ที่มีนํ้าตาลเยอะมากตาม ธรรมชาติอยู่แล้วพ่อค้าเค้าไม่ใส่น้ำ�ตาล ให้เปลืองต้นทุนหรอกครับ ที่เขียนระบุ ไว้แบบนี้เค้าต้องการสร้างความสับสน เอ้ย....จุดขายมากกว่าอะไรทั้งสิ้น รู้แบบนี้แล้วผมอยากแนะนำ�ให้กิน ผลไม้เป็นลูกๆ ดีกว่าครับ เพราะอย่าง น้อยมันก็ต้องไม่ผ่านกระบวนการใดๆ มีวิตามิน เกลือแร่ที่ครบถ้วน และที่ สำ�คัญสิ่งที่เราต้องการจากการกินผลไม้ ก็คือใยอาหารครับ ใยอาหารทำ�ให้เรา อิ่มเร็ว และช่วยไม่ให้เราอ้วนด้วย น้ำ� ผลไม้100% ยี่ห้อไหนก็สู้ไม่ได้ทั้งนั้นล่ะ ครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรระลึกไว้ ก็คือ จะน้ำ�ผลไม้กล่องหรือผลไม้สดมีก็ น้ำ�ตาลทั้งนั้น ถ้ากินมากเกินไปก็อ้วน เหมือนกัน แต่ถ้าอยากจะสดชื่นนิดๆ หน่อยๆก็ทานเถอะครับ แต่อย่าลืมเพิ่ม ผลไม้สดๆด้วย ปี 2013 นี้มีเรื่องการอ่านก่อนซื้อ มาให้ผู้อ่านเยอะเลยครับ แล้วเจอกัน ฉบับหน้าครับ


18

our scoop

columnist :

ดาริกา บำ�รุงโชค

เพราะ “ร้านหนังสือ” เราจึงพบกัน 3 หนุ่มเจ้าของร้านเล็ก แต่ใจใหญ่ ใจกลางกรุง

บางที “รงค์ วงศ์สวรรค์” ยังคงพูดถูกว่า “ผู้อ่าน คือ ลมหายใจของนักเขียน” ตราบใด ยังมีคนอ่าน นักเขียนก็ยังอมตะ หากแต่ไม่มี “พื้นที่สื่อกลาง” ค้าขายหนังสือ วิถีโคจร ของทั้งสองลมหายใจคงยากที่จะเดินทางมาบรรจบพบกัน “ร้านหนังสือ” ในมหานครกรุงเทพ ผุดขึ้นเรียงรายทุกหัวระแหง ยามใดนึกอยาก ซื้อหาหนังสือสักเล่ม กลับต้องหอบสังขารแหวกผ่านคลื่นมนุษย์ไปให้ถึงห้างสรรพ สินค้า แต่มองดูจำ�นวนนับร้อยนับพันสาขาของร้านหนังสือต่างสืบสายโลหิตจาก “เชน สโตร์ยักษ์ใหญ่” แทบทั้งสิ้น ตรงข้ามกับการดำ�รงอยู่ของ “ร้านหนังสือเล็กๆ” ที่ซุก ตัวอย่างเดียวดาย ตามหลืบมุมเมืองอย่างเงียบงัน เฝ้ารอใครบางคนมาค้นพบความ พิเศษด้วยตนเองนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านพบคนกล้าลุกขึ้นมาท้าทายคำ�ค่อนขอด จากสังคมที่ว่า “ร้านหนังสืออิสระ เป็นตัวกินฝัน” ไม่น่ามีอายุยืนนานในประเทศที่ไม่ พิสมัยการอ่านหนังสือเป็นทุนเดิม แต่หากใครได้รู้จักและหลงรัก “ร้านหนังสืออินดี้” ที่เลือกยืนหยัดบน “หนทาง” ของตนเอง คงเข้าใจดีว่า มีเสน่ห์ซ่อนเร้นอย่างบางผลักดันให้เป็น “ลมใต้ปลีก” ช่วย พยุงให้ธุรกิจมหาโหดอยู่รอดบนโลกยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก เหมือนดัง 3 ชายหนุ่ม เจ้าของร้านหนังสือเล็กๆ แต่ใจใหญ่ กล้าลงสนามเป็นผู้แผ้วถางทางให้เห็น เริ่มต้นเปิดบทสนทนาระหว่างชั้นหนังสือในร้าน “หนังสือเดินทาง” (Passport bookshop) ของ “หนุ่ม-อำ�นาจ รัตนมณี” จากเคยสร้างตำ�นานไว้บนถนน พระอาทิตย์ ก่อนต้องยอมหอบหิ้วกองหนังสือย้ายร้านใหม่มาสานต่อความฝัน ที่ห้อง แถวเก่าแก่ริมถนนพระสุเมรุ ใกล้สะพานผ่านฟ้าฯ “คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับร้านหนังสือขนาดเล็ก แต่เสน่ห์ก็อยู่ที่ความเป็นอิสระ แบบ stand alone กลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนร้านหนังสือแบรนด์ดังที่มีสาขา มากมาย เหมือนมานั่งในร้านกาแฟโบราณ ที่มีบรรยากาศบางอย่างเฉพาะตัว” ชีวิตของชายที่ชื่อ “หนุ่ม” อดีตเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศระดับ ธนาคารโลก กล้าหันหลังให้กับหนทางที่คนนอกมองว่า “มั่นคงและมั่งคั่ง” เพราะนั่น

ไม่ใช่รูปแบบชีวิตที่เขาต้องการ มีเพียงสัญชาตญาณบอก บวกกับนิสัยรักการอ่าน และชอบท่องเที่ยว ประกอบร่างเป็นที่มาของชื่อ “ร้านหนังสือเดินทาง” “ร้านเล็กต้องเล่นทางลึก เล่นทางกว้างย่อมสู้ร้านใหญ่ไม่ได้อยู่แล้ว คอน เซ็ปต์ของร้านต้องชัดเจน เป็นในสิ่งที่เราถนัด คือ หนังสือเดินทางท่องเที่ยว แต่ ก็ไม่ได้จำ�กัดแค่หนังสือนำ�เที่ยวหรือสารคดี แต่ยังรวมถึงวรรณกรรม เรื่องสั้นดีๆ รวมถึงหนังสือเชิงปรัชญา ศาสนา เพราะการเดินทางไม่ใช่แค่ไปเห็นเชิงกายภาพ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำ�ความเข้าใจอะไรบางอย่างด้วย” 12 ปี บนเส้นทางที่ไม่ได้รื่นรมย์โรแมนติกอย่างที่ใครฝัน ต้องผ่าน ร้อน ผ่านหนาว ประคับประคองให้ร้านหนังสือเล็กๆ จนมาถึงวันนี้ “หนุ่ม หนังสือเดินทาง” พิสูจน์ความเชื่อให้เห็นแล้วว่า “ร้านหนังสืออิสระสามารถไป รอดในเมืองไทย” แม้ถูกจำ�กัดด้วยขนาดพื้นที่ในห้องแถวคูหาเดียว ไม่มีส่วนลด ราคา ไม่มีระบบสมาชิก ไม่แจกของแถม ไม่มีห่อปกพลาสติก กลับไม่ได้สลัก สำ�คัญเทียบเท่า “มิติความรู้สึกและมิตรภาพ” จากแฟนร้านหนังสือเสมือนเป็น “ปุ๋ย” ให้ร้านแห่งนี้เติบโต


19

“มีพลังอยากทำ�ร้านนี้ต่อ แค่มีน้องบางคนผ่านมาแล้วแวะมาทักทาย เล่า เรื่องราวในชีวิตให้ฟัง บางคนอ่านหนังสือที่แนะนำ�แล้ว กลับมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น บ้าง หลายคนมาที่นี่ไม่ได้ต้องการซื้อหนังสือ แต่มาที่นี่เพราะอยากพบใครบางคนที่ เคมีตรงกัน แค่ความรู้สึกเช่นนี้ก็ช่วยเติมเต็มให้เป็นสุขในทุกวันที่ประตูร้านปิดลง” คล้ายเป็น “ศาลาริมทาง” ให้นักเดินทางผู้ชอบการครุ่นคิด ได้มาพักกาย พักใจ นั่ง พูดคุยกับ “หนุ่ม” คนขายหนังสือที่เป็นเหมือน “เพื่อน” เมื่อลองแวะมาก็เหมือนได้ รับพลังพิเศษกลับบ้าน แล้วอยากแพ็คกระเป๋าออกเดินทางโดยด่วน และนี่อาจเป็น มนต์เสน่ห์ของร้านหนังสือเล็กๆ ที่โลกเงินตราไม่สามารถอธิบายได้ ข้ามจากฝั่งจากเกาะรัตนโกสินทร์มานั่งคุยกับหนุ่มนักเขียนรางวัลซีไรต์ “คุ่นปราบดา หยุ่น” หุ้นส่วนใหญ่ของร้านหนังสือน้องใหม่ “บุ๊คโมบี้” (Bookmoby) บนชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ “ตอนแรกคิดทำ�แค่เว็บไซต์คลังหนังสือออนไลน์ แต่พื้นที่เชิงกายภาพก็ยัง ตอบโจทย์อยู่ เพราะแม้คนเราจะคุยกันผ่านโซเซียล มีเดีย สุดท้ายก็ยังอยากมาเจอ พบหน้าพูดคุยกันอยู่ดี เลยตัดสินใจทำ�ร้านหนังสือขึ้น เพื่อหวังเปิดพื้นที่ให้ทั้งนัก อ่าน นักเขียน และสำ�นักพิมพ์ ได้มาพูดคุยกันอย่างจริงจัง หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ วรรณกรรมที่นี่” แม้เพิ่งเปิดได้แค่ 4 เดือน ก็เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว อาจเพราะทำ�เลดี ไปมา สะดวก แต่ปราบดากลับตั้งข้อสังเกตว่า “น่าแปลกใจที่ย่านสยามสแควร์ กลับไม่มี ร้านหนังสือเล็กๆ ในทำ�นองนี้เลย มีเพียงแต่ร้านสาขาใหญ่ ขายหนังสือแบบเดียวกัน ไม่ว่าไปสาขาไหน และเราคิดว่าหนังสือเล็กๆ ของคนตัวเล็กๆ หลายเล่มกลับไม่ได้ รับสิทธิ์ให้มีพื้นที่วางขาย เราก็เลยทำ�ร้านนี้ขึ้นมาด้วย อย่างน้อยอยากเห็นวงการ หนังสือมีความหลากหลายมากขึ้น” “บุ๊คโมบี้” เลยอาสาเปิดชั้นหนังสือให้สำ�นักพิมพ์ขนาดเล็กๆ ได้มีโอกาสสื่อสาร กับกลุ่มผู้อ่านบ้าง รวมถึงวรรณกรรมคลาสสิก หนังสือเชิงประวัติศาสตร์ สังคม วิทยาศาสตร์ หรืองานเขียนออกแนวค่อนข้างจริงจัง ไม่ใช่หนังสือถูกใจตลาดมากนัก รวมถึงหนังสือหายากก็มีวางขายที่นี่ แต่เนื้อหาก็ไม่ถึงขึ้นเคี้ยวยากจนเกินไป เพราะถ้าเปรียบร้านบุ๊คโมบี้เป็นคน คงมีลักษณะอยากรู้ อยากเห็น แต่ไม่ถึงขั้นเป็น นักปราชญ์ เพียงแค่ทะเยอทะยานอยากรู้ อยากอ่านมากกว่า เพื่ออยากค้นพบอะไร ใหม่ๆ อยู่เสมอ “อยากสร้างพื้นที่และบรรยากาศร้านหนังสือในยุคที่คนชอบพูดว่า เป็นจุดจบ

ของหนังสือ แต่เราไม่ได้เชื่อแบบนั้น คนรักการอ่านยังมีอีกเยอะ เพียงแต่เราต้อง ทำ�ให้ถูกทาง ไม่คิดเชิงธุรกิจใหญ่อัดเงินทุนอย่างเดียว ถ้าคิดแบบนั้นก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะหนังสือเป็นการทำ�ธุรกิจที่ต้องคิดเชิงการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนกับผู้อ่าน ด้วย” ปราบดา หยุ่น หวังเช่นนั้น ถ้าแก่นของหนังสือ คือ เนื้อหาสาระ ไม่ได้ดูที่รูปลักษณ์สภาพภายนอก ร้าน หนังสือ “ดาสะ” (Dasa Book Cafe) คือ สวรรค์ของหนอนหนังสือมือสอง ที่เปิด มากว่า 8 ปีในเป็นห้องแถวเล็กๆ ริมถนน ระหว่างสุขุมวิทซอย 26 และ 28 “กีวี่-กวีวุฒิ วุฒิวิภู” หุ้นส่วนของร้านเล่าถึงที่มาชื่อ “ดาสะ” มาจากชื่อท่าน อาจารย์พุทธทาส แปลว่า "ทาส" ตีความเป็น “ทาสหนังสือ” หรืออีกมุมหนึ่ง ร้าน หนังสือแห่งนี้เป็นเหมือน “ทาสรับใช้” ทั้งสังคมและชุมชนด้วย เสน่ห์ของร้านดาสะ ต่างจากร้านหนังสือมือสองโดยทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ลูกค้า ไม่ต้องมุดฝุ่นแหวกหยากไย่เข้าไปคุ้ยกองหนังสือ แต่มีบรรยากาศภายในร้าน อบอุ่นสบายเหมือนร้านขายหนังสือใหม่ อบอวลด้วยกลิ่นกาแฟคลุกเคล้ากับกลิ่น อายหนังสือของวันวาน เคล้าคลอเสียงเพลงเบาๆ พร้อมนั่งเสพอ่านหนังสืออย่าง เพลิดเพลินใจหนังสือส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีในราคาเป็นมิตร มีให้เลือกแบบ ท่วมท้นกว่า 16,000 เล่ม ซึ่ง 80% เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ จัดวางเป็นหมวดหมู่ เรียงตามนามสกุลผู้แต่งอย่างเรียบร้อยบนชั้นหนังสือของทั้ง 3 ชั้น มีหนังสือเกือบ ทุกประเภท รวมทั้งหนังสือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เรียงรายบนชั้นให้เลือกสรร อีกสิ่งพิเศษของร้านนี้ เปิดโอกาสให้ลูกค้านำ�หนังสือเก่ามาแลกเป็นเงินหรือ สะสมเป็นมูลค่า เพื่อเก็บไว้แลกหนังสือเล่มอื่นในร้านกลับไปก็ได้ หรือเล่มไหน อ่านจบแล้ว อยากนำ�มาเทิร์นให้ที่ร้านก็ได้เช่นกัน แถมยังมีบริการระบบสืบค้น จาก www.dasabookcafe.com อำ�นวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาหา หนังสือนาน "ที่มาของหนังสือแต่ละเล่มเกินคาดเดาได้ บางครั้งก็ได้หนังสือหายากแบบ ไม่คาดคิด บางเล่มหลงมาอายุกว่า 100 ปีแล้วก็มี โดยที่แต่ละวันเราจะไม่รู้เลยว่า หนังสือแบบไหนจะเดินทางมาหาเราบ้าง แต่บางทีจังหวะที่หนังสือเดินทางมาถึง ร้านเรา บังเอิญมีใครต้องการพอดี และเชื่อว่า หนังสือจะหาคนอ่านเอง ถ้าเรามีโชค คนอ่านกับหนังสือคงพบได้กัน” กวีวุฒิ ทิ้งท้ายให้ต้องพกดวงมาร้านนี้ด้วย พื้นที่ใน “ร้านหนังสือเล็กๆ” ทว่าทรงพลังและมีมิตรภาพ เป็นหนึ่งภาพสะท้อน เผยให้เห็นมุมน่ารักของกรุงเทพมหานครที่ใครว่าร้าย “ไม่ได้ต่างคน ต่างอยู่” อย่าง ที่คิด และยังมีอีกหลายสถานที่พิเศษ รอคอยให้ใครบางคนออกตามหาเสน่ห์ที่ ซุกซ่อนอยู่ด้วยตนเอง ไม่แน่ว่า...พื้นที่สุขสงบอาจอยู่ใกล้บ้านของคุณแค่เอื้อม


20 10 ร้านหนังสืออินดี้ ยังมีให้เยี่ยมเยือนทั่วกรุง ร้าน ก.เอ๋ย ก.กาแฟ 167/3 ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า19 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. (ตรงข้าม พาต้า ปิ่นเกล้า) โทร. : 0-2882-4003 ร้านศึกษิตสยาม ถนนเฟื่องนคร ตรงข้ามวัดราชบพิธฯ โทร. 0-2222-5698 ร้านริมขอบฟ้า ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนปรินายก โทร. 0-2622-3511 ร้านโกมล ซอยบ้านช่างหล่อ ถนนพรานนก โทร. 0-2412-0744 ร้านประตูสีฟ้า ซอยเจริญมิตร (เอกมัย 10) โทร.0-2726-9779 ร้าน Carnets d'Asie 29 ถ.สาทรใต้ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. โทรศัพท์ 0-2286-3844 ร้านก็องดิด 207 ถนนตะนาว หลังอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แขวงบวรนิเวศเขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2622-2862 ร้าน My Cafe The Library ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ ซิตี้อเวนิว ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้ เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร. 0-2907-2220 ร้าน Book @ 53 Café เลขที่ 25/1 ซอย สุขุมวิท 53 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ (ซอยไปดีมาดี) BTS สถานีทองหล่อ ทางออก 1 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2258-7747 ร้านสวนเงินมีมา 77, 79 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์. 0-2622-0955, 0-2622-0966, 0-2622-2495-6


columnist :

Air mail

วาดฝัน คุณาวงศ์

21

ลอนดอน กับความลับในการอ่าน สวัสดีค่า หลังจากหนีเรียนกลับเที่ยวเล่นที่กรุงเทพฯ เสียนานสุดท้ายอายก็ต้องกลับมา เมืองหลวงในประเทศที่ฝนตกตลอดทั้งปีทั้งชาติจนได้ ก็ยังทำ�ใจรักลอนดอนไม่ค่อย ได้เหมือนเดิม อาจะเป็นเพราะไม่ชอบบรรยากาศที่เป็นสีเทาเสมอของที่นี่ แต่ปีนี้ ก็พยายามออกไปข้างนอก เที่ยวเล่นบ้าง เพราะว่าจริงๆ เรารอความสุขวิ่งเข้าชน อย่างเดียวก็ไม่ได้ เราต้องออกตามหามันบ้าง เดินทางในลอนดอนก็หนีไม่พ้นการลงท่อ (tube) ที่ไร้สัญญาณโทรศัพท์ และ internet โดยสิ้นเชิง ตามประสามนุษย์เมืองใหญ่ที่จะไม่ยุ่งเรื่องของใครทั้งสิ้น ทุกคนย่อมจะหากิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ทำ�ระหว่างเดินทาง เช่น ฟังเพลง เล่นเกมใน มือถือ อ่านหนังสือพิมพ์ที่มีแจกฟรีกันทั่วไป หรืออ่านหนังสือ ที่มาในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นเล่มปรกติ โชว์กันจะๆ ไปเลยว่าฉันอ่านอะไรอยู่ดูซะสิยะ กับแบบ e-book ที่สามารถทำ�ให้คนงุบงิบอ่าน 50 Shades of Gray (นิยาย erotic สุดฮิต ติดอันดับ best seller ล้มสถิติขายดีของ Harry Potter แบบกระจุยกระจาย สงสัยคงอังกฤษ จะชอบจิ้น) ได้อย่างไม่มีใครรู้ ยกเว้นคุณจะมีเพื่อนร่วมทางอย่างข้าพเจ้าที่แอบดูว่า คุณอ่านอะไรอยู่ เค้ารู้นะตัวเอง เห็นตอนนี้ทางกทม. มีโครงการจะแปลงกรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือ (อีกแล้ว! หลังจากที่พยายามจะเป็นเมืองแฟชั่น เป็นเมืองอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะ) ก็เลยคิด ว่าจริงๆ แล้ว ถ้ารัฐบาลอยากให้คนไทยอ่านหนังสือเกินปีละ 8 บรรทัดก็น่าจะลอง ตัดสัญญาณโทรศัพท์บท BTS กับ MRT ดูอาจจะช่วยได้นะเออ พอเข้าหน้าหนาวแล้วการจิบชาอยู่บ้านอ่านหนังสือก็เป็นความสุขที่หาได้ง่าย ดี อยู่ที่นี่อายอ่านหนังสือเยอะกว่าอยู่กรุงเทพฯ อาจเป็นเพราะเรียนวิชาที่มีหนังสือ ให้อ่านท่วมหัว จนเด็กตายทั้งตัวหนังสือปิดก็มิด และหาหนังสือที่นี่หาง่ายกว่าที่ กรุงเทพฯ มาก เพราะก่อนหน้านี้ตอนพยายามหาหนังสือเล่มเดียวกันที่กรุงเทพฯ อายต้องวิ่งเข้าวิ่งออกห้องสมุดเป็นว่าเล่น ต่างจากที่นี่ที่มีร้านหนังสืออยู่เยอะ ทั้งใน

online ร้านหนังสือทั่วไปใหญ่ๆ มีหลายสาขา เหมือน kinokuniya หรือร้านนาย อินทร์ที่กรุงเทพฯ และแบบที่อายชอบมากคือร้านหนังสือเฉพาะทางเล็กๆ ที่ซ่อน ตัวอยู่ตามที่ต่างๆ ที่เป็นเหมือน hidden wonderland ของผู้ที่สนใจ นั่งอยู่ในร้าน ได้ทั้งวัน มาอยู่ที่นี่พลอยทำ�ให้รู้สึกว่าหนังสือในประเทศไทยมันเป็นอะไรที่เข้าถึงยาก ทั้งราคา และวิธีการเสาะหา จะมีก็งานมหกรรมหนังสือนี่ล่ะที่พอจะช่วยได้หน่อย ถ้าอยากจะแปลงกรุงเทพเป็นเมืองหนังสือจริงๆ การเข้าถึงหนังสือได้ง่ายเป็นเรื่อง สำ�คัญมากเลยนะ การอยู่ในประเทศที่หนังสือที่หาได้ง่ายๆ มีแต่หนังสือพิมพ์ที่ลง แต่ข่าวฉาวดารา ข่าวข่มขืน ปล้นชิงทรัพย์ หรือหนังสือ how to ประเภททำ�ยังไงถึง จะรวย หรือ วิธีแก้กรรม อายว่าทำ�ให้ต่อมความอยากอ่านฝ่อเอาง่ายๆ ถ้าเพิ่มร้าน หนังสือ หรือห้องสมุดที่มีหนังสือดีๆ ได้มันก็คงจะดี แต่ที่พูดมาก็เป็นปัญหาปลาย เหตุทั้งนั้นถ้าระบบการศึกษาไทยไม่ได้สนับสนุนให้นักเรียนรู้จักว่าหนังสือดีๆ มี มากกว่าหนังสือเรียนที่มีไว้ท่องจำ�เพื่อเข้าห้องสอบหรือไว้กราบเวลาเดินข้าม เพราะ หนังสือจะให้ดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีใครสนใจมันก็ไม่ต่างอะไรกับกระดาษเปรอะหมึก ปึกหนึ่งเท่านั้นเอง อยากเห็นกรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งหนังสือ เพราะเป็นเมืองที่คน อ่านหนังสือกันเยอะ มากกว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านหนังสือที่ไม่มีใครเข้า ต้องไปอ่านหนังสือเรียนเตรียมเลคเชอร์ต่อแล้ว ถ้าว่างๆ มาเยี่ยมอายนะคะ จะพาเดินเข้าเดินออกร้านหนังสือ เผื่อจะพบรักกับ English Gentleman เจ้าของ ร้านเหมือนใน Nothing Hill บ้าง :)

คิดถึงจังค่ะ อาย


22

our bedtime story columnist :

Satrawaha Sisters

Becoming Jane

Miss Potter

Sylvia

The Hours

ถ้าภาพยนตร์เรือ่ ง Pride and Prejudice, Sense and Sensibility หรือว่า Emma เคยทำ�ให้คุณอมยิ้ม เสียน้ำ�ตา หรือ ประทับใจกับความงดงามของภาษามาแล้ว ต้องไม่พลาดเรือ่ งนีค้ ะ่ “Becoming Jane” ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวความรัก อันเป็นแรงบันดาลใจในงานเขียนของ Jane Austen (รับบทโดย Anne Hathaway) นักเขียนสาวชาวอังกฤษ เจ้าของผลงาน นิยายรักสุดคลาสสิกที่ประทับใจนักอ่าน มาแล้วทั่วโลก หลังจากชมภาพยนตร์ เรื่องนี้แล้วลองหยิบหนังสือของ Jane Austen ขึ้นมาอ่านอีกครั้งสิคะ รับรองว่า คุณจะต้องตกหลุมรักทั้งตัวละครและ ตัวหนังสือของเธออย่างแน่นอนค่ะ

เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวชีวิตของ Beatrix Potter (รับบทโดย Rene Zellweger) นักเขียน นักวาดภาพประกอบ และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ผู้ซึ่ง เป็นที่จดจำ�ในฝีมือการวาดภาพประกอบ รูปสัตว์น้อยใหญ่ที่แสนนุ่มนวลน่ารัก อย่าง The Tale of Peter Rabbit ใน ภาพยนตร์คนดูจะรู้สึกราวกับหลุดเข้าไป ในโลกสีนํ้าของ Beatrix Potter แต่ อย่าเพิ่งคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเพียง แค่ชีวประวัติของคนแต่งนิทานสำ�หรับ เด็กเท่านั้น เพราะตลอดทั้งชีวิตของ Beatrix Potter ก็ตั้งคำ�ถามสำ�คัญเกี่ยว กับบทบาทสตรีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อีกด้วย

Sylvia Plath (รับบทโดย Gwyneth Paltrow) เป็นนักเขียนหญิง ชาวอเมริกนั เจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ แต่น่าเสียดาย ที่ผลงานของเธอไม่ค่อยเป็นที่รู้จักใน หมู่นักอ่านชาวไทยนัก เพราะส่วนมาก เธอแต่งบทกวี ในภาพยนตร์พูดถึงความ สัมพันธ์ของเธอกับสามี กวีชื่อดัง Ted Huges ซึ่งชีวิตคู่ที่ระหองระแหงและ ความหวาดระแวงนั่นเองเป็นเหตุผล สำ�คัญที่ทำ�ให้เธอฆ่าตัวตายที่ทำ�ให้เธอ ด่วนจากไปด้วยวัยเพียง 31 ปี แนะนำ� ว่าดูหนังจบแล้วให้ลองหา The Bell Jar ซึ่งมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วชื่อ “ในกรงแก้ว” มาอ่านดูค่ะ รับรองว่า จะได้ประสบการณ์การอ่านที่สะเทือน อารมณ์ ก่อกวนความมัน่ คงในจิตใจมากมาย

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีกลวิธีในการเล่าเรื่อง แปลกแตกต่างจากภาพยนตร์แนวชีวประวัติ เรื่องอื่น หนังเล่าเรื่องชีวิตของผู้หญิงสามคน ที่แม้จะอยู่ต่างยุคต่างสมัยกันแต่มีจุดร่วม กันคือคนหนึ่งกำ�ลัง “เขียน” คนหนึ่งกำ�ลัง “อ่าน” และอีกคนกำ�ลัง “เป็น” ศูนย์กลาง ของเรื่องคือนิยายเรื่อง Mrs Dollaway ซึ่งเขียนโดยเวอร์จิเนีย วูล์ฟ (รับบทโดย Nicole Kidman) นักเขียนหญิงชาวอังกฤษ โดยปกติงานเขียนของเธอเป็นที่กล่าวขาน กันในหมู่นักอ่านว่าเข้าใจยาก เพราะใช้วิธี การเล่าแบบกระแสสำ�นึกของผู้หญิงที่ ขมขื่น แต่ภาพยนตร์ได้นำ�ตัวละคร Mrs Dollaway มาขยายความ ทำ�ให้หนังไม่ได้ดู ยากอย่างที่กลัว แถมยังได้นักแสดงเก่งๆ มา ประชันบทบาทกันทำ�ให้ภาพยนตร์เรื่องนีต้ ดิ อันดับภาพยนตร์ในดวงใจนักอ่านอีกเรือ่ ง

Finding Neverland ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าถึง J.M.Barrie (รับบทโดย Johnny Depp) นักเขียน นักการละครชาวสก็อต ผู้ให้กำ�เนิด Peter Pan วรรณกรรมเยาวชนเรื่องที่เป็นที่รักมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก ในหนัง J.M.Barrieได้รู้จักกับครอบครัว หนึ่งซึ่งมีเด็กเล็กๆที่กำ�พร้าพ่อ 4 คน ในช่วงที่เขากำ�ลังตามหาแรงบันดาลใจ เขาใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับเด็กๆ และพา ตัวเองเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการของเด็กๆ ทำ�ให้เขาสามารถสร้างตัวละครที่กลายเป็นฮีโร่ของเด็กทั่วโลกไปอีกนับ ร้อยปีอย่างปีเตอร์ แพน เด็กชายบินได้ที่ไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่ ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเสน่ห์ตรงที่ทำ�ให้เรามีโอกาสได้ชม ปีเตอร์ แพน ในรูปแบบละครเวทีช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยค่ะ


columnist :

eating out

Thakrit Rungreungthanja

23

Love Toast

Le vinho เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์กลับมาเปิดใหม่ปปุ๊ เราก็มรี า้ นเค้กอร่อยๆ เพิม่ มาในลิสท์ปป๊ั Le Vinho หรืออ่านว่าเลอ วิญโญ่ ร้านเค้กเล็กๆ แต่นา่ รัก และทีส่ �ำ คัญอร่อยแบบไม่ น่าเชือ่ ถ้าคุณมาจากบีทเี อสศาลาแดง ให้ใช้ทางออกทีส่ แ่ี ล้วใช้ทางเชือ่ มตรงจากบีที เอสศาลาแดงเข้าเซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์ได้ทนั ที ลงไปทีช่ น้ั B หาร้านไอศกรีม White Rabbit เจอก็จะหาร้านเลอ วิญโญ่นเ้ี จอ เพราะร้านหลังเป็นส่วนหนึง่ ของร้านแรก แต่เรา จะจมปลักกันอยูท่ ร่ี า้ นหลังกับเครปเค้กของทางร้านนะครับ เครปเค้กมีหลากหลายเมนู จริงๆ ซึง่ แค่เครปเค้กก็หมดแรงจะชิมเพราะอิม่ อร่อย กินแล้วรูเ้ ลยว่าใช้วตั ถุดบิ คุณภาพ เยีย่ ม ไม่ใช่เค้กไก่กาว่ากันไม่ได้ อ้อ! ทีน่ ม่ี กี าแฟสดอาราบิกา้ 100% พร้อมเครือ่ งชงเครือ่ ง บดนำ�เข้าจากอิตาลีแท้ๆ มาไว้คอยบริการแก้คอแห้งกันด้วยครับ สถานที่ตั้ง: เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น B (เป็นส่วนหนึ่งของร้านไอศกรีม White Rabbit) เมนูแนะนำ�: เครปเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อน, เครปเค้กชาไทย, Red Velvet Crepe Cake วันและเวลาเปิดบริการ: จันทร์-อาทิตย์ (10.00-21.00น.) เบอร์โทรศัพท์: 088-090-0910 Facebook: facebook.com/levinho.th ขอบคุณภาพจาก: facebook.com/levinho.th

มีไอติมแล้ว มีเครปเค้กแล้ว มีมาการอง แล้ว เราจะขาดของหวานถูกปากคนไทย วับแบเบาะจนวัยเบาะแบแบบขนมปัง สังขยาไม่ได้นะครับ Love Toast อยูท่ ่ี ธัญญะช้อปปิง้ พาร์ค ศรีนครินทร์ จะหา ร้านนีไ้ ม่ยากเลยครับ กลับไปดูในส่วน ของไอติมยัก หาไอติมยักเจอก็หา Love Toast เจอเพราะมันอยูต่ รงข้ามกัน เป็น ของหวานอาหารรองท้องแบบทีค่ นไทย ขาดไม่ได้ ร้านก็เล็กๆ น่ารักแต่ดอู บอุน่

ตามสไตล์รา้ นขนมหวานทัว่ ไป ขนมปัง ปิง้ มาหอมกำ�ลังดีเครือ่ งราดต่างๆ ไม่ หวานเกินไปพาคุณตาคุณยายไปกินไม่ ขัดเขิน นอกจากขนมปังปิง้ แบบไทยๆ ทีน่ ก่ี ม็ กี ารผสมผสานเบเกอรีญป่ี นุ่ และ ฝรัง่ ให้เลือกกินกันได้ทง้ั ครอบครัว แต่ กล้วยทอดสังขยาอร่อยอ่ะ!!! เสิรฟ์ พร้อม ไอศกรีมวานิลลา นีม่ นั สวรรค์นกั กินชัดๆ! เพือ่ ชีวติ สดชืน่ หอมหวานสุขกระสันต์ยม้ิ พัลวันรับปีใหม่ครับ!

สถานที่ตั้ง: ธัญญะช้อปปิ้งพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ อาคาร C ชั้น 1 เมนูแนะนำ�: ขนมปังปิ้งราดหน้าตามใจชอบ, สังขยาปังนึ่ง, กล้วยทอดสังขยา วันและเวลาเปิดบริการ: จันทร์-อาทิตย์ (10.30-22.00) เบอร์โทรศัพท์: 081-696-3790 ขอบคุณภาพจาก: facebook.com/lovetoast

Mille Crepe

จากถนนราชดำ�เนินพอเจออนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยให้เลีย้ วขวาไปทางถนน ดินสอ ด้านร้านแมคโดนัลด์กบั โรงเรียน สตรีวทิ ยา เดินเลยสตรีวทิ ยาไปนิดโดยไม่ หันไปมองชะนีดรุณแรกรุน่ และหัวไม่ชน ป้ายรถเมล์ดา้ นหน้าไปเสียก่อน คุณจะเห็น ร้านมิลล์เครปอยูฝ่ ง่ั ตรงข้าม ก็ขา้ มถนน ไม่ดตู าม้าตาเรือล่องลอยไปหาของหวาน ร้านทีส่ ามรับปีใหม่ของเรากันเลยครับ เรา มีไอติมยักแล้ว มีเครปเค้กแล้ว เรามาร้าน

นีเ้ ราจะเชิดใส่เครปเค้ก เพราะเรามาเพือ่ มาการองเท่านัน้ ! มาการองทีน่ ม่ี ใี ห้เลือก มากมายกว่า 40 รสจำ�ชือ่ กันไม่หวาดไม่ ไหว เวลามันเรียงตัวกันหลากสีสนั โดยไม่ ได้นดั หมายนีม่ นั ช่างน�ำ้ ลายฟูมปากมาก มาย ทางทีด่ ใี ห้ทางร้านเค้าเลือกมัว่ ๆ ยัดๆ มันเข้ามาหนึง่ กล่องจบครับ เลือกกินตาม โชคชะตาราศีเกิดเจอรสไหนไม่ชอบก็ถอื เป็นรสชาติของชีวติ หนึง่ กล่อง 16 ชิน้ ราคา 560 บาท อร่อยลืม!

สถานที่ตั้ง: ถนนดินสอ ฝั่งเดียวกับโรงเรียนสตรีวิทยา เมนูแนะนำ�: มาการองกว่า 40 รส วันและเวลาเปิดบริการ: จันทร์-อาทิตย์ (10.00-21.00น.) เบอร์โทรศัพท์: 02-6629-4194, 081-855-8688 ขอบคุณภาพจาก: facebook.com/MilleCrepeThailand

ไอติมยัก

เปิดศักราชรับปีใหม่กนั ด้วยของหวานเพือ่ ให้ชวี ติ ได้พบแต่ความหวานชืน่ สดใส กับ เมนูแรกไอติมไทยอร่อยใหญ่เกินตัว ไอติมยัก ไอติมไทยไอเดียใหม่ ทีเ่ ก็บวิถไี ทยให้ อยูใ่ นรสชาติ ประยุกต์ให้เข้ากับความทันสมัยเพือ่ สร้างสรรค์รสชาติแปลกใหม่ให้ ยิง่ ต้องชิม ทางร้านว่าไว้อย่างนัน้ อย่ากระนัน้ เลย เราตรงไปทีธ่ ญ ั ญะช้อปปิง้ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ มาจากแยกพัฒนาการอยูก่ อ่ นจะถึงซีคอนสแควร์ประมาณสาม กิโลเมตร เดินขึน้ บันไดด้านหน้าลุยไปจนเจอร้านบูทส์อยูท่ างขวามือ ขึน้ บันไดเลือ่ น หน้าร้านไปชัน้ 1 จะเจอไอติมยักตัง้ ตระหง่านอยูท่ างมุมซ้ายหน้าบันไดเลือ่ นพอ ดีเด๊ะ เมนูชอ่ื น่ารักทัง้ ยักเล็ก ยักกลาง ยักใหญ่ ปังยัก ยักสนุก แตกต่างกันทีป่ ริมาณ กับพายักกลับบ้านและพายักออกงานทีร่ บั บริการนอกสถานที่ ใครคิดถึงไอติมไทย โบราณราดเครือ่ งแบบไทยๆ แบบทีค่ นุ้ เคยกันตอนเด็กๆ มันใช่มากครับ สถานที่ตั้ง: ธัญญะช้อปปิ้งพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ อาคาร C ชั้น 1 เมนูแนะนำ�: ไอศกรีมน้ำ�ตาลโตนด, กาแฟโบราณ, มะนาวเมืองเพชร, ชาไทย วันและเวลาเปิดบริการ: จันทร์-อาทิตย์ (11.00-20.30น.) เบอร์โทรศัพท์: 081-132-4655 ขอบคุณภาพจาก: facebook.com/itimyuk


24

horoscope

columnist : หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

Sun day

Mon day

Tues day

การงาน ผูท้ ท่ี �ำ งานราชการหรือองค์กรใหญ่ๆ ตำ�แหน่งจะสัน่ คลอน จะเจอปัญหาปรับเปลีย่ น ระบบทีเ่ คยชินจนรูส้ กึ ว่าถูกบีบ หรือไม่เจ้านายถูก โยกย้ายพาลให้คณ ุ ระสํา่ ระสาย การเงิน รายรับเข้ามาดีแต่กม็ รี ายจ่ายมาก มีราย ได้ใหม่จากการลงทุนกับเพือ่ น แต่จะเสียไปกับงาน ปาร์ตม้ี าก อย่าไว้ใจลูกน้องจะทำ�ให้การเงินของ คุณมีรรู ว่ั ความรัก สาวโสดสาวแก่ หรือพ่อม่ายวัยกลางคน ระวังจะติดใจหลงเสน่หเ์ พือ่ นต่างเพศรุน่ น้องจนโง หัวไม่ขน้ึ จะเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามทีม่ อี ายุนอ้ ย ทีเ่ พิง่ เป็นม่ายหรืออกหักจะมีคนมาสนใจ คุณเองก็ จะใช้มารยากับเขาจนมีเสียงนินทาร้ายๆ เข้ามาถึงหู สุขภาพ มีปญ ั หาเรือ่ งระบบไหลเวียนโลหิต หรือ ระบบประสาทและกล้ามเนือ้ สุขภาพใจไม่คอ่ ยดี เจ็บป่วยเครียด เสริมดวง กลัดเข็มกลัดติดเสือ้ คุณผูช้ ายใช้เข็มกลัด เนกไท จะแก้เคล็ดให้ไม่มใี ครทำ�ร้าย เกิดชัยชนะใน สิง่ ทีต่ อ้ งการมุง่ หวัง

การงาน คนทำ�งานประจำ�จะเกิดเรือ่ งบาดหมางกับ เจ้านาย จะถูกหักหลังนำ�ความสามารถของคุณไป เป็นของเขา บางคนจะมีปญ ั หากับเพือ่ นร่วมงานแต่ ไม่นานก็จะมีผใู้ หญ่ยน่ื มือเข้ามาไกล่เกลีย่ เคลียร์ใจ การเงิน แม้จะไม่คอ่ ยดีอย่างทีห่ วัง แต่มโี อกาสได้ เงินก้อนใหญ่ ได้ซอ้ื ทรัพย์สนิ ชิน้ ใหญ่ๆ แม้จะสร้าง หนีเ้ พิม่ แต่กม็ คี วามสุข ให้ระวังค่าใช้จา่ ยต่างๆ จะ สุมเข้ามาทีค่ ณ ุ คนเดียว ความรัก อยูใ่ นช่วงบรรยากาศเศร้าๆ ไปสักนิด ไม่คอ่ ยเข้าอกเข้าใจกันกับคูค่ รองคนรัก คูท่ แ่ี ต่งงาน มานานแล้วคูค่ รองจะสร้างหนีส้ นิ เพิม่ ให้ปวดหัว หนุม่ สาวโสดระวังจะอ่อนไหวไปกับบรรยากาศ โรแมนติก สุขภาพ เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ต้องระวังหกล้มหก ลุกให้เจ็บตัว อย่าดืม่ เหล้าหนัก สูบบุหรีจ่ ดั หรือหัน หน้าเข้าหาอบายมุขเท่านัน้ เป็นพอ เสริมดวง ควรเลือกทำ�บุญสร้างหลังคาโบสถ์ สร้าง ช่อฟ้าใบระกา เพือ่ ยกศักดิศ์ รีเกียรติภมู ขิ องตนเอง ให้เป็นทีร่ จู้ กั

การงาน ความตั้งใจในการทำ�งานของคุณเป็น เรื่องดี เพียงแต่การทำ�ดีเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วม งานจะทำ�ให้กลายเป็นเป้าโจมตีได้ ระวังความ หงุดหงิดของคุณไว้ด้วย เรื่องวิวาทอยู่ใกล้แค่เอื้อม การเงิน ช่วงเดือนนี้ปัญหาการเงินพบว่าเบาบาง ลงมาก ยังไงก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ เพราะคนรูปร่าง อ้วนท้วม ผิวสองสี วนเวียนเข้ามาสร้างปัญหาการ เงินเป็นระยะ ความรัก คนโสดมีเกณฑ์จะได้คบหาดูใจกับคนที่ มีความเป็นผู้นำ�สูง เป็นคนตรงๆ บางทีนิสัยอาจ จะเข้ากันไม่ได้ แต่ความจริงใจเต็มร้อย ด้านคนไม่ โสด คุณต้องระวังกับความผิดหวังหรือได้รับข่าวที่ คุณจะต้องเสียใจ ที่เกี่ยวกับหวานใจ สุขภาพ ผู้ชายระวังแพ้อากาศ มีผื่นขึ้นตามตัว ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นชาตามมือและขา สายตา พร่ามัว เสริมดวง บริจาคข้าวของที่ไม่ได้ใช้แล้วภายใน บ้านให้กับมูลนิธิด้านการศึกษา จะทำ�ให้ชีวิตคุณ ราบรื่นขึ้น

Thurs day การงาน ปัญหาเก่าๆที่คาราคาซังมานาน จะถูกขุดคุ้ย ขึ้นมาในวงงาน หากยังทำ�ตัวเรื่อยๆเอื่อยๆแบบเดิม ผู้ใหญ่คงไม่ให้โอกาสคุณอีกแล้ว เรื่องชู้สาวในวงงานจะ ทำ�ให้คุณเสียชื่อเสียง การเงิน หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำ�เป็น โดย เฉพาะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เพราะจะเป็นที่มาของ รายจ่ายที่เกินตัว หากตัดเรื่องนี้ไปได้มีเงินเก็บแน่นอน ความรัก คนโสดอาจต้องทำ�ใจหน่อย กับคนที่เข้ามา ชอบที่ เป็นคนผิวขาวโปร่ง อาจทำ�ให้ปวดหัวเป็นครั้ง คราว แต่เค้าก็มีเสน่ห์อยู่บ้าง เปิดใจให้โอกาสน่าจะดี ส่วนคนที่ไม่โสดเดือนนี้มีความสุขราบรื่นดี สุขภาพ คุณผู้ชายระวังอาการปวดหลัง และระบบขับ ถ่ายผิดปกติ ส่วนคุณผู้หญิงระวังโรคภูมิแพ้และอาหาร เป็นพิษ เสริมดวง ซื้อทรัพย์สินเข้าบ้าน 1 ชิ้น จะเล็กหรือใหญ่ ก็ได้ หากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ยิ่งดี เพื่อเสริมบารมีให้ แกร่งมากขึ้น

Fri day การงาน คุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่หรือรับผิดชอบ งานชิ้นใหม่ คุณเองจะรู้สึกชื่นชอบและกระตือรือร้น กับงานนี้มาก มีการเดินทางมาเกี่ยวข้องบ้าง อาจจะ เป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งของปีนี้เลยทีเดียว ผลสำ�เร็จอยู่ แค่เอื้อม การเงิน เรื่องเงินเรื่องทองเดือนนี้เป็นอะไรที่น่าปวด หัว จะใช้จ่ายสิ่งใดมีข้อจำ�กัดอยู่ตลอด แต่พอจะมีโชค ฟลุ้คๆอยู่บ้าง ลองเอาเลขที่บ้านไปเสี่ยงดวงดูสิ ความรัก คนมีคู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ผิดใจรุนแรง จนถึง ขนาดต้องแยกกันอยู่ มีสาเหตุมาจากการหึงหวง ใจ เย็นๆ ปัญหาจะได้ไม่บานปลาย... สุขภาพ โรคกระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ ทั้งหลายต้องระวัง เป็นพิเศษ อย่าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ เพราะจะ เรื้อรังไปอีกนานทีเดียว... เสริมดวง ถวายสังฆทานเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสักชิ้น อย่า ลืมถวายค่าไฟด้วยนะ จะทำ�ให้สุขภาพดีวันดีคืนครับ


Somewhere out there

Columnist & Photographer: เกรียงไกร ประทุมซ้าย

Wed nes day การงาน ตัง้ ใจสิง่ ใดในการงานจะสำ�เร็จดังหวัง ถ้า ทำ�งานด้านการเงินจะยิง่ รุง่ พุง่ แรง ส่วนงานด้านอืน่ ๆ ก็ไปได้ดแี ต่รอเวลาหน่อยเท่านัน้ ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทเ่ี คยว่า ร้ายจะหันกลับมาเป็นมิตร อุปสรรคหายหมดสิน้ การเงิน คุณมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่ เป็นการ เสียเงินเพือ่ สร้างธุรกิจ ปัญหาการเงินย่อมเกิดขึน้ แน่ ในระยะเริม่ ต้นต้องอดทน เวลาเท่านัน้ เป็น เครือ่ งพิสจู น์ ความรัก เดือนนีค้ ณ ุ จะได้ความหวังดีจากมิตรต่าง วัย เข้ามาเป็นเพือ่ นคูค่ ดิ นับว่าเป็นทีป่ รึกษาชัน้ ดี ก็วา่ ได้ ส่วนคนทีไ่ ม่โสด ทางความรักไม่สบอารมณ์ เหนือ่ ยใจอย่างบอกไม่ถกู ทนเอาหน่อยจะเป็นแค่ เฉพาะช่วงนี้ สุขภาพ คุณผู้ชายระวังโรคผิวหนังและโรคลำ�ไส้ ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นประสาทอักเสบ หลีกเลี่ยง แดดจัด เนื่องจากเป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง เสริมดวง ถวายสังฆทานเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า สักชิ้น อย่าลืมถวายค่าไฟด้วยนะ จะทำ�ให้สุขภาพ ดีวันดีคืนครับ

25

ชุมชมคลองสามวา ชุมชนคลองสามวา หรือ ตลาดเก่ามีนบุรี เป็นตลาดร้างทีไ่ ม่มกี ารค้าขายใดๆแล้ว สาเหตุเนือ่ งจากเหตุการณ์ไฟ ไหม้ครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ.2538 ทำ�ให้ชาวบ้านได้อพยพออกไปอาศัยอยูท่ อ่ี น่ื ปัจจุบนั บ้านเรือนเก่าๆ ได้ถกู ปิดไว้ แทบทัง้ หมด ภายในตลาดทีเ่ คยคึกคักหลงเหลือผูค้ นอาศัยอยูก่ นั บางตา บรรยากาศทีน่ จ่ี งึ ดูเงียบเหงาแต่กแ็ ฝงไป ด้วยเสน่หข์ องบ้านเรือนเก่าๆ และวิถชี วี ติ สงบๆ ทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ว่าจะหาได้ในเขตกรุงเทพบ้านของพวกเราแล้ว

บรรยากาศบ้านเรือนริมคลองแสนแสบ สีสนั โดดเด่นสะดุดตา

เด็กๆ ในชุมชนรวมกลุม่ กันเล่นในวันหยุด พร้อมยิม้ และทักทายแขกผูม้ าเยือน

อาคารเก่าแก่อายุนบั ร้อยปี ปัจจุบนั ถูกปิดร้าง แต่ยงั คงมีเสน่หส์ ไตล์คลาสสิค ทีน่ เ่ี คยเป็นฉากในการถ่ายหนัง และละครย้อนยุคมาแล้วหลายเรือ่ ง

เด็กกับแมวน้อย อีกมุมน่ารักๆ เป็นภาพชีวติ ทีเ่ ห็นได้ในชุมชน

คุณยายทีย่ งั อาศัยอยูใ่ นชุมชน เตรียมของ เพือ่ จะไปขายทีต่ ลาดใหม่ ทีอ่ ยูอ่ กี ฝัง่ ของคลองแสนแสบ

ของทีว่ างขายริมทางเดิน ในตลาดมีนบุรแี ห่งใหม่ ดูๆ ไปก็คล้ายงานศิลปะสีสนั สดใส

Satur day การงาน งานที่คิดว่าจะราบรื่นก็พลิกผันให้ยกเลิก ส่วนงานที่คิดว่าจะพบปัญหาก็ราบรื่นจนแปลก ใจ นับจากนี้คุณต้องตั้งสติให้มั่น เพราะจะมี เหตุการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้เกิดขึ้นทุกวัน การเงิน รายรับของคุณยังคงไม่พอกับรายจ่าย ถึงแม้จะรัดเข็มขัดจนรัดติ้วก็ยังไม่พอ ถึงเวลาที่ คุณต้องหางานพิเศษทำ�แล้ว ความรัก ไม่ว่าจะคนโสดหรือคนไม่โสด ช่วงนี้ อะไรก็ราบรื่นไปหมด คิดจะขอความรัก ขอ คืนดีให้รีบลงมือด่วน เวลาดีๆแบบนี้ใช่ว่าจะมา ง่ายๆ ความเศร้าที่ผ่านมาอย่าได้ใส่ใจ อนาคต สดใสเห็นๆ สุขภาพ อาการปวดหัว เวียนหัว หน้ามืด จะตาม หลอกหลอนคุณในเดือนนี้ หมั่นกินนํ้าเยอะๆงดน้ำ� เย็นจัด เนื่องจากจะทำ�ให้อาการกำ�เริบได้ง่าย เสริมดวง นำ�ไข่ไก่ 99 แผงไปถวายวัดใกล้บ้าน ของคุณ สุขภาพของคุณที่เรื้อรังจะทุเลาลง

กระตุน้ สัญชาตญาณผจญภัยด้วยการตามรอยคอลัมน์ somewhere out there แล้วร่วมสนุกด้วยการถ่าย รูปในมุมเดียวกันนีโ้ พสต์มาที่ www.facebook.com/neighbour.mag หรือ tag ผ่าน instagram มาที่ #neighbourmagazine ต่อจากนีเ้ ชือ่ ว่าทุกจุดในละแวกบ้านของเราอาจกลายเป็นจุดสนใจ อะไรๆอาจจะไม่ ผ่านตาไปง่ายๆอย่างเคย


26

our kitchen

Columnist & Photographer : นับคำ�

มุราคามิกบั ซอสเพสโต ไม่รจู้ ะมีใครรูส้ กึ เหมือนกันไหมว่านักเขียนเก่งๆมักทำ�ให้อาหารใน งานเขียนดูมเี สน่ห์ จนบางทีแค่ได้อา่ นเมนูทต่ี วั ละครกำ�ลังหมํา่ ก็ ทำ�ให้เรากลืนนํา้ ลายเอือ๊ กซะแล้ว นักเขียนผูห้ ญิงมากมายพิถพี ถิ นั ในการร่ายชือ่ อาหารให้ตวั ละครชนิดทีแ่ ทบจะมีกลิน่ อาหารติด ปลายจมูกในระหว่างอ่าน วันนีม้ าถึงเมนูเจ้าพ่อสปาเก็ตตีเ้ พราะ เอะอะเขาก็จะให้ตวั ละครของเขาทานสปาเก็ตตีเ้ ป็นมือ้ เทีย่ งจน ฝรัง่ สงสัยนึกว่าสปาเก็ตตีเ้ ป็นอาหารประจำ�ชาติของคนญีป่ นุ่ ไป ซะแล้ว สปาเก็ตตีซ้ อสเพสโตคราวนีเ้ ป็นอาหารทีต่ วั ละครในเรือ่ งสัน้ ของมุราคามิสง่ั ในร้าน ไม่ได้สลักสำ�คัญหรือเป็นเมนูแหวกแนว อะไร เป็นแค่เมนูขน้ึ โต๊ะของตัวละครทีเ่ บือ่ หน้ากันจนต้องหันไป ใส่ใจกับอาหารการกินซะมากกว่า อาหารฝืดคอในมือ้ นัน้ กลับ ทำ�ให้คนอ่านอยากลุกขึน้ มากินตามได้อย่างประหลาด ซอสเพสโตหรือซอสโหระพานีม้ แี หล่งกำ�เนิดอยูท่ เ่ี จนัวร์ทาง ตอนเหนือของอิตาลี เป็นซอสยอดฮิตเพราะทำ�ง่าย สามารถทำ� เก็บไว้ส�ำ หรับจิม้ หมัก ปรุงอาหารหรือใช้เป็นซอสสปาเก็ตตีไ้ ด้ ทันใจเหมือนคนไทยมักมีน�ำ้ พริกกะปิตดิ บ้านไว้คลุกข้าวยังไงยัง งัน้ ความอร่อยของซอสเพสโตอยูท่ ร่ี สชาติหอมมัน ยิง่ ใครหลงรัก ความหอมของโหระพานัน้ ถ้าได้ทานขณะร้อนๆให้อารมณ์อร่อย แบบกลมกล่อม ดูมชี าติมตี ระกูล จนไม่นกึ ว่าโหระพากับชีสทำ�ไม ถึงได้เกิดมาเพือ่ กันและกันขนาดนี้

ส่วนผสม • ใบโหระพาอิตาลีหรือจะใช้ใบโหระพาบ้านๆ 2 ถ้วย • กระเทียม 3-4 กลีบ • เมล็ดสน (pine nut) หรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 3 ช้อนโต๊ะ • พริกขี้หนูสด • พริกไทย • พาร์เมซานชีส • เกลือ • น้ำ�มันมะกอก Extra Virgin

วิธีทำ� • นำ�เมล็ดสนหรือถ้าอยากประหยัดก็ใช้เม็ด มะม่วงหิมพานต์ไปอบในเตาหรือคัว่ ในกะทะเพือ่ เพิม่ ความหอม • นำ�เมล็ดสนหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทค่ี ว่ั ได้ทแ่ี ล้ว นัน้ มาบดในเครือ่ งผสมอาหารพร้อมกับใบโหระพา กระเทียม พริกไทย และเนือ่ งจากกลัวจะเลีย่ นเกิน ไปจึงจะใส่พริกขีห้ นูสดลงไปเพิม่ ความเผ็ดหอม อีกเล็กน้อย ถ้าขยันและบากบัน่ จะใช้ครกบดให้ ละเอียดตามสูตรดัง้ เดิมก็ไม่วา่ กัน ถ้าอยากประหยัด แรงและเวลามากกว่านัน้ ก็ปน่ั ส่วนผสมทุกอย่างรวม กันในเครือ่ งจนเนือ้ เนียนละเอียด • เมือ่ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็น�ำ ออกมาปรุงรสด้วย เกลือ พาร์มาซานชีสได้ตามชอบใจว่าอยากจะได้

รสชาติจดั จ้านแค่ไหน • ตักส่วนผสมลงขวดหรือภาชนะใดๆแล้วรีบเท น�ำ้ มันมะกอกคลุกเคล้าให้ทว่ มไว้ สีของเพสโต จะเข้มขึน้ เมือ่ ถูกอากาศ น�ำ้ มันจะช่วยรักษาให้ สีของซอสยังดูนา่ กินไม่คล�ำ้ จัดจนเกินไป สามารถนำ�ซอสเพสโตไปคลุกเคล้าเส้นพาสต้า ตามชอบใจหรือจะนำ�ไปเป็นซอสหมักเนือ้ สัตว์ หรือผักสด ก่อนจะนำ�ไปย่างบนเตา ย่างเสร็จนำ� ซอสมาคลุกอีกครัง้ ก่อนเสิรฟ์ อีกครัง้ ก็จะเพิม่ ความ หอมมัน ทานแล้วอร่อยลืมเชียวค่ะ... เอ๋ ลืมอะไร อ้อ...ก็ลมื ว่ายังอ่านหนังสือไม่จบเล่มเลยนีน่ า


พบกับนิตยสาร Crystal Park SCG

สถานี Airport Rail Link พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำ�แหง หัวหมาก ทับช้าง ลาดกระบัง สนามบินสุวรรณภูมิ ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Thanya Shopping Park Pattio พัฒนาการ MaxValu ศรีนครินทร์ Oasis Seacon Square Paradise Park The NINE Palm Street Plaza Lagoon Navamin City Avenue Festival Walk

CDC Palm Street

The nine MaxValu Thanya Shopping

Park

Seacon Square Paradise Park

neighbour magazine membership ข้อมูลผูส้ มัครสมาชิก

หมดปัญหากับการหยิบนิตยสารไม่ทนั

ชือ่ – นามสกุล _________________________________________________ เพศ O ชาย O หญิง อายุ _______

ทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่ง

สมัครสมาชิกรายปี โดยมี ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่ง 300 บาท (12 เล่ม) และ รอรับนิตยสารส่งถึงบ้าน

หมูบ่ า้ น/บริษทั _____________________________________________

โทรศัพท์ทท่ี �ำ งาน ___________________ โทรสาร ____________________ โทรศัพท์มอื ถือ _______________________

หน่วยงาน/แผนก _____________________________________________

อาชีพ O นักเรียน O นิสติ /นักศึกษา O นักออกแบบ/ครีเอทีฟ O อาชีพอิสระ O ข้าราชการ O พนักงานบริษทั O ครู/อาจารย์ O ผูป้ ระกอบการ O อืน่ ๆ โปรดระบุ

ตำ�บล/แขวง ____________________ อำ�เภอ/เขต __________________

เลขที่ _______________ ซอย __________ ถนน __________________

จังหวัด ____________________ รหัสไปรษณีย์ _____________________

ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร Neighbour จำ�นวน 12 เล่ม เริม่ ตัง้ แต่ฉบับเดือน ____________________________ สาขา/อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพของท่าน โดยยินดีเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเป็นจำ�นวนเงิน 300 บาท O โฆษณา O สถาปัตยกรรม O ท่องเทีย่ ว/โรงแรม/สายการบิน O หัตถกรรม/งานฝีมอื O อาหาร O โทรคมนาคม O วรรณกรรม/การพิมพ์ วิธกี ารชำ�ระเงิน (ระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 12 เล่ม) O เช็คสัง่ จ่ายนามบริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด O ค้าปลีก/ค้าส่ง O การเงิน/ธนาคาร O การออกแบบ O ดนตรี O โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขที่ O ภาพยนตร์ O พิพธิ ภัณฑ์ O ทัศนศิลป์/ถ่ายภาพ O ซอฟท์แวร์ บัญชี 123-232224-0 ในนามบริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด /อนิเมชัน่ /วิดโี อเกม O วิทยุ-โทรทัศน์ O อืน่ ๆโปรดระบุ

กรุณาตัดชิน้ ส่วนนีแ้ ละแฟกซ์ใบสมัครพร้อมใบนำ�ฝาก-โอนเงินมาทีเ่ บอร์ 02-322-6706 หรือส่งไปรษณียม์ าที่ บริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 /ส่งอีเมล์มาที่ neighbour.mag@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี 02-321-3911


Neighbour Magazine Issue.26  

You are what you "Read"