Page 1

BANGKOK NEIGHBOURHOOD

01

FREE MAGAZINE

all good things nearby นิตยสารเนเบอร์ ของดีถูกใจ หาได้ใกล้ตัว

issue 23 : October / November 2012

ูนย ศ ย ี )่ เส

ไม ( ย ี เส

ัน

ฝ ความ ่ ง ต แ ัด O ผู้ต ้ำ�ท่วม M G ัย กน นักวิจ ลิกผันจา หลังพ ย

สูญ

เต๋อ

ฉัน

้าย ซ ด ิ พช

เ อ ่ ล ห ก...

ะเอ ร พ กฎ

ฉีก

์ ช ช ิ ทว

ล่อ ป ด ปล ลื้อง น ่ ั ช แฟ ปลดเป (ไม่)


02

editor

our neighbour contributors

ควันหลงจากพาราลิมปิคเกมส์ท�ำ ให้คนไทยได้เห็นพลังใจอันเหลือล้นของ นักกีฬาไทย และนัน่ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เนเบอร์อยากจะร่วมทะยาน ออกไปนอกขีดจำ�กัดของตัวเองบ้าง เนเบอร์เล่มนีเ้ ลยพูดถึงทางเลือก ทางแยก ทางคูข่ นานทีห่ ลุดพ้นไปจากกรอบและหรือเส้นทางหลักทีใ่ ครต่อ ใครเขาเลือกเดินกัน อยากให้ทกุ คนได้มโี อกาสหลุดจากชีวติ ทีจ่ �ำ เจและ สัมผัสถึงอิสระของใช้ชวี ติ อีกด้านบ้าง

ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์/ Our Bedtime Story นักศึกษาด้านสาขาภาพยนตร์ ทีเ่ คยมีผลงาน หนังสัน้ มาบ้าง ปัจจุบนั เป็นผูก้ �ำ กับประจำ� กลุม่ หนังสัน้ นักศึกษา จงเพียร ภาพยนตร์ มี งานอดิเรกในการใช้ชวี ติ จมจ่อมไปกับการดู หนังทัง้ เก่าใหม่ปะปนกัน และชอบในการพูด คุยแลกเปลีย่ นแบ่งปันประสบการณ์ตา่ งๆที่ ได้จากการดูหนังกับผูอ้ น่ื

อชิรวุธ สุพรรณเภสัช / Air Mail ทันตแพทย์หนุม่ มาดอบอุน่ แห่งคณะ ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี อารมณ์ขนั รักเสียงเพลง ปัจจุบนั กำ�ลังศึกษาต่อปริญญาเอกอยูท่ ป่ี ระเทศ ญีป่ นุ่ ใช้การเขียนเป็นการระบายความ ตึงเครียดจากการเรียนทางหนึง่

ท.พ. ศิลา จิรวัฒโนทัย / Meet Our Doctor ทันตแพทย์หนุม่ ใจดีจบจากมหาวิทยาลัย มหิดล ปัจจุบนั ปฏิบตั งิ านประจำ�ทีค่ ลินกิ พิเศษ คณะทันตแพทย์ฯ มหิดล, จุฬาฯ และคลินกิ ทันตกรรม Dental-D

Jazzanovaa / Our Bedtime Story อดีตกาลเคยเป็นนักเขียนของนิตยสารเกีย่ วกับ เทคโนโลยี ปัจจุบนั เป็นมนุษย์หมา่ํ เงินเดือน และชายขีส้ งสัยทีย่ งั คงเสพติดความหอมฟุง้ ของ เทคโนโลยี เสียงดนตรี ภาพถ่ายและตัวหนังสือ ทีไ่ ม่มวี นั สิน้ สุดไปจากโลกกลมๆ ใบนี้

เชือ่ ว่าคนกรุงเทพในขณะนีม้ คี วามกลัวเรือ่ งนํา้ ท่วมเกาะกุมหัวใจอยูล่ กึ ๆ ความไม่มน่ั ใจและความไม่แน่ไม่นอนทำ�ให้เกิดความหวาดหวัน่ เรากลัว ความสูญเสียซะจนไม่กล้าปล่อยตัวเองให้ลอยคอไปกับความผันผวนของ ธรรมชาติทง้ั ๆทีจ่ ริงๆแล้วความไม่แน่นอนนัน่ แหละคือธรรมชาติของชีวติ ลองมาสลัดความกลัวทิง้ ด้วยการไปทำ�ความรูจ้ กั คนทีข่ า้ มฝ่าความสูญเสีย จากนํา้ ท่วมมาเริม่ นับหนึง่ ใหม่ เผือ่ จะช่วยให้ทกุ คนอุน่ ใจขึน้ พร้อมกับยัง มีเรือ่ งราวสนุกๆ น่ารัก แหวก ลํา้ อีกมากมายให้พอจะได้อง้ึ และทึง่ กัน พยายามจะฉีกกฎคิดต่างสร้างให้เนเบอร์ฉบับนีเ้ ป็นมากกว่าหนังสือ เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆอ่านเนเบอร์เพลินๆตอนหลบฝนช่วยให้ไม่เป็นหวัด ได้นะคะ ดนยา ทรัพย์ยง่ิ Editor-in-chief

content LIVING OUR DELIGHT 14 สุขละอัน พันละน้อย Our Bedtime story 22 กล่อมนอน AIR MAIL 25 เปิดโปสการ์ด OUR KITCHEN 26 เปิดเตา เข้าครัว TREND Our News Her closet ปลดปล่อย..(ไม่) ปลดเปลือ้ ง

5 6

Wish list Eating Out อร่อยใกล้บา้ น

7 23

SPECIALIST OUR SKIN 13 BB Cream Meet the Doctor 15 FEATURE DO YOU KNOW? 4 แปรงอย่างนีม็้ ดี ว้ ย !? Let It Grow 17 รูไ้ ว้ใช่วา่ Be Our Guest 8 ความสุขทีเ่ ด็ด(กิน)ได้ OUR MIND 21 เต๋อ ฉันทวิชช์ คุณครูของผม (ตอนที3่ ) ฉีกกฎพระเอก Horoscope 24 หล่อเทพชิดซ้าย OUR SCOOP 18 สูญเสียไม่เสียศูนย์

บรรณาธิการทีป่ รึกษา ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร. วรกมล มีเพียร บรรณาธิการบริหาร ดนยา ทรัพย์ยง่ิ กองบรรณาธิการ พรพัฒน์ รัตนาภินนั ท์ชยั ช่างภาพ ศักดิส์ ริ ิ ทรัพย์ยง่ิ เกรียงไกร ประทุมซ้าย บรรณาธิการศิลปกรรม ชนม์นภิ า บัณฑิตพุฒ ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ waltz in design (waltzmagazine.mail@gmail.com)

พิสจู น์อกั ษร ธนากร ภูก่ ลัน่ ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและการตลาด ศักดิส์ ทิ ธิ์ จิตอนันตพร ลีลา ประยูรโภคราช ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน ณัฎฐพงศ์ มีเพียร เกียรติยศ มีเพียร แนะนำ� ติดชม หรือติดต่อลงพืน้ ทีโ่ ฆษณา นิตยสาร Neighbour 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ 10250 โทร 086-366-0623, 086-677-3949 neighbour.mag@gmail.com www.facebook.com/neighbour.mag


quote

photo : shutterstock

Life is like a game of cards, The hand you are dealt is determinism, the way you play it is free will.

ชีวิตก็เหมือนเล่นไพ่ ไพ่ที่ได้คือชะตาที่ฟ้าลิขิตมา แต่เรามีอิสระที่จะเลือกเล่นมัน ได้ตามชอบใจ

03


04

do you know?

9

เมื่อปีที่แล้ว อิกโนเบลสาขา คณิตศาสตร์ตกเป็นของผู้ชนะ มากมายที่ล้วนแล้วแต่เคยทำ�นาย วันโลกแตกเอาไว้โดยให้เหตุผลว่าจะ ได้เป็นอุทาหรณ์ให้คนใช้การคำ�ณวนและสถิติอย่างรอบคอบขึ้น ชายชาวอินเดียคนหนึ่งเคยได้รางวัล สาขาสันติภาพหลังจากที่ถูกญาติ ไปแจ้งตายแล้วเขาใช้ชีวิตทุกวันหลัง จากนั้นดิ้นรนเรียกร้องสิทธิ์ตาม กฎหมายว่าเขายังมีชีวิตอยู่และหนึ่ง ในความพยายามนั้นคือการไปทำ� พาสปอร์ตเพื่อไปรับรางวัลอิกโนเบล ที่อเมริกาซึ่งก็วืดในเวลาต่อมา มัน เป็นเรื่องของการถูกลิดรอน “สิทธิ์” ของความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานทั้งๆ ที่ยังมีลมหายใจ คนโชคดีอย่าง เราๆควรดีใจที่อย่างน้อยเราก็ยัง มี“ชีวิต”ให้ใช้ เกณฑ์ของรางวัลอิกโนเบลทุก สาขาคือ จะมอบรางวัลให้กับผู้ที่ ลงมือทำ�อะไรบางอย่างที่ฟังแล้ว “ฮาพรืด” ในตอนแรก แล้วค่อย ได้ “คิด” หลังจากนั้น

ไหนๆก็เดือนตุลาคมแล้วแถมยังพูดถึงแนวคิดนอก กรอบ แหวกล้ำ� เหนือจินตนาการก็อดไม่ได้ที่จะ พูดถึงรางวัล IgNobel บางคนอาจจะเคยรู้แล้ว ว่ารางวัลอิกโนเบลนี้เป็นรางวัลที่ล้อเลียนรางวัล โนเบลอันสูงส่ง แต่แทนที่จะมอบรางวัลให้แก่งาน วิจัยที่ยิ่งใหญ่เพื่อมวลมนุษยชาติแต่อิกโนเบลนั้น กลับมอบรางวัลหลากสาขาให้กับงานวิจัยแผลงๆ หลุดโลกที่ใครๆก็คงมองว่าบ้า ไร้สาระ อันเป็น ที่มาของคำ�ว่า Ignore ที่เอามาเติมเพื่อเน้นให้เห็น ว่ามันไร้ค่า ไม่ได้เกิดมาเพื่อเข้าชิงโนเบลอยู่แล้ว

งานอิกโนเบลจะประกาศผลและทำ�การมอบรางวัล กันในทุกเดือนตุลาคมเพื่อชิงตัดหน้าการประกาศผล รางวัลโนเบล โดยเริ่มมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ในปี 1991 และมอบเป็นประจำ�ทุกปีมาจวบจนปี นี้เป็นครั้งที่ 22 แล้ว

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การช็อปปิ้งแนว ใหม่ในสไตล์โมเดิร์นอีโค ที่ธัญญะช็อปปิ้ง พาร์ค ศรีนครินทร์ได้แล้ววันนี้!! ธัญญะช็อปปิ้งพาร์ค เป็นแหล่งช็อป ปิ้งแนวใหม่สไตล์โมเดิร์น อีโค ภาย ใต้การบริหารงานของธนิยะกรุ๊ป ที่มีประสบการณ์การบริหารงาน ด้านอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี ทุ่มทุนสร้างกว่า 2,500 ล้าน บาท ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 6 อาคาร บนเนื้อที่กว่า 17 ไร่ พื้นที่ กว่า 50 เปอร์เซนต์ถูกเนรมิตให้เป็น สวนสีเขียว พร้อมการดีไซน์อาคาร ที่ทันสมัยตามสถาปัตยกรรมแบบ โบทานิคอลไฮบริด โดยใช้วัสดุและ

ระบบควบคุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสง อาทิตย์ การควบคุมไฟฟ้าด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ การหมุนเวียนนํ้ากลับมา ใช้ใหม่ และรูปแบบอาคารที่คำ�นวณ ทิศทางลมเพื่ออาคารที่โล่งโปร่งสบาย พร้อมด้วยสวนสมุนไพรลอยฟ้าที่จะ กลายเป็นแหล่งยาและรายได้ให้ชุมชน ต่อไปในอนาคต เอาบรรยากาศสดชื่น ในวัน Soft Opening มาฝากกัน แวะ ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

12

และในปี 2012 นี้อิกโนเบลสาขา เด่นๆอย่างจิตวิทยาตกเป็นของงาน วิจัยที่พิสูจน์ว่า “ถ้าคนเรายืนเอียง ไปทางซ้ายจะรู้สึกว่าหอไอเฟลเตี้ย ลงกว่าเดิม” สาขาฟิสิกส์ให้แก่ “งานวิจัยที่คิดสมการเรื่องรูปทรง ของผมหางม้า” สาขากลศาสตร์ ให้แก่ “การศึกษาวิธีเดินถือกาแฟ ไม่ให้หก” สาขาวรรณกรรมให้แก่ รายงานของหน่วยงานรัฐบาลของ อเมริกาที่ทำ� “รายงานว่าด้วยการ รายงานเรื่องข้อเสนอแนะในการ จัดเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องกับ รายงานที่มีเนื้อหาถึงการรายงาน”

แม้จะดูไร้สาระแต่รางวัลอิกโนเบล นั้นกลับเข้าถึงคนเดินดินทั่วไปได้ดี กว่ารางวัลโนเบลเป็นไหนๆ เพราะ ฉะนั้นคานธีอาจจะถูกอิกโนเบลเมิน ไป แต่กลับไปมอบรางวัลสาขา สันติภาพให้นายไดสุเกะ อิโนอุเอะ ผู้คิดค้นคาราโอเกะด้วยเหตุผลที่ว่า คาราโอเกะเป็นนวัตกรรมที่ทำ�ให้คน เราอดทนต่อความเลวร้ายของผู้ อื่นได้ดีขึ้น


our news

นิทรรศการ ท่วม อยู่ ได้

october

05

ปลดแอกความกลัวอย่าให้ครอบงำ�จนหวั่นใจว่า ถ้าพรุ่งนี้ฝนตก น้ำ�จะท่วมหรือไม่แต่หันมาใช้ชีวิตอยู่ ให้ได้บนความเปลี่ยนแปลง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ เจแปน ฟาวเดชัน ประเทศไทยและพลัส อาร์ท องค์การอิสระไม่แสวงหาผลกำ�ไรจากญี่ปุ่นจัด นิทรรศการที่จะนำ�เสนอการเตรียมตัวรับมือกับภัย พิบัติในสามระดับ ตั้งแต่ระดับเมือง ระดับชุมชน และระดับคน โดยนำ�บทเรียนความเสียหายจาก มหันตภัยนํ้าท่วมปี 2554 ในประเทศไทยและ แผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ที่โกเบ ประเทศ ญี่ปุ่นมาเป็นประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ ทางออกให้เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอน ได้อย่างราบรื่นจัดที่ห้องนิทรรศการ 2 TCDC ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 6 มกราคม 2556 ทุกวันเวลา 10.30-21.00 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-664-8448 ต่อ 213-214

BIG +BIH

พูดถึงอะไรนอกกรอบ ล้ำ�ดีไซน์ใครๆก็คงนึกถึง งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน BIG+BIH ที่นำ�เทรนด์จัดยิ่งใหญ่ในทุกปีให้ทุก คนได้ไปตื่นตาตื่นใจดูไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ๆที่ดีไซน์เนอร์ไทยไปอวดของกัน ปีนี้จัดขึ้น อีกครั้งสำ�หรับประชาชนทั่วไปเข้าชมและช้อป ได้วันที่ 20-21 ตุลาคม ที่ไบเทค

ทักทอสายใย ร้อยดวงใจศรัทธา

มูลนิธิหลวงพ่อพุธฯ ร่วมกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอเชิญผู้มีจิตอาสาร่วมถักไหมพรมเพื่อถวายแด่พระ ภิกษุที่จำ�พรรษาในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นบริเวณ จุดรับรองญาติผู้ป่วย ร่วมรับจิตอาสาตั้งแต่วันนี้ไป จนถึง 31 ธันวาคม 2555 บริจาคหรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โทร 023612727 www.thainakarin.co.th

IKEA PS 2012

Ikea ขอเชิญทุกท่านไปร่วมสัมผัสกับคอลเลคชั่น PS ใหม่ที่เน้นดีไซน์โดดเด่นแถมยังใช้ประโยชน์ได้ ถูกใจ เป็นการปรับโฉมคอลเลคชั่น PS ที่มีแต่ดั้งแต่เดิมเป็นครั้งที่ 7 แบบยกเครื่องเพื่อฉีกขนบไปสู่ อนาคตที่ดีกว่า โดยคอลเลคชั่นใหม่ของ PS 2012 นี้ Ikea เลือกที่จะบอกลาวัสดุและกระบวนการ ที่สิ้นเปลืองเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 46 ชิ้นจึงเป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ทำ�จากวัสดุที่นำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นไม้เทียม ลินิน พ็อกเกตสปริง พลาสติก รีไซเคิล ลองไปติดตามชมผลงานใหม่ของ Ikea ได้แล้ววันนี้


06

her closet

columnist :

คริสติน่า ดิลอส ซันโตส

ปลดปล่อย...(ไม่) ปลดเปลื้อง “อิสระ...หลุดกรอบ...ไร้กฎ”...ฟังแล้วหายใจโล๊งโล่ง เดาว่าน่าจะเป็นนามธรรมที่หลายคนอยากให้เป็น รูปธรรมในชีวิตมากที่สุด…เสื้อผ้าน่ะหรอ! สบายๆ ไม่มีแบบแผน ใส่แล้วสะใจ เลือกมาซิ สีสัน รูปทรง น้ำ�หนักของความงาม

มาเปิดตู้จากคอลเล็คชั่นของ Comme des Garcons กันหน่อย ที่ฉีกกฏเกณฑ์ของความเป็นเสื้อผ้า ให้กลายเป็น อารมณ์ห่มกาย เริ่ด! From the collect ion “Comme des Garcons” Fall-Winter 2012-13. Aiko Ishii (2012/08/28)

ไม่จบที่เสื้อผ้า เตลิดกันไปต่อกับสิ่งอันที่จะมาเติมให้ล้น กับความสะใจของเรากันกับ Yayoi Kusama Louis Vuitton Collection เรียกว่ากล้ามาก ที่แบรนด์หรูดัง เว่อร์ มาเพิ่มลายจัดจ้านและยอมใช้สีแท้ น่าจะเป็นเพราะ วางใจในคุณเจ้ดีไซน์เนอร์อย่าง Kusama ที่สุด

Louis Vui tton x Yayoi Kusama Collect ion – Accessor ies My faves?

The metal studded collar (USD1700) and sunglasses sport ing a cute flower (USD610)! P hoto: Louis Vuitton

Loui s Vui tton X Yayoi Kusama Lookbook P hoto: Loui s Vui tton http://www.loui svuitton.com


her closet wish list

columnist columnist: พรพั : พรพั ฒฒ น์ น์ รัรัตตนาภิ นาภินนันันท์ท์ชชัยัย

07

Anything but Creativity, please ก้าวออกจากหลุดหรือกรอบเดิมๆ ด้วยการเปลี่ยนความแตกต่าง ให้กลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่นำ�ไปสู่ความแปลกใหม่ที่ดีไซน์ ออกมาไม่ซ้ำ�ใคร ครั้งนี้ Neighbour พาไปพบสินค้าดีไซน์แปลก ตา เผื่อบางอย่างจะกลายเป็นตัวเลือกสำ�หรับซื้อเป็นของขวัญ หรือซื้อใช้เองด้วยความชอบใจได้ตามสบายเลย

Tea Leaves-Tea Infuser อุปกรณ์ชงชาดีไซน์ต้นไม้ มาพร้อมที่กระถางต้นไม้ที่ทำ�หน้าที่ กรองใบชาไปในตัว วัสดุทำ�จากยางซิลิโคนที่ทนความร้อนได้ สูง 120 องศาเซลเซียส ช่วยให้การจิบชาในยามบ่าย ง่ายและ มีสไตล์ยิ่งขึ้น

Present perfect เซ็นทรัลบางนา

ราคา 350 บาท Or iginal Design Lens Mug Salad spoon by Joseph Joseph สลัดผักกับสาวๆ อาจเรียกได้ว่าเป็นของคู่กัน และเพื่อ ให้การทานสลัดจานโปรดของคุณง่ายยิ่งขึ้น และสามารถ คลุกเคล้านํ้าสลัดได้ทั่วทั้งจาน อีกทั้งยังพกพาสะดวก สามารถทำ�หน้าที่เป็นทั้งช้อนและส้อมได้ไปในตัว

Loft พาราไดซ์พาร์ค

ราคา 630 บาท

เปลี่ยนจากแก้วนํ้าธรรมดา ให้เพื่อนพี่น้องที่รักในการถ่ายรูป ต้องเหลียวมอง เพราะหลงคิดว่าเลนส์กล้องที่ยาวพอจะเป็นแก้ วนํ้าทรงสูงได้ คือของจริง ซึ่งนอกเหนือจากการดีไซน์แล้ว การ ใช้งานก็หยิบจับถนัดมือ แก้วทนความร้อนได้ดี

Homade เซ็นทรัลบางนา

ราคา 690 บาท Rubber Killer Bag Rubber Killer แบรนด์กระเป๋าแฮนด์เมดที่สร้างความแตก ต่างไม่เหมือนใครด้วยการเลือกใช้ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็น วัสดุหลักในการทำ�กระเป๋าแบบมินิมอลลิสต์ ที่นอกจากเรา จะได้กระเป๋าใบสวยถูกใจแล้ว ยังเป็นการรักษ์โลกไปพร้อม กันอีกด้วย

ร้าน Happening หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ หรือ www.facebook.com/rubberkiller

ราคา 350-1,850 บาท Lexon’s buro desk set อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำ�ให้โต๊ะทำ�งานที่รกระเกะระกะ จะหยิบหาอะไรก็ไม่เคยเจอนั้นจะกลายเป็นอดีต ด้วยการดีไซน์รูปทรงของใช้สำ�นักงานอย่าง เทป เครื่องคิดเลข USB ฯลฯ ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว มี สามสีให้เลือกคือ เขียว เท่า และม่วง

Loft พาราไดซ์พาร์ค

ราคา 420-755 บาท

Chill ball อีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริงที่เราไม่ต้องบ่นเรื่องเครื่องดื่มโปรดที่ เจือจางอีกต่อไป กับ Chill Ball ที่เพียงแช่แข็งในตู้เย็นแล้วใส่ ในเครื่องดื่มแทนนํ้าแข็งปกติ ก็จะสามารถรักษาความเย็นไป พร้อมกับคงความอร่อยเข้มข้นของเครื่องดื่มจนหยดสุดท้าย

Present perfect เซ็นทรัลบางนา

ราคา 540 บาท


08

be our guest

columnist : Danaya subying | photographer : Saksiri Photography

์ ช ช ิ ว ท ้าย

ัน พชิดซ ฉ ท อ ๋ เ อ ่ ต เ ก...หล

ฉีกก

อ เ ะ ร ฎพ


09

เจ้าตัวเชื่อว่าคงได้มี ้ ี น น ค ม ้ เข ว ้ ิ ค ม ่ ุ น ห ก ถ้าขอสามคำ�ให้พระเอ พ่วงมาด้วย เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี ” “หน้าไม่หล่อ”“ดังได้ไง? าต่อท้ายว่า “อารมณ์ดี” บ่อยกว่า ้ฉาย พระเอกหนุ่มที่มักจะได บนความต่างที่ทำ�ให้เขาห่างไกลจาก ชีวิต “หน้าตาดี” มาพูดถึง ธีรเดชหรือโดม ปกรณ์ ลัมออกไปทุกที น ทำ�เนียบพระเอกแบบเค กคนนี้เบียดเข้าเส้นชัยคว้าใจสาวน้อย ระเอ แต่แล้วอะไรล่ะที่ทำ�ให้พ ั้งเมืองได้แบบนี้ ้านท สาวใหญ่ไปครองทั้งบ

ก่อนมาเป็นพระเอกร้อยล้าน ไม่เคยคิดฝันว่าจะเป็นพระเอกมา ก่อน ผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนหล่อ ผมเป็นคนตลก เฮฮาสนุกสนาน ตอน เด็กไม่เคยคิดว่าจะเป็นพระเอกเลย รู้แต่ว่าอยากทำ�งานในวงการ ภาพยนตร์แต่ไม่รู้หรอกว่าในการทำ� ภาพยนตร์มันต้องมีใครบ้าง รู้แต่แค่ว่า ผมอยากเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ซักเรื่อง ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นผู้กำ�กับ จน เอ็นทรานซ์แล้วเรารู้ว่า อ้อ ผู้กำ�กับคือ คนที่เป็นเจ้าของภาพยนตร์ คือคนที่ สร้างงานขึ้นมาก็รู้สึกอยากเป็นผู้กำ�กับ มากกว่า ผมทำ�งานมาแล้วเกือบทุกอย่าง ตั้งแต่เขียนบท กำ�กับการแสดง แอ็คติ้ งโค้ช ถือวิดีโอถ่ายภาพเบื้องหลัง ไป สัมภาษณ์คนตามหน้าโรงหนัง เป็น ผู้ช่วยผู้กำ�กับในกองมิวสิควิดีโอ พอ ผมมาจากเบื้องหลังมันทำ�ให้ผมเข้าใจ อะไรดีขึ้นมากเลย ตอนที่ผมเป็นเบื้อง หลังผมจะรู้เลยว่าทุกคนเหนื่อยมาก ทีมงานเหนื่อยกว่านักแสดงร้อยเท่า ซึ่งหน้าที่ของเขาคือ ทำ�ให้ทุกอย่าง พร้อมเพื่อนักแสดงซึ่งนักแสดงหลาย

คนไม่รู้ในข้อนี้ หลายคนคิดว่าทีมงาน มีไว้สนับสนุนนักแสดง นักแสดงไม่ได้ มาเห็นว่าเขามากองก่อนเราเพื่อมาจัด ไฟ แล้วเขากลับหลังเราเพื่อที่จะเก็บ เคลียร์ พอมาได้เป็นพระเอกเองมัน ทำ�ให้ผมเคารพคนทำ�งานคนอื่นมาก เพราะผมเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน รู้ว่า แต่ละคนเหน็ดเหนื่อยยังไง อดีตพระเอกในดวงใจ ผมประทับใจพีเ่ อ็ม สุรศักดิ์ วงษ์ไทย จากเรื่องสยึมกึ๋ย ผมรู้สึกว่าเขา ประหลาดดี ปกติผมคิดว่าพระเอก ต้องหล่อเนี้ยบเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ คนนี้เหมือนไม่ใช่พระเอก เหมือนเป็น เพื่อนเรา เฮฮา ผมก็รู้สึกว่าเข้าถึงเขา ได้ ดูแบบนี้แล้วรู้สึกว่าสบายใจ พระเอกฉบับเต๋อ ถ้าคนนึกถึงผมก็คงนึกถึงพระเอก แบบตลกกวนๆ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับ ใคร ถ้าจะเปรียบให้เห็นชัดหน่อยก็ คงเป็นบทบาทแบบในกวนมึนโฮซึ่งที่ จริงแล้วก็มีความใกล้เคียงผมมากนะ เพียงแต่ว่าในเรื่องนั่นสุดโต่งไปหน่อย

ตลอด ง เอ ว ั ต ์ ณ ษ ก ั ล พ า ภ ง ว ่ ห ง ้ อ “ผมไม่ต พ” เวลา เพราะผมไม่ได้หล่อเท

คือมันกวนจัดจ้านกว่าที่ผมเป็น ถ้าตัว ผมกวนประมาณแปด ในกวนมึนโฮคง กวนไปเต็มสิบ แต่ต้องยอมรับว่านั่น แหละคือส่วนหนึ่งของผม เถื่อนนิดๆ ลุยหน่อยๆ แต่ในทางที่ด่าผู้หญิงนี่อาจ จะเกินกว่าตัวผมไปนิดหนึ่ง ที่บอกว่า เหมือนเพราะพี่โต้งผู้กำ�กับเขาบอกเลย ตั้งแต่แรกว่าอยากได้พระเอกแบบผม มาเป็นคาแรคเตอร์ในหนัง เขาก็เลย วางตัวเลยว่าจะให้ผมเล่น ทีนี้พอวาง เป็นผมก็เลยคิดว่างั้นก็เขียนไปเองเลย ก็เลยทั้งเขียนแล้วก็เล่นเอง แล้วนั่น แหละคือตัวตนของผมที่ที่ไม่เหมือน พระเอกแบบชาวบ้านเขา โชคดีกว่าซุปตาร์ พอผมเป็นพระเอกแบบนี้มันทำ�ให้ผม โชคดีตรงที่ผมได้ความสนิทสนมจาก แฟนๆมากกว่า คือสมมติว่าผมกับพี่ เคนเดินมาด้วยกัน คนเขาก็อาจจะกรี๊ด

พี่เคนแต่คงไม่มีใครเข้าไปกอดคอไปจับ มือ หรือไป “เฮ่ย...พี่!!” แบบถึงเนื้อ ถึงตัวอย่างที่ผมเจอเพราะคาแรคเตอร์ ส่วนใหญ่ของผมจะทำ�ให้คนดูรู้สึกว่า ผมเป็นเพื่อนเขาที่เข้าถึงได้ พอเป็น พระเอกแบบนี้ก็มีข้อดีอีกอย่างคือ ผมไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์ตัวเองตลอด เวลา เพราะผมไม่ได้หล่อเทพ กินข้าว ผมก็เคี้ยวข้าวอ้าปากได้ เป็นตัวของ ตัวเองได้อยู่ เจ้าพ่อคอมเมดี จริงๆอยากลองเล่นดราม่าเพราะยังไม่ เคยได้เล่นแบบดราม่าเต็มตัว มีแต่ฉาก ซีนอารมณ์ทไ่ี ปแทรกอยูใ่ นคอมเมดี ผมว่าการรับบทดราม่ามันต้องเตรียม ตัวและเตรียมใจ และผมรู้สึกว่า ระหว่างที่เล่นเราอาจจะหาความสุข จากมันได้น้อยหน่อย จริงๆเคยมีคน บอกว่าคอมเมดียากกว่า ต่อให้ผม


10 การที่เราพยายามจะโฟกัสให้ใช้ ชีวิตนอกกรอบมากเกินไป ผมมอง ว่ามันก็เป็นกรอบแบบหนึ่ง เล่นคอมเมดีมาเยอะก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าละครตลกมันง่ายเลยนะ เพราะทุกครั้งไม่ว่าเรื่องไหนมันก็คือการทดลองหมดเลย แค่รู้สึก ว่าคอมเมดีมันเป็นเรื่องของจังหวะและเราต้องปล่อยโล่ง ไม่คาด หวัง เพราะถ้ามัวแต่ไปคิดว่ามันจะต้องตลก มันก็จะดูจงใจแล้ว ก็เจ๊งทันที หนุ่มขี้เล่นแต่เซ้นสิทีฟ เห็นผมเฮฮาแบบนี้ผมก็มีปมที่จะกระทบใจให้ผมอ่อนไหวอยู่ เรื่องหนึ่ง นั่นคือ ผมมีปมที่กลัวว่าจะทำ�ให้คนอื่นผิดหวัง ผมไม่ ชอบงานอะไรก็ตามที่มีความรับผิดชอบสูงๆ ถ้ามาคาดหวังกับ ผม ผมจะเริ่มกดดันแล้วว่าผมจะทำ�ได้ดีไหม มันจะเริ่มเครียด อย่างตอนเล่นหนังเรื่องแรกหนักเลย เครียดมาก กลัวเราเป็นตัว ถ่วงเขา ถามว่าเป็นคนซีเรียสไหม บอกได้ว่าจริงๆ ผมไม่ซีเรียส กับชีวิตเลย ขอเพียงอย่าให้ใครมาคาดหวังอะไรกับผมละกัน ถ้าอยู่ๆ มีคนมาตั้งความหวังกับผม มาบอกว่าให้เงินผมร้อยล้าน ไปทำ�หนัง นั่นแหละที่ทำ�ให้ผมเหงื่อแตกแล้วนอยด์ ผมเกลียด ความคาดหวัง ถ้ารู้ว่าผมต้องรับผิดชอบเงินขนาดนั้น ผมจะ ซีเรียส เครียดเลยทันที คำ�ด่าคือการหยิบยื่นโอกาส ผมไม่มีคำ�ด่าที่ทำ�ให้เจ็บปวด ผมเป็นคนชื่นชอบคำ�ด่ามาก ถ้า มีคนด่าเรา ผมเชื่อว่ามันจะทำ�ให้เราดีขึ้นไม่ว่าจะในด้านไหน ก็ตาม อย่างในการแสดงผมก็เคยได้รับรางวัลการแสดงยอดแย่ มาแล้วชื่อรางวัลทุเรียนเน่าจากเว็ปไซต์หนึ่งที่ให้ผมจากหนัง เรื่อง“โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต” พอได้มันก็คือการโดนด่า แรงๆ เพราะคุณเป็นนักแสดงแล้วคุณได้รางวัลการแสดงยอดแย่ มันก็เหมือนการพูดกลายๆ ว่าคุณไม่ควรมาเป็นนักแสดงหรอก เพราะคุณมันแย่ มันก็ทำ�ให้ผมรู้สึกว่าเราต้องทำ�อะไรซักอย่าง แล้ว จะปล่อยให้เขาด่าต่อไปอีกไม่ได้แล้ว ผมพยายามฮึดเต็มที่ กับการแสดงมากขึ้น เข้าไปเวิร์คชอปการแสดงเพื่อที่ว่าไม่อยาก ให้ใครมาด่าผมได้อีกจนกระทั่งมีวันนี้ “พระเอก” เป็นง่ายแต่ “นักแสดง” ใช่ว่าจะเป็นกันได้ทุกคน คนที่ผมชื่นชมมากคือคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพอ เขาลุกได้แล้วเขาเดินขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าก่อนที่จะล้มซะอีก ผม ชื่นชมคนแบบนี้มากเพราะในชีวิตคนเรามันน่าจะ 80% เลย แหละที่มันล้มแล้วมันไม่ค่อยลุกหรือพอลุกได้แล้วมันก็มักจะ

คลานไปหาทางอื่น จะไม่ยอมกลับมาสู่เส้นทางที่ตัวเองเคย ล้มแต่ผมจะชื่นชมคนที่เขาล้มแล้วลุก สำ�หรับผมการได้รับ รางวัลนักแสดงยอดแย่ครั้งนั้นก็คือการถูกผลักให้ล้มของผม นะ แต่ผมรู้สึกว่ายินดีมากที่ได้รับรางวัลนั้นที่มันทำ�ให้ผม เห็นเลยว่างานในทุกวันนี้ของผมมันดีขึ้นจริงๆ ผมอาจจะ ไม่ได้เก่งถึงขั้นกวาดรางวัลมันทุกสถาบัน แต่อย่างน้อยทุก วันนี้ผมสามารถเรียกตัวเองว่าเป็น“นักแสดง”ได้เต็มปาก ละกัน ไม่ได้ขายความต่างแค่อยากเป็นตัวของตัวเอง คนที่ใช้ชีวิตนอกกรอบสำ�หรับผมคือคนที่เป็นตัวของตัวเอง หมายถึงเราอยากทำ�อะไรก็ทำ�ไปเลย แต่การที่เราพยายาม จะโฟกัสให้ใช้ชีวิตนอกกรอบมากเกินไป ผมมองว่ามันก็ เป็นกรอบแบบหนึ่ง คือการที่เราพยายามเหลือเกินที่จะ ใช้ชีวิตไม่เหมือนใคร มันกลับกลายเป็นว่าเราไปติดอยู่ใน กรอบอีกแบบ จริงๆ ในโลกนี้มันมีกรอบไปหมด ชีวิตคนเรา อยู่บนกรอบอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ต่อให้อยากจะแหกกฎ มันก็คือว่าคุณกลายไปอยู่ในกฎของการสร้างความต่าง ยัง ไงคนเรามันก็อยู่ในกรอบใดกรอบหนึ่งทั้งนั้น เพียงแต่ว่ามัน จะดีมากที่สุดถ้ากรอบๆนั้นมันคือกรอบของตัวเอง ผมรู้สึก ว่าการเป็นตัวของตัวเองมันจะทำ�ให้ทุกอย่างดีขึ้น หลายคน มาถามว่าทำ�ยังไงให้เล่นหนังแล้วมีเสน่ห์อย่างเต๋อ ผมตอบ ง่ายมากเลยว่าก็แค่เป็นตัวของตัวเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา เป็นตัวของตัวเองนั่นคือ เราเป็นหนึ่งในล้าน แต่ถ้าเรา “เฮ่ย พยายามจะเป็นอนันดา” มันมีอนันดาไปแล้วนี่หว่า ผมจะไปมีเสน่ห์ให้ได้อย่างเขาได้ไง จะให้ผมเป็นพระเอก แบบอนันดาไปทำ�ไมพยายามแค่ไหนยังไงก็เป็นแค่เงาของ เขา มันไม่มีวันได้ ผมขอเป็นแบบที่ผมเป็นนี่แหละ จากรางวัลทุเรียนเน่าสู่ความสำ�เร็จ ผมไม่ชอบให้ใครมาคาดหวังก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรจาก แฟนๆมากมาย ถ้าจะมีคนชอบ ชอบผมในแง่ไหนก็ได้ อาจจะเดินมาบอกด้วยคำ�ธรรมดาๆแต่ถ้าเขาพูดแล้วผมเห็น ว่าเขาจริงใจกับสิ่งที่พูด มันก็จะเป็นคำ�ชมที่วิเศษมาก เอาเข้าจริงมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้ว ถ้าใครรู้ว่า เราเล่นหนัง เล่นละครซักเรื่อง ถ้าเขาเจอเรา เขาก็คงต้อง เข้ามาบอกว่า “เฮ่ยมันเจ๋ง” คงไม่มีใครเดินมาเพื่อจะบอก


ใส่หน้าเราว่า “โห ห่วยว่ะ” มันไม่มี ใครพูดแบบนั้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คำ�ว่า “เจ๋ง” หรือ “เอ๊ย..ดีว่ะ” มัน มาจากใจและจากสายตาที่จริงใจผมว่า นั่นมันยอดมาก ต้นแบบทางการแสดง สำ�หรับผมนักแสดงสุดยอดฝีมือคือ จอห์นนี่ เดปป์ เขาเป็นคนที่มีความ เท่แต่บทที่ได้นี่เพี้ยนไปหมดเลย ต่อให้ เขาจะเล่นบทเพี้ยนๆแต่เขาก็ดึงความ เท่ของตัวละครออกมาได้ เป็นโจรสลัด บ้าแต่โคตรเท่ เป็นเจ้าของโรงงานช็อค โกแลตติงต๊องก็ยังอุตส่าห์ดูเท่ในแบบ ของเขาได้ ผมเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคน ที่รู้จักเสน่ห์ของตัวเองแล้วก็ดึงเสน่ห์ ของตัวเองออกมาได้ดีไม่ว่าจะอยู่ใน บทบาทแบบไหนซึ่งผมว่านี่แหละคือ สุดยอดพระเอกตัวจริง

รูปแบบชีวิตไร้ขีดจำ�กัด ผมชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง เป็นคน ชอบสิงสาราสัตว์ ชอบในการส่องดู สัตว์มากไม่รู้ทำ�ไม เป็นเหมือน passion อย่างหนึ่ง แค่ได้เห็นสัตว์ก็ชอบ แล้ว ให้ไปสวนสัตว์อะไรแบบนี้ก็จะ ชอบมาก สัตว์ทุกชนิดดึงดูดสายตา ผมได้หมด แต่ถ้าตอนนี้ที่กำ�ลังดึงดูด ผมเป็นพิเศษคือปลาคาร์ฟ ผมชอบ อะไรเกี่ยวกับสัตว์มากแต่ถ้าได้อยู่ใกล้ เกินไปก็จะกลัว สิ่งหนึ่งที่อยากทำ� แล้วยังไม่ได้ทำ�ก็คือ การเดินทางผจญ ภัยไปประเทศไกลๆ แล้วไปดูสัตว์ แปลกๆ ไปดูวัฒนธรรมแปลกๆ ไป ถ่ายรูปแปลกๆ แต่ที่ยังทำ�ไม่ได้ส่วน หนึ่งเพราะผมมีความรักสบาย กลัว จะลำ�บาก แต่ต้องรอช่วงฮึดเป็นช่วงๆ ถ้าฮึดขึ้นมาแบบเอาจริงเอาจังผมก็ คิดว่าผมคงจะไปได้

11

จินตนาการถึงชีวิตแบบที่ไม่เคยคิดฝัน จริงๆผมอยากเป็นผู้กำ�กับ แต่ถ้าให้ไร้ขีดจำ�กัดแบบไม่เคยนึกฝันให้ผมกำ�กับ สารคดีสัตว์นี่ก็น่าสนใจนะ ผมเคยไปเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับคนทำ�สารคดีสัตว์ต่างๆ ชอบมาก ผมไปหาเลยรู้ว่าคนที่เขาจะไปถ่ายอะไรแบบนี้เขาต้องไปอยู่เป็นปี หมาย ถึงว่าเขาต้องไปอยู่จนทำ�ให้สัตว์เหล่านั้นรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของป่านั้น ให้สัตว์ แทบจะเชื่อไปแล้วว่าเขาคือสัตว์ตัวหนึ่งมันถึงจะแสดงพฤติกรรมธรรมชาติออกมา ได้ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอม มันก็จะไม่ไม่แสดงความเป็นตัว ของตัวเองแล้ว มันเหมือนคนเลยถ้าเราไปนั่งรถไฟฟ้าพอเจอคนหน่อยเราก็จะเริ่ม เก็บอาการ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากลายเป็นความเคยชินได้ เราก็จะได้รู้จักและเข้า ถึงธรรมชาติของอะไรบางอย่าง กล้าๆกลัวๆ ผมขอชัวร์ไว้ก่อน ผมเป็นคนอยู่ในกฎระเบียบมาตลอด แทบไม่เคยแหกกฎอะไรเลย จะมีอย่างมาก ก็คงเป็นแค่โดดเรียนร.ด. ลงรถเมล์ไม่ลงตามป้าย เป็นแค่การตามใจตัวเองเล็กๆ น้อยๆทั้งนั้นแหละไม่ยิ่งใหญ่ ถ้าให้นึกถึงคนที่กล้าแลกอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ทำ� ตามสิ่งที่ฝันตอนนี้ก็คงจะนึกได้อย่างเดียวคือตัวละครนางเอกในละครเวทีที่ผมไป เล่น ในละครมิวสิคัล “ลำ�ซิ่งซิงเกอร์” มันเป็นเรื่องราวของความสนุกสนานของ หมู่บ้านๆหนึ่งที่นางเอกแอบไปเป็นหมอลำ�ซิ่งโดยที่ปกปิดไม่ให้ทางบ้านรู้เพราะ ที่บ้านไม่อยากให้ลูกไปเต้นกินรำ�กิน แต่ความสนุกมาอยู่ที่วันหนึ่ง นางเอกต้องกลับมาเปิดการแสดงที่บ้านแล้วมาเจอ กับผมซึ่งเป็นปลัดที่เคยปิ๊งกัน ตอนเด็ก คนที่

อง ข ว ั ต ็น ป เ า ร ที่เ ในล้าน ดา ม า ต ็ ่ก ็นหนึ่ง น ั ร น ห ไ อ อ ่ ื น ็ เม ง เราเป มจะเป ตัวเอ เราพยายา แล้วนี่หว่า แต่ถ้า ีอนันดาไป มันก็ม กล้าแหกกฎไปใช้ชีวิตในฝันที่ใกล้ ตัวสุดตอนนี้ก็คงจะเป็นบทที่แพนเค้กเล่นนี่แหละ

เต็มอิ่มกับชีวิต ผมพอใจกับชีวิตในทุกวันนี้ ถ้าถามว่าให้เลือกย้อนเวลากลับไปแก้ไข อะไรได้ ผมก็ไม่มีสิ่งที่ตัวเองอยากจะแก้ไขอะไรเลยนะ เพราะผมรู้สึกว่า ชีวิตผมทุกวันนี้ผมมีความสุขและผมรู้สึกว่ามันครบแล้ว ณ เวลานี้ ผม กลัวว่าถ้าผมกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่าง ชีวิตในปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ เป็นอย่างนี้ก็ได้ สำ�หรับผมทุกวันนี้เพอร์เฟ็คท์แล้ว ไม่คิดอยากจะแก้ อะไรแล้ว อย่านึกว่าชายหนุ่มอารมณ์ขันจะเป็นพระเอกแค่ขำ�ๆ จากความ พยายามและทุ่มเททำ�ให้เห็นว่าความดังของเขาไม่ใช่เรื่องฟลุ้คหรือมี แรงส่งจากป๋าดันที่ไหน รีบจองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่วันนี้เพื่อ ไปสัมผัสเสน่ห์ตัวเป็นๆของเขาได้ในละครเพลงลำ�ซิ่งซิงเกอร์ ที่จะเปิดแสดงตั้งแต่ 21 ธันวานี้เป็นต้นไป รับรองว่าพระเอกแบบเต๋อ จะขโมยรอยยิ้มและหัวใจคุณไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแน่นอน


columnist :

our skin

พญ. รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ | photo : shutterstock

13

BB Cream สวยกรุยทาง “กังนัมสไตล์”

BB Cream ย่อมาจาก Blemish Balm คือเนื้อครีมที่ปกปิดรอยตำ�หนิของ ผิวหนัง เป็นส่วนผสมของครีมบำ�รุงร่วมกับรองพื้น แทนที่คุณผู้หญิงจะใช้ผลิตภัณฑ์ หลายชนิดก็เอามารวมอยู่ในหลอดเดียวกันเสียเลย ประหยัดเวลา เริ่มฮิตในประเทศ เกาหลี ขายดิบขายดี จนกระทั่งยี่ห้อยักษ์ใหญ่ทั่วโลกต้องออกผลิตภัณฑ์มาร่วมรับ กระแสตลาดนี้ เช่น Estee Lauder, Lancome เป็นต้น น่าอิจฉาประเทศเกาหลีจัง เขาติดหล่มพิษเศรษฐกิจต้มยำ�กุ้งปี 2540 เหมือนเรา... 15 ปีผ่านไป เขาพัฒนาก้าวหน้าล้ำ�เราไป ประมาณเกือบ 30 ปีที่แล้วพูดมาซิ ยี่ห้อ เกาหลีใครไม่รู้จักหรอก Samsung, Daewoo ทั้งหลาย เดี๋ยวนี้ลองใครไม่รู้จัก “กัง นัมสไตล์” อาจจะถูกมองเป็นสาวยุคหินแล้วนะคะ บทเรียนจากพิษเศรษฐกิจทำ�ให้เกาหลีพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เกาหลีไปรอดแล้ว สงสารแต่ประเทศไทยยังแดงยังเหลืองกันไม่จบเลย ทำ�ไมวิกฤติจึงไม่เป็นโอกาส สำ�หรับประเทศเรา นี่คือความแตกต่างทางการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษาอย่างเห็น ได้ชัด นอกเรื่องBBไปแล้ว กลับมาคุยเรื่องเบาๆเกี่ยวกับ BB Cream กันดีกว่า เราอาจ ใส่สารป้องกันสิว ป้องกันแดดเข้าไปใน BB Cream ได้ BB Cream ที่ดี เนื้อจะต้อง

เบา เกลี่ยง่าย บำ�รุงสุขภาพผิว ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตัน เลือกเอาตามเงินในกระเป๋า ก็แล้วกันค่ะ อย่าลืมว่าเครื่องสำ�อางเป็นปัจจัยที่ 5 ของผู้หญิง ยิ่ง sexy ladies โก้หรูสไตล์กังนัมยิ่งใช้เครื่องสำ�อางซื้อความฝัน คือ ฝันว่าจะสวย ฝันว่าจะไม่แก่ ฝันว่าผิวเนียนใส ฝันว่าผิวจะขาวปิ๊ง เพียงแต่อย่าฝันเพลินจนเงินหมดกระเป๋า เท่านั้นนะคะ ส่วนประกอบของครีมรองพื้นอื่นๆโดยทั่วไปประกอบด้วย Oil, สารให้ความชุ่ม ชื้น, เม็ดสี, สาร Wax สังเคราะห์ สมัยก่อนเราเรียกครีมรองพื้นว่าแป้ง Pancake แต่ก็ซาความนิยมไปแล้วเนื่องจากเนื้อหนา แลดูไม่ธรรมชาติ Mineral makeup เป็นรองพื้นในรูปแป้ง ใช้สาร Mica, Bismutm Oxy Chloride, Zinc Oxide Titanium Dicxide, Talc เป็นครีมรองพื้นสูตรนํ้า เป็นที่นิยม เนื่องจากไม่มัน แลดูธรรมชาติ ส่วนพวกรองพื้นผสม Silicone ชื่อประหลาด ๆ Dime Thicone Polysiloxane, cyclomethicone, ฯลฯ ค่อนข้างแพง เอาเลือกกันตามแต่ปัจจัย ในกระเป๋า ก็แล้วกันค่ะ จนเกาหลีนำ� “กังนัมสไตล์” ตีชาร์ททั่วโลกแล้ว ประเทศไทยควรจะทะลุ กรอบของตัวเองเมื่อไหร่กัน


14

our delight columnist :

จีรภรณ์ ฉัตร์รัตติชัย

เรียนดนตรี.. ไม่มค ี ำ�ว่าสาย

หากคุณกำ�ลังรูส้ กึ เบือ่ กับชีวติ ประจำ�วันที่ ซ้�ำ ซากจำ�เจ มาลองเรียนดนตรีกนั หน่อย ดีไหมคะ หลายคนอาจกำ�ลังคิดแย้งในใจ ว่าจะเอาเวลาทีไ่ หนไปเรียน ทุกวันนีเ้ วลา นอนยังจะไม่พอหรือมองว่าเรียนดนตรีเป็น เรือ่ งของเด็กๆ ผูใ้ หญ่จะเรียนไปทำ�ไมอาย เด็กเปล่าๆ ดิฉนั ขอเป็นหนึง่ เสียงทีจ่ ะฝ่า วงล้อมเหตุผลต่างๆเหล่านีค้ ะ่ ดิฉนั เป็นหมอฟันทีเ่ วลาว่างในชีวติ คงจะพอ มี ถ้าไม่ได้พว่ งตำ�แหน่งแม่ของเด็กพิเศษ หนึง่ คนทีต่ อ้ งการการดูแลอย่างพิเศษ จริงๆ เรียกได้วา่ เวลาสองปีกว่าทีไ่ ด้เป็น คุณแม่ของลูกสาวตัวน้อยอยูโ่ รงพยาบาล มากกว่าบ้านและทุกเวลานาทีหายใจเข้า ออกมีแต่ภารกิจของลูก เมือ่ ผ่านช่วงวิกฤต กับอาการป่วยของลูก รูส้ กึ ตัวอีกทีตวั เรา เองกลายเป็นเคร่งเครียด วิตกกังวล และ เหนือ่ ยล้าจนรูส้ กึ อยากมีเวลาทีไ่ ด้ผอ่ น คลาย และอยากเริม่ ทำ�อะไรทีแ่ ปลกใหม่ ท้าทายในชีวติ ขึน้ มาบ้าง

ด้วยความทีช่ อบดนตรีและเคยเรียนมาบ้าง ตอนเด็กๆ ใจจึงคิดอยากเรียนดนตรีขน้ึ มา เคยได้ยนิ เสียงเชลโล่มาบ้างและก็ชอบในเสียง ของมัน แปลกดีเพียงแค่คดิ ว่าจะได้เรียน จะ ได้เล่นดนตรีกบั เพือ่ นๆก็รสู้ กึ มีชวี ติ ชีวาขึน้ มา แล้ว เลยไม่รอช้าทีจ่ ะรีบจัดสรรแบ่งเวลามา เรียนสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ ดิฉนั เริม่ เรียนเชลโล่ทโ่ี ครงการสอน ดนตรีส�ำ หรับบุคคลทัว่ ไป มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ครัง้ แรกทีไ่ ด้จบั เชลโล่ ก็ รูส้ กึ ว่าเป็นเครือ่ งดนตรีทเ่ี ล่นยาก กว่าจะนัง่ ได้ถกู ท่าสวยงามเป็นธรรมชาติ แต่คณ ุ ครู บอกว่าท่าทีถ่ กู จะทำ�ให้เล่นได้อย่างสบาย ได้ เล่นกับวงซึง่ ประกอบไปด้วย ไวโอลินหนึง่ ไวโอลินสอง และวิโอล่า ดิฉนั เป็นน้องใหม่ เล่นได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ผิดบ้างเพีย้ นบ้าง แต่ก็ รูส้ กึ ดีใจทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของวง


meet the doctor

columnist :

ศิลา จิรวัฒโนทัย

15

แปรงอย่างนี้ก็มี ด้วย !?... ในปัจจุบัน นอกจากแปรงที่เราเห็นและใช้กันอยู่ทั่วๆไปแล้ว ก็ยังมีแปรงที่เราคุ้น เคยอื่นๆ เช่นแปรงสีฟันไฟฟ้า แปรงซอกฟัน แต่ถ้าในต่างประเทศ เราอาจเจอ แปรงประหลาดๆแบบที่เราไม่คุ้นเคยได้ด้วยครับ แปรงสีฟันเคี้ยวได้ (ไม่ต้องใช้นํ้า) ลักษณะเป็นขนแปรงทำ�จากยาง มาพร้อม เม็ดบรรจุยาสีฟัน มีขายเป็นแผง แผงละ 2 ชิ้นหรือเป็นตู้กดออกมาเป็น แคปซูล(คล้ายๆตู้กดของเล่น) วิธีใช้ง่ายมากครับ... แกะออกมาเคี้ยวได้เลย เคี้ยวเสร็จ ฟันสะอาดแล้วก็ทิ้งทั้งแปรงและแคปซูลไปได้เลย เหมาะสำ�หรับนัก ท่องเที่ยว ราคาอยู่ประมาณ อันละประมาณ 50 บาท หากใครขี้เกียจรองน้ำ�ใส่แก้วก่อนแปรง หรือปกติใช้ก้มรองน้ำ�จากก็อกมาบ้วน ปากแล้วปวดหลัง ตอนนี้ก็มีแปรงล้ำ�ๆที่ช่วยแก้ปัญหานั้นได้ด้วยครับ แปรงรุ่น "น้ำ�พุ” จากบริษัท Amron ตรงใกล้ๆหัวแปรงจะมีช่องน้ำ�เข้าพร้อมรู น้ำ�ออก เมื่อเราเอาช่องน้ำ�เข้าไปรองน้ำ�จากก็อก น้ำ�จะพุ่งออกมาจากรูคล้าย น้ำ�พุครับ (ไม่ต้องก้มแล้ว !! ติงต๊องได้โล่...) ราคาอยู่ประมาณอันละ 700 บาท พร้อมหัวสำ�หรับเปลี่ยน 1 อัน แบบไฮเทคสุดๆ เป็นแปรงพลังแสงอาทิตย์จากญี่ปุ่นครับ (รุ่นนี้ไม่ง้อยาสีฟัน) เป็นแปรงที่สามารถปล่อยอิเลคตรอนออกมาทำ�ความสะอาดฟันได้เมื่อขนแปรง ถูกน้ำ� !! ไม่ต้องใช้ยาสีฟัน (อิเลคตรอนนะครับ ไม่ใช่กระแสไฟฟ้า.. รับรองไม่ดูด ปาก) ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,350 บาท พร้อมหัวสำ�หรับเปลี่ยน 4 อัน นอกจากนี้ ยังมีแปรงพิสดารอีกมากที่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย ด้วยความ’จิต ไม่ว่าง’ของนักวิจัย หมอเชื่อว่า เราคงมีแปรงรุ่นพัฒนาออกมาให้ใช้กันอีกใน

อนาคตแน่นอนครับ... หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก สามารถเขียนเข้ามาถามได้ที่ dental.d.clinic@gmail.com หรือเยี่ยมกันได้ที่ www.facebook.com/dentaldclinic อย่าลืมกด ‘Like’ เพื่อติดตามข่าวสาร


16


let it grow

columnist :ทพ.สุธรรม

Go Organic!

ภู่ระหงษ์

17

ความสุขที่เด็ด(กิน)ได้ ฝนกำ�ลังตกโปรยปรายกระทบหน้าต่าง ส่วน ผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เพื่อคอยบริการความ สะดวกในกรณีที่คุณภรรยาเรียกใช้ เอ๊ย..ขอ ความช่วยเหลือ ข่าวในหนังสือพิมพ์วันนี้พาดหัว ข่าวว่า จิ๊กมี่ ประกาศลั่นในที่ประชุมนานาชาติ “ต่อจากนี้ไป ภูฏานจะเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์ ร้อยเปอร์เซ็นต์

ตาผมถลึงออกมาด้วยความทึ่งในวิสัย ทัศน์ของท่านผู้นำ�สุดหล่อคนนี้ แหม... อะไรจะ เปอ-ระ-เฟค ขนาด นั้น!! นี่ถ้าภรรยาของผมมาเห็นข่าวนี้ ล่ะก็ เธอคงปลื้มแล้วปลื้มอีกจนผมนั้น อดหมั่นไส้ท่านจิ๊กมี่ไม่ได้เลยทีเดียว ในยามที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ ผมสงสัยจริงๆว่าทำ�ไมประเทศที่เขา จนกว่าเรามากๆอย่างประเทศภูฏาน ถึงไม่ค่อยมีปัญหามากนัก มีแต่คน อยากจะไปท่องเที่ยวจนต้องจำ�กัด นักท่องเที่ยวในแต่ละปี ก่อนหน้านี้ ภูฏานเคยประกาศไว้ว่าจะวัดค่า G D H(Gross Domestic Happiness) ค่าความสุขมวลรวมของประเทศเป็น สำ�คัญโดยไม่สนว่า G D P (Gross Domestic Productivity)หรือ ค่าเม็ด เงินจากการผลิตมวลรวมของประเทศ จะได้มากได้น้อยเพียงไร ยังไง “ความสุขและความอิ่มท้องของคนใน ชาติ คือหัวใจสำ�คัญของการบริหาร

ประเทศ” แถมยังจะมาประกาศว่า จะ Go organic อีก เขาทำ�ได้ยังไง กันล่ะครับเนี่ย? อย่างที่เรารู้ๆกันว่าผักออร์แกนิครวม ถึงการบริโภคผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นของราคาแพงจะแย่ ทำ�ไม ประเทศจนๆอย่างภูฏานจึงประกาศ กล้าออกมาแบบนี้ได้ล่ะ ขนาด สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ รํ่ารวยแล้ว ผักปลอดสารพิษดีๆยังมี ไว้สำ�หรับคนรวยเท่านั้น ! แน่นอนว่าเรื่องของอุปสงค์-อุปทาน คือเหตุผลสำ�คัญที่ส่งผลให้ราคาผัก ออร์แกนนิคในสหรัฐอเมริกาขึ้นสูง ปรี๊ดอีกทั้งผู้บริโภคก็มีแนวโน้มสูง ขึ้นปรี๊ดยิ่งกว่า ผลิตได้เท่าไหร่ก็มีคน รอซื้อ ด้วยวิธีการผลิตที่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและสาร

เคมีแบบเดิมซึ่งราคาถูกประสิทธิภาพ สูง แปรเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยและสารออร์ แกนิกที่ปลอดภัยแต่ราคาแพง ไหนจะ ค่าบรรจุภัณฑ์ที่ดูดี กราฟิคอันสวยงาม น่าเชื่อถือ ค่าโฆษณา ค่าขึ้นกระได ห้าง ค่าปั๊มว่า “ผักออร์แกนิค” และ ค่าอะไรต่อมิอะไรที่ทำ�ให้ผักราคาสูง จนผู้บริโภคหยิบแล้วต้องวางลง จำ�ใจ ซื้อผักทั่วๆไปที่วางขายอยู่ จะว่ากันจริงๆแล้วผักออร์แกนิคของ ภูฏานก็ไม่ต่างอะไรกับการปลูกพืช สวนครัวกินเองของบ้านเรานะครับ คือปลูกกินเอง หรือไม่ก็รวมกลุ่มกัน ปลูก ผลิตผลที่เหลือก็นำ�ไปขายหรือ รายที่เป็นเกษตรกรก็ปลูกในปริมาณที่ มากหน่อย ผักปลอดสารพิษไม่จำ�เป็นต้องแพง เสมอไป หากต้องการจะประหยัดเงิน ในกระเป๋า ลองมองรอบตัวเราดีๆ เรา ก็จะพบว่าประเทศเรามีผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษที่มีประโยชน์มากมาย

วางขายในตลาดสดแถวบ้านพวกเรา อาจจะไม่สะดวกสบายเท่าเดินซื้อใน ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่คุณจะสามารถ เลือกซื้อผักที่หลากหลายชนิดมากขึ้น ในราคาย่อมเยา หรือจะให้ดีปลูกรับประทานเองก็ เป็นเรื่องที่ทำ�ได้ไม่ยาก ขนาดชาว บ้านเขายังรวมตัวกันปลูกผักปลอด สารพิษและแลกเปลี่ยนกันจนมี ผลผลิตเหลือสามารถนำ�มาขายได้ ผมว่าคนกรุงเทพอย่างเราๆ อย่าเสีย เวลาปลูกผัก ทำ�แปลงแต่ในเกมเลย ครับ ลองเจียดเวลาจากการเดินห้าง สรรพสินค้าและเล่นเกมปลูกผักหัน มาปลูกผักกินเองจริงๆซะตั้ง อย่าง น้อยๆก็ได้ออกกำ�ลังกายแทนการไป ฟิตเนสแล้วยังได้ใช้เวลาร่วมกับคน ที่คุณรักมากขึ้นด้วย ไม่แน่ว่า..ค่า ความสุขมวลรวมของเรา ไม่ต้องนับ ในระดับประเทศก็อาจจะพุ่งสูงขึ้น ได้นะครับ


18

our scoop

columnist :

ดนยา ทรัพย์ยิ่ง | photograph : Music Garden Studio

สูญเสีย (ไม่) เสียศูนย์ สุธรรม ภู่ระหงษ์ นักวิจัย GMO ผู้ตัดแต่งความฝันหลังพลิกผันจากน้ำ�ท่วม เคยคิดเล่นๆไหมว่าถ้าเราได้มโี อกาสเจอกับตัวเราเองในอดีตเมือ่ 10 ปีกอ่ น ตัวเราเมือ่ สิบปีกอ่ นจะรูส้ กึ อย่างไรกับ “ตัวตน” ของเราในทุกวันนี?้ “ถ้าเด็กหนุม่ คนนัน้ รูว้ า่ ผมลาออกจากบริษทั ทีผ่ มเคยอยู่ เขาคงโกรธทีผ่ มละทิง้ ความฝันของเขาได้ลงคอ” นีค่ อื คำ�ตอบของสุธรรม ภูร่ ะหงษ์หรือคุณโต๋ ชายหนุม่ ทีเ่ คยได้รบั ทุนไปเรียน ต่อด้านปฐพีวทิ ยาทีส่ หรัฐอเมริกา ได้ท�ำ วิจยั ร่วมกับบริษทั เกษตรยักษ์ใหญ่ของโลก ทีเ่ ป็นทีห่ นึง่ ด้านการวิจยั ค้นคว้าไบโอเทคเพือ่ ตัดแต่งพันธุกรรมอาหาร จากนัน้ ก็ได้ เข้าทำ�งานให้กบั บริษทั ชัน้ นำ�นัน้ ในสาขาประเทศไทย สานความฝันทีจ่ ะได้ท�ำ งานใน บริษทั อุตสาหกรรมอาหารเพือ่ ร่วมแก้วกิ ฤติอาหารของโลก “ผมสนใจเรือ่ งอาหารยิง่ ตอนไปเรียนทีอ่ เมริกาผมพบว่าอเมริกาเป็นประเทศรํา่ รวย อุตสาหกรรมอาหารเขายิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก มีอาหารเหลือเฟือเหลือทิง้ แต่คน กลับไม่ได้มสี ขุ ภาพดีเท่าไหร่เพราะบริโภคแต่ junk food ซึง่ มีราคาถูก ผักผลไม้ ต้องนำ�เข้าจากเม็กซิโกหรือจีนทำ�ให้ผกั สดผลไม้ราคาแพงแบบทีใ่ ช่วา่ ทุกคนจะเข้า ถึง กลายเป็นอาหาร junk food นัน้ หารับประทานง่ายกว่า เข้าถึงคนง่ายกว่า ถ้า เทียบแล้วนับว่าประเทศไทยมีความมัน่ คงทางอาหารดีกว่าเยอะเพราะเราเพาะปลูก อาหารเองได้ในราคาถูกและมีปริมาณเพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งคนทัง้ ประเทศจนกล้าเสนอ ตัวเป็นครัวโลก แต่มนั ตลกตรงทีค่ นไทยเราดันมีปญ ั หาในการเลือกกิน เรามีอาหาร ดีๆเยอะแต่ไม่เห็นค่า ดันกลับไปนิยมอาหารขยะซึง่ ในบ้านเรานัน้ ถือว่ามีราคาแพง” คุณโต๋ในอีก 10 ปีตอ่ มาคือคนทีย่ อมรับแล้วว่า “ความฝันคนเรามันเปลีย่ นแปลง กันได้” ในฐานะนักวิทยาศาสตร์เขายอมรับว่าการค้นคว้าด้าน GMO ถือเป็น นวัตกรรมชัน้ ยอดของมวลมนุษย์ทจ่ี ะช่วยแก้ปญ ั หาการเกษตรในแง่ทจ่ี ะทำ�ให้ เกษตรกรได้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึน้ เพราะได้พชื ผลทีท่ นต่อ

ศัตรูพชื แต่ผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมโดยรวมนัน้ ยังเป็นทีก่ งั ขา และทีส่ �ำ คัญ มันเกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุท์ จ่ี ะทำ�ให้บริษทั รวยเละแต่เกษตรกรก็ยงั คงต้อง แบกรับภาระการลงทุนเรือ่ งเมล็ดพันธุซ์ ง่ึ นัน่ แปลว่าก็คงไม่ได้ท�ำ ให้เกษตรกร รํา่ รวยหรือมีก�ำ ไรได้ดง่ั ใจ สรุปแล้วก็คงยังต้องยืนอยูบ่ นลำ�แข้งของตัวเองด้วย ความลำ�เค็ญต่อไปอยูด่ ี คุณโต๋ตดั สินใจลาออกจากงานประจำ�ทีเ่ ชียงรายเมือ่ เดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2554 แล้วลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกับครูปอ คุณครูสอนดนตรีสดุ ทีร่ กั “ตอนย้ายมาอยูก่ รุงเทพใหม่ๆนีไ่ ม่ชนิ เลย เพราะทุกอย่างมันเปลีย่ นไปหมด ไม่มรี ถ ไม่มเี งินเดือน ไม่มโี ทรศัพท์ ไม่มคี อมพิวเตอร์เพราะทีท่ �ำ งานเขามีให้ ทุกอย่าง เราก็เอาตัวไปผูกอยูก่ บั ตรงนัน้ จนลืมไปเลยว่าของพวกนีไ้ ม่ใช่ของเรา ซักอย่าง เรียกว่าออกมาเหลือแต่ตวั เปล่า รูแ้ ต่วา่ จะมาช่วยภรรยาผูแ้ สนวิเศษ ทำ�โรงเรียนสอนดนตรีทเ่ี ธอรัก ช่วงแรกทีอ่ อกจากงานผมโหวงเลย ไปไม่เป็น ไม่รวู้ า่ ต้องตืน่ กีโ่ มง ตืน่ แล้วต้องทำ�อะไรต่อ หยิบจับอะไรดูไม่เป็นระบบ ทุก อย่างต้องตัดสินใจเอง ไม่มลี กู น้อง ไม่มหี วั หน้า...มีแต่เมีย” ยังไม่ทนั จะตัง้ ต้นได้กเ็ กิดเหตุน�ำ้ ท่วมใหญ่ในกรุงเทพ คุณโต๋กบั ภรรยามี บ้านอยูใ่ นเมืองเอก คงไม่ตอ้ งบอกว่าเสียหายยับเยินขนาดไหน เอาเป็นว่าไม่รู้ “ความเศร้า” กับ “น�ำ้ เน่า” อันไหนจะท่วมท้นมากไปกว่ากัน เขาหนีนา้ํ ไปอยู่ บ้านกลางทุง่ นาของคนรูจ้ กั หอบสมบัตอิ อกไปทันได้แค่รองเท้า 1 คูก่ บั เสือ้ ผ้า คนละ 3-4 ชุด พอกลับมาบ้านก็พบว่าทุกอย่างพังตามคาด เงินเก็บทีม่ ถี กู เอามาตัง้ ต้น ซ่อมแซมบ้านเพือ่ จะกูโ้ รงเรียนให้กลับมาเปิดใหม่ ตกงานแถมหมดตัวในเวลา ไล่เลีย่ กันคงจะเป็นความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ แต่ส�ำ หรับคุณโต๋ น�ำ้ ท่วมคือกำ�ไร


19

“ผมเชื่อในเรื่องเกษตรพอเพียง แต่น้อยคนที่จะสนใจมันจริงๆเพราะ คิดว่ามันเป็นเรื่องของคนบ้านนอก” เพราะแม้ทกุ อย่างจะพังยับแต่เขาและ เพือ่ นบ้านทีเ่ มืองเอกก็ได้ถอื โอกาสปรับ ตัวกันใหม่ “เพือ่ นบ้านส่วนมากปลงกันได้ หมด พีท่ ร่ี จู้ กั คนหนึง่ จากทีเ่ คยสะสม รองเท้าเป็นร้อยๆคู่ ทุกวันนีเ้ หลือแค่ 3 คู่ คือ รองเท้าแตะ รองเท้าทำ�งาน และรองเท้ากีฬา เขาบอกสบายขึน้ เยอะและจะไม่ซอ้ื เพิม่ แล้วด้วย” น�ำ้ ท่วมทำ�ให้เขาได้เพือ่ นบ้านที่ มีส�ำ นึกชุมชน ทุกคนรวมตัวกันเป็น กลุม่ เป็นก้อนจากทีแ่ ต่กอ่ นเคยต่างคน ต่างอยู่ คุณโต๋กบั ภรรยาเลยอยากจะ ถือโอกาสให้โรงเรียน Music Garden Studio เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมและ ชุมชนเมืองเอกด้วย สุดท้ายโรงเรียน แห่งนีก้ เ็ ปิดขึน้ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้ คนเข้าใจแก่นแท้ของดนตรีและความ เป็นมนุษย์ “เราคิดว่าดนตรีมนั คือศิลปะ และศิลปะควรจะยกระดับจิตใจคนได้ ยอมรับว่าก่อนหน้านัน้ การเรียนดนตรีท่ี นีเ่ คยมีความกดดันสูงแบบทีผ่ มเองก็ไม่ เข้าใจ ผมเคยคิดว่าการเรียนดนตรีนา่ จะเป็นเรือ่ งของการผ่อนคลาย แต่ปรากฏว่านักเรียนทีม่ าคือนักเรียน ทีม่ าเรียนด้วยความคาดหวังทัง้ จากตัว เด็กเองและตัวผูป้ กครอง โรงเรียนเลย

กลายเป็นสมรภูมกิ ารแข่งขันทัง้ ของเด็ก นักเรียนและผูป้ กครอง จนผมอดนึกไม่ ได้วา่ การฟาดฟันนีม่ นั เข้าขัน้ เป็นละคร หลังข่าวแล้ว” คุณโต๋และภรรยาต้องการให้ บรรยากาศการเรียนเป็นลักษณะของ การแลกเปลีย่ นและแบ่งปัน ทัง้ คูเ่ ลย เปลีย่ นพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าหน้าบ้านเป็น แปลงผักเพือ่ ให้เด็กๆเดินผ่านสวนผัก เหล่านีก้ อ่ นเข้าเรียน เด็กๆจะได้มี โอกาสเห็นพืชผักทีเ่ คยเห็นอยูใ่ นจาน ข้าวตัวเองแล้วเรียนรูท้ จ่ี ะทะนุถนอมมัน เปลีย่ นงานคอนเสิรต์ ให้นกั เรียน “โชว์ ของ” ประจำ�ปีมาเป็นงานคอนเสิรต์ การกุศลระดมทุนมาช่วยเหลือสัตว์ เร่รอ่ นและผูค้ นทีล่ �ำ บากกว่า “ผลทีไ่ ด้คอื นักเรียนภูมใิ จในฝีมอื แล้วยังได้ฝกึ ใจด้วย เด็กๆได้รวู้ า่ เรือ่ ง ส่วนรวมก็เป็นเรือ่ งของพวกเขา และ ผมเองก็ได้สร้างแรงบันดาลใจด้าน การเกษตรปลูกลงไปในใจของเด็กๆ แม้จะเป็นกลุม่ เล็กๆแต่เราก็หวังจะได้ สร้างเครือข่ายเกษตรกรนักดนตรีสมัคร เล่นขึน้ ” คุณโต๋ยงั ไม่ละทิง้ อุดมการณ์เรือ่ ง อาหาร ทีบ่ า้ นจึงมีแปลงปลูกผัก อินทรียไ์ ว้กนิ เองและยังหาโอกาสทีจ่ ะ ทำ�ให้คนตืน่ ตัวในเรือ่ งนี้ “ผมเชือ่ ใน

เรือ่ งเกษตรพอเพียง แต่นอ้ ยคนทีจ่ ะ สนใจมันจริงๆเพราะคิดว่ามันเป็นเรือ่ ง ของคนบ้านนอกและคนต่างจังหวัด เท่านัน้ จริงๆแล้วมันใกล้ตวั เรามาก คนไทยไม่ควรเสียโอกาสในการเข้าถึง อาหารดีๆ แต่อาหารดีๆทีค่ นกรุงเทพ คิดถึงคืออาหารในร้านเก๋ๆ ผมก็สนุก เวลาไปกินกับเขา แต่ไม่คอ่ ยสนุกตอน หารค่าอาหาร บางครัง้ ผมคิดว่าอาหาร ทีเ่ รากินมือ้ หนึง่ เกษตรกรสามารลงทุน ปลูกข้าวหรือผักได้เป็นแปลง ไวน์หนึง่ อึกอาจเป็นค่าขนมทีล่ กู เกษตรกรเอาไป กินขนมทีโ่ รงเรียนได้ทง้ั อาทิตย์” “ผมว่าคนกรุงเทพต้องหลุดจาก กรอบและค่านิยม ของแพงของฮิต อาจจะไม่ใช่ของดีทส่ี ดุ ต้องรูเ้ ท่าทัน สุขภาพทีด่ ไี ม่จ�ำ เป็นต้องลงทุนซือ้ แพง ขนาดนัน้ เราต้องฉลาดเลือก ฉลาด ใช้ชวี ติ เคารพตนเองว่าเราคือใคร ไม่ จำ�เป็นต้องเหมือนคนอืน่ หรือเอาตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับคนอืน่ ตลอดเวลา ผมเห็นเพือ่ นหลายคนมีเงินเดือนเยอะ แต่ทางกลับกันหนีก้ เ็ ยอะตาม จะว่าไป การกิน การอยูส่ มั พันธ์กบั ความสุขใน การดำ�รงชีวติ มาก ถ้าคุณกินเกินตัว อยูเ่ กินตัวรับประกันว่าปัญหาตามมา มากมาย” ความไม่มน่ั คงอาจจะก่อความกลัว

ให้คนไม่กล้าทีจ่ ะเดินออกมาเริม่ สร้าง อะไรด้วยตัวเอง แต่ส�ำ หรับคุณโต๋แล้ว เขากลับบอกว่า “ผมเคยทำ�งานในองค์ กรใหญ่ๆ มีรายได้ประจำ�ทีแ่ น่นอน แต่ ผมกลัวจน...กลัวไม่ม.ี ..กลัวถูกเจ้านาย ตำ�หนิ... รูส้ กึ ว่าต้องทำ�ๆๆๆ ตามหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แต่ในวันนีว้ นั ทีผ่ ม หมดตัว ออกมาทำ�งานทีม่ รี ายได้แค่ พออยูไ่ ด้ ผมมีเวลาให้กบั ครอบครัว และรูว้ า่ ความสุขในทุกๆวันมันมีความ หมาย แถมผมยังมีเพือ่ นตัง้ แต่สาม ขวบ ไปจนคนรุน่ พ่อรุน่ แม่ รุน่ ตารุน่ ยาย นักเรียนทีอ่ ายุ 40-50-60 ปีทผ่ี ม ลืมไปแล้วว่าเขาคือลูกค้า พอรูว้ า่ สิง่ ที่ สตูดโิ อทำ�คือการทำ�เพือ่ สังคมมันทำ�ให้ ผมเกิดความรูส้ กึ มัน่ คงในจิตใจ ถึงจะ หมดตัวจากนา้ํ ท่วมแต่เงินเป็นสิง่ ทีเ่ ดีย๋ ว ก็หากลับมาได้แต่มติ รภาพและโอกาสที่ เราจะเผชิญชีวติ พร้อมกับคนทีเ่ รารักมัน มีความหมายกว่าเยอะ” ขอบคุณทีค่ ณ ุ โต๋เลือกออกมาตาม ฝันในเส้นทางนีจ้ นทำ�ให้เราชาวเนเบอร์ ได้มโี อกาสอ่านเรือ่ งราวดีๆใน “Let it Grow” คอลัมน์ทเ่ี ขาชวนให้คนกรุงมา คิดต่างเรือ่ งอาหาร นีค่ อื ความคิดของ ผูช้ ายธรรมดาๆทีพ่ สิ จู น์ให้เราเห็นว่าเขา มีหวั ใจทีห่ ล่อยิง่ กว่าพระเอกละครหลัง ข่าวทุกช่องรวมกันซะอีก


columnist :

l นีล โดนัลด์ วอลช์ ผู้ได้สนทนากับพระเจ้า คุณครูของผม (ตอนที่ 3) “เธอรู้มั้ย ฮิตเลอร์ได้ไปสวรรค์นะ” คำ�พูดนี้ มาจากหนึ่งในหนังสือเล่ม โปรดของผม ที่มีชื่อว่า สนทนากับ พระเจ้า (Conversations with God, An Uncommon Dialogue) ของ Neale Donald Walsch ครับ นีลเล่าถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ว่า คืนหนึ่งในช่วงที่ชีวิตของเขาตกตํ่า มากๆ นีลได้นั่งลงเขียนจดหมาย ระบายอารมณ์ใส่พระเจ้า ว่าเขาทำ� ผิดอะไรถึงต้องมาเจออะไรแย่ๆ แล้ว จู่ๆ นีลก็ได้ยินเสียงขึ้นมาในหัวว่า “นี่ เธอต้องการรู้คำ�ตอบจริงๆ หรือแค่ ต้องการบ่นเฉยๆ?” และแล้วการ สนทนาผ่านการเขียนคำ�ถามและจด คำ�ตอบลงกระดาษก็เริ่มขึ้น ซึ่งสุดท้าย ได้กลายออกมาเป็นหนังสือที่ได้รับการ แปลไปแล้วกว่าห้าสิบภาษา และได้ รับการยกย่องเป็นหนึ่งในหนังสือทาง ด้านจิตวิญญาณที่ดีที่สุดในโลก ผมอ่านจบแล้ว ผมกลายเป็นชาว

พุทธที่เชื่อเรื่องพระเจ้าไปเลย เพราะพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้ ใจดีมากครับ ไม่ใช่พระเจ้าที่คอยลงทัณฑ์ มนุษย์ที่ทำ�ผิด ไม่ใช่พระเจ้าที่คอย ประทานพรให้แก่มนุษย์ที่กล่าวคำ� สรรเสริญในพระองค์ แต่เป็นพระเจ้า ที่รักทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอย่างไม่มี เงื่อนไขซึ่งก็น่าจะเป็นพระเจ้าในแบบ ฉบับที่ทุกคนก็อยากจะให้มีกัน จริง มั้ยครับ? พระเจ้าในหนังสือเล่มนี้สอนว่า ไม่มีอะไรที่ “ดี” หรือ “เลว” ในตัว มันเอง มีแต่ว่าสิ่งนั้นได้นำ�พาไปสู่สิ่งที่ คุณต้องการหรือเปล่า เพราะฉะนั้น จงอย่าตัดสินว่า อะไรดีหรือเลว อย่าไปพิพากษาคน อื่น เพราะขนาดพระเจ้า ยังไม่ตัดสิน ใครเลย พระเจ้ายืนยันว่า ท่านได้มอบ เจตจำ�นงค์อิสระ (Free Will) ให้กับ มนุษย์ เพราะฉะนั้นทุกคนย่อมมีสิทธิ์ ที่จะเลือกทำ�ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ทุกการกระทำ�ของมนุษย์ย่อมส่ง

ผลในตัวมันเอง ไม่ได้เกิดจากการตบ รางวัล หรือการลงทัณฑ์ของพระเจ้า นี่คือบทสนทนาช่วงหนึ่งนะครับ ถาม: แล้วความทุกข์ล่ะครับ การ ทนทุกข์คือวิธีหรือหนทางเพื่อไปถึง พระเจ้าใช่มั๊ย? บางคนบอกว่ามันคือ หนทางเดียวเท่านั้น ตอบ: ฉันไม่ได้ชอบความทุกข์ หรอกนะ แล้วใครที่บอกว่าฉันยินดีกับ มันแสดงว่าไม่รู้จักฉันจริง ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับ ประสบการณ์มนุษย์เลย ไม่ใช่แค่ไม่ จำ�เป็นเท่านั้นนะ แต่ยังไม่ฉลาด ไม่ สบาย และไม่ดีต่อสุขภาพเธอด้วย ถาม: ถ้างั้น ทำ�ไมถึงได้มีความทุกข์ มากมายนัก? ก็ถ้าพระองค์คือพระเจ้า ทำ�ไมถึงไม่ยุติมันเสียล่ะ ในเมื่อ พระองค์ก็ไม่ชอบมากถึงขนาดนั้น? ตอบ: ฉันทำ�ให้สิ้นสุดแล้ว เธอ ต่างหากที่ไม่ยอมใช้เครื่องมือที่ฉัน ให้ไว้เพื่อบรรลุสิ่งนั้น เธอเข้าใจไหม ว่าความทุกข์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัว เหตุการณ์ แต่เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ผู้คน

our mind

: อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

21

มีต่อเหตุการณ์นั้นๆ ต่างหาก สิ่งที่ เกิดขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนเธอ รู้สึกอย่างไรกับมันถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ฉันได้ให้เครื่องมือแก่เธอเพื่อที่จะตอบ สนองและมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ใน ลักษณะที่จะช่วยลด (จริงๆ คือขจัด) ความเจ็บปวดลง แต่เธอก็ไม่ใช้ ถาม: โทษนะครับ แต่ว่าทำ�ไม พระองค์ถึงไม่ขจัดเหตุการณ์เหล่านั้น ออกไปเสียเลยล่ะ? ตอบ: แนะได้เข้าท่า แต่โชคไม่ ดีที่ฉันไม่มีอำ�นาจควบคุมเหตุการณ์ ต่างๆ หรอก ถาม: พระองค์น่ะหรือควบคุม เหตุการณ์ไม่ได้? ตอบ: ก็ไม่ได้น่ะสิ เหตุการณ์คือ สิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นที่และเวลา ซึ่งเธอ สร้างขึ้นจากการเลือก และฉันจะไม่มี วันแทรกแซงการเลือกนั้น เพราะการ ทำ�อย่างนั้นคือการหักล้างเหตุผลที่ฉัน สร้างเธอมาตั้งแต่แรก ในหนังสือเล่มนี้ พระเจ้ายังได้ ตอบคำ�ถามสำ�คัญๆ หลายๆ ข้อเช่น คนเราเกิดมาทำ�ไม จะเข้าถึงดินแดน พระเจ้าได้อย่างไร นรกมีจริงหรือ ไม่ หรือแม้กระทั่งว่าทำ�ไมคน “เลว” อย่างฮิตเลอร์ ถึงได้ขึ้นสวรรค์ คำ�ตอบหลายๆ ข้อในหนังสือเล่มนี้ คงขัดกับความเชือ่ ทีค่ ณ ุ ผูอ้ า่ นเคยมีมา จนอ่านแล้วอาจจะอยากปาทิ้งก็ได้ แต่ถ้าอยากได้ความคิดแบบนอก กรอบ และคำ�ตอบที่นอกกฎเกณฑ์ ผมก็ขอแนะนำ�(เป็นอย่างยิ่ง)ให้หา หนังสือสนทนากับพระเจ้า ของสำ�นัก พิมพ์ โอ้ พระเจ้า พับลิชชิ่งมาอ่าน กันดูนะครับ เพราะคุณอาจจะพบคำ� ตอบสำ�หรับบางคำ�ถามที่คุณมีในใจ ตลอดมาก็ได้


22

our bedtime story columnist : movie

ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์ l

music:Jazzanovaa

Cabin In The Woods

Taxi Driver

กำ�กับโดย Drew Goddard

กำ�กับโดย Martin Scorsese

อีกหนึ่งหนังดังจากยุค 70’ ที่มีตัว ละครหลัก Travis Bickle เป็นอดีต ทหารผ่านศึกที่ผันตัวมาเป็นคนขับแท๊ก ซี่กะดึกแล้วพบกับความเน่าเฟะของ สภาพสังคมจึงกลายมาเป็นคนแหกคอก ที่ตั้งตนเพื่อต่อสู้กับสังคม ซึ่งนี่ก็จัดได้ ว่าเป็นหนึ่งในหนังที่มีตัวละครแหกคอก จัดอันดับต้นๆของวงการหนังกันเลยที เดียว หนังค่อนข้างมีความดิบเถื่อนและ มีความรุนแรงอยู่บ้าง ถึงแม้หนังจะดูมี เนื้อหาหนักแต่ก็เป็นหนังที่สามารถดูได้ สนุกสนานเพราะเล่าเรื่องเข้าใจง่าย มีฉากแอคชั่นแทรกเล็กน้อย และก็เป็นแบบ อย่างของตัวละครแหกกรอบเข้มข้นสุดขั้วที่น่าจดจำ�

ถ้าหากคุณเป็นคอหนังสยองขวัญทั้งหลาย และคิดว่าชำ�นาญเจนจัดกับหนังแนวนี้แล้วขอ แนะนำ�ให้คุณได้รู้จักกับหนังเรื่องนี้ โดยเนื้อ เรื่องก็เริ่มจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปเที่ยวใน บ้านพักกลางป่า แต่ก็ต้องพบกับเหตุการณ์ สยองชวัญ แม้จะฟังดูพื้นๆเดิมๆแต่ขอบอก เลยว่ารายละเอียดต่างๆของหนังเรื่องนี้จัดได้ ว่าเป็นหนังที่มีองค์ประกอบแหกกรอบอย่าง มาก เพราะต่อให้คุณคิดว่ารู้จักหนังประเภท นี้ดีแค่ไหนคุณก็ยังคาดเดาหนังเรื่องนี้ไม่ได้ แน่นอน จนบางทีอาจจะถึงขั้นต้องอุทาน ตาค้างกันเลยทีเดียว ความสนุกของหนังอยู่ตรงที่คุณจะไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และเมื่อหนังจบคุณอาจจะไม่ตื่นเต้นกับหนังสยองขวัญเรื่องไหนอีกก็เป็นได้

Moneyball

Pulp Fiction

กำ�กับโดย Bennett Miller

กำ�กับโดย Quentin Tarantino

ถ้าหากจะพูดถึงหนังที่มีความคิดออกนอก กรอบ ก็คงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ โดย ปกติเรามักจะคุ้นเคยกับหนังที่เล่าเรื่องเรียง ลำ�ดับปกติ แต่หนังเรื่องนี้มีรูปแบบการเล่า เรื่องที่สลับไปมาผ่านตัวละครที่หลากหลาย และไม่ซับซ้อนเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งถ้า หากใครที่พอจะรู้จัก หรือเคยได้ยินชื่อของ Quentin Tarantino ก็คงจะพอรู้มาบ้าง แล้วว่ามีลีลาและมีเนื้อเรื่องที่สุดกวนและ แสบสันต์ขนาดไหน ถึงแม้จะดูเป็นหนังเล่า เรื่องแปลก พล็อตเรื่องพิลึกพิสดาร แต่ก็ เป็นหนังดูไม่ยากสำ�หรับใครที่คิดจะลองดูหนังที่แปลกๆแหวกแนวจากที่คุ้นเคยตาม ปกติ หนังเรื่องนี้ก็จัดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

Musi c ขอนำ�พาคุณผู้อ่านฉีก หนีออกจากวงโคจรของ ดนตรีตลาดดาษดื่น แล้ว มารื่นรมย์ไปกับเพลงนอก กระแสของวงอินดี้แนวๆ ทั้งไทยและสากลที่นำ�มา แนะนำ�ให้คุณผู้อ่านได้ลอง ฟังกัน

Billy Bean ผู้จัดการทีมเบสบอล Oakland A’s กำ�ลังเจอกับปัญหาขาดเงินทุนในการ ซื้อผู้เล่นมาพัฒนาทีมให้มีศักยภาพมาก ขึ้น และก็ต้องหาทางออกไม่ให้ทีมของตัว เองต้องตกชั้นลงไปมากกว่านี้ หนังเรื่องนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่ตัวละครเอกของเรามีความ เชื่อในการที่จะทดลองทำ�สิ่งใหม่ๆ ลองทำ� ในสิ่งที่ออกจากระเบียบดั้งเดิมที่เคยถูกคน อื่นวางไว้ในการพัฒนาทีม ด้วยความคิด ความหวังที่ว่าแนวทางใหม่ที่ตนเองกำ�ลัง ทำ�อยู่นี้จะช่วยพัฒนาทีมให้ดีขึ้นได้ในภาวะ ที่ขาดแคลนเงินทุน หนังเรื่องนี้เลยซื้อใจคนดูชวนให้ลุ้นและติดตามเอาใจช่วยอยู่ได้ ตลอดเรื่อง และไม่จำ�เป็นต้องรู้เรื่องเบสบอลก็สามาถดูได้เต็มอรรถรสเช่นกัน

Funny Little Dream

Sweet Cherry Lips หนึ่งใน บทเพลงน่ารักๆ ของวงอินดี้ ป็อบจากอินโดนีเซีย ที่มาพร้อม แนวดนตรีใสๆ กรุ๊งกริ๊งและเสียง ร้องโทนหวานนุ่มละมุนหูของเขาและเธอ ที่สำ�คัญเนื้อหาและ การใช้คำ�นั้นไม่ได้ซับซ้อนหรือลึกซึ้ง ฟังแล้วเข้าใจง่ายจนคุณ อาจเผลอยิ้มก็เป็นได้ ซึ่งหากฟังหลังเลิกงาน หรือก่อนนอน รับรองว่าคุณจะเคลิ้มไปกับความฝันเล็กๆ แต่น่ารักของหนุ่ม สาวคู่นี้อย่างแน่นอน ลองฟังได้ที่ http://soundcloud. com/southeastasiaindie/funny-little-dream-sweetcherry-lips

She and Him

Ridin’ in My Car คือหนึ่งใน เพลงเพราะๆ ที่ เขาเล่นให้เธอ ร้อง จึงเกิดเป็นวงดนตรีนอก กระแสสร้างสรรค์ผลงานออกมา ได้อย่างน่าประทับใจภายใต้ชื่อวง “She and Him” ขับร้อง โดย โซอี้ เดส์ชาเนล นักแสดงสาวแถวหน้ามากความสามารถ ของฮอลลีวูดซึ่งเธอเล่นได้ทั้ง เปียโน กีตาร์ รวมไปถึง อูคูเลเล่ ประกบคู่กับโปรดิวเซอร์มาดเท่ แม็ต เวิร์ด เข้ากันได้อย่างลงตัว ซึ่งหากฟังระหว่างทำ�งานหรือพักผ่อนจะช่วยให้สมองของคุณ ปรอดโปร่งทีเดียว ลองฟังได้ที่ http://www.youtube.com/ watch?v=dckcGhT5mN0


eating out columnist & photographer :

พรพัฒน์ รัตนาภินันท์ชัย

23

Pat i sserie Mor i Osaka ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เราทุกคนต่างรอคอย การได้มีเวลาพักผ่อนทำ�สิ่งที่ชอบอย่างการหา ร้านขนมหวาน จิบพร้อมเครื่องดื่มสุดโปรด ในบรรยากาศเก๋ไก๋มีสไตล์ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ช่วยเติมความสดใสในยามบ่ายได้อย่างดี และ วันนี้ขอพาไปอิ่มอร่อยกับขนมเค้กและของ หวาน ที่ร้าน Mori Osaka อีกหนึ่งร้านใหม่ กับรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ บรรยากาศร้านหวานสดใส แต่ที่หวาน กว่าคงเป็นเค้กสไตล์ญี่ปุ่น ที่โดดเด่นด้วย รสชาติหวานละมุนกำ�ลังดี ทานได้เรื่อยๆ เพ ลินๆและถ้ามาที่นี่แล้ว ห้ามพลาดกับเมนู แนะนำ� Tiramisu ที่รสชาติชีสและกาแฟไม่

จัดจ้านเกินไป หวานมันกำ�ลังดี ท็อปปิ้งด้วย เลดีฟิงเกอร์และถั่วกรุบกรอบด้านบน ตาม มาด้วย Maron Cake กับเกาลัดสีทองเนื้อ แน่นที่ถูกวางสลับในชั้นเค้กกับครีมสดอย่าง จุใจ หอมกลิ่นวานิลลาอ่อน ๆ ชวนให้กินได้ เรื่อยๆ หรือใครชื่นชอบผลไม้สดห้ามพลาดกับ หลากหลายผลไม้ที่จัดวางอย่างสวยงามพร้อม ชูครีมลูกเล็ก วางเคียงเค้กสปองจ์ชาเขียวเนื้อ นุ่ม ทุกความหวานการันตีความอร่อยโดยเชฟ ชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์เกือบ 30 ปี จึงเป็น ที่ถูกอกถูกใจโดยเฉพาะลูกค้าสาวๆที่ได้กลาย เป็นลูกค้าประจำ�ของที่ร้านกันมากมาย และ กำ�ลังขยายสาขาที่ 3 ในเร็วๆ นี้

สถานที่ตั้ง: RCA ประเภทอาหาร: ขนมเค้กและของหวานสไตล์ญี่ปุ่น และเครื่องดื่ม เมนูแนะนำ�: Tiramisu, Fruit Basket, Banana Chocolate, Maron Cake เปิดบริการ: ทุกวัน 11.00-22.00 น. ราคาต่อหัวโดยประมาณ: 100-250 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่ม) โทรศัพท์: 0 2641 5770, www.facebook.com/ patisseriemoriosaka

Hap de Nous Café’ EAT WELL DRINK WELL BE WELL

Konaya

Curry Udon and Tempura

สำ�หรับใครที่ชอบอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะ แกงกระหรี่ด้วยแล้ว ร้านโคนาย่าอีกหนึ่ง ร้านแนะนำ�ที่ขึ้นชื่อในเรื่องแกงกระหรี่ไม่แพ้ ที่ไหน จากความโด่งดังที่โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น ตอนนี้ได้ขยายสาขามาที่ประเทศไทย ของเราแล้ว ได้ยินแบบนี้มีหรือจะพลาด ว่า แล้วก็ไปอิ่มอร่อยพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ ร้านโคนาย่า ที่ขึ้นชื่อในเรื่องแกงกระหรี่อุด้ง กับความอร่อยที่นํ้าแกงกระหรี่อันเป็นสูตร ลับของร้านที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยรสชาติ เข้มข้น หอมกลิ่นเครื่องเทศ เสิร์ฟกับอุด้ง ที่มีวิธีการลวกเส้นให้เหนียวนุ่มอร่อยเป็น

พิเศษหรือเลือกทานเป็นข้าวแกงกระหรี่ก็มี เช่นกัน มาพร้อมหลากหลายเมนูที่ต่างกัน ตรงท็อปปิ้งที่ทางร้านเลือกสรรและปรุงให้ เข้ากับทุกจานเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหมู บูตะทอดที่กรอบนอกนุ่มใน ได้รสหวาน ของเนื้อหมูแบบเต็มๆ กุ้งเทมปุระเนื้อแน่น ที่คัดเฉพาะตัวใหญ่เป็นพิเศษ ปลาไหลย่าง รสชาติดั้งเดิมแบบญี่ปุ่น ฯลฯ สามารถเพิ่ม ความหอมด้วยงาดำ�ที่ช่วยชูรสจานอาหาร ได้เป็นอย่างดี เสิร์ฟพร้อมมินิสลัด และซุป มิโซะ อร่อยถูกใจจนกลายเป็นอีกหนึ่งร้าน ประจำ�เป็นที่เรียบร้อย

สถานทีต่ ง้ั : ชัน้ 1 โครงการ The Nine พระรามเก้า ประเภทอาหาร: อุดง้ และอาหารญีป่ นุ่ เมนูแนะนำ�: Curry Udon with Prawn Tempura, Steamed Buta Pork Curry Rice, Crispy Buta Pork, Sakana Tendon เปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์ (11.00-22.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ (10.00-22.00 น.) ราคาต่อหัวโดยประมาณ: 100-300 บาท เบอร์โทรศัพท์: 0 2108 042, 0 2716 7939 www.facebook.com/KonayaCurryUdonThailand

อีกหนึ่งร้านอาหารฟิวชั่นที่ดึงความโดดเด่นของรสชาติอาหารแต่ละชาติได้อย่าง ลงตัวในทุกเมนู เริ่มต้นด้วย Calamari fritti กับปลาหมึกสไลด์ทอด หอมเครื่อง เทศ เสิร์ฟพร้อม ทาร์ทาร์ซอสรสดั้งเดิมหรือเลือกดิปกับรสชาติที่ไม่คุ้นเคยอย่าง แยมสตอเบอร์รี่ที่รสชาติเปรี้ยวหวานเข้ากันได้ดีไม่แพ้กัน จากนั้นก็ถึงเวลาจาน หลักอย่าง Spaghetti Ebiko สปาเกตตี้ผัดแห้งสไตล์ญี่ปุ่น ท็อปปิ้งด้วยกุ้งตัว โตพร้อมไข่กุ้งแบบจุใจ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม หอมเครื่องเทศเป็นที่สุด ก่อน จะตบท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานตามธรรมเนียมอย่าง Chocolate Fudge Brownie ที่ฉํ่าด้วยดาร์กช็อกโกแลตรสอุ่นๆ หวานกำ�ลังดี ยิ่งทานคู่กับวิปครีม เย็นๆ ด้วยแล้ว เผลอแผลบเดียวก็หมดจานโดยไม่รู้ตัว แล้วถ้าใครชื่นชอบใน การดื่มไวน์ ที่ร้านเองมีบริการเช่นกัน จึงเป็นอีกหนึ่งร้านที่เหมาะกับหลากหลาย โอกาส ในบรรยากาศสบายๆ ที่คุณสามารถมาได้ทุกวัน

สถานทีต่ ง้ั : ชัน้ 3 โครงการ The Promanade ประเภทอาหาร: Italian Japanese thai fusion food เมนูแนะนำ�: Spaghetti Ebiko, Calamari Fritti, Grilled Salmon Steak on Cucumber Ribbon, Chocolate Brownie Fudge เปิดบริการ: จันทร์-อาทิตย์ (10.00-22.00 น.) ราคาต่อหัวโดยประมาณ: 100-300 บาท โทรศัพท์: 0 2722 2190, 0 8108 5050, www.facebook.com/hapdenouscafe


24

horoscope

columnist : หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

Sun day

Mon day

Tues day

การงาน เดือนนีว้ นุ่ วายหัวหมุนหน่อย เนือ่ งจาก ปัญหาเก่าๆ กลับมากวนใจ ต้องค่อยตามแก้ไข งานใหม่จงึ ไม่เดินหน้า บรรยากาศเรือ่ งงานนับวัน อึมครึม แนะนำ�ให้ระวังคำ�พูดให้มาก เนือ่ งจากมี คนจ้องให้รา้ ย การเงิน คุณจะได้รบั โอกาสในหลายด้านรวมถึง รายรับทีไ่ หลเข้ามาด้วย ดังนัน้ เตรียมทีเ่ ก็บเงิน ให้ดี คุณอาจเครียดได้เพราะไม่รจู้ ะเอาเงินเก็บ ทีไ่ หน...อิอิ ความรัก คนโสดเดือนนีเ้ ป็นนิมติ หมายทีด่ ใี นเรือ่ ง รัก อาจกล่าวได้วา่ เนือ้ หอมจนต้องปิดโทรศัพท์หนี คนรักทีเ่ คยเหินห่างเดือนนีท้ �ำ ตัวน่ารัก คนไม่โสด บรรยากาศในบ้านสดชืน่ ขึน้ รักษาเอาไว้นะ... สุขภาพ คุณผูช้ ายระวังโรคผิวหนังและโรคลำ�ไส้ ส่วนคุณผูห้ ญิงระวังเส้นประสาทอักเสบ หลีกเลีย่ ง ทีโ่ ล่งแจ้งแดดจัด เนือ่ งจากเป็นสาเหตุของโรค ผิวหนัง เสริมดวง คุณสามารถแก้เคล็ดเสริมดวงชะตา โดย การบริจาคทรัพย์สนิ ส่วนตัวหรือเอกสารหนังสือ ให้กบั องค์กรมูลนิธทิ างด้านการสอนในโรงเรียน ตามชนบท

การงาน น่าเป็นห่วง เนื่องจากงานส่วนใหญ่ ของคุณเกี่ยวพันกับโครงสร้างเศรษฐกิจทำ�ให้ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้ ต้อง คอยแก้ปัญหาเก่าๆไม่หยุดหย่อน อดทนอีก สักนิดเดือนหน้าก็ดีขึ้น การเงิน ไม่ว่าคุณจะมีเงินอยู่เท่าไรก็ไม่พอค่า ใช้จ่าย เดือนนี้หันหน้าหยิบยืมลำ�บาก ดีที่สุด คืองดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อย่าสร้างหนี้สินขึ้น ในช่วงนี้เด็ดขาด ความรัก คนโสดช่วงนี้หัวใจห่อเหี่ยว ไม่ แจ่มใส ถูกทำ�ร้ายจิตใจเป็นว่าเล่น ทางที่ดี สงบจิตใจอยู่กับตัวเองสักพัก คนไม่โสดก็อยู่ ในภาวะเบื่อ อยากอยู่คนเดียว สวดมนต์ บ่อยๆชีวิตจะดีขึ้น สุขภาพ อาการปวดขาและหัวเข่ายังตาม หลอกหลอนคุณ หานํ้าอุ่นแช่ฝ่าเท้าหลังจาก ทำ�งานพอจะช่วยได้ อีกอย่าง ระมัดระวัง ฝ่าเท้าเอาไว้มีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุ เสริมดวง สามารถแก้ดวงด้วยการถวาย สังฆทานเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสักชิ้น อย่าลืม ถวายค่าไฟด้วยจะทำ�ให้สุขภาพดีวันดีคืน

การงาน มีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเดือน งาน ที่คิดว่าจะราบรื่นก็พลิกผัน งานที่คิดว่าจะ พบปัญหาก็ราบรื่นจนแปลกใจ ต้องตั้งสติให้ มั่น เพราะจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แบบนี้เกิดขึ้นทุกวันในเดือนนี้ การเงิน รายรับที่เข้ามาอาจเพียงพอต่อราย จ่ายแต่ไม่เพียงพอต่อการเก็บออม แนะนำ� ให้หางานพิเศษทำ�เพื่อเพิ่มเงินเก็บ ความรัก คนโสดคงต้องปวดหัวกันหน่อย เนื่องจากคนเก่าที่เลิกรากลับเข้ามาสร้าง ความวุ่นวายจนทำ�ให้คนปัจจุบันไม่เข้าใจ แก้ไขให้จบซะ ด้านคนไม่โสด ปัญหาในบ้าน ส่วนใหญ่เกิดการพูดคุยถึงอดีต เอาเรื่องเก่าๆ มาคุยกัน นึกถึงสิ่งดีๆกันไว้โลกจะได้สดใส สุขภาพ โรคกระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ ทั้งหลาย ต้องระวังเป็นพิเศษ อย่าให้เกิดอาการบาด เจ็บเพราะจะเรื้อรังไปอีกนานเลย เสริมดวง สามารถแก้ดวงเสริมชะตาด้วย การหาต้นกระบองเพชรต้นเล็กๆ มาประดับ บนโต๊ะทำ�งานจะช่วยเพิ่มบารมีให้ตัวคุณ ก้าวหน้าในการงาน

Thurs day การงาน เดือนนี้คุณต้องต้องทำ�งานหนัก อยู่นิ่งเฉย ไม่ได้เลย ทำ�อะไรก็ถูกตำ�หนิไม่ถูกใจ ฝากงานใครทำ� ไม่ได้ คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก แต่ไม่เป็นไร ผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถ ความอดทนคือยาวิเศษ การเงิน เรื่องเงินเรื่องทองเดือนนี้เป็นอะไรที่น่าปวด หัวจริงๆ จะใช้จ่ายสิ่งใดมีข้อจำ�กัดอยู่ตลอด แต่พอจะ มีโชคฟลุคๆอยู่บ้าง ลองเอาเลขที่บ้านไปเสี่ยงดวง ความรัก คนโสดเดือนนี้อะไรก็ดูดีไปหมด อยู่เฉยๆก็มี คนให้ความสำ�คัญ เสน่ห์แรงจนน่าอิจฉา จะทำ�อะไร ก็คิดหน้าหลังให้ดีเดี๋ยวจะเป็นขี้ปากชาวบ้าน คนไม่ โสดก็ใช่ย่อย ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือ กันไม่เหินห่าง รักษาเอาไว้รักจะยั่งยืน สุขภาพ โรคเครียด และโรคนอนไม่หลับเป็นปัญหา ของคุณในเดือนนี้ แนะนำ�ให้เอานํ้าอุ่นมาแช่ฝ่าเท้าสูง ให้พ้นข้อเท้าจะทำ�ให้คุณนอนหลับง่ายขึ้น... เสริมดวง ควรปลูกพืชตระกูลดอกบัวชนิดใดก็ได้ไว้ใน บริเวณบ้านจะช่วยในเรื่องสุขภาพและการเงินของคุณ

Fri day การงาน คุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่หรือรับผิดชอบ งานชิ้นใหม่ คุณเองกระตือรือร้นที่จะทำ�งานนี้มาก มีการ เดินทางมาเกี่ยวข้องบ้าง เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ดีของปีนี้ เต็มที่กับงาน ผลสำ�เร็จอยู่แค่เอื้อม การเงิน ช่วงเดือนนี้หากมีใครมาขอความช่วยเหลือเรื่อง เงินทอง ขอให้คิดให้มากเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเสีย เปล่าอย่างแน่นอน เก็บเงินไว้บ้างอย่าเอาไปเลี้ยงคนใกล้ ตัวหมด ความรัก คนโสดช่วงยังอยู่ในสภาวะพักใจในเรื่องรัก แม้ มีความรักก็ยังไม่คบจริงจัง อยู่คนเดียวสักพักก็ดีนะ ส่วนคนไม่โสดความรักน่าเป็นห่วง ห่อเหี่ยว ถ้าคุณไม่ ปรับตัวเข้าหากันมีโอกาสที่จะเป็นโสดอีกครั้งชัวร์ สุขภาพ อาการป่วยเรื้อรังไม่ยอมหาย สามวันดีสี่วันไข้ เป็นเช่นนี้มานาน โดยเฉพาะระบบย่อยคุณต้องระวังเป็น พิเศษ งดกินอาหารย่อยยาก รสจัด เสริมดวง บริจาคทานให้แก่เด็กกำ�พร้าหรือเด็กพิการจะ ช่วยให้ท่านรอดพ้นจากอุปสรรค


air mail

Wed nes day การงาน สำ�หรับคุณน่าอิจฉากว่าใครๆ งาน กำ�ลังไปได้สวย เจ้านายรักใคร่ มีเกณฑ์จะ ได้รับงานใหม่เพิ่ม ที่นี้ล่ะคุณคงจะได้หักหน้า คนที่สบประมาทคุณว่าไม่เอาถ่านซะที การเงิน หมุนเงินคล่องตัวไม่น่ากังวล มี ผู้ใหญ่หนุนเรื่องค่าใช้จ่าย หากเจรจาการเงิน ในช่วงนี้ทำ�ได้สำ�เร็จลุล่วง ความรัก คนมีคู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ผิดใจ รุนแรงจนถึงขนาดต้องแยกกันอยู่ มีสาเหตุ มาจากการหึงหวงเรื่องชู้สาว ใจเย็นๆค่อยๆ พูดจากัน ปัญหาจะได้ไม่บานปลาย สุขภาพ ระวังการอักเสบของบาดแผลตาม ข้อกระดูก หลบเลี่ยงเครื่องจักรหรือของ แหลมคม หากต้องทำ�งานอยู่กับสิ่งเหล่าต้อง ไม่ประมาท เสริมดวง บริจาคหลอดไฟให้กับพระภิกษุ สงฆ์ พร้อมกับถวายค่าไฟด้วย จะช่วย ให้การดำ�เนินชีวิตของท่านมีแต่ความราบ รื่นสมหวัง

Satur day การงาน มีโอกาสเข้าพบสังคมใหม่ทางด้านการงาน มีช่องทางทำ�มาหากินมากขึ้นเป็นลำ�ดับเนื่องจาก ความขยันขันแข็งของคุณเอง แต่ขอให้ระวังความ ยุ่งยากอุปสรรคจากคนใกล้ตัวที่ไว้วางใจ การเงิน ต้องรักษารายจ่ายเอาไว้ให้คงที่ เนื่องจาก หลายๆครั้ง มีการใช้เงินทองไปกับของฟุ่มเฟือย หากไม่ปรับปรุงจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ความรัก คนโสดหัวใจห่อเหี่ยว ไม่แจ่มใส ทางที่ดี สงบจิตใจอยู่กับตัวเองสักพักดีกว่า ด้านคนไม่โสด ก็อยู่ในภาวะเบื่อชีวิตคู่ อยากอยู่คนเดียว สวด มนต์บ่อยๆชีวิตจะดีขึ้น สุขภาพ โรคแพ้อากาศตามเป็นเงาตามตัว เดี๋ยว เป็นเดี๋ยวหาย ทำ�ให้คุณใช้ชีวิตประจำ�วันไม่สะดวก แนะนำ�ให้ทำ�ความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่าง เลี่ยง ในที่อับ เสริมดวง บริจาคทานสร้างสาธารณูปโภค หรือค่า นํ้าค่าไฟให้แก่วัดจะช่วยเรื่องความรักและสุขภาพ ให้ดีขึ้น

Columnist&Photographer : อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

25

Hirojima

สันติภาพบนคราบน้ำ�ตา

จับพลัดจับผลู พี่ก็มาเรียนอยู่ที่ฮิโรชิมานี่ก็เกือบจะสองปีแล้ว เวลา ผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆ ก่อนหน้านี้ พี่เคยมาเที่ยวญี่ปุ่นหลาย ครั้ง ชอบประเทศนี้มาก ถึงได้ตัดสินใจมาเรียนต่อปริญญาเอกที่ นี่ แม้ว่าต่อมาไม่นานนักจะรู้สึกตัวว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดที่สุดใน ชีวิตก็ตาม เพราะสถานะนักท่องเที่ยวกับสถานะนักเรียนในระบบ การศึกษากรอบแข็งหนาของญี่ปุ่น คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจช่าง แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ถึงกระนั้น ฮิโรชิมาก็มีหลายสิ่งที่น่ารักน่า ประทับใจสำ�หรับเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำ�หลังวันพ้นทุกข์นะ ฮิโรชิมาเป็นเมืองเล็กๆทางตะวันตกของเกาะฮอนชู มีชื่อเสียงใน เรื่องของโศกนาฏกรรมเคล้านํ้าตาเมื่อครั้งที่เมืองทั้งเมืองราบเป็น หน้ากลองจากอานุภาพของเด็กอ้วน (Fat boy) ระเบิดปรมาณูลูก แรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่สหรัฐอเมริกาทิ้งลงเกาะญี่ปุ่นเพื่อ ยุติสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนนี้ความเสียหายทางกายภาพในอดีต แทบจะไม่เหลือร่องรอยให้เห็นแล้ว ที่ยังพอให้รำ�ลึกได้คงเป็น A Bomb Dome ซึ่งเป็นศาลาว่าการเขตที่ระเบิดปรมาณูระเบิดอยู่สูงเหนือตึกประมาณ 600 เมตร ทำ�ให้ ตัวตึกที่อยู่ข้างใต้พอดีไฟไหม้ทั้งหมดแต่ซากโครงของตึกยังคงอยู่และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อ การรณรงค์สันติภาพจนถึงปัจจุบัน อ้อ..ยังมีเรื่องราวของเด็กหญิงซาดาโกะ ซาซากิ ผู้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังในการมีชีวิตอยู่อีก เรื่องด้วย เธอพับนกกระเรียนกระดาษ (Oritzuru) เพราะเชื่อว่า เมื่อพับถึงหนึ่งพันตัว เธอจะหายจากโรค มะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นผลของสารกัมมันตภาพรังสีที่เธอได้รับตั้งแต่เล็กๆ ถึงแม้ว่าเธอจะจากโลกนี้ไป ก่อนที่จะพับนกกระเรียนเพิ่มจนครบสองพันตัวตามตั้งใจ แต่เธอก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆมี ความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รวมทั้ง “นางงาม”ทั่วโลก ในการแสวงหา “World Peace” ลองมองเมืองฮิโรชิมามุมใหม่แบบไม่เจ้านํ้าตาดูบ้าง พี่ว่าความสุขของคนที่นี่ก็คงเหมือนกับความสุขของ คนญี่ปุ่นทั่วๆไป คือ ความสุขตามหน้าเทศกาล เมื่อถึงเทศกาลฮานามิ ผู้คนก็จะออกมาชมดอกซากุระกัน ริมแม่นํ้า ปีละครั้งที่เราจะได้เห็นหญิงสาวคิกขุโนเนะแต่งตัวสวยงามมานั่งจิบสาเกเมาแอ๋ ส่งเสียงหัวเราะ ดังข้ามฝั่งแม่นํ้า พอหน้าร้อน คนก็จะแห่กันไปดูฮานาบิ หรือดอกไม้ไฟ เสียง “สุโก้ย เน” หรือ “สุดยอด เลย” จะดังเซ็งแซ่ตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ได้รับชม สิ่งที่พี่ชอบที่สุด คือ การที่พ่อแม่ญี่ปุ่นชอบพาลูกไปดูนิทรรศการงานศิลปะดีๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ทำ�ให้เด็กๆได้รับ “ความรู้”และเติบโตอย่าง “รู้ความ” โดยไม่ได้ปล่อยให้ลูกโตในศูนย์การค้าเพียงอย่าง เดียว เมืองฮิโรชิมา ไม่มีรถไฟใต้ดิน มีแต่รถเมล์ รถไฟ และรถราง คนส่วนใหญ่อาศัยจักรยานเป็นพาหนะ การขี่จักรยานในเมืองเป็นความสุขของพี่อย่างหนึ่ง เพราะระหว่างทางอาจจะมีผู้คนยิ้มให้หรือระเบิดเสียง หัวเราะใส่อย่างไร้เหตุผล แล้วหันไปพูดกับตัวเองต่อ บางทีขี่ไปก็จะนึกว่าอยู่แถวตะวันออกกลาง เพราะ ผู้หญิงญี่ปุ่นกลัวแดดมาก จะมีที่เสียบร่มติดกับจักรยาน ใส่เสื้อคลุม ปลอกแขนและถุงมือ รวมทั้งมีหมวก ปีกกว้างพร้อมที่กรองแสงบังหน้าจนมองไม่เห็นซึ่งอาจจะเห็นหลายคนที่ใส่แบบนี้จนถึงสองทุ่ม ดังนั้น ผิว เนียนขาวโอโม่ของสาวญี่ปุ่น ไม่ได้พึ่งแค่ Pitera ใน SKII อย่างในโฆษณานะ พล่ามมาซะยาว เอาเป็นว่ามีโอกาสมาเยี่ยมพี่เมื่อไหร่ พี่จะพาไปกินพิซซ่าญี่ปุ่น (Okonomiyaki) ที่ อร่อยที่สุดในประเทศ (พี่คอนเฟิร์ม) แถมด้วยหอยนางรมตัวโตๆจี่ที่เกาะมิยาจิมา แล้วก็กินกาแฟหอมๆ กับขนมไข่ Momiji manjuu นะจ๊ะ คิดถึง พี่อชิ


26

our kitchen

columnist : ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์ | photographer : Neighbour

ชีสเค้กแบบ INDY

เมื่อได้รับโจทย์มาว่า Neighbour ฉบับนี้จะเป็น ธีมอินดี้ บัวก็มานั่งคิดว่าเมนูอะไรดีนะที่จะออก นอกกรอบ แต่ก็ต้องไม่แปลกประหลาดจนเกินไป ต้องยังคงน่าทานและอร่อย เลยได้ความคิดว่า เรามาหาวิธีทำ�ขนมที่แสนจะคุ้นเคย เสิร์ฟที่ไหนก็ หมดที่นั่น แต่มีวิธีทำ�ที่นอกกรอบกันดีกว่า แล้วจังหวะก็พอดีกับการที่เพื่อนบ้านที่น่ารักสอง สามหลังเอาขนมมาฝาก บัวเลยอยากจะทำ�ขนมไป ตอบแทนบ้าง ติดปัญหาเล็กน้อยคือ ช่วงนี้งานยุ่ง มากอย่างไม่น่าเชื่อ กว่าจะกลับบ้านและได้ลงมือทำ� ขนม ก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนแล้ว เห็นจะอบอะไร ที่ให้เวลาเป็นชั่วโมงไม่ได้แน่ เลยได้ความคิดว่าจะ ทำ�ชีสเค้กรสที่ใครๆก็ชื่นชอบโดยใช้ทางลัดที่ทั้งง่าย และประหยัดเวลาค่ะ

neighbour magazine membership ข้อมูลผูส้ มัครสมาชิก

หมดปัญหากับการหยิบนิตยสารไม่ทนั

ชือ่ – นามสกุล _________________________________________________ เพศ O ชาย O หญิง อายุ _______

ทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่ง

สมัครสมาชิกรายปี โดยมี ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่ง 300 บาท (12 เล่ม) และ รอรับนิตยสารส่งถึงบ้าน

หมูบ่ า้ น/บริษทั _____________________________________________

โทรศัพท์ทท่ี �ำ งาน ___________________ โทรสาร ____________________ โทรศัพท์มอื ถือ _______________________

หน่วยงาน/แผนก _____________________________________________

อาชีพ O นักเรียน O นิสติ /นักศึกษา O นักออกแบบ/ครีเอทีฟ O อาชีพอิสระ O ข้าราชการ O พนักงานบริษทั O ครู/อาจารย์ O ผูป้ ระกอบการ O อืน่ ๆ โปรดระบุ

ตำ�บล/แขวง ____________________ อำ�เภอ/เขต __________________

สาขา/อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพของท่าน O โฆษณา O สถาปัตยกรรม O ท่องเทีย่ ว/โรงแรม/สายการบิน O หัตถกรรม/งานฝีมอื O อาหาร O โทรคมนาคม O วรรณกรรม/การพิมพ์ O ค้าปลีก/ค้าส่ง O การเงิน/ธนาคาร O การออกแบบ O ดนตรี O ภาพยนตร์ O พิพธิ ภัณฑ์ O ทัศนศิลป์/ถ่ายภาพ O ซอฟท์แวร์ /อนิเมชัน่ /วิดโี อเกม O วิทยุ-โทรทัศน์ O อืน่ ๆโปรดระบุ

เลขที่ _______________ ซอย __________ ถนน __________________

จังหวัด ____________________ รหัสไปรษณีย์ _____________________ ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร Neighbour จำ�นวน 12 เล่ม เริม่ ตัง้ แต่ฉบับเดือน ____________________________ โดยยินดีเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเป็นจำ�นวนเงิน 300 บาท วิธกี ารชำ�ระเงิน (ระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 12 เล่ม) O เช็คสัง่ จ่ายนามบริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด O โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขที่ บัญชี 123-232224-0 ในนามบริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด

กรุณาตัดชิน้ ส่วนนีแ้ ละแฟกซ์ใบสมัครพร้อมใบนำ�ฝาก-โอนเงินมาทีเ่ บอร์ 02-322-6706 / ส่งไปรษณียม์ าที่ บริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 เขต ประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 / ส่งอีเมล์มาที่ neighbour.mag@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี 08-6677-3949


27 บัวเริ่มจากการไปช็อปปิ้งที่วิลล่า ซุปเปอร์มาเก็ต เนื่องจากที่นี่มีทุกสิ่ง สำ�เร็จรูปที่รสชาติดี บัวซื้อฐานครัสต์ พายสำ�เร็จรูปทั้งแบบ Oreo และแบบ Digestive Biscuit เนยเค็มหนึ่งก้อน (225 กรัม) ครีมชีสสองก้อน (ก้อนละ 225 กรัม) โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 2 ถ้วย Semi-sweet Chocolate Chip 1 ห่อ น้ำ�ตาลไอซิ่ง กลิ่นวานิลา ผลไม้ต่างๆ ประกอบด้วย พีชกระป๋อง บลูเบอรี่ กระป๋อง สตรอเบอรี่กระป๋อง แบล็คเชอร์ รี่กระป๋อง และราสป์เบอรี่สด เมื่อได้ของครบ บัวก็เริ่มทำ�โดยละลาย ช็อคโกแลตประมาณ ½ ถ้วยตวงใน

ไมโครเวฟ ใช้ไฟสูงสุดประมาณ 1 นาที แล้วนำ�ออกมาคนให้ละลายจนหมด ทาช็อคโกแลตให้เคลือบฐานพาย เพื่อ ป้องกันไม่ให้ฐานพายนิ่มจากครีมชีส นำ�ฐานพายเคลือบช็อคโกแลตไปแช่เย็น จนช็อคโกแลตเซ็ตตัว

ระหว่างนั้น ทำ�ครีมชีส ฟิลลิ่ง โดยตี เนย 1 ก้อนและครีมชีส 2 ก้อนที่อยู่ใน อุณหภูมิห้องเข้าด้วยกัน ต้องเป็นอุณภูมิ ห้องนะคะ ไม่อย่างนั้น ฟิลลิ่งจะไม่เนียน เข้ากัน แต่จะกลายเป็นก้อนเล็กๆปนๆกัน ค่ะ แล้วใส่นํ้าตาลไอซิ่ง 3 ช้อนโต๊ะ

โยเกิร์ต 2 ถ้วย และกลิ่นวานิลา ตี ทั้งหมดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เอาฟิล ลิ่งใส่ลงไปในฐานพายครัสต์ที่เคลือบ ช็อคโกแลตไว้ แต่งหน้าขนมด้วยผลไม้ กระป๋องและผลไม้สดที่มี เท่านี้ก็อร่อย สวยงาม พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ

somewhere out there ย่านชานเมืองกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังมี อะไรซ่อนอยู่ให้คุณได้แปลกใจ เราจึงอยาก กระตุ้นสัญชาตญาณผจญภัยด้วยการชวน ให้คุณออกตามหาว่าสถานที่ในรูปคือที่ไหน ออกไปซึมซับบรรยากาศชื่นใจ แล้วมา ร่วมสนุกด้วยการตอบและยืนยันถ่ายรูปมุม เดียวกันนั้นส่งมา ผ่าน www.facebook. com/neighbourใทฟเ หรือ tag ผ่าน instagram มาที่ #neighbourmagazine ต่อจากนี้เชื่อว่าทุกจุดในละแวกบ้านจะ กลายเป็นจุดสนใจ บางทีอะไรๆ อาจไม่ ผ่านตาไปง่ายๆอย่างเคย


พบกับนิตยสาร Jenny’s Place Garden

ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone restaurant Library บ้านในสวน Crystal Park

ถนนศรีนครินทร์ Beer Capital Bangkok

SCG

CDC

Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Milk Bar Buono Olive Café’ Read Mango Galate i-berry To Die For Sfree Dairy Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao

Palm Street

The nine

Seacon Square Paradise Park

ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง บุษบาพรรณ Dental D Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar Café’ Ideal New Stories บ้านตัวโน้ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Café’ กาแฟดอยช้าง After All Hap Der Nous Greeny Pet Shop Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช Autobacs

Chef House Casual Cake Bearkery Grind & Brew SCB Bank Kumon หมู่บ้านเอื้อสุข Kumon เมืองทอง 2/2 เจ้านาง Massage & Spa Chlorophyll Eng Possible

Pattio Ko-i Leaf The Nail Boutique Ukoolele school Corner one Monkey Grill I Chi Gou Kumo

Wawee S&P Wine’ Stu Just Art School

Max Valu Arwen Beauty Salon Max smile Head or Tails Katie’s Restaurant&more Eat mania กาแฟสดกินเส้น Savy by 13 เหรียญ Swensens Bubble ชานม ไต้หวัน B-Quik Pizza Company Oasis TUP Shoku-zen

Seacon Square A&W Daddy Dough Angel Beauty Moya Hair Design พฤกษา คลินิก คัทลียา คลินิก วีนัส คลินิก ปรีชาผล คลินิก Kimju Korean Cuisine Forever Facial Spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชา นวดแผนไทย The NINE Pingu’s English Einstein Salt therapy Dead sea Fortune

เรือนแม่หลุย

Palm Street Cupcake Carousel Charisma Plaza Lagoon A&D อาหลิว Navamin Avenue Sweet Cake Iberry Secret Garden Snowball Festival Walk Hip Hut Cake Larna House เลียบทางด่วนเอกมัย -รามอินทรา Turn it up บ้านตากอากาศ เกษตร-นวมินทร์ The Fabric ถนนลาดพร้าว ทัพช้าง Airport Rail Link พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำ�แหง หัวหมาก ทับช้าง ลาดกระบัง สนามบินสุวรรณภูมิ สำ�นักงานเขตกรุงเทพฯ ประเวศ สวนหลวง ลาดพร้าว สถานีตำ�รวจนครบาล ประเวศ คลองตัน ลาดพร้าว

Neighbour Magazine Issue.23  

ฉีก "กฎ" พระเอก.... หล่อเทพชิดซ้าย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you