Page 1

BANGKOK NEIGHBOURHOOD

01

FREE MAGAZINE

all good things nearby นิตยสารเนเบอร์ ของดีถูกใจ หาได้ใกล้ตัว

issue 21 : August 2012

“เพราะแม่คือลมหายใจ”

ของหนิง ศรัยฉัตร

WIND BENEATH MY WINGS คือ..แรงใจ และไออุ่น

“ด้วยปีกแห่งรัก” ที่บ้านนกขมิ้น • ข้าวกล่องของหนู • ไอเดียของขวัญวันแม่


02

editor

เวลาถื อ หนั ง สื อ สั ก เล่ ม เข้ า บ้านแล้วได้เห็นคุณแม่หยิบหนังสือ เล่ ม เดี ย วกั น นั้ น มาอ่ า นนั บ เป็ น ความสุขอย่างหนึง่ มันเหมือน กับว่าโลกของเราได้จูนกันติดกับ โลกของคุ ณ แม่ แ ม้ ว่ า เราทั้ ง คู่ จ ะ ไม่มีรสนิยมอะไรที่เหมือนกันเลย เนเบอร์ ฉ บั บ นี้ คื อ ความ พ ย า ย า ม ที่ จ ะ เชื่ อ ม ช่ อ ง ว่ า ง ระหว่ า งวั ย ให้ คุ ณ แม่ กั บ คุ ณ ลู ก ได้ตอ่ กันติดอีกครัง้ โดยแอบ มี ค วามตั้ ง ใจอยู่ ลึ ก ๆว่ า อยาก ให้เล่มนีเ้ ป็นหนังสือทีค่ ณ ุ แม่และคุณลูกสามารถอ่านร่วมกัน แชร์โลก ของกันและกันได้อย่างไม่ขดั เขิน เรียกได้วา่ ยังไม่ทง้ิ คอนเซ็ปต์ “ของดี ถูกใจหาได้ใกล้ตวั ” เพราะเรากำ�ลังจะพาผูอ้ า่ นกลับไปนึกทบทวนถึง แม่ . ..คนข้ า งกายที่เรามั ก จะละเลยและนึ ก ถึ ง เขาเป็ น คนสุ ด ท้ า ยเสมอ ระหว่างรวบรวมต้นฉบับของเดือนนี้ รูส้ กึ ว่าเล่มนีช้ า่ งตลบอบอวล ไปด้วยไออุน่ แห่งรัก เพราะมีทง้ั เรือ่ งราวของแม่ผใู้ ห้ก�ำ เนิดทีม่ าร่วมกลัน่ ความรูส้ กึ ออกมาจากใจแบบไม่กก๊ั และยังมีเรือ่ งราวของการเติมเต็มความ รักของผูท้ เ่ี ป็น “แม่” แม้ไม่มคี วามผูกพันทางสายเลือดมาโยงใย ถ้าอ่าน แล้วเกิดอาการขนลุกก็ไม่ตอ้ งแปลกใจกันนะคะ นอกจากยกขบวนคุณแม่มาแล้ว เนเบอร์เล่มนีย้ งั เห็นสารพัดสารพัน ไอเดียทีบ่ รรดาคุณลูกๆขุดกันมาเอาใจคุณแม่กนั ยกใหญ่ ทัง้ ไอเดียเลือก เฟ้นของขวัญและไอเดียลงมือทำ�ของขวัญให้ถกู อกถูกใจ แต่เอาเป็นว่าถ้าใครไหวตัวไม่ทนั แค่หยิบเนเบอร์ฉบับวันแม่ตดิ มือเข้าบ้าน แล้ววานให้เราเป็นสือ่ กลางความรักก็ยงั ดีนะคะ ดนยา ทรัพย์ยง่ิ Editor-in-chief

พิสนิ ี ธิตบิ ดินทร์ / Air mail พีส่ าวน่ารักมีรอยยิม้ สดใสชนิดเปิดโลกได้ทง้ั ใบ อักษรศาสตร์มหาบัณฑิตทีเ่ คยหลงใหล ในวรรณกรรมเยาวชนญีป่ นุ่ อยูพ่ กั ใหญ่ จน ย้ายรกรากไปอยูเ่ ยอรมนี ตอนนีก้ เ็ ลยปันใจ ไปพบรักใหม่กบั ภาษาเยอรมัน

TREND Our News

5

Her closet 6 อุม้ ท้องบนพรมแดง Wish list 7 To mom with love Eating Out 23 อร่อยใกล้บา้ น

Natanie / Our Mentor กูรดู า้ นการงาน มีประสบการณ์ HR manager ในธุรกิจประกันระดับโลก รักการโค้ชชิง่ ผู้ บริหาร เชือ่ มัน่ ใน KM และองค์กรแห่งการเรียน รู้ มีความเชีย่ วชาญเป็นพิเศษในด้านวางแผน กลยุทธ์ HR และ competency-based HRD

“A Mother is not a person to lean on, but to make leaning unnecessary” ศักดิส์ ริ ิ ทรัพย์ยง่ิ / Cover and Be Our Guest ช่างภาพมืออาชีพผูค้ รา่ํ หวอดในวงการถ่าย ภาพแห่ง Saksiri Photography ปลีกตัว มาร่วมถ่ายทอดมุมมองและห้วงอารมณ์ของ แขกรับเชิญให้เรารูจ้ กั ตัวตนของพวกเขาได้ อย่างมีชวี ติ ชีวา

content LIVING OUR DELIGHT 14 ข้าวกล่องของหนู Our Craft 14 เดคูพาจจานแก้ว AIR MAIL 21 หน้าร้อนทีฮ่ มั บวร์ก Our Bedtime story 22 เพลย์ลสิ ต์คณ ุ แม่ OUR KITCHEN 26 ขนมปังฝรัง่ เศส พาร์มาแฮม และครีมชีสซอส

quote

our neighbour contributors

นกขมิน้

SPECIALIST OUR SKIN 9 โรคมือ เท้า ปาก Meet the Doctor 17 ค่านํา้ นมกับสุขภาพฟัน FEATURE Our Mentor 17 DO YOU KNOW? 4 เบือ่ ..แล้วต้องเปลีย่ นงาน Be Our Guest 10 เสมอไป? “เพราะแม่คอื ลมหายใจ” OUR MIND 20 หนิง ศรัยฉัตร จีระแพทย์ ศุภวรรณ กรีน ผูเ้ ปลีย่ น OUR SCOOP 18 ความคิดเรือ่ งนิพพาน เจาะลึก Horoscope 24 “ด้วยปีกแห่งรัก” ทีบ่ า้ น

อมรรัตน์ อาศิรวาท / Our Delight งานหลักเป็นนักแปล ส่วนงานหนักกว่า นัน้ คือการเป็นคุณแม่ลกู สอง เจ้าของ บล็อกไดอารีแ่ ม่ๆลูกๆทีม่ แี ฟนเหนียวแน่น รับเชิญมาบอกเล่าเคล็ดลับความสุขของ คนเป็นแม่ในฉบับนีโ้ ดยเฉพาะ

พิสจู น์อกั ษร ธนากร ภูก่ ลัน่ ลีลา ประยูชโภคราช ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและการตลาด ศักดิส์ ทิ ธิ์ จิตอนันตพร บรรณาธิการบริหาร ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน ดนยา ทรัพย์ยง่ิ ณัฎฐพงศ์ มีเพียร กองบรรณาธิการ เกียรติยศ มีเพียร ฐกฤต รุง่ เรืองธัญญา พรพัฒน์ รัตนาภินนั ท์ชยั แนะนำ� ติดชม หรือติดต่อลงพืน้ ทีโ่ ฆษณา นิตยสาร Neighbour บรรณาธิการศิลปกรรม 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 แขวงประเวศ ชนม์นภิ า บัณฑิตพุฒ เขตประเวศ 10250 ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ โทร 02-321-3911, 08-6677-3949 waltz in design neighbour.mag@gmail.com www.facebook.com/neighbourmagazine บรรณาธิการทีป่ รึกษา ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร ดร. วรกมล มีเพียร

Dorothy C. Fisher

แม่ไม่ได้มีไว้ให้ยึดเป็นที่พึ่ง แต่เป็นคนที่ สอนให้ลูกอยู่ได้โดยไม่มีที่พึ่งอีกต่อไป

03


04

do you know?

our news

columnist : neighbour

05

august สถิติคุณแม่ที่มีลูกเยอะที่สุดในโลก คือ 69 คน คุณแม่ชาวรัสเซียคนนี้ตั้งท้องทั้งสิ้น 27 ครั้งในช่วงระยะ เวลา 40 ปี ออกมาเป็นฝาแฝด 16 คู่ แฝดสามอีก 7 ครั้งและแฝดสี่อีก 4 ครั้ง (เชื่อว่าหลายคนคงกำ�ลังนับ นิ้วทดไว้ในใจกันอย่างมึนงงทีเดียวใช่ไหม) แต่นั่นตั้งแต่ ประมาณสามศตวรรษมาแล้ว ส่วนสถิติในเร็วๆ นี้ จากกินเนสบุ้คตกเป็นของ Leontina Albina ชาวชิลี ที่ได้ชื่อว่ามีลูกมาแล้ว 55 คน

เดือนที่เด็กเกิดมากที่สุดทั่วโลกคือ เดือนสิงหาคม ในทางประวัติศาสตร์การแพทย์ แม่ที่อายุน้อยที่สุดในโลกคือ Lina Medina เด็กหญิงชาวเปรูซึ่ง ตั้งท้องและคลอดลูกชายตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ส่วนแม่ที่อายุมากที่สุดนั้นคือ Satyabhama Mahapatra ชาวอินเดีย ที่คลอดลูกคนแรกเมื่อตอนอายุได้ 65 ปี หลังจากแต่งงานมาแล้ว 50 ปีโดยใช้ การผสมเทียมจากหลานสาวแท้ๆ ของ เธอเอง

ทุกๆ วินาทีจะมี เด็กเกิดใหม่ ประมาณ 4 คนทั่วโลก

DREAMGIRLS

จากภาพยนตร์ชื่อดังสู่ละครเพลงในเวอร์ชั่นไทย เรื่องราวของการเดินตามฝันของ สามนักร้องสาวที่ดัดแปลงมาจากเรื่องราวความสำ�เร็จของบริษัทโมทาวน์ เรคคอร์ด ละครเพลงที่จะบอกเล่าเบื้องหลังธุรกิจวงการดนตรีแนว Rhythm&Blue ในช่วง ทศวรรษ 1960-1970 ละครดีๆด้วยนักแสดงพลังฝีมือสูงส่งมาประชันกันอย่าง ปาน ธนพร, ลูกหว้า พิจิกา, ปุยฝ้าย ณัฏฐพัชร, วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ เปิดแสดง 17-19 และ 24-26 สิงหาคม 2555 ณ โรงละครเอ็มเธียเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จำ�หน่ายบัตร www.bananabooking.com หรือโทร 080-2600771-6

UP TO GU

V 64 ART STUDIO แหล่งเรียนรู้งานศิลปะครบวงจรแห่งใหม่ที่แปลงสภาพ จากโกดังขนาดใหญ่แถววิภาวดีให้มาเป็นชุมชนศิลปิน แกลเลอรี่ โรงเรียน สอนศิลปะและร้านกาแฟ ใครที่อยากเปิดหูเปิดตาเสพศิลป์แม้จะไม่ใช่อาร์ท ตัวพ่อตัวแม่ ก็แวะไปเยี่ยมชมงานนิทรรศการน่าสนใจที่จะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนมาให้ชมทุกเดือน และจนถึงวันที่ 21 สิงหานี้ ก็มีนิทรรศการ “UP TO GU” รวบรวมงานจากประติมากรรมและงานจัดวางร่วมร้อยชิ้น แบบแสดงแบบไร้ขีดจำ�กัดพร้อมกับปาร์ตี้และการแสดงดนตรีฟรีตลอดงาน ใครยังไม่เคยไปลองเฉียดไปทำ�ความรู้จักได้ที่ซอยวิภาวดี 64

เชื่อกันว่าที่โลกทั้งโลกออกเสียงเรียก “แม่” ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นคำ�ว่า “mom” ในภาษาอังกฤษ “หม่าม้า” ในภาษาจีน “mamma” ในไอซ์แลนด์ รวมถึงคำ�ว่า “แม่” ในภาษาไทยและอีกหลายๆภาษาทั่วโลก นั่นเป็นเพราะเสียงนี้คือเสียงแรกๆ ที่เด็กออก เสียงได้ ทำ�ให้ทั่วโลกเลยมีคำ�เรียก “แม่” ที่มีเสียงค่อนข้างใกล้เคียงกัน

Special Privilege for Airport Rail Link Passenger with 3 benefits

สถิติการตั้งท้องที่ใกล้กันมากที่สุดคือ Jayne Bleackley ที่คลอดลูกสองคนห่างกัน 208 วันหรือประมาณ 6 เดือนกว่าๆแค่นั้น ส่วนคุณแม่ที่ตั้งท้องห่างกันนานที่สุดคือ Elizabeth Ann Buttle ที่มีลูกสองคนอายุห่างกัน 41 ปีกับ 185 วัน เรียกว่า กว่าคุณแม่จะมีลูกอีกคนตามมาก็ตอนอายุ 60 โน่น n

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิ้งค์ ร่วมกับ King Power Duty Fee จัดกิจกรรมส่งเสริม การขายครั้งยิ่งใหญ่มอบความสุข 3 ต่อ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้โดยสารทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใช้บริการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิ้งค์ ทุกประเภท ภายใต้แคมเปญ “Special Privilege for Airport Rail Link Passenger with 3 benefits” ต่อที่ 1 คูปอง ส่วนลด สำ�หรับ Shopping ที่ King

Power Duty Fee มูลค่า 2,100 ต่อที่ 2 คูปองส่วนลด ร้านค้า ร้าน อาหาร ในสนามบินสุวรรณภูมิ มูลค่า 300 บาท ต่อที่ 3 ส่วนลด สูงสุด 25 % ร้านค้า ร้านอาหาร ใน สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1690 หรือ www. railway.co.th

โครงการโรงเรียนพ่อแม่..อริยะสร้างได้ ทุกๆวันอาทิตย์ที่สามของเดือน เวลา 9.00-16.00 น. เสถียรธรรมสถาน จัดกิจกรรมให้พ่อแม่มีโอกาสเข้าไป ศึกษาการใช้พุทธวิถีในการครองชีวิต ครอบครัว เพื่อให้พ่อแม่ที่มีลูกตั้งแต่ แรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ปี ได้เรียนรู้ แนวทางการมีชีวิตที่ประเสริฐ เพื่อเป็น แบบอย่างของลูกตามแนวคิด

‘มาสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการ สร้างลูก’ เพราะบ้านคือห้องเรียน ห้องแรกของลูก โดยมีพ่อแม่คือครูคน แรกของลูก หากสนใจลองสมัครร่วม กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่เสถียร ธรรมสถาน โทร 02-519-1119, 02-510-6697 n


06

her closet

columnist::

columnist :

คริสติน่า ดิลอส ซันโตส

Pregnancy

Couture

อุ้มท้องบนพรมแดง “แม่” “หม่าม๊า” “หม่ามี๊” “ม๊าม (Mom)” “แหมะ” คำ�เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็น คำ�เรียกคุณแม่ของเรา เกริ่นซักหน่อยเพราะใกล้วันแม่แล้ว แต่ถ้าเรื่องเสื้อผ้า กับคุณแม่ วันนี้ขอหยิบเซเลบ ฮอลลีวู้ด กับช่วงเวลาของการเป็นคุณแม่ แต่ก็ ยังต้องเผยตัวบนพรมแดงมาให้ยลกันดีกว่า อารมณ์ประหนึ่งว่า เบบี๋ไม่มีผลกับ สไตล์แต่อย่างใด เผื่อว่า ใครที่กำ�ลังมีน้องจะได้หยิบนำ�ไปใช้กันบ้าง

แค่ย่างเข้าเดือนสิงหาหรือที่เรียกกันว่าเดือนแห่งวันแม่ก็รู้สึกคิดถึงซาบซึ้งในพระคุณ แม่จนอยากแจ้นกลับบ้านไปกอดและหอมแก้มสักฟอดทันที! อุ้ย! อย่าหาว่าเราคนนี้ ช่างโอเว่อร์และขัดว่ารักแม่น่ะทำ�ได้ทุกวัน ถูกค่ะ…ถูก…ที่พูดมาไม่ขอเถียง แต่แหมวัน สำ�คัญที่ลูกอย่างเราอยากทำ�อะไรเซอร์ไพรส์ให้ก็คือวันเกิดและวันแม่ใช่ม้า? ด้วยเหตุ นี้จึงจุดประกายเสาะหา Wish List ข้าวของเครื่องใช้เก๋ๆ หวานๆ ที่หวังว่าคุณแม่จะ ชอบใจและรู้สึกถึงความรักระหว่างผู้ให้และผู้รับกันนะคะ เอ้า! สาวๆ ไปดูกันดีกว่าจะ ซื้ออะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่ดีน้า?

wish list

พรพัฒน์ รัตนาภินันท์

Wish List

07

Mom with Love

Frying Pan Egg Omelet Modern Design Wall Clock

นาฬิกาติดผนังดีไซน์ชวนอมยิ้ม เห็นแล้วคิดถึงเวลา มองคุณแม่ทำ�อาหารให้จริงๆ อ๊ะ! ทางที่ดีอย่าแขวนในห้องครัวก็ดีนะคะ เดี๋ยวคุณแม่หรือ คุณจะเผลอหยิบกระทะผิดเอาได้ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน! Loft Paradise Park ราคา 1,390

Fly Find Fly handbag Holla: Pliv design

สไตล์แรก Pregnancy Couture on Red Carpet เดรสยาว ไม่อาจละสายตา

คุณแม่ Jessica Alba ในงาน BAFTA Awards กับชุดผ้าไหมชีฟองสีจรัสของ Versace แต่แพทเทิร์นเนี๊ยบๆ ที่ช่วงอก แล้วปล่อยฟรีใต้อก จนถึงพื้นเพื่อให้ดูสวยสง่า ถือ กระเป๋าสีทอง ใบพอดีมือเข้ากับสีรองเท้า สร้างสีสันบนต้นคอระหงด้วยสร้อยคอออก วินเทจนิดๆ ด้วยสีฟ้าเฉดต่างๆ สลับทองเบาๆ เก็บผมขึ้นด้วยการเกล้าเปียรอบศีรษะ เรียกว่า คุณแม่เป๊ะมากค่ะ

สไตล์ที่สอง คุณแม่ Natalie Portman Pregnant กับชุด

จาก Givenchy Couture เดรสสั้นๆ สีสันอบอุ่น กับ สีนู้ด กับเหลืองนีออนแต่แหมส้นแอบสูงนะจ๊ะ

กระเป๋าผ้าคอตต้อน สามารถเลือกถือหรือสะพายไหล่ ขนาดกำ�ลัง ดีสามารถใส่ของได้จุใจจะช้อปปิ้งสวยๆ หรือกระหนํ่าซัมเมอร์เซล แค่ไหนก็หายห่วง ที่สำ�คัญลวดลายน่ารัก แอบกุ๊กกิ๊กเบาๆ มีสามสี ให้เลือกคือ เหลือง เทา และนํ้าเงินเข้ม Loft Paradise Park ราคา 2,900 บาท

Fine China Tea for One & Saucer: V & A Victoria ชุดถ้วยชา จาก V&A Victoria ที่ใช้วัสดุ Fine Art ดีไซน์และประยุกต์ลวดลาย ฟลาวเวอร์พริ้นท์และสีโทนหวาน ยังคงความคลาสสิกแบบสมัยใหม่ ราคา 2,000 บาท ชั้น 3 Siam Paragon

สไตล์ที่สาม Working Mom เปรี้ยวจับใจ มากับอีกหนึ่งสไตล์ คุณแม่ Kelly Rutherford จาก Gossip Girl และ ลูก 2 บนรันเวย์ของ Fedi ชุดของ คุณแม่ที่ต้องกระเตงลูก 2 คน แต่ยัง ต้องสวยเด้ง ก็ต้องเจอกับเดรสส้มจี๊ด ที่จับคู่ได้โดนใจมากกับรองเท้าสีม่วง สลับเหลืองนิดๆ

Organic Sleeping: Pillow 100 Year

ทิ้งท้ายเบาๆ กับเครื่องประดับสีหวานจาก Tiffany & Co. ‘Daisy Bangle’ ดูราคาได้ที่ www.tiffany.co.uk n

Maekai, Kaitong, Kaijae: Knan Lamp

ด้วยแรงบันดาลใจมาจากเล้าไก่บวกไอเดียกับความโมเดิร์น เข้าไปจนกลายเป็นโคมไฟเพดานดีไซน์แสนเก๋ มีให้เลือกทั้ง Maekai, Kaitong และ Kaijae ทำ�จาก Ply Wood สูง 1.80 เมตร ช่วยให้ห้องนั่งเล่นดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ราคา 6,900 บาท หาซื้อได้ที่ CDC

การนอนหลับให้เพียงพอนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ แต่การนอนให้สบายและถูกต้องนั้นสำ�คัญยิ่ง กว่า กับหมอนเพื่อสุขภาพผลิตจากวัสดุเปลือก โซบะหรือ Buckwheat ที่มีการวิจัยแล้วว่า เหมาะสมในการทำ�เป็นหมอนที่สุด ภายในมี กลิ่นหอมของสมุนไพรไทยและไม้หอมนานา ชนิด คลุมด้วยปลอกหมอนผ้าฝ้ายออกานิก 100 เปอร์เซ็นต์ ราคา 690-4,980 บาท ชั้น 2 Paradise Park

Animal Carving Carpentry: at home by L.Living กำ�ลังหาของตกแต่งบ้านอยู่หรือเปล่า? คอลเลคชั่นใหม่จาก at home by L.Living กับงานไม้อัดอย่างดีฉลุลวดลายเป็นรูป สิงสาราสัตว์หลากหลายลวดลายให้เลือก เพื่อเติมความน่ารักและ ความอบอุ่นในบ้านยิ่งขึ้น กวาง ฉลุไม้อัดเคลือบสีดำ� 4900 บาท แมว home Sweet home 1700 บาท หาได้ที่ CDC n


columnist :

our skin

พญ.รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ

09

02-721- 4555 ECO SHOPPING PARK แห‹งแรกของเมืองไทย

Foot and mouth โรคปากเท้าเปื่อย อ่านหนังสือพิมพ์ในอาทิตย์นี้จะเจอข่าว เกี่ยวโรคปากเท้าเปื่อยเกิดขึ้นที่เขมร มันเป็นอย่างไรกันนะโรคนี้ โรคปากเท้า เปื่อยไม่เคยรู้จัก แถมยังมีชื่อ “มือ เท้า ปาก” มาอีก แล้วมันจะลามไป “ปอด ม้าม ตับ” ด้วยหรือไม่ จะระบาดหนัก พอๆกับไข้หวัดในปีก่อนๆ เลยรึเปล่า ลองมาอ่านบทความนี้กันสักนิดนะคะ จะได้ไม่วิตกจริตเกินไป

โรคนี้มีชื่อว่า Foot and mouth

วันที่ 1 ก.ย. มินิคอนเส�รตจากปาลมมี่ และพบกับเป อารักษ, เอ ศุภชัย วันที่ 2 ก.ย. พบกับ ฮั่น เดอะสตาร, ตูมตาม เดอะสตาร

เป็นโรคเกิดในสัตว์ มีกีบ เช่น วัว แพะ แกะ ช้าง ควาย ติดต่อกันผ่านทาง เดินหายใจ หรือสิ่งของที่สัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรคในห้องแล็บทดลองพบว่าหนูกับ ไก่สามารถรับเชื้อได้แต่ไม่มีการยืนยันว่าในสภาพทั่วๆ ไปสัตว์เหล่านี้มีโอกาสติด เชื้อมากเพียงไร การติดต่อมายังคนทำ�ได้ยากมาก การป้องกันทำ�ได้ตั้งแต่วัดซีนฉีดสำ�หรับสัตว์ ในเด็กเล็ก ๆ จะมีโรค ชื่อ

กิจกรรมความสนุกมากมาย หมุนเว�ยนทั้ง 2 วัน อาทิ Mime, Bozo, Juggling www.thanyashoppingpark.com

www.facebook.com/ThanyaShoppingPark

Hand foot and mouth disease ซึ่งก็คือโรค “มือ เท้า ปาก” ยอดฮิต ตอนนี้นั่นแหละค่ะ เกิดจาก Coxsackie A ไวรัส หรือ Coxacsackie B หรือ Enterovirus ปวดหัวแล้ว ใช่ไหมคะ เจอภาษาอะไรก็ไม่รู้ยุ่บยั่บ เยอะแยะ ไม่ต้องไปสนใจมากมาย หรอกค่ะ เอาเป็นว่าโรคนี้มักพบใน เด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปี แต่ผู้ใหญ่ก็อาจ เป็นได้ถ้ามีการติดต่อทางการสัมผัส ทางนํ้าเมือก นํ้าลาย อุจจาระจาก คนไข้ที่เป็น ถ้ามีสุขภาพไม่ดีอาการ อาจจะเป็นถึงตายได้ ถ้าเด็กธรรมดา ทั่วไปเป็นโรคไม่รุนแรง 7-10 วันก็ หาย อาการก็จะมีเม็ดใส ๆ เป็นตุ่มขึ้น ที่ฝ่ามือ ปากแล้วก็หายไปเองในที่สุด ที่ระบาดในเขมร มีการพบว่ามีการ ระบาดในเด็กที่มีภาวะทางโภชนาการ ไม่ดีร่วมด้วย ขณะนี้ที่มีการระบาดในเมืองไทย ปกติเชื้อพวกนี้ระบาดเป็นปกติอยู่แล้ว ทั่วโลก โดยเฉพาะในฤดูฝน เชื้อจะ แพร่แบ่งตัวได้ง่าย ติดต่อทางสารคัด

หลั่งเท่านั้น ดังนั้นวิธีรักษาที่ดีที่สุดคือ หยุดโรงเรียนให้เด็กเล็กประมาณ 7 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย แต่ก็ยัง ไม่มีรายงานว่ามีการเสียชีวิตดังนั้นไม่ ต้องกลัวเกินไปนะคะ ในเดือนวันแม่อย่างนี้ เชื่อว่าคุณ แม่ของหนูๆคงจะกังวลใจกันน่าดู ถือ โอกาสคิดบวกว่าคุณแม่จะได้ใช้ช่วง เวลานี้เข้มงวดเรื่องสุขภาพอนามัยของ เจ้าจอมซน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ ที่มีสารฆ่าเชื้อโรค กินอาหารร้อน ช้อน กลาง ถ้าเด็กของคุณมีไข้ ตัวร้อน มีผื่น เป็นเม็ด ๆ ใส ขึ้นที่ปาก และมือเท้า เก็บตัวอยู่กับบ้านสัก 1 อาทิตย์ ถ้า จะให้ดีไปหาแพทย์ตรวจ เพื่อดูว่าไม่มี ภาวะแทรกซ้อนใด ๆ นะคะ แม้โรงเรียนในบ้านเราจะมีการ ตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากแต่เพราะมี โรคระบาดที่เขมร และเด็กเขมรใน บ้านเราเยอะที่ชายแดน กระทรวง สาธารณสุขก็ยังไม่มีมาตรการป้องกัน เป็นจริงจัง ดูแลตนเอง และลูกหลาน ไว้จะอุ่นใจเป็นที่สุดค่ะ n


10

11

be our guest

columnist :

ดนยา ทรัพย์ยิ่ง | photographer : Saksiri Photography | เอื้อเฟื้อสถานที่ : Moon Dance Dessert Bar, K-Village

Wind beneath my wings

เด็กๆ แม่ก็จะมีความเป็นเพื่อนสูงและในขณะเดียวกันก็มีคุณยายมาช่วยเลี้ยง ด้วย ทำ�ให้บ้านเราสนิทสนมกลมเกลียวเป็น สี่เจนเนอเรชั่นอยู่ ณ ตอนนี้

ลูกไม้ที่ใต้ต้น

พูดแล้วยิ่งตกใจเพราะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งโตยิ่งเหมือนแม่ ตอนเด็กๆนี่จะรู้สึกเลย ว่ากระเป๋าคุณแม่นี่เหมือนคลังสมบัติ จะมีทุกอย่างเลยขนมนมเนย มีเมคอัพ ทุกชนิด เวลาขับรถแม่ต้องแต่งหน้าไปด้วย เรายังงงว่าทำ�ไมต้องถือของเยอะ แยะมากขนาดนั้น ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่แล้ว เดี๋ยวนี้ดิฉันนั่งแต่ง หน้าทาปากในรถสิบห้านาทีเสร็จ ในกระเป๋าหนักอึ้งเต็มไปด้วยของขนมจุ๊กๆ จิ๊กๆให้ลูก อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนแม่คือความมีวินัย เราเป็นคนมีวินัยสูง พอดี เราเกิดและโตที่เมืองนอก มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างการเข้า คิว ใครมาแซงคิวเราทนไม่ได้ และในขณะเดียวกันเราก็ไม่แซงคิวใคร อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความเป็นผู้หญิงที่แกร่ง คือ แม่แกร่ง สู้ชีวิต เหมือนกัน ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ต้องขอให้คนนู้นคนนี้ช่วย เราเป็นผู้หญิงที่เด็ด เดี่ยว ตัดสินใจทำ�อะไรเองมาตั้งแต่เล็กแล้ว เพราะหนิงเป็นลูกคนโตต้องดู น้องอีกสองคน เราก็เลยเหมือนคนที่ต้องมีความรับผิดชอบมาตั้งแต่เล็ก แล้ว คุณแม่ก็เป็น single mom เราก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งมีอิทธิพลกับเรามาก แม่ นี่เป็นอิทธิพลอันดีเยี่ยม เรารู้เลยว่าสภาพแวดล้อมมันมีผล

เมื่อลูกเริ่มเป็นตัวของตัวเอง “อยากบอกเลยว่าถ้าไม่มีลูก จะไม่มีวันเข้าใจเลยว่าแม่รักเราขนาด ไหน แล้วก็รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะต้องพูดกับลูกเราแบบนี้แน่ๆเลย ‘เดี๋ยวเธอก็จะรู้ว่าแม่รักเธอขนาดไหน’” คำ�ยืนยันจากปากคุณแม่ถึงคำ�พูดเฝือๆที่ลูกสาวทุกคนคง เคยได้ฟังคุณแม่ตัดพ้อมาบ้างอย่างน้อยสักครั้งในชีวิต คำ�พูดที่ใน ฐานะคนฟังเราอาจจะทำ�หูทวนลมไป แต่เมื่อกลับต้องย้อนมาเป็นคน พูดประโยคนั้นเสียเองเราถึงจะเพิ่งรู้ซึ้งว่าความหมายของมันแสนจะ กรีดหัวใจ คุณแม่คนสวยอย่างคุณหนิง ศรัยฉัตร กุญชรฯ จีระ แพทย์มากลั่นความรู้สึกบอกเล่าถึงสายใยความผูกพันในครอบครัว และตัวตนของเธอในฐานะที่เป็นทั้ง “แม่” และ “ลูกสาว” นิยามคำ�ว่าแม่ในแบบคุณหนิง

แม่เป็น “ลมหายใจ” ในความรู้สึกหนิง เพราะถ้าเราไม่ขาดเราไม่รู้ตัว แต่พอ ไม่มีแล้วมันเหมือนจะหายใจไม่ออก อึดอัด วันไหนงอนกับแม่นี่อึดอัด หายใจไม่ คล่องเลย มันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับเราตลอดไป แม่เป็นสิ่งที่ทำ�ให้เรามีชีวิตต่อไปได้ เหมือนเราเองก็มองว่าลูกคือลมหายใจให้เราเหมือนกัน คือความสุขของเราในทุกๆ วินาทีเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามองว่าลูกคือลมหายใจของเรา เพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจ ว่าตัวแม่เราเองก็คงจะต้องคิดแบบเดียวกับหนิง พูดตรงๆเลยนะคะว่าพอมีลูกเนี่ย ความสัมพันธ์ของเรากับแม่ก็เปลี่ยนไป ก่อนที่เรามีลูกเนี่ย เรากับแม่ก็จะง๊องแง๊ง แต่เดี๋ยวนี้ก่อนที่เราจะเถียงอะไรเราจะคิดทบทวนก่อนเสมอ

คุณหนิงในฐานะลูกสาว

หนิงเชื่อว่าไม่มีใครที่จะอยู่เคียงข้างเราที่สุดเท่าแม่ของเรา หนิงค่อนข้างผูกพันและ สนิทกับแม่เพราะว่าแม่มีหนิงตั้งแต่ตอนที่แม่อายุสิบเก้า แม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่แม่ยัง

ตอนนี้เบลล่าก็สี่ขวบเก้าเดือน ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปละ เริ่มมีเหตุมี ผล เป็นตัวของตัวเอง เริ่มดื้อ คือเราเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติให้เขาเติบโตไป ตามธรรมชาติของเขา ไม่บังคับ ลูกเลยมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไปงาน แต่งงานกันวันก่อน กลับมาไม่ยอมนอน สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วไม่ยอมนอน ให้ดู การ์ตูนได้สิบห้านาที แต่พอการ์ตูนจบ อ่านนิทานอีกเล่มหนึ่งก็บอกว่า “เบล ล่าต้องนอนแล้วลูก” เขาบอก “หนูไม่นอนค่ะแม่ หนูยังไม่ง่วง” เราบอกมัน ไม่ได้นะลูก ต้องนอนแล้วค่ะ มันดึกแล้ว พรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียน วันนี้หนู ทำ�อะไรตั้งเยอะแยะ ดูทีวี ดูการ์ตูน ได้ไปงานแต่ง ได้เจอเพื่อน” แต่ลูกตอบ กลับมาว่า “แต่ไปงานแต่งงานมันไม่ใช่ไอเดียของหนูนี่คะ” อันนี้แม่ก็อึ้งไปเลย เหมือนกัน ก็ต้องบอกว่า “โอเค ได้ ถ้างั้นเพราะแม่เป็นคนพาลูกไปเอง ถ้า งั้นแม่ให้ลูกอีกหนึ่งเล่ม” เบลล่าก็บอกว่าให้แม่ไปหยิบให้หน่อยได้ไหมคะ เรา ก็บอกว่า “ไม่ได้ค่ะเพราะการอ่านนิทานนี่ไม่ใช่ไอเดียของแม่” ลูกก็อึ้งไป การเลี้ยงลูกก็เหมือนการใช้จิตวิทยากับลูก สุดท้ายเขาก็บอกว่าก็ได้ค่ะงั้น อ่านเล่มเดิมซํ้าอีกหนึ่งรอบก็ได้ ก็คือตอนนี้เด็กก็จะเริ่มต่อรอง อยู่ที่เรารับมือ ยังไง ถ้าวันหนึ่งพอแม่ฟังแล้วรู้สึกว่าดูมันยอกย้อนเราซิ ถ้าเราชิงดุ อีกหน่อย เด็กก็จะไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงออก เพราะฉะนั้นเขาตอบเรามาเราก็ตอบเขา ไป แล้วเขาจะรู้ว่าการที่เขาพูดกับเรามาอย่างนั้น แล้วเราตอบเขาไปอย่างนั้น เขารู้สึกยังไง

ปูทางเพื่ออนาคตของลูกแบบตั้งรับ

สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้คือ ลูกมีความกล้าแสดงออก เคยไปตรวจดีเอ็นเอเซลล์ กระพุ้งแก้ม เขาก็สรุปออกมาเลยว่าอนาคตหนีไม่พ้น นักร้อง นักแสดง นัก เต้น ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่คิดนะ แต่เค้าติงว่ามีพฤติกรรมที่เป็นห่วงคือความ โลดโผน แล้วกีฬาถ้าเก่งจะเก่งกีฬาแนวอึด เช่น ยกนํ้าหนัก อะไรทีเป็นอึดๆ

“อยากบอกเลยว่าถ้าไม่มีลูก จะไม่มีวันเข้าใจเลยว่าแม่รักเราขนาด ไหน แล้วก็รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะต้อง พูดกับลูกเราแบบนี้แน่ๆเลย ‘เดี๋ยวเธอ ก็จะรู้ว่าแม่รักเธอขนาดไหน’”


12 อย่างเทนนิส ถ้าให้มาคิดทิศทางอะไร แบบกอล์ฟเนี่ยจะไม่ใช่ละ ไม่ใช่เขา จนถึงช่วงหลังนี่แหละที่เริ่มรู้สึกว่าลูก เริ่มโลดโผน คนอื่นถ้าจะลงสไลเดอร์ เขาจะนั่งลงก่อนแล้วค่อยลง แต่เบลล่า นี่ พร้อมจะไปทั้งยืน พอรู้แล้วว่าสงสัย จะไปทางโลดโผนก็จะพาไปเรียนลิต เติลยิมเพื่อให้เขาได้เพลิดเพลินกับการ ปีนป่ายแบบถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัย หนิงยินดีที่จะให้ลูกไปเรียนทุก อย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อย แล้ว ถ้าวันหนึ่งเขาบอกไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร ก็ ค่อยๆค้นหากันไป แต่ถามแล้วว่า เดินแบบ ถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณาชอบ อะไรที่สุด เขาบอกว่าถ่ายโฆษณามัน เหนื่อยนะ มันนานนะ แต่ก็ชอบถ่าย โฆษณาที่สุด เขาบอกเดินแบบเฉยๆ ถ่ายแบบงั้นๆ แต่ถ่ายโฆษณาเนี่ยเขา รู้สึกว่าเขาได้เห็นผลงานตัวเองแล้วเขา แฮปปี้ ก็คงหนีไม่พ้นอะไรแบบนี้แล้ว ละค่ะเพราะรู้สึกว่าเขาเองก็ชอบเต้น

แทนที่จะปรับชีวิตแม่ให้เข้ากับ ลูก ต้องลองปรับชีวิตลูกให้เข้า กับแม่

ตั้งแต่เด็กเราพาเขาไปกับเราด้วยทุกที่ ตอนเลี้ยงเนี่ยคุณหมอเคยบอกว่าการ เลี้ยงลูกไม่ใช่ว่าเราต้องปรับชีวิตให้เข้า กับลูก ลูกต้องปรับชีวิตให้เข้ากับเรา

13 เพราะว่าช่วงเดือนแรกหนิงทรมานมาก เพราะลูกโคลิค นํ้านมเยอะเกิน ประดัง ประเดเข้ามา เบบี้บลูอีก เรารู้สึกว่า ทำ�ไมการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องใหญ่ ชีวิต ฉันจบแล้ว หมอบอกไม่ใช่ยังงั้น ทุกอย่าง ยังคงทำ�ได้ เราชอบเที่ยวก็ให้เขาไปกับ เรา ไม่ใช่ว่าเราชอบเที่ยวพอมีลูกก็ไม่ไป แล้ว เราชอบนอนเย็นๆก็ห่มผ้าห่มให้ลูก หนาขึ้น ไม่ใช่เปิดแอร์ให้พ่อแม่ตับแตก ไป หนิงติดลูก แล้วเราก็แฮ้ปปี้ แล้วคุณ หมอก็พูดออกมาคำ�หนึ่งว่า “การที่เรา พาลูกไปหลายๆที่เป็นสิ่งที่ดีเพราะวัน หนึ่งสังคมจะหาที่ให้แม่กับลูก”

พาสู่โลกกว้างเพื่อสร้างพื้นที่ให้แม่ กับลูก

เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราถ้า เทียบกับประเทศอื่นๆเรายังไม่มีพื้นที่ให้ กับความเป็นแม่ สิ่งที่น่าชื่นใจคือเรา เริ่มเห็นห้องนํ้าแยกสำ�หรับแม่ลูกแล้ว แต่ที่ยังเห็นน้อยคือห้องให้นม ถ้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆบางทีก็มีแต่ ไม่ใช่ทุกที่ การให้นมลูกช่วงปีแรกของ หนิงต้องให้กันตามรถ ถ้าห้างใหญ่หน่อย ก็มีให้ แต่ถ้าหากว่าเราเน้นการพาลูก ไปด้วยกัน วันหนึ่งสังคมก็จะมองเห็น และใส่ใจ พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีมากขึ้น จำ� ได้เลยว่าหนิงเคยพาลูกไปงานแฟร์อะไร ซักอย่าง หนิงเข็นลูกแล้วคนเยอะ หนิง

ได้ยินเสียงคนตะโกนมาบอกว่าจะ พาลูกมาทำ�ไมคนตั้งเยอะตั้งแยะ เราก็ไม่ได้ถือสาอะไรนะคะ แต่ได้แต่ คิดในใจว่าจะให้ทิ้งไว้กับพี่เลี้ยงแล้ว เราจะไว้ใจได้ไหม ถ้าเราได้อยู่กับ ลูกแล้วเรารู้สึกปลอดภัยมากกว่าเรา ก็อยากจะหาโอกาสได้อยู่กับลูก

“นิทาน” ปาฏิหาริย์ที่คนเป็น แม่สร้างขึ้นได้

หนิงไม่อ่านนิทานมานานมากแล้ว จนกระทั่งเรามาอ่านตอนท้อง เพราะไปอ่านงานวิจัยเขาบอกว่าเรา จะต้องอ่านนิทานให้ลูกตั้งแต่ในท้อง อ่านซํ้าๆ เรื่องเดิมอย่างมีอรรถรสจะ ไปเสริมประสาทสัมผัสเรื่องการรับ รู้ คำ�บางคำ�ที่เราไม่คิดว่าเขาจะรู้จัก เขาก็รู้จักเพราะการอ่านนิทาน เรา ยังทึ่งว่าเด็กนี่ความจำ�เป็นเลิศจริงๆ เพราะเบลล่าสามารถจำ�หนังสือที่ เราอ่านให้ฟังได้ทุกเล่มแม้ว่าจะยัง อ่านไม่ได้แต่เขารู้ว่าแต่ละเล่มนั้น เกี่ยวข้องกับอะไร สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ ปาฏิหาริย์นะคะ สิ่งเหล่านี้คุณ พ่อคุณแม่ให้ได้หมดเลย ขึ้นอยู่กับ ว่าเรามีเวลามากพออ่านให้เขาฟังรึ เปล่า หนิงอ่านนิทานให้ลูกอย่าง น้อยวันละห้าเล่ม สิ่งที่เห็นชัดคือ การที่ลูกชอบการอ่าน แล้วมันจะ ส่งผลต่อพัฒนาการพูดของเขาอย่าง เห็นได้ชัด

แรงบันดาลใจจากการอ่านสู่ การเป็นนักเขียน

หนิงอ่านนิทานให้ลูกทุกวันจนมี อยู่วันหนึ่งลูกก็บอกว่าถ้าแม่เขียน ก็ดีเนอะ เพราะเวลาอ่านเนี่ย พอ เราอ่านถึงหน้าสุดท้าย หนิงสังเกต เห็นเลยว่าคนเขียนส่วนมากจะเป็น แม่ลูกสอง ได้แรงบันดาลใจจากลูก หนิงก็คิดว่าเอ๊ะ เราก็ต้องเขียนได้ สิ ก็เลยคิดว่าจะเขียนอะไรดี ก็เลย ตัดสินใจว่าเราจะเขียนนิทานธรรมะ ดีกว่าเพราะว่านิทานเดี๋ยวนี้ดีๆมี เยอะมากแต่ว่านิทานธรรมะไม่ค่อย มี เราเลยอยากทำ� โจทย์แรกคือ

นิทานธรรมะ แล้วโทรไปที่นานมีบุ้คส์ เลยค่ะ ขอคุยกับเจ้าของ แนะนำ�ตัวว่า หนิง ศรัยฉัตรขอเรียนสายค่ะ ก็ได้คุย กับคุณคิม (คุณคิม จงสถิตวัฒนา) คุณ คิมก็บอกโดยแทบจะไม่ต้องเจอหน้ากัน ว่าโอเค เรามาคุยกันเลยค่ะว่าจะออก มาเป็นแบบไหน ก็จบออกมาเป็นสี่เล่ม นี้ออกมาเป็นซีรี่ส์ ทำ�ทั้งทีทำ�ไปเลย สี่เล่ม มีเบลล่าไปวัด ไปตักบาตร ไป เวียนเทียน ไปทำ�สมาธิ

ปลูกฝัง “ธรรมะ” อย่างเป็น ธรรมชาติให้ลูก

นิทานทุกเรื่องมีที่มาที่ไปแล้วก็เป็น ประสบการณ์จริง หนิงพยายามทำ�ให้ ลูกคุน้ เคยกับวัด กับพุทธศาสนา หนิงก็ ไม่ได้อินจัดขนาดวิถีพุทธมาก เพียงแต่ ไม่อยากให้มันห่างออกไปจากชีวิตลูก อย่างเล่ม “เบลล่าไปวัด” อยากให้เขา เข้าใจว่าการไปวัดคืออะไร ไม่ใช่การ บูชาไหว้แต่มันคือการสร้างความสงบ ให้กับจิตใจ “เบลล่าตักบาตร” เป็นการ เตรียมความพร้อมให้ลูกรู้ว่าทำ�ไมมือ ถึงห้ามโดนบาตรรู้ไหม ทำ�ไมเสร็จแล้ว ต้องกรวดนํ้า ต้องบอกเขาไปด้วยว่า กรวดไปเพื่ออะไร ตักบาตรจริงๆแล้ว การตักมันก็คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ การแบ่งปัน การเสียสละให้กับคนอื่น ด้วยนะ เล่ม “เบลล่าไปเวียนเทียน”ก็ เพราะว่าเราอยากให้เด็กรู้จักวันสำ�คัญ ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในนี้จะมีวัน วิสาขะ อาสาฬหะ มาฆะซึ่งเราเรียนกัน ตอนประถมโน่นแล้วทำ�ไมเราต้องรอ ประถมในเมื่อมาฆะบูชามันไม่ได้ยาก เลยที่จะอธิบายให้ลูกฟังเพราะจริงๆ เขาก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาหมดแล้ว ว่าทำ�ไมต้องเวียนเทียน ทำ�ไมต้องฟังเทศน์ แล้วก็อีกอันคือ “เบลล่าทำ�สมาธิ” ซึ่งอันนี้หนิงได้รับแรงบันดาลใจมาจาก คุณตุ๊ก ชนกวนันท์ที่ชวนหนิงไปปฏิบัติ ธรรมที่เสถียรธรรมสถาน ไปหาแม่ชี ศันสนีย์ แล้วพบว่าการทำ�สมาธิของ เด็กไม่ได้หมายความว่าเด็กต้องมานั่ง เพ่ง หลับตาทำ�สมาธิ แต่การทำ�สมาธิ ของเด็กคือการที่เขามีใจจดจ่อ มีสติ

กับการที่จะทำ�อะไรบางอย่าง เพราะ ฉะนั้นทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน จะมีกิจกรรมปั้นดิน ทำ�ลูกชุบ เพ้นท์ ผ้าบาติกของเด็กๆตามมุมต่างๆเพื่อ ให้เขามีสมาธิ มีความตั้งใจ บางที เราบอกว่า “อ้าว..ไปเรียนหนังสือ ไป เรียนเปียโน หนูต้องมีสมาธิในการ เรียนสิ!” เด็กไม่มีวันเข้าใจหรอกค่ะ ในนี้จะอธิบายเลยว่าการวาดรูปถ้าเรา วาดอย่างตั้งใจ ผลงานก็ออกมาดี ถ้า เราเรียนเต้นอย่างตั้งใจหนูก็จะกลาย เป็นเด็กที่เต้นเก่ง

จากนิทานสู่การสานต่อ จินตนาการ

ผลตอบรับออกมาดีมาก เด็กบางคน ที่ชอบตื่นสาย คุณแม่ก็จะมาบอกว่า น้องอยากตื่นมาตักบาตร หรืออย่าง เล่มน้องเบลล่าไปเวียนเทียน มีเพื่อน คนหนึ่งบอกว่าพอเวียนเสร็จลูกถาม ว่าแล้วเบลล่าอยู่ไหน ที่มาเพราะนึก ว่าเบลล่าจะมาอยู่ตรงนี้ เราเองพอ เวลามีวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา เราก็ไปประจำ� คิดดูว่าเวียนมาตั้งแต่ เขายังเดินไม่ได้จนตอนนี้เขาเดินเองได้ แล้ว อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่า บางทีแค่อ่านอย่างเดียวมันไม่พอ มัน ต้องอยู่ที่พ่อแม่ที่จะต้องพาไปสานต่อ จินตนาการ อย่างการตักบาตรถ้าอ่าน แล้วไม่พาไป เด็กเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่า มันคืออะไร

ส่งมอบความดีเพื่อจรรโลงให้ โลกนี้น่าอยู่

พอดีทางสำ�นักพิมพ์นานมีเสนอว่าปี นี้จะครบรอบพุทธชยันตีซึ่งก็จะตรง กับชุด “นิทานธรรมมะหรรษา” ของ เรามาก โดยเฉพาะเล่มเบลล่าไปเวียน เทียน เราก็บอกว่าดีจังเลย ก็เลยคิด ว่าจะระดมทุนสามเดือนเพื่อเชิญชวน ประชาชนบริจาคนิทานธรรมะ 2600 ชุดให้กับแหล่งชุมชนและโรงเรียน ต่างจังหวัด เล่มหนึ่งร้อยกว่าบาท ก็ ถือว่าสูงสำ�หรับบางที่ เรามองว่าไม่มี อะไรจะประเสริฐเท่ากับคุณธรรมให้ กับเด็กๆ และคิดดูว่าถ้าเด็กเล็กๆทุก

คนได้เรียนรู้ถึงความดีและคุณธรรม โลกเราจะน่าอยู่มาก เพราะจริงๆแล้ว เรื่องความดีคุณธรรมมันเริ่มได้ตั้งแต่ ที่บ้าน ไม่ต้องไปเริ่มตอน 8-9 ขวบที่ โรงเรียน ยิ่งเราเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ เนี่ย หนิงมั่นใจว่าโลกจะน่าอยู่มากยิ่ง ขึ้น นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำ�โครงการนี้ ขึ้นมา ก็ได้คุณเอ๋ พรทิพย์ กับคุณนุ่น วรนุชมาร่วมทำ�บุญและช่วยเป็นทูต ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ด้วยค่ะ

นิทาน...โลกมหัศจรรย์แห่งการ เรียนรู้

Wind beneath my wings Wind คุณยุ้ย โชควัฒนามาร่วมในงานวันเปิด ตัวนิทานแล้วหลังจากนั้นสองวันก็บอก ว่ารู้ไหมว่าลูกเขาเขียนนิทานด้วยตัว เอง เห็นไหมคะว่ามันเป็นแรงบันดาล ใจให้เด็กคนหนึ่งหันไปเขียนนิทาน เรื่องที่ตนเองอยากเล่า หรือแม้แต่คุณ เอ๋ กัญญารัตน์(กัญญารัตน์ พลาดิศัย) ซึ่งเป็นคริสต์ หนิงเห็นว่ามันไม่ผิดที่ จะเรียนรู้ศาสนาอื่น มันดีกับลูกเขา ด้วย แล้วเอ๋ก็บอกว่าศาสนาไหนก็ เรียนรู้กันได้ อย่างตอนที่ลูกชายของ เอ๋เรียนเทควันโดก็อธิบายให้ลูกเข้าใจ ว่าความตั้งใจคืออะไรจนกระทั่งเขาได้ อ่านหนังสือเล่มนี้เขาก็เข้าใจมากยิ่งขึ้น ตั้งใจเรียนเทควันโดมากขึ้น นี่จึงเป็น ที่มาที่เราอยากจะมอบหนังสือให้คนอื่น หนิงว่านิทานชุดนี้ ถ้าเด็กได้เรียน รู้ได้ซึมซับมันจะเหมือนเป็นเกราะ เรา ไม่รู้ว่าลูกเราอายุ 14-15 อกหักจะ เป็นยังไง หรือวันนั้นอายุ 14-15 มี เพื่อนมาชวนให้โดดเรียนกันเถอะ เรา ไม่สามารถอยู่เคียงข้างลูกตลอดเวลา แต่ถ้าเราปลูกฝังคุณธรรมให้เขารู้จัก แยกแยะว่าอย่างน้อยอะไรคือผิดชอบ ชั่วดี หนิงก็ถือว่าประสบความสำ�เร็จ แล้ว โดดไม่โดดนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ อย่างน้อยเขาต้องรู้ว่าอย่างน้อยการ โดดเรียนมันก็ไม่ดี อกหักก็อาจจะไม่ ถึงต้องฆ่าตัวตายมั้ง รากฐานสำ�คัญ ที่สุดคือเด็กช่วง 5-6 ปีแรก ถ้าเรา สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่ปีแรกๆจิตใจ เขาจะดีมาก

หรือสายลมที่คอยประคับประคอง ปีกให้หนิงบินมาถึงทุกวันนี้ได้คือคุณ แม่ คุณพ่อหย่ากับคุณแม่ แล้วคุณ แม่ก็เป็นคนเลี้ยงเรามาตลอด คือ เรา ได้เห็นแม่ทำ�งานหนัก ทุกวันนี้เรา ทำ�งานหนักเพราะเราเห็นว่าแม่ท�ำ งาน หนัก เราไม่ได้มองว่าการทำ�งานคือ สิ่งชั่วร้าย ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่มันกลับ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้เราเอง คน ชอบถามว่าทำ�งานอะไรนักหนา แต่ เราบอกว่าเราทำ�งานแล้วเราอุ้มลูกไป หน้าเวที เราอยากให้ลูกเห็นว่าการที่ แม่ทำ�งาน แม่เหนื่อย แต่อยากให้ลูก เห็นว่าคนทุกคนต้องทำ�งาน หนิงว่ามันมหัศจรรย์ที่มนุษย์ คนหนึ่งจะยกชีวิตของตัวเองให้กับ คนๆหนึ่งได้มากขนาดนี้ นี่คือรักแท้ จริงๆ จำ�ได้ว่าไปเดินต่างประเทศ แล้ว รองเท้าส้นหลุด แม่ยอมถอดรองเท้า ตัวเองแล้วยอมใส่ส้นหลุดแทนเรา นี่ แหละคือคนเป็นแม่ที่ยอมเพื่อเราได้

ทุกอย่างที่เป็น เป็นได้เพราะลูก หนิงเป็น wind ให้ลูกเรา ลูกก็เป็น wind ให้หนิงเหมือนกัน แม่หนิงก็พูด เสมอว่าหนิงคือกำ�ลังใจของเขา ทำ�ให้

เขาเดินหน้ามุ่งต่อไป แม่ทุกคนยอม สู้ได้เพื่อลูก ยิ่งอย่างเราที่โตมาใน บ้านที่เป็น single mom เรารู้เลยว่า ความเป็นแม่นี่มันยิ่งใหญ่มาก พอมา ถึงวันนี้ไม่ใช่แค่เบลล่าเป็น wind ให้ หนิงอย่างเดียวนะคะ อย่างตอนนี้ แม่มีหลาน แม่บอกว่า “แขนงมันแรง กว่าหน่อ” จริงๆลูก เพราะตอนนี้ แม่รักหลานมาก ต่อให้รักลูกอยู่แต่ก็ รักหลานที่สุดและเราก็รู้ว่าหลานช่วย ชโลมจิตใจให้แม่มีความสุขได้ แล้ว ประสาอะไรกับหนิง บอกเลยว่าลูกคือ คนที่ทำ�ให้หนิงเป็นอย่างทุกวันนี้ บอก เขาเสมอว่าทุกวันนี้ทำ�เพื่อเขา ทุกวัน นี้มีความสุขและเราก็อยากจะเป็นคน ดีขึ้นเพื่อเขา ถ้าเปรียบเรื่องราวที่คุณหนิงเล่า อยู่นั้นเป็นนิทาน นิทานเรื่องของคุณ หนิงกับน้องเบลล่าก็คงเป็นนิทานที่ เล่าได้อย่างสนุกสนานไม่รู้จบ สีหน้า ประกายตาและรอยยิ้มทำ�ให้เราสัมผัส ได้ถึงพลังแห่งรักที่ล้นเหลือ รู้สึกได้ เลยว่าในคำ�ที่เรียบง่ายอย่าง “แม่” นั้นมันผสมผเสและเจือปนด้วยความ รัก ความห่วงใย กำ�ลังใจและไออุ่น การได้เป็นลมหายใจของใครบางคน มันคือความสุขอย่างนี้นี่เอง

สนใจเข้าร่วมโครงการมอบหนังสือธรรมะ ฉลองพุทธชยันตี เพื่อมอบนิทานธรรมะดีๆ 2600 ชุดให้กับห้องสมุดชุมชนและโรงเรียนในต่างจังหวัด เข้าไปที่เว็บ www.nanmeebooks.com หรือสมทบทุนได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ นานมีบุ๊คส์ช้อป ทั้ง 6 สาขา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6623000 ต่อ 4309 n


14

our delight

columnist & photographer :

15

อมรรัตน์ อาศิรวาท

breakfast of the day

ข้าวกล่องของหนู ไม่นานมานี้ มีเพื่อนมาขอ share อัลบั้ม breakfast of the day ใน facebook ดิฉัน ซึ่งดิฉัน ก็อนุญาตด้วยความยินดี เพื่อนนำ�ไปแชร์ที่หน้า wall ของตัวเอง โปรยด้วยประโยคสั้นๆทำ�นอง ว่า คุณแม่ท่านนี้ทำ�อาหารเช้าให้ลูกทุกวัน เขาเห็น แล้วเขาชื่นชม และในฐานะที่เขาเองก็เป็นพ่อคนแล้ว เวลาที่คุณแม่มาเม้นท์ใต้รูปอาหารว่า ลูกสาวทาน หมดเกลี้ยง เขาจับความรู้สึกยินดีในคำ�พูดของดิฉัน ได้ ว่าการที่เราตั้งใจทำ�อาหารแล้วลูกรับประทาน จนหมดนั้น มันทำ�ให้หัวใจเราพองโตเพียงใด our craft

columnist & photograph :

ที่เกริ่นมานี้ไม่ได้อยากจะอวดอ้างตัวเองว่าเก่งกาจมาจากไหน แต่อยากจะบอกว่า การที่เป็นแม่ ทำ�งาน เราทำ�อาหารเช้าให้ลูกได้ มีคนรอบข้างหลายคนบอกว่าคิดไม่ออกจะทำ�เมนูอะไร ไม่รู้จะ ใส่อะไรลงไปในกล่องอาหาร ดิฉันตอบคำ�เดียว “ใส่ใจ” แน่นอนที่สุดว่าแม่ทุกคนล้วนอยากทำ� สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก หนึ่งในเรื่องที่จะมองข้ามไม่ได้คือเรื่องอาหารที่ลูกจะได้รับประทาน การเป็น working mom ไม่ได้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่เตรียมอาหารให้ลูก โดยเฉพาะมื้อเช้า ซึ่งเป็นมื้อ แหล่งพลังงานที่สำ�คัญที่สุดของวัน แม่ทำ�งาน ทำ�อาหารเช้าให้ลูกได้ ขอแค่ให้มีจุดเริ่มต้นเท่านั้น เริ่มเมื่อไหร่ล่ะ ก็หลังจากที่ อ่านบทความบทนี้แล้วไงคะ หากยังไม่เคยทำ� เริ่มลงมือทำ�เลย การทำ�อาหารเช้าไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ และรับรองว่าเราจะมีความสุขกับมัน การทำ�อาหาร

ก็เหมือนการฝึกทักษะเรื่องอื่นๆ แรกๆอาจจะไม่คล่องมือ หยิบได้อย่าง ลืมอีก อย่าง ต่อเมื่อได้เริ่มทำ�ไปเรื่อยๆ ทักษะจะเกิด เราจะประกอบอาหารได้อย่าง มีระบบมากขึ้น รู้ว่าจะต้องทำ�อะไรก่อนหลัง มือใหม่อาจเริ่มต้นด้วยการเขียน แผนงานออกมาเลยก็ได้เพื่อกันพลาด มีคนถามว่า “เธอเอาเวลาที่ไหนมาทำ� อาหารเช้า ทั้งที่ออกบ้านเช้ามาก” คำ�ตอบคือ ดิฉันเตรียมตอนคํ่าค่ะ ตอน ที่ส่งลูกๆเข้านอนหมดแล้ว เวลาสงบๆก็จะเป็นของเรา ก็ค่อยๆทำ�ไปเลย จะ ประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างไรก็ใช้เวลาได้เต็มที่ แล้วใช้ plastic wrap ห่อเอา ไว้ รุ่งขึ้นก็นำ�มาเข้าเตาไมโครเวฟ 2 นาที นำ�ใส่กล่อง เป็นอันเสร็จพิธี เชื่อไหมว่าการได้ทำ�อะไรแบบนี้ให้ลูก ทำ�ให้เรารู้สึกว่า เรานี่ช่างเป็นแม่ที่ดีจริงๆ ลูกเรานี่โชคดีเนอะมีเราเป็นแม่ ลูกเห็นอาหารน่ารักก็อยากรับประทาน และ

จริงอย่างคอมเม้นท์เพื่อนที่ facebook ว่า เวลาเห็นลูกรับประทานได้หมดนี่ มัน เกิดความปิติบอกไม่ถูก รู้แต่ว่าอย่างน้อยเช้านี้ เราก็มั่นใจแล้วว่าลูกได้รับสาร อาหารที่เราตั้งใจอยากให้ลูกได้รับ แล้วจะมีสาเหตุอะไรอีกเล่า ที่เราจะไม่ลงมือ ทำ�อาหารเช้าให้ลูก.. เรียกได้ว่า สุขทั้งแม่ สุขทั้งลูก จริงๆ ค่ะ n

Neighbour

Our

decoupage ใครที่กำ�ลังหาของขวัญทำ�มือให้คุณแม่ปีนี้ ลองมาทำ� decoupage ตกแต่งด้วยรูปคุณแม่ ยังสาวเพื่อเป็นของขวัญให้ท่านดูไหมคะ สมัย ก่อนเคยถูกใจบ้านฝรั่งที่ประดับประดาด้วยจาน เซรามิคกราฟฟิคเก๋ๆทั้งฝาแล้วนั่งอิจฉาว่าทำ�ไม เขามีลวดลายเซรามิคเท่ๆทั้งนั้น เพิ่งมาร้องอ๋อ ทีหลังว่าแท้จริงแล้วมันคือการทำ�เดคูพาจแบบที่ เราเห็นคนส่วนมากทำ�ลงบนกล่องและตะกร้าลาย ดอกนี่แหละค่ะ เทคนิควิธีเดียวกัน เพียงแต่เขา เรียกว่า “รีเวิร์สเดคูพาจ” เพราะว่ามันกลับด้าน แทนที่จะใช้กาวทาที่ด้านหลังรูปแล้วแปะติดลงบน วัตถุก็กลับเอากาวทาหน้ารูปแล้วติดลงที่ก้นวัสดุ ใสแทน

ลองเปลี่ยนลวดลายจากการใช้ กระดาษตกแต่งลายวินเทจที่มีกัน อย่างทั่วไปมาใช้ภาพปริ้นท์ใบหน้าคุณ แม่ตกแต่งให้เป็นภาพกราฟฟิคหรือ จะออกแนวป๊อปอาร์ทก็ได้ สำ�หรับ ใครที่อาจจะตะขิดตะขวงใจว่าเดคูพา จอาจจะสาวหวานเลี่ยนสำ�หรับตัวเอง เกินไป n


columnist :ทพ.ศิลา

ค่าน้ำ�นมกับสุขภาพฟัน เป็นที่ทราบดีกันดีอยู่แล้ว ว่าในน้ำ�นมแม่นั้นมีประโยชน์ มาก ทั้งช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกัน และถ้าเทียบกับนม กล่องหรือนมสำ�เร็จรูปทั่วๆไป น้ำ�นมแม่ก็มีคุณค่าทาง อาหารสูงกว่ามาก

meet the doctor

จิรวัฒโนทัย | photo : shutterstock.com

สำ�หรับการดูดนมแม่ก็มีส่วนช่วย เรื่องของสุขภาพปากและฟันของ เด็กเหมือนกันครับ ถ้าเทียบกับนม กล่องแล้ว ในส่วนผสมของนมแม่จะมี เอนไซม์ที่มีผลในการป้องกันฟันผุอยู่ ด้วย แต่มีนํ้าตาลน้อยกว่า ส่วนกลไกการดูดนมจากอกแม่ นั้น เด็กจะดูดได้ลึกกว่าการดูดจาก ขวดเนื่องจากความยืดหยุ่นของหัวนม ธรรมชาติที่มีมากกว่ายาง ทำ�ให้นํ้านม มีการสัมผัสกับผิวฟันน้อยกว่า แรงและลักษณะในการดูดก็เช่น กัน การดูดจากขวดจะต้องใช้แรงมาก ทำ�ให้เกิดการพัฒนาการของกล้ามเนื้อ และเพดานปากที่ไม่ดี จากการวิจัย พบว่าเด็กที่ดูดหัวนมยางหรือดูดนิ้ว เกินหนึ่งขวบขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะมี ฟันเกและเบียดกันมากกว่าถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับเด็กที่ดูดนมแม่ ลักษณะการไหลของนํ้านมจาก อกแม่นั้นจะหยุดไหลเมื่อเด็กหยุด ดูด ขณะที่นมจากขวดจะยังคงไหล

17

ซึมออกมาเรื่อยๆ ทำ�ให้เมื่อเด็กหลับ คาอกแม่ จะไม่มีนํ้านมเหลือค้างใน ปากมากเท่าเด็กที่หลับคาขวดนมครับ แต่อย่างไรก็ตามถึงนํ้านมที่เหลือ ค้างในปากของเด็กจะเป็นปริมาณ น้อย แต่ในนํ้านมแม่ก็ยังมีส่วนผสม ของนํ้าตาลอยู่ดีครับ ที่ดีที่สุดคือควร ฝึกไม่ให้เด็กหลับคาอกแม่ หลังจาก ทานนมแล้วควรให้เด็กดูดนํ้าเปล่า ตามหรือแปรงฟันก่อนนอนเสมอ เพื่อ ล้างคราบนมออกจากผิวฟัน เพราะ การหลับคาอกแม่และโดยเฉพาะการ หลับคาขวดนม เป็นสาเหตุสำ�คัญที่จะ ทำ�ให้เกิดฟันผุในเด็กครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ ช่องปาก สามารถเขียนเข้ามาถาม ได้ที่ dental.d.clinic@gmail.com และสำ�หรับผู้ใช้ Facebook สามารถ เข้ามาเยี่ยมกันได้ที่ www.facebook. com/dentaldclinic อย่าลืมกด ‘Like’ เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของ ทางคลินิกด้วยนะครับ n

our mentor

columnist :ทพ.Natanie | photo : shutterstock.com

เบื่อ...แล้วต้องเปลี่ยนงาน เสมอไป?

“เด็กสมัยนี้ทำ�ไมเปลี่ยนงานบ่อย?” คนปลาย Gen-x ต้น Gen-Y อย่างพวกเราคงเคยจะได้ยินพี่ๆ หรือผู้ใหญ่ในบริษัทเปรยแบบนี้มาบ้างใช่ไหมคะ?

คนสมัยก่อนเข้าทำ�งานที่ไหนแล้ว ก็อยู่ที่นั่นยาวเลย หากไม่มีเหตุอะไร ก็ ไม่คิดจะลาออก แต่ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่ได้รับการศึกษามากขึ้นเรื่องการบริหาร งาน ก็มีความคาดหวังกับงาน และกับที่ทำ�งานมากขึ้น เมื่อทำ�งานแล้วไม่ได้ตาม ที่คาดหวัง ก็หันไปแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งหากยังไม่เจอกับสิ่งที่หวัง ก็ยังคิด

แสวงหาไปเรื่อยๆ เป็นวังวนวงจร อุบาทว์อยู่เช่นนี้ แล้วเราจะทำ�อย่างไร ให้ตัวเอง ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวงจรนี้ล่ะ? ไม่ยากหรอก อย่างแรกคือต้องรู้เสีย ก่อนว่า ตัวเองชอบทำ�อะไร และทำ� อะไรได้ดี “ความชอบ” ทำ�ให้การทำ�งาน นั้นสนุก ทำ�งานหนักก็ไม่บ่น เพราะ มันสนุก ลืมเหนื่อย “ความถนัด” ทำ�ให้การทำ�งาน นั้นราบลื่น งานฉลุย หากเรามีความ ถนัดความเก่งในงานนี้มากกว่าคน อื่น เราก็ได้เปรียบคนอื่นด้วย หากระดาษ A4 ซักแผ่นมาพับ ครึ่ง ด้านซ้ายเขียนงานที่เรา “ชอบ” และงานที่เรา “ถนัด” ส่วนอีกด้านก็

เขียนงานที่เรา “ไม่ชอบ” และงานที่ เรา “ไม่ถนัด” บางครั้งการคิดอะไรอยู่ในหัว กับการที่เขียนมันออกมา ก็ทำ�ให้เรา ได้คิดอะไรเพิ่มเติม เอากระดาษนี้ ขึ้นมาอ่านบ่อยๆ หรือแปะฝาบ้านไว้ เอาไว้เตือนใจตัวเองเวลาพิจารณา งานที่ทำ�หรืองานที่กำ�ลังจะสมัคร แล้วดูว่ามันเข้าข่ายด้านซ้ายหรือ ด้านขวามากกว่ากัน อย่างน้อยก็ ช่วยเตือนใจให้ไม่หน้ามืดตามัวขาด สติยื่นใบลาออกแบบสายฟ้าแล่บ หรือสมัครงานไปเพียงเพราะเบื่อ งานเก่า ...โชคดีกับการทำ�งาน และหวัง ว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ของทุกคนจะ ไม่อับเฉาอีกต่อไป... n


18

19

our scoop

columnist :

พรพัฒน์ รัตนาภินันท์ชัย

ในวันที่สายฝนเริ่มโปรยปรายอย่างไร้ซุ่มเสียง ก่อนที่จะ ตกหนักจนพื้นถนนเจิ่งนอง เกิดเสียงกระทบกับพื้นผิว เสียงดังกลบทุกอย่างรอบตัว แต่ไม่อาจกลบเสียงร่ำ�ไห้ ของหัวใจโดดเดี่ยวดวงน้อยที่ร้องออกมาสุดเสียง หากแต่ยังคงไม่มีคนสนใจหรือแม้แต่ได้ยิน…ท่ามกลาง คลื่นชีวิตบนโลกใบนี้ที่หลายคนได้รับความรักแต่ละเลยที่ จะสนใจ บ้างก็บอกว่าคนเรามอบความรักให้กันและกัน มากมายเกินไป บ้างก็ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไร ไม่ว่าความรักบนโลกใบนี้จะมากหรือน้อย ซับซ้อนหรือ เรียบง่ายแค่ไหน แต่เชื่อเถอะว่าบนโลกใบนี้ ยังมีคนอีก มากมายที่รอคอยความรักอยู่

“ด้วยปีกแห่งรัก” ที่บ้านนกขมิ้น “ฉันร่วงลงดิน เพราะฉันไม่มีปีกบิน อนิจจา ฉันต้องตะเกียกตะกาย ลุกยืน ฝืนทนเดินไป ไม่มีจุดหมาย ระเหเร่ร่อน ทุกหนทุกแห่ง ไม่มีบ้านนอน ไม่มีข้าวแกง อาหารดีดี เสื้อผ้าแพงแพง สิ้นแสงตะวัน หลับบนสะพาน อยากมีพ่อแม่ เหมือนคนทั่วไป มาคอยพัดวี โอบกอดเอาใจ แต่ฉันลืมตา ก็ต้องเดียวดาย โธ่เอยชีวิต เลือกเกิดไม่ได้” เสียงบทเพลงบ้านนกขมิ้นที่แตกต่างไปจากเพลงนกขมิ้นที่เราได้เคยได้ฟัง มานี้คือบทเพลงของเด็กๆในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น องค์กรเอกชนที่ก่อตั้งมากว่า 20 ปี ที่นี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลเด็กเร่ร่อนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการดูแลแบบ ครอบครัวจำ�ลอง ในอดีตนั้นมีเด็กเร่ร่อนจำ�นวนมากและในปัจจุบันก็ยังคง มีตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจ ปัญหาเด็กเร่ร่อนในประเทศไทยพบว่ามีมากกว่า 30,000 คนทั่วประเทศ สาเหตุสำ�คัญเกิดจากครอบครัวมีปัญหา ทั้งจากการ หย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกทอดทิ้ง อันเป็นเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้ เด็กตัดสินใจออกจากบ้านที่เป็นรังของพวกเขามาใช้ชีวิตเร่ร่อน นอนใต้สะพาน ลอยหรือริมถนนเพราะเชื่อว่านั่นอาจเป็นทางเลือกชีวิตที่ดีกว่า     คุณโชคชัย หลีวิจิตร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิบ้านนกขมิ้นอาสา

เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว ชีวิต และความเป็นมาของบ้านนกขมิ้น ในฐานะอดีต เคยเป็นเด็กเร่ร่อน ทำ�ทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด แต่แล้ววัน หนึ่งได้ก้าวเข้ามาสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นของบ้านนกขมิ้น จนมีหัวใจที่แข็งแรง เติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ก่อนได้มีโอกาสหวนกลับมาที่บ้านแห่งนี้อีก ครั้งเพื่อเป็นพ่อให้เหล่าลูกนกในบ้านนกขมิ้นรุ่นต่อๆมา “ผมรู้สึกว่าบ้านนี้มีบุญคุณกับผมมาก มันเหมือนเป็นความรับผิดชอบ เรา เคยได้รับสิ่งดีๆ ความอบอุ่นจากที่นี่ จึงเป็นหน้าที่ของเราที่มาดูแลน้องๆ ให้มี ชีวิตที่ดี ได้รับสิ่งดีๆ จากคนอื่นบ้าง” เบื้องหลังรอยยิ้มอันสดใสและแววตาที่เป็นประกายอย่างมีความสุขของ เด็กๆ ในตอนนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าพวกเขาเคยอยู่บนเส้นทางชีวิตที่ต้องเผชิญกับ อะไรมากมาย ไร้ความปลอดภัย ไร้ที่พักพิง ไร้ซึ่งครอบครัวดูแลเอาใจใส่ ต้อง ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอดไปถึงวันพรุ่งนี้ให้ได้ อาจกล่าวได้ว่าเด็กที่บ้านนกขมิ้นเป็นเด็กที่มีทุนชีวิตติดลบ ชีวิตใน วัยเด็กพบเจอกับความรุนแรงหรือเคยชินกับความรุนแรง บางคนอาจผ่าน ประสบการณ์เลวร้ายมามากมาย ไม่เหมือนเด็กหลายคนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดี มี ครอบครัวคอยประคบประหงมดูแล สิ่งที่บ้านนกขมิ้นทำ�คือเติมเต็ม “ความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว”ที่ขาดหายไปให้กับลูกนกไร้รังเหล่านั้น เพราะ ครอบครัวเป็นสมบัติชิ้นแรกที่เด็กทุกคนบนโลกใบนี้ควรจะได้มาโดยไม่ต้อง

ร้องขอ แต่เมื่อโชคร้ายที่พวกเขา ไม่มีสิ่งนั้นติดตัว ที่บ้านนกขมิ้นจึง ได้จำ�ลองครอบครัวใหม่ให้กับลูกนก เหล่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสามี ภรรยารับบทบาทเป็นพ่อแม่ให้กับเด็ก ประมาณ 10 คนในแต่ละครอบครัว ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ครอบครัว โดยแบ่งการ ดูแลออกเป็นบ้านชาย บ้านหญิง ว่าแต่การที่เราจะเป็นพ่อแม่ให้กับ ใครสักคนที่ไม่มีความผูกพันทางสาย เลือดมาก่อน ความรักและห่วงใยจะมี ได้อย่างไรและเป็นไปได้จริงหรือ? “ผมเคยเป็นพ่อดูแลเด็ก 10 คน กับภรรยาผม เด็กมีอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 12 ปี แม้จะเหนื่อยมาก แต่เรา ต้องใจรักและให้อภัยเขา ต้องเข้าใจ ว่าเด็กแต่ละคนผ่านอะไรมาบ้าง บาง คนถูกทิ้งไว้ที่ร้านขายของชำ�ตั้งแต่เล็ก บางคนทนไม่ได้กับพฤติกรรมคนใน ครอบครัวและไม่เชื่อใจใครอีกต่อไป เราต้องเรียนรู้ ต้องใส่ใจว่าคนไหนต้อง ดูแลเป็นพิเศษ เราต้องให้ความรัก มากกว่าเด็กทั่วไปหลายเท่า” การทำ�หน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับใคร สักคนมันต้องเริ่มมาจากการเปิด “ใจ”

และพร้อมจะช่วยบรรเทาความบอบชํ้า ทางร่างกายและจิตใจให้กลายเป็นอดีต ดึงพวกเขาขึ้นมาสัมผัสแสงแดดยามเช้า อันอบอุ่น เฝ้ามองท้องฟ้าอันสดใส พบ กับเช้าวันใหม่ เป็นฟ้าหลังฝนที่สวยงาม และทำ�ให้พวกเขาเชื่อว่าความสุขในตอน นี้คือสิ่งที่จะอยู่กับเขาตลอดไป และชีวิต ใหม่ ชีวิตที่ดีได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ในความโชคร้ายและความยาก ลำ�บากเกินกว่าที่ทุกคนจะเข้าใจ นับว่า ยังโชคดีที่ลูกนกไร้รังได้มีบ้านนกขมิ้น แห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สอง ถึงแม้บ้าน นี้จะสามารถดูแลเด็กเร่ร่อนได้เพียง เสี้ยวหนึ่งของสังคม แต่การสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้พวกเขากลับมาเชื่อใน ความรักและครอบครัวได้นั้นเป็นเรื่อง ที่ยิ่งใหญ่ พวกเราเองก็ยังสามารถเป็น กำ�ลังใจด้วยการแวะไปเยี่ยมเยียน ส่ง ต่อความรัก ความอาทรไว้เป็นทุนให้ลูก นกไร้รังมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่พร้อมจะเติบโต โบยบินออกไปในโลกกว้าง บ้านนกขมิ้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก ละแวกบ้านของเรา ลองแวะเวียนไป สัมผัสและมอบความรักให้กับเด็กๆที่นี่ ซักครั้งนะคะ n

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (Baan Nokkamin Foundation) สำ�นักงานใหญ่ซอยเสรีไทย 17 เวลาทำ�การ วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. โทร.0 2732 5323, 0 2377 3173, 08 7054 0202


20

our mind

columnist :

air mail

columnist |photographer: พิสินี ธิติบดินทร์

อานนท์วงศ์ มฤคพิทักษ์

“หากสัจธรรมอันสูงสุดไม่ได้อยู่ต่อ หน้าของคุณแล้ว คุณคิดว่าคุณจะไป หามันได้ที่ไหนหรือ” อาจารย์ศุภวรรณเลือกใช้คำ� ง่ายๆ เช่น แทนที่จะใช้คำ�ว่า ขันธ์ห้า ก็ใช้คำ�ว่า “ทอม” กับ “เจอรี่” หรือ แทนที่จะพูดว่าฝึกสติปัฏฐานสี่ ก็เรียก การฝึกนี้ว่า “การพาตัวใจกลับบ้าน” แทนที่จะใช้คำ�ว่า “นิพพาน” ก็ใช้คำ� ว่า “ผัสสะบริสุทธิ์” ทั้งนี้ เพื่อให้คน อ่านรู้สึกว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอน นั้นไม่ใช่เรื่องสูงส่งหรือซับซ้อนเกิน ความเข้าใจและความสามารถ ที่สำ�คัญ การฝึกจิตใจ ก็แนบแน่น กับเรื่องสังคมอย่างแยกไม่ออก ตามที่ อาจารย์ได้เขียนเอาไว้ว่า

Albert Einstein ศุภวรรณ กรีน

ผู้เปลี่ยนความคิดเรื่องนิพพาน คุณครูของผม (ตอนที่ 2) ถ้าผมต้องระบุชื่อหนังสือที่มีอิทธิพล กับชีวิตผมมากที่สุดมากมาซักสอง สามเล่ม หนังสือเรื่อง “ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ” ของอาจารย์ศุภ วรรณ กรีน คือหนังสือเล่มแรกๆ ที่ผม จะนึกถึงครับ หนังสือเล่มนี้ จำ�ได้ว่าผมซื้อมาอ่าน ประมาณตอนต้นปี 2550 ไล่เลี่ยกับ หนังสืออีกเล่มหนึ่งคือ “ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น” ของทันตแพทย์สม สุจิรา ซึ่งโด่งดังมากและขายดีมาก และ ผมเองก็ชอบไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้า เห็นพอสมควรเลยล่ะ แต่ความพิเศษของ “ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ” ของอาจารย์ศุภ วรรณก็คือ มันเป็นหนังสือที่ได้เปลี่ยน

มุมมองและความรู้สึกที่ผมมีต่อคำ�ว่า “นิพพาน” ไปตลอดกาลครับ ก่อนจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ผม เคยมองคำ�ว่า “นิพพาน” เป็นคำ�พระ ที่อยู่สูงส่งและไกลตัว แล้วผมก็ได้ยิน ประโยคอย่าง “พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน” มาตั้งแต่เด็ก ก็เลยคิดไป เองว่าจะถึงนิพพานได้ก็ต้องตายก่อนและ ต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าหรือพระ อรหันต์เท่านั้นถึงจะไปถึงได้ เพราะฉะนั้น คนธรรมดาที่ไม่ได้บวชเป็นพระอย่างเราๆ ก็เลิกหวังได้เลย แต่อาจารย์ศุภวรรณ คือฆราวาสคน แรกที่ผมรู้จักที่กล้าออกมาพูดว่า ท่านได้ ถึงนิพพานแล้ว และนิพพานไม่ใช่เรื่องไกล ตัว หากแต่มันอยู่ตรงหน้าคุณนี่เอง

“หากเราไม่สามารถเข้าใจธรรมชาติ ของจิตใจอันมีความรู้สึกตัวเป็นแก่น ของชีวิตแล้วละก็ เราจะไม่มีวันเข้าใจ ชีวิต โลก และ จักรวาลที่เราอยู่นี้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะไม่สามารถ เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในสังคมโลก เมื่อไม่เข้าใจปัญหาสังคม เราก็แก้ไข มันไม่ได้” ลองเอาหนังยางมาหนึ่งเส้น ตรึง ไว้ด้วยนิ้วชี้ของมือทั้งสองข้าง แล้วบิด เป็นเกลียวซักสามสี่รอบ นี่คือสภาพ จิตใจของคนธรรมดาอย่างเราๆ ที่ “จิต” กับ “ใจ” แนบแน่นและเกี่ยว พันกันจนแยกไม่ออก ยิ่งถ้าคนไหน รู้มาก ขี้โมโห หรือฟุ้งซ่าน จำ�นวน เกลียวก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายของเราคือการค่อยๆ คลายเกลียวของหนังยางออกทีละ รอบ ทีละรอบ อาจจะต้องเริ่มจากสิบ กว่ารอบจนมาเป็น 4...3...2...1...0 เมื่อใดก็ตามที่เกลียวคลายออก จนหมดสิ้น ใจก็จะเป็นอิสระจาก จิต ใจจึงสามารถเป็นผู้ดูเฉยๆ โดย ปราศจากการปรุงแต่งของจิตได้ นั่น คือผัสสะบริสุทธิ์ หรือนิพพานนั่นเอง ผมขอตีความต่อว่าพระอรหันต์คือผู้ที่

สามารถคลายเกลียวได้โดยถาวร ส่วน พระโสดาบันคือผู้ที่คลายเกลียวได้ชั่ว ครู่หนึ่งแต่แล้วก็กลับมาพันกันใหม่ แต่ แม้เพียงชั่วครู่เดียวก็คุ้มค่าแล้ว “ใครที่พาตัวใจกลับบ้านได้ ในช่วง ขณะนั้น ก็เปรียบเหมือนคน ๆ นั้นได้ ก้าวย่างเข้าไปในดินแดนของพระเจ้า แล้ว ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ มันก็ ยังดีกว่าไม่ได้ทำ�เลย นี่คือความโชคดี และร่ำ�รวยอย่างมากมายมหาศาล ยาก ที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้ การอยู่ ในห้องที่สว่างแม้เพียงชั่วอึดใจเดียวก็ ยังดีกว่าการอยู่ในห้องมืดถึงล้านปี” การฝึกสติปัฏฐานสี่นั้น ไม่ใช่แค่ การนั่งหลับตาทำ�สมาธิ แต่เป็นการมี สติอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาที่เราตื่น เลยทีเดียว“วัฒนธรรมสติปัฏฐานเคยมี อยู่แล้วในสังคมโลก ดังปรากฏการณ์ที่ เกิดในสังคมอินเดีย ในยุคหลังพุทธกาล ที่เมืองปาฏลีบุตร คนในสังคมของยุค นั้นมักทักทายซึ่งกันและกันโดยถามว่า “ขณะนี้เธอกำ�ลังกำ�หนดสติอยู่กับฐาน ใดหรือ” ในยุคนี้ ถ้ามาทักทายกันแบบนี้ คงโดนมองว่าเพี้ยน แต่ว่าอย่างน้อยคน ปาฏลีบุตร ก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คือ การบรรลุศักยภาพทางจิตวิญญาณของ ตน แล้วคนยุคนี้ต้องการบรรลุอะไร? เงินในบัญชีร้อยล้าน? อำ�นาจทางการ เมือง? พันไลค์บนเฟ๊ซบุ๊ค? น่าคิดนะ ครับ ผมว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ เปรียบเหมือนนกที่ถูกสะกดจิตว่าตัว เองเป็นไก่ จึงทำ�ได้เพียงหาอาหารตาม พื้นดินในอาณาเขตอันคับแคบ ไม่เคย คิดที่จะลองทะยานขึ้นท้องฟ้าทั้งๆที่นก ทุกตัวเกิดมาเพื่อบินอยู่แล้ว คำ�สอนของอาจารย์ศุภวรรณ ปลุกให้ เราตื่นจากภวังค์ว่าแท้จริงแล้วเราเป็น นกไม่ใช่ไก่ ขอบคุณอาจารย์ศุภวรรณที่ทำ�ให้ ผมและหลายๆ คน กล้ากางปีกของตัว เองครับ n

21

hamburg

หน้าร้อนที่ฮัมบวร์ก สวัสดีจ้ะ ได้ยินว่าที่กรุงเทพฝนตก เกือบทุกวันใช่ไหม ช่วงนี้ฮัมบวร์ก เข้าหน้าร้อนแล้ว อากาศสบายๆ ประมาณ 16-30 องศา กิจกรรม ของคนที่นี่ส่วนใหญ่เลยเป็นกิจกรรม ง่ายๆ อย่างการออกกำ�ลังกายใน สวนสาธารณะ ปิกนิก ปูผ้าใบนั่งกิน ขนมปัง นั่งคุยสัพเพเหระหรืออาจ จะจริงจัง (ก็ไม่รู้ล่ะ) พายเรือ ว่ายน้ำ� อาบแดด พาน้องหมาออกมาเดินเล่น และขี่จักรยาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน ไอศกรีมก็จะนำ�โต๊ะเก้าอี้ออกมาวาง หน้าร้าน เพราะคนที่นี่ชอบแดดมาก เห็นแดดเป็นต้องวิ่งเข้าใส่ ก่อนอื่น ต้องเข้าใจว่าอากาศที่นี่หนาวมาก หนาวกว่าอุณหภูมิจริง อย่างเช่น อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ความ รู้สึกจริงอาจอยู่ที่ 5 องศา ที่เป็นอย่าง นี้เพราะว่าฮัมบวร์กฝนตกบ่อย และ

มีลมแรง พระอาทิตย์ตกเกือบสามทุ่ม พอเริ่มตีสี่ตีห้าก็สว่างอีกแล้ว คล้ายๆ กับแถบสแกนดิเนเวียน แต่ไม่หนาวเท่า เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มีแดดถือเป็นช่วง เวลาที่มีค่ามากของคนเมืองหนาว ถึงแม้ จะอยู่เมืองไทยมาตลอดชีวิต หลบแดด มาตลอด กลัวดำ� แต่มาอยู่ที่นี่แค่สาม เดือนก็ทำ�ให้ชอบอากาศร้อนเหมือนกัน มันคือความอบอุ่นจริงๆ ทำ�ให้คิดถึงบ้าน ซะแล้วล่ะ สำ�หรับร้านค้าต่างๆถือเป็นช่วงนํ้า ขึ้นให้รีบตัก เพราะชาวฮัมบวร์กออกมา จับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้มากขึ้น ของว่างที่ ขาดไม่ได้สำ�หรับคนที่นี่คือไอศกรีม เดิน ไปทางไหนก็จะเจอซุ้มไอศกรีมหรือไม่ก็ ร้านไอศกรีม บางร้านเป็นร้านเก่าแก่ตั้ง มาเป็นหลักหลายสิบปี ฤดูกาลที่ดอกไม้ แข่งกันแบ่งบานแบบนี้ คนก็พลอยคึกคัก เข้าคิวต่อแถวซื้อไอศกรีมกันยาวเหยียด ส่วนตัวเลยชอบกินไอศกรีมวันที่หนาวๆ

มากกว่าเพราะว่าคนน้อยดี เห็นคนไทยกำ�ลังเห่อแทะไอติม แท่งเคลือบช็อคโกแล็ตระดับพรีเมี่ ยม เลยจะเล่าให้ฟังบ้างว่าของฮิตที่ นี่เป็นไอศกรีมที่น่าจะได้รับอิทธิพล มาจากชาวอิตาเลียน ส่วนรสชาติ ก็มีหลากหลาย อย่างเช่นไอศกรีม รส Himmelblau ที่แปลว่าท้องฟ้า ก็เป็นไอศกรีมสีฟ้า แถมยังมีตัว การ์ตูน smurf ของ Peyo ติดอยู่ที่ ป้ายชื่อไอศกรีม ใครว่าคนเยอรมัน แข็ง เค้าก็แอบกุ๊กกิ๊กเหมือนกันนะ จะว่าไปก็อารมณ์ประมาณบลูโซดา ในเมืองไทย ยาวไปเรื่องไอศกรีม กลับมา ว่ากันเรื่องหน้าร้อน เมื่อเป็นหน้า ร้อน แน่นอนว่าก็ต้องมีวันพักร้อน เพื่อผ่อนคลายและถือเป็นการเติม พลังชีวิตไปในตัว การพักร้อนใน ภาษาเยอรมันเรียกว่า Urlaub วัน

ที่อากาศดีๆ บางครอบครัวที่อยู่อพาร์ท เมนท์และห้องมีระเบียงก็จะนำ�อาหาร มารับประทานกันที่ระเบียง กินกันไป คุยกันไป ตากลมชมวิว บางคนก็ออก มานอนอาบแดดหรือไม่ก็อ่านหนังสือ อย่างสบายอารมณ์ เป็นการพักร้อน อย่างง่ายๆและผ่อนคลายภายในบ้าน การพักผ่อนแบบนี้ชาวเยอรมันเรียกว่า Urlaub auf dem Balkon หรือการ พักร้อนที่ระเบียงนั่นเอง ถ้าบ้านไหนอยู่ ชั้นล่างสุดและมีสวนส่วนตัวหรืออาจจะ เป็นสวนที่แบ่งกันใช้ระหว่างครอบครัว ครอบครัวนั้นก็จะทำ�กิจกรรมกันในสวน คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกัน ความรู้สึก ที่ผ่อนคลายแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆใน เมืองใหญ่อย่างฮัมบวร์ก เฮ้อ สบายดีจัง ถ้าคิดถึงตอนกัดไอติมแท่งเคลือบ ช็อคโกแล็ตระดับพรีเมี่ยมนั่นก็คิดถึง ทางนี้บ้างนะจ๊ะ... n พี่ต่าย


22

our bedtime story

columnist :

columnist :

ดนยา ทรัพย์ยิ่ง

พอถึงเดือนแห่งวันแม่เรากลับนึกถึงหนังสือที่เขียนถึงตัวละครเด็ก ตัวละครเด็กที่เป็นตัวละครเอกในนวนิยายสองเล่มนี้ ในเรื่องหนึ่ง เด็กคนนั้นไม่ได้อยู่กับแม่ ในอีกเรื่องเด็กคู่นั้นมีชีวิตพลิกผันเพราะ แม่ นิยายสองเล่มนี้แม้จะมีเนื้อหาที่ออกแนวชีวิตรันทดเข้าขั้น โศกนาฏกรรม แต่ทั้งสองเล่มกลับเล่าเรื่องได้สวยจับจิต มองโลกได้งดงามแบบต้องทึ่ง เบาหวิวแต่ทิ้งนํ้าหนักกดทับลงในใจชนิดอ่านแล้วจะไม่มีวันลืมลง

book

The God of Small Things เทพเจ้าแห่งสิ่งเล็กๆ อรุณธตี รอย: เขียน สดใส: แปล

“From now on…it is not dying we must fear, but living” คือ ชะตากรรมของเด็ก ฝาแฝดชายหญิงในเรื่องนี้หลังจากได้เผชิญกับ ความพลิกผันของชีวิตเมื่อวัยเจ็ดขวบ กลาย เป็นว่าความตายไม่น่ากลัวเท่ากับการจะมีชีวิต อยู่ต่อไป นวนิยายเดินเรื่องโดยเด็กแฝด “รา เฮล” กับ “เอสธา” แม่ของพวกเขาหอบหิ้ว เด็กทั้งคู่กลับมาอาศัยอยู่กับครอบครัวตัวเอง ในฐานะลูกของหญิงม่ายเด็กทั้งคู่ถูกมองเป็น จุดด่างพร้อยของครอบครัว และยิ่งถูกเปรียบ เทียบยิ่งกว่าเมื่อมี “โซฟี มอล” ลูกของลุงกับภรรยาชาวอังกฤษมาพักอยู่ด้วย หนังสือการันตีด้วยรางวัล Booker Prize ปี 2003 เล่มนี้มองโลกในสายตาของ เด็กที่กำ�ลังตื่นเต้นกับการได้รู้จักญาติแปลกหน้าจากอีกซีกโลกอย่างโซฟี มอล การ เล่าเรื่องของความแปลกแยก ปัญหาชนชั้นวรรณะ อินเดียยุคหลังอาณานิคมผ่าน สายตาไร้เดียงสาของเด็กๆ แบบเรียบง่ายแฝงอารมณ์ขัน ใช้ภาษาแปลกๆมันๆของ เด็กที่สนุกกับการได้สร้างภาษาใหม่ๆของตัวเอง นี่คือส่วนผสมที่ทำ�ให้เรื่องนี้ไม่มืดมน อย่างหนัง Slumdog Millionaire เหมาะสำ�หรับคนที่มีหัวใจบอบบางและละเอียด อ่อนแต่ไม่อยากมองข้ามสิ่งเล็กๆกระจิริดที่อาจจะตกอยู่ในมุมอับของโลกใบนี้

ช่างสำ�ราญ เดือนวาด พิมวนา : เขียน

ถ้าใครประทับใจภาพยนตร์ญี่ปุ่น “Always Sunset on the Third Street” แล้วเคยนึก สงสัยว่าจะมีโลกแบบนั้นในเมืองไทยบ้างไหม เราแนะนำ�ให้คืนนี้ลองเก็บรีโมท แล้วหันมา เปิดนวนิยายบางเฉียบเรื่องช่างสำ�ราญแล้วคุณ จะพบบรรยากาศงามๆในอดีตที่เราโหยหา ทั้ง ร้านชำ� ตลาดนัด งานวัด สัปเหร่อ ช่างเย็บ ผ้า หนังสือเล่มนี้คือความบ้านๆแบบไทยที่อุ่น นุ่มละมุน เชื่องช้าแต่มีชีวิตชีวาเพราะมักมีเรื่อง โฉ่งฉ่างให้ไม่เคยเหงา นวนิยายซีไรต์เล่มบางเฉียบเล่าเรื่องของเด็ก ชายกำ�พลที่ถูกพ่อกับแม่ทิ้งเอาไว้ในชุมชนโดยให้สัญญาว่าจะกลับมารับ อย่าเพิ่ง กลัวว่านวนิยายเล่มนี้จะจับกำ�พลมามากระทืบให้ชีวิตบัดซบรันทดเล่น เพราะกำ�พล มีเพื่อนและคนในชุมชนมาเป็นครอบครัวเอื้ออาทรให้ กำ�พลพาเราไปรู้จักชีวิตของ คนอื่นๆในชุมชนจนแทบจะลืมเรื่องที่เขาถูกทิ้งไป เราในฐานะคนอ่านอาจจะลืมได้แต่ สำ�หรับกำ�พลเขายังโหยหาแม่และพ่อ ถ้าอยากสัมผัสว่าความรักของครอบครัวสำ�คัญ กับเด็กตัวเล็กๆแค่ไหน ลองมาอ่านความคิดของกำ�พล แล้วคุณจะรู้ว่าไม่ว่าคุณเป็น พ่อแม่ที่ล้มเหลวแค่ไหนแต่คุณก็ยังสามารถเป็นที่รักและเป็นฮีโร่ในใจของเด็กเล็กๆคน หนึ่งได้อยู่เสมอ

music

ไหนๆวันแม่ทั้งที ถ้าแผ่นเสียงหรือม้วนเทปของคุณแม่สึกหรอ ไปตามกาลเวลา เราลองมารวบรวมเพลย์ลิสต์เพลงรุ่นคุณแม่ยัง สาวไรท์ใส่แผ่นหรือใส่ลงเครื่องเล่นให้คุณแม่ไว้ฟังก็คงดีไม่ใช่เล่น วันนี้เลยอยาก นำ�เสนอเพลงหวานทั้งในปัจจุบันและอดีตที่ชวนสะกิดกลิ่นอายความหลังในยามที่ คลื่นวิทยุถูกยึดไปด้วยเพลงเกาหลี คุณแม่จะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุนทรีย์ อย่าให้ความล้าสมัยของเทคโนโลยีมากักกันวิถีแห่งความสุขของคนต่างวัย เพราะเราเชื่อว่าอดีตและความทรงจำ�ดีๆยังไงก็ไม่มีวันหมดอายุจริงไหม รำ�พัน – ไหมไทย เพลงหวานของวงไหมไทยโดยอาจารย์ดนู ฮุนตระกูล ด้วยเสียงร้องใสกังวานของคุณสุภัทรา อินทรภักดีผสาน เสียงคอรัสประสานกลมกล่อมทำ�ให้เพลง “รำ�พัน” ให้ ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางทุ่งยามเย็นใกล้ค่ำ� ลองใส่ เพลงนี้ไว้ในลิสต์ให้คุณแม่ไว้ฟังชื่นใจ บางทีคุณแม่อาจ จะปล่อยผมให้ปลิวไสวแล้วยิ้มอิ่มใจเหมือนสมัยเดิน เล่นอยู่ริมทุ่งก็เป็นได้ Tennessee Waltz – Patti Page เพลงอกหักรักกระแทกใจยุคกระโปรงบาน ส้นสูง เคลือบสีปากเข้มด้วยสีรูจ เพลงที่จะชวนให้ท่าน นึกถึงความเศร้าเหงาเมื่อครั้งย่านวังบูรพาภิรมย์คือ สถานที่สุดชิคของหนุ่มสาว เพลงที่อาจจะทำ�ให้คุณ แม่แอบนึกถึงหนุ่มโก๋หลังวังรักแรกในวันวาน เพลง รักสุดคลาสสิคที่พอจะทำ�ให้เลือดสูบฉีดบนใบหน้า ให้คุณแม่ได้แก้มฝาดกันอีกครั้ง เครื่องวัดความดันเอาเก็บไปชั่วคราวก่อนแล้ว

23

eating out

พรรัตน์ รัตนาภินันท์ชัย

The Liit Homemade Italian Restaurant “Taste meets Fresh” ชวนมาอิ่มอร่อยกับฟิวชั่นอิตาเลียน ฟู้ดพร้อมบรรยากาศเก๋ไก๋ หวานเย็น โทนสีหวานฟ้า ม่วง ขาวและของ ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์โทนสีพาสเทลที่ สามารถรวมกันได้อย่างมีสไตล์และ อบอุ่น ส่วนเรื่องอาหารไม่ต้องห่วง เพราะทุกเมนูในร้านได้รับการปรุง และครีเอทโดยเชฟอิตาเลียนรางวัล มิชลิน สตาร์ อย่างสเต็กปลาแซลมอน ชิ้นโต และผักเคียงสไตล์ตะวันตก เข้ากับนํ้าจิ้มซีฟู้ดแบบไทยที่รสจัด นิดๆ ได้อร่อยถูกปากเป็นที่สุด หรือ จะเป็นเมนูพาสต้าเส้นสดที่ปรุงให้เส้น

กรุบนิดๆ กลมกล่อมเข้ากับเนื้อและ ซอสซึ่งเป็นที่ชอบใจของทุกคน ซึ่งหนึ่ง ในเคล็ดลับความอร่อยคือการเลือกใช้ วัตถุดิบสดใหม่ปลอดสารพิษทั้งหมด บวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ทำ�ให้ทุก เมนูยิ่งโดดเด่น จึงทำ�ให้ไม่ว่าใครก็ต่าง ติดใจและเจริญอาหารยิ่งขึ้นอีกเท่าตัว แน่นอน รับประกันเลย! แถมตอนนี้มีชุดพิเศษสำ�หรับมื้อกลาง วันใครทำ�งานอยู่โซนสุขุมวิทหรือ พระรามสี่อย่างลืมแวะไปอิ่มหนำ� มื้อกลางวัน ชั้น 2 K Village ซอย สุขุมวิท 26 เปิดบริการทุกวันเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.30 น. โทร 0 2665 6447

machi machi

Let’s twist again – Chubby Checker ถ้าคุณแม่คนไหนเริ่มจะไขข้อเสื่อม ลองใส่จังหวะ ทวิสต์ให้ท่านฟังดูซักเพลงเผื่อว่าท่านจะเผลอเขย่า แข้งขาลืมอาการปวดเข่าไปได้บางขณะ ก็ใครจะ ห้ามใจไหวเมื่อได้ยินเสียงจังหวะเร้าใจในวัยสาว ชวนให้ลุกขึ้นขยี้ปลายเท้า สลัดอายุต้านแรงโน้ม ถ่วงกันซักตั้ง เทวาพาคู่ฝัน (Dream of love, Dream of you)– เพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ทรงเคยขับร้องหลังพระกระยาหารคํ่า ณ งานเลี้ยง ในสถานทูตไทยประจำ�กรุงลอนดอน ก่อนที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระธำ�มรงค์หมั้นในคืนนั้น จากตำ�นานรัก ในจังหวะวอลซ์กลายมาเป็นเสียงเพลงในนวนิยายรักย้อนยุคในชื่อเดียวกันที่จะ พาคนฟังหวนกลับไปยังคํ่าคืนของหัวหินเมื่อฟลอร์เต้นรำ�ของโรงแรมรถไฟเต็ม ไปด้วยหนุ่มสาวในยุคนั้น ดีไม่ดีคุณพ่ออาจจะชวนคุณแม่ลุกมาเต้นวอลซ์นึกถึง ความหลังซะอีกแน่ะ The Moon Represents my Heart–เติ้งลี่จวิน เพลงรักหวานที่คุณแม่จะต้องจำ�ได้ตรึงใจ เพลงที่จะชวน ให้คุณแม่เปิดหน้าต่างหันไปชมดวงจันทร์ขณะฟังอีกครั้ง แต่ขอเตือนไว้นิดว่าแม้เพลงนี้อาจจะช่วยลดความดันแต่ ระดับความหวานในกระแสเลือดอาจจะพุ่งปรี๊ด n

gourmet ice cream ขอชวนมาหลบแดดร้อนยามบ่ายเข้า มาในย่านเมืองเก่ากันสักนิด มาทาน ไอศกรีมโฮมเมดเย็นๆ ให้ชื่นใจ ที่จับคู่ กับเบเกอร์รี่อุ่นๆ ในบรรยากาศสบายๆ ที่แฝงไว้ด้วยดีไซน์ตั้งแต่ร้านไปจนถึง เมนูในร้าน ชื่อไอศกรีมอาจแปลกหู แต่ รับรองว่ารสชาติคุ้นเคย รู้สึกได้ถึงความ เข้มข้น หอมมัน อร่อยเกินห้ามใจ ขอบ อกเลยว่าช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลต! เพราะรักที่จะเลือกสรรวัตถุดิบระ ดับพรีเมี่ยมนี่เองจึงมัดใจลูกค้าหลายคน ให้กลับมาอุดหนุนกลายเป็นเจ้าประจำ� (รวมทั้งผู้เขียน) ขอแนะนำ�ให้สั่งเป็น

เซ็ทไอศกรีมทานคู่กับวาฟเฟิลเนื้อนุ่ม ร้อนๆ ที่เข้ากับไอศกรีมสุดๆ พร้อมด้วย วิปครีมฟูฟ่อง ราดด้วยท็อปปิ้งที่มีให้ เลือกหลากหลาย และอย่าลืมปิดท้าย ด้วยการสั่งเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ ให้ แฮปปี้สุขใจกับมื้อหวานๆ กันนะคะ ร้านอยู่ที่ 3/7 ถ.พิษณุโลก แขวง เทเวศน์ เขตดุสิต (ห่างจาก BTS พญาไท ประมาณ 15 นาที) เปิด บริการทุกวัน (ปิดวันอาทิตย์) 10.0019.00 น. วันเสาร์ 10.00-17.00 น. โทร 08 1452 7037

Butter Lover By Toy’s Cake House เบเกอร์รี่สดใหม่ ร้อนๆ จากเตา กา รันตีความอร่อยจากฝีมือเค้กร้าน ดังอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ “ต้อย เค้กเฮ้าส์” กับรสชาติหอม หวาน มันที่ปรับสูตรให้เข้ากับความ ชอบของคนกรุงฯยิ่งขึ้น พลาดไม่ได้ กับเมนูแรกอย่าง บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก ที่ขายดีอันดับหนึ่ง ด้วยความลงตัว ของรสชาติเข้มข้น หอมมันและ หวานอมเปรี้ยวของครัสต์ ครีมชีส และซอสบลูเบอร์รี่ ชวนให้ทาน เพลินๆ หมดทั้งชิ้นแบบไม่รู้ตัว ตาม

มาด้วยเค้กฝอยทองเนื้อนุ่ม พร้อมท็อป ปิ้งฝอยทองด้านบนอย่างจุใจ หรือจะ เป็น ช็อกโกแลตมัฟฟินที่ทานคู่กับชา ร้อนหรือสมูทตี้ผลไม้ก็เข้ากั้นเข้ากัน เป็นอีกหนึ่งร้านที่เหมาะกับวันสบายๆ ทานขนม จิบนํ้าชา ท่ามกลางต้นไม้ ใหญ่อันร่มรื่น ก็ชิลล์จนลืมเวลาไปได้ เลย ร้านอยู่ที่ต้นซุงอเวนิว เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา (ใกล้โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์) โทร 08 08566 6642, 08 8309 8668 n


24

horoscope columnist :

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

การงาน : เห็นทีการงานจะพบเรื่องหนัก มี เกณฑ์ผิดใจกับเจ้านาย หรือผู้หลักผู้ใหญ่ อย่างรุนแรง เนื่องจากคิดเห็นไม่ตรงกัน อย่า ออกหน้าอาสาเป็นหัวโจกในการต่อต้าน เพราะไม่เป็นผลดีสำ�หรับคุณเลยสักนิด การเงิน : จะมีลู่ทางที่จะแสวงหาเงินทอง ประเภทรายได้พิเศษเข้าให้คุณได้ทำ� และ เป็นเดือนที่การเงินของคุณจะลงตัวที่สุด ความรัก : คนโสดจะคบหาดูใจกับใครคิด หน้าหลังให้ดี ช่วงนี้มีเกณฑ์เสียชื่อเสียง เพราะเพศตรงข้ามเป็นเหตุ รูปร่างสูง ผิว สองสี หน้าตาดี สำ�หรับคนมีคู่ความเหินห่าง เริ่มมีมาก หันหน้าพูดคุยแบบเปิดใจตรงๆ สุขภาพ : คุณผู้ชายระวังแพ้อากาศ มีผื่นขึ้น ตามตัว ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นชาตามมือ และขา สายตาพร่ามัว เสริมดวง : ควรหาซื้อต้นไม้ตระกูลไม้เลื้อย มาปลูกในบริเวณบ้าน ต้นเล็กหรือใหญ่ไม่ จำ�กัด ช่วยคุณในเรื่องสุขภาพที่อ่อนแอ ให้ กลับมาแข็งแรงเหมือนเก่าอีกครั้ง

Tues day

Mon day

Sun day

การงาน : มีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเดือนนี้แน่นอน งานที่คิดว่าจะราบรื่นก็พลิกผันให้ยกเลิก ส่วน งานที่คิดว่าจะพบปัญหาก็ราบรื่นจนแปลก ใจ นับจากนี้คุณต้องตั้งสติให้มั่น เพราะจะมี เหตุการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้เกิดขึ้นทุก วันในเดือนนี้... การเงิน : แม้เดือนนี้ภาระการเงินจะย่ำ�แย่แต่ ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีที่คุณนับถือ เข้ามาโอบอุ้ม ทำ�ให้ ปัญหาทั้งหมดคลี่คลายหายห่วง ความรัก : สำ�หรับคนโสดเดือนนี้เป็นช่วง ที่แย่ในเรื่องนี้จริงๆ ถูกเพศตรงหลอกลวงให้เสีย ความรู้สึก เสียทั้งความรู้สึกเสีย ทั้งกำ�ลังใจ คนที่มีคู่อยู่แล้วก็เหินห่าง ไม่พูดคุยสนิทสนมเหมือนเมื่อก่อน ต่างคนต่างอยู่ สุขภาพ : คุณผู้ชายระวังอาการปวดหลัง และ ระบบขับถ่ายผิดปกติ ส่วนคุณผู้หญิงระวังโรค ภูมิแพ้และอาหารเป็นพิษ เสริมดวง : แก้เคล็ดเสริมดวง ด้วยการออกไป เที่ยวเที่ยวซึมซับธรรมชาติ และนำ�ของที่ผลิต จากธรรมชาติมาตกแต่งที่พักอาศัย จะช่วยให้ ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึง..

การงาน : ปัญหาอุปสรรคใดๆ ที่เคยทำ�ให้ ทุกข์ใจ เดือนนี้จะมลายหายไปจนสิ้น ความ สบายใจในกลุ่มงานจะกลับมาอีกครั้ง หลัง จากที่ตึงเครียดกันมานาน เพื่อนฝูงที่เคยผิดใจ กันจะหันมาคืนดี เจ้านายที่เคยว่าร้าย จะหัน กลับมาเป็นมิตร... การเงิน : รายรับของคุณยังคงไม่พอกับราย จ่ายเหมือนเดิม ถึงแม้จะรัดเข็มขัดจนรัดติ้วก็ ยังไม่พออยู่ดี ถึงเวลาที่คุณต้องหางานพิเศษ ทำ�แล้ว จะได้หายใจคล่องปอดขึ้น ความรัก : คนโสดจะคบหาดูใจกับใครคิดหน้า หลังให้ดี ช่วงนี้มีเกณฑ์เสียชื่อเสียงเพราะเพศ ตรงข้ามเป็นเหตุ รูปร่างสูง ผิวสองสี หน้าตาดี สำ�หรับคนมีคู่ความเหินห่างเริ่มมีมากขึ้น ควร หันหน้าพูดคุยแบบเปิดใจตรงๆ สุขภาพ : คุณผู้หญิงระวังโรคนอนไม่หลับและ โรคเครียด ส่วนคุณผู้ชายโรคข้อกระดูก และ โรคกระเพาะลำ�ไส้ เสริมดวง : คุณควรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชา แนะนำ�เป็นทางด้านพุทธคุณ จะช่วยให้การ งานราบรื่นไร้ปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากทั้ง ปวง...

neighbour magazine membership

หมดปัญหากับการหยิบนิตยสารไม่ทนั สมัครสมาชิกรายปีโดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการจัดส่ง 300 บาท( 12 เล่ม) และรอรับนิตยสารส่งถึงบ้าน ข้อมูลผูส้ มัครสมาชิก ทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่ง ชือ่ – นามสกุล _________________________________________________ หมูบ่ า้ น/บริษทั _____________________________________________ เพศ O ชาย O หญิง อายุ _______ โทรศัพท์ทท่ี �ำ งาน ___________________ โทรสาร ____________________ โทรศัพท์มอื ถือ _______________________

หน่วยงาน/แผนก _____________________________________________

อาชีพ O นักเรียน O นิสติ /นักศึกษา O นักออกแบบ/ครีเอทีฟ O อาชีพอิสระ O ข้าราชการ O พนักงานบริษทั O ครู/อาจารย์ O ผูป้ ระกอบการ O อืน่ ๆ โปรดระบุ

ตำ�บล/แขวง ____________________ อำ�เภอ/เขต __________________

สาขา/อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพของท่าน O โฆษณา O สถาปัตยกรรม O ท่องเทีย่ ว/โรงแรม/สายการบิน O หัตถกรรม/งานฝีมอื O อาหาร O โทรคมนาคม O วรรณกรรม/การพิมพ์ O ค้าปลีก/ค้าส่ง O การเงิน/ธนาคาร O การออกแบบ O ดนตรี O ภาพยนตร์ O พิพธิ ภัณฑ์ O ทัศนศิลป์/ถ่ายภาพ O ซอฟท์แวร์ /อนิเมชัน่ /วิดโี อเกม O วิทยุ-โทรทัศน์ O อืน่ ๆโปรดระบุ

เลขที่ _______________ ซอย __________ ถนน __________________

จังหวัด ____________________ รหัสไปรษณีย์ _____________________ ต้องการสมัครสมาชิกนิตยสาร Neighbour จำ�นวน 12 เล่ม เริม่ ตัง้ แต่ฉบับเดือน ____________________________ โดยยินดีเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเป็นจำ�นวนเงิน 300 บาท วิธกี ารชำ�ระเงิน (ระยะเวลา 1 ปี จำ�นวน 12 เล่ม) O เช็คสัง่ จ่ายนามบริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด O โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัฒนาการ เลขที่ บัญชี 123-232224-0 ในนามบริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด

กรุณาตัดชิน้ ส่วนนีแ้ ละแฟกซ์ใบสมัครพร้อมใบนำ�ฝาก-โอนเงินมาทีเ่ บอร์ 02-322-6706 หรือส่งไปรษณียม์ าที่ บริษทั เนเบอร์ มีเดีย จำ�กัด 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250 / ส่งอีเมล์มาที่ neighbour.mag@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี 02-321-3911

Wed nes day

Satur day

การงาน : ช่วงนี้การงานไม่ค่อยราบรื่นเสียเลย ใครที่ทำ�งานลูกจ้างก็อยู่ที่ไหน ไม่ได้นาน เปลี่ยนงานเป็นว่าเล่น ส่วนคนที่มีงานประจำ�แล้ว ก็ไม่ค่อยได้อยู่ติด บ้านไปโน่นมานี่ตลอด เรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยทีเดียว การเงิน : หากคุณได้ลงทุนสิ่งใดไว้ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะเก็บเกี่ยวผลกำ�ไรดี ที่สุด รอบคอบการใช้จ่ายไว้หน่อย เพราะมีเกณฑ์เสียเงินช่วงกลางเดือน ความรัก : ไม่ว่าจะคนโสดหรือคนไม่โสด ช่วงนี้อะไรก็ราบรื่นไปเสียหมด คิด จะขอความรัก ขอคืนดีให้รีบลงมือด่วน เวลาดีๆแบบนี้ใช่ว่าจะมาง่ายๆ ความ เศร้าที่ผ่านมาอย่าได้ใส่ใจ อนาคตนี่สิสดใสเห็นๆ สุขภาพ : ระมัดระวังเข่า ข้อ กระดูกเอาไว้หน่อย จะเดินเหินทำ�สิ่งใดอย่าให้ บาดเจ็บ เพราะจะมีอาการเรื้อรังไปอีกหลายเดือนทีเดียว ก่อนนอนให้หาน้ำ�อุ่น มาแช่เท้า อาการตะคริวจะได้ลดลง เสริมดวง : แก้เคล็ดเสริมดวง โดยการนำ�ยาสามัญประจำ�บ้านไปถวายพระ ภิกษุสงฆ์จำ�นวน 9 รูป เพื่อสะสมบารมีให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าต่อไป

25

การงาน : คุณต้องเหนื่อยและหนักใจกับเพื่อนร่วมงาน ทิ้งงานคั่งค้างให้ต้อง แก้ไขอยู่เรื่อย จนอาจต้องผิดใจกันบ้างตามระเบียบ ยังไงขอแนะนำ�ว่า อย่า แก้ไขปัญหาด้วยการแบกภาระทุกอย่างไว้คนเดียว เพราะนั่นจะเป็นการทำ�ร้าย ตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้... การเงิน : คุณยังต้องรักษารายจ่ายเอาไว้ให้คงที่ เนื่องจากหลายๆครั้ง มีการใช้ เงินทองไปกับของฟุ่มเฟือย หากไม่ปรับปรุงจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังได้... ความรัก : เดือนนี้อาจต้องหลีกเลี่ยงออกห่างเพศตรงข้ามไว้ โดยเฉพาะคนยัง โสดด้วยแล้ววุ่นวายเสียจริง ส่วนด้านคนมีคู่แล้ว ไม่น่ามีปัญหาขอแค่อย่าเอา เรื่องเก่ามาเล่าใหม่เป็นใช้ได้ สุขภาพ : คุณผู้ชายระวังแพ้อากาศ มีผื่นขึ้นตามตัว ส่วนคุณผู้หญิงระวังเส้นชา ตามมือและขา สายตาพร่ามัว.. เสริมดวง : คุณสามารถแก้เคล็ดเสริมดวงชะตา โดยการนำ�ไข่ไก่ 99 แผงไป ถวายวัดใกล้บ้านของคุณ สุขภาพของคุณที่เรื้อรังจะทุเลาลง

Thurs day

Fri day

การงาน : เดือนนีข้ อบอกให้คณ ุ ใจเย็นลงให้มาก เนือ่ งจากแผนงานหลายอย่าง ไม่เป็นไปดังคิด คนทีร่ บั ปากไม่ท�ำ อย่างทีพ่ ดู เอาไว้ คุณจึงต้องตามงานและทำ� เองทัง้ หมด แก้ปญ ั หาทีละข้อ อย่างใจเย็นๆ เท่านีค้ ณ ุ ก็สามารถผ่านมันไปได้ การเงิน : ยังพอหมุนรายรับ-จ่ายเอาตัวรอดไปได้ เงินเก็บทีม่ อี ยูถ่ กู ดึงมาใช้อย่าง ต่อเนือ่ ง ระวังอย่าไปค้�ำ สัญญาเอกสารให้ใคร คุณจะเสียเงินไปโดยใช่เหตุ... ความรัก : คนโสดเดือนนี้ประเด็นเรื่องความรักสำ�คัญ คุณต้องระวังเพศตรง ข้ามเอาไว้ ช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ถูกเพศตรงข้ามหลอกให้สูญเสียทรัพย์สิน ด้านคนไม่โสด ความรักสดชื่นขึ้น ครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้น เอาใจใส่ดูแลกัน มากๆ วันเวลาที่ดีแบบนี้หายาก... สุขภาพ : อาการปวดหัว เวียนหัว หน้ามืด จะตามหลอกหลอนคุณในเดือนนี้ หมั่นกินน้ำ�เยอะๆงดน้ำ�เย็นจัด เนื่องจากจะทำ�ให้อาการกำ�เริบได้ง่าย เสริมดวง : สามารถแก้ดวงเสริมชะตา ด้วยการถวายหลอดไฟให้กับวัดวา อารามได้ใช้ประโยชน์ แล้วอย่าลืมถวายค่าไฟด้วยนะ ช่วยเสริมบารมีในเรื่อง การเงินและสุขภาพ... เสริมดวง : ควรหาซื้อต้นไม้ตระกูลไม้เลื้อยมาปลูกในบริเวณบ้าน ต้นเล็กหรือ ใหญ่ไม่จำ�กัด ช่วยคุณในเรื่องสุขภาพที่อ่อนแอ ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเก่า อีกครั้ง

การงาน : หากคุณคิดจะเริ่มต้นกิจการธุรกิจ สามารถทำ�ได้ทันที ไม่ว่าจะ เจรจาการทูต ขอความช่วยเหลือทางด้านการเงิน จะสำ�เร็จลุล่วงไร้กังวลที เดียว เพื่อนฝูงที่เคยดูถูกจะเริ่มให้ความสำ�คัญในตัวคุณ เวลาดีมาถึงแล้วรีบ คว้าไว้เลย... การเงิน : วิกฤตการณ์ยังคงโหมใส่คุณไม่หยุด รายจ่ายชักหนักขึ้นทุกวัน รายรับก็เท่าเดิมไม่งอกเงย หันหน้าพึ่งใครก็ไม่ได้ เห็นทีคุณต้องดูแลรายจ่าย ได้แล้ว ใช้จ่ายระวังมือด้วย ความรัก : คนโสดคนเหงาที่กำ�ลังลุ้นเรื่องหัวใจอยู่ เดือนนี้เห็นทีจะไม่ต้อง เหนื่อยลุ้นอีก เพราะคุณจะเนื้อหอมจนลุ้นไม่ทันทีเดียว เลือกให้ดีละกันจะ ได้ไม่ต้องช้ำ�ใจอีก ด้านคนไม่โสดก็ต้องลุ้นเหมือนกัน เนื่องจากต้องติดต่อกับ เพศตรงข้ามบ่อยๆ คุณอาจมีปัญหากับคนรักได้ เตรียมใจไว้หน่อยละกัน สุขภาพ : ปัญหาในช่องปาก ยังก่อกวนคุณไม่เลิก ไม่ว่าจะปวดฟัน ปวด เหงือก หรือแม้แต่ร้อนใน แนะนำ�ให้กินน้ำ�เข้าไปมากๆ อย่านอนดึกนะครับ... เสริมดวง : สามารถแก้ดวงเสริมชะตา ด้วยการบริจาคข้าวของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ภายในบ้าน ในกับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา จะทำ�ให้ชีวิตคุณราบ รื่นขึ้น

somewhere out there

กระตุ้นสัญชาตญาณผจญภัยด้วยการชวนให้คุณออกตามหาว่าสถานที่นอกเมืองใน รูปคือที่ไหน แล้วมาร่วมสนุกด้วยการตอบและยืนยันถ่ายรูปมุมเดียวกันนั้นส่งมา ผ่าน www.facebook.com/neighbour.mag หรือ tag ผ่าน instagram มาที่ #neighbourmagazine ต่อจากนี้เชื่อว่าทุกจุดในละแวกบ้านจะกลายเป็นจุดสนใจ บางทีอะไรๆอาจไม่ผ่านตา ไปง่ายๆอย่างเคย


26

our kitchen

columnist :

mother’s day card

ปริดา มโนมัยพิบูลย์ | Photograph : Neighbour

27

baquette

parma ham

cream cheese souce วันนี้ บัวมีของว่างอร่อยๆ ทำ�แสนจะง่ายมา เสนอค่ะ ดูจากชือ่ แล้วคงเดาออกใช่ไหมคะ ขนมปังฝรัง่ เศสหรือ บาแกตต์ (baquette) เป็นขนมปังท่อนยาว เปลือกบางกรอบร่วน แต่เนือ้ ขนมปังเหนียวนุม่ บาแกตต์นยิ มนำ� มาทำ�เป็นแซนด์วชิ ห่อไปทานเป็นอาหาร เทีย่ ง หรือเป็นอาหารสำ�หรับปิกนิกวันหยุด ก็สะดวกและอร่อยด้วยค่ะ แต่สตู รทีบ่ วั นำ� เสนอในวันนี้ เป็นบาแกตต์เปิดหน้า ราด ชีสซอสทำ�เอง และโปะด้วยพาร์มาแฮมค่ะ ใครชอบมะกอกดำ� จะฝานบางๆวางลงไป สักสองสามแว่น ก็จะเพิม่ รสชาติและสีสนั ได้ดนี ะคะ ขัน้ แรก ซือ้ ขนมปังบาแกตต์จากร้านเบ เกอรี่ ส่วนใหญ่จะเป็นขนมปังสด ไม่เก็บ ค้างคืนกันอยูแ่ ล้ว ซือ้ มาแล้วทำ�เลยนะคะ

ตั้งกะทะ ไฟกลาง เอาเนยลงไปละลาย ใส่แป้ง ผัดเนยกับแป้งจนเข้า กัน ใส่นมและวิปปิ้งครีม คนเข้ากันพอเดือด ใส่ครีมชีสที่หั่นเป็นชิ้น เล็ก ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ปิดไฟ คนจนครีมชีสละลายจนหมด ส่วนผสมจะข้นขึ้น นำ�ไปราดหน้าขนมปังที่หั่นเป็นชิ้น นำ�เข้าอบในเตา อบ (ซึ่งต้องอุ่นเตาอบล่วงหน้าไว้สัก 15 นาที) อุณหภูมิ 200 องศา เซลเซียส ใครไม่มีเตาอบ เอาเข้าเตาปิ้งขนมปังหรือที่เรียกกันว่าเตาติ๊งก็ ได้นะคะ อบประมาณ 15 นาที ดูให้ข้างหน้าครีมชีสซอสพอเกรียมๆ ก็ยกออกจากเตาได้ค่ะ จากนั้น วางพาร์มาแฮม และมะกอกดำ�ฝาน เสิร์ฟร้อนๆนะคะ ถ้าทิ้ง ไว้นาน ขนมปังจะเหนียว ไม่อร่อยไปทันทีค่ะ จะเสิร์ฟเป็นอาหารเช้า อาหารว่างตอนบ่าย อาหารเรียกนํ้าย่อยก่อนจานหลัก หรือเสิร์ฟใน งานปาร์ตี้ค็อกเทลก็เพอร์เฟ็คค่ะ ขอให้อร่อยนะคะ n

อย่าเก็บไว้เกิน 2 วัน จะไม่อร่อยแล้วค่ะ หัน่ ขนมปังด้วยมีดฟันเลือ่ ยทีใ่ ช้หน่ั ขนมปังโดย เฉพาะนะคะ ค่อยๆเลือ่ ยลงไปเหมือนเลือ่ ย ไม้ เพือ่ ให้ขนมปังไม่ยบุ ค่ะ ให้แต่ละชิน้ หนา ประมาณ 1 นิว้ จากนัน้ ทำ�ครีมชีสซอส ตาม สูตรด้านล่างนีเ้ ลยค่ะ สว่ นประกอบ แปง้ สาลเี อนก ปร เกลอื 1/4 ชอ้ ะสงค์ 1/2 ถว้ ย นช เนย 110 กรมั า (ค พรกิ ไทยด�ำ 1/4 รง่ึ กอ้ น) ครมี ชสี 300 ก ชอ้ นชา รมั (1 กลอ่ ง) นม 1/2 ถว้ ย วปิ ปง้ิ ครมี 1/2 ถว้ ย

mother’s day card


พบกับนิตยสาร Jenny’s Place Garden

ถนนพระรามเก้า เปรี้ยวปาก i-zone restaurant Library บ้านในสวน

Crystal Park

ถนนศรีนครินทร์ Beer Capital Bangkok

SCG

CDC

Paradise Park Zaru Zaru Secret Garden Milk Bar Buono Olive Café’ Read Mango Galate i-berry To Die For Sfree Dairy Queen My Corner Bar & Bistro French Caff Gorilaz Coffee Beans by Dao

Palm Street

The nine

Seacon Square Paradise Park

ถนนพัฒนาการ โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวง บุษบาพรรณ Dental D Sweet Chilli BKK Grill M&M Bar Café’ Ideal New Stories บ้านตัวโน้ต NABE Lanna House Coffee Memory Antique Café’ กาแฟดอยช้าง After All Hap Der Nous Greeny Pet Shop Lydia Dress Wash Zone อ่อนนุช Autobacs

Chef House Casual Cake Bearkery Grind & Brew SCB Bank Kumon หมู่บ้านเอื้อสุข Kumon เมืองทอง 2/2 เจ้านาง Massage & Spa Chlorophyll Eng Possible

Pattio Ko-i Leaf The Nail Boutique Ukoolele school Corner one Monkey Grill I Chi Gou Kumo

Wawee S&P Wine’ Stu Just Art School

MaxValu Arwen Beauty Salon Max smile Head or Tails Katie’s Restaurant&more Eat mania กาแฟสดกินเส้น Savy by 13 เหรียญ Swensens Bubble ชานม ไต้หวัน B-Quik Pizza Company Oasis TUP Shoku-zen

Seacon Square A&W Daddy Dough Angel Beauty Moya Hair Design พฤกษา คลินิก คัทลียา คลินิก วีนัส คลินิก ปรีชาผล คลินิก Kimju Korean Cuisine Forever Facial Spa Frongce De Graze Slimming Center อภิชา นวดแผนไทย The NINE Pingu’s English Einstein Salt therapy Dead sea Fortune

เรือนแม่หลุย

Palm Street Cupcake Carousel Charisma Plaza Lagoon A&D อาหลิว Navamin City Avenue Sweet Cake Iberry Secret Garden Snowball Festival Walk Hip Hut Cake Larna House เลียบทางด่วนเอกมัย -รามอินทรา Turn it up บ้านตากอากาศ เกษตร-นวมินทร์ The Fabric ถนนลาดพร้าว ทัพช้าง Airport Rail Link พญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำ�แหง หัวหมาก ทับช้าง ลาดกระบัง สนามบินสุวรรณภูมิ สำ�นักงานเขตกรุงเทพฯ ประเวศ สวนหลวง ลาดพร้าว สถานีตำ�รวจนครบาล ประเวศ คลองตัน ลาดพร้าว

Neighbour Magazine Issue.21  

เพราะ "แม่" คือลมหายใจ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you